Back

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ζ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ And τῆς 2ὔ Αὐγούστου tot 1947, ὅτε τὸ πρῶτον ἐνεφαγιζόμεῦα εἷς τὸν δηµμοσιογραφικον στίβον τῆς πατρί- ὃος µας, διεκηρύξαμεν «χωρὶς πάθος, χωρὶς φόβον» ὅτι, παροχὴ συνταγματικῶν μεταρρυθμίσεων, δὲν Βίγει ποσῶς. τὸ ἐθνικὸν αἴσθημα τῶν Κυπρίων, ὐὑφ᾽ ἄς διατελοῦμεν συνς ᾿Νήκας, Οὔτε δύναται νὰ ἐπηρεόσῃ τὸν ἱερὸν καὶ ἀναλλοί- τον πόθον τοῦ Λαοῦ διά τήν ΒΝΩΣΙΝ. Καὶ εἶνε ἐκτὸ- πόπου καὶ χρόνου οἱ ἀποδίδονιες ἀντεθιικοὺς σκοποὺς εἷς τοὺς συνηγόρους τῶν συντὰγματικῶν μεταρρυθμίσεων καὶ ς τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν». Μακρὰ καὶ συνεχὴς ὑπῆρξον ἡ προσπὰθειά µας πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτὴν κατεύθυνσιν.. Τοὺς µεταχειριζοµένους, ὡς ἀσπίδα τὸ ἀσύλληπτον ψεῦδος τοῦ ὀπικειμένου μεγάλου γεγονότας, τῆς ΕΝΩΣΕΚΟΣ:, διὰ νὰ µυλύνουν τὴν Κυπρια- κὴν πολιτικήν ἀτμόσφαιραν, ἐγκαίρως προειδοποιήσαµεν. Τοὺς ἐμπορευομένους τὰ ἐθγικα σύμβολα καὶ καπηλευοµέ- νους τὰ πατριωτικὰ αἰσθήματα τῆς ἁγνῆς λα κῆς ψυχῆς, μὲ τὴν ουχοφαντίαν, καθενός τὸν ὁποῖον ἐνόμιδαν ἀντι στρατευύµενον, ὄχι βέβαια τὴν ἐθνικὴν ἰδέαν, ἆ λ ὰ τὰ ἴδια αὐτῶν ἀτομιχκὰ συμφέρον τα,χῳ- gig Stotaypov, κανένα, ἐπαραδόσαμεν εἷς λα’ι κὴν κρίσιν. t | Διεκηρύξαμεν, ὅτι κανένας δὲν ἔχει τό δικαίωµα νά άναμι- γνύεται εἰς τὴν διαχείρισιν τῶν πολιτικῶν πραγμάτων τῆς πατρίδος τον, ἐὰν δὲν ἤθελε λάβει αροηγουµένως τὸ χοῖ- σµα τῆς λαικῆς ἐξουσιοδοτήσεῶς. ρ ᾿Εξηγήσαµεν καθαρὰ, διατὶ πιστεύοµεν, ὡς σωτήριον διὰ τὴν πατρίδα µας, εἷς τὸ σύστημα τῆς «φανερᾶς πολιιι κῆς» ἀπηλλαγμένης ἀπὸ τούς σκοτεινοὺς καὶ ἀποκρύφους διαδρόµους τῆς πολιτικῆς ἁμαρτίας τοῦ παρελθόντος. Ἔκα- λέσαμεν τὴν ἑτέραν τῶν δύο ὠργανωμένων παρατάξεων, τὴν ἀντίδετον τῆς λα κῆς, τὴν ἀπὸ χρηµατοκιβωτίου ὁμιλοῦσαν καὶ δρῶσαν «ἐδυγικῶτς»,νά ἐξέλθῃ εἰς τὸ φανερὸν καὶ νὰ ἀγωνισθῇ διὰ τάς ἐπιδιώξεις της, ὑπὸ τό φῶς τῆς ἡμόρας καὶ μὲ τά δετικὰ ἀποτελέσματα τοῦ λα.ι κοῦ ἐλέγ- you. Kol vd ἀποτέλεσμα ΜἩ ἐμφάνισις εἷς τὴν Πολιτικὴν Σκηνὴν τῆς Πατρί- δος µας, ὄχι τῶν ὠρίμων πολιτικῶν τῆς Εύπρου, -μὲ τὰς σαφεῖς πολιτικὰς ἀντιλήψεις, ἀλλὰ τῶν συγήδων χαµαι- λεόντων, οἳ ὁποῖοι, ταπεινοὶ καὶ ἀνάξιοι μὲ τὴν χαρακτη- ριστικὴν δι αὐτοὺς ἀτολμίαν νά ἀναλάβωσι τάς εὐθύνας ῶν ἰδίων αὐτῶν πράξεων, ἐγεφάνισαν ἑαυτοὺς, ἀδεξίως πεκρυµµένους κάτω ἀπὸ τὸ Ῥάσον τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς 'Κύ- προν τήν ὁποίαν ἀγεβλοβῶς προώῦησαν εἰς τὸ Προσκήνιου τῆςσπολιτικῆς, _™ Ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας, div iro Suvatév mogd va pha- σωμµεν εἰς τὸ Ὀλιβερὸν πατάντηµα τῆς σήμερον. 3.8 εήν διε- ξαγωγὴν τοῦ Δημοφηφίσματος... ὅπερ καὶ αὐτὸ ὑπῆρ- εν ἀντιγραφὴ τῆς πολι υχῆς ἐκείνων, οὕς ἀπὸ τῆς πρωΐας µέχοι τῆς νυκιὸς ἐματύουσιν, ὄχι τρὶς ἀλλὰ ἑκατοντάκις τρὶς μαὶ ἀποτάσσονται, ὡς τὸν σατανὰν, διὰ τὴν πομμουνιστικὴν καὶ οἰαγδήποτε ἄλλην των. ἰδεολογίαν. Μὲ τὴν περιφορὰν τῶν περιφήµων τόμων τοῦ Δημοφηφίσματος, τῆς ἀποδεί- ξεως αὐτῆς τῆς πατριωτικῆς ἰδεολογίας µας.. ὑπὸ τῆς ὃλι- βερᾶς «τριαδικῆς Κιυπριακῆς Πρεσβείας, ἡ ὁποία κατηρτίσθη κατά τὸν γνωστόν πρώτυπον τῆς ψήφου τοῦ Ταμπουρᾶ. Μὲ τὴν τοποθέτησιν τῶν τέλος εἰς τὰ ᾿Αρχεῖα τῆς Βουλῆς τῶν Ελλήνων. Τὰς πανηγυρικὸς ἐξορμλσεις sic tag “Exag χίας τῆς Πατρίδος µας Ελλάδος, τὰς. ἑστιάσεις καὶ τοὺς πομφολιγώδεις λόγους τῶν κοιμωμένων καὶ ἐν ἐγρηγόρσει ἐκτάκτων ἀπεσταλμένων Μινίστρ Πενιποτάνσιὲλ, Καὶ τελι- κῶς μὲ τὴν ἐκίσημον Δήλωσιν τῶν ὑπευθύνων Πολιτικῶν τῆς Ελλάδας, ὅτι τὸ ἱζυπριακὸν ζήτημα δὲν αρέπει νὰ δια- ταράσσῃ τήν «ἁρμονίαν τῶν πολωτίµων ὑδεσμῶν τῶν δὺο πρατῶν ᾿Βλίάδας καὶ Αγγλίας» κιὶ ἀπομένει εἰς τήν Ἡλ- ληνυςν Ἰυβέρνησιν, δὁσάκις κρίνει ἡ ἰδία κατάλληλον τὴν περίατασιν νὰ χκριαῦῇ τοῦτο, ὡς αὐτὴ νοµίσει ὀρθὸν, µακρήν πάντοτε, τῆς ἰδέας παρουσιάσεως τοῦτου πρὸ τῆς ᾿Οργανώσεως τῶν ᾿Ἠνωμένων Ἐδνῶν, ΟΠΕ. Τώρα οἱ ὑπεύθυγοι τῆς «ἀστραπόφεγγης» αὐτῆς πο: λιτικῆς, καὶ διερωτώμεῦα ποῦ τάχα νὰ τοὺς ἀναζητήσωμεν, δά ἀφεθῶσιν ἀσύδοτοι νὰ Χειρίδξώνται τὴν Μεγάλην µας Ενωτικὴν ὑπόθεσιν, μὲ τοὺς ἀδεξίυς ἀκροβατισμοὺς καὶ τὰ ἀδιέξοδα εἰς τὰ ὁποῖα τήν ὁδηγοῦσιν Κομίζομεν ὅτι οἰαδήποτε παθητική παρακολούὃησις μαὶ ἀνοχή παρατᾶσεως τῆς τοιαῦτης καταστάσεῶς, ἀποτελεῖ ἔγκλημα πρωτοφανὲς εἰς τὴν πολιτικὴν ἵστορίατ τῆς ἰία- τρίδος µας. Οὐδὲ ἐπὶ στιγμὴν πλέον πρέτει νά ἀνεχθῃ ὁ Κυπριακὺς Δαὺς τὴν δράκαν αὐτὴν τῶν ὡς ἂνω πολιτικῶν ἡγετῶν, νὰ παραπαίῃ, ἐνεργοῦσαν καὶ κατὰ παράβασιν τῆς. ουµβουλῆς τῆς “Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καὶ ἀναμβιβόλως καταστρεπτικῶς διά τὴν Κυπριαχκὴν ὑπόῦεσιν καὶ τὰ ἀλη- δινὰ Κυπριακὰ συμφέροντα. το Ἡ απλειονότης τοῦ Ἰυπριακοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖας πι- στεὺει ἀληθεινά εἰς τὰ πεπρωμµένα του, πρέπει νά ἐγερῦῇ ἔκ τῆς λἠθαργικῆς ἀνοχῆς τῶν µέχοι σήμερον πολιτικῶν ἅτα- σαλιῶν, καὶ μακρὰν τῆς ἀπὸ «Ἀρηματοπιβώτίου ἐδνικο- φρογικῆς πολιτικῆς» ὅπως καὶ τῆς ἀντιθέτου ταύτης «ζομ: μουνιστικῆς πολιτικῆς» νά λάβῃ ἐνεργὸν µέρος εἰς τὸν πολι-