Back

Ο βουλευτής κ. Νίκος Αναστασιάδης απαντά στην επιστολή του Μ. Μιχαήλ

«Αγαπητὲ κ. Μιχαήλ, Δυπούµαιπου εἶμοι υπο- χρεωμένος να ασχοληθώ µε όσα γράψατε στις εφημερί- δες απ᾿ αφαρμµή τη πρόταση µου για αναγνώριση της Ε.Ο.Κ.Α. σαν Εθνικής Ορ- γανωσης. Φαϊνεται όμως πως πολ- λὲς φορὲς το συναίσθηµα επικρατεί της λογικής σε βα- θµό μάλιστα που η επιθυμία για προσωπικἠ επίθεση να γενεξται κι όταν ακόµα δεν υπάρχει λόγος. Γιατί, φίλε αγωνιστή, αν λαμβάνατε υπ᾿ ὀψη πως η πρόταση µου ἔγινε ὕστερα που η Κυβέρνηση πρύτεινε την παρασηµμοφάρηση όσων αγωνἰστηκαν γιατην υπερά- σπιση του κράτους, απὀ το 1960 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, δεν θα βρί- σκατε αδικαιολόγητη την σκέψη πως αν δίκαια οφεῖ- λουμε την πθικἡ ανταμοιβή στουςυπερασπιστέςτου Κρά- τους, ἄλλο τόσο την οφεῖ- λουμε στους αγωνιστὲς ποῦ- δωσαν την ελευθερία σ᾿ συ- τὸ τον τόπο. Θάθελα ακόµα να πω πως δικαιολογημἕνη θα ἦταν η κριτική σας, ἔστω και αυστηρή, αν όντας και γω ἕνας απ᾿ αυτοὺς που µεθρη- σκευτική ευλάβεια θαυμᾶζς- τε, ξεχνοῦύσα να πράξω αυτὸ |) που εκεῖνοι ὠφειλαν αλλά παράλειφαν να πρἀᾶξουν όταν κυβερνούσαν. Ετσιαυτόπου εγώ θυµή- θηκα ἔστω και τώρα, ταπο- λιτικά σας εἶδωλα το ἔεχα- σαν πριν εσεὶς συνελθετε απὀ τις κακουχίεςτου αγώνα. Γι) αυτό και δεν διαφωνώ µε πολλὲς απὀ τις διαπιστώσεις που στα γραφόμενα σας κά- Ἡνετε, Η ευθύνη ὅμως δεν βαρύ- νει αυταύςπου λόγω nAiKiac, θυμήθηκαν ἔστω και αργά να τιμήσουν αυτοὺς που σξ- βονται και θαυμάζουν. Όμως Φίλε αγωνιστή, γιατί χολωθήκατε απὀ την πρόταση µου και δεν κρῖνατε σκόπιμο να σχολιάσετε αυ- τοὺς που πρότειναν την πα- ρασημοφορία όσων απὀ το 1960 και μετά πρὀσφεραν υπηρεσίες στο κράτος, αυτοὺς δεν υπάρχει ηµιματε- χόμενη και τουρκοπατημένη πατρίδα Γι΄ αυτοὺς δεν υπάρχει προδοσία όπως λέ- τε Αλήθεια εσεὶς ἕνας αγω- νιστής της Ε.Ο.Ε.Α. αισθάἀ- νεστε πως αλλοιώνεται η ιστορία όταν ζητοῦὺν να ava- γνωριστεί η απελευθερωτικἠ σας οργάνωση και δεν ενο- χλεΐστεπως κάτω από τις ἰδι- ες συνθήκες το κράτος θα παρασηµοφορήσει κάποιους ἄλλους ἔστω κι αν πέρασαν 24 χρόνια απὀ την προσφο- ράτους Στα σοβαρά κ. Μιχαἡλ εἶναι φιλολογία η πρόταση για αναγνώριση της Ε.Ο.- Ε.Α. και ιστορικά επιβαλλο- μέν πράξη η παρασηµοφό- Ρηση μόνον όσων πρὀσφε- ραν υπηρεσίες, καλὲς η κα- KES, μετὰ την εγκαθίδρυση του κράτους . Διερωτάστε, ακόµα ποι- οἳ απὀ τους αγωνιστὲς και απὀ ποιούς θα τιμηθούν, για να καταλήξετε ὅμως μόνος σας στην απάντηση, λἔγον- τας πως αι πραγματικοί αγωνιστὲς εἶναι ἔνδοξοι και τιµηµένοι, αυτοί λοιπόν ας τηιηθούν κ. Μιχαήλ, ὄχι για- τί δεν τους γνωρίζει η ιστο- ρία µα γιατὶ τους αγνοείτε και τους αγνοεί το κράτος. Avnovxeite όμως ποιοι θάναι αυτοί που θα κρίνουν τους αγωνιστς, διερωτοῦμαι αλήθεια αν σαν αγωνιστής ξεχᾶσατε πως στην οργάνω- ση εἶχετ συναγωνιστὲς, ομαδάρχες και τοµεάρχες, αν αυτοί δεν εἶναι σεθέση να βεβαιώσουντου καθενόςτην προσφορά, τότεποιοι θάναι αυτοί που θα σας παραση- µοφορήσουν για όσα προ- σφἔρατε peta to 1960 Ἐνὼ ὅμως σγωνιάτε για τους κινδύνους απὀ τους κρι: τὲς των αγωνιστών την ἴδια ώρα χωρίς διασταγμό γίνε στε κριτής των αγωνιστών σας, χωρίζοντας τους σεκα- λοὺς ἡ κακούς, αφελείς η αρ- χοµανεῖς, σε σωβινιστὲς ἡ φανατικοὺς ξεχνώντας να µας πείτε σεποια κατηγαρία κατατάσσετε τον εαυτό σας, Εκτός κι αν πιατεύετε πως το ψευδώνυμο σαςπροστατεύει. Αγαπητὲ κ. Μιχαήλ, α μανδύας του αδξκαστου ιστορικού θαᾳ σας πήγαινε καλλίτερα αν γράφατε µετο πραγματικὀ σας ὄνομα ἡ τουλάχιστο αν περιμένατε ἡ αξιούσατε να ανοΐξει ο φά- Ο βουλευτής κ. Νίκος Αναστασιάδης απαντά στην επιστολἠ του Μ. Μιχαήλ κελλος της προδοσίας οπότε και θα αποδεικνύετο ποιοι στ᾽ αλήθεια ευθύνονται για την καταστροφὴ του 1974. Θα συμφωνείτε εξ άλλου μαζί µου πως τα συμπερά- σματατηςιστορίαςβγαίνουν απὀ την αντικειµενικἡ εξξτα- ση µιας σειρᾶς γεγονότων κι όχι απάτην απομόνωση µιας θλιβερήςοπωσδήποτεπεριό- δου που ἦταν η κατάληξη µι- ας θλιβερώτερης συνέχειας. Γιατῖ εἶμαι βέβαιος θα πιστεύετε και σεις πως αν ασχοληθούμε µετον εμφύλιο σπαραγμὸ που υποθάλπετο απὀ το 1960 θα πρῖπει να µι- λήσουµε και για κάποιους δολοφόνους αγωνιστών, κἁ- ποιους αρχομανείς aywvi- στὲς (δικἠ σας ἔκφραση)που ξυλακοποῦσαν ἡ απήγαγαν, δηµοσιογράφους,.που διᾶ- λυαν κάθε συγκέντρωση πο- λπικών αντιπάλων, που στε- ροῦσαν τη δηµοκρατικἠ ἓκ- Φραση κἄθε αντιφρονούν- τα, ποῦ ὀντας αξιωματικοί της αστυνομίας [οήθησαν ὡστε να βομβαρδιστοῦν κυ- ριολεκτικἁ µόνο σε µια νὺ- χτα πάνω απὸ 60 σπίτια αν- πιφρονούντων στη Λεμεσό και Πάφο, που ανάγκασαν την Διεθνή Επιτροπή Ἰνομι- κών να εκδώσει την ἔκθεση Γκάρετ γιακακοποιήσεις και τη Κυπριακή Βουλή να στη- λητεῦσει δηµόσια τη συµπε- ριφορά του επίσηµου κρά- Tove! Ομως αεβόµενοςτο &1- καἰωμα σας να υποστηρϊζετε οποιεσδήποτεθέσεις, ἔστωικι αν κατά τη γνώµη μου εἶναι λανθασμένες, δεν Θ᾽ ασχο- ληθώ για σήµερα µε ἄλλα γεγονότα επιφυλαττόμενος να επανέλθω αν χρειαστεί. Θέλοντας εν τοῦτοις να pn σας αφήσω µε απορἰεςθα επαναλάβω πως η εισήγηση µου αφορούσε τον απελευ- θερωτικὀ αγώνα της Ε.Ο.- Κ.Α. και συνεπώς ὅλους ὁσους εγραψανιοτορία κατὰ τον αγώνα εκείνο. Δεν ειση- γήθηκα να στιγματιστούν οι προδότες της Ε.Ο.Ε.Α., οὖτε καινα αμανρωθοὺν ὁσοι ευ- θύνονται για το ἁδοξο τελος του αγώνα. Η δικἡ µου πρὀ- ταση αφορούσε την εθνική οργάνωση Ε.Ο.Κ.Α. καιταυς ἔνδοξους αγωνιστὲς της και συνεπώς δεν συναρτάται µε πα παράσημα που το κράτος θα δώσει σ᾿ ὅσους πρόσφε- ραν υπηρεσίες μετά το 1960, γιατην µετάτο 1960 περίοδο αποταθεῖτε σ᾿ αυτοὺς που εκτιμώντας! την εθνική προσφορά σας σας εγκατῖ- Άειψαν σ᾿ ἕνα απὀµερο γρα- Φείο για να νοιώαετε δυστυ- χώς και σειςτη πικρίαπου οἱ ἆλλοι αγωνιστὲς σας ἔνιω- θαν όταν για χρόνια η Πολι- tia περιφρονώντας τους αγώνες και τις θυσίες τους τους καταπαταύσε. Τέλος θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πωςθα ἔνοιω- θα απογοήτευση αν δεν πραγματοποιούσατε την απειλή να εμφανιστείτε στη Βουλή, γιατὶ ἔτσι πιστεύω πως χωρὶς «Ῥευδώνυμα, φι- λολογῖες και σχήµατα λόγου θα αποδεἰξετε αυτό που λέτε τελειώνοντας «πως αξίζουν περισσότερο σεβασμό οἱ πραγματικοί αγωνιστῖς της ελευθερίας». ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Βουλευτής»