Back

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΡΙΤΤΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συναγωγιστικός Χαιρετισμός απὀ το ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΡΙΤΤΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Με την ευκαιρία της συµ- πήρωσης δᾶεκα χρόνων απὀ τον θάνατο του Λεβεντόγερου Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. Στρατη- γοῦ Γεωργίου Γρίβα-Διγενή, η ἛἜνωση Κυπρίων Φοιτητών «ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ» απηύθυνε θερµότατο συναγωνιστικὀ χαι- ρετισµὀ σ᾿ όλους τους αδελ- Φούς µας, Ελλαδίτες και Κυπρίους, που τιμούν την µνή- µη του αείμνηστου Λεβεντόγε- ove pe την ανιδιοτελή και 5 Ἑκτίμητη εθνικἠ προσφορά του. Σήµερα, κάτω απότις εξαι- ρετικἀ κρίσιμες συνθήκες που περνά η ιδιαίτερη µας πατρίδα- ὡς, όσο ποτὲ ἄλλοτε και ο θά- νατός του διατηρεί τις διαστάσεις µιας οδυνηρής εθνι- κής απώλειας. Το αγώνιστικὀ πατριωτικό πνεύμα που η απλἠ του παρουσία ενἔπνεε, αποτέ- Agi πια ανάμνηση, ενώ οἱ διΟ: ρατικὲς εκτιμήσεις του για τα πραγματικἁ σχέδια των νεο- σουλτάνων Ιμµπεριαλιστών της ΄Αγκυρας εξακολουθούν, δυ- στυχώς, να υποτιμούνται ἡ πα- ραβλέπονται, όπως οποτιµήθηκαν τόσες φορὲς στα τελευταία 30 τουλάχιστον χρό λα, µε αποτέλεσµα τις τραγ!- «ἐς συνέπειες του 1974. Πιστεύουμε ακράδαντα καιτο επαναλαµβάνουµε άλλη µια φορά, ότι εἶναι καιρός πια να σταματήσει η ανξντιµη εκ- otpateia -που διαξάγεται σ᾿ ὁ- λα τα επίπεδα και μ᾿ ὅλα τα μέσα - κατασυκοφάντησης και σπίλωσης του ονόματος µιας α- πό τις επιφανξστεριες μορφες του Κυπριακού Ελ Ἰνισμοὺ α- πὀὸ τους οπ.. Ὅποτε που «πρωκαταλει » την a δέκαστη [σ Γ που για λόγους καθι «κροπολιι- κοὺς καλλιερὶ στα λαϊκά στρώματα το μίσος και τον δι- χασμµὀ. Είναι πραγματικά θλι- βερό το παράδειγµα. αν και όχι νὲο εἶναι εν τούτοις πολὺ χαρα- κτηριστικὀ - της στάσης των τριών Φοιτητικὠν παρατάξεων του Κυπριακοῦ κατεστημένου, που αρνούνται ὅπως αντιπρο:- σωπεὶα της Εθνικής Φοιτητικἠς Ενώσεως Κυπρίων (Ε.Φ.Ε.ΙΚ.) Αθήνας, της οποϊῖας ο αοΐδιµος Αρχηγὸς του. απελευθερωτι- κοὺ µας Αγώνα εἶναι επίτιμος Πρόεδρος, καταθέσει στη µνή- µη του και σαν ελάχιστο φόρο τιμής ἕνα απλὸ στεφάνι! Κατα: δικάζουµε µε όλη τη δύναμη της ψυχἠς µας την υπονομεύτι- κἡ για κάθε προσπάθεια εμτξ- δωσης της ενότητας αυτή στάση και αναλογιζόµαστε το κατάντηµα μερίδας της EAAn- νικής Κυπριακής νεολαίας. Ἡ δέκατη επτειος του θᾳ- νάτου του θρυλικού Αιγενή, πρεπει να αποτελἑσειτον πόλο ἔντονου καιπαραγωγικούπρο- βληματισμού:απὀ κάθε Κὐπρίο γιατην επιτακτική αναγκαιότη- τα της επικράτησης και παγίω- σης πραγµατικἠς ενότητας καϊοµοψυχίας, προκειµένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσµατι- κά ο ωμόὸς τουρκικὀς επεκτατι- σμὸς και να επιτευχθούν οι αμετάθετοι για µας στὀχοι της Αυτοδιάθεσης και της | Evw- σης µε την μητέρα Ελλάδα, στόχο) για τους οποίους ο Αρ:- χηγός της Ε.Ο.Κ.Α. πρὀσφερε, αγὠνιζόµενος ἔμπρακτα, όσο πολὺ λίγοι. Ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής µας δεἰχνει απὀ τον α- πΕρΙπιο τάφο του τον δρόμο της Ἰμής κα! του καθήκοντος, που ποτὲ δεν εγκατέλειψε αλλά πάντοτε ακολούθησε χωρίς να Φεισθεὶ κὀπων και θυσιών. Ἔ- χουμε ὁλοι ανεξαιρέτως χρὲος βαρύτατο να τον ακολουθή- σουµε και να φτάσουμε στο τέρμα. Μόνο μ᾿ αυτό τον τρό- πο θα τιµήσουµε σωστά και ὁ- πως πρέπει τον µεγάλο ἠρωαί[