Back

ΔΕΚΑΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ

Ευλαβικά τελέστηκε την Κυριακή 29.2.1984, το.εθνικὀ μνημόσυνο του ἡήρωα Αρχηγού της ΕΟΚΑ, Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα- «θιγενἠ. ΄Οπως κάθε χρόνο, κι εφξτος, χιλιάδες κὀ- σµου απὀ όλες τις γωνιὲς της Κύπρου και πολυμελείς αντιπροσωπείες απὀ την Ελλάδα, μαζεύτηκαν στο χώρο του τάφου, όπου και το κρησφύγετο του Δυτρωτή της Κύπρου, για να τιμήσουν τη μνήμη Εκείΐνου που θυσίασε τα πάντα για τη Λευτεριά και δικαιοσύνη του Κυπριακού λαού. Επίσης, ο κόσμος καταχειροκρότησετον οµιλητήκκ. ΄Ὅμηρο Παπαδόπουλο, που µετην παλμώδη του ομιλία ενθουσίασε και ἔκανε τους παρευρισκόμενους να προβληματιστούν. Ακόμα, µετα ντοκουμέντα καιτα ιστορικά γεγονότα που ανάφερε, φάνηκε καθαρἀ η µορφή του Διγενή.η προσφορά και οι ἀγώνες του για την Μεγάλη Πατρίδα Ελλάδα και για την Ιδιαιτρα του πατρίδα Κύπρο. ο ο δν 5 . , | Το μνημόσυνοτίµησε µετην παρουσία της καιη ηρωϊκἡ σύζυγοςτου αθάνατου Διγενή, κ. Κική Γρίβα. Εισαγωγική ομιλία ἔκανε ο Αγωνιστής κ. Ανδρὲας Γεωργιάδης. Οι ομιλίες, καθώς και φωτογραφικά στιγμιότυπα απὀ το μνημόσυνο δημοσιεύουμε στις σελίδες 4 και 7. 4 ΣΕΛΙΔΑ 4 AEKATO EONIKO MNHMOZYNO STPATHI OY FEQPTiIOY IPIBA- AITENH Η ΟΜΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ε.α. a κ. Οµήρου Παπαδόπουλου «Ἕλληνες και Ελληνίδες, «Ανδρών αγαθών, ἔργω γιγνωμένων, ἔργω δη και διδούσθαι τας τιµάς». Επί τη δεκάτη επετείω απὀ του θανάτου του Θρυ- λικού Διγενή, του Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α., του Αρχηγού καὶ εμπνευστοὺ του Κυπρι- ακού αγώνος, συνεκεν- τρώφθηµεν σήμερον εις τον τερὀν Καὶ ιστορικὀν αυτόν χώρον, απὀ όπου διευθύνε- το ο απελευθερωτικὸς αγὼν της Κύπρου και όπου εξέπνευσε ο εγγυητής της ελευθερίας και ακεραιότη- τος της νήσου. Ἕλληνες απὸ όλη την Κύπρο και την Μητέρα Πατρίδα, για να απατῖσοµεν Φόρον τιμής και ευγνωμοσύνης, προςτο :Αξιο Τέκνο της Πατρίδας, κατὰ οµόφωνον απὀφασιν της βουλής των Ελλήνων προςτον μεγᾶλον Αρχηγόν, τον ακατάβλητον Άγωνι- στὴν και πρωταγωνιστήν της Κυπριακής ελευθερῖας, ο οποὶος εἶχε κλείσει µέσα στην καρδιά του, την Ελλά- δα και µόνον την Ελλάδα, της οποίας, αναπὀσπαστα μέλας απὀ αιώνων εἶναι η Κύπρος µας. Σήµερον, θα ἔπρεπε να ευρἰσκονται εδώ, αντιηρό- σωποι της Ελληνικής Κω- βερνήσεως και της βουλής πων Ελλήνων, για ν᾿ αποτῖ- σουν Φόρο τμής, προς εκείνον τον οποίον ομοφώ- νως ανεκῆρυξαν ζώντα το 1959, ᾿ Αξιο Τέκνο της Πα- πρῖδας. Προς εκείνον ο οποίος το 1944, όταν η Ελ- λάς, ἁοπλος εωρίσκετο εν κινδύνω και η εξουσία της νομίμου Ελληνικής Κυβερ- γήσεως του αειµνήστου Γεωργίου Παπανδρέου εξε- πείνετο εις δὺο µόνον τε- τραγωνικὰ χιλιόμετρα εν- τὸς των Αθηνών, απὀ της πλατείας Ὁμονοίας μέχρι της πλατείας συντάγματος µε ολίγους µαχητάς, ηγω- νίσθη, ἔδωσε τον χρόνο στον Στρατηγὸ Σκόμπι µε πας δυνᾶμειςτου να επἔµβη και να διατηρήσει την Ελλά- δα ελευθἑρα και εκτός του ερυθρού παραπετάσµατος. Σήµερον 6a ἔπρεπε να ευρίσκονται εδώ, αντιπρῦ- σωποι τῆς κυπριακής κυ- βερνήσεως και της κυπρια- κής βουλής, για να αποτῖ- σουν Φόρο τιμἠς προς εκεῖ- νον ο οποῖος μπὴρξε πρω- ταγωνιστής της Κυπριακής Ελευθερίας, της Ελευθει αςη οποία οὐτεπωλείται οὐ- τε δωρίζεται µε ὀλους τους Βησαυρούς της γης. Προς εκείνον τον οποίον μετὰ θὰ- νατον ανεκἠρυξαν ᾿Αξιον Τεκνον της Κύπρου. Σῆμµερον, θα ἔπρεπεεις ὅλας τας ελληνικᾶς εκκλη- σίας να τελούνται μνημό- συνα του εθνικοὺ ήρωος της νεωτέρας Ελλάδος. Και να αναπτύσσονται απὀ του ἄμβωνος των εκκλησιών η ζωή και η δράσις εκεΐνου που ἐεθυσιάσθη για του Χριστού την Πίστιν την Ἁγίαν και της Πατρίδος την Ελευθερίαν. Σῆμερον θα ἔπρεπε σ᾿ ὅλα τα Ελληνικά σχολεία, γ΄ αναπτύσσεται σε ειδικἠν τελετὴν το ἔργο του Λεβεν- τὄγερου της Κύπρου ΔιΥε- νἡ και να γαλουχείται η Ελ- ληνικὴ νεολαῖα µε τας αρ- χᾶς και τα ιδεώδη του ϐρυ- λικού ήρωος, του ήρωος που διέθεσε τα πάντα υπἐρ αυτής. Εις όλα τα Κυπριακά σπίτια, πρέπει να ευρἰσκε- ται η Φωτογραφία του Απ: λευθερωτού της Κύπρου για να υπενθυμίζει ειςτους ζώντας το χρὲος των προς την Ε.Ο.Κ.Α. και τον μεγᾶ- λον Αρχηγόν τηςτον Γεώρ- γιον Γρΐβαν-Διγενήν. Είναι εθνικἡ ανάγκη να παύσει πλεον η διαστρἔβλωσης της ιστορἰας της ελευθέρας πατρίδος και της Κύπρου µας απὀ τους αμάχους και τους επιόρκους, οἱ οποίοι κινοῦμενοι απὀ πρασωπικά συμφέροντα ἡ συμφέροντα Εένων δυνάμεων προσπα- θοῦν διά πλύσεως του εγ. κεφόλου, εκείνων που δεν ἔζησαν τα γεγονότα και δεν ἔγραψαν µε θυσὶες των την πραγµατικὴν ισταρίαν, να τους παραπλανήσουν ὡστε η πατρίδα µας να γίνει εὖ- κολοςλεἰα ειςτους εχθροῦς της. Ο Γέρος της Κύπρου, όπως ο Γέρος του Μωριᾶ επεδίωξε την απελευθἐρω- ση της πατρίδος του, από τους ξένους κατακτητᾶς και στραγγαλιστὲς της ελευθε- ρἷας, Και πολέμησε για την αναστήλωση των ηθικών αρχών, εν ονόματι των οποίων διεξήχθησαν οἱ µε- γαλύτεροι πόλεμοι της Ἱστορίας. Ω Πρώτος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πό- λεμος. Ο Γεώργιος Γρίβας, από παιδικής ηλικίας γαλουχού- µενος υπό των γονέων και διδασκάλων του µε τα νά- para της δικαιοσύνης και της ελευθερ!ας, ηγωνῖσθη ὁπου ετάχθη. Με πίστιν εις τον Θεόν και αφοσ]ωσινεις τας αρχάς αυτής διά την επικράτησιν των οποῖων αξίζει ναζει και να αποθνἠ- σκει ο ἄνθρωπος, ὅπως επίστευεν ο ἴδιος. Κάθε Χριστιανὰς Έλλην, πρὲπει να Φιλοδοξεί να γίνει πρὀ- µαχοςτου χριστιανικούπο- Ἀιτισμού ὄχι µόνον µε λό- ὠφθυς, αλλᾶ και µε ἔργα. Απ' αυτὰ τα ιδεώδη, εµπνεόµενος ο Διγενής, επολἔµησε και ειςτους δὺα παγκοσµἰους πολἔµαυς παρᾶτο πλευρό των συμμᾶ- χων, οἱ οποίοι, εἶχον ως ἐμ- Ἠλημα την καταπολέµησιν της βίας και της τυραννίας και την αναστήλωση των ηθικών αξιών, και των αν- θρωπίνων δικαιωμάτων, εἰς παγκόαμιαν κλίμακα. Πτυχιούχος της Έλλη- νικὰς και Γαλλικής Άκαδη- μίας Πολέμου απηρέτησε κατὰ τον πόλεμον 40-41. εις το γραφεῖον επιχειρή- σεων του Γενικού Στρατη- γείου, εν συνεχεία δε ως επιτελάρχης της Β΄ Μεραρ- χῖας πεζικού μέχρι πέρατος που πολξµου. Με την λήξιν πων επιχειρήσεων εις τον Ελληνικόν χώρον και την υποδούλωσιν της πατρίδας µας εις τους ξένους κατα- κτητᾶς, εμφορούμενος πάντοτε απὀ το πνεύμα της, ελευθερίας, επολἔµησε παρά τοπλευράτων συμμᾶ- Χων, µετέχων ειςτον αγῶνα αντιστᾶσεως κατά των κα: πακτητών και εἰς την κατε- χομὲνην Ελλάδα και εις την Μέσην Ανατολἠν. Προςτον σκοπὀν αυτόν, συνέστησε ως γνωστόν, την µυστικήν Στρατιωτικήν Εθνικήν Op- γάνωσιν «Χῖ», στελέχη της οποῖας υπήρξαν μόνιμοι και ἔφεδροι αξιωματικοί του ἔτους 40-41, µετους οποί- ους επλαισίώσε και τας µα- χομένας εις Μέσην Ανοτο- λὴν Ελληνικᾶς Δυνάμεις και τας µονάδας αντιστάσεως εις τα βουνά και τας πόλεις της κατεχομένης Ελλάδος, Ο Ἴδιος, παραμένων εἰς Ἀθήνας, διατρέχων µυρί- ους κινδύνους και ζων υπὸ abavraataus KaKouxiacs, συνεργαζόμενος µε επιλὲ- χτους Ἓλληνας Πατριώ- τας, θρησκευτικούς, πολι- TOUS και στρατιωτικούς, ἦλθε εις σῦγκρουσιν µετας κυβερνήσεις της κατοχής, και μόλις διέφυγε την σὐλ- ληψιν την οποίαν πολλάκις, επεδίωξαν αὗται καθώς και οι κατακτητα!. Διωκόμενος και υποφξ- ρων. στερηθής και των αποδοχών του, εδεινοπᾶ- θησε σκληρά, όταν η Ελλάς εστέναζε υπὀ την Γερμανι- κῆν µπόταν το 1941-48. Qc Έλλην ὅμως, πι- στεύον ακραδάντως εις τα (δανικὀν της ελευθερίας, ἄνευ της οποίας δεν δύνα- ται να ζήσει ο ἄνθρωπος, καὶ να σταδιοδρομἠσει και ακόµη πιστεύον ότι η Ελλη: νική φυλή ηγωνίσθη διὰ συνεχῶν σκληρὠν αγώνων υπὲρ της ελευθερίας της πατρίδος και επἔζησε, ἔτρεφε την βεβαῖα ελπίδο, ὅτι ο συμμαχικὸς αγών, θα εδικαῖωνε τας προσδοκίας των λαὼν για την ελευθερί- αν και την δικαΐωσιν των εθνικών των πόθων. Τα αισθήματα αυτά ἔτρεφεν, πιατεύαν ότι απ᾿ αυτὸν τον αγώνα θα οδη- γείτο και ἡ Ιδιαπέρα του Πατρῖς Κύπρος, προς την εθνικήν της απελευθἐρω- σιν και εν συνεχεία πρας την Ενωσιν µετην Μητέρα Ελλάδα. Επειδή ατυχώς, ἄλλαι εἶναι πάντοτε ως αποδεικνύει η ιστορία αἱ απόψεις των ισχυρών της γης και επειδἠ έβλεπε µα- παιοµένας τας ελπίδας, για την «λευθερίαν της Κύ- προµ, συνεπὴς προς τας αρχάς και πεποιθήσεις του, ηναγκάσθη απὀτο Ί9βΒ,να αλλᾶξει πορεῖαν και να στραφεί κατὰ των ᾿ΑΥ- γλων, για να αποκτήσει η Κύπρος την τόσον ποθητὴν. ελευθερίαν της, το 1988, εξερράγη η Κυπριακή ατομική βόμβα. ΜΙα ατομική βόμβα, της οποίας η ακτινοβολία δεν ἠτο θανατηφόρος, αλλά ᾖτο ακτινοβολία ενθαρ- ῥρύνσεως του Ελληνισμού και καταπλἠξεως τῃς παγ- κοσμίου κοινής γνώμης, η οποῖα πληροφαρείτο την απόφασιν της Κύπρου να επαναστατήσει κατὰ του δυνάστουτης, της κραταιὰς Βρετανικής Αυτοκρατορί- ας και να αποκτήσει µε το αἷμα των τέκνων της την ελευθερίαν. Αυτήν, η διε- θνῆς διπλωματία του εικο- στού αιώνος της npveito παρὰ πάσαν ἔννοιαν δικε ου, ενῶ ευχαρίστως την απὲδιδεν ειςτουςλαούςτης Αφρικής και των άλλων ηπείρων. Ἡ ἔναρξις του απελει- θερωτικού αγώνος της Κά- πρου, ετόνισεεπανειλημμὲ- γως, ο Αρχηγός της Ε.Ο.- Κ.Α., επεβλῆθη ως η µόνη, ἔμπρακτος απάντησις, του κατ επανἁληψιν λεχθέντος ἕως τότε ειςτο Αγγλικό κοι- νοβούλιο, ὅτι ο Κυπριακός λαός, εἶναι ευχαριστημὲ- γος, µετο υφιστάμενο στη νήσο καθεστώς της ΑΨΥΛΙ- κής διοικήσεως, αφού ἕως τότε οὖτε σταγόνα αἵματος εχύθη και μόνον οι φιλόδο- Εοι πολιτικοί ηγᾶται της νή- σου, δημαγωγούντες, ομῖ- λουν περὶ ενώσεως. Ἡ. αγωνιζομένη Ε.Ο.- κ.Α., εἶχε πολλά θύματα. Ὑπέστη βασανιστήρια καὶ εκτελέσεις γενναίων Αγω- νιστὠν της. Παρά ταύτα, απὀ την ἐμπνευσμένην ηγεσίαν του Αιγενή, συνὲ- Χισετον αγώνα της και µετα αμοῦστακα παιδιά της νἠ- σου, κατετρόπωσε ἑνα Στρατάρχη, τρεις Στρατη- γούς και 40 χιλιάδες οτρα- πιώτες τῆς Βρετανικής Αυ- ποκραταρῖας, Ὁ αγών της Ε.Ο.Κ.Α. και η πολεμικὴ τέχνη του Ἀιγενή, που απεδείχθη η µεγαλυτέρα. στρατιωτική Φυσιογνωμία της νεωτέρας Ελλάδος, πρέπει να διδᾶ- σκεται εἰς ὅλας τας Στρατι- ωτικᾶς Σχολάς. Εις τον αγώνα αυτῶν, ο θρυλικός Ἁιγενής, ἔπεσεν μαχόμε- γος. 0 αγών του όμως, δεν θα αποβεί επί µαταίω. Με πίστιν και αφοσίω- σιν εις την αιωνίαν Ελλά- δαν, και τας ιδέας του ΔΙγε- νἠ, εγκαρτεροῦντες ἡ και μαχόμενοι, αναλόγως των. περιστάσεων που επικρα- πούν εις τον φρενήρη και παραγμένον αυτόν κόσμον, εις τον οποίον ζώμεν, αλλά πάντοτε ομονασύντες, θα Φθάσομεν εις το ποθητᾶν τᾶρμα, της απελευθερώσε- x THs Κύπρου και της ενώ σεως µε την Μητέρα Ελλά- δα, προς την οποῖαν ο κὀ- σµος ολόκληρος οφείλει Ταν πολιτισμὸν του. “Ogos χρᾶνας και ἀσαι θυσῖαι και αν χρειαστούν ακόµα, οι αγώνες του Κυ- πριακού λαού κα! του ΔΙγε- νή, δεν εἶναι δυνατὀ, παρά γα δικαιωθοῦν. Εἶναι τούτο επιταγἠ της ιστορίας. Απὸ τον νερὀν αυτόν χώρον, ποιοῦµεθα ἑκκλη- σιν προς ὀλουςτους Ελλη- νας, οπουδήποτε κι αν ευ- ρἰσκονται, εις οιανδήποτε πολιτικὴν παράταξιν και αν ανήκουν, οιασδήποτε προ- σωπικάς διαφοράς και αν ἔχουν, ὅπως ενθυμηθούν ὅτι η ισχύς ευρίσκεται εν τη ενόσει. ᾿Οτι το ᾿Ελληνικὸ Ἓθνος εμεγαλούργησε οσάκις ἦτο ενωμένο και να σωντονίσουν τον αγώνα των σήμερον που πάλι Κά- προς µας κινδυνεύει γιο ν΄ αντιμετωπίσουμε τον προ: αιώνιον εχθρόν του γένους, και να σώσουμε την Κύπρο μας απὀ τας ορδὰς του Ατ- τίλα. Τα λάθη της πολιτικής, ηγεσίας της Κύπρου καιτης Ελλάδος, που οδήγησανεις τας επαράτους συμφωνίας πης Ζυρίχης. ας µη επανα- ληφθούν, Αςθυμούμεθατο λεχθὲν Δεν ἦτα κρίμα, ἦτο κάτι χειρότερο, ἦτο λάθος. Ενωμένοι ας βροντο- Φωνήσουμε προς τους ισχυροὺς της γης που ϱυ- Θμίζουν τας τύχας των Δα- ὤν και ελησµόνησαν τας υποσχέσεις των, τους στῖ- Χους του εθνικού ποιητού της Κύπρου, του Δημητρί- ου Λππέρτη: «Δώστε µας τζιει στη µάναν μας, τζιᾶν ἔνι τι) ἐν γραμμένον να τρώμεν το Ψιωμῖν ἔε- pov... Τον αγώνα αυτό θα ευ- λογαύν από τον ομρανό, η µεγάλη και γενναία ψυχἠ του Διγενή καισι ψυχαϊτων πρώων της Ε.Ο.Κ.Α., που επότισαν µετο αἷμα τὠν,το δέντρο της Κυπριακής Ελευθερίας και αναμένουν ακόµη, για να ανθῖσει τοῦ- To. Το εθνικὀν ἔργον του Διγενή, γιατο onoio, n Bou- λή των ελλήνων δικαῖως τον ανεκήρυξε ἄξιο της πα: τρίδος η δε εκκλησία της Μητρὸς Πατρίδος, εστεφὰ- νωσε τούτον κατά την επι- στροφἠν του εις την Ελλά- δαν το 1969, ας µας παρα- δειγµατίσει. Apxnyé, Οι Ἕλληνες και ον Ελ- ληνῖδες, που η καρδιᾶτους κτυπὰ, ὅπως κτυπούσε όταν ἦσουν ανἀμεσά µας, µε το δάφνινα στεφάνι που καταθέτουν στον λιτὸν και απξρριπτο τᾶφα σου, υπὀὸ- σχονται να συνεχίσουν τον αγώνα που εσὺ εχἁραξες, μέχρις ὁτου η Κύπρος µας φθάσει εις τεις αγκάλας της Μητρός Πατρίδας Ἆς εἶναι αιωνία η μνήμη σου, μεγάλε ΑρχηγΕ, πρω- τεργᾶτα της Κυπριακής Ελευθερίας, -- Ζήτω το Ελληνικό Ἓθνος, τε Ζήτω η ᾿Ενωσις της Κύπρου». H OMIAIA TOY ΑΓΩΝΙΣΤΗ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ _ «Βρισκόμαστε σήµερα για δέκατη καιά συν σιὰ στον τάφο του πρωταγωνιστή της Λευτεριᾶς Ύια να τιµήσουμε την ιερή μνήμη του. Χξια Χρονιά, στον ιερό τοῦτο χώρα, µπρο: µας Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα. -Διγενή, Χρεος εθνικό µας οδηγεὶ κάθε χρόνο. απ΄ ὀλεοτ oT Ko τι ιατὶ καπ) ὀλεστις γωνιές 3 ὁ i . | > η Ἡ ὑπρου στη Λεμεσό, γιστὶ ἔχουμε ανάγκη ν΄ ανονεώσουµε τον ὄρκο για αγώνα μέχρις εσχάτον, για τα δίκαια και τα δικαιώματά µας. Σήµερα μάλιστα που απειλεί ἡ ‘ του Ἁγράνή ππειλείται η εθνική καὶ ὀυσική µας επιβίωση στο νησὶ Αναμφίβολα φίλοι συναγωνιστέ ή: a γωνιστὲς, ο Διγενής υμηρξε µεγά στορία πέρασι ν ο vior J ε μεγάλος κα: η , πὲρι στις ὕέλτους της, σαν τον µοναδικὸ εθνικά ηγἔτη του Κυπριακού Ελἰ η σμοό Tau nEpORE ᾿Οσοζούσε οθρυλικός Γεροστης, μοναδικής καιανεπαν. Θηπτης Ε.Ο.Κ Α..οΓἔροστης Κόπρου, όπως δίκαια ονομάστ j ηκε, κάθε εχθρός που επηβουλεύστο fi i δα, αναγκαζόταν να σχίσει τα σχέδια του Povhwbero ine Eine µας ποτ! tati o Ἁιγενῆς, εἶχε κάνε πρὠτο οὐ io q Νε: πρώτο σύμβολο στο ἀρβρω της πίστη ήκα προς i ic RPO Te ATi . ἡ onan 9 ς της 1 a wath nv narpi6a Kar ya 1 ν Δευτεριὰ της, αγρυπνοὺσε στες εΒνικῖς νέες νά. ο θάνατό, τοῦ, μαύρη ορφανιά μαςτὺλιξεκαιθεοµηνία και κωτ. μας ᾿ : 2 pu. Minin napovak evi wa μπορούσε να µας πραστοτέψει αποτελεσματικά και οἴγουρα NN 108 OrvewR µόνον Για τη ζωὴ και του OK : ςς αγώνες του Διγενή, ὃᾳ κ μας μιλήσει ο ης Όμηρος Παπαδόπουλος, του οποίου ἡ Karayanyé even Κννπκως Ὢν ολλ Ἱάρλης εκ. πουλος εἶναι μέλος του Διοικητικού Συμβοσλίο Bice retin eee Tens. inc EAM 4 ος του νδέσμου Επιτολιῶν εθνηκὴς Al πε λλάδας, ππίσης Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου | Ἰο erin: Ovens Meme: δονῖας και Θράκης 1941 και ασφαλώς απενὸς σονεογάτης του Αρχηγού µας Διγενή το οὗ ας Διγενή απὀ τι 1941-- 1959. Kode τον κ. Ὅμηρο Παπαδόπουλο σιᾳ βήμα,