Back

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ κ. Ι. ΚΛΗΡΙΔΗ

αι νυν νκω A SIMS Ae Διδάγµατα ἀπὸ τὴν iotogiav H EQHIKH OMIAA TOY QHMIAPKOY AEVAOIUAE «1. RABPIAH Τὰ δασικἀ µας σφάλµατα-- Ἐξεδόδη καταδι- καστικἠ ἀπόφασις ἐγαντίον µας χωρὶς νά ἑ- ρωτηδῶμευ-- Ὁ λαὸς πρέπει va ἀγωνισδῇ ἡγωμένος μὲ στρατηγικὀν σχέδιον [ὠημοσιδύοµεν κατωτέρω τὸ δεύτερον µέρος τῆς ομιλίας τοῦ κ. 1. Κληρίδη κατὰ τὴν συγκέγτρωσι» τῆς Άδης 'Ό: πτωβρίου). doy (teisutaior) τὴν σημερινή µας Ύιορ: τὴ πρέπει νὰ δοῦμε ὅτι παρ΄ ὅλας τάς θυσίας εἰς τὰς ὁποίας ὑπεβλήθημεν ὡς ἔθνος αἱ ἐθνικαί µας διε- κδικήσεις μένουν ἄνικανο: ποίητοι. 'Ἡ ἀπεγνωσμένη ἀντίστασις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰς Γερμανικὰς ὀρδάς ἔδωκε καιρὸ εἰς τὴν Σο- βιετικὴν Ενωσι νὰ παρα- σκευασθῇ καλύτερα καὶ στὸ τέλος νὰ µπορέσῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἄποτελεσμα: τικώτερα τὴν Γερμανικἡ εἰσβολὴ καὶ νὰ κατορθώ- on τελικὰ va εἰσβάλῃ ἡ ἰδία στὸ Γερμανικὸν ἕ- Bago. Kai ἡ ἠρωϊκὴ av- τίστασις στὴν Κρήτην, μὲ τὲς τρομακτικὲς ἀπώλειες τὶς. ὁποίες ὑπέστησαν αἱ χιλιάδες τῶν Γερμανῶν ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ τὰ ἄλ- λα ἀποβατικὰ στρατεύµα” τα κατετρόµαξε τὸν Xi- τλερ καὶ τὸν ἐξηνάγκασε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ σχεδι- ον τοῦ ἐπιτελείου του δι᾽ εἰσβολὴν εἰς τὴν ΕΜύπρον. Ἐὰν οἱ Γερμανοὶ δέν ὁὃ- φίσταντο τὰς ἁἀπῶλείας τὰς ὁποίας ὑπέστησαν εἰς τὴν Κρὴτην, ἡ εἰσβολὴ εἰς τὴν Κύπρον δι αὐτοὺς θὰ ἦτο ὁὀλιγοήμερος περίπα- τος. Ἡ μάχη τῆς ΠΜρήτης ὑπῆρξεν ἡ κριτήριος καμπὴ ἡ ὁποία διέγραψε τήν Γερ- μανικὴν κατάρρευσιν. Διό- τι ἐὰν ἡ Γερμανία μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Κρήτης ἐσωνέχιζε τὴν πορείαν της πρὸς τήν Κύπρον, ἡ ὁποία ἤτο τελείως ἀνοχύρώτος καὶ ἀνυπεράσπιστος, θά τὴν κατελάµβανε ὁριστι- κῶς, ἐξασφαλίζουσα δὲ βάσιν ἐδῶ θὰ ἐκυριάρχει τῆς Συρίας, τῆς Παλαιστί- νης καὶ τῆς Αἰγύπτου, ὁ δὲ ᾽Αγγλικὸς στόλος θά έξη: φανίζετο ἐκ τῆς Μεσογείου καὶ ὁ Ρόμμελ δὲν θὰ εἶχε νὰ. κάµῃ τὴν ἀποτυχοῦσαν aig τὸ τέλος ἐἑκστρατείαν τῆς ἐρήμου διὰ νὰ εἶσβά- An alc τὴν Αἴγυπτον. Ὁ Δρόμος πρὸς τὰς Ινδίας θὰ ἠνοίγετο σύντομος καὶ ὄχι διά τῶν αχανῶν Ρώσ' σικῶν στεππῶν καὶ τοῦ Καυκάσου, ὁ ὁποῖος ἑσή- µανε τὸ τέλος τοῦ ἀηττή- του τῶν Γερμανικῶνόρδῶν. Οὕτω ἑνῷ χάρις εἰς τὴν ἠἡρωϊκὴν Ἑλληνικήν ᾿᾽ἀντί- στασιν ἐσώθη ἡ ὀνθρώ- πότης ἀπὸ τὴν νέαν τάξιν τοῦ Χίτλερ, ὅλαι αἱ Ἓλ- ληνικαὶ ᾿Εθνικαὶ διεκδική- σεις παρηγκωνίσθησαν, σὺυ- μπεριλαμβανομένηςκαὶ τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία μόλις τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ἕ- λαβε Ὑγνῶσιν τῆς κατα- δικαστικῆς της ἀποφάσεως χωρὶς κἄν νἁ ἐρωτηθῇ. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ σταµατήσωώμε γιὰ νὰ σκεφθοῦμε ψύχραιϊμα γιατὶ μᾶς ἐνδιαφέρει ἄμεσα. Πρέπει νὰ δοῦμε τὰ σφάλ- µατά µας ὄχι γιὰ νὰ βροῦ- µε τοὺς ὑπεύθυνους, διότι ἀπ᾿ αὐτὸ καμιὰ ὠφέλεια ξὲν μπορεῖ νὰ προκύψῃ. ᾽Αλλὰ γιὰ νὰ βροῦμε τὸ σωστὸ δρόμο τῆς ἐθνικῆς µας πορείας. Ἕνα βασι- κό µας σφάλμα εἶναι ὅτι δεχθήκαµε νἁ περιορίσώμε τὸν ἀγῶνα µας εἷς τὸ στε- νὸ πλαίσιο τῆς Ἕλληνο- Βρεττανικῆς φιλίας καὶ συ- νεργασίας εἰς τὴν ‘Ava: τολικὴ Μεδόγέιο. Σ᾽ αὐτὸ εἶμαι συνυπεύ, θυνος ἐὰν δὲν εἶμαι κα ὁ κυρίως ὑπεύθυνος. Διότι μοῦ φαίνεται πῶς. θᾶμαι ὁ πρῶτος ποὺ ἔθεσα αὐτὸ τὸ πλαίσιο. ᾿Απὸ μηνῶν ὅμως ἐπείσθην ὅτι τὸ πλαί- σιον αὐτὸ ἦτο λανθασμέ νον. Τὸ εἶχα ἐξαλείψει ᾱ- TS τὸ πρόγραµµα τῆς Παγκύπριας ᾿Οργάνωσης Ἐθνικῆς Συνεργασίας. Μά εἶχε πλέον γίνει τῆς µό- Sac. Td ἐπῆρεν ἡ ἀντι- κομμουνιστικἡ προπαγάν- δα εκαὶ ἐκόλλησε πάνω του σὰν στρεῖδι, Τόρα ἐ- φάνη καθαρὰ ὅτι αὐτὸ τὸ πλαίσιον ἔθαψεν ὄχι µό- νον ὅλες τὲς ἄλλες ἐθνι- κὲς µας διεκδικήσεις, ἆλ- λὰ καὶ τὴν Πύπρον. Ἓνα ἄλλο βασικὸ σφάλ- µα µας ὑπῆρξε τὸ ὅτι ὁ ἑνωτικὸς µας ἀγὼν ἑξε- Φυλίσθη σὲ ἀντικομμουνι- στικὴν προπαγάνδαν. “E- πιτηδείώς διεκηρύχθη ὅτι τὸν θόρυβον διὰ τὴν ἕνω» σιν τὸν ὑποθάλπτει ἡ Μό- σχα διὰ νὰ παράσχει πράγματα εἰς τὴν Βρετ- τανικὴν Αὐτοκρατορίαν. Ἐπειδὴ δὲ ἔπρεπε νἁ πε- ριορίσωµεν τὴν δρᾶσιν µας ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς Ἑλληνοβρεττανικῆς Φιλίας, μᾶς ἐπεβλήθη---καὶ ἐδέχθημεν κατὰ πλειοψη- φίαν τοῦ ᾿Εθναρχικοῦ Συµ- βουλίου- νὰ μὴ κινηθῶ»: μεν Sid va ut σκανδαλί- σωμεν τὴν ‘EAAnvofpet- τανικὴν Φφιλίαν καὶ νὰ χά- σῶμεν τὴν ὑποστήριξιν τῆς Μεγάλης Βρεττανίας sig tag ἄλλας ᾿Εθνικὰς διεκδικήσεις. Ἐκ τῶν ὁ- στέρων βλέπομεν ὅτι ἐ- πλανήθημεν. Kai εἶναι ὀρθὸν καὶ τίµιον νὰ ἀνα: γνωρίσωµεν τὴν πλάνην µας, γιὰ νὰό μπορέσουμε νὰ βροῦμε τὸν ὀρθὸ δρόµο. “Eva ἄλλο βασικὸ σφάλ- μα εἶναι τὸ ὅτι ἡ ἐθνικὴ µας πνοὴ δὲν ὑπῆρξεν ὅ- σον ἔπρεπε ἰσχυρὰ ὥστε νὰ µπορέσῃ νὰ πνίξῃ κά- θε ἄλλο αἴσθημα ποὺ ἓἔμ- πόδιζεν ὥστε ὁ λαὸς νὰ μπῇῃ ὠργανωμένος σὲ ὁ- λόπλευρη ἐθνικὴ συνερ- γασία ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐθναρχίας. Γι’ αὐτὸ ἐφώ- νάξαµεν. Μλὰ δὲν ἠκούσθη- μεν δυστυχῶς. Τὸ ἀποτέ- λεσµα εἶναι ὅτι ἐξεδόθη ἤδη καταδικαστικὴ ἀπό- Φασις ἐναντίον µας πρὶν ἀρχίσωμεν τὴν εἰς τὸ έ- ξώτερικὸν δρᾶσιν µας, καὶ ἡ καταδικαστικὴ αὐτὴ ἆ- πόφασις μᾶς εὑρίσκει ἆ- κόμη διηρηµένους καὶ ἆ- νοργανώτους. Πρέπει νο- παραδεχθῶμεν εἰς τὸ σημεῖον pita νὰ ὅτι καὶ τοῦτο ἐπολιτεύθημεν χῶ: ρὶς πολιτικὴν διορατικό: τητος καὶ χωρὶς προσπτι- κὴν καὶ ἐσκέφθημεν πε- ρισσότερον πῶς va πολε- µήσωμεν τὸν κομμουνι- σμὸν παρά πῶς νὰ ἐπιτό χωμεν τὴν ἕνωσιν. Ἐλπί, ζω ὅτι ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὃ- ποῖοι ἐπίστευσαν καὶ διε- κήρυττον ὅτι ἡ φιλελευθέ: ρα ᾽Αγγλία οἰκειοθελῶς θὰ παρεχώρει τὴν Κύπρον εἰς τὴν δικαιοῦχον Ελλά- δα λόγῳ τῆς Ἑλληνοβρετ: τανικῆς φιλίας, ἤ ὅτι θὰ ἔδιδε ταύτην ὡς δῶρον εἰς τὸν ἐπανερχόμενον βασιλέα ἀντελήφθησαν τὴν πλάνην τὠν, καὶ ὅτι γιά νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Ἕνωσις χρειάζεται νὰ ἀγωνισθῇ ὅλος ὁ Λαὸς ἡ- νωμµένος κάτω ἀπὸ μίαν πειθαρχοῦσαν ᾿Οργάνω- σιν, ἡ ὁποία νὰ ἐπιβάλῃ τὸ δίκαιον τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ διὰ τοῦ ἠθικοῦ ὄγ- κου της. Αὐτὲς τὲς σκέψεις ἡ σηµε- piv γιορτὴ προκαλεῖ ὅλους µας καὶ τὸν καθένα χὠριστὰ νὰ κάµωμεν. Καὶ τὸ συμπέ:| ρασμα εἶναι ὅτι μὲ τὴν διαί- ρεσιν καὶ τὸν ἐσωτερικὸν διαπληκτισμὸν ἐχάσαμεν τὴν! καλυτέραν εὐκαιρίαν. ᾿Εχά: σαµε πολύτιμον χρόνον σκε- πτόµενοι ὄχι πῶς νὰ προω- θήσωμεν τὸν ἑνωτικόν µας ἀγῶνα, ἀλλὰ πῶς νὰ μὴ δυ: σαρεστήσωμεν τὴν κρατοῦσαν δύναμιν, κακῶς πἰστεύσαντες ὅτι θὰ ἐχάναμεν τὴν ὑποστή ριξίν της διά τὰς ἄλλας ἔθνι- κἁς διεκδικήσεις. Τὸ ἀποτὲ- λεσμα εἶναι ὅτι τὰ ἐχάσαμεν ὅλα. Καὶ τόρα ἀνοίγεται µπρο- στά µας ἕνας νέος ἀγώνας. Αν μποῦμε στὸν ἀγώνα αὖ” τὸν διχασμένοι θά ἀποτύχω: μεν ὅπως ἕως τόρα ἀπετύ- χαμεν. Γι αὐτὸ ἐπιβάλλεται νά ξεκα ήσωμε γιὰ τὸν νέον ἀγῶνα ἠνωμένοι καὶ ὠργα- νωµένοι ἀφοῦ πρῶτα Kata- στρώσωμε τὸ στρατηνικὸ σχέδιο τοῦ ἀγῶνα καὶ βροῦμε τρόπο νἁ ἀποκλείσωμε κάθε ξιαρροὴ ξυνάµεων ἀπὸ τὴν ἐθνικήν µας πορεία, ἡ ὁποία βλέπω πᾶς θάναι πολὺ µα- κρά, ᾽Αποϕασισμένοι εἴμεθα ὅλοι γιὰ τὴν “Ἔνωσι. Αὐτὸ ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ ὅλον. Θὰ χρειασθῃ σκληρὴ ὠργανωμένη δουλειά, θά χρειασθῇ ἠνωμένη προσπά- θεια, θὰ Χρειασθοῦν θυσίες γιὰ τὲς ὁποῖες πρέπει νὰ εἴ- µεθα πάντοτε ἔτοιμοι. Βλέπω καθαρὰ ὅτι µόνον ὅταν δη- μιουργήσωμεν πέριξ τοῦ ἕνω- τικοῦ µας ἀγῶνα ἕνα παν[- σχυρον συμπαγῆ ἠθικὸν ὄγ- κον, κινούµενον μονολιθικἁ στὸν δρόµον τῆς ἐθνικῆς µας πορείας καὶ ἐπιβλητικὸ εἰς τὴν διεθνῆ δηµοσία γνώµη θὰ µπορέσουµε νἁ φθάόσωμε στὸ ποθητὸ τέρμα τοῦ ἀγῶνα μας. Γι’ αὐτὸ τὸ ποθητὸ τέρμα ἄς παραμερίσώμεν τὲς προ: σωπικὲς µας φιλοδοξίες, τὰ κομματικά συμφέροντα. τὲς κοινωνιολογικὲς ἀντιλήψεις καὶ ὅλοι ἠνωμένοι ἅἄς μποῦ- με σιὸν ἀγῶνα ἕως ὅτου ᾱ- ξιωθοῦμε νὰ ἀναπνεύσουμε ἐλεύθερη ἐθνικὴ ζωὴ στὲς ἆγ- κάλες τῆς ἐλεύθερης µας πατρίδας. Γένοιτο.