Back

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

ος -- ο ον ιο ος ὁ Smee μεΠΕΡΙΤΚΟΠΙΟΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΙΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗΝ ΓΗΝ Δι ἑπτάκτου κυβερνητικοῦ διατάγματος ἠκυρώθησαν -ερο: αθλὲς οἳ ὑπάρχοντες σεεριορισμοὲὶ περὶ Enavddov τῶν ἐξορίστων τοῦ 1981. Επίσηµον ἄνακοινω- δὲν, ἐκδοθὲν τὴν αὐτὴν ἦμερα- µηνίαν καὶ ἀναφερόμενον εἴς τὴν ἄρσιν τῶν ὡς ἄνω σεριορι σμῶν,προσέθετεν «ὅτι ἡ Κυβέρ- νησις προβαίνει εἷς ἐνεργείας ὅπως σεληθοφορήση Shovs τοὺς ἐξορέστους, ὅτι ἡ εἰδικὴ ἁπεαγά- ῥευσις ἐπιστροφῆς των ἠκυρώ- On». Πολὺ φοβούμεδα ὅτι ἡ Κυβέρνησις δὲν ἑνὰ τὰ καταφέρῃ νὰ σπληροφοθήσῃ «ὕλους τοὺς ἓν' διαφερομµένους» καὶ τοῦτο διότι οἱ 6 ἐν τῶν 10 ἐξορίστων µας δὲν εὑρίσκονται, δυστυχῶς, σπλέ- ον εἰς τὴν ζωήν. ᾿Εκεῖνο ὅμως στοὺ δὲν Ba dv- νηθῇ νὰ κάμῃ ἡ Ευβέρνησις ὃ- φείλομεν νὰ τὸ κάµωμεν ἡμεῖς. Οἵ νεκροέ µας ἐξόρεστοι, οἳ ὅ- ποῖοι ἀπέθανον μακρὰν τῆς στα: τρίδος των, πθέπει νὰ ἐπιστρέ- ψουν εἰς τὴν πατρικἠν γῆν- Ga τοὺς ««ηδεύσωμεν μὲ avyxivgsey, σὲ ὑπερηθάνειον mab reas cnt ἡ ἓν τῷ µέσῳ µας παρουσία των θὰ μᾶς εἶναι ζωντανὸν σα- ράδειγµα καὶ διαρκἠς ἕμπνευσις παὶ ὑπόμνησις ὅτι διὰ κάθε ᾱ- γῶνα χρειάζονται δυσίαι. Οἳ τά- φοι των Pa καθοδηγοῦν τοὺς µεταγενεστέρους καὶ δὰ ἄποτε: λοῦν στηγἡν ἐμπνεύσεως δι᾽ αὖ- τούς. Ἡ ΠΟΙΟΤΗΣ 10Υ ΨΟΜΙΟΥ Ἡ ἀνάλυσις τῶν ψωμιῶν στάνταρτ, τὰ ὁποῖα μέχρι τῆς προχθὲς διετίθεντο πρὸς τὸ κοινὸν, ἀπέδειξεν ὅτι ταῦτα περιεῖχον 2--4 δράµια ἄμμευ κατ᾽ ὀκᾶν. Εὐτυχῶς χάρις εἰς τὸν κε ῥραυνοβόλον τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον ἐνήργησαν τὰ λαϊκὰ Δημαρχεῖα Λευκωσίας καὶ Δάρνακος καὶ τὴν ἐπιδειχθεῖ- σαν ἐκ µέρους τοῦ λειτουργοῦ τοῦ τµήµατος Προμηθειῶν κ. Κύρου Κυριακίδη ἀξιέπαινον προθυµίαν καὶ δραστηριότη- τα, τὸ ζήτημα διηπυθετήθη τε- λικῶς καὶ ἡ ποιότης τῶν ψωώ: Mav στάνταρτ ἐβελτιώθη εἰς τρόπον ὥστε τὸ κοινὸν δύνα- ται νὰ παραµένῃ ἥσυχον, Map”? ὅλον ὅμως τοῦτο, νο- µίζοµεν, ὅτι µία ἐπίσημος é- ρεύνα ἐπὶ τοῦ ,ὅλου ζητήµα- τος, δὲν εἶναι ἄσκοπος. τοῦ- ταντίον μάλιστα, φρονοῦμεν ὅτι ἐπιβάλλεται, Διότι αὕτη θὰ ὁδηγήση εἰς ἀνακάλυψιν τῆς πηγῆς τοῦ κακοῦ καὶ θὰ ἐμποδίσῃ τὴν ἐπανάληψίν του. ΜΗ ΔΙΕΥΡΥΝΘΗ Αξία πάπης προοοχῆς ἡ εἰπήγη: σις τοῦ κ. Ζήνωνος Xo. Φώ-ου σρὸς τὸ ᾿Εθναοχικὸν Sunpovdsor ὅπως εἷς τὴν Αυποιακὴν {1 οεσβείαν συμπεοι]ηφόῇ καὶ εἰς bx τῶν ero στων κας. ᾿Ἀσφαλῶς δὲ ἡ elon ynows atrn the Lrpete va viotler nly ἀσυξητητὲ ἐὰν dey Γετεῖχε τῆς Πρεσβείας ὁ Ἰ[ητοοπο,ίτης Νέου: γείας κ. Αακάοριος ὅστις τούτο) εινα εἶναι καὶ ὁ ἀργηνὸς τῆς ὁκά- ος ἐξορίοτων, Εφ ὅπον, ἀοιπύμι ἀντιπροσωπεύονται καὶ ἐξόοι- στοι Ia ἦτο σκοπιμώτεθυν νὰ μὴ διενρυνδῇ αὕτη καὶ διὰ λόγους οἳ- κονοµίας καὶ ὃν ἄλλους όλους, οἵτινες δὰ παρεκώλτον τὴν. οὗντο- μον ἀναχώομοίν τῆς, “Ag μὴ λησιονῶμεν δὲ τὰς τὰ Ραστίας δαπάτας, τὰς ἁποίας weer y) Kvaguazi Loenjishe tot Taig - 20, bvexa rob yelvuuiiwor arr Tore perésioay et Lordi cr art παντες οἳ βουλευταί, παρὰ τὴν συ” βουλὴν τοῦ Ευγενίου Ζήνωνος καὶ ai danuvie to} tase dlov των κατηοείπωσα» xvelore- ατικῶς τὸ ταμεῖον τοῦ ἐθνικοῦ ᾱ- οἱ > δια στο Nt na σνος. a ne fet Gomenh HmO Geey Sy fem Ste De ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΣ Ὁ ἸΙταλὸς Φασιστὴς Μά: ριο Πασσαλάκουα κατεδικά- σθη ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου τῆς Σπέτσια εἰς θάνατον. Δὲν ἕ- πρόφβασεν ὅμως νἁ χαρῇ τὴι οἡδονὴν τῆς ἀγχόνης. Meta τὴν ἔκδοσιν τῆς ἀποφάσεως τὸ πλῆθος παρέλαβε τον Πασ- σαλάκουα καὶ ἢρχισε νὰ κτυ- πᾶ τοῦτον διἀ.. πασσάλων, καρεκλῶν καὶ τέλος μὲ πᾶν προστυχὀν, εἰς τρόπον ὥστε, ὅταν οἱ φρουροὶ καώρθωσαν τὰ ἀνοίξουν δίοδον καὶ νὰ] τὸν ἀποσπάσουν ἐκ τῶν χει: ρῶν τοῦ λαοῦ, τὸν εὗρον μὲ τὸ κραντίον πολτοποιηµένον. ἌΑτυχε Πασσαλάκουα. ποι- ὁς σοῦ εἶπε νὰ μὴ γεννηθῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα. ᾿Εκεῖ θά ᾱ- πελάμβανες τιμῶν καὶ δια- κρίσεων, ὄχι µόνον ζῶν ἆλ- λά... καὶ νεκρὸς ! KAQAPZIZ Κατὰ πληροφορίας τοῦ ἐν ᾿Αθήναις ἀνταποκριτοῦ πρωῖ- γῆς συναδέλφου σοβαρὰ κρί- σις σοβεϊῖ εἰς τὰς τάζεις τοῦ κιβερνῶντος σήμερον τὴν Ἔλ- λάδα Λαϊκοῦ κόμματος, [Πολ λοὶ ἐκ τῶν νεωτέρων βουλευ- τῶν αὗτοῦ ἀποβλέπουν πρὸς κάποιον νέον πολιτευτῆν κ. Σπ. Μαρκεζίνην. ὡς τὴν πιθα- γἠν σανίδα σωτηρίας. Αλλ’ ἡ κρίσις τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος δὲν εἶναι κομματι: κή, Εἶναι κρίσις πρὸ παντὸς ἐδνική. Διότι ἐκ τῶν κόλπων αὐτοῦ ἐξεπήδησαν οἱ κουῖ- σλινκς καὶ ἐκ τῶν KOATIOV αὐτοῦ ἐξῆλθον σήμερον οἱ ὅ- ποδουλώσαντες καὶ πάλιν τὴν Ἑλλάδα εἰς ἕενας ἐπιρροάς. Θὰ εἶναι εὐχάριστον ἐὰν ἐκ τῶν τάξεων τοῦ τόσον ὃδο: σιλόγου κόμματος αὐτοῦ ἐκ- πηδήσῃ κάποια κίνησις καξάρ: σεως. .