ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟ Ε ΙΔΑΜΕΝ στο _ττοοηγουμενο αρθρο δτι ο ελευθερος κοσμος εχει ενα ανεκτιμητο αγαθο που μπο ρει να αποτελεση την πρου ποθεση μιας πραγματικης _ττροοδου . Ειναι η ΕΛΕΥΘΕ ΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ επι της οποιας στηριζεται το Δημοκρατικων καθεστως . Βι' αυτο και μονον το α _γαθον εκατονταδες εκατομμυρια ανθρωποι ποοτιμουν να ειναι « αντικομμουνιστες » παρ' ολον οτι επι του παροντος δεν _εποα γματοποιησαν την προοδον που ε ' πρεπε να ειχαν επιτελεσει γιατι την ατομι κην τους ελευθεριαν αντι να την Υρησιμοποιησουν για το κοινον _συυφεοον . για την γενικην _ποοοδον της κοινωνιας ( επιδιωξη η οποια αποτελει τον σκοπον της ατομικης _ελευθεοιας ) την εχρησιμοποιησαν για καθαρως εγωιστικους σκο πους προς _εξυπηρετηση των προσωπικων τους συμ Φεροντων σε _βαο 1 _^ Φυσικα του συμφεροντος του συνο λου και της γενικης προοδου . Ο λογος δε για τον οποιον εγινε η κακη αυτη χρηση της προσωπικης ελευθεριας ειναι , οπως ειδαμεν προηγουμενως , απο τελεσμα του δτι δσοι ειναι αντικομμουνιστες δεν πιστευουν σε μιαν συγκεκρι μενην και κοινην ιδεολογι αν την οποιαν θα ποοσπαθησουν να διαδωσουν και για την οποιαν θα α . γωνιστουν δπως καμνουν οι _κουμουνιστες . Πρωτον λοιπον και σπουδαιοτερον ιιεσον δια του Υπο του _συνερνατου μας ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ οποιου θα αντιμετωπισθη η κομμουνιστικη δυναυη ειναι να πιστευουμεν . Να πιστευουμε σε μιαν συγκεκριμενην ιδεολογι αν , να εχουμεν συγκεκρι _μενεο _αοχες και κοινωνι κον πιστευω για τις οποιες θα αγωνισθουμε με συνεπειαν στην ιωην μας για να την καμωμεν πραγματικοτητα . Ποια λοιπον θα ειναι η Ιδεολογια αυτη η καλυτερα ποιο θα ειναι το _περιεχουενον του πιστευω μας Το καλυτεοο . θαλεγαν μερικοι , ειναι να πιστευου μεν στο _Ευαγνελιον του _Χριστιανισυου . στην θοησκεια που ο Ι'διος ο Θεος απεκαλυψε στους ανθρωπους και αποτελει επο μενως την αιωνιαν και _αναλλοιωτη αληθειαν . _^ Ολες οι αλλες γνωμες της ε _πιστηαης και της φιλοσο φιας , δλα τα αλλα συστη ματα και επινοηματα του _ανθοωπινου νου _συνεπως μεταβαλλονται αναλογα με την επιστημονικην προ οδο και εξελιξη . Η αληθεια δμως του Χριστιανισμου παραμενει ακεραια και αναλλοιωτη απο τοτε που ο Θεανθρωπος Ιδρυτης του _Χοσπανισμου διεκηρυ ξεν την θεια διδασκαλια του . Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ . Ενδιαφερεται κυ ριως δια την _φυχικην σω τηριαν των ανθρωπων πα ρενει δμως και ηθικα διδαγματα τα οποια αφορουν την κοινην συμβιωση των ανθρωπων . 'Η ψυχικη σωτηρια την οποιαν _επιζητει ο Χριστιανισμος ειναι αδυνατον να υπαρξη αν ο πι στος δεν _ενδιαφερθη και για την ποοοδον του πλησιον του ΠΡΟΟΔΟΝ Η _0 ΙΚΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ . Η ψυχι κη θεραπεια τοτε μονον γι νεται _πραγματικοτηο για τον Χριστιανον δταν αυτος αγαπηση τον πλησιον του και _ενδιαφεοθη γι' αυτον δ πως για τον εαυτον του . Αυτο σημαινει , φυσικα ει λικρινες και αδιαληπτον ενδιαφερον για την προοδον δγι μονον την πνευμα τ ι κην αλλα και την _οικονο μικην και κοινωνικην των συνανθρωπων του . Ενει λοιπον και ο Χρι στιανισμος την κοινωνικην του πλευραν . Επειδη δε _στηριζεται αυτη επανω στον _αιωνιον νομον της αγαπης γι' αυ ,. το ειναι αδιασαλευτη και ακαταβλητη . Θα ελεγε λοι πον κανεις δτι το _περιεχο μενον της πιστεω ς _μα _^ δια της οποιας θα αντιμετωπι σουμε την επεκτατικην δυ ναμη του κομμουνισμου και θα _δηιιιουργησουυιεν μιαν καλυτεοαν κοινωνιαν πρεπει να ειναι η _νοιστια νικην διδασκαλια . Στην εισηγηση αυτην , θα ειναν πολλοι αλλοι τι μιοι κοινωνικοι εργατες και ανιδιοτελεις αγωνιστες , δυο σοβαρες ενστασεις : ΠΡΩΤΟΝ : Ο Χριστιανισμος παρ' ολον δτι ενδι _αφερεται και για την αρμονικην κοινωνικην _συμβι ωση των ανθρωπων , εν του τοις δεν παυει απο του να ειναι θρησκεια . Στην ενσταση αυτη θα απαντησουν εκεινοι που θε λουν τον Χριστιανισμον σαν το περιεχομενον της _πισεως μας . δια της οποι ας θα αντιμετωπισουμεν τον κομμουνισμον και θα πουν : Να εφαρμοσθη η Χριστι ανικη διδασκαλια , ως συνολον _, δχι μονον τα κοινω νικα της διδαγματα . Στην απαντησιν αυτην θα προβαλουν οι αλλοι την ΛΞΥΤΕΡΑΝ χους ενσταση , _Συμφωνουμεν δτι εαν εφαρμοσθη απο δλους ο Χριστιανισμος ως συνολον θα ειναι η καλυτερα λυση για την διορθωση της κοι νων . ας . για την επικρατη ση της προοδου της ανθρω ποτητας . Ποσοι ομως ειναι ετοιμοι να ακολουθησουν με δλην τους την φυνην τον _ολοκληοωμενον αυτον Χριστιανισμον Το να ειναι κανεις Χριστιανος σημαινει αγωνα _εναντιον των παθων του . των ενστικτων του , του εαυτου του γενικα , ο οποιος επιθυμει την ' 5 ι .. κην του ικανοποιηση , _οδια _φορωνταο για τον πλησιον του . Ποσοι δμως ειναι ετοιμοι για ενα τετοιον ο . λοκληρωτικον αγωνα : Και ας υποθεσουμε δτι δλοι οι _καλουμενοι Χριστιανοι , ολοι δηλ . εκεινοι που _βαπτισθησαν ειναι _προθυμοι να αγωνισθουν για να γινουν συνειδητοι Χριστιανοι . Τι γινεται ομως με δλους τους αλλους που £ ουν μαζι με τους Χριστιανους στην ιδιαν κοινωνιαν . αλλα δεν ειναι Χριστιανοι : Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝ ΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΝΙΚΗ . ΔΕΝ ΠΡΟ ΚΕΙΤΑΙ να την αναλαβουν μονοι οι Χριστιανοι , αλλα δλοι οι κατοικοι των ελευ θερων χωρων . Αυτο σημαι νει δτι δλοι ανεξαιρετα οι ανθρωποι και Χριστιανοι και μη Χριστιανοι πρεπει να πιστευουν σε μιαν συγκεκρι μμενην ιδεολογιαν η οποια εαν εφαα μοσθη θα δινη την καλυ τερη λυση στο κοινωνικων προβλημα . 'Εφ' οσον δμως υπαρχουν τοσα εκατομμυρια που δεν δεχονται τον Χοιστιανισμον . γιατι εχουν αλλην θρησκει αν , θελουν δμως να πολεμησουν τον κομμουνισυον , γενναται αμεσως η αναγκη να βρεθη καποιο αλλο συ στη μα . Ενα συστημα που να το δενωνται δλοι . Ποιο θα ειναι δμως αυτο ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο επομενο Συνεχεια στο επομενο _(¦¦¦¦ _ΙΙβΙΙΓιβ _»*·!» _ _··»·· 1 _ 1 81 _·· 11 · ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΑΝΔΡΙ ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2 . 9 . 1968- 14 . 9 . 1968 ~> ΝΤΥΘΗΤΕ ΦΘΗΝΑ < - ΣΕΓΑΣΤΙΔΗΣ Ληδρας 59 - 61 ΛΕΥΚΩΣΙΑ _. ν . ν . ν . νΛν . ν . ν . νΛνΛν . · ΛνΛν . νΛν . νΛν . ν £ ¦ > Ι _ • ι ξ ξ |· ι ¦ _ι υ ι ξ ξ _, ι * : ν . νΛν . νΛν . _νν . ν . νΛ Ι ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΠΡΟΣΟΧΗ ! 5 — . : · Εαν οι σκυλλοι ενο- = * Ι χλουν τα δοχεια των * * α [ σκυβαλων σας , ελυθη «]) / τωρα το προβλημα σας '» ¦ 2 με το θαυματουργο _^ ξ ρβοτε _€ το § ι _ΟΑΚΓΑΟΕ _ΡΑΙΕ _ι · ι _ΟΕΟΟΟΚΙΖΕΚ V το οποιον απαλλασσει » Ι τα δοχεια των σκυβα- ' α * ι λων απο κακες μυρο- _«* „ Ι ' _διες και κρατσ μακρυα _^« _* 1 σκυλλους , γατους κλπ . κ * ! ¦ Θα το _βρητε * ι ΕΙΣ ΟΑΑ _^ · τα Παντοπωλεια _'» / ΒΕΝΙΚΟΙ > ι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ : £ ι * Εμπορικη Εταιρεια _ΟΚΕΟΕΚΟ ι Ν Λεωφ . Φραγκλινου *» 5 Ρουσβελτ 29 Ε , . ι Τηλ . 65211 , · - ' ξ Ταν . Κ ι β . 404 : « ι Αμμοχωστος . ι ! * ' · ΔΙ ΑΦ . ΒΡΑΦΕΙΟΝ « 2 » « ΓΡΑΧΙΜΗΣ » Αμ ) στος * ι ' ΛΑν _«»· Λ • _νι'Λ _^ _Ινν / Λ | . νΛνΛνΛνΛνΛ _ . νΛνΛν . νΛν . ν . νΛ · ΛνΛν , _ι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ ΚΟΝ ΦΕΣΤΙΓΑΛ Ι ι ΑΜΜ ΟΧΩΣΤ ΟΥ 1 * « 2 _Ορνανωται : 2 · ι _ΕΡΒΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ( Σ _, Ε _, Κ _. ) ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ι ι Εδ _^ ιΚΟΝ _ΣΥΜΓΟΥΛιΟΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 5 ι 21 και 22 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ ι β Γ £ εις Αμμοχωστον > « _υ _Περιλαμβανει Διαγωνισμους : Ι Γ * α ) Λαικων _νορευτικων συγκροτηματων ι ¦ ι β ) Λαικης μουσικης ι » * γ ) Ατομικων λαικων νορων _^ ¦ ι δ ) Λαικου τραγουδιου 2 » ι · ε ) Μοντερνας μουσικης και τραγουδιου ι « ¦ στ ) Μοντερνου νορου ¦ ! ¦ - Ει 5 του < : διαγωνισμους ε' και στ' θα γινωνται _^ . _ δεκτα συγκροτηματα και Καλλιτεγναι και εκ των ι _2 · Αγγλικων Γασεων . β » . » Δια δηλωσεις συμμετοχης η _περισσοτερας πλη ι ¦ ι ροφοριας : , _^ ι · Βραψατε : ι ¦ ι * · _{ Εργατικον Κεντρον ( ΣΕΚ ) Αμμοχωστου ι « ' « _Καλλιτεννικον Φεστιβαλ » _ι _ι _^ Τ . Κ . 144 . ¦ Αμμοχωστος . ι ¦ : ι _ι · , Κυριον Ανδρεα Παναγιωτου _^ . _ Εθνικον Συμβουλιον Νεολαιας _Κυπρου ι ¦ _ , « Καλλιτεχνικον Φεστιβαλ » ξ _^ Τ . Κ . 1722 , Λευκωσια . V _^ _ΟΙΚΟιΕΝΕΙΑΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ || ι ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 149 'Ι ¦ ¦ , * ¦ Το ιδεωδες _παραθαλασσιον Κεντρον _ξ ι « ας Αμμοχωστου · : : . : ' » Το κεντρον των καλοφαγαδων και των γλεν- V ι » τζεδων . Φαγητα εκλεκτα , πλουσια και ευγευστα . % ¦ , « / Ολα τα ειδη ποτων με πλουσιους μεζεδες . Ολα % ¦ ι τα φαγητα της ωρας Σουγλες κλπ . και ιδιαιτε- ι » 3 _« ρως το ολοφρεσκο ψαρι μας απο την θαλασσα ¦ ι » στο τηγανι η στη σχαρα . ΚΑΜΠΙΝΕΣ δι' ενα Ι ι _ ¦ θαυμασιο μπανιον στην καλυτεραν κσι εντελως 2 » % ακινδυνον θαλασσαν της Κυπρου , θα τα β _ρητε · * _^ μονον εις το _οικογενειακον κεντρον *] 5 ΒΚΙΧ 08 ΓΕΑ _€ Η ι ¦ II Περιποιησις αμεμπτος και _ολοπροθυμος . 2 » • ι ΤΜΑΙ ΛΟΒΙΚΑ 1 ι ι τηλ . 64117 αμμοχ _^ ζτος % <ι ιι | _**&*&&^* κ _ _^ _Λ _*^ ' _^ _ι * / _Μ & _% _^ 4 ΔΕΡΜΑ _™^ Ε _8 _ΑΗ ξ :. . . Καθε μερα και καινουργια ειδη ! ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : ΛΕΥΚ 9 ΣΙΑ : Λιπερτη Π — Τηλ . 62449 Τρικουπη 39 - Τηλ . 66330 ΛΕΜΕΣΟΣ : Αθηνων 19 - Τηλ . 3964 _ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Βρηγ . Αυξεντιου 4 — Τηλ . 62766 ΑΑΡΝΑΞ : Αντιπροσωπος , Κοκος Εεραφειμ Λορδου Γυρωνος 12 . ΕΡΒΟΣΤΑΣΙΟΝ : _Εις _Στροβολον , οδος _Βλυψαδος , Παροδος Λεωφορου ΑΘαλασσης , ΤΗΛ . 22271 - Τ . Κ . 1540 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ | | | ] _ι | ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ! ΜΠΑΛΛΕΤΟΥ ι ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ _^ Ι *' , ' Μετοχιου 43 Καραολη και Δημητριου 20 2 Τηλ . 62426 Τηλ . 2271 . « 2 « , Εξετασει γ ΕΛΛΗΝ ΙΚΑΙ και ΑΒΒΛΙΚΑ ! του 1 > ΚΟΥΑΙ , _δΟΗΟΟΙ _^ ΟΒ _ΜΙ'δια . 2 » [« Διδασκονται : 2 1 2 » ΜΟΥΣΙΚΗ ( δλα τα οργανα και θεωρητικα μα- ¦ _» « . _} θηματα ) . V ξ ΡΥΘΜΙΚΗ — ΜΠΑΛΛΕΤΟ υπο καθηγητριας 2 2 » _της Σχολης ΜΟΡΙΑΝΩΓ των Αθηνων . 2 · _Ι ΖΩΒΡΑΦΙΚΗ και ΑΠΑΒΒΕΛΙΑ . _| ι 2 ' / Εγγραφα και μαθηματα απο της 26 ης * 2 ι * Αυγουστου . 2 ι .. ° · Ο 3 β β Γ μ β ¦ - * ¦ ¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ «_ ¦ ¦ ¦ _¦ ¦¦¦¦ * Γ _«« _β _· _βΓ _« Γ Η Μ Η ΙΙ Μ ι > Ι * Λ η ¦ ¦ β - - ~~ ~ ~ ' ΙΒ _μ ¦ ¦ _| _ι ΣΑΓΓΑΤΟΝ 7 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ _19681 Ι 0 ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ) ι Α Β Λ Α Ν Τ Ζ Ι Α Σ ' ¦ ι στου Φ 9 Τ Ι Α Λ Η _2 _· ι » Ο ΜΕΒΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ _2 ' , ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ — ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ — -. ΔΙ ΑΒΩΝ Ι Σ ΜΟ Σ ΧΟ Ρ ΟΥ Γ 2 · Δια τραπεζακια απο το Σωματειον , « 2 « 'Ολυμπος » , Αγλαντζιας , τηλ . 77803 . _^ _Α _^ _% _^^ _VΛΛΛ _^ _VΛ _% _νΛ _^^^^^^^ _VΛ _^ _ν _. _¦ _ΑΛVΛ _¦ _Λ _¦^ Ι ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ _§ ι 1 ι ¦ 2 _Λ ειναι ο τοκος που ι _« ΙΙΗιιΙΙ Λ 5 - _^™«^ | υ εξασφαλιζομεν εις _> ι β ι τους πελατας μας ι ι ΓΓΙ $ Ι ΥΠΟΘΗΚΗΝ -2 _» 2 _^ _Γ _^ 1 _^ ( παρακαλουμεν αποτει- % ' , νεσθε προσωπικως ) : ¦ ¦ ι * ¦ « Ειδικον Βραφειον Εκτιμησεων 2 ¦ 2 ¦ ¦ 2 2 και Διαχειρισεως Ακινητων 2 ι « Ιι Α Λ Η Σ Π Ε Ρ Α Σ » Ι ι ι ( Β . 8 . _Υ . Α . ) 2-ι β 0 2 α ζ Βραφεια Βραφεια , - . * Κυπρου Λονδινου ¦ „ » 5 Λεωφ . Ομηρου [ _ΕΑΟΙ 3 , _Οιιηταοη _Ηι _^ ιι διΒ . ¦ Ι Τ . Κ . 1771 £ 50 ( _ΚαΙιδρβΒββ ΒΙοιι 8 _θ )« 2 » Λευκωσια . _^^ Κι Ι _, Ο ικΙοη Ν · _Υ . Ι · 2 Ι Τηλ . 63589 η 73213 _^^ Τβι : 387 - 2221 2 η' 64610 . ν _ _~ ογ : 387 — 2688 · ¦ . . ... .. .... .. . . . .. . - . .. . . . .. . . . , , _. , . , . _^ . Λ . Λ . . . « . ι ! · _| ¦ Σοβαροι αι οικονομικα ! _υυνεπειαι της ειαβολης εις την Ταεχοολοβακιαν Εξαρθρουνται αι αλληλενδετοι οικονομια * Μεγαλοι αι ζημιαι των χωρων του Ανατολικου Συνασπισμου ι Π Λ ΡΙΣ ΙΟΙ , Αυγουστος . — Η ε ' _σδολη εις την _Τσεχοολοιακιαν , και η συνεπεια αυτ Β - . ι ' . _ερικη διακοπη της παραν ,, )/ Β · ι κσι των μεταφορων , · _πο : Λχ ει _σοδαραν διαχαραχην και ιιεγαλσς ζημιας εις τας αλ _γεςαρτωμενας οικονομιας τ · , ' . ν . · χωρων της Ανατολικης Ελι . _'ι ' _- _'ιης . Εφ' δσον η κανονικη , _,-, · . ' ι και η _σχαθεροτης δεν σ _-οκαθιστανται ταχεως , α ' ι _ζημιι . Ι 9 α _συσσωρευωνχαι με _μεγαλων ταγυχητα . ' . Ι οικονομικη σημασια , την _οτοια εχει η Τσεχοσλοβακια δ _ α : ην Σοδιεχικην Ενωσιν και τας / ωρας της Ανατολικης Ευρωπης _, οφειλεται _χοσον εις το ¦ _ργονος δτι . η _χσεχοσλ . _οδακ ι κ ·» * : _οικονοι-ιια εχει _ττροενοντω _ 6 κ ·' . ι '· ι' / ανικον Υαρακχηρα . δσον και εις την _γεωγραφικων θεσιν _χης _νωοας . Μετα την Σοδιετικπι' Ενωσιν και χην Αναχολικην _Βερμανιαν , η _ΤσεΧοσλοβα _κιιι ειναι η περισσοτερον τε · ν _· ικι 7 _κ · προηγμενη χωρα της Αναχολικης Ευρωπης , _τταραγει Οι ουσιωδες ποσοστον τπς εις _μιν / _ανι _' ιματα και χημικος ουσιας _ττιιηαγωγικ της _περιογης αυ της . Ι - αλλου , λογω χης θεσεως _ΤΠ _€ μεταζυ της Σοβιετικης _Ενωο . Μς και της Αναχολικης Βε & _μεχνιας . και , επισης , _μεταξυ της Πολωνιας και των νοτιων γ / ορων _χης Ανατολικης Ευρω · της , τ ο σιδηροδροηικον και ο _δκον δικχυον της _Τσεχοσλσδα κ : Β '' ' · ~ αιι _' ει _βασικον _οολον εις τας μεταφορας , _μεταξυ των κομμουνιστικων χωρων . Εφ ' δσον συνεχισθη η σημερινη ι διαχαραχη , αι κομμουνιστικοι Ι χωραι θα αναγκασθουν να ευρουν αλλας πλεον δαπανηρος οδους δια την _διεζαγωγην χου μεταξυ των εμποριου . Ειγε προ & λι-θη δχι , κατα το τρεχον ε ' τος , το _τσεχοσλοδακικον _ει , _ωχερικον εμποριον να _ανηθ χεχο εις περιπου ε £ . δισεκ . δολλαρια , εζ & ν τα δυο τριτα , η περιπου χεσσαρα _δισεκ . δολλαρια . θα ανχεπροσωπευον το εμποριον της μετα των γειτονικων προς αυτην κομμουνιστικων ¦ χ · . ορων . Το εμποριον της Τσεχοσλοβακιας , συνισταται κυριως εις την εις Σοδιεχικην Ενωσιν εισαγωγην τσεχοσλοβακικων μη γανηματων , ενονχι σοβιετικων _προεχων υλων . κυριως δε σιδηοομεταλλευααΒος και πετρελαιου- Ο μεγαλος _σοδιε Τ ικος πετρελαιαγωγος , δια χου οποιου διοχετευεται πετρελαιον ε _[ ς χην Ανατολικη ν Ευρωπην · διερχεται δια της _Τσεγοσλοδακιας , η οποια , επισης αποτελει σημαντικον στοιγειον του δ : ' κτυου ηλεκτρικης ενεργειας των χωρων χου ανατολικου συνα · οπισμου . ] Η παρατασις της διακοπης _χου _ευποριου _μεχαι , υ Τ _ηθ Σοβιετικης Ενωσεως και της Τσεχοσλοβακιας θα _ανανκασπ την πρωχην να αναζηχηση αλ λ . ας _πηγος προμηθειας μηχανη ¦ αατων . εργαλειομηχανων κλπ . ' προς _αντικατασχασιν εκεινων που επρομηθευετο μεχρι του & ε ] εκ χης Τσεχοσλοβακιας , καθως Ι ι και νεας αγορας δια χην ει , α- ' γωγην των πρωτων υλων _χης · , αι _οποιαι εε _, ηγονχο εις χην ι _Τσεχοσλοδακιαν . Πανως , η διακοπη του μετα < της Τσεχοσλοδακιας εμποριο 1 . θα ειχε _σοδαρωχερας συνεπει- ! , ας δια _χας _μικροτερας χωρα ¦ ' τθυ Ανατολικου Συνασπισμου , την Ανατολικην Βερμανιαν . _ιη' · β Πολωνιαν κατ τη _^ _Ουγγαριαν ] Π . χ . υπο κανονικος _συνθοκα 1 ι * τα 10 πεοιπου χου πολωνικοι , | 0 εμποριου διεξηγοντο μετα της ι Τσεχοσλοβακιας και μεγαλο Γ τομεις Των οικονομιων των δυ _^ 0 ' αυτων χωρων ανεπτυχθησα _'· _ο καΤα τας τελευταιας _δεκαεχιαι _, με _δασιν χην _προυποθεσιν δτ Ι _σχεναι οικονομικαι σχεσεις θο Μ ' συνεδεαν παντοτε την Πολων ι αν και την Τσεχοσλοδακιαν . , _ , .. _^ __^^ - _^ - _^^ - - - Π —» _ΜΤ _Τ _& ΓΒ _& % _ΕιΒΜ * % _& _% _& & ΛΕΕΙΙι % _^^^ Τ _^ Ρ 8 _____ _ · _ « 80 Γ- ______ _ __ - _** _Γ _& Λ 8 _Β _Χερ _εγλα _ΧΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΑΣΙΛΕΙΟΥ 'Απο σημερα αρχιζουμε μια ερευνα για την μοντερνα μουσικη . ΔιαλεΕαμε το θεμα τουτο γιατι -πιστευουμε πως ενδιαφερει καθε ανθρωπο της _επονης μας . τοσο τον νεο δσο και τον μεγαλυτερο . ΟΙ μεν νεοι κατα κανονα ενθουσια ζονται στο ακουσμα των _μοντερνοον ρυθμων . Τιποτε δεν μπορει να τους συγκρα τηση . ΟΙ μεγαλυτεροι δε , κατα κανονα παλι , εγουν διαφορετικη γνωμη για την _μοντεονα μουσικη : Νο μιζουν πως η μουσικη του τη που ηλεκτριζη τα _νειαια ειναι αποδειΕη της καταπτωσης και της αποχαλινωσης . Και στον τομεα τουτο , δπως και σε πολλους αλλους , συναντααε τη διασταση αποψεων _μεταΕυ των δυο γενεων . Ομως δεν θα θελαμε να προκαταλαβουμε τις αποψεις τοσο των νεων δσο κα ! των μεγαλυτερων . _Ποο χωρουμε _αιαεσως στην _εοευ να μας υποβαλλοντας σ ' δλους που θα συμμετασχουν το γενικο ερωτημα : ΠΟΙΑ ΒΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΒΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Ιδου οι αποψεις του κ . Θεοδωρου Π . Στυλιανου , φιλολογου καθηγητου , τον οποιον συναντησαμε στο Πσγκ . Βυμνασιο . Με μ £ γα λη _ναοα _δεντηκε να λαβη αερος στην _εοευνα μας . _Ω ' ι αποψεις του ι . _Οςοδωρου Π . Στυλιανου _ριλολονου Σας συγχαιρω για τη θαυιασια πρωτοβουλια που ειχατε να θιξετε ενα τοσο σοβαρο θεμα , οπως ειναι η μουσικη , και δη η μοντερνα ταση στη μουσικη . Σας ευχαριστω για την ευκαιρια που μου δινετε να εκφρασω τις αποψεις μου πανω στο παντα επικαιρο θεμα της μουσικης . Δεν ειμαι μουσικος , αλλα νομιζω πως καθε ανθρωπος εχει λογο — μαλλον πρεπει να εχη αποψεις — πανω οε πολιτιστικα θεματα , ανεξαρτητως της ειδικοτητος του , Ομολογω πως η μοντερνα μουσικη — τοσον η ελαφρα δσο και η σο 6 αρη — με απησχολησε ιδιαιτερα και προσπαθησα να διαγνωσω κατω απο τ ς νοτες της το μηνυμα που μας φερνει . Βιατι , εφ' δσον η μουσικη ειναι μια εκδηλωση του πολιτισμου , κατω απο τους ρυθμους της , τις νοτες της κα ' ι τη γενικοτερη χροια της , θα βρισκωντσι οπωσδηποτε ενυφασμενα σαφη η ασαφη χαρακτηριστικα του πολιτισμου μας . Μελετωντας , λοιπον , τη μουσικη μιας εποχης , ειναι δυνατο να συλλαβουμε τη βαθυτερη ουσια του πολιτισμου της . Βι' αυτο και πιστευω πως η μουσικη — η μοντερνα δπως λεγεται — ειναι ενας πιστος καθρεφτης και για τη εποχη μας . Κατω απο τους μοντερνους ρυθμους τους δλο κινηση και παθος υπαρχει η εντονη ανησυχια του ανθρωπου το αγχος του συγχρονου ανθρ ωπου αποτυπωνεται πολυ απτα στις στριγγλισες φωνες των μοντερνων τραγουδιων και στη παραξενη κι ηχηρη κρουση των τυμπανων κι αλλων κρουστων οργανων στη σοβαρη μουσικη . Νομιζει κανεις πως σε μερικα τραγουδια μοντερνας ελαφρας μουσικης ακουει καθαρα · _μια κατακραυγη , μια εντονη διαμαρτυρια του ανθρωπου , που νοιωθει πως ειναι μετεωρος . Εχω τη γνωμη , πως η μοντερνα μουσικη δεν επηρε ακομα την τελειωτικη , την ολοκληρωμενη της μορφη . Γρισκεται σε καποια μεταβατικη θεση , δινει την εντυπωση ελλειψεως σταθεροτητας . Ειναι κι' αυτο το χαρακτηριστικο στοιχειο βασικο της εποχης μας και του πολιτισμου μας . Διαφωνω με την αποψη οτι η μοντερνα μουσικη διεγειρει τη σεξουαλικη ορμη του ανθρωπου . Η μουσικη ειναι μουσικη' ειναι μια αξια ο ' ι ορμες κι οι διεγερση τους ειναι ζητημα _ψυχοσυνθεσεως και προσωπικοτητας . Με την ευκαιρια αυτη θαθελα ν' αναφερθω και στα Ελληνικα τραγουδια του « νεου κυματος » , οπως λεγονται . Σ' αυτα τα τραγουδια — τοσο στο στιχο τους οσο και στη μουσικη τους συνθεση — δεν ειναι δυσκολο να διακρινη κανεις εξευγενισμενες τασεις κι ευοιωνα μηνυματα για το μελλον της Ελληνικης μουσικης . Οσο για τα ¦ λεγομενα ελαφρα λαικα τραγουδια εχω να πω δτι ειναι μερικα που προσπαθουν να πολιτογραφησουν τον εκχυδαισμον στην αγνη περιοχη της μουσικης γι * αυτο θαπρεπε τετοια τραγουδια με υπονοουμενα χυδαια και μουσικη βαρεια να μη μεταδιδονται απο τους ελληνικους ραδιοσταθμους , εστω και αν τα ζητα ενας η πολλοι ακροατες , γιατι στο κατω . κατω το ραδιοφωνο ειναι ενα μορφωτικο μεσον για το λαο και σαν τετοιο εχει ηθικη υποχρεωση να δλεπη το γενικωτερο καλο κι οχι την ικανοποιηση οιοσδηποτε απαιτησεως μερους των ακροατων του . Ο κ . Χαρ . _Μκνδρης υπαλληλος Υπαλληλος σε θρησκευτικο _Στιγμιοτυκον υστεριας , εκ « μουσικης αιτιας . βιβλιοπωλειο ειναι ο κ . Χαριλαος Μανδρης . Στο ακουσμα του δρου « μοντερνα μουσικη » ξεσπασε σ' ενα δριμυ κατηγορω γι' αυτην και τους υποστη- ρικτες της . « Προσωπικα πιστευω , ειπε , δτι η μοντερνα μουσικη δεν προεσφερει τιποτα το καλο οτον πολιτισμενον ανθρωπο . Συμφωνω δε απολυτα με τον Σεβασμιοτατο Μητροπολιτην Φλωρινης Κυριον Αυγουστινο στο δτι « η μοντερνα μουσικη δεν ειναι τιποτα αλλο παρα απομιμησις της Μουσικης των αγριων της ζουκλας που σκοπο και μονο εχει να _διεγειρη το σεξουαλικον ενστικτο των Αμερικανων » , » Ειναι πραγμαι λυπηρον και εθνικως _επιζημιον , _προσθεσκ , το δτι υπαρχουν Ελληνες νεοι που αρεσκονται στο ειδος αυτο της μουσικης . Και μαλιστα θεωρουν τους εαυτους των « συγχρονους » ανθρωπους μονο και μονο γι' αυτο το λογο . » Νομιζω , δτι . αν οι νεοι μας ησχολουντα περισσοτερο με τα Ελληνοχριστιανικα μας ιδεωδη και στον εαυτο τους πολλα θα προσεφεραν , αλλα και στον τοπο μας » . Ο κ . Μ . _Χατζηλο'ιζου _ςροιτητης Στο κεντρο « Μπαμπου » , στην οδο Ληδρας , βρηκαμε , μαζυ με πολλους αλλους , τον κ . Μιχαηλ Χατζηλοιζου , που σπουδαζει Θετικες Επιστημες στην Αγγλια . Τα γνωμη εχει για την μοντερνα μουσικη « Σαν νεος που ειμαι — μας ειπε — βλεπω μια κοινωνια δπου ο ' ι κοινωνικες ταξεις , το χρημα κα ' ι η εμφανης ιδιοτελεια επηρεαζουν κατα μεγαλο βαθμο την κοινωνικη θεση του ανθρωπου . Η αρετη , η προσωπικοτης και ο αυτοσεβασμος δεν λαμβανονται καθ ' δλου υπ' οψιν . * 0 πολεμος , το μισος και ο επεκτατισμος κυριαρχουν . Καθε νεος που μπαινει στη ζωη ξαφνικα εκπλησσεται με την αδιαφορια που δειχνουν οι « μεγαλυτεροι » του για τα κοινωνικα προβληματα κα ' ι συνηθειες . Με συμπαραστατη τον νεανικο ενθουσιασμο του προσπαθει να _επαναστατηση . Ξεφευγει απ' αυτον τον κοσμο και προσπαθει με οποιοδηποτε τροπο να επιβαλη τις δικες του ιδεες της κοινωνικης ισοτητος κα ' ι της καταργησεως των πολεμων . Η μουσικη τον βοηθα . Εκφραζει τον _εσωτερικο του κοσμο και τον _, _δαζει σε μια χιμαιρα . Οι μεγαλυτεροι δεν καταλαμβαινουν ουτε την μουσικη μας ουτε εμας τους ιδιους . Μας δλεπουν σαν μικρα παιδια που θορυβουν για α δειξουν δτι μεγαλωνουν » . Ο κ . Φ . Δημητριου των « _Λαες » Στον ιδιο τοπο _συναντησαμε και ' τον κ . Φιλιππον Δημητριου του μουσικου _συγκροτηματος των « Λαβς » . Στο ερωτημα μας μας ειπε : « Ειμαι κι' εγω νεος κα ' ι δεν διαφερω καθολου απο τους αλλους ., 'Η μοντερνα μουσικη με ενθουσιαζει . Η μοντερνα μουσικη εκφραζει το , κινημα αας για ' μια μεταρρυμθιση της κοινωνιας που , δπως _καταρα- , _βαινω , ' οι μεγαλοι δεν το αντιλαμβανονται . Ετσι αναστατωνομαι δταν ακουω δτι ο ' ι δηθεν μορφωμενοι · και ' σοβαροι του . τοπου μας την αποκαλουν « ξεφωνητα αγριων ερχομενων απο την ζουγκλα » . Ι _' , νας σοβαρος κυριο Σταματησαμε εναν σοβαρο κυριο στο δρομο και του υποβαλαμε το ερωτημα μας . Μας ειπε : « 'Η νεοτης γενικωτερα χαρακτηριζεται απο ελλειψη πνευματικων ενδιαφεροντων . Ο δυναμισμος της νεοτητος εκδηλωνεται οχι σε ηρωικα κατορθωματα _, δπως παλαιοτερα στη εποχη μας , αλλα εις πρ αξεις προχειρους και επιδειχτικας , ως η μοντερνα μουσικη με _εξαλλους χορους . Υπαρχουν δμως και νεοι που ανθιστανται στο _ρευμα αυτο της εξαλλης κινησεως . Η ευθυνη δε , δεν βαρυνει μονο τους νεους αλλα περισσοτερο τους μεγαλυτε- 1 ρους , γονεις , εκκλησια κα ' ι εκπαιδευτικους ο ' ι οποιοι δια της αδιαφορια των , επιδρουν δυσμενως επι των νεωτερων και αφηνουν αυτους να _τραβουν τον στραβο δρομο προς τους μοντερνους ρυθμους με τα ξεφρενα σεικ » . Την ερευνα μας θα την συνεχισουμε στο επομενο . ΤΑΛΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Το ρασο δεν κανει τον παπα , ασφαλως , δμως , το κοστουμι κανει τον Ιταλο . Το ντυσιμο του προσδιοριζει την κοινωνικη του θεσι και απο το κοστουμι του εξαρταται η ανδοικη γοητεια . Ο ραπτης παιζει μεγαλο ρολο στη ζωη του ' υταλου — πολυ μεγαλυτερο απ δσο η μοδιστρο στη ζωη της Ιταλιδας . Μεσα , λοιπον , σ' αυτην την ατμοσφαιρα δεν ειναι _παραγε νο δτι στις τελευταιες επιδειξεις της ανδρικης μοδας της Ρωμηςεντυπωσιασαν περισσοτερο τα ανδρικα μοντελα παρα τα γυναικεια . Ηταν « αριστουργηματα » , δπως τα χαρακτηρισαν ο ' ι θαυ · μασται των μεγαλων μαιτρ , οε γραμμη , τεχνικη εκτελεσι , _συνδυασμους χρωματων κα ' ι ανανεωτικες τασεις . Και προς επι 6 ε 6 αιωσι , να μερι Λ ς χαρακτηριστικες « _εαπνευο _^ _ις » των Ι αλων δημιουργων ανδρικης μοδας . Μοντελο Νταττι ( αριστερα ) : Σακκακι με ζωνη , · στενα παντελονια , δερματινες ψηλες μπο- τες κα ' ι μεγαλο ρομαντικο καπελλο . Μοντελ . ο Λιτρικο ( μεσον ) : _Επανωψορι σταυρωτο σε στυλ _ρεντιγκοτας με ψιλα τονι- σμενη τη μεση και γιακα μινι . Μοντελο . Μπαραττα ( δεξια ) : Επανωφορι σπορ , ιδιαιτερα προσεγμενο στις λεπτομερειες , με χαρακτηριστικο το μαρτενγκαλ που « αγκαλιαζει » τη μεση κα ! φθανει εμπρος . _^ _η β » α > _ηβ _ΑαΓ _βπββι _¦& _Οιββ μβ ηβ V ιΑ α & _ΜακΑ Λεν ειναι υπερβολη αν _λεχθρ « τι η ευθυνη ειναι τοσον παλαια δσον και ο ανθρωπος . 'Εαν ο ! μακρυνοι γεναρχαι του ανθρωπινου γενους επληρωσαν _δαρυτατον τιμημα Μνεκα _ζης _κουΦονοιας και του εγωισμοι ) των . η εαν ο Ετιιμηθευς εγενετο προξενος μυριων κακων εις την ανθρωποτητα δια τους ιδιους λογους . ασφαλως ειναι υπευθυνος δι' δσα επραξαν . Ο ανθρωπος εΦ * δσον ειναι ελευθερος ειναι κατα λογικην και αναγκαιον συνεπειαν υπευθυνος και υπευθυνος ειναι καθε ανθρωπος ο οποιος ειναι ενεφρων . „ Τι ειναι ομως η ευθυνη Ε [ ς την αρχαιοτητα απανταται ο δρος ευθυναι και υποδηλοι την λογοδοσιαν , την εξελεξιν λογαριασμων . * ΑργοτεΡ ° ν καθισταται και νομικος δρος . Εις το Ποινικον Δικαιον η ευθυνη συνδεεται με τον _καχαλογισμον Τ ης πραξεως επισυρουσα _ττοινην . Ευθυνην · υπεχουν δχι μον ον τα ατομα , αλλα κα ! τα Νομικα Προσωπα Δημοσιου Δικαιου ως προς τας πραξεις ι τας παραλειψεις Των _υπαλληλων αυτων , καθως και το Δημοσιον . Η ευθυνη ιγει αμεσον σχεσιν πε το ευθυς . Ευθυνος δε εσημαινε τον Δικσστην ως _υιορθουνχα η εξελεγχ ° ντα και τιαωρουντα . Η εννοια υπευθυνος , εις ωρισμενας περιπτωσεις συμπιπτει σγεδον με την εννοιαν αρχηγος , ( π . χ . εις την φρασιν : Ειμαι υπευθ , νος ε ' ις τον τομεα τουτ ° ν η εκε _[ νον ) . Ο διευθυνων , διευθυντης κλπ . θετουν εις μεγαλυτεραν _εμφασιν την εννοιαν ευθυνη . Τουναντιον η λεξις ανευθυνος ενιοτε σημαινει τον ανοητον . ( _'Π . χ . Ουτος ειναι _ανευθυνοι των λογων η των πραξεων του ) . Ευθυνης διακρινομεν δυο ειδη : Την ατομικη ν κα ! την σιΛλογικην . Οσον η ανελιξις του πολιτισμου συνεχιζεται , δσον ο ανθρωπος δημιουργει κοινωνιας και πολεις , τοσον Το συναισθημα _χης ευθυνης γινεται εντονωτερον · Ο ανθρωπος εντεταγμενος ε'Λ το Κοινωνικον συνολον ε'χει ευθυνην _σεδασμου και προς τον ε αυτον του αλλα και - _<¦« Του κ . ΝΙΚΟΥ ΒΑΛΑΝΗ προς απαντας τους συνανθρωπους του . 1 Εις μεγιστον _βαθμον το συναισθημα της ευθυνης πρεπει να υπαρχη εις ανθρωπους κατεχοντας υψηλας θεσεις και ιδια εις τους δημοσιους ανδρας . Εαν ο οδηγος ενος οχηματος ειναι _υπευθυνος — υπεχει δηλαδη ευθυνην — δια την μεταφοραν — η ορθοτερον ειπειν —δια να _μεχαφερη σωους τους _επιβαχας . του εις τον _προορισμον των , η εαν ο Κυβερνητης ενος πλοιου υποχρεουται να εγκαταλειψη τελευταιος το σκαφος εις ενιας δε περιπτωσεις _κυδερνηται σκαφων ουδολως τα εγκαταλειπουν αλλα _βυθιζονται μετ' αυτων εις τας τρικυμιωδεις θαλασσας , εαν λεγω δλα αυτα συμβαινουν , οποιον πρεπει να ειναι το μεγεθος της ευθυνης χων κυβερνητων τ ° 0 σκαφους της Πατριδος Οι κατεχοντες τας υψιστας θεσεις , φυσικω τω λογω πρεπει και να _επωμιζωνχαι τας μεαυτος δεν ειναι εμπαιγμος και μαλιστα κυνικος , τι αλλο ειναι Το ορθον θα ητο : « Ο λαος δια Τον Μακαριον . κα ! το αιμα _και _^ 6 ιδρως του δια τους κρατοΟντας » . Εις μιαν πραγματικως _ελευθεοαν πολιτειαν , εις μιαν Δημοκρατιαν , ο ' ι πολιται εχουν ισα δικαιωματα . Ενας Αμερικανος πολιτης π . χ . δικαιουται να τηλεφωνηση εις τον Λευκον Οικον κα ! να ομιληση με τον Προεδρον . Γασιλεις κα ' ι πριγκιπες ε ' ναντι του νομου εχουν ' ' ¦ ' « ¦ ' ¦¦ - ¦—¦ III— . _!¦!_« 0 τα αυτα δικαιωματα δπως και ο τελευταιος πολιτης . Εις την Σουηδιαν — Εαν η μνημη μου δεν με απατα — συνεβη αστι _,-φυλαξ χης τροχαιας να μηνυση τον βασιλεα επι _παραδασει των κανονισμων της Τροναιας . .. Εδω τι συμβαινει Μου διηγηθηκε φιλος τελωνειακος υπαλληλος το εξης ( ενδεικτικον του συναισθηματος « ευθυνης ») : Μιαν ημεραν εκ λαθους _εισηλθεν ε [ ς ενα μονοδρομον · Παρευρισκομενος τροχονομος εσπευσε προς την _κατευθυνσιν του . « Κυριε , δεν προσεξατε δτι βαδιζετε εις μονοδρομον » —« Με συγχωρειτε κυριε ημουν αφηγαλυτερας ευθυνας . Ο μυθικος εκεινος Γασιλευς των Αθηνων , ο Κοδρος , εδωσε νομιζω μεγιστον δειγμα συνειδητοποιησεως της ευθυνης . Ειναι δμως δυστυχως ολιγοι οι μιμητοι του Κοδρου . Δυστυχως η διψα της αρχης κυριαρχει εις τας ψυγας των ανθρωπων _επισκιαζοιχτα δλα τα αλλα . Δεν επιθυμω να εκφερω δογματικος σκεψεις επι του προκειμενου , αλλα _νομιζω πως ο ' ι ηγεται μας δεν _αας εσυνηθισαν εις παραδειγματα υψηλης ευθυνης και πολιτικης ευθι _£ ιας . Το κυριαρχον σωμα , η πηγη αΦ' ης προερχεται πασα εξουσια , η παραγνωριζεται , η ουδολως λαμβανεται υπ' οψιν . Οι πολιτικοι αρχ ° ντες περιο οιζονται κατα το πλειστον εις την εισπραξιν χειροκροτηματων , Ψηφισματων συμπαραστασεως , τηλεγραφηματων αφοσιωσεως και εις τας παχυλος των _απολαδας ·· , Παραπονα καθημερινως προβαλλονται απο τας στηλας χων εφημεριδων και ζητουνται απαντησεις εκ μερους των « υπευθυνων »· Ποσας φορας οι « υπευθυνοι » _κατεδεχθησαν να δωσουν εστω κα ! μιαν απαντησιν . Μηπως δλοι αυτοι ο ' ι πολιται της « Δημοκρατιας » δεν εκπληρωναυν τας Φορολονικας υποχρεωσεις Δεν εκτελουν την στρατιωτικην των θητειαν Δεν ειναι , εν τελευταια αναλυσει , ανθρωποι Ι Διατι οι Κυριοι ιθυνοντες , ουτε μιαν απαντησιν δεν καταδεχονται να προσφεοουν Απο τον ιδρωτα του λαου μισθοδοτουνται και δια τ ° υ αιματος του λαου _απεβησαν τας υψηλας των θεσεις . Υπαρχει ακομη επι των τοιχων και εις πλειστα καφενεια η εικων του Μακαριου , ( η κυκλοφοοησασα κατα τας παοαμονας των εκλογων ) και επ' αυτης η επινραφη « Απο τον λαον δια χον λαον ) . Εαν οημενος » . Και ο αστυφυλαξ « Μηπως εισθε ο κ . . . . Βυμνασιαρχης » — « Οχι . δεν ειμαι ο κ . . . . Βυυνασιαοχης , ηΛ λα ο . . . τελωνειακος υπαλληλος » . Και ο δυστυχης τελωνειακος υπαλληλος , καθ' ομολογιαν _χοι > ιδιου αστυφυλακος « αφοο δεν εισαι 6 · · . Βυμνασιαρχης » θα σου υποδαλω μηνυσι » . Εμηνυθη διοτι δεν ητο Βυμνασιαρχης ! ,. . Οιανδηποτε Κυβερνητικην υπηρεσιαν και αν επισκεφθη ε ' νας πολιτης δια να γινη γρηγορα η δουλεια του πρεπει να εχη ννωοτους υπαλληλους εν εναντια περιπτωσει ειναι δυνατον χ _· α αναμενη επι μακρον , να _^ ισταται η να παρακολουθη τουτους να απολαμβανουν τα αναψυκτικα των . Ειναι δυνατον να απαριθμηση τις πληθος παραδειγματων , δπου καταφαινεται η ελλειψις ευθυνης _^ η η αμβλυνσις χου συναισθηματος της ευθυνης εν Κυπρω . Τι να ειπη τις δια την ελλειψιν ευθυνης που διακρινει την κορυφην τηο ηγεσιας του τοπου Ενας λαος , μαρτυς λαος ,, που _εδαστασε το 6 αρος ενος απελευθερωτικου αΥ _^ νος συρεται σηυερον εκ των ηγετων του μακραν του Εθνικου στονου . Ποιον συναισθ _^ 'ια ευθυνης διακρινει αυτους χους κυριους Και δμως καποτε θα λογοδοτησουν ενωπιον της Ελληνικης Ιστοριας , οι δε _επιγιγνομενοι θα ζητησουν ΕΥΘΥΝΗΝ και απο αυτην την τεφραν των Οστων των . ΝΙΚΟΣ ΒΑΛΑΝΗΣ _ΚΛ |* ΓιΓ 3 Γ ) _ι ** Γ | Μ «« ΓΜ _^^ _Κτ _^ _ΜΙπΜρΓκΕι _^ ιιΓ _™ _**^ . _^« _ΗΤ _λμ _Τ _^ . _» _Μ _» _ιιιΜΗιΕ _» ΗΠΓ * 1 Γι 1 _ΙυΙιΒΖΒΤ _, _< £ ι | _ΒΜΜιπ | _ΜιΓΓΓ < Ι _^ _ΜΜιΜ _&^ _Μ _^ _Εγγραφητε _συνορομηται εις την ΒΝΩΜΗΝ _^ _ν _. _ΛηνΛ _^ _VΛ _^^ _νΛ _^ _ι _,, _. _ν _. _Λ _' _, _. _^ _VΛVΛVΛ _¦ _. _^' _, _. _ν _, _, 1 _ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ι 3 - ι 1 Γ Γ _Ειδοποιουμεν την _αξιοτιμον πελατειαν μας δτι το Γ * ¦ « Κτημστομεσιτικον Βραφειον ¦ ι « Η ΣΤΕΒΗ » ι ι ι ¦ ¦ μετεφερθη α « ο τον Ιον _οροψον του Μεγαρου _/ ¦ , Χ '' Σαδεα διτου _εστεγαζετο , εις τον 4 ον οροφον « ι 5 » του ιδιου κτιριου Αρ . γραφειου 2 Δ 16 , Τηλεφωνα : 5 _< 64260 και 65906 . ι ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 5 ¦ ¦ ι Ζητουνται προς αγοραν ΟΙΚΙΑΙ _, ΟΙΚΟΠΕΔΑ κα ! £ % πασης φυσεως ακινητος περιουσια εντος η' περιξ της Λευ- % 3 κωσιας κα ! προαστιων δια λογαριασμον πελατων μας . 5 _ζ Πληρωμη τοις μετρητοις . Σας υποσχομεθα την κα- ι V λυτεραν εξυπηρετησιν ανα την Κυπρον . 5 ι Δια πληροφοριας αποταθητε :- ι [ ι Κτηματομεσιτικον Βραφειον ι ι « Η ΣΤΕΒΗ » ι ι ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε . ΓΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ι V Πλατεια Μεταξα Μεγαρον Χ Σαβ 6 α % ις 4 ος δροφος Αρ . 2 Δ 16 / ι Τηλ . 64260 κα ! 65906 , ΛΕΥΚΩΣΙΑ . ι ι ..-......-.. « -.- « --. 5 , ΛνΛν . νΛν . ν . ν . ν . _'Λ , ΛνΛν . _νΛΤΛνΛ Γ . _% νΛ _ η · 1 . : ¦ ΡΠΛΥΛΙΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΕιΤΙΑΤΟΡΙΟΝ _^ ΙΠΥΡΑΥΛΟΣ « ι Δεν μαγειρευετε _σττιτι σας _¦[[ ι » _ι _Προμηθευθητε η τηλεφωνηστε να σας προμη- % • _ζ _θευσωμε απο την Ψησταρια « ΠΥΡΑΥΛΟΣ » ¦ ¦ « , , ι »! Ι ) Ψητα Κοτοπουλα _της ωρας . Λ Ν , ι 5 2 ) Φρεσκα ωμα Κοτοπουλα . ι * ι • ζ 3 ) Σηκωτακια και Αυγα φρεσκα . _? ξ Διευθυντης , Κ . _ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 5 ι Τηλεφωνον 62117 . ι ][¦ _„ Λεωφορος Βριβα Διγενη 58 , ι _, « ( Εναντι Δημοτικης Αγορας'Αγ . _Ομολογητων ) . ι Ευχαριστη ζωη ΜΕ υγιεινη διατροφη _^^^ ηηβ _^ η _^ βη _^ Η _^ _ΗΕμβΓιβΓβμΕΙ _^ _μΙ _ΓΙ _^ ΓΓι _^ _ιι _^^^ ιΓιΓΗ _^ _ΓΓΓ 8 ΓΓη _^ Γ _ΗΓηΓωβΓΓΜ Γ _^ _Κ _^^ ι _^» ι _?^ _υρυΓ _^¦ Γη & _ΓΗηΓΗ ΙΗΓ & ΓΗβ _^ _ΓΙ _^ Η _^^^ κ _^ _. _^@ _9 μ _ΨΥΒΙΙΑ Βια συνεχη εξυπηρετηση για μεγαλη χωρητικοτητα για μεγαλο χωρο καταψυξεως για πρακτικη εσωτερικη διαταξι για καλυτερη συντηρησι τροφιμων ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕ ! ΚΑΛΥΤΕΡΟ Απο · . 6 . 25 κ . π . - 8 . 5 κ . π . και απο £ 50 - £ 74 διανομεις : : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΛΤΔ . _ΛΕΠΝΙΔΟΥ 3 , ΤΗΛΕΦ . 7587 Ο , ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΒΑΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Εισαγωγεις : ΣΠΕΛ , ΣΠΟΛΠ , ΣΠΕΑ Διανομεις : Η Συνεργατικη _Εταιρεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ και δλα τα Συνεργατικα Παντοπωλεια . ™ ' ' ' ' _—¦— ' ¦ - —— ¦ ι- ι . μ . _^ . . - | - | ι ι . _. _»¦ ' _Ι . ¦ * | | Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ . Ι ι ΣΤΗΝ ΜΕΒΑΛΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ Ι ι ¦ _ξ Των Εθνικοφρονων Σωματειων _ΠΕΒΡΙΟΥ ι } ΧΟΡΟΣ _^ ΒΛΕΝΤΙ - ΤΡΑΒΟΥΔΙ | | ΕΙΓτ * , _Μοι οτο ΡΕ ΡΙ | Ι ΣΑΓΓΑΤΟΝ , 7 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ , 1968 . 1 _>^ _ν-νν _¦ _, _Λν _% _νπ _¦¦ _ΛΛ _¦ _ΛV _^ _%% _ν _^^ _¦ _Λ _^¦ _Λ _%%% _^^^^ _ν _^^ _% _ _¦ _ _- _¦ ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΑΤΡΟΥ : : ι ¦ Ο νευρολογος—Ψυχιατρος £ ! κ . ΤΑΚΗΣ ΕΥΔΟΚΑΣ ι ¦ 1 ι β * επαναρχιζει απο αυριον την εξετααιν ασθενων της ειδικο- ¦ _« ¦ : ¦ .. _- . ' % ¦ ι τητος του εις το . ιατρειον του , Χριστοδουλου Σωζου 3 , ? _, ' Λευκωσια . , . ¦ ¦ · % | ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ι Πωλουνται τα κατωθι κτηματα εκ των _καλυτε- ι ι ρων της Λευκωσιας : Λ ι * 1 ) Περιοχη « Παρισινου » Εγκωμης Λευκωσιας . £ Ι _πλησιον του κεντρου « Μοντπαρνας » , εκτασεως 18 ? _£ ¦ στρεμματων . * _£ ¦ ι 2 ) Εναντι του στρατοπεδου της ΕΛΔΥΚ 5 Ι * εκτασεως 21 στρεμματων . % _ο || 3 ) Καιμακλι : _Εντος των Δημοτικων οριων 5 Ι » Λευκωσιας και πλησιον της _'Αγορκς Χονδρικης V ¦ || Πωλησεως εκτασεως 50 στρεμματων και ετερον . . 5 ¦ _« εκτασεως 6 Μ στρεμματων με δρομον . ? ι · Ν ¦ ¦ 4 ) Δρομος _Λεμεσου προ του χωριου Λατσια , 5 · ¦ ι μ-ταςυ του 3 ου και 4 ου _μιλιοδεικτου . Κτημα εκτα- ι ς Γ |[ σεως 14 _' / υ στρεμμ ., ετερον & _Α στρεμμ . και ετερον V β 6 στρεμματων . % ι » _Αποταδητε προσωπικως . . _[ ¦ ξ « Η ΚΤΗΜΑΤΑΒΟΡΑ )) ι > Κυριακος Χ '' Χρυσανθου , _^ ι ¦ 2 Λεωφορος Μακαριου Β' και- Ηρας 5 * ? % · διαμερισμα αρ . 2 , πρωτος οροφος . 5 _ι V Τηλ . 77946 , ΛΕΥΚΩΣΙΑ . ι « Τεμαχιζονται » τα _μονοπωλια τυπου _τηλεορασεως κατ ραδιοφωνου εις τος ΗΠΑ Το συγκροτημα ΤαΥμ—ΛαΥφ , ΤαΥμς της . Νεας Υορκης και το δικτυον _ΝΓΟ ΟΥΑΣΙΒΚΤΩΝ , Σεπτεμβριος . —Μια νεα προσπαθεια _^ ου υπουργειου Δικαιοσυνης των Ηνωμενων Πολιτειων πιθανον να επιτυχη τον _κατακερματισμων των _γιγαντιαιων και πανισχυρων συγκροτηματων μεταδοσεως των εΙδησεων που εχουν δημιουργηθη και λειτουργουν αυτην την στιγμην εις την ααερικανικην Συμπολιτεια . Το Υπουργειον και η επιτροπη κατα των μονοπωλιων πιστευουν δτι οι « _αυτοκρατοριες » αυτες του ραδιοφωνου , __ της τηλεορασεως κα ' ι του τυπου μετατρεπονται βαθμηδον σε τεραστια τραοτ που αποβλεπουν εις το μονοπωλιο των ειδησεων και αποτελουν καταφωρη _παραδιασι του νομου εναντιον των τραστ που [ _σχυει παντοτε και εφαρμοζεται τωρα με με γαλυτερη ακομη αυστηροτητα εις τις Ηνωμενες Πολιτειες _, πωλιων συγκεντρωνει αυτη την στιγμη πληθη στοιχειων και ερευνα με προσοχη καθε λεπτομερεια και καθε πτυχη του δυσκολου και _ττσ- : ι · υπ οκου αυτου τομεως . Εαν _τελικα ι ο . στοιχεια που συγκεντρωνουν τωρα αποδειχθουν ασφαλη και επαρκη , μερικες « αυτοκρατοριες » του τυπου του ραδιοφωνου και της τηλεορασεως Θα υποχρεωθουν ν' αναδιπλωθουν και να λαβουν αλλην μορφην _, εαν δεν θελουν ν' αντιμετωπισουν τον αυστηροτατο εις το σημειο αυτο , _οιιοσπονδιακον νομον . Το συγκροτημα του _Βα'ιμ—Λαιφ , τα _ταια γιγαντιαια συγκροτηματα ραδιοφωνιας και τηλεορασεως και η επιχειρησις των Ταιμς της Νεας Υορκης θα υποχρεωθουν να τεμαχισθουν και ν αποτελεσουν αυτονομες και αυταρκεις οικονομικες μοναδες . Και αναφερεται _χαρακτηριστικους δτι εαν τελικως δ νομος περι μονοπωλιων Ισχυση £ να μονον απο τα τρια μεγαλα ραδιοφωνικα συγκροτηματα , θα πρεπει να τεμαχισθη σε επτα σταθμους τηλεορασεως και 4 ραδιοφωνικα συγκροτηματα . Εις το πλαισιον της προσπαθειας αυτης τεμαχισμου των ανεπισημων μονοπωλιων εις τον τομεα της ενημερωσεως της κοινης γνωμης , το υπουργειον Δικαιοσυνης αποφευγει τωρα συστηματικως την ανανεωσι των αδειων λειτουργιας ραδιοφωνικων σταθμων και σταθμων τηλεορασεως . Και αν επισης , λαιδη τη μορφη νομου μια σχετικη προτασις της Επιτροπης ουδεμια πλεον αδεια λειτουργιας σταθμου τηλεορασεως η * ραδιοφωνου θα χορηγηται σε αμερικανικη εταιρεια που ηδη εχει σε λειτουργια ενα τετοιο σταθιιο . Προσφατως απεφασισθη η ανανεωσις των αδειων αυτων , καθε τρια και δχι καθε πεντε χρονια δπως ισχυε προηγουμενως , δια να καθισταται δυνατος ο τακτικωτερος _ελεγχος και η αφαιρεσις των αδειων λειτουργιας . Μια αλλη πλευρα που προσπαθει ν' αντιμετωπιση η Επιτροπη κατα των μονοπωλιων και το υπουργειον Δικαιοσυνης ειναι ο στενος δεσμος και η επιχειρησιακη και οικονομικη σχεσις μεταξυ των εφημεριδων και των περιοδικων , απο την μια πλευρα και των σταθμων τηλεορασεως και ραδιοφωνιας απο την αλλη . Αναφερεται , μαλιστα χαρακτηριστικους δτι σημερα οι Αμερικανοι ιδιοκτηται εφημεριδων ελεγχουν το 52 % των 496 σταθμων τηλεορασεως που λειτουργουν εις τας Ηνωμενας Πολιτειας και το 60 % των 6 . 000 ραδιοφωνικων σταθμων της χωρας . Αυτο δμως δημιουργει επικινδυνη καταστασι και αυτο προσπαθει ν' αντιμετωπιση . το υπουργειον Δικαιοσυνης . Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Υπο την προεδριαν του Υπουργου _Οικονομικων συνεκροτηθη χθ ' ε ' ς προκαταρκτικη συο _»> ει ( ιις '· επ ' ι _ιου θεματος -της πολιτικης επ ' ι των Τιμων και Εισοδηματων . Εις την συσκεψιν παρευρεθησαν ο Υπουργος Εμποριου κα ' ι Γιομηχανιας , ο Υπουργος Εργασιας και Κοινωνικων Ασφαλισεων , αλλοι υπηρεσιακοι παραγοντες της _Κυβερνησεως καθως και- εκπροσωποι του Παγκυπριου Εμπορικου και Γιομηχανικου Επιμελητηριου , του Συνδεσμου Εργοδοτων και των Συνδικαλιστικων Οργανωσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ . Κατοπιν ανταλλαγης αποψεων διεπιστωθι _ εκ μερους ολων των παρευρεΟεντων η αναγκη εγκαθιδρυσεως ειδικης επι τουτω Συμβουλευτικης Επιτροπης . θα επακολουθηση συντομως και ετερα _-ζυρυτερα συσκεψις , εις την οποιαν θα κληθουν να συμμετασχουν εκπροσωποι και αλλων _αντιπροσωπευτικων οργανωσεων , προς περαιτεοω προωθησιν του θεματος . ΚΙΝΕΙ ΟΑΗΝ II ΑΛΙ ! ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ Της ΣΕΛΙΔΟΣ θετει , ουτε δια το _ακαμπτον και υψηλον αγωνιστικων φρονημα < 5 _ιεκριΘη ποτε . Την _ατρατιωτικην αμυναν της Κυ-. _-τρου εγκατελειψεν εις το ελεος του θεου και εις τους τουριστας των Ηνωμενων ' Εθνων και το μονον δεμα , το οποιον απασχολει το Υπουργικων Συμδουλιον , ειναι η _μειωαις της στρατιωτικης Θητειας , καθ' ην στιγμην ω εχθρος καιροφυλακτει πρω των πυλων της πατριδος μας . Εις των _διπλωματικων τομεα εγκατελειψε τω πεδιον εντελως ελευθερον εις την Τουρκικην προπαγανδαν και _επανεθεαε τας ελπιδας _τηξ αποκλειστικως εις των Ου Οανχ . Υστερα απω ολα αυτα πως ειναι δυνατων να ηκουσε με ανακουφισιν ω Κυπριακως λαως την δηλωσιν του Προεδρου περι συντομου , μεχρι τελους του ετους , λυσεως του Κυπριακου Αντιθετως την απελπισιαν του λαου επετειναν αι σχετικαι δηλωσεις του Μακαριου , διωτι αυται , κατα την γνωμην του _λαου , προμηνυουν την οριστικην απωαρασιν της _Κυεερνησεως να κλεισιι τω Κυπριακων αντι πασης θυσιας και υποχωρησεως . Η Εθνοσυνελευσις της Τσεχοσλοβακιας , μετα την _επιστροφην των ηγετων της χωρας εκ της Μωσχας και καθ ' δν χρωνον τω κτιριον της βουλης επολιορκειτο απω τα _Ρωσσικα στρατευματα , _απητησε να μαθη ολην την _αληθειαν και εζητωκραυγασεν υπερ της χωρας . Την αυτην απαιτησιν πρεπει να _προδαλη και η Κυπριακη βουλη , _συνερχομενη εκτακτως , εαν τα μελη της διατηρουν ιχνος _συναισθησεως ευθυνης και ανεξαρτησιας γνωμης . Εαν δεν πραξη τουτ _© η _δουλη , τωτε ω λαως δια των οργανωσεων του πρεπει να απαιτηση να μαθη την ολην αληθειαν . 'Η Κυπρος δεν εχει καιρων να ασχοληται με την σωτηριαν της Τσεχοσλοβακιας κα » τ © υ Γιετναμ . Πρεπει πρωτον να σωση εαι > την . Εχει την δυναμιν , προς τ © _υτο , εαν θεληση · τω επος του 1955—59 απεδειξε τουτ © κεριτρανως . Η σειρα της Ρουμανιας Ο Προεδρος Τζονσον ανησυχει .- _^ _Εκλογη νεου Προεδρειου χοπ κ _κΑυιιητοι- _Τσενοσλοβακιαε αοεοτοΟ εις την Μοσχαν . ΟΥΑΣΙΒΚΤΩΝ , 31 ( Ρ . ) . — Ο εκπροσωπος του Λευκου Οικου κ _< Κριστιαν εδηλωσε κατα την διαρκειαν δημοσιογραφικης διασκεψεως δτι ο Προεδρος Τζονσον ενημερωθη παλιν απο τους πολιτικους κα ' ι τους στρατιωτικους συμβουλους του δια τας . εξελιξεις εις την Ανατολικην Ευρωπην . Ο κ . Κριστιαν ηρνηθη να ειπη κατα ποσον αι εκθεσεις των συμβουλων παρουσιαζουν την καταστασιν ως _επιδεινωθεισαν . Ο Προεδρος Τζονσον ειχε δηλωση την νυκτα της _χβες δτι υπηρχον φημαι δτι η _εισδολη εις Τσεχοσλο _βακιαν δυνατον να επαναληφθη εις αλλην χωραν της Ευρωπης . Βινεται αντιληπτον δτι ο Αμερικανος Προεδρος ηννοει την Ρουμανιαν . Ο ΟΥ ΘΑΝΤ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ , 31 ( Ρ . ) . — Ο Βενικος Βραμματευς των Ηνωμενων Εθνων Ου θαντ ηρνηθη να _σχολιαση πληροφοριας δτι η Σο 5 ιετικη Ενωσις ασκει _στρατιωτικων πιεσιν επι . της Ρουμανιας . Ο Ου θαντ ειπεν δτι , ο Ρουμανος υπουργος Εξωτερικων κ . Μανεσκου οστις ειναι προεδρος της Βενικης Συνελευσεως του ΟΗΕ , εις προσφατον συναντησιν των δεν του εξεφρασε φοβους δια πιθανην Σο διετικην _εισβολην εις την χωραν του . Υπηρχον πληροφοριαι περι συγκεντρωσεως Σοβιετικων στρατευμα των εις τα συνορα της Ρουμανιας ΕΚΛΟΒΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΡΑΒΑ , 31 ( Ρ . ) . - 'Η Κεντρι κη Επιτροπη του Τσεχοσλοβακικου Κομμουνιστικου Κομματος , συνηλθε σημερον δια να εκλεξη νεον προεδρειον του Κομματος . Το νεον προεδρειον πρεπει να ανταποκρινεται προς τας επιθυμιας του Τσεχο σλοβακικου λαου αλλα και να ειναι αρεοτον εις τους Ρωσους , οι οποιοι ηπειλησαν αλλαγην της ηγεσιας . Εν τω μεταξυ , τα _αποτελεσματα της σφυγμομετρησεως της κοινης γνωμης εις Ττεχοσλοδακιαν απεδειξαν δτι τα 99 % του Τσεχοσλοβακικου λαου εξακολουθουν να υποστη ριζουν τον κ . Ν _τουμπτσεκ Βενικον Βραμματεα του Κομματος κ « _ι κυριον εμπνευστην των' φιλελευθερων μεταρρυθμισεων εις την χωραν . ΛΟΒΟΚΡΙΣΙΑ Επι των Τσεχοσλοβακικων εφημεριδων ηρχισεν απο σημερον να εφαρμοζεται λογοκρισια . Η εφημε ρις « Ρουντε Πραδο » συνεχισε την _οποστηριξιν της προς την _παρουσαν ηγεσιαν εις τα δημοσιευματα της ομως δεν διετυπωθη οιαδηποτε επικρισις εναντιον της Σοβιετικης Ενωσεως και των αλλων εισβολεων . ΜΟΣΧΑ , 31 ( Ρ . ) . _ Η εφημ £ . ρις « Πραδδα » οργανον τοω ρ ω ( Η , κου Κομμουνιστικου Κο μματος £ „ ζητησε την διαλυσιν « αντεπανα ' στ « τικων » ομαδων εις _Τσεχοσλοβακια των οποιων τα μελη αριθμουν _-περ » . τας 40 χιλιαδας . Εις _ανταποκριση εκ Πραγας η εφημερ ' ις ανεφερεν 5 « τι , μελη των εν λογω ομαδων τερι « ερχονται την _υπαιθρον και _ιοτ ' , ου _» τον πληθυσμον να μη διδη τοο .-, π , _^ εις τους Ρωσους στρατιωτος , οι 4 . ποιοι ευρισκονται εις _Τσεχοο / ν » β «« κιαν _. _Επεστρεψεν ο κ . _Κουτσιουκ Ουδεν γνωριζει δια τας εξελιξεις του Κυπριακου . Επεστρεψε χθες _ατμοπλοικως εκ Τουρκιας , δπου διηλθε τας διακοπας του μετα της οικογενειας του , ο Τουρκοκυπριος ηγετης Δρ Κουτσιουκ . ΟΟτος απουσιασεν εκ Κυπρου επι τεσσα ρακοντα και πλεον ημερας . Οι Τουρκοκυπριοι του επεφυλαξαν εις Λευκωσιαν _θερμην υποδοχη ν . Εις δηλωσεις του κατα την _αςκξιν του ο Δρ Κουτσιουκ ουδεν ουσιαστικως ειπεν . Εις την Τουρκιαν παρεθερισεν , ειπεν , κα ' ι επερασε ωραια' δια τας εξελιξεις του Κυπριακου ουδεν γνωριζει και ουδεν σχετικως ειχε να δηλωση . ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 'Εν τω μεταξυ , οι Τουρκοκυπριοι εωρτασαν προχθες την Τουρκικην ημεραν της νικης . 'Η ΤΟΥΡΔΥΚ και ο ' ι « _μαθηται » παρηλασαν δια των οδων του Τουρκικου τομεως της Λευκωσιας . Ο αντικαθιστων τον Δρ Κουτσιουκ Δρ Μουντερισογλου , ομιλων κατα την διαρκειαν των τελετων ειπε οτι , ο ' ι Τουρκοκυπριοι αγωνιζονται δια την ελευθεριαν των , η δε ισχυροτερα , εγγυησις δι ' αυτους εις τον αγωνα των ειναι ο Τουρκικος στρατος . 'Ετονισεν ο Τουρκοκυπριος ηγετης : « Παρ ' δλα ταυτα , δλοι μας πρεπει να ενθυμουμεθα δτι το επιθυμητον αποτελεσμα δεν επετευχθη εισετι . Δια να επιτυχωμεν δε τον σκοπον μας χρειαζομεθα ενοτητα και _ συμπνοιο ν . -Ευχαριστου ,-μεν , τον _, θεον διοτι εχομε ' ν αυτην την ενοτητα . Ειμαι _, βεβαιος δτι _θοτ επιτυχωμεν ευτυχεις κα ' ι . ωραιας ημερας . Προσευχομαι εις τον θεον δπως ' η ημερα της νικης , _τηζ οποιας ε ι μεθα αξιοι , πλησιαζει » . Η ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο Προεδρος του Τουρκοκυπριακοι } Εμπορικου Επιμελητηριου κ , Βκιουρσου , εις συνεντευξιν του _δημοσιευθεισαν εις την « Χαλκιν _Σεσι » , αναφερει δτι οι Τουρκοκυπριοι πρεπει να δωσουν προτεραιοτητα εις την αναπτυξιν της οικονομιας των δΛχ να φθαση το επιπεδον εκεινης των Ελληνων Κυπριων . ΟΟτος τονιζει την αναγκην προετοιμασιας οικονομικου σχεδιου υπο ειδικων και την εγκαθιδρυσιν μηχανισμου εφαρμογης του . Ο κ . Βκιουρσου εξεφρασε την ελπιδα οτι αι αποφασεις τας οποιας θα λαδη η Τουρκικη οικονομικη αποστολη , ητις επεσκεφθη προσφατως την Κυπρον , θα ειναι ευνοικα ' ι δια τους Τουρκοκυπριους . _Προετοιιιασιαι δια _ρουιιιυτιιιηξ _εκΑονις κοτα _τονποοσικΠ _Ηοερβοιρ _Κατ η _ρτισθπ το φηφοδελτιον του Πατριωτικου Μετωπου δια την εκλογικην περιφερειαν , _Αμμοχωστου . -- , Επικρατει αποφις συνεργασιας με την Εθνικοφρονα Αντιπολιτευσιν . Παρ · © λον οτι _εσωτερικαι χχι εξωτερικα * _πβλιτικαι εξελιξεις _εηεσκιασαν το _θεμα των _βουλευτικων εκλογων εις Κυπρον , εν τουτοις , « ι ζυμωσεις δια την απο _τουδε καταρτισιν των ψηφοδελτιων συνεχιζονται ανευ διακοπης , αι δε _πρβσπαδειαι δια την εξασφαλισιν « χρισματος » υποψηφιου καταβαλ λονται νυχθιιμερον . Ουτω , ως ειμεθα εις θεσιν να γνωριζομεν , εγενετο συσκεψις εκπροσωπων του Πατριωτικου Μετωπου εις Αμμοχωστον με συμμετοχην εκπροσωπων της κοινοβουλευτικης ομαδος επ ' ι του θεματος των εκλογων , κατα την οποιαν υπεδειχθησαν οι 8 υποψηφιοι της πολεως και επαρχιας δια το _ψηψδελτιον του Πατριωτικου Μετωπου . Κατα την εν λογω συσκ _? _ψιν , απεκαλυφθη εις τους αμεσως ενδιαφερομενους οτι α ' ι εκλογαι θα διεξαχθουν εντος του προσεχους Νοεμ β ριου , ο δε προγραμματισμος δια την προεκλογικην κινη ' - σιν ηρχισε να χαρασσεται εις τα πλαισια της μεχρι των εκλογων του Νοεμβριου περιοδον . * Ω ς αποδεικνυεται εξ υπαρχουσων εγγραφων καταστασεων αι οποιαι περιηλθαν εις γνωοιν μας , στοχος τοΟ Πατριωτικου Με τωπου ειναι να κατελθη εις τας εκλογας με υποψηφιους νιους ε . πιστημονας , εις αντισταθυιΟΙΟι των νεων ανθρωπων κα ' ι επιστημονων οι οποιοι θα κατελθουν ως υποψηφιοι του Δημοκρατικου Εθνικου Κομματος κατα τας προσεχεις δουλευτικας εκλογας . Κατα την ιδιαν ' συσκεψιν συνε ζητηθη διεξοδικως το ενοεχομενον εκλογικης συνεργασιας μετα της Εθνικοφρονος Αντιπολιτευσεως , ενω αντιθετως _επεκρατησεν η γνωμη δτι πρεπει να _ατιοφευχθη πασα . μορφη συνεργασιας μετα του ΑΚΕΛ . Και τουτο , διοτι το Πατριωτικον Μετω ιον και η _Κυβερνησις κατ' _ιπιχτχσιν , επιθυμουν δπως _εξανκμ . οθη οριστικως η εναντιον των κατηγορια περι συνοδοιποριας μ .-να του ΑΚΕΛ και οπως διακοπη τα οργιον των φημων _συμφωνως προς τας οποιας το ΑΚΕΛ ι . ' _. ' . γ · χει και _επηρεαι ' ει την _ευ .-ο · ., ικην και εξωτερικην πολιτικην της Κυβερνησεως . ——— ¦ 0 Μακαριος _σιιιονιυιιιι σημερον με ιον Παπα και ιον _ΓυοιΜιι Αυριον μεταβαινει εις Αθηνας ΡΩΜΗ , 31 ( Ρ . ) . — Ο Προε-• ' δρος ¦ της Κυπρου -Μακαριος αφικετο σημερον- ενταυθα προερχομενος εκ Κοπεγχαγης , προς εκτελεσιν- τριημερου επισκεψεως . Ομιλων προς δημοσιογραφους κατα την αψιξιν του εις το αεροδρυμιον ο Προεδρος Μακαριος εδηλωσεν δτι θα συναντηθη αυριον μετα του Παπα Παυλου , μετα του οποιου .. θα , συζητηση ζη' _τ'ημ'ατα αφορ , ωντα εις την 'Χριστιαντκην ' Ενοτητα . Η .. συναντησις αυτη , ' ειπε , - . γινεται * εις τα πλαισια των . στεν ' ωτερων επαφων και της συνεργασιας μεταξυ της Ορθοδοξου κα ' ι χης Ρωμαιοκαθολικης Εκκλησιας την οποιαν καθιερωσαν ο Πατριαρχης _'Αθηναγορας κα ' ι ο Παπας Παυλος . « Αι _^ συναντησεις των δυο ανδρων , προσεθεσε , διηνοιξαν την οδον προς την ενωσιν των δυο εκκλησιων με τελικον σκοπον την πληρη επανενωσιν των » , Ο Προεδρος Μακαριος ειπεν επισης δτι τρεφει μεγαλην εκτιμησιν και _σεδασμον προς το προ σωπον του Παπα , προς τας ακαταπονητους προσπαθειας του χαριν της ειρηνης και της ταξεως της βασιζομενης επι των , ηθικων αρχων . και προς τας ενεργειας του δια το καλον της ανθοωποτητος . Οσον αφορα την αυριανην συναντησιν του μετα του _Γρ 01 λεως των Ελληνων ο Προεδρος Μακαριος εδηλωσεν δτι , ως ειναι _ψυσικον _, θα ανταλλαξη αποψεις επ ' ι διαφορων θεματων κοινου εν διαφεροντος . Εις το αεροδρ ομιον της Ρωμης υπεδεχθησαν τον Κυπριον Προεδρον επισημοι της Ιταλικης Κυβερνησεως και εκπρ οσωποι του Γατικανου , ως και ο ' ι εις Ρωμην , Βενουαν και Μιλανου προξενοι της Κυπρου με τους οποιους ουτος θα Μχη αποψε κοινην συναντησιν . Ο Προεδρος της Κυπρου θ « μεταβη εκ Ρωμης εις _Αθηνας το απογευμα της Δευτερας . 0 Προεδρος του ΔΕΚ επεστρεφε Ο Προεδρος του Δ ημοκρατικου Εθνικου Κο μ ματος κ . Τακης Ευδοκας επεστρεψε την παρελθοΠ . σαν Δευτεραν εκ του εις Αθηνας ταξιδιου του . Εκλεκτοι γαμοι • Ο Βενικος Βροομματευς τοι _* Συλλογου Εφεδρων Αξιωματικων ΛεμεσοΟ κ . Ρογηρ ος _& Εα - _- -χαρους τελει σημερον _¦*<*>< : Υ *[ _ιαους του μετα της δ . , 0 _^ _Υ _ας Αντωνιαδου εις Τ ον ι . ναον _ΑΥΤριαδος ΛεμεσοΟ . Τους γαμους θα ευλογηση ο Πανιερωτατος Μητροπολιτης Κιτιου κ . _Αλιμος . Η χθεσινη κηι ' ιρωαις του Κραπκαυ _Λαχειου • Κατα την χθεσινη ν κληρωσιν του _κρατικου λαχειου εκερδισαν ο ' ι _κατιοθι αριθμοι : 1 ος Λαχνος Α 096897 £ 4 . 000 Γ £ 400 2 ος Λαχνος Α 037489 £ 1 . 000 Γ £ 100 3 ος Λαχνος Γ 070943 £ 500 Α £ 50 4 ος Λαχνος Α 043887 £ 500 Γ £ 50 5 ος Λαχνος Γ 029484 £ 250 Α £ 25 6 ος Λαχνος Γ 073655 £ 250 Α £ 25 7 ος Λαχνος β 103125 £ 250 Α £ 25 υος Λαχνος Α 092603 £ 250 Γ £ 25 9 ος Λαχνος Α 102074 £ 100 Γ £ 10 10 ος Λαχνος Γ 048345 £ 100 Α Ε 10 11 ος Λαχνος Γ 065437 £ 100 Α £ 10 12 ος Λαχνος Α 013972 £ 100 Γ £ 10 1 3 ος Λαχνος Γ 01 6687 £ 1 00 Α £ 1 0 14 ος Λαχνος Α 097373 ( 100 Γ £ 10 15 ος Λαχνος Γ 093108 £ 100 Α £ 10 Α ικροτερα ποσα εκερδισαν οι ακολουθοι _ιοιθμοι : Ανα £ 50 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 6813 Ανα £ 10 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 672 Ανα £ 5 οι λαχνοι ο ' ι ληγοντες εις 847 Ανα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 415 _'θνα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 161 θνα £ 2 οι λαχνοι ο ' ι ληγοντες εις 890 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΕΤΤΑΝ 1 ΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ _Ανββηβι ν _Ο .. Ρ . Κ . 2—1 Γιιι · η 1 _ο _> ' ν _ΟονβηΙι ' . ν , · 1—1 _αιοιυου ν _Τοιιοηιιαηι . 2—2 _Ενβι-. Ιοη ν ΝοΙΙΙη Ρ . . 2—1 Ι . _οοα . 5 . * ν _ΙΛνβτρ ' οοΙ 1 _—^ -0 Ι _^ _οιοοκιΘι · ν δοιιΙΙι ' ριοη' '?— - ¦ Μ 3 η . _ΟΗν ν 1 ρ _8 _νιο ) _ι 1—1 _δηκιι . _ _ΟιΙ ν Μηιι . υιυ . 5—4 _δυηιιοιαηςι ν _ΝοχνοακΙΙο 1—1 '< 81 Η 3 _πτ ν _ΥΥοδι Γγοιιι . 4—0 _λΥΟΙνοΓ _νδΙοΚο ' 1—1 _Αυιοη Υυι 3 ν _Γιιιοκροοι 0—1 Γοιιοη ν _διιειι . υ _^ Ι . 4—2 _Οιιιυκιο ν _ΗιιιΜ'ΠοΙιΙ 0—0 _0 Β . νκΙ ι 1 Ρ . ν _ΟΙιιπ-ΙΙοη 3—3 _Ωονιιν ν Ο . _κιοια υια . 2—0 Ηιιιι ν _ΙΜιααΙβδΙιιΟ 3—0 Μ'Π _-3 ι 1 ν _Βνιιιηηι 2—0 _ΜοηνιιΙι ν _Γμτ . ν 2 _^ -2 _Ροι-ΙβηιοιιΙΙι ν _ΟΑΒαυι ι 1—3 _ΡηιδΙοη · ν _Γιι · _ηιιη _0 ιι _3 ιη 4—1 Γ « _ιγγο ' ν _ΓιΙΕΤιιιοη . ' 1—1 Γοιιπι ' ιτΒΙ _' ι ν δ 1 ιΙ · θ ν 5 ιΗιι · γ 2—Ο ' _Οι · _ο ν β ν _Γπδιοι Κ . ' 6—1 _ΟυΙιηβΙιαΒη ν _ιΛιΙοιι -1—3 _Λι 3 η 5 £ _ιθ 1 _ι 1 ν _Τι-ηηπιβΒο 1—1 01 ( 31 ιηηι ν _Τοι-ςιιβ ' _ν 3—1 _ΚοΙΙιβΒιηιηι ν Γ 3 ι ' η 5 ιβ > ' 0—0 5 ν ' η ( 3 οιι ν ΡΙνπιοιιΙΚ 3—0 ν 3 ι _53 ι 1 ν ΝογΙΙι'ρΙοπ 0—1 _ ν _» _Ιιοι · υ ν _δΙοοΚροΒι 0—1 Γι · 3 _ι 1 Βοι · α _€ . ν _ΟΗοδΙ'ΠβΙα 2—1 _ΟοΙοΙιβδΙβΒ ν _ΟοηοΗδΙβΒ 1—2 _θ _3 ι · 1 _ιη _§ Ιοη ν _ΙΛηοοΙη 5—0 _ΕχβΙβΒ ν _Γιαιιιιονα 2—2 Η _3 ιυ-ΗΧ ν Γι · _30 . ιοι · α 3—0 _Νο νροιΙ ν _δοιιιιιοηα 4—1 ΝοΙΙ Ο . ν _Α'αβι-διιοτ . 0—2 ΡοιΙ _ΥηΙο ν _ΚοοΙιιΙβΙθ 1—1 δ ν _3 _ιικο 3 ν ν οΒΚ ' η _£ ιοη 0—0 _λνι · βχ 1 ι 3 ηι ν _ΟπιτιβΙ _»!/ 2—0 _ΑιιΙγιθ ν _Γυηαβθ 0—3 _€ 1 _γαα ν _ΟυηΒ'ηιΙιηθ 3—0 _Ουηαβο υ ν _Αιιεταββιι 1—0 _ΒαΙΜιΙι ν _Ηι _1 > _βΒηι _3 η 0—2 _Ηθ 31 - ι 5 V _ΚιιΒΠΕΒΠΟΟΚ 0—0 ΜοιΙοη ν Κ _3 π _8 _βι' 8 0—5 Ρ 3 _τΙιο 1 < ν _ΟθΙΙιο 1—6 _ΚβιΙΙι ν 8 . _υΟΙιηβΙ ' ηβ 2—1 Α 1103 ν _διΒΗΠΒαοΒ 3—1 _ΓβΒ _'ιο 1 < ν Ε 38 ι _Βιιβ 1—4 _ΓιβυΜη · · ν Ε . _δΙιΒιιπ _^ 3 _^—1 _01 > ' _< 1 β 1 _ι 3 ηκ ν _^ _. ο £ _δοιιΙΗ 1—1 _Ηβηιιιιοη ν _ΜοηιΒοββ 2—9 _Ολιοοι 5 Ρ . ν _ΠιιηιΙι 3 Β * » η 1—0 _Μικδοτης : Εταιρεια « ΠΥΡ _202 » ΛΤΔ ΤυΒΒΟι _^ : « ΠΥΡΣΟΣ » ΛΤΔ . Σταυρολεξο λαμβανονται- εις - 24 βιβλια ( αιτ . ) . Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ : , Ι ) Αι _περιττολογιαι τον _χαρακτηριζουν ( ονομ . δημ . ) · 2 ) Αυτη διεπεται απο συντηρητικην ιδεολογιαν . 3 ) : Αρχαιος Ιστοριογραφος εκ Λεσβου . 4 ) Μια γνωστοτατη οπερα — Πολιτικη διαιρεσις εις την αρχαιαν Σπαρτην . 5 ) _Συνηθεσχατον εις την Ρωσιαν ονομα γυναικων—Πληθυντικος αρθρου . 6 ) Ισχυρον ελληνικον οινοπνευματωδες π ° τον ( δημ . ) . 7 ) Διασημος Ουγγρος μουσικος ( 811 - 1886 ) — _Ακρωτηοιον της Πελοποννησου . 8 ) Ειδος ιστιοφορου πλοιου ιιετα δυο ιστων , και ως γολετ . τα γνωστον ( γενικη ) . 9 ) Στρατηγος του Μ . Ναπολεοντος ( αντιστροφως ) — Υ πο του Αγαμεμνονος φονευθεις _υιος του Πριαμου . _ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ : 1 ) Προσωνυμια του ΣτωικοΟ φιλοσοφου Κλεανθους , σημαινουσα χον αν τ _λουντα υδωρ εκ Φρεατος . 2 ) Με αυτο επιτυγχανεται η αποξηρανσις των συκων ( δημ . ) 3 ) Απο αυτο κατασκευαζονται , συνηθως , τα πληκτρα ενος πιανου ( δημοτ . ) . 4 ) Ως οπλιται δεν αναγνωριζονται απο το Διεθνες Δικαιον . 5 ) Χαιδευτικον ανδρικου ονοματος ( αιτιατ . δημοτ . ) — _Αρχικα κρατικου θεατρου . 6 ) 'Απο αυτην την εθνολογικη ν ομαδα ελαβεν η _Τα'ιλαν δη το ονομα της . — Εχει και την εννοιαν του μελλοντος ( δημοτ . ) . 7 ) Ενα ρημα ... _επαγγελμαχικον ( καθαρ . ) — Εγαλουγηθη απο την 'Αμαλθειαν ( δημοτ . ) . 8 ) _Περιωνυμος γραμματικος του 5 ου μ . Χ · αιωνος , οπαδος της Νεοπλατωνικης Σχολης . 9 ) ΑΙ _προψητειαι του περι- · : ΛΥΣΙΣ ' ΖΟΖΙ - ΖθΙ ( 6 * 2 : _νινθιν / Η < 8 * _ΚιΟΙεΙ — — ιζιν α ' _νινλοχιζι ( 9 'ιν - _νζνινκι ( ς νου - νικιτν ο ΙΟΜικινννΞι ( ε _'ΗΙΙΥ ( Ζ _-ινιννΟΥΦ ( Ι · · Ι . Ο 1 3 Θ V » _'ΚΙΥ _ΤνΖΗ ( -5 20 ιν 9012 ( 9 'Ζνιν υΜ 2 _Υ ( Ζ . * Οι _£ ιλν - _ΤΥ 1 ( 9 * _ζν — _οζνκ ( ς * ιοι νινι -ν ο _ιζιιΜνιο ( ε ' _οννιι _-Υιν ( Ζ · _2 ΗνιΚιν 3 _εΙΦ ( Ι ! 2 υΙ 1 Μ 0 ΖΙ ( Ι Ο ΓΗ _|^ ΗΗ | ΗΗΗ 9 ΗΗ | ΓΗΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 30 Ρομπιν Χουντ 8 . 00 Ειδησεις 8 . 20 Επιθεωρηση Νταννυ Καιη 9 . 10 Ματιες σ δλο τον κοσμο 9 . 25 Κινηματογραφικη τ _αιν' « ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ ¦ 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Υπεροχο θεαμα 7 . 30 Οικογενειακη υποθεση 8 . 00 Ειδησεις . 8 . 20 Στο ιππικο 8 . 50 Επιστημονικα νεα 9 . 10 Ελληνικη κινημ _« τογρα : φικη ταινια ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 10 Σαρα και Πηδηχτουλης 7 . 20 Στην πολιτεια των ζω _« ν 7 . 25 Μικυ Μαους 7 . 35 Ουωλντ Ντισνει ) 8 . 00 Ειδησεις 8 . 20 Χθες και σημερα 8 . 50 Χαμενοι στο Διαστημα 9 . 40 Επιθεωρηση Μιλλισεντ Μαρτιν 10 . 00 Δυσκολη αποστολη ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Στιγκρευ 7 . 30 Κωμωδιες νωρις λογια 8 . 00 Ειδησεις 8 . 20 _Ποδοσψαιρον 9 . 05 Ο θρυλος χω ν Φορσαιτ . ΙΠΠΟ Ματιες σ' ολο τον κο σμο 10-15 Ο πληροφοριοδοτης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 _ΣΕΠΤΕΜΓΡ . 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 10 Ντακταρι 8 . 00 Ειδησεις 8 . 20 Ντικ Γαν Νταυκ 8-50 Στον καπνο του πιστο λιου 9 . 40 Ρεσιταλ τραγουδιου 10 . 05 Πολιχνη Πευτον ΣΑΓΓΑΤΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Φρεν Τ και ΑΑπραρνυ 7 . 30 Σκιππυ 8 . 00 Ειδησεις 8 . 20 Λουσυ 8 . 50 Κρατικον Λαχειον 8 . 55 Οργανωση 'Ανκολ . 9 . 45 Μαυρο και ασπρο 10 . 10 Συντομη ζωη 192 . 370 _περιηνηται τον _Ιρυλιον εις 'Ελλαδα ΑΘΗΝΑΙ , _Αυγουστος . — Συμφωνως τιρος επισημα _στατιοτι-_ κα .-στοιχεια , . ο ' ι ετασκεφθεντες ιην Ελλαδα '_ τρυρισια ' ι , κατα τον παρελθοντα . _Ιουλιον , ανηλ-8 ον εις . 192 . 370 , εναντι 166 . 893 , του Ιουλιου 1957 . και ουτ ? _ο ε- ' σημειωθη ' αυξησις -κατα Λ % 3 % . Εξ αυτων . 17 . 248 ( οφξησις 2 , 5 % ) αφιχθησαν : με κρουαζεροπλοια και 175 . 122 δι * ιδιων η αλλων συγκοινωνιακων μεσων ( αυξησιςΙο _^ _-Το ) . θιασος Βελιου Λευκωοια ιορο _ 8 . 30 μ . μ . « Ακαταγνωτα τζι' αναγελαστα » . — θιασος Μουσικη Σκη · νη Λευκωσια ωρα 8 . 30 μ . μ . « Και μη χειροτερα » . — Οργανισμος Μουσικου θεατρου Λευκωσια « Ναστρεδιν Χοτζας » . ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Αθηναιον : Βο ροζ λαγωνικο ( Υ ) , Ντιανα 4 : Δραπετες στην ερημο ( Χ ) . Μσ . γ . Κηπος : Ο ανθρωπος με τη σιδερενεια γροθια ( Υ ) Μινερβα : Το ΙΟον θυμα ( Υ ) , Παλλας : 353 σφαγη στον ηλιο ( Υ ) , Οθελλος : Κανιον Σιτυ ( Χ ) , Ρετζινα : Αν εισαι ζωντανος κτυπα ( Χ ) . ΛΕΜΕΣΟΣ - Αριελ : _Καρναδα λι με τον _Πρισλευ ( Υ ) , Αθηνα : Το πλοιο της χαρας ( Υ ) , Ριαλτο : Πρακτωρ 0 ΣΣ 117 , ο μεγαλος εκδικητης ( Υ ) , Βιορδαμλης : Ο σημα δεμενος ( Χ ) , Ζαππειον : Αφροδιτη ( Υ ) , Αλαμπρα : Στις φλογες του πολεμου ( Υ ) , Ριο : Ο ανθρωπος που γυρισε απ' τον πονο ( Υ ) , Παλλας : Κ ινητος στοχος στην Ακροπολη ( Υ ) 'Ηρακλειον : Τρελλος παλαβος και . Γεγγος ( Υ ) , _Ριδολι : Ο _γυιος των Ινδιων ( Υ ) , _Χ'' Χαμπης : Πρακτωρ ΟΣΣ 117 , επιχ ' ... Καραιβικη ( Υ ) , Γολος : Η παραστρατημενη ( Υ ) . Αμμοχωστος - — ¦ ολυμπια : Ενας ξενος στο Σακραμεντο ( Υ ) , Ριο : Ενα καραβι Παπαδοπουλοι ( Υ ) Ηραιον : Πατερα κατσε φρονιμα ( Υ ) , ΕρεχθεΙον : Δολοφονοι του Τεξας ( Υ ) , Απολλων : Εμπαινε Κιτσο ( Υ ) , Χ Χαμπης : Πρακτωρ ΟΣΣ 117 , επιχειρ . Καραιβικη ΒΟ . ΛΑΡΝΑΚΑ — Αττικον : Τυχοδιωκτης δυο ηπειρων ( Υ ) . Ντιανα : Αναμεσα σε δυο γυναικες ( Υ ) Παλλας : Πεκος .. 6 τρομοκρατης ( Υ ) , Ρεξ Δοκτωρ Ζ Γεγγος < Υ ) , Παραδεισος : Πρακτωρ Κιτσος καλει Βαστουν ( Υ ) . ΚΕΡΥΝΕΙΑ : Κατσελλης Ο καταζητουμενος ( Υ ) . ΠΑΦΟΣ — Αττικον : _Σανγκαμ ( Υ ) , Τιτανια : Μισος για μισος ( Υ ) Ζηνα : Επαγγελματιες ( Υ ) . ΜΟΡΦΟΥ :. Ρεξ : . Ημερες εκδικισεως ( Υ ) , Απολλων · . Οι σφαιρες δεν . γυριζουν πισω ( Υ ) , Πανθεον : Επιστροφη του · Τζωνυ Βιουμα ( Υ ) , · ΑΒΛΑΝΤΖ _1 Α — . Ελλας : Ο Ηρακλης κατακτα την . Ατλαντιδα ( Υ ) Πεντελη : Συρτακι της Αμαρτιας ( Υ ) . · ¦ . : ΕΒΚΩΜΗ .: Αστερω Ενα τρυπιο · 'δρλλαριο ( Υ ) . ΑΒΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ— Πανοραμα : Συνεβηκε στην Κυπρο ( Υ ) . ΚΑΤ ' ΜΑ ' ΚΛ _!· . _'Αλαμοι Αχ αυ τη η γυναικα μου ( Υ ) - , Πανθεον : Νυγτα γαυου ( ΥΧΒ _ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤ . 1 ΣΣΑ — Κωνσταν τια : Ριτα- _Παβονε ( Υ ) . · Α Κ _ΡΟΒΙΟΛ ιΣ - Ακροπολις : Δημητρη μου . Δημητρη , μου _^ Υ ) . 5 ΚΥΓΕ ΝΙΑ ξ _7- / _ΑΟΟΝ — ¥ ΗΕΕ 1 _^ ξ _οιδο — οο — αο — τηε _αυκ § 01 ΙΝ _0 ΙΗΕ _ΝΙΕΗΤΙΥ ι Β ιΡυΙΙ _}· _Διγ _υοηαιιιβηβα V _Οοιηβ _ζηα 1 > ηη § γοιιτ Βπ _^ _ικιβ ι · . _δοιαβΙΙΒιηδ _Νβ » ιοχ _ΚγΒβηΙβ ι _ΓΚΙδΤΟι _ΗΟΤΕι _βΚΟυΝΟδ , 5 _ Τβι . 3 . 2 Ι . , ,.. . _' _.- ¦ ΧΟΝδΡΙΜ ΚΑΙ ΛΕιΜκΠΣ Σχολικες , Εκδομικες , Ταξιδιωτικες , και . για . καθε χρησι . — _Προτιματε . ¦— - ¦ ' , · ΤΣΑΝΤΕΣ -- ΓΑΛΙΤΣΕΣ : •' _κοςτ . εα : γ . _ι 8 ιβλι . οδετειον ΚΩΣΤΕΑ 5 1 _ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ £ Ι ΚΩΣΤΑΣ Β . ΤΥΜΓΙΟΣ _Λ- ι ι Ζητατε _τταντοτε τα _διεβνουιτ Φημης ΡΟΥΑΕ- ! ι ΜΑΝ και ΚΟΥΣΟΥΝΕΤΑ - _· ¦ Β · _.-. _· ..-, - . ι 8 ΤΕΥΚ κα ! _ΒΑΟ ι V ΚΟΛΑΝΑΚ 1 Α Γ — ΜΠΕΑΤΣ » ΚΟ . ΝΤ 1 _ΝΕΝΤΑΛ » 5 σε _τι-λουσιες σειρες και δι * _δλας _ταο _/ _χρησεκ . * * ι ΓΙΟΜΗΧΑΝΙΚ Α δ . α : . Κ _ΟΜΠΑ-4 ΝΣ , ΤΡ Α- > ξ ΚΤΟΡΣ , _ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ . ' _ι ι _// . ' _ΕΜιουιζοιδΤτηλ . 65564 ' '¦¦ ' / | _ι ι Τ · _» νδαρου 5 Α ( _τταροδος _Αεκφ .. Στασινου , - . . ι 3 » _ττλησιον _Αστικης _ΣχοΧης Αγ . _^ _Αντονιου ) Ι _^ 'Υ τ » :: ¦ , _. Υ -, _< - ¦ ¦ ¦ ! V ... ¦ : .. _- . . ν . ι ... · . . νν _^ νν _% ΛΛ _· % _^ _ΛΛΛ _^ _ννν * _ΛΛΛΛΑΛΑιν _^ _ιν _^ Α . Μ . ΚΟΥΜΟΥΛ ΛΗ β . α ηον _$ . ενο ( _ιονοον ) . « κτ ιν εο . ( _Ιειοεχτεκ ) Οδος Αριστειδη Χαραλαμπους 3 . Λευκωοια 114 - Τηλ . 73415 Εξωπλισμενον δι' ενος νεωτατου τυπου , πληρως ηλεκτρονικου εργαστηριου γλωσσων εγκατασταθεντος εις ειδικως . προς τουτο ανεγερθεισαν αιθουσαν δια την διδασκαλιαν γλωσσων δια της μεθοδου _αυιιιο - _ΙιπβιιΗι « ν ** ρ * »* _^ Χ _^ _-53 _^ _,. & _^ ι * ι _&* , _*« _> . * ν _^ _, _^ . 1 _&& _ * _:, _·<^® V ν _*^^^ ' _^ _Λ _^« : _« - . _Προγραμματιζονται το ακολουθα τμηματα Α . ΑΒΒΛΙΚΑ , 1 . Δια . παιδια τ _^ υ . δημοτικου ( 7- 2 ετων ) _2 . Δια παιδια μεσ . ης παιδειας ( _ΟΕιηδπςΙβε ιονα 1 και _Ο . _Ο . Γ . _)· . 3 .- _Δ-ι ' ενηλικους : _ΑΟουΠιο ιπ 5 ροκ _£ π _ΕπβΙιδΗ ( Τμημα δια ' κυριας θα λειτουργει και κατα τα πρωινα ) 4 ΔΒ ασχολουμενους με το · εμπορι ον Α _ΟοιιΒδβ _ιη ¦ _βυχιηιι _ΕπΓυδιι . . . Γ ΒΑΛΛΙΚΑ , Ι Δι _αρχαριους . 2 . Δι- _ημιπροχωρι _^ μενους .. Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑ Ξ € _ΜΟΥΣ ' ) -Δι' ενηλικους ' αρχαριους . 2 . Δι * ενηλικους ημιπροχωρημενους ¦· . ' ' ' ν . , · - · Σημ . 1 Εις δλο ιο _ετιιπεδο' μεγο λη σημασια _, θι > αποδιδεται εις πΙν καθομιλουμενην νλωσσαν . Σημ 2 ΒΛ μαθηματα δια τα μικρω παιδια _^ αι . τους _£ νηλΙκοι > ς θα βασιζονταν _ιτιι του εργαστηριου ( _Ι _3 _ι _> _οτ » ιθΒγ · _Ιι 3 _Γεα ) . Σημ . 3 Ο μαξιμουμ αριθμοςΥ κατα _τμτ ] μα θα ιΒναι Η . δ ' σαι κσΠ αι θεσεις του _εργαστηρΙο ' υ Αι ομαδες _υ _0 . £ και 0 . 1 . 0 θα ειναι • απο 4-7 .. . _ ... - . - φαι οοιο της 3 ης _Σετιτεμβρισυ - Μαθηματα -ατιο ' - της 16 ης Σεπτεμβριου ΛΕΥΚΩΣΙΑ : ., _^ ι . ΜουσκΙδης Οδος _Σταοινου αρ . 17 Γ . Φαρμακειον Πητερ « Δ » Λτδ . Οδος' Αγ . Ανδρεου _ Αρ . _14 Α Πσλλουριωτισσα . ΛΕΜΕΣΟΣ : Φαρμακειον ΤαΚη Σ · . _'ι Ποταμιτη Οδος _Σαριιιολου Ι ' Αρ . 49 . ΑΜΟΧΩΣΤΟΣ : Χρ . Κουννδς Οδος Δημοκρατιας Αρ . 54 Δ . ΛΑΡΝΑΚΑ : Φαρμακειον Νεον Λαικον Οδος Δημοτικης Αγορας 'Αρ . 27 . - ι 1 ΒΝΩΜΗ ιι . ΕΓΔΟ / _ΛΑΔΙΑΙΑ } ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΒΡΑΦΕΙΑ · . V _| , ν Λεωφ . Αρχ . Μακαριου Β ' . « αρ . 1 . 4 , ( Μεγαρον Μιτση ' ι ' , α' _δροψος ωρ . 20 . ) . ' Βηλ .: 76276 - Τ . Κ . 2137 } _, ΛΕΥΚΩΣΙΑ --. ΚΥΠΡΟΣ V Τηλεγραφηματα : : · _^ _ΟΝΟΜΙ [ Διευθυνεται -Οπο : Συντα- _Ιιι' κτικης Επιτροπης . ) _ιι ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ : 1 , 1 , « ΠΥΡΣΟΣ ΛΙΜ 1 ΤΕΔ » . ) - _Βιμη Φυλλου 20 μ [ λς . ι ι ΕΤΗΣ 1 Α 1 ΣΥΔΡΟΜΑΙ · . | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ . . . . £ 1 . 500 ' . ' . ΕΙς Ελλαδα ( αεροπορικως ) ι £ 3 . 500 ' ' Ρ . Ι . Κ . ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ 0600 Πρωινο ξεκινημα . 0630 Δελτιον ειδησεων και Μετεωρολογικον Δελτιον . 0640 Ενα ευχαριστο προγραμμα με μουσικη και τραγουδια . 0715 Η θεια Λειτουργια . 0830 Ελαφρες ορχηστρες 0900 Ελληνικα μοτιβα . 0930 Τροι γουδωντας την Κυριακη . 1000 Δελτιον ειδησεων . 105 Ενας δισκος και για σδς 1100 Οι προτιμησεις των οπλιτων της ΕΛΔΥΚ . 1130 Ζωη της Υπαιθρου . 1200 Κυπριωτικο σκετς . 1220 Τραγουδια και σκοποι του τοπου μας . 1245 Ευχαριστη μουσικη και τραγουδια . Τ 330 Δελτιον ειδησεων . 1345 _Ποωτα με την αγαπη σας . 1430 Ο κινηματογραφος και η μουσικη του . 1500 Με το κυμα και τη μουσικη . 1530 Το απογευμα της Κυριακης . 1630 Λαικες πεννιες . 1700 Δελτιον ειδησεων . 1705 Πνευματικη και καλλιτεχνικη ζωη . 1730 Βια τον καθενα και μια επιτυχια . 1800 Μουσικη που διαλεξατε . 1830 Ο _Ορψεας στα φωτα της ραμπας . 1900 Ελατε να τραγουδησουμε . 1930 Δελτιον ειδησεων και Μετεωρολογικον Δελτιον . 1945 Χθες και σημερα . 2015 Το Ελληνικο μας βραδυ . 2130 Γαριετε του Παρισιου . 2200 Δελτιον ειδησεων . 2210 Αναπολωντας τα χρονια τα παληα . 2300 Μουσικη ως τα μεσανυχτα . 2400 Δελτιον ειδησεων . 0005 Εθνικος Υμνος . ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΙ ΡΑΜΜΑ 0800 Εκλεκτες μουσικες σελιδες 0900 Ευχαριστο Κυριακατικο πρωινο . 1200 Διακοπη . 2130 Μουσικες Μινιατουρες . 2200 Χορωδιακη μουσικη . 2300 Εργα Προγραμματικης μουσικης . 2400 Εθνικος Υμνος . ΕΑΟΜΕΝ ΑΟΜ ΤυΜ ΗΝ ΙΗΝ ΗΗΒ 1 Η ΙιΙ Γιιι & _ιιη & ι Αι συνομιλιαι μεταξυ των κ . χ . Κλη II και Ντενκτας επανηρχισαν την _ιριλδβυσαν Πεμπτην και θα διεξαι , _ιν εν _ιιληρει και παλιν _μυατικοτπτι . _ρνια και _απαισιοδοξια < 5 ια το μελ- ι · πλημμυριζουν την ψυχην των Ελιν » ν τη Κυπρου . Δυστυχως η σκληρα _κγματικοτης δεν επιτρεπει εις τον αν να ελπιζη , οτι 8 α προελθη κατι Λβν εκ των συνομιλιων . Βεγονοτα _Λερα , αλλ' _ιυτορικως _αναμιφσεητητα _δτελουν την γενεσιουργων _αιτιαν _εχδυτατης απαισιοδοξιας του λαου . Βεγονος Πρωτον : Η _Κυιχκη Κυβερνησις , _ π οποια ουδεποτε _ι _: Β £ υ 5 εν _ειλικρινων εις την Ενωσιν ι ουδεποτε ηγωνισθη με πεισμα και ιιΛ . ειαν δια την πραγματοποιησιν • η , παρουσιαζεται _προδυμος να _δεη _ουμφωνιαν _αποκλειουσαν εσαει ι' _'Ενωσιν , αλλα και αυτην ακομη Ιι' _χυτβδιαβεσιν . Οι Ελληνες ομως Κυπρου αντιλαμβανονται σημερον , 'ιιτερον απο οιανδηποτε αλλην φο' . ' , οτι ανευ της Ενωσεως η Κυπρος ' _ι πολιτικως , ουτε οικονομικως , ουτε ιιΟΑιτιοτικως ειναι δυνατον να ε-Ι 3 ι ] χαι να προοδευση . Οι δισταγμοι > _λχου δια τιιν Ενωσιν , _βφειλομει χυριω ? εις την _ψευδολογον προπα-• 'δαν της Κυπριακης Κυβερνησεως 'ι _Κυπριακης ευημεριας , εξηφανιι _** ν πλεον , διοτι ουδεις σημερον _πι _χει εις τον _μυδον τουτον . Δυστυχως _^ δια τον Κυπριακον λαον η στρο _¦ _ρβς . την Ενωσιν _επραγματοποιηδη ! αργα και μονον τον _αποκλεισμον : ' Ι και δια το μελλον ειναι δυνατον ¦ _στρεψη . εκν _αγωνισθη μετ' α-< ν < _3 ιοτι / , οτητυ _ . _Βεγο νο ς Δ ε υ τ ε ρ ο ν : _Ηι _ι'ικη της Τουρκιας επι του _Κυπρι-•^ . νει ως « μεσων στοχον την ομο-¦ • ' _^/ τβιησιν και ως _απωτερον την _ι ? Π καταληψιν της νησου . _Αποδει-:. _Μαρχβυν σημερον _πολλαι και _πει-« ι . _Η Τουο / . ια π . χ . _προσπαδει οη-* ν » επιτυχη την οικονομικην 'Ε-• ιν _ της Τουρκικης μειονοτητος μετα ' βιφ κκχς _, 5 ιοτι μονον κατ' αυτον _ιρο-τον η Τουρκικη εν Κυπρω μει-: _' _» 5 θ * « παλλανη « πο την Ελληνιοικονομικην εξαρτησιν . Σχεδια • _'Ονοι . _ιικην και τουριστικην ενωσιν _« Β Ρ « βη = αν και _ηρχισαν να τιθεν-·* $ εφαρμογην . _^ -οχρονως με τους Τουρκους _οι-^ βγβυς , βι οποιοι ηλθον εις Κυ-'· ρι « να _μελετηθου ν τα οικονομικα _¦^ ιμ « τα Των Τουρκοκυπριων , αφι-» · ν _κοα « νωτα Τοι στρατιωτικοι η-¦ ' Τ Πς _Βουρκιας . ( αξιζει να τονιαθη _*?™ ι . εισπλδον εις Κυπρον ανευ ' _^ « πβλυτως _ελεγχου · ουτε Γεω' ι _^ ' _^ _α _^ τηριων _αυτων δεν _εγι-, _^ _ρεληφδησαν υπο οχηματος της ' _ . ' - > _^ _ρεοεειας απο της _κλιμα-^ ' « _εροιτλανβυ ) . Η ταυτοχρονος > _ι _^« ν δυο αποστολων δεν ειναι <* - λγ 1 _^ ταυτοτητος των σκοπων _» 6 η _^ ς των πβΡι _σταδιακης _εκ-^ ιοεως της νησβυ . _ενταξ , ς _© λων των τομεων της ' _τοορν , ν ν _„ Β Βου Ρ ν β _^ . Ρ » ων εντος ενος * · ντι _>· πλαισιου _8 α αποτελεση * > τηι ! . ν σ Τ αδ _Μβν δια την τελικην • ιοιν αυτης . _* ικ , υ · νο δ Τριτον : Η Κυεζ _£ , ε Ρνησις ειναι πλεον _πασιτ |< Β * _δυν < Χτει να _ανταποκριθη »* τ _«^ 1 ' τησει _δ ι _* 5 τοσον π _© λυπλο-«« χην ° _^ εω ς · ° υτε τ _« ν αναγκαιαν _ ΕΧΕΙΛ _ΕΙι ΤΗΝ ιοην ΣΕΛΙΔΑ Το Κυπριακον « κΛβιει » με ομοσπονοοποιησιν ' . ' ¦ Ι · ΕΝΤΟΣ Τ _δερνησεως της Ελλαδος _ετΗ του προκειμενου δια να μη παραμεινη εκτος του κλοιου των ευθυνων ο Γασιλευς . ο μακαριος ( ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Το μονον στοιχειον το οποιον εμποδιζει την- αμεσον ανακοινο * - σιν της συμφωνιας ειναι ο δισταγμος της Ελληνικης Κυβερνησεως — εκπροσωποι της οποιας επανειλημμενως ωμιλησαι _* ακομη και περι « Ομοσπονδαποιησεως » Ελλαδος—Τουρκιας — να προδη εις δημοσιαν _εγκριτ σιν της επελθουσης συμφωνια _^ προ της 29 ης Σεπτεμ β ριου , η- · μερας κατα την οποιαν θα _διεταχθη εις Ελλαδα το δημοψη-« _ησιια δια το _Συνταγμα . Ουτω , ο Μακαριος εις Αθη * νας θα επιδιωξη , παντι _σθενει , και με την _υποστηριξιν των Αμερικανων , να πειση την Ελληνικην Κυβερνησιν να αναγνωριση _, επισημως την _συμφοινιαν λυσεως του Κυπριακου , προ της 29 ης Σεπτεμβριου . 'Εαν ο σκο ~ . πος τουτος του Μακαριου ευοδωθη , δια τον Προεδρον της Δημοκρατιας 6 α ειναι ευκολωτερον να « φορτωση » τος ευθυνας δ _^ α την λυσιν εις τους ωμους της Κυβερνησεως Αθηνων , και μαλιστα εφ' δσον η εν λογω _Κυβερνησις ε ' χει αποσαφηνισει την θεσιν της εις το θεμα της 'Ομοσπονδοποιησεως . Ως ετονιζετο εις κυκλους προσκειμενους προς το Προεδρικον , ο Μακαριος , εν τη προσπαθεια του να επιτυχη εις τον _»—> ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 8 ην ΣΕΑΙΔΑ _ΕΝΑΟΙΚΟΒΓΗΣΗ | Του ΑΛΕΞΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ μ ΟΙΟ ειναι το πραγματικο ' νοημα της Τσεχοσλοβακικης δυναμης ο : υτα ειναι τα δεχτηκαν _οι ανθρωποι του 20 ου αιωνα Αισιοδοξια και πιστη στη τελικη , νικη του πνευματος , αποφαινονται μερικοι . Το _^ γεγονος πως τας τανκς επεδαλο ν τΙς αποψεις του , δεν λογαριαζεται σαν υπολογισιμος παραγων Η ηθικη αντισταση του « μικρου λαου με τ . _ις μεγαλες ιδεες » αυτο . εχει- · ση · μασια , # τονιζουν .. Το τολμημα της αντιστασις . η φλογα της _υπερηψα-ι · . νειας . η περιφρονηση της υλικης δυναμης , αυτα ειναι τα στοιχεια που θα συνθεπουν την πορεια του μελλοντος . Η Τσεχοσλοβακια £ _στει /> . ε μηνυμα αισιοδοξιας . . ,,, Π Υπαρχουν και οι αλλοι . Περιμεναν ν * ακουσουν το ανεπαναληπτο δπως φαινεται _^ Αι ημετεραι δυναμεις αμυνονται του πατριου εδαφους , Δεν το ακουσαν , δεν το ειδαν , Ειδαν απλως ενα συμβιβασμο Ειδαν την λογικη , την ψυχραιμια , τον υπολογισμο , να _θριαμβευη . Και πιστευουν πως μπορει- ετ τσι η Τσεχοσλοβακια να σωθη σαν κρατος , σαν εδαφικη _εκταση στον χαρτη , μα θα χαθη σαν πνευματικη παρουσια . 'Ο συμβιβασμος τοΟ πνευματος με την υλικη βια , αυτο ειναι το μηνυμα της Τσεχοσλοβακιας , λενε οι απαισιοδοξοι . Επαισχυντος συμβιβασμος που _επεβληθηκε στην ηγεσια της χωρας _, που αναλαβε να τον _επιβαλ ' ιι και στον _μαρτυρικο λαο χης . ¦¦¦ _Σε'λιγο οι φωνες- 5 α · χαΘοΟν , οι δρομοι θ' αδειασουν , τα φωτα θα σβησουν και η κοκκινη προπαγανδα θα καμη την τραγωδια της Τσεχοσλοβακιας να φαινεται σαν ασημαντο επεισοδιο , δημιουργημα της « καπιταλιστικης * Δυσης . Ο συμ βιβασμος σκοτωνει το πνευμα . Βιατι το πνευμα πλαστηκε _ελευθερα , ανυποτακτο , ανενδοτο , ακεραιο . 'Η πρωτη μικρη υποχωρηση , θα φερη τη δευτερη κι υστερα _5 θ τελος ., · _· * ,. „ -, . Εχουμε πικρη πειρα απο συμβιβασμους . Βι' αυτο πλησι _. αζουμε κι εμεις ολοταχως στο τελος της Ελληνικης πνευμαιι _» κης μας παρουσιας . _^ - _ΟΙΜΙΙ _^ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΑΝ . ΣΤΗΝ _-ΙβΗιοΥΙΝΑ ΦΥΛΑΒΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΚΑΓΑΦΗ _2 ι . : „ . . Προχθεσινη φωτογραφια του Προεδρου της Τσεχοσλοβακικης Εθνοσυνελευσεως κ . Σμρκοσφκυ εις Πραγαν . ( ΑΙ τελευταιαι εξελιξεις του Τσεχοσλοβακικου εις την τελευταιαν σελιδα ) . ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Εκδοτα » : Εταιρεια « ΠΥΡΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ » ι Ι ! ΤΙΜΗ Υ Ι ΦΥΛΛΟΥ Ι 20 ΜΙΛΣ Ι _¦* _Μ _> _Μηη > _ηΗ _· _Γ > _ιιΓι _« ΜηαΗιηα _« _αΓΜ _>«>> _αΗΓ > _ΓιΓα _)>«> _ηΜαΜΗφ ΚΥΡ 1 _ΛΚΗ , 1 Σεπτεμβριου , Ι 96 β Ετος ιον— * Αρ . φυλλου Χ % Ι . _!_ ' ¦ _ _« _ηαΜηηηιφ _Χρειαζονται _ηολΚα να γινουν _^ ΑΒΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 Μια παλαια Κυπριακη παροιιιια αναφερει δτι « του φρονιμου α παιδια πριν πεινασουν μαγε » ρευουν » . Την σοφιαν ομως αυτης _ιτ > παροιμιας πολλοι θελουν να _παραγνωρ ιζουν . Μεταξυ τουτων _συγκαταλεγεται και η Κυπριακη _ΚυΓερνησις . Λιεδεχθη εις την αρχην την _Γρ-τανικην αποικιοκρατικη ν _-της οποιας μονος σκοπος κατα την υπερογδονταετη _διακυβερνησα της Κυπρου ητο η πρδς ιδιον οφελος εκμεταλλευσις του ¦ ηλουτου της νησου και η μεταφορα του εις το Γρεττανικον θη _οαυροφυλακιον . Ιακυ _, οπωσδηποτε , ητο φυοικν _, ν και ανεμενετο . Διοτι , στο κατ ω - κατω της γραφης , τι ενδιεφερε την Γρεττανιαν εαν ο λαος της Κυπρου εδυστυχουσεν , εφ' οσον αι σχεσεις του με αυτον _γ-κχν σχεσεις δυναστου προς δου ·' .: _> ν . _,, _^ υκαλει δμως οδυνηραν εκπΛ _· . > , ιν εις τον Κυπριακον λαον το γεγονος οτι η Κυπριακη _Κυβεμνηοις συνεχισε και συνεχιζει την πορειαν της επι της χαραχθεισης υπο των Γρεττανων οικονομικης πολιτικης που οδηγει με μαθηματικην ακριβειαν εις την _χρεοκοπιαν της Κυπρου και μαλιστα πολυ συντομως . Η Γρεττανικη _κυβερνησις της Κυπρου , γνωριζουσα κατα βαθος οτι η εδω παραμονη της θα ετερματιζετρ αργα η γρηγορα , _εψ _ ρμοζε καταλληλον οικονομικην με ημιμετρα και μπαλωματα . Τι να ειπωμεν δμως δια την _Κυποιακην Κυβερνησιν , η οποια υποτιθεται πως ειναι ιδικη μας Κυυερνησις και η οποια επι μιαν ολοκληρον οκταετιαν κυβερνα την Κυπρον συνεχιζουσα ακριβως την αυτην τακτικην των Γρε _ικανων . Οταν _αναλαμδανε το 1960 την 6 _ιακυ 6 ερνησιν του τοπου και _ιαν σκοπος της ητο εκεινος που οιετυμπανιζε , δηλαδη ανοδος του βιοτικου επιπεδου και του κατα κεφαλην εισοδηματος του καθε Κυπριου , επρεπε να ειχε μετακαλεση πληθος εμπειρογνωμονων επι δλων των θεματων και προβληματων που απηοχολουν τον λαον και δλοι αυτοι , πλαισιωμενοι απο επιτελειον ικανων ντοπιων επιστημονων να κατηρτιζον απο κοινου συγκεκριμενα σχεδια προς επιλυσιν δλων τουτων , σχεδια μακροπροθεσμα , απλα , και το κυριωτερον πρακτικως εφαρμοσιμα . Τι εκαμεν δμως η Κυβερνησις της Κυπρου Τιποτε δυστυχως εκει δε που _απεπειραθη να εφαρμοοη σαφη σχεδια αναπτυξεως απετυχεν . ΒΟ ΑΒΡΟΤΙΚΟΝ _ Ενα £ . κ των απο πολλων ετων αλυτων προβληματων ειναι και το αγροτικον , η παρατασις της _εκκρΓμοτητος του οποιου επηρεαζει την οικονομιαν της Κυ ιτρου ολοκληρου δεδομενου δτι τα '· . [) % του πληθυσμου της Κυπρου ειναι αγροται . _Επεβαλλετο λοιπον εκ των πραγματων επιδειξις φροντιδας εκ μερους της Κυβερνησεως _ρος τους αγ _^ οτας _, των οποιων το κατα κεφαλην καθαρον εισοδημα των ειναι χαμηλοτερον δλων των αλλων ταξεων του λαου . Οι σιτοπαραγωγοι , οι ελαιοπαραγωγοι , οι αμπελουργοι οι καπνοπαραγωγοι , οι κτηνοτροφοι κλπ . ειχον και εχουν πολλα προβλ ηματα τα οποια καλως Υνωριζει η Κυβερνησις . _Βνωριζει οτι δλοι αυτοι εχουν προ πολλου ( παυσει να ζουν με τας στοιχειωδεις , εστω , ανεσεις τας οποιας διαθετει και δ βιοτεχνης η ο υπαλληλος με το πλεον χαμηλον εΙσοδη _. μα . Βνωριζει η Κυπριακη _Κυβερνησις δτι , δ με- ' σος αγροτης ουτε την στοιχειωδη τροφην της οικογενειας του δυναται να εξασφαλιση χωρις να δανεισθη , Τι επραξε δμως Τιποτε , προς αιωνιον αισχος αυ των που την στελεχωνουν . Τελευταιως , η κυβερνησις αυ τη παρεχωρησεν αυξησεις προς το συνολον των υπαλληλων της καθως και εκεινων των ημικρατικων οργανισμων , αυξησεις κυ μοανομενας μεταξυ του 16—22 % του βασικου μισθου * των , Προς _παρηγοριας δε και των πεινωντων _αγροτων ερριψε και εις αυτους ολιγα απο τα περισσευοντα ψιχια της που εχουν χρηματικον αντικρυσμα στο 6 α- λαντιον του μεσου αγροτου περιξ των 15—20 ετησιως . _Προβαινομεν εις την συγκρισιν αυτην δχι εκ ζηλοτυπιας προς τους κυβερνητικους υπαλληλους αλλα με την ελπιδα δτι θα _ευρωμεν Του συνεργατου μας κ . Σ . Α . ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ εστω και ολιγην κατανοησιν απο την Κυπριακην Κυβερνησιν προς εξασφαλισιν των στοιχειωδων . Περιττες πολυτελειες οεν χρειαζομεθα . ΠΕΡΙ « ΑΒΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ » Ειρωνικα σχολια προεκαλεσεν εις τους αγροτικους κυκλους σχολιον δημοσιευθεν εις εβδομαδιαιαν εφημεριδα την 26 ην Αυγουστου επι του θεματος _^ της υπαρξεως η ιμη αγροτικης πολιτικης και εξ αφορμης της δια λογων υποτιθεμενης αντιδικιας μεταξυ ΠΕΚ — Κυβερνησεως . Εις το εν λογω σχολιον επιχειρειται να εμφανισθη η Κυβερνησις ως ακολουθουσα δημαγωγικως φιλαγροτικην πολιτικην εις βαρος δλων των αλλων ταξεων του λαου . Γεβαιως , δλα δσα αναφερονται εις το εν λογω σχολιον πολυ απεχουν της πραγματικοτητας . Εξαιρεσιν αποτελει η παραγραφος εις την οποιαν αναφερεται η διασπαθισις εκατομμυριων δια την κατασκευην υδατοφρακτων . Διατι δμως η εφημερις περιοριζεται να ειπη δτι καποτε θα δοθουν στοιχεια και αριθμοι σχετικως και δεν αναφερει δτι εις πολλους υδατροφρακτας δεν υπαρχει νερον διοτι ανηγερθησαν εις ακαταλληλα σηιμεια , λογω της προχειροτητας της Κυβερνησεως Αγροτικην πολιτικην δεν ειχε ουτε εχει η Κυβερνησις . Και δια να λυση το αγροτικον προβλημα ειναι αναγκαια η υπαρξις τοιαυτης πολιτικης . Επιβαλλεται να λυθη το ζητημα της μη εξευρεσεως αγορων δια τα αγροτικα μας προιοντα ειναι αναγκαιον δπως μειωθη το κοστος παραγωγης δια της ληψεως υπο της Κυβερνησεως μετρων ευνοικων δια τους παραγωγους πρεπει να υπαρξη νομο θεσια δια τον περιορισμον των υπερβολικων κερδων των Ιδιωτων εισαγωγεων αγροτικων μηχανηματων και λοιπων αγροτικων χρειωδων ειναι απαραιτητος η συστασις δυναμεως αγορανομικης επιβαλλεται η εξευρεσις καταλληλων μεθοδων βελτιωσεως των καλλιεργιων του σιτου ειναι επιτακτικη η αναγκη λυσεως του υδατικου προβληματος πρεπει τελος η Κυβερνησις να βοηθηση τους αγροτας οικονομικως δια να επεκτεινουν τον κυκλον εργασιων των και προς αλλους τομεις . Μονον δταν αντιμετωπισθουν επιτυχως δλα αυτα τα προβληματα θα δικαιουνται η _Κυβερνησις και οι κολακες της να 5 . μιλουν περι « αγροτικης πολιτικης » και να θριαμβολογουν . Εως τοτε δμως και τωρα μονον να θρηνουν θα επρεπε δια τα χαλια που εχουν γενικως . Τας _διαφημιοεις οας εις την ΒΝΩΜΗΗ _| Ο ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ Ι ι — _* ¦ _Συμβολον :- Ποιοτητος — Εμπιστοσυνης — Απολυτου Ικανοποιησεως — 'Αμε- ? ι σου εξυπηρετησεως . ζ ι § 4 ΕΝΑ ΟΠΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ? ι 5 5 ΜΟΝΟΚΑΝΝΑ - ΔΙΚΑΝΝΑ - _ΟΥΕΓ & _ΙΙΝΟΕΚ - ΦΛΟΠΕΡΤ - ΑΕΡΟΓΟΛΑ ι ! Ο ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ - ΔΙΑ ΤΟ ΣΠΟΡΤ ΣΑΣ - ξ _| ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΒΕΙΑΝ ΣΑΣ . _|' _!| _γο ΚΥΝΗΒΙ το ωραιοτερο των σπορ — ο ΓΑΣΙΛΕΥΣ των σπορ — φερει τον ανθρωπο κοντα ι ι στη φυση , τοΟ δινει την χαρα της περιπετειας και την ηδονη της επιτυχιας , τοΟ ξεκουραζει το V _| | πνευμα και τον αναζωογονει . _· ι — _Ειγ τον ΟΙΚΟΝ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ θα _βρητε ΟΠΛΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΡΒΟ- 3 [ Ι ΣΤΑ ! Κ & ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ εις τας ΚΑΛΥΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ δια να κανετε την ΕΚΛΟΒΗΝ ΣΑΣ . 5 ' — ΜΕΒΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛ 1 ΑΙ ΠΛΗΡ _& ΜΗΣ ι ι - ΠΡΟΣΟΧΗ · Η Διευθυνσις και το προσωπικον του ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ παρακαλει παντας τους 5 ι _ενδιαφερομενους ανα το Παγκυπριον οπ « _ς αποταθουν ΕΒΚΑΙΡΩΣ _«* : τους κατα πολεις Αντι- _ . Ι ! π _^ σωπους υ Βραφεια μας , καθ' δτι αι παραγγελια · εκτελουνται ΑΥΣΤΗΡΩΣ κατα σειραν ΠΡΟ- _> ι ΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ και ως εκ τουτου δεν θα ηθελαμεν να υπαρξη οιαδηποτε παρεξηγησις . „ : ! - _> ΟΛΟΙ οι δρομοι οδηγουν εις τον ΟΙΚΟΝ Τ <> Ν ΟΠΛΩΝ , Α . Κ . ΠΑΠΑ ΔΟΠΟ ΥΛΟΣ Ι ! ΛΡΥΚΩΣΙΑ : Οδος _Λιπερτη 49 , Μεγαρον Φανερωμενης , Τηλ . 62712 ι ΛΕΜΕΣΟΣ : Οδος Σαριπολου Ι 9 , Τηλ . 3658—2806 . _ _ ! ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Οδος 16 Π ς Μοιινιου 22 , Τηλ . 64473 Ο _329-3066 ι ι ΛΑΡΝΑΚΑ : Ονωριος Κ . _Χατζη'ι-ωαννου , Ερμου 55 , Τηλ . _2329—3 _υθθ . _ξ < ΜΟΡΦΟΥ ι Αριστοδημος Θεοχαριδης , οδος Ερμου 11 . 5 · | _ι η εις τους _ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ μας ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ξ _ΙοοιαΧιομοζ - _Κομμουνιομοζ Ι Αημοκραιικη Αγωγη * Υπο τον οννεργατου μαζ Δημοκρατικου Η ΕΙΣΓΟΛΗ της _Ρωσιομ : και των αλλων χωρωνμελων του συμφωνου της Γαρσοβιας στην Τσεχοσλοβακια , η καταληψη της χω 0 ας αυτη ς και η _οπανθρωττη επιδιωξη των Ρωσων η _γετων να _καθυποταξουν το α _γωνιστικο φρονημα της μεταρρυθμιστικης Τσεχοσλοβακικης ηγεσιας , ωστε να εξουδετερωσουν στη γενεση του το μεταρρυθμιστικο • πνευμα , εφεραν στο φως τη _βαθεια αντιθεση , που υπαρ νει αναμεσα στον κομμουνι σμο και το σοσιαλισμο και τη διαρκη φοβια του κομμου νισμου απεναντι σε καθε γνησια σοσιαλιστικη εκδηλωση . _* 0 Σοσιαλισμος ειναι ενα κοινωνικο συστημα , που συγκινει σημερα πολλους ανθρωπους , κυριως _μορφωμενους και διανοουμενους , σ' δλες τις χωρες του κοσμου . Σοσιαλιστικα κομμα * α υπαρχουν σ' ολες τις χωρες της _Δυτ . Ευρωπης . Μερικα ειναι ισχυροτατα και πολλες φορες πηραν την εξουσια . Οι ιδεες του σοσιαλισμου κατεκτησαν πολλους φωτισμενους πολιτικους _και πολλες ατιο αυτες τεθηκαν σε εφαρμογη και σε μη σοσιαλιστικες χωρες . Η επιδραση , που ασκει ο σοσιαλισμος ειναι σημαντικη και παγκοσμια . ΜΟΡΦΕΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ Συχνα ομως , ιδιαιτερα στον τοπο μας , οπου δεν υπαρχει ανεπτυγμενος και ε λευθερος πολιτικος βιος , ο σοσιαλισμος συγχυζεται με τον κομμουνισμο , γι' αυτο και οι σοσιαλιστες ταυτιζονται , κατα παρεξηγηση , με τους κομμουνιστες . Εξ αλλου και οι ιδιοι οι κομμουνιστες , επειδη θελουν να εκμεταλλευτουν την μεγαλη απηχηση του σοσιαλισμου _, επιδιωκουν αυτη τη συγχυση , υποστηριζοντες πως γνησιος σοσιαλισμος ειναι μονο ο κομμουνισμος . Βι' αυτο το λογο θεωρου με σκοπιμο να ασχοληθουμε , στο σημερινο μας αρθρο , με το σοσιαλισμο και τον κομμουνισμο , να ξεχωρισουμε αυτες τις _^ δυο πολιτικες θεωριες και να τονι σουμε τις πιο βασικες διαφορες τους . Σαν _διδακτικο ιστορκο παραδειγμα , στη μελετη μας , θα χρησιμοποι ησουμε τα τελευταια δραμα τικα γεγονοτα της Τσενοσλοβακιας . που ολοι τα εχουν παρακολουθησει με προσοχη και ενδιαφερον . Το κομμουνιστικο κομμα της Ρωσιας , οπως και τα κομμουνιστικα κομματα των χωρων — δορυφορων της Ρωσιας , υποστηριζουν , πως ο ορθος και γνησιος σοσια λισμος εΤναι , _^ δπως αυτα τον αντιλαμβανονται και τον εφαρμοζουν . Βια να δια τηρησουν ακριβως αυτο το σοσιαλισμο αναλλοιωτο και στην Τσεχοσλοβακια , ειναι που κατελαβαν τη χωρα . Οι ιδιοι ομως οι ηγετες της Τσεχοσλοβακιας , εφ' οσο διεθεταν ακομα δικη _, _τ _00 _** φωνη , ισχυριζονταν πως η Μοσχα λανθασμενα _αντιλαμ βανοταν και εφαρμοζε το σο σιαλισμο . Βι' αυτο επεδιω καν να προβουν σε σοβαρες μεταρρυθμισεις , ωστε το σο σιαλιστικο κοινωνικο συστη μα της χωρας να καταστη δημοκρατικο και φιλελευβε ρο . Φαινεται πως σαν προ τυπο στις μεταρρυθμισεις τους οι Τσεχσολοβακοι ηγε _τες δεν _ειχαν το ρωσικο σο σιαλισμο , αλλα το δημοκρα τικο σοσιαλισμο , οπως τον αντιλαμβανονται τα σοσιαλιστικα κομματα των _δυτι κων χωρων της Ευρωπη » :. Ας εξετασουμε ομως πιο μεθοδικα το θεμα . Οι κοινω νιολογοι διακρινουν στο σο σιαλισμο δυο μορφες : — Το δημοκρατικο σοσιαλισμο και τον κομμουνισμο . Και ο δημοκρατικος σοσιαλισμος και ο κομμουνισμος εχουν κοινο βασικο γνωρισμα , την κοινοκτημοσυνη των αγαθων ο πλουτος της χωρας , δλα τα μεσα παραγωγης , το εδαφος , τα εργοστασια , οι τραπεζες κλπ . ανηκουν στο κρατος . Ολοι οι πολιτες ει ναι εργατες , μοναδικος εργοδοτης ειναι το κρατος . ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ Εκτος απο το πιο πανω κοινο βασικο γνωρισμα , με _ταξυ του δημοκρατικου σοσιαλισμου και του κομμουνι σμου υπαρχουν θεμελειωδεις διαφορες . 'Ο δημοκρατικος σοσιαλισμος π . χ . επιδιωκει την καταληψη της εξουσιας με δημοκρατικα μεσα , αφου δηλ . εξασφαλιση την πλειοψηφια στις εκλογες , ε νω ο κομμουνισμος επιδιωκει την καταληψη της εξου σιας με επανασταση . Σε καμμια χωρα του κοσμου δεν επεκρατησεν ο κομμουνι σμος χωρις βια και χωρις ενοπλη ανατροπη του καθεστωτος . 'Ο δημοκρατικος , σοσιαλι σμος σεβεται , τη θρησκεια _, πιστευει στην ιδεα του εθνους και τη £ πατριδας , α . _οτταζεται _, _ιιαι _πρρΧΒτατευε » την ελευθερια Τηο σκεψεως Και του λογοι ) και τη _δημαικρατια . Δεχεται επισης οτι ο ανθρωπος δεν ειναι μονο υλη αλλα και πνευμα και θεω ρει αναγκαια την υπαρξη ηθικων αξιων . Αντιθετως , ο κομμουνισμος καταδιωκει τη θρησκεια _, που τη θεωρει « _οπιον των λαων » περιφοονει την Ιδεα του εθνους και της πα τριδας και κηρυσσει την κα ταργηση των εθνικων συνορων και την επικρατηση του διεθνισμου . 'Ο πραγματικος κομμουνιστης δεν ε ' χει πατριδα . Βι' αυτο και δεν πρεπει να μας _καταπλησση δταν βλεπουμε τους συνειδητους κομμουνιστες της Κυπρου να περιφρονουν την Ελλαδα και να θεωρουν σαν πατριδα τους τη Ρωσια και να θετουν πιο πανω απο τα εθνικα τα κομματικα συμφε ροντα . Ο κομμουνισμος δεν αναγνωριζει ουτε την ελευ θερια της σκεψεως και του λογου , ουτε τα δημοκρατικα δικαιωματα του πολιτη . Το καθε ατομο στον κομμουνισμο δεν αποτελει ανεξαρτητη και ελευθερη πνευματικη προσωπικοτητα . Ολοι ανη κομμα και πρεπει να υπακουουν τυφλα στις εν τολες του κομματος . Ετσι βλεπουμε δλους τους Ρωσους και τους κομμουνιστες των αλλων χωρων να συμφω νουν , χωρις καμμια συζητη ση . σ' δ , τι το κομμα τους πει . Βια ενα κομμουνιστικο κρατος δεν ειναι ανεξηγητο το φαινομενο δλοι οι πολιτες να λατρευουν τον Σταλιν σαν ηρωα τη μια μερα και την αλλη να τον κατηγορουν σαν προδοτη και εγ _κληματια . Εκτος απο αυτα ο κομ μουνισμος ειναι θεωρια υλι _στικη . Πιστευει δηλ . πως ο ανθρωπος ειναι μονο υλη . Πνευμα και ηθικες αξιες για τον κομμουνισμο δεν υπαρχουν . Μια αλλη διαφορα μεταξυ του δημοκρ ατικου σοσια λισμου και του _κομμουνισμου ειναι , ο δημοκρατικος σοσιαλισμος δεχεται την υ παρξη μικρης Ιδιοκτησιας , ενω ο κομμουνισμος απαγο ρευει εντελως την αποκτηση ιδιοκτησιας . Η απλη αυτη _παοαθεση των διαφορων μεταξυ του δημοκρατικο υ σοσιαλισμου και του κομμουνισμου κατα δεικνυει , πως ο κομμουνισμος οχι _^ μονο δεν ειναι ο ορθος και γνησιος σοσιαλι σμος αλλα ειναι ε ' νας παρα μορφωμενος σοσιαλισμος , ε να αντι ανθρωπιστικο και τυ ραννικο κοινωνικο συστημα , που περφρονει και εξευτελι ζει τον ανθρωπο . Ο κομμου νισμος ειναι η ειδεχθεστερη , μορφη του σοαιαλισμου . γι * αυτο και φοβαται την ελευ θερη σκεψη και το λογο και προσπαθει με καθε μεσ ο να αποφυγη τη συγκριση με το δημοκρατικο σοσιαλισμο · γιατι η συγκριση θα αποβη επιζημια γι' αυτον , αφου θα αφυπνιση τους ανθρωπους , που ζουν στη σκοτεινη κολαση « του κομμουνιστι κου παραδεισου » ... ΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΟΙ ΤΣΕΧΟΣΛΟΓΑΚΟΙ Οπως φαινεται απο τις δηλωσεις και τις ομιλιες των Τσεχοσλοβακων ηγετων και απο την αρθρογραφια του τυπου , πριν απο τη στρατιωτικη καταληψη βεβαια , οι Τσεχοσλοβακοι ηθελαν να δημιουργησουν ενα κρατος σοσιαλιστικο , δη _μοκρατικο και ελευθερο . Α Φησαν ελευθερη τη σκεΦη και την ε'κφραση και _υποσχε θηκαν στο λαο δημσκρατι - κες ελευθεριες . Ηθελαν επι σης οι Τσεχοσλοβακοι να α ποκτηση η χωρα τους εθνικη ανεξαρτησια , να παυση να ειναι ενα τυφλο οργανο στις θελησεις και τις επιδιωξε . ς της Ρωσιας . Οι διαδηλωσεις και οι λοιπες εκδηλω σεις αντιστασεως του Τσεχοσλοβακικου λαου αποδεικνυουν _, πως ο λαος -πιστευει στην ιδεα _τηο _^ _πατριοας . στη θρησκεια , στην ελευθε ρια και τη δημοκρατια . Επειτα απο ολα αυτα γι νεται πια εντελως φανερο , γιατι η Ρωσια δεν διστασε να θυσιαση την απατηλη εν τυπωση , που με τοση προπαγανδα και τοσες υποκρι σιες κοπωρθωσε να δημιουρ γηση μεταξυ των λοιπων λα ων , την εντυπωση δηλ . της ειρηνοφιλης χωρας κα . _ι της προστατριας των αδυνατων και των αδικουμενων . Ηταν ζητημα ζωης και θανατου για τη Ρωσια η επεμ βαση στην Τσεχοσλοβακια και η καταστολη καθε μεταρ ρυθμιστικης τασεως , που υ Χε σαν στοχο την εκδημοκρατικοποιηση του σοσιαλι σμου και την εθνικη ανεξαρ _τηκοποιηση εναντι της Μο σχας . Βιατι αν οι σχεδιαζα μενες μεταρρυθμισεις στην Τσεχοσλοβακια εμπαιναν σ ' εφαρμογη , η μονολιθικοτητα που χαρακτηριζει τις χωρες « του σιδηοου παοαπετασυια τος » για μια εικοσαετια _, θα κατερρεε και μαζι με αυ τη θα εξαφανιζοταν ο δεσπο τικος ηγετικος ρολος της Ρωσιας πανω στις αλλες χωρες της Ανατολικης Ευρωπης . ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ Προς ομοιδεατας Δεν προκειται να ανατρεξουμε στη μακραιωνα _ελληνικη Ιστορια για να αποδειξουμε την ορθοτητα του ισχυρισμου μας . Βιατι ειναι τοσο πλουσια σε παραδειγματα που 8 α φλυαρουσαμε . Οα κανουμε μοναχα προχειρη αναφορα στη προσφατη Κυπριακη μας ιστορια . Με την ανακηρυξη της Κυπριακης Δημοκρατιας αρχισε καποια _οργανωμενη αντιδραση γιατι θεωρηθηκαν ο ' ι συμφωνιες τη $ Ζυριχης _εδνικα καταστρεπτικες . Η οργανωμενη αυτη προσπαθεια παρα το γεγονος οτι δεν εβοηθειτο απο _κανενα οργανισμο , ουτε απο την Ελλαδα , εντουτοις απεδωσε αρκετα αν την κρινουμε απο ωρισμενη σκοπιας . Χαρακτηριζοταν απο απολυτη πιστη στο ιδεωδες της , ειχεν ομαδικη ηγεσια και βασιζοταν αποκλειστι-κα στις ιικες της δυναμεις . Οι αλλεπαλληλες επιδεσεις και διωγμοι πιο πολυ σφυροκοπουσαν τη μαχητικοτητα και ενοτητα τους . _Μεσολαβησε η Τουρκικη ανταρσια και μερικους μηνες αργοτερα _εφδασε ο Διγενης στη Κυπρο . Η αφιξη του ςρυσικα δημιουργησε αλλες προυποθεσεις και προοπτικες . Η παρουσια ομως τετοιας ιστορικης προσωπικοτητος περιβαλλομενης με το θρυλο της ΕΟΚΑ εδημιουργησε το αισθημα της « παραιτησεως » στους ενωτικους αγωνιστες . « Η δικη μας , σκεφθηκαν , συμμετοχη δεν χρειαζεται εφοσον τα παντα μπορουν να γινουν απο τον Διγενη » . Μετεδεσαν τις αγωνιστικες ευθυνες αλλου . Η δημιουργια της _Εδνοφρουρας και η αφιξη του Ελληνικου Στρατου αυξησαν το αισθημα αυτο της αδρανειας . Πιο πολυ παρελυσαν οι ενωτικες αγωνιστικες δυναμεις του λαου . _Χυνεπληρωδη η μεταθεση της προσωπικης ευθυνης και με τις διακηρυξεις των εκαστοτε Ελληνικων Κυβερνησεων οτι αγωνιζονται για την Ενωση . Με το τροπον αυτο δεν μπορεσαν ο ' ι διαφωνουντες . προς το Ζυριχικο καθεστως να οργανωθουν σε υπολογισιμο οργανισμο . Η αποθαρρυνση _εκορυφωθη με την αποχωρηση του Ελληνικου Στρατου . 'Η ταπεινωτικη δε αυτη αποχωρηση συνεβη μετα τις εντονα ενωτικες — επι τριμηνον — _διακηρυξεις της Ελληνικης Κυβερνησεως της 21 ης Απριλιου . Εγιναν ο ' ι Προεδρικες εκλογες που αποτελεσαν ευκαιρια ανασυνταξεως και οργανωσεως . Ιδρυθηκε το Δημοκρατικον Εθνικο Κομμα που προσφερει δυνατοτητες , προοπτικη και ανανεωμενη ηγεσια . Η Ελληνικη Κυβερνηση φαινεται να εγκαταλειπη οχι μοναχα την Ενωση αλλα και την προσπαθεια τονωσεως του εσωτερικου εθνικου μετωπου . Καθε προσπαθεια που επιθυμει να παραμεινη ιδεολογικα ανεξαρτητη , χωρις καμμιαν υποδουλωση , ειναι αυτονοητο οτι θα πρεπει να εασιστη στις δικες της δυναμεις . Ο αγωνας μας για εθνικη καθαρση , κοινωνικη αλλαγη και αξιοκρατια δεν προκειται να _σταματησω Ειναι η μοιρα του Ελληνα συνεχως να αγωνιζεται οσες αντιξοοτητες και αν συναντα . -Εστω και αν οι αντιξοοτητες προερχονται απο εχε που δεν πρεπει . Η ομαδικη προσπαθεια , με μαχητικοτητα , με συνεπεια και προσωπικο αισθημα ευθυνης δεν μπορει παρα να _αποδωση . Η Ιστορια και ιδιαιτερα η Ελληνικη επιφυλασσει εκπληξεις . Και εκει _ποι > υπαρχει σκοταδι παρουσιαζεται ξαφνικα φω $ . Φτανει να αγωνιστουμε . _'Ακομα-και μονοι . · - ··¦·¦ Τ . ΠΙΜΒΜΑΤΙΚ < ι > Σ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ « _ΚΛΕΙ &» ΜΕ ΟΜΟιηΟΝΔΟπΟΙΗΙΙΝ 3 » > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ ως ανω σκοπον , δεν θα δισταου | να θεση με ωμοτητα ενωπιον της _^ Ελληνικης Κυβερνησεως το ενδεχομενον επιδεινωσεως της καταστασεως εν Κυπρω , με συνεπειαν την αποπειραν Τουρκικης επεμβασεως , οποτε η Κυ-6 ερνησις των Αθηνων θα αναγκασθη να _εισελθη εις ενα πολε μον με την Τουρκιαν . Η _ΑΝΑΜΕΙΞ 1 Σ ΤΩΝ _ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ' Εν τω μεταξυ 1 ειναι _^ _λεοντ φα εινοτερον ηλιου δτι αι Αμερικανοι ανεμειχθησαν ενεργως εις την Κυπριακην υποθεσιν , και . οτι _^ πιεζουν σχεδον απροκαλυπτως αλας τας πλευρας να αποδεχθουν την δια της ομοσιτον ' - δοποιησεως λυσιν του Κυπριακου . Και τουτο , διοτι δια το Στεητ Ντηπαρτμεντ , υπο . τας υφισταμενας πολιτικας _συνθητ κας τοσον εις ' Ελλαδα δσον κα } _, εις Τουρκιαν , η παρουσα περιοδος κρινεται ως η καταλληλοτερα θια την επι 6 ολην ' της 'ομο- _σπρνδοτιοιηρεως , ηΤ'ς κρινεται ως · 'η συμφερ'ωτερα 'υπο ' τας _τ _* ε · _ ρι _3 ' τ « σεΛς ·* Χυσυ _ . ' · - ·¦ _-- ¦ _Λ __ 1 _ Α _% _ΙΤ _^^ _^^^^^ _ΟτΜυΓιτΓ _^ 26 1 Σεπ Βε μ β οιου _$ ου Χρονικογραφου ττ ΕΓΔΟΜΑ Σ της ντροπης θα ηταν ο καταλληλος τιτλος για XI χο οκταημερο που περασε . 'Ο επαισχυντος εκβιασμος της Ρωοικης πολεμικης μηχανης επεβαλε την περιβοητη « συμφωνια » της Μοσχας . Υπο την απειλην της εκτελεσεως των , του διαμελισμου - χωρας των και του- εξαφανισμου του εθνους των , οι Τσεχοσλοβακοι ηγεται « συνεφωνησαν » να αναστειλουν την _εδημοκρατικοποιησιν και την προς τον ανθρωπισμον πορειαν των . Οι ελευθερες φωνες σβηνουν τωρα η μια υστερα απο την αλλη . Το σκοταδι της λογοκρισιας και της σιωπης απλωνεται παλι στην « ερημη γη » . Οι ξενοι δημοσιογραφοι εκδιωκονται και σε λιγο πενθιμη γαληνη και υπερηφανη σιγη θα σκεπαση το σημειο του ναυαγιου . Το καραβι της Τσεχοσλοβακικης . ελευθεριας β ρισκεται τωρα στον βυθο της Σοβιετικης απανθρωπης θαλασσας . Λιγα στεφανια θα ριχνωνται μονο οε καθε επετειο της « υπεροχης » θυσιας . 'Εν τω μεταξυ καινουργια τρικυμια απειλει και τη Ρουμανια , αλλο απειθαρχο και ζωηρο καραβακι που θελει να ξεφυγη απο τη γραμμη πλευσεως της Ρωσσικης ναυσιπλοιας . Η μοιρα του εχει προδιαγραφη . Η « υπεροψια της ισχυος » θα οδηγηση . σε νεα τραγωδια . Αλλα « μωραινει Κυριος δν _βουλεται απωλεσαι » . * Η αφηνιασμενη και πανικοβλητη σοβιετικη πολιτικη ανοιγει · ετοιμαζοντας με τους αλλους τον δικο της ταφο . Ειναι κατι παραπανω απο βεβαιο . Ειναι ιστορικος νομος . Α ΡΧΙΣΕ λοιπον η δευτερα φασις των συνομιλιων μεταξυ των κ . κ . Κληριδη και Ντενκτας Αγερωχος και με την νοοτροπιαν θριαμβευτου ο ενας ( γνωριζομεν ποιος ) , περιτρομος κι ανισχυρος ο αλλος που απεκτησε τελευταιως και νεον τιτλον : του αρχιυπσκριτου ! Του τον απεδωσε Τουρκικη εφημερις που προσκειται στον κ . Ντενκτας . _Ταξιδευομεν λοιπον παλι σε πελαγη ψευδαι σθησεων . Μας μαγευουν , μας γοητευουν . 'Απωθουμεν < με δυσαρεσκειαν την σκληρη πραγματικοτητα της επερχομενης διχοτομησεως . Ειναι καιρος ν ' αρχισωμεν να το συνειδητοποιουμεν . Βια μια φορα επιτελους ας φανουμεν « ρεαλιστες » _, ( θλιβερος ρεαλισμος ! .. ' . ) * _ΤΡ Ο εφετεινο « θερμο » καλο-* καΒρι βαδιζει προς το τερμα του . Ειδε κι ε ' μαθε πολλα πραγματι . Απεκτησε δικαιωματικα χωρο στις σελιδες της Ιστοριας . Τα γεγονοτα της Τσεχοσλοβακιας θα σημαδευουν ολοκληρη τη χρονια . 1963 ετος Τσεχοσλοβακιας . Παλινδρομηση και οπισθοχωρηση , Ο ψυχρος πολεμος επανερχεται σ' δλη του την μεγαλοπρεπεια . Απ' εδω και μπρος ο χειμωνας _θαναι παλι ατελειωτος στο μακρος του κι ανυποφορος στο κρΟο του . 'Ο ελευθερος κοσμος θα πρεπει τωρα να αναθεωρηση τη σταση του : Η Ρωσια ε ' ρριψε το προσωπειο κι επανηλθε στη « διπλωματια των κο ζακων » δπως πολυ χαρακτηριστικα εδηλωσε ο πρωθυπουργος της Τσεχοσλοβακιας Τσερνικ . 'Η φωνη της Τσεχοσλοβακιας _, η φωνη της ελευθεριας ειναι συγκλονιστικη : « ... * Απευθυνομεθα προς τους διανοουμενους δλου του κοσμου : « Υψωσατε την φωνη ν σας δια την προασπισιν της Τσεχοσλοβακιας . Μπουκοταρετε τας ενεργειας των δυναμεων κατοχης εις ολοκληρον τον κοσμον . Ανακαλεσατε τος πολιτιστικος συμφωνιας με την ακαθαρτον αυτην Συμφωνιαν ( Γαρσοβιας ) . Μεχρις αποχωρησεως των στρατευματων κατοχης , σταματησατε τας κινηματογραφικας προβολας , τας θεατρικας παραγωγας και αλλην καλλιτεχνικην εργασιαν με τας πεντε χωρας . » Αυτα ζητει η « Λιττερανι Λιστυ » της Πραγας . θα μεινη αυτη η σπαρακτικη φωνη χωρις ανταποκρισιν Η ΕΙΔΗΣΙΣ αλλοτε θα προ καλουσε παταγο . Τωρα μπηκε μαλλον στα ψιλα . Μα ειναι συνταρακτικη . Και βαραινει ο ισκιος της καταθλιπτικα στις συνειδησεις μας : Το αεροπορικο δυστυχημα του περασμενου Οκτωβρη προκληθηκε απο βομβα που πρρωριζοταν να σκοτωση τον Βριβα , Αυτη ειναι η ειδηση . Δεν ξερω ποσοι καθησαν να σκεφθουν λιγο πανω στο νοημα της . Ισως . μονοι οι συγγενεις των ατυχων θυματων . Μα το ερωτημα μπαινει : Ποιος εβαλε την βομβα Ποιος ειχε τετοιο συμφερον να σκοτωθη ο αρχηγος της ΕΟΚΑ ωστε να εξοντωση 60 τοσους ανυποπτους ανθρωπους Μπορουσε ναταν Ελληνας ο δολοφονος Και τι επιδιωκετο με την εξοντωσιν του Βριβα Ιδου μερικα ερωτηματα που αναμενουν απαντησιν . Τα Ηνωμενα Εθνη πρεπει να συνελθουν εις _Εκτακτον συνεδριαν και να λαβουν την εξης επειγουσαν αποφασιν : « Χαριν της διατηρησεως της παγκοσμιου ειρηνης απαγορευεται εις τον προεδρον της Κυπριακης Δημοκρατιας να εξερχεται των οριων της χωρας του δι' οιονδηποτε λογον » . Ο προεδρος μας κοντα στα πολλα αλλα αδιαμφισβητητα προσοντα που ε ' χει διαθετει και τουτο : Φερνει γοΟρι ! Οποιος ε ' χει παρε-δωσε _< μαζι του , κανει την τυχη του . Ιδιως οι αρχηγοι ξενων κρατων . Οι Ελληνες πολιτικοι καταλαβαινουν τι εννοω : Καραμανλης , Αβερωφ , Παπανδρεου , Κωστοπουλος ( μακαριτης ) γΣτεφανοπουλος , Τσιριμωκος ( μακαριτης ) κτλ . Ο Γασιλευς Κωνσταντινος εχασε τον θρονο του . Ο Τουομιογια αναπαυεται οριστικα , ο Πλαζα ετεθη εκτος μαχης . Ο Βιασσερ , στενος φιλος του προεδρου μας επαθε των παθων του τον ταραχο με τους Ισραηλιτες . Κατι Βκρουμαχ και Μπαλεουα που ειχαν την τυχη να δεχθουν τον Μακαριο ο' ) ς επισκεπτη τους εξαφανιστηκαν πριν αλεκτωρ φωνησει . Μια επισκεψη του προεδρου μας πριν χρονια στις Ινδιες προκαλεσε τον Ινδοπακιστανικο πολεμο . Γεβαια μεχρι τωρα , το γουρι του προεδρου μας δεν απειλουσε τοσο δραματικα την παγ κοσμια ειρηνη . Φετος δμως το παρακανε : θελησεν επισκεψη στην Ευρωπη ! Και το αποτελεσμα : Φθασαμε στα προθυρα παγκοσμιου πολεμου . Προς το παρον την πληρωσε η Τσεχοσλοβακια . Τωρα μαθαινουμε μεταβαινει να δη τον Παπα . Πρεπει καποιος να προειδοποιηση τον Ποντιφηκα . Οοο αγιο πνευμα κι' αν διαθετει φοβουμαι πως μειονεκτει μπροστα στο δεκατριαρι μας . Υστερα λεει , θα επισκεφτη τον Β . Παπαδοπουλο , τον πρωθυπουργο της Ελλαδος . Τωρα τι του λες αυτου Μολις προχτες Ι 3 ην Αυγουστου ειχε το πρωτο σημαδι . Μεχρι τωρα βεβαια κρατησε σοβαρη αποσταση απο τον γουρλιδικο προεδρο μας . Κατι καταλαβε φαινεται ο ανθρωπος . Τωρα δμως η τυχη - βουνο τον πλησιαζει , Μια επισκεψη στην Παναγια της Τηνου , ειναι μια καποια λυση . Λεγεται πως ειναι θαυματουργη ! . . . * Ο κοσμος χαλαοε λοιπον : Μεχρι προχθες ξεραμε περιπου που στεκομαστε : Η Αμερικη ηταν αντιπαλη της Ρωσσιας . μα συμμαχοι εναντιον της Κινας . 'Η Βαλλια αντιπαλος της Αμερικης αλλα συμμαχος εναντιον της Ρωσιας . Η Αγγλια συμμαχος της Βαλλιας στο ΝΑΤΟ αλλα αντιπαλρς στην Κοινη Αγορα . 'Η , Κυπρος — αλλη μεγαλη δυναμις — συμμαχος . του ΑΚΕΛ και του Ντενκτας εναντιον της Καλαμαριας . Αυτη ηταν περιπου η καταστασις . Τωρα τα πραγματα χαλασαν με το Τσεχοσλοβακικο . 'Η Αμερικη και η Κινα β ρεθηκαν στο ιδιο στρατοπεδο εναντιον της Ρωσικης επιδρομης . Το Γ . Γιετναμ συμμαχο _^ της Κινας , τασσεται υπερ της Ρωσσιας , αρα εναντιον της Κι νας . Στο θεμα της Μπιαφρας αλλο μπερδεμα : Η Αγγλια και η Ρωσια συμμαχουν και προσφερουν δπλα στην Ομοσπονδια . * Η Βαλλια συμμαχος κατα διαφορους τροπους με τας δυο , τασσεται υπερ της Μπιαφρας και απειλη — φερεται απειλουσα — επεμβασιν εναντιον της Ομοσπονδιας . Εδω το ΑΚΕΛ ταχθηκε υπερ της Ρωσσικης επεμβασεως και β ρεθηκε αντιπαλος της Κυπριακης κυβερνησεως . Η συμμαχος Τουρκια , ως γνωστον , - κρατα την πατροπαραδοτη πολιτικη της της πισινης . · ' Ομορφος . κοσμος , ηθικος : αγγελικα πλασμενος . Ο ΤΥΠΟΣ ™ Α : ΙΑΕ _. ΑΗΙ ΤΟΓΟ ΠΑ ΡΑΝΤΕΓΟΥ . ΜΟΝΑΧΟ . Ν ,. Αυγουστος ., - Απογοητευτικον ! Μια στατιστικη απεκαλυψε προσφατως , οτι τα 40 % των · επισκεπτων ' των μουσειων δεν ειναι φιλοι της τεχνης . 'Αλλα πηγαινουν . εις · τα μουσεια διοτι τα θεωρουν ως ιδεωδεις τοπους δια τα ερωτικα ραντεβου των ! Και η αμειλικτος εις αποκαλυψεις _, στατιστικη συνεχιζει : Ενα 1 . 0 % , των επισκεπτων των _μουσειων συχναζουν εκει δια να περασουν την ωραν των παρακολουθωντας ολους εκεινους , οι οποιοι ειναι πραγματικοι λατρεις της / τεχνης !· Ενα τριτον των επισκεπτων των μουσειων — σηαειωνει τελος η Ιδια στατιστικη — συχναζει εκει διοτι το μεν καλοκαιρι απολαμ βανει την δροσιαν απο - τα μηχανηματα κλιματισμου . τον δε χειμωνα _! ΚΑΤ ! 10 ... Ι Ι ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ι — ! £ _ρκοτεετο ι 5 _ΚΕΕΚΙΟΕΚΑΤΟΚ £ ι _ΟΕΟΟΟΚΙΖΕΚ _^ 5 απαλλασσει το ψυγειο 5 * ι σας απο ανεπιθυμητες Λ ι μυρωδιες και διατηρει ? ζ την ωραια γευση των ι Φαγητων . _^ 2 | _^ Απορροφα μυρωδιες < ι του ψυγειου _^ και προ- _^ 3 | _στατευει τι _» ν γευση ι τοΟ κρεατος , βουτυρου 5 5 και αλλων Φαγητων . V κ απο τες μυρωδιες των 5 5 πεπονιων , κρεμμυδιων , 2 | ι ψαριου κλπ . 2 ι ι Η _χρησις του _? ? ειναι απλουστατη . V ι ΑΠΛΩΣ , ξ _ζ τοποθετειτε το ι ξ _ΡΚΟΤΕΟΤΟ ξ > _ΓΕΡΓΙΟΕΚΑΤΟΚ ι < ΟΕΟΟΟΚΙΖΕΚ ι V εις το ψυγειο σας . ι Ν και θα ενετε ι ξ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ % ι _' , για εξη ολοκλη- ? ρους μηνες . % V Θα το βρητε > ξ ΕΙΣ ΟΛΑ _^ ι ι ' τα Παντοπωλεια 5 ? : ΒΕΝΙΚΟΙ ι • ι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ : 5 ι Εμπορικη Εταιρεια < _ΟΚΕΟΕΕΟ ι · _βι _ ¦ _« < Λεωφ . Φραγκλινου Λ 5 Ρουσβελτ 29 Ε _, ι ξ Τηλ . 65211 , ι ι Ταν . Κιβ . 404 _< ι αμμοχωςτος . ι ι _ΔΙΑΦ . ΒΡΑΦΕΙΟΝ _> Λ « _ΓΡΑΧΙΜΗΣ Αμ ) στος > _^ _νΛ _^ ννν _^ _ννΛνΛΛΜΛι Το _θεοραια . ιη _^ _ε ©< $ © ροι $ © 5 » 'Η-στηλη των _δεαματων , τιμης ενεκεν , παραχωρειται σημερον εις την _Τσεχοσλοδακιαν . Αντιγραφομεν τα _δεαματα που _ετοιχοκολληδηκαν εις τα τειχη της - Πραγας : _ΚΙΝΗΜΑΤΟΟΕΑΤΡΟΝ ΜΟΣΧΑ : « 'Ο λοφος των δολοφονων » . _ΚΙΝΗΜΑΤΟΟΕΑΤΡΟΝ ΚΟΣΥΒΚΙΝ : « Ο _ηλιδιος » . _ΚΙΝΗΜΑΤΟΟΕΑΤΡΟΝ ΤΣΙΕΡΝΑ ΝΑΝ ΤΙΣΟΥ : « Χα μενες αυταπατες » _ΚΙΝΗΜΑΤΟΟΕΑΤΡΟΝ _ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ : « Η Αλικη οτη χωρα των δαυματων » . _ΚιΝΗΜΑΤΟΟΕΑΤΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥ _ΓΑΡΣΟΓΙΑΣ : « Τα μεγαλα γυμνασια » . _ΚΙΝΗΜΑΤΟΟΕΑΤΡΟΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΡΩΣΣΙΑΣ : « Ο καδενας με την σειραν του » ( Απο Τσεχοσλοβακικη εφημεριδα της εποχης της « ανοιξεως ») . Ο ΙΔΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΥΣΙΑΙ Αρχισε των συνομιλιων η δευτερη η φασις και ο Ντεκτας κατερχεται με εντολην , ου χασεις Ο δε Κληριδης ομιλει για θεματα ουσιας που ασφαλως θα εννοη , πως θαχουμε θυσιας Ητοι να θυσιασουμε λιγα απ' τα πολλα μας ¦ - αφου θα ειν' εν γνωσει μας πως ο Ντεκτας γελα μας Κι' δταν τους δωσουμε λεφτα και μερος απ' τη νησο τα φεσια' κι' αν φορεσουμε δεν θα τα δουμε πισω . ΣΠΛ 1 ΒΚΑΣ — _^ _< _· _^ ΠΡΟ ... ( Σι ... ιΜαιη Ειοιιοιι η Κρατη μοι εννεπε μοΟσα ισχυρα ' : Χ- ονοματα φερουν πολυ ηχηρα · « τινα τ απλυτα στην φοραν εδγαλαν και εις των Τσεχων την χωραν , _εισδαλαν . Σκοπος του ως ειπον ητο να σωσουν ιους Τσεχους που θελαν στην δυσι να κλωσουν και προσκλ ηθεντες , ως λεγουν , προς τουτο εισηλθαν κρατωντας στο χερι το κνουτο . '' ' . ' ..., ' Και εν τω αμα _συλλαβαν _, πληγωσαν , σκοτωσαν οπερ σημαινει τους Τσεχους εσωσαν Και δλα τα κρατη φωναζουν μαζυ ν ? τωσαν οι νεοι του κοσμου-οι Ναζι . Μα ελα που υπαρχουν οι λιγοι _εκεινοι ¦ _κου η . κουδιντα τους νερο παντα πινει οιτινες παλιν τα χερια , τους πλενουν και τετοιες κραυγες αυτους ξεκουφαι νου ν . . ΣΠΛ 1 ΒΚΑΣ Το _£ ενον _οΙηνιιιια -( Αναδημοσιευσις εκ τικ « Εστιας ») Του ΝΤΒΚ ΕΛΛΙΣ Ο ΝΤΕΤΕΚΤ / Γ Κορσι εσηκωσε τα ματια απο την αναφοραν • που εγραφεν εις την γραφομηχανην και παρετηρησε την παρουσιαν ενος ανθρωπου , ο οποιος εστεκετο εις την εισοδον της αιθουσης των επιθεωρητων . Ο αγνωστος εξηταζε το μερος με φο _^ ερον ενδιαφερον . Οταν το βλεμμα του οιεσταυ ρωθη με του ντετεκτιβ , ο επισκεπτης επροχωρησε προς το μερος του . —Καλημερα , ειπε χαρουμενα . Ακουμπησε επανω στο γραφειον του Κορσι ενα δερματινον χαρτοφυ λακα , υπερβολικα γεματον . Εδω , ειναι η αιθουσα των αστυνομικων επιθεωρητων , δεν ειναι ετσι Απο κατω μου ειπαν δτι ... —Ναι , εδω ειναι , τον βεβαιωσε ο αστυνομικος . — Να σας συστηθω . Πρεντις . Τζων Αλμπερτ Πρεντις . θα ηθελα να ιδω τον _αξιωματικον της υπηρεσιας . Ο Κορσι εκυτταξε τον ανθρωπον εξεταστικα . 'Εφαινετο να εχη μολις βγη απο την _εφηβειαν , με το Φρεσκοξυρισμενον προσωπον του και τα προσφατως κομμενα μαλλια του . Ωμοιαζε να εχη ελθει κατ' ευθειαν απο το Πανεπιστημιον , με τον χαρτοφυλακα γεμδτον ακομη απο επιστημονικα βιβλια . Ο Κορσι του επεφυλαξε χαμογε λαστην υποδοχην . — Ισως να ειμαι εις θεσιν να σας βοηθησω . — ' Η φυσιογνωμια σας μου ειναι αοριστως γνωστη , ειπε ο Πρεντις . — Ονομαζομαι Ντεηβ Κορσι . Ποιος ειναι ο σκοπος της ... —φυσικα , αυτο ειναι Ι τον διεκο ψε ο νεαρος . ' Η φωτογραφια σας εχει δημοσιευθη παρα πολλες φορες στις εφημεριδες . Εισθε μεταξυ εκεινων που ερευνουν επι των εγι κληματων του Στραγγαλιστου . Το χαμογελον του Κορσι εσβησε . —ΤΙ ακριβως θελετε —Εγω ειμαι ο Στραγγαλιστης , εδηλωσεν ο Πρεντις . Τρεις αλλοι _ντετεκτιβς _ευρισκον το εκεινην την στιγμην εις την αιθουσαν . Εγυρισαν για να κοπαζουν τον νεαρον . Ο ενας εξ αυτων £ 6 αλε τα γελια . Ο Κορσι Εβγαλε ενα κουρασμε νον αναστεναγμον . —Καταλαβαινω . Εισθε ο Στραγ γαλιστης , και εισθε εσεις λοιπον , που εχετε σκοτωσει δλες αυτες τΙς γυναικες ... Και τις δεκατρεις ! —Και _τις δεκατρεις , ειπεν ο Πρεντις . —Φυσ _· κα , εκαμεν ο Κορσι με πατρικην δυσπιστια _^ . Ακουστε , εδω ... * 0 Πρεντις ερριξε στην ομηγυριν ενα βλεμμα δπου _εδιαβαζε κανεις μιαν καπως αφελη _τιεριεργεκχν . Ε πειτα , το προσωπον του εφωτισθη . —θα εχετε αδικον αν με παρετε για ενα απ' αυτους τους νευρασθενικους , που ευρισκουν νοσηρο _^ ευχαριστησιν κατηγορωντας τον εαυτο τους για εγκληματα που δεν εχουν καμει . Πιστεψτε με , ειμαι πραγματι δ Στραγγαλιστης ... και φερνω τις αποδειξεις , ειπε , κτυπωντας με το δακτυλον του τον κα ταμεστον χαρτοφυλακα . Επειτα , ανοιξε τον χαρτοφυλακα κα ' ι _εβυθισε το χερι του μεσα . —Ελπιζω να μη υπαρχη καμμια βομβα μεσα , ψιθυρισε Ενας απο τους _ντετεκτιβς . — Οχι , δχι , τον εβεβαιωσεν δ Πρεντις . Τουλαχιστον , δχι με την σωστην της Μννοιαν ... Το χερι του εβγαλε ενα μεγαλον φακελλον _, τον ανοιξε και τον εγυ ρισεν επανω απο το γραφειον του Κορσι , σκορπιζοντας επανω στο ε πιπλον μερικες καλτσες ναυλον . Ξα φνικα , μια σιωπη απλωθηκε στο δωματιον . 'Ο αστυνομος Μπαιηνς επλησια σε και , με την ακρην των δακτυλων του , εμετρησε τις καλτσες . —Δεκατρεις , ειπεν , επειτα απο μιαν στιγμην . — Ακριβως . _επεβεβαιωσεν ο Πρεντις , με χαρουμενον τονον . Ο αστυνομος Μπαιηνς επηρε το χαρτοφυλακα και , αναποδογυριζοντας τον , τον αδειασε σιγα — σιγα επανω στο γραφειον . _Υπηρχοτν μεσα δυο μεγαλα σημειωματαρια , μια φωτογραφικη μηχανη και μια δεσμ ς λευκων φακελλων ,, που τους συνεκρατει με ενα λαστιχακι . Αυτα ησαν δλα . 'Ο Μπαιηνς εσκυψε προς τα εμ προς , για να _δισβαση τι _ητοιν γραμμενο εξω απο τον επανω φακελλον . « Κυρια Τζεηνς Κιμμονς , στις 9 και 30 ' , την 5 ην Μαιου » . —Απο αυτην αρχισα , ειπε ο Πρεντις . 'Η ταζινομησις ειναι αριθ μητικη , και τηρει την _χρονολογιαν . Εις καθε περιπτωσιν , εχω παρει μιαν φωτογραφιαν του θυματος μου , αμεσως αφου ειχα τελειωσει μαζι της , ετσι ωστε να μπορη κανεις να με αναγνωριση χωρις καμ μιαν _αμφιβολιαν ως τον Στραγγαλιστην ... _Εφαινετο _υπερηφανος για τον εαυτον του . Ο αστυνομος εβγαλε τα λαστι χακια για να ελευθερωση τους φακελλους . Ανοιξε τον πρωτον και εβ γαλε απο μεσα μιαν φωτογραφιαν . θεε μου , εκαμε , με κομμενην ανασαν . Τεντωνοντας τον λαιμο του , δ Κορσι μπορεσε α Ιδη δτι ηταν η φωτογραφια μιας γυναικας μεσης ηλικιας , ξαπλωμενης εις Ενα _ντιδα νι . Εφαινετο νεκρη ... Νεκρη δια στραγγαλισμου . Διεκρινε κανεις καθαρα την καλτσαν ναυλον που ηταν δεμενη γυρω απο τον λαιμον της , και εξ ισου καθαρα μιαν μικραν πινακιδα , τοποθετημενη ν εις το στηθος του πτωματος . Επανω εις αυτην την πινακιδα , ξεχωριζε κανεις ενα ειδος επιταφιου , με κε φαλαια γραμματα : ΘΥΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ . 1 ΤΟΥ ΤΖΩΝ Α . ΠΡΕΝΤΙΣ Ο Κορσι απεστρεψε ζωηρα το βλεμμα του . Το προσωπον του ηταν πελιδνον . Με τρεμαμενα δακτυ λα εβγαλε ενα τσιγαρο απο το πακεττο του κα ' ι το αναψε . Ακομη κα ' ι ο αστυνομος Μπαιηνς ωμοιαζε σαν να ειχε δεχθη μιαν γροθιαν στο στομαχι , αυτος που ειχε ιδη εν τουτοις τα παντα εις το διαστημα της σταδιοδρομιας του εις την Αστυνομιαν . Ανοιξε δλους τους Φακελλους . Υπηρχε εις τον καθενα μια φωτογραφια , που εδειχνε το πτωμα μιας στραγγαλισμενης γυναικος , με την ιδιαν πινακι δα εις το στηθος . Μονον ο αριθμος εποικιλλεν , απο το 2 εως το 12 . — Ολα υπηρξαν απλα και ευκολα , εξωμολογειτο ο Πρεντις , δε κα λεπτα αργοτερα . Η ειδησις _ειχεν ηδη διαδοθη εις δλο το κτιριον . Αν δ Στραγγα λιστης ειχε παραμεινει εως τωρα απιαστος , ειχε ελθει τουλαχιστον να παραδοθη μονος του ! Ο Πρεντις εφαινετο να αισθανεται πολυ ανετα , και μαλιστα ητο ενθουσιασμενος που ειχε ενα τοσο μεγαλο ακροατηριον — μολονοτι το βλεμμα του επηγαινεν απο καιρου εις καιρον , προς την πορταν , σαν να επαραμονευε την αφιξι καποιου , του οποιου ηΟχετο ιδιαιτερως την αφιξιν . — Εως τωρα , δλος ο κοσμος — τοσον οι αστυνομικοι δσον και το κοινον — δεν εδλεπεν εις τον Τζων το Στραγγαλιστη παρα ενα ψυχοπαθη , του ειδους του Δολοφονου της Πανσεληνου , _εξηγησεν ο Πρεν τις . ( Εγελασε δεικνυοντας δοντια λυκου ) . Η μιαν περιπτωσιν αναλο γον με εκεινην του Τζακ του _Αντεροβγαλτη ... —Το παραδεχομαι , ειπεν ο αστυ νομος Μπαιηνς . Αλλα μη μου πητε τωρα δτι εισθε τρελλος , κι εσεις επισης . Εισθε φυσιολογικος και διανοητικως υγιης ... Ο Πρεντις εκλεισε το ματι . —Βεγονος ειναι δτι ειμαι αρκε τα καλα στο μυαλο , για να εχω κουρασει ενα πληθος _ντετεκτιβς επ ' ι εξη μηνας ! Δεν επλησιασαν πο τε εις το σημειον να με δρουν . Ο σον για να κηρυξω τον εαυτον μου φυσιολογικο ν ... Ξευρετε δτι το δια οητικον μου πηλικον υψωνεται σχε δον εις το _επιπεδον της μεγαλοφυιας Μπορειτε να το εξακριβωσετε _αοτο παιρνοντας πληροφοριες απο το Πανεπιστημιον . Θα σας πουν δτι οι βαθμοι μου ξεπερνουν κατα πολυ τους βαθμους του μεσου 6-ρου των φοιτητων ! Θορυβος αποδοκιμασιας ηκουσθη απο την ομηγυριν . Καποιος επνιξε μιαν δβριν . Ο Μπαιηνς εσηκωσε το χερι , για να ζητηση σιωπην . —Επηραμεν ηδη τις πληροφοριες μας , ειπε κατοπιν . Φαινεται , πραγματι , δτι εισθε λαμπρος φοιτητης , ιδιαιτερως προικισμενος δια την δημοσιογραφιαν . —Πως κατορθωνατε να πλησιασετε τα θυματα , παρ' δλας τας προειδοποιησεις μας —Λογω της εμφανισεως μου , δεν υπηρχε κανενα τετοιο προβλη μα . Ποσον μαλλον αφου ειχα διαλεξει τα θυματα μου ... —Μδς ειχε φανη , πραγματι , δτι ο Στραγγαλιστης επετιθετο εναντιον μιας πολυ καθωρισμενης κατη γοριας γυναικων , ειπε ξηρα ο αστυνομος . — Καμμια εξ αυτων δεν ηξιζε σπουδαια πραγματα , απεφανθη ο δολοφονος . _'Ησαν αλκοολικες , τοξικομανεις , πρωην κοινες γυναικες . Κοινωνικα αποβρασματα ! Εις το βαθος , τους προσεφερα υπηρεσιαν . Τους εκαμα χαριν , απελευθερωναν τας τις απο μιαν _αθλιαν ζωην ! Ο επιθεωρητης Κορσι , ο οποιος εστεκετο πισω ακριβως απο τον κρατουμενον , εσφιξε τις γροθιες του , με συγκρατημενη ν οργη ν . Δια μιαν ακομη φοραν , δ Στραγ γαλιστης ερριψεν ενα βλεμμα προς την πορταν . —Ποιον λοιπον περιμενετε να ιδητε να εμφανιζεται ερωτησεν ο Μπαιηνς . —Τους δημοσιογραφους , διαβολε ! Που ειναι , λοιπον θελω να βαλω τα πραγματα μπροστα ... —Βια ποια πραγματα ομιλειτε Ο Πρεντις εσκυψε προς τα εμπρος , για να τοποθετηση τα δυο χερια του πανω στα δυο σημειωματαρια , που ησαν τοποθετημενα πανω στο γραφειον , πλαι στα αλλα πειστηρια , και να τα χαιδεψη με αγαπη ν . —Εχετε _ιδεαν τι αντιπροσωπευουν αυτες οι _σελιδκς για μενα Ο Μπαιηνς ανοιξε τα ματια του διαπλατα , κι επειτα συνεφρυωθη . —θα ελεγε κανεις , δτι ειναι ενα ειδος χειρογραφου ... —Ακριβως , κυριε αστυνομε . Διοτι δι' αυτον και μονον τον φιλολογικον σκοπον εστραγγαλισα μιαν σειραν απο γυναικες . Μολονοτι αχρηστες για την κοινωνιαν , αυτα τα πλασματα εξυπηρετησαν θαυμα σια τον σκοπον μου , και γι αυτο εγω θα τις καταστησω αθανατες .. Μια βαρεια σιωπη . εδασιλευεν ε ' ις το δωματιον . Επειτα , μια βλασφημια ηκουσθη απο καποιον της ομηγυρεως . Ο Πρεντις εγυρισε ζωηρα το κεφαλι ... και ευρεθη αντιμετωπος με τον _επιθεωρητην Κορσι . —Μας διδετε να καταλαβω μεν δ τι διεπραξατε δεκατρεις δολοφονι ας με τον σκοπον μονον να προμη θευθητε υλικον για το _βιδλιον που εχετε την προθεσιν να γραψετε , η ρωτησεν ο . Κορσι , με αποτομον 0-φος . —Οχι απλως ενα _βιβλιον _, αλλα ενα αριστουργημα ! , ανεφωνησεν ο Πρεντις . Δεν με καταλαβαινετε Ειμαι συγγραφευς ! Καλος συγγραφευς . Βιατι να εσπαταλουσα εικοσι η τριαντα χρονια εργαζομενος για μιαν εφημεριδα και θυσια ζοντας τις ελευθερες ωρες μου δια την δημιουργιαν ενος εργου εις το οποιον θα _συναντουσα δλες τις δυσκολιες του κοσμου , για να κατορ θωσω να εκδοθη απο αυτους τους χονδρανθρωπους που , εις την φιλο _λογιαν , δεν ξευρουν να ξεχωριζουν το καλο απο το κακο Ενω τωρα , θα γραψω ενα βιβλιον , που θα με κομη διασημον εντος ολιγων ημερων , διασημον _εις δλον τον κοσμο ! Η αηδια του Μπαιηνς εμεγαλωνε διαρκως . —Και _ισχυριζεσθε , δτι εχετε σωας τας Φρενας , εφωναξε . —Και βεβαια τις εχω Ι Εις το δικαοτηριον , κανεις ψυχιατρος δεν θα πη το αντιθετον . Δεν θα κατορ θωσετε να με κλεισετε σε τρελλοκομειον για δλην την υπολοιπον ζωην μου , κυριε αστυνομε ! θα πε ρασω απο _δικην . — ... Και θα καταδικασθητε δια φονον 1 —Ασφαλως . Διαφορετικα , γιοπι θα εκαμνα τον κοπον να σας προ μηθεοσω αυθορμητως δλες _τις απα _ραιτητες αποδειξεις θα καταδικα σθω και θα φυλακισθω . Αντι αλλης απαντησεως , ο Πρεν τις εβαλε τα γελια . Με σταθερο χερι , αναψε ενα τσιγαρο . —Αυτο αποτελει μερος του σχεδιου μου . Δεν εφαρμοζουν την ποι νην του θανατου εις αυτην την Πο λιτειαν . Αυτο σημαινει , δτι θα κα ταδικαστω εις ισοβια δεσμα ... — Ας ειναι , ειπεν α Μπαιηνς . Σας ευχομαι να αισθανθητε την ιδι αν ικανοποιησιν δταν θα ζησετε δλα σας τα χροια πισω απο τα καγ κελλα ! —Ειμαι βεβαιος δτι αυτα τα χρονια θα ειναι πολυ ολιγωτερα α πο δσον νομιζετε . Ξευρετε εξ ισου καλα με εμενα , εις τι συνισταται _, πρακτικως , η ισοβιος φυλακισις . Οταν θα εχω μεινει δεκα χρονια θα ειμαι υποψηφιος δι * απελευθερωσιν επι εγγυησει . Συμφων . ις προς τους υπολογισμους μου , η με γαλυτερα διαρκεια της φυλακισεως μου θα ειναι δεκαπεντε χρονια . Και επειτα Ειμαι εικοσιδυο χρονων . Ακομη και αν με ελευθερωσουν επειτα απο εικοσι χρονια , βγαινοντας απο τη φυλακην θα ει μαι ακομη ενας ανθρωπος σχετικως νεος . Και μονον η δημοσιευ σις του βιβλιου μου εις επιφυλλι δας θα μου αποφερη εκατο χιλια δες δολλαρια ... Και επειτα , θα ελ θη η κινηματογραφησις του βιβλιου μου . θα εχω γινει ο μεγαλυτερος εθνικος ηρως , απο τοτε ... —Χαθητε απο μπροστα μου ! Κορσι , πηγαινετε να τον κλεισετε σ' ενα κελλι του υπογειου . —Εμπρος , παμε ! εφωναξεν 6 επιθεωρητης στον Στραγγαλιστη . Εις την αιθουσαν των επιθεωρη των , οι « θεαται » εσχηματισοη / δυο σειρες για να περαση ο Κορσι με τον κρατουμενον του . Ο διαδρομος εδριθεν απο δημοσιογραφους . Ο Κορσι συνοφρυωμενος , ανοιξε δρο μον αναμεσα τους , σερνοντας τον Πρεντις . Ο Κορσι κατωρθωσε τελικως να τον βαλη μεσα εις τον ανελκυστηρα και να _κλειση την πορτα . Οταν ο αελκυστηρ ηρχισε να κατε βαινη , ο Πρεντις ειπε με χαραν : —Γλεπετε Οπως σας το Ιλε γα ! Και ακομη ειναι η αρχη . Πρα γματι , αυτο και μονον το βιδλιον θα με καμη εκατομμυριουχον . Ο Κορσι εστηριξεν επανω του ενα ψυχρον βλε μμα . —Και δεν σας _εστοιχισε παρα την _προσπαθειοιν να στραγγαλισετε Δεν αντιμετωπισατε καμμιαν στιγμην το ενδεχομενον , δτι ο θανατος μιας εξ αυτων ημιιορουσε να δυθι ση καποιον εις τη θλιψιν — Ελατε , λοιπον ! Δεν ησαν πα ρα _γρηες , ολιγον πολυ διεφθαρμε νες ... —Ασφαλως , ειπεν ο Κορσι , αλ λα μια απο αυτες _τις γυναικες ισως να ειχεν ενα υ ' ιον που να την αγαπουσε , παρ' δλον δτι η μητερα του ηταν μεθυσος και ηρνειτο καθε _βοηθειαν ... Τωρα , ο Πρεντις ετρεμοπαιζε τα βλεφαρα του , κυτταζοντας τον επι θεωρητην κο _^ α προσωπον . —Τωρα θυμαμαι . Ειχα ιδη την φωτογραφιαν σας ... στις εφημερ ιδες ... — Οχι . Την ειχατε ιδη εις το διαμερισμα της μητερας μου ! Δια δευτεραν φοραν εκεινην την ημεραν , ο Πρεντις ευρεθη ατιμετω πος με το περιστροφον που ο Κορ σι εκρατουσε στο χερι του . Ο Πρεντις εκολλησε τρομαγμενος επα νω εις τον μεταλλινον τοιχο ν του ανελκυστηρος . —Δε μπορειτε να ... — Ενα μονον προσωπον στον κο σμον —ο αστυνομος Μπαιης— γνωριζει δτι η μητερα μου υπηρξεν ενα · απο τα θυματα σας , και αμφι βαλλω πολυ εαν θα το αποκαλυψη ποτε σε κανενα . Ο Πρεντις εβγαλε μιαν διαπεραστικην κραυγην . —Δεν θα πυροβολησετε ετσι ! — Ας πουμε δτι αναλαμ βανω ... ενα εσκεμμενον κινδυνον , απηντησε ο Κορσι , και επιεσε την σκανδαλην . _ΙιΒΠΜ ι _£ VIι _£ _ΠΙΝ 1 Μ _ιμι Ι 1 υ υ _ζΑχ ι _5 ιΑ ι _^ υ ικ ] _ιτθ _^] Μια ΣΕΛΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ στα ΘΕΜΑΤΑ που ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ την ΒΥΝΑΙΚΑ των ΚΑΙΡΩΝ μας . « Εχει _τταρει απο τον πατερα του την κλισι στα μαθηματικα » . ) « Ειναι ορθογραφος σαν την μητερα του » . Σιγουρα κι' εσεις μετα τις πρωτες εβδομαδες του παιδιου στο σχολειο , θα εχετε κανει παρομοιες σκεψεις και υπαινιγμου ς για τον γυιο σας η το παιδι καποιου συγγενους σας ν Κι' αυτο , γιατι η κληρονομικοτης _, παιζει σπουδαιο ρολο στην διαμορφωσι ενος παιδιου . Υπαρχουν πραγματι , τιολλ ι χαρακτηριστικα των _γονεωτ , _πε ( ι κληρονομει το παιδι . Με _ρικα δμως απο αυτα δεν ειναι • τσρα λαθη και προληψεις που ου / να επηρεαζαν ασχημα χουι ¦ ) 0 εις . Η παραδοσι λεει . δτ καποτε ο Μπερ ναρντ Σω , ελαβε ενα παραφορο γραμμα απο μια διασημο ηθοποιο . Σ' εκει- ο ιο γραμμα , εγραφε μεταξυ αλλ ο ν « φαντασθηχε ενα δικο μαι : παιδι με χη δικη μου οι . κ : ? Φ : α κα ' ι την δικη σας εξυπ _' _-αι-κ . .. ·> « Σκεφθητε δμως κυοια · , απαντησε ο συγγρα-Λ ? . ιχ . « να ειχε τη δικη μου ο _. _κνΒ . φια και την δικη σας ει . ι , αδα · · . » . _Αυχου του ειδους η προκατα _:-ψι , _χι θα μεταδωσουν οι : > νεις σχα παιδια τους . χρεια _ ζε _^ αι καποχε ν α εξηνηθη και ¦¦ ο _οοτισθη η . αληθεια γυρω αιο τις προληψεις που επικρατι : _) ν οΧεχικα με το τοσο επιυα ¦¦ ' > παντα θεμα χης κληρονομικοτητας . Ας δουμε λοιπον , εν > ε « απο _χις πιο συνηθισμενες • _πεοιπτωοεις παρεξημενης _κληοο · ¦ _ιικοτηχος . ΑΥΒΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΛΡΕΙ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΒΕΡΑ ΤΟΥ . ΛΑΘΟΣ . Τα κληρονομικα χαρακτηριστικα μεταδιδονται απο μικρα μορια που _ονομαζονται _χμιομοσωμαχα . Ο πυρηνας καθε _κυτταρου του οργανισμου μας _περιεχει 48 τετοια χρωμοσω ματα . Καθε αναπαραγωμενο κυτταρο που ερχεται απο τον ¦ πατερα η χην μητερα δεν _πε-Ρ'ιτ / _ει παρα μονο 24 χρωμοσωματα χου εμβρυου . Ενα νεον ινγητο λοιπον , μοιαζει καχα το ενα ημισυ στον πατερα του και κατα το αλλο ημισυ στην μητερα του , πραγμα δμως που ' <· εν μπορει να 'διαπιστωθη εξωτερικως _, ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΜΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΚΟΙΝΟ _^ ΝΑΙ , τουλαχιστον θεωρητικως . 'Εφ' δσον ενα παιδι _κληοονοιιει μιοα χαρακτηριστικα απο χον πατερα και χα _υπολοιπα απο τη _μητερα , δυο αδερφια ΜΤ ' . _ρουν θαυμασια να κληρονομησουν χο καθενα διαφορετικα _Υακακχηριστικα . ειτε μονο απο τον πατερα , ειχε μονο απο ττ αητερα . Μπορουν δμως . στη θεωρια _^ πανχα , να ειναι και εντελως ιδια . Στατιστικως παντως , . δυο αδερφια εχουν περι που 50 κοινα Χαρακτηριστικα ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ Π Ε ΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥ _€ ΑΔΕΡΦΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΛΑΘΟΣ . Τα διδυμα που προερχονται απο δυο ωαριο που εχουν γονιμοποιηθη ξεχωριστα , δεν μοιαζουν περισσοτερο απο οποιαδηποτε αλλα α ' δερφια με διαφορεχικη ηλικια . Εξαιρουνται μονο χα « γνησια διδυμα ·» αυτα δηλαδη που προερχονται απο την τυχαια διαιοεσι ενος μονο γονιμοποιημενου ωαριου . Τα διδυμα αυ Τα ει ναι ακριβως ιδια Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΒΕΝΝΗΤΟΥ ΕΙΝΑΙ . Ολα τα ωαρια της μητερας ειναι απο αυτη την αποψι ιδια . 'Αλλα ο πατερας απο χη μερια τ ου εχει δυο τυπους σπερματων σε ιση σχεδον ποσοτητα , Τα μισα ειναι θηλυκα κα ' ι χα αλλα μισα αρσενικα . Σχην περιπτωσι αυχη λοιπον αυτος που αποφασιζει ειναι η ιδια η τυχη . Το γεγονος , δχι σε ωρισμενες οικογενειες γεννιωντ αι αποκλεισχικα και μονο κοριτσια η αγορια δεν εχει 6 ρη ακομη χην ακριβη εξηγησι . ΔΥΟ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΙ ΒΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ Ν ' ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΞΑΝΘΟ ΠΑΙΔΙ ΛΑΘΟΣ . Ο χαρακτηρισμος χου ξανθου δινεται απο τα χρωμοσωματα . Τα ξανθα χρωμοσωματα δεν αναμειγνυονται με τα μελαχροινα . Απλως χα μελαχροινα ειναι πιο ισχυρα απο τα ξανθα , χωρις δμως και να τα εξαφανιζουν , Τα χρωμοσωματα παραμενουν παντα σαν στοιχειο κληρονομικοτητος και επομενως δυο μελαχροινοι γονεις μπορουν θαυμασια να μεταδωσουν σχο παιδι χους καποιο ξανθο χαρακτηριστικο . Το ιδιο συμβαινει π · χ . και με τα _μαχια . Δυο γονεΚ με μαυρα ματια . Δυο γονεις με μαυρα εντελως φυσιολογικα ενα παιδι με ματια γαλανα . ΟΙ ΒΑΜΟι ΜΕΤΑΞΥ ΕΞΑΔΕΛΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΙΝΑΙ . Διοχι στην _περιτιχωσι αυτη ξεγελιεται κανεις . Μια κληρονομικη ασθενεια π . χ · , μπορει να μεταδοθη . χωρις καμμια αρχικη ενδειξι _σχις μετεπειτα γενεες . Αποκαλυπτεται αονο , δταν την εχουν κληρονομησει και α ' ι δυο γονεις . Αν λοιπον προερχονται απο την ιδια οικογενεια , εχουν προφανως περισσοτερες πιθανοτηχες να την εχουν κληρονομησει και οι δυο . ΟΙ ΒΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΔΑΛΤΩΝΙΣΜΟ ΛΑΘΟΣ . Βενικα η ανωμαλια αυτη που συνισταται στην ανικανοτητα διακρισεως των Χρωματων , ενω συνανταται _οχους ανδρες συχνα μεταδιδεται σ' αυχους απο τις γυναικες της προηνουμενης γενεας . Η υονη εξαιρεσι ειναι ο _δαλτωνικος ανδρας που παντρευεται μια γυναικα Ικανη να επιφερη αυχη Την ανωμαλια . Τα παιδια ειτε ειναι θηλυκα , ε _ τε αρσενικα εχουν την ιδια πιθανοτητα ν α γινουν και αυτα δαλτωνικα . ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥ - ΕΣΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΗΣ ΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΛΑΘΟΣ . Ο γυιος ενος κωφαλαλου π . χ ., μπορει να αποκτηση φυσιολογικα παιδια εΦ ' δσον δεν υπαρχουν κωφαλαλοι στην _οικονενεια χης γυναικας του . Δεν πρεπει δαως να μεινη κρυφη αια τεχοιου ειδους ασθενεια και ποεπει να απο-Φευνωνται εντελως οι γαμοι μεταξυ ομοαιματων . Τα παιδια που προερχονται απο αλκοολικο πατερα , ειναι Φυσιολογικα . Ποαγμαχι ειναι . Τουλαχιστον βιολογικως . Το παθος του πατερα χους δμως μπορει να εχη ασχημη επιπτωσι σχον χαρακτηρα χους , εφ ' δσον εκεινος βιαιος και ανευθυνος δπως ειναι , Τα αναθρεφε ασχημα . Ο αλκοολισμος δεν εχει καμμια σνεσι με την _κληοονομικοτηχα . Ειναι μια συνηθεια που αποκταχαι μετα . Αν δμως η μητερα πινει καχα την διαρκεια τη _< εγκυμοσυνης , _χης , το μελλογεννητο διατρεχει σοβαρους κινδυνους . Η ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΟΧΙ . Απλως σε μερικες περιπτωσεις μπορει να αποδει £ η , δχι χο ταδε παιδι- δεν ε ' Χει κληρονομησει το αιμα του χαδε πατερα . _^ Ηταν η ωραιοτερη Ελληνιδα πριγκιπισσα Η Πριγκιπισσα Μαρινα του Κεντ , που πεθανε την περασμενη Τριτη στο Λονδινο , σε ηλικια 61 ετων , εδειξε μεχρι την τελευταια της στιγμη την σεμνη καρτερικοτητα που χαρακτηριζε την ζωη της : κανεις , περαν του _στενου οικογενειακου περιβαλλοντος της , δεν εμαθε δτι στους τελευταιους μηνες υπεφερε δλο και περισσοτερο απο ανιατο ογκο του εγκεφαλου . Πριν εξη μολις _εβδομαοες , δταν εμεινε μερικες μερες σε νοσοκομειο του Λονδινου , εφροντισεν ωστε η αρρωστια της να γη γινη γνωστη στο κοινο . Λιγες μερες προηγουμενως εμφανιστηκε δημοσια και απενειμε χαμογελαστη βραβεια σε αθλητες . 'Η Πριγκιπισσα Μαρινα ηταν παντα αντικειμενο θαυμασμου για την εξαιρετικη ομορφια της , . την σεβονταν δε και την αγαπουσαν για το ανεπτυγ μενο αισθημα του καθηκοντος που ειχε , την σεμνη γοητεια της , την αξιοπρεπεια της σε ωρες λυπης και την αφοσιωση της στην οικογενεια της . ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Βεννηθηκε στην Αθηνα στις 13 Δεκεμ β ριου του 1906 . Τ Ηταν η νεωτερη κορη του Πριγκιπας Νικολαου της Ελλαδος , εγγονη του Γασιλεως Βεωργιου του Α ' . Μητερα της ηταν η Μεγαλη Δουκισσα Ελενη _Γλαδιμηροβα της Ρωσιας . 'Η Ελληνικη Γασιλικη Οικογενεια δεν ηταν ουτε πολυ πλουσια ουτε απαιτητικη . Η Μαρινα ανατραφηκε με απλοτητα και αυστηροτητα . Στην οικογενεια κοινη γλωσσα ηταν η αγγλικη μα δλα τα μελη ηταν γλωσσομαθη και ο ' ι πριγκιπισσες ποτε δεν _ζεγασαν πως ηταν πριγκιπισσες της Ελλαδος . Μεχρι του τελους η Πριγκιπισσα Μαρινα ηταν ειλικρινες μελος της Ορθοδοξου Εκκλησιας και η δυνατη αγαπη της για την χωρα που γεννηθηκε επεζησε δλων των πολιτικων αναστατωσεων . Η πρωτη τετοια αναστατωσις ηταν το 1917 , δταν ο Πριγκιπας Νικολαος και η οικογενεια του εφυγαν εξοριστοι απο την Ελλαδα για τεσσερα χρονια . Επεστρεψαν το 1921 , αλλα συντομα υποχρεωθηκαν κα ' ι παλι να φυγουν και το 1924 εγκατασταθηκαν στο Παρισι , δπου η Μαρινα ηδη εσπουδαζε . Τα οικονομικα της οικογενειας ηταν δυσκολα . 'Ο Πριγκιπας Νικολαος , που πολυ θα προτιμουσε να ηταν ζωγραφος παρα πριγκιπας αφιερωθηκε στην αγαπημενη μα οχι επικερδη τεχνη του , ενω η Πριγκιπισσα Νικολαου εξοδευε δσα χρηματα ηταν δυνατον να ξοδευση για την ανακουφιση Ρωσων προσψυ _γων σε χειροτερη κατασταση . Η Πριγκιπισσα Μαρινα μοιραζοταν τα ενδιαφεροντα και των δυο γονεων της : βοηθουσε την μητερα της στη φιλανθρωπια και εργαζοταν σοβαρα για να αναπτυξη το δικο της ταλεντο οτη ζωγραφικη . Ταυτοχρονα ασχοληθηκε πρακτικα με την ραπτικη πραγμα που _μαζυ με το ενστικτωδες καλο της γουστο , την εκαμε - να ειναι σ' δλη της την ζωη μια απο τις πιο κομψες γυναικες του καιρου της . Τα καλοκαιρια της τα περνουσε κοντα στην αδελφη της Ολγα _, συζυγο του Πριγκιπα και Αντιβασιλεα της Βιουγκοσλαβιας Παυλου . 'Εκει γνωρισε κα ' ι αρραβωνιαστηκε τον Πριγκιπα Βεωργιον της 'Αγχλιας . Οι γαμοι της με τον Δουκα του Κεντ — οπως εγινε ο ΒΙρι-/ κιπας Βεωργιος στο μεταξυ — εγιναν τον Νοεμβριο του 1934 . Η νεαρη Πριγκιπισσα Μαρινα κατωρθωσεν εξ αρχης να κερδιση την αγαπη ν των Γρεττανων . ' Ενα χρονο μετα τον γαμον της απεκτησε τον πρωτον της γιο , τον Πριγκιπα 'Εδουαρδον , σημερινον Δουκα του Κεντ . Το επομενον ετος , την ημερα των Χριστουγεννουν εγεννηθη η κορη της Πριγκιπισσα Αλεξανδρα , σηιμερα γυναικα του κ . Ανγκους Ογκιλβι . Ο δευτερος γιος της Πριγκιπας Μιχαηλ γεννηθηκε το 1942 . Το σκληροτερο πληγμα στη ζωη της ηταν ο θανατος του συζυγου της το 1942 σε αεροπορικο δυστυχημα κατα την διαρκεια του πολεμου . Απο τοτε αφωσιωθηκε στην ανατροφη του παιδιων της και υποκατεστησε τον νεκρον συζυγο της σε πολλα καθηκοντα του . Κατα τον πολεμο υπηρετησε σαν αδελφη νοσοκομος , με το ψευδωνυμο « Αδελφη Καιη » . Σαν Αγγλιδα Πριγκιπισσα εταξιδευσε σε πολλες χωρες της Κοινοπολιτειας και εξεπροσωπησε την Γασιλισσα της Αγγλιας σε τελετες παραχωρησεως της ανεξαρτησιας σε πολλες πρωην αποικιες . Η κηδεια της Πριγκιπισσας Μαρινας εγινε προχθες στο παρεκκλησιο των ανακτορων του Ουινσδωρ σε πολυ στενο οικαενειακο κυκλο . ΒΙ « Γ » Ι - % ** ο Ελληνικο καλοκαιρι της Τουιγκυ Το διασημοτερο μαννεκεν της εποχης , το κοριτσι που επεβαλε τ ' ις πιο παραξενες επιταγε ς χης μοδας σε ολοκληρο τον κοσμο , η ' ουιγκυ , βρισκεται απο την περασμενη Κυριακη στην Ελλαδα . Συνοδευομενη · απο τον « αγαπημενο » της Τζουστιν ντε Γιλλενεβ , που ειναι κα ' ι μανα _^ ερ της , εφθασε απο το Λονδινον για ενα εικοσαημερο διακοπων στα Ελληνικα νησια . Μια κρουαζιερα γνωριμιας με τα ακρογιαλια και τον ηλιο της Ελλαδος _πραγματοποιει το πολυσυζητημενο απο . ταν Τυπο ζευγαρι και ενα πολυτελεστατο κοττερο ξεκινησε απο χο Τουρκολιμανο γι' αυτα το σκοπο . Σαραντα δυο ( 42 ) ημεραι • παραμενουν δια την εναρξιν των Ολυμπιακων Αγωνων . Ολες ο ' ι χωρες προετοιμασθησαν καταλληλως και . ειναι ετοιμαι για να ριχτουν στον αγωνα για την κατακτησιν του χρυσου μεταλλιου . Σημερα θα εξετασουμε τα _δλματα . Κα ' ι πρωτα ... _Τοαλμαειςυψος : Τα δυο μεγαλα αστερια _-οου _- ω-. γω Λυματος αυτου Μπρουμελ και Τομας απεχωρησαν και δυσκολα μπορει νο διακρινη κ ° _* - εις ινα , βεβαιον διαδοχο τους . Πολλοι ειναι οι αθλητες με επιδοσεις αι οποιαι κυμαινονται μεταξυ 2 . 11 μ * καα 2 . 21 μ . 1 _* ιατα τους παρατηρητες των _Ολυμπιακων αγωνων φαβορι , θεωρειται , ο αλτης με τον Ιδικον του παλμο ο . Αμερικανος Φοσμπερυ , χωρις δμως να _αμφισδητηται η αξια των Μπους _( Αυστρ . ) και _Βκαβριλωψ ( Ρωσια ) . 'Ο πινακας των καλυτερων αλτων ειναι ο εξης : 2 . 21 Π . Μπους ( Αυστραλ . ) .. 2 . 20 Γ . Βκαδριλωφ ( Ρωσ . ) 2 . 19 Φοσμπερυ Χ ΗΠΑ ) 2 . 19 Μ . Μπαουερς ( ΗΠΑ ) 2 . 18 Ε . Καρουδερς ( ΗΠΑ ) 2 . 17 _Σκδορτσωφ ( Ρωσ . ) 2 . 17 Μ . Βιονσον ( Σουηδ . ) 2 . 16 Κιρστ ( Αν . Τερ ' μαν . ) 2 . 16 Κ . Τζονσον ( ΗΠΑ ) 2 . 16 Καιηλυ ( ΗΠΑ ) 2-16 Κ . Μπραουν ( ΗΠΑ ) Το Ελληνικο ρεκορ ειναι μονο 2 . 11 μ , ιο οποιον κατεχει ο Β . Κοοσουλας και το Κυπριακο 1 . 95 μ . το 0 Παρασχου . . 1 ο αλμα ε Ι ς μηκος : < = >« _επαναλαδη αρα γε τον αθλο του Τοκυο , δ Γρεττανος _Νταιηβ ις Σοδαρες αντιρρησεις φερουν ο Νεγροαμερικανος Μπημον με το προσφατο αλμα των 8 . 33 μ ., 6 Αμερικανος Μποστον και ο κατοχος του παγκοσμιου ρεκορ Ο & ανεσιαν ( Ρωσια ) . 'Η παλη των τεσσαρων προβλεπεται συναρπαστικη Οι καλυτεροι ειναι : 8 . 33 Ρ . Μπημον ( ΗΠΑ ) 8 . 23 Λ . _Νταιβις ( Αγγλ . ) 8 . 12 Ρ . Μποστον ( ΗΠΑ ) Γ . 07 Β . Χοπκινς ( ΗΠΑ ) 8 . 07 Μ . Κλαους ( Α . _Βεοα . ) _ΓΜΙ _^ _Γ _^ _Κ 1 _************ Ε _»************* Μ' _** Γ _******* _Μ _*** 1 _*^^ _™ · „ ' _ι _**^——Ο Χρ . _Ποπτανιχολαου σε ττροστΒα _« εια νου να _^ _ηοηοη υ _, 4 υ μ 8 05 Τ . Οβανεσιαν ( Ρωσ . ) 6 . 05 Ρ . Τομας ( Ν . Ζηλανδ . ) 8 . 04 Ζ . Προκτορ ( ΗΠΑ ) 8 . 04 Λ . Μπαρκοφοκυ ( Ρωσ . ) 8 . 04 Ρ . Πουσι ( Φινλ . ) 8 . 04 Μπεερ ( Α . Βερμαν . ) % Κυπριακο ρεκορ 7 . 09 μ . το οποιον κατεχει ο Π . Πιερης . Στην συνεχεια εχουμε τ ο χ ρ ι -π λ ο υ ν , το θεαματικο αυτο αλμα . Πολλοι ειναι οι αθληται που ξεπερασαν εφετος χα . 16 μ ., αλλα πολυ λιγοι εκεΒοι . που κοντεψαν στα 17 μ . Ξεχωριζουν ο Φινλανδος Πουσι με 17 . 00 μ ., ο . Σανεγιεφ ( Ρωσια ) _,, ο Αμερικανος Βουωκερ , ο Ανατολικογερμανος Νουμαν . Σκληρη η μαχη Υ * τη ' ν ' 9 λυ ' μπιακην νικη . Οι 13 καλυτεροι : , ' - , 17 . 00 Ρ . Πουσι ( Φινλανδ . ) 16 . 87 ' Γ . _Σανεγιεφ ( Ρωσ . ) 16 . 82 Κ . Νουμαν ( Αν Βερ . ) 16 . 81 Α . Βουωκερ ( ΗΠΑ ) 16 . 67 Ζολ _^ ταριεφ ( Ρ ωσ . ) 1-6 . 55 Β . Σμιντ ( Πολων . ) 16 . 52 Τζεντιλε ( Ιταλ . ) 1 ο . 50 Τσιοκινα ( Ρ ουμαν . ) . 16 . 38 Φ . Κραιηγκ ( ΗΠΑ ) 16 . 36 Αρετα ( Ισπανια ) 16 . 32 Μ . Μακ Βκραθ ( Αυσ . ) 16 . 31 Ιβανωφ ( Ουγγαρ . ) 16 . 29 Α . Χοπκινς ( ΗΠΑ ) Και τελος το α λ μ α ε ι ς υψος επι κοντω : Εφθασε η ωρα που θα δοξασθη ο υιος της Ελλαδος , ο Χρ . Παπανικολαου . Μεγαλη προοδος εχει επιτευχθη στο αγωνισμα αυτο . Πολλοι ειναι εκεινοι οι οποιοι ξεπερασαν το 5 μετρα . Η πραγματικη μαχη θα γινη μεταξυ 7—8 αθλητων . Πρωτος επιδοξος του κοτινου της νικης ο Αμερικανος ρεκορντμαν Σηγκρεν . Υπερεχει των αλλων λογω της σταθερης επιδοσεως του . Στην _Συνεχεια ε' χομεν τον Ραλλον -Ν τ * Ανκως με 5 . 35 ' ( κατοχ ος ¦ ¦ του Πανευρωπαικου ) . Ο πιο ασταθης δθλη ' της του αλματος -αυτου . Αρκετα -επικινδυνος ο • Ανατολικογερμανος . Νορντβικ α οποιος διαθετει πειραν κοκ αντοχη . Τελευταιον αφησαεε τον _συμπατριωτην μας Χρ . Παπανικρλαου . Το' μεγαλο αστερι τρυ ' Ελληνικου τ αθλητισμου . 'Ο α $ λητης τιου θα · δοξαση την , . Ελλαδα . Εχει δλες τις δυνατοτητες για να κερδιση το χρυσο μεταλλιο . Ηδη αρχισε να _3 ρισκη και _^ παλιν την φορμα του : ( προσφατως επηδη ' σε 5 . 25 μ . ) . - - ° 5 . 37-Χ . Ντ Ανκως ( Βαλλ . ) 5 . 34 Ρ , _Σηγκρεν ( ΗΠΑ ) , _^ 5- 31 Β _Νορντδικ ( Αν . _| Βερ . ) 5 . 30 Χρ . -Παπανικολαου ( Ελλ . ) 5 .-28 Ρ - Γων ( ΗΠΑ ) . ' --5 . 21 Α . ' Αλαροτου' ( Φινλ , ) ¦ 5 .-21 Ν . Ραιλσμπακ . ( ΗΠΑ ) 5 . 19 Σ . Ροτζερς- ( ΗΠΑ ) γ γ ' 5 Ι 9 ' Ε ' . Μουστακαρι > ( Φινλ . ) 5 . Ι _2 Ντιονιζι ' _^ Ιταλια ) - _' 5 . ΤΟ Τ- . Μπλιζνετσωφ ' , ( Ρωσ . ·) 5 : 10 - Μπουστερ - ( Πολων . ) - 5 . 4-0 -Σολα-- ( 'ισ _« αν . _4— ¦ -Την . ' _ιτροσεχη - Κυριακη : Αι _οιυιεια _^ ¦ ' : ¦ _. '' .. ' : Ταεχοαλοβακικο και Ολυμτιιακοι Απο πολλες πλευρες , σ' δλο το κοσμον , ακουστηκε τελευταια η αποψις πως η Ρωσια και οι τεσσερεις συμμαχοι της που εισ εβαλον στην Τσεχοσλοβακια θα πρεπει να αποκλεισθουν απο τους Ολυμπιακους του Μεξικου η δτι αλλες χωρες θα μπουκοταρουν τους αγωνες αν-οι πεντε εισβολεις συμμετασχουν . Το βεβαιον ειναι πως τιποτε τετοιο δεν θα γινη . Κα ' ι το 1956 δταν η Ρωσια κατεπνιξε στα αιμα την Ουγγρικη επαναστασι την παραμονη των Ολυμ πιακων της Μελβουρνης , παρομοια _αγανακτησις εκδηλωνοταν . Στο τελος μονον η Ελβετια απεσυρθη απο τους αγωνες . Πριν λιγους μηνες η Νοτιος Αφρικη απεκλεισθη απο την Ολυμπιαδα του Μεξικου διοτι ασκει , εις βαρος των ιδιων των πολιτων της , πολιτικην φυλετικων διακρισεων . Καταπατει δηλαδη , τα ανθρωπινα δικαιωματα των . Η Ρωσια και ο ' ι δορυφοροι της δεν καταπατουν μηπως τα ανθρωπινα δικαιωματα των Τσεχοσλοβακων Ποια θα ειναι τελος παντων τα κριτηρια για τη συμμετοχη των διαφορων χωρων στους Ολυμπιακους Και το Ολυμπιακο πνευμα που παει Στην αρχαιοτητα , οι πολεμοι μεταξυ πολεων που συμ μετειχον στους Ολυμπιακους σταματουσαν κατα την διαρκειαν των αγωνων . Μηπως θα καθιερωθη στην εποχη μας η εναρξις πολεμων ταυτοχρονα με την εναρξιν της εκαστοτε Ολυμπιαδος Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ¦ _£ Συνηλθε την παρελθουσαν Τεταρτην το Διοικητικο _Συμβου λιο της ΟΥΕΦΑ κα ' ι ησχοληθη με το θεμα που εδημιουργηθη απο την Σελτικ κα ' ι την επιθεσιν των « Ανατολικων » κατα της Τσεχοσλοβακιας . Ως γνωστον , η διοικησις της Σελτικ ανεκοινωσε προς την ΟΥΕΦΑ οτι η ομας της δεν θα μεταδη την 2 δην Σεπτεμ β ριου εις την Γουδοπτεστην δια' να ' παιξη με την Φερεντσβαρος δια το _Ευρωπαικον Κυπελλον , διοτι η Ουγγαρια ειναι μια απο τις πεντε χωρες της Ανατολικης Ευρωπης , οι οποιες επετεθησαν κατα της Τσεχοσλοβακιας . - _^ Το « Ραδιο Πραγα » ανεκοι νωσεν δτι ο διασημος Τσεχοσ ? α > βακος Ολυμπιονικης Εμιλ Ζατοπεκ , ο οποιος σημερον φερει τον βαθμον του συνταγματαρχου του- τσεχοσλοβακικου στρατου και πολλοι - Τσεχοσλοβακοι πρωταθληται , εζητησαν _' απο ιην Διεθνη _ς Ολυμπιακην Επιτροπην δπως απαγορευση την συμμετοχην της Ρωσιας εις την προσεχη Ολυμπιαδα του Μεξικο Σιτυ . _Τ < _Τ 'Η Αθλητικη Ομοσπονδια της Δανιας απεφασισε να διακοψη τις « σχεσεις » της με τις χωρες , που επετεθησαν κατα της Τσεχοσλοβακιας , _τΑτ 'Η Ελβετικη ομοσπονδια ποδοσφαιρου ανεκοινωσεν δτι λογω της επιθεσεως των « Ανατολικων » κατα της Τσεχοσλοβακιας , δεν θα τελεσθη το παιγνιδι της εθνικης ομαδος προς την Πολωνια , το οποιον ειχε ορισθη δια την 22 α Σεπτεμβ ριου . Αποτελεσματα της περασμενης Κυριακης : Ολυμπ . Π . — Αιγαλεω 2—2 ΠΑΟ — ΓΥΖΑΣ 5—1 Γεροια — ΠΑΟΚ 3—2 Μετα την _ισοπαλιαν μεταξυ Ολυμπιακου Π . και Αιγαλεω το πρωταθλημα περιεπλακη εις μεγαλον βαθμον . Σε περιπτωσιν που σημερα θα ηττηθη ο Ολυμπιακος Π ., το Αιγαλεω κατακτα τον τιτλον Η . Ομιλου . Δια να ανακηρυχθη ο Ολυμπικαος πρωταθλητης πρεπει να νικ-ηση σημερα τον _Παναθηναικων με 2—0 η 4—1 . Σε περιπτωσιν που το σκορ · θα ειναι . 2-1 , 3-2 , 4-2 , 3-1 , χανει το πρωταθλημα . . Γ . Ομιλος . Πρωταθλητρια του Γορειου Ομιλου ανεδειχθη η Γεροια . Μεγαλον ντερπυ . Ο Ολυμπιακος αγωνιζεται σημερα με δλας του τας δυναμεις- για να καταβαλη τον ΠΑΟ . Το- ενδιαφερον του αγωνος μεγαλο . Ο Ολυμπιακος θα επιστρατευση παν θεμιτον μεσον για την επικρατησιν του . Στην θεσαλλονικη θα διεξαχθουν δυο αγωνες . Ο πρωτος μεταξυ Ηρακλεους — ΠΑΟΚ και ο δευτερος μεταξυ ΑΡΕΩΣ — Γεροιας . ' Οι αγωνες αυτοι ειναι για . την β / θεσιν του Γ . Ομιλου . - ' ¦ ' ι ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΗΠΓΑΒ _& ΒΟΟ > Λ . Π ΝΙΚ 0 ΛΑΤ 4 Η' ι - - ' ? ι Λεωφ . Μακαριου 67 , Λευκωοια , ι ι Τηλ . 64882 . £ ? · γ Το _Νηττιαγωγειο μας * εχει ' πια _επιβληθη , - γιατι ειναι Λ ι -ΑΛΗΘΙΝΑ · - -τ- οχι ' κατα συμβατικη ονομασια — ΠΡΟΤΥ-.. Λ 5 ΠΟ _Ηηπιαγωγειο , ΙΣΑΞΙΟ με τα Ευρωπαικα σε εξοπλι- _< 'ι σμο και ιδιως σε _ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ . Ε Ρ ΒΑΣ _, Ι Α / στην Α > 5 ποια και οφειλεται τοσο ο καλος χαρακτηρας δσο και η % • ζ _ΠΑΝΘΟΜΟΛΟΒ-ΟΥΜΕΝΗ εξαιρετικη . επιδοση , των . μαθη- 5 ι ι των μας στα δημοτικα και αλλα σχολεια . Οι ενδιαφεροΒ ι [ ι . μενοι μπορουν να ζητησουν σχετικες πληροφοριες . απο τους 5 ι γονεις που . εστειλαν παιδια στο Νηπιαγωγειο , μας . . Αυτοι _? _< βεβαιωνουν δσα γραψαμε και ειναι η πιο ζωντανη-διαφη- * ι V φιση μας . Διαθεταμε _μεταφορικοι _^ μεσα . ... . _ζ ξ Εγνρ . αφεζ ,. ' απο τ _ι 2 Σεητεμ . _δριου ( 8 _ιτ . μ . -- 1 ¦ % : ¦ ' μιμ ) . / '''' ' _' ¦ ¦ · _ - -. ' > ι Προσωπικο : . . Πεντε νηπι _^ _νων _©» _(^ _χιβυχ 0 _*— > ι' ' Λροσβ . ντοδχοι' ) . ι , . ις ι- _Συστηματα :. Ο . _τεμ ' αρ _<— _Ααφεντελ- Ιγχραμ , _£ _ιν- · | ι 3 _^ Π . Ν 8 ΚΟΛΑΤ 21 _ΗΣ . 5 « Α _ΜΑ _0 ΩΜΕΝ ΤΗΝ « _ΔΙΕΥΟΕΤΗΣΙΝ » _ΕΥΡΕΟΕΙΣ εκτος Κυπρου ο Προεδρος της Κυβερνηαεως εθεωρησε πρεπον να ομιληση δια τας εξελιξεις _τβυ εθνικου — πολιτικου δι' εκεινον — Θεματος . Και ως ε « ν οι Δανοι _ηοαν οι πρωτοι ενδιαφερομενοι , πρωτοι _ειιληροψορη _& ηαοιν εκ των προεδρικων χειλεων , οτι « υπαρχουν _δικαιολογημεναι ελπιδες δια μιαν _διευδετησιν Λερι τα τελη του ετους » . 'Κπειδη « ι « δικαιολογημεναι » αυται ελπιδες εις © _υδενα Ελληνα _παρακολουδουντα τας εξελιξεις του ζητηματος φαινονται δικαιολογημεναι , λογικον ειναι να _συμηερανη κανεις © τι ο Προεδρος εχει υπ' οψιν _μυβτικας συμφωνιας και συνεννοησεις επι των οποιων βασιζει την τοσην _αισιοδοξιαν του . Διοτι , η © λη δεας των Τουρκων , παλαιοτερα αλλα και προσφατοι _δηλο > οεις των ηγετων των περι « συνεταιρισμων , νομιμων _χαι ισων δικαιωματων στεγασεως δυο κοινοτητων υπο < αν αυτην στεγην αλλ' εις διαφορετικα διαμερισματα , αποζημιωσεων , δουναι και λαβειν » , εμπνεουν — το _ολιγοτερον — σκεπτικισμον και εις τους πλεον αισιοδοξους . Διοτι σημαινουν εν μονον : _ομοσπονδιαν , διαμρλισμον της Κυπρου . Εξ αλλου , ο κ . Ντενκτας , εις τας τελευταιας δηλωσεις του την παραμονην της εναρξεως της νεας φασεως των συνομιλιων του μετα του κ . Κληριδη εξηρτηοε την λυσιν απο προυποθεσεις αλλας και περαν των οιωνδηποτε κατα τας συνομιλιας επιτευχθησομενων αποτελεσματων . Τα αποτελεσματα αυτα , ειπε , θα ειναι μονον « εν εκ των μετρων προς την εξευρεσιν ειρηνικης και τελικης λυσεως » . Δια να ειναι λοιπον αισιοδοξος ο Προεδρος Μακαριος θα πρεπει να γνωριζη ποια ειναι τα αλλα αυτα μετρα . Διατι να μη ενημερωθη υπευδυνως ο κυριος ενδιαφερομενος , ο Ελληνικος Κυπριακος λαος , δια το μελλον του Αν οχι δι' αλλο τι δια να μοιρασδη την _αιαιοδοΕιαν του Προεδρου της Κυβερνησεως του . ΕΚΛΟΒΑΙ Απαντων εις σχετικην ερωτησιν , ο Προεδρος Μακαριος εδηλωσεν εις Δανιαν . οτι , δεν αποκλειει την δυνατοτητα διεξαγωγης νεων Προεδρικων εκλογων με τα την « διευθετησιν » . του _Κυπριακου περι το τελος του ι ' τους . 'Αλλα , νεαι _Προεδρικαι _εχλογαι προς τι Δεν _αιοΓκνεται ασφαλης ο Προεδρος της _Κυβερνησεως με το %% που εξησφαλισε κατα τας προ ολιγων μονον μηνων γενομενας « εκλογας » Η μηπως , οταν _ελε-, γεν οτι θα θεση δηθεν υπο την κρισιν του λαου © ιανδη ποτε συμφωνιαν δια το Κυπριακον , ηννοει οτι 8 α κατεφευγε και παλιν εις τας καλπας θετων και παλιν υπο κρισιν οχι την πολιτικην και τα εργα του , αλλα το προσωπον και το ρασον του : Εφ' οσον ομως ο λογος _καιπαλιν περι εκλογων και εφ' οσον , συμφωνως προς ουγ _/ λινουσας πληροφοριας © ι κυ & ερνωντες προετοιμαζονται δια βουλευτικας εκλογας τον προσεχη Ν © εμβ _ριον , δα υπομνησωμεν τα εξης : _Κις ολα τα δημοκρατικα Καθεστωτα ( πολλες φορες και _εις τα ολιγο > τερον δημοκρατικα ) υπαρχουν νομοι βασει των οποιων © _ΧΡονος διεξαγωγης εκλογων _και το εκλογικον συοτημα ειναι παντοτε προκα δωρισμενα , Περιπτωσις αιτ _φνιδιασμου δεν υπαρχει . Δι _« εται εις ολους αρκετος χρονος να προετοιμασθουν ΜπΛ τας _εκλογας . Εις τας ΜΠΑ π . χ . οι Αμερικανοι ε-, _γνωριζον απο τετραετιας οτι τον _Νοεμβ ριον του 19 εδ _» α εκλεξουν τον νεον των « ροεδ ρον , η δε _προεκλογικη εκστρατεια των υποψηφιων ηρχισεν απ © ετ © υς _οχεδον . Δια την διεξαγωγην _αδικητων εκλογων ειναι « _ _« ραιτητος η υπαρξις δημοκρατικων προυποθεσεων . « Ρεπει να διδωντα » ισαι _ευκαιριαι προβολης των αποψεων _^ ολων των _υποψη-5 Ρ _» ων προς ενημε ' ρωσιν του _« _οινου . _Ιι _ρεαει να _εξασφαι ? _£ τ _*» ,. · _ΜΟφ (* λ 6 ια «* λων _ι κ «» πρεπει , να- ' 3 ι <* _αφ _&& _£ ται η μυστικοτης της _ψηφοφοριας . ο μακαριος ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Αιφνιδιως μεταβληθεις και παλιν εις Εθναρχην αφικνειται αυριον εις την Ελληνικην πρωτευουσαν ο Προεδρος Μακαριος δια « συνομιλιας » , υποτιθεται , και ενημερωσιν της Ελληνικης Κυβερνησεως επι της πορειας των « ενδοκυπριακων » συνομιλιων . Τα παντα ομως δεικνυουν ηδη © τι το Κυπριακον εχει δια μιαν εισετι φοραν « κλεισει » . Προς τι η' « ενημερωσις » Η τακτικη ειναι γνωστη . επιτυχως εφαρμοσθεισα πολ λακις εις το παρελθον : « Τω ρα που το ζητημα εκλεισε , ας ενημερωσωμεν και τους καλαμαραδες δια να _ημποθουμεν εις το μελλον , οταν τα πραγματα δεν θα παν καλα , να τους φορτωσωμεν τας ευδυνας » . οα θεληση αραγε η Ελληνικη Κυβερνησις , ητις δεν ειναι βεβαιως αμοιρος ευθυνων δια την τροπην την οποιαν ελαβε το εθνικον θεμα , να κατανοηση τους κινδυνους _& στω και την δωδεκατην και να προσπαθηση να συγκρατηση την Κυπρον απο το κατρακυλημα προς την * _ομοσπονδοποιησιν - διχοτομησιν - _τουρκοποιησιν ΠΕΡΙ ΓΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ _Εδημοσιευδη εις τον τυπον οτι οι Γασιλεις των Ελ ληνων προκειται να επισκε φθουν συντομως την Κυπρον αποδεχομενοι προσκλησιν την οποιαν θα απευθυνη εις αυτους ο Προεδρος Μακα-• Οι Γασιλεις μας ευρισκονται παντοτε εις τας καρδιας ολων : των Ελληνων ησαν δε και δα ειναι παντοτε ευπροσδεκτοι εις την _νοτιωτεραν αυτην ελληνικην νησον Βνωριζομεν οτι © Γασιλευς . Κωνσταντινος επανειλημμενως εξεδηλωσε την _επιθυμιαν' να επισΧεςρθη την Κυπρον , ιδιαιτερως εις στι , _γμας κρισιμους , ως _ιιατα τους _βομβαρδισμους της Τηλλυριας προ _τεσσα- ρω * ν ετων . * _Αλλοις διαι _λο- _^ _γο _^ ς _οχοπιματητοξ _ιιμποδι · 9 _# _Υ - ' _χην' - _πραγματοη _^ ιησιν της επισκεψεως . Βνωριζομεν ομως εξ ισου καλως , οτι , τον παρελθοντα Δεκεμβριον , μετα το κινημα του Γασιλεως , η Κυπριακη Κυβερνησις με δεος και αγωνιαν εμελετα την περιπτωσιν καθ' ην οι Γασιλεις θα κατεφευγον εις την Ελληνικην Κυπρον και με ανακουφισιν ειδον αυτους κα _τευθυνομενους προς την Ιταλιαν . Σημερον , ποιοι λογοι σκο πιμοτητος — διατι οχι υστεροβουλια — υπαγορευουν την προσκλησιν των υπο του Μακαριου Συντομως , λεγει , ο τελευταιος ουτος , θα « διευθετηθη » το Κυπριακον . Η « διευθετησις » , ειναι βεβαιον , θα ειναι αξιοθρηνητος . Ας μη συνδεθη λοιπον η παρουσια των Γασιλεων με την « διευθετησιν » αυτην . ΟΙ Ελληνες της Κυπρου παντοτε ηλπιζαμεν οτι οι Γασιλεις μας οταν θα ηρχοντο θα επατουν τα χωματα μιας Κυπρου ηνωμενης μετα της Ελλαδος . Διατι να ελθουν τωρα , οτε οι ιδιοι κινδυνευουν να απωλεσουν τον θρονον των και οτε η Κυπρος κινδυνευει να απωλεση την ελληνικην ψυχην της ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΤΗΣ Τας παραμονας της εναρξεως της νεας φασεως των « ενδοκυπριακων » συνομιλιων η εφημερις ητις εκφραζει τας αποψεις του κ . Ντεν κτας εχαρακτηρισε τον κ . Κληριδην ως « _αρχιαντιπροσωπον της ψευδους λεπτοτητος » . Δεν γνωριζομεν εαν ο κ . Κληριδης εζητηοεν εξηγησεις απο τον καλον του _φιλον Ραουφ και ποια απαντησις του εδοθη . Εξ αλλου , εαν ο τιτλος δεν ενοχλει τον κ . Κληριδην δεν εχωμεν λογον να ενοχληθωμεν εμεις . Το μονον που γνωριζομεν ειναι οτι ο κ . Κληριδης , διαπραγματευομενος το μελλον μας με λεπτοτητα — ειλικρινη η ψευδη _αδιαφορον — δεν θα κατωρθωση να τα βγαλη περα με τους Τουρκους . Διοτι η γλωσσα' που καταλαβαινουν εκεινοι δεν ειναι η της λεπτοτητος . ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΣΛΟΓΑΚΙΑ Ενω εις την _Τσεχοσλο-& α . χιχν τιθεται εις εφαρμογην δια της απειλης των οπλων η < 5 ι' εκβιασμων και τρομοκρατησεως επιτευχθεισα συμφωνια » της Μοσχας , το' ΑΚΕΛ εξακολουθει να παραμενη εν εκ των 3—4 κομμουνιστικων κομματων τα οποια υποστηριζουν την Ρωσικην εισβολην εις Τσεχοσλοβακιαν . Διατι η στασις αυτη Η εξηγησις ειναι απλη · Τα κομμουνιστικα κομματα των ελευθερων χωρων ησαν υποχρεωμενα να καταδικασουν την Μοσχαν , τουλαχιστον προς το θεαθειναι και δι' εσωτερικην _καταναλωσιν . Εαν _επεκροτουν την Ρωσικην _εισβολην θα υπεγραφον και την καταδικη ν των . Το _ΑΚΕιΥ ουδολως εσκεφθη κατ' αυτον τον τροπον διοτι αισθανεται αρκουντως ισχυρον ωστε _χειρβνομιαι ως αυται '' να' καθιστανται τελειως _περιτται . Δυναται να επιδεικνυη α ' νευ _οιωνδηποτε . υυνεπειων _^ ' θρασυτητα ελλειψιν _Ιχιδου _£ , ' _ωμοτητα , _κυνισμων » ' -- - ·¦ — · _·¦¦ -- ¦ - ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Τελειται σημερον εν Βερι Εθνικον μνημοσυνον των ηρωι κως πεσοντων τεκνων του ΒΕΡΙΟΥ κατα την μαχην του Νοσοκομειου την 31 Αυγουστου 1956 ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και και των ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΚΟΥΛΚΥΡ 1 ΑΚΟΥ ΚΟΛΟΚΑΣΗ . ως Λ Η _πεσονχ ° ς εις την Μαχην _Καζιδερων και ΚΩΣΤΑΚΗ ΛΟΙΖΟΥ , ΕθνοφρουροΟ . ΕΠΙΣΤΟΛΑι ΑΝΙΣΟΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ Εις τον « ΑΒΩΝΑ » της παρελθουσης Τεταρτης εδημοσιευθη οτι η Κυβερνησις ε'δωσεν οδηγιας δπως μη προχωρησουν υποθεσεις _Τουρκοκυπριων εναντιον των οποιων απηγγελθη κατηγορια δτι ειχον ραδιοφωνα ανευ αδειας , καθ δτι η Κυπριακη Κυβερνησις απεφασισε να διαγραφη τα οφειλομενα τελη των Τουρκοκυπριων δια ραδιοφωνα λειτουργουντα με . ηλεκτρικους _συσσωρευχας ( μπαταριας ) , δια την περιοδον . απο του _Δεκεμδριου του 1963 . . Σκοπος μας δεν ειναι να _αμφισδητησωμεν την εγκυροτητα των πληροφοριων της εν λογω εφημεριδος , η οποια , αλλωστε , πολλακις εις το παρελθον , εδωσε δειγματα υψιστης ενημεροτητας επι τοιουτων θεματων , ωστε να επισυρη την μηνιν αλλων εφημεριδων . Ειησημαινομεν , απλως , την πληρη αδυναμιαν της Κυβερνησεως να εφαρμοση τους νομους κα ' ι εις περιπτωσεις αδικηματων απο μερους Τουρκων , ενω οι ιδιοι νομοι τυγχανουν αυστηροτατης εφαρμογης _προκειμενου περι Ελληνων . θα μας ειπουν , ισως , δτι η _Κυδερνησις κατεληξεν εις την ως ανω αποφασιν , διοτι , κατα την περιοδον απο του Δεκεμβριου του 1963 , οι ηλεκτρικοι συσσωρευται απετελουν απηγορευμενον ειδος δια τους Τουρκους . Ασχετως του δτι ο ισχυρισμος ουτος , ουδολως αντεχει και εις την ελαχιστην δοσιν λο _· : γικης _, ερωτωμεν τους αρμοδιους εαν ε ' τυχον της ιδιας μεταχειρισεως και οι Ελληνες , εις παρομοιας περιπτωσεις . ' Ημεις απαντωμεν _, αδιστακτως , οχι . Και υπενθυμιζομεν την περιοδον του αγωνος της ΕΟΚΑ ( 1955-59 ) , δτε οι Ελληνες Κυπριοι διεταχθησαν να μη ανανεωνουν τας αδειας χρησεως ραδιοφωνων . Και συνεμορφωθησαν τοτε . _^ Ηλθεν , δμως , αργοτερα , η « Δημοκρατια » και ηξιωσε αναδρομικως την _καταδολην των τελων . αδειας ραδιοφωνων και εσυρθησαν Ελληνες προ των δικαστηριων και κατεδικασθησαν εις προστιμον και φυλακισιν διοτι αδυνατουσαν να _καταδαλουν το τελη , τα οποια , παλαιοτερον , διεταχθησαν να αρνηθουν προς τους Αγγλους , Σημερον , η ιδια _Κυβερνησις , διαγραφει τα τελη αδειας ραδιοφωνων των Τουρκων . Δεν ειναι τουτο σκανδαλωδης ευνοια υπερ των Τουρκων και ανισοτης εναντι των νομων Π . ΠΕΤΡΙΔΗΣ Δικηγορος Λευκωσια 30 . 8 . 68 ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ Φιλη Βνωμη , Αναφερομενος εις αρθρον σας εις την εκδοσιν σας της 18 . 8 . 68 με τιτλον « ΤΟ ΣΚΛΝΔΑΛΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ » και ειδικως δια την περιοχην Ζωδιας θα ηθελα συμπληρωνοντας να αναφερω και τας δυο ακολουθους περιπτωσεις : ( α ) ΠΕΡΙΟΧΗ « ΒΥΤΕΥΤΗΣ » . Ενω η περιοχη θεωρειται κεκορεσμενη εδοθη αδεια δια διατρησιν εις κατοικον Μορφου . ( 6 ) ΠΕΡΙΟΧΗ « ΑΝΕΦΑΝΗ » . Εις προσωπον το οποιον εχει εγκεκριιμμενη διατρηση απη γορευθη η _εκωαθυνσις ενω εις την αυτην περιοχην τον αυτον χρονον εδωθη αδεια διο νεαν διατρησιν . _Φιλικωτατα _ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΖΩΔΙΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ Αγαπητη Συνταξις , Εις την Εφημεριδα « Κυπρος » της 26 . 8 . 68 εδημοσιευθη επιστολη υπογεγραμμενη υπο του κ . Κ . Δημητριου και εις την οποιαν αναφερη δη ' _^ ει , ς τα εγκαινια της Β' τοπικης εκθεσεως κεντηματων Ασσιας τα οποια ετελεσεν ο Υφυπουργος παρα τω Προεδρο ) κ . Πατροκλος Σταυρου την Κυριακην 11 . 8 . 68 λανθασμενος ενεγραφη εις τον τυπον δτι εις αυτα παρεστησαν κα ' ι τα μελη της κοινοτικης αρχης . Μετα λυπης μου επιθυμω και εγω να διαψευσω τουτο , διοτι τοσον ο Προεδρος της κοινοτητος δσον και τα μελη' του Συμ 6 ου- λιου βελτιωσεως — απαντες κυβερνητικοι υπαλληλοι — δεν παρεστησαν ουτε εις τα εγκαινια της εκθεθεως ουτε εις την καλλιτεχνικην _βραδιαν δπου _, _ελαδον . μερος τα χορευτικα συγκροτηματα του Εθνικου Συμβουλιου Νεολαιας Κυπρου , των Λαικων Οργανωσεων , κα ' ι των Ελευθερων Εργατικων Συνδικατων του χωριου μας . Εις αμφοτερας τας εκδηλωσεις παρεστη σχεδον ΣΥΣΣΩΜΟΣ η κοινοτης πλην των μελων της κοινοτικης αρχης τα οποια ειναι ευκολον να αντιληφθη κανεις ποσην ... ευθυξιαν διαθετουν δταν δεν παριστανται εις μιαν καθιερωμενην εκδηλωσιν η οποια προβαλλει κα ' ι τιμα το χωριον ιμας και αφορα αμεσως · τας περισσοτερος οικογενειας του χωριου , αι οποιαι εχουν σημαντικα εισοδηματα εκ της ολοεν αναπτυσσομενης βιομηχανιας των κεντηματων . Μετα _τι-μης , Κ . ΑΝΔΡΕΟΥ 'Εν Ασσια 27 . 8 . 1968 ΖΗΟΡΘ 0 ΣΦΣ Εκ τυπογραφικου λαθους , η δημοσιευθεισα την παρελθουσαν εβδομαδα εις την στηλην των επιστολων , υπο τον τιτλον « Αι . _περιοδειαι Ρωσων Διπλωματωχ' » επιστολη , δεν εφερεν υπογραφην _ Εις την πραγματικοτητα επιστολογραφος μας ητο © εκ Λευκωσιας οικονομολογος κ . Ρενος _Χριστοδουλιδης . Δια το λαθος α-. πολογουμεθα και προς τον κ . _Χριστοδουλιδην και προς τους αναγνωστας μας . . • .. • ΛνΛνΛν . _' ΛννΛν . V Η « Βνωμη » ευχαρι- ιζ % _σχως δεχεται _επισχολας ιΒ αναγνωστων . της . Αι ][ _ι . ¦ Β συντ ° μοι επιστολαι εχουν _^ % _περισσοτεραο πιθανοτη- _ 5 » τας δημοσιευσεως . Ανω- V Λ ' ν ' _υμοι επιοτολοα δεν δη _* 5 · ' ' ζ μ ' _οσιευοντΟι δυναται δ- _? ¦ V _ιιως ο ' επιστολογραφος % Ν να ιητηση _δπως η επι- _^ ι · ι · · · οτρλη του , υπογραφη Μ . ε ... _/ , V- τα αρχικα χου μονον _ι * ζ > με ψευδω · νι _3 μον . ' « , ' ¦ ν _^ _ΑΛΛ / _% _ΛιννΛΛΛΛΚ' _^^ ΜΝΗΜαΣΥΝΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ Τελουντες την Κυριακην 1 ην Σεπτεμβριου εν χω Ιερω ναφ Αγιου Νικολαου Λεμεσ ° υ χο ετησιον μνημοσυνον του δολο-Φονηθεντος _Αγωνισχου ΑΝΔΡΕΑ Ξ . ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ _προσκαλοομεν παντας τους τ' μων ' _τας · χην μνημην του _δπως • προσελθουν και . δεηΘουν μεθ' . ημων · . Λ '¦ ' . - ' · . ' · ' * 'Η ' μητερα , · - - (· _~ - _©^ _σΟν _^ _ωντισταΙ- · ~ _~ ¦ - ~ ( _______________ _ιΛΛΛνν _^ _ΜΛνΛ'Λν . _νΛ ν _* ΛΛ _^ ννΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ _^^ ( _1001 Οι 0 _·( . _[ . _ΓΝΓ _υΙΕΙΙΙΙ ! ΙΙΓ 5 ΕΞΑΤΑΞΙΟΧ ΑΒΒΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ι _ι | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡ . 26 , — ΛΕΥΚΩΣΙΑ ι 2 _Ιιεθυντης : Κ . ΚΑΡΑΓΙΑΣ : _ΓΙΡ . _ΟΟΜ . _ΑΓΜ . ( Ι _, οηβοη ) Α . _Ο . Γ . Ι Β . Κ . _ΕΟΟΝ 8 ., Τ . Γ . ι ι _ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ : ' ' ι 1 ) _60 . _Ε-, 2 ) ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ _, 3 ) ΞΕΝΑΙ ΒΛΩΣΣΑΙ ι ι 4 ) ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , Ε ¦ ι 5 ) ΒΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ . ι ι Αι εγγραφαι συνεχιζονται καθημερινως . Δια _εγγραψας και λοιπας πληροφοριας ο ! ! ¦ < ενδιαφερομενοι δυνανται να απευθυνθουν εις το Βραφειον της Σχολης καθ' _εκαστην . * _2 * _VVVV _, _ΛVιΛΛΛΛΛΛΛVV _, _Λ _^ _ΛηΛΛΛΛΛ _^ __* * | | ι ι ι _Κτηματομεσιτικον » _, ι ΒΡΑΦΕΙΟΝ ι ξ « ΤΑΡΣΟΣ » 2 ? Μεγ . Τραπεζης Κυπρου , _^ ι Αρχ . Μακαριου , « 2 ι Τηλ . 74708 . _, ι ι „ _. — « ι Κ δα ευρισκομενα επι υψωμα- * _£ τος , παραπλευρως της Αμε _^ ι 3 ρικανικης Πρεσβειας . Τιμη Λ Λ £ 7 . 500 εκαστον . Μεγαλοι ι ευκολιαι εις την πληρωμην . Κ 5 2 ) Πωλειται γωνιαιον ι 3 * οικοπεδον ευρισκομενον πλη 3 * ι σ ( ον του σινεμα Γαρνακιδη ι ι εις Στρο & ολον . Τιμη λογι- ι 3 » κη . Ευκολια · , εις την πληρω 3 » ι _^ ν · V ι > % 3 ) Ζητουνται δια λογαρια V 25 σμον πελατων μας του εξω- 5 « ? τερικου διαφορα αγροτεμα- ? 5 χια καταλληλα για _οικοπε- ¦ , Τι 6 α , ευρισκομενα εις Στρο- 3 » ! ¦ _δολον η Λακαταμιαν . _5 ? . ι 4 ) Ζητουνται παραθαλασ ι [ 5 σιες εκτασεις δια πελατες _^ Ιζ μας τοΟ εξωτερικου . Πληρω _^ ι μη τοις μετρητοις . 5 ¦ νννννννν _« νΛιν _% Λι , _ννινν _% _ι ' % νν _ΛΛΛΛΑΛΛ _/ _νΛ · _ννιΛΛ _™ ν _^ Ι ΕΛΑΣΤΙΚΑ « ΑΜΑΡΚΕ » Ι ι , ι Παρεληφθησαν τα καινουργη ελαστικα ΑΜΑΡΚΕ 2 5 · β ι εις δλα τα μεγεθη και εις τας πιο χαμηλας τιμας ¦ ¦ _ξ της αγορας . 2 ι Μερικα παραδειγματα των τιμων μας : « 2 ι 550 X 12 £ 3 . 750 750 X 20 £ 18 . 000 ι ι 560 X 13 £ 4 . 000 825 X 20 £ 23 . 000 . 1 ι 560 X 15 £ 4 . 000 . ι _»* 2 Δια _περισσοτερας πληροφοριας αποταθητε : « 2 _, ι Ελαστικα « ΑΜΑΡΚΕ » -2 ι ΝΕΑΡΧΟΣ ΣΑΓΓΑ ι ¦ _^ Λεωφορος Σαλαμινος αρ . 6 Γ , Ι * _^ Τηλ . 72283 , Λευκωσια . « 2 _'Λ'Λ'Λ _ννΛν'Λ'Λ'ννΛ'ΜννΛ'Λ'ΙΛ _' . νΛνΛν . νΛ ι ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ι ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ > 5 Κ . Ο . Ν · _ΟΟΝΟΕΚΥΑΤΟΙΚ ι _ Χ _ΑΥΙΥ ι ι οδος Παρθενωνος 3 , ΑΒ . ΑΝΔΡΕΑΣ , Τηλ . 73677 . 5 Διευθυντης : 2 » ι ΕΥΗΣ ΜΑΞΟΥΤΗ ξ 2 * _« _» _« ν _, ¦ Αρχισαν αι εγγραφαι εις την Διεθνη ΜΟΥΣΙ- , _< ΚΗΝ ΑΚΑΔΗΜ 1 ΑΝ . Τακτικα _^ μαθηματα απο της 2 » 2 2 ας Σεπτεμβριου , δι' δλας τας _^ σνολας . 2 ι Ο κ . ΜΑΞΟΥΤΗ Σ θα παραδιδη τη αιτησει γο- 2 β ι νεων μαθηματα ΠΙΑΝΟΥ και εις Αμμοχωστον . » ι • 2 Πληροφοριαι απο την κ . ΠΟΠΗΝ ΟΜΗΡΟΥ , 2 » οδος Πλουτωνος 2 — Τηλ . 4 Ι 55 . « 2 5 : ¦ % _^ Επισης σχολη Ρυθμικης και Μπαλλετου δια 2 _ζ παιδια , Δεσποινιδας και Κυριας υπο της 2 » * ¦ διακεκριμενης Ελβετιδος καθηγητριας διδος β 5- ΠΟΛΑΝΤΑΣ ΛΑΝΒΚ . « 2 ¦ _? ι » Σ Ι ¦ 1 _βοκιμασετιε : _^^^^^™ 8 * 88 _*^^^^ 1 ι τ _ . α -μακρα | _ενοουαιααουν 1 _|^_ _·| ΑΝΑ ΡΕΑ _ΤΡΙΚΟΜΙΤΗΣ _^ _9 _£ 9 _^ Τηλ . 63394 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 1 1 _ 1 _ _70 Ι-Ι ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΦΟ Σ Η _^ 1 _^* _0 - _ _» _εΡ _1 % _1 | Τηλ . 74584 . _Τι-λ . 72402 . Τηλ . 2418 . Η Ο κ . Β . Π- Λιβανος συγκροτει στολο μινι - φορτηγο »/ ΑΙσθησι στους διεθνεις _^ ναυτιλιακους κυκλους για μια πρωτοβουλια Ελληνος εφοπλιστου . Εικοσι « μινι - _μπαλκ καρριερς » των 3 . 000 τοννων παρηγγειλεν 6 οικος Ι . Π . _Λιβανος τοΟ Λονδινου στα Ιαπωνικα ναυπηγεια . Προκειται περι νεου τυπου σκαφων μπαρζες , που προοριζονται για γρηγορες . μεταφορικες εργασιες και των οποιων προεξοφλειται η επιτυχια , δπως με καθε καινοτομια που επιχειρουν οι Ελληνες πλοικτηται , των οποιων εκτιμαται η επιχειρηματικη διορατικοτης και η διαισθησις . Ο κ . Β . Π . _Λιδανος _, απεφυγε να απαντηση , σε ερωτησεις που του υπεβαλαν οι ναυτιλιακοι συντακται του Σιτυ , για ποιο συγκεκριμενο σκοπο προοριζονται τα ιμινι - φορτηγα , που αποτελουν το ακραιο συμπληρωμα αλλων παραγγελιων 4 τανκερς . _μαμμουθ που ε'δωσε σε Ιαπωνικα επισης ναυπηγεια . Ρεκορ πωλησεως αυτοκινητων εις Αμερικην ΝΤΗΤΡΟΤΤ , Σεπτεμβριος . —Εννεα εκατομμυρια αυτοκινητα θα πωληθουν μεχρι τελος του 1968 εις τας Ηνωμενας Πολιτειας και δ αριθμος αυτος εγγιζει το υψος των πωλησεων του 1965 και αποτελει ρεκορ ακομη και γι' αυτην την αμερικανικη αγορα . Το 1965 ειχαν πωληθη εις τας ' Ηνωμενας Πολιτειας 9 . 300 . 000 αυτοκινητα και εφετος κατα τους υπολογισμους του προεδρου της Κραισλερ Λυν Ταουνσεντ α ' ι πωλησεις θα ειναι γυρω στα εννεα εκατομμυρια . _Μειωσις των _πωληοεων των αυτοκινητων εις την _'Οννλιαν το 1968 ΛΟΝΔΙΝΟΝ , Αυγουστος . — Αι πωλησεις νεων αυτοκινητων τον Ιουλιο εμειωθησαν κατα 3 % και εφθασαν μολις τις 73 . 600 . 'Εν τουτοις οι βρεττανικες αυτοκινητοβιομηχανιες , δεν ανησυχουν . _ , , Αποδιδουν την πτωσι αυτη — παρ' δτι δεν ειναι η πρωτη σε ωρισμενες εποχιακες _^ αιτιες και π ιστευουν δτι μετα ενα διμηνο , η εμπορια καινουργων αυτοκινητων θα φθαση σε νεα ανθησι και θα υπερκαλυψη τις προσκαιρες απωλειες του καλο . καιριου . Εν τουτοις αλλοι , πιο απαι . σιοδοξοι , η περισσοτερο ρεαλισται δεν πιστευουν σε μια συν . τομη αναρρωσι της _δρεττανικης αυτοκινητοβιομηχανιας και _υποστηριζουν δτι ανεξαρτητως μερικων διακυμανσεων , αι πωλησεις νεων αυτοκινητων το 1968 θα υπολειπωνται κατα 100 . 000 τουλαχιστον των πωλησεων του 1967 . _| ΕΠΙΠΑιΙΣΕΙΣ ΜΙΝΙΩΝ 2 · Βια μια καλη επιπλωση _επισκεφ 8 Ρ » τε το ερνοστασιον και την μεγαλη αι- ! « 2 θουσα εκθεσεως μας , εναντι _Σοπαζ , Παλλουριωτισσα . ΙΙ ΒΕΩΡΒΙΟΣ Ν . ΑΦΑΝΤ 1 ΤΗΣ ΛΤ 21 ., Τηλ . 32555 . _ ι

Τίτλος Θέμα Σελίδα