ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗ « _ΒΝιιΜΗ _, _κιτην > Αθηνα _~~ Αθηναικα χρονικα — Φοιτητικη _* ι _™„ . . *» - » . _φοιτητικη κινησις - Η ζωη των Κυπριων στην Αθηνα Η ΠΡΟΤΗ ΣΧΟΛΗ _ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΒΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ¦¦ΤουειςΑ&ηναςσυνεργατουμαςκ.Α.Χριστοφιδη _Ψ > ευτυ δοτ Ακα κα . αια _^ _£ ' _ε' _^ ' _** ς , 1 _*™ σημερον _ΙΛα Ζ1 5 _^ _»»·Ρο ν _»« _ττεριενη εις τας σελιδ _™ _£ _ στηλην , η οτΒο . α βα εντ . μερωνη χο αναγνωστικοι της κο , νον _, οια την εν _γενε _, ζωην εις ? Αθιν « _ς ° _= ιοικωτερον , η στηλη θα περιλαμβανη νεα που αφορουν _κα , εχουν σχιαιν με τους εν 'Α _^ ν _αΒ _σπου δαστας των Ανωτατων Σχολων και _βεβαια _εΒδΤ _κωτερον των Κυπριων . Επισης , γεν κωτε _^ ον θα _πλπροφορη δια _τ ας εκδηλωσε , ς των _ΚυπρΒιΒ εις ρΤε _^ _οΒ' _** * _*·^^^ νικου πε ΤΑ _. - Τ £ λ ° ς ' τα _„ _' Αθι _1 _νο ·' ' ' < α χρονικα _, τα _οττοια _αττο , τελουν μερος της στηλης , θα περιεχουν ως επι το _ΙτΧΒ Καλλ , Τ _^ _νικα _/ εα . πληροφοριας δια ου ° κα ν _^ _Τ _^ _< _ι ετ « β ° υν _, _^ ' Αθ η _^ Κυπριους _ιιοιιιΧ μεΡε _' ° ς αιΒΟ τ _^ ε Κ Αθηνας κινησι Β Θα οον _™ Λ _^ π _^ _^ εΡ ° υν Τι , ν Κυπ _* ον _ττληα _. _εστι ρον _ττρος την Πρωτευουσαν της μητρος Ελλαδος Ως γνωστον , απο του - δημαικου ετους 1967 — 196 δ < ιο ·/ ισε λειτουργουν εις τα Πανεπιστημιο _^ Αθηνων _τμημο Πολιτικων και Οικονομικων _Ειιοτημων ως κλαδος _χηι Νομικης Σχολης _χου εν λογω _Πανιπ _^ τημιου . Ουτω , το νεον τμημα λειτουργει _ανεξαρτητον απο την Νομικην _Σχολην απο του πρωτο « . ι ε ' τους — εκτος βεβαια απο μερικα μαθηματα συνδιδασκαλια !·. Τα δυο πρωτα ε τη του ως ανω χμηματος ει ν αι κοινα και _? Ιια τους επιθυμουντος να _α « Ο ~ _·-θι . Οησουν _χας Οικονομικος Ε ·. α ·( _ημας και δι' αυτους ·που θιλοον διπλωμα Πολιτικων _Ετιιιι 7 πιιων . Σημειωτεον οτι το εν λογω _τιιημα ειναι το πρωτον εις την Ιστοριαν των Ελληνικων Πανι'ι ' . _·^ _ιημι > ν απο δπου 9 α _απος . ο : . τ & υυ « γνησιοι Οικονομολυ _') :: _ι- _> . Κατα το πρωτον ετος τ ? : ς λειτουργιας του τμηματος και εις το πρωτον ε ' τος , τα' οιιχν _·ν , ικα μαθηματα _εδιδαοκο ν _Οιιονομολογοι διεθνους _κυροι . Β ως οι _καθηγηται κ . κ . Ξ . _Ζολ , ' τος και Ι . Πεσμαζογλου . Το ως ανω χμημα , _χελοζ , ως . _% της _συνθεσεως των _μαι'Λ . _-. _Λ ' .: ν τοο ( την οποιαν _παραΟειομεν κατωτερω ) , και του * _ταστημης — 2 ωραι ε & _δομαδιαι ως . 6 ) Πολιχικη Ιστορια — 2 ωραι εβδομαδιαιως . 7 ) _^ Συνταγμαχικον Δικαιον - 4 ωραι εβδομαδιαιως . 8 ) Στοιχεια Ιδιωτικου Δικαιου — 3 ωραι εβδομαδιαιως . Συ' _-ολον ωρων 22 . ΕΤΟΣ 2 ον Π Οικονομικη _ΑναλιΧΗς — 3 ωραι εβδομαδιαιως . 2 } Δημοσια Οικονομικη — 4 ωραι εβδομαδιαιως . 3 ) Στατιστικη και Εθνικοι Λογαριασμοι — 2 ωραι εβδομαδιαιως . _^ 4 ) Χρημα και Τραπεζαι — 2 ωραι . εβδομαδιαιως _( . ΕΤΟΣ 3 ον 1 _) Οικονομικη Αναλυσις — 4 ωραι εβδομαδιαιως . 2 ) Εφηρμοσμενη _Κοινωνικη Οικονομικη _ .. 4 ωραι εβδομο _, διαιως . 3 ) Δημοσιον ομικη Πολιτικη — 3 ωραι εβδομαδιαιως 4 ) Νομισματικη Και ' _Πισχα _* - τικη Πολιτικη — 2 ωραι . εβδομαδιαιως . _ _® Εω Ρι _« και Πολιτικη του Διεθνους Εμποριου και των · Διεθνων Πληρωμω ν — 3 ωραι εβδομαδιαιως . 6 ) Στατιστικη ( ειδικα θε- . ματα ) — 2 ωραι _εδδομαδιαιως : 7 ) _^ Οικονομικη Επιχειρησεων ' —2 ωραι εβδομαδιαιως . 8 ) Διοικητικη _Επισχημη — —2 ωραι εβδομαδιαιως . _Συν ολον ωρων 22 , υψηλου καθηγητικου επιπεδου θα ειναι εν εκ των καλυτερων τμηματων των Ανωτατων Σχολων της _Ελλαδος . Τα μαθηματα τα οποια διδασκονται εις το ανωτερω Τμημα ειναι τα εξης : ΕΤΟΣ 1 ον . 1 ) Εισαγωγη εις τη ν Οικονομικη ν Ετι στη μη ν ( στοιΧεια Οικονομικης Αναλυσεως , ητοι _ο-ρχαι μικροοικονομικης και μακροοικον ομικης αναλυσεως εθνικων λογαριασμων και χρηματος ) 5 ωραι εβδομαδιαιως . 2 ) Ιστορια Οικονομικου Γιου και ___Οικονομικη _διαρθρωσις — 3 ωραι εβδομαδιαιως . 3 ) _^ Οικονομικα Μαθηματικα —2 ωραι εβδομαδιαιως . 4 ) Εισαγωγη εις την Οικονομικην _Σταχιστικ . ην — ] ωρα εβδομαδιαιως . 5 ) Στοιχεια Πολιτικης Ε- 5 ) Διοικηχικον Δικαιον — 2 ωραι εβδομαδιαιως . 6 ) Στοιχεια Εμπορικου και Εργατικου Δικαιου - 2 ωραι εβδομαδιαιως . 7 ) Δημοσιον Διεθνες Δικαιον — 3 ωραι εβδομαδιαιως . Συνολον ωρων 2 Ι . Ως ελεχθη , τα δυο πρωτα ε τη ειναι κοινα δια τους Οικονομολογους και δια τους σπου δασχας Πολιχικων Επιστημων . Δια τους επιθυμουντος να αποκτησουν διπλωμα Οικονομικων Επιστημων . ΕΤΟΣ 4 ο ν 1 ) Οικονομικη Αναλυσις — 2 ωραι εβδομαδιαιως . 2 ) θεωρια και Πολιτικη Οικονομικης Αναπτυξεως — 2 ωραι εβδομαδιαιως . 3 ) _Οικονομικος Προγραμματισμος — 2 ω ραι εβδομαδιαιως . _^ 4 ) _Οικονομομετρια — 1 ωρα . εβδομαδιαιως . : : 5 ) Οικον ομικα Συστηματα — : 2 ωραι εβδομαδιαιως . 6 ) Ιστορια Οικονομικων . θεωριων -3 ωραι εβδομαδιαιως . 7 ) Διαρθρωοις και _ουγ-χρονα · προβληματα τ ης Ελληνικης Οικονομιας — 2 ωραι εβδομαδιαιως . 8 . ) Ελληνικη Δημοοια Οικονομια και Δημοσιονομικη Πολιτικη — 1 ωρα εβδομαδιαιως . 9 ) ·¦ Προβληματα Διεθνους > Οικονομικης Συνεργασιας — 4 ' . ωραι εβδομαδιαιως . ΙΟ ) Κοινωνικη Πολιτικη — 2 ωραι εβδομαδιαιως . 11 ) Ιστορια Πολιτικων θεωριων — . 4 . ωραι εβδομαδιαιως . Συνολον ωρων 21 . Καχα χας πτ . υχιακας εξετασεις προς αποκτησιν του πτυχιου Οικ . Επιστημων εξεταζομενα μαθηματα ειναι χα ε - ξης : Ι ) Οικονομικη Αναλυσις . 2 ) Εφηρμοσμενη Κοινωνικη Οικονομικη . 3 ) Δημ . Ο _, ικ . και Δημοσιονομικη Πολιτικη . · ¦ ¦ - ¦ 4 ) ·θεωρια και Πολιτικη του ¦ Διεθνους Εμποριου και των ' Δ . πληρωμων . ' ' . 5 ) ·Στατιστικη και Εθνικοι Λογαριασμοι . 6 ) Χρημα' και . Τραπεζαι . 7 ) Νομισματικη . και _Πιστωτι- ' κη Πολιτικη . 8 ) Η _διαρθρωοις και τα ουγχρονα προβληματα της Ε- ' _λ _, ηνικης Οικονομιας . 9 ) _Ισχορια των Οικ . ·& _εωκ / ιων ·' 10 ) ' _Θεωρια' και ' Πολιτικη · Οικον . Αναπτυξις . _ 11 ) . Ελληνικη Δημ .. Οικ . .. και : Δημοσιονομικη Λογισχικ _, η . 1 . 2 ) -Οικονομικος . . Προγραμ- ' ματ σμος . ' . ' _·· 13 ) Οικονομομετρια . . 14 ) Οικονομικα συστηματα . 15 ) Προβληματα Διεθνους ' 0 [ κ . Συνεργασιας . _ ' 16 ) Οικονομικη . Επιχειρησεων . ¦ . 17 ) Κοινωνικη _Πολιτικη , } δ ) Ιστορια Οικ . 5 ιου και Οικ . διαρθρωσις . . λ ' - -χ-- _ . Δια χα μαθηματα του κλαδου ! των Πολιτικων . _'Επισχημων 3 ου και 4 ου ετους καθως και του πτυχιο ·,. ·, ως επισης και δ ·α χα μαθηματα του Μομικου τμηματος ( που ως ελεχθη ειναι ¦ ανεξαρτητον του τμηματος ΠΟΕ ) θα ομιλησωμεν πην μεθεπομενην , Κυριακην . ΑΘΩΣ Δ . ' ··' _ΧΡιΣΤΟΦΙΔΗΕ _ΕΓιΕΤΡΟΦΗ ΕΤΑ _ΦΘΕΤΗΤΕΚΑ _θΡΑΝιΑ Οι Κ ¦> ····¦ : ¦ _οιακοττες _του _^ καλοκαιριου , εστω κι αν ηταν κι' αυτες γεματες μελετη , τελειωσαν . 01 νεοι επιστρεφουν στα θρανια τοι / ς , μαθητικα η Φοιτητικα . Καλη χρονια . ΠΡΟΓΑΔΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ Το Προεδρικον ταξιδιον ανα τας Σ κανδιναυικας χωρας »< αι την Ελλαδα εληξεν . Ενημε _« ρωθησαν αι Κυβερνησεις της Σουηδιας , της Φινλανδιας και της Δανιας _ειτι των εξελιξεων του _Κυττριακου . Ενημερωθη , ως ελεχθη και η Ελληνικη Κυβερνησις ετη _της πορειας των « _ενδοκυττριακων » συνομιλιων . Και διεπιστωθη και παλιν _« _ταυτοτης » αντιληψεων και πληρης συμφωνια αποψεων » . Και εδοθη εκ νεου το προβαδισμα στον « ικανωνωτατον πηδαλιουχον » . Το γεγονος δτι , κατοπιν επιδεξιου προηγη . σεω ς του Κυπριακου σκαφους και μετα περιπετειας πολλας και χωρις πυξιδα πλεον , κινδυνευει ηδη τουτο να προσαραξη εις Τουρκικας ακτας , δεν φαινεται να εχη σημασιαν . Οπωσδηποτε , αι Αθηναι επανειλημμενως , και εκ το παρελθον , παρεχωρησαν το προβαδισμα εις την Λευκωσιαν . Τουτο δμως ουδεμιαν απολυτως αξιαν η βαρος _ειχεν δταν ηρχετο η ωρα κατανομης ευθυνων : Το προβαδισμα , βεβαιως , εις την Λευκωσιαν—αι ευθυναι , φυσικα , παντοτε εις τας Αθηνας . Εν τω μεταξυ , ο Ελληνισμος της Κυπρου εξακολουθει να παραμενη εις το σκοτος , δσον αφορα το μελλον του . Αι δηλωσεις του Προεδρου της Κυβερνησεως , ουδο . _λως διαφωτιστικοι υπηρξαν . Περι αισιοδοξιας ωμιλησε και παλιν , αλλ' ουδεμιαν εξηγησιν περι του που βασιζει αυτην παρεσχε . τοποιησιμον και το πρανματοποιησιμον Απαντων εις Αθηνας , εις ερωτησιν , εαν _συνεζητηθη το θεμα της Ενωσεως κατα τας παρουσας συνομιλιας , ε Προεδρος Μακαριος απηντησεν οτι κατα την παρουσαν φασιν αι συζητησεις « Φορουν εις την _εσωτεοικην _διαρθρωσιν της Κυπριακης πολιτειας . Προσεθεσε δε , οτι « η _Ενωσις αποτελει τον ποθον του λαου της Κυπρου , αλλα . βεβαιως , εκεινο το οποιον ειναι παντοτε επιθυμητον δεν ειναι παντοτε _πραγματοποιησιμον » . Ι _Κατ ' _^ αρχην , η 'Ενωσις δεν υπηρξεν απλως « το επιθυμητον » δια τους Κυπριους . Εγιναν δι' αυτην αγωνες και εχυθησαν αιματα . Ειναι ομως γεγονος δτι , _* _ωρις ειλικρινη επιδιωξιν του επιθυμητου τουτο δεν καθισταται ·πραγματοποιησιμον . Ακομη δε και τουτο το πραγματοποιησιμον ειναι αδυνατον , δταν δεν επιδιωκεται με συνεπειαν . Σκοπος ο ιδιοςδιαφορος ο χειρισμος « Ουδεν θεμα διαφορας αντιμετωπισεως του Κυπριακου υπαρχει μεταξυ τηο _παρουσης Ελληνικης Κυβερνησεω ς και των προηγουμενων Κυβερνησεων , ο νειρισιμος δμως ειναι _διαφορος υπο το φως των _διει ° Υομενων συνομιλιων » . Αυτα εδηλωσεν ο Κυπριου Προεδρος _εις Αθηνας . ν Εαν δμως ειναι _σχετικωο « ννωστον το πως αντιμετω-ΙΤ _' ιει η παρουσα Ελληνικη Κ _υβερνηση το Κυπριακον , * ιναι καλως γνωστον πως _* ° _αντεμετωπιζο ν δλαι αι _^ Ροηγουμεναι : Εθεωρουν *«·επεδιωκαν -ην Ενωσιν ς μονην λυσιν . Μηπως η « νωτερω δηλωσις δυναται τοτε να ερμηνευθη ως _σημαινουσα δτι και τωρα σκο . _£° _ς ειναι η _Ενωσιςαλλ _ιιΑλαξεν ο νειριο-μος οστις **» βαλλει , φαινεται . _επιτε » ξιν της Ενωσεως μεσω του μεταβατικου σταδιου της ομοσπονδοποιησεως Προεδρος μονον Εις την εκδοθεισαν επισημο ν ανακοινωσιν του Γατ ικανοι ) , επι της συναντησεως του Παπα Παυλου μετα του Μακαριου , ουτος ανεφερετο ως Κυπριος Προεδρος , χωρις να γινεται μνεια του ρολου του ως αρχηγου της Ορθοδοξου Εκκλησιας της Κυπρου . Πολλακις , υπο πολλων , ετονισθη εις το παρελθον το δτι , η αναμιξις κληρικων εις την πολιτικην και δη η υπ' αυτων ασκησις κοσμικης εξουσιας . αντικειται τοσον προς τους ιερους κανονας της Εκκλησιας , δσον και ποος το κοινον αισθημα . Ιδιαιτερως απαραδεκτον ειναι τουτο εις το ε _£ ωτερικον . Ιδου . λοιπον , που ερχεται και ο προκαθημενος της Καθολικης Εκκλησιας _, μετα του οποιου ο Μακαριος , ως εδηλωσεν . συνεζητησε θεματα αναφερομενα εις την στενωτεραν _^ επαφην και συνεργασιαν της Ορθοδοξου Εκκλησιας μετα της Καθολικης , να οναγνωριζη αυτον ως κοσμικον μονον ηγετην . Βνωριζει , βεβαιως ο Παπας και πιστευει δτι « ου δυναται τις δυσι κυριοις δουλευει ν » . Εθνικοι υμνοι των δυο χωρων ! Μας κατεπληξε και μας προεκαλεσε πονον . δημοσιευμα Αθηναικης εφημεριδος εις το οποιον ανεφερετο δτι . « ο Κυπριος Προεδρος μετα την ανακρουσιν των εθνικων υμνων των δυθ ι χωρων και αφου επεθεωρησε το πα . ρατεταγιιενον προς τιμην του αποσπασμα . . . » κλπ . _ΑδυνατοΟμεν να Φαντασθωμεν δτι απεκτησαμεν , εν αγνοια _αας , και εθνικον υμ νου της _Κζιττηηιι _^ Δυναται κανει ς επισημος να μας διαφωτιση σχετικως : . Σοβαρα δ _« μω < ν Το λαθος της Αθηναικης εφημεριδος ειναι _ενδεικτικον των _κατυων . _''·''~ '· ·' Η φροντις της ΟΠΕ δια τους Τουρκους Αεν αντιτιθεμεθα εις προσπαθειας δημιουργιας ατμοσφαιρας κατανοησεως και εμπιστοσυνης μεταξυ των συνοικων στοιχειων της Κυπρου . Εντος δμως παντοτε των οριων της Ε θνικης αξιοπρεπειας . Αντιτιθεμεθα δμως απολυτως εις πασαν προσπαθειαν δημιουργιας Κυπριακης συνειδησεως . 'Εαν . ως ανεγραψεν αγγλοφωνος εφημερις της Λευκωσιας , αυτος ειναι ο σκοπος _της _συνταθεισης εν Λονδινω » ' 0 ργανωσεως _Παγκυπριου Ενοτητος , αυτη θα μας ευρη παντοτε αντιμετωπους . Αλλωστε _πιστευομεν δτι πασα τοιαυτη προσπαθεια ειναι ματαια και καταδικασμενη εκ των προτερων εις _οποτυχιαν . Η Ο . Π . Ε . εις τας ανακοινωσεις της περι των σκο πων της ανεφερε , μεταξυ αλλων , δτι προτιθεται να ε πισκευαση ωρισμενα Τουρκικα τεμενη και σχολεια , προς τουτο δε η Κυπριακη Κυβερνησις παρεχωρησε το ποσον των £ 3 . 000 . Ουδει ς λογος εγινε περι επισκευης _καταστραφεντων Ελληνικων εκκλησιων , σχολειων οικιων και αλλων _πεοιουσιων . Ηδη , ως προεβλεψαν και ο ! εχοντες ελαχιστην διορατικοτητα , οι Τουρκοι εξεμεταλλευθησαν το γεγονος . Εφημερις των ε ' γραψε προχθες δτι δεν θελει να ναρακτηριση τας δραστηριοτητας της Οργανωσεως ως απλην προπαγανδαν . αλλα συγχαιρει τους ηγετας της διοτι « _παοεδενθησαν δτι ησαν οι Ελληνες Κυπριοι οι οποιοι επετεθησαν κατα των Τουοκων και κατεδαφισαν τεμενη και σχολεια » . Μεγαλυτερα προσοχη δεν θα εβλαπτε . Και ο λαος Αφου ενημερωθησαν φιλοι και ενθοοι εις το εξωτερικον τ * _ε ° 1 ΤΒ _^ πορειας των συνομιλιων επι του Κυπριακου , προχθες Πεμπτην , ενημερωθη και το Υπουργικον Συμβουλιον και ο Προεδρος της Γουλης . 'Ο λαος δμως δεν ενημερωθη . Οι / τε και διαφαινεται οιαδηποτε προθεσις υπευθυνου ενημερωσεως του . Αρμοδιοι και αναρμοδιοι καλουν τον λαον να αναμενη και επι πλεον εκφραζοντες οι ιδιοι αισιοδοξιαν , υπο β αλλουν αυτην εις τον λαον . Ουδεμιαν δε ευκαιριαν χανουν δια να διαβεβαιωνουν τον λαον δτι θα κληθη — εν καιρω βεβαιως και αφου δλα θα εχουν πλεον συμφωνηθη — δια να _εγκοινη τας συμφωνιας . Το ε'ιπωμεν και _ημεις πολλες φορες , το ειπον και αλλοι . Θα το επαναλαβωμεν : Ο λαος να ενημερωθη . να μαθη δλην την αληθειαν δι' δ , τι γινεται . Διοτι η επιμονος σιωπη των υπευθυνων εν μονον υποδηλοι : Φοβον . Φοβον δτι . εαν μαθη την αληθειαν ο λαος θα οργισθη . με συνεπειας _ονΛβλεπτουςΒ ΕΠΙΣΤΟΛΑΤ Ειμαστε υπαναπτυκτοι Αγαπητη . « Βνωμη » , Φτανει να _γυριση κανεις εστω και υστερα απο μια σαν * τομη παραμονη στο εξωτερικο για ν' αντιληφθη με την πρωτη ματια και εμπειρια ποσο ειμαστε Ανατολιτες κι' υποαναπτυκτοι . Μας αρεσει να λεμε δτι ειμαστε _προοδευμενοι σ' δλους τους τομεις κι' δτι τιποτε δεν εχουμε να ωφεληθουμε απο χους « ξενοι _/» κι' ας ειναι ο ' ι « ξενοι » αυτοι Ελληνες . Ελλαδιτες . Η αυταπατη αυτη μας αποκοιμιζει και δεν μας αφηνει να δουμε πιο περα απο τη μυτη μας . Πρωτη εντυπωση τα λιμανια μας , ο ' ι λιμενικες υπηρεσιες , η γραφειοκρατια που χρονοτΡι & ει και ταλαιπωρει , οε μιαν εποχην που δλες οι / ωρες , κι' εμεις βεβαια _, επιδιωκουμε αναπτυξη του τουρισμου μας . Ο γελοιος ελεγχος του αριθμου της μηχανης και του σκελετου των αυτοκινητων που επανεισαγονται απο τους ταξιδιωτες , ·με τους τελωνειακους υπαλληλους να ·ζητου _* απο τον ταξιδιωτη να τους δειξη τους αριθμους ' αυτους πανω στ' αυτοκινητο τ 0 υ ( και ποιος ξερει που βρισκονχαι ) πολλες φορες νυκτα και χωρις φως . Και το γελοιοδεστερο ακομα _αναγκαστικο ραντισμα του αυτοκινητου με νερο . που κανενα σκοπο δεν εξυπηρετει και που γινεται μονο για να _εισπραχτη καποιος ευνοουμενος πεντασελινα . 'Η φορολογια των δυο λιρων για το καθε επανεισαγομενο αυτοκινητο , χωρια απο χα εκφορχωχικα , δεν δικαιολογειται επισης με κανενα τροπο αφου τ' αυτοκινητα εχουν πληρωμενο το δασμο εισαγωγης τους . Υστερα απο χις ταλαιπωριες και τις οικονομικες αφαιμαξεις στο τελωνειο , βρισκομαστε επι _τελους στο δρομο γ _« α την πρωτευουσα . Μας λενε πως εχουμε τ ους καλυτερους δρομους κι ' δμως εχουμε τους χειροτερους . Στενοι δρομοι με ανωμαλο οδοστρωμα , που κανουν το αυτοκινητα να χορευουν . Σπανια _συναντας τα χαλια χους αλλου . Και τα οδικα ηθη μηδεν . Ταξιδευεις νυκτα και ελαχιστοι ειναι _αυχοι που χαμηλωνουν τα φωτα τους δταν _συναντησουν αλλο αυτοκινητο . Το αποτελεσμα ειναι δτι σε στραβωνουν και δεν ξερεις που πας . Στο θεμα αυτο ο ' ι υπηρεσιες τροχαιας αλλων χωρων ειναι αυστηρες . Υπαρχουν αλλου τροχονομοι με _μοτοσυκλετχες που ταξιδευουν στους πιο _πολυσυχναστους δρομους και συμβουλευουν . με ευγενεια , τους οδηγους . Εδω μολις νυκτωση η υπηρεσια χροχαιας γινεται αφαντη . Και την ημερα πολλες φορες . Κι' δταν καμμια Φορα την συναντησης σε ' κανενα δρομο δε _βρισκεχαι εκει για να _συμδουλευση . Καραδοκει πισω απο μια στροφη για ν α συλλαβη κανενα παραβατη για να εισπραξη η Κυβερνηση το προστιμο . Λες κι' αυτος _ναναι ο προορισμος κι * η αποστολη χης . Εφαρμοζει την απαραδεκτη τακτικη της « κλουβας » και του αιφνιδιασμου , που απαγορευεται στις αλλες χωρες . Αυτες ειναι ο ' ι πρωτες εντυπωσεις απο χον Κυπριακο « παραδεισο » . Το δυστυχημα ειναι που αυτες ειναι κι οι εντυπωσεις Των ξενων , θελουμε χουρισμο μα απεχουμε ακομα πολυ απο τα ουοιασχικα μετρα για την ενθαρρυνση του . Κι' _οωχα δεν ειναι βεβαια τα μονα « κακα » . 'Η Κυπρος ειναι γεματη « κακα » απο την κορφη ως τα νυχια , που χρειαζονται αποφασιστικη αντιμετωπιση και διορθωση . Τι κανει η Κυβερνηση γι αυτα και τ' αλλα . τα μεγαλυτερα χαλια μας Το Κυπριακον ψαρι βρωμαει απο το κεφαλι κι ' εμεις γυρευουμε ψυλλους σχ ' αχυρα . Μ' εκτιμηση ¦ Β . ΜΑΝΙΑΓΙΚΗΣ Λευκωσια 4 . 9 . 1968 η επιΛογπ υποψηφιων Εφεδρων Φιλη Βνωμη , Εις τα διαφορα Κ ΕΝ επελεγησαν οι _, υποψηφιοι ' . Εφεδροι Αξιωματικοι και απεσταλησαν εις ΣΕΑΠ δι εκπαιδευσιν . Ερωτουνται δμως ο ' ι αρμοδιοι : Εξεταζεται το ποιον των στρατιωτων τουτων Ασφαλως τυπικως « ναι » , αλλα μονον τυ . πικως . Δεν ενδιαφερει τους εκλεκτορας τι ειναι φθανει να υπαρχουν τα « Μ » . Τουτο δμως ειναι σκανδαλωδης ευνοια υπερ των Κυπριων Κομμουνιστων , οι οποιοι εξερχομενοι της ΣΕΑΠ ως αξιωματικοι , αναπτυσσουν μι » αν ψοβεραν αντεθνικην δρασιν . Το ιδιον δε οκριβως συμβαινει και με τους Υπαξιωματικους _! Κατεχω δε πολλα παραδειγματα και ονοματα , αλλα ο πολυτιμος χωρος της στηλης δεν επιτρεπει να τα αραδιασω . Προς τουτο καλουνται ο ' ι αρμοδιοι να λαβουν τα μετρα τους , για να μη Κομμουνιστικοποιηθη και ο στρατος . ' Τουλαχιστον να μεινη και ενα τμημα του Κυπριακου Ελληνισμου , ' εξω απο την Κομμουνιστικη Προπαγανδα . Φιλικωτατα , λ . Σ . 'Υψωνας 3 . 9 . 1968 . Ειδεχθης ο σοσιαλισμος Κυριοι , Εις την εκδοσιν της « Βνωμης » της παρελθουσης Κυριακης , Ι ης _Σεπτεμβριου , εις Βην ενδιαφερουσαν στηλην του συνεργατου σας « Δημοκρατικου » ανεγνωσα , μεταξυ αλλων , δτι « ο κομμουνισμος ειναι η ειδεχθεστερη μορφη του σοσιαλισμου » . ' , Προσωπικως , δεν πιστευω εις τον σοσιαλισμον και ειμαι ετοιμος να συμφωνησω δτι , ο κομμουνισμος ειναι η ειδεχθεστερη μορφη του . Αλλ' ο εκλεκτος συνεργατης σας , δστις φαινεται δτι υποστηριζει τον σοσιαλισμον , πως κατεφυγεν εις τον χαρακτηρισαον αυτον Διοτι , αν δεν απατωμαι , δεν δυναται να υπαρξη συγκριτικος βαθμος ανευ θετικου : δια να ειναι ο κομμουνισμος η ειδεχθεστερη μορφη σοσιαλισμου σημαινει δτι ο σοσιαλισμος ειναι ειδεχθης . Φιλικα , ΧΡ . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Λεμεσος 3 ) 9 ) 68 . Δημοσιες Τεχνικες Υπηρεσιας και ασυνπειες Φιλη Βνωμη , ' ' ' Τελευταιως πολλοι , προσαγονται εις το δικαστηριον διοτι ·αρχιζουν την ανεγερσιν οικοδομων ανευ αδειας . Πολυ ορθα κα ' ι . επικροτουμεν την εφαρμογην του Νομου αλλα αυτη δεν μπορει να ειναι μονοπλευρος . Υπαρχει νομος που προνοει χρονικον δριον δι' εκδοσιν αδειας οικοδομων υπο των αρμοδιων τμηματων Διατι δεν γινεται μια ερευνα και να επιβληθουν κυρωσεις _εις τας αρμοδιας υπηρεσιας δια την καθυστερησιν που επιδεικνυουν πολλακις . Ειναι εις γνωσιν των αρμοδιων δτι δι' εκδοσιν αδειας οικοδομων χρειαζονται αι Κυβερνητικοι 'Υπηρεσιαι χρονικον διαστημα 4—10 μηνων η και περισσοτερον . Φιλικωτατα Κ . _1 ΑΚΩΓΙΔΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Τελουμεν σημερον εν τω ιερω ναω Αγιου Παυλου , Λευκωσιας , ετησιον μνημοσυνον του προσφιλους ημων υιου και αδελφου ΤΑΚΗ ΠΟΧΟΥΖΟΥΡΗ και καλουμεν παντας τους τιμωντας την μνημην αυτου δπω ' ς παραστουν και δεηθουν μεθ' ημων . Οι Βονεις και αδελφοι . Εγγραφητε ουνδρομηται εις την ΒΗΠΜΗΜ Ποια . _γνωρι % _& χ € _γΚ € για ιην ρονιερνα _Ηουοτικη ιγνεα γενια ι ιι _^^ Γ _^ _υ _^ Ι Συνεχιζουμε σημερα την ερει / να μας πανω στο θε · _μοι της μοντερνας μοι / σικης με τις αποψεις ενος _φοιτητοΟ / μιας κοπελλας κι' ενος μουσικοΟ . Ο Η . Φανοζ _Καραδιας _ςροιτητης Ο κ , Φανος Καραβιας ειναι τριτοετης φοιτητης της ιατρικης στο Πανεπιστημιο Αθηνων , Ενδιαφερουσες οι αποψεις του πανω στα θεμα : « Ενας πετυχεμενος χαρακτηρισμος της μουσικης ειναι το δτι αποτελει τη γλωσσα της ψυχης . Στην μουσικη εκφραζονται οι ποικιλες ψυχικες καταστασεις με το ρυθμο και την αρμονια των ηχων οπως ακριβως στην ζωγραφικη με την αρμονια των χρωματων και σχηματων . Στην εξεταση της _αισθητικης αξιας ενος μουσικου κομματιου , και . κατ' επεκταση ολοκληρης της μουσικης δημιουργιας μιας εποχης , νομιζω δεν πρεπει να εξεταζουμε αν αυτο που εκφραζεται με την μουσικη ειναι αυτο καθ' αυτο _ωραιο γιατι τοτε αποκλειουμε απο την καλλιτεχνικη δημιουργια καθε τι που εκφραζει ψυχικα παθη που καθε αλλο παρα σαν ωραια μπορουσαν να χαρακτηρισθουν , δπως για παραδειγμα ο θυμος , ο _φοδος , το αγχος , ο ποθος και τοσα αλλα . 'Εξ αλλου ·εχουν χαρακτηρισθη , και ειναι πραγματι αριστουργηματα δημιουργιες της κλασσικης μουσικης που εκφραζουν αυτες ακριβως τις ψυχικες καταστασεις . » Αλλ' ουτε παλι πρεπει να εξεταζεται ενα μουσικο κομματι μονο σαν συνολο ηχων με ρυθμο και αρονια και να ψαχνουε να βρουμε αν . ' ολα απο την αποψη αυτη ειναι τελεια , διοτι πολλες ψυχικες καταστασεις δεν εκφραζονται με αρμονια και ρυθμο γιατι θα δωσουν διαφορετικη εντυπωση και θα μεταβληθη το ποιον τους και η χαρακτηριστικη . χροια τους . Εκεινο που κατα την γνωμη μου πρεπει να εχουμε υπ' οψιν μας δταν χαρακτηριζουμε ενα μουσικο κομματι σαν « ωραιο » η « ασχημο » ειναι το αν . ο συνθετης πετυχε με τους φθογγους να δημιουργη ακουστικα αρεθισματα τετοια που στην συνειδηση μας να υπενθυμιζουν καταστασεις τετοιες που θελει να εκφραση » Απο αυτην ακριβως την αποψη εξεταζοντας την μοντερνα μουσικη νομιζω πως εχει _πετυτ χει σε μεγιστο βαθμο . Το γεγονος δτι αρκετοι — κυριως ηλικιωμενοι και θρησκοληπτοι — τασσονται εναντιον της μοντερνας « μουσικης οφειλεται στο οτι η δεν ανεχονται ¦ την ανησυχια της συγχρονης νεανικης ψυχης καθως , και δλες τις ψυχικες καταστασεις που εχει δημιουργησει , η ασταθεια των ημερων μας να εκφραζονται στην μουσι _, κη η το δτι δεν μπορουν να συλλαβουν τα « μηνυματα που θελουν να εκφρασουν , « οι εξαλλοι νεαροι- με τα μακρια μαλια » _, Η αποψη των ειναι εντελως λανθασμενη . ·¦ Αν για παραδειγμα μετεδιδε - ο ραδιοσταθμος μας τον _« Οιδιπ _, _ρδα » η τις « Ορνιθες » στην κινεζικη γλωσσα ασφαλως θα . κλαιγανε η- θα γελουσαν ( αναλογως ) μονο δσοι ξερανε κινεζικα . Οσον αφορα τους αλλους θαταν το λιγωτερο αναιδεια να χαρακτηρισουν τα εργα αυτα ανοητα' απλως δεν ξερουν κινεζικα . »* Η μοντερνα μουσικη εχει κατορθωσει να εκφραση σχεδον τελεια τις ανησυχιες , τις επιδιωξεις , το αγχος , την αγωνια , το θαρρος , την ελπιδα , την πληξη Εξαλλοσυνη και υστερισμοι για ενα μουσικο συγκροτημα νεαρων . Η αιτια ολου αυτου του κακου θα ειναι αρα γε η « κλασικη » μουσικη του 21 ου αιωνα και την μοναξια της νεανικης ψυχης δπως . ακριβως την εχουν διαμορφωσει ο ' ι καιροι μας με τις διαρκως μεταβαλλαμε νες καταστασεις , τις αντιθεσεις , την ρουτινα , την αβεβαιοτητα , τον αυτοματισμο , την συγχυση . Και το εφημερο , της επιτυχιας των δημιουργιων της εκφραζε ακομη το πνευμα της εποχης . Και' εχει για τουτο χρησιμοποιησει δλα τα μεσα απο το κλασσικο πιανο « μεχρι τους παραδοξους ηχους των ηλεκτρονικων μηχανηματων . Το οτι η κλασσικη μουσικη εχει και θα εχη _απηχηΡη σε καθε καλλιεργημενη ψυχη' ανεξαρτητα απο τα χρονια που θα περασουν ενω η μοντερνα « μουσικη εχει εφημερες επιτυχιες δεν σημαινει οτι η τελευταια ειναι . ασυναρτητο και ξεφρενο στρυγγλισμα της ζουγκλας . ' .. Εχουν απλως αλλαξει οι τροποι και τα μεσα εκφρασεως . Οπως ε ' χει αλλαξει . απο τοτε ο τροπος ζωης , η . μοδα στο ντυσιμο , η γλωσσα . 'Ο Πικσσσο θαυμαζει την : ' « Τζιοκοντα _» αλλα δεν . φτιαχνει πια τετοια εργα ενω _ εχει την ικανοτητα . Και τολμω να πω πως αν ζουσε σημερα ο Μπετοβεν θα εφτιαχνε κατι με λιγες διαφορες απο ιην μοντερνα μουσικη » , Η « 5 . Μαρια Ιωαννου υπαλληλος Και οι αποψεις νεας κοπελας : ¦ ΤοΟ ΝΙΚΟΥ ΓΑΣΙΛΕΙΟΥ εργαζεται σε δικηγορικο γραφειο . Στην ερωτηση μας σκεφτηκε για λιγο και μας αντερωσησε : « Τι εννοειται λεγοντας _μοντερνα μουσικη , τις αναρθρες κραυγες ωρισμενων ωργισμενων νεων που βγαινουν χωρις ιχνος μουσικης καταρτισεως η τους απαλους ηχους που σεργιανουν σ' ενα ηρεμο ρομαντικο _περιβαλτης δ . Μαριας Ιωαννου , που λον κανοντας σε να ξεχνας κι' αυτο τον πολεμο του Γιετναμ » Της ειπαμε δτι , λεγοντας μοντερνα μουσικη εννοουμε γενικα την μουσικη των καιρων μας απο τους πιο απαλους κα ' ι ηρεμους ρυθμους μεχρι και τους πιο παραξενους ηχους των ηλεκτρονικων οργανων . Σ' αυτο μας ειπε : ¦ « Φερνω τωρα στην επιφανεια τις πρωταρχικες μου σκεψεις . Μουσικη λοιπον , ειτε μοντερνα ειτε κλασσικη πιστευω δτι δει / παυει να ευχαριστη δταν εχει μεσα της τα στοιχεια της μουσικης , οταν οι φθογγοι συντεριαζονται με τη μελωδια , δταν ο στιχος ρυθμιζεται με τους ηχους με . τετοια αρμονια ωστε ακουοντας τους να αισθανεσαι πραγατικη -ευχαριστηση .. - » Εαν καποιος β γαζει αναρθρες ¦ κραυγες γιατι ετσι πιστευει πως- εξωτερικευει καλυτερα τον κοσμο _^ του αυτο ειναι ορθο . Αν πιστευει δμως πως κατ' αυτο το τροπο δημιουργει μουσικη τοτε ασφαλως χανη το νοημα της η μελωδια , δπως εξαλλου ειναι απατη το να πιστευης δτι ενας σκοπος πλημμυρισμενος απο μια νοσηρη δοση ρομαντισμου , μπορης να πης , δτι περιεχει μουσικη ποιοτητος » Η μοντερνα μουσικη λοιπον δπως κι' δλες οι τεχνες δεν χανει την αξια της δταν δημιουργει το υψος της Τεχνης της » . Ο κ . Μαριο Μελετιου των Α _€ Εδ Ο κ . Μαριος Μελετιου , γνωστο μελος του μοντερνου συγκροτηματος των _ΑΟΕδ και παραγωγος μουσικων προγραμματων του ΡΙ Κ ε ' χει φυσικα το δικο του « πιστευω » για την μουσικη του καιρου . μας , « Προσωπικα πιστευω , μας ειπε , πρωτα απ' δλα πως και η μοντερνα μουσικη ειναι κι * αυτη , δπως η λαικη και η σοβαρα κα ' ι κατ' _^ επεκτασιν _, ενα παρακλαδι της ελαφρας μουσικης . _ > Το καθενα ειδος απ' αυτα ειναι προσαρμοσμενο για ωρισμενες καταστασεις κα ! περιβαλλοντα και γραμμενο για ωρισμενες εποχες . » Λοιπον η μοντερνα « μουσικη ειναι γραμμενη η μαλλον ραμ . ενη για την σημερινη εποχη . Δεν ειναι ευκολο , τουλαχιστο για μενα , να φαντασθω την εποχη αυτη που ζουμε , χωρις την μοντερνα μουσικη . » Μια διασαφησις : Οι περισσοτεροι , δταν μιλουν σημερα για μοντερνα μουσικη , εννοουν απλως τον στενο κυκλο των εξαλλων , ας πουμε , τραγουδιων . Αυτο ειναι το μεγαλο λαθος και ελπιζω εσεις κανοντας μου την ερωτηση αυτη να μη θελετε την γνωμη μου για τα τοοο φτηνα αυτα « εξαλλα » τραγουδια με τους αρρωστους τραγουδιστες . » Παντως , αν και σ' αυτο το σημειο θα θελατε την- γνωμη μου , _^ σας λεγω μονο πως ειναι πολυ λιγα τα τραγουδια του ειδους αυτου που αξιζουν και στεκουν μουσικα . Τα περισσοτερα « γραφονται » γιατι , επι _παραοειγματι _, ο ταδε τραγουδιστης εχει « πιαστει » με ενα του πρωτο τραγουδι και δπως γινεται συνηθως , τα υπολοιπα ' του ας ειναι και συγχαμερα 6 α που . ληθουν . » Κοι κατι αλλο . Αν ενας νεος , μεχρι εικοσι ετων , σας πη πως δεν του αρεσει η μοντερνα μουσικη — τα εξαλλα τραγουδια — νασαστε σιγουρος πως σας λεει ψεμματα . Σε δλους τους νεους αρεσει αυτο το ειδος της μουσικης γιατι απλουστατα ειναι πολυ κοντα στο πνευμα της εποχης και πιο ειδικα στην ' ιδιοσυγκρασια των σημερινων νεων . Νομιζω θαταν παραλογο να κατηγορηση κανεις την ·αληθινη μοντερνα μουσικη . θαταν ακριβως το ιδιο πραγμα να κατηγορηση ενας ανθρωπος του ¦ 1700 , την τοτε -επικρατουσαν μουσικη αυτη που ¦ λεμε σημερα κλασσικη , σοβαρα _μουσικης • _^ Οπωσδηποτε θα μου ' ' πητε πως δεν ειναι καθολου το ιδιο γιατι η διαφορα των δυο αυτων ειδων ειναι τεραστια » Μηπως δμως ο σημερινος ανθρωπος με τον ανθρωπο του 1700 ειναι το ιδιο Μηπως ο σημερινος ανθρωπος δεν ειν . ιι κατα εκατο φορες πιο ·επιπο ·' _-αι . ος _, σ' δλα του , απο τον . ανθρωπο- του 1700 ' ' >> Λοιπον καταληγω ! -Η . μοντερνα μουσικη του 1700 _, _ηιαν αυτη που λεμε σημερα « κλασσικη σοβαρα » και η μοντερνα μουσικη του 1968 ειναι η σημερινη , αυτη που εχουμε τωρα . Δηλαδη με δυο λογια θελω να πω δτι η μοντερνα μουσικη για καθε ι _1-ποχη ειναι απλουστατα η _μυχ-ο ·.-κη που γραφεται , γεννιεται στα μετρα του κοσμου που ζει . _ » Αν σας φαινεται παραξενο το δτι , εγω , μελος , μον-ι ο νου συγκροτηματος δεν υποατ · , _·::.,.. ) φανατικωτατα δπως _ασφοΛως θα περιμενατε . την εξι _« . ' ν . η κοινως μουσικη 0 α _οας ι 1- ' . < _νο : υμισω ακομη μια φορα την _οηπκη γραμμη του _συγκροτησητος στο οποιο ανηκω : « Γασικη γραμμη των Α 0 Ε 8 ειναι η ορθη εκτελεσις τραγουδιων αξιας και ουδεποτε θα ξεπεσουμε . στην εκτελεση _φτηνων ' . _ιεξαλλων » τραγουδιων » .. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ : Οι ' αποψΜς του καθηγητου της μουσικης κ . Α , _Πετριδη και αλλων . _______ _ % _^_ _αΨ ___ _Τ _^~ : __ _Μι _'& Ζλ ΑψΜι _^^ Ψλ ___ Μ Μεσα στη σιωπη πλαθουμε τον κοσμο . . .. ' . ' μεσ' τον στοχασμο ! . . Λεν , πως μειναμε πισω . πολυ ,. . . ·' . ..-δεν το πιστευω . ... Δεν ειναι παντα οι φωνες η μαρτυρια μας ! · Περιμεναμε καιρους πολλους ·' ¦ - ¦ . ' ¦ '¦ - ·'· να ξαλαφρωσουμε απο το βα ρος . των υποσχεσεων . . . ' . ·' . ' . - Επειτα αρχησαμε να ψηλαφαμε τα ερειπιο , ειχαμε αναγκη . απο μια αρχη . . - Μια αρχη που να μη στηριζετε στο χαος του πολεμου . στην πιθανοτητα της ειρηνης ! Δεν μπορουσαμε αλλο να χυνουμε το αιμα ' ¦ •για ανθρωπους που δεν μισησαμε . ¦ - . Ν α β ροντοφωναζουμε για ιδανικα ' - που αμαυρωθηκαν ! 1 ' ¦ Τωρα : ηρθε ·το χαμογελιο να ' πν ' ιξη την _καταθλιψη ο στοχασμος πηρε τη μορφη του ανασχηματισμου ! ' . _·' ¦ : ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ : ' , Λευκωσια 9 ) 8 ) 1968 . , ' . ·' .. - ¦ Μ _^ __ . —ι _« _% ν « _% νΜνΛν . _% ν . _% νΛν _· , Λν . νΛ . ν . _'Λννιν . 'Λν ι ΚΥΚΕΝΙΑ ι ι ν _^ _ΑΟΟΝ — ΛνΗΕΕΙ _, > | _|οιδοαοαοτηε^υΕξ _ιΠΑΝΕΙΜΕΝΙΕΗΙΙΥι Ρ ¦ ¦ ·¦ ' _¦ . ·< 5 . Βιιιι _* _Αιγ _ΟοηαιΙιοηεα ~ ι _« Ρ' - ¦ _Οοηιβ αηα 5 πη _§ _γονιι _ιηεηαβ υς Β . ' _δοιηβιιιιηβ Νβ _« ν ιο _| _τ _Κγτεηια % Ε ΓΚΙ 8 ΤΟΙ , ΗΟΤΕΧ _ΟΚΟυΝΟδ V £ Τ-β Ι . 321 ι * ' ' ** _Ι , ' , * _ΜΜ'ΜΜΜ' * ΜΜ , _' _**^ , ' * _ , _ΜΜΜ * _ * , ** _' * _ * , *** Μ * _''^ _^ _^ _^ _^ _^ _^ ¦ ΔΕΚ,ΑΚΕΛκαιψαρεμα σεθοΛανερα Την _ττερασμενη Κυριακη δημοσιευθηκε στην « Χαραυγη » « απαντηση » δηθεν της Κομματικης Ομαδος του ΑΚΕΛ , Αγιου Σαββα Λευκωσιας , σε ενα « υβριστικο » φυλλαδιο του ΔΕΚ εκδοθεν εξ αφορμης του Τσεχοσλοβακικου . Παραλληλως προς _τ . > δημοσιευσιν του πληρους κειμενου του φυλλαδιου του ΔΕΚ , δημοσιευομεν και απαντησιν του Παραρτηματος ΔΕΚ Αεμεσου προς την Κουαουνιστικην 'Ομαδα ΑΚΕΑ του Αγιου Σαββα . Πιοτο στην Ρωσικη τακτικη , το ρωσαφιλο ΑΚΕΛ , _ακολουθει κατα γραμμα τα διδο , ¦ μαια της ρωσικης προπαγανδας . Ετσι και το ΔΕΚ το βλεπει σαν Κομμα τοΟ κ . Ευδοκα . Δεν το βολευει να το δει , δεν ¦ μπορει να το αντιμετωπιση οαν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ , γιατι δεν ειναι δυνατον ν' ανεχθη αλλο οργανωμενο κομμα στον Κυπριακο ΧωΡ ° ·, , , Μικρος ειναι ο χρονος υπαρ ξεως του ΔΕΚ , αλλα μεγαλη η προσφορα του . Και εχει πικραν πειραν το ΑΚΕΛ . Νοιωθει δτι καποιος αλλος μπηκε στα « ταραφια » του . Βι' αυτο κα ' ι η μηνις του εναντιον του ΔΕΚ . Διαισθανεται δτι εληξεν η βασιλεια του , γιατι αφυπνισθη ο λαος . Και πυκνωνει καθημερινως τις ταξεις του Δημοκρατικου Εθνικου Κομματος . Κα ' ι ανησυχει το ΑΚΕΛ . Δεν του αρεοει κατι τετοιο . Δεν του αρεσει η αληθεια . Προ τιμα να ψαρευη σε θολο νερα . Αντιγραφουμε απο την ΧΑΡΑΥΒΗ της Κυριακης 1 η Σεπτεμβριου , για το « υβριστικο φυλλαδιο του ΔΕΚ » . « ΟΙ βρισιες δμως δεν δει χνουν παρα ελλειψη πολιτικων επιχειρηματων , νευρικοτητα και αδυναμια των συγγραφεων του φυλλαδιου να υποστηριξουν με λογικα επιχειρηματα τ ' ις θεσεις τους » . Συμφωνουμε απολυτα με την πιο πανω παραγραφο . Ποιος δμως υβριζει Το ΔΕΚ η το ΑΚΕΛ Και μια απλη αναγνωση των δυο κειμενων ειναι αρκετη για να βγαλη κανεις το συμπερασμα του . Και να δη με ποιο τροπο το ΑΚΕΛ υποστηριζει « με λογικα επιχειρηματα τις θεσεις του » . Γρηκε δμως το ΑΚΕΛ υβριστικο το φυλλαδια του ΔΕΚ γιατι στην γλωσσα του η ·λεξις ΑΛΗΘΕΙΑ σημαινει < _·υβριν » . Και φοβαται τις « υβρεις » το ΑΚΕΛ . Μας τοποθετει ·το . . ΑΚΕΛ στην χορεια των απροσοοκητων « φιλων » της Τσεχοσλοβακιας . Και διερωταται πως ειναι δυνατον εμεις οι « Ιμπεριαλιστες » να υποστηριζουμε μια κομμουνιστικη χωρα . Και ο ' αυτο , αφου θελει απαντηση η κομματικη ομαδα του ΑΚΕΛ , θα την εχει . Ειμαστε ελευθεροι ανθρωποι . Και η συμπαρασταση μας ηταν και ·ειναι για ανθρωπους που αγωνιζονται για την λευτερια τους . Σ' αυτους που προτασσουν τα γυμνα τους στηθη στα Ρωσικα τανκς .. Σ' αυτους που βαφουν με το αιμα τους την _^ ασφαλτο των δρομων της Πραγας , νεκροι απο ρωσικες σφαιρες , ρωσικα πολυβολα , ρω σικα τανκς . 'Εκει που πρεπει ν' αμυνθη το κομμα του κ . Παπαιωαννου , προκαλει . Και θελει να διαβασουμε την μεταπολεμικη ιστορια για να οουμε την δραση των « νεοαποικιοκρατων » . Εμεις την ιοτορ ' ια την ξερουμε και δεν την παραποιουμε . Και αφου το θελει το ΑΚΕΛ θα του την θυμησουμε , και περιμενουμε και παλιν να μας διαψευση . Κανουμε μια συντομη αναδρομη μονο στα τελευταια 30 χρονια 1939 Ποιος επετεθη κατα της Πολωνιας και προσηρτη . σε τις Ανατολικες Της επαρχιες 1940 Ποιος κατελαβε και προο ηρτησε τας Λιθουανιαν , Λεττονιαν και _Εσθονιαν Ποιος επετεθη κατα της Φινλανδιας και προσηρ . τησε ωρισμενες επαρχι . ες της 1941 Ποιος προσηρτησε ιις Ρουμανικες επαρχιες Γεσσαραβιας και _Γουκοβι . νος 1 945 Ποιος προσηρτησε εδαφη της Τσεχοσλοβακιας και Ιαπωνιας , Ποιος προεβαλε αξιωσεις επι Τουρ . κικων εδαφων 1946 Αρπαγη εδαφων απο Αφγανισταν . 'Απο ποιον 1 947 Προσαρτησις 'ΑνατολιΙ · κης Ευρωπης . Απο ποιον 1948 Παλιν η Τσεχοσλοβακια . Ποιος της εστειλε το τελ _εσιγραφο και ποιος την κατεκτησε 1950 Ποιος επετεθη εναντιον της Κορεας 1953 Τι εγινε στον λαο της Ανατολικης Βερμανιας 1 956 Τι εγινε στην Πολωνια 1 956 Τι εγινε στην Ουγγαρια Ποιος ηταν ο Ιμρε Ναγκυ και τη απεγινε Και ο Μαλετεφ τι ηταν και τι απεγινε 1956 Βια το Σουεζ ξερουμε . Οι Αγγλογαλλοι ιμπεριαλιστες . Δεν πιστευουμε να το ξεχασε κι' _ρτυτο ιο ΑΚΕΛ οπως τα αλλα ! ! 1957 'Επιθεσις κατα Κεμου και Ματσου . Απο ποιον 1959 Εισβολη στο Θιβετ . Απο ποιον < - ¦ - ' 1959 Εισβολη εις Ινδικα εδαφη και καταληψιις των . Απο ποιον 1960 Επεμβασεις εις Λαος ,. Κουβα , Κογκο . Απο ' ποιον ' ·· 1955 Το αφησαμε τελευταιο . ·· ΟΙ Αγγλοι ιμπεριαλισται πολεμουν εναντιον των ιμπεριαλιστων της ΕΟΚΑ Που ητο το Α ΚΕΛ Προκαλουμε το' ΑΚΕΛ να ξεκαθαριση την θεση του . Ειναι το _ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΝ ΚΟΜ ΜΑ ΕΡΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ η ειναι το _ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ . Και εαν συμβαινει το δευτερον , γιατι δεν ΤΟΛΜΑ να εμφανισθη δημοσιως ετσι Βιατι προτιμα την ΕΙΣ ΤΗΝ 14 ην ΣΕΛΙΔΑ ΕΥΘΥΝΗ ΗΒΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ _λοντος , ο ιδιος αυτος λαος _ακατατοπιστος και αφου μετετραπη σε αβουλη μαζα και πιοτεψε κατα τροπο _προσωπολατρικο στο Μακαριο « ενεκρινε » τις Συμφωνιες με την αποθεωτικη υποδοχη στο Μακαριο , ο οποιος μεσα στην ομαδικη αυτη φρενιτιδα του ενθουσιασμου ανεφωνησε το « Νενικηκαμεν αδελφοι » . Και συνεχιστηκε η λαικη επιδοκιμασια της _Ζυριχης _μενοι το Δεκεμβριο του 1963 . Μετα την Τουρκικη ανταρσια ολοι πια . χ « ι ' ·% _·* αι Μακαριος , επερριψαν τα . ηαντα στ © ασταθες και το αδικο των _Συμφωνιων της _Ζυριχης . ΟΙ ιδιοι ανθρωποι , © ιδιος λαος και ο ιδιος ηγετης ( εκτος μερικων λαμπρων εξαιρεσεων ) ενω θεωρουσαν τη _Ζυριχη σαν νικη και επανηγυριζαν , τωρα . ωμολογουσαν οτι αυτη απετελεσε τον προξενο των δεινων του Κυπριακου λαου . Βια να μην επαναληφθη το Ιδιο θανασιμο σφαλμα και τη φορα αυτη θα πρεπει ο λαος να ενημερωθη εγκαιρως για τη λυση που προτεοιμαζεται . Οι υποσχεσεις και ο ' ι διαφορες δηλωσεις δεν πρεπει να παραμεινουν λογια κενα γιατι τοτε _αποβλεπουν στο να _αποκοιμησουν το λαο και οχι να τον ενημερωσουν . Δυστυχως ο ατυχος αυτος λαος συνεχως ναρκωνεται και δεν λαμβανεται υπ' οψη απο την ηγεσια του . Προσφατο παραδειγμα : Οταν στις 12 του Βενναρη . Ι % _8 , προκηρυξε ο Μακαριος Προεδρικες εκλογες , κατα τροπον αιφνιδιαστικο ( ο αιφνιδιασμος _εξυπακουει , εκτος των αλλων σκοπιμοτητων του . και ελλειψη σεβασμου προς τη γνησια θεληση του λαου ) , υποσχεθηκε , μεταξυ πολλων αλλων , και τη διατυπωση εγγραφου κειμενου εντος ενος μηνος περιπου » που θα αποτελουσε τη βαση συζητησεως για τη συνταξη νεου Συνταγματος . Ακομα ο λαος να ενημερωθη για το « εγγραφο κειμενο » . Ηδη αρχισε η δευτερη φαση των ενδοκυπριακων συνομιλιων , συζητουνται « Θεματα ουσιας » και ο λαος τιποτε δεν γνωριζει . Ενω σοβαρη μερις του τυπου απαιτει ενημερωση του λαου ο « _αθεραπευτως αισιοδοξος » Μακαριος δηλωνει οτι πιθανο να υπαρξη λυση συντο μωτατα , προ του τελους του ετους . Υπαρχουν πληροφοριες για πιθανη λυση εντος του μηνος αυτου . Ε ν ο ν ο μ ατι της περιφρουρησεως του εθνικου μας μελλοντος και αυτης τουτης της επιβιωσεωςμας απαιτουμε η λ η ρ η εν η με ρ ωο η τ ο υ λαου κατα τ η δια ρ _> £ ε ι α των συνομιλιων . Ολοι συμφωνουν ( Προεδρος Μακαριος , ηγεσια ΑΚΕΛ , Τυπος , κλπ . ) πως οποιαδηποτε Συμφωνια για λυση πρεπει να εχη τη τελικη εγκριση απο το λαο . Η αποψη αυτη , που αδιστακτα την υποστηριζουμε , πρεπει να εφαρμοσθη κατα τροπον ουσιαστικο . Να υπαρξη πραγματικη και γνησια λαικη εγκριση . Ο ασφαλεστερος και γνησιωτερος τροπος , εκφρασεως της επιδοκιμασιας η αποδοκιμασιας απο το λαο ειναι το Δημοψηφισμα . Εξυπακουεται οη κατα το δημοψηφισμα θα τεδη ενωπιον του λαου . το περιεχομενον της συμφωνιας προτου υπογραφη . Απαιτουνται ομως ωρισμενες βασικες _προυποθεσεις . 1 ) Να _τεθη υπο τη _κοιση του αποκλειστικα το περιεχομενο της Συμφωνιας χωρις καμμια προσωπικη η πολιτικη συσχετιση . Αν π . χ . προκηρυχθουν Προεδρικες η Γουλευτικες _εκλογες κ > _χι ταυτισθη η εκλογη με εγκριση 4 _απωρριψη της Συμφωνιας τβτε η ταυτιση αυτη αποτελει νοθευση της λαικης κρισεως . Πρεπει _ το Δημοψηφισμα να αποπροσωποποιηθη . 2 ) Να παρασχεθη ευλογο χρονικο διαστημα μεχρι του Δημοψηφισματος ωστε να υπαρξη πλατεια συζητηση και ενημερωση επι του περιεχομενου της Συμφωνιας . 4 ) Να υπαρξη ελευθερη επικοινωνια με το λαο ωστε να γινη η διαφωτιση κατα το καλυτερο δυνατο τροπο . Και προς ολες τις κατευθυνσεις , και για ολα τα μεσα ( Τυπος , ραδιοφωνο , τηλεοραση , συγκεντρωσεις , ομιλιες κλπ ) . 4 ) Να αποφευχθουν © Ι εκβιασμοι τοσον ο ' ι εσωτερικοι ( εκφοβισμοι , καταπιεσεις , απειλες , κλπ ) οσον και οι εξωτερικοι ( π . χ . « αν δεν εγκριθη τοτε πιθανο να υπαρξη Τουρκικη εισβολη ») . 5 ) Το Δημοψηφισμα δεν πρεπει να ειναι θεμα απλης πλειοψηφιας . Να _θεωρηθη σαν ποσοστο επιτυχιας εκεινο που αναγνωριζεται σαν τετοιο διεθνως και ιστορικως σε παρομοιες περιπτωσεις . 6 ) Βια να υπαρξη μια τετοια γνησια και ελευθερη εκφραση της κρισεως του _λαου πρεπει να δημιουργηθουν αληθινα δημοκρατικες συνθηκες . Να πνευση κατα _τιιν υπο συζητηση χρονικη περιοδο πραγματικος αερας ελευθεριας και δημοκρατιας . Και αυτο μπορει ν α γινη μοναχα μ ε υπηρεσιακη Κυβερνηση κ © ι- ν η ξ εμπιστοσυνης να _προετοιμαση και δ ιεξαγαγη ενα τετοιο Δημοψηφισμα . _- * - - » - - ·· Μια και εγκατεληφθη η « γνησια » Ενωση να μη χαθη τουλαχιστον και η γνησια ανεξαρτησια . Και γνησια ανεξαρτησια δεν νοειται χωρις το δικαιωμα ασκησεως της αρχης της αυτοδιαδεσεως του λαου σαν συνολου . Ευθυνη φερει οχι μοναχα ο Κυπριακος λαος και η ηγεσια του αλλα και η Ελληνικη Κυβερνηση . Η Ελληνικη Κυβερνηση θα πρεπει να συναισθανεται την ευθυνη της εναντι του Ελληνισμου της Κυπρου τουλαχιστο στον βαθμο που τη συναισθανεται η Τουρκικη Κυβερνηση εναντι των Τουρκων της Κυπρου . Δεν πρεπει να βαυκαλιζεται με τη ψευδαισθηση οτι θα μπορεση να επιρριψη τις ευθυνες , σε περιπτωση λυσεως εθνικως αναξιας , στον _ανδενωτισμο των Κυπριων και του Μακαριου παρολον που ο Προεδρος της κ . Β . Παπαδοπουλος εδηλωσε κατα την επισκεψη του στη Κυπρο τον Αυγουστο του 1967 οτι δεν « ειδε _ανθενωτικους » . Με _μαθηματικην ακριβεια ειναι γνωστο πως το αντιθετο θα συμβη : 'Ο Μακαριος δηλ ., θα τα φορτωση ολα στην Ελληνικη Κυβε ρνηση ( π . χ . απεσυρε τον Ελληνικο στρατο απο τη Κυπρο , μας εγκατελειψε , αφησε τη Κυπρο ανυπερασπιστη , κλπ ) . Το επιχειρημα οτι οι Κυπριοι δεν θελουν την Ενωση » η « προτιμουν να βρουν τη λυση που οι ιδιοι επιθυμουν » αποτελει προσχημα αποφυγης ευθυνων . Οταν το παιδι λοξοδρομει , οφειλει η μητερα να το επαναφερη στον ορθο δρομο . Παντως δεν δικαιουται να το εγκαταλειψη . Κανει ς δεν προκειταιναξεφυ γητων _εθ ν ι κ ω ν ευθυνων τ ο υ κ α ι σε περιπτωση αδικης λυσεως θα υπαρξη λ β γ ο δ οα ι α ε ν α ν τ ι της ιστορια ς . . κ α ι τ ο υ ε δ ν ου ς _. Ιδιαιτερα δε η Κυπριακη ηγεσια δεν θα πρεπει να βασιζεται οτην ελπιδα ισοβιου παραμονης- της στην εξουσια . ' 'Ο λαος θα αφυπνισδη και μετα _βεβαιοτητος 8 α εκδηλωση τη κριση του . ΤΑΚΗΣ Χ . ΕΥΔΟΚΑΣ Η ΜΑΣΚΑ ΕΠΕΣΕ Το φυλλαδιο του Δ . Ε . Κ . Τα τελευταια γεγονοτα σχετικως με την _εισδολην της Σοβιετικης Ενωσεως κα ' ι των δορυφορων της εις την _Τσεχοσλο _δακιαν συνεκλονισαν βαθυτατα και εξωργισαν καθε ελευθερον κα ' ι δημοκρατικον ανθρωπον . Συγχρονως δμως συνετελεσαν εις το να πεση το προσωπειον το οποιον τοσον τεχνηεντως εφερον αι διενεργησασαι την εισδολην χωραι , με επικεφαλης την Σοβιετικην Ενωσιν , δταν αυτοεπαρουσιαζοντο ως οι μονοι προσταται της ελευθεριας , της Δημοκρατιας , της _ισοτητος κα ' ι _^ της δικαιοσυνης των μικρων καταπιεζομενων λαων _. Τωρα , χωρις προσωπειον , εφανη ο πραγματικος εαυτος των . Αναλγητος , αποτροπαιος , εγκληματικος , Ειναι ο ' ι νεοαποι κιοκραται , οι ανθρωποι της _διας και του φασισμου , Δια να . συγκαλυψουν την κακοηθειαν των και δικαιολογησουν την εισδολην των ιχρησιμοποιησαν γελοια επιχειρηματα και δικαιολογιας . Ειπαν δτι τους εκαλεσαν να επεμβουν Τσεχοσλοβακοι ηγεται . ' . _^ λ _? δεν ειπαν ποιο ι 'Αλλα _ολοκληρος ο Τσεχοσλοβακικος λαος και η παγκοσμιος κοινη γνωμη , ως εις ανθρωπος τους απο καλει- _κατακιητας και τους καλει να αποσυρθουν απο τα Τσεχοσλοβακικα εδαφη .. Η δικαιολογια των υπηρξε τοσον θρασεια δσον και η εισβολη των . Ο φασισμος . ανεβιωσεν τωρα υπο ερυθρον μανδυαν . Αλοιμονον εις δσους καλοπιστως επιστευσαν εις τον Κομ _« μουνισμον ως το εδεωδες κοινωνικοοικονομικον συστημα . Πρεπει να εδοκιμασαν πολλην πικριαν και απογοητευσιν τας τελευταιας ημερας . Πρεπει να εξηγερθησαν αι συνειδησεις των και να κατεκρημνισθησαν τα πιστευω των . Ειδικωτερον , δσον αφορ α τους Κυπριους Κομμουνιστας , η πικρια και η οπογνωσις των πρεπει να ειναι μεγαλυτερα δια δυο λογους : Πρωτον διοτι και η ιδιαιτερα πατρις των εμαρτυρησε κατω απο _ζυγον ξενων κατακτητων _αντιμετωπη σασα και αντιμετωπιζουσα το φασμα της _εισδολης και δευ-. τερον λογω της στασεως του κομμουνιστικου κομματος τηζ Κυπρου εις το οποιον ανηκουν , δπερ κατασταν αφωνοτερον ι _^ _χθυος ουδε μιαν λεξιν _ουσια-ι στικως ειπεν δια να καταδικαση τους Σοβιετικους _επιδρο-« μεις και τυρρανους του ιυ _^ _χυ-. σλοβακικου λαου , Στο τελευταιον ανακοινωθεν των _προσιτα θουν νο επιριψουν την ευθυνην των πατρωνων των εις τον _ιΡ ' . περιαλισμον . Οι Τσεχοσλοβακοι , ηγετες κατ' αυτους εφανη _* 3 Γ » ' > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 14 ην ΣΕΛΙΔΑ Εχομεν ηδη καλυψη τα περισσοτερα αγωνισματα χων Ολυμπιακων Αγωνων . Σημερα θα εξετασωμεν τις ριψεις . Τα αγωνισματα με τους γιγαντοσωμους αθλπτας _. Φοβερα ρεκορ στην ·σφαιροβολια . Ενδεκα Αμερικανοι και ισαριθμοι Ευρωπαιοι ξεπερασαν τα 19 μετρα . Λιγοι δμως ειναι εκεινοι που ξεπερασαν τα 20 μετρα . Μεταξυ αυτων των λιγων θα ανακηρυχθουν κι' οι νι _, κηται . Λογω Τ ης _ελαστικοτητος του αγωνισματος τουτου δυσκολα μπορει να προβλεψη κανεις τον νικητη . Παραθετουμε τους καλυτερους εΦετει νους σφαιροβολους : 21 . 78 Ρ . Ματσον ( ΗΠΑ ) . 20 . 75 Κ . Βουντς ( ΗΠΑ ) . 20 . 18 Μπιρλενμπαχ ( Δ . Βερμ . ) 20 . 10 Ν . Χοφμαν ( Α . Βερμ ·) 20 . 08 Ν . Μαγκαρντ ( ΗΠΑ ) . 20 . 03 Σ . Μαρκους ( ΗΠΑ ) . 19 . 94 Ν . _Σταινχαουερ ( ΗΠΑ ) 19 . 93 Βκραμπε ( Α . Βερμανια ) . 19 . 76 Μπιρλεμπεχ ( Δ . Βερμ . ) . 19 . 61 Γ . Γαργιου ( Ουγγαρ ·) . 19 . 33 Β . 'Ορρελ ( ΗΠΑ ) . . 19 . 30 Ρ . Μπρους ( _Σουηδ- ) . 19 . 28 Π . Κολναρ ( Βαλλ . ) . 19 . 28 Κ . Πατερα ( ΗΠΑ ) . Ελληνικο ρεκορ , 18 , 21 μ . τοΟ Τσαγκανικα , Κυπριακο ρεκορ 16 . 74 μ . του Λουκα και Παγκοσμιο ρεκορ 21 , 78 μ ' . Ματσον Δισκοβολια . Δυσκολω τερον να προβλεψωμεν . τον _νικηχην του αγωνισματος αυτου λογω της ασταθειας των ¦ αθλητων . Αθληται με ατομικα ρεκορ 66 περιπου μετρα ριχνουν πολλες φορες μονο 62 μετΡα · Ο νικητης πρεπει να ειναι εκεινος που θα ξεπεραση _^ τα 64 μετρα . Οι δωδεκα πρωτοι : 66 . 54 Τ . Συλβεστερ ( ΗΠΑ ) . 64 . 38 Β . Πους ( Καναδ . ) ' . 62 . 88 Λ . Μιλντε ( Βερμ . ) 62 . 78 Λ _Νχανεκ ( Τσεγ _·) . 62 . 4 ι Β . Νεβιλλ ( ΗΠΑ ) . 62 . 30 Λοσχ ( Δ . Βερμ . ) . 62 . 23 Τ , Γολμερ ( ΗΠΑ ) . 62 . 07 Β . Καρλσεν ( _Η'ΠΑ ) . 61 . 77 Ρ . Μπρους ( Σουηδ . ) . 61 . 34 Τ . Κοουλ ( ΗΠΑ )' 61 . 14 Ν . Νεου ( Βερμ . ) 60 . 92 Ρ . Τα _« ( Ν . Ζηλανδ . ) Κι / πριακο ρεκορ , 46 . 25 μ . του Παπακωστα _# Ελληνικο ρεκορ 55 . 06 μ . χου Καναδη και Παγκοσμιο ρεκορ Συλβεστερ 66 . 54 μ . Ο ακοντισμος ειναι το αγωνισμα των ΕυρωπαιωνΗ Αμερικανικη δυναμις δεν _ιμπορει να παρη τα σκηπτρα του αγωνισματος αυτου απο τους Ρωσους . Φαβορι ο Λουζις , ο οποιος _εμφανιζεται ως ο πιο σταθερος αθλητης , του αγωνισματος αυτου . ΟΙ δωδεκα καλυτεροι ακοντισται ει ν αι : 91 . 98 Β . Λσυζις ( Ρωσ . ) 86 . 10 Β . Νικιτσιουκ ( 'Πολ _·) 85 . 81 _Σχολλε ( Δ . ΒερΜ 85 . 58 Κουλτσαρ ( Ουγγαρια ) 84 . 88 Ζ . Κινουνεν ( Φινλανδ . ) 84 . 48 Σαλομον ( Ουγγαρια ) « Η _£ _Ι ·Σι _^ λο < Πολ ·)· 83 . 69 Χ . Στρουζε ( Βερμ . ) 83 . 24 Νιλσον ( Σουηδ . ) . 83 . 21 Μ . Μουρρο ( ΗΠΑ ) . 83 . 09 Π . Νεβαλλα ( Φινλ _·) 82 . 98 Λ . _Σχιουαρτ ( ΗΠΑ ) . Ελληνικο ρεκορ 77 , 30 μ . του Πιερρακου , Κυπριακον ρε κορ . 62 . 60 μ . του Κωνσταντινου Β . και Παγκοσμιον 91 . 98 μ . του Λουζις . Τελος εχομεν την σ φ υ ρ οβαλι α ν . Το αγωνισμα που παραμενει _αγνωσχον στην Κυπρον . Σκληραν μαχη θα δωσουν οι Κλιμ . Μπαιγερ και Ζι βοτσκυ για την _κατακτησα της πρωτης θεσεως . Τρεις δμως Ρωσοι καιροφυλακτουν δια τυχον στραβοπατημα των τριων _ανωχερω . Οι δεκατεσσερεις πρωτοι : 73 . 48 Ρ . Κλιμ . ( Ρωσ . ) 72 . 46 Ο . Μπαιγερ ( Δ . Βερμ ·) 72 . 00 Β . Ζιβοτσκυ ( Ουγγ . ) 70 . 71 Β . Κοντρατσεφ ( Ρωσ . ) 70 . 60 Λ . Μποντρατοεφ ( Ρωσ . ) 70 . 56 Λ . Σοι / πλιακωφ ( Ρωσ . ) 70 . 4 0 Χ . Μπραουμαν ( Α . Βερμ . ) 69 . 88 Χ . Φασλ ( Δ Βερμ . ) 68 . 82 . Ρ Τα . ι . μερ ( Βερμ ) 68 . 48 Χ . Κοννολυ ( ΗΠΑ ) 68 . 30 Ε . Μπαρκε ( ΗΠΑ ) 68 . 25 Τ . _Βκαιηχζ ( ΗΠΑ ) 67 . 94 Χλεμεφσκυ ( Ρωσ . ) 67 . 90 Σουγκαβαρα ( Ιαπων ·) - Κυπριακο ρεκορ () δεν υπαρχει , χο Ελληνικο ειναι 64 , 40 μ . του Μπαμπανιωτη και το Παγκοσμιον 73 . 74 του _Ζιδοτσκυ . Την ερχομενη Κυριακη το τελος 7 . 226 αθληται στους _Ολυμπι . _ακους του Μεξικου ! Η Ολυμπιακη Επιτροπη του Μεξικου ανεκοινωσε , οτε στους _προσεχεις Ολυμπιακους _αγωνας , οι οποιοι αρχιζουν στις 12 Οκτωβριου , εδηλωσαν συμμετο-Χη 7 . 226 αθληται , οι οποιοι αντιπροσωπευουν 119 χωρες . υ αριθμος αυτος αποτελει ρεκ ° Ρ __ συμμετοχης αθλητων . _¦^ τους Ολυμπιακους αγωνας *> υ 1952 , στο Ελσινκι , _συμμετειχαν 5 . 867 αθληται .. Πο-Μπ _£ θμοτε Ρ α 6 _^« ζ εΙνσι _τ ' ων '' Α , ( περιλαμβανει 421 ατο-Β _^ _- '/ ακολουθει της Σοβιετικης _γνωσεως με 401 , του Μεξικου _· _* < - κλπ . ¦ ··¦ .. · 27 οι Γαλκανικοι Αγωνες ΣιΙβου Διεξηχθησαν στο σταδιο Καραισκακη οι 27 οι Γαλκανικοι αγωνες στιβου . Οι αγωνες ηρχισαν την Πεμπτην , εσυνεχισθησαν την _^ παρασκευη και το Σαββατον και θα ληξουν σημερα το απογευμα . Των αγωνων συμμετεχουν δλαι αι βαλκανικαι χωραι πλην της Αλβανιας . Τα . πληρη αποτελεσματα : Α' ΗΜΕΡΑ 100 ιμ . ( ανδρων ) : 1 ) Τραικωφ ( Γ ) 10 . 6 2 ) Αιβαλιωτης ( Ε ) 10 . 6 3 ) Καρατσι ( Β ) 10 . 7 800 μ . ( ανδρων ) : 1 ) Γαλτσεφ ( Γ ) 1 . 48 . 8 2 ) Ουγγουρεαν . ου ( Ρ ) 1 . 49 . 3 3 ) Μετζιμουρετς ( Β ) 1-49 . 8 10 . 000 μ ( ανδρων ) : 1 ) Φαρσιτς ( Β ) 29 . 25 : 2 2 ) Κοριτσα ( Β ) 30 . 13 . 4 3 ) Τικχωφ ( Γ ) . 30 . 13 . 4 ΣΦΥΡΟΓΟΛΙΑ : 1 ) Κοστατσε ( Ρ ) 63 . 54 μ . 2 ) Πολιτης ( Ε ) 62 . 40 μ . 3 ) Τιμπουλσκι ( Ρ ) . 62 . 00 μ . ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ( ανδρων ) : 1 ) Τοντοσιγιεβιτς ( Β ) 2 . 09 μ 2 ) Μιλεκ ( Β ) 2 . 06 μ . 3 ) Σερμπαν ( Ρ ) 2 . 06 μ . 20 . 000 ΓΑΔΗΝ : 1 ) Κ αραιωση φογλου ( Ρ ) 1 ωρα 36 . 39 . 2 2 ) Ιλιε ( Ρ ) 1 ωρα 41 . 34 . 6 3 ) Στουκωφ ( Γ ) 1 ωρα 45 . 37 . 2 ΔΕΚΑΘΛΟΝ ( ανδρων ) α' ημερ . 1 ) _Τζουρωψ ( Γ ) 4 . 015 β . 2 . Σοκολ ( Ρ ) 3 . 561 β . 3 ) Χοντος ( Ρ ) 3 . 549 β . 400 μ . ΜΕΤ' ΕΜΠΟΔΙΩΝ : 1 ) _Μιχαεσκου ( Ρ ) 51 . 5 2 ) Βκερκωφ ( Γ ) 51 . 8 3 ) Μπιρμπιλης ( Ε ) 53 . 5 800 μ . ( γυναικων ) : 1 ) Νικολιτς ( Β ) 2 . 01 . 5 ( νεον ρεκορ βαλκανικων αγωνων και σταδιου Καραισκακη ) . 2 ) Σιλαι ( Ρ ) 2 . 01 . 8 ( ν . ρ . Ρ . ) 3 ) Μπερνα ( Ρ ) 2 . 07 . 6 ΔΙΣ Κ Ο Γ ΟΛΙΑ ( γυναικων ) : 1 ) Μανωλιου ( Ρ ) 59 . 22 ( νεο βαλκανικο ρεκορ και ρεκορ σταδιου ) 2 ) Καταραμα ( Ρ ) . 56 . 78 μ _= 3 ) _Στοεβα ( Γ ) 53 . 60 μ . 100 μ . ( γυναικων ) : ι ) Βκοθ ( Ρ ) 12 2 ) Λιουμπει ( Β ) 12 3 ) Μποτσεβα ( Γ ) 12 3 ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ( γυναικ . ) : 1 ) Γισκοπολεανου ( Ρ ) 6 . 30 μ . 2 . Γιντινα ( Ρ ) 6 . 05 μ . 3 ) Κοζιντσαρκα ( Γ ) 6 . 01 μ . Γ' ΗΜΕΡΑ ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ ( γυναικων ) : 1 ) _Ουρκια ( Β ) 4 . 594 6 2 ) Γιρπιλα ( Ρ ) 4 . 507 6 3 ) Πεντελε ( Ρ ) 4 . 484 6 ΔΕΚΑΘΛΟΝ ( ανδρων ) : Ι' ) _Τσουρωφ ( Γ ) 7 . 458 6 2 ) Στοκολ ( Ρ ) 7 . 1 . 91 β 3 ) Κοντος ( Ρ ) 7 . 131 β ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ( ανδρων ) 1 ) Σαμουτζι ( Ρ ) 7 . 60 . μ . 2 ) Σαρουκαν ( Γ ) 7 . 49 μ . 3 ) Μαριν ( Γ ) 7 . 46 μ . ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ( ανδρων ) : 1 ) Μιλενσκι ( Γ ) 71 . 72 α . 2 ) Ποπεσκου ( Ρ ) 71 . 28 -μ , 3 ) Ντιτσεφ ( Γ ) 66 . 94 μ . 1 . 500 μ . ( ανδρων ) : 1 ) Αθανασωφ ( Γ ) 3 ' 46 2 ) Γιρβιλης ( Ε ) 3 ' 47 4 3 ) Πετρωφ ( Γ ) 3 ' 47 8 ΣΦΑΙΡΟΓΟΛΙΑ ( ανδρων ) : 1 ) Κουσερκ ( Β ) 17 . 90 μ . 2 ) Μπαριτς ( Γ ) 17 . 74 μ . 3 ) Λεμονης ( Ε ) 17 . 34 μ . 3 . 000 μ . ΣΤΗΠΛ ( ανδρων ) : 1 ) Ζελεφ ( Γ ) 8 ' 45 4 2 ) Ιορντανωφ ( Γ ) 8 ' 47 2 3 ) Μιτικ ( Β ) 8 ' 50 8 4 X 100 ( ανδρων ) : 1 ) Γουλγαρια 40 4 2 ) Ρουμανια 40 9 3 ) _Βιουγκοολαβια 41 3 ΣΦΑΙΡΟΓΟΛΙΑ ( γυναικων ) : 1 ) Χριστοδα ( Γ ) 17 . 14 μ . 2 ) Καλαχραν ( Ρ ) 16 . 18 μ . 3 _)·Ζουμποβα ( Γ ) 15 . 60 μ . 200 μ . ( γυναικων ) : 1 ) Βκοθ ( Ρ ) 24 7 2 ) Ιουτεσκ ( Β ) 24 7 3 ) Πετρεσκου ( Ρ ) ¦ 25 ! Η Ελληνικη ομας ειχε δυο μεγαλας ατυχιας . Η πρωτη μεγαλη ατυχια ητο η απροσδοκητος ασθενεια του αλτου Β . Κουσουλα , ο οποιος επαθε ερεθισμα των αμυγδαλων του . Η δευτερη ατυχια ητο ο τραυματισμος της αθλητριας Χ . Σασαγιαννη η οποια ετραυματισθη κατα την διαρκειαν του αλματος εις μηκος . Με τας δυο αυτας ατυχιας χασαμε βαθμους . Περισσοτερον δε απο τον Κουσουλα ο οποιος ητ _·3 και το φαβορι του αλματος εις υψος . ΓΑΘΜΟΛΟΒΙΑ ( ανδρων ) : 1 ) Γουλγαρια 98 6 2 ) Ρουμανια 91 6 3 ) Βιουγκοσλαβια 77 6 4 ) Ελλας 37 6 5 ) Τουρκια 6 6 ΓΑΘΜΟΛΟΒΙΑ ( γυναικων ) : 1 ) Ρουμανια 55 β 2 ) Γουλγαρια 37 6 3 ) Βιουγκοσλαβια 33 β 4 ) 'Ελλας 1 β 5 ) Τουρκια 0 6 'Ο Μοσχης 84 , 72 μ . στο ακοντιο Ο ευρισκομενος εις Αμερικην , Ελλην αθλητης Μοσχης εις επιστολην του δημοσιευθεισαν εις 'Αθηναικας εφημεριδας αναφερει δτι κατα την διαρκειαν αγωνων ερριξε ακοντιο 84 , 72 μ . Το ρεκορ αυτο του Μοσχη απο-, τελει νεον βαλκανικο ρεκορ ( προηγουμενο του Μπιζομ 81 , 21 μ . ) καθως επισης και νεον πανελληνιον ρεκορ ( προηγουμενον Πιερρακου 77 , 30 μ . ) . * Η _επιδοσις αυτη του Μοσχη ειναι η πεμπτη καλυτερη 4 φετ . εινη _επιδοσις στον κοσμο . _^ _^ ΜΙΚΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ** Μεχα απο 1 1 χρονια (!) κατερριφθη το Πανελληνιον ρεκορ ακοντισμου γυναικων απο Γ . Δημοπουλου με βολη 38-78 την αθλητρια του Πειραικου ( παλαιο 38 , 60 της _Αστερηζ απο το 1957 ) . * * * Την παρελθουσαν Δευτερα η Εθνικη ομας καλαθοσφαιρας Ελλαδος ε νικησε τη ν Γουλγαρια με 62 — 57 . Κορυφαιοι του αγωνος οι Κολοκυθας και Πολιτης . ** Η . Λομβαρδου κατερριψε το περασμε ν ο Σαββατο το πανελληνιον ρεκορ χων 400 υ- ελευθερως με γρονο 5 . 14 . 8 , κατα την διαρκεια της κολυμβητικης ημεριδος . που διωρνανωσε ο ΠΑΟ στο ολυμπιακο κολυμβητηριο . Η ιδια αθλητρια κατερριψεν την Τεταρτην . κατα την διαρκειαν των Πανελληνιων κολυμβητικων αγωνων , το οεκορ χων 100 μ . πεταλουδας με νρονον Β 15 . * * * Την ιδιαν ημεραν η Γουλ _γαρικη καλ , αθοσφαιρικη ομας ενικησε εις _θεσαλονικην την αντιστοιχον Ελληνικη ομαδα με 78 — 71 . * * * Την παρελθουσαν Τεταρτην _διεξηχθη στο Σταδιο Β , _Σ-Π . υπο το φως των προβολεων φιλικος ογων _μιταξυ του ΑΠΟΕΛ και του Πεζοπορικου Νικητρια ανεδειχθη η ομας του ΑΠΟΕΛ με 4 — 3 . Αναπληρωματικοι ομαδαι ΑΠΟΕΛ 3 _ ΠΟΛ 0 . Ο φωτισμος δεν ειναι ικανοποιητικος . Οι αρμοδιοι πρεπει να επιληφθουν του ζητηματος . Λ Ο Ολυμπιακος Π . ε ν ικησε στην Κωνστανανουπολιν χην Τουρκικη ομαδα _Μπεσικχα με 1—0 . Στο ν πρωτο αγωνα 6 Ολι / μπιακος ενικησε παλιν με 4—2 . * * * Η νεα κληρωσι του Πανευρωπαικου Πρωταθλημαματος Κυπελλουχων ευνοησε παρα πολυ τον Ολυμπιακον Βι . Αντιπαλος του δεν ειναι πια η Δυναμο Μοσχας αλλα μια ανισχυρη Ισλανδικη ομας η Φραα Ρευκιαβικ . Γεβαια η προ κρισις . Α Στον τριτο αγωνα καλαθοσφαιρας μεταξυ Εθνικης Ελλαδος και Εθνικης Γουλγαριας η Ελληνικη ομας ενικησε με 75—68 την Γουλγαρικη . Απο την Ελληνικη ομαδα διεκριθη ο Τροντζος ο οποιος εση μειωσε 24 ποντους . ** Την ιδιαν ημεραν διεξηχθη εις θεσαλλονικην ποδοσφαιρικος αγων μεταξυ Ελλαδος και Τουρκιας . Αι δυο ομαδαι εξηλθαν ισοπαλοι ανευ τερματων . Η Ελληνικη ομας ητο . καλυτερα » Αξιζει να σημειωθη δτι στο 37 ' ισχυρο σουτ του Κουδα εκτυπησε στην δοκο . * * * Οι επομενοι Γαλκανικοι αγωνες στιβου θα διεξαχθουν στην Σοφια . Οι αγωνες θ * αρχισουν την 28 ην Αυγουστου 1969 και θα ληξουν την 31 ην του Ιδιου < μηνος . Υ α οηο _@ δινονν οξβοοφια και _χαρι θελετε να μαθετε την στενη σχεσι των σπορ με την ομορφια σας ΚΟΛΥΜΠΙ : Ειναι ενα θαυμασιο σπορ . Βυμναζει ολοκληρο το σωμα και του δινει ωραια γραμμη , _χαρι και αρμονια . Ιδιαιτερα τα προσθιο και η πεταλουδα γυμναζουν τους ωμους τα χερια και το στηθος ενω το κροουλ τα ποδια ( γαμπες ) και το αναπνευστικο συστημα . Μονο που χρειαζεται να κολυμπα κανεις πραγματικα κι' δχι να ... πλατσουλιζη στο νερο . ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ : Οταν γινεται με μετρο εχει πολλαπλα αποτελεσματα . Εκτος της γε _^ νικης ευλυγισιας που- αποκτα το σωμα , ε ' χει σαν ειδικωτερο αποτελεσμα την εκγυμνασα _, και την συσφιγξι των μυωνων των χεριων , των ωμων ειδικωτερα και του θωρακος . Αμετοχοι δεν μενουν βεβαια και οι _« μυς των ποδιων . Παντα δμως υπο την πρ _^ _υποθεσιχ δτι , δεν βα . . Οπερ . · βαινει σε διαρκεια τα 15 λεπτα η και λιγωτερο αν γινεται καθημερινα . ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ : Ειναι ( ισως ο βασιλιας των σπορ . Δινει ζωντανια , ταχυτητα στις κινησεις , μια ευρυτερη αισθησι ευκινησιας και — κυριως — συνδυαζει την απολαυσα με το υγιεινο αποτελεσμα . Ειδικωτερα γυμναζει τους ωμους , τα χερια , τους κοιλιακους μυς ]< αΙ τα ποδια _, θα μπορουσαμε ακομη να το ονομασουμε ... ψυχοτονωτικο μια και κανει τον σκιερ να αισθανεται μια ευεξια που αντανακλα στο προσωπο του . ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ : Εχει την ιδιοτητος να αυξανη την φυσικη αντοχη του ποδηλατου . _^ 'Ακομη , αναπτυσσει τους μυς της γαμπας και του μηρου και καλυτερευει το αναπνευστικο συστημα _, θελει , δμως , μεγαλη προσοχη , γιατι υ υπερβολη μπορει να μετατρεψη τα καλο αποτελεσμα Ι _« 2 ε _^ _ορμα _, Ζ / Ε _Κιιηρωοις τ ο υ _ΠανεΜην ' ιου _ποωταθυηκατος Παρουσια των εκπροσωπων των σωματειων Α' ' Εθνικης κατηγοριας επραγματοποιηθπ την παρελθουσαν Πεμπτην εις Αθηνας η κληρωσις χων συνανχη-1 η αγωνιστικη ημερα 2 α » » 3 η » _» 4 η » _» 5 η » » ' 6 η » » 7 η » 2 > 8 η »¦ » 9 η » _» 10 η ·» » 11 η » » 12 η » ¦ » _..-. _- 13 η » » .. ' 4 η » » 15 η » _» 16 η » » 17 η » ., » . Τα μεγαλα ντερπι / : ] Ολυμπιακος Π . — ΑΕΚ ( 5 η αγωνιστικη ) . ΠΑΟ — ΑΕΚ ( 10 η αγωνιστικη ) . · σεων του πρωταθληματος . ΟΙ αγωνες αρχιζουν στις 22 τρεχοντος . Οι αγωνες της Α . Ε . Λεμεσου εχουν ως ακολουθως : Γυζας — ΑΕΛ ΑΕΛ — Ολυμπιακος Σερρες — ΑΕΛ ΑΕΛ — _ΠαναθηναΙικΟΒ Χαλκις — ΑΕΛ ΑΕΛ — Εθνικος ΠΑΟΚ - ΑΕΛ ΑΕΛ — Αιγαλεω . Γεροια — ΑΕΛ ΑΕΛ — Απολλων ΑΕΛ — Τρικαλα Ηρακλης τ- ΑΕΛ ΑΕΛ — Πανιωνιος ΑΕΛ - ΟΦΗ Αρης - ΑΕΛ ΑΕΛ - ΑΕΚ : Πιερρικος — ΑΕΛ ΠΑΟ — Ολυμπιακος ( 17 η αγωνιστικη ) . Η ΑΕΛ θα αγωνιζεται στην Λεμεσο ( Σταδιο ΒΣΟ ) .. ' ' ' ιι _^ Σταυρολεξο οριζοντιως 1 Προδιδει επιπολαιαν κρισιν .. 2 Ρημα επαφης , εης την αρχαιαν . 3 Συζυγος του _Α-δρααμ , _αποδιωσασα εις ηλικιαν 12 . 7 ετων . — Στερειται ξυλωδους βλαστου . , 4 Μαθητικον εφοδιον ( γεν . δη _« μ . ) . 5 Δυσαρεστα συναισθηματα προ διδον επιφωνημα . — Γαλκανι-. κη πρωτευουσα . 6 Αιθουσα δημοσιων συγκεντρωσεων ( ξεν . γεν . ) . — Πολις του Γελγιου . 7 Εις την εξυπηρετησιν των συμφεροντων τουτου πρεπει να τεινουν α ' ι προσπαθειαι των κυβερνωντων ( αιτ . ·δημοτ . ) . —Δια το βαδισμα _χρησιμοποιουμενον επιρρημα . 8 Αστερισμος του ζωδιακου κυκλου . 9 Τρια φωνηεντα , ε ' να αρχαιον επιφωνημα .. — Αυτα τα αποθεματα δυσκολα εξαντλουνται . _ΚΑΘΕΤΩΣ 1 Σημαινει και τον νυμφικον κοιτωνα . — Προθεσις προ φωνηεντος . 2 Ενα _δενδρυλλιον ( δημοτ . ) . 3 Πολις της Ηπειρου ( αντιστρ . ) . — Κσι « γυαλι » , προκειμενου περι θαλασσης . 4 Εγινε πασιγνωστος ·με τα « Κατα συνθηκην _ψευδην » . 5 Επιφανης Βαλλος ζωγραφος , εναρθρως ( 1369 . 1954 ) . - Μια νοτα . 6 Αντιστροφως , αγιαζει συχνα τοπωνυμια μας ( δημοτ . ) . — Μετρα εκτασεις . — Τω _1963 διαλυθεισα ποδοσφαιρικη εταιρεια Ελληνικων σωματειων ( αρχικα ) . 7 Αμυντικον δπλον των αρχαιων ( αντιστρ . ) . — Παρακελ . _επιφωνημα της αρχαιας .. 8 Ανδρικον και ' _γυναικειον ονομα εις την Βαλλιαν . ( αντιστρ . ) 9 . Περιλαμβανεται εις τα κοι · νοχρηστα εξοδα των πολυκατοικιων ( αιτ . ) . ΛΥΣΙΣ ·ναΗ ± ν 9 νΝν ' 6 ' ΚινΖ ' 8 'νι _3 ¦ — -. ζ ' ιυζν ι . μ ου - _αΥ — _ΗΥ ' 9 ΙΗ — ΖΙινιν Ο ' ς ' _ΛΟνιΜαΟΜ ι ' .. ' _ιννννιιιν ' £ ' _νιννχζνυ 'ε _,. _' . ιν - 2 ν 2 ινυ ' Ι _^ 0513 0 X 3 » _•ΥΝΥΜΙ - _ΙΥΙ ' 6 ' ΙΟνν / -λνιν ' 8 'ΗΖΗυ — ονν ' ι ' ± ν - _Ζννν 2 ' 9 _ΥΜΥαΙΙ -χν -ς ζνιΜνζι -: _ν ·νου-- ναανζ ' £ _Ινννοιυν ' Ζ ' _νιΖΗΟΜν Ι : ι _> _οιιΛο 5 ιοΟ . ΛΟΒΙΑ * * * θα μιλουσαμε για πολυ λιγα πραγματα α _> - μιλουσαμε μονο για δσα γνωριζουμε . . ' . ' ·. ΠΛΑΤΩΝ * * * Το _πΟτηο'Β της Χαρας ειναι βαρυτερο . δταν αδειαση . Μ'ΠΑΛΖΑΚ * ν Το πολυ καθαρο . νερο ειναι χωρις ψαρια κι' ο πολυ εξυπνος ανθρωπος ειναι χωρις _ψιλους . Κ ΟΥΖΟ Ν Α _^ Ω . φιλοι , φιλος ουδεις . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α Πολυ μπορουν να συζητουν λιγοι δμως να συ ν ομιλουν .. ΑΛΚΟΤΤ Λ Οποιος δινει συμδουλες σ' ενα πεισματαρη , αυτος ο ιδιος εχει αναγκη απο συμδοαλες αλλου . ΣΑΑΔΗΣ * * * 'Η κακολογια και η συκοφαντια δεν θα εφεραν αποτελεσμα αν δεν υπηρχαν ηλιθιοι που να τους ανοιγουν δρομο . ΔΟΥΜΑΣ ( πατηρ ) ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ) 9 15- _^ 7 . 00 _'Ε- 'αρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 30 Ρομπιν _ΧοονΤ 3 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Επιθεωρηση Νταν ν υ Καιη 9 . 10 Ματιες σ' δλο τον κοσμο 9 . 25 Κινηματογραφικη ταινια ΤΡΙΤΗ 10 ) 9 ) 1968 7 . 00 Ε _^ αρξις 7 . 01 Υπεροχο θεαμα 7 . 30 Οικογενειακη υποθεση 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Στο Ιππικο 8 . 50 Εκατομμυριουχος Ντετεκτιβ 9 . 40 Βαλλικη μουσικη ταινια 10 . 15 θεατρο απο τη ν τηλεοραση ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ) 91 ) 1968 7 . 00 'Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 10 Σαρα και Πηδηχτουλης 7 . 20 Στην πολιτεια των ζωων 7 . 25 « Μικυ Μαους 7 . 30 _Ουωλχ Ντισνευ 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Χθες και σημερα 8 . 50 Χαμενοι στο Δ ιαστημα 9 . 40 Επιθεωρηση Μ'ιλισεντ Μαρην . 10 . 15 Δυσκολη αποστολη ΠΕΜΠΤΗ 12 ) 9 ) 1968 7 . 00 _'Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 10 ΣτιΥκρευ 7 . 4 0 Κομωδιες χωρις λογια 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Ποδοσφαιρον 9 . 05 Ο : θρυλος τ £ ν Φορσα'ιτ . 10 . 00 Ματιες σ' δλο τον κοσμο 10 . 1 . 5 Ο πληροφοριοδοτης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ) 9 ) 1968 . 7 . 00 'Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 10 Μτακταρι 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 . Ν « τικ . Γαν Μταυκ 8 . 50 Πολιχνη Πευτον 9 . 49 Τουρκικη _κινημοπογραφν κη ταινια ' ΣΑΓΓΑΤΟ 14 ) 9 ) 1968 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Φρεντ και Μπαρνμ 7 . 30 Σκιππυ 8-00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Λουου 8 . 50 Κρατικον _Λαχειρν 8 . 500 Οργανωση Ανκολ · 9 . 45 Μαυρο κι' ασπρα 10 . 20 Συντομη ζωη . ΛΕΥΚΩΣΙΑ ·. Λ . 11 . Λυσανδρου ,. Λεωφ . Ευαγορου αρ . 24 . — Τακης Νικολαου , . δδος Σαλαμινος αρ . _1 Β . ' . '·. ¦! ΛΕΜΕΣΟΣ : Φωτης Αποστολιδης , οδος Αγ . Ανδρεου , αρ . 146 . ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ . Σ : φαρμακειον « Ασκληπιος » , οδος Δημοκρατιας αρ . 10 . ΛΑΡΝΑΚΑ : Β . Γ . Γικης , οδος Ζηνωνος Κιτιεως αρ . 24 . ΘΙΑΣΟΣ ΒΕΛΙΟΥ Λευκωσια , ωρα 8 . 30 μ . μ . « Ακαταγνωτα τζι' αναγελαστα » . ΘΙΑΣΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ , Ντιανα 2 , Λευκωσια , ωρα 7 . 30 & 9 . 45 μ . μ . « Και μη χειροτερα » . Ι ΟΡΒΑΝΙΣΜΟΣ Μουσικου θεατρου : Κηποθ . Διεθ . Εκθεσεως : « Ναστρεντιν Χοτζας » . ΟΘΑΚ « Ζηνα » Λευκωσιας , ωρα 8 . 30 μ . μ . « Συναυλια Λεωνιδα Πιτσιλλιδη » . ΛΕΥΚΩΣΙΑ — Αθηναιον : Δολο φονος με το αγγελικο ' προσωπο ( Υ ) , Ντιανα 4 : Καταζητουμενος ( Υ ) , Μαγ . Παλατι : Οταν οι γυναικες αγαπουν _. ( Υ ) , Μινερβα : 'Ο κατασκοπος τοΟ Λονδινου ( Υ ) , Παν θεον _: Χαμενη Ταξιαρχια ( Υ ) , Παλλας : Με το δαχτυλο στην σκανδαλη . ( Υ ) ' Οθελλος : ' : Κανιον Σιτο ( Χ ) , Ρετζινα :- 7 δολλαρια στο κοκ κινο ( Υ ) : ¦ ι . . ΛΕΜΕΣΟΣ — Ηρακλειον : Οι στιγ ματισμενοι ( Υ ) , 'Αριελ : . Το ροζ λαγωνικο ( Υ ) , Αθηνα ' : Ενα καλοκαιρινο . β ραδυ . ( Υ ) , ' Ριαλτο : Κατατρεγμενοι της . μοιρας ( Υ ) , Βιορδαμ λης : Σιωπηλος εκδικητης της Πεδιαδας ( Υ ) ,. Ζαππειον : 353 σφαγη στον ηλιο ( Υ ) , Αλαμπρα : Πολυ αρ γα . για δακρυα ( Υ ) , Γολος : Ο Ταφος των εροκπων ( Υ ) , Παλλας : Μισος για μισος ( Υ ) , Ριο : 'Ο ανθρωπος . που γυρισε , απ' τον πονο ( Υ ) , Ριβολι : Τζωννυ ΒιοΟμα ( Υ ) . : Αμμοχωστος -Απολλων : θα κανω' πετρα την ' καρδια μου ( Υ ) , Ηραιον :-Οφθαλμον αντι οφ θσ , _λμρυ . ( Υ ) , , Ερεχθειον : ΟΙ αλυσιδες σπαζουν ( Υ ) Χ Χαμπης : Κανε με πρωθυπουργο ( Υ ) , Ολυμπια : Πρακτωρ Ζ Γεγγος ( Υ ) , Ριο : Η μεγαλη' ληστεια του _τσιρκου ( Υ ) . . . . . ΛΑΡΝΑΚΑ — Παραδεισος : Βρελ λος , _ποξλαβος και Γεγγος ( Υ ) . Αττικον : Η ζωη μου ανηκει σε σενα ( Υ ) , Ντιανα : ΟΣΣ 117 , επιχειρησις Καραβαικη ( Υ ) , . Ρεξ : Ε πιστροφη του Τζιανγκο ( Υ ) , Παλλας : Επιδρομεις στην Αριζονα ( Υ ) . ΠΑΦΟΣ — Αττικον : Πρ ακτορες 777 σε μυστικη αποστολη ( Υ ) , Ζηνα : Αγαπη και αιμα ( Υ ) , Τιτανια : Οι επικηρυγμενοι ( Υ ) . ΜΟΡΦΟΥ — Ρεξ : ' Χαζομπαμπας ( Υ ) ' , Πανθεον : . Απ τα Ιεροσολυμα , με αγαπη ( Υ ) . ' . ΚΕΡΥΝΕΙΑ — Κατσελλης : Αμαρτωλες τη ς ¦ νυχτας ( Υ ) . ΚΑΙΜΑΚΛΙ — Πανθεον : Επαγγελματιες ( Υ ) . ΑΒ . ΔΟΜΕΤΙΟΣ - Πανοραμα : Πεκος α τρομοκρατης ( Υ ) . ΣΤΡΟ ΓΟΛΟΣ — Γαρνακιδης : Πατερα κατσε φρονιμα ( Υ ) . ΑΒΛΑΝΤΖΙΑ — Πεντελη : 40 δολλαρια εκδικησις ( Υ ) . ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤ 1 ΣΣΑ - Κωνοταν χια : Νυχτα γαμου ( Υ ) . 2 _ΒΠΙΒΙΙΒΑΑΙΓΤΒ- - ? _£^¦·¦ _ιμεγαλειωδεςθεαηα< ? -ΕΠΙΓΛΗΤΙΚΑ ΞΕΝΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ι 5 -ΜΕΒΑΛΟΠΡΕΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ι ι -ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ απο 40 χωρας ι ι ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ι ξι ι —Κεντρα _Ψυχαγωγιας — Καφε — Μπαρ — Ρεστωραν ι —ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ . Καταπληκτικο για πρωτη φορα στη Κυπρο . ι ξ -ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ξ ? -ΜΕΒΑΛΑ ! ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ! ΕΚΛΗΛ 9 ΣΕΙΣ ι _^ΕΦΕΤΟΣΗΕΚθΕΣΙΣΘΑΣΑΣΚΑΤΑΠΛΗΞΗ ιι 5 Βενικη _εισοδος 125 μιλς . _ξ ι Λια στρατιωτας και _μαΘητας 75 _μιλς ν ι ι ΑΝΟΙΚΤΗ απο τας 5 μ . μ . ι ι ' . - . ···' .: ¦ ·Ν νΛΛ , ΛΑΛ . νΛ _% νννν _^ _%% _νΛ _%% _νν _% ΛΛνν _ , _% _νΛ _%%% _νν _^ νΛ _^^^ _^ ΛνΙνΛν . νΛ ·ΛνΛ ·Λ _· . ν . νΛν . νΛνΛνΛνΛν _|ΠΩΛΕΙΤΑΙΙ ι Πωλειται αυτοκινητον μαρκας ΤΖΑΚΟΥΑΡ 2 , 4 ι | _£ υπ' αριθμον εγγραφης ΑΧ εις _ττολυ καλην κατα- ξ 5 στασιν . Ευκολιαι εις την _ττληροαμην . < ζ ? Τιμη £ 450 . — ι ιι _< Αποτει νεσθε : Τηλ . 75596 η _3219 _Ι ι ι ( Βκαραζ ΧΕΙ ΛΙ ΔΗ ) , Λευκωσια _, ι ΛΥΚΟΙ αρπαγες Εκδοσεις του αιδ . Κ . Κουκου Εξεδοθη εις Αθηνας κα ' ι εκυκλοφορησε το 6 ι 6 λιο του εφημεριου του _Ιερου ναου Χρυσελεουσης , _Στροδολου , αιδ . κ . Κωνσταντινου Κουκου « ΛΥΚΟΙ ΑΡΠΑΒΕΣ » . Σε μικρο σχημα , με 170 σελιδες , το _6 ι 6 λιο αυτο αποτελει ευχρηοτο Γοηθημα γ · την αντιμετωπιση των θεωρκ και των επιχειρηματων των χ λιαστων . Στο πρωτο μερος του εκτιθενται εν συντομια η ιστορια του χιλιασμου και ο ' ι κακοδοξ , ιες των χιλιοστων και στο δευτερο αναιρουνται οι δοξασιες αυτες με την παραθεσι των Βραφικων κειμενων . Ρ . Ι . Κ . 0600 Πρωινο ξεκινημα . 0630 Δελτιον ειδησεων . 9640 Ενα ευχα ηστο προγραμμα με μουσικη και τραγουδια . 0715 'Η θεια Λειτουρ για . 0830 Ελαφρες ορχηστρες . 3900 Ελληνικα μοτιβα . 0930 Τρα _γουδωντας την Κυριακη . 1000 Δελτιον ειδησεων . 1005 Ενας δισκος και για σας . 1100 Οι προτιμησεις των οπλιτων , της ΕΛΔΥ Κ . 1130 Ζωη της υπαιθρου . 1200 Κυ αριωτικο σκετς . 1220 Τραγουδια και σκοποι του τοπου μας . 1245 Ευχαριστη μουσικη και τραγουδια . 1330 Δελτιον ειδησεων . ' Ι 345 Πρω _υα με την αγαπη σας . 1430 Ο κινηματογραφος και η μουσικη του . _Ιι > 00 Μετο κυμα και τη μουσικη . 1530 Το απογευμα ' της Κυριακης 1630 Λαικες πεννιες . 1700 Δελτιον ειδησεων . 1705 Πνευματικη και καλλιτεχνικη ζωη . 1730 Βια τον κα θενα και μια ·επιτυχια : 1800 Μουσικη-που διαλεξατε . 1830 Ο Ορ φεας στα φωτα της ραμπας . 1900 Ελατε να τραγουδησουμε . 1930 Δελτιον' ειδησεων . 1945 Χθες και σημερα . 2015 Το _ Ελληνικο μας _3 ραδυ . 2130 Γαριετε του Παρισιου 2200 Δελτιον ειδησεων . 1 2210 Αναπολωντας τα χρονια τα παληα . 2300 Μουσικη ως τα μεσανυχτα . 2400 Δελτιον ειδησεων . 0005 Εθνικος Υμνος . ' Γ' ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ 080 , 0 Εκλεκτες μουσικες σελιοες . 0900 Ευχαριστο Κυριακατικο πρωινο . 1200 Διακοπη . Γραδυνη Εκπομπη 2130 Μουσικες μινιατουρες . 22 . 00 Χορωδιακη μουσικη . 2300 Εργα προγραμματικης μουσικης εμπνευσμενα απο την Ελληνικη μυθο λογια . 2400 Εθνικος Υμνος . _ΙΒΝιΙΜΗι •[ Β ,. -.-V ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ V ΠΟΛΙΠΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ' ΒΡΑΦΕΙΑ : « V _Λεωψ . Αρχ . Μακαριου Β ' . ' αρ . 14 . ( Μεγαρον Μιτση , ! ν α' δροφος αρ . 20 ) . ι Βηλ .: 76276 - Β . Κ . 2137 , ι ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ λ Τηλεγραφηματα : Ζ . V ΟΝΟΜΙ η . ,, Διευθυνεται υπο : ' Συντσ- ' ¦ ' π κτικης Επιτροπης . /) ' ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ : _| | « κΠΥΡΣΟΣ Λ 1 ΜΙΤΕΔ » . !( ) Τιμη Φυλλου 20 μιλς . ΕΤΗΣΙΑ ! ΣΥΔΡΟΜΑΙ : ! . _' . ( ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .... £ 1 . 500 ' Εις Ελλαδα ( αεροπορικως ) _.1______Ζ° ΖΖΙ ι _ΝΗΠΙΑΒΟΒΕΙΟΝ . _·. ' . ι Ι0ΚΟΣΜΟΣΙΟΥΠΑΙΔΙΟΥ ι 67 Αγιας Ζωνης . Τηλ . 72067 , ΛΕΜΕΣΟΣ ι ζ Το _νητπαγωγειον « Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙ : < κ ΔΙΟΥ » επανηρχισεν την λειτουργι « ν του αττο * Λ της 2 ας _Σετττε ·Λβρ ·ο _^ Ι 963 . Λ · . Βινονται δεκτα _ιταιδια ηλικιας 2 ετων και & να . ? ¦ _£ Διδασκονται Ελληνικα και Αγγλικα . Το _σχο- ι 5 » - ·λειον _διοιθετει _μετοτφορικον μεσον . 5 ι _^ Δια _ττερισο-στερας _ττληροφοριας _αιτοταθητε « , ι εις την ως ανω διευθυνσιν . 5 Λ Η διευθυντρια : Λ _^ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΟΥ ζ ι . ' . _^ ' _·Λ _« ΛΛΛ _^ . _V _^ _V _^^ _ΛΛ _. _' _^ _Λ _^^ _ι _^^ _οι _4 _^^«^ _ι _4 _^ _ιλ _^ _ιυ _^« _Λ _^«*_¦^ _ι _^ _ιοιι _^ _ι _«^ _ι _4 _Λ _^«* _Λ _^^ χονδρικηςκαιαειανικως Σχολικες , Εκδομικες , Ταξιδιωτικες , και για καθε χρησι . — Προτιματε — ΤΣΑΝΤΕΣ - ΓΑΛΙΤΣΕΣ Κ 9 Σ ΤΕΑ Γιβλιοδετειο ν ΚΩΣΤΕΑ V 1 * 1 γ « ΑΙ _Βι _'ΙΙΙΙιυιι _^ ι | _Ι ΙΒΒΒΙΑV ι!ΒΙΔΙ™-1 8 _Ιε 3 ττΒ _^ Γ Ιρ β Γβεελ ΚΑΙΑΛΟΥ Προυποθεσεις εκφρασεως της κρισεως του λαου ΤΑΚΗ Χ . ΕΥΔΟΚΑ _Οποιαδηποτε Συμφωνια υπογραφει τωρα για λυση του Κυπριακου βα ειναι τελεσιδικη . Δεν θα ειναι δυνατον ουτε προσχηματα να _εξευρεδβυν . Τη _Ευμφωνια της _Ζυριχης την Θεωρησε ο Προεδρος Μακαριος σαν « αδηριτη αναγκη » και επερριψε τις ευθυνες α' αλλους . Και με τη μεθοδο αυτη _εκαλλιεργηδη η δικαιολογια οτι οι Συμφωνιες _Ζυριχης—Λονδινου « επεβλη & ησαν επι ιου _Κυιτριακου λαου παρα την θελησιν του » . Αυτη τη φορα καμμια ευλογοφανης δικαιολογια μπορει να σταδη . Ο _Προεδρος Μακαριος και προσφατο λαικο ερεισμα ( % < ·. εστω και αν ενα μεγαλο _ποαοοτο οφειλεται σε υφαρπαγη της λαικης ψηφου ) εχει . και Γουλη υπαρχει ( εστω και αν δεν ειναι « _ΑντιπροβΜιτευτικη ») που καθιστουν οποιαδηποτε υπεκφυγη αδυνατη . Επομενως ο αμεαα ενδιαφερομενος λαος ( και οι Ελληνες και οι Τουρκοι της Κυπρου ) θα _φχινεται οτι συμφωνει με λυση που και οι εγγυητριες Δυναμεις ( Ελλας . Τουρκια , Αγγλια ) θα εγκρινουν . Μια και β λαος , ειτε αμεσα ειτε εμμεσα , θα επικυρωση επικειμενη Συμφωνια _εξυ-« _¦ _πχουεται οτι η ευθυνη τοσο του λαου κο και της ηγεσιας του ειναι ιστορικη Χ « ι _αποφααιατικη .- Πολυ συχνα η επιγνωση της ευθυνη του λαου εξαρταται , σχεδον αποχ _/ ειατικα , απο την ηγεσια του . Δημιουρνουντοα συνθηκες τετοιες που β _λα-« ι _αναγκαζεται να συμφωνηση με ο , τι « υ λεει π ηγεσια του . Του _αποκρυπτεται η αληθεια η παρεμποδιζεται α « β « ο να τη συνειδοποιηση η ακομη _δημιουργειται μια τετοια τεχνητη _ατμο-5 ? _χιρα που να μη θελη να δη την α-* Π _8 ει « ο __ λαος . Και τοτε σαν αβουλη _η _?> * ακολουθει στα τυφλα δ , τι του επι-|« σει η ηγεσια του . . Προσφερει δηλ . _^ _ιν εγκριση του οχι σε περιεχομενο ζ _^ μφωνιας αλλα στο _ηρασωπο του _ηγε- Π του . Κατι παρομοιο συνεβη με τις ¦ _νμφωνιει _Ζυρι χης—Λονδινου . Ο Μ « - _: _' / ιβ , ι ε _^ _εσμευσε το λαο χωρις να τον _^ _ηηοη . Φ υαικ α _επροσπαθησε με δια-1 _?* μεσα να επιρριψη τις ευθυνες σε _^ _βυι _παρα γοντες : Φαινομενικα , εκα-Ι _^ ατο Λονδινο το Φεβρουαριο του „ « « αραμονη της υπογραφης των 2 φωΧο 1 _ν ' _? τι δκκφανει , για να _δη-^ Ρ ΥΠ ν η στο λαο η εντυπωση οτι πιε-« δλ _^ ω .. * υ _^ « νδισταται για χαρη Λ _^ _υο . ι : κ _« λεσε στο Λονδινο διαφο-, Λ . πρβσωιιικο _τητε § ( _οχοι ολοι _αντι-^ ω _« _ευτικοι του λαου - οι ιδιοι _εδηιτου » ° ΤΙ _μετεδΒ ισαν στο Λονδινο σαν 1 ,, * ω _Ρ' ? Χ ( Χ Μμ > αν αντιπροσωπευτιγ _, ιο . ιβτ ητα ) γ , _« ν _£ το _^ ενημερωση _ιτιιν πει 2 ιε > : β μενβυ των Συμφωνιων , 'βχβ _Λιη ι . ν η μα ·Τ ,: ? οτητα _δμωζ να τβυς ε : _Ιυν * ι „ « ° η εν ««> βν του λαου ( καμμια ι * ι εν * - ν & ει _* αν να ανατρεψουν εστω >* _ιιονΑ * - ρι > των Συμφωνιων τη παο _£ η < Τ 1 _? υπογραφης των εξαλλου _'Κ ° ν β _*« - ωθη . * ε Πω ? ° ' χ Συμφωνιες Θα _Λε Τ 5 _εχβυν ) , αργοτερα δε ε' _^ _ΙιΛ - ς _!? Θυν 6 δ στπν _Κυδερνηση Πχε « τ' Πα Ρ ελβ > ν « ου ο λαος _συρ _^ _ΥΝΡυε _σφα νειβ του εθνικου του _μελ-^ ΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 8 ην ΣΕΛΙΔΑ Αναζητειται ο συμφερωτερος τροπος _αποκαλυψεως της « Λυσεως » του Κυπριακου Αι δηλωσεις Μακαριου . —Αι διακηρυξεις των συνομιλιων .- Τα ερωτηματα της Κοινης Βνωμης . —Τα στρατιωτικα γυμνασια εις Ν . Μικραν Ασιαν ΕΝΩ ο κυκλος εκεινων οι οποιοι πιστευουν δτι το Κυπριακον ειναι κλειστον _, διευρυνεται οσημεραι και περισσοτερον , εκ παραλληλου εξεμηδενισθη σχεδον η σημειωθεισα εκπληξις μετα την δημοσιευσιν μας κατα την παρ . Κυριακην , δια της οποιας ανεφερθημεν εις το « κλεισιμον » του Κυπριακου δια της ο μοσπονδοποιησεως , Και δεδαιως _, το δτι πληθυνονται _δσοι θεωρουν ως γεγονος την λυσιν — ασχετως ποιαν — του Κυπριακου , δεν οφειλεται μονον εις την φυσικως επελθουσαν _δ'αρρηξιν του ασκου εντος του οποιου ειχαν ερμητικως _κλεισθη α ' ι σχετικαι πληροφοριαι , αλλα και εις την εμφανισιν κραυγαλεων αποδειξεων . Κα ' ι εις τας χαρακτηριστικος δηλωσεις , ιδιως του προεδρου της Κυβερνησεως , αι οποιαι εξεμαιευθησαν εκ μερους ξενων και Ελληνων Δημοσιογραφων , εις Κοπεγχαγην _, Αθηνας κα ' ι Λευκωσιαν . Κα ' ι περαν τουτων , εις την αποκαλυφθεισαν — κα ' ι συνεπως αποτυχουσαν — προσπαθειαν να « θολωσουν τα νερα » και να συγκαλυφθη ακομη η πραγματικοτης , προφανως διοτι εθεωρηθη — αγνωστον διατι μεχοι της στιγμης — πολιτικως προωρος η παρουσιασις της υπαρχουσης « λυσεως ., του Κυπριακου . ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ουτω , διπλωματικοι κυκλοι της Λευκωσιας , ανεφεροντο _χαρακτηριστικους εις τας δηλωσει : του Προεδρου Μακαριου ενω ακομη και παραγοντες της συμπολιτευσεως _προεδαινον εις σχολια δχι και τοσον κολακευτικα δια τας εν λογω δηλωσεις . Ειπεν ο Προεδρος της Δημοκρατιας εις την Δανικην πρωτευουσαν την 29 ην Αυγουστου οτι « υπαρχουν δασιμοι ελπιδες δια μιαν διευθετησα ·περι το τελος του ετους » . Την 5 ην _Σεπτεμβριου εις Αθηνας διεκηρυττεν δτι εχει πολλας δικαιολογημενος ελπιδας και συγκρατημενην _αισιοδοξιαν . Εις Αθηνας παλιν απηντησεν δτι θα ειμεθα εις θεσιν να συμφωνησωμεν επ ' ι του πλαισιου λυσεως εντος ενος η δυο μηνων *·. Εις Λευκωσιαν ετονισεν δτι ¦< το Κυπριακον ειναι δυνατον να λυθη εντος συντομου χρονικου διαστηματος _* κα ' ι δτι δεν αποκλειει την πιθανοτητα λυσεως μεχρι τελους του ετους , θα ειναι αθεραπευτως αισιοδοξος δτι εχει την γνωμην δτι πρεπει να θεωρηται ο Σεπτεμδριος μια « σημαντικη περιοδος . ··. Φ Εν τω μεταξυ τοσον ο κ . Κληριδης δσον κα ' ι ο κ Ντεν κτας , εις δηλωσεις των ανεφερον δτι δεν συνομιλουν περι λυσεως του Κυπριακου προβληματος , κα ' ι ως αλλως τε απεσαφηνισεν ο Προεδρος Μακαριος οδτοι συνομιλουν περι της _διαρθρωσεως της Κυπριακης Πολιτειας . . Ε ΡΩΤΗΜΑΤΑ •Και τιθεται εκ μερους της Κοινης Βνωμης το ερωτημα : Εφ' δσον δια των _συνομιλιων Κληριδη — Ντενκτας δεν συζητειται η λυσις του _προβληματος — η οποια αφορα ως υπεστηριχθη και αλλους - — τοτε πο _« ι στηριζεται η αισιοδοξια του Μακαριου και πως δικαιολογουνται α ' ι ελπιδες του περι _λυσεοις του Κυπριακου εντος ενος η ουο μηνων η εοτω μεχρι του τελους του ετους Μηπως καποιοι * αλλοι _* διαπραγματευονται περι την λυσιν Η μηπως ΥΠΑΡΧΕΙ Η « ΛΥΣΙΣ » — ως ημεις _πιστευομεν — κα ' ι εκεινο που απομενει ειναι η αποκαλυψις της ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΒΥΜΝΑΣΙΑ Εν τω μεταξυ υπαρχει και η αποψις συμφωνως προς την οποιαν εαν κριθη πολιτικως ασυαφορον να ανακοινωθη κανονικως η τλυσις » ειτε διοτι θα αντιδραση ο Λαος ειτε διοτι θα ταφουν πολιτικως μερικοι των ισχυρων εκ της αποκαλυψεως της , θα επιδλ η θη η _« _λυσιςυ δια της στρατιωτικης επεμβασεως της Τουρκιας εις Κυπρον , η των στρατιωτικων εκδιασμων . Νοουμενου δε δτι η Τουρκια , ε-* © αρμοζει , ως καταδεικνυεται , την τακτικην του Χιτλερ εις την περιπτωσιν της Πολωνιας , δεν αποκ λ ειεται τα στρατιωτικα γυμνασια της 2 ας Τουρκικης στρατιας εις την Νοτιον Μικραν Ασιαν — εναντι των δορειων Κυπριακων ακτων — να μη οφειλωνται εις την τυχην ! . . . ( Σ . Β .: Ως ειναι γνωστον , οι Βερμανοι του Χιτλερ , εκαμαν τοσες φορες στρατιωτικα γυμνασια εις τα συνορα προς την Πολωνιαν , ωστε δταν ηρχισεν η _εισδολη πολλοι ενοιιισαν δτι ε-___> > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ _ΤΗΝΤοην ΣΕΛΙΔΑ _Κατηρτιοθη το _ιβηψοοειΙτιον ' _ΑξΜμοχωυτου οια τα _§ _Γονιιεντικαδ _εκιΙογαβ Την παρελθουσα ν Κυριακην , εις την « Βνωμην » εδημοσιευσαμεν δτι εγενετο συσκεψις εκ , προσωπων του Πατριωτικου Με τωπου εις 'Αμμοχο > στο ν με συμ _μετοχην εκπροσωπων της κοι ν ο δουλευτικης ομαδος επι του θε ικχτος των εκλογων κατα την οποιαν _υπεδειχθησαν οι 8 υπο _ψηφιοι _τηζ πολεως και επαρχι ας δ « _-α το _ψηφοδελτιο ν του Πα τοιωτικου Μετωπου . Και δτι εις χ ην εν λογω συσκεψιν απεκαλυ Φθη εις τους αμεσως ενδιαφε ρομενους δτι α ' ι _εκλογαι θα διε _ξαχθουν εντος του προσεχους Νοεμδριου .. . Την επομενην της δημοσιει ' · σεως . ητοι τη ν 2 αν Σεπτεμδρι ου , εδδομαδιαια _εψημερις εδη _υοοιειχτε δηλωσεις « επισημου πηγης » δια των οποιων _εχαρα κτηριζοντο τα υφ' ημων δημοσιευθεντα ο > ς αποκυηματα φαν _τασιας , δτι ουδεις ειναι εις θεσιν να γνωριζη τα περι δουλευ τικων εκλογωΑ ' , δτι δε ν ειναι γνωστον _δασει ποιου .. . . . σ < - > ν _ταγυατος θα διεξαχθουν εκλο ναι , δτι τα παντα εξαρτωνται εκ των διεξαγομενων _συνουιλι ων , οτι ειναι απολυτως αδυΛα τον να διενεργηθουν εκλογαι προ του τελους του ετους , δτι τα περι καταρτισμου ψηφοδελ _τιου και αποφασεως συνεργασι ας η μη μετα της αριστερας ει ναι τελειως ανυποστατα ! .... Επι των δημοσιευθεισων α ·, ποψεων της εν λογω Επισημου πηγης (!) εχομεν να παρατηρπ σωμεν τα ακολουθα : 1 . Εφ' 6 σο ν κατ' αρ / ην η « ε πισημος πηγη * διεκηρυξε ν () δτι « ουδεις ειναι εις θεσιν να _ννωοιζη δασει ποιου συ ν ταγμα τος * κλπ . θα _οιεςα _/ θου ν α ' ι εκ λογαι , κατα λογικην συνεπειαν , ουτε η ιδια « επισημος πηγη » δε' > επρεπε να _ενη ιδεα ν περι θε ματος . Συνεπως διατι ωμιλησεν Και δια _χης αντιστροφης των χαοακτηρισμων , δεν _εΡ-αι αι δη μοσιει _^ θεισαι δηλωσεις * αποκυηματα φα ν τασιας 2 . Ειπεν , η επισημος _ πηγη ! οτι ειναι τα περι εκλογων προ _ωρα _δεδομενΟI _^ δτι ειναι αγνωστον . δασει ποιου εκλογικου νομου θα γινουν αι εκλογαι . Και ερωταται : Γασει ποιου Συνταγματος διεξηχθησαν α ! Ποοεδρικαι εκλογαι Και το ιδιον συ ν ταγμα δεν σχετιζεται με τας _δουλευτικας εκλογας Η μηπως το συντα γμα ε ' παυσε να _[ σγοη μετα τας 2 » > ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ε 1 ΣΤΗΝ _Ιοην ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΠΤΗΜΑΤ Α | Του ΑΛΕΞΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ Ο ΦΕΙΛΟΜΕΝ ν α ειμεθα ρεαλισται . Θυσιαι _ και υποχωρησεις ει ν ' αι εκ των πραγματων αναποφευκτοι . Να μην κοροιδευωμεν τον _εαιττον μας . Πρεπει να κατανοησωμεν δτι και αλλοι ε ' χουν δικαιωματα ισα μ αλιστα με η μα ς εις αυτη ν τη ν Υην Να μην τ « θελομεν δλα δικσ μας » . , 'Απο το κυριο αρθρο εβδομαδιαιας εφημεριδας ειναι παρμενες οι γραμμες _, αυτες . Σεδαστη η γνωμη της και ας την διανθιζει με _# _ειρωνειες παρα κατω για « ονειρα θερινης νυκτος » που . πρεπει ν α εγκαταλειφθουν . Σεδαστη η γνωμη της εστω και αν η επιχειρηματολογια της ~ οεν προσ . Φερετοα για . -.. διαπλαση ηθικω ν _χαρακτηρα ! < _κΜαζ εξασφαλιζουν ( οι υποχωρησεις ) τη ν η σ υ _ χ ι α ν μας και εγγυωνται λυσιν , μακραν περιοδο ν ειρηνης _* συν θηματολογει ' . Σεδαστη η γνω μη της εστω κι' αν δεν τη ν · διακρινει κανενα ιχνος λυπης και πικριας για την « αναγ- __ καια » εγκαταλειψη αυτου που υποτιθεται πως αποτελουσε τους ποθους και τις ποοσ- _ οοκιες του Κυπριακου _^ λαου για χρονια πολλα . _Κρυψη χαρα κι' ενθουσιασμος που δεν _κρυδεται , ν α τι χαρακτηριζει τους οπαδους _τηι « ρεαλιστ _η κης » γραμμης . Δεν ειναι ρι ανθρωποι που πονουν γιατι εγαααν κατι πολυτιμο . Ε _^ αι οι _ειΗυχιο-μενοι , νικητες που _χορεΟονν γυρω απο ε _^ α « πτωμα » . Αυτη η « ησυχια · που υποτιθεται πως θα κερδισουμε με τις υποχωρησεις μας . θα πρεπει να ν αι σπουδαιο αγαθο τοσο σπουδαιο ωστε ν' αναγνωριζουμε σ τους συ νοικους μας ισα δικαιωματα σ' αυτη ττι ΥΠ Δεν ει ν αι αυτο κατ' ευθειαν ' παραδοχη της διγοτομησεως : Εν ονοματι _τηζ « ησυχιας » ξεπουλαμε τη γη μας . - Σεδομεθα τη γνωμη τους κι ' ας μη τη δεχομαστε , θελομε μο νο μερικα ερωτηματα , καλοπιστα να θεσωμε : _ Καποτε __ — σαν γα περασαν αιωνες απο τοτε — η Ενωσις ηταΥ « επι θυραις » . Στο κατωφλι _μοΛ στεκοτανε _περιμενοντας ν ' ανοιξουμε . Τοτε _δμο « Κ οι σημερι ν οι ' < συ ν _ετοι και ρεαλι _ στες » ο ' ι σημερινοι συνθηκολογοι κι' οπαδοι της διχοτομησεως χαριν της « _ησιτ _/ ιας » , παρισταναν χους υπερπατριωτες . Ουτε σπιθαμη σε ξενους . Κατω οι υποχωρησεις και οι συμδιδασμοι . Κατω τα παρασκηνια . Ενωσιν γνησιαν . Βιατι κυριοι Αληθεια , ας μην κοροιδευομαστε . Καταλαδαμε δλοι _μαζ τ _( ειμαστε . Εμεις θ _αγιαστουμε για το πιστευω Μας · Κι' αν οι διεθνεις συνθηκες κι * η δικη μας α ν _αξιοτηζ _επιδαλη _το ν αδικο γαμο _τηζ εθνικης μας δικαιωσεως . θ * _λ-. ( πηθουμε . θα _κλαιιιουμε . Μα : θα ελπισουμε και θα _παλε-« 4 > ουμε για « ινα _μελλοντικα θαμα . ΤΙΜΗΣΕΚΕΙΝΟΥ!ΠΟΥΩΡΙΙΑΝιΤΗΝ ΖΩΗΤΟΥιΝΑΦΥΛΑΒΟΥΝΘΕΡΜΟιΙΥΛΕι ΚΑΓΑΦΗΣ ' _—*^^ _—»—^ II Ι μ ! _ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Εκδοται : Εταιρεια « ΠΥΡΣΟΣ _ΑΙΜΙΤΕΔ » ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 20 ΜΙΛΣ - ¦ — ΚΥΡΙΑΚΗ , 8 Σεπτεμβριου , Ι 968 Ετος Ιον — _* Αρ . φυλλου 14 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΡΟΛΟΣ Το _£ ενον _αηηννι _* Του Λουι Ζανεν ( _Αναδημοσιειχτις απο την « _'Εστια ») Οπως καθε φοραν , μετα απο γενικην δοκιμην , ο Πιερ Λερουα ηταν εξουθενωμενος . Καθισμενος εις ενα τραπεζακι του καφενειου , εκυτ ταζεν εμπρος του αφηρημενα . 'Η τελευταια αυτη δοκιμη ηταν , περισ σοτερον απο καθε αλλην , δυσκολη και κουραστικη . Ο Ανρυ , που Iπαιζε τον ρολον τοΟ _Κοοακερου , η νανκασθη να καμη τον _στοχαστικον , για να μη φανη δτι δεν εθυμειτο ε ' να μερος του ρολου του . Η Αρλετ , δπως εσυνηθιζε , δεν ειχε μπη εις τον ρολον της , και καθε τοσον αυτοσχεδιαζε και αυτο καθε αλλο παρα εταιριαζεν εις ε ' να εργον του Αλφρεδου ντε Γινυ . Σαν να μη εφθαναν δλα αυτα , ηταν και ο σκηνοθετης , που ειχε τα νευρα του , και κατηγορησε τον Πιερ , δτι δεν ηταν φυσικος εις το παιξιμον του ! . Η κατηγορια ητο εις μεγαλο βαθμον δικαιολογημενη ... Βιατι ο Πιερ ειχε καταλαβει απο την αρχην , δτι δεν ειχε « μπη εις το πετσι » του προσωπου που ηρμηνευεν . Ηταν η πρωτη φορα , που ο σκηνοθετης του ενεπιστευετο πρωτον ρολον . Επειτα , το εργον παρουσιαζε δυσκολιες εις την _ερμηνειαν του . Το εργον του _Γινυ « Σαττερτον » απαιτει απο τον πρωταγωνιστην μεγαλην ευαισθησιαν . ΚαΙ για να παιξη κανεις τελεια , πρεπει να πιστευη εις τα λογια που λεγει εις την σκηνην . Επρεπε , λοι πον , να παιζη με δλην του την ψυχην για να ερμηνευση τον ρολον ενος απελπισμενου ποιητου . Ο Πιερ δμως δεν ηταν καθολου ρομαντικος Δεν μπορουσε να μπη εις το πνευ μα του Σαττερτον . Δεν μπορουσε να καταλαβη πως ενας ανθρωπος αυτοκτονει απο ηθικην καταρρευσιν . Πολυ ευκολωτερα θα _μπορου σε να παιξη τον ρολον ενος _μεγαλοεπιχειρηματιου , που αυτοκτονει μετα την οικονομικην του καταστρο φην . Δεν μπορουσε δμως να νοιωση τα αισθηματα ενος ηρωος του ντε Γινυ ... Ο Πιερ απετελειωσε το ποτον του και β γηκε εις τον δρομον . Εκαμνε ψυχρα , και εσηκωσε τον για καν του παλτου του , καθως κατηφορησε τον δρομον . Ο δραδυνος περιπατος του εκαμε καλο , γιατι μετ' ολιγον η _κουρασις του εξηφα νισθη , και η σκεψις του εστραφη τωρα αλλου ! Εντος ολιγου θα εβλεπε την Κατριν . ΚαΙ η σκεψις αυτη τον εκαμε να ξεχαση τον θιασον , τον σκηνοθετην και τον δυσκολον ρολον που θα επαιζεν . Η Κατριν , η αγαπημενη του ... Ο Πιερ εθυμειτο την πρωτην των συναντησιν , εις ενα κεντρακι , στις δχθες του Σηκουανα , προ _εναμισυ ετους . Ο Πιερ , που επληττεν εκει νο το β ραδυ , ευρεθη τυχαιως εις το κεντρον . . Η β ραδυα ηταν ωραια , και τα ζευγαρια _εχορευαν εις την υπαιθριαν _τιισταν . Η Κατριν εκα θητο εις Ενα τραπεζακι με μιαν ψιλην της . 'Ο Πιερ την εκαλεσε και εχορεψε μαζι της . Ο Πιερ εμεινε καταπληκτος με την χαριν της ντα μας του . Καθως εστροβιλιζοντο εις τους ηχους του βαλς , η Κατριν ομοιαζε με αληθινην _μινιατουραν . Αυτη ηταν και η αρχη του ερωτος τον . Ενος ερωτος χωρις -παθος , αλλα ηρεμου , τρυφερου . Ενα μο νον συννεφον ερριχνε σκιαν εις την ευτυχια των : Καθε φοραν που ο Πιερ εκαμνε λογον για γαμον , το προσωπον της αγαπημενης του εσκυθρωπαζεν , απο μιαν _ανεξηγητην μελαγχολιαν . Βια ποιον λογον αρα γε δεν ηθελε να τον παντρευτη * * ** * * Αυτη η σκεψις βασανιζε παλιν τον Πιερ , δταν _εκτυπησε το κουδουνι της πορτας της . Η Κατριν δεν ηλθε να του _ανοιζη . Ερωτησε μονον απο μεσα : — Εσυ εισαι , Πιερ —Ναι , αγαπη μου , εγω ειμαι . 'Η φωνη της Κατριν ηταν αδυνα τισμενη , μολις ηκουετο . — 'Η τιορτα δεν ειναι κλειδωμε νη , ελα μεσα . Ο Πιερ μπηκε , και την ευρηκε ξαπλωμενη εις το ντιβανι . _'Ηταν χλωμη και αδυνατισμενη , περισσοτερον απο καθε αλλην φοραν . —Καλησπερα , αγαπη μου ! .. Μα τι εχεις Εισαι αρρωστη — Οχι , Πιερ , ειμαι μονον πολυ κουρασμενη . Συγχωρεσε με που σε δεχομαι εις αυτα τα χαλια . Το προσωπον της ηταν χλωμο , και τα _εβενινα μαλλια της επεφταν ανακατωμενα επανω εις το μαξιλαρι . Ποσον δμορφη ηταν ! Το προσωπον της ηταν εκπληκτικα ηρεμο , και τα ματια της τον εκυτταξαν παραξενα , δταν εκαθησε πλαι της . Το βλεμμα της ηταν ζεστο και γλυ κο μαζι . 'Εφαινετο δμως , σαν να ηρχετσ απο μακρυα , σχεδον σαν α ποκοσμον . —Πως επερασες την ημεραν σου αγαπη μου Το προσωπον της εφωτισθη απο ενα χαμογελο , καθως ωμιλουσε κα ' ι ο Πιερ δεν ετολμησε να δια κοψη την γοητειαν της στιγμης , λε γοντας της , δτι δλα ειχαν παει στραβα . Ετσι , της ειπεν δτι επε ρασε θαυμασια την ημεραν του . —Χαιρομαι γι αυτο , αγαπη μου του απηντησεν εκεινη . Χωρις να στρεψη αλλου το _βλεμ μα της , η Κατριν κατεβασε τα _βλε φαρα της και εξηκολουθησε να τον κυτταζη μεσα απο τα μακρυα ματο κλαδα της . Ο νεαρος ηθοποιος ενοιωθε σαν να ειχε μεταφερθη εις ενα αλλον κοσμον , εις ενα κοσμον ονειρεμενον .. Της επιασε τρυφερα το χερι της . Αμεσως δμως προσε γειωθη . —θεε μου ! Μα τα χερια σου καινε ! Εχεις πυρετο ! Η Κατριν ανοιξε διαπλατα τα ματια της . Τδ χαμογελο της εξηφα νισθη . Του απηντησεν , δμως , με την ιδιαν ηρεμην φωνην : —Μη στενοχωριεσαι για μενα , αγαπη μου . Αισθανομαι τον εαυτον μου καλλιτερα απο καθε αλλην φο ραν ... Μιλησε μου , δμως , για την δουλεια σου . ΑΟριο δεν ειναι η πρε μιερα του καινουργιου εργου που ανεβαζετε —Ναι , γλυκεια μου Κιττυ ( απο την ημεραν που ειχε παρει τον ρολον του « Σαττερτον » , την εφωναζε Κιττυ , δπως ελεγαν την ηρωιδα του εργου ) . Ναι , αΟριον ειναι η πρεμιερα του εργου . ΚαΙ ξευρεις κατι , θησαυρε μου Τωρα που εχω τον πρωτον ρολον , αντιμετωπιζω με μεγαλυτερη σιγουρια το μελον . θα παντρευτουμε , και μια που θα κερ διζω περισσοτερα , θα μπορουμε να φτιαξωμε το νοικοκυριο μας ! Στα λογια αυτα του Πιερ , η κο πελλα εγυρισεν αλλου το βλεμμα της . Βια μιαν στιγμην , η Κατριν εμεινε σιωπηλη , ενω στα ματια της _εκαθρεπτιζετο μια απεραντη θλιψις . Στο τελος , ωμιλησεν αργα , αλ λα σταθερα . —Πιερ ... Παντοτε απεκρουα την προτασιν σου να _παντρευθουμε , χω ρις να σου εξηγησω το γιατι . Τω ρα δμως ... πρεπει να σου πω την αληθειαν ... 'Η αληθεια αυτη θα σε καμη να πονεσης , αγαπημενε μου . Πρεπει δμως να εχης το θαρρος να την ακουσης ... Η φωνη της εχαμηλωσε , δεν ηταν παρα μια πνοη . Με κοπον αρθρωνε τις λεξεις . 'Εν τουτοις , δμως , συνεχισεν . —ΑΟριον ... δεν θα μπορεσω να σου εξηγησω ... θα ειναι αργα .. Ει ναι τρια χρονια τωρα που οι για τροι με εχουν καταδικασει ... δεν μπορουν να καμουν τιποτε _ενοτντιον της αρρωστειας , που με φερνει ασ φαλως εις τον ταφον ... Δεν σου ειπα τιποτε , γιατι ειχα ολιγες ελ πιδες ακομη ... και επειτα δεν ηθε λα να σε λυπησω ... Ο Πιερ εγινε πελιδνος . Επεσε σαν τρελλος επανω της . Την επηρε στην αγκαλια του . Δακρυα επλημ μυρισαν το προσωπο του . — Οχι , αγαπη μου ! Δεν θα τιεθανης στα 22 σου χρονια ! Δεν ει ναι δυνατον ! Οι λυγμοι τον επνιγαν . —θα _γινης καλα , Κατριν Ι θα ζησης , αγαπημενη μου ! —Αλλοιμονον ! Δεν υπαρχει πια καμμια ελπις ! Ολα εχουν τελειωσει ... Η Κατριν διεφυγε μιαν στιγμην απο τα χερια του , και το κεφαλι της επεσε μαλακα επανω στο μα ξιλαρι . Επειτα , με κοπον εσηκωσε τα μπρατσα της , τα ετυλιξε γυ ρω απο τον λαιμον του αγαπημενου της και εψιθυρισε : —Φιλησε με , Πιερ ... Φιλησε με για τελευταιον φοραν ... Τα χειλη των ενωθηκαν για το _Οστατον αυτο φιλι ... Η Κατριν α ναστεναξε _βαθεια . Το βλεμμα της εθολωνε . Επειτα , συνεκεντρωσε τας δυναμεις της για να ψελλιση : — Εχε γεια , αγαπημενε μου ... Μη με ξεχνας ... Αυτες ηταν οι τελευταιες της λε ξεις . Τα μπρατσα της εχαλαρωσαν το πιασιμον των , και απεθανεν _, δ πως ακριβως ειχεν αγαπησει — ηρεμα ... * * ** * * Πρωτη πραξις , σκηνη τριτη . Ο Πιερ περιμενει για να μπη εις την σκηνην ... Ειναι καταχλωμος και τα ματια του εχουν μιαν παραξενην λαμψιν . Απο την προηγουμενην ημεραν , ηταν κοντα στην νεκρη ν του αγαπημενην , και ειχεν ελθει εις τα θεατρον προ μιας ωρας μολις . Ο σκηνοθετης καθως ηταν απορ ροφημενος απο την παραστασιν , δεν παρετηρησε το χαμενο του Οφος . Μιαν στιγμην , ηλθεν εις τα παρασκηνια και του ειπε : —θυμασαι τι σου ειπε χθες το βραδυ , Λερουα Προσπαθησε να ει σαι φυσικωτερος ! Προ παντος προς το τελος ! Ο ηθοποιος , απηντησε , χωρις να κυτταξη τον σκηνοθετην : _> —Νομιζω δτι , απο την αποψιν αυτην , δεν θα εχετε παραπονον _, κυ ριε Μπαρριε ... Μα να , ειναι η σει ρα μου να μπω στην σκηνην . Πραγματι , οι θεαται παρηκολου θησαν επανω εις την σκηνην ενα ηρωα , που ητο περισσοτερον απο φυσικος . Δεν μπορουσε να ειναι κα νεις περισσοτερον θλιμμενος και α πελπισμενοςι Εις την _αιθουσαν , α ενθουσιασμος των θεατων εφθασεν εις το αποκορυφωμα του . Πραξις τριτη , σκηνη εβδομη ... Ο Σαττερτον ειναι μονος εις το δωματιον και πινει το δηλητηριον . Τα βλεμματα των θεατων _παρακολουθουν σαν υπνωτισμενα το παι ξιμον του Πιερ Λερουα . ΟΙ γυναικες σκουπιζουν τα ματια των με τα μαντηλακια των . Οι ανδρες πα ρακολουθουν την παραστασιν με κομμενην την αναπνοην . Ο πρωτα γωνιστης απαγγελλει τον μονολογον του : —Τελευταια ωρα της ζωης μου ... Αυγη της αιωνιας ημερας , χαιρε ! Ταπεινωσεις , μιση , σαρκασμοι , πρα ξεις εξευτελιστικες , αβεβαιοτητες , αγωνιες ... _θλιβεροτητες , πικρες της καρδιας , σας αποχαιρετω ! ... 'Η φρασις αυτη , που απαγγελλε ται εις ενα εξαιρετον κρεσεντο , διακοπτεται αιφνης απο ενα λυγμον , και ενω δ Πιερ στηριζεται επανω εις τα ντεκορ , το προσωπον του λουζεται απο τα δακρυα . Μενει ετσι μερικα δευτερολεπτα , ακινητος και σιωπηλος . —θεε μου ! ΤΙ τον επιασε λεει μεσα απο τα δοντια του 6 Μπαρριε , που παρακολουθει την παρα στασιν απο τα παρασκηνια . « ΤΙ πε ριμενει για να τελειωση τον μονο λογον του » ΚαΙ επειδη δ Λερουα εξακολου _θει να μενη αμιλητος , ο σκηνοθετης διατασσει : — Εστω , τοσον τα χειροτερον ι Εμπρος , Αρλετ , η σειρα σου να μπης στην σκηνην Ι 'Η σκηνη τελειωνει και η αυλαια πεφτει . Ορθιοι οι θεαται , _χε _> ροκροτουν , εξαλλοι , απο ενθουσια σμον . Ο 'Ανρυ , που πα ? ζει τον ρολον του Κουακερου , τρεχει προς τον Πιερ , τιου εξακολουθει να ειναι πεσμενος επανω στο παλκοσενικον-— Ακους , Πιερ Αληθινος θριαμβος ! Σ εσενα χρεωστουμε την επιτυχιαν του εργου ! Ησουν εκπληκτικος ! Μα σηκω , λοιπον ! θα παρουσιασθουμε στο κοινον ! ... 'Ο ηθοποιος δμως μενει _ξαπλα μενος επανω στην σκηνην ... Ειναι ακινητος . 'Ο 'Ανρυ αντιλαμβανεται την αληθειαν , την στιγμην ακριβως που η αυλαια αρχιζει να σηκωνεται . Φωναζει ε ' ις τον μηχανικον της σκηνης : —Σταματησε ! Κατεβασε την αυ _λαιανι ... Ε / πληκτος , ο μηχανικος κατεβαζει την _αυλαιαν , και ολοκληρος δ θιασος πλησιαζει πρας το μερος δπου ειναι ξαπλωμενος ο Πιερ . Βο νοτισμενος πλαι του , ο 'Ανρυ εξηγει εις τους συναδελφους του : —Δεν ειναι πια θεατρον ! Ειναι πραγματικα νεκρος ! Επειτα σηκωνεται , και μαζευει απο το παλκοσενικο το μπουκαλακι με το δηλητηριον . —Δεν ειναι φευτικον το δηλητη ριον . 'Ο Πιερ Λερουα επαιξεν αποψε τον ρολον της ιδικης του αυτοκτονιας ... ΟΕΚ ΜΕιΙ _κηι _ιραρερα σε θοΑο νερα 3»—> ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ 8 μασκα του « ΕΡΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ » . Ποιοι ειναι οι λογοι Δικαιουται ο εργαζομενος να « μαθη την αληθεια η αποτελει και αυτο υβριν Βια το Τσεχοσλοβακικο δεν εχουμε να πουμε πολλα . Μονο ρωτουμε : Επανερχεται στην Τσεχοσλοβακια η λογοκρισια στον τυπο , το ραδιοφωνο την τηλεοραση . Αν τα ελληνικα μας ειναι καλα , το « επανερχεται » σημαινει δτι προυπηρχε , καποιος την κατηργησε , και τωρα παλι καποιος την επαναφερει . 'Ο Ντουπτσεκ την κατηργησε ! Ποιος την επαναφερει ΚαΙ εαν , χωρις εισβολες , η Κυπριακη Κυβερνηση αποφασιση να εφαρμοση στον τυπο λογοκρισια φανερη και το διακηρυξη , και δεν μπορει η ΧΑΡΑΥΒΗ να γραφη δτι θελει η η υποχρεωθη να αντιγραφη εκτος απο την « Πραβδα » ( αν η τελευταια ειναι βεβαια ανεξαρ τητη ) και την « Ρουντε Πρα-6 ο » και εκτος απο το ΤΑΣ και το ΤΣΕΤΕΚΑ , ποια θα ειναι η γνωμη του ΑΚΕΛ θα ειναι δημοκρατικο κατι τετοιο Κι ' αν δεν ειναι για μας γιατι ειναι για την Τσεχοσλοβακια Κι' αν δεν ειναι ουτε στην Τσε _χοσλοβακια , ποιος ευθυνεται Ο Ντουμτσεκ η οι Ρωσοι Εχει το θαρρος η ΧΑΡΑΥΒΗ ν ' απαντηση Καταδικαζουμε την εισβολη , απ' δποιον κι' αν γινεται και δπου κι' αν γινεται . Δεν κανει το ιδιο και το ΑΚΕΛ . Και ερωτουμε : 'Εαν οι Ρωσοι και ο ' ι συμμαχοι τους προσεκληθησαν στην Τσεχοσλοβακια , απο ποιους προσεκληθησαν Μεχρι στιγμης δεν μας ειπαν . 'Απο την ηγεσια η απο τον λαο 'Εαν οι Τουρκοι εισβαλουν εις Κυπρον , υπο τας ευλογιας της Ρωσιας , με προσκληση της Τουρκοκυπριακης Ηγεσιας και των Τουρκοκυπριων , ποια θα ειναι η στασις του ΑΚΕΛ Και . το 1964 που « εισεβαλαν » εις Κυπρον τα Ελληνικα στρατευματα , κατοπιν προσκλησεως της Κυπριακης Κυβερνησεως και του Κυπριακου λαου . ποια δταν η στασις του ΑΚΕΛ Παραρτημα ΔΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ Η ΜΑΣΚΑ ΕΠΕΣΕ _» > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ 8 σαν τοσον ανικανοι να τον αντιμετωπισουν ωστε εχρειασθη να _χρησιμοποιηθη δ ερυθρος πελεκυς για να επαναφερουν στην ταξη τα ατακτα παιδια του συμφωνου της Γαρσοβιας . Προς αυτους τους σκληρως δοκιμασθεντας κατα τας τελευταιας ημερας κομμουνιστας της Κυπρου , απευθυνομεθα σημερον και τους καλουμεν να ανανειψουν . Να βαλουν το χερι τους εις την καρδιαν και ακουοντες μονον την φωνην της συνειδησεως των να μας ειπουν εαν συμφωνουν η δχι « με την προχθεσινην εισδολην εις την Τσεχοσλοβακιαν και με την στασιν την οποιαν ετηρησε σχε τικως το ΑΚΕΛ . 'Εαν η απαντησις ειναι « ΟΧΙ , δεν συμφωνουμεν , δεν εγκρινομεν την 6 ιαν και τον Φασισμον » , τοτε καιρος ειναι να αναθεωρησουν την δλην στασιν των , να αποχωρησουν μμουνιστικο νεοφασιστικο στρατοπεδο και να τοποθετησουν εαυτους εις το στρατοπεδον των πραγματικως ελευθερων και δημοκρατικων ανθρωπων . Παρομοιαν Μκκλησιν απευθυνομεν προς τους πτωχους βιοπαλαιστας συμπατριωτας μας . οι οποιοι κουρασμενοι απο τας _αναγκας της καθημερινης ζωης , και τας δυσκολιας του καθημερινου « μοχθου , παραπλανηθεντες απο τους επιτηδειους _επαγιδευθησαν εις τας ταξεις του ΑΚΕΛ . Ας αφυπνισθουν ε ' στω και την δωδεκατην δια να ιδουν την πραγματικην οψιν της μεχρι χθες προστατιδας των . μι κρων και αδυνατων λαων Σοβιετικης Ρωσιας . Ας εγερθουν εκ της ναρκης των δια να ερωτησουν τους ηγετας των , διατι Συμμαχοι επετεθησαν εναντιον Συμμαχου δυνατοι φιλοι κατεπνιξαν αδυνατον φιλον , ανελευθεροι ισχυροι κατελαβαν _ψιλελευθερον αδυνατον . Δια να ερωτησουν τελος παντων την ηγεσιαν του ΑΚΕΛ διατι εσιωπησε και σιωπα ενωπιον του ερυθρου φασισμου ενω δλα τα αλλα αδελφα κομμουνιστικα κομματα της δυσεως κατεδικασαν αμειλικτως το εγκλημα των πεντε επιδρομεων κατα της μαρτυρικης Τσεχοσλοβακιας . Υψωνομεν και ημεις _, μαζι με δλους τους ελευθερους ανθρωπους της οικουμενης φωνην εντονου διαμαρτυριας και με αγανακτησιν καταδικαζουμεν την προσφατον _επεμβασιν των Δυναμεων του Συμφωνου της Γαρσοβιας εις Τσεχοσλοβακιαν . Ο Κυπριακος λαος , ιδιαιτερως , ο οποιος επι σειρα ετων αγωνιζεται δι * αποκτησιν της ελευθεριας του καταδικαζει με αποτροπιασμον την ανανδρον επιθεσιν των πεντε δυναμεων του σκοτους και της υλικης βιας εναντιον της ανθρωπινης αξιοπρεπειας και του πνευματος εις Τσεχοσλοβακιαν και « με φωνην παλλουσαν απα συγκινησιν αλλα και αποφασιστικοτητα απευθυνετο προς Σοβιετικους επιδρομεις οι οποιοι απο -προχθες υπο την απειλη ν των Ρωσικων τανκς κατελαβαν μονον τον χωρον και ουχι το πνευμα της Τσεχοσλοβακιας , με την τιαλλαικην κατακρ _« υγην « Να διαλυθη το επιθετικον συμφωνον της Γαρσοβιας » . Εκ του Δημοκρατικου Εθνικου Κομματος ΔΕΚ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΙ ι η ¦ < 5 Λογω _μεταψορας καταστηματος ι ι Πρωτοφανες _ΙξΕΠΟΥΑΗΙΙΑ ι ι _< ι ' _ . ΟΑΟΚΑΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΚ ι V ¦ ¦ ' 5 β > Ηρχισε και θα συνεχισθη μεχρι και της 5 ης Σε- £ ι _ιττεμβριου . Αογω μεταφορας τοΟ _καταντηματος . _^ > Α . Λ . ΠΑ 3 ΗΣ & ΥΙΟΙ , ι ι , ΟΔΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΝΗΣ αρ . 65 λ ι _^ Μια σπανια ευκαιρια _ττου _πρεττει να την επωφεληθητε | _£ _^ _ΛΛΛΛΛΛ _^« _Λ _^ _%% _VΥVVΛVVV _, _Λ _^ _VVV _^ _Vι _«/ _IΛV ΛΛΧΕΙΟΦΟΡΟΗ ΟΜΟΑΟΒΙΜΟΝ III ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ _ΑΝΑΠΤΥΞΕΟΣ ΕΙ ! ΕΛΛΛΑΛ Επιπροσθετοι διευκολυνσεις δ Β εγγραφας αλλοδαπων . Κατοπιν της επιτυχιας που _εσημειωσεν το _προηγουμενον Δανειον του παρελθοντος ετους , νεον Ομολογιακον Δανειον Οικονομικης Αναπτυξεως θα εκδοθη εις Ελλαδα , υψους ενος δισεκατομμυριου οκτακοσιων εκατομμυριων δραχμων ( £ 25 & - κατομμ . ) διαρκειας 20 ετων και με επιτοκιον 6 , 5 % ( ετησιως , το προιον του οποιου θα διατεθη εξ ολοκληρου δια το προγραμμα οικονομικης αναπτυξεως της χωρας . Το εν λογω Δανειον — πλην τοΟ υψηλου τοκου 6 , 5 % ετησιως > - * παρεχει πλειστας αλλας ευκολιας ως , τους ειδικους και γενικους λαχνους οιτινες κερδιζουν 10 % η 15 % της αξιας των ομολογιων κατα την κληρωσιν εις το αρτιον , η λαχνους αξιας £ 15 . 000 , τας παρεχομενας φορολογικας απαλλαγας _, την υψηλην εμπορευσιμοτητα των τιτλων εις _χρηματιστηριον _, ως και την υποχρεωτικην αποδοχη Τουτων υπο των Τραπεζων προς συναψιν δανειου . Εν τω μεταξυ , υπο της Τραπεζης της Ελλαδος καθωρισθησαν _ειδικαι επιπροσθετοι διευκολυνσεις των ενδιαφερομενων να εγγραφουν εις το Δανειον αλλοδαπων και ημεδαπων , μονιμων κατοικων του εξωτερικου , καθ' δτι θα δυνανται να εξαγαγουν ελευθερως και ανευ περιορισμου τα προιοντα εκ των τοκομεριδιων , τα κερδη εκ των λαχνων και το αντιτιμον των κληρουμενων ομολογιων , ως και την αξιαν των τυχον πωλουμενων ομολογιων . Επισης επιτρεπεται και η _μεταβιδασις των ομολογιων μεταξυ αλλοδαπων . Τελος επιτρεπεται η αποδεσμευσις δεσμευμενων εν Ελλαδι καταθεσεων αλλοδαπων η μονιμων κατοικων εξωτερικου με επ ' . αυτου ωφεληματα ως , την εισπραξιν ηυξημενου τοκου 6 , 5 % ετησιως , ( αντι του παρεχομενου 0 , 75 % ) την , κατοπιν εγκρισεως της Τραπεζης Ελλαδος , μεταφοραν εις το εξωτερικον , των κερδων εκ των λαχειων κα ' ι των τοκων εκ των ληξιπροθεσμων τοκομεριδιων , κ . α . ΑΙ προεγγραφαι θα γινουν απο 14 ης—20 ης Οκτωβριου , το δε Δανειον θα διατεθη εις δη _. μοσιαν εγγραφην απο της 21 ης Οκτωβριου μεχρι 4 ης Νοεμβριου 1968 . 0 οικονομικος φιλελευθερισμος εισεδυε « ς την ΤΣΕΧ ΟΣΛΟ ΓΑΚ ΙΑΝ ( Αι οικονομικα ! μεταρρυθμισεις προεκαλεσαν το πρωτον ρηγμα εις το παλαιον συστημα )] ΠΑΡ ΙΣ ΙΟΙ , Σεπτεμβριος . — Αι πολιτικοι μεταρρυθμισεις εις την Τσεχοσλοβακιαν αι οποιαι προεκαλεσαν την εσβο _ λην χων στρατευματων του Συμφωνου της Γαρσο & ιας και τα προ αυτης και μετ' αυτην δραματικα γεγονοτα ησαν τ ο επακολουθον των οικονομικων μεταρρυθμισεων αι οποιαι ειχον _προηγηθη και α ' ι οποιαι _οτ πετελουν σαφη παρεκκλησιν απο την εως τοτε μαρξιστικη ν « ορθοδοξιαν » , Αι οικονομικοι μεταρρυθμισεις _αυχαι επεβληθησαν απο την αποτελματωσιν και την _οπισθοδρομησα της τσεχοσλοβακικης οικονομιας , η οποια εξεδηλωθη _κυριως με χην μειωσιν χοΟ ουθμοΟ της βιομηχανικης αναπτυξεως απο των αρχων της τρεχουσης δεκαεχιας . Περαιχερω δμως . εδημιουργηθη η πεποιθησις οτι το συστημα δεν ητο δυναχον να αντιμετωπιση την ποιοτικη ν προοδον μιας πολυπλοκου και εκλεππσμενης βιομηχανικης οικονομιας , ¦ 35 · Οι οπαδοι της οικονομικης μεταρρυθμισεως υπεγραμμιζαν συνεχως χην διευρυνσιν του χασματος , το οποιον εχωριζεν απο τεχνολογικης αποψεως την χωραν τω ν απο τας χωρας της Δυσεως . Οι Τσεχοσλοβακοι οικονομικοι μεταρρυθμισχαι δμως δεν περιω ρισθησαν εις χα ημιμετρα , με τα οποια προσεπαθησαν και προσπαθουν να βελτιωσουν τας οικονομιας των χωρων των οι οικονομικοι _μεταρρυθμισται των αλλων κομουνιστικων χωρων και εστραφησαν προς μιαν ριζικην λυσιν πρωτοφανη δια τας κομ μουνιστικας χωρας , « μιαν λυσιν η οποια θα ητο δυνατον να _χαρακτηρισθη « σοσιαλισμος α * γορας » . Εις το νεον συστημα αυτο / το οποιον επεδιωκαν να εφαρμοσοι / ν , ο καταναλωτης θα εξεφραζε την προτιμησιν του δια μεσου μιας συναγωνιστικης _ανορας . λειτουργουσης μεσω των τ ιμων . αι οποιαι θα εδημιουργουνχο δια των συναγωνιστικων δυναμεων χης αΥΟ ρας . Η _μεταρρυθμησις _αυτρ θα ηταν δυνατον να παραβληθη με χην γιουγκοσλσβικηνΙ αλλα . κρινομενη « με τα τσεχοσλοβακικα μετρα , η Βιουγκοσλαβια εξακολουθει να ειναι υπαναπτ _/·-κτος χωρα . 'Απο της αποψεως _χου κατα κεφαλην εθνικοΟ εισοδηματος μεταξυ των κομμουνιστικων χωρων χης Ευρωπης * η Βιουγκοσλαβια προηγειται μονον της Ρουμανιας . 'Η αρχικη ρωσικη στασις εναντι . χων _μεταρριΛμισεων αυτων εις την Τσεχοσλοβακιαν , φαινεται να επηρεασθη απο το γεγονος δτι οι Σοβιετικοι η * θελον να παρακολουθηθουν την πορειαν του τσεχοσλοβακι κου αυτου « πειραματος » . Καθως και οι ιδιοι ο ' ι Σοβιετικοι ανεζητουν καποιον καλυτερον οικονομικο ν μηχαν ισμον . εσκε Φθησαν δτι . χαρις εις την βιομηχανικην παραδοσιν των . ητσ πιθανον οι Τσεχοσλοβακοι ·α εδημιουργουν κατι το πρακτικον και δι / ναμενον να εφαρμοσθη επισης εις χην Ρωσιαν Αυτο φαινεται να εξηγη χην αλλως ανεξηγητον ανοχην , την οποιαν επεδειξαν τα _Σοβιετ κατα χην πρωτην φασιν της α ναμορφωσεως της τσεχοσλοβακικης οικονομιας εκ μερους χων Τσεγο σλοβακων μεταρρυθμιστων . Μονον δταν η _μεταρρυθμισα < χυ · χη επροχωρησε σημοντι ·. Υ , ς , ηρχισαν να ακουγωνται αι _ττρω ται σοβιετικοι επικρισεις και τελος αι απροκαλυπτοι κατη _> γοριαι περι « αντεπανσοτατι · κων » τασεων · Πρεπει δμως να _θεωρηθι _) βεβαιον δτι καθ * δσον η σοβιετικη οικονομια αναπτυσσεται και , αναπτυσσομενη , θα καθισταται ολονεν πολυπλοκωτερα ο ' ι Σοβιετικοι θα φθασουν εις το σημειον το οποιον ευρεθησαν ο ' ι Τσεχοσλοβακοι η οικονομια χων οποιων ειναι περισσοτερον προηγμενη , διοτι 0 α διαπιστωσουν δτι τα κλασικα « σοσιαλιστικα » _ιτροτυττα , δεν ανταποκρινονται προς τας α ναγκας χης προηγμενης ο ' ικονο μιας και τεχνολογιας . 'Αλλα σημερον δυναται να θεωρηθη βεβαιον , δτι ο ' ι Σοβιετικοι ανησυχησαν απο την πορειαν προς τον οικονομικον _Φιλελευθερισμον δχι _ολινωτε-^ ρον απο δσον ανησυχησαν και απο την πορειαν προς χον πολιτικον φιλελεοθερισμον . 0 ΚΑΡΟ ΕΙΧΕ ΤΥΧΗ .. Τεσσερις φορες δοκιμασε ν αυτοκτονηση ο ηλικιας 30 _^ ετων Βερμανος τουριστας Καρλ - Χοαστ Ρουντολφ . Αλλα και _^ τις τεσσερις , διεσωθη ως εκ θαυματος . Η πρωτη αποπειρα : _^ Μεσα στην αμαξοστοιχια που τον μετεφερε στην Ελλαδα . Ανοιξε την πορτα του _βαγονιοΟ και ερριφθη στο κενο . Η πορτα , δμως , ξανακλεισε αμεσως απο την πιεσι του αερος και « εμαγωσε » το μανικι του . Εμεινε να α'ιωρητοα στο κενο . Συνεπιβατες του τον αντεληφθησαν , η αμαξοστοιχια σταματησε και ο ηαρ' ολιγον αυτοχειρ διεσωθη . * Η δευτερη και η τριτη _^ αποπειρα : Στην παραλια του Γο : λου . Οπου , και τις δυο φορες , ανδρες του Λιμεναρχειου και _« ιο · λιτες εσπευσαν σε βοηθεια του και τον διεσωσαν . Παρ * ολον οτι κρατουσε ατα χερια του ενα _πη-ι ρουνι και απειλουσε « μ' α ° τ _° τους αυτοκλητους σωτηρας του | Ι Η τεταρτη αποπειρα : Στα γραφεια της Λιμενικης Αστυνομιας . Ανοιξε ενα παραθυρο και με αστραπιαια ταχυτητα ερριι φθη στο κενο . Βια να προσγειωθη σωος στο ... καπω ενος αυτοκινητου , που εσταθμευε απο κατω « Ηθελα να δω αν οι Ελληνες ειναι καλοι ανθρωποι και θα « με εσωζαν » , δικαιολογηθηκε στις Αρχες . ΟΙ γιατροι , δμως , διεπιστωσαν ' αλλα : Σχιζοφρενεια επικινδυνου μορφης Και ειδοποιηθηκαν στη Βερμανια οι δικοι του να τον παραλαβουν . _^« _ΛΛΛιΛινννιΒΛνΛ _^ _νΤΛ _, ΛΡ _^^ Ι {αΟΙΕΚΠΙΕ101Ι11111$)Ι Ρ ΛΟΧΑΒΟΥ ΚΑΠΟΤΑ 4 . ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ι Τηλ . 64895-Ταχ . Κιβ . 393 , ΑΝΔΡΕΑΣ Π . _ΠΑΠΑΘΓΜΑΣ * Ε ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ! _ΟΙΡ . _€ ΟΜ _·ΑυΜΙΝ . ( _ΙΟΝΓΟΝ ) ι |ΑΝΕΒΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣΧΟΛΗΥΠΟΤΟΥΥΠΟΥΡΒΕΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 1 ) ΕΒΒΡΑΦΑ ! ] Ι ΜΒ * ΗΡΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ . Μεχρι σημερον αι εγγραφα ! εινα _, υπερδιπλασιο _, εκεινων _^ ·! της αντιστοιχου περιοδου του ληξαντος Σχολικου ετους , ι !¦ 2 ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΙΣ Ι Απο της Δ' ταξεως παρεχεται εξειδικευμενη _μορψωσις ε ! ς τους ακολουθους κλαδους , επι επιπεδου ' 2 α . _€ . Ε . και _Ουγ & _ΟαιΜδ : ι • ι 1 } ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ Ν 5 ) ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΒΙΑ ? 2 ) ΒΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑ ! ΣΠΟΥΔΑΙ 6 ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΒΙΑ ' - 3 ) ΞΕΝΑΙ ΒΛΩΣΣΑΙ 7 ) α € Ε [ 4 ) ΣΧΕΔΙΟΝ :! _ 3 ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤ _3 Ν ΚΑΤΑ ΤΑΖΙΝ _> ι ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ 30 . ι 4 ) ΔΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ? Αποφοιτοι Σχολων Μεσης Παιδειας δυνανται να ειδικευθοΟν ε ? ς οιονδηποτε εκ των ανωτερω κλαδων , * . εντατικη μονοετης _ψοιτησις . Επισης δυνανται να εγγραψουν εις _ειδικας ταξεις δι' αποκτησιν τοΟ Ο . _Ο . Ε . ι _| | 5 ) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΠΡ _9 ΤΑΙ ΓΟΗΘΕ 1 ΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | Πρωτη η ΑΚΑΔΗΜΙΑ , εφαρμοζουσα τα εις Ευρωπην εκπαιδευτικα δεδομενα θα _παρεχη απο της Δ' τα- _ξεως προα _. ρετικως εις δλους τους μαθητας και μαθητριας χρησιμους και πρακτικας γνωσεις μηχα- , νολογιας αυτοκινητων . _« || - > ΠΡ 9 ΤΑΙ ΓΟΗΟΕΙΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ανευ οιασδηποτε επιβαρυνσεως . | ΑΛΛΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ! ΚΑ ! Δ ! Α ΠΡΟΒΡΑΗΗΑ Της : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ' ! » 'Εκ της Βραμματειας - Τηλ . 64895 ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ . £ Ανοικτος συνομιλιας ρε την Μοσχαν αιιοον οι Τσεχοσλοβακοι ηγεται ΔΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΣ 1 Ν ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ , Λι' ΕΠΑΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΠΡΑΒΑ , 7 ( Ρ . ) ·— Οι Τσεχοσλοβακοι ηγεται εζητησαν δπως διεξαχθουν νεαι , αμεσοι και ανοικται διαπραγματευσεις μετα της Σοβιετικης Ενωαεως . Ουτοι αναφερουν δτι επιθυμουν να συζητησουν την αρσιν δλων των εμποδιων τα οποια καθιστουν δυσχερη την επανοδον ομαλης ζωης εις την χωραν . Η απαιτησις αυτη των Τσεχοσλοβακων ηγετων περιεχεται εις ανακοινωθεν εκδοθεν μετα το περας συνεδριας του νεου Προεδρειου του Κομμουνιστικου Κομματος εις Πραγαν . Εις αυτο διατυπουται αντιθεσις εναντι οιωνδηποτε _αντισοβιετικων τασεων , αλλα ταυτοχρονως ο ' ι ηγεται υποσχονται δτι θα μεινουν πιστοι εις τον λαον και θα ειναι εντιμοι εναντι του . Ζητουν επισης να αντιμετωπιση ο λαος τας πολιτικας πραγματικοτητας ουτως ωστε να δημιουργηθουν συνθηκαι δια την απομακρυνσιν των δυναμεων του Συμφωνου της Γαρσοβιας εκ της Τσεχοσλοβακιας . Εν τω μεταξυ , ο αρχηγος του Τσεχοσλοβακικου Κομμουνιστικου Κομματος κ . Ντουμπτσεκ προεβη εκ νεου εις εκκλησιν δι * ενοτητα εις την χωραν . Εις ομιλιαν του προς το Εθνικον Μετωπον , εις Πραγαν , ο κ . Ντουμπτσεκ ειπεν δτι οι παντες πρεπει να συσπειρωθουν δια να επιλυσουν « επειγοντα προβληματα » . Αι μελλοντικαι συνθηκαι _, προσεθεσε , θα ειναι πλεον ευνοικοι δια την πραγματοποιησιν της προοδευτικης πολιτικης της χωρας . 'Ο εις Πραγαν αντιπροσωπος της Σοβιετικης Κυβερνησεως αναπληρωτης Υπουργος Εξωτερικων κ , Κουζνετσωφ , δστις αφικετο απροσδοκητως χθες εις την _Τσεχοσλοβακικην πρωτευουσαν , συνεχισε τας _συνομιλιο-ς του . Ο ραδιοσταθμος της Πραγας ανεφερεν δτι συνεσκεψθη σημερον την πρωιαν μετα τοι κ . Ντουμπτσεκ . Ουτος ειπεν ο . τι αντηλλαξεν αποψεις επι _τοιιι . κων θεματων _αψορωντων τας _Ρωσο—σοβιετικας σχεσεις Ο Ρωσος επισημος _συνηντΜ η ηδη και μετα του Προεδρου Σβομποντα , επροκειτο δε να συναντηθη και μετα του Πρω _8 ι > _πουργου κ , Τσερνικ . Η Βερμανια ανηουχει ΓΟΝΝΗ , 7 ( Ρ . ) . — Ανεχωρησε σημερον εις Ουασιγκτων ο Δρ Μπιρεμπαχ , κοινοβουλευτικος εκπροσωπος του Χριστιανοδημοκρατικου κομματος της Δ . Βερανιας , προκειμενου να εκφραση εις την Αμερικανικην Κυδερνησιν τας ανησυχιας της χωρας του εκ της παρουσιας Ρωσικων στρατευατων _πλησιον των συνορων της , μετα την εισδολην εις Τσεχοσλοβακιαν . Κατα την παραμονην του εις την 'Αμερικανικην πρωτευουσαν , η οποια θα διαρκεση δεκα ημερας , ο Δρ Μπιρεμπαχ θα συναντηθη ' μετα των υπουργων Εξωτερικων και Αμυι ιτις των ΗΠΑ κ . κ . Ρασκ και Κλιφορντ . _Εκδοτικ : Εταιρεια « ΠΥΡΣΟΣ » ΑΥΛ . Τυκ © κ : « ΠΥΡΣΟΙ » ΛΤΛ . 'Ο _Σιιοοαρι _ει $ _Ρουμανιαν ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 7 ( Ρ . ) .- Ο Γρεττανος Υπουργος Εξωτερικων κ . Στιουαρτ θα μεταβη αυριον εις Γουκουρεστιον , δΒ επισημον επισκεψιν εις Ρουμανιαν διαρκειας τεσσαρων ημερων . Προκειται δια την πρωτην επισκεψιν την οποιαν θα εκτελεση δυτικος επισημος εις χωραν της Ανατολικης Ευρωπης απο της εισβολης Ρωσικων και συμμαχικων των στρατευματων εις Τσεχοσλοβακιαν Κατα την παραμονην του εις Γουκουρεστιον ο κ . Στιουαρτ θα εχη συνομιλιας με την Ρουμανικην Κυδερνησιν επι διαφορων διεθνων προβληματων , περιλαβανομενων του Τσεχοσλοβακικου και του Γιετναμικου . 'Ο Γρεττανος Υπουργος Εξωτερικων εματαιωσε παρομοιας επισκεψεις του εις Ουγγαρ ' ιαν και Γουλγαριαν λογω συμμετοχης στρατευματων των χωρων αυτων εις την εισδολην εις Τσεχοσλοβακιαν . _ΣυΑιΙηΜ § £ ι 8 ει _$ * Ει ) βαδα δια την αποπειρα κατα του ΠαηαδοηουΛον ΑΘΗΝΑΙ , 7 ( Ρ . ) .- Ο Βενικος Διευθυντης Τυπου και πληροφοριων του Υπουργειου Προεδριας της Κυβερνησεως εδηλωσε σημερον κατα την διαρκειαν δημοσιογραφικης διασκεψεως δτι , αι Αρχαι Ασφαλειας συνελαβαν εικοσι προσωπα τα οποια φερονται ως αναμεμιγμενα εις την προσφατον _αποπειραν εναντιον της ζωης του Προεδρου της Κυβερνησεως κ . Παπαδοπουλου . 'Ο κ , Σταματοπουλος ανεφερεν δτι , δλοι οι συλληφθεντες , οι οποιοι ειναι νεαρας ηλικιας , ησαν μελη παρανομου τρομοκρατικης οργανωσεως προσεθεσε οε δτι εσχεδιαζον να ανατιναξουν ζωτικης σημασιας εγκαταστασεις , με σκοπον να δημιουργησουν χαος και να δικαιολογησουν ξενη ν _επεμβασιν _. 'Ο κ . Σταματοπουλος ειπεν επισης δτι , προφανως , η συνωμοσια ωργανωθη εις το εξωτερικον απ' δπου και εχρη _. ματοδοτειτο . Η αποκαλυφις της _λυσεος 3 Ε > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ προκειτο περι ... γυμνασιων ! .., Αλλη , προσφατος χαρακτηριστικη περιπτωσις ειναι η Ρωσικη εισβολη εις Τσεχοσλοβακιαν μετα τα γυμνασια ) . ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Φυσικα η επιβολη της λυσεως δια στρατιωτικης επεμβασεως , ενω θεωρειται η συμφερωτερα , δεν πρεπει να θεωρηται απιθανος υπο τας παρουσας συνθηκας . Ουτε επιζημιος θα αποβη δια την Τουρκιαν _, προπαντος εαν η Ελλας « περιπλακη εις το παιγνιδι » , διοτι : 1 ) ο ' ι μεν Ανατολικοι , εφ' δσον ειναι εισβολεις δεν προκειται να αντιδρασουν , αλλα αντιθετως θα χαρουν δια « _Νατο'ικην » εισβολην ως εκ της οποιας θα κλεισουν τα στοματα δσων Δυτικων ομιλουν περι του Τσεχοσλοβακικου δραματος . 2 ) Η εισβολη δεν αποκλειεται να επιχειρηθη τη ανοχη των Δυτικων οι οποιοι επιθυμουν — αν δεν εχαλκευσαν — την λυσιν . 3 ) Η επιβολη της « λυσεως » θα επιτευχθη αναιμακτως , εφ' δσον ο Ελληνικος Στρατος απηλθεν , η δε Εθνοφρουρα εχει αποστελεχωθη . Και το ολον ζητημα θα ληξη ως και εις την ατυχη Τσεχοσλοβακιαν . Και ο Κυπριακος Λαος θα κληθη να επιδειξη ηρεμιαν _, διοτι πασα αντιστασις θεωρειται ματαια λογω των υπεραριθμων δυναμεων του . . . εχθρου ! . . . Κατηρτιοθη το _ψηψοοεΚτιο _Αμμοχωοτον δια _ταζ _ΓουΧευτικαζ _εκΚογας Μ » > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ προεδρικος εκλογας Και αν ναι , ειναι συνταγματικως νομιμος ακομη η εκλογη εκεινη 3 . Ελεχθη . δμως , δτι ειναι απολυτως αδυνατον να _διε _^ ερ _γηθουν εκλογαι προ του τελους του ετους ! Δηλαδη ημπορει να διενεργηθουν την Ιην Ιανουαριου 1969 4 Εχαρακτηρισεν δμως η « ε πισ _^ μος πηγη » ως ανυποστατα τα περι συνεργασιας η μη μετα της αριστερας κα ' ι τα περι καταρτισμου ψηφοδελτ ιου . : ι . Και απαντωμεν : Εγινεν η συσκεψις εις Αμ _μοχωστον . Και _κατηρτισθη τα ψηφοδελτιον του Πατριωτικου Μετωπου . Και απεκαλυφθη εις τους _( ·αμεσως ενδιαφερομενους δη α ' ι εκλογαι θα _γινουν τον προσεχη _Νοεμβριον Βνωριζομεν το _« _υς υποψηφιους . .. Εις τουτων ειναι-εκδοτης εφημεριδος , 2 ε'ιν'αι ιατροι , εις οδοντιατρος , _εις _συνδικαλιστης _, εις δικηγορος και δυο επιχειρηματιαι . Και δυναται η εν λογω « επι σημος πηγη » να επικοινωνηση με τα Βραφεια της εφημεριδος υας δια να πληροφορηθη τοσα , δσα χρειαζονται δια να πεισθη δτι ωμιλησαμεν περι της _πραγ ματικοτητος . Αλλως τε δεν ειναι ιδιον ημων ν σ δημοσιευωμεν αναληθειας . η ανυποστατα ρεπορ ταζ . Αλλ' εν παση περιπτωσει . Εις την εκδοσιν μας της 30 ης Ιουνιου 1968 , εις ρεπορταζ υ πο τον τ _[ _τλον « Η αντικρυσις του θεματος των εκλογων » ωμι λησαμε ν περι της καταστασεως και αφησαμεν να νοηθη δτι εντος του Πατριωτικου Μετωπου υπαρ χει ενας διαχωρισμος . Δυο κλι Κες συγκεκριμενως . Και ερω ταται Μηπως η εν λογω « επι σημος πηγη » α ν ηκει εις την με ριδα εκεινην της οποιας , τα μελη κοιμωνται τον _επιμενιδειογ , και συνεπως καμνει μεσανυκτα περι των τεκταινομενων ΟΙ ΕΓΡΑΙΟΙ ΕΒΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΗΝ _ΠΟΜΝΙΑΝ ΓΑΡΣΟΓΙΑ , 7 . ( Ρ . ) . _. _ κα · λως ·πληροφορημενοι πηγαι της Γαρσοβιας εδηλωσαν δτι , απο τινων εβδομαδων , ηυξηθη αη . μαντικως ο αριθμος των Εβ ραιων οι οποιοι εγκαταλειπουν την Πολωνιαν . Κατα τας ιδιας πηγας οι εν λογω Εβ ραιοι μεταβαινουν εις Ισραηλ η εις γω . ρας της Δυσεως δια να εγκ < _χ . τασταθουν μονιμως . Ο Κιηζιγκερ ΕΠΕΡΑΤ _0 ΣΕ τας συνομιλιας του ΕΙΣ ΑΒΚΥΡΑΝ ΑΒΚΥΡΑ , 7 ( Ρ . ) . _ Ο Καγγελλαριος της Δυτικης Βερμανιας Δρ Κιηζιγκερ , ο οποιος εκτελει επισημον επισκεψιν εις Τουρκιαν , επερατωσε τας συνομιλιας του ενταυθα μετα της Τουρκικης Κυβερνησεως και μετεβη εις Σμυρνη ν . Ο Βερμανος Καγγελλαριος θα _αναγωρηση εκ Τουρκιας μεθαυριον _, Δευτεραν . Τα χθεσινα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των Γαλκανικων ΑΘΗΝΑΙ , 7 .- Τ . α Μεχρι της στιγμης αυτης γνωαθε Λα απο τελεσματα της σημερινης ( χθεσινης ) τριτης ημερας των ΚΖ' Γαλκανικων αγωνω ν σ τι βου . _£ χονν ως ακολουθως : Υψος επι κοντω Παπαηκο λαου ( Ε ) 5-20 μ ., και 2 ος Μαλ · κωΦ ( Γ ) 4 . 70 μ . ,, 200 μ .: Μπερζινσκυ ( Γ ) Ζ 5 , 2 ος Γαγκερωψ ( Γ ) 21 ' 7 , 3 ος Κριταν ( Β ) 21 ' 7 . Ο Χαρης _Αιβαλιωτη ζ διηνυσε την απο στασιν πεζη λογω _ισχιαλγιας . δια να _καταλαβη την εκτη ν θε 110 μ . εμποδια : Μπερντα ( Ρ ) 14 ' 3 , Την τεταρτην και πεμπτι * θεσιν _καχελαβον οι Ελληνες Μπιρμπιλης ( 14 ' 7 ) και Γασ « λειου ( 14 ' 9 ) . . 400 μετρα : Κρεμερ ( Ι _·> 48 Ι , 2 ος ΜποσκωΦ ( Γ ) 48 _^·· Εκτος ο Ελλη „ _Γογιατζηι 5 ° ' 8 - / οι ΔΙΣΚΟΓΟΛΙΑ : _Ναγκυ ( Ρ ) 56 . 14 μ .. 2 ος Ντασκυ (»> 54 . 12 μ . Πεμπτος ο Ελλη Καμπιτσης 51 . 24 μ ΑΣΘΕΝΕΙ Ο ΣΑΛΑΖΑΡ ΛΙΣΣΑΓΩΝ , 7 ( Ρ . ) .- Ο Πρωθυπουργος της Πορτογαλια . , Δρ Σαλαζαρ υπεβληθη την πρω · ιαν εις εγχειρησιν κατα την οποιαν εφηρεθη απο τον _εγκεΦολον του θρομβος αιματος , ο οποιος εσχηματιοθη συνεπεια _πτω σεως του προ τριημ ερου . ' γ | _κ 0 < : ταστασις του _εχαρακτηρ'Λο ως Ικανοποιητικη . Ο Δρ - λαζαρ ειναι ηλικιας 79 ετων και ευρισκεται εις την εξουσιαν απο 36 ετων . _ Ελληνικη εισφορα δια την Ουνφικυπ ΗΝ . ΕΘΝΗ , 7 ( Ρ . )·- ' Ελλας απεφασισε να συνεισ _^· ρη ποσον 240 χιλιαδων λιρ _^ δια τας _ανανκας της εις Κυπρο » Ειρηνευτικης _Δυναμεις , _™ Ηνωμενων Εθνων δια την _** ριοδον μεταξυ 26 ης παρελθοντος Ιουνιου και 26 ης προσεχους _α & _- κεμβριου . ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΜΠΡΑΝΤ - ΝΤΕΜΠΡΕ ΠΑΡ ΙΣΙΟΙ , 7 ( Ρ . ) . — Οι Υπουργοι Εξωτερικων της Δυτικης Βερμανιας και της Βαλλιας κ . κ . Μπραντ και Ντεμπρε συνηντηθησαν ενταυθα δια να εξετασουν την καταατασιν εις την Ανατολικην Ευρωπην κα ' ι θεματα της Κοινης Αγορας . Δυτικογερμανικαι πηγαι ανεφεραν δτι ουτοι συνεφωνησαν δτι η αποχωρησις των ξενων στρατευματων εκ Τσεχοσλοβακιας ειναι απαραιτητος προς συνεχισιν της συνεργασιας Ανατολης και Δυσεως . 1 — 1—— Ι ¦ — ¦¦¦ — ι — ¦¦ - ¦¦¦— ΜΙ — ¦ ¦ — Μ ¦ _! _—««¦¦ Ι » - Εχθεσινηκηηρωαις _τοδΚρατικουΛαχειου Κατα την χθεσινην κληρωσιν του κρα-( πκου λαχειου εκερδισαν οι κατωθι αριθμοι : 1 ος Λαχνος Γ 113225 £ 5 . 000 Α £ 500 2 ος Λαχνος Λ 108059 1 . 000 Γ 100 3 ος Λαχνος Α 119481 500 Γ 50 4 ος Λαχνος Α 1 15983 500 Γ 50 5 ος Λαχνος Γ 101205 250 Α 25 6 ος Λαχνος Γ 093113 250 Α 25 7 ος Λαχνος Α 033022 250 Γ 25 8 ος Λαχνος Γ 057503 250 Α 25 9 ος Λαχνος Α 115324 100 Γ 10 10 ος Λαχνος Γ 082692 100 Α 10 11 ος Λαχνος Α 080872 100 Γ 10 12 ος Λαχνος Α 014425 100 Γ 10 Μικροτερα ποσα εκερδισαν ο ' ι αριθμο : ι Ανα £ 50 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 4956 Ανα £ 10 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 169 Ανα £ 5 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 331 Ανα £ 2 . ο ' ι λαχνοι οι ληγοντες εις 200 _«| . Ανα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 085 _3 ι ' _, Ανα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 265 . ] _£ . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ _Οιιοικοα ν _Γνει-Ιο η 1—1 _ΟονβηΙτγ ν _Νο _νο » 8 ι 1 β 2—1 1 _ _οο < ι 8 ν _Υο 1 νοι > 2—1 _ΙΛνβι-ροοΙ ν _« _5 . Ρ . Κ . 2—0 Μαη . υω . ν νβ 5 ι _Ηβιπ 1—1 _ΗΙιβιΒ . _νβιΙ . ν Ιρ 3 _νιο 1 ι 2—1 δοαιΗ ' ριοη ν _Αι'ββηαΙ 1—2 _διοκο ν Μ _3 _ιι _Οιιγ 1—0 _διπιαβΒιαηιΙ ν Ι _^ _βιοοβιοΒ 2—0 _ΤοΙΙοηΙιαηι ν _Γιιπιιβγ 7—0 ν / _βδι Γγοιπ . ν ΝοΙι ' ιη Β . 2—5 _Γιι _·ηιιη { ι 1 ι £ ιηχ ν _Ηααα'ΒιβΜ 5—1 _Γιβοκοιπ-η ν _ΜιΙΙννβΠ 2—4 _ΓΙαοΚροοΙ ν ΓοΙΙοη 1—0 Γιιιγ ν _ΡιοιιΙοη 0—1 _ΟβιαιΒΙ ν _Μι _( 1 < 11 β 8 ι 3 Β 0 2—0 _ΟΙιαιΙΙοη ν _ΡογιθπιοιιΙΙι 2—1 _Οι- _^ _ΓιαΙ Ρ . ν _ΟυΒιιβΙβ 5—0 _Οβι _·ι > Υ ν _ΑβΙοη νυι 3 3—1 ΗιΟΙ ν _Γηκιοι 0 . 1—1 _ΝοΒννιοΗ ν 81 _ιβι £ . _ΟΙα . 2—0 _Οχιοτα υ * 1 α . ν Κυ 11 ι _3 ηι 1—0 Γπ £ ) _ιιοη ν Κοι 1 _ιβΒιι 3 ηι 2—2 _ΜβπηΒιθΙιΙ ν _Οιαυιιιιη 4—0 ΝοιΙΙι ' ρΙοη ν Γοιη ·η ' ηιΙ 1 ι 1—3 _ΟιιβηΙ ν Ι _, υΙοη 0—0 νν Ειι _53 ι 1 ν _Κειιαιη _^ 2—2 _ ν 3 ι £ οι ·α ν δ _^ _Ιηαοη 0—0 Α 1 αβι ·5 ιιοΙ ν ν _οΒΚιη _0 _ιοιι 0—1 ΓΒ _3 αιΟπ 3 ν _0 _Βιτηχ )> γ 1—1 _Γι-οαιοπι ν _ΟΙιβκι'Πβια 1—0 _ΟοΙοΙιβδιοΒ ν ΥογΚ 1—0 Ι ) _οηο _35 ιοι ·ν _ΕχοΙογ 3—1 Η 3 _ιι £ _3 . χ ν _ΟβΒιιη _^ ιοη 0—4 _ΙΛηοοΙη ν 8 _·αη _803 0—1 _Νοιιδ Ο ν _Νο νρθΒι 3—1 _Κοοιιααιβ ν _ΡβιοΒιιΟΒΟ 1—1 _Αιι-απο ν Αι _·0 Β 03 ( 1 ι 2—0 _ΟΙ _, ναβ ν _ΟοΙΙιο 0—3 _Πιιηο _^ ββ ν Α 1 > επ _36 _οη 4—4 _Γιιηι _' _ιηιιηο ν _Κβιιιι 3—2 _ΗιυβΒηιαη ν _ΗοβγΙκ 1—3 ΜογΙοπ ν _ΡβΙκιγΚ 2—0 Κ _3 Π £ ΘΒ 8 ν Ρ _3 _ΒιιοΚ 2—0 5 . . _ΙοΙιιιΓι _' _ηο ν _ηυηυοβ υ . 1—4 81 . _Μιιτβιι ν _ΚιΙιηΓιιιοοΚ 1—1 _Γι-βοιιιη ν _ΜοηιΒΟΓο 2—1 _ΟΙγαοοΓηκ ν _Πιιιηθ 3 Βιοη 0—1 Ε _38 _ι _Βι _£ ο ν _Οουαοηινιιι 1—0 Ε . _δΙΙιΗηβ ν _ΓθΒννιοΚ 7—3 _ΚοιιαΒ ν _ΜοΙΙιβηνεΙΙ 1—0 _ΙΒβηιιΙιοη ν _ΑΙοιοη Κ . 3—5 _διοηΗ'ηιιιιΒ ν ΑΗοα 4—4 81 _ιΒιιηβ Α . ν < _3 _ιιοοιι 5 Ρ . 3—0 8 _ιι ·» πΒ 3 _βΒ ν _^ ο £ _δονιιιι 2—0 Νεαροι Τσεχοσλοβακοι _αφαιρουντες την πινακιδα οδου της Μπρατισλαβα δια να δυσχερανουν το εργον των ξενων δυναμεων κατοχης της χωρας των . Απο _εΟΟθ | ι _€ ιβ < ι € ? 9 _εβδοραδα 2-8 _Σεπιερβριου ιΒοΟ Χρονικογραφου ΜΙ Ι—ΙΜ Ιι ΒΒΒ 1 _—¦»—«» _~^» _- _*^·«~»~~ Τ Α εσωτερικα μας προβληματα κρατησαν το ενδιαφερον την εβδομαδα που περασε . 'Η επανοδος του Π ροεδρου απο την περιοδειαν του — τους λογους της οποιας ουδεις αντεληφθη ακομη — και οι δηλωσεις του , _% 'θεσαν παλιν επι ταπητος το θεμα της πολιτικης μας ' απεναντι των Τουρκων , απεναντι της Ελλαδος , απεναντι των συνομιλιων . Εις τον τομεα των εξωτερικων , των διεθνων θεματων , κυριαρχησε παλι το δραμα της Τσεχοσλο _βσκιας , η οποια φαινεται δτι σιγα — σιγα υποτασσεται στην μοιρα της χωρις να μπορει κανεις να τη βοηθηση Ο εγκιλαδος κτυπησε ξανα , με κυριωτερο θυμα του την Περσια , θυμιζοντας _^ στους ανθρωπους την αδυναμια τοι ς μπροστα στις _δυναμεις της φυσεως . Αυτα ηταν τα κι / ριωτερα θεματα της εβδομαδος που περασε . ΔΕΝ μπορουμε ειλικρινα να αντιληφθουμε γιατι εδοθη τετοιος πανηγυρικος τονος εις το γεγονος της αφιξεως του Προεδρου . 'Η κινητοποιησις των μεσων δημοσιοτητας , τα εκτακτα δελτια εΙδησεων , οι συνεντευξεις κτλ εδημιουργησαν την εντυπωσιν πως κατι νεον , κατι σπουδαιον . κατι συνταρακτικον συνεβη , το οποιον επρεπε να γνωσθη . Τιποτα δμως τετοιο δεν _συνεδη ωστε να δικαιολογειται τοσος θορυβος . Και διερωταται κανεις © ΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 2 _ΕΙΣΜΟΥ — Αστεγα _*«> φοβισμενα . Β Δεν φοβουνται την γελοιοποι- «> η σιν οι διοργανωται των πανηγυριων Μηπως με αυτας τας θεοοματικας επιδειξεις θε- . λουν να σκεπασουν το κενον και την αποτυχιαν μας Ωστε αυτος ο λαος ειναι καλος μονον να εντυπωσιαζεται , να χειροκροτη και να μην ... καταλαβαινη Λ ΕΝ γνωριζουμε προσω-· * - *¦ πικα τον κ . Πλουτη Σερβα . Μαθαινουμε πως ειναι παλιο στελεχος της αριστερας , και διετελεσε δημαρχος και πολιτευτης . Παρακολουθουμε « με προσοχη τα δημοσιευματα του σε καθημερινη εφημεριδα και αισθανομαστε την αναγκη να τον συγχαρουμε για τη θαρραλεα σταση που παιρνει πανω στο εθνικο μας ζητημα και στα αλλα συγχρονα διεθνη προβληματα . Η καθαροτης της σκεψεως του και η σαφης και πειστικη επιχειρηματολογια του συμβαλλουν θετικα στη __ διερευνηση των θεματων με τα οποια ασχολειται . Ελπιζου-Φοιτητικη _διαδηλωσις στην πλατεια Βκορκυ , της Πραγας . Εις το πανω αναγραφον ται τα εξης : « Οχι συμβιβασμος— -μας επροδωσαν ! Κατω η πολιτικη του Υπουρ γικου Συμβουλιου . Απορριπτομεν τας συμφωνιας της Μοσχας » . « με να συνεχιση και να βρη μιμητες στο εργο της αφυπνισεως του ναρκωμενου και αδιαφορου λαου _·μας . ΠΠ Η ΓΔΟΜΑΔΑ που _πε-·*¦ ρασε κυκλοφορησε το δεκαπενθημερο περιοδικο « Ο Κοσμος σημερα » . ΟΙ εκδοτες φιλοδοξουν να προσφερουν , λενε , ενα Κυπριακο περιοδικο ποιοτητος με κυριωτερο στοχο την επικαιροτητα . Γεβαια η εμφανιση του περιοδικου ειναι αξιολογος και ο ' ι φωτογραφιες αψογες . Ομως επικαιροτητα δεν ειδαμε πολλη . Τα γεγονοτα που καλυπτονται στο περιοδικο ε ' χουν ηδη ξεφυγη απο τον κυκλο της επικαιροτητος και οι φωτογραφιες που κρατουν και το μεγαλυτερο βαρος στο περιοδικο , ε ' χουν ξα _ ναδη _. μοσιευθη . Ειναι τρομερα * δυσκολο το ε ' ργο που αναλαμβανουν οι υπευθυνοι της νεας εκδοσεως γιατι θαχουν να συναγωνιστουν τα Ελλαδικα περιοδικα ( Ταχυδρομος , Επικαιρα , Αλφα ) που κυκλοφορουν στην Κυπρο . Βια να σταθουν πρεπει να δωσουν κατα την γνωμη ιμας κατι καινουργιο , αποφευγοντας τις μιμησεις . ( Ωρισενες σελιδες του θυμιζουν αναλογο Ελλαδικων περιοδικων ... ) . Περιμενουμε το δευτερο τευχος . Οπωσδηποτε θα ειναι πληρεστερο . Π ΟΛΛΗ συζητησις γινεται πανω στο θεμα κατα ποσον πρεπει η δχι να διεξαγονται οι κρισιμες συνομιλιες σε μυστικοτητα . Η « Ελευθερια » με σοβαρα επιχειρη _« ματα αποδεικνυει ποσο επιζημια ειναι η αποκρυψη των γεγονοτων απο τον λαο , ποσο προσβλητικη για τη νοημοσυνη και την ωριμοτητα του ( που δταν συμφερει του την αναγνωριζουν , αλλα μονον τοτε . .. ) . Πιστευουμε και _> μεις πως πρεπει να δοθη πληρης δημοσιοτης . Ο λαος αδιαφορει τοσο πολυ που δυστυχως δεν προκειται να ανησυχηση και για τις χειροτερες υποχωρησεις μας . V ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ στην εφημεριδα , υπευθυνος της σελιδας « Δημοκρατικη Αγωγη » ανελυσε με εμβριθεια το κυβερνητικο νομοσχεδιο περι εκπαιδευσεως , σε προηγουμενες εκδοσεις της « Βνωμης » . Οι διαπιστωσεις του , βασισμενες πανω σε στοιχεια ατρανταχτα , για τις δικτατορικες προθεσεις της κυβερνησεως , ειναι πραγματι ανατριχιαστικες . Επιχειρειται « μια ανευ προηγουμενου φιμωσις της πνευματικης ηγεσιας του τοπου που θα την εζηλευεν και ο . .. Μπρεζνιεφ . Ελπιζουε η ηγεσια της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ να μελετησαν τις διαπιστωσεις του συναδελφου και να τις _Εχουν υπ' _δψιν τους . Βιατι αλλοιωτικα η ευθυνη τους για το σχεδιαζομενο εγκλημα θα ειναι μεγαλη - _^ _ _^ _ΙΙΙΙ & _ιΙΙ'Ιβιιιιι _^ _ιιιιιΓιιιπΓιιιιιΓ , _ιπιΓιπιιΜ ΑΝΑυΟΙΝΩΣΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ Ι Ο κ . ΑΝΛΡΕΑΣ ΧΡ . ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι Γ = ανακοινοι δτι επαναρχιζει τας εργασιας του κα- 1 νανικως απο της προσεχους Δευτερας 9 ) 9 ) 1968 και θα δεχεται τους ασθενεις της ειδικοτητος §| του ως και προτερον . 1 §§ ¦ _«!! ΙΙ ! η [|! ηι | Ι || Γ |! Ι { « κ 1 & « || ,, | 1 | Η 1 Ι! - Ι ¦ _4 Η _^ _ιΙι _£ _ιβΗΑ . _νΛνΛΛ _« Β . ΛΑΛΛΛΛΛΛΛ . Λ _ νν Λ , Λ « Λ _^^ « ι * πωλουνται! η * ι ι ρ Πωλουνται τα κατωθι κτηματα εκ των καλοτε- _} ι , ρων της Λευκωσιας : Ρ 1 ) Περιοχη « Παρισινου » Εγκωμης Λευκωσιας , · ι ·πλησιον του κεντρου « Μοντπαρνας » , εκτασεως 18 ' ζ στρεμματων . * ¦ 3 | 2 ) Εναντι του στρατοπεδου της ΕΛΔΥΚ 3 εκτασεως 21 στρεμματων . 3 ! 3 ) Καιμακλι : Εντος των Δημοτικων οριων ι ¦ Λευκωσιας και πλησιον της Αγορας Χονδρικης _[ [ Πωλησεως εκτασεως 50 στρεμματων και ετερον ι •εκτασεως 6 ν 3 στρεμματων με δρομον . ¦ 4 ) Δρομος Λεμεσου προ του χωριου Λατσια , _[ _μ-ταςυ του 3 ου και 4 ου μιλιοδεικτου . Κτημα εκτα- ¦ σεως Ην 3 στρεμμ ., _ετερον 6 _Υζ στρεμμ . και ετερον ¦ 6 στρεμματων . 3 « 5 ) Περιοχη Αγ . Ειρηνης 1000 στρεμματα . ι 6 ) Περιοχη Αγ . _Επικτητου Κυρηνειας 66 « « στρεμματα κειμενα μεταξυ κυριου δρομου και πα » 2 ραλιας . < | 7 ) Περιοχη Καζαφανιου Κυρηνειας . 50 στρεμ- 2 ι ματα κειμενα μεταξυ κυριου δρομου και παραλιας . Ι 8 ) 250 σκαλες εις Αγ . _Αμεροσιον Κυρηνεια $ ' ¦ πλησιον της παραλιας . ! _Αποταδητε προσωπικως Κ ] « Η ΚΤΗΜΑΤΑΒΟΡΑ )) 5 ι Κυριακος Χ' ' Χρυσανθου , 5 ¦ Λεωφορος Μακαριου Β' και Ηρας 5 •διαμερισμα αρ . 2 , πρωτος οροφος . . 5 Ι Τηλ . 77946 , ΛΕΥΚΩΣΙΑ . ι _Λ 1 _ιΛ « _Λν _«« Λ « Λ « Λ «/ _ΥνΤΛνν « ΛΛΛ _^^^ ω , κοιταξτε η μητερα Μια ΣΕΛΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ στα ΘΕΜΑΤΑ ποιι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ την ΒΥΝΑΙΚΑ των ΚΑΙΡΩΝ μας . _ι ¦ « _Μ—^—«¦¦ ¦ II Ι Επιστροφη στο σχολειο ... μια συντομη ιστορια αναγνωστικου για μεγαλους . ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΗΝ . ΜΗΤΕΡΑ . Η Μητερα κοιμαται . « Σηκω , Μητερα » , λεει ο Πατερας . « Σηκω ! Σημερα ειναι η πρωτη μερα του σχολειου !» Ω , κοιταξτε τη Μητερα που ση κωνετε απ' το κρεβατι ! Τα ματια της δεν ειναι ανοικτα . Οι -παντουφλες της ειναι αναποδα _φορεμενες . Δεν μπορει να _δρη την πορτα του δωματιου . Αστεια Μητερα ! « Γιαστητε , παιδια » , λεει η Μητερα . « Σημερα ειναι η πρωτη μερα του σχολειου !» · Κοιταξτε τα παιδια που κατεβαινουν στην κουζινα . Γιαζονται σιγα - σιγα την πρωτη μερα του σχολειου , δεν ειν' ετσι ·Η Μητερα κατεβαινει κα ! κεινη βιαστικα στην κουζινα . Η Μητερα εχει τωρα ανοικτο το ενα ματι . « θα σας ετοιμασω ενα γερο προγευμα » , λεει η Μητερα , « θα σας δωσω χυμο φρουτων , κρεμα , φρυγανιες , μπεικον , αυγα και γαλα της καλης αγελαδας » . « Ουχ !» λεει η Λωρα . « Ουχ !» λεει ο . Μπομπυ . « Ου χ !» λεει ο Κρις . Η Λωρα θελει ασπρο τυρι και _τσαχ . Ο Μπομπυ θελει _κορνφλε'ικς και κακαο . Ο Κρις θελει τρεις μπανανες . « Ουχ !» λεει η Μητερα . ΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΘΑΝΕΙ ο Πατερας . Φορει το καθαρο ασπρο του _πουκαμισο και το καλο του καφε κοστου μι . Ο Πατερας ειναι γραμματεας επιχειρησεως . « Παω . δουλεια , . Μητερα » , λεει ο Πατερας . « Χαιρετε !» , « Χαιρετε , Πατερα !» φωναζουν η Λωρα , _^ Μπομπυ , ο Κρις κα ! η Μητερα . Ο - Πατερας ·κουνα το χερι σ ' -αποχαιρετισμο . Ο Πατερας χαιρεται που ειναι γραμματεας επιχειρησεως και δχι μητερα . « ΠΑΙΔΙΑ , παιδια !» λεει η Μητερα . « Γιαστητε και φορεστε τα ρουχα σας . Σε λιγο θα φθαση το σχολικο λεωφορειο !» Κοιταξτε ' τη Λωρα . Η Λωρα χτενιζει τα μαλλια της . Ο Μπομπυ διαβαζει . Κοιταξτε τον Κρις . Ο Κρις κανει τατουαζ στην κοιλια του γραφοντας με μια πεννα . Κοιταξτε ·που σηκωθηκαν οι τριχες της κεφαλης της Μητερας ! Τι λεει η Μητερα Οι λεξεις αυτες δεν υπαρχουν στο βιβλιο μας ·υπαρχουν Τ ρ εξ τ ε , παιδια . Τρεξτε ! « ΜΗΤΕΡΑ , μητερα !» λεει η Λωρα . « Εχασα το ε ' να μου παπουτσι !» « Μητερα , Μητερα !» λεει ο Μπομπυ . « Νομιζω οτι ειμαι αρρωστος . ·Νομιζω πως θα ζαλιστω στο κιτρινο σχολικο λεωφορειο !» « Μητερα , Μητερα !» λεει ο Κρ . ις . « Το φερμουαρ μου χαλασε !» Τ Ω , κοιταξτε τη Μητερα που τρεχει ! « θα _τρελλ-αθω » , λεει η Μητερα . « Να το παπουτσι της Λωρας πανω στην γκαζιερα . Να αλλο παντελονι για τον Κρις . Να ενα θερμομετρο για τον Μπομπυ , που εμενα δεν μου _μαινεται αρρωστος . Τωρα τι κανουν τα - δια Η Λωρα χτενιζει τα μαλλια της . Ο Μπομπυ κτυπα τοτυμπανο . Ο Κρις ειναι κατω απο το κρεβατι και ταιζει τη γατα . _«^ Ω !» λεει η Μητερα . « Βρηγορα , γρηγορα ! Ειναι ωρα τοΟ κιτρινου σχολικοι ) λεωφορειου Ι » . Η Μητερα , εχει . δικαιο . ( Η Μητερα εχει παντα δικιο ) . Να που ερχεται το κιτρινο σχολικο λεωφορειο ! Κοιταξτε δλα τα παιδια στο λεωφορειο που πηδουν πανω - κατω . Χοπ , χοπ , χοπ . Κοιταξτε τις μολυβοθηκες που πεφτουν απο τα _τιαραθυρα του . λεωφο _^ ρειου ! . - ·-:. Ακουστε _-χον οδηγο του κιτρινου σχολικου λεωφορειου . Δεν _μττορει να φωναξη δσο δυνατα φωναζουν τα παιδια μπορει Τρεξε , Λωρα ! Τρεξε Μπομπυ ! Τρεξε , Κρις ! Κοιταξτε τη Μητερα που στελλει φιλια . Βιατι η Λωρα , ο Μπομπυ κι ο Κρις προσποιουνται πως δεν ξερουν την Μητερα « Στο καλο ! Στο καλο !» φωναζει η Μητερα . Φευγει το λεωφορειο . _« _ν / _ν-ι _«^ 5- ! Τι ησυχια που ειναι . Να το τρικο του Κρις στο κομοδινο των παπουτσιων . Να τα γιαλια του Μπομπυ κατω απ 5 τη γατα . Μα η χτενα της Λωρας μεσα στη φρουτιερα . Να τα κορνφλε _*( κς σκορπισμενα σ' δλο το πατωμα . Να η Μητερα . Η Μητερα φτιαχνει ε ' να μεγαλο φλυντζανι καφε . Η Μητερα καθεται . Η Μητερα δεν λεει τιποτα . Η Μητερα δεν κανει τιποτα . 'Η Μητερα καθε απλως και χαμογελα :. Βιατι χαμογελα η Μητερα ΤΖΟ ΑΝ ΜΙΛΣ Τα σχολεια ανοιγουν . Περιδεης η μικρουλα αντικρυζει για πρωτη φορα τη δασκαλα . _8 ι : * ι _. 3 ι _& _ι _^®^ •Δυο σχεδιο για χαριτωμενες σχολικες -σοδιες η _ττοδιες _νηπιαγωγειου . _ιιηιηιιιηιΜ Γ Ρ ΙΚΥΝΗΒΟιυ ι— Ι Ι ΦΥΣιΒΠΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ « _ΟΟΚΟΙ _. » 1 1 § § ΚΑΙ _^ _ΟΟΚΟΙ . » σημαινει 1 1 Ι ΕΠΙΤΥΧΙΑ 1ι _Ι«ΣΟΚΟΑ»«0ΟΚΟι»Ι Ι,:.Ι 1, , '',',¦ _^ — Ειδικως κατασκευασμενο στη Γουλγαρια για Η § το κλιμα της Κυπρου . § _« υ η Ι Τα ΦΥΣΙΒΒΙΑ _ΟΟΚΟΙ _. ΓΟΥΛΒΑΡΙΑΣ 1 ταιριαζουν στο δπλο σας για δλα τα 1 Θηραματα . § § _¦& Η τελειοτερη πυριτις ( _ΟΟΚΟΙ , ) , Η « ρ _& Ο καλυτερος καλυξ . § ρ Α' Το δυνατωτερο καψυλιο _^ _βνβιοι ) . [ Ρ _—^* Δεν θελεΒ καθαρισμα το δπλο σας ? _ _§§ _~^> . Διατρητικοτης αφανταστος ! υ υ II _~ Γυ 1 Πωλησις χονδρικη και λειανικπ μ ι1 1νικολαοσφυλακτου1 Ι1 Ι Οδος Αγιου Ανδρεου αρ . 2 , Τηλ . 2063 . § ιΙ Ι ΛΕΜΕΣΟΣ . | 1ι αιΙΙΙ ! _ΗΙΙΙΙΙΓ ! Ι ! ΙΙΓΙ _«^^ | | | | | _| Βια μια καλη επιπλωση επισκεφθπτε το _ερνοστασιον και την μεγαλη αι- ι £ θουσα εκθεσεως μας , εναντι Σοπαζ , Παλλουριωτισσα . ν £ _ΒΕΩΡΒΙΟΣ Ν . ΑΦΑΝΤΤΤΗΣ ΛΤΔ ., Τηλ . 32535 . _ζ Τηλεφωνον 75880 _^ > Λ = 2 = ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ = 2 = < ιι £ = 2 = ΜΕΒΑΛΑ ΣΤΡΙΠ—ΤΗΖ = 2 = < ' ¦ _ι _& $ _^ ι _^ ι _^& υ _^^^ _ω _^'' ΜΑΡΙΑ % ι « ΗΓι _^ _ΡΡ _^ _βΚ τ ς Αυστριας ι ? _^^^ _Κ _ _^^^^^ V ' _% _111 _Ι | _λ _* ° _ωραιοτερον _^ ι _ 1 Γ _^^^^ _Τ _^ * _-ι _^ _Λ- ' 1 Βθυ ειδατε V _ιΡΓι:λ^ηβ'στιινκγπρο5 ξ _Κ ' _^ _ν _^ _νΛΗρ < Η _ελληνιδα _Γεντεττα 5 2 _««^« _ΡΙιιΦ ' _^ 'Ι _^^ _ι _ω _- _^ _^ Βαλλιδα _Γεντεττα 3 ι _« _ΜμΡ _^ ' _% _^ -V _^ Ρ _**^ Ιμ του Τραγουδιου 5 ξ | Κ _5 | _- $ ν _^ 1 _^ _^ 4 ] ΜΙ 38 _ΟΑΚΟΙ , ι _5ΙιΓΙΙι^''ΜΚΓΓ*ΡΑΡΗΝ _ΕΟΗΑΚΑΤΟΝι ι : _Ε _^^^ ' _. ' % ¦ Καθε ΚΥΡΙΑΚΗ ? ι ι _^^ _- * ΑΠΟΒΕΥΜΑΤΙΝΗ ι _ ? _^ _ΛνΛνΛνν' _^ _νν' / ΛνΛν _^ ννν / _ιΛΛννν _^ ννΛ _^ ν ν | | _Καταπληκτικα!επιισχιαι τουΚολλεγιουΛευκωσιας _ειςταςεξετασειςΙ,ΟΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 92 θ ) ο Εκ των ανακοινωθεντων αποτελεσματων των εξετασεων εις την Λογιστικην του 1 .. _0 . _0 . ( Εμπορικου Επιμελητηριου Λονδινου ) καταδεικνυεται δτι η επιτυχια των-μαθητων , και μαθητριων του Κολλεγιου Λευκωσιας ( Παλλαρη ) υπηρξε καταπληκτικη . ( Επιτυχια 92 % ) . , Εις τας ¦ εξετασεις Λογιστικης ΕΙ & _ιηβηιΗΒ _^ παρεκαθησαν εκ _ιΟ 0 Κολλεγιου Λευκωσιας και του Ινστιτουτου του Κολλεγιου Λευκοσιας 69 και επετυχον 63 εξ ων οι 30 « μετα διακρ ισεως » , 63 , εξ ων οι 30 « μετα διακρισεως »] Παραπλησιαν επιτυχιαν εσημειωσαν οι _μαθηται' του Κολλεγιου και εις τας εξετασεις Λογιστικης _Ιηιεηιιε · _αιαιθ ως καταδεικνυεται κατωτερω . Τα αποτελεσματα θα εκτιμηθουν δεοντως εαν ληφθη υπ' δψιν δτι εις τας εξετασεις _ΕΙθπιοηιΗΒν παρεκαθησαν απαντες οι μαθηται κα ' ι μαθητριαι της Δ' _ταξεις ( συυολ . 39 ) , επετυχον δε 36 , εκ των οποιων οι 20 « μετα διακρισεως » . Εκ των μαθητων της Ε' ταξεως παρεκαθησαν 22 , επετυχον δε 21 . Ειναι _αξιοσημειωτον δτι ουδεις των μαθητων _παρηκολουδ ησε ιδιαιτερα φροντιστηριακα μαθηματα , ηρκεσθησαν δε απαντες εις τα μαθηματα της ταξεως των . Ο διευθυντης της Σχολης θεωρη υποχρεωσιν του να ευχαριστηση και δημοσιως τον καθηγητην της Λογιστικης κ . Χατζηπετρην . Τα αποτελεσματα εχουν ως ακολουθως : Ταξις Δ' Παρεκαθησαν απαντες ( 39 ) Επετυχον 36 .: 1 ) Αντωνιου Μαρια , 2 ) Αποστολου Βεωργιος , 3 ) Βρηγοριαδης Χριστος , 4 ) Ελευθεριου Ανδρεανη , 5 ) Ζηνωνος Ευριπιδης , 6 ) Καλλης Μιχαηλ , 7 ) Καραισκος Παναγιωτης , 8 ) Κωνσταντινου Κωνσταντινος , 9 ) Μιχαηλουδη Ανδρεανη , 10 ) Νικολαιδου Χρυσταλλα , 11 ) Παναγιωτου Ανθη , 12 ) Παπαπετρου Πετρος , 13 ) _Πισσαριδου Ελενη , 14 ) Σαββα Ανδρεας , 15 ) Σταυρου θεοχαρης , 16 ) Σωκρατους Κωνσταντινος , 17 ) _Τρικωμιτου Αννα , 18 ) Φραγκουδης Κωνσταντινος , 19 ) Χατζηγεωργιου Αναστασια , 20 ) Χατζη ιωσηΦ Ανδρεας , απαντες οι ανωτερω επετυχον « μετα διακρισεως » . 21 ) Αθανασιου Πολυξενη , 22 ) Κουλεντης Λουκας , 23 ) Κυριακου Μαρια , 24 ) Κυριακουλης Κωνσταντινος , 25 ) Μαυριδης Σπυριδων / 26 ) Μελαχροινος Κωνσταντινος , 27 ) Παστελλοπουλος Ανδρεας , 28 _Πεττεμεριδου Ελευθερια , 29 ) _Πετριδου Ερατω , 30 ) Σαβδα Βεωργια , 31 ) _Σαδδιδου Μαρια , . 32 ) Σαρρης Μιχαηλ , 33 ) Τσιαταλος Ανδρεας , 34 Φαντης Νεοφυτος , 35 ) Κατσουρδς Μιχαηλ , 36 ) ΧατζηχριστοΦης Σωτηριος . Ταξις Ε' Παρεκαθησαν 7 . 1 . _£ - πετυχον 21 : 1 ) _Αφαντιτου _Νιοδη , 2 ) Θεμιστοκλεους Σαββας , 3 ) Πο > ναγιωτου Θεοφανω , 4 ) _Τσαγγαριδης Ιωαννης , 5 ) _Χαραλαμταδου Μαρια , 6 ) _Χατζηβασιλειου Νικολαος , « Απαντες οι ανωτερω μετα διακρισεως » , 7 ) Αποστολιδης Βεωργιος , 8 ) Αργυρου Νικολαος , 9 ) Θεοδωρου Μιχαηλ , 10 ) Ιωαννου Ιωαννα , 11 ) Ιωαννου Ουρανια , 12 ) Κολοκοτρωνης Ανδρεας , 13 ) _Κοοππας Δημητριος , 14 ) Κυπριανου Χριστοδουλος , 15 ) Μιχαλιος Σαδβας _, 16 ) Μιχαλιας Χαριτων , 17 ) Νικολαου Ανδρεας , 18 ) Προυσης Σωτηριος , 19 ) _Σαδδιδης Σταυρος , 20 ) Σεργιδου Ανδρεανη , 21 ) Στυλιανιδης Χαραλαμπος . Ινστιτουτον Κολλεγιου Λευκωσιας : Παρεκαθησαν 5 . Επετυχον απαντες , εξ ων οι 4 μετα διακρισεως . 1 ) Σπυρου Νικος , 2 ) Κυριακιδης Χριστακης , 3 ) Καραβια Μαρια , 4 ) Νικολαιδου Μαρω , ( Οι ανωτερω μετα διακρισεως ) , 5 ) Νικολαιδου Διανα . Λογιστικη _ΙηΙεππβαι & Ιβ Ταξις Ε ¦ : 1 ) Θεμιστοκλεους Σαββας , 2 ) Κορελλιδου Μαρια ( αμφοτεροι μετα διακρισεως ) 3 ) Ιωαννιδης Λεανδρος , 4 ) . Κουσιαπ πης ' Χαραλαμπος , 5 ) Κρασιας Χαραλαμπος , 6 ) Κυπριανου Χριστοδουλος , 7 ) Κυριζης Ανδρεας , Γ ) _ΚΛΧ _,-., _» .. ν-Β—— ( Ι _ Μι _**/ νλιΒΛ « Χαι - ιι _^ . _« _^/ _τνν - > _/«[¦ _Ιυιυ'ι ·* / . * _*»·Λ — ' ριτων , 10 ) _Στυλιανιδης Χαρ αλαμπος , 11 ) Χριστου Σοφοκλης , 12 ) ΧριστοΦη Μιχαηλ . Ταξις Στ ' .: 1 ) Πιττακα Πετρος , ( μετα διακρισε _£ ας ) ' 2 ) Αντωνιου Φιλιππος , 3 ) Δημητριου _Κι _.-ριακος , 4 ) Ιωαννου Χριστος , 5 ) _Κουσπαρος Λοιζος , 6 ) Σφυκουρη Σταυρι-, νη , 7 ) _Χατζηχριστοδουλου Θεκλα . Ινστιτουτον Κολλεγιου Λευκωσιας . 1 ) Φιλιππου . Σιδερης , 2 ) Λαρδης Σαββας ( _αμφοτεροι μετα διακρισεως ) 3 ) Λαμπρου Παναγιω · της ··4 ) Βαβ ριηλιδης ΧρΖσχος . | | | Ιιρ ! ΙΙ ! Ι-1 ! ΙΙΙΓΙ ! ι _!! ΓΙΙΙΙΙΗΙ !! Ι ! ΓΙιΓΙΙΙΙΙ _8 ΙΙ ! _ΙΜ 11 11 1ι Ι Το πιο ενδιαφερον _περιπτερον εις υ Ρ την Διεθνη _Εκθεσιν Κυπρου ειναι το _1ΚΙΝΕΖΙΚΟΝΙ Ι _Επισκεφθητε το και σεις δια να γευ- 1 υ υ _θητε τα νοστιμωτατα Κινεζικα φαγη- § Ι 1 τα και να θαυμασετε την εξαιρετην § Κινεζικην Λαικην Τεχνην , σε χειρο- Γ _ _ποιητα κοσμηματα , πιπελω , επιπλα , Ι § ι Κεντηματα , ταππτες , Μεταξωτα υ < ρα- Γ ΙΓ _^ σματα , αρχαια βαζα , Πινακες . υ ΙΦΩΤΟΣΦΩΤΙΑΔΗΣ&ΣΙΑΛΤΔ.| υ ¦ § α ·υ _ιιΠιΙβΙΙΠΙΗπιΙΙΗΙΙ ' _ΜΠΙΠΙΙΠΙΗΙΙΙΙιηιΠ _^^ ! ι ' ! ! | ι § | | [ ¦ ΙΙ ]|! ΓΙ ! ΙΙΙΓΙ 1 ΙΙ ! βΙ !!! Ι < Γ ! Ι ! Ι ! Γ ! ΙΙΙ ! ΓΙ ! ΙΙιαι !!!! Γ ! Ι ![ 1 ΙΙ ! Ι !! βΙ ! Ι !! ΓιΙ !! ΙΓΙ !!] Ι « _ΓΙιΓ !! _Μ ΤΟ ς ? ΡΑΙΟ ΝΤΥΣΙΜΟ ΞΕΚΙΝΑ § 1 ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟ ΥΦΑΣΜΑ . 1 |1 _Ι^η| Ι ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ Ι § 1 Ι ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ _ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ |0ΝΑΣΑΒ0Ρ0Υ4ΛΕΥΚΩΣΙΑ1 Ξ : „„ — _ Κ ι ¦ ! _3«^^ ΝΕΟΝΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝΙ _ΕΝΛΕΜΕΣΟ| ? Ηρχισε την λειτουργιαν του το ι ι ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Λ _9 ΡΗ ΛΥΣΙ _3 ΤΗ ι ι Θεσσαλονικης 39 Α και Εθνικης Αντιστασεως ι ι ( κατωθεν , κλινικης ιατρου κ . Αντιι Βεωργιαδη ) 5 ι ΛΕΜΕΣΟΣ .ι ι —ΦΑΡΜΑΚΑ ? ι —ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ > ι —ΠΑΙΔΙΚΑ > ι —ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ι ΑΒΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ _ιΒνωριζειηΚυπρ.Κυβερι/ησις| Ιοτιυπαρχουνι _»··% . ·ν _··Χ .. _·ν . _^ _. _·- _^ . _^ .. _·^ _.-Χ .. _·Χ . _·- _% _..- _^ . _·^··^··Χ .. _^ _..- _^ . _^ _^ . _·^ . _·^ . _^ ..- > .. _^» .- _% .. _·^ _.- _^·^ _..- _^ . _·^ _^^·- _^·^ . . _^^ . _^ . . _^ _^ . _·^··^··^·-Ν .. _·^ . _·^··Χ _^ . _Τουσυνεργατουμαςκ.Σ.Α.Φλουρεντζου Η Κυπρος ειναι μια νησος · ' καθαρως αγροτικη . Ειναι δε αποδεδειγμενως αγροτικη διοτι , δια της μη υπαρξεως « μεγαλων Γιομηχανιων αι οποιαι θα _απερροψουν το ε'μψυχον δυναμικον της , το βαρος της απασχολησεως πιπτει , κατ' αναγκην , επι των αγροτικων επαγγελματων . Ητο , λοιπον , υποχρεωμενη η _κυδερνησις της Κυπρου να μεριμνηση δια την προστασιαν και ενισχυσιν των επαγγελματων αυ των μεχρι της _εκδιομηχανοποιηοεως του τοπου εις _υπολογισημον _δαθμον . Η Κυπριακη _Κυβερνησις ομως παρεμεινεν αδρα νης καιτοι εχουν παρελθη οκτω ολοκληρα ετη _διακυδερνησεως της Κυπρου απο αυτην . Περι των προβληματων τα οποια απασχολουν τον αγροτικον κοσμον και τα οποια παρεμειναν , κατα το πλειστον , ως ειχον επι Αγγλοκρατιας , ητοι αλυτα , εγραψαμεν πολλακις , Και ειναι αυτα : το θεμα της εκκλησιαστικης γης , της χαλιτικης , το υδατικον , χο ζητημα των αγροτικων μηχανηματων , των φυτοφαρμακων , των λιπασματων , της αγορανομιας , των αμειπτικων τιμων , το θεμα της εξευρεσεως αγορων κλπ . Επιπροσθετως προς αυτα και δια της ανοδου των τιμων και της υποτομησεως της στερλινας εδημιουργηθη και το ζητημα της κατακορυφου αυξησεως του κοστους παραγωγης των αγροτικων προιοντων τοσον , ωστε να μη δυνανται τα προιοντα αυτα να συναγωνισθουν τα ξενα εις την Ευρωπαικην αγοραν , επικρεμμαται δε συνεχως επι της κεφαλης των αγροτων ο κινδυνος της ολοσχερους χρεοκοπιας . Αλλ' η χρεοκοπια αυτη , εαν _συμδη _, θα παρασυρη και το οικοδομημα που λεγεται Κυπριακη οικονομια διοτι σκελετος ουτης ειναι η αγροτικη οικονομια . Εις . προηγουμενα αρθρα μας ειχομεν αναφερει δτι πρωτος αιτιος της χρεοκοπιας των αγροτων ειναι η _Κυδερνησις Μακαριου διοτι δεν εχει επι στερεων 6 ααεων προγραμματισει την _αγροτικην πολιτικην . Χαρακτηριστικους , αγροτικος ηγετης της ΠΕΚ και δουλευτης , εις αρθρον του δημοσιευθεν την 25 ην Φεβρουαριου 1967 ειχεν γραψει δτι , δια της αγορανομιας επι των λαχανων δεν κατερχεται ο τιμαριθμος __ και το κοστος παραγωγης _^ των αγροτικων προιοντων . ' . _^ Εις τυ σημερινον αρθρον θα ασχοληθουμεν με τα προβληματα ενος κλαδου του αγροτικου κοσμου , του δευτερου εις σημα σιαν μετα τον γεωργικον , του κτηνοτροφικου , που περιλαμβανει εις τους κολπους του 15—18 χιλιαδας οικογενειων . Η κτηνοτροφια εδωσε το 1966 το 35 % του συνολικου α-Υροτικου εισοδηματος ητοι το ποσον __ των £ 11 . 217 . 000 . Παρ ' ολον ομως το Οψος της κτηνοτροφικης παραγωγης και την λαμπραν προοπτικην _επεκτασεις αυτης , η Κυπρος εξακολουθει να _εισαγαγη κτηνοτροφικα προιοντα _^ υψους 2—3 εκατομμυριων λιρων . Αι εισαγωγαι αυται . γινονται εις τα ειδη των κατεψυγμενων κρεατων , της χοιρινης λουντζας και της _γαλακτοσκονης . ., Την τελευταιον δεκαετιαν ε ' χει αναπτυχθη εις μεγαλον βαθμο ν Π _ κτηνοτροφια εις την Κυπρον Χαρις _ειο την _ιδιωτικην πρωτο-< = ουλιαν και σημερον δυναται να καλυψη τ _& ς αναγκας της εγχωριου αγορας . Επομενως ειναι επιτακτικη η αναγκη δπως η Κυ _Ριακη Κυβερνησις λαδη τα δεοντα νομοθετικα μετρα δια την ενισχυσιν της κτηνοτροφιας αφ ' ενος και τον κτηνοτροφικων προ' οντω ν ·'Ο περιορισμος , καλυτερον ι > ε δ τερματισμος των εισα-¦ Υωγων αυτων , εκτος τοΟ δτι θα _« οηθηση την Κυπριακην κτηνοτροφιαν 8 α εχη ως αποτελεσμα Β ] _ν « _ιοικονομησιν του ποσου των „ „ , _£ κ ·λιρων , το οποιον θα _° υμ 6 αλ η εις την καλυψιν του εμπορικου Ισοζυγιου εισαγωγων - εξαγωγων που κατα τα τελευταια ετη παρουσιαζεται παντοτε ανισοσκελες εις βαρος των εξαγωγων μας . Καθε χρονον _δασανιστικον τιθεται το ζητη _« μα εαν θα διατεθουν η δχι τα κτηνοτροφικα προιοντα καθως και εαν θα πληρωθουν εις αμειπτικας τιμας . Δια την ορθην ρυθμισιν δλων των προβληματων που σχετιζονται με την _εμποριαν , μεταποιησιν , διαθεσιν καθως και την διαμορφωσιν ορθης πολιτικης των επ ' ι των τιμων των κτηνοτροφικων προιοντων , καθισταται επιτακτικη η αναγκη ληψεως μετρων υπο της Κυβερνη σεως προς ανακουφισιν των κτηνοτροφων . Τουτο , εξ αλλου , θα απετελη απλως εκπληρωσιν υποσχεσεων τας οποιας εδωσεν ο Προεδρος Μακαριος προς αυτους . Υποσχεσεων αι οποιαι παραμενουν υποσχεσεις . Τα μετρα τα οποια πρεπει να ληφθουν , συντομως μαλιστα ειναι τα ακολουθα : Ο Ψηφισις νομου περι συστασεως Συμβουλιου Εμποριας δλως ανεξαιρετως των κτηνοτρο φικων προιοντων . © Απαγορευσις της εισαγωγης χοιρινης λουντζας και των αλλων εισαγομενων _κατεψυγχενων κρεατων , εφ' δσον η εγχωριος παραγωγη ημπορει να καλυψη τας αναγκας αυτας . Να απαγορευθη επισης τελειως η εισαγωγη γαλακτοσκονης , η οποια _χρησιμοποιειται δια την κατασκευην παγωτου και γιαουρτιου , να γινη δε ελεγχος εις τας βιομηχανιας αι οποιαι χρησιμοποιουν γαλακτοσκονην προς ανευρεσιν αποθεματων αυτης _αποκρυδεντων κατα την περιοδον της ελευθερας εισαγωγης της . © Μεριμνα εκ « μερους της Κυβερνησεως δια την διαθεσιν του αγελαδινου γαλακτος ε ' ις την Εθνικην Φρουραν , Νοσοκομεια , Σχολεια και αλλα κυβερνητικα ιδρυματα , προς μερικην εστω _ανακουψισιν των αγελαδοτροφων παραγωγων γαλακτος . Ο Μελετη και εξασφαλισις υπο της Κυβερνησεως των αναγκαιων προυποθεσεων δια την ε · παναλειτουργιαν του Συνεργατικου Τυροκομειου Λαρνακος προς το συμφερον των κτηνοτροφων και γενικως της Κυπριακης οικονομιας . Αξιζει να αναφερθη το γεγονος δτι , επι εποχης λειτουργιας του εν λογω τυροκομειου , αι τιμα ! του γαλακτος καθωριζοντο βασει της τι _·μης εις την οποιαν ηγοραζε το Συνεργατικον . Απο του κλεισιματος δμως του Συνεργατικου Τυροκομειου τι τιμαι του γαλακτος εχουν τοσον εξευτελισθη ωστε προβαλλει επιτακτικη η αναγκη επαναλειτουργιας αυτου . Ας « μη κωφευη λοιπον η Κυβερνησις , © Κτηνιατρικοι υπηρεσιαι . Καθε χρονο , οι κτηνοτροφοι της Κυπρου υφιστανται απωλειας εις ζωα , εξ αιτιας ασθενειων , ανερχομενος εις δυο τουλαχιστον εκατομμυριων λιρων . Προς αντιμετωπισιν του κακου ειναι αναγκαιον δπως η _Κυβερνησις αυξηση το προσωπικον των κτηνιατρικων σταθμων . Παραλληλως , πρεπει να αυξηθη ο μηχανικος και τεχνικος εξοπλισμος των επαρχιακων κτηνιατρικων σταθμων και να πυκνωθουν οι ' αγροτικοι κτηνιατρικοι σταθμοι προς αμεσον περιθαλψιν των ζωων , μονον δε εις σοβαρας περιπτωσεις να μεταφερωνται ζωα προς περιθαλψιν εις τα επαρχιακα η κεντρικα κτηνιατρικα κεντρα . Να εφαρμοσθη δηλαδη και εις την περιπτωσιν αυτην η αποκεντρωσις . θα πρεπει επισης η _Κυδερνησις να παραχωρη εις τους κτηνοτροφους εντελως δωρεαν την κτηνιατρικην περιθαλψιν των ζωων των καθως και τα εμβολια και τα φαρμακα , ως γινεται εις πλειστος χωρας του κοσμου . Ωφειλει επισης το τμημα να διαθετη δλα τα ειδη φαρμακων και εμβολιων δια να μη αναγκαζεται 6 κτηνοτροφος να τα αγοραζη εκ της ελευθερας αγορας , εις τοσον αλμυραν τιμην . © Ζωοτροφες . Το προβλημα των ζωοτροφων ειναι εν των σοβαροτερων εκ των δσων αντιμετωπιζουν οι κτηνοτροφοι . Εις την Κυπρον λογω της « μη υπαρξεως επαρκων βοσκοτοπων οι κτηνοτροφοι ειναι υποχρεωμενοι να αγοραζουν τεραστιας ποσοτητας ζωοτροφων , συνεπεια δε των κατα το πλειστον υψηλων τιμων των ζωοτροφων αυτων το κοστος παραγωγης των κτηνοτροφικων προιοντων επιβαλλεται : α ) Να εφαρμοσθη ελεγχος ποιοτητος και τομων του φουσκαριου , πιτυρων κλπ . β ) Ενθαρρυνθη η εγχωριος παραγωγη ζωοτροφων δια του συστηματος της αμειψισπορας , _δικου , _σιψφουναριου , φαβεττας , τριφιλιου κλπ . Να επιχορηγηται η αμειψισπορα κοιτα στρεμμα υπο της Κυβερνησεως . Επι Αγγλοκρατιας , δτε επεχορηγειτο μιαν—δυο λιρας το στρεμμα , οι καμποι της Κυπρου ειχον γεμισει με τα προαναφερθεντα ειδη . Βιατι να μη γινη το ιδιον και τωρα που υπαρχει « μητρικη » κυβερνησις γ ) Να καταβληθη προσπαθεια υπο της Κυβερνησεως και να ενθαρρυνθη η αναπτυξις συστηματικων βοσκοτοπων , δια της λιπανσεως και καλλιεργειας νομευτικων ειδων εις αμειγως κτη νοτροφικας περιοχας . δ ) Να επιχορηγηθουν αι συνθετοι ζωοτροφοι υπο της Κυβερνησεως κατα 14 % , προς εξισωσιν των επιπτωσεων της _υποτι-μησεως της λιρας . © Χρεη — Διαφορα : Σοδαρον και _σο _^ _'κ * αλυτον παραμενει το _προσημα των χρεων των κτηνοτροφων . Επιτακτικη ειναι η αναγκη ληψεως των δεοντων μετρων δηλαδη , βασικως , την συγκεντρωσιν των χρεων αυτων υπο των Συνεργατικων των χωριων . Προς αναπτυξιν της κτηνοτροφιας εις Κυπρον , ειναι αναγκη δπως παραχωρηθουν υπο της Κυβερνησεως προς τους κτηνοτροφους , « μεσω της Συνεργατικης Κεντρικης Τραπεζης , μακροπροθεσμων δανειων με χαμηλον τοκον προς αγοραν , κυριως , ζωων βελτιωμενης ρατσας . Χρειαζεται επισης _δελτιωσις . και εκδημοκρατικοποιησις των νομων των σχετικων με την κτηνοτροφιαν , ιδιαιτερως δε των νομων περι αποκλεισμων , « νισιανι » , « τρεσπας » , αριθμου _δοσκησεως αιγοπροβατων κλπ . Αξιζει να αναφερθη δτι , μερικοι των προαναφερθεντων νομων υφιστανται απο της εποχης της Τουρκοκρατιας . Ολα αυτα χα προβληματα απησχολουν τον κτηνοτροφικον κοσμον απο του 1960 δτε η Κυπρος ανεκηρυχθη « ανεξαρτητον » κρατος . Και δμως , τα περισσοτερα παραμενουν αλυτα παρα τα τοσα διαβηματα των κτηνοτροφων . Χρειαζεται « μηπως , τιποτε αλλο δια να αποδειχθη η Κυπριακη Κυβερνησις αναξιοπιστος και , το κυριωτερον , κυβερνησις τυπου ολοκληρωτικων κα- · θεστωτων που αγνοουν τα προβληματα κα ! αιτηματα των μαζων , εχουν δε μοναδικον γνωμονα της δλης πολιτειας των το Ιδικον των συμφερων , Σ Α . ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΕΒΛΛΗ Η Ε Υ 0 ΥΝΗ ΤΗΣ [ _ΓΓΓΓΓΓΓΓΓ _^ ΓΓΓΓΓ 0 _ηΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΚΓΓΓΓΓΓΓ _« _ΓΓΓΓΗΚ 3 _^^ ΗΕΚΚΛΗΣΙΑΣΗΜΕΡΑ! Του κ . ΓΑΡΝΑΓΑ ΣΠΥΡΟΥ Προσπαθησαμε μεχρι τωρα να κανωμε μια αναγνωριση του εδαφους . Ειδαμε το θρησκευτικο χαος που μας περιβαλλει και την παρακμη ·της Χριστιανικης κινησεως . Διαπιστωσαμε την υποστολη των ιδανικων και χην υλιστικη ζωη που διακρινει τον συγχρονο _ανθραηιο . Μιλησαμε για την πλαδαροτητα που διακρινει τον σημερινο νεο . Ολα αυτα και αλλα πολλα συνιστουν μια κατασταση αρκετα θλιβερη . Και γι' αυτη την κατασταση η _ειιθυνη τ ης Εκκλησιας ειναι πολυ / παρα πολυ μεγαλη . Η Εκκλησια δεν κατωρθωσε να εκπροσωπηση αξια χο ζωντανο το ηρω'ικο , το αγνο και ανοθευτο χριστιανικο πνευμα . Δεν μπορεσε να ονλλαβη τους παλμους του συγχρονου ανθρωπου , δεν πετυχε να του προσφερη το χρυσαφι του Χριστιανισμου με το συγγρονο νομισμα . Οσο _λιτπηρο κι' αν ειναι , ειναι αναγκη να το πουμε — Βιατι μονον η ειλικρινης διαπιστωση μπορει ν α μας ανοιξη τα _μαχια και να μας φερη την σωτηρια αλλαγη . 'Η Εκκλησια λοιπον σημερα νοσει σοβαρα . Μεριμνα και τυρβαζει περι πολλα , ασχολειται με πολλα διαφορα , εκτος απο κεινα που αρμοζουν στο σκοπο της ·Ασχολειται πολυ περισσο τερο με αγοραπωλησιες και εισπραξεις , αναπτυσσει επιχειρηματικο πνευμα κι * αδιαφορει ο _^ ν τα πνευματικα της παιδια στερουνται κι' αυτης της τροφης . Ενδιαφερεται για την αξιοποιηση της Εκκλησιαστικης περιουσιας και την αυξησιν της τιμης των οικοπεδων τ _/ η _^ ι για να απομιζα αγρια κα ! να εκμεταλλευεται ασπραχνα εκεινους για τους οποιους ο _'Αργηγος μας ηλθε για να χυση το αιμα του και να προσφερη κι' αυτη τη ζωη του . Φροντιζει να _ανεγειοη καλλιμαρμαρα κτιρια — τι σημασια εχει αν ο Χριατος δεν ειχε « που την κεφαλην κλινη » — κι' αδιαφορει αν οι πιστοι στερουνται και τα πιο α ναγκαια , αν κατοικουν συχνα σε τρωγλες . Και κατι αλλο ακομη . Σταθηκε πολυ η Εκκλησια στην τυπολατρεια _εις βαρος της ουσιας . Αφησε κατα μερος το ζωντανο χριστιανικο πνευμα της αγαπης και της θυσιας και κρατησε μονο τ _© υς νεκρους ¦ τυπους . Αφησε το πνευμα το οποιον _ζωοποιει και κρατησε το γραμμα το οποιον _αποκτεινει . Καποτε ο Χριστος πηρε το μαστιγιο κι' εδιωξε τους εμπορους απο το ναο . 'Αναλογιζομεθα ποσα μαστιγια επρεπε να παρη σημερο ο Χριστος αν ξαναρχοταν μεταξυ μας σωματικα . Δεν θα προλαβαινε να ξεκαθαριζη σαπιες καταστασεις . Μοιασαμε τοσο πολυ τους παλιους εκεινους εμπορους του ναου . Κι' δχι μονο τους μοιασαμε _, μα τους ξεπερασαμε κατα πολυ . Ασχολειται λοιπον η Εκκλησια με πολλα αλλα που τα εχει καμει κυριο εργο της . Κα ! ως εν _παροδω ασχολειται καπου — καπου και με τα _πνευμονικα της εργα . Και δμως αυτο θα επρεπε να ειναι το πρωτο και δασικο , εκεινο το « ενα » του οποιου « εστι χρεια » . _. Ειδικωτερα εδω στην Κυπρο _η η Εκκλησια διαπραττει κι' ε να αλλο τραγικο σφαλμα-Ειναι η αναμειξη της στην πολιτικη η οποια _χης φορτωσε μια πολυ κακη κληρονομια . Δεχθηκε τον θανασιμο εναγκαλισμο της πολιτικης που την κανει ν α απομακρυνεται ολοτ αχως απο τον προορισμο της . Οι ιεροι κανονες παραβιαστηκαν . Οι ναοι μεταβληθηκαν σε πολιτικα _δημοαα _. με κηρυγματα μισους κατα των αντιπαλων ·Οι αντιφρονουνχες _καταδιωχτηκαν με την ανοχη του εκπροσωπου τοΟ θεου της αγαπης . Κι ο λαος απομακρυνεται με γοργο βημα απο τη ν Εκκλησια . Το δε πιο θλιβερο ειναι δτι κανενας δεν ειχε το ψυχικο σθενος να σηκωση το παραστημα του και να αντιταχθη στην παρανομια , να επαναλαβη το « ουκ _εξεστι σοι » , να φραξη το δρομο προς τον καταστρεπτικο γκρεμο , ουτε κι' αυτοι οι οποιοι ταχθηκαν παρα θεου επισκοποι , για να ποιμενουν και να προστατευουν τον λαο _χου ΘεοΟ . Θλιβερες οι διαπιστωσεις αυτες , μα εξ ολοκληρου εντος _τηζ πραγματικοτητος Κι' επιβαλλουν πιο _εντονο και αμεσο το σωτηριο ξυπνημα . 'Ο δρομος ανοικτος μπροστα μας μας περιμενει . Κι ειναι τοσα πολλα εκεινα που πρεπει να γινουν . _^ _ΛΑΛ _« _Λ _^ _V _, _ΛΛΛV _, _ΛΛ _·^^^ _ΑΝΑΚΟΙΝΓΣΙΣ _|ΑΦΡΟΣΤΡΩΜ* ¦ Επ' ευκαιρια της συμμετοχης μας ! εις την Διεθνη Εκθεσιν Κυπρου , προσ- * φερομεν ειδικη ν _εκπτωσιν 10 % εις 8- ι ι σους αγορασουν στρωμα ΑΦΡΟΣΤΡ _9 Μ · ι απο το Περιπτερον μας εις την Διε- 5 θνη Εκθεσιν Κυπρου . Ι ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ _¦ « Λ _% _νΥννΑΛν _ Λ « _% _^^^ _^ _ΕΡιΜιΤΕ , / Η _^ _Οβλ _« - - _^ ΓΗ _^ _^/ Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ του προ Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ του πρ » ευρου , οι αντιφατικες δι λωσεις , οι συγκρουομενες συνεντευξεις , εβεσαν πα το βασανιστικο ερωτημα Τι ειδη _« ολιτικην επι τι _λους ασκουμεν Την απαν τπση < 5 ι « 5 ει η εξης _αυθεντι / η ι _^ _Ιορια : Καποτε , λενε . ο αειμνη _ατυζ _ζωνραςρος _Χριστοςρο ροι Σα _66 α ( προεδρος τη _« ΕΚ ΑΤΕ ) _επεσκεςρδη τ © _« ροεδρον τιις _Δημοκρατι ας . Ο Πατρ ' _οκλης τον ει _σηναγε στο γραςρειον . —Τον ξερω τον Σα _& ξχχ λεει ο Προεδρος . Εχουμε χλλωστε δυο κοινα : Ειμ « . : τε κι οι δυο Προεδροι κι _εχουμε κι οι δυο μας γενι . Μονο την _ζωγραςρικη του 5 εν την πολυσυμπαθω . Τα : ρν _« του μοιαζουν σαν αντερα ανακατωμενα ! —Μακαριοτατε , απαν-•α ο αειμνηστος ζωγρα- _ος . , Ειμαι Μακαριακος , : ι _ οτος οπαδος της γραμ-, ικ σας . Δεν νομιζετε λοιον πως ηταν φυσικο να _πηρεαστη η τεχνη μου _πο την πολιτικην σας ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ του προεδρου εις τον αερολι , με να του Ελληνικου πληροφορου με 2 α _δτι ανεκρουσθησαν οι « ε θνικοι υμνοι , των δυο χωρων »! 'Η ειδησις μας _προεκαλεσει αλγεινην εντυπωσιν ! ΣυνετεθΒ εθνικος υμνος χωρις να προκη ρυχΟη διαγωνισμος Εδω εμεις εχομεν τον « _Σπλιγκαν » που ειναι ακτυπητος στον στιχο . Βιατι μας το κανατε αυτο κ . Πελαγια ΤΩΡΑ τι λεγει ο εθνικος κχς υμνος αυτο ειναι το _προβ λημα -που μας απασχολει . Αλλοτε , παλαιοτερα , η επιτυ- ια « Αχ Μουσταφα , αχ Μου' ταφα _, μουχης αναψει _, μια _ιωτια . κτλ » εθεωρειτο ιδεωδης 'ια τον σκοπο μας . Λετε να _ιΜαορει να _εΙβεδαλλε στην Ρωσια » την _ επολιτογραφηοαμεν ¦ = ·ΕΡΕΤΕ ποια ειναι ' ση ·αε ρα στην Κυπρο η λεξη της ε πικαιροτητος Δεν ειναι δυο κολον να το φανταστητε . Ει ναι ... ο αθεραπευτος ! _* _€ δερο μενος εις το ταβλι _, τιρωη : ατζαμης _, τωρα _αποκαλειτα αθεραπευτος ! Ο χανων _ειι το ( συνοικιακον « ποκεριζε > : πρωην « καταδρομικος » _τωρο λεγεται αθεραπευτος ! Πρεπει να το _ομολογησωμεν :- ο προεδρος μας _£ χει απαραμιλλον ι · κανοτητα να προσδιδη εις τας Ελληνικος λεξεις νεα , υψηλα νοηματα . Μετα το « νενικηκαμεν » _, το « εφικτον » , ιδου τωρα γο « αθεραπευτως αισιοδοξος » . ΣΤΙΒΜΙΟΤΥΠΑ απο τη « _φι-^ ικη » υποδοχη των Ρωσσων _^ τη Τσεχοσλοβακια . επολιτονοα _< ι ) ηπΒη . ε „ . _** _Κυπρ , « κη ηγεσια σχεδιαζε-. την πολιτικην νΒ' _^ -ν τ''·ΥΒ- _^ _-μμ _' _-ιν τ ·« « ΖΗΤΕΙΤΑΙ : _θεσις εις τ < _Φρενοκομειον δια τον Μπρεζνι εφ » εγραφε στο τζαμι μ 1 ας 6 ι τρινας . «·| 6 αν > γυρισε πισω Μ « ατασα β γαινει εξω , μι τον Κολυα . Μητερα » , _εγραφι σ ενα αλλο τζαμι . ι Σ' ε ' να τοιχο του Πανεπιστημιου της Πραγας τοιχοκολληθηκε μια προσκλησις : « Μεγαλη ι εκθεσις Σοβιετικων δπλων και στρατιωτικου υλικου εις ιην Πλατειαν Βουενσεσλας Εισοδος ελευθερα . Η εξοδος δεν _ιιναι εγγυημενη » . , Ενα αλλο -που _κυκλοφορουσε στην Πραγα : « Ρωσικο : σιρκο στην πολη . Μην ταιζετε : α θηρια » . . ν ΟΤΥΠΟΣ _ΠΡΟΚΗΡΥΧΜΣ « Προκηρυσσεται _παγ _. κυπριος διαγωνισμος συγγραφης εθνικου _υ-« μνου της Κυπρου . Οι μελλοντες να _διαγωνισθωσιν καλουνται να λαβουν υπ δψιν δτι η εθνικοτης της Κυπρου ευρισκεται υπο αμφισβητησιν δθεν συνετον και ρεαλιστικον θα ητο αν απεφευγετο οιαδηποτε αναφορα εις ταυτην . Προτιμοτερον θα ητο να εκθειασθουν τα εξης ιδεωδη του λαου : η προσωπολατρεια _, η αγα πη προς την « μακαριοτητα και την ε ' ιρηνην παση < θυσια , __ ο τουρισμος και οι υδατοφρακτες . Εις τον πρωτον νικητην ' θα προσφερθη δωρεαν διαμονη ενος μηνος εις το _ξενοδοχειον της Τουρκικης Λευκωσιας « Σαραγιον » . Διαβατηρια , θεωρησεις , αδειας εισοδου και εξοδου κτλ . αναλαμβανομεν υπευθυνως » . __Τ&8©ορ€ι·®ο _ιυδ»^65ορο^ο^ _ιλεφ ? η .. 0 υνα ~ ΠαΡ > _' ·2 ) _Μω _^ _= « 9 _ΤΠ , « Το ΣΙΝΕ ΑΚΕΛ : Πιστοι _βτεν _ΠατΕρουλλη _... _^ _^ _^ _^ _^ _^ _^ _^ _^ _^ _^ _^ _^ _ _^¦ _^ _ _¦ ¦ _^ _^ _^¦¦¦^« _ΙβΡβΡβΓ ΕΘΝιΚΟΣΥΡΙΝΟΣ Της Κυπρου της Πατριδος μας νησου της Αφροδιτης θεε επιβλεπε και προσεχε καθε καλο παιδι της Και , μην αφησεις τους κακους του κοσμου μας βαρβαρους Πα ριξουν « με μια τουφετσια _, κατα ρητον , δυο σπαρους . Προσεχε και επιδλεπε την τοσην μας _γαληνην ΚαΙ εσαει να ζησουμε δλοι μας εν ειρηνη Προσεχε και επιβλεπε τους αρχηγους μας ητοι Προεδρον κι Αντιπροεδρον και καθε ψηλομυτη . Ω πιρ Αλλαχ πιροσεχε απο τους ουρανους και χεψινις τους δουλους σου εχε τους κατα νους ΣΠΛΙΒΚΑΣ ι ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |ΚΩΣΤΑΣΒ.ΤΥΜΓΙΟΣΛΤΑ. Λευκ ω σ ι α . ! ΜΑ Ζ Ν ηΤ κ α αι κδ _^ _γιιΓΒΑ 19 _^ _^ Ρ ° ΥΛΕ ' 8 ΤΕΥΚ και _ΒΑΟ ΚΟΛΑΝΑΚΙΑ Γ — ΜΠΕΑΤΣ « ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΑ » ' _, σε πλουσιες ο-ειρες και δι' _ολοτς τας νοησει γ « Γ ¦ ΟΜΗΧΑΝ ι Κ α . κ . α . __^ ΛΒηι λ ? , Λ ? 5 · σε 1 _ι _^ _ ι ΚΤΟΡΣ , ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ . _' ' _~ , Β _~ ι _ΕρμοΟ 266 , Τηλ . 65564 ι Πινδαρου 5 Α ( _τταροδος _Αεωψ . Στασινου , _ττλησιον Αοτικης Σχολης 'Αγ . Αντωνιου ) ι Τηλεφ . 75395 . ¦ _^¦ ¦ _Λ _^^ . . . . . . _Ποιες _Γαοικβς αρχες Οα πρεπει ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΒΟΥΜΕΝΟΥ Ας δουμε ποιες πρεπει να ειναι βασικες αργες ενος τετοιου συστηματος ε αν προκειται να γινη καθολικα απο δλους _αττοδεκτον . α ) Το συστημα αυτο πρεπει να προερχεται απο την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕ ΨΗ . Επειδη δμως το ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ ειναι και ιδιοτητα κοινη σε δλους τους ανθρωπους ετσι ο καθε ενας μπορει να καμη το δικο του συστημα . Μηπως δεν γινεται τιδη αυτο σε _κοητοιαν εκταση μεταξυ των _αντικομμουνιστων Ει ναι αναγκη το συστημα αυ το να στηριζεται ογι στην σκεψη του καθε τυχον ΦΙΛΟΔΟΞΟΥ αλλα στα πο ρισματα της γνησιας και αντικειμενικης επιστημονικης ερευνας . Ολοι οι ανθρωποι , Χρστιανοι και μη Χρστιανοι , παραδεχονται το κυρος της επιστημης . Επ' αυτης λοιπον και μονον θα _στηοινθη το κοινωνικον αυτο συστημα . Ετσι θα πλεονεκτη απεναντι στον . . _κοαμουνισυον ο οττοιος στηριζεται πανω στον υλισμον . που κατεπε σεν ηδη επιστημονικα . β ) Δευτερα αρχη ετη της οποιας θα _στηριχθη το νεο συστημα θα ειναι η προσωπικη ε λ ε υ θ ' ε ο » α . η βασικη αυτη πρου ποθεση της ατομικης ευτυνιας , η _οττοια ειναι εντελως αγνωστη στον κομμου νισμον . Η προσωπικη δμως ελευθερια προυποθε τει τον _σεβασμον τ ω ν ανθρωπινων δικαιωματων _της ζωης , της τιμης , και της περιουσιας του αλλου . Προυποθετει την ελευθεοι αν του ατομου να εκφραζη προσωπικα η γραπτα τις ιδεες του . να _πιστευη στον ιδικον του θ ε ο ν . να εκλεγη ελευθερα το επαγγελμα του και να _ρυβμιζη δπως ο Υδιος θελει την ζω ην του . Ενας μονος περιο ρισμος υπαρχει στην προ σωπικην _ελευθεριαν . Να μη θιγη την ελευ θεριαν τ ο 0 αλλου . Η παραβαση δε της ελευθε ριας του πλησιον μας ειναι αδικημα _σοβαρωτατον γι' αυτο και οι νομοι θα το τιμωρουν αυστηρα . Ας προχωοησουμεν τω οα σε μερικους θεμελιωδεις κανονες που απορρεουν απο τις δυο αυτες βα σικες αργες . α ) Στηριζομενοι πανω στην βασικην αργην δτι θα λαμβανωμεν υττ' οφιν μας τα επιστημονικα πορι σματα . ε ' ι ' _αε & α υπογρεωμε νοι να _τταραδενθουιιεν και να _πιστεψου'ιεν δτι ο α νθρωπος δεν αποτε _λειται μονον αττο την υ λ ι ν . δπως ο _ανεπιστημονικο ·ς υλισμος πρεσβευει αλ λα οτι αποτελειται και αττο πνευμα . Υλη και πνευμα εΤναι δυο πραγματικοτητες . Ειναι α δυνατον να _ευτυχιση ο ανθρωπος εαν παοαλειφη να Ικανοποιηση εΤτε την υλην ειτε το _πνευυα . Το υλικον μερος του ανθρωπου κατ ευ θυνεται αττο εμφυτες δυνα μεις _ττου λεγονται ενστικτα . Ειναι σε δλους γνωστα τα ενστικτα της _αυτο συντηρησεως , της αμυνης _, της επιθεσεως , το _σειουα λικον και αλλα . Το πνευμα τικον μερος του ανθρωπου κατευθυνεται κι' αυτο επιση < απο εμφυτες δυναμεις , που λεγονται ορμες . _Ενου μεν την θρησκευτικην ορμην . την ορμην προς δη μι Του « συνεργατη μας ΣΟΣΙΑΑΙΣΤΗ ουργιαν και αλλες . Οπω δε αποδεικνυουν οι _συγγρο νοι ψυχολογοι και ψυχιατροι , εαν ο ανθρωπος δεν ικανοποιει τις ορμες αυτες , τοτε υποφερει ψυγικα απο νευρωσεις . πραγμα που εμποδιζει το _ατομον να αισθανεται ευτυχες εστω και αν δλα του τα ενστικτα ικανοποιουνται και με παραπανω . Το _βασικον αυτο λαθος υπαργει στον κομμουνισμον επειδη αυτος στηριζεται στον υλισμον . που δεν παραδεχεται την υπαρ _ξη του πνευματος , γι' αυτο και δεν φροντιζει για την ικανοποιηση δλων των πνευματικων ορμων . Τουτο δμως εγει σοβαρες συνεπειες πανω στην ψυχικη υγεια του ανθρωπου και καταστρεφει οπωσδηποτε την _ευτυνιαν του . Θα πιστευουμεν επομενως στην υπαρξη υλης και πνευματος και θα _παρενουμεν τις ευκαιριες στους συνανθρωπους για την Ικανοποιηση τοσον των ενστικτων δσον και των ορμων , νοουμενου παν τοτε , δτι δενθα θιγε ται η ελευθερια του πλησιον και δτι τουτο θα γινεται εντος των πλαισιων των ηθικων και κοινωνικων νομων . Αυ το προυποθετει και το εξης : Εαν ενας δεν θελει να ικανοποιηση την- θρησκευτικην ορμην , επι παραδειγματι / γωρις δμως και να επηρεαζη τους αλλους να τον ακολουθησουν _, οποτε παραβιαζη την προ σωπικην ελευθεριαν του πλησιον , θα ειναι ελευθερος να το καμη . 'Εαν αυτο συντελεση στην δημιουργιαν εις τον Υδιον _ψυχι κων νευρωσεων κανεις αλ _^ λος εκτος απο τον _ι'διον δεν θα ευθυνεται . Φυσικα ενας νευρωτικος θα καμη δυστυχεις και τους γυοω του , και εαν εχη υπευθυνο ν δημοσιαν θεσιν θα επη ρεαση και το κοινωνικον συνολον , αλλ' αυτο θα ει ναι ολιγωτερον κακον παρα εαν με την βιαν τον _εξαναχκαση η κοινωνια ·> α ικανοποιηση και τη θοησκευτικη του ορμη . Βιατι η βια επ' ουδενι λογω πρε πει να χρησιμοποιειται για την επιβολην εκεινου που πιστευει η εποτημη . δτι ειναι ορθον και _^ πραγματικα αποδεδειγμενη αληθεια . Και εφ' δσον η βια δεν θα χ ρ η σ ι μ ο π . 7 ·} - ηθη σαν μεσον επιβολης του νεου συστηματος , εκει νο που χρειαζεταιι ε ι ν α ι η δ _^ ι α του προφορικου κ α ι γραπτου λογου δι αδοση των αρχων του . Ειναι ο δρομος της προπαγανδας και της πει θους . Της διαφωτισεω ς και διαπαιδαγωγησεως . Με τον τροπον αυτον συνεχως και περισσοτεροι θα δεχονται το νεο συστημα με χρις _δτου κερδιση την πλει οψηφια και θα επιβαλουν το _συστημα με δημοκρατικα μεσα ως π . χ . της νοαοθεσι ας . Με την νομοθεσιαν ου την θα _λαιιβανεται προνοια ωστε δλες οι αναγκες του ανθρωπου τοσον ε κεινες που προερχονται α πο τα ενστικτα οσον και εκεινες που προερχονται απο τις πνευματικες _ορμει να ευρισκουν την _ικανοποι ηση τους . Θα γινη λοιπον νομοθεσια προνοουσα για την ικανοποιηση της υλ « - _στικης _^ αναγκης της τροφης , της κατοικιας και της ενδυμ ασιας , των ορων εργασιας , και της ιατρικης περιθαλψεως , για δλες τις κατηγοριες ανθρωπων και για δλες τις συνθηκες της _^ ζωης , δπως ειναι ο ! ο μαλες περιστασεις , η η πεοιοδος _της _ανεργειαο ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ πρεπει να εχουν τα απαραιτητα υλικα _^ μεσα να μιαν ανετη ζωη . Να ειναι δε συγχρονως _εξησφαλισμενοι δτι σε περιπτωση α σθενειας , γηρατος η ανερ γειας , ουτε οι ιδιοι θα -πει νασουν ουτε η οικογενεια τους . Θα γινη επισης νομοθεσια προνοουσα και για την ικανοποιηση των πνευματικων αν α γ κ ω ν . ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 10018 III : 1 ΜΕΘΟΔΟΣ [ _ΙΜιΜι ΞΕΝΟΝ _ΒΙΙΙΙΙΙ Θα χρησιμοποιηθη δια πρωτην φοραν εις Κυπρον υπο του « Κεντρου Βλωσσων » . Η _συσψιγξις τω δεσμων ολων των λαων και η εκ της προοδου του τεχνικου και πνευματικου πο ? _νιχισμου αυξησις των επαψω ν μεταξυ τω _·ανθρωπων δλου _χοΟ κοσμου καθιστα ολοεν και επιτακτικωτεραν τη αναγκην εκμαθησεως ξενων γλωσσων . Αυτην την αναγκην προσπαθουν να εκπληρωσουν και εν Κυπρω διαφορα Ινστιτουτα . Γεβαιως υπαρχουν πολλα συστηματα διδασκαλιας ξενων γ _?^ ωσσων , παλαια και νεα , χα οποια με διαφορους τροπνυς αποσκοπουν εις την ταχειαν εκπληρωσιν της αποστολης των . Εν νεον _Ινστιτουτον γλωσσων υπο την επωνυμια « Κεντρον Βλωσσων » θ' αρχιση την λειτουργιαν του απο του προσεχους Σεπτεμβριου . Ιδρυτης του Κεντρου ειναι ο κ . Α . Κουμουλλης . πρωην , επι ενδεκαετ ' ιαν . καθηγητης της Αγγλικης εις το Παγκ . Βυμνασιον Το « Κεντρον Βλωσσων » αποτελει εν _συγχρονον διδακτηριοι » ξενων γλωσσων το οποιον υιοθετει τος τελευταιας μεθοδους διδασκαλιας . Σημειωτεον δτι ο κ . ΚουμοιΛλης μετε & η προ μηνος εις Αγγλιαν και παρηκολουθησε σειραν μαθηματων επι του εργαστηριου γλωσσων , εις την διδασκαλιαν της Αγγλικης . Η μεθοδος χην οποιαν θα χρησιμοττοιη εις το Κεντρον του ειναι η λεγομενη ' _Αικυο—1 ιη £ α _3 ι . Κατ' αυτην . ο μαθητης κατα μεγα μερος του μαθηματος , ευρισκεται εις ειδικον εργαστηριον γλωσσων εις το οποιον εχει και χον ιδικον του , ακουστικως απομεμονωμε _^ 'ον θαλαμον . _Εψωδιασμενος με ακουστικα και _μικροψωνον . ακουει απο μαγνητοταινιας το μαθημα , αποκρινεται- ηχογραφει χας αποκρισεις του , ακουει τας ορθας αποκρισεις , τας συγκρινει με τας _ιδικας του και τας επαναλαμβανει , διορθωνων χα γραμ ματικα . συντακτικα κα ' ι αλλα λαθη , εις τα οποια τυχον υπεπεσε προσπαθων . _οιιχω πως . να πρσσεγγιζη περισσοτερον την προτυπον προφοραν . ·Διαρκως εξασκουμενος ·ο μαθητης , αποκτα τας ορθας' γλωσσικος συνηθειας _ Ο -καθηγητης απο ειδικην εδραν συνοεδεμενην με εν θαλαμον κεχωρισμενως _παρακολουθει τον καθε μαθητην * δ _» α * - _τερος _= κοτ _ειτεμδαι-νει αναλογως . Μερικα απο τα κυρια π / _νεονεκτηματα της μεθοδου αυτης ειναι χα εξης : Ι . Ολοι οι μαθηται εξασκουνται καθ' δλην την ωραν , ειναι δε γνωστον δτι ο μονος _χροπος δι' αποκχησιν των ορθων γλωσσικων συνηθειων ειναι η εξασκησις . 2 . Το εργαστηριον γλωσσων παρεχει αυθεντικα , σταθερα και ακουραστα προτυπα προς μιμησιν . Η προφορα ειναι η ιδεωδης 3 . Η χρησις των ακουστικων διδει την αισθησιν _της απομονωσεως , στενης . _ετιαφης μετα τηζ . γλωσσης και διευκολυνει χην απολυτον _συγκεντρωσαν . 4 . Αι ηχογραφησεις _παρεχουν πολλας φωνας : ανδρικος , γυναικειας , παιδικος , γερογ-πκας , λεπτος , χονδσας κλπ . Χωρις την _ποικιλιαν αυτην ο ' ι μαθηται πολλακις ευρισκονται εις αμηΧανιαν _δχαν ακουουν φωνην αλλην απο εκεινη ν του καθηγητου το _« ν . 5 . Η ταινια διορθωνει το Λαθος αμεσως . Ο μαθητης συγκρινει χην προσπαθεια του με το προτυπον αμεσως . 6 . Ο καθε μαθητης προχωρει με _χον ρι , θμον του . 7 . Ο καθηγητης ειναι ελευθερος να συγκενχρωνη την προσοχην του εις ενα μαθητην _ΧΡ'ζ να διακοπχη την ομαδα . 8 . Ο μαθητης εξασκειται χωρις κανενα φο & ον η εντροπην διοτι μονον ο καθηγητης δυν _«' χαι να προσεξη χα λαθη του . Η μεθοδος αυτη εφηρμ οσθη πρωτον εις 'Αμερικην κατα τη ν διαρκειαν χοΟ _δευχερου παγκοσμιοι πολεμου δια την διδασκαλιαν ξενων γλωσσων εις _αλεςι · _πτωτιστας οι οποιοι επρεπε ν _« μαθουν μιαν ξενην γλωσσαν εν _χος δυο εβδομαδων ( Ο . Ητο τοσον επιτυχης ωστε ο ' ι Αμερικανοι οτραχιωχικοι ουδεποτε τη εγκατελειψαν . Σημερον '' Αμερι * κανοι στρατιωτικοι κατορ θωνουν να _μαΟανουν καλως τη ν _Γιετναμικην γλωσσαν , τελειως διαφορον χων Ευρωπα ικων , εν τος τριων' μηνων _βεβαιως κα τοπιν ολοημερου , εντατικης εξ ασκησεως . Το κενχρον Βλωσσων βα α Ρ χιση την _λειτουργιοτν Τ _<> υ την _16 ην Σεπτεμβριου και θα _περιλαμβανη _χμημαχα 'Αγγ _λικηι » Βαλλικης και Ελληνικης εις θ' _αΦΟοα επιπεδα . _ι^....γιικομψοτητα, _ _ _ΝΗΟι _ΥΟΟΟΤΟ _πλεξιματος [ _$ΜΜΕΒΑΛΥΤΕΡΩΝ _>§ _£ _^ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ¦ _Μ ρ ΕΡΒΟΣΤΑΣΙΩΝ ιππηπ ΑΦΑΝΤΑΣΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ _ΧΡΩΜΑΤΩΝ •ΝΕΑ ειδη κλωστων για Καλοκαιρινα πλεκτα _•ΜΕΒΑΛΤΤΕΡΗ ποικιλια μοντερνων κουμπιων 111Γ η ! Μ _^ ε -Μ μ μ _4^ΕΒΒΥΗΣ , Σ — ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΙΜΑΙ εκτος συναγωνισμοα _««^^^^ _ηι _^^ μ _^ _η _^ ιιιιιιιιιι _^^ _^ ¦ υΕΙΔΟποιΗΣιΣ'Ι _* ¦ ___ ·¦ ·° Γ Λ _Ειδοποιουμεν την _αιιετιμον _πελκτειαν _μχς οτι το ι Κτηματομεσιτικον Βραφειον _* ι ι « Η _ΣΤΒΕΒΗ )) ¦[ ¦ Λ _μετεφερθη « πο τον _ιον ορ _€ _^ ρον του Μεγαρου ι » ι Χ '' Σ « _β £ α επου εοτεγα _^ ετο . εις τον 4 ον _ορο _φο ν ·' Λ του ιδιου κτιριου Αρ . γραφειου 2 ΔΙ 6 , Τηλεφωνα : ' ι 44260 και 65906 . _« ΙΖΗΤΟΥΝΤΑΙ1 β ' Ζητουνται προς αγοραν ΟΙ ΚΙ ΑΙ , ΟΙΚΟΠΕΔΑ και ι _^ πασης φυσεως ακινητος περιουσια εντος η περιξ της Λευ- « _£ _ Ψ κωσιας και προαστιων δια λογαριασμον πελατων μας . [ V % Πληρωμη τοις μετρητοις . Σας υποσχομεθα την κα- « ζ _^ λυτεραν εξυπηρετησιν ανα την Κυπρον . V · _ . Δια πληροφοριας αποταθητε : - _^ 5 Κτηματομεσιτικον _Βοαφειον 5 5 « Η ΣΤΕΒΗ » ι ι _ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε . ΓΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ι 5 » . . . Πλατεια Μεταξα Μεγαρον Χ Σα 66 α ι _* _. 4 ος οροφος * Αρ . 2 Δ _16 5 < Τηλ . 64260 και € 5906 , _ΛΕγΚΩΣΙΑ . ι 2 * >

Τίτλος Θέμα Σελίδα