Ποιες βασικες _αρχβς 8 α πρεπει να εχη η Ιδεολογια ρος ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΒΟΥΜΕΝΟΥ Γασει του νεου _« _τυστηματος ευκαιρια _» οι > φωσε-, ως θα δοθη « ς δλους . * Η · εκπαιδευση να _^ _αναδιοργα _νωθη » στε _ιχαζ » με την ανθρωπιστικη * _( _κλασσικην _) μορφωση να διδη χαι τεχνικες γνωσεις . Οι καλλι- : τεχνε < να _ενθαρρυνουν και να _υτΒοστηριιθουν . _Ηι εκκλησια να περιοριζεται ι » ιν στην πνευματικη ν εργασιαν της αλλα _συγχρο ν » ς να γινη και προσπα ¦ Του συνεργατη μας ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ _βεια για την © ικονομιχην κα » _πνευματικην _οελτιοση του _κληρου . Μια αλλη αληθεια της συγχρονου _ε _^ στηιΒης . ειναι δτι οσον περισσοτερον ενδιαφερεται κανε * _€ δια τον πλησιον του , τοσον πε ! _ρσσοτερο ετπ τυγγανει την _Ιδικην του _ττροσωπικην ευ τυγιαν . _Εγθρος θανασιμος της ευτυχιας ειναι η ΤΕΜ Β , _ΕΛΙΑ και η ΑΕΡΒΙΑ . Και εν οσω η τεμπελια κα ' μνει δυστυγισμενον τον | _τεμττελην αυτο _εΤναι _^ δι- κη του υποθεση . _^ _Αττο την στιγμην ομως που π _τεμπελια επηρεαζει την _ευτυ γι αν της κοινωνιας _ιιε την δημιουργιαν αθλιων συνθη κων διαβιωσεως στην οιχο ι _γενειαν και το « _τομον . το τε πρεπει να _επεμβη η κοι νωνια δια των νο _^ ων . Αο- ! το ειναι εΣ σΧλου χαι διδαγμα του _Χριστιανισμου « Ο μη εργαζομενος- μηδε _εσθιετω » _ιοπ-οιος δεν εογα _ζεται να μην τρωει ) λεγει ο Αποστολος Παυλος . Στηριζομενοι τωρα στη δευτερη ε * των δυο βασικων αργων _εττιι των οποιων : θα βασισθη το συστημα ττου θα δημιουργηση μιαν ] καλυτερη _κοινωνιαν _. τηνι αρνην της προσωπικης ι ελευθεριας , πρεπει να ! _διακηρυιουμεν οτι . στηνι νεαν κοινωνιαν τα δικαι ωυατα του _ατουου θα ει ναι απο ολους σεβαστα τοσον απο τους αλλους οσον και απο το Υδιον το κοατος . Η ΟΙΚΟΒΕΝΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΣΕΓΑΣΤΟΣ . Η τιμη και η υπο ληφη της θα διασφαλιζωνται με νομους . Το σπιτι του καθενος θα ειναι ασυλον απαραβιαστον . Κανει ς δεν θα ε ' χη το δικαιωμα να _εισεργεται σε αυτο εκτος σε _περιπτωσεις που προνοουνται απο τον νομον . 'Η _ιδιοκτησια ειναι ενα α πο τα δικαιωματα του ανθρωπου . Θα γινη _εποαενως σεβαστη . , Με ειδιχην ουως νομοθεσιαν θα _ορισθουν τα καθηκοντα και οι _ωπογρεωσειι _ο του Ιδιοκτητο ! — εργοδοτου ποος τους _εογατΒ' ·του και ποης το κρατος . Θα εξασφαλιζει ται _-οΟ-υτοτρ _^ _-π-οο κα _^ ωτε _' ρον _οιιον μισθων και συνεισφορα _στνς - κοινωνικες ασφαλισεις των εργατων . θα καθοριζονται επισης με την νομοΓεσιαν και το ποσον του φορου , το οποιον ο ιδιοκτητης — εργοδο της θα πληρωση στο κρατος _^ υπο μορφην φορου ει σοδηματος . Θα ειναι δε το ποσον τουτο αναλογον προς τα κερδη . Με το συστημα αυτο ουτε το δικαι _ωματης ιδιοκτησιας ποδο πατειται , αλλ' _οιιτε και το πραγματικα κοινων ι κον . •συμφερον παραμελειται . Ειναι αληθεια δτι οι κλη _ρονομοι δεν ειναι παντοτε _αιιοι γα την _δαγειοηση της _κληρονομιας των . Και γι' αυτο θα προνοουν οι νο ιιοι . Εν πρωτοις , για τον φο & ον τικ κληρονομιας η περιουσια που θα _κληοονο μη Ο ΥΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ πολυ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ απο ο σ _« ιν θα ειχεν ο πατερας . Μετα , απο γενεαν σε γενε αν _# α μικραινη διοτι θα _αφαιρηται ει αυτης ο φορος κληρο νο μιας . 'Εαν ο κληρονομος δεν ειναι ικανος δια την διανειρηση της περιουσιας του ( _ιδιωτ οταν προκειται για εκ ιασεις γης ) τοτε θα επεμβαινη το κρατος . Σε μιαν συντομη _διαφω τηση δεν ειναι φυσικα δυ νατον να αναπτυγθη _πληρως ενα τοσο πλατυ θεαα . θα υπαργουν πολλες αποριες , θα εγουν μεινει στον αναγνωστη πολλα _ζητηαατα αναπαντητα . _Σκοποο ο μως των ασθρων αυτων ηταν να δουε που οφειλεται η τοση αυξηση της δυνα _μιης των κομμουνιστων . Και διαπιστωσαμε οτι οφειλεται στην πιστη τους σε μι α συ γκεκρ ι μενη ιδεολογια . 'Επρογωοησα « ε επε * τα πιο _ττερα και εΤδαμε ο τι ο καλυτερος τροπο ς για να του ς ¦ αντιμετωπισουμε ειναι να πιστευουμε και μεΙΒ με την καρδια ιιας σε ενα _συσττιιμα ττου θα _στι 3 _ριςετα * πανω στα επατεωγ _, _ματα της συγγρονου επιστημονικης _ερευνας και να αφιερωσουμε για την _εφαοιιο _γην του _δλεο μας τις δυ _•καρεις και προσπαθειες _. Γασικη δε αργη στο συστημα τουτο , παρανενει η ελευθερια του ατο ι ιοι » και η διασφαλιση των α « - θρχοπινιον δτκαικι » _ατων ολων των ταξεων . Και το συ στ ! ηιια τουτο , ειινα * ο _ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΟΣ Ι ΑΛΙ ΣΜΟΣ . Βια την ι & εολογια αυτα •θα _υ » _ληΟκ «»| ιε -στα προσεγη _αορυοα . Ο ΣΟΣιΑΛΙΣΤΗΣ 100 , 000 ξενοι ] φοιτηται -εις ΗΠΑ ΠΟ . _ΡΤΑΑιΜΤ , _Σιτττ _^ μ _& ρ _^ ος - ι 100 . 000 ε _, ενοι _Φοιτηισι σιτου · Ξ _» αι ου _^ _εια τα _καεοικαν _^ ικα ι _τανεττιστηΜια ! Ο _αριθαοο τωγ ειναι κατα 70 « α _^ _γαλυτερος · του προ _^ _πενταετ . _ιας αν _^ _στ-οι- . _^ ου . _Βους αρι'βιιους αυτους : διδει αια _ττοο ~ φατος στατιστικη _τι _ οποια _κατηοτιοθη ε _£ _εφαρυτι ς του _τερι _, ιατισΜοΟ του α-. _κ-αδηαοτ'ι κου ετους 1967-68 . Η ιδια στατισικη αναφερει δτι . ο βριθωοζ των Αμερικανων ' _Φοιτητων οι _οττοιοι _σττουδαιουν _€ ις τη-ν ·Ευρωπην _παρουσιαζειιιι . ωολλον σταθερος . ι ΟΙ _Λμιιρικονοι νεοι και _νεατι , •ητου ( _ππτοιωαζουν εις τα _ττανε--τριστηωιιια : _ιριυς -Γ _ρ » £ ! _ηανιαι : ικαι ι _τιης Λιωιιι * _Λτς _Ειικιιωπηιικ : δεν 6 περ & σι Ουν _τσς 25 . 01 ) 01 ' _ΚΕΑ»ΓΙδδιβ 14Η£Η§ΗΑ1Ι _ΙΜ1ιΤΙιΜιΙ _Λ«|«Ηβ§ΕΙ _ι1Ι11ΙΤΙΕΙΜΙ ¦ρ # _ιΙΜ || ιι _»» _τιιιττ » ι 1 ΙΙπιιιΙΙ γΙιΠιΙιΙΙ _ΕΑυΟΕ'!'II'ΙιΙΙιΓιΙΙ _•ΟΟιΟΟΜΕ^|1Μ|^ _|^ΙΜΒ^ . —•VI Ι ? _ΟΟΗΑ 3 _·ΡΑΙ ? 15 _ΓΟΟΗΑ 8 _ΡΕΗΤΟΜΕε ΑΓΕ _ΟΙΛ . _Υ « ΟΙ » 8 Υ ΓΤΟΗΕ 5 « _ΗΟΜι-ΝΟ Τ « Ε _« _ΟΒΡΙΟΙΑΙ . _ΑΟΕΝΤ _βΙΟΝ Ι _ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ _]ι ΙΚΩΣΤΑΣΒ.ΤΥΜΓ10ΣΑΤΑ.·= ι Λ . β υ κ ω σ ι α . £ 5 _^ _ΡιΨ _**^ _ _^ _ν'Οτε τα διεθνους φηιι τι ς Ρ ΟΥΑΕ- ι * ¦ ι ΜΑΝ και ΚΟΥΣΟΥΝΕΤΑ ι ι _δΕΕΥΚ και ΒΑΟ _} ξ ΚΟΛΑΝΑΚΙΑ Γ — ΜΠΕΑΤΣ « ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ » % _^ σ £ _^ λο 6 σιες « _τεαρες « οι δι' δλ « ς τας _νοησεις . , · ι ΓΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ _&« : _—ιΟΟΜΟΑΙΝΣ , ΤΡΑ- ι 5 ΚΤΟΡΣ _, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ . > ι = _= _- ι > * _£ . _(&<& 266 , _Τηλ . 65564 £ £ ιιιν & _χρρω 5 Α _Ιπτοιροδος Λεωφ . Στασινου , ? % _ττλτισιον _Αατικης _Σκολης Αγ . 'Αηηω * ιου _3 5 » $ ν ¦ ¦ ¦¦ ν _: _ υηλεφ . ν : _75395 . - - < _ΝΛιΞ' ! _πιηι !! . « ΙΙΙ . ΙΗΙιΙΙΙΓΙ ! ΙΙΙΓ « _ΙΜ Γι |! _ΙΙΓΙΙ ! : ! Γ : ! _ιι ! ΓΙΙΙΙιΓΙ ! ΙΙΙΓ ! ΙΙΙ ! ΓΙι _™^ _ΙΙ9ΑΙ1Ρ1··1*Ι| _^ Γ ΓΜ _υ11Γβββι _^ βμ _^ _^ _Γαζαβ _* που εισηχθησαν ποτε εις Κυπρον ! 6 Ρ : | _£ Στο περιπτερο της ΡΗΙιΧΟ Ι Γ _. ¦ ¦ α στην 14 η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ιΡΡ _^^^ _Τ _^ 1 _^ μπορειτε να _διαλεξετε απο 28 μοντελλσ . | _^ _^> 1 1 Ι 1 _& _> _^~'' _, *«| *««·»»'' _•^•^^ _ζχζι κε _*«» _.. _^ ι _^ . _~>·υ ι _νχ ~ ν * ν _. _^^^^^ ι _^^ _ΙΙΙΙΙΙι _^& ι | ι _^| _ι _* _δι _% _^ Ι _«? ¥ _ιιδΜ _^^^^& ' _^~ _*¦ 1 _^ ¦1.ι Ι Βενικοι _^ Αντιπροσωποι Κυπρου : | ΚΙ ' ΓΓΙ Ι _ΙβΙΙΙιΧ _ΙΙΜιιιΟ ( Σ . Μεταξας - Π . Τσιακκας ) : 1 : Λεωφορος Κωνσταντινου Παλαιολογου 9 , 10 & 10 Α 1 : Ι ( εναντι Κεντρικου Ταχυδρομειου ) | Ι Τηλ . 72065 , 72066 , 77566 & 77787 , Λευκωσια . | Ι ΘΑ ΤΙΣ ΓΡΗΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣ _ΤΟΥιΣ ΑΒ _^ Α ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ _ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ . 1 'β . : .. .,..,. „ -Γ ¦ '! ' ι ! » !«! ΙΙΙΙΓιΙΙΙΙΓ ! ΙΙ ! ΙΓΙΙΓΙ ! Ι !! ΓΙΙ !! _ΙΓΙΙΓΙΙΜ . ΒΕΛΑΜΕ - _ΜΠ ΡΑΓΟ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΟΥ Τεσσερις νεαροι Ευρωπαιοι , _αποικοι οτη Σαγκαη , ειχαν ενα ν Κινεζο υπηρετη οτον οποιον εκαναν διαρκως φαρσες . Την πρωτη Φορα του καρφωσαν' τα •παπουτσια . Ωστοσο το πρωι , 0 την ωρα του , ο Κινεζος σερθιρε τ ον καφε διχως , να . πη ' _τιττοτ α . Την δευτερη φορα του _Ι & σλαν αμμο στο κρε 66 ατι . 'Ο Κι ·'εζ ° ζ _» _χωρι'ι να πη παλι _λεξη τους σερβιρε το . πρωι τογ καφε . Η' αταραξια του . εκανε _τουζ Ευρωπαιους να . σταματησουν πια τις φαρσες . — Οχι πια καρφια στα παπουτσια , δεν ειν '·ε'τσι _Σουν Λη τ ου ειπε ο ' ε ' νας . - Ουτε αμμο στο . _κρεβδατι , προσεθεσε ο δευτερος . . - Ουτε χωμα στο καφε . σας , συαπληρωσε Χαμογελωντας αταραχα ο Κινεζος . ¦ ΚΗ ΕΞΗΒΗΣΙΣ Σ' ενα σαλονι : __ Η δεσποινις : . Οσα μου λε _ τ μπαινουν απο το ενα μου _αυχι και βγαινουν απο το αλλο . ' ·: . . Ο συνομιλητης , της . ·Αυτο _ουι'δαινει επειδη δεν υπαρχει _τιτοτα α ναμεσα για να τα συγκρατηση . Λ * Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΝΟΡΩΠΟΣΟ Πετρος γυρισε απο ενα Ται , ιδι στις Ινδιες και _διηγειται _οτους φιλους του : - Αυτο που με νευριαζε περισσοτερο σ' αυτη τ η χω ρα ι'Ιταν το πληθος των υπηρετων . Σκι : φ 6 ητε πως ειχα τεσσερις μοναχα για την πιπα μου : Ο ποωτος _υου την εφερνε , ο δευτερος τη γεμιζε , ο τριτος την _ουαδε . .. Κσι ο τεταρτος ρωτουν οι Φιλοι . —·'Α , ο τεταρτος .. . μου τη ν _κατοιζε . Εγω , £ ερετε , ποτε _δεγ καπνιζω πιπα ... _ιτοιωοκτηςιω1ιιριτω1ι™Π _-τηι * ι ι ι . * . Ως γνωστον η Εταιρεια ΡΟΛΑΝΔΗΣ , ΛΟΥΚΑ & ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΛΤΔ ., _εμφιαλωται _της ΣΕΓΕΝ—ΑΠ εν Κυπρω δια τριτον κατα συνεχειαν ετος παρεχωρησεν και εφετος εις την « ΜΙΣ ΚΥΠΡΟΝ » δωρεαν τ _«_ ξιδι εις την Νεαν Υορκην , με δωρεαν παραμονην επι μιαν εβδομαδα εις το _πολιπτελεστατον ΒΟΥΩΛΝΤΟΡΦ ΑΣΤΟΡΙΑ . Ανωτερω ο Διευθυνων Συμβουλος της Εταιρειας κ . Ν . Ρολανδης , επιδιδει εις την « ΜΙΣ ΚΥΠΡΟΝ » δ . Διανα Δημητροπουλου ανθοδεσμην και σχετικην επιστολην και την συγχαιρει επι τη εκλογη της . ηΡνεαγε ν ια Ακομη δεν _συνιιλδα καλα - καλα απο τα γραπτα τβυ Ιουνιου και παλι εδω ειμχατε . Κανει ακομ η τοση > εστη . Κι ως τοσο . .., Δεν ειναι ακριβως χαρα αυτο που ' νοιωθω . αναπνεωντας ξανα μεσα στη σχολικη ατμοσφαιρα . Ειω ειναι η ζωη μου . Μπορει να μην ειναι η καλυτερη ζωη _., μα αυτη ειναι η < 5 ικη μου . Μπορει να μην πετυχαινω ο , τι επιδιωκω , μα δινω την καρδια , την ψυχη κα ' ι ταν νου μου στην προσπαθεια αυτη . Βια μια φορα ακομη , _δλε ποντος συγκεντρωμενα ολα τουτα τα παιδια , στη σχολικη αυλη νοιωθω μια περιεργη συγκινηση , ενα κομπο στο λαιμο . Κι ας ειμαι δασκαλος τοσα χρονια ... θα τους διδαξω και φετος τα ιδια , δασικα , πραγματα που διδασκω καθε χρονο . Διαφερουν βεβαια τα _προααηα . Μα ο σκοπος ειναι παντα ο Ιδιος : Να προσφερω οσες γνωσεις _μπο ρω για τη δημιουργια αν- Ι _θρωπων με ελευθερη σκεψη . Οχι και ασημαντος _σκοπος ... ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ . « Ρ * & 97 _^*β & _^ Ι _^ 0 _^ _ψ Στο τελευταιο μερος της ερευνας μας για την μοντερνα μουσικη , -πρωτος εκ φραζει την γνωμη του ο κα _θηγητης της μουσικης στο Παγκυπριο Βυμνασιο κ . Δημητριος Πετρ ' ιδης . Οι ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ κ . Δ . ΠΕΤΡΙΔΗ Καθηγητου μουσικης « Δεν ξερω » , μδς λεει , « γιατι ο περισσοτερος κοσμος , λανθασμενα συνταυτιζει τον δρον « αοντερ ν α μουσικη » . με την ελαφρα μουσικη της εποχης μας και . μαλιστα την πιο εξαλλη Η μοντερνα _μουσικη περιλαμβανει δλη τ . η μουσικη δη · _μιουργια της δικης μας εποχη _^ · τοσο τη σοβαρα , δσο και την ελαφρα . >> Δεν υπαργει αμφιβολια δτι η μουσικη ειναι ο καθρεφτης του ψυχικου κοσμου των ανθρωπων της καθε εποχης . Ετσι και στη δικη μας εποχη , η μοντερνα αο . σικη ει ν'αι αια αντανακλασι του τροπου που ζει , σκεφτεται και αισθαν εται ο συγχρονος ανθρωπος . » Αν και οι προτιμησεις μου στρεφονται γυρω απο τη σοβαρη _τε _^ νη ¦ - δτα ν φυσικα κ Β αυτη δεν ξεπερνα τα δρια του παραδεχτου φτανοντας οε πολυ τολμηρες ακροτητες — εν τουτοις δεν ε ' χω καμμια αντιροησι στην ακοοασι ενος καλου τραγουδιου η κομματιου της _ελαφοαο ιιυσικης » Δε' / ομα-χ την ελαφρα _μοιτ σικη και δεν παραβλεπω το ρολο της στον τομεα της ψυχαγωγιας του ανθρωπου . Εκεινο που δεν δεχομαι ειναι τα υποπροιοντα του ειδους _συτου , ιτου ανασυ ρουν απο τα βαθη του υποσυνειδητου του ανθρο-¦ πυυ και Φερ ν ουν στην επιφανεια αισθηματ α _σχιζοφρενειας και υστεριας , σπως'η ξενη εξαλλη μουσικη , η αισθηματα χυδαια και κτηνωδη σαν το δικο μας βαρυ ρεμπεττικο τραγουδι . » Να μπη καποιος φραγμος στα απαραδεχτα αυτα _μουσικα ειδη δα ειναι ευχης εργο , παρο λον που δε μπορει μ * αυτο τον τροπον ν α θεραπευτη η καταστασι . Θαναι καλυτερα , αν η η κοινωνια φροντιση με στοργη για την εξυψωσι και την Ψυχικη καλλιεργεια του ατομου , γιατι θα ποεπει πρωτα να εκλειψουν ο ' ι αιτιες που δημιουργουν σαθρες καταστασε ι θ > ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ Ενας μαθητηο δεν εχει _σημασια τ' ρνοπα τ ° ' - ' ·Μας ειπε : « Κατω απο τΠ μο ν τερνο μουσικη κρυβονται δλα τα χαρακτηριστικα της εποχης μας . Οι ανησυχιες για την πορεια που θα _ακολουθηση ο κοσμος . η κατακραυγη για την κακη _γοησιυοποιηση των τεχνολογικων επιτευξεων , η αγανακτηση για τη μη πραγματοποιηση και διαρκη ανα 6 ολη των _αναγκαιω ν κοινωνικων κα ' ι πολιτικων μεταρ _ονβμισεων , τιου δλοι -- οχι μονον οι νεοι — _αναγνωριζουν σαν αναγκαιες , ειναι οπωσδηποτε σοβαρες αιτιες για τη μορφη που εχει παρει η μοντερνα μουσικη . « Περα απ' αυτα , η μουσικη ειναι τεχνη και , πιστευω , η συγχρονη μουσικη - τοσον η σοβαρη δσον και η διασκεδαοτ ικη — εχουν εππυχη _εγα ψηλο επιπεδο τεχνης _Δυστυχως _δμοκ οι μεγαλυτεροι , στο ακουσμα της μ οντερνας μουσικης αγαναχτουν , γιατι φερνουν στο νου τους αμεσως , τις διαφορες εξαλλοσυνες και εξωφοενισμους , στους _οποιους επιδιδεται ωρισμενος _αρ'θμος νεων , εξαπλωνονται δε αυτο ' ι οι εξαλλοσυνες ειναι και εν _δοαρ-η που δεινουν οι' μεγαλυτεροι . Αναμφισβητητα δμως · οι εξαλλοσυνες ειναι και ενδειξη για ' τη κατανοηση που οι μεγαλοι αρνουνται να προσφερουν στους νεους . Γεβαια , καθε λογικος ανθρωπος καταδικαζει την επιδοση σ' αρ ν ητικες πραξεις και τη μουσικη που περα απο το ρυθμο τιποτε αλλο δεν εξυπηρετει και δεν πρεπει , φρονω , ν' αγνοηται η ωραια συγχρονη μουσικη που τιποτε δεν εχει να ζηλεψη απο την παλαια μουσικη μονο κα ' ι μονο για τον ιδιοτυπο ρυθμο της — ιδιοτυπη ειναι κα ' ι η εποχη μας — ουτε επειδη ειναι εμπ- _^ αιιενη απο τις αντιφασεις τοθ καιρου μας . για την υπαρξη των οποιων οι μεγαλυτεροι ειι _·αι υπευθυνοι » ΣΑΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ _Κ'λεινουμ _. ε -την _ερευνα μας προσπαθωντας να κανουμε μερικες διαπιστωσεις . Ενα « απολογιτικο ,,, _δαλεγε κανεις , υφος _^ χαρακτηριζει . και τις ' αποψεις τω . ν πιο ενθερμων υποστηρικτων της μοντερνας μουσικης . Κα ν'εις δεν λεει , ειναι ωραια γιατι ειναι ωραια , αυτη καθ' _εαυιη εχει μιαν αξια σαν δημιουργημα τεχνης , ιια δλοι λενε . ειναι καλη γιατι εκφραζει την εποχη μας : το ανχος της χην αβεβαιοτητα _, την αγωνια Ειναι δμως τουτο αρκετο Και πιο ει ν αι το μελλον _μιαζ τετοιας τεχνη *» : Σιγο _·_ ·ρα και η μουσικη , δπως και ο ' ι αλλες τεγν ες χρονων καταπτωσεως και παρακμης τοθ πολιτισμου _εξεφραζαν την επονη τους . Τουτο δμως δεν σταθηκε αρκετο για να επιζ _, η-ΒΒΒΚιν . ' _Εναδ _ραθιιΙκι _^ | Ιθνθ _» υθ : γι ι ( δχι αριστουχος ) Περιλυπος εστιν η ψυχη _μο _„ , _ ως _υυι . α : υ ..... , , _^ κ _~ σ / . Λω βεβαια , μα τετοια μερα που ειναι , πως να μην καμω θλιβερες σκεψεις Αρχιζει το σχολειο σημερα . Αντιο ξεγνοιαστη _καλοκαιριατικη ζωη' απο ατελειωτες ζεστες μερες κατω απ' τον ηλιο , διπλα στη θαλασσα' αντιο διασκεδαση , αντιο εκδρομες , ανιι . > . Του χρονου παλι . ( θεε μου , τι χαλια : ακομη δεν αρχισαμε και νοσταλγησα τις καλοκαιριατικες διακοπες ) . Η μητερα μου με φωναξε δεκα φορες το πρωι για να σηκωθω . Και τελικα δεν προφτασα να προγευματισω γιατι θ' _αργουσα στο σχολειο . Και ναμαι παλι στη γνωριμη σχολικη αυλη . Βελια , αστεια _, πειραγματα με τους περσινους συμμαθητες . Ειναι δλοι εδω , εκτος απο τον Μιμη που δεν . γυρισε ακομη απο τις . διακοπες με τον μπαμπα του στην Ευρωπη κα ' ι εκτος ' βεβαια απο τους τρεις , κακομοιρους που _ξ εμειναν στην ιοια ταξη . < Κριμα . να μην β _ρισκωμαι στη θεση του Μιμη' ευτυχως που δεν- ανηκω ·και στην ¦ _κατηγορ-. α των τριων ) . Το κουδουν ' ι κτυπα . Συγκεντρωνομαστε δπως καθε χρονο στην αυλη . Ο Βυμνασιαρχης μας καλωσοριζει « μας ' νουθετει _και ' σι . _μ-° , _υλευει » . Δεν θυμαμαι ακριβως τι μας ειχε πει περσι , μα τωρα , ακουοντας τα λογια του , μου φαινεται πως τα ξανακουσα . Συμπαθω πολυ τον Βυμνασια ρχη μας . Νομιζω πως ειναι καλος . Μπορει κανενας να συνεννοηθη μαζυ του ! ' Εκεινος ο καινου ργιος που στεκεται ' διπλα του θα πρεπει _ναναι ο νεος καθηγητης της φιλολογιας . Δεν δειχνει κακος ... μα ποιος ξερει θα δουμε . _Χαιρουμαι παντως που ο περσινος που μας εκανε Λατινικα μετατεθηκε . Πως με μισουσε αυτος ο ανθρωπος ! Τα αισθηματα ηταν βεβαια αμοιβαια , αλλα πως να τον χωνεψω που μολις κα ' ι . μετα βιας μου εβαλε το 10 . ( 'Η _αληθιια ειναι πως δεν σκαμπαζω γρι απο την γλωσσα των Ρ ωμαιων , μα ο ευλογημενος δεν μπορουσε να ' δειξη λιγη ' περισσοτερη κατανοηση _^ Μου πικρανε το καλοκαιρι , εκεινο το 10 ) . Δεν βλεπω τον γυμναστη μας . Που ειναι Α , ' νατον ' βγαινει απο το γραφειο των καθηγητων . Ειναι ο πιο αγαπητος μου καθηγητης . Οχι επειδη εχω 20 στη ·γυμναστικη . Οχι Απλως μου αρεσει το ... μαθημα του . ' - Η συγκεντρωσις τελειωνει . Στις νεες μας ταξεις τωρα . θα κατσω παλι με το φιλο μου το Βιαννη . Συνεργαζομαστε θαυμασια στες δυσκολες ωρες μ αυτο το παιδι . Δεν πιστευω κανεναζ « εξυπνος » να μδς αλλαξη θεση . Α ς σοβαρευτω για μια στιγμη , « αθελα αληθεια να παρω μερικες αποφασεις και να τες τηρησω αυτη τη χρονια :, θα διαβαζω περισσοτερο , θα ειμαι πιο ευσυνειδητος , . θα _καταβαλλυ ) μεγαλυτερη προσπαθεια , σ' δλους τους τομεις . κι δχι μονο στη _γυμναστικη , θα καταπιαστω σοβαρα και με τις μαθητικες δραστηριοτητες εξω απο την αιθουσα διδασκαλιας θα προσπαθησω . ΚΑΛΗ _ΧΡΠΜια . _ιζιαρΑ...ξ ι...ΜΡΑ5 ζ ΣΤΑΥΡΟΣ ·: £ Γ . ΖΑΚΟΣ £ £ Αμμοχωστος _·£ ι 16 ης Ιουνιου 15 , 15 Α _^ ! · · ' ι ·Λν . ·Λ ι νι _·Λν . νΛνΛν . ν ' - _^ _ΜΜ _^ _ΜΒ _^ _'Μ'ΜΜΒ'ΜΙΜΜΜ _^ _ΒΤΒΠΠΤΠΒΠπιΒΒΠΠηπ _^ Μ « ι '¦ 8 Γ > βω 1 _1 ιμι « _ΓΓ _·βΙΙ « _Ι « ι _» , _ β ¦ _¦ « _¦ ¦¦¦¦ _¦ ¦¦ _•¦¦¦¦« _βΓΓβΗΓ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ . ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ , τουλαχιστον θεωρητικα , ανησυχουν και εκδηλωνουν το ενδιαφερον των κατα ποικιλους _τρο _ττους δι' ο , τι συμβαινει γυρω μας ·προβαινουν εις διαπιστωσεις , _μεμψιμοιρουν , δαμαοτυρονται δτι πολλα πρα _γματα δεν πηγαινουν καλα , _^ χωρις δμως να υπαρχη και το αναλογον αποτελεσμα . Εκφραζονται ανησυχιαι και οιαμαρτυριαι δια θεματα επαγγελματικα , οικονομικα , θεματα αξιοκρατιας η αδικιας , _κλττ . Πολυ περισσοτερον _£ εν _εκδηλουνται _^ ανησυχιαι δια το μελλον του τοπου αυτοΟ και τον τροπον χειρισμου του υπο της πολιτικης ηγεσιας . Αι ανησυχιαι αυται συχνα εκδηλουνται και υπο ανθρωπων , ο ! οποιοι θελουν να θεωρουνται ως πνευματικοι και κατεχουν ηγετικη ν θεσιν . Το τραγικον ομως ειναι οτι , δταν δοθη εις αυτους η ευκαιρια να εξασκησουν _« _υεεαοτητον και υπευθυνον κριτικην , τοτε λιποτακτουν η συμβιβαζονται , διοτι ετσι _^ πστευουν δτι εξυπηρετουντα τα συμφεροντα των . Με αλλους λογους εκεινον το _οττοιον γινεται ειναι κριτικη των ψιθυρων η εαν _διατυττουται δημοσιως , τουτο συμβαινει εις τοπον και χρονον _οκαταλληλον ωστε ουδεν αποτελεσμα , φερει . Σχεδον δλοι καταληγουν εις ορθας διαπιστωσεις , αλλα οι περισσοτεροι συμβιβαζονται η σιωπουν . Η ελλειψις εσωτερικης « αι πνευματικης ελευθεριας ειναι το κυριωτερον χαρακτη _ριστικον της πνευματικης μας ηγεσιας . Οταν η πλειονοτης της πνευματικης ηγεσιας ακολουθει την οδον του συμβιβασμου και ο καθεις κοιταζει πως να _βολευτη κατα τον _καλυτερον τροπον , πως εΤναι δυνατον να αναμενωμεν _περισσοτεραν _αντιδρασιν απο τα ευρυτερα στρω ματα του λαου 'Εαν της κριτικης και των διαπιστωσεων δεν προηγηθη η αυτοκριτικη ουδεν καλον δυναται να προκυψη . 'Η καιροσκοπικη κριτικη και εκδηλωσεις _ανησυνιων ζημιαν μονον δυνανται να προκαλεσουν . _Αυτοδιαθεσι , ς και Ντε Βκωλ ΕΣΧΟΛΙΑΣΘΗΣΑΝ ευρεως υπο του τυπου αι προσ φατοι δηλωσεις του Προεδρου της Βαλλιας Στρατηγοι ) Ντε Βκωλ δια των οποι ων , εν αλλοις , κατεδικασεν ο . Γτος γενικως την ιδεαν της ομοσπονδοποιησεως χωρων ως η Νιγηρια , η Ροδεσια , ο Καναδας , η ΜαλαΙ ' κη και ανεφερθη συναφως και εις την Κυπρον . Και δια μεν τας « λλας χωρας υπεστηρι ιεν αρκουντως σαφως την α νεξαρτοποιησιν των τμημα των εκεινων , τα οποια , μαχη _τικως η αλλως , εκδηλωνουν την επιθυμιαν των δι 5 αυτην . Οσον αφορα την Κυπρον , παραλληλησας εμμε σως την ανταρσιαν των Τουρκοκυπριων με το κινη * μα των _Ιμπος της Μπια-Φρα υπαινιχθη ανεξαρτητοποιησιν . των πρωτων . Αδικος και αστοχος εχα ρακτηρισθη υπο παντων η μνεια της Κυπρου κατ' αυ ·· τον τον τροπον υπο του Προ εδρου Ντε Βκωλ . Και ειναι πραγμ ατι αδικος και αστοχος . Πλην δμως , ποιος πται ει δια τουτο Ποιος εδημιουργησε _συνθηκας αι οποιαι επιτρεπουν απλως τοιαυτα ς παρομοιωσεις . Ποιος αλλος απο την Κυπριακη ν _Κυβεο νησι ν αλλα και τον παραπλανηθεντα Ελληνισμον της Κυπρου Ως εκ τουτου , εις το ερω τη μα το οποιον ετεθη προς τον Βαλλον Προεδρον , , να ειπη , δηλαδη , σαφως εαν υ _ττοστηριζη η 6 χι την αυτοδι αθεσιν της Κυπρου , φοβου Μεθα , δτι αβιαστως θα ηδυνατ ο να δοθη η απαντησις « Εφ' δσον εσεις οι ιδιοι εν καταλειψατ ε και το δικαιω ' _«« της αυτοδιαθεσεως ως « αι αλλα δικαιωμτα σας * α < επιζητειται τωρα' μ ιαν « εφικτην διευθετησιν » ,.- πως εχετε την αξιωσιν να ελθουν τριτοι να . υποστηρι ιου ν ταυται _» _Σοβιετικη υποστηριξις ΔΙΑ τοθ ημερησιου οργα νου των _κομμουνιστων 'εν _- _'ΚΦ ¦ _οω _επληοοφορηθημεν , _ι-« _τω και μ _? _καθυστερησιν . δτι , εις την γνωστη ν συνεντευξιν του προς τον Ρωσον δημοσιογραφον κ . _Μπρανκιν ο Προεδρος δεν ειπε μο νον δτι δεν θα θεωρηση τον εαυτον του ευτυχη εν δσω υπαρχουν εις την Κυπρον ξε ναι βασεις και _στροττευματα , _^ αλλ' εξεφρασε και « την εκτιμηση του για , την υποστηριξη που ο Σοβιετικος Τυπος παρεχει στον αγωνα του Κυπριακου λαου » . Αυτη η υποστηριξις του ελευθερου Ρωσικου Τυπου ειναι πολυ συγκινητικη . 0 α πρεπει δμως να ειναι ειδος φασματος ορατου μονον εις τους φεροντας ερυθρας διοπ τρας . Οι λοιποι μη προνο μιουχοι βλεπουν σαφη και δεδηλωμενην επισημως Ρωσικην υποστηριξιν των τουρ κικων θεσεων επι του Κυπρι ακου . Θα πρεπει λοιπον αι θεσεις της Κυπριακης Κυβερνησεως ·να συνεπεσαν πλεον με τας Τουρκικας δια να εκφραζη ο Προεδρος της εκτιμησιν δια την Ρωσικην αυτην υποστηοιΕιν . Ο θορυβος διω τας εκρηξεις ΕΝΕΡΒΕΙΑ ! , ως αι προσ φατοι εκρηξεις βομβων ε'ξω θι οικηματων κομμουνιστικων οργανωσεων , ειναι κα _^ _ταδικαστεαι , οιοιδηποτε και αν ειναι οι στοχοι η τα θυ ματα . Ειλικρινως δε πιστευομεν δτι _υπηρεσιαν _θετικην προς τους κομμουνι οπας προσφερουν οι προβαι νοντες εις τοιουτου εΥδους πραξεις . „ Ο γινομενος δμως δεξιο θεν και _αριστεροοεν θορυβος σχετικως , μας υποχρεωνει να ενθυμηθωμεν παλαιοτερας _παρομοιαο και σοβαρω τερας εκρηξεις με στοχους τους ενωτικους και την « Πα τρι'δα » . Εις τας περιπτωσεις εκεινας ακομη και αι . _νσχετι και ειδησεις _υπετιμωντο η _ηγνοουντο _παντελως _^ Και δμως ,, στοχος , , _ητο και _^ _τοτε μια παραταξις . Η μηπως επειδη αυτη δεν διεθετε την < _# σχυν » τοθ ΑΚΕΛ , αι εναν τιον της _ενεογειαι δεν ειχον ρ-ημασιαν : . Η Κυρηνεια χωρις Καναδους ΑΠΟΧΩΡΕΙ εκ ΚυρηνεΤ . _»{* $ ¦ το . 1 < αν < χδιικδν απ _^ _βτττο _^ σμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ . Και η περισσοτερον παντος αλλου _^ πληγεισα εκ της Τουρ κικης οντα _^ ρσιας γραφικη πολις , ευρισκεται και παλιν , απροετοιμαστος , αντιμετωπος νεας δυσπραγιας . Διοτι , καλοι — κακοι , οι Καναδοι _απετελουν τους μο νιμους τουριστας της πλεον τουριστικης μας πολεως , με την παρουσιαν των δε εκει προσειλκυον και αλλους ξε νους εκ των βασεων κλπ . Τωρα , με τους εκτακτους τουριστας μονον η Κυρηνεια θα γνωριση και παλιν δυσκολους ημερας . Η περιπτωσις της μικρας πολεως διδει εν ιι ' . κρο _γραφια την οικονομικην στα θεροτητα της Κυπρου : Φα . νομενικη ευημερια , καταρρε ουσα αδοξως μολις εις των ασταθων εξωγενων παραγον των παυση να υφισταται η αλλαξει . Τι επραξεν η _κυβερνησις δια την πραγματικην τουρι στικην και αλλην αναπτυξιν της πολεω ς και επαρχι ας Κυρηνειας Ο , τι επραξε και δια την λοιπην νησον και ολιγωτερα ακομη : τι-. Αμοιροι δμως ευθυνης δια την _καταστασιν δεν ειναι και οι συμπαθεις _Κερυνειωτες . Διοτι , εαν δυνα μικως και _πιεστικως _απητουν εξ αρχης _θετικην _αντιμετωπισιν των . προβληματων των και κυριως ηξιουν την διανοι ξι ν της οδου Λευ κωσιας -ττ- Κυρηνειας , τα _πραγμςχτα θα ησαν διαφορε τικα . Ο φθινων αθλητισμος μας ΤΗΝ θλιβερα ν καταστασιν του Κυπριακοι ) αθλητισμου διεξετραγωδησεν _^ εις την ε ' κθεσιν του προς . την τε _λευταιαν τακτικη ν Συνελευ σιν _της _Ομοσττονδιας Ποδοσφαιρου ο Προεδρος της ΚΟΠ κ . Στυλιανακης και εισηγηθη « ριζοσπαστικα και ρεαλιστικα » μετρα προς αν τιμετωπισιν του θεματος . Προετεινε , ειδικωτερον , την συστασν Ειδικης Κρατικης Υπηρεσιας , η οποια να _ε-Εεταση με σοβαροτητα το θεμα και να καταστρωση μακροπροθεσμα σχεδια δια την αναπτυξιν του Κυπριακου Αθλητισμου . Ορθα δλα αυτα . Πιστευομεν δμως δτι , περαν τουτων πρεπει να υπαρξη απο κοινου μετα της Ελλαδος αντιμετωπισις του θεματος μαζι με εκεινο του Ελληνικου αθλητισμου ως συνολου . Διοτι μονον εντος των πλαι σιων του Ελληνικου αθλητισμου ειναι δυνατη η ανα πτυξις του Κυπριακου . 'Η Ελληνικη Κυβερνησις δια τοθ Βενικου Βραμματεως Α θλητιβιμου συνταγματαρχου Ασλανιδη ειχε παραχωρησει οικονομικην ενισχυσιν εις διαφορα αθλητικα σωμα τεια της νησου . Διατι να μη γινη μια συντονισμενη προσπαθεια δια την αναπτυ ξιν του δλου αθλητισμου της Κυπρου •Αναλφαβητισμος και ευημερια « ΤΟ ποσοστον αναλφαβη τισμοΟ . εν Κυπρω ( 20 % ) ει ναι ευτυχως χαμηλον εν συγ κρισει _προο αλλας αναπτυσ _σομεναο χωρας » ανεφερ _τχροοφατΟ ( : _ανακοινωσις' του Συνδεσμου _'Ηνωμενων _Εθνων _'··'Κυττιχω _§ π * ευκαιρια της Παγκοσμιου Ημερας Καταπολεμησεως του Αναλ _φαβητισμου . Το ποσοστον 20 % πιθανον να ειναι χαμηλον εν συν κρισει προς αλλας αναπτυσ σομενας χωρας αλλ' ειναι νομιζομεν πολυ υψηλον δια χωραν κακοηθως ευημερουσαν ως η Κυπρος . Η « πτωχη » Ελλας ειχε συμφωνως προς στατιστικην του 1961 ποσοστον αναλφαβητισμου 18 % . Οπωσδηποτε , θα ητο ενδιαφερον να πληροφορηθωμεν εκ του 20 % ποια ειναι η αναλογια των Τουρκοκυπριων αναλφαβητων . Δωρεαν Παιδεια ΜΕ την εναρξιν του νεου σγολικου ετους τα περι τον Παιδειαν θεματα καθιστανται επικαιρα . Ουδεν δε ειναι περισσοτερον επικαιρον απο το θεμα της παροχης δωρεαν Παιδειας . Εκατονταδες παιδιων θα διακοψουν και εφετος τας σπου δας των , μεχρι του δημοτικου σχολειου , διοτι αι οικονομικοι δυνατοτητες των γονεων των δεν επιτρεπουν την « πολυτελειαν » της γι > μνασιακης μορφωσεως . Πολλαι δε αλλαι εκατονταδες παιδιων θα συνεχισουν την εκπαιδευσιν των εις _^ Σχολεια Μεσης Εκπαιδευσεως , μονον με ανυπολογιστους θυσιας των οικογενειων των / Ειναι _καιροο να τερματισ & η αυτη η καταστασι ι _. Ε ΠΙΣΤΟΛΑΙ Τσεχοσλοβακικον και « διασπασις » Αγαπητη Συντα'ξις , Εις την εκδοσιν της 5 ης Σεπτεμβριου της εφημεριδος « Χαραυγης » , οργανου του « Ανορθωτικου Κινηματος Εργαζομενου _Ααου » , _διαδασα μεταξυ των πολλων αρθρων , που ενδιαφερουν « αποκλειστικα » τον Εργα ζομενο . Λαο » και μια επιστολη καποιου αναγνωστου σχετικα με τα γεγονοτα που συνεκλονησαν τις τελευταιες _> μερες ολοκληρον την ανθρωποτητα , τα γεγονοτα της Τσεχοσλοβακιας . Αναφερομενος στο ζητημα αυτο ο αναγνωστης γραφει δτι δεν πρεπει να εκφραζωνται αποψεις επ' αυτου δια να μην διασπαται ο Κυπριακος Λαος . Συνεχιζων δε τονιζει δτι οι χωρες που ε ' χουν τον σημαινοντα ρολον εις τα γεγονοτα αυτα αποτελουν ... μιαν οικογενεια και το ζητημα ειναι ... οικογενειακο . Κρινοντας την επιστολην αυτη σαν . . .. Εκθεση Ιδεων ο γραψας αυτην βαθμολογειται με εικοσι . 'Απο λογικης δμως αποψεως ειναι απαραδεκτο . Και εξηγουμαι : Συνε 6 η ενα γεγονος . Μια δυ νατη χωρα εις την οποιαν « οργιαζει » η δημοκρατια , η ισοτης και η δικαιοσυνη , καταπατη τα ανθρωπινα δικαιωματα , τους δημοκρατικους θεσμους και επεμβαινει ενοπλως εις μιαν αλλην χωραν . Αυτο το γεγονος , τονιζει ο επιστολογραφος , δτι δεν πρεπει να απασχολει τον Κυπριακο λαο . Δεν απασχολει τον Κυπριακο λαο ως Κυπριακο λαο αλλα ως δημοκρατικο λαο . Απασχολει ολοκληρον την ανθρωποτητα . Ολους τους ανθοωπους που σκεπτονται λογικα και που μπορουν να εκφρασουν ελευθερα τη γνωμη τους . Και δλοι αυτοι οι ανθρωποι κατεδικασαν την ε ' νοπλον επεμβασιν της δημοκρατικης Ρ _ουσιας εις την Τσεχοσλοβακιαν . ' Εταχθησαν δε υπερ της επεμβασεως εκεινοι των οποιων η γλωσσα ομιλει και εκφερει γνωμες ως τηλεκατευθυνομενον ρομποτ , ιξαρτομενον απο το κεντρον ελεγχου και μονον . Και αυτοι οι ανθρ 65 ποι ειναι οι ανθρωποι του ΑΚΕΛ . θεωρει ο επιστολογραφος το ζητημα « οικογενειακο » και τονιζει δτι μπορει να λυθη εν στε , νω οικογενειακω κυκλω χωρις να ανακατευθουν αλλοι . Ενδια φερομενος δε πολυ δια την ενοτητα του Κυπριακου λαου αποδοκιμαζει την κριτικην . Βνωριζει πολυ καλα ο επιστολογραφος , δτι οι ανθρωποι , για τους οποιους μας λεει να μην ανακατευομαστε στα προσωπι- ' κα των ζητη _. ματα _, εκφραζουν σωρον « υψηλων δημοκρατικων ιδεων » _^ δια το ζητημα το δικο του , το εθνικο ζητημα της επαναστασεως στην Ελλαδα . Γουιζουν τα ραδιοφωνα των και ο } εφημεριδες , εναμισυ χρονο τωρα . Δεν ακουσε δμως κανεις τον επιστολογραφον αυτον η οποιονδηποτε αλλον δμοιον του να διαμαρτυρηθη , μηπως τα αρθρα γυρω απο το ζητημα αυτο , που ενδιαφερει αμεσα τον Κυπριακο λαο , τον διασπασουν . Και δχι μονον δεν διεμαρτυρηθησαν αλλα δημοσιευουν πιστα _^ αντιγραφα των αρθρων αυτων που ειναι γεματα . . . « αγαπη και ενδιαφερον » για τον Ελληνικο λαο . Ευχαριστω δια την _φιλοξενιαν . Μετα τιμης Α Π . Αμμοχωστος 12 ) 9 ) 68 Σηματα Τροχαιας Φιλη « Βνωμη » , Να μου επιτρεψετε να εκθεσω ιαεσω της εφημεριδος σας ωρισμε ν ας αποψεις διεθνως παραδεδεγμενος δια τα σηματα Τροχαιας . Σκοπος των σηματων ειναι να προειδοποιουν . Συγκεκριμμενως αναφερομαι εις τας εξης περιπτωσεις . ( α ) Οσακις υπαρχουν σημα ¦ τα περι οριων ταχυτητος _, πρεπει προ Ικανης αποστασεως να υπαργουν προειδοποιητικοι πινακιδες περι τουτων . ( β ) _Οσακις εκτελουνται οδικα η αλλα τεγνικα εργα , τα σηματα ημερας η νυκτος νο τιθονται προειδοποιητικους εις ικανον αριθμον και αποστασι ν απο τα εκτελουμενα εργα . ( ν ) Τα σηματα πρεπει να ειναι εμφανη , σαφη και εις τας καταλληλους θεσεις . Χ Ρ . ΖΕΜΠΥΛΑΣ Λευκωσια 13 . 9 . 68 . Τεχνικα εργα και κυκλοφορια Αγαπητη Σι > ταξις , Λαμβανοντας αφορμην τα εκζ τελουμενα εργα εις τον γωρον της Πλατειας Μεταξα _Λευκωσιας _, θα ηθελα να . _ηαρατηρηαωι τα ακολουθα : Ειναι _, φυσικον οσακις εκτελουνται εργα εις χωρους ως η εν λογω πλατεια να δημιουργειται ανωμαλια , και συμφορησις εις την _κυκλοφοριαν ·Οι αρμοδιες αρχες οφειλουν δμως να φροντιζουν ωστε να δημιουργειται δσον το δυνατον ολιγοτερα συμφορησις . Και ερωτω : Διατι να μην αυξηθη ο . αριθμος των συνεργειων ωστε να εργαζωνται και βραδυνες ωρες Ειναι εις γνωσιν των υπευθυνων το τι γινεται αλλου : Διατι τοτε υποχρεωνουν ιδιωτες εργολαβους να' κατεδαφιζουν μονον το βραδυ και οι ιδιοι δεν εφαρμοζουν το ιδιο Β . Κ . . Πολιτης Λευκωσιας Λευκωσια 11 . 9 . 68 . ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Τελουντες σημερον Κυριακη 15 Σεπτεμβριου , εν τω ι , ναω Παναγιας Τρικωμου τριμηνον μνημοσυνο του προσφιλους ημων συζυγου και αδελφου ΜΗΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ προσκαλουμε παντας τους . τιμωντας την μνημην του δπως παραστουν και _^ νωσουν μεθ ημων τας προς τον _Υψιστον δεησεις των . ΟΙ τεθλιμμενοι . ¦ ····. Συζυγος και αδελφοι . •Τ _ΟΙΚΟΒΕΝΕΙΑΚΟΝ ξ ι Π . ΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ι ¦ : ι ι.·| ι _Λεωψ . Τζων Κεννεντυ , Τηλ . 62335 ξ _ξ'Αμμοχωστοςι ι»: „ « . Γ Γ Ι,ι _ι « _^ _: Το μοναδικο εις το ειδος του παραθαλασσιον , β β _° κεντρον της Κυπρου με ¦ _£ ι ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΕΣ ι _ι¦.....ι β β Α Ο Ισκιος της Λουλουδιας και ο αερας της Γ « ¦ ° θαλασσας θα σας μαγευσουν . _» _Ξ ιι _ , « * _β © ΔΙΑ ΕΝΑ _ΑΞΕΧΑΣΤΟ και απολαυστικο γλεν- β ! Ξ Γ τι επισκεφθητε το παραθαλασσιον κεντρον ι $ ΑΟΥΑΟΥΔΙΕΣ εις το οποιον θα βρητε : η ' ι ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ Π ' _ΟΤΟΝ ζ £ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΜΕΖΕΛΕΣ ι ¦ 3 » . ' - ΑΜΠΕΛΟ ΠΟΥΛΙΑ - _< ιι· * ® ΟΑΑ ΤΑ ΦΑΒΗΤΑ της ωρας , σουγλες κλπ . «· _« ° και ιδιαιτερως το ολοφρεσκο ψαρι μας απο τη 2 » β θαλασσα στο τηγανι η στην' σχαρα . « £ ? - ¦ - ι | _£ ® ΚΑΜΠΙΝΕΣ δι' ενα θαυμασιο μπανιο στην ·£ Γ καλυτεραν και εντελως ακινδυνο ν θαλασσα ι Γ της Αμμοχωστου . _? Β β ιΓ ¦ _ΙΠυΤΙ Γ » ΓΓ 19 9 ΚΗ » Λ * . VI 1 ··« Γ Γ » » _ΤιΜΑΙΑΟΒΙΚΑΙ¦¦ι 5ι . Διευθυντης ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΤΑΣ _ξ ι τηα . 62335 — Αμμοχωστος ι ι _* ¦ _ _ , _^ _ _Σ᧣|Ιι:ιν€ιν _ρερυδρονον!ι για να _επωψεληθητε της καταπληκτικης ευκαιριας που σας προσφερεται για να αποκτησετε και σεις μιαν Τηλεορασιν , Ι ι'Ι _^^^^^^ ΧΧ -23 . '' . με ποδια Ι _' _/^^^^^^^^^ — _Εγκαταστασις Δ 5 ? ΡΕΑΝ — Ι', 1 ΠΡΟΣ _£ _^ _^ ΜΟΝΟΝ Ι Ι « Β ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ Ευκολιες _ΠΛΗΡΩΜΗΣ . Ι '* , ΛΕΥΚΩΣΙΑ—ΛΕΜΕΣΟΣ—ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ—ΛΑΡΝΑΚΑ— ΜΟΡΦΟΥ Ι ¦ _ιβιιιβ _^ Ι Ι ΛΑΤΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΛΤΔ . | Ι _ΟΚΑφΕΙΠΟΥΑΡΠΙΙΧΤΟΝΚΑβΕΝΑΙ | Γ 1 _^^^11 1 _* _% < - ηιιΑκν _$ ° ΙΙ Η < Λ . 3427 * _^ Κ Κ _Ειδοποιησις Συγκλησεως Εκτακτου | Ι Βενικης Συνελευσεως § Γ §| Δια της παρουσης ειδοποιεισθε δτι την Κυριακην Οην 1 Η Ρ Οκτωβριου 1968 και ωραν 10 π . μ . θα λαβ η χωραν εις τα εν | | Γ § Καιμακλι Βραφεια της Εταιρειας , εκτακτος Βενικη Συνελευ- 1 Γ = σις προς εζετασιν και εαν αποφασισθη , ψηφισιν των ακολου- § Κ = θων ψηφισματων ως ταυτα ε ' χουν , η μετα τοιουτων τροποποι- _@ Γ § ησεων ως η Εκτακτος Βενικη συνελευσις ηθελεν εγκρινει . κ Γ = ' ' _Ι . ' Οπως το Μετοχικον Κεφαλαιον της Εταιρειας αυ- § Γ @'' ζηθη _αιιο £ 30 . 000 — διηρημενον εις 30 . 000 Συνηθεις Με- | Γ §| _χοχας εκ £ 1 εκαστη , εις £ 100 . 000 — δια της δημιουργιας §| Γ = 70 . 000 νεων Συνηθων Μετοχων εκ £ 1 εκαστη . 3 Γ § Αι ως ανω μετοχαι θα εκδοθωσιν υπο τους αυτους δρους § Γ Γ και με τα αυτα δικαιωματα ως α ' ι υπαρχουσαι Μετοχαι . 1 Γ § 2 . Οπως εκδοθωσι 60 . 000 νεαι μετοχαι υπο τους αυ- § Γ = τους δρους και με τα αυτα . δικαιωματα ως αι υπαρχουσαι || Γ _§ μετοχαι αιτ ινες να προσφερθωσι εις παντας τους § Γ § μετοχους τους εγγεγραμμενους εις το Μητρωον της Εται- § Γ § ρειας κατα την Ιην Σεπτεμβριου 1968 προς £ 1 ( μιαν λιραν ) _» Κ _§ εκαστη κατ' αναλογιαν δυο νεαι μετοχαι δι' εκαστην μετοχην § Κ = την οποιαν καθε μετοχος _κοττειχε κατα την ως ανω ημερο- § Γ μηνιαν . _ . ' Γ Ι § 1 Αι εν λογω μετοχαι θα δικαιουνται εις μερισμα εκ των §| Γ Η Κερδων της Εταιρειας απο της 1 ης Ιανουαριου 1968 , νοου- § Γ = μενου δτι αι μετοχαι αδται αποκτωνται προ της 31 ης Δε- || Γ _I _κεμβριου 1968 . | Γ Η περιοδος της ως ανω προσφορας Μετοχων προς τους !§ Γ _II υφισταμενους μετοχους , θα ισχυη μεχρι ·της 31 ης Μαρτιου || Η _' § 1969 . = Η η Το Διοικητικον _Συμβουλιον της Εταιρειας επιθυμει να §} . Γ υ πληροφορηση τους μετοχους δτι απο της 1 ης Απριλιου 1969 = Κ § αι μετοχαι της Εταιρειας θα προσφερωνται προς -πωλησιν -τφος Μ κ £ 3 ( λιρας τρεις ) δι' εκαστην μετοχην ονομαστικης αξιας £ 1 . £ | = Κατ' εντολην του Διοικητικου Συμβουλιου = Γ Ι ξ Α . ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ Α . Κ . ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | . Μ Προεδρος Βραμματευς ξ Ε ι » _ΜΙΙΜιΙΙΙΜΙΙΜΙΙΙΜΙΙΜΕΜΙΜΙΙΙΙιΜΙΙΜΙΙΜΙΙιηιιΓΜΜΙΜ - — - _. _... _. ¦_ ιι ι τ _Εννοοιοητι β β * Τ _ουνδρορητΩι ειςμ 1ΒΜΠΜΗΜ1 ρ **» » - _> ¦» » _ρ . _ _1αρρε1ΙΛαΙΛΛΙ^Ι _%»/ιι·<ι<Χ>ββββΓΗ^^!^^9 - _** * _ΓΓΓΓΗΜΓΓΓ _ΜιΜΜ » _υΜΓΜΜ | _ΙΜΠΙΙβΙΗΗΙΙ _ΓΓΓΗΓΜ | Γ Δοκιμαστε σημερα ενα _ΕιρρβΒΟ _^ _ΓΓΡ ΒΟΥΑΙΤΣ ΛΤΔ . λεον _·^τ υ _^ λ _ΛΛ 4 ' Η _«^^¦ ρι Ι _νιι _^ _κιι * _ _»^ 9 1 _^ _5 γ _»^ 8 βΙ » Γοο 1 ΗΗΓ * _* _^ _ν _^ _ν _^ _ι' _^^ _^^^ || Ηημερο παγκοσμιου | | Επ' - ευκαιρια της Ημερας του Παγκοσμιου Δικαιου θα λα 6 η χωραν αυριον Δευτεραν , 1 6 ην Σεπτεμβριου , 1968 , και ωραν 12 μεο _^ _μβρινην , εν τη _αιθουστ _) ακροαο & ων _τυυ Ανωτατου Δικαστηριου , τελετη , καθ' ην ο Εντιμος Βενικος _Εισαγγελευς της Δημοκρατιας κ . Κρ . Τορναριτης , Προεδρος του Παγκυπριου Δικηγορικου Συλλογου και Εκπροσωπος εν Κυπρω της εν Βενευη εδρευουσης Οργανωσεως « _Επιτευξις Παγκοσμιου Ειρηνης δια του Δικαιου »/ θα προσφωνηση την ολομελειαν των Δικαστων του . Ανωτατου Δικαστηριου επι της σημασιας της Ημερας , θα απαντηση ? . ε σχετικως ο Εντιμος Προεδρος του Ανωτατου Δικαστηριου κ ., Β . Γασιλειαδης . - Εφετος η _^ Ημερα του Παγκοσμιου Δικαιου . εορταζεται εις τα πλαισια του Διεθνους Ετους Ανθρωπινων Δικαιωματων , 1968 . Εις την τελετην προσκαλουνται δπως παραστωσι τα μελη Νομικου κοσμου _τηο νησου δυνανται δε να παρασθωσιν , εαν επιθυμουν και μελη του κοινου - « ΙΗ 0 Π 6 ΙΙΙ Αι συνβμιλιαι Κληριδη — Ντεν-ΧΒ 3 _Κ συνεχιζονται εν Λληρει _μυστικοτητι . Το μονον , επι του οποιου ενημε · ρβυτ ' αι ο Ελληνικος λαοζ της Κυπρου , ε £ επισημου πλευρας , ειναι η αυξαμειω ' _ιιι της αισιοδοξιας του « αδεραπευτως « _ιοιοδοξον » Προεδρου του . 'Επι του περιεχομ ενου και της πορειας των συνομιλιων ουδεν η Κυπριακη Κυοερνησκ λεγει . __ _υ _Ευγκλινουσαι ομως πληροφορια ) , αρυερχομεναι απο ξενας , κυριως , 1 _διιιλωμκτι / . ας πηγας . και απο τα : περι Κυπρου δημοσιευματα του Τουρκικου _χοα ξενου Τυπου , : οδηγουν _εις το συμηεραομα . οτι οι . δυο _συνομιληται _προοχνχτολιζονται προς μιαν λυσιν . _·, _ομβυπονδοποιησεως της Κυπρου . ' Ισως δεν ειναι εντελως ασχετον προς ] τα περι Κυπρου δυτικοευρωπαικα πολιτικα παρασκηνια και το _^ _τταραξενον _. γεγονος της ενταξεως και της Κυπρου υπβ του- Στρατηγου Ντε . Βκωλ μεταξυ των κρατων των οποιων μελεταται η _ομοαπονδοποιησις . : ¦ Η « αδηριτος αναγκη » , αποτελεομζ της ανευθυνου επιπολαιας και _αλλοπροσαλλου πολιτικης της Κυπριακης Κυβερνησεως εκαμαν να φαινεται _αδυνατο :, ισως , η _πραγματοποιησις της Ενωσεως , επι του παροντος _τουλαχιστον . Η πικρα αυτη πραγματικοτης ομως κατ' ουδενα λογον πρεπει να αναγκαση την Κυβερνησιν και τον λαον να δεχθη οιανδηποτε λυσιν . Το ιτα 3 ημα της Ζυριχης , το οποιον _επληρωαεν ε Κυπριακος λαος δι' _ανυπολογιστων εις αιμα και χρημα θυσιων , πρεπει να μας καταστηση . πολυ προσεχτικους . Η μελλουσα λυσις , εστω και « ν ειναι η « εφικτη » και οχι η « ευκταια » _, δια να χρησιμοποιησωμεν τους τοσον προσφιλεις εις τον Προεδρον ορβυς , δεν πρεπει να αποκλειη την _πραγματοποιησιν του « ευκταιου » και ειξ το μελλον . Δεν πρεπει δηλ . να αποκλειη το δικαιωμα της Αυτοδιαθεσεω και την Ενωσιν , ουτε και να _εμπε-Ρ'εχΠ κινδυνους πραγματοποιησεως του διαμελισμου η και της πληρους _τουρκοποιησεως της Κυπρου . Η _ομοσπονδοποιησις της Κυπρου θα _απυβη ο βεβαιος ταφος της Ενωσεως και της Αυτοδιαθεσεως και θα ειναι το _ασφαλεστερον οημα προς τον διαμελισμον και την υπο της Τουρκιας καταληψιν . ολοκληρου της Κυπρου . Τους κινδυνους αυτους _αντιλαμβανεται ο οιοσδηποτε γνωριζει καλως τι _^ εστιν ομοσπονδοποιησις ενος _κρατους η μαλλον ομοσπονδιακη συγκροτησις μιας χωρας . ΑΙ Ηνωμεναι Πολιτειαι και η _Δυτ' _^ η Βερμανια ειναι κρατη _ομοσπονυη ' ΛΧ ·Κι ναι δηλ . εκαστον εξ αυτων _Χ _^ _ρισμενον εις πολιτειας , η Αμερικη , π ·Χ ·εις 52 πολιτειας . Η καθε _πολιοι * της Αμερικης η της Δυτικης ερμανιας αυτοδιοικειται ·εχει την ωικην -ης βουλην , την _ιδικην της _•^ ερνησιν , την _ιδικην της _νομοθε-° ·* ν , το _ιδικον της εκπαιδευτικον _^ ατημα , την _ιδικην της © _ικονομιαχ ? ι ( . τον ιδικον της προυπολογισμων , Πν ιδικην της αστυνομιαν και τα _ιεεο _» _* Τη ? _^ ικ < κστ πρι _«» Η κεντρικη κ «> _πρΖη _° 1 ς υεν _ε Χ ει τβ δικαιωμα να _ε-™ . ™ , ν _? εις ' _ταε εσωτερικας _υποθεξ εκαστης πολιτειας . Εις την _αρ-^ οτητα της Χενχρι > ιΑς _κυδερνησεδωτεβ 1 - τ °° ν Ρ ® νβν τα θεματα της _ετηι α κη _^ _* βλ ·τ ·κη $ , της αμυνης κ « ι „ _5 ? * οφ « λει « 5 ολοκληρου της χωρας τη : , ρθΛ , 0 ? τ _° υ γενικου _συντβνιστου _ΤιΚη 0 , Χονβ Μ _« κης , κοινωνικης , πνευμα-Λβλιτ 6 ι -, ' πολ , τ , _* Π $ των διαφορων ι * * * Φχοιι _^ β- Τβ » ομβσπον , 5 ιο < κ _° ν συστημα _ε-& ν οω ? ε ς' τιιν ΚυιΤ Ρ _βν > 9 α υπαρ-Μι * Τ « ιΤ 0 λ ! τειαι _» μι * Ελληνικη και εξ οιθΤΛ ρκ Α , κη ' _εστω _*<*« εαν εκαστη _μ _« ν « ν - πα Ρ _«> _υσ » αζη διοικητικη ν *«« ουχι και _γεωγραφικην ε _ νο _* * ι / νεχ € ι « _··βΤς ' Τ _& ν _16 ιιν < _τελιδα Συγκρατημενην αισιοδοξια ν τρεφει ακομη ο Ντεμιρελ ΛΙΑ ΤΑΣ « _ΕΝΖΧΟΚΥΠΡΙΑΚΑΣ » ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ # _ιΡυμφεροντα της Τουρκιας καθιστουν αναγκαιαν την λυσιν του Κυπριακου , δι' ειρηνικων μεσων )) . ΑΒΚΥΡΑ , 14- ( _'Ρυ ) .- , Θ : Πρω θυπο . υργος- ττ _^ _ς- Τουρκιας , ' κ ] Ντε μιρελ εδηλωσεν δτι η χωρα του εξακολουθει νο τρεφη' . « συγκρατημενην αισιοδοξιαν » σχετικως με τας _ενδοκυπριακας συνομιλιας . . ' ¦ . '' , ' . Ο Τουρκος Πρωθυπουργος ανεφερεν δτι , - οιαδηποτε δηλω-¦ σις , η οποια θα ηδυνατο να εχη δυσμενη επιδρασιν επι των εν λογω' συνομιλιων , θα πρεπει να αποφευγεται , προσεθεσε δε , δτι αι υφισταμεναι συνθηκαι εις Κυπρον δεν πρεπει να διαταρα . χθουν . « Τα συμφεροντα της Τουρκιας » , κατεληξε , « καθιστουν αναγκαιον δπως το Κυπριακον λυ _. θη με _ειρηνικας διαπραγματευσεις με _δασιν τον _σεβασμον των δικαιωματων δλων των ενδιαφερομενων μερων » , Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΟΗΘΕΙΑ Εν τω μεταξυ εγνωσθη , οτι ο οικονομικος Συμβουλος της εν Λευκωσια Τουρκικης Πρεσβειας μετεβη εις Αγκυραν δια συνομιλιας μετα της Τουρκικης Κυβερνησεως επι του θεματος της παροχης βοηθειας προς τους Τουρκοκυπριους . καταπιεζονται τουρκικα ! μειονοτητες Τουρκικη εφημερις εδημοσιεασε πληροφοριαν οτι , ΤουρκικαΙ μειονοτητες εις Ιρακ και Περσιαν καταπιεζονται . Η εφημερις ισχυριζεται δτι αι δυο αυται χωραι περιοριζουν τας δραστηριοτητας των _Μορφωτικων * Ακολουθων των εις αυτας Τουρκικων Πρεσβειων , δια να παρεμποδισουν την αφυπνισιν τοθ Τουρκικου εθνικου _φρονηματος , Αλλη Τουρκικη εφημερις εδημοσιευσεν , δτι , Τουρκος δημ <» . σιογραφος , ο οποιος ειχεν εκτελεσει περιοδειαν ' εις _Κουρδικιαξ περιοχας του Ιρακ _παρεδωφ _^ εις τον Προεδρον και τον ιιρ _^ θυπουργον . της Τουρκιας κ . _·^ Σουναι και Ντεμιρελ , επιστολας του αρχηγου των Κουρδων 'Αλ Μπαρζανι . Ο Κουρδος ηγετης ζητει , κατα την εφημεριδα , απα τους Τουρκους επισημους , να ασκησουν την επιρροην των δια να καταπαυση η εξοντωσις των Κουρδων . Τσεχοσλοβακοι επισημοι _καλουιι τον λαου υσ δειχυη περιφρονησω προς τους εισβολεις ΠΡΑΒΑ , 14 ( Ρ . ) - _* 0 Πρωθυπουργος της Τσεχοσλοβακιας κ , Τσερνικ ειχε σημερον και νεαν συναντησιν μετα του ευρισκο _μενοο εις Πραγαν Υφυπουργου Εξωτερικων της Σοβιετικης Ενωσεως κ . Κουζνετσωφ . Ουδεμια ανακοινωσις εξεδοθη σχετι . κως . : Η εφημερις του Σοβιετικου Κομμουνιστικου Κομματος « Πρα _βδα » . κατηγορησεν επισημους της _Τσεχοσλοβακιας δτι εξεδωσαν οδηγιας προς τον πληθυσμον δπως « περιφρονη » τα ρωσικα στρατευματα κατοχης . Ο ειδικος ανταποκριτης της εφημεριδος εις Μπρατισλαβα κατω νομασε τρεις επισημους οι οποιοι εκαλεσαν τους κατοικους μιας πολεως να μη ερχωνται εις επαφην μετα της Σοβιετικης διοικησεως , να συμπεριφερωνται προς τους Σοβιετικους στρατιωτας με ψυχραν τυπικοτητα και να διακοψουν την παροχην υδατος και ηλεκτρισμου εις αυτους » . 'Η εφημερις δεν ανεφερε τι περι της τυχης των τριων επισημων . _' ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΒΑΣΙΑ ΜΕ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ Ο Τσεχοσλοβακος Υπουργος Εξωτερικου Εμποριου κ , Ραλις εδηλωσεν οτι η χωρα του επιδιωκει οικονομικην συνεργαοι _. αν με δλας τας χωρας του κοσμου . _ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ'Σ ΕΙΣ ΓΟΥΔΑΠΕΣΤΗΝ ΓΕΛΙΒΡΑΔΙ , 14 ( Ρ . ) - Το Βιουγκοσλαβικο _^·πρακτορειον ει δησεων « Τανγιουκ » μετεδωσεν δτι ανωτατοι _ηγεται συνδικαλιστικων οργανωσεων εκ Τσεχοσλοβακιας και εκ των πεντε χωρων α ' ι οποιαι συμμετεσχον εις την _εισβολην συναντωνται εις Γουδαπεστην . Το « Τανγιουκ » ανεφερεν δτι , ως πιστευεται , η συναντησις πραγματοποιειται δια να εξεταση τας διαμαρτυριας κατα της εισβολης υπο της υπο κσμμσυνιστικην ηγεσιαν Παγκοσμιου Συνομοσπονδιας Συνδικαλιστικων Ενωσεων , ητις ε ' χει ' εδραν της την Πραγαν . ΓΟΜΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗΝ ΠΡΕΣΓΕΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝ ) ΠΟΛΙΣ , 14 ( Ρ . ) . — 'Η Τουρκικη αστυνομια διεξαγει ερευνας δια την ανευρεσιν επιβατων αυτοκινητου , οι οποιοι ετοποθετησαν χθες εις το Σοδιετικον Προξενειον ενταυθα δεμα , το οποιον περιειχε ωρολογιακην _βομδαν _, Η βομβα ' ανευρεθη πρωτου εκραγη . Τα μεθοριακα φυλακια της Τουρκιας εκληθηπισημανσιν αυτοκινητου το οποιον φερει Τσεχοσλοβακικον αριθσαν να επαγρυπνουν δια την εμον εγγραφης . 'Η αστυνομια απεφυγε να _προδη εις εικασιας εν σχεσει με την ταυτοτητα των επιβατων του αυτοκινητου . Ο Νασσερ ομιλει προς το κομμα του _ΚΑ'ΒΡΟΝ , 14 ( Ρ . ) — Ο Προεδρος Νασσερ θα ομιληση σημερον ενωπιον του Εθνικου Κογγρεσσου της Αραβικης Σοσιαλιστικης Ενωσεως , η οποια αποτελει το μονον πολιτικον κομ μα εις την _Αιγυπτον . Προκειται δια την πρωτην δημοσιαν εμφανισιν του Προεδρου Νασσερ αφ' δτου οδτος επεστρεψεν εκ της Σοβιετικης Ενωσεως δπου υπεβληθη εις θεραπειαν . ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ | Τοθ . ΑΑΕΖΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ « Πρεπει > 'α το καταλαβετε , αγαπητε μου . Το Ιδεωδες τηζ _Ιπονηζ μας ειναι . η ειρηνη . __ Οι ηρωισμοι , οι παλληκαρισμοι , ο εθνικισμος , η νοσηρη συναισθηματικοτης , « οι αρχαιοι προγονοι » , τα περασμενα μεγαλεια , αποτελουν θλιβερους αναχρονισμους . Κι' αυτος ο υμνος που μιλαει για _κοκκαλα , για αιματα , για θυσιες , αποτελει παραφωνια προς το _πνευμα _τηο εποχης . Τα συνορα που κρατουσαν Χωρισμενους τους λαους γεωγραφικα , πολιτικα , _^ οικονομικα , θρησκευτικα κοι Β . νωνικα , ·φυλετικα σαρωνονται απο τ _^ _δυνατες πνοες του νεοι » , _παναθρωπινοι _* διεθνιστικου πνευματος . Η ειρηνη , _^ η ευημερια , ο πολεμος εναντιον της πεινας , τοθ αναλφαβητισμου , των ασθενειων , αυτα αποτελουν τα ιδεωδη της εποχης μας . Ο ανθρωπος σαν αξια πανω απο καθε τι . αυτος ειναι ο στοχος της νεας διανοησης . _Καταλαμβαινετε λοιπον πως θεματα σαν το δικο σας που το δημιουργησατε _Οεις με τους φανατισμους σας , τις φυλετικες σας _προκαταληψεις , τον νοσηρο εθνικισμο σας _> ¦ δεν _Ιχουν θεση στη σημερινη- εποχη » . . ¦¦ . _^ Η . ταν . ειλικρινης στις αποιψεις ' και ενθουσιωδης στην πιστη του . Και ·» υμφωνουμε μ « _- ζυ του κι' ας διαβλεπουμε το χιμαιρικο χαρακτηρα των ποθων του . Ομως υπαρχουν στον κοσμο κι οι δυναμεις του κακου . Οι φιλειρηνιστες . ο ' ι γνησιοι κι δχι τα φερεφωνα _^ της . ερυθρας προπαγανδας , εινα 1 · λιγοι , πολυ λιγοι . Και το μα ' κελειο του Γιετ-ναμ , οι Τσε _χοσλοβακικη ραψωδια , η τραγωδια της Νιγηριας , η κου . _φοδραση τοθ Μεσανατολικου , και αλλα . δεν αποτελουν ισχυρες διαβεβαιωσεις γι' αυτους . Το πνευμα τους _ττροτρεχει , παντα προτρεχει τοΟτρ δταν ειναι ελευθερο . Μα το παρον μιλα για πολεμο που τον προκαλουν οι δυναμεις που _αντιστρατευονται τες αρχες της ανθρωπινης ελευθεριας . Ειρηνη λοιπον . Ειρηνη και οτην Κυπρο . Χωρις φανατισμους , χωρις μιση και παθη . Ειρηνη δμως με καθε θυσια Με θυσια της αξιοπρεπειας , χης τιμης και της ελευθεριας Μ'α τοτε μια τετοια « ειρηνη » _κατεδοανη απο το βαθρο του { _δεωδους και πεΦτε' στο βοθρο του κτηνωδους ευδαιμονισμου . Μια τετοια ειρηνη δεν ταιριαζει σ' ανθρωπους που θελουν να δημιουργησουν ' ενα πολιτισμο . Μια τετοια ειρηνη σκοτωνει το πνευμα . Ειρηνη λοιπον , ναι ! 6 κι &* « ως « τετοια »! , Η Νορβηγια ζητει αποκλεισμον των εισβολεων απο τους Ολυμπιακους ΟΣΛΟ , 14 ( Ρ . ) — Η Νορβηγικη Ολυμπιακη Επιτροπη εκαλεσε την Διεθνη Ολυμπιακην Επιτροπην δπως αποσυρει την προσκλησιν προς τας πεντε χωρας α ' ι οποιαι συμμετεσχον εις την _εισβολην εις _Τσεχοσλοβακιαν δια συμμετοχην εις τους Ολυμπιακους του Μεξικου . Αι πεντε χωραι ειναι , ως γνωστον , η Σοβιετικη Ενωσις , η Ανατολικη Βερμανια , η Πολωνια , η Ουγγαρια και η Γουλγαρια . 'Η Νορβηγια απηγορευσεν ηδη τας αθλητικας συναντησεις μετα των πεντε χωρων _. Η Ουγγαρια , ακολουθουσα την Πολωνιαν και την Γουλγαριαν , απεσυρε τας ποδοσφαιρικος της ομαδας απο το Ευρωπαικον Πρωταθλημα και το Πρ _« _ταθλη-μα Κυπελλουχων Ευρωπης . ΑΙ αποχωρησεις των τριων χωρων εγενοντο εις ενδειξιν διαμαρτυριας δια την επαναληψιν των κληρωσεων υπο της Ευρωπαικης Ποδοσφαιρικης Ενωσεως , ητις εγινε μετα την εισβολην εις _Τσεχοσλοδακιαν και σκοπον ειχε την αποφυγην συναν τησεων κατα τον πρωτον 7 _^ Ρ ον μεταξυ ομαδων της Δυτικης και της Ανατολικης Ευρωπης . ΤΙΜΗΣΕΚΕΙΝΟΥ!ΠΟΥΟΡΙΣΑΝΣΤΗΝ~ ζωητουςναφυλαγουνΘερμοπυλες | ΚΑΓΑΦΗΣ ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Εκδοται : Εταιρεια « ΠΥΡΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ » ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 20 ΜΙΛΣ ~ ΙΤ—Ι _ΤΓ _1 _ΙΜΜΙ ιΙ —Τ 1 ΙΙΤ 1 _ΜΙΙΙΙΜΜΜ _ _^*^ _β _^^^ > ι _* , _ 1 β ' _·»· ιι _·ι _* - _·ΜββΠ _^ _Η * Μ _«> β _» _-ββΜβ _^ ΓΜ 1 β >] _^ Ι ΚΥΡΙΑΚΗ , 15 Σεπτεμβριου 1968 Ετος 1 ον - 'Αρ . Φυλλου 15 _Ειοιραοτιε ια πΑεκια σα $ απο ιωρα ι _«¦[¦¦¦¦¦ _ιιιμ' _« _ _««««* _ι _^™«»»»« ηρμ _» _μμ _«^^»^»»»»»__^ Ζ ' ~ Μια ΣΕΛΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ < ΒΒσ ΘΕΜΑΤΑ _ττου ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ! την ΒΥΝΑΙΚΑ των ΚΑΙΡΩΝ μας . - Το καλοκαιρι εφυγε με . ·τ < καλο . Οι πολλες ζεστες , ετελειωσαν Αρχιζουμε να προσανατολιζομαστε προς τον χειμωνα . Και χειμωνας σημαινει κρυο και κρυο σημαινει πλεχτα . Εως τωρα ηταν , βεβαια πολυ δυσκολο να πλεξουμε . Μεσα στη ζεστη τα Χερια ιδρωνουν και το μαλλι δεν γλιστρα . Με το πρωτο δροσισμα τοι καιρου , δμως , πρεπει να καταπιαστουμε να _συμπληρωσουμε τον ρουχισμο , και ιδιως' τον _ρουχισμο των παιδιων , που ε / ου ν παντα αναγκη απο μπλουζες και πουλοβερ . Τα παιδικα πλεχτα-δεν ειναι ιιονον σαφως φθηνοτερα απο τα υτυιμα Εχουν και ενα αλλ < σημαντικο πλεονεκτημα , δτ δηλαδη πλενονται ευκολα κα οεν _μπαινουν , ουτε γ ανουν τ < : σχημα τους . Οι πολυ προνοητικες μητερες θα εχουν τ _) _δτ ε < κ 5 ιασθη με τα απαραιτητε μαλλια , που θα Τ αγορασαν _ετις εκπτωσεις του Αυγουστου Οι υπολοιπες , μπορουνε νο παρουν τωρα δσα ·μαλλια νομι ζο . Λ' δτι θα χρειαστου ν και δτι € : _ι προφταξουν να πλεξουν . · Βια τις πολυ εξασκημενες , οι συμδουλες ει ν αι περιττες ΟΙ λ ρ , _ωχερο εμπειρες , . δμως , μπορουν να καταφυγουν στα δια-Φορα περιοδικα που _κυκλοφοιχ _υν και που εχουν σχεδια πλεκτων αφθονα και με δλες τις οδηγιες λεπτομερως για την κατασκευη τους . Και δεν ειναι μονο τα πλεχτα Των' παιδιων που θα μπο-, _ο-υαατε να ετοιμασετε πωρο _τ-ον . Σεπτεμβριο , δταν δεν εχετε πολλες δουλειες στο σπιτ 1 _ κο σας Μπορειτε- να ' πλεξετι πουλοβερ για ·τον . ανδρα η το πατερα σας ' , μπορειτε να ετοιμασετε απο τωρα μια ωραιο πλεχτη λιζεζ ,. που θα την χαρισετε στις γιορτες , μπορειτε ν α αρχισετε το τ _« Υιερ που -θα Φορεσετε με τα πρωτα κρυα . Μπορειτε , ' ακομη , να πλεξετε τις _κουβερτες _χου σπιτιου . Η _ε α κουδερτακι για το αυτοκινητο . Θα _εγετε ισως αντιληφθη δχι εχουν ξαναγινει παρα πολυ της μοδας τα πλεχτα αυτα . Βινονται ε _' τε με το _βελονα-£ _' . _·? τ _ι _^ ε τις βελονες . Σχεδια Γα . & ρητε σε περιοδικα η θα τα Φτιαξετε και απο το μυαλο σας βασικα , ο ' ι κουβερτες αυτες ει- ' ναι πολυχρωμες , καπως σαν τ _ιζ παλιες δικες μας « κουρελουδες » . Οι _κουβερτες με Το βελονακι γινονται σε πολλα μικρα κομματια . Σχηματιζετε , δηλαδη , _αε το βελονακι στρογγυλα η ρομβους η τετραγωνακια , ττου εχουν ολα το ιδιο μεγεθος , αλλα διαφορετικα χρωματα . Και δταν εχετε ετοιμασει εναν Ικανοποιητικο αριθμο απο τετοια γεωμετρικα σχηματα , τα _ενωνετε μεταξυ τους με το βελο νι ωστε να φτιαξετε την κουβερτα σας . ν Οσο για τις _κουβερτες ποι πλεκονται με τ _[ _ς βελονες , αυτες _γενονται πολυ πιο ευκολα Πουλουν . σημερα στα μαγαζκ κατι παρα πολυ χοντρες βελονες , που τις δουλευουμε ¦ μι μαλλι βαλμενο τοιπλο η τετρα πλο η πενταπλο Ετσι η εργασια μας προχωρει ταχυτατο και μπορουμε μεσα σε ελαχιστο χρονικο διαστημα να ετοιμασουμε μια κουβερτα ελαφρια αλλα και πολυ ζεστη που θα ειναι και πρακτικη και ομορφη . Νεκρος σχετικα μηνας ο _Σεττεμβριος , ειναι καταλληλος _ν > ια δλων των ε _δωγ τις Χειροτεχνιες Καιρος να προγωρητομμε στα κεντηματα μας , γα _σκεφτουμε πραγματα που θα _ιπορουσαμε να φτιαξουμε τωρα και ν α τα χαρισουμε στις γιορτες . Οι γυναικες , ακομη και οι _γυναΒκες που εργαζονται , χαιρονται να φτιαχνουν κατι _υε τα χερια τθ- _·ς . Συνηθως τους λειπει ο χρονος . ΟΙ επομενες εβδομαδες , δμως , ει ν ' αι απ' τις λιγωτερο κουραστικες , , τις λιγωτερο _φορτωμενες εβδομαδες του νοικοκυριου Α · αρχισετε απο αυτες τις ημερες του Σεπτεμβριου , θα μπορητε ηδη στο τελος του να εχετε ' . προχωρησει πολλα πραγματα . ( ΦιΛλομετρηστε , λοιπο ν , τα _περιοδικα σας . Κανετε μια _ιολτα στα μαγαζια . Σκεφθη- ' τε λιγο . Και μετα καταπια- Πητε με δλα τα ωραια και _3 / ρησιμα πραγματα που μπο- : > ουν να κανουν τα χερια σας . αεσα σ' αυτον τον μηνα . Ενα ομορφο πλεκτο ττου γινεται ευκολα . Ο μυστικος κοσμος των παιδιων ΤΙ κρυβεται πιοω απο την παιδικη οκνηρια , φευδολογια , λαιμαργια , αφηρημαδα , δειλια , ανησυχια και ζηλεια Μπορουμε να _ττουνε απ ι _Φυτολογια _γρησ < _μευει κυρ _&> ς στο να _καταλαβαινουν . τ ° ν χαρακτηρα τον δικο μα < και προπαντος των αλλων . ° Τ « ν _^ τυρα αυτοι οι « αλ . λοι » ειναι τα -παιδια μας . _η μελετη του _χαοακτ ηρο τους _αττοκτα ξεχωριστο ενοιαφερον . Πολυ δε _ττερνασε τερο στην _εποχη μας . ποι ιν _χαρακτηριζει μια £ λλ « Φι _% κατανοησεως αναμεσα _«^ _'ς διαφορες γενεες . Οταν ια _τταιΓια μας εινα » _οκνηρα , αφηρημενα _, λαιμαργα _, « ει λα . ανησυχα . κρυβεται συνηθως _ττια _*» απο το επικρατεστερο _α _, _^ ελαττωμα τους κατ * , ττου μπορει να _« ελετηθη . να αναλυβη και Τ _* _ _£ , _. _? : ? _θεααττεοβδ . _ΕΥΚΟΛΟ ειναι να _λεμε για _* α παιδι : _<* Δεν εχει _διαθεσι _£ * * ανη τιποτε . Το δερνει η _αμπελια !» . » 0 ψυχολογος , _δ* _£ . _ιερει _6 η £ Ιναι _'πολλοι «* _^« ανοι λογοι -που κανουν τ _« μπε- ° _^ _να αγορακι η _&> τχ _κορι--ΛεΤνΛ _^ ·* ι » . _<«« να . δεν . _« _ρε-^« να το μαλωνουμε και να ιο _ΗιωροΟαε _, _αλλα _^ ¦ _προσιιοωου-5 _*·*» _*« _θφα-ικαχΜΗιε . γιατι 1 _καποια _αρρωστα -κου διαφευγει συνηθως απο του < γονεις και τους δασκαλου _* του . Πολλα παιδια . με κακη σχολικη αποδοσι εχουν απλουστατα , ελαττωματικη δρασι . Και ¦ δταν υποβαλουν σε προσπαθεια τα μυωπικα τους ματια υποφερουν απο ημικρανιες . _Στιζ περιπτωσεις αυτες το φαρμακο για τους πονοκεφαλους και για τη ν αμελεια συγχρονως , ειναι ενα ζευγαρι καταλληλα γυαλια . Αλλα παλι δεν δειχνουν ζηλο , _ενθους σιασμο και -ενδιαφερον για το μαθηματα , -σαν τους _ττερισσοτερους συνομηλικους τους , γιατι πασχουν απο μια μορφη βαρηκοιας . Αλλα εχουν αγνοουμενες ανωμαλιες στο αναπνευστικο συστημα , που τα κουραζουν , τα απορροφουν κα * δεν τα αφηνουν να αΦοσιωθαδν στη μελετη » δσο θα ηθελα ν . Αυτα γινονται σαν απο θαυμα επιμελεις _μαθιτται , © τον > τους κοψουμε τις υπερτροφικες αμυγδαλες , η τα _κρεαταχΜχ τη 1 » μυτης . Εχουμε υστερα τα παι δια που _υαοφεροον « 3 πιο το ατομαι η το συκωτι τους . ' Συχνα , μια κακη , ακαταλληλη διατροφη , κα _^ ει δυσκολη και κουραστικη τη λειτουργια της πεψεως . Μοιωθουν τοτε μιο . αοριστη κακοδιαθεσια κα [ νγ _~ στα » που προσπαθουν του κακου να την καταπολεμησουν και που τα εμποδιζει να επιδοθουν με επιμελεια στη οχ 0 λικη εργασια . 'Η μαμα ανΠσυνει- Ο μπαμπας θυμωνει και βαζει τις _ψωνες . Αρχιζουν τα _γαστουκχα . Στο σγολειο , ο δασκαλος παραπονιεται πως ο μαθητης του ειναι αφηρημενος και απροσεκτος . Τι . ·πρεπει λοιπον να γινη : ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΠΕΤΑΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΟΙ : ψυχολογο _* μας λενε ·6 τ * το _τταιδι που « πεταει στα συννεφα » νοιωθει μια . . υποσυνειδητη αναγκη να φυγη μακρυα , _^ α _δρακετευιιτι . απο την προγματικατητα της « ζωης του . Βιατι : Εδω ειναι το _προδλη-» α . Πρεπει να « ανακαλυψουμε , σε καθε -συγκεκριμενη _-περιιττωσι , τι ακριβως απο τη ζωη ¦ Ου θελει να ξεχαση . Συχνα 5 εν το ξερει ουτε κι' αυτο το ι & ιο _. Μπορει ν α προκειται γιο καποιο δυσαρεστο περιστατικο των πρωτων παιδικων γρονα > ν _-τ-ου » που το βασανιζει υποσυνειδητα ισως , γωρις να £ . ερη την _πραγματικη σημασια του . Η μπορει να προκειται για ε _' ν α στοιχειο του περιβαλλοντος του . Αν — πραγμα σπανιο — κατορθωσουμε ν _« ανακολυφουμε το μυστικο ·που Γαραινει την Φυγη του ονειροπολου παιδιου , δεν ειναι δυσκολο να το « προσγειωσουμε » σιγα - σιγα , κα νοντας το να αγαπηση την πραγματικη ζωη του . Αν αντιθετα δεν το επιτ _υχουμε στην αρχη , μπορουμε να _επιχειρησουμε μια υπομονετικη ψυχικη _αγαμορφωσι , για να σωσουμε τον αυριανο ενηλικα , ανδρα η _γογαικα , απο την επικινδιι _^ η συνηθεια να « ονειρευεται με ανοιχτα ματια * . Η τεχνικη αυτης της _αναμορφωοεως βασιζεται σε πολλα και _^ διαφορα μικρα τρυκ Επιδιωκουμε _3 Β-Χ , να _αιχμαλοτιοουμε την -προσοχη τοθ . πα » . * ) _ιου . μεθοδικα και συνεχως , με _αΙ νιγματα και αλλα τ-ετοιβ παιχνιδια , η με ενδιαφερουσες παρατηρησεις αντικειμενων , ζωων , < ι > υτων . κλπ , Η προσπα-¦ θουμε ν _< χ το _διδαξουμε ν' αγαπηση μια τεχνη — π . ν . τη μουσικη η τη ζωγραφικη —και υστερα να _εξασκηται κανον'κα σ' αυτη ν . Ετσι , τα ενδιαφεροντα του θα προσγειωθουν σιγα - σιγα . Θα 6 ρη ελκυστικη την πραγματικη ζωη και δεν θα _αισθανετοα . πια την αναγκη να αναι _, _ητη ατα συννεφα ενα ψευτικο κοσμο , δημιουργημα της φαντασιας του ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ Τα ψεματα που λενε τα παιδια ειναι τα ιδια με των ενηλικων . _* 0 ψυχολογος ε , ερει δτι μπορετ να _ιτροερχωνται απο πεντε _δασικους λογους Προ παντων το παιδι μπορει να _λεη ψεματα απο πνευμα ανεξαρτησιας . Σ κεπτεται _, δηλαδη , με την εξης απλη λογικη : _^•Αν σας αφησω να διαβασετε την καρδια μου σαν ε ν α ανοιχτο _6 ι 6 λιο , θα 6 ρισκωμαι παντα , σε καθε περιπτωσι στη διαθεσι σας » . Σ' αυτη την περιπτωσι πρεπει να σεβασθουμε τη συνειδησι του _παιδιου και να μη ζηταμε να παρα βιασουμε την _ιτροαωτακοιηια ιου . _Μυορει δμως ακο _$ » η να _>< εη ψεματα για αμυνα Σι / νεχεια στο επομενο Η # ΗΓ _^ ΑΒΡΟΤΙΚΑ _ΟΒΜΑΤΑ 0 ! πραγματικοι _ιιορ της σιωπης της ηγεσιας ΠΕΚ Του _συνεργατου μας κ . Χ . Δ . _Φλουρεντζο _^ •Η ηγεσια της ΠΕΚ εξεδωσε την 20 ην Αυγουστου 1968 ανακοινωθεν εις το οποιον ανεφερετο δτι απεφασισθη η αναβολη του Παναγροτικου Συλλαλητηριου « λογω της απουσιας του Προεδρου της Δημοκρατιας εκ Κυπρου κατα τον χρονον διεξαγωγης αυτου . ( Ο λογος αναβολης ητο _βεδαιως , ασχετος προς το συλλαλητηριον ) . Εις αλλον , νεωτερον ανακοινωθεν της , η ηγεσια της ΠΕΚ ανεφερεν δτι , οταν επιστρεψη εκ του εξωτερικου ο Προεδρος , θα αξιωση απο αυτον και την Κυβερνησιν του τον καθορισμον αγροτικης πολιτικης , δεδομενου οτι ητο ανυπαρκτος σαφης τοιαυτη κατα την οκτα ετιαν 1960—1968 . 'Ολα αυτα ανηγγειλεν η ηγεσια της ΠΕΚ προς τον _αγροτικον κοσμον . Λογοι μεγαλοι , υποσχεσεις κα ! ελπιδες δυναμικης πλεον αντικρυσεως των αγροτικων προβληματων προς επιλυσιν των' συναμα δε και ελπιδες ελευσεως καλυτερων ημερων δια τους δυστυχουντας _αγροτας . Τωρα δμως , με την επανοδον του Προεδρου της Κυβερνησεως εκ του εξωτερικου κα ! την μη υποβολη ν προς αυτον των οσων διετυμπανιζεν η ηγεσια της ΠΕΚ , τιθενται ωρισμενα ερωτηματα προς αυτην , εν σχεσει με την δυνατοτητα πραγματοποιησεως δλων δσων ανεφερεν εις τα τελευταια ανακοινωθεντα της . Τα εοωτηματα αυτα ειναι τα ακολουθα : _| $ ι Δυναται η _σημερινη ηγεσια της ΠΕΚ να _διεξαγαγη _δυναμικον αγωνα κα ! προς τα ανω και προς τα κατω προς επιλυσιν των αγροτικων προβληματων : © Διατι μονον μετα παρελευσιν οκτω ολοκληρων ετων ενεθυμηθη η ηγεσια της ΠΕΚ δτι εις την Κυπρον οι αγροτες δυστυ χουν © Διατ ! δεν αρχιζει τα διαδηματα της προς την Κυβερνησιν αφου ε ' χει επιστρεψει και ο Προεδρος Μακαριος εδω κα ! τοσες ημερες _£ } Τι πρεπει να γινη 'Η απαντησις εις το πρωτον εοωτημα ειναι τοσον ευκολος , ωστε δεν χρειαζεται ουδε ο ελαχιστος δισταγμος προς διατυπωσιν της : ΟΧΙ . Δεν δυναται η σημερινη ηγεσια της ΠΕΚ να διεξαγαγη ουδε εναν αγωνα διοτι τα χερια της ειναι δεμενα , λογω της σιωπης και της ανοχης της προς την Κυπριακη ν _Κυβεονησιν κατα την οκταετιαν 1960 —1968 , κατα την οποιαν η τελευταια ουδεν εμπρακτον ενδιαφερον εδειξε προς επιλυσιν των χρονιζοντων προβληματων των αγροτων . Συνεπως , δια της σιωπης κα ! της ανοχης της η ηγεσια της ΠΕΚ ειχε καταστει συνενοχος εις την _αντιαγροτικην πο ρειαν της Κυβερνησεως κατα την χρονικην περιοδον 1960—68 . Ετσι λοιπον , εκ των πραγματων , ειναι υποχρεως να συνεχιση παρεχουσα την υποστηριξιν της προς την Κυβερνησιν . Ενας επιπροσθετος λογος υποστηριξεως της Κυπριακης Κυβερνησεως υπο της ηγεσιας της ΠΕΚ δια την εφαρμογην της τοσον _αντιαγροτικης πολιτικης της τελευταιας εΤναι κα ! το γεγονος δτι η σημερινη ηγεσια της ΠΕΚ ωφειλει την _εκλογην της εις την παρασχεθεισαν βοηθειαν υπο κυκλων συνδεδεμενων στενως μετα . της Κυβερνησεως . Επομενως , καθε αναλαμπη επιδειξεως ενδιαφεροντος υπο της ηγεσιας της ΠΕΚ προς τους αγροτας ειναι « σταχτη στα ματια των _αγρο-Λ _^ _ΛΛΛ _^^ _ιν _^¦^ _'V _!» _Λ _¦ _Λ _¦* _Λ' _^^ των » και τιποτε αλλο . Η απαντησις εις ο δευτερον ερωτημα κα ! παλιν δεν ειναι δυσκολος κα ! βασιζεται εις το γεγονος της αρσεως πασης λαικης υποστηριξεως προς την ηγεσιαν της ΠΕΚ . Το γεγονος τουτο διε- » πιστωθη και προσφατως δια της απειθαρχιας την οποιαν επεδειξαν ο ' ι αμπελουργοι προς την προτροπη ν της ΠΕΚ δπως μπουκοταρουν το αμπελουργικον συνε δριον _, το οποιον εγινε εις Λεμεσον προ δυο περιπου μηνων , παρ ' δλον δτι συνεκαλεσε τουτο η κομμουνιστικη οργανωσις . Ετσι , προ του επερχομενου αμεσου κιν δυνου τελειας αποξενωσεως απο καθε ιχνος λαικης υποστηριξεως , η ηγεσια της ΠΕΚ επεδειξεν , τοσον υστεροβουλως , ενδιαφερον δια τους αμπελουργους κα ! σιτοπαραγωγους και , εν συνεργασια μετα της Κυβερνησεως , εμαγει ' - ρευσαν και επαρουσιασαν , δια του στοματος της τελευταιας , τας πενιχρας αυξησεις της τιμης των προιοντων των . Παραλληλως , η ηγεσια της ΠΕΚ , επενοησε , προς εξαπατησα / των α- φελων , την συγκροτησιν του παναγροτικου συλλαλητηριου της το οποιον , με τα συνεχη « αναβαλλεται επειδη και διοτι » εχει καταστη θεμα κοροιδιας των αγροτων . Των αγροτων οι οποιοι γνωριζουν δτι ειναι αδυνατον να πραγματοποιηση η ηγεσια της ΠΕΚ τοιουτον επικινδυνον εγχειρημα το οποιον θα καταστη πρω τα απ' δλα ο ταφος αυτων που το συγκαλουν δια της αρσεως της εμπιστοσυνης ολοκληρου του αγροτικου κοσμου προς αυτην . Απαντησις εις το τριτον ερωτημα δεν δυναται να δοθη ευκολως διοτι ειναι πασιφανες πως η ηγεσια της ΠΕΚ ευρισκεται προ φοβερου διλημματος . Αν πραγματοποιηση τα Παναγροτικον συλλαλητηριον τοτε , ειναι βεβαιον δτι ο αγροτικος κοσμος συσσωμος θα κατακλυση την Κυπριακην πρωτευουσαν και θα _βροντοψωναξη το δικαιον των αι τηματων του , αυτος , ο οποιος δεν γνωριζει φραγμους και σκοπιμοτητες . Και ειναι βεβαιον δτι , δλοι οσοι θα παρακολουθησουν το συλλαλητηριον , Ελληνες κα ! ξενοι , θα αντιληφθουν δτι τα 50 % του πληθυσμου της Κυπρου ειναι καταγανακτισμενοι εναντιον της Κυβερνησεως κα ! θα εξαγαγουν τα συμπερασματα των ως προς την λαικην υποστηρηξιν που παρεχει ο λαος προς την Κυβερνησιν , καθως κα ! ως προς τας μεγαλοστομους διακηρυξεις της τελευταιας περι ανοδου του κατα κεφαλην εισοδηματος των Κυπριων κατα 40—60 % !! Ολα αυτα θα καταπεσουν ως χαρτινος πυργος δταν ακουσθη η τιμια και αγνη φωνη των αγροτων εαν πραγματοποιηθη το συλλαλητηριον . Επομενως , ανωθεν πιεζομενη , η ηγεσια της ΠΕΚ δεν ημπορει να πραγματοποιηση ουδεμιαν των υποσχεσεων τας οποιας εδωσε δια των τελευταιων ανακοινωθεντων της . Συνεπως , τα περι οκταετους υπομονης των γεωργων , αμπελουργων , ελαιοπαραγωγων κλπ ., τα οποια ανεφερεν η ηγεσια της ΠΕΚ εις το ανακοινωθεν της της 20 ης Αυγουστου 1968 , φαινεται δτι απεσκοπουν μονον _εις την _σιγασιν των αγροτων . Εμπαιγμος , λοιπον και αναξιοπιστια δια μιαν εισετι φοραν . 'Εν σχεσει με το τεταρτον ερωτημα , το σοβαρωτερον , ειναι αναγκαιον να παρατηρηθη δτι : Η καθαρσις πρεπει να προελθη εκ των κατω , δια της αναληψεως πρωτοβουλιων υπο των κατα τοπους Αγροτικων Τοπικων Ενωσεως ( ΑΤΕ-ΠΕΚ ) προς συγκλισιν συνεδριου της ΠΕΚ προς καταμερισμον ευθυνων δια την δλην αποτυχιαν της ΠΕΚ κατα την περιοδον 1960—1968 και την χαραξιν νεας γραμμης . Ειναι αναγκαιον επισης , δπως παραιτηθη η νυν ηγεσια και εκλεγη νεα η οποια θα εχη ελευθερας τας χειρας προς επιλυσιν των αγροτικων προβληματων , ανεπηρεαστος απο πασαν _παρεμβολην τρι του κα ! σκοπιμοτητα . Το σπουδαιοτερον δμως ειναι να μην επαναληφθουν δσα συνεβησαν κατα το προηγουμενον συνεδριον της ΠΕΚ κατα το οποιον αντεπροσωπευθησαν κα ! εψηφισαν ΑΤΕ—ΠΕΚ οι οποιαι ειχαν παυ . σει προ πολλου να λειτουργουν , με αποτελεσμα να « εκλεγουν » ανθρωποι αγνωστοι προς τους αγροτας αλλ' αρεστοι εις τους « ανω » . Ειναι αναγκαιον να συγκληθη συνεδριον της ΠΕΚ διοτι ο χρονος επειγει και , το κυριωτερον , οι αγροται αργοπεθαινουν . Σ . Α . ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ _^ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ!#_^|ρλΛΑΡΝΑΞ| ι £ & ν _^ ΓΓΓηβΚΚ _^ _υαιΓΟΓπΓ Α ¦ * ι Λεωφορος Σαλαμινος _ν _ββ _^ _Γο §?? 8 β _$ ΓΓ Παρασκευης Ιωαννου ¦ ¦ ~ _^ _νΓΓΓΓκΙη _^ Β _^< _2 _^ ΓΓΓΓβΤ ¦ ι Τηλ . 62960 , 63202 ' _$ _&!&& Τηλ . 3375 , 3485 £ _^ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣΧΟΛΗΜΕΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣι £ Η μονη εν Αμμοχωστω _διευθυνομενη υπο Ελληνοκυπριων 5 $ _ΑΝΕΒΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ _ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ < ι και υπαγομενη εις το ΥΠΟΥΡΒΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ αρ . 376 ) 65 . ξ 0ΜΕΒΑΛΥΤΕΡΟΣΟΡΒΑΝΙΣΜΟΣΙ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝΣΧΟΛΩΝΕΝΚΥΠΡΩι £ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ξ ι 1 ) Τμημα Βενικης Εκπαιδευσεως ι ι 2 ) ΟΚΑΜΜΑΚ _δΟΗΟΟΙ ,. _ξ ι 3 ) Αγγλοελληνικον Τμημα Εμπορικης Καταρτισεως £ ι 4 ) Τεχνικη Σχολη Π . Α . Λ . Μ . Ε . Ρ . ι ι 5 ) Επαγγελματικη Σχολη Θηλεων . ζ ι 6 ) Σχολη Καταρτισεως Βραμματεων . ν ι ΚΑΘΙΕΡ _0 ΣΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ξ ι Το Διοικητικον Συμβουλιον του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ _^ ¦ ζ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ , επι τη συμπληρωσει επταετους γονιμου και καρποφορου Λ £ δρασεως του εις την πολιν και επαρχιαν Αμμοχωστου , απεφασισε δπως δεχθη ι ι _παντας τους εκ της προειρημενης πολεως και επαρχιας αποφοιτους των Δημο- | _ζ !¦ τικων Σχολων , τους παρουσιαζοντας απολυτηριον με βαθμον : V ¦ ι ( Α ) ΑΡΙΣΤΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ . ι ξ ( Γ ) ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 50 % ΕΚΠΤΩΣΙΣ . ξ «! Αλλα ευεργετηματα ι 5 α ) ΟΡΦΑΝΑ ΑΒΩΝΟΣ — ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ . ι ι β ) ΑΘΛΗΤΑΙ — ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ . 5 ·γ ) Πρωτον μαθητην εκαστου τμηματος , ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ . ι ι δ ) 3 ον τεκνον _της αυτης οικογενειας , ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ . 5 ι ε ) 2 ον τεκνον της αυτης οικογενειας , 15 % ΕΚΠΤΩΣΙΣ . ι ι ζ ) Λεωφορεια δια την _μεταφοραν των μαθητων ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ . 2 » ! Ε Β Β Ρ Α Φ Α Ι : £ Αι εγγραφα ! εις δλας τας ταξεις θα συνεχισθουν £ « μεχρι της 28 ης Σεπτεμβριου , 1968 . ι ι ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΟΣ :- 16 ην και 17 ην Σεπτεμβριου , 1968 . 3 ι ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ :- £ ι _ΓΦ _Ιδην - 21 ην ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ , 1968 . ι ιΖΤΑΚΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ30ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ,1968 _ : ΕΚ ΤΗΣ _ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ . ξ _Λ _^ _ΛΛΛ _^^ _ιν _^¦^ _'V _!» _Λ _¦ _Λ _¦* _Λ' _^^ ι ΤΡΕΞΕ ΚΟΣΜΕ ! ΤΡΕΞΕ 3 ιΜΕΒΑΛΟΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ! Στο καταστημα νεωτερισμου 5 ι ΕΛΕΝ . ΗΣ ΧΡΥΣΗ / 1 ΙΟΥ , _Λεωψ . Κυκκου 2 ι Σημ . Θα πωληθουν δλα τα ειδη σε τι- 3 ι μην κοστους . » Λ Α . ¦ ¦ ¦¦___ ___ . _¦ _.. _¦¦! ¦ _¦¦^ _Ι _( ΛΛΛΛΛ υπο _εβδοιιαδαι _ατ * εβδοραδαι 9-15 Σεπτεμβριου ΒΒοΟ Χρονικογραφου Ο ΨΥΧΡΟΣ πολεμος — πρωτη κ » αμεση συνεπεια ττ _ζ _ληοτρ _^ ης Ρωσικη $ _επτ » ορομη $ στη Τσεχοσλοβακια — αρχισε να γινεται περισσοτερο « ισ & _ητος τη βδομαδα που περ « σε . Τα δπλα _ξαναστιλεωνονται , © Ι αρχηγοι των μεγαλων κρατων ανταλλασσουν ανησυχες σκεψεις , οι ταξεις των στρατων πυκνωνονται και η αγωνιωδης αναμονη για το επομενο 6 ημα κορυφωνεται . Το χασμα μεταξυ των δυο κοσμων μεγαλωνει και πληρης ασυνεννοησια χα ρακτηριζει τις διεθνεις σχεσεις . Ο Ρωσικος επεκτατισμος αιτια της ασιγαστης εντασεως , Ισχυριζεται η μια πλευρα . Η Ιμπεριαλιστικη πολιτικη της Δυσεως , ισχυριζεται η αλλη . Ιδου τωρα ομως και τριτη εκδοχη , η Βαλλικη : Η διαιρεσις του κοσμου εις σφαιρας επιρροων μεταξυ Αμερικης και Ρωσιας , ο ασφικτικος κλοιος στον οποιον καταδικαστηκαν χωρες και λαοι . Επισημες Αμερικανικες διεψευσεις της Βαλλικης _καταγγελιας δεν επεισαν τους λαους που απο καιρο υποψιαζονται το γεγονος πως η _ελευδερια των — οσων την εχουν ¦— μονον ως ενα σημειο μπορει να φ _8 αση : Ως εκει που δεν απειλειται το _ισοζυγιον δυναμεων των δυο _Υπερκολοσσων . Αυτο το σχημα χαρακτηριζει , δυστυχως την πολιτικη καταστασι ν της εποχης μας . Παρ' ολες τις διαψευσεις , αυτο μαρτυρει η ωμη πραγματικοτης . Ο Ιστορικος νομο ομως θα λειτουργηση και παλιν . Η αφυσικη αυτη καταστασις θα ανατραπη . Νεες πολιτικες ανακαταταξεις 8 « πρεπει να αναμενονται στο προσεχες μελλον . Ηδη τα πρωτα σημεια εχουν εμφανισθη . λυσις τοθ προβληματος αυτου , θα ηταν ο θεσμος των θερινων μαθητικων κατασκηνωσεων . Καθε σχολειο θα μπορουσε να οργανωσει μια θερινη κατασκηνωση . Στο βουνο η στη θαλασσα , _σιγα-σιγα οι μα θητες με τη συμπαρασταση και καθοδηγηση των καθηγητων τους θα μπορουσαν να οργανωσουν μια ζωη ομορφη με την ψυχαγωγια τους , το παιχνιδι τους και τη μελετη τους , τις ομαδικες εκδηλωσεις τους καλλιτεχνικες , αθλητικες κλπ . θετουμε υπ * δψιν των αρμοδιων την εισηγηση μας . Σ ΤΕΚΟΜΑΣΤΕ με αφατη θλιψη μπροστα στο τραγικο γεγονος της αυτοκτονιας του αγνωστου μας δασκαλου Ανδρεα Χρ . Ανδρεου στη Δερυνεια . Το απελπισμενο σημειωμα που αφησε με τις τοσο σαρκαστικες αυτοκατηγοριες , επιτεινει τη λυπη μας . Οσοι βιαστηκαν να υψωσουν τους Εν < _£ η Τσεχοσλοβακια υποβαλλεται στην ταπεινωση της ολοκληρωτικης συνθηλογησεως , η Πλατεια Βουενσεσλας της Πραγας εξωραιζεται . Μια αντλια ποτιζει τα νεοφυτευμενα παρτερια και το γρασιδι . ωμους η να μειδιασουν με « κα τανοηση » ας ξανασκεφτουν καλυτερα . Υπαρχουν τοσα δραματα γυρω μας , διπλα μας που δεν τα υποψιαζομαστε . Με λιγη προσοχη στην ανθρω πινη πλευρα του σημερινου ανθρωπου , θα ανακαλυψουμε πως πολλα _μπορουμε να προσφερουμε στην ανακουφιση της δυστυχιας . ΤΟ ΘΕΜΑ της εβδομαδος παρ ολον που αρκετα πε _ριεργα ο καθημερινως τυπος δεν του εδωσε καμμια σημασια— ηταν το δημοσιευμα της « Αληθειας » την περασμενη Δευτερα με τιτλο « Η εκκλησια μας πρωτοστατει στο εμποριο γηινης σαρκος » . Μας αφησε εμ β ροντητους το περιεχομενον του δημοσιευματος και χαιρομεν ειλικρινα που ο Αρχιεπισκοπος κατεθεσεν μηνυσιν . Πιστευομεν δτι η δικαιοσυνη θα ριψη απλετον φως εις την υποθεσιν και ο τυπος θα εοηθηση εις την διαλευκανσιν του . ΤΗ Ν περασμενη Δευτερα κυκλοφορησε η νεα εφημεριδα το « ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΓΗΜΑ » . Εχομεν το σην αναγκην ανεξαρτητου και αμεροληπτου τυπου ωστε καθε προσπαθεια που υποσχεται να τηρηση την βασικη αυτη αρχη ειναι ευπροσδεκτη . Η πρωτη εμφανισις της νεας εφημεριδος δειχνει αγαθας προ θεσεις , ανκαι μια υπονοια « απο καθεδρας » κριτικης που χα ρακτηριζει ωρισμενα αρθρα , απωθει . Ευχομαστε στη νεα συναδελφο να κρατηση την ανεξαρτησια και την αντικειμενικοτητα της για το καλον του τοπου , ο δποιος πολυ εταλαιπωρηθη απο την ανευθυνοτητα πολλων φορεων της τεταρτης εξουσιας . ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ σε λιγες με ρες αρχιζουν την δουλεια τους . Πολλα τα προβληματα διδασκοντων και διδασκομενων . Φιλος καθηγητης μου εθεσε ενα καινουργιο και επικαιρο : * Η μεγαλυτερη μας δυσκολια — . μου _Ιλεγε — ειναι να « στρωσουμε » την ταξη . Οι μαθητες επειτα απο τοσο μεγαλη διακοπη , δυσκολευονται αφανταστα να προσαρμοστουν στην σχολικη ταξη και •πειθαρχια . 'Η μελετη , το Γιβλιο τους απωθουν γιατι ξεσυνηθισαν . Ειναι ελαχιστοι οι μαθηται που κατα τη διαρκεια τοθ θερους διαβασαν εστω κι ενα λογοτεχνικο τουλαχιστον βιβλιο . Ας αφησουμε πως πολ λων η ζωη παιρνει το καλοκαιρι δρομους και κατευθυνσεις καθε αλλο παρα σχολικες ! Ετσι χανομεν πολυτιμον χρονον — μεχρι τον Δεκεμ . _β ριο — για να στρωσουμε την ταξη μας . Κατα την γνωμη μου μια « ΦΙΕΣΤΑ ΦΙΛ Μ » : μια νεα κι ν ηματο γ ραφικη εταιρεια Επραγματοποιηθη την πρωιαν της παρελθουσης Πεμπτης εις το ξενοδοχειον « Ρετζινα » δημοσιογραφικη διασκεψις κατα την οποιαν οι κ . κ . Βεωργιος Πρωτοπαπας και Κοκος Χριστο πουλος ανεκοινωσαν την ιδρυσιν νεας κινηματογραφικης εταιρειας υπο την επωνυμιαν « Φιεστα Φιλμ » , η οποια θα συνεργαζεται αποκλειστικως με την μεγαλην Αμερικανικην Εταιρειαν « Παραμαουντ » . ΑΙ ταινιαι . της « Παραμαουντ » θα προβαλλονται αποκλειστικως εις τον κινηματογραφον « Ρετζινα » του Οποιου η αιθουσα εκριθη ως η πλεον καταλληλος . Εις το σχετικον συμβολαιον μεταξυ της « Φιεστα Φιλμ » κοα της « Παραμαουντ » υπαρχει ο 8-ρος , δπως αι προβαλλομενα ! εις Κυπρον ταινιαι επιλεγωνται υπο των διευθυντων της « Φιεστα » . Το γεγονος τουτο αποδεικνυει δτι αι ταινιαι , αι οποιαι θα εισαγωνται θα ειναι αι μεγαλυτεραι κινηματογραφικα ! επιτυχιαι της « Παραμαουντ » . Περαν τουτου , και με τους ιδιους δρους η « Φιεστα » _υπεγρα ψε συμβολαιον συνεργασιας και μετα του εις Αθηνας κινηματογραφικου Βραφειου του κ . Νικου Παπαδοπουλου , _ωσκ να εισαγωνται Οπο της « Φιεστα » και αι καλυτεραι Ευρωπαικαι ταινιαι . Οσον αφορα την Ελληνικην _παραγωγην η « Φιεστα » εξησφα λισε την ταινιαν « Σιλουετες » η οποια εις το Φεστιβαλ θεσσαλονικης απεσπασε τρια πρωτα βραδεια . Ητοι γυναικειου ρολου , φωτογραφιας και σεναριου . Η προβολη των μεγαλων επιτυχιων της « Παραμαουντ » εις το « Ρετζινα » θα αρχιση απο της 5 ης Οκτωβριου . Μερικα απο τα φιλμς , τα οποια οι φιλοι του καλου κινηματογραφου θα εχουν την ευκαιριαν να απολαυσουν κατα την χειμερινην περιοδον ειναι και τα εξης : Η ταινια τυπου Βουεστερν « _Νεδαδα Σμιθ » με τον Στηβ Μακ Κουην . « Καψτε το Παρισι » ειναι ο τιτλος της πολεμικης ταινιας , η οποια αναφερεται εις την _αντιστασιν του Βαλλικου λαου κατα τον 6 ' Παγκοσμιον πολεμον δταν ο Χιτλερ εδωσε διατα γη να καη το Παρισι . Εις την αριστουργηματικην αυτην ταινια πρωταγωνιστει εις την πραγματικοτητα ο λαος του Παρισιου . Ωσαυτως πρωταγωνιστουν οι Ζαν Πωλ Μπελμοντο , Σιαρλς Γενασιε , Λεσλυ Κα ρον , Τζωρτζ Τσακιρης , Αλεν Ντελον , Κερκ Νταγκλας , Βκλεν Φορντ , _Υδ Μονταν , Αντονυ Περκινς , Σιμον Σινιορε , Ρομπερτ Σταρκ , Ορσον θυελλες και αλλοι γνωστοι ηθοποιοι . « Η κωμωδια « Ξυπολητη στο παρκο » με την Τζεην Φοντα . « 'Ο Ξενος » απο το ομωνυμον διδλιον του Καμυ , το οποιον απεσπασε _βραδειον Νομπελ , με τον Μαρτσελλο Μαστρογιαννη . Το ψυχολογικο δραμα « Αλφα δ Σατραπης » με τον Μαικλ Καιην . « Τζιν Χαρλουο » με την Καρολ _Μπαιηκερ , η οποια υποδυεται τον ρολον της Χαρλοου . Το μουσικον « Μιας πενταρας νειατα » που ειναι παρομοιον _^ ε το _« Σαουντ δφ Μιουζικ » . Πρωταγωνιστει ο Τονυ Στηλ . Το γουεστερν « Ελ Ντοραντο > με τους Τζων Βουε'ιν και Ρομιτερτ Μιτσιαμ . Το δραμα « Τριγωνον » . Το φανταστικον « Το τελος τοθ κοσμου » με τον Ν ταν Αντριους . Το περιπετειωδες δραματικον Βουεστερν « Και οι . 4 ησαν γενναιοι » με τους Τζων Βουειν , Ν την Μαρτιν και Μαρθα Χαουερ . Το Βουεστερν « Ο μεγαλος σκληρος » με τον Τσιαρλτον Ηστον . Η σατυρικη κωμωδια « Ενα _& ωρο για τους Ρωσους » . •Επισης θα προδληθοΟν « Λ εργα του Ελδις ΠρισλεΟ και του Τζερρυ _Λουις _. Ηυτοκτονησε αφου εσκοτωσε τα τρια παιδια του ΝΤΑΛΛΑΣ . Δεκεμβριος . —¦ « Ετοιμασθητε ! © α παμε εις την πολιν δια να αγορασωμεν τροφημα . ·Λ Μ * αυτα τα λογια εξυπνησεν ενα πρωι τας τρεις θυγατερας του ενας _αγροκτημων . Χωρισμενος απο την _γυ _* νοικα του ειχεν ως μοναδικην ουντροφιαν του τις κορουλες του . Ετσι εκεινες γωρις να του αρνηθουν , εντοθηκαν και τον ηκολουθησαν . Οταν εφθα-•σαν εδω . ο αγοοκτημων ωδηνησε τα τρια παιδια του εις ενα ξενοδοχειον . Ενοικιασεν ενα δωματιον εις τον τελευταιον δροφον και εκλειδωθηκε . Τι συνεβη Κανεις δεν γνωριζει . Ο αγροκτημων ευρεθη νεκρος με μιαν _σφαβραν _ε _^ τ ον κρο- _^ ταφον . Εις τα κρεδατια οι τρεις θυγατερες του επλεον εις το αιμα των . Φαινεται , δτι ο αΥοοκημων _ηλθεν εις το Νταλ λας με τον σκοπον αυτον : να σκοτωση τα παιδια του και γ α αυτοκτονηση . Το μυστικον της τραγωδιας ευρισκεται μαζ [ των _εις τον ταφον ! < ¦ - 3 _^ 6 η εβδομας μεγαλης επιτυχιας 6 η 5 ν β » _^ _% _< _Τψιυ ι Παρουσιαζει την μεγαλυτερη θεαμα- < τικη φαντασμαγορικη ι Ελληνο—Κυπριακη επιθεωρηση ! _Β.·ΚΑι.ΜιΙΧΕιΡυι£ΡΑ1ρ ι Λαμβανουν μερος τα καλυτερα επι- _! θεωρησιακα στελεχη του τοπου μας ! ι Σημερον ΚΥΡΙΑΚΗ 15 . 9 . 68 — 8 . 30 μ . μ . ¦ 5 Αυριον ΔΕΥΤΕΡΑΝ 16 . 9 . 68 — 8 . 30 μ . μ . ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΘΡΙΑΜΓΕΥΤΙΚΑ ι ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ _» Κ _^ Χιλιαδες θεατες τκχρηκολουθηοΟν την μον- ι τερνα οττερετΒιθεωρτισιν * -Αι ¦» ·. — _ - ' _____ _« ΓΜ « Μ «« _Γ . ΟΜ 0 ΗΙ 1 ΙΙΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΒΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ τπτα . Η καθε πολιτεια , η τ © καδε χαντονιβν , 8 α εχη ιδιαν _δουλην και _κυδερνηοιν , ιδιαν νομοδεσιαν , αστυνβμιαν και δικαστηρια , ιδιαν _οικονιμικην _ζωην και _πρβυπολογισμον , Ιδιαν εκπαιδευσιν κλπ . Οα υπαρχη δε και μια κεντρικη _κυδερνησις δι' ολην την νησον , ωστε αυτη _ειτιφανειακως να εχη την μορφην ενιαιου κρατους . ΙΗ Κυ & _ερνηοις αυτη δα _επιλαμβανεται των δεματων της εξωτερικης _πολιτικης , αμυνηζ και ασφαλειας και δα προοπαδη να _συντονιση την δραστηριοτητα των δυο πολιτειων δεν δα εχη δμως το δικαιωμα να _επεμειι εις τα εσωτερικα ζητηματχ των πολιτειων . Ειναι ευκολον & εζ _> χιως εις ολους να _αντιληφδουν οτι ο ρολος της _κεντρικης _Κυβερνησεως δα ειναι ασημαντος , διοτι ουτε η εξωτερικη πολιτικη . ειναι σημαντικον δεμα δι' ενα λιλλιπουτειον κρατος , ουτε η αμυνα και η ασφαλεια- διοτι αν η ασφαλεια της Κυπρου κινδυνευη , δα _κινδυνευω απο την , Τουρκιαν , οποτε ο * . Τουρκοκυπριοι δα ταχθουν με το μερος του αντιπαλου και εναντιον του κρατους των . Ουτε οτρατος πιστος εις το κρατος , ουτε απορ ρητα αμυντικα σχεδια ειναι δυνατον να υπαρξουν . Η διοικητικη » ομως , η εκπαιδευτικη και η οικονομικη ανεξαρτησια των Τουρκοκυπριων και ιδιαιτερως η υπαρξις χωριστης τουρκικης αστυνομιας , θα _σημαινουν ουσιαστικως την υπαρξιν ανεξαρτητου Τουρκοκυπριακου κρατιδιου . Τουτο , τοτε , δεν ταυτιζεται με τον διαμελισμων της Κυπρου και δεν αποτελει ισχυρον _δαδρβν δια την ολικην κατακτησιν αυτης υπο της Τουρκιας Η Κυπρος διατρεχει λοιπον τον _εσχατον των κινδυνων . Προκαλουμεν δε την Κυβερνησιν η οιονδηποτε αλλον να _αμφισβητηση την ορθοτητα των συλλογισμων και των συμπερασματων μας και να μας πειση δτι η _εμοοπονδβποιησις δεν ειναι χειροτερα και πλεον επικινδυνος δια το μελλον της Κυπρου απο τας συμφωνιας Ζυριχης— -Λονδινου . προοεκ Αηβη εις _τοΠροεδρικος Η ΑΒΩΒΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ « ΑΛΗΘ & _ΙΑΣ » _'Απεποιηθη δμως την προσκλησιν . — _ΗπειΛαι κατα ταυ κ . _Φαρμακιοη _, προκλησις ζημιων εις το αυτοκινητον του και εκδηλωσεις συμπαθειας , Ανευ προηγουμενου υπηρξεν η ετα λιβελλω αγωγη την οποιαν κατεχωρησε την παρελθουσαν εβδο . μαδα - μ εσω τοθ δικηγορου του - ο Π ρ οεδρος Μακαριος , εναντιον του εκδοτου της εφημεριδος « Αληθειας » , του Βενικου Πρακτορειου Τυπου και των Τυπογραφειων Σταυρινιδη Λτδ . δια δυσφημιστικον , ως υπα ρχει _(! σχυρισμος , δημοσιευμα της εν λογω εφημεριδος . Εντυπωσιν δε προεκαλεσε το γεγονος δτι ο Π ροεδ ρος Μακαριος ζητει αποζημιωσιν περαν των £ 25 . 000 . ι Τ-Β / Ι Β ) Ι 1 _Τ / _1 Μ Το επιμαχον δημοσιευμα , το ' οποιον φερει δια πρωτην φοραν ε ' ις αντιδικιαν τον Προεδρον της Δημοκρατιας ιμε πολιτην της Δη μοκρατιας , εδημοσιευθη εις ιην εκδοσιν της « Αληθειας » της παρελθουσης Δευτερας , υπο τον τιτλον « 'Η Εκκλησια μας πρωτοστατει εις τα εμποριον γηινης σαρκος » , Τουτο ανεφερετο εις το θεμα των οικοπεδων και εις συγ κεκριμενην κτηματομεσιτικην πραξιν . Την παρελθουσαν Πεμπτην , 12 τρεχοντος , ο δικηγορος του Προεδρου κ . Λευκος Κληριδης κατεθεσεν αγωγην του πελατου του επι _λιδελλω , δια της οποιας οδτος αξιοι : α ) Αποζημιωσεις περαν των 25 . 000 λιρων δια δυσφημισιν . 6 ) Διαταγμα του Δικαστηριου το οποιον να εμποδιζει « τον εναγομενον και / η τους αντιπροσωπους η υπηρετας τουτου απο του να προβαινουν εις δημοσιευσιν παρομοιων δημοσιευματων » . Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ « ΑΛΗΘΕΙΑ » Η εβδομαδιαια _εφημιρις « Α ληθεια » , της οποιας εκδοτης και διευθυντης ειναι ο κ . Αντωνης Φαρμακιδης , χαρακτηριζεται ως φιλοκυβερνητικη . 'Ο κ . Φαρμακιδης εξεδηλωθη παλαιοτερον ως αντιπολιτευομενος , τουτο δε ειχεν ως αποτελεσμα την απαγωγην και κρατησιν του υπο αγνωστων επι Ικανον χρονικον _διαστημα Διετυπωθησαν τοτε εις Κυπρον και το εξωτερικον , δτι ο κ . Φαρμακιδης υπεστη πλυσιν εγκεφαλου . ΑΠΕΙΛΑΙ Ο κ . Φαρμακιδης _κατηγγειλεν οτι , καθ' ολην την διαρκειαν της νυκτος της 12 ης προς την 13 ην Σεπτεμβριου αγνωστοι τον ηνωχλουν δι' απειλητικων τηλεφωνηματων , εις δυο περιπτωσεις . κατεδαλον προσπαθειαν παραβιασεως της εξωθυρας της οικιας του και κατα την Ιδιαν νυκτα επροξενησαν σημαντικην ζημιαν εις το αυτοκινητον . του . Ολα αυτα κατηγγελθησαν εις την αστυνομιαν ητις επεληφθη ερευνων προς ανακαλυψιν των δραστων . ΕΠΑΦΑ ! Την επομενην _, 13 ην Σεπτεμβ ριου , εζητηθη υπο του κ . Φαρμακιδη δπως ουτος επισκεψθη το Προεδρικον . ΟΟτος δμως δεν εδεχθη την προσκλησιν . Επισης , κυβερνητικοι και αλλοι παραγοντες ειχον επανειλημμενως τηλεφωνικος επαφας μετα του κ . Φαρμακιδη . Μεχρι της στιγμης ο τελευταιος οδτος δεν ελαβε οιονδηποτε επισημον εγγραφον η διαταγμα σχετικως με την αγωγην εναντιον του Ι εκδηλωσεισ συμπαθειας Η Ενωσις Συντακτων δι ' ανακοινωσεως της κατεδικασεν _ο ') ς απαραδεκτους τας προαναφερθεισας ενεργειας κατα του κ . Φαρμακιδη και εκαλεσε την κυβερνησιν να λαβ η δλα τα εν δεδειγμενα μετρα δια να τεθη τερμα εις αυτας . 'Εξ αλλου , ως εγνωσθη εκ του περιβαλλοντος του κ . Φαρμακιδη , ουτος εδεχθη πολλα τηλεφωνηματα συμπαθειας , εις με ρικας δε περιπτωσεις , διαφορα ατομα επροθυμοποιηθησαν δπως ενισχυσουν αυτον οικονομικως δια την _καταδολην της αιτουμενης υπο του Προεδρου αποζημιωσεως , εις περιπτωσιν καθ' ην οδτος ηθελε καταδικασθη _. Το αυτοκινητον του διευθυντου της « Αληθειας » κ . Φαρμακιδη με « ξεχαρβαλωμενον » προφυλακτηρα και ξεσχισμενα τα λαστιχα . Συνθηματα υπερ του ΔΕΚ Τας πρωινας ωρας της παρελ θουσης Παρασκευης η αστυνομια συνελαβε δυο προσωπα κα ' ι προαηψεν εναντιον των κατηγοριαν επι « αναγραφη διαφημισε » ων ανευ αδειας του Δημαρ χειου » . Την . Παρασκευην , εις πολλσς οδους της Λευκωσιας . υπηρχαν γραμμενα συνθηματα υπερ του Δημοκρατικου Εθνικου Κομμα τος ως : ΔΕΚ ' = Αξιοκρατια , Μακρια απο νεαν Ζυριχην _κλπ ( Μεχρι της μεσημβριας της ιδ <« ημερας τα πλειστα των συνθηματων ειχον απαλειφθη υπο ειδικων συνεργειων του Δημου . Εξετοξευθη ο « Κοσμος » 240 ΜΟΣΧΑ , 14 ( Ρ . ) - 'Η Σοβιετικη Ενωσις εξετοξευσε σημερον τον 240 ον δορυφορον της τυπου « Κοσμος » . Οδτος ετεθη εις τροχιαν ομοιαν προς εκεινην εις την οποιαν τιθενται επηνδρω μενα διαστημοπλοια και δορυφοροι , οι οποιοι χρησιμοποιουνται δια σκοπους συνδεσεως των εν πτησει . ΕΙς την Ιδιαν τροχιαν εχουν τεθη εως τωρα αλλοι δυο δορυφοροι τυπου « Κοσμος » . Παρατηρηται ενταυθα εξεφρασαν την αποψιν δτι η σημερινη εκτοξευσις δυνατον να αποτελη το προοιμιον νεου διαστημικου εγχειρηματος . Διεθνης Διασκεψι . ς εις Θεοσαλονικην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , 14 ( Ρ . ) — Την Δευτεραν , 16 ην τρεχοντος , θα συγκροτηθη ενταυθα η πρωτη Διεθνης Διασκεψις Περιφερειακης Αναπτυξεως και Προγραμματων , εις την οποιαν θα συμμετασχουν 25 Αφρικανικα κρατη και διαφοροι αλλαι χωραι . Η _κυδερνησις της Ελλαδοξ απεφασισε να ενισχυση τον ρολον . της . πρωτευουσης της Γορειου Ελλαδος , ' ως σημειου επαφης μεταξυ των αναπτυσσομενων χωρων και της Δυσεως εις δλους τους τομεις της επιχειρηματικης δ ραστηριοτητος . ΕΠΑ—ΑΠΟΕΛ 6—1 Κατα τον διεξαχθεντα χθες εις το . ΒΣΠ αγωνα μεταξυ των ομαδων της ΕΠΑ και της αναπλ ηρωματικης ΑΠΟΕΛ , νικητρια ανεδειχθη . η πρωτη με . 6—1 . Αυριον , κατα τας πρωτας πρωινας ω ρας , η . ομας τοθ ΑΠΟΕΛ θα αναχωρηση εις Ετ _διμβουργον , δπου την 18 ην τρεχοντος θα συναντηθη μετα της Κυπελλουχου ' . Σκωτιας _Ντα & υ Φερλιν .- . , . _···- - ·- ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟΝ ΣΧΕΛΙΟΝ ΣΥΝΤΑΒΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ , 14 ( Ρ . ) - 'Η __ Μ _δερνησις της Ελλαδος ενεκρινε το τελικον σχεδιον του > νεοι » συνταγματος της χωρας επι τα > οποιου θα διεξαχθη δημοψηφισμα την 29 ην τρεχοντος . , Σχετικη ανακοινωσις _αναιρει δτι εγιναν βασικα ! τροποποιησεις επι τοθ αρχικου σχεδιου του Συνταγματος , το κειμε _» νον του οποιου θα ανακοινωση ο Πρωθυπουργος κ . Παπαδοπουλος μεθαυριον Δευτεραν , εις οη αοσιογραφικην διασκεψιν . ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Τ 0 Ν _ΕΛΛΗΝΩΝ _ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΡΙΜΙΝΙ Αυριον θα τελεσθη μνη _^' νον εις το Ελληνικον στρ « τ ' τικον κοιμητηριον της _τ «> μ * _£ Ριτσονε , δπου ε'χουν ενταφια » 1 οι Ελληνες στρατιωτικο ι οι » ποιοι επεσαν _εις την μοχην' ™ _Υ Ριμινι'κατα τον Δευτερον ι' « Υ κοσμιον Πολεμον . Την . _/ _υδερνη σιν της Ελλαδος θα _&™ _£% πευση ο Υφυπουργος Προεδρ « της Κυβερνησεως κ Γ ° 6 ολ ! _^ δστις μεταβαινει , σημερον _*(»» τουτο εις Ρωμηνυ ' ¦ _Εκδοτκκ ·: _**«}&? _Ψυκοιι : « ΠΥΡ _202 « ΛΤ * Η χθεοινη _κιιηρωοις τοθ Κρατικου Λαχειο » Κατα την χθεσινην κληρωσιν του κρατικου λαχειου εκερ δισαν οι κατωθι αριθμοι : 1 ος Λαχνος Α 048379 £ 4 . 000 Γ £ 400 2 ος Λαχνος Γ 073994 £ 1 . 000 Α £ 100 3 ος Λαχνος Γ 059474 £ 500 Α £ 50 4 ος Λαχνος ΑΙ 05587 £ 500 Γ £ 50 5 ος Λαχνος Α 006964 £ 250 Γ £ 25 6 ος Λαχνος Γ 038743 £ 250 Α £ 25 7 ος Λαχνος Α 014399 £ 250 Γ £ 25 8 ος Λαχνος Γ 063305 £ 250 Α £ 25 9 ος Λαχνος Α 076975 £ 100 Γ £ 10 10 ος Λαχνος Α 028139 £ 100 Γ £ 10 11 ος Λαχνος Α 058401 £ 1 00 Γ £ 1 0 12 ος Λαχνος Α 099793 £ 100 Γ £ 10 13 ος Λαχνος Α 045468 £ 100 Γ £ 10 14 ος Λαχνος Γ 104674 £ 100 Α £ 10 15 ος Λαχνος Γ 041897 £ 100 Α £ 10 Μικροτερα ποσα εκερδιοαν ο ' ι ακολουθοι αριθμοι : . 'Ανα £ 50 22 λαχνοι ληγοντες εις 7307 'Ανα £ 10 220 λαχνοι ληγοντες εις 310 Ανα £ 5 220 λαχνοι ληγοντες εις 81 1 Ανα £ 2 220 λαχνοι ληγοντες εις 107 Ανα £ 2 220 λαχνοι ληγοντες εις 826 Ανα £ 2 220 λαχνοι ληγοντες εις 766 ΛΝΤΛΛΛΛΒΗ ΠΥΡΟΗ ι ρΛιιλιι · νινι ΤΕΛ ΑΓΙΓ , 14 ( Ρ . ) — Ισραηλινα και _Ιορδανικα στρατευματα αντηλλαξαν και _παλιν πυρα σημερον . Ισραηλινος στρατιωτικος εκπροσωπος εδηλωσεν δτι , δυο Ισραηλιναι περιπολοι υπεστησαν επιθεσιν και ανταπεδωσαν το πυρ . Ι-1 Ιορδανικη πλευρα ουδεμ ιαν ανακοινωσιν εξεδωσε σχετικως . Πυρα αντηλλαγησαν επισης σημερον μεταξυ στρατευματων κατα μηκος της Συροισραηλινης γραμμης καταπαυσεως του πυρ ος . Η ανταλλαγη πυρων διηρκεσε μιαν περιπου ωραν . Θυματα δεν ηγγελθησαν . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ _Αι' 8 € Ι _13 ι ν _διοκο 1—0 _Γιιι-ηιβν ν _Μβιι . νια . 1—0 _ΕνειΙοη ν _δ , ιειι . _λΥεα . 3—0 _Ιρκννιοιι ν Ι , _ινβΒροοΙ 0—2 Ι _^ _ειοε-ιιβΒ ν Ι , _βεοΙδ 1—1 Μυη . _ΟιΙ > ' ν _δουιιΒρΙοη 1—1 Νβ _νοΗ 8 ι 1 β ν _ΑΥοδΙ Γγοιπ . 2—3 ΝοΙΙ ' _ιτι Β . ν ' _Οονβηι _, _Βν 0—0 ( 3 . Ρ Κ . ν _01 ιθ ] ι > β 3 0—4 _ΛΥοηΙ Ηηιη ν Το ( . < . βα 1 _»» η 2—2 ν - ο 1 _νβκ ν _διιηυβΒιαηιΙ 1—1 _Ακιοη _Υιιια ν Ηιιιι 1—1 ΓοΙΙοη ν _ΓΙδοΚΙιαΒη 1—1 _Γπβγο ] Ο ν _ΟεΒι ) γ 0—0 _ΟηγΙικΙο ν ΝθΒ _νιο 1 ι 0—4 _ΗικΙα'ΠεΙα ν _Οαι' < 1 _ι _£ Β 3—0 _Μι _<]( Ιι 68 ι _3 ι-ο ν _ΓιΒιιιΙη _8 ι 3 ιτι 3—1 _ΜιΙιΝν & Η ν _ΓΙδοΚροοΙ 1—2 _Ρι'θδΙοη ν _€ 1 ι _3 ι ·1 ιοη 0—1 δΙιβΒΒ . υ ~ ια . ν ΟχΒοΒα υια . 1—2 _Γβι-ηδΙοΥ ν _ΟΒιοηΙ 2—2 _ΓβΒΒονν ν _Μβηδιιθιοι 3—0 Ι _^ υΙοη ν _ΤΒΗηηιβΒβ 3—1 01 < 11 _ι _3 Βη ν _δοιιιΙιροΒΒ . 0—1 Ρι . _νιτιοιιιιι ν _ΓΗδιοΙ Κ . 3—1 ΚοΙΗβΒιι 3 ιη ν ΤθΒ _< ιυ 3 } ' ι ο _δννιηαοη ν ν _3 ι 53 ι ! ι _ ο Γι _·3 ( 1 _£ οι _·£ ι Ο . ν _ΟοΙοΙιθδιθΒ 1—1 _αιιβ 8 ( . _'ιιβ 1 _« _ι ν _Κοοιιαβιε 1—1 _0 » _ιΙιη 8 ιοη ν _ΝοΙΙδ 0 . 3—2 _ΕχβΙβΒ ν _ΟιβδΙβ Β 2—2 _ΟπιηδΙ , ν ν _ΑΙυβΒβΙιο _) . θ—0 _ΝβννροΒι ν _Ηβιιιβχ 2—0 _ΡοιθΛοΒΟ ν _ΓΒβηΙιοι-α 2—1 _Ροι-ι _ΥβΙο ν _ηοηο _3 δΙβΒ θ— % δ ν _3 _Πδβ 3 ν δουι , ιιεηα 2—2 _νθΒΚΙΠβι . ΟΙ 1 V Γι _·30 ιιθΒ ( 1 3—1 _ν *)·βχη _3 ιτι ν _ιιηοοιη θ—1 ' ¦ ' , Λ _ΑιΜινιΚιβνι ν 3 . _αοιιηδι _' _ηο 2—0 _ΑΒιιΒοβΙΙι ν δι . _ΜιΒΒβη ι _ ι _Οοιιιο ν Κ 3 η _8 εΒ 5 2 4 _Ουικιβο υ ν _Πυηαββ 3—1 _Ρυ _11 « ι-Κ ν ΑιαΒιβ 2—1 _ΗββΒιδ ν _Οιιηι ' _ηιιιηο 3—1 _ΚιΙιηβΒηοοΚ ν _ΜογΙοπ _ι _ 0 _ΡβγΙιοΚ ν _01 ν ( _ιθ 4 _ 0 _ΚβιΙΙι ν ΗιΒ > _βΒηι _3 η 2—0 _ΑΙΓιοη Κ . _νυΒοι _·? _3 Β 2—1 Α 11 θ 3 V _δΙΒ 3 ΠΙ _3 βΒ ο 2 _Γβηνιοιε ν _Εθδι _Ριιβ 2—0 < _3 _ονν < Ιβη 1 > _ΙΗ ν 8 _, « _ι-11 ηβ ι __ 3 ΜοηιΒοδβ ν _Αυγ 0 __„ _ΜβΙΗεΒλνβΗ ν _ΗβιηΙΙιοη 2—1 α θ £ 3 οα « ι ν _βΙβΥ . _ΗΙηιιιΒ 5—1 _^««« _ηβ ι * . V _ΟΙν < 1 _β _^ 3 η 1 ι 2—4 υ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ / ΜΟΥ ΣΠι _ΟΗΜΟΚΡατια — _ΙΑηροκραιικη'Αγωγη Υπο _τοιι _οννεργατου μαζ Δημοκρατικου | Μ [ ΙΑ απο τις βασικω-·* *¦ _τερες διαφορες της Αημοκρατιας απο τα αλλα ¦ _ιτολιτευματα εγκειται _^ στο •δτι στη Δημοκρατια ο λαος δεν εΤναι ο παθητικος δεκτης και εκτελεστης των ¦ αποφασεων τοθ αρχοντος , ουτε και το αβουλο και _ανευθυνο ΘΟμα των σφαλματων και των αυθαιρεσιων του . Στη Δημοκρατια ο λαος ενει δικαιωματα και καθηκοντα αναφαιρετα και αναπαλλοτριωτα . Εχει το δικαιωμα να _εκλεγη τα ¦ _ητροσωπα _, τα οποια θα δια _γ-ειριζωνται , εκ μερους του τα δημοσια πραγματα- ενει το δικαιωμα , αν _ωριετμινα προσωπα δεν τον ικανοποιουν , να τα εκδιω κη απο την ε £ ουσια * εγει •ακομα το δικαιωμα και το καθηκον να παρακολουθη . με προσονη τα προβλημα τα της νωρας του και τον Τ , ροπο αντιμετωπισεως τους απο τους αρχοντες . να οποβαλλη εισηγησεις Και αποφεις , να κρινη και να επικρινη , ωστε να προ _λαμβαινωνται τα σφαλμα να και οι καταστρεπτικες νους συνεπειες . * Η προοδος και η _ανα-•ΤΒτυΙζη , οπως και η _παρακ _ιμη και η καταστροφη μιας δημοκρατικης χωρας δεν _εξαρταται μοναχα απο τοι _» _€ κυβερνητες της γωι ) _ας , αλλα και απο το λαο της . Ο λαος στη Δημοκρα τια ειναι ενεργος και υπευ θυνος παραγοντας στην ιστορικη εξελιξη της πατριδας του . Ο Θουκυδιδης στον περιφημο « Επιταφιο του Περικλεους » θεωρει α χρηστους τους πολιτες , που δεν αναμειγνυονται και δεν ενδιαφερονται για τα πολιτικα ζητηματα του κρατους . Απο αυτη ακριβως τη συμμετοχη δλων των πολιτων στην προσπα θεια για την προοδο και την ευτυχια της πατριδας τους και απο το κοινο ενδιαφερον δλων για τα δημοσια πραγματα , πηγαζει η υπερογη της Δημοκρατιας απεναντι στα αλ λα πολιτευματα . Ενας λαος λοιπον , που πιστευει πραγμ ατικα στην αξια και την υπεροχη της Δημοκρατιας , ουδεποτε θα δεχθη να αποστερηθη τα δικαιωματα του και να αποβαλη τις ευθυνες του και να καταστη ενα αβουλο και ανευθυνο οργανο στα χερια των ηγετων του . 'Αλλα και οι Υδιοι οι ηγετες , αν ειναι γνησιοι δημο κρατες , δεν θα επιδιωξουν αυτο ποτε , γιατι θα γνωρι ζουν καλα . πως η απαθεια ενος πολιτικο ερμαφροδιτου λαου εΤναι ο μεγαλυτε _ροο εχθρος της δημοκρατι ας , της δημιουργιας και της προοδου . Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ολα ανεξαιρετως τα προβληματα της Κυπρου , _^ το εθνικο , το πολιτικο , το οικονομικο , το κοινωνικο κ . α . διαχειριζεται εν λευκω απο του 1960 . και πιο πριν ακομα , ενα προσωπο _, ο Προεδρος της Δημοκρατιας Μακαριος . Απο _της εποχης του αγωνα του 1955—59 , για λογους εθνικης αναγκης , προβληθη κεν ο Μακαριος σαν ο μοναδικος εκπροσωπος του Κυπριακου λαου . Απο το τε . αλλα ιδιαιτερα απο της ανακηρυξεως της Κυπριακης Δημοκρατιας , ο _Μακαριοο κυβερνησε τον τοπο σαν απολυτος αρχον τας . Ολα τα ζητηματα , οποιασδηποτε φυσεως , εθνικα , εκκλησιαστικα , εκπαιδευτικα _, πολιτικα , αγροτικα _, εργατικα κλπ . α ναλαμβανει αυτος να τα επιλυση εν λευκω . Ουδεπο τε και σε κανενα δεν εδω σε λογο . Και το πιο δυσα ρεστο γι' αυτους , που πιστευουν στη δημοκρατια _, ειναι το δτι πολυ λιγοι τολ μησαν να ζητησουν το λο γο απο τον Μακαριο για τον τροπο με τον οποιο δι αχειριζεται τις _τυχεο του λαου . Ο λαος στην Κυπρο πε ριφρονηθηΚευ Η ηγεσια του τον ενεπαιξε και τον εξηπατησε με τις Συμφωνιες _Ζυριχηο — Λονδινου . Εδωσε σ' αυτον υποσχεσει ς πολλες . χωρις ποτε να τις εκπληρωση . Ονειρα , ιδανικα και χρυσες ελ πιδες διαλυθηκαν . Ουδεπο τε αναγνωριστηκε στο λαο _οτΙ ε ' χει δικαιωμα να πολι _τευεται ελευθερα , χωρις α πει λες και διωξεις , η του _λαχιστο να πληροφορειται σε ποια κατασταση βρισκονται τα προβληματα του . Ολα αυτα ωδηγησαν το λαο σε μια απαθεια , σε μια πολιτικη ναρκη · βλεπει να καταπατουνται τα δικαιωματα του , χωριο να διαμαρτυρεται ·βλεπει να λυμαινωνται την οικονομια του τοπου οι επιτη δειοι και αδρανει . Αδιαφο ρει για το μελλον της πατριδας του και των παιδιων του . Δεν νοιωθει _, πως ε ' χει και αυτος ευθυνη και καθηκον να μιληση , να φωναξη και να επεμβη αποφασιστικα , ωστε να αποτρεψη , αν ειναι δυνατο , την τελικη καταστροφη . Αυτη η θλιβερη κατασταση του λαου _θαπρεπε να προκαλεση την _ανησυχια τικ Κυβερνησεως ·δυ _στυνωο δμως Φαινεται πως η Υδια η Κυβερνηση επεδι ωξε να αποκοιμιση το λαο . _ΕΝΔΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ Περασαν τρεις μηνες α πο την ε'ναρξη _^ των συνομιλιων μεταξυ των κ . κ . Κ ληριδη _^ και Ντενκτας . Θεμα _^ των συνομιλιων _ει-ι ναι το εθνικο και το πολιτικο μελλον της Κυπρου . 'Ο λαος ομως της Κυπρου ! . ο αμεσωτερα ενδιαφερομε νος δεν ξερε » ουτε τη θεση της Κυπριακης Κυβερνησε ως ,, ουτε _! _πληροφοριεΤταΒ τι _ττοτε το _αχετικο -με το πε ριεχομενο . και την πορεια των διαπραγματευσεων . Ουτε η Γουλη δεν εθεωρησεν αναγκαιο να συζητηση το θεμα και να ζητηση ενημερωση . Το προβλημα διαχειριζονται εν λευκω ο Μακαριος , οι υπουργοι του και ο Προεδρος της Γουλης . Αρα Υε η Κυπριακη Κυβερνηση πιστευει πως κατεχει « το αλαθητο του Παπα » Δυστυχως γι' αυτη και για το λαο η ιστο ρικη πειρα της οκταετιας , που περασε , διδασκει πως τα λαθη ειναι ο κανονας και το ορθο η εξαιρεση στην πολιτικη της Κυβερνησεως πανω σ' δλα ανεξαιρετως τα προβληματα . Βιατι τοτε δεν θελει να δο θη δημοσιοτητα στι ς συνο μιλιες , να διεξαχθουν συ ζητησεις , να ακουσθουν α ποφεις , ωστε να εξασφαλι σθη η καλυτερη δυνατη λυ ση Βιατι δεν συζητει εστω και η Γουλη , κεκλεισμενων των θυρων , το θεμα Η δημοσιοτητα , λενε οι υπευθυνοι , θα βλαφη την πορεια των συνομιλιων . Αλλ' αν προκειται τα αποτελεσματα των μυστικων συνομιλιων να ειναι παρομοια με τα αποτελεσματα των συνομιλιων στη Ζυριχη και το Λονδινο το 1959 καλυτερα να διακοπουν αυτες . Οι υπευθυνοι _ρμως υποσχονται ( δεν ει ναι απολυτα βεβαιο οτι δεν θα . παραβουν και αυτη τη φορα τπν υποσχεση τους ) , πως η συμφωνια , που θα . προκυψη απο τις συνομιλιες , θα τεθη ενωπι ον του λαου για να εγκριθη απο αυτον με δημοψηφισμα . Και ερωτωμεν : ο λαος . εστω και αν κληθη σε δημοψηφισμα , δεν θα βρισκεται και παλιν προ τετελεσμενου . γεγονοτος Αν ο λαος δεν θελη να εγ κρινη τη συμφωνια , ποια διεξοδος υπαρχει γι' αυτον 'Η συνεχιση τη ς _τωρι νης καταστασεως η ο πολε μος εναντιον της Τουρκιας Αλλα ουτε η τωρινη κατασταση μπορει να συνεχιστη , γιατι , αν ο λαος αποδοκιμαση τη συμφωνια , στην οποια κατεληξεν η Κυβερνηση με τους Τουρκοκυπριους , ειναι σαν να αποδοκιμαζη και την Κυβερνηση , που θα πρεπει τοτ ε να παραιτηθη . Πολι τικο χαος με απροβλεπτες συνεπειες θα προκυψη . Ου τε δμως τον πολεμο θα προτιμηση ο λαος , γιατι . γνωριζει πως η Κυβερνηση του φροντισε να εξαρθρωση τη στρατιωτικη δυ ναμη της νησου . Ο λαος επομενως θελοντας και μη θα δεχθη με βαρει α καρδια τις νεες συμφωνιες δσον επιζημιες και αν ει _^ ναι . 'Εκ των υστερων δεν ει ναι δυνατο να διορθωθη το κακο . Αυτο πρεπει να προ ληφθη , πριν να γινη , και ελαχιστα χρονικα περιθωρια υπαρχουν ακομη γι ' αυτο το σκοπο . Αλλα για να συμβη τουτο / πρεπει να ενημερωθη ο λαος σε ποιο ' σημειο βρισκονται οι συνομιλιες και να ενθαορυν- - θη η δια του τυπου ελευθε ρη συζητηση γυρω απο το περιεχομενο των συνομιλ _» ων . Βιατι , οπω ς λεει και ο Θουκυδιδης η συζητησιν πανω σε κατι . που προκει ται να πραξουμε δε ·βλαπτει , αλλα αντιβετα επιζημιο και επικινδυνο ειναι να προχωρουμε στην πραξη , πριν να συζητουμε κα λα αυτο . που θελουμε να καμουμε . Αλλωστε ειναι ανοητο να μοιρολογουμε πανω σε σωρους ερειπιων ενω μπορουμε με _^ την _^ ελευ θερη συζητηση _^ να σωσουμε _, ο , τι μπορει να σωθη . ΚΥΡ ΕΩΣ _ΕΜΕιΣ Προς ομοιδεατες Ιυχνα γινεται λογος για την ευθυνη της ηγεσιας και του λαου . Και διδεται η εντυπωση « ως το μεγαλυτερο μερος Της ευθυνης το φερει η ηγεσια . Μεχρις ενος σημειου ειναι ορδη η αποψη αυτη . Και μαλιστα οταν προκειται για _Ααο χωρις μεγαλη παραδοση πολιτικης ζωης και _ελευθερου _διου © πως ε δικος μας . Αυτο δεν απαλλασσει , ομως , το λαο απο καδε ευδυνη . Αντιβετα . οταν η ηγεσια του _φερεται ανευθυνα και αναλγητα τοτε υπαρχει αναγκη _^ ια μεγαλυτερη ευθυνη του λαου . Η ηυξημενη ευθυνη •Του λαου μπορει να αποτελεση το μοναδικο ισως _χαλιναρι της ανευθυνης ηγεσιας στο κατηφορο τηι ·Και αυτο αυμ & αινει να εχη απολυτη εφαρμογη στο τοπο μας κατα τα τελευταια οκτω χρονια . Ιδιαιτερως ομως τις μερες Λυτες που συζητειται « μονιμη » λυση του Κυπριακου . Ολος ο λαος φερει ευθυνη , κυριως ομως εμεις που πιστευουμε οτι _ορθοφρονουμε . Η πιστη στην ορθοτητα των ιδεων μας επαυξανει το χρεος μας . Δεν εχει σημασια αν _ειμαβτε λιγοι . Προκειμενου να διαφωτισουμε και να κανουμε _τους γυρω . μας να αντιληφθουν το βα ρος της ευθυνης τους , _ειμαστε υπεραρκετοι . Ο καθενας μας μπορει να αποτελεση το κεντρον διαφωτισεως στο _περιδαλλ © του . Να μεταδωσουμε την αληθεια πως ο , τι και να συμβη πρεπει ο-, _λοι να εκφερουμε γνωμη . Επομενως και να ενδιαφερβουμε . Δεν θα δεχθουμε καμμια λυση η ιδεα επειδη την επροτεινε ο αλφα η ο 6 ητα . Κχουμε χρεος να _φροντιζουμε να πληροφορηθουμε ολες τις λεπτομερειες για ο , _τιδηηοτε μας προτεινεται . Να ελεγξουμε τη ορθοτητα του Μας συμφερει , μας βλαπτει , μας εξυπηρετει στη _προοπτικη του χρονου η μηπως μας στηνεται παγιδα : , _ _^ 'Τ 1 _^ _Πμοσιευεται στην εφημεριδα αυτη _αποελεπει , κατα κυριο λογο , στο να μας κανει πιο ενημερους και _ικανους στο να διακρινουμε το ορθο . Μας προσφερει κριτηρια και γνωσεις . Η αρθρογραφια , τα σχολια , η σελιδα της Δημοκρατικης Αγωγης , η σελιδα του Δημοκρατικου . σοσιαλισμου , κλπ . αποτελου ν εκφρασι αποψεων και εκλαικευμενων γνωσεων και αρχων . 'Η ηυξημενη ευθυνη « ου μας βαρυνε ι . επιβαλλει ανελλιπη παρακολουθηση και μελετη » Να αποκρυσταλλωνουμε συνεχως τις αποψεις μας . Οπως και η μεταδοση τους πρεπει να γινεται συνεχως > ιαι πα ντου . Στο καφενειο , στη λεσχη , στο γραφειο , στη δουλεια _ς στη συζητηση , παντου . Πρεπει να πιστεψουμε Λως αν εμεις , κυριως εμεις , δεν συμβαλουμε στην αφυπνιοη του λαου μας και τον κανουμε να αντιληφθη το χρεος της ευθυνης του ( στο κατω-κατω απεναντι των παιδιων μας και του ατομου μας ) , τοτε δεν υπαρχουν αλλοι . Αν 4 ι > χ » , _τ-ετε μας αναμενει η φθορα και η καταστροφη . τ . πραγματικος 1ΟΙΚΟΒΕΝΕΙΑΚΟ»ΚΕΝΤΡΟΝ1 _«ΡΡΙΧ05ΓΕΓΟΗ»» ι ΛΕΠΦΟΡΟΣ ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 149 5 ι Το ιδεωδες παραθαλασσιον Κεντρον _£ ν _τζ Αμμοχωοτου . } ι.'¦...ι 2 | Το κεντρον των καλοφαγαδων και των γλεν- ? ι _τζεδων . Φαγητα εκλεκτα , πλουσια και ευγευστα . _^ 5 Ολα τα ειδη ποτων με πλουσιους μεζεδες . Ολα _> _/ τα Φαγητα της & ρας _Σο & γλες κλπ . και _ιδιαιτε- £ / ρως το ολοφρεσκο ψαρι μας απο την θαλασσα ι ι στο τηγανι η στη σχαρα . ΚΑΜΠΙΝΕΣ δι' ενα ξ 3 ·θαυμασιο μπανιον στην καλυτεραν και εντελως ι ι ακινδυνον θαλασσαν της Κυπρου , θα τα _β ρητε ι ι μονον εις τοοικογενειακον κεντρον ι < ΒΚΙΧΟδ _ι _& ΕΑ _€ Η ι 5 Περιποιησις αμεμ | π ·τος και ολοπροθυμος . 2 Ι -... Ι » Ι ΤΕΜΛΙι ΛΟΟΚΑΙ ξ ι ΤΗΛ . 64 _ι 17 | ΑΙ _^ 6 _χΩΧΤΧ > _Σ _^ Κατα που πεφτει ο γκρεμος , παρακαλω ( Η Κυπριακη ηγεσια δ , α . την _μεδσδευσ . ν της πτ _^ ια-, τη-, _συμδουλευετα _, εμπειρογνωμονας ) ΠΟΛΥ πρωτοτυπος ο τροπος που διαλεξαν οι ανθρωποι του υποκοσμου της Τσεχοσλοβακιας για να διαδηλωσουν την αγανακτηση τους εναντιον της Ρωσικης εισβολης : Οι παλαιοι τροφιμοι των φυλακων και ο ' ι « υπηρετουντες » ακομα , απεφασισαν , μας πληροφορει σχετικον τηλεγραφημα , να αποσχουν πασης εγκληματικης , ενεργιας — κλοπης , ληστειας , φονου κτλ . —¦ μεχρις δτου τα ξενα στρατευματα εγκαταλειψουν την χωραν ! Αια της αποφασεως , των αυτης αποβλεπουν εις το να αφησουν το κρατος των και τα οργανα του ανεπηρεαστα εις την _αντιμειωπισιν της κρισιμου καταστασεως της χωρας . Πολυ πατριωτικη η στασις των Τσεχοσλοβακων εγκληματιων . Τι ανθρωποι σκεφτηκαν πως η παρουσια των _αρχιεγκληματιων , ιων « μαιτρ » του επαγγελματος , των Ρωσων , ηταν αρκετη για : ην ταλαιπωρη χωρα . Η δικη τους μικροδραστηριοτης ηταν _τελειως περιττη . Πολυ « ενωτικη » εγινεν τελευταιως καθημερινη , « σοβαρα » εφημερις . « Ουδεις Ελλην της Κυπρου τχ της Ελλαδος θα διανοηθη να απαρνηθη την ενωσιν καθισταμενος προδοτης » διακηρυσσει υπερηφανως . Δεδομενου δτι κατα καιρους _, υπεστηριξεν τελειως διαφορετικα πραγματα η εν λογω εφημερις , το πραγμα προεκαλεσεν αποριαν : _^ -Εκαταλαβεν . επι τελους ποιος -ειναι ·'ο σωστος δρομος ειπαν μερικοι . —Κανει πολιτικην . Πασχει να τρομοκρατηση τους Τουρκους να παυσουν να εχουν _υπερβολι , κας απαιτησεις . - Δεν βλεπεις που ¦ τους λεει : Οποιος θελει τα πολλα , χανει και τα λιγα διεκηρυξε αλλος , —Η εφημερις ειναι απλουστατα συνεπης με την ιστοριαν ~ της , _Ει-πεν δ γνωριζων την ··. ιστοριαν . Η εν λογω . εφη _μεριζ εχει γραψει _κοαα καιρους υπερ ·και εναντιον της Ενωσεως , υπερ και εναντιον της Δυσεως , ··οπερ και εναντιον της κυβερνησεως της Ελ λ αδος _, . χων . παντων , Και γ , νω' _^ ριζετε διατι Οποιαδηποτε εξε λιξις σημειωθη , η εφημερις αυτη να δικαιουται να διακηρυξη υπερηφανως : « Ως _εχομεν επισημανει εις το ταδε αρθρον μας . . . κτλ . » Τεινωμεν να συμφωνησωμεν με τον τελευταιως . προλαλησαντα . . ΘΡΗΜΟΣ και οδυρμο . ς εις τους γυναικειους κυκλους _, της Κυπρου . Οχι . Δεν κατηργηθη τα « μινι » . Δεν επεκρατησαν οι αντιφεμινισται . Δεν α . _κριδηναν τα υφασματα . Δεν πεθανε ο Αλλαιν 'Ντελον . Δεν ειναι βοας , δεν ειναι κροταλιας ! Ειναι ο Λεω . Μαλιστα κυ-. ριοι . Χανομεν τον κ . Λεωνιδαν Μαλενην απο την τηλεορασιν . Οι « κακοι » εφαγαν το γελαστο ( καποτε μελαγχολικο 1 ) παιδι . •Προβλεπεται συλλαλητηριον χωρις αλλο . Ο λαος πρεπει να κληΓη ·να εκφραση την γνωμην του . Το « _Περχοδικον » πρεπει να μπη . 'Εν αναγκη να γινη δημοψηφισμα .. Βιατι δχι Αλλοι για ολιγωτερον σοβαρα θεματα κ'ανρυν , γιατι δχι εμεις Αλλωστε ειναι ' ο μονος τροπος να δουμε και μεις την καλπη καμμια φορα . Ρωσιδες χορευτριες επιστρατευ · τηκαν για την ψυχαγωγια τοσο των Ρωσων εισβολεων δσο και των Τσεχοσλοβακων ( Φωτογροιφια- αριστερα ) . Τα Ρωσικα « Χερουβειμ » ψαλλουν δια τους Τσεχοσλοβακους σκορπιζοντας ριγη « σοσιαλιστικης συγκινησης » . ( Φωτογραφια δεξια ) . 'Υο , υ . _'Ουα'ιιαια _ΣιΝΕ _ΠΡΟΕΔΡΙ-ΚΟΝ : _&«·συ τεκνον Γρουτε _£ « ΝΕ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ : Ο φαρμκκογλωσσο $ _^ 5 λΕ ΟΕΛΜΕΚ :. Το πεποωμενον φυγειν αδυνατον ν Ιν 5 ΑΚΕΛ _Καμενη ταξιαρχια _^ _ιΝΕ ΤΣΕΧΟΣΛΟΓΑΚΙΑ : Η επιστροφη του Ασωτου _*| _£ Ε « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » : Ολα τα _ττροδλεπτω _* ΙΝ ·Ε ΑΠΕΡΒΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ι _θυελλα στο σιτιτι των ανεμων Θυσια εις την _δημοσιονραφιαν 'ΝΕ-Α ΥΟΡ . ΚΗ , Σεπτεμβριος . — Δια μιαν και _. μονην εκδοσυν των « Ταιμς » της Ηεας Υορκης πρεπει να κοπουν δενδρα επι εκτασεως 80 στρεμματων ! Αυτα τα δενδρα γινονται χαρτοπολτος και επειτα το χαρτι επι του οποιου και τυπωνεται η μεγαλη . αυτη . αμερικανικη εφημερις - δια την ' κυκλοφοριαν μιας ημερας ! Με βασιν τα ανωτερω ημπορει κανεις να φαντασθη ποσος αριθμος δενδρων απαιτειται δια να εκδοθουν και αλλαι 1700 ημερησιοι εφημεριδες , αι οποιαι κυκλοφορουν εις τας Ηνωμενας Πολιτειας ! 'Εαν εις τας εφημεριδας- προστεθουν και τα ογκωδη περιοδικα Β . και αλλα εντυπα , τοτε προκειται περι ιλιγγιωδους η μαλλον αστρονομικου αριθμου δενδρων , _τβυσιαζομενωλ' » εις την δη μοσιογραφιαν ! Ι ειναι ο τοκος που ι ι _^§§ υ _^ υ _εξασφαλιζομεν εις ·1 ι Γι Ιυ τους ττελατας μας > 5 _^® _™ μ _^ ν _£ Ρην ' ! ι _!§ θΓ ΥΠΟΘΗΚΗΝ > . . _^ α »> - _^ ( παρακαλουμεν αποτει- _/ V _νεσθ-ε προσωπικως ) : _« << 5 Ειδικον Βραφειον Εκτιμησεων ξ » ι και Διαχειρισεως Ακινητων ι Ι«ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!»' . ι ( _Ε . 8 ·. ν . Α . ) ·¦ ¦ -ι * β Βραφεια Βραφεια Ξ » ¦ ! Κυπρου Λονδινου _» _, ι 5 Λεωφ . Ομηρου _ΠΞαγ _^ 3 > _^ _ιτκιθη Η . _ι § η 8 ιτ . Ι « Τ . Κ . 1771 . £ 2 = ¦ _' .. _' ¦ ( Κ _31 _Ι 5 _ΡΟΒ 35 Ηθ 115 _β ) „ ι ¦ _» Λευκωσια . _·|^ _^| Ι _, _οηαοη Ν · ν . Ι ·* * > Τηλ . 63589 η 73213 _. _ΓβββμΓ _. Τθι : 387 — 2221 _£ , ι η 64610 . _«* _£ _££ ¦ „« _.. ΟΙ 387 — 2688 · > ¦ , . _νΛ'ΛνΛν 1 . νΑ , _ΛνΑ'ΛνΛνΛν » νΛνΛν . νΛ , Λ Ηι _βλ _ ι η V Υ _^ ¦ ΕκΓΓ Λ * . ΜΚ . β » ΑΙ 1 λ ν Β ι _^ _Δ _ΙΜΝΙΙΙΓΙΓΓ _& Κι _& _ΗαΗι 9 _Γτ μμ Α Τ Μ ΓΑ Γ Η _^ Η ΗΓ _Γν Α ν Η ι μβ Ι λ Τ α ΗΓ _ΙΙΜμΜ _^ Ι _» 1 _!!!^^!!»!!! . ¦ , ' <¦ ¦ · ¦ _- ' ¦ ¦ ¦ , _^ _^ « Β - _^ ιΒ ¦ % ¦ _ιιμΜΙΓΓΙΓ ' . _^^ _00 Η _^^ . _^ _β . _^^^ _ιΧΜΑνΙ*λιωνΚΡΑΒΜΑΙΙΚ^Ν _Β^Μ^?γΠρολαβετεκαισεις _Ι,ε^Χ^τηνμεγαληπροσφορατης _,ΥΛΝΤΟΜΕΣΤΙΚΑΛτδ στοπεριπτερομαςστη14ΔΙΕΘΝΗΕΚΘΕΣΗΚΥΠΡΟΥ _καιστοκεντρικομαςκαταστημαΡΗΒΑΙΝΗΣ6,τηλ.66333 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Βυναικες διευθυνουν επιχειρηθεις 'ΠΑΡΙΣΙ , Αυγουστος . — Οσοι εχουν αμφιβολιες για την ικανοτητα των γυναικων να διευθυνουν επιχειρησεις , θα πρε- . πει να αναθεωρησουν τις ιδεες των , δταν πληροφορηθουν δτι οι μεγαλυτερες εταιρειες σαμπανιας της Βαλλιας ευρισκονται εις γυναικειας χειρας . Τα ονοματα των γυναικων αυτων ε ' χουν μεγαλην εκτιμησιν μεταξυ τοθ επιχειρηματικου κοσμου και φανερωνουν δτι οι γυναικες ε ' χουν : τα ιδια προσοντα οπως και . οι ανδρες προκειμενου να αναπτυξουν την επιχειρηματικην δραστηριοτητα . Τελευταιως , μαλιστα εγινε λογος να αναγνωρισθη η εργασια τους και να λαβουν βραδεια απο τον προεδρον της δημοκρατιας . Προ κειται περι της κυριας Ολρυ Ρεντερ , η οποια διευθυνει την _επιχειρησιν σαμπανιας του συζυγου της απο το 1932 , απο τοτε που απεθανε , δια την Λιλλυ Μπολλινγκερ , που _ανελαδε απο το 1941 την εταιρειαν τοθ συζυγου της και την κυριαν Πωλ Ροζε . της οποιας ο συζυγος απεθανε προ τριων ετων . Μια γαλλικη επιθεωρησις οη ¦ μοσιευει τα πορτραιτα των τριων κυριων , που _ετιμησαν και μετα τον θανατον το δνομα του συζυγου των . ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ! Κατοπιν διακοπης δυο περιπου μηνων κατα την διαρκειαν τοθ θερους , επαναρχιζουν σημερον Κυρια κην και ωραν 2 . 15 μ . μ . αι πρωται φθινοπωρινοι Ιπποδρομιαι . Παρα την μικραν συμμετοχην ιππων , ως συμβαινει παντοτε κατα την Ιναρξιν εκαστης περιοδου , αι σημεριναι Ιπποδρομιαι προσελκυουν το ενδιαφερον των φιλιππων . Το _επισημον προγραμμα εχει ως ακολουθως : 1 η Ιπποδρομια . Ωρα : 2 . 15 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης Εκτροφης 3 ετων , νικησαντες 1 η 2 Ιπποδρομιας . Γαρη Καθ' _Ηλικιαν & Φ _0-λον — Οι νικηται 2 ιπποδρομιων μετ' επιβολης βαρων 5 λιπρων — 6 φερλογκς . Λιπρ . . 1 . ΓΕΡΑ + 123 Σ . Βεωργιου 2 . ΜΟΝΗ - - 23 Μ . Βιαρικης 3 . ΦΛΑΤΤΕΡ 121 Διεγραφη 4 . ΓΑΛΙΟΣ 121 Φ . Οζερι 5 . ΑΣΤΕΡΟΥΛΑ 118 Διεγραφη 2 α Ιπποδρομια . Ωρα : 2 . 45 μ . μ . Αραβικοι Ιπποι 4 ης ταξεως — Ισοζυγισμος — 6 φερλογκς . _ΥΠΟΔΙΑ 1 ΡΕΣΙΣ « Γ » Λιπρ . 1 . ΔΟΚΤΩΡ ΧΟΥ 120 Διεγραφη 2 . ΣΑΠΑΧ 120 Φ . Οζερι 3 . ΣΑΧΗΣ 118 Διεγραφη 4 . ΜΑΣΕΤΟΝ 1 ΑΝ 117 Κ . Σαββας 5 . ΣΤΑΡΛΑΙΤ 117 Β . _Παπαιωαννου 6 . ΣΜΟΚΥ II Π 6 Κ . Νικολαου 7 . ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΥΣ 116 | Ρ . Κυριακου . 3 η Ιπποδρομια . Ωρα : 3 . 20 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης Εκτροφης 2 ας ταξεως — Ισοζυγισμος — Κατωτατον βαρος 113 λιπρ . Ιπποι με ισοζυγισμον ανω των 135 λιπρων δεν θα _προκριθωσι — _ΙΥι φερλογκς . Λιπρ . 1 . ΩΚΥΠΟΥΣ 129 Διεγραφη 2 . ΤΖΑΚΕΛΙΝ 125 Χ . Αδαμου 3 . ΠΕΝΒΑΠΑ Π 123 Διεγραφη 4 . ΓΙΛΛΥΦΡΙΤΖ 121 Διεγραφη 5 . ΤΑΡΖΑΝ 119 Μ . Βιαρικης 6 . ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 116 Ν . Κωλεττης 7 . ΛΩΡΙΑ 115 Διεγραφη Ι [ 8 . ΜΑΜΠ 1 ΡΑ 113 1 Κ . Ν . Σωτηριου 4 η Ιπποδρομια . ι _? Ρ < χ : 3 . 55 μ . μ . Αραβικοι Ιπποι 1 ης ταξεως — Ισοζυγισμος — 1 _^/ % φερλογκς . Λιπρ . 1 . ΝΕΒΚΡΟ 125 Μ . Βιαρικης 2 . ΛΟΥΝΑΛΑΚ 125 Α . Φωτιου 3 . ΑΤΛΑΣ 124 Διεγραφη 4 . ΜΠΗΓΕΡ ΜΠΡΟΝΣ 124 Φ . Οζερι 5 . ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Π 118 Κ . Η ικολαου 6 . ΜΠΕΝΧΟΥΡ II 118 Β . Παπαιωαννου 7 . ' ΑΛΙ ΜΠΑΜΠΑ 113 Ρ . Κυριακου 8 . ΦΑΧΜΙ 113 Διεγραφη 5 η Ιπποδρομια . Ωρα : 4 . 30 μ . μ . Αραβικοι Ιπποι 4 ης ταξεως — Ισοζυγισμος — 6 φερλογκς . ΥιιθΔΙ ΑΙ ΡΕΣΙΣ « Β » . Λιπρ . 1 . ΑΣΣΟΥΑΝ ιιι Π . Δαβετας 2 . ΜΠΕΥΣ 12 ο Φ . Οζερι 3 . ΜΑΤ * ΛΑΙΝ ιι 7 Δ . Βεωργιου 4 . ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ υ 7 Χ . Αδαμου 5 . ΣΑΤΡΑΠΗΣ ιι 6 Β . Λουρας 6 . ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ιι 5 Κ . Νικολαου 7 . ΧΙΛΚΟ ( πρωην Διεγραφη 8 . ΧΑΛΚΑΝΩΡ ιι 6 Ρ . Κυριακου 6 η Ιπποδρομια . Ωρα : 5 . 05 μ . μ . Αραβικοι Ιπποι 4 ης ταξεως — Ισοζυγισμος — 6 φερλογκς . ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ « Α » . Λιπρ . 1 . ΑΣΣΟΣ 122 Χ . Αδαμου 2 . ΧΑΠΙΠΙ 121 Α . Φωτιου 3 . ΗΜΠΟΥ 119 Διεγραφη 4 . ΖΙΓΑΒΚΟ 117 Λ . Σαββα 5 . ΦΑΙΑΡ ΜΠΟΥ Π 7 Ν . Κωλεττης 6 . ΦΛΑΜ ΝΤ ΟΡ 116 Μ . _Βιαρικης 7 . ΤΡΙΑΝΤΑΕΝΑ ι β Σ . Βεωργιου [ ΠΡΟΒΝΩΣΤΙΚΑ ΝΑΙ 1 η κουρσα : ΓΕΡΑ , ΓΑΛΙΟΣ . 2 α κουρσα : ΣΜΟΚΥ , ΣΑΠΑΧ , ΜΑΣΕΤΟΝ 1 ΑΝ . 3 η κουρσα : ΤΑΡΖΑΝ , ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ , ΤΖΑΚΕΛΙΝ . 4 . Κουρσα : ΝΕΒΚΡΟ , ΜΠΗΓΕΡ ΜΠΡΟΝΣ , ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5 η κουρσα : ΜΠΕΗΣ , ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ , ΜΑΤ' ΛΑΤ _' Ν . 6 η κουρσα : ΖΙΓΑΒΚΟ , ΑΣΣΟΣ , ΦΛΑΜ ΝΤ ΟΡ . ΑΙ ΔΙΑΒΡΑΦΑΙ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 1 η κουρσα : ΦΛΑΤΤΕΡ , ΑΣΤΕΡΟΥΛΑ . 2 α κουρσα : ΔΟΚΤΩΡ ΧΟΥ , ΣΑΧΗΣ . 3 η κουρσα : ΩΚΥΠΟΥΣ , ΠΕΝΒΑΠΑ , ΓΙΛΛΥ ΦΡΙΤΖΣ , ΛΟΡΚΑ . ι 4 η κουρσα : ΑΤΛΑΣ , ΦΑΧΜΙ . 5 η κουρσα : ΧΙΛΚΟ 6 η κουρσα : ΗΜΙΠΟΥ _ΕταιιρδΧεξο Ο Ρ Ι . Ζ Ο Ν Τ Ι ' Ω : Σ : 1 ) _Συνηογησεν ε _[ ς την _κατ-αδικην του Σωκρατους ( εναρθσως ) . 2 ) Αυτοι δεν κανουν για _ννκτοφυλακες ( δηυοτ . ) . 3 ) Πρωτον συνθετικον πολλων λεξεων της δημοτικης , σγετικων με . τον ηλιον— 'ΑναΦ . αντωνυμια ( αρσ . ) . 4 ) ΟΙ πολιται εν σχεσει προς τους αΡΥοντ-ας των . ..: ·¦ 5 ) 'Ηγειται εκατομμυριων Ασιατων — Αρθρον . 6 ) Αυτος ςη , συνηθως , νομαδικην ζωην , _εναρθρως ( δη μ ) 7 ) Διακριτικα δχηαατα . του Δημοσιου . —·. Γρεττανος δ 1 : υ πλωματηζ , γνωστος απο την εν Αθηναις δρασιν ' του επι Οθωνος . . _' . '' ¦ ' ' : 8 ) Μυριζει . ·. _Καθαοαγ : Δευ- ' τεραν ( εναρθρως ) ' 9 ) Συνηθης _ττροποσις ( ξεν . ) — Αρχαικη προθεσις Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ : ι ) Τοθ ιππικου μοναδες ' (« ι ·ο _. , 2 ) Ιταλικης καταγωγης Βαλλος κληρικος και πολιτικος , θεωρουμενος ως πρωτουργος της Νυκτος του Αγιου Γ αρθολομαιου . _^ ,. ¦ ··.. '' 3 )'' ΛπαΧλασσε ' ται _ δταν αποδειξη _ιοχυρον αλλοθι ( γεν , ) — Συνθετικον του επωνυμου ενος Αμερικανου , Φιλελληγ / _οζ ( _αντιστΡ _·) . 4 ) Μουσικος φθογγος — Λεγεται- και . φετα . 5 ) Πολις και λιμην των _ΙυΑ ' ... _τπυζ . ' Πολιτειας Μαιρυλανδ _'ιδνΤιστρυ ) . . 6 ) Τουρκος _στροττη _- _γος αιχμαλωτισθεις _εις τα Ιωαννινα ( αντιστρ . ) — Ονομα Ελληνι δος βασιλισσης . 7 ) Συγκοινωνιακη , αρτηρια ( αιτ . ) — Ναυτικο κελευσμα . ¦ ' 8 ) - Συσχετικη προς τις . οσες και ποσες , θη λ . δεικτ . _αντωνυμια ( αντιστροφως ) —Βνωστος Βαλλος _μυθιστοριογραφος ( 1-848—1918 ) ., ·..: · 9 ) Πολιτεια της Γ . Αμερικης , της οποιας ' οι περισσοτεροι κατοικοι ειναι Μορμονοι ( γεν . ) .. . Ι-νιλΟΙ ( 6 . . _ΗΝΟ-- 13301 ·( 9 ' νι 2 — ΚΙΟνΟ ( Ζ . _Υ-ινο - ινΖ 3 ( 9 Η £ 3 _•οννυιννο ( ς Ιν 3 Φ _^ -νν ( _Ψ Η . 9 '— _Λ 0 Χ 0 Κ _13- ( £ _ΧΜΛνα χι ινι ( ζ _'Ζλοννννλο α ¦ .. ·- 1 Π 1 3 : Θ ' ν . ·» . _·¦¦'¦ ' ¦ ·' : ΖΗ--ν $ _- -193 ( 6 ' νΝν _ ινν , Η ( 8 _ιιοιν -ν 3 - Μλ _( _Ζ _. _·. _' _Ζ _01 _Φλ _^ ( 9 οι - ΟνΚ ( ς _ΙθΗ _3 _ΜΟΧα ν ·: _(* •ζοζο - _οιν ( ε ' 2-3 νν-ο · _-νΚΙΠΑ ( Ζ Ζ 01 _ΗΥ 3 _νν Ο ( Ι •Ζ υ Ι ± Μ Ο Ζ Ι α Ο . 2 Ι 2 λ V ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΒΑΜΟΙ Την Ιην Σεπτεμδριου ετελεσθησαν εις Λειιεσον οι γαμοι του Βεν . Βραμματεως Εφεδρων Αξιωματικων της πολεως κ . Ρογηρου θεοχαρους μετα - της δ .. Ολγας _Αντωνιαδου . Πρωτος παρανυμφος παρεστη ο Επαρχιακος Βραμματευς του ΔΕΚ Λεμεσου- ιατρος κ ! Τακης Αριστειδου . Το μυστηριον : ετελεσθη υπο του Παν . Μητροπολιτου Κιτιου κ . Ανθιμου . _ΡΛ . Κ . ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ 0600 Πρωινο ξεκινημα . 0630 Δελτιον ειδησεων και - Μετεωρολογικον . Δελτιον . 0640 Ενα ευχαριστο προγραμμα με μουσικη και τραγουδια . 0715 Η θεια Λειτουργια . 0830 ' Ελαφρες ορχηστρες 0900 Ελληνικα _μστιδα . 0930 Τραγουδωντας την Κυριακη . 1000 Δελτιον -ειδησεων . . 1005 Ενας δισκος και για σδς . 1100 ΟΙ . προτιμησεις των οπλιτων της ΕΛΔΥ Κ . 11 : 30 Ζωη της Υπαιθρου / Τ 200 Κυπριωτικο σκετς ' . 1226 Τραγουδια και σκοποι του τοπου μας . 124 _ 5 Ευχαριστη μουσικη και τραγουδια . 1330 Δελτιον ειδησεων . 1345 Πρωτα με την αγαπη σας . 1430- Ο κινηματογραφος , και η μουσικη του . 1500 Με το κυμα και τη μουσικη . 1530 Το απογευμα της Κυριακης . 1630 Λαικες πεννιες . 1700 . ·Δελτιον ειδησεων . 1705 Πνευματικη και καλλιτεχνικη ζωη . 1730 Βια τον' καθενα και μια επιτυχια . 1800 Μουσικη που διαλεξατε _^ . 1830 , Ο Ορφεας , στα φωτα της ραμπας . 1900 Ελατε να τραγουδησαμε . - 1945- Χθες και σημερα . 2015 Το Ελληνικο μας . β ραδυ . 2130 Γαριετε του Παρισιου . 2200 Δελτιον ειδησεων . 2210 Αναπολωντας τα χρονια τα παληα . 2300 Μουσικη ως τα μεσανυχτα . 2400 Δελτιον ειδησεων . . 0005 Εθνικος Υμνος . ' . ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ - 0800 Εκλεκτες μουσικες _σελιδες . 0900 , Ευχαριστο Κυριακατικο .. τρωινο . 1200 Διακοπη . 2130 _Μουσικες Μινιατουρες 2200 _Χορωδιακη μουσικη . 2300 Εργα προγραμματικης μουσικης εμπνευσμενα απο την Ελληνικη μυθολογια . 2400 Εθνικος Υμνος . Τελουνται σημερον * Κυριακην 15 Σεπτεμβριου και ωραν 4 μ . μ . εις τον ' Ιερον . * . Ναον Χρυσελεουσης _Στροβολου , ο ' ι γαμοι του κ . Ανδρεα , Η . Μωυ-. σεως μετα της δ . Λουκιας Σ . Χρι _^ τοδουλου . _,..-,. _-ΥΠιΟΣΧΕΣΕΒΣ : -ΒΑΜΟΥ ' Ο κ . Αντωνιος Στυλιανου και η δ . _Αγθουλλα Θεοχαρους Πογιατζη '» _^ . αμφοτεροι εκ Κατω Πυργου ¦ εδωσαν _αμοιδαιαν υποσχεσιν - Υα ' μου . ' , 0 ' κ . _νκζυμεων Κτωριδης εκ Τεριου _κοιι _^ υδ . Αγγελα Πηγασ ' ιου εξ _ν _^ . _κιινθοΟς και νυν κατοικος _Λονδινου , εδωσαν αμσι-6 α [ αν υπ , ο _ σ _^ εσχν γαμου , ,. ΒΕΝΝΗΣΕΙΣ _^ : - : - ' . - ' : ··- ¦ _- _¦( _% . 'Ο Κος- και η Κα Κωστα . Ν . . Χατζηκωστη _, δημοσιογραφου , απεκτησαν υιον . Να τους ζηση . :- ¦ ·., ¦ : ' ... ·: ι .:. ·'' . ¦ . ' ¦ ν . ·-.: _!>( ··. _θισχιος Βελιου Λευ ) _σια ωρα 8 . 30 μ . μ . « Ακαταγνωτα τζι' αναγελαστα » . Οργανισμος Μουσικου θεατρου : Κηπος Δ . Εκθεσεως « _Ναστρεντιν Χοτζας » . ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Μινερβα : το πλοιο των τρελλων ( Υ ) , Πανθεον : Χαμενη ταξιαρχια ( Υ ) , Παλλας : Χαμενη ταξιαρχια ( Υ ) Αθηναιον : Ερωτικα μαθηματα στην Σουηδια ( Υ ) Ντιανα 4 : Το πιο λαμπρο αστερι ( Υ ) Οθελλος : Ματωμενο ηλιοβασιλεμα ( Υ ) ' , _Οθελλοςυ Η ληστεια ( Υ ) Ρετζινα : Η πολις των παρανομων ( Υ ) . ΛΕΜΕΣΟΣ : Αριελ : Αιχμαλωτος 8 γυναικων ( Υ ) , 'Αθηνα : Η ξανθεια του Πεκινου ( Υ ) , Ρ ιαλτο : Ο θησαυρος της χαμενης λιμνης ( Υ ) ,. Γολος : Το κοριτσι της οργης ( Υ ) , Ριο : 'Ο ανθρωπος που γυρισε απ' ταν πονο ( Υ ) , Παλλας : _Αποβασις στην Κολαση ( Υ ) , . Βιορδαμλης : . Δανεισε ' μου . τον . ανδρα σου ( Υ ) Ζαππειον : Ληστεια ( Υ ) , Αλαμπρα : ΟΙ επιδρομεις της Αριζονας ( Υ ) , 'Ηρακλειον : Ειναι μεγαλος δ καυμος ( Υ ) , ( Υ ) , Ριδολι : Ζητιανος μιας _αγα-™ ις ·( Υ ) . . . ¦ . Αμμοχωστος : -Η ραιον : -ο λγα αγαπη μου ( Υ ) Χ Χαμπης : Κλεφτης των Παρισιων ( Χ ) , Ολυμπια : . 3 Αμερικανιδες ' στο Παρισι ( Υ ) . Ριο : Ο Βυρισμος του στρατιωτη ( Υ ) , Ερεχθειον ' :.. Τζωννυ Τεξας ( Υ ) Απολλων :. Απο τα Ιεροσολυμα με αγαπη '( Υ ) . ΛΑΡ ΝΑΚΑ : Παραδεισος Επιστροφη του Τζωννυ Βιουμα ( Υ ) , Αττι _, κον ·. , Εναντιον δλ _, ων των τυραννων ( Υ ) ,. _υΝτιανα-υ Δολοφονος . εξ . επαγγελματος . ( Υ ) , Παλλας 333 Σφαγη στον ηλιο ( Υ ) , Ρεξ : Αγαπη και αιμα ( Υ- ) .-ΠΑΦΟΣ : Τιτανια : θα κανω πετρα την καρδια μου- ( Υ ) , Ζηνα : Πεκος ο τρομοκρατης ( : Υ ) . . Αττικον : Τω . πλοιο _κης . χαρας . ν ( Υ _)' . •ΜΟ _, ΡΦ , ΟΥ _.: ·, _, ,. Πανθεον-: ·Τρελλος παλαδος ' και -Γεγγος ·( Υ ) ,, Ρεξ : Ναδαχο Τζο ( Υ ) . ' _.. _»'¦¦ _,. ΚΕΡ , ΥΝ . ΕΙΑ .: Κατσελλης : . Ελ Ροχο ( Υ ) . ΑΒ . ΔΟΜΕΤΙΟΒ : Πανοραμα : 'Εδκικησις .. μεχρι ' θανατου ( Υ ) . _Ριβολι : .. . Ο δολοφονος κρυβοταν πισω--απο ·τη μασκα - ( Υ ) . & Δεν πουλαω την καρδια μου ( Υ ) . ΑΒΛΑΝΤΖΙΑ : Ελλας Ο θανατος παραμονευει στην _^ Λισσαβωνα ( Υ ) , ' Πεντελη : . Πατερα κατσε φρονιμα . ( Υ ) .- ' ' ¦·¦ · . _' :., ' ¦ ΚΑΙ . ΜΑΚΛΙ ' : Πανθεον * Μια κυρια στα μπουζουκια- { Υ ) - : ·-Αλαμο : Ο Χαζομπαμπας ( Υι )' ΣΤΡΟ ΓΟΛΟΣ : Γαρνακιδη ι Οφθαλμον αντι οφθαλμου ( Υ ) . * . . . Ι Ι ι 16 ης * Ιο _«» νιου αρ . 15—15 Α ( _Νεοκτιστα Ξυλεμπορα > ι [ ΑΜΜΟΧ _9 ΣΤΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ ι ¦ Με μια επισκεψι στα καταστηματα του Σταυρου Ζακου ι 0 α _© ρπτε τα κατωθι , εμπορευματα στις πιο φτηνες τιμες : Ι —Πλυντηρια _ΕΝΟΟ _& Κ ΕΧ . _ΕΟΤΚΙ _€ , _ΟΑΙ _^ _ΟΥ _,? : ΒΑΚΟΚ & _δΕΕνιδ ι Ι _-Αυγεια _ΕΝβΙ _, _ΙδΗ ΕΙ _, _ΕεΤΓιυ , & ΖΟΡΡΑδ - _^ _—Τηλεορασεις Ι _. ΟΕ νΕ - ΟΡΤΑ 8 _ΑΓΑ |& ΝΕ _€ _τι 31 ΜΑΝ -. ι ι — Επιπλα ετοιμοπαραδοτα και επι παραγγελια _! ·—Ρολογια _ΙΛΙδΙΝΑκαι ΕΕΙ _, _€ Α , τ _^ 1 _- / γ ' . _ιυ ι •Ραδιοφωνα _^ μαγνητοφωνο ., γαμηλια _δωραιυκυι αλλα : 3 « χιλια ειδη που . χρειαζεται ενα μοντερνο σπιτι * ι Ι _Ευκολιοι στην πληρωμην ¦—¦ '¦ _-. _ . ¦ ·. ! , Η . υ _> ¦ _ΛΕΥΚΩΣΙΑ .: Κ . ' _-Χρυσοχος- ' -ΟΓος . ' . Κωστακη . Παντελιδη Αρ . 11 , Συντεχνιακον Φαρμακειον Λτδ . ' _αρκ 3 Διγενη Ακριτα- Ι 9 ΑΙ '·-ΛΕΜΕΣΟΣ : Ανδρεας Λαμπρου _^ Οδας Χ « τζηλοιζτ ) .-. * _Αρι ·.: 2 .- _» _- ¦ ΛΜΜΟΧαΣΤΟΣ _: ' . Α . Καρβυλας- ) _ς ) -: -. ·¦ , δος λισχυλ ρα Αρ . 4 & ιΒ . . .. _1 _( . ' . _ΛΑΡΝΑΚΑ : Ρι Εωο _(^ γ _^ ιδη _^ _ι ||( 3 ιι 7 δος Λο ρδου Γυρωνος . Αρ ·υ _' δ 3 : ι '' - ' ' . .- ¦ ' . _» : ν _^ _' _^ _ΑΛιι _^ _νιιΛ _»¦ ¦ : : _·. - . ν - . - .. ν . ι ! ΣΧΟΛΗ _^ ' ΠΙΑΝΟΥ < _> ι . % „ .-.... . Κ ! _ . _ _Δωρας _^ ι _Κοντολαιμη / 1 - 5 ·¦ ' - ··¦ ·- ¦ _.-., _·„··... , - ¦ ν ι _Ετκκναρχιξιει . τακτικα _^ α- < _| ' θηματα * _τιιανου και 'θεω- 5 ι . ρητικων , . απ _^ - ·. .: . αυριον ι » . _ .. :.. _ΔΕΥΤΕιΡΑΝΒ _> ,. ι β ην _Σετιτεμδριου ?[ _·-. . _ . - _^ . . . . _, Κ .. .: υ _·.,. . Διιυθωναις . . - ¦ 1ι _ . - _^ . _Γασιλτ _) Γ . _ρο 9 νιιδη _„ 4 . ,. _^ _ιυ- ' : _§' - - ν ¦ : ' . ·: : _' : ·.: ' : · ' _2 ι 1 _ν _^ -. ¦ _.- _ΑΕΜΕΧΟΣ .. - - ·- Λ . : _& . : . - , ¦ ¦ :. ··,. - ·/ V _^ _^ υ _™^ _- . ιι 6 α :: : ' - ·- ' ¦ _ Λι _^ ν , _- _1 _- -., - '' .. .. ¦ _^ _ΟηηηηηΓβΜηηΗ _^ _ΗηοΗ | _ΗΜΗ _^ _ΗΗβ _£ ' - ' 7 . 00 Εναρξις 1 7 . υ Μικυ' 'Μ ' αους 7 ' . 30 Ρομπιν Χουντ 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Επιθεωρηση Ντανυ Καιη , 9 υ 10 Ματιες σ * ολο το _« κο- σμο 9 . 25 _ΚινημαΒοΥΡαφι'κη ταινια ΤΡΙΤΗ 17 ) 9 ) _Τ 968 7 _^) 0 Εναρξις-7 . 01 Υπεροχο θεαμα 7 . 311 Οικογενειακη υποθεοη 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Στο ιππικο 8 . 50 _, _Εκατομμυριουχο _^ ντετεκτι 6 9 . 40 Βαλλικη μουσικη ταινια 10 . 15 Θεατρο απο την τη λεοραση ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ) 9 ) 1 « 8 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 10 Σαρα κα _( Πηδηχτουλης 7 . 20 Στην . Πολιτεια των ζωων 7 . 25 ,-Μικυ Μαους 7 . 30 ' 0 υωλντ _Ντισνευ 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Χθες και σημερα 8 . 50 Χαμενοι στο διαστημα ι 9 . 40 Επιθεωρηση _Αντυ Ου-- ιλλιαμς 10 . 10 Δυσκολη αποστολη-ΠΕΜΠΤΗ 19 ) 9 ) 1968 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Στινγκρευ 7 . 30 Κωμωδιες χωρις λογια 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Ποδοσφαιρον 9 . 05 Ο θρυλος των Φορσαιτ . 10 . 00 Ματιες σ' δλο τον κοσμο 10 . 15 Ο πληροφοριοδοτης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ) 9 ) 1968 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Μ _( κυ Μαους 7 . 10 Ντσκταρι 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Ντικ Γαν Ντσυκ 8 . 50 Στον καπνο του . Πιστολιου 9 . 40 Επιθεωρηση Αντ _^ _Ου _ . ·ιλλιαμς 10 . 10 Πολιχνη Πευτον _ΣΑ'Γ _' _-ΓΑΤΟ 21 ) 9 ) 1968 . 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 _Φρεντ και Μπαρνυ 7 . 30 Σκιππυ . 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Λουου 8 . 50 Κρατικον Λαχειον . . . . 8 . 55 Οργανωση Ανκολ 9 . 45 Μαυρο και ασπρο 10 . 05 Συντομη _ιωη ΒΝΩΜΗ _ΕΓιΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ' Τ ΩΟ _« ΙιΡι Κ Η _ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΒΡΑΦΕΙΑ : '·Λεωφ . Αρχ Μακαριου Β ' . αρ . 14 , ( Μεγαρον Μιτση _, α' δροφος . νωρ _ 2 Ω , ) η . Τηλ .: 76276 - Ι . Κ . 2137 , , ΑΕΥΚ 12 ΣΜ . — ΚΥΠΡΟΣ Τηλεγραφηματα : , _, _ΟΝΟΜΙ . . . _Διευδυνειαι Οτιο :: . Σ ' _οντα-. κτικης Επιτροπης . 1 ΔΙΟΚΤΗΤΛ 1 :. . « ΠΥΡΣΟΣ Λ _1 ΜΙΤΕΔ » . Τιμη -Φυλλου -20 _μιλςΒ ΕΤΗΧΙΑΙ ΣΥΔΡΟΜΑι : _ΕΣΩΒΕΡΙΚΟΥ .... £ . 1 :. 5 Ο 0 ΕΙς . Ελλαδα ( αεροπορικως ) £ 3 . 500 υ . _^>—ι 11 _ιαι-1— -. ΙΒ-Ι » _ΤΤΙ _3 Β _^ ι . Φ 3 ασαμεν . στο τεΛος του ρεπορταζ μας δια τους Ολυμπιακους Αγωνες , Μας εμεινε να εξετασουμε τους δρομους μετ ' εμποδιων , το δεκαθλον και τες σκυταλοδρομιες » Και _αρχιζορενφε τα Η © μ . μετ' εμποδιων , _'θα μπορεση αραγε ο Ιταλος 'Οττοζ να διασπαση το _δεαφραγμα των Αμερικανων αθλητων Παρα πολυ δυσκολο . Μια δμως καλη . εκκινησι _, ενας χρονος γυρω στα 13 . 3—13 . 4 θα τον ανεβαση στο βαθρο των νικητων . Αλλωστε ειναι ο μονος ο οποιος μπορει να απειληση τους . Φλαουερς , _Κουλλογκ , _Ντεδενπορτ . Οι αθληται των 13 . 3—1 . 3 . 8 : Ε . Μακ _ΚοΟλλογκ ( ΗΠΑ ) 13 . 3 Ρ Φλαουερς ' ¦' ' ! 13 . 3 Β Ντεδενπορτ ( ΗΠΑ ) '·' .- 1 ' 3- 4 Ε . Χωλλ ( ΗΠΑ ) 13 . 4 Χ . Ναιρν ( ΗΠΑ ) 13 . 5 Τ . Χουαιτ ( ΗΠΑ ) 13 . 5 Α . Κολλεμαν ( ΗΠΑ ) 13 . 5 Τ Χαουζερν ( ΗΠΑ ) 13 . 5 Οττοζ ( Ιταλια ) 133 Μπαλιοιν ( Ρωσια ) 13 . 7 Τσιστιοκωφ ( Ρωσια ) ·13 . 7 Τρετσμιλ ( Δυτ . Βερμανια ) 13 . 8 Βιον ( Δυτ . Βερμανια ) 13 . 8 Μιχαηλωφ ( Ρωσια ) ' 13 . 8 Σινιτκιν ( Ρωσια ) Ι' 3 . 8 Ελληνικο ρεκορ 14 ' Ι του Μαρσελλου , Κυπριακο 15 3 τοθ Δημητριου και Παγκοσμιο 13 2 των Καλοχ και Λαουερ . Συνεχιζομεν με τα 400 μ . μετ' εμποδιων . Συγκλονιστικη μαχ _' ι ' _ι θα γινη ' στο αγωνισμα . Λ ι ΖΕΑ » ·ΓΕ _£ ΧΕΡΜΑΝ ~ 57 _0 Γ _^ ν _^ _Ροσφα-ΗΙ ¦ _δολην της - >' . υα μ __ στο _, δισκονν . φιλοδοξει ν _« καταρριψη .. . - το > . παγκοσμιον Ρεκορ , το οποιον _, ειναι 59 : 70 ¦ , μ . Κ ( _* _ι το οποιον . κατεχει η _Ρωσι- . δα Ταμαρα Πρες . . _« υ ™ για την ' _κατακτηοτν' τοδ χρυσου μεταλλιου μεταξα ·Αμερικης _ Ευρωπης . Δυο μεαι- ' * ανοΙ . εναντιον τριων ' Ευ _' ραηΓ _& ' * ν και ε . νος ΛΟστροΛοΟ ..- _^ _Ηοιι οι Αμερικανοι υπερτερουν των αντιπαλων των , ειναι δυσκολο να προβλεψουμε τον νικητην . Οι δεκατρεις καλυτεροι στο κοσμο ειναι : Ρ . Κουιτνευ ( ΗΠΑ ) 49 . 5 Β . Γαντερστοκ ( ΗΠΑ ) 49 . 6 Β . Κνοκ ( Αυστραλ . ) 49 . 8 Φρινιολι ( Ιταλ . ) υ ν-549 ι Ν . Εμερυ ( 'Αγγλ . ) υ -. ν > _Τ 9 ι & Ζηγκερ ( Α . Βερμαν . ) υ -49 . 9 Χεννιγκε ( Δ . ( Βερμαν . ) 50 Το _φαβαρι των 200 μ . και . 100 μ . στους Ολυμπιακους . του Μεξικου . Ρ Μακ Κρηρ . υ ( ΗΠΑ ) ' 50 . 1 _Χηυικλη ( ΗΠΑ ) . ' ' ' 50 . 1 Σκομοροκωφ ( Ρωσια ) 50 . 1 Τ . Βουαιατ ( ΗΠΑ ) ··- 50 . 2 Μπελ ( ΗΠΑ ) 50 . 2 Π . Ρις ( Ν . Α . φρικ . ) ' ·50 ι 2 Κυπριακο ρεκορ 53 6 του Τζιωρτιη . ελληνικο ρεκορ -51 του Σκουρτη' . και παγκοσμιο 49 . 1 τοθ Καουλυ . . 3 . 000 μετρα μετα φυσικων εμποδιων . _'Η κουρσα αυτη ενδεχεται να παρουσιαση εκπληξεις . Ο παγκοσμιος ρεκορντμαν _επαναυρισκει την . παλαια του φορμα και ¦ ενδεχεται να απειληση σοβαρως τον πιο σταθερο και φορμαρισμενον αθλητην του αγωνισματος αυτου ¦ _Κουχα . Εκπληξεις πιθανως ·να - παρουσιασθουν και _> υυ απο .. . τους Βιαγκ , Μοροζυφ ,: και . _ιραιηνορ . Οι καλυτεροι δρομεις των 3 ' . ΟΟΟ μ . στηπλ ειναι :.-.. / ... ' . - .- _ - 8 . 24 . 2 Β Κουχα , ' _- _'ιΦινλαν . ) . ... .. 8 . 26 Κουντινσκ ' υυ . ( Ρωσια ) . υ 8 . 29 . 2 Βκ . _Ρελαντι _? Γελγ . ) . _ ' .:. . 8 . 29 . 6 Ναροντιν _# κυ .. ( ιΡωσιο _£ . ' ¦ 8 . 30 . 4 Μοροζωφ _^ Ρωσια ) : ·: 8 . 30 . 5 Βιαγκ (« ΠΑΕ . -:. _'»¦ _* 8 . 32 . 8 ΡομπατσενκοΛ ( Ρ . _(^ σι | χ )' =- - ' 8 . 33 Κουριαν ( _£ ωσ £ α ) _. ν | · : 8 . 34 Περσον ( Σαοηδν ) ρ .. : ' . 8 . 34 . 4 Π . Τραιηνορ - ( ΗΠΑ > ' 8 . 35 . 4 Πραις ( ΗΠΑ ) 836 . 4 Γαγκνερ ( Δ . Βερμαν ·) -8 , 37 . 1 Μολντερς ( Δ . Βερμαν . ) ¦ Ελληνικο ρεκορ 8 ' 45 2 του Παπαδασιλειου , Κυπριακο () δεν υπαρχει διοτι δεν διεξαζεται στην Κυπρο το αγωνισμα αυτο , και Παγκοσμιον 8 ' 24 2 του Κουχα . ·. ·-υυ . Και . φθασαμε στο τελος με 'γο κυριωτερο και , _, ρκληροτερον . αγωνισμα , το Δεκαθλο , τον -βασιλια των αγωνισματων του στιβου . Διεκδικητης του « _χρυ-Μτιεντλιν και κυριωτερος αντιπαλος του ο Το ' υμεη _^ . '¦ ¦ ¦' δ . Ο 0 Ο ! Χ . Μπεντλιν ( Δ . Βερμ . ) 8 . 037 Γ . _Τουμεη ( ΗΠΑ ) 7 . 904 Τιντκε ( Α . Βερμ . ) ν 7 . 889 Μ . Κλαους ( Α . Βερμ . ) 7 . 879 Ντιατσκωφ ( Ρωσια ) 7 . 877 Ρ . Αρυν ( Ρωσια ) 7 . 861 Ζ . Κιρστ ( Α . Βερμ . ) ' 7 . 814 Χ . Γεσσελ ( Α . Βερμ ) 7 . 808 Γαλντε ( Δ . Βερμ . ) 7 . 705 Σ . Τσελκωφ ( Ρωσια ) 7 . 704 . Πραντελ ( Α . Βερμ . ) 7 . 625 Χεντμαρκ ( Σουηδ . ) 7 . 622 Ο . Τραουτμαν ( _Ελβ . ) 7 . 614 Κ _' . Σοκολ ( Ρουμ . ) - Σας δωσαμε , με βασι τα σημερινα _^ _, ρεκορ των αθλητων' _δ-Αου του- κοσμου , μια εικονα των κυριωτερωνυποψηφιων για τα αγωνισματα της Ολυμπιαδας του' Μεξι ' κου . Τυχεροι , δσοι κατορθωσουν . . να . ' - . παρακολουθησουν απο κοντα _τοΙΙΟλυμπιακο πανηγυρι ,- τις συγκλονιστικες φασεις των αγωνισματων , ·τους συναγωνισμους , τα μεγαλα ρεκορ , το _θριαμδο της νικης . Ευτυχως που η συγχρονος τεχν , ικηπροσδος , θα-, επιτρεψη- και στους μη προνομιουχους _^ να παρακολουθησουν απο τηλεορασεως τα κυριωτερα τουλαχιστον στιγμιοτυπα ' της διεξαγωγης ' των αγωνισματων και να -ζησουν _, εστω , και απο _μακρυα _Ι-ην μεγαλη ατμοσφαιρα των . αγωνων . ΤΕΛΟΣ ¦ ¦ _' - · Ο _ΠιΕΡΡΑΚΟΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ : Θα -αεταβη- και . ο _πρωταθλη-~ γ Χρηστος Πιερρακος '·στο Μεξικο , 'Ο ρεκορντμαν του ακοντισμου ·.. δπως -.-ειναι γνωστο ., επαθε σοβαρα εγκαυματα ' στο δεξι νεοι του ·, απο -την ολυμ- _^ , πιακη δαδα . με , αποτελεσμα υ α ' _-αποσχη απο τους . ·βαλκανικους αγωνες . _ Μ . ε τον . τροπο _, αυτο , , ε ' γασε . ΕΠν ευκαιρια να -διακριθη ¦ και ·να -. επιτυγττ ¦ -προκρισι για _Λ την Ολυμπιαδα-, η-, τουλαχιστον : υνα . _καταλαβη ··την τριτη θεσι , που .. ηταν μεσα _ςττις δυνατοτητες του ., ( ο τριτος Γουλ γαρος _Μτιτσεδ ' . _ερριξε- 66 ) 94 ) ¦ Αθλητικος Πνευματικος Ομιλος Λαπηθου Ιδροθη εις Λαπηθον Αθλητικο - πνευματικος Ομιλος υπο τη ν επω ·υμιαν ΑΠΟΛ , σκοπος του οποιου ειναι η καλυψις ενος σημαντικου κενου εις την αθλητι ' κην' και _πνευματικην ζωην _χης Λαπηθου . £ Η _δραστηριοτης _^ χου Ομιλου ουδεμιανσχεσιν εχει προς κομμα : _τικας ¦ ·παραταξεις και ·' εΤναι συμφωνας προς τα _^ _Ελληνοχριατιανικα ιδεωδη . ΤΕΧΝΙΚΑ ¦ ΚΑΒΟΡΒΑΝ 9 ΤΙΚΑ . ΠΡΟΓΛΗΜΑΤΑ ΕΤναι πολυ σημαντικο το γεγονος — και φυσικα καταγραφεται στο ενεργητικο της Ελλαδος — δτι νια πρωτη Φορα Γαλκανικοι Αγωνες διεξηΥθησαν μεσα σε πλαισια τεχνικου εξοπλισμου που ανηκει στο ανωτατο επιπεδο διεθ νων διοργανωσεων στιβου . Οπως γεγονος ειναι δτι _απαυ- - _τειχαι εντατικη « προπονησιςς του προσωπικου στο οποιο ε ' χει ανατεθη η ευθυνη Τ ης λειτουργιας των διαφορων αηνανηματων- με περιορισμο τω ν επεμβασεων προσωπων , που σε πολλες περιπτωσεις δεν . ειχαν και αρμοδιοτητα . 'Απο οργανωτικης , πλευρας υπηρξαν αρκετες αδυναμιες . Εκεινο που προεχει ειναι τα μαθηματα και τα παθηματα απο αυτη την ·. πρωτη « γενικη δοκιμη » να- αποτελεσουν _, τον αξονα νια την αρτια και επιτυχη αντιμετωπισι δλων των οργανωτικων και . τεχνικων προβληματων των - πανευρωπαι κων του 1969 . . ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΦΕΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Οι καλυτερες , εφετεινες επι-, δοσεις ·- του διεθνους . στιβου , _μεγρν . τα τελη Ιουνιου ησαν οι εξης . .-100 μ . Χα . ·ι'ν < :,- Βκρην ,-Ρ . Σμιθ 9 9 ( Παγκ . ρεκορ - ΗΠΑ ) -200 μ Φραιυ . ( Τζαμα-ι Τ . κα ) 20 Ι . 400 α . Τζαιημς ( ΗΠΑ ) 44 9 800 μ . Ανταυς ( Δ . Βερμαν . ) _1 ' 46 1 . 1 . 500 μ Μαιυ ( Δ . Βερμ . ) 3 ' 38 9 . -5 . 000 μ . Γαντου ( Βαλλ . ) ] 3 ' 06 6 . ΜΟ μ . εμπ- , Μακ- Καλλων και Φλαουερες ( _ΗΙΙΑ ) 29 δ' 1 Ο . 000 μ » :.-: Κλαρκ 28 ' 13 3 ·3000 . μ . στηπλ Ναροντι σκυ .. . ( Ρωσ . ) 8 ' 29 6 . _ιυιμος Μπους ( . Αυστραλια ) 2 μ 21 . Μηκος : Μ ' πημαν' ( ΗΠΑ ) . 8 : α 33 » Τριπλουν : _Πουσι ( Φινλ . ) υ 17 μ . Κοντω : Ντ' 'Ανκως ( Βαλλ . ) 5 μ 37 Δισκοβολια : ΣυΧβεστερ ( ΗΠΑ ) 66 μ . 54 ( παγκοσμιο ρεκορ ) . 'Ακοντισιιος . ν _ΛοΟσιτς ( Ρωσ ) 91 μ . 98 ( παγκοσμιο ρεκορ ) . Σφυροβολια : _Μπεγιερ ( Δ . _Βερυ . _ι . 72 . 46 . Δεκαθλον : Αουν ( Ρωσ . ) 7 . 877 . β . Ο Η μεχρι στιγμης βαθμολογια του Αγγλικου πρωταθληματος εχει ως εξης : Αρσεναλ 16—6 14 Ληντς . 16- 6 13 Βουεστ Χαμ 17—7 12 _Σεψφηλντ 13—8 11 Λιβερπουλ 11—7 10 Τσελση 14— 8 9 Εβερτον 11—7 9 * Σαντερλαντ 12—10 9 Ο Επι πεντε αγωνων , πρω τη στον βαθμολογικο πινακα του Βερμανικου Πρωταθληματος ειναι : Μπαγερν 15—2 10 Αλεμανια 13—6 8 Μπραουνσβαιγκ 7—3 8 Βκλαντμπαχ 11—9 7 Νυρεμβεργη 9—8 5 Στουτγκαρδη 8—4 6 ·Κολωνια 3—6 5 ¦ Ντουισμπουργκ 3—6 5 β Ο Βερμανος αθλητης Μυλλερ εσημειωσε εις τον δρομον των' 400 μ . υ τον _εξαιρετον χρονον 46 , 'Επισης ο Ρωσος Τερ _Οδανεσιαν επηδησε 8 . 10 μ . εις αγωνες διεξαχθεντας εις Ουκρανιαν , ο δε Μπεγιερ _ερριξε 71 . 20 μ . στην σφυρα •Η Εθνικη ομας καλαθοσφαιρας προετοιμαζεται με εντατικο ρυθμο εν οψει της . συμμετοχης της' στο προολυμπιακο Τουρνουα . ' Οι αγωνες θα διεξαχθουν στο _Μοντερευ τοθ- Μεξικου απο 26 -Σεπτεμβριου μεχρι ' . 6 Οκτωβριου . Ο Ο Αρης θεσαλλονικης ενικησε την Χιμπερνιαν Μαλτας με 1—0 . Ο δε Παναθηναικος εξηλθε ισοπαλος της Βιουγκοσλαβικης Παρτιζαν . Μονον II _οτο Μεξικο Ενδεκα Ελληνες _πρωταθλητ < χι τοθ στιβου εχουν εξα- σφαλισει μεχοι _^ ' σημερα εισιτη ' ρια για το Μεξικο . Οι αθληται αυτοι ειναι οι ' _Παπανικολαου , _•'Κουσουρας , Γοορος , -Μαγκλαρας , Τσαγκανικας _,-Νικολα'ι'δης ( επι κοντω ) , οι οποιοι _«^ _πιο _:-σαν » τα ολυμπιακα' _δρεα και οι' Αιβαλιωτης , _Ποληττις , . , Λε μονης ,. . Γυλασσης . ¦ οι _οποιοι - κατελαβαν 2 η , 1 η θεσι στα _ανων [ σματα' τρυςυ ' κατα' το'υς Γαλκανικους . Αγ . ωνες . ' · 'Η Μαιρη Ραντ δεν Θα συμμετασκη Η 'Αγγλιδα αθλητρια Μαιρη _Ραντ , ως εδηλωσεν , δεν-- θο _ συμμ ' ετασγη στους . Ολυμπια- _, κους : αγωνες λογω ,. στραμπου- ληγματσς του ποδιου _ _της . ' _^^ γνωστον ,- η Ραντ εχει κερδιση δυο χρυσα ·μεταλλια στου _» _Ολυυπιακους της- · _Ρωαης -και στο Τοκυο . Το « χρυσο κοριτσι * της Αγγλιας , δπως την αποκαλουν , εθεωρειτο το φαβορι των Ολυμπιακων Αγωνων τοθ Μεξικου . Η Ρανχ θα με-Τα 6 η εις Με _£ ικον ως ανταποκριτρια του . Γ . Γ Ο . . . . _Ιυιιιι« ||| Γι | υ | _)| | | _^ _Γ | ΗΓ _''' ' Βια μια καλη επιπλωση επισκεφθητε το εργο- ξ > ' ΗΓβ 8 _^ _ΗΗμΚ _^ _Ι _^ _Ι _μΓ-ΙΙ στασιον και την μεγαλη αιθουσα εκθεσεως % < _Ι' _^ πι Ι 1 _^ . Ι ι Β _* 1 Ι _^ 1 Γ _? 4 _^·° _^ Ρν _^ _νι _ 1 _Σοπαζ _ΒΕελλουριωτισσα . _? _|'ΙιιΙ^^Ν*'ΑφαντιιΜ&ΛΙΡΑ.ι . - ' . ' Κ _ι'Λι- -Β- ··' . ' ·- , _- , < . ¦ . _ II 011 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΙΓΛΙΟΘΗΚΗΣ Μια αποψις του ανακαινισμενου αναγνωστηριου . Η βιβλιοθηκη του Αμερικανικου Κεντρου , που εχει μεινει κλειστη δλο το καλοκαιρι για σκοπους ανακαινισεως _, ξαναρχιζει αυριο τη λειτουργια της . Το παλιο κτηριο στο οποιο στεγαζεται το Αμερικανικο Κεντρο εξακολουθει εξωτερικα να διατηρη τη γνωριμη του οψι . Εσωτερικα δμως , η βιβλιοθηκη εχει παρει νεα . μορφη , συγχρονη . Πλαστικο δαπεδο σε γκρι-μπεζ , απαλους τονους πηρε τη θεση του σκουροχρωμου ξυλινου παρκε και των ανοικτοχρωμων πρασινων χαλιων που επνιγαν τον ηχο των βηματων . Με νεο φωτεινοτερο χρωμα βαφτηκαν οι τοιχοι . Τα βιβλια διαρρυθμιστηκαν σε τροπο που οσοι τα χρησιμοποιουν να μη δυσκολευωνται να βρουν ο , τι θελουν . Πολλα , . μεγαλα _ψω τογραφικα ταμπλω με τοπια απο την Αμερικη τοποθετηθηκαν πανω απο τα ραφια με τα βιβλια . Το συστημα κλιματισμου που υπηρχε και προηγουμενως διατηρει τωρα την ατ . μοσφαιρα δροσερη σε μια αιθουσα τοσο μοντερνα δσο και το συστημα το ιδιο Ενα πραγμα , οπωσδηποτε , δεν αλλαξε . Η εξυπηρετικοτης και η ευγενεια των ανθρωπων — Αμερικανων και Ελληνων — που ειναι υπευθυνοι για τη λειτουργια της βιβλιοθηκης . Παρουσιαζοντας την περασμε νη Πεμπτη στους δημοσιογραφους την ανακαινισμενη αιθουσα ο διευθυντης της Αμερικανικης Υπηρεσιας Πληροφοριων κ . Ρομπερτ Μπενεντικτ ειπε πως κι εφετος η βιβλιοθηκη θα παρουσιαση σειρα μορφωτικων και καλλιτεχνικων εκδηλωσεων , δπως διαλεξεις απο Αμερικανους καθηγητες και αλλους ομιλητες , κινηματογραφικες προβολες , δημοσιες συζητησεις , εκθεσεις κλπ . Η ΓΙΓΛΙΟΘΗΚΗ Η Αμερικανικη βιβλιοθηκη λειτουργει εδω και εξη χρονια , εχει δε τωρα 6 . 500 τομους . Ειναι δανειστικη βιβλιοθηκη . Οποιοσδηποτε κατοικος της Κυπρου μπορει να γινη μελος της , χωρις καμμια οικονομικη επιεαρυνσι , και να χρησιμοποιη το αναγνωστηριο της , να συμβουλευεται το εγκυκλοπαιδικο της τμημα — που με τους τετρακοσιους τομους του ειναι ενα απο τα πιο συγχρονισμενα στην Κυπρο — και να δανειζεται βιβλια και περιοδικα . Εκτος απο τις εκδοσεις στα Αγγλικα , η βιβλιοθηκη διαθετει και αξιολογον αριθμον Ελληνικων και Τουρκικων μεταφρασεων καθως και πολλα περιοδικα γενικου και ειδικου ενδιαφεροντος . Κατα την εξαχρονη ζωη -. ης βιβλιοθηκης , περισσοτεροι απο 12 χιλιαδες Κυπριοι εγιναν μελη της . Αυτη θα ειναι ανοικτη απο αυριο καθημερινα , εκτος Σαββατου και της Κυριακης απο τις 9 το πρωι ως τις 6 το απογευμα και το Σαββατο απο τις 9 το πρωι ως τη 1 μετα το μεσημερι . ΦυχεδεΑικοι πινακες θα εκτεΟουυ εις Κυπρου Η εκθεσις θα _ορνανωθη υπο τοθ 'Αμερικα νικου Κεντρου τον προσεχη Νοεμβριον . Το Αμερικσνικον Κεντρον . το οποιον εχει μετακαλεσει εις την Κυπρον εκλεκτα καλλιτεχνικα συγκροτηματα , ως η Συμφωνικη Ορχηστρα το _0 Λος Αντζελες και αλλες ομαδες κλασσικης και ελαφρας μουσικης , θα συνεχιση και εφετος την προσφοραν τον εις το κυπριακον κοινον με σειραν αμερικανικων καλλιτεχνικων εκδηλωσεων . Μεταξυ των εκδηλωσεων που προγραμματιζονται δια την νεαν περιοδον θα ειναι και μια πρωτοτυπος Εκθεσις Ψυχεδελικων Πινακων , η οποια θα οργανωθη εις το _ξεγοδοχειον Χιλτον απο της 25 ης Νοεμβριου μεχρι της 6 ης Δεκεμβριου . Νεαγικαι . γραφικαι δημιουργιοα , που αποτελουν δειγματα των πλεον συγχρονων τασεων _τΠι αμερικανικης τεχνης , ο ' ι πινακες της Εκθεσεως αποτελουν δργιον χρωματων και αναζητησεων . 'Η 'Εκθεσις θα οργανωθη και εις αλλα κεντρα της Ευρωπης και της Μεσης Ανατολης . Ειναι η πρωτη φορα καθ' ην μια τοιαυτη 'Εκθεσις οργανουται εις Κυπρον πιο-τευετσι δε δτι οι Κυπριοι φιλοτεχνοι θ' απολαυσουν την ευκαιριαν που τους διδεται να γνωρισουν τας πληρεις χρωματος και συναισθηματος δημιουργιας αυτας Η ψυχεδελικη τεχνη . συνηθως συσχετιζεται μ , ε το κινημα των χιππις . 'Εν τουτοις εχει ηδη ασκησει μεγαλην επιδρασιν επι πολλων εφηρμοσμενων τεχνων τοσο ν εις Αμερικην , δσον και εις Ευρωπην . Κατα την διαρκειαν της Εκθεσεως θα γινουν ειδικαι _κινηματογραφικοι προβολοι Η εισοδος εις αυτας , δσον κα _[ εις την _Εκθεσιν θα ειναι ελευθερα . Η Γ 5 _τΙ « Οιπ ? ι _»«·ηΙβ » Το πρωτον προγραμμα της Φθινοπωρινης περιοδου του Αμερικανικου Κεντρου εχει ορισθη δια την Δευτεραν , 23 ην τρεχοντος και ωραν 7 . 10 μ . μ ., δτε ο καθηγητης Νειλ Τζιακο μπυ , _Πρυχανις της Σχολης Διευθυνσεων , του . Πανεπιστημιου της Καλιφορνιας εις Λος Αντζελες θα ομιληση επι του θεματος « Οικονομικος προγραμματισμος , συγκρουσεις μεταξυ των στοχων και επιτευξις πληρους απασχολησεως χωρις τον κινδυνον του πληθωρισμου » . Το προγραμμα τελει υπο την αιγιδα του Αμερικανικου Κεντρου και του Κυπριακου Κεντρου Παραγωγικοτητας , ο Διευθυντης του οποιου , κ . Στελιος θεοχαριδης , θα _εισαγαγη _χον ομιλητηγ . ' Ο Καθηγητης Τζιακομπυ εχει διατελεσει μελος του τριμ ελους οικονομικου _συιαβουλιου παρα τ « Αμερικανω Προεδρω και εξεπροσωπησε την χωραν του εις το _Οικον ° μικον και Κοινωνικον Συμβουλιον των Ηνωμενων Εθνων . Εχει δημοσιευσει πολλας οικονομικας μελετας . Το κοινον καλειται δπως πα ραστη εις _διαλεξη . Εισοδος ελευθερα . Βια να ξεχωριζετε ι :5 Βια να ειστε ωραια ντυμενος ι ¦ «* ι / : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΜΗΡΙ _9 Ν ι Ονασαγορου 4 — Λευκωσια _, ι _[ΙιΒιΙιΠ^ ΙΕΞΑΤΑΞΙΟΣ ΑΒΒΛΙΚΗ . ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΕ _3 Σ ) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡ . 26 — ΛΕΥΚΩΣΙΑ ' ¦ ι Διευθυντης : Κ . ΚΑΡΑΓΙΑΣ : _ΟΙΡ . _ΟΟΜ . _ΑυΜ ( Ι , οηαοη ) Α . _Ο . Γ . Ι . Ρ . Κ . _ΕΟΟΝ 8 ., Τ . Ο ) ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ :- ) 1 ) _α _·€ ·Ε . 2 ) ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ , 3 ) ΞΕΝΑΙ ΒΛΩΣΣΑΙ 4 ) ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ Ν , 5 ) ΒΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ . ) Αι εγγραφαι _συνεχιζονται καθημερινως . Δια εγγραφος και _λοιττας πληροφοριας οι ενδιαφερο- ( ' μενοι δυνανται να απευθυνθουν εις το Βραφειον της Σχολης καθ' εκαστην . _•^•^•¦ ¦ ν ··ν _^·ν-ν ·- _* . ·-ν . > .. _^ .. _^ . _> ..- _» .. _^ . _^ .. _^ ., _^ .. _^ ,. _^ ,, _^ . _>^ , _^ ,, _^ .. _^ ,, _^ , , _^ ι , _ , _^ _,,-,,- . _ . _, _^_ % _/ ΙΤας _οιαψημιοεις οαςειςτην ΒΝΩΜΗΝ ___ _Μ _» ι· -Ι Τ Τ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ Ι _ιΒ[Χι~[Ι'ΕΝΑ ΜΕΡΙΔΙ 0 Ν _*η~ΙΕΙΣΤΗΝξ _5ΧΖμγ^/ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝξ ι _* ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ι ι,ι _^ Τα ωφεληματα των μικτων Συμβολαιων Α- , « ι σφαλειας Ζωης μετ' Επενδυσεων δεν ειναι κατι « υ ' το νεον . Ομως τα χρηματα σας να επενδυωνται _£ ι αποκλειστικως εις την Αμερικανικην * Λ ¦ Γιομηχανιαν _, μονον το Συμβολαιον Ρ . Α . Υ . δ . _, « _5 _ι ( _ΡγοΠΙ—35—^ _οα—δανθ ) της « £ Ι , ΙΙΕ _ΑδδΠΚΑΝΟΕ 00 ΟΒ _ΡΕΝΝδΥΕΥΑΝΙΑ „ _£ ι σας το εξασφαλιζει . » ¦ Το Συμβολαιον Ρ . Α . Υ . δ . προσφερει την σιγου- _^ ι ·ριαν του μεγαλου κερδους και πρωτης ταξεως _§ · _£ ασφαλειαν ζωης που περιλαμβανει περιπλεον _ξ * _ι ευεργετηματα εν περιπτωσει θανατοι » εκ δυστυ- ·* ¦ _£ χηματος η ανικανοτητα χωρις εξτρα α- * β » _σφαλιστρον . · ι Περαν -. ων 93 % των ασφαλιστρων των Συμ- _» β ι » βολαιων Ρ . Α . Υ . δ . επενδυονται εις ειδικως επιλε- _» « ι γμενα Αμερικανικα Χρεωγραφα . Ειναι δε γνω- * 3 _« στον δτι τα αποτελεσματα επενδυσεων _^ εις την * * ι Αμερικανικην 'Αγοραν ειναι κατα πολυ υψηλο- _»[ 5 τερα εκεινων τοθ 'Ηνωμενου Γασιλειου και αλ- * * ι λων Ευρωπαικων χωρων . λ V „ ¦ Ζητησατε πληρεις λεπτομερειας των Συμβο- _* ι λαιων Ρ . Α . Υ . δ . της « ι ξ ΟΡΕ _ΑδδυΚΑΝΟΕ 00 ΟΡ ΡΕΝΝδΥΙ _, νΑΝΙΑ _^ απο τους Βενικους Αντιπροσωπους δια την Κυπρον ξ ΡΕΝΝδΥΙ _, νΑΝΙΑ Α _8800 _ΙΑΤΕΟ ΓΚΟΚΕΚδ , ι Τ . Κ . Π 74—ΛΕΥΚΩΣΙΑ —Τηλ . 65523 . < % '» ι,,> % Αντιπροσωπος _εις 'Αμμοχωστον * ξ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Π . ΒΕΩΡΒΙΑΔΗΣ V , £ Βραφεια : 'Αποστολου Γαρναβα 26 Α , Τηλ . 64894 % 5 η Μαριας Συγκλητικης 40 , Τηλ . 65355 _^ Αμμοχωστος . : * « _γΛΛ _% Λ Γ -ννν , Λ « _ΛΛ _ β νΛν ν Βονεις , ι ιι % Βια Σχολικες Τσαν- V % τες και δεσιμο των Ι ' _^« βιβλιων των παιδιων ι •ι σας αποταθητε στου ι ι _Κι ? ΣΤΕΑ ¦ ι Μ . Αλεξανδρου 23 ξ _ ¦ Λευκωσια . « ι

Τίτλος Θέμα Σελίδα