Η * ρ _€ ιγωδι € ι Ιη _$ Κυπρου και η Ε Α Αη νικη Κυβερ νιι < η _& ΣΕΙΡΑ _ΑΡΦΡ _3 Ν ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΒΑΤΟΥ ΜΑΣ ΑΙ σημερινοι _ιοτορικαι στιγμαι ειναι κρισιμοι . Μια νεα εθνικη συμφορα προδι « γραΦεται δια την μαρτυοι • ιην Κυπρον . 'Η εκτασις της συμφορας δεν ειναι δυνατον ψα υπολογισθη . Ουδεις δυνα ται να αποκλειση την επα ναληφιν της Μικρασιατικης καταστροφης και εις την περιπτωσιν _της Κυπρου , εαν το ε'θνος συσσωμον και ιδιαιτερω ς οι γειριζομενοι σημερον τας τυγας του εθνου ς δεν αφυπνισθουν , εστω και τωρα . Αι συνεπειαι της συμ φορας δεν θα πληξουν βεβαιως μονον την Κυποον . θα . πλ ηξουν ολοκληρον το εθνος . Τα αρθρα αυτα γραφονται με πονον Φυγης , αλλα και με πληρη συνειδησιν των ιστορικων ευθυνων . Ο γραφων πιστευει , οτι υπαρ 3 _τει ακομη ελαγιστος εστω ιι , ρονος . δια να ανακοπη η _^ γαλι νωτος πορεια προ ς τον εθνικον δλεθρον . Ευθυνην φερ & μεν ολοι δια την _δραματικην θεσιν , εις την ο _ιτοιαν απο ετους εγει _περιελθει η Κυπρος . 'Η σωτηρια δμως απο την πλευοαν μονον της Ελληνικης _Κυβερνησεως ειναι δυνατον να _ιτροελθη . Η Κυπριακη Κ υ οερνησις περιεπεσεν εις _ττληρη ανυποληφιαν και εις το εσωτερικον και εις το _εεωτερικον . Ειναι τοσον δεοιμια της _^ αλλοπροσαλλου Και εθνικως ανερματιστου και απαραδεκτου πολιτει ας της . ωστε ουδεις ειναι τοσον αφελης ωστε να εμπιστευε τα ι _ττλεον τα μ ελη της ση-Μ > ερ » νη . ς πολιτικης ηγεσιας της Κυπρου . ' - · Δια τουτο , τα αρθρα μας αυτα ' : απευθυνονται * προς την Ελληνικην Κυβερνησιν . * _Αποβλεπουν εις το να θεσουν αυτην προ των τεραστ ι ων . ευθυνων της εναντι _της Κυπρου και ολοκληρου του _εθνους . _! Η Κυπρος ανηκει εις το Ελληνικον εθνος και η αντιληφις δτι ειναι δυνατον η Κυπρος να ακολουθ η « τη δρομον . ανεξαρτητον της Ελλαδος ειναι τουλαγιστον • ανιστορητος _^ και αφελης . _* Η μοιρα . της Κυπρου ειναι « _ορηκτως συνδεδεαενη με την μοιραν της Ελλαδος . Ειναι _χ Υσως δρι μεια η γλωσ σα , _την οποιαν θα γρησιμο _Ιτοιησωμ εν , αλλα τοιαυτη υ _ττηρξε παντοτε η γλωσσα _της αληθειας . Την αληθειαν θα ει ' πωμεν προς δλας τας ¦ βατευθυνσεις νωρις _τταθο ς και _προκαταληαιιν . Προς την παρουσαν Ελληνικην Κυβερνησιν τρεφουεν τα ιδια αισθηματα τα οποια ετοεΦομεν και εναντι των ιΒροηγουμενων . Δι' _ηυας οι αδηποτε Ελληνικη _Κυβεον _»> σις θεωρειται Μητρικη . Δεν οφειλεται λοιπον εις ελ λειφιν σεβασμου και ευγνω « οσυνης η κριτικη , η καλο _ττιστος και υπευθυνος _κριτι κη , εις την οποιαν θα προ-6 ωμεν . Διοτι σκοπος της κοι • τικης μας δεν ειναι ο _φογ'ος αλλα η εξυπηρετησις των εθνικων _συμφεροντων . Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙ Κ Η ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΝ Το Κυπριακον ποοβληιια ιστορικως αποτελει μιαν _Φαιτιν του θεματος του Αλυτρωτου Ελληνισμου , το ο _ττοιυν _^ απησγολησε τος Ελ Ληνι'κας Κυβερνησεις απο Της _απελευθερωσεως της Ελλαδος εκ του Τουρκικου _ιυγου . Η απελευθερωσις των Ελληνικων εδαφων , τα οποια παοεμενον . μετα το 1832 , υποδουλα εισετι εις τον Τουρκικον ζυγον , υπηρ ξε το _σοβαρωτερον εθνικον προβλημα της νεωτερας εθνικης μας ιστοριας . Η προσπαθεια των Ελευ θερων Ελληνων να επεκτεινουν τα εθνικα συνορα περαν της _γρα-μμης του Αμβρακικου και Παγασητικου _κολττου , ωστε να περιληφθουν εις αυτα δλα τα Ελ ληνικα εδαφη τα εντευθεν και εκειθεν του Αιγαιου υπηρξε διαρκης και γιγαντι αια . _Σπανιωτατα δμως υπηρξεν αυτη καλως _συντο νισμενη , μελετημενη και απηλλαγμενη σοβαρων πολι τικων λαθων . Ο επιπολαιος εθνικος συναισθηματισμος _, η προγειροτης . αλλα και η μικροφυγος διαθεσις των πολιτικων η Υ ετων προς εθνικην δηυοκοπιαν και πα τριδοκαπηλιαν εγαρακτηριζον σγεδον παντοτε την ωρα ι αν και ευγενη προοπαθειαν προς ολοκληρωσιν της εθνικης απελευθερωσεως . Τα λαθη επληρωθησαν υπο του Ελληνικου εθνους δια καταστροφων και θυσιων . εις αιμα και εις γρημα . ανυπολογιστων . - ¦ Το εθνικον προβλημα της Κυπρου επομενως δεν ητο , ως προς την φυσιν του . νε ον και αγνωστον δια την πο λιτικην . ηγεσιαν _της Ελλα δος . Ητο το _αυτο πεοιπου με το εθνικον προβλημα της Κρητης , της Μακεδονιας και της Δωδεκαν ησου . Δια τουτο _ανεμενετο , δτι η πειρα του παρελθοντος θα οπετελει ασφαλη οδηγον δια την πολιτικην ηγεσιαν της Μητρος Πατριδος προς απο Φυγη ν λαθων ολεθριων περι την ανακινησιν και τον γειοισμον του Κυπριακου προ βληματος . _Δυστυγως δμως δγι μονον δεν εδιδαγθημεν εκ του παρελθοντος και δεν απεφυγαμεν τα λαθη του παρελθοντος , αλλα υπερεβα λομεν αυτα κατα πολυ . * * **** Γεβαιως δταν το 1954 α νεκινει η Ελλας δια πρωτην φοραν επισημως το Κυ πριακον ζητημα , ουτε μελε τη ενδελεγης του Κυπρια κου _, ουτε προπαρασκευη και σγεδιον αγωνος υπηργεν . Εθνικος ενθουσιασμος < αι μεγαλη αγαπη δια την Κυπρον υπηογεν αφθονος . ΑνεληΦθη ο αγων δια την Ενωσιν γωρις να καταστρω θη προηγουμενως σαφης τα κτικη προς επιτευξιν της . Ουδεμια σοβαρα _διαΦωτισις της διεθνους κοινης Υνω μης προηγηθη . Η Κυπρια κη πολιτικη ηγεσια _στερου μενη των απαιτουμενων _δι ' ενα τοσον σοβαρον αγωνα ικανοτητων , πεοιωρισθη εις απλη ν _συνθηματολογησαν εις το εσωτερικον κυριως . -Ρ > Λ » σι 3 Λ ΧΜ _ΛυΜΑΧΙΛΟΟ Λ 3 λια | γωγηθη υπο της Ελληνικης Κυβερνησεως _^ η οποια δμως αφησεν αρκετην πρωτο βουλιαν εις αυτην . _'Αποτε λεσμα δλων αυτων υπηρξεν η διαποαξις _σοβαρωτατων λαθων , τα οποια και τον ενωπιον των Ηνωμενων Εθνων αγωνα εναρκοθετουν και βραδυτερον τον εντος της Κυπρου αγωνα της ΕΟΚΑ . Αι συμφωνιαι Ζυριγης — Αονδινου υπηρξαν το επιστεγασμα των πολλαπλων λαθων , τα οποια διεπραγθη σαν εις τον πολιτικον _^ και διπλωματικον τομεα και εκ μερους της Ελληνικης Κυβερνησεως και κυριως εκ με ρους της ευκαμπτου ποο των δυσγερειων Κυπριακης πολιτικης ηγεσιας ' Επεκαλ εσθη σα ν τη ν . « _αδηριτον αναγκην » δια την υ πογραφην των συ μφωνιων Ζυριγης — Αονδινου . Η α Υνοια δμως της Κυπριακης πραγματικοτητος και η ελ λειφις οιασδηποτε διορατικης ικανοτητος και _ουνι η αδηριτος αναγκη ειναι που ωδηγησαν εις την υπογραφη ν των συμφωνιων υπο την μορφην , υπο την οποιαν αυ ται υπεγραΦηοχχν . Κατα την περιοδον , η οποια εμεσσλαβησε μεταξυ της εγκαθιδρυσεως της Κ υ πριακης Δημοκρατιας και των γεγονοτων του Δεκεμβριου του 1963 . η _Ελληνι κη Κυβερνησις επεδειξεν α συγγωρητον αδιαφοριαν δια τα συμβαινοντα εν _Κυποω απο πολιτικης , εθνικης και οικονομικης ακομη αποφεως Ποοσεφερε μεγαλα _γοηιιατι κα ποσα δια την ενισνυσιν της _^ Ελληνικης Παιδειας και αλλων τομεων της Κυπριακης _} ζωης . αλλ' ενεπιστευθη απολυτως την _ττολι _τικην _^ εθνικην , πνευματικην και οικο νομικη ν ζωην της Κυπρου εις γειοας κυριως πρρσωπων απειρων και ανι κανων . προσωπων νεαρων και φιλοδοξ ων , ξενω ν εν πολ λοι ς προς τον Ελληνικον πολιτισμον και ουνι _παντο τε _^ εθνικως ( _ανεπιληπτων . Τουτο ειγεν ως αποτελεσμα να ασκηθη εν Κυπρω μια α νευ _προηγουμενου ανθελλη νικην και ανθενωτικην προ παγανδα . Αι _ευθυναι δια την υπογραφη ν των Συιιφω νιων Ζυριγης — Αονδινου _σκοπιμως εφορτωθησαν εις τους ωμους της Ελληνικης Κυβερνησεως , οι εμμενοντες εις την Ενωσιν _εδιωνθησαν γωρις να _τυνονν _ριν 'ας _ττοοο _/ τασιας η ενισγυσεως εκ μερους της Ελληνικης Κυβερνησεως , επεδιωγθη η δημιουργια _^ Κυπριακης εθνι κης _συνειδησεω-ς και εν γενει η Κυπρος _^ απεμακρυνθ ι _της Ελλαδος δσον ουδεποτε προηγουμενως . Τα μελη της Κυπριακης Κυβερνησεως , λη σμονησαντα την Ελληνικην καταγωΥην των . ρ υδεμιαν ε ' παφην ειγον μετα' της Ελληνικης _^ Κυβερνησεως επι πολιτικων , οικονομικων και αλλων εθνικης σημασιας θε « ατων . - - Τα 13 σημεια . τα οποια υπεβληθησαν υπο του Προε δρου Μοοκα ριου δια την τρο ποποιησιν του . Κυπριακου Συνταγματος , εμελετηθησαν και _κατηρτισθηο-αν εν συνεννοησει μετα της _Αγγλικης Κυβερνησεως και _* ν πληρει αγνοια της Ελληνικης Κυβερνησεως . Τοσον ιιι κραν ση μασι αν απεδιδε ν η Κυπριακη Κυβερνηοτς εις τον παραγοντα Ελλας . ωστε υπεβαλε — σκοπιυως — τα 13 σημεια εις επογην , καθ 5 ην εις την Ελλα- δα επεκειντο εκλογαι και δεν υπηργε μονιμος πολιτι κη Κυβερνησι ς . Την Ελλα δα _ενεθυαηθη η Κυπριακη Κυβερνησι ς . , δταν η κατα _^ στασις ωξυνθη και η απειλη της Τουρκικης εισβολης _εττε _κρεματο επι _της Κυπρου . . Η -Ελλας _απροειδοποιη ' τος και _αηροπαρασκευαστος ανελαβε το 1963 να _« ληρω ση τας συνεπειας τη ς μεν » λομανους πολιτικης _τηι _Κ _^' ποιακης Κυβερνησεως , αλλα και της _επιπολαιοτητος της Ελληνικης Κυβερνησεως , η οποια _εττολιτευθη εναντι · της Κυπρου μεταξυ : του 1959—1963 ως εαν ε _^ _πιστευεν οτι θα ' ητο ποτε δυνατον δια τον Ελληνισμο _^ να _διαγωριση την τυγην του απο την _τυνην της Κυπρου __ και να αδιαφοοηση δια _τας _πολιτικας _ττεριπετειας « υ- _της : , _'Υπο παρομοιας σκεΦεως ισως αν κατευθυνεται και η επι του Κυπριακου _ττολιτικη τηςοτιιμερινης Κυβερνησεως , η οποια παρουσιαζε ται επε ι γο μενη να απαλλα γη του _βραγνα του -Κυπριο * _κου Εθνικου _^ _προβληματος 'Αλλα περι αυτου εις την προσεγη εκδοσιν . , Την επο μενην Κυριακην : _^ Η επι τοΟ Κυπριακου _τΒολιτικη των 'Ελληνι-¦ * ων Κυβερνησεων _« _ιτο Ι - το 1963 _« εγιρΙ _σηνε _* ° ν ' _<·' . _' ·¦ _' : * ' { _£ . · ¦ • _«^ ι * _-ιν . _η- _·^ ' τ-: ' ιι * _Λι-Ε , . · Β _'« Ι- ' ' Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Αφιερωμενο στον εθνικο αγωνιστη Θεμιστοκλη Δερθη Ο θανατος αφινει πληγες και κενα · δυσαναπληρωτα πολλες φορες . Αποτελει , : δμως · μοναχα Το φυσικο τ ελος . Το τερμα της φυσικης ζωης μπορει να σημαινη , ο _^ χι με την μεταφυσικη εννοια , την αφετηρια η _τουλα _^ στον την πηνην εμπνευσεως για δσα η ζωη του θανοντος _εσυμδολιζε . Και ολοκληρη η ζωη και η προσωπικοτητα του αξεχαστου θ . Δερδη 6 _'α αποτελη αιωνιο καθοδηγητικο φως . για δλους μας . _Ιδιαιτερως για τους νεωτερους και μαλιστα στις δυσκολες αυτες μερες που περνα τ ο νησι μα <· ¦ Ειναι δυσκολο να ασχοληθη κανεις σ' ενα συντομο σημειωμα με την πολυπλευρη και συνθετη προσωπικοτητα του . εκλιποντος , © ελρυμε να αφιερωσουμε λιγα λογια , μια και δεν _αφησαγ οι καταχραστες ( η Κυ · δερνηση δια του κ . ΠαΤοοπλου Σταυρου ) της κηδειας τοΟ νεκρου να ακουστη η φωνη μας , _σαγ συμβολικη εκδηλωση της αγαπης και του θαυμασμου μας προς τη μεγαλη μορφη του _οννεττους αγωνιστου της Ελληνικης ιδεας . Υπηρξε πνευμα σπινθηροβολο και με ευρυτητα . Ο κυκλος των ενδιαφεροντων του πολυ πλατυς . Ανησυχος και δημιουργικος . Σαν γιατρος υπηρξεν ιθυνουσα Φυσιογνωμια . ΟΙ αρρωστοι του τον αγαπουσαν αλλα και _αυτος , _^ μεχρι την τελευταια του στιγμη , ουδεποτε τους εγκατελειψε . Η πολιτικη οι ) τ ε το ενδιαφερο του για τους αρρωστους του εμειωσε αλλα ο 0 τε και την ιατρικη του ενημερωση εμποδισε · Δημιουργουσε προσωπικο _ψυχικο δεσμο με τον _αρρωυΤο . Παρα τη ν ενημερωση τ 0 υ σ την ιατρικη διακρινοταν απο πνευμα συνεργασιας και _^ σεβασμου των αποψεων των συναδελφων του . Ιδιαιτερα τους νεωτερους Ιατρου ς και τους εκτιμουσε και τους _αγαττουσε και δταν επρεπε , ιατρικως , _ηξερε οχι μοναχα να τους παραχωρη τ 6 προβαδισμα αλλα και να τους ενθαρρυνη προς την _κατευθυνση αυτη . 'Η _ετταφη μαζυ του ηταν ευχαρστη και εποικοδομητικη ΟΙ φιλοι και γνωστοι του αναζητουσαν τη συντροφια και τη κουβεντα μαζυ του · Τα ανεκδοτα του και ο _ χαρακτηρισμοι του θα παραμεινουν παρομοιωδεις . Τακη Χ . Ευδοκα Στην οχεδον ανυπαρκτη . _^ ολιτικη ζωη στη Κυπρο αφησε τη προσωπικη του σφραγιδα · 'Υ πηρξεν' η υπ' αριθμον ε ' να πολιτικη τφοσωπικοτης . Ακουραστος και ανενδοτος μαχητης των ιδεων του . Φιλελευθερος και δημοκρατικος κατ _« τροπο γνησιο σ' δλες του τις εκδηλωσεις . Παρολον που _εταχθη εναντιον της συμμετοχης στις τελευταιες Προεδρικες « εκλογες » εντουτοις εσεβασθ η την αποφαση της πλειοψηφιας της Συντονιστικης Επιτροπης της Ενωτικης Παραταξεως . Και μδς συμπαρασταθηκε με δλη τη δυναμη της ψυχης τ 0 υ . Τοσο πΡυ την νυκτα της _Παρασκευης της 23 ης Φεβρουαριου , δυο μερες πριν απο τις εκλογες , δτα ν συνεβησαν τα γνωστα εκτροπα των νεαρων τραμπουκων του Μακαριου ( μερικοι των πρωτοστατουντων στα εκτροπα δεν ντραπηκαν και ηρθαν και ατη κηδεια ) ο αλυγι στος _ Δερδης -παρεμεινε μεχρι το τελος περιλουσμενος γιαουρ τια κα ' ι αυγα , προσπαθωντας ταυτοχρονα να μας τονωση στην αντιμετωπιση των εθνικως ασχημοΛ'Ουντων . Αγωνιστηκε υε συνεπεια και _συναισθημα εθνικης ευθυνης . ' Σαν _προσωπικοτητ « με οντοτη- ' τ _« και _περιεχομενο ουδεποτε' _υττεΛ-ψε' * οτο _δελεαο' · τ ης ! _ε £ _ουσΙ _^ ας και της « Αρχης » , Εκει που πολλοι υπεκυπταν και _συνεβιδαζοντο με την εθνικη τους συνειδηση , αυτος εμενε ατρωτος , συνεπης και ανενδοτος στις πολιτικες και εθνικες του πεποιθησεις εστω και αν ειχε να συνεχιση τον αγωνα μονος . Υπηρξεν ο βραχος επανω στον οποιον διαλυθηκαν σε κρισιμες εποχες τα απειλητικα κυματα τ ο 0 κυπριακου κομμουνισμου . Ο _Δερβης ηξερε να εμπνεη και να ψυχωνη τους αγνους αλλα πτοη : μενους ιδεολογους οπαδους του . Πολλοι νεοι επιστημονες και επαγγελματιες , τωρινοι πνευματικοι και εθνικοι ηγετες , διεψυλαξαν τον εθνικο τους προσανατολι . σμο χαρις στο ατσαλινο ηγε _^ κο νευρο , του Δερβη . Η εκ φωνη του και η αλυγιστη μαφωνη του και η _αλυγιστος μαχητικοτητα του αποτελουσαν εκδηλωσεις της αδαμαστης ελληνικης και ηγετικης ψυχης του-Εκει που αλλοι . δειλιουσαν κα ! εταλαντευοντο αυτος _χραβουσε μπροστα και ανοιγε ο δρομο . Εκλεισε στη ψυχη του το μεγαλειο της Ελλαδος και επ ' ι 40 ολοκληρα χρον ια αυτα αγωνιστηκε να σκορπιση -γυρω του __ Δεν ειχε ρωγμες η υφεσεις η ελληνικοτητα της αγωνιστικης προσωπικοτητας οου . Πλημμυρισμενος απο την' ελληνικη αρ- ' χοντια και την κρυσταλλινη ελληνικη ιδεα επεσε ορθιος σαν γνησιος- Ελληνας , ... Αγαπημενε Θεμιστολη Δερδη , ακαματε αγωνιστη : δεν _^ εβανες για μας · Η ψυχη σου , ο ' ι _^ αγωνες σου και το ε ' ργο σου ζουν γ , α μας και ακτινο β ολο _0 ν . Ο φυσικος θανατος σου εκανε την λαμψη τους εντονωτερη . Πολλοι θα συνεχισουμε το δρομο των αγωνων σου . Και συνεχως 6 α __ πολλαπλασιαζομαστε . Τιποτε δε _· γ προκειται να μας πτοηση . Ανενδοτοι και αλυγιστοι θα κρατησουμε τη δαδα Των εθνικων μας πεπρωμενων σαν γνησια , . παιδια . της . : - φυλης _^ _£ _5 · ' _. ' Ο _, _^ ανατος οου θα . _ιιας ει * _αυ ¦ _·' ' _^ _-Υηι' _εμττνευικ _·^ .. · ν : · · » , · . ι ιΚ _^ ΙΙ ι _^ * _^ _£ _^ _ι _*^ α μ ΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ _ι _£ ΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ εγραψαμεν , και εις κυριον αρ Κ θρον ακομα , οτι η Γουλη δεν ετπτελει το εργον της ας _ττραγματικον _εκπροσωπευτικον σωμα του λαοΟ . _Οοακις προκειται περι σοβαρων προβληματων τοΟ τοπου δεν φαινεται οι βουλευται μας να επιδεικνυουν βιασυνην Η ανησυχιαν . οταν δμως προσεγγιζει το τελος της θητειας των , τοτε μετα σπουδης _^ αυτοματως ανανεωνουν ο ' ι Υδ . ιοι την θητειαν των δι' εν ακομη ετος . Υπεδειξαμεν _, τοσον εμεις οσον και αλλαι συναδελφοι και πολιτικα κομματα , την αναγκην πληρους ενημερωσεως του λαου _^ επι του περιεχομενο υ των διεξαγομενων ενδσκυπριακων συνομιλιων . 'Η Κυβερνησις _δ-, μως εξακολουθει να _σιγη εναντι της σοβαρας αυτης ανησυχιας του λαου χωρις να αντιλαμβανεται οτι _διακυβευεται το μελλον του . Εφοσον δμως επιμενει δτι πρεπει « Ι συνομιλιαι να παραμενουν μυστικαι , θα επρεπεν τουλαχιστον οι Υδιοι _οι βουλευται , δεδομενου δτι συναισβανονται την ευθυνην των εναντι του λαου . να ζητησουν να _ττληροφορηθουν επι της πορειας των συνομιλιων λετΒτομερως και διεξοδικως . Θα _ηδυναντο οι βουλευται μ « ς να ζητησουν να ενημερωνονται προ εκαστης συνομιλιας _ιιεταξυ των κ . κ . Κληριδη και Ντενκτας επι του τι διεμειφθη κατα την προηγουμενην συνομιλιαν των και δια του τροπου αυτου να υπαρχη και η εμιμεσος συμμετοχη του λαου . Φυσικα εξυπακουεται δτι οι βουλευται θα δεσμευθουν με το απορρητον , θα τηρουνται δμως πρακτικα . Δια του τροπου αυτου , εστω και αν το η μ ( δημοκρατικον αυτο σωμα — η Γουλη — δεν εΤναι πληρως αντιπροσωπευτικο ν του λαου . θα _υτταρχη καποια οεσμευσις και ελεγχος επι της πορειας και του περιεχομενου των συνομιλιων . Ειμεθα βεβαιοι δτι υπαρχουν εστω και ελα _χιοτοι βουλευται οι οποιοι ανησυχουν και ενδιαφερονται δια το μελλον του τοπου αυτου . _Εερβης , ΡΙΚ και _κυβερνησις ΚΑΙ εις την εκδοσιν μας της παρελθουσης Κυριακης ανεφερθη μεν εις τον τροπον υε τον οποιον το Ρ Ι Κ ανεκοινωσεν τον θανατον του α ειμνηστου εθνικου αγωνιστου Θ . Δεοβη . Και αλλαι συναδελφοι εσγολιασαν με το αυτο _πνευκα την . απρεπη μεταχειρισιν της αγγελιας του θανατου του . _ΑνεΦεοθη ως η τελευταια ειδησις ανευ _ουδενος σχολιου και ως παρατηρει και η εφημερις « Ε θνικη » ( εκφραστικον οργανον του Θ . Δερβη ) εις _σχετι κον σχολιον του κ . 'Αγ . Αι μιλιανιδη , δεν θα επρεπεν νο επακολουθησουν της αγγελιας του θανατου του « δι αφορα φαιδρα ελαφρα ασμα τα » κλπ . _Εμεις εχομεν να _παρατη ρησωμεν δτι δεν ειναι η μο νη ( χπσεπεια η οποια ελαβεν χωραν κατα την κηδειαν του αειμνηστου . Η Κυπρια κη Κυβερνησι ς δια του κ . _Πς . τοοκλου _Σταυρου · _εΕεμεταλλευθη πολιτικως την κη > αιι κ < χ ' * - _* _' _<* του τροπου « υτοΟ . απεκλεισεν να ακου .. * : τ τ ) _οιαδητΒο , τε Φωνη συμφω _νος _αε ., _τας ιδεας δια _τας ο ποιας ο Θεμιστοκλης Δερ-6 ης ηγωνισθη . _Ηκουσθη σθε _ναΒ-ατερα _κιχι . μαχητικη , η ε θνι η _^ νη , ΤΟυ · κ _Βιαννη Ρ _ωσσιδη , αλλα ως _πληροΦο Ρουιιεθα και αυτη εκτος ποο νοααματος . Απεκλεισθ η α , _ττο τους _οαιλητας εκποσσω πος τοΟ ΔΕΚ και οιοσδηποτε αλλος ο οποιος · εσυμβολι _ιεν εντονα τους , εθν ι κους . α _Υωνας του Δεοβη . Δυστυνως . δλα αυτα εγιναν και τη «¦ ονη του κ . _Αιμιλιανιδη , ο οποιος ενεφανισθη , ως εκ * _ττοοσωπων την _οικογενειαν του . Επισης _ενοαεν να πα _οατηοησωμεν . _^ _ναοιν της _ι-«¦ _τοοιας . _^ οτι η κηδεια του _« ερβη θα επρεπεν να ειγεν _Χιν _· 1 0 < υν _> δη _5 ° _^ ' « δαπανη ¦ αλλα υπο της _Δηιαοκοατι-Κ · _£ _ς Ενωσεως , της , οποιας ο « _διος ητο Προεδρος η _αλ-, Λων πολιτικων του φιλων . κ ατοπιν Φυσικα : συνεννοησε _ως « _εταφης γηρας _^ του , , Εαν υπηογεν τροπος να _« κοι _^ θη η Φωνη τ ° 0 _νεκ ηοΟ _«' _, οσα ε ' νιναν κατα τβν κη _δε . αν του © α _$ _& _, _>&* με την _ννοστην _του _δεικτικοττντα δ λους αυτους τους δηθεν « επισημους » που ηλθαν νο τον τιμησουν . Δεν εντραπη ο Υπουργος των Εσωτερικων _αντικρυζων τον νεκρον . γνω _ριζοντας , δτι . προ τριετιας περιπου _τοαμπουκοι της Κ υ βερνησεως επετεθησαν εναν _τιον του Θ . Δερβη διοτι ο ιδιος κατηλθεν εις το πεζοδρομιον δια να πωληση την « Εθνικην » Απεθανεν το εκ λεκτωτερον τεκνον της Κυπρου δια να ακουσθη κατα την κηδειαν του η Φωνη του κ . Λυσσαριδη και του διο ρισμενου Δημαρχου της Λευ κωσιας 'Αλλα πολλα ζητου _ιιεν απο μιαν Κυβερνησιν . η οποια ουτε τους νεκρους ξε οει να σεβεται . Κυβερνησις , Πρωτοκολλον , και κυβερνητικη ζωη ΤΟ ΟΤΙ η Κυπριακη Κυβερνησι ς ουτε επιθυμει ουτε αναγνωριζει την υπαρξιν πολιτικης ζωης εις τον τοπον μας αποδεικνυεται και απο την ελλειφιν αναγνωρι σεως . της τυπικης θεσεως των εκπροσωπων των διαφο ρων κομματων η σωματειων κατα τας διαφορους επιση μους τελετας . Θα επ ρ επεν κατα τας διαφορους _^ επισημους θρησκευτικας η αλλας τελετας να υπαρχη αυστηρως προκαθορισμενη ινα . ο , ποτελη μερος του _πρωτοκολ λου ) θεσι ς δια τος εκπροσωπους των διαφορων _κομιλατων και οργανωσεων Ως εχουν τα πραγματα , τωρα , ειτε περι εθνικης _^ εορτης προκειται ειτε περι κηδειας , οι μονοι οι οποιοι εχουν θεσιν εις τον επισημον χω ρον εινα ι διαφοροι υπουργοι , και τα λοιπα μελη της Κυβερνηοεως . Ολοι οι αλ λοι _ εστω : και εαν εχουν επισημον ιδιοτητα και εκποο σωπουν τμημα του λαου δεν υφιστανται δια την Κυβερνησιν . Μηπως και αυτο απο _τελειι δειγμα της « δημοκρα _τικης » : _αντιληψεως της Κυβερνησεως : Εκτος εαν σκε _πτωνται δ , τι , εφοσον θεωρου μεν την Κυπρον ως δουλοπα ροικιαν _συμπεριωεοωαεθα ο πως _θελωμεν και δεν δινομεν λογαριασμον εις κ « νενα . .. ' Η « διευθετησι < 5 _)> _^ , ι « ΕΝΩ α _*^^ δυσκολ ιαι , ειναι _δυνατον να λεχθη , δτι εις την Κυπρον Φαινεται τωρα να υπαρχη καποια πραγματικη υποσχε σι ς περι προοδου προς μιαν διευθυνσιν » . ανεφερεν εις την ετησιαν εκθεσιν του προς την Βενικην Συνελευσιν των Ηνωμενων Εθνων ο Βενικος Βραμματευς του Οργανισμου Ου Θαντ . Περι « διευθετησεως » , μιας προφανως οιασδηποτε διευθετησεως , ητις αντικατεστη σε την μιαν και μονην λυσιν . ( ωμιλησε _προσφατων και ο Προεδρος Μακαριος . Ουδεις αμφιβαλλει δτι μια καποια διευθετησις ημ πορει ευκολως να εΗευοεθη . Κο : ι ημπορουσε να εξευοεθη και προ ετων . Το Κ υποι ακον δμως δεν ειναι με μιαν « _διευθετησιν » που θα λυθη . αλλα με δικαιαν και εντιμον λυσιν συμφωνον προς τους ποθους και τας επι δι ω ξεις του Ελληνικου πληθυ σμου της Ελληνικης νησου . Και τετοια λυσις ειναι μονον η Ενωσις . Ερασιτεχνης η επαγγελματιας « Επι τινα χρο νον » απεδεχθη ο κ . Κληριδης την προεδριαν της Γουλης . Με πικριαν—εγραφη εις τον τυπον—ο κ . Κληριδης εξεθεσεν δτι , δια λογους αρχης θεωρει επιβεβλημενη ν δι' αυτον υποχρεωσιν να αποσυρθη . Αντιμετωπιζει οικονομικα _προβληυατα , ειπε . Και ειναι εναντιον , του θεσμου του εξ επαγγελματος πολιτικου , ετονισεν . Ημεις πιστευομεν δτι . εαν ποτε παραιτηθη ο . κ . Κληριδης , θα το πραξη δια πολιτικους λογους . Αλλ ' εστω .... Τα οικονομικα του κ . Κληριδη δεν τα κατεγουεν καιτοι , ειναι γεγονος δτι , κατ' αντιθεσιν προς τ ι νας αλλους ανωτερους και ανωτατους Κυβερνητικους υπαλληλους _, δια τους οποιους διετυπωθησαν κατα καιρους Ισχυρισμοι δτι ευρεθησαν αιφνιδιως ιδιοκτητα ι μεγαλων φυτειων εις Μορφου και αλλαχου η κατοχοι κτηματων κειμενων εις περιοχας αι οποιαι θα αξιοποιηθουν τουριστικως . ειναι γεγονος , _επαναλαμβανομεν , δτι , προς τιμην του . ουδεποτε ηκουσθη δι' εκεινον ' _ρτι επλουτισεν αιφνιδιως . ' ¦ ' _* Επ * ' _^ αυτου επομενως _, ουδεν σχολιον . . -., , Ως προς την δικαιολογι αν δμως του κ . Κληοιδη , δτι , θα παραιτηθη διοτι αντιτιθεται εις τον θεσμον του εξ επαγγελματος πολιτικου και δτι αισθανεται υποχρεως να αποχωρησ η επειδη _, _εξηντληθηααν αι αποταμιευσεις , του και θα εξαρταται αποκλειστικω ς . εκ του μισθου του . νομιζομεν δτι αυτη δεν ευσταθει . .. Διοτι , ειτε το θελει ειτε ρχι ο κ . Κληοιδης . εφ' δσον επ' αμοιβη ησκει το ¦ λειτουργημα η το επανγελ · υ . α τοΟ Προεδρου της Γουλης _, ητο επαγγελματιας πολιτικος . Το εαν ειχεν η δεν ειχεν αλλους πορους ζωης ειναι παντελως _ασχετον . η ( Εαν εν τουτοις κριθη ) ο πολιτικος κ . Κληοιδης απο τα πολιτικα εργα του μογον και λησμονηθη το γεγονος δτι ητο εμμισθος , πολ λοι θα συμφωνησουν _, _δτι πρα _^ _Υ-ματι δεν ειναι _τταρα __ ε ρ _^ _σΥτεγνης πολ _ιτΙκος . * Εξ • 66 , _ικιαι τα . το _^ α ισφα _^ _ιματα _. Ε ΠΙΣΤΟΛΑ Τ Το κομμα τοΟ κ . Βιωρκατζη Βια μια ακομη φορα το ΡΙΚ υποτιμησε τη νοημοσυνη _^ λαου _κοιι προκαλεσε αισθηματα αγανακτησης και πικριας σ' οσους ειχαν την ατυχια να ακουσουν σαν κυριωτερη ειδηση της Κυριακης τιου περασε , πως ταχα ο _^ Κ . Βιωρκατζης εισηγηθηκε την ιδρυση κομματος _αγωνιστων , σε στιγμες σκοτεινες και κρισιμες για το μελλο και τη τυχη τοΟ Ελληνικου Κυπριακου λαου . Σχετικα με δτι ειπε ο κ . _Βιωρκατζης θα ηθελα να _υποδα λω μερικα ερωτηματα και παρατηρησεις και επαφιεται στην κριση του καθε αναγνωστη να σχηματιση δικη του γνωμη __ Ο κ . Βιωρκατζης θα ιδρυση κομμα μετα το περας των ενδοκυπριακων συνομιλιων . Βιατι αυτο Ειναι για να στηριχθ _» _- μια νεα Ζυριχη Μηπως το κομμα του θα ειναι τυπου ΕΔΜΛ . Τι θα γινη το « Πατριωτικον Μετωπον » Υπαρχει 6 ε 6 αιως . Μηπως απετυχε Μηπως θελει νο το _ξαναδαφτιση Τι πραττουν τωρα ο ' ι υπο τη καθοδηγησιν του συλλογοι -αγω νιστων Ποιες ειναι ο ' ι _αρχυ-, τους Μηπως τα ιδανικα τω β ρισκονται υπο ναρκωσιν _θι δεχθουν συμβιβασμους και υπι - χωρησεις στο εθνικο μας ζητι μα Ειναι πραγματικοι αγω σται εκεινοι που παρατουν του ' αγωνες και τα ιδανικα των πρ ' ι , το τερμα Ποιες αρχες θα εχη το υπυ ιδρυση κομιμα Μηπως τες αρχες του « Πατριωτικου Μετωπου » , το οποιον δεν ειναι αμετοχον της τραγικης καταστασεως . του εθνικου · μας ζητηματος θα υποστηριξουν το κομμα σας κ . Βιωρκατζη ο ' ι επιτηδειοι , ο ' ι συμφεροντολογοι , οι καιροσκο _ιιοι , οι μουκταραιοι και η δημαρχοι που εσεις τους διωρισατε . Οι « ημετεροι » για υλικα συμφεροντα και θεσουλες . Παντα οι ιδιοι και παντα το ιδιο το μελλο _^ για το κομμα σας — η αποτυχια — τα γεγονοτα μιλουν και η πειρα πρεπει να σας διδαοκη . 'Ο λαος ξυπνησε , ξεθαρρεψε . Κουραστηκε και τωρα δεν κανει τιποτε αλλο παρα να σας ανεχεται . Ακουει _δερεσε τες χωρις εννοια , χωρις βαθος μεγαλοστομες και απραγματοποιητες υποσχεσεις σας — Καταλαβε οτι οι θυσιες του , τα ιδανικα του για τα οποια αγωνιστηκε , εχυ _^ σε το αιμα του , πονεσε , εκλαψε , σταυρωθηκε για να αναστηθη , πηγαν χαμενα . Οσον αφορα το χαρακτηρισμο σας « αμελητεα αντιπολιτευση » ανηκει μαλλον σε εκεινους που αμελησαν τα ιδανικα τους , ξεχασαν ποιοι ειναι , ξεχασαν το πιστευω τους , εχασαν τα προσανατολισμο τους , ποιοι ησαν , γιατι αγωνιστηκαν και τι ¦ πιδιωκουν τωρα . Ο λαος θα ατοδειξη συντομα ποιοι ειναι ο ' ι αμελητεοι και κατι χειροτερο _ααο αμελητεοι . 'Εαν η προσπαθεια σας για ιδρυση νεου κομματος αποτυχη οπως η πειρα και τα γεγονοτα ιποδεικνυι > υν , μη πτοηθητε - προσ ιαθηστε παλι να ξαναφτιαξετε 'ιλλο και αλλο κομμα και για _^ α σας διευκολυνω σας _οπινθυιιζω μερικους τιτλους _ελκυστικους δπως το Φ . Α . Ε ., Π . Ι . Ε :, ¦ _'Λ . Α . Σ . Α . ( για επεξηγηση : υμ 6 ουλευθητε τη Βνωμη ημερομηνιας 30 Ιουνιου 1968 ) . Αυτοδιαθεση — αξιοκρατια — δικαιοσυνη — αληθης δημοκρατια , αυτες ειναι ο ' ι αρχες του ΔΕΚ . Μακραν απο , υλικα και _^ . ροσκοπικα συμφεροντα Αρχες — ιδεες — ιδανικα — ακαταλυτες ηθικες αξιες , που υποσχονται με _δεδαιοτητα το καλυτερο 0 ΟΡΚΟΣ ΟΙΟ ΤΗΝ _ΕΗΟΣΙΗ Αξιοτιμον Συνταξιν εφημεριδος « ΒΝΩΜΗΣ » , ' ι Αξιοτιμοι Κυριοι , ' Ευχαριστω θερμως δια την μεγαλην τιμην να φιλοξενησετε στες στηλες της ' « ΒΝΩΜΗΣ » , ολοκληρο το κειμενο του ' χαιρετισμου μου προς τον νεκρον 'Ηγετη . Δεν ειπα επικηδειον . Ηταν η κραυγη της προσταγης _ιτρος τον _Δερδην ο οποιος επ ' ι δεκαδας ετων εμεινεν αμεταθετος εις την Ενωτικην αξιωσιν ενος ευγενους λαου ως ο Κυπριακος . Ημεις απλως _συνεχιζο' μεν την παραδοσιν της ανανεωσεως του δρκου τον οποιον εδωσαμεν πα νηγυρικως εις το σταδιον της πρωτευουσης την 3 ην Οκτωβριου , του 1948 . Τοτε η πατρις μας εμαχετο δια την επιβιωσιν της . Και δμως ε _ζητησοιμεν την Ενωσιν μαζι της . Ανεσυρα · απο το προσωπικον μου αρχειον , μιαν παλαιαν φωτογραφιαν εις την οποιον _φαινομσ _» υποδεχομενος εις τον ιερον χωρον του ΒΣΠ τον' Μακαριον τον Γ' και τον Μακαριον τον Β ' , τοτε Μητρο πολιτην Κιτιου . Πλαι μου ο Δερ- _' 6 ης , δεξια ο Σωκρατης ΤορναρΙτης _, ακολουθουμενοι οπο τον Πολυ καρπον 'Ιωαννιδην , Ξ . Κουμπαριδην _, Μυλωναν , Μπιστην , κα ' ι τας χιλιαδας των Κυπριων αστων και αγροτων οι οποιοι ουνερρευσαν εις το Σταδιον της πρωτευουσης δια να ανανεωσουν τον ορκον της Ενωσεως . . Δεν υπηρχον μεταξυ μας οι _ετιαγγελματιαι , της σημερον . , Ο δρ κοςδια την 'Ενωσιν , εδοθη απο μικρους και μεγαλους . 'Απο πτω χους και πλουσιους . 'Απο ολοκληρον τον Ελληνικον Κυπριακον λαον . . . . ! ¦ Κα ' ι ημεις δπως κα ' ι χιλιαδες συναγωνιστων μας , σκορπισμενοι εις ολοκληρον την _Κυπρον , ' κρατουμεν σφικτα ως φυλακτον αυτην την ιεραν υποχρεωσιν εις την ενωτικην αξιωσιν . Ειναι κατατεθειμενη εις την ψυχην μας . Αυτος- ο δρκος ειναι ακριβως ο ιδιος κα ' ι τον ανενεωσα μπροοτα στο σεπτο σκηνωμα , του Ηγετου . Η φωνη μου , δπως γραφετε , δεν διεκοπη ουτε εχαμηλωσε , αλλα μερικοι ατιμοι απεκοψαν το συρμα του μικροφωνου . Αθεατοι και ταπεινοι ο ' ι επαγγελματιαι εζητησαν να μην ακουσθη η φωνη του χρεους . Δεν επεριφρονησα τα προγραμματα διοτι εκ χαρακτηρος ουδεποτε δεχομαι το « καταστημενο » και εις την περιπτωσιν της Φανερωμενης , το προγραμμα ητο . δικο μας , διοτι ανηκεν εις ημας , διοτι ο _Δερβης δεν ανηκεν εις τους επαγγελματιας ΤΗτο ο Μεγαλος μας Νεκρος . ' . ' Δεν ειμαι ο μονος ο οποιος κρα τω τον Ιερον δρκον . Υπαρχουν μυ ριαδες Κυπριων ο ' ι οποιοι θα με ακολουθησουν δταν ελΟη η ωρα να πδμεν στο μνημα του Ηγετου και να τον ξυπνησωμεν με την Ιαχην : Δερβη , οι πιστοι στον δρκον ειναι , κοντα σου . 'Η 'Ενωσις επραγματοποιηθη . Με _εκτιμησιν . - _'¦' ¦ ' ΒΙΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΙΔΗ Σ _ΗιΡιΚΙΠΗι ιιΙΜΙυι ΥΠΕΡΟΧΗΣ και δυο ανδρες που συγκροτηθηκε τελευταια _^ στον Καναδα . για την μελετη των γυναικειων προβληματων κατεληξε στο εξης συμπερασμα : Το Μνα τριτον των κυβερνητικων θεσεων πρεπει να καταλαμβανωνται με ισους ορους απο γυναικες . * Η προτασι _, _αυτη βασιζεται στην παρατηρησι ! οτι οι γυναικες προτιμουν τις ειρηνικες λυσεις και διαθετουν πρακτικο πνευμα για τα κοινα προβληματα , αντιθετα απο τους αν · δρες που καταφευγουν κατα κανονα σε βιαιες λυσεις . Μια ειδικη 7 μελης κυβερνητικη επιτροπη απο πεντε γυναικες Η εκτιμησι δμως της γυναικειας εργασιας τουλαχιστον στην Ιταλια , δεν ε _^ ει τα ιδια κριτηρια . Δικαστηριο του Μιλανου υπελογισε σε 2 . 500 λιρετες ( £ 1—15 σελ . ) « μεροκαματο » της νοικοκυρας , _^ που εργαζεται μεσα στο σπιτι απο το πρωι μεχρι το βραδυ . ΕΠΙ ΣΤΟΑι _ΑΙ^ _^ _^ _^ _μμ «—Μ _*^— _——ΟΜ _^ Ι _*^^^^*———1——¦—^—Ι—^—ιΜΓ _^^ Ι _^ -Τιι _, ι _, _» , δυνατον μελλο του λαου μας . Ειναι κομμα που ζητει δ λαος και επιβαλλουν οι κρισιμες ¦ στιγμες η εθνικη αποκατασταση και δσο _ιμεγαλο ας ειναι το _τιμημα-, ΕΝΑ _^ . ΔΑΣΚΑΛΟΣ Λεμεσος , 25 . 9 . 68 Περι μιαν _μελετην του Δρος Κουρου Κυριε Διευθυντα , Γασιζομενος εις τον φιλελευθερισμον της « Βνωμης » επιθυμω δια των στηλων της να _προβω εις συντομους παρατηρησεις επ ' ι δυο αρθρων του Δρος Α . Κουρου δημοσιευθεντων _τιροσφα τως εις την εφημεριδα « Ελευθεριαν » . Τας παρατηρησεις μου ειχον αποστειλει πρωτον εις την αμεσως ενδιαφερομενην εφημεριδα ητις δμως απεφυγε να τας δημοσιευση . ΕΙς το επι των δυο δημοσιευθεντων αρθρων _εισαγωγικον σημειωμα της εφημεριδος ανεΦεροντο και τα κατωθι : « Η μελετη αυτη αποτελει · _συνθεσιν , ως αναφερει δ Δρ Κουρος , των διαφορων αποψεων αι οποιαι διετυπωθησαν και συνεζητηθησαν υπο μετασχοντων εις ' το Διεθνες Συνεδριον επι του Εκπαιδευτικου Προγραμματισμου ... » - ¦ θα ηθελα εν προκειμενω να ερωτησω τον ευπαιδευτον Δρα Α . Κουρον τι εννοει δια της φρα σεως « συνθεσις διαφορων _αποψεων αι οποιαι διετυπωθησαν ... » Διοτι εαν μεν τα δημοσιευ-. θεντα αρθρα αποτελουν _μΡΤΑ Φρασιν εις την Ελλ ηνικην _« συνθεσιν εις την « Ελλ ηνικη -ι των κυριοτερων , διατυ πωΕ σων _^ αποψεων εις το Συνεδ ριον η _ των κυριοτερων πορισματων τουτου τοτε ταυτα - παυουν α Ειναι « ενδιαφερουσα μελετη , 0 ο Δρος Κουρου » , καθ' δτι η πΡαν ματικη εννοια της λεξεως μελ £ τη . ειναι η μεθοδικη _εκθεσις κ « ι αναλυσις η φερουσα την σ Φοα . γιδα της προσωπικης κριτικη , του γραφοντος επι ενος _θεματοο και . ουχι η « σονθεσις διαφο _ροι διατυπωθεισων αποψεων » θα ηθελα να ερωτησω τον Δρα Κουρον : Εαν ο αναλωθει δια την συνθεσιν διαφο ρων δια . τυπωθεισων εις το εκπαιδειπ . κον Συνεδριον αποψεων _χρονοε εχρησιμοποιειτο εις την συνθεσιν αρθρων αναφερομενων _ειι την Εκπαιδευσιν και Προγραα . ματισμον ι της Κυπρου πλαιοιο _^ μενων με τας διαφο ρους διατυ . _πωθεισας- εις το Διεθνε ς Συνεδριον αποψεις ι > εν νομ [ ζει δτι η προσφορα του θα ητο πλεον νηη σιμος και επαινετη ' Ευχαριστων δια την _ψιλοξενιαν Παναγιωτης _Πρυργουριδης _, ' διδασκαλος Λεμεσος , 13 ) 9 ) 1968 . Θ . Δερβης Αγαπητη « Βνωμη » , Θα ηθελα , . απο τις στηλες σου να πω κι ' . εγω δυο λογια -νια τον Θεμιστοκλη Δερδη που -Υασαμε την περασμενη εβδομαδα . ( Προσωπι κα , ημουν φανατικος οπαδος της πολιτικης τ 0 υ γραμμης και _της θεσεως του πανω στο _εθνικο ζητημα . χ αι . Οομουν τις επιτυχιες του και με __ εθλιβαν οι αποτυχιες του . 'Η ζωη του Δερβη ηταν ενας διαρκης αγωνας _μ _^ ς _^ α . παδας να κρατηση το φως της αναμμενο -μεσα ατους ανεμοι / ς και τις θυελλες . .. Η μορφη του ηταν μια . φωτεινη μορφη που δεν 6 α ' σβηση π ° τε απο τις Φυγες των _υγειως _σκεπτοιιενων Ελληνων της Κυπρου . Σας ευγαριστα ? „ . _·· _- _, Α . Α Αγιος Σεργιος , Αμμοχωστος 24 . 9-68 Ανθελληνικη προπαγανδα , Αγαπητη « Βνωμη » , Ειναι γεγονος δτι ο Κυπριακος Ελληνισμος αποτελει απο πολλου _στονον ανθελληνικης προπαγανδας , - με αποτελεσμα Την διαβρωσιν του Εθνικ ° υ φρονηματος . Η . προπαγανδα ασκειται κατα ε'να υεγαλο βαθμο απο τους £ εΛ · οδουλους _κομμουνιστας , ο ' ι οποιοι κατα την τελευταιαν . οκταετια ν επιτυχαν δχι . και λιγα πραγματα . 'Απο την _κομμουνιστικων δμως ποοπαγανδαν μπορει να προΦυλαχθη καθε εθνικοφρων Κυπριος , διοτι ειναι γνωστα . τα λογια των χαι τα « πιστευω » και τα- εργα των , Δεν _μπορει δμως να προΦυλαγθη απο την _ανθελ-¦ ληνι . κην προπαγανδα που εξαπολυει μια . αλλη _υερις του λαου - · που χην αποτελουν ελαχιστοι βεβαια — αλλ ειναι χειροτερη απο εκεινην των κομμουνιστων . Αυτη η μερις των δηθεν εθνικοφρονων , με -επι κεφαλης _μερικας « εθνικοφρονους » εφημεριδας εξακολουθουν : ανενοχλητοι -και με μεθοδικοτητα να χυνουν το _αντεθνικος τον _δι- _ λητηρ , _ρν εις τα < :- φλεβας του Κυπριακου Ελληνισμου . • Ολοι θα αντιλαμβανωνται _βεδαια ' δτι εννοω ' τας εφημεριδας _εκεινας της « δεξιας » _π ° υ με το προσχημα του : _αντιδικτατορικου . ¦ -μενους ' -.. πληττ ° ον τεχνηεντως την - . Ελλαδα .. βαλλον τες κατα της Ελληνικης Κυβερνησεως . Απο αυτην ' ακριβως τη ν προπαγανδα πρεπιι' · να πΡ ° Φυ , λαχθη ο ανυποπτος Κυπριακος ¦ Ελληνισμος - και να διατηρηση βαθεια . μεσα του-Την -Ιδεαν της Ελλαδος 'Συχαριστω διο την . φιλο _£ ενιαν Ελλην Κυπριος μαθητης _'Παφος -9 : 9 . 1968 - Τ Η _« Βνωμη » απαντα 'Κ . ' Βιαννοπουλος _^ Λεμεσος . Αυπουμεθα διοτι η στενοτης > χωρου 'δεν _-εππ-ρ'επει την _δημονσιευσιν _τιης _ψιακρσσκελεστατης _ιπχστολης · -σας , : _Τα πτοιημ ο : το ( : σας ετεθησαν ' . οπο- ιην κρισιν τοΟ _ειδικοΟ _συνερνατου μο : _ς _. _^ ν _4 _^> Α _« 7 _? Λ _Λ'β _?· 3 · _*·| 1 _λ , ··¦· ... _) _ΜΜΚ < _Μρ-Λ _·^» Ι ' _^^ ¦ —¦» *»·· _υ _^ , ¦ _^* 1 _ρτ _.- ¦ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟΥΣ _ΚΥΠΡΙΟΥΣ< % _:-Ν _^ _- _^^ _^ 01 α Υοραζοντες μοτοου ·< λεττες _ΗΟΚΟΑ 8 . 65 _ΚιΙ _> Μ _^ ιΤΜ _^^« 18 Κ _τΛς 15 - _^ _επτεΜβριου μεχρι της 31 Οκτω' _^ _α _^ Γ _^^^^^^ Β _^^ _^^^^^ βριου λαμ β ανουν _αυτοματως _μεροα οτον με * - _^^^^^^^^ _Μ _& 4 · _ΛΗΒΗ | Ρ _^ Υαλ ° δια Υ ωνιο _^ ° Τ 0 ° ° ' ·< ου ΣΑΜΕΡΟ : και οι ' _* Μ _^ _Ψ ' _^^^^^ Β _^^^ ' Μθ _^^^ % 10 ΠρωΤ 0 1 κε Ρ δι ζ ° ντες θα παρουν πισω τα ' _1 Κ _2 / μ _22 γ ' _^ ι _^ _5 _ι _^ Β Μ _^ ευκαιρια να . παρετε Δ Ο ΡΕΑ Ν _^ 10 μοτο - __^ Ι _^ 0 _Ρ _ _^ β « = ε _^ ι _^ _συκλεττες . 'ΧΟΝΤΑ που σας την προσφερει ο __^ υ 5 ! ¦ _ _' ΜΕΒΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΙΚΟΣ . _ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΟΝ στπν ΚΥΠΡΟ — ΑΠΑΣ _ΖΟ _* ΗΣ υ _« ΤΗΛ . 3725 Τ _^ _η _^ _ΟΖ Ι _ΜΕΤΑΠ _^ _ΛΗΤΑΙ : Γ _^ οη ΣιΑ : τ Ν * ' Αταλιωχ _^ ς ,, Λ _^ ρος _ΣτασΙνου 34 , _Τ-ηλ . 74444 5 _ι £ 2 ? ιΑ ι Τ · ι _^ _Ρρ _, _^ Π , _οδσς Κ _^ ριο _^ ου _Μστση 11 , Τηλ 638 _Μ ιπδλλ _^ 5 Τ _^ ι _* ι ωαννο _« . _δδος Ερμου Ζ 6 , _Ττ 3 Ο 57 ' ΛΥΣΗ : : ' Κ _^ _χ _^^^ Β _10 _^ Λεωφ · Μακαρ _™ Β' _™ . _^ . 2325 . Τπς 8 9 δ _Βνωρην ηΙΜΙΙ ι 1 _**^^*** , Μ **** ηι ! Ι' _^* _Μ _* , ' _**^ Ι * Η _^ 1 *' τ * _* _ΓΓ * Π _^ _ΙΙΕ * Π _· 1 ** _Μ Απο _« _Γδο-μαδα « ι * εβδομαδα 23-29 Σεπ _τεμβριου ΤοΟ Χρονικογραφου _, _„_ ιι _^ _μιι ¦¦ _ιιιιΓιτιιιΓΜΙτι—ητηΜ -« Ο ΠΡΑΒΜΑΤΙΚΟ β φτιαχτο θεμα Κληριδη , οι ευ-Γ γλωτχες στην αναιδη , ωμοτητα τους δηλωσεις τβυ εκηροαυη & υ τοδ « _ιιατριωτικου Μετωπου » κ . _Λελλου Δημητριαδη σε τουρκικη εφημεριδα , η οψιμη _εκκλησις του Υπουργου Εσωτερικων κ . Βιωρκατζη για συσπειρωση των Εδνικοφρονων δυναμεων — περι _| του — η εναρξις των « εργασιων » της Γουλης , η δηκτικη απαντηση του Υπουργου Παιδειας στον κ . Λ .. Δημητριαδη , η _αισιοαπαισιοδοξη αναφορα του Ου . © αντ στο Κυπριακο , © ι συνεχιζομενες ταραχες στο Μεξικο κλπ ., κλπ . Πλουσια σε συγκομιδη και αυτη η βδομαδα που κλεινει σημερα . « ν Α μεινη , θα φυγη _, θα ιΡ μεινη για λιγο , θα παραιτηθη σε λιγο , ειναι οικονομικοι οι λογοι , δεν ειναι οικονομικοι , εΒναι πολιτικοι , δεν ειναι πολιτικοι , ειναι προ _σωπικοι _, δεν ειναι προσωπικοι , επικραθη _, συγκινηθηκε , εκλαψε ... Ποιος Μα ο Βλαυκος Κληριδης . Θαυμαστης του Δερδη παρετηρησε : « Τους αποκαλουσε παιδικη χορωδια ο μακαριτης . . Δεν ε'ζησε να τους δη να _εξελισσωνται σε δραματικο θιασο που παρουσιαζει φαρσες » . ΕΝΩΣΙΣ δεν _Μχει καμ μιαν εννοιαν δια τον λαον , Ιδιαιτερως δι * εκεινους οι οποιοι ζουν εις τον εξω κοσμον . Δυνατον να σημαινη τοσον πληρη Ενωσιν η χα λαραν ομοσπονδιαν η να £ χη οιανδηποτε _# αλλην _εννοιαν . Δια τον λογον αυτον δεν επιθυμω να καταληξω εις —Ανοησιες , συντροφε Ντουμπτσεκ . Να δης ποσο θα σου αρεση εκει πανω . συμπερασμα επι της απλης αυτης λεξεως « 'Ενωσις » η επι του θεματος της Ενωσεως » . Ο κοινοβουλευτικος εκπροσωπος του « Πατριωτικου Μετωπου » ειναι εκεινος που εδηλωσε τα ανωτερω σε συνεντευξη του σε Τουρκικη εφημεριδα , φυσικα . Βιατι θελουμε να πιστευουμε δτι , κι αν ο κ . Δημητριαδης δεν ντραπηκε να πη δσα ειπε . οποιαδηποτε Ελληνικη εφημεριδα θα ντρεποταν να τα δημοσιευση απο πρωτο χερι . Η « _'Ενωσις » μια λεξι . . . Τιποτε περισσοτερο . .. Διαφωνει κανεις Τι καταντια αληθεια . « Γ 1 ΗΝ φθινοπωρινη της σοβαροτητα φορεσε η τηλεορασις μας . Τα « ζωντανα » προγραμματα δινουν και παιρνουν . Σημαντικωτερη και πιο αξιολογη η εκπομπη της Τριτης « Σχολιαζοντας την επικαιροτητα » . Αξιεπαινη · η προσπαθεια μα απογοη τευτικη στην εκκινηση της . Ισως εφταιγε το θεμα , ισως η ελλειψις πειρας , ισως ηταν λιγη η ωρα . Παντως δεν ηταν τετοια η συζητηση που να συνεπαρη τον θεατη , να τον κανη να « συμμετασχη » σ' αυτην . Το · θεμα , ο κινδυνος του ψυχρου πολεμου , ηταν καπως αστειο να συζητειται με τοση σοβαροτητα απο τους πολιτες ενος « κρατους » τοσο _μικρου και με κυριολεκτικα ανυπαρκτη επιρροη στον τομεα τουτο — δπως κα ! σε πλειστους αλλους . Μας δοθηκε η εντυπωση πως γινοταν κουβεντα ε'τσι για να γινεται κουβεντα . Ας ελπισουμε πως μελλοντικα θα υπαρξουν ευκαιριες συζητησεως θεματων επικαιροτητος , με πιο αμεσο ενδιαφερο για την Κυπρο . 9 ι 9 ι _® Α Ι | Δεν αντιλαμβανονται τιποτε ! Προ ημερων , κατα τινα συζη τησιν εις τον Οργανισμον Η- νωμενων Εθνων , ηκουσθησαν τα εξης τερατωδη εκ μερους του Σοβιετικου αντιπροσωπου , κ . Μαλικ . « 'Η Σοβιετικη Ενωσις ειναι η -μονη δυναμις , η οποια αντεταχθη παντοτε κατα πασης μορφης αποικιοκρατιας η ιμπεριαλισμου και κατα πασης επεμβασεως εις τας υποθεσεις των κυριαρχων Κρατων » . Εις το σημειον τουτο , ηγερθη ο Γρεττανος αντιπροσωπος , ( λορ δος Καραντον , ο οποιος , με το γνωστον Γρεττανικον φλεγμα , παρετηρησεν εις το _Σοβιετικον συναδελφο του : —Λυτα , που ειπατε , θα τα _ηκουον , ασφαλως , ιμε πολλην ευχαριστησα » εις την Τσεχοσλοβακιαν ! Φυσικα , οι παντες εκαγχασαν δια την δηκτικη ν παρατηρησα » του Γ ρεττανου αντιπροσωπου . * 0 μονος , που δεν εγελασε —¦* διοτι δεν αντεληφθη καν το πειραγμα — ητο δ Μαλικ , ο οποιος ητενιζεν ηπορη μενος τους εν τη _αιθουση αντιπροσωπους ... Διατι Διοτι ειναι αποδεδειγμενον , δτι οι Ρωσοι δεν ξευρουν να γελουν , δηλαδη ε'χουν χασει την αισθησιν του χιουμορ , δπως δεν ε'χουν και την αισθησιν του γελοιου . * Η αληθεια ειναι — γραφει , σχετικως εις Ιταλος ανταποκρι της απο την Μοσχαν — δτι ε ' - χουν κα ! οι Ρωσοι το χιουμορ των , αλλ * ενα χιουμορ , το οποιον μονον ως κυνισμος δυναται να χαρακτηρισθη . 1 Τηλ . 62151 ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 1 ης ΟΚΤΩΓΡΙΟΥ : ΙΛΟΒΙΣΤΙΚΗΣ _(ΕΙβιιιβηΙαΒγ - _ΙηιθΒιτηβοΙιαιθ - _ΗιαΜθΒ ) ι ' ) 38 _ΗΜΜΜΒ _^ Β * Μη _^ Β * Ι _^ _Η _^ Β _(****''* ' * ' * ' _^ _Τ **** ' _*^ Γ ? ' * ' * ' * ' * ' _*''^^ ΗΜΜΜΗν Στενογραφιας Δακτυλογραφιας ι ΑΒΒΛΙΚΩΝ (βιων των _επιηδδωτ ] | Βαλλικων κ . α . ¦ ΙΙΗ 1 Ι » _1 _ΗΙΙΙΙΜ _^ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤιΚΟΝ ΒΡΑΦΕΙΟΝ ] 1 «ταρσος » Ιι Ι § Ι ) Πωλειται _καινουργης πολυκατοικια ευρισκα- §§ § μενη εις Κυκκον διαθετουσα 12 φλατς καθως § Ι και ιδιοκτητον γωρον σταθμευσεως . Τιμη πε- = ριξ των £ 45 . 000 . Δεχομεθα προσφορας _, ι 2 ) Πωλειται χωραφι εκτασεως 14 στρεμματων § εις Λατσια . Πολυ καλη επενδυσις χρηματων . = % Τιμη £ 2 . 400 . Ευκολιες στην πληρωμην . = 1 3 ) Πωλουνται οικοπεδα ευρισκομενα πλησιον |§ του καφενειου Γοτση εις Στροβολον . _Τιιιη § Ι £ 2 . 500 . , , , , | .. 4 ) Πωλουνται οικοπεδα ευρισκομενα παραπλευ- § Γ ρω ς της Αμερικανικης Πρεσβειας . Τιμη £ 7 . § _]| 000 . _Ευκολιες _στην πληρωμην . ι || 1 5 ) Πωλουνται οικοπεδα ευρισκομενα εις απο- = στασιν 650 μ απο το Χιλτον . Τιμη £ 3 . 000 _ § § 6 ) Πωλειται οικοπεδον ευρισκομενον παραπλευ- § ψ , _ρως τοΟ Χιλτον . Λογω του δτι εχει εμβαδον = 14 . 000 τ . π . ειναι καταλληλον δι' ανεγερσιν ( υ πολυκατοικιας ι » ξενοδοχειου . §§ Ι 7 ) Ζητουνται _καινουργεις οικιαι ευρισκομενοι || εις Στροβολον . 'Ακροπολιν , Δασουπολιν . και _^ ρ Αγ . Δομετιον δια λογαριασμον πελατων μας . υ ε 8 ) Ζητουνται προς αμεσον αγοραν οικοπεδα και §| υ χωραφια ευρισκομενα εις Στροβολον . Λακα- § | . ταμιαν . Λατσια και _Αγλαντιιαν . = Ι 9 ) Ζητειται προς αμεσον αγοραν υπο πελατου § μας _κεντρικον οικοπεδον μεγαλων διαστασε- §§ Ε _^ ων ευρισκομενον εν Λευκωσια . § {§ Λια αμεσον εξυπηρετησιν αποτεινεσθε προσωπικως υ Ι Β § | Μεσιτικον Βραφειον « ΤΑΡΣΟΣ » | Αρχ . Μακαριου , Μεγ . Τρ . Κυπρου , Τηλ . 74708 ρ Λιγοι δεν ει ν αι εκειν ° ι οι « πρεσβυτεροι » που απο τα βαθρα της ηλικιας και της πειρας κατακεραυνωνουν με την κρι . τικη τους τους ν εους , Μια κριτικη αμειλικτη ' . Μας καταμαρτυρουν οι « πρεσβυτεροι » : « Οι νεοι της σηιιερον ειναι ανερματιστοι , ασυ ν επεις' οι νεοι των καιρων μας - δεν προσπαθουν η νεολαια μας δεν αναγνωριζει την καθιερωμενη ιεραγικη ταξι στην κοινωνια η αλλου' οι νεΟι . μας δε ν ' ε _/ ου ν αρχας . Το μονον το οποιον τους ενδιαφερει ειναι η καλοπεραση _του · ς το τραγουδι , ο γορος και ο ' ι « εξαλλοσυνες » . Γαρυ το κατηγορητηριο . Εχουμε δμως και μεις ο ' ι νεοι να προβαλουμε το δικο μας αδιασειστο ΚΑΤΗΒΟΡΩ , ενα ΜΕΒΑΛΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ , σαν απαντηση στους πρεσβυτερους . Ναι , κυριοι , ειμαοτε εξαλλοι . Το παραδεχομαστε · Η « εξαλλοσυνη » μας δμως αυτη , δεν ειναι παρα εκδηλωση , εκφραση , του Φυσικου δυναμισμου μας που δεν £ ερει π _« υ να _διογετευθη . Ειναι η ρωμαλεοτητα που μας χαρισε η ηλικια μας κ α ι που δεν ξερει πως να εκδηλωθη . Ειναι ο θησαυρος μας — αν προτιματε — που δε ν ξερουμε πως να τον ξοδευσουμε . • Με την στειρα δμως κριτικη σας εναντιον μας τιποτε το θειικο δεν προσφερετε . Ποιος απο σας . κυριοι με _^ _γαλαι . επεδιωξε συστηματικα και προγραμματισμενα να μας εμπνευση ετσι που η « εξαλλοσυνη » μας να διοχετευθη σε _εΡνα ψηλα και ωραια : Δοκιμασε κανεις και συναντησε την αρνηση μας Υπαρχουν , « δοξα _τφ θεω » και Εκκλησια και Πολιτεια , που © α μπορουσαν , αν πραγματικα μας πονουσαν και ανησυχουσαν σαν κι' εμας τους νεους για το μελλον , θα μπορουσαν , επαναλαμβανουμε να _υας εμπνευσουν σε εργα δημιουργικα , να μας καθοδηγησουν στον ανηφορο που τοσο μδς γοητευει , για να βρεθουμε μια μερα στις απατητες κορφες . Ποτε η Εκκλησια η . η Πολιτεια εσκυψαν να μοις παρηγορησουν στην αγωνια μας , ποτε οι κυριως ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για το μελλον μας εδειξαν κατανοηση : Ποτε πραγματικα κι ' ανυστεροβουλα μας επιασαν απο το χερι κι' εμεις αρνηθηκαμε ν' _ακολουθησουμε Ποτε σεις οι επικριτες μας , μας προβαλατε ι δανικα Ποτε , σεις , ο ' ι πρεσβυτεροι , οποιαδηποτε θεση κι' αν κατεχετε στην κοινωνιπ , ' . παρουσιαστηκατε _ενσαρκωτες ιδανικων Οι . νεοι σημερα ζουμε τα νιατα 1 μας πιο ανετα ισως απ ' δτι τα ζησατε εσεις . Που ειναι δμως τα ιδανικα Π ου ο ' ι ζωντανες προσωπικοτητες — υποδειγματα που θα μδς εμπνευσουν . Που ειναι σημερα οι ηρωες , οι πρ σ γματικοι ηρωες Βυρω μας βλεπουμε ειδωλα συντριμμενα και ξεπεσμο και καταπτωση . Και η συγγρονη τεγνη , τ _( μας εδωσε Πως παρουσιασε τη συγχρονη καινουργια γενια προσπαθουν ν α εκφρασουν τη συγχρονη _καινουργια η γενια στην οθονη , στη λογοτεχνια η στο θεατρο , ζητουν να δωσουν την εικονα μιας αδιαφορης και ανερματιστης γενιας , που δεν πιστευει σε τιποτε κα ' ι για τιποτε σοβαρο δεν ενδιαφερεται » _. Διαμαρτυρομαστε ε _^ ονωτατα για την πλαστογαφηση της Αληθειας , για την παραποιηση της πραγματικοτητας ., Το παραπονο μας το μεγαλο παραπονο της νεας γε ν ιας εχει βαση την ΕΒΚΑΤΑΛΗΨΗ μας απ' δλους . Μια εγκαταληψη ενεργητικη και παθητικη . Εγκαταληψη απο επισημους και ανεπισημους , απο οργανισμους και ατομα . Δεν ειμαστε αμεριμνοι Αντιθετα απ' δτι πιστευεται , οι νεοι οι σημερινοι ειμαστε _« ολι-Υωτερον αμεριμνοι και περισσοτερον δραματικοι οιασδηποτε αλλης εποχης » . Τα ερωτηματα ε'χουν πληθυνει γυρω μας και μεσα μας . Πολλα , παρα πολλα προβληματα μας βασανιζουν . ** 'Η πραγματικοτητα δεν μας ΒκονοπςιεΒ . και δεν εχει στοιχεια που να' μας εμπνεουν . . ' . ' ¦ · * * * ' Η εναγωνια ψυχολογια της εποχης μας εινα , και δικη μας . * * * Το αισθημα του κενου , του ασκοπου και του αβεβαιοι / ειναι δσο κι' η σκια μας συντροφος μας . Α Κανεις ¦ δεν μας παρεχει μια θετικη διεξοδο για' ν α χρησιμοποιησουμε την δραστηριοτητα μας . Λ Η συνεπεια , η συμφεροντολογικη διαθεση και η ελλειψη αγωνιστικου πνευματος που βλεπουμε ατους μεγαλους . μας _εκαιαν , να μη πιστευουμε πια _οΛι μας λενε η με επιφυλαξη « αι σκεπτικισμο ν' ακουμε τ α λογια τους Λ Τιποτε το . δικο μας δεν εχομε εκτος απο τον πληττομενο διαρκως ενθουσιασμο μας και την - δοκιμαζομενη πιστη μας πως με την αναζητηση και τον αγωνα . 6 α πλασουμε κι _' εμεις ιδανικα ζωης γερα . . Μας χαρακτηρισαν « δυναμικην ορδην ωραιων βαρβαρων υπο αφομοιωσιν » . Δεχομαστε τον παραξεν ο μα ρεαλιστικο χαρακτηρισμο . Τον τονιζουμε Υια να καμουμε τους υπευθυνους μεγαλους να σκεφβουν . Και να συναγαγουν _συμπερασαατα εκεινοι , που συστηματικα _κας επικρινουν χωρις - να μας προσφερουν τα ζωντα να υποδειγματα που ποβουν να γι ν ουμε . ΝΙΚΟΣ ΓΑΣΙΛΕΙΟΥ α » β _& 9 ββ » « Οι νεοι τωρα , _γυριζουν εις την αγοραν και τα 6 α . λανεια . ( λουτρα ) ,, εχουν _ κακους . τροπους , δεν σηκωνονται απο τας δεσεις των οταν -πλησιαζουν οι _πρεσβυτεροι συμπεριφερονται αθλιως προς τους γονεις των , επισκεπτονται ορχηστριδας , _αυδαδιαζουν εις τον πατερα των και λοιδορουν δια την ηλικιαν του , ειναι λαιμαργοι , αρ . παζουν εις το τραπεζι _^ ο , τι © ρε _3 η μπροστα των , γελουν στριγγλιζοντας και βαζουν το ενα ποδι επανω εις τβ αλλο ... » _ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ νΜ _ΗΓΓ Β *** ΓΝΙ _^ ¦ _ΙιΙιιιΙ _—^ _μ _^ _^ _Μ _^ ΙΛΙ . _υΙΜΜ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΓΟΙ '¦ _ι _·^ _' _*·« , _» , _*****^ _β _* _β , * _βΓΗΚ » ΜιΕΛυΓ Μια συνηθεια που μπορει να _καταποΛεμηθη ευκολα στην αρχη της . Να καπνιζη κανεις η να μη καπνιζη Μεγαλη συζητησι . Και σημαντικη για δλους , για καπνιστες και καπνοβιομηχανους , 'ιιδω θα απομονωσουμε μια πτυχη της , που ομως ειναι η σημαντικοτερη απο δλες : το καπνισμα και οι _εψηδοι . Ενας ειδικος θα _οωση ωρισμενες αποτελεσματικες συμβουλες στους γονεις που αντιμετωπιζουν αυτο το προ & λημα σχετικα με τα παιδια τους : © Μη λετε : « Δεν πρεπει να _καπνιζης » . Αυτο μπορει να _^ _ροκαλεση φανερη αντιδρασι η κρυφο καπνισμα . © Μη επαφιεσθε στους δασκαλους η στα μεσα δημοσιυτητος του Κρατους . Αν το παιδι οας σας σεβεται — πραγμα που ου , _ιδαινει _^ συχνοτερα απ' δσο πιστευουμε — μπορειτε να το επηρεασετε δσο κανενας αλλος . Φ Το παραδειγμα ειναι ο καλυτερος τροπος . Κοψτε το καπνισμα αν μπορητε . Αν δεν . μπορητε _, παραδεχθητε την αδυνα _,. ια σας και _βεβαιωστε με σταθεροτητα το ποσο θα προτιμουσατε ια μη το ειχατε αρχισει . Μιλατε με αγωνια για την επιδρασι του καπνισματος στην υγεια σας . 9 θυμιστε στους νεαρους , οτι πολλα απο τα ειδωλα τους - ποδοσφαιριστες , ηθοποιοι , τραγουδιστες — δεν καπνιζουν-Ο Πεστε του δτι αν θεωρη το καπνισμα _ενδειξι ανδρισμου ισως αυτο φανερωνη καποιο αισθημα κατωτεροτητος . Πολλοι _^ ξαιρετικα ανδροπρεπεις τυποι λενε οτι χρειαζεται ισχυροτερος χαρακτηρας για να αποφυγης το καπνισμα παρα για να το αοχισης . • Τονιστε στην κορη σας δτι η μυρωδια του καπνου στα μαλλια και την αναπνοη της και η κιτρινιλα στα δοντια κλλ στα δαχτυλα ζημιωνει τη θηλυκοτητα της . Και οτι εφ' δσον οι ανδρες θεωρουν το καπνισμα ενδειξη ανδρισμου αυτο δεν μπορει να ειναι ενδειξι θηλυκοτητος . Ο Μη μιλατε σε σχολικο επιπεδο , σαν να διδασκετε ενα αδαη . Πιθανως ο κυριωτερος λογος που τα παιδια αρχιζουν να καπνιςουν ειναι γιατι θεωρουν το καπνισμα συμβολο ωριμοτητος . _^ θελουν _^ να νοιωθουν « ωριμοι » , συνεπως μια συζητησι επι _ισοις οροις ειναι το ιδεωδες τους . Αισθανομενοι δτι γινονται αποδεκτοι ως ενηλικες , δεν θα θελησουν να δωσουν αποδειξεις δτι ειναι . ο * Σεδασθ ? ι τε τη νοημοσυνη τους . Φανητε ε ' τοιμος να _παοαδεχθητε - ιδιαιτερα αν εσεις δεν καπνιζετε — δτι πολλοι αξιολογοι ανθρωποι ειναι καπνιστες . Εξηγηστε δτι οι περισσοτεροι _ακΑ αυτους απεκτησαν τη συνηθεια προτου να ξερουν τους κινδυνους . • Πολλοι καπνιστες παραδεχονται δτι θα ηθελαν να μπορουσαν να κοψουν το καπνισμα . Πεστε στο παιδι σας να ανακαλυψι το γιατι . _, _ . * . Η θετικη προσε _γγισι ειναι καλυτερη απο την αρνητικα _, _ενθαρρυνετε τα ενδιαφε ροντα τους για τα σπορ και τα εποικοδομητικα χομπυ . Τα σπορ θελουν φυσικη- ευρωστια , η οποια δεν ευνοειται απο . το καπνισμα . Τα _χο . μπυ θελουν χρηματα και συγ · κεντρωοι , παραγοντες που το ' τσιγαρο τους παραβλαπτει . • _ΡΡοσψερετε . μια . _επιβραδευσι . . Πεστε στο . παιδι σας δτι δ * οενθ · αρχιση να καπνιζη ως την εικοστη πρωτη επετειο των γενεθλιων του , θα του δωρησετε ενα ποσον ισο με το ποσο που εξοικονομηθηκε με την αποφυγη , του . καπνισματος . Αρχιστε απα τα ι _« χρονια του παιδιου , δταν . θα _δγαλη _το Βυμνασιο και υπολογιστε 10 τσιγα ρα την ημερα . Οταν θα ¦ _κλειοη τα 21 χρονια το « το _παωι σας θα παρη ' ενα αρκετα σεβαστο ποσο . 'Αλλα ουσιαστικο : θα εχη κερδισει κατι πσλυτιμωτερο : την υγεια .. , · Βιατι καπνιζουν οι ενηλικες Βια διαφορους λογους : για < _οοη 9 εια στην . _αυτοσυγκεντρωσι . για ξεκουρασι , γ _* α να χαρουν τον καπνο — δλοι : αυτοι οι λογοι ισχυουν μονο αφου το καπνισμα -εχε * γινει συνηθεια . . <* _-.... « - . Εγγραφητε ουνδρομηται εις την ΒΝΩΜΗΝ Μ ιΙΙΙΜιι _, Α _μτ _ΑΙ _^ _^ _βΓΜα - _ΙΗλ . _^ _ΜΓΓΓ _^ _Α -IV- Η _^ Μ _| . . • ΠΙ % ] _Β1 _Ρ^ _ρΒιΙ _% _^§ _Ε^ _%# _Η*^^ β Προβληματα , ερωτηματα , διαβασμα και παλι διαβασμα . Η εικονα της εποχης . Καπως πελαγωμενος δειχνει ο νεαρος της _φωτογρφιας μας . Τι να γινη Οι διακοπες δεν ειναι τωρα παρα αναμνησι και προσδοκια μαζι . _^ __ ι-ι -.. _ . _βΠΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΒΟΜΟ Ι _™ ι _£ Γ 5 « Γ » _ΜΚΗ _^^ Μια ΣΕΛΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ στο ΘΕΜΑΤΑ που ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ την ΒΥΝΑΙΚΑ των ΚΑΙΡΩΝ μας . „ : Η _εξωσπιτικη , επαγγελματικη _δραστηριοτης των συζυγων δεν αποτελει απαραιτητως αρνητικο στοιχειο για την οικο γενειακπ αρμονια . Οταν δμως , συνοδευεται απο την μανια του κερδους και της συνεχους αυξησεως των εσοδων , τοτε επιδρα διαλυτικα στον γαμο . Ποσες _Φορεο η εργασια αποτελει κινδυνο για την συ ζυγικη αρμονια Ο αντρας που ειναι τελειως απορροφημενος απ' την _καρριεοα του ιι η γυναικα που εξαντλειται _στιο δουλειες του νοικοκυριου η ακομη η γυναικα που Θελει να εργαζε ται ε ' ξω απο το σπιτι και ο συζυγος _τηο αντιδρα , ειναι ζητηματα που συχνα φερνουν ε ' να γαμο στο _νειλος της _καταστροφ-ης . Τετοιοι γαμοι μπορουν . αραγε να σωθουν : ΟΙ ειδικοι , ο κοινωνιολογος , ο ψυχολογος καθηγητης , ¦ ο δικηγορος και ο ιερωμενος θα _μας βοηθησουν σημερα θα εε _^ _ετασευμε ε ' να απο τα προβληματα που απειλουν συχνα την συζυγικη αρμονια . Το προβλημα δηλαδη της εργασιας . _Οταγ _εργαζωνται και οι δυο συζυγοι , πραγμα που _συμ-Και _' -ει σημερα πλεον πολυ συχνα _, τα οικονομικα της οικογενειας ει ν αι πολυ καλυτερα και συγχρονως η δλη καταστασις μεσα στο σπιτι μπορει να _ιι ν αι πολυ ευχαριστη και _ικονοποιητικη . Ο καθενας τους εχει μια ζωη πληρη , γεματη _ατο προσπαθειες και κοπους , αλλα κα ' ι ικανοποιησεις , που ο υ--βαλλουν στο να Ι σορροπουν καλυτερα οι μεταξυ τους σχεοε ς . Συμβαινει δμως συχνα , _ει Τ ε ο -ε ' νσς ειτε και οι δυο συζυγοι , να _φθανουν , στα ακρα .-, _θυσιαζατε πραγματα σημαντικα — διο- · οπες-που θα μπορουσαν να περασουν μαζι , λιγη οικογενε : υχη γαληνη , μερικα βραουα που » α τα ζησουν ησυχα σ το _ο-ιιτι τους . Παρασυρονται δη- _λοη απ' την φρενιτιδα της οικονομικης η της _κοινωνικης _προω 6 ησεως και παραμεριζουν _ο-α τα αλλα . Πολλοι ανθρωποι σημερα κινδυνευουν να μετατ ρεψου ν την εργασια και Τ α κερδη σε αυτοσκοπο και δχι οε μεσα για καποιον αλλον σκοπο . Κι' δμως για την γαληνη κ · α _[ την _αρμογια μιας _οικογενειας , καθως και Υια την καλη ανατροφη των παιδιων _, ει _^ αι απολυτως απαραιτητο να ιιην .. _· ¦ ανατρεπωντ αι κ « τα τον ροπον αυτον οι αξιες · Οταν δμως σημειωθουν τετοιες ανωμαλιες , με τι τροπο _ι'α μπορουσε κανεις να Τις απαλειψη Στο ερωτημα αυ Τ ο Οα επιχειρησουμε να δωσουμε % ιιο ικανοποιητικη _απαντησι με _την _^ βοηθεια των παραπανω ειδικων _, βα χρησιμοποιησουμε Χ α ρακτηριστικες επιστολες δυο Υυναικων . Φυσικα γενικευσεις _^ εν μπορου ν να γινουν και _Καμμια κρισι που αφορα μια _ειδ'κη περιπτωσι δεν βα πρεπει να αντιμετωπιοθη σαν γενικος κανονας . 'Η καθε ατομικη _ιιεριπτωσ ι κα _( το καθε προβλ ημα απαιτει πολλη κατανοησι ¦ και κοινο νοΟ , καθως κ _« ι την ι αηιμετωπισι δλων μαζι των _συνβ ηχων της ζ ωης του καθε 1 ζευγ 0 ος . , Οι γνωμες δμως και γενικα ι η _αγαλυσι που κανουν οι _ειδι- _« ο | Κ 0 Βθηγητ < ι {) 6 _α . _βοηθηση ι _^ ους αναγνωστες να εξετασουν _ιιε περισσοτερη ηρεμια και να _«• _Μβαθυνουν καλυτερα οτο α _το-Κικο _τους προβλημα-Πρωτη- περιπτωσι : 'Ο αντρας μου ειναι _μαν'ακος με τη δουλεια τ ου ! . « Ενμαι ν οικοκυρα και δεν _εργαζομαι εξω απ' το σπιτι . Οταν παντρευτηκαμε ε ' μαστε πραγματι γεματοι ενθουσιασμο , εναν ενθουσιασμο , που δμως -εσβησε και _φαθηκε . Θα προσπαθησω να ανακεφαλαιωσω τους διαφορους λογους που μας εφεραν ως εδω . Μολονο τ ι περασαμε με τον αντρα μου στιγμες μεγαλης οικονομικης δυσκολιας και τις ξεπερασαμε με αμοιβαια κατανοησι και αισιοδοξια , μολονοτι εξακολουθω να εχω για τ ον αντρα μου μεγαλη εκτιμησι , μλονοτι τα ριφοκινδυνεψα δλα για το ν γαμο αυ τον , συνειδητοποιω σημερα δτι κατι μας χωριζει και οι δρομοι μας συνεχιζονται ξεχωριστοι . Εξηγουμαι : Αλλο τε , δλες τις ωρες που οι δουλεια του του αφην ε ελευθερες , βρισκομαστε μαζι · Μετα γεννηθηκαν τα παιδια μας , ειναι τρια και ολα πολυ ομορφα , θαυμασια παιδια Ετσι . ο καθενας μας βρεθηκε συνεπαρμενος σε μια διαφορετικη δινη που τον απορροφα απολυτως . Εγω στο σπιτι εχω τοση δουλεια , ωστε εξαντλουμαι τελειως και σωματικα και ψυχικα . Ζω σαν σκλαβα , χωρις αλλα ενδιαφεροντα · και η μια μου μερα ειναι τοσο , ιδια με την αλλη , ωστε αηδιαζω πλεον και το σπιτι και τα παιδια . Καταντησα να μην ε ν διαφερωμαι πια ουτε καν για την ομορφια και την _εμψανισι μου . Απ' την δικη του μερια ο αντρας μου ειναι απασχολημενος παρα πολυ με την δουλεια του , κανει μια θαυμασια καρριερα και σιγα - σιγα φαι ν ' εται να αποξενωνεται απ' την οικογενεια τ ου και να δημιουργη μια ζωη αποκλειστικα δικη τ _« υ · Δεν βλεπομαστε π _* α καθολου και νομιζω δτι δεν συνειδητοποιει καν σε τι ασχημο σημειο εγει φθασει ο γαμος μας . Εχει γινει μανιακος με τη δουλεια του . Συνεχεια στο επομενο . Συμβαινει συχνα , ο ενας απο τους συζυγους να παοα- · μεριζη ολα τα αλλα απορροφημενος απο την καρριερα του . Θυσιαζει τοτε πραγματα ση-μαντικα , δπως η οικογενειακη γαληνη , τα ιησυχα βραδυα στο σπιτι και η συζυγικη αρμονια . Ενα νοστιμο σουετερ με φαντα . ζι σχεδια σε πρασινους και καφε τονους . Φοριεται _τταν _» απο ενα ασπρο 6 _οαμ 6 «« ερο πουκαμισο κτχι £ ιν « ι οτι _πρεττει γι _αυναν την εποχη . Μ£ ΙΙ > τ £ ι $ 0 _& ΟΚ _@ £ ιτε € Οι γυναικες ειναι π _· α ωριμες να δεχθουν την ανεσι που προσφερει τ ο παντελονι και εκτος απο το γσυηκ - εντ και τις εκδρομες , να το καθιερωσοι / ν και να το φορεσουν σαν κα ° ημερινο ρουχο , μεσα στην πολι . Εξ αλλου , εκπροσωπει και το πνευμα της εποχης μας και ειναι δ , τι χρειαζεται για οσες δεν ειναι πλεον 20 χρονων , δεν μπορουν να φορεσουν μινι - φουστες και θελουν να ει ' α ι | μοντερνες » , δηλωσε προσφατα ο Υβ Σαιν - Λωραν Την γνωμη του νεαρου αλλα δυναυικ _^ υ αυτου δημιο- _'ργου συμμεριζονται οι περισσοτεροι μαιτρ , ακομη και η πιο συντηρητικη Σανελ . Ετσι εξηγειται και η μεγαλη φετεινη πα ν _τελονοπαραγωγη- Την ιδεα αυτη σεκονταρουν και οι κατασκευασται ε τοιμων ενδυματων που _απευΕυνο · ται στο ευρυ κοινο και _ετοιμαςονν κατα χιλιαδες ανσαμπλ με _παντελονια ειδικα για την παλι . Το φετεινο δμως παντελονι κατασκευασμενο απο ζερσευ , 6 ελ ° υδα , φα νελλες , θηλυκοποιειται περισσοτερο απο τ { ς διαφορες λεπτομερεις που το συνσδευου ν : Τις μακρυες το- _ινικ , τις ζωνες ( δερματινες η απο αλυσιδα ) , τις _γαρνιτουρες απο γουνες . τ _[ ς μακρυες εσαρπες . Στη φωτογραφια μας παντελονι δημιουργια της Μινα Ριτσι . Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ : ΤΗΣ ΚΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜ . ΔΕΡΓΗ Πως απεκλεισθησαν ΔΕΚ — Ενωτικοι απα της συμμετοχης εις την κηδειαν . ·— Ηευθυνη της Κυβερνησεως και ο ρολος του κ . Αχ . Αιμιλιανιδη . « Πολιτικη εκμεταλλευσις της κηδειας του Θεμιστοκλη Δερδη δεν πρεπει ουτε και θα επιτρατιη να γινη » . Τουτο επανειλημμενως ετονισαν ο ' ι _αναλαδοντες τα της διοργανωσεως της , δημοσια δαπα νη , γενομενης κηδειας τοο μ . Δερδη , το προπαρελθον Σαδδατον . Αλλ * ως συνηθως , εφ' δσον επροκειτο περι της Κυβερνησεως και των ανθρωπων της _^ δ κανων τον οποιον εθετον αια τους αλλους — οι οποιοι και δεν τον εχρειαζοντο — δεν ισχυε δια τους ιδιους . « Προς θεου _, σεδασθητε τον νεκρον , Μη εκμεταλλευθητε την περιστασιν δια να καμετε πολιτικην προπαγανδαν » ειπον εις φιλους , συναγωνιστας και ομοιδεατας του Δερδη , ο ' ι οποιοι εξεδηλωσαν την επιθυμιαν να αποτισουν υοτατον φορον τιμης εις αυτον , ομιλουντες κατα την κηδειαν του . Και πως καλυτερον θα εξεδηλουτο , κατα τους οργανωτας , ο προσηκων σεδασμος προς τον Δερδην . παρα δια του αποκλεισμου της συμμετοχης παντος ατομου η οργανωσεως που θα υπηρχε _φοδος να ωμιλουν ενωπιον του επινοητου της θεωριας του « εφικτου » περι απαρασαλαυτου « ευκταιου » . Δια του αποκλεισμου ετιμηθησαν δεδαιως πρωτοι και καλυτεροι το Δη μοκρατικον Εθνικον Κομμα και η ηγεσια του . Ουτε εις τον Προεδρον του Κομματος ουτε εις τον Βενικον Βραμματεα αυ του ουτε εις _οιονδηποτε αλλο εκπροσωπον του επετρεψεν ο _αναλαδων την οργανωσιν της κηδειας υπουργος παρα τω Προ εδρω κ . Πατροκλος Σταυρου να ομιλησουν κατα την κηδειαν . Εις την προοπαθειαν δε αυτην της κυδερνησεως να απαλειφθη παν ευρεθη δυστυχως συνεργος της εθνικον χρωμα εκ της κηδειας και βοηθος , αγνωστον διατι , ο εμφανισθεις ως εκπροσωπων την οικογενειαν του νεκρου κ . Αχιλλευς ΑΙμιλιανιδης . ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Το απογευμα της Παρασκευης , ημερας θανατου του Δερδη , ο Επαρχιακος Βραμματευς του ΔΕΚ Λευκωσιας κ . Α . Ζεμενιδης ηλθε τηλεφωνικως εις επαφην μετα του κ . Πατροκλου Σταυρου και ανεφερεν εις αυτον δτι το κομμα προετιθετο να συμμετασχη εις την κηδειαν δια καταθεσεως _~ στεφανου και εκφωνησεως επικηδειου υπο εκπρο σωπου του . Ο κ . Σταυρου απηντησεν οτι δεν θα ηδυνατο να αρνηθη συμμετοχην του ΔΕΚ εις την κηδειαν καιτοι « δεν θα επρεπε , κατα την προσωπικην του γνωμην , να γινη πολιτικη εκμεταλλευσις του θανατου του Δερδη » . Ο Επαρχιακος Βραμματευς _διεδεδαιωσε τον κ . Σταυρου δτι , ουδεμιαν τοιαυτην προθεσιν ειχε το ΔΕΚ , αλλα τουναντιον διεφαινετο τοιαυτη προσπαθεια εκ μερους της Κυβερνησεως . « Απλως θελομεν να συμπεριληφθη επισημως η συμμετοχη μας εις την κηδειαν » . ετονισεν ο κ . Ζεμενιδης . « Οπωσδηποτε , ο κ . Σταυρου παρεκαλεσε τον Επαρχιακον Βραμματεα να συνεννοηθη σχετικως μετα του φερομενου ως εκπροσωπου της οικογενειας Δερδη κ . * Αχ . Αιμιλιανιδη και να τον ειδοποιηση εαν και ο τελευταιος οδτος ενεκρινε την συμμετοχην του ΔΕΚ . 'Απο τηλεφωνου , ο κ . ΑΙμιλιανιδης ενεκρινε την συμμετοχη ν του ΔΕΚ , υπο την προυποθεσιν δτι ομιλητης δεν θα ητο δ Προεδρος αυτου κ . Τ . Ευδοκας . θα ητο καλυτερον , ειπε , επειδη ο κ , Ευδοκας υπηρξεν ανθυποψηφιος του Μακαριου εις τας εκλογας και επειδη ο Μακαριος θα παριστατο εις την κηδειαν , ο εκπροσωπος του Κομματος να Τιτο αλλος απο τον κ . Ευδοκα . Ανεφερθη το ονομα του Βενικου Βραμματεως δικηγορου κ . Π . Πετριδη , αλλα και δι * αυτον ειχεν επιφυλαξεις δ κ , Αιμιλινιδης , « δια να μη ειναι εντονη η παρουσια του ΔΕΚ » . _« ΕΙς το κομμα σας εχετε πολλους Ιατρους » , ειπε . « θα ητο καλυτερον εφ * δσον και ο μ . Δερβης ητο Ιατρος να εκπροσω-¦ πηθητε υπο ενος ιατρου » _. _Ανεγερθησαν μερικα ονοματα Ιατρων - μελων του Κομματος και & κ . _Αιμιλιανιδης συνεφωνησε δια τον κ . Κωσταν Δημητριου , Ακολουθως , ο κ . Ζεμενιδης προσεπαθησε να ελθη εις επαφην μετα του κ . Πατροκλου Σταυρου δια να τον πληροφορηση περι της τελικης εγκρισεως του κ . Αιμιλιανιδη δια τον ιατρον κ . Κ . Δημητριου . Την πρωτην φοραν που ετηλεφωνησε του ελεχθη δτι ο κ . Σταυρου ητο με τον Προεδρον . Οταν ετηλεφωνησε μετ' ολιγον , ο κ . Σταυρου ειχεν φυγει απο το Προεδρικον . Τελικως , ο Επαρχιακος Βραμ ματευς ετηλεφωνησεν εις την οικιαν του κ . Σταυρου και τον επληροφορησε περι της συγκατα θεσεως του κ . Αιμιλιανιδη . Ο κ . Σταυρου απηντησεν αμεσως , δχι , ειχεν τηλεφωνησει και ο ιδιος εις τον κ . ΑΙμιλιανιδην , ο οποιος του ειπεν δτι δεν ενεκρινε την συμμετοχην του ΔΕΚ εις την κηδειαν . Εις την εκφρασιν της αποριας του κ . Ζεμενιδη ο κ . Σταυρου παρετηρησεν : « Εν πασει περιπτωσει , κυριε , το προ γραμμα θα μεινη ως εχει . Δεν ειναι ορθον να ζητατε πολιτικην εκμεταλλευσιν της περιστασεως και το παραμυθι να τελειωση εδω » . Αφου διωρθωσε , « η ιστορια να τελειωση εδω » εκλεισε το τηλεφωνον . Γραδυτερον , εκπροσωποι του ΔΕΚ επε κοινωνησαν μετα του κ . Αιμιλιανιδη δια να μαθουν τι ακριδως _συνεδαινε , Ο κ . Αιμιλιανιδης ειπεν δτι δεν ηδυνατο εκεινος να επιτρεψη η να μη επιτρεψη την συμμετοχην , δτι οι ομιληται ησαν ηδη αρκετοι κλπ . Ο ιατρος κ . Κ . Δημητριου , οστις ευρισκετο μετα του κ . Αιαιλιανιδη . συνεΦωνπσε ιιετα του κ . Ευδοκα να εκπροσωπηση το κομμα εις την κηδειαν εκφωνων συντομον επικηδειον . Παρ' δλα ταυτα , την τελευταιαν στιγμην , ο κ . Δημητριου δεν ηδυνηθη να ειπη τον επικηδειον , τον στεφανον δε του Κομματος κατεθεσεν ο Βενικος Βραμματευς κ . _Πετριδης . ΜΑΤΑ Ι ΩΣ ΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ Παραλληλως οι αρμοδιοι εματαιωσαν και τον επικηδειον λογον τον οποιον θα εξεφωνη α καθηγητης κ . Φωτης Παπαφωτης . Εις την γηραν Δερδη ελεχθη δτι _οδτος απουσιαζεν εις Παφον . 'Εκ μερους της Δημοκρατικης Ενωσεως και του Παγκυπριου Συνδεσμου Αγωνιστων θα ωμιλει ο οδοντιατρος κ Αν . δρεας Λαμπρου , Ουτε αυτος ω . μιλησε _. Τιθεται δε το ερωτημα : Τι εμεσολαβησε μετα την επισκεψιν του κ . Πατροκλου Σταυρου εις την οικιαν του αειμνηστου Δερ δη κατα την _12 ην _μεσονυκτιον της Παρασκευης ωστε να μ « . ταιωθη και αυτη η ομιλια Ειναι γνωστον δτι ο _Δερδης απεχθανετο την υποκρισιαν Και ειναι _δεδαιον δτι ο ιδιος θα εξ . ωργιζετο εαν ητο δυνατον να ιδη την κηδειαν του _μεταδαλλο . μενην __ εις ευκαιριαν εκδηλωσε . ως της πλεον αηδιαστικης υποκρισιας . Ειναι γνωστον δτι η Υηρο . ' Δερδη αντιληφθεισα την προσ . παθειαν η οποια εγινετο _ττοος πολιτικην εκμεταλλευσιν της υποθεσεως προς οφελος της Κυβερνησεως παρετηρησε μετα πι . κριας : Μα εαν δεν ομιλησουν εις την κηδειαν του οι δικοι του ανθρωποι , οι συναγωνισται και ομοιδεαται του , ποιοι θα _ομιλησουν « Αρμοδιος » της απηντη . σεν δτι ητο πολυ ταραγμενη δια να ασχοληται με αυτα ! ΑΠΕΤΥΧΕ Τοιουτοτροπως , οι κυβερνωντες , με μικροπρεπειαν και μικροψυχιαν , ημποδισαν την τελεσιν της κηδειας κατα τροπον πρεποντα και ανταξιον του ανδρος . Δεν επε τυχον δμως να εμποδισουν τον αυθορμητως και με συγκινητικους λογους εθνικης εξαρσεως αποχαιρετισαντα τον νεκρον κ . Βιαννη ν ¦ Ρωσσιδην απο του να εκφραση τα ειλικρινη αισθηματα των ειλικρινως πενθουντων . 'Η κυβερνητικη « παιδικη χορωδια » και ο μαεστρος της ως και ετεροκλιτοι σολιστες οι μονιμως συμπραττοντες μετα της χορωδιας , δεν απεφυγον εν τελει να ακουσουν να τους διδεται κατα προσωπον η _διαδεδαιωσις δτι ο αγων δια την Ενωσιν θα συνεχισθη , οπωσδηποτε , μεχρι τελους . 'Η ψυχη του Δερδη θα αναγαλιασε . .. _Ρ _^ ιι » _ιιΜι »» _φι » ιΜ _» . _· » ΗιιΜι |||) ι | , | _Ιιι | ιι _,, ιι , _ητπτ'ΓΤΙΓΙπη ιβ _*^^ ι ® Μ™ * Ηι υ ΛΝΕΥ ΔΑΣ Μ 0 Τ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ Τετρακυλινδρος μηχανη στο _εμπρος μερος . Κυλινδρισμος 1197 κ . ε . Ισχυς ιππων 65 ο Ταχυτης 160 χιλιομετρα την ωρα . Αμαξωμα αυτοφερομενο 4 Ουρων . _Δισκοφρενα και στους τεσσερις τροχους , _Κινησις στους εμπροσθιους τροχους που εχουν ανεξαρτητη αναρτησι ,. Το _κιδωτιον ταχυτητων ειναι τελειως συγχρονισμενο . Καταναλωσις _Οενζινης 220 χιλιομετρα το δοχειον . Φορολογησιμοι ιπποι 8 . Το γερο ειναι _σφραγισμενον μ' εγγυησιν δυο ετων . _ψει / _βυιι _Τβ _& _ηβοονφς ΒΕΩΡΒΙΟΣ Χ. _ΑΒΚΑΘΙΑΡΗΣ Διανομεις : ννΙησ 8 ΜοιοΒ _ΙΛ < _1 · . 7 1—3 Ηλεκτρικης ΤΗΛ . _04439 , _'Λμμοχωστος — Κυπρος . ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Λεωφ . Στασινου 34- 35 , Τηλ . 74444 , Λεωφ . ΒριΟα Διγενη 60 Τηλ . 72122 , ΛΕΜΕΣΟΣ : Λεωφ . Μακαριου Ι _Ιι , Τηλ . 72133 ΠΑΦΟΣ : Θερμοπυλων 12—14 , Τηλ . 2474 . | * _τΗ ! _ΓαΓ'αΜΚ _3 _Μ'ΗΓη'ΜΒ _0 _'ηηΗτκι ! ηαΜη Ι Ανακοινωσις ι Η Γασιλικη _Πρεσδεια της Ελλαδος θεωρει α-1 ναγκαιον να υπομνηση το 1 περιεχομενον ηδη δημοι σιευθεισης ανακοινωσεως Ι της , συμφωνως προς το οποιον θα προσελθουν εις το εν τω καταστηματι αυτης συσταθησομενον εκλογικον τμημα , ινα ψηφισουν κατα το δημοψηφισμα , της 29 ης Σεπτεμβριου 1968 , ουχι απαντες οι Ελληνες υπηκοοι , αλλα εν Κυπρω ευρισκομενοι μονον οι εν διατεταγμενη υπηρεσια Ελληνες στρατιωτικοι και δημοσιοι υπαλληλοι , ως και τα μετ ' αυτων συνοικουντα μελη των οικογενειων των . 1 _^ Τας _Λαφημιαεις _ασς εις την ΒΝΩΜΗΝ ——¦ Ο _Δυροκροιιικοδ Σ Ο & Ι € 1 Λ ι ο ρ 6 8 ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟ || Του συνεργατη ρας ι ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ [Γ' ΜΕΡΟΣ Τιθεται ομως το _εοωτη μα : Πως θα παμε στο Σο σιαλισμο _ 'Ο Σοσιαλισμος αντιτιθεται στην βια « αι θελει την πειθω και την _δπΜοκοατικην μ εταβαση στην _σοσιαλιστικην κοι νωνια . Αντιτιθεται στον Κομμουνισμο , για τον οποιον η επανασταση και η βια ειναι το μεσον για την επιτυχια του σκοπου . 'Ο Σοσιαλισμος _πιστεοει δτι η επαναστατικη βια αο Υιιει να υπογωρη μπροστα στη μεταρρυθμιση . Πιστευ € ι στην Δημοκρατια και την 'Ελευθερια γι' αυτο αλλωστε λεγεται και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΟΣ ΙΑ _ΛΒΣΜΟΣ . Στην _στοοφην αυτην συνετελεσαν πολλοι λογοι : α ) Η κοινωνικη ανυφωση των εργαζομενων _τα _£ ε ον . β ) 'Η οργανωση των _εο _Υατικων κινηματων . γ ) Η κοινωνικη πολιτι κη των δημοκρατικων χωρων . 'Η πειθω και η δη α ι ουργικη εργασια ( η δια του προφορικου και _γρα πτου λογου διαδοση των αρχων μας ) ειναι αρκετες για να _ποαγματοποιη σουν την κοινωνικην _μεταο ρυθμιση . Η κοινωνικη επανασταση δεν χρειαζεται βια διοτι θα Φεοη αλλη βια και ο Σοσιαλισμος δεν ειναι συνδυασμενος νε την _δικτατοριαν . αλλα με την δημοκρατια και τον ανθρωπισμο . Ε _ττισης στην _εποχτι μας κα τ «> τε _συγγιζουμε καθε μια προσπαθεια _κοινωνικηο με _ταρρυθμισεως σαν δηθεν προερχομενη απο τον κομ _ιμουνισμο . Θεωοουμεν σκο _ττιμο να συγκρινουμε τα δυο αυτα συστηματα στα _Οτιιι'εια που Φαινεται δτι συναντωνται και στα σηιιεια που διαφωνουν . Και σε μεν το οικονομικο θεμα ο Σοσιαλισμος και ο Κου _ιιουνισμος συμφωνουν στην « ρνηση τοΟ Καπιταλισμου . 'Ο Καπιταλιμος προαγει μεν την ελευθερια , δημιουρ γει δμως την κοινωνικη ανισοτητα συνεπεια της οποιας ειναι η εκμεταλλευ ση ανθρωπου απο ανθρωπον . Και οι δυο _υποστηοι ζουν την εθνικοποιηση της μεγαλης _βιομηγοτνιας . Ενω δμως ο κομμουνσμος αρνειται πληρως το δι και ωμα της ατομικης _Ιδιοκτη σιας ο Σοσιαλισμος υποστηριζει την μικρη αγροτικη και ιδιωτικη επιγειρηση και υποστηριζει την δικαιη κατανομη του εισοδηματος , πραγμα που δεν εφαρμοζεται στον κομμουνισμο . Στο πολιτικο θεμα ο Κομμουνισμος ειναι αντιδημοκρατικος και _ανελευθερος , επιδιωκει την δικτατορια του Κομματος και καταληγει συνη θως σε προσωπικη δικτα τορια . Ο Σοσιαλισμος πιστευει στην δημοκρατια _, θεωρει την ελευθερια υπερ _τατο ανθρωπινο αγαθο και γι * αυτο σεβεται την ατο μικη και πολιτικη ελευθε ρια . Η ελευθερια δμως για να ειναι καθολικο _αγα θο δεν μπορει να ειναι απε ριοριστη . αλλα σγετικη . Δεν μπορουμε να ασκου με το δικαιωμα _τηο ελευθεριας μας για να βλαπτουμε την ελευθερια και τα δικαιωματα του πλησιον μας . 'Ο κομμουνισμος πιστευ ει στη βια ενω ο Σοσιαλι _σμος πιστευει , στην δια δη μοκρατικων και ειρηνικων μ εσων μεταρρυθμιση . Ο κομμουνισμος δεν εΤναι απλως ενα οικονομικο κοινωνικο συστημα , αλλα μια κοσμοθεωρια βασισμε νη στον υλισμο . 'Ο Σοσια λισμος ειναι βασισμενος στην ελευθεοη σκεψη . Στο εθνικο θεμα ο Κομ μουνισμος ως δογμα , οονειται την Πατριδα και δε-Υεται μονον το Διεθνισμο , την ανθρωποτητα η οποια ενσαρκοΟται στη Ρωσικη Πατριδα . Ο κομμουνισμος σαν κομμα στερει ται εθνικης αυτονομιας . Ο Σοσιαλισμος αγαπα την πατριδα και πιστευει πως αυτη ειναι μεγαλο η θικο αγαθο και το καλυτε ρο κλιμα δπου στο γονιμο _εδαΦος ο πολιτισμος και η προοδος μπορουν να ανθισουν _, ταυτογοονα δμως υποστηριζει την συνεργασια των λαων με Ισοτιμια . Στο ζητημα της θρησκειας ο Σοσιαλισμος κατογυοωνει το δικαιωμα του πολι του να πιστευη στην θοησκειαν της αρεσκειας του ενω ο Κομμουνισμος δγι μονον το απαγορευει αλλα και το _επισημον _κοοπος _καταπολει'α καθε ειδος θοη σκειας και δι _^ _Εαγει εντονο ν ποοπανανδαν αθε' ι ' - σμου . Δεν ειναι Φυσικα δυνατο να αναπτυγθη εν λεπτο μ ερεια το τοσον σοβαρο και πολυπλοκο κοινωνικο προ βλημα . Ενα _ποαγμα ποε πει να αντιληφθουμε : δτι . αν θελουμε ενα καινουργιο κοσμο δεν θα ε'λθη μονος του να _υας βοη . _Ενουαε καθηκον να καταρτισθουμε και να _λεγουχε _συστηυατι κα και με π ι στ ι ν τις αρχες μας για το _φτια £ ιυο της νεας κοινωνιας . Μονο ετσι θα α £ ιοποιη 9 · η και το _αιχα των αδελφων ιιας που Υυθηκε για να οιζωση η ε λευθεοια που ειναι και αυ τη _επεκταση των ανθοωπι νων δικαιωματων . Πολλοι απο _εμαυ εΥουν την εσφαλμενην εντυπωση πως τα κοινωνικα συστημα τα ειναι μονο για τις εργαζομενες λα · ι · κες ταξεις . Στην πραγματικοτητα δμως η κοινωνικη _μεταορυθ μηση αγκαλιαζει δλα τα κοινωνικα στρωματα . Εργατες _, υπαλληλοι , αγροτες και μικροαστοι _μικροεπαγ _γελματιες . _καταστημοτταρ γες . βιοτεχνες . γενικα φτωχομεσαιοι εργαζομενοι διανοουμενοι , επ ιστημονες πρεπει να ενωθουν για να μπορεσουν να κτυπησουν την κοινωνικην αδικια και να θεμελιωσουν ενα κοσμο ευτυχισμενο και ειρηνικο . Ενα πραγμα δμως δεν μπορει να _λειτουργηση δταν οι ανθρωποι που το εφαρμοζουν δεν ειναι ηθικα και πνευματικα ωριμοι . Βι' αυτο και μια παροιμια λεγει : « Ο ανθρωπος που πειθεται παρα την θεληση του . ουτε τη γνωμη αλλα ζει ουτε την κεφαλη του » . Οταν δεν αλλα £ η η καρδια και ο εσωτερικος μας κοσμος και δεν ανελθουμε σε ενα ανωτερο ηθικο και πνευματικο επιπεδο , αυτο που θα _επιτυγουμε . ειναι απλως να _αλλαιουμε _μορ φη της εκμεταλλευσεως . Ο αγωνας θα αογιση λοιπον _ποωτα απο τον εαυτο μας και η _κυριωτερη μας προσπαθεια ποεπει να ειναι : Να γινουμε πρω τα ανθρωποι . Πως θα το ε πιτυχουμε αυτο , δεν ειναι θεμα της _σημεοινηο μας διαφωτισεως . επεξηγησεις Στο προηγουμενο _αοθοο αναφερθηκαμε και στον _Φεουδαργισμο . Φεουδαογισμος . Αυτο η τα ν το πολιτικο—κοι νων ι κο συστημα που επικρατου σε στην Ευοωπη κατα τους μεσους γρονους και το οποιον αργισε να καταργει ται στις αοχες των νεων γρονων . Δηλαδη ο Φεουδαο γισμος κατα ργ ειται δταν η Ευρωπη αργιζει να μορ _φωνεται _^ με τα _συγγραιμματα των αργαιων Ελληνων συγγραφεων , να αφυπνιζεται και να ανακαλα . _τττη τις . νεες Υωρες . _Σιαθ μος στην πορεια αυτη ει , ναι η Βαλλικη επανασταση ( 1789 α . Χ . ) _μετη ν οποια ρ υσ ι αστ ι κα καταογειτα ι η Φεουδαρχια κα _^ αργιζει ο αστισμος ( το αστικον καθεστως ) . Με δυο λογια Φεουδαο _γισμος ηταν το συστημα στο οποιον λιγοι αρχοντες γαιοκτημονες κατειναν πλησιον του πυργου τους τεραστιες εκτασεις γης , Στα κτηματα αυτα _εογαζοντο σγεδον σαν δουλοι εκατονταδες ανθρωποι με τις οικογενειες των αε _αο ναδικον ανταλλαγμα τον « επισυσιον _αοτον » . Ο Φε ουδαοΥισμος ειΥεν _απολυτον δικαιωμα πανω στους δουλοπαροικους κατα τον Υδιον τροπον που εινεν πα νω στα κτηματα τους . 'Η ζωη και το μελλον τους βρι σκοταν στα γεοια του Φεουδαργη ( αφεντη τους ) . Με το ςυπνημα της Ευρωπης και τα ταξιδια στον νεον κοσμο ( _ανακαΧιω ' , ς 'Αμερικης το 1492 μ . Χ . ) _, οι δουλοπαροικοι Φευγουν απο τα κτηματα γινονται ναυτικοι . _εινπο-ροι . τεγνιτες ειδικευμενοι και κατοικουν στις πολεις . Οσον πληθυνονται και δσον μορφωνονται περισσο _τερον . οργανωνονται και απαιτουν να _κατοΥυρωσουν τα δικαια τους με αποκορυφωμα την Βαλλικην Επανασταση . Καταργουν την φεουδαογιαν και την δικτατοριαν του Γασιλεα . καταγραφουν σε Συνταγμα τα δικαιωματα του πο _λιτου . καταργουν τους κοα τικους οικονομικους φραγμους και ετσι ιδρυουν το αστικον καθεστως . Τουτο _εςελισσομενον καταληγει τελικα στον καπιταλισμο . Δ _9 ΣΤΕ το αυτοκινητο σας , στα πιο πεπειραμενα χερια . 'Η καλη λειτουργια του , μας ενδιαφερει περισσοτερο απ' δ , τι ενδιαφερει εσας . ΙΚΕΚΚΟΣ ΒΚΑΡΑΖ ) _^¦ Λημνου 5 , Τηλ . 2517 ' Αμμοχωστος _^ _^ ι _ΙΙ _& εξοπλισμενο γκαραζ Ισιωματα - Βιο γιατιοματα _^ Α _^ . _1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ _ΑυΤΟΤυΝΕΓ -. _^^^ Μ 1 για μετρημα τιμονιου για ελεγχο μηχανης · 7 _&^& υ νια _^ υγι „ _^ _^ _, _^^ ν _'α Ελεγχο . ηλεκτρικων ΚΕΚΚΟΣ ΗΛ 1 ΑΔΗ _? Μολις _παρελαθαμεν τον τελειοτερον 'Ηλεκτρονικον Αμερικανικον _Εξεταστην μηχανων . _Ηπαλλ αγητε σπαταλης χρονου και χρηματων . ι ¦ η ζ ΟΙΚΟΒΕΝΕΙΑΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ _^ Ι· «δορυφορος » ! ΟΔΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΑΡ . 2 — ΤΗΛ . 72010 ι Ε- Ι· | νι _^ ι · ΣΕΡΓΙΡΟΝΤΑΙ : Κλεφτικο , ψησταρια , κουπες , · £ α σαλατες ολων των ειδων . Γ Γ _ · ΑΝΑΛΑΜΓΑΝΟΝΤΑΙ : Δειπνα , παρτυ δια . < γενεθλια , γαμους , _εαπτισεις κλπ , 2 » ¦ ' . '·? Ι · ΑΒΝΑ ΥΛΙΚΑ , ΑΜΕΜΠΙ ΟΣ _ΕΞΥΠΗΡΕ- < » ΤΗΣΙΣ . ι : . ¦ . · ι ι _» _* ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΗΜΕΡΟΝ % ι « 3- _~> η _εβδομαδιαια ΕΦΗΜΕΡΙΣ , ι 5 ι *» ε « « _βΛ _* ¦ ι- _—~—— ¦—— ι * . _3 _Φ * Θα σας καταπληξη . « ¦ ¦ ¦ _« ¦ »«* - ¦ - ¦¦¦¦ _¦¦¦ ¦¦ ...-..-...-. .- .... > ¦ »¦¦ . * , >' _ « ΕΡΑΣΤΑΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΑΣ » αυστηρως ακαταλληλον Τολμηρο σε ολογυμνη ζωντανια ... Υπεροχο σε δραματικες αποκορυφωσεις .. Ενα ηδονικο σφιχταγκαλιασμα της διψασμενης σαρκας και του ανικανοποιητου _ττο θου δπως ξερουν να τον ζησουν . Πρωταγωνιστουν : ο _μεγαλυτερος εραστης τικ οθονης ΡΟΣ ΣΑΝΟ ΜΠΡΑΤΣΙ και η _ττιο προκλητικη σεξοβομβα του _κινηματογρα φου ΑΝΙΕΣ ΣΠΑΑΚ . « Εροοσται της νυκτας » . Αυστηρως ακαταλληλον . Προβαλ- II ΙΕΡΙΑ 1 ΙΠΠΟΑΡ 0 ΜΙΑΙ Το προγραμμα των _σημερινων Ιπποδρομιων περιλαμβανει εξ εξαιρετικου ενδιαφεροντος ιπποδρομιας . ΟΙ Φιλιπποι θα εχουν την ευκαιρια να παρακολουθησουν με ριγη συγκινησεως τας σημερινας Ιπποδρομιας ., . Το επισημον προγραμμα ., αι δηλωσεις _αναδασεων και διαγραφων _εχουν ως ακολουθως : 1 η ·· Ιπποδρομια . Ωρα : 2 . 15 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης Εκτροφης 4 ης ταξεως — Ισοζυγισμος — 6 Φερλογκς . ΛΙπρ . 1 . ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 129 Α . Ιωαννου 2 . ΕΦΗ 121 Ν . Κωλεττης 3 . ΒΚΟΛΤ ΛΗΦ II 118 Κ . _Σαδδα 4 . ΟΥΤΣ 1 ΑΡ 118 Διεγραφη 5 . ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 117 Σ . Βεωργιου 6 . ΛΥΚΟΥΡΒΟΣ 113 Β . Λουρας 7 . ΚΑΙΣΑΡΑΣ 113 Ρ . Κυριακου 2 α Ιπποδρομια . Ωρα : 2 . 45 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης Εκτροφης 2 ας ταξεως — Ισοζυγισμος — 1 Μιλιον . _Υποδιαιρεσις « Γ » . Λιπρ . 1 . ΠΕΝΤΑΠΑ II 123 Διεγραφη 2 . ΓΙΛΛΥ ΦΡΙΤΖ 1 _υι Κ . Ν . Σωτηριου 3 . ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 120 ¦ « Ν . Κωλεττης 5 · 4 . ΛΟΡΙΑ 115 ι Λ . Σαβδα « ρ 5 . ΣΑΠΡΙΝΑ 113 _ Μ . Λουμουμπα _> 6 . ΜΑΜΠΙΡΑ 113 ¦ ζ ΙΛ . Βιαρικης £ 3 η Ι πποδρομια . Ωρα : 3 . 20 3 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης Εκτροφης _^ 2 ας ταξεως — Ισοζυγισμος — 1 Κ Μιλιον . _Υποδιαιρεσις « Α » . ι Λιπρ . _^ 1 . ΛΟΛΙΤΑ 122 ¦ , Ρ . Κυριακου ¦ ¦ 2 . ΣΙΒΚΝΑΛ ΜΠΟΥ' 120 ι » Π . Χ Βιαννη ¦ 3 . ΩΚΥΠΟΥΣ 117 ' β Διεγραφη « Α . ΒΕΞΑΣ 115 ¦ Κ . Ν . Σωτηριου · ' 5 . ΒΑΡΖΑΝ 115 β Μ . Βιαρικης , * 6 . ΒΖΑΚΕΛΙΝ 113 ι * Παπαιωαννου ι Οι 'ιπποι 2 & 5 ειναι ομοσταυλοι _, β 4 η Ιπποδρομια . Ωρα : 3 . 55 , Γ μ . μ . Αραβικοι Ιπποι 1 ης ταξεως » „ — Ισοζυγισμος 6 φερλογκς . Ι Λιπρ . _» 1 . ΣΠΑΡιΑΚΟΣ 132 ι Διεγραφη » „ 2 . ΝΕΒΚΡΟ 132 , » Μ . Βιαρ ης _, « 3 . ΛΟΥΝΑΛΑΚ 131 · „ Α . Φωτιου | _, 4 . ΜΠΗΓΕΡ ΜΠΡΟΝΣ 125 , Γ Β . Παπαιωαννου , « 5 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ II 120 ' β Σ . Βεωργιου | β 6 . ΦΑΧΜΙ ιι 5 ι Διεγραφη ζ 7 . ΑΛΙ - ΜΠΑΠΑ 113 ' β Ρ . Κυριακου β 5 η Ιπποδρομια . Ωρα : 4 . 30 5 1 ¦ ! μ . μ . Αραβικοι Ιπποι 4 ης Ταξεω . - -Ισοζυγισμος _ 7 % φε _ρλογκς . Υποδιαιρεσις « Α » . _^ 1 . ΑΣΣΟΣ ¦ Λι 7 Β (> · Α . Φωτιου 2 . ΖΙΓΑΒΚΟ Διεγραφη 3 . ΜΑΣΕΤΟΝΙΑΝ Κ . Σαβδα 4 . ΤΡΙΑΝΤΑΕΝΑ Σ * . Βεωργιου • 5 . ΗΜΒΙΟΥ Β . Παπαιωαννου 6 . ΠΕΤΡΟΛΙΝΑΣ Διεγραφη 7 . ΦΑΙΑΡ ΜΠΟΥΝ . Κωλεττης 8 . ΦΛΑΜ ΝΤ * Ο Ρ Μ . Βιαρικης 9 . ΔΟΚΤΩΡ ΧΟΥ Β . Λουρας 10 . ΣΑΠΑΧ Ρ . Κυριακου 11 . _ΜΑ-Ι- _ΛΑ-Ι-Ν Δ . Βεωργιου Οι ιπποι 2 & 3 ειναι ομοσταυλοι 6 η Ιπποδρομια . Ωρα : 5 . 05 μ . μ . Αραβικοι Ιπποι 4 ης ταξεως . — Ισοζυγισμος — 7 _*/ 2 φερλογκς ! Υποδιαιρεσις « Γ » . Λιπρ . 1 . _ΣΤΑΡΛΑ-Ι-1 124 Α . Φωτιου 2 . ΖΟΡΠΑΣ 123 Ν . Κωλεττης 3 . ΣΑΧΗ Σ 123 Π . Χ Βιαννη 4 . ΣΜΟΚΥ II 121 Α . Ιωαννου 5 . ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΥΣ 120 Σ . Βεωργιου 6 ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ II 120 Κ . Ν ικολαου 7 . ΣΑΤΡΑΠΗΣ Π 9 Β . Λουρας 8 . ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 115 Μ . Λουμουμπα 9 . ΜΠΕΗΣ Π 9 Κ . Σαδδα 10 . ΑΣΣΟΥΑΝ 118 Δ . Βεωργιου 11 . ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ 115 Χ . Αδαμου 12 . ΧΑΛΚΑΝΩΡ 113 Ρ . Κυριακου Οι ιπποι 7 & 8 ειναι ομοσταυλοι Π . Β . _ΦΑΡΡΕΑΛ Ισοζυγιστης ς _^ _Σταδλιται : Κατοπιν Γ της αποφασεως της Ανωτατης ' , 'Ιπποδρομιακης Αρχης Κυπρου V δπως εις σταδλιτης φροντιζει ζ και περιποιειται τεσσερα μονον „ αλογα δια την καλυτεραν και αρτιωτεραν φροντιδα των δρομωνων ιππων , οι προπονηται αν-|[ τιμετωπιζουν το προβλημα εξευ-„ ρεσεως σταβλιτων Ως εκ τουτου ο προπονητης κ . Μητσιος » Παπακυριακου . ο οποιος διατη-5 Ρει τον μεγαλυτερον σταδλον , Γ α _, ετεκαλεσε εξ Αιγυπτου τρεις « Αιγυπτιους ειδικευμενους σταδλιτας δια να δυναται να φρον-9 _τιζηκαι προπονη τα αλογα του 3 ¦ Λ ' . _Α _^ . » Ι _^ Ι 0 9 Ι _ιιιιι , _ο _... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ! . αρτιως . Α ν α 6 α τ α ι : Ως αντι . _λαμδανομεθα ο αναδατης Οζερι επαυσε να προσφερη τας υπηρεσιας του εις τον σταδλον του κ . Μ . Παπακυριακου με αποτελεσμα να παραμεινη ανευ αναδατου και να χρησιμοπυ _. ιι τας υπηρεσιας του μαθητευομενου αναδατου Λουκα Σαδδα Διερωτωμεθα που οφειλεται η ε'λλειψις Κυπριων αναβατων , καθοτι φρονουμεν δτι το επαγγελμα του αναδατου ειναι αρκε τα προσοδοφορον και ουχι ευκαταφρονητον . ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 1 ) Ατρομητος , Εφη . 2 ) Παλιατσος , Μαμπ ' ιρα , Γιλλυ Φριτς . 3 ) Ταρζαν , Τζακελιν , Σιγκναλ Μπου 4 ) Μπηβερ Μπρονς _, Λουναλα : ς Κενταυρος . 5 ) Τριανταενα , Φαιαρ Μπου , Μαι _Λα'ιν . 6 ) Σταρλαιτ . Σμοκυ 11 , _Ζορπας ΑΙ ΔΙΑΒΡΑΦΑ 1 ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 1 ) _Ουτσιαρ 2 ) Πενταγια 3 ) Ωκυπους 4 ) Σπαρτακος , Φαχμι 5 ) Ζιδαγκο _, Πετρολινα 6 ) Δεν υπαρχουν διαγραφαι ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _| Ιι ξ (Ε. Ι. Π. Α) ι *& πονευματινον και Νυκτερινον Παραρτημα ¦ : · _, _τιις ατχ . _αοαοεμυ — Τηλ . 64895 . Ι ¦ ΕΒΒΡΑΦΑΙ : Ηρχισαν — ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 1 Οκτωβριου , 1968 . ι > ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ : Επι το πλειστον εκεινο της _Ο . ΤΧ . « ι _ΑΟΑΟΕΜΥ . ι 1 ) _ΟΟΜΜΕΕΟΙΑΙ _, — _ΕΟΟΝΟΜΙΟ & Ι _, Α ν _δα _^ _ιβοιδ _£ Γ _Γοοιι—1 ι 6 _βριη § _3 ικ 1 _ΑιχοιηιΙηι _·* — _Οοδυη § — 81 _αιΙ 5 _ιιθδ ¦— _Εοοποιηιοδ — ' Ε _» ν — _ΟοιηηιθΒοβ ] α _ΟΒββΙι & Εη £ _ιιδ 1 ι 81 ιοηιι 3 η < _1 — _Οιβοις & Εη § 1 _Ι 5 ιι _Τγρβ _ νι · _ι 1 _ιη § . ι ι : · . Ζ ) ΕΑΝ _& υΑΟΕ 8 Ι Γ « _Εηβιιδιι ( £ 22 περυσι ΚΑΙ ΔΙΑ _ΜΑΟΗΤΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ) ! , _Οι-οβιι — _Ριβηειι — _Οβνιηιιη — _ΙΙβΙιβπ . ι : ' ' • Ι 3 ) _ΟΙΡΙ _, ΟινιΑ ΟΒ ΤΗΕ _ΙΝδΤΙΤΙΙΤΕ ΟΒ ΓΑΝΚΕΚ 8 . ! ι » ' ¦ ι 4 ) _Ο . _Ο . Ε . ξ . _8 _υΓ _^ _Ε _^ _Τδ _ΤΕΑΟΗΕΚ _^ _υΑI _^ _IΡ _, _I _^ _ΑΤIΟΝ _8 ΟΕ ΤΕΑ _0 ΗΕΕ _8 , » _Μοαοπι _Οι-ββιι Τ . _σιιπδιοβαββ _ΟιρΙοιπΑ _υηινβΒδιιν ο £ _ΑΙΙιβηβ . , Ι , _Ηιιη ' - ¦ ξ Μ _3 ι 1 _ιβπ ) _3 _ιιθ 5 Ο . Κγπ _3 ιωυ Γ . _δο ( _δρβοΙ 3 ι ) Μ _3 ιΗβπι _3 _ιιθ 8 _υηινθΒδιΙν οι . ' _ΡΗγ 5 ι _0 δ _ιΛηαοη _, _800 ΙΟΙ _, _θσγ Κ . _ΑΒιδιοαοιι Γ . Α . _υηινβΒδιΙν οι Ι _, _ββαδ ¦ Εη _^ _υδΙι . 5 · Μ . Ρ 3 ρ 3 _ιΙιοιη _3 _Οοιτι . _υιριοιτιβ Ι _ , οηαοη ? _ΕγβηοΙι Ι . _διηιιιι Γ . _αβ 0 . Ξ _< Ι _131 _Ι _3 Π Κ . Μ _3 ΒΜαου _υηιν € _Βδιι 3 Ι _131 _Ι 3 Π _3 πθγ _διβηιβπ ΡβΒυ _5 _Ι _3 > Ηιδι 0 Β _>* ι _Εοοηοιηιοδ Ρ . _ΗδΒηι 3 _ηι 3 _Οιριοιπα _υηινβΒδιΙν οι _ΑΙΙιβηδ _> _Οθδιιη § Κ . _ΟΙιπ _33 ηι _1 ιου Η . Ν . _υ . Εοοηοιηιοδ _ΜβηοΙιθδιθΒ ¦ _8 ι 3 _ιιδιιοδ ¦ _* _Γπιιδιι » ' ι ζ _Οοηδιιιυιιοη _Οιι . Μ _^ 1 οη _35 Γ 3 ΒΠδιβΒ _3 υ _Σ , 3 ν Ι _, οη _( _ιοπ _ι | _% _Ρπηοιριβδ οι ε β , _Αοοουηιδ Α . Ρ _3 ρ _3 « ιοιΩ _3 δ _υιρ . Οοιτι . _ΑαηαιηιδιΒβΙιοη Ι _, οηιιοη _^ _ΟΟΒΩΙΠΘΒΟΟ » » η ' ι «ι δ ) ΡΙΚδΤ _ΑΙΟ ΤΟ ΤΗΕ _ΟΛΚ - ΠΡΩΤΑΙ ΓΟΗΟΕΙΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ι β ι =. Δια ΙαιΟΚΤΗΤΑΣ και ΟΔΗΒΟΥΣ « _υτοκινητων - ανδρας και γυναικας . ι _Πρακτικαι και χρησιμοι γνωσεις ΜΗΧΑΝΟΛΟΒΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ι _| _ξ ΕΚ ΤΗΣ _ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ . Ι ** , νν _Λ _^ _ΛΛνννΛΛΛΛΛΛΛΛ · νν _^ υ · ¦ _^ 9 ' ¦ ¦» ''¦¦ _τμμΓΜΓΓΓΓβμΗ _Επιμευεια : _Α. _ΓαοιΑειον ΤΜηπη »—¦ _¦¦¦¦» . . Συνεχιζεται αυριο , το _αναβληθεν λογω του Δημοψηφισματος Πανελληνιον Πρωταθλημο Ποδοσφαι ρου , που αρχισε την πε ρασιιενη Κυριακη . __ * Ικανοποιητικος ο αριθμος των φιλαθλων της περασμενης Κυριακης . Αυτος ο αριθμος θα μεγαλωση _περισσοτερον αυριο , __ 2 αν αγωνιστικην ημερα . Αυριο θα διεξαχθουν εν συνολω οκτω . αγωνες παρα . πολυ ενδιαφεροντες λογω του δτι ειναι αρχη του πρωταθληματος , Και αρχιζομεν την ιξετασιν των αγωνων με το ματς : ΑΕΚ — ΓΥΖΑΣ Με ευκολο αντιπαλον αγωνιζεται αυριο η ΑΕΚ . Αντιμετωπιζει στο γηπεδο της την ομαδα των Μεγαρων , _Γυζαντα . Μεσα σ' ενα εξ' ολοκληρου δικον της περιβαλλον η ΑΕΚ θα επιδιωξει δτι δεν πετυχε την περασμενη Κυριακην . Την νικην . Οχι , δμως μια απλη νικη αλλα μια νικη αναλογη προς τας δυνατοτητας της ομαδος . Αντιθετως ο Γυζας' θα παραταξη ε ' να αμυντικο τειχος για να αποκρουση τας επιθεσεις των παικτων του « Δικεφαλου » . ΟΦΗ — ΠΛΟ Βηπεδο Ηρακλειου . 'Η το-• ιιικη ομας του ΟΦΗ φιλοξενει τον Παναθηναικο . Αν και ειναι δυσκολος ο αυριανος αγωνας του ΠΑΟ , κατερχεται αισιοδοξος για να επιτυχη ακομη μια επιδλητικη νικη παρομοιο με εκεινην της περασμενης Κυριακης . Ο ΟΦΗ θα _αγωνισθΡ με δυναμη για να αποτρεψη οποιοδηποτε αποτελεσμα εις βαρος του ΑΡΗΣ - ΧΑΛΚΙΣ 'Ο Αρης συνανταται _σημερον στην εδρα του με την . _Χαλ-Κι _^ . α · _Χωρις αμφιδολια _νικητηο του αγωνος θα ειναι ο Αρης δια τους εξης λογους : α ) διοτι αγωνιζεται στο δικο του γηπεδο , β ) παρουσιαζεται . δελτιω μενος και καλυτερα προπονημενος . Αντιθετως η Χαλκις δεν θα παραδωση τα οπλα αμαχητι αλλα θα επιδιωξη παρομοιον αποτελεσμα ως και , με την Γεροια . # ΑΠΟΛΛΩΝ — ΠΑΟΚ Το ματς αυτο μπορει να χαοακτηρισθη ως το ντερπυ της σημερινης ημερας , παρ * δλον που η ομας του Απολλωνος αγωνιζεται χωρις . δασικους της -παικτες . Σε πολυ καλη φορμα ο ΠΑΟΚ . Αρα ,. το ιματς _ προβλεπεται συναρπακτικο και πληρες θεαματικων φασεων . ' : ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΙΒΑΛΕΩ - Ο Πανιωνιος αναμεχραται σημερα στην Ν .. Σμυρνη με το Αιγαλεω , Οι αντιπαλοι ειναι της Ιδιας δυναμικοτητος . Νικητης θα ανακηρυ ' χθη εκεινος ο οποιος θα σημειωση πρωτος τερμα και προσπαθηση να το διατηρηση . Παντως ο Πανιωνιος ιμε το πλεονεκτημα του γηπεδου θα παιξη πιο ελευθερα _αντιθετους προς την ομαδα του Αιγαλεω που θα αγωνισθη συγκρατημενα . ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΤΣ Ο Ηρακλης αγωνιζεται σημερον με τις Σερρες . Παρ * δ . λον που αγωνιζεται στο γηπεδο του ειναι λιγες οι ελπιδες του να επιδληθη του γεροδεμ ' ενου συγκροτηματος των Σερρων . Στην Γεροια η τοπικη ομας θα συναντηθη με τον -Εθνικον . Η Γεροια __ χαρακτηριζεται ως « σκληρο _ς καρυδι » δταν αγωνιζεται στο γηπεδο της . Αν πραγματι ειναι , θα το αποδειξη σημερα με τον Εθνικον . « Ο Εθνικος παρουσιαζεται εφετος αρκετα βελτιωμενος και προπονημενος . Και . κλινομεν την σημερινην εξετασιν του Πανελληνιου Πρωταθληματος με τον αγωνα των Τρικαλων _^ και του Πιερικου . Ευκολος ο αντιπαλος της ομαδος της Κατερινης . Γεβαιος νικητης ο Πιερικος που θα αγωνισθη αυριον χωρις καμια αξιολογον αντιστασιν ΠΡΟΒΝΩΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2 Χ ΑΡΗΣ — ΧΑΛΚΙΣ 1 Χ ΑΕΚ — ΓΥΖΑΣ 1 1 ΟΦΗ — ΠΑΟ 2 2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΙΒΑΛΕΩ Χ 1 ΓΕΡΟΙΑ — ΕΘΝΙΚΟΣ 2 2 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ 2 2 ΑΠΟΛΛΩΝ — ΠΑΟΚ Χ 2 Δ . Γ . ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡ . ΚΥΡΙΑΚΗΣ Εθνικος — Ηρακλης 2—1 Πιερικος — ΑΕΚ 1—1 ΠΑΟΚ — ΟΦΗ 4—1 Σερρες — Πανιωνιος 0—0 Χαλκις — Γεροια 0—0 ΠΑΟ — Τρικαλα 3—0 Αιγαλεω — 'ωπολλων 1—1 ΓΙ 5 . Ζ 5 ι » ΗΟ Τα ειδησεογραφικα . πρακτορεια μεταδιδουν τις εξης ειδησεις : ¦ - *> . ΟΙ Ελληνες αθληται προπονουνται εντατικα στις ολυμπιακες εγκαταστασεις του Μεξικου . _Στην τελευταια του προπονησι ο Χρηστος Παπανικολαου πηδησε _ετ _Τ-ανειλημμενως το υψος 5 . 25 ' μ .. ·?* Επισης 6 Ρωσος αθλητης ΛοΟζις περασε χωρις να _καταλαβη ιδιαιτερη προσπαθεια , τα 80 μετρα ° τον ακοντισμο . ' ** Η _δψιξις _χης' αντιπροσωπε ! ρζ της Τσεχοσλοβακιας προκαλεσε ιδιαιτερο ενδιαφερον . Στο αεροδρο _μ'ο _ιη Τσεχοσλοβακοι αθληται και αδλητρ 1 αι χειροκροτηθηκαν θερμα . Κατα την _αφιξι τους δμως στο ολυ _μιτιακο χωριο δεν Εγιναν εκδηλωθεις- Παρατηρειται ωστοσο μια ψυ Χροτητα στις επαφες . μεταξυ Τσεχων και αθλητων των χωρων του συμφωνου της Γαρσοβιας . , ** Ο Ματουσεδσκι , πρωταθλη Τ 1 ζ _ε' : 'Ρωπης της : Ανατ . Βερμανιας Τι ? ν 80 ° μετρων προσεβληθη -απο πονους στα νεφρα και ετσι δεν θα _Ι _^ εταβη στο Μεξικο · , - Α Κατα την αφιξι του εξ δλ _Λο _^ σχο ολυμπιακο χωριο ο Μπικι Λα / μπεμπε · δηλωοε : ' « Ε ρχομαι- για _νοτ νικησω για νιο » _° υνεχ _^ 1 > 0 Ρ α στο ν Μαραθω- _& ΙΑ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΠΑΚΚΟΥ ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ θα διεξαχθη σημερον στο ΒΣΠ αγων μεταξυ της πρωταθλητριας ΑΕΛ και της Κυπελλουχου ομαδος του ΑΠΟΕΛ . Ο αγων παρουσιαζει μεγαλο ενδιαφερον . Το ΑΠΟΕΛ αγωνιζεται στο γηπεδο του μεσα σε δικη του ατμοσφαιρα και πρεπει να πραγματοποιηση μιαν καλη εμφανιση . Απο την ομαδα δμως απουσιαζουν δυο δασικα στελεχη ο γκολτζης της ομαδος Ν ικαρος και ο Χιωτης . Το ΑΠΟΕΛ θα _δασισθη στους διεθνεις του παικτες Πακκο και Στυλιανου ο ' ι οποιοι θα προσπαθησουν να οδηγησουν την ομαδα στον θριαμβο . Τις ιδιες επιδιωξεις ε ' χει και η πρωταθλητρια μας ΑΕΛ . Η ΑΕΛ παρουσιαζεται παρα πολυ επικινδυνη απο επιθετικης πλευρας . Το « Αελιτικα βελη » των Παπαδοπουλαιων θα δρουν καποιο στοχο . Στην αμυνα παρουσιαζεται παρα πολυ βελτιωμενη και ε ' τσι οι κυνηγοι του ΑΠΟΕΛ θα τα δρουν σκουρα . Την σημερινη συγκρουση προβλεπεται να παρακολουθησουν χιλιαδες φιλαθλοι οι οποιοι θα προσελθουν για να χειροκροτησουν τας αγαπημενας των ομαδας . Ωρα εναρξεως 3 . 15 . μ . μ . ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ — Απο φλογες , αλλο τιποτε σενιορ . . . . ( Αγγλικη γελοιογραφια ) . ΕΛΛΑΣ Φ Την περασμενη Κυριακτ ο Αρης θεσαλλονικης εθριαμ . δευσε εις την Μαλτα επι της Χιμπερνιαν με 6—0 . Τα τερματα εση μειωσαν οι Παπαιωαννοι . 3 , Βρυμπελακος , Αλεξιαδης κα ! Συραπουλος ανα 1 . . Ο αγων ητο για το Κυπελλον Εκθεσεων . • Την ιδιαν ημεραν ο Κυπελλουχος Ολυμπιακος Π . ηγωνιζετο εις -θεσαλλονικην με την Ισλανδικην ομαδα Κ . Ρ . Ρευκιαδικ . 'Ο αγων εληξε με νικην της Ελληνικης ομαδος με 2—0 . Ετσι ο Ολυμπιακος Π . προκρινεται δια τον δ' γυρον του Κυπελλου Κυπελλουχων Ευρωπης . • Την Τεταρτην που μας περασε ο Παναθηναικος συνηντηθη εις Γρυξελλας με την ομαδα Νταριγκ για το Κυπελλον εκθεσεων . Νικητρια ανεδειχθη η Γελγικη ομας ιμε 2—1 . Το αποτελεσμα θεωρειται παρα πολυ ικανοποιητικον . ΚΥΠΡΟΣ Φ Την Τεταρτην διεξηχθη στο ΒΣΠ νυκτερινος αγων μεταξυ των ομαδων Ολυμπιακου και ΕΠΑ . 'Η ομας της Λαρνακος κατοπιν ωραιας εμφανισεως κατεβαλε τον Ολυμπιακον με 2—0 . Τα τερματα εσημειωσαν οι Προκοπης και Κωσταντας . φ Η πρωταθλητρια μας ΑΕΛ ηττηθη και παλιν απο την Ισπανικη Ρ ΕΑΛ με το ιδιο σκορ 6—0 . Η ομαδα της ΑΕΛ επεστρεψε το δραδυ της Παρασκευης . ΑΒΒΛΙΑ φ Επι εννεα αγωνων πρωται στον _δαθμολογικον πινακα του Αγγλικου πρωταθληματος ειναι : Ληντς 19-7 16 Αρσεναλ 17—8 16 Λιδερπουλ 17—7 14 Τσελση 20- 9 14 Βουεστ Χαμ 20-10 14 Σεφφιλντ 14—11 13 Εδερτον 16— 9 12 Τοττεναμ .. 21—14 11 Μαντσεστερ Βιουν . 15—17 10 Σαντερλαντ 13—15 10 Μπρομγουιτς . 15—22 9 ΒΕΡΜΑΝΙΑ Φ Συνεχιζεται με μεγαλον ενδιαφερον το Βερμανικον Πρωταθλημα « Μπσυντεσλιγκα » . _Παοα την ισοπαλια που εφερε την περασμενην Κυριακη η Μπαγερν προηγειται στην βαθμολογια 12 6 ,. ακολουθουν αι _Μπρασυνσδαιγκ και Βκλαντ με Π δ .,. Αλ & μανια . Καζερστλαουτ _^ 'ρν , Ντουισμπουρκ και Μο _? _νακον με 8 β . ¦ Φ Η πρωταθλητρια της _Ανατ . Βερμανιας Βκουμμελ χθες κατερριψε το παγκοσμιο ρεκορ της σφαιροβολιας με 18 . 87 με- ¦ τρα . Η παλαια επιδοσις ητο της Ρωσιδος _Τσεσχοδα με 18 . 67 μετρα . ΜΕΞΙΚΟ Νεα αιματηρα επεισοδια ε ' - γιναν την εδδομαδα που πε _^ ρασε στην Πολι του Μεξικου . Ως τη στιγμη αυτη παντως η ζωη στο ολυμπιακο χωριο κυλας ηρεμα . Οι ξενες αντιπροσωπιες εξακολουθουν να φθανουν κανονικα . Εχουν φθασει ηδη 3 . 500 απο τους 7 . 200 αθλητας που θα παρουν μερος στους Ολυμπιακους Αγωνες . 'Η αντιθεσι μεταξυ της ηρεμιας που επικρατει στο ολυμπιακο χωριο και τις ταραχες που σημειωνονται στην συνοικια του Πολυτεχνικου Ινστιτουτου ειναι κτυπητη . Ο προεδρος της Δημοκρατιας κ . Βκουσταβ Ορνταζ δηλωσε δτι ε'χει την προθεσι να απελευθερωση τους _ψοιτητας που εχουν συλληφθη . Η . μεξικανικη _κυδερνησις παντως ανενεωσε την δηλωσι της δτι θα οργανωση οπωσδηποτε τους αγωνες . * * * Το « Γιλλα 'Ολυμπικο » οπως ονομαζουν οι Μεξικανοι το Ολυμπιακο χωριο , γεμιζει συνεχως . Οι πρωτες μερες αφιερωνονται στην αναπαυσι . ΟΙ αθληται κανουν περιπατους , εγκλι ματιζονται και προπονουνται εξαιρετικα ελαφρα . Ωστοσο η ομας _στιδου της Σοδιετικης Ενωσεως αρχισε να προπονηται σοδαρα . Στις προπονησεις αυτες , ο αθλητης Βκαδριλωφ πηδησε _> με ανεσι στο υψος 2 μ . 10 και ο συμπατριωτης του Μπλιζνετσωφ περασε στο αλμα επι κοντω το υψος 5 μ . 10 . Ιιαοι φ Οι Αγγλοι και οι Κουβανοι αθληται αρχισαν και αυτοι τις προπονησεις τους , ενω οι Βερμανοι αθληται παρεστησαν στην τελετη της επαρσεως της σημαιας τους στον κεντρικο ιστο ' του Ολυμπιακου χωριου . Στην τελετη που εγινε σημειωθηκε και ενα παρατραγουδο εκ μερους των οργανωτων . Ενω εχει καθιερωθη , ο ' ι δυο ομαδες της Ανατολικης και της Δυτικης Βερμανιας να μετεχουν στους ολυμπιακους αγωνες με ε'να κοινο _εμδληιμα και να εχουν για υμνο ενα κομματι απο τον « Υμνο της Χαρας » της Ενατης Συμφωνιας του Μπετοβεν , μεξικανικη στρατιωτικη _, μπαντα επαιξε το « Ντουτσλαντ Υμπερ Αλλες » την στιγμη που γινοταν επαρσις της σημαιας της Δυτικης Βερμανιας . Φ Ο Αυστραλος πρωταθλητης Ρον Κλαρκ εξ αλλου , εκανε μια δοκιμη στα 5 _^ 000 μετρα υπο τον ελεγχο των Ρωσων αθλητιατρων . Ο Κλαρκ σημειωσε 14 . 19 . 9 ' μονο-. Δ . Γ . ι 5 ι Το Ειδικον _Βραψειον Εκτιμησεων < 5 και Διαχειρισεως Ακινητων ι |«ΚΑΛΗΣΠ . ΕΡΑΣ » _Ιξ ( Β . δ . ν . Α . ) ι ι Μεταξυ αλλων κτηματων ι Ν προσφερει προς πωλησιν ι 5 —Μεγαλην οικιαν _^ εκ 4 υπνοδωματιων εναντι _της V ι Αστικης Σχολης Αγ . Ανδρεου . Λευκωσιας . Λ ι —Οικημα εκ δυο ισογειων και δυο . ανωγειων κα- ι V τοικιων ειτι της οδου Αγιου Παυλου , ενορια Λ V Αγιος Ανδρεας , Λευκωσια . % V _—Διπλοκατοικιαν εκ την οδον _Υττατιας , Λυκα- ι V _βητος . , ¦ „ . ' _, , ι V — -ΤριτΒλοκατοικια εναντι _Ινοττιτουτο-υ Μελκονιαν „ _ V —Καταστημα και _ανωγειοο κατοικια εκ 3 _υττνα- ι 5 δωματιων , επι _τιι < : οδου Σωκρατους , Πολλου- V « ς . _ριωτισσα . , _,., , ι ι — Οικιαν εις την οδον Πριαμου , Αγ . _Δομετιος . ζ 'ι , _'Ατροτα & _ητε προσωπικως _ειυ _τοωο ανω γραφειον >· ι « ΚΑ / ΙΗΣΠΕΡΑΣ » ι Ιν . ¦ _ ( Β . 8 _ ν . Α _, ) ' _§ ! 5 ΒΡΑΦΕ ΙΑ ΚΥΠΡΟΥ .- ¦ _ — ΒΡΑΦΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ : ι Λ- . ' ' 5 ¦ ζ Λεωφ . Ομηρου αρ . % _ΙεαοΙ' 3 , _Ο & _τηαθη _Ηι _§ Ιι 81 γ ., ι _ι-Τ . Κ , 1771 —Λευκωσια , Η 5 _ΓΜ' _ΚαΙιδρβΕ 38 _ΗθΟΗβ ? ' V ιτηλ 63589 η 73213 η | _^ | Β _, _ΟΝυΟΝ Ν . Υν . Ι . }' ι 5 ' 646 _Ι 0 ' _- _^ . , ' _Τβι .: 387 — 2221 5 . < , ' . ' ' - ¦ ' -- » -- « - «_ ¦ 0 Β . 337 _ 2688 . ? Η περι ιδρυσεως κομματων , περι υγειων -εθνικων και _κοινω νικων αρχων , περι _παοανοντισυοΟ και τινων αλλων . « ΤΟ Α . Ε · Κ . αποτελει το _μοναδικαν _ανιξαιττητον κομ ω α στην Κυπρο . Δεν ειναι . ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΟ σε κανε να οργανισμο _ς ουτε και εξυ _ττηρετει κανενο ς τα συμφεροντα _, πλην εκεινα του ΛΑΟΥ . Πιστευει και βα εογασθη νια την δηιιιιοι / _ογια δη _ιμοχρατικων συνθηκων _^ στην Κυπρο . Ειναι γνωστες οι καταπιεσεις ττου _ενασκουνται κα ) η ποδοπατηση των δημοκρατικων θεσμων . Μσνανα ανεξαρτητο και με ελευθερη ηγεσια κομμα _ιιττο ρει και ενει -την δυναμη να ασκηση δημιουργικη κριτικη και αντιπολιτευση οττου _γρειαζεται . Βια δλους αυτη ι _*) γ του γ λογους _, δλε ς οι κινησεις και οι φωνες που ακουονται τελευταια για την δημιουργια καμιματος συμπο _λιτευσεω ς πιστευουμε πως αν επιτυνουν θα υποδουλω σουν τον λαο σε μεγαλυτερο βαθμο . 'Ενα τετοιο _^ κομμα δεν μπορει να εξασκηση ανε ξαρτητη και εποικοδομητικη κριτικη . Δεν μπορει να ειναι _κοιχμα αργων γιατι θα οττοβλεπη στην ενισνυση του _υπαργαντος · _καθεστωτος και δγι στην _εξυγιανση του » . _^ ι Αυτα ειπε ο _προεδοος του ! ΔΕΚ κ . Τακης Ευδοκας στην ομιλια του κατα την _τελετην των εγκαινιων _τουι παραρτηματος ΔΕΚ οτο Βε _ρι την 14 / Ιουλιου Ι 968 . Αυτα ειναι ττου δεν αρεσαν ουτε στην -Κυβερνηση ουτε στους Συνδεσμους « Α γονιοτω / ν >> . ουτε στους _-Κομμουνιστες . Αυτα ειναι για τα οποια ο υπουργος εσωτερικων ξεσπαθωσε την περασμενη Κυ ριακη εναντιον της αντιπολιτευσεως . « Το μελλον τοΟ _τοποο μας δεν μπορει να _, σττιρι _& ται εις τον στειοον πολιτι κον παραγσντισμον » ειπεν 6 κ . υπουργος . _^ _ΣυμΦωνουμεν απολυτα με την πιο πανω _^ διαπιστωση . Μεγοι τωρα , λοιπον , στηοι _ιουαστε πανω στον « _στειοο πολιτικο παοαγσντσμο » . Βι ' αυτο και δεν μπορεσαμε να _δουυε ασπρη μερα . Δεν ειγ ε το θαρρος ρμως ο κ . υπουρ Υος εκτος απο την διαπιστωση που εκανε να κατανε μπ και τις ευθυνες . Βιατι κα ποιος θα ευθυνεται γι' αυτο . Και κατα την γνωμη « ας αυτος δεν μπορει να ει ναι Α « αμελητεα _μειοψηφια τι } ς _αντιπολιτευσεως » . Εξ αλλου δεν διεγειοιιετο τα κοινα η _αντιττολιτευσις . Κα ποιος αλλος τα _διενειοι £ ε- το . _^ Και _συμμετεγει και ο κ . υπουργος εις την . Κυβερνησι ν . Επομενως δεν ειναι κα _ _ι ο ιδιος αμοιρος τοΟ ιδι κου του _γαρακτηοιο-μοΟ ττερι « στειρου πολιτικου παρα _Υοντιοτυου » . Σ _υνεγιζοντας ο κ . υπομο _Υος . καλεσε ολους να _εντανθσν κατω _^ « απο τας _υγιεις εθ νικας και κοινωνικας μας σονας » . . .,, , . . „ . , Απο εδω οργιζει ο _γρι-Φος . _^ Διοτι εξ ονοχιατος ποι ου _ωπιλησε και . ποιον _αντιτοοσωπευει ο -κ . υπουργος :, α ) Την Κυβερνησι ν : ¦ ο ) Τον εαυτον του : , υ ) Τους αγωνιστες : _^ ' δ ) Την προοδευτικη -ομαδα του Πατριωτικοι ) _υετω-• Δεν _αιας το _ξεκαθαρισε . _νι αυτο και ειμαστε _υττογ & ε _ _¦ _Λενο ι να _νασγοληθοΟμε με Ολες τις Βεκδανιτ -Α Εαν _ωμιλουσε εκ » _τερους της Η <« _6 _ερη _7 ησεως . ποι 0 ( 1 αι « υν , εις _ι _· εθνι _» αι και κοινωνικο ι της χαοχαι ¦» Που ? ρχ _εκουδε τοσα γρονια Ποια η _« _ΙθνΜιη της _Τδραστηοιοτης -και _ττοιον το εθνικον τις πιστευω : Αυτο ττου δι £ κηρυξε προγθες ακομη ο κοι _νοβομλευτικος εκπροσωπος τοΟ Πατριωτικου Μετωπου Το « να εξαλειψωμεν απο τας διανοιας μας την Ενω σιν » . Τουτο ειναι υγιης εθ ν ι _κηαργη κ . υπουργε Και που _εινακαι υγιεις κοινωνι και αογαι της Κυβερνησεως Ενα κρατος στο οποιον συμβαινουν _πολιτικαι δο λοφονιαι , _τοαμπουκισμοι . εκβιασμοι , απειλες και το κρατος δεν μπορει να ποοστατευση τους πολιτες του εστω και αν αυτοι ανηκουν εις την αντιπολιτευση μπορει να _καυγαται για « υγιεις κοινωνικος αργας » . Χ' ε ' να κρατος στο _οττοιον οι κατα νοησεις , η _διασπαθησις τοΟ δημ οσιου νοηματος και το ρουσφετι ευρισκονται εις την ημεοησιαν διαταξιν . και ολοι οι πολιτες του απο τους Δημοσιους υπαλληλους _αεγ · ρι τους εκπαιδευτικους _, τους αγροτας . τους εργατας και τους αρτοποιους _κατεργοντοτι εις αγωνας δια την δ ιεκδι ικησ ι ν των δ ιΚα ιων των υπαρχουν « υγιεις -κρννω νικαι αργαι » -κ . υπουργε Γ' { σως να ωμ ι λουσε δια κομμα ιδικο ν του ο κ . υπουργο ς . ' _Εγει καθε δικαι ωμα να γινη _αογηγος κομματος . Και μια μερα και Προεδρος της Δημοκρατιας ακομη εαν τον θελη ο λαος . · Βια ν' -αποφασιση δμως να _φτιαξη κομμα δικο του . κομ 1 μα « υγιων εθνικων και κοινωνικων αργων » σημαινει δ τ » δεν τον ικανοποιουν αι « _εθνικαι και κοινωνικαι αογαι » του παροντος _καθιστω τος . Και ας _υπηρςεν ε ' _νθερ μο ' ς _και' εμπρακτος _υποστ η ρικτης του επι μιαν _οκταετιαν . Ας ειναι ! _Δικαιωμα του να διαΦωνηση καποτε 'Αλλα εαν διαΦωνη γιατι δεν παραιτειται Βιατι ε £ α κολουθει να _υπηοετη ενα Φαυλο καθεστως Βιατι ανα βαλλει την ιδουσιν του κομματος του Ποιες συνθηκες _αναιιενει να _δηαιουογηθουν : Β' Εαν ωμιλησεν ε £ ονο _ματοο των Αγωνιστων . _^ Αποτελει και των · ανω · _ν ι στων δικαιωμα και _καθηκον να αγωνιουν δια το _ιιελλον αυτου του τοπου . Και η φω νη των « γνησιων » αγωνιστων πρεπει να ακουεται . Αποτελει δικαιωαα των αγωνιστων να ιδρυουν Σο 3 ματεια . _Συνδεσμους , Σ υ ντο νιστικας κλπ . Αποτελει δι _καιιυ'υα των να εικλε _^ ουν _'Αργηνον και να _φτιαξουν πολιτικον _Κουαα . Ι Αποτελει _ουωο δικαιωαα ενος υπουργου να τιθεται ε πι κεφαλης ενο ς κο ·< ματος . και να γοησιμοποιη τον Κ υ ! βερνητικον μηγανισμον δια _| την προωθησιν του : Αποτε λει δικαιωμα . Δημοσιων 'Υι παλληλων να κινουνται δια ! την ιδρυσιν πολιτικου _κομ-, ματος : ' ' < * Αποτελει δικαιωμα εντος υπουργου να γ . ρησιυιοποιη τους υφισταμενους του δια την οργανωσιν κομματος ε'ι τε ιδικου του ε'ιτε _Κυβερνη ΤΙ : ΚΛΙ )! Δ Υπαργει και το ενδε γομενο ν να ωμιλησεν εκ με ρους _τιι ς « Προοδευτικης Ο μαδος του Πατριωτικου Με τωπου » . Εκ μερους μιας _μεοιδος βουλευτων . Διαφωνουν αυτοι οι κ . κ . βουλευται με την υιε γρι τουδε πολιτικη ν της Κ υ (' _'Ε'Ρνηκπειω _· ς Εαν ναι απο ποτε : Και εαν διαφωνουν γιατι δεν το διακηρυττουν δημοσιως Βιατι δεν ενημε _ρωνουν τον λαον : Εαν παλιν δεν διαφωνουν , γιατι θε λουν να Φτιαξουν κοιιμα νεο Βια να στηριξουν ποιον Βια να ες ' απατησου'υ ποιον : Ο λαος τους εξελεξε ποο πολλου βεβαιως , αλλ ' εστω . Δικαιουται ο λαος να μαθη Και ποτε « Απαραδεκτον » . _γαοακτηριιει την τακτικην της « αμελητεας μειοφηφιας της αντιπολιτευσεως » και της ηγεσιας της αριστερας ο κ . _υπουογος . _'Αρνιιοντας απο την αοιστεοαν ργουεν . υα πα οατηρησωμεν . εις τον κ . υπουργον . οτι . η αΛιστεοα _? εν αποτελει _αντιττολιτευ'λει . Και συνεργαζεται με σιν . _Συνιπολιτευσιν αποτετην Κυβεονησιν . Και _εινατ _¦^ ξ ι ' σου υπευθυνη ιιε την Κυ _^ ερνησιν _ΥιΛ τα γαλια αας . _Ι Και ειναι -εξ ισου υπευθυνος ! και ο κ . _υττονογος για την συνεογασιαν Κυβερνησεως _ — Αριστερας και για τις επιπτωσεις της . Δια την « αμελητεα μειο-ΦηΦιαν της αντιπολιτευσεως » ο λογος . Τοποθετει δια της φρασεως του 6 κ . υπουρ γος το κομμα του εις την ! _πλειοφηφιαν . Φαινεται δυως οτι δεν ε _ καμε καλα τους _υττολογισμους του . Διοτι προ Φανω ς _στηοιζεται επι του 96 % . Ας αφαιρεση δμως τα ποσοστα α ) των αριστερων ( εαν δεν _υπολονιιει εις συν _εργασιαν με την _αοιστεραν ) . β ) των νεκρων , ασθε νων και αποδημων , γ ) της _νοβιιας της λατκης θελησε ως . δ ) των _αφυπνισθεντων και _αφυπνιιομενων . και το τε θα δη που παει το κομμα του η το κομμα των 400 _γτλιαδων . Και θα & εβαιωθη τοτε οτι ογι μονον δεν απο τελει κομμα πλειοφηφιας . αλλα και δτι ουτε κομμα δεν _μποοει να Φτιαξη . ' Οσον _αφοεα την « _αμελη τεαν μειοφηΦιαν » της αντι πολιτευσεως , τουτο αποτελει γαρακτηρισμον τον οποιον ουτε ο διος δεν τον πιστευει . Απλως ποοσπαθη να εμφυγωθη ο ιδιος και να εμφυγωση τους _συνεογατας του . Διαφορετικα δεν μπορει _, να _εξηνηθη . Βιατι υια « αμελητεα _ιχειοφηφια » δεν την υπολογιιουμεν κ . _υττουρ γε . Δεν μποοει να μας γινε ται βραγνας . Δεν μπορει να _δικαιολογη τις φιλοτιιμες προσπαθειες διαφορων να την καταπολεμησουν , με κα θε μεσον . Δεν -απορει να γ _. α _ρακτηριιεται _^ ως « πιο επικινδυνη απο την _αοιστεραν » 1 Δεν μπορει ν' αναστα _τωνη εναν υπουργον . Ο Ελληνισμος της Κυπρου πρεπει να οργανωθη . Πρεπει να _δηπιουογηθη πο _λιτ _· κη _ιωη εις την νησον . Πρεπει να δημιουργηθουν κομματα . 'Η εξουσια δεν α ποτελει προνομιον _κανενοο . Ουτε και μεταβιβαζεται κλη _οονοοικως . Χρειαζονται οι _Ελληνεο πολιτικην οργανωσιν . πολιτικα _κομιματα . πολιτικην η γεσιαν , πολιτικην συνειδησιν . Υπευθυνος γ ι α το δτ ι δεν υπηρξαν . μεγοι σημερον δεν ειναι η αντιπολιτευσις . Ει ναι η Κυβερνησι ς . Θελη σε και το κατωρθωσε να κρατηση τον λαο * μακρυα απο την πολιτικην ζωην επι μιαν _οκταετιαν . Βια να μπορει να κυβερνα απολυταογι κα . Βια να μην ακουεται η Φωνη του λαου . Βια να μην Εερη ο λαος τι γινεται _ειυ βαρος του . Και το _πετυγε . Τωρα δμως ο λαος αφιπτνι σθη . Και ζητα να _οργανωθη . Και ζητα ευθυνες . Και θελει να μαθη την αληθειαν . Και τοειΛουν οι υπευθυνοι . Και στην προσπαθειαν τους να αποφυγουν το μοιραιον προσπαθουν να _δηιιιουργησου-ν κομμα . Προσπαθουν να στησουν νεαν παγιδα στον λαον . Να τον εξαπατησουν και παλιν Υια να πα ρατεινουν την δικην τους πα _ραμονην στην _ιξουσιαν και την δυστυνιαν του λαου . Λογαριαζουν ομως γωοις τον ξενσδογον . Το κομμα τους ειναι καταδικασμενο σε αποτυγια . Βιατι « δεν ιιπορει να ειναι κομιμα αργων γιατι θα αποβλεπη στην ενισγυση του υπαργον _τος -καθεστωτος και δγι ¦ _τρτινν _εΡιινι _. α'νΟΒη του » . Επανεξεταζεται η αιτησις του πατρος _Στερνιυπ Πληροφορουμεθα δτι _ηρχισεν ενωπιον της Επιτροπης _Ανακουφισεως Παθοντων η επανεξετασις της αιτησεως το'Ο Πατρος Στεφανιδη δια την παροχην εις την οικογενειαν αυτου χορηγηματος ως εξαρτωμενου εκ τοΟ πεσοντος υιοΟ του Βιαννακη Στε φαν [ δη . Ως γνωστον , η _υτιοθεσις _τταρεπεμφθη εις την Επιτροπην προς _επανεξετασιν κατοπιν __ κοινης συμφωνιας των Δικηγορων τοΟ Πατρος Στεφανιδη κ . κ . Αντη ΤρΒανταφυλλιδη και Χριστου Αρτεμιδη και του Δικηγορου της Δημοκρατιας κ . Κικη _Ταλαριδη . Κατα την διαρκειαν της εξετασεως εξητασθησαν μαρτυρες οιτινες κατεθεσαν δια τας περιστασεις υφ' ας ο Βιαννακης Στεφανιδης απωλεσε την ζωην του ως και δια αλλα συναφη θεματα περι της δρασεως αυτου . Η εξετασις των μαρτυρων θα συνενιοθη . Δια τον αιτητην παρισταται ενωπιον της Επιτροπης ο κ . Χριστος Αρτεμιδης δια δε την Επιτροπην ο κ . Κικης Ταλαριδης · Λ _* _νυνν % * νΛνΛ _·^· _νν _^ ° ' _^^ Γ _^ 8 ΓΗΚ § ΗΓ _^ Η _^^ Ι ~ ι _ μια καλη επιπλωση επισκεφθητε το εργο- > Λ _^ _τ _^^^ _ΜΓ Γ _^ _^^ _τΜ _^ στασιον και την μεγαλη αιθουσα εκθεσεως 5 ι : _^ _^ _^^^ _^ _^ _^^ _Ζ _^ ρΓΓ μας , εναντι Σοπαζ , Πελλουριωτισσα . 5 : ι || μ _Τεω _& ΥιΓΟ _^ · _Α^ . Αφαντιτη _® ΑΤΑ Λ ... „ .,- - _. _^ _^ - _^ . _^ _Λ _^ ν _^^ ΛνΛνΛ % _νΛ _% νΛ _%% _*^ ΙΗΙιΗΙ 1 ΙΙΙΓΙΙΙ !! ΗΙΙ 1 ΙΙΓΙ 1 ΙΙΙΓ 1 ΙΓΙΙΙ ] ΙΗΙΙΙΙιΓΙΙΙΙΙΓ ! Ι ! _111 _ΙΙ ] ΙΜ ! ΙΙιΙ » _^« Ι _««»« Ι »»«™ _^ ι « Π Υ Ρ Α Υ Λ Ο Σ )) - ΨΗΣΤΑΡΙΑ Ι Ι Λ , : , · .. - _χ > _Λαν . τ _? , _Λι _^ _^^ , _§ Ι Ρ Η > € ·< ¦ Ι Ο * _£ _^ -Ετησκεφθητε και _^^ _^ σεις το _^ _^^ _καταστημα ι μας , : _γευθητε και θαυμαστε τα νοστι- _ _, _^ - = Ι _^ 1 % _μωτατα ψητα _νκστοποι / λα , Ψητες πατατες στον Φουρνο . - _^ _- _^ . _Λ _, _νιιεερ 3 > Ι 5 § ___ Ειδι _* ες . εκπτωσεις δια παρτυ _, , γορου , ς , γενεθλια , γαμους , ξενοδοχεια , κλινικες . * _^ _^ 1 ' . _* -Ε . _ΛεχομεθαιμεγαλεςτΒσραγγελιες . · χ ) Λ Μ 1 > ι 1 _Τηλεψωνησκτε 62 ΤΤ 7 5 * _^ . | Ι : _5 _'* '' . '¦' . _^ ΥΜΑΚΟΤ _Ζ . _™ _Μ } Α Χ £ η ° _* _Μιντ-τ _~ 1 1 _Λεωφορος Βριβα Διγενη αρ . 58 , Τηλ . £ 2 } 11 / ρ - : { _Ιναντι Δημ . _ΑΥΡρας'Αγ · Ομολογητ « ν _, ) _^ . _ - - - - _» _,. _»„¦¦¦»¦ _βΜΙβββββΜΓΓΓΓββιΜβ _» Α γ & _οται _-^ _ρ μ Ι _^ Η _^ Γ _^^^^ _λ £ _^ Λ _^ Λι _^* _^^ _. . _^ _τ _^ β _^^ _Α _^ . * _ _^ _ΗΗΡ' * ' * _· ¦¦¦ _^ _τ _^ μ _^ μ _^ _τ _?^ _*^^ _^^ 5 _^* β _^ _τ ΑΒΡΘΤ / _ΕΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΜ _· _»·»·*···»·»·»··^·····»»——^^—^»^—^———^— ¦ ΘΕΣΜΟΙ : ΚΑΙ _ΣΤΑΔΙΑ _ΕΓΕΛΙΞΕΟι : ΤΟΒ ΑΒΡΟΤΗΣ εΤναι ο μονιμος κατοικος της υπαιθρου ο ασχολουμενο _* με την αγροτικην εκμεταλλευσιν της _γης _αδιαφορως του εαν εχη Ιδιαν ιδιοκτησιαν η επιχειρησιν η εαν ειναι αυτοτελης η μισθωτης η μισθωτος ( _αγρεργατης ) . _ν Η εννοια δηλαδη _^ του _^ αγροτου ως συντελεστου της εθνικης οικονομιας μιας χωρας ειναι στενα συνδεδεμενη με την εννοιαν της αγροτικης εκμεταλλευσεως . ΑΒΡΟΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ Αγροτικη _εκιμεταλλευσις ειναι η εσωτερικη _ς ορθολογικη οργανωσις _τηο _αγοοτι _κικ _εττιχειρησεως η _οττοια λειτουργει βασει της αργης της ετΒικερδειας , δηλαδη _τηο επιτευξεως της _μεγαλυτεοας δυνατης ωφελειας δια _της μικροτερας δυνατης _δαπανηο Πρεπτει δηλαδη ο _αγοοτης να οργανωση κατα τοιουτον τροπον την αγροτικην του επιχειρησιν ωστε η ωφελεια εκ της παραγωγης να ειναι τετοια ττου να κα λυπτη την δαπανη ν της παραγωγης _^ και να παοεχη εις τον _αγροτην ενα ευλογον κερδος _αντιποοσωπεΟον την ααοιβην του δια _ττοοσωπικην του εργασια ν εις την αγροτικην επιχειρησιν . Ε ' ις την αγροτικην οικονο μιαν διακρινουεν Μεγαλην και μικραν εκμεταλλευσιν αναλογως τηο εκτασεως της καλλιεργουμενης επιφανειας _, των κεφαλαιων τα οποια διατιθενται . τηο _τελειοτητος των μεσων παραγωγης και των Μεθοδων οργανωσεως της _αγιιοτικης επιχειρη σεως . Δια να υπαρξη αγροτικη _εκμεταλλευ-σις απαιτειται , οπως αλλωστε δια καθε _μ-ορ-φην _επιγειρησεως , ο συν _δυασμοο των τριων συντελε στων παραγωγης δηλ . εδαφους 6 πο την εννοιαν μιας _δεδοαενητ εκτασεως γης . ερ _Υοοσια-ς δηλ . εργατικων γει ρων προΒ εκτελεσιν των δι αφορων αγρ οτικων ασχολιων , και κεφαλαιων , υπο μορ Φην αγροτικων κηγανηνιατον . 5 Εν συγκρισει προς την βι _ο · . ' . Τ 7 χανικην επι χει ρησι ν εις την _οποιοιν το μεγεθος της παραγωγης ειναι παντοτε αναλογον προς τα _διατιθεμενα μεσα παραγωγης , εις την αγροτικην ειομεταλλευσιν ισχυει ο _περιφημος οικονομικος νομος της « Φθι _νουσης αποδοσεως τοΟ εδα-Φ _& υς » υπο την εννοιαν δτι οιαδη ποτε _αυξησις των συν τελεστων εργασιας και κεφα λαιου _( δεν προκαλει αναλο-Υον _αυξησιν _της παραγωγης διοτιακριβως το _εδαφος , η Υπ . ιιγει περιωρισμενον δρι ον αποδοσεως , περαν τοΟ ο ποιου το _ιΑεγεθος της παρα Υωγης παραμενει το ιδιον _εστω _^ και εαν _ετταυξησωμεν την _εργασιοη * και το κεφα _λαιον . _, Το γεγονος δτι η _αγροτι « η _εκι-α εταλλευσις αποδιδει _» ε φθινουσαν αποδοσιν _ενει τεραστιοη » σημοοσιοον ετ _^ τοΟ _λ _σχηιμρπΙσμου των τι « ων των αγροτικων τγοο · ι # - οντων καθως _κοοι επι τοΟ αν ταγωνισμου και των δυνατο νητων αντιστασεως και επι _Γιωσεως της _μικρ & ς αγροτι κης εκιμεταλλεωσεως _ενοοντι _τ » ις μεγαλης . Το αποτελε-ΟΗα τοΟ νομου της _φθινουθ » _ις αποδοσεως εΤναι οτι αι _τιμαι των αγροτικων τγοοτ ° ντων Ρυθμιζονται υπο του κοστους οχι του καλυτερον αλλα του χειροτερον καλλι εργουμενου εδαφους , οποτε ο συναγωνισμος μεταξυ των Του κ . Χριστου Χατζηνικολαου , Δικηγορου διαφο ρων εκιμεταλλευθ _· εων μετριαζεται , διοτι αι _ανωτεοαι εκμεταλλευσεις θα πω λησουν τα προ'ι'οντα των εις τας τιμας των κατωτερων μικρων εκμεταλλευσεων και θα καρπωθουν την δια Φοραν του ιδικου των κατωτερου κοστους και του ανω _τερου κοστους των τιμων εκμεταλλευσεων , αλλα και αι μικραι εκμεταλλευσεις δεν προκειται ως εκ τουτου να χοεωκοπησουν . ΑΒΡΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙ Σ Πολλοι ειναι εκεινοι που αμφισβητουν την ορθοτητα του δρου « αγροτικη ταξις » . Κατα _^ μιαν αποφιν το συνολον των αγροτων μιας χωρας δεν αποτελει μιαν και ενιαιαν ταξιν . αλλα πολλας ταξεις , οπως και το συνολον των αστων , δηλ . των κα _τοικων των πολεων , α ! , - ποιαι διακρινονται μεταξυ των απο αποφεως _ιδιοκτησι ας εις μεγαλοκτηματιας , μι _κροκτηματιας . μεσην ταξιν ιδιοκτητων και ακτημονας _, απο αποψεως εκμεταλλευσε ως εις μεγαλην εκμεταλλευ σιν . μικραν εκ μεταλλευα ι ν . μεσην εκμεταλλευσιν και εκ μισθωσιν , και απο αποψεως επιχειρησεως εις μεγαλην επιχειρησιν , μικραν επιχει ρησιν . μεσην επιχειρησιν και αγροτικον ποολεταριατον . Περαν τουτου δμως και _αιτο κοινωνικης και ψυχολο γικης αποψεως υπαρχουν αρκεται αγροτικαι ταξεις αι οποιαι διαφερουν κατα την κοινωνικην και πολιτικην θεσιν εντος του χωριου , ως και προς δλα τα ψυχολογικα _^ χαρακτηριστικα τα οποια εκπηΥαιουν εκ της τοι αυτης κοινωνικης θεσεως ε καστης ταξεως και εκαστου ατουου . Ως εκ τουτου με τα ανω _τερω _^ κριτηρια δεν δυναται να _Λ Υινη λογος περι « αγρο _τικης ταξεως » αλλα πεοι α _γροτικων « ταξεων » η « αγρο _τικου κοσμου » . Υπαρχουν δμως δυο ισχυ ρα επιχειρηματα ως ποος την ορθοτητα του δρου « αγροτικη ταξις » . Πρωτον η _γρησις δρου αναλογου και δια την « αστι κην ταξιν » υολονοτι και αυ τη διαιρειται εις μεγαλοαστους _, μεσοαστους και μικροαστους . Η υπαιθρος κα τοικειται σημερον απο μιαν κυριως ταξιν . πολυ περισσοτερο ν απο τας πολεις _, καθ' δσον εκει δεν υπαρχει ουτε σημαντικο ν ουτε υονι μον προλεταοι & τον . δπως εις τας πολεις , αλλα περιο δευοντες εποχιακοι αγοεογαται . Δευτερον , η αγροτικη ταξις ειναι ακοιμη _περισσοτε _ρο-ν συμπαγης απο την αστικην ταξιν . παρα τας εσω τε οι _κας οικο νο ο ι κας δ ι αφοοας της . διοτι δεν υπαογει συναγωνισμος μεταξυ των αγροτων εις τας τιμας των αγροτικων προΙοντων , λονω τοΟ νομου τηο ωθινουσικ αποδοσεως του εδαφους . 'Εκ τουτου συμπεοαινομ · εν δτι η χοησις του δρου « αγροτικη ταξις » ειναι σχε τικη προς τον τοπον και τον χοονον . Εις το φεουδαοχικον συστημα υπαρχουν δυο τουλαχιστον αγροτικαι ταξεις με αβυσσαλεσν διαχωρισμον : η ταξις των ευγενων μεγαλογαι ακτημονων και η ταξις των δουλοπαροικων καλλιεργητων . Το αυτο _ακρι βως σχημα υφισταται , χωρις τας πολιτι κας συνεπειας του Φεουδαλισμου , εις την συγχρσνισμενην μεγαλην αγροτοκαπιταλιοτιικην εκμεταλλευσιν συνεχομενων εδαφων , μεταξυ κεφαλαιου χων και προλεταριων . Το αυ το σχηιια υφισταται επισης υπο καθεστως κρατικου Φεουδαλισμου εις τας κομμου νιστικας χωρας . Ο διαχωρι σμος αυτος _μειουται ση < μαν _τικως δσον προχωρουμεν ποος το _καθεοτυς της ελευθερας ατομικης αγροτικης ιδιοκτησιας και εξαφανιζεται υπο το καθεστως της ε λευθερας αγροτικης μικροιδιοκτησιας . Εις το επομενον : ΑΒΡΟ ΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ( θεσμος και σταδια εξελιξεως ) Προβληματα του 'Αστρομεριτου Η κοινοτης _Αστροαεριτου με πληθυσμον 1 100 κατοικων ( 280 οικογενειες ) ειναι κατ ' ε ξοχην γεωργικη περιοχη . Το 80 % των κατοικων _ασχολεισαι με την γεωργιαν . Οπως δλοι γνωριζουμε βασικος παραγων για την γεωργιαν ει ν αι το γερο . Βι' αυτο το & εμ α , το θεμα του νεροΟ , αντιμετωπιζουμε τα ακολουθα π ροβληματα . α ) Η κοινοτης μας ε' χει δικαιωμα επι του ποταμ ° υ Σερραχη , 48 ωρες την εβδομαδα · Προ δυο ε των κατοπιν αποφασεως του Υπουργικου Συμβουλιου , παρεχωρηθη εις την κοινοτητα μας δαν £ ι ° ν δια να τσιμεντωθοΟν οι αυλακες αρδευσεως . Αρχισε το τσιμεντωμα τ ου αυλακος απο Κατω Μονην προς Αστρομεριτην , πλην δμως κατα παραδο-£ ον τροπον η εργασια διεκοπη γωρις να μας δοθη καμμια _ εζηγησις . Εμεις 6 _υως _π- _^ ρ' δλα αυτα _εξακολοο-θουμε να πληρωνουμε . Κα ! διερωτωμεθα : Δικαιουμεθα να μαθουμε τους λογους για τους οποιους διεκοπη η εκτελεσις του εργου θα γι νη το ε ' ργον Εαν δεν θα γινη γιατι να _πληρωνουμε , και γιατι δεν μας επιστρεφονται τα γρηματα που επληρωσααεν εις το Αρδευτικον Χαρακτη ρ · στ ι - κον εν προκειμενω ειναι δτι η Αρδευτικη Επιτροπη Περιστερωνας παρητηθη εις ε ' νδειζι ν διαμαρτυριας · β ) Οσον αφορα την διαχειρισιν τ ου νερου εχομεν να παρατηρησωμεν δτι αυτη ειναι αντιοικονομικη . Συγκεκριμενα , το νερο διενεμηθη εις __ τους __ γαιοκτημονας 'Αστρομεριτη εις 11 μεριδια . Τουτο σημαινει __ δτι επρεπε ν α ποτισωμεν 48 ωρεςΧ 11 μεριδια , 528 ωρες . Η επισημος στατιστικη δεικνυει μονον 259 ωρες . Δηλαδη εγαθη νεΡο 231 ωρων ητ 0 ι το 40 % · Και διερωτωμεθα : Ετσι αντιμετωπιζει η κυδερνησις το ολον θεμα , καθ' ην στιγμην μαλιστα σ' ε · μας τους γεωργους δεν αφηνει ευκαιριαν να μην μας _υποδειζη _οικονομιαν και κολην διαχειρισιν _του νερου γ ) Ζητουμεν να πληροφορη - _θο & μεν απο την Κυβερνησιν » εστω κ « ι μετα παρελευσιν οκταετιας , ποσο ν νερο διενειιμεν η επιτροπη , ποσες εβδομαδες και ποσα μεριδια , ως κα ( ποια η αναλογια των ποτισθεντων κ τηματων & Φ' _εκαστου γεωκ _, τημονος . Τουτο αποτελει αποφασιν της Κυβερνησεως η οποια εληφθη εις συνεδριασιν προεδρευοντος τοο Γ . Επαρχου την 24 ην Μαρτιου 1960 . Και οι γεωργοι που πληρωνουν δια την διαχειρισιν της περιουσιας των ( νερου ) , θελουν να πληροφορηθουν , εαν ε' χουν δικαιωμα να ξερουν . δ ) Αλλο φλεγον θεμα ειναι η παραχωρησις υπο της Κυβερνησεως εκσκαφεως δια την αφαιρεσιν της « καυκαλλας » απο τα κτηματα μας , με κσταβολην βεβαιως εκ μερους των γεωρ- _^ γων ενος λογικου ποσου κα τ α _στρεμμα . ε ) Να εκτελεσθουν , δπω ς γινεται και εις αλλα γωρια , υπο της Κυβερνησεως « δομες » και αντιδιαβρωτικα εργα · στ ) Να γινη υδατοφρακτης εις την περιογην Κ . Μονης , δια την καλυψιν των αναγκων δλης της περιοχης . ζ ) Η Κυ & ερνησις απο αρκετου χρονου ε'χει εις χειρας της τους τιτλους των κτηματων μας που ευρισκονται παρα τον νεον δρομον Τροοδους . Το ε ' ργον της κατασκευης του δρομου ε' χει τελειωσει προ τριετιας Ποιον κωλυμα υπαρχει , ουτως ωστε να καθυστερη η επιστροφη των τιτλων των κτηματων μας η ) Το τρακτερ μαζυ με το αμαξ , ι ειναι ο πνευμων του γεωργου · Χρειαζεται για να μεταφερη στους αγρους , λιπασματα , σπορους , κλπ . _^ καθως επισης και τα γεωργικα προιοντα απο τους αγρους οτο _σπιτου . Επισης τον βοηθα στις εργασιες του αγρου , ( ξεπετρισμα κλπ . ) . Σημερα μας απαγορευουν την χρησιν αμαξιου . Και δμως υπαρχουν αμαξια που _μεταφερουν τα λαντ - ροβερ που τρεχουν με 60 μιλια την ωρα σε δημοσιους δρομους και __ επιτρεπεται · Βιατι να μην μας επιτρεπουν και μας που στο κατω - κατω _κινουμαστβ με ταχυτητα 3—5 μιλια την ωραν και τα δρομολογια μας ειναι κυριως τα χωραφια κι' δχι οι δημοσιοι δρομοι Αυτα ειναι αερικα απο τα φλεγοντα προβληματα που αντιμετωπιζει η κοινοτης Αστρου _, _εριτου . Ελπιζομεν δτι η Κυβερνηση 6 α θεληση ν α τα _εξεταση κ « 1 να μας δωση μιαν απαντηση . Βεωργιος Μ ' . _Νεοφυτιδης _Αστρομεριτης 24 ) 8 ) 68 Προβληματα — παραπονα — εισηγησεις . 'Ο 6 . Επαρχος Αμ _μοχωστου φερεται εισηγηθεις εις τους _πατατοπαραγωγους « Βινετε εργατες )) . Τα Κοκκινοχωρια κα ! παλιν εις το προσκηνιον . Νεα μετρα εξαγγελλει η Κυβερνησις δια να περισωση τα συνεχως εξαντλουμενα υδροφορα στρωματα της περιοχης . Ο ! κατοικοι δμως των χωριων αυτων ακουουν με σκεπτικισμον τας κυβερνητικας αποφασεις . Εχουν πλεον συνηθισει Πισω απο καθε κυβερνητικον σχεδιον φαινεται να κρυβεται συχνα η προσπαθεια προστασιας των συμφεροντων καποιου Ισχυρου αστου η καποιου ευνοουμενου « ημετερου » . Αυτα διεπιστωσα δταν την παρελθουσαν εβδομαδα , μαζυ με στελεχη της επαρχιακης επιτροπης του ΔΕΚ Αμμοχωστου επεσκεφθημεν το χωριο Αυγορυυ . Πολλοι γεωργοι οι οποιοι συγ κεντρωθηκαν γυρω μας εις το καφενειον του χωριου μας εξεθεσαν τα προβληματα τους . Προ τριων ετων , ανεφερεν ενας γεωργος , ο τοτε Υπουργος Βεωργιας κ , Τ . Παπαδοπουλος εκαλεσε τους κατοικους του χωριου εις την 'Αμμοχωστον δια να αναγγειλη εις αυτους δτι παρετηρηθη σοβαρα πτωσις της σταθμης των υπογειων υδροφορων στρωματων ολοκληρου της περιοχης της Μεσαοριας κα ! , ως εκ τουτου , επεβαλλετο περικοπη κατα 60 % των αρδευσιμων περιοχων πατατοφυ τειων . 'Η ανακοινωσις εκεινη απετελεσε πληγμα κατα των γεωργων , δεδομενου μαλιστα δτι δεν συνωδευετο απο οιανδηποτε προοπτικην παραλληλου _προγραμματισμου δι' αρδευτικα εργα . Ολιγον αργοτερα , εις συσκεψιν εκπροσωπων της περιοχης πραγματοποιηθεισαν εις το κτηριον της Γουλης παρουσιςχ του Προεδρου Μακαριου προς μελετην του προβληματος , εδοθη εις τους αγροτας , μεταξυ αλλων , κα ! η υποσχεσις δτι θα σταματηση η φυτευσις εσπεριδοειδων εις την πληττομενην περιοχην κα ! δτι , εαν παριστατο αναγκη θα εδιδοντο οδηγιαι δια την εκριζωσιν δενδρων εσπεριδοειδων κατω των πεντε ετων . Τρια ετη παρηλθον εκτοτε . Καμμια . σοβαρα προσπαθεια δι * αρδευτικα εργα δεν εγινε , περι πλεον δε επετραπη η φυτευσις δεκαδων στρεμματων με εσπεριδοειδη με αποτελεσμα να υπαρχουν σημερα εις την περιοχην _Αυγορου 1 . 800 περιπου στρεμματα φυτειων εσπεριδοειδων που ανηκουν εις αστους . 'Εκ . των στρεμματων αυτων μονον 200 αποδιδουν καρπον . Κα ! διερωτουνται οι αγροται : Πως ερχεται σημερον η Κυβερνησις να απαιτη απο τους πατατοπαραγωγους περικοπην των φυτειων των κατα 30 % κα να επιτρεπη την αρδευσιν των εσπεριδοειδων που θα αποδωσουν καρπον μετα δυο η τρια ετη Η δικαιολογια η οποια προβαλλεται _, δτι , οι ιδιοκτηται υπεβληθησαν ε ! ς εξοδα δια την δενδροφυτευσιν κα ! περιποιησιν των εν λογω φυτειων δεν Ισχυει _, μονον δι' αυτους αλλα και δια τους πατατοπαραγωγους . Διοτι κα ! οι πατατοπαραγωγο ! υπε βληθησαν εις _Μξοδα δια την α-Σανεχεια < _τπνν < τελ . 14 . II ΕΙΜΙ Α ΚΟΛΟΥΘΩΝ τβ παραδειγμα του κυριου του , ο κοινοβουλευτικος εκπρ οσωπος τβυ « Πατριωτικου Μετωπου » χ , λελλος Δημητριαδης εσπευσεν , εστω χαι _& ρ # . δεως , να διευκρινιση » τα οσα αιχαραδεκτα ειπε περι Ενωσεως εις τας _οιαδοητους πλεον δηλωσεις του προς Τβυρκβν _δημβσιογραφον . Αντιγραφων τβ προτυπον του απεδωσε και αυτος , _περι-του , τας παρανοησεις και παρεξηγησεις εις τας μεταφρασεις . Αντι ομως να _' _αρκεσθη εις τουτο , δπως πραττει _ουνηθως ο αλλος , ηθελησε να διασαφηνιση τα πραγματα . Και δεν κατωρθωσεν παρα μονον να _επιεεδαιωση , 6 _ασικως , το πιστον των οσων _ευημβσιευβησαν . _Παρεπονεβη ο κ . Δημητριαδης οτι εκ πολλα σημεια δεν απεδοθησαν πιστως η και σαφως τα υπ' αυτου λεχθεντα χχι ανεφερεν οτι εις την πραγματικοτητα δεν ειπεν οτι « δεον να απομακρυνωμεν εκ της σκεψεως μας το θεμα της Ενωσεως » . Εκεινον το οποιον ειπεν , ητο οτι , « εφ' οσον η 'Ενωσις ειναι ανεφικτος , πρεπει τωρα να _προσανατολισδωμεν προς μιαν αλλην ρεαλιστικην λυσιν » . Διευκρινισεν επισης ο κ . Δημητριαδης οτι , δεν ανεφερεν οτι « ητο εναντιον του συνθηματος της Ενωσεως » αλλ' οτι « η συνθηματολογια δεν λυει τβ _προβλημα , αλλ' ως συμβαινει συνη-9 ως εις πλειστας περιπτωσεις περιπλεκει τουτο » . 'Αλλα τι διευκρινισεις ειναι αυται Εφ' οσον ο κ . Δημητριαδης συνιστα τον προσανατολισμων μας προς μιαν αλλην λυσιν « ρεαλιστικην » δεν σημαινει οτι , δια να γινη τουτο , πρεπει να _απβμακρυνωμεν εκ της σκεψεως μας τβ 9 εμα της .. Ενωσεως . Πως ειναι δυνατον να ειναι κανεις _προσανατολισμενη _καΙ , να . _κατευθυνεται αλλου . και την _σκεψιν να την εχη αλλου _Κκι επι του θεματος της συνθημα- · ιολογιας ομως δεν μας τα λεγει καλα ο _κοινοβουλευτικος εκπροσωπος του « _Πατριωτικου , Μετωπου »· : Δεν ητο εναντιον της συνθηματολογιας υπερ της Ενωσεως αλλ' η συνθηματολογια δεν λυει , περιπλεκει το προβλημα . Εναντιον των περιπλοκων . · ομως θα πρεπει « _αφαλω ς να ητο . Αρα , λογικως συναγεται , οτι αντετιθετο εις την _συνθηματολβγιαν υπερ της Ενωσεως . : ψ Αυτα ως προς τα διευκρινισθεντα » Μερη των δηλωσεων . Δια τα υπολοιπα , _βοβν _χαι αν δεν απεδοθησαν πιστως η και σ _* φως , τι να ειπη κανεις « Η Ενωσις δεν εχει καμμιαν ενν « Ι * ν δια τον λαον , ιδιαιτερως δι' εκεινους οι οποιοι ζουν εις τον εξω κοσ . μβν . Δυνατον να σημαινη πληρη ενωσ ! ν η χαλαραν ομοσπονδιαν η να εχη οιανδηποτε αλλην εννοιαν » . Αλλ' εαν Π ιΛ'ωσις δεν εχει καμμιαν εννοιαν ι * τον λαον , διατι προ ετους μολις , ο ? β'νβ 6 _ουλευτικο ς εκπροσωπος του « Π . ν _^ _εστηριξε ψηφισμα της Γουλης υερ της Ενωσεως και δη της γνησιας _*»« εαν δεν ειχεν εννοιαν η 'Ενωσις , _ναται ουτος να μας εξηγηση ηως και _«* τι ηγωνισδησαν και εδωσαν την ζωι τον δι' αυτην , τοσοι και τοσοι 'Ελ-Λην 'ες της Κυπρου α Β * θεμα υπηρξε παντοτε _συναισθη _'Κιι _^'· 0 ικονβ μ » κη ενοτης μετα της _^ _ΛΛαοος δυνατον να ειναι καταστρεβ £ - 2 > ε Φ ω την ελπιδα οτι η Κυπρος « στ _^ _^«« βτε μετα της Ευρωπης » . τοιΑ ' τοορα ε _5 πγειται η τοση συνθημαννηο _' _^' _-ν Χων κυβερνωντων δια την εν _^' αν Ενωσιν . Προφανως ηννοβυν « σιν _μετκ τι _| $ Ευρωπης . _Ενθυμουν-ΡυΓΛ _» 6 _* 5 βτι η Ελλας ανηκει εις την ιυμι _^ _- .- ** 1 8 τι ειν < * 1 εταιρικων - μελος _ΑΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 16 η ν ΣΕΛ Ι ΔΑ Ε γκα * € Αη φ 8 ιι Κ _€ ι ι η _'Ανεζξαριησια Η0 Μ0 ΙΠ 0 ΝΑ 0 Π0 ΙΗΣΙΣ 0 ΑΛΕΒΕΤΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ . ΗΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΑΥΚ ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ Κατ' απολυτως _εξηκριδωμενας πληροφοριας μας διαστραυρουμενας εκ διαφορων κατευθυνσεων , η εασις του σχεδιου λυσεως η οποια συζητειται κατα τας ενδοκυπριακας συνομιλιας ειναι , οπως αποκαλειται , η τοπικη _αυτοδιοικησις » . © α αναγνωρισθουν οι χωροι των Τουρκικων θυλακων , οι οποιοι θα αυτοδιοικουνται και θα υπαγωνται εις την Τουρκικην Διοικησιν . Ο Ελληνικος πληθυσμος θα υπαγεται εις την Ελληνικην Διοικησιν . Αι 2 Διοικησεις η Κυβερνησεις » θα υπαγωνται εις Κεντρικην Κυδερνησιν . Κατα πασαν πιθανοτητα , { Ι μαλλον © _εδαιοτητα , η δυσκολια , η οποια ανεκυψε τας τελευταιας ημερας κατα τας συνομιλιας , συνιστατο εις το γεγονος οτι , η Τουρκικη _Λλευρα ηθελεν χαλαρους τους δεσμους των δυο Διοικησεων μετα της _Κεντρικης Κυβερνησεως . Η συγκεκαλυμμενη αυτη ομοσπονδοποιησις αποτελει την απαρχην της δημιουργιας 2 χωριστων κρατιδιων , Αλλον προβλημα το οποιον ανεκυψε και το οποιον μελλοντικως θα αποτελεση ισως το δυσκολωτερον διαπραγματευτικον σημειον ειναι η φυσικη παρουσια της Τουρκιας εις την Κυπρον δια της ΤΟΥΡΔΥΚ _Ωι ειναι αυτονοητον ειτε 600 ειναι οι Τουρκοι στρατιωτες ειτε περισσοτεροι δεν εχει και μεγαλην πρακτικην σημασιαν . Το γεγονος παραμενει οτι ο Τουρκικος στρατος 3 α ευρισκετα » παντοτε εις την Κυπρον . Αι _εγγυητριαι . δυναμεις ητοι , η Τουρκια , η Αγγλια και η Ελλας δεν αναγνωριζουν το δικαιωμα εις την Κυπριακην Κυβερνησιν να εχη αποψεις επι του θεματος τοσον της ΙιΛΔΥΚ οσον και της ΤΟΥΡΔΥΚ . Επομενως τοσον η διαρθρωσις του κρατους-. βασει- της συζητουμενης λυσεως , δηλαδη της ομοσπονδοποιησεως υπο την μορφην της τοπικης αυτοδιοικησεως , καθως και η φυσικη παρουσια των Τουρκικων στρατευματων εις την Κυπρον δεν λυουν » το Κυπριακον προβλημα αλλα το περιπλεκουν εις _βαθμβν χειροτερον και απο τας συμφωνιας της Ζυριχης . 'Καν εις την πραγματικοτητα αι πληροφοριαι αυται δεν ειναι _ορθαι καλειται η Κυβερνησις να τας διαψευση . _Αμεταβλητος η Τουρκικη _θεοις ΑΙ ΚΥΡΑ , 28 ( Ρ . ) — Ο Υπουργος Εξωτερικων της Τουρκιας κ , Τσακλαγιαγκ ' ιλ εδηλωσεν δτι θα _συναντηθη εις Νεαν Υορκην μετα του 'Υπουργου Εξωτερικων της Ελλαδος κ Πιπι νελλ η . μετα του οποιου θα συζητηση τας σχεσεις των δυο χωρων ως και αλλα θεματα τα οποια τας αφορουν . Αναφερομενος εις το 6 εμα της πιθανης αποχωρησεως της ΟΥΝΦΙΚΥΠ εκ Κυπρου ο κ . Τσα κλαγιαγκ ' ιλ ειπεν δτι η Ειρηνευτικη Δυναμις εγκαθιδρυθη 6 αοει αποφασεως του Συμβουλιου Ασφαλειας των Ηνωμενων Εθνων , εξεφρασε δε την γνωμην οτι , και την αποχωρησιν της μονον το Συμβουλιον δυναται να αποφασιση . Τελος , ανεφερεν . δτι η Τουρκια επιθυμει συντομον λυσιν του Κυπριακου προσθεσας ταυτοχρονως δτι η _Κυβερνησις του δεν προκειται να μεταβολη την θεσιν της εναντι του _προδληματος ινεκα των οικονομικων δυσχερειων της Ειρηνευτικης Δυναμεως η της ι πιθανοτητος αποχωρησεως της . ΗΜΥΣΤΙΚΗ « ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ » ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Την παρελθουσαν Τριτην επραγματοποιηθη εις το Προεδρικον υπο ακραν μυστικοτητα « ενημερωσις » των εκπροσωπων του τυπου επι της πορειας των « ενδοκυπριακων » συνομιλιων , Ο ιδιος ο Προεδρος Μακαριος « ενημερωσε » τους εκπροσωπους της ουτω καλουμενης Τεταρτης Εξουσιας . Η « Βνωμη » δεν προσεκληθη . Προσεκληθησαν και παρεστησαν εκπροσωποι δλων των αλλων εφημεριδων απο της « Ελευθεριας » και του « Φιλελευθερου » μεχρι της « Χαραυγης » και της « Πατριδος » , Εαν εκ λαθους η _σκοπομοις δεν προσεκληθη -η « Βνωμη » δεν γνωριζομεν . Παντως , δσην καλην θελησιν και αν διαθετη κανεις θα _δυσκολευθη να πιστευση το πρωτον . 'Επ' αυτου θα αναμενωμεν μιαν εξηνησιν , Το θεμα _δμοις δεν τελειωνει εδω , Ποιαν σκοπιμοτητα ειχε και εις τι ωφελεισεν η « ενημερωσις '» συτη Εκληθηοαν ο ' ι εκπροσωποι του τυπου και _ενημερωθησαν — μερικως η πληρως αγνωστον — μονον αφου πρωτον υπεσχεθησαν δτι θα τηρησουν το απορρητον των δσων θα ηκουον . Ενημερωθησαν δηλαδη , ως ατομα και ουχι ως εκπροσωποι του τυπου εφ' δσον εδωσαν τον λογον των δτι δεν θα ενημερωμε την σειραν των την - νην γνωμη , την οποιαν υποτιθεται δτι αντιπροσωπευουν και υπηρετουν . Και εξ δσων γνωριζομεν , ουδεις των παρισταμενων δημοσιογραφων ηγερθη δια να ειπη δτι μια τοιαυτη « ενημερωσις » ειναι απολυτως ασκοπος . Και ουδεις απεχωρησε , ως τα δημοσιογραφικα θεσμια θα _επεδαλλον εις οιανδηποτε αλλην χωραν με υπευθυνον κα ' ι ελευθερον τυπον . Διοτι , εις το κατω - κατω , τα δσα επληροφορηθησαν εκ των Προεδρικων χειλεων , αφου πρωτον υπεσχεθησαν οτι * θα τα κρατησουν δια τον εαυτον των , υπαρχει παντοτε η δυνατοτης και η πιθανοτης να τα πληροφορηθουν και εκ μιας τριτης , ανεξαρτητου πηγης . Ποια θα ειναι η θεσις των τοτε θα ωμιλησουν εκθετοντες την πηγην των η θα σιωπησουν εκ του φοβου δτι θα χασουν την εμπιστοσυνη » του πρωτου _πληροφοριοδοτου των Οπως -και αν εχουν τα πραγ ματα η « Βνωμην , ητις με _ουδεμιαν υποσχεσιν εδεσμευθη και ητις εχει τας ιοικας της πηγας επιφυλασσει εις εαυτην το δικαιωμα να φερη εις το φως της δημοσιοτητος δσα ηθελε κρινη σκοπιμον εκ των λεχθεντων κατα την μυστικην αυτην ενημερωτικην διασκεψιν . ΛΕΞΕΙΣ | Του Ε . Ν . ΑΣ . Ι _Τ Ηταν να το ακουσουμε κι αυτο . Το περιμεναμε . Δεν μας ξαφνιασε . Ταιριαζει τοσο με το πνευμα των καιρων . « 'Η Ενωσις μια απλη λεξις ειναι . Τιποτε περισσοτερο . Εννοια για τον λαο δεν ε ' χει καμμια » . Ο κυριος που μιλησε νομιζει σιγουρα πως ξερει τον λαο επειδη πριν οκτω ολοκληρα χρονια , ετσι , στα τυφλα _^ και με την υποδειξη και τις ευλογιες καποιου κραταιοι ) τριτου « εξελεγη » δουλευτης , Μα δεν ξερει τον λαο . Το πιθανοτερο ειναι _δ-α μιλησε κρινοντας εξ , ιδιων τα αλλοτρια . Κατα κανονα ετσι γινεται .... Ανθρωπι νον γαρ , Αλλ' ας ειναι . Αφου η « 'Ενωσις » δεν ειναι παρα μια λεξις , ας · μιλησουμε για _λεξει _ς · Προνομιο αποκλειστικο , δωρο ουρανιο πολυτιμο για τον ανθρωπο οι λεξεις . Μονο για τον ανθρωπο . Αγαπα με λεξεις και μιοα με λεξεις . Ζει μ * αυτες . Αγωνιζετε . πεθαινει γι' αυτες . Ψαλλει τη χαρα του , κλαιει τον πονο του , υμνει τον θεο του , καταριεται τη μοιρα του με λεξεις παντα . Πληγωνει με λεξεις και παρηγορει μ * αυτες . Τες πιανει και τες καμνει ποιημα , τραγουδι γ 1 » να τερψη τη δικη του κι αλλες αγαπημενες ψυχες . Τες παιρνει και τις μεταβαλλει σ' δπλο για να κτυπηση εχθρους , ιδεες , καταστασεις , προσωπα _^ τες _κα νει οργανο για να επαινεση φιλους . Ιδεες , καταστασεις , προ σωπα . ' Τες αγαπα , τες λατρευει τες λεξεις , Τες _φοδατε κι' δλας , τες _[ ιισει πολλες φορες . Εχουν τοση δυναμη και τοση αδυναμια , τοσο _πλουτο και τοση φτωχια , τοσο φως και τοσο σκοτος _. Ειναι λεξεις κουφιες απο μονες τους κι αλλες που τες κανουν κουφιες εκεινοι που _τες _χρησομοποιουν . Ειναι κι αλλες του δεν προκιται να μεταμεστες απο νοημα , αυταρκεις , σε τετοιο 6 αθμο που η χρηση αιωνων , ακομα κι η καταχρηση ουτε στο ελαχιστο δεν τες φθειρει . Η « Ελευθερια » μια τετοια . Κι « 'Ενωσις » μια δευτερη , ιση _ιμε την πρωτη σ' αξια και ουσια . Λεξις ανθεκτικη , ρωμαλεα , ωραια ... Δυνα τη , πολυ δυνατη . Ας προσεξουν δσοι την χρη σιμοποιουν . Υπαρχε _^ _ι _και _^ το ειδος των « εκδικητικων » λεξεων που μπορουν να κανουν περισσοτερο κακο σ' αυτους * συ τες χρησιμοποιουν παρα σ _' _^ αυτους στους οποιους απευθυνονται . τι μη ιε κεινουσ που ω ρ ιιαν στ η ν ζωη _τουςνα φυλαγουν _θερμοπυαες ΚΑΓΑΦΗΣΣ ' ! ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ | Εκδοτα * : Εταιρεια « _ΤΠΡΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΑ » ΤΙΜΗ 6 ΦΥΛΛΟΥ Ι 20 ΜΙΛΣ Ι ΚΥΡΙΑΚΗ , 29 Σεπτεμβριου 1 % 8 Ετος 1 ον — _* Αρ , ψυλλοι * Μ Ι ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ • ι ! - Αρθρον του κ . Ρ . Κυριακιδη Γ Βυμνασιαρχου του Παγκυπριου Βυμνασιου ΗΜΟΙΡΑ ΤΙ ΚΑΘΗΒΗΤΩΝ -Χ- Σειρα αρθρων του κ . Τ . Ζεμπυλα περι ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕταιιροΑΕξο £ 3 » 10 Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν ι Ι Ω · Σ : 1 ) Υπο του Σταλιν εκτελε σθεις Ρ ωσος κομμουνιστης , 1883 - _ 1936 ( εναρθρως ) . 2 ) ' . Ευχαριστοι , αγαπητοι ( αρχαιστι ) . 3 ) Η μυικη δυναμις τον χαρακτηριζει ( γεν . ) . 4 ) Εις την Μεσογειον εκ 6 αλλων ποταμος της Βαλλιας και ομωνυμος νομος της Ν · Βαλλιας — Η γραφη τοΟ τετρακοσια εξι . 5 ) Χη _· μικον _στοιχειον εκ των μεταλλων ,, το _Γαρυτερον παντων των γνωστων σωματων . 6 ) ΑρΧαια πολις της Καππαδοκιας , η γενετειρα του φιλοσοφου Απολλωνιου — ' Ενα ανθος . 7 ) Κινητηριος δυναμις , αντιστροφως ( αιτ . · δημ ·) — Βνωστος Βαλλος συγγραφευς και κριτικος ( 1828 - 93 ) . 8 ) Οι ανηκοντες _εις αυτας . ειναι ,, συνηθως αρριβισται και φαυλοκραται ( αντιστρ . ) — Διεθνης συν _^ _μηοις πυγμαχικοΟ ορου . 9 ) Πολιχνη της θηρας — Ονομα · δυο βασιλεων τω ν Συ' ρακουσων .. '· ΚΑΘΕΤΩΣ · · 1 ) _Βυναικειο ν υνομα — Λεγεται και _δειχνοντας--εγα ' £ ιε . ν _^ θος ( δημοτ . ) . . · :, ' ' ' . _· .: — 2 Υ Ενα _ρττμα · τιις — _αργαιατςτ ' αε-Την σημασιαν τοβ αγοραζω . 3 ) Σοβιετικη χερσονησος , εις | την περιοχην της ΓΑ _Ασιαςι ' ' · ' | , 4 ) Γαθμουχος της σουλτανικης Τουρκιας ( γεν . ) — Νομι : σματα των _προγονων μας . 5 ) Αλλοι εχουν πολλα και σλλοι ολιγα — 'Κινεζικον νομισμα . 6 ) _Βυναικειον Φιλανθρωπικων σωματειον , εχον την προστασιαν της _αγασσης · ( αρχικα ) — Η ' δια γραμματων γραφη του 325 . 7 ) Μια Τουρκικη προελευσεως _λεξ'ζ , δια τον _υπογειον κοσμον ( γεν . ) . 8 ) Αιτ . πλη θ . αρχ · κτητ . αντωνυμιας — Ενδιαιτωμαι ( αρχ . ) . 9 ) Χειλεοφωνον . — - Μετρο καυσιμα υγρα . ( α ι τ ·) . ' . . -. . ΛΥΣΙΣ ΗΟΜΚ _101 — ΙΦ ( 6 _υ _' νΙΙΟ .. — . _2 _Λ 03 ' 8 ' νιΜλΟΙΜ ( _£ ' ( ζ ' ΖΖ ) , ΗΜΙ - ( _ΜΗννΞ ΜΟινλΟ' 8 · _-ννλΙ'ΗΘΗ ) 3 _' _2-Η ( 9 IV — • ' νιννννν ( ς ' _ινκινν — ν _ ιν ( ρ ' ν _» ± _νζιν / νχ < £ Ιν . νΜΟΜ -υ ( 2 . ΟΖΟΙ ~ 'ΟαΜ ( Ι . : Χ . υ 1 . Η θ V » Μυ < _ι 3 Ι - νιΟ ( 6 _Ο'ΜΙΥΧινΜ ( 8 ΜΙ ' νι - Οινιν ( . 1 -ΚΙΟΙ ~ _ΥΜΥλΙ ( 9 ' ΜΟ _ΜΝΖΟ ( ς ( 9017 ) _ιζλ — ΙΝυ <> _ΑΟΗνννιΟα ( ε ΙΟΙΖ _-Υυν ( Ε ' φΗΝ 3 ννν _» Ο ( ι · : 2 υ Ι . 1 Μ Ο Ζ Ι α Ο _ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑτ 0600 Πρωινο ξεκινημα . 0630 Δελτιον ειδησεων και Μετεωρολογικον δελτιον . 0640 Ενα ευχαριστο _προγραμμα με μουσικη και _τραγουδιαι 0715 Η Θεια _λειτουργια . _ΟδβοΤ'Ελαφρες _ορχηστρας . 0900 Ελληνικα μοτιβα . 0930 Τραγουδ _^ ντας _^ _την ,. Κυριακη ., 1000 Δελτιον ειδησεων . 1005 'Ενας δισκος και για . · σας . 1100 Οι 'προτιμησεις των οπλιτων της ΕΛΔΥΚ . 1130 Ζωη της Υπαιθρου . . 1200 _Κυπριωτικο σκετς . 1230 Τραγουδια και σκοποι του τοπου μας . 1 _^ 45 Ευχαριστη μουσικη και τραγουδια . 1330 Δελτιον ειδησεων . 1345 Πρω τα με :. την , αγαπη _, σας . 1430 Ο κινηματογραφος και η μουσικη του . 1500 Με το κυμα και τη μουσικη . 1530 Τ'ο _ατιογευμα της Κυριακης . 1630 Λαικες πεννιες . 1700 Δελτιον ειδησεων . 1705 Πνευματικη και καλλιτεχνικη ζωη . 1730 Βια τον καθενα και μια επιτυχια . 1800 Μουσικη που διαλεξατε . 1830 Ο Ορφεας στα φωτα της ραμπας . 1900 Ελατε να τραγουδησουμε . 1930 Δελτιον ειδησεων και Μετεωρολογικον - Δελτιον . 1945 . Χθες και σημερα . 2015 Το Ελληνικο μας δραδυ . 2130 Γαριετε του _Παρισι , ρυ . 2200 Δελτιον ειδησεων . 2210 Αναπολωντας τα χρονια το παληα . 2300 Μουσικη ως τα μεσανυχτα . 2400 Δελτιον ειδησεων . 0005 Εθνικος Υμνος . ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ 0800 Εκλεκτες μουσικες σελιδες . 0900 Ευχαριστο Κυριακατικο πρωινο . 1200 Διακοπη . 2130 Μουσικες Μινιατουρες . 2200 Χορωδιακη μουσικη . 2300 Εργα προγραμματικης μουσικης εμπνευσμενα απο την Ελληνικη μυθολογια . 2400 Εθνικος Υμνος . ¦ ΒΕΛΑΜΕ ,- ΤΟ ΠΕΤΥΧΕ Ο ΜΙΚΡΟΣ ! Ο δασκαλος : Ποτε ο Χριστος καθιερωσε το μυστηριο του γαμου Ο μαθητης : Οταν ειπε : « Αφες αυτοις ου γαρ _οιδασι τι ποιου σι ... » ΛΑΧΤΑΡΑ Ενας γιατρος προσπαθουσε να θεραπευση καποιο πελατη του που ειχε παθη χρυση . Περασαν ενας > μηνας , δυο μηνες , ε'ξη μηνες , κανενα αποτελεσμα . Τα φαρμακα τοΟ νεου Ιπποκρατη δεν επιασαν , Ο αρρωστος εξακολουθουσε να ειναι κιτρινος σαν το φλουρι . Τον εεδομο μηνα ο γιατρος κυτταζει τον ασθενη του προσεχτικα και ξαφνικα β γαζει μια φωνη απελπισιας : —Καταρα ! Ειναι ιΒαπωνεζος ! ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ —Ποιος μπορει να ιμου αναφερη ε ' να παραδειγμα υδραυλικης ενεργειας με μεγαλη αποδοση —Τα γυναικεια δακρυα , κυριε . ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙ Ενας καταδικος . σε θανατο ανεβαινει στη αγχονη . Του περνανε το σκοινι στο λαιμο και σε λιγο βρισκεται κρεμασμενος στον αερα . Εκεινη ακριβως την στιγμη αρχιζει να κουναη απελπισμενα , τα χερια και να κανη νοηματα στους δημιους του δτι κατι , _£ γει να πη . Οι δημιοι σκεπτον τα ! , δτι πιθανον ο ανθρωπος ν α ξεχασε να πη τις τελευταιες , θελησεις _χου · και . σπευδουν να τον ξεκρεμασουν μισοπνννμεν ον . —Τ _{ συμβαινει ρωτοΟν με αγωνια . Εχεις να ' πης' τιποτα —Και φυσικα , εχω , απαντα- 6 καταδικος . Μια στιγμη ακοιμα και 6 α με πνιγατε !·! | ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ · ΚΥΡ : ΙΑΚΗ 29 ) 901968 6 . 30 'Ειναρξις 6 . 31 Μικυ Μαους 6-40 Ρομπιν _Χουντ : 7 . 10 Επιθεωρηση Νταννυ Καιη 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8-20 Παλιες Κωμωδιες 8 . 40 Ματιες σ * .. δλα .. τον κο-. . σμα . ' ' 8 . 55 Κινηματογραφικη . ' τρα- . ' νι < 3 ΤΡΙΤΝ 10 ) 1 ) 1968 6 . 30 Εναρξις 6-31 _Υπεροχο θεαμα 7 . 00 Ντοκυμανταιρ 7 . 30 Στο Ιππικο 8 , 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Το Ημερολογιο 8 . 50 Εκατομμυριουχος Ντετεκτιυ 9 . _4 0 Θεατρο απο την τηλεοραση ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ) 2 ) 1968 6 . 30 Εναρξις 6 . 31 Φρεντ και Μπαρνυ 7 . 00 Σκιππυ 7-30 Ελατε να κουβεντιασουμε 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Εξωτερικο ρεπορταζ - 8-35 Χαμενη στο Διαστημα 9 . 45 Στον καπνο του πιστολιου ΠΕΜΠΤΗ 10 ) 3 ) 1968 6 . 30 Ε _, ναρξις 6 . 31 _Στιγκρευ ' 7 . 00 Μακ και Μαιρ 7 · 15 Ποδοσφαιρον 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 ν 20 _ΘρΟλος των Φορσαιχ 9 . 10 Ματιες σ' δλο τον κοσμο 9-25 Ντικ Γαν Νταυκ 9 . 50 Πληροφοριοδοτης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ) 4 ) 1968 6 . 30 Εναρξις 6 . 31 Μικυ Μαους 6 . 45 Ντακταρι 7 . 35 Ουωλτ Ντισνε 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Το _ζητηκα ειναι . ,. 8-50 Χθες και σηαερα 9 . 20 Το δικτυ 9 . 50 Πολιχνη Πευτον Ι ΣΑΓΓΑΤΟ 10 ) 5 ) 1958 6 . 30 Εναρξις 6-31 Παιδικη _Βω-νι _^ . 7 . 10 Κωμωδιες χωρις λογια 7 . 30 Λοοσυ 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8-20 Οργανωση Ανκολ _^^^^^ ΓΙ ΒΑΜΟΙ Σημερον Κυριακην και ωραν 4 μ . μ . τελουνται εις τον ιερον ναον Τιμιου Σταυρου , Κατω Ζωδια , οι γαμοι του κ . Βεωργιου Π , · Κουντουρεσιη και της δ , Κοραλιας Μ . Κρητικου . —Την προσεχη Κυριακην , 6 ην ¦ Οκτωβ ριου και ωραν 3 . 30 μ . μ ., τελουνται εις την εκκλησιαν Αγ . Βεωργιου , Υψωνα , οι γαμοι του κ . Χριστακη Η . Χατζηδημοσθενους μετα της δ . Αννας Β , Μαρτιδ η . θιασος Βελιου : Βιορτη Κ ρασιου ωρα 6 . 45 & 8 . 30 μ . μ . Οργανισμος Μουσικοι ) Θεατρου Κηποθ . Διεθν . Εκθεσεως « Ναοτρεδιν Χοτζας » . θιασος Μουσικη Σκηνη Ντιανα 2 Λευκωσια « Και μη χειροτερα » . ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Ρετζινα : Το τελος του κοσμου ( Υ ) , Αθηναιον : Απο θεσιν 6 ολης ( Υ ) , Ντιανα 4 : Ατελειωτες ημερες εκδικησεως ( Χ ) . Μαγ . Κηπος : Η Βκαγκστερινα σε . μυστικη αποστολη ( Υ ) . Μινερ- ¦ _- 6 α : -6 γυναικες για τον δολοφονο , ( Υ ) , Πανθεον : Ξανθεια τοΟ Πεκινου ( Υ ) , Μιμοζα : Καπριτσιον .. ( Υ ) , Οθελλος : Ερασται της νυκτας ( Χ ) , Ντιανα 3 : Χαρτουμ . ΛΕΜΕΣΟΣ : 'Αριελ : Γι 6 α _Ριγκο ( Υ ) , 'Αθηνα : Αγαπες τζια ! κα-Ι ' μοΙ' ( Υ ) , Ριαλτο : Οι επιδρομεις ' ( Υ ) , Βιορδαμλης : Κοινωνια ωρα μηδεν ( Υ : ) , Ζαππειον : Ξυπολυτος Πριγκηψ ( Υ ) , Αλαμπρα : 10 μικροι νεγροι . ( Υ ) , Γολος : Η Κλεοπατρα ηταν Αντωνης ( Υ ) . Αμμοχωστος : Ηραιον : Πολο 'αργα για δακρυα ( Υ ) . Ερεχθειον : Πολυ αργα για δακρυα ( Υ ) , Χ ' Χαμπης : Αποστολη στο Χογκ Καγκ ( Υ ) , Ολυμπια : Τα Ες Ες κτυπουν την νυχτα . ( Υ ) , Ριο : Ο χωροφυλακας στη Ν . Υορκη ( Υ ) . ΛΑΡΝΑΚΑ : Παλλας : Επιδρομεις της Αριζονα ( Υ ) , Ρεξ : Δημητρη μου Δημητρη μου ( Υ ) Αττικον : Ο θανατος παραμονευει στην _Λισσαβωνα ( Υ ) , Ντιανα : _Επιχειρ . Τριτος Ανθρωπος ( Υ ) . ΠΑΦΟΣ : Αττικον : Ενα καραδι Παπαδοπουλοι ( Υ ) . Ζηνα : 'Ο Φθαλμον αντι οφθαλμου ( Υ ) . ΜΟΡΦΟΥ : Ρεξ : _Ναδαχο Βζο ( Χ ) , Απολλων : Επιχειρησις χρυσος ( Υ ) . ΚΕΡΥΝΕΙΑ : Κατσελλης : Ο _Βζιανγκο σκοτωνει σιωπηλα ( Υ ) . ΚΑΤΜΑΚΛΙ : Πανθεον : Ολγα αγαπη μου ( Υ ) , Αλαμο : Οταν οι · γυναικες _αγαπουν ( Υ ) . . ΑΒ . ΔΟΜΕΤΙΟΣ : Ριδολι : Και οι 8 ησαν ηρωες ( Υ ) , Πανοραμα : 333 Σφαγη στον ηλιο ( Υ ) . ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤ _1 ΣΣΑ : Κωνσταντια : Το κοριτσι της οργης ( Υ )· ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ : Ακροπολις : Παρελθον μιας γυναικας ( Υ ) . - ΣΤΡΟΓΟΛΟΣ : Γαρνακιδης : Π _ρ ακτωρ Ζ Γεγγος ( Υ ) . ΑΒΛ Α Ν ΤΖΙΛ : Πεντελη : Ν υκτα γαμου ( Υ ) . ΕΒΚΩΜΗ _ : 'Αστερω : Ο Σπα > ' - γοραμενος : ( Υ ·) ..: ΑΒ .. ΠΑΥΛΟΣ : Παρ αδεισος :- Ενα τρυπιο δολλαριο ( Υ )> η καλυτερη εκλογη ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΒΧΡΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΒΙΑ ΤΟ Υ _αΗΠλια οωρα , συνδυαζουν τις δικες σας με ιΠιΤΙ τις προτιμησεις των φιλων σας , ΕιδΠ _* Μ » ΙΙ _κοι > ζιν < κς , _γιαλικα αφανταστη ποικιλια για : ι . καθε οικιακη αναγκη . ΠΑ ΤΑ πκ , Υ ν ' _^ , α > _^ να ζ παιδικος παραδεισος για να ΠΑ | Λ [ Λ δωση χαρα και στο πιο απαιτητικο παιδι . ΒΙΑ ΤΑ 400 ειδη 0 ΗΙ < :: ( : ο Υ ια δ Ρ _εΦη _μεΧΡι 2 ετων . Γ ΓΡΡιΟΗ _ _^ υ Υ εια κσι καθαριοτητα . Ι Επισκεφθητε μας . θα ενθουσιασθητε . * ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ _ ΠΑΝΟΥ Ε. _ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ λ λ . μλ . _λ _^ _-χ _ν _^ _τ-τ _^ ν- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50 Αμμοχωστος τηλεφπνον 6278 ι Ι ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ξ ΚΩΣΤΑΣ Β. ΤΥΜΓΙΟΣ ΛΤΔ . Λευκωσια . 5 Ζητατε _^ παντοτε τα · διεθνους φημης ΡΟΥΛΕ- 5 ΜΑΝ και ΚΟΥΣΟΥΝΕΤΑ ι _8 ΤΕΥΕ και ΡΑ _& ι ΚΟΛΑΝΑΚΙΑ Γ — _ΜΠΕΛΤΣ « ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ » ξ σε πλουσιες · σειρες : και δι' δλας τας χρησεις . _ ΓΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ δια : —ΚΟΜΠΑΙΝΣ , ΤΡΑ- ? ΚΤΟΡΣ _, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ . * 5 ι ΕρμοΟ . _ΙαοΒτηλ . 65564 ι 5 Πινδαρου 5 Α ( _ιτταροδος Λεωφ _Στασινοι _/ ? ι ι _ττλησιον Αστικης Σχολης'Αγ . Αντωνιου ) « ζ ! 5 Τηλεφ . 75 _Ι 95 _ _Ι--Ι ΙΑ 1 / Βι ΥΙΙ ι _ΙΑΖΙλ υ Ιιι _£ ΙιΚΑΕ _ΜΓΡΙΑ Ιι ΠΑΡΕΑΗΦΘΗ ΜΕΤΒ _/^ _Η' ΠΟΙΚΙΛΙΑ- ι . 3 . . _= ¦ _- . ) · : ¦ · :. · '· ' : .. ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ _ΚΑΧΜΗΡΙΩΝ' _ιι ι ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Φαρμακειον « Ιδεαλ » !· Μεγαρον Χ Σα 66 α . Ι Χριστοδουλος Κοντοπουλος Ο ι δος Τρικουπη Αρ . 81 . ΛΕΜΕΣΟΣ : Φαρμακειον Π . Μ . Κιουλποη Οδος Αγκυρας Αρ . 126 . ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Φαρμακειον Συντεχνιων Αμμοχωστου Λτδ . Οδος Αισχυλου Αρ . 10 . ΛΑΡΝΑΚΑ : Κ . Κυριακιδης Οδος Καραολη Δημητριου Αρ . 10 . _ΒΝΩΜΗεβΑομΑδιλια : πολιτικη εφημερισ ¦ . Β- Ρ Α Φ . Ε 1 Α : Λεωφ . 'Αρχ . Μακαριου Β ' , αρ . · 3 . 4 » . . ι _^ εγαρον . ΤΜιτση , .. α ' . _δροψος αρ . 20 ) . τηλ-ΤΥΕΖ 76- _ιΤ ΒΒΒ _7137 - ΛΕΥ _^ Ρ _^ ΙΛ _·>^ . ΚΥΠΡ _, ΟΣ 1 Τηλεγραφηματα : ΟΝΟΜΙ Διευθυνεται 6 πο-: Συντα · '''¦ ' κτικης _Επιτροιτης ' ' ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ _^ £ -- ' - « ΠΥΡΒ 02 _ΛΙΜ-ιΤΕΔ ' » . Ι Τιμη · . Φυλλου 20 μιλς . 1 ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΔΡΟΜΑΙ : 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .... £ 1 . 500 Εις Ελλαδα ( αεροπορικως ) £ 3 . 500 Ι Επεστρεψεν εις Πραγαν _φιιιοαοβιετικος Τσεχος ηγετης ΠΡΑΒΑ , 28 ( Ρ . ) — Ο εκ των γραμματεων του κομμουνιστικου κομματος της Τσεχοσλοβακιας κ . Ιντρα αφικετο σηερον ενταυθα προερχομενος εκ Μοσχας μετα την αναρ · ρωσιν του απο καρδιαι ην προσβολην την οποιαν υπεστη κατα την διαρκειαν των Ρωσοτσεχικων συνομιλιων τον παρελθοντα μηνα . Ο κ . Ιντρα , ο οποιος ανηκει εις την αυντηρητικην μεριδα του κομματος ειχε δηλωσει κατα τας ημερας της εισβολης εις την _Τσεχοσλοδακιαν δτι ητο προθυμος να υπηρετηση εις Κυβερνησιν την οποιαν θα διωριζον αι χωραι του Συμφωνου της Γαρσοβιας . Τον κ . Ιντρα υπεδεχθη εις το αεροδρομιον ο εις Πραγαν Σοβιετικος πρεσβυς . Ι 10 1 ι _1 «) 11 Συνεχεια εκτης 1 ης Σελιδος — συντομως < 5 ε θα γινη πληρες μελος — της Ιιυρωτια ι κης Οικονομικης Κοινοτητος Τι Θα συμδη τοτε εις την ' Κυπριακη ν _οικονομιαν ητις τοσον _εξαρταται εκ της _Γρεττανικης-, © α εχρειαζοντο ομως σελιδες δια να απαντηση κανεις διεξοδικως εις τον κ . Αημητριαδην και να ανασκευαση τα •¦ ••© σα · ειπεν . Οπωσδηποτε δμως , τα δσα • εδηλωσε δια τον _Ετρατιτνον . Βριδαν _καιτα γεγονοτα της Κοφινου δεν ημπορουν να μεινουν αναπαντητα . ΟΙ στρατιωτικοι , ειπεν , ενηργουν συμφωνως προς τας επιθυμιας των , ακολουθως δε ητο πολυ αργα να τους σταματησουν . 'Ο Στρατηγος Βριδας δεν ευρισκετο υπο τον ελεγχον του Προεδρου Μακαριου . Τα γεγονοτα της Κοφινου εσχετιζοντο απ' ευθειας με στρατιωτικους , οι οποιοι ευρισκοντο τοτε υπο τον ελεγχον ξενων και πληρως εκτος του ελεγχου του Προεδρου Μακαριου . Πολυ ολιγα προσωπα εν Κυπρω γνωριζουν εαν ο Στρατηγος _Βριδας ηρχισεν εξ ιδιας _πρωτοδουλιας και ανευ εγκρισεως του Προεδρου Μακαριου την κρισιν του παρελθοντος Νοεμβριου » . Εις απαντησιν θα _αναφερθωμεν απλως εις τας εκθεσεις του Ου Οαντ επι των επεισοδιων της Κοφινου , εις τας οποιας σαφως _δηλουτα » , οτι ητο η Κυπριακη Αστυνομια η οποια απεφασισεν αιφνιδιως τον παρελθοντα Σετττεμ $ ριον να επαναλαδη τας _περιπολιας της εντος . του Αγιου _Οεοδωρου δια της απαραδεκτου εις τους Τουρκους οδου και ωδηγησε τα πραγματα εις την γνω στην εξελιξιν της 13 ης , 14 ης και 15 η Νοεμβριου . Επι πλεον , η ενεργος συμμετοχη και η δρασις της Κυπριακης Αστυνομιας κατα τα γεγονοτα της Κοφινου ειναι καλως γνωστη εις δλους . Εστω δ ™ οι στρατιωτικοι και ο Στρατηγος Βριδας ησαν εκτος του ελεγχου του Μακαριου , και εδρασαν εξ ιδιας _πρωτοδουλιας . Η Αστυνομια υπο τον ελεγχον « οιου ητο Οι Ελληνες ψηφιζουν σημερον τ ο ν ε ο ν σ υ ν τ α Υ Μ ο τ ω ν ΑΘΗΝΑΙ , 28 ( Ρ . ) - Ο Πρωθυπουργος της Ελλαδος κ . Παπαδοπουλος εις σημερινον μη νυμα του προς τον Ελληνικον λαον εζητησεν απο αυτον δπως , κατα το αυριανον δημοψηφισμα εγκρινει το νεον Συνταγμα της χωρας , το οποιον κατηρτησεν η _Κυβερνησις , « Με το νεον Συνταγμα » , ειπε μεταξυ αλλων ο κ . Παπαδοπουλος , « δημιουργουνται α ' ι προυποθεσεις μιας νεας ζωης του Εθνους , υπο συνθηκας ειρηνης , ασφαλειας και προοδου . Εξυγιαινονται οι πολιτικοι Θεσμοι και δραστηριοποιουνται εκεινοι οι οποιοι επαρουσιαζον μειωμενην αποδοσιν . Οδτος ανεφερεν επισης δτι ιρ Συνταγμα ειναι συγχρονισμενων και προσηρμοσμενον εις τας « - ναγκας του εθνους , αποτελει δε πολυτιμον κατακτησιν , διοτι αποσαφηνιζει τα προνομια του • Ανωτατου Αρχοντος και εδραιωνει το πολιτευμα της Γασιλευομενης Δημοκρατιας δια του αποκλεισμου καθε δυνατοτητος ευνοιας και συναλλογης εις την αναδειξιν των κυβερνησεων . » Το Προτεινομενον' Συνταγμα , συνεχισεν ο κ . Παπαδοπουλος , καθιερωνει δυο νεους θεσμους αποφασιστικου χαρακτηρος ητοι , το Συνταγματικον Δικαστηριον και το Συμβουλιον του Εθνους και _εξυψοονει την αποστολην των αντιπροσωπων του λαου δια της καταργησεως του επαγγελματισμου , του περιορισμου του _αριθμου των και της βελτιωσεως τοΟ τροπου αναδειξεως των . Επισης , υποχρεωνει τα πολιτικα κομματα να ειναι οργανωμενα δημοκρατικως και να εκλεγουν τους αρχηγους και τας διοικουσας επιτροπας των με αντιπροσωπευτικος συνελευσεις των μελων των » . Ο κ . Πρωθυπουργος ετονισεν οτι το συνταγμα εξασφαλιζει την δραστηριοποιησιν της Νομοθετικης 'Εξουσιας δια να ανταποκρινεται εις τας ηυξημενας _ρυθμιστικας υποχρεωσεις του συγχρονου κρατους και κατοχυρωνουν την ασκησιν του απαραιτητου ελεγχου . Ωσαυτως διαχωριζει την Νομοθετικην απο την Εκτελεστικην 'Εξουσιαν επι πλεον δε κατοχυρωνει την πληρη ανεξαρτησιαν της δικαστικης εξουσιας και προστατευει τας Ενοπλους Δυναμεις απο τας παρεμβασεις της πολιτικης . Εν συνεχεια , ο κ . Παπαδοπουλος ετανισεν δτι , το Συνταγμα του 1968 « αξιοποιει οχι μονον ' την' πειραν ενος πλεον αιωνος Ελληνικης πολιτικης ιστοριας αλλα και τας αποψεις της διεθνους επιστημης δια την _αποτελεσματικην αντιμετωπισιν των προβλ ηματων . · τα οποια ανακυπτουν εκ της αλματωδους αναπτυξεως των συγχρονων κοινωνιων . Τελος , ο κ . Παπαδοπουλος ανεφερεν δτι , το ' νεον Συνταγμα αποτελει « θωρακισιν κατα του κομμουνισμου , ο οποιος ειχε δια βρωσει την χωραν λογω των αδυναμιων του κοινοβουλευτισμου » και δτι αντανακλα την κροσπαθειαν της Κυβερνησεως δια την θεμελιωσιν ' πολιτικης , κοινωνικης και οικονομικης δημοκρατιας εις την χωραν » . ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΠ 1 ΝΕΛΗ Ο Υπουργος Εξωτερικων κ . _Πιπινελης _, ανεφερεν δτι τουτο αποτελει το πρωτον βημα προς την κατευθυνσιν της πληρους συνταγματικοτητος και εκαλεσε τας ξενας Κυβερνησεις να διευκολυνουν την Κυβερνησιν της Ελλαδος εις το εργον της αυτο . Ερωτηθεις επι του θεματος της επιστροφης του Γασιλεως απηντησεν δτι ο Γασιλευς θα ε- πιστρεψη δταν οδτος και η Κυβερνηοις αισθανθουν δτι εφθασεν 6 καταλληλος χρονος . 'Η προσελευσις εις τας καλπας δλων των ψηφοφορων ειναι υποχρεωτικη . · ' ' _* _<· ' Η Επιτροπη Αποκαιαυια-Ελλαδα δια _χθεσινη , _5 ι _* ' τος . της ι καταδ _% αζει ψ _& θερον το νεον _Συντοινιω' ι : ν ? ργ _^ αν λλε τ · ι ς _^^^ ι , δημοψηφισματος . _^ _ _^ _^ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΘΥΜΑΤΑ τροχαιου δυστυχηματος Περι την 2 π . μ . της χθες δυο μελη της εν Κυπρω Αμερικανικης Πρεσβειας , συνεαυτοκινητον , του οποιου επεβαικρουσθη προς ετερον αυτοκινητον , οδηγουμενον υπο του εκ Λεμεσου Νικου Βερμανου , επι της γεφυρας Βερμασογειας . Εκ της συγκρουσεως ετραυματισθησαν _σοδαρως ο ' ι δυο Αμερικανοι και μετεφερθησαν εις το νοσοκομειον Λεμεσου προς νοσηλειαν . Αμφοτερα τα οχηματα υπεστησαν εκτεταμενας ζημιας . Η ΒαΜια συμμαχος της _Ββοιιοιιιας εις περιπτωσιν _αυρριξ _^ ΓΟΝΝΗ , 28 ( Ρ . ) . — Εληξαν σημερον _ενταυθα αι συνομιλιαι με ταξυ του Προεδρου της Βαλλιας Στρατηγου Ντε Βκωλ και του Καγ γελλαριου της Δ . Βερμανιας Δρος Κιηζιγκερ . Δυτικογερμανος εκπροσωπος εδη λωσεν δτι κατα την τελικην συναντησιν των δυο ανδρων ο Προεδρος Ντε Βκωλ διεκηρυξεν δτι η Βαλλια θα σταθη παρα το πλευρον της Δυτικης Βερμανιας εις περιπτωσιν γε νικωτερας συρραξεως εις Ευρωπην κατοπιν της Ρωσικης εισβολης εις Βσεχοσλοβακιαν . Ο εκπροσωπος προσεθεσεν δτι οι δυο ηγεται θεωρουν την ρωσικην ενεργειαν ως _επιστροψην εις την πσ Κιτικην της βιας εις Ευρωπην , πιστευουν δμως εις την ορθοτητα της πολιτικης των χωρων των , ητις αποβλεπει εις την αναζητησιν ειρηνης εις την _ΕΟρωπαικην _(^ Βαλλικα ! _πηγαι εδηλωσαν « μ λου , βτ < ο Βαλλος Προεδρος _1 _δοποιησε . τον _Δυτικονερμανον Ζ γελλαριον δπως παυση να ει , _ιδια κει την _εισδοχην της Γ ρεττανι _» εις την Ευρωπαικην Κοινην Αν * ραν . Κατα τας ιδιας πηγας ο Στο , τηγος Ντε Βκωλ εξεφρασε την ν , μην δτι τυχον επεκτασις _ιης ΕυΜ παικης Οικονομικης Κοινοτητος _^ προκαλεση την καταρρευσιν ης ΤΡΕΙΣ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ εντος εβδομαδος Κατα την εβδομαδα την ληξασαν την 22 αν Σεπτεμβριου , 1968 , τρια προσωπα εφονευθησαν , ΙΟ προσωπα ετραυματισθησαν σοβαρως και ετερα 36 ελαφρως , συνεπεια 88 τροχαιων ατυχηματων καθ' απασαν την νησον . Κατα την ιδιαν εβδομαδα ανεφερθησαν 847 περιπτωσεις πα ραβασεως των Κανονισμων Τρο χαιας και 967 υποθεσεις ηχθησαν ενωπιον των Δικαστηριων . Εις διαφορα προσωπα επεβληθησαν προστιμα συμποσουμενα εις £ 2 . 190 . Κατα την αυτην περιοδον 10 προσωπα εστερηθησαν του δικαιωματος να κατεχουν η αποκτησουν αδειαν οδηγου . Επι πλεον , υπο της Αστυνομιας εξεδοθησαν 34 επισημοι προειδοποιησεις προς παραβατας των Τροχαιων Κανονισμων , 62 δε προσωπα ποειδοποιηθησαν επι τοπου . Ωσαυτως , υπο της Αστυνομιας κατεγραφησαν δια ταχυμετρου 35 περιπτωσεις υπερβολικης ταχυτητος εις κατωκημει _^ ας περιοχας . Τεσσαρακοντα τρεις τοιαυται περιπτωσεις ηχθη σαν ενωπιον των Δικαστηριων και επεβληθησαν προστιμα συμποσουμενα εις £ 251 . _ΚΟΚΚιΗΟΧΩΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 10 ης ΣΕΛ . γοραν μηχανηματων , τρακτορς κλπ ,, τα οποια εν πολλοις θα αχρηστευθουν εαν περιορισθουν αι φυτειαι των . Ερωτουν , ακομη οι αγροται της περιοχης : Ποια σοβαρα μελετη δια την αρδευσιν της περιοχης εγινε Βιατι αφηνεται καθε χειμωνα τοση πολυτιμος ποσοτης νερου να φευγη προς την θαλασσαν Βιατι δεν εξεταζεται προτασις των αγροτων δπως περικοπη η αρδευσις κατα 15 % , τοσον των φυτειων πατα- ' των δσον και εκεινων . των _εσπε-, ριδοειδων και να εφαρμοσθη το σχεδιον και δια τα 22 χωρια της πληττομενης περιοχης . - 'Αλλα τα αγωνιωδη , ερωτηματα ειναι πολλα : Πως θα αποπληρωθουν τα χρεη μας , ερωτουν οι αγροται . Βιατι εκδιδονται διαταγματα και συρονται ο ' ι πατατοπαραγωγοι εις τα δικαστηρια Πως θα συντηρησωμεν τας οικογενειας μας δταν περικοπη το εισοδημα μας Περιεργον εισηγησιν υπεβαλεν εις τους αγροτας ο Γοηθος Επαρχος Αμμοχωστου , δπως λεγουν οι ιδιοι : « Βινεται εργατες . Στειλετε τις γυναικες και τις κορες σας να εργασθουν εις τα ξενοδοχεια . της ' Αμμοχωστου . Υπαρχουν πολλα ξενοδοχεια τωρα και χρειαζονται υπηρεσιακον προσωπικον »! ! ! Οι αγροται του Αυγορου δεν αγνοουν δτι το προβλημα των ειναι δυσκολον . Εκεινο δμως που ζητουν απο την Κυβερνησιν ειναι ισην μεταχειρισιν δλων των πολιτων , θετικον προγραμματισμον και , γιατι δχι , λιγην περισσοτεραν στοργην . Οχι αστοχους εισηγησεις δπως η του Γοηθου Επαρχου Αμμοχωστου . Ολη τους η ζωη ειναι η γη τους που την δουλευουν μεχρι να πεθανουν . _Ευκολον ειναι να . την εγκαταλειψουν . . Τα ιδια . παραπονα , την ιδιαν πικριαν διεπιστωσαμεν και εις επισκεψιν- - μας στην Ξυλοτυμπου . ... ... - . Οι αγροτες μας ζητουν να ληφθουν σοβαρα υπ' οψιν οι δικες , του αποψεις επι του ζητηματος και να προστατευθουν ο ' ι πατατοπαραγωγοι , σαν επαγγελμα . Να γινη μικρη περικοπη _, εισηγουνται , μεχρις δτου η Κυβερνησις προβη — εστω και την δωδεκατην — εις την κατασκευην μελετημενων εργων _> ια την βελτιωσιν του αρδευτικου , συστηματος της περιοχης , αλλα η περικοπη να γινη για δλους . δσους αντλουν νερο . Να ληφθη δε υπ' δψιν ποιοι ειναι επαγγελματιαι γεωργοι και ποιοι κτηματιες αστοι . . · Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ Ν 1 ΒΗΡΙΑΝ ΛΑΒΟΣ , 28 ( Ρ . ) . — Η Συμβουλευτικη Συνελευσις της αποσχισθεισης Ανατολικης Επαρχιας της Νιγηριας Μπιαφρα , εκαλεσε τον αρχηγον της Επαρχιας ουνταγματαρχην Οτζουκου να συνεχιση τον πολεμον εναντιον της Ομοσποδιας της Νιγηριας . Η Συμβουλευτικη Συνελευσις ενεκρινεν επισης ψηφισμα εμπιστοσυνης προς τον ουνταγματαρχην Οτζουκου και εξεφρασεν απογοητευσιν δια την _εκδασιν των ειρηνευτικων συνομιλιων εις Ν ιαζευ και Αντις Αμπεμπα . Ο ΥΠΟΥΡΒΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΓΕΛΙΒΡΑΔΙΟΝ Ανεχωρησε χθες την πρωιαν εις Γελιγραδιον ο Υπουργος Παι δειας κ . Κωνσταντινος Σπυριδακις προκειμενου να τελεση τα εγκαινια της εκθεσεως τεχνης « θησαυροι της Κυπρου » την προσεχη Τριτην . Ο Υπουργος μεταβαινει εις την _Βιουγκοσλαβικην πρωτευουσαν προσκλησει της Κυβερνησεως της χωρας __ Τουτον συνοδευει η συζυγος του . ΑΝΤΑΛΛΑΒΗ ΠΥΡΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤ 9 Ν - ΙΟΡΔΑΝΩΝ ΤΕΛ ΑΓ 1 Γ , 28 ( Ρ . )/ -. Ισρα _ηλιτικαι και Ιορδανικαι δυναμεις αντηλλαξαν το απογευμα πυρα εις περιοχην νοτιως της θαλασης της Βαλιλαιας . Ισραηλιτης στρατιωτικος εκπροσωπος εδηλωσεν δτι κατα την ανταλλαγην των πυρων , η οποια ητο β ραχειας διαρκειας αι ' Ι σραηλιτικαι δυναμεις δεν ειχον απωλειας . Ανταλλαγη πυρων σημει ωθη επισης την πρωιαν εις αλλο σημειο της Ι σραηλοιορδανικης γραμμης καταπαυσεως του πυρος . ρ αρχηγοσ του συμφωνου της Γαρσοβιας εισ ρουμανιαν _ΓΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ , 28 ( Ρ . ) . - Ο αρχηγος των Δυναμεων _ιο 5 Συμφωνου της Γαρσοβιας Ρωσος Στραταρχης Βιακουμποφσκυ , _δστις ευρισκεται ενταυθα συνηντηθη μετα του Προεδρου της Ρουμανιας ( , Τσαουσεσκου και αλλους _ηγι-χ της χωρας . Το Ρουμανικον πρακτορειον υ σεων , μετεδωσεν _, οτι , κατα ην συναντησιν συνεζητηθησαν _ζηιι , _ιια τα κοινου ενδιαφεροντος σχετικως με το _Συμψωνον της _Γαρσοβιας , Προ της μεταβασεως του εις Ρο _* μανιαν ο Στραταρχης _Βιακουμτο · φσκυ επεσκεφθη την _Τσεχοσλοι _» κιαν δπου ειχε συνομιλιας με η ) ι τας της χωρας . Ε χθεαινη κιιηρωοις του Κρατικου Λαχειου Κατα την χθεσινην κληρωσιν του κρατικου λαχειου εκερδισαν οι κατωθι αριθμοι : 1 ος Λαχνος Α 108901 £ 4 . 000 Γ £ 400 2 ος Λαχνος Α 010574 £ 1 . 000 Γ £ 100 3 ος Λαχνος Α 057708 £ 500 Γ £ 50 4 ος Λαχνος Γ 109795 £ 500 Α £ 50 5 ος Λαχνος Α 101 055 £ 250 Γ £ 25 6 ος Λαχνος Α 023793 £ 250 Γ £ 25 7 ος Λαχνος Α 103709 £ 250 Γ £ 25 8 ος Λαχνος Α 098993 £ 250 Γ £ 25 9 ος Λαχνος Γ 061285 £ 100 Α £ 10 10 ος Λαχνος Α 094825 £ 100 Γ £ 10 11 ος Λαχνος Γ 096301 £ 100 Α £ 10 12 ος Λαχνος Α 101841 £ 100 Γ £ 10 13 ος Λαχνος Α 041452 £ 100 Γ £ 10 14 ος Λαχνος Γ 034509 £ 100 Α £ 10 15 ος Λαχνος Γ 086573 £ 100 Α £ 10 Μικροτερα ποσα εκερδισαν ο ' ι ακολουθοι αριθμοι : Ανα £ 50 22 λαχνοι ληγοντες εις 3812 Ανα £ 10 220 λαχνοι ληγοντες εις 084 Ανα £ 5 220 λαχνοι ληγοντες εις 327 Ανα £ 2 220 λαχνοι ληγοντες εις 694 Ανα £ 2 220 λαχνοι ληγοντες εις 602 Ανα £ 2 220 λαχνοι ληγοντες εις 195 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Αγ 8 _θπη 1 ν 5 ιιηα . βΒι _8 ικ 1 0-1 Γυι · η 1 β _?' ν _ΟιβΙδβΓ 2-1 _ΕνβΒιοη ν _Υν ' _θβι Γιοιιι . 4-1 Ιρ 8 _νιο 1 ι ν 5 £ οκθ Η Ι _^ 6 _ιοο 3 ιβΒ ν _ΟονβηιΒ . ν _ι-1 _Μβη . _Οιιν . ν _Ι-ββακ 3-1 Νβν Ο _36 _ι 1 β ν _Τοιιβηιιαηι 2- ! < _2 . Ρ . Κ . ν _δοιιιιΛ _' _ριοη Ι-1 _ννβδι Η _3 _« ι ν 81 ιβΒ £ . ν ' _β ( 1 . .. 1-1 _ννΟΙνβδ ν •¦ _Ειι-νβΒροοΙ . , 0 _~* _ΑδΙοη _νιΗ 3 ν Οχιοπι υια . 2-1 ΓοΙΙοη ν _υβιογ 1- · _Γι-ιδιοι Ο . V _03 ι · _αιιι ' _» _-ι _03 ι · _ΗδΙβ ν _Γιηηιη & _ικιηι 2- ) _ΒυΙΙιΗΒΠ ν Γι 3 _θ 1 { 1 > ιιι · η Ι- ' ¦ ΗικΙ < Β £ _ιβ 1 α . ν Γιιγυ _* - ' _Μιαα 1 βδ 1 ) Β 0 ν _ΟΙιηγΙΙοπ Η _ΜιΙΙνν & ΙΙ ν ΗυΙΙ 2-1 _ΡθΒι 8 ΒΠθυ 11 ι V _0 Β . Υ 8 _ι 3 Ι Ρ- _* - _* ' _ΡιΟδΙοη ν _Νοηνιοιι Ι - * 51 ιθ £ Β . _υια . _' ν _ΓΙηοκροοΙ 2-1 Γ 3 Πι 3 ιβγ ν Γπ _^ ιιιοη _4- | Γ 3 Βνον _/ ν ΟπβηΙ 3 · _Οι · β νβ ν νν * · 3 _ι £ θΒ ( 1 2 ' _Οι 11 _ιη _§ 1 ι 3 ηι . ν .. _ΜβπκΠοΙιΙ _^ Ι _^ _υιοη ν _Τοι-ςιυβν * _01 α ! _Ιι 3 Βη ν _ΤΒβηιηβΒβ * ΡΙνιηοιιΙΙι ν _Νοι-ιιι ' ρ ιοη _* - _} Κοι 1 ιβΒιι 3 ιη ν 8 _ουΙΗροι · ι ,. 3 * 5 _νιηαοη ν 81 _ιΒβ _ νδ 1 ηητ _^ Γι · _3 _^ £ ογ ( 1 Ο . ν _ΓγθιιΙΒοπΤ 3- | _ΟΙιθεΜιθΙα ν _Οοηο _35 _ι 6 ι · _^ _υβι-υηδιοη ν Γι · 3 α £ οπ 1 ·· _ΕχβιβΒ ν _ΟοΙοΙιββιβΒ ·~ Οτιτη &> γ ν δοιιι > ιβη < 3 · ° . _Νολ 'ροι · 1 ν ΑΙαθΒδΙιοΙ _^ _Ρθιβ 1 · 1 > ΟΒΟ ν _01 _ιβ 8 _ιθι · λ _~ _Ροι-6 _νβιβ ν _δοαηιιιοιρο - _^ _8 ν _3 _ηδβ 3 ν Η _& 1 _ι £ 3 χ Λ Λνοι · _1 _ιιη _8 _ιοη ν _Μηοοιη ¦ χ _~ _λΥΒβχΙιβιη ν _ΝοιΙδ 0 . _^ Υογκ ν _ΚοοΗαβΙβ 0- » _ΑΙΒαηβ ν ριιηαβο „ 1 _Οοιιιο ν Α 1 ) βΒ < 1 θβη . Ι _Οιιηαββ υ ! ν _Αν 1 _ιΒ _03 _ι 1 » . _ΚβΙκιΒΚ ν ' 8 _ι . _Μιγγθπ χΛ Ηβ _3 _Βιδ V Κ 3 η _^ θΒ 8 . { Κυπι 3 _Βηοοκ ν _Οιι ηΒηιυηβ . Λ _ΡβΒιιοΙι ν _ΗιοβΒηιδη _^ χ Κ 3 _ι 13 η ν ΜογΙοπ _„^ Ι 8 . _ΜιηδΙ _' ηθ ν _ΟΙναβ - _^^ Εκδοτης : 3 ™} _ψι * ¦ _Τοιτ © κ : « ΠΥΡ _5202 _»* νι _® _ΓΓ _& _Γ __™ . _^ Γ » _^ _ηβκη ΤΟ βασικης σημασιας αυτο αρθρο εδημοσιευθη στο επισημο μηνιαιο οργανο ( _Αηιεπο 3 η , _ΙουπιαΙ ο £ Ρ 3 _γο 1 _ιιαιΒγ _, τευχος Αυγουστου _χ 1968 ) της Αμερικανικης _ΨυχιατριΙ κης Εταιρειας , που αποτελει το ανωτατο Φυγιατρικο σωμα στον κοσμο . Χωρις προκαταληψεις αλλα και νωρις ακροτητες καταπιανεται _^ με το θεμα του ο συγγραφευς κατα τροπον ολοκληρωμενο και ανθρωπινο . Προλογιζοντας το αρθρο η διευθυνση του περιοδικου αναφερει : « ΟΙ ψυχιατροι καλουνται ολονεν και πιο συχνα να συμμετ ασχουν σε προγραμματα σεξουαλικης αγωγης στα σχολεια και στη κοινοτητα τους . Ο συγγραφευς περιγραφει την αναπτυξη των καθιερωμενων τυπικων προγραμματων και υποδεικνυει πως οι σκοποι των προγραμματων αυτων μοιαζουν η ειναι παραλληλοι με εκεινους _της _προφυι λακτικης ψυχιατρικης στη κοινοτητα » . * Η « Βνωμη » αναδημοσιευει το αρθρο ολοκληρο με τη πεποιθηση οτι θα συμβαλη στην καλυτερη κατανοηση του ζωτικου αυτου θεματος στο τοπο μας . Κατα την διαρκεια των τελευταιων ετων ε ' νας _εκπληκτικα αυξανομενος αριθμος ιδιωτικων κα ' ι δημοσιων σχολων --ε _[ ς ολοκληρη την χωρα ( Η . η . Α . ) εχει εισαγαγει προγραμ-- ματα αναφερομενα στην οικο' ' γενειακη ζωη και την σεξουαλικη διαπεδαγωγιση . Φαινεται δε δτι η τασις συν τω χρονω 0 α γινη ακομη μεγαλυτερη 01 λογοι . δε για τους οποιους τα διαφορα συμβουλια , ο ' ι σχολικες αρχες , ο ' ι συνδεσμοι γονεων — καθηγητων ¦ προσφευγουν τοσο συχνα για ψυχιατρικη , βοηθεια ειναι ποικιλοι . Μερικοι απο αυτους ειναι κα ' ι οι ακολουθοι : Οι ψυχιατροι — λογω της φυσεως της εργασιας τους — γνωριζουν καλως την σημασια την οποια διαδραματιζουν οι ' οι ψυχικοι παραγοντες στην αναπτυξη της προσωπικοτητας , εχουν πειρα για τα προβληματα των ατομων που αντιμετωπιζουν σεξουαλικες δυσκολιες , εχουν δε ανεπτυγμενο σε πολυ μεγαλο βαθμο το αισθημα της ευθυνης για τα ποικιλα προβ _?^ ηματα ψυχικης υγειας της κοινοτητος . θα πρεπει λοιπον δλοι οι ψυχιατροι , και ιδιαιτερως εκεινοι οι οποιοι θα κληθουν να _λαδουν μερος στα προγραμματα αυτα ,, να αντιληφθουν το ζωηρον ενδιαφερον και δρα στηριοτητα σχετικα με τα θεματα αυτα . Το αρθρον αυτο αναφερεται σ-ην * ιστορικη εξελιξη των ποογραμματων της σεξουαλικης αγωγης στα σχολεια , σε _μεοικοος ' απο τους λογους νια τους οποιους εχει θεωρη-01 επαναγκες να εισαχθουν τα προγραμματα αυτα , _στις _Εκδιωξεις , κα ' ι . τρυς . σκοπους οι οποιοι ελπιζεται δτι ' ειναι δυνατον- , να . επιτευχθουν καθως επισης και στα διαφορα θεματα τα οποια ενδεχομενως θα _ιΝεοθουν με τη _καθιερωση των σκοπων αυτων . ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Κατα ' την διαρκεια του _ποωτου ημισεως του αιωνος αυτου η αναγκη σεξουαλικης αγωγης στα σχολεια ηταν ηδη αντιληπτη αρχισαν τοτε τα πρωτα αρα α προγραμματα Εν τουτοις , μολις τωρα _τελευταιως ' εχει αρχισει συπ-ηματικη ¦ -προσπαθεια ενημε _.-ρωσεως των ααθητων , δια της δημοσιευσεως ειδικων αρθρων σ £ εφημεριδες και περιοδικα και δια της εκδοσεως ειδικων διδλιων . Το 1941 ο Αμερικανικος Συνδεσμος Διευθυντων Σχολειων εισηγηθηκε δτι η σεξουαλικη αγωγη πρεπει να συμπεριλ ηφθη . σε ειδικα αναλυτικα προγραμματα . Το 1948 το Εθνικο Συνεδριο των Διδασκαλων απεφασισεν δτι η σεξουαλικη . αγωγη πρεπει να ουμπεριλ ηφθη σαν κανονικο μαθημα δλων των διδασκαλων κατα τη διαρκεια των σπουοων τους . Κατα το ' 1952 συνε κροτηθη _^ σεμιναριο υπο την αι-Υιδα του Εκπαιδευτικου Συμβουλιου Μεσης Εκπαιδευσεως . ι ° πορισμα του Συμβουλιου αυτου εφερε τον τιτλον « Σεξουαλικη Αγωγη και αναπτυξη της προσωπικοτητος . στα _Σχολεια Μεσης Εκπαιδευσεως » . Το 1960 , το Συνεδριο του Λευκου ΟΒκου δια το Παιδι και _^ ην Νεοτητα συνεστησε δτι . _° εμιναρια αναφερομενα στην . οικογενειακη ζωη και συμπεριλαμβανοντα προπαρασκευη γ : α τον γαμον και την πατροτητα πρεπει να αποτελεσουν ουσιωδες μερος ττις εκπαιδευσεως για δλα ¦ τα σχολεια Στοιχειωδους και Μεσης Εκπαιδευσεως . Κατα το 1963 η επιτροπη για τους φοιτητας της Ομαδος Προαγωγης της Ψυχιατρικης εξεδωσε μελετη υπο τον τιτλο « Σεξ και ο ' ι Φοιτηται » . Το 1964 ιδρυθη ο 5 ΙΕ _0 _υ 8 ( Συμβουλιο Σεξουαλικης Αγωγης και Πληροφοριων των ΗΠΑ ) κα ' ι το 1965 ελειτουρ . γησε με την Δρ . Μ 31 ' . ν 5 . _03 ! _ιι 31 _'θηθ , ως Διευθυντρια . Σκοπος του _δΙΕΟΠδ ( _δεχ Ιη £ οπΩ _3 _ιιοη 3 ηο ! _Εο 1 _υο _3 _ιιοη _Οοιιηοιι ο £ _Ιηβ ΙΤ . 3 . ) ειναι η καθιερωση της σεξουαλικοτητος του ανθρωπου σαν μιδς υ- γειους οντοτητος -με διαφορα μετρα , δπως η αντιμετωπιση της σεξσυαλικοτητος ως εκδηλωσεως που αξιζει μελετης , κατανοησεως , και προστασιας - με το να _αφυπνισθη το ενδιαφερον της κοινοτητος σε θεματα σεξουαλικης αγο : > - γης ωστε να λαβ η και ενεργο μερος με το να δημοσιευθουν σχετικες μελετες , να ωργανωθουν διαλεξεις και δημοσιες συζητησεις . 'Απο του Οκτωβριου του 1965 μεχρι του Σεπτεμβριου του 1966 ο _δΙΕΟι / δ εδεχθη περαν των 4 . 000 παρακλησεων για πληροφοριες , επανεκδοσεις και οδηγους συζητησεων και ανταπεκριθη α . ποστελλοντας 30 . 000 εντυπα σε μορφωτικα · Ινστιτουτα , ιατρικες σχολες , οργανισμους εθνικους η τοπικους , σε γιατρους και αλλους ειδικους . Το 1966 ο Εθνικος Συνδεσμος Ανεξαρτητων Σχολειων εδωσε προτεραιοτητα σ . το να περιληφθη η σεξουαλικη αγωγη στο διδακτικο προγραμμα των σχολειων μελων του και ωργανωσε διημερο σεμιναριο κατα το οποιο ενα απο τα ουσιωδη θεματα ηταν . « Σεξουαλικη Αγωγη και Ηθικη * Προσφατως δε . η ομοσπονδιακη Κυβερνηση μεσω των Τμηματων 'Υγειας , Παιδειας και Ευημεριας , ενεθαρρυνε κα ' ι ενισχυσε προγραμματα αναφερομενα στην Οικογενειακη ζωη και τη σεξουαλικη αγωγη . επιδιωξεις των υπαρχοντων προγραμματων Πολλες φορες εγειρεται το ερωτημα του κατα ποσον η σε ξουαλικη αγωγη πρεπει να γινεται στα σχολεια η πρεπει να αφηνεται καθ' ολοκληριαν στους γονεις . Επισης πολλοι διερωτωνται για την αναγκαιοτητα των οργανωμενων προγραμματων και ποιοι πρεπει να ειναι οι σκοποι των . Δυστυχως ο ' ι περισσοτεροι γονεις δεν προσφερουν στα παιδια τους αυτου του- ειδους τη μορφωση , καθοδηγηση η βοηθεια . Συχνα γονεις και παιδια δυσκολευονται να συζητησουν μεταξυ τους θεματα σχετιζομενα με το σεξ . Επιπλεον δε οι περισσοτεροι γονεις δεν κατεχουν αυτα τα οποια ζητουν να μαθουν οι νεοι . Οσον δε αφορα το κατα ποσον ειναι επαναγκες να οργανωνονται προγραμματα σεξουαλικης αγωγης στα σχολεια , υπαρχουν πολλες απαντησεις . 'Υπαρχει , για παραδειγ μα , μια πλατεια διαδεδομενη ανησυχια μεταξυ γονεων , παιδαγωγων και ανθρωπων , ενδια φερομενων για κοινωνικα προβληματα , σχετικα με τις αλν / _ιιιΒΑΜ1 / ΡΕΙΤΖ Φ» _χι «τρο «λαγες οι οποιες εχουν _επιουμ'βη κατα τα τελευταια ετη' στη σεξουαλικη συμπεριφορα των εφηβων , ποσοι απο αυτους εχουν προγαμιαιες σεξουαλικες σχεσεις , τον μεγαλον αριθμον των παρανομως εγκυων , τον διαρκως _αυξανομενον αριθμον γαμων μεταξυ νεαρων , δπως επισης και τον μεγαλον αριθμον διαζυγιων που επακολουθουν . Κατα τα τελευταια ετη , επεκρατησε η αποψη δτι το σχολειο εχει υποχρεωση να προσφερη δσο το δυνατον μεγαλυτερη δοηθεια στους μαθητες , σχετικα με τη προσωπικη κα ' ι κοινωνικη τους προσαρμογη _. Ακριβως δε πριν υ ' ιοθετηθη ε ' να προγραμμα . σεξουαλικης _αγωγ'ης _, ειναι απαραιτητον να ζητηθη η γνωμη της ενδιαφερομενης κοινοτητος . Οι γονεις κα ' ι το διδακτικον προσωπικο του σχολειου πρεπει , αφου συζητησουν επι του θεματος , να παρασχουν την _συμπαρασταση των . Συμπαρασταση πρεπει επισης να εξασφαλισθη κα ' ι εκ μερους της ηγεσιας της κοινοτητος η των μελων της . Πρεπει να γινη σοβαρη κα ' ι προσεκτικη επεξερ γααια των προγραμ-ματων και προσεκτικη επιλογη των ατομων που θα αποτελεσουν το διδακτικο προσωπικο . Διαφορετικα θα δημιουργηθουν συγ-ι κρουσεις η δυσκολιες ο ' ι οποι ες ως αποτελεσμα θα εχουν την μειωση της επιτυχιας των προγραμματων αυτων . 'Η σεξουαλικη αγωγη θα πρεπει να αρχιζη απο πολυ ενωρις κα ' ι να ειναι συνεχης . Η σεξουαλικη αγωγη θα πρεπει να συμπεριλαμβανεται στα προγραμματα των παιδιων της προσχολικης ηλικιας , του νηπιαγωγειου και της στοιχειωδους εκπαιδευσεως . Οι διδασκαλοι εχουν πολλες ευκαιριες τις οποιες μπορουν να χρησιμοποιουν κατα τροπον φυ σικον και εποικοδομητικο . 'Η γεννηση , για παραδειγμα , ενος αδελφου η > μιας αδελφης μπορει να _χρησιμευση σαν μια θαυμασια ευκαιρια για να δοθουν απαντησεις κατα τροπο ανετο , πληροφοριακο και διαλεκτικο σ' ολοκληρη τη ταξη Η παιδικη περιεργεια « ατα τα πρωτα σχολικα ετη αφορος κυριως τις ανατομικες : διαφορες αρρενος κα ' ι θηλεο _^ ς και _αιιλα γεγονοτα της _αναπαραγωγης . ΟΙ απαντησεις οι οποιες θα δινονται πρεπει να ειναι απλες , ειλικρινεις και χωρις περιττες λεπτομερειες . Βια τους μεγαλυτερους μαθητες μπορει να οργανωνονται ειδικα μαθηματα η συζητησεις που να διευθυνωνται απο ειδικους συμβουλους η ομιλητας . Συνηθως τα δασικα γεγονοτα της ανατομιας και της φυσιολογιας , συμπεριλαμ- _δανομενων της συλληψεως _, της εγκυμοσυνης κα ' ι του τοκετου μπορουν να διδαχθουν κατα τη διαρκεια των μαθη- ματων Επιστημης και Υγιεινης . Εξαιρετικα επωφελεις θα ειναι περιοδοι συζητησεως σε συσχετιση με τα μαθηματα αυτα , οι οποιες θα οδηγη- , σουν σε ερωτησεις κα ' ι απαν- τησεις επι πολλων πλευρων του θεματος της σεξουαλικοτητας , δπως για παραδειγμα σχετικα με τη φυσιολογικη αναπτυξη , τη περιοδο , τις ονειρωξεις , τον αυνανισμο , κα ' ι το ραντεβου . Κατ' αρχην δεν θεωρειται απαραιτητον να διαχωριζωνται τα αγορια απο τα κοριτσια κατα τις συζητησεις αυτες παρ' δλον δτι σε μερικα σχολεια γινεται αυτο , λογο . ) της φυσεως των θεματων αυτων κα ' ι της αμηχανιας που ειναι πιθανον να προκαλεσουν σε μικτες ομαδες . Σε μερικα σχολεια προβαλλονται ταινιες αναφερομενες στην « Ανθρωπινη Αναπτυξη » κα ' ι την « Αναπαραγωγη » , επακολουθει δε συζητηση . Ευκαιριες για συζητηση θεματων οπως το θεμα του περιορισμου του πληθυσμου και του ελεγχου των γεννησεων παρουσιαζονται για παραδειγμα στο μαθημα της Κοινωνικης Επιστημης , οταν διδασκεται π . χ , το θεμα του υπερπληθυσμου της Ασιας . Αποτελει δε καλη τακτικη οταν υπα ρχει καταλληλο υλικο να παρεχεται για μελετη τοσο οτους γονεις δσο και στους μαθητας των τριων πρωτων ταξεων των σχολειων μεσης παιδειας . Οι μαθητες των τριων τελευταιων ταξεων δειχνουν περισσοτερο ενδιαφερο για τις οχεσεις αγοριων — κοριτσιων και τη σεξουαλικοτητα γενι- ' κωτερα , και επομενως _υποβαλ λουν ερωτησεις σχετικα με τα ¦ ραντεβου , τις σεξουαλικες σχε σεις προ του γαμου , , την- παρανομη εγκυμοσυνη , την εκ . _τ τρωση , τον οργασμο , τον αυνανισμο . _, την ομοφυλοφιλια , τα αφροδισια νοσηματα , και τη σεξουαλικη δραστηριοτητα μεσα στο γαμο . Εαν το ατομο που διευθυνει τη συζητηση νοιωθει ανεση κα ' ι φυσικοτητα τοτε οι μαθητες απευθυνουν ελευθερα τις ερωτησεις των . Συχνα δε ιδιοις δταν προκειται για πολυ νεαρους μαθητες ειναι ορθον δπως διδεται η ευκαιρια σ' αυτους να υποβαλλουν ερωτησεις γραπτως . Εχει αποοειχθη ως πολυ χρησιμο να διαναμεται σ' ολους τους μαθητες μιας ταξεως ενα κομματι χαρτι για να γραψουν κατι σχετικο , ειτε αυτο ειναι μια ερωτηση , ειτε το τι σκεπτονται για το προγραμμα η κα ' ι ακομα το να γραψουν απλως « Ουδεμια ερωτησις » . 'Η μεθοδος αυτη ελαττωνει κατα πολυ την αμηχανια που αισθανονται μερικοι να υποβαλουν μιαν ερωτηση , δταν οι αλλοι δεν ερωτουν τιποτα . Ειναι δε _αξιοσημειωτον το γεγονος δτι οι ερωτησεις που υποβαλλουν αγορια και κοριτσια δεν διαφερουν κατα πολυ μεταξυ των _. Εις την επομενην ε ' κδοσιν : Προγραμματισμος και Διευθυνσις . _^ _^ _VΛν _. _VΛVΛν _. _VΑVΛVΛ _^ _ννΛ _^^ _VΛVΛVΛVΛ _^ _ν _/ _ΛVΛ _^^ _ν _. _VΛ _^^^ ι ΛΕΥΚΩΣΙΑ ι Ιυ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4-12 ΕΤΩΝ ι Ι' Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ _εφοδιασμενη αε μεγαλην _σνλλογην βιβλιων , _παι- · % _γνιδιων και παιδικων δισκων , φιλοδοξει να γινη _τοττος μορφωσεως , καρας και Ι _^> κοινωνικης _διαπαιδαγωγησεως των παιδιων σας . « % Στο πρωτοτυττο αυτο ιδρι / μα τα παιδια θα μπορουν V _ασγοληβονν με ι 3- ΜΕΛΕΤΗΝ _, ΠΑΙΒΝΙΔΙ , ΜΟΥΣΙΚΗ , ΖΩΒΡΑΦΙΚΗ , ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ . V : • ς ΜΕΛΕΤΗ . Τα παιδια του Δημοτικου θα προετοιμαζουν Ι ι την κατ' οικον _εργασιαν του σχολειου , με την παρακολου- ! ι θησιν και βοηθειαν πεπειραμενης δασκαλας . Θα καθοδη- · 3 _νουνται στο να χρησιμοποιουν λεξικα κα εγκυκλοπαιδειες . ! ? Θα μπορουν να διαβαζουν παραμυθια , διηγηματα , μυθιστο- < ρηματα , επιστημονικα βιβλια και παιδικα περιοδικα , απο ! ξ την πλουσιαν βιβλιοθηκη της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ . « ι Κατοπιν νεων διευθετησεων η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΑ _ΛΕιΤΟΥΡΒΗ *> ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ . . ι - ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Διευθυντρια ξ Φλωρινης 7 , Τηλ . 72908 , ΝΙΤΣΑ _ΠΑΠΑΤΡΑΝΝΟΥ , _ ι , ΛΕΥΚ 0 ΣΙΑ . Διδασκαλισσα .

Τίτλος Θέμα Σελίδα