Ειι _ν _^ ΟΙΙ τα καλυτερα ιιης : _^* Γ ¦ _λΙ _^^ _ _^ ν _^ 5 _^ 1 _^ Απεφασισθ η _^ α / _]^^* _/ Β _^^^^ Μ _^^^ _γ Ομοφωνως _^ _^ _^ _4 ξ _£ _~^ _ψ _^ __ · Ι ι · , ι ¦ ' Ι κΗ _^ (' ι τ _^ Γ _)' Μ _'· _· . · αγορας Ν _^ κ _^ ΗΚ _/ - / · ΡΙι ι ' , ' ' , ' * _^ _ιιΟιΙ ¦» πΙ _^^ _ι _ιγ _^ ι Η _ΧΑΛΙΤΙΚΗ ΒΗ ι Εις _σνναντησιν του μετα αν τιπροσωπων της ΕΚ Α ο κ . υπουργος Βεωργιας ανεκοινωσεν οτι προς τους γεωργους Μορ φου θα _παραχωρηθη η Κυβερ νητικη γη ( _χαλιτικη ) . ι Η αποφασι ς εΤναι ορθη . 'Αττο πολλου ητο επιβεβλημενη . Ειναι ηθικον να δοθη εις τους αγροτας της Μορφου η χαλιτι κη γη προς καλλιεργειαν . Εχο μεν ομως την _ττεριεργον _εντυπωσιν δτι η εν λογω περιοχη ειναι ενα μικρον τμημα , εν συγ χρισει _ττρος το συνολον της _κυβερνητικηις γης εις Κυπρον . Κα » οτι _υτταρχουν εις την Νηοον κα _, ι αλλαι χιλιαδες αγροτων και δη _λιμοκτονουντων . Οι οποιοι εχουν απολυτον αναγκην τπς ανεκμεταλλευτου κυβερ νητικης γης . Μηπως τους ελη ομονησεν ο κ , _υττουργος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ! Ουδεις αμφιβαλλει δτι οι α τυχεις υπαλληλοι της Αρχης Τηλεπικοινωνιων ευρισκονται εν δικαιω . Οτι η αγωνια και η _αγανακτησις των ειναι δεδικαιολογημεναι . Και ηθικος ο αγων των . Και επιβεβλημενος . Δια τουτο και το Κοινον ανεπιφυλακτως _εταχθη υπερ των μαχομενων δια μιαν καλυτεραν αυριον Υπαλληλων . Τους _αντεμετωπισε με απαραδεκτον σκληροτητα η Κυβερνησις . Και η αρμοδια Αρχη επεδειξε ανεπιτρεπτον συμπεριφοραν , ' εναντι των Υπαλληλων . Δι' δ και αναμενομεν δπως η ΣΥΤΑ και η Κυβερ νησι ς αλλαξουν επι τελους την τακτικην των . Και τον φακο ν οπισθεν τοΟ οποιου 'ιστανται δταν παρατηρουν τα προβληματα του Υπαλληλικου Κοσμου . Διοτι παραμορφω νει , ως απεδειχθη , ο φακος των τα πραγματα . Εφ' δσον δε περι της ΣΥΤΑ ο λογος , ας μας επιτροπη να υπενθυμι σωμεν , προς την εν λογω υπηρεσιαν , δτι την 27 ην Οκτωβριου 1968 , ε ' ι ' χομεν υποβαλει μιαν σειραν ερωτηματων προς αυτη * . Και ανεμεΙνομεν κο > ποιαν απαντησιν . Να αναμενω μεν λοιπον , η να προχωρησωμεν εις την δημοσιευσιν μιας ακομη ·σειρας ερωτηματων ΤΟ ... ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΝ Εσχισαν τα ι ματια των με ρικοι ανευθυνοι κενοκεφαλοι , εν τη επιθυμια των να πληξουν την Ελλαδα και κατα την παρελθουσαν εβδομαδα . Και αντεληφθησαν οι _αλιτηριοι ως χρυ σην ευκαιριαν την ε £ Ελλαδος νεαν αποστολην διδακτικων κει μενων , δωρεαν . Εξενισθησαν , διοτι εις τα βιβλια εναπετεθη η σφραγις της 1 ης Απριλιου . _Ισχυρισθησαν δτι μερικοι « πι τσιρικοι » _κατηγανακτησμενοι (!) εξεσχισαν τα βιβλια _κατεσκευασαν επιστολες με την υπογραφην « εκπαιδευτικος » κ . _τ . _τ . Αλλ' εαν η σφραγις δεν ητο της αρεσκειας των — ισως να προετιμων το σφυ ροδρεπανον η την προσωπογρα φιαν του Μαο — διατι δεν ηρνηθησαν να _παρουν τα βιβλια Διατι δεν τ α επεστρεψαν . 'Αλλα μαλλον , , εν προκειμενω ε ' χει θεσιν και η λαικη παροιμια : « Δος του πελλου λουκανικον για να σου πη εν _ζαβον »! .. ΓΡΑΔΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ! _Χαρακτηριστικωτατον δειγμα της ταχυτητος ητις πρυτανευει εις μερικος _Κυβερνητι κας υπηρεσιας ειναι και το ακολουθον : Επιστολη ταχυδρο μηθεισα την 3 Ιην Οκτωβριου ε . ε . — υπαρχει και η καταλλη λος σφαγις — εληφθη αισιος την 7 ην Νοεμβριου . Δια της εν λογω επιστολης εκαλειτο ο πα _ραληπτης εις _συνεντευ £ ιν την οην Νοεμβριου δια μιαν _υποτροφιαν δια την οποιαν προε κριθη . Και ως ητο επομενον η _καθυστερησις συνετεινεν εις το να απολεση ο ανθρωπος την υ _ποτροψιαν ! ... Και ναι μεν το γεγονος συτεινε εις την _επεκτασιν του θρυ λου περι _της « ανατολιτικης » νωχελειας που _κοσμει αρκετα στελεχη της δημοσιας υπηρεσι ας . 'Αλλα διατι να μη μετονο μασθη τουλαχιστον το ταχυδρο μειον -εις ., _βραδυδρομειον , δια να _καταστωμεν και καπως πρω τοτυποι εις την προβολην των μειονεκτηματων μας ΟΙ ΠΑΒΙΔΕΣ Εχει καταντησει ο κοσμος να τρεμη και με την σκεψιν ακομη δτι βα ταξιδευση δια τοΟ αυτοκινητου του . Και τουτο διοτι εις _τας οδους καραδοκει ο κινδυνος εις καβε σπιθαμην . Ειναι τα σταυροδρομια του θα νατου . Οπως εκεινο επι της ο δου Λευκωσιας προς Λεμεσον και 'Αγλαντζιας , εις το οποιον ενεδρευει καθ' δλας τας ωρας τοΟ εικοσιτετραωρου ο θα νατος . Ειναι αι παγιδες της καταπληκτικης ΣΥΤΑ . Τα συνεργεια της οποιας ανοιγουν ε να αυλακι , καμνουν την ερ ·γα σιαν των και αναχωρουν , και ακολουθως οποιον παρει ο χαρος . Εις το εξωτερικον υπαρχει μια μηχανη η οποια χρησιμοποιειται μετα την αναχωρησιν ενος συνεργειου ! Δεν ειναι δυνατον να αγορασθη Διατι επι τελους δεν _αναλαμβα νει η αρμοδια υπηρεσια την εκ μηδενισιν αυτων των κινδυνων Εως ποτε θα φονευεται ο κοσμος Αρκετο ν αιμα δεν ενει νυβιι ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Σειρα ερωτησεων γενναται εις το μυαλο απαντων των _ενεφρονων ανθρωπων αυτου τοΟ τοπου , μετα την κοινοποιησιν των εις το _Προεδρικον διαδρα ιιατισθεντων επι του οξυτατου _ποοβληαατος των Υπαλληλων των Τηλεπικοινωνιων . Εκληθησαν οι δυστυχεις ανθρωποι εις το Προεδρικον . Δια να συνομι λ ησου ν μετα του Ποοεδοου . Και επηγαν οι Υπαλληλοι . Και τοτε ηονισαν _εκθετοντες αναλυτικως την _καταστασιν , εις - V επι _μεοους σημεια . οι Υπαλληλοι : « Αυτο αφηστε το στο τελος » . _| Αποτελεσμα ητο δτι δλα εμειναν στο τελος ! Και εις το τελος , τους υπεδει _νθη , δχι η λυσι _ς του _πηονληιιατος των , αλλ' η _.,. εθοδος ιδιων εκ του Προεδρικου . Το μονον επιτευγιια _της συναντη σ _* ως ιτο η _μειωσις τ « ν ωοων ¦ _* . ¦?· > _¥ _τηλεωωνητοιων απο 39 _εβδομαδιαιως εις .. 38 ! ... Και Α _Λι > _εηιο επι των υπεοωοιων γη -α δ ·'« Λ _μιλ < - (!) καθ' ωοαν . _Κς / ι _ι _^ _ωταται : Διατι _εκληθησαν οι ανθοωποι αυτοι εις το _ΠροεΚι-ιικον _ΑΝΟΜΓΡΙΟΠΛΗΚΤΟΙ Οι _ανομβριοπληκτοι _εξηναν κασθησαν μετα την επιδειγθει σαν απο επισημου πλευρας απαθειαν , εναντι των _προβληιια των των , να _συγχροτηοουν Συ νεδριον κατα την παρελθουσαν Κυριακην εις Νεαν Σπαρτην . Εσημειωσεν _επιτυχιαν το _Συνεδοιον . Παρ' δλον δμως δτι απεστειλαν 40 προσκλησεις προς τους κ . κ . επισημους , βου λευτας , « υπουργους , κλπ . ουδεις εκ τουτων παρεστη εις το Συνεδοιον . _* Αρα γε διατι Μη πως _ελησμονησαν δτι π πεοιο δος των εκλογων δεν ειναι κα » τοσον μακρυα Η ΠΑΒΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΦΛΟΒΑ _Συναισθηματικη _πεοιπνιεια οτην _Βερμανοκρατονμενη Αθηνα Του _Βεοαοιηον Βρηγορη 4 ον . Η μανα της Ικανε ποτε — ποτε κανενα μεροκα ματο . Πληρωνοταν μ ε λαχανα και ριζες . ... * Η πεινα πλακωνε . Δεν ειχε πια οΟτε γαλα , ουτε αυγα . « Εσυ ναρχεσαι . Κατι θα βρισκεται » της ειχε πει μια μερα τ' αφεν τικο . ΤΙ θα πη ναρχεσαι — συλ λογιστηκε . Της εκανε χαρη Αφου ενιωθε δικο της εκεινο το περιβολι .. Ποιος θα της το απαγορευε .. « Να •ρχεσαι » . Τον ειδε που γυαλιζε 8-λος , « Α , φοραδιτσα μου και ποιος θαναι ο _καβαλλαρης σου » . Τον ειδε να την κοιταζη με μια σαρκοβορα διαθεση και ψυλιαστηκε . Παει χαλασε κι αυτος . Ναι , δε λαθεψε . Την αλλη μερα — νατος — ριχτηκε να την δαγκωση κι απλωσε τα γαψια του χερια επανω στα ψαχνα της . την τραβηξε . Εκεινη τιναχτη κε αγρια . Εμπηξε φωνη .. Κι ο σκυ λος διπλα αλυχτησε κατ' επανω τους σα νακανε μιαν αυστηρη προειδοποιηση στον ανθρωπο με τη σκυλισια διαθεση . ΟΙ ανθρωποι κι ' οι σκυλοι ... Ανατριχιασε . Ενα ριγος την κα λυψε στην πολυωρη ακινησια της . Σειστηκε κι αγκαλιαστηκε στα _γο νατα . Σφιχτηκε δλη μεσα στον εαυ το της για να νιωση την δικη της δυ νσμη , που απο δω και περα θαταν η μονη εγγυηση στο παιγνιδι της μοιρας της , που τδδλεπε ναρχεται « Λ α τι ειμαι εγω Δεν το ξερω ου τε η ιδια . Ετσι ειπε κεινος . Ειμαι ει ' . οσι χρονων , κι ειμαι μονη στον κοσμο . Διπλα μονη αφου _συντροφευομαι απο τη μοναξια μιας ατυ χης μανας με εναν αγνωστο , φευγατο πατερα » ... Σηκωθηκε ν' αναψη το μαγκαλι . Ας τυ βρισκε τουλαχιστον η ταλαιπωρη μητερα αναμμενο . Με πακετο χαρτα με ξυλαρακια β ρεγμενα στο πετρελαιο , που τοχε βγαλει με χ [ λκχ ζορια απ * τη λαμπα , προσπα θησε μα δεν καταφερνε να τ * αναψη . Το δωματιο φλομωσε καπνο που την ε ' κανε να _βηχη και να νευριαζη . Της ηρθε ν * αρπαξη το δυστροπο μαγκαλι και να το πεταξη στην αυ λη . Εκεινη την ωρα ακουστηκαν βηματα και χτυποι στην πορτα . * Η καρδια της πεταρισε . Ηταν λοιπον εκεινος Και ειχε αποφασιση να ' ρθη να δοκιμαση « τα συκωτακια » αν και « διψουσε για τρυφερες καρ δουλες » Σταθηκε αμηχανη κοιτων τας γυρω της τη μαυρη ακαταστα σια εκει μεσα . Τα χτυπηματα επεμεναν . —Ποιος ειναι , ρωτησε . — 'Ελενακι , ανοιξε , ακουστηκε μια αλλιωτικη φωνη . —Ποιος _Ξοτναρωτησε δυνατα . — 'Εγω . Ανοιξε . Κατι θελω να σοΟ πω . —Στο διαβολο ! εφτυσε η κοπελλα κοθως απ' τη φωνη του γνωρισε το γιο τοΟ μπακαλη , τον ανοητο κορτακια που την πολιορκουσε καιρο , με ιταμη προκλητικοτητα . —Δε θα μου ανοιξης Βια το καλο σου θα σου μιλησω . —Στο διαβολο ! Δεν ντρεπεσαι . _Τετοιοιν ωρα ... ξαναφωναξε δυνατα κι' εσφιξε τα δοντια και τις γροθιες . — Ετσιε Τον φοιτητη δμως , τον α : . _ους να σου τριβελιζει τ' αυτια . Και τον δεχεσαι . Ας ξαναπαρετε τα μουτρα σας για βερεσε . 'Η κοπελλα ξεφυσησε και μορφασε σαν τιγρις μα δεν απαντησε . Κοιταξε κι αναμετρησε κει στην γωνια ενα παλιο τσεκουρι . Σταθηκε για καμποσην ωρα με τα χερια στη μεση , ακινητη , μπροστα στην αμπαρωμενη πορτα . Τα ματια της δακρυσαν απ' τον καπνο , κι' απο τη λυσσα της . Τη συνεπηρε ενα αναφυλλητο και καθησε στο _κρεββατι με το κεφαλι μεσα στις φουχτες . •¦ Εκλαψε για την τυχη της , να β ρε θη μονη αναμεσα σε λιμασμενα τσα καλια , στην αθλια εκεινη συνοικια . * * * ****** Σ' ΕΚΕΙΝΗ τη συνοικια των Αθηνων δπου δεν εφταναν παρα τα σαραβαλιασμενα γκαζοζεν για τη συγκοινωνια , τα περισσοτερα _σπιχια ησαν χαμηλα , σκεπασμενα με _ιτισσοχταρο η λαμαρινες , οι δρομοι αστρωτοι και τα μικρομαγαζα κλει στα , γιατι δεν _ειχοιν τιποτα να που λησουν . Υπηρχε , ωστοσο , στη _λε-« γομενη Πλατεια ενα καφενειο που οτον καλο καιρο ειχε τη χαρη του . Σερβιριζε δλων των ειδων τα ποτα , ακομα και γλυκα του ταψιου , διεθετε ενα αξιολογο μπιλιαρδο για εξευγενισμενους νεους , ενα ραδιοφωνο εξη λυχνιων και στη βορεινη κωχη , πισω απο ενα πρασινο παρα βαν , ενα τραπεζι χαρτοπαιξιας για μερικα αξιολογα προσωπατα της περιφερειας που κι αλλιως τα ονοματιζαν « χαρτομουτρα » . Στην ευρυχωρη αιθουσα του , η και στο πεζοδρομιο του , με τις λιακαδες — τα παλια « καλα » χρονια ·~ μαζευονταν οι νοικοκυραιοι τΙς Κυριακες _^ ε τΙς φαμιλιες τους για γλυκο φρεσκο — εγγυημενο , _πιναν τον καφε τους , συζητουσαν πολιτικα , κριτικαριζαν την ηθικη των αποντων και διαβαζαν τζαμπα εφημεριδα ( το καταστημα διεθετε παν τοτε δυο εφημεριδες , συμπολιτευσε ως και αντιπολιτευσεως — εξαιρεσει της ξορκισμενης αριστερας ) . Τωρα βεβαια δλα αυτα δεν υπηρχαν . Τα τζαμια ησαν σκεπασμενα με μπλε ξεθωριασμενο χαρτι , το ραδιοφωνο ειχε παθει χρονια φαρυγγιτιδα , οι καρεκλες ειχαν σαραβαλιασει τρυπιες , με ξεφτισμενη ψαθα , ( μερικες κατωρθω σαν και στεφανωσαν πισινους ) , η τσοχα του μπιλιαρδου λερωμενη , γεματη σκισηματα , γρατσουνιες κι ' η _βερνικωμενη κορνιζα του , σημαδε μενη , κατακαμενη απο τσιγαρα που σιγοκαιγονταν . Κ ι' η πελατεια του καφενειου δεν διεφερε απο ενα αλα _σουρτουκο μπουλουκι που μπαινοβγαινε , που εκανε _μαυραγοριτικα αλισβερισια και επινε καφε απο δα λανιδι η φασκομηλο με _ζαχαρινη . Ποτε δεν ειχε σκεφθη δ Αγγελος Τριαντης να καθηση σ' εκεινο το κεντρο , μ * δλο που συχνα περνουσε απο το πεζοδρομιο του και καμποσες φορες ειχε μπη για να χρησιμοποιηση το τηλεφωνο . Μα τον τε λευταιον καιρο , απο μια καινουργια διαθεση να _γνωριση απο κοντα τους λαικους _ρυπους , σκεφτηκε πως εκει ηταν ενας καταλληλος χωρος . Σουρουπο ηταν που μπηκε και καθησε παραγγελλοντας ενα ζεστο . Οι πελατες ησαν λιγοι . Ενας γερος διπλα του , με σπασμενα γυαλια , σκαλιζε με την μυτη του τις γραμμες μιας τσαλακωμενης εφημε ριδος , δυο ταβλια κρατουσαν πιο περα με τους παιχτες σκυφτους και αφοσιωμενους , καποιοι αλλοι εκει παιζαν κοντσινια κι' ενας εργατης δρθιος κρατουσε απο το στριμμενο λαιμο του ενα αθλιο στραμπουλημενο τσουβαλι και τραμπαριζε το περιεχομενα του με δυο υποψηφιους αγοραστες φωνασκωντας : —Μα τι μου λες εκει Τρια χιλιομετρα το κουβαλω στη πλατη και θα το δωσω τζαμπα ΚαΙ τι ειναι δυο εκατομμυρια Δεν το δι-: / ω με λεφτα . Πραμα εχεις ... ΣοΟ λεω , ανω απο δεκαπεντε οκαδες οι ¦ ριζες . ΚαΙ τρεις τα γουλια Σαπου νι , δεν εχω . Αυριο θα φερω ... Καποια συμφωνια οτο τελος θα εκλεισε γιατι εκεινοι οι τρεις β _γη καν μαζι συζητωντας ζωηρα κι απομειναν οι χτυποι των ταβλιων με σα στο καφενειο , κι ο θορυβος των νεαρων που προσπαθουσαν να κανουν καραμπολες στο μπιλιαρδο με ρωνες και χαχανα . 'Η πορτα παλι ανοιξε _στριγγλιζοντας και μπηκε καποιος νεοφερμενος . —Παιδια , ο Παυλης ... φωναξε ενας της παρεας . —Καλως τον Παυλη . Εκεινος που τον ειπαν Παυλη προχωρησε κατα το μπιλιαρδο . Φο ρουσε χιονε παλτο με πλουσιες βατες . Το κεφαλι του γυαλιζε απο το μπολικο λαδι στα καλοχτενισμενα τεζαρισμενα . μαλλια του πανω απο το στενα του μετωπο και το επανο χειλι του , που το στολιζε ενα ψιλο γαιτανακι μουστακιου , ανοιγε σε σχημα _αλφαδιου σα να τραβιοταν απο την ανασηκωμενη μωτη του . Βε νικα , ειχε ενα Οφος σαχλα γελαστο ·και ματια αδιαντροπα . —Κανουμε μια παρτιδα , του προ τεινε ζωηρα δ ψηλος της παρεας με τα μακρια χερια μεσα στα κοντα μανικια και το κοκκινο κασκολ στο λαιμο ψηλα , σα ναχε μυγδαλυτιδα . —Αποψε δεν παιζω . Εβγαλε και προσφερε τσιγαρο . Αναψε κι αυτος . —Δεν θα _μεινης — Εχω δουλεια . — Κανα ραντεβουδακι , ε — Οχι γι αυτο . ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 1 5ι _ι ΜΟΛΙΣ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΜΕ 9 ΤΑΤ 0 Υ ΤΥΠΟΥ £ «:ι ι ΤΡΑΚΤΕΡ _ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ξ £¦5 _Ι^._^^^^, _Ι1^^.__***·..........,._....^±^^ « . Σε 3 διαφορετικους Τυπους με ιδανικα πλεονεκτηματα . ι ξ Ο 4—κυλινδρη μηχανη ' £ £ Ο 50 και 65 αλογων ηυξημενης αποδοσεως _> £ φ Οικονομικα σε καυσιμα ι ι <> Υδραυλικο συστημα νεωτατου τυπου ι _^ φ Λισκοφρενα στους πισινους τροχους , επιφανειας 1580 τ . ακ . ι « ¦ Ο Πολυ ελαφρο τιμονι 5 Ι <> Αναπαυτικο καθισμα 5 V ι ι ΛΟΒΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ — ι ι% ξ Πληροφοριαι — Πωλησεις £ 1ΒΕβΡΒΙΚΑιΚΑΙΓΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ!ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ!ΔΗΜΗΤΡΑΙ ι Βωνια Αυλωνος - _Σαντα Ροζα 30 , Τηλ . 65171 _-ΛΕΥΚΩΣΙΑ . 1 Λ _^ ΛΛ « Λ _^^« _ΛνιΛΛΛΛΛΛΛΛ _^ _υυικ _^ _-ιυο « ο ( _υυ _^ ι Ι δημοκρατικος Ι Ι ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 1 Ε ? ναι απο την ιοτορια _διαπιβι » μ _£ ν ° πως κα _0 _β οικονομικο ° _υ &** ιμσ υφισταται μια αδιακοπη εξελιξη , _Ετο-ι που να αν ·* _αποκρινεται στις νεες συν 0 ηκ * ς ιου δημιουργου νται . Ετσι υ _Φεουδαρχ ιομος . εδωσε την _θεοη του ο _^ ον αστισμο . 'Ο αστι . ομος ιδωσ _^ ν την θεση του στον _Κεψαλαιοκρατισμο και τον κομμουνισμο που και τα δυο συστηματα « υφιστανται σημερα . Τωρα ηρ >& εν η εποχη του Δημοκρατικου Σοσιαλισμου . Τι ειναι σοσιαλισμος και για ποιο λογο πρεπει δλοι μας να _εργαθουμε για την επικρατηση του Σοσιαλισμος ειναι τ 0 οικονομικο εκειν 0 ¦ συστημα οργανωσεως της κοινωνιας , οπου τα αξι « λογου μεσα παραγωγης , « τηκουν στην ολοτητα και λειτουργουν συμφωνα με ενα _οικον ομικον _σχελιον & που δλα Τ α μελη της κοινωνιας συμμετεχουν οτην δια νομην του εισοδηματος με ισα δικαιωματα αναλογα με τΙς αναγκες και την προσωπικη _συμδολην του καθενος στο εργο της παραγωγης . Το συστημα αυτο απο & λεπει στην πληρεστερη εξυπηρετηση του κοινωνικου συνολου , τα δασικα δε _στοιτεια αυτου ειναι : 1 ) Η κοινωνικοποιηση τ _^ ν μεσων της παραγωγης . 2 ) * Η υπαρξη οικονομικου προγραμματισμου ( ογεδιδιου · 3 ) * Η αρχη της κοινωνικης δικαιοσυνης-Ο _Σοσιαλισμος δεν . αρνειται τηΜ αρχη της ιδιοκτησιας , η οποια αποτελει ενα τω ν δικαιωματων του ανθρωπου Αρνουμενος την _εκμεταλλευση του ανθρωπου * απ 0 ανθρωπον _, αρνειται την μεγαλην περιουσιαν κ « 1 τ ον α ν ευ δρων _κερδοσκοπικο , δεχεται δμως την μικρην και _μιοταιαν κ « ι την αγροτικην Ιδιοκτησιαν και υποστηριζει _-. την συνεργατικη _-συνεταιριστικη οργανωση της _οικονοαικης _ζωτις-Χ ) σοσιαλισμος ζητα νο : εθνικοποιηση κυριως το μεγαλο κεΤ φαλαιον _, τις κυριες πλουτοπαραγωγικες πηγες ε νος τοπου . τΙς τραπεζες κα _^ τις μεγαλες βιομηχανικες επιχειρησεις που _ιξχουν παρει την _μοοψη του Ιδιωτικου μο >' σπωλε ιου . τ 0 _εξωτ-ερικον εμποριον καθως _επιση-ς και . δλες εκεινες τις μορφες ε . « υχειρησεως . που . _εκμεταλλευονται τη _« ν εργασια των ' πολλων προς οφελος των ολιγων . Ετσι ολα τα μελη του κοινωνικου βυν _ολου αποκΤουν δικαιωματα ετη .- της παραγωγης , τα δε κερ . δη ανηκουν στο συνολον . * Η Κοινωνικοποιηση _εξοφ-αλιζει την _μεγαλυτεραν παραγωγικοτητα της ο ' ικο νομ ! ας ενω η ταυτοχρονη συνυπαρξη των μ κρων οικονομικων μοναδων των Ιδιωτικων επιχειρησεων μαζι ι * ε τη κρατικοποιηση παρουσιαζει τα ακολουθα προτερηματα : « ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΟΥΛΙΑ α ) Ο ανθρωπος _γενιεται με την ταση το δικο του να χειριζεται διαφορετικα απο τα αλλα κοινωνικα πραγματα . Το διαμορφωνει υποκειμενικα και 0 - ¦ _χ ·ι αντικειμενικα , ρ ) Αποφευγουμε . τον κινδυνο της γραφειοκρατικης οργανωσης σε πολυ μεγαλη κλιμακα . Ειναι γνωστο •κως « ημερα εχει _δηυιουργηθη ατη Ρωσια ·εξ αιτιας της γρο _^ _φειοκρατιας , μια νεα _ξεχωριστη * αι , η . που ασφαλως ·καμμια ο / εση δεν _ιχει με το « ΠρολεραιΜατο _» .. Υ > ΟΙ μικρες επιχειρηβ _« £ ις εΤνα . ι κοιν _^ ννικα _« _ωψελημες _^ | ¦ | | 0 ΙΚΟΝ 0 ΜΙΚ 0 Ν ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ Με την υπαρξη οικονομικου _σχεδιου _επιτυγχανουμε πολλα-Χ » _ριζ προγραμμα , χωρις σχεδιο δ £ ν μπορει κβνε ' ις να _προγορηετη _ουτΒ < _ττην , κοινωνικη _οΓτε στην ιδιωτικη ζωη . Ογχονομικον προγραμμα ειναι ενα « η _^ 'ολον απο .,, _αντικες _νικοος _βΜοττους τω * , _οττοι 6 > ν η _εκμεταλ _. λευση δεον να επιδιωχθη . εντος ωρισμενου _·^ χρονικου διαστηματος . Το οικονομικο αυτο' « πλα · «*> — σχεδιο αποτελει ? να _αρ-« _μκΑΙκο . ουνδ » αι _? μο των δυο _παρ-οτγωγικων τομεων , _* ο _&>·ιδιφη- . » ο _0 « ο 4 Του . , δημοσιου , αποβλε _ται δε οτην ι » αλι 5 τερη δυνατη * _ΤΜιροΒνωγικην _γρητσιμοποιηοτ ) ιοΟ Α * θρωπι _« ν ου δ » _νοΓ » Βι « οΟ κα * των _»» ΛουΤοπ _€ _3 )« γΛ » γι « χων 5 * ΙΥω ν της «¦ ωρας . Τ 6 προγραμμα _μι λιγο Ι | | _| | | λογια ειναι μια _συγκεκριμμενη δεσμευση . Τα χαρακτηριστικα γνωρισματα της σχεδιασμενης οικονομιας « Ινα * δτι : < χ ) Οι οικονομικες αποφασεις ειναι συνειδητες _, β ) Υφισταται ενοτης ελεγχου και γ ) Αφορουν το συνολον της οικονομιας . Με τον τροπον αυτον επιτυγχαν _© - _ μεν πληρη _απασχοληση των παοαγωγι ·κων μεσων κ _« ι εξαφανιση της ανεργιας . Ανεργια δεν πρεπει να υπαρχη ·Τελος , στην _σοσιαλιστικην κοινωνια , κατευθυντηρια γραμμη εΤναι η κοινων ικη δικαιοσυνη . Σοσιαλισμος κα ' ι δικαιοσυνη ειναι δυο εννοιες στενα συνδεδεμενες . Το κυριο περιεχομενο της δικαιοσυνης ειναι η ιοοτης με κυριον _χαρακτηριστικον-την ελευθεριαν Η ΙΚΑΝΟΤΗΣ Οι ανθρωποι γενιουνται ανισοι στην φυσικη τους _δυναμη στην διανοητικη τους ικανοτητα και σε τοσα αλλα , γενιουνται δμως με ισα δικαιωματα στη ζωη . 'Ο Σοσιαλισμος γυρευει ιαια δικαιη διανομη του πλουτου , την καταργηση καθε εισοδηματος που , δεν προερχεται απο ε ργασια ( ο μη εργαζομενος μηδε εσθιετω ) την εξαφανιση τ ων προνομιων που δινουν η καταγωγη , η περιουσια , οι κοινωνικες σχεσεις . Παρεχει σε δλους τες ιδιες ευκαιριες στη ζωη και θετει την ισοτητα στο ξεκινημα των ανθρωπων . Ο καθενας Ικανοποιει τις αναγκες του αναλογως το 5 ν αξιων του και αναλογως των προσωπικων του Ικανοτητων . Το _μεριδων του πρεπει να ευρισκεται στο κοινων . -ον εισοδημα με ισα _δικαιωτα και αναλογως με την προσωπικη ν _συμβολη ν του « στο εργον της παραγωγης . ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Το κρατος _δοηθα τον αγροτικον κοσμον με μακροπροθεσμα δανεια και του δινει δλες τΙς αλλες χρειαζομενες ευκολιες χωρις καμμια εκιμεταλλευση . Ετσι θεμελειωμενο πανω στην νης , με κυριο περιεχομεν ο την οικονομικη ισοτητα και . πανω στην αρχη της οικονομικης πολιτικης ελευθεριας με κυριο περιεχομενο την ανυψωση της , αν - θρωπινης προσωπικοτητας ολοκληρωνει την _£ νν 0 ιαν της κοινωνικης δημοκρατιας δσο κανενα αλλο _οικο ν ομικο συστημα . Ο Σοσιαλισμος εξασφαλιζει στους ανθρωπους , δλα εκεινα τα δικαιωματα που εχουν αναγνωρισ 0 η απο αλλους σαν εν α αγαθο αναπαλλοτριωτο _^ που δεν μπορει να _εξαγοραση με τ [ ττοτε ) και θελει τα _δικαιωματα αυτα απο θεωρητικα που ειναι σημερα να τα καμη πραγματικα . 'Ο Σοσιαλισμος στηριζεται 6 τσ ι _τταν ω στις ηθικες αρχες και αυτες αποτελουν το πιο δημιουργικο κινη τ ρο για την επικρατηση του . Ο Σοσιαλισμος τελος διεκδικη την πανανθρωπινη ευτυχια , θελει να θεση _τεραα στους πολεμους κα ' ι να γινη παγκοσμιος σοσιαλισμος και νι ' αυτο τεινη στον διεθνισμο ( οχι _« ιως υπο την _Ιννοιαν της : καταργησεως της πατριδας δπως το θελει- ο κο μ μουνισμος ) αλλα _υπο την μορφην της διεθνους συνεργασια · και αδελφοτητας των λαων . Η ΜΕΘΟΔΟΣ Τιθεται δμως ·το ερωτημα Πως θα παμε στο Σοσιαλισμο 'Ο Σοσιαλισμος _, _αντντιβετοι στην 6 ια και θελει την πειθω και την δημοκρατικη μεταβαση στην Σοσιαλιστικη κοινωνια . Αντιτι θεται οτον κομμουνισμο . για ¦ _'ον οποιον η . επανασταση « « Λ . η & 1 « ειναι το μ εσον για την επιτυχια του σκοπου . Ο Σοσιαλισμος πιστευει δτι η επαναστατικη βια πρεπει , να _υτταχωρΥ ) μπροστα στην _μεταρρυθμιση ·Πιστευει στην Δημοκρατια κ _« ι την Ελευθερια γι' αυτο αλλωστε λεγεται και ΔΗΜΟΚΡΑηΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ . Στην στροφη αι > τη συνετελεσαν πολλοι λιγοι : _^ α ) 'Η κοινωνικη νυψωση _των εργαζομενων ταξεων _, β ) 'Η οργανωση των εργατικων κινηματων _, γ ) Η κοινωνικη πολιτικη των δημοκοατικων χωρων . Η πειθω και η δημιουργικη εργασια ( η δια τ ου προφορικου και _ γοαπτου λογου διαδοση των αργων μας ) ειναι αρκετες για ν α πραγματοποιησουν την κοινωνικη μεταρρυθμηοη . 'Η κοινωνικη επανασταση δεν χρειαζεται 6 ια . διοτι η δια θα φερη αλλη 6 ια ( Βαλλικη επανασταση ) και ο Σοσιαλισμος δεν εινα ι ( συνδυασμενο με την _δικτατορια , αλλα με χην δημοκρατια και τον ανθρωπισμο . Επισης στην εποχη μας καποτε _συγχιζουμε καθε προσπαθεια κοινωνικης , -μεταρ . ρυθμισεως σαν δηθεν προερχο : μενη απο τον κομμουνισμο _, θεωρουμεν σκοπιμο' ν α συγκρινουμε τα δυο αυ Τ α . συστηματα στα σημεια που φαινεται ¦ δτι συναντωνται και στα σημεια που διαφωνουν . Και εις μεν το οικονομικον θεμα ο Σο σιαλισμος και ο κομμουνισμος φαινεται να συμφωνουν στην αρνηση του _Κα-•κιτοΛνσμου . Ο . . Καπιταλισμος προαγει , μεν την ελευθερια , _δτΗιιοοργ * ι δ »» ως _τη _« ν _κοινωνικη ανισοτητα ο > ν * πχ _« « β . τ 5 | ς οποιας ειναι η . _εκμεταλλε _^ _ονν αν © ρυπου απο _ανθρωπρν . Κ < 4 οι δυο υποστηριζουν . 1 την ·εθ _*» _κοτιθιηση της _μεγαλης _·βιομηχανιας . Ενω δμως ' 6 _κομμουνισμος , . αρνειται πληρως-το δικαιωμα της ατομικης - 'ιδιοκτηοιας , ο σοσιαλισμο ς υποστηριζει , την μικρην _αγροτικη και ιδι _^ _^ ωηκην επιχειρηση και υποστηριζει τη νΒ ,. δι καιαν-: —δ * α _ νομην του εισολη _ματος πραγμα που δεν εφαρμοζεται στον' κομμουνισμο . Στο πολιτικο ·θεμα . ο κομμουνισμος εινα ι _,-αντιδημοκρατικος και ανελευθερος , επιδιωκει την δικτατορια . του . . Κομματος και _καταλληγει συνηθω αε προσωπικη δικτατορια . Ο Σοσιαλισμος πιστευει στην Δηυοκρατια , « θεωρει την ελευθερια , υπερτατο ανθρωπινο αγαθο κ _« ι γι' αυτο σεδεται την ατομ _. κη . και πολιτικη ελευθερια . Η ελευθερια δμως για να ειναι καθολικο αγαθο δεν απορει 'α ειναι απεριοριστη , αλλα σχετικη-Δεν μπορουμε να _εξασκουμε το δικαιωμα τ ης ελευθεριας ι « ας νια να βλαπτουμε την ελευθερια και τα δικαιωματα του πλησιον μας . Ο κομμουνισμος πιστευε ι στη 6 ια ενω ο Σοσιαλισμος _πιστευει στην . δια ·δημοκρατικων- και ειρηνικων μεσων . μεταρρυθμιση . , Ο κομμουνισμος δεν ειναι απλως εν _« οικονομικοκοινωνικο συστημα , λλα μια κοσμοθεωρια βασισμενη στον υλιομο . 'Ο Σοσιαλισμος ειναι βασισμενος στην ελευθερη σκεψη . Στο εθνικο θεμα ο Κομμουνισμος ως δογμα , αρνειται την Πατριδα και δεχεται μον ο τ ο Διεθνισμο , την ανθρωποτητα , η οποια ενσαρκουται στη Ρωσικη Πατριδα .. 'Ο Κομμουνισμος σα ν κομμα στερειται εθνικης αυτονομιας- 'Ο Σοσιαλισμος ¦ ·αγαπα την Πατριδα και πιστευει πως αυτη εΤναι μεγαλο η & ικο αναθο και το καλυτερο κλιμα δπου στο γονιμο _Ιδαφος , ο πολιτισμος και . η προοδος μπορουν Λ'α _ανθισουν ταυτοχρονα δμως υποστηριζει την συνεργασια των λαων με ισοτιμια . Στο ζητημα της θρησκειας ο Σοσιαλισμος κατοχυρωνει το δικαιωμα του πολιτου να ' _πι'στευη εις θρησκε '·-αν της αρεσκειας του ·ενω ο κομμουνισμος δχι μονον το απαγορευει αλλα κ _° _Λ το επιοπμον κρατος καταπολεμα καθε ειδος θρησκειας κ _« ι διεξ /' οει εντ 0 νον _προπαγανδαν - _αθεισ _«·ου . Δεν ειναι φυσικα δυνατο να αναπτυχθη εν λεπτομερεια το τοσον _οοδαρο κα _)^ πολυπλοκο κοινωνικο προβλημα . Ενα ποαγμα __ πρεπε ι να _αντιληφθουμε . Οτι αν θελουμε ε ' να καινουργιο κοσμο δεν _« 3 α _ελθη μονο του να μας 6 ρη . Εχουμε καθΒ | κο ν ν α καταρτισθουμε και . να λε- _'ρυυε _συοτημοττικα και με πιστη τις αρχες μας για το φτια _^ μο της νεας κοινωνιας . Μονο ετσι θα αζιοποιηθη χαι το αιμα τ ω ν _ιαδελφων μας που χυθηκε για , να ριζωση η ελευθερια που ειναι και αυτη μια ¦ επεκταση των ανθρωπινων- δικαιωματω ν . Πολλοι απο εμας εχουν την εσφαλμεν ην εντυπωση πως τα κοινωνικα συστηματα ειναι μονο · για τις εργαζομενες λαικες ταξεις . Στην πραγματικοτητ α δ-¦ μως . η κοινωνικη- μεταρρυθμιση _αγκαλιαζει ' δλα . το : _κοινωνικαστρωματα . 'Εργατες , - υπαλληλοι , αγροτες και . μικροαστοι ( μικρσ-: επαγ . γελματ _{ ες , - _καταστημα * αρ- ' ! χες , . 6 . _ιο ·τεχνες _ : _γενικα ' φτω ·χο- ' _μισαιοι - ε ργαζομενοι ) πρεπει να ενωθουν για να μπορεσουν να κτυπησουν την κοινωνικη αδικια και να θεμελιωσουν ενα κο ομο ευτυ _« _χισμιν 0 και ειρηνικο . | | Ενα πραγμα δμως δεν μπο- ρει να λειτρυργηση δταν οι .. αΥ- _^ _θρωποι που- . το - _εφαριιοζου ν- δεν _ιιναι . ' ηθικα _Η _« τ ·πνευματικα . _·ωριμοι . Βι * αυ τ ο και μια . _τταροιυια λεγει : « Ο ανθρωπος που _« _ειθεται παοα την θεληση του , ουτε την _, γνωμη _, ν αλλαζει οΟτε τη * _κεφοΛην τρυ » . Οταν δεν αλλαζε ι η , _καρδιατ και ο εσωτεοικος μας κοσμος και δεν . ανελβ _!> υμ « ο * ? να ανωτερο ηθικο' κσι _πνευν « Χικο επιπιδο _, « Οτο που _θσΤ 4 _« ιτι & _χουμε , _ε ? ναι απλως « β : _αλ-« _Ιζουρτ _μβρψη της . _εκμιταλλε _^ σεως . ....... . _... - | _| ι _'πηι _!!!! _ΓΙ ! _ΙΙΙΙ | ΙΙΙ ! ΙΓι ! _ΙΙΙΓιΙ ! _ΙΙΓ » Ι 1 _ιαιΙΙΙΙΓιι 1 _ΙΙΓ ! ιΙ : <> _ΓΙΙ !! 1 ΓΙΙΙΙΙΓ » _ΙιΙβιΙΙυΓ Γ ! : _«> ΓΙΙΙ ! ΙΓ _11 !< ι ΓΙΙΙΙΙΓιΙΙ ! Ι 9 ΙΙ ! Ι ! ΓΙΙ ! ΙΙΓ | ΙΙ : ! ΓΙΙ >! _ΙΓΙΙΚ _>^' = ™ !ιΙΙΡΟΓΚΥΡΙΑΚΗΝΩΡΑ8.30ΜΙι ¦ Ι ·, - ·1 α εις το μοντερνο και πολυτελες χειμερινο θεατρο % , 1 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΒΕ _9 Σ 1 Ι της χειμερινης περιοδου 1 υ β 1ΤΟΥΜΕΒΑΛΟΥΘΙΑΣΟΥΙ ι'1 Ι του Ι 1 ΟΡΒΑΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 11 Ι με το εργο που θα σδς μεινη χαραγμενο στη καρδια για πολυ Ι1 0 ΓΓ _^ ΓΙ _^¦¦ _ι . * 1 0 η « _ΙιΙΙΙιι ¦¦_ β , _« _. __^ η _ — . _-- ι _^ -β Γ _*^ _1 111 1Ι ¦ του ΣΤΕΦΑΝ ΤΣΓΑΤΧ Ι 1:Ι _ΙΒ ~ _ζ _ΓΓΤ Σκηνοθεσια Γ . ΚΑΥΚΑΡ _ΙΔΗ — _Σκηνογραφιαι Π . ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ι α Ι _2 ι ¦ , ·' == ΛΑΜΓΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ : Ι !¦' .. ¦ ·> Ι ΓΛΑΔΙΜΗΡΟΣ _ΚΑΥΚΑΡιΔΗΣ — _ΠιΤΣΑ _ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ — ΦΩΤΟΣ Ι Γ ΦΩΤΙΑΔΗΣ : _^ ΕΛΛ Η ΚΥΡ _ιΑΚ _ιΔΟΥ - _^ ΑΝΔΡΕΑΣ _ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ — ΑΝΔΡΕΑΣ _ΝΙΚΟΛΗΣ — ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ _ ΠΑΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ — ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΠΩ- 1 ΤΟΥ - _^ - ΝΙΚΟΣ _ΝιΚΟΛΑΙΔΗΣ — _. ΠΑΝΝΗΣ ΜΕΝΤΩΝΗΣ —ΜΑΡΩ 1 Ι _ΚΑΥΚΑΡΙΔΟΥ — ΑΝΤΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ _--- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟ- ΔΩΡΟΥ — ΣΤΑΥΡΟΣ _^ _ΧΡΙΣΤΟΦΒΔΗΣ - _^^ ΡΑΚΛΗΣηΑΝΑΒΗ : : ·ι 1.¦'¦'¦¦,''¦¦¦:ι ι ΑΠΟ _ΣΜΜΕΡΟΝ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 0 Ε _» Τ |* Ο ! ' _-ΜΛ . Γ : | _·' · _ΤΜ ΛΙΕ _^ ΟΥΣ _^ ΟΕΣΕ _^ Β _^ : _^ _.- _^ : ν _^ :: : _' -1 _« _βροοτ _^ σεις _καθημερινως _^ δι _^ _προκι _^ ΞΞ * ' γ— - _,= _? . - Γ Β _βιΓ «! ιΓ _!^^ Σταυρολεξο ΟΡΙΖΟΝΒΙΩΣ : 1 ) Ο υπερθετικος του , διδει προσηγοριαν κληρικων . 2 ) Ειναι ο ' ι περισσοτεροι δροι της _Μουσικης . 3 ) Δημοκρατια της Νοτ . Αμερικης . __ , 4 ) _Χρονικη περιοδος — Εαν _ττροστεθ , η εις την αρχην το υ φευγει .. . γλυτωνει . 5 ) Το _εμττορικον κεντρον του Λονδινου — Ονομασια της Συριας υπο των Αραδων . 6 ) Ορος του ποδοσφαιρου , εναρθρως ( αγγλ . ) . 7 ) Ενα τετοιο πλασμα εχει σκληρην καρδιαν ( δημοτ . ) _^ — Μικρα πολις της Παραγουαης , νοτιως της πρωτευουσης Ασουνθιον . 8 ) Κατα τους Ναπολεοντειους πολεμους διακριθεις Βαλλος _^ _ο-τραταρχης — Τι τ λος αρχηγου κρατους της Εγγυς Ανατολης . 9 ) Ιταλικον πρακτορειον ειδησεων — Συ ν η θες ανδρικο ονομα εις την Ηπειρον ( γεν . ) Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ : 1 ) Αρχαια ο νομασια τη _^ ς Πελοποννησου , θυμιζουσα .. . αχλαδια ( αντιστρ . ) . —Λιμνη της Ανατολικης Αφρικιις εις την Γ . _Αιβιοπιαν . 2 ) _7 Ητο κσι 6 Γουκεφαλας ενα ( αντιστρ . ) — Διασημος Πολωνος μουσικοσυνθετης ( 1810 - 49 )· 3 ) Νομισμα των αρχαιωνν Πεοοων _( αιτιατ . ) . 4 ) _Κατωτερον , _υποδιεστερον ( αρχ . ) . 5 ) Επωνυμον ευγενους Ζακυνθινης οικογενειας , απο την οποιαν καταγεται και ο Αγιος Διονυσιος . 6 ) Τα οΟτω καταληγοντα επιθετα , εχουν το ιω τ α _δσαχυ — Η αρχη κα [ το τελος , δπως το _τταριστουν οι Βαλλοι .. . 7 ) Βενικη _προσωττ . αντωνυμια ( δημ . ) — Τιτλος ηγεμονων διαφορων κρατιδιων της Ανατολης _< -γεν _·) . 8 ) Με το αρθρον του , ενας αοχαιος ποταμος της κεντρικης Ασιας . 9 ) Εκμεταλλευεται λεωφορειακος γραμυας των Αθηνων ( αρχικα ) — Μια αρχαικη , δια τον κορον και την αηδιαν . λεξις . Λ Υ Σ Ι Σ Ο Ρ Ι Ζ ΟΝΤΙΩΣ : 1 ) ΑΙΔΕΣΙΜΟΣ . 2 ) ΙΤΑΛΙΚΟΙ . 3 ) ΠΑΡΑΒΟΥΑΗ . 4 ) Ε . ΤΟΣ — 3 Ε . 5 ) ΣΙΤΥ - ΣΑΜ . 6 ) ΤΟ ΚΟΡΝΕΡ . 7 ) ΑΠΟΝΟ -ΙΤΑ . ·8 ) ΝΕΥ - ΣΑΧΗΣ . 9 ΑΝ ΣΑ - ΖΗΣΗ . - ¦ . _, . _- ΚΑΘΕΤΩΣ : 1 ) ΑΠ _1 Α — ΤΑΝΑ _.. 2 ) ΑΤΙ - ΣΟΠΕΝ ··3 ) -ΔΑΡΕιΚΟΥΣ . 4 ) ΕΛΑΤΤΟΝ . 5 ) Σ : 1 : ΒΟΥΡ . ΟΣ 6 ) Ι ΚΟΣ - Α . Ζ . 7 > . - ΝΟΥ - _ΣΕΙ'ΧΗ .: 8 ) Ο ΙΑΞΛΡΤΗΣ 9 ) . Η . Ε . Μ . — ΑΣΗ . ΚΡΙΟΣ _< _-21 Μαρτιου - 20 Απριλιου ) : Ωρισμενοι _παραγοντες δημιουργουν αγχος . Δωσετε το παραδειγμα και δημιουργησετε στο περιβαλλον σας ευχαριστες ατμοσφαιρα . ΤΑΥΡΟΣ ( 21 Απριλιου — 20 _Μαι ' ου ) : _Προσεξτε την •πνευματικη προοδο γιατι © α παιξη ρολο . θα _ευχαριστηθητε πολυ απο τα νεα που θα παρετε εντος 48 ωρου · ΔΙΔΥΜΟΙ _^ 21 _Μα'Βου — 1 1 Ιουνιου ) . Μην _ξεγελασθητε-Στον οικονομικο- ' τομεα μια δυσκολια που θα περα ° η . Καλα θα κανετε να αποφυγετε να _εχτεθητε σε κινδυνο . — 21 , γρες Σ 3 Ρ ΔΛΔΛ ΛΔ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ( 23 Ιουνιου - 22 Ιουλιου ) : Αν εκπληρωσετε τα καθηκοντα σας θα εχετε _περιοοτερο ησυχη συνειδησι · Καιρος για επιτυχη αισθηματικη περιπετεια . ΛΕΟΝΤΑ Σ ( 23 Ιουλιου - 21 Αυγουστου ) : Στρεψτε την προσοχη προς αλλη _κατευθυνση Σας επιφυλασσονται ευκαιριες . Προσεξατε να μη δημιουργησετε μπερδεματα κ'ι' αδιεξοδο . ΠΑΡΘΕΝΟΣ . ( 22 Αυγουστου — 22 Σεπτεμ ' _βριου ) : Ασχοληθη : τε με το ·οικονομικα σας και διορθωστε καποιο ελαττωμα οας . Υπαρχουν πολλοι λογοι ν ο προσεχετε την υγεια σας . ΖΥΒΟΣ ( 23 Σεπτεμβριου - 22 Οκτωβριου ) : Γεβαια σας στενοχωρουν αλλα κι' εσεις μη συνεχιζετε Πολλοι διαβολεις υπαρχουν κ ·αι εχετε ν α αντιμετωπισετε εχθρους , ΣΚΟΡΠΙΟΣ ( 23 Οκτωβριου — 22 Νοεμβριου ) : ' Ανθρωπινο να περιμενετε , αλλα δεν προβλεπεται επιτυχια . Μη σας ξεγελουν το φαινομενα . * Η _πραγματικοτης θα ειναι διαφορε . τικ . η · ΤΟΞΟΤΗΣ ( 23 Νοεμβριου 22 Δεκεμβριου ) : Μελλοντικη αλλα μακρυνη _πραγμοτοττοιησι των ονειρων σας . Προς στιγμην δε ν υπαρχουν προοπτικες . Καρποι δυσκολοι παρα τους κοπους . ΑΙΒΟΚΕΡΩΣ ( 23 Δεκεμβριου — 21 Ιανουαριου ) : Σε συζητησι με προσωπο στενοδ σα :: _ττερ ι βαλλοντος _προσεξοττε γιατι θα προσπαθηση να κερδιση πληροφοριες _νια να σας βλαψη . ΥΔΡΟΧΟΟΣ ( 22 Ιανουαριου — 21 Φεβρουαριου ) : Δεν _πρεττει να αναμιχθειτε σε ξ ) ι . νε « ς υ-ΤΒοθεσεις σημερα . Εντος της ημερας θα εχετε την ευκαιρ ια για να μιλησετε ειλικρινα · ΙΧΘΥΕΣ ( 22 Φεβρουαριου — 20 Μαρτιου ) : Εχετε πολλες _ικανοτητες αλλα η εργασια σας Θα αρνηση να σδς αποδωση καρπους . Στο αλλο θεμα θα _βρητε _κατανοησι . Τας _οιπφημιοεις οας εις την ΒΜΠΜΗΜ ι . · Ι _^ . Ι . Ιν · ΚΥΡΙΑΚΗ , 17 Νοεμβριου 0600 Πρωινο ξεκινημα , 0630 Δελτιον ειδησεων , 9640 Ενα ευχαριστο προγραμμα . 0730 Δελτιον- ειδησεων , ' 0745 ·* Η Θεια Λειτουργια , 0900 Ελληνικα μοτιβα , 0930 Τραγουδωντας την Κυριακη , 1000 Δελτιον ειδησεων , 1005 Ενας δισκος και για σας , 1100 Οι προτιμησεις των _οπλιτων της ΕΛΔΥΚ , 1130 Ζωη της Υπαιθρου . 1200 Κυπριωτικο σκετς , 1220 Τραγουδια και σκοποι του τοπου μας , 1245 Ευχαριστη μουσικη κα ' ι τραγουδια , 1330 Δελτιον ειδησεων , 1430 Ο κινηματογραφος και η μουσικη του , 1 500 Με το _κυμα και τη μουσικη , 1530 Το απογευμα της Κυριακης , 1630 Λαικες πεννιες , 1700 Δελτιον ειδησεων , 1705 Πνευματικη και καλλιτεχνικη ζωη , 1730 Βια τον καθενα και μια επιτυχια , 1800 Μουσικη που διαλεξατε , 2830 Ο Ορφεας στα φωτα της ραμπας , 1900 Ελατε να τραγουδισουμε , 1930 Δελτιον ειδησεων , 1945 Χθες και σημερα , 2015 Το Ελληνικο μας βραδυ , 2130 Γαριετε του Παρισιου . 2200 Δελτιον ειδησεων , 2210 Αναπολωντας τα χρονια τα παληα , 2300 Δελτιον Ειδησεων , 2305 Εθνικος Υμνος ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ 0800 Εκλεκτες μουσικες σελιδες . 0900 Ευχαριστο Κυριακατικο πρωινο , 2100 Εργα προγραμματικης μουσικης , 2200 Χορωδιακη μουσικη , 2300 Εθνικος Υμνος . ΕΚΔΟΣΕΙΣ _. Εκυκλοφορησε το τευχος Οκτωβριου του Παγκυπριου , _Εκπαιδευτικου' Περιοδικου « Μορφωσ ' ι , ς » ' . με πλουσ < αν , '' . ως παντοτε εκπαιδευΤικη'ν _, εθνικη ν και _κοινωνιολογικην υλην . Συνεργαζονται οι- Κ Κ Ανδρ . / Γοσκος . Στ . Π - σχαλιδης , Χ ρ . Λιβας , Κωστας Κυρρης , Κ .. Μιλτιαδου , ο Δρ Μ ' πομ . _ττιτ , _, φρα γκ . _Αντωνιος , Στ . Ζυ . μπουλακης κ .. α . , _Συνεστιασις Εταιρειας Ελληνικων Σπουδων την Παρασκευη ν 15 ) 11 ) 68 εις Ληδρα Παλας . Θεμα περι _σημερινης Νεολαιας . _ΟμιληΤαι κ . Μαρια Παττ [ χη _, κ . Βαβριηλ Μηνα και κ . Ρενος _Κυριακιδης . Υπο της ΣΕΚ τελειται σημερον Κυριακην 17 ) 11 ) 68 εν τφ ιε ' ρω ναω Αγ . Λαζαρου Λαρνακος 40 _« 3 η , μερσν μνημοσυνον υπερ αναπαυσεως της ψυχης του Βεωργιου Π . Βεωργιου . Ε § αμηνον μνημοσυν 0 ν του Νικου 'Αναστασιαδη ( ιατρου ) εις τον Ιερον Ναον Καθολικης Λεμεσου . Γυ _^^^^ _ηΗ _« β _>^^^^^^ _Ι _^^ 0 _^ _ΜΗΓιι _^^ ΗΗΗΜΓ Κ ΥΡ ΙΑ Κ Η 17 Ν ΟΕΜ β Ρ ι ΟΥ 6 . 30 ΕΝΑΡΞΙΣ ¦ _> :. · , 6 . 31 ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 6 . 45 . ΡΟΜΠΙΝ _, ΧΟγΝΤ ' « Η ανταλλαγη » ' 7 ! ι 5 ~ ΠΑΑΙΕΣ ΚΩΜΩΔΙΕΣ « Προταση γαμου 7 . 35 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΜΤΥ _ΟΥ'ΒΛΛΙΑΜΣ 3 . 00 ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 8 . 20 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ 8 . 30 ΜΑΤΙΕΣ Σ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 8 . 50 ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 6 . 30 ΕΝΑΡΞ 1 Σ 6 . 31 ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 6 . 40 ΛΑΣΣΗ « 'Ο Αετος » 7 . 10 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ ' « 'Ο Πετρος ο Πελεκανος » 7 . 30 ΜΑΒΙΣΣΑ « Το ποτο της αγαπης » 8 . 00 ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 8 . 20 ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 8 . 50 ΚΥΠΡΙΩΤΙΚΟ ΣΚΕΤΣ « Η Βιατρεια της Αγιατρευ της » 9 . 15 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ _Ντοκυμονταιρ 9 . 50 _ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ , ΝΤΕΤΕΚΤΙΓ « Ο Κυριος Μεσος Ανθρωπος » ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 6 . 30 ΕΝΑΡΞΙΣ 6 . 31 ΦρΕΝΤ ΚΑΙ ΜΠΑΡΝΥ « Κανε το καλο και ... » 7 . 00 ΣΚΙΠΗ « Η ληστεια » 7 . 30 ΒΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 8 . 00 ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 8 . 20 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ 8 . 40 ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ « 'Ο Πειρατης του Διαστηματος » 9 . 30 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΒ 9 . 45 Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 6 . 30 ΕΝΑΡΞΙΣ 6 . 31 ΣΤΙΝΒΚΡΕΗ 7 . 00 ΜΛΚ ΚΑΙ ΜΑΒΙΕΡ « Μανια αδυνατισματος » 7 . 15 'ΠΟΔΟΣΦΑΤΡΟΝ ' ·' ' . 8 . 00 ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 8 . 20 ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ « Οι υποπτοι » 9 . 10 ΜΑΤΙΕΣ Σ ΟΛΟ · •ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ . ' ¦ . _ ¦ . 9 . 30 ΝΤΙΚ 'ΓΑΝ % . ΝΤΑΥ _·Κ / « Δυστυχημα στο Σκι » 9 : 55 ΟΒ _ΕΙΣΓΟΛΕΙΣ « Ο Ηρωας » ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 22 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 6 . 30 ΕΝΑΡΞΙΣ 6 . 31 ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 6 . 40 ΝΤΑΚΤΑρι « ΟΙ λεοπαρδαλεις » 7 . 30 ΟΥΩΛΝΤ ΝΤΙΣΝΕΥ « Στο διαστημα » 8 . 00 ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 8 . 20 ΒΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ 8 . 50 ΧΘΕΣ ΚΑ Ι ΣΗΜΕΡΑ « Ο ? ρωτας του Κεν » 9 . 20 ΔΙΚΤΥ « ΟΙ απατεωνες » 9 . 50 ΠΟΛΙΧΝΗ ΠΕΥΤΟΝ Επεισοδια 373 . και 374 6 . 30 ΕΝΑΡΞΙΣ 6 . 31 ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΩΝΙΑ 7 . 10 ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΒΙΑ « Η ληστεια » 7 . 30 . ΛΟΥΣΗ « Επισκεψεις » 8 . 00 ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 8 . 20 ΟΡΒΑΝΩΣΗ ΑΝΚΟΛ « Στη Ρωμη » . 9 . 10 ΚΡΑΤΙ ΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ 9 _ι 5 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ 9 . 40 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 9 . 55 ΣΥΝΤΟΜΗ ΖΩΗ « Η Βιορτη τελειωνει τα μεσανυχτα » ΒιΩΜιι ·'··. ερδοΜΑδιαΙα : ' _ΒΙθλ-1 11 . Κ Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ _-Β / Ρ . 'Α'Φ Ε ' _^>> _ν _^ Λεωφ ,. _' * Αρχ . Μακαριου Β ' αρ _,. ' 14 ) ( Μεγαρον . Μιτρη α' οροφος αρ . . 20 ) . _Βηλυ 76276 - Ι . Κ : 2137 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τηλεγραφηματα : _ΟΝΟΜ _1 Διευθυνεται υπο : Συντο _•κτικης Επιτροπης . _ΙΔΙΟΚΙΗ _1 Α 1 : « ΠΥΡΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ » . Βιμη Φυλλου 20 μιλς . ΕΤΗΣΙΑ ! ΣΥΔΡΟΜΑΙ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .... £ 1 . 500 ΕΙς Ελλαδα ( αεροπορικως ) £ 3 . 500 | _Β ' _:-. ' . . , _- θιασος « Δημητρη Παπαδημητρη » , Νεο Θεατρο Λευκωσια , ωρα 5 . 00 & 8 . 30 μ . μ . « Εδω Παπας ... Εκει Παπας » . — « θιασος Βελιου » , Απολ λων Λευκωσιας , ωρα 5 . 30 & 8 . 00 μ . μ . « Η Βυναικα μου ειναι παρθενος » . — θιασος « Μουσικης Κωμω _διας » , θεατρον ΑΤΤΙΚ Λευκωσια , ωρα 5 . 30 & 8 . 30 μ . μ . « Ρολοι — Κ ομπολοι » . ΛΕΥΚΩΣΙΑ — _Ρετζινα : Τζην Χαρλοου ( Υ ) , Ρογιαλ : Ο πουλημενος ( Υ ) , Αθηναιον : Κλεφτες διαμαντιων ( Υ ) , Ντιανα 3 : Ενας ανδρας μια γυναικα ( Υ ) , Παλλας : Τζερρυ Λουις , να γιατρος να μαλαμα ( Υ ) , Μαγ . Παλατι : Σιωπηλος εκδικητης της _Νεβαδας ( Υ ) , Μιμοζα : Η _καταδιωξις ( Υ ) , Ντιανα 4 : Καταζητουμενος δυο συμμοριων ( Υ ) . ΛΕΜΕΣΟΣ — Αριελ : Πριγκηπισσα των πεντε δαχτυλων ( Υ ) , Παλλας : Χαρτουμ ( Υ ) , Γολος : Κατατρεγμενοι της μοιρας ( Υ ) Βιορδαμλη : Σουπερ πρακτορες _ενοιν _τιον τοΟ κοσμου ( Υ ) , Ελλας : 'Η μεγαλη ζωη ( Υ ) , Ρεκαλ : _Συντριμια τα δνειρα μας ( Υ ) . Αμμοχωστος — χ χαμπηςυ Να 6 αχο Τζο ( Υ ) , Ολυμπια : Ραντεβου οτην Μονμαρτη ( Υ ·) ,, ' . _Ηραι-ι ον : Του χωρισμου το τραινο ( Υ ) , Ερεχθειον : Χαιδω ( Υ ) , Απολλων : Οι επικηρυγμενοι ( Υ ) . ΛΑΡΝΑΚΑ — Αττικον : Ατελει ωτες ημερες της _εκδικησεως ( Υ ) , Παλλας : Και ο ' ι δωδεκα ησαν καθαρματα ( Χ ) , Ρεξ : Ταξιαρχια , -εκδικητων ( Υ ) -, Μακριδη : Ανατιναξατε . το _Λονδιινο ( Υ ) ,- ·¦ ¦ ' ¦¦ λ ' ΠΑΦΟΣ ·— 'Αττικδν : Το _,-κοριτσ ' ι της οργης ( Υ )/ Ζηνα : ΟΣΣ 117 Επιχειρησις Καρναβαλι ( Υ ) , Τιτανια : Τιγρης ( Υ ) . ΜΟ . ΡΦΟΥ — Ρεξ : Ο ' ι πιστολερος ( Υ ) , Πανθεον : Μονομαχια στονΝο το ( Υ ) . ΑΒΛΑΝΤΖΙΑ -Ελλας : Ο _σιριγ γλος που _« ιγινε -αρνακι ( Υ ) , Πεντελη : Αντιο για παντα ( Υ ) . ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤ 1 ΣΣΑ — Κωνσταν τια : Το πλοιο της χαρας ( Υ ) . _ΚΑ'ΒΜΑΚΛΙ — Αλαμο Ο κλε _φτης των Παρισιων ( Υ ) , Μεσοκελευς : Πολυ αργα για δακρυα ( Υ ) . Τ Ρ ΑΧΩ Ν ΑΣ — Σαζειδης : Οταν οι γυναικες αγαπουν ( Υ ) . ΑΒΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ — Πανοραμα : Αγαπη και αιμα ( Υ ) , Ριβολι : Εμπαινε Κιτσο ( Υ ) . ΑΚρΟΠΟΛΙΣ — Ακροπολις : Ο πονος του μπεκρη ( Υ ) . ΣΤΡΟ ΓΟΛΟΣ — _Γαρνακιδης : Ο σπαγγοραμενος ( Υ ) . / _ΚΥΘΡΑΙΑ —·Απολλων : Πρακτωρ ΚΖ 2 ( Υ ) . · _ΒΞ!9| |ι _ψυχαγωγΙας _^ _ΜιΟ _^^| _^||^ Βενικοι _Αντιπρ . & [ 111111111 _^ _ΙΙ ιΗιΓ _^ . | ι§ © ΕΛΕΒΕ ΚΑΣΜΗΡΙ 5 Ι3 ? Ενα δνομα που πρεπει να _θυμασθε ι ι ΟΝΑΒΑΒΟΡΟΥ 4 - ΛΕΥΚ 9 ΣΙΑ 1 ιι ι Θα βρητε εκεινο που ζητατε . 5 ιΙ Λ _^ ν _ Λ _% νΛν _« ΛινΛ _^^ _νΛννινννν _^ ν _^ _νννν % _νννιΛ _^ ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Β . Ηλιαδης , Λεωφ . Πουλιου — _Καποτα , αρ . 19 , ' _Παλλουριωτισσα . ΚΙκης Δημητριαδης ,, οδος Σοφοκλεους αρ . 5 . ΛΕΜΕΣΟΣ : Φαρμακειον το « Λαικον » Λτδ ., οδος . Αθηνων αρ . .. 12 . , ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : _Μετοχικον Φαρμακειον ΣΕΚ Λτδ ., δδος 16 ης Ιουνιου αρ . 17 . ΛΑΡΝΑΚΑ : Β . _Ευαγγελιδης , οδας Λορδου Γυρωνος αρ . 83 . Μ _ΕΚΙΜΗ _1 ΠΡΟΓΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ - _ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ Βραφει και _επιμελειται η Π . ΛΥΑΟΥ Ο χειμωνας εφθασε . Το κρυο μας _επεδαλε ηδη να -καροαμε τις πρωτες προφυλαξεις . Σε λιγο η αμυνα μας με μονο την αλλαγη της ενδυμασιας μας θα ειναι ανισχυρη . Σαν επιτακτικη αναγκη λοιπον παρουσιαζεται το προβλημα της θερμανσεως του σπιτιου με διαφορα τεχνητα μεσα . Ενα ζεστο σπιτι εχει σχεδον την ιδια δασικη σημασια δπως η καλη διατροφη και η ενδυμασια . Ευτυχως στην εποχη μας εχομε μεγαλο περιθρωιον εκλογης απο τις πολλες μεθοδους θερμανσεως που εχουν ηδη δοκιμασθη και αποδειχθη ακινδυνες και ευχρηστες . Αναλογα λοιπον με τα οικονομικα μεσα που διαθετομεν . τον τροπο ζωης της οικογενειας , των διαστασεων του σπιτιου και τες προτιμησεις μας ως προς την εμφανιση , . μπορουμε να καταληξουμε σ' ενα απο τα γνωστα ηδη μεσα θερμανσεως . Γεβαια δεν θα κααπιαστουε λεπτομερειακα με καθε ενα απο αυτα . Απλως κανοντας ενα γενικο διαχωρισμο , χωριζομε τις μεθοδους θερμανσεως σ' εκεινες που μας παρεχουν γενικη θερμανση σ' δλο το σπιτι και σ' εκεινες που θερμαινουν τοπικως μονο . Η καλυτερη μεθοδος ειναι η _^ της κεντρικης θερμανσεως ( μ' οποιοδηποτε τροπο κι' αν επιτυγχανεται ) . Σε μας εχει καθιερωθη μονο σε μερικες πολυκατοικιες και σε πολυ λιγα ιδιωτικα σπιτια λογω του αρκετα μεγαλου κοστους εγκαταστασεως της . Πανως με μια μακροπροθεσμη προοπτικη πιστευουμε δτι η διαφορα κοστους εκμηδενιζεται και η προσφορα θα ειναι ασυγκριτη . Οσες λοιπον εχουν προοπτικη να κτισουν ιδιοκτητο σπιτι προσεχως μπορουν να _^ το σκεφθουν εαν εχουν εστω και ·την ελαχιστη δυνατοτητα . Οσο για τα αλλα μεσα που στα περισσοτερα σπιτια χρησιμοποιουμε _, μπορειτε να διαλεξετε _ απο τις ποικιλιες των ηλεκτρικων εστιων θερμανσεως ( _ραδδοι στον τοιχο , κινητες εστιες κλπ ) . που εχουν το πλεονεκτημα να μην καινε το οξυγονο που κυκλοφορει , στοιχιζουν δμως περισσοτερον λογω της μεγαλης καταναλωσεως ' ηλεκτρισμου . Πολυ πρακτικες ειναι και οι θερμανστρες γκαζιου και πετρελαιου που εχουν _τελειοποιηθη πολυ τα τελευταια χρονια , διατ ' ιθνται' σε μεγαλη ποικιλια α _^ - γεθων και σχηματων και επιπλεον ειναι - οικονομικωτερες . Γεδαια _καιουν μικρο μερος του οξυγονου του δωματιου , δμως με την καταλληλη προφυλαξη το μειονεκτημα αυτο μπορει ευκολα να ξεπεραοθη _. Τελος θα ευρισκονται παντοτε εν χρησει τα πατροπαραδοτα τζακια που καδνε με ξυα , δυνοντας μια ιδιαιτερη νοτα ζεστασιας και οικογενειακης θαλπωρης στο σπιτι . Ολοι μας πολλες φορες γινομαστε νοσταλγοι αυτου του τροπου θερμανσεως που θυμιζει παληους καλους καιρους , μια κι' εχουν ετσι χαραχθη στο μυαλο μας , κι' ας μην ανταποκρινονται στην πραγματικοτητα . Εξ αλλου το ζακι προσφερεαι και σαν ενα εξαιρετο διακοσμητικο στοιχειο Εαν λοιπον εχετε τζακι στο σπιτι σας φροντηστε να λειτουργη κανονικα ωστε να μην καπνιζη το σπιτι και να ε ' χετε δλα τα απαραιτητα για να διευκολυνεσθε στο αναμμα του και να αποφευγετε τυχον ατυχηματα ( προστατευικο πλεγμα μπροσα απο το τζακι , ειδικη λαβιδα για την μετακινηση των ξυλων κλπ . ) . Αυτα . δσον αφορα γενικα τους πιο χρησιμοποιουμενους τροπους _Οαρμανσειος σε μας . Προσοχη _υιιως σ' _ορισμενες δασικες προφυλαξε ·ς * » α να μην εχετε _& . ' _& _ιαιο- & _ζ _συνεπειες απο τον λαν _* _ι « σμενο τροπο _αντιμετωπιοεως ~ ης θ _«* 5 _ι « ανοεως . Βια _ιχ * _ιε ·βαντο _^ £ Οκ' δψιν σας δτι _·^ _Οεφμοκρ-χσιχ οτα _, θερμαι-, νομενα δωματια δεν πρεπει να _υπερδαινη ? ο ' . > ς 18—20 ° . - - Ετσι-η διαφορα θερμοκρασιας με τα αλλα δωματια και με | | τα εξο _^ τερικο περιβαλλον δεν θα ειναι υπερβολικη και δεν θα κινδυνευετε να κρυολογησετε . Επισης' δεν θα πρεπει ποτε να κλεινετε ερμητικα τα θερμαινομενα δωματια και δια να διοχετευεται η θερμοκρασια και στους αλλους χωρους του σπιτιου και δια να εμπλουτιζεται ο αερας με οξυγονο που τυχον καιουν τα μεσα θερμανσεως που χρησιμοποιουμε ( σομπες _γκαζιου , πετρελαιου , τζακι ) . Οσο για τα δωματια που τυχον θα υπαρχη καποιος αρρωστος οποσδηποτε δεν πρεπει να ειναι υπερβολικα ζεστα . Τα αποτελεσματα θα ειναι αντιθετα απο εκεινα που επιδιωκετε . Βια να διατηρησετε το σπιτι σας ζεστο και να αποφυγετε τη διαφυγη ης θερμοκρασιας προσεξετε τα εξης : ( ι ) Ενας βασικος παραγων σπαταλης θερμοτητας ειναι η διαφυγη της λογω απορροφησεως απο την οροφη εξ αιτιας της μεγαλης διαφορας θερμοκρασιας , εαν η οροφη δεν εχει απομονωση πραγμα απαραιτητο οχι μονο για την προφυλαξη απο τη ζεστη ( 2 ) Οι κουρτινες εκτος απο τη διακοσμητικη τους χρεια , την προστασια απο τον ηλιο και τη δημιουργια του αθεατου των κινησεων μας απο ανεπιθυμητα βλεμματα χρησιμοποιουνται κατ' εξοχην σαν ενας θαυμασιος τροπος δημιουργιας ενος ζεστου περιβαλλοντος και αισθητικα αι πρακτικα . ( 3 ) Τοποθετηστε στις πορτες και τα παραθυρα ειδικα ιμονωτικα που εμποδιζουν την εισοδο ου παγωμενου αερα . Μπορειτε να φτιαξετε μονες σας για τις εξωτερικες πορτες που αφηνουν κενον στις βασεις τους , ενα στενο επιμηκες σακουλι απο μηκος της πορτας , απο χοντρο υφασμα , το γεμιζετε με αμμο το κλεινετε και ραδετε απ' εξω ενα αλλο ναυλον σακουλι για να μη σας λερωνεε το πατωμα _, κουρτινες εκτος απο την ανεση ( 4 ) Τα χαλια δπως και οι κουρτινες εκτος απο την ανεση που μας προσφερουν διατηρουν τη _^ εστασια του σπιτιου . ( 5 ) Τελος στις πολυ κρυες μερες μην αφηνετε ανοικτα παραθυρα κα ' ι μην ανοιγοκλεινετε συνεχως τις εξωτερικες πορτες . 'Εαν θελετε να αερισετε ενα δωματιο δπου παρεμεινατε πολλες ωρες καλυτερα να ανοιξετε για μερικα λεπτα ενα παραθυρο ·και να το κλεισετε παλι . Ετοιμασθητε λοιπον να κανετε μια _δολτα στα μαγαζια για να προμηθευτητε τη σομπα της αρεσκειας σας αν η περυσινη δεν σας εξυπηρετη αλλο . ιΔαφορετικα επαναφερατε στο προσκηνιο την παληα σας σομπα , την αχωριστη αυτη συντροφο του χειμωνα , ξεσκονισετε την , γυαλιστε την , δοκιμαστε την μην τυχον χρειαζεαι επιδιορθωση και μαζι και παλι πανετοιμες θα _αντιμε . τωπισετε τα εφετεινα αναμενωμενα κρυα . ΙΣΠΑΝΙΑ Οι ερωτευμενοι τοΟ Λος Σα _^ τος Ντε _Μα'ιμονα εχουν 6 ρη τον μπελα των , Και τουτο διο τι 6 δημαρχος της πολεως _Φρανθιι _' κο Μουριλλιο δε Λα Καλθα-6 α . ανεκο'νωοεν _αιτοφχτσι'ν . &* α της οποιας οριζε ι δτι οι ερωτευμενοι « ου θα _καταλαμδανονται να βαδιζουν εις τας οδους η εις δημοσιους χωρους πιασμενοι χερι — χ ερι θα . υφισταν - ται _, διαπομπευσιν δημοσιαι Και περαν τουτου , τα ονοματα των , « θα _εγγραφωνται εις μαυρον πινακα , ανηρτημενον εις την Κεντρικην Πλατειαν της πολεως και θα ¦ παραμενουν εκει επι οκτω ημερας _«* δια να _δλεπη ο κοσμος την κσταισχινην των »! ... ΒΑΛΛΙΑ Η αγαπη προς την γαταν του , εστ ° ιχιοε δυο μη '·'ων _φυλακων , με αναστολην , εις τον 73 ετη Ερνεστον Σαντρυ , απο το _Ντορινιυ , της Βαλλιας , ο οποιος , δταν ετρωγε . εφροντιζε να παιρνη την γαταν του εις τα γονατα τ ου κα ' ι να τη _« ν ταιζη απο το - πιατον του . —Αυτο , δμως , εκοδε . την 6 ρεξι ·ν της οικονομου του , Ρεγγινας Τρουσκο & _οκυ , η _οτιοια μι αν _ημεραν , με την αναστροφην της παλαμης της , εξεδιωξε την γαταν απο το τραπεζι . — 'Αλλ _* ο κ _·Σαν-τυ εξηρεβιοθη απο την χειρονομιαν της οικονομου του και , αρπασας μαχαιραν απο το τραπεζι , ετραυματισεν αυτην εις τον _αυχενα — ελαφρως , ευτυχως — με αποτελεσμα ν α _γρειαοβη να νοσηλευθη επ ' ι δεκαημερον εις νοσοκομειον . —Η τυφλη Ε _0 ελ _ΤσαογοιΗΚ _, μια συμπαθεστατη 25 ετις νεα απο τ ο Φαρνγουωρθ της Αγγλιας _, ημπορει να θεωρη ·εαυτην ως την _ευτυχεο-τεραν νεαν του κοσμου , αφου , μετα πεντε ε τ ων πληρη τυφλοτητα , _ανεδλεψεν _, αιφνιδιως , προχθες . —« Αυτο ητ 0 δ , τι θαυμαστο » τεραν και ' _ττερισσοτερον _ευχαριστον ημπορουσε να _μσ συμδη » , ' _εοηλωσε , πανευτυχης _, η νεαρα _Εφελ _, η δρασις της οποιας _επανηλ'θειν _απροοτττως , αν και μερικως μονο ν . —« Μολονοτι το καθε τι που . δλεπω ειναι βαμ & ον , _£ ν τουτοις , ειμαι ευτυχης διοτι . διακρινω _^ το περιγραμμα : των αντικειμενων _, γυρω μου , ' κα ' ι ημπορω να ·ξεχωριζω , _ευκρινως , ¦ τα διαφορα γρωματα . Προσευχομαι και ελπιζω . δ τι η _κοττο-ρ _^ αοι ς μου θα βελτιωθη » . —Η δρασις ' της 'Εθελ ητο κακη εκ γενετης , λογω μυωπιας και μη κανονικης αναπτυξεως του οπτικου της νευρου , συν _'^ _, _^ ς δε εχειροτερευε μεχρις οδ , προ 5 ετιας _, η δυστυχης νε α _επαυσε να βλεπη τελειως . . ΑΜΕΡΙΚΗ Ακραιφνη Αμερικανικην με . θοδσν προς περ'οριοιμον τω » _γεννησεων εις τας μαστιζομενας εκ λιμου χωρας , προτεινει ο Αμερικανος καθηγητης της Γιολογιας του Πανεπιστημιου της Καλιφορνιας δρ Χαρδιν — -Ουτε ολιγον , ου τ _ε πολυ ο ρηξικυλωθος καθηγητης συ ·νε _ . στησεν εις την Αμερικανικην Κυδερνησιν , δπως _ανχ ι τροφικων αποστελλη εις τας λι _« μωττουσας χωρας . ¦ ' . ειδη πολυτελειας ! —Διοτι , ως υποστηριζει , η _ειττιθυμια _προζ αποκτησιν τ _&> ν _φα / παρακινηση τους _λιμωτοντας _^ αους « να αγωνισθουν δια μιον καλλιτεραν ζωην , την οποια » αλλως δεν __ _δυνανται να εξασφαλι . _« οιραν παρα μονον δια της κα . _τβπτολεμησεως του _υπερπληθυ- ' σμου . _» : Η ! _Γ !!!!! Γ !! Ι ! ιη _!!!! α ! Ι !! ιΓ 1 ΙΙΙ !« ΙΙ _!! Κ !! ΙΜ « 0 ¦ _____ - : β ' ¦ _» —Η _^ Γβ __ . _^ _αΗρ Ηβ _νΓ _^ _^ _ΚΓτ Γβ ' _« ΓρΓβΓηΠΓι Γ ι~.ι _Ι^οκδιΧΑιιιδο __ —— -, „ - _ „ . . „ .. , , , ι —» - _^ Γ ' Η Ι*ΗνεαγενιαχωνΤΟΒΙΟΤΑ1 Ι το αυτοκινητον της σημερον και της αυριον . 1 _1>^^^^^^^^^^8 1 Ο Αναπαυτικο , Ευρυχωρο γι _£ » 5 ατομα . Ι Ο _ 4 Πορτες φ Οικονομικο ( _# μιλια τα γαλ _^ ν ι _^ ν Ι <> Ανωτερα ισχυς 60 ιππων < Γ . _Κι . Ρ . ) . 1 _ΙΔιΚΡΑΝΟΡΥΝΙΑΝΜΙΑΜ.,1*μω^ι*^^ι£,^Β'1 1 ' Β ι Κ _? _' : _^? . _Ρ Ι' ΛΕΜΕΣΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μας , _Λεωφ _^ _ωβι , ι _^ Β' _^ 81 . : _^ | _> Δημοκρατια ¦ και εκλογες Τ Ο ΘΕΜΑ των εκλογων και ειδικωτερα των βουλευτικων , εχει πολλες πτυχες . Ολοι συμφωνουν πως η Γουλη χρειαζεται ανανεωσιν •και οτι επαυσε να ε _' ναι αντι προσωπευτικη του λαου . Επομενως , για να _εκλεγη γνησια Γουλη πρεπει να υπαρξουν και οι καταλληλες πρου ποθεσεις για εκλογες . Εχουν εκτεθη διαφορες αποψεις για το αν πρεπει να . γινουν εκλογες το Βενναρη η αργοτερα . Δεν νομιζω δτι η ουσια του θεματος βρισκεται στο αν πρεπει να γινουν οι _βουλευτι κες εκλογες κατα 5 μηνες ενωριτερα η αργοτερα . Εφ' δ σον επι οκτω χρονια εξαναγ καστηκε ο λαος να εχη τους ιδιους βουλευτες _^ _, ασφαλως δεν χαβηκε ο κοσμος ουτε κινδυνευουν ο ' ι δημοκρατικοι μας θεσμοι , αν παραμεινουν ακομα πεντε μηνες περισσοτερο η λιγωτερο . Και ασφαλως εΤναι ορθη η αποψη δτι η διεξαγωγη των εκλογων δεν πρεπει να καθοριζεται ο πο προσωπικα ελατηρια ( δι οτι ε ' τσι το θελησε π . χ . ο κ . Βιωρκατζης ) πρεπει να ληφθη ακομα υπ' οψει και η πο ρεια των συνομιλιων στην αποφαση για _χη διεξαγωγη εκλογων , καθως και αλλα συ ναφη θεματα . ΚΑΙ ΑΝ ακομα δλες αυτες οι δυσκολιες και επιφυλαξεις δεν υπηρχαν παλιν θα ε ' ι ' χαμε αλλου ειδους δισταγμους προκειμενου να _προκηρυγθουν βουλευτικες εκλογες . Υπαρχει _σοβαρωτατον θεμα ουσιας στην υποθεση των εκλογων που πρεπει να απασχοληση και την Κυβερνηση , αλλα κυριως χο λαο και τους υπευθυνους πολιτικους παρα γοντας . Ολο ι συμφωνουν , μερικες δε εφημεριδες « πιπι λιζουν » καθημερινως τη . « καραμελλα » αυτη , _ιτως πρεπει να _αττοκτηση ο τοπος πολιτι κη ζωη . Αρα πρεπει να οργανωθουν « Κομματα Αοχων » . « _£ * * _****** ΟΥΤΕ ΒΝΗΣΙΕΣ εκλογες μπορουν να γινουν ουτε πρα γματικη πολιτικη ζωη στον τοπο μπορει να δημιουργηθη χωρις προυποθεσεις και συν θηκες δημοκρατικης και . ελευ βερας ζωης . Και εξηγουμεθα : ΕΤναι γνωστο πως απο το ·1960 που εγκαθιδρυθηκε η « _Δημοκρατια » δημιουργηθη καν συνθηκες ανελευθερες : ει ς την Κυπρο , οι δημοκρατικοι θεσμοι ητονισαν και απο το τε _ επικρατει καθεστως , στην ουσια , δικτατορικο . Ζουμε υ πο συ , γ . κεκαλυμμενη δικτατορια . Οποιος διαφωνει διωκεται με πολλους τροπους , κυριως οικονομικως , ωστε να αναγκαστη . να σι ωπηση . Α ν πολιτικως διαφωνη με τη κυβερνηση αποκλειεται σχεδον να προσληφθη στην _κυδερνη τικη υπηρεσια . Ολα τα μεσα που συμβαλλουν στη δη _μιουργια _συνθηκων ελευθεοας πολιτικης εκφρασεως και επικοινωνιας _οροΟ _. ν καταπιεστικα . 'Αναφερουιιε μερικα _τταραδειγμοττα . Η Αστυνομια , εκ των ανω κατευθυναμε νη , υπηρξεν το _κυριωτερον μεσον πολιτικης καταπιεσεως του λαου . Συστηματικη _παοοικΟΛουθηση των αντιφρο νουντων , διαδοση _υπονοουαε νων _ττρος εκφοβισμον , σταση απεναντ ι τους που τους αναστελλει πολιτικα , και ακο 9 η 2 _λλει « φη κροστασιας οσ » ν ' _κινουνται εναντιον της Κυβερνησεως . Κλασσικο παραδειγμα της τελευταιας περιπτωσεως , δπου κορυφωθηκε η σκοπιμη ελλειψη καθε προσταιας _, υπηρξεν η προεκλογικη συγκεντρωση στη Λευκωσια ( 23 Φεβρουαριου ) , κατα τις προσφατες προεδρικες , στη πλατεια Σολωμου . Μαζευτηκε 10—15 χιλιαδες λα ος και υπο τα ομματα της Αστυνομιας περι τους 80 νε αροι εμποδισαν τη συγκεντρωση επιτιθεμενοι στην εξε δρα των ομιλητων , ριχνοντας γιαουρτια , αυγα , ξυλα , απο _^ κοπτοντας τα συρματα των μεγαφωνων και προβαινοντας σε πολλες αλλες ασχημιες . Οι ασχημονουντες _τραμπουκοι ησαν πολυ _λιγωτεροι απο τους παρισταμενους αστυ νομικους . _'Εζητηθη _προκατα βολικως και της Αστυνομιας η βοηθεια και του Προεδρου της Δημοκρατιας . 'Εκωφευσαν δμως . 'Ο δε τοτε υπουρ γος τον Εσωτερικων , παρακολουθησε απαθης τις ασχη μονιες απο δωματιο Λεσχης στο ν _, ωρο της συγκεντρωσεως . Και δχι μοναχα αυτο . Δεν καταδεχτηκε κανεις , ουτε ο υπουργος Εσωτερικων , ουτε ο Προεδρος της Δημοκρατιας , να καταδικαση τα εκτροπα αυτα . Βια τις . καταπιεσεις , εκφο _βισμους , νοθεια , κλπ . των εκ λογων δημοσιευθηκε η « Μαυ ρη Γιβλος » των Προεδρικων εκλογων . Η καταπιεση των δημοκρατικων θεσμων συνεχι ζεται στον ιδιο βαθμο και σ' δλες τις εκδηλωσεις . ΟΤΥΠΟΣ δεν ειναι ελευθερος . Συζητωντας κανεις με τους δημοσιογραφους των φιλοκυβερνητικων εφημεριδων , δλοι σχεδον , καταφεραν ται εναντιον της Κυβερνησε ως και συμφωνουν για το αν _^ λευθερον του . καθεστωτος . Δεν μπορουν , χωρις συνεπει ες , να ακολουθησουν τη γραμ μη που θελουν . Και δσες εφημεριδες διαφωνουν ανοικτα με τη Κυβερνηση υφιστανται πολλες συνεπειες Το Βραφειον Δημοσιων Πληροφοριων μεροληπτει εις βα ρος των διαφωνουντων και « τιμωρει » με διαφορους τρο πους τις αντικυβερνητικες εφημεριδες . Πριν λιγες μερες απογευματινη εφημεριδα εξε φρασε τα σχετικα παραπονα της σε κυριο αρθρο . Το Ραδιοφωνο και η Τηλε οραση εκθειαζουν την Κυβερ νηση νυχθημερον και αποκλει ουν δσους διαφωνουν . Κατα τη διαρκεια των Προεδρικων εκλογων δεν μας επετρεψαν να χρησιμοποιησουμε τα μεσα αυτα . 'Η Ι'δια αντιδημοκρατικη μεθοδος σιωπης και αποκλεισμου συνεχιζεται . Και μαλιστα : επεκτεινεται και σε θεματα μη πολιτικα . Ειδικοι επιστημονες αποφευ γονται απο την τηλεοοαση και το ραδιοφωνο γιατι εΤναι αντικυβερνητικοι . 'Η δικαιολογια δτι πολιτευωνται δεν ευσταθει γιατι εφαρμοζε ται μονομερως . Τον τελευταιο καιρο εμφανι στηκε στην τηλεοραση ο κ . Λελλος Δημητριαδης ( εκπρο σωπος του Πατριωτικου Μετωπου ) , ο κ . Αγγελιδης , δη μοσιογραφος της « Χαραυγης » και πολλοι αλλοι που ε ' χουν σαφη πολιτικη θεση . Βι' αυτους ειναι ελευθερη η _τηεοραση γιατι συγκαταλεγονται μεταξυ των υμνητων της Κυβερνησεως . ' *·φ * ***·1 _»| _Π !< ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΒΜΑΤΑ εΤ ναι ατελειωτα . Αναφερουμε ακομα , ενα τελευταιο αρκετα αποδεικτικο της καταπιεσεως του πολιτικου φρονηματος του λαου . Σ' δλες τις -δημοκρατικες χωρες του κοσμου το φυσιο λογικο ποσοστο αποχης στις εκλογες εΤναι 15—25 % . Εις την Αγγλια π . χ . κατα τις εκλογες του 1959 το ποσοστο αποχης ηταν 21 , 3 % , το 1964 23 % και το 1966 24 % . Στην Ελλαδα το ποσοστο α ποχης κυμαινεται μεταξυ του 0—25 % . Και στο προσφατο Δημοψηφισμα παρα τις κυρω σεις για οσους δεν ψηφιζαν εν τουτοις το ποσοστο αποχης ηταν 23 % Στην περιπτωση μας , στις φετεινες Προεδρικες εκλογες το ποσοστο αποχης ηταν . 6 , 55 % , στα χωρια οε εκυμαινετο μεταξυ του 3—3 % . Μονο σε δικτατορικα καθεστωτα υ παρχει παρομοιο ' _ποσοστον αποχης . Και το αποτελεσμα των εκλογων επισης θυμιζει _δικτατορια . Το 1964 ο Β . Πα πανδριου συγκεντρωσε τα 53 % των ψηφων τοΟ . Ελληνικου λαου και . θεωρηθηκε νικη _θριαμβος . Στις προσφατες εκλογες της -Αμερικης ο Νιξον ειχεν υπεροχη μερικων γ . ' λιαδων ψηφων μονο . Στη πε ριπτωση μας το αποτελεσμα ηταν 96 % , που Θυμιζει Ρω _' - , σια και αλλα δικτατορικα κα Θεστωτα . : -ι Σαν συμπερασμα εξυπακοο εται δτι για να γινουν , βουλευτικες εκλογες στην Κυπρο πρεπει να _υπαρξη γνησια δη μοκρατικη ζωη και ελευθερος πολιτικος βιος . Αν δχι , το τε προκειται περι κοροιδιας του λαου . Υπαρχουν και αλ λες _ττλενρβς , -εκτος απο τη ) δημιουργια δημοκρατικων _συνθηκων , του , θεματος των εκλογων . Οα συνεχισουμε ο _·* το επομενο . Η _μιοθοδοσια του κληρου ~ - _«« _Γ _^ ΓηηΗη _* _ΓΚΗΜιιΗΕΓΜηιιΗη >) _ηηαΓιι _!^ η 9 η _^ _ηΗΜηΓΗ _^ Γα » _Ηηαι _^ _αΓΗαΓΓ ΙΗΕΚΚΛΗΣΙΑΣΗΜΕΡΑΙ _κη Βραφει ο ΓΑΡΝΑΓΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΙΝΑΙ δικαιο και φυσικο , απο εκει τιου εργαζεται ο καθενας , να παιρνη και τα αναγκαια για τη συντηρηση του . Βιατι οικος παραστατικα τονιζει ο 'Απ . _Παυλος , ποιος παει στρατιωτης με δικα του εξοδα Η ποιος φυτευει αμπελι κα ' ι δεν τρεφεται απο τον καρπο του Η ποιος εχει προβατα και δεν τρεφεται με το γαλα τους Ειναι γραφικη εντολη δτι « οι τα Ιερα εργαζομενοι εκ του _ιερου εσθιουσ ιν » . Κα ' ι οι κληρικοι μας λοιπον ειναι δικαιο , αφου υπηρετουν στη λατρεια του Θεου , να συντηρουνται κα ' ι να τρεφωνται απο το πληρωμα της Εκκλησιας . Και δμως η τοσο ολοφανερη αυτη αληθεια δεν _αντικρυζεται με τον τροπον που επρεπε να αντιμετωπιζεται το προβλημα της μισθοδοσιας του κληρου δεν β ρηκε ακομη τη σωστη του λυση . Κ Β οι σεβασμιοι _λευιτες β ρισκονται συχνα στην αναγκη να καταφευγουν σε σκληρη χειρωνακτικη εργασια , πολλες φορες κατω απο τα ειρωνικα μειδιαματα και τα περιπαιξηματα των επιστατων . Ειναι αληθεια δτι η Ιερωσυνη δεν ειναι β ιοποριστικο επαγγελμα , αλλα υπουργημα ιερον . Ομως συχνα υπερτονιζεται η ιεροτητα του _οπουργηματος , ενω απο την αλλη λησμονειται δτι κι' οι κληρικοι ειναι κι' αυτοι ανθρωποι με στομαχι που πρεπει να μη μενη αδειο , με οικογενεια συνηθως πολυμελη που πρεπει να συντηρηθη , με παιδια που πρεπει να μορφωθουν η να αποκατασταθουν . Με το μισθο δμως που παιρνουν μολις μπορουν να καλυψουν τις πιο στοιχειωδεις αναγκες τους . Βι' αυτο και πολλοι ευσεβεις νεοι που εχουν τον ποθο της ιερωσυνης δεν προχωρουν στην ιερωσυνη , αφου βλεπουν με ποση αδια φορια _ατιμετωπιζεται το οικονομικο προβλημα του εφημεριακοΟ κληρου . •Συμβαινει υμως και κατι αλλο εντελως απαραδεχτο : ' ! ερεις πλου οιων περιφερειων αμειβονται καπως Ικανοποιητικα , ενω Ιερεις πτωχων περιφερειων , δπως π . χ . της Παφου , παιρνουν μηδαμινο μισθο , 5 η 10 λιρες το μηνα . Ειναι δμως δικαιο , ιερεις της ιδιας Εκκλησιας να _αμειβωνται διαφορετικα και αλλοι να ευημερουν , τη στιγμη που συναδελφοι τους δυστυχουν , γιατι ετυχε να _β ρεθουν σε περιφερεια χωρις πολλους οικονομικους πορους Τουτο ει ναι εντελως αντιθετο τοσο προς το στοιχειωδες πνευμα δικαιοσυνης , δσο και κυριως στο πνευμα της χριστιανικης αγαπης , που ·επιβαλλει να διδεται το περισσευμα του ενος εις το υστερημα του αλλου , για να υπαρχη σε δλα ισοτητα . Το αντιθετο γεμιζει με αισθηματα πικριας τους αδικουμενους και εμποδιζει την εκτελεση των καθηκοντων τους με τον απαιτουμενο ζηλο . Εχομε τη γνωμη δτι η Εκκλη σια Κ υπρου ειναι αρκετα πλουσιος οργανισμος , ωοτε να μπορη να συντηρηση πολυ αξιοπρεπως τους κληρικους της . Με μια καλυτερη δι αχειριση θα μπορουσαν να λυθουν πολυ ευκολα τα οικονομικα προβλη ματα της Εκκλησιας . Τοτε ασφαλως οι ιερεις θα εκρα τουντο στην αξιοπρεπη θεση που πρεπει να _βρισκωνται . Και πολλοι αλλοι νεοι με μορφωση ευσεβειας θα τολμουσαν να μπουν , στις ταξεις του κληρου , ωστε να κοσμησουν την ιερη παραταξη του Κυριου και να συντελεσουν με την εμπνευσμενη ζωη και δραση τους στην επιτευξη του σκοπου της Εκκλησιας και στη δοξα του αγιου Ονοματος του Θεου . ΓΑΡΝΑΓΑΣ ΣΠΥΡΟΥ _ΓιθΥραφικαν _ηεξικον Κυπρου Εντος Της προσεχους ι & δο _. μαδος , κυκλοφορει δια πρωτην φοραν ε _« ν Κυπρω μ'α πρωτοφανης εκδοσις , η ετοιμασια της οποιας διηρκεοεν επ ' ι εννεα _περιπου ε τη . , Προκειται δια τ ο * Γιογραφικον Λεξικαν Κ υπρου » ( Ποιος ειναι Ποιος ) το οποιον εκδιδεται υπο τ 0 υ Εκδοτικου 0 _«' κου ΠΑΙΝ κα ' ι το οποιον βασιζεται επι των ομωνυμων εκδοσεων το υ εξωτ εοικου αι οποιαι ειναι _γνοσται ως νιιθ' 8 ν 1 ιθ . 'Η προετοιμασια Τ ης εκδο σεως αυτης α _^ ητησε τοσουτον γρονικον διαστη _« μα , λογω κυριως τω * επικρατουσων . εν Κυπρω ιδιοτυπων πολιτικων _καταστασεων , Τρεις μεχρι σημερον , ανεβληθη η _ττραγματοποιησις της εκδοσεως αυτης η οποια κατ' αρχην _ετιροκε'το να κυκλοφορηση το 1962 . . Ε _« ν αναμονη σμως της λ _« υοι . · ως τοΟ . προβληματος των Δημαρχειων αφ' ενος της δημιουργηθει σης καταστασεως . κατα τον Δεκεμβριο _^ του Ι 963 αφ ' ετερου και τελος εν αναμονη της εκδοσεως του αρξα ? μενου κατα το 1965 Ελληνο — Τουρκικου διαλογου επ ' ι του Κυπριακου προβληματος , η _εκδοσις αυτη _σΛ _' _εβαλλετο συνεχως . Κατα τ ας αρχα _ _, δμως του τρεχοντος ετους , απεφασισθη δτι η εκοοσις αυτη . δε _« ν ηδονατο να καθυστερηση περαιτερω , ουτω δε κατοπιν . πολλων . _περιττΕιε _« . ων _ πραγματοποιειται η £ κδοσις αυτη , η οποια , κατ α τους εκδοτας , προσφερει μια χρησιμον και πολυτιμο _^ _υπηρεσιανχ . τοσον δια τον σημερινον ανθρωπον , δσον κα ' ι δια τοι ιστορικον του μελλοντος . Εις την εκδοσιν _αυνην , περιλαμβανονται προσωπα τα οποια διεδραματισαν σημαινοντα ρολον εις τον πολιτικον , οικο ν _ομικον _, ε πι « στημονικον , εμπορικον κα ' ι βιομηχανικον τ 0 μεα , & ν © ρω- · _ιτΟ ι _τν γραμματων - και χων Τε- . ννω * εθν . _ικοι και πολιτικοι ηγε . ται , δημοσιογραφοι κλπ . Δεον να σημειωθη δτι εις την παραθεσιν τ _« ων -βιογραφικων ση . - υειωμοιΤων απεφε _« υχβη πασα δυνατη προσπαβεια προβολης ' η διαφημισεως οιουδηποτε ω-ς εκ τουτου δε περιωρισθημεν απλως εις την απλην _καταγραψην βιογραφικων _, στοιχειων ως κα 1 λεπτομερειων _της βιογραφιας εκα _« στου . Η £ κδοσις δμως ε _·νος τοιουτου βιβλιου , δεν συμπληροι ) ται δια μιας ατιλης εκδοσεως , _ιοαθ ' οτι απο ετους ει ς Ετος νεα προσωπα παρουσιαζονται εις το προοκηνιον . : Δια την _^ σκοπον αυτον η _Ικδοσις αυ « τη © α -ανανεουται _αττο ε _^ ους εις _£ τος _| η προσεχης δε § κ 6 οσις θα τιρα _ , _γιαατοττοιη _« _3 π εις την 'Αγγλικην κ _» _1 τουτο δια να κατ αστη δυνατη η κυκλοφορια της εκδοσεως Μας κοιι εις το _εξωτερικον . Το « Γιογραφικον ΛεΡιχον ΚυτΒοου » _ιΠοιος εινα , . Ποιος ) κυκλοφορει _, την _τιροσεγη _εδδσμαοα θα _τιμαιτα ι . δε' ανι _* . £ 2 300 μιλς . ., _ : . _- Λευκωσια 14 . Τ 1 . 68 _^ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ Ι Ι Ι ΕΜΠΕΙΡΟΙ -ι Ι ΣΧΕΔΙΑΣΤΑΙ Ι — _^ Υπο του Αρχιτεκτονικου γραφειου ι _ι ΧΡ . ΖΙ _^ ΙΠΥΛΑΣ -Μ Δ , ΚΥΘΡΑ _1 _ΡΤΗΣ ξ ι ζητουνται εμπειροι _σχεδιασταΙ . Μι- ι > σΘος αναλογως προσοντων . ι _^ ΑποταΘητε : Κωστακη Παντελιδη-ι _' > αρ . 9 , Λευκωσια μεταξυ των ωρων 4— ι ι 6 το απογευμα . -5 _Λ _« _Λ _1 _ΛιV _^ _VVV _^« _ΛιV _1 _ρΛΛVV _^« _Λ _, _Λ _, _ΛΛΛΛιυ _^^ ·ι _ΙυΙΙΙΙιι ΕΙΗΙι ΙΗ ΕΗΝΙΙΚ ΓΓπ _^ _ιΗΕξΓπιιΙριΗι _^^ _^* _*! ιη _^^ Ιτ'ΓιυΤ ι _Η ! _% _»^^ ΓΓι _^ ι _^^«*^^ ι _^ ΔΕΥΤΕΡΑ · * * Οι Αστυνομικοι απερριψαν ομοφωνως _, τας υπο . της Κυβερνη-. σεως προτεινομενας μισθοδοτικος κλιμακας . Συμφωνως προς τας ειδησεις ζητειται ως ανωτατη _κλιμαξ διο τους απλους Αστυνομικους 834 λ . . . .. ' , Λ Παρα τας πολυωρους προσπαθειας απετυχεν η ' _μεσολαδησις Μακαριου δια την αρσιν της διαφορας μεταξυ . των- υπαλληλων και _-της-ΑρΧης Τηλεπικοινωνιων . - Α Ο Προεδρος της Δημοκρατια - υπεσχεθη να λυση τα προβληματα των οικογενειων - πεσοντων και α ν απηρ 6 > ν Πα' φΟΟ . ΤΡΙΤΗ Λ Κατα τα δημοσιευομενα , α ' ι Αθηναι αξιουν πληρη _εκκα-Γαρισιν , ·εκ ' μερου της _Κυττρ . ι-ακης Κυβερνησεως περι το θεμα απο' πειρας κατα της ζωης του Πρωθυπουργου . Κστα τα δημοσιευματα εζητηθησαν φωτοτυπιαι του μητρωου αποστολων δια Του διπλωματικου σ ακκου ' . Α Η μεσολαβη _^ μ του κ . Μιχαλακη . Σαββιδη , . . προεδρου . του Εμπορικου _ ·και _Γιομηχανικου Επιμελητηριου , προς αρσι . ν της διαφορας μεταξυ Διδασκαλων και Κυ & ερνησεως , απεβη επι ματαιω . Η Κυβερνησις εμμενει εις το υπ' αυτης προταθεν _μισθολογιο ν . Α Υπο της Ηγεσιας της ΠΟΕΔ απεσταλη προς τον κ · Ζαχαριαδην , Προεδρον Ομοσπονδιας Συνδεσμων Βο ν εων Δημοτικων Σχολε ! ων Επαρχιας Λευκωσιας , η ακολουθος επιστολη η οποια ομιλει _·αθ' εαυτ . ηζ : ¦ ¦ « Αξιοτιμε . Κυριε , Το Διοικητικον Συμδουλιον της ΠΟΕΔ , , εμελετησεν κατα την τελευταιον αυτου συνεδριαν - το θεμα ·της επαναλειτουργιας των Συνδεσμων Βονεων , ελαβε δε την ακολουθον _αποφασιν _ « _Αποφασιζομεν δπως επαναλειτουργησου ν ·Ο ' ι Συνδεσμοι Βονεων , ανευ της συμμετοχης των παιδιων εις ' οιασδηποτε εκδηλωσεις ·και ανευ της αναληψεως οιωνδηποτε ευθυνων εκ μερους των διδασκαλων . Ο διευθυντης τοΟ- σχολειου δυναται ν α _παριστατα _! εις τας συ _« νδριας των Συνδεσμων ως συμβουλος » . Γασει της ανωτερω αποφασεως δυνασθε να προχωρησητε εις τ ο _£ ργ 0 ν σας . Μετα' τιμης ο _Προεδοος Αλεξ Κ ι αγιας . Ο Βεν . Β _ραμμαχευς « Μ , Λεοντιου . εκπα . _ιδευςις : . Αγαπητη « ΒΝΩΜΗ » , ' Επι τη _εναρξει του νεου . ακαδημαικου ετους απεσταλη ε κ μερους του Υπουργειου , δια της οποιας εγενετο αναφορα εις τον εζωτερικον παραμβατισμον . Εις την τασιν μερικων « παραγοντων » να επεμβαινουν εις το εργον των Εκπαιδευτηριων . Και των Εκπαιδευτικων . 'Εγραφη εις την _εγκυκλιον δτι θα _πατοςχθη ο παρεμβαΟμος . Και ερωταται : Τι επραξε το Υπουργειον Παιδειας προς παταξιν των εισβολεων εις τα Σχολεια κατα τας ημερας των « Φιλογιωρκατζικων — Αντιμακαριακων » διαδηλωσεων » 1 Μετα τιμης γυμνασιαρχης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Αγαπητη « ΒΝΩΜΗ » , _^ _Ητο _χαρακτηριστικωτατον τα σκιτσο _της παρελθο _« υοης Κυριακης ·εξεφραξιε το δραμα των Αστυνομικων κατα τ ο πλεον ε ντ 0 νον τροπον . Περισσοτερον απο αρβα και ρεπορταζ . Ηταν αρκετη μια ματια δια να συλλαβη ο κοσμος τον πον ο μας . Σας συγχαιρομεν . Και ειμεθα βεβαιοι δτι θα συνεχισετε τον αγωνα μας Φ 1 _ΛΤΚΩΣ αστυνομικος Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Αγαπητη Συνταξις , Εις τας στηλας της « ΒΝΩΜΗΣ » εγινε κατα τας δυο τελευταιας εκδοσεις λογος σχετ ικως με την μεριδα εκεινη της νεοτητας η οποια φθειρεται εις τα διαφορα καταγωγια . Ορθως ειχατε _ειοηγηθη καθιερωσιν ειδικου Τμηματος Αστυνομιας και _κινητσποιησιν δια την παταξιν του κακου . Εχω δμως την γνωμη , δτι , εαν η εκκλησια , ατεφ α σιζε να δαπανηση _£ να ¦ ποσον προς λειτουργιαν Λεσχων Νεοτη-ιος , _: α πραγματα θα αλλαζαν . Η Μητροπολις καθε επαρχιας , εΤναι , νομιζω , εις θεσιν να ενισχυση οικονομικως την 'ιδρυσιν κα _ιλειτουργιαν Λεσχων , αι οποια , με' τον κατ αλληλον εξοπλισμον θα καθισταντο τα κεντρα εις τα οποια η νεοτης 6 _·α ητο δυνατον να ευρη διεξοδον δια τας δραστη - ριοτητας της _ Εχουν αι Μητροπολεις ρκετα χρηματα . Διατι δεν τα αξιοποιουν επ' αγαθω τοΟ _κοσμο υ των νεων μας Μετα τιμης Ανδρεας Βεωργιαδης Λευκωσια . 12 . 11 -68-01 ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ Αγαπητη Συνταξις , Συνεβη κατα την τελευταιον τριετιαν να ταξιδευσω δις με χρι του Αποστολου Ανορια . Και με εκπληξιν διεπιστωσα δτι εις καποιον κοινοτητα της περιοχης ( η προτομη τοπικου ηρωος παραμενουσα προφανως καποιον να καμη τα αποκαλυπτηρια _^ Ως _£ . πληροφορηθη ν _, η προτομ ευρι . σκεται εκει επι αρκετα ετη . Και ο κοσμος της κοινοτητος αγανακτει . Τι καμνουν οι « διωρι . σμοι » αρχοντες και οι « αριστ [ ν δην »! Εκλεγομενοι τ 0 πικοι ηγε . ται Απωλεσαν , λοιπον , παν ιχνος εντροπης Μετα τιμης ΧΡ . ΑΝΔΡΕΟΥ Αμμοχωστος 15 . 11 . 68 ΑΣΧΗΜΙΑΙ Αγαπητη Συνταξις , Πολυ θα ευχαρι στηθω εαν μο υ παραχωρησετε ολιγον απο τον πολυτιμον χωρον της εφημεριδος σας δια να αναφερθω εις ενα θεμα υψιστης σπουδαιοτητας δι' δλους . Δια το θεμα τ ω < ν αλητων που καταλαμβανουν κατα τας απογευματινας ωρας την οδον Ληδρας κα ' ι με το _Συνεχες « πειραγμα » των διερχομενων ατυχων κορασιδων , ακοαη δε και _μεγαλυτερων εις την ηλικιαν γυναικων . Ολα αυτα τα γρ αφω διοτι παρεστην μαρτυς ενος τετοιου επεισοδιου χθες , _δτ-αν αυτοι οι αληται ηνογλησαν την αδελφην καποιου _σχενου μ ° υ φιλου και μετα συνεγελαζοντο _^ ειοωνικως ως ν α επραξαν μεγα ηρωικον κατορθωμα · Μηπως η Αστυνομια δεν γνωριζει αυτην την καταστασιν _τιου κατηντησεν αφορητος , και εαν ναι , εις ποιας ενεργειας προεβη ποος τερματισμον αυτοΠ του αισχους Κατοικος Αγ . Παυλου Λευκωσιας 11 . 11-68 ΑΘΗΑΙΝΟΥ Αναπητη _ΣυΥταξις _. Τον παρελθοντα μηνα _ενεκοιθη η αιτησις του Αθλητικου Σωματειου « ΟΘΕΛΛΟΣ » Αθηαινου προς την Κ . Ο . Π- και ετσι η κωαοπολις μας εκποοσωπειται πλεον υπο του ως αν ω συλλογου εις τα ποωταθληματσ της ΚΟΠ . Ως ειναι φυσικον θα επισκεπτονται την κωμοπολιν μας _πολυαοιθμοι ξενοι απο διαφορες πολεις και κονοπολεις . - - ... -- · Πρεπει , λοιπον , να δει _£ ωαεν εις αυτους την _καταστασιν της Α _βη αινου απο αποψεως κα & α οιοτητος και ει / ποεπειας . Μηπως ομως ενισχυεται αυτη η ποοσπαθεια οταν η οδο' ¦ _'ου _οδηγει προς το Ιδιοκτητον _Βυμναστηοιον του Α ·Σ . ΟΘΕΛΛΟΣ , το οποιο ν κατεσκευαοθπ δ _« α _εθελοντικης ποοσφορας εογσσιας υπο των μελων του . δεν ειναι _ασΛαλτοστοω _ι ε νη Ερωταται δε ο _Δηυοο ΑΡ ηαινου εαν ειναι ορθον να βλεπουν τετοιαν οδον οι ξενοι και τοτε 8 α _ασφολτοστρωθρ αυ'λ η 6 δος Κατοικος Α 0 ηαινου . 13 11 . 68 ΘΕΑΤΡΟΝ _Αγαπητη _Συνταξ-ο , Ε _^ ουν εκκολαφθη τεσσερεις νεοι θιασοι . Διαφημιζονται δλοι σαν αρτια θεατρικα _° υγ κροτηματα . Χαιρομεθα . Θα επροτιμουσαμεν δμως οι θεατρικοι επιχειρηματιαι να διαφημιζουν τα ε ' ργα τους ·Και - να θεωρουν ως επιτυχιαν την αρτιωτατην παραστασιν ενος εκλεκτο υ θεα . τρικου . αριστουργηματος , ειτε κωμωδια θα ειναι , ειτε δραμα , ειτε επι & εωρησις . Θελομεν να ελπιζωμεν σαν ταλαιπωρη μ ενον θεατροφιλον κοινον , δτι καποιος απο τους 4 θιασους θα μας προσφερη , επ ' ι τελους , κα ' ι αναμενει το _σοδαρον κοινον . Θελομεν να πιστευωμεν δτι οι ευσυνειδητοι ηθοποιο ι 6 'α μεριμησουν . ωστε να ανταποκριθου ν πριν τας προσδοκιας μας , υλοποιουντες _ουτω Και τα ιδικα των ονειρα . Φιλικως Μ . Μιχαηλιδης Λευκωσια . 14-11 . 68 · ΙΗ _^ _ΙΙΙΙΙΙι _» _Χ- _μμμ _^ _Ξτ _ΙΙβ _^^ Μιλς 20 _<^§ _& 3 _«^^ ' £ _^ Η ' •¦ _ _Γ » _« _»« 3 « ΓΙΓΗΓΙΓ 1 _, _ΚΙΠ 9 5 _ιζβ ΦΙλτρη _^^^^^^^^ ΟΑΣΣΟΣ _εχειποντου _ινιΟΝΟ _ψιΑους _|ΙΙΟΣ,ΚΓ,Ι,ΑΣΣΟΣΦ1ΛΤΡΟ 7ΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Δοκιμασατε πιο ευγευστο ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡ 0 ΒΒΥΛ _0 _^ 8 _% _. Γεβαιωθητε δτι ειναι _|^ ( _ΛΜΛ 1 1 _^^ γνησιο νΑυΟ , απο το σημαψ _ΜΛΛΜ % _*/ . Τοτε μονο εχετε ποιοτητα που υπερεχει ολων των αλλων . Απο εβδομαδα α * © β δ ο ρ α δ οι ΙΟ-17 Νοεμβριου ΤοΟ' Χρονικογραφου _ΚΥΠΡ 4 _ακο _£ _^ Β ' _, ' . ζ ' , _- ¦ · . Την _τταρελθουσαν Τεταρτον αφιχθη εξ Αθηνων ο Σεβασμιοτατος _Μητροττολιτ _^ ς . _Κοριγνει ος . κ . κ . _Κιητριανος , οστις _τταρεμεινεν εις την _ττρωτευονσαν επι _ττενταμηνον δια _βεραττειαν . Τον _Λ-ιΠτρυπολιτην _υπεδεχθη πληθος κοσμου εις τον λιμενα Λεμεσου . Εκ μερους του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τον υπεδεχ & ησαν ο Βενικςο Βραμματευς τ ης Επαρχιακης Επιτροπης Λεμεσου κ . Τακης Αριστειδου και ο ' ι εκ των μελων της Επιτροπης κ . κ . Ξενης Μαυρομουστακης και Ανδρεας _Πατταδοττου λος . Εκ μερους του ΔΕΚ ο κ . _Παπαδοττουλος _ττροσεφωνηαε τον _Μητροττολιτην δια των α- κολουθων : Πανιερωτατε , Αισθανομαι ευτυχης διοτι εις εμε ελαχε ο κληρος και η τιμη να σας καλωσορισω σημε ρον εκ _μζρου _^ της Διοικουσης και της _Ετταργιακης Επιτροπης του Δημοκρατικου Εθνικοι ) Κομματος ( ΔΕΚ ) εις την _νοτιωτατην αυτην Ελληνικην εσχατιαν εκ της οποιας επι σχετικως μακραν περιοδον απουσιασατε νοσηλευομενος εις την Ελευθεραν Πατριδα . Κατα την διαρκειαν της απουσιας κα ] ασθενειας σας , η μεις εδω και ολοκληρος ο Κυπριακος λαος παρηκολουθει την _εξελιξιν της υγειας σας με αγωνιαν και συγκινησιν . Και δεν ηδυνατο να συμβαινη δια _Λοοετικα . _Εις το προσωπον Σας , ο Κυ πριακος λαος ευρισκει τον ενσαρκωτην τ ων ονειρων και των Ενωτικων ποθων του . Τον ακααπτον και συνεπη _αγωνιστην' της Ελλαδος-και _της . Ε νωσεως . Εις το πιιοσωπσν Σος Πανιερωτατε , η Ενωτικη _ιδεα ευοισκει και εις τρυς _σημεοινουο _ναλεττους καιρους τον α- ξιον και _ικανον υπερμαχον . Ιδου _οιατι το ΔΕΚ και κατ' επεκτασιν ολοκληρος ο Ενωτικος Κοσμος και υγιως σκεπτομενος και _υττο Εθνικων ιδεωδων εμφ ' ορουμενος Κυπριο κος λαος χαιρει σημερον δια την _αποκαταστασιν _της υγει . · ας και _εττανσδον της υμετεροι Πανιεροτητος εις την πολν β ασανισμενην αυτην Ελλαδα . του νοτου προς συνεχισιν του ωραιου και _υττερτατου αγωνος _της Ενωσεως , ο οποιος σημε ρον _περισσοτερον απο καθε οιλλην φοραν χρειαζεται _τιμιουυ στρατιωτας και . αννους Ι- δεολογους _σμνεχιστας και ενσαρκωτας του . - Το ΔΕΚ δι' εμοΟ , σας καλωσοριζει , ' . Πανιερτατε , εις την _ιδιαιτεραν . .. . μικραν ·- Πατριδα σας η _οττοια κατα τον _ττοιητη _» « Πολλους αφεντες αλλαξε , δεν αλλαξε _καρδια » « αι σας « καλει να _συνεχισετε τον ευγενη αγω να δια την _τΒραγματοττοιη _^ _'ν του _ποοαιωνιου ποσοι » της _ε-« . _· νωσεως . _Ζ-ιτω η Ενωσις , Ζητω η Κυ _ττρος _. Ζητω 'η Ελλας . .: :. ¦ - > . 'Ο , _Σεβασμιτατος _αττηντησε συγκεκινημενθς , κα » εις ατμο ? σφαιραν εθνικης εξαρσεως 1-6 οοντοφωνησεγ , _υτιερ . της ΕΝΡ ΣΕΩΣ , _^ _η . « .. ΚμτΒρομι _. μετα τη _, ς Μητρος Ελλαδος . ' ' : γρ ια ¦ ΜΑ ' : Τ £ Μ £ : « Μολων λαβε αν θα εξελθω θα εξελθω πυροβολων » . Αυτα τα λογια αντηχησαν τβ πρωι της 19 ης του Νιο 6 ρπ πριν δεκα _ακριβως χρονια στους προποδες του Πενταδακτυλου . _Ζε λιγο δυο εκκωφαντικες εκρηξεις κι επειτα μιλια καμμια . Ο Κυριακος Ματσης ηταν νεκρος . Η ειδηση _εφδασε παντου σαν αστραπη . Το χαμογελο σβυστηκε απ' τα χειλη . Τα ματια σκοτεινιασαν , κι αφησαν να κυλησουν τα δακρυα . Η Κυπρος ολη πενθη . Χαθηκε το παλληκαρι ο μεγαλος αγωνιστης , ο εξαιρετος _ανδρωπος . Το κενο που αφηνε πισω του ηταν μεγαλο , γιατι ο Ματσης δεν ηταν ενας οιοσδηποτε . αγωνιστης * ηταν ενας μεγαλος ιδεολογος και οραματιστης . Τ Ηταν χαρακτηρας ευθυς και δεν συμβιβαζοταν ποτε * ουτε με την κουραση , ουτε με την πεινα και τη διψα , ουτε με τον πονο , ουτε με τον υπνο , ουτε και με τον θανατο . Χαρακτηριστικο ειναι το περιστατικο που συνεβη με τον Αγγλο Κυβερνητη Χαρτιγκ στα κραητηρια της _Οαοοφιταο . 'Ο Χαρτιγκ προσφεροντας του ,, _« _^ ι .: ·. ·: ι κο χρηματικο ποσο θελησε να τον πειση να _προδοση τον Διγενη . Η απαντηση ηταν αμεση και αστραπιαια . « Ου περι χρηματων τον αγωνα ποιουμεθα αλλα περι αρετης » . Και σαν κρατουμενος ο Ματσης αλλα και ελευθερος μετα την αποδραση του απο τα κρατητηρια της _Κοκκινοτριμιθιας οπου κλειστηκε εδειξε τις πολλες του αρετες . Παλαιψε και μοχθηκε σκληρα με δυσκολες συνθηκες και αχ'τιξοες περιστασεις , αλλα παντοτε με ξεκαθαρισμενες τις ιδεες του και σταθερο τον στοχο του . Τερμα του παντοτε η Ακροπολις . Δεν μπορουσε να υπαρχη για τον Ματση αλλος σκοπος απο την ΕΝΩΣΗ . ΒΒ αυτο τον σκοπον αγωνιστηκε και γι' αυτο δυσιαστηαρ . Χρεος δικο μας ν' ακολουδησωμε τα ονειρα του και το παραδειγμα του . Δεν υπαρχουν περιθωρια γι' αλλη εκλογη και δεν πρεπει να κανωμε αλλη , γιατι θ' αμαυρωσωμε την μνημη του μεγαλου μας ηρωα . Ενας δρομοι υπαρχει , ο δρομος προς την Ελλαδα και μονο αυτος . Βρι και _ριαΟοουντηρητθι Αδιαμφισβητητος πραγματικοτης ειναι η αυξησις και συνεχιζομενη τασις αυξησεως του γενικου επιπεδου τιμων . _ΤοιαΟται διακυμανσεις επιφερουν ουσιωδως αδικους αλλαγας εις την υφισταμενην κατανομην εισοδημ ατων και πλουτου . Εις εποχην ανοδου τιμων υφισταται ανακατανομη εις δαρος των μισθοσυντηρητων ταξεων . Διοτι α _( 3 ξησις του επιπεδου τιμων σημαινει ακριδως πτωσιν της αξιας του χρηματος . Η λιρα αγοραζει τωρα συνεχως και ολιγωτερα αγαθα . Το αντιθετον ακριβως συμβαινει εις περιπτωσεις μειωσεως του επιπεδου τιμων . Ολαι α ' ι ταξεις των μισθοσυντηρητων , κυβερνητικων υπαλληλων , συνταξιουχων και εργατουπαλληλων απολαμβανουν της γενικης αυξησεως της αξιας των απολαβων των , δεδομενου δτι αδται δεν μειουνται εις υψηλοτερον ποσοατον της πτωσεως του επιπεδου τιμων . Και ισως να διερωταται κανεις . Εφ' δσον εις μιαν ελευθεραν οικονομιαν _, δλοι υποκεινται εις τας διακυμανσεις κερδους και ζημιας δια των πληθωριστικων η αντιπληθωριστικων πιεσεων , υπαρχει λογος κατακραυγης οταν εις καιρους πληθωρισμου οι . μισθοσυντηρητοι ειναι οι πλεον ατυχοι και τυχεροι οι κτηματιαι και οικοπεδουχοι Ανεπιφυλακτα η _απαντησις μας ειναι καταφατικη . Οχι διοτι πιστευομεν δτι πρεπει οιαδηποτε προστασια να υπαρξη δια κινδυνους που αναλαμβανουν επιχειρηματιαι δια χων επενδυσεων των η δια εσφαλμενες εμπορικες αποφασεις που εχουν ως αποτελεσμα ζημιας . Ουτε και εισηγουμεθα δημιουργιαν οικονομικης πολιτικης αποσκοπουσαν εις την προστασιαν των εμπορευομενων . Εξ αλλου συχνα η σοβαροτερα δικαιολογια του κερδους ειναι δτι ειναι ανταμοιβη των κινδυνων της επενδυσεως κεφαλαιων . Και ο ' ι εκ του πληθωρισμου κινδυνοι ειναι απλως επιπροσθετοι των υπολοιπων . 'Αλλα δεδομενου οτι οι οικονομικοι κινδινοι του πληθωρισμου δεν ειναι ουτε απαραιτητοι ουτε και αναποφευκτοι ως οι εκ των επενδυσεων τοιουτου και εφοσον πληθωρισμος δυναται να ειναι αποτελεσμα Κυβερνητικης πολιτικης , η Κυβερνητικης απραξιας , κυριος υπαιτιος της τωρινης καταστασεως πρεπει λογικως να θεωρηθη η ελλειπης Κυβερνητικη οικονομικη πολιτικη . Ισως να μη ειναι αγνοια των ακολουθητεων μετρων * Ισως μεγαλυτερας προσοχης τυγχανουν πλεον επειγουσαι _, κατα την αποψιν της Κυβερνησεως , ενασχολησεις . Το να επιτρεπομεν ομως αχαληνωτον την τασιν της γενικης αυξησεως του επιπεδου τιμων , την πτωσιν της αγορασικης δυναμεως τ ων εισοδηματων δλων των μισθοσυντηρητων ταξεων και εκ σκοπιμοτητος να ακολουθωμεν πολιτικην κωλυσιεργειας εις την αποδοσιν δικαιων αιτηματων , δυναται να χαρακτηρισθη τουλαχιστον ως αστοργια . Ουτε κα ' ι το συμφωνηθεν ειδικον Συμβουλευτικον Σωμα προς καθορισμο πολιτικης επι των Τιμων και Εισοδηματων δυναται να ειναι παρηγορον μετρον δια τας νυν πενομενας ταξεις . Τουτο οφειλε να ειχε συσταθει προ πολλου και εν παση περιπτωσει ουχι αργοτερον της Τουρκικης ανταρσιας . Διοτι ητο φανερον δτι πολεμικη προετοιμασια , εξοδα συντηρησεως στρατου και μετατροπη παραγωγικου εργατικου δυναμικου εις μη παραγωγικον εμψυχον σρατιωτικον δυναμικον _, θα ειχε τα αποτελεσματα επι των τιμων ως αυτα εμφανιζονται σημερον . Τωρα , ειναι επιτακτικον καθηκον της Κυβερνησεως να _αναλαβη τας ευθυνας της , εστω και τοσον καθυστερημενα . Η χθεσινη _κυηρωσις του Κρατικου Λαχειου Οι αριθμοι των γραμματιων τα οποια εκερδισαν τα μεγαλυτερα ποσα κατα την κληρωσιν του Κρατικου Λαχειου την διεξαχθεισαν χθες εις το οικημα της Παγκυπριου Συντεχνιας Δημοσιων Υπαλληλων Λευκωσιας ειναι : 1 ος Λαχνος Γ 093655 £ 5 . 000 Α £ 500 2 ος Λαχνος Α 119402 1 . 000 Γ 100 3 ος Λαχνος Α Π 0383 500 Γ 50 4 ος Λαχνος Α 021645 500 Γ 50 5 ος Λαχνος Α 011755 250 Γ 25 6 ος Λαχνος Γ 113702 260 Α 25 7 ος Λαχνος Α 112301 250 Γ 25 8 ος Λαχνος Α 042525 250 Γ 25 9 ος Λαχνος Α 102724 100 Γ 10 10 ος Λαχνος Γ 075661 100 Α 10 11 ος Λαχνος Α 003635 100 Γ 10 12 ος Λαχνος Α 102949 100 Γ 10 Μικροτερα ποσα εκερδισαν ο ' ι αριθμοι : Ανα £ 10 240 λαχνοι , ληγοντες εις 714 Ανα £ 5 240 λαχνοι ληγοντες εις 315 Ανα £ 5 240 λαχνοι ληγοντες εις 781 Ανα £ 2 240 λαχνοι ληγοντες εις 602 Ανα £ 2 240 λαχνοι ληγοντες εις 177 Ανα £ 2 240 λαχνοι ληγοντες εις 421 ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ ΠΕΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΤΑ ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ να επιλυση ενα των καυστικωτερων « _ρο & ληματων _πο > αντεμετωπισεν απο της εμφανισεως της , οδηγει απο της 7 ης πρωινης της αυριον εις _αδυσσαλεον χαος , του οποιου « Ι συνεπειαι δεν 8 α _αποδουν δυσμενεσταται μονον δια την Κυπρον αλλα και δια τας χωρας εκεινας αι οποιαι ειναι , _τηλεπικοινωνιακες , συνδεδεμεναι μετα της Νησου , Πολλα εσωτερικα και εξωτερικα συμφεροντα αντιμετωπιζουν τον _κινδυνον τρομακτικου ναυαγιου , λο γω της Κυπριακης κρισεως . Και δια την κρισιν , δεν _ευδυ _. νονται ο ' ι δυστυχεις υπαλληλοι Τηλεπικοινωνιων . Δεν διεκδικουν , οι ατυχεις , παρα μονον το δικαιωμα να _ιζλ > τιωσουν τας συνθηκας διαβιωσεως των . Και να ζησουν μετα των οικογενειων των με καποιαν α _ ' 8 ρωπιστικην ανεσιν . Το δικαιον , και ο Κυπριακος Λαος συμπαριστανται . Η Κοινη Βνωμη ευρισκεται παρα το πλευρων των 6 ιο , παλαιστων Υπαλληλων της ΣΥΤΑ . Γεβαιως , ο αγων των Υπαλληλων Τηλεπικοινωνιων , ξεσπα εις στιγμας κατα τας © ποιας η ομιχλη _κυριαρχω κα ' ι πιεζει την εσωτερικην Κυπριακην πολιτικην ζωην . θε λομεν δε να πιστευωμεν οτι ο δικαιος , ο αγνος και _αν . _δρωπιστικος αγων των αδικημενων , δεν θα εκτροχιασθη της κανονικης του πορειας . Οτι δεν θα συρθη , εν τω μεσω των κατηραμενων συμπληγαδων , αι οποιαι καραδοκουν δια να αρχισουν την τραγικην κινησιν των , χαι συμπιεσουν και να συνθλιψουν τους αθρωπιστικους ποθους των ειλωτων της ΣΥΤΑ , Οι Υπαλληλοι Τηλεπικοινωνιων κηρυσσουν απο της 7 ης πρωινης αυριον απεργιαν . Ευχομ . εθα , ενωπιον της κρισεως να συνελθουν / . χ η Κυ & ερνησις και η Αρχη Τηλεπικοινωνιων . Και να δωσουν το τελος εις μιαν _θλιδεραν περιπετειαν , που « ι ι 01 ( χ , προεκαλεσαν . Διοτι , στο κατω - κατω , ουτε ο Λαος επταισεν , ουτε οι Υπαλληλοι . Εκεινοι που επταισαν ειναι οι εγκεφαλοι της ΣΥΤΑ και οι σοφοι της Κυβερνησεως . Οι οποιοι το ερριψαν εις τας ταχυδακτυλουργιας χωρις να εχουν ιδεαν περι ταχυδακτυλουργιας . ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ * Η Κεντρικη Απεργιακη Επιτροπη των Υπαλληλων Τη . λεπικοινωνιων εξεδωσε υστερα απο πολυωρον δραματικη ν συσκεψιν το κατωτερω ανακοινωθεν : Το Εκτελεστικον _ΣυμβοΙιλιον των Συντεχνιων ΕΠΟΕΤ- υΠΕΤ εις κοινην συνεδριαν λαβουσαν χωραν το απογευμα της χθες _εΙς τα Κεντρικα Βραφεια της ΣΕΚ Λευκωαιας , αφου εξητασε την νεαν καταστασιν η οποια εδημιουργηθη απο την αρνησιν της Αρχης να Ικανοποιηση τα δικαια αιτηματα των μελων των , ομοφωνως απεφασισε την κηρυξιν _παναπεργιας διαρκειας καθ' απασαν την νηαον απο της . 7 ης πρωινης της αΟριον Δευτεραν , και εξελεξε Κεντρικην Απξργιακην Επιτροπην εκ της Βραμματειας , η οποια μετα του ΒενικοΟ Συμβουλιου θα διο'θυνη και καθοδηγη τον _απεργιακον αγωνα . Τας εργασιας του Εκτελεστικου Συμβουλιου παρηκ . ολου · _θησε πληθος παρατηρητων μελων και σχεδον το συνολον των εις Λευκωσιαν υπαλληλων της Αρχης , απο τους οποιους η ομοφωνος α · ποφασις εγενετο αποδεκτη :-. ν μεσω εκδηλωσεων αγωνιστικοτητας . Κατα την ιδιαν συνεδριαν , το Εκτελεστικον Συμδουλιον απερριψε τας προσφατως δοθεισας δηθεν νεας προτασεις της Αρχης ως μη ικανοποιητικος και πολυ απεχουσας απο του ν * αντανακλουν οιονδηποτε ττνευμα καλης θελησεως της Αρχης ττρος επιλυσιν της διαφορας κατ ' αυτην την δωδεκατην ωραν . Εν τουτοις , το Εκτελεστικον Συμδουλιον εξουσιοδοτη _σε την Βραμματειαν δπως εις ην περιπτωσιν η Αρχη μεχρι της 7 ης μ . μ . της σημερον Κυριακης ηθελεν υποβαλει προτασεις ικανοποιητικος ως καθωρισεν η Συντεχνια προγενεστερως , τοτε η προκηρυχθεισα π «· ναπεργια θα ανασταλη δι' δσον χρονον ηθελε θεωρηση αναγκαιον το Συμδουλιον δια την _ολοκληρωοιν των διαπραγματευσεων . Καλουνται « παντα τα μελη να παρακολουθουν τα ανακοινωθεντα της Συντεχνιας τα οποια θα _δημοσιευωνται εις τον Τυπον και θα φερουν την υπογραφην του Βεν .-Βραματεως της Ομοσπονδιας Η μικρατικων . Οργανισμων κ . Α . Βιασουμη . Ως χωροι συγκεντρωσεως ωρ (· σθηοαν το κατα τοπους Ελευθερα Εργατικα Κεντρα της ΣΕΚ . Μη υπαρχουσης οιασδηποτε αλλης ειδοποιησεως , καλουνται απαντα τα μελη δπως ευρ ισκονται κατα την 7 ην π . μ . της αυριον Δευτερας εις τους χωρους συγκεντρωσεως και τιμησουν τας απεργιακοι των συνελευσεις , εκπληρ ωνοντες εις το ακαιρεον τας συντεχνιακος ι « ν υποχρεωσεις . Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ Ο Προεδρος του Συμβουλιου της Αρχης Τη λεπικοινωνιων , προεβη αργα ψες εις ε ' κ _« 5 οσιι ανακοινωθεντος εις το οποιο τονιζεται μεταξυ αλλων _οπι •Αρχη δεν προτιθεται να _υπουλη νεας προτασεις . Εις το ανακοινωθεν αναφερεται το συνοΛι ' κον ποσον των παραχωρη θεισω » αυξησεων και εκφρ αζεται __ η _εΛ πις επιλυσεως της εκκρεμ οτη ™ _ι εις τραπεζαν _διαπραγματευση ·· ων ! ... , . ι ( Σ . Β .: Σημειωτεον οτι αι _«™ μακρου χρονου _διεξαγουν » διαπραγματευσεις δεν κατε η ξαν εις καταδειξιν σημειων ε παφης . Μερος του _ζητημ _« τ _^ καλυπτομεν δια σχολιων εις ι 1 ·' 9 ην σελιδα ) . Το Κοινον Μετωπον _Απαντηοις προς την Ε . Α . Α . ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ δη . μοσιευμα μας Διοτι υπαρχουν δυο πλευραι . Εκεινοι που συνεταχθησαν με τον τεως υπουργον και οι αλλοι που διεφωνησαν με τον τεως υπουργον Οι « _Μακαριακοι » και οι « αντιμακαριακοι—Βιωρκατζικοι » . 'Η μια πλευρα συνεργαζεται με το ΑΚΕΛ . Περι αυτης ειναι που ωμιλησαμεν . Ποιοι , λοιπον , συνεταξαν την γνωστην ανακοινωσιν ΠΑΝΑΒΟΥΛΗΣ Καθ' α μεταδιδεται εξ Αθηνων η Ελληνικη Κυβερνησις απερριψεν ως απαραδεκτους τας εκκλησεις των Κυβερνησεων Σουηδιας και Δανιας δια των οποιων εζητειτο δπως μη _επιδληθη η θανατικη ποινη προς τους Παναγουλην _κσ . ι Γερυδακην , κατηγορουμενων μετα 13 αλλων προσωπων ·εις την υποθεσιν αποπειρας κατα της ζωης του Πρωθυπουργου . Αι ενεργειαι των _^ προαναφερθεισων Σκανδιναυικων χωρων εθεωρηθησαν ως _επεμβασις εις τα εσωτερικα της Ελλαδος και εις το εργον της Δικαιοσυνης , _* Ω ς γνωστον , σημερον αναμενεται η εκδοσις της αποφασεως του Στρατοδικειου , δια της οποιας θα καθοριζωνται αι ποιναι δια τους κατηγορουμενους . Δια τον Παναγουλην και _Γερυδακην , ο Γασιλικος Επιτροπος ειχε _ζητησει την _επιδολην της εσχατης των ποινων Εκδοτης : Εταιρεια « ΠΥΡΣ 02 » ΛΤΔ Τυπρις : « ΠΥΡΣ 02 » ΛΤΔ . Ο Ρ _9 ΣΕΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ Διηλθε , χθες , των οτενων του Γοσπορου προς την Μεσογειον _, το 60 ον ρωσικον πολεμικον σκαφος . Πιστευεται δτι το αντιτορπιλικον ειναι εφωδιασμενον με τηλεκατευθυνομενους πυραυλους . Εις τον ρωσικον στολον _συμπεριλαμβανεται και εν ελικοπτεροφορον . ΟΙ ΡΑΠΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΓΕΚ Καλουνται δλοι οι Ραπται Λευκωσιας και Προαστειων εις γενικην συνελευσιν αυριον Δευτεραν 18 ην _Νοεμδριου 1968 και ωραν _12 μ . εις το οικημα της ΠΟΓΕΚ Λευκωσιας , προς μελετην των υποβληθεντων αιτηματων τ ων εργατων των , δια τιμαριθμικην αυξησιν , πληρωμην μη εργασιμων εορτων και διαφορα αλλα . Εν τω μεταξυ αυριον και ωραν 3 μ . μ , Παγκυπριος Αντιπροσωπεια της ΠΟΓΕΚ θα συναντηθη μετα του Προεδρου της Γουλης κ . Κληριδη δια το προβλημα του Ενοικιοστασιου ΑΕΛ 2-ΑΙΒΑΛΑΙ _9 2 Κατα τον διεξαχθεντα χθες εις το σταδιον ΒΣΟ αγωνα δια το Πανελληνιον πρωταθλημα Α ' εθνικης κατηγοριας μεταξυ ΑΕΛ και Αιγαλεω ο ' ι δυο ομαδες εξηλθον ισοπαλοι σημειωσασαι ανα δυο τερματα . ΤΑ ΠΟΥΛΣ Γιιπιιβν ν ν ' ο 1 νβδ 1—1 _Οιιειδβα ν _δοιιιιι ' ριοη 2—3 _σονβηιΒν — Ι _, _εβαδ 0—1 ΕνβιΙοη — _(} . Ρ . Κ . 4—0 _Μβη . υια . ν _ΙρβννιοΗ 0—0 _Νοννθ _3 δ 11 _β ν Αι _3 η . _Οιιχ 1—0 _ΝοιΛΙη Β . ν _Ατδβηβι 0—2 δΗβιΒ . Υβα . . ν _ΙΛνθΒροοΙ 1—2 _ΤοΙΙβηιιβιη ν _διιηαοΒιβηα . 5—1 νβ 8 ι Γγοπι . ν _διοκβ 2—1 _λΥοδΙ _Ηβητ ν Ι _, _βιοθδΙβΒ 4—0 _ΓιΒΒηιηβΙιΗιη ν _ΓΙαοΚροοΙ 1—0 Γιη ·γ ν _διιθιι . _υαι . 0—2 _03 ι _·αιΒ £ ν _ΟβΒον ι _ ι _03 _Βιι 5 ιβ ν _ΡΙιΙΗαιη 2—0 _ΟΙιυΒιΙοη ν ΗυΙΙ 1—1 _ΟΒΥδιΓι Ρ . ν _ΓιΓοΚουπι 1—0 Ηιιαα' £ _ιο 1 _ιι ν ΜΠ _1 ν _3 ι 1 0—2 _ΜιααΙβδΟΒΟ ν Γοιιοη 0—0 _Νοπνιοιι ν ΟχιΟΒα . υια . 1—1 ΡοΒιδηιοαιΙι ν _Αδιοη _Υυι _» 2—0 ΡΒβδΙοη ν ΓηδΙοΙ Ο . 1—0 Γ _3 ι-η 5 ιβγ ν _ΚοοΙια _3 ιβ 0—0 _Γι' 3 _ι 1 ΒθΒα . Ο . ν _ΟΙιθδιθΒ 1—2 _Γιιδιοι Κ . ν _ΡβιοΒοοΒο 3—1 _Π _3 _Βιιη 8 ιοη ν _ΟΒιοιδον 2—0 _υοηοαδιβΒ ν ΝοΙΙδ Ο . 1—0 ΕχβΙθΒ ν _ΝβπροΒι 0—0 Η 3 ι ·11 βροο 1 δ ν _ΚοΙΙιβΒιιβιη 1—1 _ΟπεηΙ ν _ΟΠ 1 _ιη _£ ιι _3 ιη 1—1 _Κθβαιηβ ν _ΡΙνπιοιιΙΚ 1—0 5 ηΒ _€ νδυιιΒγ ν ΡογΙ _Υβιβ 1—1 _διΟΟΚρΟΒι V ΓΒ _3 ( 1 £ θΒα 3—0 ΤΒ 3 ηιΤ 16 Ββ ν 5 οιι 11 ιροι ·ι 0—1 _ννοΒΚιηβΙοη ν 3 _οαηι 1 ιοι ·ρο 2—0 νι ·βχ 1 ιαπι ν 01 _ι 1 Η _3 πι 4—2 _ΑυβΒαβοη ν _Αγογο _3 ι . Η 2—2 _Αιι ·α . πβ ν δ . . _Ιοιιηδι , _' ηβ 3—Π _ΟβΙΙιο ν _ΚαιΙΙι 2—0 _Πιιηα ! _οθ υ . ν Ηβ _3 _Βιδ ' 4—2 _ΟιιηΒ ' _ΒηΙιιιβ ν _01 γαβ 2—1 Κ _3 ι 1 « ι ·1 ι ν _Ουηαβο . 0—1 _ΗΙ _66 _ΒΠΙ 3 Π ν ΜογΙοπ 5—0 Ρ _? γ > _ιο ! _ι ν _ΚυπιαπιοεΙ _: 2—0 δι . _ΜιΒΒο η ν _ΚαηδΟΒβ 1—0 _ΑΙΙοα ν _ΑΙοιοη Κ . 1—2 Αγι ·ν _δΙιΒιιηβ Α > 1—2 _ΓθΒ _νιο _^ ν _ΜοηιΒΟδβ 3—1 _Γιβοιιιη ν Ε . _βΙΙΒιιηβ 1—2 _ΟιΥαοοαηΚ ν _ΜοΜιβηνεΙΙ 0—4 Ε 3 δΙ _Ρι £ β ν _3 _ιΒ _3 _ηΤ 3 θΒ 2—1 Εογ £ _3 Β ν _ΟιιοιοαΒιοιι 2—0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 ΑΠΟΕΛ 4 Διεξηχθη χθες στο ΒΣΠ φιλικος αγων μεταξυ Ολυμπιακου — ΑΠΟΕΛ . Αι δυο _αμαδες εξηλθον ισοπαλοι σημειωσασαι ανα τεσσερα τερματα . ΧΟΝΔΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΙΚΠΣ Σχολικες , Εκδρομικες , Ταξιδιωτικες , και για καβε χρησι . Προτιματε ΙΒΑΚΤΕΣ - ΓΑΛΙΤΣΕΣ Κ _0 ΣΤΕΑ Γ > 6 λ » ο & τειον ΚΩΧΤΕΑ ' — — ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΥΡΒΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Οι _φοιτηται μας οι υποψηφιοι εηιοτημονες Εκατονταδες νεοι μας φευγουν καθε χρονο οτο εξωτερικο γ _·α _ανωτερες σπουδες . Με προσιοκιες κι * ελπιδες πολλες < τ ' ις _ιπισκευες τους φθανουν στο ξε-* σ τοπο που θα τους προσφερη Την δυνατοτητα να _μορφοοβοα , τ' αγωνιστουν να γινουν κι ' « υ τ _οι κατι _τελοσπαντων για να-_ χουν το . δικαιωμα να ελπιζουν *> ' ενα αυριο _καλυτερο-Π αρ' δλο που οι οριζοντες της ¦ μορφωσης εχουν διευρυνβη , κι ' ο ογκος των _φο'τητων διαρκως « υ _£ αν ' _εται και πα Ρ- δλον δ τι οι _* εοι τωρα ακολουθουν κλαδου _^ « ου _» ι παλιοτεροι δεν _τολμουσαν καν να σκεφτουν , εν τουτοι _·»» ' αυτοι δεν _ειν _«| . _ττεοισσοτερον πληροφορημενο ! απ' οτι οι φοιτητες _της παλαιοτερης γενιας σχετικα με τις δυσκολιες , τις νεες _συνθηκες ζωης τα διαφορα _προβληματα που οι φοιτηται θ' _αντιμετωπιοουν . Χωρις καμμια σχετικη καθοδηγηση _ξεκ _^ νουν τα περισσοτερα παιδια . Και πολλοι ειναι εκεινοι τιου φευγουν απ' εδω χωρις ναχουν αποφασ ι σει τι κλαδο σπουδων θ' ακολουθησουν . Αυτοι ειναι εκεινοι που _καταληγουν - να γραφτουν σε σχολη , τελειως ασχετη προς την κλιση _τ 0 υς μονο και νιατι αφου πηγαν που πηγαν Ελλαδα , Αγγλια , Βαλλια κλπ . κατι πρεπει να _παρακολουθησουν . Αυτο τ 0 πειραμα ειναι επικινδυνο γιατι δσο φιλοτιμος κι ' αν ειναι καποιος εφ' δσον το ενδιαφερον του για τον κλαδο που ακολουθησε ειναι ανυπαρκτ ο _ττολυ πιθανο να μη _φθοΛ'η ποτε οτο _τττυχ ι ο . Ειναι πολλες οι περιπτωσεις νεαρων που βρεθηκαν εντελως « τυχαια » σε καποια σχολη και εμειναν αιωνιοι φοιτηται , κι' αυτων που « γυριζουν » απο σχολη σε σχολη _σΙστοΛωντας το γρο ν ο τους και δημιουργωντας οικονομικο _προδληιμα στους δικους τους . στην ποοΟπαθεια τ ους να κατασταλαξουν καπου . Πανω σ' αυτο , νομιζουμε πως καλυ θα ηταν τ © Υπουργειο Παιδειας να . φροντιση για « ην εκδοση ειδικων καταλογων με τους οποιους ν α κατατοπιζη τους υποψηφιους φοιτητες σχετικα με τις σχολες και τους κλαδους που λειτουργουν στα διαφορα — πιο γνωστα φυσικα Πανεπιστημια και Ανωτατα Εκπαιδευτικα Ιδρυματα γενικα , καθως κα ' ι για τα προσοντα κα ' ι τις ικανοτητες που απαιτουνται για την επιτυγη παρακολουθηση ενος κλαδου . Με δαση τις πληροφοριες αυτες θα παρεχεται στον ν £ ο η ευχερεια να κρινη κατα ποσον εχει την δυνατοτητα και την διαθεση ν' ακολουθηοη ωρισμενο κλαδο σπουδων Π ολλα επισης _« _3 α μποροι _^ ε να προσφερη τ 0 αρμοδιο Υπουργειο α ν ερχοταν σ' _Ιπαφη με τες αρχες των διαφορων ανωτατων εκπαιδευτηριων δπου φοιτουν Κυπριοι και να μπορη να κατατοπιζη τους δικους των φο ιτητων για την προοδο τους _^ ' Ενα α λλο προδλημα που εχουν ν' ανιμετωπισουν οι φοιτηται δταν επ ' ι στρεφουν με το πτυχιο , ειναι η ανεργια , αποτελεσμα του _κορεσμου των διαφορων επαγγελματων . Δεκαδες φιλολογοι παραμενουν ανεργοι . Φυτοζωουν οι νεαροι δικηγοροι κι' δμως διαρκως νεοι' Φοιτητες κατακλυζουν τ _[ ς νομικες σχολες των Ελληνικων και αλλων _Πανεπιστημιων . Δεν θα επρεπε το Υπουργειο Παιδειας να θεση τερμα σ' αυτη την κατασταση Θα _μπορουσε να _αναθεση σε ειδικους να _καταρτιουν κατοπιν μελετης ειδικους πινακας που να καταδεικνυουν τα κεκορεσμει'α ' επαγγελματα , εκεινα του προκειται να κορεσθουν την επομενη πενταετια — νια να πορουν να στραφουν οι επιδοξοι φοιτητες προς αλλες κατευθυνσεις δσο υπαρχει καιρος , καθως _] κι * _εκεινα _ου η εξασκηση τους στην Κυπρο εμφανιζεται γωρις μελλον κα ' ι προοπτικη . Μ . Ν . Κ Ποιοι μας διοικουν Π νεα γενια Η . ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΙΟΙ μας κυ & ερνοΟν ΠοιοΙ δ ηλαδη καθοριζουν το -μελλον και ·¦ τα •πεπρωμενα της Φυλης Ποιοι ειναι αυτοι -που σταθμιζουν το καθημερινο μας βιος Ερωτωμεν : μας διοικουν οι ικανωτεροι και καταλλ ηλοτεροι , « οι σπουδαιοι » , δπως ελεγεν ο Ισοκρατης η « οι φαυλοι » Αυτο εθεσε καποτε κι' ο Πλατωνας σαν θεμα , και ενομισε πως το ελυσε με το να πη δτι , ηανθ ρωποτ η τ α θα σωθη τοτε μονον δταν , η ο ' ι κυβερνωντες φιλοσοφησουν η ο ' ι φιλοσοφοι βασιλευουν . Δυστυχως δμως το θεμα αυτο επανερχεται καθε λιγο και πιο οξυ και φαινεται πως ποτε δε θα κατορθωση εντουτοις εδω ο τοπος να ζηση μερες ευδιες . Βιατι κανενας σημερα δεν μπορει , δεν τολμα , να υποστηριξη την αποψη δτι η ανθρωποτητα , γενικοτερα και ο τοπος μας ειδικωτερα , κυβερναται πραγματι απο « Σπουδαιους » — Αριστους — Ανθρωπους . Υπηρχε , λοιπον , και υπαρχει προβλημα ηγεσιας και μαλιστα οξυ . Και ο πιο βασικος λ ογος της κρ ισεως . τοΟ τι ρ ο βληματος εγκειται ε Ι ς το κριτηριον της προσωπικης αξιας του ηγετου . Μεχρι του 19 ου αιωνα το επικρατεστερο κριτηριο του ηγετου ητο το χρημα και η οικονομικη ισχυ . Ο πλουσιος ηταν ο ηρωας και ο πλουτος του αποτελουσε το εισιτηριο για την εξουσια , με συνεπεια την εξαφανιση της γνωμης του φτωχου . Στην εποχη μας τα πραγματα εχουν μεταβληθη και η κοινη γνωμη « μαλλον » ειναι εκεινη που κρινει . Ειπα « μαλλον » γιατι η φραση « κοινη γνωμη » τουτεστιν Δημοκρατια , σικωνει πολυ νερο και στην πραξη εχει αποδειξει και αυτη τη χρεοκοπια της . Βιατι ο λαος πολλες ειναι ο ' ι φορες που παρασυρεται , απο λαοπλανους και δημαγωγους , ο ' ι οποιοι ειναι « ειδικοι » να μετερχωνται πολλα για να ανελθουν ... και αν για ενα οποιοδηποτε κοινωνικο λειτουργημα απαιτειται μια ωρισμενη ιδιοτητα η ενα ωρισμενο προσον , ε ! λοιπον , για τον υποφηφιο κυβερνητη — βουλευτη κλπ . — ουδεμια ιδιοτητα απαιτειται . Ειτε αυτη λεγεται επιστημονικη , ειτε κοινωνικη , ειτε ηθικη . Αρκει αυτος να κατορθωση να εξασφαλιση την θεληση « του κυριαρχου λαου » . Και θα βοα μεσ' τους αιωνες η φραση του Πλατωνα : θα παμε μπροστα μονον τοτε , δταν οι φιλοσοφοι γινουν βασιλεις η οι βασιλεις γινουν φιλοσοφοι ... Και δυστυχως , ειναι για να κλαιμε τη μοιρα μας το καταντημα μας . Πασχομε , υποφερομε , πως να το πω απο ηγεσια . Ο τοπος μας δεν θωρει προκοπη και δε θα δη ποτες , γιατι μας διοικουν δχι εκεινοι που πρεπει ... Και ο κληρος βαραινει δχι τοσο αυτους που φευγουν , αλλα πιο πολυ αυτους που ερχονται . Και το ερωτημα ξανατιθεται , και το προβλημα ξαναπροβαλλεται , και ο Πλατωνας ξαναφωναζει : θα ακολουθηση η νεα γενια την κακη « τεχνη » της παλιας εκ παραδοσεως για να εξακολουθησουμε να ζουμε στιγμες εθνικης , κοινωνικης και ατομικης αγωνιας η θα κατορθωση να ξεπεραση δ , τι της παραδοσαν και δ , τι της κληροδοτησαν , να ·υπερνικηση δηλαδη και το παρελθον της και τον εαυτο της , και με σοφη διακριση και φρονηση να αποδειξη την ανωτεροτητα της ¦ __^^ _φ- _^ _& _0Γ& _^^^^^ ςτουμΙα _' _^ _Βχγ _ιακΙΒαιμα ΜΙ ιπορ _^ _^ _^ _Ζ _*^ _Ε ___ 1 _ντυθητεζεστακαιμοντερναΤ^^Ι* _μεπροιονταυψηληςποιοτητοςιμμτΙαιι^Β&ι _Ι-μ _^ _μμμμμβημβμμμμμββμ _^^ καθε συγχρονο και κομψο ανδρα Χ _' . Κ _ΑΑΛΚ _^ ( Δ _« _ιΑΝΟΜΕΙΧ ) ΑτΛ . ·Α _« _ΚΟΙΙΜΑΜ _« ΜΟ « Χ _ ΟΧΤΟΧ ·Μ ·«_ ΧΟΣ ·η _^ ΟΧ ·ΛΑΡΝΑΚΑ ·ΚΟΡΦΟΥ ΓΗΡΓ _^ _Ρ _^^ ΗΡ V ΗΡ _'ΙΡ' ιΙΙιΓ ι ( ΙΙ _'Γυι _ _φΤΡ _« Μιιιι β _» _ ιιΠΠ 1 ιυι . _ μη η » _^^ _«—»» ¦» _... . - _»_____ ΑηαντΛο _€ _* 8 _ηροβ τα _$ _ηγευια _^ τη _$ ΕΑΑ και του ΑΚΕΛ ΤΗΝ _ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΣ _Τριτηι' , ε < 5 πμ « : σιευ $ η εις μιαν μεριδα τ © υ Τυπου εν περιληψει κα ' ι εις τα « φιλα » και εις αλλην μεριδα ολοκληρος , η ανακοινωσις της Ενωσεως Αγωνιστων Λευκωσιας » δια της οποιας _ισχυριζοντο οι συντακται της οτι διεψευδον δημοσιευμα μας , δια του οποιου απεκαλυπταμε προς τον ΚυπριακονΕλληνισμον την συνεργασιαν ΙιΑΛ — ΑΚΕΛ . Δεν _προτιθεμεθα να _ασχοληδωμεν με το υφος η την γλωσσαν των « αγωνιστων » . Απλως βα απαντησωμεν εις εκεινα εκ των μελων της ηγεσιας της ΕΑΛ που ειχον την εμπνευσιν να εξαπολυσουν εναντιον μας τα ασφαιρα πυρα των . ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΕΝ Ιον _Χαρακτηριζομεθα ως γνωστοι _αντικυβερνητικοι . Συμφωνουμεν . Ειμεθα ΒΝΩΣΤΟΙ αντικυβερνητικοι Ειμεθα η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ . Ουδεποτε ηθελησαμε να καλυφθωμεν υπο τον « _φιλοκυδερνητικον » μανδυαν . Ουδεποτε διενοηθημεν να παραστησωμεν τους φιλοκυβερνητικους η τους « Μακαριακους » δια να παραπλανησωμεν τον Κυπριακον Ελληνισμον , Εντιμως , με λακωνικοτητα κα ' ι σαφηνειαν διεκηρυξαμεν δτι ειμεθα η ΑΝΤΙΠΟΑΙΤΕΥΣ ΙΣ . Και η δρασις μας ειναι ΝΟΜΙΜΟΣ . Ζητουμεν εκλογας . Και κατηγορουμεν φανερα την Κο βερνησιν ως ανικανον . Την κρινομεν . Κα ' ι επικρινομεν τα τραγικα ολισθηματα της , τα οποια αποβαινουν εις 6 < κρος του μαρτυρος Κυπριακου λαου . Ουδεποτε κατηλθομεν εις το πεζοδρομιον ουδεποτε εγιναμεν οχλος . Ουδεποτε συνεκροτησαμεν _οχλαγωγιας _ωθουντες τα μικρα παιδια να ξεχυνωνται εις τους δρομους και να _ατακτουν σκανδαλωδως . Δια να επιβαλουν με « τες τσιριλιες των » την- λυοιν εις ενα καρκινωδες πολιτικον προβλημα . Και να απειλουν θεους και δαιμονας , λαικους κα ' ι αρχιερεις , πολιτας και προεδρους και υπουργους , εμμενοντας εις την αποδοχην της ... αποφασεως των ! Την εκπληρωσιν της επιθυμιας των . Τον _επαναδιορισμος ενος παραιτηθεντος οικια βουλησει υπουργου . Ουδεποτε εξωθησαμεν « ημεις οι Αντιπολιτευομενοι » « τα ξενα μωρα » να εγκαταλειψουν τα σχολεια των και να πραττουν δημοσιως δσα μετα παιδικου πεισματος εφαρμοζουν εις τας οικιας των δταν απαιτουν αντικατασταση / ενος « σπασμενου παιγνιδιου των »! 'Ημεις ο ' ι « αντικυβερνητικοι * ουδεποτε _κατεδαχθημεν να καταφυγωμεν εις τας γωνιας των οδων και εις τα « σοκακια » κα ' ι να εκτοξευωμεν χυδαιας υβρεις εναντιον των πολιτικων -αντιπαλων μας . Ουδεποτε επαιξαμε διπλον παιγνιδι . Ουδεποτε διενοηθημεν να επιδοθωμεν , εις την εκτοξευσιν αφορισμων και υδρεων εναντιον του προεδρου της Δημοκρατιας , παριστανοντες τους . .. « Μακαριακους »! ... Αποτελουμεν την εντιμον ΑΜΤ _1 ΠΟΛΙΤΕΥΣΙΝ . Συμβαινει το ιδιον και μ ε το συνολον των συμπολιτευομενων παραταξεων Αποτελουν , δηλαδη , εντιμον συμπολιτευσιν 2 ον ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ « γελοιον ισχυρισμον » την αποκαλυπτικην δημοσιευσιν δια της _οτχοιας κατη γγελλοντο δτι προητοιμαζον κοινην μετα του ΑΚΕΛ εκδη - λωαιν την προπαρελθουσαν Πεμπτην . ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ δτι η εκδηλωσις ειχεν αποφασισθη . Ειχε καλως « αταστρωθη » . Ειχον γραφη τα συνθηματα . Μετεφερθησαν ε ' _ις _^ την ΕΑΛ . Και . εκει εφυλαχθησαν την νυκτα της Τεταρτης . 'Εγραψαμε διατι εματαιωθη την επομενην η εκδηλωσις . _Απορουμεν δε με την στασιν της ΕΑΛ . 'Εξενισθησαν οι κυριοι « αγωνισται » της μετα τας αποκαλυψεις ! 'Αλλα διατι Μηπως ειναι η πρωτη φορα που αποδεικνυεται οτι η ηγεσια τυς ΕΑΛ συνεργαζεται με το ΑΚΕΛ ΜΗΠΩΣ δεν ειναι αυτοι οι οποιοι εν αγαστη συμπνοια μετα των « συντροφων » εξελαρυγγιζοντο φωναζοντες « Μακαριος · κατα τας τελευταιας προεδρικος εκλογας ΜΗΠΩΣ δεν ειναι αυτοι που ... πιασμενοι χερι - χερι εκαλυπταν τους τοιχους των οικιων μας με τα συνθηματα των ΜΗΠΩΣ δεν ειναι αυτοι που συνειργασθησαν αρμονικωτατα κα ' ι συντροφικα δια την εκλογην του Μακαριου ΑΠΟ ΠΟΤΕ θεωρουσαν τοσον αποτροπαιαν την συνεργασιαν των μετα του ΑΚΕΛ Στο κατω - κατω και η Κυβερνηση δεν συνεργαζεται με το ΑΚΕΛ Διατι ο ' ι κυριοι της ΕΑΛ δεν εκαμαν μνειαν της συνεργασιας Κυβερνησεως — ΑΚΕΛ Τι εχουν να ειπουν δια τουτο 3 ον ΕΒΒΡΑΨΑΝ δτι « τοιαυτα δημοσιευματα αποτελουν αποκυηματα νοσηρος ·φαντασιας , στερουμενα σοβαροτητας , δεν χρηζουν καν προσοχης , αποτελουν δμως μερος σχεδιου κατασυκοφαντησεως . της οργανωσεως μας κα ' ι ευσε 6 η ποθον μειωσεως του γοητρου της * . Το ανωτερω υπηρξεν η « διαψευσις » της αποκαλυψεως μας ! Τα ιδια περιπου _εχρησιμοποιηθησαν ως απαντησις — διαψευσις (!) προηγουμενης _ειδησεως •μας . Εγραψαν ενα « κατεδατοχ περι φαντασιων , γελοιοτητων και _σοδαροτητων . Ειχον καιρον και διαθεσιν να τα αραδιασουν . Διατι δεν _διετυκωσαν ε ' στω και εν επιχειρημα Ετσι απαντουν παντοτε Μα επι τελους , διατι αναμειγνυουν , εν τοιαυτη περιπτωσει την ... σοβαροτητα , και διατι χαρακτηριζουν ως γελοια τα τεκμηριωμενα δημοσιευματα αλλων ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΛΕΒΟΥΝ δτι ε ' να δημοσιευμα — δια του οποιου ξεσχιζεται το εκμαγειον που καλυπτει ενα προσωπον — δεν χρηζει απαντησεως , το ζητημα δεν τελειωνει . Οφειλουν , εαν ημπορρυν να το ανατρεψουν . ΕΡΡΙΨΑΝ ΤΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΝ ΤΩΝ . Και ειπον δτι η αποκαλυψις μας , « αποτελει μερος σχεδιου κατασυκοφαντησεως της οργανωσεως των και ευσεβη ποθον μειωσεως του γοητρου της . Δηλαδη , φανταζονται , ενω κατηγορουν αλλους ως φαντασιοπληκτους . δτι υπαρχει σχεδιον κατασυκοφαντησεως των Ποιον ειναι το σχεδιον Διατι δεν το αποκαλυπτουν Ποιοι εχουν τοσον καιρον ελευθερον ωστε να οργανωνουν « οχεδιον κατασυκοφαντησεως της ΕΑΛ και μειωσεως του γοητρου της »(!) εις στιγμην κατα την οποιαν οι καυγαδες εις το οικημα της ακουονται « μεχρι τον δρομον α ' ι δε διαφωνιαι των μελων της εχουν γινει κοινον κτημα Ποιος θα επιδιωκη την μειωσιν του γοητρου των « αγωνιστων » της ΕΑΛ εφ' οσον με τας « ανακοινωσεις —διαψευσεις » της ηγεσιας της η ιδια γρονθοκοπει και εκθετει εαυτην 4 ον ' ΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΗ δμως και μια ερωτησις : Ποια μερις της ΕΑΛ συνεταξε την νεροβραστον απαντησιν προς το 2 ® _> ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ _Ιοην ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ _ΠΑΡΕΛΟΟΥΕΑΝ Κυριακην _επανηλθομεν επι της _αποκαλυψεως μας περι συμπηξεως Κοινου Μετωπου * , Βιωρκατζη — Κληριδη — ΑΚΕΛ . Διοτι και α ' ι δυο πλευραι προσεπαθησαν να « διαψευσουν » οτι συνεφωνησαν να συνεργασθουν δια την πτωσιν του Μακαριου , την αντικαταστασιν του υπο του κ . Κληριδη , την προκηρυξιν βουλευτικων εκλογων , την καταληψη της εξουσιας . 'Ανεφερδημεν εις αποδειξεις δια την συνεργασιαν των . Καε _υπεδαλαμε μερικας χαρακτηριστικας ερωτησεις . Και _προεδημεν εις συγκεκριμενας προτασεις γραφοντες τα κατωτερω : . _«« _¦¦ _¦¦« . « ΠΡΙΝ διαπραξουν την « γκαφαν » να προ & ουν εις νεαν « διαψευσιν » τους πληροφορσυμεν δτι ΒΝΩΡΙΖΟΜΕΝ την ημεραν , την ωραν και την διαρκειαν της συναντησεως . Και τον τοπον της συναντησεως . ΒΝΩΡΙΖΟΜΕΝ ποιοι _ελαδον μερος εις την συναντησιν . Ποια Θεματα συνεζητηθησαν . Κα ' ι _ττοιαι αποφασεις _εληψθησαν . ' ΕΑΝ ο ' ι ενδιαφερομενοι θελουν να μαθουν τι περιπου γνωριζομεν , δυνανται να απευθυνθουν εις τα Βραφεια μας . Ειμεθα ' _ιτοιαοι να τους _πληροψορησωμεν σχετικως ΥΠΟ ΕΝΑΝ ΟΜΩΣ ΟΡΟΝ : Οτι θα δεχθουν να δημοσιευσουν , εις τας εφημεριδας εκεινας που εφιλοξενησαν την _δεδιασμενην « διαψευσιν » των , τα της ενημερωσεως ΕΑΝ επιθυμουν να ανακοινωσωμεν τας πληροφοριας μας εις ευρειαν _Δημοσιογραφικων διασκεψιν , εις την οποιαν θα παραστουν και ο ' ι ιδιοι , παλιν το δεχομεθα . Συμφωνουν Εαν ναι τα αλλα ειναι ζητηματα ολιγοωρου διαδικασιας . Αναμεναμε ν » Και η ·μεν πλευρα των κ . κ . Βιωρκατζη — Κληριδη , εσιωπησεν . Ουτε εδοκιμασε να απαντηση , ουτε διηλθεν εκπροσωπος της απο τα Β ραφεια μας δια να ενημερωθη επ ' ι των λεπτομερειων . 'Επανηλθεν δμως το εκφραστικυν οργανον του ΑΚΕΛ , μετα διημερον . Χωρις να καμη ¦ μνειαν των οσων ειχομεν ηδη δημοσιευσει . Και χωρις να αναφερθη' εις το δτι προσεκαλεσαμε τους ενδιαφερομενους του Α Κ ΕΛ να περασουν δια να ενημερωθουν . Και η προσκλησις μας ισχυει ακομη . Ειμεθα ετοιμοι να προδωμεν εις παραθεσα 1 των λεπτομερειων των αποκαλυψεων μας , υπο τον γνωστον δρον . Οσα πουμε να δημοσιευθουν δια να τα μαθη ο κοσμος που το Α Κ ΕΛ προσπαθει να _στραδωση κατα την κομουνιστικην τακτικην . Περαν τουτων , το φιλοκροταλον οργανον του Α Κ ΕΛ , εν τη ματαια προσπαθεια του να μας « διαψευση » το ερριψεν εις τας ελληνικος ... . παροιμιας , την παρελθουσαν Τριτην . « Οποιος εν αντρεπεται ο κοσμος εν δικος του » , εγραψεν . Εαν παρακαμψωμεν το γεγονος δτι εκαγχασε και « το παρδαλο κατσικι . » δταν ηκουσε το εντυπον του ΑΚΕΛ να γραφη περι . . . εντροπης , κατα τα αλλα _συμψωνουμεν δτι ειχε θεσιν η παροιμια . Πραγματικα , « οποιος εν αντρεπεται ο κοσμος εν δικος του » . Το ζητημα ειναι ποιος « εν αντρεπεται » . Ημεις η το Α- ΚΕΛ Μας προεκαλεσε το κομμα των . . . « αντροπαρηδων » να παρουσιασωμεν τα στοιχεια μας . Μα διεκηρυξαμεν δτι ειμεθα ετοιμοι να του τα παρουσιασωμεν . Ας ελθη απο τα Βραφεια μας . Δεν ειμεθα ημεις ανθρωποφαγοι ! Μεχρις οτου περασει , δια να μαθη ποσα γνωριζομεν , ας φροντιση να απαντηση επι των ακολουθων : 1 . ΔΙΑΤΙ διαμαρτυρεται το καλον ΑΚΕΛ δια του οργανου του , και ουχι δι * επισημου ανακοινωθεντος , διοτι απεκαλυψαμε μιαν « απλην και αθωαν » συνεργασιαν , 'Ημεις ουτε κατηγορησαμε το ΑΚΕΛ ουτε _υπεστηριξαμεν οτι δεν _ειιρεπε να συνεργασθη με τον κ . Βιωρκατζην και τον κ . Κληριδην , Διατι λοιπον διαμαρτυρεται Που ευρισκει το κακον Μηπως δεν θα εξυπηρετειτο η « ενοτη του λαου » με μιαν τοιαυτην συνεργασιαν 2 . ΜΗΠΩΣ δεν _συνειργασθη το ΑΚΕΛ με τα ιδια προσωπα Κατα τας τελευταιας εκλογας δεν ειχον τον ιδιον υποψηφιον Δεν Ιδρωκοπησαν μαζι δια το 96 % Δεν εφωναξαν μαζι Δεν πεταξαν « γιαουρτια _^ μαζι Διατι , λοιπον , τωρα θεωρει το ΑΚΕΛ ως _υ'δριν την περι συνεργασιας ειδησιν , με παλαιους συνεργατας και συναγωνιστας 3 . ΜΗΠΩΣ επι μιαν οκταετιαν δεν συνειργαζοντο αρμονικωτατα Διατι τωρα ενοχλουνται με την περι νεας συνεργασιας αποκαλυψιν ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ την _παροιμιαν — εφ' δσον καμνει χρησιν παροιμιων — « φωναζει ο κλεφτης για να _ψοδηθη ο νοικοκυρης *· το ΑΚΕΛ . Φωναζει , σαν να ειναι η πρωτη φορα που συνεργαζεται με ·αλλον κομμα , η αλλην παραταξιν . _Φοδαται να ενθυμηθη το παρελθον και φωναζε * γιατι του πατησαμε τον « καλλο » . Ας φωναζη δμως και δια τα κατωτερω και 1 ας μας διεψευση : _ΣΥΝΕΙΡΒΑΣΘΗ μετα των Αγγλων « αποικιοκρατων—ιμπεριαλιστων » δπως τους αποκαλει , ως πειθηνιον οργανον των . Και ηλθεν εκ των υστερων να •μετανοηση και να ζητηση εξιλεωσινι Μηπως , κατα την καμμουνιστικην νοοτροπιαν , η ομολογια ενος σφαλματος εξυκακουη αφεσιν αμαρτιων ΣΥΝΕΙΡΒΑΣΘΗ μετα των Αγγλων και κατεπροδωσε τη * ΕΟΚΑ και τον αγωνιζομενον Λαον . Και ηλθεν εκ των υστερων να _ομολογηρη δτι . . . εσφαλεν κα ' ι να ζητηση ελεος ! ΣΥΝΕΙΡΒΑΣΘΗ εκλογικως με την αντιζυριχικην παραταξιν . Και ηλθεν εκ των υστερων να αποδεχθη την συνεργασιαν με το καθεστως της Ζυριχης . Και να αγκαλιαση τον ανθρωποι / που κατεπολεμησε λυασωδως , επειδη ανεδειχθη Προεδρος ! ΣΥΝΕΡΒΑΖΕΤΑΙ σημερον μδ την Κυδερνησιν , ενω _υποχθονι .-ως την υπονομευει και προβαινει εις συμφωνιας δια μελλοντικα εκλογικα σχηματα , « με σκοπον , βεβαιως , την αυξησιν της δυναμεως του και με την ενδομυχου σκεψιν δτι θα ειναι ευκολωτερον να « φαη » ενα μελλοντικον προεδρον απο τον σημερινον . ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ Ε 1 ΠΗ τα _εκψραστικον οργανον του ΑΚΕΛ επι των ανωτερω Ας απαντηση , οχι με υπεκφυγας . Ας απαντηση με τιμιοτητα , ανδρισμον , « ντοπροσυνην » , αν γνωριζη τους δρους , αν υπαρχουν οι εν λογω δροι εις το κομμουνιστικου λεξικον . Τα περι « λησμονιας » _^ « ενοτητας » « και διασπασης » ας τα αφιση στην « παντα » . Δεν περνουν πια . Ιδου λοιπον η ροδος , ιδου και το πηδημα , Μα αναμενομεν _* ΣΦΑΛΜΑ Κ ΑΤΑ τας ημερας αυτας συζητειται η πιθανοτης συγκλησεως Πενταμερους Διασκεψεως προς τελικην συζητησιν του Κυπριακου . Και αυτο την στιγμην κατα την οποιαν εκφραζονται ανησυχιαι δια το μελλον της πορειας των ενδοκυπριακων συνομιλιων , δεδομενου οτι υπαρχουν ουσιωδεις διαφωνιαι . Εγιναν ηδη αρκετα λαθη με το να μην οναληφδουν ωρισμεναι δεσμευσεις και υπο των δυο μερων προ της εναρξεως των συνομιλιων . Επρεπε να ειχεν επελθη συμφωνια επι ωρισμενων _δασικων αρχων ( π . χ . η αποδοχη της εννοιας του ενιαιου κρατους , ο μη αποκλεισμος της αυτβδιαδεσεως , η δημοκρατικη αρχη της πλειοψηφιας , κλπ . ) προ της εναρξεως των συνομιλιων . 'Η _συμφοΑΙα αυτη δα εδεσμευε και τας δυο πλευρας εις το να μην δυνανται να προσκοληδουν εις οιονδηποτε σημειον το οποιον να συγκρουεται με τας 6 ασικας « υτας προυποθεσεις . Η Ελληνοκυπριακη πλευρα προεβη εις την διατυηωαιν ωρισμενων αρχων ( αι προτασεις Μακαριου πρας τον 1 υυ © αντ ) χωρις να υπαρξη ουδε μ ια δεσμευσις η αποδοχη των αρχων αυτων εκ μερους της Τουρκικης πλευρας . Και ως . ειναι αυτονοητον , δεδομενου οτι η Τουρκικη πλευρα διαθετει ικανωτατην διαφωτιστικην προπαγανδαν δια την διεθνη Κοινην ' Βνωμη ν , εις περιπτωσιν αποτυχιας των συνομιλιων θα επερριφθβυν αι ευθυναι εις την Ελληνικην πλευραν και θα . εμφανισθουν οι Τουρκοι- ως το εξιλαστηριον θυμα της « αδιαλλαξιας » των Ελληνων . Νομιζομεν βτι εστω και την δωδεκατην δεν θα πρεπει να επαναληφθη' το _χειροτερον _ σφαλμα της συμμετοχης εις Πενταμερη Διασκεψιν την στιγμην «© υ δεν εχει επελθη συμφωνια επι των δασικων αρχων . Ως ειναι γνωστον η Τουρκικη πλευρα θα εξασκηση μεγαλυτεραν πιεσιν κατα την πενταμερη και μετα _δεδαιοτητος θα αποκομιση περισσοτερα κερδη με αποτελεσμα την _επιδολην λυσεως επι του Κυπριακου χειροτερας και εκεινης της Ζυριχης . Η Πενταμερης βα πρεπει να συγκληθη τοτε μονον οταν επελθη πληρης συμφωνια- επι ολων των δασικων θεματων μεταξυ των δυο πλευρων . Εαν οχι , τοτε η αποδοχη εκ μερους της Κυπριακης Κυδερνησεως να λαδη μερος εις Πενταμερη διασκεψιν θα απβτελεση θανασιμον σφαλμα δια τον Κυπριακον λαον . 2 α θεαματα — 'Ξκπομπαι — Σταυρολεξον — Κοινωνικα . 3 η Το ρεπορταζ της εβδομαδος : Σπηλια —¦ Αγροτικα θεματα . 4 η Σοσιαλισμος και Δ ημοκρατια . 5 η Απο εδδομαδα σ' εδδομαδα — Μητροπολιτης Κυπριανος — Κυριακος Ματσης . 6 η Στιγμιοτυπα . 7 η Η Βνω _« μη στην Αθηνα . 8 η Αρθρον του Δρος Ευδοκα — η Εκκλ ησια Σημερον . 9 η Σχολια . 10 η Επιστολαι — Ειδησεις . 11 η Οικονομικα θεματα . Ι 2 η Η σελιδα της Βυναικας — Παραξενες ειδησεις απ' δλο τον κοσμο . 13 η Η νεα γενια . 14 Π Μυθιστο ρημα , 15 η Αθλητισμος — Ιπποδ ρομιαι . ¦ ' _ΚΙΒΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 1968 ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ Ιον ΑΡ . ΦΥΛΛΟΥ 24 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 20 ΜΙΛΣ ΤΗΛ . 76276 — Τ . Κ . 2137 ΛΕΥΚΩΣΙΑ _ΓΑΙΛΙΝΑ Ανταποκρινεται _οτις αναγκες της κουζινας καθε μοντερνας νοικοκυρας . * Διαθετει μεγαλη λεκανη ( χωρητικοτητας 4 λιτρων ) απο ανοξειδωτο ατσαλι . * Ρυθμιζεται κα ' ι _οταματα αυτοματως . ¥ Δεν χρειαζεται καμμιαν συντηρησιν . -Κ Η ειδικη θηκη του καλωδιου οας προστατευει απο καθε ατυχημα . ¥ Διαθετει ενα ειδικον μηχανισμον , ο οποιος επιτυγχανει ενα συνδυασμο διπλης περιστροφικης κινησεως μεσα στη λεκανη . * Προσθετοντας καθε φορα το καταλληλο εξαρτημα : α ' . Κοβει κιμα . ρ ' . Χωριζει . ο' ελαχιστο χρονο ολες τις βιταμινες και τον πλουσιον χυμον απ' ολα σχεδον τα φρουτα και λαχανικα . ν' Κοβει πατατες , τριβει τυρι . δ ' . Αφαιρει τον χυμον απο λεμονια , πορτοκαλια , γκρειπ φρουτ κ . λ . π . ε ' . Υγροποιει , τεμαχιζει , αλεθει και αναμιγνυει δια την κατασκευην σουπας και βρεφικων τροφων . οτ ' . Προσθετει λαδι για την ευκολη κατασκευην μαγιονεζας . ΑΒΟΡΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΑιυΝΑ ΠΑ ΝΑ ΠΕΙΣ 9 ΗΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ . _0 Η & _Ι _5 * ΑΟΙΟνι _ρ ΟΝ _^ _τρ _? Κ _0 Ο _« £ 'ΝΤΑ 15 _ι . ΤΟ Κεντρικα Βραφεια : # ΛΕΥΚΟΣΙΑ : Οδος 'Ονασαγορου 8 Γ & 8 Β , Τηλ . 66121 . Παραρτηματα : ΛΑΡΝΑΚΑ : Οδος Ζηνωνος Κιτιεως 87 Τηλ . 2134 . •ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ : Οδος _Αποστ . Γαρναβα 29 Τηλ . 62134 . ΛΕΜΕΣΟΣ : Οδος * Αρ _* Μακαριου 118 Τηλ . 72134 . ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟ ΣΤΡΑΓΟΞΥΛΟ < 9 Τι γμ ι © τιι π € ι _~~· Του Β . Αιρετικου- _—~ Ο ΚΟΣΜΑΣ ητανε παλιοφιλος _, απ * τα μαθητικα θρανια . Φιλεψαμε λιγο μετα τον -πολεμο , στο Δημοτικο , δταν μια με ρα τον ειδα να φοραη _παπουτσια , ενω κατα κανονα , πριν μπουμε _στιιν αυλη του σχολειου τα βγαζαμε δλοι και τα κρυβαμε σε μια συσταδα θαμνων . Τον ειδαμε , _τταραξενιιτηκαμε , και δυο απο μας , ο Θα νασης καλη του ωρα — ειναι στη Νορβηγια — και γω , βαλαμε κατω τον Κοσμα , τον _ξετταττουτσωσαμε και κρεμμασαμε τα παπουτσια του σ' ενα τσιγκελι που _κρεμμοτανε απ ' το παραθυρο του _Διευθυντη . Τα ειδε ο Διευθυντης κοντεψε _,, μυριστηκε , σουρωσε τα μουτρα απ' τη χοωμα , εκανε _οττοτομα πισω και πεταχτηκε με μια βεργα , εξω ουρλιαζοντας : _—Κοσμααα . Ελα δω μωοεε . Δε με γελας . Η βρωμα ειναι δικη σου . Φοβηθηκε ο Κοσμας , εκανε σαλτο , πηδησε μια δομη κι' ' ς _.-γινε αφαντος . 'Ατγο τοτε δεν πατησε τπα στο σχολειο . Εμεινε στραβοξυλο . _Αγοαμματος . Και βεβαια , ο διαολος ταφΒ _^ ε ετσι ωστε θα εποεπε να μας _νοωσταη _τωοα ... _ευγνω μοσυνη . Βιατι σταθηκαμε μεις η αιτια , εγω κι' ο Θανασης , να μεινη αγραμματος ο Κοσμας και να γινη _σττουδαιος και _τοα νος . Μ _« ς βλεπει και κανει πως δ _^ ν μας ξερει .. Εχει μεγαλη θεση στην ... Κυβερνητικη υπηρεσια ! Προχθες ομας , _αναγκαστηκα να παω στον Κοσμ α . Δεν μ' α ρεοει να θυμιζω στους παλιο φιλους ενα καλο που τους εκανα και να ζηταω ανταλλαγμα , μα δεν μποοοΟσε να γινη δια φορετικα . _^ ΕΠΡΕΠΕ να παω , να τον δω , να του μιλησω , εκ μερους ολων των παλιων συμμα θητοον . Και για να γινω σαφης _, καναμε ' ενα εοανο για να βοηθησουμε τον παλιο μας .... Διευθυντη που κινδυνευε να πε 3 ανη απ' την πεινα και την αο _ρωοτια . Ως κι' ο Θανασης εστειλε λεφτα απ' τη Νορβηγια . 'Ακομα και τρεις Δασκαλοι κοψανε το τσιγαρο για μια βδομαδα κι' ενα καθηγητης — δλοι παλιοι συμμαθητες — δεν κολλησε τα _λαστινα του ποδη λατου του . και πηγαινε πεζος στο Βυμνασιο , για να _εισφεοουν στο ταμειο για τον παλιο πεινασμενο Δασκαλο . Βιατι λοιπον να μη _εισφεοη κι' ο _Κοσμαο απ' το περισσευμα του Στο κατω — κατω για να μεινη αγραμματος και να πετυχη ετσι τ η θεση , στην Κυβερνηση , γι' αυτο συνετεινε κι ' ο Δασκαλος . Λ * * * Α Εβαλα λοιπον και γω τα καλα μου , μια φορεσια ολοκαι νουργια που την 'ερραψο στον Καραμαλλακη δεν πανε πεντε χρονια , και με βαθια αναπνοη και λιγο τρακ ανεβηκα τις σκαλες τοΟ μεναρου δπου βασιλευε ο Κοσμας . Ανεβηκα σκαλες , ποσα ανασες , £ ανανεβηκα δσο δεν υπηρ γαν πια σκαλια , πεοπατησα σε κοκκινο βαρυ χαλι , δπως αυτα που βλεπουμε στο σινεμα , _εσποοξα μια πορτα και μπηκα . Μ' ενα αυστηοο _βλεακα ·της Ιδιαιτερας — - εΤχε και _ιδιαιτε ρα _^ 6 _^ Κοσμας — καρφωθηκα στη _Λεση μου . —Τι θι _^ κυοιε Μουπε η _ι $ _ι _αιτερα . Βιατι δεν ντυπησες ποωτα την πορτα Και κοιτα _ξοντας με πεοιφοονηση τα οου γα « ου — θα με πηοε για εκπαιδευτικο — προ < τθεσε : Δεν εΤναι ... σγολεΤο εδω για να _μιταινη οποιος κι' οποιος . —Με _συγχωρητε κυρια μου ... ειπα , μα σταματησα γιατι τδ ματι της θολωσε ! Ξεροβηξα , πηρα θαρρος και πηγα να διορθωσω τα πραγμα τα : — Ω , παρδον , δεσποινις μου .. Θελω τον Κοσμα . — -Τον Κοσμααα ρωτησε με αγανακτηση . — Ω , και παλιν παρδον . Χ _{ λια παρδον . Τον κυριο Κοσμα , μπορω να τον δω — Εχετε ραντεβου —Δυστυχως δχι . —Μα λοιπον δεν οποφερεστε . Προφερε η « Ιδιαιτερα » με μια γκριματσα στη μουρη σαν να της πατησα τον καλλο . Και συνεχισε τονιζοντας μια — μια τις λεξεις : Βια να δητε τον ΚΥΡΙΟ Κοσμαα , επρεπε να κλεισετε ραντεβου πριν δε κα μερες . Χαμογελασα με κατανοηση . Σιγουρα η « ιδιαιτερα » δεν ηξερε για τη φιλια μου με τον Κοσμα , σκεφτηκα . Σηκωσα , λοιπον , και γω το ενα φρυδι , και κουνωντας το κεφαλι , ειπα πειρακτικα : —Με τον Κοσμαα , ( το δευτερο αλφα το τονισα : ειμαι φι λος κοπελλα μου . Και το καλο που σοΟ θελω ειναι να με _αναγ _γειλης . Πεσ' στον Κοσμαα , δτι τον θελει ο χωριανος του ο Αιρετικος . —Ο γωριανος του προφερε η ιδιαιτερα σαν να τη κτυπησε κεραυνος . —Ναι μικρη μου , ο χωριανος του , κι' ανοιξε την πορτα πριν σε παρει ο .. Σηκωθηκε ανοιξε την πορτα , χωθηκε πισω απ' αυτην και την εκλεισε με προσοχη . Ξαναβγηκε η Ιδιαιτερα , με κοιταξε εκδικητικα και μου πε ταξε τον κεραυνο : —Ο ΚΥΡΙΟΣ Κοσμαας δεν ειναι στο γραφειο του . Πηγε συ συνεδριαση στο Υπουργειο _, ι Τοτε ηταν που με πηρε ο εξαποδω . —Ποια συνεδριαση μωρη , ουρλιαξα , ποια υπουργεια και πρασιν' αλογα . Μεσα εΤναι το ... στραβοξυλο ο Κοσμαας . Ανοιγει η -καρτα και πεταγεται σαν σιφουνας η ., βρωμοπο δινα και μου λες πως δεν ειναι _•αεσα Και λεγοντας αυτα , εδωσα κλωτσια στην πορτα , α νοιξε και μπηκα , ετοιμος να δωσω μια γροθια στον ΚΥΡΙΟ Κοσμαα , να τον βαλω κατω και να τοΟ βγαλω τα παπουτσια οπως τοτε στο σχολειο . Μα σαν τον ειδα μαρμαρωσα . Καθοταν πισω απο ενα τε ραστιο γραφειο , που _στεναζε απο εγγραφα . Σιγουρα κεινα τα χαρτια θ & ταν εκει χρονια και χρονια . Και κεινος με χοντρα γυαλια εγραφε . Υστερα διαπιστωσα πως εκανε δτι ιγραφε . —Ρε Κοσμα , ειπα επιφυλακτι . Ρε συ ... Σηκωσ ε το κεφαλι , με κοιτα _£ ε για ενα — δυο δευτερολεπτα κανοντας πως δεν με καταλαβαινει και ξαφνικα το _ττρο σωπο του αστραψε . Σηκωθηκε μεγαλοπρεπα , αφι σε την κοιλια του να πεση , α νοιξε τα παχουλα κοντα του χερακια και φωναξε : Ω εσεις αγαπητε μου κυριε ... Αιρετικε ι Καλως ηλθατε . _Καθηστε α γαπητε , καθηστε . — Οχι Κοσμα μου . Δε θα καθισω . Ευχαριστω . _'Ηρθα μο ναχα να δω τι κανης και ... —Ω ευχαριστω . Ποσο χαιρομαι που σε βλεπω . Με συγκι νει το ενδιαφερον σου . Φευγω σε μια ωοα απ' εδω . —Βιατι Κοσμα μου Σε δι « χνουνε —Μα λοιπον , εισαι παντα α στειος . Δεν αλλαξες . Εμενα να διωξουνε Κι' υστερα τι θα γι νουν χωρις ΕΜΕΝΑ Φευγω α ποστολη αγαπητε μου ! ... Σε αποστολη ! Θ' αντιπροσωπευσω την Κυβερνηση στο εξωτεοι κο . Μα να { . Με συγχωρεις . Τι αλλο θελεις απα μενα —Μια πληροφορια Κοσμα μου . Κατι απλο . —Σ _ακουω . Ηταν τετοια η αγανακτηση μου _ιτου ξεχασα τον σκοπο της επισκεψης κι' εβαλα στοχο να ρεζιλεψω αυτο το κουτσουρο . Τον κοιταξα λοιπον , ειρωνικα και αργα και σταθερα πηρα τον λογο : ... —Τα γυαλια Κοσμα μου γιατι τα φορας Αφου γραμματα δεν ξερεις μωρε . Εισαι στραβοξυλο , τι τα θες τα γυα λια Συννεφιασε ο Κοσμας , _ —Και κατι αλλο Κοσμα μου , προσθεσα γρηγορα , γιατι ακουσα την _ιτισω πορτα ν' α » νοιγη και κατι _ψιλιαστικα . — Ηθελα Κοσμα μου να σε ρωτησω αν βρωμανε τα ποδια σου ακομα , μα το καταλαβα πρν μπω . Η βρωμα φτανει δπως τοτε μακρυα ... Δεν προφτασα να πω τιποτε αλλο . Καποιοι μ' _εσττρωξαν κα _{ χωρις να το καταλαβω βρεθηκα στο δρομο . Εκατσα , λοιπον , σε μια π £ τρα εκει κα πηρα μια αποφαση . Τα λεφτα για τον Δασκαλο , αυτα που μαζεψα να τα φαω . Βια να εκδικηθω αυτον που μουμαθε τα γραμματα . Και πηρα και μια αλλη απο φαση . Οσα γραμματα μενουν ακομα στο μυαλο μου να τα _ξεγοσω Υσως αλλα £ η ετσι η τυ χη μου . Και σιγουρα θ' αλλαξ _«·... . Περασαν δυο μερες απο τοτε που ειδα τον Κοσμα . Ξεχασα τα γραμματα κα περιμενω . Αγραμματος ειμαι πια . Θα πε τυχω την καλη μια Κα καλη . Ω ΕΡΕΤΕΙΚΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛθΟΥΣΑΝ Τεταρτην και περι ωραν 3 . 15 μ . μ οι Λευκωσιαται εταραχθησαν λογω της αισθητης σεισμικης δονησεως . Μετ' ολιγον εκυκλοφορησεν η φημη δτι ενα δευτερολεπτον προ της δονησεως , _ηγετικον στελεχος του νεοεκκολαπτομενου κομματος , εδιδε ενωπιον φιλων του τον ορκον : « ιΑν υπεγραφη πρωτοκολλον _συνεργασικαι ΑΚΕΛ , ν' _ανοιξη η γη και ας μεταξυ Βιωρκατζη , Κληριδη να με καταπιη » . Κατα ποσον τον κατεπιεν η γη δεν εγνωοθη . Ισος η σεισμικη δονησις να ητο καθαρα προειδοποιησις προς διδοντα ψευδη ορκον ... ΚΑΤΑ μιαν δλλην εκδοχην , ο σεισμος _εγινεν δταν καποιος εζητησεν απο τον Μακαριον _επαναδιορισμος τοΟ κ , Βιωρκατζη εις την θεσιν του * υπουργου εσωτεοικων ! ... , ν ' - _> . $ ΕΒ ι Λ ' _ _^ * ν Ρ ' Β , ιΒ ι σκ ? _νοστιμα γλυκα και _ΚσπεσιαλΒ _^ ε για _εους _εκλεκτικους _ΑΜιΙΚΙΙΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ * ΚΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΣΝΑΚ - ΜΠΑΙ _Αε _^ _Φ- Σ _χχι σινου 31 _^ _ΠΑ . 63183 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ' _ _^ΓΓ^μ/Γπεο' _μβΛψΓ·Κ _«Μν·« _ΙΕΛΚ*ΙΡ^ _Μ/1~^Ι _& ΓΓ _//^ _ _^ _ν _// / _$ _ΓΓΡ _£ _* *~// ν */ Ν | _*τΛ11 _^^1Ι -ΒΕΛΑΜΕ - Ενας _ογδονταρης που απεφασισε να παντρευτη , βλεποντας ενα δημοσιογραφο να χαμογελα σαν ακουσε την αποφασι του , του ειπε : —Βιατι χαμογελας Το χιονι που βρισκεται στη στεγη ενος σπιτιου δεν αποκλειει την Οπαρξιν φωτιας μεσα στο σπιτι . Α & * * * Λοιπον πως πηγαινει η αυπνια σας ρωταει καποιος γιατρος ε _* _. ναν πελατη του . —Χειροτερα απο καθε αλλη φορα . Δεν εχω πια επιθυμια να κοιμηθω ουτε οταν ειναι η ωρα να παω στο γραφειο ιμου . * _θ _κωδαιν του κινδυνου ακουεται η _§ δ ποβ & ου απο την ξ £€ ι _@ αινθξΜενην κοινοτητα _των ΣτιηιΙι _& ν . _* , ΚΟΥΕΤΑΙ ΑΝΑΤΡΙΧΒΑΣΤΙΚΟΣ ο _κωδωντοΟ κιν-Α-δυνουαπο . τα Σπηλια . Η κοινοτης μαραινεται αδιχχκοπως . Ο ι κατοικοι κτυπημενοι απο μιαν χρονιαν 1 κακοδαιμονιαν και απογοητευμενοι απο την Κυβερνη - _τικων αστοργιαν αναγκαζονται να εγκαταλειψουν την γενετειραν Και να αναζητησουν καλυτεραν μοιραν εις τας πολεις και τα αλλα γειτονικα η απομακρυσμενα χωρια . Ο ρυθμος της καταστροφης εντεινεται με την παροδον του χρονου . Η αστυφιλια ελαβε τρομακτικας διατσασεις . 'Η ατμοσφαιρα κατεστη πνιγηρα . Ειναι σκοτεινον το μελλον δια τους δυστυχεις Σπηλιωτες . Εχουν εξανεμισθη και αι πλεον αμυδραι ελ πιδες δια τους 700 κατοι κους , που παραμενουν φρουροι των οικογενειακων εστιων . Των εστιων που προσπαθουν να δια τηρησουν αναμμενας με το υποδαυλισμα της αγα πης , της λατρειας για την γη που τους ανεθρεψε με πονον πολυν και καημον . ΚαΙ δμως , η κακοδαιμονια ειναι δυνατον να καταπολεμηθη . Το φως της ελπιδος ημπορει να αναψη και παλιν . ΕΒναι δυνατον να ξανανθιση το χαμογελο της ζωης . Οι κατοικοι ειναι ετοιμοι να αγωνισθου ν για την αναστασιν . θα θεληση αρα . γε η _Κυβερνησις να σηκωση την πλακα που πιεζει τα στηθη του κοσμου των Σπηλιων θα _αποφασιση επ ' ι τελους να επιδειξη στοργην θα θεληση να εκπληρωση τας υποχρεωσεις της προς την Ελληνικην Κοινοτητα που καταστρεφεται 'Η κοινοτη ΕΙΣ ΤΑ ΣΠΗΛΙΑ παραμενουν ακομη 115 οικογενειες . 700 κατοικοι . Εις διαστημα τριων _δεκαεηριδων εγκατελειψαν την κοινοτητα 125 οικογενειες . Εκ των οποιων αι πλεισται εγκατεσταθησαν εις τας πολεις και αλλαι εις διαφορα χωρια . ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ κατα το πλειστον εργαζονται εις τα μεταλλεια Αμιαντου και _Σκουριωτισσης . Και τουτο , διοτι η απασχολησις εις την περιοχην της Κοινοτητος ειναι προβληματικη . Η καλλιεργησιμος γη ειναι περιωρι σμενη . Και η ενασχολησις με την γεωργιαν ασυμφορος . Παλαιον αμαρτημα ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΒΑΛΗ εκτασις γονιμου γης , καποτε , εις την περιοχην Σπηλιων . Επ ' ι _Αγγλοκρατιας , δμως , εκριθη οκοπιμον , να φυτευθη δασος . Με αποτελεσμα , η γονιμος γη , να αχρηστευ θη ουσιαστικως . Ουτω , ςις το κεντρον της εκτασεως και μεταξυ Μονης , _Πιρκατη , _Κλειτης , _Κουρδαλης και Δασιων , δπου εζετεινετο το _ευφορωτερον τμημα , ανεπτυχθη το δασος . Το ιδιον συνεβη και εις το Κεντρον της περιοχης μεταξυ _Αμυλου , _Γερουτιου , Καρυστου , που αλλοτε εκαλλιεργειτο . Εκτοτε , αι συνεπειαι του σφαλματος απεδειχθησαν _φοβεραι δια τον πληθυσμον . Και δυστυ χως η Κυπριακη _Κυβερνησις , παρ δλην την οκταετη _θητειαν της , ουδεν ε ' πραξεν προς αλλαγη ν της κακης κληρονομιας που την βαρυνει και που συμπιεζει καθε _ικμαδα ζωης . Τβ καθηκον τηζ _Κυβερνησεως Η ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΣ ε ' χει καθηκον και υποχρεωσιν ιεραν να παρασχη αμεσον και θετικην 6 οηθειαν προς τους κατοικους των Σπηλιων . Οφειλει να ανατρεψη την κακοδαιμονιαν που εδημιουργησεν η προκατοχος της καταστο σις . Να επιδειξη οτοργην κα ' ι ενδιαφερον και κατανοησιν . Νο δραση με ταχυτητα δια να αποτρεψη την τελικην πτωσιν της κοινοτητος . Να ενεργηση με συνε πειαν και με προοπτικην . Και να δημιουργηση συνθηκας επι των οποιων να θεμελιωθη η αναπτυξις του τοπου . Να δημιουργηση _ατμοσοαιραν που να επιτρεπη την γεννησιν νεων κα ' ι ωραιων προσδοκιων . Ειναι δια την Κυδερνησιν θεμα ανθρωπιας , η ανταποκρισις προς την αγωνιωδη επικλη σιν των κατοικων . Εισηγουμεθα ΝΟΜΙΖΟΜΕΝ δτι οι κατοικοι θα _εξελαμβανον ως ευλογιαν την εναρζιν σειρας Κυβερνητικων μετρων που να αποσκοπουν εις την αναπτυξιν της κοινοτητος . ι _θ Δυναται δε η _Κυδερνησις να παραχωρηση προς τους κατοικους γην την οποιαν οδτοι να κληθουν να αξιοποιησουν . © Οφειλει η Κυβερνησις να προσφερη την αναγκαιαν δια την εξελιξιν οικονομικην αρωγην . © Πρεπει η Κυβε ρνησις να παραχωρηση εκσκαφεις , τρακτερς , υδραντλιας . Να καταρτηοη ενα προνραμματοισμον δια την αναπτυ ξιν της περιοχης . @ Ημπορει η _Κυβερνησις να αξιοποιηση μερικας . περιοχας με την _ψυτευσιν δενδρων ( καρυδιων , μηλιων , χρυσομηλιων κλπ . ) . @ Δυναται η _Κυδερνησις να κηρυξη την περιοχην εις τουριστι κην . Να μαθη η _Κυδερνησις την _ιστοριαν του τοπου . Και να την _προβαλη τοσον δια τον εσωτερικον τουρισμον δσον κα ' ι δια τον εκ του εξωτερικου . Οι Σπηλιωτες ειναι ετοιμοι να αγωνισθουν , θα τους δωση το δικαιωμα η _Κυβε ρνησις Αναμενομεν . Η καταδιωξις των Αγροτων ΒΡΑΦΕΙ Ο κ . Σ . Α . Φλουρεντζος ΑΒΡΟΤΙΚΑ Θ £ ΜΑΒΑ Ειναι , φαινεται , της μοιρας των αγροτων ν α ευρισκονται υπο διωξιν Οπο της Κυπριακης Κυβερνησεως . Πολλες φορρες _εθιξαμεν χο ζητημα και πολλες φο ρες _ατταιτησαμεν _σεδασμον του αγροτου . Ειναι επιτακτικη η αναγκη να κατανοησουν δλοι μιαν πραγματικοτητα · . ΟΙ αγροτες εξασκουν ενα επαγγελμα δυσκολον . μη _ιτροσοδοφορον και το _κυριωτερον , επαγγελμα κυριολεκτικως απανθρωπον , διοτι ειναι αναγκασμενοι να παλευουν _ττρος δλα τα στοχεια της φυσεως . και . ειναι « πειρες οι περιπτωσεις που βγαινουν νικημενοι απο αυτον τον ανισσν αγωνα , πραγμα που εξυπακουει Τφαγματικην χρεωκοπιαν και ακομη χειροτερα _λιμοκτσνιαν των αγροτων . Πολλοι θα > σκεφθουν πως αφου ειναι _ασυμψω-( Κ > ν το επαγγελμα το αγροτικον . τοτε γιατι δεν το παρατουν σ [ λειτουργοι του Μια μονον απαντησις μπορει να δοθη σ' αυτο το ερωτημα · Κα ' ι αυτη ειναι πως ο ' ι αγροτες δεν εγκαταλειπουν την γην των καθαρως δια συναισθηματικους λογους ·Δεν ειναι δυνατον δι ' ε ' να αγροτην να αφηση την γην του στο ελεος του _θεου και να παρη τους δρομους προς εξ ) ευεσιν # λλης εργασιας . Δεν μπορει να αφηση την γην που ψ εκληρονομησεν απο τ ον π « τερα η τον παππουν του ακομη _δεττερισσοτερον να πωληση _οωτην την γην . Το θεωρει _ττροδοσιαν . Ε * αυτο το σημειον μπορει να αναζητη & η η 6 ασις της αγροτικης τραγωδιας . Ισως _μερικη επιτηδειοι να _αντεληφθησαν την •πραγματικοτητα αυτην κα [ να _ερρυθμισαν προς αυτην , την κ _« - τευθυνσιν την « ορειοιν των . Δηλαδη _, τον ολοσχερη αφανισμον του αγροτου και με προοπτικην την αγοραν της αγροτικης κτημοσυνης υπο εγκαθετων η Φ · λων των .. Αυτο ισως να εκληφ & η ¦ ως φαντασιοπληξια . Και δμως τ α γεγονοτα _ειν _« ι τοσον ευγλωττα που -περιττευει καθε ' επιχειρημα . Ομιλουν αι τοσον ευρεως διαδεδομεναι αγοραι αγροτικων κτηματων υπο των αστων . Υστιγα δι * δλους τους αγρι _^ ας . _παρχουν παμπολλα ζητηματα καταδεικνυοντα την υφισταμενην καταδιωξιν των αγροτων υπο της Κυπριακης Κυδερησεως οι οποιοι ομολογουμενως _αττο αποψεως παροχης υποσχεσεων ειναι αφθαστοι ·Η διαφορα εγκειται στο γεγονος δτι στις περισσοτερες περιπτωσεις « ι υποσχεσεις δεν εφαρμοζονται και στην πραξιν . Θα αναφερθωμεν εις μιαν αλλην περιπτωσιν δπου κυριολεκτικως εμφαινεται η τασι ς της Κυβερνησεως να καταδιωκη τους αγροτας δια της _ μεθοδου της συχνης ανακοπης των αγροτων υ « το των αστυνομικων και με το συνεχες « λαπορταρισμα » τουτων που ε ' χει καταντησει μα-ΞεκινοΟν το πρωι οι ανθρωποι και οδευουν προς τους α- γρους των . Και . _ζαφνιωα παρουσιαζεται η αστυνομια κοη _. τους καταγγελλει διοτ ι εσυρα _^ « κασιαν » πισω _αττο τα τρακτερς των . Αυτην την εδδομαδα εις αγροτικην κωμοτιολιν και _εις παρακειμεν 0 ν χωριον κατηγγελθησαν υπο των τοπικων αστυνομικων δεκαεπτα αγροται με την κοαηγοριαν αυτην . _Αξιζει να αναφερθη δε πως εις την κωμοπολιν υπαρχουν περι τα εβδομηνταπεντε τρακτερς , που σημαινε ι _^ πως κατηγγελθη το εν πεμπτον των αγροτων . Στο παρελθον επισης συ ν ε & ησαν πολλα τετοιο κρουσματα . Εις τας συνεχεις διαμαρτυριας των αγροτων εδιδετο υπο τωυ υπευθυνω ν η απαντησις πως εδοθησαν _^ οδηγια ·πος τα οργανα της ταξεως δια την πουσι ν καθε διωξεως των αγροτων . Τωρα τ _ μεσολαβησεν και ξαφνικα παλιν εμφανιζεται ο μπαμπουλας των _παραδοκοοντων αστυνομικων αυτα ειναι μια αλλη υποθεσις και εχει καθηκον η Κυπριακη Κυβερνηοις δια των αρμοδιων οργανων της να δωση μιαν εξηνησιν . Ειναι καθηκον τ ω ν αυτοδιοριζομενων βουλευτων , που υποτιθεται πως αντιπροσωπευουν και τους αγροτας εις την Γουλην των Αντιπροσωπων , να θεσουν ρωμαλεα ενωπιον αυτης της Γουλης αυτο το & εμα και να απαιτησουν την νομοθετικην ρυθμισιν αυτοΟ του θεματος . Δεν εινοα' καλον να αναπαυονται με την _εντυττωσι ν πως θα ανανεωσουν την θητειαν των δι' ενα ακοαη ε ' τος διοτι παραλληλα με την εισπραξιν τοΟ μισθου των ε ' χουν κ _« 1 κ _αποιοι υποχρεωσιν . Να ενδιαφερθοΟν και δι * αυτους που εσυρθησαν εις τας καλπας δια την _ψηφισα των . _Υτιαρνουν παρα πολλα _ττροβληματα που απασχολουν τον αγροτικον κοσμο ν , πλεον φλεγοντα · και χρειζοντα της αρωγης # των βουλευτων _Λερισσοτερον ομως εχουν υ « οχρεωσιν οδτοι ν α εν - διαφερθοΟν δια την νομοθετικην κατοχυρωσιν τοΟ αγροτικου επαγγελματος , δια την _ιοτροφαρμακευτιικιιν περιθαλψιν των α-| 1 * γροτων , δια την δημιουργιαν ταμειου ασφαλισεως αγροτικων προιοντων , δια την διανομην ε [ ς τους ακτημονας αγροτας της εκκλησιαστικης _κΤημοσυνης , δια τον αναδασμον _τη-ς γης κα ' ι τοσα αλλα . Η ιστορια η οποια παντοτε ειναι αδεκαστος θα κρινη καποιον ημεραν _αυλους που _^ εταχθησαν σωματοφυλακες του Λαου , Ιδιαιτερως δε των αγροτων και δμως παρεμειναν απαθεις προ του _δραματσι της συνεχους καταδιωξεως των . Ποτε αρα γε θα εκλειψη η δυστυχια και η καταδ'ωξις των αγροτων δια να παυση να ερχεται , στα χειλη των αγροτων _« υτη η στροφη οΟ _ιιμνου των « Τα χερια μας τα ροξιασμε _« να κανουν τα χωματα ψωμι , το τρων ε οι αλλοι με την γλυκαν , και _μεις πι ' κραλμυρη ν χολην » . ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ Ζητουνται προσφοροι δια την οιμεσον προμη & ειαν βιδων με ππουλια ( πολονια ) δια το Τμημα Κρατικων Αποθηκων . Αι προσφοραι δεον να φθασουν εις το Τμημα Κρατικων Αποθηκων ουχι βραδυτερον της 9 ης _ιι- ' _^ · της Δευτερας της 2 ας Δεκεμβριου 1968 . Περαιτερω λεπτομερειαι δυνανται να παρασχεθουν εις τους ενδιαφερομενους , _κατοπι _« ν αιτησε ως των προς τον Διευβυντην _, Τμημα Κρατικων Αποθηκων , εις Λευκωσιαν . ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ _Τελουμεν σημερον Κυριακην _εις τον ιερον ναον Αγ . Δημητριανου Ομορφιτας 40 θημερον μνημοσυνον υπερ αναπαυσεως της ψυχης του προσφιλους ημων συζυγου , πατρος και παππου , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ και προσκαλουμεν παντας τους τιμωντας την μνημην του δπως προσελθουν και δεηθουν μεθ' ημων # Η ΣΥΖΥΒΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΟΙ ΕΒΒΟΝΟΙ . ·ΙΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣ ΠΑΛ / ΥΟΥΡΙ _9 ΤΙΣΣΑΝ ι | ι του αποβιωσαντος μ . Αντωνιου _ξ < Β ·Αντωνιαδη εκ Κυθρεας _^ ι Την 15 ην Δεκεμβριου , 1968 ημεροον Κυριακην ι και ωραν 10 π . μ . εις το « ΚαΦενειον Τσαγκαρη » , _^ ι το κειμενρν εναντι της περιουσιας . Ητις αποτε- _ . 5 _λειται απο : , _ , ¦ ¦ α ) Διωροφον πετροκτιστον Τετρακατοικιαν ε- ν 5 πι της γωνιας το _* ν οδων ι Αγι _, ου Ανδρεου και _ζ ! ' _Βρηνοριου Αυξεντου , υπ' αριθμον τεμαχιου 621 ν ι του σνεδιου ΧΧΙ ) 47 . Ι . Ιν και αρ . _ενραΦης Γ 702 ) 5 . 5 10 . 1 . 1955 . , , , . . , _„ 5 ¦ ι β ) Ευρυχωρον εγκεκριμενον οικοπεοον ( με πα- _> ι » λαιαν ισογειον κατοικιαν ) συνεχομενον με την ? < ως ανω Τετρακατοικιαν και ενον προσωπον > 75 Κ , 5 ποδια εις την οδον ΒρΠΥΟΡιου Αυξεντιου υπ α- _? ¦ ¦ ριθμον τεμαχιου 622 του σχεδιου XXI ) 48 . 1 . 1 ν £ ι και αρ . εγγραφης 6703 ) 10 . 1 . 955 . ¦ > « ι Λεπτομερειας και αλλας πληροφοριας δυναν ξ ! ¦ ται οι ενδιαφερομενοι να ζητησουν ειτε πορα του ? < ΔιαχειριστοΟ της Περιουσιας κ . Παυλου Παυλι- _^ 3 δη εις Κυθρεαν , _εΥτε παρα του : _^ ι ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ _ | ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ < ξ « ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΣ » 5 ξ ( Ρ . 8 . V ·Α ) ι ι Βραφεια Κυπρου : 1 _^ _^ _[ _β _^^^ _5 ξ ι _Λεωφ . Ομηρου αρ . 5 , « Γ » _^^ ι _^ Η ° υ 8 Ε _^ ι Τ . Κ 1771- Λευκωσια , _ιΜΗρ _^ ι 1 _^ Ν _' _^ < Ι Τηλ . ο 63589 η _73213 η _^^ _ι 38 ? = _2 _^ _ΕΛΛΗΜΕΚΛι _ΕΕΛΜΣΕ / Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ Ενδιξιν της σταθερας αναζωογονησεως της οικονομικης δραστηριοτητος της χωρας αποτελει η ζωηρα αγοραστικη κινησις εις τα καταστηματα λιανικης πωλησεως . Ουτω , ως προκυπτει εκ του κατωτερω πινακος , ο ρυθμος αυξησεως των λιανικων πωλησεων , καθ * εκαστον μηνα του 1968 , ειναι σαφως εντονωτερος εναντι του Ιδιου μηνος του 1967 . Δεικτης αξιας λιανικων πωλησεων Περιοδος ΑΟξησις % εναντι του Ιδιου μηνος προηγουμενου ετους 1968 ) 1967 1967 ) 1966 Ιανουαριος _, 8 , 4 6 , 5 _Φεβροιιαριος 13 , 1 7 , 3 Μαρτιος 5 , 0 0 , 6 Απριλιος 8 , 8 7 , 8 Μαιος 14 , 7 2 , 9 •Ιουνιος 3 , 6 1 , 9 •Ιουλιος 7 , 6 4 , 2 7 μηνον Ιανουαριου — Ιουλιου ( μεσον επιπεδον ) 8 , 7 4 , 5 Η ΕΞΕΑ Ι ΞΙ Σ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Παρα τας σημειουμενος εις διεθνη κλιμακα υψωτικας τασεις , εις την Ελλαδα ο τιμαριθμος εξακολουθει να κινηται σταθερως κατω του προεπαναστατικου επιπεδου του . Ουτω , κατα το _βμηνον Ιανουαριου — Αυγουστου 1968 , το μεσον επιπεδον του γενικου _δεικτου τιμων καταναλωτου ( τιμαριθμου ) ενεφανισε μειωσιν κατα 0 , 4 % εναντι του Ιδιου περυσινου _δμηνου , ενω , αντιθετως , κατα τας αυτας περιοδους των ετων 1967 και 1966 ,. ειχε σημειωθη αυξησις κατα 2 , 9 % και 5 , 1 % αντιστοιχως . - Μεγαλυτεραν , εξ αλλου , μειωσιν (—1 , 4 % ) εμφανιζει το μεσον επιπεδον του δεικτου τιμων χονδρικης , κατα το _δμηνον Ιανουαριου — Αυγουστου 1968 , εναντι σημειωθεισων αυξησεων 2 , 0 % και 3 . 0 % κατα το αυτο 7 μηνον των ετων 1967 και 1966 αντιστοιχως . ΑΙ πασης- φυσεως καταθεσεις εις τας Τραπεζας και τους λοιπους Ορ γανισμους εοημειωσαν , κατα τον μηνα Αυγουστον ε . ε ., νεαν σημαντικην αυξησιν , εναντι τοΟ προηγουμεου μηνος Ιουλιου , ανελθουσαν εις 1 , 412 εκατ . δρχ . ΕΙδικωτερον , αι ΙδιωτικαΙ καταθεσεις ηυξηθησαν κατα 1 . 084 εκατ . δρχ ., αι καταθεσεις Δημοσιων Επιχειρησεων και Οργανισμων κατα 236 εκ . δρχ . και αι καταθεσεις εις συναλλαγμα κατα 93 εκατ . δρχ . Σημειουται δτι , 6 ασει των στοιχειων της Τραπεζης της Ελλαδος , « Ι _ιδιωτικαι μονον καταθεσεις ηυξηθησαν εντος του δμηνου Ιανουα ρ ιου — Αυγουστου 1968 κατα 9 . , 612 εκ . δρχ ., εναντι 3 . 400 και 4 . 298 εκ . δρχ . της Ιδιας περιο-| δου των ετων 1967 και 1966 αντιστοιχως . ΕΞΑΒΩΒΑ ! Η αξια των πραγματοποιηθεισων εξαγωγων , κατα την εξαγωγικη ν _περιοδον Ιουλιου 1967 — Ιου _νιου 1968 , ανηλθεν εις 481 , 6 εκ . δολλ ., _ενοτντι εξαγωγων αξιας 429 , 3 εκατ . δολλ . της προηγουμενης αντιστοιχου 12 μηνου περιοδου 1966 ) 1967 , ητοι ενεφανισεν αΟξη σιν κατα 52 , 3 εκατ . δολλ . η κατα 12 . 2 % . οικισμος Ως προκυπτει εκ των επισημων στοιχειων του . Υπουργειου Συντονισμου , το συνολον των κατα το τρεχον ετος διατιθεμενων πιστωσεων , μεσω των Προγραμματων Επεν δυσεων του Δημοσιου Τομεως ( κρα τικων και παραλληλων ) δια τον οικισμον , ανερχεται εις το καταπληκτικον υψος των 5 , 738 εκατ . δρχ . Τα ποσον τουτο ειναι υπερδιπλασιον των συναφων πληρωμων του 1967 ( 2 . 650 εκατ . δρχ . ) και οπερτριπλασιον των πληρωμων του 1966 ( 1 . 634 εκατ . δρχ . ) , προσαυξανεται δε με αδρανουντα απο των ετων 1965 και 1966 κεφαλαια εξ 184 εκατ . δρχ ., διατεθεντα ε ' ις την Κτη ματικην Τραπεζαν εκ του Προυπολογισμου Δημοσιων Επενδυσεων ΒΕΩΡΒΙΚΗ ΠΑΡΑΒΩΒΗ Η εν τω _πλαισιω του γενικωτε ρου προγραμματος ταχειας _αναπτο _1 ξεως του γεωργικου τομεως της χωρας εγκριθεισα παρα του Υπουρ _γειου Συντονισμου εισαγωγη ξενων κεφαλαιων υπο τοΟ κ . _ΤΙιοηιεβ Α . Ρ _& ΡΡ 35 , προς ιδρυσιν σειρας γεωρ γικων βιομηχανικων μοναδων , αποτελει εν αξιολογον βημα αξιοποιησεως των γεωργικων προιοντων και αυξησιν της αποδοτικοτητος των συναφων καλλιεργειων . Το εν λογω προγραμμα , δια την ολοκληρωσιν του οποιου θα απαιτηθουν συνολικως 27 εκατ . δολλ , περιλαμβανει και την ιδρυσιν : α ) Εργοστασιων κονσερβοποιησεως οπωροκηπευτικων εις Κωπαιδα , περι οχην Δραμας , _θρακην και Κρητην . 6 ) Εργοστασιων χυμων φρουτων εις Κρητην ( περιοχην Χανιων ) και Λακωνιαν . Σημειουται δτι , το 80 % της παραγωγης των βιομηχανικων τουτων μοναδων , θα εξαγεται εις την αλλοδαπην , εξασφαλιζομενης ου τω σταθερας εισροης εις την χωραν 15—20 εκατ . δολλ . ετησιως και δτι θα απασχοληθη εις αυτας ελληνικον προσωπικον εξ 650 υπαλληλων και 4000 εργατων . Τελος , υπο τοΟ αυτου _επιχειρηματιου , θα επενδυθουν ετερα 9 εκ . δολλ . εν συνολω , δια την ιδρυσιν εις τας γαλακτοπαραγωγικος περιο χας της χωρας , σειρας βιομηχανικων μοναδων παραγωγης γαλακτος εβαπορε , συμπεπυκνωμενου σακχαρουχου και λοιπων προιοντων γα λακτος . ΣΥΝΑΑΑΑΒΑΙ Η συνεχιζομενη αυξησις της συνολικης αξιας των χρηματιστηριακων συναλλαγων ( επι μετοχων και ομολογιων ) αποτελει σαφη ενδειξιν δτι , τα ληφθεντα παρα της Εθνικης Κυβερνησεως μετρα δια την αναπτυξιν της κεφαλαιαγορας εν Ελ λαδι , αποφερουν τα αναμενομενα ευνοικα αποτελεσματα . Ουτω , κατα το 9 μη νον Ιανουαριου — Σεπτεμβ ριου 1968 , η συνολικη αξια των συναλλαγων ανηλθεν εις 1 . 394 εκ . δρχ .. _* ιτοι υπερεδιπλασιασθη εναντι του αντιστοιχου 9 μηνου του 1967 , δτε δεν ειχεν υπερβη τα 694 εκατ . δρχ . Εξ αλλου , κατα τον Σεπτεμ β ριον ε . ε ., ο μεσος γενικος δεικτης τιμων μετοχων , ανελθων εις το ανωτατον μεταπολεμικον του επιπεδον , εμφα νιζει αυξησιν κατα 47 % και 71 , 4 % εναντι του Αυγουστου των ετων 1967 και 1966 αντιστοιχως , συμφωνως δε προς τα στοιχεια της οικονομικης εφημεριδος του Λονδινου « Φαινανσιαλ Ταιμς » , η αυξησις αυ τη ειναι η υψηλοτερα σημειωθεισα διεθνως . ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Συμφωνως , προς τ ο μηνιαισν Στατιοτικον Δελτιον της Κυπρου , το συνολον των _συναλλαγματυκων _αποθεματωιν της Κυπρου κατα την 30 ην Σεπτεμβριου 1968 ανηρχετο _ειις £ 70 . 245 · 000 , το συνολον των καταθεσεων παρα ταις τραπεζαις εις £ 95 . 318 . 000 και το Οφος των χορη - γησεω ν εις £ 76 . 226-000 . Το εν κυκλοφορια - νομισμα ? _ι τ ο £ 15 . 432 . 000 . Το εις ξενον συναλλαγμα καλυμμα των παρα τη Κεντρικη Τραπεζη καταθεσεων κα Ιτου εν _κυκλοφορι _·» νομισματος ητο 106 , 7 % » ΕΙΣΑΒ _9 ΒΕΙ _0 Ε •Συνεχιζοντες την επιοικ ' εψιν των εις διαφορα φρουτοπαραγωγικα κεντρα της Νησου , οι _παρεπιδημουντες Βερμανοι φρου τοεισαγωνεις μετεβησαν εις Λεμεσον , δπου επεσκεφθησαν φυτειας και συσκευαστηρια _εσπεριδοειδων . _ΑΙΙΟΚΑΕΙΣΤΙΚΘΤΗΤεΣ:Οικβνορικοβ:.:Τι{ηΙριριι|νΙιικριρ^·-,Ι^ι·Μιηηκ —¦—¦ — ' ΟικονομιαΕμποριονΓιομηχανια ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ... £||οΜ _ΟΙκονομια οτον Χρονο _^ Οικονομια στο Βκαζι Οικονομια στο Χρημα ΜΕ ΜΑΒΕΙΡΙΣΣΑ ΠΠ 3 Γ 1 ΒΙΑ ΒΡΗΒΟΡΟ . ΒΡΗΒΟΡΟ ΜΑΒΕΙΡΕΜΑ >* _υθΚ ΚΑΜθνι 510 Ν 1 X 0 _ΙΒΙΚΙ _» _^ _^ ιτο Κεντρικα Βραφεια : _ΛΕΥΚΟΣΙΑ : . Οδος 'Οναοαγδρου 8 Γ & 8 Β . Τηλ . 66121 . ! Παραρτηματα : ΛΑΡΝΑΚΑ : 'Οδδς Ζηνωνος Κιτιεως 87 ι Τηλ . 2134 . Β _ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ : 'Οδος 'Αποστ . Γαρναβα 29 Ι Τηλ . 62134 . Β ΛΕΜΕΣΟΣ : Οδοι * Αρχ . Μακαριου 118 _^ ηλ . 72134 . « ΡΟΛΟΤ ΚΟΜΠΟΛΟΤ » - ΕΠΙΘΕ 0 ΡΗΣΙ £ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ -ΤΑΚΗΣ ΤΣΕΛΕΠΑΣ - ΤΑΣΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ εις το χαριτ ω μ ε ν ο ν σατιρικον σκετσακι « Ο Τουρισμος » της επιθεωρησεως του Βιωργου Ρωσσου « Ρολοι Κομπολοι » . Σημερον Κυριακη ωρα 5 . 30 και 8 . 30 μ .. μ . Αυριον Δευτερα εις τας 8 . 30 ' μ . μ . μονον εις το θεατρον « ΑΤΤΙΚ » ( Κατωθεν Αντωνακης Μπαρ ) , Τηλ . 76738 . Εξασφαλισατε τα εισιτηρια σας εγκαιρως . | , 9 _^^ η παρουσια αλατων Ι Ε » 0 Ο « Π ΙΟ _ΟΟζ Ι Καταστρεφει τον _σουβα Ι _<* Γ Αλλοιωνει κα ' ι φθειρει την Ι 9 , , _^^ Ε Δημιουργει μεγαλες κηλιδες ¦ ΟΒΙΟ Τ _»« _Βιν 1 εττι των εσωτε Ρ ικων και εξΜ Ι ¦ ¦ τερικων τοιχων Ι ΒΙΟΟΟυΟΓΟ Ι Μειωνει την καλην εμφανισιν 1 _ _^^ Ι ολοκληρου της οικοδομης και _Ιαλατωνι^εδΕ^1διοκτητημε Ι _β-ΓΤ-Λ _>« - _» Β _αλΜ Ι ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ _ια^αυουρλαΙσυντηρησεων ΚΕΡΑΜΕΙΟΥΛΕΜΕΣΟΥ _εΤναιαπηΛλανμενααλατςον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙΣΕΟΛΗΝΤΗΝΚΥΠΡΟ ΑΘΗΝΑ Ι ΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ ΒΡΑΦΕΙ Ο κ . ΑΘΩΕ Α . ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΗΣ Η εβδομας προληψεως ατυχηματων εληξε την παρελθουσαν Πεμπτην . Η ανωτερω εκδηλωσις αποτελει ενσαρκωσιν προσπαθειας τοΟ περιορισμου των οδικων ατυχηματων , των οποιων ο απολογισμος ειναι θλιβερος . 300 . 000 ατομα περιπου ετραυματισθησαν κατα το 1967 απο διαφορα ατυχηματα . 150 . 000 ' . ' εμειναν αναπηροι και 3 . 000 ελληνικαι οικογενειαι _απερψανισθησαν . Σε δυο δισεκατομμυρια δρχ . ανερχεται η ζημια επι της Εθνικης Οικονομιας . Κατα την εβδομαδα αυτην ανηρτηθησαν εις πλειστα σημεια των Αθηνων μακετται — _χαρακτηριστικοι , εντυπωσιαζουσαι τους οδηγους και πεζους με το τι μπορει να παθη ο απροσεκτος . Ενα αυτοκινητο , τρακαρισμενο , ειναι εκτεθειμενον εις την πλατειαν Κλαυθμωνος δια να βλεπουν οι οδηγοι τι •μπορει να τους _συμβη απο στιγμη σε στιγμη , Το αυτοκινητο — ο θεος να το κανη αυτοκινητο — ειναι _χοσο κατεστραμμενο ωστε δυσκολευεται κανεις να ανακαλυψη δχι τι μαρκας ειναι , αλλα απλως δτι ειναι α _« ατοκινητο . Η αστυνομια πολεων συμπληρωνει τον τεχνικο της εξοπλισμο με αυτοματες τηλεφωνικες συσκευες , αι οποιαι ηρχισαν να τοποθετουνται ε ' ις κεντρικα σημεια της Αθηνας . Οι αυτοματες τηλεφωνικες συσκευες θα συνδεωνται με το κεντρο της Αμεσου Δρασεως και ο καθε πολιτης θα δυναται να επικοινωνη τοποθετωντας ενα κερμα εις το μηχανημα , εφ δσον χρειασθη την βοηθειαν της Αστυνομιας . Εις το πρωτο σταδιον , του οποιου ηρχισεν ηδη η εφαρμογη , προβλεπεται η τοποθετησις 40 περιπου αυτοματων τηλεφωνων με προοπτικη να « γεμιση » η Αθηνα , _ακοιη και τα πλεον απομεμακρυσμενα προαστεια . Ο Δημος Αθηναιων εγκαινιαζει αυτην την εβδομαδα , δια μιαν περιοχην των Αθηνων — συγκεκριμενως το Κολωνακι — νεαν μεθοδον περισυλλογης των απορριμματων . θα διανεμονται εις τα « νοικοκυρια » της περιοχης σακκουλες απο πλαστικην υλην , καταργουμενων ουτω των γνωστων « ντενεκεδων » δια τα « _σπουπιδια » . Το συστημα αυτο θα επεκταθη και εις τας υπολοιπους περιοχας των Αθηνων , και συμβαλλει το μεγιστα εις την καθαριοτητα της πολεως μας . 435 φορας την ημεραν καλουν οι . Αθηναιοι , κ . ατα μεσον ορον το « γνωστον » 100 . Το 100 . εΤναι ο αριθμος τηλεφωνου της αμεσου δρασεως και τα προαναφερθεντα στοιχεια δια τον παρελθοντα _Οκτωβριον . Συγκεκριμενως , τα πληρωματα των περιπολικων αυτοκινητων ησχοληθησαν με 404 περιπτωσεις τραυματισμων ατομων απο αυτοκινητα και 746 συγκρουσεις , με υλικας μονον ζημιας . τ Οι ισυνομικοι του 100 εδωσαν βοηθειαν σε 989 ατομα και : — « εμαζεμαν » απο τους δρομους Π 2 . μεθυσμενους . — β ρηκαν 61 κλεμμενα αυτοκινητα . — _εβοηθησαν σε 95 περιπτωσεις πυρκαιων . — υπεβαλαν 11 7 μυνησεις δια διαταραξι της κοινης ησυχιας . — επεληφθησαν εις 9 . 000 επεισοδια η διαφορα συμβαντα _. Προχθες , Παρασκευη , ηρχισεν εις την Εθνικην Λυρικην Σκηνην η παραστασις του εργου του Γερντι : « ΝΑΜΠΟΥΚΟ » . Η εν λογω παραστασις ειναι και η πρεμιερα της εφετεινης σαιζον δια την Λυρικην Σκηνην Γαρυτονος δια το εργον εινα ο Ιταλος Αλντο Προττι της Σκαλας του Μιλανου . Σκηνοθεσια : Σ . Γαφειαδης . Μουσικη Δ ) σις Τ . _Καραλιβανου , Διευθυνσις Χορωδιας : Μ . Γουρτσης . Οι εφημεριδες , την παρελθουσαν εβδομαδα εις Αθηνας , _ηοχολουντο με την « Μις Κυπρος 1968 » ιδιαιτερως μια εφημερις εδημοσιευσε και φωτογραφια της διδος Ντιανας Δημητροπουλου . Εις την φωτογραφιαν _εψενετο η δις Δημητροπουλου καθημενη , _ουτως ωστε το « σουπερμινι » της εφθανε εως — περιπου — την μεσην της . . Οσον αφορα τα ποδια της ως ανω δεσποινιδος ειναι μαλλον ωραια — δια τουτο εξ αλλου τα δειχνει και με το παραπανω . Εις το προσωπον , ομως , ειναι ασχημη . Το νευρωδες της προσωπο δειχνει μαλλον κοιμησμενο — ισως να πταιει και το- « ενσταντανε » της φωτογραφιας . Εις δηλωσεις της , εις Λονδι νον , ειπεν δτι θελει να εργαστι ] εκει ως φωτομοντελλον . Εις Λονδινον ευρισκεται τωρα διεκδικουσα τον τιτλον της « μις Κοσμος » . Τι γινεται με την Α . Ε . Λεμεσου Αυτη η ερωτησις γινεται υπο των Αθηναιων φιλαθλων και φανταζομαι και υπο των Κυπριων και δη των Λεμεσιανων . Διατι απο την αρχην του πρωταθληματος ( 7 αγωνες ) ουδεμιαν νικην επετυχεν Διατι εχει εις το παθητικον της 23-γκολ . ( τα περισσοτερα των 18 ομαδων της Α' Εθνικης ) και εις το ενεργητικον της μονον 4 Η Λεμεσος ειναι η μονη ομας ητις εχει τους ολιγωτερους βαθμους , μονον 7 . Τι λεγουν ο ' ι αρμοδιοι Εις Αθηναικην εφημεριδα δημοσιευεται σειρα αρθρων , γνωστου δημοσιογραφου ασχολουμενου με τα αθλητικα , μεταβαντος εις Μεξικον κατα τους Ολυμπιακους , δια τας αποδοσεις των Ελληνων αθλητων . Εξ δσων γραφει , φαινεται , δτι . εις Μεξικον εγινε μεγαλο « _μαγειρευμα » μεταλλιων μεταξυ και αθλητων αλλα και κριτων , το οποιον ειχεν ως αποτελεσμα να στερηση την Ελληνικην ομαδα απο τουλαχιστον 3 η 4 μεταλλια . Παραγωγη 62 . 000 λαμπτηρων ημερησιως θα επιτευχθη κατοπιν της προσφατως εγκαινιασθεισης νεας πτερυγας του εργοστασιου της « Α . Ε . Ηλεκτρικων Επιχειρησεων » . Η εναρξις λειτουργιας της εν λογω μοναδος εντασσεται εις τα πλαισια ευρεος προγραμματος επεν δοσεων της εταιρειας « Φιλιπς » εις την Ελλαδα . Σημειουται δτι , η εσωτερικη ζητη σις ηλεκτρικων λαμπτηρων , ειναι πλεον δυνατον να _καλυφθη πληρως εκ της εγχωριου παραγωγης , με αποτελεσμα την σημαντικην εζοικονομησιν συναλλαγματος . Η αζια των πραγματοποιηθεισων εξαγωγων — βασει δεδομενων του Υπουργειου Συντονισμου- — κατα την περιοδον , Ιουλιου 1967 _£ ως Ιουλιου 1968 , ανηλθεν εις 481 , 6 εκατ . δολλαρια , εναντι εξαγωγων αξιας 429 , 3 εκατ . δολλ . της _προηγουμενης αντιστοιχου 1 2 μηνου περιοδου . 1966 ) 1 967 , ητοι _ενεοανισεν αυξησιν κατα 52 , 3 εκατ . δολλ . η κατα 12 . 2 % . * + * 'Ο . Δημος Αθηναιων πραεκηρυζεν διαγωνισμων μεταξυ , των διακοσμητων δια τον καλυτερον στολισμον των Αθηνων κατα τας ημερας των εορτων των Χριστουγεννων . ΑΙ καλυτεραι και ευθηνοτεραι ιδεαι θα προτιμηθοην κα ' ι εις τον δημιουργον των θα ανατεθη . το ε ' ργον του εορταστικου στολισμου των Αθηνων , το οποιον θααρχιση περ ι _, την _15 ην Δεκεμβριου , θα περατωθ ηδε περι την 20 ην . * * * Τα Ελληνικα ναυπηγεια εχουν « πολλες δουλειες » αυτον τον καιρον , διοτι Π νεα πλοια ' παρηγγελ _θησαν εις αυτα , ητοι παρηγγελθη » σαν : 1 ) δυο φορτηγα ·της εταιρειας _ΚορΗπΙΙιβ _Οο . _ΝβνιθΒΕι 5 . Α . , 2 ) Εν _ψορτηγον δ . Π . _ΙΙτης εταιρειας _ΟοΒιΙιι & η 51 _ιιρριηα _Οογρ . ο £ _Ρα-Π 3 Π 13 5 . Α . , 3 ) ε ' ν επιβατηγον — οχηματαγωγων της Ο . Ε . « ΑφοΙ Μανσολα » , 4 ) £ ν επιβατηγον — οχηματαγωγων της Ο . Ε . « Αφων _Αρδανη » ,. 5 ) £ ν ψορτηγον του πλοιοκτητου κ , Αδ . Μπουσσε , 6 ) Μ ν οχηματαγωγων — επιβατηγον της Ε .. Ε . « ΘΑΛΜΕΤ » , 7 ) εν οχηματαγωγων — επιβατηγον της ΕΠΕ « Ναυτιλιακη Τουριστικη » , 8 ) _£ ν ψορτηγον του πλοιοκτητου κ . Γασ . Βιαννοπαπα και 9 ) δυο φορτηγα της Α . Ε . « Παγκοσμιος Ναυτιλιακη Εταιρεια » . _ΑΘΩΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ _ΙγγαφδτΛ _ουνιροριιται δις την _ΒΝΟΜΗΗ _« _ν _« Λ « ΛΛ « Λ « _ΛΛν _ _ρΛΛΛΛΛΛΛΛν _ ι _ΛΛΛρΛΛΛΛΛνΛ _|ΧΩΡΑΦΙΑΠΡΟΣΠΩΛΗΣΑυ ιι 1 ) Παρα τον Ραδιοσταθμων 6 : / 2 σκαλες κα ' ι 7 σκαλες . _^) - _, » , ΕΙς _Στροδολον πλησιον Εργοστασιου Κ . Θεοδωρου 42 σκαλες Γ ¦ » και 13 σκαλες κα ' ι 15 σκαλες διπλα στο ντιποζητον νερου στην ¦ „ περιοχη Σταυρου . 3 ) Εις Λατσια πλησιον εργοστασιου Γ . Ο . Α . Γ » _« ( Χατζηκυριακου ) _δΥζ σκαλες κα ' ι αλλον τεμαχιον 6 σκαλες . - * « , 4 ) Ανατολικως της εκκλησιας Λατσιων 16 σκαλες περιβολι με ι ¦ Γ λεμονοδενδρα και κτισμενα υποστεγα δια κοτοπουλα κα ' ι δα- _» Γ Γ » μαλια με μηχανην νερου . 5 ) Πισω : απο την _διομηχανικην περιο- ¦ χην εις δρομον _Γαρωσιου 18 σκαλες και 10 σκαλες . 6 ) ΕΙς Γ » ¦ „ το το 10 μιλι κυριου δρομου Γαρωσιου 18 σκαλες 4 εφαπτεται β * » και εις τον κυριον δρομον _Παλαικυθρου . Και διαφορα αλλα τε- * , _, _« μαχια εις Κυρηνειαν απο 5 εως 100 σκαλες . ι ι ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΣ Π _9 _ΔΗΣΙΝ ι β' * „ β _»! ¦ ¦ β * 1 ) Πισω απο την Κεντρικη Τραπεζα οικοπεδον γωνιακον β β 9 . 000 τ . ποδια . 2 ) Διπλα στην εκκλησια Προδρομου _οικοπε- , ¦ , δον 151 / 2 χιλιαδες τ . ποδια . 3 ) Οκτω οικοπεδα εις Δασου- _β Γ * ι πολη' τα τρια συνεχομενα . 4 ) Δυο συνεχομενα οικοπεδα εις % _, β Ακροπολη . 5 ) Δυο οικοπεδα στην Λεωφορον Διγενη Ακριτα . λ * 1 6 ) Τρια οικοπεδα εις κυριον δρομον Αγ . Δομετιου . 7 ) Επτα _> * * _, οικοπεδα εις Παλουριωτισσαν τα τρια εις κυριον δρομον . β _^ *] Και διαφορα _οολλα σε αλλες περιοχες . β _*> Διαθετομεν κεντρικα οικοπεδα εκτος των _* * 1 τειχων δια αξιοποιηση με αντιπαροχη . β _^ _Γ « Και κατοικιες προς πωλησιν σε διαφορες πε- ι _ριοχες τι _ς Λευκωσιας και των προαστιων . _? « ι ΛΠΟΤΑΘΗΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ : < Ι«ΗΚΤΗΜΑΤΑΒΟΡΑ»Ι ιι-¦! ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ι '::,ι •ι Λεωφορος Μακαριου Β και Ηρας 22 . ? ¦ « διαμερισμα αρ . 2 , πρωτος οροφος , ? «| Τηλ . 77946 , ΛΕΥΚΩΣΙΑ . _> ' _ιι ι _ΙΓΙΙι _^ _£ _^^ _ηΓ _^^^ _9 Βια μια καλη επιπλωση επισκεφθητε το εργο- £ ¦ ' μΙβΜ _^^^^ Η _^^^^ _Η στασιον κα ' ι την μεγαλη αιθουσα εκθεσεως _ . _ΙΚτΙρΚ»»^^^~'Ε€ωβγΜΡ*IV.Αφαντιτη*ΑΤΑ!| ¦ ¦ ν . νΛνΛν . _νΜν . ν % ν . _ νΛν . ν . _^ ν . _νΛνννΛν . νΛν , νΛν . ν . νΛν . _·Λν « ' ι 'ι ¦ β _|ΕΕταιρειαΗιΙΙΙΙΕΙΙΠΙΙΙΙΙΚ, Ι5 ι Ελβετιας , ανακοινοι δτι απο της 1 ) 8 ) 63 , παρεχωρησε . * ¦ ι ι ·την αποκλεισπκην εκμεταλλευσιν της εφευρεσεως της ι β ¦ _< δια το Κυφελωτον Μπετον _ΓΕΤΟΟΕΕ εις την Εταιρεια ξ ¦ _ ¦ ¦ ι ·. _ - Π Ε Λ Ε Τ Ι Κ Ο Λ Τ Δ ., εκ Λευκωσιας και παρακαλουν- ·. - ' , - Ξ ται οι ενδιαφερομενοι , δπως αποτεινωνται εις την ως ανω _^ : ¦ : ¦ < Εταιρειαν , Τηλ . 22265 , δια περαιτερω λεπτομερειας . £ 5ι ι _ΓΕΤΟΟΕΙ _, _ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ _ΑΟ ι _ι^ ιΙιεριαιιηι¦ 4 ' Το επιση , μον προγραμμα , αι αναβασεις και αι διαγραφαι εχουν ως ακολουθως ' 1 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Ω ρα : 1 . 30 μ . μ . Αραβικοι Ιπποι δης ταξεως — Ισοζυγισμος — 7 _% ' φερλογκς . Λιπρ . . 1 . _ΓΕΔΟΥ-Ι'ΝΟΣ . 125 Φ . Οζερι 2 . ΑΣΧΟΜ 22 Μ . _Βιαρικης 3 . _ΑΦΘΑΣΤΟΣ 121 Α . Φωτιου Α . ΡΟΜΠ 1 Ν 121 Διεγραφη 5 . _ΣΑΜΙΟΥ 120 Διεγραφη 6 . ΛΕΥΚΟΣ 114 Διεγραφη 7 . ΚΑΡΟ 113 Ρ . Κυριακου 2 α ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Ω ρα : 2 . 00 μ . μ . Φορβαδες Κυπριακης Εκτροφης 2 ετων Μεδεν — Γαρη Καθ ' Ηλικιαν — 5 φερλογκς . Λιπρ . 1 . ΛΥΒΕΡΗ 118 Σ . Βεωργιου 2 . ΣΑΠΟΝΑΡΑ 118 Μ . Λουμουμπα 3 . ΑΛΕΞΙΑ Π 8 Διεγραφη 4 . ΦΑΝΣΥ ΒΚΕΡΛ 118 Διεγραφη 5 . ΣΟΦΗ Π 8 Κ . Νικολαου 3 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Ωρα 2 . 35 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης Εκτροφης 3 ετων Νικησαντες 1 η 2 ιπποδρο μιας — Γαρη Καθ' 'Ηλικιαν . ΟΙ _νικηται 2 ιπποδρομιων μετ' επιβολης βαρων 5 λιπρων — 6 φερλογκς . Λιπρ . 1 . ΦΛΑΤΤΕΡ + 126 Ν . Κ ωλεττης 2 . ΝΟΤΙΑΣ 1 . 21 Διεγραφη 3 . ΠΡΩΤΕΥΣ Ι - Π . Δαβετας 4 . ΑΣΤΕ Ρ ΟΥΛΑ 118 Λ . Σαββα · 5 . ΤΣΑΚΠΙΝΑ 118 Μ . Λουμουμπα 6 . ΜΑΡΑΣ 118 . Διεγραφη 7 . ΚΕΡΚΥΡΑ . ' , 118 Διεγραφη 4 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Ωρα : 3 . 10 μ . μ . Ιπποι . Κυπριακης Εκτροφης 1 ης ταξεως ι— _Μσοζυγισμος — Κα _τωτατον βαρος 1 . 13 λιπρ . — Ιπποι με ισοζυγισμων ανω των 135 ι ιπρων ·δεν θα προκριθωσι — 1 μιλιον 2 % φερλογκς . . - ¦ Λιπρ . 1 . ΓΟΡΗΑΣ 130 Ν . Κωλεττης _., ' - ! 2 . _ΠΑΝΘΗΡ . . -Ζ ..- 130 Διεγραφη 3 . ΑΣΤΡΑΠΗ 124 Δ . Βεωργιου 4 . ΕΣ . Κ 1 _ΜΟ . . 123 Κ . Νικολαου - - 5 . ΖΙΝΑ . Β 122 Π . . Δαβετας ' 6 . ΚΑΤΙΑ . ... ' ' . ' . ' ι 119 Β . Παπαιωαννου . ¦ 7 . ΕΓΡΟΣ . : 313 ¦ ' Μ . ΒιαριΚης '' ·... _·· 3 . ΜΑΡΑΘΩΝ . II . 113 Διεγραφη ' 5 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Ωρα : . 3 . 45 π . μ . Ιπποι Κυπριακης Εκτροφης 2 ας ταξεως _[— Ισοζυγισμος . ·. — 1 _Ηιλιον . . . _ ' ¦ -Λιπρ . Ι . ΣΙΒΚΝΑΛ ΜΠΟΥ ·125 Διεγραφη 2 . ΛΟΛΙΤΑ 124 Ρ . Κυριακοι 3 . ΙΩΝ ' 122 Διεγραφη 4 . ΤΕΞΑΣ 120 Μ . Βιαρικης 5 . ΠΕΝΤΑΒΙΑ 11 120 Διεγραφη 6 . ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ · . 115 Ν . Κ ωλεττης 7 . _ΤΖΑΚΕΛΙΝ 114 Β . Παπαιωαννου 8 . ΜΑΜΠΙΡΑ 114 Διεγραφη 9 . ΓΙΛΛΥ ΦΡΙΤΖ . , 113 Κ . Ν . Σωτηριου 6 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ Ωρα : 4 . 20 μ . μ . Αραβικοι Ιπποι 4 ης ταξεως — 4 και 5 ετων — Ισοζυγισμος — - 6 φερλογκς . Λιπρ . . 1 . ΛΙΦΡΟ 131 Β . Λουρας 2 . ΤΡ 1 ΑΝΤΑΕΝΑ 131 Σ , Βεωργιου 3 . ΣΑΠΑΧ ' 130 Μ . Λουμουμπα 4 . ΛΟΥΝΑ 125 Α . Φωτιου 5 . ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ II 124 Κ . Ν ικολαου 6 . _ΣΤΑΡΛΑΙ'Τ 121 Λ . Σαββα 7 . ΜΠΕΗΣ 120 Κ . Σαββα 8 . ΒΣΟΛΙΑΣ 120 Π . Χ Βιαννη 9 . ΑΘΗΝΑΙΟΣ 120 Μ . Βιαρικης 10 . _ΧΟΥΖΕΥ'ΛΑΝ 117 Ρ . Κυριακου 11 . ΟΛΥΜΠΙΚ 117 Κ . Ν . Σωτηριου 12 . ΧΙΛΚΟ -116 Β . Παπαιωαννου 13 . ΧΑΛΚΑΝΩΡ 113 Διεγραφη _Παγκυπριον Γρισκομαστε στην 6 η αγω _^ ι νιστη ημερα τοΟ Παγκυπριοι Πρωταθληματος , με τεσσερεις ενδιαφερουσας συναντησεις . Τη _< σημερινης ημερας δεσποζει το ντερπυ μεταξυ - Ομονοιας — _Ανορθωσεως . ΟΜΟΝΟΙΑ — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Β . Σ . _ΠΣυναγερμος σημερα στ 0 γ . ΣΠ . Πανοπλες και οι δυο ομαδες 6 α ριχθουν με πεισμα στο ν αγων α για την νικη κα ' ι τους 3 βαθμους . Μετα τας τελευταιας της αποτυχιας η Ομονοια κατερχεται αποφασισμενη να παρη την νικη και να δωση την χαρα στους _απογοητευμεν ους οπαδου της . Η _Ανορβωσις επι 4 αγωνων εχασε τους δυο γι' αι _> το βα αγωνισ _« 3 η με πεισμα για την νικη . Διοτι _τ υχον νεα τη . ~ αποτυχια 6 α την απομακρυνη πολυ απο τον τιτλο · ΑΡΗΣ - ΣΑΛΑΜΙΣ Β-Σ . Ο ' Ο Αρης φιλοξενει στην εδρα του την μαχητικη Σαλαμινα . Οι ερυθρολευκοι πιστευοντας στην ανωτεροτητα της ομαδος των εναντι του αντιπαλου αισιοδοξουν Υια την νικη . Ο Αρης ο οποιος αγωνιζεται σε δικο τους περιβαλλον 6 α επιδιωξη την νικη η εστω κα _ι την ισοπαλια . ΑΛΚΗ — ΑΠΟΛΛΩΝ _Β-Σ . Ζ . ' _Αμφιρροπος προβλεπετ αι . ο . . σημερινος αγωνας στην Λαρ ν ακα μεταξυ Αλκης — Απολλωνος . 'Η Αλκη ως γηπεδουχος ομας . θα _κοττελθη στον . αγωνα με περισσοτερες απαιτησεις -επι των τριων 6 α & μων . .., ' ΑΧλα και ο Απολλων ·6 οποιος βρισκεται σε καλη φορμα θα _ετιι'διωξη » -να - _·, α ? ιοδωαη ' . ενα απο τα καλυτερα . παιχνιδια τ ' ου για να αποσπαση την νιΚη _ν , Πιθανο αποτελεσμα η . ισοπαλι <* . ν ' - ' ' ' _ , ' . _' ¦ ·- ... .. ΑΣΙΛ _ ΕΠΑ 'Β . Σ . Λυαης Τελος' στη Λυση ο τοπικος ΑΣΙΛ αγωνιζεται με την δυναμικη ΕΠΑ , . ' . '¦· ' . Ο ΑΣ _ΙΛ μετα την εκτ'ος - ' ε- δρας _του νικη ε _^ ι του « Ευαγορα » και με το πλεονεκτημα του γηπεδου κατερχεται _αποφασισμενος να δαμαση τον μεγαλο του αντιπαλο'Η ΕΠΑ η οποια διαθετει μια ισχυρη ενδεκαδα 6 α αγωνιο 3 η με πεισμα για να μην χαση ουτε ε _' ν α βαθμο . Ωρα εναρξεως των αγωνων 2 . 45 μ ·μ . Ο βαθμολογικος πιναξ το _3 πρωταθληματος ε ' χει ως εξη ,: Αγ . _τερμ . 6 αθ . 1 . Ολυμπιακος 4 13-3 11 2 . ΑΠΟΕΛ 5 7-3 Π 3 ·Αλκη 5 11-11 10 4 . ΠΟΛ 4 7—4 9 5 ·Απολλων 4 8 _ 6 9 6 . Ανορθωσις 4 7—5 8 7 ΑΣΙΛ 4 5-8 8 8 . ΕΠΑ 4 6-10 8 9 . ΣαλαμΙς 3 4—5 6 10 . Αρρης 4 -8 6 11 . Ομονοια 3 3—5 5 12 Ευαγορας 3 3-10 5 Βλ _ΓΡΜΗ 2 ΤΗΑ Μ ] η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : Γεδουινος Ασχομ , Αφθαστος , 2 α ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : Σαγιονα ρα , Λιγερη . 3 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : _Φλαττερ _, . Πρωτευς . 4 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : Γαρκας , . Εσκιμο , Ζινα . 5 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : Τεξας , Λο λιτα , Γιλλυ Φριτζ . 6 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : Κουρσα- _.- ' - ρος .- Λιφρο , Ιριανταενα . ΑΙ ΔΙΑΒΡΑΦΑΙ ΕΝ ··ΣΥΝΤΟΜΙΑ 1 . ) Ρομταν , Σαννυ _, Λευκος . 2 ) , Αλεξια , Φανσυ Τκερλ . 3 ) Νοτιας , Μαρας , Κερτουρα . 4 ) Πανθηρ , . Μαραθων . 5 ) Σιγκναλ-Μπου , Ιων , Πενταγια ,. Μαμπιρα . 6 ) Χαλκανωρ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ι ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 1968 ι ι 40 αι ΙΠΠΟΔΡΟΜΑΙ ξ 5 —Το προγραμμα _ττεριλαμβανει 6 _ιτλουσιωτατες _^ ι _^ ' ' ¦ _% _^ —Με την συμμετοχη _ς 1 ης _ταξεις _ιτητων- _·Κυττρι-- _^ ι ακικ Εκτροφης _εττι _οπτοστασεω ' ς 1 μιλιου 214 ? 5 φερλονκς . 5 ι _ξ ? ρα εναρξεως 1 30 μ . μ . ι ι ι ν _«« νννν _ Λ « _ΛννΛ _% _ννννννν _% _νΛΛι > ννννν _^ νΛ _ - ΙΙΙΙ 1 Ι 1 ΠΡΩΤΑΘΑΗΜΑ Εξαιρετικα ενδιαφερουσες ειναι ο ' ι σημερινες επτα συναντησεις της' 8 ης αγωνιστικης-ημερας του Πανελληνιου Πρωταθληματος . ΠΑΟ — ΓΕΡΡΟΙΑ ( Σταδιον Γερροιας ) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ — ΑΠΟΛΛΩΝ ( Σταδιον Καραισκακη ) ΑΕΚ — _ΠΑΝΣΕΡΡΑ-ΒΚΟΣ ( Σταδιον . Νεας Φιλαδελφειας ) ΑΡΗΣ — ΠΑΟΚ ( Σταδιον . Χαριλαου ) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΓΥΖΑΣ . _· . . ' - ( Σταδιον Πανιωνιου ) ΕΘΝΙΚΟΣ — ΤρΙκΚΑΛΑ ( Σταδιον Τρικκαλων ) ΗΡΑΚΛΗΣ —ΠΙΕΡΙΚΟΣ ( Σταδιον Τουμπας ) εχουμεσημερα _ΚΟΜΗΤΗ^* _στοφουρνο!!Ι*^/ _Ταγαλοπουλα^Κ^Η^Ιβ Κ « Ο Μ Μ Τ 14 5 _!^ Ι _^^^^^^^ •πιο- προσεκτικη τια- V _ _^ ιΡιΒ _* _§| ρακολουδηση . Ειναι _, _^^/ _^^ _Λ _~·* _ιιιιιιι πλουσια σε πρωτει- _^™ 1 _^(^^^» _' : _^^^^ 8 νες . Το κρεας τους _^ Γ _^^^^ _ρ _^^^ β ειναι το πιο γευστικο . _^^^^^^^^^ ¦ ζ _^^^ _ _^ _ ' Ειναι τα βραβευμενα ΒΑΛΟΠΟΥΛΑ της Κυπρου Η ανωτερα ποιοτης ειναι εξησφαλισμενη διοτι ελεγχονται υπο _ειδικης υγειονομικης υπηρεσιας . ( Κ , συοκεοαοια χοοζ ια οιαιηρει _ηανια φρεσκα _^ΓΙΙΜΤΗΓΙιιΜι1ιι1τ ΛΕΥΚΩΣΙΑ . : _Ετταολις Κομητης , _τ _^ λ . 74461 _^ 2 . ΛΕΜΕΣΟΣ : _Ιωαννον Τσιρου 21 , τηλ . 72071 . ΛΕΜΕΣΟΣ : Κοσμος Τρ _ειτιγκ Λτδ . τηλ . 72301 . ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Λημ . Μαρυγιαννη _, τη λ . 65226 . ΛΑΡΝΑΚΑ : Τσικεν Ινν Κομπανυ , τηλ . 3526 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡ . _ΣΤΑΥΡΟΥ

Τίτλος Θέμα Σελίδα