περιωπην _κατακτη σαν την υπ οληψιν χαι την _εμπιστοσυ νην ο / ι μονον χ ου Εθνους ημων , αλλα χ αι των μεγαλων συνδυασ μων των αρχο ντων εν _τψ χσαμω _της διεθνους συναλλαγη . * Η ευδ _οκι μησις _αΟτοΟ καταδ εικνυει , δτι και εν τω _ημετε ρψ _ιιΟνει ηρχιοαν να _κατανοωντ αι καΙ εκτιμωνται αξιως _της σ _πουδαιοτατος αυτων αι αρχαι τοΟ συνεταιρισμοι » _και τ ης αλλη λεγγυη ς . ΑΙ _αρχαι αυται , εψ ' ων διεξαγεται _σημπρον 6 παγκοσμιος αγων , _ευρ ισκου σ ιν _ι σχυ ρα ν αν _τι δ _ρασι ν ιν τφ 'ΕΟνικ φ ημων _χαρακτηρι , δστ ις δια την υπεροΟλικη _, ν αΟτοΟ πεπ οιΟ ησιν ρεπε ι προς την ατομικο τητα . Αλλ' η περ ιοδος , ην _διερχομεθα ειναι περιοδος συνασπισ μων , ειναι _περιοδος κοιν οπ ραγιας . Το _ατομον δαα , καΙ αν κεκτηται προσοντα Ικανοτητο ς δεν δυναται α αγωνιο _θη _επιτυχως τον αγ ωνα του 6 _ιου επι π εδιου , εν τω _οποιω συναντα Ι- σχυρους ογκους _μεγαλοι συνασπ ισμων , ετο ιμων να _διιλθωσιν επανω _αυτον . Ο επι τοΟ _οιχο-οομικου εδαφους διεξαγ ομεν ος σημερον ., πο λεμος μεταξυ κρατων και εθνων ειναι δυστυχως τοιαυτης φυσεως , ωστε διν νομιζω , δτι _λεγοιιοιν Οπερβ ολην οι _χαρακτηρ _ιζο-. τε - αυτον γαλεπωτ _-ρον του πο ) _εμου τω ν οπλων , Βινωσκ _ετε , αλλ ως _τε , Οτι δεν _υπ α ρ · χει σημερο ν ουσιωδ ης διαφορα μεταξυ οικονο μ ικης χαι πολιτικη ς δουλειας . Ειναι λοιπον _καθηκον ημων ν α _ευχωμεΟ * παντες καΙ να ουντ _ελωμε ν οπως εκαστος _δυναται προς επιχ ρ ατησιν και εν τω _ημετε ρω * Ε · Ονει του συνεταιρικου πνευματος ινα συνηνωμενσι καΙ ημεις καΙ συνησπ ισμ _εν οι και ( οργανω μενοι κατ _ερχωμεΟα _εις τον αγωνα του βιου δια να ε _* _χωμεν καΙ _μειζον * ς _τας ελπι · δας _τ _λς νικης . ·** « Εις _τον ν . υκλο ν της _ορα _^ _εω των χρηματικ ων κεφαλαιων παρ 3 υσιαζον « τα ι ταυτα καΙ εις τον κυ / λον _τ ? _Λ ς πολιτ ικης _μαινομενα . Πολλακις τοπος τις εν ανομ ια καΙ _αιλιοτητι δι · ατελων δεχεται ευγνωμο νος την παρ εμ βασ ιν _πεπολιτισμ ενης τινος χω ρας αναλαμβανουση ς την αποκαταστασ ιν ταξεως εννομο υ , οι οροι _5 μως αντιστρ εφονται αφ' η στ ιγμη ς 6 τοπος ουτος θεωρηση εαυτον αυτα ρκη προς _αυτοδιοικησιν ' τουτ αυ το συμ βαι νει κ « 1 6 _* ν τω _κυκλ _ψ _ιτψ _χρη · μα ' _τιστικφ _, Χω ρα τι ς δεχεται ευ · γνωμονως κεφαλαια ξενα _αν αγκαια προς δημιουργ _ιων χαι παραγωγην βιου _οικονο μικ ης ευεξιας . 'Λφ ' ης στιγμη ς ομως το ξενον κεφ αλαιο ν παυση να _θιωρηται πλεο ν _αναγκαιον , η εξακολου & ησις της παρουσιας αυ · τοΟ προσλαμβανει το ν τυπον _οικονομικε ς _δουλειας _διεγειρουσης τα αυτα καΙ η πολ _ιιικη δουλεια . _αισΟηματα . β Η _Κυιε ρνησι ς ω · μΟ . { και ηουνατο να ιχι ) απο πολλ _ο Ο ιδιον πιο _τωτικο ν _ιδρυμα _ι κα ν _ιν να αντ α - ποκρινεται _£ ι ς τας _αναγ κας της Ι - _πιτοπιου παραγωγης της βιομηχα - νια ς , τοΟ εμποριου , ιιαι των αλλων κλαδω ν , Την επιτοπιο ν _τ αυτην _ιλλειψιν _Λφειλομ ενην -καΙ _ει ς την απουσιαν τοΟ συνεταιρικου _πνβυματος ηλθε · να _ακαπληρ ωο _^ ιδρυμα ΕΟνι _κον , _ονομαζομενον απο τ /) ς πολιω ς _, προς η ν μ _' 8 τα ποθω ν _ατενιζομεν . . « Ευ χ ομα ι ιπι » το ' _Κδνι χ σν τοΟ _τ ο Ιδ ρυμα _αυντ _βλεοη _βις το- να δοση Δ · 0 >/ σις πρ ος _τφοοδον καΙ _ακμην εν _τι ) αγαπητη ημων Κ Οπ ρφ _-τ _? , ι γιωρ · γ (* ς , τη ς _αμηχανια ς κ « Ι τοΟ εμποριο υ , δια _τη ς < Βιιδοσιω ς _«» Ι προαγωγη ς τω ν οποιων 0 α δι > νη _$ η η μι ΥΛλο νη σος ημων να _ιυη μβρη κ « 9 ' εαυτην , καΙ ευημερουσα να παριχη εα υτην _χρησιμον καΙ εις την δλ ην Ιιλληνικην Πατρ ιδα . « Πεπ _οιΟοτ _ε ς Οτι το ιδρυμα τουτο ως Ε _0 νικ < _5 ν Οα επιδιωξη επιμελ ως τον συνδυασμον του Ιδιου νομιμου κε ρδους τ . ρ 3 ς την ωφελε ιαν τοΟ τοποο _ΟεωροΟμεν την _Κεντ _ρικην διευ-Ουνσιν τ _^ ς Τραπεζης εχουσαν δικαιωμα επ ' ι τ ?( ς ευγνωμοσυνης της Κυπρου , την οκοιαν αναμφιβολως Οα , _εκδηλωσιοσιν _εμιτρακτως παντες ο ' ι ! παρ * ημιν κυ κλοι _της συναλλαγης _, ι λιετα τοιουτων ελπιδων ευχ ομεΟ α κα ' ι αυθις πρ ς τον Κυριον δπως _χρ ατυνη το _ιι ριμα τουτο κσι _οδτ , _^ η αυτο _εις _καριτοφορ ιαν πλουοιαν συ μφωνον παντοτε _ταις αγ ιαι ς _αυτ _ου Ι εντ _ολαις » . Η ΔΙΑΧ ΕΙΡΙ _υΙΧ ΤΟΤ Τ _^ _ΞΩΙδ . _ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Κ 1 Τ 1 ΕΩΗ Ιι , _ττΙ τη ευκαιρια της καθοδου της Α . Μ . του Α ρχιεπι σκοπου εις Αα ρνακα καΙ τη προετοι μασια τ ? _, ς παραδοσεως των _βιδλιων της Μητροπολεως προς τον ν εον Μητροπολ ιτην , _εζητηο αμεν καΙ ευγενως _παρασχεθ _ηκ αν ημιν πλ ηροφορ _ιαι τινες περι τ ? _, ς _διαχπρ ισε ως τ _^ ς ημετε ρας Μητροι ολεο > ι . Ο _τειυς Μητροπολιτης ημων _νυν δ' Α ρχιεπισκοπος Κος Κ υριλλος διη υθυνε τα της _Μητ _ροπολ _ιως μας _£ _πι οε * α επτα _ε . η . Ο _τ ε παρελα _βε την _διαχ ει ρισιν , η Μ _ητροπολις μας ειχε χρεη π . ρΙ τας 300 λι ρας . Ο μεσος ιρος των κστα τα δεκα επτα τα Οτα _£ _τη _εισοδηματων _τ _^ ς . Μητροπολεως ει _^ αι _ττερ ι τα ς !) _Μ ) λι ρας . Ηξ αυτω ν ' ο . τεως Μητροπολιτη ς _επηρκεσε ν ινυ καΙ τα χρεη πλ ηρο _' .-ση καΙ τα _οικημ _ατα τωνΜητροΒ . ο λεων Λα ρναχος καΙ Λ εμεσου , ως κα αλλων _μητρ οπολιτικων κτηματων _^ ε παι σΟητω ς _βελτιωση , καΙ εν τελει _κατ _αλιπη εις τον _διαδοχ ον του _πεοισσευιλ α Ιχα νων εκατονταδων λιρων _ουχι δλιγ ωτε ρω ν , ως υττον _ιτομεν _, των 500 . _ΙιιμεΟα επιφυλακτικοι εις το ν αχ ριβη καΟορισμον _το 3 περισσευματος , _οιοτι _διν ιιχον , _δτε _ε ) αμ * _5 ανομεν τας πληροφορ ια ς , _κλειοη _εισετι οι λ ) σμοι . Παρ α _δι τας συνηθει ς , δαπανας • της _Μητροπολεω ς εδαπανηθ η καΙ _ιτερον τι ποσον , αγνοοδμιν ποσον , δια την ικπαιδ _ευσιν κλ ηρικοΟ , _δστι ς _κικλ _ηται να _τταρασχη υπηρεσια ς τ · η Τ 6 Εκκλησια και τη Πατρ < δι , Τα διαχει _ριστικα _τα _δτα , αποτελεσματα ΤοΟ τεω ς _Κιτιιυ ειναι πλεον η τιμητικα δι' αυτον , κ « 1 υπο-Οετομεν _, δτι _οτοιχειωδε ς _πραττομεν χαΟ _^ κον αν δημοσι _α απονι _ι μωμεν τα ς ευχαριστι « ς ημων καΙ συγχαρητηρια , διιρμην _ευον _τε ς , διν _αμφιδαλλομιν _^ το _γρ _ον _^ μα πανπ ) ς _ινδιαφιρομενου δια τα _οιχονομικα _τ _? , ς _Μητροιτολβως μας * ' < ··< - < · Δεον δμως , χα ριν χ 7 ς _διχαιοσυ · νης , να . προστβσ _^ _, δτ ι μεγα μερος τη ς · διαχειριστικ _ες _αυτ _^ ς _ιππ _υχιας ο φλ _ιλ _βτ αι ιι ς _τι ν αδβλ _φ-3 ν _το ( 3 πρφ · ψ Α γ . Κ _ιτΙι ιι κ . Χρ , ΙΙατι ιιδοιτου _- λον , _Διν αγνοοΟμεν , δτι η _μβγαλη β υστ _ερο τη ς το ι » , ικ αμβ ' . πολλου ς να « ρινωσιν _αυτ σν ' ως υπ βριολι _κ ον ιν _τσις _οικονο μ ιαις . Γεβα ιως καλον Οα ητο ιν α η Μ ητρ οπολι ς δαπαν _η ως τι ς ελευθε ριος μεγιστα ν , αλλ ' υπ ' _ο' 4 > ει εχο ντες το λιαν _τΒεριωρισμενον τω ν πορ < υν _αυτ _^ ς _, _προτιμα-μιν την _αυατηραν _οιιιονομι αν μετα των αγαθων της αποτελεσματων απο τα _οιαυηκοχ ε σχ εδι α καΙ αξιωσεις των ανευθυν ων . Δια τουτο οεν δυνα μεθα ι η ν α ι παιν _εσοιμεν την υπ ' ο . _υοτ _ηριν Ι _οικονο _μικιν πνενμα διαχε ι ρι _οιν τοΟ θρονου ημων καΙ την εν γενει χρη-, σ _το _τητα εν ν 7 δι _^ _χειρ ι _^ ει , ητις χαρακτηριζ ει τον _τε τεως _Μητρο πολιτην μας , νυν δ' Α _ρχι-πισκ _οπ _ον . κ αΙ τον αδε _Λρον αυτου κ . Χ ρ . ΥΙαιχ Λ _^ ο - πουλ _ον . _ΣΤΛ Ρ . Η ΤΡ ΑΠυ _ΖΑ Α ΘΗΝΩ Ν Ε ΙΙΙΣΤΟΛΜ Ν 1 ΟΣ ΤΟ » _Ν . _ΙιΘΝΟΣ » Μεια ζηζ _μεγαληιιρας _επισ ημο _- _ιψις _εγενυνιο ι ην παρελυ _ονυαι- Κυ · _ριοχι } ν ια _εγχ α _ιι ια της _τχ αρ ' ημι ν ιδ _^ υειαης Β ρ α η ε ζ η ς Αυ η ν ω ν . ' . Λ Ο λυι , ς της Λεμεσου ουμηας μ η ' Ι } ι _(« ι . τρρο _ ν _ουναισ _^ _ι _, 'υαΒωκ _μβιι ' οχα ιηζ σεμνης κι ι ) _ι ? ς _ι _« : ρι » 7 _» , τ φ- οησι'Μ ' χ _ιιχ } ηγΙ ( ιζε ν _}) κυανολευκος χ αι _ιζιδια _ιχ ευ > $ _χ δ ονομα ιη _^ λευχ _ηι ιης 'ΚλΙα _^ _ο ς πολεως , πρ < 3 _ς · ιην ο . _χ _οιαν , ως πρ ος φορο _ν _, στρε _φονται ιι } βλεμματα παντος σιο _νοζ ονιο _ζ ( ν _ιφ _σκοιει τ ης _Λ _ονλειι ς . ΚαΙ ονδ ? . _ιιζ οφθαλ μ ος ουαχ αυιος ε _^/ ιι βν διε _, μ _ζ ια ιδν οε . _τ ιδ _ν Μ _ιμρο _- ποΜ ιην μας εΕ _οραντα ιην _Αηο φααι ν ιη _· Κε νιριχ _ηζΔι _ευνυναεως και _ωχη _- _Οειχ α νπΒρ χ ης ευοδωοεω χ ου σχ οηοι _^ δ λαοφιλης μας Δ ημαρχος , _εκ _· πρ ο ια ) ηω ν χ αι χ ψ _Κυηρ ον ολοκλ ηροι μ _& φω νην ηολΧομ _ινην _ηυχηυ η διζως η _^ _ι · _ο _: σις ιων χ _ε _ψαλ _υιω ν ιων 'Κλλ ηΜ _κ ω ν προς ια ιης _Κυπρ ου α · ησβ _η δ προδ ρομος ιης αλλης 'β - ν < υ σ ε ω ς , χ ης ηολιηχ ης . Π ααα χ αρ ·) 1 α αψ ηκε χ αι _ινα _τιαλμον χ αι Λα _ι ιΛς η _ψυχι / _ανεβιβαο _εν ε / ς χ Λ χ ειλ η καΙ μιαν ι _^ _τ _β ευχ ην , χ αι εΒς _ι · χ _αοχ _ος _εψανχ ααυ η , δχ ι χ δ δνομα _εχ ε ιυο , με χ δ οηοι *) _ν _εδω ' εις χ ην νηοον /( ας ζυμουχ αι _3 ιηστ ψνχ _ηι δε ) ' _τιβ · _ρ ιαιριζε χ υ β / ς το οιχ ημα π / ς νδου 'Λγ , Παιρι χ ( ου , αλλ ' _εζβ α _ινιχ ο αηδ χ ηζ μι ας / Η ρα ς της Κυπρου μας _με · _χ ρ ι χ ης αλλης . | Και αν τριγυρ ω ηδ η εις ια _ιαμειον της συι _' α _^ _βι ιαι η χ υπ _ςιαχ η ουναλλαγη , χρι _γυρ ω δμω ς β / ς _τδ ο * - νομα _χ ης Τραπεζ η ς μας Ι · νππ _)·^ βι *)) ν Ιλχ _Ι δα χ αι την υπομονη » η Κυηρ ιαχ η ψνχ η , υνχ λουοα απο του μεγαλειου του τδ _υορρος χ αι < ρο ) _ιζομενη _Αι & ια ς μαρμαρνγας χ ου _υιι ου χ _τ } ς % Ακροπολ _η ς _φωιος , χ δ οηαιονχ αυοο _ηγει _ει ς χ ο _ευ υ ' / Ααχ _ε · ρο _» μελλον ,,, . ΛΛμεαος , _ι _?) 8 ) 6 ) 1010 . ΜΛΡΚΕΑΑΟΣ . ΒΡΑΜ _ΜΑΤ Α ΑΠΟ ΤΗΝ _ΛΕΙΜΙΟΝ Ι _, , Κοι η προχ _θεσινη εν _τη Λεσ _^ « _υ νωαι ς » _« _οοκη _, δ ημ οσια _ο 3 ιη « ιμ « • φ _6 · ισις _τι | ς Οπο _τδν χ , Β . Σ , _Χοχ α ' _μουζνον ' _μανδολιν _ειτας , η μετα τοση ς _η αι _κκιι ) μσι / σιχη _αντιλ ι _| _ψ 6 υις (! _ρμο · _νιας ' ου τ _^ ς τ υχουσης _Ιχτελεσις των ιν τφ - _πφο νρι / _μμαπ _οναΒρρρομ _^ νων , μοι · α _( κ < δν _τβμπχιων , _ης > ο 6 _κ < _ιλεσε _ιε γ _Οαυμοομδν 1 και ιι _| ν _ικιιμηιιν προς τους _φιλοιι μσι _, _ς νεου ς _« ους _ιιπυρτιοαντας τδ αρτισ ιισται τον τουτο μονσικον σωμαιειον , οΒτινις πρδ _τκσοοιρων ακομ η μηνων εξβλα ' _μβα · { νον το μονσικον _πενταγραμμον ως ασκη _» . σεις ευΟυνρσμμι « ς , _ιπεβεβαιωσβ δ * Ι - ακομη μιαν φοραν ιο _θυιον προς τι _) ν μονσιχην πνρ , νηο τοΟ ( . ποιου διαφ _? , ε * . γετσι η | Μ · χη ολοκλ ηρος του νεαρου _Χονρμοι'ζιου , Του Ρωμαικου Δικαιου καΙ τοΟ Λ- - _στικοδ Κωδ _ηκος αι αελιοες ωχριασαν πρδ ι | μεγαλης προς ιην μονσικην ψυ · _χωσευς τοι _· , τα δε _ι « της επιστημης του _« ρρ δοσκοπικα ονειρα _διαλυΟ ησαν προ του & ν _<_ ιρου τοΟ _μβγιιλον καΙ δισρ · 1 κους του να εμβαΟυνη πλειοιερον εις _τω μυστηρια _ικεινα , τα ο _« οια _εγεννηοεν η λνρα _τι » υ Απολλωνος καΙ _Ιξιδανικβυσαν των Μονσων αι αρμονικοι μολ « Κ αι τοσον απδ ιων οστεινων τοΟ _κλειδοχνμβαλου πληκτρων , _δσον καΙ απο χ ου μανδολινου του των χορδων υ . _νιζ . '| . _ει να ανακαλυψη την λι ' σιν τοΟ ωραιον προβληματος , περι τδ οποιον • δια ρκως _περιβοητο κυι η _σκεψις του και δ νοΡς _τοι » _, κ « 1 ιο _ΟΛθιο ν _δς' αυτον υππελει χαι ? πιστημην καΙ μελλον . ΚαΙ ιπυ των αψι ' χων _ιοοτων αντικειμεν ων _1 | _νιλιι τη _· _πεποιΟησιν δια τδ Ιδικον τον _^ ω , τδ οτ οιον _αντελαμβιινετο σκιρτω ν προ _ιΙ' ις _( 3 ρμο ( ας καΙ των μελωδικων τονων , τους σποιονς αοτος _αΟιοδιδα · _κτος , αυτοδημιουργητος , _μειεδιδεν ιις « ην _ψι'χην τυν _» ΚαΙ _σημιρον _γνωρισας « λειδ _« ρον την ωραιαν του _τιχνην καΙ _τε ., _ιιως δπ' « δ · _ιι | ς _υηορροφηΟβΙς , _κατιη οΕτησβ τα προσ · ' _χηματα και _δρβγομβνσ ς _εδρυτ _^ _ας μουσι _^ κ (] ς μορφωπβω , _στρεφιιαι , δνβιριυομβ · νσςι _ιτρδι οιλλους οριζοντος , ιν _τ » 1 ς δεν λα ' μηει τοΟ χρυσοΟ η _μαρμσρνγηι ουδ 4 ι ' ητατσι τι | ς κρρδοσκοπιας η _αποηνικτ _^ κιι _πΙΡη'λη , Τ _« _^ _. Β _' _. ΑΤΤ _. ΙΙ 5 _! ΟΤ ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σ { Χν χ ην μεγαλ η χ ου χ _εριου χ ηρ πρ ωτη φλογα η οβαφχ ισχ η εις ιο κερι αιαβ ει με δι ψα να _ψοιχ _ιση το μυστηρ ι ο χ ου _σχ οτα _οιου χ * ναιερα / η - κρ αινει αχ ο πρωτο αγγωμα της _αληυινης ζωτ } ς της , αιδ χ αι _^ ' αν ιο χ ερ , Γιοι χ αι συ ατο _πρωι ο ι _^ ς » αρ - διας σου ανοιγμα _εριχ _& ης οχ ην αγαπη με δι ψα αχ ρ αχ ηχ η να _μαυης ιους μυ _αχ ικους παλ μους της , _για να _σιαυβ ς αε λιγο δειλη _σι ους πρωιον _ς πο νους χ η ς . Ανα ψε παλι ζωηρ α η φλογα χ ου χ εριου μ εσ ' οχ ου χ εριου χ δ λυω _- μα , χ ι * _αρχισε παλ ' η αγαπη οου , πε ιοιερο περιεργη _τιαρα _αλη υι νη , να δυ _ναμω νη αηδ χ ης νειοχ ης μου χ δ λυωμα που η _ν ποιιια . Ε κλεβα λι γο , λιγο χ δ χ _ερ ι , _διχ _νς α ναοα χ ης ζω ης μου , χ ι ' _ξλ _νωνα _εγω σιγο , σιγα για να σοΟ _τρ _/ ο α > τ η φλο γα χ ης αγαπης οου οιν χ ου χ _ιριο υ ιδ σιγανδ _χ αιαλ υμα , που δινε ι ζ ωη οχ η φλογα χ ου απ ' χ η ζωη τον . Μα ηλ & ε χ αιρος που _σανδωαα με μιας δ , ιι απε μεινε απδ χ ης νειοχ ης μου χ ο αυνχ ριμμα χ ι ' _ε & ερι _εψε η α · _γα πη οου γ > Ι να π & υαι 'ι ] _πανχ οχ ει - Υα σε λι γο , κ ) Λν του χ ερ ιου χ η φλογα που δι νει Β _ις μεγαλες _υσιερνες αναλαμπες της μ εσα απο ι * απομειναρια χ ου χ εριου για ια σβεο & υ χ α ~ χ οπιν χ ( ορ _ ς ελπιδ α να ζα _να ψη αφο υ χ ης _ελιιψα χ ο λα ) _ι χ ης ζωης της . _ΝΕΒΡΟΣ _ΣΓΑΡΙΣ . _^ ν _ΟΣ ΤΟ Βυ _ΟΒΒΟΜ Η _^ Ρ % ΑΠ _ΕΝΑΗΤΙ ΣΗ 8 Ι Α _^• - £ ι : _> Π αποκ _τ _ατ ζι , διο πρεπει _ζ --Β !! υ _^ _|*^ τις να μα & _β να διατηρη _εκιινην , την οπ _οιαν εχει . Μη α / . _ει ' ρε τε το πρ οσωπον χαι τα ς χει ρας παρα δ . α της πραγμα - * ικη ι _ββΕυ 'Ε ιβ . η » _»»** γνωστ η χ αι δια _δεδομενη ανα τον κοσμον απο το Ο 1 860 . _ΑΙ αλλΛι _σκε υασ ιαι _3 ε _« ειναι παρ α απο μιμησει ς _τ ? _, ς _ββ [|| - _§ Μι _> η ι αληθως _/ _μ-ττ _εριιχει ολα τα συστ ατικα της υγιει ν _ες , εντελω ς ατιηλλαγμ ενη λιπαρω _/ ουσιων . Αυναται τις να αλει φη το προσωπον η τα ς χειρ ας του δι ολιγο ν _βεβρεγμ ενβυ _λευκου υφασματο ς και να κα μνΒ _, ελ αφρας _εντ _ριοας . _ΡΟΟΟΗΕ 511 » Περ _ττ η πασ α συστασι ς δεα το _υγ ιεινον τοΟ παρασκευασαατο ς -ουχ ου _. ΑΙΑΦΟΡΑ Τ ('| _παρβλΟουαη _Πεμπιβ _διημειφΟησαν οι ι 1 | _3 ι _) α | } ωνβς _του εν Πα _' φφ 4 _γχρ ( - ταυ _δικηγορου χαι _χαιλιατου νεου ιι . Θεμιστοκλεους ΜιχαηλΙδου μετα _της _αεμνοποβ , _ταυς καΙ ηερικαλλοιις δεσποινιδος Μαριας Ι . ' _Λοβαςιιδον , _ιης _ιν _ΛευπωσΙπι _ιγχβιτον οικογενειας , Πς . δ { « ο « _. < 1 _ρ { ιοσ _: ον _ζβΟγος 8 _κφρ _ ' _ιο μβν _( α _ιγκιερδια ι _| μυ > _συγχαρητηρια , ευχομενοι την σιεψιν _ταχι ιαν . — ΔιηρεεφΟησαν ο α (? _ςα | 3 ωνρς _τρΠ Ι « ι _μελοΟς _διαυσκιιλου κ , ' Βεωργιου Συμεων μετα » ι _) ς _οεμνοπ _ρεποΟς κπι _συμπαΟον _ δεσποινιδο ς _Μυριοις Χαο «) . < 1 μπους , _οΒς _Γυχο _μββα _ταχβιαν χην σχεψιν . —Α φιχεο μεια τη ( ιξιοιιμου ( ι _ιχο _' , ε-Υει _ας του δ εν Α _Ιγι ' ιΛτ α _ _ιγχιιιππημενος ο . ' _( ιΛ ) ι _ι _^ ιω η | ς κ . Κ ωστης Σα ( 3 β < ι _. — _Π- , __ η τις εχ Λαρνακας εν ι _β ενορια του Σωτηρας , πααχα _νβ α απο _ηολλου υπο φυματιωσεως . £ 3 « . χ £ τερμα εις την ζωη ν της πρσονσα _ιις ιο . φρεαρ τη ς . οιχιας της χ « _ια την νυκτα ιης Δευτερας . Ε 2 ΩΤΕΡΙΕΑ 1 ΕΙΜ 2 ΕΙΣ Εις τα ς Ευ _^ ωπαΙ _χαι _ιφτ . _μεριδα ς αναγρα φετ αι ε ' _* νεου ως 6 * εσ * αιοτατ η η ειο ησιι , καΟ ' ην 6 Γασιλευ ς : Βεωργιος εδηλωσε _* εν Λονδιν ω εις τιν _υπουργον των Εξω τερικων χ _^ ς Αγγλ ιας σερ Εδαυαρ δ Βκρ εΟ , δτ ι ει » αι αμετ ακλητω ς αποφασισ μενος να παραιτη Ο _η του θρονου , εαν αι Δυνα μεις _ττ ροοωσιν _ει _δοσμενη δια τον Ελλ ηνισμον απο φασιν επι _τσΟ Κ ρητικου ζη τηματ _ος . — II Τ υρχ « τ Κ / _, _Λιρν ηιις ιιια . _ι τι / . ως Λ 52 γ 5 _ν τιυ _μι » η «/ . _τζς τρ _ιχ-ζς η » _ιλαιε το ΚρητιΑιν ζη : _^ μα . —Μι γ _ι ιτ η εςν _^ _ις _χατι ' / . _'ι τ _ι _# -: υρ * ιχ . Ιν _5 / . τ , 0 υ μ _^ ν ιν _ι _^ _υρντ _,. 2 , 000 _Τιυρχιι « - _0 «/ -5 ντ « _, _χ _αριν _ιια _ιΟ ι . τις _= ρ 9 -αν Δικα - _οτηρ _ιι _ν , _ιζτ _, τω _χραο γαααν _υχι _ρ τ _ι 3 _~ _2 _λι _μ : υ _χατα νζς Ε .. / . 3 _$ : _ς . —Ο α _^ 3 ι : * Λ ' . 3 μ * < τω _< χαταλτ , _^ _Ο ιν ων ι _ιαμιρ _« μα ων _τη ς Ντ _, _ιζ :. χαι Κιντρι χης Αλ · _^ _χνια ιξιχολ : υ _() ι · . — ' _'ι _= 3 < ηρ ι _'Λλβανιι _ι αραιι _55 ·«» ν _μιριχα £ « λ α _παλαια , 5 > ω τα κα _ινουργη , α _« _ιχοον _τι _' . αυτυ , _χρυ _^ _τς νν 6 _ι 3 τη / _γη ' . ' 15 αν 2 εν ? χ : υν τ _9 τε αρ ·/ 33 νται χα _' ι _ει αχ _3 / ν 3 · - » 0 _ιδ » μ . ιχρ : ? νμ 7 Λ $ Χ 2 ( . —Κ ατ ' « _Γηι _ει _ς β * Σ _χ _οχ _ι ων ΙφΛι Ια των - __ . ι ι . χω >> _Συνορων _? * Δλ { αν _? _ι _^ ρ _ιγχηψ _Βχ . χ 3 ς _Ιναβτριωτης _βχογ 5 · . _ος _-τ ' . _υ _Σ _χ _ιντιρ μ _^ ιη _μνηι τηρ . .: δ 'Αλ 5 ανι « 3 6 _ρινιυ . _Ου ' - _ : » _ι _ημιρχ _^ -ι ρ . μιινιν ιι τ ' _ο _Νιον τ 7 , ς _Σι ρ & _Ιας , « _ννιι _εαιται Ι ' ι . 6 χ _ο _ουο _αξιωματ ιιων Ι _ι 5 _να __ / τ υ _ι / _ο α := 3 :: ηγ : 0 χα ! τ : υ _ειιι ι _υ τ αγμζ : α ρν . _: υ χ _αι Σιι , _< _€ _ι >·/ ι αι πρ _' ις την Δια _χδδ αν _οκω τιΟ _ζ _ι _« ι _χι _^ αλ / _, ς των _ιπ _ανχι τατ _υν . ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΩΡ ΒΙΟΥ Ι . ΡΗΒΑ ( ΤΡΑΝΤΑ _) _ρΟδδ ς Α μ ιβ ι , ηΧ _ηοιο ν Νικολη _Μανρ _οψους , αμαξ αυη , χ αι πα _ςαηΧευρ ως _χ αν ι ου Δια κου ) . ΠΡΑΒΜ ΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧ ! Λ ΟΒΙΑ ! Σνμφ _ωνιος προς τας προηγ ουμενος δη μοσιευθεις μου , απο σημερον Οα κωλω _« α εξης Λ'δη τοι > Καταστηματο ς μου εις τας κατωτερω τιμ ας : Χονδρικω ς , ητοι δνω των δεκ α χβ » μσ / . ιων , σανιδια Οδησσο υ Β _| βεν _εηχ α μια _ιντζας προς 44 ) 40 , σανιδ ια - 8 ) 4 πο η ς 34 ) 40 χαΙ τα σκου ρεττα πρ ος 24 ) 40 την ιν _χζαν . Λιανικως δε κατα 10 παραδες το τεμαχιον περ ισσοτ _ερον . * ι ) ς εκ της μεγαλης ποικιλιας των _ιιδων . ' και ποιοτητων της ξυλειας Κο _, ρα » μανιας , οιον χσαππων , _νεροσανιδων _χλπ . , δεν ειναι ευκολον να δημοσιευσω τα ς χιμα ς , αλλα πωλω και αυ την _ευθ _ηνυτ ερον παντος αλλου , καΙ ο ΙπιΟυμων ας δοκιμ η ' σι _} . · . μ 'λλα χδ εν ν _^· ει ευΟην ην τοδ _Λθαγητ οι _η _<* ' _) φαινεται § κ των _# νω _δημοσιενομε _> ωγ τιμων τη ξυλειας * Οδησ « . Η ποιοτη ς των Βιδων χου Κα _ι ασχη · μαχος . μου ειναι γνω στη εις ολην ιην Κυπρον . .. . ΙΕΗ _ΩΣ 12 ΤΩΝ ΠΑΡΙ ΣΙΩΝ Ιι' _υΚΙΟΝ ΩΚ ΡΑΗΙ 3 _ΑΣΦΑ / _νιΠΙΚΗ _ΙιΤΛιΡΙΛ ΚΑΤΛ . ΤυΒ ΠΠΟΣ _ΙΛΡΒθΕΙΙλ ΕΝ _ΠλΡΙΣΙΟΙΣ ΔΙΑ ΓΑΣΙΛΙ ΚΟ Β ΛΙΑ _ΤΑΡ ΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ Τυ 1828 . - ΙΙ _σοβαρωτερα , _μιγαλητε ρα καΙ _οττουδαιοτερα Ασφαλιστικη Εταιρεια του « _οβμου . Κεφαλαιον τμηματος πυρκαιας _^ ρ . _χρ . 122 , 000 , 000 . Ζωης < ρρ _. χρ . 166 , 000 , 000 . 'Λπο χ ης Ιδρυσεως της μεχρι σημερον _ετεληρωσε δια γενομ ενας _ζημιας ενεχα πυρκαιων _φρ- ΧΡ · 360 , 000 , 000 , _4 ΙΙσφαλ . οε μεχρι _τουδε εν Κυπρφ ι > π _! ρ τα φρ . χρ _/ _δ , οΟΟ , ΟΟΟ , ητοι Τιλειοτερον πασης αλλης · _Ασφαλιστικης Εταιρειας . Βενικος εν _Κυηοω Πρακτωρ : Ο Κος Β . Π . Α . ΜΑΥΡΟΙ'ΔΕΣ * _Εν 'Αα ρναχ ι . ΠΟ ΔΗ Α ΑΤΑ < £ _»· ι ) ριχα _οιως ν ιου ονημοι _ηρωιυφανη οια χ ψ _Κυηρ > ν . 'Αν _αμινιι τ ια _υτα _ιντ : ς _ο / _, _ιγιυ ο χ . Α . Β . Α : ιζ _« 36 Μ _ολιν . _Ζια _φι ρων ει 2 ο . «· , ως _ΝΙοΙι βΙ _ριειιθι _ι , αιια ηπ _ιη _ιιιπι , πραοιν _οο και μανρ }« _χ : ω μ _« _τ : ι ς , στα υρωτα χαι _μι ' _ττ _, ν αλυσι ν ιντ ' ος θηκης , ω χαι κοι _ηλατα ιι ' αγω νας , χ αιιι _χα , _ιια χ _ραιιιας _* _ιι _γ υναι χ _» ς _. ι α εν Απ ω _πο 2 ηλ * τα ιι _, _αι _ιλιβρα , οτιρια , ιυ _χινητ _α , τα _ιε _ελχατι χα των _υα η ιορ _ιερωιης ικι _^ τητ _ο ς ηγγ _υτ _, μινα . Τα _^ Ολο Τ 3 θ χ . _Λιι _ζιυ _ιΚΓγ _^ , _ινα πιι ηλ _» Τ 3 α _^ ι * τ » ααν _^ _ι < _αυ : _τ 5 / _^ η _^ ν , _ωι « μδλι ς χ _ομιβΟωαιν · ις Κυ « ρ _ιν _γινςπαι αναρπαστα . _'Αλγ _ΤδΟ 1908 _μι χρι τ : υ Μαιου τ _: _0 1010 ιιβηγ _βγιν « κυ των 80 _τ _ιΙΒ _, λατων , τ _ιις μιτρητοι ς χ ι ! _μι _μηνιαιας _διβι _^ _, _κβτα 3 _Ι τον παριλυοντα μιινα _ιπωληυ _ιν _ενχββ ! _5 _ι . » _ι ~ α ν 37 «· _Μβ * , ¦ _^ _«^ _ιι _· : ' « υναγ ωνυ _τιι , γινονται 1 _« _^ -.. αι _ιδ * ο ) , Ιαι χατα την _τληρωμην χαι διδονται & _σιλλινια _ιττι ι / , _αστ ου _πβδ _ηλατ ου βις τδδς _«^ μΒ _, Οι υοντας _χιλατα _ς . Ω _ιιιχριτικΟν _φι _ρουνι _χα _^ Τ 9 Τ < το 2 _^ 5 μχ _τιΟ ιιααγ _ωγιιι _ις . ΡΙΗΕ Λ Ι _ , 1 _ Ρ · Ε _( ΙΕΝΕΗΑΙχ . Αδδυ 1 . Ν _0 Ε ( _ΜΜ ΙΟΝ 1 _* _Λ Ε _3 Τ 18 8 Γ Κεντρικαν Βραφειον : _ΟβηβΒδΙ _Γαιιαι η _^ _β , Πε _ρθ—Χχωχιας _ΒραφιΒο ν εν _Λονδινφ θ—10 _Κιη β _διΒ _ββΙ , _αιι _θδι _βια β Κ ΕΦΑΛ ΑΙΟ Ν £ Ι _, _ΟΟιιΟΟΟ Ασφαλ ιζει δια πυρκαιαν , ζωην , δυστυχηματα , _νυκτ οκλοπ ην , ασθε νει · « ν , _υμπιστοσυνην , εγγυησιυ , _αποζημιωσι ν , _αμαςηλατην , « υδυ « ην προισταμε νων , σιδηροδ ρομικα κ « 1 _τρο · _χ , _ιοορομικα _δυστυχηματα δια βιου , αποζημιωσιν _αυτοχινηταν και _ιργα » τδ _> ν , # ΛΙ ασφ _αλε ιαι γινονται Οκο λιαν _ιπωφιλιις _ιρους , · ν Ολα τα δ _^) βτι _» χηματα « αι _δλαι βι αοθενι ιαι 4 νιυ _Ιατρος ' _ιξβτασι · _Βινικ ο _τ _αν-τιπροσωπο ς ιν Ηυιιρω _, , Α , _,. Β _, ΛΟ · Ι · _ΖΟΤ , ου η μων Λυιο χ ρ ατορ _ος , του _αοιδιμου Ε _Ονομαρτυρο ς Κωνσ _ι _αντ ινου _τ & υ Παλα : _ολογου και των συν αυτω υπε ρ ΙΙισ _ιεω _ς και Πατρ ιδ ος » πεσον τω ν . Κατα τη ν _τε λετ η ν _εχοροσ ιατει ο Π ανιε ρ ωτατ _ος Μητρο _π ολ ιτη ς Κι τιιοιν Κο , * Μελε τιος . Τα Δημοτ ικα Σναοουλια Λαρ - νακος καΙ Λευκωσιας ανεθεσαν δι ' επιστολων ιω ν πρ ος ' τ _ιν εις 'Λγ - γ λιαν μεταο * _αντα ( ιουλ _ιυτην κ . θ . _Θ _εοι _οτ ου _, Οπ ως _ινεργησ _τ , παρα ιη Κεν τρι κη Κυοι ρνητει τα δ _ιονχζ δια . τ ην _σιδι _, _ροδ _ρομικην συνδεσιν τω ν δυ ο πολεω ν , _ευχ ομεθα δ' δπ ως αι ενε _ργει _αβ του εγκρ ιτου Γουλευτου _αποε ωσι καρποφοροι . < £ _2 _αΛιαα > _Ιιυχαριστω ς ειδομεν τη ν ιδ ρυσιν Παγ οποιει _ου εν Λευκωσια : Οπο του γν ωσ & _ι 5 μεγαλεμπο ρου κ . Χρ . Βι - ωργιαοον _, δεν αμφιο αλλομεν δ' δτι τ ο εν λοι ω Καταστημα Οα τ υ χη παγ _*< υπ ρι _6 υ υποστηρ ιξεω ς . _Κις την _μακραν αλυσιν των _^ γκλτ , μ ατ _^ ν _, τα οποια απο τι νος δια · δοχιχ ως διαπ ρ αοσονται εν Κι } πρω , στιγ ματιζοντα την ατι > }( η Ν _^ σον δια τ _ε τ ην _στ υγ _ερ _οτητ α καΙ το _αποτ ρα παιον , την βοελ υρ οτητ α καΙ την εΙ · _δε χΟειαν αυτων , προοτ _ιΟι _τ αι , νε _ον εγκλημα , διαπραχ _θω προ ημερω ν μβ · ταξυ Ολυμπιω ν χαι Ψευδα υπ _4 τι νος τω ν ημετερων , ' ρονευσαντο ς εν μιση _οδφ τη ν συζυγον καΙ την γυ · να _^ _αδβλφην τον » Ο δ ρ _ιστη ς , κατι λΟων _αυθημι _ριν ε ! ς Λερν _^ κα , _α , _τιιρα βις _Αιγυπτον . · _» _Ρ _?^|^^ 1 _Γ | ιΗ , > _^ < _Ξ !! . η » ΠΙ , _. ., _ _!» _, _¦!! ι ¦¦ Β ΝΩ ΣΤ 0 Π _01112 _ΙΣ Β / ωσι π · νυυμιν _5 ρ ς τΟ σιιο _-βτΟν χ οιν ' _βν τ _^ ς Νη « υ , _χρι ς τον αξιοτι μου / .. χ . 13 _*—{ _. _λιοχωλας , Ε _χιτ _ρι _^ ιιας _^ _την _3 _*/ 3 _Λιι ων χαι τ : υς χ . χ . Αι 3 _ιο ·/ . _αλο _ ς , οτι _τι ν 'βΑ 2 _ιτι _* ιν ημων Οι * ον αντιι _τ _ριοωχιυουαιν « ν Κυκρφ ι χ . χ . Κ . Β , Ρωσ _ _ος χαι Ι _' _ψιι λαντ _ης , * _ρι _^ τ : υ ς ο _« : ( ου _^ _χιι ι _^ ναντα _) ν' _απκ . _ηανωντα ι ιια χι _ι ιιν _« αραγγ _< λιαν ως προ _ν μ 3 ς αυτους . Ε γ . Ι τη _€ υιιαιρια _ιι τα 4 τ _^ ιχ _^ _ραζομιν _αντιΤς τας _ιι / . ιχρινιΤς _ιυχαρι _βτ » ς μα ιια την μι ·/ ρι _σημιρον μιτ ' αυτω ·/ _ιηνιργαφν μας , _Ις ης αιιιχθ | ι . _ισαυιν τ _^ βριοχα _^ Ιντ ν _« ω _βιι , _* Ευ λινχυσια τη 20 η ΜαΙ _ιυ 1910 . ΙΕΩΡΒ . ΨΚ 3 Ι 1 Σ , ναι αντ ' α « 5 _ι 5 ΓΒ _2 _Τ ΑΘ . Α . ΜΙΙΟΜΙΙΟΛΑΣ - . Βιν , αντι _πρ _ιι ωκ _ο . *' ΜΓ , ΜηΜΙΜΗΜΜ ,-ΓΓΙ _> _ΜΜΙΜΜ «____ Μ- _« - ____ Μ _^_______ ΜΗΜ __ ΜΜ _ . Η _^ ΜηΜρΜΓ . ΓΙυΗΙΟΗΕ ΑΓΓΙ 1 Η _0 Α ' ΙΝ ΤΗΤΕ 8 ΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : ΕΒΛΙΡιΚΛ Κορ . 8 , 000 , 000 ΚΑΤΑΓΛΗΘΕΝΤΑ 3 , 200 * 000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 80 . 003 , 035 ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΑΑΙΣΙ _ΟΝ ΑΣΦΛΛΕ 1 ΩΚ ΑΠΟΖΠΜΙ β _λΕΙΣ ΠΛΗ ? _ΩΘ 1 £ Ι-. ΣΑΙ ΕΝ ΚΒΠΡΩ _ΙιΝΙ ΟΣ ΑΙ ΕΤΙ Α Σ 100 , 000 ΦΡ Α ΒΚΩΝ ΧΡ . ΒΕΗ _ΙΚΟΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ » _ΚΤΒΒΡΟΤ Βοαψειον Ν . Ι . Δ ΗΜΗΤΡΙΟΥ , Ααρνακι . ΑΤ Α . ΤΟΤ 8 ΠΑΡΑΝΥΜΦ _ΟΥΣ Κ Ι ΤΑΣ _ΠΛΡλΜΥ _Η _^ ΟΥΣ ΑΑΜΠ _ΑΛΕΣ ΜΑ _ΒΑΜ 0 Τ 5 ΗΕΗΤΗΤΑ Ι ΕΙΣ ΛΙΛΦ _ΡΑ ΜΕΒΕΘΗ _θ _& Ε _Β ΡΕΤΕ Κ ιΙΙ ΤΟ « _νιΟ Τ Ο £ _ιτΑ . _ΟΓ _ΑΧλι 2 _ΠΤΡΟΒ _ΣΥυΕΩΝΙΔΟΙ , Π , _ωλοΟντα _} παρα _τ 6 > κ , _Κυτυχ ιψ Κωνοταντιν ( δη δια _φορα , ωραια καΙ πολυ ιυΟ ηνα μυθιστορηματα , _ΣτιιΟβατδ _ν _4 4 _γορ _4 σπ _^ . ΠΟΛΤ ΕΑΑΙΟΙ ΚΑΙ Ι _1 _ΩΔΠΗΣΣ ΕΚΚΛΗ _ΣΙΩΝ Ε χ των μαλλον _ποφημισμενων ιογοσταο _ιων τη ς _Ευρωπης , _προμηΟ _βυ - · οντων τας Εκκλ ησιας _χων Α · . γ _( ων Τ ο _« (» ν . , Προς τας υξιοιιμους Ε ηιτ _^ οπας · , _των ΕΗκΙηοιων _πολεων κοι _χωςιων _ * _ΜΜΜΜΜΗΜ # , ,, ' _Αντιτιροσωπ _ευων _βιδικα Ε ρν _ςστασια δια πολυελαιου γ . ι _κωιω _^ να : « ι 745 _Λ _« μεχρι τοΟι * _ει βηγαγον _^ εον ,. , _χων 00 _« Ι ς διαφ ορους _'! £ _« . _κλησια ς , . _« Τ μαι ιι ς _θισιν να _προσφε ρω αυτου ς βις τι μας _Αν _βπιΜκτ ους συναγωνισ _μο _^ , • _'ιι ικτ « κτο _αΟτΒον _^ _Οιοτη ς , ω _< _λαι 4 < _Χ _^ Λ' _αγ ωνισμοΟ τιμη των , Ιδωχ αν . την _λαμπροτεραν _Ικανοηοι · ησιν _βις ισους _μιχρ » _τουδε παρηγγειλαν . Παρ αχωρειτ αι _«! ν αναγκη ευκολια δια την πληρωμην αυτων εις 'Κιτηροπας Εκκλη σιων . Σ _^ δια καΙ πασα αλλη _λεπτομερεια διδονται εις παντα _ιπιΟυμουντα να _πσραγγειλη . Μ . Ι . ΤΣΛΠΟΤΡΑΣ . _Βο _^ ι ς βΦΙΛΟΚΑ Λι Διι ΑΤΙ / Λ 5 · Α 55 υΗΑΝ _ΟΕ Ο © _ι- < _ΙΙ >» _ι 1 _> _ντΒι _ΙοΗ Ιι _ιηοοΒροτ _βΙβα ΤΗΕ Μ _^ Ν _ΟΗΕ 5 _ΤΕΚ _ΚΙΣ _ΙΕ ΟΡΡΙ _υΕ _01 Α 113 ΡλΙΟ ΕΧ _Ο ΙΕΟ • . £ 26 , 000 , 000 · _Ρ 1 _ΗΕ _^§& ΙΙΓΕΕιΑι 1 _ΚΙδΚΓ _ΚιΙΙΙΙ ' _βΩ < 1 Λ ¦ _» _ι ι _Ιιιιιι ) ΡΗΟΜΡΤ _απιη _ρΙβΛ δι _ω _^ _8 _® _ΓΡ « Ν ™ 81 · ' 3 » δ ™ ΕΝΤ _ΚΑ . ΤΕ 5 _((^|^) αιιΑ _ΑΓ Α _ββαΙβ : Κι ηζ ι 9 Γι οτιι εε 9 , 1 ιΜ [ λ . 380 Ι _ι . ΤΟ _ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ Ε ν μεγ αλ η _τ ας ημερας ταυ τας κρατειται συγκινησει συμπας δ αει · ποχ ε μετ α ζωη ρου ενδια φ ερο ντος παρακ _ολουθων τα ς φασεις το Ο κ ρητικο υ ζητηματο ς ελλ ηνι κο ς της ημετε ρας νησου κοσμο ς , ω εκ τω ν εξωθεν καταφ θανουσ ων κατα το μαλλο ν η ηττον _ευαρεστ ων ειδ ησεων . Φαι νεται δ * οτι οντω _ς η ευ ρωπα ικ η διπ λωματια ασχ ολειται _κατ ' αυτα ς σοβαρως επ ! τ ου ακανθωδ ους τουτου ζητ ημα - το ς , ας ελπισω μεν δ' Οτι θα επικρατηση ε ! τνε τελο υς πρακ _τ ικσν και δικαιοσυ νης πνευμα . Αν υπα ρχει λαος εν χ _7 υδ ρογειω , ει ς δν ν' αξιζη η ελευθερι α , ουτο ς πρωτιστω ς _χ αι αναντι ρρητως ειναι 6 κρητικο ς , οστι ς τοσον Ιχυσε ν υ · _ιτ εη αυτι * _ανδοειο ν · _αΒα . α . Α ? . λ ' ως εχουσι τα π ραγματα , και ο _, _τιο πρακτικ η ς αποψεω ς η οριστικ η επι λ υσις _τοδ . χ _ρητ ικο υ ζηχ _ημ α _χ ος Ικα - νοποι ητικω ς . δια του ς Κ ρητα ς ' ειναι η μαλλον _συμφερουσα , _&& _$£% < μονον ο Κ ρητε ς θ' απολαυσωσ Βν υψ ιστου αυτων δικαιω ματο ς , αλλα καΙ τα ενδιαφε ρομενα εις τουτο κ ρατη ιχοοσι να κερδισωσ ι πολλα . Ουδεις αγνοει , οτι η Κρ ητη δια την Του ρ · κια ν ητ ο δια ρκη ς πληγη , ητι ς _εθετ εν _ει ι κι νδυνον δλοκλ ηρσν το _τουρκι κο ν οω μα . Η Ελλας δ' . εξ αλλου · _τα πλει στα των χρεων . τη ς οφειλει επιση ς εις _την αναγκ ην , ει ην ητο να _προσερχητ αι εκαστοτ ε , πσλλα χω ς αρωγος ει ς τ ους αγωνιζομενους ' η κατα διωκο μ _ενους Κ ρητας . ΚαΙ εις τα δυο αρα Κο ατη _συμφερει ινα παυσ η υπ αρχον _χρητικον _ςητ ημα . Δια την _Τουρκιαν Οα παυ ση οταν η Κ ρητη _δεν θα ει ναι του ρκικ η επα ρχια , _χ αι δια την Ελλαδα ' Οταν θα γιν η ελλ ην _ικη τοιαυτη . Αλλ ' ηδ η ουσιαστικως η Κ ρητη Ιπ _αυαβ νι ιινα _ι του ρκικη _ιπ _αοχ _ιν , πασα δ' επι ταυτ η ς _'αξιωσις ' τη ς Του ρκια _ιι να _ι πλεον η ουτοπια . ΚαΙ εν φη _' Κ _ρητη _ιπαυσ _εν ουσιασπκως να ειναι τουρκικη επα ρχια , δεν _εγενι · το _εντουτοις ουδ ' Ιλλ ην ικη _, _καΙ η . εκ _κρεμοτης _αυτ *} ως μονον αποτ _ιλιομα _εΤχβι ινα τα δυο ομορα Κρατη μη δυν ανται να ττ ρο < ιι γγισωσ _υ αλλη · λοις ως το _επιτ ακτ _ικον αμφοιε ρων _ονμι ρι ρον ιπι _βαλλβι . Αν η Τουρκια _Αναγνωρ _ιζη V αγ αθα , απνα δυ ' ν ' αν _1 ται να προκυ ψ ωσιν _ι , κ . των αγαθων αιιτηι _σχεσβων _, _μβ / _ια τ β · _της > ' βλ · λαδ ος « αι { δ ( α μετα _« _τοΟ < ν τω : > φ α · τβι της ( οχυροι ) _δλλην _ι κοΟ στοι _χβιοι » _, · _^ ιβ _οφβιλβι αυτ η η ( δ ια ' να _ετηδιω - _ΙΤ ) , τη ν _δριστι κην πο . ρ _« ιτηαιν τη ς _δπο των επι _τ _)) ς Νη _βου σκιωδων αξι ωσ εων τη ς , _ιπι τω _αντ _αλλ α γ ματ ι τ _/) ς φιλια ς το ο Ελλ ηνισ μου και _ιχ τινο ς αλλ ου _Ολι κοΟ , οπερ Οα _εκριν _. το ευλ ογον . Η Ελλα ς , λυομεν ου υπ ε ρ _εαυτη ς του χρητι κοΟ _ζητ ηαα _τ ος ουδι να θα ειχε πλεο ν λογ ον τ _οο να μη ηγ η 6 _η τη ς _ευκ ρινου ς _συμβιωσ εω ς του Ελ ληνι σμοΟ προς χ ψ Τουρχιαν , ητις οσω και αν εινα ι Ισχ υροτε ρα του μικ ρου ελλ ηνικ οΟ Κρα του ς , μεμονω μενο δεν δυν αται να μη υπ σλ ογ . ζη -φ ' δυ να μιν αυ _τ _ου _δτ α ν _τοΟτ ο ενρ ισκετ αι παρα το πλευρον αλλων κ ρατων , _ατ ι να _θατ _τ ον η 6 _ρι 8 ιον Οα Οελησωσι να π ροσοαλω σιν αυτην . Το οινν .... _., ν » ν » _Η Μ Ο _& _στ _οιχε ιον εινα ι απα ραιτ ητο ν και πολ _υτ ι μοτα _τ ον δια τη ν αναγ εννησιν τοΟ του ρκικου κ ρατους · _( δου λοιπ ο ν π ολλαπλ α και μεγαλα συμφε ρο ν τα , π ραγματ ικα χαι ουσιω δ η , ατ ι να πρ επε ι να λα _δ η υπ ' _οψ = ι τη ς η Τουρκια ινα μη _κατ _ατ ριβομε νη εις σκι _αμαχ ια ς απολ εση ημιρα ν τιν α τας πραγματι χας μαχας , _αιτ ινε ς . « αδυνα τον να _προΟπ : ο λογισ 0 η τι δυνατον να τη στοι χισωσ ιν . Τα κοι να υπ ' _οψε ημων συμφεροντα των δυο Κ ρατ ων ε _χοντ ες- » _ευχομεΟα ινα αι _τελευταια ι φ _^ μαι περι _εξαγορας τη ς Κ ρητη ς υπο τη ς Ελλαδο ς π ραγματωθ ωσιν ανευ κλονισ μοΟ , αλλα του ναντι ον μετ ' επιρρωσεω ς των αναμεσο ν αυτων δεσμων κοινου συμφ εροντος δια ' τε το παρ ον να τ ο _ηιΧ 'ληυ . Το μουσου _λμανικον και ελληνικ ον _στ οιχειο ν εν _τη καθ ' ημας Ανατο λη τοτε μονον θα δυνη Οω σι να αντε _πε ξελθωσ ι κατα τ _^ ς ευ ρωπαικη ποικι λη ς _δεσιτ οτειιι ς και _ικ μ _«· ταλλευσ _εω ς , οταν ειλικ ρινως _δμονοησωσι και συμπραξωσι , Προ ς τουτο Ομως απαιτειται ν' αρΟωσιν απο τοΟ μεσου τα ζητηματα , ατι να κατ αναγκην κ ρατοδσιν εν αντιθεσει και ε * χΟ ρα . κ _« 1 τοΟ _τ ο δυναται να επιτ ευχ Οη αν η Τουρκια Ουσιαστ _- , αιτλω ς μιαν ου _τ οπ _ιαν της , και ελπιζο _μεν , Οτι το νεον π _ρακτ ικον πνιυμα , _Οπ ερ πειρ αται να ι _? η ινεγκ _{ , την αναγ εννησιν τοΟ του ρκικοΟ κ ρατ ου ς , Οα ι · χι , την διαυγε _ιαν να διακ ρ _ινη τα το βον απλα π ραγμ ατα · -Δι _τ βλιντα _Τβι € « 3 η «« ι «« „ «» _*? _£ _ _ζηφχ « ς _«(« ι _« τ ««« , Η · · Ις : Γνωζ _ψ αιτ _ββτολ _^ τ 55 _ηριγχιπος Βι _»»»» _Β « ζ «· 8 _ωτ _6 ιωτ βν % Γξ ·« ριιΛ » Β «» ργβΓ _Ρι « ιτ _ιτ « αδ _ιναναγ > _)» ν . Ο Ρ « ?« ι ¦ _αφιι _φ _^ _αχ _ωρησιν _τι _! Σ _Μ * _9 ω ν ? « τ _. « υ _οτοΛμοι ω την _Τββ |»(» *» ««»· Η _»« _«^ Μ η Μ _Διβι _^ τη ν ι ( 9 ριζ 4 μ » _νβ » ι _*^ « β _ΒΛπο _^ _^ _ι _^ _ωι τ _^ ς Ι'α λ , Ια ι , _·*·^ : _^ _'Β Ι « υ ιιι Λ _?^ _^ _^ 1 _Λιις _οι _ιν , « ς V _ωιηγ βι . _η · _ι ΙΛ _„« τ _^ _Δν ν _^ _υς να _ι 53 » _ιλι „ , « , ι {' ς η , εν / , > τ : _ν . ¦ __ Ι β ι « 3 η « ι _τ αυιι _ 5 ιε 4 : β α _βι ο { ν Κ ( ον ) _23 Α £ 1 βντατ _ιι _χριτι _„ _$ _ι « Χι , 3 ? . _„ 5 _< Τ 4 . _Ι _^ _Ρ } _*™» , _χι _τ ' _< _χν 3 Α 3 ! _ιωι ·! ς α / ω : αι _ι _^ _& · , _« _ιλλη _λι υ _ςιντ _ - Δ _, _ινα _, _Αιω . . _^ ν _^* Τ _35 _» _τ , χα τα τη / αυτην _κηγη ·/ , η η 3 « λη _ιιιη γ _0 « _« _ρ _^ ρ _^ _^ , _ς _} Α ΙΙ ιΤ 33 _.,, « λ _« ωι χ » 0 = » _χ η ? ιχΟτ ) υ _κο τι _ι * Ιτ 2 λι 2 ς , = ?« _Αιι _? ι « τ !» _υη . _ρτ _-Μν , _ν θα ρρος _και _την «» γ * _ιτ _ι _νΜ _τςτχ « 3 Ορ _^ τ _^ _ννου _'λνιΑτ ο , _ι ? η ι η τχγ σαν 6 χΙ ) _υτατην _ικι 3 _? 3 ( ιιν »| ι * _.,-?(« _ι 3 · 3 _βιι » λ ι _« α τ _« Ε λλα 3 5 0 x 1 α » του . Ο : ι « ι 0 χι Μ ο Ε _ι Μι _^ ς _π ι _/ Β , _ιΟ ρη _, η . σα » « ν θανατ _ε χ 5 _^ ω ελλ ην _ιλη ν β » μ _?} _ι _< . Τ * γι γ _ινοιι α _« 5 υχνυ 3 _«( ν , δ « ο Μ _Ι γα θ » τ _ζ 'Ελλι 3 ι ι _ιλλω _ η _Ο / _λ ηαιι . Ο νιι 13 « Β / . ι _·) β 3 Β θ 7 ι ! ι « τα ς _βι λ _ιπ α ζ _ρα 3 { - βι »? γ « ς *« « Ο ν · 39 3 γΣν _2 Β _συν 3 _« 7 μ υ , - , ' 3 ( ' ω / ι _^ Σ τ ( _τη : 5 _Χα Ι _^ : ν η ΤΙ ? η ι 5 3 _Χ ( ι <}« - * 5 · 3 ζγ _ ττ μ . _Λ 5 · 9 ς , 6 ι 0 ιΒ _»< δ * ιντΟκ ω _ιι » _*? _' } _} £ - ν _τ _ι _ι / η · 1 τ 5 τ 3 _0 Β _, μ _, ιτ _ι ' _ριυ Γ « ιλ ιω αρηγ η-3 _ι τ : 3 ολ γυ ν _3 · 3 _μιι τ _οριιυ _χη _·*« ι 3 ι ? -τ β ., χχ : / γ _33 () αι τ _« ω ·/ _ιι ζ _ιχ _ρ ι ω _ι _'ω _- / , 5 _ανιλ α-3 » _« _ι _* αν _« _τη Ελλα _δ _» ο _κιφ τ _ιυ _χχ _| « _ιιι ι : η ? ηι £ . _Γχ $ ιιω η _δι _σιλαη _Οιλτ σ : ς ? ι ν _«« _ιΑτ / _ζη χ ι ν ) α / τ ι 3 ι « ω . Ο 23 _ε ρ IV : ? Ο _χζι ο Τ · 3 . : α 5 ι _^ Β τω / Ε ( υΤιρι * ω ' ν _'Βτι _υιΥο * _Κι ρι _ι ΒΒ . _ιιν _ιιι _ι ττ ν Λυι : · 3 Μι -: _γι / . _ι · .:: _ητι τ _βνς _χιν 5 _υ / _3 · _ας _λυι _ι ως , ν-:: Οχ η ι » 5 γι την κ { _ντ ν _γνωμην _βν _ΤβνρΑια ιι _ς _ιζιαιιιυ _·) _ι · ι ·( ρΙω ι · ι . Κ ν . Ο _μιγ χλι _ρρων Μ _ινα _ρχη ς « _χη / τηι _ι _/ : α ' Λ λ λ « % . ι ' ι - _νην γιιω _' _, ιη _ν _ι χιικ _βι τ ) η - .. · _* . * . * * ? * Χ ω τ ? _« . η £ χ . ρ η ς . ι ς _τ . ' _η _ςιι Ο α ' ητ _β χιν _ιν « ' _ι υ 2 ι · _στι ραα ν _ι γι νω _ι χβ ι _Ρ _β _ι α ' ς υ - 5 - / ρ £ ιο σεις β ν _ι λ α 6 _ι ν η Κ _υιι ρνη σις μ _οι απεν αντι των Κ ρητω ν . 'Γιβαιω το ν _ιο ν ιν Τ _βυ _ρχ _ι β _ικ , αΟ ιο τως ε ι να ! α _ς ι _ον ι _αυ ης σ _^ _μιτ α-Ο _ι ιας , αλ λα 3 ε ν _βι να ( } _κνιτ _ον ν _' αχ ι » ρω στ < τυμ _ι 6 α β ιι < β ν ·/ β μ ο λ ογηΟ _ι _ι αας _ττ _ροτι- · ρ _: τ μ _« τα τ · ι _| ς _σονιι _ιησι-Ιο ι τ ιι ω ν ! Ο ι ας ι ( _ι »* 5 ι ! τα _^ τα _υζ ιο _ι τ _, _ντ _, αχ ν . και τβ 3 : > ν £ < τ 5 των Τιυ _ρλ ων _ελιουηματα . 'ΙΙ _βγγλιχ _τ _Κνβι ρν _ηοι _ _ι ·/« « _ιο π _βλλ _βΟ αι _3 $ _ι ( - ξι ! ς , 5 τι τη ν « ν ΑΙ _ρχχ φ ιΟ _· ΙΧ 9 _? _33 να _^ ατ ' αυ _της _Λιτ α _ρραν υ ~ 9 θ ζλι _τ _?» 3 ι / ι < Κ ων ) _δολιως ι _ι _^ α νι _Τς « ο : ι ! _/ ρ · Α _3 ι , _ολγιι . οτα τ ην 2 ε χ _, _ιι ι αγρ _ιω : ι _χ 7 ν _ιι ' 5 · _ι : _ι | ς _ινιΧ 5 _Ιη « ν _ιντ ι κωαιν τ ' ο Ο , ιρισπ / . ω _τα τ _βν αιΟρ _οι _» , δχιρ τι » _ικι αημ _βν 2 γ _α _» 5 » _της τ _3 _« ρ « _χρτ _ τι * τ | χινη _υι ως , δ _α'Νιιτι _^ _ρχι ς » , ι _? ι μ : _ι /< _υι * κατα τι { ς χηρας Γασιλ _ιοβ _^ ς τ _ιΙ ς Αγγ λιας ν , αι τ _< 5 Λυτ _βιρ _ιΤιι ρας τ _ις Ρω » ι _* ι * _αι δΙ : « ρ ιιιιι _ι ααΟη _τη _λιγ _ρ _αιι κω 9 _? . _ιΛ _? . ηρ 3 ν _οιτδ _ΤιΟ Αγγ ) , 5 υ Π _ρει βιυτ _οΟ . Ττ ) λ _« γρα _?( Χ ( 3 ς επι _αης ιι _βιιοκΟ _τ- , _ι-αν α · _βις βνλλ _αλ ητηρια γινο _μιναι βπιιλ _ιι , οτι 5 / η Αγγ λια _χρ 93 ω _ιι τη ν Τουρν _, _Ιαν ιν Κ ρη _^ _ι θα δ 0 _^ ιι ου νΟ _< μ » _πανυλαμι * ι _[ ς « _ςιγιρ _βιως * _ατ ' » _υιι | ι . _^ · ινι : α τα ς αυτα _αναΛιινω βιις , θα συνιχισΟη _« _ι _νιστ ως / . αΟ _υι ως ι / Ι . < ρητ („ _μιχρις _ιν ι _^ γ *? . ηΟ _η Ελλη νικη 'ΕΟ _νο σννιλιι _ισι ς , _^~ τι ς θα ιι / . Οτ ) « _« ι σ η μ . ω ς _« _Ος αν τ _ικρ _ισωι : νς τ _: * _3 χ ? ι ) τι _» 5 θ λ » ιδ . _βναγνωρι _ζονββ β 3 ω _τηΜ _Εν ω _ιιν . Οι Ι 55 ρ « ι Οα _ιξιγ _ι ρυωσ ( , ιι _? _ι _( ως , τι : * Η Οα _ικβμιωβιν αι _Δννβμιις χαι ιια _ανιυτ _κιι _(> _ « _κατα » αγ _χαιμοΟ » _6 _χ » ς *»? ω 0 ι το τπ « λι ? _μιν : ν _γιγονις _ιι « τ <| ς χλ _·/ ρωμ · _ις δ > ριιι _« _αιοζημιωαιω _ , ης ιοτ _αι 0 » _καρ _αα' / ωοι το _ιανιιον η ΤΛ 3 β * βι _« _, _ατιιτΛιαν β »» ιλγι : ιχω βτο » . Γ ΤΡ ΑΜ ΙΑΘ ΗΗΟ Ν • Η εν _Λεμεσφ _« ρυσι _ς _ινατ αστηματο ς της Τραπεζη _ς Αθ ηνων , τοΟ _δττ οιου εν _μβγαλη ετπσημο _τ ητι ετ « λεσ & ησ « ν τα εγκ αινια _ιη _Μ 9 _&' _Οουση Κ _« ρ _* β * _β · μ « τ β _^ Λντο _« 4 ηΙ τ βυ . · • μ _« _αι τ οΟ Πανι _βρωτατου Μητρο · ποΛιτο _υ Κιτιου , _εχαι _ρετ _ισνη _ε ' _νουσιωδ ω ς _α-αντα _χ ου τ _^ ς Κυι _τ _ρου . Το συναι σθ ημα _του _τ ο _εινπ _: _ευι ξηγητον _, αφου προ κειται πι _( 1 καθα ρως ελλ ηνικου ιδ ρυματ ος προ _στ ιΟε μινου ε · . α α _« ο μη δε σμον μεταξυ τ _ξς _ι η _εοο ημω ν και το υ Ελλ ηνικο Ο Κρ _ατ ου . . Ελπιζ _ομεν δ * οτι το καΟ ' εαυ το ευχα ριστον γεγον ος _του _τσ 9 α συντ ελεση _ει · την αναπ _τ υ * ιν πλε _ιοτ ι ρ _^ ν σχ εσεων μεταξυ . των δυο χωρων , εμπορι κων _τε και οΙ _ομη _^ ανκω Λ δια τ /) ς εξ ασφαλισεως _-ρωτ αν τ α χτικ η ς συγκ οι νωνι ας . 'Λλλα και απο λο γω ν οικ _ονομικες _ιπ τοπ ου συναλ . _' αγη , η ι > ρ υ · σις νιο υ πιστω τικ _ου χ . _αιαστ ημα _τ : ς ειναι πλ εο ν τ . ευιο _γ ετικ η . τουτο Ιι οιαπι στο _υτ α : και ε < _τ / _ ιχ α ρα , μ £ υ ης ειδ ον την _πα ρ ' ημ ι _ ε ~ εκτα σιν των εργασιων τ ? _, ς Τραπε _ζη ς Αθηνων και αυ τοι ο αρχαιοτ _εροι _και ακμαιο τεροι _εμτ _τ ορι _/ οι ο _αι τ ης Νησου . Ο , τι δ μω ς επι _βαλλ εται ειναι η Ιο ' ρυ σις ' Βιι _οκατ αστηαα _τ ων ι ' ν απα σαι ς _ται ς κυπ _ριακα _ις πολ ισιν , οπερ Οα συ _τ ελ εση ρεγαλω εις την αμεσο ν ευδ _: κι μησι ν _και την προαγωγ η ν τ ων _ιργασι ων _τ ζς Αθηνα ι - κη ς Τραπεζη ς . Π _εποιΟα αε ν , οτι η οιευ _θυν σι ς _ΤιΟ εν Αεμεσω Κατασ τημ ατ ος θα ενεργησ _·(| προς τ ον σκ οπον το _ιτ ον ανευ χ ρονοτ ρι _βες , ως ε- ι _ι αλλει το συμφερον τη ς τε Τραπεζ η ς _ν . _τΧ του εμπορικ ου κοσμου τ _λ ς Νη σου . / ναια ια εγκαινια ιου Καιαυ ιη · μαιο ς η Α . Π . 6 Μ η _ιρ οπ ολΙι η _ς ΚιιΙου _ειπΓ τον καιω χ ε _ρχ _περ ια _/ _ι ον _* οα οιον λογον , _ιι ν οποιο ν _ηαραλαμ ' β ανοαΓν _ιχ χ _η * Σ _ιΧπι _ννο : * . · . « Μετα τας ευχ ας , α εν _εχχλ η - σιαστι _κβ τι _λε τ _^ α' / _επι μψαμ _εν πρ 3 ς τον _Θεο ν _υιτ ιρ πα γιω _ιε ω και κ _ρχτ αιωσ εω ς του _ιι ιστωτ ικου τουτ ου Ιδρυματο ς , θεω ρω-καθ ηκο ν μου να γι _< νω _ερμηνευ ς των αισθ ηματω ν _τη ς χ αρ ας καΙ · τ η ς _« υχαριστ ησεως ατιν α , ως αντεληφ θ ην , πα ρηγαγ _εν £ _ις το υς κυκλο υ ς της συναλλαγ ης εν Ηυπ ρ _< ρ το γεγονο ς τ ? , ς εν αυτ η εγκατα στασεω ς _πιστ _^ τικσΟ Κατασ τ ηματος τ ? _, ς ημ ετερα ς Εθνικοτητ ος . ΚαΙ ευ ρισκω πληρω ς διδνκαι _ολογημινα τ α αιστ / ) - ματα ταΟτα . Π ρωτιστα παντων το ιδρυμα τοΟ _τ ο παρουσ ιαζει αιττην _, οΟτως βιπ _ειν , ενωπιον ημων την _ττ ροοδον και την επιδοσ ιν των Ελ · λη _νοιν _εις το σταδιον εκ _ιιν ο , _δτ « ρ _α-ΤΒΟι _βλι _Ε την _ιασιν τη ς υλικης ευημεριας των Κο ινωνιων και των Ι 5 * 6 νω ν . Λι _οτ ι το ιδ ρυμα τη ς _Τραπ _ε * ζης Αθ ηνων , _καιπε ρ αριθ μοΟν δεκα _χ αι ' ιξ μολις ετων 6 _* ιον η δυνη Ο η εν * τος τοΟ _δραχεος το υτου χρον _ικο Ο διαστημ ατος να αναχΟη _βις ει ιι _ζη λ ον ι 2 ΥΝΔΡ 0 ΜΗ ΕΤΗΣ ΙΑ ΠΡ ΟΠΛ ΗΡΩΤ ΕΑ ¦ ¦ » Εν Κυ _« ρφ -Σελιν ια . _^ _^ 8 . Εν _τφ Εξω _τερικψ >_ 12 . * Διευθυντης χαι Υπε υ'θυνος Συντακ τη _ς ΚΛΕΟΓ . Ν . ΜΕΣΟΛΟ ΒΒ ΙΤΗΣ αι ειδοπο ιη σεις Καταχωριζ ονται κατ * _ωποκ _σκη ν . Πα σα αποδ ειςις πληρ ωμ _η δε ' ον να φερη την υπογρ _αφην ταυ Διευθυντου . Τα χειρ ογρα φα δεν _επιστρ ε φοντα ι Βραφε ων Οοος _ΟΤΑ Ι ' Τ Η _ΓΑΜυΜ ιΜΠ _ΑΕΜΕΙΟΥ _ 5 α _> £ ν _7 ς δ _, _Λ-Κι _δ _^ _ι _, _ΟδΙαρ-ιις μ .: 3 ι ιικ _φαιζς , χ τχ ν -λι _: ν _χω βΛ . χ : λ η ς _» , « ν < κ ι * 4 Ινα _τζ & ι » _ι _3 _ι 3 _»? _ια 5 ιι την _-ζζ _^ χ _υ _^ _ιηγ * 1133 α * . _ΒΧι _^ η _» _ιτην _Αιι _^ ην _« _Ενυαιν » β ενΟ-ιοαιω-5 ης _χιι ι _^* ναι _^ ι _* _ζ < _ι _Χιι . 0 _Ε _ ιι 5 _( _ιλιια ( _ρ τ · : ς _Ιι _ιι-ζιΛις μ . χ ~„ ι Λα 55 οις χ }| _ς _« _ελιως μ . _** ,, ο ·* - _Βιωιγι _^ ι 2 , Χ 5 ' ν » 5 ι · _ιυζ . 5 < - _μι _'ην Μχ . Ι 5-Αιν _τιαν · _¦» - > ,, τη » υαν _ι _^ _Αινζταν Λιι * ιι _£ υ , την ιζζζ τ ) β Β 2 _κς _χζτη _ρτιιιν _α-3 . 3 _ΑΖΑΛυ _ς -της _ιιΛιως _νιιο ς £ _Χως _υχ _ιζ ζ _¦?? _, _ _Μιυι _^ ης * , _ κ ιΒς _-ιιιςχ _ζχ ς ψι · η ·) _γι _^ _ζ _^ 3 _ςδιι _χαλι __ _ις · ζζ _ιΖ * £ _*~ _ι ·* « ς την Χ 2 / _-ΒΛ , _« « _ιυβιαιις 2 κ . _Χιωτη » 35 _λ τη » _νοχτι τ _>{ ς _ι _Ιι _}< _Μα & . 2 ηιι , κ _, α _~? _ι ε * Αι * τ _5 _ττ » ο _χε-ι · . _*» ,, τ δ « _ιι < ι ο 0 _* υ _* ι ! _ΒΑ 3 ι 2 » τζι _τι * _. _ _ιαβζναλιγιυς _ιι ι _ς _τι ν _2 ,:- «» • -ι 55 ι ? 5 _'> ς _τν ,. _Ι , τα _γτ · . « 5 _ι χαι α · ' _ ' _-Τ _« _-Γ _«« Ο ι _ατ _^ _ιαιΒ _, _ιινι ς 2 « : > ι ) » ντηι της _μαι _αζι · 2 < : _ςι _Τι-τνως μιαν _αχι _^ _τ _φι _^ ν « Λ » * ι # αι _ιι * _3 ι « υ _ιγχλιιιι η ψ ·> χη τ <> χαι « α * _μχιιι Τ _αχεμΒ _, να γ « νηι / η 1 = 3- / 3 υ _( ι ?> 6 . « ν » Κ » _« _φγςτντι _ς β _* _βτ * _* _λι « ανφκ ιτω ς , _μ _*' . 2 _6 : ημ « μι 5 _Τ _3 - _/ ι _« _τι _» , _ηυχηβτυΜν « 2 : χ _* _« 5552 ιν « ς τη » 0 _χνμ _» : 2 ν Μ » 3 ) _λι-» 3 : τ / _ΤιΟ , την δ * 5 _ι ζ > ν _^ ιβη _κς τη » ζιην , _χωιι ς _χανιν « _ο / , υιω χι _? 53 ς , _ιχκς τ 3 η-9 _γλ *· 3 , · α « _« _χιι _-ι ν χλη _, _ιωι » ολων των _ωραιω » μ » 9 ι 4 < 3 * _Τ 5 _ι 5 _< ι : ω » , μι τα _ιιΛ ζη χ * _, ζ _ιχζ ιιιι _,,.. Τ-. 3 _β _^ _ιγγδμιν κμ * αλι » το - / . ·?· *** _^ _ιυ _/ _ιμιΟ . μι 5 / . _ιο _Τιυ _βυμχιλιτα _ τ _ι _» _ι-ι _·* φ _» 3 ς , Ι ' ιγι 2 _% μι τι 5 = _ια α _< α · , ι . _? . υλω 0 » τιμητ _η -ι _ιτι την χατ _ ι 3 α ι _ιυ , « _υγχ « _ιμιν 2 ι _Οι _: μω _-Αι ' ι _Β- / 2 _ιΑυτ _ι » τω / χιλω τ « _μιΟτ , τω » . * Αριων . ΑΕΜΜΜ _ΗΧδ _Μιυ * ικανης _επετημοιητος : £ _ωρ _- ταο _& η η 21 η _Μαιχ α , _τεΑ & α & _ειαης Δοξολογιας εν τ ( η ' Α για _Ναχ α , « α # * > ν _ανοι < _κ . _νσυη εξουυε » ι » , ια της _, ' Φ % - λαρμ οπχ ης 6 ΕΟ ' _νιχ δ _ς . Υ μνος . Κατοπι ν εν _χ φ ι _& _ρχ αζ , αντι Σ _ωματε _ιω χ η ι _ι Ισοχ ηιος- _* _εγενετο η _οντηυηζτ χ ελεχ η χ αι _απ ηγγελυ η καταλλ ηλος πα νηγυρικο ς _νπο του διχ _^ γο & ον χ . Κλ . θ , Π _ζριαπια η ] , χ δ _απογενμα δε π * ρ _ε την δην εν _τοις * Πατο _ιοις > ω αιλ _ησβ μβ τα χ ηι διαχ οιν & ναη ς _οοχ ι ν _ενγρ _' _ιδε 'αι πι _$ _1 χ ης 'ΓΑτα νηαον _κΛι ιων υπερ _Ελενυευα _ς _, _ςιαλιτιχ ων αυτ ης αγωνων ο _γιλταιος δικηγ ορος α . ΝΙ _τΚ . ΚΙ . _Λανιιης , παριαταμι _ναν χ ου αυ & _ημερδ _ν εχ Λαρνακας _αφικομινον Πα ν . Μητροπολιτου Κιτιον , η _δι Φιλαρμονικη « Ι _α οιητο ι _^ ατιχρο υσ » διαφορα τεμαχ ια , την- δι ννχχ α χ _εΧ _ος Ι φωια γωγηυ _ηοαν παπα τα Σωμαι _ιια . Ο κ . Δ ημαρχ ος απιαχ ειλχ χ _αιαλλ _ηλον χ φ Διαδ _οχ ω Κωναια _νιινοι τη λεγραφημα . Αλλ ' αι αν νηυως χ ατα την η μ _ερ αν χ ανι η ν _διορ γανονμεναι λεμβ ο δρομιαι εφειο _* _ΥκηομονηΟηια ν χ αυ ολοκληρια ν , Δ ' . αχ ι α _^ α _γε Την _παρ _ελυ _ουοαν Κυριαχ ην μεια πασης _επιαημοιη χ ος _ειελεαυηααν τα εγκαινια χ ης Τραπεζη ς Αυ _ηνων . Μεια ιον υπο χ ου Μ ητροπολιτου ημων τελισΟεντα _αγιααμον , ωμιληαεν _ενφρ _αδΖ ς η Αυιου Πανι _ερ _οχ η ηζ _ρΧ χ ης εν Χογφ _Τρ απεζης χ αι ιων ιυ · _εργ _ειικων αυιη αποτι _λεαμαιων , _ως χ α 6 χ . Δ ημαρχος , _με _& ' δ _ιυχαρι · _οιηαανιο χ ου δΛυυυντου χ . Βαβρ . Κουδουνορη , προα _εφε _^ ηαα ν αιαψ υ ' _χ ιιχ _α εις απαν χ δ πληΟο _ι , χ ης Φι · _λαρ μο _νιχ ι _/ _ς ανα < _ρ ινουοη διαφορα αμαχ ια . ' Την νυχ ια χ η παρ _ιλυουαης / 7 α- ρ ' _ααχ _ευης , 21 ης Μαιο υ , _τιρο λιαν _εχ λ _ε < χ ου κοσμου _ες αιιφοχ ε ρ _νν των φυλων εν χ αις αιυουααι _ς ιης πρ ωτ ης χ ης _ηαλιως λεσχ ης « Ενωαιω · _» , μετα ευγε νη αυτης _πρ ο _^ Ι ηοιν , ετιοιηοα χ ο χ η ν η _^ ωτη ν δημαοιαν _ιμ ' φαηαι ν χ ης η υ / χ δ _χδ ' ν η . _Βεωργιον Σ . Χουρμουζιον * Μανδολινα _τα Λι' μβ αα _υ * . _Οι Ηα _Χλια ιαι νεο ( _, οι _αηοιβ ' _λουνχβ ς _αυχ η ν , αηδ 3 1 ) 2 μονο ν μη * _νω ν ενοργανω _ς οιδαχ υενχ _κς _παρ οναιαοαν χ οιαυ _χ α προοδους , _υυιβ δλος ο χ ουμος συν $ χ αρη _μβ _ια μβ γοιου εν _υουαια _ομου αυιους _μβ ια χ ου δι _$ υ · υνηου χ η Ι * _Χ αγφ Μανυ _^ λι ναιας , Αφ * η υιχ _αιω _ε _ηρ ιηο _9 χ α μ _$ γα · Ι _Ι _ηΛραι _ηυ _ωραιοιερα _ς ελπιδα , Ε ΜονδΟΧιναιχ ν αιαεν ,, _τρ ηαδ & νουαυ : _υτΛ καμ _^ β τη ν δβ ντεραν _ιμη ανιαιν π / _ς : τδ μβχ _απρ ααεχ ες Σ _ηδβαΜν _,, διυαναιν ανχ ααν Συνα _υΙΒανν _ΧΒε _ια · _.-τολΧης _β _^ χαρ ( ιηηπΓ < * ις : _ανογρα · (|* ιιι ' _, « ιιι . Ο ) : _ενεργι / _ι _^ τοδ _Λημ « ιρχ . ιυ _μαι χ . _) Β _| ιν _υωζου ο _Δημοσιο * : _Ιι η . _της ιιια _ιτ _^ Μ ' . ρ ιι _ιβιν _Λημην _Λιμεσοο « ηα _νχ ς Κ ι ' υ . _ρνησεως . _Ειις _χι . ν φιλα -Βιιτ _^ η < ! _ια χαι _φιλο . _τροου ' ι . ν Δι _| μ _* _ιρχαν χ _ιιι να _εχλεκτον Σομ _^ _ουλιον _Λιυ δι ( : ει _Χηνται : _^ _ειπται : ευ · _2 _ ο _ ριστια * , δια τι _) ν _νεην υηερ της η _α / _ι ως _ταυτην δριιαΒν των .. —Ο _Ιιυνηγεπ _χος _Ομιλ ος Ικα _ιιΗ : τον Δ _, ' _διανωχ ισμον _σκα-ιοβολιας την _τΓΑευταιαν ΚΒυριη « ην μετα τη . αυσ 5 , _ιιις _παντοτι * , _ΓΛιπι / _ια _^ .. — - Ηρξατο η _θι-ρινη : χινηαις _Λεμεβοι )—ΒΒΧατρο _ιν , —Βνωα _Οιντος : πλεον γενικι _ος _τ ο « _ε . τιατεΙ _ααντης την παρουααν ( _ιντα ποχρισιν , θ « τιθενται _εις τα Ιξης τα αρχικα του _ιιιιιΡΕσ .,, Β . Σ ' Χ ΕΚ ΓΑΡΩΧΙΩ ΝΒ Φαι νιια / ξχ ι μ αχψ δεν _ιγβνετο το _μιγα Ιν ΑΙγιαλου _συ ουλλαλ ητηριον δια το δασικον ζητημα κ « 1 δτι δεν αηιβ _τ αγονος η ανδ ρικη διαμ _αρτυρια των -- • Λν Ελληνων _βουλευτων _του δι αμι · _ριμ ατος _ι _^ :. ' _™ _« Ιι _Α-. _®> _~ 0 Μ . ' . Αρμοστου δια την απ _ελ / πσ _τ ικην υ _^ Β ! ν ιι ι ν περιηλθαν οι ΚαρπασΙτπ ι ως ζλ τη ς υ . το το υ Δασονομιιου αρπαγη χη ς Ιδιοκτησιας των . Κατ * _αυια ς απισ τιιλ _εν η Κυβ _ιρνησις _εις Κ . σ ρπασ ( αν τον Ικ των Ικανων υπαλλ ηλων »< . ΜιχαλσΗι | ν Χατ ζηγοβρι η λ δπω ς _εξετοιση ιπι τοπου τα _ποριιπονα των χωρικων καΙ ποιηοητσι συγκ _εκριμμενην ΕκΟισιν περι των κτηματω ν χαι γαιων , _αιτιν ες ανηκουσαι _λογιρ τιτλου η Ιδιοκτησιας _απ οκλειστι κω ς _εις _ΙΛιω _τ α περιεληφθ ησαν αδικως _ιντο _ζ των δασικων δριο _> ν , σνμφωνω ς δε προς τα υτην , αποδ υιση δικαιοσυνην τοις Λδικουμεν _οις Καρπασιιαις , των οποιων - η ζωη καΙ η 0 _/ ταρξις κοιηντη αι » _πραγματι κω προβληματικη Ας _ικ της αρ _« _αγι ) ς τη ς : Ιδιοκτησι _ας : « α ν , Ας _ελΛισωμι _^ , δα τι _ιν φ'Ο Αν _ταπ την 1 _Ινεργει : σο _( 3 « ρ ως ' η _Ει ·| ιΙ · νι |' πι _^ _υπεο ι : _ης Λι καΒ _« ς : διινιι βιη _ - _€ . _ειι · ς του ζητηματος · ινα παυση 1 πλεον η : _κατ αΙμωρος αδικια - , _καια _νωγ « ων κα- τ « ιικοι ι ν . πιιν _βν πΒιν _πιωχοτιροιν _διαμε- _^ ριιΤ | ιαπι ) ν ιης Νη « ιου κοι _ιοντων α- τα γ , _χην γης δια να ζωσι . , Α 0 ' ' · Τδ . _Λυρελθοιισ ] _}] Παρασ _^ ιυη Ι-τι- τη £ _ι Ηιιι ω _βη _ρςη χης Α .. Γ , Υ ' . τοδ Διαδοχο »» Ιναιναι » ιτ & πτι '_ . ειμαλ η _δοξοΧο-, ια εν τφ ναφ το « Αγ Νικολαου . Κατ αυτην _ηοριστατο κοσμος πηλις ες αμφοτερων τω ν φυλων καΙ δ μαθητικο ς κοσμος της _ποΒεως μετα τον διδασχοντπς προσωπικου ., Μεια το περας τη ς δοξολογιας Iψιιλ η δ πολ υ Α _ροντσμος , μεθ δ δ εντιμο _( _ιουλευτη ς κ . Λουη ς Γ , Λονιζου _Ιζητωκραιιγασ _εν _υπερ τον Διαδο χου Κωνσταν τινου , του κ ατα ξηραν ·* αι _σακααααν Ιλλ ηνικο υ _« _ττ ραταυ , της πανελληνιου ενωσεως καΙ της ενωσεως της Κυπρου _( ι _ιτα της μητρ ος Ελλαδος , το ιε πληθος επανελαβε μετα βροντωδονς φωνης και εν _Ινθανσιασμω τας ζητωκραυγ ας ταυτ ας . Την _μεταμεαημ _^ _ν'ιαν της 21 ης Μαιου διεξηχθησαν επιτυχεστατα ε * ν μειο ) πολλαυ κο » _σμοο εξ αμφοτερων των φυιων αι εξετασε ς της Βυμναστικης _χαι μαθ ητι κοι Αγονες . Ε _ςετελεσΟηΛα » μετα _πολλης _« πιτυχ _Τας δ . το των μαθ ητω ν του Σ _^ ολαρχειου και των _, αναιτε ρων ταξεων της * Αατι χης _στ ρατιωτι _χαι , « ουηδικαι και _αλλαι ασκησεις λιαν _καταλλ ηλοι υπο _υγιεννην _εΛΟψιν , υπο το πρ _οοιαγμα του διδασ _κ αλου κ . _υ . Ιιετ _ριδον , ειτα δε Ιπιτ ι χ < _Ος ιΛιαης Ιξετελε σαν _ι _^ _νΩιοα _ α · σκηηβις μετ * ασματος οι μαθ ηια _ι των κατω τερων τα _ςεων της Αστικης υπο το προστογμ α του διδασ χαλο « χ . Κ . Α . Παπαδοποι _'λον . ΑΙ _μαθητ _ριοι _χοτυπ ιν υ _, το το προσταγμ α της οριοιου / ου ορσαχειαδος καΙ καλλισ της διδαακαλισσης δ ] _-νιδος ΙΙεροεφ υνης Παπαδοπουλου εξε τελεσα ν _θαυμασιω ωραι οτατα σνμπλεγμ < -: α , _μεε _' . ι _^ σμ ατω _ι εθνικων , ειτ α οε περιβε _^ λημεναι την Ιθνικ ην αμφιβαιν εχορβ ' υσαν λιαν _βυρυθ μω _, εν ουνοδει α τ _ε > τραχορδοο , ελλ ηνικους χορους , . ταρασ _^ ουσαι εικ _α να ικπα γλου ωραιοτητα χαι απειρου καλλιτΒ / νιχη α , _τολαυσεως , εφ * φ κα _' ι προδκαλεαα ν ζωηρα κβι παρακ _τ α · μενα χι ιροκροι ηααια _ικ μερους των _θΕ « τ . 7 _ _ν . ΕΙ _ςα εγ ενονιο Ολο τω ν μαιι ητω ν τα _αγωνισματα του _δλμπιος ΙιΛ κοντ φ , εις δ ανεδβι / θ η νιχηιη δ Γαρνα _βας Β . Μι _χαηλιδης , κοι της σκοποβολης , εις ην ανεδει _χ θη νικητης δ Μενελαος Β . ΙΙα ν - _τελιδης , προ δν _εδωρη ιαιο δ βουλευτη ς κ . Λου η Λοι _μου 2 ν ωρολογιον , 01 αγω νες ειια _, ως εκ του _προκεχ _^ ρη · _κοτι _^ της ω ? ας διεχειτησαν , _εσυνεχιοΟ ησαν δε καΙ εη _ερατ ωΟ ησαν την _Κ υρια χην . καθ * Β ) ν Ι γενονο τα αλλα αγωνισματ α των δρ ομων , του αλματο ς και της διελκυνστ _ινδ _α υπα διαφο ρων μαθ ητων , οΒ · τινε ς παρουσιασαν επιδοοεις _ου / ι αναξιας λ < _ιγου , ο . . ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α Μ . Κ ι ΠΡ Ι & ΝΟ _ι Μ · τη _νιχη η απο _της Ι ξοομ _ιοοζ ταυ τ η ς , το μεγα Καταστ ημα * ιΛ κ · Μ , Κυ π _ριΛνο Ο ιις τα _νεοομητα χτ (· ρια ιου , επι τη ς _αυτ ? _, ς 610 Λα ρ · _νακος , οπου _ευρισκε _τ ο ναι πριν , ξ ' χον οε την ετιραν ιιαοιον επι της 4 δο υ Ουολ _οελεΟ , • · Απιρ αντον την ικτασι ν , δισπο · ζον χ ων δυο _κεντ ρικωτ _ιρων οδων της πολεω ς και ' π ) ουσιωτατο ν _εις το ει » _ιος το _α - προξε νει _αριστην _Ιντυπωσιν « _ις , τον ιττισκεπτη ν , οστι ς επι πλεο ν / χβ ' ι . να εκτιμηση την _τ αξι ν κβ ! την καλαι ' σΟησιαν · _ιι ς . την τ _ιξιθιτησι ν _των _ιμιτ ορι υ ματ ων , Εν γενει χ α Καταστημα τ _βδ κ . Μ . Κ υπρ _ιανοα παρ _εκει οψ ι ν ενος τω ν ευπροσωπων Καταστη ματω ν τω ν μ _^ _γχΑοπολεων της Ανατολη ς . Ηιιιτ _ερον χαρακτ ηρ ιστικσν εινα ι το _ευπρ _οιηγ _ορδν και η αδρο τη ς του _τι _Ιυτσκτη _ΒΟ υ - χ αι τω ν διευθυν των προς του ς _ιπισκεπτα ς κατ _πδλατας . ΧΡΟΝΙΚ Α Τη παρ _ελΟουση Κυ ριακ η Ιερουργησ _εν _^ εν _τ φ ναω Αγι ου Λαζα ρου , κ ατοπιν προσ κλη σεως υπο τη ς επι · τροπει ' ας κα _'ι κατα παρ ακλησι ν πολλων πολιτω ν , ο ΙΙα « ι _ε ρ ωτα _τ ο ς Μ ητρο - πολιτη ς Παγο υ Κος Ιακω βος , ε * χων _συλλειτουργ ον καΙ τον ΒΙανοσιωτατον Αρχιμα νδ ρ _ιτ η ν κ . Μελετιον . Ο ναο ς ητο κατα μεστο ς κοσ μου εξ αμφοτερω ν των πολεων , παντε ς δ' απεκομισαν ανεξαλειπτους εν τυπωσεις ( κ του σεμνοτατου υ · ρους καΙ τη ς μελωδικ η ς φωνη ς του Πανιε ρωτα _το υ . Επι τ η ς ευα γγελ ικ η ς πε ριχοπη ς ωμιλ ησεν δ Ιεροκ _ζρυξ κ . Χρ . _Οικονομ ιδ η ς . - . Μετα την Θειαυ λειτου ργι α ν _τχ ρ _οσ · εκλη θ η η ΛυτοΟ Πα νιε ροτη ς μετα τ η ς ακολουθιας τη ς _εις προγευμα εν τ ? _ι _οικ _ια του Γουλευτου κ . Μι χ . Β . Νικολαιδου , δπ _ου επεδα ψ ιλευ _θ η πασα _περιποι ησι ς υπο τ ων ευγενων οικοδεσπ _οτων . _( _ΞΖ _4 _&& ΓΒΣ ) Μετα με σημ οριαν , _εγενοντο αι _εις την γυμναστ ικη _ν εξετασεις τ ων μαθητω _ν κσι μαθητριων των ημετε ρων εκπαιδευ τηρ ιων εν τω Βυ μναστηρι φ τοΟ Βυμναστικου Συ λλογου « Ζην ωνος » , παριστα μεν ων εν μεσω πολλο Ο κοσμου τοΟ Πανι ερωτατο υ Μητροπολιτου Πα φου _Κου ' _ι _αχ ωοΟυ , το _3 ΙΙανοσιωτα του Αρ / ν ιμ . » ν _3 _ριτου Κου Μ ελετιου , τ οΟ Π ροξε νου τη ς 'Κλλαδ ος , τοΟ Δημα ρχου καΙ τ ων Εφορ ων . Μετα την παρ _ελασι ν , « Ι μαΟη · τριαι του Παρθεναγω γειου _εξιτ ιλ β · σαν σουη διχας ασκη σεις 6 πα την οδηγ ιαν των δεσπο ινιδο _ς ' Αλιξα _νδρας Π _βγιαζη μλΙ Χαρι _τ ινης ΚουππΛ , κατοπιν δ' δλο ς δ μαθ ητικο ς κοσ μος , Οπο το προστα γμ α τοΟ Βυμνασ _τ οΟ κ , Λ , Πα ριση , _εξβτ ελβσι δια φορα _σορτ } δι κα _^ μν _ιιομαχ α . Ε _κγ | _κς / . _οη-Οησ αν μετα _ταΟτα αθλ ητικα αγω ν _(» σμ « Τ » Οπ _ι Τιν ν μαθ ητ ων _τ ο _0 _Βνμνασιου , < ν τι _' ηι ο _^ _1 λλ _η ν _» κο _ς χορ ος _και στρα τιωτικοι _ασκη σεις . - Ο κοσμος απικομ ισεν _αριστ ας εντυπω σει ς π _« ρ _ι τβ τη ς εργασια ς τ ων διδασκαλων τοΟ Πα ρθεναγ ωγε ιου καΙ το δ κ . Α · Παρισ η , ιν _συνιχαρησα ν θερμως ο Μ ητροπολιτ η ς Παφου καΙ πΑιιστοι αλλοι _Ι κτι μωντ βς τη ν Ικα νοτητα . _αυτοΟ «« Ι τον _Λοκνον ζηλον του , · · · , • . Σημι _ρο ν ' πβρι τη ν Ο ην τη ς πρω · _ι « ς ετ βλισΟ η μνημοσυν ρν εν τφ ναφ Αγιου Λαζαρου υπε ρ του τε λ _βυτα ι . ΑλΛ ν ιλλει -το μστν αντ * _αυτηυ : αι _πτερυγρς _, . ουο ' 8 _υονιιτ αι νιΙ ' _εξε >» _νιΙ τη ν χινη « _| ιρ . ιο ν _^ δυν αι ην _· χ « ι : _οΓαμωοις , τ < _» 5 πδ . τ ν ιι « μ 8 νο _» ι _οιρινει 1 τον _μεγην * _τυυ παθον _νυ πνιγι | ιων δ υνα _ν μ _ενιω ν η Λικροτ _βρα _ιιυι _< αιρο _^ ι «? Ι Λ « ιΠ _ι , αν _αιιν _Β « ν-Τ 8 εζητι _( σαμβν ιΙΛν τΛιι _ς . _^ _νοι » _ς ? ι » _ιιποτας _πλβιατεραν _βεβ _^ ιαμον _Λ _^ _ος . το 15 « - γβνες _οτοι / _ειαν εν σ ·/ βαε _ι προς τον δκι - _ριαμον _χν >| 3 _δρνητικων υπαιλι _λχ αν , _ΛιΖς οι δρ _/ _οντ _βς του Δη μου μας , δεν _εχτ *» μωσι : το μουβι _^ ον δαιμονι _ον _, _ουναμβθα _: να _εΒ . τωμ _βν _^ ιου χ _„ _ΧΒου _ρμουζιου χαι δεν μας _χαμνουιτ _ι να : _πιστοκιωμ _βν' ο α ειναι π «» λυ ενκε . λον αντι- μικρ ος δαπιΒνη _^ η οποια κπτΛΛι _ν χιι _ι : να _Ιπιστρα _φη , να ¦/ ειΛονροτησΛ > μεν _ενοτ νιι _ιτ ερΛν της Λρμεσου Λαρδαν η ουιιε _ι ' ς . προφ ? | της : δε κτος Ιν _τ _^ πατριδ _ι αυτου _23 ) 5 ) 0 ΙΟ . ΚΟΜΗΤΗΣ . _4 ΙΚ . ΗΒ ΟΡ 1 Κ ΟΝ ΒΡΛΦΕΙΟ Ν ΓΙΑΤ . 1- ΟΙι _13 Η 0 ι } _ΑΟΙ Εν Λα ' ρναχι _αιτε ' _νπντ ι των _Δικα _ιιηριω ν Αναλαμ _βανει την διεξαγωγην πα- ' σης _οποΟ _εσιως _μετ ' επιμελει ας , ταχυ τ η τας κα ' ι τιμκ _ιτη το ς . Παρ εχονται ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ! ΕΒΚΟ Λ _Ι Α Ι Ιδ _Ι Σ Π ΙιΑΑΤ Α Σ _ΤΟΒ ΒΡΑ Φ ΕΙΟ Β . _ΛΑπευΟυν _τεον προς το ν Κον ΜΙ ΛΤ . Κ . ΟΙ ΚΟΝΟΜ ΙΔΠΝ .

Τίτλος Θέμα Σελίδα