ΕΜ ΓΟΡΙΚΟΝ ΑιΚΕΙΟΝ ΔΑΡΝΑΚΟΣ Δ η μοαιευο ντε ς την ανω δηλωσιν της επιτροπειας των Σχολειω ν και βλι ' ποντες ησφαλισμενην την λειτουργ ια- του Εμπορικου Λυκειου , οε ν δυναμεθα η να συγχαρωμεν την Λα ρνακα , αν οχι χα Ι την Κυπρον δλ ην , δια την _αποκττ _, σιν Σχολη : , ης η αν αγκη ειχε κ _ατασνη απο πολλου _αισθητη . Δ εν _αμιρι βκλλομ _εν , οτι η Σχολη Οα ευΟ οχιμ . ησ _7 ) , ως δεν αμιρι _βαλλομεν επιση ς , δ _ιι οι καρποι αυτης εσονται . ωφ ελ ιμοι τα μαλα . Η εν τη Σχολη τ , αι _ιενσι ως ξασ ιν Οα Ιχη την ελλ ην οπρεπη πρωτιστως μορφωσιν , την _πλουτισιν δ ' εξ αλλου των μαθ ητων της δια γνω - σεων πρακτ ικων , αιιιν _ε ς να διανοιγωσιν αυτοι ς ευ ρ υ σταδι _ον εις το εμπο ριον , τα ς Τραπ εζας , την Κυ β ε ρνη ' σιν . 'Λλλα και δια την ε ' πισ τη - μονικ ην παιδευσιν η Σχ ολη Οα ειναι τα μαλα προσφορος , διοτι Οα _ιιστερη μεν ει ς επουσιω _δη τι να μα θημα - τα , ως ειναι τα λατινικα ν . α ει , ' τινα αλλα , Οα π _^ εονε _/ τη δμως εις ουσιωδεστατα στοιχεια , ως ειναι η γνωσις δυο ευ _ρωπαικων γ λωσσων , ειναι δε π αντ ' ι γνωστον ση μερον , οτι - παντες οι επιστημονε ς εχουσι μονονονουχι απολυτον αναγκ ην να ωσι γνωστα _ι μιας τουλα χ ιστον ευ ρωπαικης γ λωσσης * ως ι > ε κ' / ι ανω ειπ _ομεν , δ · . α β ραχει ας _εδικης ενασχο - λησεω ς εις τιν :: επουσιω _δη μαΟη - _μαια ( λατινικα ) χαι δι' ενος ετους φοιτησεως ε τινι Βυμνασ _ι ω ο ' ι απο · _οοιτοι του Λυκειου _δυν ανται να συν εχ ισ ωσι σπουδας εις οιανδ ηπο χ ' επ ιστημ _ων . Αλλ' οι προωρισμεν οι μονον δι ' επ ιστηαας και οι την κλα * σικην παιδε υσιν προτιμωντες εχουσι _προχειρον το Βυμ , νασιον της Α _εχιωσι _αι , ε ' νΟ α δυνανται να ακολου Οησωσι τα μαθηματα των . II μετ αρρυ _^ μισις »· ημετερων σχ ο ) ειων θα ε / . η > : αι τουτο το πλεονε κτημα δια τα πο _χ ιδια , αιιν α δεν προκειται να μ _, αΟητευσωριν ε ' ν τινι σχολΥ _) μεση ς παιδε ιας . Δια τη ς αυςηοεω των ταξεων της αστικη ς μας σχ ολη οι αιο'ροιΒοι ταυτη ς Οα ε '~ _χιυσι γνωσει ς του τε παλαιου αλληλ οδιδ ακτικου και του ελλ ην ικου _σχο - λειο υ με χρι της πρωτης , _πιθανες δε κ αι αυτης της πρωτης του Βυμνασιου , Οι γονει ς των τοιουτων μ ·» _0 ηιων συνη θιζουν ν ' απ οσυ ρο _μαι τα τε κν α των μολις τε λειωσουν ν / _, ν _αστ _ιχην σχ ολην . Το _Οτ ο επρατ _υ ον πριν , του _* ο _αναμφι βολως Οα ιξ αι ο / , ουΟησωσι _πραττ οντε ς και ε ! ς το μ ε / Λο ν . Ανεπαισθητως α ρα η μορφωσις των π : ωχω · παιδιων Ο' ανελ , Ο η ει ς πν 'υ υψη λον _ερο ν _επιπε δον χ αι τοΟ ιο Οα ειναι μεγα δια την κοινο - τη _ια πλεο ν εκτημα . . 'ΙΙμιι επι ν , ρο _ιου _'ιτ _ες εν γ ινει παοα ς τας γ _ενομενα ς μεταρρυθ μ ισης κ αι συνισ _ιωντε ς _ουχι την α απαυσιν ω εαν επετευχ θη ιο παν , αλλα την διαρκη αν ησυχ ια ν και με ριμνα ν υτιερ τη ς διαρκους ( _ιελτιωσεως των σχολι - κων ημω , δεν _δοι _-ωμιΟα εξ αλλου η να _κακιαωμιν _μεριδχ τιν α συ _μπολιτ 6 ν χ αι συ μπολι _τ ι _διον α ρεσκ _ομεν _υ _^ ν , φ αιιι _ιται , να δ ' . _αο'αλλωοι τα ημ _ιτ _ερα σχολεια « αι γενομ εν _ου ηδη εκδοτω ν μη Οπ , _αιτ ιων σπβρμολογημ _ατο ιν . αν _^ _ξ , _ι _^ ν μεν αν _α οκειι η ς , αλλα . _προδιδο ντων επιπολαιοτητα , αν μη τι οιλ · λο , μη _οπιτρβπομ ενψ _μηδβνι , Ιιφι · στω | λ 3 ν εξ αλλου _την _κροσοχην των Ελληνων συμπολιτων μας _ε _[ το να μη υποπεσο _ιοι ν _βις , _τ _4 ααυγγνωοτ _ιν λαθος τ _& 0 να _πιμψωσι τα _ιε _χνα _, βυ · ιων αις τας προπ « _γοινδικα ς σνο λας . Τποθετομεν δ' διι ουδεις θα πραξη το ιαυτην απερισκεψια · . Α ν πριν ηναγκαζο ντο τινες να πε μπω _υι τα τεχνα τω 1 εις _οιυτας χ αριν εκμαθησεω ς ολι γων αγγ _λν ικων , νυν δτε τ οις παρ εχοντα ι τα μεσα αρτι ας μαθησεως αγγ λικων και γαλλικων ομου μετ α των ελλ ηνικων , εγ κλημα κα _Ο' αυτο Οα επρ _ατι ον α γονευς εκεινος , δστις Οα ε ' πε μπε τον υιον του να στρε _βλωΟη τον νουν και τον χ αρακτηρα χα ρι _^ κε ρδους ολι γων _αγγλικων φρασεων κ αι λεξιδιων . ΣΤ Λ Ρ ΠΡΟΙΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΒΑΜΟΥ Αξιοπμε Κνριε , Τελουμενων την Κυριακην 11 _Σεπτ εμβριου 1911 μεια χην υειαν λειιουργιαν εν τα ) ιερφ ναω _' Λγ . Βεωργ ιου ι 3 αιι ) λΒ ] ς των γαμων των τεκνων ημων . ΑΝΤΩΝΙΟ ! ΜΙΧΛ 11 Λ _Κ ιι _ι ΧΑΡ ΙΚΛΕΙΑΣ Γ . ΙΙΛΙΙΑΔ > Ι 10 ΙΛ 0 Ι παρ « καλειο 8 _ε οπως _ευπρρστ ονμδνο χιμι ' ι'ι ηιε _αδιοι ' _. ς δια τη ευγενου ς π «· ρουοια υμων χαι τη αξιοτι μου οικογε - νεια σος . Εν Γαι η _λυ _χη 1 _Σκτ _ιεμβι _ιου 1911 . Οι γονεις Γ . Πα ηαδοπονλος Μαρ ια Γ . Παπαδοπουλου Μιχ αηλ Αηωνιου . ΧΡΟΝΙΚΑ υε βαιουται , οτι ο νε ος Αρμοστης της Κυπρου _Σιρ Α _μιλτον _Β _ζ- _ουλ ' Λδ αμς αφ : / . νε :: αι τη 1 _^ η Οκτ _οιβ ρ ιου . 'Κ _αια χ Οεσι νον τη λ εγρ α φημα την συναδελ φου « Ελευθερ ι ας » , αι Ιι ρ οσ-¦ τατ ιδες τη Κ ρητης Δννα μεις επεδωκαν πρ _οι _, την Πυλ ην διακοινωσ _ιν , δι ' ης δηλ ουσιν , διι καταργο Οσι την αρμοστειαν και αναγνω ριζουσι το _'Κνωτικον Καθεστως . Δ ια της αποφ ασεως ταυτης των Δ υνα μεων τιθεται πλεον _οριοτι κον τε ρμα εις τας τουρ κικας αξιωσεις , κ αθορ ιζετ αι δε καταστασι ς _εξασφαλιζουσα την γαλ ηνην της ηρωΙκη ς μ εγαλονησου , διοτι κατ _ου _αιχν δυναται ηδη να _Οεοιρηται ηνωμ ενη με τα του ελληνικου > ρ αι « υς . Τη ς ε _< _της λυσεω ς ταυτης χαρ ας _, ητις πληροι το πανελληνιον , μετε χει ολοψυ χω και η Κυπ ρος , η μετα των σφοδ ροτε ρων συγ _κ ι _^ ησε _ιο παλμ ων παρ ακολουΟ η σασα παντοτε τας τυχ ας της πολυπαΟε _στ α _ιη ς Νησ ου , συμπασχουσα επι ταις συμφοραις τη ς , σν ν τ _αρ α σσομ ενη _ετι ' ι ται ς δοκιμασι αις τη ς , Οαυμ _α'ζ ουαα την ευ ψνχιαν , την καρτερ ια ν κ *» , του ς γι - γ αντομ αχου ς αγωνας των _λεον το καρ δων τεκνων τη ς , αλα δε κ αι τη ν πολιτι χ ην αυνων συνεσι ν και ευηα-Ο _ειαν , δι ' η ς _^ η ε _^ τιφ Ο η το _ιρ _^ _ον τη ς πολιτικ ης ανεξ αρτη σιας της Πατρ ιδο ς των _. ι _· _οτ · ι _» ιΚιτ 3 > _Δ-. _ηλΟι τη Α α ?< α < ο 6 ι _( ψΛο Ι ) 1 } χ _?( ι ) 7 ιαι _ς Δ ' , κηγ _ορος και υποψη - φ ιος Γουλευτη Ααρι * Λθ > _— 'Λμμ ) _· χ _ι _οσι ου κ , Λουη 1 . 5 . _Λουι , Ου . 'υ κ . _Αοοιζσυ , αν _ι ι _υ _, _οοοΜ _ιτιιαχ καια τη ν _τι λ _ευ _τ αιαν νομο θετικη ν _περ ιοδο ν το ημ ιιερο ν δια _μερισ μα , πυνι _ψγ _αο ' _Ιη _ματ ι τη λν . _κη α < : ι · προσιι ) _αικ μιτα ζηλου και προΟυ μια ς , _& μ _* δε και μετα τη διακρι · νου ι / η _αυι ον συνεο _ιω , υπερ τω διαφορων αναγκων τ η Νηαου . Τα _Οπη _ριοΙας του , προσιφερ ιν ανευ 0 ο · . ρυιοιι _-κ » 1 επιδειξεως , 14 οποι * Μ χαρακτηρο αηοστρ ι _'ρβται _» εν δε _ιφ _1 υμ βουλι < ρ ετηρησε πα ντοτε πορειαν κ αΟ' δλα επαινετην και γλωσσαν κο ινο _βο _ολευτικην . ΠεποιΟαμε ν , 6 α . · _οι εκλογει ς αμφο τ ερων των επαρχιω ν , εκτ ι μω ν τε ς τα πολιτ ι κα χαρ ισμ ατα του εγ / . ρ ιτο υ πολ ιτε υτου , Οα περ ιβαλωσιν αυτον και αυθις δια της θερμης ουιων υπ οστηρ ιξεω ς , υπως συνεχ ισ _·/) τα ς _πολυτι μους και φιλοπατριδας υπηρεσιας του . Ο υπ οψηφιος βουλευτης του , ημε τ ερου διαμερισματος κ . Ιω . ΜυριανΟ ης ε ' στειλεν ημ ιν το πολ ιτικων του πρ ογρ α μμα , εν ω πρ αγ ματευεται κοσ μιως κχι _ευαρ-πω ς τα διαφορα του τοπου ςητηματα . ' _ιιξ αλλου ε'ιοομεν το πολι _τικ _ον προγραμμα του κ . II . Λεονιι αδου , το οποιο αποτελει εν ανουαι ον υβ ρεολο γιο · κατα των βουλευτω · της ληξαση ς _περ ιοδου . Η _<) _ποοΟ' /_ _τ ] , ης Ιιυχ _ε παρ α τ ου κοινου , απαλλασσει ημα του κοπου να φι ερ ωσ ωμεν ~ _λε _ιονα χωρο . Μετα τους ανω υπο ψηφ ιους εξεδωκε το πολι _ι ικο ν αυτου προγρ αμμα και ο Δη μαρχος _Λευκ ωσιας κ . ' _Λχιλλευς _Λιασιδ ης , π ροτιθε μενος να θεση υ ποψη φιοτητα εις τα διαμερ ισ ματα Λευκωσιας—Κυρη νειας και Ααο ακος— _'Λμμον _ωιτου . Λι υ π ' αυιου _διδο _μιναι _υιτοσχε - _σεις ειναι _αφειδει : , αλ λα νομ ιζομεν , οτι ο κ . _Αιασι _^ ης Οα εξυπηρ ετει _καλλ ιον την γε νετειρ α · του χ ωραν , εαν πε ριωρ ιζετο εις τα δημαρχιακα αυ _του καθηκοντα . Η ν τω διαμερ ισμ ατι Λευκωσ ιας — Κυρηνειας Οα Οεσωσιν , ως γνωστ ον , υποψηφ ιοτητα εν _συνδυασμοι ) ο ' ι κ . κ . ΙΤ . ΚωνσταντινΙ _^ ης , _( . - ) . _θ- οδοτου και Λ . Θεοδοτου _, εν Λ εμεσο ) δε , ως λε γετ α ι , οι κ . κ , 1 . Κυρι ακιδης , Ν . Κ . Λ ανιτ ης και Κυγ ενιος Ζηνων , _ιδ ικιτε ρως δε ο κ , () . Ιασον _ιδ ης . Οι εν τψ ημ _ετε _ρομ διαμερ _ιι _ματι υποψηφιοι ακοτελοΟσι σε οαστ _ο ' ν αριθ μον , περι ολων δε- Οαοχολη Οωμεν _τι-ροσεχως . Ω ς εκ της _επ ε / . τασεο _ ς _τ ης χολε ρας και ει τας γα ινονικας χ ωρας , αι , ε-ι Συριας προελευ _σεις ετεθ ησ αν εις πενΟημερον καΟαρσι ν , αι ιε εκ τη ς Μικρο ς 'Λσ _' ας εις τετραημε ρον . Απο τη ς π _ροσεχου ς _Διυτι ρα αρχο νται τα μαθηματα του Νη πιαγωγει ου Σκαλας , τ ου Οπο την < 5 ιευ - Ουνοιν _τοιν Δεσπο ινιδων Χ _α ραλ _α _μπι 3 ου . ¦ ιι _. ι ¦ ¦¦ _¦¦ ¦ ¦ _ΙΙΙΙΒΙΠΙΤΒΙΙ Τ II Ι ' ΕΙΔΗ ΚΤΗΗΠΟΤ . ΚΛΡΤΟΥΙΕΣ ΒΕΙ _Η ΑΤΛΙ ΔΙΑΦΟΡ Ο ! ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟ Υ _^ ΒΒΛΙΚΟΤ ΚΡΒΟΣΤΑΣ ΙΙΟΒ « ΕΟΜΠΕΛ » ΕΙ Σ Τ 1 ΜΑ . 2 ΣΒΒΚ Α . ΤΑΓΑ . _ΤιΚΩτ ΛΤΑΣ « Ν Ε Α ΑΠΟ Ν Χ ΤΗΝ Τ Ο Α Μ » ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ι , ΚιΠΡΙΑΝ _Οι _ΕΚΤ _ΛΑΡιΒΑΚι 5 _Ε ΑΙ _^^ . _ΕΞ Χ _^ _ιι _^ ιΑ . . ΚΟΣ αποφοιτο ς Βυμνασιου Α θηνων με _αριστ ας συστασΞι ς _, εργασθεις επι _εξαετιαν ως διδασκαλος , ζητει Οεσιν εν οιωοηποτ _ε καταστηματι η γραφ _ειω . _ΓΙΟΝΙΟΝΕ _ΑιΚ υΙΜΑ ι ' ΟΙ 3 _ΙΟΟ _ΚΤΑ ΙΝ ΤΗΙΕ 3 ΒΕ ι ΚΕΦΑΛΜ _Α : Ι 5 _ΤΛΙΡΙΚΑ Κορ 8 , 000 , 000 _ΚΛΤΑυΛΙΙΓΚΝιΛ 3 , 200 , 000 ΑΠΟΓΙι . ΜΑΤΠνΛ 80 , 003 , 000 ΚλλΔΟ _Ι . _ΟΑΑΑΗΙΩυ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Λ 11 07 , ΜΙΩΣ Ιι 153 II ΑΠ ΡΩΘ Ι 5 ι ΣΛΙ 12 Ν Κ _ΤΒΠΡ β ΕΝΤΟΣ _ΔΙ _β'ΠΛΣ 100 , 000 ΦΡΑΒΚΩΝ ΧΡ . _, _ΒΕΝΙΚ _ΟΝ ΙιΡΑΚι _υΡ £ Ι 0 _) 1 ΚΥΠΡΟΥ _Βρκ φιιιον Ν . Ι . ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ , Ααρνακι , | _ΟΕΝΕΗΑΙα _ΑυΟΙυΕΝΤ . Α $ » Ν _0 Ε _ΟβΜυ ΙΟΝ ι 1 Ε 5 Τ Ε 1835 _Κεντ ριν , ον _Βραφειον : _ΛβΠΟΒαΙ _ΓιηΙιΗηββ , 1 Ιι · _ρι )— _^ , _κωτιας _Βραφειον εν Λονδινω ι 9—10 _Κι _ηκ 81 Β _66 _ΟΙ _ιβαρΓ Κ 12 ΦΛΑΛΙΟΝ 1 , 000 , 000 Ασφαλιζει δια πυ ρκαιαν , _ζιοην , 5 υσ _ιι χηματα , ν _υκτοκλοπ ην , ασΟενειαν , εμπιστοσυνην _, εγγ υησιν , απο · ζημιωσιν , αμαξηλατην , ευΟυ νην προ · ' _Ισταμενιον , σιδ ηροδ ρομικα και _ιραχιοδ ρομικα δυστυχηματα δια βιοι / , αποζημ ιιοσιν _αυτ _οχι νητο _ιν και εργατων . ΑΙ _ασφαλειαι γινονται Οπο λιαν επ ωφελεις ο ' ρους . Ι Ολ α τα δυστυχηματα _« αι δλαι αι ασΟινιιαι ανευ ιατρικη ς _ιξετισβως . Βανικος αντιπρ οσωπος εν _Ηυιτρφ Α . Β . _ΛΟΙ-ΖΟΥ . _Ι ΑΤΙ _. Λ 5 Α 551 _Ι _ΡΙΑΝΟΕ _Οο ! _. _« ν _ι 11 ) τνιι _ιοιι _ιβ _ιηοοΒρΟΒβΙβα [ ΤΗΕ Μ ΑΝ _0 ΗΕ 5 ΤΕΗ Ι αΙ _ Α 1 ΙΩ 3 ΡΑΙΟ ΕΧ _Ο ΕΕ _Ο ι £ 26 , 000 , 000 ι _ι ΡΙΓΕ , / ι _^ νν _^ _ΙΓΕΚΑΙ * · _Ι αιδ _Κδ | 1 : _ι _^ ι αη 4 _, _. ' _^·^ ι # ! ! ΡΚΟΜΡΤ _ΙΙΑΤ Ε 8 _/ 1 _& βΡ _£ ) _ΑβοαΙβ : _Ιιικζιβ _Γηοτηειιβ , 1 ιΙΜλ 390 Ι _* ΦΟ _ΙΕι ΙΞ ΒΑΛΛΙΚΗ Α ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ _ΙΞΙΙΙ ΕΜΕΙ _Ω Ζ 52 _1 Ι 33 Ιδιωτικη επιχει ρησις , υπο βεβλ η · μενη ει τον ελεγχον της -Κυ βερ- . νησεως . ΙΛΡΒΘΕ ιΣΛ ΤΩ 18 ! Ι . ΗΒΒΥΗ . ΩΕΝΛ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ι 11 , 000 , 000 . ΤΑ ΝΥΝ _ΙΙΙΦΑΑ 1 _ΙΜΓΡΙ : 603 , 000 , 000 . Α _ΣΦΑΛΕΙ ΑΙ : Ολοκληρου ζωη , μικτη , π ροικιστικη , συνδυαστικη χαι αλλα ι . ΟΡΟΙ : Βενικως ελευθε ριοι και ε ο χως ευ _^ οιλοι δια τ ους _ασφαλιζομενον ς . Κατοπιν συνεννοησεως μετα της Εταιρειας « 'Η . Προ _βλεψις » , τα λη · ξαντα ασφ αλιστρα , 6 _' ταν ο ηοφαλισμενος ενεκα ασθενειας ειναι _ανι-Ι κανος ν α _εργαοΟτ _, δεν ζη τουνται . Ι . .. , Ιιν περιπτωσει δ ! ι πληρους και ι διαρκους ανικανοτητας , το ησφαλι- σμε νον κε φαλαιον πλ ηρ ωνεται _αμιι σ ως , ιι ρ _ακτιο ρ εν Κυπριρ : _ΚΠΙ Ρ 1 ΛΝΟΣ Φ . _ΛΑΒΙ'Δ _, [ Εν Αα ρνακι . ι Τ Ε Α . _ΤΞΧ 1 _Τ _^ ι ΑΙ ΕΞΩΤ ΕΡΙΚΑ ! ΕΙ ΔΗΣΕΙΣ _Ιιιιηι _ει 5 Λ Π · ρ _3 λι · _: υ _x _^ _3 _^ _^ _ρ _^^ _ζ _· _. _ι _, ' ο- . ' . / . ην των σι _^ _ιιλιστ ω ' _, οι , _Λ—χ _σι η « _ινη _γν ω . _ν _ειι 2 ι / . ιΛ _Τ ι ρ _· γν . 5 , ο _υπι ρ - 3 -ολεν .: υ _μ ιχ ι ν ' Β _, _' , _Βχ _υλι- _ττ - > ος ο : ιιτιΛη _- _ι 7 . ιλιι 3 ιν τ : υ _Μιρ : κ : ν 3 _ζη η . _χ-3 . Ι 1 ν . υνη _γνω , . · ,- εν .--χ _ ι ! χ ' ζι Κιι _, _ερ ζ ι -α / . αι _« τΟννι _ιρ τ ·? _, ς _γν ω _/ , _τ _, , οτι απ » £ . α _πχντ : -5-:-υ να λνΟη τι ιΜα ? 5 _/ . ινΟν _ζη-. _-ημζ , ει τ : _οπιιιν οεν ιπ _ι-ρ _ειςιτ »! _υιτινω _ρτ _, σ _ της Βερ _^ _, _ααας . — ' () * ν ·/ Λι / .: ς τυ-ο ι _ςι'ριι την / . _ρυιι . _οττ , μ _τ υ Μ _« ροΑινον νΒ , η . « τ ) ς και _Οιιο ριι -ψ _κιτατ _ΒΖιι των _ττραγμιτι . )· ω σ . ιιρ _αν •/ . _ιι οι _αλλι _^ ς λο γου ς και _οιιτ ι _ . ιτα την _ιπι _τινςιν _ειτ ω γ _^ λλ _ιγ _ερμ _^ ιΑ _^ ς ο _· . 9 «) _νιι Οχ _προ / . υυ _ιοσ _ιν _αναμφιιιλω αλ / _ναι α _^ ι . α ' _^ _, - τη _^ _ιι ς εν τη . Μ _ευγειω γ . χ ι τη ' Λ _^ _ρι / _, η ι / . _μ- ' _ρ : _· αλλω ' Δ' _ να . _ιΜ' , )» ι _κ αρ ' _αυτη ετι τη Λυ 3 Τ ? 5-0 _« γγαρια , ν | _τι Ο' απ »' . η- ( _, ι _γγ _νηιει 2 _ι 5 ι τα _ιν ιΜ _< ρι * ο , _εμττορι / . α _ττ , ς _ανμι ι _? _3 ντ αι , ω γρ α _^ ν _ιιν _ω _'ω _^ χ τινα τιΟ Λονιι ν _ι ' . Ι _ιι το _τιλιν τΛν μ . _ι- τιν } εν-5 · χ ι _ι . ον υιχ ' . Τ 3 & 1 ) < ι ) ιτ ιρ ν κ _ιντα _ιν . 'Λλλ ' 0 :: ν _« _ι _' _-ρα 'Τ , ' Ιταλ _ι αν _χ _^ ι τα _ιτιι της _Τριζ λι : 3 : ς _δι / , _αιω _/ ιτα τ η , το πραγμα 9 _χι'ι : ιι _ριγματιν . ω 0 ι _, _2 ιρ ω : _ιρ 3 ν , οι _οι ι ιν οια _^ _ιρι _ι _ιηι νια _ Τ _υ Μχ _, η : ι ς _φχ ' _κ βτχ _ι , οτι _3 _ιν Ιι ' χ α . εχ Οη _τοΟτο , — ΙΙ - / . _ιιαι : _Λιι ι · 'Λ ) , [ νιν 1 α ει . αι λιαν ανω , 5 _!/( ο , ' ι _' _τταρχουαι _φ _ι _^ _ιι νεας _εςιγ _ερβι-<<> _ιντος ολι _γοιι . ΔΙΑΦΟΡΑ Λ _ιιχ της « Λ _κι _'κ _ιο _οιι ι ς _» ανπ . _/ ιιιρη ηκν ει ς _'Λ 0 ι '| ν « | ι 8 ιη τη _ιιξιο ιι _ιιΗ » ( ιι _κπνιν _κ ιιι _ς ι _- ) ν δ πι ιο ' ι . ι _ιν _ΛιΙ . τυπτ ι ι _ Ι _ιχ ι _^ _ι ο κ , Ι _ιοαννη _2 _ιΙνι ι , _ιιτ _ιο _ι-ν _-κιγ α γιι _κν _Λ-/ ιικκΟΦ ρ _« Ει _' ! ικιι ηιΛκ Ιη ( ) ιφ τι | ν πι , _ιωιοαηκον και χΒφιι < _· βι · ιι · Β | <) υγ _ιιιι _ρο ιου δεσ . _τ οιν _ΙΛ α Λπε . — - _'Λνρχ . αμηαβ Λυχ το » _ιοιου ι · : ! * Λ ι ) Β | ν « ς η αξιοτιμ ος ουμπο / ιης Κν _^ _ιι » 1 * ι _(· 1 εκκι » Β , _Μκι _'Ο'ιιιιου ι ιιιικ ιης _ιικιιποινιι _ιο _ Ου γιχ _$ ο της _Με _ι-ης , ' οιιω _πηο _^ _στωπιν ι-ις _τοι > ς _αυκΙΟι χρ . ληυ | ιινονς ν «'| ιη νς του νι ιιυ χ « 1 Λυε λφην _τιο ν κ , _Βιιατο _, νο Μ . ιν _ μιι η . —Με ια /« _ριις _δ _τονυι _δβν ι ) ι || _ιειΗ (} η « υι · ν _ιηνια τα ιιςιι ) ι ( μιη ) πιι μ . _τολιιιιιιις Κυ · ι } ( _ιι _Ιι _υ ιινΟι _'ιν Κ , _Η σλαημα η _] κπι _Ζιοι _^ ν Κ , Δου _«« , _ιααν _υΧΟουαας _ειι _Τοροου . ·—Λ _ιηιιεΙ'ρ Ο _ητα νηΙ _Λμραι _ιαινις τιιΒ ι _ιιηρ ' Β _](| 1 ' ιρ ιλοπ _^ _οηδο » λ , ΑημηιρΙοιι Ιιοαννι / )» υ μεω _τ . _ορμνοκρρ / _ιοδ _Λ _βιποι · νι 5 , > 'Γ _^ _ιοδι β . ι _) ι . _ι Π _^ _ρου , οΙ _{ _συγ _. Ζ » ι _ρομεν εγκαρ διως , ευχ ομενοι . _τηχριαν : την στι ψι ν . — Α _ιημειιρΟ ησαν οι < _ι ρρα _1 ο 5 νες του ρυ · ελπιδος νεηυ κ . Β . 'ι ωηννιιιοι » _, τελε ιο - φοιιου τη Θεολογ ιας , μεια της περι- : καλλους « αι _οεμνοποεπου δεσποινιδος ι Ζω ης Β . Ελευθεριαδο χ _' , _αδελΒρης του - | Διευθυντο υ του « _Εμιπρος » . Τοι _μνησιευΟεισι και τοις ( _ιι _^ _ειοις τοιν _εχφηαζυ μεν τα εγκαρδι α σ _) γχυρη -ιη · ! ρια μας . —Δυμ ιει φ _3 ηοαν _ενΠρρισιεριον _οπηγι ) τα '· μνησιρα του _καλου νεο » κ . _Κιονστ . ' Π αναγιδου _χωρομετ ρου μιτα _τπς ( 5 [ 3 ρι 1 ς και α _^ _ειοβριΟονς _Δεσποινιδος _'ΛιΙ _ηνιΙς ) Ν . _Σιαμκινη . ι Ειιχοιι _ειι α _αυτοις τον δρο , _αον της ' μνησιειας _ονιιοσπαρχον χιι ι _ιαχ ειαν ιην ' , _σχε _ι | ιιν . ι δωση την πρεπουσα 1 ενισχνσιν εις αυ την . Ιδου το φα νερ ωιαιον μναιηρι ον . 'Λλ / α τι ω _^ _ελει αν γινωσκ _ο μεν το αιτιον Το _σπον οα ιον ειναι ν * αρ-6 η τοντο και να ι ' γκ _αιν . _'οι'ω _οι νεο : οροι ζωης . Το καθηκον τουτο α φινοντες τοις πολ ' . _τ _ευτο-ις ημ ων , αφ ου δη _ευ ρισ κομεθα εις παραμ _ονας β _ουλευτικων _εκ λογω ν , ας _ιοωμεν τι _ηιχ ε ις οι μη π _ολιτευ τα : δ ' -να _μεΟ α •— ε / . τ : ς του _εκ / . ιςαι του ς εκ / εκ _τ _^ υ : μ ας—να κα μωμεν . Καν ' ημ ας το πολιτειακ _ον της χωρας ζητημα ειναι απλ _ουοτατ _ον Ι Ι κυρ ι α Αγγ λ ια οεν μας ειναι πε ριττ η _, αλλα και φορτ ικη . Υπα ρχε : μια ουν _α μις , ητις οδ ηγ ει και τα ελα χιστα και ατελεσ τατα των > . ωων να _ζωσιν αριστα , και η οοφη προστατις δυναται να γ , οεε ' αια , _οτ ι υεν Οα χ _αι / ωμεν αν μας _αφιστ , να _ο-. _οικ _ομεν αυτοι εαυτου :. Απο τ / ς αρχης ταυτης εεν πρεπε ι ν απ _οκ / . _ι ν η η ν _ζ- _, σος ουο επ ' - σ τιγμην , παντ α οε - α ' . λα τα προτεινομενα ως φα ρμ ακα _τ ονω _ζεως Ο' α-¦ π οοει _νΟ ωσι , κ αι α . ε'ραρμοσΟωσι , « π _μφι > υγ _ες . Αλλ' επειδη το _ριζιζωτ α _, τον _μετ ρον ηαων οεν ειναι _τοσω ε υχ .-ρε ς , υ απαιτηση _οε και _χρονον μακρ ον κ αι μο χθους πολλους , δ / _ονυ ε _' _ν α ρ ιις καν ε γ εν _ετ ο . εν τω μετ α ξυ τουτω δεο ν ν α μη ε χ ωμεν σ _ιυρωμεν ας τας χει ρας , αλλα να _ε ' ρ * ι α _ιΒω μεΟα μετα συνεσεως και _μεΟοοι υ . Εργασια _ευ μιΟ _οδος και συστημα - τικη , ιδ ου το αλ '/ ο με γα φ α ρμακ _δν της οΥ / . τιωσΞω ς τ η τυχης μας , Δεον να μη _α'ρησωμεν _μηοι ' ν _α • πρ οσοδο φ _ορ ο · κ / . αοο _ν α . ε / μ . ετα / , / _ευτον . Μεταξυ τουτων η κτηνοτ _ρ ο _φ ια κατε χει ειτ ικουρικ ην Οε _σιν α ρισ τη · . _Ιι _οσα / . ις διαμερ ισματα _Α ) _οκληρα ι εν _διε φυγον την _ιε / _ειαν οικονο μικη · καταστρο φη · χ αρις εις τας απο τη ς πιυλησεω ' ς με ρο υς των κτ ηνων πρ _·' - οοο νς Δ ια τα κτ ην η ημ ων εχ & μ . εν θα υμασια · α _^ ορ αν , την _Αιγν , τπον . II ν ?( σος κατ ' ' τος κερ διζε ι Ικανα απο της πωλ ησ εως των κτ ηνων της , α λλ α ποσα Οα _ιισιτ . ραττεν , εαν οι ημ ετερ οι αγρ ο-α ι επε με ' / _ουν το π / ει - οιερον τη ς κτ ηνοτ ροφ ι α : Λεν υπ ι ρ- χιι μι _· τις , οστις ν αντ ε ι- _^ ημιν , ιαν _ισχ ιριοθω μεν , ο τι πρα γματι κτηνοτροφ ια ελλει πει εν Κυπ ρ ω , Μια £ : ις ως απο τιν ος ο _ρμεμ _^ _υτ ο υ ω ' πι τον γ ει . ρ ο ει ς την υυν . ηρη _οιν ολιγ ω π / ε ' . οτε ριυ ν κτ ηνω ν , ο φ' οσα αν αγκα _ιου _αιν αυτω εις _τ ος α α γχ « ς τ _ο υ κα 1 , μα ς παρ ε χε ι τα περισ σευματα ει τα μεγ αλα ζωα , Κτ ηνοτ ρ _οφοι εν ιπιΥνω σε ' . τοΟ ειυτω ν κτηνοτ ρο - _φικη επ αγγελ ματο ς _'λλειπουσ ι πο ρ ' ημιν . Κα Ι οι _ωτ . ανο _> _ιε κ . τ ηνοτρο · φουντες γεωργοι ου οε μιαν οχενιν με ρ μ » α · περ ι πραγματικη ς κτηνοτ ρο · φι _ας _λαμιανοοσι . . Λ ' . α το ν αγρο την το πρ οβλ ημα τη ς κτηνοτ ροφ ια ς εξ . _βρτδται αποκλειστικως _οχεδον _ιν . ιης εξοικονομησεως τη τρο φης των ζω · ων . Αλ ) α τι μεχρι τοΟδα εμερ ιμνη · _σβ περι τροφη ΚαΙ δεν _ιΤν αι σκλη « _ροτ ης , ω ·/ μη « _Τσχος , η τροφη ιων μεγαλων κτηνων μας να δχ |) ω _ _βασιν το _χατα _^ ηρ . ον χ αι _ουεεμιβν _ον βδον _Οραπι _ικην ουσιαν ιχον _αχορον . ενω _ευκολωτατ α πας γ ε ωργς _„ ηδυνατο 3 ' ελαχ ιστη ς δαπανης να _εχη αφ Οο νον και _ουσ _'ασαχην τροφην ησφ _αλισμενην παντοτε δια τα ζωα του Δεν εχομ εν ειδικας γεωπονικα και κτηνοτροφι / ας γνωσεις , ινα υποδειξωμ _εν εν λεπτοαερ εια _ι ς τα ειδ η τ η ς _τρ οφης , ατινα δυνανται οι ημ ετεροι _-μωργο _ι κ αι κτηνοτ ρ οφοι να ιχ ωσιν εις την _διαθεοιν των , _υπενΟιμιΒομεν ομω ς αυ : οι , Οτ ι τα κερ ατια μα ς εξε ρχονται _ακριβως ινα _χρηοι _μευσω _σιν εις τροφη ν των ζωων , Βινωσκομεν εξ απλ η ς _ατ _ιληψεως , οτι εν ταις γειτον _ικαι ς ημων χωραις η _, 3 αστ : της τροφης των ζωων ειναι ο λεγομε νος σανοζ , αχ νος ο ' _ε δυναται α παραχ * _^ παρ' ημιν οσος θελ ομεν και _ανου κι νδυ ν ου _αποτν / ι ' ας . Ως γν ωστον , ο σανο ς ειναι το χο ρτον της _κριθης , & ερ ιζομενον πριν η ωριμαση ο στα χυς , οποτε ~ 5 ολον χ ορτο · _διατηρει _Ορεπτ _ικας εν αυτω ουσιας . Το γεωργικον τμημα ηδυνατο να υποδε _ι ς _τ _ πλ _ηθυν ισως αλλων θρεπτικω ν χορτων δια τον αυτον σκοπον ουτως ωστε κο ' ι εν περιπτωσει ανομ β ριας η τροφη των ζωων να ειν αι ησ _^ _α / _ισ μενη , Επι πλ εον η γη _| ημων εις ολι γα με τρα υπο την επι- φ αν ειαν εχει σχεδον παντα / ου εν τοις πεδινοι τουλα χ ιστον ι _' _^ _ιονον υοωρ . Π ανταχου α , ρζ . ειναι δυνατη η _χρησιμοποιτ _^ οις αυτου ει αναπτυξιν κηπων και δενδ ρων , αφ ' ων εκτος των αλ / ων _προσοδων , α . _φο _ος παρ αγετ αι τροφη δια τα ζωα . ' Λ / λα _2 εν _εχομεν την αςιωσιν , Οτι δυνα μεθα να εισδυσωμεν εις πασας τα ς δινατας λεπτομερειας του θεματος τουτου , σκοπο ς ημων ειναι να κ εντρ ισωμε ν απλως την προς το κε ρδος δριξιν των αγροτων μας κ αι απο _νης _κτηνοτ ροφι ας . ΟΙ αγρ οται , ως και παντες ημεις ο ' ι εν -η ν ησω τ αυτη , ενα εχομε ν ημων μετα του θεου προστ ατην και ορωγον . Ουτο ς ειναι η εργατ ικη χει ρ μας . _ΣΤΑΡ . ΙΕΡΟΜ _ΜΣΚΜΕΙΟΝ ΑΒΙΟΒ ΒΕ _βΙ'ΙΒ _'ΙΟΧ ΕΝ _ΛΑΡΝΑΚΙ Φε ρεται εις γνω σιν των γονεων και των κοινοτητων , οτ ι αι εισιτηριοι εξετασεις των εισακτ _Ξων ε , # ς το _Ιεροδιδαοκαλειον μαθ ητων , κ α τα το _σχολικ _ον ετος 1911— Ι _$ Η 2 , Οα _λαοω _^ ι χωραν απο της 21 μεχρι της 2-ι _Σεπτεμ _β ριου . Εν _Λιιν « : _τ-ξ ι _Σ-:-τδχι ? ' := ι 1911 ι _^ ' _^ _χ _τ _^ ς Διευθυνσεως ) . , ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤ ΟΣ Α ΡΧΑΙΟΛΟΒ ΙΚΑ Ο : / .: » ι Πι _^ _βιλι _· 2 γ . ι _ι ~ 1 _·^/ . : , ' / : _¦ : ττ ς Ι . λλα » 5 ι ς , 1 : χ _ν- ι / _.- _, ι _ιτ . ' . α τ ·/ . _·? - _υ «?' ι ' _τι _αγ · . 'λι / . ι ι ?/ _-μ · ιιιβ : -1 ι ηγι ιι τα τι * ,: _Ι 3 τ _ρι _3 τω / ε _^ _ιν . ω / _, χ ε / _, _αΑιν ι * / . _οχα , ' ι _ΙΙα ,: /· .= 3 _ιις τ _τι μι / ις τ 3 Ο _/ ι :: _ι τη » » ν α / αλ _^ _Οι / _τιν _0 _γ _, 2 _^ : 0 τ υ Σ λομων ' ( . ) ιι _/ _, τωρ Β : υ _5 _ι / . ιυ , _α- _λετω _Κι _λαι ι _ει : _ι ' : / . 2 7 . £ ! _?^ ι ? 1 ? _2 · _α'ιν υ _λιψι _σπιυι αιοτα _- _τγ , υ / .: _ιτ 5 γ _? _9 _^ _: / . ην _ιτ , ι _^ ζτ _^ _, · _αν _?^ : _ιι = ' νι , ν ει _ττςλ '/ . _α _ιιι λι / . » _/ . _ιι _^ _ινα / . 3 ι τι Ταλ · μ ν : , / ι τα τν _ι-ιιχν ι 0 η : _3 _·^' ις τ 3 · _ι 3 τ 0 Σ λ μιυ _· , τ η : 3 > ε / .: ν _ . ν . £ ν : _ς ει ι » - ο - _·«· .: · Οιλ _^ _, _λιν , Ε : ιι Τ . : _ ι κςι ν 5 ! η / τ ο _ι-χι : τι _ι η ' των αι _μαται _* τω ζω : υ _· , τα _ι-τ _.-ΛΛ ν . ' Ι' _^ _ριι ' . _ι ιΟ _^ _ιι α _^ _ιν - ' / ζ _τιυ _ιι ,: 3 _^ _ι ι > ν .: ν / . ι _τΙ : _ις ημ _, _ι ρα των _μιγ _ιλων ε · , ρτων . Ο _ι _/ , ι _τι _ιυτις θα ηυ α : . £ _α ε _ ,: 6 , _ι : _ υ _ιτιν : Σ λιμω Ενε . 3 ιν : 3 _ι τιν π _·}^ - μ ν ν 3 : ν _τ ν , ε : / . : ! Ε · 5 χι '/ , ! 3 _? ι , ' _ιι · _κιι 18 7 . !/ _· ια ' = _-ιι _εατΛ _ι 0 _υ : ιι 9 θ _/ , 5 αν _κρι _τιδ ια . · ι . υ ' 1 ' > , τ τ _ιυτ _ιν ι υι _ιγιιι υα _'/ . _Λ υ , ος 5 · ν Α ι , ω , ιι / , 3 _Ι |> . } _ν - _^ _^ ιαν Σ _ιαιυιν }* - ? _: _ι ? ν / . »· : ' ευ 0 _ι ? 2 ν ι _τιι ανα / . τ : ι τ _ 3 Λι _/ .:, Ο : κι / , ρ _ι / _μμιν _ςι Οησ >· _ ι ' . ι _, ν . _ατι _τ 0 ς υπολ _4 _·( _ιι · _, ιι ' ν μ · 3 _ιιχ , τιρ · . ς _ΒιιυΕιλι ' . υ _, ιι , β _ι ις _ιι _ς πι ιπ · · Ι —5 ι / , _ιτψμνριων λι : ων , Λμυ _Ον , _τι ι _λω «{ ναι η _ιςιχ _ ω _πλι > . ω τ : 0 Μ ( υυ 5 ιιι ) / , 5 _Ι -ων αλλων _μν _/ _, μιιων τ _^ , ς 1- · < 7 . ·< _ιι · Μιλι _βΑιν * · _5 η' « νβιια / Λ ψιν , ο ιι ν . τι , _» ρ _ηιινηΟ _») , ιχ , _βιηΟιι _ζι _μιρι / _, _υν _Υι ) _, ων Τ 5 ν , > β μιτ * ν _^ ιι , _'Ιιρινσιλη _}» ! _'Γαι «? 5 ι . _ατιι-» , η _ιιτι _-, _ιπι _ιι _εςιτααις , _τ ' ιν _ι >( ι 3 ι _τι «? ι χ ** . _βΛ _?!? . ιιις των π _^ ηρι _^ _οριων τι _| _« _ρνπτ _ιγριιι *< ιι _ιι ! ιΥ ? ιγη . τ 1 Ι λθ _€ _^ τ * . _«» ' . _^ νινν _ιη _. _σιι ' μ _« _ι _Σιυηι . _ι ν _- μν / _βιικιν _,-δΛι _ς ¦ _τφ . συνε · _σιηυι _τ >/ _Λιν χνιν Ιυ ? Μ ? , α _^ _λαιι ν- » τι _εργιν - / . χι : ιρυ-α · _73 _σ _^ _ν _ιι / . _ιτ ιν _, —ιρι _λιμ _^ _ανιν _/ . _ιι _ινωτι _ιιν ΙΟ ' 3 _ρ / . _ιν _Ι-ι _λ / . _ηλβν _» , _= _ιτ : I · .-ι _/ . ι λ _ ν £ 7 _< ν _τιρζγ ' Β _, _ι α _ι ιιχ _αζζ μι ? ν ~ _τ _, _ζ ι ν : *· _χι _| ς _Ινιι _^ _Ερνηιιως ι : α τ _? _ς _βνα _ιλ _ιιζ . Λ : ι ρ _γχη _ιι - _ηρ _Υιζζ ψ -φ 1903 ν . _ΛΙ ιςτ , _/ . ζ' _κιΑι _, ζ _ζν ι / . - . ζιζ _ι _: _·^ 7 _Ζτ / _ι 7 Ζ ' . / ω ζ . Κ _^ ζ ι <) _τ ι _τ . _ρχ _γμχ τ : _μιι ζι _, _ζζ- _'Ι - / α : _ιλλα _τινι _λειψινα , α / . λ 2 0 η 2 ν 5 5 ιχνη : ν _^ _ιρετηρη _' _ι Β _^ αν . Ο ζζ / . ζ ( υρ _Βιινδελυυ ς Ι ζζ _ν ζ ζ ι ζ ειναι _ιεια : :, 5 τ : α : _αν _ΛιΛιιιι Ο' 2- λη _ιο ! ' ειτ α : σ : ζ χ _ζζζ _Ο-ζζ ιι ξ / _τ ι _τν 5 _ριιε ·/ 5 - _» _1 ~ ιιζ _ . ' Ε _, _ι τω _μετιςυ Οι 31 ιι _ρυ- _ι ' ι _ττ ( Εταιρεια : π / . υτι 7 αν , δ : : αι μι _ζζγζ ' ι , 5 / . 5 9 = Τ . χ ! με τ : _. Α _/ ν μ ' _-5 λιρα :, _ιζ ') ιζτι να 0 _= _ι τ : μ ' | 0 _ωι : _με ' _ν _:: 10 λ : ων , _ΑΒΒ Ε _ΑΙΛ _ιΜ 5- » -0- » - _»»— ΒΕΝΙΚΗ Ι 2 Τ 0 ΡΙΑ ΤΗ 2 ΚΥΠΡΟΥ Επι πεντααιαν ηδη ειδικως ααγρι . ηυεντες εις την με / . _ετην και συγγραφην της Κυπριακης Ιστοριας , ευτυχεις λογιζομεθα , δτι δυνα μεθα να παρ ασχωμεν τω οημοσιω τον πρ ωτο ν αυτης τομον , περιεχοντα την ιστορ ιαν τη ς νησον απ' ανεκαθεν μεχρ ι τον 1878 . Κολακευομεθα να πιστευωμεν , δτι εν τω τομω τουτω 6 Κυπρ ιος , ως ' / . αι πας ο υελων να _εγκυψ ]] εις την κυπριακην ιστορ ιαν , ευρισκει δ , τι αν αι μεχρ ι σημερον _γνωσται ιστορικοι πηγαι ηδυναντο να παρ ασχωσιν εις επιμε 7 _. η συγγραφεα , ινα παραστησι ] κατα το μαλ ? . ον η ηττον πλ ηρως και ζωηρως τον ιστορικον βιον του κυπρια κου λαου επι τετρακισχι ? . < α ηδη και πλεον ετη μεχρ ι των ημερων -ημων , μετα κρισεων και παρα τηρησεων _διευκολ _^ υνουσων τα μα _?< . α τον αναγνωατην εις το να σχ 7 ] μ ατιζ 7 ] διεξερχ ομενος τας σελιδας του εργου σαφεις εν τω _νω αντου εικονας τι _} ς εκαστοτε καταστασεως του κυπριακου λαου , διοτι εν τω εργω ημων ας ηρωα εταξαμεν τον λαον εν τω συνολω αυτου και τουτον την εκαστοτε καταστασιν εξιχνιαζομεν αναμ εοον των ποικιλων ιστορ ικων _γεγονοτων , Η κυπριακη Ιστορ ια εχει εν ελαττωμα , δτι παρουσιαζει , αννεπεια ελλειψεως ιστορικων πηγων , σημα ντικα τινα χ ασματα , ατινα παλιν δεν ειναι τοιαυτα , ωστε να κοπτηται τελεον το ιστορικον νημα . Εξ αλλου δμοος εχε ι , ως εκ των _πολλ _, ων και ποικιλων πολιτικων μεταβ ολων και τη τνγ _^ ης μεταστροφων , τοιαυτας και τοσαυτας δραματικας μεταπτωσεις , ποικιλλ εται δ' νπο τοσων ενδιαφεροντων επεισοδιων και συνδεεται μετα το _^ ων αΚ / . 'υν _κοσμοιστορ ικης σημασιας γεγονοτων , ωστε και ως αναγνωσμα , δια τον επισταμενως υελοντα να εγκυψη εν γ / μελετχ ι ταυτης , εχει τι το πανυ τερπνον . Αλλ' η ιστορια προορισμ _ω ν β _-βαιως εχ ει ουχ ι τη ν τερψι ν . Η ιστο ρ ια διδασκει . Σκοπος δε και ημων ητο να παρ _ασχ ωμεν τοις φΟ . οις Κυπριοις ευκολα τα μεσα της μελετης της ιδιας ιστοριας , διο δχ ' . μονον καπων και δαπανων δε ν _εφεισθημε ν , αγοραοαντες ειδικα εξ Ιταλιας στοιχ εια , μεταχ ειρισθεντες καλον εξ Αγγλιας γαρτ _ιγν κιι ουκ ολιγα _δζ ~ πανησαντες δια την αγορ αν πολλων βιβλιων , ατε μη νπαρχουσης ενταυθα πληρονς δημοσιας β ιβλιοθηκης , α / . λα και προ σιτον παντ ) , υπο εποψιν τιμης , -θελ . ομεν να _χ αταατησωμεν αυτο . Η τιμη των εν Κυπρω εκδιδομενων βιβλιων , δια την εκδοσιν των οποιων οι συγγραφεις των δεν ησαν υποχρ εοι να _υποστωσι τας δαπανας και τους κοπους ημων , υπολογιζεται συνηθως περι το 1 1 ) 2 γροσιον κατα τυπογραφικον φυλλον , αδετου πωλουμενου του συγγραμματος . Κατα ταυτα , ο πρωτος ημων τομος συνισταμενος εξ 70 τυπογραφικων _φυλλ . _ων ( 1213 σελ . ) εδει να πωι η θ / ] πρ ο 110 περιπου _γροσια _αδπος , 130 δε περιπου δεδεμ ενος . 'Η μεις παρ εχ ομεν αυτον δεδεμενον μονον αντι 100 γροσιων , των δαπανων της αποστολης του εις τον τοπον της διαμονης του αγορ αστου επι β αρυνουσων ημυς . ΙΙαοακαλειται δε πας ο επιθυμων ν' αποκτησυ το εργον , να _πεμττι ] ημιν δια ταχυδ ρομικης επιταγης η αλ / . ως το αντιτιμον των 11 σελλιν ' ιων και τοτε -θα ε ' χη αυτο ασφαλως . Σημειωτεον ο' δτι η _ανω τιμη Ισχ υει ε φ' δοον συνεχ ιζεται , η _εκδοοις του _δλ . ου ι ' ργου _, καθοσον ευρισκεται ηδ η υπο τα πιεσ τ ηρια ιΙι _Συγχρ ονο Ιστορια της Νησου » , εις ο ' ε τους νυν αγοραστας παρ εχ ομεν τα _ποονομια συνδρ ομητων , ιιτ' επικουρουντων τρ οπον τινα ηιιιν εις τας δαπανας της εκτυπωσεως . Μετα δμως την εκδοσιν του δ ? . ου εργου η τιμη θ ' _αυξηθ- η επαισθητως . Φ . ΖΑΝΝΕΤΟΣ . 0 ΙΚ _ΟΝΟ _Η 1 _ΙΚ _0 Ν ΓΛΡΑ _9 ? 0 Ν _ΕΓΒ ΤΟΥΡΚΙ Α Κατα τινα ιταλικ ην ερημερ ιοα , α ι μεγ _ιστ αι _δυσ _^ ερειαι , κα _^ ' ω ·> παλαιει το νε ον οθωμανικο · _πολιτε ! .-μα οε ν ειναι μονο ουσχερειαι πολιτικα * ! , αλλα _χαι οικο ν ομικα , δε _δομ ενο ι » , _6 τι το εν δυναται ν α χ ω - ρ · . σ 9 ν ) του αλ > . _ου , Ο προ _υιτ ολογισμο ς του πρ _^ σε / _^ _οΟς ετους < α _καταλη τ _,, κατα τα ς προ βλεψεις , μ' ελλειμμα ενδεκα ε _κατομμυριων λι ρων τουρκικω ν , ητοι διακο σιων ¦ πεντ _ηκ ον τα τρ ιω ν _εκ ατομμυριων φροιγχων . Υ 6 ποσον ειναι ση _μαντικ ο · καθ ' εαυτο κ αι υα εν _ιβαλ / εν εις μερ ιμνας _οιο νδ ηποτε υη _ου ργον _ιω · Οικονο μικων , Κ ρατω ν ποι . υ σ : _εριωτ ε ρων , αλλ ' ειν αι _ιοαφ μ & λλον οη μαντικον ο _'· . ' εν Κ ρατο ς των _οικο ο μικων ορων του πλουτου και τη ς πισ _τ £ ο > ς της Ι ουρκια ς , _Λναμενομεν να _Εχωμεν ποιος τροπος Οα υποδει χ Οη προς _πληρωσιν του κενοΟ , Δεν δυναν ται να ειναι παρ α φαρμακα δαπανηρ α , αλ ' ως ηνοι χΟησαν τα κενα χα ' ι ως Οα _εξακολο _ιΟησωσιν αυξαν ο μενα απο ιτους ιις ετος , _δυσχολον ειναι να πρ & ιδ ·/) _τις' που Οα χαταληξωοι τα πραγματα . ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΛΣΜ 1 ΡΙΛ , οβλγ ιχβ , αγγλικα χαι γερμανικα , αριστης ποιοτητο ς , _ιφΟασαν ( ν τω _Ε _μ _· _πορ _^ _ρραφ _8 _ι _^ _ρ το ' Ο ' . κ . _Τβοργιου Δ »|| _ιητριαιον . , .. ΤιμαΙ ουγκ _$ _τα 6 »< πχ « _1 . ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΒ _Σ Α Ν ΜΟΥ Ειδ ες ποτε τη _μειι-οη να _πιιι _ρ _' Τ ) α . τ _τυινθη μελια Εισ ' α , _τ' τιι χειλ η σο · , . που ανΟ ουν γλνκα τα ν / ιμογε ? . κι , _ΛοΟω κ' εγω αχορταγα το με / . ι να _ροφητω , _τ αν' το _τραγουιιι μου γλυκο που Οεν να _τραγουδητω , να παρουν απο σε _ειψορφιαν οι σιι / οι μου και _γαςι ' να γ ινης συ ο Β |·' . _ιος μου και _ηι . * ' εγω _φεγγ αρι . Αραμι _ς , ΠΑΡΑΚΤ ΑΑΘΗΚΗ ΙΑΠΩΝ ΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Α ης και Γας ποιοτητος ΓΟΥ ΤΥΡΟΥ ΧΑΛΕΠΙΟΥ _χ _ γ ς και Μας ποιοτητος ΤΟΥ _Μ ΠΕΚ ΙΟΥ ΠΕ ΡΣΙΑΣ Α ρ _( οτης ποιοτητο ς _ΕΤΡΙΣΚΟΝΤΛ ! _οιο _^ ~ ο ? _ι τω εν Αα ρνακι Κω ΙΩΣΗΦ ΧΑ Π ΠΑ 2 . ΕΜΠΟ ΡΙ ΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟ Ν ΔΑΡΝΑΚΟ Σ _ΔΗΛβυΙι : II Ρ _-πηρο _ηπα ιων σχολι _ιων Λαρνακας ευρ ισκεται ει ς χην _ευιιοεσιον θαοιν να φερ _η _εΙς γνωσιν του κοινου της _πολβ ως και παπων των νι διαφερομεν (» ν εν γενει , δα μετα η ολλ ως μ οχ θους _παιωουω _σεν _εηι _ιελονς να αυμπλ _ηοωοη _ιελιιως ιο αηαι _τουμενον _τχρ οοααιι αον χ ου Ε μ · _ποριχ ου Λυκειου Λαρνακας δια ιης πααο χ ιηο _εα ς Α γγλων χ _αι Βαλλων _κηθ ηγψω _ν , ιρχο _μιναν δαον , ουηω εξ Ευρω ηης . _ Λ ( α > _πρ οοΓχ ωζ Οα _ιι , αι _οις χ ην υιαθβ οιν ιοΟ δημοσιου χ αι _αναλυα _κ & ν προγραμμ α του Αυκε ( _ου Η Ι _ηιχ _ςοηβ _ια δυνατα ι _μεχ ο Ουρρονς να εγγυηυη ιην λαμπρ α ν _λειιυνργιαν χ ου ΕμποριΗΟυ Λυκειου , εχ ει δε χ ην _πεποιθ ησιν _, διι _ααχ τες οι γωεις { . _ιυελονιες να _υπονυοοωοι χ υ τεκνα χ ων χη λω ς α ' ) _εις χ ρε _ις γλωσσας , _ηιοι χ η ν _Ελληνικην , την ' Λ γγλι · κην , κυι ιι _, _ν Βαλλικην και _{) ' ) ειζ εμπορικος γνωσεις , θα _ευριοκωοι ν εν χ φ ημειερφ _Λυκειω _πιιν δ _, χ ι προς τουιο απαιτειται . Επι 7 ιλιο ν δε υι αποφοιτοι τον Λυκειου δια φοιτησεως ενος μο _νογ _ειους β / ς ι ?) ν _ανωιατ ψ ταξιν του Β ν · μναα _ιου υα δυνανται να ιχασι και τουτου αηυυιηριο _ν . Η _εηιιγοπεια ηαροκαλιι ηονχ _ας τους θελοντας να _διαμειναιοιν ως οικοιραφοι εν _χ ψ Λυκει φ % α _οΜ υοιυ ' οι να δηλωοω _αι _ιουτο συντο μως . . ( ΕΚ 'ΒΟΒ ΒΡΔΦΕΙΟ _Β . ν . _ΤΙΙι ' ΕΠΙΤΡ , ΤΩΝ 2 Χ 0 ΛΓΙβιι _)! ' ' · ¦·¦ _>» ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΜ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ο _]« Ο Χ Α ' Φ . Ζ Α Ν Ν Ε Τ Ο Υ Απο της παρελθουσης εβ δομαδος _ηιι % ν εις φως υ Α' Τομος της Ιστοριας της Κυπρου τον Ιατρου και Υφηγητον του ' Εθνικου Πανεπιστημιου . πρωην Γουλευτου Κυπρου και πολυτιμου αρ θρογραφου του « Νεου Εθνους » κ . Φ . Ζαννετου . ¦ Η εκ πρ ωτης δψεως εντυπωσις του φιλομουσου κοινου , ω προς τον δγκον της επιτελεσθεισ ης εργασιας , αποτελουμενου τον εργου εκ 1213 σελιδων , μεγαλου σχηματος 10 ου , την επιμεμελημενην της υλης διαταξιν και τα διαλαμβανομενα ιστορ ικα θεματα , υπηρξεν αριστη , αλλ ' δ , τι θα _τιροκαλεση την βαθυτεραν αντου εκτιμησιν υα ειναι η μετ' επιστασιας μελετη του συγγραμματος , εξ ψ δ αναγνωστης εχει ν' απ οκομιση τας μαλλον εξηκριβωμενας πληρ οφοριας περι της καταγωγης , ως και τον εθνικου , πολιτικου , _θρησκευτικου και κοινοτικου βιου τον κυπριακου λαου , βοη _θουμενος δε υπο των κριτικωτατων του συγγραφεως πο > _ρατηρηαεων , αιιινες αφυονουσιν εν εκαατω κεφαλαιω , να , _εξαγαγι } τα ασφαλεστερα ιστορικα πορ ισματα . ¦ Πρ αγματι δε εργον , οιον το παρ ον , δεν δυναται να _κριθη δι , ' εσπευσμενης αναγνωσεως . Ε . τι εκαστου και ιδια των σπουδαιοτερων ιστορικων γεγονοτων προσαγονται τοσαι μαρτνριαι των διαπρεπεστερω ν συγγραφεων , οιανες ηοχοληθ ησαν δια μεσον των αιωνων περ ι Κυπρου , επι τη βασει δε των νεωιερω > αρχαιολογικων ανακαλυ ψεων και των ιστορικων μελετων , ως και δια τη _οξ υδερκους του συγγραφεως διονυχ _, ιαεως και της οξυνουστατης κρ ισεως , αιρονται τοσαι πλαναι , ωατε απαιτειται μελετη καθ' δλην την _σημασιαν της λεξεως σοβαρα , ινα κριυη ορ θως το _περισπουδααταν _τοντο συγγραμμα , το οποιον πληροι μεγα και λια ν _επαιαθ ιμον κενον , προωριατ αι δε _ναποτελισγι τον ακριβεστεροι 1 γνωμονα του ιστορικον του απωτερου μελλοντος . Μει' εξαιρετικης επιμελειας _ηοχοληθ η ο συγγραφευς εις το περ ι των _τιρωιων κατοικων της Κυπρου χ _εφαλαιον , εν φ παρατηρε ι , δτι απδ νης Ε' ηδ η χ ιλιετηριδας π . Χ , ανε ψανη ανθρωπ ινη ζωη _υν τη Νηοφ , κα _& ' η ν ο' εποχην > ιλλοι λαοι δεν _εγινιοσκον να χρη σ ' ιμηπηιωσιν εν τγ κατασκευη των χρη σιμων _αυτοις αντικειμενων η τον λιθον , οι Κυπριοι _δχοησιμοποιουν « αι _ιξεμεταλλευοντα τον χαλκον . Αφ' ι _/ ς δ' εποχης ση · μειουντ _, αι τα ' ιχ νη ' ανθ ρ ωπων εν _Κνπρ ψ μεχρι του 1 ( 0 ) 0 π , Χ ., οποτε απανχ & σιν α [ πρ ωιαι _ιπτορικαι _μαρ _τνριαι , _κιναι βεβαιον , δτι νις και ο αυτος λαος _διηνυσιι ' το χρ ονικον _χ ουτο διαστημα ως μονος κατοικος , καυ ' υαον οηδεμ _^ α παρατηρειται ¦¦ λαικη Λνασχ ατωαι ς και μεταβολη , Ποιος ον ι » λαος _ουτος _χ αι ποιος δ πολιτισμος του Και τα αντικειμενα τη τεχνης και τα ¦ θρησκευτικα ειδωλα και ο τυπος της αμφιεσεως και κομμωσεως και πλειστα αλλα μαρτ νρουσι το ομογενες των κατοικων της Κυπρου προς τα αλλαχ _^ ου ελλ ηνικα φυλα , τα αυτα δε μαρτυρια και προς τουτοις η εμπορια και η ναυτιλια αποοεικνυουαιν , δτι οι Κυπριοι εδρω ν εκτοτε εις ευτακτως διοικουμενος κοινοτητας , εχουσας τον τυπον τον ελληνικου πολιτισμου . Αλλ' η ελ · ληνικοτης των Κυπριων διαφαινεται- και εκ των ιουδαικων παραδοσεων , _αιιινες συμφωνουσι προς τας ελ / . ηνικας τοιαυτας , καθ' α εις των γεναρχ ων των Ελληνων ητο και δ Ιων , ητοι ο Ιαυαν , εξ ου εγεννηθ η δ Κιττειμ , ο • θεωρουμενος ως γεναρχη ς των Κυπριων , αποδεικνυεται δε περιτρανως εκ του οτι η Κυπρος προσεκληθη να μετασχη κατα τον τρωικον πολεμον , α γον της εκστρατειας εκεινης δεν εκληθ ησαν να λαβωσι μερος η Ελ ληνες μονον . Τα ονοματα δε και η ορασις των μυθολογονμενων πρ ωιων βασιλεων της Κυπρου , οιοι δ Αεριας , ο Αωος , δ ΒΒνγμαλιων , και των ιστορικων τοιουτων Κυνυρου και Ιασιδου , η στενη ν σχ εσιν εχουσα γενρ αληγια του Κιννρο υ προς την 'Α _τ- » . · ι . 1 ... . ' . - ν ___ ι _ .. _?· .... τιχ ην και την νησον Σ αλαμινα , οι στενοι δεσμοι της Κυπρου προς την Αρκαδιαν , τον Ποντον , την Μηλον , αυτη τελος η αγνη λατρεια της Αφροδιτης και οι τυποι των ιεροτελεστιων και πανηγυρεων , αι τελεται πρ ος τιμην του 'Λδωνιδος και αι των αλλων θεων λατρειαι , ταυτα παντα προαεπιχ ουρουαι θαυμααιως , ινα ουδ' ιχν ος αμφιβολιας υιτολειφθη περι του δτι η Κυπρος ανεκαθεν κ ιτωκειτο υπΙ > Ελληνων . Μετα τους - χρ ονου του Κινυρου και Ιασιδου εσχηι ιατισ θ ησαν εν Κυπρω _κιιι ξενοι αποικισμοι εξ Ελλαδος κυριως δια του Τευκρου εν Σαλαμινι , του 'Α γαπη νορος εν Νεα ΙΤαφω , του Ακαμαντος εν ΛΙπ _εια , αλλων ηγετων εν Λαιε η θ φ , _Κερ _ψεια , Λακε ) αιμονι , Σατραχω , Χυτροις , Κουρ ιο ) , Βολγοις και 'Λσινι ] , ω ν λεγονγο νται οι _ιορυ _ιαι , κ ιτα δευτερ ον δε λογον ελ Φοινικων , οιιινες εγκαταταηα ντες εν Κιχ ιφ ιδρυσαν εντα _οθα ιδια ν _δννααιεια ν , και ειοεδνααν με ν πανταχου _τι _) ς Νησου , δεν _κιτωι · θωσα ν ομω να επ ηρεαααιαιν ουαιωδω τον _ειινικον αυτης χαρακ τηρα . Ιδιαιζερ ον πλεονεκτημα του εργου ειναι η _παραθεσις των κνριωτερων κειμενων ν _, ιυ εγγραφων , των σχετιζομενων πρ ος τον Ιστορικον β ιον της Κυπρου , μεταξυ δε τουτων λιαν ενδιαφερονααι ειναι αι αιγυπτιακαι ε · _πιγραφαι , _αναγ _ομενα ι εις την β ασιλεια ν Τουθμωαιος χ ου Β ' περι το . 1 ( 100 7 ι . Χ , και η μεταξυ βαα _ιλειον της Κυπρου , Αιγ υπτου και Φοινικης επιστολογραφια , δι' ων τΙ _> μεν απο · _οπικνυεται η σημαντικη Λναπτυξιςχ ων τεχνων και της β ιομηχανιας εν Κυ · πρψ , το δ !> . η πολιτικη _αντης ανεξαρτη σια , η _εηικρατουαα υνομια και το φιλοδιχ αιαν κηι _ψιλοξιινον αι'αθη-( ια των Ι > ηηια ) των . _' Λιαν Μιαψερ ον _κιναι _ιξ 1 ' σου και το κεφαλαιον των μεταξυ Κυπροι και Ασσυριας σχ εσεων , εν ω παρατι _θενται πολλοι επιγραφα } , απαν τωσαι εις τα επι τυν τοιχω ν των α νακτορων του Χορσαβαο αναγεγραμμενα χρονικα , επι του ανδρ ιαντας του Σαργο νος , _ανακ , _αλνφυε ντος εν Ααρνακι κατα το 1845 , και εν τοις χρονικοι του 'Ασσουρβανιπαλ , ενθα μνημονευονται δεκα ιης Κυπρου βασιλεις . Μεχρι των χρ ονων τουτων η Κυπρο διετελεσεν ανεξαρτητος , εν τοις κατοπιν δε αναφερεται η πρ ωτη υποταγη αυτης , ητις εγενετο υπο της Α . ιγυπτου απο του 550 ~ ¦ ' . π . Χ . και η περσικη κατακτι _^^ απο τον 52 : 1— 332 π . Χ ., καθ ' . ην περιγραφονται λεπτομερως δ ευγενης αγων και δ ηρωικος υανατος του Ονηαιλου , η των Κυπριων ακουσια συμμετοχη εις τας κατα των Ιωνων και της Ελλαδος εκστρατειας των Περσων , και η εν Κυπρω δρασις του _Ωαυσανιου και τα μεγαλουργηματα του Κιμωνος , η ευδαιμονια και ενκλεια της Σα ' . αμινος νπο τον Ευαγυραν και τα ευ των διαδοχων του , ο εξελληνισμο των Φοινικων και ο βιος του μεγαλου Ιδρυτου της στωικης φιλοσοφιας Ζηνωνος . Η Κυπρος αναηα την ελευθερ ια ) · της επι του Μεγαλου Αλεξανδρου απο του 3 !> 2— 310 π . Χ . μευ' δ καθισταται επαρχ ια του Τιτο λεμαικου Κρ ατους μεχρι του 30 π . Χ . Κατα την περιοδον ταυτη- * εαημειωσεν ακμη ν και _ττλ _, ουτον εκ--θαμβωσαντα και αυτην την κοσμο · κρ ατειραν , αμα δε κοα αρπαγα τω ¦ θ ησαυρων της Νησου Ρωμην _, υφ ' ην διετελεσε / ιεχ οι της ιδρ υσεως _τι _/ _ς Κων ) χ ολεως 330 μ . Χ . Εν _ταις πρωταις σελισι του κεφαλαιου τουτον α / _ια > τ « πλ ηθυς επιγραφων σχετιζομενων πρ ος τους Ρωμαιους εν Κυπρω νπο υρησχ ευτικην και διοικητικη ) · ε ' ποψιν , μεγαλου ιστορικου ενδιαφερο ντος , αφιερουται δ' εκτενης χ ωρ ος περι του χρ ιστιανισμου και της διαδοσεως αντου εν τη Νησο ) , ενθα δ αποστολος Γαρν αβα ς ειργασ _& ι } πρ ος εδρα ιωσιν της Κυπριακης Εκκλησιας , μεχρις ου υπεστη τον δια λιθοβολια μου υανα τον _συνταφεις _/ ιετα του κατα Ματθαιον Iρου Κογγελιου , οηερ δ Γαρναβας ηιραψ εν ιδια χειρι , Το κατοπιν _κεφολαι ον αφιερουται ε ' ις τα απο της ιδρ υσεως της Κωνσταντινουπολεως μεχρ ι της αλωσεως της Νησον υπο Ρ ιχαρ δου του Λεοντοθυμου , ητοι απο του 330 μεχρ ι του 1101 _/( . Χ . Σ _ημαντικα _τατα εν τουτφ γεγο νοτα , νπο εκκληοιαατικην Ιιποψιν , ειναι η εμπεδω · οις τον _Χριστιανιψον υπο του Αρχ ιεπισκοπου Επιφανιου , αι αξιωσεις ιης 'Αντιοχικη ς Εχ κλ ηαΙα επι της Κυπριακης , η ηρ _ιιξις της εν Εφεαφ Β ' ΟΙκονμενικη Συνοδου , δι' ης _Λιτεφανθ η « οωξεσυ'αι εχ _αατβ επαρχ _ιφ Μαυ _· αρα 3 ιαΙ αβιαστα ια , αυιβ προαοντα δικαια εξ α ρ _% 1 ηαΧ _Ανωθ'β ν , ιιαχ α , το _ΛαΑαι ιι _ξαχ _ηυχ ν _εΟο _ηλπ » , και αι πρ ος την Κυηριακην Εχχ Ιηα _ιαν _γενομεναι τι _» μα νηο του αυτοκρατορ ας _Ζηηο * νος . Υπο εθνιχ _ην < 5 ' εποψιν ανα φερεται η πρ ωτη εμφανισις τωνα ρ _- ματωλικων σωματων , περ ι ων πα · _ρατιιιενται _δημωδη κυπριακα _ασματα , ιδια δε περ ι του Διγενη * Ακρ ιτα , και επι των οποιω ν Κωνσταντινος υ Πω γωνατος εστηριξε την εν Ανατολη αποκρονσιν του απο των Αρ αβων κινδυνου . Ακολουθουοι κατοπιν τα περ ι προ νομιων της Κν · πριακης Εκκλησιας και των εν Κυπρω Μονων κιι μετα ταυτα αι σταν · ροφοριαι , αποτελεσμα των οποιων υπηρξε και η υπαγωγη της Νηαου νπο τους Φρ αγκους απο του 1191 μεχ ρι του 1571 μ . Χ . _ΙΙ περιοδος αυτη υπηρξε κατα το πλειστον μαρτυρικη δια τον _κυττριακον λαον , α ρου πλ ην των αλ-Αιι » ' διωγμων και αυτη η Εκκλησια του απεβαλε την ανεξαρτηοιαν της , υποδουλωθεισα εις τους Λατινους , λοιμοι δε και λιμοι , αειομοι και αλλαι -θεομηνιαι εμαστισαν τον ατυχη μαρτυρα , μεχρις νεα τ ν ρα ννις , η τουρκικη , ηλυε να κορ υ φωσ ?] τα δεινα του πολυπαθους βι . Εν τω τελευταιω κεφαλαιω , πλην των αλλων ιστορικων πληροφοριων , δημοσιευονται δυο μεγαλης _σημαοια ς εγγραφα , η προς παντας τους Χριστιανους χορ ηγουμενη Υποσχεσις του Μωαμεθ και η προς τους Ιεροσολυμιτας Συνθηκη του εξαδελφου και διαδοχου αντου Ομαρ Χατιαπ , επι τη βασει των οποιων συνεπληρ ο ') θ ) ] ο διακανονισμος των σχ εσεων των Ελληνικων Εκκλησιων πρ ος την Τουρκικη ) · Πολιτειαν , εξεδ' ωετο δε και το εις την εκλογην του ημετερου Αρχ _ιεπισκοπου αφορων Γερατιον , οπερ δημοσιευεται επισης , Ανασυστασης ηδη της Κυπριακης Εκκλησιας . Περιπλεον δημοσιευεται εγγραφον του Οικουμενικου Πατριαρχ ου , του 1 ( 131 , δι' ον διακανονιζεται η εν Κυπρω εκκλησιαστικη ταξις , εγκυκλιος εκλογης και χ ειρ οτονιας Μητροπολιτου Παφου του 107 ( 1 , πι θανως , εκδοθεισα · νπο του _Αρχιεπιτκοπου , τα Σννταγματια του 1830 κα , ι του 183 Κ και νεα πολιτικα προνομια του 1808 . Αι ιστορικαι λεπτομερε _ιαι των δυο τελευταιων περιο ) ων φραγκικη κη τουρκικης αφθονουαιν , αφου τα σχ ετικα κεφαλαια καταλαμβανουαι το ημισυ περιπ ου του δλου εργον _. Τοιουτος εν Απλη σκιαγραφια α Α ' Τομος της Ιστοριας της Κυπρου , ην _εξεπονηαεν ο μεχρι υαυμησμον μελετηρος «« ι φιλοπονος συγγραφευς , ονδενος ηρειαθεις δπως καταατηση γνωατοτ εραν την προσιρ ιλη αυτφ Νησον , υπερ ης Αφιερω αεν _δ- ' λοψυχ ως τας _πολνξηλαυς _πνιιυματ , ικας αρ ιπας τον , τας πλουσιας γνωσεις του , την μαγαλην _πειραν τον και ιιλην την χ οηστην αιιτου _προαιρεπιν μεχρι του σημειου να εκ-• θειι ]] εις κινδνν _ο ν την _νγιειαν τον κ ια περιπλεον σημαντικα υλικα κεφαλαια , λαμβανομενου υπ' ιι _^ _ικι , ιιη η δια της _εκδοσεως χ ου Γ' « αι Β ' Τομου ανμιαηρωσις του _ιιλου υργου ¦ _θαπααηαιι πλην _τηςεπ ιμ οχ θαν πνευματικης εργασια τον και οαπανην πολλων εκατονταδων λιρων , ΚΛ . Ν . ΜΕΣΟΛΟΒΒΙΤΗ _Σ . Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ _Ειιι μν _^ νας η _< 5 η _Ι ν . ανον τρια κχ _& ' εκα _στων _εβδοααδχ _ατμοπλοια , απιγονσι _τ ?( ς νησου πλη θων ποικιλων ζωων , οι δε την μεγαλ ην _τσυτην _εξαγωγην πσρακο / οι , Οουντες _αυησυχουσιν επι τουτω τα μαλα . 'Π ανησυχια αι ) τη προε ρχ € τα ' . απο της · σκεψεως μηπως αι _οικονομιν . αι στεν _οχωριαι _^ ξαναγκαζου _αι -τους ημετερου ς ο . γοοτας εις το ν ' αποξενωνται Υ . 7 . των χρησι μων της _εργασιας Β _( ον κτηνων και Ιδια . των αροτηρων αυτων βοων . Κα τα το ξτος 1008 εξηχ θησαν δυο σχεδον χιλιαδε ς βοων , κατα το τρεχον ο ' μως £ τος προ χει ροι υπο λογισμοι _δεικνυουσιν , δ ' τι Οα _εξαχ θωσι πολλω των _δισχιλιων πλειους . Το ολ ιχ ον ποσον των εξαγομ ενων κατα τα προηγου μενα ε τη ζωων εκυμαινετο περι τα 20 _χιλιαδας . Εφετος φαινεται , δτι το ολικον ποσον Ε ) α υιτερ _βτ } πολυ τας 20 _χιλιαδα ς . Το πραγμα ιννοε _ιται , ο ' τι εχει _διττην την _αποψιν . Εαν μεν τιαντα τα ε ξαγ ομενα _εισι τα περισσευματα του το που , τοτε η _θεσις _αυτου ειναι πο _>·' ¦ ευχαριστος , διοτι Ικανον οντως Οα προσπορισΟ _Τ ) χ ρημα απ' αυτων . Εαν _δμως _εξαγονται οχι μονον τα περισσευ ματα , αλλα και περα τουτων επι στερησει · _τΤ ς χ ωρας αναγκαιουντων αυτη κτηνων , τοτε η θεσις αυτ ? _, ς εΤναι τα μαλα ζοφερα . _Εινα ι οντως _ουχι ευχ α ριστος οικονομικως η Οεσις των ανθρωπων κατα τα τελευταια ταυτα ετη , κ α 6 ' α αι ε _ σοδειαι δεν ησαν πολυ ικαν _οποιητικαι . Γεβαιως δεν _διηλ . Οομε » ετη αφοριας εξ εκεινων , ων πι κραν _Ιχει η ν ησο ς _πειραν . ΛΙ εσοδεια _ι ησαν μαλλον μετριαι . _ΜΕχομεν ιμως τιμας των προιοντων μας υψηλα ς και _τοΟτο 6 ε 6 αιο ) ς ψο προς _ωφελειαν μας , διοτι ολιγωτερα ποσα εξοχθεντα απεδωκαν πλειοτερα η αλλοτε χρηματα . Καιτοι _δμω Οπο ουχ ι πο _) υ δυσμενει ς πε ριστασεις , η οικονομικη κ αχεξια εγενετο καταδηλος , δηλον δια μυριοστην φοραν χαταστησασα , δτι αι εν γ _ενειοικονομικαι συυ _Ο _/^ και της χωρας _εισι τοσφ δυσμενεις , ωατε η ελαχιστη διαταραξις των καλων δι' αυτην δ _' ρων _εηιφ ε _ρι ι μ = γαλ ην διακυ μανσιν επι χα _χειρω , αισΟητην _καθισταμενη _» απ' _οικρου εις ακρον τι _^ ς Νησου . Ειναι παρ αδ οξον , αλλ' αλ ηΟεστατον , ιπ , _εν' φ _ιχομεν _πλουσιωτατον ιι τε ποιον και ε « _ταοιν ιδαφος , ειμεθα δ' απη λλαγμ εν οι πολλων βαρων , ατινα αλλου λαους _τπεζουσιν , εν τουτοι ς _διατε λοΟμεν εν μαρασμφ , τ _?(< μελαγχολια ς φαινομενη ς επι _τοΟ προσωπο υ ημων και εξ αποοτασεως . Και _ι ' ναι μεν ανομφ _ισβητητον , _δτι της παραδοξου ταυτη ς ανωμαλιας _υπαιιιο ν ειναι το π « ρ <) ν · ιτολιτεια _» : ον ημω ι κ αθιστω , _ιπερ _ερρυΟμιοΙ _)^ εηι βασεω ν / αι δρο > ν δυσμενων τα μαλα δι' _ημας . II _κυβι ρνησις μας γινωσκιι να _εισπραττη πολλα , _αγνοβΒ δε ν 4 δαπαν _η και _βις τας _μδλλον _Ιπειγ _ουσας τ _!} ι χ ωρα ς 4 ναγκ » ς , ιν * ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙ Α ΠΡ ΟΠΛΗΡ ΩΤΕ Α ν _Κ'υπρφ Σελινια 10 , —· Εν τφ Εξω _τερικψ _Σελινια 12 . ι · ! _ · _^ ι Αι _ειδο , τοιηοεις καταχωρ ιζονται κατ * _απΙΛιοπην . Βραφειον 'Οδδς ΟΥΑΙ ' Τ « Νομιζε την μεν πατρ ιδα οικον , τους δε ατο-Χιτας εται ρους » . ' . ΞΕΝΟΦΩΝ . Διευθυντης και Υπευθυνος Συντακτη ΚΛΕΟΓΟΥΛΟΣ Ν · ΙΝΕΣΟΛΟΒΠΤΗΣ ΚΛΙΝ ΙΚΗ ΗΤΡ _ΟΧΕΙΡΟΙΡΠΚΗ « ΕΙ ΛΕΤΚΩ _Σ ΙΑ » Ε . ΒΛΥΚΥ - — Λ . _ΜΟΤΛΛΕΡ . Ε » τη _ιλι _γο » _Ιςωνιτ τ ι _ι ρι _^ τιν _ον _^ τ , ς ¦ _« ρνγωρω χΛι _ενν . _ιω 3 _· . χ . ια τον » .. Κων _οταν--ιι » 5 ι Λι _^ ιι ν _, _εμιιριυ , : ι ? _^ η _» τω » _{«? £ » Ε . ΒΛΒΚ Β _τ- αι Λ . ΜΟΒΛΛΕΡ , -τεως Ι _α-Λπζ _τ- _ΛΖ ? ι _^ 5 τον Χ £ _ι ι : « γ « 3 · Νο · 50 « ν _^« ν Κι _ν ' τ » των 11 _α ? : _ιω * , _«* ' _εναιρος χ « μεγαλ _η Κλ · . τ : > . _τ Ι _ατ : ι 7 . ι ι ? ι ' ργαη , _65-αμ : λ . ις / _-α : α _· ην τ _ελεκττ _, τ _α ο τα « ν _Ενρωζτ _, τοιαυτα _ς , ιν τ , _νοιηλευετα : = _α 2-β _$ Ε > ω > , ζ _· ν _£ · ν ** _« τ _αι _οτιω _» ν := _τ μα-¦ % λι _χαΒ / .: » τω _τ . 3 ν » ωι _α _χανονυμω _ιιεπιντ _: _ταυττ , _ν . Ε » α · : τη _ιχ τεΑειτα · . μετα _-ιιτ _, Ζ ιννατη «! 5 ι ·» ς _= «* _^/^ . « ι « = * · ιι _^/ _' _^ ' « τερα ς μι ·/· · _ ' - -Κ _Ι _-χ ' _- 'Ι _- _ν- _φ _* ι : 3 νε ' _ωτ _ατ ω _, ολως ι =:: _ττ , μ ν : / . ω » με _^ ιων , _εια _ρ- μ : με . _ω-. ηι _η _ττ ι > τι · / ι · 3 ι » Γ _? ω ~ _τ . Ο _, _-ετε ::: ε / , των : _» τ ? ων , ο χ . Λ . Μ ' - > λλ = ? , _Γυν-ενε : _ιιαρ χ ω : ι » τη Κλ : > : / . η , _ιιανυλτ _ερεν · | ων _ι ' α _^ ττ ,. __ __ · Η > ι _3 : Λιμι !« η _π £ ι _η ι _ζ 5 _ι ι » _- « _ττερ _ιΟ αλ- ( -ο-. -: ' : ε : Ι ! ' -ω « _ττρ _οιω-ων γ : ·/ _με » _~^! 2 _^ ν · | ¦* _Λι ? ω _3 ·« γ £ > £ · . » η « 5 την _ε-οε · αν χα : | - < εν . / . ν ν . _ιΑ- _* - · _· _- * μεμο ? ωμ : > η ε _! ι : _^ _ς _νι- < : _^ : α : ιΛ Πα ? ι _= ων , - ? : το 5 « = ιν τον - ι β _, τι ν _μετ _α / . _λτ Οι ! γ- . _| ' ιι αρτια _αυττ Ι 3 ? ι · / . ε : ?! ν : · , ' : ·/ . _τ ( Κ λ _ινιι η , _αζαραμι' _-λο εν τ χ α / . αι _= ? _ωττ _, ιν Κ : = ? φ χατα τη ν τελε _ιοτ τ _τ α , λε _ιτον _ργει »' - _ττ _ _, α- , _« : _ι ::: ι _ι ι . τ , ' _.-. ' . ζ _^ , ιν τ : 5 : _ιονλι _μενο _ _ι υνατα _: _, _α _ζτ _, - . η _^ . α-οτε : νομεν : _αρμοι ιω | _χρο τινα των ιατρων τη . Β ΑΛΛΟ ΒΕΡΜ ΑΝΙΚ Α Αι γαλλογερμ ανικοι _οιαπριγματευσει ς δια τα Μαροκινον εισηλΟον εις οΗυτα την φασιν , επαπει Λ _ιυσαν γαλλ ογερμανικη * _ρηςιν . Ουτως δ υπουργ ος των Εξωτερικων Κιντ _ερλεν υ _αικτ ερ _συναντη--Οεις μετα του Βαλλου πρεσ βευτου Καμπων , αντι απαν τησεως εις τα ς υπ' συτου υπο βλη Οεια ς γαλλικα ς -προτασεις , υπε βαλαν αλλας _γερμανιδας προτασει ς τας οποιας _παρεκαλεσ _ε τον κ . Καμποον να _διαβιβαστ _, προς -την Κυ βερνησ _ιν του . Αι υπο βλη Οεισαι υπο του _Κιντερ / . εν Γαι / . τερ προτασει ς ανατρ _ειτουσιν ( αρδ ην την _βασιν , ε ' φ' ης η λ · πιΒετο , οτι ητο δυνατον να επιτεινΟη συμφωνια μεταξυ των δυο _ενδιαφερομενων Κρατων . ΙΙ νεα αυτη τροπη των γ αλλογερμανικων , η επαπειλουσα αμεσον τι · · ρ / _ιιν , ειναι απο _τ ελεομα μαχρ ας τελευταια ς συνεννοησεω ς _μετα : υ του Κιντ _ερ / εν υαι _κτε ρ ν . _ιΧ του αρχι / . αγκε / ι / ρ ιου Μπετμαν Χο / . ι / ιγκ , % ο . ι ην εληφ θη , φαινεται , η απ _οφα-« ι _τ _? , ς μετα της Βα _Τ / _ιας ρηξεως , ην α / . '/ ως ιε επιζητει επιμ ονως η _ζαγγερμανι / η μερι . ΙΤΑΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟΗ ΕΠΕΙΙΟΔΙΟΝ Τουρκος ταγματαρχη ς _απιο παοε € ιοι ' _υ-ς την _ιτ _ολι / η ν σημαιαν ικ τιν ος ε _'· . _υμ _υρν _^ κινηματογρ αφου , _ΠαφΙιν / _ικΙ υπαλλ ηλος του ιτο / . ικο _υ προξενειου _ηςιοισε να _αποδ & _Ιτ _, η Ιταλικη σημαια χ . αι _αναρττ / γ _, _ιις η · Οι σιν ητο προτερον . Ο _Τουρκος _ιμυ _> ς ταγματα ρχης εξαγριωθεις , ηρπαο _ε τον Ι _τ αλου προξενικ _ων _υπαλλ . ηλον και ιον απωθ ησε _. ΑΜΥΝΤΙΚΑ _ΜΕΤΡΑ Κ ατοπιν αναγγελθεισης _ειδησεως , ιτι η Ιτ αλ , _Ι * _ηξιωοε παρα της Βιρ' _^ α ν _ιας να _τ _^ _επιτραπ _^ η _ολοσχερης ' καταληψι τη _^ ς Ι _' _ριπολιτιδος , συ ν · _'ικροτη ' Ο _'/) ιν ΚιΟ _^ πολ _ει Οηουργικο ν _Συμβουλιον _, καΟ' δ απεφα _οισΟ η _ιτιως ληφ Οιιαιν _ικτακτα αμυ ντικα μι · _τρα εναντιον ενδεχομ ενη ς _αποπει ρ : * της Ιταλ ιας προς _χαταληψιν . ΙΙ _αποφασς αυτη _τηζ Παλης _γνωσΟειοα εν _ΒεμΟ σχολιαζεται ευ ρυτατα παρα των διπλ ωματικων κυκλων _φρονουντων _, Οτι ν _εαι περιπλο / α _ι θα προκυψωσιν εκ _της Α _φρικη : δυναα _εναι να _καταληςωσιν εις { _ταλοτουοκ ιχηι / συρραξ' -ν . ΑΒΒΔΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑ 2 ΕΙ 2 _Τηλεγραφουσιν ικ Αονυινου . _τχρ _ος τον ρωμαι / σν τυπον , δτι κατ ' ασφαλεις _πληροφοριας , η Αγγλικη _Κυβερνησις Ιλαβεν απο _φασιν οπως καταστησ _ω την Α ιγυπτο · _σταθ μον _βρεταννικ _ου _στρατου . Π ρις _τουτο θελει _μετασταΟμευοη εκει η _νρουρτ . της Μαλτας . ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΥΑΒΒΕΛΙΟΝ Α ρμενιοι Ιερεις φθασαντες εις Γρινδησιον εξ Αιγυπτου ανεκοιν ωσαν , ο ' _τι ακεκαλυ ψαν ικει παπυρους _ι _ερο / λιφικου ς . Ο ' ι εν λογφ Ιερεις προσεθεσαν , δτι ιν . της- μεταφρ ασεως των παπυ ρων τουτο _ ν , την οποιαν επετελεσαν , πρ οεκυψεν η _υπαρξις _τοΟ πεμπτου Ευαγγελιου . ΙΙ « Τ ριμπουνα » _σχολιαζουσα την ειδ ησιν ταυτην εκφρ αζει την γνω μ _? ν , δτι δυσκολως _συτη δυναται να επαληθευση , καθ' δσον τα ιερογ λυφικα ειχ ον εκΑε _ιψτ ) κατα την επ οχην του Χριστου . _ΕΙΙΔΟιΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΥ ! ΙΧ Α Η Λ _ΙΥΙ ΑΝΤΖΕΓΕ ΛΑΚΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Ο κ . Μιχαηλ Μανιζεβ _ελακης , εκδοτης _τρονομιοι 7 ος αποκλειστικω ς υΙ , ιον των βιβλιων ιου Ελλ ηνικοι Κ _ραΙοι'ς , χ αυι _α Βι 7 νωσιον προς _τοι _· αξιοτιμους κ . κ . Εφορους , Βυμνασιαρχης Διδασ _κιιλονς _2 /_ υ / ων κο ' ι Γιβλιοπω _λαι , δ ' η _πςτδς _ευκο / . ιαν της δκιδοοεω των ιγκ _εκωμετ ων βιβλιων _τηυ _Κλιτους διω _ρι σε _γιΜ χ ον _αντιπροσωπον δια την _Κυπ ( ιον τον εν Γαρωσιοις διαμενυνια Γιβλιοπωλην κ , Ιιιββαν Ιαα _ι νον , προς δν δυνανται παντες ν' ιπευΟυ _< ω _ ται . Π εκτιλ _εοις των _πορανγκλιων γινεται ιι ιος αυιας τιμας , Ης ιος οποιας πωλει και τδ _ι Αθηναις Κεντρικον Κατασιημα . ΓΙΓΛΙΟΠ ΠΛΕΙΟΝ - ΧΑΡΤΟ ΠΩΛΕΙ ΟΝ » . _ιεΙΑΝΒΝ _Οι · ΕΝ ΓαΡΩΙΙΟΙΣ Λ > μιανω την τιμην ν « ν . _βτυστησιο _γνωιτον _τιρις τ . _αντας _Τιυς ιν 'Κυ _κρφ χ . ν „ _ΑιιΜ / _, _αλους _χοι Ε _^ _ροι / ς _-τυν _υ / ΟΛι ιων , _ετ : βν < Λ '» _υν την αντιπρισιοπ _ιιν τιΟ ιν ' Λβηνιις ε / _, _Ιςτιιιςδ _ΚοταιτημαΤι ς τοΟ % , Μιχ . _'Μηζιβιλαυη προς _τιωληοιν _< ν τι > _ιιδλιιΒ , _ωλιιω _μον παντων των _ιιιβκτινιων 6 ιδλιων « ις τ _» _ς _ουτ _» τιμας , · _ιις _τος _οιιιιιι πωλιι ο _ιιι ? ς ιν Αθηναις » Ταντα Ιι _ειν _»· . τα _εςτι ' . ¦ ¦ '¦ ' Κ '/ Λ _ιΙτ , -Λ ' / _ζ ·» 1 ης ε 3 μν ' α : ι _εμ . Β ? . 3 7 _> ν » βιιτ . λ 1 _1 2 _ _τ > 23 χ » Ιιμ .. _» 4 1 ) 2 » » » α 2 _ετ . » 3 Α « γνω _ι ? μι . ι · 2 _> ς _τα _^' - » _^ ι _1 · _» 8 1 ) 2 « » » 3 _Ι £ Τ . 3 7 _τ > _Αι , ι _τ > ιεμ . » 9 - _τ _> » _)) αιετ . _» 7 1 ] 2 » 4 _ης » ιεμ . » 10 » 5 _·/^ » β _» 101 ) 2 » Γ » 05 = Τ . » 9 » _0 / ς » _ιιμ . » . 1 . 1 1 ) 4 » » » _αιετ . » 10 Α :: 0 μ _/ _, τιΛ _* _ι % » Ι 2 : _α τα _τρεΤ τας _εις _τιυ _Βν . 5 _/· σρ 7 . £ ι 5 ' _δεμι _^ αι Βρ . Ιδ . Δια τ _ινς _Γιβλυ-ωλ _ας _ιουιτε _ρι : ονμ _? ωνι _ιι . Ιιρ _ο _τ · : _ι : ς υπαρ 7 . £ ι ε 'ι ~' = γ . 2 ζιατ _τ , _ν . ι _μιν _κλτ _, Οω _ρι αλλων Ι ! ι 3 Χ . τ !» ιων , _^ ρ ς /?¦? :- '·* των 5 χ } _λιι ων , _ιιο' . _ιων ω Χ 3 ι Ιιι _ιζρ _ι Ε « ι - _σιτ μι » ι ·/ . 2 . Ε / . χλ _η-ιαττ _ι / . ι , Μ _ιυιι / . _ι , _ΜυΟ :-0 υτ 5 ? η χ 2 τα / . λ _^ . _κλπ . _ΤιμαΙ α » _ναγω ηψεως · Σ . _ΙΩΑΝΝΟ γ ! ΜΗΧΑΝΟΥΡΒΕΙΟΝ ΚΑΙ ΧΥΤΗΡΙΟΚ Η . Ι _£ _Τ £ ΙΙ £ _» ΟΣ 3 .. Ι . ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΙΙ ΑΣ ΕΝ ΛΕΜ ΕΖΩ ΚΥ Π ΡΟ Υ · Εν τω Μηχανονρ _γ ειω _Τ 5 _· τω / . ατ _Λοκευα ζ νται _μετι ευιι _ο _-αΙΑη ολως τΙ 7 . νι ιι * 2 ι _χ ομψοτητ 3 ς χ , ? ι _ε / . ιι _λτ υ _στι _ρ-ιτητος , μαγ - _γαν _βπηγαοα , σια 5 · _ _λι _^ ι _ι 3 τι ρ ! ι , _δλυι _ζ _ιει _τηρι « _, Οερμ _αιτ _ρχι , ν . ιγΑλ _ιι ωμι _τ α _δι _αιι _ριον ειιων / . αι _σχιιιων , _οΛμι : / . ιι εν γενει ~ α _αλλβ ' _ειι _} τη _Μτ _, _^ ιν _ινργιιιη . Βιν οντ _αι _ιιντι _ειο : _ ε _^ : 3 / . _ενι ι / . ιι ε / .-τ _ελει _τι ι _παια _μηχανι / . η εργασια . Κ _ομψοτης και σ 7 . ι 5 ι α _ενρωι _ζι χα . Στ _ερεοτης ανεγνω ρυμενη . _Τβχυ-ης περι την ε / . _τ _ελεσιν των τ _ια ραγγε / . ιων / . αι ειλικ ρινεια εργασιας _ελτ _α-Ατ _ος . Τιμα _ι _ονγκατ _αι ατιλ _αι χ . _οι 5 _· μι = ρ 5 υ _7 αι . , Ε _κτ , _ελι _Οντα _ι ποραγγελιαι ις _ιιιυιητ _τι τε _μι ' ρουι . _τ . _ζ % οιιησις η _παραγγελια δεον να απιυΟον _ετ αι πρ ος τον _Δι ενΟ _υντην του Μηχ _α _- _νουργει _ιν χ . _Σ τνλ _ι α _/ _ον Ιω _αννι _ιτ _, ν ει Λεμεαον . _Τη λεγρ _ι _φι _χν _ΓιευΟ υν _βις : _« Χ · _· ηρι 3 ν , Λεμε 55 ν » . Τα μηχανηματα τ _ιυ Μηχ χν βυργ _ειον _Λιμεα 5 υ ετιμηΟησαν Ιι χ των εςτ ! _εοαιειων χαι _μετα / . Λιιον : 5 _προ ') των _θραιειων εις τη « ν Λα ρναν . ι 11 αγχυπρ _ιον _Βε-οργιλη _χαι Γ : _3 μηχχνιχην Ι 5 / . 0 _ειιν τι _Ο 1908 . 1 ' / _ρυιβΟ μιτ _αλλι _βυ ει την ιν Λα ρν αχι Ι 1 αγ _χυπ _ρι : ν _Βεοιργ _ι / . ην χα _> 13 _ι 5 μηχα » ι · Αη ν Ε _χΟει ! _- τιδ 11 ) 00 . 2 •/? ' ·' 3 < _^ ' ι *! ταλλιιον ιι την ι _Λινχ ω 3 ια ΙΙ αγχντ _ρι _βν Β _εωργ _ιχη / . αι ι _3 _ι _3 _μγ χανι χην Ε χ Οεοιν « α 1010 . [ Ιαντα τα α / ο ) _μιταλλια χαι _ορα βιια _απε _νεμην , _ι α / μ . _ιτι π _βλλω . _» _ιπα _ινιον . Ε / . _τι των αλλων ολων ι ργαο _ιων ( ι : α τα _οπ : ια 6 λ α / ω ) ι Ε _ργι _ατ _αι _^ ν _χατηρτ ! 3 ι τιλι ! 3 ν τμημα _ξυλουργειου χα ' ι αναλαμ-Οι 'ιι να _Λ 3 ψ _(„ ο ·/' . 3 „ _Τιλαν _ιι _^ , τ _ροτ _ιητ / _τ ,, και _ι μ 5 ρ : α : _(„ ι : . α _< ? _ηπ ν : ι Λ 3 · ργι . η · ε ργ _αιια ν η ' _Ιιλ _ιν ι ι _3 ! ν 7 ι _αι ιι ιι _ςυλ _ιν ρ ' / _ιι ιντ : ολι · γ · ' / _ρβν _ιΑ ·/ 3 ι α : η ιατ : ει τιμας ι ) _-μχτ αιατι / _, α , Αντ _ι-ρ _ει _ωτ : _· . τ · 3 Μ _ηχανυ _ργ ιι _ου : Ι _δ / Κφ « ι & * . _Σ υ . Μ . Α γ ? ι : η ΙΟ / Λα _ρναχ ι ο λ , _Νιχ ολ . Μ ] ρι _ι λ / . 5 ς Ι 3 ν Λγ _* _μι !« 3 χ . _Αρυτε ) . Ιιαπ _ιιτ αυλι _υ Ε Μ _ορι _ιν ο χ . Ριω γ . Β . Δ ημητρια _ιην . ΤΟ ΜΕΒΙΣ ΤΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΓΛΙΟ ΠΩΛΕΙΩΝ Κ . _ΡΩΣΣΟΤ & _Τ 4 ΗΑΑΝΤΟΒ 13 Ν Λ Γ _ΤΒ Κ 0 3 Ι Α ΕΦΘΑΣΑΝ τα Διδακτικα μας Γιβλια βι ονλιογην μοναδιχ ην χ _αι πατα _χιλιαι α ' ς αντιτυπων , ' _'Ωοαυτως τα _Εττιατημονικα και ' _Φω _ροοφικαι . ΕΒΚΟΛΙΛΙ τιβρι _την πληρωμη * . Ζ Μ ΤΙ ΙΧ ΑΤΕ τον _τΒμοκαταλογον μας · ¦ · _> . ' _Λευκωσιβ , 19 ) 1 7 ) 6 ρ £ < ιυ 1011 | Κ . Β . _Ρα ££ 0 £ _κβι ' _ΤΙΗΛ αΝΤΙΙ _» . γνω ςτοποι ηχ ις : Ααμοανομεν την τιμην να πλ . _ηρο · _ρορησωμεν το οεοαστον κοινον κα ' ι τον εμπορικον κοσμον , δτι παρ α τα ε _« Καλα _βασσφ Κ αταστηματα μας « Βφ » σματοπωλειον , Παντοτ _τ ωλ _ιι · ον , Οινοπν _ουματοττ ωλειον » ιδ _ρυσαμεν _Βραφειον αγορας και πωλησεω ς δι αφορων _ειδ _& ν επι _προμηθεα . Ταξις , _τκχυτη ς , ακρι βεια ειναι τα μονα συστατικα του Βραφειου μ »· _Ι ιιδ η δυνα μενα ν' αγορ ασΟω _ιι : Χ αρουπια νιας _ισοδειας εις _οιανδηττοτε ποσοτητα . Ιιλ αιι 5 λαυα . Ελαιοπυρηυ _ες , _ΚΕδ η δυναμενα να πωληΟωσι : Δημητριακα . _Ευλεια διαφο ρων _ειδων . Πετρελαια κ , λ . κ . λ . ' _0 ε * της πολυχρονι ου ινταΟΟα διαμονης κ _« 1 εγκαταστασεως μας , συνεδιυ ημεν _στε νωτατα και _φιλικως και εμπορικω μετα των γβωργων _τοσφ των εγχωριων , 8 σ ω και των _ττ-βριχ ωρων και τουτου _δν _βκα _κολα-, κβυο _μεΟα , δηλοΟντες , υ . τι _ει ς τας _τρεχουσα ς τιμας _ιχομβν πα ντοτε προ · τι μησιν , ' και ααχ α συνεπεια / , τα υφ ' ημων _αγοραζο μενα ειδη Οα στοιχι · ζωσιν ει τους πελατας μαι _ολιγωτιρ ον . Δοκιμ ασα τε χαι Οα πεισΟητε . Ατιοθ _^ αι εν _ΚαΛαβασσφ , εν . α : ναγκ _·/) δε κ αι εν Ζυγ ιω , Μ ε 6 ' υ _^ οληφεως Δ . Μ . ΛΔΛΜ 1 _ΔΗΣ . _εις Λ χ οσυρνινχ ος χ ου η . Κιμωνος ' Λ νχ ωνιαδου ως _Παρβ η ιχ ροιτου εν τη _διαχειριοει της περιουσιας του _μακαριι ου συζυγου ημων Ευρυβιαδου Ο , Αντω ιΑοου , λαμβανομβ ν τ ην τιμην να καχ _αοτηοωμβ ν γνωστον προς _παιτας τους _Ινδιαφβρ _ομενους , δτι διωριαυ η υπο του Δικαστηριου _Λαρνιιχ ος ως τοιουτος 6 α , Μιχαηλ Β . Νιχ _ολαιαης _δικηγοροζ , Εν Λαρνακι 10 ) 23 ) 8 1911 . Ελενη Ε . ' Α _νιωνχ αδον : ΕΝΟΙ ΚΙΑΖΕΤΑΙ -η · οΜα του κ . Κυπριανου Φ . Δανιο , αατα την οον Χ _ιι _ιβ οτημ . 4 ΠΙ _ηριφορΙαι _ηιρα % φ Ιδι φ , Ενοικι _αζεται απο τι ς _πρωιης _προσεχουι Οκ *( ο ( 1 ρ ( ου . η καχα ιι _^ νοδον αγιι «/ ς Φανερωμενης οιχια τΒ | ς _Ηυριπς Ανδρο · νικης 1 . _ΙΙπσικριΙιο ») , ως και το ηαο ' _οιιιην _χανιον Ι _ης _Ιιιας , Ο βηυλομενος _ηποταΟηκι ) πρ 6 ς την αιδεσ . Παπα _Μαναγιωτην _Νιχολαι & τ ιν _^ _δφημιριον Χρνοο · ηολιτ ( ο σ ·| ς , · _, Λιιρνακι , _τΒι 12 τι Αυνουοτον 10 ι 1 . _ΡΜΙΙΚΜ ΝΑΥΠΗΒΕΙΟΝ Πλ _ηροφορ ιαι ασφα / ους πηγης εκ _Πετ _ρουττολεως βεβαιοΟσιν , δ ' τι η ρωσ · σιχ . η Κυβε ρνησις συνωμολογηοε σι , μβολαιον με μεγαν αγγλικον οικον _ττρος _μετοτροπην οτιουοαιου φρουρ ιου της Μαυ ρης θαλασσης εις _~ λ _?( ρες να υπηγειον νεωτερου συστηματος . Το ναυπηγειον τουτο θελει χρησιμοποιη _θω προς ναυπηγησιν _Ντρητνωτ υπο την _επωυυμιαν Αρμοστρογκ . Τα Ντρητνωτ ταυτα Οα οπλισθωσι με πυροβολα των 1-1 . αυτοκινητος _¦^· 'χ _^ Η ΑΗ _^ Η ΤΡΑ _» _^ ΒΕΩΡΒ ΙΟΥ ΣΤΙΚ Η ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ ( ΚΥΠΡΟΥ ) Λαμβανω την τιμην να γνωρισω εις το σεβαστον κοινον της _πολεως Λαρνακας και της αλλης Νησον , δτι απο της 6 ) 19 Ιουνιου 1911 ηρξατο να _αιτουργη δ νπο την επωννμιαν Η ΔΗΜΗΤΡΑ ,, _ΑΥΤΟ _^ _ΙΒιΗΤΟΧ ΚνΛΙι 1 Α ΡΙ _^ _02 Ι ΗΛΕΥΡΟΜνΛ . 02 : μου _τελειοτατου Ευρωπαικου συστηματος και υπο των διασημοτατων και παγκοσμιου φημης Βα / Μκων Εργοστασιων παραδεδεγμενου . Εν τω _Αλενρομυ / Μ μου διευθυνομενω νπο Βαλλου ειδικου Αλεατου παρ αγονται απαραλλακτως αι αυται , ως εν _ΒαλΜα , ποιοτητες Σεμιδα ' / _Ι ων και _ΑΗ-υρων : _ΟΟ , _$ 16 , 050 , 5550 , 555 Ε , 555 , 555 Ρ , 550 , 55 , _δΕΜουιιΕττΕ , 5 ΕΜ ουι _^ ι ΝΕ , 5 _ΓΟ Εχτι ? α , 5 _Γ _0 5 _υΡΕ _ΗιΕυ Η , 5 _ΓΟ 0 _« _οι Β < Αι ΗΕ , _θΗ υΛυ 5 Ρι _ιΕυκ οοο , _Οηνηυ Γ Εχτ _Η Η , _ΟηυΛυ _ι > ριιΕυ _π _, Ειιτιεγ _{ ε _ΟυκΕ , _ρΓΟ 1 ΕΡ - £ , _ρΓθ 3 κε , 5 _ον ριΒι , 5 _ον _Οηοβ , ? μοι : ΣΕΜΙΔΑΑΙΑ Διαφορων ποιοτητων ΣΕΜΙΔΑΑΕΥΡΑ ΑΛΕΥΡΑ > ΠΙΤΥΡΑ Λεπτα και χονδρ α . Λιαν δε προσζχως υ' αρξηται και η παραγωγη Αλευρων διαφορων ποιοτητων εκ Ρωσσικου Σιτου . Εν τω _Αλχ υρομυλω μου δ καθαρισμος του σιτου γινεται τελειοτατος δι' ειδικων μηχανηματων νεωτατου συστηματος και η _αλεσις αποκ / _. _ειστικως δια Κυλινδρων , επομενως εν τοις Σεμιδαλιοις και _Αλευροις τον Εργοστασιου μου οεν υπαρχει ουδεν ιχ νος πετρας η αμμου η οιασδηποτε αλλης ξενης ουσιας επιβλαβους εις την υγιειαν . Τα προιοντα του 'Αλευρομυλου μον , ων κυριον γνωρισμα -θα ειναι παντοτε η _αγιοτης , υα παρ αγωνται εκ καθαρου σιτου Κυπριακου και Ρωσσικου και δη αρ ιστης ποιοτητος , θα ενρισκωσι δε ταυτα οι προμι ] θευομενοι νωποτατα και ουχι _παλ . σιας α _?~ εσεως 3 και επεκεινα μηνων , ως ειναι κατα το _πλειστον τα εκ της α } . 7 . οδαπης εισαγομενα Αλευρα : τουτο εκ πειρας καλλιστα γινωακω , ατε ασχοληθει ς επι δωδεκαετιαν ολην εν ευρεια κλιμακι εις _εισαγωγην 'Αλ . ευρων εκ διαφορων κεντρων της Εσπεριας και της Τουρκιας . Ετερον πλεονεκτημα των _ΣεμιδαΜων και Αλευρω ν μου ειναι , δτι το εξ 100 χ ιλιογραμμων βαρος ( Οκαδ . 78 ) των Σακκων -θα ειναι ακριβεατατον ενω , ως γνωστον , οι εισαγομενοι εξωθεν Σακκοι υφιστανται απωλειαν κατα την φορτωσιν και εκφορτωαιν και _φθοραν ου σμικραν κατα τον πλ . ουν . Δεν επιθυμω δε να ειπω τι περι της νοθειας των ξενων Αλευρων , καθοτι περι ταυτης απεφανυη ηδη σαφως δ Χημικος της Κυβερνησεως δια των δημοσιευθεισων αναλυσεων και πολλα περι ταυτης ελεχ θησαν εν τω Νομοθετικω Σνμβ'ονλιω της Νησου , ωστε το σεβαστον παγκυπριον κοινον δυναται αφ' εαυτου να κρινη _ασφαλ . ως περι του 7 _/ ρ αγματος . Οθεν πεποιθως , δτι τα προιοντα του 'Αλευρομυ / . ου μου θα τυχωσι της δεουσης εκτιμησεως και υποστηριξεως παρ δλου του Αξιοτιμου Κοινου της Κυπρου , διατελω μετ ακρας τιμης , ΒΕΩΡΒΙΟΣ ΣΤΙΝΗΣ . Εν Ααρναχ ι τη 16 ) 29 Ιουνιου 1911 .

Τίτλος Θέμα Σελίδα