ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩ _220 Ι Ο « Εθ νικος Κηρυξ » της Νεας Υορκης , λαμβ ανων αφνρμην εκ της προελαπεως των Ρωοσων η > Μ . Ασια , παρατηρει οιι . η Δυναμις του Γορρα οια το ομοδοξο ν και δια την αλλην αυτης γενικην εν 'Ανατολη πολαιχ ην θα _επιδιωξβ οι' δλων των μεσων _τητ β αθμιαια ν απορρ οφησιν των Χριστιανικων λαων . « Η ρωσσικη πολιτικη , γρ αφει , συμφωνως προς την κατευθυνσιν , ην ελαβεν εν _Ανατολη μετα τδν θανατον του Τσαρου Νικολαου του Α' και ωρισμενω μετα την Παρισινην Συνθηκην του 1856 , α πεβλεψε σταθερως εις την εξασθενησιν του Ελλ ηνισμοΟ , εις την εκμη δενισιν της δυνα μεως του Οικουμενικου Πατρ ιαρχ ειου , ως πνευματικου και πολιτικου ηγεμονος των εκατομμυριων υποδουλων και εις την εθνολογ ικην _αλλοιωσιν των λοιπων τριων Πα τριαρχειων της Ανατολης . « Τη επαυ ριον της Παρισιν ης Συνθηκης η _ρωσσικη πολιτικη της Εγγ υς Ανατολης ανελαβε να _υιοθετηση τδ πανσλαυι πικον προγραμμα και να _επιδιωξω την εφαρμογην των μετρων εκεινων απεναντι των Πατριαρχειων , ατινα διε γραψε φωτεινοτατα εις τα ιστορικα πλεον μειναντα υπομνηματα του δ διαβοητος Ρωσ · σος Επισκοπος Πορφ υριος δ Ουσπενση ς . Η Σλαυικη Εταιρεια , η ζωη δπηρξεν δ _Ρωτσος κλ ηρικδ , ει )· 2 σεν ω θεμελιωδη ν _βαοιν του προγρ αμμα : ος της δυο σημεια : « Πρωτον , δτι τδ Οιχ _ουμενι _κδν Πατρι · αρχειον , αποτελουν τδν συ / εκτικδν 5 ε σμδν των Ελληνων της Τουρκιας , επι σωζον την _δυναμιν της εκλιπουσης Αυτοκρατορ ιας των Ελληνων , εδει δια παντδς μεσου να _εξασθενηση και ν » κατα _σι η ηιΗκως και υλι / ως εξαρτημα της ρωσσικη πολιτικη , εφ' δαον ητο _δυσχερης η υποκα _ταστασις _του Εθ _^ αρχου των υποδουλων Ελληνων δια Σλαυαυ εκκλ ησιαστικου αρχηγου . « Οσον δε δια τα λοιπα τρια εκκλ ησιαστικα προπυργια των Ελληνων της Ανατολης , ταυτ * εδει να αποξενωθωσιν εκ των χειρων των κατεχ οντων . Και προετεινον δια συστηματικης ενεργεια ς την _εξεγερσιν των _ιθαγενων , την _δημιουργ ιαν ιδιας εθνοτη τος , χριστιανοαρα βικης , ιστορικως ανυπαρκτου , την υποκαταστα - των Ελληνων 5 _ια των ιθαγενων εις τα Πατριαρχεια της Αντιοχειας , των Ιεροσολυ μων και της Αλεξανδ ρειας ιις τρ _οποι , _ωσιε να δυνη Οη βαθμιαιως η ρωσσικη πολιτικη να _προσδωσω σλαυικην απο χρωσιν εις τους _διοικουντας τα εκκλ ησιαστικα ταΟτα ορμητηρια . « Η πολιτικη αυτη , _ηιι ς επετυχε τφ 1898 ιην αλλοιωσιν του καθ _εσιωιος εν Αντιοχεια και ενετεινε τδν πολι _ορκητικον της κλοιδν εις Ιεροσολυ μα και επεξετεινε τ _^ ς τασεις της και _εις ΑΙ γυπτον , προκειμ ενου περι του _εθνικιυ ημων κιν τρου εν Κο _> νσταντινουπολει , επεζητηα * να επιτυ χη την εφαρμογην του προγραμμα _ιδς της δια της εξεγ ερσεως των ιιουλνα ρων . « Δι ' ιλων των θεμιτων και αθεμιιων μεσων οι _πρακιορες της πολ ιτικης ταυτη εργ _αιθεντ _βς ανεν $ ο _ιως _εοημιου ργη _- σαν την _μυγ αλην _εκ-ι λησια _στικην _ανταραιαν των _β-ιυλ γ _αοων . Απδ του 1800 , αφ' δ ' _του ανεφ ανησα / ια πρωτα τολ μηματα της βουλ γαρικη ς θρασυτητος , μεχ _,- > ι του _Σιπτα ι _Οιρι _^ 1 - · του . 187 ! , υν * 4 _τ _» _ριιατιοθη ο _εμφυλιο _ _ιης Ο ρθο _^^ σπαραγμδς , η ρωσσικη πολιτικη διαθετουσα τδ χρυσιον , τδ δποιον εις τοιουτους αγωνας παντοτε εξαγορ αζει συνειδησεις , κατωρθωσε να διαθεση την δωροδοκουμενην 'Βψη λην Πυλ ην δυσμενεστατα πρδς τδ Πατριαρχειο ν και να θεσ _^| ουτω τδ εθνικδν μας κεντρον μεταξυ δυο πυρων , των _ανταρχ _ων αφ' ενδς και αφ' ετερου της κρατουσης πολιτικης « _ρχης . « Τι επεζητει η πολιτικη η εξεγει ρασα τους Γουλ γαρους εις εκκλ ηαιαστικην ανταραιαν « Ηθελε , παρα τους αιωνοβιαυς θεσμους της Εκκλησιας , να _εγκαταστησω παρα τδ πλευρδν των Ελληνων Ιεραρχων και Σλαυους τοιουτους εις τας χωρας των μικτων πληθυσμων , να _δημιουργηση δια πρωτην φοραν προηγου _μενον διοικητικης αναρχ ιας εις εκκλησιαατικη ν κυβερνησιν , ητις συμφωνως πρδς τδ κοσ μοπολιτικδν πνευμα του χριστιανισμου ι ' στατο μακραν φυλετικων διαμα χων , και ταυτα επιδιωκουσα επεζητει να παρακαθηνται και _Σλαυοι εις την διοικουσαν Συνοδον με τδν _απωτερον υπολογισμον να υφαρπαση εν τω μελλοντι και ε / . λογην Οικουμενικου Πατρια ρχου . « _'Αλλα τοιουτον κινδυνον εματαιωσεν η _συνελθουσα εν _Κωνσταντινουπολ _ει τοπικη συνοδος του 1872 η καταδικασασ _» τα ς φυλετικα _ς τασεις των ανταρτων και κηρυξασα σχισματικους τους Γουλ γ αρους . « Και απετυχε μεν τοτε το πει ραμα της ρωσσικης πολιτικης , ινα δ _σλαυισμδς _επικρατηση δια της εκκλ ησιαστικης _συγκυριαρχ ιας , αλλα με τδν ρωσσο : ουρκι · _κδν πολεμον του 1877 επεζητησε να επιβαλ η δια του ξιφους την βουλγαρικην επικρ _ατησιν . Η ανοικτιρ μων προθεσις της Ρωσσιας να _σφαγιασω τδν Ελλ _ηνισμδν _κατεοει χθη κατα την περιφημον συνθηκην του 'Α γ ιου Στεφανου τω 1878 , _δτε δ νικη της _στρατηγ δς Ι _γνα _αεφ επεβαλλε δια του ξι φους την δημιουργ ιαν μεγ αλης Γουλ γαριας , εκτεινο μενης επι πασων των χωρων , α κατε χει την ωραν ταυτην εν τη Γαλκανικη και επι πλεον εφ' απασης της Ελλ ηνικ ης Μακεδονιας . « ΙναΙ δλ' αυτα , τα _δποια ε _ματαιωσε δλιγον βραδυτερον τδ Γερολινειον Συνεδριον , εγενοντο πρ _£ ς συντριβην του Ελληνισ μου υπερ αναστασεως του βουλ γαρικου Εθνους εκ του πολιτικου θανατου , δια ν * _αποδωσω νυν κατα τροπον βδελυκτδν την _ευγνωμοσυνην πρδς .. την ευεργ ετιδα . < Αλλ * ανεξαρτητως της ανεκαθεν δυσμενειας πρδς ημας της ρωσσικης πολιτ ι κης _, υπα ρχει και δ αλλος σημαντικδ ς κινδυνος των απορροφητικων _σιοιχειω _, ν , τα δποια δημιουργει , η _επικρατησις των _Μοσν οβιτων εν τη Εγγυ ς Ανατολη . Τα ε ι )· νη σωζονται δποταν αναλαμβανουσι δια των ιδιων των δυνα μεων να παλαι · σωσι και να σφραγ ισωσι δια του αιματος των μαρτυρων της ιδεας τα απαραγραπτα αυτων ιστορικα δικαια . « ι 'ΙΙ δδδς σημερον δια τδ Ελλ ηνικδν Εθνος πρδς διεκδικησιν των δικαιων του ειναι μια . Δεν εχει ανα γκην να ταχ θη με την πολιτικην των μεν η των δε , ε φ ' δσον μια ειναι η ενδεδειγμ ενη πολιτικη , πολιτικη ελλ ηνικη , διαθεσεως δλων των δυνα μεων πρδς διεκδικησιν της εθνικη ς κλ _ηρονομιας , _« ι ς _στ _ιγμας καθ' _# ς _σπευδουσιν αλλοι να _υποκαταστησωσι την καταλυομ ενην τουρκικην τυραννιαν » . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ η οΙκια Παυ- _λου ' Γ αλσαμ ακη . Δια _πλειοτερας _πλι / _ρο _^ ορ _^ _ς _απευ-Οη νχ ιον πρ δς τον χ , Μ ιχ . Θ . Γαλ _» _ψαβ _ιι ρ ιοην , ΚΥ 3 ΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΕΩΡΒΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ο Διευθυντης της Βεωργιας ειναι διατεθειμενος να δεχ θη αιτησεις πρ δς ειοαγωγην μαθητων εις την Βεωργικην Σ χολην του Βεωργικου Τμηματος . Η νεα σχολικη περ ιοδος θα αρ « χ ιαη περιπου την 20 ην Οκτωβριου προσεχους . Οι αιτηται δεον να εχωαιν ηλικιαν 18 μεχρι ς 20 ετων . Η σχολικη περιοδος διαρ κει απο του Οκτωβρ ιου μεχρι του Μαρτιου και απδ τον Απριλιου μεχρ ι του Ιουλιου , αλλα _μαθηται δεικνυοντες ειδικοτητα , εαν _επιθυμωσι , δυνανται να _παρακολονθηαωσι μαθηματα και δευτερον ζ ιος . Οι μαθ ηται απαιτειται να δια · μενωοιν εν τω _Ξενωνι της Σ χο λης . Τδ προγραμμα των μαθηματων περιλαμβα νει διαλεξεις και πρακτικην εξασκησιν εις τους κυβερνητικους πειραματικους αγρους . Ημερησιον επιδομα εκ γρ . 6 πληρωνεται _εις εκαστον μαθητην δια την εργασιαν του . ΟΙ _αιτηται δεον να δηλωσι την Ακρ ιβη ηλικιαν , _εκπαιδευαιν , το επαγγελμα του πατρος των , και εαν ουτος ειναι κατ οχ ος επαυλεως η κηπου . ΑΙ αιτησεις των προτιθεμενων να εισελθωσιν εις την Βεωργικην Σχολην δεον να ειναι γεγραμμεναι υπ' αυτων των Ιδιων και να διευθυνωνται πρ ος τον Διευθυντην της Βεωργιας , εν _Αευκωοιη . Α . ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ _ΓΒΒΛ 0 ΕΜΗ _1 ΜΚ 0 Ν ΛΕΞΙ Κ Ο _^ Των Ιδιωτι _υμ ων , Παρ οιμ ιων και Φρ ααεων . Εκαατον αδετον _αννιτυπον τιμαται ανζι 8 οελλινιων , ε ' καστον δε δε · _δεμ ενον αντι 10 οελλινιων . Πωλειται παρ 1 απασι τοις Γιβλιοπωλαις της Κυπρου . Δ ΗΛΟΣΙΣ Η Ιερα ημων Μονη του _Κυκκου παρ εχ ει κατα το τρ εχον ετος ε-Ι _-ατιμερον _ξενιαν _α ' ς τε τους επισκεπτης και προακυνητας . Μετοχ ι φ _Κυκπου 26 . 5 . 1916 . · Ο Ηγουμενος Κυηκου ΚΛΕΟΠΑΣ . Το τε δ ' μως εδοκι μασε μια _Λλιη / η απειρ η . . Ειαε χ η ζωη της αδεια . Ε χανε απ ' τα μ α χ ια χ ης το σκοπο . Ρωτηθ ηκε γιατι ζη και δε βρηκε _αιιαντ ησι να δωαη σιον _ιαυτυ της . Α _ιτρο ιχ η , τιμια _εις ενα τετοιο σημειο , δεν μπορουσε να _ελπιαη ηως _υ-α βρχ _υ- _^ αλλος . Κι' υστερα , δεν _ηθελε αλλο ... _ιεν ηθελε αλλο ... 'Λς τοοο , μ ηροοτα τον ηχ αιε χ _υα ο χ _αρ ωπη . Μιλουσε για ολα τα _ιτραματα του _κο _· _νμον _εκνος αιτ ' την α γαηη . Ο νεος θεωρουσε , ε ' ται , χαμενο τον ερωτα , ΜαΙ ητανε μοναχα ετοιμος για καμια κρ ισιμη αχ ιγμη , μολονοτι α * ν χ ολττιζ _ε _παι ιταλυ _ατχ ο χ ην Υβονη . Εξ αλλου 6 _Λαλεμας χ ον _αηααχολ ουαβ πολυ . Μια μερα θα χ ον τρ αβουοανε χ » ' αυτο στη φωτια , να _ηολεμη < Ι ] ι ν _** εθα · ν ·)} ... Τα οτρ _α τιωτι _κ α φορ εματα τον θνμιζα νε _ετολυ το σωματικο ηανο για ναχη καιρ ο να συλλογιεται τα ψυχικα . Εκεινη ηονουσε , εκεινη . Που Αν _εβιααε την καρδια της ν ' αυταπατη _θ- υ , δι μπορεσε και να _κοιμιο _$ μεσα της τη ν ανα γκη του ερωτος _ετου μια φορ α σα γεννηθ ηκε , αγρυιτνη ηια της _^ _ασανι _^ β τα στηθ η . Ριχτηκε ατη ν τε χνη . Πηγ αινε κι * αυ τη αε σχολες ζωγραφι κης . Δοκι μασε να _εργασ _τη _, να _καμυ κατι ισως ωραιο και ααρηγορο , να ενσαρκωση τον ηανο της α 'ιν α καλλιτε χνη · μα , Μα ποσο δυσκολο το καλλιτεχνημα Ι Ολοι της οι καιτοι καταληγ ανε να της _ιχ ροσφε · ροννε μια Ικανοτητα για σκιτσα . Τιποχ ε αλλο . Σ _ε χ εχ οια καταστααι , δεχ τηκε μια μερα την _ειτισκεψι του βαφτι στικου της . ( 1 ) 'Μταν ενας _αεροηορος _ζωηρ ος , _: χ ου γ υ ' ρ _ισι μ' αδεια οτο Παρ ισι και πηγε να γνωρ _ισω τη νουννα ταυ . Τη βρηκε τοσο χαρι τωμενη , χ δσ ο αξιαγ απητη ηον ξβ τρελλαθ ηκε . Μια μερα ολοκληρη ετρε ξε μ αζ ι της . Πηγανε αχ ο δασος της Γουλωνης , καθησανβ στα παβιγιον , με οημεριασαν ε α' ε ' να α $ τ τα χ αλητερα ξενοδοχεια , περ ασανε τ ' αιτο _γεμα ηλουσια ( κρατουσε χρηματα κια δ αεροπο - ρος ) και το βρ αδυ πηγαν να δειπνηοου ν οτο _οαιχ ι της . Το ασχημο προσω πο του β αφτιστικου ε λαμπε , ατο τραπεζι , απο χαρ ες . Η Υβονη ει χε την _ετχ _ιδ ρασ ι της αλλαγης , της ποικιλιας , της _κιντ } _σιαις . Σχ ο _σττιτι πε ρασα ν αλλες χριις _ωρ ε _* ., με χ ους γονεις και με μια φιλεναδα , Και κατα τις _ιντεκαμ ιαη χωριστηκανε , δι _νοντας ρα ντεβου για τη ν αλλη μ _ιρ α . Η Υβονη μπηκε ατο δωμ ατιο της _γεμ α . η εντυπω σεις . „ _ισως η ζωη δεν ειν' ασχημη # _* αν κουνιεται κανεις λιγακι . Αγαλι , αγ αλι ξεχνιετα ι ΗΙ * ο ποθος χ ης α γαπης . Και κο ιμηθ ηκε . Την _επαυριο ε ' σφιξε το χ ερι τ ου αεροπορου μ α καποια ευγνωμοσυνη , Μα _ικεινος παρεξηγησ ε το αιοθημα . Γγη κανε εξω παλι , ατο Παρ Ιο ι . Ο νεος δε θελ ηαε π _* α να _κβο _*»} _^^· _- _^ β * χι α » να χ ης μιλη _ι _ρων _ιχα . Μολις τον ακουσε , τον απειλη σε πως θα χ ον _αφιοβ μ ονο ατο δρ ομο . Δε θα το καμετε αυτο , τη ς αποκρ ινεται εκεινος . Δεν ειαα αχ ε με κανενα & γριο , • -1 ι < χλα μπορ ειτε να μ ιλητε 6 ' αο θελεχ ε . Σ 3 ρ ακουω , χωρ ις βεβαια να π ιαχ ευω τιποτ ε . Κι _εξα κολουθη σε ατελειω τος ο διαλογος ααα νω ατο ανεξαντλη το θεμα . Περ ασε η μερα , υς τοσο , χ ωρ ις επεισοδιο . Το βρ αδι , ο ' μω , που μπη κανε α' ινα κλεισ το αυτοκι νητ ο για να γυρ ισου ν ατο σπιτι , την Αγκαλ ιασε . Η Υβονη χ _λωμιανε , Σ ηκωσ ε το χ ερι κα ι τον κτυπη σε ατο προσ ωπο . · Μια στιγμη δ νεος _ι ' μεινε β ουβος . Μα β λεποντας στα ματια της χ ανι σαν εκφοσοι / . υπης για το κινημα , πηρε θαρρ ο ς . Την α γκαλιασε πα _· λικα ι κολλησε δυο θερμ α _χ _ειλ _^ ατα χειλ η τη ς . Η Υβο νη τοτε ικλειαε τα μ αιια , Κατι απερ ιγραπ το ειχε _γινη μεσα της , 2 x 6 πρω το α γκαλιαμ α χ ου αια & α νθ _ηκε φρ ικη . Μολ ις δμως τονε _εκχ υπηαε , _συλλογιαθ η κι πω ς δεν φ ερνοντα ι _ι 'χ α ι ο' ε ' να αχ ρατιω χ η . Ενοι ωσε χ ην κ αρδια της να : ιτνπ <} δυνα τα . Κι * οι παλ μοι α _υχ οι βρε θηκαν υ ' / _ι οιοι με του ερω τικου ς . Εκλεισε χ α μαπα της και ηπιε μ ια α αχ ο ποτηρ ι που βρ εθηκ ε οιμ α της , Τη νυχ τα εκλαψε πικρα . ΠΑ ΥΛΟΣ ΓΔΑΛΑΣΕΡΙΔ ΙΙΣ . ( 1 ) Μεταφρ ασ αμε πιαχ α ιο βιιο _αι Κα _ΙΙ _» Βαλλιδα ε ' χε ι τουλαχ ιστο ε ' να _προσχ αιευυμτ _ι ο αχ ρ ατιω χ η , α χ ον δπ οιο ν στειλει ισιγαρ _χ , μη . _οπ οχ α ( ρουχ α Δν ειναι _φτωχ ος ) κι αιχ αν Λ ανραχ _ιωχ ης πα η στη ν παλ ι νης ιον περι ποι _- _ειχ αι . Τονε λεει βαρ χ _ιοχ _ικα _παι χ ου εινα ι ν ουννα . _Ζηχ ουμ _* συγγνωμη _α . Ν ' υΙιι > νι * α ξερουν / ειαο _^ ιοι _ηςις : Π ρ οσκαλουνται οι _οανεισται του κ . Ν . Α . _Βεργιαδου , _εμιιορου εκ Λαρνακας , οι μη ιιπαληυβ υσαντες μεχρι σημερον τα δανεια των , _υπο ) ς εντος οκτω ημερων απο της 20 ης Ιουνιου 19111 ε . ν . πρ οαελυωσι και _επαληυευσωσι _ταυια εις το Ρραψειον του _νιιοφαινομενου _ιππαυαρ ιστου « αι ? ' _εκαατην απο της 11 ης μεχρι της 6 ης μ . μ . ' Εν _ΑΑρνακ ι , τβ 17 'Ιουνιου 191 _Θ . Ο _ιιιικα _& αριο ζης της περιουσιας Ν , Λ , Ββ ωργιαδου _, _Μανεδ . Ε . Ευανρα χ Ιον . ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ' ΙΙ ονομαστικη εορτη του Γασιλεως _ετελεσθη μεγαλοπρεπως εν * _Αθηναις . Κατα δοξολογιαν εν τω ναω της Μητροπολεως παρ εστησαν η Α . Μ . υ Γασιλευς , η Γασιλικη Οικογενεια , τδ Υπουργικδν Συμβουλιον και το Δι 7 ιλωμαιικδν Σωμα . Ο Κος Σκονλουοης εδηλωσεν εν τ β Γουλιι , δτι η Κυβερνηαις ηνεγθη την _εισβολ ην των Βερμανο βουλγαρω ν _ει ς τδ ελληνιχ ον εδαφος , διοτι εαν _παρε _ιεινετο η αντιατααις των μεθοριακ ων φρ ουρων θαπελ _ηγεν εις γενιχ ην αυμηλοκην , ητις υα επεφερε ιην £ - ξοδον της Ελλαδος εκ της ουδετερ οτιμ ( _. ς . Κατ' _ιδι αιιερον εξ ' Αθηνων _τηλεγραφημα πρ δς αι γυπτ ιακην συναδελ φον , υπο _ημζρομη νιαν 9 Ιουνιου , οι Συμμαχοι προεβη σαν εις γενικο ν α ~ ποκλε ισμδν της Ελλαδος , αφορ ωντ α παντας ανεξαιρετως τους ? . ιμενας , ουδεμια οε σχετι κη οναχ οινωσις & _γενετο υπδ των εν Αθηναις Π ρ εσβεω ν της Συνεννοησεως προς την Ελληνικην Κυβερ νησιν . Κατ' αλλο δε τηλεγραφημα , υπδ την αυζη ν ημερομηνιαν , τδ _Υπουργικων Συμβουλιον απεφασισε την αμεσον αποστρατευαν δωδεκα ηλικιων , θα παραχωρ η θωσι δε αδειοι απουσιας εις τας υπολειπομενος ηλικιας . Η Επιτροπη του Χρηματιστηριου απεφασισε την προσωρινην αναστολην των εργασιων . Ο Πρωθ υπουργος Κος Σκουλουδ }] ς εδηλωσεν εν ιη Γουλη , δτι η _μερικη αποστρατευοις απεφασισθη Ιδια . _αυτον πρωτοβουλι α δια διαφορους οιχ ον _ο-^« χους 1 λο γους και πρ δς ανακουφισ ιν τ ων κινητοπ οιη θεντων . Κατα τηλεγρ αφημα εκ Λονδινου , _ι / ιιο _ψιον αγγλικδν ανακοινωθεν λ & γβ ι , δτ ι κατοπιν της στασεως της Ελλαδος , ητις παρεχ ωρη σε μερο ς του _εδαφους της πρ δς τους Γουλγαρους , οι Συμμαχοι ηρχ ισαν λαμβανοντες προφν ? . αχ _ιικα μετρα δια την εξαγωγην του ανθρακο ς εις Ελλαδα , ως και δια την ματαχ _ει ριαι ν των ελληνικων πλοιων των ευρισκομενων εις χ _ουι βρεττανικους _λ _, ιμενας εις τροπον , ωα α να μη δυνανται ταυτα να _μεζαφερ ωσιν νλικον και τροφιμα εις τους εν Μακεδονια Βερμανους και Γουλγαρους . Ο αποκλεισμ ο προυκαλεσεν εν Αθηναις _ιρ εθισμον των πνευμαιων . Τα ελληνικα πλοια αδυνατουα ι να χ ινηθωοι _πριν λαβω σι την αδειαν παρ α των Συμμαχων . Οι Συμμαχοι _ζηιουαι παρ α της Ελλαδος δυο τινα : Την αμεσον αηοοχρ αχ _ευαιν και δευτερον ιην _οιεξαγωγην γενικων βουλευτικων εχ » Ιογων , εξ ων θεωρειται πιθανον , δτι υα £ λυη εις την _εξουσιαν δ Κος _Γε · _ιξελος . Η _Κ _ΑΒΑΒΒιΣΙ Σ _Ηαυτιλια _^ Εν τη Γουλη των Λορ δων εξηταα θ η προ τι νος δια μακρων τδ ζητημα της _ελλειηιεως επαρκους αριθ μου ατμοπλοιων χ αι της' υπερβολικης υψωσεως των ναυλων . Η ου > ζηιησις προυκληθη απδ τδν λορ δον Μπερεαφορ δ , δστις εβεβαιωσεν , δτι εαν εξηκολονθει η κατ αστροφη των ατμοπλοιων με την _αυιην ως μεχρ ι το υδε αναλογιαν , η Αγγλια οεν θα ειχ ε πλεον την ταυιικ >) ν _υ-ιεροχην μετα τδ ν πολεμον . Ο Μπερ _εσφορδ ετονισε ν , δτι εα ν δε ν ληφθωα ι συντονα μετρ α , η Αγγλια ταχ εως θα υπ οφ' ε ρη απδ μεγαλην υπερ τιμηαιν των τροφιμων και απδ ελλειψιν πρ ω των υλων , Ο αυτος υπελογισεν _, δα αι μεχρ ι τουδε απωλειαι του αγγλικου εμπορικου ναυτικου ανερχονται εις 860 ατμοπλοια , εξ ων 400 ησαν φορτηγ α . Ετερα 340 σκαφη _ειαυαγησαν . * * * _Στατιστικοι _ιινακες , β κδοθει 'τες υπδ του Αγγλικου Ναυιααφαλιστικου Αουδ , παρ εχ ουσι λεπτομερε στατος πλ ηροφ ορ ιας περ ι των γενομενων κατα τδ ληξαν ετος ζημ ιων εις την βρ εττανικην ναυτιλιαν εν συγκρισει πρ δς τας προσθηκας , αι δποιαι _εγβ - νοντο εις αυτην δια ναυπηγησεων νεων εμπορ ικων πλοιων . Εκ των πινακων τουτων εξαγεται , δτι κατα το εν λογω ετο ς εγενετο καθαρ α ζημια εις την βρεττα νικην ναυτ ιλια ν 268 πλοιων , η δε ολικη γω · ρητικυτης ταυτης ηλαιτωθ η , εν συγ χρ ισει πρ ος την προοτεθεισαν δια ναυπηγησεων ( και αλλων προσκτησεων ) κατα 11 , 115 τοννους . ΟΙ λεπτομερεις αριθ μοι του _Ασφα-, λιατικου Αουδ εχουαιν ως εξη : Κατα το εν λογφ ετος καιδσιρα φησ αν ( συνεχ εια πολεμικων και αλ λων αιυγ ¥ _ηιιαιων ) 741 Ιτα ι / ι _ιοια και 334 ιστιοφ ορα , εν ον νοι φ 1075 πλοια , αντ ιπροαωπευοντα _συνολικω ν χωρητιχ οαμα 1 , 534 , 901 τοννων . Κι τα το αυτο χρ ονικον διαστημα προσετεθ ησαν εκ ναυπηγησεων ( και αλλων προσκτησεων ) υδυ _ατμο τλοια και 152 ιστιοφορα , εν συνολω 807 < τλ _ηα , _αντ ιπρο σωηευοντα συνολικην χ ωρη τικοτητα 1 , 523 , 750 το ννων . Αφαιρουμενω ν λοιπον των τελευταιων τουτων αριθ μων εκ των πρ ωτων , απομενει καθαρα ζημια εις την βρεττανικην ναυτιλιαν 268 πλοιω ν και εις την χ ωρητικοτητα αυτης 11 , 151 τοννων . Εκ των _προστεθενιων εις την βρεττανικην ναυτιλιαν πλοιων περι τα 51 επι τοις εκατον _αντιπρο _οωπευ ουοι νεα σκαφη , ναυπηγηθεντα απαντα εντος του Ιι ν . Γχ α _ιλυιου . Ο ακρ ιβης αριθ μος των νεων _νουιω ν πλοιω ν ειναι 377 ατμοπλοια ( _χ , _νρψ τικοτητος 769 , 530 τοννων ) και 61 ιστιοφ ορα ( 8 , 791 το ννων ) . Αι δλιχ αι λοιπον ζημ ιαι , αι _προελθουσα ι εκ καθαρ ως πολεμικων αιτιων , αναλογουααι δε πρ ος 53 χ ο ' ις _εκατδν επι του συνολου των απωλειων ( σκαφη 451 ) υπερβαινοναι ιας εκ των ναυπηγητεων νεας προοθηκας ( σκαφη 438 ) χ ατα 13 σκα φη και 35 , 912 τοννους . Εβδομηκ ονντα επτα ατμοπλο ια ( 101 χ ιλ . τοννων ) και 15 ιστιοφορ α ηγορασθ ηηον ΙπΙ ξει _ους ιφοπλισιας _. Δεκαεννεα επι τοις εκατον εκ των απωλειων οφειλονται ( ις τυχαια _θαλασσ ια ατυχηματα κ . α . * * — - » Η ολικη χ _ωρηιικοτης των πΛοιων των πωλ η θεντων εις ξενους ανερχ εται εις 233 περιπου χιλι αδας τοννων , αντιπρ οσωπευουσα δ η λονοτι τα 15 . 2 της απολεσθεισης συνολικης χωρη - τικοτητας . Τα πωλ η θει τα πλοια εχουα ι κατα 390 περ ιπ ου χιλ . τοννων χ ωρητικοτητα μικροτεραν της μεοης ετησιας τοιαυτης των πλοιων των πωλ ηθεντων κατα την _τελενταια ν τετραειιαν . Αι χ ωραι , αι δ ποιαι ηγοραα αν τα περ ισσοτερα αγγλι κα σκα φη χ ατα το ? . _ηξαν ετος , ει ναι αι εξη ς : Αι Ηνωμ . Πολιζειαι 88 , 348 τον . Η Νορβηγια .. .. 38 , 623 » Η Ελλας .. .. 80 , 279 > ' Αγγλικα δε πλοια χωρητ ικοτητας 39 χ ιλ . τοννων μετεφερ θησαν πρ ος υπηρεσιαν εις διαφορους βρεττανικος αποικιας . * * Την 31 ην Δε κεμβρ ιου ληξαντος ε τους η βρειταν ικη ναυτιλια περιελαμβ ανε τδν εξης αρ ιθμον πλοιω ν μετα της αντιστοιχου χ ωρη τικοτητας : Ατμδπλ : 12 , 770 χωρ . 19 , 154 , 277 τδν . Ιστιοφ . : 8 , 021 » 8-14 , 301 » 20 , 797 » 19 , 993 , 668 » * * Ο _αοιυιως ιων κ ιζα το ληξα ν ε ι , ο , ναα _. _τηγηυεντων κ · ι _ νη _ιλογη Η ντων υπο του Αουδ _βλαειοΟ _εαι του κατα το _προηγουμενον εως κατα 770 χ ιλ . το ννων . Δ _ΙΗΒΗΜΑ ΥΓΟΝΗ Η ΠΑΡΙΣΙΝΗ Τι ) λε νε _Υνοηηβ . Κοινο * ' _ινομα οτο Παρ ισι , μ' _ανιο δεν εμποδιζει ν < Ιν * αα ' τα μο · ΙΙ ιιβα . Ψ _υχ ος Χιπτδ _ς χωρ ις Μ _υνι να _Φο _ρνβο , μι μια _τιΧιν _τ αΙα συλλαβη ηου Ιξα χ μ _ιζιτ α ι ι ) _α νχ _< χ · _ι } ανχα , μο _ιαζ _ιι οαν ινωδια . Ολα να _ξανΟ-α _π ορινα _ι α , υλη τα _π ορι τοια μ ι να κανονικα λ $ _υπ α _πςοοωηα , ' μ _ι χ α η ρι μα γαλανα ματια χ αι _μι χ α _λιπχ α Ηο _ρ μαΗια , _μηορ ου _· αανι να Ι ' χ ουν _αυχ ο » υ δν ομα ) η ' αδιαφορο υν • Ινα · κοινο , _ιιηηως Λ ονοαν _υς χ αι το φ _* γ · γα ρι υν _« Β _ιΟι ΜΟι να πρ αμα τα Τη βλειχ αμ » να Ηαυ _- ιχ < χ ι _στ αν κ _» η ο χ ου Αου _ξβμβουρ γου _, _ωρχ ς _μι _τις _ωρι ς _ιξαυιοιμενη . Κανενας μα { δ _ιν _ηυ _- _ιΧι να γ _^ αιμωα _^ . ν _υι ον χ 6 αο λιπχ ι ) , η ου μβ , ς _Αρ _ιςι να την χ ην ηωχ _ι υονμι αα ν _π αχ _ι _υν _τ _ιβ ω _δι Ηο , ψ _» υ ιι · ηο , Σαν _ι ' ργο χ _ι _χ _νης α * εγγωχ ο και _πινου μ _ηνο . Η / 1 ι )/ _ι _·< ι ) β _εβ ' Λη _, μ _α _ιπα νβ ιχ _ιλΧ Ις « α · _ρ ατ )) _ι ηαιις _, _υποδι ιχνονχ α ! β ιο ) Η _» α ηλααμ α ηαη > μ ηΦα < ηυν _^ _ηαναο _νιι _^ ιι _υιιομο ν _» α να _ηα-β στο Λουξεμβουργο , _χ _αμνοι κινησεις λ ιιο υ _απι χον * ο / _τ * * ονειρο / « ωι _διν _ιΤβι ' _^ η * ι να Γιμαατα τοσο ρομαντικο ι , ιχ αι ς , _ιηι _, > τελους , β ιναι μπροστα μας Ι ' να κορ ιτσι ααν αλλα . _^ ' £ _/ ιιιΒ ι _διν αχ ουαμ _τ _αττ' αυτα . _Ενχαρ ιατον- . ¦{ μαατ β να εχουμε α « α την Υβανη * ην _ι νχ υ- ) ηωαι μιας χ ι _κ ονας ηου _αναηνιβ ι . Τη _& ε · ¦ λα μ ε κατι σαν β ι _τι ονα ζωντανη , κατι ανα- ) μ _τ σα οαο τεχ νη και φνοι . β ρ ισκαμε απαλαυαι σ ' αυτη χ ην _ινχ νπωοι . < Και μια μερα _ιχ ου τ _$ >· _ιιδ σμι να _ητριτα- τα _ι ) γελωντας , μ' ε ' να γνωστο μας γλυπτη , _ι ' να νοστιμο _β ιαιοι , _ιηπ _ισαμτ τους εαυτους _¦¦ μας , ογ _« δεν ηχ ο εκεινη . Την £ π * . υριο , ηου : ' χ ην ξαναβ _ι δαμ _» , διχτη _π αμβ γενικα πως * - κ _τινη , η πρ ωτ η , _εξανλωυ ηΜΚ ολοτελα , Μβ * ( αυτη η _τελιυτα _, Ια ειναι _καη οια που της | μοιαζε ι Μα η ι * αυτη δεν εχει λιγοτερο £ ν · ι διαφ ερο . ) 'Ο καλλιτε χ νη που τη συνοδευει , τη γνω · _~ ' } ρ ιξ ει απο μικρ ο , η αιυι . Εδω και δυο χρονια εκαμα το μπουστο της κα ι το παρουσιασ ε στην _ικυ-εσι . Ει χ ε ε ' να ωραιο εργαστηρι , _αοπρο- αοπρο ο ' _κον η Υβδνη πηγαινε και ] ποζ α ριζε . Υ Ωρις _ολοκλ ηρις _κα & ονανβ μ ηρο- ι ατα του ακινητη και παρατηρουσε χ ι _πα & αι · νε η ψυχη του αντικρνζοντας τηνε . Πειραχ ηρουσε στα ματια τον την καλλιτεχνικη αυγ · ' _κινηαι απο το ωραιο , κι * επειτα την προα * .. Μ ηα & εια του τεχνιτη ν' απεικονισ _ω _απανω ' ' _^ _ι ' ' ατο μαρμαρο τη _συγκινησι αυτη . Κι υστερ α εβλεπε τους _ποΟ-ους τους δειλους και χ _ι ς _ελ ' _πιδες τις πρασινες , και τα μετρουσε αυχ α ε ' να προς ε ' να ως δ ' τον κουραζοτανε και σταματουσε . Ενα απο γευμα _ειχ ε κουρασ τ § πριν αη * τη ουνη _υ-ιαμενη ωρα . Ακουμπησε το κεφαλακι , το βαρ υ απ' το χρυσαφ ι των μαλ ) . ια > ν , ατα χ ερι κι ' _ικλ _οισε τα ματι * . Εκεινος εγονατισε σιμα της . Αγαπη _θ ηκαν ε ' να χρ ονο ααν αγγελοι . Μα · γλυπτης ηταν ατο βα & ος αν & ρωπ _φς , Της υποσχ _εθ ηκε γαμο για να λαβη ευκαιρ ια να της δειξη ηως ηταν ανθ ρ ωπος . . Η . Υβονη τον αφηαε τοτε κι * εφυγε . Εξη μηνες δεν της μιλ ησε . Στο διαστημα _δμως αυτο αλλαξε η ζωη της , Οσοι τη γνωρ ιζ ανε , σαν ειδαν αδειαν η χ η Φεσι του ερωμ ενου , θεωρησαν * χ ους εαυτους των υποχρεωμενους να της κανουν κο ρτε . Η Υβονη γνωρισε υλβ ς _τες αη διες χ ης αμ _υνας _. Υπερασπισθ ηκε καλα . Μα στο τελος βαρ εθηκε . Συλλογιστ ηκε πως ι ' νας μονος αντιπαλο ς , · αγαπημενος μ αλιστα , ητανε προτιμ οτ ερος απο τους πολλους . Κι αδ ραξε χ ην πρ ωτη πε · ρια χ ααι για να τα σιαξη παλι με τα γλυπτη , Αυτος καλλιτερο δεν περ ιμε νε . Αλλα ει χε να παλ _ι _ψβ τωρα αλλιωτ ικα . ¦ Η Υβονη ηχ αν « ια μιγ αλ η σχ ην _ηλιπ ια _'ι _^ και ηολυ μεγαλ η στη π ειρα . Σ 3 & ' _££ μη ' _νε _^^ α _^^ μεσα ι ) κυ ρη αγωνιστηκε με τη ' ζωη και ! ,. : κρατουσε _ολ η τη _γιιοσι που χα ρ ιζει _ε ' _νας χ _ι · ( : _ το ι ο ρ α γωνας . Το μυαλον _ι οχ ι της παρθενας ' . των δεκαοκτω χρονων , ε γινε πνευ μα γυναικ ας . Οι α γνες Ιδεες εγιναν α ριθ μοι . Η θρησκεια ε γιν ε _δ ' ργα νο _τοι > υπολογισμου . Ο 1 · ρωμ _ενος της Υβονης _υγινε καθαρα Ηαθα ( !& γαμπ ρ ος για κα _τ _ακ τ η σι . , _, ' Ουχ _ε φιλια πλεον , ουτε λογια αγαπης , ΤΙ » _αχ αχ ε πλεον ιξω _απ ο τη μυστικη _εκφραα _ι χ ης _γνναικειας μορφης , π ου λεει στον αντρ α : „ Οδηγη αε με νυ μφη ατην _Ικ Η λ _ησια , * 0 νεος εΗαμε μια ' ενσχ ααι ατην _αρχ η' μα ' βλεπ οντας το αδυ νατο , δεχτη κε χ υν τιτλ ο ( χου αδ ελφου . Αυχ ο βαστ ηξε λι γο κα ιρο . ' Ε ν χ ουχ οις χ ο κορ ιτσι χ ον αγαπουσε . Πολυ . Σ 'υλ η τη διαρκει α χ ου χ ωρισμου χβ υς , αεν τον _ξεχ αοι _^» α στι γμη . Και χ ο ρα αισθα- _ ' _νοχ αν χ ην α γαπη χ η ς « ια _ινχ ονη , βαρεια , κα υχ _ερ η . Ε _^ σι δεν μπορουσε να β ιναι ησυχη . Το πνευ μ α χ ης χ ην β τνραννυοβ σκληρα , θ Α ρχισε να χαν ι ) χ η βραδιν η γαληνη . Ο ( ι · ' _5 π νος σχο _Χβι _^ _αη χ ης αργουσ ε να χ η ν _παρχ ι , ι ' , Χιλ ιες Ιδεες και σκε ψε ις χ ην πονουσανε . Ε- % νο » ω _# » πω ς το φερσ ιμο χ ης δεν ηταν αγγε- _! λιαιο , Ο νηολογιαμ _ος _« ου την οδ ηγουσε χ ης ' ι' | φαινοτανε σαν κατι ανηθικ ο . < ι ξ „ 'Α νηθικο , βεβαια ! Φαντα ζο _μουνα και $ _εχ ριν μια εκκλ ησια , ε ' να κοατ _ουμε νυφικο , [ ι μια πομπη νυφικη , μα αχ α _αυια & ιαφ 0 _μ . γ η κα . Οταν του _ανιι σχ αθ _ηκα χ ην „ 0 ω * ιι φορα , δε ν χ _ο Ηαμα για να χ ου φανω χ _ι μια μα Η γιατι ημουν χ ι μ ια . ~ ΑΙ υ χι / , Λεν _ιελω τιπο- _ι ' ι »* , τιποτ ε αα' αυχ ον Ι Αδερφ ος μον ειναι ' _ι μονα χα 1 ' . · . · * : _Πεβ αα αν λι γες μ ( β , 9 . * . 4 Λ « μια αηο κεινες χ Ι ς „ τ „ ν , Μ 4 ι „ , „ , _$ _„„ _, _^ ¦ ι Ο _ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ _ Επ μακρον χρονοι ο πολεμος ειχε λαβυ _οτερεοτυπον τινα μορφην , ως εκ ζης δποιας χ ατεατη εις ακρον μονο - τονος , ηροχ αλων μονον την _αδημονιαν παντων § πΙ του πατα επι τελους υα _ετερματιζετο . _Εσχατοις δμως συνεβησαν γεγονοτα , αφ' ων _εκινη _& η και αυυις το ενδιαφερο ν . 'Η ναυμαχια διεκοψε την μονοτονιαν των χ ατα ξηραν γεγονοτων , η απωλεια του _Κιιαενερ , _εσημειωσεν εν τοαγιχ ον _, _επεισοδιον , η εν - _Τρεντινω υπαχωρησις των Ιταλων _προυχ αλεαε συγκινησεις , μη ληξασας μεν εισετι , αλλα _πιυανωταια _τνρματιζομενας _, απδ της ρ ωσσικης _πυοελασεως . Τδ οπουδαιοτερον δντως γεγονος της περιοδου ταυτης _αποτελουσιν αι _αγγελλομεναι συνεχεις _ρωσσικαι επιτυχ ιαι κατα των Αυστριακων . Εαν ειναι πραγματικοι οι αριυμοι των αιχμαλωσιων , αι ρω σαικαι _νικαι ειναι δντως αημαντιχ αι χ αι δεν αμφιβ αλλο-• _φτΜεν , δτι _αι Κεντρικοι Αυιοκραιοριαι _^¦ _Μψεζχ ονται στιγμας ακρων ουγχ _ινηαδ ' _< _$$ _?} μεχρ ις επισχεοεως της ρωσσικης _προελαοεω ς , αν δυνηυωαι να κα _ιορυωοωσι τουτο εγκαι ρως , αλλως τδ ρηγμα υ' αποβι _) αοβα ρ ωιατον . Εν τα } ανατολικα ) _μετωπφ , μαλιστα _μεταξυ Αυσιριακων και Ρωσσων , εγενοντο _πολΧαι χ _αι εις μειζονα εκτασιν _τοιαυται διακυμανσεις χωρ ις να _επηρε * ασωσι τδν δλον Λγωνα _σπουδαιως , αλλ' ειναι ισως απι & ανον να επανα ληφνγ } τ 6 αυιδ χ ατα την ηαρουααν εξαντλητικη * περιοοον του ηολεμου Τρ αυμα καιριον οι Βερμανοι ηθελησαν να _κατενεγκωσι κατα των αντιπαλων των εν τω γαλλικφ μετωπφ , αλλ' αι δουλικοι μαχαι του Γεροεν παραμενονσιν εισετι ανευ κρ ισεως , Λ · γνοΓι τις δ' δντως τινα πρωτον των δυο αντιηαλων να _υαυμααβ . Και _ναι μ _& ν μεχρ ι τουδε οι Εδαφος _κερ οισανιες β ιναι οι Ββ _ομανο ) , αλλα ια πλιιοτα χ αι Ισχυρ οτατα των _φρουρ ιων του Γβρ _δεν _ηαραμενουαιν εις χ ειρας των Βαλλων , αμιλλωμενων _β ις τδν ηρωιαμδν τη ~ ς αμυνης προς τας _ηρν ' ιχ ας _επι & _εσβ ις των _εφορμ _ωνιων Βερμανων . Εν μονον , ως _^!{ _ρδς _ιας _επι του σημειου τουιου περι · _γραφας , δεν δοναιαι τις ν' αΛυδβχ & β υηη _ιφνλαΗχ _ουζ , ιο _Λι ρΜ _'^ ανοΙ υφιοτανται τος απωλειας , ας εκαστοτε αναφερουαιν αι γαλλικοι ανακοινωσεις . Αν χ α χ ατα προσεγγισι ν αυιαι ησαν αλη _& εις , δεν υα υπηρχον απδ πολλου Βερμανοι ενωπιον των Βαλλων . Και φαινεται , δτι αι γερμανικοι απω _ιειαι δεν ειναι υπερβολικοι ως εκ της επιμονης αυιων εις την επιυεσιν . Και δε ν _υα υφιστανται μεγαλος απωλειας , διοτι εχ ουσι καλδν πυ ροβολικδν , δια του οηοιου _προλειαινουσι τδ εδαφος εις τας _επιδεσεις των , κα & ' α αλλως πολλοι Βαλλοι στραιιωτιχ _οι εγραψαν , Ειναι δ' _ενδεχομενον η ρ ωσσικη προελααις , αν υποστηριζεται απδ επαρκεις δυναμεις , να _ανακουφιση δχι μονον τους Ιτα » λους , αλλα κα ) τους Βαλλους και Α _γγλουζ προσετι . ΕΙς τδ _βαλκανικδν μεχ ωπον τα πραγματα παραμενουσι μονοτονωτατα τα αυτα , και μονη η αιυχη ς Ελλα ς υφισταται τα πανδεινα ως εκ της δη _· μιουργη & _ειοης εν τω ιοι φ αυτης οικφ εκου & μοτατης καταστασεως . Εκ των Ελληνων οι μεν _ειαι ν ευχ αριστημενοι , διοτι ευρισ κονται εν τω ελληνικα ) οικφ οι Αγγλογαλλοι , οι οε οεν ενρ ιακουσι παραδοξο ι 1 , διοτι τουτους μ ιμουνται οι _Βερμανοβουλγαρ οι . ΟΙ μεν _ενρ ιοκουοι ν , δτι τωρα μονον _παρεβι _- _ασυ η ιδ ελλ ηνικδ ν εοαφος , δια ιης διαβασεως των συνορων υπδ των Β _ερμανοβυυλγαρων και οχι . αφ' δτου κατελαμβανοντο αι νη _ιοι και ε γινετο η αηοβα σις εις την _θεασαλονικην , οι δε δεν β ιναι Λπιυανον να μη δυσαρε - _στωντας διοτι εστω και _Βαραανοβουλγαροι προκειται να πρ ασβαλωσι τους αιιροσκληιους · φιλοξαυ / ιενυυ ,. Και διερ ωταται τις , που τελος ευρ ισκονται οι Ελλ ηνες της Ελλαδος , οι Ελλ ηνες οι μ η σκεπτομενοι η μονον περ ι ιης _Ε'Λαοος των , οι Ελλ ηνες _οι ελ ' λψ ικω _ σκεπτομενοι Και αναπ ολει τις _εΙς χ δν νουν αυιου _θλιβ ερ ος σβλιδας του ¦ _ευνιχ ου μας β ιου , _οποτα _οι Ελλ ηνες _εχειροκρ οτονν εν _Πελοποννηαφ τους κατακτητης Ρωμαιους ως _ελευ & βρ ωζας , εν φ ολιγφ ηρ _οιερον δεν _ανεγνωριζον }) δια _νης β ιας τδν Αλεξανδρον ως Ελληνα ηγεμονα , _Ποαφ οπως _υα ιοχβη ιο _μβ _υο , _πρ α- κτιχ ωτερο ν και ν' _ανναπεκρ ινομεαα καλλιον _εις τα _ε & νικα ημων _καθηκοντα , εα ν _ηαε 9 α _εγωιστ κωχ ερ οι και ολιγωτερ ον κοσμοπολιτικοι ως πρ δς τας ε _& ιικας ημ ων ιδεας . Και υα β ι χο _μεν τα προσοντα ταυια , αν απη λλαττομεν εαυτους της κομματικης _εμπαυειας , αφ' ης τδ γενος ημων τοσα _εταυβ και τοσω εταλαι πωρηυη . Μολις τα χειλη ημων _ε- • μειδιασαν απο τινος ευτυχ ιας , ην εντιμως δσφ και _ινδοζως _εκερδισαμεν , και ιδου νεαι π χ οια ι , νβ ' _αι ' δοκιμασιαι , νεοι κινδυνοι , ους επαυξανουσιν ατυχ ως αι ατααυαλιαι και ' αι _απερ _ιακεψιαι ημων των ιδιων . 'Αλλα _ποοων ακομη χ ιλιετηρ ιδων βιον πρ επει να διανυοωμεν , δπως απδ ταυ της παραδε ιγματισυωμεν , υποβαλλοντες ια ελαττωματα και _βελτιουντες τα προ τερηματα μας Ευτυχως δεν ελλειπει αφ' ημων η ορ & ι } _αντιληψις , δ _& ν ελλειπει η φιλοπατρια . 'Αλ-¦ Λλα ποτε ταυτα υα χ _αταπνιξωαι την χ _ομμαιικην _εμπα & β ιαν και τδ εμπαυως οηουδαρχειν ΟΙ ΛΟΒΟΙ ΤΟΥ ΓΑΣΙΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑ _-Ι-ΚΟΝ ΧΡΟΝ ΟΒΡΑΦΗΜΑ Ο Γασιλευς Κωνσταντινος _ιχεο τδ χ αρισμα τ _^ ς _επιγραμματικης εκφρασεως . Οταν ιμιλ _^) κρος ιο _σιρατιυμα Του , βχαν κι μνγ ) « κριχικην » _μετ'λ τ 6 περας μια ψιυδομ _αχης , τοτε διδει εις την σκεψιν Του ζωηραν _εικονικην _μορφην , πληρη _χρωματος και λα μψεως , την _ιποιαν θα εζηλευε και 6 _δοκιμωτερος _λογοτεχντ _?( . Η φρασις Του ειναι τελειω ς ακριβης , ολ λεξεις ειναι ζυγισμενο » , τ _& εσω * _τβρικ & ν νο ημα £ χει αναπτυχ _θω εις τδ ανωτατον _δυνατον _δριον της σαφηνειας . Δε ν υπα ρχει τιποτε τδ _περιττδν , αλλα δ _& ν λειπει τιποτε . 'Η εννοια του λογου , εντονος , σαφης , ζωηρα , προεχει ως γλαφυρα _μορρη απο το _βαθ · ος _λεπτοτεχν ημινου αναγ λυφου . Εν _& _υμιιαΟ ·* την αλησμονητον εκεινην κριτικην των τελευταιω _ν μεγαλων γυμνασιων της προπολεμικη ς περιοδου . Ο Γασιλευς Κωνσταντινος με τρι ις λεξεις εσφραγισεν ολοκλ _ηρον _εποχη ν , εδωκε την _σαφβστεραν εικονικην εκφρασιν μακροτατης καταστασεως των ελλ ηνικων _πραγματα Με _τριις λεξεις καιε 5 ικα _·? ε την ματαιοτητα της αβουλου _προσκαυ · ειας , της ασκοπου _ενεργβι « ς _, _καοεδικασβ την ακα · τιυΟ _ υντον σπαταλ ην των δυνα μεων . * Πασχατε απο _οκνηριαν _ακεψεως » . Ιδου τδ Ιστορικον επιγραμμα τδ βικονιζον μιαν & λοκληρον εποχην , ν , ατα την _δποιαν αι _προσπαΟ-ιιαι δλων ησαν μουδιασμεναι , α . _νεπαρκβις _, σχβδδν _ματαιαι , _διιχι απδ τους _οφθαλμους δλωγ _ιλεικε τδ δραμα χοΟ χ «' λικοΟ τερματος , Ιλκ _ηιν ( ι _«« κοη _& ς »· δια τδν οποιον επρεπε να _εςαντλησωσι τας _προσπ _« 9 · ε ( ας χων , _ελιιπεν δ γονιμος 4 ν · _θ · ουσιασμδς , ανευ τοΟ οποιου ουδεν εργον ειναι δυναχδν να _συνχελισθ-ζ . Ο Γασιλευς Κωνσταντινος , δταν κα _μνγ } κριτικην , συνα γει τας γενικας _γραμμες δλων εκεινων των λεμπτομερειων , τας οποιας με την δξειαν Του διορατικοτητα και την ασφαλη _Ιμπειριαν Του κρινει ως χρησι μους , εκ των γενικων αυτων γραμμων ανα γεται εις μιαν συνθ _· ετον « γενικοτητα » και απ _* αυτην εξαγει . τδ τελικδν συμπερασμα , τδ οποιον παντοτε βιναι Εν αξιωμα _μεστιν . απδ _ την πλεον < ν .. ζωντανην πραγματικοτητα , παλλο μενον _, απδ την πλεον φανεραν αλη _& ειαν . Ο Γασιλευς εχει τδ ξεχωριστδν χαρισμα των διανοουμενων _ανθρωπων , οι Οποιοι ιχουσι _σαφεστατων αντιληψιν των λεπτομερειων χωρις να παραβλεπωσι την σημασιαν του « συνολου » . Ο τυπος του « ειδικοον παρουσιαζεται απδ την _χεραικακον κριτικην ' ως εξης : Γ Εν δτομον κε · κορεσμε νον απδ _ειδικας , λεπτομερεις γνωσεις , ασχολειται με την αποκλειστικην εξετασιν των λεπτομερειων και μονον . Αλλ' . εις την εξετασιν ενδς εκαστου εκ των δενδρων δ « _ειδικδς » χανει συνηθεστατα την συνολικη ν εικιν « τοΟ δασους . Ο Γασιλευς Κωνσταντινος ηξευρει να αναλυ η , να , αποσυνθετη τα λεπτομερη γεγονοτα ενδς συνολου , τοσον ζωντανοΟ , δσον ειναι μια συνθετος στρατιωτικη ενεργεια , αλλ' ηξευρει επισης να ανασυν - _θεχ-β τας α φ _^ ρημενας _λεπχομερειας _μιδς πολυπλοχου καταστασεως και να _δημιουργε τελειον συνολον _ιδδων , τδ δποιον εικονιζει με γοητευτικην . λαμπροτητα τδ αντιστοιχον συνολον τδν πραγματικων λεπτομερειων . ΕΙς την _προχθεσινην Του κριτικην δ Γασιλευς μετεχειρισΟ η την ιδιαν επιγραμματικοτητα εκφρασεως . « Μη δισταζετε να λαβετε μιαν _απιφασιν , προσπαθειτε να εκτελητε , ισον δυν ασθε _ταχυτερον , εκεινο τδ δποιον _απεφασισατε , φροντιζετε να κα μνετε δ , χι δυνασθε , μη μενετε αδρανεις . Ειναι προτιμοτερα μια ανοησια απδ την εντελη αδρανειαν , διοτι μια ανοησια θα δωσι (] λαβην εις αναλαγον επανδρθωσιν . » θελων να _κατακρινη την πυκνοτητα της γραμμης των , ακροβολιστων διδει μιαν ζωηραν παραβ ' ολην . Συνιστω ν προνοιαν εκ μερους των ανωτερων πρδς τους κατωτερους , αντλ ει Εν γεγονδς εκ των ανα μνησεων Του . Διδει . ζωηραν . εικονα της εφοδου , με τδ απλοΟν παραδειγμα ενις ξυλου , τδ δποιον πελεκα δ ζυλοκδπος απδ δλα τα μερη . Επαινο ! την _ζιοηρδτητα του Ιππικου με μιαν φρασιν απδ την ελλ ηνικην Εστορικν και _συνιστα αγ & πψ πρδς τδν Βππον , τδν αυντροφον , _μι 'εν θερμδν _επιθετον . Ιι κριτικη Του δεν ειν αι ποτε εκτενης , δεν διδει ποτε την εντυπωσιν δισταγμοΟ . Ο λογος Του ειναι σαφης , κατηγορηματικος , πληρης _πεποιθησεως , λα μπει απο _αζυν οιαν και θαρρος . Τελει ον υποδειγμα ανδρδς , διανοουμενου και πραττοντας , τοΟ , _δποιου η σκεψι ς _^ δ λογος και η πρδιξις , _τβλειυ ) ς ενηρμο- , νισμον _α , διδουσι την πληρη _εικδνα χι ) _ς ισορροπου δυνα μεω ς , χης _δημιουργου * δυναμιως , 5 _ΕΗ · * Νο μιξε , ζ _^ ν μεν _χ ανριδα _οιηον _, τονς δε πολιτ ας εται ρους » . * ¦ . ' ΞΕΝΟ ΦΩΝ . Διευθυντης και _Τπευθυνος Συντακτης ΚΛΕ 08 . Ν , ΜΕΣΟΛΟΒΠΤΗΣ : Λ 2 ΒΝΔ Ρ 0 ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ : Εν Κυπρ ' φ Σελλινια 10 . —Εν τφ _Εξωτερικη _Σελλινια 12 . Ειδοποιησεις επι ιδιαιτερα συμφωνια . _Βραφειον δδδς _ΟΥΑ-ΡΤ . ι ΞΕΝΑ ΧΡΕΟΒΡΑΦΑ Αρκετα ενδιαφεροντας αριυμους αναφορικως προς την οικονομικην ισχν ν των Σ νμμαχω ν παρεσχεν εν δημοσια ομιλια ο διασημος καυηγη * της _Φοξουελ , _διευθυντης των οικονομικων σπουδων εν τω Πανεπισιημιω του Καιμπριις . « Οι Συμμαχοι , _ειπεν ο διασημος οικονομολογος , κατεχ ουσι τετρακοσ ια ε-, ηκοντα εκατομμυρια λιρων εις χρυ - σον ως απουεματικον εις τας Τραπεζας των . Ιιαρ' υλας δε τας πωλησεις ξενων χρεωγρ αφων , εις τας υποιας προεβη _ισχατω ς η Αγγλια εν 'Ααεριχ η , κατεχε ι εισετι τοιαυτα χρεογραφα αξιας 3 , 800 εκατομμυριων λιρ ων αξιας ( 9 δ _διοεκατομ . φρ ) . _« Κατεχει _επιαης χρεωγραφα των Ην . Πο ? . ιτειων αξιας 650 εκατομ . λιρ ων ( 16 1 ) 4 διοεκατομ . φρ . ) εκτος αλλων τοιουτων χρεωγρ αφων της Ν . Αμερικης αξιας 623 εκατομ . λιρων ( 15 διοεκατομ . και 800 εκατομ . φρ . ) εις τα οποια φυσικα ενδιαφερ ονται και αι Ην . Πολιτειαι . « Κα τεχει επισης η Μεγαλ η Γρεττανια χρ εωγραφα και αξιας κανμδικας 500 _εκατομ . λιρων ( 12 1 ) 2 διοεκατομ . φρ . ) « _Ουτω ς ωατε , _ειαεν ο Δρ Φοξουελ , η Μεγ . Γρε τταλια εχει την δυναμιν να ανυεξη επι τρια ακομη ετη , απλως και μονον βασιζομενη επι του ως ανω τμηματος των εις γβιρας τη ς χρεωγραφων , τα οποια φρονει , δτι υα ησαν λιαν ευπροσδεκτα εν Ν Υορκη * . _ΚιιυΜΗιΙΙ _ΖΟφΑ Ι _ΣΥι νΙΓΟΥ / _ΙΑΙ _^ _^^ Τα προφυλακτικα μει _^ _£ _>| ι _*^ τρα πρδς διατηρησιν της _Β—^ _Τ- _^^ _ν _υγιειας και της ωραιδ-Β _~^ ΧΖ / _^ τητος του προσωπου δεν Β _~ _^ 3 _^} _ ειναι παντοτε ευκολα . & Κ _?^ _3 'Β παρχουσι σκευασιαι , Κ' _^^ -ηΙ Ι αι ' τινες κυκλοφορουσι με _^ - _^ _ι * ν _> ηχ * 0 Ρ * _ι μ & λλον διαφημισεις , αλλα δεν περιε χουσι την δεου · σαν αποτελεσ ματικοτητα , καθοτι κατασκευαζονται εκ λιπαρων και αμφιβολων ουσιων . Προσοχη λοιπδν δεον να στραφη εις προιοντα , των δποιων η φημη ειναι παγκοσμ ιως γνωστη * και τοιου _: ον « Ιναι η ' ( οι 'β _ιηο _8 _ιιηοη _, η απδ το . » 18 ( 3 0 διαδιδομεν η ανα την υφηλιον . Εναι η καλ ητε ρα σκευασια πρδς διατη ρησιν της δροσεροτητας και της χροιδς του δερματος , ω και της ελαστικδτητος και λευκοτητας αυτου . μ _^ _ατο λΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΙΔΡΥΘ Ε ΙΣΑ ΕΝ ΑΘ ΗΝ ΑΙΣ ' Εγκεκριμενη δια Γ . Διαταγματος και υπο τον _βλεγχον της Ελληνικης Κυβερνησεως . ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΡ · _ζ , οοο , οοο . Πρακτωρ δια τας επαρχ ιας Λαρνακος και Α μμοχ ωστου , Α , Ν , ΒΡ _ΑΜΜΕιιρΠΟΧΛΡι . ΗΤΙι _Λδ _Λεδυ _^ Η _^ _ΟΗ 0 ° _Ιι το ν / _υιι _ννιιιοι » _Ι 5 _ιηοοΒροιτ & _Ιβα ΤΗΕ ι νιΗ _^ ι _ΟΗΗδΤΗ _^ ΡΙΚΕ _ΟΡΡΙΟΕ < _2 ιΑΙΜ 5 _ΡΑΙΟ ΕΧ _6 ΕΕ _0 £ 26 , 000 , 000 _ΗΙ 5 Κ 5 _ΙΕ & Μ αηα , , _, _λ _^ ΜΕ ) _ΡΚβΜΡτ 16 _« Ε 5 τ ?> Μ 5 _ΕΤΤΙΕ 8 ΕΝ 1 _ΗΑΤΕ 5 (« δ ) 61 _ Α ° [ _* _Ηρβ ηι 3 . - ( _-χβ _ΟΒξΙ ι , · ΚιΒ 2 _Ι 8 & ' ( ο Ο _Χιιπια 88 θΙ . ΛΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΝ _ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΚΛΠ , Ορι α & εισ α νπο του Στρατιω τικου Διοικητου Λαρνακα ς Βαλα τδ κιβωτιον 35 . 4 1 ) 2 » τδ κουτι 7 . 1 ) 4 Παταται γαλλικαι χονδρικως ( 80 οκαδες ) η δκα Βρ . 2 . Παταται γαλλικαι λιανικ ως > 2 . 1 ) 4 Ορυζα Βενουης η δκα » 6 . » Αιγυπτου » _» 5 . » Ραγκουν » » 3 , 3 ) 4 Καφφ ες αλεστος χονδρικως » > 18 . » » λιανικως > » 20 . » αλεσμενος » » 28 . > » νοθευ μενος » > 22 . Ζαχαρις αι γ . κεφ . χο . νδρ . » » 9 . » » λιανικως *> > 9 . 1 ) 4 > ψιλη χονδρικως » » 9 . » » λιανικως > » 9 1 ) 4 _Πλετρ ελαια εκαστον κιβωτιον Σελ . 19 . » Γακουμ » » 19 / — . Ηατρελαιον η δκα Βρ . 8 . Κρεας χοιρινδν με λιπος » * 13 . _Αιπος » ανευ _διρματος » » 15 . Κ ρεας βοειον α ' ποιοτητο ς » » 9 . > » β' ' » » > 6 . » μοσχου ' εξ μηνων και κατω » 10 . » προβατου μηρδςμε λιπος » » 14 . » » αλλα μερη » » 13 . » Τραγου 9 . » αιγδς και _κουοιλλας » » 8 . » αρνακι μηρδς με λιπος » » 13 . » » αλλα με ' ρη » » 12 . ( Η Γακλα να μη _κδπτητα ι απδ τδ αρνι και να πωλητα ι χωριστα ) . » Ερ ιφος » ' » 12 . Ελαιολ αδον εντοπιον η λιτρα » 50 . Ελαιδλαδον αλλοδαπης » » 50 . Αι ανω τιμαι ισχυουσι και δια την ε παρχ ιαν τ _$ _προσθηκη βυλο γου δαπανης δια την μεταφοραν . Τ _$ 0 Μαιου 1916 . 0 & Ι 0 _ΙΚΗΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ . ΕΜΠ _ΟΡΙΚ _ΟΚ ΑΕΛΤ _ΙΟΗ Α & ΡΝΑ _ΚΟΙ ΠΡ 6 _Ι- 6 ΝΤΑ ΕΒΧΩΡΙΑ ΣΙΤΟΣ αλλοδαπης τδ κοιλδν 65 -68 ΚΡΙΘΗ 25-26 ΓΡΟΜΗ » 16-17 ΟΡΟΓΟΣ ΚΒΠΡΤΑΚΟΣ > 50-60 ΓΑΜΓΑΚΟΣΠΟΡΟΣ η δκα παρ . 60 -80 ΕΑΑΙΑ Κυπο . η λιχ ρ χ γρ . 50 ΕΛΑΙΑ Εξωτερ . η λιτοα γρ . 43 _ΓΑΜΓΑΞ » 27-20 ΧΑΡΟΒΠΙΑ τδ κανταρι σελ . 18-28 ΠΡ 6 _Ι-0 ΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΦΕΣ η δκα χονδρικως γρ . 15-18 ΖΑΧΑΡΙΣ * 9 3 ) 4-10 ΟΡΒΖΑ Αιγ υπτου δ σακκος σελ . 32 _ΣΑΠΩΝ ( ελλην . ) Χαριλαου και _'Κανελ _^ λοπουλου η δκα χονδρ . γρ . ' 15 ( Τριπολ . ) > 12-13 . ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σελ . 19 / 3 και 20 / 5 Σ ΑΠΩΝ 'Αλεξοπουλου γρ . 13 1 ) 2 Βαλα _2 Ι ηηΙθ 8 ι _ο _( 88 τδ κιβ . 35 . 4 1 ) 2 _^^ Τα Φυσικα Μεταλλικα _υοατα του _ΟοιιιΛ'βΧβνιΙΙβ ειναι ΙΜ τα μονα υπο της Βαλλικης Κυβερνησεως ανεγνωρισμενα και ' ΙΙυ ι θερ απευτικα δια την ψαμμ ιασιν , αρ _υρ ιτισμους , διαβητ _?] ν , α · _ΜιΜ $ _^ α & ενειας του ηπατος και στομαχ ου . _Μι _^^ ι Και εν Κυπρω ε ιναι ανεγνωρ ισμενα ως Ιαματικα , οι δ β _0 _™&& κα 1 απαλλασσονται τελωνειακου δασμου , ενω αλλα μεταλλικα _| _^ _/||§§&§^ πληοωνουοι τοιουτον . _Μμ _^^^ _Μ Αυ νααυε να πινητε τα _ΟοηυΒΟΧβνιΠο ει ' _ιε νηστεις πρωι _^^ _Μ _^^ Γ και νυκτα , ει ' τε κατα το φαγητον σας . _^^^^^ Μειαχνιριζομενος τις τα _Οοιιι } ΒβΧ _6 _νι 11 _ο , _οπουδηποτε _^^ γ . _Μ !! 5 _^ _-1 και αν ευρ ισκηται , αποφευγει τα υπερογκα εξοδα αναγκαατιΦ ! _$ ιιΓ _Πιινι 1 . Ι 1 Η ( ον τα _ζ ι _° ιων υια λουτρα . _| _»·» _·!! _ι _^ ιι _*^^ Η κατω & ι ακαδηααικ η αναλυσις ειναι η αριστη των _«« ., _' -. ι ., ι .,. · , · .. · _· ,- _^^ Ι' Ι _β ' ·· « _^ _^ _-. _^^ _^ _ρ _ιυστασεων δια την αποτελεσματικοτη τα των συστατικων των _^ ΕδΕ _Ηβ _^ _Οοη 1 : _ΒθΧ 6 _νι 11 _ο . _? Β , ρ . _ΙιιΒβ _£ Β . ρ . ΗιΒ β _Αοι ( _Ιο _ΟαΛοιιι _^ _ιιο 0 . 080 8 α _! ι . _αθ πια _^ _πεβιο . 030 _Γιοα-Βι 3 οιια ( 1 ( ι 8 αβ _οιι _αιιχ 0 . 402 _διι _ιοβ 0 . 015 _αο _ηιαο'ιιβδιο . 035 _ΟΙιΙογ . _αβ _ροιιιδδ . 0 . 006 (} _ο ιβι · 0 . 00 7 » οιο _βοαιαιη 0 . 004 _ιι _β _Ιιυιιιηβ 0 . 004 Ριποι * , αβ _οαιιαιιι _υι'ιιοβδ _διιιιιιυ . _αυ _οιιιιπχ 1 . 565 _Αγοοπιο _ι _^ _Βαοβδ _αο _δοιιαβ 0 . 236 2 . 384 Εις τους ψαμ μι ακους και αρ θριτικους συνισταται υεραπεια συστηματικη αιτο του Μαιου μεχρ ι του * Οκτωβρ ιου δια της χρησεως ενος ποτηριου το πρωι _νντιεις και ενος την νυκτα πρ ο του υπνου . Αι τιμαι ειναι προσιτοι εις ολους _. _ΟΟρΡιΟ _ιΙΙΕ 0 * _Α 551 ιιι 5 _| ¥ 6 Ε 5 $ 05515 ,, ΑΜΑΙ _2 ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,, ΡΩΣΣΙΑ Ιδρυυειοα δι * ουκαζιου της Α . Α . Μ . του Αυτοκρατορας πασων . των Γωσσιων την 4 ην Μαρ τιου 1881 . Ε _£ ΡΑ ΕΒ 1 ΒΙΕΤΡΟΥΒΙΟ _ΛΓΙ . Εταιρικον κεφαλαιον καταβ εβλ ημενον εξ ολοκληρου ρουβλια 5 , 000 , 000 ητοι ' Φρ . 13 _, 333 , 333 . 33 Εγγυητικα _κεψιιλαια » 273 , 500 , 000 . % Αποζημιωσεις κα κεφ ιλαια πλ ηοω _& εντα _εις τους ασφαλισ & εντας . . _ » 1 , 090 , 000 , 000 . Ασφαλιστρα και τοκοι ειαπραχ & εντες κατα το 1014 > 155 , 500 , 000 Η Εταιρεια εκτελει υπδ συμφεροντας _^ _ρους : ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατα πυρκαιας . ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατα των κινδυνων της μεταφορας εν ποταμοις και εν θαλασσαις ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ζωης . ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατα παντδ ς δυστυχη ματος . ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ζωης κατα των εν τοις ταξιδιοις και εν δδω δυστυχημ ατων . ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σ κατα της θραυσεως υαλων . Δια πασκν πλ ηροφβριαν απευθυντεον : Βενικην Δι _ευθυνσιν εν Καιρφ εν τη Πλατεια Μελοδρα ματος και εις τα Πρακτορεια . Εν Λευκωσια πρδς τδν ' κ . Κωσταν Σαμουηλ , _Βενικδν δια την Κυπρον Πρακτορα . » Λαρνακι >» τους > Αδελ φους Γοντιτσιανου » Λβμεσφ » τδν » Κλειτον Ν . Ρωσσιδην » Α μμοχωστω » . » » Α . Ε . Χριστοοουλιδην » Κυρηνεια » _» > Νικολαον Καρατζαν » Παφφ » _^ » Παυλον Κυθραιωτην Η Ασφαλιστικη Εταιρεια « Ρωσσια _» παραδεχεται την _δικαιοδοσιαν των δικαστηριων της Κυπρου δι' δλας τας διαφορας η _αμφισβητη _ιεις , _αΒτινες , ηδυναντο ν' αναφανωαι μεταξυ αυτης και των ααφχλισθεντων εις _υποθεσιις ασφαλειων 0-πογραφεισων υπ' αυτ ης εν τη _νησφ ταυτ _^ . ' — , ' ¦ - _¦ ' ' - ¦ ' ¦ _¦ * _'¦¦' ¦ ' - ' - ¦ ' - ¦ '' _¦ _'¦¦ ¦¦ ι . ' _.. Ι— . ι— _ΙΛιΙΓιι . _^ ι · .., ,. ι , , Ιι _? Τ- »!? _υιυι 1-. ι „ ! , ιι ι 1 ι _.. _ι ΚΗΤνχ οι ς < ΦΙΑ _0 ΚΑ Λ 14 _$ _» ,

Τίτλος Θέμα Σελίδα