Ι « ΕΠΙΣΤ 6 ΛΑ Ι ΠΡ 6 Σ Τ 6 Ν · ΕΘΝ 6 Σ » ΔΙ 0 ΙΚΗΤΗΡ 10 Ν ΛΑΡ ΝΑΚΟΣ Β .. . _- . _ιι . .. · ' _Τι _) 21 η Ιουλιου 1927 . _^ ν · _-: _ι . · ' . · Κυρ _'& εν ' γ ν _ι . Ινωαθεντος , δτι διαφορα προσωπα παραπονουνται , 6 π _επιπολαζουσι κω-: : γωπες εν τΒ ) πολει ,- θα σ & ς ημην λιαν _υποχρεως , εαν δια της υμετερας _εφημε-£ ι _ριδος καθιστατε γνωστον , δτι πολυ θα _ οιηυκολυνετο το εργον του _Υγειονο-^ _ηκου Προσωπικου , εαν * _τοιοιυτα παν _τταπονα απηυθυνοντο προς _τον _Ετταρ - _^}«& _0 _^ _Ιατρδν _ιγ τους Υγειονομικους _. Εποπ _τας . . _^ Ανωφελεις κωνωπες , εαν υπαρχωσι _£ . τοιουτοι , _ενσκηπτουσιν ειν την πολιν εξ εστιων εξωθι , εαν δε οι _ιδιωται επροθυμουντο να βοηθησωσι τας Αρχας , ως ανω υποδεικνυεται , τοτε η υ- πευθυνος υπηρεσια θα ηδυνατο αμεσως να _περιοριστ ) _τας εστιας των εντομων ιο . υτων και να τα _καταστρεψη . ' _Ο _^ ΕξακριβοΟται , δτι η παραλειψις ως πρδς σχετικας καταγγελιας οφειλεται εις τον φ οβον , δτι θα ενοχληθωσιν αι Αρχ . αΙ , ναλλ' ελπιζω ,.,, δτι η παρουσα μου θα _., _αρη ,. πα ' ντα τοιουτον φ οβον . · . · _ · . ¦ ? . . ·' · _¦ ¦ ¦ < ., Μετα τιμης 'ι μετερος ι _' , _' · ' : ' · - ¦ Η · 3 · Ρο _ρΠαιτι _, · . ·'' · . _ - . . . '· . . ¦ ¦ ., ¦ .. · · . Διο ικητης . ¦ ¦ : > ¦ · . _ _^ Εν . Λαρνακι , τ 9 ) 21 η 'Ι _^ λιου 1927 . Φιλε Κυρεε _ΛΙεσολογγοτη , Ενταυθα . . Θα σας ει μαι _, υποχρεως , εαν θεληση - τε γα διερμηνευσητε δια της εφ ημεριδος Σας ' την _^ _οαθειαν _εκτιμησιν μου πρ _& ς . την εν τω Παγκυπριιρ Ε μπορικφ Λ _υκε _^^ . επιτελουμενην _εργαοιαν . ' Οι ανεψ , _ιος . μου , Σταυρος Βεωργιου , αποφοιτησας περυσιν , ειναι εμπορικως > _ιαι γλωσοικως τοσον καλα _κατηρτισμενος , ωστε ν' _ανταποκρινπτ αι πληρως _ΜΙ ς _^ _ιτα , , καθηκοντα του ω _λογιστ ου και _εητι . της αλληλ ογραφ ιας εν τ < 7 > _Βραφεις _^ ι ρυ εν Βκετ , αρεφ ( Σουδαν ) . Ευχαριστ ων εκ των προτερων , .. , ο ¦· . _» . · ¦ ¦ Διατελω ολως Υμετερος _Μ _εχαηλ Βεωργιου . ΧΡΟΝΙΚΑ Το Π ρακτορεΤον Ρεουτερ ανηγγ ειλε _> κατα την 11 ην Ιουλιου , δτι σεισμ ος τεσσα ρων δευτερολεπτων διαρκειας καθ' _απασαν την _Παλαιστινων και την 'Χπεριορδανιαν προυξενησε μεγ αλα ς χαταστροφας . Αι ζημιαι ει ς κτι ρια υπολογ _ιζονται _ει ς- Λ . 250 , 000 . - ¦ - Ο μ εχρι της 13 ης _'Ι _ονΚΙου σγ _ - _μειφθει ς ι _# ριΟ ρ ( ος των θυματων εν _Παλαιστινη ανε ρχεται _ει ς 100 νεκρους , και ει ς . 345 τραυματιας , εν • Υπεριορ δανια δε ει ς 64 νεκρου και 101 ' τραυματιας . · ' · , _·' Κατα νεωτ ερας ' δε' _πληροφοριας , δ α _^ ιΟμ _& ς ' των' θυματων ' _ειναι πολυ' ανωτερος . ' Μεταξυ των _^ λαβεντων κτιρ ιων εν Ι _^ οσρ _λυμοκ _,-περιλαμιανονται και ο Παναγιος Ταφος , ' τρ _3 . οποιοι » , μικρος _96 λο ς , _^ ατ _^ ορ & ι » . τε _» το , ιε _^ νο ι _, τ : _οι > * 0 - Ηι _& ' ρ ' _η ' ο Ν « υ ς _τουν _^ _ολο μωηο , το Κυ _^ _ερν _^ τ ι _^ ν , . Μεγχρδν κκΙ το Ε - _$ _ροΛ > ον , Π ανε _^ , ι _« _ττη _|* ι ο ν-. Το Π ρακτορειον Ρεουτερ ανηγγειλε τον θανατον του Γασιλεως της Ρωμουνιας Φερδινανδου , συ μβαντα κατα την 20 _ην Ιουλιου . _Γκσιλεος ανεκηρ υ χ _Οη δ' υιο ς του πρφην Δι αδοχου Καρολου Πριγκ ιψ Μιχαηλ . Τα του Κρατους ετεθησαν υπο Συμβουλιον Αντιβασιλειας , ου μετεχει και δ δευτερ οτοκος _υιος του Φερ δινανδου Πρ ιγκιψ Νικολαος . Η εις Ελλαδα εκδ ρομη , την οποιαν διωργανωσεν δ Οικο ς του Κου Μ . Κυπρι ανου , δυστυχ ως δεν επραγματωθη , λογψ ανεπαρκων δηλωσεων προς συμμετοχην . Λ Α Ημερα _συλλογηο χαρουπιων εν τη επ αρχ ια Λαρνακο ς ωρισθη η 22 α Αυγουστου . Ο μεγα ς Εμπορ ικος Οικο των Κ ων Ν . Π . Λ _, ανιτου & Σιας απεστειλε πρ _^ ς την ΔιευΟυνσιν της Ιδιωτικης . Σχολης Λεμεσου την _επτομενην επιστολην : — Α _^& οτδμ . ος Δ _^ _ευθυν _ο _^ ς , Ευρισκομεθα _ει ς την λιαν ευχαριστον θεσιν να γνωρι ' σωμεν προς Υμας , δτι _προσλαβοντες εις τα εν Λεμεσφ Βραφεια μας μεχρι σημερον πεντε εν δλω δεσποινιδας τελειοφοιτους της Υμετερας _Σκολης , διεπιστωσαμεν δτι αυται ειναι κατοχοι επαρκων γνωοεων , τοσον της ελλη νικης δ σον και ξενων γλωσσων , ωστε να καθιστανται Ικαναι εντδς μικρου χρονικου διαστηματος να προσαρμοζωνται πρδς , την ανατεθειμενην ει ς αυτας υπηρεσιαν και να εκπληρωσιν ανελλιπως τα οικεια αυταις καθηκοντα . Το τοιουτο φρονοΟμεν , _οτι . επιμαρτυρει την επιτελουμενη ν εν _τρ _Σχολρ Υμων _εργασιαν , δια την _οπριαν _δραττομεθα της ευκαιριας να συγ _/ αρωμεν Υμας θερμως . Μετα πολ _^ ς _υποληψεις , Ν . II . _Λαν £ « ης & Σια . ' * , * ¦ ¥ Περι το μεσονυκτιον τη παρελ - θουση ς Τριτη , ενφ οκτω αττυνομικοι ελουοντο παρα την μικρ αν _αποβαΟ ραν ' , ει ς εξ αυτων , ονο ματι Μιχαηλ Κλειτου Ασσιωτη :, ε ' . κοσαετης πε ριπου , επνι γη παρασυ ρθει ς ισως υπο Ισχυρου ρευ ματο ς ε _! ς βαθυτερα _, νερα . Ω επλ _ηροφορηΟ ημεν , 6 πνιγει ς _υπηρζε θυμα απειριας περι την _κολκμιιητικην , τη ς δποιας ειναι επισης αδαεις 5 λοι οι αλλοι αστυνο μικοι , οι δποιο ι ελουοντο μετ' αυτοΟ . Νομιζομεν , δτι αδαημοσυνη περι τοσφ στοιχε ιωδη πραγματα ειναι δια παντα αδικαιολογητο , πολυ ' 'δε περισσι » τερον δι ' . αττυνομικα οργανα . _ςαι 'ΒΙ κο _^ υ μ _^ πκη εκμκνΟανε ευ _χερως εντος ολιγων ημερων η εοδομα δων το πολυ . II θανατικη ποινη των _καταδικατιιεντων δι » το _Εγκλημχ _τοιιι _Σιντη _εζετελεσυη _κκτι τ _^ ν _πχρελΦ _^ τχν Βριτην , , _κκτδιτι ν _ιρΕυνη _ς _, καθ' η ν _& ιι πιηωΟ _% _^ _ιι δ κυ ριο , _μχρ χυς της κατηγ οριας δεν ειπε δημοσια , δτι _εψευδο ρκη σε . Καταπλοι της εβδομαδος : Τα ιταλικα « Βκαστειν » , « Αμπαζια » και « Σαρ δηνια » , τα ελληνικα « Συρο ς » και « Αλκμηνη » , το γερμκν ικον « Συρος » } το αγγλι κον « 8 _θΟυιΙ 8 ιι _Ρπιιοθ » και το _συμβατικων « Μπιλπεις » . Μνημοσυνον Τελουντες αυριον Κυριακην _» μ ετα την θειαν _λειτουργ ιαν εν τω ιερω ναω Αγιου Λαζαρου , _ετησιον μνημοσυνον υπερ αναπαυσεως της ψυχης του αειμνηστου συζυγου και πα τρος ημων Βεωργιου Α . Μωζερα , παρακαλουμεν _παντας τους τιμωντας την μνη μην του δπως παραστωσι κατα την -τελετην . Ιι συζυγο ' _ς _^ - α τεκνα . ΕΚ ΛΕΥΚΩ 2 ιΑ 2 : ανταποκ ρισει ς Δ & _αμναρτυρ _ια , _της Α . Μ . _του 'Α ρχ _εεπκιχοπου . . Η Α . Μ . δ Α ρχιεπισκοπος , _πληροφορ ηθεις εξ επιστολων του Βυμναστου Κου Π . Μαυρομιχ αλη , δτι η Αστυνομια επιδεικτικως παρακολουθει και κατασκοπευει την · · διενεργε ιαν συλλογη ς ε ρανων υπε ρ της Εθνικης Αεροπορικ ης Α μυνη ς προς ' τον προφανη σκ ' οπον να επηρεαση την 'επιτυχιαν των , εγραψε και διεμαρτυρηΟ η επι τουτψ προς την Α . Ε . τον' _^ Κυ- βερνητην . Ελπι _ζομεν , δτι δ _Γιι' _ΕοηιιΙΛ _δυΟΒΒΗ , εν χ _γ , περινοια α & του , Οα διαταξη 'ινα παυσωσιν αι τοια υται προστριβαι προς την εΟνικην φι'λοτιμιαν του ελλ ηνικου στοιχειου της Νησου . Α · η ι ι . _οτοκα . Ο _φιλοπολι ς Δημαρχος ημων μετα του θερμοτε ρου ζηλου και ακαταπονητω ς εξακολουθει να φροντιζη περ ι της βελτιωσεως των του δημου και υπε ρ τη ς προοδου εν γενει και της _ευπροσιοποτε ρας ε _μρανισειο ς της πρωτευουση ς . ' Πανταχου αμεμπτο ς παρατηρειται καΟαριοτη ς , το δε κατα β ρεγμα γινετα ι τακτικον , η επισκευη δε τωνι δδων , _5 που παρατηρειται τοιαυτη ανα γκη , γ ινεται _ανελλιπω ς .. ' Αλλα και το μετρ _ρν της δια των Δημοτικων Ιατρων * επι βλεψεως καΙ εξελε _γξεις των διαρ _οριυν καταστηματων _, και _ιδιοδ των . εστιατοριων , των _ξενοδοχειου , των πανδοχειων κλπ . απο πολλου χρδνου αυστηροτατα _τν _^ - _ρρ . ιτοιι κα ? . £ _< ρχρμ _6 ζεται . _Αοςψ'ο 'ιι _^ βι .. ΚαΙ κατα το παρον θερος η πολις Ι ημων υπορ ερει αρκετα εκ της _ανε _* Ι . παρ · . ιε _?« ς του _νερου _. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΙΓΛΙΟΘΗΚΗ _Ε = _ι _=-... _ι-,, '— .- = _> Η Δημοσια Κυ τρια _-ιη Γι _βλιοθηκη ειναι ανοικτη απο της 4—10 ης μ . μ . καθ' εκαστην πλην των Κυριακων * ειναι δε προσιτη _ει ς εκειν ους , οι οποιοι ηθελον λαβει _εισιτηριον παρα της Εφορ ου της Γι βλιοθηκη . ¦ Τα εισ ιτηρια ειναι εντελως προσωπ ικα και διδοντα ι εις _εκαστ ον πρ _οσωπον ανεξαρτητως ( ρολου , συμπληρωσαν το δεκατ ον εχτον Ετος της ηλικιας του , το οποι ον παρουσιαζει ει ς την _Εφορ ον _συστατικην επιστολην φερουσα ν την υπογρα _<( _ιην ενος των εξης πρ οαω * πων . — α ') Του Ιδιαιτερου Βραμματεως της _Αυτ ου Εξοχ οτητος τοΟ Κυ - _δερνητου , 6 ' ) Μελους του Νομοθετικοι ) Συμ β ουλιου , γ' ) Μελου της Επιτρ οπειας της Γι βλιοθηκης , δ ') Μελους Δημοτικου Συμβουλιου , ε ') Δικαστου , στ ' ) Διευθυντου _Κυβερνητικο υ Τμηματος , ζ ') Διευθυντου Σχολης Με - σης Παιδειας . Νοειται _5 μο _> ς , _& τι ιι ΕφΛρα » διιν Οχ εκδωσμ _. _ειαο _τη ρ _ιαν , εαν _& εν _ν _$ καινοποι _ηθξ ) ιι _Κγκρισις τι _^ ς _Επιτροπειας της _Γιβλιοθηκες _&« δ < _νο-υ Βραμματεως . _'Ιιν τω ανΟεε της _ηλεκιας τοι > Τ _μ-ετεσττη ε & ς την , _αοωνιοτ _^ τα , νεος ευγενων _αισΟ _ημιατων καε _πληρες _ευελπ & δος μ , ελλοντος , ο ΝΙΝΟΣ Β . ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ , προσφ & λης υεο ς του Δεε > 0 υντρ _$ του εν _Αευκοισια . _Βραφειοο «' _της _Ανατολακης Τηλεγρα . _φεκης . Ε » _ταερειας-ΙΙ ρος του ς _σκληρως τραυματ _εσΟεντας γονεις κα , ο ' λο οπους _οεκ _ειους του ατυχους νεου . _,. _^ κ · _φραζομι _, εν βαθυτ ατα συλλυπ _^ - _τηρεα . Αι _^ Φ ΟΡΛ Ο Πρ οξενος _τνις Ε λλ _£ δ 3 ς κα η Κα Μαρια Μ . Σχν . ελλαρι _χδου _, συνοδευο μενοι νπο τοιι _'Ιατρου Κου Μ . Κουρ εα , επεσΛι - _φΟηταν προ ημ : . _ρων την Ιεραν Μονη ν _ΧρυσορροιαΒισσης , _απο / _, ομισαντες _λαμπρες _Ιντυπωτεις εκ τι _? _θερμες φιλοξενια , ης _ετυχ ον _, και _Ιλ τω φυσικων _θελγητρων , τα Οποια περιδαλλου _τι το ευαγ ες ιορυμ χ . —Ε πανηλΟον εξ Ελλαδος ο Κος Θωμας Παν _ιελιδης και η Κυρια Μερ _οπη Ο . Παντελιδου . —Α φικοντο οι _ευελπιδες νεοι Κοι Βωργιος Ε . Βλυκυς και Κωνσταντινο ς Ε . Βλυκυς , Ο μεν φοιτητης της Ιατρικης εν Πχ - ρισιοις , ο δε φοιτητης της Νομικη ς εν Λονδινο ) , προσφιλεις υιοι του διαπρεπους Ια τρου . —Α _φικετο ο ευελπις νεος Κος Βεωργιο Χ . _Οικονομ ιδης , φοιτητης της _Νομικες εν _ΜοηιρβΙΗβΒ . —Αφικετο ο ευελπις νεος Κος Αννιο _χ ς Φρανσης , φοιτητη ς τ _^ ς _Ιατρικες εν Γιενν η . —Επανη _λΟεν εξ Ε λ _ιδος ο _ιν _Λιυ ' . ωτια Γιβλιοπωλης Κος Β . Χ . Υψηλαντης , εις ο ανετεθ η η _αντιπροιωπεια χ ου μεγαλου 'Εκδοτικου . Οιν , _ου τω / Κων Ραλλη _ν _& _5 _Μας , του Κεν . τρικου . Ιι ρακτορειο _^ . 'Ε _ρημερ ιδων των Κων Σ . _Τσα / γ αρη κχι II . _Πχ _ρασλιυ _ο · πουλου και Σια και τ _^ ς Εαι ρεια του Ελληνικου Τυπου των Κων Ι . Πικρ χμμινοι _> και Σιας . —Ανεχ ωρησαν ε ' ις Αθηνας η Κα Σ : υλιανη Θ . _Θιοδοτου και ο Κος και _, η Κ α Κλ , Χριττοφ ιδου . —Ανεχ ωρητεν εις Γ _' . εννην ο Κος Λ . Αρτε μης . —Ανεχ ωρησαν ε ' ις Αθηνας · ο Κος και η Κα Χαραλα μπου Χατζηιωαννου και ο Κος και η Κα ΑγαΟαγγ ελου Ονησι φορου . την προσοχην , επισπαση την συμπαθειαν και ωθηση εν τελει εις -ρ οσπαθειαν εξευρ εσεως ενος μεσου αναστολης αμα καΙ αρσεως του κακου , δεν ητο δυνατον η να θιξη την _ψυχην καΙ επαναστατηση την _συνειδησιν παντος οιλανΟοωπου , παντΟς ονειοευοαενου ενα καλλιτερον , ε να α _^ ωτιρ _ον ανθρωπον . Και συνεβη οντως τουτο , και ηρξαντο οι _ισχυρ οτερον συμπαθησαντες σοβαρως σκεπτομενοι , και βαθ μηδον αι σκεψεις των οιεμορφουντο και εσυστηαατοποιουντο , δεν θα ητο δ' ασκοπον , _υποθετομεν , αν καιημεις _παρηκολουθου μεν προς στιγμην ταυτας , εις τας απολυτως παντη γενικα ς γραμμας του ει _ρμου και της _αλληλουχιας των . Το ισχυον συστημα , ως τοσω σοφως αμα και , σαφως ανεπτυξε χ θες εντευθεν ο σεβαστος ημων φιλος και Προεδρος Κος Καζαζης , εστηριζετο επ ! της ελευθε ρ ας εργασια ς και . της ιδιοκτησιας . Αλλ' αφ' ου , ειπον οι νεωτεριστα _:, το συστημα τουτο κατηντησεν εν τη ανελιξει του να _εξαναγκαζη μεγαλας μ αζας ανθρωπων εις τοιαντην αθλιοτητα , ακριβως δε διοτι εν τη αρχη της ελευθε ρας εργασιας συνυπα ρχει η αμιλλα , η οποια εν τ ?) πραξει μεταβαλλεται συνηθεστατα εις πραγματικην κοινωνι - κην παλην , πασης δε παλης αναγκαΤον αποτελεσμα ειναι η _αποδοσις ν ικητων και ηττημενων , των αυτων ν ικητων δυναμενων ευχερως να καθιστανται τοιουτων επ ! πλειοτε ρων διαδοχικως ηττημενων , ειπον , επαναλαμβανω , και υ ' πεβαλον εαυτοΤς το ερωτημα του αν δεν θα _τ < το πολυ προτιμοτερον , Βνα η δια την αποκτησιν των αγαθων της ζωης απαιτουμενη εργασια εκτελη ται ουχ ι δια της κατ * ατομον μεθοδου , αλλα δια της ομαδικης τοιαυτης , μετα δικαιοτε ρας , ι σης , ει δυνατον διανομης των προιοντων της εργασιας αναμεταξυ των ταυτην εκτελουντων . Τουτο δ ' ακριβως καθιερ ωθη ως η βασικη ιδεα αμα και αρχη της νεας κοινων ικης κινησεως , εις την οπ οιαν _εοοθ η το γενικον ονομα σοσιαλισμος . Αν απο της α ρχης ταυτης παραμερισθωσι τα πολλα και ποικιλα αλλα και εαν , κυρ ιως ως προς το εφχρμοσιμον της , κατα ταλλα ειναι , ως βλεπ ετε , μια αρχη , η οπ οια στεκει , κατ ' εμε μαλιστα στεκε & πα ρα πολυ . Παντω ς ουδεις δυναται ν ' αρνη Οη , £ τι ειναι συζητη σιμος . Συνεζητηθη οντως και συζητειται , απεκτ ησε δε και αποκτα ο- παδους , περιττου οντος να προστεθη , £ τι αι εργατικαι ταξεις αθ ροως και α ' νευ βεβαιω ς πολλων φιλοσο φικω ν συζητησεων προσεχ ωρησαν , Ια του ογκ ου των προσδωσασαι α φ' ενος μεν την , εαυτων χροιαν _, εξ αλλου δε την μειζονα δυναμιν _εις την κινησιν ταυτην . ιων _νεων τουτων Ιδεων προυπηρξα _^ τ ου Κα μλ Μαρξ χαι αλλοι κηρυκε ς , _ιι ς τον Μαρξ ομω ς οφειλεται _τη πρωτη συστημ _& ιοποι ησι ς των · 0 _« - ωριων εις επιστημονι _κης , ω ουτο ς _επιστευσε , μορ _^ ψ , ως και η ευ ρυτ ερα τουτων διαδ _^ σις αμα και εμπεδω - σις . Τα του Μ ? ρξ κυ ρια κοινωνιστικα δογματα δυνανται , καθ' α και ο σεβαστος ημων Π _ροεδρος ανεπτυξε , να συνοψισθωσιν εις το της υπεραξιας και της παλης των ταξεων . Το της υλιστικη ς ερμηνεια ς της ιστορ ιας παρα τρεχομεν , Βνα μη _επεκταθω μεν πολυ . Η θεωρια της υπεραξιας ειναι τοιαυτη περιπου . Δεδομενου , οτι η δαπανη της _παραγωγης ενος αγαθου Α ειναι η Γ , Οτι ομως τουτο πωλειται εις την τιμην Β , της ποσοτητος μεταςυ Γ και Β ιδιο ποιου μενης υπο του _ι _ργ _οοιτ ου _, επεται οτι ο μεν εργατης κλεπτεται κατα το ποσον τουτο , η ο' απ' αυτου αθροιζομενη _περιουσια του - _εργοδοτου ειναι κρ _οΧον κλοπης . Την Οεωριαν ταυτην , εν τω συνολω της _τουλα χιστον , ουδε οι σοσιαλιζοντες οικονο μολο γοι παραδεχ ονται ση ιΑ _? ρον · 'Αλλα και εις τας περι της παλης τω ταξεων θεωρ ιας του , καιπερ . κχτ ' αρχην εχων δικαιον , της παλης ου _τως η αλλω ς 3 _ντως υφισταμενης , _διεψ-υσΟ η και παλιν δ Μαρξ , τουλαχιστον ως προς τας προβλεψεις και προρρησεις του , _^ δογματισας , 5 τι βαθ μηδον και κατ' ολιγον αι πε ριουτιαι θα περιεστελλεντο επ ! μαλλον και μαλλον εις _ολιγωτερα ατομα , τα οποια θα ειχον το παν , εν ω εκ παραλληλου το απολυτως πολυ του κοσμου θα εξωθειτο εις το μηδεν εχον ιτρθλετα 4 0 _& ατον . Καιτοι δ ' ως γεγονος αι μεγαλαι βιομηχανια ι προηχ θησαν , επραγματωθησαν δε και οι μεταξυ των συνδεσμοι , τα _τραστς _, τα οποια ο Μα ρξ _προειδεν , και αι μικρ _αι Ομως βιομηχανιαι , οχ ι μονον δεν εξελιπον , αλλα και πως ανεβιωσαν αμα κα ! ηυδοκι μησαν . Αλλ' Οπερ σπου - δαιοτερον και η ανελιξις του _ερ- _^ ιτου ηκολουΟ ησε πορειαν πολυ δια φορον εκ εινης , ην προ _^ ιεγραψεν ο Μαρξ . Και εν πρωτοις μια αρκετα μεγαλη ταξις αυτων , η των ησκημεν ων , ως λεγεται , εργατων , ως εκ της ανωτε ρας αυτων αμοιβη , υλικως κα ! κατα φρονη μα , τα σσεται μαλλον παρα την αστικη ν η το προλεταριατον . 'Αλλα κα ! η του κοινου εργατου Οεσις ε ( _$ _ελτιωΟη εκτοτε © υσιω _ζως , _εκλιπου ση < : της μεγ αλης εκ εινης _αθλιοτητος , απο των εντυπωσεων της οποιας εκηρ _υττοντο τοτε Οσα απαισιοδοξα εκηρ υττοντ ο . ΚαΙ αυτο δε το περιβοητον αποφθεγμα , οτι ο εργατης δεν ε ' χει πατριδα , απεδειχθη εν τοΤς πραγμασιν ανακριβες , διο τι κατα τον μεγαν πολεμον εκατο μμυ ρια εργατων επολεμησαν ει ς _αμφοτε ρας τας πα ραταξεις , πλει ω δε του των _ειργ ασΟ ηταν εν ται ς εστιαις των δια τας πολεμικας ανα γκας . Αλλ' οπω σδηποτ ε ο Μα ρξ τοτε Ελεγεν , Οτι επειδη οι _εχ οντες βαθ μηδον θα περιε < ρτελλοντο απο μικρο 0 εις | Μιφ & τε £ 3 ν & _ριΦμ . νι , παντες δε οι αλλοι , εκ παραλληλου , _3 α _περιεπιπτον ε ! ς απολυ τον ανε χειαν _, Οα α _^ _εκτων _, _Ο | λω το ικυτ _^ ν κατ' _^ ριΟ , μου υπε ρο χην , ωστε εν δεδομενη τιν ! στιγμη θα ηδυναντο και θα απεπειρ ωντο να επιβαλωσι την _θ-λ ησιν των . Κα ! επειδη οι κρατουντες ουδεποτε θα υπεχωρουν α μαχητι , το προλεταριατον , μοιραιως κα ! αναγκαιως , . θα κατεκτα την εξουσιαν δι' επαναστασεως . Τοιαυ τη η αρχη του επαναστατικου δογματος . Αλλ' εξ Οσων ειπον , εννοειτ ε , υπ οθετω , ευκολως , διατι η μειζων , και υγιεστε ρα καθ' ημας , μερ ! ς των οπαδων της νεα ς ταυτης κοινωνικ η ς κινησεω ς δεν η < ολουθ _ησε κατα γραμμα τας θεωριας του Μαρξ , παρηκ ολουθ ησε δε μαλλ ον την ανελιξιν των πραγμ ατων , αρκουμ ενη αφ ' ενος εις με ριμναν Οπερ της εν τω μεταξυ β ελτιωσεως της θεσεως των αδικουμενων ταξεων , _« πιδιωκ ο _υτα δ ' εξ αλλου την τελικην κατισχ υσιν των Ιδεων της δια του βαθ μιαιου προσηλυτισμοι ) εις τας αρχ ας της . Μονον μια μικροτε ρα _μερις ητπασθ η κα ! επαγγ ελλεται τας επκν αστατικας αποψει ς του Μαρξ , κα ! ειναι αυτη η των Κομμουνιστων , οτι δε κα ! οι εν Ελλαδι _Κομμουνιστοι ! _εινχι _επανχ-« _τβπχκοΛ , τ !» η &« υνκτε _χ _υις εις _Εδι « ν _κιτ & ν _δ ρλογικν , κ * τα την & να _γνωετν υπο του _Προεδρειου _ρνια _επιση-, μου εκθεσεως . Τυ / ΙΕΒΡΑΦΗΡ _ΤΑ _ΑΘΡΟΟΥ _ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Εν Αθηναις , τη 19 η Ιουλιου _^ 1 , 2 υ ' μ . μ . Εν συνεδ ρ ια του . Υπουργικου _Συμβουλιου ψες , δ Υπουργ ος των Εξωτερικων Κος Μιχαλακοπουλος εξεθηκε τα των συνεν τευξεων του μ _* τα των Τπουργ ων των Εξω τερικων των Μιγ αλων Δυνα μεων κα ! αλλων επισημων προσωπ ικοτητων Βενευ ης , Παρισιων , ζΥονδινου κα ! Ρωμης επ ! τη * εξωτερικης πολιτικης της Ελλαδος εν γενει κα ! ιδια επ ! της στασεως τη- * κα _*) ' ην δια λογους υψιστης σπουδαιοτητα ς δεν ηδυνατο ν' αποδεχθ η τα < _- ελλ ηνοσερ βικας συμφωνιας , αι ' τινε ς συνηφ Οηταν επι της δικτατοριας Παγκαλου , αλλα δεν επεκυρ _ωθησα _·» . Το Υπουργικον _Συμβουλιον επεδοκι _μασεν ανεπιφυλακτω ς την < τχχ 7 _^ του ' Υπουργου των Εξωτερικων , τω ενεπιστευθ η δε την περαι τε ρω $ ιχ _γι ( , ρισιν των εξωτερικων ζητηματων , συμφων ως προς τας εκτεθεισας 6 _κ αυτου αποψεις . Εν Βπ ουργικω Συμβουλι ψ αυ ' ριον ο Υπουργ ος των 0 : κονοαι / . ω _< θα εκθιση τα των συνεντευξεων του εν _Βενευ η , Παρισιοις , Αονδινφ κα ! _Ρω-Η-Ο * Αθηναι 21 , 12 , 25 ' μ . μ .. Ο Υπουργος των Οικονο μικων Κος Καφαντα ρης εξεθ η _^ εν εν Τπουργικω Συμβουλιω ψες τα των συνεντευ ξεο ' _ιν του εν Βενευ η και Αονδιν ω επ ! των οικονο μικων ζητηματων , ιδια δε της τραπεζιτικης και νο μισματι κης μεταρρυθ μ ισεως , επ ! του δανειου κα ! των σχετικων προς _ταΠτα υποδειξεων της Κοινωνια ς των Εθνων . Ο Υπουργος ανεπτυξε σχ εδιον τραπεζιτικης μεταρρυθ μισεως , ο ' περ συνισταται η εις μετατροπην της Εθνικης Τραπεζης εις Εκδοτικον Ιδ ρυμα , εγκαταλειπο μενων ολων των αλλων υπηρεσιων , αι οποιαι να συγκεν _- τρωΟωσιν εις αλλην Τραπεζαν , η εις δημιουργιαν νε ας ανεξαρτητου Εκδοτικης Τραπεζης . . _, Ο ς προς την νο μισματικην μεταρρ υθ μισιν , θα επραγματοποιειτο κυτη εντος τριων η τεσσα ρων μηνων δι' ειδικου νο μου , οριζοντος το τιμημα της οραχμης , ητις θα _σταθεροποιη θη δι ικανου αντισταθ μισματος , προερχομενου εξ ειδικου δανειου εξυγιανσεως . Η Κ υβε ρνησ ις β ραδυτερον θα ηδυνατο να σκεφ _θι ] περ ! δημιουργιας νεας νο μισματικης μ _, _ονιΓος . Το Υ _' πουργικον Συμβουλιον θα συνελθ η σημερον δια να εγκ _, ρινη οριστικως τας προτασεις του Υπουργου _, των . Οικ ονομικων , _^( ν α ου _: ω επ ιτραπη εις την Κυβερνησιν να επιλ ηφθη της επεξεργασιας των αναγκαιων νου _, ων . ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΕΝΤΑ Τ _$ 14 γι Ιουλ _εον . Ο _Στραιηγ ος _> 5 ι > _ΨβΙβη _Γιηο ) ααηα _> _Βενιλος Αρχηγος των εν Α _' _ιγοπιω _Γρετανικων Στρατευματων , ακολουθουμενος υ-7 ιο του Συνταγματα ρχου £ _τθ _(] βη και το 3 _Αοχαγβδ 8 / _ηιιΙ ι , α _^ _ικετο εις το εν Τροβοι Κυδε ρνειον . Εν Λεμεσψ υπεοεχθ _^ _ιαν αοτον ο Κος Βκαννις κ « ι ο Λοχαγος •( οΟΒυαΙΙ _ΙΓ ν . αι Τιμητικη Φρουρα υπο το _προιταγμα τοι ΛοχαγοΟ _Μοηια _^ α . Ο Κος _> ( _χΒα _068 τοδ Υπουργειου των Εσωτερικων _ΑΙγυπτοο _αφι-Αετο επισης εις το Κυ _βερνειον . Τ _« 5 16 _^ Ιοι / λ & ου . Οι υ-Ο ι _% ς ΑυτΥ _} ς Μεγαλειοτητος _'ηι _Γασιλιστης οωρη Οεντες τομοι προς την _Κο πριακην ΓιβλιοΟηκην _εληφ Οηταν υπο _τηι Αυτ ο ' ιι Εξοχ οτη _τος το 3 Κυδερνητου και * α · _τετεΟησοι ν δεοντως . Τ « _4 19 νι Ιουλιου . ΙΙ Αυτοι » Εξοχο _ιης , _συνοΓευομ εν _»! _^ _τι } ς Λαιδης Σ : ορρς ο ( 1 του _Σ νραχ ιιν _^»^ _Ψβ _ιυι ' _διηοΜαηα , _επβσκεφΟη γβι _& χωριον Καμπος κα το _Μον _«» _: >) ριβν Κ 4 * - ν , ου _, _οποο εγευματισε _κα επεΟεωρ » _ισ £ _^ ν _Εκκληιιαν _ν . α τας οικοδομας . 20 Τ _^ Ιουλιου . Η Αυτο υ Εξο χοτης , συνοΓ _ευομ _ενη & _Λ _τνις Λαιδης Στορρς κη ακολουΟουμ _ινη υπο * το 3 Κου Βκαννις , _επεσκεφΟη _^ τι > χωριον Ιι λατρες . Μετα _αποδοχων δπο _τοδ Μο »* ι « ρβι » _^ η Α 5 > το ι Ε _ξοχοτης επε _* Λ £ < ρ ( _Ιι _3 τα δι *? ορ * _^ ι * _νοδοχειχ _, την αγοραν και το » _σταθμον _^ _λεκτροφωτισμοδ . Η Αντου Εςοχ _οτς _ιλαδβ τειον 1 * _^ ξενοδοχε _^ « Ελβετια » , ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ _ιςηΤβΖΒΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Β 1 _ΗΣΟΥ _ΕΓΟΗΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΒΙΑ - ΑΕΝΑΡΟΚΟΜΙΑ Ασχοληθεντες προηγουμενως επι των _αιτιων , τα οποια εκρ ατησαν εν _στασιμοτητι την γεωργ ιαν , τον κυριωτερον τουτον παραγοντα της οικονομικης ζωης της Νησου , προβαινομεν νυν εις _αναγκαιας παρατη ρη - σεις επι αλλων πλουτοπαραγωγικων πορων , οι οποιοι δεν ετυχον της δεουσης _επιμελειας εκ μερους της Ιδιωτικης _πρωτοβουλιας . -Αναφε ρομεθα εις την . _αμπελουργων και την δενδροκομιαν , δυο ση - μαντικας παραφυαδας της γεωργ ιας , _αι δποιαι , ω εκ της σημασιας , την οποιαν ε ' χουσιν εν τη χωρα ταυτη , δεον ναποτελεσωσιν αντικει μενον ιδιαιτερας προσοχης και _μελετηςτ Το _κυπριακον εδαφος εινα · τα μαλιστα προσφορον εΒς τε την αμπελοφυτειαν και την δενδροφυτειαν . ΚαΙ β μως , εξαιρ εσει ωρισμενων περιοχων , η αμπελοφυτεια αλλαχου σπανιζει η ελλειπει εντελως , αλλα και Οπου _επιτελειται τοιαυτη καλλιε ργεια , αι πατροπαραδοτοι μεθοδοι παρενεβληθησαν παντοτε δυσυκε ρ _βλ ητον κωλυμα _εις τας υποδειξεις της επιστημης , επι προδηλψ βλαβη της παραγωγης εΒς τε ποσοτητα και ποιοτητα , εξ ου επηρεαζεται ουσιωδως και η βιομηχανια των οι ' ν ων και των οινοπνευ ματων . Εαν ριψη τις εν βλε μμα εις την επαρχιαν Λαρνακας , θα ιοη , ο ' τι μονον σχεδον το γ _^ _ιυβ _ιον Αναφωτιδα εΟημειωσεν επιτυχ ιαν εις την αμπ ελουργιαν _, διοτι κατενοηΟ η υπο των κατοικων του , 5 τι _στοιχειον απαραιτητον ευδοκιμησεως ειναι η μεθοδικη κ « Ι επιμεμελημενη καλλιε ργεια . Κατα φυσικον δε λογον οι κατοικοι του χωριου τουτου ακμαζουσιν οικονο μικως και προαγονται απο πασης αλλης αποψεως . Εν τοις αλλοις χωριοις της επαρχ ια ταυτης η παραγωγη σταφυλων , ελαττωματικη ποιοτικως , μολις- επαρκει εις την επιτοπιον καταναλωσιν . 'Αλλ' εαν ως προς την αμπελουργιαν _υστερη η χωρα , επεμεληΟη τουλαχιστον καταλληλως τν [ ς _δενδραχαριας _Δ _^& _τυχως _κοα ω _τιρΛς _τον-« _$ _* _4 'κι _§ _ειΙ ε , # _ασυγγΝιιΑ _στο' * α | Λε ε αν , Αι _^ _λαΤιοα _, ¦« , _[ _κερατ'εκι , _ω [ _συκκμι- ιΚι * _Χα _# ση _? εΓΙ'δοειδ _<| κ « ιΙ _# λλα _καρποφορα καΙ οπωροφ _ορα δενδρα καλυπτουσι περιωρισμενας εκτασεις του κυπριακου εδαφους , εις ε _ιτι μετρον δε δεν ' τυγχανουσιν επιστημονικης επιμελειας . Η κυπ ριακη ελαια εις _παρωχημενους χρονους , ιδια κατα την βυζαντιακην περ ιοδον , λογω της _αγονου και εκλεκτης παραγωγης της , πλην της Ικανοποιησεω ς αλλων κοινωνικων αναγκων , προσεδωκε τοιαυτην ιδυναμιν εις την βΙομηχανιαν του σαπωνος , ωστε ν'' αμιλλαται αυτη προς την ενετικην και ροδιακην εν τη μεγαλη καΙ παγκοσμιω τοτε αγορα της Κωνσταντινουπολεω ς . Σημερον η παραγωγη της δεν επαρκει εις την _ιπιτοπιον - καταναλωσιν , _επιβαλ λεται δε η εξωθεν εισαγωγη καΙ ελαιων καΙ ελαιου . ΚαΙ χ ουτο διοτι νεαι φυτειαι ελαιας δεν διενεργουται η εν περιωρισμ ενη κλι μακι , αι δε παλαιαι 6 αθμηδον αραιουνται δια της εγκαταλειψεως των καΙ το δη χειριστον δια της εκκοπης καΙ της χρησιμοποιησεως των ως καυσι μου υλης . Ο , τι συμβαινει . ως προς την ελαια ν , το αυτι παρατηρειται καΙ ως προς την κερατεαν . Εξαιρεσει των επαρχιων Λεμεσου , Πα φο υ καΙ αλλων τινων διαμερισματων , αλλαχου της χωρας το δενδ ρον τουτο δεν καλλιεργειται σχεδο ν πανταιιασι , παρα την ε ' ναντι ελαχ ισ των σχετικως φροντιοων πλουσιαν απο § οσιν του . 'Αλλα καΙ ιπου υπα ρχο υσιν αραιαι τινες φυτειαι , η αυτη δλεΟ ρια τακτικη της εκκοπης καΙ καυσεως των , τηρειται . Ω ς προς τα εσπεριδοειδη , εαν εξαιρ εσαψεν την Α μμοχωστον καΙ την Λευκαν _, ουδαμοΟ αλλου Οα συναντησωμεν συστηματικην καλλιε ργειαν των . ΚαΙ _β μως εν _Καλαβασσψ καΙ 'Α γιψ θεοδω ρφ της επαρχ ιας Λαρνκκος απαντωσι λεμονοδενδ ρα ηλικια ς πλεον των εκατον πεντηκοντα ετων , εμφαινεται δ' δτι ? . 1 ς- πλειστας τοκο - Οεσιας των περιοχ ων τουτων υπηρχον πυκναι φυτειαι τοιουτων δενδρων , εξ ου _αποδεικνυεται , 6 τι καΙ υπο _τη ν _Κκο _^ ιν τα _& τυ _^ τι » _Λωιε _^ _ακον _βδκ _^ _α ς ειναι _πολλα _^ _ου π ρ _6 α ? φο _ρχ >» . Προκειμεν ου περι της _ο-οκαμινεκς , _της ' _δκ _« ιι _« ς η _καλλ'ιερ , _γιιοι _ανηγαΤι _«« -τα τον _μεταιωνα ε _' , ς Οαυ μαστον _επιπεδον την βομβυκοτρο φ ιαν καΙ την μεταξουργ ιαν , η αυτη α μελεια δυστυχως παρατηρειται . Παν δ , τι το κυπριακον εδαφος παρεχει _απτο γεωργικης αποψεως ηδυνα - το καλλιστα , δια κα ταλληλου καλλιεργειας , ν' αποτελεση το υλικον , δια του οποιου θα ωργανουντο η θα ενισ _~)( υονχ ο βιομηχανικοι κλαδοι , εξελισσομενοι εις ευ ρωττους οικονομικα ς αρτηριας , τροφαδοτουσα ς ανελλιπω ς το δλον κοινωνικ _ων σωμα . Η _οινοποιικ καΙ η σαπωνοποι _' ι _' α , δια της καλλιεργειας των σχετικων ειδων , η 5 υναντ ο ν' ανΟωσιν εν , Κυπρω , ως καΙ αλλοτε . Η . _μεταξα , τΟ λινον , Ο βα _μιαξ της νησου ταυτης εκτιμωνται καΙ σημερον εις ουχ ι κατωτερον βαΟ μον η επι Λεοντος του Σοφου , οποτε τα κυπριακα μεταξωτα , λινα καΙ βαμβακερ α κατειχον την πρωτην Οεσιν εις ποικιλιαν ειδων καΙ ποιοτητων εν τη α- γορα της Κωνσταντινουπολεω ς , απο . της Χαλκης Πυλ ης μεχ ρι του Π ροαυλιου των Ανακτο ρων . Εν τψ Επαρχιακφ Γιβλιφ , ως ονομ αζονται αστυνομικαι τινες διαταξεις του περιωνυ μου εκεινου Αυτοκρ ατορος του Γυζαντιου , κανονιζουσαι τας σχεσεις Αστυνομιας και Ε μπορων , αν αφερον - ται ονομαστι τα ειδη ταυτα της κυπριακης υφαντουργ ιας . Ζωμεν εις εποχην , καθ * ην ο ηλεκτρισμος καΙ η μηχανικη ανηγαγον τας διαφ ορους βιομηχανιας εις υψιστον βαΟ μον προοδου καΙ δεν ειναι _Γυσχ _ολον να επαναφ ερωμεν εις την χωραν μας , καΙ μαλιστα επι Οετικωτερων βασεων , την παλαιαν βιομηχα - νικη _ς ακμην , την οποιαν εφυγ αδευσαν διαφοροι αφορμαι , ε ' χουσαι πηγην την βαρβαρικην δουλειαν . 'Αλλα πρωτιστως ειναι απαραιτητος η βελτιωσις καΙ προοδος της χωρας απο . γεωργικη ς αποψ _? ως , η οποια αποτελει την αφετηρ ιαν παση ς αλλης προοδευτικη ς δρασεως . . ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ _ΜΙΑΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟ Σ ΦΙΛΙΟΥ ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΝ ΤΩ ΕΘΝΙΚΩ Σ 1 ΥΝΕΔΡΙΩ ΑΘΗΝΩΝ ( Ιι 1 π 6 σ _5 _αλει σα υπο του _διι &' ου προς το « Νεον 'ΕΟνος ») Γ ' Ο Κομμουνισμος δεν ειναι η μια των εκδηλωσεων της καθολου σοσιαλιστικης κινησεω ς , της οποιας παλιν η γεν εσις καΙ αναπτυξις υπηρξαν τοιαυται περ ιπου . ΚαΙ εν πρωτοις α Ι ιδεαι μεγ αλων κοινωνικων μεταρρυ-Ομισειυν , ως ειναι κα ! αι σοσιαλιστικα ! , δεν ειν αι ολως νεαι . Π ρωτος ο πολυς Πλατ ων , το αξιον τοΟτο , ως εκληθη , τεκνον της γενεα ς , αφ' ης προ - ηλΟεν , επανεστατησεν ιδεολογικω ς κατα του συγχρ ονου του κοινωνικου καΙ πολιτειακου καθεστωτος , διαγρ αψ κς εν τη Πολιτεια του _καινοτομιαν , ητις ιμως δεν ευ ρεν απηχησιν εις τα πραγματα , αλλα μονον εις την διανοιαν καΙ φαντασιαν των εκαστοτε ιδεολο γων εκεινων , οι οποιοι , μη _αρκοιι μενοι εις την δια το εαυτων ατομον μονον μεριμναν , ελαυνονται υπο ενος ζωηρου ποθου εις το να συντελεσωαι καΕ _? 5 ωσιν _? _να _ευδαιμονεστερΜ « , _ιιΟιριΛΚ & ν _» _μιιαν _εωτιι _^ _ετ'εε _^ _Λν _γεναω _ανΙ _ρωτωτητικ ,, δια _, ρ _, _ιιι _ριζικης 'μ ' ετ « ρρυΟ | _κ'ισεως _^ ς κοινωνικης ι / υνΟ _ε _^ εω , *· . ΑΙ _. / _% ρι ς _δ _^ . ω _π _^ δ τι νος ουτοπικαι απλως μεινασαι Οεωρ ιαι αυται επεπρωτο να προσλαβωσιν ουσιαστικωτε ραν εμφανισιν απο του παρελθοντος _αιωνος , διοτι τοτε μον ον συνεδ ραμον εις τουτο αυτα τα πραγματα , ως εκ της μεγιστης αΟλιοτητος , εις την οποιαν κατεδικα'ζοντο καΙ δσημεραι περιηρχοντο μυριαδες επι μυριαδων ατυχ ων πλασματων . Αιτιον τουτου , καταδηλον δ' εις παντας , υπηρξεν εν μερει μεν η μεγαλη κτημοσυνη , αλλα κυρ ιο ) ς η μεγαλη β ιομηχανια μετα της αλματικης επεκτασεως της χρησεως των ατμοκινητων μηχανων , ως εκ των οποιων ν : _ροεκ υψεν η μεγαλη ταξις των αποχει · ροβιοτων καΙ μισθωτων , αμοιβομενων μονον οσω ηρκει να ζωσιν ενα αΟλιεστατον οιον , περι του οποιου ουδε . φανταστικως ημεις εδω εν Ελλαδ ι _, ειμπορουμεν να σχηματισωμεν ακριβη _οπωσουν _ιδεαν . Η _τοιαυτη των _κραγμιτωιν' - « . _ατκοΒχαιΤις , _παρατεινομενη κα _επιδει-ν _^ _ιΑμενΥ _) συν τω _χρδ- 1 • νφ , αν _αμεσονε _' ε προιοντο ς πολιτισμοι , δεν _^ _Φ _$ _ννατον να , μη π _^ _οκκ ' Χεσ _^ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ : Εν _Κυιτρφ Σελλινια 10 . Εν τφ _Εξωτερικφ 16 . φ . Ειδοποιησεις επι Ιδιοπνερ _φ συμφωνια . * . ' . ' - _¦ ¦''' , , « Νομ _*& ζε την _μ-εν ' πατριδα οικον , _τ _ους _δε πολετα _ς ¦ εταιρους » . ΞΕΝΟΦΩΝ . ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ Πωλειται καινουργ ες Δικα ννον _οπισθογεμες _οττλον _οαΙιυΒυ 12 , _ειδιχης κατασκευης του φημισμενου Βαλλικου Εργοστασιου « , _2 ) α / _νι _6 » , _,, _ΩΑΝΟΝ ΡΙΧΕ _ΓΑΚΝΕ _, με αυτοματον εξακτορα ελαφροτατον . _Πληροφοριαι παρα τω Κω ΙΙερικλει Νιχοπουλω _φαρμακοποιω . _Οιι ΡΟ _^ _ΟΙΕ _^ Ε Χ * Α . 3 _££ Ι _!& . ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚ _ΟΝ - 9 _^ 32 , 500 , 000 > ΑΜΓΛΤΙΚλ · · > 9 , 191 , 590 Αποζημιωσει ς πλ ηρωθεισαι εν Κιι - πρφ εντ _^ ς τριετια ς : £ 28 , 500 . Η ΡΟΝ _ΟΙ _6 ΗΕ ΡΑΠΙ 5 , μια των _μεγαλητερων Ασφαλιστικων Εται ρειων τη ς Ο φΤ | λιθ _υ , θεω ρου μενη ως πραγματικο ς κολοσσος μεταξυ του Ασφαλιστικου κοσμου , _ασφαλιζει εμπορευματα δι' Ιστιοφ _ορων και _ατμοπλοιων δι * _Αιγυτνι _©* , ΕΚΧα & κ _, Β « Χλ £ « _Μ 9 Ιτκλιαν , _Αγγλιαν και Α _|* ερικην ' . _ΒαοΛς -Πρακτω ρ _ι ι _Κυπρ _^ , Δ . _Ν , _ρΜΗΙΗΟ _^ _4 ν Α $ _ρνκχι , ' _σ _^ Γ _] 1 Ε __ 5 ιρ 0 Βι ΕΝ ΔΙΑΦ _ΕΡ 6 ΥΣΑ Ε ΙΔ 6 Π 5 Ι Η ΣΙΣ _Ενεκα της μεγιστης επιτυχ ιας της _ΟΡΘιηβ . _διοαοΕι ανα την υφηλιον , διαδιδεται επιτηδειως υπο ανταγωνιστων , δ ' ιι η γλυκερ ινη ( _βασις της _Ογθπιθ 8 _Ι 1310 Ι }) ευνοει την αναπτυξ ι ν τρ ι χ ων επι της επιδερμιδος του προσωπου . Ουδεν τουτω ψευδεστερον . Χιλιαδες Κυριων και Δεσποινιδων χρησιμοποιουσι την _Οοηιο 8 _ιιηοιι , διοτι ειναι το πολυτιμοτερον _προιον , το μαλλον _αποτελεσματικων δια την περιποι _ηση του δερματος , ουδεμιαν _δι επηρειαν ε ' χει επι του τριχωτου συστηματος . Η γ λυκ ε ρ ινη ( 6 ° ασις της _Οι'βπι _Ο 8 _ιηιθιι ) ειναι αντισηπτικη , αμεταβλ ητος χαι διατηρει αγνα ς πασας τας εν αυτη ουσιας , ειναι δε απαραιτητος δια την _Ογιειαν , ωραιοτητα και δροσερ οτητα του δερματος , Α .- ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ Σ Νο 310 ) 1927 Μεταξυ : Λοιζου Δ . Ποναν _η , εκ Λευκα ρων Εναγοντος , και Κωστη Λ . _ΑλουποΟ , εκ Λευκαρων και _νυν αγνωστου διαμονης Εναγομενου . Τω ως ανω _εναγομενω εκ Λευκαρων και νυν αγνωστου διαμονης . Δια του παροντος _προσταττεοθε να _εμφανισθητε ενωπιον μου , εν Λευκαροις , τι ι 31 ιι Αυγουστου 1927 και ωρα 9 γι προ μεσημ _β ριας , κατα την ακρ οασι ν αγωγης , κινηθειση ς καθ ' υμω ν υπδ του ανω σημειουμ ενου ενα γοντος . Ο ειρημενος ενα γων αξιοι Λ . 7 . 0 . 0 . δυνα μει γραμματιου εκδοσεως 21 ) 10 1919 και ληξεως _εις _ττρωτην _ζητησιν , τοκους προς 10 ο / ο α _* δ της εκδοσεως _αχρις αποφασεως και ειτα προς 9 ο / ο αχρι π ιψ ( υιιν _ _$ και τα εξοδα και τελη της παρουσης , αγωγης . Εστω δ' εις γνωσιν υμων , δτι εαν _απολιπητε να _εμφανιαθητε κατα τον προειρημενον χρονον , δυναται να _δοθιι _αποφασις καθ' υμων , ανευ αλλης γνω · οτοποιησεως . Εν _Λευκαροις , τ >> 11 ) 7 ) 19 * 27 . Ι . _Χεεμωνιδης , _, _Κιωριοδιν . ης . Δι ' _εναγοντΚ , _Αυσο ς _Εαντα μ α ς _Δικηγ ορος . ρκ _^ _Ρ » _αιιι--1 _ι _ΕΤιιΡΕΙΑ ' _ιΙιΕΣΤΑΕ ΙΙΙι Ι _^ _ΙβΙΒ _^ β ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ . _«^ _ι _! β _^ ι υ _» υ — ¦ ν ' _ΜΛΜΜΓΓΧΚΜ ΔΟΡΩΝ _^^^^^^^^^^ _Μ ΜΕ ΤΑΙΣ εΤΙΚΕΤΕΣ ΒΑΛΑΚΤ 6 Σ _ι / _ΜΗ _/ _Κ § Λ ΝΕΣΤΛΕ-ΓΛΑΧΑ _μΚηΓΓΗ _§ ' _- - ΜΟΝΟΝ _^^^^^ _^^» ΑΙ ΑΤΗΝ Κ . ΥΙΙΡΟΝ _^ Γ _^ _Κ _^ . * εΜι _Κ _^§ _ι — ΕΤΟ _ι 1927 — - ΕΙΚΟΣΙ _ΩΡΑΙ _& ΜΕΒΑΛΑ ΑΩΡΑ - ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ 1 ) - 5 πληρη -Σι ρ _βιτσια επιτραπεζια , εκαστον α . πο οΟ κομματια εκ λευκου αργυρου _μεταλλου , της φημισμ ενη ς α γγ λικης μαρκα ς , « _διι _βιιιοια » με _λεπιδχς εκ χαλυβος , εις του _§ « εντε « ου _Οα κε _ρδισουν πρωτοι . 2 ) - 4 χρυ σα ω ρ ο λο για 18 καρατιων Ελβετικα , _ειζ _« του _ξ τεσσαρας « ου θα κερδισουν δευτεροδ . 3 )· 4 αργυροι Σερβιτσια δια μωρα , εκαστον απο 6 . κομματια , ε : ς του _ς τεσσαρας « ου 6 » κερδι σουν τρι τοι . 4 ) - 4 Σερβιτσια δι ' ορεκτικα και γλυκισματα . απ > > λευκον αργυρουν _-μ εταλλον αγγ λικης κατασκευης , εκαστον απο 18 κομματια , εις τους τεσσαρας « ου Οα κερ δισουν τεταρτ _οε . 5 ) - 3 _αργυρ α ω ρολο για Ελβετικα μαρκας « Τανα ηιι ' 8 _Υ αι _θΙι » , ε & ς τους τρει ς « ου θα κερδισουν « εμ « το & . ' _¦¦¦¦¦ ' ι _—ιιιιι _» ¦ ¦——¦ Μ ¦ . ι η—¦ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΣΤΛΕ ΕΝ ΑΑΕ 3 ΑΝΔΡΕΙΑ δι οργανωνει αυτδ τδ _Λαχειον μονον δι ' εκεινους που εξαδευουν Βαλα ΝΕΣΤΛΕ , Βαλα ΙΔΕΑΛ και ΦΑΡΙΝ - ΛΑΚΤΕ - ΝΕΣΤΛΕ , και δποιος θελει να λαβη μερος ε ' ις την κλη . ρωσιν _, πρεπει ν' αλλαξη 12 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ απο _αυται ς που ειναι κολλημενες γυρω στα κουτια του γαλακτος ιι 5 ΕΤΙΚΕΤΤΕ Β απο τα κουτια της ΦΑΡΙΝ—ΛΑΚΤΕ , με ενα μπιλιετ _το , με το οποιον θα _εχη δικαιωμα εις την κληρωσιν των δωρων . Διευθονσι ς των Αντιπροσωπων μας : _| ι _»! 1 ! ' : ? ' _ζ _^^^^^^^ 2 | Κυριον Ν . Β , ΜΑΛΗΚΙΑ ΗΝ Λεμεσον Τ . Κ . 3 _ΙΡΝΓΕΝ _δΕΟ ΜΜ 1 Ρ' Μη _, κμλ _ιο ΓΚΛΗ β ' ΛΒ 1 * ' * Λευκωσιαν » 96 _^ _|& _ν β Π _ιΜ _ψι 1 Κους _Αδελφους ΛΥΣΙΩ , ΤΗ Λαρνακα _> 551 | _Μ , ( _Μ _^ βΡ 1 » Ε . 1 . ΑΝΤαΝΙΑ _& ΗΝ Ι ι _Λ-ι _^ _„ 1 « α » ν Αδελ _^? _Φν ιι & φο * »> _ι _* 1 _^^ μ · - _^ ι _2 ! _2 _!^^ ι ¦ ¦ < _' _^ _: _υηο _^^ « ΝΕΟΙΒ _ΕΟΝΟΥΧρ _. _^ —Μ _ιι _^ _Μ'ΙΓΚ _ΚιΜΙιη _ 1 _^ _ι _^^^ ι _^^^ _κ _^^^—ι _^ _μ — _« _μμ _^ Ι _^ _ΗΜμ _^ ΚΟΚΟΛΙΝΑ - _6000 ΜΝΑ Μ Α . ΡΚΑ ΠΕΤΕΙΝΟ Σ 8 _^ · 0 ΜΟΝΟΣ ΗΒΒΥΗΜΕΝ 0 Σ ΑΒΝ 0 Σ ΦΥΤΙΚ 0 Σ Γ 0 ΥΤΥΡ 0 Σ - _» _1 Ι ΘΡΕΠΤΙΚΟΙ , ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟΣ , ΥΒΙΕΙΝΟΣ ν ' _υλ , Ο φυτικος μας βουτυρος ΚΟΚΟΑΙΝΑ εισηχ θη εν Κυν _* _&§* π _Ρν μ ολις προ 2 ετων . ' - _'Μιι Διατι η καταναλωσις του αυξανει - καθημερινως , ενω _. ' -Μ _? _£ _0 τουναντιον ι _] καταναλωσις αλλων ποιοτητων ακαθαριστων • _^^ -ψ εισηγμ ενων απο 12—15 ετων © λιγοστευει καταπληκτικως Κ // Οσοι μεταχειριζονται τον ΓΟΥΙΥΡ 0 ΝΜΑ 3 αφοτου -. _ _% _^ _η · εισηχ θη γνωριζουν τον λογον μολις δε δοκιμασουν την • -- Λ : ' - _'~ _ν Οι | . ΒΙ < 3 « _θεοτητα ι _^ _χς και δσοι δεν την εδοχι μασαν εισετι , θα εννοησουν _εαισης αμεσως αυτον και δεν θα θελησουν να τρωγωσι . πλεον αλλον βουτυρον παρα τον ηγγυημενον καθαρον _ΓΟΥΤΥΡΟΝ ΜΑΣ ΚΟΚ . Ο _» Α 1 ΝΑ _, ως δλοι οι αλλοι . _Αποφευγε τε τα απομιμησεις , δια να εισθε δε βεβαιοι < 5 _οα την _ποκοτι _^ τα _{ _Αας απαιτειτε παντοτε να βλεπετε τ' ονομα ΚΟΚΟΛΙΝΑ . και την μαρκαν _Π Ε 1 ΕιΝ _02 . Ο _Οοηδισηα , _ι _& _ιτβ των _ _Εργοστασιων Κ .. Φ . _Δαυ & δ ( 52—15 ) Εν Λευκωσια . ΘΡΑΣΥ ΓΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦ Ω Ν Διαδεχθει ς τον Εμ . « ορ & _χον Οικον Ν . Σ . ΛΥΜ Π ΟΥΡΙ Δ ΗΣ & Σ ια Ν . Ι ¦ _-ΙΙΙΙΙΜΙ _. . 1 ¦¦ ΔΙΑΡΚΗΣ _-παρακαταθ ηκη : Ζαχ αρεων , Ε _, _αφφ _εδων , Αλευρων , Ρ & _ξςων _, Σαπωνων , Ι 1 ακκουλλο > ν - χΜΟΝΟΣ ΕΙΣΑΒΩΒΕΥΣ : | ι _Α _^ ι ΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΚΩΝ ΣΠΙΡΤΩΝ ΠΕΤΕΓ 1 Ν 0 Υ @§| 1 _@ ι ! 1 ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ ΦΥΤΙ ΚΟΥ ΓΟΥΤΥΡΟΥ _^^^^ ΚΟΚΟΣ — _Ο _00 Ο _5 Ε _^^^^ μαρκας Χ 1 Ι _> _ΑΣ _^^^^^ Των Ελλ _^ ν _& κων _Σ απωνων _^^^ _^ _Γ _^ 8 _& . ΛΕΟ _^ ΤΑΡΙΤΗ Ι _ιΜΙ 'ιΙΙ _ι ι _^^ Ι Β Ι _£ < Ρ 9 _ι ' _^ Των _φ / 3 μισμενων ΡΕΒΒΩΝ _81 ΙΒΤ 0 Ν _^ η λ _^ ι _^ τ _^ % ΨΗ _^ _η ν ε « _οχην των και _Ψ αρι κων διαφορων . ΨΜ _^ _τ _^^ Μ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΓΩΤ ΙΑ _ΓΙΕΝΝΗΣ , κομψοτατα , • _^ _.., _^ -- στερεωτατα-ΣΙΒΑΡΕΤΤΑ ΑΒΒΛΙΚΑ , αριστης _πο _& _οτητος , ΦΑΛΚ και ΤΥΜΠΑΝΟΥ . ΧΑΡΤΗΣ ΒΡΑΦΗΣ με του ς χα ρτας Κυπρου κα ? Ελλαδος , _ποιοτητος ε · _κλε . _κττ ] ς . ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ : Κι νινη , _β _3 _θΗβ _ι 5 _ΒδινΒ β κλπ . _Σι > _μφερει ε £ ς παντα _Εμπ _ορευομεν _ον να ευρ _ισκεται εις σχεσεις μετα των Καταστη ματων μου . ( 5 ) ΕΚ _ΛΕΜΕΣΟΥ ΚαΙ περαν _τουτος . Απο ηνος επεβληθη υπο της Δημοτικης Αρχης εις δλους τους φουρνους της πολεως μας η _επιστρωσις δια _κογκρ ε ολοκληρου του _δχτεδου αυτων , ωστε ν _αποφεογηται η συσσωρευσις παντοιων _ακαθαρσιων κατα τας ωρας της εργασιας των . Η σκεψις αυτη ειναι πραγμαηκως φωτεινη , δς ελπισωμεν δ ' δτι αποτελει απαρχην καλλιτερος περι τουτων φροντιδας . Αλλ' αναγκη να _ληφθιι και πσια τις _φροντις περι των καπνοδοχων αυτων , αι οποιαι , μολις προβαλλουσαι υπερ τας _στεγας , _καθιστωοι τας παρακειμενος οικιας ακατοικητους κα και τους δρο- _, μους οχληρους εκ του καπνου . Αναφερομεθα κυριως εις του _φουρνους τους κειμενου _ει ς τας _κεντρικας οδους της πολεως , δια τους οποιους ας μελετη θ γ _| εν συστη μα _καλλιτερευσεως υπο του μηχανικου του Δημου , μη παραβλειιοντος και τους κινδυνου ς , οι οποιοι υφιστανται εκ της γειτνιασεως αυτων προς γνωστον οινοηνευ _ματοποιειον . Μια ερωτησ & ς . Υπο βαλλομεν προς την Α . Π . τον Μητροπολιτη ν ΚιτΙου την _ερωτησιν : Διατι η Μητροπολις δεν τελει μνπμοουνον . και εν Λεμεσω κατα την 9 η ν Ιουλ / ου ε ! ς μνημην το » αοιδιμου Εθνομαρτυρος Αρχιεπισκοπου Κυπριανου και των λοιπων μετ' αυτοΟ σφαγιασθεντων Κυπριων Κληρικων και Λα - ικων 'Η _Ανχτολοκη Τηλεγραφικη Εταιρεια . Η Ανατολικη Τηλεγραφικη Εται - ρεια , παρα τας σημαντικας παντως ωφελειας της εν _Κυπρω , λογψ της προνομιουχου θεσεως της , απεφασισε να εφαρμοση συστημα , το οποιον αναγεται πλεον _εις την _Ιστοριαν . Κατα προσφατον _ανακοινωοιν , τα Βραφεια της θα ειναι ανοικτα προς παραλαβην τηλεγραφηματων _ειςωρισμενας ωρας καθ' _εκαστην Κυριακην , ενω καθηκον αυτης ητο , κατοπιν τοσων ετων εργασιας , να παρατεινη τας εργαοιμους ωρας και περα των μεχρι τουδε _ωρισμενων . Χ _» νεδ _|* ε « , Αημ . < _ιτ : & νι _<* _$ _ΕιΒιι . 5 ο ιλ € < Η » _. Τ _& _Ιιςριοτικον Συμβουλ ιο * , « _ονελ » _βλτ _κατα την παρελθουσα * εβδομαδα _« Ις συνεοριαν , _ιιροεξι ) εΙ _$ επαναδιορι . 10 , 948 , εξοδα Λ . 10 , 657 , περισσευμα Λ . 290 . Παρα _τξι _Τραπεζτι Αθηνων υπαρχει _κατατεθειμενον ποσον Λ . 567 . Κυβερνητικη μεριμνα . Προ καιρου πολλου οι κρασεμποροι της πολεως μας απεταθησαν δι' αναφορας των προς την Κυβερνησιν ζητουντες δπως _οαυιτη δια καταλληλων ε- Λ νεργειων κατορθωση να _εΧαττωθρ 6 εισαγωγικος δασμος των κυπριακων οινων εν Ελλαδι . Αλλ' π Κυπριακη ΚυοΕ ' ρνηαις , αντι πασης αλλης ενεργειας , εθεωρησεν αρκετον να πλουτιση το οικειον Τμημα δι' αντιτυπων του ελληνικου δασμολογιου οινων και δι' αυτων _εφωδιασε τους κρασεμπορους της Αεμεσου . θαυμασια μεριμνα υηιρ των κυπριακων προιοντων ! Μ ικρα—Μικρα . _Αφι * ιτο ες _Αιγυπιοο , οπως χαριν ανα - _ψυχης _παραμεινω επι τινοτς ημερας εν Κυπριο δ Βενικος Αρχηγος των εν _ΑΙγυατω Στρατιωτικων Δυνα μεων Στρατηγος _5 ι > _β _ιΒκΜαπα . —Επαν _^ _λΟιν εκ τ _>} ς _αλλοδατςης δ Κος Β . Κιρζης _, ΑΙ μ . Σχιζας χαι Κ . _Πατιχης . _—Αφι * ιτο εκ Γιεννης δ Ι . Ε _ρωτοχρνε ος μετα « 3 υιο 3 του Κομ Ηλια , _« _ροιτητοιι τ _^ ' ς _Ιατρικες . Α ··· σμον των δημοτικων υπαλληλων , ησχοληθη δ * επ τοδ καταρτισμου τοδ προυπολογισμου και του Ισολογισμουτου τελευταιου εξαμηνου , ως και επ ! της εξαγορας οικοπεδου του Κου Στεφ . _Λανιτου αντι Α . 280 , δπως _χρησιμοποιηθω ως δημοτικη πλατεια με περιπτερο ν . 'Ω , ς εγνωσθη , δ προυπολογισμος τοδ . νεου ετους εχει ως εξης : Εσοδα Λ . Τ 8 Η Μ 035 3 ΤυΑΜ 8 ΗΚ > _ΟΟΜΡΑΝΥ _Ι-ΤΟ . | | Το ατμοπλοιον « _ξΤι _^ Ι β ι » αναχωρησαν εκ ' _& _Ιαβ οοιο κα £ _τιοβΒρθθΙ ) αναμενεται να φθαση περι την 5 ι ) ν Αυγουστου 1927 εις _'Αμμοχωατον , Λαρνακα , Λεμεσον , δεχομενον φορτιον _διβ _Ηηβ _ιοΙ , _Φιαβ _οοιο και _^ _ιοβηροοι * Προσεχεις αναχωρησεις εκ _>(& 1 α & _οοω και _, ι / _ιοβτροο _ι δια Κυπρον : Το ατμοπλοην « _£ _ΙΡΤΑΗ » _ηφ ν _^ 30 _* ν Ιουλιου 1927 . Τδ _ατμοπλοιο ν _« Ε 5 ΗΕΗ _» « Ρ * _** Ι _» 2 _$ _* ν _Αλουστου _1927 Μ & χ . Ι . _ΑηυΓξ _£ _δκις , Βενικος _Πραχκαρ 2 ν _Κατρα _* Αλλοτε οι συμπολιται κατεκραυγαζον κατα του τοτε διαχειριζο μενου τα των _Υδραγωγειων Δημαρχειου και ινεκα τουτου η διαχειρισι ς τουτων ανετεθη υπο της Κυβερνησεως εις Ε _( - δικην Επιτ ροπειαν . Αυτη δμως , καιτοι _υπερογκως η _#$ ησε τα τεως πληρωνομενα δικαιωματα προς τον σκο _~ πον να β _ελτιωση την εν γενει καταστα-•• ιν της υδρευσεως , εις ουδεν ετι 6 _ετικον προεβη _μιτρον υπ _' ερ αυξησεως των υδατων και υπε ρ ακριβεστε ρας και μετ' ελεγχου διανομη ς τουτων . Τοιουτοτρ οπως η αυτη και παλιν κρατει καταστασις , οια και προτερον , Ιποτε πολυ ολιγ ωτερα επληρωνοντο δικαιωματα . _Αφυξδς _δοαπρεπους _Κυη _ριο _^ _Κληρεκου . Κατα την εβδομαδα ταυτην αφιχιτο εξ Ιεροσολυ μων , προς _παραθερισμων εν Κυπρψ , διαπρεπης Κυ-¦ πριος _Αγιοταφιτης , ο _'Α _ρχ _, νμανδριτ'ης Κος Ιππολυτος _Μιχαηλιδης . Ο κληρικος οδτο τυγχ ανει , ως γνωστον , εις των _σοφωτερων συγχρονων θεολογων της δλης Ο _ρΟοδοξιας , ων κατοχος πολλων ξενων γλωσσων , συγγρ _αφευς δοκιμος και _απι ετων διευθυντης κα ! συντακτης τον εν Ι _εροσολυ μοις εκδιδομενου περισπου - δαστου β ιολογικου περιοδικου « Νεας Σιων _» . Η Κυπρος μετα χ αρα και _Οπερηφανιας _επαναβλεπει προσφιλες τεκνον της τιμων αυτην υπεροχως . Ο π _ρωτ _^ _Βυμν _ασιαρχης . _Ανεχωρησεν εις Αθηνας ο πρ < υ ην Βυμνασιαρχη ς του Παγκυπρ _ιου _Γεργοπουλε _& υ _Βυμνασιου και τεως Διευθυντη ς του Παγκυπριου Διδασκαλειου Κος Κ . Κοσμεδη ς μετα της _οικογενιιας _τοα , Ο Κο ς Κ . ΚοαιΛι _& ης , διακεκριμινος φιλολογος χ _ω _εκτεαιδειιτιιας _λΕιτνυ _^ _ς _» 2 χ _*>» _νζχρ ν » μακρ αν ** _μορφωσα _ι «> _λυ . μερη κ _« 1 _Αδραν , _& ν _*« _ιρ _^ ι αμ _^ _ριΜι « , & ν . · πολυ τα _^ ιιως Γζ κλη _§ η υπο της Ελληνικη ς Πολιτεια να _παρασχη τα πολυτιμα επιστημονικα _οωτα του ε ! Ανωτατα 5 _Εκπαιδευτηρια εν Αθηναι η εν Θ ? σσαλονικτι . Επι _τξ ευκαιρια _ταυττ } δεν _θεωροΒμεν _ατκοπον να συστησω μεν εις την Εκπαιδευτικην Εφορειαν να οωση προς οημοσιευσιν το υπο του Κου Κ . Κοσμ _, ιδου _υποβληθεν εις αυτην περυσιν υπομνημα περι των επενεκτεων μεταρρυθ μισεων εις τα παρ * ημιν Ανωτερα Εκπαιδευτηρια . * ΤποΟετομεν _, δτι _εισηγησεις και παρα-| τηρησεις _υποβαλλομεναι υπο τοσω πεπειραμενου και ειδικου περι τα εκπαιδευτικα ζητηματα , γνωριζομεναι εις το κοινον και προκαλουσαι ισως κα ! συζητησεις , θα _ωφελησωσι παν - τως . Περιουσια < 3 _& αλυ 0 εντος _Κυπρεα . * αι 5 _Σωματειου εν Αμερ _ι * Τι-Δια του παρελθοντος εξωτερικου ταχυδρομειου η Α . Μ . ο Αρχιεπισκοπος _ελαβεν επιστολην μετ ' επιταγης _τραπεζιτικη ει διαταγην αυτου εκ Α . 140 . 0 . 0 . παρα των μελων της Επιτροπειας του εν Πιτσοου ργη της Αμερικης τεως υπαρχοντος και ηδη ατυχως διαλυθεντος σωματειου υπο την επωνυμιαν « Κυπριακη Αδελ φ οτης η Παναγια του Κυκκου » . Τα χρηματα ταυτα εσταλησαν , δπως διατεθωσιν υπερ ευαγου σκοπου , ω _προεβλεπετο εν τφ καταστατικφ του εν λογφ σωματειου . Η Α . Μ . ο Αρν _^ ιεπισκοπος , προ πασης αποφασεως περι δια & εσεω των εν λογφ χρηματων , εγ _ραψε προς τους αποστειλαντας αυτα , δπως φροντισωσι και συμπηξωσιν εκ νεου και επι εδραιοτε ρων _βασεων το σωματειον αυτων , _δποτε θα επιστρεψη τα προ αυτον αποσταλεντα χρηματα . ΙΙ 8 £ χη _Ε & _αχαρεαν — Ο _θωμανενιν _^ ς Τραπεζης . Κατα την _παρελθουσαν Πε μπτην ο Προεδρος του Επ . Δικαστηριου Αευ - κωσιας εξεδωκε την αποφασιν αυτου εν τη υπο του _Αρμινιον Σιακαριαν εγερθεισΥ ) ενωπιον αυτου αγωγη κατα της Οθω μανικης Τραπεζης δι' αποζημιωσει ς , επι τω δτι αυτη _επαυσεν αναιτιως αυτον απο της θεσεως του εν τοις εν Τουρκια Υποκαταστημασιν αυτης . Η α ? _το φασις , μακρα και αναλυτικωτατα δεδικαιολογημενη , καταδικαζει την Τρ απεζαν να πληρωση εις τον εναγοντα Α . 1000 αποζημιωσιν , Α . 522 δεδουλευμενα μεχρι τουδε συνταξεις και Α . 12 μηνιαιως περιπου ως συνταξιν απο 1 ης προσεχους μηνος , επισης δι και τα εξοδα της δικης . 'Η Οθωμανικη Τραπεζα προτιθεται να εκκαλεση την αποφοισιν ταυτην . 0 & κ 6 _νν , 1 μ . ατογραφθ 6 μ . ας * Αμφοτεροι οι κινηματογραφοι μα ς εν ζωηρα αμιλλη _εξλχολουθουσι να παρεχωσιν εις το κοινον της Λευκωσιας τα εκλεκτοτερα και νεωτατα της παγκοσμιου κινηματογραφικης παραγωγη ς προιοντα . Το κοινον ειναι κατιυχαριστημινον και μι πολλην προθυμια _^ παρακο λουθει τα _ωραι _& τ _« τ « θεαματχ , τα _οποΤα η _^ ε _ΣινΙ-Οριαν _κκι η _Πκριι-• μασυντ _παρουσιαζουιην _^ ς _κδτε . ΕΒΚΥΚΛΙΟΣ * Α _= _ιοτεμ _. ο _ε _Κυρεοι _, * Ανα _» 5 ρερ > ομενοι εις προτιγοομενην ¦ _€ γ - « _αχΛιονυποημερομτΒι ' _ιαν 29 ) 12 ) 1916 , (*) λαιιδανομεν ττιν τιμην πληροφορησωμεν ομας , δτι το _σιτνεταιρικον _ιιαν - τοπωλειον χ _^ α _Οινοπνεναατοπωλειον & _το τιιΥ επωνυμιαν Α . Α . _ΠΡΑΣΤΙΤΗΣ & Σια 6 _α _εξακολουβησιι > σι τας εργασιας των υπο ττιν αυτην ως και προτερον _επωγιπιιοΝ ' , επο την _διευβυνσιν αμφοτερων τ & _ν συνεταιρων , εκαστος των οποιων θα εχτ _$ δικαιωμα υπογραφης δια την Εταιρειαν , ητοι ο Κος Α . Α . _Πραστιτης θα _υπογραφρ Δ . Α . Πραστιτης και Σια και ο Κος Ιωαννης Κωνσταντινου θα υπογραφα Δ . Α . Πραστιτης και Σια . Εν Ααρνακι , τγ ) 1 η Μαιου 1927 . Δ . Α . _Πραστιτης , Ιωαννης Κωνσταντινου-(*) Κατα την _πριηγηθειιαν _5 _ημ 5 _ιιε _« 3 · . ν _ιτ £ 9 η ε 5 ? _αλμενως 1926 _αντ ' ι 1916 . ΟΑΟΝΤΟΙΑΤΡΙ Κ Η ΚΑΙΝΙΚΗ Κ . Θ . ΠΙΕΡΡΑΚΗ - ΕΝ ΛΑΡΝΑ ΚΙ _Αποφασισας δπως μη παραθερισω εφετος εις εξοχην και δπως οριστικως μη εγκαταλειψω επ' ουδεν ! λογω την ενταυθα Κλινικην μου , δηλω _, δτι θα διχωμαι τους πασχοντας εκ των οδοντων και του στοματος απο πρωιας μεχρις εσπερας εν τ _^ παρα την Ακροπολιν Κλινικη μου . '' Ε φ θασαν νεα φαρμακα και πρωτης ποιοτητος υλικα προς κατασκευην τεχνητων οδοντων . Πασα επιστημονικη και τεχνικη εργατια θα εκτεληται δσον το δυνατον εις ολιγωτε ρας επισκεψεις και εις απολυτως ωρισμενας ωρας δι * Ιτ να εκαστον εκ των πελατων μου . Εκαστην Τριτην και Π _, αρασκευην εκριζωσεις κατεστραμμενων _οδον - των δλως ανωουνως δωρεαν . _ι Κατασκευαζονται _οοοντοστοιχ ιαι εκ καουτσουκ ηγγυημ _^ ναι δια μ / αν _οεκαετιαν μονον αν τ _' ι Αιρων Αγγλικων δυο ( 2 . 0 . 0 . } . Κ . Π & ερρ _» χης · ΠΑΒΚΥΠΡΙΩΝ - Η Η ΑΙ Ια Η Η 1 * Κι η Η 09 Η _»¦ _Λ § Μ η | _ερπορικοη _ΑΥιςΕιΟιι — ΛΑΡΝΑΚΟΣ — ¦ ¦ ¦ —Μια ταξις προπαιδευτικη . —Τεσσαρες ταξεις _εμποριπαι . ' —Μια ταξις ανωτερων σπουδων . _ ' 2 _κοατε & : α ) Δια της διδασκαλιας των Θρησκευτικων εις 5 _εβδομαδιαιας ωρας την μορφωσιν του θρησκευτικου συναισθηματος των τροφιμων του και την δια _/ τλασιν της ψυχης αυτων · κατα τα . διδαγματα _της · Ο ρθοδοξου Εκκλησιας . _Εκοπεε : & ' ) δια της διδασκαλιας των εμπορικων _εις 20 ε- . βδομα'διαιας ωρας να _καταστησιι τον _αττο _φοιτον της Σχολης _ικανον να _οργανωνι ) και να _τιιρ ( ι τα βιβλια και του ς λογαριασμους πασης επιχειρησεως κατα το _νεωτερον _της _εττοχης πνευμα , καθ' . 6 επιδιωκεται το _μεγιστον οριον της λογιστικης εν γενει ταξεως δια του ελαχιστου οριου χρονου τε και χρηματος , και να καταστησα τουτον , δι' εγκυκλοπαιδικης εμπορικης μορφωσεως , εμ _/ _τορρν με αρχας ευθυτητας και δικαιοσυνης . _22 κοπε & : _γ' ) δια της διδασκαλιας των ελληνικων , εις 40 εβδομαδιαιας ωρας , να καταστα ση τους _μαΓητας ικανους αφ' ενος μεν να _κατανοωσιν ευχερω ς , αφ' ετερου δενα _μεταχειρ _ιζωνται ορθως και καλλιεπως την νεωτεραν δοκιμον ελληνικ ην γλωσσαν προς εκφρασιν των διανοηματων των , δια της μελετη ς και της καταλληλου ερμηνειας των προιοντων _της τε αρχαιας και νεας ελλην ικης , εν συ γκρισει προς την ξενη ν λογοτεχνιαν . . 22 κοπε £ _ι δ' ) δια _της διδασκαλιας των αγγ λικων , εις 45 εβδομαδιαιας ωρας , την _γενικων εις την _αγ υλικη ν μορφωσιν , και _την . ειδικην αυτης χρησιν εις _τας αναγκας του εμποριου , την γενικην γλωσσικην βασιν προς περαιτερω σπουδας , δια της υποχρεωτικης προσελευσεως των μαθητων εις . τας συνηΟε & ς και δ _& _α & κρ & - τ & κα ς εξετασεις . 32 κοπε _£ : ε' ) δια της διδασκαλιας των θετικων επιστη μων , την γνωσιν των ποικιλων σωματων αμφοτερων των κοσμων της _Φυσεφς , την γνωσιν _εκαστε ς _Υωρα και της βιομηχανικης προοδου _, αυτη ς , την _αναπτυξιν του εγκεφ αλου _ειτ ι της μαθηματικης επιστημης , ανευ της οποιας θεωρειται αδυνατος η μελλουσα επιτυχ ια του ατομου εν τω σκοπω του βιου . _7 Ωραι διδασκαλιας 20 Μαθηματικων και 33 Φυσικων και Βεωγραφιας , εβδομαδιαιως . _ΕκοπεΕ : _£ · ' ) _^ ια _ΤΠ _? ιδιαιτερας διδασκαλιας της Ελλην ικης Ιστοριας την γνωσιν των _κυριοτερων _γεγονοτοι ν του πολιτισμου του Ελληνικου Εθνους κατα τας _διαφ ορους περιοδους του _ιστορικου και πολιτικου βιου του ' δια της διδασκαλιας της Π αγκοσμιου Ιστοριας και ιδιαιτερως του τμηματο ς αυτης , της Ιστοριας του Εμποριου , να _διδαξη τα στοιχεια , δι' ων καθισταται _στενωτερος ο υλικος και ηθικο ς συνδεσμο ς μεταξυ των διαφ ορων λαων της Βης · Του συνδεσμρ . ι _» . τουτου , καιπερ και εξοχην φεροντος οικονομολογικον χαρακτηρα κατα την εποχη ν των νεωτερων χρ ονων , αναπτυσσονται εχτενεστερον αι _Νεωτεραι Περιοδοι και ουντο μως τα των Αρχαιων και Μεσαιωνικων Χρονω ν , _ιδια δε τα _αφορωντα την Ελλ ηνικην Ε μποριαν , εις ην , πλην της _Πλουτολογικης , ο διδασκων _μεθ' υπερη φανιας αποδιδει και την εθν ικην ιδιοτητα . ΙΩραι διδασκαλιας 11 εβδομαδιαιως . _Σκοπε & : ζ' ) δια της διδασκαλιας του Εμπορικου Δικαιου την εκμαθησιν των νομικων κανονων , δι ' ων διεπεται η Εμπορια καθ' απασας τας σχεσεις αυτης , _& α δε της πολιτικης οικονομιας την _επιστη μονικην ιιρευναν της παραγωγης και κυκλοφορ ιας , διανομης και _καταναλ < ι ) σεο > ς του πλουτου . 23 κο « ε & : η' ) δι ' Ιδια ιτερα ς επιδοσεως των μαθητων ει ς τον αθλητισμον , την αρτιαν φυσ ικη ν αγωγη ν και _αναπτυξιν του σωματος . Οσοι εκ των Ελληνων γονεων υελουαι να εκπαιδευΟωαι τατεκνα των οΙα γνηαιας ελληνικη ς _παιδειας και _αγωγες , οσοι Οελουαι να εκμαΟωσι τα τεκν α των τας _ςΙ νας γλωααχς , _5 _ι _ον _3 _ σιμωτατας εις ' τον αγωνα _της ζωης , και να _μορφο '> _οωα & τα , _βτα _εμπορικως , οφειλαυσι να τα _αποστελλωαιν εις το ΙΙΑΒΚΥιΙΡΙ - ΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ _ΛΥΚΕΙΟΣ Ααρνακος , εις το _οποιον _ιδρυεται απο του _προαεχους ετους ΤΑΞΙ Σ _ΛΝΙΗΕΡωΧ _ΣΙΙΟΥΑυΝ , εις _την οποιαν Οα _φοιτωσι _προαιρετικως οι αποφοιτοι _της 22 χολ _^ ς προς _εγκυκλοπαιδικων τελ ' _ειοποι ηαιν . Το _Καγκυκρεαν Εμ _« ο >&* ον Αυκε & ον διατηρει τελειον Οικατ $ >» 5 Ρι _£ _ον , _εν _τφ _δετεο _(«^ οι _τρδριμη ε _^(< _τΛθιι ) η > α _^^ αν , _κκιιχρχν κκΙ _Ι γιΕιν _^ ν _τροφων κ « _ι _διαιτωντοΛ συμφωνω πρ _βς -τοω ' χαν 6 νχς τι | _διγια-^ _'υ τυγχ αν _ουοτ _δΙ αγρυπνου _ι _^ ρικης , μιρ ( _μνη χ , χ'Ι _εκιτηρηκω . _$$ « το ΙΙαγκυΑρι _& ν · * Ι 2 _| ι , « _α / Η « _£ ν _Αυκειον _δδ _? 5 χ- · σκουσ _&· 14 εν _ολφ _« _ροσοντουχοε και πεπε & _ραμενοε . Κ . _αωηγν ) τα & 9 ' Λ & πλωμ . _ατουχο & _υων _Μανεπιστημεων _ΑΟνινων καδ _Ευρωπης , οι ε _^ _ης : 1 · . Δ . _Κουτουμανος , Αυκε & α _^ χ _^ _ς 9 των Φυσικων Επιστημων , 2 . II . Δ . _Μητ _4 θΟπθΙ ) _λθς , των Εμπορικων / « ι- Β . Λ . _Τε < _υρ _γι _& _ΤιΥιζ , των Ελληνικων και της Ιστοριας , 4- Γ . Μαλχ ματ & ν & Μ _ης _» των Ελληνικ ων και της Ιστοριας , 15 . · Κλεοπας Χρ _& _στοι 3 αυλο _> , των θρησκευτικων , 6 . Μιλτ ' _-αδης Φιλωτας , των _Μαθηματικων , 7 . δι . _ΟβΟ Β _^ Θ , των Αγγλικων , 8 . _Χρ . Λεβεντης , των Αγγλικων , 9 . Ρ . _Ογ _ΘθΒ _§ ΙΟ / των Βαλλικων , 10 . & £ κα _Σουντ & _α _, των Βαλλικων , 11 . Β . Π . _Αρα . _δ & _'ππιωτ _νις ( _Λικηγ _ορο ) _, της Πολιτικης _Οικονο - · μι «? , 12 . _Ν & κ . _Τξ _. ιι _^ ε _^ _οιδης ( Δικηγ _ορος ) , του Εμπο ρικου Δικαιου , 13 . Γ- Χ » _χθλ & _αδης _, της Βυμναστικης , 14 . Εις Καθηγητης της 'Ω 5 ικ ης και των βοηθητικων μαθηματων . Ε γγραφα ! αρχονται απο της _Ιηης 3 _επιεμ . β ριου 9 η δε λειτουργια του Οικοτροφειοι / απο της -0 ης _2 ε _πτεμ . βριου . Δια _κανονισμ- _^ υ ς απευ 0 > ν _5 εον προς τον _Βραμματεα της Εφορειας , _ ¦ ¦ . _υαν Ο . Ε _ΥΡΥΓΙΑΑΠιν Τ . Κ . 28 εις Ααρνακα . ΕΑ ΡΑ ΕΠ ΠΗΙΡΜΙΕΙ . — , . _μιιΙΙ Ι Λ » Ι _<*¦—— — Τ . ο _τα _^ υπλουν ηλεκτ _^ οφ _ωτιστον 0 _» _λαμηγ ον : « Α . _-Λ . 3 Ε _21 _Κ _^ _ι : Η Τ _^ Β 3 Ε 3 : » 9 _αποπλεον εκ Πε _^ _οχ & ως κατα την _ιιΟην _τρεχοντος , 0 α κ _χτ λ πλευση ε & ς Αεμεσ αν _κατα ' την 28 ην ιδιου και 0 * _¦¦ ι- αν _χχωρηση _αυΟημε _, οον κχτ ' ευθεια ν εις Πο _, _οτ-Σκ '& _δ _κχε ' 9 Λλε ςανδ 4 θε _&» ν ( παραλειπον την Αμμ _^ χωτ υον και Ααρνα < α εξαιρε-¦ τικως κατα τΗ ταξει _^ ιον τουχ ο προς καλλιτε ραν διαρρ _υΟ μισιν του δρομολογ ιου ) . Επ & _σ _^ οεφον _εξ ' Α & γ υπτου 0 α _ευρισκεται εις Λεμε-. ' σον κατα την Ιην Αυγουστου η _μεραν _Δευτερ _ων κα & εκε & Οεν ει ς Α μμοχωστον , _Ααρνακ _» _, Αεμεσον , _Ροδον 5 _Ηεφα _& α . ' χ ναχ ω 4 _οησις εκ _Λαρνακας δ & α ΙΙε _&^ _χ & α κατ α την 2 αν Αυγουστου _ημεραν _Τριτη ν μ « . μ . _Δια _περ & σσοτερας _ατληροφοριας απευ 0 υντεον 9 ΓΙρος το Βεν . Πρακτορα Κον Β . Α . ΚΑΡΑΚΑΤ ΖΑΝΙΙΝ Τ . Κ . Λ 9 _ΙΟι ς Ααρνακα . _ΚΜΗΜΙΜΥΑΦΟΣ ' ΜΚΡΙΙΗ · 0 « ΑΛΗΘΙΝ 0 Σ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ » Της ΙΙαραμαουντ ' ( Φαναμετ ) 'Απο τα εξαιρετικα _μεγαλουργηματ α _παραγοιγης 1927 'Απιιψε _υαοδατον το νεον εξο / _, ον εργον : Ο _ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ η Ο _ΑΕΙΑΟΕ ΙΙΙ _> _Ω _£ _ΛΙε πρωταγωνιστας την _χαριΕωμινη ΛΙΑΙΡ 1 Ι Α _5 ΤΟΙ _» ν . νΧ τον _ωραΚον _ΛΙΠΚιΧ _ΑΑ-Υ-ΟΝ . ΛΒΡΙΟιν _ΚΥΡΙΛΚΙΙιν Το Οαυμ _, α που εχει τ 1 ονομα μα ειναι και πραγμα : _ΜΒ ΡΟΔΟ ΜΕΣ ΤΟΝ ΓΟΥΡΚΟ _ΙΗ Μι του ς Πυο γιγαντας της _τεχνης , την _ενΩ οςΟν και _γοηυεοτικην _καλλιτεχνιΠ _* ΛΙΑΠΙ ΛΙΟΥΡ _ΡΑΙΙΙ , η οποια _ο' αυτο το εργον 0 α _επιακιαβη και 0 α _εκμη _Τιενιαη καθε αλλ ην _εμφανιαιν της και _τυν _γαητα της οθονης 15 . ! ΗIIΟ _*· _£ )! ΑΝ . Με _^ _αλαημι / ι εΙς _χα _^ ι οι—μα _ μυ « κα : _μιτ α . _ΚιΒΕα—ΦανΒα _βμαρρνκαΙ _ΕομταΙ ·—) ιιΕ _^ _4 _Χο _ _ε _/» _επτΒι _Κν _μιι'Λ , _οΙ—* _Ε _| ι > ι * ζ —· _ζνκΧτ _» _ηρχιαι —Ιβ _αΧτιΟιν _^ α . _^ ιτ ( ι _~ Β _^ _δικαιον _ιια / _ΒΟιε 0 /> ι « _μβειιει _„ .. -.. Θ _* δμ * Μ _^ _αλει _» / _, _Υπεροχη ΠΡ ΟΣΟ Χ : ιι .. ! . ! 22 _α : ς _δηλοαμεν _«« ενθονως , _5 τι τι > ΡΟΛΟ ΜΕΣ ΤΟΝ ΓΟΥΡΚΟ _εινβκ _« _κΒλ 80 ο / ο _* ν & τε /» ον _της ΕΥΘΥΜΟΥ ΧΗ . ΡΛ _2 σε _ττλου-

Τίτλος Θέμα Σελίδα