ΕΒΩ _ΕΠΕΤΕΘΜΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΕΙ 0 Γ _1 ΣΚ _ΡΝΤ 1 ΠΡΑΣΚ _& Ι ΑΙ ουνταρακτ _ικαι αποκαλυψεις του ιταλ _ου Α ρχιατ ρ « _τηγβι _> ο £ ηοιος _ηγει τ β των Ιταλ ικων στρατ ευματων κατα _^ την εναρξιν τη ς επιθεσεως ! και α οποιος αντικα- _ τεστα _θη μετα την _^ αποτ _υχιαν _£ _του . ΑΠΟ _Το _' ΕΚηΟΘΕΝ _ _ΠΡΟιΦΛΤΟΣ _ΓΙΓΛΙΟΚ ΤΟΥ _ΓΕκ-ι * 6 ον • ΑΙ προετοιμασια . ! * Ιπ _θεσεως . Οπως αναφ εραμιν ανωτ _ιρω σντοψιζ ονχ ες τα _ηλεογ ιν · _βιαφιρ ονχ α σημεια αηο το 6 ι _· € λιον ~ τον Γιακο _γχ ι Ιι ρασχα _¦ Ενεο _ιηετι θην εναντιον χ ης _'ΕλΧαδ ος » , ο αρχιστρ ατηγος των ιν Αλ € αν : . α . * Ιχ αλ · . κων δν · ναμιων _ιπνδοθη μι πσσ αν ταχ υτητα εις την προετοιμασι αν της _νποΟεσεοις _ινανπ ' _βτ της » , Ελλαδος . ΕΙ ς αυχ ην την προσηαβειαν ησχοληΟη απο της 15 ης Αυγουστου 1940 , δποιε χαζ α . την _αρχ ιχ ην _εντοληγ τον Μουσολινι _ιηρ οχ ιιτο να γ ν _^ η _επιθεσης , με χυ * ζης 20 ης Ο - ΗΧ β _υδριον , δια την οποιαν — _Λνμφωνως ηρ ος τας τελευται ας εχ Ρωμης Οδηγιας — _ωρι _· _αΟη _τελιχ ω ς η _ιπ ιθεσις . Μετε φερε * εσπευσμενως αλας τα ς _οιαθεσιμονς δυναμεις του προ ς χ α Ελληνικα συνορα , Ιπε με . νιν Ιδιαιτε ρως δια την αποσχ ολην των νεω ν ενισχ υσεων ι ξ Ιταλ ' ας και χ ατεσχρωσεν εν τω μεταξυ το αχ _εδιον των Iπιχε * £ ησεωγ , το υη _^ Ζον παρ α χ ας αρχικο ς των αντιρρησεις _ε · νεχριναν τελιχ ω ς οι αρμοδιοι της Ρωμης , διοτι , απλουστατα , δεν ει χον φροντισει _£ γ τω μεταξυ οι ιδιοι να συνταξουν _ιδιχ ον χ ω ν σχ εδιον . Το αχιδιο Υ αυτο του _Γιοχ ον τι ΙΧρασχ α , το οποιον χ αι χ ιλιχ ως εφηρμοσθη ει ς την _ιπι-Οεσιν _ιναντιον της Ελλαδος _^ δημοσιενετα ι ολοκληρο * εις το € ι _£ _Χιον του στρατηγου χ αι πα · ροναιαζει αρχ _ετον Ινδιαφ _ερον δια . τους στρατιωτ _ικου ς , αλλα κα ι δια το ευρυτερθγ χ _οινον , διοτι αποδεικνυει . πληρ εστ ερο * την Ιταλιχ η _ν αποτυχ ιαγ « ο ' την _Ελλ ηνιχ ην ν : χ ην . Το αχεδιον Π _αααχ ν Εις την αρχη ν του το σχ ι · διον του αρχιστρατηγου των ιν Αλβ ανια * Ιταλικω ν στρα τευμ ατων ανα φερει τα εξης Ι πι Χ *· ξιι * Αι _τιολ τιχ _οστραχ ιωχ ιχ αι προυποθεσεις _λαμζανονν νη' ο ψιν Ι 1 ) ιδιχ ην μας _επι _θεχ _ι · χ ην δρασι γ δια να κατ αλαβ ωμεν την _Η _πειρον , 2 ) προλη · πτιχ ην ι ] τα υτο χρο _νον καταλ η · ι _//» ν της νησου Κερκυ ρας και των νησων _Δτ . υχ αδος , Κεφαλληνιας χ αι Ζηχ _υνΟου , πραγμα - τοποιη Οηοομ _ενην νπο υυ _* αμι · ων πρ ' _** _ρχ οι'ε ' . ω >· απο την μ *} 1 τε ρα Τιατρ δα- , 3 ) ζ ην διατη ρησι _ν χ ης Νοχ . οσλαυΙκη ς ονδε * Ι τερ οτηχ ος » . ( Επαχ οΖουθουν αι γενικοι _ΙγραμμαΙ των στρατηγικων χ ινη σεων , τα ς Οποιας θα εκ αμναν α 'ιχ ολικα στρατευματα και αι δηοιαι δυνανται να συνοψισθουν ως εξης * . 'Επιθεσις εις την Ηπ _ειρον , α ' _μννα εις χ η ν Μακεδονια * , δηλαδη χ ην περιο χην της _Κορ υτσας . Α Η δρασις , εις την Ηπειρον θα διεξηγετο ως ιξης : 1 ) _Επιθεαις κατα μ & ταιπον | _ει ς την _ινισχνμενη ? _Ελληνι ' Ι χ ην ζωνη _ν του ΚσΧπαχ ' _ιον , την | _αηοχλειουσαψ χ ην χ ατινθννσιν * προς τα _'ιαιαννινα . 2 ) Κυχ _λεοσις πεοιωρισμ _ενης αχχ ινος της « ωχυρ _εομενης ζωνης » του _Καλπα _πι ον . 3 ) ΚνχΧωσις ευρυτερα δια της Ιταλιχ ης δεξιας , χ ατενθυ _νομινης ηρ ος τους Ηπειρωτι-Μονς λιμενας , 4 ) Κυχ λωσι ς δια χ ης Ιταλικης αρ στερας , χ _ατευθυνομενης προς την _διαβασιν του _Μετσοβου χ ενχρου των συγχοινω * νιων μεταξυ του _Ηπειρω τιχ ου > . * σ » του Μακεδονικου _τομιως , * Ιδιαιτε ρα αημασ ' α _αηιδι & ντο αηο το σχεδιοΥ του Π ρασχ α εις την _τελευταιαν αυτην ιπιχει ρη _- σιγ της _προελασεως δια τον « _ι · π _βλ ητιχ ον _» , 8 πως τον λεγει 6 ιδ ιος , - δρεινου ογχο υ της Πιν 3 ου , χ ην οποιαν θα _ανελαμ _βανιν η χ αΧΧ ιτε ρα απο τας με · ραραχ'Ο ς του , η _* Με ραρχ ια Αλπινιστων _Τζουλια * , εχουσα ω- πρ ωτον _αντιχ _ειμενιχ ον σχ ο _ιδιος , υρπν ου ογχ ου της Πιν * _ι _ειος του Μετσοβ ου _^ που £ _νωνα τα δυο Χεχ ανοπεδια της Μα _Ηεδονιας χ αι της Ηπ ει ρου . ( Αυριον η _ρ _^ Χ · _ · 1 _* 3 ) Ι _ΑΙΙΑΙΙ 1 Η ΕΡΒΑΤΙΚΗ Η 0 Μ 08 _ΕΣΙΑ ΑΙ ΕΡΒΑΤΙΚΑΙ 2 ΥΝ ΤΕΧΝ 1 ΑΙ Η ΑΚΥΡΟΙΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Απο του τρ ιτου μας φυλλου _-ηρχιοεν ι ) _οη-Λοοι _^ υοις μετα-¦ _ρωυκωι _, _υΟΚιμιΟυ * Οο _ΑγγλιΚΟυ ι _ργιπικ ου Κομματοι , διο : την _κατωρ- _^ _ησιν του περι εργατικ ων _διαφορων * αΙ Συντεχ _νιων _Βιομου του 19 _^ 7 . _οφειλομενης εις ιον _>^ . Κ . Μ . ΜαραΟε υτην ΙΟΙ , ΑΙ · Ι _υ _ουντεχνιαηον _ιλεγκτ ην . Κατωτερ Ο 6 ημοσιευομεν ουνιχειαν της _μεταψρωσ _εως τοΟ _Δοκιμιου . % Η συνεαξις χ αι φρασεολογ ια τον ι ν λογκο αρθρο » ησαν τοσον _ασαφαι ς ωστε εδημιου _ργονν εν _· τελω ς φανταστ ικο ς _σννυηχ _αε ,, τα ς 6 πο ας ασφαλω ς _ουχ ε θα εΙ χεν υπ * οψιν του το _Κοινοουυλιον του 1927 _* Συ μφωνα με χ ον Νομον , επι παραδει γματι , δεν ηχο παρ ανομος η απεργ ια , _ι ) Ν _£ _αιιεβλεπεν εις την εχ σ ' _ινοξιψ του μη συν _Λχνιαχου εργ α τον /« _της υπη ρεοιας του εργοδοτου . Εν τουτοις , -παρα _Λοξ *> ς , _εΟεωριιιο παρανομος _πραξις η _ινχ αιρος νποδ _ειξις προ _$ τ ον μη ο * ι / _νπχνιαχον ογ _^ Οα /' χ ηρησσ ετο προσεχ ω ς απεργ ια , δια γα _αναγκασυη ο _εργοδοτης να χ ον £ χ _6 ιω ξι } εκτο ς εαν ιν _χ ω μεταξυ _{ γ _ινετα . συντεχνιακο ς . * 0 Νομος δεν _ιηροστα χ _ινε μονον τους απιργ οοπασ _τας , αλλα χ α _υε προσωπον _ηδυναχ ο να ι · _οχ νριοθη οτι ειχε φα & ηΟη _απο το ηιχ _ιζινγΗ , ' _οπως επι : ιαρ α · _δειγμανι δ εργοδοτης , οι συγγενεις _τον ( οι φιλοι ιου . Ουτω οχ αν αι εκδ ηλωσεις της _απερ γ 1 « ς ησαν ζωηρ οι , ο ιρ _γοδοιης η • Ι _συγγενες του , η αλλοι _γν _* ριμοι του _ηδυνανιο να ιαχνρι _- συουγ ο _' π _ιπχ οηΟηααν απο χ ην σχ ασιν των απεργ ων , η _οι ι _ηδυναντο ν . α βλα ψουν χογ 'ι ργοδο χ ην η τη ν εη χ _ιι ρηα _ιν . Και ' « υιον ιον τρ οπον ητο _ιυπολωτερον να £ π _ιε < νχ Οη η κατα δικη | Βιυ ν *« ικιττθ ι _ιθρων » , • % Η Ερνα _εικη Κυ & _£ ρνησι ς _ιχ _ιι ως _εχ Β _τοιηου αχ υρωσιι τα & _ρθρον χον _τα τοΟ Νομον του 1927 , χ αεαργησα αα ιην μιγ α · λην χ _ιχ _νητην σημαα _ιαν του / χψαζιαμου , και δι _α _γρ α ψιισα χου ς μη _αναγκηιους περιορισμ ους εν σχ _ειιει μι τα π _ιχ ετς . ΟΙ σνν _· ιηρητι χαι _ιυορ _υβ ηααν ηοΗ * _, αλι χ ως ομως , δ οχ ι ο νεος Ν εφος ν _ηοστηριζ _ει μονον χα _ει ρηνι _κα η _/> κετ _ινγκ , Ινω _εη ' . _' _^ _οαΟετιυς υ _· φ αταχαι ιν Ιοχνι η παλαιοι ερα νομοθεσια του 187 _ιι _κηι Ι _ΟΟβ * 0 νιος νομος επ ι € αλλη _ιινινα ς δια τα παρ ανομη _πιχε _τι Υγ _χ και απαγορευει τα ς _$ ι αιηραγ Ι · ας κα τον _ιχ φο € ιαμον οιονδη ' ποτγ ιχ ροσω ηαν η χ ης αΙκογινιι ας _χ ου , η € ι _αιοπρ αγ _ι ας αχρ _εφομ ινας Η β τΛ της πιριουαιας , Α · Πα γοριυει ην ιπιη _ρ ηαιν και την _πολιορκ _ιαν χ ης εμπορικης _ιιη ιο ικιας , του ο χ ον η οιανδη · πατε μερους ιις γο οη οιο ν το ιν λογω _προσααιαν θα _ευρισκετ ο . Η προσεα _σιη αυιη _νφισχ ατο | | προ 50 και πλεο ν _ιτων _πρ ο προ γοΠ Νομου τον 1937 , κ _« 1 ιη _' _χλ _ηαι- αυτης εγεν _^ τα ιι ς πολ Χιι ς _διχ ας , / σω _^ , φυσικα , ν _«>*?| παρ εχ εται πληρη ς _ηρ _οστααια , χ _ουχ ο _Ημως οφιιλ _ιτηι ι μΛΧλον εις _χ ο οχ ι _ουδεμ ' α νομοθεσια δυ ' _ναται να _ι ξανηγκαο _^ τ ους _χηι * νηΜΧφονς _ινος αηεργαο ηυσχ _ου νη χ ρ εφουν καλα _πιαθημα _χ η Α · • _κ ' νβντι ιου . Οηι » > σΑ »} ποΒι ?) π « _ρ 'χομεν η προστασια _ιιναι _ιιολν μ _εγχι ντε _ρ τ * _ττ _^ ρ _λ ? _ι ς _# λΧη _* ιτ ?* £ μΛτ < ωσ _ι < _ς · ' _ΜΟΚ _^ Κ ο > _οιης _μ'α / * ι # ογΛΥιιη _Λιτιμενωη ζ * ι την ψ *> _χρ α _γ _ιττΛα ιν χης κοινωνια * , Ην ην Ι ' ν μελος _χ η ς 'εν ΙΑ _γψ οικ < * _γιν 4 _ιας _καχ ηγορ $ _Τναι _ιιι ' Ργ · κλημα ' / _ειλλ _ο οοεαρον _ηαρ _α-Η _ψχ _αμα , _ΔΙ ν _ηρ _ιηιι επισης να _καυ _ιΧΛ η αηαρατη _ρ ηχ ον _τδ γ » γα νος _, Ηχ _ι η ηρ ο τοΟ 1937 _ΥαμοΛ $ σ ' α δεν _παρ _ει _χ _τ _ουδιμια * ΑνΑ · Χονον ποοατααι ην _Λοοζ _χ _οιχ _τ _ανντβχ _νιακοι / ς τους _δη _^ _Ιηνς ως _ιπ _τοΟτοιι οι _ηρ _οΧαταμεναι τον τον ς _ΜιΛικ οννιο μετα ι *) ν Α Λ * _0 γ ιαν η _Τοι 'ς Η / _τ 9 * _γρΛφΛν $ 1 ς χον _μοΒρΛι' _πινακ η . _ΙΑΥΗΟΝι ΙΙ συν * νιια Ρ _ΑΙΑΜΕΡΙΙΙΚΑ ΤΗΣ _ΙΘΑΕΑΣ 0 ΥΝΕΙ _ΓΕΡΜΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ » ΕΡΟΙ ΤΟΗ Ι . ΜΗΤΡΟΠΟΛ . ΠΝΕΙυ _^ βΓ 9 _· Γ 9 ΜΜΜΜΜ _βηβ _^^ _«(· Η _^^ « ι * ' ηλΒ λ * ' ιΤι _'Βτ-ΙΤλ _ιΙ _' _αχ ι π ηΛ & : £ ι _Αιιυ υ _/ _ΙΗΝ ! _-Ιυ-Λ _! μιιπ _ι ν ι ΕΥΡΥΧΟΥ , 7 · ( Του _( _νταττοκρ · - τοΟ _μοι . )—Χ 9 _< ι _ττλιιστοι 1 κ · πΗ Κο _' _ινοτηιοι _Ενριιχονι , ιπι _τι _ιορτ _ζ των _θιοφανιιων , _Ιττισκιφθησσν τον Π . Μητ _ροττολΙτην _ΚυρηνιΙαι κ . Μο « αριον _ιι _ι την ιδραν τον . ΜιταξΟ _τΟν _ιττιοτατττΟν _διικ ρινοντο _αντητροσωττοι των _ικκλησ _τσστικων επττρστ _τι'ων , των χωρι _ηκδν αρχων , τον διδασκαλικοι προσωπικοι } των _σχολιι ων _τ _^ ι _κοινστητοι , τοΟ συνερνατικοΟ _ταμιινττι |/ ου και _ττολλα μελη τοΟ _ΒιωργηιιΟ _Συλλονον « ΤριτΒΤ _{ 5 λιμο 5 » , _Ιπισηι κσι μιλη ττιι Ε _φορεΙπι κσι τοΟ προσωπικου _τηι Πρσκτικη _ι Σχολτ _) Σολια . Ο _Ποη _> _ιερωτοττο 5 νπτ « δι _^ χ βη τοΟ _ι ιπισκετΒΤσ ι ε ( _$ _Λκρον σν / κικινη _μινοι . Ο _Βραμματευς _τηι Ε _ιρορεΙοι τηι Σχολη ιτΗδωκιν ειι τον Πανιερω _τατον τον κατωτε ρω χσιρετισμον εκ μερου $ τη Σχολης : Π ρος ι _^ ν Α . Πανι · ρ _4 _τ » ιτα ι 4 ν _Μιιτροτιολιτην _Κυρττνειας , Επι _χιμον _Πριιιρον τι ] ς Π . Ε _^ . Ι . Εον Κο · # _Μαχαριον , _βις _Κυρηνιιαν . 0 _ανιιρα > τατ « _, Η Π ρακτικη Ελληνικη Σχολη 2 ολ _· ας , 8 ν εκ των Πνευματικων τεκνων τη Υμ . Πανιεροτητο , δι ημων εκφραζει την μεγαλην χαραν , τον ενΘοιΛπασ μον και την αχαλλι ασιν τη Ε _βορειβι , τον προσωπικοΟ και των τροφ ιμων αυτη , ιπ ! τ < ρ εντυχιστατω και ευοιων ψ _γεγονοτι τη _ΔφΙξεω υμων ειι την Πατ ριδα , < ν _τφ μεσψ τοΟ _φιλτατον _ΑΟτηι _Ποιμνιον . Ητο ευχη , Πανιερωτατε , την _οττοιαν επανσλα _μβανομεν επι _δεκαπεντιαν _ολοκληρον εΙ καβε _ενικαιριαν , η οποια μα παρειχετο , ειτε Χριστουγεννα , _εΤτε την Αναστασιν τοΟ Σωτηρο _ Χριστου _ιορταζομεν _, ειτε την 'Ονομαστικην εορτην τη Υμ . _Πανιεροτητο , ητο ο διακαη ποθο και η τ . _αντοτεινη μα ευχη : « ΚαΙ τοΟ _χρινοο ν _4 γιο ? ταοοι » μ » μ · χ ον _Λκχοτην _μας > . Η _ιυχη μα αυτη , Πανιερωτατε , ητο _ειι χη ολον τοΟ Ποιμνιου Σα κα ! ολοκληρου του Κυπριακου λαου . Η ευχη αυτη , Πανιερω _τστε , ' σημερον εγινε πραγ _ματικστη . Μ _4 την βοηθειαν του Παντοδυναμου καΙ _'Δικαιοκριτου ΘεοΟ , _ιυρΙσκεσθε εν · _τφ μεσω ημων και μα . παρεχεται η ευκαιρια να χαιρετισω μεν την Υμ . _Πανιεροτητα απο τα βαθη τη }> υχη μα , με την ευχην : . « Καλβ μας ηλ 6 ατ < Πανιιρ _ωχατι » , καλω μα _ηλθατε . ΕΙ 6 ι η _αφιξΙ _ Σα Πανιερωτατε να « Ιναι το προμηνυμα τη ' Εθνικη μα αποκαταστασεω _ , να ( , τη ενωσεω τη πολυπαβοΟ _ μα Κυπ ρου μετα τη _μητ ρο _ Ελλαιος . Ειθε ο δια την ημετε ραν _σωτηριαν γεννηθει Χριστο ο θεο να επι μηκυνη τα ετη Αυτη κα ! να ενισχυτ _) ΑυτΛν εΙ το υψηλον και _ιπιπονον εργον Τη επ αγαβ _ιρ τη Μητρο Εκκλησια , τη _φιλτατη _Πατριδο και τοΟ Πνευματικου Αυτη τεκνου τη Πρακτ ικη Ελληνικης · Σχολης _Σολιας . _Εττι τουτοι κατασπαζομ _ενοι την δεξιαν Σα επικαλουμεθα τα ' Πατρικα Υ μων ευχα . Μετα _βαδντατου Σεβασμου . Δια . την Ε φορειαν τη Σχολη , Ο Προεδρο , ' Ι . Χ . Κινινης , Ο Βραμματευ , Σω _κρ . _Βεωργιιιης . Ο Ταμια , _, _θιοχ . Βα _βριηλιιη _ς , Το προσωπικον τη Σχολη Ο Διευθυντη ς , Ν , _Ι'ΑΓ . _Πι τ 3 ας . Ο Υποδιευθυντη , Σωχρ . _Βεωργια _ιης . ΟΙ Κα 6 ηγηταΙ , Στ . Δημητριου , Π . Πιρριδη _ιι Παρ . Χ Μιχαηλ , Εν Ευρυχου , τη 6 ) ι ) _± _Ι . ΑΠΟ τλ ' βαρωςια * - _—ΒΤρωτοβοχ λ ( α _ττ _ζ επιΒ _τροπειας του 1 . ναοΟ Αγιας Τριαδος _8 αρ « σ ( αν εγινιτο _εις την παραλιαν Αγιας Τριαδος η καταδυσις τοΟ Τιμιου Σταυρου μετα πασης θρησκευτικης επισημοτητας . ΟΙ τεως πολιτικοι εξοριστοι κ . κ , Θεοφ . _Τσογγαριδης και Θ . _ΚολοκασΙδης επεσκεφθησαν χθες το σωματεΤον _της πολεως μας « _Ανορθωσις » , Ενθα _ιτυχον θβρμης υποδοχης . —Χθες εορτην των Θεοφαυειων διεξηχθη εΙς το Β . Σ , Ε . φιλικος ποδοσφαιρι- κος αγων μεταξυ _της Αγ-» _^* _^* _^^ _^* _^^ _^* _^* _^^ - _—» - - _^» - _^> γλικης Ομαδος Κ * Ι- Ι _Δεκιλειας και Ανορθωσεως . Τον αγωνα παρηκολουθησαν αρκετοι φιλαθλοι , κατ ' αυταυ δε ετηρηθη { πληρης ταξις και ευπρεπεια . Το αποτελεσμα του αγωνος υπηρξεν _σωπαλον ( 2—2 ) — ΑΙ _καταμετρηθεισαι την © ην Ιανουαριου θερμοκρασιαι εχουν ως ακολουθως ( Ις · βαθμους Κελσιου : Απ . Ανδρεα ανωτατη 17 . 2 , κατωτατη 9 . 0 . _Κυρηνεια 12 ., 2 5 . 5 Λαρναξ 16 . 6 , 9 Λεμεσος 17 . 7 , 12 . 7 Λευκωσια 15 . 5 , 7 . 7 Ι Παφος 16 . 6 , 13 . 3 Η αιιηοι _ονοαφια ιιναι ιεχνι ) χ αι ιη ιο * ημιι ιι υ ν αμα , _Χινονν Βκ _ομαναΙ _φιΧΑοοφηι _) ΛΧη _& ιι η ΔΓΜ , Κ . ΓΟΒΙΑΤΖΗ ΑΙ · _ΜΗ' » ΥΡ _«' ? βς _ΟΑΡΟΙυ Σι _Λι >« ς μεαβ ς κνκλο . φοοουν 9 _λΝ 4 ΡΕ _λ _ιΧΡΙΙΤΟΦΙΜΤ ΠΟΝΕΜΕΝΟΙ _' ΣΤΙΧΟυ > ΙΙοιητ _ικ η _'Σ _ιλλογη _ιφιιρη ι - | ιενη οτ 4 _νι αν 0 ρωπινοι _ι » τ < νο < »« 1 ( 3 την Κοινοινι χη _|» 6 ιχια 5 _τιμκν-5 _ι _·>· . Ιχζ ι ) . ' . Ι · Β ~'· _Λ ' · Χι · Λ- Ι τιικη _'βας _εμβιζ _οντες ' . _υ αν ι ιι ιιμυ _οτην κι 4 _χιτι _» βιι ιΙ- > _Λυνον _, : _' ' 4 _νΑθεανΧοιαχ οφΙ & * ιν ι Αυχβι 1 _ργοι > Βι _^ α ) _Αευχι _υοι _» - _< , ν » _Ανν _'^ ννν _·· ν » _τννν . · < > ι Β ι Ι * ι 5 ι « · ι _' ι ' ? Η ανωτερω _εικων παριστα Κ · απο τα τεσσαρα _τΕτραγωνα τοΟ Λονδινου , _εκαστον των των οποιων αποτελειτα ι απο 68 » δια μερισματα . 'Ρ . ξ ολοκληρου απο σνμπαγη υλικα , τ * οποια _ανεγιιρη' σημερον το Συμβουλιον τη Κομητεια του Λονδινου . ΙΙιι ' ΜΚΜ _ΙΙιιιΠ Ι ΙΜ _ΙΗ' _ΙΙι ΝΟΤΙΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΙΝΟΣ ΑΒΩΝ ΔΙΕΞΑΒΕΤΑΙ Δ 1 Α _. ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΚΤΗΣΙΝ ΤΟΥ _ΡΙΒ ΤΟΝ ΛΝΤΛΡΚΤΙΚΟΝ ΠΟΙΑ Η ΙΗΜΑΣιΑ ΤΟΥ Αγων δεινο διεξαγετα ι μεταξυ των Μ . , _^ . Δ . υναμεων και _Ιδιω μεταξυ Ην . Ι ΙοΛιτειων και ΡωσσΙα , δια την _κατοχην του Νοτ ιου Πολου και τουτο διοτι υπαρχ ουν εκει ει μεγαλα . ποσοτητα το _ραοιενιργο μεταλλον , το οποιον _αποτε / ιει την βωσιν _, η ατομικη βομβα , το πολ _υτιμον ουρανιον . 'ικιτρ οσωπο μαλιστα τη Αμερικανικη _Κυβερνησεω _εδηλωσε _οτι η Αμερικη οεν ( ια αναγνωρισ τ _) κυριαρχικα δικαιωματα εΙ περιοχα του Ανταρκτικου , Το _κατωτερω _^ αρβρον πραγματευε ται _περι _ τη μεγιστ η σημασια και σττου-6 αιοτη _το _$ του Νοτιου Πολου . Απο τινος ηρχισε δεινος αγ ων εις τας παγ ωμενος εκτασεις του Νοτ ιου 1 Ιολου , το δε γερας του ειναι το _ραοιενεργον μεταλλον , το , οποιον _ατιο _.-ελει την βαοιν της _ατομικι _! ς _βομ βας , το -πολυτιμο ν ουρανιον . Η Αμερικη , η Γρεττανια , η ΡωσσΙα , η Αυστραλια , η Νορβηγια , και η Χιλη προετο _ιμαζουν ηοη εξερευνητικο ς αποοτολας οιο την τρομεραν αυτην περιφερ ειαν που υποσχεται πολλα . Εαν μια απο τας αποστολας αυτας ανακαλυψη ουρανιον , τοτε αι αλλαι θα εγειρουν διεκδικησει ς δια την κυριοτητα τη ς ζωνης που θα το περιεχη , γεγονος , το οποιον δυναται να δημιουργη - οη _£ να απο τα μεγαλυτ ερα διεθνη ζητηματα . Αλλα και αν δεν ανακαλυφθ _η ουρανιον _ει ς τον Ανταρκτικον ΚΟκ λον , δυνατον να ανακαλυφΟη χρυσος η , τουλαχιστον — , και αυτα φαινεται πιθανω _τερον—χαλκος και ανθραξ υπο τας αιωνιως παγοσκεπεις _εκεινας εκτασεις . _Ραδιογραφηματα απο τους ανα τας _τρεις-ηπει ρους _ανταποκριτας των διαφορων δημο ' - οιογραφικων πρακτορειων με ενεθαρρυναν , παρα τας επιφυλαξεις των επισημων κυκλων , των ως ωνω χωρων , να προσπαθησω να πραγματοποιησω μιαν Ερευναν επι της ε _, ν λογω ιζορμηοιως δια το ουρανιον . ΟΙ _Γρεττανοι πρωτοστατουν εις την _κινησιν αυτην . Η προετοιμαζομενη αμερικανικη αποοτολη θα ευρη _Λτιιι 30 μεχρις 100 _Γρεττανους εις τας πεντε βασεις , τας γυρω απο τας νησους Φαλκλαντ επ ' ι της παρυφης της παγωμενης ηπειρου , ετοιμους να την ακολουθησουν . Το Αποικιακον Γ ρεττανικον _Βραφειον εξελεξε ηδη 12 νεαρους επιστημονας ( μεχρις 26 το πολυ ετων ) οι · τινες Οα ασχολουνται με την συνταξιν των μετεωρολογικων δελτιων και _ρι ε την ουγκεντρω σιν τεχνικων πληροφοριων . Μετεωρολογοι , βοτανολογοι , επισημοι _παρατηρηται , χαρτογραφοι και γεωλογοι , οπως και _Λλλων κατηγοριων προσωπα , (! χουν ηδη ικλεγη υπο των Γρεττανων και _ορισθη να _επιβουν των δυο σκαφων της βρεττανικης αποστολης—τοΟ ατμοπλοιου _€ Λαφο νια > ( 2 , 000 τοννων ) και του _πετρελαιοκινητου < Τρεπαον > ( 300 τοννων ) . Τα _εκλεγεντα δια την _βρετ τανικην _αποστολην προσωπα διακρ ινονται δια την φυοικην και ηθικην αντοχην των , πολλα δι απο _αι'ιτα _Κχοον μετασχει προγ ενεστερων αποστολων εις τους Πολους , 8 πως της υπο τον Σακλ « την απο . στολης , _της αλλης υπο τον Μα ρ , και αλλων τοιουτων , αποτελουμενων απο Γρεττανους , Καναδους , _Μεοζηλαν-Γους , Ι < οους και απο κατοικους των νησων Φαλκλαντ . Το παριλΟον υτος ο _εζπρει » ητης Μαρ ηναγκωουη , δια λογους _ΟγεΙας _· , να _διακοψη το ιργον του και νω _ιγκαταλειψη την _αττοατολην του , αλλα δια να τον διαδεχΟυ ιις την _υ-ρχηγΙαν 6 Ικ ΚαναΜ μηχανικος Αν , _'ριου ΤεΟλορ . _Κυρυτιρας _κλι μακος απο ολας τας αλλας _Λποιττολαςηραγματικως αμερικανικη—κΙ · ναι η υπο τον _αντιναυαρχον Μτιε ρνι αιιουιολη του _ΜαυτικοΟ των _ΗνωμινοΗ · Πολιτειων , Ι _) τις _ανβχωρησε την 2 αν Λικιιμ βρ'οι _) μι 3 . 000 ιιδικω _Ιιιλη Ι Η Αποστολη αοτη ιχου < ντ _6 ς γνωστον , σχο _* ον την _ιρβυναν δια το _ουρανιον _λλγιι _, ( ν τουτοις , βτι κρα _^ _ιι μυστικον τον ¦ οκοπον της ... Ι _^ ινε κυριολεκτικω ς « πολυτ _ελης » αποστολη _, _'& χει εις την _διαυεσιν της αεροπλανον , παγοθραυστικα σκαφη , ενδυμασ ιας θερμαινομενος με ηλεκτριαμον , α _/» ανυαοτους ραΟ ιοσκευ ας και ποικιλα αλλα μεσα ανεσεως και πληρους επαρκεια ς . Ο αντικειμενικος σκοπος του ανχι _, ναυαμχου Μτιερ ντ ειναι ο Λ *) μιλιων εκτασεως παγοφραγμος , ο γνωστος υπο την ονομασιαν _< _Σκοπελος του _Ηος _* , οπου ι _) α αποβιβασθουν απο το αε ροπλανοφορον τη ς αποσιυ .. · Λ , ιιν 6 ,. ι . ς και ελκηθρα συρομενα απο σκυλους . Δεδομενου οτι ο Μπε ρντ ειναι ηδη ηλι κιας 58 ετων , ο εν δρασει _αρχηγος , τη ς αποστολης θα ειναι ο πλοιαρχο ς _Ριτοαρντ Κ ραζεν , οστι ς εχρημ ατισεν υπαρχηγος του Μ , περντ κατα την αποστολην του 1 939 . ΟΙ ανδρε ς της εν λογω αποστολης θα πα ραμεινουν δυο μονον μηνας επ ' ι της ζωνη ς των παγων , οπου δμως μια μικροτε ρα ταυτης ομας , υπο την αρ _χηγιαν του Ρον , θα παραμεινη περισσοτε ρον χρονον . Η ομας αυτη , _εφωδιασμενη με ινα συνηθες πλοιον , θα επιδοθη ει ς ερευνας _μετεωρολογικας , κυριως δμως μεταλλειολογι _- κας δια λογαριασμων τη ς Αμερικανικης Βεωγραφικης Εταιρεια ς . Η Αυστραλια ευρισκεται υπο / την _ηγεσιαν τη ς Γ _ρεττανιας εν τη προσπαθεια προς _ι γκαθιδρυσιν _μοιι _μου ανταρκτικης δαοεω ς εις τον _ιις την χωραν των παγων τομεα της . Η _βασις θα επανδ _ρωθι '] απο 18 επιστημονας . Η Ρωσια , ως συνηθως , τηρει σιωπην εν οχ εοει με την ιδικην τη ς αποστολην . Ουδεμια σχετικη πληρο φορ ια _κατωρθωθη να αποαπασθ ο απο τους επισημου ς ρωσικους κυκλους . Ο ναυαρχος Μπε ρντ δμως βεβαιοι δτι πραγματι η Ρωσι α ετοιμ αζει αποστολην εις τον _Μοτιον Πολον , επι του οποιου ουδενος αλλου εδαφικος διεκδικ ησεις αναγνω ριζει . Οσον _αφορφ την αποστολην τη ς Χιλης , _εγνωοθη οτι η Χ ιλιανη _Κυι ε ρνησις διιταξεν ηδ η τον οχηματισ μον της . Τα μιλη ταυτη ς Οα επιβουν τη ς φρεγατ ας _« _Κοβαντ ογκα » , ητις τελευταιω ς ηγορασθ η απο τον Καναδαν . Κυκλοφο ρει η φημη οτι και η Αργεντινη προτιθεται να ορ γανωσ _ω αποστολην . ΚαΙ η Αρ _γιντινη προβαλλει , ως και η Χιλη , διεκδικ ησει ς επι τοΟ Νοτιου Πολου βασιζομενας εις γιωγρσ φικου ς κα ! στρατηγικους σκοπους . Τας διεκδικ ησει ς ταυτα ς σκεπτεται να _φε-ΡΙ ) προ του Ο ργανισμοΟ των Ηνωμενων ΚΟιων . Ια σχεδια της Νορβηγιας προς ο ργυνωσιν εξερευνητικης αποστ ολης ε ! ς τον 'Λνταρ κτικον ιοτηρι χθησαν ρ _, Ις _σχετΒκ _ην πρατασιν της Σουηδια ς , η αποια ιγινι το παρελθον ιτος μι _πλαισιον μικτης _συνθεσεως απο Νορβηγους , Σουηδους και Γρεττανους _ττρος _κλι-, _^ ατολογικην , _μετεω ρολογικην , _γεωλο _γικ ην και τοπογ ραφικην _εξεριυνησιν τη ς παγω μενης ηπειρου . Η Νορβηγικη ΓουλΛ _Λ . / _κ γ _,.-γ ι-, . . Β · _Μ . > 0 , _ςΖι _, Ζυ _υ κορωνων προς _αποκτησιν τοΟ _αμερικανικοΟ _ακτοπλοικοΟ σκαφους < _Νοτιος Αστηρ > δια τιροκαταρκτικον _δοκιμαστικων | ταςιδιον προ του καταρτισμου ι της κυριως ωποστοΛης _. Αλλα το « Ποτιος Αστηρ _» ευριοκι-I ται ακομη εις το Χαλιφαξ , 1 ειναι δε _απιυανον εαν υα 6 υι _νηυ _| ι να αποπλευσ _»] δια τον : Ανταρτικον προ του φθινοπωρου του -προσεχους _ετοσς . Ουδεμια συμφωνια εγινεν ακομη εν σχεσει με την οργανωσιν της κυριως αποστολης , ην _εσχεδιαοεν ο Σουηδος καθηγητης Χανς Αλμαν , δια να εκκινησο το 1948 υπο Μορβηγικ , ην _σημαιαν _, εν συνεργαοια μετα των Γρεττανων , Ιο κυριον σχεδιον προβλεπει προσωπικον εξ 9 επιστημονων , οιτινες θα παραχειμασουν εις την χωραν της « Γασιλισσης Μωντ > προς γεωλογικος και μετεωρολογικος μελετας . Η επιυρα _ουνσις της εν λογω συμφωνιας οφειλεται εις τους ενδοιασμους που υπηρχαν λογω του φοβου της δημιουργιας διεθνων περιπλοκων ΕΙς ποιον Εθνος θα _ανηκπ η παγωμενη νοτια ηπειρος Η Μ . Γρεττανια η γειρε ν απο τας αρχας του τρεχοντος _αιωνος αξιωσεις δια κυριαρχιαν επι των Α του Νοτιου Πο . λου . _Ηγειραν επισης αξιωσεις κυριαρχιας και αι Ηνωμ . Πολιτειαι _, η Νια Ζηλανδια και η Νορβηγια . Εν τψ μιταξυ ετεθη η _θβωρια δτι η πλησιεστερα προς τον Αντα ρκτικον επικ ρατεια δεον να Εχη την προτε ραιοτητα ει ς τας επ _αυτου _διεκδικησει ς . Ουτω η υπο της Γρεττανιας κατοχη των νησων Φαλκ _λετντ και αι επ αυτης διεκδικ ησεις της Αργεντινης &¦ δημιουργησιν πηγην ουααρ _· - σκειων . Πρ ο του δ · _υτ 4 ρου παγκοομιου πολεμου η Γρ · ταν ( ο > _, η Αυστραλια και η Νορβηγια συνηψαν συμφωνον , Για του οποιου μοιραζονται μ _* το > ςυ τω ν _τας εκταοεις τοΟ τομεως τουτου . ΑΙ μη 4 _νδιαφεμομεναι Δυναμιις _αναγνωρισαν το συμφωνον _αωτο . ΑΙ ενδιαφερομενος Δυναμεις το αντεκ ρουσαν , μεταξυ δε τουτων προεχουν αι Ηνωμ . _Πολιτ ειαι και η Σο _βιιτικη Ρω _τσια . Αλλα δεν προκειται , ως « υ · νοητον , περι _της εδαφικης κυριαρχια ς του _ΑνταρκτικοΟ _, αλ λα περι της _ικμεταλλευσ _Γως τουτου απο της αποψεως τοΟ ανυπολογιστου διεθνους αξιας μεταλλου—του ουρανιου . ξ _ΚΚ _ιΜΗ _ΚΙΜΙΦΙΜΗ _ΙΥΚΕΜΙΟΗ ΠΡ 0 ΚΗΡΥ ΞΙΣ ΤΗΣ Π . Ε . Κ . 5 _ι * Βτ » νοτρο < _ροι _δλης _της * Κυπ _^ ον Ελληνες κα > _Τουρχ οι , ? Βνωριζουμε τε $ _αμετρητε $ δυσκολιες που πρεπει ?· να νικησετε και πρεπει να αφησετε τηυ σκληρη 5 καθημερινη σα _? δουλεια για να ρθητε στο ς Παγκυπριο Κτηνοτροφικο Συνεδριο που εκαλεσε ξ η Π . Ε . Κ ., για την ερχομενη Παρασκευη 10 Ι α-> _νουαριου , ωραν 10 π . μ . στο Μαγικο Παλατι . Ι Μα ειναι αναγκη να _ςυ-ητε . Ζ _,, Θυμηθητε πως πριν λιγα χρ ονια τα κτηνος τροφικα μας προιοντα _επ ροσφεροντο στην αγο · > ρα _σι _καταστρετττικιξ _τψε ! . με αποτελεσμα την φτωχια και την δυστυχ ια μας , < Τωρα που τα προ ιοντα μας _Ιχουν καποια 5 _ζητησι , η Κυβερνησις _, εφαρμοζει _δπωξ παντα > ττ _^ υ αντιαγροτικη _τη _$ πολιτικη . Προσπαθει να > _υπερβη την δυσκολη θεσι που την εφερε η α-I κατανοητη οικονομικη πολιτικη _τη _$ εΙ $ _βαρο _$ ' ? των κτηνοτροφων και γενικα των παραγωγων < ? μα _$ . Υπο δεικνυει πω _$ πρεπε : το γαλα να δια--ιιμηθη προς θ γροσια κατ οκαν . Ταυτοχρονα 5 δε _εισαγει _^ Τουρκικον τι / _ραν δημιουργουσα δυ » ς σκολε $ και _κοταστρεπτικεξ συνθηκε _ , για τους < κτηνοτροφους μας . ' , 5 Βια ν' αποφυγουμε την καταστροφη και τα _^ παλαια θλιβερα χρονια της φτωχιας και της < < δυστυχ ιας , ελατε ολοι στο Συνεδριο , να κατοχυ- . ι ρωσουμε τα συμφεροντα μας , να οργανωθουμε και να παρουμε αποφασεις εναντιου _καθε-απειλης , καθε κινδυνου . ι Συνθ ημα μας : —Να μη λιι - ψ τι κανεις απο το £ Σννεδαιο _τ-ης Πα _οααχ ευης τη ς 1 0 ις 'Ιανουα _ρ ιου 5 194 7 στο * Μα γικο Παλατι . + ¦¦¦» ¦¦» »¦ - » - » ¦ - ¦ - ¦ - » « - ¦ ¦ » » 4 ¦ ¦¦» ¦¦¦ ¦ »¦»»¦¦¦ - » - ¦ - ¦ ¦ _. ¦ - ¦¦> _ι 11-- - _~· - _^·—ι — - _τ- _-ηιιι _^ τ _· - _~ _-- _***··^ , _- _^ _- _^ , _^· _- _^· _- _^^^^ , ' * _ _- _^ ΤΣΙΒΑΡ Α ΡΙΑΥΕΚδ ΚΑΙ ΡΙΑΥΕΚ 8 Ν 0 . 3 Εφθασαν εις _μεγιλας Ποσ _οτητας και κρατειται Δια ρκη ς Παρακαταθη κη εις το Καναο τ η μ _» ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡ 0 Υ Λ Ε Υ Κ Π Σ Ι Α Πρ ες η ωλη οιν _εις Τιμας _Εισαγωγ _εως . . _. _~ Βνωστ _εποιη σις _Μ λλ αγιι ς Ονοματο _ς Ενω _ιιιονΠ οωτο _κ _ολλτιτειου αικαατηο _ιων Αμμοχωστου Λο . 153 ) 46 Επι τοις Αφοο & σι τον πεοι Ορκων Νομον του 1 938 Ε γω ο κατωθι υποφαινομενος Δημος Βεωργιου Ορουντιωτης εξ Ο ρουντας , νυυ εκ _Γαρωσιωυ ορκιζομαι και λεγω : ¥ Ειμαι το _πραρωπον το οποιον περιγραφεται εις τα Πιστοποιητικον _Υπηκοοτητος Γρεττανικης , αριθμον 27222 ημ . 17 ) 7 ) 931 ω $ Δημοσθενης Χασσαπης . Απο πολλων ετωυ _εγκατεσταθην εν ' _^ μμοχ ωστ ω και εργαζομαι κα ! κινουμαι και εμπορευομαι ως ΑΗΜΟΣ _ιιιΡΙΙΟι 0 Ρ 0 ΙΝΝ 3 ΙΗΙ Με το αυτα ονομα και επωνυμον ΔΗΜΟΣ _ΒΕΟΟΡΒΙΟΥ _ΟΡΟΥΝΤιωΤΗΣ ενυμφευθην εν _Γαρωσιοις . Με τα αυτο ουομα εξακολουθω να ερναζομαι και κινουμαι και μι το αυτο ονομα _προτιθεμαι να ταξιδευσω _« Ις το Εξωτερικων και - ιχω πληροφοριας δτι , εκδιδεται Ιν Λονδινο » _προσκλησις _υττο το αυτο δυομα και _επωννμΟν . ' Επιθυμω να _τροτιοποιηΟη καταλληλως το ιν λογω Πιστοποιητικον Γριτταν , ' . _ΥτΤπκςοτητο ! 27222 απο Δη μοσθενης _Χασσαπης · 1 « ΔΗΜΟΣ ΒΕωΡΒΙΟΥ ΟΡΟΥΝΤιωΤΗΣ , _Λιο _Ινορκωι _υποΦιιΙνυιιαι Ι , Υιι . ) ΔΙΙΜΟΣ Β . ΟΡΟΥΝΤιωΤΙΙΣ 'ιι ! ρκ ( σΟη και _υττιγραψι ' _νοΙπιον μρν < ν Αμμοχωστι _'^ η 11 & ν ., ιοι 1 » ( V » . ) Α , Λ , _ΕΒΤΑΙΝΕΤΟι . Γ . Πρωτοκολλ ητη _ι « ΔΕΛΦΟΙ » ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Μ . _^ : < ο . χ 7 Ε . _Νυιι ® Ι _ιιδει μιαν _ιιαιοβ τιιιην _ηαοιισιασιν _μι το _ΦμΑοο _* _) _αικο 1 _( _ιγο __ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΑΑΜ ) το _ηροαι _χις _ι αιιατον Μην Ιανοιιαρ _ιοιι , 191 Τ οι 4 θ <« τ ρο Ι , ΒΙΟΡΑΑIIΛII ¦ _« Ις τρ · 1 _ς _κανηγυρικΑ ι καρ β 3 τ < _ιο » ι { Λρ « 3 , Ι 0 1 « αι 0 μ , _) ι . ( _τχριιιιι . ! Διδ ασκαλια κ , Κ , ΜΙΧΛΗΛΙΔΗ ' Πρωτοτυπες σκηνογραφιες ΡΛΣΙΗΤ . , ΜΟΥΣΙΚΗ Υποκρουση ΑΡΜΟΝΙΟΥ . ι Ε 1 υιτ _·*? ω « _ιβλοΓνται · ις < _ο οικημα , ι <) αΖ _, Γ _, Μ ., ΑΛ _<( νΛν Π οααχ ληαις ποος τους Ιδιο χ τητας Φορτηγων Αυτοκινητων . Παρακαλουνται ολοι οι ( _διοκτηται φορτηγων Αυτοκινητων οιτινες δεν _ετυχον αδειας κυκλοφοριας απο τον Ελεγκτην Μεταφορων , _ινεκεν επισκευης των οχηματων των , δπως προσελθωσι εν Λευκωσια , _εις το « Μαγικο Παλατι » την προσεχη Πεμτττην 9 ην Τρεχοντος Ι _^ _, προς κοινην συσκεψιν . Ιδιοχ τηιαι Αυτοκινητων ννΛ / υΛ /» _ΧννΛΛτννΛΛ _^ ν _^ ΛΛΛ *> Ενα τσιγαρο ? Ι Α . _1 _/ ΜΜ ' _^ ιν ι ι .. V ΛΕ _^ ΕΣ 0 Υ ι Ι αημαινει _* 1 _ευχαριστησι < Ι και _ξεκουρασι . ι Ειναι < το τ / ιο _ευγεστο'ιι Τιπ- | 5 _γαρο _, ο ττιο μυρωδα- ? 5 τος « κοπτνος . _ιι » > 5 _4 ( Β · νι · ο 1 αντιπρ _ χ ( κν ? _^ ζ Θ . Χ . , Μα οα _& _ιυτης 5 ' · _λ · _ΥΙοι Ι Ι ι _{> Τ . _ΚΛβδ . Τηλ . Μ | 4 $ _ΛΛ-ΛΛΧ » νΛ > Λ / _νΛΛ _< _ΛΛ-ΛΛΛΛ < ΛΛ _<^ 1 Ν Ε ΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ _Πορρλιιβομρ , ν την _υην _οποσκτλιιν Σιοχολαιων _( ι ιις ΒΙΙΤΕ χοι _ηρχιππ , ν η δια _ ομη ιων απο χθες _ΔιΙπιι »( ιν Ι ! ην τρεχοντος . ΤΤ _(· ι _· ρ _) _ΛΙ * ΙθΙΙΡν _> ιτ ( ηΠΒ ΟΒΜι 1 _^ _ι _) Ρ /· ' Λ _»<» _Λ ιν _^/· ι »« _ι ( ιι ' - _Ιιυονα- ς της πιθιφηι «»>» Ι' _-ιο _* _ » : Η / _10 ΗΑΚ _08-ΙΙ . ν ,,, . Α γγλιας , Κακαο 'ΛγγλΙας , Φυντουκια _Τουρκιας _Λουρια Τουρκιας , Φασολια Τουρκιας . _ΦΟΤ _05 Ε ΦΩΤΙΑΔΗΣ χαι _Σιο _ΑιυκωαΙα . Η ΒΥΝΑΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΜΑ ΡΤΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ , _ΕΠιΦΥΛΛΙΑΕΣ Του κ . Ι . _% ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΑΟΥ 6 ον _Υπ-ερζολικοΙ στα αισθηματα , στις _πραξεις και ατην Αντιληψη τους , ηταν νπεροολικοι και στ α * Ιρω ζα , στη λατρεια χ αι στις θ-οσιες 'πον _, _ικαναν για μια γυναικα . _£ _κ' _· ν · ' · --το πραγματικα για τ ?) Μαρια , θησαυροι _σπαταΧ & ντο , Αντιζηλοι Αλληλασφαζοντο για να δειξουν _Ζτσι ποση ητα * η αγαπη τους ! Κι ' αυτης της στρεβλης νοοτροπιας Αποτελεσμα ητα * η _βααιΑχ ια μιας ωραιας , παν ειχε συνηθισει να θεωρη για 6 ε € ηλωση και _πρ _οσδολη , το να _β ρεθη ! νσς . ανθρωπος να σιαθη ορθιος στο περασμα της , χ αι να μη γο νατιαη εκμηδενισμενο ς μπροστα τ 1 ις , Υια να _προσκηνηση τη Χαμ ψη της ομορφια της . Και να η Μαρια παν πειρα-• _% _0-η . γιατι α Ουροανος αδιαφορησε για την ομορφια της . Πω ς μπορουσε να ζρεθη ανθρωπος πον * α χη αντιθετη θεληση Απο τη Ιικη της , και να της _δειξη _^ • ιτο χ _ερο του διοικητη , πω ς δ } * ηταν _αρΧ 4 ιο να . 8 _ιΧ-η Καπ , γΛ να _γιν-η Αμεσως το κατι αυτο Κι' _% ταν την αλλη μερα Αρνηθηκε να _δεχ θη την φιλοξενια της , πως μηορονσε να ζηση , αφσυ _τολμι ) θε να διαπραξη αυτη τη β εβηλωση Γρεθηκε μπροστα της 6 Τιτος , ΤΙ / σημαινε _ιιν ηταν _<< _*> 7 .-φος _ικ * _ινον πο * ηθιι * τα « κ ·· τα _, σ _% ι Ο _Τιτοα μηνες δΧοχ _ληρον ς ΙΜτεν _» χ η Ψ Αγαπη της . Ηταν κι' αντα ς Ινας Απο τους ανθρα _, πους που δεν ειχε Αξιωθη της _πρ οτιμησεως της ι Ινας απα _τσνς Ανθρωπους που δηλωνε κα _Ηε φορα πως ηταν ετοιμος να _θναιαση γι' αυτην τη ζωη του . ΚαΙ ννηεψε ταχα _απ' αυτον να διαση μια τετοια αιματηρη ικο νοποιηση στη _φιλοτιμ ' α της , γιατι _ιιυ' _-ο ς ζρεθ η μπροστα τη στιγμη εκεινη του αγριου θυμου της , η γιατι η ικανυποι _ηοης Β _? ς · θα ηταν μεγαλυτερη _ιιτ _αι · ) Ια _τιιν _ειιοηςοια της Ενας αδελφος σκοτωνε τον Αδελφο _του Οηιος κι ' αν ειχ _ε τι ηρ αγ μα , η ( Λραι ' α αμαρτωλη ιζηιησε αυτη τη _θηρκοθ η Αποδει _ξη ΤΤ 1 ς αφοσια _, σεως τον , κι ο Τιτος για μια στιγμη ι . ννοιωπε να νον * νι γΜ δ Ιλιγγος . Την αγαποΟσε ιιιχρι _παραφροσυνηι , αυτο ηταν βιβαιο . Ματαια ζητουσε τοσο καιρο να _ττροκαλιστ ) ινα της _χαμο / _ιλο , που θα _τοΟΓινε καποια _ιλπιδα Ι Τι _διι > ει χε κανει για να τη $ _αριστι και με _ττοοη _εΟγλωττια 8 ιν _επροστταΟησε να τΛι _απο-Γειξη την αγαπη του . 'Εχτιντι , παραδοξη και ακατανοητη _στ _! $ ι προτιμησει _τηι εφευγε ωκονμ-I βωντα _ στο μπρατσο καποιου _κακοφτιαγμινου _βυγινοΟι , η κα-I _ττοιου αναιδι _) μεθυοον , _φτωχου ι η πλουσιου , αδιαφορο . _ΚοιΙ πο-| σε φορες ο Τιτος δεν _βοσκιστη' _κε σπο την _ξηλεια , ματαια προσπαθωνται να κατσλαβη τι ηταν * ικι ' νο που _θαρβσι στην ταραγμενη Μαρια , στο αινιγ ματικο καΒ ακατανοητο αυτα πλασμα , που μ ολον _τοΟτο _κατωρθωνε να σαγηνευ _ζ εκεινους που ειχαν τα ατυχ ημα να κανουν τη γνωριμια τη ! Ολοενα · παρασυρομενο απο την αρρωσηιο αυτη ιτ ] ζ καρδια του , Επεφτε ολοινα στην _κτ 1 μτ ) ση τη , κι' δταν _τιλο · _ιδε πω δεν _μπορονσι να την κατακτηση αλλοι & ι , _κοτεφιυγε στην βοηβπα μιδ ομαδα κακοποιων . Συνεννοηθη μαζι του να την κλεψουν , να την _ττανε στα κρησφυγετα του , κσι να μη την αφισουν παρα μοναχα οταν αυτο θα του ιλεγε . 01 _ληστι με _ρε $ αρκι' _ ι $ _παραφυλαναν κοντα στο ποταμι , οπου _ιττηγαινι συχνα η Μαρια , _τεριν απο την ανατολη του ηλιου , κι * Ικανε τον περιπατο τη . Ολιι τι οορε _ δ Τιτο κρυβωτανε _σι _καταλ . ληλο μιρο και παραμονευ > . Κι αυτο _ιπιση _ το πρωι , _χωμα-ο μισα _στΙ καλαμιι ειδε του ληστι να την πιανουν , ε ! δι τον Ουρβανο να φονερωνεται ξαφνικα και να του την _αρπαζη . Ειδε του ληστι να φευγουν _τρομαγμινοι , και τον αδελφο του να _συνοδευη την Μαγδαληνη και _ιυχηθη ν & _πεφτε Ινα κεραυνο για να _συντριψι _} εκεινον που _παρουσιασθη για . να χαλαση τα σχιδια του , τη στιγμη ακριβω τη επιτυχια των . Δεν { φροντισε να συναντηση του ανθρωπου του . Σαν ενα τεραστιο μαγνητη , η κορμοστασια τι ) Μαρια τον τραβοΟσι μαζι τη , και _τουι ακολουθησε _ττροσεχοντσ να μη ταν αντιληφθουν . Ειδε τον αδελφο του να φευνη , τη Μαρια να _στεκεται θυμωμενη στα σκαλοπατι , αγαλμα μιδ εκδικ ητικη _θεα · κι ' προχωρησε ασυναισθητα , σιν να _ηθιλε να 2 οκ . ιμαστ ) την ηδονη του θυμου τη , _αφου _διν μπορουσε ν' απολαυση την _ευχαρ _ιστησι ινο φιληματα τη . Ηταν γι ' αυτην το οργανο μιδ τρομιρΒι _ _ικδικησιω , και τον ωδηγησε £ _'ω την καιιαρ _α τη , _ιττου , _χωρι _ _πιριστροοι , του ζη-ι _ησε ως ανταλλαγμα των θελγητρων τη , το _κιοαλι του _Ουρβανου . ιΑυριον η _συνιΥΕια ) ιι ! ' ¦ · ΤΡΕΙΣ ΦΡΑΙΕ _ιΣ Ι ! Ι | ιιι ] : ιιι , ι _ : ιιιι [ ιιΗ ! ΙΙ ! Ι : _ιι . ιιΙι ! ΙΙΙΙιΓι ™ ιΙΙΙιιιιιιιιΙΙΙΙΙυι · ΕΝΑ ΚΑ 9 Ε _γ-ιΕΡΑ Ο κοσμο δεν _χρεωκοττησε ακομα . Κι ' α ανθρωπο διν χαθηκε . Υπαρχουνε σηγμε που απελπιζεται κανενα , τα βλεπει δλα σκοτεινα κα μαυρα , λυπαται για του κοπου και τ ! θυσΙε του , που δεν αναγνωριστηκαν κα ! _ττηγαν χαμενα και _μετανοιωνιι για δ , _τι' προσφερε κα ! δεν εκτιμηθηκε . Τα Ιδιο συμβαινει και με του λαου και τα εθνη . Προσφατο παραδειγμα η Ελλαδα . Εκαμε , και τι δεν εκαμε σ' αυτον τον _πφλεμο , για να μη ανατρεξουμε χρονολογικα ατο παρελθον . _Εδωσι και τ ! δεν _ιδωσε Εσωσε κα ! ποιον δεν εσωσε Εθυσ ιαστηκε ολοκληρωτικα και σταυρωθηκε για ολο τον κοσμο . ΚΒ ενω ολο ο κοσμο βρηκε τροπο να κατεβει απο το σταυρο τη ανομια , απο το σταυρο των συσταυρωθεντων ληστων , η Ελλαδα μονη ιμεινεν απανω στον αγιο σταυρο τη θυσια και του μαρτυριου . Ο ! • _χλιυασται τη , ειναι απειροι . ΟΙ ικμεταλλευτε τη αναριθμητοι . 01 φιλοι τη οι πιο πολλοι την ξεχασαν , οι « _νεργετηθεντ » την αγνοησαν , οι διασωθεντες την _καταπραδωσαν . Εμειναν ομω στο χαρτι γιο την Ιστορια τυπωμενα ολα το μεγαλα λογια , οι ψευτικε _υττο σχεσε ι κα τα απατηλα και παραπλανητικα καλοτπασματα των μεγαλων που ετρεμαν στο κεραυνοβολο ξεσπασμα τη _φασιστιστικη μανια , οταν _πρωτοξεσπασεν ο πολεμο . Εμειναν εκεΤ προ τιμην τη Ελλαδο κα ! στιγμα _α'ωνι ο των υποκριτων φιλων τη . Εμειναν εκεΒ κα ! θα μεινουν μσζ ! με τα υπεροχα λογια του ειλικρινεστερου φιλου τη Ελλαδο , του _Νοτιοαφρικανου Πρωθυπουργου , του Στραταρχη Σματ , που _αντικρυζοντα στο προσφατο ταξιδι του στην Αθηνα , τον Ελλαδα αντ ! αναστημενη και ελευθερη , στο σταυρο ακομα απανω του μαρτυριου , δεν _μι : ορΕα < : να _κρυβει τον πονο του μα και την _περηφανεια του για τη χωρα μα . Και να ο ! _τρεΙ μνημειωδεις _φρασει του : — « Ερχομενος _κανει στην Ελλαδα , κι ' αντικρυζοντα την Ακροπολη νοιωθει ακομα πω ειναι βαρβαρο » . - « Ειμαι μαθητη των Ελληνων » . Και η _σοςιη παρηγορητικη του συμβουλη : - - _'ι Μην _αιτογοητευεσθε- δεν _ι ιλικυ . _ταν ολα για την Ελλαδα . Να ειστε ετοιμοι ν' αντικοψετε ξανα τον βαρβαρο » . Ο ! Ιρ _ιι ουτι φρασεις του _ιτραταρχη Σματ , δειχνουν ωτι Λ _κοομο δεν χριωκοπησεν ακομα και οτι α ! ηΟ · . κι αξιε δεν μιιο ριι παρα να επιβλ ηθουν τελικα ηπ , _ιν » . ι την Λυηρχ Ιο και τη βια , για την καταπολεμηση των οποιων _Ουσιωστηκιν ολοκλ ηρωτικα η Ελλαδα . ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β . _ΜΠΙΣΤΗΣ Ο ΒΥΡΙΣΜΟΣ ΒΟ ΚΥΠΡΙΑΚ Ο ΘΕΑΤΡΟΝ Την _παρελθουσαν ΚυριαΚην ανεβιβασθη επ ! σκηνη _ειι -Ευρυχου τα ηθικο _θρησκευτικον Ιργον τοΟ ικ των Καθηγητων της _Πρακτικ-η Σχολης Σολεας κ . Παρασκευδ _Χ'' Μιχαηλ « Ο Βυρισμος » . Το _ιργον παρηκολουθηθη υπο των κατοικων τη Ευρυχον και των περιχωρων Ο _σιινωστισμο ητο _πρωτοφα-ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚωΝ Κατα την ημεραν των Χριστουγεννων ομας μαθητων των Κατηχητικων Αγ . Αντωνιου Λεμεσου επεσκεφθη την Παιδικην Στεγην κα ! προσεφερεν _εις ια στεγαζομενα εν αυτη παιδια εΒκονες , γλυκισματα και αλλα δωρα . Με την _επισκιψιν των αυτην εσκορπισαν την χαραν εΙ τα απορα παιδια της Παιδικης Στεγης . Επισης την Κυριακην δ ΙαΤου ΠΑΡ , ΜΙΧΑΗΛ νης ω και η _αυγχ . _ιντ _στ των θεατων πολυ μεγαλη καθ δλην την _διαρκεισν του εργου . Το ιργον _ανιβιβασθη υπο _ερασιτεχνων του γεωργικου συλλογου « ΤρπΒτολε < ος > τη συμπραξει κα ! των Καθηγητων τη Σχολη κ κ . Παρασκενα Χ Μιχαηλ Σωκρατη Βεωργιαδη και Παντελη _Πιερριδη . _νουαριου επεσκεφθησαν το Νοσοκομειον _, ενθα απηυθυνεν παραμυθητικα λογια ο Κατηχητη κ . Ανθ . Παπαδοπουλο , ειτα δε _διενεμηθησαν _εικονε , γλυκισματα και αλλα δωρα . Ε ! αμφοτερα τα _επισχεψε 1 _ιψαλησαν _εκκλ . τροπαρια και θρησκευτικα ασματα . Η συ / _κιν ησι και η χαρα ησαν καταφανη ε ! το προσωπον των ασθενων , η δε ευλαβεια με την οποιαν _ιλαβον και προσεκυνησαν τα _προσφερθεΙσα _ειχονα _ χαρακτηριστικη . ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 1 ΑΡΡΑΓωΝΕΣ Ο κ . Σολων ! . _Σολομωνιδη _ _, _γραμματευ Τραπεζης Κυπρου , εκ Λευκωσια κα ! η Δνι Μαρουλ-? . α Χρ . Φιλιππου εκ _Μορφο-. ι ετελεσαν τοι > αρραβωνας των . Το θερμα μα συγχαρητηρια , ΑΦ 12 ΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧω ! _ΗιΗ ! Σ Δια των αεροπλανων · _τη _ . _νιΑ / _ιο _/'««( . 4 ι >· 1 ιιι ( ' 3 _αφιχθη σαν οι κ . κ . Χ . _Κσζαντζιαν , Ι Μωχαμετ , Κ . Στεφανιδη , κυριο κα ! κυρια _Μαχτουμ κα ! η Κυρια Πι σιαρα . — Ανεχ ωρησαν δι ο κ . Φοιβο Κυπριανου , κ . Ε . Σουλιωτη , κ , Σ . _Φ-λιαν . ο μαιζορ Πηαρ ! . · _ετα τη συζυγου κα ! του τεκνου του κα ! ο κ . Ε . ΠΙβ μετα τη συζυγου του . _: - α » ¦ β » · _«^ · μ » · _«^ · _«» » ο « «» · 4 » » _«¦ Ο κοσμος _ιηε οκειυεως ΑΘΗΝΑ ΙΚΑ _^ — _= ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡ ΑΩΡΑ ΑΘΗΝΑ ! , Ιανουαριο . - ~ | δου το δαιμανιον _ελληνικον _πνιυμα ., Ο κ . Οεοδ . Β . _Πασχος , ο _οττοιοι ειναι μελος τη _ΠανελΛηνιου επιτροπη διαμαρτυρια δια τον _αφαγιασμον του _«& νη < ου _*« $ δικαιων , ειχε την _πρωτατυττον ιμιΒνευσιν ν' _αποστειλη ανα μιαν βασιλοπητταν ε ! τα _Πρισβιιεις των τεσσαρων μεγαλων συμμαχων μα . ΑΙ _βασιλοτιητεις ιφερον καλλιτεχνικα _επιγραφας _ειΒ την _αγγλικην και _γαλλ . _ικην γλωσ _αα · . · με τα φρασεις : -Συμμαχοι , δικαιοσυνη δια την Ελλαδα , Λευτερια στη Γορειο Ηπειρο ! . . —Το Βαλλικον Ινστιτουτο Αθηνων προσφερει μιαν πολυτιμου υπτ , _ρεσιαν ε ! την _ττνευματικην μα πισταν με το _Δελτιον της Ελλ ηνικη Γιογραφιας , το οποιον θετει ει _κυκλοφοριαν τα _ημιρας αυτα . Το Δελτιον , το οπο'ον υα δημοσιευεται ε ! -την γαλλικην γλωασαν , κατα _τριμηνιαν , θα περιεχη ολα ανεξαιρετως τα β · βλ ( α που Οα εκδιδωνται ιις την Ελλαδα . Καθε τευχος θα αποτεληται απο 50— 'ΚΙ σελιδα , τα δε δυο πρωτα τευχ η θα ειναι αφιερωμενα ε _( την _παραγωγην του 1 !) 4 υ . Το τριτον τευχος Οα περιλαμβανη το - εκδοσει που Εγιναν μεταξυ των ετων 1940 και 19-16 . Η Ιδια μεθοδο Οα εφαρμοζεται και ε ! ς τα επομενα τευχη , Ετσι δε Οα _καταστη δυνατον να _εχωμεν συντομω μιαν πληρη κα ! συνεχη ελληνικην βιβλιογρσφ _ιαν απο το 1940 μεχρι κα ! του αρξαμενου ? του συμπερι λαμβανομενου . —Περατωθειση τη επισκευης του _επι τη οδου Αχαρνων 19 Τεκτονικου Μεγαρου , θα αρχισουν λιαν συντομω , α ! εργασια ! των συμβολικων και φιλοσοφικων ελευθεροτεκτονικων Στοων ' _των Αθηνων , α ! _οποιαι διεκοπησαν απο του ετου 11 ) 41 , οποτε κατεληφθη η Ελλα υπο των φασιστων και _αμειλικτων εχθρων του _Ελευθεροτεκτονισμου . —Ο Ε λληνοαμερικανικο Συνδεσμο απεστειλεν προ του υπερποντιου αδελφου επ' _ευκαιρια του νεου ετου _ινΟερμον κα ! ευγνωμονα χαιρετισμον δι οσα κατα τα προσφατα _ετπ επραξαν υπερ του χειμαζομενου _ιΟνου κα ! ευχεται ε ! αυτου δια το τρεχον _ετο πασαν ευημεριαν και προαγωγην . Ευχεται επισης οπως συνεχισουν ανευ _-αποκαρδιωσεως την ιυιργ · - _ττκην _δρασιι- των _υττιρ _της ΤΤατρΙδος , η οποια _ιχει ιΜρ _ιτεοτ _» αλλοτε αναγκην Ινθαρ-I _ρυνσεως σημερον , οποτ _» αισβαι νεται την _πικριαν της φιλικης ι _εγκατσλειψιως και την α _»« ν τ > - | _παιτιοτηιος αυξανομενην 4 χθρο-! τητα των πρωην συμμαχων της . ] —01 ενοικιασταΙ , και _Ιδιαιτιι ρω οι εμποροι και ΟΙ _ιτταγ- γελματ / αι , διαμαρτυρομενοι _ιιναντιον του νεου ενοικιοστασιου , ] εκηρυξαν την 3 ην τρεχοντος και ! απεργιαν , δια να εξαναγκασου _»! _, την _Κυβερνιισιν ν' _αποδεχτ η τα αιτηματα των . Αλλα παραλληλως , διαμαρτυρονται και οι Ιδιοκτηται . Και μαλιστα κατα πρωτοτυπον τροπον , και μας πληροφορει το _αστυνομικον δελτιον : « Αγνωστοι ιθρανσαν δια λιθων τους _υελοπινακας του _διαμερισμοττος του γνωστου _βιολιστου Λυκουδη _εις την ιπι τη οδου 1 . Δροσοπουλου _πολυκατοικιαν . Επι των λιθων ησαν αναγεγραμμεναι αι _φραοε _ : « Συγχρονα ενοικια *—« Αισχος»—« Οπλα Ιδιοκτητων »—« Θα _πεταξωμε και χειροβομβιδες » . 01 _δρασται προφανω προεβησαν ε ! την πρδξιν των , επειδη _εις τα παραπλευρως διαμερισμ _» διαμενει ο αντιπροεδρος τη Κυβερνησεως κ . Στ . Βονατος » Επειτα λεμεν δτι η 'Αμιρικη ειναι η χωρα των παραδοξων ! .. —Η Α . Μ . ο Γασιλευς Βεωργιο , συνοδευομενο υπο του Μεγαλου Αυλαρχον , αρχιστρατηγου τη νικη κ . _'Αλεξ . Παπαγου , μετεβη την _παραμονην τη ι η του ετου εΙ την _Στραι _τιωτικην Λεο-χην , οπου και ι- κοψε την Γασιλοπητταν των ενοπλων δυναμεων παρεστησαν | ει την _ιορτην ο υπουργος και ! υφυπουργο των Στρατιωτικων , , ο ! στρατιωτικοι ακολουθοι των : ξενων κρατων , αι- _ΓρεττανικαΙ ! στρατιωτικα ! αποστολα ! κα ! ο ) ανωτατο : αξιωματικο ! του Ελληνικου Στρατου . Ο τυχηρος του νομισματο ητο ο αντισυνταγματαρχη κ . _Μακοπουλος , ανηκων εΙ το _ιπιτελειον του Α' Χωματος Στρατου . ο ανταποκριτης 5 ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΝΙΟΝ Η _4 _» _Η _» ¦ _»¦·¦» _++ ¦* ++ · Η Ου / γρικη _Κυβ ' ρν ηιι _ξ μεταδιδει το Ρωυτερ , δια δ . _αταγμοτΒΟζ οριζει 15 ημερα ττροΟεσμισν δια την τταρα 6 οσιν ει _ς τα _$ Αστυνομικα 'Α ρχ α _ οιουδηποτε εγγραφου αντιδημοκρατικου , _αντισοβιετικου η _αντιεβραικου περιεχομενου . — Ειδησει ς εξ Α γ . Φραγκισκου αναφερουν δτι η Α μερικανικη νησο Παλμυρα του ΕΙ ρηνικοΟ , πλησιον της _ΧαΓαι διατρεχει τον κινδυνου κατακλυσμου υττο των κυματων . 108 προσωπο εκ της νησου _μετεφερΟησαν εις _τταρακειμευην ν ησιδα . — Το Ρωυτερ μεταδιδει _οτι ο _ιτρ ωην Α ρχηγος του Ι _ατεωνικου _ΝαυτικαΟ Ετητελ ? ιου κατα την _εττιΟεσιν κατα Του λι μενος Πε ρλ . Ναυαρχος Οσαμι Ναγκαυο _, αττεΟανι ! _συι'επει ς : _πνευμονια · _ει ς Αμερικανικου νοοοκομειον εν Ιαπωνια . Ο . Ναγκανι _» ητο _ε _! ς εκ των 26 Ιαπωνων _οιτινε Οα _δικασθουν προ ΔιεΟνου Ζιικ _αοτιιρ Ιου εν Ια _πωνια . — Το _Ρωυτψ _πληροφορι ιται εκ Μαδ ριτη ς οτι _προκειται να αρχ ιση η δ ( - _κι ] αναρχικων οι οποιοι τον Δεκε μβριου του 1944 απειτειρ αΟηοαν να ανατρεψουν το καθεστως τ <> _0 Φ ρανκο . — ΑΙ πεντε ΑραβικαΙ Χωρα ! πλ ηροφορειται το Ρωυτερ , απεφασιοαν να στειλουν αντιπροσωπους ε _(? τα Συνε δριου του Λονδινου δια την _Παλαιατινην το οποιου αρχιζε ι το τελος του · φε ? χοντος μηνος . Ο Αραβικος Συνδεσμος προκειται να _ζητησ η οπως επιτραπη η εισοδος του Μουφτη της Ιφουσαλημ _εις _Παλαιστινην . — ιν _Βιλι υ ι ι . _ρ μι _ι αυιθι _^ ι οτι τα κοσμηματα της _Δουκισοης _Ουινδουρ αξιας Α . 25 . οο ( 5 τα οποια _ηκλ'ιιτηαανπροσφαιος λεγεται οτι ανεκαλυφΟησαν _ει ς σι-Γηροδ ροι ιικον _σ-ρ / ιΟ | ιον τοΟ Γορδω . — Το Ρωυτερ πληροφορειται οτι ο _Στρατιωτικος Διοικητη ς της _Αμυρικανικης ζωνη ς της Βερμανιας Στρατηγος _Κλυυ { δηλωσε δτι το ζητημα τγ > 0 Σααρ Οα εξετασ & η Οπο του Συμβουλιου των υπουργων των Εξωτ _ιρικ'Ω ιν Μοσχα , --Τα Ρωυτερ πληροφορει οτι η καταστασις _ι-Ις _τηυ 5 ' ηιι | ιΛτ ραν παρΑι κτιαζεται ως συγκεχυμενη , Δεν κατεττη δυνατ η επικ ινωνια με τα των εν τη Νηαωταυι ι , ι Ινι ι . _ιντισιων « _α ρχη γων — Βα _Ρωυιι ρ _πλτιροφορειται οτι η Σοβκτικη _Κυβιρνησι _απεδιχΟη _ς ποοτασιν της Κυβερνησεως του Σιαμ οπως _επαναλαβω διπλωματικα σχεσει ς μβτα της εν λογω χωρας . Η προτασις υπεβληθη μεσον της Πρεσβειας του Σιαμ εν Σουηδια . —Το Ρωυτερ μεταδιδει οτι απηργησαν ει ς ΛουοΙνον 5 . 000- οδηγοι αυτοκινητων και αλλων μεταφορικων μεσων . Η απεργια πιθανον να επεκταθη . —Το Ρωυτερ μεταδιδει οτι ο πρωΟυπουρος της Ιταλια ο οποιος μετεβη _εΙς Αμερικην προτιθεται να ζητηση _οικονο μικην ενισχυσιν , — Κατα πληροφοριας εκ Κολομπο της Κε υλανης το Βαλλικον υπερωκεανιιον « Σιαμπολιον » , 12 . 54 ( 3 τονων _, κατεπλευσε εκει μεταφερον 1 . 000 Βαλλους στρατιωτας δια την Ινδοκ _ιναν . —Το Ρωυτερ πληροφορειται οτι οΒαλλος Υπουργος των _ΟΙκονομικων κ . Αντρε _Φιλιπ εδηλωσεν , οτι δεν υπα ρχιι ζητη μα νεας υποτιμησεως του φραγκου , καθοσον _τουτο δεν Οα α ' - ποβη προς οφελος της Βαλλιας . —Το Ρωυτερ μεταδιδει οτι ο'Υπατος Αρμοστης Παλαιστιν ης Σερ Αλλαν Καυιγκαγκ ιγινε δεκτος παρα _τεο Γασιλει εις τα Ανακτορα . Επισης _συνηντηθη μετα του κ . _Αττλη και εσυυεχισε τας συνομιλιας του μετα του υπουργου των Αποικιων , — -Το Ρωυτερ _μιταδιοιι οτι ο Ραδιοσταθμος _της Αγ κυρας μεταδιδει δτι ο πρεσβευτης της Τουρκιας ιν _Ουασιγκτ ων συνηντηθη _μιτ _« του Υφυπουργου των Εξωτερικων των Ηνωμενων Πολιτειων κ . _Ατσισον , και _συνεζητησεν το _ξητημα των _οιιι 'ων των _ΔαρδανβλλΙων και την _Σοβιετικην _οιαχοιυεοσιν περι _σνγκλησιωι Διεθνους Διαακε _ψιως προς τον σκοπον τουτον . _, _ιυιιι _,, _ιιυιι ,, ιιιιιι ,, ιιυιι .: ΙΙΙ | ι ,. ρΙι !! ι „ ι ! ΙΙ ! ι , υιιιι , ΙΙιιι .. ι | ι ! ιι ., ιΙ ! Ιιι .. ιι _! Ιιι . _ΝιΙιι ., ιΙΙΙ ΜΙι .. _ιι ! ΙΙ : „ ι ! Ι ! Ιι „ ι !!! ιι , ιι : ι : ι „ _ιιιι ' ι , : _^ ! Κ 6 ΝΙΑΚ επιβλ ηθεν εις Κ ολα τας Ε αγορας λογω Ο _^ Ποιοτητος , Βε · _ιαζω $ και Αρωματος . Ρι νικο Αντιπροσωπο - ΛΕΥκωΣιΑΣ- κυρηνειλς ΑΝΑΡΕΑΣ Σ . ΑΡΑΟΥΖΟΣ _ΛηΓρα ΙΙυ , ΛΕΥΚωΣΙΛ -ι 7 αχ . Κιρ . 1 _Μ-1-Τηλεφ . 7 : ι ( . ) - _^ ιιιιι ' , ιι ! , ι ιιι ιιιι _' ! ι : _ιιι · Ιι _ιιι _· ' ι : υι ιΙ ιι _ιιι ιι _ ιιι ι _ιιι' _·· ' : : ι » · ιιιιι ,, ιιι ι ! Β ιιιι ι · , _ιιιι ! ι ! ιιιι ι ιιιιι ι ιι . ι : ιιι _ιιιι | ι : ι _ιιΙιιι ι _· _ρ Ε _ιαηλθομεν εις την κα _ρ _δι σν του χειμωνας , το ψυχος πλησιαζ _ει προς το ζενιθ του , τα κρυολογηματα , οι ρευματισμοι , αι νευραλγ _ι αι Απειλουν να εξασθενησουν τον δργανιαμον του Ανθρωπου . Μη αν ηαυχητ _ε δμως δι αυτο , διοτι υπα ρχει δ Αγρυπνος προστατης σας εναντιον ολων αυτων των εγθοων , η Λλοι _τρ η τι , υ Ι ' βααςαμου του μπεν γ κε Ι ν _/* Λ _Η _# 7 _Τ *> Λ η _7 _* η · _ιΥ * _ιν & _Ι _^ _^ ΤΑΞΕ 1 Α _8 ΩΤΑΙ ΑΒΒΛΙΑΣ _Ι-- ' υ _^ . _£ : _Θελετε να _φθι-ιοκιε ατο Λονδινο { ν _τα _ι _, «) Χ 3 Β ΗΜΕΡΩΝ _ε ιε ιην _μεγολυιιρον _ην _π σιν _κο ' ¦{» · _αοφ _ηλειον _κοι με ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΝΑΥΛΑ ι Χ Εξασφαλισατε τας θεσεις σας παρα των κ . κ . Υι & ιουιΝ ιυ _ι < _ι _^ ι ' λ _^ . ι _· _νγυ Χ Χ _'/ 1 _ναχΒι ) οι |( _ιεις αιτο _Λεμεοον καθε 16 ΗΜΕΡΑΣ Χ _·|< /<* τΛ πολυτελη ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ : _^ _^ _, 0 » , Ι . ΧιΗΙΝ'ΠΙ 1 Λ ' ' , . _Ον ΜΛΗΛΙΙΚ 1 Ν _| { _Ε και ιλ _λο . _^ | („ _, V ξ ΙΙΜΛΙ ΛΙ _ΙιγΜ ι ΝΟΤΚΡΛ Ι ΟΛΩΝ Νεαι εκδοσεις Η Ε _8 νικοπο ιη » 3 ι $ της _ΓιομηχΕχνι _ας ει ς την Ανατ . Ευρωπην _Νειιιιιιι _-Ι / .. _ι- _' / _ιαι- /) : ΜαΙ _ιακιιΙ _ι-ΒιιοΙ _ α ( _Κρ ι ιιιιιιι . ιιν _ιι ' _* _ι , ι _Η ' ιιβΙ _ονη _Κιιι · ι · _με . _ΚοιιηιΙιιΙιοιι ( η , · _/ _Ιιι · _ι _· _ι · ιιι . τα τιλο ιρμηνευΜ διαφορου δυσκολου λεξει . _Λια τον Κυπριον δμω _ουδινα το γλωσσα ριον αΟτο εξυπηρετει σκοιιον διοτι ιιολλαΙ _ιττο τι : Λιζ ι- ειν _-, ι _ελλη . ' . _και τα υποια _γν ,, ιριζι ι ω _| λλι | ν . Καπου δι κα ! ' η _ιρμηνευουαη και η _Ιρμηνιυομινη ο ζηλο / _ιιιιΙΙ _ιρμηνιΟιτ ται ιΙ την λιζιν _ινοουοιησμο _/(• ιι _/ ειιι . ιι ' π , ιιιι / καιτοι οιν ιιναι το _( Λιον . ( ' ιιΠιΛΙυ _'ΜΛυι ( Γιβλια κρινονται Λταν _Ευο αντιτυπα _αποσταλωε / ιν ιι την _ΓιιυΟυνσιν του • £ 0 νου · _- ·| . ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΟΒΙΖΠΚΑ Θι _3 λ (< ι _αε 7 μκν / ε « _5 η και σε τιμες χαμηλες Οα _θρηκ μ 6 νο στα _ΤΥΠΟΒΡΑΦΕΙΑ ΖΑΓΔΛΛΗ Π ΩΛΕΙ ΤΑΙ _καινουργΑι Ιδιωτικων _αυτοκινητον 14 αλογων , μαρκας Τζα-< ουαρ το οποιον _διηνυο β _ΛΟλι $ 2000 μιλια , Δια _πληροφοριας _ΑττοτιΙυισΟι _ττρο _$ γο 6 Ι' ( ροκτορ « Το _> « ΦΑΡΟΣ » Ο _ος _Πιρικλεους Νο 1 και _ΠνγιιαλΙωνος 13 Β . Ταν . Κιρ . 194 , Τηλ . 444 Λιυ-< ωσ _! α . Ι ΜΟΛΙΣ ( ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ & 1 ΠΑΝΤΕΛΗ Β . « ΠΙΣΤΗ Κ _ΔΑΚΡΥΑ Ι ι ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ι , II _καλυτι _ρβ _οιιοχβοις ιοι -. _ιΙιΕλιου ι _, ' Ολιι τα πολυτελειας :.. · ¦ ¦ ' _Λνιιιυπα διετεθησαν : ¦ ' ,. εν _ιος δυο εβδομαδων' . ' / ι ( Τι , _α * τ » ΤΜΙΑ _< νι » αντι- . ι « Β . & ν , _ιοιιι _· . ν «| _κε , ιν _^ ι 4- -: ' _ιι . _ιιι , ι _, _ιιν _ιι . Ι )· _( _κινον _, αηο ¦¦ ' τ 4 ν ΙΙιιλιε _, ιιιΙιλ _ην αας η ' . !' τΛν _Ιιιον _τιν οιιγγρατι » , ( κ . ΙΙ , Β . _ΙΙΙΙΙΙΤΙΙΝ , 'Ββχ . Κιι . Ι ι . Μ % ΛΚΒΚ 11 _ΙΙΑ . _* _, ιΙιιΙι ' , ΙΙιι ! _ΙΙΙΙ'ιιιιιΙιΙΙι'ηιΙιΙΙΙιΙιιιΙΙιιΙΙΙΙΙιΙΙ , _ΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙιΙιιι · ¦ ¦ Το ι ( _Οταη _^ εα $ ι _^ Ειναι .... 1 Πβτβν _ευγευ < 3 _τβν , δροσιστικων και , _τονωτικωτατον · < α ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΕΙΣ ΓΙΤΑΜΙΝΑΣ Γ Ευερ _γετικον δια τον χ αθαριαμ ον του αιματος και εξαφανια ιν των εξανθηματων ( σπυ-1 ρ ιων ) . Ωφελιμον κατα της δυσπεψιας , Ανορεξιας , Αδυναμιας , νευριτιδας και παρομοιων παθησεων . Πιστο ς αυμμπχος δια την _ευεξιαν παιδιων μικρ _Ος ηλικιας και Απαραιτητον ατοι- [) _? χ _ειον δια την αναπτυξιν των . + * ' _¦'' ' · _^ . _= Υου _-Κηο ¥ _τ _Υβαδι ι ι _'' . Ι 6 οο _€ ! ΥΟΒ _^ Ο _ΙΚ ι • νυΕ ! Γ γβα * ιιηιι £ || _ι-Ι-3 } _& ΕΠ _^ Μ 05 ι ριβ αεαηι _Μ _& Μ _ηΜΜΗΜ · £ ιΜ _αΜηΜ Εε _^ _Γβιυιι ' _^ _ _«¦ _ι - _^· _οι ' _41 'Κ _ - *· _ιι « ι »< υιιι ι _ι [ _Μν _ιΛιιΙΓ ¦ ¦ ¦ Ι _νιιι : _) < 4 Λι _€ ωΙιιΙι . _ταηιιυη ' ηκ ι _βιΙιβΙΜΓι , Ιι Το 0 ΚΑΝΥΕΑ _8 Τ ι Ι Παι ρνετα ι ζ _εατον τον χειμωνα _αντ ' ι ισα ι γιου και _κρυ υν το καλοκα ιρ ι ως _ανα _ψυκτι _κ ον Ε Ι Δοκιμασατε _τ-η δια μιαν φορων και ΘΑ ι γινετε Αχωριστοι του φιλοι και Κνθκ ημοι τον Ε διαδ ηλωτα _ι . . ι Πωλειται ε ζ ολα τα Φαρμακεια Ι < Ι | Βενικος Εισα γωγευς Ι ΜΙΧ . ΤΣΙΑ ΠΠΑΣ-! Λ Π Κ Π ΣΙΛ ι ! ¦ ι _^ _^ ΕΘΗΙΚΟΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ' - , ΣΥΜΓΟΛ _ΟΝ _| ζ Ε : « _υΙηο * ν _ι-ιαιινηντιν / Ι _^ _^ _καλλιτιχνικαι _« _ικινι ιου _' ' _ι · ιιτοη Ιιρα _^ χοι _, ι Κυρην ·| ας < ι _ιιΒ . ο τοΟ Χ . ΦΙ ! ΚΛ _ΦΜΚΛΙ _' .- _$ '¦ _ΔΟΒ ν % 1 _ιοοι . _ιιιιΒιΙμαβν ν 4 ( ( ¦ ( χουν Ινα _ανιιτυπον 4 α- ι (* : ¦ γ . ι : < η < _-ι ι ! - --: · , » _-,. ' . Ι | , * $ -. 011 _Ιχιιτοιι . ' _^ Οδος Ερμου Λρ . 125 <· ι _ΘΕΑιΜ ΑΤΑ _| - _^ Λ- _^ Λ _^ υναΛ . νυΛ / υΛΛ _^ _- _^ ν-Κιιι , | ιι-ν . _αγο _· . : ΠΛΠΛΛ _Ο ΙΗ _ι ΥΛΟ ' , _ , ι , | ( ,. , · .. , 101 _ιο .. · _Ιιι . -ιζην . . ' , ' ΛΛΠΚ η ΠΛΛΛΙ Ι : . |· ,. . , ,,,, , _,. . Ι ρ ,. _^ ι > . . ¦ • ¦ _ 1 _ - Λ ' ' '> ΠΜΛ : _, Ι - , ,,, Μ , _ι ,, ηο _, _Ι . ρν _^ τι _,. .. ΣΛ ! Ι ΒΒ . ΚΛΛΚ ' ι 1 , 1 ¦< ,: / , - _/ _( _, , „„ -, V ) ,. . _ι . Μπ · , · ι · Μ' -, ι λ ,,,-.,, -,, ,, ,, · .. , _,, :. ΛΚΜ _Κ ι _Οι ΙΙ ΛΜ ( ι : . ' · | Ιρι . ι ( Ι- ΤΟι , _| , ι > ., ι ι ,,,. ΙΙ'ΙΡΛΛ ' _-ΙΙΙΛΙΙ : . Ι · .. , ,,,,,,,,, || ,, , ΑΜΜθΧι 2 _ΙΤ 0 _ £ < _> νΜ ' 1 Ι * .: « _ι- ' . αι -Λ ν , ι λο , | η . · ι . - , ι , _οι , οΟ . ¦ . _ΛΛΒ'ΛΛΕ » ΛΛΟ !( ΙΟ / 1 . 'Ανι αριι . π ι ν , Μι _,-. _Ι λ . _ι ' . κ » . · - Μ _λ . ΜΙΛ _Ι Ι - . ηι Οε . . Β _^ σ . ιι , . _ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ . 6 Ι ι . . _ -, _ξ _ _.-. ν . ι _ΙιΙΙΖΟΝΤΙυι : 1 ) Λυτοι Β . ου ' _!! Πι _ _^ _- _! _! _ 1 } _^ ν- _'ι' -Ι _Τιι * _ιι . _< ι ο 4 ο _' ιλ τι ι ι Ι Ι— . ... - , . ( ι _ιτ _, _αχιΒΕ 3 ) Μουοιχον ιργονι | Ι Ι ι , _^ ' Κ αλω Ι ) ια ' γυριζουν _πιριφρο-, _ ]—Ρ _™^^ . * ' _^ Τ— ντ _,- _' . χω—Ι _' _ωαο-. χη _περιοχη χαι ι (__}__ 1 Ι _ιεω _^ τιτλο 5 ) _Βραμ | ια—Ε ' . να · . παντα . , 1 ' Γκ | 3 ττ _, ν ι ) ιλαο _: α 0 ) Τον _ιριοχιιι ι — - · » β— _^ Μι _^ _ '—Ι— ο' _ιλτ , ιην _ιφη | ιιριδα ( _χλητ . ) 7 ) ' _^* _αΜα 'Λν- _( _υνυμ £ α— _Ινριζοαχ : ( γεν . ) 8 ) αγ-[ · . _ΓΗ — ΚΛ _^ ΚΤι _* : 3 ) Ηεο αρχαιο — ¦— _**^ _^ Α _^^ _2 > -εγ :: ο χαι _ωμο _^ α γο ι 1 ) Ε . Ι ΗΗ Ι 3 _ιυ / . ' « χ / -:: ιν— _ιτραιΤ _ιγι ς οΟ Να-ο —~ ' ' — ' ' - - ' _λιοντο _-τιι / . ιοΟι ! _ιι ) ΙΙ _ροτιρη . « α ( _-ι _.-, τ . ) 1 ) _Μαχρυα—ιυνιβιμο { ι */ . - ) ¦>) _Βυναιχχ—Ηι _-ιν _» (<) Δυο Τ _^' - ι _> ι | _ι _* τα _απο το _οτιιο—Δαγχωνω 7 ) _ΙΙαντ _, γ υ _^ ιω 8 ) _Κ-Τ _3-. « λε γετο * . ι _' _ α _* . ιιι > ζηρ : ον -ου Μουνιου ( αρχ . ) . Λυσις του υπ' αριθ . 5 ΟΡΙ / ΛΙΧΤω :: Ι ) · Λ _. ?/ . η | « ι 2 ) _Παιιι . 1 ) _Ωρα—^ ωμ α Ι ) Λαικο δ ) Γν—Να Ο Τιμα—Πα 7 ) Π ρο 8 ) _ιταιιον . ΚΑΘΕΤυΣ : 1 ) Α-ολυτο 2 ) _ιαραχ-. : (| Χια ι—Μια -1 ) 115- ΚΙα 5 ) _ΙΙιιον—Μι Β >) Ιοω—Η ρ _4 · 7 ) Ναο _· . 8 ) Ν _* αια . ¦ _^^ _»»¦»»»»¦»»«»<»»»«»« _¦ - ¦ - »¦ - ¦ - »> » 4 « 1 * » ¦ ¦ - » - ¦ - » - ¦ * ¦ ¦ ¦ ΣΥΝΕΡΒΑΤΙΚΟΝ Τ _ΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΚΑΜΠΟΥ ΑΤΔ ( υπο εκκαθα ρισιν ) Καλουνται δια της παρουσης ολοι οι _πιστωτα ! ( καταδεται η αλλω _ττως ) του ω ανω Ταμιευτηριου , _οτΒιος παρουσιασθουν εΙ το Βραφειον υου , οδος Μουφτη Ρατζη Ες _ιφ . < 4 ρ , 20 εν _Λικικωσια , κατα την περιοδον μεταξυ της 2 α < Ιανουαρ ιου και . ? _1 η του Ιδιου μηνος , και ωρας 9 π . μ . και 1 μ . μ . και 3 εως 5 μμ . προς αποποδειξιν των απαιτησεων τωι > κατα του ως ωνω Ταμιευτηριου , προσαγοντες ταυτοχρονως παν σχετικον αποδεικτικων ι γγραψου η _βιβλια ριον _, το οποιον _κατεχουν . ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Β . ΚΑΘΗΤΖΙΩΤΗΣ Δικηγορος Ιι / . χαι ) α ,. ια-. η _ινν _ιργατ . _Ταμυιτηριο _·) Κιιι _^ _ο- _ι _Λ- _ 3 Λευκωσια , 2 ) 1 ) 47 * 1 / ΑΠ Α _ΚιιιΛ _ιιλιιιιο , _. , _ηιι- ' .. τι . Η- _ιι- _'ΛΙ'ην-ιιις ηνΤ | ΙΙ | 10 ιΙι : ιΠι . | , ' · ι _ι [ Β ,, Κ- . >> . ' ¦ 'Ρ »' , ' · -λ · ' . _ιι-., _η . _υι- _., _, Ι -ι ι _, _/ _ο _^ ·!' ι' , )> _ουιι , ( _οιΙ |· Μ 7 Λι _, _1 Π . γ . || 'κ 1 ιπ ,.,,. ι , Μ · V Λιι _( ι # 1 _,. ιχ- ' . ι α ' Ιγιι _' - · ι _|^ Ιιι _^ , _Βιιι . » _ω _· . . > . ιΙ ι _Βι' . ) ς _υιυιι ' ι . _·· ., _1-Ι | ι _^ _ιιι | ι · , _τηι- _? ι | _ι *| ι , π _, ι' _κ-, ιιΛ , . Κν _ΛιΙΙΙΙ _, _πιιΛ ' . ι _,, ' , ιι .. / . · _:.. > κι ι _υιι'λι / ΙιμΑ ΜΟΙ 'ι- ΙΟΜ . Ι ΑΠΛ > _ Λι _) μι ) ιρα > ης Κ . _Ιιονιαιζη . Η ΑΠΑΤΗ ' Μονον αμνδβαν σκιαγοα-, _φιαν εδωσαμε χθες της προ δοτικης στασεως του Ελληνικου κομμουνισμου Απο της εκρηξεως του _Ευρ ωπαιχ ου πολεμου μεχρι χ ' ,, _ς επ _ιυ-Ιοζως του Χιτλ ερ κα τα Ιης Σοβιετικης Ε · _νωαεως . Καθ δλην , δηλαδη , την περιοδον κατα χ ην οποιαν η Ρωα αια η το φιλ η και συμμαχος του Σ _ιι : 2 : γ . ' - ' . _ιχνε το _συμφωνον Μολοταφ—Ρ _ιμαεντροπ , που ειχεν υπογραφη εν Μοσχα τας παρα · μονας του τελευτα ιου πολεμου . ΚαΙ ειδομεν δτι μολις αι μηχανοκι νητοι ορσαι του Χιτλερ ηρχιααν να προελαυνουν εις τα εδα φη της Σοβιετικης Ενωσεω ς , δ Ελληνικος κομμουνισμος μετεβαλε οταοιν . Επρεπε πλεον να _υπηρ ετηση τα συμφεροντα τη ς « ραν μαζικης του Πα τρ ιδο ς , της Σοβιετικ ης Ενωσεω ς . Απο της 22 ας Ιουνιου 1941 δια τους Ελλ ηνας κομμοννιστας δ συμμαχικο ς αγων δεν η ~ το πλεον Ιμπεριαλιστικος . Τ Ητο αγων υπερ ' της _ελευθεριας της Ευρωπης και του κοσμου . Διοτι μοιραιας η Σοβ ιετικη Ενωσις ευρεθη ει ς το _αυμμαχικον στρατοπεδον . ΚαΙ πρω τον μελημα του Ελληνικου κομμουνισμου ητο να _οικειοποι ? τ > _/? , με δια φορα συνθηματα _ουγκινουνζα τον Ελληνιχ δν λαον , τους αγωνας και τας θυσιας του εναντιον τ & ν ξενων κατακτ ητων . Τ Ητο αναγκη να πε ριαγαγ _ει υπο τον ε _λεγχον του τον αγωνα της Εθνικης Αντιστασεως , δια να ιην χοηαιμοποιη αη , δταν επιστ η η ωρα , χ α ριν των συμφεροντων της πραγματικης του Πατριδος , της • _Ζ _αβιντικης ' _Ενωσεως . * * * Η Εθνικη ' _Αντιστασις _, ει _τε ενεργος ειτε πα _θητικη , με αυμμετοχην ολον του λαου , ειχεν αρχισει εις την Ελλαδα απο τας πρωτας ημερας της ξενης κατοχης . Οζαν ανομ η Λ _Κομμουνισμος-6 τοτε φιλος και συμμαχος του Χιτλερ — παρεμεινεν Απαθη και ασυ γκινητος ενωηιον της μεγαλης εθνικη συμφορας . Οπως το ΑΙ / _Ιανι . κον ε _ πος _ιγοαφη εις την _μαρτνρ ι _'ιην Γορειον Απειρον , οταν οι δλλοι λαοι της Ευρωπης ειχον ηδ η καμφ & η και δταν η νικη του Χ ιτλεριαμου εθεωρειτο βεβαια , ουτ ω και η Εθνικη _Αντιστασι εις την Ελλαδα — συνεχεια του Αλβανικου Επους — _ηρχιο _ε να εκδ _ηλ ουται και να < $ _< ι · γανουται , δταν . δια ιου δλλους λαου _ιθεα _ιρ εΤιο ματαια _καθε προ σπαθεια προ ς ΑποτΙναξιν του ξενον ζυγου . Ηιο δε φυαικον να Αναπτε ρωθου ν Ακομη πεοιααοτε ρον αι ελπιδες του Ελλτ ) νικοΟ λαοι ! , ο ' _ιαν η Ρωο _ια , _υποαι _ασα την ιπ _ιθεαιν , ευρεθη εις το αΙιιμιι χικΗν _ατρ ατοπεδον , ΚηΙ ο Ελληνικο , κομμου · νινια , δ αποιος Η _-. ι _ια την επιγι ) αιιματι _ι ην γνωμην Ελλ ηνα πολιτι ιο )) Λ _αχη _- νοβ , Ιιχει « Ιξαι _ιειι ια ι « αν _^ χ η τας δ _ογανωικ : ο , αυ τοθ υσιας και εγ > ιληματ _τ > ο , _εξεμεταλλκυθη κα ταλληλω ς την πατ ριω τισμοι · ιαΙ την _Ανωνισιι _^ ην δια _& _ειιν του _Ελλιινιια υ Ααυ _υ . Ο Ελληνικος : ιομμοι > · νιαμος , με την προηγηθει · σαν . ει ς το _ποασφαχ ον _κα το Απωχ ερον παρ _ελθ ον Λμ · χ εθνικην τον _δρ / _ιαιν , δεν ημπορου σε να εμφηνιο & β ανοικτ α ει ς ιον _Ελληνικδ γ λαον , δια να θι , νι ) _ει _ι _φαρ ιιο / ' ) ν « 1 _ιι _'ια 'Ια ς _ποιι _ιλ _α μβαν ζ ν ιξωθι ! .: / ζαΙ ΚθεαΥ α ιεσω ς _εις ε φα ρμο · γην τας _συνηθεις μ-. θο _ιουι του , Το _ηινυδο _ς κ _.-ιι την _απ αχ ην . Τα μεσα που χρησι μοπο ιει παντοτε , δια να συνχ σλυπι }) * ου _πρ αγ ματικους του σκοπου ς , Και η _μεγαληιερα απαιη , που ηχ ο χ ο _κυ _ρ κ _οιερον αΙιλαν _, _τοΟ Ελληνικου κομμουνι _· αμαυ , εινα ι εκειν η , την οποιαν αρκετα καλα ννω · _} _ιξει χ αι 6 . Κυπριακος _Χαος . _, Τα συνθηματα « _εθνικη ινοτ ης _» _και _αινιαΧον μειωπονι > , ησαν τα ¦ πρωτα _ιιου ερρ _ιφθηααν απο τον Ελληνικον Ηομμοννιαμυν . Αλλα δεν τα _Ρ , _ξηγγειλεν υς Κομμοννιαταιον κομμα , _5 κιιι _εγνωρ ιζεν δτι ο 'Ελ-Ι ηνικος λαος θα , _αντελαμ-Γανετο αμεσως την απατη ν . ΚμΙ με τον τροπον , τομ _οποιον _επισης αρκετα καλα / νω _ρ ιξει ο Κυπριακος _λαις , εκαλεσεν ει ς συνεργα-: ιαν μη κομμουνιστικα ιτοιχεια . Με την βοηθε ιαν ιων _ιπρεπε να Ιμφανια _& η _* _ια δργανωαις , την οποιαν _ι λαος _Ρ πρεπε να _θεωρ η _Ι θνικην , εν _τβ πραξει δμως » α εινα ι τυφλον _δρ γανον εις χειρας του Ελληνικου _Ιομμουνισμου . Ο _Κυπριαιος λαος εχει _πικρα ν πει-? ον και γνωρ ιζει _ την ευ-< _ολιαν με την οποιαν δ _κομμουνισμος παρασυρει _ιι ς τα δικτυα του τους αφελεις . Με την ανμβολην των Ιδρυθη το _α-Εθνι κδν ' Απελευθε ρωτικον Μετωιτον » . * * * Η τυραννια του _χιτλειιαμου και του φαοιαμου 5 ) ' £ _νει ο _, εις την Ελλαδα α · φορητως καταθλιπτικη , ' Αλλ ' η πιιτις του λαου _ιι ς την νικη ν των _συμμαχων ητο πλεον ακλονηιος . ΚαΙ η αποφασις του να συνεχιση τον αγωνα κατα ιων κατακτητων αμετατρεπος . Ο Κυπριακος λαος £ - χει αρκετην _πειραν δια να _ινω ρ _ιξ η την Ικανοτητα που _ιχει ο κομμουνισμος να _εκμεταλλευεται τας εθνικας _αποθεσε ις , ει ς τας οποιας 5 Ι 'διος _διν πιστευει . ΚαΙ ¦ Χναι δ ια τουτο περιττον > α υπ ομνηαωμεν με ποαην ¦ νΗολιν , ν αι χιλιαδες και ιι μυριαδες των εθνικυν _Χγωνιατων επεσαν θυματα η _κομμουνιστικης _πλε' , ιανης . Το Εθνικον 'Απελευθε _ιωτικον Μετ ωπον ( ΕΑΜ ) , : ατα τας _αρχα _- της ξενης ¦ , ατοχης , με τα μεγαλα _συνθηματα της Εθνικης Αν ιατααεως , κατεκτ ησε και _ιυνεκι νηαε τα μεγαλος μα' ας του λαου και Ιδιως ην ορμητικην Ελληνικην εοτη τα , η οποια ι φλεγετο απο το μισος προς τους χ α τακ ιητα χ αι την Αγα · π ην προς την _Ελευθεριαν . Το συστημα της οργανωσεως και η κρατουσα μυ · ατι _κοτ ης _εβοηθονν το > Κομμοννιαμον να πραχω _- 3 / 7 ανενοχλητος εις την πραγματοπο _ι ηαιν των σχεδιων τ ου . Και ειναι σχεδον βεβαιον δτι , δ . » ε _· βαδιζε σταθε ρως , επι _ιης γραμμης αυτη μεχρι του . ¦ τε ρα τος του πολεμον και _δεν απεκαλυπτε με τας π ραξεις και τας _ενεργειαζ του του ς πραγματικους του ακοπο υς , θα κατωρθωνε να κυριαρχηση εις την Ελλαδα με _ειο _» ι > ι : < α μεσα . Με την _απελενθε ρωυιν ιηξ Ελλαδ ο ιο Εθνι _κ ον 'Λπ ελενθερωτικον Μετωπον θα ηδυνατο να εινα ι ο _ανρ ιωτερος ο ιθμη τη _ιης πο _λ ιτιΗ η ζωη τη χ ωρα . ΚαΙ ο κομμουνισμος , υπι τον απολυιον _Κλεγχ ον _τοΕ οποιου θα ευρ _ιακετο η νια καιαστασι , θα επεβ αλλε τα ς θελησεις του . Η ' _'ι _, λλα _ιι'α ι ) ι ι > ινα . _ιςαρτημα του _αλαυικ ου κομ μο νιαμοΟ . Π ρεπει δμω να αυνεχ _ιαωμεν δια να Αναμν ηοθω _- μεν δι ολιγων πω ς _αιιεκαλυ φθηοα ν ια κομμουνιστικα σχεδια _χ αι πω η εγκλ ηματικη _και αντεθνικη _δρΑαις του _Κομμουνισμοι , τον ωδη / ησεν εις την απο · ιυχ _ιαν . Η Ιαιο _^ _Ι α ειναι μακ ρα _χ αι θλιβερα . Η π ηγη και η α _ι τ _ι α των συμφορων της Ελλαδο ς . Μερικα δμως _γεγηνοια πρεπει να υπομνηαθουν . Ο Κυπ ριακος λαος εχει πολλα διδα γμα ι α να Λαυαθη , • 3 ΤΟΝΙΖΟΥ Ν ΟΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΗΣι ΤΟΥ ΣΥΜΓΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΕΙΣΗΒΗ _ΘΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΟΠΤ ΕΙΑΝ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘ Η 0 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΠΕΜΓΑΣΕΙΣ ΤΩΝ _ΣΛΑΥΡΝ ¦ · Τ 1 ΣΥΝΗΒΟΡΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΟΗΘΕΙΑΣ ΓΑΡΥΣΗ ΜΑΝΤΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΩΝ 5 ΤΑιΜΣ , > ΑΙΑ ΤΗΝ _? _ΕΑΛΑΔ Α _^/ _^» - ¦ φ ΛΟΝ / _11 ΝΟΝ , 7 ( ΡωΟτερ ) .-01 « ΤαΤμς » τοΟ Λονδινου εις κυριον αρθρον δια την Ελλαδα εζ _αφορμηι της δημοσιευσεως της εκθεσεως της Κοινοβουλευτικης Επιτοοιιης και εν βψει της αφιξεως της Ερευνητικης _Εττιτροττης του Συμβουλιου _Ασφαλειας επισυρουν την _προσοχην δτι _ η πσρελευσις μηνων δεν επεφερε αλλσγην της καταστασεως- κα . 1 αναφερομενοι εις την _-. ταρεχομενην _τιρας _, τους ανταρτας βοηθειαν _υιτο των Γουλγαρων , Βιουγκοσλαβων και Αλβανων λεγοι'ν « ΑΙ ελ ¦ κιδες _τερμστισμου της ανευ-« - «»«¦>» _> <» . « > - _^ _»» ι _ιι 4 _» _4 θυνου και ιτηι ( ινΓ 6 νου μορφης επεμβασεως εις την Ελλαδα _βασιζονται τωρα εις την Επιτροτιην ΕρΟνης των Ηνωμενων Εθνων . _Δεν δυναμεθα δμως να _στηριξωμεν . εξαιρετικως μεγαλος ελπιδας εις την μιαν Ιρ & υναν . _Αια να ειναι αποτελεσματικαν το Εργον της Επιτροπης πρεπει α _( 3 τη να _εκτελεοη εις , ακεραιον την εντολην της και να _ειοηγηθη συνεχη εποπτευσιν μεχρις _δτου υπαρξη εΟλογος _βεβαιοτης δτι παρηλθεν ο κ ( ν δυνος . Δια να _συντομευθβ αυ τη η περιοδος ι ) Ελληνικη Κυβερνησις δυναται να συμβολη εις την _απομονωσιν των [ δανεια η πιστωσεις εκ τοΟ ε φανατικων μεταξυ , των ανταρ των δια της _απομακρυνσεις τοΟ φοβου διωξεοχ μεταξυ των _ολιγωτερον φανατικων . Η ' _εφημερις συνεχιζει : « Μεχρι σημερον δλαι αι _Ηροοπα _ιιειαι απε & ηοαν ακαρποι _λογι _^ των υπερ βολικων αξιωσεων των πολιτικων ηγετων . Οπισθεν των Αξιωσεων αυτων ειναι η απροθυμια των ηγετων να επωμισθουν ευθυνας εις μιαν ανωμαλον _οικονομικην κσ : αστασιν . Πρεπει να _προετοιμασθω το Εδαφος δια να διορθωθουν τα οικονομικα κακα . Η Ελλας χρειαζεται ξωτερικου . ΟΙ χρηματοδοται πρεπει να δωσουν οικονομικην βοηθειαν και Λ Ελλας να περι κοψη την _δυιιαναλογως μεγαλην _υπηρεσιαν , _προσλαβω περισσοτερους εργατας εις την _επισκευην οδων , ελαττωση την εισαγωγην _ειοων πολυτελειας και αυξηση τους φορους . Τοιαυτα μετρα θα απομακρυνουν τα παραπονα της Κοινοβουλευτικης Επιτρο πης βτι οι Ελληνες βασιζονται υπερ τα δεον εις _ξενην βοηθειαν και θα συσπειρωσουν ταυτοχρονως τα πατριωτικα _στοιχβΒα της χωρας . ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ Μ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΥΛ ΕΣ ΤΗΣ _Ει ΑΝΑ ΤΟΛΗΣ ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΠΟΥ 01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΕΓΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ _ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ .-ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΜΩΣ ΣΕΓΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΥΖΝΑ _1-ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΑΖΑΝΙΑ ΦΑ ΒΗΤΩΝ ΣΤΗ _ΘΑΛΑΣΣΑ .-ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΣΙΟΝ ΩΚΕΑΝΟ .-ΕΝΑ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟ ΒΕΝΝΙΕΤΑ Ι ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ ΡΙΧΝΕΤΑ Ι ΝΕΚΡΟ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ , ( Δεκε μβριος ) . — Απο την οτιγμη που μπαινεις ο' ενα απο τα νεοτευκτα αυτα αμερικανικα υπερω · _κεανεια που χρησιμοποιηθηκαν κατα το τελευταιο σταδιο των πολεμικων επιχειρησεως _γΛ μεισφορες και για α · ΤοΟ εν Νεα Υορκη μονιμου ανταποκριτου μο : ς κ . ΣΠ . ΜΙ ΝΩΤΟΥ ποβασεις , δπως το « Μαρη Καρπ > , νοιωθεις να σοΟ επιβαλλεται αμεσως κατι , _οχληρο ατην αρχη , αλλα ουσιαστικο στοιχειο της Ισχυος και _τρΕ μεγαλειου των Ηνωμενων _Τια λιτειων . ΚαΙ αυτο ειναι δ ' σε βασμος _οτον Νομο . _ΕΙσσν ε · λευθερος να κανης _δ , τιδηποτι θελεις , αρκει να μην _ενοχληι _τοΟς αλλους . _Λλλοιμονυ σοι αν πιαστης στα χερια η αν « _πειλησης Εστω , καποιον ! Λρ · κε ! να το μαρτυρησουν δυ 4 _προσονπα στον « Τοηφ _Στιοο · α . ρτι , για να _κληΟης σ' Ενα αμπαρι απο τους 4 « ωστυνομι · κους > του καραβιου , που τριγυριζουν σαν χαζοι με τα τηλικια τους και την χακι στολη , με μονη αποστολη να εκτελουν τ ς _Γιαταγις τοΟ Καπετανιου , εαν Ρθελρ . παραιττη αναγκη για την επιβολη _τητ ταξεως και _τοΠ Νο μου . Τεραστιοι κοιτωνε ς απο 100 —200 κα ! _τριακοσια ακομα κρεμαστα _κρειβατια , που _παοεχουν « ανεσεις στρατιωτου ·· . Το ( διυ συ ( ιβ _«( _νει με τα _αραδιασμενα στη σειρα _αποχωιητηρια , τους _λουτηρας και ι πτη ( Τ . ς . Οσο για . _το εστιατο · _οιο , την ¦ _τκαφετιιριαι , δπως _τυ λενε , ο καθε _εττιβατης πρεπει α οταθηΟτην ουρα , να _περαι [| πρωτα απο την κουι ' . Ινη α παρη το _< τΙςι · του _> ιαΙ τα ιαχαιροπηρουνα και να πκρα _ιρ παλι οτην ουρα για τι Ι )« ν _ηιο , που _μαΟ ροι | _ιαγεροι • ου ρανουν _^ _ιπο τα καζανιη _ιτα _ιΙιαφορα διαμερισματα ιο ιντιι _, ' » . Βιατι ειναι πλουσιο σι . _τοικιλια το μενου . Επειτα , με το « _ιτΙγι · στο χερι , μι τα μα · ·< αιροπηρουνα κι Ενα _μεναλι . _? λυντζανι , Οα _κατευθυνΟη παρελαυνοντας _πατντα , ατο με _οος που θα υτιοδεΙξι ) με -ι ερι _ι ' νας θεορατος μαΟρος ι . · ιοπνης _οιην _« _καφετηρι _αι · . *| - _Η ια _διαΒιικαΕ _' α Οα _ιιιαναλη-Λη σιο _αττοφαγο μα . Χτην ο · Ι _- ¦ ια ο καθε . _ειιιβατης Οα παρο « Ιση το ωδειο πι , α « _τΙς ·» και α ( ιαχαιροπη ρουνα σ ους μαι ' : _ιοος τοΟ πλυντηριου ιων πιατικων , που Οα τα • . • • • ταξ ουν , > ι ' Ενα φοβερο κρ / το , ατα γι-• ιατα _οαπουνοδα καζανια , _ιπαζοντας , φυσικα , Ι . ' ·· α _μεγαλο μερος Λπ' « _υτα . _Κτοι ο Ελληνας , _οκως κσι οι Αλλοι ' . _-, ιιυαπς , ουνι | ι > ι £ _^ ουι' _ι'την ιιι _' _- _'ιτηρη στρατιωτικη π ·| 0 αρχ 1 α . Υπαρχουν _ιμως ι : « 1 καμπιν _« ς ατο Λ' καταστρωμα για 3—12 επιβατες τΡ _, ς πρω · _εης θεσεως η _καΟιμια , που _ερωγουν _οτα _« _νταινινκ ρουμτ _< αΙ τους σερβιρουν μο βλ η την _' . ΟιιιοτυπΙα _νιαοροι καμαριι μη · νς , ( ιε _ιπι _κεφαλης , _φιιαικα , < απθιον _Η _, λληνα και _μολιπια παμπονηρο _ΚεΦαλλονΙτη 1 Αν βμως δλα τ * αλλα που επιβαλλουν αμεσως πανω στο καραβι τον σεβασμο στους » νομους της πανισχυρης αστεροεσσας σημαιας , εκεινο που δεν μπορουν να _χωνευοουν με χα · _νενα τροπο οι χ _επιβατες , τουλαχιστο , απο _τις χωρες , δπω _^ εικαμε της Μεσης : Ανατολης , εΒναι η Αμερικανικη κουζινα . α Εχεις αφθονα δλα , αλλα δεν σου Ερχεται δρεξη να φας τιποτε , αφοΟ αρχιζεις το πρωι ενωρις με χυμο ντοματες ! Φυσικα , το πλειστον μερος των πλουσιων αυτων γλυκων και φαγητων , που θα _μπορουσαν να διαθρεψουν για μια μερα ελληνικη πυλη σαν το Μεσολογγι , ιΒΡ . τιουνται κυριολεκτικως στη ααλασαα _] Βια λιγες εληες της σαλαμουρας , Ενα κρεμμυδι , λι γο τυρι πιπερατο η λακερδα και λιγο ψωμι μαΟρο του « _δβλτιου > , οι επιβατες βα Εδιναν 3 , η εχουν και δεν Εχουν ! Τοση ειναι η φρ ( - ξη των να δοκιμασουν κατι το αλμυρο , το νοστιμο ! ΚαΙ _ιου χαλα το μυαλο , πως δεν _τκεφτηκαν οι ρεκτες συμπα _< _τριωτες που _ταξιδευουν , ν'ανοι _Ιουν Ενα μικρο μπακαλικο _πα-¦ ω στο καραβι . _Υπολογιζω , δ--ι Οα κερδιζαν σε λιγες μερες _τανω απο ? . 000 δολλαρια , διαθετοντας λιγοστ α κεφαλαια . Μα εκεινο που κανει τους _Ιπιβατες ν _αντιπαθουν την Λ-• ιερικανικη κουζινα ειναι η τρικυμια . Κα με τον _καλυτεοο καιρο , θα _ουιΟντησης οτον -οκεανο καποιο μεγαλο _ρευμε < και τοτε μποΒεις να ορκισθης να μη ρολης τετοιο _γλυκσναλατο φαγητο ατο _υιο μα σου για υλη τη ζωη σου ! Βιατι σε τετοιες τρικυμιες , που τα κυιιατα Ερχονται Αφρισμενα απο εκατονταδες _μιλλια μακρυα , και το πιο μεγαλο _υπερωκεανειο , ( _ιι . ως η « Γασιλισσα _'Ελισσαβετ » φαινεται σαν Ενα κουτακι σπιρτο : τιανω στον 6 1 )· _κεανο ! Ετσ ι , προχθες το β ραδυ 4 _ΠλοΙασνος Κλπβε & η ! διαφορο πλοια που _ιαξιδευαν οτον ωκεανο , δτι συνηντησαν και -παλευουν με αγρια τρικυμια πλο τους 700 μιλιων . Κι Ελαβε τα μετρα του , κανονιζοντας ιην πορεια Ετσι 45 ατε η τρικυμια να πιρααη καμποσα μ (· , λιιΛ ι _Αιψ _ΟνΙιυ .. _ι'νι _^ . _Α'Υ _'Κ _^'· _υπουμε _μεοα Ωστοσα _, αιαθαν · θηκαμε αρκΒ . τα τον αντικτυπο της , αφοΟ ηταν η μυ / αλυτιρη που ειδα στη ζωη μου , Το καραβι ανεβαινι ! πανω στην _κοουφη τους . ιοι κστ _/ _ττιν Επεφτε ι ιε ορμην , κανοντας Ενα φοβε ρο κροτο , _σαιιτιωτ , να το _χτυποΟο : νσρπιλλα . ( αλλο τΤ 'Κ _»»( - _··' ν ·* ι . _ιιιτπι _(> ικοι ηλθε . τρεχοντας να μας _ειδοποιηοη πως _φαινοντο'ισαν δυο πλοια , Ολοι _οι επιβατες Ετρεξαν να τα 6 ο 0 ν καθως περνουσαν διπλα μας , για να διαπιστωσουν , Γμι . κ ,, μ , . τρομο , βτι προκειταν για _ν'αυα γιο _, « ου το Εσι . ρνι Ενα _ _ηυ « γοσω · στικο . _|·| θαλασσα _ε . _ινε καπως ημερεψει , ωστοσο τα κυματα _καβαλλικουαν και τα _δυο . Βια πρωτη φορα Εννοιωαα τοτε τη δυναμη ταυ _ητοιχιΜου τοΟ ω · _κεαν ι _^ κηι την μεγαλ η κατακτηση τοΟ ανθρωπου , που μπορεσε σχετικα να το δαμαση . Αν εξαιρεσουμε αυτο το επεισοδιο , ταξιδευουμε τωρα οκτω μερες χωρις να συναντησουμε τιποτε , _οδτε κ & ν θαλασσια πουλια ! ΚΒ αυτα α-( Συνεχεια £ _ις την 4 ην σελιδα ) '' ' _· ' ¦ ' ' ¦ ' ~ - _* _Τημειωοεις και £ χ ολια αυτοι ειΙν αΒ Εκεινοι που ενεφανιι , _οντε εν Κυπρφ ως οι μονοι _υποστηρικται της Εθνικης μας Πρεσβειας κα ! ωργανωναν δια την υτιοστηριξιν δηθεν , τοΟ Εργου της ουλλαλητηριον ει Λευκωσια , Για του εν _ΛονδΒ-> 'ω δημοσιογραφικου των οργανου _υπεοκαπτον την Ιδιαν ακριβως στιγμην , το κυρος της πριν ακομη εκκινησ η δια να _μεταβη _εις Λονδι νον . « _ΕΒιαι απλως μια _6 _ιωρισμενη αποοτοληι · Εγραψε το * Γηαα > , το _επισημον εν _ΛονδΙ ι οργανον του Κυπριακου _'χμμουνισμου . Το δτι οι κυκλοι του Υπουργειου των Αποικιων μεταχειριζονται το < υ το ακριβως επιχει ρημα δεν ' . _Ιναι εκπλ ηκτικοι . Μ | ιΒ _? ς δει _' . _Τχαμεν καμμ ιαν _αμφιβολιαν Β , ιΛ τους σκοπου ς και τας προ σπαΟε . _ιας ιων _εκμεταλλευτωι του πατριωτισμοι · του λαου ιιας . Π ρεπει Γμως να _πληρο-¦ ρορηΟουν Ηλοι ο ! _παρασυηΛ _μιν _οι αφελεις ποιον αξΙ 'ιν _?· υυν τα κηρυγματα το Κυπριακου κομμουνισμου Κ ' αι προς τον οκοπον τουτοι • _Βνιιι αρκετων το γεγονος δτι ο ! αυτοι ανθρωποι και ταυ -οχρονως εν _Λονδινω _ετορ _ιιλλιζαν το Εργυν της _Πρειυε _' _ιις μας και ιν _Ηι ' _ιπρ φ ι' Ι ΑαρπγγΙιοντο _εΙς Ενα κο | ι · ιατικον _ουλλαλλητηριον , ε μ · _νινι » ομινθι ως οι μονοι _υποιιηρικται της . ΗΑΤΜΟΠΛΟιΚΗ ΣΥΒΚΟΙΝ _ΟΝ » Τον παρελθοντα _Σεπτεμ · Λ _ριην ι _ _ΚιιιεονηοιΒ . _εζητννηΒ δι * _επιοιολης της προς το Κυ · πρια ' κον _Ετιιμελητηριον τας αποψης του , _Γοον _αφορς » τη · _, ανανεωσιν γοΟ συμβολαιου _της Κυβ-. ρνησεως μετα _της _Χεδιβικης ατμοπλοικης _ειαιρειας . Ω ς _γνοισιον · ιο ιν λονω ουμ δολαιον Ε > _ηξε ιην 21 Δεκεμβ ριου 19 Ι ( _ι . Αντιλαμβανο μεθα « τι τα 'ιιμπορικον Ετι _ιμε · λιμηριον ' . > κ α ! ρ ,- _^ ς υπεβαλε ιος ειποψηις του . Επ _ι τη ευκαιρια δμως ταυτη και λογω της τεραστιας σημασιας τη » 1 οποιαν Εχει το ζητημα απο αποψεως Κυπριακης ιν γενε ι κκι εμπορικης Ιδιαιτε ρως , Οω ηΟιλαμεν να γ _ι'ωρ | _ε ·'· _,. ικν , δια να ιιυνη Οωμεν να _πληροφορησωμεν καταλληλως το _Λνα · γνωστικον | ιας κοινον _ ι !) 'Βυαν _( _τνινυωΟη το εν _λογψ 1 οιιμβολαιον και 6 ια _ποιαν περιοδοι 1 _, β ) Υπο ποιους _ιρους . γ ) Ποια βινπι η ακρΙβης 4 _πι · χορηγησις , την οποιαν μεχρι σημε ρον η Κυβιρνησις _παοι-¦ > , ειψε να _γνωστοπσιησπ κο ) 6 _^ 'ΙΙαν εληφθη προνοια , ως _ηλπιζε . _το , δια χαμηλοτερους ναυλους και προοΟετα επιβατικα πλοια διαρκουοης της θερινης τουριστικης περιοδου , αλλα και _γενικωτερον βια την _καλλιτεραν και _πληρκοτι _ραν ιξυπηριιηπ ιν των πολλαπλων αναγκων της _^ * _τρυ μας . Ο Ιο 6 » € τ . § _ξτυπο ς ' _δημοοιευει εις _περιοπτον θεοιν τον λογον του Στρατ αρχου Μοντγκο μερι * ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΕΔΟΘΗΣΑΝ ΜΕΒΑΛΑ Ι ΤΙ ΜΑ Ι λΟΝΔΙΝΟΝ 7 ( _ΡωΟτβρ ) . - _Αγγελλεται εκ Μοσχας-δη ο ) συντομος λογος , τον οποιον ι _εξεφωνησε κατα την βις την ι | _ιοδρομιον . Ο Στραταρχης _^ _οντ / κομερυ εις τον λογον Βου απετισε φορον τιμης εις Βον « Μεγαλον και _Τιχυρον Ο Στραταρχης Μοντγκομερυ κρατων εις χειρας του Αφρικανικην _ραβδον την _οκοιαν εδωρησεν _εις αυτον _ΑΛιρικανοι- αρχηγος κατα το ταξιδι του εις Ν / Αφρικην . Σοβιετι κην πρωτευουααν _αφιξιυ του ο στραταρχης λορδος _'Μοντνκοιιερυ δημοσιευεται σημερον _εΙς _περιοπτον θε · σιν απο βλας τας εφημεριδας της Μοσχας _αι οποιαι παραθετουν και _( ιεγ αλας φωτογρα _φιας του Στραταρχου ΜοντγκομεΒΛ _ μετα του Αρχηγου του Σοβιετικου _Στρατιωτικου Επιτελειου Στραταρχου _Γασιλιβσκυ επιθεωρουντων τι μητικην φρουραν εις τα αε-Σοβιετικον _Στρατ 6 ν > . Σημερον , -Λ . Στραταρχης θα _Ιτιισκεφθιι την _ _Στρατιωτιτ κην _Ακαδημιαν _Γοροσιλωφ εις την _Μοοχαν και ακολουθως θα παρακαθηση _εις γεΟμα , το οποιον θα _παρατεθρ προς τιμην του υπο των αρχηγων του Σοβιετικου Στρατου . Το εαπερας θα παρακολουθηση την παραοτασιν , τοΟ « Ρωμαιου και Ι ουλιεττας !> _εις το θεατρον « _Μττολαοιτ . Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤιΙΝ 'ΙΕΡΕΩΝ ΕΠΙΓΕΓΛΗΜΕΝΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ Ειλικρινης και ομοθυμος ειναι η αξιωσις δλων _δπος ο κληρος εξαρθη περισσοτεροι εις το υψος της αποστολη » του αλλ ειναι καιρος προε τιμην της Κυπριακης Εκκλησιας δτι κατα τας δυσκολους περιστασεις της _παρελθουοησ δεκαπενταετιας ο Ελληνικος Ορθοδοξος Κληρος της Κυπρου υπερηφανως αντεμετωπισεν δλας τας _^ _υσχερειας Και τους σκοπελους και _ετηρηοεν—εκτος ελαχιστων και β ποραδικων ι , _εριπτωσεων-την _ικκλησιαστικην πειθαρχιανμετα παραδειγματικης Χριστι _ενικης αρετης , Ο κληρος μας Γμως Εχει / α επιτελεση ακο μη πολλα , παρα πολλα . Κ αιι 6 κληρος μας Ιδιως ο ενοριακος πενεται τοσον εις τας πολεις Γαον _Καιεις τα χιυρ { α . Εφημε . ριοι της πλουυιωτε _* ρας εν Λευκωσια ενοριας της Φανερωμενης λαμβανουν μετα τοΟ πολεμικου επιδοματος μονον 19—20 λιρας μηνιαιως και Εχουν να συντηρησουν οικογενε ιας , να πληρωσουν ενοικια και διδακτρα δια τα τεκνα τον— και να εκτελε · υουν ~ - τα _ποΝλαπλα καθηκοντα _παραμυθιας και φιλανθρωπιας , τα οποια τους επιβα ) λει το Ιερον σχημα . ΕΙς _τας αλλας ενορι ας η _καταστασις ιΙ · ναι πολυ χειροτερα ε »> ω ε ( ς τα _χ ωρ [ α αυτοχρημα τραγικη . Απο πολλας αγροτικος κοι _νοτητας εκπε μπεται καθ 5 τοσον τελευταια Εκκλησ ις προς Χ _^ ι ' , Λν . _'τ ' γ · _- γ . _' _ _*·* 1 _^ ηκτγ'τι κας αρχας και τας ικκλησι _- _ΚοΙικας επιτροπας δια _ινλν ι ' _- ωσιν , της _θεσεως των Ιερεων . Τιποτε Γμως δεν Εγινε μεχρι σημερον—προς _ανακουφκιιν των , Αλλ η _καταστααις _ΕφΟαοεν εις το Λπροχω _ρητον . Β . _Τνβι καιρος πλεον να τερμαηαΟΒ _( η _περιοιοΒ . τ />· , · μι / ιθω ιτι _( 'ι | ς _τΟι _/ ι ' . Φημεριων μας και ν * αντιληφθουν δλοι , κα ! Λνω · ιεριιι _εκκληαιαιπιι-αι ( Ι ρχιιΙ και ικκλησιαοιικι ' ' Ιδρυματα Κι ι ι τ _ κιιλι | α ( _αστιι η 1 ΛκτροπαΙ 1 . _- Ι-. * ! . ·| ΙΙι | Ιυ θ ' ) . . _Α | ( Ο ι . _ιιι-* Ιν , Λπ δεν ι . Ιι'πι _διινΥ _ιτιΙν ια ι ' _γωμεν _μορψωμ ,. ιον _κληρον η ν ΛξιοΒιμεν ΛπΛ _< _·· Ι · ιον _ιιο > *·< Ι Ηταν κΙν ι μι . ' _-ι . κιΙζομΜ' ι ( ς _Ι σιτιαν . Κατα την _χΟεσινην ε . ι . ριη _^ τοΟ * Ι « σμοΟ οι Ιερεις Φα · _ι _^ _ιινενι ια _» ν _την _^ ην _ι _) _ιλι _^ _α _^ ι . · , - · ιι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ -ΠΡαιΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ) _ΕσωτερικοΟ _ΕζωτερικοΟ Ετησια £ 2 . 0 . 0 Ετησια £ 3 . 0 . 0 Ι-Ι συνδρομη ειναι _προπληρωτεα . : _' ν _** ν . · ..-. — · : ' ¦ · '' .. - » - ' · :- ' _«^^ > ΤΕΤΑΡΤΗ 8 Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1947 Σεληνη 16 ημερων Αν , ηλ . 6 . 56 ' -Δ . 4 _ 52 ' _Βεωργ . >! οζΕβιτου . _Δομνικης Αιμιλ _. Μια ακο μη _διαψευσι ς ΕΠΙΣΤΟΛΑ Ι ¦ Προς την διευθυνσ ιν της _εφημερ _( δος « Ελευθερος Τυπος > απεσταλη υπο του Προεδρου της Σ χολικης Εφορειας Λευκωσιας κ . _θεμ . Δερ βη η κατωθι επιστολη : Κυριοι . , Εντος τριων μονον ημερων ευρισκομαι _εις την _δυοαρεστον θεσιν να σας διαψευσω και παλιν . Καιτοι αας απεστει λα την _απαντηοιν μου εις το σημειωμα σας _ € 'Η Λευκη περιστερου-, _απεφυγατε να το δημοσιευσετε . _Εντρεπεσθε μη πως τους _αναγνωστας σας . η ηρχισατβ ηδη να τους φο βησθε ΚαΙ τωρα _ε _! ς το δευτερον σημειωμα οας της 3 . 1 . 1947 , υπο τον τιτλον _ < Που ανηκει η _ειπροπη _» , ομιλειτε περι-νεων αθΛων μου , υπο την Ιδιοτητα μου ως Προεδρου της Σχολικης Εφοραας , και τονιζετε μεταξυ _αλλυιν και τα εξης : « Ο κ . Προεδρος θεωρων το Παγκυπριον Βυμναοιον ως κληρονομικον του _αμπιλοχωοαφον , εθεωρησε καλον να υ · ! ρ ! ση κατα τροπο _αναρακτηριστον τον Σ _υνδεσμον λειτουργων Μεσης Παιδειας » και καταληγετε , πρα παραπλα νησιν των αναγνωστων σαΒ με τα β τι ο Προεδρος το Β Συνδεσμου κ . Π , Κυδωνοπου λος ηρνηθη να αναγνωση τη · επιστολην μου , κΙπων δτι « _θι 1 ητο _εντροπη να αναγνωσθΒ μια τοιαυτη απανιηαις » . Εγω δεν υπεγραψα _καμμι αν επιστολην , εκτος εαν ανα φερεαθε _εις την - _ ιπα ημεε 23 . 8 . 1 946 επιστολην της Σχο λικης Εφορειας , φερουσα τη οιιο , _^ υ _ιψιμ ι . Βρ · £ μιι _- Χ : ι . ' . ·· αιΙτης κ . Σ . · Ει ' ιαγνε _λιδη , κα : η οποια Εχκι _επ ! λιζει ως Ι _ζης : « Προς την Παγκυπριον Ορ γανωσιν Ελληνων _Λειτουρ · γων _Μιαης 'Εκττα _' διυσε _^ , ει ς Λεμεσον . Αξιοτ ιμοι Κυ ριοι , II Εφορεια των Ελ · ληνικων εκπαιδευτη ριων _Λεο-Κ _' - _Ο _Οιας ι _-λ . _ _^» : _γνΛιιη ' τη < , Λιι _Β ' _. ημερ . 17 Ιουλιου 1945 * _επι στολης τοΟ Προεορου και Βραμματεως της _υμετεραι Οργανωσεως , δι ' , ης _αναγιλλετα ι η πυ | ιπηζις αυτης και ετιτΤ _, _ητειται η οιινιργαοιπ της Σ χολικης Εφορεια ς ιν τη επιδιωξει των επαγγελματικων και εκπαιδευτικων σκοπων της Ο ργανωσεως , _δηλοΟται _5 ε η _επιΟυιιια αυτης να _Λποβη « ο _συνδιαμος _( _ιιταξυ τοΟ _καΟηγητικοΟ κοσμου και των Εφορ _ιιων > , και ει ς _ατιαντη σιν πληροφορει υμδς δι ει _ιο _εα εξης Ι ) Την συμμετοχη > πο _τας παρουσας συνθηκα ' _ιοΟ Καθηγητικου Συλλογοι _εοΟ Παγκυπριου _ΒυμνασιΟ ' εις την Ο ργανωσιν ταυτηι ως ειναι εις ημας γνω στον , Λ περριψεν ουτος δια μεγαλη πλειοψηφιας , την δε αποφαοι · αυτοΟ τσυιην επεδοκιμασεν 1 Σχολικη Εφορεια Λευκωσι ας . Συνεπως _αυτη δεν δυνα ται να _αναγνιοριση την _τοιαυ την Ο ργανωσιν εις ην δεν αν _τιπροοωπευεται ο Σ _υλλογοε εοΟ Παγκυπριου _Βυμνασι- ' · ως Σωμα . 2 ) Η Σχολι , κ ' Εφορει α _Λευκεοσιας δεν δυ ναται να _εκιτρεψη * 1 ς μ £ μ _^ _σωμενους καθηγητας τοΟ _Πιυπριου Βυμνασιου να συμμβ εχουν _εις την Οργανωσα Ι μων , κατα της οποιας _ολγ > ανθη η μεγαλη πλειοψηι τ των καθηγητων του Παγκυ _ιριου Βυμνασιου . 3 ) Η Σ χο ' ικη Εφορεια Λευκωσιας δε · ' . υναται _ 'α _ιιναγν < . ) ρ ( ση _ειι ην Οργανωσιν υμων το δι < α ( ωμα να μεσολαβη _μιται · • οΟ καθηγητικοΟ κοσμου _κυ ω · ι Εφορ ειων , διοτι _ενι σχε « ις _αδται δυνανται _προκει _·· _- * ου τκ ., _^» ιου Π .. , κ , - , _' _¦' _ινΩοι ου να _κανονιζωνται απ • _υβειας μεταξυ της Εφορε ! νς αυτου και των _καθηγητα του , ως _εγιιετο μεχρι σημ οον , και περιττευει αυνε τκ ' . περαιτερω αλλος Σ υνδεσμος ο οποιος θα ητο δυνατον ' ( _^ _διαταραξη μαλλον τας ** σ _>· σεις ταυτας παρα να τας ρυ υι _ομ * ' ιιρΛς ιο καλον _τηΒ Πα . _δειας του τοπου μας ·» . Μετι 1 τιμης , Σ . _Ευαγγε . λΙδης , Βραι ιιατευς Σχολικης 'Β _ςιε . _ριιαι , . Το κατα ποσον η _επιοτολι ' _αιιτι ) ε ιναι ιΙβριοπκι ' ι _επαφι εται ειι , ι ο υν (> νι , ( ι ) τιΜ ' η · _κικ νον να _κρινη , εαν δε οι κ α _ιαφιριοΟε _εις Λλλην ι ' πιυτο λην , _ους _προκαλου μεν ν · 1 : _ιηχ _δημοαιευσετι . Μετι ' ι ιιμηι , ΘΕΜ . ΔΕ Ρ οι υ :, _ΠΡΟΠΛΡΟι : _ΙΧΟΛΙΚΙΙΣ Ε _Φ ΟΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚ _ΟΣΙΑΣ Ο & ΝΕΟΣ ΚΥΓΕΡΝΗΤΗΣ ΦΘΑΝΕΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ι ΕΙΣ _Ι Ι _^ ΠΡΟ Ν _ΤΗΝ _ ΧΡΙΤΗΝ ΕΓΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πληροφορουμεθα εξ αυθεντικης πηνης Οτι η Α . Ε . ο νεος Κυβερνητης της Κυπρου Λοροος Βουινστερ αναμενεται να φθαση εις Κυπρον αεροπορικως εντος ττ ς τριτης εβδομαδος του Ιανουαριου . . Η ανα > -αφεισα ειδησις περι _αψιδεως του νεου Κυ _6 ερ' / ηαου δια του ατμοπλοιου « Ασκανια » δεν Μ . · _γαται αληθειας . _ΠΟΣ . _ΤΟΡΠΙΛΙΖΕΤΑ Ι ΕΝ ΛΟΝΔ ΙΝΩ ΤΟ ΕΡΒΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΕΣΓΕΙΑΣ ΛΟΝΔ 1 ΝΟΝ , Ι ανουαριος . ( Ιδιαιτερα Υπηρεσια ) . —Εγνωσθη ηδη δτι -παρα τοις επισημοις κυκλοις του _Υπουρνιιου των Ατιοικιων παρατηρΕΙται ετπφυλακτικοτης εν σχεσει με _τιν χαρακτηρα της Κυπριακης Εθνικης Πρε - σβειας υτιο την ηγεσια- της Α . Π . του Τοποτηρητου κα ! _Εθναρχου του _Κυ-πριακου ΛαοΟ Ωρισμεναι πληραφοριαι αυθεντικης πηγης διδουν την _εζηγησιν της στασεως ταυτης τοΟ Υπουργειου Αποικιων , το ο : ιοιον δεν _Ελαβεν εκ Κυπρου οιονδηποτε ιγγραφον δια του οποιου ν' αναγγελλεται 6 σχη ματισμος και η αποστολη της Κυπριακης Εθνικης Πρεσβειας , εις την οποιαν ζητειται ν * αποδοθη ουχι επισημος αλλ * Ιδιωτικος χαρακτηρ . Χαρακτηριστικη επι του ζη τηματος' τουτου ειναι η σχετικη αρθρογραφια της εφημεριδος « Γημα » εβδομαδιαιου εν Λονδινω οργανου του « Αχε > το οποιον εις αρθρον του υπο τον τιτλον * Η Εθναρ χικη Αποστολη * Εγραψε τα εςης : « Επειδη η Εθνσρχικη αποστολη προκειται να φτασε · _, στο Λονδινο , γι αυτο πρεπει οι αναγνωστες του « Γηματος » να ξερουν ακριβως τι ειναι . Η αποστολη αυτη δεν ειναι διορισμενη απο τον Κυπριακο Λααν και δεν εκπροσωπει τα Κυπριακα πολιτικα κομματα . Ειναι απλως μια αποστολη διορισμενη η μαλλον εγκεκριμμενη απο το'Εθναρχι κον _Συμβουλιον Κυπρου > . Η αρθρογραφια αβτη κρινεται Οπο των δυναμενων να εχουν βαρυνουσαν γνωμην ως _τορπιλλισμος του εργου της Πρεσβειας , εις τη οποιαν <> ς γνωστον συμμετεχει και ο κ Δ ημητριου υποδειχθεις υτ . ο των Κομματων Εθνικης Δρασεως και ο κ . Κληριδης , υποδειχθεις υπο των Δημαρχων της Εθνικης Συνεργασιας και του _< _Ακελ > και θεωρειται ως υποσκαπτουσα το Εργον της , ενω ταυτοχρονως οιδει βτιλα εΙς το _Υπουργειον των Αποικιων δια ν' αγνοηση την _παρουσισν της . Μ _ΕΥΡΕβΟΥΜΓΙΓΙΙΠΙΚΙΒιΜ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΒΟΛΑΓΩΝ XIII ΚΤΙΣΤΩΝ 01 ΕΡΒΟΛΑΓΟΙ ΕΚυΗ ΛΟΚ ΑΟΥΤ Συνηλθον χθες _εις το Βραφειον τοΟ Επιτροπου Εργασιας αντιπροσωποι του Συνδεσμου Εργολαβων Οικοδομων Λευκωσιας και της Συντεχνιας Κτιστων και Εργατων Κτιστων Λευκωσιας και Επαρχιας προς εζευρεσιν λυ · σιως της απεργιας η οποια εκηρυχθη προ δεκαημερου και προς _εζιταοιν _προταοΒ . ω εκ μερους τοΟ Συνδεσμοι · Ερ γολαβων ΟΙκοδομων Λευκωσιας προς συναψιν γενικοτερος συμφωνιας ητις να διεπτ » τας σχεσεις των δυο μερων . Σημειωτεον οτι αι προτασεις _αυταΙ δεν αφορουν ουτε ημερομισθια _οΟτε ωρας εργασιας αλλα τας εξουσιας και τα δικαιωματα των τοπικων επιτροπων προς προσληψιν και απολυσιν εργατων και αλλους δρους εργασιας . Δια _: ο σημειον _τουτο της γενικης συμφωνιας οι αντιπροσωποι των _Συντιχνιων ε- δηλωσαν Οτι δεν ησαν εξουσιοδοτημενοι να συζητησουν διοτι το _τοιυτον θα ατιετελπ θεμα _νενιχης συνελευσεως η οποια θα συνελΟη τελη Ιανουαριου . Εδηλωοαν δμως δτι ησαν διατεθειμενοι να συζητησουν το _ζητηιια της απεργιας . Η _αξιωσις της ΣυντεχνΙας ητο δπως οι απεργοι , συμπεριλαμβανομενων και των δυο απολυθεντων , επαναπροσ ληφθουν και πληρωθουν _βλα τα ημερομισθια της _αττΕργΙας Λνερχι _μενα ει ς £ 150 _τεριπου Κατοπιν τουτου αι συζητησεις διεκοπησαν διοτι η _αςιωσις αυτη εθεωρηΟη εκ μερους των αντιπροσωπων του Συνδεσμου Εργολαβων απαραδεκτος . Μετα ταυτα συνηλθαν _εις πυσκπ | ιιν οι ε ργολαβοι ΛΒ . _υκωσΙας οι οποιοι _απεφασισαν να κηρυξουν _Λοκ Αουτ ( στοσις _ιιγαοιων ) _αιιο σημερον . ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΒΑΤΩΝ _ΤΟΥδΚΛΩΣΤΗΡ ! ΟΥ _ _ΓΑΡΩΣιαΝ _ΧΟες επροκειτο να αργ , Ο _^ η απεργια των εργατων κα ) εργατριων—70 _ττερΙπου-τοΟ εν ΓαρωσΙοις Κλωστηριου τοΟ κ . Π . Ιωαννου , καθ _υτι _εζεπνεε η προθεσμια την δτ . οιαν _οδτοι εταζαν προς τον εργοδοτην των δ ' αποοονην διαφορων _αΙτηματων των , τα οποια και _υπεβαλον προ ημιρ ων εΙς την _Διευθυνσιν , _αξιουνττς , μεταξυ αλλων , 25 * ¦ -ι · ,-,-. ,. -Β ,. ηιιι , · _ι « νιι ,- · ΒΟ ' η'ιΒρομιαΩΙων . Η απεργια ομ _., ις ΛπισοβηΟη προσωρινως , γιιΟ' 6 οον την _τιλιυιαινιν στιγ υ Λ ν Λ ταχ _ΟιΒσα _προθεσμια _¦¦ αρ _ιταΟη με χρι της αΟριον Πεμπτης , επ' _ελπιδι οι > ι 6 ι ιλ _ιηιοΟ . Εν τω μιταξΟ , ι ! ι ς ιπιση ιιι . _χ . πληροφορουμεθα , ο κ . Π . • ι _νΛννηι » , ι _^ _ηηιΒΛ | ι _^ ΟΒ γΙγ τΛ ι (· ι ( χι _εργασιπι τοΟ Κλωστηρ ου » ου δεν γινονται ιΙια λο _· » _'ιριπομον της Κυβερνησεως , Ι ις σημειωτεον αγοραζιι , _Λν · Ι _προκοΟωριομε νης τιμης , Λ-) Ικληρον την _παριχγωγην , _< 1 ν ιιΙΟη _πρεις ιην Κυβε ρνησιν • ι'πγΜ κριμε νι , _χ- , προς -ιον κ , Χιλιοι · , _ιιιι _υΟυντην _τοΠ Κυβε ρ ι πι !· 1 ) Κλωστηρ ιου και τον λ ι πι κ η ιην Τ _ργποΙας- -ζητων την μ _:. ιολ < Ι 4 ηο ( ν _τηι προς _ε-• εττοιν και _διΒ _' _θετησιν του ιιλοιι ζητηματος . Κατοπιν _ιουτοιι Λ κ . _ΧΙλτον _εμιλετηοι . ιος ουνθηκας τις λειτουργιας του _ιι χ ανω Κλωστηριου , (' . κ , _ιιε _Αλ _τιλαμβα νομι . Οα _κατεληι . εν γΙγ , ιΛ συμπεραημα _ιιτι η ιιλη ι ργπ ο (< ι δε _· διΒξηγπο κ : « νονικωι κιι _ιιτι υ αριΟ _μυι τοΟ _ατ , _π-¦ . ιχο > . ουμειτ .. ' ιργητ ικοι ) . προ • ιωιιικου _Βιιο δι _· κ · .-Αυνικ . ι _αιιγκ _/ ιιοι ' ι ιιε την . _ιαριιγ < . >· ,-ην _'ιπι . ρ κατ αυτον ηιινπελπ ι . (< ιην ιιειξηιιιν τοΒΙ _κοσιοικ _ιι | ι ηπ _ρι . ιγι , _· γ ι _') ς , _ιι _' , οποιον ητο οι ι | _ιι τη _κιΙι . _ιοι ι Ιγ , _τυ Κιι Ι ριη - κον _Κλωπτηριον _ιιρ _« ι _·| ¦« ι _|( Ι _Λτιι > , ' ον _ΒιΒ'ιος _}'>! Ι-: ι 1 ι ιι | ι _νιι _τοι-ιπι _^ ι _ις _αμψοιι ¦ οι ! ι . _ιοι ' _ιι , ι διΙι _ιι _ρομι'νηιις-Λ · ι ρ _ _ηΒ _, Λι ) | , ' και _τΛ _ιιροοω-Π Κ (' ι ' . Ο κ . II . _ΙωιΙι-νοιι ι 1 πιΙ _< ι > γι • ιν να _ιΙγιΟγ ιι _|« _ιι ) ιην ι _Ιιι Β _, γιΙ - >»> -, Β , Β , ,. _νΟτι , ν VII ηΙ ι _^ 1 ΙΒ , * Β ' ι _ι-. ιγ ι ! ιι _, ι ιι ι γ , 11 αρι 0 μ ( . Βι ι ρ Ιιιι . 1 . _· _, πιιν / _, _ιΛ ι . ιι _ · ΗμΒ , ν _ ηρ ' Ο ι κ '» _?') _Λκιη την _/ _ητηΟιαι _κι ' _Ι ' ι ιην . Μ . ηιρ κιιΙ ωΛη · , · ηπ ' ο ζητημα ι Ιι _ιτ'ΒιρΒς _Λδιι ' Οδον _Κ' > 1 _Τ Βλι _κιΙ ς Β Ι _< ιοι • _ιγιμιιιτιιιμυν | _ιικιΒκ 'Β ' ιιι ιρΒ -ιΒι < : ιΙτιΛ Λντιπρηιν . _ΙιιοιιΒ κιι ' ' ( 7 λ ιιι ' η _ιιιγκΤι _-. ' πρι ' . _ι _ι'ιιΛ ρΒ _Ιιν > ' _Ιι 1 , * ιι _ΠρΑι _, ιΛν _ιΙΚιΙιι _' . Ι ¦ _ουιο ' . η ι ! _-ι . Λ-ι . ι Βπιτ ροτι ι Ιιιι 'ι ρν _' _ι , ιι κ η Ι ιια ' ιν πιΙιιι > ον _ι ! γ . _« _λ Λτην _(^ ε Οα παρα · _τ _ιηΠι' ιΙ κ . Χι ) ι . 'λ · ιπΙ Λ κ _Κι . _Ιπτιις _ΑποκΙιιγ _, ' , Τ · ι | Π _) _ι . _· , - · 'ηι Τ ργαπ _!· _- , Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΣ ΑΙΑ ΤΟΝ Φ 0 Ν 0 Ν ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΕΤΡΗ Η _ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΒΟΥ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ Ενωπιον του εντιμου Δικαστου κ . Α . Ατταλιδη συνεχισθη χθες η _προανακρισις δια την υποΟεσιν του φονου του Κυβερνητικου κτηνιατρου Αν τωνη Πετρη , εις την οποιαν _καττ | γορουνται οι εξ Αγλαντζιας Αναστασης Καπαταης και Νικολαος Κλ . Σαρανταρης-Κατα την χθεσι _^ ην ημεραν νροσηλθε και κατεθεσε 6 εζ Αγιων _Ομολογητων Ιακωβος Βεωργιου , Ιδιοκτητης αυτοκινητου , οστις , μεταξυ αλλων , _ειπεν δτι δυο περιπου μηνας προ του φο , _νου , ενω _μετεβαινεν απο Λευκωσιαν εις Βερι συνηντησε τους κατηγορουμενους . Ενω δε ο μαρτυς ειχε σταματησει παρα το Παρεκκληαιον του Αγιου Βεωργιου της 'Αθαλασσης ειδε τον 2 ον _κατηγορΟ' . Ι μενον να πηγαινη προς τον 'Αντωνην Πετρη , ο οποιος διηοθυνετο _προε το αυτοκινητον του , το οποιον ευρισκετο εκει . Μαζι με τον 2 ον κατηγορουμενον ι . & _αδιζιν προς την αυτην διευθυνσιν καποιος ονοματι Κολιαντρης και εΤς αγροφυλαΡ , ονοματι Κουκουμας . Ο μαρτυς _κατεθεσεΛ · δτι ηκουσε διωλογον του 2 ου _κατηγορουμε _· ου με τον ν ° _νευθεντσ . καθ δν ο μεν 2 ος κατηγορουμενος παρεκαλει να του χαρισΟουν _πραοτιμα δια ζημιας δ δε φονευθεις _ηρνειτο . _Ετεοος μαρτυς , ο Αχμετ Σαμι , βοηθος _εταρχιακος εποπτης , _κοπεθεσεν δτι το θυμα τον επεοκεφθη προ της δο _λςφονιας του _χα ' ι του ε ' _καιιε _διαφορα παραπονα δια _τουο βοσκους . Μιαν η ουο _ημεραι προ της δολοφονιας του το Θυμα με ιπεσκεφθη εις το _γραφειον μου και αφον ε ' καμε μιαν χειρονομιαν _απογοητευσεως μου ιΙπε . ' : « τ ι 0 α _καμν ' . ιε αυτον τον _Σαρανταρην · Μιαν ' < δυο < . _ιι ραΒ , αργοτερη _ηκονσα δτι ο _Πετρης _εδολοφονηθη . Ο τριτος ( _ιαρτυς , ο βοηθος Συντηρητης των Δασων κ . θεοχ αρης _Κουπιτης _, _κατεΟε . σεν Γτι _ψρονιιδι του _θυμειτος Αντωνη Πετρη , ο κ . Β . _Κουκουμ « ς _· -5 ος _μαρτυς—διωριαθη Λνροφυλαξ ιις την περιοχην _τη' _'ΑΟεχλαοσης και 6 ' _τι εΒχεν Λ . αΟι' . ιιη την _ιπιβλεψιι τουτο · . ' εις τον _Πετ _^ . _,. Αλλος μαρτυς , ο Στεφανος Κρασουζης , ΕΙπαγ » , > 'λιυς του _Λασοιομε ιου . _κε » _τεΟεσεν 8 τι (' γπο της 28 . Β ) . Ι _· 1 ρινρι του Ιουνιου του 1945 ο Νικολας Κλπ ' πΟη Σαρανταρη κατεδι καπΠη ι Ιγ- _διαφορετ _Μρ-Ιοτιμα κατοπιν _ιιμως ενστασεως _τη < _υπεραππιο .. ι _,, ς διν επετριψι το Δικαπτηριο _ια _προσανΟη 11 ¦» _-τρι . · τι . ιν _καταοιΚΒ , > ' . 'Λ κολοιΙΟιΥΙ · π () _θηι ] _) . 0 εν η ουζιινος του _Λυματος , Ελπις Λ . Π _.-τρη , Ι ') ιις και κατεθεσε , _ιιειιιΝΙ ει > _Λι . > ι _· . κα ) τα εξης · _τ'Ρ ιν ιοΟ > ηπι την νυκτα τον _φοιριι . 'ι _^ _μΛαπ / ται _ι ι Βι . Λ _ ' _ΛΟπλιΙι'Παν . Ι ι . · Βιο ιο β ραδυ δ > π ι ] ρΙιο- ι _ _πει ηιο υτ _· σπιιι . 'Β . _δπτιιιμ . _ια με _ι-ατα τα . ΤΙ κα ] ε _με _ιΙα _·! ι Ιγ την _τρα _τιει ' αρια _ιιι ' νρι _τιι ς 01 , _ΚιπΛ πιν ανεβηκα στο ανωγειον με την μικρη κορην ( ιου η οποια ηθελε να κοιμηθυ- Η αλλη μου κορη ανεβηκε κα ! αυτη σε λιγα λεπτα και εμειναν κατω μονον ο ανδρας μου με τον _υιον μου . Ενω ημουν πανω ακουσα να παιζε ) το ραδιον και τοτε αντεληφθην δτι ο ανδρας μου και ο υΙος μου ειχαν _περαση _εΙς το _-ιαλονι . Το σαλονι εχει τρεις Θ 6 ρυ , ς κοι ενα παραθυρο . ΑΙ δυο θυραι ανοιγουν σε δυο βεραντες . _Επλαγιασα κα ενανουριζα τιιν μικρη μου κορη , δταν ακουσα ενα θορυβο _τ-3 υ εμοιαζε σαν _πυροβιλισμος . 'Εεμοιαζε σαν πυροβολισμος . Ε ξει'ρα τι _συνεβη . Η μαρτυς εις το σημειον τουτο συνεκινηθη και _εσυνεχισε δακρυουσα _ < Ηκυυσα το παιδι μου , τον Ακη να φωναζη ιΜαμμα , μαμμα τον σκοτωσαν . Ετρεξα κοντα _ιστον ανδρα μου και ηρχισσ να φωναζω βοηθεια , χωρις ακομα να καταλαβω καλακαλα τι εγινε . Ο ανδρας μου | ητο _ξαπλωμενος στην πολυ-Οροι α . Ειδα αιματα πανω του . 'Λμεσως ειδοποιησα τον Αρχικτηνιατρο κ . Ροου , ο ο-I ποιος εφθαοεν επι το _, ιου σχεδον αμεσως . > ' 'Εν _συι-εχεια η μαρτυς πει ριεγραψε πως ηκουσε , δυο πει ριπου μηνας προ του φονου , Ι κροτον _ισχυρον δμοιον με πυ Ι _ρουολισμαν , δταν η Ιδια μετα Ι _τν'υ συζυγου και των τεκνων της επροχωρουν δια να _ει-, οελθουν εις την _οικιαν τω · | _ι ετα την καταθεσιν της ' _συζυγου του θυματος η προαιακρισις ανεβληθη δια την • 'ιυ ρι . ον Πεμπτην . ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ _ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ Α ! ΑΠ _ΟΛΕΙ ΑΙ ΤΩΝ ΕΙΝ ΑΙ ' ΜΕΒΑΑΑ ' ΛΟΜΔΙΒ τΟΝ . 7 _(· οηη > ρ ) . - Ο Ραδιοσταθμ ος γμ ι , /· . 0 ην , ι 7 > ν μΒ . _τα & _ΙΙιΜ _Λ π _οπνιινιζκτ'ιν Ικ ( . _τνοποιητι _κ (? _ις η _εκκαΟεΙρισιΒ , _τεΤιν _(' . _' κχρχοκοιιμουνιοτικ . ων _αυμ-¦ ιυρι < 7 ) ν , _Πλιιοιον της _τεπρει τι _^ ν _ΛειμΙ ( ι » ' _γκφυρας , την _6-το ( _ε _« ν ' , _Μ _ππμμορΒται _ιοκοιιι ι . 'ον ν' < _ινπτινΛζοον , ως 11 _'νΛνιΙι . π _ηιιι _' . ι την _ιιοοΛτπτ « της υκ' αυτεΤιν εγκαταλπψΟΒιοηι _, ?> υναμιτιοος , η οτρατης και η χ _^ _ωροψυνακη'κατπυιωκοον κατα _ττοΡιΒχς αυτους . Ε ( ς την _τερριογην Δομοκου 30 μελης συμμορια _ιυνι τιλακη _( ιετα της _νοιροφυλακης κσι _ενκατελειψι : ~ _> _αη _νρκρους και πολλους _τοιιυματιος . Β . Ις τΛ ι / ι ' . _ιριον Ρ _<·> Α α της ιτγ ριογη <· , _ΤορνιΙβ _»^ οι ¦ _ιυμμοριται _κ-ττοπιν _ουμιιλοκης _διεακορτιΙοΟηοι- · < α 1 _κατουιωκςνιαι , _αφησανιι ς 5 νι κρους και _ιιολ οος τραυματιτς . ι ΕΙς την _περι & νην της Φλο _> ρΙνης . _λονω του _κλι ι _οιιιατος _τΟν _ουνορεον , η συμμοοισκη _δραοιτ _£ ιιπμΟγ _τε . _ιν ουμμοριτιΩν _επιδοθεντιον _εις ληι'τρ . _ι εχ ς * ' ΕΙς το _χωριον Ζαρκον της _περιονης Τρ . κκαλοη οι συμμοριται _ιψονειισαν τον _Πραεδοον και _'ΛντιπρορΓρον της Κοινοτητος και τον _Ετιοπτην _τηι ' Παιδικης διατροφης , _ΚητιΗπ ν _τΛν _ληφΟιντον μετρων , αι ουμμοριται _οε . ιν _Λιιο ( ιον οι · ιλκιιηοι _κινοι _ι . _οιτολητοι και _ρακιν-?) ι _πο , υψ ! πτΒι _|^· αι _μρνΛλετ Β _αττωλι ( _ητς . ΚΑΤΑΔΙΚΑ 1 Δ 1 ΑΤ ΗΝ _ΚΑΤΟΧΗ Ν _μεγαλων ποσο _τητων κασ μιριου Ενωπιον του Επαριχακου _Λιι _^ _αστου κ . Β . β _« ' ' . _ιλειαδη προαηχθι , σαν χθες οι _Εντουρτ Σαρκισιαν , εξ . Αλεξανδρουπολεως , νυν _εγκατεστημε . _ιος εν _Χιω , Σταματης Φωτιου Εγγλεζος , επισης εκ Χιου και Χ ρηστος Δημητρη Βια πανης , ε . ΓαρωοΙων κατηγορουμενοι δτι χωρις να ειναι εγγεγραμμενοι ω _< : εισαγωγεις , _ειχον εις την _κατοχην των διαφορα εισηγμενοι εμπορευματα και συγκεκριμενως 381 1 _πιΙχι ις κασμηριου και ΒΟ πηχεις _διαφο ρων ειδων 1-μιιιισμου , ανευ αδειας _τοιι Λιοικητου της Επαρχιας και δευτερον , δτι ει χον υπο _το ' _'λεγνον των ευπορευματα υ · _περδοαε-ντα τας κανονικος αναγκας των ( ανι υ _αδειας εκ μερους της Αρμοδιας Αρχης ητοι του Ελεγκτου Προμηθειων , Το Δικαστηριον _ευρεν απαντας τους κατηγορουμενους ενοχους εις αμφοτερας τας κατηγοριας , και κατεδικασε τον μεν πρωτον εις Εξ ε & _δομιδων φυ ' , _ιακισιν κα 1 . £ 100 _προστιμον , τον δευτερον εις προστιμον £ 25 και εγγυησιν £ 100 δια δυο ετη και τον _εριτον εις £ 50 προστιμον και £ 100 εγγυησιν δια δυο ετη , δια την _πρωτην κατηγορια ·/ , τον _ουνεβουλευσε δε δια την δευτερα . ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Συνεληφθη υπο της Αστυνομιας Λαρνακος ο απο _Κατυδατα Σολεας Οδυσσευς _ΛοΙκει , δοτις κα _^ _-ιιιιν συμπλοκης επληγωσε τον εξ Αγιας Μαρινης Παρασκευεη · Χαραλα ιπους . Ο Βεωργιος _Αεροιι > . Β · _ιοι _κατηγορου μενο- δτι διε ρρηι , ε το _γραφι Βον _αΒιτοκινητων κ . Ανιωνη Καλλη , -πιτ ( _ιπιεμι πι να _οικασυι _) ι ' _.-πο _ιο . _ι _Κεικο _· . ρ γκ , _'ιικι . ιου _Λορνακος το '· ποιον 0 α _συνιδριαιη _·) ε Λ ' . κιι ι την ? . ' / ι ] ν τρε χ . ) . _τος . _-, Ο εκ Λι μεσου _Κιλστυς Πιι . _ιαζη , _ιιροηη' _/ Τι ) οημερον . ιΙπιον του διΚΒ , _σιηριου _Λαρ-, ακοι _κατηγοριιομειΟΒ , δτι διερρηξε το _οικημε _» _τε 7 _ιν Συντεχνιων Λαρνακος και ι ! κλι - _ψε ποσοτητα Αγγλικων _αιγαρετων . Η εκδικαοις της ι ' . πο-Οεπεως _αι-εω . _' . ηΟη δια _τει' 1 · 1 > τρεχοντος . _ΛΟΝΛΙΜΟΜ 7 Πν _«^' _< ν - Νοτιως της -Τιλ _'ΛΙΜ β < * ιι - ¦ - ναχΟηπαν πεντε Πρι _' _τι <¦ · ν ' ¦ ¦ _( π ρατ ' . _ωτικιΙ Λ / ηματα _ιι τπ < _·' οοντε' _αλεξιπτωτκ ' , ε ς . ΛΙ Βρι υναι απο χωρ ιον ε . Ις _ν < ΛρΙο οιινι _χιζιΛται . ΚΑΚ _0 _ΥΡΒΙ 0 ΑΙΧΕΕ _0 Ν ΜΜι Μεταδιδει ο εν _Λειιεσφ ανταποκριτης δτ . το _Κοκουργιοδικειον Λεμεσου , κατα την χ 0 εσι « ην _συνεδριααιν του , _ει . _ΒιληφΟη των _ακολουθων υποθεσεων Β ) Του Σωζου _Παιαγη _^ κ _Ιουνιου , τον οποιον _Βαρε . ν ενονον κλοπης ενος Στρατιωτικου _ιιπλου και 45 σφαιρων και τον _κατεδικαιεν ι ι < , τριων _ειων φυλακισιν . 2 ) Βου Ανδρεα Κυριακου Ττοκ κκα εξ Υφω ος , _κατιιγςρε , υιιε _ ου δια ληστ _/ ιοΛι , τον οτιοιον ηΟωωσε . ιΙΟΤΕ _ΜΕΡ βΙ ΟΒ ΑΗΑΠΑΗΡ _ΟΤΛΙ _ΤΟΗ ΤΕΧ 2 ΑΡ 0 Μ _ΛΟΝΛΙΝΟΝ 7 ( _Ρωυτε . ρ ) .--Ια ΙΗ _ειοιη , τα οποια ειιολεμησαν κατα της Βερμανιας , Οα ε κφρ ασουν _τας αποψεις των ' . _ιρλς -Λ ΣυμΒ _' , οι'Ο . ιον των _VΕΟ'Ιι ) ω · . 1 _τω ι 'ΒΒ , οτι _(>· κω ' , τη ι' _-ιι _Το ' συ' _-ερ _· :- ( ιι ι ' ς Μγ ' _-ο α ιην 10 ην Μαρτ _' οιι . ΟΙ _ανετπ ) ηρωταΙ των _'Υποιιρ γι ' . Ιν τω _> ν 'Β . _ξωτεριι -ων αρχιζουν τας ιργασιας των εν Λο _' . _δΙνε . _» την ΙΙ . ιν οδευοντος . ΝΕΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ' ΥΦΥΠΟΥΡΒ ΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ # Συμφωνως προς επισημον _αναΚοινωσιν δ κ . Τ . Ι . Κ . Λλοι ) δ . _διοριζετο » , εις _οπτιχαταστασιν του Σερ _Τζωρτζ Βκευνε _^ , _δατις αποχωρει λογω οριου ηλικιας , ως μονιμος _Υφητουργος των Αποικιων . Προσθετος Γοηθος Υφυπουργος Αποικιων θα ειναι ο κ . Σ . _Κευν . - ΟΙ οη ' ωτερω Ι _διορισμοι _τιθενται εν Ισχυει απο της 1 ης Φ . _δρουαριου , 34 _π ] ο 9 Α ΚΚΡ _ΥΧ ΘΗ ΠΟΛΕΜΟ ! —»—ΛΟΝΔ ΙπΟπ 7 ( Ρωυτερ ) . - Το Γρεττανικον _ΙνστιτοΟτον _οψυγμομετρηοεως _της _Δημοσι ας Βνωμης _ηρωτησεν τον Γρεττι . νικον λαον εαν _θειι , ρη _πιθανην την ε' κρηξιν _· εου πολεμου . ΕΙς _τη >· _ερωτησιν 34 % απηντησαν « ναι » , 37 % 6 χι και _73 ' ' · δεν εχουν γνωμην . 'Ο . αν η ιδια _ερωτησις υπεβληθη τον Ιανουαριον του 1946 η _απαπησιν , να ' ι εδοθ · απο 25 % μονον , ™ ΟΙΕΝΟΡΙΑΧΟ _ΣΙΚΛΗΡΟΣ ( Συνεχεια εκ τηςι ης _οελιδος ) νερωμενης Οπως και κατα το παρελθον ετελεσαν τον _κατ ' οικον αγιασμον των < _ινοριατων χωρις να δεχθουν ουδεν _δωρον ως το αρχαιο »· £ _ι Οιμον . Χ _ριστιανικη και αξ ( _ε < συ » _'χαρητηρ ( ων στασις . 'Λ _1 - λα τι _Επραξεν Λ Εκκλησιαστικη Επιτροπη Φανερωμενης δια την ανακουφισιν των . Βα μελη της , αξιοτιμοι συμπολιται ζωντες εν τη κο · νω _νια , γνωριζουν _περιοσοτερον απυ ημεις _τας _αναγκας - . ω · . · . Ας δ / . _Ιοουν πρ _< 7 ) τοι το πειραδειγμα το οποιον θ' ακολουθησ ουν ασφαλως και οι αλλοι . Το _αναμενομεν . ΕΙς δε ' . ας _αλλαο παλεις και - & χωρια ειναι εξ Βοου επει γο / το ζητημα . II _επιοτροψη του Παν . ι » ητροπο _λιτου Κυρηνειας ας _αημειωο || την _σταυροφοριαν υπερ της Λελτιωσεως της 0 _εσεε , ) ς του ενοριακου κληρου πολεοη κιιι _χιιιρ _ιωι ' . _ΒΛιοι , τυ ' _ι- 'λη _, _Ιις _πο _, _'κυπρ _ιου _χειρε / _κτηρος ειναι απαραιτητος δια _τουτυ . Τπι ι _οοτιειΙ 6 ε ως της ' 11 ριιι _Λ ο _ι-ης Αποστολου Ανδρεου κ «' ειλλαι οφειλουν να _οτηειοφε / _ιουν δια τας πτωχ ας κοινο _ιητεις γενναιως εαν πρεπει _νε _πτηριζωμιν τη . εκκλησια μας και να της δω . _ιωμεν _τε _υοα ε κ κ π λ η ρ ω ο ι . ( , ) < : τ Βι ς α π ο ( 1 τ ο λ η ς . ΛΙ ΡιΙΣΣΙΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΙ ΛΕΒΕΙ 0 ΚΑΘΗΒΗΤΗΣ χ _ΜΟΥΡΡΕΤ _ΚΑΙ'ΡΟΝ , Ιανουαριος— να _αντισταθοΟν εις τον πειρα-Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ Η εφημερις <* Ετζυψιαν _Μαιηιμ γραφει , δτι ο καθηγητης Βκιλμπερτ Μουρρευ , απευθυνομενος εις _συγκεντρωσιν εν Οξ · _φορδ η , προσεπαθησε να εξηγηση την τασιν _της _Ρωοσια _^ δι επεκτασιν ως εξης : « Κανεν £ 0 νας εις την _Ιογοριαν δεν ηδυνι _^ θη να αποφυγη τον πειρασμον _δεσποτειας _ειΒ την Πυρωπην , _δτα ι _παρουσιασΟι _ τοιαυτη ευκαιρια . Στην _ΡωσσΙαν σημερον μπΒ _κε αυτη η 'δεα και το να πε ριαενωμεν απο _τουο Ρωσσους _σμαν σημαινει δτι εχομεν πολλας απαιτησεις απο τας ανθρωπινους αρετας . Φαινεται δτι ο λογος δια τον οποιον η Ρωσσικη προπαγανδα _σερε φεται κατα της Γρεττανιας ειναι δτι η Γρεττανια ειναι το μονον πραγματικον εμποδιον εις την _βαθμιαιαν επεκτασιν της . _Ρωσσιας ε _>> _Ευρειπτι . Ηλπιζαμεν , ομως , δτι η Ρωσσικη πολιτικη θα _ηκο-Ουθει το πνευμα του Ρωσσι' . ου λαου , ο οποιος ειναι μαλ- ον υπερ της εΙρ _'] νης και δι- θιους συνεργασιας » . 9 ΚΙΝ & ΥΝΟΣ ΘΛγΑΤΟι - ΕΚ _ΨΥΧΟΥΣ ΗΕΙλΕΙ ΤΟΠ _ΜΟΚ ΤΗΣ _ΕΥΡΟΠΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΠ , 7 ( _ΡωΟτερΥΤ _^ Ο κινδυνος θανατου απο το ψυχος απειλει τους λαους της _Ε- 'ρωπης . Εις την Βερμανιαν αι προμηθειαι μενουν _ανεκφορτωτο . * -9 _εις τα τραινα διοτι οι κακως ενδεδυμενοι εργαται δεν δυνανται να εργασθουν εις το ψυχος 23 βαθμων υπο το μηδεν . Τρια ατομο * απ < _ιθοηΟν εις Μιλανον συνεπεια του ψυχους . _', _ΟΘΗΜιΚ 0 Σ _„ ΤΥΠ 0 Σ ΖΗΤΕΙ Τ ΟΠΡΣ Ο κ . Κ 0 ΤΖ 1 ΑΣ ΠΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙ , 6 ( ΤοΟ μονιμου ανταποκριτου μας ) . — Εις την _ιΓραδυνηνι _, η οποια , ως γνω οτον , ειναι τα _ημιεπισημον _δργανον της Κυβερνησεως , _εδημοσιευθη κυριον αρθρον , δια του οποιου τονιζεται Γτι χρειαζεται καταλληλος δημαρχος δια τας Αθηνας και δτι ο μονος καταλληλος , δια την _μεγαλιν αυτην αποστολην , ειναι ο κ . Κ . _Κοτζιας , ο οποιος ε ! ς το παρελθον εδειξε δια των ε ' _ρνων του δτι ητο αξιος της τιμης αυτης . Διοτι ο στρα η- γας _Πιτσικας ειναι ανθρωπος αξιολογος και προσωπον _σεβαστον , κοσμειται απο πολλας και μεγαλαι , αρετας , ειναι εξ _εκιινων , οι οποιοι συνετειναν ενεργως δια να γραφουν αι Ε . δοξοι σελιδες του Αλβανικου £ πους , αλλα δεν ειναι ο ανθρωπος , τον οποιον χρι . αζονται αι Αθηναι . Την ετ . _ομενην ημεραν εγραψαν υπυ το αυτο πνευμα και αι _Κυβερνητικαι ε _φημεριδες ' « Ελληνικων Λιμα » και « Εθνικος Κηρυ ?> . Ταξιδευοντα ς στο Νεο Κοσ μο ( Συνεχεια εκ τηςιης οελιδος ) καμα τα δελφινια , ποα μας παρακολουθουσαν στη Μεσογειο , χοροπηδωντας μπροστα μας , προς μεγαλην χαραν τω πιτσιρικων , μας _(' χουν εγκατα / - λει _πε ι . Το μονο , £ τ < ι , που μας παρηγορ-α ειναι ιν « ς μεγαλος χαρτης του _ωκεανου , που καθημερινα σημειωνει ο πλο [ - : τ _· χ < .. το σημειο που δρ ' . σ ,. _οααστ . - _:, την αποσταση που διανυοαμ _» : την προηγουμενη μερα και την υπολειπομ ενε , _ωο την Νεα Υη _Βκη . ι ν , ' - _τετσιε υυνΟηκες Π , α _ημπομουοε κανεις να φιΟ'τασθΒ · δ π η ζΒη πακ , ι ατο κα () αυι ιτερια _( ιοι 'οτσνα και πληκτικα . Λι . _ν συμβαινει , δμως _, τετοιο _τιρειγμο . ΙΙ ζωη _ιδω μοιαζει ιε μιας _κοσμοπολιτικης πολης που παρουσιαζει απο καθε πλευρα και οι καθε _οτιγ _|· . ' _'· αρκετο ενδιαφε ρον , Υπα ρχου · τα Ι . οαμιι 'α '· νε . τ του καρει βιο ) . Προχθες . χ . _γενηΟηκινει παιδακι . Ο πατε ρας τη _ιιν ι ( ινας συμπαθεστατος το κος φο'τητης . £ _τω παιδαι : ι δε _3 ηκε _αμεε _» ως τδνομο , _-ΒΗτΒ . ν 1 ι * που 0 α πη τουρκικα _ιΟΛλαΒ · σαι Ι Τι | ν αλλι ) ιηιωι πι ' . Οι . _ι _: _ν . ·'· ελληνοπουλο (! χρονω · ν- . ι ( Ν εξην > ηαη της κιιρδιιι , ' · · .: . - . -, η -, ... . _« _ιριιχης , Ο _υυριος -παπας τοΒ [ π- _με · ' ) ι >· ους _ψ'υλμους _πρε , τοι ' • ο μι _· 'ρο πιω μι .. ριχ Ο (] την , Ι _'τει , τυλη _μενο σε μια κου _ιε . _ριεε _, οτ' αιοικ- : Ι _σιομι ! -ο _ωκιπνου · ιου το καταπιε ... ΙΙ' _τω μεταξυ , τ' ειλ ) . Β ' » ><· . · ' Ι λι γη λι _, ' . _κειδα _τρι _' ι ιπιε _ιιλπι ,. _τοι ' ς επιβατες σα · χ ιλ ( , ι _^ 1 . 1 * 1 ,,, υιο ' πΛ _νι . _, κ , ιι ,. _ρτρι ., | κι . Βην ψυχολογικη δια Οεση _βρηκαν _ευιοι κη ο Λη _κινη-, οι και πολυμηχανοι λ · -, · Λ _πτιοι _φοιτερ ' ς και σκι , _^ _ηκι _·»· να _κατιιΙτηπουν με ' ιον , 'ι _κοατο πι _· . ) β <| ι ιπμο τοι , τ . _ιιΙ κΒ . _οαβι . Β _νι · ις απ' « υτοι . ς , Λ _οιιι-Λδελφοι τηι < > . εμπΙν _'ΒτιΙ ι 'Ι ιιιν _* _Μκλακι _Βκι ργκις , πηγε _σιο μικροφωνο πυυ επικοινωνει με . _Λλετ τα _ΡιαμερΙημαιπ τοΟ σκαφους , και _< ινηγγε > Β _πι ' . ις το ρραδι ) Οα διδοταν μι πρωτοβουλια ιων _Λιγυπτιι . ιι μια μεγαλη _λΙγυπτο ' _- ' -ουρκικσ Υπευθυνος _ΟΒΜ . ΛΒ . ΡΠΙΙΒ : Βι ' νηη ις · Χ ρ , Β . _ΜταιιρινΙδη -τουρκο -ρουμανο—ελληνα—ιρακινο · _-ιστ _,-ανο—πολο » νικη ' ε · σπερις . Και προακαλον . αν _ιι λ , _ι ι οι επιβατες στη μεγαλη 3 ι 0 ουσα του , -Ιου _καταστρωματος ! τ Ιιιαν ( ιια απο , _τ ! ς πιο πε- ' _οιεργες _αιατολιτικες γιορτες που μπορει κανεις να δη ποτε . Αλλα γι' αυ _^ η 0 α γραψουμε αΟριο . ¦ 2 ΠΥ ΡΟΖ . ΜΙΝηΤΡ _· • _ΕΙΙΜ . ΣΥΝΤΑΞΕΩΕ : Β ηνταποκρισις περι ης γραφ ι ανωτερω ο συνεργατης μας κ . Μινωτος Οα _Γημο _^ _ιευΟη μι .-Οαυριον . ΑΟριον θα οημοσιπ , Οη η _ανταποκρισις του « Χριστουγεννα στη Νε . α Υορκη - . ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΡΜιΣΟ _Υ Η Επαρχιακη Τιι -. _ΛεμισοΟ ει . 1 της _αποκο- ' σεως _τεΒιν αποστρατων ' Οε _διαρκουντος του V ¦ 1946 εις 13 συνεδριασεις ι . _· εκ των _86 Ι α Ιτ η σεων , _ταιποιας ειχε λαβει ΛπΛ γ 1 « ι , _στρατευΟιντας , ε . _ξηταση 731 . _Εχορηγηοι · _φιλοδωε . ·' τα απο £ 10 αχρι Β 7 Β 3 , αν χομενα εις το _ολικον ποπ ' £ 7168 . Η _πρ _^ ιεχης συνεδι ' ι τπιγ τμγ _ΒπαογιητκΒιΒ Τ · - τροπης 0 α _γινη εν Λεμεοω -ι 1 · 10 ην Ι _ανουαριου 1947 . - 'ΑφιχΟη χθες εις τον λικε να Λεμεσου ιο ι _ιπο _Πειναμιικην αημαιαν Ελλπνικον Λτμο . _'ιλοιον « Αντωνιος » προι ρ-/ ομενον εκ Γηρυτου . Απει ! ιααε . μερικους ι ' . _πιβατας κι Ι ανιχωρησε . δια Ρι , οον κιτΙ-ΒΙη _. ραι _»^ , Λ- »»* _οιΙ π _* Υρε _*> γτΙ'ιγ ' ιτ » ε _^ · πς και _εφορτωσε _δερμεπ ' και _γλυκετνισον . — Ο κ . Β . Κ . _Τπλιαδωρι-.-εκ _Λ-μεσοΟ κατα την ημεραν _ _εων Φωτων _απεατετλεν _ει < ΟιΙς _τροφιμους τοΟ Ληι'οτι' < ου . ΠτωνοκομεΙου , πιμΑργτ V · τοι ' ις _ΑνΥιρηζ , _χρειιιπτα δια ¦ ιΙς γυναικας και δι _αμφοτιιους γλυκισματα κπ ! πορτοιαλια _εΙς μνημην , γονει _. _'ν _κα ' 1 _δ' _· . _ φο 5 του . Ι ! Η ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΚΥΓΕΡ ΝΗΣΙΣ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤ ΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΓΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Σ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 0 ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙΣ _0 ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ - 0 Α ΜΕΤΑΓΗ ΚΑΙ 0 ΓΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚ ΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ! Πρεσβειας ε _£ εδωκεν ανακοινωσιν , εις την οτιοιον αναφερεται δτι η δημοσιευθεισα ε _ κθεσις της _Γρεττανικης Κοινοβουλευτικης Επιτροπης επι της εν Ελλαδι καταστασεως _ουδεμιαν δημιουργει ευθυνην δια την Κυβε ρνησιν _ειο την οποιαν απλωο υπεβληθη _αντιγοαψον , ως υπεβληθη τοιουτο και προς την 'Ελληνικην Κυβερνησιν . Η εκθεσις αυτη _ναρακτηριζεται υπο της εκδοθεισης ανακοινωσεως ως ανεπισημος επισκοπησις της Ελληνικης καταστασεως υπο εκπροσωπων των Α γγλικων Κομματων . ' ! ' -Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙ ΚΗΝ -Ο _Διαοοχος μετα της Πριγκηπισσης Φρειδερικης ανεγωρησαν σημερον το απογευμα διο : του αντιτορπιλλικου « Θεμιστοκλης » εις θεσσαλονικην , Οπου θα παραμεινουν επι μιαν _εβδομαοα . -ΘΑ ΜΕΤΑΕ 3 Η _ΚΛΙ ς ΓΑΣΙΛΕΥΣ ΒΕΩΡΒΙΟΣ Γ ' Μετα την επανοδον του Διαδοχικου ζευγους θα επισκεφθη την Γορειον Ελλαδα και ο _Γασιλευο . συνοδευομενος υπο _τουΠρωθυπουργοΟ κ . Τσαλδαρη . _-ΕΠΙΔ _ΙΚΑΣΙΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΔ ΡΟΜΙΚΟΥ , Επεδικασθη _εις την Ελλαδα το Ιταλικον καταδρομικον « Ευγενιος της _Σαδοιας » , ναυπηγησεως του 1936 και εκτοπισματος 7000 τοννων . ΧΡ . Β . ΠΑΠΑΝ ΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΜΑΙ , 7 ( Του εν Αθηναις μονιμου ανταποκριτου μας . Αριθμ . Τηλεγρ . 1527 ) . —Ο κ . Μ . Κλ . _Λανιτης _εις αρθρον του δημοσιευομενον σημερον _εις την εφημεριδα « Γημα » επι της πολιτικης του Αγγλικου Εργατικου Κομματος , τονιζει δτι τουτο παντοτε υπηρξεν Οπερ της Ενωσεως της Κυπρου μετα τη εισς Βαλλικον κατα & ρομικον δια την μεταφοραν ε _' . ς Ελλαδα των μελων της Ερευνητικης Επιτροπης . ΤΙ ενδεκσμελης Επιτροπη θα συνοδευεται υτ . ο 60—70 αλλων βοηθητικων μελων . Ομας , εζ 20 μελων αναμενεται εις Αθηνας προ της αφιξεως της Επι . ροπης , δια να _κανονιση τους κανονας διαδικασιας .

Τίτλος Θέμα Σελίδα