ΕΒΩ ΕΠΕΤΕΘΗ Ν ΚΑΤΑ ΤΗΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΕΙ 0 Γ 1 ΣΚ 0 ΝΤ 1 ΠΡ ΑΣΚΑ Αν _ο _^ _νταρακ-ακοα αποκαλυψεις του ιταλου Α ρχιστρατηγου © οποιος ηγειτ ' ο των ιταλικων στρατευματω ν κατα την εναρξιν τη $ _επιθεσεο _^ και ω οποιος αντικα- ¦ _τεσταθη μετα την _^ _αηοτυχ ιαν του . ΑΠΟ ΤΟ ΕΚ & 08 ΕΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ „ ΓΙΓΛ 10 Ν ΤΟΥ 7 7 ον λ « Να καζαι ηφ & β ?} _Κερπ _νρε ΤΧερισσοζερ ον ' ομζος ενδιαφερον εχει δι ' ημα ς _του- ς Ελλ η νας η / * - ' . ' _«< 5 * η , με την απο α » τονιζει ο Π ρ _ανκ α ιην _απολυτοι αναγκην η _οπΟια . υπηρχ ε να καταλ ηφυη _ιι ροηγυνμενως η Κερκυρα και την αναατα _τωαι _+ ' , την οποιαν ιηε _φερεν ει ς τ , α σχ ι δια τον , το _γεγσνος οπ εμαται _* ο ' _ιυη η _κατηλ ηψ ' . ς αυτη . * Ειναι _αξιωμα ., γραφει , _ντ * δεν μπορει _κανεις να _κινι _/ Ο _/} ιι _^ την Ηπ _ειρον , εαν δι ν ιχη καταλ ηφΟη η Κε ρ κυρα . Η _δι _ξιε πλευρα μας , η οπ οια εγειτνιαζι με την θαλασσ αν , η _^ ιπορονοι να εξααφαλισυη μονον δα τηζ κατοχης της Κι _, ρκυρας . Ε κτος τουτον ομα } ς και εκτος της απειλης , την οπο : αν η « α * τοχη της Κερκυρας & α απετε-Χει αντιθετως δια το αρ _εατ _ιρον του εχθρου , θα κ αθιστα _δυνατην και την 6 οη 0 _ειαν τον Ιτα - λικοι » ναυτικου εες τα ς κατα ξηραν επιχε ιρησεις . Το ατινον χ ης Κερκυρας Οα _εκλεπτα κα ι απο £ ορρα _ηοι απο γονου , ε < α η νηοος Οα επριηε να γ νγ ) βασις στρα _τιωτ ικη και ναυτικε } , και _αιροπορικη δια ζου ς _σχηματισμου ς μας _} μια αποθηκη ανδ ρ ων κα ι υλικου , ει ς μικρ αν αποατασ ιν απο της _Αλβ ανικης και Ηπαρωτιχ ης _ακιης . _Σ ημειωτεον οτι η καταλ ηψις της Κερκυρας δεν παρουσιαζε καμ · μιαν σο 6 αρα ν δνοχερειαν , δεδομενου οτι ησαν ελαχ ισται αι Ελληνικοι _, δυναμεις , που την _ιφρουρονν . Τον Οκτω _ξριο ν του 1940 η ναυτικε } μας θεα ς ητο καλη _κηι αι ονγκοινωνι αι μας εις τι _& οαχν διαστημ α με ταξυ 'ΑΧ £ _ανια _? και 'Ττ _αλιας δεν παρηνω γλουνεο απο χ ους Αγγ λους , αηησχολ ημ ενονς _αλλαγου _» . ' Αηο αλλα στοιχεια , _αναφερομιΛ ' α ει ς _εο βιολια * του _/ Τρασκα , ιδιως ομως αηδ τα στοιχεια που π αρ εχει ει ς το ιοικον ιου πολεμικοι * _ημερολογιων 6 _βοηθος τον Μηαντολιο στρατη - γος Αρμ ελλινι % _ημηορουμεν να μαΟωμ εν τι ακριβ ως συνεβ η με τ ην ματα ια ) Οει σαν αυτην εκστρατε α _? τω *·» Ι _ι _- α Χω _ν _* _^ Πως διν _ε ' γινεν η αποβασις ι _> Απ α τας _τελιΗ _ιΙ ς οδηγ ας δια την _επιχ ειρη σιν εναντιο ν της Ελλαδος , - τα ς οιιοιας εδωσε το Βινιχ _νν Επιτ _ελιΧον του Ιτζχλικου στρ ατοι » την 20 ην Ο * χτ ωζ _ρ ' ον . ? ΟΙΟ _πρ οκυπτει οτι αι απε :- · ι : - : οι ) ιιαασ _^ α ι ια την αναγκη : · - · . ' / . γ _καταληψεως της Κερκυ _ρ ας ιιχιι ν γιτιι τελικω ς _δα « α ' . . ' : ο · . . ' μι _ναν _της διαταγ ης γ ν ι : ' ς , ι ο ιτιοιογ ο _Τιρασκ κ . δη μι _:: ι * _υει εν παραρ _τ ηματι κη ι το ε ,: · _> Ιον αν . ψ _ερ ( . ι η _καζειληψ : ς ιης Κερκυ ρας επρεπ ε νο _γινν ζαι / _ι < : νρ _' ' _- νω _~ _ιΙ την επ _Οεσιν ενα - . ον ι η ς Ηπει ρου γραφει π ι ηι _¦ _- _^ _1 _ι _£ _ι _^ : « εξης επι λεξιι : * ' // _καεαλ _ηψις της νησου Κε ρ _- < _νρχ . ( της _νπ ηας η εκτε · λευις δια το ναν τικον μι ρ _ιζ χ α _{ δ ια την _ευιοζ ' ασ ιν _ανετε'β _»/ εις ιην Α . Κ , τον αντιναν αρχο γ Ταυρ ο και δια το _σιρα _- _τ : ωπκε > ν μερος εις τον _υπο-( τ / : αιι _- / ον Τζαχ _κανι διοικητη ν τη ~ μεραρχ ι ας · _ΙΜηα ρι _>) θα () _α _Ιιογ ιιη ονμψ ωνυ > ς π . _* _ος π · δ ιχη _^· ειδηγ _ιας - . Η κακοκαιρ ια ' υμιος ¦ ι / σι * ων ι α κοκ _ο καιΒ _- Ο , η οπο ' α ιρα ' »~ ν * ΒΠι να κα ταυκοκη παντο τε _ιας 'ιηιλιχει ς _ηοΑιμι κεις επιχ ειρησεις — ημποδισε την _αναχω ρησιν της νηοπομπης , χ σν $ α μετεφερε την μεραρ · χ ιαν * Μπα ρι _> εις τη γ Κερκν · ραν κατα την νυκτα της 28 ης _Οκτεοβ _ριον 1940 , δια να σνμπεση η _απο € _ααις · με την £ ~ _πιθεσι ν ει ς την Ηπειρον , Την _μεΟεπομενην ομως οι ανδ ρες ι · πε 6 ι £ ασθησα _~ τεον πλοιων και συμφωνα με τα ς τελιχα ς αποφασεις , επροκειτο να . _εκκινησ- η την 31 ην _Οκτωδ ριου η νηοπομπη Τονρρ _, καχευυννο · μενη πρωτον εις Α νλωνα χαι να ε * κχ ινησ _# παλιν ιχ ειΟεν δια την Κερκυραν , οπου Οα επραγ _· ματοποιειχο ηαπο 6 ααις τα εξη · _μιρωματα της 2 ας Νοεμ $ ρι · ον . _^ Επρ οκειτο μαλιστα ταντοχρονω ς να _εξελθ η απο τα καταφυγια του ολοκληρος ο _Ιταλικα ς υτολο ς και να δια · _απαρε } επι του _πσραλληλον της Κεφαλληνιας δ α να _παριμπΟ ' διαη _εη ν προσελευσι ν του Αγγλικου στολου , να δωι . π ενδεχ ομενως μαχη _ν μαζη το () και να προστατευσ _ε ] τηι απο ζασιν . Την Ι ην Νοεμ _& ρ ' ον ' αμως ι Μουσολι νι _εκαλεαεγ εις ειδι κην σνσκεψι ν _ιονς υπαρχηγους του Επιτελειου δια νο του ς ανακοινωση τας νεας αποφασε ις του , συμφωνως _πρδζ τα ς οποιας η προετοιμασΟι ι σα δ / α την καταλ _ηψιν της Κερκυρας μεραρχ ια * Μπα ρι * Οα δ ετιθετο δια την ενισχυ _· σιν των _αρξαμενων _επιχειρη * σεων εις την _Ηπειρον , αι δ πσισι εφαινονχο ηδη οτι _δεγ £ _· πηγα ιναν και τοσον καλα . Κα ) δ στρατηγος _Αρμελλινι £ σημει · ωνε την _ημεραν _εκειη ν εις το ημιροΧ 6 γιον νου Νιεντε ΤΙιον _Κορφου !· ( παει πλεον η Κερκυρα ) . Η συσκεψις του « _ΙΤα λατσο _Γενεχ αια _» Α ς επανελΟωμιν ομως εις την περιβο ητα _^ _αυαχΕψιν , την οπο ' αν εκαλεσε ιην 11 ην πρ ω ινην της 16 ης Οκ _τ . ω _€ ρ : . ου 1940 ο Μουσολι νι εις το * ΤΤα _Χαεσο Ηενε _τσια * , ει ς τη ν οποι αν _παρευρεθ ησαν Ολοι οι στ _^ α _ικοτ _ικαι ηγεται και κατα γι / ι ε _, ποι αν εληφθη η τελικη αποφασ ις δι α την επιΟεαιν ενα ντιον της Ελλαδος . Τα επισημο οιενογραφημ ενα πρακτικα της _αυοκε-χμεως αυτης , αποκαλυ · φ _Οτντα απο ην Ι _ταλιχ ην ε _φημεριδα Βι / _ιλο- * μετα τη * _χ α ζα ρριυσιν της Ι ταλιας εγιναν ηδ η _) 'ναι ! ΤΒ « ιις το Ελ · _ιιι ) νιχον _καιναν , _οιατε να μη υπα ρνη ανα γκη να γ « επανα · λα _υωμεν εδω . Ενδ ι αφ ε ρον ιι _ι-η ( μονον _* δ γ */ 1 ονος οιι ο στρ ατηγ ο ς Γι _· _ικοντι _Ι ι ρ αακ _α , ο οπο θς Αμφ . · } € ηχ ι , ι εν μερα μονοι- την π * κρ ι & εια ν ιων ιιρακτι _κ ωγ αυτων , ει ς ι _^ π _ξι φαρη . ιδ ιος τας ( ιδικας τον δ η λωνεις κατα ι η ν _αυακ _ιηιιν , διατυπωνει μερικ η ς πα ρατηρησ _εις . Τονιζει εν πρ ωτοις ' οτ ι ειναι _τελ _τι ζυ ς Ανακρι β ης _»' / _ιντ υπω · α ις _, _τη ν οποιαν _εστ ηριξαν διαφορ οι κριτικ οι επι τιον πρακτι - κων αυτω ν και κατα την ο _ποιαν · η ιδεα της επιθεσεως εναντι ον της Ελλαδος _εβ _γηκ ι 'σαν ε . ν α μανιτα ρι μετα τηι _ι ρ οχην απο την συακιψιν ( ιι _ιιην της Ιδης Οκτωβ ριου 1 Ο '} 0 . ΙΙ ιδεα της _επιθεσεως αυτης ιιχι σνλληφΟη πολν . Ιρ _αηγιιυμ _εηα ς απο _ιαν _Μανιο · Χινι , _ιιχτν _ανακοινωΟη * ει ς ο-Χηνς τους ατρ ηχ _ιιη _τικηυ ς ηγ _ετ ας δυο ακρι βω ς μηνας _/ νηι _· ρ _ι τιρα και ειχιν ινρ _υια _τ α αν ζητηΟη _ι _ιη ' ηυτιον . Το αηον Αακιτ _ερον αμως ιιναι οτι ι ) _{' δεη ηειτη _ει χιν η _ η _πρδ και * _ρομ ιΙαεΧ Οει εις την δδδν της αραγμητο _η οιηπ _τως ' αταν αν _νηΧΟιν η _ιιειακιφι ς ιις ια «// α · Ιαχ αο _βενεταιη » Λ _*« τω _»> « π-Οαρως στρα τιωτικων μετρων , ι ιι _οανι < Λ _γνιιιηη ο ) ι , »» ' γ οι ν προ ισταμ ενων _χ αν _τ ιχι _λαζτ ι δ στρατη γος Π ραα _κα . · ' / _/ σιι _- ακιφις της 16 ης ΟκΒαιι _ρ ' ου . / _ιροσΟι γ . * ι , δεγ _επροκειτο να _εξι ταση _νεαν _υποαεσιν _, ΑΧ ι να δωαη _αηλω ς την _Λ _* _κ · νΜ _- σιν , ιι ς μιαν μηχ ανην _, η δ · ηοια _ινρ _ι _σκ ι _το ηδη Λπ ' _( 5 γ · μον . ( Αυριον η _συυιχιιο _) 4 Ε ! _Α 1 ΙΗ _ ΕΡΙλΤ ΙΚΗ _. ΜΟΜ 0 ΓΙ 2 Ι Α Λι ΕΡΒΑΤΙΚΑ ! ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ! Η ΑΚΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 'Λπο του τριτου μας ·| _υλ λου _ι _^ _ρνιοεν η 6 ηι > υθιιυθις μετα • _ιρασεως Δοκιμιου του 'Λ >* γΛικοι _'ιιρνατικαυ _ΚΟμματρς _οια την κα _ταργι } θιν του περι _ιμν- _^ _ι-κων · 6 ια _ψορων και _υυνιΒ-χνιων Μομου τοι ! 19 _^ 7 , ο _^ _ειλομενης' εις ιον κ . Κ , Μ . _Μαραυευτην ) _- _ιΙ , ΛΒι _·^ ουντ ε _χνισκο ν _Ιλεγη , _ιιι ' . · . _ιν _αιΜτι _ρο 6 < _ιμοοιευομεν _αυιαχειαν της μι * ια . _^ _ραθ _£ _ΙΑξ ΤΟΟ _ωυιΜ _μιοι' . ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕιΟΝ Το αρθρον * 1 του Νο μοι _ι 9 ι _' / _επρ _αγμαζευιιο περ ι πΒ _» ι εξοδα * ν τα οπο ' ια η _Ζ _, ννζεχ νι _κ ε * ξωδενσε δια πσλ _ιπχοι / ς ακοπους . _Τουε 0 φυσικα δεν ει χι _καμμιαν ποσω ς σχ εαι _ι' με _τη Απεργ . _α ν τον 7 9 _ι 'υ , ειλλ' ζ } : ζ ε € λ _( π _τ , ' οποις ιιεριοριαΟη η πιρι _Τι- ' ριυ / πεχτ ασις _ζρυ εργα 11 κο ' _Κομμιιι ος . _'ιι π ρ ον οια _ρ . υτη της Κυ € _ι , ρνησεως Μπαλ ντουιν εγινετο _κ αΟ' _νιιοδ ηςιν των οη αδων τον 2 £ υνιηρηιι _ν _> _> ι Κομματο ς . * Ι'Ι πληρωμη εξ αδω ν νπο γι · νος σον η . χ * ια ς αιει η _ολιε . κου ς οκοηανς διν ι . ' _ιναι νεον φαινα _- _μινον , καθοτι _»' / τακτικη ( ιν _ι η ε } _ιο εν χρη σ / ι _αιιο του λ ) / ξι !> τας _αιοαος . ' Αρχικως τα _ι θι _· α £ ( « _ιιιιυπ λ' / _ρπιτι , δια : ι ηοι ρισ μενους αχαη υυ ς , ι _)' ι ( ιι _^ _ι ! / ιι _ηαραδιιγμοα η ι ηοηα _: ιο : ησις ι _νος ανν _τιχ _νι ακ ον _νοκου , _Κραδν · γγ _^ ο _·»· υμο > ς προ _σελαβ αν γενκω τερ θ _γ χαρακτηρα , ριεκι αι ανν _τεχ ν «( _ηΟι . λον να _εΙναδι _ιξονν _αυντ _εχνιακει α ει . λε χη _ας _«^ _» _' - λιυτεις ει ς το _Κοινοβ ουλιο * 'ιρ ος _Ι ηοσ _νε _/ ριζιν των εργ α _ιι · κων ον / < ρι (> ονιο _> _ν . _Κα τ ' α ρχ εις _ιι τοιοντο ι _ιιουΧι _νιαι ησαν - _£ * ι ' _* ' - τηρη _τ ιχ ο ' ι η _Ι'ιλιλιυΟι ρυι , _ο'ι ιι - νες α ιναγ < ον _ιζοντ _( π α ? . ληλονς δια να ( ειχ _β ν ν της _νποοιηρ _ιξ , ως τωγ _ειονπχνιζιιν , 'II _αιαχμ _ιυσις νης ελ ιιιδα- ' _οτ , Οει η το δ υνα <) , · ι · α ικι _υατ ηριχ _- Οαυν τα εργ ατικα ζ _ητηματα Λ . μ ε ρου ζ _Βιον Λ ' υν * ι ) ρι _) πι (« Β > ν κιι Φ ιλελευθερων πννι η λιαι 1 _1 · την 'ι & ρναι ν ι ι-, ιι 'Κ ρ _γαι _ι καυ Κομματο ς , δ ια π / ν _ιιηα _γμα ιι * κην _ιι . _ιι γνη ι _(< : ν ε _£ ν _: ιηι _» ειη ηι * ΒιΒι ν σνμφι _ρ ο ι-11 <> ν ι η ς Λ _» ' ν' ι χνια κη ς ιιιι ι _ΗμΥαπχ ει . ' Κ ιιη α ι ως . Κ ατα ι η ν : _* γ ( ιιο < <>· ι πι νην ειι _συνιι _χ _νιαι _ιι χ ον ιο μ ' _ι . ' γνυ _> ρ ισμ ενην δι _κ _οιιοιαι κ ' _ι _εζ ·> _· _δεειουν δ α πολιτ ικους ( ιαο ιον Μια ιτννι ι χ ν ιι _ιι χ ι ι < _> Λι ημ · _μ / μ να _Οιαπιαη ειδικους κ α _νηνι αμους Λιπ την πολκικην συν / ι _ιιφορ αγ 1 1 !» ν μ * λι _^ ν ι ηζ , _ιοη _υμ _ενηχι _ιιπ _» _' / 7 ιΑΜ _* ιι _ ι _» ι / ιιιι Οα 11 χι : προηγουμενως ε γκρινια ι η ν ) ημισνργ _ιαν ιυ _> _π υΧιιικου κι _ιιει ον , Π αρ α το γι γονο _ς υτ ι _ιι , ικα _ιοιμα τ η υιο ( Ι _νιχ νι αοιαΟη νπο ξων Δ _ικααι _ηρααν Π 'ιΟΟ ' / _, η ΙΙ _α νλη των Λορδων δια ι ης χ _α ιη ι <» _> ι _^ υ _* _0 ' 3 ' . ι _ποφ ααιως Οσ απορν _ααιφ _αν-Οη οιι ι οε ι ο η ι α παρ α ι _ομογ καθοτι δι ν _ιιπηρχ ι οιιδι · ιι _ια ηρ ονηια ης τους πιρι £ νν · _ιιχ νιων Νομους . ' // Φιλιλια υε ρα _ΚνΚι ρν _ψιις ιοι * ι 01 1 _, ιις ιην α _/ _ιοιπν τι Ταερταιλλ ι ) ιο Υπου ργ ος των _Ε _οιοΤιοικεαν , ι ι ιιι ' ι γαγι _νομοαχ _» διον διο την _ακ υ _ρ _ιοοιν της ι ' μκ ' ιης _β ανΧης ιων Λορ δων _απο _· _φιισΛΜς . Οντω δ πιρ ' ι _£ ν Υ _>· χ ιων Νομος νου ! 9 /· 7 _α νιγνω ρ ιζι ι 6 _δικ αιωμα ιων ανντιχ νι * ων νπ _ιξοΑιι » οιι ν ΛκΙ _λρΙιτιμοΙ _» . ( _ικαηονς , _Οεσηιαη ς ταντ οχρ ο ' νως νιονς κανονισμους δια γ *)» 1 δημ _ιοχ _ιρ γ _ιαν ιων ποΧιπκων ια με ιων , ΟΙ _κα _νον _ζμυ α _νιοι εηε 6 αΧΧον _τΙ ς τας ιι , ια _ημονς και ανιηι _αημους η μη εγγι · _γραμμενης τ _? ννχ * χν _ι ας νο _ιΡ , σαφηλιαηνν _, _πη _τοα ιν μυητικης ψηφοφορ ιας , ιην ι γκρα > ιν ιων μ * 1 * 7 ) ν των δι / ι ι ην δ ημιονρ * γ ιαν χου « _ολιιι ΗοΡ χη μ _αιαν , δια - _ . _ι '/ ι' λ ι _ιπινογιαν ι αν οποιον Οα σν νεταααονιο ι ιΛιχ _αΙ _χη _νηι Ι _πμαι _ιπ _αι αλλοιιι _νοι ηηα ς εγκριση τι ( . η ς τον Κφορον ιω » ' Αλλη-Χο ' _ιαη Οι _^ τικι η ν Εια ιρ ιιωι _- , 0 ι . ιδ μι >( κανονισμ οι _μπι ι ) ομυ ~ ηηε / λλασαον της _υ-ιιοχ ρ ' ιοακο ς η ι αι _πληρ α _* μης συνε - ι > ι _('· _ιι ( , ας δια λ ο _Η ι _ιλιιικον ταμ _ιι ην ι » Χ η ι < ι αυ ντιχνι ηκα μελ η ζ ι _οιι _οιπ ε ) ρ ι ουι _'τα να υπογρ α ψουν γ η ν ιιχ : τικ η ν _δηΧοισι ν , ιΙ *( Βι ι * : ιι . Ιουαι > ει ιος _}'· ιι 0 ' 'Χ * το ι ις ιην μι } _οννειοφερ ουααν μειονοτ η τα το δικα _ιιομιι να καπιγ _- γαλη _π ρ _·'» ς κι , · Κ φοραν την ιη · _ηρ ηκιν τω ν κα νονισμων . _) { τακτικ η _αοτη _ηιρ ιιυ ριζι εκ ι'ι ' _ιι ιι ια ς εΧιυ _θιρ ιας των _ουντε-^ νιιοι ' , δι ηρκι οι : δι αηο το Ι _ΟΙ _, Ι εως το 1927 . Με χρ ι _ιη υ 10 X 6 , η τοι εηι _: ι _'ρ _ιοδον / _ ι ι ' _ιωι _' _, μον ον 100 χ ιΧ ιαδες ¦ νν ι ι χνιακ ιη _ιαι _ι ' _γρ αφαν αρ · ιουμι γπι την πΧηρ ωμην πολιτικης αυγι ιαφορας , ιει ειι Οπα-Ι ιμ _> ι _>· _ι . ι _πζ ιραηον _α _αρ _ο _^ ιον ι ·'< 1 · Ιρυ ν ησαν μο νον _ΟΟ , εξ , ι ' - [ ι .. ι Λ * ια > Ι _< Ι α περρ ιφθ ησαν αις ακΟΟιμη . Λ ' ιιι / ' _ολην ι _* ιιη ) ν ιην πιρ ' ο Λιπ · οι Σ υν ι ηριμ _κοΙ _ιοργ _ανωα ιιν ι Χο _κΧ ηραν ιΜατρατ * _ι ιιν , διι ια αιιαουν τους ιι » _ινιι _χιΙ _ιικους πι _υιια γρ αψουν την ι'δι κη _ι ψο ρμαν αρ νεμιιυις _ιιλη _^ . ιιιι ) · αρ α ς ι *» . _' ιυΧι _ι ικ αν ιιιμιιο ν . / ΙοΧ ια _/« 'ιΛ . ι _τ . · α δορυφοραι οργανι _- _<*)<» _Β ' :, 1 ' * . * κνη |()|* Βι Ηιι » 1 ' ε _^ ιη ' ι _/ ι ωσην _, κη Οιαιιμυ _» ι .., ((¦ γαΧαυς α _? _θα < ωζ της εν Χ ι ' ν γιο < ρ ορμος * ' // _ηροοηαΟι . κ ιιυ ιη Ιιιι ι _υχι , ιαιω Μ ιιι _^ _'| ι »' ι _ηοηι ικπι ει ' , ηνι ιγκααθηιι ην νε _ΧηΚ αυν δρ ηατιΗι _ιι τι ρ α μ ε τρα καιει ιε ) ς _ει- απιω σιως ιοιι 'Κργ α ιικου Κο μμ ατος Ηο της μ ατα ι ιιΙοιι ο _^ / ιιι _λ ι _τ ικαι ν συνηαφο _· οι ον . Λι 1 _αι ιτο οι _£ ννιηρηηκαΙ ' _'ι'ι γ _ηοαν _*¦« επιτυχου ν απο 11 ΚοινοΚουΧιο ν χητει τη _εη _ 1922 , / 92 / . _Ι κ < ι 1 Π 06 τα , αυ _- ιην ριζ ικην _τρο ηοη _οι ησιν του νομοι » , _εαατι νιι νηοχρ _τωσο _νι τους _ουντιχ νια _α ηνς _τοιις δια _τ _ε-Ψημε νους να ιιΧ ηρ ωνανν ιην ιηλ ηικην ουν / · οψορ αν , α η ιος Ιπογρ α η ιουν _ιιοικην _φορμαν ε ρ ι ιιΧη η < ι _* μης _» 1 ς γΛ _πολιτικδ ν 'ημειο ν . ΙΙρ ος ιαυι ο ιιιρ _'η _* ερ _νηγηνμενως να γινη ιι δικη ιυαιικη ηημμοφορ _ια και νει ι ! ι _οδιχ Οη ι ) πι τιανα _εης την Ιδ _ρυτι ν ι ου ιαμε _ι αι ) , ΑΥΡΙΟΝ . · Η _σννιχιιο Ο Π . ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΝΕΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ Ν ΤΟΥ _^^ = 5 = : - .- -.. _^ - _^ «« ·> . : _== = _? _= _^ = _ι— - ι : _Γ _ι Ιι * η γ λ » 11 λι τ 11 μ ¦ ¦ ν ν Π οη Μ Ι Ι _ΜΙΙυ υ _/ Π « _Ν Ι πιι ινιιιΒ υ Ιι | ¦— ' ' φ _Οερμαι _εχδηλωσεις των κατοικων . Ο _ΙΙιιτροπολΙττ _, ι Κι ) ρην _«! α £ _ηρχισι προχθες απλ _^ _ν « ιριοιιιαν ανευ λειτουργιας αν 4 την _Ε-ιαρχ (« ν του _ιια να _ιΟχαριοτηοτ ~ _ποιμνιιν του ι ' . α την προς _αΟτιν _αφοοιωοιν την _ικοιαν _ιπιοβιξεν χβ τ 4 τη _*/ _ιιιιρχφιαν τ . ι ) ς _μαχρδς _ιξοριας _τοι . _Ε-κοκιφδτ } τα χοριβ Κατω Δικοιμον , Πανω _Λιχαιμο , _Συχχαρ ! , Γουνι , _ΚουχαοΕιντη χοι _τιλος τη-ν Μονην Αγ . Χρυοοστομο « , 3 _νδ « 4 Αγιος . _Κυρι-νιιβς _ιιιον την _Β . _ροοιεκτιχην _ιργαοιαν , η 6-πο ( β _ιγινιτο _, _ιπ- _^ _νεοι τον Ηγουμ » ννο της Μονης χ . _Γαναριτον . Ο Μητροτ : ολ 1 ττ ) ς _Κυρττνεικς'ΟκνΟιΕιΙβ το _Ι 'ο τους α _{« _λφο 6 ια 66 αν χαι _ιωχριιτην _ΛοιζιιΤ / ν . Ο Π . Μητροπολιτης _Κ'ιρττνιιιχς , _Ιττιοχει-βη Β . _ρωιον το χ · ριι _Κ · _' - _« Λιν . ωμον , _διοτι η _, το το ¦ α & _βατνΧΟ » χωριον το οκοιον « _Ιιι προ τη • _ιςοριας του χαι _λογ-ιρ τοΟ . ηατριω < _τιομοιι των κατοικων του . Παρ δλον δτι ο _' . _Χιι _, τοιχοι των & λλων χωριων πλην _τοδ Κατω Διχωμου _ηιαν α * _ΛιιοπΡ £ ητος ιν τουτοις μολις ι , _ρχιοε να _χταποΟν οι _χωιωνε των ιχχλτ _, οιδιν _κροοιτριξαν αβροΟι βις _ΒιροΟττιινττιΟι ' ν ζου , _ΙγχατκλιιΒ . οντις _δλας τας ασχολιας τιιιν _ιι 4 να _αοειαοβοΟν την χιιρα του _Μητροιτολιτου και να _ιιαιηλωαουν την _~?& ι αυτον α -οο £ ωοιν τιυν , Ο Μητρυ πολιτης Κυρηνιικς _ιτυ ' χ » _-ιιντοιι _ιςχιριτιχης _χαι _ουγχι · νη _· : · . ·/ . ης Οποιοχης , _'ιτινιο _» 2 ε _βις το _ποιμνιιν του . οτι αι _τοιαδχαι < _- / . ιηλωα « ις _αφοιιωοιω προς αυτον , τοδ διδουν _δυναμβις 3 ια την _ουνιγιοιν του Κυτριαχου _ΑγιΤινος . · Τι Χ _? 1 / Ι 7 ! η Α : ι 1 Ρ _^ Μ ::: : 2 _.-:, ' _-: : _ : _ι 2 _· : __ ΒΙ . 1 _^ . _^ ι _^ : γ _, ζιι _λ- _^ ιν _· . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . Η ιΕΛΛΑΣ _. _ΑΠΟΙ _ΤΗιΒ ΑΠ 0 ΦΑΣ _1 Ν ΤΟΥ _ΣΥΜΓΟΥΑιΟΥμΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ! Ο _ουνοιιευσας τον Ελληνα _τιρωουττουργον κ . ι _οοιΛ 6 _αρι | ν κατα την _μετα-Οασιν του εις Αμερικην _καοηγητης του Πανεπιστημιου ' Λ _& ηνων κ . 'Λπ . ΔασκαΛακης δημοσιευει την κατωτερω ανταποκριοιν τιερι τον _ετιιτευχΟεντων αποτελεσματων του _ταζιοιου του ' _ιιλΑηνος _τιρωουτιουρνου : ΟΥΑΣ Ι ΒΚΤΩΜ , Δεκεμβριος - ( _-5 α εισελΗωμεν εις _λειττομερειακον _απολογισμον του * Ι £ λ _ ηνος _πρωθυπουργου κα ' ι της ΙςεΜ < εως των ελληνικων ζητηματων _, θα _περιοριαθωμεν ιις μιαν _γενικην επισκοπηοιν του - εργου της υπερποντιου ελληνικης αποστολης , το οποιον υπηρξε διμερες : Αφ ' ενος η ενωπιον του Οργανισμου των Ηνωμενων _ιιΟνων υπερασπισις της Ελληνικης _ανεξαρτησιας απο τας επι-( _οουλας αηο Γορρα , αφ * ετερου η επιτυχια πραγματικης και ει δυνατον αμεσου οικονομικης ενισχυσεως εκ μερους της αμερικανικης Κυβερνησεως προς αποαοιοησιν της απει λουμενης νεας _καταβαραθρωσεως του _εθνικου μας νομισματος και πρας εναρξιν εργων παραγωγης και ανασυγκροτησεως . Εις το πρωτον μερος του ταζιδιου του πρεπει να _ομολογηθη , δτι ο κ . Τσαλδαρης υπηρξε κατ εξοχην ευτυχης . Βενικοτερος σημασιας αιτια ειχον παρασκευασει μιαν διεθνη , αλλα και ειδικωτερον - μιαν αμερικανικην ατμοσφαι ' , ραν _εξαιρετικως ευνοικην διο ' , την Οποθεσιν της ελληνικης ! ασφαλειας απο τας _επιβουλαο ! των βορειων γειτονων της . ! Εκτος των δηθεν _δημοκραι τικων Κ ρατων , . ουσιαστικως _ δε εξαρτηματων της Μοσχας , , παντα τα λοιπα μεγαλα και ' μικρα Κρατη του _ΟργανισμοΟ των Ηνωμενων Εθνων _εχουν Ι βαρυνΟη απο την απεραντολογον κωλυσιεργειαν του _Λ λαυικοΟ Σ υνασπισμου κα ' ι την συστηματικην _αντιδραοιν προς πασαν ελευθε ραν κα ! ι γνησιως _δημοκρατικην διεθνη . ενεργειαν . « ΜΕ ΑΜΟΙΧΤΛ ΧΑΡΤΙΑ . . | Ειδικωτερον η αμερικανικη Κοινη Βνωμη ε ' χει τον _τελευταιον καιρον _υττοοτη σημαντικην μεταστροφην , το δε ρεπουμπλικανικο ν κομμα κερ _διζε ι διαρκως και _σταθερωε _τας συμπαθειας , διοτι εμφα _νιζεται _απροκαλυπτως πλεο πολεμιος και της _εσωτερικηε κομμουνιστικης προπαγανδας και της _εττι του διεθνους επιπεδου σοβιετικης πολιτικης . Δι' αυτο και παρα την _ιντεχνον δυσφημιστικην κατα τη _( Ελ λαδος _προπαγανδαν , η ο ποια διεξαγεται _εις τας στηλας πολλων αμερικανικων εφημεριδων , δια της μεθοδοι ιδιως τεον « _αττεοιταλμιινων » , υτιηρχεν ηδη προδιαθεσις προς κατανοησιν τ ( 5 ν πραγματικων αιτιων της εισβολης η της _Λργανωσεως των ουμμοριων _εις το _ελληνικον _ιοαφος και εης αναγκης προστασιας της ελληνικης ανεξαρτησιας . Η ελληνικη _αντιπροσωπεια αυτην την φοραν _εΙταιξε | _ει « ανοιχτα χαρτια » , Τα ειπε και _εις τους ξενους δημοσιογρα φους και εις τας _ειιαφας της μετα των εκ προσωπων των ξενων Κρατων καθαρα και ξαστερα δια τα σχεδια του _Σλαυισμου κατα της Ελλαδος και προς αρπαγην της Μακεδονιας μας . Εις το _Συμιαυλιον Ασφαλειας και _εις Βους δυο λογους που _ιξεφωιησε . ν ο Ελλην _ΠρωΟυπουρν ος _οπηρξεν αμειλικτος εις το » _κατηγορει » του κατα των ' _πιβουλων · _, γειτονων μας . Με _ιγγραφα , γεγονοτα και ειυ · _εουοια η δια _φεοτοτυπιων πειστηρια κατηγγειλε τας _προθεσεις των Σ λςιυων κατα της Ελληνικη ς Μακεδονιας και τας _ιπο Βιουγκοσλαβων , Γουλγαρων και Αλβανων οργανωσεις _ληστρικων ουμμοριων _ιτρος _ειου ολην ( Ις το _ελλι ) νικον εδαφος , ΤΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ ΕχρειαοΟη να μεταφερθουν εδω εις μεγαλα κιβωτια και αυτο το « σωμα του εγκ ληματος ) , _Γπλα και _οτολαι του γιουγκοσλαβικου στρατου , που _ιφερον οι συλληφθεντες η _φονΕυθεντε ς ανταρται , ΚαΙ δεν ηνοιχθηοαν μεν , οπως μχι ν _ει ς την Λρχην αποφασι · σΟη , τα _κιιωτιςι _μεσς · _ιις τηι ειΙΟουσαν των συνεδριασεων του Συμβουλιου , κεπα την _υιραν ης ομιλιας τοΟ κ . Τσαλδαρη , διοτι την _τελευτ < ιιαν £ _* _τιγ _|( ην εκριθη _σκοπιμον ν' _αποφυγοιμεν κατι , το οποιον Θα _ηδυνατο να _χαρακτηρισΟη ως _Οεατρινισμος , ΗνοΙχΟησαν _Λμως ι >| ς _παραπλΒυρως δωματιον της Βραμ _μεττειας και εκληθησαν 4 _κει ια μιλη του Συμβουλιου , ως και _τταν-τες οι επιθυμουντες ΑΝΤΙ ΜΕΤ _αΠΟΣ _ΤΠΝ ΣΛΑΓΩΝ : ' :. . : _^^ . Τ © ο χ « _θηνητ _·^ ν » . · ΑΠ . - ΑΑΣΚΑΑΑΚ Η να τα Ιδουν εκπροσωποι των Ηνωμενων Εθνων δια να σχηματισουν με τα ιδια των τα ματια _εντΟπωσιν επι των σλαυικων επιβουλων κατα της Ελλαδος και της _ακριβεις των ελληνικων κατηγοριων . ΑΙ Σ ΛΑΥΙ _-ΚΑΙ ΠΡυΣΠΑΘΕ ΙΑ 1 . Δεν _Οτιηρχεν _αμφιβοΒ . _ια , δτι οι ττροοελθοντες ενωπιον του Συμβουλιου Ασφαλε . _^ ς ως κατηγορουμενοι Βιουγ :. οσλαιιοι , Γουλγαροι και ' . λ 5 ανοΙ θα μας επετιθεντο χυδαιοτατα και θα προσεπακουν να __ μετατοπισουν την _ουσιαν της συζητηοεως με τας συνηθεις των συκοφαντιας , εις τα εσωτερικα της Ελλαδος . Οσοι _ακροοπαι των εργασιων του Συμβουλιου Ασφαλειας , Ιδιως οι πολυπληθεις 'ΕΛΛηνοαμερικαΛΟι , οιτινες _ειχο ν _προισελθει απο ενδιαφερον και πονον προς την γην της γεννησεως των , τους ηκουον ομιλουντας , ειχον κατοΛηφθη απο αγανακτησιν , οργην και _αηδιαν δια το θρασος των . Η μεις , οι οποιοι _ειχομεν 6 ποστη εις την Διασκεψιν των Παρισιων δλην αυτην την κακοηθη _αναιοειαν των εχθρων της Ελλαδος , ειχομεν συνηθισει ν' ακουωμεν με ψυχραιμον _ττεριφρονησιν κα ' ι _τας πλεον τερατωδεις συκοφαντιας κατα της χωρας μας . Η ελληνικη αντιπροσωπεια δεν επεσεν εις την παγιδα και δεν _περιειτλεχθη , οπως _επεθυμουν αυτοι , _εις εκτος του θεματος λογοκοπικας αντεγκλησεις , δια να λησμονηθη η ουσια της 6 τιο 9 εσεως . Παρεμεινεν εις την ουσιαν της κατηγοριας , την οποιον ανεπτυξε με δλα τα -πειστηρια , αντιμετωπισε με _ειρωνειαν και περιφρονηοιν τας « φασιστικος » συ _κοφαντιας απο τους δηθεν _^ _δημοκρα- _^ _ας _» κα ' ι πραγματικους φασιστας της Γαλκανικης , τους προεκαλεσε ν' ανασκευασουν αν μπορουν με πει _στηριο : τα 8 σα _κατηγγειλεν Εναντιον των η ελληνικη κυιερνησις . και τελος εζητηαεν ισιο το _Συμβουλιον νσ λαβτι _ιμεσως αποφασεις ' προς _προστασιαν της ακεραιοτητας και αυτοκυριαρχιας του ελληνικου εδαφους και προς διασωσιν της παγκοσμιου ειρηνης . Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ Η αποφασις του Συμβουλιου Ασφαλειας προς αποστολην εξεταστικης επιτροπης ητο κατ αρχην εκεινο , το οποιον ηλθε να _ζητηση η ελληνικη αντιπροσωπεια . Αλλωστε τουτο εΒχε και προ μηνων ζητησει , ειχε δε το · - αντιταξει το « _βετο > η σοβιετικη _αντιπροαω-ιιε _ια . Την τελευ ταιαν στιγμην η _τεροτασκ του Αμερικανου ιιροεοροι . προς απεριοριστον ερευνα ' της εξεταστικης επιτροπης εκ τα εντευθεν και εκειοεν τωι συνορων μας εδαφη εκολο βωοη καπως οια του τιεριορι σμου _της ερευνης εις παρα μεθοριους χωρας της _Βιουγκι σΛαΟιας , της _Γουλγαριας και της _ΑΛΟανιας . Ο περιορισμος αυτος _εψηφισΟη , παρα την ε τιιΟυμιαν και . την _ουσφοριαν των περισσοτερων μελων τοι _Συμβουλιου Ασφαλειας , δι εκβιασμου , τον Οποιον ησκη · σεν ο αντιπροσωπος της _ι-οβιετικης Ενωσεως , αφησας να ειΛ'οηθιι , _δτι αν δεν εγινετο δεκτος θα ησκει παλιν το βειο . Γεβαιως θα ητο πολυ προτιμοτερον να _επεκταθω η ερευνα εις μεγαλην ακτινα εντος του εδαφους των επιβουλων αυτων γειτονων μας , οι δποιοι ειναι αρκετα εξυπνοι ωστε να μη αφησουν να διαφαινωνται αι κατα της Ελλαδος οκευωρια , ι των -πλησιον ιης συνοριακης γραμμης . ΤΙ ΕΚΕΡΔΙΣΑΜΕΝ . Εν τουτοις και εκ της ληφθεισης αποφασεως το εθνικον μας κερδος ειναι σημαντικον , Εν πρωτοις _εκερδηθη η « βασικη ωρχη * . Εγενετο δηλαδη κατ' αρχην δεκτον δτι απειλειται η ανεξαρτησια της Ελλαδος απο ξενας _επιβουλας και δτι παρισταται αναγκη μιας επιτοπιου διεθνους ερευνης προς _διοπτιστωσιν των _κατοεγγελλομενων Ινα κατοπιν ληφθουν διεθνεις αποφασεις προς _ιχροστασιαν των εθνικων ελευθεριων του ελληνικου Λαου . Δευτερον , τα μελη της Επιτροπης , πλην δυο ( _Χοβιετ και Πολωνια ) προερχονται απο χωρας αι οποιαι διαπνεονται απο φιλικα _αισθηματα προς την Ελλαδα και απο _επιθυμιαν _ειλικρινη ν' αποσοβηθουν διεθνεις , _περιπλοκαι , τας οποιας ητο δυνατον να δημιουργησουν αι αηο βορρα _επιβουλαι κατα των ελληνικων εδαφων . Τελος , θα επανακτηθη ~ _και δικαιως—απο τον ελληνικον λααν τδ _κλονισθεν συναισθημα δτι δυναται να ζηση ησυχος εις τον τοπον του , εκμηδενιζων δια των Ιδιων του δυναμεων τας επιβου · λας των εσωτερικων του εχθρων , των οποιων η _αντιμετωπισις ισως θα ητο ανωτερα των δυναμεων του . Και το συναισθημα αυτο θ' αποτελεσε * ασφαλως την βασιν της ελληνικης ανορθωσεως απο τας πληγας του πολεμου και της δλης ευημεριας τοΟ ελληνικου λαου . ΑΠ . Γ . ΔΑΣΚ ΑΛ ' ΑΚΗΣ ΤΑ 13 ΠΑΒΚ ΟΣΜΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΒ Η Ν ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 1947 ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ 01 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΧΙ ΑΙΣΙΟΛΟΞΟ ΟΥΑΙΒΚΤω Ν , Ιανουαριος , —ΕΙ * αρμοδιου _'ινταυ-8 α κυκλους παρατηρειται οτι κατα την αυγην τοΟ 1947 προβαλλουν τα _κατςοτερω 13 ερωτηματα απο τα οποια εξαρταται η εΙρηνη του Κοσμου : 2 ) ΑΙ Ηνωμεναι Πολι-• τεΤαι θα κερδισουν η Θα χασουν την _ειρηνην _, θ' απολεσουν η Θα κερδισουν γοητρον 2 ) Η Ρωσσια επιθυμει ειλικρινω _ς ενα ενιαΤον κοσμον η προτιμα να _διαιρε-Οη ουτος εις δυο _ςτυνασπισμους 3 ) Ποια Βερμανια θα προκυψη εκ των ερειπιων του Β Ραιχ 4 ) Θα εξακολουθηση η δχι η Ιαπωνια ν ' _αποτελ η εστιαν Ι _5 _εολογικςον αντιζηλιων και διενεξεων 5 ) Θα πραγματοποιηθη η εβν _^ Π _ινωσι ς της Κινας η ο εμφυλιος πολεμος της δα προκαλεση εν τελει παγ _· κοσμιον αλαφλεξιν 6 ) Πςος θα συζηση η Ελλας με τους κομμουνιστας γειτονας της και τι Οα πραξη η Ρωσσια δια τα Στενα _, — 7 ) Τα πετρελαια της Μεσης Ανατολης θ' αναφλεγουν η Οα χρησι μοποιηθουν δι ' ει ρηνικου ς σκοπους ' 8 ) Η Μεγ αλη _Γροττετνια Οα δυνηθη να θεση τερμα _εις το Παλαιστινιακων δραμα 9 ) Τα Ηνωμενα Εθνη Οα κερδισουν η θα _χανουν γοητρον _ει ς * την Ισπανιαν του Φραγκο 10 ) Τα Αμερικανικα Κρατη θα ενωθουν η Οα _διαιρε-3 ο 0 ν και Οα εγ « αταστηοη ! ι _Περον Φασιστικον Κρατος εις την _Αργεντινην 11 ) Θα _διευοετηΟουν α ! • ημειουμεναι _ιις τας αποιιιας _ανταρσιαι Ι 12 ) ΑΙ δια τον Αρκτικον Πολεμοι ) _αιτιζηλιαι θα περιορισθουν _εις το μετεωρολογικοι- και επιστημονικων _επιπεδον . 13 ) ΑΙ ανοικαλυψει ς του νςχυαρχου Μπε ρντ εις τολ Πολον τικον ιοΛον Ανταρτικων θα προι _Λνταρ ι _υα προ-. ' καλεσουν διεθνεις αντιζηλια ς δια ζητη ματα ως το . _| _του ουρανιου ΟΙ Αμερικανικοι κικλο δεν δεικνυουν μεγαλην _αισιοδοξιαν διοτι οπισθεν δλωι αυτων των ζητηματων ευρισκει τις την αντανακλα · σιν των σχεσεων με τηι Σοβιετικην Ρωσσιαν και διερωτωνται μεχρι ποιοι _, σημειου θα σννεχισθη η υπο του κ , Μολοτωφ _επιδειχθεισα διαλλακτικοτης _, εφ' οσον οι ιδιοι ειναι αποφασισμενοι να μη εγκαταλειψουν την _πολιτικηι των της υπομονης αλλο και της σταθεροτητας . Παντως , ασχετως προ < ολα _αυτας τας αμφιβολιας , οι Αμερικανικοι κυκλοι απο τους οποιους εξαρταται α καθορισμο της διεθνους πολιτικης των Ηνωμενων Πολιτειων θα χρησιμοποιησουν δλα τα μεσα τα οποια εχουν _εις την _διαθετιν των δια την _πραγματοποιησα της παγκοσμιου _-ι ρηνης και της _διεθνουξ _συνι-ργασιας . Επ' αυτου υπαρχει πληρης συμφωνια ιπως αυνεχισθη η μεχρι τοΟδε ακολουθηθεισα τα-< _τικη της _υπομονης ε ' ναντι 3 λων των _παρουσιαζομενων δυσχερειων αλλα και της σταθερας εμμονης εις τας βασικας αρχας αι οποιαι , μονα κατα τας Αμερικανικα αντιληψεις εινβ Ικανα ! να εξασφαλισουν πραγματι την _« Ιρηνην και την ωνοικοδομησιν του κοσμου . ΣΥΜΠΛΟΚΗ _ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ . ΝΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ 11 ΑΡ 22 ΙΑ , 7 . ( Του _ανταποχραοΟ μκς . )—Την νυχτα _τι ) ς παρελΟοιαη _ς Κυρι _οχ _^ ς , μ £ λη τοΟ _ιτληροιματος τοδ ο | ιι . « Παντ _ιριαν » ν * νλοχοΟντο Ιν τφ λιμ ενι _'Λμμοχωοτου , α- ! ιπβιραβ- _οαν να βισαγιγωοι . λα-(' _ριως _χακμιρια χαι αλλα μαλλινα βι _ιη . _Βενιμενοι αντιλ ηπτο ι _6-τΛ των δυο _-ιβλων & ια _χων φρουρων . ιιι _τ αχΟιΒ-ααν να -: αραιωο * _« τα ( _ιςα _^ _ματα κα ! να _ιττιοτριψουν βις το πλοΒον των . Αντ _[ τουτου , _υι _ναυτ _=. _ιχιτιΟιντΓ _ι * _ιατα τβν τιλωνεια χων ςρουρων , _ιγρονδοχο _ - _πηοαν τουτου « γρ ιω . _Παρατυχον ~ . ζς _ιι Αγγλο ι φρουροι _οι-, _λοφορουνχδς _, _ιιβιΕαν οταοιν απαθη δια τα γινομ _ινα . _Δυο ναι _ιται απεσπασαν _μαλλινα _&?! ι _3 ματ * και _ικομιαβηοαν _εις τα Τελιιινειαχα αρχας 'Λμμοχωοτου . _Βνοιιιιον _ιντοιν τι » ν ναυτων , προο » κι )) ιΙοβηοαν ο- /) μερον & 1 ς το _Λικαοτηριον , το επχΒον χατε 3 ! καοι _ν τον μ » ν Ινα ναυτην 6 αμη νου _^ _υλαχισεω _, _|{ τον δε Ετερον-Λ . 1 !) _« ριοτιμον . ι ΚΥΠΡΟΣ - Ν . ΥΟΡΚ Η Ι ΚΥΠ ΡΟΣ ΑΦΡΙ _ΚΗ I I Συ _μττκ ριλαμ _βανβμενηυ κ « 1 της 1 Ν . ΑΦΡΙΚΗΣ _ΑιιΙιειομιι ('< _ι < ι βια τα ' _ανιιιιι _ριιι χωρα μΙ Ιμιοον ανχ Ι χωρηοιν . _ι Β ' _ · > * - ' ¦ - , Πιη Ι ηα _^< _ιλι 3 ιιν μ < οον χο & _ΒραφιΙυυ | ιης ' ΙιΑα · ις _και _^ ανα · Ι χοιροΓν την 1 Β ) Υ | ν Ιανουιριου 111-17 , _Ιιι _μιν την , Ν . Αφριχτ / ν < Ι _ΤζοχανιΙ -χιιιργχ ι χ , _Μορφτ _) Β . Μορφτ ] _1 χ ιιαριοοιων , _'ιιια Ι ? ιι την ΝΕΑ Ν _ΒΟΙ'ΚΙΙΝ 4 χ . _'ΒαΙιης ιι ) μ ·) ιρ (< ιυ _μβτΑ _της οι /· 1 _ζιιγου του χαΙ , τοΒ , _τιχνο » των . ! Αποτβ ( Ιτ ) τ · αμιοοι : Ι χ . Β . ΚΥΠΡΑΒΟΡ _^ ι ι Β . Χ- ΒΕΩΡΠΛΔΗ ι Τ _( _Ιαριιιοια Κτ <) μα ι . _ψΛιΟι . Ι _^ _, · .-. » . -. · _..,,-..-. · . ·» -.-. · .- » .-.-.-.-.-. · _.. Ζ _$ _-τ-. -- . _± τ _~· _ι : : .:.. ι _- -ι , _ι : _ι . _: « » ι _,. ' _ιι _^ _. ι _. Ι , _· ι τ ι τ τΙ · » _ι ' _. ι _' _-ΗΗ- _' _-Μ'βΓι ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΓΓΑ 2 ΥΙΟ ! ΛΕΥΚ ΩΣΙ Α ΝΕΑ Ι ΠΑΡΑΛΑΓΑΙ _ΠαρεληςιΟησαεν και θα πωληθουν _ελευθε _ρωςεις τιμα < _διατιμησεως τα _κατςοθι : ΜηχαναΙ καθαρου πετρελαιου ( 4 1 ) 2 και 5 1 ) 2 αλογων ] _Κολανια δερματινα , Κολανια λαστιχενα Κολονια _Καμηλοτριχα , Κολανια _Παλατα Βεωργικα Εργαλεια— Τσαττπες Κροκοδειλου , Φτυαρια , _ΚοΟσττοι , 2 υναρια , ΨαλλΙδια κηπων , Με γκενες χιριου Σφυρια , Πενσες , Κατσαβιδια , _Σετς Ε _ργαλειςον _, Ταναλιες Εργαλεια οξυγονοκολλητων συγκολλησεως και _κοψιματος μεταλλων , Σιδερο κσι Σκονες συγκολλησεω * 4 _εταλλων , _'ιυρολογια μετρησεως _νερου και κυβικο _4 ετρα . Υαλινα τοΟφλα , Γουρτσες τελλενες , ΣτουππΙ Υδροχλωρικων οξυ ) Νιτρικων αξυ ) εμποριου ' Θειικον οξυ ) _Θει ικον οξυ καθαρον δια παταριις , Φυσερα προβατων . _^ ! Β —?—— ¦ - -υ , τ Ι _> _τ-.- -- _^ _^ _^ ' _<» _τ- _< --ι > ι- _-ι - - - . . _^ _« > - _~ , _ _-τ _. - ι _^ ι _ι . _/ _ΛΛΛΛΧΙΛ _^ Λ _^ ν * _ι _^ _ιΛΧ _ _ΛΧνΛ _^ _^ Λ _^ ν _^ Λ _^/ _νΛΛ _^ ΛΛ _^ _νν _*^ ΛΛ _^ Λ _^ Λ _^ ΛΛ _^^^ ( ' < 5 Λιι ||) μ . ( _, Ιιιιιι _ι ιιι · ΙΜΙι μΙγ ο -1 ι | ι ) ι · ι ι ιι . 2 Λ _, Ο , _' ιΟ & 1 |· ι _·* η . ι £ Λιιι μ _ ( _,, ι ιι _ι ιιιιι ρ 1 ) ιΙι < Ιιιιι · Ιι 1 _« _ΙιιΙ . Ιι _υπιι , _ιιαιι 5 > Ο . _' . ' _.-ι Λ Ο . _ιιΟ « πι » 5 _^ Ι ' ιιΙ . | ι . > ιι _) _ν ιιιιιιπι- ΙΙπΙ με . Λ _ΗοΜΙι'μ ειΒ Λ 00 Γ , ιν . 5 * ? ι . Β 'Λ _ . < 5 _., - ' ,, « Β 2 Λ ,, ζ ΛπιιΜοιι _ιιΙ Ι ιΙγχ :: _* , , οΒ 100 ,, ξ _ΝΙ ι _Ι ΙΙΙΙΚιι , _^ ' ? ι (· 1 > ΙΙ ' < > _· Ι ιΟΙ , ι · . Τα _χοιπια χιΙ _ενιαεις κινινης 04 ιι « _νιμΗ ·* 45 _ν _χατοττ , ιν αδεια ? ε τοΟ _'ΚλεγχτοΙ _) Ιατριχων _ΒΙηηριοιιιιν _< χτι £ τιιιν αμ | ιηινι « ν < _υν . 5 ς ΙΙ _ηωληοις αρχ _< ζ « ι | ι · κ 4 4 ημ'Ρ « ι «« 4 _οημιρον ? $ « ΜΑΡΚΙΔΗΣ » ' ζ 5 Ι' £ ιρμΒ < χιμποριιΙον--Β ) δ—ΛΓ , _ΦανιΓηιμΙντι _)·—Αει-χωοΙα ξ _ιΛ _^ _ιΛV _/ _ιΑ _/^ _X _^/^» _ΛΛΑΛ _< _Λ _/ _ιX _^ _Λ _^^/ _V _^ _Λ _* _ΛΛ _» _Λ _/ _V _^ _Λ _^^ _Α _» _ΛΛΑΛ _^^ _»^·« - _»^·»^ » » _« . « _. 4 . Μ . 4 . » 0 » ¦ _¦^ 4 _·» , _ι * - _*·* - _*** _- _»^ ' _» _*>¦»>¦« _«' Μ ι ι » » * Α | μαλλινα δια γυναικεια παλτα εις ωραιους χρωμοπΙσμους . _'ΕλιυυιζανΛωληβ _ις _εις χ _ι > κα ( α 0 τι * ια ΑΓ ΤΙΣ Οοοι Φαν _» ρ (*| ι 4 ι ) Β , _ι ' 7 ι ) -0 ο ΛΕΥ Κ ' ωι _ Η ΒΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΑ ΡΤΙΑΣ ΙΣΙ 0 ΡΙΚΑ 1 ΕΠΙΦΥΑΛ 1 ΑΕΣ Του χ . Ι ' . ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΑΟΥ _~ · 7 ον ¦¦¦ . - _Αρκετιι _στιγμει ιμεινε ιτσι τρομαγμενοι σ' αυτη τη την προταση , τη φριχτη και ακατονομαστη . Αυτοι που { _5 _£ > και λιγε _ο-ηγμιξ _ευχηβηκε κι επιθυμησε τον θανατο τοΟ αΓελφοΟ τον , αττοτροπιασΟηκΕ τωρα που τον ειπε να _τδν σκοτωοτι ο Ιδιο . Και , _κατστττοημενοι , στεκωτανε και την παρατηρουσε , χωρι _ να _σνγκακατατιβεται . > Ειδε του * δισταγμου και τη _λιποψνχι α τον η Μαρια αφισε τι _δαντελλ _» τη 5 να κατεβουν πιο πολυ κα ! να φαν τ ] ετσι _προκλητικωτερο το καλλιγραμμο σωμα τη τον _εττυρτεολησε με -π φλογερε τη μστιε . Εσταξε μεσα στο αιμα τον την _τρελλα τοΟ ποθου με την επαφη 1 τΒ | ι ολοθερμη σαρκα τη και _εκμηδενιζονσα με την γοητεια τη θεια μορφη τη και το τελευταιο Ιχνο του λογικοΟ του , τον ρωτησε : —Δισταζει , ΤΤτο ΚΒ _εττειδη εκεινο δεν απηντησε οσο γρηγορα _εττεριμενε . — Ε φυγε λοιπον ! του φωναξε , και θα διαταξω ινα σε ' μαστιγωσουν οι _δοι / λοι μον . αν τολμηση και ξαναφαντ _] αλλη μια φορα μπροστα μον . —Μαρια ! φ ωναξε 6 Τιτο Εντρομο . Πω $ σου περασε η Ιδεα πω δεν ειμαι ετοιμο να κανω μια οποιαδηποτε Θυσια για _μενανε —Δεχεσαι —ΝαΙ ! —Με το χερι μου να ) , δποια ι στιγμη το ζητησης εσυ ! · Λαμψη χαρα _φωτησε τη _συνιοφρνωμενη μορφη τη κι' αστρα πη Ικανοποιησεω τα σκοτεινιασμενα τη ματισ' τα _στηθεια τη εξογκωθηκαν σ * Ενα στεναγμο _ανακουφιοεω και τα κρινολενκα δακτυλα τη Εσφιξαν τα χιρτα του Τιτου που τριμανε . - _^ -Τοξεραι εψιθυρισε υποκωφα . Το περιμενα . Τον τραβηξε στο ντιβανι * _καθησε πρωτη και τον Εβαλε κι' αυτον να καθηση κοντα τη ! Τουσφιγγε τα χερια , τον πυρπολουσε με τα βλεμματα , _τουφιρνε την ψυχη του σε εκλυση με τη μελωδια εκεινη τη φωνη τη , που ηχοΟσε στ _αυτια του , σαν ενα κελαδημα καποιου ουρανιου πουλιου . Βυρεψε να του σβυση καθε δισταγμο , που ηταν δυνατο να ειχε _κατακαθιση στα βαθη _τηι _τττοημενη _ ψυχη του , κα ! τοΟ μιλησε με την τεχνη που ειχε για να σαγηνευει , του μιλησε με τα λογια εκεινα που ειχε προχειρα για να αναταρασση τα λογικο καθε τη συνομιλητου . Ετσι δεν αργ _* ησε να γινη κυριο του _εαυτου του ο Τιτο . Καθε οικτο για τον αδελφο του ελειψε π : α . Καθε δισταγμο υ- πεχωρησε ημπορουσε να τον σκοτωσττ , κα ! το κερδο του θα ηταν διπλα : Βιατι μαζι με την αγκαλια τη Μαρια , ο θανατο του Οα _τουδινε κι' ολα τα δικαιωματα που ειχε στο θρονο τη Παλαιστινη εκεινο σαν μεγαλυτερο αδελφ ο , δικαιωματα που διεκδικουσαν , απο του τεσσαρε γυιοιι τον Μεγαλου Η ρωδου . Αρχισε σιγα-σιγα να πιστευη πω δικη του υποθεση ηταν αυτο τα εγκλημα . Κι _'δσο τουμιλουσε , κι' οσο η Μαρια του εριΟιζε τΙ σκιψει και τ ) _αισθησει _ , τοσο φαινοτανε ν' ανυπομονη να τελειωση εκεινο , που Γαλνωνε το παγο τη αδιαφορια τι | γν- _, ναικα αυτη που _ελατρευε . —Μαρ ια Ι « ψελλισε . Ποτε λοι- [ πον θα σε Ιδω ι —Αποψε , υστερ' απο τα μεσανυχτα , Οα σε περι μενω στον κοιτωνα μου , που θα ειν αι για οινα υ κοιτωνα τη ευτυχ ια . Εκει , επανω στο χρυσο τραπεζακι Οα βαλη το κεφαλι του Ουρβονου . ΚαΙ μπροστα στα γυαλιστιρα , τα πεθαμενα του ματια , Οα πιοΟμι ολο το ηο- ι _τηρι του ποθου , Ο' _ανακατι- 1 ψουμε _ιι ' αυτη την _εικονα του ' αιματα * -, την ατελειωτη οπτασια που θα μα ·* _, φερνε * η παρακρουση των _οργωιν μα . Μεθυσμενο _ογγο τ ! _δυνατι μυρουδιε που _ητανι σκορπισμενε στο δωματιο , ζαλισμενο απο _τι φαντασμαγορι κε _εικονε των οργιων που του παρουσιαζε το _αναταραγμα του αιματα του . Εκλεινε τα ματια του , ματαια _αττοζητωντα ινα φιλημα ατε' τα σαρκωδη χειλη τη , που ηταν υγρα και κατακοκκινα τωρα , οπλο ακαταμαχητο κατα τη συνειδησεως και του λογικου του . Σηκωθηκε πρωτη η Μαρια , —Πηγαινε κι' ετοιμασου ! του ειπε . Κι' οταν το σκοταδι τη νυχτα , που κρυβιι ατη μαυρη αγκαλια του τον εκδικητη , που γλυοτραει να παρη εκδικηση , σκεπαση τη γη προστατευτικα , τρυπωσε στην καμαρα του · κα | χτυπα . ΚαΙ μ αυτο τον παραξενο θησαυρο , το κεφαλι του Ουρβονου , τρεξε να πεση στη αγκαλια μουπου θα σε περιμενη στοργικη και θερμη , Ελα να γλεντησουμε μπροστα στα ηλιθιο αυτο κεφαλι , την ατελειωτη μα αγαπη . Αρπαξε τα χερια τη κα ! τα φιλησε . Εδωσε , για μια φορα ακομα , τη διαβεβαιωση τη ανυπομονησια που ειχε να φτασουν . τα μεσανυχτα , κι ' Εφυγε για ' κεΤ οπου τον Εσπρωξε η παραφροσυνη αυτη τη αγαπη του . ΚΒ η Μαρια η Μαγδαληνη εμεινε μοναχη τη . Ε _δοκιμαζε αυτη τη στιγμη μια ζωηρη Ικανοποιηση , αλλα τα στηθεια τη _εξακολουθουσαμε ν' ανεβοκατεβαινουν κα ! τα ματια τη να δειχνουν με τη σκοτεινια των βλεμματων τον τη σταθερη αποφαση που ειχε να _ρουφηξι ) αχορταγα τον ιλιγγο τη ηδονη εκεινου του στυγερου * κακουργηματα . - Τα μεσανυχτα ! Αυτη την ωρα του μυστηριου , την ωρα που ειναι αφιερωμενη στι σκοτεινε και υπερφυσικε δυναμει , _ικει στον κοιτωνα τη , μεσα σε βαρειε μυρουδιε που ζαλιζουν το νου και αναταρασσουν το αι μα · διπλα στ ! _σιλονεττε των μικρων αγαλματων , εκεινων των _θαυμασιων καλλιτεχνηματων , με τα οποια , γλυπται διασημοι _αναπαριστουσαν σκηνες _ιρωτο κα ! οργιων στο ημιφω ενο δωματιου , οπου ολα φερνουν την ψυχη σε μια εκλυση και τη φαντασια σε υπερδιεγερση , στο υποβλητικο εκεινο περιβαλλον , θα _ωργισζε μπροστα στα σβυσμενα ματια του Ουρβονου , που δεν μπορεσε να 15 η οτι ειχε μπροστα του το τελειοτερο δημιουργημα , κι ' { τολ μησε ν' αδιαφορηση στ ' ι _ _Ιδιοτροπιε του . ΕΚιΙ , με θλιβερο μαρτυρα το ματωμενο κεφαλι του , _θαφτανε ιω τα βαθη τη _ακολααια με τον αδελφο του , που ειχε υγρο ακομα στα χερια του το αιμα του αδελφου του . Εκε · τα μεσανυχτα , θα φροντιζε να κατευνασ ει τα νευρα τη σε μια ατελειωτη ερωτικη κραιπαλη , και να σβυση τα _καχλασμα του αιματο τη στα οργια . ΟΙ ωρε που περασαν διν Εφτασαν να της σβυσουν την Εξαψη . Ο θυμο τη διατηρηθηκε . Δεν βγηκε καθολου απο ¦ το μεγαρ ο τη , δεν ιδι χΟη κα- νεναν . Με μοναχο συντροφο μια κακια ακατανοητη , περασε την ημιρα τη _φτιαχνουσα με τη νοσηρη φαντασια τη _ιικανε παραδοξε—τρομερε _εΙκονε—αυτι που τΙ εδιναν προκαταβολικως την ευχαριστηση για την Ικανοποι ηση του ανοητου εγωισμου της . Το βραδυ , μολι αγγισε τα φαγητα που της πη γαν , κι ' αποσυρθηκε στην κρεβ _βατοκαμαρα της πολυ _ινωρις ( Αυριον η συνε χεια ) Αμμοχωστου αρ . *· , ' ¦ ημερου . 7 ) ι ) . Ι _Ι · οτι _υυνιφωνησε να _πωλητη το _ουμφετ-ον του / ττΙ των κατωθι περιγραφομενων κτηματων _ιις τον _ΧΑΧΛΝ ΛΛΗ ιξ Αμμοχωστου αντ ) ποσου Λ , 7 το ιον _τεμαχιον και Λ . · . _') τα Μον τε μαχιον ιν ολω _· ι > . Παν _τι ρασωπον δικαιουμινυν Γννα μει του αρ ' , _ι του _ρηυιντο 1 , Νομου να α γυμ _αυη ια ιν λογω κτη ματα , _ιτριτηι να _καταΟιση _εΙ το Κτηματολογικου _ΒραφιΙον Αμμοχωστου το ρηθεν τιμημα αμου ι _^ τα των δικαιωματων εγγραφη _ιντος ) ι > _ημιρων απο της _γνωστοποιησιω ταυτης , ΠΕΡΙΒΡΑΦΗ . Μια Κληα _»< Πογαζι Σχ , ι . _ιΙι _^ Πλοτ . _* Ι 7 τοποθεσια μερσινονδΙα _υιτ ' αρ . Ι γγραφη ιII το ολον . Τριις Ελη ις ι ( Πογ αζι , _Σχε , ι . Β , | _ιΙΙ Πλοτ | Ι · _τοττοΟιΙ , _Ια μιροινονΙ 6 ια _>· ' ! ' αρ . _ιγ γμαψης ο το ολον . « ΔΕΛΦΟΙ » . _ΜΕΤΑΗΑΙΤΕΙΙΕΙΙ _^ ΙΙΙΙΙΙΙΙιηιιιιιΙΙΙΙιιιιιιιΙΙ 1 ΙΙ |!! ι _υιΠηιιιιιιιΙΙΙΙιιιπιιιΙΙΙΙ _ιΙΙΙ-1 ΕΗΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡ 4 Ι · ΙΙ 1 ! Ι , ·| ιΙ ! ΙΙΙ 1 » ΙΙΗΙΝ 1 ! ΙΙΙιηιΙΙΜιΒ · ΙΙ 1 ΙΙιΙ ? ΙΙΙΙΙΗΙι [ _ΙΙΙΙ 1 ΙΙ 1 ΙΙΙΙιΙ ! ΙΙΙΙ , · Το ταξιδι χΒ η μεταναστευση ειναι Ινας κοσμο ολοκληρο · Φευ >· ει για το αγνωστο και δεν _ξαι ρει αν θα γυρισει πλουσιο , φτωχο , καλα , αρρωστο , ευτυ χισμενο , δυστυχισμενο . Οταν ξανοιγεσαι στο αγνωστο μοναχα μια ελπιδα Εχει κυριευσει το ειναι σου . Η ελπιδα τη επιτυχια . Ριχνει πετρα πισω σου , _σφογγα το δακρυ , κλειδωνει στο συρταρι τη λησμονια το αποτυχημενο , παρελθον σου χαι τραβα μ * Ινα καινουργιο κοστουμι προ νεου _οριζοντε . Απαραιτητη προυποθεση για να ταξιδεψει απο τον τοπο σου , ομως , _ειναινα σε θελουν εκει που προκειται να πα . Το ξαιρει πω απ' εδω ολα σε διωχνουν · πω κανει δεν σε κρατα πω δεν εχει τιποτα να ελπιζει . Μα , υπαρχει κι' Ενα , μα . Ενα μικρο και ασημαντο μα . Μια μονοσυλαβη λεξη με 6 υο μονο ψηφια . Στη χωρα αυτη που νομιζετε · κυριε , πω θα _βρητε την ευτυχια σα απαγορευεται _^ η μεταναστευση . _Οττως θελετε παρτε το . _ΑπαγΟρευεται . Τ ! ρ _σκεψει αυτε Εκανα τεροχτε το βραδυ _παρακολουδωντα ενα δυστυχισμενο νεο , στο μισοσκοταδο του σινεμα που προσπαθουσε σωνει κα ! καλα να μεταναστευσει απο το καθισμα του κα ! να εγκατασταθει σε μια αλλη περιοχη , που νομιζε πω ηταν η ευτυχια του . Η ζωνη δμω ηταν απαγορευμενη . Στην αρχη , η ρωμαντικη του φυση τον βοηθησε λιγο . Ενα μακρυνα του χαμογελο βρηκε για ανταποκριση ενα μειδιαμα εκεινη , Υστερα ηρθε τα εργο , με τα αισθηματικο του περιεχομενο . Ολα αυτα μαζι , εκαναν ευνοικη την ατμοσφαιρα . Ο ανθρωπο ομω δεν τρεφεται με _χιμαιρες Ο _ρωμαντικα νεαρο βρηκε καποτε πω ηρθεν η ωρα να επιχειρησει την μεταναστευση . Αφησε στα σκοτεινα το καθισμα του κα ! τοποθετηθηκε με καποια προσποιητη συστολη στην αδεια δεση , κοντο στη ... χωρα των ονειρων του . Η χωρα αυτη ( η κυρια με τα προκλ ητικα ματια ) παραξενευτηκε λιγακι . _{ ΕΙδεν , _δμως πως δεν παραβιαζονταν το _εδαφο της και ανεχθηκε την παρουσια του , μεταναστη ω τα συνορα της . —' υ _^ ραιο το εργο , μουρμουρισεν εκεινος . , · Καμια απαντηση . ¦ Βωρα τα ζευγαρι τη ταινια ειναι πολυ Ευτυχισμενο , ειπε σε λιγο . • Α χ ! ναι , _αναστεναξεν εκεινη-Ο παγος _ΕιελυΟηκε , _ειπεν απο μεσα του ο νεαρος . Καιρ ο να στειλω ενα αντιπροσωπο να μεσιτεψει για την τελικη μεταναστευση μου , σκεφθηκε , Και χωρις να περιμενει να καμει αλλ η πιο λογικη σκεψη , πλησιασε το ποδι του οτο ποδι τη κυρια και την πατησε ελαφρα . Εκεινη τον κοιταξε . _Νομιοε πως ηταν απο _λαθο . Και διν θυμωσε . Ο νεαρα _διωρθωσε : « Με _ανγχ ωρητε » . —Διν ειναι τιποτα , παρακαλω , ειπε εκεινη για να κλεισει το ζητημα . • _ιοστε , ευχαριστηθηκε , _διανοηΟηκεν α τολμηρο εξερευνητη της γυναικειας χωρας . Και ιοτειλεν αμιαως τον δευτερο του _ττρεσβυ—τα χερι του . Το εσπρωξε σιγα οτην αρχη , πιο θετικα υστερα κα ! βιαια στο τε λος , πρας τη μιση τη αγνωστης περιοχης . _Ιινα δυνατο χαστουκι , διεκοψε την ησυχ ια του κ 6 _ινου που παρακολουθουσε την _παρασταοη . Κι' _ινω ντροπιασμενος _Εφιυγε . ν ο ενοχλ ητικος νεο , πριν αναψουν τα φωτα και γ ινει ρεζι λι , σκεφτοτανε : « Τα λαθο ει ναι ολοτελα δικο μου . _Ειτρεττε πρωτα να _Ιζετασω κατα ποσον Οα μου επιτρεπονταν η μεταναστευση » . ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β . ΜΠΙΣΤΜΣ • ·»··· _Ε *·*««»·«»*«»·· Ι »*·· ΙΜ ··«> ***«>*«»·· 0 Β ΝωΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ _ττωλτιοεως δυναμι . ι του αρθρου 23 του _ιτερ ! ακινητου περιουσιας Νομου του 1915 . Βνωστοποιειται _*> ιο τη _ιεαρουση οτι ο ΟΥΛΦΕΙ' ΜΕΧΜΕΤ εκ Μοναρκυ ι ' καμιν δηλω-- : , ' ' . Β Ι ' !· ' Ι _Λ ι' _/ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ ' ΑΡΙΘ . _^ Κ _^ _Μ _β Κ _τ _^ _ΖιιΑ _υΡΙΖΟΧτΙΚ _ : 1 ) Εχε οχι * μα _Χ'ιχλον , 2 ) _Εγραψ » _θεογονιαν , 3 ) Γ » 3 ' · λωνιο _βαοιλευ , · 1 ) Πτ _)! _οιι 53 _—ιυνβιΓμοι , 5 ) _Ιατ ? _4 _μυθιατορηματιχις , 0 ) Ο ηρΛτοΕ _αεροπιρος , 7 ) ' _Λαο _γρα _μμαια - _ατω τι Οαοι _—Δενιρον _( αντ . δημ . ) . 8 ) ΙΙΟτοκτιν _ηοΓ _ιιι Χχ _Τ . _^ α _-ι ια . Κ _, βΕΤΩΙ : 1 ) Ετσι _ελιγι-το η _Αζοφικη _0-ιλα 53 οιι 2 ) _Χοιρος—μ-ιρκα ανι-. οκινητο'ι , ! )) _Εγινονιο ρττ , ν _Ελλαια τακτικα , 1 ) _Κοροιιια , ¦)) _Βνωμτ _, —ιυνιεομιι , ' 0 ) . _Ιιαοημο _μικ _ροβ' . _ολονοι—^ Ιερα , 8 ) Ξι _^ _ονγ-ο · . απεναντι τ _^ _Χζρ _ζιρ _ζ . Λυαι 3 του υπ' _αρ ιυ : 6 , 0 Ρ 17 . 0 ΝΤΙ _22 . · 1 ) _Δραιτετης 2 ) Ι 3 Ρ -. υ . 8 ) _Ουιρο— Ετ , · 1 Νωτα—Διν .-5 ) « Βαρι , 6 ) _2 _υν-= ικτιχ (· , 7 ) υ—Εννη , 8 ) 2 ε ?— Εω . ΚΑΘΕΤ 2 Σ : 1 ) _Διονυιιος , 2 ) _Ριπω— Βοε— _Λρα-. ην , ι ) Πιρα—Τ _4-ι )) Ε 5 _α—ιΡαυε , β ) _ΤΣ-Δαχνιο , 7 ) Ιιο _ριι _, _ , δ ) 2 _ουνιις . Ι 1 Β _02 _ΙΟλ α . Μ . ΚΠΗΚΓΙΑι Ο Δημαρχο _ΛχανΟβυ _ χ . _Κλεανθης Β . Κρ μιι ) ς , _απιοτειλι _« _ρας τον Π . ιιτ / τροτιολι-τ *·/ _Κυρηνιιας - . 0 _Ιξι ιι _τηλεγραφημα : « Κατοικοι ΑκανθοΟ χαιρετιζουν υμα δι * _αΙσιαν αφιξιν και υποβαλουν θερμα συγχαρητηρια επι- Νεω Ετει . Ευχομεβα υψιστο δικαιωση εθνικου παθου » . ΒΕΝΙΚΗ _ΣΒΝΕΛΕΙ 3 ΙΙ _ΚαλοΟνται παντα : ι μελη των _ηλικτρομηχανοτιχνιτων _Λεν / ωοιας ( _Κιων _ιυντιχνιινν ) την _προοιχη Παραοχευην , 1 | Ι ) 1 ) 47 χαι ωραν 7 μ . μ . εις _« τηα ' . αν Β & ν . κ ' ην · ' 2 υν 4-λε'ιαιν . θεματα : Λογοδοσια Βραμματεων και εκλογη νεα Επιτροπης . _Σταοος _ιτιιυρινιιηι , Βραμματευς . 'ΒΑΧ 1 _ΔΒΟ 1 _ΙΕΙ 0 Ν _Σημερον αναχωρει δια τω < αερο-¦• _ιλανα-ν -. _Ι _, ι _υ . Ο . Λ . _Ο , _αιροΕοριχον _ταχυιρομειον μονον ιι' Αγχυραν και Κων ) πολιν . _Ευρω-αιχην Τουρκιαν , Γουλγαριαν , _Βο'ιμανιαν Ελλαια κα ! Ηνωμ _ινον _Γασιλειον , _μιζον Αθηνων . Ωραι κλε · . αιμα-ος _τιιν ' οαχχων 1 μ . μ ., _ιια _τας συσνημβνας _επιοτολα και 5 μ . μ . Για _τας _αττλας Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟπωΛωΝ Η Επιτροπεια τοΟ Συνδεσμου Υφασματοπωλων Λευκωσια _κατηρτισθη _ει σωμα ω εξη : Βενικα Βραμματευ Δημ . Νικολα _Ιδη . ΕΙδικο Βραμματευ Γρ . Κραμβη , Ταμια Μιχαλ . Τσαγγαριοη κα ! Συμβουλοι οι _Ι' . κ . Γαρναβα Γαρναβιδη , Βρτ - Υ-αριο Δρακο , Χ _* Χαλ ητ _Τετεζατε και 'ΛβετΙν Κουγιουμτζιαν . Π Β _ΒΟ Λ / 1 Λ _ΛΠ Ι Λιν _Μ ΛΛΠΤΠ _ι υ ι ι -ι ινιΗιιυι η ιλι ? ι η / Ι _2 ! υι ΕΚΠΟΛ ΤΙΖΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΒ ΛιΑΝ ΜΙΑ Η ΘΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝ ΣΗ ΙΑ ΠΕΡΙΦΗΜ Α ΚΟΛ _ΑΕΒΜ ΤΟΥ ΦΟΡΠΗ _- ΟΦΦΓ ΛΟΝΔΙΝΟΝ . — Ενα ειδικα . _Γρεττανικον Κολλεγιον των αΙχμαλωτων πολεμοι / , _Ιδρυθεν- κα ' λειτουργουν ει τα _ΟυΙλτων Παρκ του Μπηκονσφηλδ , εχει αναλαβει ενα περιεργον οσον και ενδιαφερον εργον : να ι μετεκπαιδευση » τα _πρειιην μελη τη « Γε ρμαχτ » και τη _« _Λουτβαφφε _» , εις τροπον ωστε να ξαναγινουν χρησιμοι πολιται της μελλοντικη Βερμανιας . Πραγματι , κατα την Γιαρκειαν του παροντος ετους , εκατονταδες χιλιαδων Βερμανων _αΙχμαλωτων πολεμου , οι _περισσοτιροι επειτα απο ετων πσραμονην ει στρατοπεδα του Καναδα και των Ηνωμενων Πολιτειων , _εττατησαν το Αγγλικον _ε'δαφοιοχι ομω ω _κατπκτητα ! οπως _ωνειρευοντο ο ! ηγ ιτσι των , αλλα ω μαΟ _ηται του ΚολΑεγ Ιου του ΟυΙ λτων Παρκ . Το προγραμμα διδασκαλιας του Κολλεγ ιου _αυτου , διαρκειας § ξ εβδομαδων , διν ειναι μια απλη _επι _δειξι _προ του επαναπατρισμου των Βερμανων αΙχμαλωτων , αλλα εχει _καταρτισθη _μεΟοδικως και _συστηματικω με σκοπον την α ιιοκα-Οαρισιν τη Βερμανικη νοοτροπια και την αναπτυξιν ' νιι αισθηματο ευθυνη δια την καταστασιν τη σημερινη Βερμανια ε Ι του νεαρου αυτου Βερμανους . Η πρωτοτυπα σχολη διευθυνεται απο το τμημα πολ _ιτικη _αγωγι ι του υπουργειου Εξωτερικων , _δκυΠιιντης της ι ι ειναι ο δοκτωρ Χα _ινΤ'Καιπλερ , ς Βερμανικης καταγωγης . Ο δοκτωρ _Καιπλερ ει χε _φυγει _ατιιι την _Βερμανιαν κατα το ι ( : · Ι και δεν _ισκεφθη να _επιστρ _ε-ψη εκει μετα την ανοδο του Χιτλερ εις την αρχην . Διετελεσε καθηγητης του Πανεπιστημιου τη Οξφορδης , αλλα _ττρο πενταετιας _προσε _φερθη ε _^ το _υπουργιιον των Εξωτερικων Βιια να _μελετηση ειδικω τα δυσκολο προβλημα τη _αναδιατιαιδαγωγησιοι των αΙχμαλωτων πολε μου . 'Ελευ & _ερΙα κριτικης • Ο δοκτωρ _Καιτελερ τονιζει Ι _ιιιαιτι ρω το νεγονυ οτι _τυ _οχολοιον του διν καμνει προτιαγ _ανδον ει του μαΟητα του . ΟΙ μαΟηται αυεοΙ _οφινονται ιντελω ελευθεροι , κα ! ημπορουν ων _Οιλουν , να επικρινουν καθε ουμμαχικην _ττροπαγ Λυδαν . —ΟΙ ανθρωποι αυ τοι ιχουν ( μποτιοΟη _ιττ ! ετη , _καποτο δε και απο της παι δικη-, ιων ε | λικΙα » , μ ! το ναζιστικα και μιλπ αρκιτικος ΙΓΙο » , ? , / _γι-ι α δοκτωρ Καιπλερ . « _Σκοπος μα _ιιναι να τους διδαζωμεν πως Οα διδασκονται μονοι των , πως Οα ημπορεσουν να _χοησηιοττοιησουν παλιν ιο μυιιλο τους , δια να γ ( νοιη > ενος ιξιηινο _ « ιΙ πολιτισμενο λαος . Καθε σειρα μαθηματων παρακολουθειται απο 3 »> , ιι περιπου αΙχ _μαλωτους , και ει το ΟυΙλτων Παρκ γινονται δεκτοι _απουβασταΙ μονον κατοπιν ιιδικων _ιξ-, _τασιων ντου _αιεοβλ'ποιηι ε _| τον αεεοκλκσιιαι' των αδιορθωτων ναζιστων κα ! των καιροσκοπων . Ελα χιστοι ημπορουν ( τσι να περασουν απο τον Ου-Ιλτων Παρκ και α _Γακτωρ Καιπλερ βεβαιωνει _ιτι _<( ναι ( V _τ « βω αδυνατον να _σν μιεληρ ωοτ _. ) κανει ς _φοιτησιν ει την σχολην , χωρις οι αλλοι _ουναδιλφοι μου να ανακαλυψουν τας μυο π- κας πεποιθησεις του . Τι & εματα διδασκονται . Καθε « ταξις » περιλαμβανε ι 2 θ _·—( _ει _μαθητας , δλοι δε οι _αΙχμαλωτοι κατανεμονται ε ! _ς καταλληλου μοναδα . Υπα ρχουν ταξεις , ει τας οποιας η διδασκαλια γινεται 'Λ γγλιστΙ , και αλλαι με _διδασκαλιαν εις την _Βερμανικη ' ν γλωσσαν . Δια _τοα _( νεαρους Βερμανου των οποιων η αμαθεια _επι των κοινοτι ροιν δια το Αγγλικον Κοινον πραγματων ειναι καταπληκτικη -και ποτε ινα απο αυτου ηρωτησε : « Τ ! ειναι τα _Τραιηντ-- · Βιουνιονς » - υπαρχουν _χοφεσται ταξεις , ωστε να μη _χαθυστερηται η διδασκαλια των αλλων . ( υρισμενατ ταξεις αποτελουνται απο _αΙχμαλωτους που διν θελουν να γυρισουν 'αμισω ει την Βερμανιαν ( _Ιδιω του καταγομενου απο την Ρωσσικην ) ωνην κατοχη ( . ΟΙ μαΟηται αυτοι εκπαιδευονται ειδικω δια να ημπορεσουν να γ ινουν διδασκαλοι η ιπισταται των γεωργικων εργασιων ει τα πατριδα των , οταν Οα επιστρεψουν εκει | _Χαρακτηριστικοτερα απο τα δι δασκομενα θεματα ειναι : « Η | Βερμανικη ιξελιξι της τελευταια ιιιιετ / α » , « _Γρ'ττανικοι ΟοσμοΙ και τροποι ζωη » . Δι εθνες δικαιον » και η « Η Οισ ι του ατομου ει _Κοινωνιαν · . ΑγγλογερμανοΙ κα & ηνηται ΛξιοσημεΙωτον ειναι το γεγονος οτι πολλοι εκ των καθηγ ητων ειναι Βερμανοεβραιοι _--ροσφυγε , οι οποιοι _ει χρν καταφυγει ει την 'Α γγ . λιαν και _Λπικτ ησαν εν τω μεταξυ την _ιι _ρεττανι κην υπηκοοτητα . 01 ανθρωποι αυτοι αντιμετωπιζουν τωρα εκει νου ακριβως που του ειχαν διωξει απο την πατριδα των και προσπαθουν να τους διδαξουν τεως να _σκιπτωνται με το δικα των μυαλα αντι να υ- < Λυυυυυν ι ' υψλω _ι ' να ιξαλλον _αοχτ γυν . ΟΙ _αιχ _μαλωτοι σπουδασται _ι _' χ ουν τα ημισυ του συσσιτιου ιι ου _παρι χετ ' . τι ε Ι τους Αγγλους φρουρου των , ειναι υποχρεωμενοι να εκτελουν _αγγαριιας , αλλα ( χουν Ι διαιτερα κεντρα αναπαυσεως και ημπορουν να διαβασουν αγγλικα ε φημεριδα και περιοδικα . Αν και η ημερησια εργασια των _τελειωνω εις τα ( ι , σπανιως πι φτουν να- κοιμηθουν προ του _μεσο'Λττα καιρου εις καιρον , προσωπα διακεκριμενα ει διαφορου κλαδου ιιποκι πτονται τα Ουιλ _σων Παρκ δια να δωσουν ' _κτακτους διαλεξεις . Και οι Βερμανοι αι χμαλωτοι διψασμενοι το ' _-ρα Για μαΟησιν , επειτα απρ _ποΛλιον ιτων _πνευματικην _αποκτηνωσιν , βομβαρδιζουν κυριολι _κτΙκως του ομιλητας αυτους μι . τα _ιρωτημυια των . ΟΙ αμετανοητοι χ αι οι Αλλοι . ΕΙ τους _ιιαθ ητας της σχολη _επιτρεπιται να καμνουν καθε κριτικην Των δημοκρατικων μεθοδων , διοτι _αιρ _ιβας ουτο αποτελει ηδ η μιαν Ιπιτυχη _αναιττι / ζιν ινος _δημοκρητ ' ικου τροπου σκι _ψεως _« Ι ς αυτου 'ρ δοκτωρ Καιπλερ πιστευει οτι καθε αλλο _συοΙημα ¦• ιππακτικη · διδασκαλιας Οα ητο _καταδικασμενον εις πληρη <'· ιι > Μνχι > : ιι / , - Φυσικα-προσθετει- τα _αιιοτιλισματα του Ιργου μα Οα κριθουν μ _^ τα μιαν _δεκσετιαν τουλαχιστον , οταν Οα Ιδουμε τι ειδους πολιται Οα αποδειχθουν οι _μαθειτσι μα . Ισω να υπαρχουν εδω μεσα μερικοι πονηροι Χιτλερικοι που υποκρινονται οτι ειναι « αοωα , καλα παιδια _^ . Αλλα η μεγαλη πλειοψηφια των σπουδαστων μας εχει ποσγματικω την 0 ιλ ησ · ν τη _μαθησεις . Αυτα που καναμε ειναι απλονστατον : αντι να του _αφησωμε να πνιγουν , τους προσφε ρομεν μιαν σανιδα δια να πατησουν κα ! να _ημτταρ ' σουν ετσι να προσπαθησουν να σωθουν μονοι των , αντι να βου-Λιοζουι' αμεσω κσ | υ ριστικω 'Λλλα μολις φυγουν απο την _σχολην μας , Οα πριπει να φροντισουν πλιον μονοι των δια τον εαυτον των . ΑΙ ιν Βερμανια συμμαχικα ! αρχοι ζητουν _εττιμονω προσωπα . ασφαλη » , ει τα οποια Οα _ι , _μιτορ ισουν να ανατεθουν υπευθυνοι θεσει ει την Βερμανιαν . II σχολη του _Ουιλσων Παρκ φιλοδοξει ακριβως να δημιουργηση τα προσωπα αυτα , που μιλλουν να παιξουν σημαντικαν ρολον ει την _ανοικοδομηοιν τη μελλοντικη Βερμανιας . Ποτε οι μετεκπαιδευομενοι αυτοι Βερμανοι Οα _επιστρεψουν εις την πατριδα των δια ν ' αναλαβουν τον ρολον αυτον , Οα ( _ξαρτη Οη κυριω Λιτο το ποτε Οα καταστη δυνατον να | _τεΟη εις λειτουργ _ιαν ο μηχανισμος του _ιπαν αετατρκτμου των . Κν τω μεταξυ , μετα την αυμτιληρωσιν _τι ς φοιτησεως των ο ! αι χμαλωτοι _αντοι _ξαναγυριζουν ει ς τα στρατοπεδα Των-οιτου ¦ _ι _, _μπορουι' η ' να επ ηρεασθουν απο του _αδιαπαιδαγωγητους _, η ια τους επηρεασο υν αυτοι . 0 ΕΑΡΛ ΑΤΑ -ΛΛ-Λ _/^ ΛΛν νν _^ ννυνυ * _^ _ΜΕΟΜ ΛΥΡΙΚ ΟΝ : . Η _* υχαχυρη . _Κινηματογρι-ςοι : ΠΑΠΛΔΟΠΟΥΛΟΥ : . ΟΙ θριαμβοι του Ταρζων _» . ΜΑΒΙΚ Ο ΠΑΛΑΤΙ _: . Ριψοκινδυνοι Εργατες » . ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΛ ! _, ' Ρ _. _ψοκινδννοι Εργατες » . _ΙΛΚΙ _^ _'ν _^ _' _τ _/' ~ Ρ _* ΥΡαΜμα 9 . 30 μμ _ιιΜΠΛ-Ι-ΑΡ : Τ _6 ιτρονραμμα 9 . 30 μ . μ ¦ ΑΕΜΕ 20 Ι Ρ ΙΑΛΤΟ :- . Λευκη _'Λγρια _. ΠΟΡΔ ΛΜΠΛΗ : . θριαμβος Αερο- · . _οεηκων _Λυνωμενν ΑΜΜ 0 Χ _1 _Ι 3 ΤΟ 2 ΧΑΤΖΜΧΑΜΠΗ : . _( _Ττπμτιυ-ΟΛΥΜΠΙΛ : < _Και οι Αγγελοι _Τραγουδουν _· . ΛΛΡΝΑ _2 _ΣΑΛΟΜ ΡΟΖ : < Β < _α-οιιοχια _ιιιον _ΑτλοντικΟ · . ΜΛΚΡΙΔΗ : . Σ . ολη Δοκιμων . . ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ χ χ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΗΜ _Ι ΚΟΥΣ _ΔιατΙΟινται τιρος _πωλησιν : · - 1 ) Ενα ι . _ι ι ! . : .-Η υ . Β · . , . 6 _υυαμι _μον να _ι ργα 0 τ ] εττ Ι Εναλλασσομενου _ΡιΟματο ε .. _, ι ι , η ι , Ο 1 ) 0 κα ! 220 / 250 - . 2 )| ιΗνσ Μικροσκοπιου Λυοτριακιι Προι . _λευοοω · μυρκα 5 > ' ¦ ' ' ι ¦ ι ι με ( ι φακου _ _ιξτρα . Λια τιμα και _αλλεις _ιιληρα . · . _ορΙα 5 _γραψι . τ 1 . νΒαχ . ΚιΓ · 163 η -ιηλ _εφωνησαι ι _Λι-υκοισιο : 293 . · - ΑΘΗΝΑΙΚΑ - - Ε = _Ε ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΑ ΑΘΗΝΑΙ , _Ιοινουαριοι . — - ¦ Η _ευσεοματοοσιξ _τη 5 . Δωδεκανησου συντελειται _βαθμιαιω _· , δια _τηι ( _αττοοτολης των αρμοδιων , διοι _κηιικων και στρατιωτικων υτι * ηρε < πων . : Ηδη _ανεχωρηετεν _, δια τοΟ _αντιτορττιλλικ & Ο « Αιγαιον » , και το _ττροσωττικον _τηξ _νεοσυσταθεισης _Ναυτικηξ Διοικησεω Δ _ιδεκανησου , το οποιον Οα _τταραλαβτ ) τον _ττρωην Ιταλικον _Νοχισταθμον τη _$ Λερου και θα _εγκαταςη-ηση εΙ 5 δλα _ται ττολει και _κωμοτεολειι τη Δωδεκανησου τα _$ _λιμενικος αρχα _$ , ευθυς μετα _ττΙν _υττογραφην τη $ μετα της _Ιταλιαε _συνθηκης 3 — _Κατηρτισθτ ) νομοσχεδιου , το οτ-ΟΙον _ττροβλεττει την ιδρυσιν Σχολης Εκπαιδευσεω ·* Αυτοκινητιστων . Ει $ την Σχολην αυτην θα _εροιτουν υποχρεωτικως οι _επιδυμουντες να τυχουν επαγγελμαπκου διπλωματος οδηγων . — Η _δρασις των ανταρτων εις την Γορειον Ελλαδα _παρημποδισετην _καλλιερχειαν του σιτου . Ενω κατα το παρεθλον ετος εσπαρησαν 8 . 096 . 121 στρεμματα , _( εφετος εσπαρησαν μονον 3 . 020 . 700 στρεμματα . —Η απογευματινη Αθηναικη _εφημερις « Εθνος » γραφει : « Με το _£ _ατμοπλοιον « Κορινθια » επιστρεφει εκ Κυπρου ο γνωστος θεατρικος συγγραφευς κ . Π . Καγιας . Ο διακεκριμενος λολοτεχυης , _κεττα τηυ _διαοκειαν της παοαμονης του εις την μεγαλονησον , ? δωσε σειραν διαλεξεων του Ελληνικου θεατρου και ε- _τυχεν ολως εξαιρετικων _εκδηλευσεων εκτιμησεως εκ μερους του πνευματικου κοσμου την Κυπρου » . —Η Ακαδημια Αθ ηνων , κατα την καθιερωμενην _εις το τελος του ετους 8 ημοσιαν ουνεδ ριασιν της , απενειμε τα ακολουθα βραβεια και μεταλλια : α ) Επαινου εις τον διευθυντη ν των Τεχνικων Υπηρεσιων του Υπουργειου Παιδειας κ . Β . Παντζαρην , _δια την _λεπτομερεστατην στατιστικην του επι του ζητηματος των Ελληνικων σχολειων , κατα την περιοδον της κατοχης , β' ) Χρυοουν μεταλλιου εις την 'Ανωτατην Σχολην Καλων Τεχνων , διοτι _επι μιαν και πλεον εκατονταετιαν _ειργαετθη προς _ανοτγβννησιν της Τεχνης _, γ' ) 'Αργυρουν μετοΑλιον εις τηυ αιοι κι | υιν ν _ττεριβαλφυος και _οΒνασυγκροτησεως των Ηνωμενων Εθνων (« Ουνρρα ») , , δια την εν Ελλαδι δρασιν της , κατα τον πολεμου και _μετ' αυτον _, δ' ) 'Αργυρουν μεταλλιον _εις την « Ελληνικην πολεμικην _περιθαλψιν » δι * οσα υπερ της Ελλαδος επραξε . Και ε' ) 'Αργυρουν μεταλλιον εις τον Αμερικανων Υγιειονολο γ ον κ . _Ριατ , δια το εργο 1 , 1 · του της καταπολεμησεως της ελονοσιας εν ' Ελλαδι . — Ετγ * ευκαιρ ια της _αττονομης των βραβειων του « Επαθ ? . ου Παλαμα » θα οργανωθη σειρα διαλεξεων δια το εργον του αειμνηστου ποι , ητου . Θα ομιλησουν _εις κεντρικην _αιθονσαν οι κ . κ . Σεφερης , Καραντωνης , Ττατσος . και αλλοι . —Ο Αγγλος πλοιαρχος κ . Πρεσταου και η συζυγος του μετεβαινον , δια του αυτοκινητου των , _εις εορτην του ξενοδοχειου της Μεγαλης Γρεττανιας . Οταν εφθασαν εκει _διεττιστωσαν οτι μια βαλιτσα , την οποιαν ειχον δεση _οττισθεν του αυτοκινητου των , _εξηφανισθη . Η βαλιτσα περιειχε δυο ενδυμασιες χορου , ιν ζευγος υποδηματων , μιαν πολυτιμου _τσενταν , ενα , κολιε απο ρουπινια δεμενα με πλατιναν , ενα ζευγος σκουλαρικια , μιαν _καρφιτσαν απο πλατιναν με μαργαριταρια και μιαυ αλλην με μπριγιαν αξιας εν συνολω 150 λιρων χρυσων . Κατηγγειλαν το γεγονος εις την 'Αστυνομιαν η οποια εντος τριων ημερων , _ανεκαλυψε τους _δραστας . Ησαν νεαροι « σαλταδοροι»—κλεφται δ ρωντες επ ' ι των ιν κινησει αυτοκινητων— ουτοι υπεδειξαν τους κλεπταποδοχους , εις χειρας των οποιων ανευρεθησαν δλα ανεξαιρετως τα κλαπεντα αντικειμενα και παρεδοθησαν εις τον Αγγλον αξιωματικον . — Μοτοσυκλεττα της Ελληνικης Στρατιωτικης Αστυνομιας , αφοΟ απερριψεν εις την _πλατει αν της Ακροπολεως τον λοχ ιαν οδηγον της , εσυνεχισεν ακυβερνητος τον δρομον της και παρεσυρε πεντε διαβατας , τους οποιους ετραυματισε σοβαρως . ο ανταποκριτης ΤΣΙΒΑΡΑ ΡΙΑΥΕ Ρδ ΚΑΙ ΡΙΑΥΕ Κδ Ν 0 . 3 ι Εφ θασαν _εις _μεγαλχ ς Πο _βοτ η _τ _αι Ρ και κρατειται Διαρκ η _ς Παρακατα- ! θη κη ει ς τ β Καταοτ η μ _» ι ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΠΑΠ _ΚΤΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ [ Π _ρος πωλ η σιν ει ς Τιμ ας 1 _ _> _ι σαγωγεως Ι 9 _| _· 0 _^ _Τ _*» ' * _¦» * » ¦ _η _* Ρ _*^·* _Τ _^ _Τ _*<« _Τ _*«« Β _*^ Β _· _ΜΤ _*· _ΜΤ _*«· ' · » _(^ ι » * τ _*<· _τ _*<· _τ ΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 1 Ι ! Ιι ! ιΙ ! ΙΙ ! ΙΙΙΙι ! ΙΙ ! ΙΙ _ιΙ | Ι » ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ !! ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ! ΙΙΙ ! Ι ! _ι !! Ι ! Ι 1 _^ _ι Κουμβια δια : _ : Τ Μπαντες Αυτοκινη _μων ( φορτηγων και _ιπιβατι- ! : 1 - κων ) , καποττους Αυτοκινητων κλπ , κλπ , Εφθασαν , ι ι' 1 Εφ _-Οασαν % [ : ] και πωλουνται χονδ ρικως και _λΓιανικ _ευς _εις τι- ' ¦ _-, _{) , ? μας σχεδον προπολεμικας . ι _4 Ι ' _ροιψιιι · η _αΠΙΤαΟ _^ _τ » κριι τ 4 ν κ , % Δ , Ι . ΔΗΜΛΔΗΝ , Λευκωσια , ' _υ » » Λιμεσον ΦΙΑ . Μ . ΦΙΛΙΠΠΟΥ , Γαρωαια λ « _ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιωιηιιΜιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιηιιΙ _^ # _% ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ! ¦ ' · '¦ ' ' . ¦ - & — _-Ιι-ι » _-- « -- -ι * - Λ . Τ · _** ιι ι Τ « Β · » « Ρ ΕΙΙ » ΚΙΙΜΗΧ Ο χ . ¦/ . « _' . η χ . _ΧυρεβΙχου Μ . Χ _Χαμηι ,, β ! 9 ι _*( _-: ( ιον _ιι-ερ -: & 5 _Κιττι-/^ ητικοΟ _υζρω _^ _ιιον Β » σε .. = ι ς μνημην ττ ) _Καλλιω-ιι _ Κ . _Βιαννα / . τ ,. _ΔΙΑΛΒΙΙΣ _ΣιΧΑΟνΟΤ Ο _Μορ- _ιυ-: ι ·/ . ο _ιιιλλβγο ε ! _~ _ι _χιυριον _51 α | ιμαρι δατι ητο _ιιγ . την αιγιιχ -. Α 'Λκελ . ι , · _ΛΙ . Α τ . · .- Λ - - _^ _^* Λ _*> _ρ _,.-λ _^ , _ι _* Β _*^ _Τ _¦ ΗΗ _++ + . ++ Τ . . * .. Ο αντιπροεδ ρος της Πολωνικης Κυβερνησεως Βκομουλκα _μεταδιδι-ι το _Ρωυτερ , εδηλωσε . ν , οτι _ε . αν ο δημοκρατικος συνασπισμος κερδιση τας εκλογ ας δεν θα επι . τρε ψη εις το Αγροτικον Κομμα να μετασχη της νεας _κυβΕρνηαεως . — Ο κ . Ντε Βκασπερι εν Ν . Υορκη διαπραγματευεται την παροχηι' _εις την Ιταλιαν δανειου Λ . 25 _εκατ _αττο την Τ ραπεζαν _ΕΙσαγεογ ων και Εξαγωγ ων . — 'Κ Ουγγρικη Κυβε ρνησις συνελαβε ακομη 22 ¦ πρ οσωπα εν _σχ _εσει με ανατρε ιντικον κινημα . Ο ολικος αριθμος των συλλ ηφθεντων ανε ρχεται _εις 11 ) 0 . Η δικη Οα αρχ ιση συντομως ι 1 ς _Γουδαπεστην , — Εβραιοι τρομοκραται εθραυσαν τας υαλους Εβραικου εστιατορ ιου , του οποιου ο Ιδιοκ τητης _ηρνη-1 η να _ττλ _ηρειιπιν τ , _> _φεΙ πε * ι _> « προστασιας » _' _+ _4 _^ ++ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ι —ΛΒ Ηνωμενα- Πολιτεια ) ι . ι γγ ελλουν οτι _αττοδημευονταΙ τα πολωνικα κεφαλαια τα οποια πι χον _ακινητοτιοιηΟι ! απο της ενα _ρξι . εος · ιου Πολεμου . Τα εν Αμερικη Πολωνικα _κεφαλιτ ι _οτ ανι ρχ _οντητ ει 0 ' _ 00 ' . Τ + ν τ _Ψ -Μ- · _¥ _+ - _^ τ-τ _^· * -+ τ- > - » 9 _Ιοενοτ-απιου 194 7 000 δολλαρια . — Το προσωπικαν Υραφειον του Γασιλεως τωνΓελγων διε _ψευσεν οτι ο Γασιλευς Λεοπολδος _τεροκειται να _ζητηση διαζυγιον . Ο ι 3 ασιλευς _ενυμφευθη μετα της Λιλιαν _Μπαελς τον Σιπτεμβριον τοΟ 1941 , ι'ξ ετη μετα τον θανατον της πρωτης συζυγου του Πριγκπτισσης Αστριδης _της Σουηδιας _συνεπειε _/ . _αυτοκινητιστικου δυστυχηματος . Ο Γασιλευς αχει δυο τεκνα απο την πρωτην και £ ν _αιιο την δευτε ραν του συζυγοι · . - —Η Αι γυπτιακη Βερουσια ανεβαλε την συζητησιν του ζητηματος του Σουδαν δια την προσεχη Δευτεραν ινα _δοθη καιρος _εις τον Πρωθυπουργων Νοκρασι Πασων να ουνεχιση τας συνομιλιας _μοτα του _ΓρεττπνηΒι Ππ _·· 'τΡ . Βι ιτριΒι . — Ο υΙος του Γασιλεως της Σαουδικης Αραβιας αναμενεται _εις Καιρον ευρισκομενος καθ * αδον προς τας Ηνωμενος Πολιτειας οπου μεταβαινει τ η προσκληθει του Προεδρου ΤροΟμαν . Ο διαδοχος του ΟμιΛ ' ου της Σαουδικης Α _ραβιεις Οα παρακολουθηση νεωτερας _βιομηχανικας και γεωργικος μεθοδους . — Ο καθηγητης Ολιφαντ _εδηλωσεν οτι , _ιαν αντΙ ουρανιου _εχρησιμοποιειτο 0-δριηγονον , η ατομικη βομβα ητις _ερρι _φθη κατα _της Ναγκασακι 0 α ητο _χιλιας φορας Ισχυροτερα . _Ινονται πειραματα , προαιΟεαι · , δια τον _συνδυαετμαν υδρογονου και ηλιου . . ΠΟΣΟΤΗΣ Μ ) ζευγαριων υποδηματων παρεληφθη και Οα _πωληθη υπο της Εταιρειας _. < Βι »· < _¦¦ _ΙΙΒΙ-. ιΙ Ι ι- - « 11 . ι .. . _« .,, ι ι ,,, » Ε | ς τιμας _δια-ιτιιηοεως . Εισαγωγεις : Ι . _ιιιη ' . < ΙΙ _- _, ιιΙιιΠ κ ι . 'ιι , _, _- , _υ — . Ι , * ) Οι ι . ' , ι'Ι ' _ΙιιΙΜ Χ , · . Λ ' ιι ·» λτ /( / . ' _ιηιηιι Φαρμακα Παρεληφ θησαν κα ) Οα πωλτ ] 0 ουν μετα 4 ημε ρας Β ΜΙΙΙΙ _ΝιιΙι . _· , _Μι-ι _Ιιι- ' π _,, Ι | , __ _εις _Κιιι / τια των 112 ρΙ , _Ι-Ι ιι Ι ο · ΑΔΕΛΦΟΙ ΖΑΧΑ ΡΙΑΔΗ Σια Λευκωσια ΠΑΡΗΤΗ ΘΗ Ο ΥΠΟΥΡΒΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΝ _Ωινι ΕΝΩ Ν _ΠΟΑΙΤΕιΩΝ _ΣΠΕΡΝΕ αντι καταστ ατης του ο στρατηγος _μαρςαα προσωπ ικος ΦΙΑΟΣ ΤΟΥ κ . _τρουμαν ΤΟ ΒΕΒΟ ΝΟΣ ΠΡΟΕΚΑΑ ΕΣΕ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙ Ν ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡ ΙΚΑΝ ΟΥΣ 0 ΣΤΡΑΤΗΒΟΣ ΜΑΡΣΑΛ ΘΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΑΣ ΗΝ . _ΠΟΛΠΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΓΟΥΛ ΙΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΒΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝ ΜΟΣΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , δ ( Ρωντ _ιρ _) . _- Επ _ιαημος αναχ οινωοις εκ του Λευκου Ο κου αναφ ερει την δια λογους υγειας παρα ιτησιν του * Υπουργου των Εξωτερι - κων των , Ηνωμενων Π ολιτειων κ . Μπε ρνς χ αι την αντε · κατ αστασ ιν του νηο του εν Κινα προσωπικου απεσταλμενου του ΙΤροεδρου Τρουμαν , Στρατηγου Μα ρσαΧ . Η αντικα _ταατααις του κ . _Μπερ νς νηο τον στρατηγου _Μ αρυαλ τιθετ αι ιν _ιανυι _απα της προσεχους Πα - ρασκευης , 10 ης Ιανουαρ ιου ( α υριον ) . Εκ της μεταξυ του κ . Μηερνς και χ ου κ . Τρουμαν ανταλλαγεισης ειλληΧογραφιας , φαινεται οτι 6 κ . Μηε ρνς εηεδιωξε να παραιτη Ο _) ) _, το ιιρωτο ν την Ι _Οην Απριλιου , οτε _οι Θεραποντε ς ιατρο ι του τον _συνετουλενσαν να _ησυχαοη . Δια _δευχ ι ραν φοραν την ιη ν Ιουλιου εηεδιωξε να ηαραιτη θη , αλλη Ιηεισθη να παραμεινη _εις την Οε ' οιν του μεχρι τη ς ληξεως του Συνεδ ριου Ει ρηνης ιν Παρι ς . Η τριτη φορα _τ ) την 19 ην Δεκ _εμζρ ιον , οτε _ιδηιεοοεν , Ατι Γα παρεμενε μεχρις 1 _· πιτε υξεως συμφωνιας δια τας ουνΟηκας Ει ρηνης μετα των πεντε ηρ ωι ] ν _^ δορυφορων του Αξονος και αι δποιαι τωρα εχουν καταρτι _σθω . ΠΟ ΙΟΣ Ο κ . ΜΠΕΡΝΣ Ο Κ . Μπερνς ειναι ηλικιας 67 ετων κσι διεδεχθη τον κ . Στεττινιους τον _Ιουλιον του 1945 , _δτε συνωδευσε τον κ . ΤροΟμαν εις την _Συνδιασκεψιν των Τεσσαρων Μεγαλων εις Ποτσδαμ . Ο ς υπουργος Ο κ . ΜΠΕΡΝΣ των Εξωτερικων απεσπασε την _υποστηριξιν τοσον των Δημοκρατικων δσσν και των Ρεπουμπλικανων . -Ο ΣΤΡΑΤΗΒΟ Σ ΜΑΡΣΑΛ Ο διαδοχος του κ . Μπερνς , στρατηγος . Μαροαλ ειναι ηλικιας 66 ετων και η το αρχηγος του Αμερικανικου Ε πιτελειου απο του 1939 μεχρι του 1945 . Τον Δεκε _μβριον του 1945 μετεβη εις _Κιναν ως . προσωπικος απεσταλμενος του Π ροεδρου ΤροΟμαν δια να επιτυχη συνιννοησιν μεταξυ της Κινεζικης Κυβερνησεως κσ ! των Κομμουνιστων . Οταν η Βερουσια _ιγκρινη τον διοριομον του Στρατηγου Μαροαλ ως υπουργου των Ιιξ _οιτερικων . τοτε αυτοματως ο _οτρατηγος Μαροαλ Οα διαδεγΟη τον κ . ΤροΟμαν ως Προεδρος , εις περιπτωσιν καθ ην ηθελε _συμδη τι εις τον Π _ροεδρον , δεδομενου δτι δεν υπαρχει Αντιπρ οεδρος . Διαδιδεται , οτι δ στρατηγος Μα ροαλ πιθανον να θεση υποψηφιοτητα δια τα _Προεδρικον αι , Ιιυμα κατα τας εκλογας του προσεχους Ετους , κα ιτοι δεν εξελεγη ιιε χρι αημεοον υπο του λαου _εΙς _δημοοιαν Οεσιν , Ο στρατηγος _ΜΛρσοτλ α ι _νωρηοεν ηδη εκ Ναι _-κιν της Κινας και Οα _οταματηοη εΙς _Χαωαι , δπου Οα πα _οαιιεινη ' πι _τριημεραν προτου _επιατρ ι-Ι ιη ι Ις ΟιΙασιγκτων . θα _αντιποπι , _ιπευοΒι _τας ΙΙνωιιινεις _ΒΙολπιΙας εις _το Συιι _^ _ουλιον 'ων Υπουργ ων των _Εξω τερικων ιν Μοσχα . Ι Ι _τιαραιτησις του -κ . _Μπε _ρνε ητο μ ' . α _ιικττληξις δια τους Λ · _μερ'κανους , μολονοτι φημσ . ι ικυκλοφ ορουν περι ι ης υγειας του . ΟΙ διπλωματικοι κυκλοι δεν _ι'ααμε . _ιουν _ειτι η _αντικα-¦ _αοταοις του κ . _Μπ _. ' ρνς συνε - _ταγεται και αλλαγην της _Εξωτερικης πολιτικης _των _' Τ Ι-, ωμιΛΜν Πολιτειων . Ο κ . Ι Ρ ΟΥ Μ Α ΒΗ ΛΙΛ ΤΟΝ κ . ΜΠΕΙ » Ν Σ Ο Προεδρος Τρουμαν , α-¦(« δεχ ομενος την τ < ραιτηαιν 'ξημε τ ην _ευΟικρι _σιαν και την ΑΙ πληροφορια , του εν Νεα Υορκη μονιμου ανταποκριτου του « Εθνους · χ . ΣΠ . _ΜΙΝ _ιΙ ΤΟΥ ακλονητον εμμονην του κ Μπερνς . Ο γερουσιαστης _Γαντεμ περγκ , ρεπουμπλικανος ηγε της , εις δηλωσεις του , ειπει δτι α κ . Μπερνς προσεφερι _τεραστιαν _συμδολην εις τηι ειρηνην και η αποχωρησις τοι αποτελει μεγαλην απωλειοα ¦* Ητο _Ιχανωτατος , θαρραλεος και αξιος των καλυτερων Α μερικανικων παραδοσεων . Ο Δημοκρατικος _-ηγετηι Κοναλυ περιεγραψε τας υπηρεσιας του κ . Μπερνς _ωι ανεκτιμητους . Οι < Ταιμς της Νεας Υορκης » χαιρετιζουν τον _διορισμον του στρατηγου Μαρσαλ και λεγουν < _Η μεγαλη αποστολη του θα εινα ι κατα την Διασκεψιν των Υπουργων των Εξωτερικων της Μοσχας » . Προτου _αναχοιρηση εκ ΚΙ νας ο στραπηνος Μαροαλ ε ξεδωκε _προσωπικην _ανακοινο _: σιν περι του _Ρργου του ειι την οποιαν λεγει : _ι'ΕτιΙ 12 μηνας προσεπαθησα να επιτυχω _αυμφιλιωσιν μεταξυ Κυ _βερχησεως _και κομμουνιστω Ο κυριοτερος λογος του α διεξοδου ειναι δτι η μια πα ραταξις υποβλετιει την δλλην ΟΙ αντιδραστικοι της Κινεζι κης Κυ 6 ερ _ιησβ & ις κα ' . οι εξ τρεμιοται των κομμουνιστω ειναι απροθυμοι να συνεργσσθουν δια _το συμφερον της Πατριδος των . -ΑΝΕΥ ΣΧΟ ΛΙΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 0 ( ΡωΟτερ ) Το ραδιοφωνον της Μοσχας Ο κ . ΤΡΟΥΜΑΝ μετεδωσεν απλως ανευ σχολιων την ειδησιν της παραιτησεως του κ . Μπερνς και την _αντικαταστασιν του υπο του Σ τροπη γου Μ αρσαλ . Σχετικως με την _παραιτηοιν του Υπουργου των Ε ξωτερικων των Ην . Πολιτειων κ . Μπερνς ειχομεν λαβει εκ Ν . Υορκης αεροπορι κως την 4 ην τρ . τας κατωθι πληροφοριας τουμονιμου αν _ταποκριτου του « Εθνους _* κ . Σπ . Μινωτου . ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , Ιανουαριος ( Αεροπορικω ς ) . Αι _'Αμερι · χ ανιχ αι εφημεριδες _θνωρονν πι θανη ν την προσεχη _αηοχωρησιν τον ' Υπουργου των Εξωτερικων κ . Μπερ νς , πραγμα _τε _Αποιον θα _ιιραγμαζοηοιηθ η μετ α την Διασκεψ ιν της _Τιοσχας , εαν τα _αποτελεσμητα της ειναι ικαν οποιητικα . χ Ως _αντικατααι ατης τον β _εεορειται Πι-Ιυανωτερος δ στρατηγος Μα ρ · _σαλ , Εμπιστος του Προεδ ρου Τρουμαν , του οποιον η δρασις εις Κιναν θεωρειται _ιηιτυχης . Κατα τα ς Ιδιας πληροφορια ς _δεν αποκλειεται , εαν βελτιωθονν περαιτε ρω α ι μετ α της Ρωασιας σχεσεις , την θισιν του * _Υπονργον Εξωτερικων να _παταλαβ η πολιτικο ς και δ _χ · _στρατιωτικ ος . * ΣΠ . ΜΙΝΩΤΟΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΙΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , Ιανουα ριος . ( Αεροπορικως ) . — _ΕξακοΧουθει η αντιδ ρασις του Αμερικανικου Τυπον και της κοινης γνωμης ιΥαντιον της αποφασε - ως οπως η Διασκε _-ψις δια _ι-ι / ν κατ σρτισιν των συνθηκω ν ειρηνης μετα της Αυστριας και Βερμανιας λα $ η χωραν _εις _Μοσχαν , θεωρουμενου απιθανου οτι η Ρωσσ _ια Θα _δεχ θη να παραχωρηση τας αντ ας _διευχ _ολυνσεις και πληρη _ιλενθεριαν _εις τας κινησεις χιιιων δημοσιογραφων , τα ς δηοιας ηαρ εαχεν ει ς αυτους ιν Νεα Υορκη , θα απαιτηθη να δοθονν εις αυτους διαβ ατηρια , να εξευρεθουν καταλυματα , να καταργηθ _ω η λογοκρισ ια , να επιτρα _π-υ εις αυτους να _σννομιλονν με οποιονδηποτε κα ι να αντλουν τας πληροφοριας των εντος και ικτο ς της Μοσχας . Και _υπεσχ ευη μεν 6 κ . ΙιΤολυια _, _ιρ , ' οτι θα τυχουν των ιδιων διενκοΧννσεων οι εκτακ τοι απεσταλμενοι , ως εν Ν . Υορκ _ι ) , πλην θεωρειται _απιθα-Ο ΣΤΡΑΤΗΒΟΣ ΜΑΡΣΑΛ νον , ' οτι ιν τη πρ αξει 0 τους παραχωρη θουν τοιαυταε , _ιδιιος Οσον αφορα τας ιχ μερους των ραδιοφωνικα ς _ικπομηας . ΣΠ . ΜΙΝΩΤΟΣ ΕΞ ΘΙΚΕ 10 Ν ΤΑ ΓΕΛΗ Οχ ι κυβιος σκοπος τ ης Ι & ρυαεως του Ε _& _νικου ΑπεΧευ _& _εα ωτ _ιχ ου _. Μειωπον ( ΕΑΜ ) _ι } ζο η μονο-Μωλ ησι ιτ 7 Ευ · νιΗ _τ ) ς _Αν · χ _ιαζασεως υπδ του ΕΚΙη · _νικοδ κομμουνιαμου υια κομμα τικην επικ _(· ατησιν και παος _υφελος της _πααγ · ματ _ιχης του πα τρ ιδο ς , της Σοβιετικ ης Ενωοε _αος , ειναι γεγονος πααιγνωα τον . Ο 'ΕΧΧννιχ ος λαο ς πΧειατακις το _υιεπιαζωαεν απο τα δραματ ικα γεγονοτα χ α Ι _ττ } ς κατοχικης χ αι της μετα την αηελεν _& _ερ ωαιν ηεοιοδον . Και ο ιδ ιος ο Κομμουνισμος δεν _ηδννηυ-η να τον αποκου _· _ψχι , πολλακις δε τον _ωμολονηαε . Ειναι συνεπως περιττο ν να αναγραψω μεν , εν ζ η αλληλουχιφ της την υπδ χ ο π ρο αωπεΧον του Ε _& νικου Απελευ _& _εαωτικου Μετωπο υ ανχ ευ _· νικην _δρ & _- σιν του _Ελληνικου κομμουνιαμου . Δι αυτυ & εω _* ουβεν π ροτιμοτερον να παο _, α & _εο ω μεν σημερον μεριχ _αε , περιχ οπας απο μιαν μακραν _ιχ & εοιν ενος παλαιου χ ομμοννιαχ ου , τ ην οποιαν απ _ηυυ _· υνεν ουτος τον Μα _ρ τιον του 1945 προς τους συντροφους του _Πολιιικου- Βραφε ιου τ ης Κεντρικης Ε πιτροπη ς του Κομμουνιστικου Κομματος Ελλαδο ς . Ο Βδιο ς γρα φει δια τον εαυτον του τα εξ _^ ς Ει μαι ιο παλαιοτερο με · λος του Κομματος , ο μονος επιξ ων απο ταυς Ιδ ρυτες του που ειμαι μελο ενεργο , ειμαι ο Ιδ _$ υιης χ ου Ρ ιζοσπαστη » που _διηυθυνα επι 4 _χθονια και υπηρξα γραμματεα του Κομματος » . Ο παλαιο ς και κορυφαιος αυτος κομμουνιστης επικ _ρ ινων την _πολιτικ ην του Κομμουνιστικου κομματο ς επι του Ιτ αλοελλη · νικου πολεμου γραφει : « Διν θα μιλησω για την _ττολιτικη τη $ ση μερινης ηγεσιας του Κομματο επανω στον _Ιταλοελλ ηνηκο _ττολβμο _, σε αντιθεση _ττρος την ττολιτικη τη $ _τταλη δς _Κ'Ε . _ττοΟ _αφοροι την _ττΕρΙοδοττρΙν της _οργ ανωσης του ιΟνικου _απελευΟεροιτικοΟ αγωνα » . Δια . την μοβφην του αγωνος , ο Βιιο ς γραφει το εξης « Η _τταλη _ττου _Οακανε το ΕΑΜ ητανε μια μορφη _τοΟ ταξικου αγωνα που σε τελευταια αναλυση βεβαιο κρυβεται κατω οποιαδηποτε μορφη πολιτικη 8 ραση $ » _, Και _πρ οχω ρΛν περαιτερω _εις την ανα πχ υξιν τ _β » Ληαψεων τον γραφει : « Το _απελει _/ _Οαρ _^ _ο _· _τικο κινημα ειναι μορφη οξυτατη ταξικου _αγωνος , μορφη αγωι / ος που διν αναιρει , αλλα επιβεβαιωνε ι την παλη των ταξεων » . Β _ενικωτερ ον δια τον αυμ · μαχικον ιινωνα Λ συγγραφευς της εχ _& ιαεως φρονει : « Τον συμμαχικον ωγωνο υιιμι _-τι _ η γρ _^ _'ι'ιη του _Κομματοι να των αναλυει απο την μια σαν αγωνα _αντιφασιοτικο καθ εαυτον και απο την αλλη _σαν αγωνα για την σωτηρια της _σοοΙαλιστικΡιι πατριδο , τη _$ Σοβιετικης Ενωσ ις » και _προσΟετπ 6 τι « Σκοπος _ιυυ ιιΛΜ σι _καμμκΙ π ( _=-ριπτωσι διν Ε · κρεπι να ειναι η καλλιε ργεια απο _κλειστικα _φιλοσοβιετικου _αΙσΟηματος _στΙς μαζες . _ΕπικοΙνων την _ποο _, παγανδαν υπερ του Κομμου · νιαμου , κου ΙγΙ νετο ι : 1 ς ια < ταξεις του ΕΑΜ γραφει , · « Τα ΕΑΜ διν _ιπρεπι να θεωρειται σαν ινας προθαλαμος στρατολογικος του Κομματο · . Το να προσπαθουμε να πεισουμε τον χΟεσινον εαμιτη να _γ ινη μελος του Κομματος ητανε Ενα _τψαλμα βαρυ » . ΚαΙ προσθετει : « Τα σννδηματα , τε στελεχη , οι γιορτες _τοΟ ΕΑΜ δεν ξεχωριζαν _απ' το του Κομματος , παρα τυπικα μοναχα » . Δια τα Αντιβρεττανιχ _ο αια & ημα τα που _εκαλλιεργ-ουνχ ο , _ιταν ακομη α πολεμος εμαινεχ ο λεγει : « _Στο ζητημα των σχεσεων με τους Εγγλεζους καναμε παρεκκλιση ' / ιριστερη . Φθασαμε να εχουμε απαγορευσει την επαφη μαξΟ τους , και να χαρακτηρισουμε σαν πρακτορα τους καθεναν της εαμικης παραταξης που τολμουσε να δεχθει την προκληση τους σ' ενο τσαι » . Δια την αλλοπροσαλλο- » και _Λαραπαιουσαν πολιτικην γραμμην που _ηκολουυ-η _& η απο τον Ελληνικον κομμουνιαμον , δια το υ υποχειριου εις αυτο ΕΑΜ , κα τα την διαρχ ειαν της Κατοχης , εις το Συνεδριον τον Αιβανου , χ ατα τον αχ ηματιαμον της Κυβερνησεως _Ευ-νιχης Ενοτητας , μετα την _απελευυ-ερωαιν , εις τας πα ραμον ας του Δεκεμβρια - νου κινηματος χ αι _κατ ' αυι υ , δεν ειναι ανα γκη , σημερον τουλαχιστον να πα _ρ α & εοωμεν τας γνωμας και τα ς αποψει ς του συγγραφεως της εκυ · εαεως παλαιου και επιλεκτου μελους της ηγεσιας του Κομμουνιστικο υ Κομματος . Πρεπει υ' μως να πα _ρ α & εαωμεν απο την _εκ-Φεοιν ολι γας λεξεις δια τα εγκληματα του Δεκ εμβριου : « Τοσο το παρσι μο των Ο μηρων—γραφ ει—οσο και οι εκτελεσεις αντιδραστικων που δεν ησαν ξεκαθαρισμενοι δοσιλογο ! , αποτελουν πρ αξεις αφορητου εξτρεμισμου , αριστερες παρεκκλισεις με συνεπειες καταστροφικες , που θα βαρ υνουν επ ! πολυ και κατα τρ οπο ανεπανορθωτο επανω στο κινημα μας » . ΚαΙ ακομη μερικας γε · νικας κρισεις _τουΚομμουνιαταυ ηγειου . « Τις ωρες που _νομιζατι πως ειμαστε απο πανω πολεμουσατε να μεταβαλετε το ΕΑΜ σε Κομμουνιστικο Κομμα και οταν νομισατε δτι ειμαστε απο κατω πατε να μεταβαλετι το Κομμα σε ΕΑΜ .... Μα 5 κατηγορησαν πως _μεταχειριστηκαμε το ΕΑΜ σαν μασκα για να εξαπατησουμε το » κοσμο και να εξυπηρετησουμε το προγραμμα του Κομματος μας , διαφορετικο απ' του ΕΑΜ Τωρα _πδμε εμεις να τους πεισουμε πως η μασκα που φορουσαμε , η πραγματικη μασκα , ηταν ο τιτλος « Κομμουνιστικο Κομμα » . Τιτλος μοναχα . Μα κανεις δεν _μβς πιστευει » . Το εξεχον μελος της Κου μουνιατ ικης _ηγεαι η μ _ι _ιυ _ιοΙκον το » « Οιο : _διι _^ _ιοπτι υημερον του αναγνω 3 ιας μα ς . Θα αυνεχιαωμ _ι- ν δμω _αυρ ιον . Διο τι η διαφ ωτισ _η πρεπε ι να εινα ι πληρης - _ΕΥΧΑΡιΠΙΜ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ _ΣΜΑΤΣ ΑνικοινωΟη εκ του Βρα · φι ( ου Ε _Οναρχιας < _1 _ιι 11 ( , Λνη · ιη . _ιιν οχι . _τικου τη λι γραφη μιιτος του Λ Ι'Ιανοσιολογιω · _τιπος Αρχιμανδ ριτης κ . Ια · _κοιλοι , _'Λρνοπονιλος , _νπσσκηπτονν τι τ . )) γον τη ς Εθνικης μας ΤΤρε _- αδειας . Διοτι χ α _αντοι _ισχυριξοΥιι ιι χ α πντα μι τονς · φρι _· _αμΙ νΜ _ι ς _κ νχΧονς τον * Υ : ιονρ _γιιο ν τ ιο ν Αποικιων , τονς ο · _ηηιονς ' μνημο _νενη $ } ε ιαηγηαι ζ την Λι ) μ ηηχ { νο _ντ _ος , Τα εν _Λον-Μνο > ηρ )· _ηνον ταυ _Κνηοιηπον Κομμουνιαμο _υ ιγηηη _'εν Κ π * η _Αιχηα _εαΧ η Λ / ν _ε _ινηι διοριαμ ινι ) ιΙ ηη την Αηον _πα διν _ικηοοπω _- ηιι τη Κν . 'ιηκιχη ποΧιπ _κ τ ι _κημ · < ι ( ιγπ · , ΚιιαΟα _ηερ _ιεηγοι να μι _[ · 0 ( ι _» _ι ι / ν < _ιν ιι κ . _Δημαρχευιον _ηοοιδ η ιι ς κανενα υχι _τ ι _κ αν δι · _'ιι . _'ΙΙιιι . αλικο ς επιθε ςις ΑΙ _δηιιοσιευΟι ιααι _ιις το _ι _ιτ / . α Χρονικα : · του _ΛονδΙνοι δηλωσεις ΠΒρΙ Αγγλικων β _< _5 οι Μ ν ι ις την _Κυιτρον και τηι _'Βλλαδα , ως απεκαλυφθη | _) δη , δεν _εγενοντο απο τον κ . Δημητριου . Τα » Νια _Χροι _> ι και · εδ ημοσιευσαν _δηλι . _Ι οεις , _κιι 'ι _αοτας _Λγι πληρεις , του Π ροεδ ρου ιης Κυπριακης _Πρε _ιβι ιας _Πανιερωτατου Τοπο _ΒηρητοΒι κ . _Λεοντιου . Ο κ . _^^)^ ιητρ _ιου _περιορισΟ η _« _νπλως α _ΙΙ _ημααιι'οοη εΙς την Λγγ _λι' _,-ην -ιιΙ _< δηλωσεις του Προι ' _- · ι ( _ι οι ) της Πρεσβειας . Και ο ( Ιγ ( , ) ( Ι _ποδηκνυπαι δτι « Ι ιτιι · _Ιι ' _πι ις κατα του κ . Δ ημητριου Ιια δη λωσεις , τας οποιας δι ! ν 1 _« _'Μ 11 · Μ . ' ιοι . Οα ιΥοιιν την ευθυτητα οι _ιπικριτιιι του κ . Δημητρ _ιου να προβουν _εις _ιπανο _ρΟωπιν - ·¦¦¦ - -- ΧΡΙΣΤ ΟΥΒΕΝΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ _ΗΝΟΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ , Σ Το εξαισιο θεαμα μιας τεραστιας πολης που πλεει στο ψως και στην κινησι-ΟΙ Ελληνες πανταχου παροντες . _—Δυο Ελληνοπουλα που εφθασαν ολομοναχα απο την Κρητη και τα περισυνελεξε ο Δημοσθενης Φραγκου 96 χρονων απο την Κυπρο . ΜΕΑ νΟΡΚΙΙ , Δεκε μβ ριος ( αεροπορικως ) . ( Του μονι μου εν Ν . Υορκη ανταποκριτου του < Εθνους * κ . _£ τι . Μι νωτου ) . -- Η « _πολις του _οωτοςι ειναι Ετοιμη να υποοεχθη τα Χ ριστουγεννα , την Σαντο Κλωζ και _τΙς διακοπις , γραφουν σημερα ο ! εφημεριδες της Μ . Υορκης , Πραγματι , αρχιζοντας απο τον οημο , που ( τοποθετησε κολοσσιαια _χρι _οτουγεννιατικα _οι' _. νορα σ' ολες _τΙς πλατεας και _οτις με γαλις λεωφορους που οδηγουν στην πολι απο τα διαφορα _τφοαστεια . των μεγαλων καταστηματων , που στολισθηκαν λαμπροτατα και των νεο _- Ορκ £ ζων _, που _οιιο με ρες πολλες φροντισαν να προμηθευθουν τα _πολα _/ ρωμα μικρα _ηλεκτ ρικα λαμπακια για να ια τοποθετηθουν ατα παραθυρα των , η _Μεα Υορκη _παρουυιαζε ι , ιοιως ια Ρρα & υα _, το ιι , _αισιο θεαμα μιας τεραστιας παλης , που κυριολεκτικως πλεει στο _φως . Οαο κανεις κατεβαινε ι απο τα _ιε ρματα ιων « δρομων » ατυ _κει τραν της _, Ν . Υο ρκης , τοσο περισσοτερο ι' | πολυχρωμη ιιλη | ιμι ' 'ρα _τοι φωτος κατακλυζε ι τα παντα δινονται οου την _ιντυπωοι χα ρουμινης πυρκα _'ιας , ΙΙατΙ δε εινα ι μοναχα οι _λαμπρι , ς βι _τριιιις των _καταοτημ ατων ποι ' _? , _εγυλΙΒ . ουν _Λπο ι . _κτιιη · λωτικο _ φωι αλλα και οι _ρι _κΜηι _ι ι , πελωριες κι αστραφτερ ες που _σβυνουν κι ' αναβουν , ε λιποπαι και περιπλεκονται οι ι , ιαφορα ( ιι , 'η , ανο το _πριωτε πατωμα _ιι & _ις το ογδοη _κοστο καμμκι φορα , _τιΒιν τεραστιων _ουρα'Οι , _υανων , που _υυνανται οι . καθε σου Ρημα . Θα _μπορπΒιπε να _νομιαιΛ ι' . { , _αιρετει κανεις , οτι ι > Α < < ιιυ τα , οι τεραστιοι φλεγ ομενοι ογκοι , παρεχουν _Οιπιια α _ τιαι _σΟητινο . Λλλα εδω _ακριβωι ιγκι ' . ιται το μυστικο της _Νιαε Υορκης . Απο _ιη οτιγμη ποι μπεις οτο λιμ ανι , _κπι προ / ω ρησεις το ποταμι που με _τουε πλοκα μους του _περιτ ρεχει τε Ν . Υορκη , κανοντας της πρα γ _ματικο νηοΙ , Ι _' να νησι ποι ' ι καθε _τηπ _τετρανε . ινι ι _' ο _( _ιετρη αναλογι με · _χιλια { ιΒ ς κατοικων , πηυ προκαλει καταπληζι π η ιιιιιιι ι ( ιιι _ε , ιιοιΙ πι _'ρρυσια ιει ι πολις _, Λυτη _» Οαυιια > , που _Μπλεε πτοεις ουρανοι , _υητις Λ · Του εν Νε _α'Υορκ _τ ) μονιμου ανταποκρ ραδιαζονται μετριοφρονα _κτι ρια με β—10 και 15 πατωματα η και πολλα τριωροφο και τετραωροφα . Ποτε οτην ιστορια—γρα φουν οι εφημερ ιδες—δεν παροι οιασε η Ν . Υο ρκη ινα τετοιε μεγαλοπρεπες θεαμα ,- και πο τε η Σαντα Κλωζ δε · £ φερι τοσα πλουσια δεματα και δω ρα . 'Λρκει να αναφερουμε , 8 τ το κολοσσιαιο _καταστημα _« Μα _ιπυι- που καταλαμβανε _ι ' να _ολοε . ληρο τετραγωνο κει _απεισχολει τριαντ α _χιλιαδεο υπαλληλους χ α εργατες , ε . Ι _χεΥ _ειοπραι , ι , δπως ελεγε _χΟει τα βραδυ το _ριιδιοφωνσ , ιζη εκατομ | _ιυριε . ιν δολλαριων σε τρεις ημερες ! Λεν πρεπει δε να _φανταυΟη κανεις , δτι οι ττε λατες του ψωνισαν ειδη μεγαλης πολυτελειας , ωστε . το ποοο αυτο να ημπορει να εισπραχθει συντομα . ΟΙ περισσοτεροι πελατες τ ου—ποσοι · , _Ισιος 10 . 000 , αλλα Βοως και Ι Ου . 000 την ημερα , αφου το καταστημα αυτο καθ εαυτο ειναι μια τεραστια παλις , που Λ πληθυσμος της κινειται απο τη μια ακρη στην αλλη _τηυ καθε χονδροι γκριζου βελουδινου πατωματος , _κατε-Ιαινοντες η _ιτνιβαινοντες _οτες με ηλεκτρισμο κινου μενες οκα λες η με ια πολυα ριθμα α · ιανοε . ρ απο οροφο σε οροφο , οι τρινττο που ειναι αδυνατο νιι ιυυι , υιιυΛυ _νθι . ι » ., _υι _,, ι . _^ _, _ν σοτεροι , λοιπον , πελατες αρκουνται νιι αγορασουν μικρο πρα _γ ματα , δωρα _γτα τους δικους των , Ιδιως τα . παιδια και για τους φιλους των . Βιατ ι αι ' ιτες τΙς _ημεηες _, εκτος _απΛ ια εκατομμυρια τις _χρωματι • πες κ αρτες που ανταλλασσο · . ται _μιται' , υ των _ΗιουρκιζιΛν _, ι _ιναι και τιι ι ' _πιυχρι ωιι _κα δω _ριτ . Βιοι , τα καταστηματα _ιχοκν , Ιδιως τα μεγαλα , πα _ραμεριοει _τεΙ συνηθη εμπορευ μανα , ους και α _τικαταατησιι _τι . ν παντα με Χριοτοιιγεννια _τικ _ει . Απο _της αποψεως αυτης διν Οα μπορουσε , πρεπει να ομολογησουμε , να π _(] κανεις οτι εινα ι και θαυμαστα , Τα ιτεριπσοτι ρα ειναι _μικροπαιγνιδιε / , _Λχι _ανεΛτερα απο τα Ελληνικα του _Παπαστρα · του . _Ετα μεγαλα ομως μαγαζια , _Ιδιωε _, ατα τμηματα _τεΛν _οπορτ , μπορει να _δβ κανεις θαυμαστα πραγματα , ο · πως ολοκληρες βαρκες με μο _τερ σε τιμη 50—70 δολλαριων , δηλαδη 2 1 ) 2 _ιως 3 1 ) 2 χρυσες λΙρες , δπως υπολογιζουμε οι ρωμηοι την αξια . Και μια φορα που αναφε ραμε τους Ελληνες ειναι δυσκολο να _μΗΒιτ , ο' Ενα _καταατη μα , ρεστωραν , μπαρ , μπακα λικο η μανναβικο , χωρις νο συναντησης Ενα Ιδιοκτητη η υπαλληλο . ΜοΟτυχε να μιλω για πολλη ωρα Αγγλικα με τετοιους , ν _/ _ορ ' ις να ι . χω Ιδεα Λτι επροκεπο περι Ελληνων . _Στο τελος , μια _λει , ις , ινα ειδικο ειδος , μια _υποδε . ιξις , μια _συμπτεοσις με αλλα _εχποκαλυπτει . δτι προκειται περι συμ · πατριωτου και τοτε η συνε ι · νοτ , σις _ιιετατ ρεπε- αι εΙς θ μ _·> ι · _ιττον Ελληνικην . Αλλα για ιους Ελληνες της Νεας Υορκης δεν ειναι ωρα να μι _ληγουμε . _Αλλεος _τε , _κειι αυτοι _τημερα ειναι _ΝεοΟρκεζοι και _αχολουθουν τα Εθιμα του το-. Στις μεγαλες λεωφορους Ιδιοις _στΙς κεντρικες , την 5 η 6 η , 7 η , 8 η , 9 η του _Μπροντ γουεη , κοριτσια με _κουτιε στεκουν παραμερα , χτυπων τας συνεχ (?) ς ινα κουδουνι , γιι ' να θυμιζουν στους ΝεοΟρκε ζους την _υποχρεωσι των _ιιι ριξουν _στα κουτια για του _( φτωχους κα ! τα _( _ΙγαΟοεργα ιδρυματα , ( νω _οτα μεγαλα κο : -ι ~ _? Ι [ _τ-π _Ι'νοηι ' _'Λ'ΚΒιταπ _ια _Οη | ι _^ παρομοια κουτια Λιλλκ με ασπρη στολη και με δι πλο κοκκινο οτπιιρ _ο , για τοι ιρανο _ινειντιον της _φυμπτιωσε ως . Τα παραρτηματα του Ταχυδρομειου ειναι πλημμυρισμενα με δεματα _χριοιοι > γ « ννιΑ . _τικα και με _τα _νοιις _ολοκλη-Β ιιι _ < ' / _ριοτη'Υ _' νΒ _'αιικ , Η' μ _,, ι . των , που Οα _παρεχδοΟοΟν τηι νυκτα απο φαλαγγες _ολυκλιτοες αυτοκινητων και _οτρατιιε _διανοιιιων , ΑΙ _εφημεριδες γ (« Ι Φουν _Λτι παρεδοθησαν _χΟεε 220 . 067 . 198 τετοια _Μματα ΚαΙ 1 _, < 150 . 01 !> σακκοι χριστουν _ιν _- μιατικης αλληλογραφιας Ι ΠΤ · 5 α _Ι-να ατιο τους _τελευτειΙους να _Λδειαζη Ι- να πακκο τετοιες _κειρτες ει Ι ' νεε σπιτι , _'Βπ _> ι ιι οα μι ι . _πρ 6 κ * ιτο περι α > , _ληλογραφιας ενος · _( ιεγαλου Ι ιποριχ ου οικου . _ΠοοορΙιΟν _- _ταν απλουστατα για μια οικογινεια . | _-. κτατο _προειε . _ιπικο ιου μας κ . Σ ΒΙ . ΜΙ ΝΩΤΟΥ και ατο πιο μετριο καταστημα , _επιχειρησι η και απλοι ιδιωτες ασχολουνται απο προχθες οτο να γραφουν αυτες τ ' ις καρτες , η μαλλον τις διευθυνσεις πανω ατους φακελ . λους , αφου δεν υπαρχει λογος να γραψουν ξεχωριστα ευχε ς , που ειναι ηδη τυπωμενες . Το χιονι , ο ιλευκος _οτνΟρω · πος των Χ ριστουγεννων που φε ρει με τα ασπρα του γενεια τα _δεωρα σε μικρους και μεγαλους , επεσκεφυη προχθες την Νεα Υορκη , για να _καλυψω μεσα σε . δυο ωρες τους δρομους και τις στεγες , αλλα και να _εξαφεινιαθι _) μεσα ο αλλες δυα απο _τ ' ις δημοτικε ς υπηρεσιες , που με _φτιαρια κι ' αυτοκινητα ει , _ηλθαν ττρος προ _ε'παντησιν του . ΟΙ μετεωρολογικες υπηρεσιες δεν προβλεπουν νεαν ε μφανιοι του αυτες τΙς ημερες , προς μεγαλην λυττην των _νεαυρκεζ . _υν . Στα περιχωρα δμως που _επεσκεφθηκα χθες , ο « _αατρος οΗ' - _θρωποςι εξακολουθει α παρα μενη στις στεγες , _οτω _ιιινο _^ α κα ! στοας δρομου · . Οταν Ομως λεω _« _περιχωραι , εννοω το _Πατιροον της Νεου Τζε ρσυ , μ α ωρα μακρυα με τα _μττουσι που καθε _ειλλο απο _περιχω _ηο εινα ι αφου προκειται περι ' _/· λλη < Πολιτειας μιας αττο τιι ¦ 17 ομοσπονδιες _τωιν ΙΤνωμ ε νων Πολιτειων . _ι ! ιΙιιινια το απογτυμα β < σταματησουν οι ιργιχοικ ν « ι να . ξε κουρασθουν οι ι _^ παλλη λθι , που εργαζονται _ουνεχωτ . _ανιι ς τις η ιερες _εαις τΙς _ι κει ι 10 το _Λραδι ) . Αλλα αυ το δεν 0 α πη δτι Οα σταμα _τηση και η ζωη της πολεως Μο > αχα αυριο 0 α γιορτασ 0 | για _λιγις ωρις η γεννησιε του © _εετιΟρωπηυ , Βι _« Β . τΑι _τιε λιγες ωρες , _εκινητ _οποιηΟηοαι _ικατομμυριεε _ανθρωποι και ε κυλισαν δισεκατομμ υρια _δολ ' . αρια . Βιατι εδω οτην Αμε-: » ικη Γεν υπαρχουν « διακοπες » _ΙΥαοαρις ημερες τον χρονο , ειοΒι λεγουν , ιΚ'πι _ετρκιτις Λε ' .- ημπορουν να ε . _ννοησουτ ττως ι Ιναι δυνατον να _σταμεττηοη η ε ργασια για _οιονδηπο-: ι γ ε , ονος η επετειο . Αεν το > _¦( ν _ε Μ _ ιω κ > ν οι Μ _ψαλαιαυ-^ οι Β | οι _επιχιιρημειτιι ς . Ι _· Ι ιι λει ολοκληρος 6 πληθυσμος , που με τΙς _υπκρωριι ς και με { Συνεχεια _εις _τηνΙ ην σελιδα ) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΙΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ Ι ΕΠιΣΤΟΛΑΙ Αξιοτιμε κ . Διευθυντα , Πολυ 0 α ι _υχαριοιι | _0 ω _) , ι '< _ιι-, ( Ιια των στη λων του « ΕΟνους · ., _ερωιηθη το αρμοδιοι _Κυ _βερνητικον Τμημα ποιει με · ιρα λαμ βανονται δια το _ακο ληιιΟον ζητημα , το οποιον _αμεοωτατα επηρΒαζι ι την _υγιιπν των κατοικων της πρωτευουσης , Ι · ' ! ι το χωριον Λευτερ α ( Πα _ ω και Κατω ) υπαρχει Ι ! _νεε « υλακι με τρεχατο νερο , εις το οποιον _ειλοι οι κηπουροι _τηποΟετουν τα χορτι . τ _^ κα των , _ιιρυτοΟ τα μεταφερουν _εις την ι _γιιραν της Λευκωσιας , δια να _διατηροΟνται δροσερα , Το Βιι ' _ιλακι αυτα _« _Βνετι σικαλυτττοι _» αΙ _ετιο ( ιενι . κ το νερο _ακα < _ιαρτον . Τα χορταρικα τρω νοιτι . _τι συνηθως ωμα , _τουτε οε σημαινει δτι το κοινων _κατιιυροχΟιζει και δλα τα _τυ χον μικρ οβια τυφου κ , τ . λ . το _οττοια υπαρχουν _επι του χορτου . Εαν μεχρι σημερον δεν Ι' - χει ΠΒριι » _Πι- ι _ιι ς γιΒ , Ιπιν _τοΟ Ιατρικου Τμηματος ιι , _τι οι _, _ιμ-Ιιιυ ' _νει εις ιο _χωριον _Δι . _υτερα , τουτο υεβειιε » _ις ειναι κακον ειχι ειμωι κιι ! _αΟεραπευτον . Εαν ομι _. _π το Τ μημα κωφευσ (| , τοτε η ευθυνη του _ειναι _μπγ αλη δια την _υγειαν των κατ οικων . . Ας τονισΟη μονοι _( _Ιτι το νε ρο _τοΟ αυλακιοΟ _οεν _ιιετειφιρει μονον ιας ουνη-!) ι'ς ακειΟ _, _ιρσιας , αλλα και _ιτολλαι _ακεπον ομασι ους αλλας _βρωμερος ουοιας , λΙετν ? _πικινδυνους δια την _υγιιαν τοι ) _τοιτου , ΕΗΛΣ ΕΠΙ % ΤΙ ΙΜΩΜ Εν Αηι _κ'Λοια τη ( 1 ) 1 ) 19-17 , Ιι = — _^ ΚΑΘΗΜΕΡΙ ΝΗ _ΠΡΠΙ ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ Σ ΥΝΔΡΟΜΑΙ Εσωτερικοι ) Εξωτερικου Ετησια £ 2 . 0 . 0 Ετησια £ 3 . 0 . 0 Η συνδρομη ειναι ττροπληρωτεα . _Π-Ε Μ Π Τ Η 9 _ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1947 Σεληνη 17 ημερων Αν . ηλ . 6 . 56 ' -Δ . 4 . 53 ' _^^^^ Πολυευκτου μ . _Ευστροφου 6 σ _. Ι ο κ . τςαλδα ρης εμμενει εις την απο _^ _ιν οπως οιαδηποιε ΑΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΕΕΡ ΝΗΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΑΘΗ ΕΚ ΤΗΣ ΓΟΥΛΗΣ Ο ΤΙΤΟ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡιΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣ ΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΛΟΒΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ _ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤ ΡΟΠΗ Σ ΕΡΕ ΥΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ , 8 ( ΤοΟ Ιν Α _υηναιζ _^ . μονιμου - ,. αγταηοχριτο _ι μας . 'Αρ . _Τηλεγρ . 1710 ) . — ΑΙ συνεννοηθει £ των αρχηγω _ν των Κομματων , πρδς σχηματι - _σμων Κυβ ερνησεως συνασπισμου , ισννεχιαθησαν και σημερον . Ο πρωθυπουργ ος χ . ΤααΧ δα ρης εμμενει ει ς την αποψιν του , χ αΟ ' ην οιαδηποτε πολιτικη λυοις ¦ πρ επει να δοθη μονον _υπο της _συνερχ ομινης την 16 _ην Ιανουαριου Γουλης . - ¦ - _* Η πληροφορ ια χ αθ' '/ ν ο Τιτο ειδοποιησε τ & ς δρωσας εις τα βορεια συνορα της _* _Ελλαδος συμμοριας ' να χ αταθεσουν τα οπλα δεν αποκλειεται να ε- ΧΤΙ δοαιν ακριβειας , _λαμβανομενου υπ' δψιν οτι , επικειμ ενης της _αφιξεεος της Οπο τοι Συμβουλιου Ασφαλειας ορισθει σης Επιτροπης Ερευνης , οι γειτονες της Ελλαδος _καταυαλλουν προσπαθειας να αποαειοουν τας ευθννας των . ΧΡ . Β . ΠΑΠΑΝΙΚΟΑΑΟΥ —ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΝΤ _υΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ , 8 ( _Ρωυτερ ) . _— Καθ κ Α μεταδιδει ο Ραδιοστα _θχο ς των Αθηνων η _διωξις χ αι η ιξοντεοσις των συμμοριων , συμφωνως προς αναφορ ας των τοπιχ ων αρχων , συνεχιζεται μι ταχ υν ρυθμον και σημαντικα ι- ι · ν : ι >/ ι- < - γ - _' - ιι ' , ν ε α ι αποτελεσματα . Το κινημα χ αταστελλεται πανταχου , συνεπεια των ληφθεντων μετρων . _Ει ς _τ-ην π _«< Ηοχηι * Κατω Ολνμπου η ιχκα & _αρισις _εληξε με οριστικα αποτελεσματα . ΑΙ _συμι : ορΙαι διεαχ _ορπισθ ησαν _ιγκατα _- _Ιει-φαααι οπλα χ αι παντο ς ειδους υΧικον . ΕΙ ς την πιριοχην Πα _ιχ ου ο _€ ρατι _ιοτιχ α τμηματα του Β ' Σωματος Στρατου _δια . _ονντονισμενων ενεργειων πλησιον της Αρδαιας εχχ σθαρ _ιζουν τα ν-: _ιολειμματα . των συμμοριων _, Επισης ει ς Πα ρνωνα η ' συμ _μορια Ηερδιχ α _ιχ υχλωθ η χ αι ι-. ξωνταθη . - » - » » « > » - _»¦ ¦ _« » _« »»« _«« _* _· < _- < + _^ Η Θεσσαλια και . )} Στερεα _' Ελλα ς ιπανευ ρον την κανονικην ζωην χ αι οι κατοικοι επανεκτησαν το αισθ ημα _ααφαλειας . Η αυμμοριαχ η δρααις _κατεληξεν μι ς ληστρικο ς πρ αξε ις ωρισμεν ' ων ατομων , βαρυνομενων με ' διαφορα εγκληματα . Επισης ελαβ ομιν χ θες _ιξ ' Αθηνων το αχ ολουθον τη λεγραφημα του ανταποκρ ιτου μας , τδ οποιον , παραδοξως , χ αθυστερησεν ι π ι ολοχλ η ρον τεσσαρα κ ο ν τ α ο χ τ α ω ρ ο ν χαι συνεπως διν , χ ατεπη δυνατον να _δημοσιευθω Ι γ · -. ν καιρως _ ΑΘΗΝΑΙ , 6 ( ΤοΟ μονιμου ανταποκριτου μας . Αρ . Τηλ . 1667 ) . - ΕΙς _σχολιον τη ς η ιφημερις « Γημα > γραψε ι δτι η ' Κυπριακη Πρεσ βεια πρεπει να θεσε * μεχρι της αΟριον το ζητημα της Ενωσεως ει ς την _Αγγλικην Κυβερνησιν . Προσθετει , 8 τι αι υπα ρχουσαι εκ Λονδινου ενδειξει ς δεν ειναι ευνοικαι και συνιστ ςχ _εις την _Πρεσβειαν επιμονην . Ο κ . Ζερβας _συνηντηθη μετα των κ . κ . Βιςπτανδρ εου και Κανελλοπουλου . Ουτος _εδΛλι-τ σεν , δτι τα εθνικοφρονα Κομματα θα ενισχυσουν την Κυβε ρνησιν _τερ ος διαφωτισιν της Ε _-ττι _τροτιης Ερευν _ης . Η Ελλας διεμαρτυρη θη δια την αναβολην της _αψιξεως της Ετιιτροπης Ερευνης . Ο κ . Παπανδρεου ανεχωρησεν εις Ελ βετιαν . Το Διαδοχικ _ων _ζευγος θα αναχωρησε ) εις Μακεδονιαν δια να _εξεταστι τας _αναγκας του ΛαοΟ . Γ ι . ΜΟΙΚΗΤ _ΙΙιΥΗΕΗΙΙΚ ΝΑ ΜΗ ΤΡΟΠ ΟΠΟΙΗΘΟ ΥΝ ΤΑ ΙΧΕΑΙΑ ΑΙΑ ΤΑ ! ΕΡΒΑΤΙΧΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! Ο _Δημρτρχευων Λευκωσιας κ . Κωστα ς Μιχαηλιδης , Ισχε το απογευμα της προχθες Τριτης μακραν συνεντευξιν με τα του Διοικητου Λευκωσιας κ . Αρθουρ , δια το ζητημα τον 120 εργατικω ν κατοικιων , τας οποιας προκειται να ανεγειρε * δια λογαρια σμον του δ Δτ _^ μος . Κατα την ως ανω συνεντευζιν ο Διοι κητη ς υπεδειξεν δτι καλον θα ειναι , δπω ς δ Δημος _εγκριντ · _, τελικω ς _ τα σχεδια , ως _ισυτα εγενοντο ' αρ χικως υπο του Διευθυντου του Κτηματολογιου κ . ΜεΙς , προσεθεσε δε δτι αι σχετικαι τρο ποποιησεις των σχεδιων αι επενεχθεισαι 6 πδ του Δημοτι - κου Μηχανικου χαριν _οικονομιας , ζημιουν 6 χι μονον την _δλην εμφανισιν του εργατικου συνοικισ μου , αλλα και καθιοτςι ταυτα ελαττωματικα απο υγιεινης αποψεως . Ο κ . Μιχοηλ _ιδης ανεφερεν δτι αι _τοερι ων ο λογος τροποποιησεις προβλεπεται δτι θα επιφε ρουν _οικονομιας £ 15 . 000 περιπου λιρων , προσεθεσεν _δμως δτι , εν παση περιπτωσει , ο ιδιος συμφωνει με τας αντιληψει ς και τα σχεδια του κ . Μει ς και δτι θα , θεστ * το δλον ζητημα _εις πρωτην συνεδριαν του Δημοτικου Συμ βουλιου . Ο κ . Μιχαηλιδης _« θιξεν εν συνεχεια το ζητημα της _οικονομικης επιχορηγη σεως εκ με ρους της Κυβερνησεως , _τσνι σας δτι αυτη οφειλει να αυξηθ _η , αλλ' ο κ . Αρθουρ απεφυγε να εΤπη τι επιφυλαχθει ς να συζητηοτ ι το ζητημα _εις αλλην συνεντευξιν . Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΓΕΙΑ προς τονΠ _εζοπορικ ον _Ααρνακο ς ΛΛΡΠΛ _=, ο Ιανουαριου , ( ΤοΟ _αντοπτοκριτοΟ μας ) . — Η Κυπριακη Πρεσδεια ' απηντησεν ως εξης εις το τηλεγρ αφημα του « Πεζοπορικου Ομιλοι ) Λαρνακος > , το οποιον απεσταλη εις αυτην επ ευκαιρια του νεου Ετους « Βραμματεα και μελη _* ΠεζοπορικοΟ _> , Ελα _βομεν τας πατρι _εοτικας σας ευχας επι _τζ > νεω Ετει και ευχαρισ _τοΟντες θερμως συγχα _ι ρομεν το σωματειον σας επι τα ><* εορται ς _αντ _ευχομε-« Π _ταχιστην την εκπληρωσιν του Παγκυπρ _ιου Εθνικου πο 0 ου της Ενωσεως της Κυπρου μετα τη ς Μητρ ος Ελλαδος . * Η Κυπριακη Εθνικη Π ρε _σβεια , Π ροεδρος , ο Παφου _Λεοντ ιος , Τοποτηρητης . Βενικο ς Βραμματευ ς Ζ . Ρωσσ _ιδης . ΜΙΑ ΕΙΣΗΒΗΣ _1 Σ ΠΡΟΣ ΤΗΝ _ΕΓΚΑΡΧΙ _ΑΝ Ο Δημαρχευων Λευκωσια ς κ . Κ . Μιχαη _λιδης απηυθυνε χθες εκ μερους της παραταξεως < Ε 0 νικης Συνεργασιας » επιστολην προς τον υροεδ ρευ οντα του Συμ βουλιου Εθναρ _- _χιας Πανιερω _τατον Μ ητρο _τιολιτην Κυρ ηνειας κ . Μακαριον , δια της οποιας εισηγειται δ '· πως _εφοδιοσθη η Κυπριακη Εθνικη Πρεσ βεια δι ' εγγραφου , υπογραφ ομενου υπο εκπροσωπων του Συμ βουλιου Εθναρχ _ιας , ιιφ ' βλων των πολιτικων κομματων , των Δημοτικων Συμ βουλιων , των εργατικων και επαγγελματι κων οργανωσεων και των εφημεριδων , δι ' _οδ να _βεδαιουται , δτι αυτη , εν τη ανευ δρων διατυπωσει και διεκδικη σει του ενωτικου ζητηματο ς , εκφραζει και διερμηνευει το αισθη ματα της Κυπ ρου . Η _εισηγηοι ς γ ινεται , ως αναφερεται εν τη επιστολ _η , κατοπιν της διατυπ _εοθεισης αποψεω ς ωρισμ ενων κυκλων του Υπου ργειου Αποικιων , καΟ ' ην η Κυπριακη Εθνικη Πρεσβεια ειναι δηθεν _« _αυτοδιοριστο ς > και « δεν εκφρ αζει τα αισθηματα των , Ελληνων της Κυπρου > . ΑΒ _ΑΝΑΗΕΟΣΙΗ ΑΔΕΙΟΝ Δι ' εγκυκλιου τη ς Διοικηο _: ω ς Κυρηνειας καλουνται απαντες οι αδειου χοι πωλη _τ αι μεθυστικ ων _ποτ _εΤιν της Επαρχια ς να υποβαλουν αιτησεις δι ' ανανεωσι _ντων _αεδιων των μεχρι του τ ελους του τρ εχοντος μηνος καθοτι ενωρ ις μετα _ταυτ 0 α _συγ κλη _θη _σονεδρ _ιααις του ΕπαρχιακοΟ Σ υμβουλιου δια την απονομην πιστοποιητικων δια την _Εκδοσιν _αδειων του _ιτ ους 19 <| 7 . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΓΟΗΘΟΙ ετοπ οθ € τ ηθησαν εις Κυρην _ειαν ιι Πληρ οφορου μεθα δτι οι εκ * των Γιοριαθεντων ως Διοι _κητι κοι Γοηθοι τριτης ταξεως κ . κ , Ιωσηφ Χ Ι _διαηφ και Κεμ αλ ΒΙιταη ετοποΟετη _θη οαν ει ς την Επαρχ _ιαν Κυρηνειας ο μεν πρωτος με _ιδραν το χωριον Μυ ρτου και ο δευτερος την πολιν Κυρ ηνειας ο βε κ . Βεω ργιος Φυλακιη ς την Επαρ _χιαν Λευκωσια ς μ ε _Κδ ραν το / ωριον Λευκα . ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΣ ΛΙΑ _ΛΗΣΤΕΙΑΝ ΕνωΠΙΟ ν πιυ _ι ) Β , ΟΙΚ _ΠΙ _Τοι ' > _,, Α . ' _/ ΒΒ » ι λ _ιΑι ' , _ιιεχ _ιοτ χ ΟΙ - η _ιι _/ ιοανα _χρ ιαις / ιιι _ι _< νιιαυιαι < ο . ιν οιιλον _ιηστ _ι-ι ας , _ι ις την οποιαν _τιααααα _πρυυωιι ιι , ει ) 1 ι ι ,., / 7 , _ΚιΟιΛ _' _- κν 7 ' ι *<· _) _τ _ν ' Χ (> ι 7 « ι <> _ι Ν ιχο _Χιι Α ( _. ι ' _ιχ ο ιι , / 4 _ΑΟηαιν αυ , χ « ι Μκχμι _τ Αχ _- _μιι Ν _ορ κμ Ι ς χ αι ΚιαιιΙλ Χαιι _- αι . ι ' , /» ΙΤιιλαιχ υβ ρ _ε-ν , _κηιηγ _αρ _ιιι ) η αι , _οιι _χ α _τα την ΙΟην _> ι , _Αεχ _ιμ _υρΙπν χιιι ι / ς την ιιι _ρι ηχην _·> ' ΑΧ μ > ρ ος- , _χ ι ' _ιηκι ιοι ΚιιιμαΗλΙον _, φι ρα _νιι . ς ιι / ιΑιι ι- - _ΜΙ · ι _ηιιι ν Αια ιης _€ ιης _'ιΗ α ! Υ « ς , αξιας Α , 103 , _ιιεριαυα _ιαι _πιυ ιΗ _Καιμηιιλιην ΙΙ _' ιιργ _ιιι ν ' / ¦ _ι . ι _ ηψ _Καχ _ιηιιηιιιιΗΙΙ . Το Αιχηπ _τ ηριον μπ η ιην ιι' _/( ιι (« _ι * ι > ' _αΗ _ιφιΙ _βιον μαρ _τχ ιριιιν _ιι _^ ΜΗΠ _/ _ΤΟ _^ ι π _^ , _ει ι » ι · ε ? πλ / . ει /»· ιιι ' . ΙΠΙΒΙ ! ( _Ιιι _» Β _() _ΟΒΙΙ ' ιιιΙ _( Ι |/// ν Λ _(« » ι // ιι ρο ν _Ι Ι _ιιι η την . ¦ ¦ ΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΗ » 10 Ν 8 Α Μ [ Μ ΜΜ Ι ΕΙΙΙΤΥ _ΧΙΑΝ Προ βλιτιι τι ιι ιιι ι γ ( _ι το ειι _ιγκροιου _μειον ΙΙπγ _χυτιριον Κ τ η νοτ _ροφικον Συν _/ δ ριον τη ς Π . Ε , Κ . ' την ΙΟ ην _τρεχοντεκ Οα _προοιλΟουν _ιιθροοι ο' . χωμικε _τι _ιιι οποιοι _ει-Λι μ ικ » Οα ΙΙιι _κδ ικη ' _-ειιη · _τι ' ι Μκ _ι _ιιιτ ειιτη _- | ιατι '< Τ 6 ι ν τα οπε · ια μεχρι _οι |· μιρον παραγνωρ _ιζοπειι . ΕΝΑΣ ΥΜ ΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑ ΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ _ΚΑΘ' ΟΛΗΝ ΤΗ Ν ΑΙΑΡΚ ΕΙΑ ΝιΤΟΥ ΠΟΛΕΜ ΟΥ Η _ΝΟΤΙΟΣΛΑΥΙΑ ΑΝΑΞΙΑ ! ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ι _ ι , _ιτ _·? ι = » ι = _ ' ! Ρι' * Β « -Ρ < - > ν ΔΜΤ 1 _5 : ΤΡΑΤΗΒΟΥ *¦ ΝΤΑΛΜΠΙΑΚ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 8 ( ΡωΙ _τ ερ ) . Εις το υπο ημερομηνιαν 9 Ιανουαριου φυλλον , της επισημου Εφημερ ιδο ς τη ς Αγγλικης Κυβερνησεως δημοσιευεται λεπτομερη ς αφη γησις του αντιστροετηγου τη ς Αεροποριας κ . _Νταλμπιακ περι του διλημματος προ του οποιου ευρεθ η η Ελλα ς κατα τα ς αρχα ς του 194 } , _δταν επεκειτο η Βερμανικη _εισβολη . Ο αντιστρατηγο ς Νταλμπιακ ητο Διοικητη ς των εν Ελλαδι Γρεττανικω ν αεροπορικων δυναμεων κατα την εποχην εκεινην . Τα κυρια σημεια της εκθεσεως ειναι τα ακολουθα Η Αγγλικη αεροπορικη _6 υ ναμις εν Ελλαδι ητο εις _με-, ονεκτικην θεσιν , διαθετουσα μο νον 80 αεροπλανα Εναντι δεκαπλασιων Βερμανικω ν , δι ' δ περιωρισε την _δρασιν της κατα Αλβανικων λιμενων αποδοσεω ς και συγκοιν ωνιακων κομβων . Τ Ητο μικρος ο αριθμ ος των αεροδρομιων και τα εν θεσσαλονικη τοιαυτα ηδυναντο να χρησιμοποιη θουν μονον δταν ο καιρ ος δεν ητο β ροχερος , - αλλα και ταυτα δεν εχρησιμο ποιηθ ησαν δια πολιτικου ς λογους . Μετα του Ελληνος _Αρχιστρατηγου και των μελων του Βενικου Επιτελε ιου ο Α γγλο ς αντιστρατηγος ειχε σχεδον καθημερινω ς συσκεψεις , _ε ' . ς τας οποιας συχνοτατα _παρισταντο υ Γασιλευς και ο στρατηγο ς Μεταξας , οι οποι- μαδα η καταστασι ς θα ητο οι αμφοτεροι παρεσχον ανε- Ι πολυ καλυτερα , διοτι θα _κακτιμητον _συμβολην . τεσκευαζοντο περισσοτερα γη Οσον αφορ ςχ την στασιν της Νοτιοσλαυιας λεγει δτι _αυτη ητο _αναξια εμπιστοσυνης και 6 χι ευχαρι στος . Εν αυνεχειςι ο Κ . Νταλμπιακ εξαι ρει την στασιν των Ελληνων , οι οποιοι εδεχ θησαν την αποστολη ν της Αγγλικη ς βοηθειας , ενω ησαν βε βαιοι δτι ουτω πραττοντες δεν θ'απεψευγον την Βερμ . _επιθεσιν . Μετα των Βιουγκοσλ αυων επραγματοποιηθ η μια δηθεν επιτελ ικη συσκεψι ς , κατα την οποιαν ουτοι _εδηλωσαν αδ _> ' - ναμιαν και · δτι ειναι ανετοιμοι . Εαν η Βερμανικη _επιθεοι ς _επεβραδυνετο κατα μιαν εβδο πεδα . _< Εγενο _ντο—προσθετει - _^ πι - κρισει ς δια την υφ' υμων παρασχεθεισαν βοηθειαν , αλλ' επιθυμ ω να τονισω δτι η αποφασι ς ητο ορθη , διοτι η βοηθεια την οποιον επροκειτο να παρασχωμεν θα εδιδετο εις Εθνος , το οποιον εθυσια σε τα παντα υπε ρ ημων και ητο ιτοιμον να αντιμετωπισ ει πληρη εξαφανισιν -παρα να _υποταγυ » . 'Εν τελε ι εκφρ αζε ι την _εκτιμησιν του δια την γενναιοφροσυνην _, την φιλοξενιαν και την _ψιλιαν την _οττοιαν επεδειξαν οι Ελληνες . ΚΑΤ * ΕΤΓΕΙΑΙ ΑΩΟ ΚΥΠΡ _ΟΗ & ΙΑ _ΑΟΗΔΙΗ _ΟΗ ΜερικαΙ θεσεις ειναι διαθε . · σιμοι απο Κυπρον κατ ' ευθειαν δι * Αγγλιαν εηι του ατμοπλοιου _« Κοραλις _* , το Οποιον Οα αναχωρτ ) ση εξ Αμμοχ ωστου εντος των ιιμερ ων . 0 Κ . ΣΑΓΓΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΥΚ _Ω ΣΙΛΝ Ο εκ _τεον επαναπατρι σθεντων πολιτικων εξοριστων , δικη γορος κ , Σα ββας _Λαιζιδ ης , θα ευρ ισκεται κατα _τας προσεχει ς δυο εβδομαδας εις _Λευκωσιαν , οι δε φιλο ι και γνω - στοι του θα δυνανται να τον συναντησουν εις τα Βραφεια της Π . Ε . Κ ., την Δευτε ραν , _Τεταρτην και Παρα σκε . υην . ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ Αι _Μιι ΜΚΙΗΗΜ Αι ακολουθο ι ημερομηνια ι ο ' _ιρισΟ ησαν δια την ακρ οασιν πολιτικων υποθεσεων ε . Ι ς τα αγροτικα δικ αστηριε _τ Μα ρφου , Λευκα ς , Πε ρα Χωρ ιου και Παλαι _χωριου , δια το Α ! εξαμηνον του τ ρεχοντος £ · τους . ΜΟΡΦΟΥ _ 9 ην Ιανου αριου , 6 ην Φεβρουαρ ιου και Μαρτιου , 9 ην . Απριλιου , _Βιην Μ αιου και 5 ην Ιουνιου , ΛΕΥΚΑ : Ι 7 ην Ιανουαριο υ , _Ιθην Φεβρουαρ ιου κει ! Μαρτιου , 17 ην . Απριλι ου , ΙΟ ην Μ αιου και 19 ην Ιουνιου . ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΝ · 28 ην Ιανουαρ ιου , _20 ην Φε βρουαριου και Μα ρτιου , ιΜην Απριλιου , 27 ην Μαιου και 23 ην Ιουνιου . ΠΑΛΑ ΙΧΩΡ Ι _ 30 ην Ιανουαριου , 27 ην Φε βρουαρ ιου και Μαρτιου , 29 ην Απριλιου και Λ _εειου _κειι 27 ην Ιουνιου , ΕΦΕΡΕ ΜΤΡΟΦΟΝ Υπο της 'Λητι ινομ ια ς _Λευ κωσια ς _διενηργηΟ η χθε ς α πογπ ιμα _ετι φνιδιε _ιοτικη _ΙΙρευ ι α ε _Ιι τ Λ - / Μρ Ι ην ΚυΟ _ρεειει _, _κεπ ' αυτην δε _ανευρ _εθ η _ν . 1 < _χιΒρ ικ · . ινα ς ττροαωπου ιν _περι _οιροφην 'ΒΛ ττ _ερ ! ο Π Λ λογος πρ οσωπον ειναι φυλαξ _ειε τι 'χς Κεντρικ η ς Φυλακ η ς Λι _υκιΛοι η ς . ¦· - —¦ -- Η ΘΕΡΜ ΟΚΡΑΣΙΑ _ΛΙ _καταμε . _τειηΟειοτιι την 7 ην Ι _α νουαριου _Οιρμοκραο _ιαι (¦ χουσι _ι- ως ακολουθως εΙς ΑαΟ μους Κελσιου : Λτ _ιοοτολος 'Λνδρ ιαι , ανω , _τατη 16 . 6 κατωτε _ι ' ιη 11 . 1 _,-4 _( _υρηνπεχ Ι > . _!> , II . β , Μρνα _ι , 16 . Ι , _6 . 1 , _ΑΒμι : ο _υΒ , 1 ( Ι / _> , 10 . Β > , Λευ κωυια 15 . 0 , < Α , Παφος 16 , 1 , 14 , 0 Ιυποι ς : Χ |) . Β ' , _Χτ αι . ιριν _ιδη Υπ _ευθυνοΒ - ΟΠΜ . ΔΕΡΓΗΧ ΓΑ ΒΙ 1 ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ Τιυ _ΕΡιΟΙΑΓΟΙΙ III _Τιιιι ΚΤΙΣΤΩΝ Σημερον . την 10 π . μ „ κατοπιν προσκλησεως του Διοικητου Εργασιας κ . Βουεην , Οα _γ _ιντι , υπο την προεδρια ν αυτου , συσκεψι ς αντιπροσ ωπων τοΟ Σ υνδεσμου Εργ ολαι _^ ν Οικοδομ ων Λευκωσιας και αντιπροσωπων τη ς Συντεχνια ς Κτιστων και Εργατων Κτιστων Λευκωσια ς προς _εξιυ ρεσιν _λυαε _, ως των υφισταμενων διαφορ ων . Ω ς γνεοστον , κατοπιν τη ς απο δεκαημ ερου υφισταμ ενης απεργια ς των Κτιστων και εργα των Κτιστων Λευκωσιας και τη ς μη επιτευ ξεως συμφω νια ς κατα την προχθεσινην συσκεψιν υπο την προεδρ ιαν του κ , Βουεην , οι Εργολα βοι Οικοδομ ων Λευκωσια ς εκηρυξαν ωπο της χθες Λοκ Αουτ . . ΟΙ Αρχιτεκ τονε ς και Πολιτικοι Μηχ ανικοι Λευκωσιας , δια χ θεσινου ανακοιν ωθεντο ς αυτων , αναγνωρ ιζουν ως Γικαιολο γημ ενον τον λογον τη ς κη ρυξεως του Λοκ Αουτ υπο του Συνδεσμ ου Εργολα βων ΟΙκοδομ ων Λευκ _εοοιας και τονιζουν την αναγκη ν διακανονισμου των αμοιβαιων δικαιωματων και ευθυνων μεταξυ ι ργολα βων και ι _ργατοτεχνιτων οικοδομων . μεταθεσει ς ΚΑ ( & 1 Μ Δι & ΑΣΚΑΛ _ΟΜ Υπο του Βραφειου Π αιδει _εις _εγενοντ ο χθε ς οι ακολουθοι διορισμοι και μεταθεσει ς & ι · δα σκαλων και διδασκαλισ - σων : Διορ ισμοι Ν . Λογγος ει ς το χωρ ιον Φικαρ δου και Κιμοδικη Α ριστε ιδου ει ς Καλαβασον . Μεταθεσει ς : Αλεξανδρος Ελευθεριαδη ς , απο Φικα ρδου ει ς Λγιον Ιωαννη Λε . μεσοΟ , _Λγαθη Παναγιω _τ ου _ω-ιο'Λ γρΙδια εις Κυπερουνταν . ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΒ ΝΙΔΙΑ Προσηχθηααν χθες ενωπιον του Δικαστηρ ιου Λευκωσια ς οι εξ Αγλαντζια ς Αντωνης Πετρου , Νικολαο ς Λαζαρου , Βεωργιος Β ' . Δημητρ ιου και Ντινος Παπα Κυπριανου , κα-: ·· · _τ · ροΒ ' ι ! - Ος . Λ _η _ι ν πρ ωτο ς οτι επετρεψε _τυχερων _ττ αιγν _ιδι— -ζαρι - εντος του καφ ενειου _του , _οι II υπολοιποι δτι Επαιζαν ζαρι . 16 Δικαστηριον ευ ρε ιους κατηγορουμ ενους ενοχους και _κ'ι τεδικααε τον μεν πρωτ ον ει ς Λ . 13 προοιιμ ον _κεχ ι Λ . 20 ι ' . γγ υησιν δι ' Ιν ιτος , τους δε ·' : _>) ο ·) γ τρεις , ει ς Λ . 10 _εγγυησιν δια την αυτην περιοδοι _-. _ΕΑΟΧΙΜΑΖΑΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΤΟΝ ΚαΟ ' α _( ιε _τ ειδ _ιδει ο ιν _Λαρνακι αντατιοκριτης | ια ς ι : _ρορηχ _Οηοαν χθες το απογευμα ενωπ ιον του Δικειο _τηρ Ιου εικοσι ι'ιτυμα , με ταξυ των οιιυιων κειι κυρι _ετι , εναντιον των οποιων διετυπε , ') 0 η _κς ιτηγ ορ ια δτι _υπαιζαν _ρηυλιττα ν . ΤΛ Λικ _ε _ι ατη _, _-, ιον επιβαλε διαφορα προ ( ιι ιμη , εν _εη ενιβολ _) _) ι . _ι μι . Μ , _εης ποινης το Δικαστηριον _( . ' - λαβιν _υπ ' οψιν τας ι . ιοικας περιπτωοε ιι υφ' _εις _Ατ _αιζετο το παιγν _ιδιον . ΜΙΑ ΕΦΕ ΣΙΣ Ενωπιον του Ανωτατου Δικαστηρ ιου ηρχισε χθες η ακρ οασι ς της εφεσεως τη ς εκ Λαρνακος κ . Μαρ ιας Ρηγα , κατα τη ς αποφασεως του Επαρχιακου Δικαστηρ ιου Λαρνακος , εν σχ ισει με μιαν υποθεσ _ιν της δια το ζητημα τη ς κ ληρονομ ια ς της περιουσιας του αποθανοντ ος συζυγου της . _ΧΡΙΣΤΟΥΒΕΝΝΑ ΣΤΗ ΚΕΑ ΥΟΡΚΗ 0 ΜΜ _Μ ! Ι »! ΡΟΛΟΥ ( Συνεχεια εκ _τη ςιη ς _σελιδος ) την κινησι , θα δουλεψ η και θα προοοευση . 'Εν τω μεταξυ οι εκκλησιες , καθολικες , προτεστο _τντικες και Ι ορθοδοξες , στολισθηκαν μεγαλοπρεπω ς για ν' αρχισουν απο σημερα το βραδυ τις λειτου ργιες τον , προοελκυοντες εκατονταδες χιλιαδες πιστων , ενω αλλες χιλιαδε ς κοριτσια και νεοι προγυ _μναζονται για τα _€ καρολ ς _» που θ' αντηχησουν οαν δοξολογια στον Υψιστο . Ε _ ως τον ουρανα _. Χιλιαδες αλλο ι ανθρωποι κα τακλυζουν το « Πενσυλβανια Σ ταιΤσον · - για να _μεταβουν ατα βουνα και τΙς εξοχ ες καθεος και στις οικογ ενειες τους , που βρισκοντα ι εγκαταστη μενες σ' αλλες πολεις και σ ' αλλες Πολι τειες , στη Φιλαδελ _- ψι α , οτην Ουασιγκ _τ ων και Ιδιως οτη Φλωρ _ιδα . Απο το κολοσσιαιο _Λιραδρομιο « Λαγκου αρντια » καθε στιγμην πετουν _ειεροπλανα για το Μι αμι . Η Ιδια Χριστουγεννιατικη _κινησις υπα ρχει και στα νοσοκομεια , και Ιδιω ς στα στρατιωτικα που νοσηλευονται ι ) αναπαυονται οι αναπηροι πολεμου στα ορφανοτροφεια , στα _οικοτ ροφεια , στα • πανεπιστημιο και σ' δλα εν γενε ι τα φιλανθρωπικα Ιδρυματα . Χθες , σπουδαστες απο 15 εΟνη , υποτροφοι _τε 3 ν κυ _βερνηπεε '* ν των η των Αμερικανικων πανεπιστημ ιων ειχαν ινα μεγαλο ιπαρτυ » χριστουγεννι ατικο οτην 3 η λεωφορο , ενω οι υπαλληλοι και το προσωπικο _τεΙιν διαφορων αντιπροσωπειων τη ς Ο . Η . Ε ., 900 περιπου προσ 6 > πα Εφυγαν για την Φλωριδα και ο' αλλα ωραια με · οη , καλεσμενοι απο γνωστα των σπιτια . « _Παρτ υ » δοθηκα . * ακομη και _πτα γηροκομεια , ενω Λ _διει ' ι-Ιι _'« 'Τις νοσοκομειων του _ΔΛιιο ιι της Νεας Υορκης , _Ιτ οιιια _ζε . ι απεραντα γευματα μι - 'ΛΙ γ _* μγ _*< ιΛ τπι Ι γ _Λτωνο _οε- 1 'Λκη ιια _κεε [ τΛ ζωα οεν λη · ηιι οντΙ Ο ηκαν . _ΤΛην 8 η λε . _ε . _ι · φορο , στου ς 55 δρομους—ετσι 'ιπ ηη Βι μοναγα να _ποοσανα-¦ ΟλκιΟιι κανε ΙΒ . στη Νεα Υ · Ληκ η-- ? 0 Ο παιδια πηγανε ι ) τους _Λιιλους τεον , τα γατακια των . τα _γρυοΛψπρ α το » . 1 , τοι ' ιγ οκυλους τε , _ιν και τα . .. . _ιιο · τΙ < τ τ'Βιν για να _Λι ασκεδαπ _οην σ' ινα ξεχωριστο _διιΥ τα Μα « _παεντι- ' . . . , Και φυσικα _μοιηαπτ η κ _αν τα _δεΛρα οτα _ζωεε , Βλυκα , καθε λογη ς , παι γνιδια για τα γατακια , ωοαι _α < τ )( πεΛτππ , _ιτοοπκι φαλα νια το πκυλια και _γιλκ . ιν λογιων _τ ειηνιιατακια που Οα _ευχαρι _- η _ιοΒκιαν . .. , τα ζε 5 α . Μισα ο' _ειυτο το πανδ _αιι _ιονιο _τ _^ ς κινησης , του φωτος , των _δεΒιρς . ιν , των Χριστοι . · γεν · 'ι _ατικι _,- _> ι οενορΜν και των ( ο · . ' νων των τανε _-δρομικ _δεματωι _δοο Ελληνοπουλα , η _ΛοτιμιΒ κι ' Λ Βιαννη ς Πρηκν ( ΟεΙνου * _Φαιι-ιται Λμη ρικανοποιημινο _υι-ομα ) δεκα και _Λχςι ' ο χρ ο- νων , που εφθασαν ολομοναχο με το « Γαλκανια » απο τη Κρητη , δεν βρηκαν τον π < _χτερα των που ει χε _προπορευθρ για να ευρισκεται μεσα στη προθεσμια και να μη _χασιι την Α μερικανικη υπηκοοτητα του . Αλλα ο ποαερας των _( 5 ρι σκοταν στο νοσοκομειο . Το περισυνελεξε , λοιπον , γραφουν οι « Ταιμς » , 6 Δημοσθενης Φραγκου απο την Κυπρο , 96 χρ ονων , τους αγορασε και νουργια χειμωνιατικα φορεματα και τα πηρε μαζυ του στο Μπρουκλιν , μη δεχο μενος την προστασια που τους προσεφερε ο Ερυθρας _Σ ταυρος της Αμερικης , ' προοτασ _ιο πλουσια και πολυτιμη . 'Εν _τζ υεταξυ ανακαλυφθ ηκ ε ο πα τερας των στα νοσοκομειο Ο ΕρνΓρυ _ς Σταυρος _εσπευσ _* να του | 5 ρη και να του νοικια _- ση Κνα ωραιοτατο διαμ ερισμα , που θα καΟ _ισπ με τα παιδια του δταν _βγβ _κο-λα απο τε νοσοκομειο Ι Τυχερα παιδια .. , ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΩΤΟ Σ . _· _.-- -- * . Α ¦¦ — .- . ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μεταδιδει ο εν Λεμεσω ανταποκριτη ς μας δτι κατεπλευ σεν ει ς τον λιμ ενα Λεμεσου το 'Αγγλικον _αντηορπιλλικον « Γιραγκο _» . Α μα τφ καταπλφ του ανηλθον εις αυτο ο κ . Διοικητη ς και αι λιμενικα ! αρχαι . Φερει πληρωμ α 150 περ ιπου ανδρων και θα παραμειν _η ει ς τον λιμ ενα μας επ ! τινας _ημ ε ρας . —ΚαΙ ο δευτερο ς εκ των αποβληθεντων μαθητων του Βυμνασιου Λεμεσου Ανδρ εας Κυρ ιακου εξεφρασεν εγγραφως προ ς την Σχολικην Εφορειαν την μεταμελειαν του και _εζητησε την συγγνωμην αυτη ς δια την στασιν , την οποιαν επεδειξεν . Η Σ χολικη Εφορεια θα επιληφθη τον α ! - τησεων αμφοτερων των απο - βληθεντων μαθητων , —Επι τη ονομαστικη _εορτι ) του Βυμνασιαρχου _Λε-μεσοΕ κ , Ι _εοατννη Βερακα ρη , οι μα-Οηται και αι μαθητριαι τη ς ΣΤ ' ταξεως προσεφεραν εις αυτον , μαζη με τα ς ευχας των , £ ν _βιβλιον και ωραιαν _ανθοδεσμην . -Ληξααη ς την 31 ) 12 ) 1 9-10 της χρονικη ς περιοδου του διορισμου των , επαναδιωρ _ισΟη οαν οι Παιδονο μοι των Σχολων Μεσης και Κατωτερα ς Εκπαιδευσεως Λεμεσου . —Απεθανε και εκηδευ _θη χθες εν Λεμεσω εναρετος πολιτ η ς ο Ματθαιος _Κωνσταντας , δστις , απο ετων ειχε ν _ειτ πνελΟη εις Λεμεοον εκ Ταγκανικας , _δπου ητο αριστα ε γ κατεστημενος , - ¦ — - - Γ ΙΤΑΛιΗ ΘΑ ΑΕΧΘΗ Σ 1 _ΕΙ 1 ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΓ ΤΟΙ Σιι _ΜΗΙ ΜΓΗΤΒ _ΚΟΜΕΡΥ ΤΟΣΑΓΓ _^ ΤΟΗ ΕΠΙΣΤ ΡΕΦΕΙ ΕΙΣ _ΑιΒΑΙΑΜ ¦ ι ... . — - ' _—^ . - - _¦' ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 8 : ( Ρωυτε ρ ) . Την ποοσεχη Παρααχενη ν ( _αυρ , νν ) ο ΣτεΛ ιτα _ρχης Σταλιν θα _δεχθη ιι ς το _Κρεμλινον τον Στρα _,-ιΙρχην ΛΒβ » τγχ ομερυ . Ο Στρατι ' ρχης Μοντγκομερι » προτιθεται να αναχωρησ α εκ ΓΙοοχας _τοΣαε ' 6 ατον δια Γερολινρν επανερχ ομενος ει ς'Αγγ λιαν . Χθες _παοεχ _εθη υπο του Στραταρχου Γαοιλεφαχ υ _ιειπνον πρ ι ς _ειμην του ¦ 1 _Σ τραταρχου _Μοντγκομερυ ιν Μοσχα εις το _οπνιον πνρενρεθηεηαν μεταξυ αλλων ηγετων των _Σοβ ιετ και δ ' Σιοατα ρχης Κονιε φ _, κατα χ ο οποιον ηγερθη _πηοπυιις υπε ρ του Γααιλεως της Αγ }· _λιας και του Στρατα ρχου Σταλ ιν . β Δ ΙΑΔ ΟΧΟΙ 1 ΑΥΑ 0 Σ ΕΦ 3 ΑΣΕΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΑΟ _ΗΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 8 ( Ρω ντερ ) . Μετα την απο 6 _ι § ασιν του δ Μεταδιδει ο ραδιοαταθμας των Αθηνων ' οτι κατα τηλεγραφηματα εκ Θεσσαλονικης εφθασεν ιχ ει την 11 . 30 π . μ . της σημερον το αντιτορ _πιλλικον - _^ Θεμιστοκλης · τον οποιον _ξπεβ αινε το _Διαδοχ ικον ζευγος . Ο υπουργ ος Γορειου -Ελλαδας κ . Ροδοπο υλος , ανελΟων ιπι του πλοιου υπεδεχ θη το Διαδοχιχ ον ζευγος . Δκιδοχο ς ΙΙαυλος _ιπεθεωρηαε τμηματα των ' χριων _ιπλων , τα _δηοια ησαν παρατετ η . γμενα μετα τ ης σ *·/ _ιαιας- του Β' Σωματο ς Στ ρατου . Ακολουθω ς - _μετεβ η εις το Κυιερνιιον δι ' ανοιχτου αυτοκινητου . _Γρ αδυτερον ιπεθεωρηαε μοναδα τον Ελληνικου Στρατου και η Π ριγχ ηπιααα Φρειδερ ικη διενειμε δια φορα δεματα εις απορους της Θεσσαλονικης . Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Γ 01 ΟΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ _ΕΛΑΑΑΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 8 ( Ρωυ τερ ) . Εξ μελη της υπδ τον χ . _Πυρτερ οκταμελους _Αμερικανικης Αποστολης , χ αθ' α αγγελλεται εξ Ουασιγκτω ν , 0 α φθασουν _εις Νεαν Υορκην την 13 τρ εχοντος Ινα αυθ ημερον αναχωρησουν εκειθε ν δια την -Ελλαδα . Τα δυο αλλα μελη της Επιτροπης , ευρισκομενα ιν Και ρφ , θ' α ναχωρησουν ιχ ειθεν δια την Ελλ αδα . ΤΙ χορηγηαις _ιχ μερους των Ηνωμ ενων Πολιτειων της ιπειγ : υσης προς την _^ Ελλαδα _Οοηθειας θα πραγματοποιη _θω _δλι γας ημερας μετα την εις Ελλαδα αωιξιν χης Απ οστολης . Ιι . ΡΑ ΤΟ ι . ΙΜΜΑΡΗ - φ ΑΘΗΝΑΙ , ( Ιδιαιτερα _Υπηρεσια ) . —Επεσκεφθ η - τον κ . Τσαλδαρην ο Δημαρχο ς της Ροδου κ . Χαριτος . Ο κ . Τσαλ δαρης συνεχαρη _τουτον δια την εκλογην του και εζητησε πληροφαρ _ιας περι της εν Ρο · δφ καταστασεως , Ο Δημαρχος κ . Χαριτος ειναι ο πρωτος ο , Ιρε _τ ο ς Δημαρχος Ροδου κατοπιν 600 ετων δουλειας . Ουτος ηυχα _ριστηαε συγκεκι · νημενος τον κ . _Ταεχλδαρην δια το ενδιαφε ρον και την μερι · μναν της υπ' αυτον Κυ βερνησεως . - » » ΚΗΔΕΙΑ Την πολυαγαπ ημενην μας θυγατε ρα και _αΓελφην Φανην _Μπιστ η _ΟανοΟοαν _Φις ιις ηλι _κιαν Λ 2 ετων κηδ _ευομεν σημερον και ωραν 2 . 30 μ , | ι . εν τω _Ιερω ναω Τρυπιιιιτου . ΟΙ τεθλιμ μενοι _γοι-εις ΒΕΩΡΒΙΟΣ Μ ΠΙΣΤΗΣ ΑΒΒΕΛΙΚΗ _Λι Π Ι _Σ ΤΙ Ι Ο ! τεθλι μμενοι αδελφοι ΠΛΜΤΕΛΗΒ . _/•¦ ΠΙΣΤΗΣ ΜΛΡΙΒΟΥΛΛ ΜΠ ΙΣ _'Π Ι ΡΛΙΝΑ ΜΠΙΧΤΙ Ι Ρι λοιποι _συγγβνεΒς . Λευκωσια 9 ) 1 ) 1017 , ____ . ΠΥΡΚΑ ΒΑ ΕΙι ΝΕΑΗ ΙΟΡΚΗ _Ι 4 , _^ ΛυΝΔΙΝΟΝ , 8 ( _Βωυτεο ) . ΕΙς ιο _αερΒ _^ _ρο μιον _ΤορμπαΟ _τηι Νεας Ρης Ιξ _τηρ ηγη μεγ αλη πυρ _νηι α _. _» δπηιη _νητ , _' _ιτΒη _εγιΒ _/// - _ρος των οικηματων εις τα &· ποι α _, Ι _φνλατιοντα ΛκΙι _ροροι _σιιακευηι της Καν αοικης Κυβ ερνησεως , Το _Λι _ροιριΙ / _κοι' _κητ α τον _πολεμον αιιτιι χ _ει ο _νηο τηι : Κ « ναδ : χ ης Αεροποριας χ αι τωρα χρησιμοποιειται αποκλειστικω ς _ιπΑ των _Αιροπορικων Υπη ρεσιων ΚαναδιΙ , ¦ ΛΙΜΕΝΙΚΗ _ ΚΙΝΗΣΙΣ : Βραφει ο εν _Αμμοχωσεω αν ταποκρι _της μας δτι εφθασε το _ταχυδρομικον ατμ οπλοιον « Τα λοτιι κομ _ιζον μεγαλα φορτια προωριομ ενα δια την νησον μας . Εκο μιαεν 799 περιπου η _ακ ι _-η ιτ _Λρ _η _^ _ην εξ Αλεξανδρειας κα ! 730 αλλους εκ Πο ρτ Σ _α'ιτ , Ι 00 κι βωτια _μαρμελαδας , 1 Ι _0 Ο κι βωτιε _ε _σαρδιλλα , ΛΑ κι βωτια τσαι , 17 κι βωτια υποδ ημ ατων , 2 κι βωτια μηχανων προοριζο μ ενων δια τα εργοστασια κομβιων , 3 · 1 κι βωτια ελαστικων υποδη · _ματων και διαφορα ειδη ρου χι πμηΒι , Ιο _ιΣ _Ι _ντ ι Μπαρανι * και το _« Πα _λαι _στι νιαν ΠρΙ _-, ς * _ανεχωρηααν χωρις να _πειραλα βουν _εμπορευ ματα . Ση | _ιερον < Ητ · _χιιι ρησε το « Αιολο » με _οτρατιι !» _τας . Το _Ιατιοφο ρον « Ιναγε _ε 'Λλ λαχ _^ _εΙυηλΟ _εν εντος τοΟ λιμενας Αμμοχωστου εν επικινδυνε , ) _κατ ειοτααπ , κατοπιν _βλα βη ς _λογε _, _ι Οα ) . _ασ- θτα ραχης εντο ς των _τ ελευτα _ιεον ημερων . Συνεπεια τουτου -ιο ιικα φος _(¦ βυΟ ' _σθ η ε ντος τλ _' ) ληιει _-ος , κ , _τι ιι ' ιρισκι . _τ αι τω ρα ρυμρυ _/^ _- κημ ινον ι _ις αβαθη Οδατει , ΛΙ ( ργαοιαι δια την _Λνελκυσιν του _αυνεχιζοντ αι . Ρ . ΙΛΗΣΕΙΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΛΑΡΝΛΞ , β Ιανουαρ ιου . ( Τ οΟ ανταποκριτου μας ) . — Ο Διο ικητης Λαρνα κος κ , Δ . Λ , Σιεφερτ ανελαβε προσωρινως καθηκοντα εις το _γραφει ο ν _ιο 0 ΑποικιακοΟ _Βραμμεπ ' / . ις . Ο αστυνο μος κ . Χουωιμ ειρκ 0 α _ικτε λη χρε η Διοικητου κατι » την _ατιουοιαν του κ . *_ ιεφερτ . Την προσεχη Κυρ ιακην και _ΛΙραν Π π . μ . εΙς την _αιθουυα _^ Μακριδη , προσκλη θει ς υπω του _« ΠεζοπορικοΟ Ομιλου Λα _ρνακος » Οα . ομιληση Λ κ . Λοιζος Φιλιππου με θε μα « Ε πανα επασεις τοΟ Κυπ ριακο Ο Ελληνισμου επι Τοι'ρκοκ _ρατ _ιεεε ι · . • Πληροφορου μεθα δτι Εφθασε και Οα παραληφθ _ω αΟριον υπο του Δημου Λαρνα _- κε , ς βοΟ ροκαΟα _ριστη ς . II _αξιεε νου _ειιτ _ει _νερ ) τα ς _Οιι ΟΟ . -- Λγνω οιοι διε ρρηξεχ ν το _καπιοιιωλειον τοΟ κ . Ιω . _Λεον--. Π ιι _ι-. 1 _ΛιΤι Λ / _ι ΒΠαν _ικ _τοΩ τα-

Τίτλος Θέμα Σελίδα