ΕΒΩ ΕΤΤΕΤΕΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΕΙ 0 ΓΙΣΚΟΝΤ _Ι - _^ - - . Αι ουνταρακτικαι αποκαλυψεις τ ου ιταλου Α ρχιστρατ ηγου β _οηοιος η γειτ β των _ιταΧικ ων στρατευματων κατα την εναρξιν της επιθεσεως και _^ ο οποιος αντικατεστα θη μετα τ ην αποτυχιαν λ του . . , · ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΟΘΕΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ Γ 1 ΓΛΙ 0 Ν ΤΟΥ 8 ον Η δευτερα παρατηρησι ς , τη ν δηοιαν καμνει ο Π ρασκα χ αι εις την οηοια ν εχει απολυτω ς δικ _αιον ειναι οπ οι δι · αφοροι _στρ-. τιρ ' οι , οι οηοιοι εχ των υστερων χ αι μετα γ »))» χ ατα ρρ _ενσιν της _^ Ιτα λια ς ενεφανισθησαν ως διαφωνησαντες με την επ : . _0 ιαιν κατα της Χ _ΕΧΧαδοζ _, δεν _εκαμαρ τιποτε απολυτως δια να την εμποδισουν . Τοντο ισχυει Ιδιαιτερως οια τον στρατηγ ογ Ροαττα και _χ ον στραταρχην Μπαντολιο _, δ οποιος , μαλιστα ωμιλησε κατα την σνσχ εψιν αυεην μονον δια να . ζητηση την επεκτασι _ν της επιχειρησεως και την χ αταλ η · τ _/ πν' δλοχλι } ρον της . ' Ελλαδος . * Εαν ο Μπαντολιο και ο Ροαττα , λεγει 6 Π ρασχ α , επιστεναν οτι η χ αταστασι ς τον στρατου μας . δεν επρεπε να τροφαδοτη θη ο πολεμος κατα _νης _^ Ελλαδος με τον _αχ αιτο ? μενον ρυθμον , η εα ν αλλοι τεχνικοι λογοι δε ν επετρεπαν να αρχ _ιση η ιχ στρατεια αυτη , διοτι διν το ιιπα ν το τε , οπως ητο χ αΟηχ ον- των Χ Η συζη · τησις ητο ανοιχ τη δι * ολους » . Ειδομ _εν . _ι £ _ις ο στρατηγ ος Γι · σχ οντι Ι _Τραακα ει ς το 6 ι € _λιον του « Εγ ω επετεθ η * πατα της Ελλαδος » διαπιστωνει οτι η / _- δεα της επιθεσεως δεν _ι _γεννη-Οη εχ του μηδενος χ ατα την _πε-£ _ι _€ οηΒον σνοχ _ε-ψιν της 15 ης _Οκτωβ _ριου 194 0 εις το « Πα · λατσο Γενετσια _* νπο την _προιδ ρ ' ιαν τον Μουσολινι , αλλα . οτι τ } η > ηδ η απο δυο αλλων μηνων τοτε γνωστη ει ς ολους τους διοικουντο ς το γ Ιταλικο ν στρατον . προετοιμαζομενη δια σειρας στρατιωτικων μετρων , ιι χον προχωρησει ηδη αρκετα χ αι που ειχε _παρακολουθησει με _ιδια ιτερον ενδιαφ ερον ο εκτακτος- απισταΧμενος του Χιτλερ στρατη γος _φογ 71 ολ . * Η μονη αλλα χ αι _σημαντικωτατη διαφορ α , η οπ οια προηλθε * απο την σνσχ εψι ν αυτην ητο η α * ποψις οπως η _ανθελληνικη εηιχε ' ρηοις , μη περιορ · οΟη ει ς την _αι φνιδιασεικην χ αταλ ηψιν της _^ Ελλ ηνικης Ηπει ρου , οπως επρ οκειτο αρχικω ς , αλλ' εις την χ αταληψιν ολοχ ληρον της χ _Ελλαοος , η τουλαχιστον μεχρι του * Ιαβ μαυ της Κορινθου . Αυτο το ει χε ζητησει ειδικω ς ο στρατα ρχης Μ παντολιο , δ με ' ιεπειτα ηγ ετης τ ης * αντιφα · σιστιχ ης Ιτ αλιας * ο οποιος ει ' χιν _ειπη επι λεξει χ ατα την σνσχ εψιν τον ΙΙαλα _τσο Η _ενετσια · Εξεταζω ν το _^ Ελλ ηνιχ ον _τιαο $ λ ημα , ισχυρ ιζομαι οτι το να σταΟω μεν μο νον _ιι ς την Ηπειροι · οεν ανταποκρ _νεναι προς τηγ _καηισιασιν . Δεν υπερ β αλλω λε γων οζι _χ ρ επ . Ι να χ _αταλαβ ωμεν _6 λεκ ? . 7 ) ρο ι · την * Ελλα _* δα , μη εξα ρουμενων ουδε της Π ελωιονι ηοου και της Κρητ ης , εαν β _ιλωμε γ * α λυσι _& μεν πρα γματικα ιο πρ _ονλ ημα » . Η ι ' _. _ποψι ς αυτη τον Μπαντολιο ι γεν ετο _ασμενως δεχ τη αηο τον Μουσαλ ι « ι , ο εποιος εζυ σε _χ ονς αυγχ εντρωμ _ι νονς στρατιωτικους αρχηγους πα ιαι _ιπι πλεο % _> Ιταλικοι δυναμεις Οα εχρειαζοντο δια να _κα · _ταλ ηφθι ) ολοκλ ηρος η ' Ελλα ς . ΕπηκοκουΟ ησε ουζητηαις , ει ς ιι ) ν οποια ν συμμετεσχον δ _ΜιιηΥΒ _ολιο , ο _Ρκιττη , ο _Τιρα ' _σκα κηι χ ατα την οποιαν διε · η _στω Οη οτι ΟΛ εφθαναν -ι Ο ακομη μεραρχ _ιαι , αποστελλαμε · ναι κατ α περιοδους , με χρι των μεσω ν Νοεμο ' _ριον ι _ι ς τη ν * ' _// - πειρον , εφ' οσοι * μαλια _τα α ΙταΛος υπουργ ος των Εξωτερικων Ταιανο εοιι » α ωσιν οτι εποι _πε νει λαμ β ανει _αι αο £ αρ ως νιι ' οψιν το _ενδιχ _ομενον Γουλγαρικ ης _πιιριμ _& ααιως ενα ντιον της * _Ελληοας . Π Ι 4 Σ ΘΑ ΚΑΤΕΛΑΜΓΑΝΕΤΟ ΟΛΗ Η _ΚΕΝ ΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Αμιυον αποτελεσμα της απ οφ οσε ω ς , η οποια εληφ θη σχετικω ς ει ς την συακι ψιν _υηο τηγ πραεδ ρ ιην το υ Μουσα ο · λ · νι _, ειναι η νεα Α . αταγη επιχειρησεων , χ ην ι ιο _ιαν το Ι 'εν _ι- χ ον _ΕιιιτελεΙον Στρατου ' εστει ' λεν την 20 η *> 'Οχ _τωδριου 1940 ιι ς τον _αρχισ χρ ατηγαν των εν Αλ € _ανια 'ιταλιχ ων δυναμεων στρατηγ ον Π ρασκα , χ αι η οποια , _δημοσιευομενη ολοκληρος ει ς το βι € λ £ ον του Π ρασκα , αποτελει μ ' αν Ιξαιρετικω ς ινδιαφερονσαν δι * ημας τους Ελληνας _αηοκαλυφιΥ _* Μεταφραζα · μεγ μονον μερικα απο τα _χαραντηρ στιχ _ωτερ α σημεια της διαταγης αυτης . _** Η χ α ταληψις της Ηπει ρου αντ ' ι να _πιριορισ β η , συμφωνως ηρ ος χα ς προηγουμενος αποφασεις _εις την γραμμην του ΛΟΒαμου _Αραχ Οσν _* Οα πρ επει να _επεχ ταΟ η εν οψει της περαιτε ρω προελααεως . . Ει ναι ουσιωδες , ο · πως , η ιπεχτ ααις αντη _ττεριλαμζανγι χα ς χ υριαρχουσας θεσεις , νοτιως χ αι ανατολικως εου κολπου της Α _ρ της { τον ¦ Α μ βραχ ικου ) εις τροπον ωστε αι μεγαλα : μοναδες της ενισχ υσεως τα δυναντα ι να _ολο _^ _ιοιαΟονν ει ς τον κολπο * ανχο ν αηελευΟερουμενης της _εισοδον Β . ' . * Μ ολις φθασουν χ αι ειναι ε : τοιμαι προς δρασιν χ αι επαρκεις . ενισχ υσεις , Οα _συνεχισΟβ η προελασις ιξ _Ηηει ραυ με αντικειμενικο ν σχ οηον τας Αθηνας . Η προελασις αντη Οα Υ ! _. νη _συμφωνεος _τιρος τας χα · τωΟι γενιχ α ς χ ατευ _θυνσεις » Α ρτα , Λαμια , Αταλαντ η , Ταν α γρα . _'Αγρινιο Μεσολογγιον , * Αθηναι . _* Κα τει την προελασιν αυτην Οα ληφθουν μετρα ουτως ωσ τε να προστα τευΟη το αριστερο ν μας αηο ε _^^ _χσμενας εχ _Οαιχ ας αντιδ ρ ασεις προερχομ ενος ιχ _ΟεσσαλΙας . Μολις τουτο χαταατηδυν ητον Οα ηρ εηε ι να χαταληφ Οη χαι η νοτιος αχτ η τι ] ς διω ρ υγας της Κορινθ ου . _ΗΚ Β _( ΑΟριον η _ουνεχεια ) . ¦ ' ¦ ' 1 ΑΙ ΕΡΒΑΤΙΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙ ΑΙ ΜΙΚΗ ΕΡΙΑΤ 1 ΚΗ Μ 0 _ΜΡΓΕΣ 1 Α Η _^ ΚΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 'Λπ ο του τριτου μας ς > υλ · ? . ον _ιιρχιοεν η _δημοαιευσις _μεταφρασεως Δοκιμιου τοΟ 'Λ' / γλικου • τιρνοτικοΟ _Κομματος _τιια _ι _^ ν _κα-Τωργηο _. ν τοΟ _περι ερναιικ _ων δια - _φορων και Συ ντεχνιων Νομου του > Μ 7 . _οφειλομενης _, εις τον κ . Κ . Μ . Μαρα _& ευιην 1-01 , ΛΒι , _> -συντεχνια κυν _ελεν _^ την . _Κατ ωιιρω οημοοΙευομεν ουνεχειαν της _μεταφραοεα / ς του Δοκιμιου . ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕ | ΟΝ Τα συγκροτη θεντα συνεδ ρια ιου Συντ ηρητικου Κομματος ιου 1325 « αι 192 ( 3 εατεφαν υηααν οτι επρεπε να τροειοιτοι _- ηθ [) δ Νομος το υ 1913 . Το 1927 η Κυ & ερνηοι ς Μιια λ-• ντουιν απεευχε να _αααδωσιη _ιυΟυνηγ ει ς το Ε ρ γατικα * Κομμα δια _τε _/ ν Αειεργ ιαν του 1926 , ηναγχ ασθ η δε να ενδω _- ση εις το ς απαιτησει ς _τω γ οηαδων της * _ειιιτυχουαα ουτω την υεσττισιν του · _1 _[ ιρ _ι Εργατικων Διαφορ ων κιι ' ι Σ υντεχνιων Νομου * . Δι ο του τρ οπου αυ _του οι Συντηρητικοι _εειεχει _- ηησαν να αντιταχ θουν ει ς το υς ηολιτικου ς _τ ιον αντιπαλου ς , κα ' ι να _αεερ ι ) σου γ το Εαγατι _- χ ον Κομμα της οικονομικη _ς 6 οηΟε ' α ς της παρεχομ ενης ειι αυτο Οπο των Συντεχνιων εκ των Πολιτικων Ταμειων . Το Ε ργατικον Κομμα _Ι _χ ααε τοτι ηερ ' ι τα ς 760 χιλ ιαδα ς μελ ι ) . ΑΙ _ει ς αυ τδ πλ ηρισθ ειοαι συν _τιχ _νιακα _ι αυνειπφοραι τα 102 7 ησαν Λ . 38 . 000 , το δι 1044 ανηλθαν εις Λ . 49 . 000 Τα ιδιαιτερ α προνο μια , το παραχωρη θεντα δ α των Νομων του 1913 πρ ος τ ην μει οψηφ _ιαν εκαστη ς συντεχνια * ,, ησαν αντιθετα προς την _Υ'ν . χ ην αρχην , _αυμφαινα με την οποιαν ι _« ΑιιονιιΒ _^ ς- δεσμευει _τι _/ ν μειονοτητα και μονο ν ει ς _ειαιπα ς εκτακτους _πιρι / ιτ _τοσεις απαλλασσεται ι διαφω * ου σα μιιονοτη ς των νποχρεωσι · ων τωι ' απορρεουσων εκ της ληφθεισης αποφααεισς της πΧιιοψηφιας , Αια των νεων _ρομτυγ οι Συντηρητικοι προαε _- παθηααν να Ικμηδεν αουν την _οικονομικην ιοηθειαν τιο ν Συντιχνι _ωγ ηρ ος τ ους Εργ ατι _χους , Ινω _κη τα την Ιδιαν πιτι Ι ηοχην οργανισμοι πρααγια _- γη ~ ς του εμπορ ου και ανωνυμοι _ιμπορ ικα _ι Ι _εαιριιαι και ε _πιχειρηα _ε ις ηδυναντ ο να συνεισφερουν οικονομικην ιοηθειαν ιερο ς τΟυς Συνιηρητικοιις , τουτο δι ιγ εν ετο _Λκιτ ι οι Ιν λογφ οργανισμοι _ελειιου _ρ γουν ΙπΙ γ ( Ι β ασει του περι _Ανιανδμιαν Ε _τ αιριιων Νομαυ , και ηδυναντο τιχνη εντιος να πλ ηθ αινουν πολιτικος _ουπιαφο-> _ρα ι και να ε ! νιαχι _ιουν _οιιτ ω _τοιις Συ ντηρητικους , παρ α το γεγονος , φυσικα , ! _ι : ι δ _ι ν ι ) ρο _>· τηΟ ηααν παιε οι μετοχοι εαν _πυγχ _ατιτ _ιθ ιντο ιις την πληρω - μη V τωγ _τΛιουτισν / ι ιΜι _. ιι _· . _Υιια ρχυαν πολλα εμπιστιυ τ ιμΛ Ε γγραφα . _ιι / ι τ _. Β _. ν _^ π . ι / _ιιι _^ η ' _ττοΛιικ _νι ' _ιιτ οι ι ) _Λντιθεαις ιων Συντηρητι κω ν . Ο Συνδεσμος Ιδιοκτητων Ανθρακωρυχ ε ! - Λ ) ν _τ » Π Ντου ρχαμ αννισιηιι _ε το 1933 , Η _ηως παρ _τ ιαχι _!!/} καθε Ιυν _ητι ι οικον ομικη 6 Ι > η _θιιπ _δι ' _Λντιαοσιαλιστι κην ιιρ _απαγανδαν _ιναν _τιο ν των Σοσιαλισ των _υτιοψηφ _ιων των δ ημοτικων _εχΧ ειγων , Το 19 _£ Γ Λνειιαλυ φθι ) _ΗΟΒι _ιιΙονης · _Λρ γανωαιια και εμπορικω ν _ηιχοιν , οι Λιιο _ιαι _κατειαλον συνεισφορ α ς ιι ς _Αντιαοσιπλιβ _εικον Σννι'δ ριον ταυ _Χιιφφιλδ , Μ εταξυ 'ΙΧΧια ν δ * ΟιΗονομιΗ _Ο ς Σ υνδεσμος , ιις ( η χ _ων δορυφορων _δογανιαμΛν ρ ιαθ ησαν _ιιτι δια ιου νεου ΒΗ ιι μου θιι εξηναγκ αζοντα εκ α _τ οιι _- μι ιρια συντεχνιακων να συνπ * σι _^ Βρο ι _»»· πηρα η ν * ι _* λ _. |( . ιν ιιο _^ πρ ο ς ιο Ε ρνππ κοι ' Κομμα , και _σιιιω θα _ιμ _ιξανε ιι αριθ μος ιαιν _μιλιον και οι πο ροι τα υ . Τη Βι πι ο / ιιιι , - Μν ιιναι _ε'ιισιμον καθοτι _αιιδι _ις συντεχνακο ς θα ιιναι εξηναγκ _ασμ ινος να ουνε' . σφ _ερ η προς το Εργ ατικον Κομμα , και ειχ ν ακ ομη η _αλειονατης εισν συντεχνιακα *} · συναδελ φων του απιφ ασιζε _ιιπε λ < ης συνεισφορ ας . Καθε συντεχν ιακο ς Ρχιι το _δικα _ιιομα να εξιιι ρε θ _^ ης _τ (> ι ηΒιτι ) _ςι _νηοχρ _ιωσεαις _χ ης πλη _ρ ιαμης συνει σφορας και δικαι ουται ειι ' _- σης να _υηαυαλ η τυχ ο ν πα ραπονον _τοιι πρ ος το ν Βε νικον Ε φηιΜι _ν , ιισιις Οο ερ _ευνηο _η ιην υποθ _ισι _ν ι αν . Ο φ οβ ος εκφοβ ι σμοι ! και παρανο μια * πρ α ( ιιιιι · _αιιιδι ' χ ιιη _ιιαν φανταστικοι και οτν ιι ναι δυνατ ον αι Συντηρητικ οι Συν _τιχ νια _κ οΙ νει μη αν _τιλπμ _ειανιο _γι αι ποια ειναι _ηριινικκι ι / ιιιιΑκι _κΒ / ( ι »» _Τορρ ηδων . των Συντηρητικω ν , εκαυχηθη δ ημοσιιος οτι ετυγχανε οικονομικης ενισχ υσεως εκ μερ ους εμπορευομ ενων και ομοσπονδι - ων . Η Ε ργατικη Κυζε ρνησις εθ ισε τε ρμα ει ς την α νωμαλον εκι ' νην κατασιασιν _διτι της ακυρ ωσεως τον αρθρου 4 _ταυ Νο μου 1927 , και της επισ _τρο φης _ιι ς τη ν τακτικη _ς την διιι γραφομ ενην εις τον Νομον του 1913 , ιιιιπ _^ διδει εις τας συντεχνιας μερικ ιι μονον δι · καιωμαια εν συγκρ ι σει με εκεινα παν εχουν « _ΑΑοι οργανισμοι , ιοντα δε _ιικι _τι εθιιαρη _- θ η καλον _ιι ιιιι _^ ιπ οοιππυΟι > υν « V _ιιδικων _πρ οναμ _ιια ν αι μει _οηιηφ _ιαι . 01 Συνηρη _τικα _ι ισχο _- Ι ΑΠΟ _ΟΛΙι Ν ΤΗΝ ΚΥΠΡΟν _Π ΚΥΡΗΝΕΙΑ , 6 ( _του . αντπΒθκριτοΟ μα ) Σα μ £ τα $ ! δυν - _μιρικαι ακομη _λιτπομΗκΒα απ ' την π £ - _ριοδιιαν τοο Παν . Μητροπολιτου Κυ _^ _ηνυια ανα την Επαρχιον του . Την Τριτην α Π . Μητροπολιτη κ . Μακαριο _συνοδιυομενο _ υπο του κ . Σαββα _Λοιζιδη , _τεεο πολιτικοΟ ιξοριοτου επισκεφθη το χωριον Δικωμον κα ! _ακολουθεο τα χωρια · Γουνον , _Ζυγχα ρ και _Κουτσοβεντην και την _Ιιραν Μονην · Χρυσοστομου οπου _ανταπεδοισε ιπισκεψιν « ι τον ιξαρχον του Παναγιου Ταφου { ν Κυπρω κ . Παναριτον _Γομβαρην . Ει δλα τα ανω χωρια συσσω μο ο πληθυσμο επιουλαξε _θερμοτατην Οποδοχην ει τον Μητροπολιτην . Ο Αγιο Κυρηνεια _ηυλογει διαρκω το πληβο καΙ _επεδεικνυε μεγα _εΛ'διαφι ρον _«! δ , τι τοο ' _αναφερετο . Καθεο πληροφορουμεθα , εντο των ημερων ο Αγιο _Κυρηνεια προκιιται να επισκεφ 6 τ 5 τον Αγιον 'Αμβρασιον και αλλα χ « ρ ( α ανατολικως τη πολΒω μα - η ημερα τη τοιαυτη _επισκεγιοο του δε ωρισθη _εΙσετι . —ΑΙ ιπισκεψει ει την _Μητροπολιν συνεχιζονται . Μεταξυ αλλων επισκεπτων την _^ _τταρελιοΟ σαν Τριτην επεσκεφθησαν τον Αγιον Κυρηνεια οι _τιονε πολιτικοι εξοριστοι κ . κ . Θ . _Τσαγγσριδη και Θ .- _Κολοκασιδη [ _οιτινε και απεχαιρετησσν τον _Μητροπολιτην νοουμενου οτι _οιιτοι προτιθενται , . να αναχω-I ρησουν προσεχω Γι Ελλαδα | δπου ειναι εγκατεστημενοι . ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΙΥΙΟΧΩΣΤΟ Ν —Το βροχομετρον ει την ' , α . _τ _? η » αι _φορτιον α _^ _ρα-πω-πμοχωστον _εδεικτνυε προχθες Ι _ιι κη βενζινη . Επιση το καικι ιντσαν καΙ η θερμοκρασια Ε- « _Καρακιοζ » μι φορτιον _καρβου-< _ι > θασιν _?! 17 βαθμου _κιλσιου . νων εκ Τουρκια και το _»* Ατπλ-—Κατεπλευσε ει τον λιμενα καν » με « φορτιον α 4 ., υ _τενεκεδε μα _τα ατμοπλοιον « Πενζιαμιντ- 1 πετρελαιου . 01 ΒΕΩΡΒΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥ Σ _ΜΟΙ ΥΦ ΙΣΤΑΝΤΑ Ι ΑΠΗΝ Η ΔΙΩΒ ΓιΙΟΝ ΕΙΣ ' 0 Λ 0 ΚΛΗΡ 0 Ν ΤΗΝ _ΕΥΡΩΠΗΝ Η ΕΡΥΘΡΑ ΜΑΣΤΙΞ Α . ΙΜ 0 ΕΝ ΑΑ ιΚΑΙ _ΑΗΜΟΚΡΑΤ _ΙΑΙ _' Η _< Νεα Ε _φημερ ις της Ζυριχης · - η _αοβ αοωτε ρα και _χαΖλιτεςον _τ : λτιοο < ρο _βημεντ Ελ £ _ετιχ η _ιφημερ _ι ς δημοσιευει εες τελζυταΖον _φυλλον ' της εν εκτακτως ενδιαφ ερον αρθρον περι των διωγμ ων που υφιστανται ει ς ' _ολην την υπο κομμοννιστικον ζυγον Ευρωπην οι γεωργικοι πληθυσμοι . Οπου κι * αν στρεψη κανεις το βλεμμα του εις την ωνατολικην και νοτιοανατολικην Ευρωπην , θα ιδ _^ παντου την Ιδιαν _εικονα _ Εν ονοματι της < Λαικης Δημοκρατιας » , η οποια _εις τους εκ της Δυσεως παρατηρητας παρουσιαζει με αμιμητον _αφελειοτν , ως το προτυΤιυν της αλη 9 ινης Δημοκρατιας , _εις τας περισσοτερος γεωργικος χωρας μετα την < απελευθερωσιν _» των απο τους Ρωσσους κατωρθαισαν να λαβουν εις χειρας των απεριοριστον εξουσιαν ωρισμεναι μικραι ομαδες της ακρας αριστερας . Κυβερνωντες ειναι εις τας χωρας αυτας οι κομμουνισται και καταπιεζομενοι οι χωρικοι . Ειναι προφανες δτι η _δρδοις των κομμουνιστων ( _Λιιοδλεπει εις το να _αποκλεισρ τα αγροτικα κομματα ως πολιτικους παραγοντας και να συντριψη τ _^ _ζ οργανωσεις των . _Εις 8 λας τας χωρας αυτας , η δρδσις αυτη . _εκδηλουται συμ _, φωνα με ωρισμενον σχεδιον . Εκει δπου δεν αρκουν τα πολιτικα πιεστικα μετρα , εφαρμοζεται αδ ' . στακτως η βια . _Εις τας γεωργικας χωρας , _μεχο τελους του πολεμου , ο κομμουνισμος δεν επαιξεν α ζιολογον ρολον . _Εζαιρεσιν αποτελει μονον η Γουλγαρια , δπου υπηρχε παντοτε λανθανων ο κομουνιστικος κινδυνος . 'Αλλα ακομη και _εις τας βιομηχανικος περιοχας της Ρουμανιας , ο κομμουνισμος μολις και μετα βιας κατωρθωσε να κρατηθη . Η ακρα αριστερα συνεσπειρουτο τοτε γυρω απο τους σοσιαλιστας , οι οποιοι επισης δεν αποτελουν αξιολογον αριθμητικηι' δυναμιν . ΟΙ ΔΗΘΕΝ « ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ » . Ι Οταν , δμως , μετα το τε-I λος του πολεμου , εσχηματι · σθησαν νεαι κυβερνησεις , κα ! οι κομμουνισται ηρχισαν εφαρ μοζοντες παντου το ιδιον εις τον αγωνα _Ιναντιον των δυναμεων της κατοχης η επι _τρ βασει βεβαιωσεως περι της πο λιτικης αξιοπιστιας των , τας οποιας _ειλαβον απο τους Ρωσσους , ηγειραν παντου την _απαιτησιν δπως συμμετασχουν _εις την Κυβερνησιν , μολονοτι 6 αριθμος των οπαδων των ητο ελαχιστος . Ωρισμενα αλλα κομματα εφανησαν προθυμα να συνεργασθουν με τους κομμουνιστας , επε ιδη οι τελευταιοι αυτοι προεβαλον το Ισχυρ οτατον πραγματι επιχειρημα , δτι με την _παρουσιαν των στρατευματων της Σοβιετικης Ενωσεως _εις την χωραν μονον μια αριστερα _Κυβε ρνησις θα ημπορουσε να εξασφαλιση την επανοδον πις την _ει ρηνικην ταξιν . Ετσι εδη μιουργηθηααν αι ι Κυβερνησεις _Συνασπισμουι-, προσλαβουσαι διαφορα ονοματα , σχετιζομενα με τον _πατριωτισμον και την ενοτητα . ΕΙ ς τους συνασπισμους αυτους περιεληφθησαν κατ' αρχας και αντιπροσωποι των αγροτικων κομματων , οι οποιοι , δμως , πολυ γρηγορα _παρεμερισθησαν ιντελως απο τους κομμουνιστας , που ηδυνη θησαν εντος βραχυτατου χρονου να εξασφαλισουν την Ιθυνουσαν Οεσιν . ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΟΥΛΒΑΡ ΙΛΝ Με Ιδιαιτε ραν δλως _επιτηδειατητα κατωρθωσαν οι Γουλ γαροι κομμουνισται να αποκλεισουν τοιΙ ς εν τη 1 κυβ ) νησει _συνεργατας _τοιν . Προ ενας και πλεον ετους _ηναγκασθησαν να αδειασουν τον τοπον Λ _αγ , - . _οτικ ι ' Ι . _Νικολαα-, _Πι-ιΛ _^ ιψ και ο σοσιαλιστης _ΛοΟλταει , απο την < εκα _θαρισιν > δε δεν { γλυτωσαν οΟτε τω μελη της « Σβενο > . _Χαρακτηριστικοτατα φωτιζει την καταατασιν αυτην ινα μικρον _επεισοδιον , που _εσημειωΟη _ει ς την βουλγαρικην Γουλην Αταν Α Ασαεν _ΕταμπουλΙσκι _, υΙος τοΟ δο > . οφ _ ηθη · τος κατα το 1923 αγροτικου ηγετου Σ _ταμπουλισκι , _ιφωναξεν , αποτεινομι- - νος εις Ι ' να βουλευτην της « _Σβενο » : « Τα Ιδικα _οιις μελη τιι ς « _Σβενο _» ειναι τυχε ρωτατα . Το _ιδικον σας οτρατοπεδον συγκεντ ρωσεως _ευρισκετγιι _ει ς την Ελβετ _ιαν _ινι _? οι αγροτικοι _αιελλονται ει ς την _Ροοιτσαντ _· . Μι . την φραοιν αυτην _ικα · | _ινεν υπαινιγμου δια τον _στρατηγον _Γελτσεψ , Λ οποιος ειχε ν _ανανκασΟη Α _ιγκαταλεΙι | ι ρ _τ _^ _ο Ιν Σοφια _υπουργεΒον Λ < _Λν Στρατιωτικων 6 ια ι 1 ( _γ (· _νρ τφεαβευτης _βις την Γιρνην καθως επισης και δια το ιδρυθεν υπο των « ομμουνιυ ιων στρατοπεδου « επανεκπαιδευσεως και εργασιας » εις την Ροσσιτσαν , δπου ο _κομμουνιστης υπουργος των Εσωτερικων ημπορει να αποσ . ειλη εις εξαμηνον περιορισμον οιονδηποτε προσωπον , καταγγελ λομενον υπο της Αστυ . ~> μιας . Κ Ρ Ο ΑΤΑ Ι ΚΑΙ ΠΟΛΩ Η ΟΙ ΑΒΡΟΤΙΚΟΙ Αλλα και εις δλας τας αλλας « _Σοβιετοκρατουμειας » χωρας , τα αγροτικα κομματα _εδεχθησαν τα _ισχυρο αρα πληγματα . Ο Κ ροατης αγροτικος ηγετης Ματσεκ κα ' ι ο Σε ρβος αγροτικος ηγετης _Βαβριλοβιτς , ζουν απο μηνων εις την _εξοριαν . Εις την _Γουλγαριαν , δ Νικολαος Πετκωφ αντιμετωπιζει διαρκως τον κινδυνον , η να _αναγκασθω να εγκαταλειψη την χωραν , δπως ο προκατοχος του Β . Μ . _Δημητρωφ-ασχετος προς τον κομμουνιστ . πρωθυποργον Δημητρωφ—η να _σταλη στην φυλακην δπως ο Ζιτσεφ . Σημειωτεον , δτι οι αναφερομενοι Δημητρωφ και Πετκωφ δεν ειναι « δεξιοΙ > αγροτικοι , αλλα εκπροσωποι μιδς σαφως αριστερας πτερυγος του αγροτικου κινηματος . _Εις την Ρουμο . νιαν ο γηραιος αγροτικος ηγετης της Τρανσυλβανιας Μανιου , τιμωμενος υπο του λαου ως αγιος , κατηγορειται ως < δοσιλογος > και _( Μεπει να προβαλλονται αναριθμητα εμποδια εις τον δρομον του . _Ολιγον προ των Ρουμανικων εκλογων , _αφηρεθη το δικα _'Ι μα του εκλεγεσθαι και απο τον επισης δημοφιλεστατον αγροτικον ηγετην της Γλαχιας Μιχαλακι . Ει ς την _Πολωνιαν , ο αγροτικος ηγετης Μικολαιτζικ διεξαγει εναν δνιοον & γωνα _προςτην υπο των κομμουνιστων ελεγχομενην κυβερνησιν . _Εις την Ουγ ' γαριαν , η χαρα δια την εκλογικην _επιτυχιαν των _Μικροκτηματιων πολυ · γρι ) _γορα διελυθη , επειδη αι _αρχαι κατοχης επεβαλον και παλιν την σιδηραν πυγμην των . Εις την Τσεχοσλοδακιαν _, το παλαιαν αγροτικον κο μμα εκηρυχθη εκτος νομου λογω της συνεργασιας του με το κομμα του Χενλαι ' υ . ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ Παντως εινα ι γενικον γνωρισμα _εις την ανατολικην και νοτιοανατολικην Ευρωπην η καταπιεσις αυτη της αγροτικης πλειοψηφιας του λαου απο μιαν μικραν μεριδα κομμουνιστων . ΑΙ _εκλογαι της Ρουμανιας παρεχουν χαρακτη ριστικον παραδειγμα του τροπου , καθ δ ν η μειοψηφια τρομοκρατει την _πλειοψηφιαν . Ο κυβερνητικος συνασπισμος , Οπως ητο εκ των προτερων γνω οτον , εξηλθε νικηφορος απο την εκκογικην αυτην _φ & ρααν , που υπηρξε πρωτοφανης ιις την ιστοριαν της Ρουμανιας . Αρκει να _σημειωθη σχετικως δτι κατα τον εκλογικον νομον καθε κομμα ειχε το δικαιωμα να αποστειλπ τεσσαρας παρατηρητας _εις καθε εκλογικον τμημα . Δεδομενου δμως δτι ο κυβερνητικος συνασπισμος απετελειτο απο επτα « κομματοι , οι παρατηρηται ιου ειχον παντοτε την βαρυνουσα ν γνωμη ν . Εξ αλλου , τα μελη τοΟ κεντρικου γραφειου διωρισθησαν υπο του κομμουνιστου υπουργου της Δικαι οσυνης . Απο δλας τας εκ Ρουμανιας πληροφοριας προκυπτει δτι η αντιπολιτευσις δεν ειχε την δυνατοτητα να εκφραση ελευθερως την θελησιν της . 01 εκπροσωποι του Αγροτικου Κομματος και του Φιλελευθερου Κομματος εδηλωσαν κατοπι τουτου , δτι αποχωρουν απο την Κυβερνησιν πραγμα το οποιον φερει εις δυσχερη θεσιν την _Ρουμανιαν , δεδομενου δτι αι Αγγλοσαξονικοι ' Δυναμεις , _επι τη βασει των συμφωνιων της Μοσχας , κατα τον Δεκεμβριου του 1945 _, ' ειχον εξαρτησει την αναγνωρισιν της Κυβερνησεως της Ρουμανιας απο την < τυμμετοχηυ των αντιπροσωπων της αντιπολιτευσεως . ! θ _^ _τρο ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ ] • _Σημερ ον Ι _Ταρ ααχ ενην 1 ι & ρ α 9 μ . μ , Ι « ι Ι! - και ΦυΟΠΟΡΟ ( Μια μεγαλη _εττιτυχια _ι • του ι | _ι ΝΕΟΥ ΛΥΡ ΙΚΟΥ | | ¦ ς Σι Χ 1 _γες _μεοες χ νχ _λ ο- ς φοοουν 5 Λ . ΝΑΙΕΑ Χ 1 ΜΙΤ 0 ΨΙΔΙ 1 _ΝΟΝιΗ ΣΤΙΧΟΙ _^ _Ιιοιηιικη _ιαλλογη _4 φ _ιιρια - 5 < μενη οτον ανθρωπινο _πινο ? 1 χαι οτην Κοινωνικη _αιικια ? Ι Τιμη 2 ] - ξ _Ιιροιξααφαλιοιι το αντι- ? ? -. οπο οος _ιμΜζονιι -. 4 αν 5 ? _τιτιμο οτην ηι 6 χιιτω 6 ι _» υ · 5 ς Ο _^ νοτ ) : ? ς ' _'ΑνδκεανΧαιαχ _οφυι , ν )> _Λ'ιχοΙργοιι Ιι ( α ) _Λουχικοια ? _^ ννΛ _/^ _Α / ν _^ Α _^ υνΛΑ _^ Λ-Λ / νΛ / _νΛΛ-Λ | ιιιΙ ) _κιβ . των ΙΒ ) Ι _> ' πακ , (· _, · ο ) και -. ι κιβ . των . ν » ) παχ . _ιιγαριιτα Πλε _γιερ _—Καποταν « IσαχΟιντων υπο τοΟκ . Χρ , Πικη Οα _πωληθοΟν μετα . | _ητιι ρα αιιυ ιι _) _ιιαρουιιη Ιιημυοιιυυιω ει τιμα _διατιμησιω υπο ιων κ . κ . _Μορφιι ! καΙ _Κατσαμπδ , Χαρ . Βιακουμη , _Σιουγκιορογλου και Υ _16 , Παρ . Λορδο , Κ ΜαραΟοβουνιωτη _ , Ι , Καρανιαυνη _ εκ Ι _Γαρωσιων , Σ . ΣαμΠΙδη Λαρνακα , 1 . Μιχαηλι · Γη _ Μωρφου , Κυρ , Χηρα Λ _» υκονοικον , Π / ΠασχαλΙ 6 η και Φ , _Σκιπαρνιδη Τρικωμον , Θ , Λοιζου Καλοχωριυ Προδρομο _Βιοολεμου Κ . Κ « πηρ . « ΔΕΛ ΦΟΙ » _¦ ¦•¦ _¦ ¦ _¦¦¦ _•¦ ¦ _¦ ¦ _¦ ¦¦¦¦¦• _¦ _•¦•¦ ¦ · ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤ Α Ι _[ οΙκΙα Ιν _Χρυσοττιλει συγκειμενη εκ 5 _δωμοαιων και ολων των Ευρωπαικων ανεσεων , Δια _περισσοτιρςι _ ς _ιτληροφορ _ιαξ _αιτοτΕινεσΟε εΙ $ τα _Βραψιια τοΟ « ΕΟνου $ » _, _Λιωφαροι Κυκκου Νο 121-122 · | · 3 Ι Β . ( . - Ι _ΜΑΟΝΕ 5 ΙΕ 5 . _ΡΕΙΧΕΟΚΙΝΟ ' ι ¦ ' ¦ ' ι · . ¦ ' ι - _* 1 Η _γνηαια Μαγνησια σηματος Ι ΠΕΛΛΕΒΡΙΝ 0 3 εινα ι τ 6 νπειοτεηον _καυ- _αρ τιχ ον . 4 Ε ζ δοσιν _ενοξ κοχλιαριου · _τηι _σουπαξ δια ' Ι _τΟυι ευηλικαι η _ενοι κοχλιαριου του και φε δια τα _τταιδια .., . ενεργει _αποτελεσματι-. Ν | _κωι και δροσιζει . ι Ειναι το ασυναγωνιστου φαρμακου κατα ' , Ι _ΤΗ * _χρουιαξ δυσκοιλιοτητο < και τωυ γα-1 ! | _στριτιδων . ' ¦ Ειναι το καλλιτερου και _αττοτελεσματικω-I τερον απο δλα τα καθαρτικα δια _μεγαλουι Ι και μικρους . , Ι Ζητησατε την _ννηοιαν _Μαγνησιαν ' < · 5- ΠΕΛΛΕΒΡΙΝΟ Μ Α 0 ΝΕ 51 Ε δ . ΡΕΙΙΕ 0 ΚΙΝ 0 ] αιι ο τον _φαομαχ οποιαν σας εις χ υτια της , Ι μια ς δοσεως η εις χ υτια πολλ & ν δυσεων . _, ' Αποχ λειατιχ οΙ Διανομεις ι _| Κ . Μ . ΧΡΙΣΤΟ _ΦΟΡΙΔΕΣ χ αι Σια : ι _Ληδβ ας 56 Αενχ ωαΙα . | | | | ' 1 Ι > ·~ _~~ _· _1 ιιΤΒ * Τι ι 1 > 1 _Μι < Ι > _^ 1 < - — — — — — — — — Ι ΜΟΛΙΣ ΕΦΘΑΣΑΝ Ι χαι ΕΚΥΚΛ 0 Φ 0 ΡΗΣΑ Ν ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡ 0 Ν ι ΤΑ ΠΑΝΗΒΥΡΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΒΕΝΙΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΣ ΑΥΡΟ ΚΑΙ Σ Ρ 0 Μ ΑΝΤΣ 0 ΜΕ ΟΛΟΧΡΥΣΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΙΣΕΛΙΔΕΣ 76 ! ΖΗΤΗΣ ΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΦΗΜΕΡΙΔΟΠΟΛΗΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ) ΒΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ » ΤΥΠΟΥ . ιΙ ! ΙΙι .. ΙΙΙΙΙΙ .. ΙΙΙΙΙι > . ΙΙΙΙΙιιιΙΙΙΙΙΙ , _ΗιΙΙΙΙ . ιΙΙΙΙΙ | ι _^ ΙΙΙΙΙ ,. ΙΙΙΙΙΙ ., ΙΙΙΙΙι ., ΙΙΙΙΙ | ι , | Ι | Ι || ι , ι _|||| ι ,, ι | Ι || ιηΙ _^ ! ΚΟΝΙΑΚ ΚΕΟ _^ « _ιττιβληΟευ εΙ $ ολα _$ τα _$ _αγοραι λωγω _^ Π _οιοτπτ _βζ , _Βευαεω _ι κ * _ι Αρωματος . Ρινικο Αντιπροσωπο : _ΛΕΥκωζιΑΣ- κυρηνειας _ι' ΑΝΔΡΕΑΣ Σ . ΑΡΑΟΥΖΟΣ ι Ληδρα $ -1 _( Ι 3 . ΛΕΥΚωΣΙΛ _^ Τοχ . Κι [» . ΙΙΙ _4—Τηλιι > . 7 _«() ιι _3 ι _^ ιιι , _Ηιιιιιωιιιιιι » ιιιι ) ι η ιιιιιι | 'ιιιιη' · ' _« ιιιι '' _υιιι _) | 'ιιιι _^ | Ενοιχ Ια υις μπουφε ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΜΜΟΧωΣΤΟΥ _Ζητονητται _ττροσφοραι δια την ενοικ _( ασιν του _Μττουφε Ελληνικης Λεσχης Αμμοχ ωστου δια _ττεριοδον 2 ετων . Τελευταια ημερα . υποβολης προσφορων 20 η Ιανουαριου 1947 . ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ [ ΑΥΤ 0 Κ ΙΝΗΤΑ | Ι Λ Τοχ υιατα Π , —Σ _, _ιυρ εωταια _, —Αναπαυιικωιατα . Ι | _ΒινικοΙ _'Λνχιπριοωηοι : _| | . . ΦΡΑΒΚΕΣΚΙΔΗΣ & Σια _Ττ _5 . « 01 Α ΕΠ _ιΟΤΙΑ . * ρ ] Εφθασαν τα ΠΡ ( υΤΑ _ΔΕΚΛ κα διετεθησαν . | £ Οσοι _ιττιΟυμοΟν να ( χουν Ινα αυτοκινητον ι ' . ΙΤΗΟΕΝ Μ % _συμβουλιυονται να αποταθουν _ττρο _$ _τουι αντιπροσω- ρ Χ που ? δια να _Ιζασψαλισουν' σειραν _ιττΙ των _ττροσιχΟν Η ' : ¦ ¦ - . _μηνιαιων » » » Η α Εν _Λιμισ φ : Β · ωργιο 5 Ε , _χριστοδουλιδης , Η $ Εν Παφν : Κ . Σ . Μαργαριτης Α Σια . ¦ Π Εν Πολ « ι ΧρυοοχοΟ : _Ο'κοι 'Ηλια _Βιωργιου . Η Εν _ιιρφ ι ΚλιαιΟ ης Ε γγλ _^ οι . Η 1 Λ . Π . ΦΡΑΒΚΕΣΚΙΛΗΣ & ΣΙΑ * ι : Β · νιχ 6 ς _'ΛνιιηριοιιιΒ . ος . Η ? _ι Τ . Κ _.- υΜ—Τηλ . Γ 8 » ΑΚΒΚ _0 ΙΙΑ . Γ _^ _1 _1 _^ _¦^ _¦^^ _^^ _· _ΤΤ _· _Τ _^ _' _~ _Ι _Β _1 _Β _Τ _¦^· _ι _^^*· _·^'^^ _^ _^^^^·^·^ _¦^**·^^^^^^ Οικια προ $ ιιωλ _η _'ιιν _ΙΙωλοΟνιαι 2 υο _ιιπλοχοτοιχιοι _, κι _!) ι · _ν αι εν _Καιμαχλιφ παρα . τα ιτ , _μοτιχα £ _ρια χαι τον _ασιυνομιχ _4 ν οταθμον _Καιμαχλιοο , Ι ·! χι 6 | _ιοΓ ο ! _τα κ » χαιρισμ 4 νιος . _Ιιληροςροριαι παρα _τφ χ . Ιωαννη ΚοΧ- . _λα / _ιιτ ,, _ιυλιμττορφ , ο 84 ς . _'ΚρμοΟ , αρ . αρ . 218—219 . Τας τυπο γα αφιχ _φς σας _εβ ~ Υααιας ατα Τυπογραφεια ΖΑΓΑΛΛΗ Η ΒΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ _ΙΤΤηρι _Ι ( Μ _ΡΠΙφγΛΑΙΑΡΒ 1 _., Του χ . Ι . ΣΚΟΥΤΕΡΟΗΟΥΑΟΥ _κανου . Τον Η ρωδη , η Ρωμαικη _συγκλητος τον ωνομασε « Με γαν » για την γενναιοτητα κα ' ι την εξυπναδα του · αλλ * επει δη οιν _καταγωτανε απο Ιουδαικη ουλη , _Γεν μπορουσε κατα τον Νομο να ειναι βασιλευς των Ιουδαιων και γι αυτο οι Ιουδαιοι ηταν : εχθροι του και ιον μισουσαν . ΚΒ _, _εγτνιο Η ρωδη ακομη _τπομιστντο $ απο τη σκλη ροτητα καΙ την απανθρωπια του . Βια να εξασφαλισθ η στο θρονο του Εσφαξε ολα τα μελη του Ιουδαικου συνεδριου , { δολοφ ονησε τον Υρκαρνο—τον παππο του _ΟΟρβσνου και τοΟ Ι ιτου— , εσκοτωσε τον . _τειθερο και την -πεθερα τον , | τη γυναικα του Μα ριαμνην και τα δυο παιδια του που ει χε κανει μ αυτην τον Α ριστοβουλο καΙ την Αλεξανδ ρα . Επειτα , επειδη του ειπαν οι μαγοι—οι σοφοι—δτι _εγεννηθη ο _? βασιλευς των Ι ουδαιων—ο _Χριστος—διιταξε κι εσφαξαν δλα τα παιδια , απο δυο χρονων και κατω . Και λιγο καιρο πριν _πεθανη ' διεταξε κι' { σκοτωσαν το _μεγαλειτερο ¦ παιδι του , τον Αντιπατρο , που ειχε δολοφονησει τον πατερα , την μητερα και μια μικρη αδελ φη του Ουρβ ανου και του Τιτου . 01 _Ρωμαιοι μ ολη του τη θηριωδια τον διατη ρουσαν στο θρονο γιατι του ηταν αφωσι ω- μενο $ κι επληρωνε του φορ ου του , και τον _αφηναν να συν _3 _χιζη τα _εγκληνατα -ιου . Ενω ψυχ ορραγουσε , εδωσε διαταγη στην αδελφη του Σαλω μη , νο σκοτωση ολε τι καλυτερ ε οικογενειε τη χωρα , που _τε ειχι _χλεισει μεσα στον Ιπποδ ρομο τη Ιεριχου _ . Αλλ εκεινη δεν τον ακουσε και η σφαγη δεν Εγινε . Μετα το θαναμα του , το βασιλειο του , ττου ειχε χυσει τοσο αι μα για να το διατηρηση διαιρεθηκε απο του _ γυιου του . Ο ενα α Ηρωδη _Αντυπα , πηρε την Βαλιλα _ια και την Περαια · ο αλλο , ο Φιλιππο την ΓιτανΙα που ειναι ανατολι κα τη λι μνη τη Βενησ _αρετ και αλλα μερη , εκτο τη _κυοιω Παλαιστινη , και οι δυο με τον τιτλο του « _τετραρχου » που ειναι μικρ οτεροι του τιτλο υ « βασιλευ » . Ο τρ ιτο , ο Αρχελαο , _ιιτηρε τον τιτλο του βασιλη α και το καλυτερο μεριδιο , δηλαδη τη _Σαμαρα , την Ιουδαια και την Ιδου-+ ¦ - »¦» ι » Κ « « Κ » Μ _» Κ _» »» _> Ι μαια . ι Ο _^ _Αντιπατρο _^ ο . . _ιιεγαλυτε-) ρο νυιοι του _* Η ρ _ ωδη , που σκο- _ _ι τωθηκΕ . κι ' αυτο Β απο τον πατερα του , ειχε μια κορη την ! Αντινοη . Αυτη η παιδ _ισκη μοναχα σωθηκε _ απο τη θηριωδια του παππου τη , Η πιστη τη τροφο _ς _Μιρθα , επρολαβε και την πηρε κι' Εφυγε , μαζι με το μεγαλυτερο μερο _ του θησαυρου του πατερα τη , και _τρει αλλου αφωσιω μενου ανθρωπου . Κατω ρθωσαν καΙ πηγαν στην Αντιοχεια κι εγκατασταθηκαν _ε εκει , μ αλλο ονομα . Ετσι ουτε ο κακου ργο βασιληα , ουτε τ' αλλα παιδια του που μισουσαν _ιπιση τον αδελ φο του Αντιπατρο , δεν _μποριεσσΛ · να του ανακαλυψουν πουθενα , και η Αντινοη , με το ονομα Πουλια , { μεγαλωσε στην Αντιο χεια κ * _επιστευατανε απ ' _ιλου για κορη · , . τη 1 Μιρθα , που ταχα ηταν γυναικα ενο Αιγυπτιου εμπορου . 8 ον ΚΕΦΑΛΑ ! Γ . ... ΚΑΙ ΣΤΙΒΜΕΣ ΕΛΠΙΔ 6 ) Ν Η Παλαιστιν η δεν ηταν μιο απλη επαρχια του Ρωμαικου _κρατουι , αλλ ειχε δικο τη βασιληα . Τα απανθ ρωποτεοα κακουργη ματα τα Εκαναν αυτοι οΙ _βασιλε Ι , για να _στερεωθοΟνε στο θρονο τον . Εσφαζαν του συγγενεις των , τυραννουσαν του αδελφου των . Ενα απ' αυτου • ο Αριστοβουλο , αφισε στη φυλακη τη μητερα του να πεθονη απο πεινα , ο αδελφο του Ιωαννεα Τ εδειχθη ο απανθρ ωποτερο απο ολον . Αυτον διαδε χθηκεν η γυναικα του Αλεξανδρα κι Εκεινη το _μεγαλειτερο παιδι τη , ο Υρκανο ο Γ ' . ΑντΙ ομως του Υρκανο _υ του Γ ' . , οι Ρω μαιοι ανεκηρυξαν βασιλεα τη Ιου δαια τον Η ρωδη , που κα- _ταγωτανε απο την Ιουδαια , καΙ . ' που ηταν στρατηγ ο του Υρ- ι Ι Το σπιτι . του - ητανε κοντε στο ποταμι . Μια θαυμασια Ι παυλ η , με μεγαλο κηπο , μ τα σπανιωτερα λουλουδια κα _θια μαγευτικη , * ητανε ' _^ τα κα ταφυγιο τη Αντινοη , που α πεφευγε οσο μπορουσε το θορυβο τη πολη και προ παν Τ 05 , _τ 1 _συναναστροφε , γιατ φοβωτο νε πω μπορουσε νο προδοθη τα μυστυκο τη καταγωγη τη . Τοτε οΙ θειο τη , ο ! αδελ φοι του _πατερε _ΤΒ , ι , _θαστελναν να την δολοφονησουν _, γιατι αυτη ηταν η νομιμη διαδοχο του θρονου _τοι Μεγαλου Ηρ ωδου . Στην Αντιοχεια ειχε καταφυγει _εττιση κι ο Ουρβανος , φευγοντα τη μανια του Αντιπατ ρου και των ανθρωπων του . Τα δυο αρσενικα _εγ-γονια του Υρκανου εσπουδσζαν οτην Αιγυπτο , οταν ο μεγαλυτερο γυιο του Ηρ ωδου εσφαξε τον πατερα του με το ιδιο το χερι του , { ξεκοιλιασε τη μητε ρα του , αφοΟ πριν την παρεδωσε στην ατιμωση και τα βασανιστηρια—τοτε που αλειψε μ { πισσα την μικρη αδελφη του , και την εκαψε σαν πυροτεχνημα επανω στο _κιονοκρανο , στηι κεντρικη πλατεια τη Καισα ρια , τη νεοχτιστ η πολης * _πον χτισε ο Η ρωδη ' . πρα τιμην του * _Αυτοκρατο ρο . Απο μικρ ο ~ παι δ ! ο · Ουρβα _αος ανατραφηκε μι το μΤσο _^ στην ψυχ η ' για την οικογεν _ειο του Η ρωδου - και προ παντος για του απογ ονου του _αιμοβορου Αντιπατρου , καΙ καθε πρωι , στΙ προσευνε του , _επαναλαμβανε τ ην παρ ακληση ν' _αξιωθ η να _εκδικηθη τον θανατο των γονεων και τη αδελφη του . Ολοι _οι Ισχυροι Ιουδαιοι , αυτον { περιμεναν να τον απαλλ αξη απο του ολ- θ £ _θνει _ηγεμονε του και προ παντος απο τον τετρ αρχη τη Βαλιλαια , τον Η ρωδη _'Αντυιτα , που ειχε κληρονομηση , _μα-^ 1 με το θρονο , κι' ολε τι κακιες του πατερα του—χωρι 5 μω να παρη και κανενα απο τα προτερη ματα—ιου Η ρωδου , που ειχε κανε ι γυναικα του , την _γυναικο του αδελφου του Φιλιππο υ . ( Αυριον η συνεχεια ) Μ ¦ - II _-Τι-ι ' . _—^ _Ι _^™ _.. ! . ¦—¦ _»—¦ ¦ - Ι Μ— Ι Ι 'ι Ι ' III . _» _1 θνος _> — _ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΒ ΑΡΙΘ . 8 ιπι _ρρηυα . ! ΟΡΙΖΟΝΤ _ΕΣ : 1 ) Κυκλυκα 2 ) Ησιοδο 3 ) Νιεχο . ι ) _Επηδα _- Να 5 ) Ραμω ' 6 ) Ικαρο ?) Οα—ΙτΙαν _δ ) Αια . . _ΚΑΘΕΤωΣ : ι ) Κη μεριο 2 ) Υ -Πα-Κα ρ 3 ) Κινημα , _() _Λοιδαρια 5 ) _'ιδεα—Οτι 6 ) Κοχ—Οσια -7 ) Οσον— Α 8 ) Χασων . _ΛΡλΑΙΙΕΠΑΙ θ . Ο . Ι . ΑΒΑΠ _1 Ι _Προοκαλουνται ια _αξιιτιμα _μιλ-η -. _οδ _θρηοκιυτι _νιου Ορβοι _ε ου 'Μρυμ αζο ι « ΑΒΑΠΗ » ν & _προοιλ-0 { . ) σι - ην _προοιχη _Κυριακην 12 Ιανουαριου 1947 χαΒωραν 11 η . μ Ιν τψ _οιχηματι τοΟ Ιιρυ ματος και _προοωοι , ουμφωνιος προς το κατ > - αιΛ-. ηιΙ εις _ικλογην Νιο _^ _Λιοιχητικου _Συμβουλιου . Εκλογεις και _ικλε = · μοι . β _! ειναι δοοι _ιπληρωοαν την _αυνιρομην των τοΟ ιτοης 1940 . Ο Αντιπρ οεδρος _λ ' . Β . Ιακω 6 ι 2 ης Ο Βρ αμματευς Ιιυα γ . Ν , _Παπαιωχν-ιου . ΤΛΧιΔΡΟΙΙΕΙΟΧ Δια των _αεροπλανων της _Μι , · 5 . _ΑινΙ _ιη α αναχωριι ταχυ _ιρομειον _ιι ' δλας -ας χωρας ( απλοδν κα . 1 αεροπορικων ) . Ορα _ι κλεισι ματος σακκων 4 μ . μ . δια συστημ _ινας επ · _.: τολας και υ μ . μ . τας _ιπλας . < « » ¦¦» - » ¦»«»«»« . _»»«»» ο _«< ι ΟΡΙΖΟΝΤιωΣ : ι ) Ειναι τη Θρακη 2 ) Ανηκουν εΙ την _ειρηνηυ 3 ) Ονειρον—Π ρωτη λεξι _ _λοΛιωνικη _ ικφρ ασιω , _^ Εχει αναγκ ην ολη η Ευρωπ η ( αι τ . ] —Νοτα ( μουσ . ) 5 ) . Ε ° _ε _° ) _Κυττα 7 ) Θεο ΑΙ _γυπτιο—Βαλλο στρα _τηγοι 8 ) ΒΑρθρον—Φωτιζει . ΚΑΘΕΒωΣ : ι ) Το σεβα προ τον _θεον . ι ) Τριμμα απο λιμα 3 ) _Σηκωστε—Συνδεσμο 4 ) Κερι ( _αΙτ . ) Αρθρον 5 ) Εκκλησια 6 ) Ει μαστε 7 ) Μετρικη μονα ( γεν . ) Μακρυα . 0 ) 5 υλινον ειδο—Ε . ΜΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑ 2 ΤΑ _Ι 12 Την 17 ην Ιανουαριου 1947 η γνωοτ η καλλ _ιτ _ιχνις ΧρυοοΟλα _Πετριιου , ηθοιιο _ιος τοΟ « Νεου _Λυριχοδ > , _προκειμενου να _αναχωρηοτ ) _ιι ' Ελλαια , _ζ ' . _ιιι μιαν _ιιμτ _, < : ι 7 . · ην _παριιοταοιν « _ι ς το _θιατρον < _Χιον Λυρικον > , με το _Οαυμαοιον _ιργον τοι Βρ . ι _ενοπουλου : « ΙΙ _Μονακριετ , » , τι ) _ευγεν . _ι _συμπραςει _, των Κυπριων καλλιτεχνων Κυπρουλας Βαδριη _λιιου , _'Λλικης _Νεοφυτου , Χρυοταλλας Νικολαου , _'Ανιρια Μουατρα και Χρ . Ελ _ευΙΙεριαι η . Το κοινιν _ιλ- ! ζθ | _ιΕ- / , διι θα _οπευοτ _ να 6 πο 3 _τη ρΙ ι _5 την ουμπαθη καλλιτε χνιδα . ΕΚ _ΛΟΙΕυ _: _'Κςει _ιΟ η κα : _εκυκλο _^ ιρηο » το . Εκκλτ _ιοιαατικον Η μερολιγιον ΙΠ _-Ιι _» _ουνταχ θεν κα _εκιοθεν _ιιπο τοΒι κ . Χρ ' . _οιακ-η _^ Α γαπιου _Βραμμα-ευις της 'Αρχι « πιοκοπη Κυπρου . Το _ημερολι γιον ειναι καλο · _τυτ . _ωμενον . Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ { ΒΑΜΟΙ | Την _προοεχη _Κιιρεαχην ν _, ιι ω : ραν 11 π . μ . _τιλοΟνται εν τιμ Ιερ _φ | Ναψ _'Αγιου Σαι _νια Λι ·) _- / . ωαιας ο ( γαμο ι του κ . 31 , Κ . Μιχ _αηλιοη μβτα -ης ! Ιιος Αγλαιας Σχ _αρο _» και -ροοκαλουν του αυγγ « ν » ις « α ! φιλους τ _. · ν _δπιος παρευρ _εθοδν . Ιδια _ιτεραι _προσκλησεις διν Οα _σταλουν . ΙΙΕΧ _6 Ι ! : ' ι Κατοπιν μακρας νοθου _απβδιωο ! προχθες και εκηι βυθη ο _«) ινοπρ _« πως τα _απογευμα της _χθις _ικ τοΟ Ι =-ρου Ναου Τροπι ( _ι > του - η _ενα ?& Ιθ _ι και ουμπαθης ουμπολιτις _Φινη-Μπιστι . Εις _τους _οικιιους της , και ιδιως _βις τιν _αιελφεν της μεταοταοης και _εκλδκτδν _ουνεργ _ιτην μας χ . Ιιαν _τελην Β . Μπι _οτην , _απβυθυνομςν τα ειλικρινη και εγκαρδια συλλυπητηρια μας . . — Λπι 9 χ ι και εκη _ιιυθη Ιν Γαρωαιοις εν ηλικια 03 ετβν η Κο · μηοοα υοοτρατου . ΚΙΝΙ ΙΜΑΤΟΒΙ'Λ 'ΜΚΙΙ ΙΙΛΙ _'Λι ΤΛ £ 12 _2 . Κ . Α . Λ . _2 . _σημερον ΙΙαρασ _Χιυην _ΙΟτ , ν τρεχοντος και ωραν Την μ . μ . διδεται _βις το οικημα του Συλλογο υ Ελ . ληνων Απο _φοιτων Ανωτερων _2 χο λ < 5 ν Λευκωσιας Ληδρας 124 _κινηματογρα'ι . κη παρ _αιιαοι με _ει « . δον _ελευβεραν εις παντας . θα προβλ ηθουν δια _φοροι εκπαιδευ τικη ς κα ! αλλης _φυοεως ταινια · ., ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΒΒΛΙΚΗΣ 10 ΔΑΣ 0 _. ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟ / Η ΦΥΛΟΝ ΑΒΒΛΙΔΕΣ ΜΑΝΕΚΕΝ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ Μεγ αλη χ _ινη _σιζ παρατηρει - ται ει ς -του ς ραπει _ιιαυς χ υχ _λαυ : ιον Λονδινου τον τελευται ο αυ το χα _. _ριι . Το σπουδαιοζερο γε γον ο ς _τ ης εποχης ειναι η ονα · χ ωρ ηαις της Ν _τεμπο ρα- Κι ρο μι τ ο νπερωχ _εανειο · Γαα λισσο 'Ελ ιαα € ετ * για την Αμιριχ η . Η Τιτ _τμπο ρα « _ουχΕιιΒα να μεταφ ερη μαζ : . της χ αΙ να επιδε _ι ξη ιις ιο Χυλ 1 _υγπνντ , ' οιιον Οα γυριση χ αι μερικες ταινιες , ' ο , ιι καλυτερο _ι ' χει να πα ραν αιαοη η αγγλικη μοδα . Η αυλ λογη ι ης αιιοτελιιιαι απο _Λ _. _^ ιιοι _ιηνι _ες του αχεδιιι απ , υ Τζι ' _ιι Ρικ _αηντυ χ αι χ αηελλη τ η Λαγκ ε Θα ραυπ , _επιβ _ιζαιωνι ι δε την 0 ιωρ ιαν ι οτ ι τα αγγ λικα μοντελα μπ _ορι . ι να μη παρουσ ιαζουν _τιποει το πρωτ οτυπα χη ' ι ι ο συναρπαστικο , ειναι νμοις κομψα και ευκολοιρ οριια . ' ιι ιιΙιμ _ιιο ρα σχεδιαζ ει νο φορεοη την ημ ι ' _ρα πον θα φθαυη στην Αμιρ _ι κη ινη _ιηρα ιυτα _- το μοντελο της Γιρτζινια . Το _αιιι αμ . _- _ιλ πι ' ιΒυ ανομαζι τ αι _·' . _/! *' - ιι _£ _ασιλιια · ( Ρη _τ ζι νς ) . Ειναι κιι μιιηι _ινο απο πρα σινο σκουρο μ αλλινο υφασμα και αποτιλιι _- ται απ ο ενα παλτο και μια φουντα . Κατω απο τα _τρ ουα χ α η • ,. αν _ικιιι τον πιιλτου _προβ αλλουν Βα Αιιιιπ χ « ι αερινα μα νιχ _εε ι ης μπλουζ ας που ιινιι ι καμωμενη _ιιλ η απο αληθι νη και φ ινη δαν _τειλα ιης χ ειρ ος . Τα καθ ημερι να μοντελ α _ποιι _( Ιι Ι ιιιιδι _ιιη ιις ιο ΧοΧλ _ιιγου _ντ ι ' _ιι ιι , _ιιλα καλο ριιμμ ενιι και ιι _.-ι ' . περ _ι φημα υλικα . Μ εσα σ' < ιι _<· τα αχ · μπιρι ) αμ Καν ονιιι ι ενα οι χρ αιμι , ομιχ λωδο υς λι _ιαντ _α ς μ ' ι ανοιχ το πρ ασινο . Ειναι υφασμενο απο μαλ ακο οαν _πουπουλα μαλλι χ ου Σετλα νδ . ' Ενα _ι'ιλι _,, / ιοι _-ι _ι'Αο ειναι ρ _ηιιμ ενο απο καφ ι _* η ' ι ασπρο αχ ω _- _τσε _ζιχ ο τονινι . Ε χ ει πα ρει _μηζι της επισης ενα τυπικ ο μαν ρο ταγ ερ , που θα αρ _ιοη σε π ολλε ς γυναικες . Αυτ ο ειναι _πισιο αντιγραφα ιης ( Ι _ρ _αδυνης ζακε _ττας ιηυ συζυγου ιης . Το _μακρ _ _ιι ? 'ι , ' > ' α _αλ _τ η τη Ντιμ _π ο ρας ιι ναι απο Ανοιχτα γκρι και _ιιυπρο κασμηρ ι , που «' Λντι _ιιρααωπ ιυαη επαξιως την ιριιπι ν , _κη β ιομηχανια υφασμ ατων . Ειναι « πι πιιιχ'ι μαλακο _ι » πτη ¦> πι ι — ¦**· ** - - σαν _πουπο ' Μο . Οι γοφοι του παλτου ειναι τεχνητοι χ αι ατε χ υνιαι σε στυλ _·* πανιε _* , τα δι μανικεετα και η ηιαρδεια ζων _τ _^ ταυ ιιναι στολισμ ενα με ασημε νια οτε φανια καρφιων . Εξ ισον ενδιαφ ερον ειναι ενα αλλο ανσα μπλ που φοριετα ι μ ι . μια μικο η αλλην ») και την ημ ι ρα κα ι το _β ρ αδυ . Και _αυεε ' ειναι ριτμ / ιενο οπο ενα _αιραια _- _τστο ασηρο χ αι γκρι ανοιχτε μαλλινα νψαα / ιη , το δε σ τυλ το » β ασιζεται αι . καποιο πορτραι τα ενος ποδ ηλατιστου της εποχης του Γασιλεω ς Εδουα ρδου . Την ημερα η ζακεε _ια , καμιομ ενη απο φαιγ και _στολισμενη σε σχ εδια απο μ εταλλο , φοριεται επανω απο μιει φουστα με πουλοβερ . Το β ραδυ φοριεται η Ιδια ζτιχ ειτα επανω απο μιει μακρ υα χ αι χ ομτμη φοιιατα , που ιινα ι λι γα σουρωτη ιιπο πισω . Το συνολον συμπλ ηρωνεται με μια _β ραδ υνη μπλουζα . Μεγ αλος θο ρυβ ος γ : _νεται ιπι σης _ο-ια Λονδινο με τι ς περ φημτς _τουαλεττες % _ι . _οιι εφερε μαζι ιης απο ιο Παρ ισι τα γνο > στο αοτε ρι τον καμπ αρ ε , η Ρομ πε ρια , παν εμφανιζετ αι καθε β ρ αδυ αιο νυχ τερινο χ εντοαν • Ο ρκιν _τ Ρουμ ' . ΚαΙΙε δυο μηνες η Ρ ομπε _ρτα παρα μερ ιζ ει δυο ειπο τα φορεματα της χ αι τα _αντιχ αθιαιο με _ιι ς « λιιιΒοΙα ι δ ημιουργ ιες ιυο αχεδια οιοι > της , του π _'ρι _- φημιιιι Πι _Ιρ Μπα λμα _ιν , ι ! _οιιει _,. ς φ ΙΙανιι καθε δνο τρει ς μη νες αιροπ οηιχ ιι _. ς σιο Λονδι νο για νο ον (> _ι ι ) ιιι | μαζι εης σχετικως , με τα νεα μ οντελα ποιι Οα ι ης σχεδ ιαση . Το β ραδ υνα χ απειλα της Ρομπε _ρ τας , ιιλα χωρις τετ _ε , εινι αχ ιδια _το ιι _Λι « ριο Μπ αλου . Τα φαρ ιμιιττ ' τ της ιιναι _ιιλα χ α μωμ ινα . απο β αρυτιμ α μετα - ςι _, ιια υφασματα με κομψοτατους _αιινδνααμου ς _χρ ιομ ατιο ν , σιολισ _/ ιενα με στρ ας , ηαυι ιι _' χ α ' ι χρυσα χ ινεη _/ ιατα . ΟΙ _φουιτε ς _«|·· πι πι _ινπιι ι _ιιου / _<> αρι / . ι ες _. Ωραι _οιαια ιιναι ενα μιινρ ο β ρ _αδιηο _ψειοι _/ ι η απο φαιγ σχε - διο π ) , - Κιριζ _ι νια με ηηι ' υ κλει · στο _Ιτ ιιμσ , μακρυ η μαν _' χ ιη _«»' φαρδιια φουστα . Η β ιχ νιορι _ανη εμι ινι υιιις τον _^ _ιονπ 'λ ον οι'Ι <* / Μι / ι · ..,. ! ι _. ι > (· ι . _>''' · Ι 'ΙΙ ''· , ' , ' ' _ιι _.-ιο ιιιι γι ) « _Αι Β < χον δρη βαμ β ακε ρη διινι / Χ λα . Β ιιι το _β οιιδυ _αυιις οι Π αρισινι ς δημιουργ ιες παρου σιαζουν κατι ιο εξαιρετικο . 'ΛΧΧο ο ρ ονχισμ ο ς _της ημερας ! _ΚΙνοι _υπι ρ β οΧικ _^ . ΤΑ μονη πραιιν ο φορι μη ιης Ρομ _π _εοτιις , ποιι · _Ι ναι αινιγματικα χ αριτωμ ενο , »(¦ ναι _^» Ο _Λιτλε * φορεμα απο χ λωμο χ _ι ιρ _ιι _' α _μαλλι της _Ιι _ρπιι _- λιας . _Μι _. ι _η _ροι ιιν ι _) _ιΤΙτι . _ιισπ'ι ) _τουα _- _^ / γγ _λ ιιι _-ηι πρα γμα τικα ινα / ι _νειρο ΙΙιρινης νυκτο ς , αλλα και _..., ινι ις οικονομικο ς εφι οΧιηςΙ Κα θε μια Λαο ποτε ς καυι _ιζιι πιρ _ιπαν _Ι 6 Ο Χ ' ρις κιι ι χ αθι χα πεΧΙ _υ ι ' ιπο ιΙ ιιος 20 λιρες . Ο νιαρ _ος « πι _κομηιο ς σχι _διασεης ιης Ρ ομπε ρτας , δ Π ιΙρ Μτια _λμα _Ι > / πιαχ ιφ θη την Αμερικη Μ ») _ιμιινι καιαπ _ληχ _τ ας απ ' Η , ιι _ειδ ι ( κι · ΙΙως μπορουν . γυναικες να φορουν αο χ _τ υη ητα κοχχ ινα , πρ ασινα και ρο ζ μεσα στους δρομους λεγει . Ελπιζα _υτ Μ ιολεπα π ερισσοτερο μανρ 0 και αλλι κομψ α και σκουρα χαυ ' πιατ _α Ενα _ετλλο επισης πρ _ιιγ _] τ α πσ δεν μου _ειρ εσε ηταν οι μεγ αιο τιτρο ) _-ωνυι α , _^ ι _οι Τι «> ν γου % _· _αρι κων της Αμερικης * . Τωρα που εγυρι αε στο Παρ ισι , ι Πιε ρ σκοπευει να Ιδ ρ υση ενα σαλονι γιιι γυναικεια ασπρ ορου χα . -Λεν φθανει μον 0 νει _εινα _, ωραιο ενα φορεμα - , λεγει -Π ρ επει να φοριεται ιπα ναι α πα ωρα _ιιι αοπρ _οραυχ α . Οει δ η μιουργηαω μια καΧυ _τ εω ι σιλου ειτα } - ο τα _γυνιιικεια ρ ουχα . Νομ ιζ _ει οτι > νσς γνναικιιος γοφο ς αρκι ιιι οτρογ _γιιλεμ ινος κι ' ιεω απο μια πολυ λε _τιει _} μ _εατι εινα ι ' ο , τ _ι ( αρα ιοτερο μιι _οριι ιο η-αντασ Οη κανει ς- , Ο Μπαλ μο _ιν εμειν ε _εαισιις κατ απλ ηκτος και με ιι ς τι _μι ς τιον γυναικειοι ν ιιυοιν ρονχ _ισμου σεην _Αμερικι _) . _Αλλ ιι οι Αμερικανιδες ειναι γενικως παντα πολυ πιριπ _οιημ ενες * , σπευδε ι να προαυΙα _- η . Μ αλιαια μπορ ω νει πω πολυ πιδ περιποιημεν ες απο τις Ραλ λ _'Αες . Τι ς _Αγγλι δις πια ας _τ ' ις αφηαωμι καλυτερα , Και πραγματικα οι τται ς στηι Αμερικη εχουν ανεβ η εις υψη δυσθεω ρητα . Τα μ _ιν _γυυνινα παλια ιιναι κατα 7 ο ) α φθ _ηι οειρα ιιη ' η _, _τι ησαν το } _Οιι Ο , αλλα τα παλια απο _υφαν / κι _«· χ ρ ιβηναν κα _τιι 22 ο ) α . ΟΙ μεταξωτε ς _κ _αι ταις , , ιοιι ια καλα εκι ' ινα χρ ονια _επιοι χι _- ζαν β σελινια το ζι υγος , σημερα κοστιζουν 1 Βι και ΧΟ . ΟΙ τιμε ς τα · ν _ιι διον Λπι Λιχοι _) _ρ _ουχιι ιμου ηυξηθ _ησαν καια 7 · 1 ο _^ ο . Αρχισαν τελευταιω ς νο χ ανουν τη ν « _οΑνπΙι ] ειιφ α _νιπι Βοιι _ζ- « τα μι γαλα _χ ιιτα οι ημα _τ α της Νεας Υορκ ης δια φορα _ωζιιιο _τ ατα _) _« _ιΑΑικ / ι « _ροιοι ι 'ι . Σπ ' ι καταστηματα -. αν Α 1 _- - ιμαν ιης _ιιι μ ηιης ΛιΜ _ψαρου π ωλειται το χ ( ιυ πο _^ ιτ _/<' πρ ος 7 Χι ρις η γυα ρ δα » [_ _' _* λι ρες το Ασπρο μι _εαξ _αιτ ο φαι γ . Επι πρ ααΟετιι ιμιιιυτ ιντικα δ ανθ ρωπ ος που ιφιρ ι _ατηα τα υφ ασματ α ι _)» 1 τη ν Β αλλια _Λυ-« ον / ιαι / ιου Λ * ν α γορασα Μχ _ιι ¦ , _¦ _τΑ } ι η _νιηιι ιιΟΙ · _- '' · _' ¦ ' ' · , ' _¦ , ' , * Χιαυνι η ι τοιιον ασιραπια Ιιας η-, ο γρηγορα λνωνει ιο _Ιι ου τυρ » ιιον ηλιο _. ' Ενα τσιγαρο Α . ι , ΠΑΤΙΚΗ Λ ΣΙΑ . ΛΕΜΕΣΟΥ _σημαινε ευχσριοτησι και _ξεκουρασι . Ειναι το τπο _εΟγεεττο τσιγα ρο , ω _ιπο _μυρωδατος _καττνοι . _ΒενιΟι αντι _προοωποι _βια την _πολιν χ « 1 Ιιιαρχ _ιβν _Λιιρναχος Θ , Χ , _ΑΒαοαΦευττκ Λ ΥΙδς Τ . Κ . Ι 6 . Τηλ . 8 · ι _Λαρνακα _ΛΛΛΛ _^ _Ιτν ΛΛ / νΛ / νυνΛΛΧΙΛ' _^» 4 « _<«»««»« _«»«<»» _<» ΜΤ « » ' » _¦»«* . _« ' »»» , _»«»»»¦»¦ ι ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΓΛΟΝ ι « - ¦ Η- + ¦ ¦ ¦ ¦ _4-4-Μ-τ-τ- ττ-τ- : _«»¦¦ > _ «¦ ¦ ' ¦ _ ¦¦ . ¦ . _¦> ' >· _!· _«« ' ι ) Ιανουαριου 1947 ι · '· . - ¦ . ' : ι _... ! — Ο Προεδρο $ ΤροΟμαν ειι την Οικονομικην εκ- θεσιν του προ το Κογκρεσου _εΙσηγειται _τριμερει _Ισχ _εδιον _το-οττοιον _ττρονοει ι ελαττωσιν τιον τιμων , ι ο ( _υο-τηρωι > ε < _ρερμογων : των νομων εναντιον των « _Τραστς » και _τταρεχτασιν των νομων _ττερι περιορισμου ενοικιων . ¦ ¦ ¦ . —Ο _ΒαλλοςΥπ _-ουργοξΟΙκουομικων _υττεβοτλε τετρα · : ετει _οτχεδιον _ανοΒΒΒτυξεωξδιο οποιου συνιστα _αυξησιν απο : ( —Ο _Γοσι _λευς _της _'Υτγε-: _ριορδοαΙα _ Α _ιττουλλα Ιφ _6 α- _.. ι σε εΙ $ Αγκυροιν δια _τριημιρον _εττισκεψιν ω $ ' _τΒροο-κε-I _κλημενοξ τοΟ ' Προεδρου | _ιυονοι / οστι 5 ταν _Οττεδεχθη Ι _ειξ τον σταθμου . | _—ΣυνετΒειςι _τηι _ενταβειστιι ι _καταστασεωξ εν Ινδοκινα Ι το _Υττουργειον _Αμυνηχ τη Ι Βαλλια διεταξε _οττω _ δλα . τα μαχιμα μελη των εν Βαλλια στρατιωτικων δυναμεων ηλικιας τουλαχιστον 18 : ετων κα ! εχοντων εξ μηνων _στρατιωτικην εκγυμνασι ν , ειναι ετοιμα δια _υττηρεσιαν . εν Ινδοκινα . - Ι - _^ _-Αι Ηνωμενοι Πολιτειαι ' εζητησαν . αττο _τας Κυβερνησεις _Ρωσσιας καΙ Κινας να αφισουν τον λιμενα του _Νταιρεν . ελευθερον εις το διεθνες _εμττοριον . 'Ο λ _ μην τοΟ Νταιρεν _> ειναι _υττο Ρωσσικαν ελεγχον και συμφωνως με το Ρωσσο—Κινεζικον σνμφωνον θα _ττρετττ _) να κηρυχθι ) ως ελευθερος λιμην _υπο _Κινεζικην _διοικησιν . Η Κινα εδεχση ευμενως την ειδησιν . — Ολλανδικα στρατευματα συνεπλακησαν μετα ι Ινδονησιων εις ν . α . _Σουματραν . Λεγεται οτι αι , Ινδονησιακα ! δυναμεις δνερ- * _ χονται ε ! ς 20 . 000 αλλα _εττι τη αφΙξει Ολλανδικων , δυναμεο _^ ν _ετραττησαν _εις τ 0 | _εσωτερικον της νησου . . των εργασιμων ωρων 40 εις 48 και την _ττροσκλησιν 200 , 000 εργατων απο την Ιταλ _ιαν - δι ' εργασιαν εν Βαλλια . — Ο ραδιοσταθμος της Αγκυρας μετεδωσεν _, οτι συνηλθε το υπο τον _στρατηγον Φεβζη Τσακμακ _Δημοκρατικον Κομμα , το κομμα της αντιπολιτευσεως Ο Προεδρος του Κομματος _εττετεθη _δριμεως κατα της Κυβερνησεως _ζητησας την αναθεωρησιν των εκλογικων νομων και την χαλαρωσιν των περ ! τυπου νομων . — Ο Προεδρος του Εβραικου Πρακτορειου κ . Μπεν Βκουριον , εφθασε εις Λονδινον . Πιστευεται οτι θα _συναντη θη μετα του Υπουργου των Αποικιων σημερον το απογευμα Πιθανον * να αναχωρηση αυριον αεροπορικως δια _Παλαιστινην . Η ΕΡΥΘΡΑ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙΔ _1 ΩΞΕΙΣ ΤΗΣ _·—ι _^— ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧιιΡΗΣΙΝ ΤΟΥ _ιν , ΑΡΣΑΛ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ Η ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΒΑΝΔ Α Εξ αφορ _μηξ τη 5 _4 ναληψ € ω ! τοΟ Υπουρν _ιιου των Εξωτερι κβν των 'Ην . Πολιτ _βιων Οπε του _στροττηγου Γ _Μα ρ ' _οαλ , μεχρι _τουδ _£ προσωτ Βικου απεσταλ μενου του Προεδρου κ . ΤροΟμαν ε _( 5 _Κιναν , ειναι _ενδια _- φερο να - _/ νωσΟη τι | γινεται ε _! ι την πολυπαθη αυτην χο > _ροιν και ποιαι αι Γιαφορα _ι μεταξυ των Ην ν Πολιτειων ωφ ' ενο αι οποιαι υποστηρ ιζουν την ιΟνικ ην _κυβιρνησιν τοΟ _Τσα-ν-ΚαΒ-Σικ και τη Ρωοσια 5 αο' ιτε ρου , η οποια υποστηριζει την ιρυΟ ραν _κυβιρνησιν του Βιεναν . Ιδου τ ! _γ-ραφει σχετικω _ς 6 εν Σαγκα _η _ανταποκριτη _ι του αμερικανικου περιοδικου < Ν ιου _ Βιου _ικ » Ρομπερτ _Σοπλεν : Η Κυβερνησις του Βιεναν δεν εχει _δεχΟη , τουλαχιστον μεχρι σημερον , επισημον βοηΟειαν απο τα _Σοβιετ . Ιδεολογικως ομως οι ερυθρο ! της Κινας διατηρουν αρκετους δεσμους με _τουξ Ρωσσους . 'Εαν ποτε ο συνδεσμος αυτος καταληξη εις υλικην βοη-Οειαν , ο ! _κομμουνισται Οα εχουν προχειρον την _δικαιολογιαν : 'Εφ' οσον οΙ Αμερικανοι βοηθουν την _Κυβαρνησιν του _Τσοτν-κ-Και-Σεκ , διατ ! να μη , _βοηθουν κα ! αυτους ο ! Ρωσοι Πριπει να σημειοιθι ) , οτι οι κομμουνιστα ! της Κινας διαπνεονται απο φοβερον μισος προς τους Αμερικακανους κα ! καθε τι το αμερικανικου . Απο τον αρχηγον της Ερυθρας _Κινα _4 , ιον Μαο Τσε , μετα του _οποιουσ υνωμιλησα επ ! _διωρον , -μεχρ ι του τελευταιου _παιδιου , ηλικια εννεα ετων , τνου _ουνηντησα , ολοι κατι ιχουν να πουν κατα των συμπατριωτων μου . Ο ! Αμερικανοι _πτρο _τκΤιτηι , κατα την _νυι _, _ι μην των , _κακοπουυν τΙς κοπελλες , κτυπουν με τα τξΙτΒ τους γερους κα ! τΙς γρηες κα ! δεν δισταζουν ακο μη κα ! να πνιγουν _εις τα ποταμια τους ασθενεις κα ! νους τραυματιας ! ,. Η αντιαμερικανικη προπαγανδα £ _χα _φΟασα ε | $ τ * ζενιθ της απο _τΒι _, ς εποχ ης _, που α ! δυναμεις του Κουομιτανγκ ( δηλ . ο ! 'ΕΟνικιστα _!) κατελαβον την στρατηγικης σημασιας πολιν του Καλγκαν _, Εν τω μεταξυ , ιταρ' δλας τας αποτυχ ιας που _εσημειωσαν ε ! ς την Μογγολ ( αν οι ΚομμουνιοταΙ , ο στρατος των διαρκως αυξανει . Σημερον _διατιινονται , λιτοια · με δοσιν _βιβαιως καποιας υπερβολης , οτι εχουν υπο τα οπλα εναμισυ εκστομ- - μυριον τακτικου στρατου και τρια εως τεσσαρα εκατομμυρια « Μεν-ΠΙγκ » ( Πολιτοφυλακων ) . Ο οπλισμος των εινε , οπως λεγει ' ο στραταρχης _Τσου-Τεχ , ο αρχηγος των ερυθμων στρατευματων της Κινας , ως επ ! το πλειστον αμερικανικος κα ' ι προερχεται απο τα πεδια των μαχων . « Ημ ( - σειαν ωραν μετα την διαλογην των λαφυρων , εδηλωσεν υπερηφανως ο ερυθρος στραταρχης . ειμεθα εις θεσιν να τα χρησιμοποιησωμεν κατα των δυναμεων του Τσαγκ-Και-Σεκ » . Τελευταιως ηρχισαν οι Κομμουνιστα ! να εφαρμοζουν την _υποχρεωτικην εργασιαν δια να υποβοηθησουν το εργον του στρατου των . Εις την κομμουνιστικην Κιναν δεν υπαρχουν πολλοι ξενοι . Εκτος ενος ξενου Αμερικανου αξιωματικου , συνδεσμου , που κατοικει _εις το Βιεναν , μονον αλλοι τρεις ξενοι ζουν εις δλην την Ερυθραν Κιναν , δυο Ρωσσοι _Ιοτροι _, εκτελουντες συγχρονως κα ! καθηκοντα παρατηρητων δια λογαριασμον της Μοσχας , κα ! ενας 'Αμερικανον συναδελφος των , γνωστοτερος με το κινεζικος ονομα Μα-Χαι-Ταχ , α _οτοιος εχει _εγκατασταθη εις το Βιεναν απο δεκαετιας κα ! εβοηΟησε θετικως εις την ανεγορσιν του _σημαντικωτερου νοσοκομειου ι ης πολεως , —· Ο ! δυο Ρωοσοι επιστημονες κα ! ενας Κινεζος Ιδυνων _κομμουνιττης , ο Λ ! - ΛΙ-Ζαν , 7 Βθυ εσπουδασεν επ ! ολοκληρον _δεκαοκατετιαν εις την Μοσχαν , εινε οι μονοι συνδετικοι κρικοι της Ερυθ ρας . ΚΙνας με τα Σοβιετ . Εα ν _δ _^ ν τ . _ραγματοτΒοιιι-Οη η εΟυικη ινωσις , την οποι αν επιδιωκει ο Τσαγκ-Λ > ρι-Σεκ , τα _πιθανωτερον οινε οτι 0 α δημιουργηθουν δυο εντελως διαφορα Κρατη : Η υΒινα του Βιεναν , που θα ιχη _ασφαλη την ηΟικην τουλαχιστον _υποστηριξιν της Σοβιετικης ΡωσοΙας _, και η Κινα τοΟ Τσαγκ-ιΒαι-Σεκ _, που Οα _υιιοβοηΟηται αμεσως η { μμεσος απο τας Ην . Πο- Βεπανωφορια _ιηιι ! ΠΑΤΑΝΙΕΣ ΗΜΙΜΑΛΛΙΗΕΣ _{ Εφ _βαηιαν , _κα . πωλουντα ι εις το κα- ι τασ _τημα χ ου κ . Κ . Β . ΑΠΕΗΤΟΥ Λευ- ι κωσια . ! ! ΤΙΜΑΙ ΔΙ ΑΤΙΜΗ ΣΕΩΣ ! 1 _»»«»«« ¦¦¦ »> «» τ _4 » «»» > _* , , _«** ,, > ,, < · ¦ . ' _^' _^ _: _Κ _!^ _^> _ _5 _$ _' _^ _, _ _, _¦· ν _€ Λ ι Λ ¦ ' Μ _^^^ _ιτ _·>'·!>*' '' ,, ' ' _νΗβκηιι Μ _Τ _& ΙΙ _$ _ΤηΤΕ Ι _§ _ιΡ _^ Ε _55 [Β _> _>* ν * Ι 533 Γ ' 4 λο μιοδν χ αι πλεον αΙΛνα διατηρουν την 1 φημην των ως χ ων καλλιτερων σιγαρεττων , Ν του κοσμου . Γ Γ _^ ι · | 1 ι · ι . _'··^ ' · π Α _« Β )· Β _Ι ( ΙΟΡ _ΙΒυΟ ι Ο ΠΒ > . Ι ' _-ΜΓΟΝ « Ηι — Ι _ΙΙΙΙ ΙΙ Ι _ΙΚΙΙΙΙΠΤΤΙΠΤΙ - · -ΠΠ _ΤιιΒι Τ _Ο ΙΙ _ΙΠΟΗ ΜΙΗ _ιΙΓΙΙυ III _ΟΗιΗ 2 εκινου με τον Νεον Χρονον μι μια καλη _διαβεσιν που _επιραλλομεν στον . εαυτο μα _£ και τη ! οποια * ινα απ' του κυριω _τε ρου σκοτιους ειναι το να κρυβη πισω _τηι τα λιγα θλιμμενα προσωπα , απαγορευοντα του _ να εκδηλωθουν , κι' ιτσ » να λ _»> Οστευουν οι καχοφο _> ν ( ε 5 μεσ' στην Αναγεννηση των Ελπιδων . Βι ' αλλου παλιν ' αυτη η _καταστα-° !! ι τ _? 1 ? γαληνη καΙ τη _αισιοδοξια που κατορ θωνουν να νοιωσουν για να μην αφισουν τη μελαγχολια ν' απλωση επανω του τα _μονντοχρωμα φτερα τη , δεν _ιιναι αλλο , παρα η αρχη , τα θεμελιο μια χαρα γιο ματη πνοη , που μαρτυρει την προσμονη τ' Αη—Γασιλη . Ο μικρο αυτο γενναιοδωρο Θεο των ονειρων των παιδιων —που θα του χαριση δωρα και που θα _δωσπ _-ι μια Ιδιαιτερη ευκαιρ ια ατου μεγαλου να κανουν τα προσωπακια των μικρων του να _γελοιν για μια _ολακαιρη μερα , κι' ετσι να ευχαριστου νται κι ' αυτοι οι ιδιοι —ειναι πηγη διπλη χαρα παγρυπτα τετοιε _νυκτε πανω _στι _οικογενειακε στεγκ . Πσρα μονε γιορτων , ποσο κοσμο θα ρι χνη απληστε ματιε χαμενε μεσ' την νοσταλγια , στα χρονια που γι αυτου περασαν , σα σε αλλε ζωε των οποιων ηααν οι ηρωε _ , και σπρωγμενοι απ' αυτε τι _γλυκειε αναμνησει , θα γυρευουν μ * οποιαδηποτε τροπο να μη στερησουν τα παι δια τον απ' της ηλικια τε ευχαριστησει που κι ' οι ιδιοι _« αποτε νοιωσαν . Μερικα συγχρονα παιδαγωγικα συστηματα πιστε υουν πω < το παιδι δεν πρεπει να μεγαλ ωνη με παραμυθια— _ισω γιο να προλαβουν απογοητευσει—κι ' Ετσι συμφωνα μ' αυτα τω ρα θα βλεπαμε μοναχα τη ροχτ τ' Αη—Γασιλη με την ' αδεια σακουλα να χανετ αι στον . δρομον των ξεχασμενων—Μα ποιο ειπε πως ο Αη—Γασιλη ειναι ενα νμεμμα κι ' . , ' _δχι μια πραγματικοτη _μεσ' ' _τον κοσμον των παιδιων , μια μορφη π' αντιπροσωπευει την _κι _* λη τ _, λευρα τη ζω η ) , στον οποιον _ιμει _διι / ομεν ενα ονομα 'Λγιον καΙ η φαντασια την τελευταια πινελια για να τη _ουστησουμιν στα παιδια , να με ( ντ χαραγ μενη στη μνημη του κι' ετσι ποιο ευκολα να νοιωσουν πω καπου υπαρχει κ & _ποιο καλοβουλο πνευμα που σκεφτεται γι' αυτα καΙ ζητα να τ' _αμει ψη σαν πρεπει . Θαρθουν κι ' αλλοι καιροι _δΙχω _ να φερουν μαζι του την απ ογοητευσι ν , οπω πολλοι νομιζουν—γιατι οι μικροι μεγαλωνουν και σιγ α-σιγα δεν εχουν την ανα γκ η να βλεπουν την αληθει α ιμορφα μασκαρε μμενη μισα στα- παραμυθια 1 μονοι του 0 α τα _ιλευΟερωσουν απ ' ταλ ηθοφανη πλαισια _, ' και Οα κρατησουν σδ , _τι του χρει αζεται γι α να πιστεψ ουν . Κι' αν ειναι ακο μη ο Αη Γασιλη μια ακακη πλανη που μετασχη ματιζονται με τον καιρον σε γλυκειε ς Ουμησε χωρΙ αυτη η αλλαγη να σκοτεινιαση τη ζωη μα _μδ τι απαισιοδοξιες το συννεφιασ μα—τι βλαπτε ι _ανιιμαστε οΙ πιστοι τη Σκαλα , _Βενναρ η ι <) _( 7 . ΝΑΠ / νΛ _^ Λ _^ _Λχν χυν _^ Λ _^ ν _^/ ν-υν-υν-ν }¦ 0 _ΕΑΙΙΙΑΤΛ . _* _Λχν -Λ / ν νΛ ννννυννν Κινημα _-ο- _^ _α'ιοι : ΠΛΠΛΔΟΠΟΥΛΟν : . ΟΙ Λυο Ιων . ΤρΟ _^ ΟΙ » ΜΑΠ « 0 ΠΛΛΛΤΙ ι < Ο Δ _, ωκιης _ιι . ιν Ληπτων .. ΜΠΕΛΗΚ ΠΛΙΛ ι . Ο Διωκτης ιων Ληπτων » . ΣΛΝΙιΚΛΛΙΡ : Βο πρ 6 νι' _ 1 ·| ιη '¦ _>¦*> ΙΙ ' _ΙιΜ ΠΑ · Ι · . Μ' : ιο τι / _ιονρ'ιμμο 9 . 33 μ . μ . ΛΕΜΕΙ ΟΙ ΙΙΛΛΤΟ : . _Λωπ _οιιυικ : Βζινιλιμιν _· . ΠΟΙ 'ΔΛΜΠΛΚ ι . Μ « ι Μ | ιινπ _ΔιιιμΟντ κ _.. . Λ 1 Ι 1 Ι 0 Χ 2 ΙΤ 0 Ι _ΧΛ Ι ' / ΙΙΧ ΛΜΠΚ ( Πιιιν _Λ »|> ικΛι . ) ι Λνοι _ι , ις κ αι _Ψυινο ηω _ρπ . ΟΛΥΜΠΙΑ ! . _Χαιιινι ) ΠολπιΙιι τικ _Ζοιι-,-κλας » ΛΑΡΝΛ 2 _^ ΛΛΟ _ΙΙ ΙΟ / . ! « ΙΙ ΙιιιΙιλιιιοιι ιιιν Δπι » . ' ιν » _ΜΛΚΙΙΔ ΙΙ ι · 5 . _χυλι | Δοκιμων . ΤΣΙΒΑΡΑ ΡΙΑΥΕ Κδ ΚΑΙ ΡΙΑΥΕΚ 8 Ν 0 . 3 Εφ _δαααν _ει _$ _μεγαλα Ποσοτι _ηαζ και κρατειται Διαρκ η ς Παρακα _ναδιι κη _ει ς χ ο Καταοτ η μα ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Υ Προς ηωλι ισιν ει _ζ Τιμα ς _Ιυααγωγε ' _ως ΑΠΟΚ ΑΛΥΨΕΙΣ ' _Απυ Αποακα _υμαχ α _μιβ _, ι _εκ & εαεω ς παλαιου ααι ηο · _ανφαιου Ηομμουνιαχ ου ηγετον , οΒ αναγνυαχ αι μας , Ιπλη _ρ οφουηυησαν χυ _ις πολλα δια χ _ουι σκοπους χ ου _'Ελλ-ηνιΗου Κομμουνιαμου , χ ονς , οποιους επε · διωξεν , υπδ το προ _σααπειον χ ου 'Ε & _νικου 'Απελεν _* $ 2 _ωιιι . κου Πολεμου . -. Τωβα , εν συνεχεια , _υ-α _δια · _ρ _αζιιι-ο _'ιι ' α : αμη _περιοοοτ _ερον απδ ( Ας σκεψεις και _χ & ς _κοιαεις χ ου πρωην πρωυ _· νπονργου' χ . Β . Παηαν & ρεου , χ ας οποιας _ουχ ος προσφατως εξε & εσε' Φα _ανιιληφ & ουΥ ,. δ _ιι η Ελλας εσωυ-η απδ χ ιους 9 νυχας τοΟ Κομμουνιυμου μονον απδ χ α σφαλματα της ηγεσιας τον . ΚαΙ & α γινη καταφανε ς , βχ ι μονον ξενα _αυβ _φεοοντα υπηρετησε « α Ι _υπηρ εχ ιιΤ δ Ελληνικος _Χομμουνισμος . « Αν το Κομμουνι ο-πκον Κομμα 'Ελλαδοι—γραφει 6 Κ . Ποπτανδρεου—ειχεν ακο λοι / θησει μι σννετιΕιαν -την Πολιτικη ν γραμμην και α- _ττεφευγεν ετπμελω $ την α · _ττοκαλυψιν των αληθινωι του _σκοττ & _ν—δττως το ειχι καμει κοιτα του $ -πρωτον · _μηνΟξ— -με τα μεγαλα συνθηματα τη $ ' Εθνικη Αντι · _στασεω _ και του _ΛαικοΟ Δημοκρατικου _Κινηματος τα _οττοΤα _αρχικωι ειχον τοσον _ττολυ συγκινησει την μεγαλην _μδζαν του _ΛαοΟ μα $ καΙ Ιδιως την Νεοτητα θα ειχε , _τηβανωτατα , κατακτησει την _ττλειοψηφιαν αττο την οποιαν θα ηντλει τ 6 δικαιωμα της _κυβερνησεως τηι Χωρας . Το Ιδιον Ισχυει , κατα την γνωμην μα , καΙ δια την Επαναστα τικη * γραμμην . Αν ειχεν ακολουθησει με _συνεττειαν την Επαναστα _τικην γραμμην τοΟ Κ . Κ . Ε Θα Εφ θανε , _πιθανωτατα , _εΙ $ την τελικην δυναμικην _εττικρατησιν _, ακριβω _ _οττως καΙ ο Τιτο εΙ $ την Βιουγκοσλαυιαν . Μονον εΙ $ _τηι ¦ περιπτωσιν , κατα την _οττοιαν Θα _εττεχειρειτο Αγγλοσαξωνικη αττοβασι _ ε (< τα Γαλκανια , η _ιτταναστα · τικη γραμμη δεν Θα _ηδυνατο να εχη _αττοδοσιν—τε οποιον , δλλω τε , Θα συνεβαινε και _εΙ $ την Βιουγκοσλαυιαν . Εφ ' οσον ομως _τταρα την ετπμονον _προστταθβιαν του Τσωρτσιλ , ι _ττεισμων _αρνησις του Ρουσβελτ _και _του Α ιζενχαουερ _ιματαιωσε το Γαλκανικον μετωπον , μετα την πτωσιν της _Ρωμηι , το θερος του 1944 , και επεβαλε την _προτιμησιν του _ΝοτιοχαλλικοΟ . ΚαΙ _ειρ' δσον η πορεια του πολεμου εφερε τα Σοβιετικα στρατευματα ε ! _ς την Γαλκανικην , εινε προφανες , οτι η συνεπης τηρησις _τηι επαναστατικη γραμμη 6 α _ωδηγει _, τελικως , εΙ την δυναμικην του _επικρατησιν . • * Πιστευαμεν , οτι η αποφασις του Κ . Κ . Ε . να · στεΙλι ] του _ αντιπροσωπου τον εΙ τον ΛΙβανον , να' υπογραφη το Ε θνικυν Συμβολαιον κα ) να δενθ _^) την συμμετοχην του ει Κυβερνησιν 'ΕΟνικης Ενωσεως , Ιγινε με _την παοοπ _χ ικην , οτι τα Γαλκανια—καΙ εν παση ιτορηπωσα η Ελλας —& α ιγινονχ ο _αφηιοα Αγγιοαα ιονικ _ηι Ι _πιαοοης , ΚαΙ η πορεια του πολιμου—τον Μαιον τοΟ _1944—ιδικαιολογ _« ι αυτην την προβλεψιν . 'Αλλα τον _Σετττιμβριον η πορεια του πολεμου ειχε _μεταβληΟζ . Το Γαλκανικον μετωπον _αντικακισ τΛΟη _μι το Νοτιογαλλικον , καΙ αντΙ να ευρΙοκωνται οΙ 'Αγνλοσαξωνε εΙ τα Γαλκανια , ¦ ' · ευρΙσκοντο α ! στρ _. ατιαι τη _ Σοβ « τικι _ ι Ενωσ εω , Τοτε ητο η ωρα ανα & Γωο ηαΙ _ιωι τη γραμμη , την οποιαν ειχε χαραξει τυ Κ , Κ , Ε . κατα Μα ιον . Ε αν τοτε _ιπανηρχετο εΙ την _επαναστοηΒικην του νραμμην _, αυασυνιστα την Κυβιρνησιν τη Π . Ε , Ε , Α , και _ηκολουΟει την αδιαλλακτον πολιτικην του Τιτο , Οα πιχ _ε , πιθανωτατα , τα Ιδια _αποτελεσματα . _ΔΗοτι ο ! _ΓριΤτανοΙ , εκεινον τον καιρον , _ουτι διεδετον δυναμ ις προ ενεργειαν αποβασεως εΙ την Ελλαδα , δια την ετπβολην της Ελληνικη Κυβερνησεω _ καΙ του Γασιλεω ουτε και αν κατωρθωναν να συγκεντρωσουν δυναμει , θα ηδυναντο πολιχ ιΜ & ς — λογω _των αντιδρωοεων και ε _? 5 την Μ . Γρεττανιαν , αλλο _Ιδιω ε [ την 'Αμερικην , και _εττιση εις την Σοβιεπκην Ενωσιν—να επιχειρησουν απαβασιν . ΚαΙ θα εμενεν εΙ την θεσιν τη η . « Δημοκρατικη » Κυβερνησι ς της Π . Ε , Ε . Α ., η οποια , με _συντομον Δημοψηφισμα , καθως και και με συντομους εκλογα , την _ελευθεριαν των οποιων θα ηγγυατο η Ιδια , με τα $ γνωριμου μεθοδου τη , § α κατεληγεν εις την _νομιμοποιησιν-ΚαΙ αυτο νομιζομεν , οτι , απο τη πλευρα του , _υπαρξε το Ιστορικον σφαλμα χ ου Κ . Κ . Ε . Οτι δεν ανεθεωρησε την πολιτικην του , κατα το . θερος του 1944 , επ ! τη βασει της νεας πολεμικη καταστασε _οο , αλλα , τουναντιον , _μετεσχε , κατα τα αρχας Σεπτεμβριου ει την Ε _θνικην Κυβερνησιν , υπογραψαν την 26 ην Σεπτεμβριου , το συμφωνον τη ! Χαζερτας , δια του οποιου ετασσε τα . επαναστατικα του δνναμ 3 ι _Οττο τα - _διαταγα τη Ελληνικη Κυβερνησεω _και _τ _^ . 0 _Γρεττανου Αρχιστρατηγου και προσεκαλει τα _βρεττατικα στρατευματα εις την Ελλαδα , Κα ! _κατεβαλεν , _ειλικρινω , πασαν προσπαθειαν δια την _πραγματοποιησιν της αναιμακτου Απελευθερωσεως—τον Οκτωβριον—και την _εγκαταστασιν _τιι νομιμου Ελληνικη Κυβερνησεω _ει τα Αθηνας ... • Θα _Ιλεγεν . ομω κανεις οτι , αφου τα Κ . Κ . Ε . ηκολουθησεν—εστω και εσφαλμενω—την « πολιτικην » γραμμην , εΙ την _κρισι μον ωραν , κατα την οποιαν αι περιοτασει του επετρεπαν και του υπαγορευαν την Ιπαναστατικην , θα διετηρει τουλαχιστον με συνεπειαν αυτην την πολιτικην _γραμμην , ωστε απο την συνεπη εφαρμογην τη ν' αντληση ολα τα _6 υ _ατα ς ωφελεια . Και ομω η ΗγεοΙα χ ου Κ . Κ . Ε . υπεηε-3 ε και εις δενχ ε _ρ ον _βαρυιατον σφαλμα . _'Απεφασιιεν Αηοχ ομως την _αλλα->* ην γραμμης και _επεχειρητε την Στασιν του _Δεκεμβριου , Οπο συνθηκα πλε-3 ν , _αι _οποιαι « προδικαζαν την ηττον του ... Δεν _νομιζομεν , _« 'δτι Εχει μεχρι τουδε σαφω διευκρινισθη ο λογο , ο οποΤο _ωδηγησι την ΗγεσΙαν του Κ . Κ . Ε , ε ( το δευτερον αυτα σφαλμα . Διοτι η Αλλαγη τ _1 _} _ξ Βραμμης _Κγινεν _αιχ οτομως . Ενφ την 27 ην Νοεμβριου--1944—οΙ κυριοι Σβωλος , Τσιριμωκο και Ζευγο μβ εφεραν το κειμενον τη οριστικη συμφωνια δια την αποστρ ατευσιν _του ΕΛΑ Σ , καΙ επαυηγυρ ισαμ £ ν < 4 πο κοινου το _ευτυχε γεγονο _, Αηοχ ομως ο σ . Ζευγο , την επομενην , 28 ην Νοεμβριου , ηλθε Μανος εν αγνοιφ των αλλων , 5 ια να μου δηλωση πληρη _υπακαχωρησιν του Κ . Κ , Ε . και να μου θεση , υπα τυπον τελεσιγραφου , νεου , απαραδεκτου δρου—το οποιον εσημαινεν , δτι ειχεν ελθει με εντολην ρηξεω » . _Αυρ ιον δ χ . Παπ ηνδ _οι-ον _υα δωα η χ ι ) ν Ιρμην _εΙαν _τη απ οχ αμου αυτης _μεταβολης « αι μιαν _π αχ απλη _- _πχ _ιπην « 5 / _ιολον'αν συνεργο · χ ον χβγ Κομμουνιστων , υιι _ουτοι υπακουουν εις ι / νο ς _^ ν _ιολιις . ΤΟ _ΕΘΝΟΣΣ ΜΑΖ ! ΜΕ _ΤΟΥΣιΚΥΙΒΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡ ΙΚΗΣ 'Αηο τ _^ ν _ισηεβ _ιια της Ιιαγχ _νπριαχ ης _Αδελφιτ ητος . _Τ—Αριιηηβ α _Τι _Πβ _ΟιιρεΙον τον Σ υΧΧογον . _Καθημττοι _ κ 1 _ιρ _ωννμος Π _ςαοτιτης , _συμβονλο _? , Νι κος Δημας , γραμματευς , Τ . ΑγγεΧου , ' Π ροεδρος , ΠαυΙος ΙΙαντζικ & ς , αγτιπραε _ι ρος , Σ _ιργης _ΤτονΙιιης , συμβ ουλος . Ορθιοι Μα _νω _ιης Παυ Ιον , Κωστας _Κιριατια _νης , Αθανασια Ιι ιχ οΙαι _οου , Κωστας Αστρεας ,. 'Αντωνιος Θωμας χ _αι Στιλ _ας Νιχ οΙαΜης . Αιξια Ενο ς ιμιιος χαριτωμ ενων _ιτσηοινιιων « οι ! _ηαρτυοτθηααν _τΙ ς την χ _οροεαιτιρυα . Καβ _ημτναι _ Δημητρ α Παππο , ΕΧΧ η Σ _ττ φανον _, _'ΑΧιξανορα _Τατμητρη , ΚατΙνα Χουλη χ αι Μαρια _ΖενιοΟυ . _ΟοΟιαι Μαρ ια _Μενιχ ον , _ΓΙαρια _Κοντια , Μαρ ια Σπασι _ιου _, _'Αναρ ιανα Δημητριαδου , 'Ιωαννα Σι _νΙδου , Κνριαχ ουλα ΠαυΙι χ α . ( Φωτογραφια αταλεισα αεροπορικως _υττο του εν Νεα Υορκη μονιμου ανταηοκριτοΟ του « Εθνους * κ . Σ Π . ΜΙ ΝΩΤΟΥ ) . ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ΙΚΙ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΥΑ ΕΣ ΤΗΣ _ΝΙ . ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΒΑΜΟΣ ΑΡΑΠΙΚ 0 Σ _ _ΣΤαι ΠΕΡΟΚΕΑΝΕΙ 0 ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑ Ζ Μια διεθνης εσπερις —Ο χορος της κοιλιας . — Ακρατητος σω β ινισμος των Αιγυπτιων . —ΑΙ εθνικαι τους βλεψεις φθανουν ως την Ισπανια ! ΑΤΛΑΝΤΙ ΚΟΣ , ( _Δεκεμβρι ος ) . — Η · προσελευσις για _ιι _ ν εσπεριδα αρχισε απο _ιις 7 τα βραδυ . Η διεθνης κοινωνια της Μεσης Ανατολης κατεβηκε με τα γιορτινα της , οι κυριες και τα κοριτσια με _κατσαρωμενα τα μαλλια σαν ομπρελλες _, μερικες Ισπανο-• πορτορικεζες με υψωμενα τα μαλλια σαν _τιυργους . Βυρω ατο στιβο , που 7 } ταν το κα · λυμμα τοΟ αμπαριου του 5 ου _καταστρωμοττος _, καθισαν _σταυροποδι οΙ τατσιρικοι . Κατοκιν , _σταυροιτοδι , αλα τουρ ' κα ηρχονταν οΙ μ £ _γαλοι _, μετα οΙ κυριες _ιτανω σε _μτταΥΚους , επειτα ορθοι _ιταλι ανδρες . Φυοικα , η καθε φυλη χωριστα . Ενας _πατιας Συριος με _φαλιοα φωνη Εψαλε , βοηθουμενος αττο τις μαθητριες του Συριες τοΟ αμερικανικου Κολ λεγιου της Γη ρυττοΟ που πηγαινουν για μετεκπαιδευση , Ενα ειδος αμερικανικης προσευχης , ενφ κατοπιν 6 διοργανωτης της εσπεριδας αινυπτιος φοιτητης , Κεμαλ Ελντιν Χαμητ , που ειχε το γενικο προ _οταγμα , ανηγγειλε στο ανυπομονο κοινον δτι η Χανουμ .... _θαλεγε το τραγουδι τοΟ πολεμιστοΟ _ΓεδουΒνου , που φευγει · για τον καθημερινο ο' αυτους πολεμο και που η αγαπημενη του τον αποχαιρετα , ενθαρρυνοντας τον . « Σα λεμ · ΛλωΙ » - « Σαλεμ ΑλαΧι > _ητοιν το ' ρεφραιν τοΟ τραγουδι οΟ , που _επαναλαμβαναν , χτυπωντας τα χερια των μ' ενΟουοιαομο οΙ _αραπαδες . _Επει-| ΤοΟ εν Νε _^ Υο ' _ρκη μονι μου ανταποκριτου μας κ . ΣΠ . ΜΙ ΝΩΤΟΥ τα ο οργανωτης ανηγγειλε δτι Οα παρουσιαζε μια παρωδια _αΙγυπτιακοΟ γαμου . Πραγ _μστι μπηκε Ενας αιγυπτιος φοιτητης _αντρακλας , ντυμενος γυναικα , με παραγεμισμενα τα στηθη και τα οπισθια , και _ρτιααιεωμενος , συνοδευομενος απο Εναν αλλον _αΙγ υπτιο με σμοκιν και με φεσι , τον γαμπρο . 01 γκριματσες και η _διαχυτικο'της της νυφης , το κωμικο φερσιμο τοΟ γαμπρου , τα καμωματα τους , σκορπισαν ομηρικα γελοια στην ομηγυρη . Πο ιος ζευρει απο ποιαν αιτια , 6 μουοαμδς που ηταν σκεπασμενο το αμπαρι ειχε _φουσκωθει , σε τροπο που το νιοπαντρο ζευγαρι σκονταφτε διαρκως , σκορπι ζοντας ασυγκρατητη ευθυμια στην τεραστια αιθουσα . Τα πιτσιρικια , Ιδιως , πηδοΟααν απο το χαζι τους απανω Ι Επειτα ηλθε η σε ιρα μιδς _ητ _' _γιΙιΒπι _-κ _Λρτιστος . Ιταλικης καταγωγης , που ειχε _ςεπεοει , ποιος ζερει πως , ατη Γο ρητο , οπου και την ερωτευθηκε Ενας αμερικανος ναυτης , που μη μπορωντας να την _λησμονησω , πηγε , οαν απολυθηκε , και _τη βρηκε . ΚαΙ _ται , ( 6 ευαν τωρα μαζυ το γσ · μη > . ιο ταξιδι . Η _Ιταλοαιγυπτια _ι / ρσκιπνη αλλα πεπε ιραμενη , _Εδισε Ενα μεγαλο μεταξωτο μαντηλι στην κοιλια της , σε τροπο ωστε οΙ ακρες να _κρεμωνται μπροστα της , κι αρχισε να _χορευτι , ξυπολυτη , τον χορο της κοιλιας , πανω στον ηχο τοΟ μελαγχολικοΟ μδλλον τραγουδιου , που Ελεγαν , _χτυπΛΙνιας τα βραχιολια τους ιν ελλειψει αλλης μουσικης , οΙ αιγυπτιες φοιτητριες . Με μαεστρια Οσυμποτη τριγυριζε τον _οτιβο , προ ΓλΛντ · _7 ς με τΙ ς κι νησεις και τους οπαομους τοΟ κορμιοΟ τη ς Εναν -Ενα χωριστω τους Οεα- ' _^ , ως οτου Ενας οπ' αυτους * σηκωθηκε κ _« 1 μπηκε στο χορο μαζυ της . ΚαΙ τοτε αρχισε ο πραγματικος χορος .. Ηαρτιστα _Επεφτεκυ ριολεκτικα πανω οτον _παρτεναιρ της , χτυπωντας τον ποτε με Τη μια μερια του σωματος της και ποτε με την οιλλη , με τολμηρες σεξουαλικες κινησεις . _. Δεν Ιχω δη ποτε-τετοιο ρεαλιστικο και σκανδαλιστικο χορο . Μερικες αμερικανιδες πουριτανες που παρευρισκονταν βρηκαν το θεαμα ανηθικο και απεσυρθη καν στις καμ πινες τους , ενω οι ρωμηοι τεντωναν τα ματια τους για να δουν καλυτερα .. Στο τελος η χορευτρια εξηντλημενη Επεσε ο' ενα μπαγκο , υπο κατακλυσμο χειροκροτηματων _, ενω στον στιβο προχωρουσε κι' _Γλας η Ελληνικη ομας , αγορια και κοριτσια 18—20 χρονων , παιδια Αμερικανων γονεων απο τη Μακεδονια και τα .... Παγκρατι . Η ομαδα σοβαρη σταθηκε στη μεση Κι Εψαλε τον Εθνικο Υμνο . τ _Ηταν η πρωτη φορα Επειτα απο τοσες ημερες που βρεθηκαμε τοσο κοντα στην πατριδα . Επειτα η ομαδα τραγουδησε μερικα απο τα τελευταια κομματια της Γεμπο κι' απεχωρησε , παραχωρωντας την θεση της στην Ρουμανικη . ' Αλλα τιποτε το ενδιαφερον οε μουσικη , σε φωνη _(^ σε χρωμα κι αισθημα δεν ειχε το ρουμανικο τραγουδι . Σωστη αποτυχια . Ευτυχως την κατασταση εΟωσε Ενας νεαρος μουσικος της Οπερας τοΟ Γουκουρεστιου , παιζοντας [ μερικα κομματια με το _φλαιουτο . Ενα κομματι _ποιμενικο με βαθυ αισθημα , ποιηση κα ! μελαγχολια , κι _£ να αλλο Ινδικο . Ι Σ το _στιδο περαοε τωρα Ενας Σ υριος ψηλος και ξερακιανος , με μαΟρο κοστουμι και μαυρο παπιγιον , σαν σερι _βιτορος , για ν' _απαγγειλη ενα αραβικο ποιη μα στη μα-[ κρυνη του φιλη . Ρωτησα το νοημα και μου το ειπαν _ ! « Εισαι ηλιοκαμμενη . _Λοττρευω το μπρουντζινο σου δερμα . Ειναι πιο γλυκο κι αττο τη ζαχαρη . Εισαι η ζωη του λογι κου μου . Η καρδια μου ειναι πληγωμενη . ΣοΟ _ηροαφερω βλη τη ζωη μου | > . Τα λογια του , ακαταληπτα σε ολους μας , συνωδευε με χειρονομιες . Εξαφνα απο τη _γαλαρια , που στην περιπτωση μας ηταν οΙ Εξη σκαλες που οδηγουν απο το τριτο κατα-Ι ( Συνεχεια εις _την'Ην σελιδα ) Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟΝ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΕΤΡΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ Ενωπιον του εντιμου Δικαστου κ , ΑτταλΙδη εουνεχΙοθη χθες το απογευμα η προανακριοις δια τον φονο ' ν τοΟ ΚυβερνητικοΟ κτηνιατρου Αντωνη Πετρη , δια τον οποιον _κατηγορουνται οΙ εξ _Αγλαντζιδς Αναστασης _Καπαταης και Νικολας Κλεανθη Σαρανταρης . Κατα την _χθεσινην ημεραν εκληθη ο υπαλληλος του Κτη ματολογ _! ου Βεωργιος _Κωνσταντινιδης , οστις καΙ _κατεθε σε δυο σχεδια δεικνυοντα λεπτομερως , το μεν Εν την _διαιρεσ ιν της οικιας τοΟ θυματος , ιο Ιιι _£ _ιιμον _ιι ' ι ' περιξ της οικιας περιοχην . 'Εν συνεχεις » εκληθη και κα τιθεσεν ως μαρτυς ο 1 θετης υιος τοΟ θυματος _Μιχαλακης Πετρη , δστι ς , _μιταξυ αλλων , ειπι τα εξης : « Την 2 αν Απριλιου _τοι ) !< Μ 3 ημουν κατω οτην Λιι / _κωσιαν με την Λπολοιπον _οικον _ενειαν μου . Κατα _ιην 0 , 30 μ . μ . 6-ραν _εγυρισαμ _£ με τω _αυτοκινητον μας εις την _Αθαλαοσαν , Ο πατερας μου και η μητερα μου επροχωρησαν 'Λρος το σπιτι , εγω Εμεινα πισω δια να βαλω το _αυτοκινητον _εις το γκαραζ . Οταν ε · τελειωσα και Εφευγα απο το γκαραζ ηκουαα Ενα δυν ατον κρατον καΙ προς στιγμην <· νομισα « τι κανενα λαστιχο τοΟ αυτοκινητου ειχε καμη Κκρηι , ιν . 'Ρ . γυρ _^ οα _πιαι , _ν αλλα συ >· χροιγ . ! ς _ηκοιισπ την μητερα ( ισο > ια φωναζη ττρος νον πατι ρ « 1 · ιοιι να _προαεχνι να μην _πατηση πανω στα σκαλια . ιι μητερα μου με εμποοισε να εισελθω _εις το οπιτι απο την _κυριαν _εισοδον . Ολι γον ωργοτερον _ΕφΟασιν επι τοπου ο λοχ ιας Ι 'ζιεφτετ , υστις σταΟ μευει ει ς _ΑΟαλαασαν . > ΕΙ ς _τας 10 Ιουνιου , την νυκτα τοΟ ψονου , ημουν σπιτι . Οταν εδειπνηααμεν , ο _ιιατερας μου και εγω επηγαμε _εις την σαλαν . τ ΙΙτο μεταξυ 9 } και 9 } μ . μ . _ΙΙνοΙξαμεν το ραδιο δια να _ακουσωμυν νεα αλλα επειδη _ιιχε πολλα παρασιτα το εχ _λειααμεν και αρχισαμε να μιλουμει ' . _Εμειναμεν _, εκει περιπου μιαν ωραν . Η πορτα δια _τι _) γ _ΛιιοΙπγ _διηλθρν η οφαι ρα ητο κλειστη . Το αυτο και τω παραθυροφυλλα . Εξαφνα ηκουσπ Ενα δυνατον κ _ροτον και συγχρονως _ειβον μιαν λαμιι / ιν γ . _Ιι ιο _οτηΟος τοΟ πατερα μου . Ο πα-ερας μου Ε καμε μιαν _ττροοπαΟειαν να σηκω 9 _ρ _αλλ' _ΕπΕσι κατα γης και ηρχιοε να σπαρταρα . _Ετρε ξ _« κοηα τοιι , Αντεληφ θην _Γτι ητο « παιγμενος » . Τον _ετραβη ξα και τον Εβαλα πανω οτην πολυθρον α , Ωρμησα Εξω απο το _Λωματιον _οτε και ειδα την _μηιιρα μου να _κατε · _βαινι _) . Δεν θυμουμαι τ ! ακριβως της _ιφωναξα , αλλα και οι δυο μας γυρισαμε πισω σιην σαλαν , Εγω _ετηλεφωνησα _εΙ ς τΛν Αρχικτηνιατρον κ , _Ροου , _( ιοιις _κ « Ι ΕφΟασεν αμεσως επι τοπου . Ο λοχιας _Τζιεφτ _ετ , _ι φΟαοβν ολιγον αργοτερα , Ο πατερας μου προτοΟ _πυροβοληθω _εκαθητο _« Ις Οεαιν ωστε ο _& τ ος ητο ακριβως απεναντι της θυρας εκ της οποιας _προηλθον δ πυ _ροβολιαμοςι · . -ΑΛΛΟ Σ ΜΛΡΤ ΥΣ Ετερος μαρτυς , _υλοχιαςΤζεφτετ Μουσταφα _, _οατι ς κατα την εποχην του φονου ητο υπευθυνος τοΟ Αστυνομικου _Σται μου ΑΟαλασσης κατεθεσε τα εξης : Την νυκτα της 2 ας Απριλιου του 1945 , εν _< ι > _εκαθημην εις το _καφενειον τοΟ ΣταΟ μοΟ ηκουοα Ενα πυροβολι · αμυν και Εσπευσα προς την _οικια ν του Αντωνη Πετρη , δια να μαθω τι συμβαινει . 'Η ολη _εντυπωσις μου εκ τοΟ κροτου εκ των υστερων ητο _» τι ε · _ιψΟΜ . 110 ( ιδλλοι ' ΤΒρΙ _ικρηξεως ' του _ελαοτικοΟ κανενος αυτοκινητου . Δι , αυτον τον _λογον και 6 εν _κατηγγριλα την _ιιποΟεαιν κις την Αοτυνομ ((( ν . Την νυκτα του _φοιου ημουν _εΙς το καφενειου του Στ _· . ιΟ · ( ι οΟ . Κητα την ΙΟην _ττεριπου _ιΛραν , _μαι ' , 1 μι _ιιυο ηλλους , εσηκωΟηκαμ _εν και _ιπηγαινα _- μεν _ιιμος ιαι , φυλακας της ΑΟαλασσης . Οταν _ειμβθα απεναντι της οικιας τοΟ Αντωνη Πετρη , ηκουοα < _4 πο την ΓιΕυ _Ουνοιν της ινα _ιιυροιιολι-? ιιον και συγχ ρονως φωνες . Ετρεξα επι τοΟ _τοτιοα 'Β . _μβηκα ει ς την σαλαν τοΟ σιιι · τιοΟ . Ειδα το ΟΟμα _αΙμοφυρτον επι | . δς πολυθρονας . Εκ τοΟ στηθους του _ιτρεχεν αιμα . Ο υΙος του _Εκλαικν _ονω-Γιν του . Επλ _ηοιαοα το Ουιια τοΟ ( , ' : μιλησα καΙ εν τιλει _ιιντιληφοιμ / _ιιτι Λ ( _Ιιτρης ?| Τ 0 _ιιεκροι . Ι : !( ιι . ινη εκει μεχρις οτου _ηλυιν η αστυν ομια » . Ο μαρτυς _αντεξεταζομενος εν σχεσει με το επειοοδιον της 2 ας Απριλιου ' ειιτεν δτι εκρατησι' _αημειωσιν τουτου εις Ε ν προχειρον βιδλιον , το _οτιοιον , ομως , ως ειπε , δεν _γνω _ριζε . ι εαν _Οπαρχη _ειαετι . Εις το αημειον _τοΟτο εκ των _δικηγορων της υπερασπισεως _παρετηρηαεν εις τον μαρτυρει < ΣοΟ _λεγιι ) δτι λεγεις ψεμματα . 06 τε _οημειωοιν ε · κρατησες , _ουτε _βιβλιον ειχες , η Εχεις η υπαρχει » , ο μαρτυς ομως _διεμαρτυρι 0 η και Εσπευ σε . να εΒππ _« _λυηου μαι πολυ > . Ο _εισαγ γελευων κ . Β , Πλα _ιι ιτιιΒ . _λαιιβανιΛν αφορμην εκ ιης ως ανω _παρατηρησεως , ηρωτηαεν εν _συνεχεις τον _μαριυρα κατα ποσον ειναι εις κακας σχεσεις με τους κατηγορουμενους _Λιστε να _Εχη λογον να ι Ιτιιι _ψεμματα , 6 δικηγορος ιιμως της υπερασπισεως Εφι , · ριν Ενιπασιν δια την _τοιαυτην ι _μωτηοιι' εΙπι ' _-Η' _οτι _αυτη δεν πρσκι / ιπι . ι εκ της _αντυξειωπ (· _ιιις του . Επηκολουυηαε ι _, ο ) ι _||< α υυζητησις καθ ην ο μεν _εισαγν _ελευων απεκαλεσε την Εναταοιν ως « γι . λοΙαν > , ο δε _δικηγορος της _υπιιρασπιοει _, χ _ιιαρετηρησεν δτι η κατηγορια _υπο < _ιαλλ' ι πολλακις « _ανοηιους ι ρωτηοιις · _.-. ΙΙ Ενστασις _τιλικως απερριφθη κ « 1 ο μαρ ιυς ιΙππντων ιις την ερ _< 1 ιτηαιν ειπε-ν οτι ευρισκεται εις καλιΙς σχ εσεις | ιε τους κατηγορηυ ( ιε · νους , II περαιτερω _προανακρισιι αιεβλ ηθη δια την πρωιον της σημερον , 0 ΥΠΟΥΡΒΟΣ ΤιιΝ ΑΠΟΙΚΙΟ Ν ΑΝΗΒΒΕ 1 ΑΕΝ 6 ΤΙ ΓΑ ΜΧ 8 Κ ΤΗΝ _ΚΥΠΡΙΜ 1 ΠΡΕΣΓ _ΕΙΑΝ ΔΕΝ ΚΑ 0 ΩΡΙΣ 0 Η Η ΗΜΕΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 9 ( Τον Ιν _Λονδινψ μονιμου ανταποκριτου μας . 'Αρ . Τηλ . 1964 )·—Εκ μερους του Υπουργου των 'Αποιχιων « . Βχ _ρ ηητζ _Τζιουνς απεσταλη σημερον _ιπιστοιη προς την Κνιτριαχ ην Εβ νιχ ην Ηρ _τοβ _τιαν , δια της _οηυιας _δηλουται _, οτι ουτος β α _δεχ _θυ αυτην συντομως . Εν _τυ / πιστολι ) αναφ ερεται ' οτι δ χ . Υπουργος των _Αποιχ ιων δεν δυναται απο _τονδε να αρ _ιαη την ημερομηνιαν της συνεντευξεως , λογω προηγουμενων αναληφθεισων υποχ ρεωσ _εων του . ΤΗΑΕΒΡ ΑΦΗΜΑ ΤΟΥ Π . ΚΥΡΗΝΕΙ _Α ΠΡΟΣ ΤΗΗ Α . _Ε . Τ _0 Η Η £ 0 Η ΚΥΓΕΡΗΗΤΗΗ _Πληροφορουμεθα δτι καχ οπιν σχετικων μετ α της Κυπριακη ς Πρεσβειας συνεννοησεων , -η Α . Πανιεροτ ης ο Μητροπ ολιτης Κυρηνειας χ . Μακαριος , ως προεδρευων του Συμβουλιου 'Ε & να ρχ _ιας απεστειλε ηδη απδ _ημερ & ν τηλεγραφημα πρδ ς τον νεον Κυβερνητ ην τ ης Κυπρου Αορδον Ουινα τερ δια του οποιον αναγγελλει την εν _ΑονδΙνφ παρουα _ιαν χ ης 'Ε & νικ ης Κυπριακης Πρεσβειας και αναφερει τα ονοματα χ αι του ς τιτλους των Μελων _αυτι ς _. 0 ΓΑ 2 ΙΜΦ _2 Μ Μ ΕΠΙ _ιΚΕΦΓΗ ΤΗΝ _ΑΒΒΑΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 9 ( Ρωυτερ ) . Ο Αρχηγος τοΟ Σοβιετικου ΒενικοΟ Επιτελειου Στραταρ _χης Γασιλεφσκυ απεδεχθη πρυσκλησιν του Στραταρχοι Μοντγκομερυ , _6 πως _επιοκερθη την 'Λνγλιαν κατα την _ιινοιξιν η το θερος . Εις δειπνον εις την _'Λμερικανικην Πρεσβειαν προς τιμην _εου Λορδου Μοντγκομερυ ο Αμερικανος Πρεσβευτης ηγειρε προποοιν προς τιμην των νικητων του Σταλινγκραδ και Αλαμειν . Προ της αναχωρησεως του Λορδου Μοντγκομερυ Οα _δωρηθη εις αυτον μαλλινος σκου φος τοΟ ειδους που φορουν οΙ Ρωσσοι στραταρχαι και οΙΚο ζακοι . _Σ ημειω σεις κα ! £ χ ολια επικινδυνος και ασκοπος ειςηγηςις _—«~—Εαν ι _ειαηγησις του Δημαρ _· _χ ιυοντος Αευχ ωοιας , ΟΛως ε · _φοδΙαοΟβ η Κνηρια χ η Πρια _Ε εια δι ' ε γγρ α φου , _ιχ του ι « οιον νο εμφαινεται οτι ιχηροσω _πει τον Κυηριαχ ον λαον , _διν πηοιΧιιι _} _τις το να ιξουδ _ετιρ ωση την ν · πονομιντ ιχ ην δραΟι γ των εν Λον _υνψ _αμοφρονων της παρατα · ξι ως του , δυνατ αι να χαρα χ _νη · ριαυη και περιττη χ αι εηιχ ιν _δυνος , _4 > ο ' π , ως- ει ς Λλλην στ ))· _ι ηγ του • Εθνους » _αναγραφαμεν α ' ημιρον ο Πανι _ιρ ωιατος Μητρα πολιτης Κυρηνεια ς , _ιις Προε _δρευων τοΟ ΕΟ ναρχι χ ου Συμ _Ι ουλιου απο δεκα ημερ ων Λιιι τη λεγραφη ματο ς του προς τον Νεον Κυβ ερνητην Αορδον Βον ινστερ _χ α _ει στη σεν επισημως ννωα _ιην τη ν εν Λονδινο ) παρουαιαν της Πρεσ β ειας μας , χ ης οποιας μετ εχουν δ φυσει και θεσει Εθνα ρχης ταυ 'ΕΙ _λ ηνιχ ου Κυπρι ακοι λαου χ αΙ δυο μελη , οΙ χ , χ . , _ιημητριου χ αΙ ΚΧ η _$ ιδης , υποδειχ _θεντα _νπο των πολιτικων χ υμματων . % Α · _αφαλως δι προσφ ερουν Ι πι _πι ν _ουνον _υπηρε οια _ν ο , δια της εισηγησεως των , _Οιιτοντις- _ικο _Λμφισδητησιν την Αντιπρ οσωπια τιχ ην _ΙΛιιι-τ ιια της _ΤΙρ ταιτΙας 0 ΟΔΗΒΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Λαμ βανομεν παραπονα και _διαμαρτυριας συνδρομητων των Τηλεφωνων , διοτι _υφιοτα _ται τηλεφωνικος καταλογος | ιΛ > _ου _εις την _Αγγιλκην γλωσ οαν , αγνοουμενης της _γλωυσης τοΟ Ιθαγενους _πληθυσμοΟ . Αλλοτε ο καταλογος _εξιδι-6 _ετο και ει ς την 'Ελληνικην και πιστευομεν _υτι και σημερον δεν Οα Εχη _αντιρρησιν η Εταιρεια να Ικανοποιηθει τα παραπονα των συνδρομητων ιης . Ι Ιμεις Οα υπεβαλλαμεν _ιπι ι _λιυν την ουσταοιν να _αυνταοοεται ο καταλογος κατα τροπον πλεον εΟχρηοτον . ΟΙ ΣΥΝΑΡΟΜΗΤΛΙ ΜΑΣ ΠληροφοοοΟμεν και παλιν τους εγγραφεντος και εγγραφομενους _συνδρομητας τοΟ « Εθνους · . » , Γτι η προς αυτους αποστολη τοΟ φυλλου Οα αρχ _ιση απο της 15 ης Ιανουαριου , ΚαΙ οΙ μεν συνδρομηται τη ς Λευκωσιας Οα λαμβανουν το φυλλον δια τοΟ _εφημερι δοπωλου της συνοικιας των , οΙ Γε των επαρχιων ταχυδρο | ιικως , θ _αποοταλοΟν και τα απο της 1 ης Ιανουαριου φυλλα ε ! ς Οσους εΙ _δικως τα _ζητοΟν , : _^ ΛΘΗΜ Ε _^ _ΜΡΙΙ _ΤΝΗ ΕΦΗΜΕΡ _1 Σ - ΣΥΝΔΡΟΜΑ 1 : ΕσατερικοΟ Εξωτερικου _ΕιτισΙα _ι 2 . 0 . 0 Ετησια £ 3 . 0 . 0 . Η ουνδρομη ειναι _προπληρωτεα . Β ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ¦¦ ¦ ¦ ¦ . * ο ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' V ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1947 Σεληνη 18 ημερων ' . _ Αν . ηλ .. 6 . 56 '— Δ . 4 , 52 ' _^ ! Βριγγοριου Μυσσης . _Δομετιανου οσ . ——— ο προυπολ ογισμος · Εντος της _προσεχοΟς εβδομαδος Οα συνελθει το Συμ · _βοιιλευτικαν _Συμβουλιον , ενωπιον τοΟ οποιου Οα _τεΟη ο Προυποληγ ομος της Νησου , _Γοτι ς ανερχεται εις τεσσαρα ητριτΛ > _υ ικατσμμ _, _λιριτν , ΘΑ ΥΠΑΡΞΗ . ΙΕΜΛΙ - , ΕΙΣ ΤΗ _ΕΞΟΤΕΡΙΚΗΝ υιιιΚΙΙΙ _ι ΤΟΝ _ΗΝΟΜΕυΟΝ ΜΜΙιΜ ' , _ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 9 ( _ΡωΟτερ ) . ΙΙ _παραιτησις του κ . Μπαρουχ απο το Σ _υμβουλιον Ατομικης Ενεργειας , αι ψημαι δτι προκειται , να αποσυρθη της πολιτικης ζοΒ _, ς ο . , υφυπουργος των Εξωτερικων κ . Ατσισον , αι 5 ηλωσεις των Βερουσιαστων 3 αντεμπεργκ και ΚοναΑΑυ δτι 5 εν προτιθενται να οννεχισουν ιια συνοδευουν τον Υπουργαν . ιων Εξωτερικων εις τα , Διεθνη συνεδρια , και η _παραιτησις του κ . Ουαιναντ απο το ΟΙκονομικον και Κοινωνικων · Σ υμβουλιον , οδηγει , κοπα τους πεπειραμενους παρατη ρη τας , εις το συμπερασμα δτι βαθμιαιως θα υπαρξη μεταβολη εις την διευθυνοιν της εξωτερικης πολιτικης αν και 5 εν ' θεωρειται δτι θα μεταβληθ _ω αυτη καθ * εαυτην η εξωτερικη πολιτικη . 1 · _Αι ιΜΑ ΣΙ & _ΗΡΟ & Ρ 0 Μ 0 Υ _ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΤΟΝ « _ΓΡΙΟΗ ΚΜ & ΕΚΕΜΓΡΙΟΝ ¦ Καθ _αρμοδιαν ανακοινωνωσιν κατα τους μηνας Νοεμβριου και Δεκεμβριον ο Κυπριακος Σιδηροδρομος μετεφερε τα ακολουθα : 1000 τονους Κυπριακων δημητριακων απο Πραοτειον , Πηγην , Λευκονοικον και _'Αγκαστιναν εις , Λευκωσιαν . 1062 τονους καυσιμων ελαιων απο' Ξερον εις Λευκωσιαν και _'Αμμοχωστον . Επισης 92 φορτια- βαγονιων : . καυσιμου Ολης του ΔασονομικοΟ Τμηματος εκ Μορφου εις Λευκωσιαν και Αμμοχωστον . Ωσαυτως 1 . 010 τονους χημικων λιπασματων και 141 τονους πατατοσπορου εκ του λψενος Αμμοχ ωστου _εις Λευκωσιαν . Επισης 740 αποστολος διαφορων ειδων εκ του λιμενος Αμμοχωστου εις αποθηκας τοΟ Τελωνειου Λευκωσιας . ΠΟΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ιΡΒΑΤΙΙΝ Ε & _ΕΧΟΗ _ΤΟΜΡΙΟΝΑΙΗΤΟΥ Ος πληροφορουμεθα , προχθες _Τεταρτην £ λαβε _χωροιν εν Αμμοχωστο , κοινη συσκεψις τοΟ Κλωστηριου του κ . Π . Ιωαννου και αντιπροσωπων των εργατων , προς εξευρεσιν συμ βιβαστικης λυσεως εν σχισει με τα αιτηματα , τα υποβληθεντα υπο τοΟ εργατικοι ) προσωπικοΟ τοΟ Κλωστη ριου , εις την οποιαν και παρεστησαν 6 Επιθεωρητης Ερ _γαοιαΒ , κ . Κωστας Ασσιωτης και ο Διευθυντης τοΟ Κυβε ρνητικοι ! Κλωστηριου κ . _Χιλτον . Κατα ¦ την ως ανω συσκε · ψιν η εργοδοσια προσεφερθη να δωση μερικας αυξησεις εις τα ημερομισθια ,, και συγκεκριμενως 4 _£ γροσια ημερησιως δια τους εργατας και 4—5 γρ ., αναλογως της ταξεως , εις τας -γυναικας . Δια των ως ανω αυξησεων , τα η- μερομισθια τοΟ προσωπικου τοΟ ως ανω Κλωστηριου , Ερχονται περιπου εις το αυτο _επιπεδον με τα ημερομισθια , τα _ο-πο _^ ια λαμβανουν οι εργαται και εργατριαι του Κυβερνητικοι ) Κλωστηριου Λευκωσιας . Οσον αφορα 1 τω αλλα αιτηματα—44 ωρον _εβδομαδιαιαν εργασιαν , ΙΟημερον αδειαν ετησιως μετα πληρων απολαυων , αποζημιωσεις εις περιπτωσιν βλαβης του εργοστασιου κ . λ . π . —η εργοδοσια απεφυγε να _δωση οριστικην απαντησιν . ΑΙ ως ανω αντιπροτασεις της Διευθυνσεως του Κλωστη ριου , ως αντιλαμβανουεθα , Οα _τεΟουν ενωπιον γενικης συνελευσεως των μελων του προσωπικου τοΟ Κλωστηριου , ητι ς και θα _αποφασιση δια την ατιοδοχην των η μη . ' ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ( Συνεχεια εκ τηςιης σελιδας ) στροιμα στο τεταρτο , και δπου ειχαν σκαρφαλωσε ι χαζευοντας οι Αθηναιοι μαγκες πιτσιρικοι , ακουσθηκε μια φωνη « Ο Δελλαπατρ ( _6 ηςΙ > , Λυ το ηταν αρκετο . Το _τιγενηκε δεν περιγραφεται Ι Μπορεις μοναχα να φαντασθης καπως , βλεποντας να _διασχιζιι το Συνταγμα ο _Δελλαπατριδης , ακολουθουμενος και ζητωκραυγαζομενος απο τη μαριδα . Στις 10 η εσπερις ειχε τελειωσει . Σε μιαν ακρη στεκονταν διχως να συμμετεχουν καθολου στη διασκεδαση οι ΤοΟρκοι φοιτητες και οι φοιτητριες χανουμισοες . « Δεν ειναι εποχη για διασκεδαση Ι » , μοΟ ειπαν . Στ απεναντι ακριβως μερος , παρακολουθουσαν με ενδιαφερον , αλλα αμετοχοι , οι Ειραιοι . _ΕιρπΒοι απο δλα τα μερη της Ευρωπης . Επειτα αλος ο κοσμος ανεβηκε στο Δ ' καταστρωμα , ι , ν _£ η ελληνικη ομαδα χωρισθηκε και μ' επι κεφαλης Εναν _Θεαααλονικο με το μπουζουκι , αποσυρθηκε _σι μ ι * μ'ριΛ _, τραγουδωντας το _» _κομπολογι ' . κι ' . Βυρω τους _μαζευΟηκαν ο ! μαΟροι του πληρωματος καΙ _χαζευαν . ΦοροΟσαν δαχτυλιδια , ρολογια και καθε λογης _χρυσαφικα . Σε τετοια λοΟοα σπα τολοΟν ολο τους το μισθο _, για νω τα ξαναπουληοουν στο δεκατο της αξιας των , οταν βρεθουν για μια βδομαδα διχως εργασια . Βι ' αυτο καΙ _ποτι ς τους δεν προκοβουν , 01 _περισσοτεροι εινα ι μαΟροι , υ-, _παρχουν ομως και αλλοι απο το Πορτορικο , τις Φιλιππινες , ακομα και Κινεζοι . ΟΙ αλλες ομ αδες , επηρεασμενες απο την διεγερση τοΟ χορου της κοιλιας , τραβηξα * α' αλλες αιθουσες , χωριστα η κα θε μια , και _^ ακολουθησαν το τραγουδι και το γλεντι . Οταν κατεβηκα στην καμπινα μου , βρηκα τους Αιγυπτιους ενθουσιασμενους . Νομιζε κανεις οτι ειχαν κατακτησει στ' αληθεια το καραβι . Το βεβαιο ειναι οτι ο σωβινισμος τους _οεν Εχει _δρια . Τους ρωτησα που φθανουν οι φιλοδοξιες τους . « Εχουμε πο λ _, ιτισμο χιλιαδων χρονων Ι — μοΟ απηντησαν . — Ολοκληρη η Αφρικη , ακομα και _¦) Ισπανια , ολοκληρη η Μεση Ανατολη , συμπε ριλαμβανομενης και της Τουρκιας , ειναι δικα μας . Μηπως πρ ο λιγων χρονων δεν θα την κατακτουσε Ι Μωχαμε _τ Αλη , αν δεν εμπαινε στη μεση η Αγγλια » . Τους υπενθυμισα την _ελεει-/ η κατασταση των Φελλαχων , , _θα τους ανυψωσουμε κι' αυ : ουςΙ μοΟ απηντησαν . Γαλαμε _^?> ι | _μττροπτα το _πρΑνραιιυα , Αν Ελειπαν μοναχα οι Αγνλοι » Αφανταστο ι ιναι το μισος : ους εναντιον των Αγγλων . Με βεβα ιωνει Γτι Οα ριξουν _ιαΟε Κυβερνηση , που Οα £ λ 0 (| ιι συμφωνια μαζυ τους . Και _ιαινεται , Γτι ειναι αι θεση α τΛ κανουν . Βια μια _στιγ μη _ικΛρΠ ηκ _α μηπως στ' αληθεια _ιπορι . Β να _κινδυιι . υσιι η Ειι · _ιωπη απο τους Λραπαδες , Ιν _κατωρΟωναν να ξεοηκω _ιουν την Αφρικη . , Αλλα _βχι Ι 01 ιδιοι μοΟ ωμολογησαν με ΙφελΕια , οτι οι φελλαχο ι ει-/« ι πολυ ευχ αριστημενοι με • ην κατασταση τους ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΩΤΟ Σ .-.... _— . λ .. , „ Ι ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ —Υ πο τοΟ Ελ _εγκτοΟ Προ · ιη _θειων _ωρΙ _σθη η τιμη των _ιισαγομινων και δια των κυ · _ιε ρνητικων πρατηριων πωλου ινων φααολιων ει ς 14 , γρΛ . Ι α _6 ια την χονδρικην πωλη · _αιν και 15 γροσια δια την λιανικην , ΠΩΣ ΘΑ _ΔιΑΝΕινΚιΝΤΑ Ι Ε ! 2 ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΑΙ Α ΤΟΥ ΕΜ ΠΟΡΙΟ Υ ΤΑ ΜΑΛΛΙ ΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣΙΝΗ _ΣΥΣΚΕΜιιΙΤΩΝ ΥΦΑΣΜ _ΑΤΟΠΟΛΩΝ Χθες _εγενετο εις τα Βραφεια του Εμπορικου Επιμελητηριου ουσκεψις των αντιπροσωπων των Συνδεσμων Υ φασματοπωλων των διαφορων πολεων σχετικως με τα ζητηματα της _διρτνομης των Μαλλι νων Υφασματων μεσον του Εμποριου καθως και την ενδεχομενην εξαγοραν των υπο της Κυβερνησεως _ουγκεντρω θεντων αποθεματων ρουχισμου δια τα οποια δεν απαιτουνται πλεον κουπονια . Σχετικως με το συστημα της διανομης μαλλινων υφασματων ανεκοινωθη η αποφα-3 ις του Ελεγκτου , οπως επ ' ι-Βρεψο _εις τους εισαγωγεις να _υποβαλλωοι προς _Εγκρισιν τον καταλογον των μεταπωλητων μεσον των οποιων προτιθενται να διανειμ _ ωσι τας _εισαγωγας των καθως και πληρεις λεπτομερειας της τιμης , ποσοτητος κ . τ . λ . των εισαχθεντων ειδων . _] 0 καταλογος ουτος θα δημοσιευεται εγκαιρως εις τας τρεις γλωοσας μεσον των εφημεριδων , το δε κοινον θα δυναται να _αγοραση παρα των μεταπωλητων τουτων δια τας αναγκας του . Αφου _περατωσωσι τας πωλησεις των οι _μειαπωληται θα _υποβαλλωσι προς το Βραφειον του Ελενκτο 3 την ποσοτητα την οποιον επωλησαν εις _Εκαστον αγοραστην των καθως και την τιμην πωλησεως . Νοειται Γτ _» οι _μεταπωληται 5 α δικαιουνται να αρνηθωσι _πωλησ ν αδικαιολογητως μεγαλων ποσοτητων προς £ ν κρι το αυτο δτομον . Σχετικως με τον τροπον τουτον , της . διανομης απεφασισθη κατα _πλειοψηφιαν , δπως _υποδληθωσιν · εκ μερους των Συνδεσμων _Υφασματεμπορων των πολεων καταλογοι των μελων των , - τους οποιους ο Ελεγκτης θα συμβουλευεται οσακις παρισταται , αναγκη τροποποιησεως των υπο των ε ' . σαγωγεων υποβληθεντων κα ταλαγων μεταπωλησεως . Οσακις εις _εισαγωγευς ειναι και μεταπωλητης τοτε θα _ζητηθρ δπως τοΟ παραχωρηται και ποσοτης τις δια μεταπωλησιν μεσον του Ιδιου του καταστηματος . - Ο Ελεγκτης των _Προμη-3 ειων επληροφορησεν επισης Γτι αδυνατει να _αναστειλη την λ _, _ειτουργιαν των . -Κυβερνητικων Πρατηριων Ρ ουχισμου και 8 τι επισης δεν δυναται να συγκατατεθη εις την παραχωρησιν προμηθειας εκ των κερ δων των πωλησεων των προς τους Συνδεσμους των _Υφασματεμπορων . Σχετικως με την προτασιν δπως επιτροπτη _εις ' τους _υφασματεμπορους να αγοραζωσιν ελευθερα ειδη ρουχισμου απο τας Κυβερνητικος _αποθηκας προς μεταπωλησιν καθως και με το ζητημα της εξ ολοκληρου εξαγορας των αποθεματων τουτων υπο των Συνδεσμων Υφασματεμπορων ομαδικως απεφασισθη κατ αρχην δπως προωθηθη το ζητημα και γινη σταθερα προσφορα αφου πρωτον ληφθωσιν ακριβεις πλη _ροψοριαι περι του μεγεθους των τοιουτων αποθεματων και των ειδων εξ ων ταυτα αποτελουνται . ΜΝΗ ΑΒ _ΕΗΟΠΑΟΗ ΑΗΙΤΕΙ ΑΗ Το Δικαοτηριον Λευκωσιας επερατωσε χθες · την προανακρισιν της υποθεσεως ενοπλου ληστειας , η οποια Ελαβε χωραν την _16 ην Δεκεμ β ριου , 1946 , εις το χωριον Καιμακλι και εις την οποιαν οι εξ _'Αθηαινου Πετρης Κυ ριακου Βσιρκης κα ! Χρηστος Νικολα και οι Μεχμετ Αχμετ Νοριεμες και Κια μηλ Καρα Χασαν _* κ Παλαικυθρου _κατηγορουνιαι δτι Εκλεψαν 48 αιγας , αξιας £ 192 , _περιουοιαν του εκ _Καιμακλιου Βεωργιου Ιωσηφ Κουρσουμπα , και δτι _εχρησιμοποι ησαν κατα την ωραν της κλοπης βιαν επι του φυλακος ιων ζωων Παυλου Αντωνη . 01 ως ανω κατηγορουμενοι _, πλην του τελευταιου Γστις απηλλαγη υπο του _Δικαστηριου ελλειψει επαρκους εναντιον του μαρτυριας , περεπεμφθη σαν πρ ος εκδικασιν ενωπιον τοΟ τροσεχους _Κακουργιοδικειου Λευκωσιας το οποιον προκειται να _συνεδριασρ την Ι Οην προσεχους Φεβρουαριου . ΑΙΑ _ΤΟΙΝΕΡΟΝ ΤΟΥ _ι ΝΕΚ ΡΟΤΑΦΗΙΟΥ — + — ¦ Προς την Θρονικην _'Επιτρο πην _της Αρχιεπισκοπης υπεβληθη χθες αιτησις εκ μερους τοΟ _προεδρευοαντος της Βενι . κης Συνελευσεως των δικαιουχων τοΟ νερου Ελληνικου Νε κροταφειου κ _* 7 .- _Κολοκαοιδου , δια της οποιας διαμαρτυρεται δια την αυξησιν του ετησιου _δκαιωματης _συντηρησεως και ζητει την διενεργπαν ελεγχου των λογαριασμων της διαχειρισεως και την συμμετοχην μελων της επιτροπης των δικαιουχων κατα την διεξα _/ ωγην του . , . _*¦ . ΠΟΙΟΙ Ο' ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Τβ _ΦΜυΠΙΙΚ _ΟΙΙ _ΣΥΝΜΝΑΙΟΗ Διορ !' - 'Ρ _η _· _'ι · . ' ' _·' ' της Λ Β του _Κυβερνητου οι ακολουθοι δπως _αποτελεσουν το _Φαρμαχευτικον _Χυμβουλιον Ο Δι-- ' _υΟυντης των Ιατρικων Υπηρεσιων Προεδρος , Κυπρος Χρυσανθης , Ιατ ρος , Πετρος Χρ , Μιχιιη _λιβη ς _ικ _Λπικωσιας ια ! _Αριοταρχος Ληιιητριου ' . κ Λαρνακα ς , _ΦαριιακοηοιοΙ _, Λ _Κυιι _' ρνητικΛ ς Χημικος , Λ Λρ Πετρος ΛοΙζιδης . ' . κ Λευκωσιας και Αποστολος _Χριιτοφα ρου εκ Λευκωσιας . Τ » ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ _ΕΙζΑΒΟΙΗ _! _ΓΑΜΓΑΚΕΡΟΗ _ΕΙΑΟΗ ΕΞ _ΙΑΗΟΝΙΑΙ Σ χετικως με το ζητημα της 300 , 000 υαρδας ) καμποτ και πιθανης _εισαγωγης _βαμβακε- χασεδες και περι τους 100 τον ρων ειδων εξ Ιαπωνιας υπο νους ? . οιπων ειδων κυριως μο _Αμερικανικαν Ε λεγχον η Ε _πιτροπεια των _Εισαγωγ εων Γαμβακερων εΙδων _ουνεδριασασα χθες ωπεφασισεν , δπως _εισηγηθη προς την Κυβε ρνησιν την _διοτπραγματευσιν εν καιρφ τω δεοντι μερους η δλου εκ των ακολουθων _ποσοτητων βασικων ειδων της Ιαπωνικης παραγωγης _ Περι τους 300 _τοννους ( 2 . νοχροων φανελλετων . Η πληρωμη θα γινεται δι ' ανταλλαγης εμπορευματων , των οποιων ο Ιαπωνικος Εισαγωγικος Οργανισμος Εχει αναγκην ως π . χ . Α μιαντου , Βυψου , Ορυκτων , _Φαιοχωματων κ . τ . τ . Το υπολοιπον , εαν υπωρχη τοιουτο , θα _συμπληρουται δια πληρωμων εις Στερ _λινας . ΑΙ ΜΜ _ι ι ΤΟΝ ΕΜΠ ΟΡΕ τ'Μ _ΑΤαΗ _ΚΑΤΑΑΓα 'Β Τ 8 υ ΓΑΡΑΓΑΤΓΗ Ενωπιον τοΟ εντιμου Ε παρχιακοΟ Δικαστου κ . Β . Γα · _σιλειαδου προσηχθησαν δια _οοροι Εμποροι κατηγορουμενοι _επι μη αναρτησει πινακιδων _επι των εμπορευματων των των αναοερουαων τας τιμας νον . ' . Ο κ . Γασιλειαδ ης _κατεδι κασε τους _παραβατας _εις δια ψορα προστιμα και εδηλωσεν δτι Οα λαμβωνη υπο πολυ σοβ αραν _Ετιοψιν την μη τηρησιν του κανονισμου τουτου κατοπιν της παροδου επτα ετων , καθ η ν ιτεΟη εν εφαρμογη . _^ Ι υνεστησεν δε εις _δλους τους _καταστηματαρχας να συμμορ φωθοΟν αμεσως προς την σχετικην _διιιτσξιν των Κανονισμων αμυνης . ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ¦ — ΛΛΡΝΛΞ , 9 Ιανουαριου , ( ΤοΟ _αντατιοκριτοΟ μας ) . — Πληροφορουμεθα δτι φθανει προσεχως εν Κυπρω , προερχομενη εξ Αιγυπτου , _επιλεκτος ποδοσφαιρικη ομας τοΟ Αγγλικου οτρατοο , η οποια θα _συναν _^ _ηυ _| _ι με _ετεραν αντιπροσωπευτικ _ων ομαδα του εν _Κυι ιρω Αγγλικου _οτρατοΟ . —Ο Ποδοσφαιρικος Ομιλος Λαρναχος προαεκληΟη δπως 6 ωο ] μιαν _συνανιηαιν αΟ ριον Σαββατον _εις το _Σταδιον Β , Σ . Ζ . με την _ιπιλεκτον _Λμαοα τοΟ εν Κυπρο , 'Λ _γγλικου στρατου , προ της συναντησεως της | Η ! την ι ! ι _, _Αι _γυτιτου ι ρχθ | ιενην ομαδα Τλ _ιιΧΜΚΙλ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΞΕΝΟΔ ΟΧΕΙ ΟΥ Την _τιροαεχη Τεταρτην , 15 Ιανουαριου και ωραν II π . μ . Οα _γινη η τελετη της καταθεσεως τοΟ Θεμελιου Λιθου τοΟ νεου ξενοδοχειου _ιΛηδ _ρα Πα · λαςι · _υιιο της Λ . Ε . του Προσωρινου Κυβι ? νητου κ . Τερν · _μπουλ . ' ( Τυποις _ Χρ , Β . _ΣταυρινΙΛη Υτι _βυθυνος _ ΘΕΜ . ΔΕΡΓΗΣ Η ΕΣΟΑΕΙΠΑΡ ΟΥΠΙ ΟΗ Η ΣΗΜΕΡ _ΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΟΝ -- —» - — ΛΕΜΕΣΟΣ , 9 ( Του ανταποκριτου μας ) . —Η _εσοδειο χαρουπιων τοΟ 1946 _εις _ολοκληρον την Κυπρον υπολογιζεται εις 45 . 000 τοννους περιπου . Εξ αυτων επωληθηοαν _ει ς Αγγλιαν περι τους 15 . 000 τοννους , εις _Παλαιστινην περι τας « 1 . 000 τοννους και _εις Αιγυπτον περι τους 1 . 000 τοννους . ιο υπολοιπον , _ευρισκομενον εις χειρας των εμπορων , των συνε ργατικων και των χωρικων υπολογιζεται _εις 25 . 000 τοννους περιπου . Η σημερινη τιμη των χαρουπιων _εις την _'Λγγλιαν ειναι « 120 / - τον τοννον _ταιφ _εις _'Αγγλικον λιμενα . Εις _Παλαιοτινην ειναι 370 / - τσιφ . ΕΝΤΕΙΝΕΤΑ Ι Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΝ ΣΛΑΥΟΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΕΙΣΟΥΝ ΤΑΣ _ΕΥΘΥΝΑΣ ΤιΙΝ ΔΙΑΤ Α ΒΕΒ 0 ΝΟΤΑ _1 _ΟΝ ΓΟΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡ ΙΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΛΘ } : ΝΛΙ , Ο ( Το Γ Ιν Αθην αις μονιμου _Λνταμ _οκρ ιτοι ) μας . Αριθμ . _ΤηΧεγρ , 1043 ) , —Ο _Πβ _ιοθυιιοιιαγδς η , Τσ αλδαρ _ης και δ 'Αντ % ητ ) _οιδοας της Κνιιρνησιιος μ , _Βοναχ _υ ς νννιαΜ _ι _φθηαιιν σημερον _ι / ι _ι _ιε ) ς εν γενε ι _μπταατασ _τα _ι _* , · χ αι Ιδι ως Ιπι _τοιι ιι _ολιιικηβ ζητηματος _της διιυ ' ηυναιω ς ιης / _ικοΙβι 'ησιως και ειαν _πρα-( λ _ηματων ι ( Ι { ιω _{' . Ε γνωοΟη οιι ι « . Σοφ . Π _ενιζελος ιιναι συμφωνος μι ) τιις κυ _^ _νητιΜ ας _απο ψιις και ο ' τι οο τος _ελει _ιζ ιι _ιι ς υυγχωνιναιν 1 > _- _Χων των μΛυα _φνιιδω γ τοΟ Κομμα τος των _Φιλτλευθε ρα _ιν , το Ληειιον _ουεω Οα _οννηΟιΙ νΑ _υυμεαλη _( ιυ _ιιρ _οτερον ι / ς _ττ ) ν _δμαλτ ) _γ ι _ξιΙι _' _ιν της εσωτ ερικης κατασ _τιι * ια > ς _. Εν _ιεΙχ ται η ηηοσπαΟι , α των € θβιΙ < ι , γ γι , τον εον , Αηως _μιτα _θεαουν της _ιυΟυνας των δια τιι _νιγονδτι , των σιικιι ιων _ιις _τΙ _/ ν _ιιτη > Β _( ρι » ιην _κητιιοΒηβιν τ _» 7 ι _'ΕΒλλΗΑος . Ο _ΑιιιΟυηης τοΟ Υπουργειο » ιων ' £ {( αηρ , Μω * η , _'ΛΜ-( _ανδ _οος _Κυρ ου _, δ _Οποιος ιιχ , _αυνοδευαη τδγ Η . ΤααΙαιΙ ρην ιις _ΗΧας _τας Αι _'θνιις _διπακε ψας » _αι τιΧινταΙω ς κατα τι ) ν Ιν ΝΙμ ΥοοΜη _ενζητ ηαι γ χ ης ποοαφνγης της Ελλαδος ενωπιον χ ου Συμβ ουλιου Ασφαλειας , διω ριοΟη Συνδεσμ ος χ , _^ ς Ελληνικης _ΚυΚιαγηαιιος μιχ ο χ ης _'Γιιιι _^ ο _.-ιιΙι _Ερτι γ ης χ , _ης καταστασεως ~ _ις γΛ Ελληνικο συνορα . ΧΡ . Β , _Ι _ΤΑΠΛΝΙΚΟΑΑΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΛΕΜ ιΣΟΥ - _—<^—Η Εφορεια Λεμεσου , ως μεταδιδει ο εν Λεμεσφ ανταποκριτης μας , κατα την _χθεσινην συνεδριαν αυτης , _ηρνηθη να δεχθη εκ νεου εις το • ιμνασιον τρεις μαθητας , οιτινες ειχον ζητησει και λαβει _αποφοιτηριον . Επισης η Εφορεια απερριψε την _αιτησιν των δυο αποβληθεντων . μαθητων δι' ης εζητουν _Ιιπως _παρασχεθη εις αυτους συγγνωμη και συνεχισουν την _φοιτησιν των . ΛΙΜΕΝΙΚΗ Χ 1 ΝΗΣΙΣ _ΑΕΙΙ 01 ΛΕΜΕΣΟΣ , 9 ( Του ανταποκριτου μας ) . —Κ ατεπλευσε χθες εις τον λιμενα μας το 'Αγ γλικον εμπορικον πλοιον « Κοραλλι > , το οποιον θα φορτωση περι τας 17 . 000 κιβωτια εσπεριδοειδων και θα αποπλευ ση δι' 'Αμμοχωοτον πρας φορ τωσιν επισης κιβωτιων εσπεριδοειδων , Επισης κατεπλευσε σημερον _εις τον λιμενα μας το _'Ελληνικον _ατμοπλοιον « _Μαραθι _^ υπο 'Αγγλικην _σημαιαν _κομισοΛ _» γενικον φορτιον απο τους λιμενας Μασσαλιας _Λλεξαδρειας και Πειραιως , Οα παραλαβη δε φορτιον δια Πειραια , ως και 22 επιβατας . ¦ · ¦ ΑΥΣΤΗΡΑ _ΔΙΑΚΟΙΝβΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΗ ΜΜΜ ΛΟΝΔ _1 ΜΟΝ , 9 ( _ΡωΟτερ ) . Η Αμερικανικη Κυβερνησις _ιπιδωκει-τριτην οιαμαρτορ _ιαν προς την Πολωνικην Κυβερνησιν αυτην την φοραν μεσον : ου εν Γαρσοβια _Πρεσβευτου της . Η _διακοινωσις κατηγο- ρει _^ . ¦ _' τη ' ν ' . : Πολωνικην .. _Κυβερνη ' - ' σιν επι _κατρτιιιεσει _ικαι εκφο- _βισμωντων κομματων . τα οποια δεν συμμετεχουν . του κυ _^ βεριητικου _συνααπιομου . _Β _: ΠΡΟΣ Α ΕΥ 8 ΕΤΗΣ _ΙΝ ΑΙ Δ ! _£ Φ 0 ΡΑΙ ΤΗ ΕΡΒΟΑΑΓ ΟΗ ΙΑ ! ΤαΗ ΚΤΙΠΟΗ Την _μεσημβριαν της χθες δτι θα _εξευρισκετο : επισης τρδ ' _Οναβε . χωραν εις το Βραφειον του Διοικητου Εργασιας κοινη ουσκεψις αντιπροσωπων της _Ποεγκυπριου Εργατικης Ομοσπονδιας ( Π . Ε . Ο . ) _, τΒ | ς Συν τεχνιας Κτιστων και του Σ υνδεσμου Εργολαβων Λευκωσιας , εις την οποιαν αντιπροσωπευσε τον κ . Βουεην ο Επιθεωρητης Εργασιας Κ . Κωστας Ασσιωτης , Κατα την ως ανω συσκεψιν συνεζητηθη η υφισταμενη διαφορα μεταξυ εργολαβων και εργσπων κτιστων , οι αντιπροσωποι δε των τελευταιων προετεινον δπως τους δοθη οκτω ημερων προθεσμια , ταυτης αρ χαμενης απο της Ιδιας ημερας—δηλ . της χθες—δπως απαντησουν εις τα γνωστον , ψηφισμα τοΟ Σ . υνδεσμου Εργολαβων , Ινα εν τω μεταξυ δυνηθουν ουτοι να καλεσουν ε _* κτακτον γενικην _σονελευσιν των μελων προς _μελετην τουτου και ληψιν αποφασεων , λυουενου εν τουτω τω μεταξυ του λοκ-αουτ . Η ως ανω προτασις _ενεκρι . θη κατ αρχην _υτιο των _αντι-, ¦ _προσωπων τοΟ Συνδεομου 'Εα _γολαβον , υπο τον ορον δμως πος λυσεως της απεργιας εις ' _ιας εργασιας Σιακολα . Σχετικως με την λυσιν της ως ανω απεργιας η αντιπροσωπεια του Συνδεσμου Εργολαβων _υπεβαλεν ωρισμενας προτασεις , και συγκεκριμενως δπως οι δυο απολυθεντες ¦ εργαται επαναπροσληφθουν υπο-αλλων εργολαβων , οι δε απεργησοΛαες εργαται πληρωθουν δυο ημερομισθια _ικαστος _,, τοσον δμως αι . προτασεις αυται _δσον και αι εν αρχη γενομενοι υπο των αντιπροσωπων της Σ _υντεχνιας Κτιστων , αφεθησαν ' να τεθουν νωπιον των οικειων γενικων συνελευσεων των μελων προς τελικην Εγκρισιν . ' . : - Κοαα την ως ανω κοινην συσκεψιν επεκρατησε φιλικη ατμοσφαιρα , η δε , αντιπροσωπεια εργολαβων εδηλωσεν , Οτι η απολυσις . των δυο εργατων υπο τοΟ κ . Σ ιακολα δεν ενεπνεετο υπο πνευματος εκδικησεως -η εχθροτητος κατα της _ Συντεχνι ας Κτιστων , μετα της οποιας η συνεργασια—ειπεν—ειναι 6 φ' δλων επιθυμητη , αλλα μαλλον _εις προσωπικης φυσεως λογους . ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜι , _ΙΟΧιΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ Το Συνεδριον καθορισμου Ενοικιων επεληφθη εν _Αμμο-, _νωστφ επι της αιτησεως Βεωργιου _Μοτντζουρα και αλλων _-ΟΙΜ 10 Λ _1 λοι » σΟιι . ΛηιΛΠΟλΙι _^ στων Πετρου ' Μακρη αΟξησιν ενοικιου μιας _οΙκιας εν Γα · _ρωσιοις απο 34 / - εις £ 5 μη νιαιως _επεδικαοε £ 2 _^ μηνιαιως . Επι της αιτησεως Διαμαν · τους _Μαρκιδου ζητουσης παρα του ενοικιαστου Μιχαηλ Φυλακτου δι ' Εν μαγαζι εν Γα ρωσιοις απο £ 2 . 13 . 3 ε ! ς £ 1 _υ μηνιαιως επεδικαοε £ 4 } . μη . νιαιως . Επι της _αιτησεως Ταχηρ Λιαανι _ζητουντος παρα του ενοικιαστου Χουσειν Ζιχνη δια _ιιιαν _οικιαν εν Α ( ιμοχωστφ _ενοικ ιον απο 10 / - εις £ 3 , μη . νιαιως επεδικαοε Β . 1 . 8 . 0 κατα μηνα . Επι της _αΙτησεως Ταχηρ Λισανι ζητουντος παρα του _ενοικιαστου Μουοταφδ : Ζορπη δια μιαν οικιαν εν Αμμοχωστο ενοικιον απο 22 / - ει ς £ 3 κατα μηνα και επεδικαοε £ 1 . 13 . 0 κατα μηνα . » ΛΑΡΝΛ _^ 9 Ιανουα ριου ( του ανταποκριτου | ιας _ . — Σ υνηλθε σημερον ενταυθα το ειδικον ΛικαστΛριον επι των ενοικιων και _ειεδικαοε τρεις υποθεσεις : Την αιτησιν της Ελενας Χουρη κατα θ . Μποτομλη , αιτουσης αΟξησιν ενοικιου δια δυο μαγαζια απο 27 σελ . μηνιαιως εις 3 λιρας μηνιαιως , Το Δικαοτηριον επεδικαοε £ 1 . 15 . 0 . Την αιτησιν της Ιδιας Ελενας Χουρη κατα Ξενοφωντος Χ '' Γαρναβα και Βεωργουλας _Ξενοφωνιος αιτουσης αΟξησιν του καταβαλλομενου ενοικιου δια μιαν οικια ν απο £ 2 . 11 . 0 . εις £ 6 . 0 . 0 . μηνιαιως . Το Δικαοτηριον επεδικαοε £ 3 . 0 . 0 . Την αιτησιν Τιμολεοντος ΣτυλιανοΟ κατα _Αθανασοι Αντωνιου , αιτουντος αΟξησιν ενοικιου της οικιας του απο 18 σελ . εις £ 3 . 0 . 0 . μηνιαιως . Το Δικαοτηριον επεδικαοε £ 1 . 5 . 0 . μηνιαιω ς . ΑΙΑ « ΛΟΠΗΝ ΑΙΑ ΡΗΞΕ _ΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ , £ > ( ΤοΟ ανταποκριτοΟ μας } .-Το _Κακουργιοδικειον επεληφθη χθες της υποθεσεως τοΟ Στυλλη Χριστο φορου εκ _Μηλικουριου τον οποιον _εδρεν . ινοχον βτι _διερρηξε _κυβερνητικην _αποθηκην και δτι « κλεψε 41 σακκους αλευρων και _κατεδικααεν εις διετη φυλακισιν . Ο _ΑΙΑΑ _0 Χ 0 Σ ΠΑΥΛΘΣ ΕΠΕΣ _ΚΕΦΘΗ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 0 κ ΔΡΑΒΟΥΜΗΣ ΔΗΛΟΙ : 0 ΣΤΡΑ ΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΗΘ Ε ! ΑΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩ Ν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩ Ν ΘΑ ΔΥΝΗΘΗ ΝΑ ΚΕΡΔΗΣΗ ΔΙΑΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕιΡΗΝΗΝ ΟΠΩΣ ΕΚΕ ΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ Π 0 ΛΕΜ 0 Ν _ΟΙΒΣΙΥΜΜο _ρΙΤΑιΛε ΚΜΗΔΕ _ΝΙΖΟΒΛΕΝΟΙ ΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ _^ ΓΟΥΛΒΑΡΙΑΝ _ΛΟΝΔιαΟΙ ! , 9 ( Ρωυ τερ ) . _—Ιβιταδιδιι δ . Ραδιοσ ταθμ ος τ &* 'Αθηνων 2 η , _« ογο _τηλεγραφηματα Ικ ΘεαααλανΙχ _-ης , ο _Διαδοχος ΙΙαυλος επεακε φθη χ α συνορα _χ α _, _εμτθ _εωρη _αι τα _σννορ αχα φυΧοΜια . . , 'Ρ _* 7 _ητη > ργ <) ς Χ & ν _Χτρατι _ωτικω * κ . * - Δραγ ουμης μττι _ιη _ιι ς _Βριβενα _δι & να παρακολουθηση _εηιτοπιτος την Ματασταοι γ . ΟμιΧ & ν , δ χ . Δραγουμης ηρ _ος τον _Χαδν ειηεν _ Ο ατρατδς _γνωριξιι οτι με τι , γ , β οηθεια * τοο _λαοιι και _μι την _Γοηθε , ιαν των Δν · τιχ & _ν _Δημοχρ αχ _ιτον-η _ΕλΧας θα _δυνηΘυ να _κερδιν _, ι την _ει ρηνην , ιηως _χ ατωρθωσε να _χ _ερδιαχ ι τδν _ηοΧτμον . · - ΑΙ εκκαθαρισ τικοι Ι ηιχειρηαιις , _τιρδ ς _Ιξδντωσιν των _σνμμσριυν _, παρα την χ αχ οχ αιριαν χοι τα ς χι ονας , συνεχιζεται -με _νδν _αιτ & ν _ρυθμαν _. . - _, Κατα τας γενομενος ιιναιρορα ς ηρος _τδ Γ ' και το Β ' Σωμα Στ ρατου η καταστααις παρουσιαζετ ε » σημερον ως _ιξης : . ' 1 ) _'Η _' _ποιυμελης συμμορια η οποια ειχε ν _ιισβ αλει : ε > Η _ΓονΙτ _γαριας εις _Δυτικην Θραχ ην ~ _χμι ειχε χ αχ αλατιει ηροσεοριγως -. τδ χωριον Κυριακη , κατοπιν συγκρουσεως μι τμηματα _εττρατειυ η : ναγχ ααθη να τδ Ιχχζ _νωα _$ χ αι οι συμμοριται καταδιωκονται προς την _Γουλγαριαν _. Τριαχ οντα- νεκροι συμμοριται Ιμετρη θηααν . _Ιξωθεν του χο ) ριου . . ) , , ! .. ¦ ' · _- . ¦ .. 2 ) Εχ της Δντιχ ης Μακεδονιας „ _αΥγεΧΛιτ < μ οτι οι σνμμοριται ειαηλθον εις τδ χωριον Α γιος Παντελ _εημων Χαι _δχνρω : _θιντες εΥτ & ς των οιχ ιιαν αμυνονται χ ατα . τοαν _ιηιθεαεοιν ~ _τοι } στρατου . Η πληρης εκμηδενισις των αναμενεται _ιντο ς της ημερας , β ) ΕΙ ς την αεριοχην Καστοριας _πσλνμειης _ουμμορια _^ ενυμ _πιεζομενη πανταχ οθεν ηναγχ ασθη να , δωσπ μαχη ν ηαρατυ χωριον Γυαινια και μετα τρ ιωρα _ν αντιεετααιν ηναγχ _ααβ η να τροπη εις φυγη _γ'ι γχ _αταλτι ψασα νεχρου ς ' χ αι τραυματιας . 4 ) Γ · ι _· ' την ηεριοχην της Δ ρτης ΙΟΟμελης συμμορια ηναγχ ααθη να δεχθβ ανγ ' χ ρουσιν χ αι -ιηιστη Λανωλεθριαν . Τα · ' ) · _ηολτιμματα αυτης : χ ατα _διωχ ονται . Μικρολη _στοσνμμοριαι ει ς την τα ριφ _ερειαν Θεσσαλιας _Ιχ · μηδενιζονται σνατηματιχ εος . - · ¦ . . . . ι _·~ Βενικως οι συμμοριται _ιπαυοαγ , να χινουνται , ως _ηροτιρ ον , ελευθερως και να χαραδοχ ουν εις τα ορμητηρια των την χ _αταλλη ?*> _ν στιγμην προς _Ιπιθεαιν . Σημερον ανακαλυπτονται , συμπιεζονται χ αι _αναγκαζονται ει ς αυγχροναιν , ητις εχει παντοτε ως αποτελεσμα την . αναηοτρεπτον Ιξδντωσι ν τω » . > ¦«<» «>¦ - ¦ ι '» «««» - »« . «»»««« 4 » _ΜΚ _. ΚΗ ¦« ¦ . » > . « « * ¦ » ι ΜΙΙΙΜ ΙΜ _ΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙ Κ ΙΙ _ΙΙ ΙΚΙ ΙΙΙΙΙΙΗΙΙΚΜ _ΑΡΣιΣ ΑΠΑΡΟΡΕΥΣΕΩΣε : * _ΕΙΣΟΔΟΥΕΙΣΤΗΝΚΥΠΡΟΙΜ Κατοπιν εντολης της Α . Ε . τοΟ Προσωρινου _Κυβερνητου ηρθη η _απαγορευσις εισοδου εις την Κυπρον των ακολουθων Γ ρεττανων υπηκοων Ευδωρου Ευδοκιμου Ι ωαννιδου , Ευανθους Σαββα Νικολαιδου , Δημητριου Αλεξαν δρου Κολιανδρη , Νικολαου Αντωνη * Κουμη _Βερολακκιτη και Χριστοδουλου Σ _τυλιΟΒνου _Χριστοδουλιδου . 01 ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΡΑΝΟΙ ΛΕΜΕΣΟΣ , 9 ( Του ανταποκριτου μας ) . ' _--θα _συνελθ _η _πυριον _ει ς _συνεδριασιν , _ει ς τα γραφεια της Μητροπολεως Κι-Βιου , η εκτελ εστικη επιτροπη ιων Εθνικων Ερανων -ης επαρχιας Λεμεσου , υτιο την προ ιδριαν τοΟ Ε _ξυρχου κ ' | ς Μηιροπολεως κ , Νικοδημου , δια να ουζητηοη επι του καλυτερου τροπου _της συλλογης εθνικων ιρ ανων , ΤΟ _« ΑΣΚΑΝΙΑ ——*— Το ατμοπλοιν « Αοκανια _» 0 α καταπλευση την ' 16 Ιανουαριου _εις Λαρνακα , οποθεν 0 α αποπλευσπ αυθημερον την 3 . μ . μ , αφ' ου παραλαβει 130 περιπου επιβατας , δι Αγγλιαν μεσω Πειραιως—Μαλτας . , ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ —«—Δι ' επιστολης της πρας τον Προεδρευοντα του Συμβουλιου Ε _θναρχιας Πανοσ . Μητροπολιτην _Κυρηνειας κ . Μακαριον η Παγ . κυπριος Επιτροπεια Μικ _ροκαταστηματαρχων επιδοκ ιμαζει την _εισηγηαιν του Δημαρχευοντος Λευκωσιας υπως _εφοδιαοθη η Κυπριακη Πρεσβεια δι' εγγραφου _βεβαιοοντος , β τι αυτη εκπροσωπει το συνολον του Κυπριακου λαου , —ΕΓημοσιευΟηααν εις την Εφημεριδα της Κυβερνησεως ο ! Κανονισμοι τοΟ _Αρδευτικου Τμηματος _Ξυλιατου , -ρ , 4 —— _·'· ' · ·'·' -- ' - - - - - - * - ¦ _ΤΡ _| τ _^/ * Ιι ν _^ ' ΑΙ ΤΕΛινΤΑΙΑΙ _ΕΣΩΤΕΡΙΚ , ΑΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤ £ ρι _ΕΑΙ _& ΙΑΗ _Σ 5 ΙΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα