_' ΕΒΩ Ε 1 ΤΕΤΕΘΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ Σ ΟΜΙΛΕΙ 0 ΓΙΣΚΟΝΤΙ ΠΡΑΣΚΑ ., Αι _ουνταρακτικαι αποκαλυψεις του _ιταλου Α _ρχιστρατηγου β οποιος ηγειτο των _ιτχικικων στρατευματων κατα την εναρξιν της επιθεσεως και β οποιος αντικα-. τεσταδη μετα την _αποτυχ ιαν , του . ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΟΘΕΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΓΙΓΛΙΟΝ ΤΟΥΤιον Την αισιοδοξιαν τον , _αυτην ο _οτρατηγας _Γισκοντι ' Βιρ ασκα στηριζει _εις την συγκρισιν των Ελληνικων και των Ιταλικων δυναμεων , α ! υποιαι _αντιμιτωπι ζαν _αλληλος εις τα Αλβανικα συνορα κατα την Εναρξιν των ιτειχειρησεων . Ουτω γραφει _ιττι _λιξιι : « Κατα τον _Οκτωβριον του 1940 _διεθιτομεν Ιν Αλβανια 2 _ναντι των Ελληνων _Ισχυραν _υπεροπλιαν ει ανδρα και -πολεμικα μισα _> . Και ακαμη _σαφεστερον γραφει εις αλλην σελιδα τα εξης « Εδη μιονργηθη ενας θρυλος εττΙ τη _δυναμεως των Ιταλικων στρατευματων , τα _οττοια εκινηθησαν _ιπιβετικιδς απο τα . Αλβανικα συνορα εναντιον των . Ελληνων . Κατα τον θρυλον αυτον , ο οποΤος δια λοχου προφανεις ειχεν _υποστηρικτας αμεσως ενδιαφερομενους , ημεις οι Ιταλοι _απεδυβηιιεν δηβεν μι την _μεγαλυτεραν δυνατην _ετππολαιοτητα εις Ενα αγωνα αμφιβολου εκβασεως _, _ιφ * 6 σον δεν ει _χαμ _* ν εξασφαλισει επαρκη αριθμον δυναμεων ιναντι των Ελληνικων . Η αληθεια ειναι ατι αι _κινηται Ιταλικοι δυναμεις αι παρατεταγμενοι _ατει του Ελληνικου μετωπου την 2 _ι _) ην Οκτωβριου 1940 , ησαν πλεον η διπλασιοι απο _ικεινας , τας οποιας _ιιχον παραταξει οι Ελληνες » ( η υπογραμμισις _ιιναι τον Ιδιου τοΟ Πρασκα ) . Και τα μονα δικαιολογητικα , ! τα οποια παραδεχεται α Ι _ιρασκα δια την _αξιοθρηνητον ητταν , την οποιαν υπεστησαν εν τουτοις ευθυς απο των πρωτων ημερων οι Ιταλοι , ' _ιφ' δσον δεν _κατωρΓωσαν να επιτυχουν τους αντικει- μενικους των σκοπους , ησαν η « φρικτη κακοκαιρια » ( η αιωνια κακοκαιρια , η οποια , δεν λειπει απο _καμμιαν Ιταλικην εκστρατειαν , ως δικαιολογητικων της αποτυχιας των ) η βραδυτης της αποστολης των ενισχυσεων εξ Ιταλιας και το _προσΟετον ηθι- κον πλεονεκτημα : των Ελληνικων στρατευματων « _ττου εμαχοντο δια την υπερασπισιν ' της _τιατριδος των , δηλαδη δια το _Οψηλοτερον Ιδανικον που ημπορει να εμπνευση ενα _στρατιωτην . Η Εμ ! οι _ _ιλ . Ετσι _ι ΟανΕι _οπεοετδηποτι η στιγμη , κατα την οποιαν , συμ- _φωνως πρας τας _διαταγας _τοη Μονσσολινι , επρεπε να αρχισει ει _επιθεσνς και γραφει ο Πρασκα - « Την _ιΒιην , την 2 _^ ην και τη : υ 8 ην Οκτωβριου ο καιρ ος υπηρν ξεν απαισιος . Η βροχη , που ελαμβανε μοροην κατακλυσμου , επεφτε χωρ ις οιακοπην . 01 δρομοι του μετωπου και των μετοπισθεν εγιναν κυριολεκτικως αδια βατοι . Τα ηρεμα ποταμια , τα οποια το _περισσοτερον μερος του ετους ημπορουσε κανεις να περασι ) χωρ ις _δυσκολιαν , εγιναν χειμαρρο ι , _δυσχεραινοντες ακομη τας συγκοινωνιας . Ο στρατη γος _Φραντοεσκο Ι'οοσι εστειλε τηλεγραφη _μα εις το Βενικον Επιτελειον , ζητων _τι ν αναβολην της επιθεσεως . Εγω ομως δεν ενομισα οτι επρεπε να προτεινω _τοιαυτην αναβολην . Θα ητο αδυνατον μεσα ε ! ς την Οεομηνιαν αυτην να _φβασωμεν τα αποσπασματα της πρωτης γραμμης και να _ειδειποιησωμεν περι _της αναβολης . Επ ειτα ητο προφανες οτι η _επιιιεσις μας εις ωρισμενην ημερομηνιαν προυπε _βετε τεροηνουμενον « _τελεσιγραφον > εις την ¦ ¦ _¦ Ελλαδα , το οποιον ισως να ειχεν _επιδοβη ηδη . Τελος η _κακοκαιρια , η οποια ητο δυσαρεστος δι ημας , θα ητο Ισως δυσα ρεστος και δια τους ιχθ ρους μας , διοτι θα τους απεκρυπτε την τιροελαπιν μας και θα τους ημποδιζε να καμουν χρησιν των οπλων των . Ιδιως _δε τοΟ πυροβολικου των , το οποιον οι Ελληνες ( χρησιμοποιησαν πραγματι _χκτα _-ιριπον ρεγκλ »· _ωιη ( _Ματζιστραλε ) . ΑΙ κινητα ι μας δυναμεις εις το μετωπον ανηρχοντο κατα την _ιιιην Οκτωβρ ιου εις ι « ο χιλιαδας ανδρας με τετρακοσια τηλεβολα » . Και η _ιπιΟεσις αρχιζει . Ευθυς _αιτυιτης πρωτης στιγμης οΙΙτα _λοι προσκρουουν _εΙς αντιστασιν , την οποιαν δεν _επιριμεναν και η οποια αρχ ιζει να _τοως εμπνεη διαφορους ανησυχ ιας . Το βιβλιο του Πρασκα περιλαμβανει τας _ικΟεσειι _. Τας οποιας | του _υπιβαλον οι Ιταλοι _Σωματαρχαι και Μεραρχοι και απο τα 5 τα κοινον . Το αρθρον αυτο ητο _ασχετον με την απεργ _ιαν του 1 ' 926 , αλλα _προηρχετο απο τον _ερεθισμον τεον Συντηρητικων οργανιο-μων εναντιον μερικων εργατ'κων τοπικων αρχων . Δι ' αυτου _παρεβλαπτοντο τα συμφεροντα των υπαλ ληλων και των υπηρεσιων των και εδημιουρ / ονν συν-Οηκα _ εντελως διαφορου _ απο _εκεινας , τα οποια εδεχι , το αυτο ουτος ο νομοι , ι φ' δσον _ιταρομοιαι απεργιαι δεν εΟιωρουντο παραυομοι εαν οι απεργουντες _ησανειςτην _υπηρεοιαν Ιδιωτι κωνεπιχειρησεων και _εμτεορι κων εταιρειων , 1 Η Εργατικη Κυβε ρνησις δια τη επεμβασεως τη _ιπιτυχε την _ιιαρονην ελευθεριων κιτι ιον | _| τερματισμου των ανωμαλιων . Κα ' ι ιις •' την περιπτωσιν αυτην οι Συντηρητικοι Ισχυ ριζονται οτι η ακυροχτις του Νομου κα ) των περιορισμων Οα _εξαναγκαση του υπαλληλου των δημοσιων τοπικων αρχων κα ) τα συντεχνια των να προσχωρησουν , παρα την ΟελησΙν των . εις το Εργατικοι » Κομμα . Τουτο δεν ειναι αληΟε , διοτι και οι υπαλληλοι και' α ! συντεχνια · _, των ιχουν πληρη _ιλευΟερ ιαν να ακολουθησουν Ιδιαν πολιτικην , και να λαβουν δλα τα καταλληλα μετρα δια την προαγωγην των νομιμων συμφεροντων των συντεχν ιακων και ελευθερων , η μη _ωργανωμινων υπαλληλων . ( _ΑΚριην * Ι _εινΙ _^ ιιιι ) . _, ' ! ' ] · ' οποιας φαινεται δτι αντεληφθησαν πολυ γληγορα _ιτι η προελασις των δεν _, _θαειχι ! τον χαρακτηρα « χιονοστιβα _6 ων » που κατερχονται απο τα βουνα ιις τας κοιλαδας και που συμπαρασυρουν τα παντα μαζη _των > , οπως _υπεσχοντο προ της εναρξεως εις τους στρατιωτας των . Ουτως 6 διοικητης της περιβοητου « Τζουλια » στρατηγος _Τζιροττι αναφερει ατι το υον συνταγμα Αλπινιστων αναγκαζεται να δωση αληθινας μαχας , πρωτον εις την περιοχην Φουρκα και _ιπεπα . εις την περιοχην _Σαμαρινας _, « δπου ο εχθρος , υποστηριζομενος απο πυροβολικον , _ανθιστατο ι ! ς το _κεντρον και _επετιθετο εντονως εις το αριοτερον πλευρον και εκ των _οπισθενι ) > . Ο διοικητης του Σωματος Στρατου Τσαμουριας , στρατηγος ι < ι Ι ι Ι < ι Καρλο _Ροσστανα φερει δτι ευθνς απω _της _πρωτειςοτιγμης Ια ιμη ματα της μεραρχιας Φερραρας συναντουν _εντονον αντιστασιν , την _αποιαν επιδεινωνει ακομη _περισσρτερον η δρασις του Ελ _ληνιχου πυροβολικου , _ιδιως η φαλσγξ των συνταγματαρχων Τριτσιο—Σολινας δεν κατορθωνει σχεδον καθολου να προελασι ) και ζητει επειγοντως ενισχυσεις . Και ο στρατηγος Ροσσι _τονιζει κατηγορηματικως : « Η σοβαροτης της εχθρικης αμυντικης οργανωσεως μας επιβαλλει να _επεκτεινωμεν το μετωπον της επιθεσεως και να αυξησωμεν την αχτινα της _κνκλωττκης κινησεως . Παρισταται _^ κατα συνεπειαν η αναγκη να ριψωμεν _εις τον αγωνα και την _θωρακισμινην μεραρχ ιαν των « Κενταυρων » δια να διασπασωμεν το _δικτνον των Ελληνικων αμυντικων ιργων » . ΑΥΡΙΟΝ : η συνεχεια ιΗΜυΗ ιΡΙΗΙΙιΗ _ΙΜΕΣΙλ ΑΙ ΕΡΒΑΤ 1 ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ 1 Η ΑΚΥΡΟΙΙΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ * _Λτι 6 του τρ ιτου μας φυλλου _ηρχιοεν η _οιιμοοιευαιι _μετας-ρωοεως _ΛοΜμιου του Αγγλι κου _'Ε-ργατι _κου _Κοιιματος _οκιι τιμ' « _ειταργηοιν του περι _ιργα τικω _^ διαφορων και _Σοντι . χεΙ < . ) ν Μο μου του 1927 , _ωφεελομεε-π , ς ' εις τον κ . Κ . Μ . Μσραβιυτι ιν ΗΙΙ , _Ιι > - > ουντεχνιακον _ελι _ _γ _^ _την _. Κατωτερω & ημ ' οσιευομεν ουνεχειαν της _μεταφρασιεως του Δοκιμιου . Εαν εξαιρεση _κανει _ την _ΑςττυνομΙαν κα ' ι τα Ενοπλουι Δυναμει , καθε αλλο οργανισμο πολιτων εχει το δικαιωμα να υποστηριξη του Ιδικου του υποψηφιου βουλευτα , απο του οποιου ελπιζει να επιλυθουν τα ζητηματα του ει το Κοινοβουλιον . ΑΙ _Συντεχνιαι _εζητησαν να του αποδοθη το δικαιωμα αυτο , δια τη καταργησεω του Αρθρου 5 του Νομου του 1927 κα ' Β της διαγραφη του δικαιωματος τη Κυβερνησεω να θεσπιζη « Ιδικους κανον ισμους βασιζομενου επι του εν λογω νομου . Η Ε ργατικη Κυβερνηοτ _ επενεβη δια να αποδωση δικαιοσυνην και απεσυρε ολου εκεινου του περιορισμου , ΕΙ το εξη αι Συντεχνιαι των Δημοσιων Υπαλληλων θα ειναι και παλιν ελευθερα ! να αποτελεσουν τμημα του _Κογκρεσσον των Συντεχνιων , του Εργατικου Κομματος η _οιουδηποτε αλλου κομματο . Οι Κυβερνητικοι υπαλληλοι εχουν απο πολλων ετων Ισχυρα πολιτικα πεποιΟησει κα ' ι αι Συντεχνιε των δυνανται να υποστηριξουν οιονδηποτε κομμα . _Τουτο δεν σημαινε ι φυσικα , δπω Ισχυριζονται οι Συντηρητικοι , οτι οι Δημοσιοι υπαλληλοι εξωΟουνται ει την πολιτικην . Η _κοτταργησι του Νομου του 1927 _διν αφησε το Κρατο ανυπερασπιστον εναντιον των ενεργειων ανευθυνων μειονοτητων , αλλα η Κυβερνησις εχε ι παντοτε την εξουσιαν να θεσπιζη κανονισμους διεποντας του ορειυ εργασια των υπαλληλοον της . Η εξουσια αυτη παρεχειαι δια Διαταγματα εν Συμβουλι ω και το Κρατος ειναι πληρως εξησφαλισμευον ατιο ιι | ν _καιαρ ) Ι ) ι ) ιν ταυ μ _^ υ . Η Εργατικη Κυβε ρνησις πιστευει επισης _διι μ Πολιτικη Υ · ι . . ρ εσια και αι Συντεχνιαι των Οα επιδειξουν καλην Οεληοιν και διν Οα καμουν κακην χρησιν της παραχωρηθεισης ελευθερια . Το αρθρον 6 του Νομου του 1927 επεβαλλε μερικους περιορισμου επι των Δ _, ημοσιων Τοπικων Υπηρεσιων και · ιου προσωπικου των , το οποιον δεν ητο υποχρεωμενον να _ανηκη _εις οιανδηποτε _συντεχνιαν , η δεν ει χε το δικαιωμα να απεργηση οταν η απεργια Οα Εβλαπτε την _κοινωνιαν η Οα _εδημιουργθι _κακουχ ια · και κινδυνους _« Ις Ο ΥΠΝ ΟΣ _ΗιΕΠΙΣΤΗΜΗ _^ _Εις ενα ενδιαφερον συγγραμμα τον «/> _ιοιητηιιι _ηαιανιι ο Βαλλος Πουσελ αναφερει μι ικπληξιν , και δικαιως , δτι τοσον _ολιγαι ελαχιστοι επιστημονικαι εργασιαι εχουν _αφιερωθη _εις την _πρακτικην _υγιεινην και _μελετην . του υπνου , ο οποιος εν τουτοις κατεχει τουλαχιστον το τριτον της ζωης μας ! ... Δια τουτο δεν θα ητο Ισως χωρις ενδιαφερον να προσπαθησωμεν να αναφερωμεν ολιγο τινα περι . Ο υπνος _εινε η κατα καθωρισμενας χρονικος περιοδους επερχομενη φυσιολογι κη _κσταστασις , κατα την οποιαν αι εξω _τερικευσεις της σννειδησεως υποχωρουν η και απαλειφονται πληρως . Αποτελιι φυσιολογικην αναγκην τοΟ οργανισμου , διοτι χαρις εις αυτον _αναπεΛον--εαι αι διαφοροι _αισθησεις και ολαι αι λειτουργιαι τον εγκεφαλου τιθενται εκτος ενεργειας , εξαιρεσει των φυσικων τοιουτων , δηλαδη των λειτουργιων της πεψεως και της ανταλλαγης της υλης εν γενει , των διαφορων δηλαδη εκκρισεων , καθως και των λειτουργιων της κυκλοφοριας __ και της αναπνοης . Κατα τον υπνον αι αναπνευστικοι κινησεις εινε αραιοτεροι και βαθυτεροι , οι μυς γινονται Υαλαρωτεροι , ο σφυγμος αργος και η _πιεσις του αιματος _πιτττει ως εκ της ελαττωσεως του τονου των αγγειων . Α > Α * αραγε , _τνοια εινε τα αιτια του ιπχνου : Επι του σημειου αυτου εξηνεχθησαν _τοσαι θεωριαι και γνωμαι , δσοι και οι επιστημονες που _κατεγτναν με το προβλημα αυτο . Εκ * των πολλων _δμως θεωριων δυο ειναι αι μαλλον < - ξηγουσαι το φαινομενον τοΟ υπνου . Η μια πρεσβευει ιτ » ο υπνος οφειλεται εις αναφιαν του εγκεφαλου . Η αλλη _εΙς κοπωσιν των νευρικων κυτταρων η οποια ειναι αποτελεσμα της αθροισεως . των καματογανων καλουμινων ουσιων ( κ της _Γιαρκους και εντονου εργασιας των μυων , και αι οποια ι προκαλουν ελαττωσιν της διεγερσιμοτητας των νευρικων κυτταρων . ως γνωστον , δεν υπαρχει τιποτε αλλο που να _επηρεαζη _περισσοτερον την υ _/ ειαν του ανθρωπου και να υποσκαπτε ) αυτην , δσον ο κοκης ποιοτητος υπνος . Η συνεχης _βτερησις του επιφερει ταχεως τον μαρασμον και τον θανατον ακομη . Οσον τα ατομα « _Ινε νεα τοσον ωλιγωτερον αντεχουν ε ! ς τον _ιιπνον . Παν τα ατομα τα οποια αγρυπνουν _υτιερμετρως , δια τον ινα η αλλον λογον , αντεχουν ενεκα της Ιδιοσυγκρασιας των , εντουτοις διν αργουν να γινουν νευρικα _χα | ο _Οτενος ν' αποβη αδυνατος ανευ της _ιπιμβαοτως φαρμακων ! ... Το αποτελεσμα τουτο επε ρχεται κυριως δταν η _αΟπνια ειναι αποτελεσμα ηθικων μεριμνων , _«^ οινικων κλονισμων η πνευματικης _υπερδιεγερσεως . * 0 τον η στερηοις τοΟ _Οττνου ειναι συνηθης , τοτε διν _αργιι ν' Αλλοιωση τον ηθικον χαρακτηρα των ατομων , τα οποια γινονται κατηφη , ευερεθιστο και παραξενα . Το ξκουραομα ι ! ναι ο Βιπνος το εκφραζει 61 _χαρακτηριστικωτατα ο Αριστοτελης : « Τ η φυχη εστιν αναιται / σις η περι τον Οπνον γενομενη τοΟ σωματος ανεσις · . _ΕΠ * _£ _η . *> ' · α _» _υ £ _Μ __« Γ » ν < βι 3 _ηΓη _ η _· Τ _^ ¦ - » - * - ¦ - ¦ - < »»»»»¦«««¦««««»«¦«««»» > »»»» ¦« _¦»»»»«» « _-4-ι ΤΗΑΜΕ δ _ΟΟΑδΤ Τ Οι _τταραληπται _εμπορενιματων αφιχθεντων με Ι Ι τα ως ανω ατμοπλοιον παρακαλουνται οπως _^ Ι προβουν αμεσως ει την παραλαβην των . _} 1 'Αποταθητε εις . τους κ . κ . Η _0 1 Χ , ΓΙΛ'ΤΗ & _€ _ο _ ι _ , ι . _ι'ΑΜΑυυ _^ ΤΑ 1 »»«>»» _«>» _,. _.. » ι . <>< ( > _^ 4 ««»«»« _)« » _«« »« _« ¦ - _» _κ _^ _ . _^_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ _^ _- — . _ . _ . _ . _— — — — — ¦ ΤΣΙΒΑ ΡΑ ΡΙ ΑΥΕΚ _8 ΚΑΙ ΡΙΑΥ ΕΚδ ΝΟ . 3 Ι β · Εφθασαν εις _μεγ % Χχ ς Ποσοτητας § και κρατειται Διαρκης Παρακατα-3 θηκη ει ς το Καταστη μα ΑΔΕΛΦ ΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Ι ΛΕΥΚΩ ΣΙΑ ι Πρβς πωλησιν ει ς Τιμας Εισ « γωγεως ' Λ / ννννν _^ νΛ / Λ Λ _^ _ννΛΛΛΛ .-Λ / _νυννΧΛΛχ _^^ _^ ΕΠΕΙΒΟΥΣ Α _ΙΗ 8 Η 0 Π 0 ΙΗΣΙ Ι ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΚΑΣΤ Α Σ Ι _ξ Εξασφαλισατε τας θεσεις σας μεσον μας ΤΟ ΕΠΙΓΑΤΙΚΟΝ και ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΓΑΤΙΚΟΝ α | ιτ ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΑΞΟΣ _ιοοο _^ 5 τονων , ταχυτητας ιι ) μιλιων , αναχωρει εκ ΠΟΡΤ—ΣΑ ·|· Δ 5 την ιοην τρεχοντος δια τας ΑΚΤΛΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ , ζ ι ΛΔΕΝ , _ΓΟΜΓΑνΛ , _ΛΟΡΠΝΤΖΟΜΛΡΚΕΣ , ΔΟΥΡΠΛΝ κλπ . 5 5 Αμμοχωστος ι ο Ιανουαριου ι ι . | 7 ? _ΠΙΑΚΤΟΡΕΙΟΝ « ΚΑΠΑ » Δημ , Κ . Ηογιατ _ζη ? και _Γινιζελος Λ . _Ρωσσιδης _< ? Πλατεια Δικαστηριων Τ . Κ . αρ . 77 _ΓΛΡω- _^ ζ Ι Λ—Τηλεγραφικη _Διευθυνσις « ΚΑΠΑ » Αμ · ? 5 _μοχωστος , « Δελ φοι » 5 ! ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΒΑ ] _ΟΟΟΟΕ ( ΑΟΤΖ ) ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΟΝΩΝ Εξησφαλ _ισΟι _) αδεια _ιισανωγης δια _περιωρισμενον αριθμον . Παραδοσις θελει γινει _σνντομωτατα ουχΙ αρ-> 'οτερον των δυο μηνων . Τα αυτοκινητα ειναι με καοιαν σιδιρενιαν συμπεριλαμβανομενης και τεντας ( μουσαμα ) , Η πωληοι Οα γ _( νι _, ) ονμιρωνως _διατιμηοειος , 0 υ Ελ _ιγκτου ΜΒΒαφορων . Ηαραδααις καχ α σειραν ληψεως παραγγελιας . Αηοχ αθηχ ε : ΚΥΠΙΟΝ ΧΡ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΝ ' Ταχ . Κιρ , _υο , Τηλ , ι 3 _-ι _, ΛΑΡΝΑΚΑ _ΚωΣΤΑΝ _^ Β . ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΝ < { _$ ( | Ιαχ . Κι | 1 . _ΜιΙυ , Τηλ . ' _-φ _, ΛΕΥΚΟΣΙΛΝ ])] Ε _ιαηλθομεν _κις χ ην καρδ _ισ . ν του χειμ ωνας , τδ ψυχας π _/ . ηαιαζκι πρ δς χ δ ζενιθ του , τα _κρ υο'λογηματα , οι ρε υματισμοι , αι _νευραλγια ι Απειλουν να _εξαα _Φενηαου _ν τδν _ορ _νανιαμον του Ανθρω που , Μη ανηο υχηχ _ε ομως δι ' αυιο , διοτι υπαρχ ει ο Λνουηνος προστατης σος εναντιον Ηλω ν αυτων των εχθρ ων , η Αλοιφη του | ΓΑΛΣΑΜΟΥ ΤΟΥ _ΙΥΙΠΕΝΒΚΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΒΡΑΦΟΝ ΤΗΠ ΔΙΑΘΗ ΚΗΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΑΟΝΛΙΝ ΟΧ . Ιι ! | Ρι «! Ι-. η ?| - *() 4 _ν _υτοοτγ-Λιι . _δ-0 _ανιοκοχιΛτ-ι , _ι _'Λ _Ριοθτιρ λι · . _·« ι υτι 4 . _ιιγχφριι Καιι & _ιι , ιιηλ _^ _ιυε , ετι χ ( _-. _αναι ι · - · _ι-ι . ιιγ _ραφιιν _Τηι · _ιι _« Ιιν ( χιι | . . -, _» , Χ ( τ λ · ρ » . Ειιι τω ρα _, ι . _' . _ι γ * ιγ _, ι τι | ι <· · _< ον _χρι » αντιγρ _α-, α _( ιπι _^/ ν _,-ι _>»( ΟΤ ' . _ιυλα _« _ΙΙρ _εοχονι 'ιι ι | _/* Β _(> : ι τβν _^ υμμαχεκιλν Λ | . / ι ' . ιν . ΛιΙο _( _κιρτειριι κατα την 'Λ * ψ τοι ) _Καιοι _· _« Ιτιον ιτι 4 Ιιαιτ _ο-Ι _ιιζητ-η αιν αα ' _« υτ _βυ _να . _ι . _|) Ι | ιμ 7 . - _, _οχοον ι _!« την « _ιμιειι -. οι · ι _' . Ιτι Ι τ 4 _πριιγμαχυ . «! ς την Β _» ρ _| ι ι > νιν ν ησαν _τιοον _καχι ικτ . _ι · κ- _- - ε _υιτροιτ » ν 3 ε γιν _τ · , | II 4 ( χ » ι _ιι « _αν « τιι ι ιικ « ΑιΧ'ι . · ι αττ | ρ ( _ου ΑηΛ _, νει . _γΜι 0 Τι _ονητ κι ) ι . Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ _ΑΝΑΣΥΒΚΡΟ ΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛ Α ΔΟΣ ΛυΝΛΙΝΟΝ υ | _Ρω'ιτερ | . Κ « τα _μιριδος _ιιασιιονεαι _ιπι _της _εκΟι _ιηλεγ ρ αφημα εκ Νιας _'Υορκης . _οεως του κ . Στεφανου _Πισματιο ιι _ς _τειυς _σηικρινους Τα ' _ιμς δημο · Ι γλου πρεΙς την Ο . Η . Ε . _ιις την _ιιι ι υονται πληροφοριαι ικρΙ τοΟ ' οποιαν _τονιζ * _ται η αναγκη παηιιντιλου _ιιενου υπο τη-, Ι ' . λληνι · ροχης εξωτερικης Γοηθειας ( _ις κης _Κυβερνησιως ιρνου _τεεριθαλ- την _Ελλαδα 6 ια να _ηντιιιΒεω · ' | ιεω < καθ _ολην την χωραν και _ττισΟουν τα _δημιουργηΟησομινα _ιζαι ριτα ι η προσπαθεια , ητις _προβληματα μετα την _ιιτιοχωκεττο | 5 αλλ _» ται _εις τΛν τομεα της ρησιν της Ουνρα . ΕΙς την _ικθετΒ _< ρι ΟΛ . _ _ψ >( νς κει ! ιι | _4 _οικυνομι- οιν _ανειφιριται οτι λειτουργουν κης ανασυγκροτησεως . ΑΙ πλη- ιις την Ιλλαδα _, το 00 _κιντρα _ροφοριει ι της Αμιρικανικης εφη- _περιΟετλψιε . >· . _ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨ _1 Σ _Ε 1 Σ _ΠΡΛΙΤΟΡΙΛΝ ΛΟΝΑΙΝ _Ο Ν _, !_ . [ _Ι'ωΙ _»^ _- . _)— 'Λνηγγε _λΟη _4 _χ Π , ' , _αιι _ικρ ιβι η _( _βριιοις # Κλλτ 4 _νυ-- _ οτιοαιρ ( : Λκ _ νικοΟ _υυνδε · ομου πρ 4 ς ταραιιΙρ Μ _ουονιγΕ ιν ιων _αχΙοκ κν χΛν βΟο χωρων ι _» π _$ χην _οψη λην _π _^ 03 ι _« _αιαν πολλων _υηοιιργ _& νι ιοΛ ΝΛ _^ ιΙ _, _ιχοι » _ΤριΑνο _^ αλ κα ! _χο'ι Αγγλι «· ινα > ι _'ΚιΧ _ΜνΛικ _^ ι . ν , Ις ιΛ Λιοιχ . . 5 ! ιι | ιΛι _ιι 1 λιΒ * ν _| ι · _τ _4 / ουν Ι Κλλ ην 'Κκ _ιτιιρ αιι Μ _^ _νας κ _4 Κα · Ι _λκυρ _^ ι , 6 Μ ητρ _οπολιτη / Ιωανν ου · _ηιλβιης χ , _Ζαν _, αροιιλη _, Δ _καΟ _η-, 'η * τ η χ . Πογι _αχςογλοη , 6 χ . Τομα · • ςο , _αχ _^ _λο-ιΟο Τυποι * χΛ 'Κλλ η · νικ _^ ι Πρ < _3 ( _1 βικς χαι _φχβιιΟΛι Ι κροοω _ηιχοτητ βς χ _^ ς _Νουοα _^ _ρικκ · _νιχι _^ ς 'Κνωακιι _ς , Π ρωτη _ικιηλω · οι χου _ι ι ιν _^ _ι )| _ινι 4 γ 4 νη ο Λ Λ . _τ 1 _| κη ιιαΟι _υιιιι ντι _^ νο ιι ·/ χυ μν _^· . | λ _· Κ _» τοι _> _ΑγνΑοιου _^ _ιρ _« _ι _(^ _το _^ ΠιιΣ ΒΙΝΕΤΑ Ι ' _-Η [ ΜΕΤΑΦΟ ΡΑ ΤΩΝ ΕΓΡΑ ΙΩΝ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΠΡΠ _7 ΤΗΜ - _Τ ΗΝ ΤΗΤ ΡΠΛΒΒΕΛιΛΣ _ΜΙΑ ΕΠΙΚΕΡΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙ _ΡΗΣΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟι , Η _'ιτ αΧιχ η Ρι _βιι ρα _^ _»} _οποιιι _ιψηιιιζετο αΧ · '/ _ιυ ι ο _% ς 'χρναη _αχ τ ις- των ηπ Ι Χντ _εΧιον καζινω ν και ιων παρπ [ χτ _ια * ν χ _ιντρων , ινρηχε τω ρα μιαν νεα ν μετα _ποΧεμιπην _Λ _//^ ι ) _ι ηΧσυπσμου _ τα εκατομμυρια _ηοι προσφ ερουν οι * Εβ ραιοι , οι οποιοι _επ θνμονν λ : _ιεοαδ _> μιοτι νυ με ταβο υν ει ς την Ι 2 αΧ αιστ : νην . 'Απδ τα μικρα χα _ι τα _μΓ ' / α Ι α _Χιμανια της Αιγονριανης α _χ της διεξα γεται απο μηνω ν ινο ι _ξωηρ ατατον εμπο ριο _^ ανΟρ < οπ _ι-Ι των φορτιων , Οι μ νστιΜΟι απο-! χΧοι σχαφ ιυν δια γι / * _^ ° _^ αισΒΙ νην ειναι γνωστοι ει ς ποΧΧονς ] χ _ατοιχ ους της περιοχης ι χ αι ο ' ι αρμοδι οι _αστννομιχ _οι υηαΧΧ _ηλοι ομολογουν οτι και οι ιδιοι ιχΧ εΛ ¦ νουν π ρο _υνμως χ α τα δυο ματια τω ν » εις το αημειον αυτο . ! Φαινεται οπ τα χ εντρον εης * Ε 6 ραιχ ης οργα νωσεω ς , η ο · ηο α δ : ευθυνη και οργα _νωνει _εα ς αποστοΧας Χαβ _ρ _οβιεταναστ _κΧ _» ειναι τ _Βινουα . Οι Εβ ραι οι που φ θανουν ει ς την παλι ν αυτην _ονγχεντ _ραινοντοι ζι ς ι να _τριω _- ροφο ν χ τιριθγ της Για ντε Βχπ ' _επιερ . * 0 χ νμαινομενος αριθ μος των ενοιχ ων του _χ τι ρ ' ιον ην του ανε ρχεται σννηΟιυ ' ς εις 50— βΟ προσωπα , τα δκοια διατ _ρε φονται με . τα εφοδζα _τηςτ Ουνρα . ι Οι αφιχ νουμινοι εις την Βε _· νουα ν * Ε € ρα ' ιοι αν αμ ενουν _επ ση μως τη ν σειρ αν των δια την χ _ανονιχ ην _μιτ αναστινσ _ι ν παν _ει ς τη ν ΠαΧαιστ _ινην , Αλλ α « ο θε ημεραν σχεδον μεριχο ' ι απ ' αυτου ς εξαφανιζονται ¦ Κα νει ς _ει ς ΒΤ / ν Βενοναν δεν γνωρ ιζει τι απεγιναν , επισημως - — αλλα ανεπισημ ως _απομη _χσι η Ινα Χιχη αστυνομ ' _α γν < _ορ · 'ζ Ζι οτι ευ ρηχ αν θεσι ν _ιι ς χ _αχοιο πλοιο χ α _τ : _νΟννομεναν π ρος ιην Βην ι ης * * Επαγγελιας , Α νεοτερος αατυνομ _ιαο ς νπαλ Χηλος της Ρε _νου ι _^ ς , α « « _ντ ω ν ει ς ερωτησε ις Αμερικανου ανταποχρι τ ου του ¦ Ηνω / _ι -νοι _» Τυ που » _ωμολογηοΒγ ζ . _ιλιχ _οινεατα- τα οτι η 'Ιταλικη αστυνομ ια * χ _λεινει χ α ι το δυο μι ' _ιτιο της χ α ι δεν χιν ει ουτε το δοχ _ιυλαχ ι της δια να ιμπ _οΑισι ] τα ς μν στιχα ς _επ · _€ ι _€ ασεις * . Οι αοιιοδιοι διδουν _ιας ακολουθους εξηγησεις δια την ελ-Χειψιν αυτην ιπιτηρησειυ ς εχ _^ μ ερους των αρχ ων · 1 ) Αι ανμμηχιχ α ' ι αρχι ιι _ιιν ¦ αναχοινωνο νν εις εας Ιτα _λιχ α ς αρχ α ς τα ονοματα ιων Ε _βραι - ων που καταφ θανουν _παι _αναχωρουν χ αι δεν _επι τ ι / επο υ » α π _οτελζ σμαπχ ον _Ιλεγχ ον της χι • ησεως ειον ξινων . 2 ) Η ΙταΧ _ι α ι χει χ πτα χ Χν αθη τον _χαρ ον αχ » τον _αιιο ξε · ι ους πασης εΟνιχ οτη _τος , οι οιοιοι δ ημιουργουν μιγ αΧο ν 'μιι ι Χα ν * ι ' ις τα ς · Ι _τ αΧιχα ς αρχ ας , χ π _ι δι ' αυ το * χ 6 _(* Ι Ε _ορα _ιος ι > ν φ » _νγιχ _αηυ την Ιτ ηλ _ια _ν ειναι ενας ξενος _ολιγοτερος - , ! Χα ρι ς εις ιη _% · αντην αδιαφ _ορ _ι αν αι _Ειι _ρ αιχ _αι _^ ι _αινισζιχ α οργ ανωσεις δι ' ν δνο _καλευονται χ αθολον να οργανωσουν τα ς δ · μαδ _ιχα ς αν αχωρ η σεις δια την Π αλαιοι ' νην . ι Τα πλοια παν χρησιμοποιουν αι δια τους λαθ ραιους _αντονς πλοας προς Π ηλαια ' χ _ι νη _ν ιιναι ω ς επι ιο _πλειυτ _ον Ι _ταλιπ ο , αλ _^ λα χ α ι ιι _ρχ Ρ . τα αλλα ξενα _σπ α ι φη _αυμμιτεχ αοΥ ι _ι ~ εν επιχε ρ _- _δεσιιρ _ογ πυ _τ ο _εμηοβ ι _ον . Ο ν « ι ' λος ανε ρχε ι αι συνηθως εις 600 0 ΟΟ _λιριιιας κατ * αιαμον _* Υπολογιζεται ιιπ φ / _ι / ιιΟιι _ι · ε οια μονον ταξιδια δια να χ _αΧνφη ι : νιις πλοιοχ τιμης υλ _ην την _αξιαν χ ου σχ α φους ι « ι * . Ι Αφου αποπλιι ' _ιιιονν απο ιου _{ λιμενας της Αιγονρ . ας με χ α-: ιοιο _ζισι ' ιμαν _τιαι ' φορ - ον , χ αι ιε χατευθυνα ιν προς την Μεσην _ΑναταΧην , τα _πλυι α αλλα ' οιιν _πορειαν χα _τ α την _νυχ εα ια * πλ ησιαζου ν εις ορισμενα ! ιροχ αθωρισμινα σ 7 _// ι / Β . _ γτ _- αι ιτης οπου _παραλαμ _Ζι , _νονν _τονς , Εζ ρα . _· . ονς . Τα σημει ο αντα εια ι συνηθως η '' Αλ μ . _· _οσολα , τ & Ααενι σανο , η Σα € ονα ιο _Βειπερ '' » . Τ ... Ι _ζετζι χαι το Κοπο Ι % οΧι . { Τα πλοια ε η ς Χα . ' _^ α ας μζ-. _ανεστενσεο ) ς δεν _φε-, - _τυν « ι » ν » ' , υως οπλα . _Τεη · _παρελ θοντα 'ΙΙ υνιον το ατμ οπλοιον , απεπλεν-< βε δ ια την Παλαιστιν _ων με Ε * . _(' ρα _ιανς _εχ ι _^ ατας _, χα- ης * να 1 (> αρν πολν € ολον _εγχ η _τ _εσε . ημε . ον ιπΧ της γεφ υρ ας τον . 'Αλλα . Μ _ιι περ _ιπτωαις αυτη τ . ω * Μπω · 1 νρναι * θεωρειται ω - _-μοναδιχ η λυπηρα _εξαι ρεσις- μεταξυ των παρανομων * £ ' - £ ~ χυν χν . χλ ιαν της Ρενονης . Το • 'Μπωαρνα _Ι' - ει χ εν _ειποκρυ ψει εντε χνως τον _οπλ _ιαμον αν χαι _μετεφερεγ ει ς το αμπαρι ταυ 10 Ο Ε 6 ρα _ιους _, χ ατσγο . μενους εχ διαφορων Ενριοπαι _- > 'ωγ χωρ ων . Οι Εε ' ρα _ιοι αν ζ οι Ι ιου επε € ι _$ σσθ ησαγ ει ς το < Μ ια > αρναι * ει χ α γ φθασει ει ς την Σ α _Ζονα , μεταφερθε ντες εχ ει Μια [ _εορεηγ ων α ντοχ ινε } _τ ων χ ατα η ν ννχχα . αχρι € ω ς _ιηζ _εηινι _* _ζασεως τεον . * Η αποζιζααι ς το } γ επι του 7 ιλ _οιου ι γινε παριι τα * αχ εα ς _τητ χ _ωμοπολ _» „ ι - 1 ) _ηντηψ εχρη οιμοποιηθ ησαγ δ ε πρ ος _εου _Ι _' _κο _ΧεμΖ ' » ,. η ' ι εν _νζιναχατοι . Το Μπ ωαρ ναι ' κι _χ ι χ _αταπλι . _υνει _εις την Σαβανα _ειχο _αιν ημερας προ ταυ ( ΤΟΙ ! . · 'Α π εφυγε . χ _αθε -επιθεω ρησ ηχ αι ελεγχαν απο τα ς Ι ηλ _'χ ας λιμι νιχα ς αρχ ας , με εο τε χν η ¦ σμα ιηρισμ ενων επ _ιακενων , γ ( _-Β . _ιοποιων ειχε δ ?) θε ν ανα γχ η >* Κατα τον αηοπλοι > % · ταυ „/ : _»· /· δη λωθ η « αν / να φαρτ _ια ν χ αι τ 6 αμπα ρι νου ει χε διπ ? . ουν πυθ μενα , ε . _ις τροπον ωστε οι _'Ε _& _ραΧ οι επιβαται του να _ημπορυυν να _χρνφθουν _ιι ς την π ε _ρωχ τ ιοαιν που το πλι » _ιον Οα σν _νηνεη Γρε τ Ι πνιχα πολεμιχα ηι . ριπολουντ π ει ς την Μ εαο _γειο | Τ ει πλ ηρωματα των ηιιιπειρα τιχ ων _αιιεων σχ αφ ων στρατ ολογουνται αυνε } θα > ς μεταξυ _τωι α νεργων ' Ιταλιχ ω _ν νπ »> πκιΒ > ν , οι Οποιοι προσελχ νονται ενχο · _λεος εσιο τεις γι . ννειιοδωρους προσφορ ας . . Ο _ιδιοχτε / της , ιιια ς λαι κης · το ερν ης ει ς την Ρ _1 ναυην ~ ψ _Ητιου συχναζουν ο ' ι ανεργοι πυιοι ναι _τιχ _οι χαι Οπ ου τους πλειιρ _ιζου * οι πρ ακτο ρες στρατολο γ ιας γΛ » ¦ . ιλ _^ _ρωιιπι Η _ον , ε . οηλα > σΒν εις 'Α μεριχ αναυ ς αν _τειποχ ρι _τ α ς , οτι ι ) τιμ η προσφ ερεται ει ς χα θε τε τοι ον ναυτιχον χυμαινεται απλ Ι _ιΙΟ μεχρ ι 200 χιλιαδων λιρει _ι ιων . Το ενα πε μπτον του ποσου αυτον πλ ηρωνεται αμ εσως , α ιια η υπογραφη του συμβολαιου χ αι εο _νπ ολαιπον χατα & α ? . λΕ , ται χατα την στιγμην τον αποπλοι _/ . Οι προσλαμ _β ανομενοι με εον τροπον αυ τον ναχ _ιτιχοι _αγνοονν . εο ονομα ι ου πλοιου } ει ς το ο . ποι _αν Οα _·* μηιιρχ α ρα % > γ * , χπι _ γ _> _γνιοριζιιυν ουτε τον Χιμ εν η του προο ρισμου τον . Ρνε _ορ · ζουν _, « - _μιος οτι το _ταξ δι ειναι λαθρ αιοι · χαι οι ι διατρ εχ ουν τον χ ιν . αγνα ν νει χαταδι χ αοΟονν _ει ς _φιιλαχ ισιν . 'Αλλα δεν ειν αι _δυαχο-Χ ( β ν νει ευρεθουν ναυτιχ οι διαει _- _Οι ιμ ενοι ' νει _αντι / _ιετεοπισανν τους κινδυ νους αυτου ς , δεδομενου α π μι την πληρη αχεδον εχμη _δενισ _ιν ιου 'ιταλιχου εμπορικου στολ ου επιχραηι _σο'υαρωτα τη | ανε ρ γι α εις ιον νηυτικον _χλε ' ι * _^ ο ·· . Σ χ εδο ν ολ α ' » χρηυιμοποιο _ι _» _^ μινα δια τ η ν λπθ ρα _ι αν ουγχο _ι-Πο _νιαν με την IIαλ 'ιισι , ' νην ιλα ' ιπ _εχ ονν Αιπλει ειιιπαρι η , χ α _~ , ιη αχ ενααμενα ειΜικαι _ς- _ι ' . κιγγ νι _χ _ιηρουν ΙΟ 7 ι 0 _επιΖ α _τ ας , Ει ς ι ους _επ ι € ατας απαγορευεται νει _€ _γαινοχ _'ν _ιΙ ς ιο Ηα _τ αατ ριομα _χ η _) μον ον ατει την _Η _^ ιιι , _ι _» _εαν δι * _< ι _> ιι _ι ν _> ιει ι κανας κ · γΛ | ι ι _· π- ι > - _^ 1 _Λιρι _^ _, ι χ ουν τι > _δικα ' ωμα * * α ανεβαι νουν χατα μιχρ _εες _ομαδας δια να αναπνευσουν ολι γον δρο _· σερον αε ρα _επι ε ινας **) ρας . Καθ' ολην τε / _ν δια ρχ ειαν τον _αξιδιον των , το οποιον διαρχε ' ι _ννεμ )< ος 7--Γ _ημερ _εις _, οι ι Ε ~ βραιοι λαθ ρομε τα νααται τρ _εφον αι μονον » ε γαλετεαν χ αι νε · ο . 'Αλλει του ς αυγχρ _στει πανοτε ι ] ελπ ' ις οτι . Οει φθασουν _ι ς τη ν Ρην ι η ς _^ Επαγγελιας , ο * χ α ι ε ) _ελπι ς αυεη _οεν _ιιραγ . . _ατ οποιειπιι παντοζξ . χα / ο λα · ραιο ς αντο ς δια _πλους της _? Με _ογειον χαεαλ ηγι , ι σννε / Οως ει ς ινα στρατοπε _δο ν συγχεν _τροιαεως .... _^¦ ¦ _¦ ι _- Β ' _Β _· _· _ι ? ι ! _ττκΓιιιι _^^ _Ι !? _ιτ τ ? _ι ι _^ _* 0 , : _·^^ !(! _ _»> λ . ¦¦ _>& · :.: _·«· « · » » _χιιη _ηηιι ( ιι Ι ΑΙ . ιυ υΛΗ _ιΝ Ι ΗΒΜ ΚΥΙΙ _^ _υΙΜ Ο -προεδρος τη _Ετταρχιοοςηι Επιτροπη Εθνικων Ερανων _ΛεμεσοΟ * Εξαρχο _$ κ . Νικοδημος _εδηλωετεν ε _< 5 _τιιν « ν Λεμεσω _ειντοποκριτην μος δτι , μη _χενομενηχ _ατΒσρτιοει τη 5 Εκτελεστικης _Εττιτροττης κατα την χ δεοτνην συνεδριασιν , _σΟιψι ανεβληθη _δια το προσεχες Σαββατον , οποτε δσσ _δηποτε __ μελη και εαν προσελθουν , ' δ' αποτελουν _απαρτιοιν και θα _προχεωρησονν _εΙς την ληψιν αποφασεων . —Φροντιδι του Βυμνασιαρχου κ . Βερακαρη , ως μεταδιδει ο εν Λεμεσω ανταποκριτης μας , Ιδρυθη εντως των Βυμνασιων ΛεμεσοΟ , αρρενων και θηλεων , καντινα ει ς την οποιαν οι αποροι , μαθηται και _μαθητριαι θα δυνανται να λαμβανουν δωρεαν την πρωισν γαλα' εις τας 10 π . μ . σαντουιτς και την μεσημβριαν τροφην . Επισης ο κ . Βερακαρης καθιερωσε » οπως δλον οι μαθητα ' ι και μαθητριαι _εκκλησιαζωνται εκαστην Κυριακην ει ς την ενωριακην των ακκλησιανυπο την επιβλεψιν των καθη _·/ ηγων και καθηγητριων των . _—ΕΙς το Στρατοπεδον Πολεμιδιων διεξηχθη διαγωνισμος Σκοποβολης μεταξυ των ναυτων του ναυλοχουντος εις τον λιμενα μας αγγλικου _αντιτορπιλλικου των Στρατιωτων Πολεμιδιων και της Αστυνομιας . Πρωτη εξηλθε η ομας των Στρατιωτων , δευτερα της Αστυνομιας και τριτη τεον _ναντων . Μετα τον διαγωνισμον εγινε δεξιωσις _εις το στρατοπεδον εις την οποιαν παρεστησαν οι κ . κ . ι Αιρον και . _Μουφτιξατε ι και οι λαβοντες μερος ε _( ς τον διαγωνισμον . } — Κατα την _ζ _τροχθεσινην _συι'εδριασιν τηςΕπαρχιακης Επιτροπης επ ' ι της επανεγκαταστασεως _τωναττοστρα-. των , _εξητασθησαν 35 _αΙτησεις _αποστρΟΒταιν · , ως _ιιεταδιδει ο εν Λεμεσφ _εινταποκριτης μας , εδοθησαν δι ως φιλοδωρηματα εις ΙΙ αποστρατους 400 περιπου λιραι . — 'Επ ' ι του _ναπΛοχουντο $ ει ς τον λιμενα μας αγγλικοΟ _αντιτορπιλλικου « Γιρογκο » εδοθη Κοκτειλ Παρτυ _εις το οποιον παρευρεθησαν ο Δι : ικητης και αλλοι επισημοι . Το _αντιτορτΒιλλικον 'Θ' αναχωρηση αυριον _Δευτεραν . _—Κατηγγελθη εις την αστυνομιανΛεμΕσου δτι αγνωσοιηδιερρηξαν . το οικημα της Συνεργατικης της Επισκοπης και αφηρεσαν 5 λι ρας και 4 ζευγη υποδηματων Στανταρτ . —Ο κ . Πλουταρχος Λουκιανου διωρισθη υπο _£ του Δημοτικου Συμβουλιου Λα ρ νακος _, ως αποθηκαριος της Ηλεκτρικης του Δημου . —Το παρελθον Σαββατον εξ-ρραγη ιν Λαρνακι εις το Κομμωτη ριον της κ . Μακη Καραβοκυρη , πυρκαια ητις κατεσβεσθη , εγκαι ρως ,. ΑΙ _προξενηθεισαι 5 ημιαι ανηλθον εις Λ . 10 . —Δια του _ατμοπλοιου «' _«< ηε , » , ως πληροφορειται ο εν Λαρνακι ανταποκριτης μας , αρχιζε ι προσεχως νεα τακτικη κατ * ευθειαν συγκοινωνια μεταξυ Κυπρου και Ελλαδος . Το εν λογω ατμοπλοιον θα _προσεγγιζη εν Λαρνακι καθε _τρεις εβδομαδας , και θ' αναχωρη αυθημερον , κατ ' ευθειαν δια Πειραια . | —Την 11 π . μ . της χθες Κυριακης εδοθη εις την αιθουσαν Μακριδη η διαλεξις του κ . Λιιιζου _Φιλιττπου με θεμα « Επαναστασις- του Κυπριακου Ελληνισμου επι Τουρκοκρατιας » , ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ —ΕΙς το οικημα της ΑΕΛ συνηλθαν εις _ουνεδριασιν οι _αντιπροτωποι των σωματειων της πολεως Λεμεσου δια την ιδρυσιυ τοπικης Ομοσπονδιας . 01 _αντιπροσωποι απεφασιοαν οπως Ιδρυθη Τοπικη Ομοσπονδια Ποδοσφαι ρου η δε επιτροπη ν' αποτεληται εξ ενος αντιπροσωπο υ εξ _ε · καστου σωματειου . Ους · _εεκτελεστικη επιτροπη εξελεγησαν οι κ . κ . Χαρ . Γαρωσιωτης Προεδρος , Κουτσουκκης , Βραμματευς και _Λοιζος Νουρμης , Ταμιας . Η δικαστικη επιτροπη θ ' αποτελειται εκ του προεδρου κ . Χαρ . Γαρωσιωτη και δυο αλλων προσωπων μη ανηκοντων _εις την _0-μοσπονδιαν . —Τα Δικαστηριον Λευκωσιας κατεδικασε προχθες την Αλεξανδραν Χ Βιαννη εκ Κληρου , κατηγορουμενην οτι εκλεψε 1 1 ) 2 οκ . ελιες , εις 30 σελ . προστιμον και 28 σελ . εξοδα . ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥιΒ ΑΡΙΘ . π Β . _]__ _ι · υ _ 1 _ικυ _ _ . ) ΛΛ 1 · . _ _Μυ _ , ΛΜ ι ___—ι , _* — 1 ι , ν ι . _^ ο _/^ Κι _^ Λα _^ ν } _Ι Χ ρ . _-ι _) _10 / Λ _* . *> . ' . ' - '«» ι α _^ υ λ ι _, Λ _* _,- —ι _' ν _>* ν . ' _Ιλ / . _Ο / . _*) ,. _!·»* - _ . _λ _Ιιιχνιυ _ . / . 1 _ 'Κ . « _, ) ω _' Λι . ΙΟ _& _ι' ' _-ιι . 0 : _^ . . _^ _-ι _^ . _ιρ . _ι . _ιιΛ } _, _^ Λ _« » _ν . ' Λι . _ι-Λ _'«· ¦ ¦ ! . ' - » , „ & _^ _ν- _« ι _^ ' _. Α _ * .- _¦* _ιΙ-Ζι- _^ _ιυ _^ ι .. */ . ν > , _β , β . _ιιΛΛ _^ . _—^ _-Ι-ιΛρ , υ ι -. * . / 1 _4 , „ ν-Λ ·· . ν _^ $ λ ' . _^ ρ ( . λ ' _λ-- . ·* ¦ . _ - . ι : _ . _λ _^ α ' . ι , ν ο » .. ι . χ _^ β =. / _¦ _- - ι ' .- & ι 1 ι _«> _^ _- _^ ι ] _ι- - _^ _--ι / . ' ν- _ _' . _^ υα . < _*(* 1 / . ι 4 _νΟυ » Ο „ _.,-. » _ιυι 4 η _< 1 / . _^ Ι _υΝ Α . _-αο _^ . · _^ Λ ' ,.,: _/^ / . ~ : -. „ _ιια . _^^ ι */· _ΟΡιΖΟΝΤι , ω _ : _ιι Κανει _αμεσως _οτι του « _, ητηυουν _, __^ Παιι -, ω φΛΟ / ρ . _ρα—Ννττα 1 ! _% _) ΙΙλ-ι _ον — _ _γινι _6 _ μ 6 λα , _-ι _> _) α τα _-ιτιπυ — _-. φα / ι _^ ν _ιοι ) μ . _ # _^ Δπι ' _Λωμα'τικ _^ _εγγραφο και μουσικη , ο _^ . _υνυιυμυ _^— _ ιυο γραμματα _ατιυ ιο « _ραι _τΒυ » , 7 ) Τυ λ ικ Π κουρασι $ — _Αρυρνιν ( _τιΛην . ) , Ι _υναι > α : υν _ονομα _ιγ _^ _ν-, ι . _ΝΛι _ _υια , 4 _ι : ι } _Τκλιιωζ αγναι , _^ _( ι _ο ι _αμακι—Ειτα _^ ω , 3 ) _^ κε * - Λογρ „ 9 ων— _Ανοη , _* μ _ισα _καλι—Λρυνικον £ 7 _τιρρημα , _^ _Αιιυαααο _ιλΛογ _» ( Λ _^ _ιμ- _, _ > _Κο _, ν _ον _^ ι . * _ι _ηυ _του—Αγ _/ _ιλια _^ ορο _^ _ νιο > . _ 1 _ Ι / ις τον ν _« _* _αρι # . _ _1 0 · ¦ _υΡΙυΟΝ'Π _ΟοΖ : Ο ι _ρνφ & ροι _, _!_| _Ιυυικα , _, ι > _Ροη , . _() Ακων () Αν— '/ _Λυ'Λι . _> ι ' _ιινιυνα _, /) _'ιυυινι _^ _, ο _^ _ _ι < . _το _^—ιν | α _^ _πνο _•^ _1-Ιιιν . ι _ _ΛΛυ _ Ι _ιΟ _^ . : ι Τερατωδη , _ _Ηιον--Λκν _^ Υδη—Ειτε , ) Φι—' _εΛννα , _^} '_ _κςιατΒυ , υ ) ι λκγ . _οι . _^ ' α _) υν— ιο ι , ο _^ Λωι / ια— Αν . _^ ι _^ _ιι _^ _, ν _Ανα / ω _^ , _- ι α _/^ ε . _^^ _μιιον ω 1 ν . . _υι _· 1 Με _^ _Οι ' . Λ— _# __* ν ' . ι ( _^ · » _υι > Β _-ιι Β _ιιιιι Λι ο . ο / . -- _* : ας / ν _ο . _ι-α 0 ( , α · « . Λ _^ _ιι _* / . _'Λι ι * ι > ρο : _ι _ ρι / . ο _*^· ' - _^< * _Λ ΧΛ & :. _-Κ _} ιι < .- _^ _υιιΛ / . _ιυν - / Ι 1 -Ρ ·· _&· _-1 _- _υυ _^ -. ι ( μ . _»« _ι ι . _Κιυ , { . ι . α . _^ Λ _~ , ο ρ . ρ ι _* _, α . **» . _*·'> » ' _*!» _· 'ι _!·^ 'Λ · . _^& _ας Κ _^ _π _, -νιχχιυν -Α ε . * _^ ιγ _» λλχ —Αια _' , ο _ι - _'* δω > ι και _ιιηρε η συζητηση _, τη αμαθεια μι την ημιμαθεια . ΚΒ οταν το ρολοι χτυποΟιιε μεσημε ρι σκι φτιικαν οι αδιορυωτοι πολιτικοι τοΟ καφενειου _ιιω επρεπε να πανι και στη _: Κουλεια και στο σπιτι τ ον . --Τι λεγαμε _'Ιτπν ο φιλελευθερος , αποχαιρετωντας τον δημοκρατικα . Διν βαμυισαι . Να ει χα διαβασει η _>> -το βουλγαρικο Υπουργικο ΙΛιμβουλιο αναστειλεγια _πιτντ . _τ την εκδοση τη εφη- ' | _ιερ _ιδα > « _Σναιιε » . γιατι _ικαμνι _συστηματικην προπαγανδα κατα του _Ι ' ωοσιχου _στρατου π · _· ιιι βρισκεται στη Γοι / λ γαρΙπ . — ΚΒ ο δημοκρατικο ζυι'ον τα _ το κεφ αλι- μαλλια κουβοΡιη _Εχινεν ο κοσμο . Την Ελλα _ιια κατηγορουν για φασιστικη , ιν _<·> τα μικροβια του φασισμου _γεμ' - ζοεΛΙ τα Γαλκανια απο την ' _μολυοματικι _) ιστια του βουλγαρικου _ε _^ α φου . _ι ΠΛΝΤΙιΛΗΣ Ι ΜΙΙΙΣΙ 'ΜΣ ! _^ _νιν _^ _ΛΛ-. ΑΛ . _* - ' _* ' _< ' _/ _ι _^ Α ·* . _^ . _^ - _' Ν - _»/ ν _^ ( ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΑ _ΑΗΛΜΙΜΧΕιι Ο κ . 11 _ιλοπιιας _Νικι / . _αιιτ , ς « ν _υραοτιιβι ) χ αι η ιις _Λουλλα 'ΙΙ _ρΛ-Ιοτ-ο » _ι-Λ Μαλι 4 ς _ηρρ _^ ι » νιο () _ιι ααν . Ο _ΑΒιιΝ _ΙΣΤΗΣ ΕιιδοΟη και ικυκλοφορηοε Το _υτε' αμι 6 . 55—5 υ _τεανηγυρικον _τευχο του Ιανουαριου , τη _ικΛικτη μα δεκαπενθημερου επιυεωρησεω « Αγωνιστη » , η οποια _ανιλλιττω _ εκδιδεται _υπο του φιλου _συγγραφεω κ . Παντελη Β . _Μπιστη . Μεταξυ τη ποικιλη εκλεκτη υλη $ . -πε _ριλαμβανονται και ευχε τηρια _μηυυματ α ει , _εχουοων πολιτικων προσω εεικοτητων τη - _'λλαδο τερο τον Κυπριακων λ _^ _Λν , ετει τω ν £ ω _ετει , και τω οποια καταληγουν με _ευχα _ τη Ενωοεω _ τη . Κυπρου μετα τη Ελλαδο . ΙΙεταξυ αλλων ευχονται ο Προεδρευων _τη / Ελληνικη _ _Κυβερνησεω κ . _Στ . ' Βονατα , ο ιΝαυαρχο _Αλεξ . _Σακαλλαριου , ο _αρχηγο _του _Μεταρρυυμιο-εικου Κομματο κ . Αλ . ΑΛι ξαν _^ ρη , ο Πρυτανι του _εθνικου ι ΙολυτεχνεΙου κ . Θ . Γορουνη _ και ο Αρχηγο τη ' _ιινωσεω Λαικων Δημοκρατικων κ . Αλ , _ζ ' _βωλο _. . _Λλλη εκλεκτη Ολη του _τευχου _ αυτου δυο διηγηματα τοΟ κ . Μπ _ιστη « Τα στερνο Παραμυθι » _ιΠρωτοχρονιατικο ) και « Τα Φωτα • Β _^ _Ο _Βερο-Γαγγελη » ( _ναυτικο διηγημα ) . Το σημειωματαριο του * Αγων ιστη » . Καποια « Οστα _» . Κριτικη ¦ δια την νεαν εκδοσιν του . < Η ζωι | § ν _ταφω » του Στρατε Μιριβηλη ' κσ ! 'ο τεεΟαμινο κι η Ανασταση > του Ν . Β . _ΒΤεντζικη . Ποιηματα των Μιχ . Β . _Νικολαιδη ( δικηγορου ) , Κ . Νικολαιδη , τη Δεσποινα Σεβαστοπουλου , του Μιχ . _Πισσα . Βραμματα οπο τα 'Αδηνα 5 ια την Καλ / . ιτεχνικην κινησιν , μια ωραια κριτικη—καμπανια δια τα κοσμικα κεντρα τη Λευκωσια , τον ευΟυμον _Κυττριακον Ορυλον « το Στο-, χιον του Καξα > , _μεταφρασιν του Λεωνιδα Κυρρη οτπα το Αγγλικο _ττερι τη Κιβωτου _( _τελοιον - _,. _ικκι _ιτων ] . Το _εκλεκταν διηγημα « Η Η _ρωι ΛουκΙα _Κιι _οιμηΛ , _εμπνευομενον οπο την κατοχην και γραμμενον απο τον γλαφυρων κα , λαμον του Ιατρου κ . Β . Θ . _Σταυρινιοου . η συνεχεια τη αισθηματικη επιφυλλιδα * Διπλη α _/ απη » , κατα _μεταφρασιν τη κ . Καρμελιανα , Γιογ ραφια του Μπετσοβον και σημειωματα _ιτει των γεγονοτων του τελευταιου . Κυπριακου Δεκαπενθημερου . . ' _/ : * . η . η ΠΑΠΜ Τ ΠΜ _Ιετ Τιν _ηΠιΤι Μ ι Χ ΑΙΙΙΙ ΙΙιιυ ιΙ _-- ιυπ η _υι . ιιι « ιι | 4 ΜΜΜ ΜΜΙΠΜ · Ητ , ΗΗΜ _» ι _*»»»·· | Συντομα Εξωτε ρικα Τηλεγραφηματα ( Ρω _υχ ερ ) 10 Ιαν ουαρ ιου 1947 Ο κ , Μπεβιν θα . _ανοιξτ ) τα _εαττογευμα _τηξ _ττροσιχοΟξ 1 ρ _ιτηξ ει _ το « Λανκαστερ Χαου $ » το συνεδριον των _ανατεληρω _τευν _Υττουργ ωυ Εξοοτερικων . —ΑντιττροσωτΒο _ τοΟ _Υττουρ _/ ου Εξωτερικων τη $ Μ . _Γρετταυια _ επεβεβαιωσε δτι η Σοβιετικη _Κυβερνηση _ει , ητησε την αδειαν τΒ ) 9 _ιΝορβτ ) - / ια 5 θΤΒ « $ _εγκαθνδρυηη στροαιωτικην βασιυ ε ( _$ _Σπιτο _μιτεργκευ το 6 ποιου _ττροσεβεσε , δυναμει _τη _$ _συν-Οηκηξ του 19-0 δεν δυναται να _χρησιμοποιηθι ) δια _ττολεμικουχ _σκοττου _$ . , —01 _εχττεργοι φορτηγων αυτοκινητων _τηι Αγγλια _ηγνοησαν την συμβουληυ των _η-γετων των να επιστρεψουν εΙ τα _$ εργασια _ των και απερριψαν παρομοιαν εκκλησιν τοΟ Υπ οηρβου Εργασια . Η Κυβερνησις ελαβε εκτακτα μετρα δια να εξασφαλκτθτ _) κανονικη διανομη των μεριδων τροφιμων διαθεσασα στρατιωτας . 01 ' εργαται _ζ-ητουν 44 ωρου εβδομαδα εργασια κα ' ι δεκαπενθημερον αδειαν μετα πληρων αποδοχων —Ο εν Νεα τορκτι ανταποκριτη του « Ημερησιου Τηλεγραφου » του Λον ι δινου αναφερει οτι ω πιθανοι Κνβερνηται τη Τεργεστη φερονται : ο Στρατηγο Βκουισαν εξ Ελβετια αν και η Ελβετικη κυρεριτ _, σι ειναι ενδεχο μενον να μη συγκατατεθει , ο Δρ . Γαν Κλεφφεν , αντιπροσωπου τη Ολλανδικη Κυβερυησεω _ει _^ _το Συμβουλιον Ασφαλεια των Εθνων , ο κ . Σπαακ τοΟ Γελγ ιομ και ο κ . Κολμαν , ττρωην _ττρεσβευτη τη Νορβηγια εν Λονδιυω . _^ —Ο εν Γελιγραδιω _Αμερικανο Πρεσβευτη επε-5 ωκε ει τον Υπουργοντων Εξωτερικων τη _Νοτιοσλαυια _διαμαρτυρ ιαυ ευ σχε · - 3 ει με την _δικην 3 _Νοτιοσλαυων , κατηγορουμενων = . π ! κατασκοπεια _τερο οφελο _τη _^ Αμερικανικη Κυβερνησεω . Ο _εκπροσωιγο τη Αμερικανικης _ΒΤρετβεια , _οοτι _τιροεβη ει τα δηλωσει ηρυηθη να _ιπτοκαλΟψη το κειμενου τη δι αμαρτυρια _ητι , ω _πιττευ _^ _ται , _αττοκρουει του Βιουγκοσλαβικου ισχυρισμου . —Δεν υπαρχουν ενοειξει _ _τει . ρ ! λυσεω « απεργ ια _κολυσιεργ _ια » τωι < τυπογραφων ει Βαλλιαν , ουτω οι Ιδιοκτηται εφη μερ ιδων των Παρισιων δεν Οα εκδωσουν τα εφημεριδα . --Τα εργοστασια _ελαοτικιι _> _ν Μιαελιν ε _( _Κλερμον της Βαλλια κατεληφθησαν υπο των απεργων , Δεν υπαρχουν Επεισοδια . Η απεργια οφειλεται _ε _( διαφορα _ιιττι του φιλοδωρηματα το οποιον διδεται ει το _τελο εκαστου _ετου . —ΑΙ Ηνωμενοι _Πολιτειαι Οα αρχισουν να _εισπραττουν πολεμικα αποζημιωθει απο την Ιαπωνιαν , _χωρι να περιμενουν την _ιγκριαιν του Συμβουλιου Απω Ανατολη . Εκπρ _ισωπο του Υπουργειου _Εξωτιρικων ειπεν δτι _εδο-Οηοαυ ηδη οδηγιαι ει τον _Στρατηγον Μακ Α ρθουρ 6 ια τι _'·) ν μεταφοραν εργοστασιων και ετονισε δτ » οι _Ιαττων ε πρεπει να γνωριζουν τι δυναται να διατηρησουν δια ' να ιργαοΟουν _ρεαλιοτικω και παυσουν να ειναι βαρο ει τον 'Λμερικανικοι' προ υπολογιομον . Ο Κιυ ι'Βι _» , ΥτΒ _οιιρνο- Πληροφοριων _ιξεδωκε δη · _- _λωσιν _, 31 $ την οποιαν η Κινεζικη Κυβε ρνησι _ προσφερεται δπω συι _, ητηση μετα των κομμουνιστων του Βιοναυ πληρε _ σχευιον , δια την _κατωπαυσιν τω » _εχχθοττραξιων και αναδιοργ ανωσιν τη κυβερνησεο _^ . Το μετρου αυτο θεωρειται ω η τελευταια προσπαθεια τη Κινεζικη Κυβερνησεω _ δια σννεννοησιν μετα των κομμουνιστων . — Εκπρ οσωπο του Εβραικου ι _ιρακτορειου _ευρισκομι-νο _ εν _Βαλλιε ? εκαμε εκκλησιν προ του Εβραιου τη Ευρωπη να μεινουν _ει τα μερη οπου ευρισκονται και προσεθεσε : « Παρετηρησα οτι αντισημιτισμ ο υφισταται μονον εν _Πολωνιι _... —Η Αμερικανικη Κυβερνησι $ < 3 πτερριψε _διαμαρτυριαν τη Β αΛλικη κυβερνησεω _ δια την συμβασιν · πετρελαιων _μεταξυ δυο Αμερικανικων _εταιρειων πετρελαιων και τη _Σαουδικη Αραβια . Η Β αλλικη διαμαρτυρια βασιζεται επι τη συμφωνια του _192 _& μεταξυ 2 _Γρεττανικων _, τη ) αλλικη και Αμερικανικη Εταιρεια . Δια του συμφωνου εξασφαλιζονται ισα _» ευκαιριαι εΙ $ τα τεσσαρα Εταιρεια ει την περιοχην τη Μεση Ανατολη την σχετιζομενην με την παλαιαν Ι ουρκικην _Αυτοκρατορ ιαν . Εκπροσωπος του Αμερικανικου Υπουργειου Εξωτερικων εδηλωσε οτι το συμφωνον συνηφθη μεταξυ Εταιρειων και οΙαδηποτε διαφορα πρεπει να _συζητη Οη υπο των Εταιρειων και οχι τη Κυβερνησεω . —Ο Προεδρο τη _Πορτο' γαλλια , στρατηγο Καρμονα ηλικια 77 ετων , ασθενει σσβαρω . Το ξενοδοχε ιο ν « Μιλανον » ει τα οποιον στεγαζεται η Γρεττανικη αεροπορια εν Ρωμη _εξεκενωθη δι κατοπιν ανωνυμων τηλεφωνηματων , οτι θα _ανετινασσετο υπο τη « Ι ργκουυ Σβαι Λεουμι » . Ερευναι τη _Στρα-Ιτιωτικη αστυνομια καθ ' ολον το _κτι ριον ουδεν ε ~ φερεν ει φω . Ο κ . Μπλουμ _συνηντη- ' σε σημερον μετα _αντιπρο-Ι σωττων τη Εθνικη Ο μοιοπονδια Τυπου : ι Το ζητημα των μισθων παραμενει το ν κυριον εμπο-: διον . ΑΙ επαρχιακοι εφημε-, ριδε Οα εκδοθουν _αυριον . —Το προεδρειον τη _Νοτιοσλαυικη κυβερνησεω αν περριψε _4 την εφεσιν _τριω-| εκ των _καταδικασθεντων ει θανατον , κατα την προσφατοι » _δικην δια _κατασκοπειαν . 'Ο ει _ειυαι αξιωματικο και οι δυο δημοσιογρ αφοι . - Συνεχ ιζονται αι _υρευναι ει τα στενα του Ντοβερ δια την _ανευρεσιν ενο αεροπλανου το οποιον λογ ω τη ομιχ λη κατεπεσε ει την θαλασσαν . ~ Αλλο αεροπλανου _συνετριβη συνεπεια τη ομιχλη ει το _Στοουτιγκ Κεντ τη Αγγλια . — _ΙΙΙντι _ΙΙριτνανοι _υτρατιωναι , _οιτινι _βΕχον ουλ / _τ ( _ν _·) _ι _Ινχις Ι _' _ιυκγχοαλα / _ιν / _οιι 4 _υνουι Β . _ιριτ . λοινοιμΛνοι , _αφυιηιιαν 4 λ * ι _* υβ _^ οι . — Κοιτιυικο Ιουη Ι _ιιιιω 'Λ | ιΙ , ' . ιχανι · » : υι _) _Χτι · . αχιιιι-. ιν . ο ! ι ΔννιΓατ _·<) ρΙ & ιι αις _φ · _ιλαχΙην μ' 10 _ιιτ , _νιιιν , τ , _Βι _^ ιανΙς _Ν ( λντ « γκρα 5 _ΙΗιντ διοτι ·< ατ ! , _ιτι- « ψι 4 · . ! _ι ( ι . ο ι · . α _υγγρα , ' _» _4 _νφ ητο » 1 { _τ-ν ΙιΒ . ι , / ιοΙαν τ _, & ιι Τ | ιη | ι « _τος ' Λπο ·/ 3 ν ικ ''' _Ιοι-Β > ιιι ) , 'ΙΙ _χατηι »· - ¦ ον οιι' , ν _, _νι _ιιι _ _χοΟΔι . Βχα [ μπιλς Η ΒΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΗΑΣ 1 ΣΤ 0 Ρ 1 ΚΑΙ ΕΠιΦΥΛΛΙΑΕΣ Τον κ . Ι . ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΑΟΥ Ιιον Οταν ενα ανθρωπο ειναι αρχηγο μεγαλη συνω-1 _μοσια _ , σαν εκεινη που επεδιωκε την απελευθερωση της · Ιουδαια απο την τυραννια των παιδιων του Μεγαλου Η ρωδου , δεν κοιμαται ησυχα . Ο Ουρβανο , τον οποιον εβαραιναυ τοσες ευθυνες και τον απα' ¦· σχολουσαν _τοσε φροντιδες δεν μπορουσε ν' αποκοιμη-& . η , και ματαια προσπαθουσε να το κανη . Σχεδια διαφορα χοροπηδρΟσαν στο μυαλο του , ολες του οι υποθεσε ις , η μια υστερα απο την αλλη , πολλες φορες η μια μαζι με την αλλη , απασχολουσον τη σκεψη του κι * _Ιδιωχναν τον υπνο του . Επερασε ετσι αρ _*« ττ ωρα . Επειδη ειχε δουλεια να ξυπνησπ πρωι , εκλεισε τα ματια του και προσπαθουσε ν * αποκοιμηθη . Και σιγα—σιγα αρχισε να κουραζεται και να ναρκωνεται , οταν σ' αυτη του την καταστασι ειδε να κινΕΙ _* _7 _& ι κατι μεσα στο σκοταδι . Με μισοκλειστα τα ματια του _παρατηρουσε τη σκια που _στεκωτανε _απεναντι του κι ' ειχε την αοριστη Ιδεα οτι ητανε καποια _εικονα τη φαντασιωσεως του , τη _καταστασεω 5 δηλαδη _εκε'νης που _βρισκωμαστε οταν ειμαστε μισοκοιμισμενοι . ' Δεν εκλεισε τα ματια αλλ ' ουτε και τ' ανοιγε . Δεν αποκοιμωταν αλλ' ουτε και ξυπναγε . Παρατηρουσε διαρκως προς τη σκια η οποια διαρκω , _επλησιαζε . Το θολα ονειρο επερνε σιγα—σιγα καποια εννοια , γιατι σιγα—σιγα αρχισε να νομιζη οτι η σκια εκεινη ηταν ο αδελφος του . Εκλεισε τα ματια του καλα , αλλα υστερα απο λιγε στιγμες τα ξανανοιξε παλι . ' Η σκια που διεγραφετο σαυ τη _σιλουεττα _τουαδελφου του , ηταν τωρα μπροστα του . Ειδε αυτον που νομιζε πλασμα τη φαντασιας του , να Ι στεκεται διπλα στο _κρεββατι του , κυριολεκτικως απ' επανω του . Διεκρινε να κραταη στο χερι κατι τι που γυαλιζε στο σκοταδι . Διεκρινε καθαρα πλεον , οτι ηταν ο Τιτο · , και _βαστουσε μαχαΤρι στο χερι του . Πως μπορουσε να μην ειναι ολα αυτα εφιαλτε , « φου ειχε κλειδωσει την πορτα , και δεν μπορουαε επομενως _ναμτιτ ) κανει . Α ρχισε να _δυσανασχετ η γιατι δεν τον επιανε υπνο . Αλλα ακουσε δμως καθαρα , εντελως καθαρα , δυνατου χτυπους καρδιας , ακουσε τα θορυβο μια ταραγμενης αναπνοης . Εφρικιασε . 'ιυρισμενω δεν επροκε ! _το περι ονειρου . Ο Τιτο σηκωσε το χερι του και η λεπιδα του _στιλεττου ελαμψε καθαρα . Και αμεσως κτυπησε . 'Αλλα τη , στιγμη εκεινη του κινδυνου ο Ουρβανο συνηλθε εντελως και με μια : αστραπιαια κινηση αρπαξε το _χερι ' του αδελφου του , το επιασε απο τον καρπο και το εσφιξε σαν μια _ταναλλια . Την ιδια στιγμη _ετιναχθηκε ορθιος · και ο Τιτο βρεθηκε σε λιγο στην κυριαρχια των _ατταολενιων χεριων του . _—Κακουργε ! του Ιπεν . ΤΙ ηρθι να κανης Τον εσφιγγε ολοενα · τα λεπτα κοκκαλα του ετρεμαν μεσα στι τρομερες _χουφτε του . Τα χερια του Τιτου παρελυσαν , το μαχαιρι του ξεφυγε και ' περιτρομο ιγονατισε βογγωντας απ ' τον πονο . Υστερα απο μια στιγμη βρεθηκε σωριασμενο σαν ενα κουρελι στα ποδια του . Οταν τον αφωπλισε τον αρπαξε , τον σηκωσε σαν ενα παιγνιδι και τον επεταξε απανω στο κρεββατι . Πηρε το στιλετο και επηδη ·· σε κι' αυτος στο κρεββατι . ΤοΟ επιασε με το ενα του χερι τα δυο δικα του , τον εσφιξε , τον παρελυσε μι τον πονο . Μανιωδης σηκωσε το χερι του να τον σκοτωση . Βια μερικες στιγμε η ζωη του Τιτου βρεθηκε κρε μασμενη σε μια κλωστη . 'Αλλα ο Ουρβανο δεν εκτυπησε . Κατωρ θωσε να συγκρατηση την αγανακτηση που τον επιασε . Επρεπε να μαθη την αιτια . Ποιο συμφερο ( οπλισε το δολοφονικο χερι του Τιτου Πηγε κι ' αναψε το φω . _Κυτταξε την πορτα κα ' ι την βρηκε κλειδωμενη , οπω την ειχε _αφισε ι . Ξαναπηγε προ το κρεββατι . Εντρομος ο Τιτο ειχε ανασηκωθει , αλλα _στεκωταν ακιν ητο κα ' ι φρικιουσε κυτταζοντα -τον Ουρβανο , που με το δικο του στιλεττο στο χερι _φαινωτανε Ετοιμο να τον _σκοι _εοση . Βια λιγε _στιγμε τα δυο αδελφια σταθηκαν ετσ ι το ε ' να αντικρυ στο αλλο . _Καταπτοημινος 6 Τιτο _συμμαζε-υιοτανε ιον εαυτο του . Τρομερος _οτητ οψι _) ο Ουρβανο , εον κυτταζε και τοΟ _φαινεοΙΛνε πω ρωτουσε τον εαυτο του , αν δεν ιπρε . πι : να τον σκοτωση _χευρι χ ρονοτριβη . Τον _ιιδο επειτα _νετ προχ ωρη προ _συτον . Ητανε βεβαιος πως Οα -εον σκοτωνε . Και χωρις να _σκεφΟι _) ν _αντισταθη _, ικλΒ . ι'ιΒ . τα ματια του για να μην _Ιει η το στιλεττο που Οα τον κτυπουσε . ΛνΙριον η στη'ιχεια - _»^^^ — _0 _>^—^^ | _Τ _< _Ρ _<^ ' II ο ' _ΟΙ _^> _» ΜΙ « _Τ _* Ρ _^• _ιΡ' _- _' -ι _¦»* ? 4 ΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ ιιηιΙΙΙΙΙΙΙΙ 1 ΙΙ _ΡΙΙΙ 1 Ιι ! 1 ΙΙΙΙ _»^ ι'Ι Κου μβια δια :--Ι _Μπαντις Λυτοχιυημων ( φορτηγων και _επιβπτι- ' _ι ') κων ) _, κηηοχ τονς Λ » ντοκινητων κλπ , κλπ , $ Ι _ιφθασαν , Β ] Ε φθα βαν γ και πωλουνται _χουδρικω και _λει _ετνικω ι . _ι ιι - ¦ _^ μα σχεδον προπολεμικος . _ΒρΛψατ . » η Λ . _ιι'ΛοΟι _, ι · προ τιν χ . Δ . Ι . ΔΗΜΛΔΗΝ , Λευκωσια , > . » » _Λεμεσον _^ ΦΙΛ . Μ . ΦΙΛΙΠΠΟΥ , _Γαρωσια , Ι ( _ιΜΙιΜ __ _ΒΛΙευ ' ι 1 Γ 1 Ι 1 ι _^^ _4 ιΙΙιΙΙΙ _) ιιιιιιιιΙΙΙ ΙιιιιιιιΙιΙΙι : ιΙΙ >> _ι «« ιΙ ! ιιιιιιιιΙΙ > Ιι Ιι ' ι _> 'ι » ΕΝΑ Ι 1 Ε ΜΕΡΙ Ι _= _ΚΥΠΡΙΑΚγ _^ ΖΩΗ _, = : « ν- ν ν- / ι ΘΕΑΜΑΤΑ - _^ _ ' V _ν _^ _'V ! Κιν _τ _, _μΛτογ _,-, α _^ οι ΠΛ _( ΙΛΛΟ ιΙθνΛΟΥ : . _Λαι _,, ι _, τ ,, ι μ . ' ... | _. < τ _< , _Βνι . .. ιι > , ι « . Ι ΜΑΒΙΚΟ : ιΛΛΛ ΤΙ ι _« Μαριε _-μ . . ΙΙ ( . ω-ΗπΚ ΛΙ'ικ Ι _^ _ΜΛ · . . ¦ •' ,, ι , Λι _- , _ιι . ι , ΙΙ , ι ,. . · .. • . . . ιο · :. Ι _ : λιιιι : _κλ . ιρ : τλ --. _ρΛ-,-, · ..- » ,, , _,,, _. ι _., ιι _, ιρ Ι Ι . Μ 1 ΙΛ ·[· ΛΙ ' · . 16 _υρ , ν _, ριιμμι . μ _., ι , ι _, ι _.,, · Ι ΛΚΜΚ _ΙΟΙ Ι ΡΙΛΛΒΟ : , λ _ιι Λι .,. . | Π 0 Ι ' _ΔΛ « Ι 1 ΛΙΙ : . _Ι'Μ Ι . ι . κ _ο _, ι Μ-. _ε _,.,, ι . ι ' _- _' 1 - 1 1 _ Ι ΛΜΜΟ ΧυιΤΟΙ ' λΛΤΖΙΙΧΛΜΠΙΙ : . [ . ν , ι . _- . „ . „ .:, - , „ ¦ _,, ' λ · ι _ε _ · , ν , · . ιιιιΛ : . _ι ' . _ι ν ., ,.,,, υ ιι _,, νι , ι . ι ΛΛΙ'ΝΛΞ ι _1-ΑΛΟΠ ΙΟ : ! . · . _'ι ν ' λ . _] ,, α « _., ! ι -ι , | '' _!!« η ι ΟΙ . ΑΒΡο _κ _ΜΛΚΙΙΛΗ : . ι ι _,, _ιι . _, ιΙ , αε ! ιιιιι ι -.,. Β . _-ιι-,..:,.. · _.. » .,.. _,, _^ ,,,,,,,, _^ _,,., _^ _,, Ι ΙΟ ΠΠΟΣΦΛΙΡΟΝ __ Ι ~ ] II 1 _· ιιι ΙΙο :- , _.-- , _ιι , ' . _π-, -οΒ _, _Ζ _, _ Ιλο _- _,-ο _·) _Λπογε , _!· . _-, ΙΙαγχιιΒ ., ' . ι ο ·! | Β · ι | ιν · ι ! ο · ι _οιινηνι _-ι _, ιιη χ ( _ιι _,- | _,. χ ι :: ι λ . ιχ- ο , Λρμιι » ι _* γ _( _ιμιιιο . _Νι _χη-., _-, ια . ννει : ( / _0 _·/( ν , _.-., ' . _ω-. τ _) . ! λιλ _(· ρη :- ις ' Λ-, . ηι : · , ε _ιιι ,-,-, η _^ αν ψε -. ι | ι .-. '/· ι _^ . ι τ ,,., _ιιιι | ι . τ « ιο · ι « _Λιγιν ) Ι _Αζριτη . ς _» _ι , Ι Μο , φο · ι ν . _ιι _-ι ' _ιη _Β-3-: · ιν 2 ΙΚ . Ι ,-, _βχιτια χ _3 ιγοΙ ρα _χαι Βι ι . .. ι _,-. Ι . ' . . _ / 7 _^ Τι , νι _- _^ _Ια _| ιαντ , χχ ¦ - ΙΤΟ ΣΥΜΓΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΙΩΝ _ΗΝΩΜΕΝυΝ _υΘΝΟΚΤ _ΛοΝΛΙΝΟΝ , 11 ! . | ΙΙ , ι _) ιε Β ,. | - _·<) Λ , -., ( ε , ι . ν _, νι , _η λικι » ΙΜ _ιιων , ι , κε , _' _. ι ι / ι _ι ιι ι _^ _πν βπλ / κ . ιιιιι , ΒινΒ χ _4- Λει ' _. _ιΙι . ντη _, - _· ν ι Ιν _* _κτ ιιι . ιιι - _χοιι ν , χ 'ΚΒ . _υιε _, Ι ι _ονινν ι _υιι | ι _( 0 Ιλι & ιι τι _ιι ' . Ι 1 _ιιιι | ι 1 _· . ιιι ·< 'Κ _· _ινιΤι _ν . « _ιλ _βι _νοι ι _ιε-ι | μ-- · ι , ι , Β- _· . ··< _γ ι _, ν . _,., ιι _., ν-ι _ι _) _^ --- , Ι -. υλ ' . αι ' , Ι _ΧΛ νλεΙ _ι . Ο · 5 ρ . ΟΟιι _ιατι _^ «( ναι -Ιιτ & _νοιχ _^ ι ' . _'ι 11 < ν _ι : πι . η _* ι , | ιιι ) Ι κι ) 2 _, ' ικαγοει ¦ Μ _ι _' χ , Ιι ' . ' , Λ 1 _( ι ! 7 η · Λ , χιι Ιι ) γητη ΙΙ ' ι 'ι _ιιν ι _, ιν _'Κιν . τ . Υ , ιιιιιν ο Ι το Κολ _ι ,. ' νι _' _-ν Χιε _^ ιλ _-τ χι > ., _ι _( ηνι Χη < _ΙιΙ , ΙΗ Λ Ηι _, _- _, η -, ι _,, Π ' , Λιτ . _Μιι , ν 'Κ _ιι-ιτ τ , | ιΒι _» -, ι : ι . _--Λ _Ιι . _ινυτια _-ιτ , ικ ' _ιν ιι . Π ιι / α γο ρ . ¦ ι ι ΚΥΠΡΟΣ _~ ΛΟΝΔΙΝΟΝ | Και _Ετθ _ΕιΑΝ _} Ι ΛΒΡΛΙνΧ ε : ! ν . · , -ι _) _-.. .... .. ·' . . , . το _Αει' , Ι ' , ν II ι · ιν _«/ , ιιι · Τ * ΙΙΙΙΙ . Ι .. ΚΙ . ΥΤΙΙ Α |> ( ι : ! η » η ' 1 . 1 , 1 Ι Τ ¦ - ¦ - » * ¦ - »· ¦ - ¦ - ¦ - » « - ¦·¦·¦ - ¦ - »· + ¦ - « - ¦> _-+- ¦» _·* » _* « - _* - _« - _>·¦» - _¦ 4- « - « . » ι » -Κ ¦ - · - * * 5- 5 , « ΑΣΚ _ΑΝΙΑ » _Αναμενεται ει ΛΛΡΝΑΚΛ τε ν Ι _Ιι ' _μιΒτην _Ιινηυ Ιανουαριου , Ι 9 Ι 7 _, και _εΙ _ν-,- _εχ , ν , _ρει ειΒ / Ο ημιρον . 01 / _Ιπτ αται _ιιιον να _ι-ιι ιρι | _3 αου—Ιο ι _ιτρ ο τ η μι : σι ) μΡρ Ιπ _ . . _ΟΡΦΛΝΙΔΜΧ και ΜΥΙΑΤ Π ρακτορος ι V . ιι _^ _*»> - _* _Τ * _>* -.- _¦?*» _^ _^ 3 _^ _^ _^ _^ - _^^ _^ _^ _, _^|^ _^ _, _Ι _^ _^^ _^ _Π _^ ιι , _^ _, _^ Ι _, 4- Ι ΤΥΠΟΒΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ 3 ι- ΠΙδοτεοιοΟνται οι κ . κ . ΒυηονρΑφοι Λτι _τεορι . >» 3 _^ - _λαβον και κρατω την ι » γαλιπεραν και πλοοσιω- ζ νΛ . τιρην ουλλονηκ τνττογ'ραφικ _ ν _μιλονιυν τοΟ μι- _^ !> _γολντι ρονι ( ργοστααΙου τη _Γριττυνικη _ Αν _> Βο- Λ- 1 _Ιι _κρατοριον , καταλληλα δια καΟ < _τνττονρα 9 ικηι' Ι : _^ Υ _ιργαα ' αν , κ & Ι 1 ( 5 _ιλοιιι _τονς χρωματισμου ! , και < _ι Υ . _τεροτριιΒονται οι / _νδιαφιρομινοι νΛ _αποταΟοΟν ·{ , _· ( 33 * _εγκαιρως _Για ται ανα / κα _· των , _^ } ι Τφαι _ικχ δς συναγωνισμου . V 3- - κι Χ Β « νιχ 4 ς ( _Ιντιπριιαωττος _ΚΟπρου _, Ρ > ι Κ . Π . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Χ >} Ταχ . _Κιι , 147 , _ι Ν * ΟΜ ( ΙΙι _^ ιιοιι _, Να . 10 , _Λοιχιοοια . _ιχ _^ _ι _^ _τ _^ _τ _^ 'η _^ _ντΜ _^ η Ενα τσιγαρο ? _^ Α , Ι . ΠλΤΙΚΗ _*¦ ΙΙΑ . Ι Ι ΛΕΜΕΣΟΥ ι . σημαινει _ευχηριστησ ι _<^ , _^ και ξι κουρηιτι . Ειναι _^ _^ το τπ 6 _ι _Ογε _οτ ο ιο ι- ι > | > ' , γ αρο , 6 ιτιο _ιννιριουΛ- _> το κ . αττνΛς . * , ΙΙ · η Λ ιι . ντιτι [ . ιιαιιιιιθ ( _ιιΑ , > _>) Μι _, ν ιτιλιν χαι < π . »< χιαν ι , ' _^ ' λα _^ ιαΜι _ ' , _ι' Θ . Χ . _Μηοαυευτης | ν _? - ΥΙος $ η Τ . Κ . ( Λ . Τηλ . Η * _-ξ _ & 1 * _ΙιΙΥ . < 1 _^ _/^ Λ _^ Λ / ννΛ _^ _-ι / νΛ _/ _ν- 'νν _^ νι . 'υννν'υν Ο ςικ _βς | . ΕΥΑΒΒΕΛΙΔΗ _ΤΜ ( τ * 0 ε 4 φ . · ιιΛ ) , _ταν . -Ο .. Μ ΛτΙι _'ιι σια ) _Παριλαβι και _ττωλιι _ε ( _ς χονβρικα $ _τιμΛξ _ειατιιιηετεωι κ '< _ακωλονΟα : Ελαφρα χαλυβδινα _τραταζακια ιτρΛ _^ Λ . . _)—) 1 ( ι , _τεολυΟρΛν _« Ιξ _αλονμ _' . νιου πρωι Λ . ( ι—ιΙ Ι— , ι , _ιλπςιρις _χαλΟβδινει ( _ΙναττανπικΗ δια μιγαλοι _* πρ _> _ι , _ιο ] - και _ιιια μικρους _ττραι 2 ' , ι | -. ΕτΒ ( ση _$ αμαξακια δια μπαφορΑυ _ιμττορινματων ( Ιι Ιυο _μεγιΟε _) , μ ) ι _τροχουξ _ιιτι _ατε 6 _οιδηρον _ιιτβ _αττ 6 _κοουτοιαυκ _αττα Λ . . _) —ιι _ν —ο _μιχρι Λ . 6—5—0 , ΤΛ Ιδια ιιδη και « _ΙιταξΙ _δΙαξ τιμηι τεωλουνται καιει ς τα καταστηματα τοΟ κ . ΑκιιτΒ _ΜατοαιΛν , 6 δ 6 ς Παφου Αρ . _υΟ _κοι . _,. Ολα τα ανωτι ρεΛ « 16 η ( Ιναι καταλληλα Για ( _ενοΚοχι _ια , ιατιατορια , _λισχαξ , _καφινιια και κατοικι _ας , _Ιιιχ οικΟα _ιιε _τταραγλΙατ < τΙ _τερομηΟιιτ , ως και δι Α τα _υπαλοιπη ειδη . Ο οικο Ι . ΕΥΑΒΒΕΑΙΔΗ _παριλαβε τελευτα ιως _ικτακτοιι » οι-< Ηητοι ( _ΙΙ _οΙΙιι ) ΟαΙ ») δια _ττωριτζ τι μη _υ : | γρ . τα κυτιον τ & Η ' 3 _λιττρων και Λ . _|—ι—( ι τα κι _βωτιον _τω « ·· , ] _κιπ-ιε . ιν . Επισης Βιι και _ιιικρας _τεοσατητεις Ι _' _πκ-Ι ΙΙα _νΙ ηι , Ι ' μιιιιΙιι _>·< ι _ιιγγ , _Ι-Ι-ιι _ιι , _ιιΗαΙ ηευ , _ΛΙ « ι · _ιι . _Ιιυ . ιΙπε // _ι- _ιι-Κι » * , / ' / _- /· μγ / ι . _ΙιιΜι , ιιΙ ι , _> _η ,. ι : _» ι ι _,. ιι->· ηΙι , <' . ο ((«» 4 _0 νι > _ι ι /' -Ι . ι < Ιι < · ιι ι Ι _1 ' ι · ι _' ι · ι (< _τ _Χηηη · , ΜααιαηΙ [ ρη ι · _- < Ι * ι _/} αηιΙ ΠαΙι _ιηα · μικ' (/ _π · . , Παρελαβαν _ιπισης -Ιιι _κιβ . < ΙΙ ' ιι του _γνιοοτοτατου ι . _ργοοτασιου νοΟ Λονδινου Μην »·* . _ΙΙηι _ιΙ _ινΙ _-ιΙ-, / ι / Α ΙΙοΙΙοκιι _/ _/> ι »/ ι 7 / _γγλ ' 1 . ( 0 _[ _ΙΓρυΟιντος _τε ' ρ 1700 ) , τα αιτοιον Οα _ττωληαωμιν | _ημιριΛ < 4 _πα αημιρον προς υ _/^ την φιαλην , ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤΑ Ι ι _Αυτοκινητ ο / Ιυιι _ο-ιινο , ταξι και φορτηγα _ι-ιπ | 1 α- ' _τιι-Α- ιι ' - _ΛΚιειος κιιι- _'λειοοριαζ _τπιιλουντιΙ ι οι τιμιε ι . υκαι ()| ας ατο ΒΚΛΙ _'ΛΖ _ΖΛΓΑΛΛΙΙ ι ηλ . Α 2 η 337 . 7 'Λς τυπογραφικος σας ιρ · _γασιαι ατα Τυπογραφεια ΖΑΓΑΛ ΛΗ Η ΜΟΔΑ Λγ ι > . _-. » _Ιαι >*/( ι 1 : . . [> _, % , . 'Λ νν ' * ιν · '* ' ιι _^ _Η'ι _' ι _. ' _, γ _ια . 'Κ .. '' : _· . _ι > ν ιη ι _ ! τ _, ν ΙΙ _, ' ' -Λ ' _Λι _, ν ιν . _ιια : _: _/ ·* 1 _ιι _'ι ( ιη π < * . ι _ιη αιαΙ . · ι : > ' _Ενοικιαζι-ιαι _δΙομ αηην _εις την οδδν ' . Περ ικλεους Νο 17 Πληροφορ ια ! , πα- ' ρ _α της ιδιοκτητριας , ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜ ΟΥΝΙΣΜΟΣ Ο ' Κομμουνισμος παραχωρε ι · την Γορειον Ππει _ρ ον εις χ δν _Εμβερ Χοτζα . 'Ε _νΙοτατα ι εις την διαρρυθμισιν ' των Ελληνοβουλγαρικων συνορων πρδς καχ οχυρωαιν της Ασφαλειας της Ελλαδος και θεωρει φυσικον να ζητουν οι Γουλγαροι την . : Δνχι _'ιην ' Θρακην . Υποβοηθει τον Τιτο να _Λοανματοπιιη _ιΙ τα σχεδια τον προς χ αθοδον ι ( ι φ _Θεσοαλονικην _, Προδοτικως συνεργει εις τδν _ιιβιιβλισμδν της Ελλαδος . Πρεπει ομως η προδοσια να _συγκαλυφθβ . Και τα μεσα ειναι προχειρα . Ανακαλυπτει την _Ανατολικην Θρακην , δια να στρεψη ο Κομμουνισμος πρδς Ανατολας την προσοχην και χ δ ενδιαφερον χ ου 'Ελλ _ηνισμου . Ο ιδιος Κομμουνισμος , ο οποιος επι δεκαετηριδας , _εχλευαζε την Μεγαλην Ιδεαν , / ιε την οποιαν _Οζ-ησαν , Ανετραφη- * ' σαν και _απε _^ ονον αι γενεαι των νεωτερων Ελληνων . Και ακομη ενεθυ-, μηθη την Κυπρον , δια να οργιΛαη επι ενδς εθνικου ζητηματος , τδ οποιον συγκινει ολυκληρον τον 'Ελληνισμδν και εις τδ οποιον 6 Κομμουνισμος ποτε δεν _επιατενσε . Ενω ο Κομμουνισμος εις τον Γορραν συνεργαζεται με τους εχθρονς της Ελλαδος , εις τδν _Νο _· τον θελει να εμφανιζεται ως μονος αγωνιζομενος υπιρ της Κυπριακης _υποθεσεως . Αλλα ο Κομμουνισμος δεν ημπορει να εξαπατξ . πλεον ουτε τους _αφελεστερους των Ελληνων , Και . δ ' ταν . _πρ _οδιδη εις τδν Γορρ & ν και δ ' ταν φερν τδ προσωπειον του πατριωτου εις τδν Νοτον ινα και μονον ακοπδν υπηρετει . Τα συμφεροντα της Σοβιετικης του Πατριδος . Η οποια προς _Γορρδν ζητει να εκχυ & _υ εις ολυκληρον την _Γαλκανικης και εις τδν Νοτον προσπαθει να θεση ποδα _εις την Μεαογειον και να υποοκαψη τας θεσεις και τδ γοητρον των αντιπαλων της . Εαν δεν υπηρχαν τα Ρωα _σικ α συμφεροντα , ο Κομμουνισμος θα ετηρει και _εις τδ Κν · πριακον ζητημα την αυτην προδοτικην ατααιν , την οποιαν ηκολουθησε και _εις τδ παρελθον . Ο Κυπριακος λαδς , οπως ο 'λας ο Ελληνισμος , ειναι φιλοπατρις . Εις Ηλους τους εθνικους αγωνας υπηρξε πρωτοπορος . Τι φυαικωτερον να σννκινητα ι περισαοτερ ον δια την τυχηντης _ιδιαιτερας τον Πατριδος 'Λλλ' Ακριβως αυτι ) ν την ΑγωνΙαν τοΟ Κυπριαχ ου _λαου δια την _ικβααιν του Ενωτικου - του αγωνος προσπαθει να εκμεταλλευεται ο ειδικευμενος _εις την πολιτικην Λγνρτιαν κομμουνισμος . Και μεχρι τινος η _αηδπειοα επεινγχανε . _4 « $ _« απεφευγε να εμφανιζετα ι ως Κομμουνισμος και εκαλυπτετο επιτυχως με δια φορα ¦ ψευδωνυμα . Αψ ' ο ' ιου ομως τδ προσω πειον κατεπεσε -δια της πολιτειας του Κομμουνισμου εις ολα τα αλλα _ευ- νικα _ζι ) . ι ' ) μα .-τα—δ Κυπριακος λαδς διν παρασυρετα ι πλεον οιπε απο τας φωνασκιας ουιε απο τας _προαηοιηια ς εκρηξεις πατρι ωτισμοι ! . _Τουνανιιον ανεποληαεν _εις _χ ην μνημην του την _Ηλλοιι _εκιηλω και φαι _'ατικυις προδοτικην ατααιν ιαυ Κομμουνισμου επι του Κυ _πρ _ιακ ου ζητηματος . * * · Επι εβδομηκονια , περιπου _Κτη ξενης κατοχης δ Κυπριακος λαδς ουδεποτε Κπαυιιε ν ' Αγωνιζεται δια την ελκ _υθε _^ Ιαν ηυ . Ν ' Απαριθμη σωκεν τοιι _ς Αγωνας του και να _υπομνηαω--μεν τας θυσιας του ειναι Ιντελω _Ι _πκριτιαν . _Διιικ _Απευθυνομενα προς χ δνιοΙ αν λαδν που διεξηγαγε χ ονς αγωνας και υπεστη τας θυσιας . Πρεπει _δμως να αημειωθη * ο ' τι καθ ' 6 λην χ ην μακρ αν αυτην _περιοδον αγωνων και · 0 · υσ & ν χ ου Κυπριακου λαου δ Κομμουνισμος ειτε απουσιαζε ειτε αντεοτρατευετο τους αγωνας * του λαο ' υ και _ιχλ ευαζε χ _αιεμυχ τηριζε χ ους _πο & ους και τα αι _ι & ηματα τον . Μεχρι χ ου πρωτ ου Παγκοσμιου πολεμου δ Κομμουνισμος αποναιαζεν απο τους αγωνας χ ου λαου μας , διοτι _Χιο . ανυπαρχχ ος . Και οταν μετ ' ολιγα Μτη ικαμε την _εμφανισιν του και εις την Κυπρον , κατ ' αρχ ας δειλος και _επειτα _υ-ρααυς , _, η δρ & Οις του υπηρξε σαφ ως _αντευ-νιχ η . Εχ _ηρ υχ & η αναφαν δον κατα τη ς Ενωσεως και εηροπα γανδιζε συστ ηματικους την _αυτονομιαν της Κυπρου . Και επι πλεον _κα & υβριζε τα Ε & νικα Ιδανικα . Ποιο ς δεν ενυ · υ μειται τον πανηγυρισμον της 25 ης Μαρτιου 1931 εις την Αευκωσιαν 'Π αναμνησις πρεπει να ειναι ζωηρα , διοτι Απο της ημερας εκεινης _παρ ηλ & ον 10 ολοκληρα ετη , δια να μπορεση ο Κυπριακος λαδς να _σννελ & Ω εις τονς ' . ναους και να Αναπεμψη δοξολογιας δια την _ευ-νικην του ιορτην . Καχ α την μεγαλην λοιπον αυτην ημεραν—την 2 δη ν Μαρχ ιου 1931 — Ινω δ λαδς της Κυπριακης πρωτευου σης κατα χιλιαδας προσηλυεν εις τδν Ι . Ναδν Φανερωμενης δια να _πανηγνριση την ευ-νικην του εορχ ην , _οι τοτε υλιγαριυ · μοι Κομμουνιστα ι _ινεφανισ & ηααν . εις χ δ προαυλιον και τας εισοδονς του Ναου αναιδεις και προκλητικοι . Και Λφ ' ου καυ * υβρισαν την εορτην και εμολυναν __ τδν Ιιρδν χ & _ρ ον , χλεναζοντες τα Ενωτικα _αισυ _· ηματα του λαου ιτραπησαν εις φυγην _5 ια να οω & ουν απδ την _ικραγεισαν _αργην του εκκλησιασματος που _Αντεληφθη τας Ασχημιας των , _τας οποιας συγχρονως και _εις Ιιλλας πολεις _διεπραξαν . Υπενυ- υμιζομεν εις τον Κ ' _υπρ ιακδν Καον ο ' τι οι οημερον _κοπτομενοι _υπιρ του Ενωτικου μας Ανων · ς _ηγεται του Κνπριακου Κομμουνισμου ειναι οι αυτοι ανυ _· ρωποι , οι οποιοι εις χ δ προοφατον _παρελθον ΛντεβΒοαχευοντο τους Αγ & νας του , καυ _· υβριζον τα ιδανικα του _και _εχλευαζον τους πο & ους και τα _αισθη ματα του . Ποαην α · ξιαν δυνανται να ιχουν τα _σημερ ινα των κηρυγματα Αλλ' ουτε η παλαια προδοσια ουτε ι ) σημερινη υποκρισια του Κομμουνισμου ειναι δυνατον να ατα _θη εμποδ ιον εις ιους ανωνα ς του λαου μας η να δικαιολογηση παραχ ααιν χ ης ξενης κυριαρχιας εις την Κυπρον . Και δεν υ _· α _παραλει ψωμεν ν ' _απευυυν _υ _· υ > μεν και πρδς τους προσπαθουνια _ς ν ' ανιλ _? ιασυν επιχειρηματα Απδ τδν Ηομμουνια τικδν _κινδυνον . ΓΑΡΥΣΗΜΑΝΤ _ΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΟΥ κ ΜΠ ΕΡΝΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΘΥΡΒΗΣΩΛΙΕΝ ΕΝΑ ΦΙΛ ΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΠΟ ΙΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤ ΥΞΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΔΩΝ ΜΕΤΑ ΞΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ _ - ____ . . _ . _. . _ _ _—^ _^ _- . ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡ _ιΟΝ ΤΟΥ ΚΛΗΓΕΛΑΝΤ ¦ ¦¦ _! ' ' ι ' . ' - . '¦ ' ' _+ _'· __ _ _ ¦ - . _ _^ ¦ Ε « ε *( 06 ν β ' _' _την · _, στασ _εν της Ι * ω β « 6 _«? _βις ιο _ξητ _η μ _, α της ατ η _μιχης ενεργειας και την _αρνηο _ιν της να εγκαταλε _ιψη το _διχαιωμ _, α τηι α _ρνη · _σικυρ ιας - Ουδεν εθνος _Οα ε / Η το _οΜι α _, _ςωμ , κ . να ε « _ι { 3 αλη αυ _βαερετως την _Οελνισιν τον > ει ς « λλο εθνος— ' ιδΒ _ιιΟ _εοις και του Γατεμ . τ : ε , αγκ « ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( ΡωΟτερ ) . Ο _ατιοχωρων Υ _ιιουρνως των Εξωτερικων των Ηνωμενων Πολιτειων κ . _Μ-περνς , _εξεψωνησε χθες Σα 66 _ατον εις το εις Κλη 6 ελ < _χντ συνελθδν Συνεδ ριον δια την εξετασιν των διεθνων _υποθεσεων _Οιτο την αιγιδα του _ιχεριοδικοΟ _« _Ταιμι τον αναμεν _ομενον λογον του _ετιι της διεθνους πολιτικης . Ο κ . _Μτιερνς ειπε : « Ειμαι βεβαιος σημερον , _περιοσοτερον _τιαρα ποτε προηγουμενως αφ ' . οιου _Εληξεν ο πολεμος , _δτι η ΕΙρηνη δυναται να επι · _τευχθυ δια συλλογικων ενεργειων και δχι δια μιας * συνθηκης εΙρηνης η σειρας συνθηκων εΙρηνης . Πρεπει να δημιουργησωμεν ινα φιλικων κοσμον _ει ς τον οποιον εις διεθνης νομος ειναι κατι περισαοτερον απο νομος και βια . Πρεπει να ειναι η αναπτυξις των κοινων δεσμων και Ιδεωδων μεταξυ ολων των εθνων του κοσυου . ΕΜΠΟΡΙΟΝ _ΚΑΒ _ΕΒΗΖΙΤΙΖΙΗΠ ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ _ΙΣ _Κοπτα το διαρρευσαν £ _τος υπηρξε περιοδος καδ' ην _απεθσρρυχ υημεν συνεπεια των . αντεγκλησεων αλλα _εσυνεχισαμεν με επιμονην και σταθεροτητα . _Επεδειζαμεν _τας Ικανοτητας μας εν πολεμω και δεν υπαρχει λογος να μη επιδειξωμεν παρομοιας Ικανοτητας εν καιρω εΙρηνης » . Ο κ . Μπερνς δεν ανεφερθη εις την _παραιτησιν του και επεκρινε την στασιν της Ρωσι σιας εις το ζητημα τοΟ ελεγχου της ατομικης ενεργειας « Ουδεν εν τω κοσμω εθνος πρεπει να _£ χη το δικαιωμα _» α _επιβαλτ ) αυθαιρετως την θελησιν του εις αλλο Εθνος και _οΟτε _αι Ηνωμ εναι Πολιτειαι οΟτε αλλο εθνος πρεπει να Εχπ την _δυναμιν _δεοποτειας _εις τον κοσμον . Νομιζω , δτι αι _παρουσαι σχεσεις μεταξυ των Μεγαλων Δυνα μεων αποκλειουν τοιουτο ενδεχομενον . Εαν δμως η Αμερικη βελη να _βοηθηστι δια την _παγιωσιν της εΙρηνης πρεπει να _εχιι την δυναμιν να εκπληρ ω ση τας υποχρεωσε ις της . _'Εζητησαμεν να δοθη _προτεραιοτης _εις την ζητησιν των μετρων ελεγχου ατομικης ενεργειας , διοτι πιστευομεν δτι η ατομικη _βομδα ειναι το πλεον καταστρεπτικων δπλον και _δταν _επιτευχθη συμφωνια επι του σημειου τουτου ειμεθα πεπεισμ ενοι , δτι θα ητο _ευκολωτερον να επελθη συμφωνια επι του _ζητηματος του γενικου αφοπλισμου . Ο κ . Μπερνς προσεθεσε : « . -Δεν δυνομαι να εννοησω διατ ' ι Εν Εθνος , το οποιον _συγκατατιθεται ες την _εφαρμογην του σχεδιου Ελεγχου ατομικης ενεργειας και _τιμωριαν των παραβατων να μη εγκαταλειπη το δικαιωμα της αρνησικυριας » . Τ _ημειωσεις Μ * - — ' ' ¦ — - και £ χ ολια _θραςυτηΒ 4- » ( Προς συγχ αλυψιν της _ινηχης του δια τα διαδραμα _ζιζο _μι ' να εις τα β ορεια _αυνορα της _^ Ελλαδ ος , δ Σλαυο _κομιιοννισμο _^ Ηατα _ζ αΧΧα καθε _τιροικαΟειαν π ρος ιξαφ ανισιν _αηοδειξπον χ _αι τεκμηρ ιων . ΑΧΧ ' _πυτο δεν _ιΤνεκ αρχ _ετα ν δια να ιξαπα _τηΟη _»/ 1 Επιτροπ η _Ερευνης , η _αιιοια συντομως 0 ' _αρχιοη ζο εργον της . Χ Η _συμμοριαχ η δ ρααις ιιρ _ιηιι να συντηρη Οη αντι ιχ ασης _Ουαιας Υ δια να _υμφανιαΟ _^ η _* ΕΧ _* Χας , ως ισχυρ ιζεται 6 ΣΧανο _- _πομμοννισμος , _οτι σπαρ ασσεται απδ ιμφυΧιον ποΧεμον . Και ινι · _σχνονται οι σνμμοριται απδ χ ου ς εχ θρου ς της _^ ΕΧΧαδ ος δι % αε · ροπΧανι _ον με 7 ιοΧεμεφ οΑια . 'ιι _Χηιμονη _χ _αι τ ) Ορπσ _ντηςΒθνΣΧ * ν _οχ ομμουνια μα _$ δεν εχει ορια _. ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΣΥΣΤΑΣ _ΙΝ Ειναι οντως πατριωτικη η _συατασις των τεως πολιτικων ιξορ _ιοτων κ . κ . Ι ' _ααγγαρΙ & η και Κολοκαοιδη πρ ος την αρισιεραν παραταξιν να παυση _αιιτη να _εξυβριζη την Κυ · ( _4 ερν 7 ] αιν και τον _( 3 αοιλι . α της ελευθερας Πατ ριδος , μετα ι ης _οτιοια ς _αγωνιζομεθα να ενω-Οω μκν . Θα ητο δμοις . Ισως η ουσταοις μαλλον _αιιυιιλιοιιατικη ων δεν _εγινετο γνωστη μονον την ωραν της αναχωρησεως των . Καταλληλοι - , οι . ευκαιρ ια να την διατυπωσουν ησαν οι λογοι που εξεφωιουν κατα τας διαφ ορου ς προς τιμην των _δεζιωοκις . Ακομη δε καταλληλοτερα ! _τυκαιρ _ιαι ησαν αι συνεντευξεις των που _ιδ ημοσιΒ . υΟησαν ε ! ς τον τυπον της ακρας αριστερας . Εκτο ς εαν , δοθεισα κο ι _· . 1 ς την πκ · _ριστασιν αυτην η πατριωτικη συμβουλη , ηγνοηΟη και _διΒΥΡωψη . ΤΟ ΑΜΕΡ 1 ΚΑΝ 1 Κ 0 Ν ΕΜΠΟΡΙΟΝ Αναφερομενος εις το _Ε . μ · πο ριον και την διεθνη _επισιτιοτικην _καταστασιν ειπε : ι'Εαν η _'Λμερικη ειλικρι νως _επιθυμι ) _ειρηνην πρεπει να εκλειψη η Ενδεια και _ η πεινα : , δεινα τα οποια ο & ηγουν εις διεθνεις ανωμαλιας . Πρεπει να μοιρασθωμεν με τον Οπολοιπον κοσμον την _ευδαιμονιαν 2 πως μοιραζομεδα την ελευθε ριαν . Δεν δυναμεθα να ειπωμεν υτι _εγκατελειψαμεν τον _απομονωτισμον εα · δεν _εγκατς » λειψωμε . ν τον εμπορικων απομονωτισμον . _Πρεπει να _φροντιαωμεν 6 ια την αρσιν των περιορισμων εμπορι ου και να _επεκτεινωμεν το Αμερικανικων _Ε μποριον _: · . —Η ΕΞΩΤΕΡΙΚ Η ΠΟΛΙ - ΤΙΚΗ Ο κ . _Λιιτε ρνς εσυνεχισε _^ _Δεν Οα ειχαμεν τα ς επιτυχ ιας τας _οτιοιας ειχαμεν εαν η Αμερικη δεν ητο ηνωμ ενη . Η εξωτερικη μας πολιτικη δεν ητο πολιτικη ενος κομματο ς , αλλα Αμερικανικη πολιτικη . Μετα απο _ιν α μεγαλον πολεμον υπαρχει μια περιοδος _απονοητευσεως , διοτι οι _συνεμπολεμοι περιμενουν πολλα ο εις απο των αλλοι · και _ειναι διατεθειμενοι να 6 ωσοι · ν πολυ ολιγα ο εις εις τον αλλον . Αν κ « 1 δεν πριππ να επιδαλλωνται λυσει ς δια της βιας , πρεπει να . ειμεθα ει ς 0 ε · οιν να _υποδυιξωμεν οτι τοσον η δυναμκ 6 αον και η λογικη πρεπει να μη _παραγνωριζωνιαι ει ς τας διιΟνεις Αποφασει ς . Ο ΛΟΒΟΣ ΤΟΥ κ . ΓΑΤΚΜΠΕΡΒΚ Προ του κ . Μπερνς ωμιλησ :: 6 πραι'ιιρος της επι των 'Ε _ξωτερι _^« ν ΥποΟεο _ι-ων 'Ε · η ιτροπης τη ς Βερουσιας κ . _βατ ε _μπεργκ _, 6 _οτιοιος _ανεφερθη ει ς το _ζηπμ ια της αρνησικυρ ιας και _« Ιπε : _<¦ ¦ Καταχρηαις του δικαιωματος _της αρνησικυριας Οα κα _· _ιαοτηοη τας _αυνεδ _ριεΙσεις απλως κοροιδιας και Οα ειναι ε μποδιον εις τον _ωφοπλισμον > . _'Επιοης εΒες _ρειοΒ : τηι 'λπιδα , _ιιτι ο στρατηγος Μαρα > . Οα ηνα & ιοργ _ιινι-ιοη ιο /¦ _ιου _ργιιον ' των _'ιΧξ' _-ηερικων . Ετονιοε την οπου _^ _αιωτητα , • ην _, ' : · οιαν _ΛποΓιδουν οι ρεπουμπλικανοι _ειι τον Διεθνη Εμπορικων ΧΛ ρτην , _ιιοτι ς προ · κειται να καταρτιαθξ και _ειπεν , 8 τι δν θα συνεχισθη το συστημα των περιοριστικων μετρων δια το εμπο ριον υπο την παρουσαν του μορφην τουτο θα _ιξαρτηθυ εκ τουαντσγω νιομου και των μονοπωλιων και των « διμερων συμφωνιων τοσον δια οικονομικους δσον και δια πολιτικους σκοπους » . —ΤΟ ΑΥΣΤΡΙΛΚΟΙ _ι Αναφερομενος ' εις το Αυστριακων ζητημα , ειπεν , δτι αι Δυναμεις πρεπει να αναγνωρ ισουν την _ανεξαρτησιαν της . Αυστριας κσι να αποσυρουν τα στρατευματα των . _Λ . ΟΜΔιΜΟΜ , 12 ( _Ρωυτερ ) . Η εν _Κληβελαντ ομιλια του _Βερουσιαστου _Γαντεμπεργκ ει ναι η πρωτη ενδειξις περι της πολιτικης του ρεπουμπλικανικοι ) κομματος αφ' δτου εκερδισε την πλειοψηφιαν και εις _τας δυο Γουλας . Ο γερουσιαστης Γαντεμπεργκ ασκει με >· αλην _επιδρα-? ιν εις το ρεπουμπλικανικων κο μμα και ' ειναι Προεδρος της επι των Εξωτερικων Υποθεσεων Επιτροπης της Βερουσιας . ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΑΣΙΣ _, ΕΝΑΝΤ Ι ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ πο _ιθησιν δτι το Κογκρεσσον το οποιον Εχει ρεπουμπλικανικην πλειοψηφιαν Οα _ψηφιση γενναιοδωρα ποσα δια την περ _ιθαλψιν των δεινοπαθουντων χωρων . ' Οκ . Γαντεμπεργκ προβλεπει _οικονομικην κοταστροφην δια την Βερμανιαν εκτος εαν ενωθουν οικονομικως αι τεσσαρες ζωναι . Δια τον _αφοπλισμον ειπεν « Ειμεθα Κτοιμοι να _αφοπλισθωμεν υπο δυο 6-ρους _ Πρωτον δτι και τα αλλα κ ρατη θα αφοπλισθουν και δευτερον μεχρι τοΟ σημειου εκεινου το οποιον Οα αντικατα στησουν την ασφαλειων μας οι στρατιωτικοι ποροι των Ηνωμ ενων Εθνων . -ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ _1 ΥΠΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( ΡωΟτερ ) . ΑνταποκριταΙ εξ Ουασιγκτων περιγραφοντες τας οχεοεις με ταξυ του Προεδρου και του Ρεπουμπλικανικου Κογκρεσοου λε γουν δτι η εξωτερικη πο λιτικη ειναι το μονον _σημειον _ε Ις το οποιον συμφε _^ νουν ο Προεδρος κα ! το Κογκρεσσον . Οσον αφορα 1 το _οικονομικον πεδιον οι ρεπου μπλικανοι επιθυμουν ιλαττωσιν των κυβερνητικων εξουσιων δια αναλο γου ελαττωσεως της φορολο _γ Ιας ενεΒ ) ο Προεδρος επιθυμει να Β 6 η τα κυβερνητικα _ισοδα διατηρουμενα εις το μαξιμουμ εφ' δοον _ουνεχιζεται η _παροΟοα περιοδος ευημεριας . Επισης οι ρεπουμπλικανοι ειναι εναντιον της παρουσης εργατικης νομοθεσιας την οποιαν θεωρουν ως ηπιαν , αλλα η πολιτικη του Κογκριοσου Οα ε- _ξαρτη θη εκ του κατα ποσον θα επαναληφθουν υπο των εργατων _απεργιαι μεγαλης κλιμακας . — Η ΚΛΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΛΗΜΑΤΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( ΡωΟτερ ) . Ο Βαλλος πολ ιτικος Σιουμαν ομιλων _ει ς _Κληβελαντ ειπεν υτι μονον η παρουσια Αμερικανικων _οτρεχτευματων δυναται να απο _τρεψρ την _μετατροπην της _Ευριοπης ει ς πεδιον πολε μου . Εαν δεν υπαρχουν Αμερικανικα στρατευματα , η Ρωσσια Οα _ειι « ναπυγκροτηθ (| την Βερμανιαν δια να την χρησιμοποιηση εναντιον της Μ , _Γρεττανιας και η Μ . _Γρεττανια Οιι πραξη το ιδιον δια να χρησιμοποιηση την Βερμανιαν εναντιον της _Ρωσσιας . VI κλει ς του προβληματος ειναι εις χειρας της Α μερικης- Η Αμερικη δυναται να _αναουγκροεηοη την Ευρωπην ως συνολον , ουμπεριλαμβανομ ενη ς και της Βερμανιας . Ο κ . Γαντεμπεργκ υπεστηριξε την κοινη ν των δυο κομματων πολιτικην η οποια ανεπτυχ θη υπο του Δημοκρατικου κομματος υπο των Προεδρων Ρουζβελτ και Τρουμαν αλλα ιζητησεν δπως ο στρατηγ ος Μωρσαλ ασκηση _μονιμωτεραν πολιτικην δια να αποφευχθουν τα προσκαιρα μετρα . Επλε ξε τε > εγκωμιον της _σταθεραι . αλλα φιλικης στασεως της _Αμερικης εναντι της Σο βιετικη ς Ενωσεως και προ σεΟεσε : _ιΠ _ρετιει να ινβ αρρ _υνωμεν πλεον ανεπιφυλακτως τον Τσαγκ Και Σεκ . Δια _τιν οικονομικα ζητηματα ο κ . Γαντεμπεργκ εξεφρασε την πεποιθ ησιν δτι η Αμερικη Οα ουν πχ _ιση την πολιτικην των αμοιβαιων συμφωνιων με σκοπων την _ελαττωσιν των δασμων και _σΟξησιν του εμποριου . Το κατα ποσον Οα συνεχισθη ηπολιτικη αυτη εξαρταται απω των αυναγωνισμον των κρατικων μονοπωλιων τα οποια Οα _αιτιμετωπισΟοΟν κα ! εκ της αυξανομενης _συνηΟειας της συναψεως ουιιφωνα ?> δια πολιτικους και οικονομικους οκοπους . 'ιι _αυνιΙΟεια αυ τη _ινδενε- 'αι να μας Λναγκαση να _ιιιοΟρ . _τηιιωμεν Λμυντικην _τακτ ικην η _Λποια Γιν Οα ειναι της αρεσκειας μας . Η πολιτικη μας παντως Οα ε . ιαρτηΟη απο _τας _παρουαιαζουενας Λναγκας _μεις . Ποεπει να διατει ρησωι'εν την . _Αιιερικυνικην Λι _οιιηνανιαν και _γεωο ~ - ιαν _ιπι υνιων _-δαοεων και ν _< ' διατειρηοΜ ΜΒ . ν το ουοτηιια ατομικης πρωτοβουλιας . Β . νω την πε · _ΣΜΡΧΟΗΤΑ ι ΕΝ ΑΟΝΔΙΗΘ _ΟΑΥΡΙΟΝ 0 ! ΑΝΑΠΑΗΡΩ ΤΑ ! _τιΝ-τηνπιτΕιπριιιι ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ¦ ΓΙυ ΤΑ ΑΚΑΝΘΩΔΗ ΠΡΟΓΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑ _ΤΗΣΙΒΕΡΜΑΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( ΡωΟτερ ) . Την _Τριτην το απο γευμα συνερχονται εν Λονδινω οι αναπλ ηρωτα ' ι των Υπο υργ ων των Εξωτερικων δια να προετοιμασουν το εδαφος δια τας συνθηκας μετα της Βερμανιας και Ο κ . ΜΠΕΓΙΝ Αυστριας .. Ο κ . Μπεβιν θα χαιρετιση αυτοπροσωπως τους αναπληρωτας εκ μερους της Γρεττανικης _Κυβερνησεως . Οι αναπλη ρωται θα αντιμετωπισουν δυσχερες ιργον επι Εξ εβδομαδας δεδομενου υτι πρεπει να ετοιμασουν την ε _ κθεσιν των εν καιρω δια να την υποβαλουν ει ς το _Συμβουλιοντων Υπουργων των Εξωτερικων εν Μοσχα . ΟΙ _αναπληρωται θα λαβουν υπ δψτν τας αποψεις 18 κρατων τα οποια συμμετεσχον _εις τον πολεμον κατα της Βερμανιας . Ο ανταποκριτης του _« Οπσερ _βερ > _γρωφει δτι δενεζητηθη απο τους αναπληρωτας να ετοιμασουν σχεδιον _ει ρηνης αλλα μεθοδους εσωτερικου διακανονισμου δια την _προετοιμασιαν των συνθηκων ει ρηνης . Το βασικον _τιρο & λημα ειναι οτι η Βερμανια δεν _υφιοτοττ ! ως μια μονας και ως εκ τουτου πρεπει να αποφασισουν κατα ποσον η ληψις αποφασεως πρεπει να προηγηθη η να ακολουθηση την πολιτικην _ανασυγκρωτησιν . 01 « _Σαντε Ο Ταιμς > γραφουν δτι τω _Αυστριακον προβλημα ειναι απλοΟν διοτι η ανεξαρτησια της Αυστριας ανεγνωρισθη και υφισταται Αυ στριακη κεντρικη Κυβερνησις . Το μονα σοβαρα ζητηματα δια την _Αυστριαν ειναι αι επανορθωσεις και η _ατεοχωρησις των στρατευμ ατων κατοχης . Το ρα , διοφωνον των Παρισιων μετεδωσεν δτι η Βαλλικη αποστολη θα υποστηριξη την αποκαταστασιν των Αυστριακων ουνορων του 1937 ητις ευ νοειται και υπο της Μεγαλης Γρεττανιας . Ο κ . Μολοτωο εδεχθη εν Μοσχα τον πολιτικον αντιπροσωποι 1 της Αυστριας . Ο ΑΒΩΝ ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ δεν διεξηχθη _λογφ της βροχης ΠΑΒΚΥΠΡΙΟΝ _ΠΡι ιΤΑΟΛΗΜΛ 1 ΑΛΛΑΙ Σ ΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο χθεσινος αγων μεταξυ των ομαδων _ι'Αποελ *—« Αελ » εις Λεμεοον _ωνεβληθη λογω της ακαταλληλοτητας του γηπεδου εκ της βροχης . 'Επιοης ανεβληση και η ουναντησις των ομαδων _* . Επα > _—« Αναρθωσεωςν . Το παρελθον _Σαββατον ουνηντηβησαν _εις το γηπ _εδον Β . Σ . Π . αι ομαδες « 'Λποελι · Γ' και « Τουρκικης Λεσχης ι . Γ' δια το Πρωταθλημα Γ ' Κατηγοριας περιφερειας Λευκωσια ς . Η ομας « 'Λποελ > υπερειχε και τεχνικως και εδαφικως . Παρ δλον _ιουτο το πρωτον ημιχρονιον εληξεν _ιοοπαλον _, των δυο _τερμι ' _αεον _διατηρηΟεντων ανεπαφων . Στυ 8 ον λεπτων του δευτερου _ημιχρονιου , ο μεσα δεξια , Πετρακη ς , _εοημειωσε το μοναδικον τερμα του αγωνος . Ο αγων _εαυνεχιοθη με υπεροχην της ομαδος « _Αποελι , αλλα οι κυνηγοι της υστερησαν καταπληκτικα εις σουτ . Ο αγων δε Εληξε με 1—0 υπερ του < Αποελ : - * Λ · Υ · ΜΛ , 6 . « ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ !· 0 ΧΟε ς διεξηχθη ο αγων ι Αυμα : ' . 'Ολυμπιπικου _^ Γ ' ι . _ις _ιυ γηπεδον Β . Σ . Π . 6 ια το Πρωταθλημα Γ ' Κατηγοριας _περιφερηιας Λευκωσιας . Η Αρμενικη ομας Επαι ζε , _κι _ιλυτιρον _ποδοοφαιρον και δικαιως επεβληθη με το ει ' ιρυ σκυ ρ των ( 1-0 . Το πρωτον ημιχρονιον Ι ! ληξι : με ' 3 0 _υτιερ _της > : ΛιΙμα » . Μεχρι ιου 2 ι ! ου λεπτου του δευτε ρου ημιχρονιου η _< Λυι . ι « _.. · _εοημι-. _ιωοε . ν Λκο μη δυο ( ε ρματα . Στο _τελευτεΗΟ ν _ει-« _ιοοαλεττιον Λ - , Ολυμπιακος-- - ανελαβε την _πρωτοβουλιαν , αλλ οι κυνηγοι του _υοτερη-, _ταν και παλιν ει ς το κεφαλαιοι · των σουτ . _^ _ΚΑβΗΙτ _ιΕΡΙΝΗ ΠΡιΙΤΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΛ 4 _Εσωτεριχοδ Ε _ξωτερικου : Ετησια £ 2 . 0 . 0 , Ετησια £ 3 . 0 . 0 • ¦ - .... ι :. .. Η ουνδρομη ειναι προπ ? _νηρωτεα . -Λ _^ . . 1 » • V —_____ _ 2 _ _ | ¦ ' Ι ΔΕΥΤΕΡΑ . - . · - . - -Ι 3 ' · ¦ ' .- ¦ . _- .-= _„ :: ιΑΝΟΥΑΡιΟΥ 1947 Σεληνη 21 ημερων Αν . ηλ . 6 . 55 ' -Δ . 4 . 56 ' Ε ρμυλου , Στρατονικου των _μοχρ-τ . [ Η ΣΗΜΕ ΡΟΝ ΚΑΙ Η ΑΥΡΙΟΝ 3 ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ _ΣΚΕΨΕΟΣ ¦ _ΡΜΙ „ ΤΜ -Ι ΜΠΕΡΝΤΡΑΝΤ _ ΡΑΣΣΕΛ Ο _γνωστυ _ς _γιλοοοφος _παι ανγ · γι > αφιυ _^ ηηιλ ων ι _χ νων κ . _ΡΑιιανΙ , ιι ς ΑμιΧΙ αν τον Αη 6 νοΟ ι _ Ηι _Λ ιη ψιι ν _ιΗ η υ _οεπΛ / ιοΟ ιοι ! _^ _Τον « _ι / νοι > _ιΙ / ιΒ πι _ι ( ι } ς : ΑΙ λεξηις ιχουν δυο προορισμους , Ο Ενας ειναι να κα · _ΟορΙζουν το νοημα και ο αλλος να προκαλουν _συναιοΟηματ ' α , Ο δευτερος ειναι ο _Λα-Κε » ιΑτιρος προορισμος και _εκ-ΓηλοΟται εις τα ζωα με _κραυνως , <»( Λποια ι ειναι Λ _προδρομος του εναρθρου λογου . Ενα οτοιχειον της _μεταβαοιι _- ως απο της βαρβαροτητα ς εις τον _χρλνι _/ σμον , ειναι η _χοΓ · οι ς _τΛν λιξιων ' δι * 0 _ τΒ 08 _βι ξιν παρα δι _υποκινηοιν , αλλα πο · ! [ λυ ωλ ι ι | _ιιροπαιεαα _κατεβλη- ' 0 γ | ει ς τον _κουμον της πολιτι- , κη ς ιτρως αυτην την _κειτευ- ' Ουνσιν , , Οταν λεγωμεν ιιτι η επιφανεια της υδρογειου _ιιν'οτι τοσα χιλιομετρα κα μνομκν μιαν _δηλωοιν , _ιιλλι !» _υταν λεγομεν ] οτι η επ _, φανεια της Σο _βιετι- Ι κης _Ενωοοως _αντιοτοιχε . ι πρυς το _Κν τρ ιτον της ολικης _ι'πι- Ι _φανειας ιης γης η _δηλωοις ι ι · | ναι _συναυθηματ ικη . Ολα « 1 _κοιναι λι _' £ . Ε . ις _της πολπικης , διαμαχης , _τιαρ' ) ιλον Οτι δι . ν ( Ιχουν _διειςΛΟΟΒ-τικην _σημιτοιαν _εις το _λιιζικιιν , _« Βς ιην ττολι- ' | τικην εχουν οημααιαν που διειφ _' . _ρτ ι αναλογως των πολιτι' · . >· _(? . ρηε | πΛπων _κε . _1 πιιιιφε , ινοιΛ' μονον εις το ο ν ι ( _, ιημι · _ουργοιιι' ρ Ι _ι _ικι _ουναιι-Οηματα , Λο- / θι . ι χαριν , Ι λ , _' . ξις ΕΛ ' . υΟεριιτ _τιρΛιον ι _ι . ιη _μπινιι τι _λειαν ιλλε . ιι | ιιν _ξενικοι _ζυγου και _κατο ·· _ιν _τυριοριιηιον της ι ' . ι , ουσια ς ταιι ¦ νομΛρ ου , Ση · [ ιερον υηιιαιν ι . ι τα δικαιωματ α του ανθρωπο , · » τι δηλαδη το ατομον τ ρ _^ π _· · | _''' ' ' _^ _-ι-ι Λπηλλαγμι ' Λ _3 ν _κυιεριητικη ς επεμ βασεως . Ο ορος _δημοκρατια _ι _ιιηιιαινι 1 _κυβι ρνηοι ς _ιλ της _τιλειοψηΛια ς με _ειο ρισ _ιον _πουοσευν ψι ' ιφον' _κατοπιν εσημαινε τους _οκοποι ' ιι τοΟ _πολιτικειΒι κομματος που αντι - προσωπευε . τα οιΜ , ιφι ρονι α του πτωχου με την _δικαιολογ 'αν Γιι οι πτωχοι οποτελρυν ¦ _ η ' _πλειοψηιιι'ιν , αργοτερον η Ι ' ννοι _α _ιΚιπτροοωπευ τους σκοπους των πολιτικων _ηγι - _τωι' του ι · Λ | ι | ι » τΒ ηΒ , και _τιιιρα ε (< _μεγαι _' ι > _ικτΛοκις της Ανατολικης _Βιιρει- ' πτις και Α · υιας σημαινει _δεαποτικην ε _ξουσιαν εκεινων οι υ _. ιοιοι ηοαν ειλλοτι _προποτιιστ αι _τος πτωχοι ) _« Λλα κ . ιριι ' . ιι μιυμιι , _ε . υν την προασπιση 1 ε ' ς το νω _καταοτρει | ιουν ιους πλουσιους , _/ κτο ς εαν οι πλουσιοι ειναι ι > ημοκρ οται υπο την νεον _υημαοιει ν τη ς λεξεως . II νεα αυτη , η δυναμικη , πολιτ ικη μιΟοΒ . ος τεινε ι _νι _παραγαγη ( _Ιιριειμενει _ουναιοΟηματα ιου μεταβαλλουν την _ιλ'ιοιαν _τη ς λεξεως . Ι :. αν πα · _ραδειγιιατος χα ριν χρπαοΟουν ι 0 ? . _λοντ ( ι ! _ιιιη την σεληνην , και υ δορυφορος ε < _υτος της ' γης ΑνομαοΟη πατρικι ' γη δεν ΟΛ ειναι Βιυοκολον να _ειι ρωμεν τοιουτους _ιΟελοντας . Πρεπει λοιπον το ι ! _κπαιδευ _τιιιον προγραμμα να _κατετρτιειΟη Β . αια τρΛιιον ωστε να _διδαοκυνται τα _παιδια την χρηοιν των λε ξεων μετα σχο . _λαοτικης ακριβειας αντι της Λοριοτου ( Ατμοσφαιρας ουναι · οΟ _^ ' _-ιατωι ' , ' II μελετη της επι · ο _^ Τιονικης φιλοσοφιας ειναι κατορθωτη εν τη πραξει . Παρεστην _εις _συνεδριαν _επιστηιιονεον φιλοσοφων _ει ς _Παριοιυυι ,. Οι _υυνι-υ μυι ηυαν ιιιιυ ιιολλα' ΙΟνη των _οττοιων αι κυβερνησει ς _ειχεχν ιριδας μεταξυ των . ΒΙ λυα _, ις των διαφορων τον ητο αδυνατος ανευ _της χρησιμοποιησει , ! : της δυνα μεως , Τα μελη _αυνεζητουν δυσ νοητα σημεια της λογικης τελειως ξενα προς τας διαφορας των , και τα διεθνη προ : βληματα . Ουδεποτε ομως η · κουαα τους συνεδρους να επιδεικνυοι ιν πατριωτικως _παρ-ΒΚΙ'ροπας Ι ) να τονιζουν μετρα ι _υναουντα τα εθνικα των συμφε ροντα . Το συνεδριον , εαν δεν ε _φοδειιο _ιπιΟεσιν των οπαδων του Αρεως , Οιι _ηδονατο να καταληξει εΙς _Οετικας _Λποφααει ς χωρις να _λαρη υπ ιιι | ιιν τους ιχγαν « _κτηο | ιε νους πυνιδρους , ΑΙ κυβερνησεις των διαφορων εΟνβν πρεπει να εκπαιδευσουν την _νεαν _γε · νεαν με τον Ιδιον βαθμων αμεη ' ολη ' ιιιας . Το _παραλογον _|« Τ « ος και ζηλοφθονια τα οποια ευρισκουν τοσον _γονιμον _ι . 'δαφυς τω ρα και τα πολιτικα παθ η ριωδη 0 α απεφευγοντο εαν εδιδασκετο η επακριβης ' χρη _. οι ς τωιν λεξεων . _Γιβαιως _αυοτηρα _ουδιτ _ιροτη ς _ιις τω οημειον αυτο πιθανων να ειναι κυν ικη . Λς _λαβωμι . ν ως πορ _. _ιεΙιιγμει την λεξιν ΙΒλ > . υΟι · ρ ι _(« . ' _/' λΛοι την χρηυιιιο : ιοιουν μι ( _ιε . _'ιαθ | ιον κα ι « _ιλλυ-, μι . χλ _· _υυυι > υν , Α ς λαιωιιε . ν την λιξιν Απειρον . Αλλοι 0 α πουν ιιτι ο ιους του ανθρωπου _ωδυνεε τει να συλλαβη τω απειροι _κειι αλλοι δεν ε Κν . τ εις _Οεαιν να απαντησουν τι _ιννοουν μι την λεξιν _ωντκιροι' . Ενη _) η _λ' · ξις ι ' χι ι ακριβη _οημαιιιιιν _τη οποιαν της _Ι- 'κ . ιυε . ο μαθημ ατικο ς δυναμει της οποιο ς το απει ρον ειναι ι . ιΙκολονα ητι _ιν , Η πειραματικη μεθοδος ει ναι η τεχνικη της _αφαιριοεως του ουναιοΟηματος ι 1 : < _ο της λεξεως κει ! & ι _« να _αν _τικατ αοτη ως και δια της αντικαταστασεως του δια της _λογικιης σημασιας _· _βοηΟιι οιον δηποτε _Οε-»¦¦ - '¦ γπ _μτι _' , _Πιι τη _· ΠΒ _, _ΜΝΟΟΠΙΙι ι | ι · ιου ιν | ιεθ ( (> _τ _ ν αλλορρυνωι ' _προικιγαιΠιοτων . Το 1917 ο Προεδ ρος τη ς 'Λμεριιη ς _Ουιλαων & ιεκ . ηρυ _% . την αρχην τη ς _αυτοδιαΟεσεως των ¦ - ..-ιων , κ < : _< 1 οτι καθε ι'Οιος ι . ' - • Λ · ι _& ικαιωμε . ι να διευΟυνη _τΛς _υιτοΟεοει ς του , _ιιλλα _παρελι'ιι | ιε _'α _παριιΟεοη _εις ι , Ιδικον ·> νρ αμτηιια τΛι ο | 1 ιθμ , ' η' τΒ | _Β ' . εξει . _ις . · . Ι · . 0 νοι , 'Κτο η _Ιρ-> . _αι δια _Κ Οιος η η Ιιο ρι ιος Ι _ρλπνειι α ΟΙ _ιηιηιαρτυμομενιι ι _ι'λι γον νιι _ι και οι _καΟολι-Ιπι υχι ' ΚειΙ το λεξικων 'ιι- . ποπ . Μεχ ρι των _ημι . _ριον ' μας νο ζηιημα πιι | ι _( 'μι ' . ν ι . ι _ιιλυτον . [ 'Ι ς την _Πιτρουπολιν μια οι-: -, -, ι' ιν ιι-γ ( Ηι μ '|| . > . ) Β . ι ι . αυτην ' _¦ ¦¦ / Ονος _αγιΛν-ι' / _ιμε νον δια _τη-, ' . ¦ _ι- _' . ι . ι . _'Οεριειν Κ ' _- . ' 11 η ι Ιε , ιον Πρ ηιορον Οι ' . ι _ν ¦ ¦ ' · .. ν δια δικ αιωμα να ( . _νιιοκιηιη _) ' οι _ναιου λκιν . _Οι _ιιητι << Λ υ ιια-( _Σ υνεχεια εις _τηνΙην οι . _λιδα ) Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΒΟΣ κ . ΤΣΑΛΔΑΡΗ ! ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ _ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΝ ΟΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡι ΕΥΝΗΣ ΘΑ ΔΙ ΚΑ ΙΩΣΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΒΒΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΓΟΥΛ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑ Ι ΠΡΟΣΤΗΝ _ΣΗΜΕΡ 1 ΝΗΝ _ΠΡΑΒΜΑΤΙΚΟΤΗΤ Α ΑΘΗ _3 ΑΙ , 12 ( Του μονιμου ανταποκριτου μας . * Αριθμ . ΤηΧεγρ . 2000 ) . ——' Ο Πρωθυπο _υργος κ . Τσαλδαρης _εδτ ' βωσε _οημερον _χ ιις _αντιηρ _οσοπον της _-Καθ _ημεριν—ς _* , _οτε δεν _ιπαιισΒ . να πιστευι ) εις οσα προηγουμενως _επιστενε επι της συνεργασιας ζου _τχ _ολιτικον κοσμου χ αι η Κνβ ερνηαις Οα _εθεωρει εαυτη ν ευτυχη εαν χ α ει ς τα Κομματα της _Αντιπολιτευσεως παρετηρειτο αναλογος _απηχησις . ( Αναφερομενος ακολουθως 6 χ . ΤααΧδαρης ει ς , την _δημοαιενθεισαν εχ _θεαιν της * Αγγλικης Κοινο € ον ) χ ντιχ ης Επιτροπης , ειπεν Οτι αιιττ ) 1 συνταχθεισα απο του Αυγουστου , δεν _ανταποχρινεταε ηρος την _σημερι νην πραγματικοτητα , διοτι τα γεγονοτα _τεαρονσιασαν εκτοτε σημαντιχ α ς εξελιξεις . _ΕΙδ ιχ _ιος δ χ . Τσαλδαρης ανεφερθη ει ς τα νομοθετηθεντα μετρα επιεικειας * την ληφθεισαν _προνοιαν προς επιλυσιν τ * _Ει αννδιχ α _& στιχ ου ζητηματος και την προ πολλου γενομενην ανα _· θεωρηοιν των εκλογικων καταλογων . ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝ Α _3 _ΗΝΑΙΣ Α ΝΤΑ ΠΟΚΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ' _ΕθΝΟΥΣ 'Εν _τελχ ι δ κ . Π ρωθυπουργος εξεφρασε την _πεποιθησιν Ι ζου οτι η Επιτροπη 'Ερευνης θ * αποδωσι ] δικαιον εις την _ΕΧΧ . αδα χ αι ιιτι η αφιξις της υπο τον κ , ΙΙορτερ Αμερικανικης Ι Οικονομικης _ΑιιοστοΧης 0 _φεογ ) την _λυσιν ολων των αφορωντων 1 γ : } ν _αναανγχρ οτηαιγ _ζητηματων . Συνισταται τριτοβ αθμιος Επιτροπη _ασφαλειας , η οποια !? _α _& : _· _ζθΟυρηση χ ονς μεχρι σημερον γενομενους εκτοπισμους . Επισης 6 < _ειιιταχ ννθ η η * κδιχασις ολων των υποθεσεων , εις τας _ιιιοια _^ οι κατηγορουμενοι , διατελουν εν _προφνλαχ _ιαει . ' ΧΡ . Ρ . ΠΑΠΑΝΙΚΟΑΑΟΥ ΤΟ ΔΙΑΔΟΧιΚΟΝ ΖΕΥΒΟΣ ΕΙΣ Δ . ΜΑΚΕΛ _ΟΜΑΝ : , ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρωυ τερ ) . Γατα τηλεγραφηματα εχ ' _Θεαααλονιχ ης το Διαδοχικο * ξευγος μετ £ 6 η χ θες εις Γερροιαν , ¦ _1-1-1 _Α _> _ι 44 « _ι _1 _> _1 _* « > _ΛΛΛΛ . _*^ _* _-14-4- _»~«~ _4 ~ _ι .. _ι-ι-4-4-ι- * . _ι 4 _. . « _» οπου _Ι _γενετο ενθουσιωδως δεχ τοι νπσ ολων των χ ατοιχ ων της πολεως μι ιπιχ ε _φαλης ιον _Μητροηολιτην , τον Νομαρχην χαι τον _Δημαρχον . Αφ' οι 6 Διαδοχος Παυλος Ιπεβεωρηαε την εκει _ταξιαρχιαν « αι >} Πριγχ ηπιααα _Φρειδιρ ιχτ ) _ιιιΥειμε 300 διμαχα , ΙματζσμυΖ ι ' ς τους απορους μαΟητας , _ιπεατρε-ψαν την ιαηεραν . εις _Θεαααλονιχ ην , οπου προς τιμην των ισοθη _γευμα εις το _Μητροπολιτιχ ον _Μεγαρνν _Ικο του Δημου Θεσσαλονικιων , Ο σταθμος του Γελιγραδιου μετεδωσε σημερον ιιτι χ ατα πληροφοριας εκ Σοφιας το δημοσιογραφικο * οργανον του Κομμουνιστικου Κομματος επιτιθεται ιναντιον τω » - οπαδων της Γουλγαρικης αντιπολιτευσεως , διοτι διακηρυττουν οτι οι Ελλ ηνες ανταρται υποθαλπονται ιντος του Γουλγαρικου εδαφους « αι « _πειθει τον Πετκο ' _ιφ , οστις εξεδηλωσε την προθεαιν να εκθεση το γεγονο ς τουτο ενωπιον της Επιτροπης Ερευνης _, της ορισθεισης νπο του _Χνμνουλιου 'Ασφαλειας . _^ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠ Ο ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝ-Μ . ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Προσεχως θα ληφβουν μετρα κατα _τουκομμουνισμουκαι της του κομμουνισμου και της δρασεως _αυτοΟ εις τας Ηνωμενης Πολιτειας , δια της _εκκαθαριαεως των- δημοσιων υπηρεσιων απο · , α κομμουνιστικα στοιχεια . _ΡεπσνμτΒΛικαιιος γερουσιαστης εδηλωσεν _ι'Ο δημοσιος προυπολογισμος δεν δυναται να πληρωνη κομμουν . στας . Η νομιμοφροσυνη των δημοσιων υπαλληλων θα ελεγχεται πλη _ρωςι-. ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΒΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣ ΛΑΡΝΑΚΑ Ο Διευθυντης της Παιδειας Δρ Σλαιτ , απαντων ει ς επιστο λην του Διοικητικου _Συμδου-. λιου του Συλλογου _Αποφοιτων τοΟ Εμτιορικου Λυκειου ωριοε το προσεχες _Σαδδατον 18 τρεχοντος , ως ημεραν _συνεντευξεως δια το ζητημα της _Ιδρυσεεος Βυμνασιου εν Λαρνακι . Εις προηγουμενην , ως γνωστον συνελευσιν δλων των σωματειων , Συλλογων , Εκκλησι αστικων Επιτροπειων και του _Δημοτικου Συμβουλιου _Ιιτι ς _εγενετο εις μιαν των _αιθουσεον του Λυκειου ειχεν _ανεχγνωρισΟυ ομοφωνως η αναγκη Ιδρυσεως κλασσικης σχολης εν Λαρνακι και ειχεν _ανατεθρ ι . ' ις την _Ετειτροπειαν του Συλλογου των _Αττοφοιτων του Λυκειου , _διτως ενισχι - ομενη _κεχι _υττο τοΟ Δημαρχου κ . Σανιαμα , _ττροωθηοτι την λυσιν του ζητηματος . -ΑΛΛΑ Ι ΕΙΔΗΣΕΙΣ —Κατα την _χΟεοινην εν Λαρ νακι _ποδοσιρσιρι _^ ην συναντησιν επιλεκτου ομαδος του Αγ γλικου στρατου εν Κυπρω και : Πι : _ζοιιορικουι , νικητρια _ανε'οεινΟη η πρωτη δια τερματων υ-ι ' . ΑΠΕΘ ΑΝΕ _Σ ΕΞ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΑΠ Ο ΠΥΡΚΑΤ & Ν ΕΞ ΑΝΙΕΛΕΙ ΑΣ Την νυκτα του προχθες Σαω βατου εσημειωθη πυρκαια ει ' ι το εν Λευκ ( . _5 σ _( _ει κει ' ι παρα την οδον 'Λλη _Σιτκη , _πετραπλευρε , _ις της Δημοτικης 'Λγορας . _Καταστημει του κ . Μιχαηλ Κ . _Κεχιλη , συνετιιιιι της _οποι _ειι , * Κυριακος Δεσποτη ς , ιι , _'Λκακιου _- _ευρε τον θωι στ ον £ _ λ _ααφυι , _ιας . ' Ο Δεσποτης _εκοιμαιο Λ ' - _τως του _κατεχστηματος . Φαινεται δε δτι , ατεκοιμηθη , £ _ νω ε καπνι ζε , _σρ , _'αρεττον , το 6-ποιον κα ' ι μετιοωσε _πυρκαιιη _ει ς το _κρειιωτι του κε < ι _ιιλλα _επεπλει του καταστηματος . Ο και _ατιεΟεχνεν ( ι , ασφυξιας . Δεσποτη ς οι ' _ιδεν _αντεληψΟη ΛΙ ζη ( ιι αι , ε /! _ττροι , ενη _ΟκΤσπ ι υπο της _ττυρκαιας , ησαν _εεσηιι ( ι -τοι . ¦ Ο ΚΟ ΣΜΟΣΤΗΣΣΚΕΨΕΩΣ ( Συνεχεια εκ της 1 ης _οελιδος ) _ρατραδουοε το _ιιναινι . Εαι δμως 6 κ . _ΟυΙλοων ι . _Τ / _ε ε _κιιι . _σε . ι | ιε μαΟ _ημεπικην ιτκ ( ιιΓ _ι ι αν οτι IV εθνος πρεπε ι να _ΛριΟμη _εινα Χ ' αριθ μων ( _ιτ ομε . ιν _Οι ' _ε καθιστα την ι 1 ιρχι | ν του _αυΟαιρετον και θα _αφεεψουυε _εΙπο _τηι ' φ |) ασιν του την _ρητο ρικην λωμψιν . II επιστημονικη ψι _^ _οσοεριιι _ουνιστατεει ει ς την _μετειτροπην εκαστου προβλητας ιττιο συγκεκριμενου ε . Ι ς α · _φηρημενον . Λς _λαιω ( . _ειιν ως • παραδειγμα το εξης _ ΕΤχε η Ιρ λανδια τα δικαιωμα να _αντιτειχΟη _ει ς το να _αποτελ / _ιημε την Μ . Π _ρεττεινιαν μικ χωρπι » _υτιο _οημοκρπτικην κι > Οερνηοιν Καθε . 'Λμε . ρικοι . Ιι - ( _-.... .... _„ ,, ,.. > .,. ΠΛ Λ _„/ , . . _-.,-, , γ , _ταψατικως . Αλλα εαν τους ' ' ( _, ΙτηοΒ π γ / _οιλ - οι Μουοο .. 'λ με _< ( Η _τεν _ιδιιι _^( Κιπ _ε . '> μι / ια _Κπα-ι _ι-ε ι ' ι οι * Ι _νιιοιιι ονιιι , ' ) ' ) ¦ τ ' . λ _ΛμεριΚιιΜ _. ιν Οι ' ι _ιΒπειι ιν ι ' <· / Λιν Οι ) ' . ι να ι _ιιιιλ Β , ι _ι _ολιι τ Λ Β ' _,- ΙΚ _ι ] ττρ _υ _Λ λημιιΒ , _ι ( Ι , ν _ηουνιη -,, ι ' , ιτ λιιΟη _' ιν ι _' ι ' _ι'ξι _- _^ ιρι ' _ιι / ιν Τι » Βπ ( ο ( _Ιι ιιη . ε . | ι 1 , ' νειε ' ε _Βιροι'ι . ' ' > η _(¦> ' *·¦ _- · τ _.-, ' ,-, _ιτι ' _ιη _ηο-,-ι-ι ¦ Κμιμ / _νι . . ' τιμιιΑΛι '| μ < Ιτ < . > ν _ι '/ ηι .: ι Ιν ι ' ι ·[ ιηρι | _μι ' Λθυ προβλ ημα ιι _τιου τ Λ -. α Κα ' ι - ¦ υ - ( ΙντικειΟι _πιοον τα _ι , _ητημ _ιιτιι _ιιΛτα ν' ο ιι _- . _ε ιι τιολι ' ι _ι'υκιιλι , _Ιτιρον ι Λ ι _ε ' . ( ιι . )| _ιι'ν ιιοια ν σειραν υι τι | ι · ι >' . 7 ιρετιιι α < _ικολουΠι' | οε . ιμι ) > _ιιΙ ια _κητ _ειληξωμι ν _( Ιι Λμι . _. ρ Ι / . _ητττο ' λι ' _Ιι ιν , Πολι τικα _ιιρπη ) . ι ' _μιειι π ι _ιι _' _αι _ιΙ _ιιι ' Λατον να λειΠουν μ · _Ι ον Β _. ι •' _-ρΟη ς _'πκ / ι | ιιιος _' _, μ _<'>< , ν ιιιο . ' · : ' , νπιθΟη ιΒι τθΒ , δια να _τιροσ-^ _ιι _κ-Ι ) _ιιι _ινειμικην _μορψην 11 ς την _γνιΒισιν . , Βι 'ιν δεν εφΙπτε _εται πρπ ' , _μπτικη επιθυμια _διι ' ι την γι · νικ ην _ει ') Β || ιε ρΙ ( . ιν ηυδι _μιει γιω · οιι ειναι ουνατον να εμπνι υσι : ην _λι ' ιψιν μετρων δια την ει ' _ι ' . ιιχιαντηι- _Λ _Ο _ρωποτητθΒ ,. Πολ ) οι ανθρωποι _λογε _, ι του _ουγ-> : ιχι ) μ ινοι . > _ι ( Τ > ν ιδεων των ενε . ρ - , τ _- ιυ . ν ι . πιιΙ την τινοην _κακει )· , _ικιΟων κτι _Γτειν δι _ιΙτλ ε ? Λ _ταε ιιμιιτικιΤιν μεσων η κπκινα ηο ις _φε . _πιοη το _τινεΟ _μα _τε . η ΗΙνε η'ια _ι να ι'εχΟουν ει ς ι ! ι ε ρ - , τ ' . _ιεις ε > 7 ι τοπον _τρεχχε . _Ιας κοι μη _ατιοληγουσεες εΙς παθη . Εαν τα αχο Μχ του κο _· ομου υ , τειγοντο υπο μιαν οι ι _. Ονη αρχην και η αρχε αι ' πη ( Ιςιιε ρωνΒ . την _-ραοιν της ε | ς την _καΟαρσιν _>< ι ' ι Β ) _ιαπηε | ηνισιν της _χρησεε . κ _εωι λ /? , ει . _Η' α _οποκκ _ττροκετ λουν ποθη , η ( Ιπαρξις οποψι '· · ' < _Ι . _ι < '> _> 'Β Β < _* ' _ν η _ι πιι ' ιΒΒΛ _ν 'α ' ι λ ., Τ | _- . < ι _( Βι () α _ηλειΤτουτι ) Τι ι ' _ι . _ις κεε _( η _ιικπηρησις της _ε [ ' ) Β νηι ' , εν _τε ' 1 κοιιμω _() < Ι _ε'ηι _, ' ' , Β , ι * , ι _^ _Μιε ρκη ς ¦ . ΕΡΕΥΜΑΙ ΑΙΑ ΚΛΟΠΚΗ ΗΡ _ΜΙβΙΙΜΗ ΙΙιΑΡιΠ βΗ Η ΛοΜ 'νομ _Ιι ι Αι ι . _'Κι . Ηι ιιιι ιυνι χ _( ι > ι κ ·· . ι _' ρ _,-Β-ιτες της γυ · ·! ι , ι ειτπ _' ι -μΙ _- . ι . πιΙΟι ειιν κλοπης 1 , 000 ιι _εε κ / 1 ιι . ιν _οιρ'Πιι . _ιτ , Κιιιν ' . ιγ , πρι' ιΤ ' -η _* . τα ειπι ) ια ( ι ! _ις Ι τ / _ιιριι _' ι Ιιιι < ι (') Τι | , ·< Ι ρεΟηετει Ι < την ι _ιιιυχην ενΒ _ι ς _πρεκτε , _Ι-¦ ιε , _ιι . ( Ι ι / μ ' ) _» . _!(}( _, γ ! γ ιπ ιτροτ _, _ι-. Μκε ' -ν ( η * . Μιι _ε /' , ')| , την νι ' _ι κτιι ¦ _ηε _. ιπη _ι ΧΟΜη , ιηι _Πιιμιιε _ικε υ-Ι ι , ι ' ν , ιι ιιι _- . / . ιιι ιΜ Ι Ι 'Λο _, ιι ' κ μιιι οιι νηρ-, η < ι' ν ¦ _| | ψ ι _ι-εει * , - _. ι , ν . ' >< -, ι _' _ρι _ονης _^ ! ι μειικι' τι ( . · _ε . ι '» ιιι κ » ηρΛι < ειιι _^ , ι Ιιν Μι ' ι 'ι _> λ ' . ) ' κ ) ΟΗ | | ι .. ι ( .: _- , ιιινιλιι βι ικ Κι ( 1 / . 'Ιι ι 'Ι _Ι- ι ' - ¦ _' . ιΤι Λ κ ρατηοιν Ι'ι ' . _πρηπωτικ . III 8 ΟΙΙ 1111 Μ _ 2 Γ |! Π 0 Μ 8 _ΜΙΙΠΙΤΙ 0 _ΡΟ ΟλΑΙΙ _Τ _0 Ι Ι 8 Ι _8 Ι ληθ _ΙΙΙ ΗΜ ηΦΗΙ _ιΤΕΗ ΜΙ ΚΑΙ III 1 . ΠΟΛΙΤΕΙ Α ! ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( ΡωΟτερ ) . Κατα τον _ραδιοσταθ μον της _Πρειγας . ο Υπουργ ος των Εξωτερικων της Τσεχοσλοβακιας κ . Μαζαρυκ εις λογον του ε ( ς το Εμπορικων Ε πιμε' _λητηριον της Νεας Υορκης ειπε _ _« _Λ ονον ο _Οργανιομος Ηνωμενων Εθνων δυναται να σωση τον κοσμον απο την _καταστροςιην . Ειμαι εναντιον καθε ολοκληρωτισμου κειι δεν θα _υπηρετηοεο _οιονδηποτε Β ] _οιατ . _δηποτ ε ομαδα κρατων η οπο ' _.-Ι θα ταυτιαΟη με ολοκληρωτ ικα _καθεατεοτεχ Δεν ανησυχ ο δια τας οικονομικας μετα ( _1 λα ς τας οποιας διερχεται η Τ Β χοσλο 3 ακια . Ενδιαε _ρε ρα μαι οι ιως δια την _ελευθεριαν του ατομου , την ελευΟερ ιαν της αθανατου ψυχης και εις την ελευθε _ριαν αυτην Θα αφιερωσω τα υπολοιπα ετη της ζωης μου . , ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρωυτερ ) Η _κυδερνηαις _Νοτιοσλαυιαε κατηγορησε τας _Κυιερνησειε Μεγ αλης Γρεττανιας και Ηνωμενων Πολιτειων δτε εκ πρα θεαει , _ις καθυστερουν την τι-{ _ιωρ ιαν των εγκληματιων πολε μου κα ' ι Ισχυριζεται ιιτι 750 κατεχγραμμειοι κα ' ι _εξηκριδωμενοι Ιταλ _, οΙ _εγκληματιαι πολεμου _ευρισκοντςιι ελευθεροι επι του παροντος εν Ιταλια κα ' ι δτι εαν δεν παραδοθουν ει ς την Νοτιοσλαυιαν το ζητημα Οα _εΛτοβληΟΒι εις τα Ηνωμενα Εθνη και οτι _εποενειλημμενως _εζητηΟη _ιιπως _εκδε Οουν οι * _ετ' λογω εγκλ . _ηματιαι πολε μου . Σ χετικη διακοινωσες _επεδο Οη εις τας _Κυβερνησει ς Μεγαλης Γρεττανιας και Ηνω · ιιενων Πολιτειων . ΑΙ ΕΚΛΟΒΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρωυτερ ) . Η ρχισαν απο της χθες _ειι _εκλογαι ει ς Ι ' εχερανην και 31 αλλα κεντρα . Ια αποτελεσματα δεν Οα γνωοΟουν προ της Παρασκευης . Ε / ς την Ι ' εχερανην μονον 6 . 000 _ατομεε ε ' ψηιριααν μεχρι τουδε . Ο Π ρωθυπουργος κ . Βκαβα μ _Σουλιανεχ ει ς _ραδιοψοινικην του ομιλιαν προς τον Περσικων λι . ιο' . εζητησεν _ειπι , _ις μη τον εκλεξουν ως ( _ιουλευτην διοτι αι _οτιηρ _εοιει ι του ως Πρε . _ιΟυπσυρ->· ου ειναι _περισσοτερον χρησιμοι δια το . κρ ατος . — · ΣΥΝΤΡΙΓΗ _ΑΕΡΟΓλΑΗΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Ι _δ ΝΕΚΡΟΙ ΛΟΝΔΙΝ ΟΝ , ι > ( Ρωνειρ ) . 'Αγγι'ΙΧι _εαι _επ Νεας _Υορχ ης _* οτι 10 ε >{ εων 1 Ω ε . 'ιικιαιων /· νο ς ( ιι _( _ιι ιτλιι ' ·> ν εφονι νυηαην . Ι ' ε } ιιι ρο : ιλαι · ην ηεο ε : ιι ( _ε _< αιων κ * _πι ι _ι / , ιι ' α ι _ιι / _( ι > ι > , ' _μιε ι ε */ ιε ) π > _Ντιμ ρ πι δι ει ΜκΙμι , ... * # . - . | 1500 ΥΠΕ ΡΦΡΟΥΡΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΙ ΗΝ . ΠΟΛΙΤΕΙΑ ! ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟ Ν ΛΟΗΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρ _εΙ _ωτερ ) . _'Λνε . κοινωΟι ) επισημως ιιτι εις το (' _εμιοως προσεχ ες μελλον η Αμ ερικανικη Αεροπορ ια θα ι . ' χ . η 1500 _υπερι _^ ρουρια ( _Ιις ι ' φεΙ _ρεια ν διει τα 6 ομ _£ _αρδιοτιι . α του στολου . Ανεπισημως γινεται _αντιληπτον δτι απο του Ιουλιου η _'Λμερικεχ-Βικη _Αεροτιοριετ θ (!< Λχη 70 [ ιον ' . οι . ει _πιτινες θειε απαρτιζω · , κει εξ 6 . 000 _αεροπλε'ινων . 10 ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΑΙΦΑ ΕΣΕΙΣΘΗ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΕΙ Σ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρωυτερ ) . Βη ν Β ) ην μ . μ , της οεμιι _ι . ον τει _ν . τ ' ν _.- , ηην η ] ς _Χιιιι / _Λιι _ιιτ ι _»/ ν π ν _, πηχ ην γοΒι _'Αοηη'οιιικαν _Χτ _ιιθ _- _ιιηι ) εσε ιαθ η _σφοδρως , : κιραθν · ρη ιθ _ρνι ' _ιηΟηαιιν χ αι ιιρηι . χλ )} θη _ιιυρ / . 'ιιια < τι : * . ·[( ια _εκρ _ειι-ιιης . Δε ' ο Α ·> _τ ' · Χ · _μιΗηΙ ΙΙ ρι _ι _πινοι χαι , ' , ' Λρα ( ) ι ς εψην ι _υθηιι αν . · 0 · Β 0 ι _' ιΒθ { ((( _ιι ι ιι . ψ ερθηα α ν _< ις Ι ( Ι _νοοοΜοπι . ιον « η » Ο ι . ξ ιιυκ 7 > ν γΙ · ναι ιιοκ . ηηως Β ηανμαειομ ενοι . Λε _· } ' ( . γ < : _ι <» Βι ι _^ ιχ αη _^ ις ε ><)> _/ _ιλι εηι ει ς ( _ι'αμζαν , _ι _/ ης ' υπισχ ι το εν-/¦ ι » - ιιι _ιιοχιι _'η _ιοχ ι , ιο οποι ον ε γ _· ){ < _ιτι _λι . _ι ψθη ιιρε ) της Αοι υνο · μιας ι > πε ) προσωπου _φερανεαζ αα _ενι-ομικην υιολη * _.- , το οπ οιον ο μια τ _δε ν η ι- ο μ _ιλο ς της ' Α-< : · . _ι'ι 'πι / _ιχηΙ - _Λυνααπ'ι _' . 01 _ΡΟΣΣΟΙ ΕΡΕΥΝΟ ΥΝ ΤΑ ΡΟΥΜΑΝ ΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΟΝΔ / ΝΟΝ , 12 _^ Ρωυτερ ) . ' }{ Τοιιρχ ιχ η ιψημιρις _-Ταοι ' _ι' / ρ - _γραψι ι < ιπ ι ιι Ρου / κινιχε ι επι _' _ατικα πλο ' κι Βα οποια _ιπι- . _1 / _τρ ειρηνν ι _ι ς _Βουμηνιαν ι Ιναι · ' _· . ι ο _· /[>! ο ·· ιενα ιο ηρ _ηιηγγιζηυν ι _: Ι _^ _απη ιΗ _Οι _ιζ _λιμιν < ις % του _Γιιτονμ , Οδ . μκιον η _ιιλλαυς λι · _ιιι ' ν . ι , τ >] _ς _Μιχ _υρ _ηζ _Οαλ χσσ _ ς λ διει ν »» _νιιαυι ' _ιλλιονται ι ι ς ιρι ο < ναν πρ ο της _ιιφιξι . ως Π ον _ει _$ Ρου'ιαν _ιιι ν ινπ αηοφενχ _θη η μ ιτη ν -ρ η λαθ _ρηιο _» ν _Πιιο : ιι . Ι : ο ) ν ) ' _) _επ- _,. _ι ολων . _ΙΜΕΙΤΚ ΤΡΟΜΟΥ ΗΣ ΓΟΥΑΒΑΡΙΑΗ ΛΟΜΛΙΝΟΝ , 12 ( _Ι'ωυτΕ ρ ) . Κατα _δημηοΛιγρ αφικΟς -πλ _η-() θ ςι :: _ριιι _ε ' . εξ , Α _λΒξεινιιρουπο-> _!¦ <¦ : ς εις την . _τιι . ριοχην Ο ρευιιι . _δοι _τ . αρι ) _ιιιιιι ' ιει 0 ι | ιιιτν _/!( ΠομιΙκοι , διαι | ιι ) γι ' _ιντε ς εκΓουλ ) ιι ( ' _ιιι _ι _· . οΙΙιγμ ιΙι ( / Β , Τ'αι _}> ε > ι ) την » ' κ ι κιικΙιι _τεκιιν _< , ΙΒ , _ιιψοριμ Λ ' , _λο- _> ι | | Μ ( Τιν _δκ- > γμι ' . ) ν κ αι τ » ρ ( , ι ·> 04 τοι ) _™ _ιι η Ποιιλ _^ ιιρ _ιιι κιιι . ' ατη κο | ιμοι . ινι στικιΙ ν _Κρα τικ , 1 1 ε , το _ιΙικιι _ον ι ρνασι _ει , _τρο- ιη κιτΙ ιτερ ι ( ΙιιΜ | ιις ι , _ττα _ρχ οπ · . · μονο ν Μα . -ιιιι ' _.-ε _, Κομ | ιΟιινι _οια- . ' () υπολοιποι π . 'ηΟικιμοι , κειτ ¦ ε > ν , ιιοκι νι ιι _αγριε . χ και αι ι > υλι _ικ _ε ( ' ι ι ιν ιιι ι ' . _τιι . | _- ) ι ιΛι ') ρι ις ι ' _ιπο μη _ππμτκιΟοι ' η'Π / ς το καθ ισ . _^ , _οιτ ινι ς χαρακτηρ ιζονται _™ ι _' _νθροι του λαου . ΤΟ ΠΟΛ β ΝΙΚΟΝ ΠΡΟΚΑΛ ΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙ ΛΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρωυτερ ) . Ο εν Μοσχα : _Πρεσβευτ ης της Αγγ λιας _ελαδεν οδηγια ς _ νο ελΟ η εις _ετιαψ ι ' ιν με . την _-ουιετ ικην _κυβε ρνησ ιν δια τηι _κατ _αυτ ασιν εν _Πολε . _η-ιε . ι . Κ < _χτα _τας τελευται ας ημερας επεοοΟηοαν ει ς την _Πολεονικην κυ 'ιερινηοιν ΓρεττανικαΙ και Α μερ ικανικα ) _διεεκοινωσεις ιπι του τροπου με τον οποιον διεξαγεται ο προεκλογικε _^ αγων . Ιο _ζητημει της _Πολωνιας προκαλει σουαρας αιηου _/ _ι ας . Λι «' _κλογει ι _Οεε διεξαχ θουν την 19 ην Ιανουαρ ι ου και ο εν Πολωνια Γ _ρεττανος Πρεσβευτης _ωνεγωρηοεν ηδη εκ Γ αρσοβιας δια _Λονδινον _ινεχ _συσκεψΠΒ _) μετα της Π _ρεττανικης _ΚυιερνηοεεΛΟ · Δ _ιπλε . _ιματικοΙ α · . τ ( ιποκρηιιΙ τονιζουν οτι _ετι Βρε . ις Μι γαλοι Δυναμεις £ νδι « ι ιι ! ροντ «! να _ειραριιοαθη η _συμφωνιεε του _Ποτοδ αμ και ι Ιναι φυσικων ' . α ! ι ε . _ιι , ητουν μιτ αι , ι' _) _ι-ων- _τε ' ι προβλημ ατα _τεε _( Ιποι _ι ' ι ε γει _ροντεει ει-. ι-ης _παροοοης προεκλογικης καταστασεως . Ο εν _Παρειοι _, ια ε ' _ιντειποκ ριτηι _τωνιΣ ειν τι _ι ) Ιαιςες - λεγει ¦ 'Β . π ' ι τρεις ειδομαδας ηκουα _διαι _-ιορους γνω _μεις κα ' ι των _Βιυο _παρειταζει . _ιν _ειετοι' _ετι _, ιορςε την πολιτικην _τρομοκρατιαν . Κατει την _γνιομην μου 0 ε < ε ιναι _δυοκολον να περιγ ραψε . ) τος εκλονας ι ' _ιγ ελευθε ρας . Το _μι-. γειλι ' _ιτερον ς _οιι _ητ ρ ον _ειν _ετι η _Αοτυνομιεε Ασφαλειας . ΓιΡΕιΜ _» [ [ Γ Η ! _ιΜΚΗΙΚ »! ΙΡΜ ! ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ι'ω ιπι ρ ) . Ο _υτρε . _χτηγ ο 'Λ _> τρι ' , _Βι _ρμεινωι ΛιοιΙ ' . _ητης εν Κ |/ _ητ ( 1 το Ι ' λΠ , _τιειριδοΟη οιιο _τωι' 'Λμι |) ικε χ ιικε ., ν ' Αρχ ων ι Ιι ιι | 1 ' Βλλ ηνικην _'Λοτιιν ομκιν . 'Ο ιΙρηιη , · ι ' λ , _'Α , _ν ιρ ε 0 α !» κιΑθ 0 ιΙ ι > . ι _γκληματι ειι πολε μου , κα πρ _, αρουμι . νοι δι ' _ομαδικιτι _ικιλιι _φο , ιιις και ωμειι ηι _πε ι Ιι β , Ιρος ιθυ πληθυσμου _τι '| ε Ι ( ιητι | ς _Λι _'«< _ε'ιλλοι οτριιιηγιιΙ , οιτινες ι _' _τιη | _ιετησαν ιν Κ ρητ || το _19-Ι , ι κα | ( Ικοληει · 0 _« λγ _,, ιΙ _Μτιρουνιτ Β · τιρΛοι . _ιΒρ και _« Ι _' ρι'ο ι ρικ _ε · ΙοΠλλι ( ι _κιιει - δι κΒ . 'ιι Οηπην ι Ι ς ΟΛνα _ιην υιιω 'ι . _λληνικου Λικ < ιει π ] ρΙου ε | ς ΛΟηιετς τον ττειρι λΟι ' ινιε _ι ' _Αεκι ' μ : _5 ριον . Η ΡιΙΣΣι _Α _ΩΡΕΠΕΕ ΝΑ _ΣΥΒΚΡΑΤΗ βΗ 1110 ΤΟΥ Μ _ΗΙΙ _ΝΚΜΙ- ΚΙΝΙΒ _ΙιιΤΙΙ _ΜΜΙ Μ _ΤΟΥΡΚιΑΣ Ι ΓΜΜ ΜιιΙ 1 Ι ·« ΕΡυ _Β _ΑΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρω υτερ ) . Ο _πολιτικος αρθρογραφος των _* Ταιμς >· ασχολουμενος με τον διορισμογ του _2 _τρατηγου-Μαρναλ λεγει _ιιτι _ηρ εηζε να αννεχιαθ _^ η Ιδια _ηοΧιζιχ η _σννζργα . · αιας μεταξυ Μεγαλης Γρεττανιας χ αι Αμερικης δια να _εηιγχρα · τηθι } η Ρωσαια απο του να _ασκη πολεμον νευρων _ετιε της Τουρ · χ _ιας και * Ελλαδος δια τον οποιον επιδιωκει ια _αποστερηση , τας χ ωρας της ανεξαρτησιας των . 1 _ΙΙΙΗ ΠΡΟΣ « ιιι ΒΟΥ _ΙΙΟΕΠΟ _ΤΟΠΙΗΙΙ _ΟΙΙΜΙ _ΙΙΠΙ _ΙΠΟΗΙΙ _ΤΟΙ _ΡΟΠΟΚ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρωυτερ ) . _'Λγγελλυνταε εζ Ουγγαριας δεκα νεαι συλληψεις _σχετιζο- . ιε _ Ο : ι με την υποτιθεμενην _συνωμοοιαν πρως _ανοετροττην του καθεστωτος . Ηδη συνεληφθη · -αν 93 ατομα . Ανωτερος υ-• παλληλος του Υπουργειου Εσωτερικων εδηλωσεν δτι πρεπει να _αναμενωνταε κα ' ι νεαι συλληψεις . ΙΙ κινησις κατα ας διδομενας πληροφοριας _Ιτο φανταστικη και _ωπεδλεπε - . ις την _ανατροπην του _καΟειτωτος μετα την υπογραφην ης συνθηκης ει ρηνης και την ιιτοχωρηοιν των _—οδιετικοιν στρατευματων . Σημερον εκρατηθησαν δι ανακριοιν τεσσαρες αξιωματικοι του στρατου . Κατοπιν δεκαημερου κρατησεως αφεθη ελευθερος ο Π ροεδρος της Ενωσεως Ξενων ανταποκριτων εν Γουδαπεστη . Δεν εδοθη δ λογος της κρατησεως του . Την _πσρελ-3 ουοαν _Τεταρτην το Υτιουρνειον Αμυνης εκλεισε την _τεο- ιν προς _διεξαγεογην _λετττοιερων ανακρ ισεων . Λεγεται _ιτι οι _ισυνωμοταιι ειχον ε ' γ-, _'ρςεψον _συμψωνιον μετα του τρωην _Πρεσδευτου της Οι _' _ιγι'αριας παρα τη Κυβερνησει : ου Πετα ' ιν εν Γ ιου δια την τρομηθειαν οπλων εκ του ε- ωτ : ρικου . _Ι , _'δη ηρχισαν αι ετομιασιαι _ιια την δικην υπο λαικου _διχασΒηριου . ΣΥΜΦ _ΩΝΟΝ Φ ΙΛΙΑΣ . ΤΟΥΡΚΙΑΣ _-ΥΠΕΡΙΟΡΑΑΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ . 12 ( Ρωυτερ ) . Ο Γασιλευς Α 6 & ουλλαχ της _Υπεριορδανιας υπεγραψεν εν Αγκυρα _συμψωνον φιλιας μετα της Τουρκιας . Ο Γασιλευς τη ς Υπερ ' . _ορδανιας υστις ευρισκεται εν Τουρκια δι ' _επισηι-ιον _κπιυκεψιν εδηλωσεν εις τον _ανταποκριτην του Ρωυτερ κ . Κεννεθ ΜαΟιους 8 τι η Γρετ _εαΛ'ια ειναι _συμμοεχος και της Τουρκιας και της _Υτιεριορδεχνιας και δα υποδεχθη ευχαριστως την συσφιγζιν των δεσμων μεταξυ φιλων . 'Ο Γασιλευς της _Υπεριορδα νιας ε ' φθασεν οητοψε εξ Αγγυρας δια _Κωνσταντινουπολιν . _ΙΙΠΜΙΙ ΙΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕ _ΗΣ II ΜΥΙΙΡΟ ΓΕΗΤΡΘΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΙΣ _ΙΡΕΠ βΙΙ _ΙΕυΓΙΙ Σ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρωυτερ ) . ΙΙ Ιδρυσις εν Κι ' _ιπρω Κεντρου ι ' . γκυμνασεως μελων της αεροπορ ια ς _κεαι _προοιιιπικου πτη _σε . ως εκ _τεΤιν χωρων . Μεσης Ανατολης αποτελει μιαν των αοδαρωτερων συστασεων _εις την _εκΟιοι ν της _Οριττ εΛνι _' _.-η ς αποστολης εις Ι ρακ , _Συριεχν , _Λιδανον και Κυπρον . Δια τη ς αυτης εκθεσεως συνισταται πληρης _κατανοησις και καλη _θελησι ς δκχ τας ε | ιπορικας σχεσεις Μεγαλης Γρεττανιας εν τη Μεση Αναιολη . . ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ - Η ΚΥΓΕΡ _ΝΗΣΙΣ ΜΠΛΟΥΜ Η ΕΚΛΟΒΗ ΠΡΟΕ _ΛΡΟΥ ΤΗΣ ΛΗΙΥιΟΚΡΑ _ΤΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , ! _2 ( Ρωυτερ ) , 111 ε την Ι _' _ειλλιαν εντος της _) - ¦ : ιοο κ _5 εδας 0 α λαβουν χωραι _ιιυο _σημειντικα γε . _γονιΙκι . Ι ην προσεχη _Λριτην _παραι-- . ε _'ιτεπ η _κυιιερνησις Μπλουμ κει _ι την _Πεμπτην η Βαλλικη Κουλη 0 α εκλει _, ι ) τον πρωτον _ΙΙ ροΒορον τη ς Ι εταρτης Βαλλικης _Δημοκρεετιεις . _ΦιιΙν ειαι ιιτι τι ' ιι μεγι _^ λυιι ' ιιιις ι'λπιδεις δια το προε _· ,, _ρι ,.,, ε _ιι . ' , ι _..,,,. _^ - ,.: , _,. . ' . οι κ . κ . 1 Ζρ ( ι ιω , Ωριειλ , _ττροει _>| , 0 < της Ι ' : Β , νοειι > Μ λι _οι ) , ι . Η Μπ > _οι ' .: μ , κειι Κασεν , κομμουντ τ η ' _ , ηγ ετη ς . χ ο _, ιΜ ι . ι . φι ιμι · ιιλλι ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρωυτερ ) . 'Ο Πρωθυπουργος « της Β αλλιας κ . Μτιλυμ ι ' . _νι-ργι ι ι ' , ις μι .. > _Α , ' . · . / ' .. ' . · _.- , · _ιηε _ιια ' - . ην > _< -ι- _ιν τγμ _ ' _ει'ιι . _ι , οι , _ε . υ το οποιον ιιιφηκε . το ! _ιειι δια τρεις ημι ' ρας τι , ' ιρα ι εψημΒ . _ριδε . ιν . Ι 'Λ λοκ _αουτεκηρ υχΟη _κειτοπιν _« _απεργιεις _κωλυοιεργι-( ιι .- _τε ' , ' η' τυ ιιο , 'ραφων κει ! της _αρνηοεως ττ ' ειν _εργοοοι ων νεε _δεομουν αυξηοιν _εις _τους τυπο γραφους . Ιο λοκ αουτ _οττ £ · σιηρ _ιχυη υπο της Κυ 4 ερνηοε' ¦ » _ι ) ττς δεν εννοει , _ουμφεονως τη . Λ ς το νεον διαταγμα π _ρικοτιης των _τηιεΛν , αΟΡ , ηοιν των _μκιυων . ΛΙΛ ΙΟΥ Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σ 11 ΙΛΛ Λι ι /' νθ ' ι α ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ρωυτερ ) . Ο Πρωθυπουργος της _Βεχλλιας κ . Μπλου μ _ανεκοινωαεν οιι οι δ ημοσιοι υπαλληλοι 0 α ε ργ _αζεονται εις τω εξης Ι ο ε . _ι / χις ε 3 Ι 0 | . _ιαδιαιως διει να ε · ξοικονομη θουν ΚΒφιιλαια _διεΙ ιον περιορισμων του αριΟμου του ττροσι , _νττικοΒι , ινα , ως _ττστριωτιιι , _ουνεργαοΡουν δια την δκπηρησιι' της τιμης τοΟ Φραγκου . . 01 κ . κ . ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΣΑΒΒΑΡΙΔΗΣ ΣΥΝΕΣΤΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤ ΕΡΑΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΠ ΝΑΠΑΥΣΗ ΥΓΡΙΖΟΥΣΑΤΗΝ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗΝ ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΝ ΑΝΕΧα ΡΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πρ ' ιν _επιδιβαοθουν χθες του ατμοπλοιου < _Κορινθια > , δι ου ε . _πιστρεφουν εις Ελλαδα οι τεως πολιτικοι εξοριστοι κ . κ . _θεοφ . _Τσαγγαριδης και θεοδ . Κολοκαο ' ιδης εξεφρασαν ου · _τοι και παλ , ιν—ως μεταδιδει ο εν Λεμεοερ ανταποκριτης _μας—τα ς ευχαριστιας των δια την _υποδοχην , της οποιας ε ' τυχον εν Κυπριο και τον θαυμασ ιον των δεα τα ακαταβλητον εΟνικον φρονημα . του _Κυπριε · . κου λαου . Προσεθεσαν δε οδτοι δτι ειναι _επιδεδλημειη η _ενοτης . _του λαου εν τη διεξαγωγη του ενωτικου αγωνος και _ιοηλωααν οτι επανειλημμ ενως συνεστησαν , κατα την εν Κυπρω διαμονην των , ει ς την αριστεραν _παρεπεχξιν να παυση εξυ & ρ ιζουσα την Ελλην _ικην Κυδερνησιν κα ' ι τον Γασιλεα των Ελληνων . « Ως Κυπριοι— _ειπον—οφειλομεν να επιδε ικνυωμεν τον προσηκοντα σεβασμων προς την Κυδερνηαιν της ελευθερας Πατριδος , μετα της _οποιεις ζητουμεν να _ενωθω μεν :.. ' Α _Αιι θ _ΕιΤ ' _ Η μοκρατ λι ΚΑΙ ΑΛΗ 6 ΕΙΣ _ΚΟΜΜΟΥΗΙΙΤΑΙ ΛΟΝΛΙΜΟΝ . 12 ( Ρω υτερ ) ι Ο Βιοι . 'μ < ζι ' . _πε _— _ειρει γκ _ε _' ιτ 11 ς ! Ιιι _γκιΙ- κι _ι . ιυινι ιν ΙΙι ' ιμη αν ι - -.. _( ι ιν _ι . ι _-τι την _ΙεΙρυσιν τ ου νεου _ιε _, υ _κι _' ιμμεπ _οι κιε ' ι ι _ιτι- _'ν _ι 'Ι Ι - · , ~ , _ι . · ,. κ , -, _^ _γ ,, 'Ι ΜΙ , ι ,, ιιιι )( - Ο , ' ι _κειιΙ ορ _ιιΟι Ι ι ' πιι ' ι _( _κι _ζικι μ . υ _' . ιγΚΜ _-Ι _ιρει . σκ _, ις τι ' . _ιν ι . ργ ( .: ι _(· ~ ) ν . _ΟΒιιιιι _Ι ) α , Ι . Λεξουν μι . _ιειξιΟ οοοιειλι · Ι - ¦ — - ! σμο ) κειι _κομμουνισμου . Λεν δοι ' . μιΟιΒ να ε _ργαοΟι . ' ιμι ν μι _ι υ _. κο μμυυνιπτιΙ ς , ΙΙμεις ι : Βμ : ι' _^ ει > , η 0 ι ιι . ΙιηιιεΙκ ( κ ' ετε ει _κεει _ιι ' _Ι _.- ' ιι ι 'α . ηιΙι ιι κο _μμοιητσται . . · . - ¦ .. . _ . · _. , · .. _¦< , ¦· ¦> : ' _^ ν _— .-ια ι το κο μμα τ ου διν ειναι _ηντ ιι , ε > μμουνιιπικον . » -- ¦ ¦ - .... . 0 ΕΚΦιιΙΟι ηοΛΕι / οι π ιιιιι κιωι 1 ΛΟΝΔΙΝΟΝ , /? ( Ι'ω υΙιρ _) . ι _ΛιιΠΙοιΛιι ηι ιΗ _Νι-. ΥΗ Ιν ι > Βι 20 , ΟΟΟ _σεραπυμα εα ιης Νεας Τ ) · ΒΟ _βΒι / Β _Κημι _ιοννι'ινικης Στρατιας εξη η ελυσαν νεην _ε'ι ' ι _^ εσιν * ις τ ι ' / ι ' _ι '' _0 ' _( ον ιΗ ( _·^ _γ ι _· : · Κι ¦ ¦ · Υχιιη _ι _' . Ι ' ι · - _φιονιας πρ ο . : ιλ ηρ : φηη _{· 'ις ' , · ¦ . ' _'Κπαρχ _ιαχ _ιιι _» _Κινι ζι _:- / ππ / / _πολις Χνιιησαυιι . * * Ι Η ΑΠΕΡΠΑ ' ΜΕΤΑΦΟΡΟΗ ιΙΙ ιι ΑΒΒΜΑΗ ¦ Λ ('· ι : . μ γιον , ι : · ( ι _ι :. ι , : _ι ρ ι . Ι < 1 * Υ _ιιε _-ιι ργι ιιι 'ι ρ - , 'ιι _ιι _ι . π . Μι - , ' ' _·¦ Π -- ·· ,, _, „ . , ' ,, „· ,. _· ..,, > . · - ) Ι Β || _ΙΙ ( _, ι ι * _Β . ιι οι (' πι > ρ , ' < _> » ε )|> - νι '| ε < η . _- . · ι ι ν ν ιι ιιιαιαλαβοιι 1 _τεπ . ε ργιι ιιιιιι , τ · . ιν κιε ' ι ι _! ις ι ' κ τουιου τη ν Λιιπι _ραν ( _ιιημι ρον ) ¦ Ια κλη θουν _ιιτ ρ _ειι _ευ μιττ α ΒιιιΙ ιην διανομην _τροψιμι . ιν * * 0 ΒΚ . Λ . ΝΤΙ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΠΕΖΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 12 ( Ι'ωυπρ ) . Ο Ι ' κι ' _ιντ ιιιπιι _τιι ριοδ . υι ι _τ < Ις ' τιαρ / ιι ιι . τη ς Ανατολικης ΙΙι - ,-, α _> ' | ι . να . ι ' ., ος , _ιιπ ( : ι < την ειιι . · _ιιαρτυμιπν του ι ' ιΚι _ι / ιΙυ Οι _ιτπι οι ' _αε _ιφαλειειι . ι > ιο _ιι οιυνομιιιη ς φριιυρας . Η ΡΩΣΣΙΑ ΜΙΙΕΜ ΙΙΕΡυιυΠ _ΙΚΙΙ , 10 ΤΟΠΙΤ ΗΡ ΛΟΝΛΙΝΟΝ , 13 ( ΡιΜιιρ ) . -Ο _ΤοΛρκος δημοσιογραφος _Αχ / _ιι ) ' } μ > ' ΙΙιι Χ / ιι ' ιν Α / _ιιΧων >! ς _ΚΧηυι _λα _ντ ι ! _χιιρπκι )) 0 ιιι ( τι / ν ΜιΗ ην _'Λνιιιολην ι ' ις ι ι _'ρυ _πιδι αι' Ρι _ιιασιχ ης _/ _ξηηιωσεοις ινθα η _Βι , ιοι / ι _/ ι ανιΧι _€ ι · _πιι' ροΧυν ιιηοτιχ _τοι _* ος του ΙσΧαμ μβπ τροπον ( ιΗ ανδηλω _δ / ιι _ηρτ _ιν _παρ ' _Ιιαον ο Κιιιζερ , Χιτλε ρ 1 / Μ ονσσολΙνι , ΙΥιποι ς Χ ρ . Β , _Σταυ _ρινιιιη Υπι υΟυνο ς _ ΟΙΤΜ , ΛΙΖΙΟΙΙΙ ' _ΡΟΣΣΙΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΙΙΙΙΙ _ΠΙ 1 ΙΙ ! ΕΙΙ _ΓυΙΤΑ _ΡΙΙ ΤΟ ΤΑΣ ,. ΤΟ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΛΟΝΛΙΜΟΝ , 12 ( Ρωυτερ ) . ιο Π _ρακτορειον Ι εις διεψευσε _ιλ _ηροφοριεις _τηιοερχομ ι . νας δη : _'εν εκ της Α μερικανικης Π ρε αδειας Αγκυρας δτι Ρωσοικι ' _ι στρατευματα συγκε . _ντρει )· νονται εις τα Γουλγαρικα συνο ρα . · _=== _ ·* τ- ..- -- _^ - — - _— _.,, = : (( ΕθΗν ι > : = ~ ' —~ ' ' ' = , _, ΑΙ Τ ΕΛΕ Υ ΤΑΙΑ ! ΕΣΟΤ _ΕΡ Ι _^ Α ι ¦ ΚΑΙ ' - ' ' -ΙαΤ _-Ρι ΚΑΙ ' ' _ ΙΑ Η 3 Ε ' - & ι _!

Τίτλος Θέμα Σελίδα