Π 0 ΙΑΣ ΕΚ _ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΩΝ _ΤΟΡΤΙΕΒΠΝΙΕΧΟΝΤΑΙ 01 ΕΡΒΟΛΑΓΟΙ _ΡΙΣι υΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ Ν Σ ΥΝΤΕΧιΜ Ι ΑΝ ΚΤΙΣΤΩ Ν Η ΔΙΑΦΟΡΑ _ΕΡΙΟΛΑΓΟΝ-ΚΤΙΠΩΝ ν _· , 'ως _^ ανεγραψαμεν , χθες το ,- απογευμα ¦ . της Τεταρτη ς συνηλθεν εις συσκεψιν . η . -.- ¦ ολομελεια των εργολαβων Λευκωσια ς δια να αποφασι-¦'· , ση επι των προτασεων της Συντεχνιας κτιστων επι του ψηφ ισματος των εργολαβων της 13 ης Δεκεμβρ ιου καθω ς και επ . Ι της προτασεω ς της Συντεχνιας Κτιστων οπως αμα τ η εναρξει των διαπρα _γματευ-• σεων αναστειλτ ) το Λ 6 κΑουτ , Ο Συνδεσμος Εργολαβων Λευκωσια ς απεστειλε χθες προς την _Συντεχνιαν _κτι-* οτων και εργατων κτιστων Λευκωσια ς την κατωθι επιστολην : · Κυριοι , Κατοπιν μελετη ς των δοθεισων ημιν Αντιπροτασεων _κατεληξαμεν _εις μερικα _ς μονον τροποποιησει ς , αιτενες ειναι βασικσι και ουσιωδεις 1 δι'η μδς αφου παρεδεχθημεν σχεδον το _κειμενον των προτασεων σας ως ΒΤαρακαλουμ _εν να λαβετε υπ οψιν δτι αι γενομενοι τροποποιησεις αφορ ωσι μονον ζητηματα καθαρ ως διοικητικα της εργασιας μας και την στοιχειωδη οργανωσιν ταυτη ς ενω δεν _παραβλαπτω σιν ουτε κατ * ελαχιστον · τα συμφεροντα και δικαιωματα της _Συντεχι _σιας υπο μελων του _Συνδεσμου Ε ργολαβων να κα-| _θοριζωνται ανα ωρισμ ενην ! χρονικην περ ιοδον κατα την . διαρκεια / τη ς οποιας . η Συντε χνια δεν θα δικα _ιουν ται να _υποβαλη _αιτηματα , _^ _ουτε αυξησε ις _ημερομισθιι ων περαν του μαξιμουμ του καθοριζομενου δι ' εκα-: στην ταξιν _εργατοτεχνι · Ι των ουτε δε . οι Ε ργολαβοι • κατω του ' μινιμου μ . 3 . Ο καθο ρισμος τω ν ι ημερομισθιων ανα περ ιοδα ν : να γινεται υπο _Επιτρο πη ς απαρτι ζομενης υπο ισου αριθμου μελων του Σηνδεσμου και της Συντεχνιας παρουσια του Επιτροπου Ε ργασια ς . Ο καθορισμος ' των εντος των κλιμακων ημερομισθιων θα γινεται αποκλειστικω ς υπο του Εργολαβου - εαν δε υ παρχει υπονοια οτι Εργολαβος τις εφαρ μοζει απο σκοπου τα κατωτατα ημερομισθια και ου χι δια βαθμισιν τουτων , αναλογον πρας την αποδοσιν του τεχνιτου η του εργατου , τοτε θα ρυθμιζεται το ζητη μα υπο . κοινης επιτ ροπη ς του Σονδεσμου και της Συντε χνιας ' και εν περιπτωσει διαφωνια ς Διαιτητη ς θα ειναι ο 'Επιτροπος Ε ργασιας . 4 . Ο καθε προσλα μβανομενος εργατη ς την πρωτην των , εαν δε αποτυχουν _εις ξ _τουτο να υποβαλλουν _εκ-( θεσιν εις την ΕπιτροπΛν Ι τη ς Συντε χνιας η οποια θα ουνεχιζη την προσπ α-, _θειαν _προς διευθετησιν τη _ξ ] διαφορα ς μεσον του Συνδεσμου . _*> ( δ ) Να εξεταζουν τας ταυτοτητα ς των απασχολουμενων εργατων δια να εξακριβωνουν εαν ειναι μελη τη ς Συντε χνιας , εαν πλη ρωνουν τα συνδ ρομας των και εαν ειναι εν ταξει οσον _αφορψ τας εν γενει Συντεχνιακ ος των υποχρεω - σει ς . ( ε ) Να εξεταζουν εαν τη - ρουνται οι οροι τη ς παρουση ς συμφωνιας . Εν Λευκωσια τη 16 η Ιανουαριου 1947 . νΙας . Οσον αφορα τον πρωτον ορον των συνυποβαλλομενων τροποποιησεων ειμεθα διατεθειμενο ι να συζητησωμεν τον καθορισ μον των βασικων , ημερομισθιων εν τη επιθυ μια οπως _γινη οσον το δυνατον δικαιοτερα η αμοιβη μιας εκαστης ειδικοτητος , καθοσον το ζητημα τουτο χρηζει περισσοτε ρος μελετης . • Κατοπιν των ανωτε ρω ελπιζομεν , οτι η μεταξυ μας διαφορ α θα διευθετηθη , οποτε αυτοματως θα _λυθη και το Λακ—αουτ . » αι αντιπροτασεις Συνημμενω ς δε μετα της επιστολη ς _διεβιβασαν- πρας την Συντε _χνιαν κτιστων τα κατωθι εγγραφα : « Π ροτεινομενα / , τροποποιησεις του _ψηφισματος της Συντεχνιας Κτ ιατυν χ αι Ε ργατων Κχ ιαχ _υν Λευκωσιας υπδ του Συνδεσμου Ε ργολαβ _ω ν _οιχ οδομων Λευκωσιας . Ι . Τα υφισταμενα η μερομισθια δηλαδη : εργ _αται : 8 1 ) 2|—9 1 ) 21- ητοι 51|—57 | - δι ' εβδομαδιαιαν 44 ωρον _εργασιαν . Τεχνιτ αι : 12)—16 ) - ητοι 72)—96 ] - δι * εβδομαδια _ιαν 44 ι * _> ρον εργασιαν . 1 Μαθητευομενοι 5)—10 ) - ητοι 30 _)—60 | - δι ' εβδομαδιαιαν · 44 ωρον εργασιαν . Βυναικες : 7 1 ) 2 | - ητο » 45 ) - δι' εβδομαδιαιαν 44 ον εργα _σιαν , παραμενουν ιν Ισχυι _ει Βι _τετραμηνον . Αριστοι τεχνιται Οα πλη ρωνωνται και περαν του ανωτατου οριου κατα την κρισιν του Εργολαβου . 2 . Τα βασικα ημερομισθια , ( μινιμουμ και μαξιμουμ ) των εργατων και τεχνιτων των απασχολουμενων _ιιις οικοδομικας _εργα-¦^¦ _ιι εοαν 0 _εω _Λιι Ττ _Λ » _ιιττα δα-Λι μασιαν χωρ ' ις να εχη το δικαιω μα της προειδοποιησεως . 5 . Η διημερος προειδοποιησ _η εκατε ρωθεν ισχυει ανεξαρτητω ς εαν αι ημε ραι ειναι εργασιμοι η οχι , τα δε Σαββατον θεωρειται ως ημερα προειδοποιησεως . 6 . Το 44 ωρον θα _παραμεινη εν Ισχυι . 7 . Η προσληψι ς εργατων θα επαφ ιεται _εις τον Ε ργολαβον υπο τον δρον οτι καθε προσλα μβανομενος εργατη ς θα εινα ι μελος τηξ Συντεχνια ς με τακτοποιημενος ολας τας _οικονομικας και αλλας Συντεχνιακος υποχρεωσει ς . . 8 . Η απολυσι ς εργατου ειναι δικαιω μα του Εργολαβου , δια καθε ομως απολυσ _· ν πρεπει να διδεται 48 ωρο ς προειδοποι ησις . 9 . Ο τροπος εκτελεσεως τη ς εργασια ς ειναι ζητη μα τα οποιον αφορα αποκλειστικως τον Εργολαβον . 10 . Τα καθηκοντα των Τοπικων Επιτροπειων ειναι τα ακολουθα : α ) Να εξεταζοαν εαν οι τεχνιται εχουν τα απαραιτητα εργαλεια των δια την κανονικην διεξαγωγην της εργασιας των . β ) Μα εξεταζουν εαν οι εργατα ι _προσερχωντ αι _ει ς τας εργασιας των _εις την ωρισμενην ωραν και εαν ο Ε ργολαβος εφαρμοζει πιστω ς την συμφωνιαν του 44 ωρου . ( γ ) Να εξεταζουν εαν οι εργαται συμπεριφε ρωνται καλω ς προς τον Εργολαβον και τους επιστατας του , εαν ο Εργολαβος και < :. ! επιστα _τ αι του _συμπεριφερονται καλως προς τους εργ _ατας Να φροντι ζουν οπω ς διευθετουν καθε διαφοραν η οποια αναφυεται ιξ _αιτιας τη ς συμπερι φορας Εργολαβου και Ι α _γα- 0 ΔΗΜΟΣ _ΛΕΥΚυΣιΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΕιΕΤΗΝ ΕΠιΣΤΟΛΗΝΤΟΥ κ Δ ΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΟ ΠΑΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Ν ΤΗΣ Α _ΙΙΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Τ 0 _Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ Π 0 ΙΑΙ ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σχ * τικω _ι μι το ζητημα τοΟ ηλεκτρικοι ρευματο > ο Δημαρχειων Λευκωσια _απιστιιΛ _» , { κ μιρου $ τοΟ _Δημοτικου _Σνμβονλιου _ττροι των κ . Διοικητη ν _Λενκ » σιΟ $ την κατωθι _ατταν-¦ πντικην ιτπστολην : Εντιμε Κυριι , Λαμβανω την τιμην να γνωρισω _ληψιν ττ ) 5 _ιττιστολ _ιν _σαξ υπο ημιρομην _ιαν 3 ΦΦ 94 6 _, δι ' ηι μι πληροφορειτε δτι η _Κνβερνησις αννεφωνησε δπω μη προχωρηση προ $ το παρον να _ινεργηοτ ) σνμφωνω $ των Διαταγματων τοΟ 1942 η 1946 _ιττειδη η Ηλεκτρικη Εταιρεια _προσεφιρθη να _ιλαττωοπ το τιμημα τοΟ _ρευματο $ δια φωτισ μον και οικιακοα σκοπους ει _ 4 Φ _ΥΡκατα κιλοβατ και να καμη _επισηι ασημαντον _ικπτωσιν _ειι την τιμην τοΟ _ριυματος δια βιομηχανικου σκοπους . 2 . Το Δημοτικον Συμβουλιον εμελετησε την ανω ιττιστολην και _{ _ττιθυμιι να υποβαλη _ιυσιτ βαστω _ τα κατωθι παρατηρησεις : — α ) Η Κυβι ρνησι _ ιδεχθη την προσφοραν τη Εταιρεια και _συνεφωνησι δπως μη _ιξασκηστ _ τα δικαιωματα δι ' ων περιβεβληται η Α . Εξοχ ατη προς προστσσιαν τοΟ κοινοΟ εναντιον εκμεταλλευσεως πριν η το Δημοτικον Σνμβουλιον λαβη γνωσιν _τηι Οπο _τηι Εταιρειας _γενομινης _προσφορα και πριν να ιχη τα _$ αποψεις τον . ιπι της τοιαυτη 5 προσφορας . β ) Ακομη _και εαν { _νομιζπο οτι το να _ινεργηση η _Κυβιρνησις _σνμφωνως πρδς το Διαταγ μα _Ικτακτου ανανκης δια να _περιοριση την αιιαρμοστον _ικμιταλλινσιν _ιοΟ κοινοΟ εις μιαν Ικ των πλιον ουσιωδων αναγκων τον θα ητο τουτο εναντιον της Ιιροτη _τος τοΟ Συμβολαιου , δεν _ιπρεττε η Κνβι ρνησις . να _αφηση να _ττερασουν 4 χρονια χωρις να ιξασκηστ ι _τας _ιξουσιας _τας οποιας _ινει 6 Κυβερνητη ς δυναμει τοΟ Διαταγματος του 1942 και χωρις να _οριοτ ) λογικος τιμας δια την _ττρομηθειαν ρευματος δια οικιοκου ς και βιομηχανικου ς σκοπου . γ ) Ακομη και _μττα την παρελευση * 4 ετων , εν πληρει γνωσει δτι η Εταιρεια ( χει ηδη πραγματοποιησει _τεραστιπκ _ιρδη τα _οττοια _ιπιτρεψον εις αυτην να _Ιπι οτριψ _ο εις τους αρχικου ς της μετοχου ολα τα καταβληθεντα κεφαλαια εις την ιτπχι _ιρηστν , η Κυβι ρνησις . _οπτιφνΥ · να _δριση τιμα ι δια την ττρομηθειαν ηλ £ κτρι >( οΟ ρευματος δια σκοπους αλλου πλην _φωτισμοΟ , και τυ οποιον ρεΟμα αποτελει τα 415 της παραγωγης της Εταιρεια και { _ττετρεν / εν αυτη εις τι ' ιν Ε _ταιρειαν να {{ ακολουθ η να ιριωντ ] το κοινον με 4 ' )' - ' γρ . το κιλοβατ δια οικιακου ς σκοπου , πραγμα το οποιον δεν συμπεριλα μβανεται εις το μεταξυ τοΟ _Δημου και Ηλεκρικη ς Συμβολαιο * χαι ολιγον ττ ττ _ερισσοτερον απο 3 νΡ · το κιλοβατ δι * ολον του αλλους σκοπους πλην φωτισμοΟ και οικιακης χρη σεω καλως γνωρι _ζοντες οτι θα συνιΦερι να χρεωνουν ι γρ . το κιλοβατ . | | | δ ) Το γεγονος δτι τα Διαταγματα εκτακτου αναγκης ειναι δια μιαν μδλλον _βραχιιαν _μεταβατικην περιοδον δεν θα { κωλυε την _Κυβιρνησιν απο του να προστατευστ ) το κοινον Εστω και δια την _βραχειαν αυτην περιοδον δεδομενου οτι το μεταξυ του Δημου και Ηλεκτρικης Σνμβολαιον _διι > καθοριζει την ακριβη τι μην αλλ' απλως οριζει το _ανωτατοιι δριον τιμης κατα κιλοβατ . Το Σκμβολαιον διαλαμβανει οτι η Εταιρεια θα { θετυ 4 ν εφαρμογ η λογικα τιμας μη υπερβαινουσα ς τα η γρ . κατα κιλοβατ , . και εαν η Εταιρεια _ιπιμενη να πραγμα _τοποιη _ αδικαιολογητα κερδη η Κυβερνησις θα εδικαιολογ _ειτο πληρεστατα , εαν ελαμβανε μετρα δια να προστατευοη το κοινον συμφωνα με το Διαταγ μα εκτακτου αναγκης , ακομη δ ) και εαν δεν υπηρχε τοιουτο Διαταγμα , να καμη σχεηκην προστατευτικην νομοθκτ _ιαν . Διοτι , εαν δεν επιτρε πεται εις τον δανειστην να χρεωνη _τοκον π . χ . 12 ο ) ο δια τα συμφερον του κοινου , ειναι επισης δια το Ιδιον συμφερον που δεν πρεπει να επιτρ επεται εις μιαν Εταιρειαν δημοσιας ωφελειας να _πραγματοποιη κερδη 35 η 4 ° ° ) ° 3 · Το Δημοτικον Συμβουλιον θεωρει την λυσιν ως μη _ικανοποιητικην και ευρισκει δτι δεσμευει την επιΟυμ _ιαν του να προωθηση την _οικιακην ευμαρειαν και να ιξσσφαλιστ ) ευκολιας δια την _βιομηχανιαν και να προμηθευση _ικανην ποσοτητα νερου δι ' _^ _λους τους σκοπους εντος των Δημοτικων οριων . 4- Το Συμβουλιον ητο και _ΚιντΛΙ ( _Ινιμυν _νν . μι _. _μ , _χ _^ λ _^' _^ <·|> _- _επιχιιρηοτν της Εταιρειας και να πληρ ωνη ιτησιον ποσον 1-κανον δια να εξασφαλιση την πληρω μην τον Κεφαλαιου της κατα την ληξιν του Συμβολαιου και επι πλεον ενα καθαρ ον κερδος 6 ο ) ο επι του Κεφαλαιου της , και να αναλαβη την υποχρ εωσιν να προμηθ _ιυτ } τους _πολιτα _ρευμα ει τιμας μη υπερβαιιΟυσα _ς τα 3 γρ . κατα κιλοβατ δια φωτισ μον , και 1 γρ . κατα κιλοβατ δι' αλλου $ σκοπους . Εαν αυτη η λογικη προσφορα 6 εν _γινη αποδεκτη , το Συμβουλιον 6 α ειναι ελευθερον να { νθαρρυνη το κοινον εις την προωΟησιν Ιδ ρυσεως μιας νεας Εται ρειας δημοσιας ωφελειας δια σκοπους παροχης . _ηλεκτρικοΟ ρευματος πλην _φωττ αμου , εντος των Δημοτικων οριων και ελπιζει δτι η Κυβε _ρκησι δεν θα αρνηθ η την αναγκαιαν _αδειαν εις την νεον Εταιρειαν ειτ _» δια την εκδοσιν Κεφαλαιου η δια την παραγωγην και _διανομην _ηλεκτρικου ρευικιτοι δια την Λευκωσ _ιαν και τα περ ιχωρα , μεχρις _δτου πραγματοποιηθιι το Βενικιν σχεδ'ον παροχης ηλεκτρικου ρευματος ει δλην την Κυπρον . ΤΣΙΜΕΝΤΑ 20 . 000 σακκοι Βιουγκοσλαυικων Τσι μεντων μαρκας ΚΟΛΟΣΣΟΙ εισηχθησαν Βυπο της Εταιρεια ς Ν . Π , ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ ., Λεμεσος και θα _μεταπωλη - θωσι εις τι μας _διατ ιμησεως , _τισσα ρας ημε ρας μετα την ι παρουσα _ν δημοσιευσιν υπο Ι των ακολουθων μεταπωλητων . ι _ΑΕΜΕΣΛΣ Πολυκαρπο ς Φιλιππιδης Νικολαι > ς Φυλακτου Β . Βαλαταριωτης και _ΥΙοι , Λτδ . Β . · Συκοπετ _ριτης Ιωαννη ς Μισιρλης Χρηστος Παπαδο _υρης Νικος Κυριακ _ιδης Χαραλαμπος Λαζαρης Ιλλαμπας Σα ββας Πετουσης ΛΕΥΚΩΣΙΑ . Γαρναβα ς Νικολα ρυ Ευαγγελο ς _^ Χατζηκυριακου Παρασκευας , Μιτσιδης Ευαγο ρας Παπαιωαννου Δ . Δημητριαδη ς Μιχαηλ Λακαταμιτη ς Μ ιλτιαδη ς Σελιπας Λουκα ς Μιχαηλοπουλο ς Ιωαννης ΚολακΙδη ς _} Βεωργιου και _^ Νεοκλεου ς Α μμοχ ωσ _τ ος . Ν . Β . Μαραγκο ς και ΥΙος Π . Ιωαννου ' _και Σια Β . και Κ . Πιερ _ιδη ς Μορφη ς και Κατσαμπας Ι ΛΑΡΝΑΚΑ Ιωαννη ς Καραπατακη ς ( _ΚΥΡΗΝΕΙΑ . Στυλιανο ς Χριστοδουλου Σαββα ς Μαραγκος ΜΟΡΦΟΥ . Χρ . Τορυα ρης και Σια Χρ . Α . Γασιλειου ΚΑΛΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ( Λ ΕΥΚΑΣ ) Θεοδωρος Β . Λο ιζου , _Λ ΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ . Κυριακο ς Χηρας _| | | Ι Αιι _^* 0 ΑΗ Ν ΤΗ Ν ΚΥΠ ΡΟΝ Ανελαβε καθηκοντα βοηθου ΔιοικητικοΟ Λειτουργου Βης _ταξεοις _εις την _Διοικησιν Αμμοχο > στον _εττι δοκιμασια ο κ . Κλεανθης Ιερε _ιδης , με εδραν το Λευκονοικον . —Ο Γο $ Διοικητικος Λειτουργας Αμμοχωστου κ . Β . Σπανος θα 1 )< ι 3 ως εδραν τα Γαρωσια . · _¦' Ο Γο $ Διοικητικος Λειτουργος Αμμοχωστου ' κ . Σολων Χριστοδουλακ ης θα εχη ως _ε-δραν του την Α 1-γιαλου σαν . —Ο Γος εποπτης Διοικησεως Αμμοχωστου κ . Δη μητρακακ ης ΤΤαντελ _ιδης θα εχη ως εδραν το ΤρΙκωμον . —Η χωρι _τικη επιτροπεια του χωριου Α χνας ηγορασε κτημα δια . του ποσοΟ Λ . 350 δι ' _εγκαταστασιυ Δημοτικ ης Αγορας και Κρεοπωλειου . —Συντομω ς αρχιζουν μεγαλα _Ι ργα προς βελτιωσι ν και _εττωφελεστεραν _χρησιμοιτοιησιν τοΟ , _ττοταμο-Πηδια _ΜεσαορΙας . —Τα ζητημα τα υδρευσεως των χωριωνΠ ραστειοΟ Πυργα _ς και Βαιδουρ α ευρισκονται ει χειρας του _0-δραυλικου _της Κυβερνησεως και οι χωρ ικοι ανυπομονουν να δοθτ _] τελικ η και οριστικη διευθετησι ς . —Ανεχωρησε απο τον λιμενα Αμμοχωστου το Ταχυδ ρομικου ατμοπλοιον « Τα _ι . ( ιι ) ι » . Δια αυτου ανεχωρησαν 23 προσωπα δι' ΑΙγυπτον . Επισης παρελαβε 16 σακκου ς γλυκανισαυ και 10 περιπου κωλα γενικοΟ φορτι ου . —Ολα τα υπο τη ς Κυβερνησεως εκδοθεντα ενταλματα κατα κηπουρων Αμμοχωστου προς _καταναγκαστικην _εισττραξιν των καθυστερη μενων ετησι ων δοσεων , των _εις αυτου ς χορηγηθεντ ων , ατοκω ς καλλιεργητικων δανειων , εξωφληθησαν ανευ καταναγκαστικης ' _εκτελεσΕως * ΣΙΗΕΡΒΑΤΙΚΟΗ ΤΑΜ 1 ΕΥΤΗΡΙ 0 Η ΚΑΜΠΟΥ _λτι 1 ( υπο εκκαθ _χρισιν ) Βνωστοποιειται δια του παροντος οτι την προσεχη Κυριακην 19 ) 1 ) 47 και ωραν 9 προμεσημβριας θα πωληθωσι δια δημοσιου πλειστηριασμου _εις την _πλατειαν του χωριου ΚΑΜΠΟΣ τα επιπλα του ανω Ταμιευτη ριου συμπεριλαμβανομενου ενος χρη ματοκι βωτιου , ενος γραφειου , καρεκλων κλπ * ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Β . ΚΑΘΗΤΖιωΤΗΣ { ΔΙΚΗΒΟΡΟΣ | ι _~ Εχχ α . υα ριαχ ης Συνεργατικου Ταμιευ- | τηριαυ Καμπου Λτδ . Ι II .. Ι . _Μ _. _^ .-. _^ _..-..-.....- _^—^^^ _Ν . _' _-. _Μ _. _Μ _^ _- _^ _^ - _^ 1 .. · - . ¦¦¦¦ ι ,- - _? , ¦ - ¦ _¦^¦ ¦ .- ¦¦¦ _¦ ¦ ' .- - _> , _ιΙΙΙΙιΒιιΙΙΙΙι . _, ιιΙΙΙι ., ιΙΙΙΙιι , ιΙΙΙΙι , _, ΙΙΙΙΙι _,. ιΙΙΙΙωΙΙιιι . ιΙιιιιι . ΙΙΙΙΙι ,. 1111 Λι ιΙΙ ) _ιΙιιιΙΙΙΙΙ .. ιΙΙΙ _1 ι ., ιΙΙ [ Ιι ,. ΙΙΙΙΙΙι . ιΙ 1 ΙΙι .. ιΙΙ ) Ιι _ι . ιΙΙ 11 ι . Ι Ε 1 ΣΑΒΩ ΒΕΙΣ ΕΞΑΒΩΒΕ 1 Σ Ι 1 ΒΤροστατευσα _τε τα συμφεροντα σας αναθετον- ρ = τες την ετηστασιαν ζυγισεω ς των εμπορευμα- § 3 των σας κατα _τε την εξαγωγην η την εισα- & 1 νωνην _εις τους λιμενας φορτωσεως , τον ελεγχον £ 1 ττοιοτητο ς , την δειγματοληψ _ιαν κλπ . _εις την | Β % 8 Ο 0 ΙΕΤΕ _ΟΕΝΕΚΑΙ , Ε _ΟΕ 5 υκνΕΠΛΑΝ _0 Ε 8 . Λ .. ΟΕΝΕνΕ . ψ % Ειναι ο μεγαλυτερος οργανισμος εις το ειδος του ανα ψ & . τον κοσμον και διατηρει _^ Υποκαταστηματα , και _Αντι- § 2 προσωπους ανα την Υ φηλιον . ε § Προσωπικον εΤδικευμινον δια παση φυσεως ιργασ _ιαν . ρ § . Απαιτειτε απο τους _προμηθευτας σα να συνοδευουν ρ 3 τα φορτωτικα ιγγραφα των με _ΒΒιστοποιητικον ιπι- £ _^ _βλιψεω ς κλπ ., της ως ανω Ετ αιρεια , Ρ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν . Π . ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ .. _~ % Βενικοι Αντιπρ οσωποι , _ιν Κυπρω ε Ρ •¦ υυι' * ιιιιιι _- ( _αιιι _< · _ιιιυι ' - * βπ *** ι υιι _»· » ιπιι » ιι « πι _* _IIΠI _* _ηIIΠ _ _« _ιιηι _¦ _·» ππ ** ** · _ι « ι _*· ιιιπ « αηιι ' * Μιιη * •« ιυι ··« ιιιιιαπιι , _ηιιπρ _?« | _ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΗ ΑΚΡΟΠΟΛ ! Ιι ΛΕνΚ _ΟΣΙΑ ν | Το μονον 1 η $ ταξεω _ς _Ξεν βδοχει βν | ι εν Λευκωσια · ι _ ! ! Ιδιοκτησια ΧΡ . Σ 00 ΦΡ ΟΝΙΟΥ του γνωστου ! - ι ! διοκτητου των εν Λονδιν ω περιφη μων εστιατο ριων | ! _00 υΚΜΕΤ 8 , ΓΟυι _-ΟαΝΕ _, _ΟΗΕΖ-ΒΙΙΙ , ΙΕΚ ΟΙΙΚΚ _' 8 ι Ι ' 63 ς και του 2 ενοδοχε ( ου | _. _ΚΕΟ ΜΟν ( _ΡΑΤΚ 0 ΝΙ 8 ΕΙ ) ΓΥ ΙΙΟΥΛΙ , ΤΥΙ . ι ' ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ζηνων Μαυ ρομιχαλης ( πρ ωην _{ . • _διιυθυντης _τουττ εριφη μου εν Λονδινω εστιατοριου ι ! _ΟΟυηΜΕΤ _ι .. ' ¦ | ! : Το πλεον μοχ ερνον χ αι επι Ευρωπαικων | γραμμ & ν λειτουργουν Ξενοδοχ _ειυν με _υλα τα Ι _συγχρ ονα κομφορ . Ι 1 Κουζινα Ευρωπαικη και Ελληνικη , Ι Υπ ηρεσια προ & υμας—Τοπονεσια Ιδεωδης . Ι ! ι ! Τηλεφωνον 26 . Τηλεγρ , _Διευδυνσις « Ιι > _ντ _«· ι · ο ) ιο '» _} Ι ' _} ΜΕΒΑΛΑι ΑΦΙΞΕ 1 Σ Ι _^ _αβιεΛλιων κ 6 υιιο 0 Ιαδιο υ χ ης _γνηαιας Πορ · ! _τογαλλικ ης μαρκας « ΚΑΜΗΛ ΛΣ _* _. Ι • # # ΠΙΑ ΣΑΡΑΣ ( _κυπος σαλμου ) ι 1 ς κουτια 1 δ Ι Ι ι » _Λ | 'ι · ιΛι ' . _ΚΟ _υιιι _ι _/ ιννα ΜΛΚΟΝΟΣΗ , _εΙς κουτια 14 ουγ- Ι Ι γι 6 ) ν , Ι • · · Ι } Θα πωληθουν εντας 4 ημερων απο της _αφιξεως ι των υπο των κ . κ . · ΘΡΑΣ . ΤΡΥΦωΝΟΣ * ΑΔΕΛΦΟΥ Λευκωσια Ι Χ . Κ . ΣΕΡΑΦΕΙΜ & _ΥΙιυΝ , Λαρνακα . ΧΡΙΣΤΟΔ . Β . ΜΑΥ ΟΥΔΗ , Αμμοχωστο Ι ι : ις χ ιμας διαιιμηα _οως . Ι ι · 4 » · Ι Ι Μαρμ _βλλαδες « 1 $ κουτια των 2 _λιττ ρων , Ι 71 ον _Κινεζικον , το ανθος των _τβιων . Ι Κανελλα , ΠπΒι ρι , Λ Λοκουμια με κουυ- ! _νες αμυγδαλου , φυστικιοι } κλπ . κλπ . κλπ . Ι ΟΛΑ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕωΣ ΧΑΜΜΛΛΣ ' ΠΡΟΣ _ΕιΛΤΕ ΑΠΟ ΠΡΟΑΒΟΡΑΣ ! ΕΠΙΣΚΕΦΟΗΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ ΜΑΣ Ι ΘΡΑΣ . _ΤΡΥΦιυΝ & ΑΔΕΛΦΟΙ { Ι ! _.... ¦ Μ . ΙΙΙ » . · _.. _! _,..,,, _,,, _! _,,.,,, _.,.,.,,,.,., _Ε _^ _δ _^ _πο _{ _ησ _» _5 Ποσοτη ς Αγγλικων Σιγαρεττων _Γιρτζινια « 0 / . Ο Ι / ΟΛΒΑ ' » εΙσηχΓησαν και θα πωληθουν εις τιμην _διατιμησεω 4 _Λμιρ _° ι μετα την παροΟσαν δημοσιευσιν . ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗΣ ΛΤΔ . ι **!* » .- ! « .- . Αμμο χωστο . _1 ΛΛ / _ΛΛ / ΛΛ < ΛΛ / ΛΛ _^ Λ _/ ' Λ / ' / νΛΛ /· Λ /» < 5 Εχετε Πονοκεφαλονι * ζ - · . _« ΜΑ _« _0 _^| ? > Ε χετεΚρυολογηματα ' 5 Ε χετε Νευραλγιες ι Παρτε αμεσως τω ρα « ενα χατπτι Κοτααφεν < ? ι _Οιχια-ιπΙι _ριιι . Θα σας ι > εκπληξη η απ ' οτελε- _^ 5 σματικοτης του . ' 5 Επιμενετε εις το ονομα ι ? Κοταα _ψεν _^ Αποφευγετε τας α- 5 _ττομιμησεις . _υι _ι _^ ι ι > Ζητησατε το * απο 5 ξ _τονΦα ρμακοποιον _^ σας . < ? ι _ι _^ _υννχ _^ _ννΛ / νννυνΛ / _ν-υννχ _^ υν Ι · Υι * 1 τ ? ιι 'ι Ι _λΙλ ΝΑ ΖΑΖ ν _^^ _Β- _^ 81 ΚΑΤΑΛΑΓ 0 ΥΝ ι _»« Ι * β υτη την _εηοχη τβΟ Ετους τα _κραολονημο- _^ _• _Ι _υ _^ τα και η _νριππη μας περιτριγυριζουν και οι ΥΥΥ ουχνις αλλαγες της θερμοκρασιας προκαλουν _—^ . 1 ενοχλησεις δια πολλους κοΙ _ουγκεκριμινυς δι' _^ _ΤΙτ _ικιινους των οποιων αι _δυναμςις αντιστασεως _^ _οο _^ Ι βινβι αδυνατες . Λν Λ -V Ενβ μικρο ριγος ιν πρωτοις ελαχιστου _ινδι- _^ Λ _^ ' ) _^ _ανεροντος , δυναται να οδηγηρη σε μιαν βοβο _·?^^>^> ραν _οοβενοαν , _ιυν _βεν οταμοτηοη εγκοΙρυς . * _^ _τ 7 Τ _» Τοτε το _ΑΙΠΡΟ εινα ι μεγαλης ος _! α _< . ΙΙ Χ Λ - Οταν το παρει τις εις την αρχην _ινος κριιο · _Ιι _ιι ιΛ / ' _Αβγηματος η ριγους ελαττωνει την _βερμοκρα · 7 * 1 _^ · οΙον τ 0 ° θαματος , ελαττωνει τον πυρετ ο και Λβ 4 * _Λ ' _υποβοηβδ την _ταχκΤα ν αναρρυοιν . Ζταματβ την ΛιΥΛ β _* Ρβην αΙ _βοηβα την φυνιν V αποβολη _τωςπροι Μ / _ν _^ , _Λ ββολας αι οποΤαι εαν δεν _οτηγματηοουν _ιγκοι-ΙΒ * ΛΑ Ρ _< ι δυνανται καποτε νο οβς κρατηθουν κλι · νΥι _Μο νηρεις δια πολλας ημερας . _^ ΑΖ ΠΡΟ ΕΝΛ ΔΙΣΚΙΟΝ ΗΡΚΕΣ _Ε _^ 7 _^^ Μ 'Κ 6 ο · ι | ιηυαιιιν ιο _ιρΛΛο ( νπ 6 ισκΙαν Α ' Π ' _& 3 Γ | _^ ΙΜΗ ΑΧ ΠΠΟ' » ιΛ _ιΛ > ' _» ηνη ) ιοψον , « η τοΟ *· | ΙΑ . φι _£ *¦ 4 Μ 6 _ΚΙΒ _κοιου _Ιυα , τνο , _ιιι · ·| . » η ι ιιιιι . ν ν « Ρν _* Ρ < ι | ι ! ΛΛΨΥ _^ - _^ _ιΕ _τ / Ι -ιι _μΛνην Ι _^ _οοιην _*< ιΙ > ΛΟι ηον 6 λαψοι . 1- _ιι Ε _^ - ' τ _ΙΓ _·** - _^^ _ο ! _λ _/* _ιΛιηνΙοΠι ) ιηι · | ηη | ι ( ιη ν Ι Λν _ιχι _, ι « _ιμιιΗι . _'β _' - V _ - / ν _* _^* 1 ' Ιι / 'ΙΙ λην ιιμι _ιΛ βω _^) ( Ις ιοι !» ς » νν < _τγ _^· ι _5 ιικον . , _^ _^ ν * _^ _^ _* _τ ~! ιπς _ιην Ι _^ _κιιοΧην μου ιινο ι _νΛ * αμιχ ιν τΛ ι _^¦¦•^¦¦¦¦^ ι _^»·*^ τ , _αχΟ ,, ρον _* . _„^ 10 4 · ΑιΠΡΟ · . ( _^ / _ΒΑρΒΑΡΙΖΕΙΘΙ ΣΥΝΑΧΙ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΝ _ιΜ _' _τβ _* _Α _^ _ηΡΟ « , Ουη > β . Ιο ο «· . * ι » . ιι % Λ . Τ , » ι ΤΛ-Β _»»!*» ιιΧ _· Ι « ς ν «» _Ρ ' Ι '' νν ΛηΛ Ι ' ιιι , ρ ,, Μ _, _* μ- _$ _» _»«»« «* μνομ » | _νι _^ ν ε · νΛχ . 1 Ο 0 ΟιηΟ < Χ _ « οι μ | Ιι _χ , _« _ο , ιΛΟΠ « η . _ι «< Ρ « ΤΟν γ « _ργι ρ _«» »» _Χ * » υ . ΛΙν <« Ιοηυον _ηοιι * ν ιΛ 'ΑΙΜΙΟ' _^ ιο τ ' ιΟ ηονολ « ιμΒ > υ . Ε _ιααιον Ι « ι τιβον _ιαΧυτιμαν _« Λμμαηον Μ Α ΒΗ Τ _( _ΗβχΙον _· _ΑIΠΡΟ _, » ια 10 ι « β | Ι »» 4 _< ΙΑΤΡΟΣ ΕΠΛΙΝΟΝ ΤΟΑΣΠΡΟ · _Λ .,. ι _^ _Λ 1 _» . _^ Κυριοι , _ΚΛφρ _ι , ' , _ΖαγιΜ » ιι >> _ωΟυ αΟιυ , Ιοιιηιι « ι > ς · αιΑ Οα _ΙκιΟυμουν να _ψιοιΛ ιι ς ι , _^ -Ο οιν οας ' 1 ( _ρ'ιβ * 0 «« ο » ι τ . « _ι Μι _Οκοαιας βοιαριν « ρυο > , Λ > η | ι ο _υιιι- ΤΟ ' _ΑΙΠΡΟ ' ΛΕΝ Ι ΛΛ · ψ , ρα Μ _ιιιοαημιρον αν _«*< Χβς 6 οκι- ' _ι . _Λ _^ ιΒι _^ ι ? _λο αιακι _μαοας ( _ιανχαΛ _» Ιατρος ) _διαφορα « αρ · ΠΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ _μακα . Εχρηοιμι > ιιο ( ι | β < ι _ιου ι 6 ΑΧΠΡΟ ' !_««· ~— χρ , _ο ! ιντος οιι _νιιν λιηιΟν ηο 0 αν 0 . | ν βτι Η . ΒΡ . ΙΙ ' ζ » ΚΟΥΤΙ _ΛΟΗ _^ _, 7 μου » ιοΧυ « ολυιιρο , _Ιις _ιΟχαριοιΟ 6 ιη « . 4 ΙΙΚΙ 0 . Ν , ιο _Ιατρικον ηυιΛ _ηιαιισν , τα _ακοιον ου . Β η 1 _ΟΦΑΚΙΑΝοΒΒηι _^ _νιοτΔ αηα _ιιχα ιαιραν _ιις _τοως Λρρω · , Β · ' ¦ _· : ¦ , ' . 'Δ _( ΙΚι ρΜ , Ι ) βιους' μου μι _Ιιανο _^ οιπ'κΛ _Λιοτιλιιιι » · η _»· ιοιι > η ..., · . . λ , ., „ Α . ¦ ΡΑΒΚ . _ΑΛΙ _^ , _^ . _ΙΝΙΙΜΟ _^ 1 _^ 1 _^^ Ειδο η οιπαι _ς _3 _^ 'Εφορτι _ιιΟηααν _ΙηΙ · _τοΓ α ) ιι . « ΖΟΒΖΕΜΠΕΡΚ » 1000 τιννοι _Γ « οι · μεντων Βιουγ χοολκυ ( α { , | 500 _τοννοι ' _. ΔιΟ _ιΛΕΟΝΤυΝ _χ _, Β * , 000 * « Μ / νΡΤΓΑΑΟ _» ιοΟπ _ιρ _Τοιμεντα _, βΚ' 4 _κοΙοι _< αν « μ 4 νθ'Λαι απιτ _ι μω _ς ι ( ς ΙΛαρν _βχβ χαι Αμμοχωοτον , Ε . ΚΒΡΙΑΑΗ 1 ! χαι _Α 11 Ι . | ΠΑΝΤΙιΛΙΔ ! ΙΙ _Ειδο _ηοιη βις _ΛιατΙΟιν _ιαι _πριι _πιιιλησι ν _>| τ , Α Καλον Χωριον _Αομιοαυ 600 η « ρ ( κου κυβ . _πιιια Καρυ _ιιΙς πρωιτ κ _ποιοιηιος . 01 _ρουλιμινοι _84 ον _νι _ακοταΟοΟν προ τον ( βιοχτηττ ) ν _ΙΙλιτΛ _Βεαργιον _Πακαβοτιιι _νιλον . ρ · . · . · . · . · . · ... · . · .. | ΓΙα β Γοχ } ! · Καααρ _ε ! Κ Ολοι _αποψ β στο Ι ' _Κατταρε ΙιΙ ιιι · 11 ο * να ι Οαυμααετ _υ το Ντου- | ι | Λ ' · γ ο ι ΧΑΥΑΝΑ 1 μι τους ιξωτικους _' τοι | χορους και τα σπα- ! ' νιολικα . τραγουδια | Ο _τιιριφημοι _ ι _της 'ΛΥνΛ ( _αι ? | Στο Ι 'Ιιιο Ι · ο _ θα ! Γρητ _ι τα αγνα ποτα | ολων _τΛν _ιργοστα- Ι _σιων , | , _ΠεριποΙησις προθυμος | Ολοι λοιπον το Ι ι _ραντιβοΟ σα _$ ατο ι ι _ςβστον _ΓΙιιη Ποχ . ( 1 ι 1 _«>·«>·«>·<··«» ι _·»·«»·«»<<··<··^ Φ » ¦>»¦« ¦¦¦¦» ¦¦ »» «¦» » < ¦ < ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _««»»¦ - »» ¦««¦«¦ ¦ - _υΚΟΟΟΝΑΙ . _ΟΗΑΤΕιΑΙΝ : ΘΕΡΑΠΕΥ _ΕΙ • _< ' . χ ην Αρχ _ηρ ιοακληρω _σιν , _Ουρ αιμιαν , _Ψαμμιααιν , _Νευραλγιας , _Ημικρ _ανι · αν , Παχναα ρχ Ια ν , Υπερχλωρυδ _ρι αν , _αβ _ομαχ ικα Νοσηματα , Κληρονομιχ ην ¦ _: _'Αφ οΙχ ιια η « 1 ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΩΝ . ι _ΑφΟαστον _, _αττοτελβσματικον και _ευΟηνοτε ρον παντος αλλου φαρμακου . Πω _λιιχ αι πανχ ου . Κ . ΒΕΡΟΛΕΜΟΥ & ΣΙΑ _| ' _Εισαγωγ _εις . Υ . Β . ·—Οσοι των φαρμακοποι _ων _Γιν _Ιττρομ _ηΟευΟησαν ηβη _υιΙ ΟΗΟΝΑ Ι _, _ττροτρεττονται να στειλουν _ομισω _τα { παραγγελια τ _«· _.- > υ . / τ _4 ν · τ _^ 44 τ · _Μ · ττ > _· τ _* - _»· τν _·* _« _*·*> ττ -4 · Μ . _>·» ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ - ¦ ·¦·¦ . · Χρησιμοποιωντας _ι : την 'Οδονχ αηαβ τα % ι . _ . . _« -- · . . _* _- _*** « μ : Ι Ο _Γ 01 ι ! ΙΙ _* υ . - > _1 » _ι . < _Ηα « 1 ΠΓ ! Ι χαμογελατε _^ _Μ ευυερα Ι : Ι Ευωδιαζει ' ι , το στομα $ _*^« _ωΛι , - > . _υ 4 ι _^ ι _υι _^ βα Μ ι ιβ _ι . _' 5 αατραπτονν , τα · ( 3 . _^< ινπα . ι ¦¦ _* Κββρ _ωβ Μηη ' _ιηιι $ ιηυβ _ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς αγοραν γαλακτοφορος _αγελας δευτερας γεννας με δαμαλακι . Αποδοσι ς γαλακτος 16 οκαδε ς κα ! ανω . Πληροφορια _εΙς τα Βραοεια του « Εθνου ς » . _^ _ΛΑ < ΛΛ _^ _ννννν _Χ / νΛΛ _^ ν _^/ νν _Χ _Ενδιη φεηουσα _νιδοπαΙησις Πωλειται κΙς Αιιμοχωστον , πλησιον του _λιμενος , Τρκο ροφος ΟΙκ _ια , μοντερνα και με ολα τα κομφο ρ . Ηλιολουστος , καταλληλ οτατη Για κλινικην . Επισης καταλληλος δια Πανσιον , κατοικιαν , γροφιιια και αποθηκας . Δια περισσοτε ρος πληροφοριας απιυΟυνΟητ _ε _ιιι _ς την Ιδιοκ _τητ ριαν : Καν Κ . _Πρ ατζιωτη Οδο _ς Ευαγο ρου 72 , Τηλ . 79 , Αμμοχωστος , Τας τυπογ ραφικος αας _'ερ · _γασιας αχ _α ΤυπογραφβΧα ΖΑΓΑΛΛΗ Η ΒΥΝΑΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ! ΕΠΙΦΥΛΛΙΜΣ Του χ . Ι . ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΑΟΥ _[ Ειμπορε _ι τε να παρακολου _θησετε χ αι απδ σημερον τα υπεροχο Ιστορικο αναγνωσμα η _ιΒυναικα της Αμαρτιας ] . , » : — '· ( _Περιληψη των Προηγου μενων ) Ο _Χιλιαρχοι _Λουκιοι Γηρο , λι _γι _ _μιρει μετα τον γαμο του , διατασσετα ι να _τταη στην _Ανποχιια οπου ιι _χιν ικρσγη εμφυλιο _ττολεμοι . Η γυναικα του , η ωραια Μα _ρτσια τον ορκιζεται ατι θα τιι βανη αν < _κι ! νο _£ φιληση αλλη _ικει που _τττιγαινιι , _ττιρνονται τΛ δηλ ητηριο που ιι _χι το δακτυλιδι της , και δ _Γηρος την καθησνχαζιι . Στη ν αρχη _τη $ ιγραφ _ε . _Επιντα δεν _ιττιρνε μηνυματα τον και ο _ττατιραι τη 5 . μια μιρα που ο αυτοκρατορα ς την ειχε καλεσει σε μια γιορτη , πηγε να την _τταρ η και _τη 5 _αττι καλνψ β δη ειχε τρομερα μηνυματα _για τ & Γηρο . _ΚοΛ _εξανοχγκασθ _ει _ _αττο αυτην _τ % διηγη & η την τραγωδια ττου ε ' χ * γινει στην Ιουδαια : Στην Αντιοχεια υπηρχε μια εξωτ _ικηι ομορφια γυναικα , η Μαρια απο τα Μαγδαλα . Μια νυχτα που _δινωταν γιορτη στα ανακτο ρα τοΟ _τοποτηρητοΟ Πομπωνιο _ν Φλακου , γνω ρισε τον εγγονο τοΟ _ικπτωτου Γασιλ ηδ Υ ρ * ανοΟ του Γ ' , τον Ουρβανο , α οποιο ι ιμωι δεν τηι εδωσε καμμια προσοχη . Αυτυ την _επειραξε και δεν την αφησε να κοι μηθη δλη τη νυχτα . Οταν το πρωι πηγαινε -περιπα το στον ¦ ποτ αμο τρει ι λησται την επιασαν να την πανι , καβωι ειπαν , σε καποιον _πουδινε γι ' αυτην θησαυρου . _Παρουσιασθη δμω _$ ξαφνικα ο ΟυρΓανοι και την εσωσε . Την σννωΓενσε εωι το σπιτι _τηι , αλλ * αρνηθηκε να _συνδιθη μαζι ΤΤ | 5 πραγ μα που _αποθηριωσε την Μαρια . Υστερ α απο λιγε · στιγμΗ την επλησιασε ο Τιτο ονιωτι ρο $ αδελφο τοΟ Ουρβανου , ενα νιο που την αγαποΟσε _τρελλα . Η Μαρια που ηταν βυμωμενη απο την προσβολη , « Ιτι » στον Τιτο δτι τοτε μοναχα θα γινωται ιι δικη του , αν _εσκοτωνε τον αδελφ ο του τον Ουρβανο . ΕκεΒνο _ι εδεχθη και εφυγε . Τοοι _γονΛι καΑ την αδελφη τοΟ _Ουρβανου , _τουι ειχε δολοφονηση ο _γυιοι τοΟ Ηρ ωδον , ο Αντιπατρο _ς . _Αυτου την κορη , που την Ιλ « γσν Αντινοη και του ειχε παρουσιασθη με το ονομα Βιουλια , την αγοιποΟ οε α Ουρβανο χωρι να ξερη δη ηταν εκεινη που _ξηταγ » ναβρη για να την _σκοτωση εκδικουμεν ο τον φονο των γονεων του . Και απ αυτη το σπιτι γυριζε τοτε που Εσωσε τη Μαρ ια απο _του $ ληστα , που του ειχε βαλει να την κλεψ ουν ο _Τιτοι . Το β ραδυ , μπηκε στο δωματιο του να κοιμηθη , αλλ * ο Τιτο ειχε κρυφτη και παρα μονευε . Οταν υπολογισε πω αποκοι μηθηκε , πηγε να τον κτυπηση , αλλ' ο Ουρβανο που δεν ει χε κοιμ ηθη τον επιασε τον _αφωπλισ β και οταν εμαθε τι συνεβαινε πηγε στο σπιτι τη Μαγ δαληνη . Και αυτη αντι για τον Τιτο , ειδε μπροστα τη τον Ουρβανο . 1 5 ον Ο Ουρβανος εφρικιασε . Εβλεπε μεσα στα τρομαγμενα τη $ ματια δλη τη θυελλα που συνεταραζε τη ψυχη Τ 1 _Ι 5 · Εβλεπε στη σαρκα τη ττου ριγοΟσε και το ανεβοκατεβασμα του στηθους της , την εξαψη της και μαντευε την παραφροσυνη τη ακολασιας στη σταση _της . __ Ηταν φανερα πως δεν _υποκρινωτανε . Δεν γ υμνωνε τα κορμι της για να μεταχειρισθ η τη σαγηνη του επειδη ' _φοβωταν τη ζωη τη _οεν αποζητουσε τα χειλη του με τα δικα της τα κατακοκκινα , για να του αφοττλ ( οτ | τ 6 χερι . Δεν ελογαριαζε τον κινδυνο , αλλα ζητουσε την ηδονη . Ο _ττοθθ 5 τηι ειχε νικησει το θανατο , ασφυκτιουσε μεσα σ * αυτη την τρικυμια των επιθυμιων και των ενστικτων της , ηθελε να κυλισθη στα οργια με τον ανθρωπον αυτον , που υστερα θα την σκοτωνε . _Αποτραβηχτηκε σαν να φοβηθη τον εαυτο του ο Ουρβανος κι ' εκλεισε τα ματια του , για να ' ελευθερωθη αττο τη σαγηνη της . —Δαιμονα που εχεις μορφη αγγελου ! της ειπε . Πλασμα που _σκοτωνεις με την ομορφια σου τη σατανικη , θα πεθαντις ! —Ουρβανι σ' αγαπαω ... —Συ , που σ' εδημιουργησαν τα στοιχεια της κολασεως και σ' εστειλαν , ωπλισμενη μ * αυτη . την ομορφια που φερνει την τρελλα , για να σκορπιζη _ς την δν « _πνχ ( α , θα _πεθαυης . -Να πιδανω ! Αλλα ελα πρωτα στην αγκαλια | μου _Κρβμαστηκε απ' επανω . Θελησε να _αΙσθανΟ η την επαφη των χεριων τον , ακομη τον πονο του μαχαιριου που θα της _ξισχιζε τ 1 $ σαρκε $ · φρικιοΟσε ηδονικα σ' αυτο το _ακουμπισμα τηι απανω του . Ο Ιλιγγος » του θανατου της προξενουσε την εκλυση ναρκης . Ειχε _πιασθη απο τα γονατα του και στριφογυριζβ στα ποδια του Τα μιπαςινια τηι ρουχα , ξυφυγαν απο τους ωμους της , και πολυ λιγωτερον εκρυβαν τωρα το σωμα της . Και σ' αυτην την _εκδηλωση _της υστερικης φυοεως τηι ο Ιδιος _υπακωοος ψιθυρισμος , εβγαινε απ τα _χβιλη της . —Σε ποθω . _ΟυρβαιΛ :, αι ποθω Ι Εκ _βινος την Εσπρωξε με , βια και την αναποδογυρισε χαμω ατο πατωμα . _ΕΒτ _» γιατι φοβηθηκε πως 6 εν Οα μπορουσε να διαφυγη ως το τελος τη γοητεια αυτης της γυναικας , _ιπΟανον γιατι τοΟ φανηκα τερατωδης η συμπεριφορα της βιαστηκε να δωση τελος σ' αυτη τη συναντηση , στην οποια τα λοχια δεν ιι χσν _» πια θεση καμμια . _ΟΛησι ιΛ Η «» ιΟ Γ καΒ ε- πανω της , αλλα _εσταθη δισταζοντας . Ενας θορυβος ακουστηκε , μια φωνη αντηχησε . 01 ανθρωποι της Μαριας ειχαν καταλαβη— και δεν ηξερε πως—οτι τους ειχε γελασει κι' ετρεχαν να τον συλλαβουν . Ουρβανε . σ * αγαπω ! ψιθυρισε η Μαγδαληνη 1 . Ερχονται οι δουλοι μου . Διωξε τους Ουρβανε , κι ' ελα να ζητησης την ανακουφιση σε μια αγκαλια που ποθει να σε σφιξη παραφορα , Ουρβανε σε ποθω . Σε ποια αλλη καλυτερη θα ρουφηξης την ηδονη που εγω σου προσφερω Ο Ουρβανος σταθηκε για μια στιγμη σκεπτικος . ΟΙ ανθρωποι σου , ειπε , ερχονται σε καλη στιγμη για να με συγκρατησουν να μην πεσω στου εξευτελισμαν που ειχα αποφασισει να κανω , στην ταπεινωση να σηκωσω το χερι μου σε μια γυναικα και δεν σε σκοτωνω , τουτη τη στιγμη τουλαχιστο , εκτος αν μ' αναγκασης εσυ . Φωναξε τους να φυγουν . — Θα το κανω ... διοτι θελω να _μεινης μαζι μου . ( Αυριον η _συνιχεισ ) _^ 1 _Μ _$ _Μ £ _^ 1 ΙβΙ · ιιιι » ΙΙ | ΙΙι ™* ΙΙ 1 Ι _! ηιΙ > , 'Ι ||||| ΠΠΙιι ™ ι || Ι » ' ™ ΜΙΙΜΙΙι ' « ΤΑιι ! ΤΙΠιΜΦΟΝΙ ( < ιΜΙΙΙιι _ιιιι 1 Ι 1 ΙΙ [ Μ » ΙΙΙ _ΙΙ 11 ΙΙι . _^ _: ΙΜ 11 ) ιιιιιιι ) ι ηιιιιιΙ ηΙΙυΙΙΙΙΚ Ι < 'Ε Η ΚΑΓΕ ΜΕΡΑ Ι 3 . _ ,...: „ ' -- .... ' .:.. _ ¦ :.. ...: :.. . _» ¦ Απανω στο γραφειο του _πολυξερον σοφου , το σκεπασ μενο με παληα σκονισμενα βιβλια , λουλουδιζει ενα μικρ ο ανθακι , που το τοποθετει , καθε πρωι η μικρη υπαλληλο τοΟ γραφειου , για να _ατονιζει το χρωμα τοΟ μουγγοΟ _πβριβαλλοντο και ν απο μακρυνει τι θλιβερε _σκιψει . Στην χτεσινη περιοδεια μου στη γειτονικη πολη του Ζηνωνα , το γραφε Το τοΟ ηλικιωμενου επιστημονα _υε δεχτηκε φιλοξενα και μοΟ προσφερε το σημερινο μου θεμα . Απανω απο του σκονισμενου φακελλοι _^ _, που του _κιτρινισι ο χρ ονο , αφου η δικαιοσυνη ιβοιλε ποτε · _την _αμειλιχτη . καταδικαστικη κι ' αλλοτε παλι την παρηγορη αθωωτικη τη αποφαση , εβλεπα και διαβαζα μια ολοκλ ηρη ζωη , τη ζωη του φιλου μου νομικου , που τωρα , στο ωραιο ηλιοβασιλεμα τη , φροντισε να τη στολισει μ' ινα τρυφερο λουλουδι τη δημιουργ ια , μ' { να ολοζωντανο . μικρο και χαριτω μενο κοριτσι , που με τα αεικινητα ματια τον και το γλυκο του χαμογελο ξεσκονιζει τα επιπλα χωρ ι _συτα ναχουν αναγκη να φυγει η σκονη του χρονου με το τιναγ μα τη καθαρ ιστρια , ομορφ ιζει την σκοτεινη εικονα του γραφειου , και φωτιζει το φοντο των αναμνησεων του συμπαθ ητικου μου φιλου . Ο κουρασμενο αυτο λειτουργο τ η Θεμ δο εζησε καποτε τη ζωη του . Την γνωρισε και την χαρηκε απ ολε τη τΙ πλευρε . Ενο ιωσε τΙ χαρε και τΙ λυπε τη , τα χτυποκα ρδια τη , τΙ απογο ητευσει τη , _τι λαχτα ρε _ τη , του παλμου τη . Κατω απο την ομορφογερασμενη δψη του _κρυβεταιακο μα μια ολανθιστη ,- μια ωραια , μια πονετικη καρδια . Η ζωη του και τωρα χωρ ι τη συντροφια ενο τετοιου λουλουδιοΟ , _θαταν μαρτυρικη κι'αυυπο φορη . Βι ' αυτο φροντισε _κ'ι βαλε μεσα στο δικο του π « ριβαλλον , στον κυκλο τ η καθημερινη του δουλεια , τα _ανεκτιμητο στολιδι που _συντροςωει τον κουρασμενο οδοιπορο , στα αχανη ταξιδια των ωραιων και θλιβερ ων του αναμνησιων . ΤΙ κι ' αν η συμφωνια ειναι αταιριαστ η ΤΙ κι ' αν εσμιξε το σουρουπο με τα γλυ' κοχαρα μα ΤΙ κι ' αν μεσα στα _{ νεκρα επιπλα του _γραοειου οι | Γυο αυτε ανομοιε ηλικ _ιε , τραι _γουδουνι δυο αται ριαστ ε συμ-| _^ _ωνιει , τη συμφωνια του ολοζωντανου αηδονιου την ανοιξη 1 και το θλι μμενο σκοπο ενο | κυκνου , που νοσταλγικα ξεκου' ραζεται στα ησυχα νερα τη _| απομακρη λιμνη , καποιο φθινοπωρο ΤΙ κι ' αν κατω απο το στ _ηθο του πολυπειρου μελετ ητη _κρυβεται μια καρδια που ζητα την γαλην η και την ανα μνηση και κατω απο το παρθενικο στηθο τ η κορης των δεκαεφτα χρονων χτυ ιτα παραφορ α κα ! δυνατα μια καρδια που διψα τον ερωτα και θελει την τρικυ μια κι ' αναζητα την επικινδυνη περιπετεια Μεσα στην αται ριαστη αυτη συμφωνια ειναι κλεισμενη ολοκλη ρη η ομορφια τη ζωη . _Χωρι αυτη τη σημφων _ια , ο κοσ μο _θιτσν _βονβο και πενθι μο . Ειναι οι _μιγ _αλι _αντιθεσιι που δινουν νοημα στη ζωη κι ' αξιοποιουνε τον ανθρωπο . Ειναι ο ηλ ιο που διωχνε ι το σκοταδι κι ' ειναι το σουρουπο που γαληνευει την οραση και μα τραβα προ το ησυχο σπιτι , τη ζεστη φωλ ηα με το _Βεναριατικο τζακι και το _ιυχαριστο βιβλιο . Θα ι _ιαι , _ιυ κα ) χαιρο μαι την αταιριαστη συμφωνια του _καλου μου φιλον . Χαι ρομαι ακομα το προστατ _ιντ _ικα βλεμμα του που αγρυπνο παρακολουθ _ω την παιδουλα των δεκαεφτα χρονων . Παρακολουθω το τρυφερ ο χαδι τη στοργη , που ξεφευ γει απο του δυο φακου των γυαλιων του στο σηκω μα τη κεφαλη απο τα _( _Ιιβλια , και που γελαστο τριχ _ει και καθεται στα μαλλια τη μικρη υπαλληλου . Κι ' ι υχομαι _ατα ραχτη να μεινει η _οιραια αυι η _εΙκονα του αγνου _αισθηματο , τη αδιακοπ η φροντιδα και τη στοργη των 5 υο αυτων αται ριαστων υπα ρξεων . _17-ΛΝΤΕΛΗΣ Β . ΜΠΙΣΤΙ ΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ ' ΑΡΙΘ . 15 ΟΡΙΖΟΝΤι ωΣ : ι ) Ειναι κοντα στην ακτη 3 ) Βυιο τη Σμυρνα , εραστη τη Αφροδιτη _ι ) Λογο η γενικο γρα μματικη τυπου— ΑΙτιατ ικη που εγινε συνδεσ μο 4 ) Σωστα 5 ) Δικα σουΑ ειναι 6 ) Γασιλευ τη Γαβυλωνα 7 ) Ειναι των τροφ ιμων και των ανθρωπων ( δοτ . ) 8 ) Συμπερασμα—Μοριον . Κ'ΑΘΕΤ _ευΣ : ι ) Μικ ροοργανισμοι 2 ) _Εινσι γνωστα—Δυο γρα μ ματα απο την λεξιν ρι 3 ) Δυναμη και πολι— Οταν · 1 ) Καταρα γ , ) 1 1 _ 3 _ΓΓΓ ΓΓ 3 > ¦ Εχουν το Ιδιο μεγεθο ( δοτ . ) 6 ) Βυναικε Τον εφοδιον ( γεν . ) 7 ) Καμαρ ωνει τα ποδια του . 8 ) Αα ( δηλ ) —Μο ριον Αυβ ις του υπ ' _αριιι . 14 ΟΡΙΖΟΝΤιωΣ : ι ) Γαρβα ρο 2 ) Αριο - ·| α 3 ) Στουκα 4 ) Καυσων 5 ) Αν—Νωτα 6 ) _Ρι— Ον 7 ) Οπου—Ν 1 8 ) Σωσια . ΚΑΘΕΤα _ΙΣ : ι ) Εασκανο ο ) Αρτα—Πω 3 _Ριον— Ρι 4 ) Γου _— ! ον 5 ) Ασκ ων—Να 6 ) Ανω 7 ) Οι—Των 8 ] Σα—Μανια . ' Ι _Β ανχυπβιον Βνμνααιον Την προσεχη Κυριακην ωρ . 11 π . μ . ο σχολικο Ιατρ ο κ . Κ . Χρυσανθη θα ομιληστ _) εν τ η Μεγαλη _Αιθουση προ του γονει των μαθητων και των μαθητριων με θεμα : « ΑΙ υγιεινα _ι _σννθ ηκαι των μαθητων και μαθητριων . _Οδηγ _ιοι των σχολικων Ιατρ ων προ του γονει και του κηδεμονα » . _Καλουνται _παντε οι γονει και οι κηδιμαν _ε να προσελθουν Η Ομρ _' ρτιοΙ . ς ιν ΛενκωοΙσ . χ ατα το 1946 . Υπο του Βεωργικου Χημικου _εσημειωθη ομβρησι εν Λευκωσια 154 Ινστων κατα το 194 6 . Η βροχη κατα τον _Δεκεμβριον του 194 ( 1 ητο 4 _· θι Ι υτσε εν συγκρισει προ ο 88 _Βντσε κατα τον Δεκε μβριον του 1015 · Μ βροχη του Ι 9 | 0 ητο ' μεγαλητερα τη βροχ η τοΟ 1940 κατα 6 . 51 ) _Ιντσε · _τουτο οφειλεται κυριω ει τα εξαιρετικα οψιμε βροχ ε _του Μαιου και Ιουλιου τουι 94 υ . Η ομβρησι του ι ·| . | υ ητο μικροτε ρα εκεινη · Λ > 0 : ) . | 4 ητι ητο 19 . 14 Ιντσε . _Ταχυδρ _ομειον Δια των αεροπλανων τη . 1 / ι ' ιιγ _Λιι'ι _ι _»«> αναχωρει σημερον _ταχυδρομιιον _απλουν και αεροπορικου δι ' ολα _ταξι , χωρα . 'ωροι κλεισι ματα σακ < ων 4 _^· Μ · δ'α τα συστη μενα _επιστολα κα | 5 μ , μ . δια τα απλδ $ . Η ΦΩΤΙΑ ΦΙΛΟΛΟΒΙΚΑ . _ΣΗΙΥΙΕΙΡΜΑΤΑ ' Ι _ι ι αν ο πλι . _υιιιινς χ ι . ιμ _* υ *· α _$ _ιης _χ αιαχη _ς , Οο υ _ολοιι _· α , _ρχ _ανκι ν τη μηνυ ματα , της _ι . _ληι Λη ς , _τ <>» *> οι _!»'»(» * -ι _'ν-ι _^ Μιι ( / _ι « ι «* μης _^ ι ' _ιιΜΤιη' / ιι _< » η ) υης ιιη ' γλ _»' α ηι _, _χ _ιιΙχ _Μι _ψι ' _νο χη · πμι _ι ? ι ) π ς _· . _Ιιτη _ν _ιιιπ μι ρ α . : _ηλι ι _* ρ νη . * 0 _ι ' _ιαινης _Ηλ ηχ η γιη νη _^ , ο η _» _% α _· ιιμιυς _γι ροναα _μΙιγ )* ρ ημμοιι _ον μας , ηρ Οι πιη _, ' Τρ _^ Η ' ζ ι ' / _ι 'ι ' . _'ΧΧαΑος ηι , ΛΟιι _^ αξιι ι ην / ' αχνιιη _αα ' ν ι / ιμ _ι'Λι τι ι · ι ' ιη ' ι <> Υ _χ _ηνρ γιιη // ομ . μ ' « ι , Η ' > ' Χ ) ιιμο ι νιιιχναιοι _ς Ι < _Ι _» · _πηνμηιι Ηι _»} γ _κιιι ηιΙιΜω _ν Λξιοα · η ) ς χ *» ριις . Το _ _ιι ' ηΧη πι ζικονρηαι 11 , / ο ι » _φρ _ηνη αη Π * 1 _· _ιηΧμιΙ _ιον . Το ηηηη ν η ι ην Η ηη η , ρι _ηοι-η ιιπ _ιιι ιο ( 6 ν μ , αη % · < ιμι > _ιιιη' < ι ' , 7 _^//(» _ιιΜι' ιΙ _>|) Ι » Ι _ΙΙΜ'ι ΙΙ ., ' _'ΜΙΙΙ ' _^ _αυγγμιιφη _ς . *() ) Ι / / ¦ // _Λ «/»]' ' ιπι / ι , · ι ) ικ ΚΙν _οι > _' » μ _»») ψ , > * η * _ι . / ιι » Μ » / ο Αινουν ) _'ια η } _ψω τιη . Α ν 'κ / ι / Ιι _» πι ι χ ια _ψιοηιι Αι . Οιι ι * _λΜ (« * Ι < Ιι . ) ι ( _Ιι' Α Β Λι 1 ( Ι * _ΛΚΜΚΙ | . Α * 0 < , ι ( Χι _ιιοαοι .... '' _βτρ _ι . μ < γ Χ · γο ια χι _μ ι η η _> ν . Ι ' ο ι _£ > οθ ( ι > ιο π _> ι _» ιιχι ηη ρ ιι _κιιι _, _' μι _ινη ιο ιοχρο ηρ ιτ & ιν η _)|() ιιι // ιι _^ _ι _ι _^^^ Ονμ _ιζα ( οα α τ Α Η _ιΙ ι _ι ημ _η Κ αι ηη _ιη ιι να αΧιιιο η ι ι ο _ι ιιρ η ι _* _ιΚ ( _Ι Η ης ,,, Ιιοοι » καιρ ος ( _ηιι ι μινα Ακομη Τοη ι ) ψ οιηα ζι _* ηη ι ψ _» _ηυλι ' οι » μηηη γοιι ( οκι ν Α Χ ιΙ γυς ι ) ρΟ : για τον _Καρ ιιιιι *< ακη ι π μ , _ΜιΧ ηιιι _γα ' ι Βι _» /¦ £ >/<) Λ « _ιι / _γο _'Ι _ιη _^ _# _¦ _| _^ _ιη _^ _' ιοΟ μΙι _» > 4 _Η / κο ς ψαι ' νι . ιη ι , η ) _αημηοια _ιργηυ ζι οης , 7 _'ι _ι υ ( Ι αζ ι ») υ φναη ι _/ _ι _αχ αμνη οιι ) _γιροναχ Α Χο γιι ! ' _7 / _ιοα _/ ρ _ι 'ι _ιης ' Ε _'ΧΧ _ηηπ ης _ιηηναα _ιαιιαυ _ς _, ιιιν _ι ι ρ η _/ ι ι Οη γ ) _· ι ¦ ι μ ι ηι ι α . Μ _* η ΑΧΧ * Ι , ») ι ' Ι ηυ , _νη ' [ ο . _νρ ιη ΟΑ ιιιαιρν _ι , η ) _0 / , αη η _/ ς . ' // * Β · ΒΟΥ κ . ΗΛΙΑ ΓΕΝΕΖΗ αη . ρ ια ηνιι μ υη _ι £ αζι χορνφ _ηιν • α τ ην _ιιι _ιρυμ _ιΑ α ιων α _γηχ νιαι _ιιιΥ τηι » Α Ι _> Αν Α ' ι > > αι « _? . » ι ( ι ν »/ , οχ' - _ γι ' ιι' Κ ηΧοΗΟι ριΑ νη . Τ η _Β _ουμιΧ η , ! οχι ιο Ι · Ι < ι > ρια , Ο _ρονμιΧι ω _ι η . ) ι ΓΙ ηχογι η ννης _μιλ ηνηι _) ιι ιοηη _Ι _οξνιηπ ι γιο ιο Μιορ ια _χ η ιονς ' ηρι οις κιι _ , , 'ι πυ ινας ξενος Οο ! νομιζ ι , _ιιι ' ος Α ΧΑ γιις η ιαν γιο . _Μιι _ιιο _ιο _/ νηΧω ς αιομιχοζ ητημ _α , για _ κ < _Ι ι _' _χ Οοοτηπι / ι _ρ < ιΚ _ι ) _ιιιΜι . II ρι _ιιι ι , / ι / Πι » - χ _α ' ι νανοι να _ηλ ικ _α αιι Α Κπρα _ιαπ α _κ η _ς . ] Ιο · ¦ π » ., κπι _ριι _^ μ * να αχα μ » ,., Οπι _» _1 <> . _' ιοΧΧιΙΙΜΟ 1 ιρ ( Ηι { , _)/ ΙιΙ _μιλ _ανοι , ηναΧαιμρα ιαηη γμι ' νο , ! { ο · ιο η ηνιι ψιΧ ηι ης κι ν _ιχ μαι Ι _ιιο Οιι , _ι ο _» να α · _ΧΧ < Ι ( η ο _{ } _ι η ( ην ι / χπι η η πια οιο μιγ ηΧ _ι ' ια ι _»< »( . _Οι _<< _ιΙ η ιΙ ιΑι ' ο , μι _ια ν Ι ι η _ ηρ ικι ΗΧαιο γιανη , _ιχ _ονμι # ' * Η < Μ _|( Ι _ιι _£ » Τ ( Ι ιιιι _ιιι _ι ' ηλ ο _( ιιΙΙΙιΠ _Β . Ο _Ηλ ιιχ ο γιανης ηπ , ν _ιιρ ωπ · « μ ' ΟΙμ _Λ _ημιονργος ο ιΑι _υς- _, )) _¦ Ιιι · Χηγ οη ' χ γης , Οο ι * ι ) χπι ρ _ας _ιιιρ _ι αυιη ΟΑ ιιιριηι να _αιιΟαν _ι . ιηι ο ιι ιηοΟανιι οι χα _Οι _ιιΧ η Οινος ουγ γοιιφιπ _^ ' , Α _» ς Β « _^ _,-)· ο ' μυ _· ο Χογ ιιρι ηζππι , _ιιι ' ος χ αΟ / _αλΧ η α : κιιιι Ι η _ι | ν » ι ην , η _» νο ρ ( _Ιι % _» πι χημ ιιος χοι ρ ος , γ _> ηι ο χι _ι ομος / ιο » ιχιι μηιο ιον αν ΒχιΙ -Η _ιιι . · ι « _ιι ζ ηιΛ να _ιΗ _ψριι ' _οΟιΙ , ΑΧ _οινα _γινηαι _αιο ηνν . _Ιημονος , χ ιι » _ιηιιιιχιιχ ος _^ , ι . Χ οινα Μζα . ΤΑ ,, _ιοιΙ ,, _· _ιις φιον / ς , Μα ηιην __* ηΙ η ΑΧΧ η φιονη . ΑνΒ )) _ιιια ηια'γ _^ _ιι , ιιι ' _χ ρ ιοο _^ , Αν _Αιν ιην 'αΗανι _, ιο Εθνος Οα ι χανι ια _οοιοπμι _^ ι * ρα οινιχηπ της Ι _στοριας _, ον Αγωνα Πιιι _υι , Θα Ι χ _ανι γΛ _$ ρχ _* _ι ο του 1 _' _τρα _τηγον Μακρυγιαννη Κι , } _ηυ . Α ια χ _ιιμινη μα ζ * _μι ( Λ | ι 7 ' _ι . Μ _Μ ΒΜΗ _^ ΙΙ _υ ιι π _οι _ι ΛοΟνι ια Αν * . _ιΤιιι / ιΜ « μιημιια _ιης νεωτερης _Ρρομματε ας μας . ¦ ¦¦ ¦<· Ε _τα _ιιαραμε ρι _οι , _τ . ται { θυσιασε ιο λογοι ιχ νη _οιογ Ιστ ορικο . Οτ αν ξιναΧυγιαΟονμ ε η ) ν ατμ οσφα ιρα της αδια φορ ι ας μ ι ' ¦ _ζια « Μ / ν _οιιοιο . γινοταν 'η Ουσια Οα ε ννοησουμε _χηλυπ . _ρα ιο με γ 10 ος Βη ς · * _ι / ιιρ ωτη εχΑοση ο _ιι ρχ _ειον του Σ ζρατηγου Μα ρυγ ιανν η ε γινε οτα 1007 , χ α ' ι _>) Αιυιιρη - που δινει τη ν α · • _μορμ ι _ι _αντον τυν αημιιωμα _τος γινετ αι μοΧ ις τω ρα . Ως ιιριν _ι ' υιο _Χι γα αχ ομα χρονια _ε · Χο χια _εοι ηταν ο ' ι _ανΟραιτιοι _τιοχι ηξερ αν _ηου ι ' χ πμονααν _εη ν τερ αστι α αξ : α του - ¦¦¦ την _αιαΟ η . τιχη χα ' ι την ιυζοριχ η . Αη ' τους νεωτερους συγγραφει ς μας θυμουμαι _εηφιονιι ου _Σ ε · _ψι ρη , τη φωνη του _Θεοεοχα , ιαι _νς μια - Ανα ιιΧΧις _φιονι ς αχ ομα ηον Οα νομιζε ιιω ς τον μι Χ ονσπν για αρχεια της Μινωι · χ _) ς _ι 'ι _οχης . Και ομο > ς Α ΓΧα · _χ ογιανννης Αι γ _αιια γοη _τινΟ ηχ ε , Η ξι ρι ΒΙ / _ι ιρ οοφιρι ιιτ ην _1 ια · ιρ ' . οα ιοο , ηξι . ρ ε _/ ως η Α ' _ιρα ιο > _θιι ρ Οιι , Α '« _ι οι αν ηρ θε , μι τ η νεωτερη γενεα της Χο γο _τ ι _- χ _νια ς μ ας , χ _αι τα μ αΧΧια η ιαν ιιια χ ι ' ιτασ / ι ρα , και . τα χ ι ρια ι _ιρ _τμα _ν— χα ' ι _τοεε _, Αιν τα ι & αζε και ιο . ' // φοπια ,,, 1 / ρι _ιιι ι να ι / :-Χει _ια σι ι α Καοπιοχαχ ης . ' // _ψΜΖια ! _Οαο ι _ι / . »< ι Α πια ρΑς _μηορουμι ολοι κα μι _ηιρισ _- _οοιεςη ιιονι _ιΑ ηοη να ζυυ _με ιη _* αξι α αυτ ης ιης φοτια ς ηον ηνη Χιοηε ι ην ζιοι ) _ιι _» Ορωιιαιν ααν την ΙΙΧα χ ογιαννη . Υο ν Χι _γαν % ο γρια χ α _αιιοταμο . Ι _2 ς τοσο κοιι _ΖηΧοαοι . _μιο ιι ι αν ιο ιιαιΜ , _χ _αι ι χ ι _» ν ι ) _λ » ι οι ηΧ _ηΟινοι ηνΟ ριοηοι της 9 , ( Β ' « · ΚΙ Χ * , _καιιοπ ( } ρ < Οιι Α Χα γης για ι να ν ποιητ η μ ας . Ε _'ι μαοα ) ιαλι _» το _γριιψι _Ιο μου σι ην Τρ α . ιιζη . Ο ΓΧαχ _αγιοννης μι . χη _ι ιαζ _ε _δΧασνρα _. ' _Κ χπ γοοηι ο να ιαν α γα ' ' _/* _» . _« ι ' ι ' πα ! ι ' _ ' ι _'/ _ι _·^ . · . ι _, ι οιι ι _υκι . Η ' ιιι ι μηα γκρηη μι ς τα _ΑΑνι ι α ιο _ _ι , Μα (' / νχη ιο ιφι ρ ε χα ' ι ( Β / Β _<( Χι ηια οχιιαι αιΑ γρα _ηιι ' ια Α ποιητη ς για ιΑ ν Α-/ ι οι π α Χα γης . ' _ΙΜ γηΧι ι Α χ αηι'ΧΧυ την , _ιακ ο ψι μι αλ ηθινα οι * Λ ς , χα ' ι ι , _καμι . _* α _^ ι ιΧηοει ια χι ' ρι ι οι ι ΗΧαχ ογιι ' ιννη , Ο ΙΙΧα _- χ _αγιιιννης _εχαμε εχω ς το ιρα _ζαι ιιι χι ρι , χ α 11 μουρμ ουριζοντα ς ο ' σιιρα τα αψψιι να του _τΑ φι-Ιηο ηνν , _γυρι _ον και μ ι _χηαη _^ ι ιι _'ιι · ιιηκ _ι ι _λοιι ι _φιαιξι , _ιισηρα χαμηλωσε τα μαπ α , Και ιο ιιμιι ιιιοηα ι ην ιι χ ι ηι ρι { ιοαη ανι ζιχα _κι α , ιο αη γαληνη ,,. _Κνας αχ αμ η τιλιι ' ι _ιιιονς λο γος , _2 _τηγ χ _ηΑιι ιι τον οι ιι _^ _κυ ιιοι _ιον Πνινμ _αιος ιιαιι ιον σ _- νοΑιοιιαν ατ η ν ιιΧ _ χ η τον ανα ιιανοη μι _τριανν _τα ν ατα _Αιι χ ιν _^ Χα . Ηιαν τοση η ιρημιιι Ι Κα ' ηη' / ι' χ αι χ ηρε Χιγα ΧονΧονΑκι χ _πι ια ιιχορ ηιαι ηανιο ο ι η γη ικ »»/ γοι ' ιιχ _ιη _α α _ι να ι / ι : μ _μπι . _λι _γηνρ _νφιμ η ιψΗ μ _ι / ζι _τοο για Ηι λι γοστ _ε ψει η ε ρημιΗ . ΙΙΑΙΛ _Χ _ΓΚΝΚΖαχ ' - ¦ - . - - --. χ . _^ : ¦) ¦ _·*«»*«¦¦¦¦ _·¦«»·*·¦«»·«¦ · 4 »«*»««| ι ΚΟ ΙΝΩΝΙ ΚΑ ! * ι ι ·« ρ _>*¦«··«¦»· # - _!«*·«»«« η _·«·*« ΑΙ'ΡΑ _ΓΩ _ΝΕΤ Ετ _ελιοθτιοα _^ » 1 ς _Κι ιο 'Α _, _τ . _ουριαλια οι α > ρρα 6 < 3 _νες τοΟ χ . _Ανδρια Σαρ _ια _ικ Βιαλοι _» μετα τ _{) ς _ιιιος Ελ _ινης _Ηεοφιταυ . ' · ΑΦΙΙΕ 12 Ε _κ * νιχαμφ * ν 1 % _τοδ α , ιι την ΕΟρ ωιι ην _4 « ιατγ _, _μονικο _5 ταξιιιου του 6 ιγχριτος ιβτρες Δρ . ΑΟγου _ατινος _ι _τεφανου . ΕΙΙΦΟΡΑ Ι _ΕΙοιφερον & _περ τι ) ς Π « ιιι χ _5 _ Ε _ξοχες Γαρωοιων 4 χ . II . Ιωαννου Λ . 8 εις μνημην -οΟ _αιοελφοΟ του Κυριακου και 4 χ . Βιαννης Ματοα Α . 1 ει ς μνημην του θειου του Κυριακου . , ΕΙΙ ΜΝΗΜΗΝ Ο- » . _Κυπρης _Χκτζηοαβ _^ α Ιιο _εφερβ ιιι _ι του « Εθνους » μιαν λιρα ν υπερ τοΟ Ασυλου Τυφ λβν εις μνημην _Ψανη Μπιο τη . —Ο χ . II . Ιωαννου _ειαιφερεν ιιΒ . ερ του Ταμειου μαθητι χι ) Προνοιας Ελληνικοι Βυμνασιου Γαρω-: _ιων Λ . 5 _εις μνημην του -αι _ολφοΟ _ιου Κυριακου . Λ = _Ει δ βπ βιπ σι ς 11 θ 3 _( 1 τη 888 Ι ] 2 γιαρ βων μαλ λινου γυναι _χιιου _Οφαοματος 'Λγ ' _γλικη _καταοκευης _βι ' _Ιπανοιφ _ιρ α ,, ο ! ηχΟη 6 γ . 4 τ . ΒΛ _ΛΛΓΛΦ 2 _Ν ΚΤ _υΙΙΛΙΙ 4 κ Λιυ _χωοιας _χαι 04 _ηωληυι _μιχα _τιοοιρα ημ ερα _ατ-. _ε τι ) π » ρου 3 η 8 ημοοιβ _· ι 3 · ιο ( ( _αο του ν .. ΤΑΙΟΒ ΙΓΙΟΛΙΑΚΟΝΟν 4 ι 4 ς Φαν » ρ « )| ιινη , αρ . υΗ , ιν Λευ _χωοια , _τιρ ± ς 172 Ι | 2 -, _'ριοια _-. ο · ιιι ) χυν , ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΤΩΡΙΔΗ _ΚιοαγωγιΙ Φ ΑΡΜΑΚΑ 11 » _ρι . ληι 0 η _ιαν και 04 ηιιιληι _ιιλ οι _ιντος · ι _ημι ριιν τα κατιπΙΙι : Ι > ' Ιι ' Βιιπιιι · . • Ιο Ι . · . Ι ( ι _- < ιι _ι > | ιιιι , · , ι ~» _· ι ! _ι « : > Ι _. ιΙο ιιι · Νιιιιιιι _· . 1 ! ι · ΙΙλ . 11 Ιι _ι | ΙΙ ! Ι _' _ικ _ι ΙιιΙ _ι ηι · ιιιινι _- ΙΙι · Νη ΙιιΙιπ η ( ΙιιιιΙ _ι ιι _ι η Λπι , ιικΙ Λι 11 || . 1 . > ΙΙ 1 | Ιι ΜΙΙΙ , ΚΟΚΟι : ΤΟΦΛΙΙΔΗ _ι Φαρμακοποιο ΖΗΤΕΙΤΑ Ι ιΥπ αλληλος Β . χωυ γνωαι τ _, _ιιηιορικιιχι 'Λγγλικη 5 γλωσσης και Αγγλικης γραφομηχανης . Μιο 06 ς αναλογος . _ΑποτεΙνΕσΟπ _εις των κ , _ΑυδρασΛ » Κ . Σφηκσυ , αδο < Ε ρμοΟ αρ . 30 , Τηλ , 297 Γαρωσια . « 4 ΚΛ _0 > 01 . , _^ _νννννννννννυΛ / ι _^ ΛΛ < Λ / _νννχ Ι _ΟβΒβχ ι 5 Ι 3 π «! ιινουχον Αλιυρ « ν _5 < _« ονν Λ : ( Ιη ι ' ιι . , Μικρ α ι 5 _ττοαατη _<((· γι · χ » Ππα μι- ε νουχον Λλιυρον _κατ αλλη- ? $ λον Για βρεφη 0 μηνων _'ι ? και ανω ( φΟασι και Οα > ς πωληΟ η εΙ του μιταιπο- ? _> λητο προ ' _()'· Ι Β ' το κφ . ι ? των · 2 δωδεκαδων , 4 η- < 5 μερα αττο τη παραυση _^ _δη _μοοιευσεω . _> _> Κιο ιγωγι _υ χ «| _Λια _νομευς ? Ι ΕΥΒΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΑΗ _Χ _? 5 Τ . Κ . ! ΜΙ > ΑΓΒΚ _ΟΤ ΙΑ ? Ι _^ _Λ / _ν'υι . Λ . _νΛΛ _^ ΛΛ _^ _υν _ΛΑΛΛΛΛΛ / ν Π ΑΤΡ _^^ _ι _ΙιΛΛΗΜΙΚυΖ : _ΣΙ _ΙΧΟΖτ - ι _< ¦ Παλε _ξνπναει % _-ης ανοιξης τ * αγεο . αν !) ΗΧααι ) μυστικης αγαπης γλυκα , αα νυφ ' ι ) γη , _πωχει & με % _β _^ & ν & _τ ) ποοΧχ α , λαμπει . _ενω οβτιειαι ττ ] ς αυγης τ _αατεο , ι . . ' . *·* ¦ Πεταλουδες πετονν ταιρ ι με ται _αι , _εδυ > βουιζει μελισσα , εχ ει σφηκα ' τη φυση ατην χ αλη της ωρα εβαηκα , _λαχταρ ιζει , η ' ζωη α ' δλα τα μερη . Κα _& ε μοσκοβολια και χα _& ε χβ , & μα , χ αυ _· ε ηονλιον χ ελαιδημα ξνηναει ηο _& ο στα φυλλοκαοδια μου χι Ιλπ _ιδ α , '¦ . ¦' ·*» Να αου ξαναφιλησω τ Αγιο χωμα , . να ξανα ιδυ « αι το διχο σον Μαη , ο ' _μοβ φη μον , χ αλη , γλυκεια πατριδα . ΑΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΓΙΑΗΣ Η Τιμητικ η τ η $ Καλ λιτε _χνιδο _ς Α ρ . Φρ _αντζεσχακη . ΘΕΑΤΡΙΚΑ Οι θεατροφιλοι τη Κυπρου βα ακουσουν μετα πολλη λυπη την προσεχη αποχωρησιν εκ του « Ν . Λυρικου » τη Ικανι _) _καβ' δλα ηθοποιοΟ Διδο _ Αριαδνη Φραντζεσκακ η , η οποια προσεφερε τα αριστα τω ν υπηρεσιων , ει την _σταδιοδρομιαν του « Ν . Λυρικου » με την λαμπραν καβοδηγισ _ιν τη , την _αρτιαν εμφανισΙν τη και το μοναδικων _παιξιμαν τη . ΕΙ εποχην καθ ην τα « Ν . Λυρικον » , ειχε ν' _αντιπαλαιση προ του _αξιολογου Ελληνικου Θιασου των · Κυριακου—Ταλ μαζ—Ραυτοπουλου , Μαι ρη Αρωνη και Κοτοπουλη , το < Ν . Λυρικον » με την αρωγην και την δυναμικοτητα τη ΔΙδο Α . _Φρστι εσκακη _εκρατηΟ η ει το υιμο του και απεδωσε τα καλλιτερα αποτελεσματα . Το θεατρ οφιλο κοινο του « Ν . Λυρικου » προσετρ _εχε παντοτε αΟροον δια να Οαυμασ η ξεχωριστα μεταξυ των αλλων στελεχων Του και την _διδα Φραντι , ισκακη . _Λ Με την τιμητικη τη διδι _ται η τελευταια ευκαιρια ει το θεατροφιλο κοιναν να ιδ η την _εκλεκτην καλλιτεχνιδα . Ο κριτικος Ι ΘΕΑΜΑΤΑ . ι -ΛΑ _^ _υνΛΛ _^ Λ _« _υνυν-υν-υν Κινηματογρα φοι : Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ . · « Ι _' ωμανι ικες Γραουι ς · ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤ Ι . · . Ο Ατρομητος , Καβαλλαρης _» ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΑ : « Ο Ατρομητος _Καβαλλωρης . ΣΑΝΤΕΚΛΛΙΡ : Το προγραμμα 9 . 30 μμ ΕΜΠΑΨΑ _Μ : Το προγ ραμμα 9 . 30 μ . μ ΑΕΜΕΙ 02 ΡΙΑΛΤΟ : . ιιασ _ιλισσα _€ > ν Δαοων » ΠΟΡΔΛΜΠΛΗ : « Τυχερο _Κοριτο :- - ΑΜΜΟΧΩ 2 Τ 02 ΧΑΤΖΗΧΑιΛΒΙ _ι ι : _« _Τω _κ _^ _λπα ιιυυ , _— Λπατ _ιιι 'νων * ΟΛΥΜΠΙΑ ι « Ο ! 'Λντωρτ _ες τΒ _) ς Μα _νιλλσς * ΛΑΡΝΑΞ 21 ΑΛΟΒΗ ΒΟΖ : · Διωκτης ιων Ληστων > ΘΙΞΑΤΙΟΝ ΜΑΚΡ _ιΛΗ : . Ματωμενο Λ _αμανιια » ΦΑΡΜΑΚΑ _Ιι αρβληι Οη _ποαι τη · ΤΙι _νοιιΙ _νιιη , ι Λ ( . ιιαιι Ι _'αΙιΙ _οιι και Οα -ιι > λΤ | Οιυαι _ινιος ι η | ι » ριδν . _απι σημερον . Μ . Θ . ΤΣΙΑΠΠΑΖ ΑΘΗΝΑΙΚΑ _^ = ι _^ Ε _= _^ _^ _^ _ΕιΚΟΣΙ _ΤΕΤΡΑ _^ ΡΑ ΑΘΗΝΑΙ Ιαυουαριθ 5 (& - _εροττορικως ) , —Η _δψις τοου Αθηνων _ενερυμιζε , το απογευμα της 7 η 5 _Ιαυουαριοι- ' , ε ! $ : _ταξ _-τοξιδεμενα _ ΑθηυαΙα _ ολιγον Λονδινον , τουλαχιστον αττο _ατΒοψεω $ ατμοσφαιρας . Πραγματι , ινα _λετττον αλλα πυκυον στρωμα _ομιχλης ειχε καλυψει την _ττολιν _εττ' _αρκεται ω- ' ρος . Δια τα ασυνηΟιστσ ματια των Αθηναιων , η _αχλυξ _τηι ατμσσφαιρα _$ _απετελει _εμττοδιου ' εΙ _$ την κανονικην κυκλοφοριαν _ττεζανυ και οχηματων . _Ευτυχωζ , _ττροξ το βραδυ , η Αττικη ατμοσφαιρα εξεκα-Οαρισε και η διαυγεια απετελεσε _τταλιν _τ 6 · _χαρακτηριστικον του ουρανου μα , το _οττοιον τοσο _ζηλευουν οι ξενοι . — Ο κ . _Υπουργος της Παιδειας συνειργασ & η επανειλημμενως μετα του επι των ΟΙκονομικων _συναδελφου του , δια την _πληρωοιυ των _υτταρχουσων _εΙς την _εκπαιδευσιν κενων 6 εσεαιν . ' Υπεδειξε την αναγκην αμεσου χορηγησεως { Ιδικης πιστωσεως , δια τον διορισμον _υπερπεντακοσιων εκπαιδευτικων . Εζητησε επισης πιστωσεις δια την εξασφαλισιν της _ομαληςς επαναλειτουργιας ολων των μουσειων μας , εντος του ετους . —Υπο της Συμμαχικη Ναυτιλιακης Επιτροπη της _ιδρευουσης εις το Αμβουργου , απεφασισθη η _τταρανωρηαις ρι ς τη » Ελλαδα εναντι επανορθωσεων , δυο ακομη φορτηγων ατμοπλοιων , χωρητικοτητας 2 . 230 . τονων του ενο , και 1 . 110 του αλλου . —Η κ . Αλικη Διπλαρακου , η οποια εξελεγη ομοφωνα Μις _Ευρωπητω 1930 , εγινε τωρα ... γλυπτρια και ζη _εις την _Γαρσοβιαν , με τον δευτερον συζυ _/ ον της Τζωυ Ρασελ , αγ / λον _ευπατριδην και διπλωματην τον οποιου παντρευτηκε _, κατοπιν φλογερου ? _ρωτο $ , το 1944 . Οταν _ει ργαζετο εις την Αμερικην ως ... αεροπορος ! ... —Ο Μαν . Καλομοιρης , επ' ευκαιρια της απαγορευσεως υπο της Αστυνομιας ωρισμευων τραγουδιων , γραφει οτι « πρεπει να δημιουργησωμε μιαν αληθινη λαικη υουσικη , βασισμενη απανω στο λαι-| κο μουσικο και ποιητικο ενστικτο και να βοηθησωμε την λαικη μουσικη εμπνευση στο να εκληλωθη οσον το δυνατον π ιο , αβιαστα και ευγενικωτερα . Οχι ομως , προς Θεου , να υπο-| καταστησουμε το λαικο τραγουδι , { _ιρτω και το , ρεμπετικο αχομη , ? στ _«> : . και τον , αμανε . . · ακομη , με · τα διαφορα κατασκευασματα των [ λεγομενων ελαφρων ελληνικων τραγουδιων » . — Υπο . των εκδοσεων « Αρμονια » θα κυκλοφορηση προσεχως ενα νεον' μηνιαιον περιοδικον _, δια ' γραμματα και τεχνη , εις το οποιον ουνεργαζονται οι γνωστοτεροι ελληνες λογοτεχναι και . συγγραφεις . — * Η απογευματινη εφημερις « Εθνος » γραφει : <( . Ο διευθυντης του Κυπριακου περιοδικου « Αγωνιστης » κ . Παντελης Μπιστης , _εκυκλοφορησεν απο ημερων εκει σ' ενα νεο του · εργο , θεατρικο αυτη τη φορα , απο τα _χαρακτηριστικωτερα της τεχνης του , κατα γενικην ομολογιαν της εκει κριτικης , αλλα και των * εδω _ειδικων της λογοτεχνιας και του Θεατρου , τα « Δακρυα στη θαλασσα » . Ειναι ενα δραμα _τριπρακτο με πολλα χαρισματα » . —Εις ογκωδη τομον και πολυχρωμον εξωφυλλον εκνκλοφορησε το . Ιστορικον Ιργον του Ακαδημαικου κ . Σπυρου Μελα « Φλογισμενα Πελαγα » , εις τας σελιδας του οποιου εξιστορουντσι τα θρυλικα κατορθωματα του Ελληνικου Πολεμικου Ναυτικου , απο του _τορπιλλισμου της « Ελλης » ως τα τελος του πολεμου . —Ο θιασος Μαρικας Κοτοπουλη απεφασισε να οργανωση ειδικας · παραστασεις— _-απογευματινας—οι οποια 6 α νιναι αφιερωμενα » αποκλειστικως _εις την διδασκαλιαν εργων ανωτερας τεχνης . _Ται ργα αυτα θ'αυαβιβαζωνται κατα διδασκαλιαν του σκηνοθετου κ . Ρενατου _Μορντου . ο ανταποκ ριτ ης Τι _•·* ΤΤΤτ _1 ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ _ΙΟΜΕΜ ΙΜΙ 2 & Κατα _παρ αχ λη _σι % 3 πολλων οιχ _ογενειυν £ _ι _αοχι _ξονμε απδ της ζ _ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ~ ι ι 19 . Ιανουαριου § 1 τΙς Κυριαχ ατιχ ες ρ απο γευματινε ς η 6- 7 . 30 σε στυλ ΓΑΡΙΕΤΕ ΤΤΕΛΙ ΔΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΠΗ Παρεληφθησαν και πωλουνται ελευθερως _Ττελιο δια κοσκινα _αλιυρομυλων , αριστης Αγγλικης κατασκευης , _εις τα ακολουθα μεγεθη και τιμας : Νο . 40 προς 18 1 ) 2 γρ . τον _τετραγοονικυν ποδα Νο . 45 » 21 ν , » » » Νο . 50 » 23 1 ) 2 » » » » Νο . 55 » 25 1 ) 2 χ » » , » , Απευυυνθ ητε : Εται _ρι α ν Ν . Π . Αανιτης Λ ΤΛ „ Λεμεσος . Ι¦ - ¦ * - *¦ _¥ **¦¦» ¦ - ¦¦¦ · ·¦ - ¦ - ¦ ·¦·¦ - « - ¦ _» - _» τ +- » - _» - »···· - _»· ν _» - _· - _» - _» - _« _*» - _»¦< - ¦ - ¦¦ ι ! ΙΙΙΙΙΙ ! ΙΙΙΙ 1 ΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙ ! ΙΙΙ || Ι ! ΙΙ !! Ι _1 ! ΙΙΙ ! ΙΙΙ ! ΙΙΙ ! ΙΙιιιΙΙ ! : » ΙΙΙΙ ! ΙΙΙΙ !> ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ « ΙΙΙ ! ΙΙΙΙΙΙ !! 4 ] ΙΙΙΙΙΙΙΙ || _^ ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ _ ! _8 ΕΑΤΡΙΚ 0 Η ΣΥΒΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΡΗΑΚΟΣ 4 ΣΑΓΓΑΤΟΝ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ωρα 9 _'μ . μ . ακριβως . 1 . ' } ΚΩΙΤΛ Σ , ΜΛΡ Κ ΙΔΗ ι ι ΧΑΜΕΝΑ ΚΟΡΜΙ Α : ¦ Δ _Ι'ΛΜΛΙΙΚΗ _ΗΘΟΒΡΑΦΙΑ _^ ΤΡΙΛ _ΜΕΙ'ιΙ - _Ε _2 ΙΙ _ΕΙΚΟΝΠΙΙ ι Ι ~ _Κυι ι _οΜς · Σν _γγααφευς — Κι ' ικριοι Καλλιτηχν _αι Υπο την προο _τασιαν της _^ ι ΕΝωΣΕωΣ _Ι-ΛΛΜΝΙΔωΝ ΚΥΡιωΝ ] ΑΙ _εισπραξιις εξ ολοκληρου δια τους πτωχους . ¦ ΙΙ 1 ΙΙΙΙ 1 ΙΙ 1 ΙΙΙΙ 1 ΙΙ 1 ΙΙ 1 Ι ! ]! Ι ! ι ™ ι 1 ΙΗΙ !> ΙΡ ! Ι !!!! _ΙΙΙΙΜ !! ιιι ! ι ! ιιιιιιιιιιιιηιιιηιιιιιιιιιιιι · ιιιιιΙΙΝΙΙΙΙΙιΙΙΙ . « Ε _, __ Εισηλυομ _εν εις τη ν χ _αρδ ιαν ζοΟ χειμωνας , _χ δ ¦ _ψυχοι πλησιαζει προδ τ 6 _ζενι & του , _ια _κρνο ' λογηματα , οι ρευματισ μοι , αι _νευρ _αλ για ι Αηαι · ι λουν να _εξασθενησουν χ ον _ορ γανιαμον του Αν _υρωπου . ΛΙ ») _ανηουχ ητε ο ' μως δι ' αυτο , Μ *» υη & _ρχ _α δ Αγρυπνος προστατης αας Ιναντ _ιον δλων αυτ & ν χ ων εχ & ρβ ν , η αλοιφη του | ΓΑΛΣΑΜ ΟΥ ΤΟΥ ΜΠΕΝΒΚΕ | Ει δοι _χοιπα ις _ΙιΙ _) ! 1 |· 1 _)/ Η ! _Ναι-ιι ΙΙοΙ ηηιι ΙΙι · η _· _ι ) ι _' ) Ιιηι _^ 8 _ιιιιιη · ι 04 _πιιιλη - _¦ ' ¦ : _¦¦ ·' ¦ ¦ Ι ¦ „ , ' . ' _·¦ ¦ ' -Ι < - , ¦¦ ιιαρ _α _χι ιιν ιιατιιπΜλητιιιν . :. Ι ιμιχ χ , 'Λ γγ _ιλη · Ι > . Λ γγιλ ( 4 ι „ _ΙΙχ ρωυια . 00 ι / _ιικ χ . ιι _ιλιο _'ι . 1 ι ' ιιρι _ιχ ! ι . _)) , _Αβμ & _αυν . 1 !» _ΙΙ | Ι _/(/ , ! κ . _ΖαΚχ _Τοβγγο _, ' , _ιιτ ) . Λο' / . ο >· : 1 α . · _ _' ! 1 _υ 1 ) _- _> γροιι « η γι _^ ριχ . ΛπκωβΙ _ι , 1 ( ι ) ι )· ι 7 . ΛΟΙ _-ΖΟΣ Δ . ΒΕωΡΠΑΔΗυ ΕΙυ _^ γωγΟ ιΙ _ιι Ι . Κ . 280—Λωχωα _ια . _Λττω της 18 _ηυ Ιανουαριου το _καταοτημα . . 1 'Λ ΗΑ 1 ΤΙ _! Λ < ι ν < ΙΝΙΙΙΙΦ 01 _ν 0 Β εν Λαρνακι 0 α μενι _, ι κλειστων Γι α την _ημιαργιαν _εκαστην _Παρασκευων _ακογευμα , το δε _Εαββαταν 0 α εινα ι ανοικτων μιχρι 1 % _δηςμ . μ . Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ Μ ΕΛΛΟΝΤΟ Σ ΕΝΑ ΚΗ ΡΥΒΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ Η πραγματικη οροθετικη γραμμη μεταξυ Ευρωπης και Ασιας δεν ειναι ο _# τε αι οροσειροιι , ουτε τα φυσικα συνορα , αλλα το συστημα _πεποιθησεων και ιδεων το οποιον αποκαλουμεν Δυτικον πολιτισμον . Εις τα _πλουσιουδειγμαται αυτα τσΟ πολ ιτισμου υπαρχουν διαφοροι μορφαι : Η Εβραικη πιστις περι θεου . Το Χριστιανικων μηνυμα της αγαπης και σωτηριας . Η ΕΧληνικη αγαπη προς την Αληθειαν το Ωραιον και Βο _'Αγαθον . Η Ρωμαικη νομικη μεγαλοφυια . Η Ευρωπη ειναι ιδεα πνευματικη αλλα εαν οι ανθρωποι παυσουν να διατηρουν αυτην την _ιδεαν εις τον νουν , των , εαν παυσουν να _αισθανωνται την αξιαν της εις την καρδιαν των , τοτε αυτη η ιδεα θα αποθανη . α _^ _ρον του κ ΟΥΙ _'ΝΣΤΩΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ Ο Ουινστων Τοωρτοιλ απο τοΟ 1939 αηησχολημε · νος με την διεξαγω γην τοΟ πολεμου ειχε παυση να _* Ρ · θρογραφη . Μετα την μακραν αυτην _διακοττην ενεφα » _νισθη και παλιν απο των στηλων του μεγαλου Αμερικανικου περιοδικου « Κολ Μερς _> , Προ 8 ετων Ειχε Υραψ _«> εις το Ιδιον αυτο _Περιοδικων , το τελευταιων του αρθρον _ιιερι των _πιθανοτητων αποφυγης του πολεμου με τον Χιτλερ . Ηδη απο των στηλων του αυτοΟ περιοδικοι ) ,, ο ανθρωποςτοΟ οποιου το ατρομητ _& ν ' τινεΟ ' - μα _εσυμβολιζΕ την _θιλησιν των 4 λ £ _Γθ 4 ρων ανθρωπων ν _& _πβλε ' μησδυν δια την ελευ _δε _^ Βαν των καμνει υπολογισμους δια τας πιθανοτητας νεου Παγκοσμιου Πολεμου και υποδεικνυει τον δρομον , ο οποιος οδηγει εις την Ειρηνη ν . Το αρθρον το οποιον _εδημοσιευθη εις τας 4 Ιανουαριου μδς απεσταλη αεροπορικως υπο _του εν Νεα Υορκη μονιμου ανταποκριτου του _€ Εθνους » κ . Σ π . Μινωτου Εχει δε εν με * ταφρασει τα εξης : Παρηλθ & ν οκτω ετη . αφ ν 6 _* του _£ _γραψα περι των € 'Ηνωμ _, ενων Πολιτειων της _6 υρω · πης > και . εν τω μεταξυ , πολλα γεγονοτα ουνεδησαν . Ειχα κερι γραφει την πληρη _δυστυχιας Και κινδυνων καταστασιν της Ευρωπης , η οποια ειχε φθαρι _] απο πολλας συρραξεις , εταρασσετο απο νεας μορφης εθνικισμον , διηρημενη και βεβαρημενη απο σωρειαν δασμολογικων τειχων , επισκιαζομενη απο τον Αξονα Χιτλερ—Μουσολινι , εξηντλημενη και αποστραγγισμενη απο ενα μεγαλον πολεμον και πιεζομενη απο τον φοδον ενος αλλο ·) πολεμου . Αποψε εις το Ιδιον δωματιον τοΟ _Τσαρτιυελλ γραφω επι του Ιδιου _6 ' ματος και συνηγορω υπερ τνς ιδιας υποθεσεως . ΙΙρο οκτω ετων ενομιζα δτι η Βδεα αυτη δεν θα _ευρισκε αποκρισιν . Αλλ' εντο ' ς δεκαοκτω μηνων Λ Ευρωπη _εδυθισθη εις πολεμο ' περιοοο τερον τρομακτικον εΙ · . κατσστροφας απο οΙονδηποτε αλλον πολεμον , εις τον οτοιον απεδυθη ποτε ο ανθρωπος , και —κατι περισσοτερΟν—δ _! α _ μ . ' αν ακομη φθραν η Ευρωπαικη _διαμαχη απεσυρε την _Αμερικην απα την ατιομονωσιν της και δια μιαν ακομη φοραν η διαμαχη αυτη περιελαβε ολοκληρον τον κοσμον . Σχεδον Φαινεται να ειναι £ νας κακος οιωνος . Αναμφιβολως τα συμ _ 6 αν · τα , τα οποια επισκοπουμεν , το _φθινοπωρον του 1946 Εχουν πολλας δυσαρεστους ομοιοτητας με τα συμβαντα του 1938 . Εις την πραγματικοτητα , απο τινων αποψεων ηκαταστασις ειναι ζοφερωτερα . ΟΙ λαοι της Ευρωπης Επεσαν εις _βαραθρον δυστυχιας και _βυγχυσεως α · οονκριτως δαθυτερον . Πολλα ! απο τας πολεις των _κατακεινται εις ερειπια . Εκατομμυρια _κατοικιαι των κατεστραφη' / αν . Κατεσπαραξαν ο εις τον αλλον με μαγαλυτεραν _αγριοτητη , _εις μεγαλυτεραν κλιμακα και με _φονικωτερα Κιελο : παρα ποτε προηγουμενως . Αλλα μηπως Εχουν ευρπ _τταθεραν και διαρκη _ειρηνην Ειναι η συναδελφωσυνη της ανθ ρωποτητας _πλησιε'περον Εχει επανελθει τ £ < κρατος του νομου _Αλλο ιμονον ! Αν και οι πορο · _, και η ζωτικοτης δλων των ΕυρωτκΛκων κρατων Εχουν _οικ τρως ελαττωθει , _-ιολλα απο τα παλαια μιση εξακολουθουν να _καιουν με _ασβεστην φλογα . Σκ ελετοι , με λαμπερα ματια και δηλητηριωδη ακοντια , _ττροσ β λεπουν _βλοσυρως αλληλους , εν μεσω της τεφρας και των σωρων των ερειπιων δπου αλλοτε _ιστατο εμπνεουσα σεβασμον η Ρωμαικη Αυτοκρατορια και αργοτερον ο Χριστιανικος _πολιτισμος . Λεν θα δοθη _κατιοτε Ενα τελος Δεν υπαρχει λυτρωμος εδω κατω θα κατερχωμεθα διαρκως τας _βαθμιδας της απεριοριστου καταστροφηςπρας τα πρωτογονα επιπεδα η δυναμεθα να αποφυγωμεν την καταστροφην Υπαρχει η παλαια Ιστορια του ΙσπανοΟ καταδικου , ο οποιος ιφθινεν _επι Ετη εις την φυλακην του , καταστρωνων ¦ _ιχεδια διαφυγης . Μιαν ημεραν ιιπρωχνει την θυραν . Τ Ητο α-« οικτη . Παντοτε ανοικτη . Γγηκε Εξω . _Παρομοια ευκαιρια • _υρισκεται σημερον προ των λαων της Ευρωπης , θα επωφε ληθοΟν θα τους επιτροπη να επωφεληθουν θα Εχουν τον καιρον να το καμουν Η καρδια ενος γεροντος ειναι με αυτους τους καλους κοινους ανθρωπους . Ποσον καλοι , ποσον ευγενεις ειναι . Ποσον γενναιοδωροι ειναι και πως ο _εις _βοηθει τον αλλον εις την καθημερινην ζωην του χωριου . Ποσον Ικανοι ειναι δι' ακαταπαυστον _προοδον και βελτιωσιν . Και ΙΓου εις το κατωφλιον των Iστανται , η Επιστημη , _αι Εφευρεσεις , η Οργανωοις , η Βνωσις— ακομη και η Δυναμις . Και δεν προσφερονται εις αυτους μονον αι απλαι απολαυσεις _αιοποιαι-η αι ελπιδεςτωνο _ποιων—εφαιδρυναν την _πορειαν του _αι-θρωπου _εις το μοιραιον προσκυνημα του _ τροφη , _ζεστασιωι αγαπη , Ερως , γαμος , 6 ικσγ ενεια , παιδακια παιζοντα _οτ _( φωτια , · . ω _£ αι 6 _ι καρπο ! μιας εντιμου Εργασιας , αναπαυσις και γαληνη , μ _? τα την συμπληρωσ , ιν της εργασιας μιας ολοκληρου ζωης . Προσφερονται εις αυτους πολυ περισσοτερα—Ενας ευρυτερος και πλεον Ευχα ριστος τυπος ζωης , συνειδητη κα' υπευθυνος θερις εις την _κοινωνιαν , Ενα ανοικτον μελλον δια καθε ταλεντο , πλουσιοτερα και ποικιλωτερα τροφη , ευθυμια , διασκεδασεις και _ιφιαριστοι σχεσεις με τον πλησιον . ' 0 Προεδρος Ρουζβελτ _διεκηρυξε τι _^ ' Τεσσαρας . Ε λευθεριας . Εκ τουτων η _κυριω-¦ τερα ειναι η απαλλαγη εκ του Φοβου . Τουτο δεν σημαινει μονον τον _φοδον του πολεμου η τον φοβον ειο & ολης Εξωθεν . Ακο μη πλεον δηκτικος ειναι ο φοβος , _δτι θα _κτυπησ _^ την θυραν ο αστυνομικος , δια να επεμ _β _^ εις την ταπεινην κατοικιαν . Ο εργαζομενος πατερας , το παιδι , ο πιστος φιλος απαγονται ιην νυκτα · , χωρις _προστασιαν _ιης ατομικης ελευθεριας χωρις να ¦ _Κροσαχθουν ενωπιον _ορκωτου _δικαστηριου , χωρις σεβασμον προς τα δικαιωματα του ανθρωπου , χωρις _δικοΤιΟσυνην εκ μερους του Κρατους . _ΤοΥαυται ειναι αι συνθηκαι που _εΙιΙκρατουν σημερον εις το _μεγαλυτερον τμημα της Ευρωπης . Μια φρικωδης _ωπισθοδρομησις ! Οπισω εις τον οκοτεινον Μεσαιωνα , χωρις τον ΙπποτΙσμον και την _πιστιν της Εποχης _εκιινης . Και δμως δλα αυτα θα ημπορουσαν να σταματησουν αμεσως . Διακοσια και τριακοσια εκατομμυρια ανθρωπων _εις την Ευρωπην δεν £ χουν παρα να εξυπνησουν Ενα πρωι και να αποφασισουν να ζησουν ευτυχεις , _και' ελευθεροι , αποτελουντες μιαν _οικογενειαν εθνων , απο του Ατλαντικου μεχρι της Μαυρης θαλασσης , ηνωμενοι δια _αμοιβαιαν βοηθειαν και προστασιαν . Μια απλη αποφασις Ι Μια χειρονομια Ι Και αι θυραι της φυλακης ανοιγουν . ΟΙ κρατουμενοι εξερχομενοι βαδιζουν η τρικλιζουν , εις την λιακαδα ενος αγαλλομενου κοσμου . Δεν αποκρυπτω ποσως απο τον αναγνωστην δτι χρειαζεται μεταρσιωσις . Ειναι απλη πραξις , σχεδον οΟτε αλμα πρας τα εμπρος . Μονον σηκωθητε επανω , αλλα ολοι μαζη . Εξελεξα την Βαλλιαν ως την χωραν απο την οποιαν πρεπει να προελθρ το συνθημα . Ε ν πρωτοις διοτι αυτο Εχε ι ως συνεπειαν να επιδειξουν οι Βαλλοι λεπτοτεραν _αυτοκυριαρχιαν απο οιονδηποτε αλλον μεγαλον λαον , ο οποιος θ ανελαμβανε την ηγεσιαν και δευτερον , διοτι κατ ουδενα αλλον τροπον η Βαλλια θα δυνηθη να επανακτηση την αληθη της _δοξαν και _θεσιν εις τον Κοσμον . Αυται ειναι αι συνθηκαι , αι δποιαι περιλαμβανουν τα στοιχεια της μεταρσιωσεως . Τωρα εναποκειται εις την Βαλλιαν να παρη τους Βερμανους απο το χερι και να τους _επαναφερη εις την αδελφοτητα τον ανθρωπων και την οικογενειαν των εθνων . Αντλω θαρρος απο _μιανπεριφημον φωνην του παρελθοντος . _Εις την Βαλλικην _Εθνοσυνιλευσιν τοΟ Μπορντω , την Ιην Μαρτιου του 1871 , ενω ακομη εμαινετσ ο πολεμος μεταξυ Βαλλικης Δημοκρατιας και Βερμανιας , ο Γ . _ικτωρ Ουγκω ειπε : < _Και θα ακουσθη η φωνη της Βαλλιας λεγουσα : « Ειναι τωρα η σειρα μου . Ειμαι εχθρα σου Οχι ! Ειμαι αδελφη σου . Τα επανεκτησα 8 λα , αλλα τα επιστρεφω υπο Ενα δρον . Οτ ι θα ειμεθα ηνωμενοι εις ινα λαον , μιαν οικογενειαν , μιαν Δημοκρατιαν . θα κατεδαφισω τα φρουρια μου . θα κατεδαφισης και συ τα Ιδικα σου Η _εκδικη - σις μου ειναι η αδελφοποιησις . Οχι πλεον συνορα . Ο Ρηνος δι δλους ! Λς _ειιιεθα μια Δημοκρατια ! Ας Εχωμεν Ηνω - _ιιενας Πολιτειας της Ευρωπης , Ηπειρω _τικην ΟΜοσπονδ _ιαν , _Ευ ρωπαικην ελευθεριαν _* . Τοτε ητο _δυσκολον . Το προ-Φητικον μηνυιισ : απερριφθη . Η Εμπνευσις του _ποιητου απεθανε . Τα γεγονοτα Ελαβον διαφορετικην τροπην . Η Βερμανια _επεδεικνυε με θρασυτητα τας δαφνας της νικης . Μ Βαλλια επι σαραντα Ετη και πλεον ευελετα και παρε _, ακευαζε εκδικησιν . Εινπμεν δυο παγκοσμιους πολειιους . Εις τον _πρω τον Λ Βαλλια _αιιεατραγγιοΟη και εις τον δευτερον _υπεκυιιιε _και _κατεκτηθη . Αλλα και εις τους δυο πολεμους η Ευρωπη και ολοκληρος δ κοσμος συνεκλονισθη και _συνετριβη . Και τωρα _ομιλουν . δια τριτον _πειγ κοσμιον πολεμον , δια να αποτελειωση δ , τι απεμεινε απο τον πολιτισμον μας και την ανθρωποτητα . Το μονον αξιον λογου _Επαθλον της νικης ειναι η _δυναμις της συγγνωμης και της καθοδηγησεως . ΚαΙ . αυτο ειναι το Επαθλον , το οποιον λαμπει και ακτινοβολξι _^ προ του Βαλλικου _λαου κατοΒτην επισημον ταυτην στιγμην της μακρας του Ιστοριας . Το προβλημα εμφανιζεται εις τας Ηνωμενος Πολιτειας κατ _αξιοσημειωτον τροπον . Απομονωσις δεν υφισταται πλεον . Ο Ατλαντικος ωκεανος δεν αποτελει πλεον ασπιδα . Οι πρωτοι εξ Αγγλιας αποικοι θα ηδυναντο να τον διασχισουν εντος μιας ημερας . Αλλα με την Ιδιαν ταχυτητα θα ηδυναντο ν ακολουθησουν και τα κακα , απο τα οποια διεφυγαν και αι _τυροιννιαι , εναντιον των οποιων επανεστατησαν . Αι διαμαχαι και τα μιση της Ευρωπης δεν περιωρισθησαν εις το να καταξεσχισουν εις ρακη την _ιδικην των Ηπειροι 1 μονον , αλλ * Εθεσαν τους δνυχας των και εις τον Νεον Κοσμον . 01 Αμερικανοι πρεπει ν * αντιληφθουν δτι πρεπει ν * αναζητηθουν την _ριζαν των κακων τουτων . Η αποτροπη ειναι προτιμοτερα απο την _θεραπειαν . _Διατι καθε 25 χρονια να _υπαρχη _ερειμωσις , απο επιδημιας σι οποιαι γεννωνται ε ( ς την Ευρωπην Δεν θα ητο συνετον να _χρησιμοποιηθω η δυναμις που ηλθεν εις τονΝεονΚοσμον προι αποστειρωσιν των εστιων μολυνσεως του _Παλαιου Κοσμου : ΑΥΡΙΟΝ : Τ 6 2 ον μερος , 8 * ΜΗΡΗ 911 ΥΠΟΒΡΑΨΗ ΤΑΣ ΜΙΑ ! ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ _ΙΤΑΑΙΑΗ ΚΑΙ ΓΟΥΛΒΑΡΙΑ » ΛΟΝΔΙΝΟΝ , ιβ ( _Ρ < , υ , Η , ) Ο < 1 _ιοχω ( ιι 5 ι · Υηρ _υζγ _Λ _^ τι ν ' _^ _^ π _ιγγ _ριΗιο ν πδμ ΙΙ _νυιμ ινων 77 _οΑιΒιι _ω ν κ . Λι _ιιι _> ι ' ι ( Μ _ιην _1 _'θ Ι ψΙΙ ι _»/ ν / _Ι ι ιιΒ / ι ρηι · ιις _Ονηα <) Ηιων η ιιΙ ν _αννΟηχ _ας ιΙβ > _Ι _Μ ) _ι / ι _ιτ η _ιι ) ς Ι _τηΜ η _^ , Ρονμ _κ νΙ η η , _ΓονΙγα _β Ι ας και _Ουγγηβ ι _πς . Α ' κ _«( ι _(! η ιι > ιο ι , 0 ' 3 ' η ο » ιι _> , ι' < Ι | κ » ν Ε ιωπ _ριχ υιν _Η _ηΧηαηι Η η _μο-ΑονιΙπ ι ) _ιηιιτ _ψος _νιλιτ Ι _) π _] ς _υπαγιηφιις τΛν _αννΟηκων Οα ) 'ιν _» ( ιι Μα _οι αιανς ι »/ »· ΙΟη _ν Φι 6 ( ιουιι ρ ιιιν ιν ΤΟΙ / ΒΟΙι ι ) κ . ΙΙΙ _ηι ρ _νς Οιι « _βρ ηκΙη Ο _/ Ι ηι υιιη _νυ _^ _Ι ΙΙ _τθ θ _^ _ητ _ηΚ _^ Ι _ι _» ν >· της ιτι μ _Οηαας . ΙΙΙ _ΙΗ ΠΡΟ ! ΤΗΗ ΙΤΑλ _Ι ΑΗ ΛΟΝΔΙΝΟ _Ν , Ιβ ( _Ι 'ω η _, _τρ ) Ο _Μρ ( υ |) ι / Λθυ 5 ) _'Λς γ »] , - ' / _τοιιος Λν _( χιι > ι > _ηΟτ , _πημτρ ον 1 ( _Αμαρι · _«(/ _ ' (} ι ρα > ι _() 4 ) ιΗ ( ιις ' . _Λ _'^ _ιτι κι _^· ι 1 · ναΜοι _νιιχη ς Βις Ονηυ _ιγκι ωνα Χι · _χι _» Η η Ι _κ _τΑ ς < ΙηΑ Β _» _ν αιαιωαιν 100 / Μππ _ι / ι / ιν ιη > _ν _ΑοΧΙ _ηβ _ιιΛ ν Λ · Π _ιψιια _ι _σΙΙιι Α ' / κο _^ _ι >< _ι £ < ιχΙ ) _αιι _? _δι · αη _ρα _^ ιοπι _ιοιιι ιιιη _ιην _βυν _«< ν > ιν _Ιμ _ηαφχ _ι ) ) ο > _μφιιη _ης . ΕΛΗΞΙΗ Η ΑΠΕΡΒΙΑ ΙΟΝ ΕΡΒΑΤ _ΟΝ ΜΕΤΑΦ _ΟΡΟΗ ΑΒΒ ΑΙΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ _, ιβ ( _Ρω υχ Ι : (} ) 1 Ηα _ηιρ _γιη _τμ ' ι ι ( ι ) ΟΒιι » ι ' _μ ιι _ι _· _φορ ων _ΥΧι _^ _ι-ι . 0 ! _«'«» . () ) ' _« ( Ια /· _ { ια _ι _( > 4 _ψακν ι _ις ιιι _^ ι _ρ _γιιυιιι _, των το _£ α ££ ιιιαν χη ιο _ιιιν ο >· νιδ ρ ιας μιι η ξν αη * _ρ ) 'ων _παι _τ >) _ι Λ _νιΛοπΛ ι _ιαιν , Οι ιι _/ _ιι _ρ >*(» _ι « Μι ' - χ β ηααν ιην _ _ ραα _ψ 9 _# ην ιων _ιρ _· _γοΛιηων Λι ' αχπ ' _κορον _ιργ η » _ξιι _ν Η _ι ι _ι _αΑι _} ι _>{» μ > μ > νηι _( _μο _^ κκ , · Α * _» _ιιιι _ηι _ωρ αι / _$ γα 0 ιας κατα _ι _?^ _Λα · ( ιιιΛ η θα _ιιναι Λ 4 _* ΕΦΗΜΕΡΙι ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝ ΗΣΕ _ΩΣ υιΤ ΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ Δια διαταγματος τοΟ Κυ βΒρνητου εν Σ υ | _ιΙιουλ ( φ , τα _ταχυδρομικα τελι ] διω μικρ α 6 ι · | Η 11 Μ , α _ιιιιυ Ιι . λλυ _* _ιΙΛ α ι ι _> , , _Λ · _ανδηιιοτι χωραν του _ι'ξωτ ι : ρι · κοΟ καΟορ ιζο _ιιιιΛ ω · . , νΙ _κολο _π- , β < -. ) Β _ Δια δι ' μ _· ι | ι ' | υπι ' . ρβιι ' ινον τας 10 οιΙ γγ _ιπι ' , γρ . υ , Και _Ιιια καιν δυο τιρηιιΟι ' ιπι . ις οιιγγιικ · 1 : 1 νΡ _· . • - _Εδημοοιι _υηηοιιν _ΚανονιαμοΙ δια των οποιων προι ι · _δρυσιν προφυλακτικου _οταυ · ( ιοο εντο ς των δημοτικων οριων _Λειικαρων _απαιτειται αδεια του ΔημοιικοΟ Συμβουλιου , κατοπιν προηγουμ ενης ιγ . _κρι _ακως του _ΛιηιΟιιντοΟ των Ιατρικων Υ πι | ρπτιι · Ιι ' . - _ΕδημοααυιΙηοον | ινυιι · _ομοι της Αρδευτικης _περιοχη ς Γασης ΚοιλανΙου , 'ΧΙς μεταδιδει Λ εν ι . ) _αρωοιοις ανταποκριτης μας προ · _χΒΙιι , ' _ηιιρα _τηι ' τοποΟεοιαν Βρι ι ' . ' . Ι ' _, ι (< ιυ _χι , ιμιου Ιρικω μυιι α · _νι ιρ Λπη 10 « ι ' _ιιοκινητο _ ' _τοι ) Β , _Κιιιαοιρ _οφκ κιι ' ι Λ ιτιιβαΙ · ι'ι _. ιν κι'ιιη _ι'ι . ιι . _Βιιιοργιου ι ' _ιιιιι _ι ι καταγμα _τικι ποδος _μιιαψι ρΟιΙι ι . |< _ιΛ Μοοοκο | ι ( Ιον Αμμοχωστου πρΛι _νοαηλειαν . ΧΟι ' ς παρα το '> ον _μιλιον _( Βμ , _οδοΟ _Αμμοχωοτοιι Λ ( Ι (> - νιικος το καινοιιργις φορτηγων _αυτοκινητον τοΟ κ . ΜΗζη , _οδηγρυ μΒ . νον _υιιο τοΟ « Ιου ιου υιιιικροι ' ιαΟη _μιτα _« _τρο : · πωτικοΟ αυτοκινητου κατι . υ · _Ουχομ ενοιι ικ _Λιι ρνν . κος _ιιι 'Λ μμυχωητοι _' , 'Β κ _της _- ουγκρουοιι , ις τα _φοριηγον < ιι ' ιτο · κινητον _υπιοιη ζημιαν · £ 1 Ι ) 0 , Ουδεις των επιβατων _ιπαΟε τι , ΑΙ ΠΟΛΩΝΙΚΑΙ ΕΚΛΟΒΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣ ΤΩΣ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΙΟΣ ΕΝΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛ _. Υ 8 ΕΡ 1 _Α Ν 01 ΕΡΥΘΡΟΙ Μ ια Π _οαφω _χΕ στικη αντ _απ _οχ _^ _ιη _ςς _Οβφβοβευρ ανταπο χ _ροτοΟ των _« Υα _Ι ' μς » _της Λιε * _ς ' _νο _^ _κκι ς — Αι απανθρωπ οι μεθοδοι τι ) ς μ _, υστ _οκη ς αστυνομιας ΝΕΛ ΥΟΡΚΗ , Ιανουαριος ( Αεροπορικως . Του εν Νεα Υορκη ανταποκριτου μας κ . Σ Π . ΜΙ ΝΩΤΟΥ ) -Ενω η Πο _λωνια ετοιμαζεται να διεζα-- _γαγη ι , κλογας _, ο ειδικος απεσταλμενος των « _Ταιμς > της Κεας Υορκης μεταδιδει εκ Γ . _τροοβια ' ς , δτι η μυστικη _αοτι · νομ ( α , η οποια , επεβληθη Οπο τοΟ κομμουνιστικου κομματος τ _() βοηθεια της _Ρωσσιας , ι ' : _σκει πραγματικην _τρομοκρατιαν , εχουσα απεριοριοτον _τΛ δικαιωμα να _συλλαμιαντι ( ποιονδηποτε , πλην τοΟ Βραμ | _ιιττεως τοΟ Κομμουνιστικοι ) _Κομματος . Η « Ουρτοαμπ Μπβζτιιτιιενατβα » ( ασφαλεια ) ωργανωι ' η με βαοιν την ΣοβιΕτικην υπηρεσιαν _ασςιαλειπς κπ _διιΙΚΒιτπι Λπο Πολωνων _εκπαιδευθεντων εν _Ρωσοια . Υτιολθ ' , 1 ' . _ζεται οε ιτι α- ριθμει 1 / 0 . 000 ανδρας , ητοι κατα _υΟ . ΟΟΟ τερισαοτερους τοΟ _τακτικου _στρατοΟ . 50 . 000 —60 . 000 Λπο _αυτους _ασχολοΟνται ει ς τα να _παρακολου-ΟοΟν και κατασκοπευουν τους _πολιτας , οι υπολοιποι δε ειναι _συντ _ετανι 1 _^ 01 • _'ι « Ιπταμενης μοναδας » δια _μεγαλυτερας ε · _ττιχβιρηαεις , μαζικος _συλληψης κ . λ . π . _Ττελευταιως ο σοσιαλιστης Πρωθυπουργος κ . Μοραβσκι ΓιψαρτυρηΟη κατα το Υπουρ _- γικον Συμβουλιον εναντιον _τυν _ινχρνειων της μυστικης αοτυνομιας και Ιδια της συλ · ληι _| ιιως επιφανων αντι κομμου · * νιοτων _οοοιαλιοτων . ΤοΟ απηντησαν απλουστατα « να χυπδ τι > ν _δουλειαν τουΙ » . Ενας βλλος Υπουργος ο κ . Ρα · _κοιιτς , _ιξηναγκααΟη εις π «· _ραιτηοιν , _ΓιΛτι και αυτος επικρινε τας _μβΟοβους της μυ · ' _^& _ι _^ _διδ δεν _βιδιι . ΤοΟ ιν Λ . _ΥοακΩ μονιμου _ανταποχ οιτου χ ου « Ε & νους » . Ι προσοχην εις τον αρχηγον της ι αποφανθουν ειτε υπερ των κομ Αντιπολιτευσεως και Αντιπρο _εδρον της Κυβερνησεως κ . _Στανισλαδ _Μικολαιτσικ . Εις την πραγματικοτητα η Πολωνια διοικειται σημερον απο _τεο σαρας ανδρας εκπαιδευθεντος εν Μοσχα , δηλαδη τον Υπουρ γον των Εξωτερικων _Μπερμαν , τον Βκομουλκα _, Βενικον Βραμματεα τοΟ Κομμουνιστικου κομματος , τον 'Υπουργον της Γιομηχανιας _Μινκ και τον _Συηαγματ'Ιρχην Ζαμπροβσκι μελος του Υ . Ονικου Συμβουλιου , Οσον δια _τΛς χρησιμοποιουμενος μεΟοδοι 'ς υπο της _μυστικης αστυνομιας , οι πολιται συλλαμβανοντ αι _ ' . _ις τους δρομους και _κρατοΟνται εις _τας _ιτΙδικα' _ουληκα ς της | ιπτικ ιγ αστυνομιας επι _εΡδομαδας χω ρις να α _'ακριθουν . Αναφερεται το παραδειγμα ενο ς ο οποιος _ανεκρινετο επι 19 συνε - χως νυκτας , χωρις να του επιτ ρ επεται να κοιμαται την _τ _ιεραν . Οταν ι ' . _πι τε λους αφεθη ελευθερος , _εδηλωσεν δτι εαν ποτε _ιπαναλ _αμβανετο το ιδιο , Οα προτιμοΟπΒ να Λμοληγηθ || δτι « εφονευσι την 'τ } τι _· ρα του , _ιβροσε τα κοκκ _αλα της και _Ιιπιι σοΟπαν » ι αρα να _υποβληθω ει ς την _τυραννιαν των εξαντλητικων ανακρισεων . Υπολογιζεται _οτι τα 10 % των μελων τοΟ αγροτικου κομ ι ματος ει , <·· _σκοαν κατασκοπε !· ι αν ειιι _τΜν συμπολιτων των , διοτι με ιο μεσον αυτο ημπορουν να Εχουν _αντ . τον _διαμερι- _σμα κοι μΒ γαλυτπρον _Γιλτι- . ον τ _ροφιμων » _. 'ΥπΛ τας ως ανω _ουνθηκας , Οα κ ηΟ { ο Πολωνικος λαος , _εις _ιικλογας την 1 !) ην Ιανοο _'α · ( _ριου , τας πρωτας απο του _, 1935 . . 01 δικαιουμενοι , _ψιφου , ανερχονται ιις 13 . 000 . 000 , Οα ' _ματων _τουκυβερνηνικου μπλοκ , δηλαδη υπερ του _σημερινου καθεστωτος , ειτε υπερ τοΟ μονου κομματος της αντιπολιτευσεως των Χωρικων , -του οποιου ηγετης ειναι ο Μικολαιτσικ . Η Γουλη 0 α ψηφιση τα τελικον συνταγμα της χωρας και θα εκλεξη τον Προεδρον της Πολωνικης Δημοκρατιας , ο οποιος και θα _διοριση την Κυιε ρνησιν . Εννοειται δτι υπο το καθεστως της τρομοκρατιας η νικη του _κυβερνητικου _ψι λοσοβιετικοΟ μπλοκ θεωρειται βεβαια , _αψου οι _κομμουνισται _ηγεται δηλουν αναφανδον , παρα τα διαβηματα της Αγγλιας και των ΙΙ · νωμει · ων Πολιτειων , 6 _τι « Οα παταξουν την _αντιπολιτευσιν . _ι . ¦ Ιο _πιριφημον _αυτο « _πλοκ » _αποτΒλιιτ αι απο τους κομμουνι στης , τους _αοσιαλιστας , τους ανεξαρτητους χωρικους και τους Γημοκρατας _, υποστηριζεται δε και απο το _εργατικον κομμα , Ενας τελευταιος . νομος αφαιρει το δικαιωμα της ψηφου απο * πρ 6 π < _υ-πα Εχοντα _οχεοκι ς με αντικυβερνητικος τρομοκρατικ ος οργανωσεις * . Ο Μικολαιτσικ κατηγορει τωρα τον 'Υπουργον της Δημοσιας Ασφαλειας δτι συλλαμβα . νει _ομαδικως τους οπαδους του κομματος των χωρικων , _ιικα μη και τους υποψηφιους τοΟ κομματος , Θεωρειται επισης βεβαιον , κατα τας Ιδιας πληροφοριας των « Ταιμς » της Νεας Υορκης , δτι 0 α _αημειωΟη σημαντικη αποχη κατα τας ικλογας . ΙΙ Καθολικη Εκκλησια της Πολωνιας _εζητησεν οπως το ΚαΟολικον Κομμα _αντιπρο _- _αωτκυΟη εις την νεαν Γουλην , την « _ΣΕ'Ι'ΖΜ » . αλλα η Κυ · _βιρτηαι ς _βιιν _ιδε ' ιξι . _καμμιαν ιιροΟυμιον να _αναννωριση κα ! _ιιλλα κομματα , καιτοι η ικ >· Ιι _, _ωι'ιο ειναι κοτω 96 Υ- _Καθοδικη , ,. _» ¦ Σν _| _ΜΙΝΛΙΟΣ ¦ _»¦» « _' _»¦»¦ ' ¦¦* _»·» _- _»··»·» - _» _- _<»»^ - _»^·^» _- _»·« - » - » - « - _»·» _Τ _·» - _«·»·»^» ¦¦¦¦ _¦» ΑΝΕΓΛΗθΗ II ΑΝΑΧΩΡΗΣ 1 Σ ΤΟΥ ΜΕΟΥ ΚΥΓΕΡΚΗΤ _ΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΩΡ _ΙΣΘΗ ΕΙΣΕΤΙ Ν ΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΗ ΥΠΟΥΡΒΟ » ΤΓΗ ΑΠΟΙΚΙΩ Ν _ΟΛΘΡ & ΟΣ ΒΟΥΙΝΣΤΕΡ & ΕΗΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ « ΛΟΝΔΙΝΟΝ , Ιβ ( Του ιν _ΛονΜνι » μαν _ι μον αντα ηαΗριιου μας , 'Λ _αιΟμ . _Τηι ι _ι Υρ . 3315 ) , _ΕηΧηαοφορηΟ ην _οημτ . _ρ ιιν υπο _Αιι _ται _ιρνοΟ _γοΟ _Υηουρ _γιιου παν _> ιΛθικ ι < ον , υπ _( _1 _« ν κα _0 αι ρισι / _ι _ _ιιοεα η _ημι / ι _αμηνια της _ουναντησιως Β _)/ ι Κνηρι ηκιμ Εθνικης ΙΤ ( * ια 6 _ιια ς με τα του Υηον _$ γου των Α _ιιοιΗιΜν . —ΔΚΝ 0 Α ΠΑΡ ΑΣΤΗ Ο ΝΕΟΣ ΚΥΓΕΡΝΗΤΗΣ Ο _ντ ' ος _Κνβ _ιβνη _της της Κυι _ην Λο (}) ος , Β _α _νιναιιρ _ιιν θα _παρ _ηαιιι χπγ π την ιι νη _νιψα ν _ια ' _α- ]· , · , > ιηΙ _Ιι ' » ι < ι ν ιο _ιΙΒ « Αντι · Ηι _ι ν ιιι _ΛβΛς τη ν ΑποιΜ _ι α _πι _· _* ιιυΧι _τ ιΗΙ ] Υ < Η _ιιν _ιι-χ _ωρ ηαις του νεου _Κνυτρνηι η υ ιης νηαυν _ονιζιληΟ η , Ηαιτο _ι ει χε Αρχικως _διευΟιη _/ Οι ] να _ιιναχ _ωρ _ηυρ _ιιρος τι ) _τι'Χ ος , της _Ιβ Ι _πμαΛος Βονπ _ 1 . _—// ΔΙΑΣΚΚΜΙΧ ΤΗΣ ΙΙΛΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , ] ι ! ( ΤοΟ μονι μου _Αντηιιαχη ιταα μιις . Αι > ι () μ . _ΤηΧτ γη . !}· ' _) 1 ιΙ ) . — ' / . _^ _ΑιΑαπι ψις της ΠαΧιιιαι _ινης αννιηχ _τ . τ _κι την ιι . ι _ι _/ ν ' Ια νη ι > α _$ _ιον / ις τα Α νακτορα _* Λ _γ ' ιου Ιιτχ ωι _, οιι . ΕΤΗΡΗΘΗΣΑΝ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΑΙ ΗΝ . ΠΟΛΙΤΕΙΑ ! ΚΑΙ Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΙΑΤΗΝ ΑΒΒΛ Ο ΒΑΛΛΙΚΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑΝ ΣΥΜΓΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ II αυμμαχ _εα ιιεν _αφο _^ _χ τας Πυο χωρας αλλα Οα εμπνευση την _βμπι βτοΟυν ην β ι ς ολα τα μικρα κρατη ΤΟ _ΕΠΙΣΗΜΟΝ Α ΝΑ Κ ΟΙΝΩΘΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , Ιβ ( Ρω _υττρ ) ΕπΙαημον Ανακοινωθεν , _ικιοΟιν Ι ν _ΛονιΙν φ _/ _ιιγ _ιι _πι _ς _« τυνο _/ _ιιΑιο _^ των Π ριοΟι _ιπονογιον Μιγ αλης Ο η . Μ 1 _ΤΛΟΥΜ _/ _, « Β ι .-.-.. ν ., · .. .. / ' .. ' . (/„ - _,.-. · . · _, · , > π Υπουργου ιων Ε _ξοιτιρι _κιο ν Κ , Μ _πΙι ιν _Ανιιψ / ριι 8 π ι ) ιιυμμα · χι η 0 α συνιιφ Ο _/] Ηπ ην τα Αυνατον _ινιορι ς , μι _^ αιι οπυν την _ιιαρ _τμ · _ιΜιαι ν _/ ιιΧΧοντι _π ης _ιιιιΟι ' ακα ς _υπο της _Βαρμπ _νιας κηι διο την ΛιιιχηρηαιΥ της _ιΙρ ηνης . Η συμ > ι < ιχ ια Οα _ιινιιι < _ιιι / ι _<) η (» νι > _ _> _ιι ιιι ηηυμα του αρθρον Ιι _υ τοι ) Χα ρτου τιο ν Η _νωμ _/ ν ιιιν Εθνων . Τα _αναπανωΟΙν _λτ γιι 'ΙΙ _Ι _ηισπιψις το » ΙΙ ρι _, _ιΙΙ ν πουργοΛ κ , Μ ηΙ _ο υμ ι , _ις τα Αον Μνην ιιι _ι _ιοι _ι _^ _ι ' » ι > χηι ινιπν / ι _«· ιααιιο ς _ιιιηιρ ιιραι ν _ιητημιιι ων _καιναΟ _ινιιπψ _ι ρυν _τος Λια . τα ¦ _Ι ' . ' _γ Ηοι _ιτη , Συ _ντ ψιονηΙ _Ι η οτι πρι ' _ιιιι να Χι ηΟοΟν / _Ιιτ _^ ο , ι < _ιιι γα'υηα φιυχ _Οι ] να γιν _/ ι η 1 ' _ιρμανια ΛιπιΧη Λια την ιιβηνιμ · _, _χ αι _$ τι η πυ _ξηοΙ ς της _ιιαρη · _γιογης γαιιινΙΙ ριιΗ _, ις _τοι ) Ρβ _υρ ητο _Ληαρ _αικμος _ιια την ( Ινα-| < ι ι ) )· ι < ιιιΙ π σι _» ' ιι ) _ι Ε _υρο _ιη _^ ς , 'Λ · _νιγνιοηιπιι η Ιιι ι α ! Λυο χο 'ραι {>· η / ηι ηααν Α } ς Βτ _ρ μανι _χ ην / _ηιΟ _> _· _αιν _ιντα ς υ / 5 Ιχ & ν χο ) οι · ι _· ι · 7 _> π >» Ι _) _β » ι οπως ανναφ Οη ου / ι- μηχι η _ιιηον « ο _Ουνοταν _ιγιηοι ς . Εη ιοης _απτ . φιιαιοθη _Κ / _αας αο _· υουν & 6 ι ) _γιαι ιις ιου ς · < _ι νπ «(> ο · αωπονς των Λνο χωρ ων , _οιτιπς Απα ρτιζουν την _ΑγγΧογαΧΧικ ην _ΟΙκονο / ιικην _Ειιιτρ οπην να _ιιιιαπευοουν τα Ιργον π « ν . ' // Ε · ηιτρο ηη 0 α ιιννιΧΟ ιι _τ . Ι ς Ηιι η _ιαιους , / ντα ς _ΛΧιγηιν _ημιριο ν _ιιιιι _οντιο Οα ι ) οΟη _ιαχ _αιρ _ιη αια υυ _· _ζητηαι ν _γοΟ αχιΛιαν ΑΙοννι . ΣυνιψιονηΟ η , Ηπιος _οιι- ξαχ Οουν ν /· ηι ουσκι _ψτις αΙΟυς ιος η _Ιιρι _τ · τονικη ΟΙκονομικ _ι ] λαικη α 6 Χος ττυζητηΟβ υπα της Γουλης- , ΟΙ Τηιμς * _γοΒι Αονοιν ου γρ α φουνι - ' // συμμαχ ια θα ' _ειναι συμ € οΧη _κις την τι ρη _^ ην της Ευρ _ωτιης , λιατι χ ατινυυν _τ ται . κατα 3 ιαα _ιις ι . Ια _ζυΧης _^ _x μι ρο νς της Ρ _ιρμπν _ιας _ . Η ιφημιρ ι ς · Ν _π'ι > 1 > ι _ΤιΧ _τ _γκρα _ψ ' γραψ _τι · // συμμαχ ια _αι-ν _, αφορη μονο ν _τιις αυσ χα ' _ιρος , Θα ι μιινι : υα _) ι -την Ρ / ιπιατοαυν _ιμ 1 ιις οΧα ια μικρ α κρ ατη > , Μι . ιαα _ι' ) _τ . τηι οιι αι Ηνιυμ ι ' _- ναι ΠοΧιτι Ιαι και η Σοβιετικ η Ενοιαις _ιτηρ ηΟ ηοαν ινημ _τρυι των _Αιαιιραγμα _τιυσπιιν , ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ _ΠΡΟΙ 'ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ < . ιΠιι _Ι-Οπλγ _ΕσωτερικοΟ _ΕξωτερικοΟ Ετησια £ 2 . 0 . 0 _Ετησι « £ 3 . 0 . 0 Η ρυνΓρομη ειναι _προπληρωτεα . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1947 Σεληνη 25 ημερων • Αν . ηλ . 6 . 55 ' -Δ . 5 . 00 * - (• Αντωνιου μεγ . —ΒεωργιουΙωανν . ΣΥΝΗΛΘΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΒΕΥΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΟΥΛ Η Η ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΣ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΟΠΩΣ _ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΝΑ ΠΝΗ Η ΕΝΣιιΜΑΝΟΣΙΣ ΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ Ω Ν ΤΗΝ ! ην ΦΕ ΓΡΟΥΑΡΙ ΟΥ ΘΑ Μ ΕΤΑΓΗ 0 ΓΑΣΙΛΕΥΣ - Η ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΣ ΣΥΝΑ ΣΠΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘ ΗΝΑΙΣ ! ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ _ΤΟΥΙΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ , Ιβ ( Του μονιμου ανταποκριτου μας . Αριθμ . Τηλεγρ . 8258 ) . —Συνηλθε σημερον το απογευμα η _Γονλη , αφ ' οι προηγουμενως _εγενο-τχο Ιδιαιτεροι συσκεψεις των βουλευτων των διαφορων κομματων . Π ροταθει των αρχ ηγων της αντιπο λιτευσεως · και τη συγκατα θισει του πρωθυπουργου η . Τσαλδα ρη , η Γουλη _διμα τη Ι _ναςξει της συνεδριασεως , ανεβ αλε τα ς εργασιας Ι της δια . την προσεχη _Δεντεραν . ' . Η _ΚνΓερνηαις Ιζητηαεν / _ιπως επιτροπη να _γινη χ _αι επισημος Ιναωματωαις των Δωδεκανησων την πρωτην Φεβ ρουαριου , Αναμενεται δε η συγκαχ αθεαις των Συμμαχων δια την εκει προς τουτο μεχ αβ ααιν του Γασιλεως . Ο κ . Ζερβας ιπιοκεφ _θει ς χ δν χ , Τααλδοοην πρ οετεινεν _ιι ς αυτον αυναντησιν ολων των αρχηγων των κομματων , ηλην του κ . Σοφουλη , πς ος Οιεξα γωγην συνεννοησεων δια τον καταρ _- τισμον Κυβ ερνησεως συνασπισμου . Ο κ . Τσαλδα ρης αηηντηαεν 5 τι εναποκειται εις τα Κομματα να διατυπωσουν τα ς προτασεις των _ιπι των _εκχ εθειαων ηδ η _εις αυτα κυβ _ερ _^ ηχ ικων αποψεων . ΧΡ . Β . _ΠΑΠΑΝΙΚΟΔΑΟΕ 0 Π . ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΚΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑ , 16 ( ΤοΟ ανταποκριτοΟ μας ) .-Χ 6 ες _Τεταρτην και & ραν 3 ην _μεταμεσημβρινην 6 Πανιερωτατος _Μητροπολιτης _Κυρηνειας κ . κ . Μα καριος συνοδευομενος υπο του κ . Ξενοφωντος _Κουμπαριδου επεσκεφθη τα χωρια Καζαφανι και _Πελλοσταις . Συμπας ο λαος των χωριων τουτων επεφυλαξε θερμοτατην υποδοχην _εις τον Πανιερωτατον . ΕΙς Καζαφανι προσεφωνησε τον ΜητροπολΙτην δ [ _ερευςτου χωριου Παπδ Παναγιωτης και 6 Βραμματευς τοΟ θρησκευτικοι ) Συλλογου , εις δε το λος του χωριου . 'Ο Αγιος χωριον ΠελλαπΙς δ _διδασκα-Κορηνειας απαντων καταλληλως εις τας προσφωνησεις συνεστησεν εμμονην εις τα θρησκευτικα και εθνικα Ιδεωδη και προετρεψε τον λαον να _συνδραμω εις τον εθνικαν 6-ρανον . Ακρως συγκινητικων ητο το θεαμα των κατοικων των χωριων τουτων _οιτινες συγκεντρωθεντες εξω απο τα χωρια των με σημαιας και ε · ξαπτερυγα _επεριμεναν την δφιξιν τοΟ Μητροπολιτου . ΕΙς τας εκκλησιας αμφοτερων των χωριον ετελεσθη δοξολογια κατα την οποιαν εψαλη το « Σωσον Κυριε τον λαον σου > και το « Τη υπερμαχφ > . Ο Μητροπολιτης επεστρεψεν εις την _Μητροπολιν περι την 6 ην μεταμεαημβρινην ωραν . ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙ ! ΤΟ » λΙΜΕΗΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ _ΛΜΚΟΧΟΠΟΣ , 16 ( ΤοΟ _ανταποκριτοΟ μας ) . —Την ιτα-, ρελθοΟσαν Ι εταρτην ενας ναυτικος , ο εκ Καλυμνοιι Μιχαλης Φραγκου , ανεσυρθη απο τον . δυθον της θαλασσης , εντος τοΟ λιμενος Αμμοχωστου , νεκρος . _ΟΟτος ητο ηλικιας 36 ετων , £ γ γαμος και πατηρ 4 τεκνων , υπηρετει δε ως ναυτης επι του μικροΟ ατμοπλοιου Νο 1223 το οποιον τροφοδοτει τα Δωδεκανησα . Την Τεταρτην αφοΟ Εφερε φαγητον , το οπο ο δ Τδιος παρεσκευασε ανηλθεν επι τοΟ καταστρωματος και αφοΟ αφηρεσε τα ενδυματα του ερριφθη εις την θαλασσαν . ΟΙ συναδελφοι του υπεθεσαν δτι ηθελε να κολυμβηση αλλ' 8-τον η & ρα παρηρχετο ανησυχησαν και ειδοποιησαν την αοτυνομιαν , της οποιας τχ > βοηθεια δυτου , τον ανεσυραν νεκρον . Ο θανατος του ειχε προ ελθει , δπως διεπιστωθη εκ της νεκροψιας , εκ συγκοπης της καρδιας . Δεν _εξηκριβωθη διατι ερριφθη εις την θαλασσαν και ποια τα αιτια τα οποια τον ωθησαν εις το διαδημα του αυτο . Πλοιαρχος τοΟ πλοιαριου ειναι ο Μιχαλης Κεχαγιας εκ _Καστελλοριζου . ΤΟ _ΤΕΛΩΗΕΙΟΝ ΑΜΜΟΧΠΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αμμοχωςτος . ιβ ( ΤοΟ ανταποκριτου μας ) . —ΕΙς το γραφειον των Τελωνειακων αρχων _Αμμοχωοτοο συνε _κροτηθη συσκεψις εις ην παρευρεθησαν , ο Ελεγκτης Προμηθειων κ . _Τεολορ , 6 αν _Αμμοχωστω διευθυντης του Τμηματος Προμηθειων κ . Ι _ερειδης , ο _αρχιτελωνης κ . Καβακος , ο Τελωνης Αμμοχωστου κ . _Ρωσσιδης και ο αποθη καριος τοΟ Τελωνειου κ . Κωστας Χριστοφορου ως και ο κ . Βιαννακης τοΟ Τμηματος Προμηθειων Λευκωσιας . Κατα την συσκεψιν συνεζητηθη ο τροπος κατα τον οποιον η μεχρι _τουδε εκτελουμενη εργασια υπο του Τελωνειου Αμμοχωστου , εκ μερους και δια λογαριαομον τοΟ Ελεγκτου Προμηθειων δυ ναται να _μεταβιβασθω εις τον _ενταΟθα _υπευθυνον τοΟ Τμηματος Προμηθειων , αγορων και μεταφορων . Ως γνωστον το Τελωνειον Αμμοχωοτοο εκτελει Ενα μεγαλο μερος εργασιας λογω των εισαγωγων εκ μερους του Τμηματος προμηθειων Κυπρου , ως αιτια δε της μεταβιβασεως της εργασιας ταυτης εις το ενταΟθα τμημα Προμηθειων διδεται το γεγονος 8 τι αι _εισαγωγαι εις την νησον ηυξηθησαν _εις τροπον ωστε να απασχολοΟν τους τελωνειακους υπαλληλους εις τα καθαρως τελωνειακα των κακαθηκοντα . Εν τελει _απεφαπισθη η τοιαυτη _μεταβιβασις της εργασιας απο της 1 ης Φι & ρον _αριου . Επισης ως _εγνωσθη επτα προσωρινοι υπαλληλοιπρο οεληφΟησαν δια την ανωτερω εργασιαν υπο του _Τελωνειου , θα μετατεθουν εις το ενταΟθα Τμημα Προμηθειων , Μεταφορων και Αγορων δια τον ως ανω σκοπον . ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΚ 8 ΥΡΒ 10 ΑΙΚΕΙ 0 Η ΠΑΦΟΥ ΠΟΙΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘ ΟΥΝ ΠΑΦΟ Σ , 16 ( ΤοΟ ανταποκριτοΟ μ « ς _> . —Την- _προοτν , η _Τριτη ν , αρχιζει τας συνεδριασει ς του το Κακουργιοδικειον 4 ν Παφω υπο την _ττροεδριαν τοΟ Εφετου Χαλητ Γεη συμπαρακαθημενων και των Δικαστων _Ντυπρε Προεδρου τοΟ Επαρχιακοι ) Δικαστηριου _ΛεμεοοΟ-Παφου και του Επαρχιακοι ) _ΔικαοτοΟ _Γετατ Γε η . Το Στε μ ' , ια Οα _αντιπροσωπευτι 6 εκ Λευκωσιας δικηγορος κ . Ευριπιδης Β , _ΚαΟητζιωτης _. Ει ς το πινακιον του Κακουρ γιοδικειου ειναι εγγεγραμμενοι αι ακολουθοι υποθεσει ς Ι ) τοΟ Νικολα Αυγ . _Σιαρτου εκ Κισσονεργ _ας κατηγορουμε νοι ) δι' αποοτολην απειλητικης ετιιστολη ς εις τον _Κυβερνητι κον _Ιατρον κ . Σ π , _Κωνσταντ ι _νιδην , απειλων αυτον δτι Οα τον « φονευε . 2 . ΤοΟ _Αχμετ Μασσαρ εξ Αγιου Βεωργιου ( Παφου ) κατηγορουμενου Για δταρρηξιν και κλοπην ινος οπλου , 3 . ΤοΟ _Χτεφανη _Τσιοτννη ικ _Μαρβθουντας κατηγορουμενου δι' _αποπειραν φονου _τοΒι Νικολ α _Μαυρονικολα ικ _Μαραθουντας , σωματικης ( 4 λα · βη ς τοΟ Ιδιου και _κατοχην μαχαιρας . 4 . Ιου Βεωργιου Πι σκοπυ και Αντωνιου Παυλου εξ _'Λρμινους κατηγορουμενων δια δια ρρηξιν και κλοπην χ ρηματων και _σιγαρεττων . 5 . Της ΓααιλικοΟς _'ΛργυροΟ εκ _Στρουμπιου κατηγορουμενης 6 _τι _εοκεμ | ιενως ιπροΡ _, ενηοε τον θανατον εις τον υιον της Κυριακον Χαριδημου , 6 . ΤοΟ _ΤζιΒμηλ ΦΒ . ' _ιζουλλδ ιι , ΑοπρογιΟς _κατηγοροιι | ιινου δι ' _ατιοπειραν φονου του Νικολα Χ _ρηοτου _ιζ ΑοτιρογιαΒ ,. Εκκ ρεμουν επισης δυο κητη · _^ _Ο _ρ _1 _αι αιιοιιειρας φονου _νοΟ Φαιδωνος Αργυρου και της _ΕυΟαλειας Χριστοδουλου εκ _ΠεριοτερωνιιΒ , ( _ΠΛφου ) εναντιον τοο τεως _φυγοΜκου ΙΙ · Μα Β , ΟρνιΟαρη 6 _πτις _κατεδικασθη ηδη εις την εοχα'ην των ποινων δι αλλον φο · « ον Λλλα _Λεν _ιχει ακουη _εκτελεσθη , ΤΟ ΕΘΝΑΡΧΙ ΚΟΝ ΣΥΜΓΟΥ ΛΙΟΝ ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΒΕΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΤΕΑ Σ ΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΓΕΡΝΗΤΟΥ Το απογευμα της χθες _αυνηλθεν _ιις την ' _Αρχιτπιακοπην , ι υπο την ΙΙ ροεδριαν ζης Α , II . του Μητροπολιτου _Κυρηνειας , τα Εθ _ναρχιχ ον Συμβ ουλιον . Κατ ' αρχας ηαχοληβ η τουτο Ι ηι τοΟ ζητηματος των Εθνικων ερανων . χ μ _ι συνεζητηθ _ησιχ ν πολλαι _νποζΧηΟεισαι _προτασεις προς . τροποπο _ι ησιν τον κρατουντος σημερον συστηματος * συλλογης αυτων , _κοθ' οαον δεν κρινεται τουτο ικανοηοιητικον . Μετα μακραν _υμως συζητησ η απεφασισθη οπως συνεχ ισουν αικατα τοπους _επιτροπαι το _εογον των , κο . τα € α ) . Χαμενης πε _^ _ισσοτερ ας δραστηριοτητος . Επισης το Εθναρχι χ ον Συμβουλιον συνεζητησεν £ πι _σχεοιου υπομνηματος , οπερ θελει _υποβλ ηθη προς τον νεον _Κνδερνητην Λαρδον Βουινστερ , μετα την _αφιξιν του , η οριστικη ομως | _ν ι διατυπωαις ονιοΟ _αγεβλη θη . . [ Οαον _αφοριι την τηρητεαν στασιν . μετα την αφιξι ν τον | νεου _Κυεερνητου , ανεπτυξαν τα μελη του Συμβουλιου τα ς αποψεις των , οιαπιατωθε _ιαης ομοφωνιας ΙπΙ της αρχης ' οτι δεν επιτρ επεται λαικη συμμετοχη _εις την υποδοχη ν και ιχ ι _επιΓα ) .-λεται ' οπως αι οργανωσεις , τα σωματεια , τα κομματα και τα αιρετα Σωματα δια ψηφισμ ατων διαδηλωσουν και παλιν το αιτημα της _^ Ενωσεως . Οριστιχ _αΙ αποφασεις δια την τηρητεαν _οιασιν Εναντι των _διαβ ηματων πρας _εφαρμογην των υπα του _Υπουργου των Αποικιων _ιξαγγελθειαων προθεσεων , δεν εληφθησαν , εν αναμονη των πορισματω ν , ια δποια θα προκυψουν ικ της επικειμενη ς συναντησεως της Ε θνικης μας Π ρεσβε ιας μετα του Υπουργου των Αποικιων . Η ΑΝΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΙΤ ΗΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚ Η ΕΠΙΧΟΡΗΒΗΣΙΣ ΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ Ο _Εντ . Αποικιακος Βραμματευς , _αττηντησεν εις το υπο _ημερομηνιαν 4 Οκτωβριου 1946 , υπομνημα του Βενικου Βραμματεως της ΠΕΚ , περι της ανατιμησεως των σιτηρων και της εφαρμογης της επιχορηγησεως _, ως εξης : € Κυριε , , _Ενεταλην να αναφερθω εις την επιστολην οας , ημερ . Α Οκτωβριου 1946 και να · ειπω δτι η Κυπριακη Κυβερνησις , αδυνατει , κατα το παρον σταδιον , να κα θοριση την πολιτικην της , σχετικως προς την αγοραν δημητριακων , κατα το 1947 , αλλα δεν θα ειναι δυνατον να υιοθετησρ την _εισηγη σιν σας περι επιχορηγησεως των δημητριακων επι _ς-τρεμματικης βασεως · _οπΜοοηποτε , _υμως , αι παραστασεις σας δια την τιμην , θα εζετασθουν , _ιΝ καιρω τω _δεοντι , μετα μεγιστης προσοχης . _!—» Η ΑΠΛΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΚ Εις την επιστολη-. <( .: ·> . ¦)· . , ο Βεν . Βραμματευς , ' ·' .. · . · ηΙ > . · Β ,, _^ _:. · ΑΠΑΝΤΗ _ΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΚ δια της ακολουθου επιστολης : ι _στρεμματικην επιχορηγησινως Εντιμε Κυριε , Ελα βομεν την επιστολην σας ( 638 / 46 ) , ημερομηνιας Δε κεμβριου τοΟ 1946 , _αναοερομενην , μεταξυ αλλων _κκι εις το ζητημα ανατιμησεως των σιτηρων και την εφαρμογην και εν Κυπρω της στρεμματικης επιχορηγησεως . των σπειρομενων , δια δημητριακων , γαιων . Ως προς το ζητημα της α _νατιμησεως , _λαμβανομεν την τιμην να παρατηρησωμεν δτι η Σ . Κυδερνησις θελει δωσει , ενκαιρφ τφδεοντι , καθε προ οοχην εις τουτο , αποδιδουσα _ουτω δικαιοσυνην ε ' _στω και _τω ρα , εις την _ταζιν _εκεινην , η οποια δεινοπαθει και διακινδυ ' _νευει δια να _ορντηρη δλην την ι Κυπρον και την _Κυιερνησιν . | Οσον _αφορςι , _Γμως , την στρεμματικην _επιχορηγηοιν , £ - ! χομεν καθηκον να _καταστησω-| ιεν εντονως σαφες δτι υπηρ-! ξε παραλειψις του γεωργικου κοσμου το γεγονος δτι δεν εθεσε και αν κατεστησε την _πρωτευουσαν _αξιωσιν τουπροσ τασιας κατα της δυστροπιας χαι μοχθηριας τοΟ Κυπριακου _ουρανου . Ειμεθα , δμως , αποφασισμενοι να αξιωσωμεν δπως η στοιχειωδης αυτη προστασια , υφισταμενη εις πολλας χωρας και εν αυτη ακομη , τη πολυ ολιγον γεωργικη Μεγαλη _Γρεττανια , θεοπιοθη και εν Κυπρω . Ως γνωστον πολυ συχνα , ο ηρως της ειρηνης και του πολεμου , αγωνιζεται αυτος και η οικογενεια του , χυνοντας αιμα και Ιδρωτας , δια να στηριζουν και συντηρησουν τοσον το _εσωτερικον δσον και το πολεμικον _μετωπον δεν απολαμβανει τιποτε , αλλα , και το απελπιοτικωτερον , χανει τους σπορους του και τα κεφαλαια του - και τοτε _μετεβαλλντο εις Σισυφον _, _υποχρεουμενον υπο της θειας προ νοιας και της μοιρας του μαρ _αρχιζη απο τον βυθον , που κατεπεσεν να ουρη προς την ανορθωσιν τον _λιθον του μαρ τυριου του , η στρεμματικη , λοι πον , _επιχορηγησις δεον ν' αποτελεση μικραν ανακουφισιν και ειδος ασφαλειας εις τον γεωργον δια τες συχνες κακοτυχιες του , και η Κυδερνησις Εχει καθηκον ν' αρχιση συν τομως την μελετην και τον τροπον της εφαρμογης της και εν Κυπρω . ' Ανεξαρτητως , δμως , της ου οιας των δυο τουτων ζητηματων , να μας επιτρεψετε , _ΕντιμεΚυριε , να σας παρατηρησω μεν δτι ευρισκομεν δτι ειναι σκοπιμωτερα και ευλογωτερα η τακτικη , η ακολουθουμενη υπο αλλων Κυβερνησεων , να καθοριζουν καθε ενθαρρυντικον και προστατευτικΛν μετρον δια τους γεωργο _υς ~ υο και κατα την εποχην της σπορας και ουχι του θερους και λυπουμεθα , διοτι εις την _εισηγηαιν μας ταυτην , ουδεμιαν εδωσατε προσοχην . Διατελω της Υμετερας Εκτιμησεως _ευπειθης θεραπων . Κ ΥΡ . Π . ΡΩΣΣΙΔΗΣ Ι ! Π ΡΟΑΝΑ ΚΡΙΣΙΣ ΑΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟΝ ΙΟΥ ΑΝ . ΠΕΤΡΗ ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩ Ν Ενωπιον του εντ . Δικαστου κ . 'Λντ . _'Λτταλιδη , _ουνεχιαΟ η χθες η προανακριυις _ιης υποθεσεως του φονου του Κυβερνητικου κτηνιατρου Αντωνη Πετρη , δια τον οποιον _κατηγορουνιυι οι ι' . κ της _Λγλαντζιας Αναστασης _Καπαταης και Νικολας _Κλεατ _θη Σαρανταρης . Εν αρχη τη ς χθεσινη ς συνεδριασεως ο εκ των δικηγ ορων της _υπερασπισεως κ . Β . _'Χ _ρυσαφινης , υπεβαλεν _αιτησιν δπως επανακληθ _[) ο μαρτυς Κω στας Νικολαου Κοτας , προσ-Οεσας δτι απο της ημεοας καθ ην ουτος εδωκε _μαρτυριαν , ηχΟησαν ει ς γνωσιν της _υπερασπιπεως ωριομ ενα γεγονοτα , τΛ _Λ-ιοια Βιικ _αιΒιλογππν την _αιτηοιν δτιως _κληθη εκ _ιεου προς αντεξετασιν , II κατη γορια ερωτηθεισα ουδεμιαν εφερεν _ε'νστκσιν , το δε Δικα , _στηριον εδεχθη την αιτησιν και διεταξα » δπως ο μαρτυς κλη θη δια την _τιρωιαν της ση · ( ιςρον . Ακολο υθως εκληθη ο μαρτυς Χονο νηΒι _'Λκοι 'ιπ _, ικ ΛαπηΟιου ς , δοτις κατεθεσε , μεταξυ _Αλλων , τω εξης ΒΤμαι βοσκο ς . Τον ιΜαιον τοΟ 1945 ημουν ι : 1 ς την _υπηρεπιτιν τοΟ Χαραλα μπου Παρνε ρου . Η μαντρα μας ηταν ατιενπντποΟ Λρμ _ε . νικοΟ Ορφανοτροφειου . Βνωριζω και τους δυο κατηγο ρουμενους . Εγνω μιξ ( ι και ιο ΟΟμα _Αντωνην Πετρη . Ενω ι _, _'βοσκα συναντουσα τακτικιι τον πρωτον κιττηγ _ειιιοιΙ μιιηι ' _, τον _ΚππΛτ _αην , μι ' . οα και ιξιΛ υπο το _δαοος ι > ι ' . ' ΛΠγ . · - λασσης . Ο μαατρ : ις ι Ι _·/ ι ι ' ν _ιιπλον , διπλοΟν και Λ _· : ι . ι ( , Υι _, ι .-ιιες , το οπο ον και _ιΙι , ι ' ι ' . _αττι- ν _ιντως _της _μανδρικ : ιον _ΜιΙι _ον του 1945 , καποιαν ημεραν , ο Καπαταης μου επροτεινε να του ιο δωσω να παη εις την Αθαλασσαν , εις το _τριφυλ- ι να _παιξρ λαγον , Του απηντησα οτι δεν μπορω να του δωσω το τουφεκι χωρις την αδειαν του αφεντικοι ) μου και εκεινος μου _ειπεν _ « _φερτο ας ειναι και μυστικα . » Δεν του τω εδωκα . Τον Ιουνιον ηκουσα δτι επαιξαν τον _Πεφη . Ο μαρτυς συνεχι ζων προσεθεσεν δτι τον ΜαΙον τοΟ 1946 ητο εις την _υτιηρεσιαν καποιου Χατζη κωστη μαζι με τον πρωτον κατηγορουμενον Σαρανταρην . , Επισ ης δτι μιαν ημερατ ' , ενω ( ιβοοκαν τα _ζΒιΒΙ _ΗΛ ' ι _Ιγ την _τοιι 'ΛΠΒπ ( α , ' _Πε . ρνερα , ο κατηγορουμενος τοο ειπεν _ _« _'Ετο που παλιν ευρεΟηκαμεν . _Εζητησα σου την υλλην φοραν το δπλον και δεν μου το εδωκες . ΙΙδρα κ «· λυτερρν , Ι ' να _στρατιωτικον . Δεν ηταν δια να παιξω λαον , αλλα τον Αντωνην Πετρη . ΜοΟ το εφερεν ο Σαρανταρης : < σΙ ιπηγη μεν μαζι και τον _ιπαιξαμεν . < σ ο μαρτυς εξηκολουΟ _ησε _ < Τον _ηρωτησα _ « Βιατι τον Επαιξες » και αυτος μοΠ απηντησε « 7 _ΙΙρτεν ο _ι ' _ορανταρης και επηαμκν μαζι και τον _ιπαιξαμεν . Ελαπορταρ . ακεν μας διοτι _εμπαιναν αι αιγες μεοα στ 6 _δαυος > . Τον ξαναρωτησα « Εβγηκεν τιποτε ν και μου ειπεν « Μου ι & _ωκεν 2- 3 _τσοΟρις και μερικα χρηματα » , Υστερα απο μερικες ημερες , ενω ημουν με τον Καπαταην εις την αυτην _τοποθεοιαν , ηλθεν και μας ηΓρεν ο Σαρανταρης , Τον τ ρωνι αα γιατι ηλθε _καΒ , μοΟ _απηντησεν δτι ηλθεν _περιπατον διοτι ητο « αδκιασερος » . Με _ηρωτησε < _γιατ _ι δεν πατε στο δασος να βοσκησετε τωρα που επηεν υ αρχηγος » Εγω τοΟ απηντησα _ _€ Εμαθα το » . Με ηρωτησε ποιος μου το _ενπεν και του απαντησα δτι ητο ο Καπαταης , και δτι _ουτος μου ειπεν δτι αυτος και ο Σαρανταρης επηγαν με Ην _στρατιωτικον δπλον και επαιξαν τον _Πετρην » . Ο Σαρανταρης μου _απηντησεν : « εκαΟαρησαμεν τον και επηγεν ει ς το αναθεμα . Εν να τυν εχω πανω στην κεφαλην μου » και μου ειπε να προσεξω να μην πω σε κανενα τιποτε με τας λεξεις « _πρΛπιξε ιιην νπς τιποτε _νιατι εν να σε _καθαριοουμεν και εσενα . Προσε ξε επισης _δταν _πιν _)| ς _( ιηπω ς σοΟ _φυγη κανε - νας λογος _> , Ετερος μαρτυς , Λ Στεφανος Κ ρασουζης _, _ιισαγγελευς ει ς το Τμημα τοΟ _Λασονομειου , κατεθεσε το _εττιοημον 6 ι · _βλι ον εις το οποιον εμφαινονται _δλαι αι πρΒ , ηγοιΙ | _ιεναι κ «· _ταδικαι των κατηγορουμενων και αλλων προσωπων , εν _σχεσει με τας ζημιας _τως οποιας επροξενησαν τα ποιμνια των εις το δασος _'ΑΟαλασσης , ως επιση ς και _επιπηιια ιγγραφπ δεικνυον {« ζημιας _ε ! ς δαση _κανονισθεισας υτιο αξιωματουχων τοΟ ΔασονομεΙου . Β . Ις το ση μειον τοΟτο ηπρο . ανακρισις α τ . βληΙΙη δια το απογευμα δτε ηκουσθησαν τεσ _σαρες ακομη _μαρτυρις . Εκ τουτων ο Βεωργιος Ιω · ωαννου εξ _'Λγλαιτζιεις κατε · Οεσεν ως εξης 'Ο πρωτος κατηγορουμενος ειναι αδελ · φος μου , Βνωριζω _τοΟς ουγ χωριους μου Λουκαν Χ Χρυσανθου και ΛοΤζον Παρασκευ δ . Εδωκα _καταθεσιν εις την 'Αστι . νομιαν την 17 ην Δεκεμβ ριου . Δυο μηνας _ενωριτερον , μετεβην εις την _οικιαν του Λοιζου Παρασκευδ δπου _διεσκεδασαμεν , Ητο παρων και ο δευτερος κατηγορουμενος , ο Νικολα ς Σ αρανταρης , Μετα _εφυγαμεν και επροχωρησαμεν προς το καφενειον , Ο Σαραηαρης επροχ _ωρηαεν εμπρος και τυν ειδα να μιλς _» με τον αδελφον μου . Επ ροσεξα δτι τοΟ εδωσε κατι . Αλλος μαρτυς , ο 'Λ ' _ντωνιος Νικολαου , _Μηυκτα ρης _'Ανλαντζιας , _κατεθεοεν δτι ο πρωτος κατηγορουμενος ειναι τελειως απορος , δσον _αφορςτ δε τον δευτερον , τον Σαρανταρην , , δτι η κινητη και ακινητος του περιουσια συμπεριλαμβανομενης και εκεινης της συζυγου του , ανερχεται εις £ 1 . 200 περιπου . Μετα τον ως ανω μαρτυρα η περαιτε ρω προανακρισις ανε _βληΟη δια την 9 . 30 π . μ . _τΒις σημερον . ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ —Κατεπλευσε χθες την ι / ρω ιαν εις τον λιμενα Λαρνακος το _υπερωκεανειον « _, Αακανια > προς _παραλαδην . μεταναστων δι _'Αγγλιαν . —Δια τοΟ _ατμοπλοιου « Ενρικο > εισηχθησαν προχθες 300 κωλα γενικοΟ φορτιου , 137 κιβωτια σαλτσας και 13 επιβατι κα αυτοκινητα Ιτα _λικης προελευσεως . 0 κ . ΓΕΝΣΕΝ ΟΡΙΟΑ _ ΕΞΕΑΕΒΗ ΜΙ _ΠΡΟΕΔΡΘΣ ΤΗΣ ΒΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , ιβ (}> ωυτερ ) . —Σημιοον χ αι αι δυο _ΓονλαΙ πρωτον Π _οοιδρον της Τεταρτης ΒαΧΧιχ ης Δημοκρατιας δια πρ ωτον Π _οιεδρον της Τεταρτης ΒαΧΧχ ιης Δημοκρατιας δια ψηφων 462 ητοι με απολυτον _πιειαψηψ ιαν ΙΟ ¦ φηφοιν , 'Ο νεος Π _ροιδρος ειναι 62 _ετων ' _και νια ς χ αΧλιεργηζου . 'Εσηουιασι τα νομικα εις τα Πανεπιστημιο » της Τουλουζης και _Ανηγορενθη Διδακτωρ της Πολιτικης Οικονομιας και της Φιλοσοφιας . _Αια πρωχ ην φοραν Ιξ _-εΧεγη βουλευτης τδ 1914 και διν Ιπουα ε να εκλεγεται εκτοτε συνεχως . Τελευταιως Ιωρτααε την τριακοντα _ε _· τιαν της βουλευτικης του _σταδιοδρομι _ας , Τον Ιουνιον του 193 _Θ _Γγινεν Υπουργος διε _ποωτην φοραν £ πΙ χ ν 5 _ι _& ψηθια > ς ' _Μπλουμ , Δευτερος ηλθεν < 5 χ . Σαμ ηετιε _ντι _Ρι μκ μι 242 ψηφους , τριτος δ κ . Κασαερ με 122 και τεταρτο ς ο κ . Κλεμανσω με 60 ψηφους . ΟΙ κομμουνιαται υπεστηριζαν τον κ , Ωριολ . 'Ο * . _Μπλουμ _Ιηε · στρεψεν _εις Παριαιους _οχ αν Ι _γινετο η διαλογη των -ψηφω ν II ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑ ΤΝΗ _ΔΗΛΟΣΙΝ Ε 1 ΣΑΒ 0 ΜΕ ΝΟ Ν ΕΗΠΘΡΕ _ΥΜΑΤΟΝ Δια τροποποιητικου διαταγ ματος του Ελεγκτου Προμηθειων , Μεταφορων και Αγορων , δημοσιευθεντος χθες εις την Εφημεριδα της Κυβερνησεως η προθεσμια , εντος της οποιας υποχρεουνται οι Εισαγωγεις να υποβαλλουν , συμφωνως με τον καθωρισμενον τυπον δηλωσιν προς αυτον περι των _εισοτγομενων εμπορευματων , αυξανεται απο επτα _εις 21 ημερας απο της εκφορτωσεως των _εις τινα λιμενα της Κυπρου . Η προθεσμια δε αΟτη δυναται να παρατεινεται εγγραφως _υπα του Ελεγκτου Προμηθειων , εφ' δσον , εις ρυγκεκριμενην περιπτωσιν , ηθελ προταθη εΟλογος αιτια . ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ ΑΝΕΒΕΡΣΙΝ ΑΠΟΓΑΘΡΩΝ Εις την χθεσινην ικδοσιν Εφημεριδος της Κυβερνησεως εδημοσιευθη νομοσχεδιον ρυθμ . _ιζον την ανεγερσιν και διατηρησιν αποβαθρων . γ Δια τοΟ νομοσχεδιου προνοειται δτι δι' ανεγερσιν η επεκτασιν αποβαθρων απαιτειται αδεια του Κυβερνητου εν Συμ _βουλιω και οι κατοχοι προγενεστερας εξουσιοδοτησεως προς ανεγερσιν αποβαθρας πρεπει , εντας τριων μηνων απο της θεσπισεως του νομοσχεδιου εις Ναμον , να προσαγαγουν εις τον Κυβερνητην εν _Συμβουλιω την τοιαυτην εξουσιοδοτησιν . Ο Κυβερνητης θα χορηγη αδειαν δν η _αξι ωσις ειναι βασιμος . Εν περιπτωσει δε ασυμφωνιας μετα του αιτουντος , το ζητημα θα παραπεμπεται εις το 'Ανωτατον Δικαστηριον . Ο Κυβερνητης εν Συμβουλιω δυναται ν' ακυροι δοθειοαν αδειαν , ειτε εν περιπτωσει μη τηρησεως των δρων υφ οΟς εχορηγηθη αΟτη , ειτε πρας το δημοσιον συμφερον , αλλ ' εν τη τελευταια _περιπτωσει θα καταβαλλεται η νομιμος _αποζημιωσις . Πλωτα μεσα και λεμβοι εις την _υπηρεσιαν της Κυβερνησεως δικαιουντα ι _εις πληρη και ανεμποδιστον χρησιν ιλων των αποβαθ , _ιων , αιτινες εν περιπτωσει _εππγουσης αναγκης , δυνανται , προσωρινως , να καταληφθουν δια δημοσιους σκπους . Το νομοσχεδιον Β εν αφορςι αποβαθρας ανηκουσ . χς _εις την Κυβε ρνησιν καθως και πλωτος η κινητας τοιαυ τας προς _αποκλειστικην χρησιν των κολυμβητων και των χρησιμοποιουμενων δι αναψυχην λεμβων , δι' ας . εχει ληφθη προηγουμενως εγγραφος αδεια τοΟ Διοικητου . , Προνοειται δια του νομοσχεδιου προστιμον £ 1 ( Ο και καταοχεσις των αποβαθρων , _ιις περιπτωσιν _ανεγεριιεως _ετυτων ανευ αδειας , ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΒΧΟΥ ΙΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ! ΕΒΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΗ ΕΙς την χθεσινην Εκδοσιν της Εφημεριδος της Κυβερνησεως εδημοσιευθη νομος « Περι ληψεως μειζονος προνοιας δια τον εΑεγχον ατμολεβητων , μηχανων και ουοαωρευτων » _. Κατα τας διαταξεις του νομου τουτου πας κατοχος ατμολεβητας , μηχανης η _συσσωρευτου υποχρεουται εντος ενος μηνος απο της ημερας , καθ * ην θελει τεΟη εν ισχυι ο νομος—και ητις θελει ορισθηδια γνωστοποιησεως του Κυβερνητου— να _υποβαλη εις τον Διευθυντην των Δημοσιων Ερ γων δηλωσιν περι του τοπου , ει ς βν ευρισκονται ουτοι καθως και πληρης περιγραφη αυτων , Κατοπιν δε εξετασεως τουτων υπο αρμοδιου επιθεωρητου , ουτος Οα _εκδι & η πιατοποιητικον περι της καταλληλοτητας αυτων , δυναμει δε του πιστοποιητικου , κατοπιν πληρωμης και των σχετικων δικαιωματων , Οα επιτρεπεται η λειτουργια της εγκαταστασεως δια περιοδον δωδεκα μηνων , δυναμενην να ανανεωθη και δι' αλλους δωδεκα μηνας , επι τη καταβολη των _ωρισμενων δικαιωματων . Τα πιστοποιητικον δυναται να _περιλαμ-ΛΑνη δροιις _ΒιπΛ τους _ΛττοΙοιιγ πρεπει να λεπουργουν οι ατμολεβητε ς , αι _μηχαναι και οι συασωρευται ατμοΟ . Εφεσι ς δι ' αρνησιν εκδοσεως πιστοποιητικου η δι' β ρον περιλ ηφΟεντα _εις εκδοθεν _τοιουτο Οα _υτιοβολλεται εις τον Κυβερνητην . 'Ο Κυβε ρνητης επισης δυναται ν' ακυροι εκδοθεν πιστοποιητικοι 1 , εαν τοΟ · το εξε δοθη δολιως η εκ πλανης και εαν η εγκατασταοις Ε χι . ι υποατ ( 1 _βλαβην η η _πιεαι ς του ατμοΟ εινα ι μεγαλυτερα της επιτρεπομενης υπο τοΟ _πιστοποιητικου η εαν ο αδειουχος ( ιχει _, καταδικαα ΟΡι δια _παραβασιν τοΟ νομου τουτου , Ο Ιδιοκτητης της εγκαταστασεως δεν Ι ! _χει δικαιωμα να την _χρησιμοποιω εαν τοΟ _επιδοΟη _ειδοποιηοι ς _βτι αΟτη ειναι ελαττωματικη . Επισης μεγαλης κλιμακας επιδιορθωσεις (| οΙαδηπατε μεταβολη η _μετακιν ησις της εγκαταστασεως πρεπει να γνω · στοποιηται _εις τον ΔιιυΟυντην Δημοσιων Εργων . -ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο Ιδιοκτητης _ατ μολεβητος , μηχανης η _συσσωρευτου ατμοΟ θα _αναγγελλη _εις τον Διοικητην Εργασιας οιονδηποτε ατυχημα , συνεπεια του οποιου επροξενηθη θανατος η βλαβη οιουδηποτε προσωπου και ο Διοικητης Εργασιας θα κα · μνη ερευναν επι των περιστασεων , υφ' ας το ατυχημα συνεβη και 0 α _υποβαλλτι _εις τον Κυβε ρνητην πληρη ικθεσιν με τα των σχετικων καταθεσεων η εγγραφων . Ο παραβατης των νρονοιων τοΟ νομου τουτου θα υποκειται εις -προστιμον μη υπερβαινον τας £ 50 . Ο Κυβερνητης δυνιιται να _Οεσπιζη Κανονισμους ρυθμιζοντας την _λειτουργιαν και ι · _πιθεωρησιν των ως ανω εγκαταστασεων , την επιτρεπαμε · νην ττιεσιν τοΟ ατμοΟ , τα καταβλητεα δικαιωματα , τον τυπον των κτιριων , των εγκαταστασεων και γενικως την καλυτεραν _ιοαρμογην τι _> 0 νο · μου , Δια _πδσαν παρ ' ιιΙασιν των Κανονισμων τουτω . / προνοειται ποινη μη _υπεριαινου · πα τας . Ουδεμια _διατα ξις _τ · ιΟ νομου 0 α Οεωρηται ως _αιιοκλει . ουσα ευΟυνην _αστικην η πο . _νικην _οΙουδηποτε προ _τωπου , αλλ' ουδεις , δσον _αφορφ τ _ ν ποινικην ευθυνην , δυνανται ια καταδικαοΟη δις δια το αυτα αδικημα , ' - Λ · 4-. — — « μ- _? 4 ' ' — _ ., ¦ · Β :, ' « ΕΘΝΟΣ » ¦ ' - _~ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ·! ανουαριοθ «»« = »« Αι Τ _& ΛΕ _ΥΤΑΙΑΙ ΕΣΩ _ΤΕΡΙ _Κ Αι ι _^ _ΑΙ Ε : _ι Ωι _£ Ρ ιι Α 8 ΕΙ ΔΗΣ _Ε ΙΣ ΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΕΣΓΕΙΑΣ ΜΑΣ Ο Δημαρχος Λεμε ιοΟ _απεστειλε , κατ' _εντολην του _ΔημοτικοΟ Συμβουλιου , _τηλεγρα φημα προς τανκ , Υποι _ιργαντιιν Αποικιων δια τοΟ οποιου γνωριζει δτι η _Πρβο & _ιιι ι της 6 · ποιας ηγειται ο Κυτριος Εθναρχης διερμηνευει τον ινα και _ανσλλοιωτον ποθον τοΟ συνολου τοΟ ΕλληνικοΟ Κυ · πριακοΟ λαοΟ , υπερ της 'Εν ι _» σεως μετα _της Μητρος ' _£ > , · λωβος . ΠΕΙΝ < = > Η ¦ ¦ · _.. — Απεθανε και _εκηδευθη εις Μορφου η Μαρια Χρ . Τομαρι · δου , το γενος Κωστη Βεωργια · δη , _διαποινα σεμνη και εναρετος , _επιδει _ξασα πολυπλευ · ρον κοινωνικην δρασιν και α . πολαυουσα ' της _γεγικης εκτι · μησεως της Κοινοτητος , Εις τον _πενθουντα αυζυγον και τα τεκνα εκφραζομπν τα εγκα ρδια συλλυπητηρια μας . Υπευθυνος : ΘΕΜ . ΔΕΡΓΗΣ Τυττοις · Χρ . Β . _Σγαυρινιβη

Τίτλος Θέμα Σελίδα