ΜΟΝΤΡΕΥ , Η ΓΙΟΜ ΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ Ο ΖΥΘΟΣ ΠΗΒΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ * . ΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ _ΠΟΛΙΣ Η _ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ' <_ ΙΙ κατοικοι του Μοντρε υ , βιομηχανικης πρωτευουσης καΙ τριτη ! πολεως τοΟ ΜεξικοΟ , ποΟ { χει πληθυσμον 35 ° ι 0 Ο ° _ψνχων , διν ομοιαζουν πολυ με αλλους Μεξικανους . Ειναι σοβαροι , α · πησχολημ _ινοι και συνεχως βιαστ ικοι . Ο _κοινοι Μεξικανο ι αν _κερδιση τα λαχειον α γοραζει _αυτοκινητον και διασκ _εδαξει-Ο κατοικ ος ομως τοΟ Μοντερευ , αν _ινη την τυχην αυτην , _Ιπεκτεινει _τας εργασια ς του αυτα δι Ιχει _ε _!> ι _αποτελεσμα να χαρακτηριζεται ως φιλαργυρος απο ολους του αλλους Μεξικανους . ΟΙ « ριτζιομοντανσ _ς · ( οι ορεινοι ) δμω , απω αποκαλ ουν οι Με ξικανοι τους κατοικου _ς του Μοντε ρεΟ , αδιαφορουν δια τα « Ι _ρωνεΙα των συμπατριωτων των . Προ ημερων εω ρτασαν την 3 !) οην Ιπετ _ειον _ιτ _ι Ιδ ρυσεω τ II πολεως των και απεφασισαν ι . π _> τη ευκαιριζι να διοργανωσουν _διαγωνισμον δια τα καλυτε ρα ανεκδοτα , που ΙσχετΙ _- ιοντο με αυτην . Κατ ' αυτο ν _βραβεΟΟι ) τα ανεκΓοτον τη νυμφη αττο τα Μοντιρευ _, που _ιτ _ιηγο να περαση μονη της τον μηνα τοΟ μελιτος εΙ την Παλιν τοΟ ΜεξικοΟ διοτι ο Βγαμ βρος την ειχεν ηδη _ιπισκ _εφΟ η και διν ι ιχ · καιρον για χασι μο . Οιιω ητο φυσικων , οι « ρι · _τζιομοντανος » ησαν απησχολημινοι με τα εργασιας των καΙ _ιστενοχωρηΟι | σαν μ | τον πανη . γυρισμου αυτον , που διηρκεσε μιαν αλακλη ρον { βδομαδα , ΕΙ οιανδηποτε αλλην _καλιν τοΟ ΜεξικοΟ , μι την παραμι _κ ραν αφορμην εορτη ς Οα Ικλε ιναν ολα τα καταστη ματα καΙ τα γραφεια , οι δρομοι Οα ( πλημμυ ριζαν απο χορευ τα καΙ πωλητα _ ιιαγωτ βν και η ατ μοσφαιρα Οα _Ιδονιιτο Λπο φωνα καΙ πυροβολισμου . ΕΙ τα Μονη _, _ρειι _Λνιιοι _τ . _ιτοιο | απ 6 αυτ α διν ουν . _Μ _) και μυνον 6 υι > παιδακια / _σκειρφ _αλωσαν ιΙ ( μιιν _στιγην δια να απολαυσουν καλ υτερον απο _ικει το θεαμα τη παρελα- . ' σεω . ι Το Μοντε ρευ _ΙΓρυθη το 1596 1 απο τον Ντον Ντιε γκο _ντι Μον- 1 _τεμαγιορ και δωδεκα αλλον , οΙ . ' οποιοι ιγκ ατιστησαν μιαν κατα- ι σκηνωσιν ει το οροπιδιον , οπου ! ΟψοΟται τω ρα η βιομηχανικη ! πρωτευουσα τοΟ Μεξι κοΟ . ¦ Σχεδον τριακοσια ιτη αργοτε · Ι ρον , οταν μια σιδ ηροδρομικη γρα μμη _συνεδεσε το Λαριντο , ιυο μιλια προ _Πορριν _, μι τα Μοντρε υ , η Ιω τοτ ε _ηριμος παλι , ισκιφΟη να χρησιμοποιηση τα _αφμωδε υδω ρ που _ανιβλνζεν ( Ι αυτην δια την παρβνωγην μπυρα . Ση μερον ολοι οι Μι ξικα νοι πινουν την μπυραυ τοΟ ΜοντερεΟ , πολλοι δι ειδικοι _λιγουν δτι _εινε απο τα καλυτε ρα _^ τοΟ κοσ μου , Μολονοτι και αλλα ι βιομηχανΙαι ΙΠηυΟησπν _Βκτοτ _ε ε ! τΑ Μοντεριυ—οπου υπα ρχουν τωρα τα μεγαλυτερα _ναλυβΓουργ »! α τοΟ Με ξικ οΟ—η ιυΟοποιΙσ παραμενει παντοτ ε η _σπουδαιοτ / ρα βιομηχανια . Χαρι εΙ αυτην 4-βημιουργηΟ ησαν καΙ αλλαι βοηθητικοι βιομηχανιαι _, οπως λ , χ . υαλουργεια δια την κατασκευην των φι αλων η _εργοστασια Για • ι ην κατασκευην _μεταλλινων -πωματων , ΕΙ $ αυτον ιον πνκνω υφαι _ιμι · νον _κεφαλαι _οκρατικ ον ουρανον , οπου δλοι εργαζονται οκλ ηρα , αλλα συγχρονως _βυ ημι _ρονν , Α πολεμο απιφ . ρ _εν αρκετα μεταβολη . Ο αριθμο των βιομηχανιων ηυξηΟη απο . _{^ _Ο , που ησαν το 1037 . ιι _ι ι > οο _περιτιον , τα _Ιπενοεουμενα · Ι _ αυτα _κιφαλοια ιαιπλασιασ _Οησαν και α αριθμο των εργατων των βιομηχανιων ηυξηΟη αττο ο . | , 3 _, ο ε Ι 40 . 000 . Συγχρ ονως ο } ιργαται ηρχισαν να εγει ρουν αξιωσε ι , η 8 Τ Μεξικανικη > . υνομοοιιονΡΙα Εργατων _ιηιιο _ε την Κυ βερι · ησιν | . α _ιιιιΒαξ _^ ι ιι · υαλου ργιισν ιιια να Ικανοπο ιηο _^ , · ια _αιτη ιιπτα των _. _« _ _^ * _. * _ . . » _-. - ' _υι ' Τ ! _*<— ' _»^ Ι Ι » _.- -:. ια _^ Ρ . '¦ - _ι _? . _| _4 - _^««? υ ι ! ,- . πο πλιιιι τ μ λ ! υνπηη ι ! _^ Η ! ιυ υηπ ι » ι π κ η , ι Ν _ηι ιν | . Κοττ £ πλευσ _ιν _εις τον λιμενα Αμμοχωστου κα ! απεπλευσε αυθημερον το α ) π ΤΕ 2 ΑΣ , _κομιζαν ιι . _( 8 κιβωτια σαρδελακι ρ : . ( _καμηλα ) 653 κιβωτια μπυρα και 50 κιβωτια γαλακτος . > —Κ ατοπιν ιρευνη η αστυνομ'α Αμμοχωστου ανεκαλυψε _διαφορα ' στρατιωτικα ειδη , ητοι τσιγκου καΙ Λλλα , καΙ τα οποια κατεσχ _ε . —Επ _' . ευκαιρ ια τη εΙ Κυρηνειαν _αφΙξεως του θεολογου _, κ . Χ . ΒιατσΙδη _ΒτοΟ θρησκευ τικου Συλλογου € _* Αποστολο _ Παυλο _» Λαρνακο την Κνριακην περι την 3 _Μ-Μ · ωραν _εγινετο υπ ' αυτου ομιλια ε _( την αιθουσαν του ΘρησκευτιΟΟ Συλλογου « _Αρχαγγελο Μιχαηλ » , με θιμα « 1 Τ « ρ 1 _ΠΙστεω » . ¦ —Την 3 _'Μ- μ . . ω ραν τη _τταρελθουση Κυριακη συνηντηθησαν εΙ ποδοσφαιρικου _ανωνα-ιν Κυρηνεια αι _ομαδε Αθλητικο υ Συλλογου Κυρηνειο και Συλλογου Βιρ Ιον . _Αμφοτεραι αι ομαδε _ανεδειχθησαν Ισοπαλοι δια τερ ματων 3—3-—Την 3 ην πρωΙνην τ η παρελθσυση Κυριακη κατι ρρευσεν εΙ Λαρνακα α νοτιο _τοΒχο _ τη οικια τον κ . Ακοπ Κασσαπιαν , επι τη οδοΟ Νικηφο ρου Φωκα , συνεπεια των βροχων . Διν υπηρξαν θυματα . —Την Κυριακην εΙ το _-ν-ηπεδον _ΔεκελεΙα διεξηχθη ποδοσφαιρικη συναντησι _ μεταξυ των ομαδων ΤΤ . Ο . Λ . και Βερμανων _ΑΙχμαλωτων . Νικητ ρια ανεδειχθη η αμα ' τοΟ Π . Ο . Λ με τερματα 5 εναντι 4-Πριν αρχιση το Γ' ημιχρονιον _, Βερμανοι _αΙχμαλωτοι , εκαμαν επι _δεκαλεπτον Βυμναστικα και Ακροβατικα επιδειξει συνοδευομενα _υττο μουσικη . Μετα το περα του αγωνο , οι Βερμανο _^ αιχμαλωτοι προσεφεραν ει του ποδοσφαιρισ _ται τοΟ ΠΛ _3 . Λ _τιιον . - ΓΒ Εορτη χ ου Δενδρου εις Γαχ υλην _* —Την παρελθουσ αν Κνριακην , ιωρτασθη μεγαλοπρεπω η Εορτη του Δενδ ρου ε ! _Γατνλην . Κατ ' αυτην _παρονσιαιτθη η Σχολικη Επιτρο πεια εν σωματι και σχεδον _παντε οι κατοικοι Γατυλη . Η _ιορτη ελαβε χωραν _ενται του Σχολικο _Ο Κηπου τη κωμοπολεω . Μετα την . _τελεσιν του _ΑγιασμοΟ υπο των Ιερεων , ωμιλησεν ο διευθυντη τη Σχολη κ . Σ . Κνπραγορα , _ττεριιτου σκοπου τη Εορτη , τη αγαπη προ τα δενδρα , του _σ : 3 σσμοΟ προ την ξενην _ττεριουσιαν και _παρωτρυνε του κατοικου να _επιδοθωσι μετα μεγαλυτε ρου ζηλου εΙ την δενδροκαλλιε ργειαν δασικων και ξηρικων δενδρων , ΙδΙω _ευκαλυτττου και αμυγδαλη . Εν τελει απηγγ _ιλθησαν και εψαλησαν σχετικα την _εορτην ποιηματα καΙ ασματα , ποιηθεντα υπο του κ . Κνπραγ ορα και _διενεμηθησαν _δενδρυλλια = 1 του _μαθητα _ τ 65 ν ανωτε ρων ταξεων , οι οποιοι εν χαρ ω ιφαλ λον : Τυ καλυτερον πραγμα στον ( κοσμο , την Υγεια , τα δενδρα _σκορπι-[ ζονν Την δροσια και τα φρουτα χα-( ριζουν Τα κορμια μα γεμιζουν ζωη . Αγαπατε τα _δενδρα , _αγαπατι | τα δαση , φιλοι των δενδρων γενητε και _ΙΣει - 'ΕΝΑΣ _1 ΛΛΗ Μ _ΙΗ Ι ΓΜΙιΡι ΚΗΙ _^ Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ Σ ΕΠΑΙΞΕ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΒΗΣΙΝ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ! ΜΙΑ ΑΒΝωΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ . -ΕΙ ι « ην π (>< 5 · σκλ ησιν ιοι Τενο , υΙοΒ » « οΟ _ΟνρανοΡ ·—τοΟ < νιοκ _ριιιορος νι ) _ι Ιαπωνι _αξ—ιχατο χιλιιτ δες Ιαπωνω _» ο » βχ _£ ν , οωθησαν _« _ρ 6 ολιγω ν _ημβκιον εις ιην ηλατ _ιισν τδν ανακτο - ρων _ιοο Τοκιο δια να παν . ) _γυριοου ν δκω ς θα _εΤλοβλε ιην ινακη _ρυξ ι τοΟ νεον Ιαπιονι χοδ δηαοκ _ροιιχου και εΤρηνι χου Συντ αγματο ς και _δ'ραγουδτ ισαν δια _φοοους υμνους Κατοπιν οι αΥδρες και οι γυναι χες _απεουρθηοαν _« Οαυγαζονιε ς « Α _» _γκ _( _ιτο>—δρεβουαο . 01 δνδ ρει χαι _ρβτι οιανε _μβ _υιτ _οκλισι και ακουμπωντα _ς τι ς δυο ππ α μες βτα γ ονατα τους . Οι γυναικε ς ι « αλυπ _ταν το μισο προσωπο τους μβ το φαρδυ κεντημενο μανικι τοΟ κιμονο των για να κρυψ ουν , κατα το ιθιμο , το μαΥ 0 _ _^ του , ' . Δυο πρ οοωηα επιση ς ηβ ρευρ _ισκοντο στ ην Ικδηλωσι αυιη * Ρ _. νας υψηλΛ _^ χαι εδλ _£ γιστος α _*> δρα ς νεωτατο ς την εμφα νισιν , μολονοτι ειχε πε θαβ ει χ α πενηντα πε ντε χοο νια , ΚαΙ μια γυναικα πολυ σωματωδη ς , πολυ μακιγια - ρισμινη . _'Ηταν η Ροζα _ΣβαΙκοΟκ β _Τογκουρι _, Βιαπων _νεζα , _γεννηθ βι _σα σιην Αμερικη , γ » ωστη σ' δλον ιοκοσμο υπο το ονομα « Ροδο του _Τιιχιο » . Ηλικια ς _ειχοσιπενι _ε _εχ & ν , _ει _χει διπλω μα τοΟ Πανεπιστημ ιου τη ς Καλι _ερορνιας . Ε _φοινιιτο πω ειχε τελειω ς _εφοσιωθη με τους Αμερικανου ς , αλλ' δταν _Κεριχινη ο πολεμος τοΟ _ΕΙρη νιχοΟ η φωνη του αιματος χαι τη ς __ φυλ ης υπηοξβ δυνατω _τερη και αμεσως < 5 ρ _χιοβ _κι _^ το ια , τωνι χον _ςαδι ο φωνη το εργον της τη ς _πιραλυσεω ς των Αμερικανω ν σιρ _ατιω _τ ων . Η επιτ υχια υπηρξε _κατα _πληχτιχη < 5 λλα « αια . τροπο ν πολυ διαφορειι _ΝΟν απο εκεινον που ανβμειβ ιο . Το Ροδον τοΟ Τοχιο δεν μιλ _οΟσε σιο ραδιο φωνο . __ _Τρη _γονδουσε _Κγ- . Ι τραγουδουσε ιοαυν _ωραια , τοσον γλυχιι . με φωνη τοσον θερμη χαι θωπ _βυιι _κη , που δλοι οι Αμερικανοι _στρατιωι _ε ς οι σκορπισμε νοι μεσα σιην ζουγκλα τ _0 ελαν α _τχ ' ιν ακουσουν για _απολαυοι ιων . ΤΙ το «{ ενδιι _φεραν η πολιτικη και οι ραδιουργ ιε ς ιης προπαγ _ανδας , Βι ' αυιου Ι _ ιαν _αρχειο να λικνιζοντ αι χαι να μεθουν απο ιη * μελωδικη τη ς φωνη χωρι ς να θελουν να καταλα _βουν , χωρι ς να _βκεπιωνται τιποτε . Ρ , Ις διασιη μα Ολιγ ων μηνων το Ροδο τοΟ Τιχιο _Κγιν _β για _καθκ Αμερικανο πολεμιστη μια καθημερινη _Λνογκη . Η _^ 14 η αγγλικη στρατια ιην ε < αν _ε κ ερωτευμ ενη » τη . ΚαΙ αχο μη καλλιι _ερα Ε η _βιδη οι Ιαπωνικοι _διοκοι _ι * _ισαν μβ _τριας ποιοτητο ς οι Αμερικανοι _σεραιιωιαι ικανα ν £ ρηνο και αγορασαν κερινες πλακες οτι ς Ηνωμενε Πολιι _ει βς και παρουσιαζοντα _Λπειροι _εθελονιαι προθυμ οι να ριξουν ιις πλακε ς α & τες απο ιον Ιαπω νικο ουρανο μβ ιην διευθυσι τη σβιρηνος με ολο κληρα _αΑις . _Λιιυια Κι _εΙ με φλογερε ς επιστολες Την επαυριον ιης Ιαπ ωνικης ουνΟηκολο _γηο _εως το Ροδο τοΟ Τοκιο συνεληφθη , ω ητ « _ν φυσικο . 'Λλλ η κθ'ι · _« η _σις τη υπηρξε βραχεια διαρκειας και κατο _κιν _δλιγομηνου _περιορισμοΟ της αφεθη ιλ _* υΟ _* οη Την < ιπο _λυσιν ιη δεν ιην _δφειλι ι μονο _σια θελ γητρα μια ς _φω νη ς που δεν ιην _ιληαμ ονη σαν οι σιραπωι _ε ς Την Λ _ιρειλει επιση ς και βις ιας 1 _ηανειλημμε νας Ιπ _κμρΙ . _σει το Ο ανδρ _ας ο ο . _τ υιο ιην η _μεραν _αυιην στην _, ιλαΜΙΙ ιων ανακτ ορων στο Τοκιο < _ονια οιην Ροζα Σ _βιιι _χοΟκ _ε _Τογχουρι χιι | ιογιλουσ » σιο _ιεραοιιο πληθος _κραυγαζ _ον ιο ς χαι αδι _οςι _ι ΝΕΑ / ΥΟΡΚΗ _.-Θελετε , να Ι ΣΤΑ 8 _Μ 0 Ι ΟΑΑΙ ΑΙ ΜΕΒΑΑΑΙ _ΠΡαΤΕΥΟνΣΑ ' διανυσετε 21 . 000 μιλια και _~~— : — - Τ - : ~~ ~ Ι αν και των χιονοσκεπων να καμετε : _τον _γυρο της ! -τμ { υστερ καν των αυακτι _ι-Υηι _ σε 60 ν ωρει μονον αν- ρων του Γουκιγχαμ . τι . 1800 ι δολλαριων Αν - Αν μετα Τ 6 Υ £ Β / μα τους Θελετε , καλον Θα ητο να οι _εττφαται εαν δεν _θεληγραψετε προηγουμενω _* σθυν να παροι / ν τον μεσηστον . Σταλιν και στον Τι- _^ ρ _, _ανο του νπνο , βαημποτο _ζητοΟντε _ς σχετικην α- ρο 0 ν να -παρακολουθησουν δειαν . Αυτοι μονον _τταρεμ- το 6 εαμα _^^ Μαγχτ ) _ς των βαλλουν εμποδια _εις την β εΛγικωυ ακτων , των Γρυττραγ ματοπ _ριηιην των α- _ξεχτιων με τ 6 ν περιφημον ποφασεων τη _ι Παναμε ρι- _γΟΤΤ ) ι Κον ναον του Σαιν κανικη _ς αεροπορικης εται- _Βκουνταλ , _τας κοιλαδας του _ριας να αρχισρ αμεσως τα Μοζελλα , του Ρηνου , της παγκοσμια αυτα ταξιδια , _φροτγ-κφουρτης _, _του δικαστι-Το διπλ ' _ωμοττικ _αν μερος κο 0 μΕγαρ 0 υ της _Νυρεμτης υποθεσεως εξεκαθαρ _ι- βε ργη 5 και δλα αυτα μεχρι σθη οσον αφορ ? τα εν λο- _^ 2 1 ) 2 απογευματινης , γ ω ταξιδια . ΑΙ πτησει ς θα _ο _^ τε _ρα φθασουν στη Γι-Ιχουν ως αφετηρι αν την _^ νυη για το _αττογευματινο Νεον Υο ρκην , θα _κατευ- του 5 τσαι < 3 ναν , Γιεννην , Γουδαπεσττ _, ν , ' _ _^ _ _Β » _Βαλ _* ΤΙ ,, < Β _αηπρο . δρθ _! κο 1 Χ _^ Ρ 1 , ™ ν ™ ' ) Τ ™ » . 5 Γ _!^ * τΕ _-αρ— _ΒΛ _ΧΕ' , _Ι νικης , εδηλωσεν : ροδωνα ς ττ _, ς Γουλγαρια ς - Αν δεν μας δωση & - | κ τ ~ ν οτΒθιων _εξαγ _^ _α , δειαν _ττροσεγγισεως η Ρωσ- το ροδ _ιλθ £ 1 ου > τα αρχαια σια _εις την Γουδαπεστην , μυημεΤα _^^ Ελλαδο ς , και Γελιγ ραδ ιον και Γουκουρ ε- θα φθανουν μετκ 2 1 ( 2 _ωστιον , < χ ] -πτησει ς θα εκτε- $ _^ μ _^^ Ε | $ _την Κωνλουνται δια της γραμμη ς _οταντ _-, _νουττολιν , την πολιν _Γιιννης , _Νεαπολεως η Ρω- _^ _- _^ μιναρ _εδων . Την ωραν _μης και κατοπιν Κωνσταν - ' _~ δι ( τα . ου θα _ευοισκωντα ι ( ινουπαλ _υων » · ΑΙ -πτησεις δα _γι _^ ωνται με αεροπλανα ταχυτητο _ς 430 μιλιων , που θα μεταφερουν 46 επιβατα ς , και με στρατοσφαιρικα που θα μεταφε ρουν 80 επιβατα ς και θα εχουν ακομη και κλινα _ς . ΟΙ επιβαται θα αναχωρουν το μεσονυκτιον εκ τη ς Νεας Υορκη ς με ενα αεροπλανου τυπου « Ουρανιον Τοξον » και θα παι ρνουν τον υπνο τους επανω εις τον Ατλαντικον . Οκτω ωρες αργοτερον η περ ι την Ιην μ . μ . ( ω ρα Λονδινου ) , θα _υπερ ιπτανται του πυργου του Λονδινου , του αββαιε _ιου του Ουετανωθεν τη ς Μεσογειου , θα διε ρχωντα ι ανωθεν των βουνων της Κυπ ρου που θα _χρυσιζουν αι ακτινες του _δυουτο ς ηλιου , και καθως θα πεφτουν οι πρωτες σκιες τη ς νυκτο $ , θα προσεγγ ιζουν τ ' ιςακτες τη ς Συ _ριας . Πολυ γρηγοραθ α διακρ ινουν αχνα στο δειλινο τΙ ς σκιε ς των χρ ωματιστων τοιχων και των ναων τη ς βιβλικη ς Δαμασκου , του περιφη μου εμπορικου κεντρου της ερημου και θα προχωρουν Γυθιζομενοι στο σκοτος , © α ειναι η ωρα του υπνου των . Η δευτερα νυκτα του υπνου των θα τους _ευρτι ανωθεν τη ς αραβικη ς ερημου , των πετρελαι ων του ρ ορεων των . Γορειων Ινδιων . Οκτω ωρες αργοτερα αφου διελθουν απυ την « Πολιν των Ξενοδοχειων » , την Καλκουτταν , θα διακρ ινουν τον μυστηριωδ η Βαγγην . Μολι ς . λαβουν το προγευμα των , θα διακ ρινουν τον δρμον της Γεγγω - λης , τα ορη τη ς Γιρμανιας και πινοντα ς τον _ττ ρωινον των καφφεν , Θα ευρισκονται επανω ει ς τας ευφορους πεδιαδα ς αλλα και τΙς _ζουγτ < λες της Γιρμανιας . Βρηγορα η κιτρινη Απω Ανατολη Θα _ιμφανισθ η _εις τα βλεμματα τους καθως θα περνουν απο το Σιαμ , την χωραν του Κυανου 'Ελε φαντος . Μετα -πεντε ωρας θα εχουν φ θασει εις την Σαγγαην . Το απογευμα θα διερχωνται υπερ ανω της κινεζικη ς θαλασσης που οι λιμενες της διαφ ερουν τοσον απο εκεινους της Δυσεως , θα ξυπνησουν _εγκαι ρω _ δια να ιδουν κατοπιν την Σαγγαην ενα απο τα μεγαλα κεντρα του παγκοσμιου εμποριου . Ο προσεχη ς σταθμος θα πραγματοποιηθη τρεΤς ωτ ρας αργοτερον Θα Ιδουν κατοπιν _τας _κονιορτοποι _ηθεισας πολεις του Ναγκασακι και της Χιροσιμα και το μεγαλειωδε ς ορος Φουτζιγ _ιαμα καθω ς θα φθανουν υπερ ανω του ορμου του Τοχιο . Εξη ωρες αργοτερα θα _ευρισκωνται στη νησο Μιντ γουει και καθω ς 6 α ξημερωνη θα διακ ρινουν τας ανυπερβλητου ς σε ομορφια νησους Χαβαι να διαγρα φων _ταισ _τονο _ριζοντα . ' Αφου πα ρουν μερικα φρουτα και σταθ μευσουν λι γο , θα τραβηξουν προς ' του Αγιου Φραγκισκου που απε χει μονον 6 112 ωρες . Πριν η οι ταξιδιωται μας δυνηθουν να συγκετρωσουν τΙ ς εντυπωσεις των , θα ι- δουν τα φωτα του Αγιου Φραγκισ κου και Οα αφησουν _πιοω τους τΙς κοιλαδε ς της Καλλιφορνιας . Το αεροπλανον θα αυελθ η τοτε _εις ' μεγα υψος ινα υπερβη τας κορυφα ς των βραχωδων ορεων και οι ταξειδιωται θα ευρισκωνται 6 1 ) 2 ωρες αργοτερα ει ς την Νεαν Υο ρκην συμπληρουντες ουτω τον γυρου του κοσμου μεσα σε 58 δια την ακρ ιβειαυ ωρας και 3 ) 4 . ΟΙ επιβαται Οα δυνανται να αποβι _βαζονται ει ς δλ ' ας τας ως ανω μνημονευθεισα ς πολεις και πολλες αλλες εντος του κυκλου της διαδρομης . 3 Απο φυοικ _ον Καουτσουκ 2 Ελαστικα φορτ ηγων Αυτοκιν η των 6 5 Μεγεθους 34 Χ 7 ( 10 μουαιαμμ αΙων ) ξ 3 της πεφημισμενης μαρκας Η 1 _0000 ΥΕΑ Κ - ΚΟΥΤΒΗΑΡ φ προιον του μεγαλει _τερου εργοστασιου _εΙς τον _, Β | κοσμον . Β . _^ _^ Λλ , ) _^ 17—10-3 1 ) 2 _δκαοτον Εξωτε _ο · Γ | π 0 θς } _^ 1 _ 18 _ 4 , Ε οωτΡο 3 Επ _( ση _$ : — Ψ % Ε φθασαν δλα τω μεγεθ η Ελαστικων επιβατικων _β β αυτο κινητων _ιιτ ινα πωλουνται _« Ιι τιρα _? διοτι- _^ 3 μησεω _ και _ικτο _? συνσγωνισμοΟ . Ε _^ Λευκωσι _α τη _ι 8 _η ΙοΛ'ου _οριου 1947 · 3 ε 3 ' — ¦ _^ Βραψ ατι η _αποταθητε προς τον ?' 1 κ . Λ- Ι- ΔΗΜΑΔΗΝ , Λευκω σια . 1 » » »· _Λεμβσον . ι Β 1 κ . ΦΙΛΙΠΠΟΝ Μ . ΦΙΛΙΠΠΟΥ . Αμμοχω στου . _^ _^^ _εΤ ' _εεΤ _ιεβ _^ _εετβ _7 _^ _τ _^ ε » , _εβηβηΓτ _^ _τ _^ _Γηεβ _»^ _τ _^ _τ _^ ε' _^ _Τ'ε _»^ _βτιε ΞΕΗΟΑΟΧΕΙΟΝ ' ΑΚΡΟΠ ΟΛ ' _ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1 ι 11 Το μονον 1 ης ταξεω _ς Εενοδ οχειον ι , εν Λευκωσια 11 * ι ' Ιδιοκτησια ΧΡ . ΣωΦΡΟΝΙΟΥ τοΟ · γνωστοΟ Ι- _διοκτητου των ιν _Λονδινω _ττε ριφημω _ν εστιατορ ιων Ι . _αουκΜΕτβ , _ΚΟυι , ΟΟΝΕ . _ΟΗΕΖ-ΡΠΛΙΕΚ _ΟΗΗΙβ _'β ι π _'ιυς και τοΟ _Σινοδοχι _Ιον : ΙΙΕ _Π Ι _. ΙΟΝ ΗΕΝΙ , ΚΥ ΟΝ ΤΗΛΜΕ 8 _ιΙ'ΛΤΚ _ΟΝΙβΙΟυ « V ( 1 ΠΟΥΛ _ΜΛ ) . | ! ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ζηνων Μυρομι χαλη _ς ( πρωην ι δι _ινδυντη _ς τοΟτ _τι _ριφημου εν ΛονδΙν φ _εστιατ _οριοι ι ν , αουκΜΕτκ · . ι . _ιι Τδ πλεον μοχ _ερ νον και ( _ηι Ευρωπαικων ι γραμμων λειτουργουν ΞενοδοχεΤον με δ α « Λ Τ ι υυνχοονα κομφορ . ! . Κουζινα Ευρωπαικη χ αι Ελληνικη , ! ι _ΕΙς το εστιατοριον μας δεχομαστε και μη δια- ! ( μενοντας ιν τω ι . _νοδοχειω , | _Χερβιρισμαι Β _« Μ « ( Ι'ιιΟΙ _ι Η Α ( ιι _οοι ·( _ο _, ! _ΥηηαιαΙα προθυμος— Τοποθεσια Ιδεωδης , * ι τηλιφωνον 26 . Τηλ _^ ρ . Λι _ιυΟι ηΟι _ς « Π _πι _, ι _, π _, ι ,,, ι » · | _^ _ετ _Ρ _^ _Ρ _¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦¦ - ¦ ¦ · _^* - _« ¦ ¦¦«¦¦ < Τδ _αημερινδ . ? Προ γραμμα χ ου < : ΗΑΗΤΕ ΙΑΙΠ ? ειναι Καχ απληκιικο , _'φτ ψ Ψ Φ ψ Ψ'Ψ' _Ψ'Φ Ψ' 9 Ψ ψ 9 Ψ Ψ ι Φ ·' υΕνΒΒ ' εΓτ _^ _1 _«*· _τ 3 Κ | . __ _^^ * ' . ' _'Τ _^ _ιη _^^ Ι ι _ιι _^ ι · Η _^ _1 'ι _*^ Κ *· _Λ ' ' ' '' ' _^ Μ _^ ΗεεεεεΙ _ιΜ _^ _ΤαιυΜΓοαεΙ ' ' _* - '¦ ι - '' ' _. ι 3 _ΜιυΜεΜ _3 ε _^ _εεεεεεεεεεεεΙ Η _ΟΛοντοηαοχ α 0001 Επεβληθη ατδνΙΚο _· σμο για : ιην φρεσκαδα ηου δινε ι στα ουλη . τδ _βρωμα που δινει αιδ σταμα και « η ν _Βεαλαοα που δινει ατα ΔΟΝΤΙΑ Μ > _0 Ρ ιιιβ _, _νΙΜηιηι _/ Μβ » ΑΠΑΝΤΗΣΙ Σ ΙΕΡΕ ΩΣ ΕΙΣ _' ΦΙΛΑ ΠΕΡΠΑ ΚΟΝ ' ΙΕΡΕΑ , *— # [ ΤΟ ΓΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑ 0 Υ _| ι _ΤΤΤ ΤΤ Υ _ΤΤΤ ? Τ + ¦ _^ 4 τ _^ ¦ ¦ ¦ ¦ » ¥ -4 ¦ _»¦¦¦ _¦ _· ¦ ¦ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ — Ο Παπα Κυπριανο _ι Χ . Κυ - πριανι _δηι απο τ 6 χωριον Καμπια απευθυνει _ανοικτην επιοτολην πρι > 5 « _φιλαπεργιακ _ον » Ιερεα _ενοι μεγαλου χωριου _τηξ Αμμοχωστου υποστηρ _ιζοντα δΒ _ιπιστολιι _ του _ειι πρωινην εφημεριδα οτι πρεπει οι λειτουρ γοι του Υψιστου να επιδιωξουν βελτιωσιν τη _θεσεωι των δι απεργιων . Η επιστολη δχει ω $ εξΠ ! : ΑΙδεσιμωτα _τε _, « Σα _$ υπενθυμι _ζω οτι η Ιερωσυνη ειναι « αποστολη > . Απεσταλημ _εν ινα _κηρυττ ωμεν το Ευα / γελιον του Κυριου καΙ * Ο 0 αΙ εις ημα _$ { αν παυσωμεν να κηρυττωμεν » . ( Κορ . α . Ο . _ 0 . ) « * Α 5 κακοπαθωμε ν ω { καλοι στρατιωται , α _ενδυναμονωμεΟα , δια τη > ζ αριτο ? _τι'ιτ ιν Χριυτφ Ιησου ειθε να μας δωσ _η α Κυριο , _συνεσιν εΙ παντα » . Τιμοθ . β ' , | 3 . ι . . _€ Μη 8 _εΙι λογος σαπρο _$ _δς μη _εζερχηται εκ του οτοματο _ς σας αλλ οστις ειναι καλος προς οικοδομην της χρειας δια να δωση χαριν εις τους υκουοντας » , ΙΕ < ρ . δ' 29 . 01 'Λ _γ-. Αρχιερεις ειναι ενημεροι των στερησεων μας και δταν συν-Θεφ συνελθωσι προς διακαν _ονισιν κα αλλων πολλων ζητηματων δεν θα λησμονησουν καΙ ημας . Ειναι δυνατον η γυνη να λησμονηση το _θηλαζον βρε 9 ος αυτης , ωστε να μη ιλεηση το τεκνου της κοιλιας _αυτη _ς » Ησαι μθ . 13 . Ειναι δυνατον οι ' Λ γ . Αρχιερεις να λησμονησουν ημας , τα πνευματικα των τεκνα οχι . ΟΙ Α ρχιερεις γνωριζουν οτι € θΙ _εργαζομενοι τα _Ιιρα ικ τοΟ Ιερου τρω _γουσιν . ΟΙ ενασχολουμενοι εις το θυσιαστη ριου ικ του θυσιαστηρ ιου λαμβανουσι μεριδιον . Ο Κυριος Γιεταξεν , οι κηρ _υττουτες το Ευαγγε γιον να ζωο ιν £ κ του Ευαγγελιου » Καρ . Α' Θ . Τ . _ . Ιας παρακαλω να Εχητι υπομονην και η υπομονη ημων διν Οα σπολεσθη εις τελος . _« _Στωμεν καλως . Στωμεν μετα φοβου _Θεου . Ταυτα σο ! παραγγελλω αδελ φε ενωπιον του Θεον του _αποστειλαντος _ημδ $ ινα ιρυλαξωμεν την _ιντολην _αμολυντον . _υδς ασπαζοιιαι _αδελ-«> ικως » . ΓΕΛΠ 0 Ν - ΚΥΠΡΟΣ 8 8 Τδ ατμαπλοιον « _ΝΟΡθ ΝΤΕΓΟΝ » _* ' αναχω ρη- | , α ) / εξ Αμβεροης την 30 ην Ι ανουαριου δε- § χομενον _φορτιον κατ ' ευθε ιαν δι ' Αμμοχω- Μ στον . § ΟΙ _παρ αλ ηηται φορτιου παρακαλο υνιαι δπως Μ δωσουν τ ηλεγραφικω _ς οδηγιας εις τους εν 1 _Γελνι φ φορτωτας των δ ' πω ς τους εξασφαλισουν || χω _ρ ον μεσον των κ . η . υ Ρ 11 ΓΝΕ _58 δΗΙΡΡΙΝβ & _ΑΟΕΗΟΥ 00 . 5 . Α . 1 Ηιι _ιι _1 _ς · _νυυ _6 Β 35 ιΒ 3 αΙ 37 1 ΑΝΤ νΕβΡ Ι Δια περισσοτερος πλη ροφορ ιας αποταθητε § προς τους κ . κ . β ΦΡΑΒΚΟΥΛΗΝ & ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΤΑ . 1 Τ . Κ . Νο . 31 , Τηλ . 33 Αμμοχ ωστο ς . ΕΙ Β . ΚΙΡΖΗΝ και Σια _Λτδ . Ζ . Δ . ΠΙΕΡΙΔΗΝ ΛΕΜΕ _Σ ΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑ « Δελφοι » Μ ΙΙΙΙ ! ΙΙΙΙΙΙΙΙι : ι ! Ι 1 ΙΙΙ ! Ι ! ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ! _! Ι !!! Ι ]| Ι ! ΙΙΙΙΙ _! _Ιιηι ! _Μ Β _*> 0 ΠΕΣ ΜΑΒΕΙΡΙΚΗΣ υ ! Ν _ΕΧν _ΙΟΕΑ Ι- ' : _^ _— - _« _-ε-Λ _^ _ββ _»^ . . Η Ιδεωδ ης και πλεον V . Ιι ' _^~ '' , _ο .- ·* _ι υ οικονομικη λαπα Κ . _Ι Ι _^'^ ( Β Μαγειρικ _ες _Ιι _' _^ _Ι ΕΝΤΕΛ _° Σ ΑΘΟΡΥΓΕΣ :: Ι υΗΗ _^^ _,, _μ > _1 Τιμη λιανικ ης , _^ Α < _9 _|^^^^ _£ πωλησεως ΜΓΤΑΙΙΩ Λι . ΤΛΙ : _ΛυΥΚ _Ο _^ ΣΙΑ : Βε οΙργιο ς Χαραλα μπους ΛΕΜΕΣΟΣ : _υυρων Ποτσ ος ΛΜΜΟΧωΣΤΟΣ : Χρυσοστομος Αντωνιου ΛΑΡΝΑΚΑ : _Οιοδοσιο ς _Βουτουγλου ΚΥΡΗΝΕΙΑ Βεω ργιο ς _Βεωργια _δ _ης ΠΛΦΟΣ Κω σια _ς ΧαραλαμπΙδης _ΕΙΣΑΒΩΒΕΙΣ _ΠΜΡΙΛ Ν . Π . ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΛ . :: ΛΕΜΕΣΟΣ τ · » _- _»·¦» _> Μ « _» ΜΜ * ΜΜ »» » ι >* * *» Μ «»« _> » _»< ι * * ' « » _- _»* Μ < Η ΒΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡ ΤΙΑΣ λ . : : ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕηιΦΥΛΑΙΑΕΣ - Του κ . Ι . ΣΚΟΥΤΕΡΟηΟΥΑΟΙ 19 ον Βιατι φοβοταν » την ξαφνικη εκρηξη τοΟ θυμοΟ της , 6 _ΝτΙλσξ την εκυτταζε διστακτικοι . _—ΔΙν μοΟ παρουσιασθη η ευκαιρια που γυρευα ! _ειττε . Μα _εμαδα • πραγ ματα ττου θα σ * ευχαριστησουν , αρχοντισσα μου , _ττερισσατερο απο το θανατο τομ . —Εμαθε πραγματα ! ΤΙ πραγματα σπουδαια ειναι αυτα ρωτησε η Μαρια προφανως δυσαρεστημενη · —Παρακολουθωντας τον Ουρβανο , τον ειδα να συνανταται με πολλα υποπτα προσωπα , ακομη και με ληστες ... Η Μαρια εκαμε σκιρτημα ανησυχ ια . Ο Ουρβανο την ειχε απειλησει πω θα την σκοτωνε , αν δεν εφευγε απο την Αντιοχεια . Και διολου παραδοξο , να _συνεννοειτο τωρα με _του ληστες και του αλλου κατασκοπου , ακριβως για να εκτελεση αυτη τη φοβερα του . _ΕΒχε κανει τρομερου υπαινισμου για την ομορφια τη . Μηπω ταχα να τη χαλαση αυτα το θαυμασιο προσωπο , και να την αφιση να ζηση ετσι δυσμορφη και αποκρουστικη Σ' αυτη τη τη σκευ _^ η _ερριγησε . —Ντιλα Ι του ειπε . Τα ξερει εσυ , αυτα τα προσωπα —Σερω που μενουν , ξερω που μπορω να του βρω , θα του γνωρισω ολου αμα του δω . —Θα διπλασιασω του φρουρου μου , και _, θα κανω την ακολουθια μου μεγαλυτερη . Μηπω μπορεσε να ακουσης τ ( του ελεγε — Οχι Ι ΚαΙ αδικα επροσπαθησα να παρω λογια απο κεινου πδυ μπορεσα να τους πλησιασω με δΙαφορε δικαιολογιες . Το μονο θετικο ειναι δτι ο _πριγκηπας · Ουρβανο α- γαπαει . — Η Μαρια η Μαγδαληνη _ανεσκιρτησε . Αυτο λοιπον ηταν η αφορμη που ιον εκανε να περιφρονη την αγαπη τη Και ο ! ομορφιες αυτη τη γυναικα , ειχαν σκιασει στην αντιληψη του τα δικα τη θελγητρα Αν η Μαρια ειχε θυμωσει τοσο , που ενα ανδρα ετολμησε να αδιαφορηστ _» για τι επιθυμιες τη , _ινοιωσετωρα να σηκωνεται μια πραγματικη θυελλα στην ψυχη _Ιι ' ενοιωθε μισος βαθυ γι * αυτη τη γυναικα , που για χαρη τη την περιφρ ονησε ενας τυφλο και ανοητο . — _Ντιλα . ειπε ετσι εκνευρισμενη στον κατασκοπο . Την ειδε εσυ αυτη τη γυναικα Ειναι ομορφη _Προκιι μενου ν' απαντηση ο Ντιλα εδΙστασε . ΟΙ αστραπε _ ττου π _^ _τουσου τα αγριεμενα τη ματια του _ιδιιχναυ την καταιγιδα τι | ς ταραγμενη ψυχη τη , κα μια τολμηρη του απαντηση μπορουσε να τοΟ στοιχιση κι * αυτη τη ζωη . — Ομορφη ! ειπε . Μα πιο αστερι μπορει να _διιξη το φω $ του μπροστα στοο ηλιου το _φεγγοβολημα ΚαΙ ποια ομορφια , δσο μεγ αλη και αν ειναι , θα μπορουσε να _τταραβληθη με την ονειρευτη καλλονη _»»¦»¦»¦ _¦¦¦»¦»»»¦¦' ¦ ¦ _+ ¦¦¦ ¦« τη κυρα μου Η Μαγδαληνη εκοσσουφιασε . — Μαντευω , Ντιλα , του ειπε , εκεινο που προσπαθει να κρυψη απο μενα . Ειναι νεα ειναι ομορφη , δεν πιστευω να εΤναι _ομορφωτερη απο μενα . Πω την λενε —Πουλια ! —Ειναι Ιουδαια . —Ν αΠ Κορη καποι , ου εμπορου που πλουτισε στην Αλεξανδρεια . —Εμπορου ρωτησε με ειρωνικα . αλλα και νευρικο γελοιο η Μαγδαληνη . Μηπω κανεναν απο του δουλου μου « Ο κατασκοπο εκαμε μορφασμο απορια . Δεν θα ηταν παραδοξο ! ειπε . ' _ευς τοσο καθεται με τη μητερα τη Μαρθα , σ ' ενα ομορφο σπιτι κοντα _στο ποταμι . Και ο Ουρβανο φαινεται να ειυαι τρελλα ερωτευμενο μαζι τη . —Ερωτευμενο ! Πω το καταλαβε — Ολα του τα _επροδιναν . Βελουσε ολοκληρο _δταν εφευγε , καθε στιγμη γυριζε και _κυτταζε πισω του · κι * εκεινη ανεβασμενη στο παραθυρο τη το ) , αποχαιρετουσε κινωντα το χερι τη , σε μια στιγμη του εστειλε φιλια . Κι * ο Ουρβανο , που περναγε τοτε διπλα , στην τουφα των καλαμιων , μεσα στην οποια ημουν χωμενο , εψιθυρισε λογια αγαπη για την ομορφη κορη του εμπ ο ρου τη Αλεξανδρειας Η Μαρια η Μαγδαληνη , εμεινε βυθισμενη στι σκεψεις τη . Η ειδηση τη ειχε προξενησει πραγματικη αναστατωση . Βια μια στιγμη σκεφθηκε να , μη ενδιαφερθη _, πια για κεινον τον ανθρωπο , αφου δεν ηταν αξιοπρεπε να χαυη τι ωρες τη μ' εναν , _ινω τοσοι ωμορφοι νεο : ξεψυχαγαν στο ονομα _τη $ . Αλλα η σκεψη αυτη δεν διηρκεσε παρα μια στιγμη μοναχα . Αν υποχωρουσε , αυτο θα εσημαινε πω νικηθηκε , πω _ανεγνω ριζε την υπεροχη τη Πουλια , και μια τετοια αναγνωριση δεν ηταν δυνατο να κανη ποτε ! Εδικαιολογησε Ετσι τον εαυτο τη γιατη ζηλειαπου _αΙσΟανωτανε και θελησε να βρη τον τροπο , με τον οποιον θ & βγαζε απο την μιση τα _οχληρ ο εμποδιο 'κου ειχε πα ρεμβληθη στην Ικανο - ποιηση ενο _ ερωτικου πεισματα τη . —Ντιλα ! ειπε στον κατασκοπο τη . Βιατι _ιχαρακτη ρισι για ευχαριστη ειδηση τον συνδεσμο του Ουρβανου με την κορη τη Μαρθα ( ΑΟριον η _συνιχιισ ) Παριλη βΟησαν Οπο τοΟ κ . ΑΝΔΗΕΑ Κ . ΣΦΗΚΑ τα κατωθι ηλεκτρικα συρματα Αγγλικη ς προελευσιωι και Οα πωληθ βΟν κατοπιν α 6 _« ια ( τοΟ _κυβιρνητικοΟ Ηλεκτρολογου Λευκωσια _ . 8000 _ιιιιρβι ι ν . ΙΜ . 1 ) 04 1 _, Ι ΟΟΟ · > Γ _1 Ο 20 2000 » » ηοαα 2000 > » 7 ) 020 ΕΙσαγωγευ _ι : ΑΝΔΡΕΑΣ Κ . ΣΦΗΚΑΣ Ερμ οΟ αρ . 3 θ , Τηλ » 9 _? « Δελφ οι » ΓΑΡωΣΙΛ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ι Ι Μ « ε » ··*»¦ . ¦»· »·«·*«· _·<¦»*·* ΑΡΡΑΓ 0 ΝΕ 2 Ο χ . Σιμος Βαλατα _ριωιης Χ _* 1 η ινις Στελλα ΕυθυμιοΙ _βου _εχιλισαν χ οος _δρρ « 6 ( 5 νας των . Συγχαρητηριους _ιπιοχιψβις Οα _ΓβχΟοΓν α 5 ριον 6 [ _ς } ιην _οιν-ιαν _^ _ης . _μνηστες . Η « _ΛΝΟΡ _ΘΟΧΙΖ » _Συνηλθ » την Ευρια χην ιν _Γζρωοιοις η Ββνικη _Βονιλευοις των μελων του _Χοματιιον « _'Λνορθωοι ς » _χαΟ' ην _ελοΥθ 84 τη < ιι γ επι χβν πεπ ραγμενων 6 Προεδρος αυι {} ς χ . Ανιρ . Χ . Βα 6 ριι ) λιδ 7 ) , δικηγορος χαι οι _ιλβγχιβ , Ι _ιιπιβαλον την ιχθιοιν ιων . Βινομενων 84 _ιρχαιρεοιων , το . Διοιχητι _χιν _ΖυμΕουλιον _απχδλιοΟη _εχ , των χ . < . Αναοταοιου Χ . _Οιχονομια η , Κωστα Σ . Π « - τρ ΙΙη , Μανωλη _ΑνβοτασιιΙιη , Μιχαηλ Μορταχβ , ΑοΙζοο Χριοτοφι _ιη ΞανΟου 2 αρρ 5 ) , Χριοκιχη Ηλια , _ΑνΓρΙα Χ . Βαβριηλιδη και _Ταχη θ . Παπαιοτιουλου . ΒΠΟΤΙΟΦΙΑ Ει ς τας _χυχουοας _μιριχζς 6 κοτροφιας μαθητ ριας _τοδ Ελληνι χοΓ Βυμνασιου _Γαρουιων _συμπεριλαμβανεται . και η τ . ι ) _ς Γ' τοιΕ « ως ( π _< ρυοι πρωτης ταςιως ) . _ιιαχινα Παναγτ ) , 1 χ « αραιρομ )| ς « αραληφθιισα _> 1 ς τον Γημοοιιυ _βιντα χαταλογον . ΕΙΣΦΟΡΑ Ι Η _οιχογινιια Πα ·/ τ · λ <) Β . _Μπιοχ η _Εισιφιρβ ιια του _Λημβρχιιου , _διχιρ τοΓ _Πτιοχοχομιιου Δευχωοια _ς Γιχα σβλινια ( 10 ] - ) _ιις μνημην Φαν _5 ) ς Β . _Μπιοτη . 'ιυιιιιι ι ιι || ι · υιιυιιΒ , < ιΠΗΜ » · υ « ' _*** » ιιιιΓ _' · ΧΩΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ¦ - / ! _{ ΕΝΑ ΚΑΓΕ ΜΕΡΑ Ι [ Το Βιουγκοσλαβικο βαπορι _διν ηρθ « προχτι _ι στη _Λιμεσα . για να _ξιφορτ _υικτιι μοναχα τα : _κδλσ -του . ΔΙν ηρθΕ νι 6 να φιρ « ι πραμα _στουι { μπορουν τη _ι _Κυττροι . Δεν ηρθε για ν' _ανοιξιι τ * . αμπαρια του και να ξαλα- ι _φρ _ωσει _οπτο το βαρο _? τοΟ φορ- ] τιον τον . Ολ' _οΛτα σε _τοΟτο το ταξιδι ηρ β « να τα κανιι τυ- _ι πικα . Μα _ιχτα _ απ * αυτα το ' Βιουγκοσλα βικο καραβι ιιχεν α- ] ναλαβιι και μιαν αλλη ευθυνη , μια υποχρεωση , απεναντι στην Πατρ ιδα , στην οικογενιια και _τ _! $ παληε _$ _παραδοσιι _ των Σερβων . _Ειχιν ωναλα _βΕι να θυμηθει ινα νοΛπη , που κατιο _υ _ιτριν ενα χρονο , πεθανε σε ξενη γη—εΓω στην Κυπ ρο . Γουβοι κτ' αμιλητοι κατε βηκαν οι φιλοι του να 0 τ £ ι την σκαλα τοΟ Βιουγκοσλαβικου πλοιου . Μεσιστιο * κυματισε για λιγο η σημαια του σκαφου . Σκυφτοι οι συντροφοι της Θαλασσα 5 και τοΟ πονου πηρανε το δρομο προ το μακρυνο κοιμητηρι . Ενα δικο _τονι ειχε πεθανει στη _ξενητιια . Ποιο ξαιρει ποια μοιρα του $ περιμενει κι αυτου . Η θαλασσα ( χει χαρες πολλες μα ιχει και πικρε ς μεγαλες . Η θαλασσα δημιουργει μα και κοταστρ _ιφει . Η θαλασσα δινει ανοιχτα κι απλοχερα μα και παι ρνει σκληρα κΒ αλυπητα _ττολυ συχνα . ΚαΙ παιρνει μοναχα , ζωες , ανθρωπινες υπαρξεις . Κατω , μακρυα , στο Βιουγκοσλαβικο εδαφος , μια μανα χαροκαμενη περιμενε σε μια πολη η χωρια το μονακριβο παιδι της . Το περιμενε με λαχταρα να γυρισει απο τη θαλασσα . Μα δεν γυρισε . Βυρισε μοναχα το θλιβερο μαντατο , το _αποισιο μηνυμα . Ο λεβεντης πεθανε στην ξενη γη . Τον σκεπασε βαρυ το ξενο χωμα . Μακρυα απο -Η ς _ευχις τΙς μανας , την ευλογ ια του πατε ρα , τα δακρυα _ττις αδελ φης , τα φιλια της γυναικας η τη ς τρυφερη τον αγαπη ς . Πεθανε μακρυα απο την Πατριδα . Μακρυα απο το χαδι , τη φροντι δα καΙ τη στοργη . Εφυγε το μαυρο Βιουγκοσλαβικο καρ αβι πριν ενα χρονο , με το πενθος απανω στα καταρτια του . Εφυγε με μια • ψυχη λιγ ωτερη , _χωριι ινα ανθρωπο απο το πληρω μα του , Τον αφησε σ' Ενα κοι μητηρι της Κυπρου , ινα νησι για το οποΤο , ισως , πρωτ η φορα θα γινει λογος στο σπιτι του ατυχου ναυτ η . 'Ιυ στοσο δεν μπορουσε να κανει αλλοιω _ς . Εβα λε μπρος την μηχανη , εστρεψε την πλωρ η _πρι τα αγνωστο καΙ την πρυμνη προς το πενθος κΒ αφησε το Κυπριακο ακρογιαλι νι βαρεια καρδ ια . Η αλλ η _μιρα ξημερωσε κι α ηλιος σκεπασε το πενθος . Κι ο ναυτικος , το μεγαλο αυτο παιδι τη _αεχλαοαα _ε . με τι πολ - λες θλιψεις καΙ _τΙς λιγες χαρε _, ριχτ ηκε στην σκληρη δουλεια καΙ το ευχαριστο γλεντι της _ταβι ρνας και τοΟ καταγωγ ιου , και ξεχασε τα νεκρο συντροφο , που δεν ηταν στο τραπεζι των ιωντανων . Μα ηρθε καποτε ξσνα τα καρ αβι , _αφοΟ περασεν απο την Πατριδα , και αραξε στης Λεμεσου τα νερα . Και να , υστερα , απο ινα χρονο , θλιμμενοι οι οιιλφοΙ τη θαλασσα κατεβαινουν τη σκαλα τοΟ μουντζουρω μενου πλοιου . Κα ! στο κοιμητη ρι τραβουν ολαισα κι ανοιγουν εκ « 1 μια ληκυθο _πουχε μισυ χωμα τη πατρ ιδας τους και το βαζουν απανω στον ταφο του νεκροΟ . Σκηνη υπεροχο μυσταγωγιας . Κοινωνησεν ο νεκρο χωμα τη ς Πατριδας του , _αντι αιμα τοΟ ΧριστοΟ απο τη _θιια μεταληψη . Ανοιξαν οι ουρανοι και δεχτηκαν την ταλαι - πωρημενη ψυχη κι ' _ησυχασεν ο νεκρο κατω απο το βαρυ κι ' ασηκωτο χωμα τη ξινη γη ς . Ποσο ιρχουνται στο νοΟ μου αυτη την ωρα ο > αριστουργηματικοι στιχοι του Δροσινη μι το « Λωμα Ελληνικο » και ποσο ευγνω μονω το μαΟρο Βιουγκοσλαβικο καραβ ι που μοΟ ξαναδωσε την πιστη _ατις ασαλευτε ς _αξιι τη ζωη . Αδιαφορ ω τουτη την ωρα για τους εχθρου μου και του εχθρους τη Πατ ριδα . Οποιο πιστευιι ειναι ανθρωπος κι ' ο κοσμο ολος ανηκει στους ανθρωπου ς . Α μποτε το παρ αδειγμα των Βιουγκοσλα βων ναυτων , να _βριι μιμητε ς μερικους κακους και παραστρατημενου ς _Ελληνι ς ναυτικου μας , που εχασαν την πιστη τους , προδωσαν τΙ ς αρχε τους , ασεβησαν στηυ μνημην των νεκρων τους , για να καταντησουν οι γελοιοι . επαναστατες , που τολ μοΟν να υψωνουν το μικρο του μποι , εναντια στη Θρησκεια , την Πατρ ιδα και τους αγαπη μινους νεκρου της καθε εποχη . ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β . ΜΠΙΣΤΗΣ — — — Ο 0 ΑΠ ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΤ ΙΧΟΣ ] 1 _, 1 ι : . - , , , _« Ο αποσταμενο ς Ερωτας οτη _λβιιχα · ι _χ « _οχαλωσει ι χ _ρυμμινος οτ ' ανοι ξιατικα τα φολλ * τ _ασημινια , ι μα ο £ χ « αλλο χω μικρα _ποιιλ'α τον βιχαν νιωσει _} - · . χΒ ειχαν τραγουδια 'Ιτσι _γλο »& _χαι τι βο _χρουσταλλινια : , * : * * ' ¦ Κι ' Ενα _πονλαχι απ ' την _πολλ ην αγαπη το » _Ιχρελλαθη χαι στη ψη λοτερη χορφη , ο _ινος χλαριοΓ την αχρια ζυγιαζονταν _χελατ _, _Γιστα χι' _Ικιφτβ χι _διχοιι ιοταβη ! ικ » ! _ποσ μιλι _ς _στιχονται χ «| της _ιρβσιδς τα _ιαχρνα . ι . ΑΑΜΕΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ , _»« _... ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ ' ΑΡΙΘ . « 9 φλους 7 ) Φοβος 8 ) Αρχαια αοιατιχ η _ιχολις . Αυαις χ ου υπ ' αρ ιθ . 18 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩ _Σ : 1 ) Ασπονδο ς 2 ) Ναρκη 3 ) Αγων—Ριο 4 ) Ρητον — Αν δ ) Οσας 6 ) Ηως—Ν η > α 7 ) Ιοα—Κομη 8 ) Ενχωσαν ΚΑΘΕΤ 22 : 1 ) _Ανοιρτηοκ 2 ) 1 ' αγη—Ω βν 8 ) ΠρΛχος 4 ) Οχν _ις —Κ ω 5 > Νη—Νανου 6 ) Σημα Τ ) Οο _ια—Μ ην 8 ) _ΣπονΓας . ΤΑΧΒ 4 ΡΟΜΕΙΑ Σημερον αναχω ρει δια τβν Αεροπλανων τι _) ς Λιιιι- _ΛιΒ / _ιπββ _ταχυιρομεΒον ( _αβροποριχον χ » 1 4-ιχλοΟν ) δια το _Ι Ινωμινον Γαοιλ _ειον , 'Ηνω _μινα _ς Πολιτειας ( _αεροπβριχον μονον ) _Συριαν _Λιβανον , _Τρυρχιαν χαι ΑΙγυπτον ( απλοΟν μονον ) 'β _ριι _χλειαιματο _ σαχχων ι μ . μ . ιι α _συστημινας _4 πιστολας χαι 5 μμ . χας απλας . ΑΡΧΑΙΡΕΣ ΙΑ 1 Βενομενων _αρχαιρεοιβ * των ξυ _· _λοοργιιν τβν Νεων Συντεχνιων Δειι χωσιας _ιςελιγησαν οι χ . χ . Ιωα _ννης _λεχος , γραμματευς , _'Λνδριας _Χριστοδοολου , _ειοπραχταιρ _, Νεαρχος _Χρισχοιςωλου , ταμιας , Σχιλ ιος Ζαχαριαδη χαι Βεω ργιος _Μβζελιιης , _οιμβι νλοι . ΓΙΓΛΙΟΘΗΚΗ ΙΙ ΛΒ . ΒΒ 1 ΙΚΑΠ _ΟΒ Ο χ . Σ . ΕΟαγ _γελιδι , _ς υωρησεν « _ις χην _Γ' . _δλιοΟη χην _χοι _Παγχοπριου Βυ _) ιν » σιου 3 _συμπληρω ματα . < 0 ΡΙΖ 0 ΧΤΙ 2 Σ : 1 ) Τραγι χος ποιητη ς χαι στρατηγος 2 ) ΙΙολ _βμιχον προσταγμα— Ανευ αυτου ιεν 6 ιαρ χει ζωη 8 ) Αφορα τον ° Ηλιον ( δοτ ) 'ι ) Ο χατοιχος της _Λοχριδος ( _αιτ ) δ ) Καχοιχων της πολεως—Συνδεσμος 6 ) ΟΜ—Παντοτε 7 ) Γουνο—Βαλλο Στραταρχης τοΓ πρωτον εΟρωπαι χοθ πολεμου 8 ) Συνδεσμο —Τ _· ι _}{ _μητερας _ιλοιν . ΚΑΘΕΤ _ΓΣ : 1 ) Φυοι χ η κρυπτη 2 ) _τχροσβαλλει τα δοντια— Αντωνυμι α 8 ) Τρομερα απαισιος 4 ) _Λυχο _ειωβιαζε ! 5 ) Οχι αγαθον β ) Αγ ριον _Οηριον—Γοηβει τους τι >· _ιη _ς _δπ' αΟτοΟ _προ ετων δωρηθ _ειση Γρεχταν ιχη ς Εγκυκλοπαιδειας ( τβν ιτι _3 ν 1944 , 1945 , 1946 ) . Ο χ . Φ . Τοι ριλλης _υωρτια _^ ωοαυτω 10 διαφορους τομους βιβλιων . ΙΙΑΒΚΒΠΡΙΟΝ _ΒΤΜΝΑΣΙΟΝ Τα χμημα ΜιιΓ _ηχιχης Προνοιας _χοδ Τπουργ _ειου Παιδειας της Ελ · λιιδο ς _εδωρηοεν εις τας _Γιβλιοβην . _ας χο 3 Παγχοπριοι ) Βυμνασιου 235 βιβλια των εκδοσεων τοΟ ΟργανιαιιοΟ Σχολικων Γιβλιων δια χα _αναγχας των απορων μαθητων χαι μαθητριων χοΓ σχολειου . Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΙ χατα την 1 !) ην Ιανο _υαριου 1917 , χαταμετ _ρηθεισαι θερμοχρα σιαι _Ιχουν ως ακολουθως εις βαθμοι Κελσιου : 'Λπ . Ανδρεας Ανωχατη 15 , Κ _ατωτατη 11 . 1 _Λιμ _« 4 ς 10 . 1 ) , 13 . 3 Ααρνα ξ 15 . 0 , 10 . 0 _Κορηνιια 1 β . 1 , 11 . 1 Πα ¥ ος 14 . 4 , 10 . 0 _Αεοχωιια 14 . 4 , 8 . 8 . Η ΒΚΡΕΤΑ ΒΚΑΡΜΠΟ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΞΕ ΛΙΞΙ _Σ ΤΗ Σ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤωΝ ΣΤΑΡ ΕΙΝΑΙ ΤωΡΑ 42 _ΧΡΟΝιΟΝ Εις το γαλλικον περιο _δικαν « Σα μεντ 1-Σουαρ » , ' 6 π _μοσιευοται το κατωτι ρω αρθρον Για την Βκρετα Βκαρπο : Δια _ττρωτηυ φοραν εις την σταδιοδρομια )/ της , η Βκρετα Βκαρπο , η μυστηριωδης αυτη σταρ—ττου _Iστειλε προ μιας εικοσαετ ( α _$ ο Γορρας εΙ $ τα Χολλυγουυτ—ενεφανισθη ε [ $ μιαν _κωμωδιαν εκατον τοΙ < εκατον αμερικανικην την _« _Διπροσωττη » . Οταν τους _ομιλουν δια την « _θειαυ » Βκρετα , οι λατρεις , του κινηματογραφου φερουν εΙ _? το μυαλο του _$ την _Μαργαριταν Βκωτιε , την Γασιλισσαν _Χριστιναν η την _Μαριαν Γαλεφσκαν , _τα _£ υπαρξεις _αυταξ ττου ανταγωνιζονται εις ' _ρωμαντισμον . Μετα δμω $ απο εξ ιτη αποχωρισμου , οι θαυμαστοι τη ? Οα ΙδοΟν μιαν τελειως _διαφορετικων Βκρεταν _Βκαρμττι , που χορευει _σουιγκ . Η « θεια » Βκρετα μετεβληθη εΙ _ « σατανικην » » 'Η γυναικα με τα δυο _ττροοωπα » δεν ειναι καινουργιο φιλμ . « _Εγυρισθ η το 1942 εινε ομως το τε _*/ _λευταιο της Βκαρμπο _, διοτι απο τοτι δεν « εγυρισε » πλεον αλλο . Η _αποχωρησις αυτη της Βκα ριιττο απο _τ _^ ι ' ο 06 ι · ηι · _£ χει καποιον σχεσιν μι . τον « Μαυρον πινακα » 1 Οσον και αν στενοχωρηθουν _δι ' αυτα οι θαυμαστα ! της , δεν μπορουμε να μην αναφερωμεν οτι κατα την διαρκειαν του πολεμου η Βκρετα _ιδειξε καποιαν _αδυναμιαν πρ ο τον _αγκυλωτον σταυρον . Ολαι αι _ταινιαι που ησαν προπαγανδιστικα ! κατα της Βερμανιας του Χιτλερ δεν ηρΕσαν καθολου ιι ς την Βκρετα και ηρνειτ ο να συμμετασχη _ιις αυτας . - Ειμαι Σουηδις _, ελεγε , καΙ η Σουηδια ειναι ουΓκτερα . Ολον ομως τ 6 _Χολλυγουντ εγνωριζεν δτι στενοι δεσμοι φιλιας συνεδεαν απο ετων την Βκρετα με τον περιφημον Σουηδον εξερευνητην Σβεν Χεντιν , ο οποιος ητο προσωπικος φιλος του Χιτλερ και τοΟ _ΒκαΤριγκ καΙ η ψυχη του Εθνικοσοσιαλιστικου Κομματος της _Σονηδιας . Λογω της αντιδρασεως την οποιαν _συνηντα η Βκρετα Βκαρμπο , ηναγκασΟη να εγκαταλειψη την οθονην μετα το « γυρισμα » τι | 5 « Βυναικας με τα δυο προσωπα » , που ειχα δημιουργησει _εξαιρετικην _εντυττωσιν . Εκτοτε η περιφημος _βεντεττα _ιζησεν _απομεμονωμενη . Το 1945 η Μετρο ΒκολντοιΙν—Μαγιερ της _εζητησε να επΙστρεψη εις το στουν- _, _τιο , Η Βκρετα ομως ηρνηθη , δπως _ηρνηθη αργοτερον και _« Χλλας προτασεις . _Μετ' ι ολιγον ομως τα Χολλυγονντ _επληροφορειτο δτι υπεγραψε συμβολαιου με Ι τον Σγιελσνικ . Η Βκρετα _ητοιμασε τας _αποο _^ _ινας τη ς , αλλ' αντι να _μεταβ η ε ! ς το _^ Χαλλυγουντ ελαβε την αγουσαν προς την πατριδα της Σουηδιαν . ΙΙ _τιαραμομη _τιις _ιΒι _τ ην Στοκχολμην υπηρξε συντομος . Μολονοτι ηρνηθη να _τιροβη _εις _οιανδηττοτε _Γηλωσιν _, _ιιολλαι φημαι _εκυκΝοφορησαν : Οτι Οα _διηρχετο την υπολοιπου ζωην της εις την Σουηδιαν ασχολουμενη με την _σκηνο-Οεσ Ιαν _, οι ι Οα μετεβαινεν εις Βαλλιαν , δτι Οα ενυμφευετο ινα _πλοιαρχον , κλπ . Τιποτε δμω _ απο αυτα δεν συνεβη καΙ μπ' ολιγον η Βκα ρμπο ανεχωρησκ παλιν αθορυβως δια την Αμερικη . Και τωρα εις την _ηλικιαν 42 ετων η Βκρετα Βκαρπο , μετα εξαφανισιυ τεσσαρων ετων εξακολουθει να ειναι η μεγαλυτερη βεντεττα του Χολλυγουντ . Η ΖωΗ ΤΗΣ Καμμια _μαιττισσο : δεν ειχε προβλεψει την βασιλικην _τυχην της Βκρετα Βκουσταφσον _, κορης ασημου υπαλληλου που μεχρι της ηλικιας των 16 ετων ητο μια επιμελης και συνεσταλμενη μαθητρια . Οταν _ετελειωσε τας σπουδας της _ει ργασθη ως πωλητρια εις ιν καταστημα της Στοκχολμης . Εκει _εγνωρισε μιαν _ημερου τον Μωρις ΣτΙλλερ , τον μεγαλυτερον σκηνοθετην του σουηδικου κινηματογραφου . Την εποχην _εκεινην ο σουηδικος κινηματογραφος κατειχε τα σκηπτρα _εις την Ευρωπην . Η Βκρετα Βκαρμπο , που ητο τοτε δεκα ακτω ετων , ερωτευθη τον ωραιον συμπατριωτην της με τα- μαυρα ματια . Ο ΣτΙλλερ την ελανσαρισεν _εις τον _κινηματογραφον . Η επιτυχ ια της _υτιηρξεν αμεσως μεγαλη και μετ' ολιγον ο Στιλλερ και η Βκρετα υπεγραψαν συμβολαιον με την Μετρο— Βκολντουιν — Μαγιερ . Ολιγον μετα την _αφιξιν των _ιι ς το Χολλυγουιντ ο ΣτΙλλερ α ρρ ωστησε καΙ απεΟανεν . Η _Ολιψιςτης Βκρετας _υπηρξεν αφανταστος ηθελησε ν' αναχωρηση αμεσως δια την _Σουηδιοη » . Μ _£ πολλους _κοτΒο υς _' _κατωρ-Οωσαν να την συγκρατησουν εις την Αμερικην _, _5-κτοτι 64 η « θεια » Βκαρπο ηρχισε να περιβαλλεται απο μυστηριον . Ο « ζεν—πρεμιε » _Τζων _Τξιλπερτ υπηρξεν Ισω 6 μοναδικος εραστης της μετα τον ΣτΙλλερ και _διιτηρησε παντοτβ _φιλιαν δΒ αυτον . Οταν το 1935 6 _Τζιλμπερτ ειχει _» αρχισει να _ιΒεριπιτΒτ ι , ) ι . _ις δυσμενειαν _, η Βκρετα _ηξιωσε να πρωταΥωνιοτησι _, ι μαζι της _βις την « ΓασΙλλισσαν χριστιναν » . _ΤρεΙς φορας κατοπιν ανηγγει λαν ως _ιπικιιμενον τον γαμον της . Παντως υ- ποψηφιος ητο ο Σουηδος πλοιαρχος Λιμαρτ Εβρικσον . 'ΕπΙ δυο ετη ο Εβρικσον εσυχναζε _εις το Χολλυγουντ , δεν ενυμφευΟη _δμως _τηι > Βκρετ _» . Ο συνδεσμος της με τον Ραμον Νοβαρρο _αττετελεσεν επι μακρον αινιγμα . 'Αλλα και 6 _δασμος αυτος δεν απεληξεν {[ ς γαμον . Η _περιπετε ( α της με τον Λεοπολδον _Στοκοφσκι , το 1937 , υπηρξε _σοβαρωτιρα Ενεφανισθησαν μαζι εις την Ι _ταλιαν , την Βαλλιαν και την _Βερμανιαν . Ολοι ενομιζαν , δτι την φοραν αυτην η Βκαρμπο δεν Οα απεφευγε τον γαμον . ΚαΙ παλιν ομως δεν ηργησι να διακοψη τας σχεσεις της . Ο καταλογος των _εραοτων σταματα το 1937 . _ιικτοτε η « θεια » _ιχει μονον φιλους , ΑΘΗΝΑ ΙΚΑ _^ _^ = ¦ ΕΙΚΟ _ΣΙΤΕΤΡΑΩ ΡΑ ΑΘΗΝΑΙ , 7 Ιανουαριου ( αεροπορικως ) . —ΠολλαΙ ξεναι βιβλιοθηκσι ζητουν απο την Εθνικην Γιβλιοθηκη ν καταλογους των εργων , τα οποια _εξεδοθησαν κατα την διαρκειαν της εν Ελλαδι -πολεμικης περιοδου , καθως και κατα την _κατοχην . ΑΙ ξεναι _βιβλιοδηκαι εξεδηλωσαν το ενδιαφερον των αυτο , διοτι τα _εκτυλιχθεντα εδω γεγονοτα κατεχουν ηδη μιαν πολυ λαμπρα ν θεσιν εις την συγχρονον Ιοτοριαν και επιθυμουν να εχουν , την . _εις βιβλια αναπαρασταση » αυτων , οπως την _αντιλαμβανοντα ! εκεινοι , ο ! οποιοι τα εδημιουργησαν . —Συνεληφθησαν υπο της _Αστυυομιας' δυο σεσημασμενοι απατεωνες , οι οποιοι _κατηγορουνται οτι , εξαπατησαντες τον ηγουμενον της μονης Θηβων , δτι θα τοΟ επωλουν ενα αγγλικον αυτοκινητον , ελαβον παρ' αυτου 2 , 800 , 000 δραχ μωυ . ΚαΙ ετσι το _τταθημα του ηγουμενου εγινε ασφαλως μαθημα εις πολλους , οι οποιοι συχνα δεχονται τας επισκεψεις τοιουτων απατεωνων . — Οι κλεπται των Αθηνων δεν κλεπτουν μονον χρηματα , τροφιμα και υφασματα . Κλεπτουν και ... πολεμεφοδια . _ΚατηγγελΟη εις την _αστυνομιαν , δτι αγνωστοι αφηρεσαν εκ της επι της αδου _Γαλαωριτου αγγλικης αποθηκης δεκα ... οβιδες και τρεις ,., χειροβομβιδες _Μιλς ! ... — 'Αλλ' υπαρχει καΙ μια αλλη _ειδικοτης κλεπτων . 'Ανεκαλυφθη ττολυμελης σπειρα , η οποια συστημα τικους εκλεπτε πολυτελη αυτοκινητα , Ιδιως του διπλωματικου σωματος και των ξενων αποστολων . Η σπειρα εχει κλεψει , μεχρι τουδε , _υπερτεσσαρακοντα αυτοκινητα , τα - περισσοτερα των οποιων ανευρεθησαν και _κατεσχεθησαν . — _ΕΙς ολοκληρον την Ανατολικη ν _Μακιδονιαν και Θρακην πιπτει πυκνη χιων . Εις την Καβαλλαυ εση με ιωδη χιονοθυελλα , η οποια κατερριψε τηλεφωνικους και τηλεγραφικους στυλους . —Παρεχωρηθη _εις την ' Ελλαδα το Ιταλικαν καταδρομικον « Ευγενιος της Σαβοιας » , ναυπηγησεως 1936 και εκτοπισματος 7 , 000 τοννων . Το πολεμικον τουτο θα παραδοθ η _εις τας ελληυικας _ναυτικας αρχας μετα την υπογραφην της συνθηκης _ει ρηνης με την Ιταλιαν . -Η Ελλας εκληθη επισημως _εις το Διοθνες Κοινονοβουλευτικον Συνεδριον , το οποιον προκιιται να συνελ-Οη τον _προσεχιι _'Απριλιον και Αυγουστον . —Ει ς _τας 'ΑΟηνας και τον Πειραια _εσημειωθησαν τελευταιως _αλλετταλληλα δολοφονικα κρουσματα . _'ΟΟς ανεκοινωθη αρμοδιως , εχει συλληφθη Ικανος αριθμος υποπτων εξ αμφοτερων των παραταξεων , εναντιον των οποιων υπαρχουν ωρισμεναι υπονοιοι . —Μεταξυ των χιλια δων ομογενων _της Αμερικης υπαρχουν και αριστοι καλλιτεχναι , οι οποιοι _επιδρουν σημαντικα εις την πνευματικην και _καλλιτιχνικην ζωην Των Ηνωμενων Πολιτειων . Ενας εξ αυτων ειναι και δ κ . Π . Γαγης , ο οποιος ε _! να _ διασημος ζωγραφος και γλυπτης . —Ο _διασος του δημοφιλους κωμικου κ Γ . Αργυροπουλου ¦ -παρουσιαζε : εις το ομωννμον : _θεατρον της οδου Ιπποκρατους το » εον σατυρικον Ελληνικον Ι ργον των κ . κ . 'Αλ . _Σακελλαριου , Χρ . Παννακοπουλου « Ο Παντελης και η . υπαιθρος Ελλας » .. Εις την επΙκαιρον αυτην σατυραν 6 κ . _^ Αργυροπουλος υποδυεται - τον ρολον ενος σωφφερ υπεραστικου λεωφορειου , το οποιον εκτεγει την _σνγκοινωνιαυ Αθηνων—Θεσσαλονικης . Κατα την διαδρομην του αυτοκινητου εξελισσονται διαφ ορα κωμικοτραγικα επεισοδια , τα οποια εχουν σχεσιν με τα γεγονοτα , που . κροπΟ _, υν εν αναστατωσει την Ελληνικην _υπαιθρον , Ο _ΑΜΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ υ ΟΑΟΗ _ΤΟΗ ΚΟΣΜΟ [ Συντομα _τηλεγρ αφηματαΡωυχ _ερ 20 Ιανουαριου ] —Υπεγρα φη σημερον _ε ! ς _Μιντεν _της Βερμανιας { _μττορικη _συμβςονια μεταξυ των Διοικητων _της _Ρεοσσικης αφ' ινας και Αμερικανικης και _ΓρεττανικηΥ ζωνης αφ ' ετερου . Δια . _της συμφωνιας ταυτης προνοειται ανταλλαγη προιοντων συνολικη ς αξιας 2 ιο εκατ . μαρκων ητο ι Λ . 5 , 200 , 000 δια τα ετος 1947-—Σημερον συνερχεται εις Ινδιας η ινδικη _'ΕΟνοσυνελιυσις δια να _αττοφασιστ ) ετΗ της _προτασεαις του κ . Νεχρου δι * ανακηρυξιν των Ινδιων ως ανεξαρτητου Δημοκρατιας . -Ο Μωαμεθανικος Συνδ εσμος _6 α αποοασιση περι το τελος τοΟ μηνας κατα _ττασον 6 α _συμμετασχω _εις την Ε βνοσυνελευσιν . —Η κυβι ρνησις της _Γε-χγ _αλης _αναλαμ _ραν : · . ση μερον εκτακτου ς εξουσιας , ωστε να δυναται να προβαινει εις συλληψιν προσωπων ανευ ενταλματος . και επΙταξιν περιουσιας ε _^ . ξαιρουμενη ς της θρησκευτ ικη ς περιουσια ς . Προσετι θα εχη το δικαιωμα _συστασεως δικαστ ηριων δια την εκδικασιν υποθεσεων , σχετι ζομενων με _φυλετικας παρανομους ενεργειας . —Κατα ταν ραδιοσταθμον της Σοφιας συνετελεσθη η εκτιονησι ς του σχεδιου τοΟ νεου συνταγματος της Γουλγαρ ιας , τα οποιον 0 α υποβληθη εντος της φ . _δομαδος εις την Συντα γματικην Επιτροπην τη ς Σοβρ ανιε ( Γουλης ) —ΟΙ _Ριοσσοι ετοι μαζονται δια τον εορτασ μον _της 21 ης Ιανουαριου , τη ς 2315 επετειου του θανατου τοΟ Λενιν . —Συνεχι ζονται αι συλληψεις εν Γουδαπεστ η εν σχεσει με την συνω μοσιαν δια την ανατροτ _εην τ ης Κυβερνησεως . Μεταξυ των κατηγορου μενων ενεχονται και Ουγγροι , υπαλλ ηλοι Πρεσβειων , των 6 ποιων εζητη _βη ηδη η α · νακληοι ς . Η _ΙοημερΙς της Γουδαπεστης « Ζαβανσακ » γραφει δτι οι συνωμοται , οπαδοι τοΟ Ναυαρχου Χορτυ εδρευουν , εν _Λονδινω . ΟΙ Βαλλοι εν Ινδοκινα εξαπελυσαν αεροπορικην και κατα ξηραν ( πιθεσιν δια να ανακουφισουν την περικυχλομ _ενην φρονραν της πρωτευ ουσης του Ανναμ , Χουε . ΑΙ εκκαθα ριστικα ! επιχειρησει ς εις την περιοχην τοΟ Χαναι συνεχιζονται . Ε φθασε « Ις ΙνδοκΙναν ιυ ταγμα της 05 ης Βαλλικης Μεραρχιας . ΕΙς την μαχην εναντιον της _ΧανοΟ οι Βαλλοι απεκ ρουσαν δυναμεις του Γιετναμ και συνελαβον 150 _αιχμσλωτου _ς μεταξυ των οποιων και γυναικας . _—Αγγελλεται εκ Παρισιων , δτι καταδυτικα _υδροπλανα βομβαρδιζουν την περιοχην του Πανεπιστημιου της πολεως Μπαχαι _Ετουθ του διαμερισματος _της Χανοι . —ΑΙ εκρηξει ς του ηφαιστειου της Μαγιου _εις την νησου Λουζον συνεχιζεται , -Η Αμερικη δα διαθεση 1 , 200 , 000 τονους σιτηρων προς εξαγωγην _> Εκ τουτων 35 , 500 τονοι προοριζονται δια την Ελλαδα . _Λερμα _, _ιχχ 'Αγγλιας _'ι κο τδν κ . κ . ΣΤ , ΛΟΥΚΜ _'ΔΗ Α ι ( α πα ριλη _φΟηοαν / 7 « _ΜΡ )· ι · Μ χαι ιολοι _ιρματα _ΑγΥλιος , _Λτιν β _» ιι _» ι _»> ηΙ ) ι ) οιν « _Ις » ιμ 4 { » ιλπ · μηαιως . _Λευχωοια 20 . 1 . 17 1 Εχετε Πονοκ _εφαλον Εχετε Κρυολο γη ματα Εχετε Νευ ραλγιες , Παρτε αμεσως τωρα ινα χαιι _π ι ΚΟΤΑΣΦ ΕΝ ( _Οοτι _αερΗβη ) ' Θα σας εκπληξη η αποτελεσματικοτης του Επιμενει * _ιι ς . ι » δνομα _Κοτασφεν ι Αποφευ γετε _τ α $ απομ _ιμη _αεις 1 Ζητ ησατε ιι > Λη _* τδν Φα _ρ μ η _κ _ιΜ Οι _δ ν ' <«* $ · • _^ _ρ _^^ ει _^^^^ » ε » ' _1 _< _ε » _0 _< _Τ «»»« _< εε _»^ _0 ' _**« ΜΙ ' > ' _* , ' * , _>< ι . . _- . · . Λ ι . . ::. :, ' · , , _Ι _' - , · · ι . . . _~ . Ι ΘΕΑΜΑΤΑ | -ννΛ / νΛΛ _^ νι ννΛ / ννννν ' ΜΕΟΗ ΛΥΡΙΚΟΝ : « Η _ΨΥΧΟΚ ΟΡΗ . Κινηματογρ _αφοι : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ : . Φρουρα ιπ ! τοΟ Ρηνου » ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ . · . Το Μελλον μας Λνη κει _» ΜΠΕΛΗΚ ΠΛ ξΛ : « Το Μελλον μας ωνηκει . ΣΑΜΤΕΚΛΑΙΡ : Τ 6 προγραμμα 9 . 30 μμ _ΕΜΠΛ _-Ι-Α Ρ : Το προγραμμα 9 . 30 μ . μ ΛΕΜΕΣΟ ! ΡΙΛΛΤΟ : « Εγκλ _ημα καΙ Επιστημη » ΒΙΟΡΔΑΜΠΛΗ : _« Ξανβες _Βοηοοες . ΑΜΜΟΧ 2 _ΙΤ 0 Ι ΧΑΤΖΗΧΛΜΠΗ : « ΟΙ Δυο _ΙΟνιρο _ψοι ΟΛΥΜΠΙΑ ! « ΙΙ Ιοιορ _Ια της Μ . Ανσταλης . ΛΑΡΝΑΕ Ι ΛΛΟΝ ΡΟΖ : ιΜαρ _χυρις Ηρωιαμ _ου » ΘΕΑΤΡΟΝ ΜΑΚΡΙΔΙΙ : , Χαιρ « ιομ 6 ς στο Μαυ _χικο » ΚΠΙΙ _ΝΚΙΛ _ΛΑΡΙΩ Μ : . Ο Χαμενος Λνν _ελ ος » Ειδοπυ » η ο _» $ Τα κατωθι _παρεληφθησαν _0-πα τοΟ Ιν Λευκω σια-, _αδοι Ονασαγορου Νο . 5 » Αντιπροσωπου τοΟ Οικου _^ ΛνυιΙ _Ι _ΛΝυ Λουκα _υιυ , Ι , Ο _. νυΟΝ . ΙΙιΙ _ι Ι _ι-ι _, . ΜινΙ _ιΙιι χ Λιιι ροιιΙι _ιΜ υυηιι _ι ΒΟιιυ 1 ιιιιβ . _ΟονιΜΓ _ινο _8 ιιΙ )| _| ιιια _( . ( _ι _ΛιΙιφΛ 1-ιι ηιο ΛιιΙι _, _νει ΒοιιΗ . ΚολοΟν _τσι παντα τα μελη τοΟ _Νιου _ΣυνΓισμοιι Κηροττο ιων , Λευκωσιας _ιιι την τσκτι _- κην _ιτησισν _Βινικην _Συνιλευσιν ωρα 5 μ . μ · τηι προσεχοΟ _ _Τεταρ - • ττΛ 22 . » ,. ρ ειι τα οικη μσ των Νιων Συντεχνιων . _ΟΙιιατα : Αρχαιρισ _ιαι , ΔιΛΤορα , 'Ι _ικλογη Ελεγκτων . ΤΛς ιυπογοαφ ( κα _ς σας _εργασιας σια _Τυπογοαφιια ΖΑΓΑΛΛΗ Η ΑΝΑΚΩΧΗ Ο Ελληνικο ς κομμουνισμος , 6 οποιος επι μηνας ολοκληρους διερρηγννε τα { ματια χ ου χαι ηρνειτο . οιανδηποτε αχεαιν αυτου με τας ΣΧαυοκομμουνι ατικας συμμοριας , αποτομως μ _αεβαλε στααιν , αφ' δτου υπεβλη & ν η ' _ελληνικη προσφυγη εις τδ Συμβουλιον Ασφαλειας . ΚαΙ δια να _αυντελεστι _εις την απαλ ' λαγην χ ου αλαν'ικου _κομμουνιαμου απδ χ ας ευυ · υ · νας του δια την _εξαπολυ-¦ _Οειααν εναντιον της Ελλαδος _επιυεσιν εις χ α βο · θεια συνορα , κατ * αρχας μεν υιοθετησε την ανχ αροιαν . την οποιαν προηγουμενως _πρ οαεποιειτο υτι αγνοουαε , χ ωρα δε , απ οθρασυνθεις περιααοτερον , προτεινε ι , εκ μερους των συμμοριτων , ανακωχην εις τδ κρατος . 01 Σλαυοι Φελουν να εμφανισουν εις την Επιχ οοπην Ερευνη _ς _ο ' τι ειναι ' αθωαι περισχ ε · ραι και δτι εις την Ελλαδα μονον εμφυλιος πολεμος υπαρχει . ΚαΙ ο Ελ · _ληνιηδς κομμουνισμος , πιστος των συμμαχος , απευ · δει να υποβοηθηση και παλιν τα αχεδια των . Εαν _εγινετο δεκτη η προτεινομενη υπδ του Κομμουνισμου ανακωχη θα ηχ ο περιττη και η _Ρρ ευνα της Επιτροπης χ ου Συμβουλιου Ασφαλειας , αφ ' ου θα υπηρχε πληρης ομολογια περι υπαρξεως εμφυλιου πολεμον . 'Αλλα και τωρα , που δεν Γγινε δεκτη , δ ' _ελληνικος _κομμουνισμος ειναι χαι παλιν Ικανοποιημενος . Διοτι και με την πραταα _ιν τον περι ανακωχης _αρκεπ ) ν συμβολην παρεσχε εις την κατα τη ' ς Ελλαδος επιθεαιν του _σλαυιπου κομμουνισμου , του οποιου τα _ανθελληνικα σχεδια υπηρετει . Σ ημειωσεις _ττ—^ — —ι ¦¦ . και Τχ ολια ΤΟ _ΘΑΛΑΣΣ _ΙΟΝ _, ΔΡΑινι Α _«— . Ειναι βαθυτατη η θλιψις και η Λ 6 υνη ιου _επροι , ενησεν η _αναγγιλια του -πολυνεκρου θαλασσιου ατυχηματος ιιου επληξε ιο Ελληνικο ν πλοιον _€ Χειμ αρρα » . _Εις τας _τοαας ατυχιας της Ελλαδος προσετεθη και ο _αδικος θανατος εκατονταδων τεκν ων της απο ναρκην εξ εκεινων , τας οποιας κατα χιλιαδας εγκατελειψαν _ε'ς τας Ελληνι κως θα λαασας οι ξενο » _κατακτηται . Το _ανειιονωρΟωτον δυστυχη - μα , το οποιον συνεκινησεν , λογω τοΟ πληθους των Ουμα των , _κΛΟε _ανΟρωπινην _καρδιαν , ειναι , μια ακομη _αιματηρα εΙοφορα _της μαρτυρικης Ελλαδος επιπλεον των τοσων Ουσιων της . ΚαΙ μαλι-• οτα δυο και πλεον _£ τη μετα την ληξιν τοΟ πολε μου . ΛΙ ΟΛΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙ κατοικοι της ΛεμεοοΟ , ως μεταδιδει ο ανταποκρ ιτης . μας , ιιιι μυηοι _ν / οΟνιι _ _, _ιχα ιι πολλοι δρομοι της πολεως κα · _τηντησαν αδιαβατοι συνεπε ια των βροχων · ΚαΙ αναμενουν απο το Λημοτικον Συμβουλιον ν « _ιζσλιιψπ _μ' « ν κατα · σταοιν , ιου εμφανιζει , κατα τον _χειμβν α . ιηνΛεμΒσον ως Κ να χωριο , ο τοποτ ηρητης ΚΑΙ 0 ΚΑΝΤ _ΕΡΓΟΥΡΙΛΣ Ελα βομεν «« 1 _δημοσιευομεν την κατωθι επ ιοτολην ¦ : Αγαπητε κ , Διευθυντ α , _Σχβτικδς με _τΛ οχ ολιον σας ιπι τ _!) ς _ουιΟΛτησεως τοΟ Παν . _Τοποτηρητου του Αρχιεπισκοπικοι ! Θρονου κ . _Λεοντιου μετα του Αρχιεπισκοπου _Καντερβουριας , Οα ευχαριστη Οω πολυ να _οημοοιευσητε τ ' ακολουθα Οταν τα 1929 _ευρισκετο εν Λανδινω η διμελης Κυπριακη ΠρεσιιεΙα εκ του αειμνηστου Μητροπολιτου Κιτιου Μι κοδημουΜυλωνδ και τοΟ κ . Σ . _Στ αυρινακη με επΙσημον γραμματεα τον κ . Ζηνωνα Ρ . ωσσΙδην , ο Μητροπολιτης Κιτιου Εγραψε προς τον τοτε Αρχιεπισκοποι- _Καντερβουριας ζητων _αυνεντευξιν . Την ε · παμενη * _οιιτος ελαμβανεν απαντηοιν οτι Οα τον _εδεχετο εις το Αρχιεπισκοπικων Μεγαρον μετα 3 ημερας ως ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΙΤΙΟΥ ΚΛΙ ΟΥΧ Ι ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΙ ΙΣ Κ ΥΠΡΙΛΚΗΣ ΠΡΕΣΓΕΙΑΣ . ΙΙ _συνεντευξις Οα ητο δια 5 Ιι ονου λεπτα με την _οαβΒι δη · λ _, οοιν δτι Οα περιεοτριφετοεις Εκκ λησιαστικα ζητηματα μο _νον . ΕιιΙ σης η απαντησις του Αρχιε · ιπσκ 6 που _ΚετντερδουρΙ α · _ιινεφερβν υτι εις περιπτωσιν συνοδειας τοΟ Λ ητροπολΙ · _ιουΚιτΙου οηα _διερμην _εωο , ως τοιουτος απεκλειετο ο _επιοημος γραμματευς της _Κυπριακε ς _ΠρςοβεΙας κ . Ζηνων _Ρθ ) σ · αΙοης . Ο Μητροπολιτης Κι · τιου με παρε καλεσε τοτε να τον _συνοδευοωως Γιερμηνευς , κ « 1 την καΟορισΟΒ . ισαν ημεραν και -ωραν ευρεΟη | ιε ' εις τα _ΑρχιΒιιιοκοι _ιικων _Μαγκρο '* ΙΙ _ουζητησις _περιεατραψη κΙ ς καθαρως εκκλησιαστικα ζητηματα και τιαρ' υλον υτι Λ _αειμνηστος Μητροπολιτης Κ ιτιου Γιυ : τοΟ _εγνωσμινου του _τι _^ _κτιψροντισΒ . να _ΟΙ _^ η ' κα ! την εν _Κυτιρι . 1 πολιτικην κ «· τασ ι ασιν , ιν τουτοις Λ τοτε 'ΑρχιεπΙοκοιιοςΚαντι · : ρβουρΙπς ιουνεχ _ιοε ζητων πληροφοριας περι του αριθμου εν Κυπρω εκ κλησιων και κληρικων . ¦ ι Με την _δημοσιεοσιν των ανωτερω νομιζω δτι _χυνεταιαρ κ , ετον φως και επι της προσφατου συναντησεως του Παν . ΤοποτηρητοΟ του ΑρχιεπισκοπικοΟ Θρονου κ . Λεοντιου μετα του _νυν Αρχιεπισκοπου ΚαντερβουρΙας . Μετ' εξαιρετου τιμης , ! . Μ . ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΗΣ Εν Λευκωσια τη 20 π Ιανουαρ ιου 1947 . ΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΒΕΙΟΝ Ελαβομεν και ευχαριστως δημοσιευομεν την κατωθι επιοτολην : Κυριε εκδοτα , 'Λνεγνωσα 6 αα · ο εν Λεμεσφ ανταποκριτης σας εδημοοιευοε σημερον _* _1 ς την _£ _κδο · _σιν σας περι του Μεταξουργειου—Ιερου Κηπου και μολο νοτι αμυδραν Ιδεαν διδε της σπουδαιοτητας της μοναδικης εν Κυπρω επιχειρησεως , θιγει εν παση περιπτωσει Ενα βασι κη ς σημασιας Εργον δια την _οικ ον ομικην προαγωγην του τοπου . Θα _μοΟ επιτρεψητε δμως ια παρατηρησω φιλικως _εις τον εν Λεμεσω _αντιπροοωπαν σας , υτι ιχει κα μει μιαν μεγαλην παραλειψιν να μη δωαη το _3 ομ « της Κυπριακης Εταιρειας , εις Υ γ α- νηκει η σπουδαιοτατη αυτη β ιομηχανια καΙ ακομη περισσοτερον , του συμπατριωτου εκεινου , οστις ε _ σχε την _πρωτοβουλιαν του σχημαπσμου _καιαργανωσεως της επιχειρη σεως εις τροπον ωστε να μνη τον _Οαυμαομον του __ αντα · _ποκριτου σας . _Φαχταζομαι δτι το _αναγνωστικον σας κοινον Οα _μαΟρ ιι . ιετ _ευχαριστησεως του , δτι | ο ουμπατριωτης αυτος ειναι ο πολυπραγμων _μεγαλοεπιχιπ _ρηματιας συμπολιτης μας , ευε ργετης των Λεμεσιανων σχολειων , κ . Νικολαο ς Π . _Λανιτης , οις τον οποιον , Ασφα - λως , εκτος της επιχειρησεως ταυτης οφειλονται πολλαι αλ · λαι λιαν εξυπηρετικαΙ του Κυ πριακου πολιτισμοι ) καΙ τη ς Κυπριακης _οικονομιας . . Δι ατελω μετα τιμης Ι . ΠΕΛΑΠΑΣ Λεμεσος 18 ) 1 ) 1947 . Σ ΙΙΜ . ΣΥΝΤΛΣΕΩΣ _ - — 7 _ιιχ _πριιιΒθι )/ ι /· ν _ταν ψΙΧον _ΛιιοΒο Χογβ _Λφην Λ > α την αν / _ιπΧη _· _(> ωτιν , π ) ν απυιαγ Μιι / ινιι _, (/ ιι » ιι Λ Ιν _Λιμιαφ Λντα _ηαχβιτη _. ς _/ ιπς Ιγ οαψι _ηιοι π _) 0 _Μιναξου (> _· γιιου ' / _ιτροΟ Κη 'ιΛν . Θη αν / ιψ * ον } ι Ιιμ « _ις μιΟ' ημων ανια ς Ηπ / _Κνηρ _ιαχ _ι ) Κοινη Βνωμ η _υν Αν / _μινι αιχ α ινα αυνταμαν _σημιιωμα Λιι ' ι την / ξαΙ _β ι _τ _ον _ιρ _· ν νΛ _πλ _ηηοφοαη Οι } ηιβι π ) ι « _ροαιιι _- _« _ιιιιΙγ _^ γοι' γοΓ κ , Ν . Π . Λανι · π / , μιγαλα _υ _ιυιργιτ ου των _ι'χο , _Ι ιιων _ΑιμκααΟ η « 1 _Μς των αηβα ( · Μι _/ _ρων / ιπ _^ _ιπνιι νπιιν ι _^ ς οικονομ ιας τι ] _ς Νηυον , Ο ιιν-Βπ _ηακρι _της μας μαναν ιιΛ _νιι μη ιι _/ ιο πΗοαυα η _ιις · _τιρ {)· νωαμ /· νι ν μαιιιοφροσυνην χ _ου κ , Ν . ΤΙ . Λ η _νΙ ιη _ι _^ _ιιψυ _γι να μνημα · η . υιη ) > ιι | να _/( Η ρη υαα 6 φιλος ιιιιαιθΧο γρα _ψθι _παοουιιιι . 0 ΑΒΒΛΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΞΕΦΡΑΣ Ε ΤΗΝ ΛΥΠΗΝ ΤΟΥ ΛΟΝ _^ ΙΝΟΝ , 20 ( Ρωυτ _ιρ ) ηοιι _ρνΒιον Εμηαρ , _κης Ναυ ηΧΙ _- ΕΙ ς _οημιρ νην _Ιχ ιιομιιην τον ι ) α _^ Χ 1 _γιι αημιηον Ιι η , ) αιτια _ΒαΑιαοιαΟμ _ις χ ου Λονδινου /· Ι του _ΛιιοπινιΙ / ιαΒ _ο _<} _ιν _») π > _ξι · _ξιφοησχ ν Ι η _μιρ ους τοΟ ΛγγΧι · , ιον ΛιιοΟ την μιγαΧ ην ΟΧΙψιν , _ι . α _ι υ _(^ _α-, ι _^ ι _^ _ιι , ιι ' , _/ ι νχι ι , _κα , : ο δπο _ιον ιηΧ ηξι τον 'Κλλ ») νιΗΑν Χα _6 ν μι τι ) ναι < ινιον _ιης · Χιι · /( ορροι . « Ο _Γρι πανιΜος λαο—πποα _ιΟιαι—α _ _ναλογ ιζιτα _ι τα ς _οι » ογινι Ιας τΛν Ηι _υχ ων 0 υ · μακον καΙ _ιια 6 ι {< _ιζιι / ι _/ οον _ι _οιι _ι ' αι ? ιοικαΛ ( ιο _ 1 ιοΟ _Λανοινου π ' ι συλλυπητηρια κιιι κ _« 2 ιιιχι _ι ιιι _ιην 1 ( υ ιο ις · ηηοηγορ ιαν · . —ΟΙ ΛΠ ΟΛΕΧΘΚΝΤΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 20 ( Ρω _υτιρ ) Ο ανταποκριτης τι > ι > Ρωυπ _ρ Ανα φ / ρι _ι _αχ ι ανμφωνως προς ΙπΙα ημον Λνα _π αΙνωπιν _ΑιιαοΙΟ η · _αιι ' 80 _Αχ Αμη ναυα γοι χ ου Αχ - _μαιιΧοΙο υ _'Χιι / _ιΑρρ α · . Ο Αριθμο 1 ς των ΑποΧ _ταΟιντων ιλαττο _υ _τβι _πυρη ιι ς 20 1 > μ _αυνΑΧαυ 011 , ΑΙιιιιΒιον _κηι _πΧηρωματος , _ηι πι _'ι _,- _Αηιηλιυααν / κ _Θια _οαλονικης . —Λ Τ _ΛΝΛΚΡΙΣΚΙΣ ΑΙ ιιηω τηι ιιΧ ηοοφορ ιαι Αν _ιφιρο ν _ι > π π ) _ιιλοΙον _^ προο _ιΜρου _- αιν ιις _νΑρπ ην , Λιι . Α χ 6 Τ · 6 α ια , _Ανακρ ιπιις _Λιν ξα γον _τα · ιι ς Αι ΑΦΗΒΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΒΩΝ Κατα τα ς · αφηγησεις των ναυαγ ων προ _ιχ ληθ η πανικ ος 4 · ταν την 4 . 50 μ . μ . οι _Ιιν , βαχ αι , οι οποιοι ικοιμω _ντο ιι ς τα . _ιιαμερ ιαματα . των _αφυπνιαθηααν _Απα μεγαλην ιχρηξιν ητις _16 & _- νησε το ' _πλοιον . Τα φοιτα _ιαζιοθηοαν . ΟΙ αξιωματικοι του πλοιου ειρναξοντο μι- φανους χ αι ηροαε _τιαΟονν να διανοιξουν ορομον δια μεσον του πληθους . Οι ιηιζωνιες λεγουν _ιπισης ιπ μεταξυ των _ιηιζατων ησαν και 200 ατραχ ιωται χ αι χωροφυλακες ως και 40 αριστεροι πολιται οΧχ ινες Απεοτ _ελΧοντο προς ικτο ηιοΙν εις νησους του _ΑΙγαιου καΙ οι Αηοιοι εφεραν χειρ _οπεδας . Ουτρι _ιπνι γησαν Οταν το _πλοιον } . 6 υθισ 0 η . ΤΙ ΛΕΒΕΙ ΤΟ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , _Ρ . Ο ( _Ρωυτερ ) Το _ΕΧΧηνιχ _ον Ναυαρχειο _ν Ιξε _- δω σε χθες ανακοινωθεν το δποιον _Αναφερει ο ' τι το _ατμοπλοιον ' Χειμαρρα * κατευ θννδμενον εις Πειραια _προσεκρουαεν Ιπ ' ι ναρκης χ ην 4 ην πρωινην της _χ θις ( προχ _θι ς ) πλησιον της νησου _ΚαιαΧλιανης , μεταξυ Ευβοιας και Ραφ _ηνας _Ιντο μετε φερε Γ 24 ιηιβ αχ ας . Με χ ρ ι τ _^ ς 7 μ . μ . τυ ΝαυαρχεΧον ειχε πληροφορ ιας _% τι & Αριθμος των _ιπι · ζησ αντοιν ανηρχετο _ε , Ις 160 . Μερικο ι _τω » ναυαγων ευρ ισκονται εις _'Α _γιαν Ναρ _ιναν . Δυο ρυμουλκα καθω ς καΙ αριΟμδς Χεμ 6 ων καταμεστων ναυαγων ευρισκονχ ο εις τον τοπον του δυσχ νχημαχ ος οπου ανεμενοντο να φθασουν η φορχ ηγ ' ις _'Τασος _* και το _Ατμοηλοιον « _ιΤατραι » . ' // ναρκη επληξε το _πΧοι ον ει ς τα _υφαλα μερη και το _πλοιον _εβ _νθιαΟ η εντο ς 16 λεπτω ν . Μεταξυ 65 ναυαγων πολΧο ' ι των οποιων ειναι τραυματ ιαι οι οποιοι _μετεφερθησαν ει ς Αθηνας , περι λαμβ ανεται καΙ ο Πλοιαρχο ς τ > υ _β υθιαθεν τος κλοιου * . ΔΡΑΜΑΤΙ ΚΑ ! Σ Κ ΗΝΑΙ _—ι __—^ . _^—« Ο ανταποκριτης του Ρω _υτιρ μεταδιδει οτι κατα την _αφηγηση του στρα τιωτου Νικολαου Κα λικινη , γυναικες με τα 6 ' ρεφη των εις χ α ς Αγκολας ειχ ε _εξιαφενδονιοΟηααν εις την θαλασσαν ειτε ααχ εποντιαθ ηααν με το πλοιον . Την ιπομ ενην στιγμ ην η θαλασσα ηχ ο πληρης επιβ ατων , οι υιιοιοι ηρπαζον δ εις τον _ιιΧλ ' ον η Ικρ αχ ουν χ α αωα ' ιδιη . _ιν _σσπρις * _ναιιη _)» _οοωσπΜαι _Χεμιοι Ι _ηεπλιον . Ει ς μια ν ιξ αυγων ησαν 60 ατομα . Παρηλθαν πεντε _ωρηι , προτου καχ α _χ _υχην , πιρι _ιαη μια _σκουνα ητις ηρχιαε να περισυλλε _γη τους ναυ _αγου ς . Εν _τω μετ αξυ χ ο _πλεισχ ον των γυναικων και σχεδον ολα χ α παιι 5 ια κα _τεπονχ ιαθησαν _καχ αιιιν ιης πληρους ιξανχ _λ _ηαεω ς των . Η Ακτη της _Καβ _αλλιανης Απιιχε μολις ΙΟΟΟ υαρ δας , Αλλα ειναι _Απιθ ανον να ιυρ _ισκ εχ ο Ιστιο και ιν πρ οσωπον το οΙιοιον να _νναι _ρι ()| η να δυναται να Ηθ ) _νμβ _$ . 'Ε _πΙ του κα ταστρ ωματο ς οι Αξιωματικο ι _επυρ οβ _ολνυν δια να σιινκρπ _τ οΟν χ ους ναυαγου ς _Αιιο χ ου να _πληρουν χ ας ναναγοσ _ω αχ ικα ς _λιμ-( ους . Μερικοι _< Ιι !/ _ιιοι _Λι-λποΛογυρ _ιοθ ησα ν _, ινω _ερρ ιπτον _χ ο εις την θαλασσαν , αυμφ ωνως πρ ος χ ην _καταθ εσιν ενος ναυαγου . Αλλ η Χεμιος ανεποδογυρ _ιαθ η και _ερριψε _ιι ς χ ην θαλασσαν τους ναυαγου ς . Ο Ανταποκριτης _γοΟ Ρωυτερ συνεχ ιζων , _Χι γει οχ ι ο Ασυρμα _- χος του πλοιου ηχρηα χ ιυθ η υπο της εκρηξεως · : _αι ο Ατμ ος οστις διεφευγε Απο τον _Αχμολει ηχ α _εγεμιξε χ α καχ ω καχ ασχρ ωμαχ α , απου Αρκετ α πρ οσωπα τραυματισμ ενα ικ της εκρηξεως της ναρκης η του _αχμολεβ ηχ ος ησαν παγι δευμενα χωρ ις ελπιδ α να φθασουν εις χ α επανω καχ ασχρ ωμαχ α . Το πλοιον ιαχ _ρχ φε βραδεως προς χ ον λιμ ενα . Νεχ ' ολι γον οι Αξιωμα χ ικοι _κ αχ ω _ρθωσαν να επιβ αλουν αχι χ ικην χ αξιν μεχ αξυ χ ων _ικαχ ονχ αδων _ιπιβ αχ ων οι _ιιποιοι _ουι'ικενΒρω-Οηααν εις χ ο καχ ααχ ρωμα . Εξαφνα Χμως ηιιουαθ η η κραυγη -ΓνΟιξα μι _θα !· κα ' ι ο / Ιπι _- β αχ αι _εχρεξαν να καθελκυσουν χ ας λεμβ ους . ΟΙ _ιιηιαχαμινο ι εις χ ο καταστρωμα Ιπη _οονν εις χ ην θαλασ σαν , Νιχ ' ολι γα λεπια χ ο πλοιον _ιβ _υυιαθ η . Η ΤΣΑ ΡΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΖΗ ΣΤΗ ΣΟΓΙ ΕΤΙ ΚΗ ΕΝΩΣ Η : και ραγμ η ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ ΤΥΡΑΝΝΙ _ΣΚΟΙ Η Σοβιε τικη Ενωσα επιμενει να παραμενη Ρωσο ικη , £ _ατω και αν αυτο εκπληττε ι τους σημαιοφορους της _εις τον _Δυτικον _κοαμον . Το γεγονος αυτο ειναι ο ακ ρογωνιαιος λιθος , επι του οποιου πρεπει να _κτιοΟρ το κτι ρηυ της _'Λγγλοοοισαικη ς φιλιας , το οποιον βλοι τοσον _ελπιζομεν . Λυτο ειναι το κλειδι δια την πραγματι κην _κατανοησιν των ενεργειων και εκ δηλωσεων των _Σοβιιτ και _υταν ωντιληφΟοΟ [ ιε καλα τοΟτο , ειμεθα πλεον _εις θεαιν να δουμε με _ακριβειαν και χωρις παθος υπο ποιον πνεΟμα οι _Ρωσσοι εξεταζουν τα διεθνη _προβληματα . Ειναι πραγματι κοτης δτι γνωσις του παρελθοντος ειναι απαραιτητος 6 ια την _κατανοησιν του παροντος . ΚαΙ η _πραγματικοιης αυτη εφαρμοζεται _εις την περιπτωσιν της _Ριτ , _οπΙι-π · _Κ-τογ κπ _) ι γ καθε αλλην χωραν . Μιω Λποψι ς της Σοβιετικης ζωης , η οποια αποδεικνυει δτι η _Ρωοοια δεν δυναται να αποφυγη το παρελθον ειναι η _συστασις του _γραφειοκρα · _τικοΟ συστηματος , το οποιον φερει την σφραγιδα τοΟ χρονου . 'Λπο τον καιρον ιιου ο _Μι γας _Πιτρος Ρκο _^ ι τας _γενειαδας των βοθρων _( _Ρωσσων _πλουτοκρατων ) η γραφε _ιοκρατεια αποτελει διαρκες γνωρισμα της Ρωσσικης ζωης . ΟΙ ανυποτακτοι η ημιανεξαρτητοι ευ γενεις οι ' τινες αυν · _ηοπισΟηοαν εις ειδος τι συμμαχιας πε ριξ των Δουκων τη ς Μοσχας _διωρΙαθησαν Επαρχιακοι Κυβε ρνηται . ΑΙ πελωρια · , _ατιυστ αοεις , _αι _οποιαι εχο ' _ιριζαν τας επαρχιας απο την Πετρουπολ ιν , αι συχνα ! _Γολοπλοκιαι κα οι παρανομοι πραξεις , η συνεχης καΙ διαχυτος υποψια του κεντρου βσον αφορα _τοις _ιξουοΙ οΓο · τη μκνους εκπροσωπους της , και η παντελης Ελλειψις παραδοσεων σχετικως με την τοπικην _διοικηαιν . ωδηγησαν μοιραιως εις την _εγκαθιδρυ σιν ενος ολοκληρου στρατου αξιωματουχων και μυστικης αστυνομιας . Ουτω , επ ! β ασιλ (·(< ΥΒ τΓς _ΛΛτΛκρατει _^ ας Ελισαβετ Πτ . _τροδνοκ _ευρισκομεν _£ να συν _θετον _και αρκετα προηγμε Ον < κηφηναριο > το ο ποιον _απετελειτο απο ατομα τουλαχιστον 14 κατηγοριων . Καθε κατηγορια ειχε τον _τιτλον και _βαΟμον ο οποιος _αντιστοιχουσε μεν , αλλ' ητο κατωτερος Λπο τον Ιδιον βαΟ · μαν του στρατου η ναυτικου . Αρχιζαν απο τον βαΟμον Μεγαλου Καγκελλαρ _ιου ο οποιος αντιστοιχουσε προς τον βαΟμον Σ τραταρχου η Ναυαρχου και _ετιλειωναν _εις' τον βαθμον Αρχειοφυλακος υστις αντιστοιχουσε προς τον βαΟμον _Σημαιοοορο- _' . Τους βλεπομεν να κη _» ουν · ται κομπαοτικως εις τας σελι δας του Βκοκολ με τας παραδοξους ημιατρατιωτικας σκλας των , τες « φαβοριτες * και με τας _αλυοιδας των να κουδουνι ζουν στα γελεκια των . Ακηυομ εν συνεχως ιον Οορυβον της γραφιδας των η Λποια κινειται στα _χαρτιι , ιω να γραν | ιη τους τιμητικους τιτλους « η Α . Εξοχοτης » _ν < η Λ . Υψηλοτη ς _» . _Παντοτβ χανουν _Κγγραφα η λησμονουι να απαντησουν εις ι πιστολας και υπομνηματα . _Παντοτρ . φιλον εικουν και _λογομαχουν Γι ' ασημαντα ενδογραφι > ιακα ζητηματα ρουτινας και προνομ ' ων . Θελουν να ιχουν και το τελευταιο ποσοστον του _ογ . βασμου τον οποιον _διδπ ι Ις αυτους Λ τιτλος των και ειναι οποι *! _γμητα _ταπειν _ωοεωςκαι προαωπικου _εξκυτελισμου οσον _αφορςε την _στααιν των προς τους ΛνωΒερ _ρυς των . Γι _δαιως παντοτε _πληρωνονιαι _λιγωτερα απο υσον πρεπει . Ενω ο _Τσιβονικ καθεται _ει ς το γραφειον του και βαζει Ενα νεο κομματακι ξυλου οτην φωτια , Ενας περιπαθης ομιλος ταπεινων προσωπων ανα μενει _ε'ξω εις το _παγερον δωματιον . ΠιΟα _· ο > . · να ειναι συνταξιουχοι δια τους οποιους _εσταματησε η λιγοστη ελεημοσυνη ανευ ουδεμιας εξη γησεως , πιθανον να ειναι γεωργοι οι οποιοι διερωτωνται _διατ ι η φορολογια τον ειναι τοσον μεγαλη , πιθανον να _( Βλαβον ινα κερινον χαρτι το οποιον τους καλει να εμφανι - στουν _εις την _Αατυνομιαν , ι πιθανον να ειναι συγ γενεις καποιου _εξοριστου _εις την _Σιιηριαν _ζητοΟντες αδειαν να του στειλουν μιαν επιοτολην , Οπωσδηποτε και αν ι . Ιναι ο λογος που τους Εφερε , ειναι γεγονος δτι περιμενουν εκει _^ _ιιθ _ω _( _Ας ιωμα _ιοως και _μιιρες . Λυτη η χονδροειδης διαφορα και ανεπαρκεια της Τσαρικη ς γραφειοκρατιας ητο κυριως υπευθυνος δια τας τρομοκρατικος στερησεις του _Ρωσοικου στριχτου οταν ο πρωτος Παγκοσμιος Πολεμος Εφθανε το _αιματηρον τελος ιου . II _ουοαμεο-κεια κα ' ι υ φοβος του τραυματιομου δια μαχαιρας εκ των νωτων ιιιγα σιγα _αντεκατεοιησαν το ιινεΟ μα της ανδρειας των _γενναιων αλλα κακω ς εξοπλισμενων και κακως _διιυΟυνομενων στρατιωτων του _μετωιιου . Με τον χαρακτηριστικου μπολσιιικικον _ινΟουσ ιασμαν _εγκατελειφ _θη Ιν _παλαιον οικοδομημα οε μιαν νυκτα . _Εις την Οεσιν η λθαν οι _Κομιασαριοι του Λιτου ιων οποιων π ( _Οθ 6 · ητο η π ολιτικη _ακεραιοτη ς παρα η διοικητικη πειρα . Ι Ι εφαρμογη μη _δεΓο-( _Συνεχιια βιγ , την 4 ην οβλιδα ) ΠΠΑΗ _^ ΙΣ Π 1 Ι 0 Ι _0 Ν ΕΠ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ _—» . ΛΟΝΔ ΙΝΟΝ , 20 ( Ρω _υχ ερ ) Ο υιιονργ ος 'Εμιι . Ναν χ ι λιας Α · _νικοιναιιιι οτι πΙ Ηνι , ιμ _χ ' _ναι _ΙΙο-Χιχ ιΙαι Απεφ ασισαν _ιτ ' ι ι , ηιλι ) · σονν _ιι ς την 'Λ 7 _^ ι . ι ) η ΙΟΟ πλοια τυπον _Λιμ ηεαχ υ εις Λνχ ι _· Μα χ αα χ ασιν ιων πολιμικων α ηιαιιιων . ΤΟ _2 ΥΜΓ 0 ΥΛΙ 0 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 30 ( Ρωυτιρ ) ΤΑ , ιυ / ιιοι _Ι , Ιιον _ΑοφαΙι _-Ιι ς συνερχεται αι _/ μ _ερον δια π ) ι >| Β _>/· μα ΑφοπλιαμαΟ , ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 20 ( Ρωυχ ι 0 ) Ο Ιχ πλος Πρωθυπουργο ς κ . Νχ _ι _ΒΗατχ _ηιρ ι υπεβ αλε παρα _ιπι ιν « ι / τον _ΠοιιΛρ αν , ν ' _τι Τ Ρ Ι ΤΗ 21 ' _3 ΙΑΡιΟΥΑ Ρ ΙΟΥ 1947 Σιληνη 29 ημερων 'Λν . ηλ . 6 . 53 ' -Δ . 5 . 04 ' / Νεοφυτου μαρτυρος Λ ΙΟΛ II - =. _, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡ _1 ΤΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . —ι _^ : - . Σ ΥΠΔΓΟ _ΜΑΙ _Εοιπερικοι ) / Εζωτερικου Ετησια £ 2 . 0 . 0 / ΕτησΙα £ 3 . 0 . 0 * Η συνδρομη _ει _· αι προτιληρωτεα . Η ΤΡΑΒΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ 01 ΔΙΑΣΩΘ ΕΝΤΕ Σ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΑΦΗΒΟΥΝΤΑΙ ΣΥΒ ΚΛΟΝΙΣΤΙ ΚΑΣ ΣΚΗΝΑΣ ΛΟΝΔΙΝ ΟΝ , 20 ( Ρωυτιρ ) Περ ιπου . 200 _Ιπιβ ατα _ι του ι ΕΧ Χηνικου Ατμοπλοιου 'Χειμαρρα διεσωθ ησαν μεχρι της εσπερας ινφ πεντε ναυαγοσωστικα : ιξακολουθουν να _ερευνουν . ] 0 _δ-Χικος Αριθμος των επιβ ατων του πλοιου , Οστις εδοθ η Ιπιαη _- μως , ειναι 500 , συμιχ ιριΧαμ βανομενου και του ιξ 80 Ανδρων πληρωματος . Γρετ τανικη Ναυτικη Νοσοκομειακ η μον ας σννενωθη . Αποψε μετα των _* ΕΧΧηνικων συνεργειων ' δια την _αποβ ιβ ααιν χ _αι _ααοατολην εΙ ς Αθηνας των Ιθ β επιζωντων ναυαγων . Μεταξυ των ναυαγ ων , οιτινες _απεοταΧηοαν-εΙ ς Γρεττανικον _Νοσοκομειον ιν Αθηναις , ειναι και ο Πλοιαρχος τον _βυθισθεντος πλοιου . Οταν οι Ιπιχειρησει ς δια την διααωαιγ _^ τ & ν ναυαγ ων ιγκατεΧει φθησαν Χογω του _ακοιονς ιγνωσθη οτι υπολογιζεται οτι ανω των 300 _ιπιβ ατων _41-Χειπουν επι συνολου περ ιπου 500 . Πολλοι των ναυαγ ων ησαν γυναικες κα ι παιδια . Πειραια και ΧαΧκιδα δια την _ιξεΜριβ ωσιν της αιτιας του δυστυχηματος . Οταν η * Χιιμ αρρα » _ανεχωρηαεν ικ Θεσσαλονικης _μετεφερεν 611 ιπιβ ατας , _σνμπεριΧαμβανομενου του πληρωματος . ' Αγγλικα και 'ΕΙΧ ηνικα _πλοια _ελαβον μερος εις την οιασωσιν των ναυαγων . Ο _^ Υπουργος της Εμπορι - κης Ναυτιλιας κ . 'Αθ . Περρω της μετεβ η και _ιπεβλ _^ ψεν αυτοπροσωπως το εργον της διασωσεως . Επισης μετεβ η Ιπ ' ι τοπου και ο αρχηγ ος της Γρετ _- τονικη ς Ναυτικης Αποστολης υποναυαρχος _Τωλμπωτ . Ο πορθμος του Ευριπου , απου συνεβη το ναυαγιον ειχε προηγουμενως _ικκαθαριαθ _ζ Α .-πα τας ναρκας , υπηρχεν ο _ μως , πλησιον παρ α τον φαρον της Καβ αΧιανης Ιτερον Βερμανικον ναρκοπεδιον . ( Νεωτεροι λεπτομερειαι εις την 4 ην σελιδα ) . ΠΡΟΣ ΕΘΝ _Ι ΚΗΝ ΕΝ ΩΣ ΙΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΕ ΠΑΛΛΗΛ ΟΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΒΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩ Ν ΑΚΡ ΟΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟ _ΓΑΣΙΛΕΙ ΑΘΗΝΑΙ 23 . ( Του μο-. νιμον ανταποκριτου μας . ' Αρ _^ μ . Τηλε γρ . 4009 ) _.-Οι _ιεΙι χ & ν _αρχη γοιν χ υν Κομματων κ . κ · : Σ η Βοναχβ . ς , Σοφ- Γενιζελος , Β . Παπανδρεου , Ν . Ζερβας , Π . . Κανελλοπουλος και Απ . Αλεξανδρης , δια κοινου _αυτυν 'ανακοινω _υ-εν' :. χ ος . τονιζουν δτι . : _ _επιβαλ-Αεταιι Ο σχηματισμος Ενβερνηαεως 'Ε & _νικης Ενωσεως , χ ης οποιας την πολιτικην να κα & ορισ τι τδ Συμβουλιον του Σχ εμματος , _, ιαν δε προεδρον να υποδειξρ δ Γασιλευς , Εκ μερους χ ων ως ανω αρχηγων τβ ν κομματων επεσκεφ & η χ δν Γασιλεα ο κ . Σοφ . Γενιζελος και _εξευηχ εν εις Αυτδν τας 4-- παψεις χ ων . Επισης επεχ οινωνησαν ουτοι μετα των κ . κ . Σοφουλη και Τσαλδαρη . Ο η . Σοφουλης , μη αποκρουων τδν σχηματισμδν Κνβεβνηαεως _ευρυχ αχ ου _συναιιπιαμου' διετυπωαεν επιφυλαξεις δαον αφορ _$ _χ ην προεδριαν της _: Κυβερνη _σεως . · 'Ο η . Τσαλδαρης αυγκατετευ _· η εις χ δν , σχημαχ ισμον _Κνβεβ νησεως . συνασπισμοι ) , υπεδειξεν δμως ως _πρ _οεδρ ον αυτης τδν κ . Βοναταν η τδν κ . ' Δλεξανδρην . Κατα τας μεχρι τουδε πληροφοριας , κατα τδ ναυαγιον της Χειμαρρας _επνιγηααν 250 και διεοω & η _* σαν 300 . ΧΡ . Β . ΠΑΠΑΝΙΚΟΑΑΟΥ 01 πολιτικοι κυκλοι φρονουν _διι δ Γασιλευς δεν υα συγκαλεση τδ Συμβουλων χ ου Στεμματος , _Γκτδς εαν ξητη & β τουτο υπδ χ ου _ΙΙρ ω & υπουρνου . Ο κ . Τσαλδαρης _επεακεφυ-η επισης χ δν Γασιλεα . Μ 8 ΗΙΣ Μ . *· . _ΙΣυωΗ ¦ .- ν ΑΟΝΔΙΝΟΝ 20 ( Ρω · υ · - _τερ ) . — 'Ο ' ΙΙ _υιο _& υπουργδς κ . Τσαλδαρης εδηλωαεν δτι εν χ _η _επιυ _^ _υμια χ ον _' να διευκολυνυ χ ην επιλυα ι ν της κυβερνητικης κρισεως ειναι διατε _θειμενος να _μειαοχ _ι ) . κυβερνησεως υπδ τους κ . κ , Βοναχ & ν η Αλεξανδρην , υπδ χ δν δ ' ρον δτι και χ α Αλλα ιξ μικρα κομμαχ α υ · α ενεκριναν τοιουτο διαβημα . ΕΙΣ ΤΗΝ 4 ην ΣΕΛΙΔΑ : Κ Η χ θεσινη Συνεδ ριασις της 'ΕΧΧηνικης Γουλης καΧ αι δηλωσεις του Πρωθυπ ουργου κ . Τσαλδαρη και των πολιτικων αρχ ηγ ων δια την 'ΕΟνικην Ενωαιν . * !!¦« ΓιΗΙιΕΑΙΙΣ ΠΑΡΑ Τ 8 ΓΑΣΙΑΕΙ ΑΟΝΔΙΝΟΝ 20 ( Ρ ω > υ _· - τερ ) . —Ο ηγετης των Γενιξελιχ ων _Φιλελευθερων κ . Σοφοκλης Γενιζελος _επεακεφθτ ) τδν Γασ ιλεα απδ τδν οποιον ' εξητηαε τ ?) ν ουγχλησιν του Συμβουλιου του Στεμματος δια χ δν κα · χ αρτισμδν Κυβερνησεως συ ναααισμου . Ο Γασιλευς επεφυλαξε την απαντησιν του . ΟΤΑΝ 01 ΠΡΙΒ ΚΗΠΙΣΣΕΣ ΔΙΔΟΥΝ ΣΥΝΕΝΤ ΕΥΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΟΣ ΤΟ -ΕΘΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝ _. ΠΟΛ 1 ΤΕΙΑΣ Αι δηλωσεις _ιη ς Ορ _ιγ _κηττε _οοης _Εορηνη _? ξ αυξυ γου του ΙΙρ _ιγ - _χη πο ? ιιετρου _τη ς ' Κλλαδος Βιρος τ ον αμ , ε _/>& _κχνικον τυπ ον ΣΥΒΧΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ! Του μονι μου ανταπ οκριτου του « Ε & νου ς * κ . Σπ . Μινωτον ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , ( Αεροπορικως . ΤοΟ εν Νεα _Υαρκτι μονιμου ανταποκριτου του _€ * Ε · θνους » κ . Σ Π . ΜΙ ΝΟΤΟΥ ) .-Προ ημερων _Εφθασεν εις Μεαν Υορκην και κατελυσεν εις το _περιφημον _ξενοδοχειον Ρετς Καρλτον , η Πριγκητησσα Ειρηνη , συζυγος του Πριγ κηπος Πετρου της Ελλαδος . ΕΙς την αφιζιν της _εδδβη _υπο τον τυπον τοσον μεγαλη δημοσιοτης , μεγαλυτερα της _αφιξεως του κ . 'Ηντεν , τουτο δμως ητο φυσικον διοτι δ θαυμασιος αυτος Αμερικανικος λαος , που Εχε ι πραγματικως αΥαθην και _ειλικρινη καρδιαν , κουρασμενος τον τε λευταιον καιρον με τΙς ατελειωτες και κουραστικες συζητησεις πρωτα _εις το _Συμβουλιον Ασφαλειας και _κατο πιν εις την Επιτροπην Ελεγχου της ατομικης βομβας , αλ- ι λα και με την εσωτερικην πο-Η ΠΡΙΒΚΗΠΙΣΣΑ ΕΙΡΗ _Μ Η _λιτικην . που με την _Εναρζιν των εργασιων του νεου Κογκρεσσου , απασχολει ολοκληρους σελιδας των εφημεριδων , του αρεσει να _διαβαζη και πραγματα ευχαριστα , 8-πως ειναι η κοσμικη ζωη και Ιδιως των εστεμμενων η _Πριγ _κητιων . Ετσι δεν υπαρχει Α μερικανο ς που να μη _γνωριζη εκ στηθους την _ιστοριαν τοΟ _ειδυλλιου της _Πριγκηπισ σης Ελισσα _βετ με τον _ιδικον μας _Λριγκηπα _ΦΙλιττπον , Εως εδω τα πραγματα _επηγαιναν καλα . Αλλα οι Αμερικανοι δημοσιογραφοι εννοουν σε τετοιες περιστασεις να β γαζουν και καποιον ειδησιν σημαντικωτεραν . Ετσι χθες στο ΡΙτζ η Πριγκηπισσα ΕΙρηνη τους εδεχθη και προεβη εις δηλωσεις , αι _οποιαι , καιτοι δεν ημπορουν ( Συνεχεια _εις την 4 ην σελιδα ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΟΥΛΗ ΕΠΑΝΕΛΑΓΕ ΧΘΕΣ ΤΑΣ ΕΡΒΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ . ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗ ΒΜ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΕΝ ΝΟΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε 0 ΝΙΚΗΝ _ΕΝιΙΣΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 20 ( Ρωυτερ ) . _—ΑγγελΧεται εξ Αθηνων Οτι Α _ΓαυιΧευς εδεχθη σημερον _ει ς _Ακροααιν τον παραιτηθεντα _. Αντιπροεδρο _ι της Κυβερνησεως και Αρχηγον των Εθνικων φιλελευθερων χ . Στ . Βονατ & ν . , Την δ . 30 ' μ . μ . επανελαβε τας εργα σιας της η Γουλη . Ο _Προεδρος της ΓουΧης κ . Ι . Θεοτοκης _Ανεκοινεοσεν 8 τι υπεβληθη πρυτααις του Αρχηγου των Εθνικων _φιΧεΧευβ ε ρων δια της { ποιας ζητειται Αναβ ολη των εργασιων μεχρι της προσεχους Αευτερας . Ο κ . ΒΟΝΛΤΑΣ , λαβ ων τον Χογον , εΤπεν οτι η ΓουΧη _γνωα _, ιζιι την _κοοοτοβονιιιαν , την οποιαν ανελαβ ε _υπως ι πολιτικο κοσμος ηνωμενος Αντιμετωπισ η τα _προβΧηματα της χ ωρας . « ' 0 χρονος μεχ ρι της προαεχους Δευτερας προσεθεσε—θα Λπβ _ιεοση τα Αναμενομενα Αποτελεσματα . Υπαρχει αισιοδοξια χαι 3 ν ηΜΟα _αχε & υ το Απαιτουμενον χρονικο * διαστημα , ελπιζω να φερωμιν _ει ς περας την ΑναΧηφθεΤσαν προσπαθειαν . Ο κ . ΑΛΕΣΑΝ ΑΡΗΣ ειπεν ιπ συμφωνει _ει ς την αναβοΧην και _προβιιεοεν _'ΕΧπιζω οτι θα Εχουν τερματισθ _ω ιΧαι αι . διεξαγομενοι συνεννοησεις _υια τ ) _/ ν Εθ νικην Ξ νωαιν χ αριν της οποιας υπεβληθη η εκ της Κυβ ερνησεως παραιτησι ς , ιι ς την οποι αν και Ιμμενομεν . Ακολουθως ο Πρωθυπουργο ς χ . ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ , Ανερχομενος _ιις το β ημα , υπο τα χειροκροτηματα της Γουλης , ειπεν _ « Η Κυβ _ι ρνησις , ως γνωστον , επεδιωξε χαι Οα επιδιωξη τι ) _ν Ενωοιν του πολιτικου κοσμου , περι της οποιας _ωμιλησαν οι δυο _προλαλησαντες υπουργοι , και τοι διατεΧουντες .. υπο παρα _ιτησιν . Ειν αι γνωστη η _δρασις της Κυβερνησεως χαι του Λαικου Κομματος δια την Ε νωσιν . Καθ' εκαατην αι _θυσιαι πολλαπλασιαζονται και απο της προχθες εγιναν και νεαι υυσιαι δια της παραιτησεως μελων της Κυβερνησεω ς , τα οποια Ινομιααν Ατι θα συνεβαλλα ν ουτω εις την Ιπιτευξιν της Εθνικης Ενωσεω ς . Δεν εχω Αντιρησιν δια την αναβ οΧην , εφ >* οοον θα την εδεχοντο οι αρχηγοι της Αντιπολιτευσεως » . Περα _ινεον ο κ . Τσαλδα ρης εζητησιν δπως η αναβολη δοθη μεχρι της Πεμπτ ης . Ο χ . ΛΑΔΑΣ ικ μερους του Κομματος των Φιλελευθερων ειπεν Οτι το Κομμα του μετα δυσκολιας συναινει εις 48 ωρον αναβ ολην , διοτι ο κ / ισμο ς Αγωνια χαι θελει να _μαΟ-χ ιαν εχωμεν Κυβ ερνηαιν , , . Ο κ . ΣΟΦ . ΓΕΝ ΙΖΕΛΟΣ ειπε * Ευρισκ ομεθα _, προ αοβ ουσης κρισεως : ια ? η Αναβ ολη διν ειναι δυνατον να δοθη περαν της Τεταρτης » . . ¦ . · . · , ¦ Ο χ . Β . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ειπε ι * Συμφωνω με την ανα βοΧην οχι μονον μιας εβ δ ομαδος , _ΑΧΧα χ αι πολυ _ηερισσοτε ρας , εαν προκειται να _επιτευχ θη 'Εθνικη Ενωαις . Δι' αυτο Αποδεχομαι _Ανεπιφυλακτω ς την πρ οταοιν της _Κυβερνηοεως * . Ο κ . Ν . ΖΕΡΓΑΣ ειπεν οτι συμφωνει με τον κ . Παπ αν . δρ εου να δοθη αναβ ολη οχι μονον ολιγοημερος . • Ο χ . Π . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ εδηλωοεν οτι ειναι _^ συμφωνος με _ολιγοημερον ΑναβοΧην μεχρι της Τεταρτης : Διοτι εκεινο το οποιον απομενει ειναι να μεταπεισθη ο κ . ΤααΧδα ρης χαι να _ειαηγη θη εις τον Γασιλεα συγχΧ ηοιν του Συμβουλιου του Στε μματος . ψ , Ακολουθως η Γουλη Απεδεχθη την Αναβ οΧην μεχρι της { Πεμπτης . Ι ......... .... _,,..,, ι ,... 1 _Α 1 Ι , ΙΙ 11 _ΙΙΙΙ 1 ΙΙΙΙΙΙ ΤΑ ΛΑΙΚΑ ΜΕΛΗ της β ρονικ ης Επιτ ροπειας τ _ηςΜητροπολ _εως Κυρ ηνεια ς * ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ Π . ( ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ο - ΚΥΡΗΝΕΙ Α , 20 ( ΤοΟ ανταποκριτου μας ) . —Το παρελ-* βον _Σαββοτον συνηλθον εις την Μητροπολιν ΚυρηνεΙας υπο την _Προεδριαν τοΟ _Πανιερωτατον Μητροπολιτου Κυ ρηυιιας κ . κ . Μακαριου οι δεκαοκτω γενικοι αντιπροσωποι της Μητροπολιτικης _περιφερειας Κυρηνειας δια την ε' κλογην των 4 λαικων μελων της θρονικης Επιτροπειας , δια την περιοδον μεχρι 31 ) 12 ) 1950 . Κατ' αυτην επανεξελεγησαν ομοφωνως _αποεντα τα παλαια μελη της θρ > νικης Επιτροπειας οι- κ . κ . ΣπΟρος Κ . _Χαραλαμπιδης , Κωστας Στ , Κωνοταντινιδης Χριοτοδουλος Ν . Πυργος και Ξενοφων Σ . _Κουμπαριδης . Τον _Ποενιερωτατον προσεφωνησεν ενθουσιωδως 4 κ μερους _της _συνελευσεως ο κ . Σωκρατης Βεωργιαδης . Ο _Ποενιερωτατος απαντων εμνησΟη μετα συγκινησεως της περιοδου κατα την Οποιαν διηγαγε _αναγκαστικως μακραν τοΟ ποιμνιου του και επηνεσε την διαχειρισιν της Μητροπολεως του η οποια εσταθη _προπυργιον εις τους θρησκευτικους και εθνικους αγωνας τοΟ Κυπριακου λαοΟ . Επιση ς ο _Ποενιερωτατος _ηυχαριστησε παντας τοος φιλους της Μητροπολεως _οιτινες κατα την _απουσιαν του την εβοηΟησαν εις το _ε _ ργον της . Ιδιαιτε ρως επηνεσε τον _'Αρχιμανδριτην κ . Ιακωβον 'Λρνοπουλ _, ον και τον Βραμματεα της Μητροπολεως κ . · Πολυκαρπον _Ιωοεννιδην δια τας αοκνους προσπαθειας των ε [ ς την _διεξοεγωγην του ειργου της Μητροπολεως . -Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝ _ΙΕΡΟΤΑΤΟΥ Κυρηνειας Εξαιρετικη κινησις παρετηρηθη χθες εις την πολιν μας λογο της ονομαστικης εορτης- του _Πανιερωτατου Μητροπολιτου _ΚυρηνεΙας κ . κ . Μα καριου . Ο Αγιος ΚυρηνεΙας εχοροστοχηοε εις τον Ιερον ναον Αρχαγγελου κατα την πρωινην _λειτουργιοτν , κατοπιν δε και δι ολης _τηζ ημερας εδεχετο επισκεψεις _εις την Μη _τροπολιν . Μετα την θειον λειτουργιαν κατα την πρωιαν επεσκεφθησαν τουτον εν σωματι τα εκπαιδευτηρια Κυρηνειας μετα των διδασκαλων και καθηγητων των και πληθος κοσμου . Μεταξυ των επι · _σκεφΟενιων την _ΑυτοΟ _Πανιεροτητα συγκαταλεγονται ο θρησκευτικος Σ υλλογος < Α _ποστολος ΠαΟλος > Λαρνακος , δ _ Εξαρχος της Αρχιεπισκοπης κ . Ιερωνυμος , η Επιτροπεια τοΟ Ιε ροΟ _ναου Φανερωμενης Λευκωσιας , οι _συμμετασχοντες εις την χθεσινην εκδρομηυτοΟΕ _κδρομικου Σ υλ λογου Λευκωσιας , η Πρακτικη Εμπορικη Σχολη Σολεαςδια των μαθητων και καθηγητων της καθως και πληθος κοσμου 'εξ βλ ων των μερων της νησου και δη εκ της Μητροπολιτικη ς περιφερειας _Κυρηνειας . ΤΟ Α 8 Κ - Α 0 ΥΤ ΚΑΙ Η ΑΠΕΡΒΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΗΜΑ _ΤΟΠΟΒ _ΙΑΝ ΑΓΡΑΑΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΙΚΕΑΑΙ & Η ΤΙ λεγουν οι εργοδοται χ α . 1 οι ιργαται ΛΛΡΝΛΞ , 20 ( Του ανταπο _κριτου μας ) . —Ως εγκαι ρως ανηγγειλα το Εργοσταοιυν Υποδηματων _Αβρααμιοη και Μικελλιδη Λτδ _, Εκλεισε απο προχθες _Σαβδατον απογευμα . Σημερον απο της προιας _πικετοφοροι περιφερονται _, ικ _^/ _ι % ο ζ ρ / _0 _« _^ ν , _^ ιν / ν . _> - _** _ιργαται ομιλοΟν πιρι απεργιας κα 6 εργοδοτης περι Λοι :-βουτ . Ο Βραμματεις των _Συντεχνιων Λαρνακος κ . Χρι _βτοδουλιδης , εις _ερωτηοιν μας , _οιν _υφιστατο πραγματι διαφορα μεταξυ εργοδοτων και εργατων ει ς τροπον ωστε η σημερινη _κοττασταοις να _θε ωρηθ [) ως απεργια και οχι Λοκ · αουτ απηντηοε : « _Λογφ της ακυρωσεως υπο • της Διιυθυνσεως της Υποδηματοποιος , τδν ' Ι _φιοταυενων συμφωνιων προεκυψε η διαφορα δια την οποιαν οι 45 εργαται και _εργατριοι ι ης Λπ ' _Υττοδηματοτ _^ ιιας _ ρ ' , ο ν · Η Διευθυνοις προσεποιηΟη οτι δεν ακυρωνε ι ολας τας συμ _φων'ας και οτι ζητει _τροποποιησιν εκεινου του _υρου μονον , δ οποιος προνοει δια τον τροπον εργασιας και πληρωμης των _ιργαιων . Το δτι τοΟτο δεν ειναι αληθες , αποδι _, ι · _κνυεται ικ τοΟ _ο , _τι η Διι · . υ · θυνσις ηρνηΟιι V * αν αιριοη την ακυρωσιν και _τΩν _υπο > _3 (· πων αρθρων ιη ς συμφωνιας , ( ητοι προσληψιν εργατων μεσον της Σ υντεχνιας , ΙΙω ρον _εβδομαδιαιαν _ιργηαιαν , _ετηοιας αδειας κ . τ . λ . ) και ν _^ _δεχΟβ προταοιν προς _τροποποιησιν μονον τοΟ _Λρου τοΟ < _4 ν < _ιφερομ _^ νου Β . Ι ς ιο συστημα εργασιας . Επισης η ΔιευΟυνσις αρχικως _ιδηλωσε « τι Οα υπεβαλλε προτασεις δια νεον συστημα εργασιας _παρομοιον τοΟ _υφισταμενη _ι'ς το Εργοσ _' . ασιον Κομβιων Λαρν _ακος . _Αργοτβρον βμως Λρνη θη να _υποβαλρ επισημως _τοιαυτην προταοιν . Η Συντεχν ια εν τη _επιΟυμιςι της δι' ειρηνικην _διευθετησιν της διαφορας εδηλωοεν οτι ητο διατεθειμενη ν _« συζητηση και να _δεχθ ( _ι , _οΙονδηποτε συστηιια εργασιας , εαν δια τουτου _εξα-- _>_ ιι > - . . ι __ . . . _Μ _^ , _^» ν _ια , ιιι _υιι _μκ μινυι _απολαυαι των εργατων . - ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ _ΕΡΒΟΔΟΤΟΝ Αφ ' ετερου η Υποδηματοποιια _Λβρααμι _δη και Μικελλιδη , δια προκηρυξεως της προς τους εργατας αναφερει , μεταξυ αλλων , υτι αποβλ επε ι _ει ς αναδιοργανωσιν της επιχειρησεως προς _αντιμετωπισιν τοΟ εκ τοΟ _ιξωτι . ρικου συναγωνισμου και 6 τι πανιυτε αποβλεπει _εις αρμον ικην ουνεργαοιαν εργατων και ερ _γοδοσιας . Επισης κατακριν ει τον επηρεασμων ιων εργατων απο προσωπα συν αγωνιστικα Β ς _ιπ _ιχι _, ιμηοι _, ων . Π μυοφυ _μο μεν συν εχιζει τους ακολουθους _Γρους _ 1 ) ΛΑ ωρων εβδομαδιαιου _εργααιαν . 2 ) Εξαημερου α · δειαν κατ' _ιτος με πληρεις _απολαυας . 3 ) _Οκταημερον _προιιδοποιηοιν ιν περιπτωση απολυσεως εργατου . < 1 ) Πλη ρη _Ιατρικην ιπ . _ριΟαλψιν με τιληριις υιιυλυυως ιν _ιι _« . ρι · _τιτωσει τιιαιοποιημενης _αοΟι νεΒας . _υ ) _Γαοικον _ηεμρομιαθιον με κλι μακα δωρου , η οποια κλιμαζ οχι μονον Οα αα κα μη να _ενδιαφιρεσΟι- _ε | ς _ιη ν _ιπιχει ρηοιν Λλλα Οα δωθ || το ιιεοον ε [ ς τους ιι ' _ιαυνειδητουι _εργ ατπς ν · 1 · _κερΜ ζουν _τιεριο-, _ι-ιπιρα π _(« ρα τωρα , β ) Υπο _- _υχομεΟα υ « Ιδ ρυα _^ ηιεν εν καιρ φ τ _< 7 » δεοντι , ιαν _ηθιλομεν επιτυχ _η τοΟ σκοπου μας να συν αγων _ιοΟωμεν τα εκ τοΟ ιξωτρ . ρικοΟ _Ηιοιιγ'ο μενα υποδηματα , Ταμκιο ν _ΠρονεΙας _, συι'ψω » _ _^ Ρ _« Κ το _Αιιιρικαν ικον _οιισιημει _» . ΚαΙ καιαληγι ι η προς τους ε ργαι οι προκηρυξα , _ » ΙΙ _Σιινττχν Ι _εκηρυξε ν _< νπΒργ (· αν , _λεγουοει _κ . Ις ιους εργι'ιτ ας | ιας οτι τα _Λν'Μ _πληον ' κτη | _ια _· τα τα οποια προοψε ρομΒν εις οας ηΟελημεν να τα _αποκοι | ι 6 )| ιι ν ( Ιπο ικιιν ους . ΙΙ Συν - τεχν ια δε ι ειπε την ΛληΟεκ / ν ιις τους ι _ργ _ατιις της . ΤΙ _ωτιιργια _ιιυι- ιι « υτη αψου απο _της 13 ης τρε χοντα 1 ιους ριδοποιη παμεν πΛς το _ιργοστααιη ν | ιας Οα _ικλειε ση ( _ιερον _ι Ειναι για να _κοροιδευωμεν τον κοπμον Ι ) _Υ'α _ν' _^ _ιχ Μ Ι _-ν _* _>·¦ καιωμα ιις την διεν ιργειαν _ερεινωμ » 0 Ι ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΖΗΤΟΥ Ν ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΒΗΣΕΩΣ τελειω ς ανεπα ρκες ΤΟ ΠΟΣΟΝ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ . Υ ΠΟΓΟΛΗΣ ΤΩΝ _ΑΙΤΗΣΕΩΝ Υπο της _Παγκυπριου Επιτροπης Αποστρατων ( Π . Ε . Α . ) απεσταλη χθες μακρον υπομνημα προς την Κυβερυησιν δια τοΟ οποιου αυτη παρατηρει δτι εκ του μεγαλου αριθμου των υποβληθεισωυ πρας τας Επσρχιακας _Επιτροπας _Εγκοπαστασεως αιτησεων υπο _οποστρατων αξ « - ουντων το σχετικο ν χορηγημα καθως και εκ του γεγον οτος _υΙ ι υυΟι εξ _υυτων ι _' | υνοηθησαν δεν ελαβον παρα ελαχιστον εκεινου το οποιον εζητησαν , καθισταται φανερον δτι το ποσον των £ 80 . 000 το οποιον αρχικως απεφασισθη υπο της Κυβερνησεως ειναι τελειως ανεπαρκες δια τας αναγκας της αποκαταστασεως αποστρατων επιθυμουντων να προβουν ε ( ς την _οημιουργιοτν Ιδικων των εργασιων , εν συνεχεια δε αυτη _ειοηγειται δπως η Κυβερνησις αυξηση την _σχετικην _επιχορηγηση . • Λ . Χ Β . Ι ., Ι . · .... Λ _ιλιιλ ιυυ εν _Λ _- _^* Υ _**? _ν . Ην _^ , _ν'ι - ματος γινεται επισης εισηγησις δπως παραταθη η προ _% β εσιια δια την αποδοχην _αιτησεων αποστρατων δια το χορηγημα _επανεγκαταοτασεως των , ητις Εληξε την 31 ην παρελθοντος Δεκεμβριου , δι ' Εν ακομη εξαμηνον ,. Ινα δοθη η ευκαιρια κα εις αλλους αποστρατους να _υποβαλωσι σχετικως αιτησεις , δπως αναθεωρηθουν αι αρχικως _απορριφθεισαι υπο των Επαρχιακων Επιτροπειων 'Επαυεγ καταστασεως αιτηοεις και τελοζ υπως £ ις Τυ _, ς τε _^ _ευταισις Επιτροπας συμπεριληφθουν κα ' ι μελη της Παγκυπριου Ενωσεως Αποστρατων . 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙ ΚΗΝ ΜΑΣ ΠΡΕΣΓΕΙΑΝ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ 0 ΥΡΒ 0 Ν Υπο της Επαρχιακης Ορ · _γανωοεως Λαρνακος της Παγ κυπριου Ελληνικης Σοσιαλιστικης Πρωτοποριας , απεσταλη χθες το ωκολουθον τηλεγραφημα προς τον Υπουργον των Αποικων εις 'Αγγλιαν : _€ _Καιαπληκτοι πληροφορου μεθα περι _ενιων διαδοσεων τεινουσων να αμφισβητησουν το κυρος της Πρεσβειας μας . Κυπριακη Πρεσβεια αντιπροσωπευει ολοκληρον Ελληνικον Κυπριακον Λαον . Εντονως διαμαρτυρομεθα διοτι Πρεσβεια μας 6 εν εγενετο ακομη δεκτη υφ' Υμων . Διαμαρτυρομεθα επισης δι' _αδικαιολογητον σιωπην Αγγλικου Τυπου . Να πιστευσωμεν υτι δεν υπαρχει ελευθερια Τυ που και _εις φιλελευθε ραν 'Λγ _ι φημα : « Τα Ελληνικα Σωμα Υλιαν _Αφισατε ελευθερον τεια Λευκονοικου , _θρησκευ _Πρεσβειαν μας _ομιληση και εαν δεν γι 'ΒΙ πιστευτη , _επισκεφθητε _Υμεις , την Κυπρον . Τον διακαη και _αναλλοιωτον _ποθον μας , το Ζητω η Ενωσις , 6 α το _εικουοητε και απο ζωντανους και απο νεκρους ακομη . Ο 'Γλληνικος Λαος της Κυπρου πιστευει εις την Εν ωσιν κα ' ι το β _ροντοφωνΕΙ εις το περασμα των « Ιωνων-Λ . Σ ΚΟΥΡΟΣ * -ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ , 20 Ιανουαριου . —Προς τον _ιντιμον υπουργον των Αποικιων απεσταλη το κατωθι τηλεγ _ρατικος Συλλογος , Αγροτικη Τοπικη Ενωσις , Αναγνωστη ριον 'Ανορθωοις και Νεες Συντεχν ιες , _υποστηριζουντην Κυπριακην _Πρεαβειαν ευρισκομενην εν _Λον-δινω προς _διεκδικησιν της Ενωσεως της Κυπρου με- την μητερα Ελλαδα . Ζητω η Ευωσις . Δια _θρησκευιικον Συλλογον _Παπακυριακος _Χατζησωτηριου , δια την Αγροτικην Τοπικην Εν ωοιν Α . Λ . Βρηγοριου , δια το 'Λν αγν ωστηριο / Λν ορΟωσις Δ . Ιγν ατιου , δια τας Νεας Συντεχνιας Δ , Π . Χατζησωτηρης , ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ ΤΥΡΑΝΝΙΣΚΟΙ ( Συνε χεια εκ _τηςιης σελιδας ) κιμασμενων εκωρ _ιτερου πολιτικων θεωριων _εις τα προβληματα της ανασυγκροτησεως της _αποουιτεΟεισης κυβερνητικης μηχανης £ φερε _αρκετα ενδιαφε ροντα αποτελεσματα . Μεταξυ των επαναστατων οιτινε ς διη λθαν το μεγαλυτερον με ρος της ζοιης των _εις την _ιξοριαν , υπηρχε καποια Ισορροπια και προοπτικη αι '· τινες τους ε ' _καμναν ολι γον _μετ μιυιιαΟι _ιι _,. Τουτο ομως οεν συνεβαινε παντοτε με τους _στρατιωτας , ναυτας , χωρικους και ι ργατας δια τους οποιους _ιιι Ιδεοι του Μαρξ , Ε _γκΒ . λς κα ' ι Λενιν πιρι ελευθεριας ηοαν μεθυατικον κρασι . Ο νεαρος κομμουνιστης , Γστις υως τωρ _« ητο αρχηγος μιας μοναδος _ιππικου του Ερυθρου Στρατου , Ι ηρως _εις _αγωινα _καια της επε μβασεως , Οα _λαβη _απεριο ριστον _εξουσιαν καΙ Οα ιου ανατεθυ να _κτι ορ _( ι _ιαν υΓροηλεκτρικην _Αγκατασιαοιν εις τα Ουραλια . Μπορουσε να του αν _ατεθη _ α αν αδιοργανωση το _ι . Μι _αιιιι . υιι _ι _'Ληι _οαοιι } μυ . ι ) να _ηγηΟη · _εν _^ ς τμηματος του Λαικου κθ | _ιιααριατου _ιπι του Ει / . ττιρικοΟ Εμποριου . Ι'α μΛ /« του _προοοντει εινα ι δ _μπολσεβικικος ενθουσιασμ ος ιου κατα τονπο λεμονκαι απεριοριστος πεποι _θησις του _εις τον εαυτον του και τους αρχηγους του . Δεν ειναι επομενως _εκπληκτι κον δτι με τον καιρον _ηναγκαοθη νω αναζητηοη το | ιεοον να εκπληρωση τα σχεδια του και ειναι φυσικον να οτραφι ) προς το μονον μεσον _εις την _διαΟεαιν του δηλ . τα υπολειμματα της _γραφειοκρα τικης μηχανης . Ιοιου _τοτροπως τα Υπουργεια εγιναν . Λ ~ ιι α _,. _οτμιαοο _, ριΛιο , , | _Λαιυνομια ιγινεν Εθνοφυλακη Ε _ργαιων η Εθνοφυλακη Αγροτων και η Οχρανα Εγινε η Εκτακτος Επιτροπη . II _επαναοτασις _με . _τεβιβασε την _εξουσιαν απο τα χερια της κ ληρονομικης αριστοκρατιας _εις -ιους _αυτοδιοριοτους αν _τιπροσωπους ε ργατων και αγροτων και εχει διευρυνει ι ις αμετρητον βαΟ μον τη / βααιν επι της οποιας γιν εται η εκλο γη των αρχηγων του κρατους αλλα ι ) Ι . ν εχει εξαλειψει τας συνθηκης δια την _αντιμετωπιοιν ιων οποιων _εΙδικως εφηρμ οαΟηααν α Ι ΡωαοικαΙ μ .. υ _^ _, ν , Οι _υιαΙ _υ _^ | ., ι ) _ι _) ι _.,., _^ , ο .., _νι της εποχης τοΟ Μι . γαλου Πετρου και _εντιΟΟεν . Ουτω ο _Ι'ωοοος αγροτης ακο μη _απορει δια την αφ ' _οψηλου και _υππροιττικην _οια · οιν του _Βοινο βνικ . Κατατρωγετα ι ακομη υπο του φοβου οτι ι , αξιωματουχος Οα τον ιιι . _ι ι '« ξ |) ιξω _ιιιιο το _τραιιον ι Ιι , ιο μι _'ιον του ιαΒ , _ειδιου ! , ι _· οτι ιιι χαρτια του διν ιΙναι εν ταξιι , Ο κατοικος της πολεως ακομη Β . Ιναι ι . Ις το ι · _λεος τοΟ < _6 ιΒ . υΟυν _τοΟ » . της κατοικιας ο οποιος Οα τοΟ διακοψη τυ ριΟ μα οποτεδηποτε νομ _ιοη οτι 6 κατοικος _παρεβιαοε καποιον Λοημαντον κεινονισμ υν . Οα απαορ το μυαλο του να β _ριι μια μπουκαλ _(< βοτκα Ι | _Ιινει κουτι _σιγαρεττα δια ν _< τ _διοροδοκηοη Ι _' _να μικ ρον τυραιΙΟν προτου _επιτι ' ιχμ την _ειδιιειν να Καμη κει - τι στοιχειωδες ως η ταφη λ . χ . της _γιαγιδς του . Ο ξενος α- κομη και σημερον πρεπει να περιμενπ μερες κα ' ι εβδομαδες προτου παρη _αδειαν ταξειδιου . ι _Εις το _πε : διον της εθνικης επιχειρησεως , εν αντιθεσει πρως την « . ημεραν—π _( ιρ ημεραν _, διαχει ρισιν , ο μοντε ρνος Ρωοοος γραφειοκρατης ειναι _ολιγωτερον _διτευειμεν ος ' να αναλαβ _μ _πρωτοβουλιαν απο οοον ητο ο _Τφοετιαναστα-Ι της προδρομος του . Κατ ι το 1 οποιον τοτε θα _εσυγχωρειτο ως λαθος , σημερον Οα 0 ε 6 _ιρη-1 Οη _εος _οεεμποταζ η αντιδρα-| στικη πραξις . Ιικτος τουτου , η _κρατικοποιηαις της βιομηχανιας και η ουγκεντρωοις της γεωργ ιας ε ' χουν δωσει _εις τον σκοπο ν της νεας _γραφειοκρατιας _επεκταοιν πολυ με . · _γαλυτεραν εκει νης , την οποιαν Οα ωνε / _ρευετο κανεις _εις ' τες ημερες των Τοαρων . ΙΙ επιβολη των _αξιωματου' χων _ειι _-αι δια τους Αγγλους 1 εφιαλτικη- καθε ιεα ιπ / μβαοις της κυβερνηοα _, ις εις τας ελευθεριας και τας Ιδιωτικα ς υποθεσεις ευρισκει αΟιναραν .. ' .. α _^ , αυ _, _ι . Λ . 1 . .. _ιν ' _.-ν Ιν . Βι _, _νν , ' . γ . ( ς ιην Σοβιετικην 'Εν ωαιν . _'ΙΙ Ι επιβολη των _αξιωμιιτουχα , ν θεωρειται ως _ειναγκαιον κακον κα ' ι οσακις καταργειται Ενας περιορισμ ος Ι ) _χαλαρουται καποιος νωμοι : ολοι _να ( _- _/ 0 ΒΓΑΤΤ ΕΠΙΤΙΜ ΟΣ ΜΟΤΗΣ ΑΓΗυ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΥΙΤΡΑ ΛΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 20 ( Ρωυτερ ) Ο Υπουργος των Εξωτερικων της ΑυστραΧιας κ . Εβαττ , ανηγορευθη Επιτιμος Δημοτης 1 Αθηνων . . Μια πλατεια 'Αθηνων θα μετονομααθη εις ΙΤΙαπιαν ΑυστραΧιας . Ο τιτλας του επιτι μου πολιτου _εοοθ η εις τον Δρα Εβαττ εις το ΔημαρχεΧον του Συδνευ υπο του Αντιπροσωπου της Ελληνικης Κυβ ερνησεως με μεταλλιο * και περγαμηνην . 0 Μ 3 ΕΡΝΣ υπΒΒπιιιιΒ τιτ τυιιηιιι ιτ ΙΙΙΕΙ ΒΗ _ιι Μ _Π Π _Ρ Π _Ρ , εΙε ΑΟΝΔΙΝΟΝ , 20 { Ρωυτερ ) Ο κ . Μπερνς αημερον υπε γραψε τα αντι γραφα των συνθηκων ειρηνης μετα της Γουλγαρ ιας , Ρουμανιας , Ουγγαρ ιας και Ιταλιας . 'Η τελετη διηρκεσε μονον 10 Ιεπτα . Παρ α . το ν κ . _Μπε ρνς κατα την υπογραφην ησαν οι _ΒερονοιασταΙ ΓαιτΒ _/ ιπεργκ και ΚοναΧλυ . 0 ΧΟΤΖ _ΑΣ ΕΠΠ _ιΓΕΤΑι ΚΑΤΑ _Υ & ΑΙΒΥΠΤΟΥ ΕΠΑΝΗΛΟΕΙ ! ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 20 ( Ρω υτερ ) Η _εφημερις * Μτταα χ »}/ 7 ι · οργανον τον _Αλζανιχ ου Αημοχρα · πχυυ Μετω ηον _, αχοΧιαζο _νσα την αναγνωριαιν της 'ΛΧ & ανιχ ης _ΙΙ α αιΧιχ ης ΧΙρεαΓ _ε ' αις υπο της _Αιγνη τιαχ ης Κν € ερνηθ £ ως Χι _γει οτι η ΑΙ _γνηπα _κη Κν € ερ · νηαι ς χ ατεα ζ _η 6 _ιιρ αχ τωρ των _Γρεζχ ηνιχων _ιμπεβ ιαΧια _τικω ν _ουμφε ραντων χ π _ι προσθετει - ' // _δπι & ειξις της ναυτικης αν νημεα > ς _, αι προ κλησεις της ΕΧ · Χ αδος χ αι η ηρο _οταπια των ε * γ · χ Χ ηματιΜΥ ηοΧεμου ιν Ιχ _αλι _φ χη ι ΑΙγ νητω ειναι ολα _μερος της αντης _ιχ ατρατ _ειπς _* , _> ¦ - ¦ — ΛΟΝΔ ΙΝΟΝ , 20 ( Ρω υτερ ) Το _ΕΧΧ ηνιχ ον _Αντιτορ _ιιιΧΧιχ ον _Θεμκιτο χΧης * ι ψΟααε εις Φα · Χ ηρον χ Οι . ς _φερον τον Διαδο · _χ ον ΙΙανΧον « ηι _τ » ν Ιιρι _γχ η · τιιαααν Φρειδερ _ιχ ην , ΑΙΑΡΡΗΞ _ΙΣ ΚΑ ! ΚΛΟΠΗ Κειτηγ γελΟη χΟις _( Ιγ την _Λοτυνομ Ιαν _, _ειτι αγν ωστοι _διερρηξαν ' · ' V _δι . _ιματιυχι ι ης Σ χολη ς Αγιου _Λντε >> _νιοιι , Λευκωσιας , το οιιοιον / χρησιμευε ν ως αποθηκη , και /! - κλεψαν εξ αυτου δια _^ _ορεε ι ρ _γαλεια _οΙκοδομικης . II Απτυ _νομια επεληφθ η ε ρευνων , Υπευθυνος ΟΒΜ , Λ ΠΤ' 7 ιιΙ ν Τυποις _ Χρ . Β . _Σταιιρινιδη Η _ΤΙΡΕΣΓ _1 _ΙΑ © _Α ΖΗΤΜΙΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙ _ΣΜΑ ΑΟΝΔΙΝΟΝ , 20 ( Του / _ιονι / ιον Ζνταποκριτου ' μας . Αριθμ . _ΤηΧεγρ . 4077 ) . — κ Ο Ιν Κυπρο . ) Ανταποκριτης της Ιφημ _ερ _υος του Λονδινου * Ηβνι γκ -Νιους » γραφει σημερον τα ακολουθα · « Ο νεος Κυβ ερνητης της Νησου Λορδος Βουινστερ , κατα την εις - Κυπρον Αφιξιν του δεν θα _συναντηση- πληθη Ιπευφημουντα κα ' ι χαιρε _τιζοντα αυτον . Αι οδοι Οα ειναι σημαιοστολιστοι , αΧΧα με 'ΕλΧ ηνικα ς και οχι 'Αγγλικος σημαιας κα ' ι ο Χαο ς βα ' _ηαραμει _νει μαΧΧον _εις . τα ς οικιας του και θ ' . _Αγνοηση τον νεον Κυβ ερνητην . . , ¦ ' Ο ανταποκριτης περαιτερω α / αφερ _ομενος ει ς . την Αξιωσ ιν της Εθναρχ ιας ιγ ( ο Ελλ ηνικος πληθυσμος εμμενει _εις την μετα της Ελλαδος Ενωσιν παρατηρει Ατι το ζητημα τουτα ουδεποτε ετεθη _ει ς ψηφοφορ _ιαν και προσθετει οτι επιτρεπεται καθε αμφιβολια , κατα την γνωμην μερικων παρατηρητων , αν η Ενωα _ις μετα της _ΕΧΧαδος ειναι η πραγματικη επιθυμια της μεγαλης μαζης των Κυπριων . ΕΜ του _ΤΙ £ _εατηρ _ιον ' Π ρος εξαλειψιν τοιουτων Αμφιβολιων συνεχ ιζει ο ανταποκριτης — -θα καμουν _σαφυ διαβ ηματα προς ενισχυσιν των μελλοντικων ενεργειων _επ ' ι του ζητηματος της % Ενωσεως ' βια τα Κυπριακα κομματ α υπο την _ηγεσια ν της Εθναρχ ιας , δια να δργανω β η και -να ινεργη _Οη ελευθερα ψηφοφορια ΙπΙ του _ζητη- , _μστοξ · της Ενωσεως εντος του τρ εχοντος ετους , ουτως ωστε η Μεγ αλη _'Γρεπανια και _ιλος ο κοσμος να πειαθη περ ι της πραγματικης επιθυμιας του _Κυπριακου Χαου . Οιαδηποτε σκια ιπι του ζητηματος πρ επει να οιασκεδασ _θη . Πιστευεται οτι η Π ρεσβ εια θα . Απαι τηση Χπως το ζητημα της Ενωσεως τευη ει ς ψηφοφορ ιαν αν ο _^ Υπουργος των Αποικιων _εκφραση _οιανδηποτε Αμφιβ οΧιαν αναφορικω ς προς την _επιΟυμιαν του Κυπριακου Χαου : Η Διαακεψις δια το ΠαΧαιστι _νιακον ανεβληβ η , _ιιοι ι οι Αραβες αντιπρ οσωποι της Παλαιστινης δεν εφθασαν καΧ αναμ ενονται να φθασουν την Πε μπτην . 'Εγ _ενοντο διευθετησεις οπως η Διασκ εψις γινν το . προσεχ ες Σαββ ατον και την Δευτεραν . Το γεγονος _τοΟτ β Οα δωαη την ευκαιρ ια * εις τον Υπουργον των Αποικιων Οπως δεχ θη την Κυπριακην Π ρεαβ ειαν χ ατα την παρουσαν εβ δομαδα . Η Μ 1 Η ΒΕΠ _ΙΥΝΜ ΤΟΜ ΜιΜΡ _ΟΙΔΙΟΚΤΙ _ΙΤΟΗΑΥΤΟΚ _υΗΤΩΗ Χθες Δευτεραν και ωραν Βραφειον φροντιζη δια την _ει-10 π . μ ., συνηλθεν _εις το _οικη- σαγωγην των απαιτουμενων μα _Μικροκαταστημεααρχων εξαρτηματων και τελος δπως Λευκωσιας , γενικη συνελευ- ο ιδιοκτητης ενος τοιουτου σις των μικροιδιοκτητων αυ- αυτοκινητου , δοτις θεωρει ε--οκινητων , κατα την οποιαν αυτον αδικουμενον , δικαιουκα ' ι παρεστησαν πλεον των ται _εις _£ φεσιν . 100 προσωπων . Επισης απεφασισθη να ζη-Κατ' αυτην απεφασισθη δ- - _^ 0 _^ _υπως τας _εΙσαγομενα πως ζητηθη παρα του Βρα- κα ι . πωλουμενα αυτοκινητα φειου Μεταφορων η εγκρισις παραχωρουνται κατα προτιπρος κυκλοφοριαν 8 λων των μησιν ε ( ς Τους εςαοκο 0 ντας αυτοκινητων τα οποια ησαν ' , , _ _,, _ , εν κυκλοφορια κατα το 1946 . _^ επαγγελμα του _οδηγου IΕπ _ισης , δπως εις περιπτωσιν _διωτας αντι _εις διαφορους καθ ην απορριπτεται ως α- επιχειρημοαιας και _Γπως ζη · καταλληλυν 6 ν δχηαα να υ- τηθη η _χρησιμοποιησις _ιδιωποδε . _ικνυωνται προς τον Ιδιο- τικων αυτοκινητων αντι ατρα κτητην αι επιδιορθωσεις αι _τιωτικων δια στρατιωτικος οποιαι πρεπει να γιν ουν δια και κυβερνητικος εργασιας , την _Εγκρισιν . του δπως τα δπου τουτο ειναι δυνατον . _^ ι _ _^ _' , - _*» _· - _^· - , -- - - - .- ι-γΡ ΟΜΟΒι ι _^ τι _, _ιτη _,, μ _^^ , - _ == » ΑΙ Τ Ε Λ ΕΥ Τ ΑΙ Αι ΕΣ Ω Τ 5 Ρ 1 Κ Α . ι - . . , _υ ΑΙ ΕΞ Ω Τι Ρ | _υ ΑΙ ΕΙ ΑΗ 15 | Σ II ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΗ ΑΠ ΟΣΤΟΛΗ [ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΝΔΙΝΟν _Τζ Ο ( Ρωυ _τερ ) Ο αρχηγ ος τ ης 'Λ μιριχη νιχ ης ΟΙχ ονομιχ ης _'Αηηρχ αΧ ης ιη εσχ _/ . χη Χα νΟ ηαε μ ηχρι ' ι ηνοχ _τ ψις τι ς την ιι ) ιοιπν ΙΧ η € ι μ _ι _$ _<* ς _» ι _'Κ · ηονργ ο ς Συννονιαμου , _ΕΙ ς ιη ν ηρ ωτην ιιντην _οννανχ ηαιν _ιι _) _ο-Οησαν _νιχο των αρμοδιων νηουρ · γων _ινΟεαεις _<}( α · £ < ι _οικονομι · χ α , Αημασι _ονομιχη χ αι νομισμα * _τιχ α ζητηματα της χ ωρας . • —~* _¦¦——~ ΑΙΟΤΙ ΑΕΗ ΕΤΗΡΕΙ ΓΙΓΛΙΑ Ο εκ _Λευκε . _ιοΙας Ιαιακοπ _Στεφαν Μαχικια ν , προοηχ Οη χθες ενωπιον του Δικ _ειοτη _- _ριου , κατηγορου μενος οτι πα ρελιιψε να κραιηο _)) £ ιβλιον _εις το οποιον να _οεικνυπται >| νι _, _υ _, _^ α _3 _,. ' _υυ ΚΟ ν _αον υιιι ι , · ιων _Α πετι : β ( νου και _ιιτι επισης δεν _κατεχωρηοεν _εις τα βιβλια του την ιιωληυιν ιΙ . 92 ' 7 _κυτιων τοιουτων σπι ρτων , Το _Λικαπτη ' ριον _Ιρε . τουτ ον ε ' νοχον και τον _κειτεδικοοι , ' εις Λ . 15 πρ & ιιτιμον 1 > ' εκαοτην ικ των ως ανω δυο κατηγοριων και _εΙς Λ . 1 _^ 0 / . _, γυ ηοιν δια _ιιεμ ΙοΒ , ον' δυο ετων . _ΥΠΟΟΕ _, ιι _ΙρΣΜΟΒ _ Εν ωπιον του _ΛικαοτοΟ κ . Εκρ εμ , ηρχισι χΟις η _προαν ακριοις μιας υποθεσεως εμπρησμοι ) , _εΙς την _Λτιοιειν υ εκ _Ηυλιατου Αν δρεας Χ' ' Παπα Χ _ριΟΒοδοιΥλου , καττ | γορειται υτι σκοπιμως καΙ _κακοδουλως ιιΟεπι _ττυρκαιιΙν κιιικα _τι . οτρεψε Ι ' ν ελαιει _δεν δρον , πε · _ριουσιε . ιν καποιου Ελευθεριου _Κε . _κιταντΙνου , ιξ Αγιας Μαρινας Ξυλιατο . Ιο _Δικαστηριον ΛφοΟ _Ι _^ κου σε μερικοι ' , ς μαρτυρας , α ν εβαλε την περαιτε ρω προ « ν ακρισιν _^ 'ια _οημκρον , ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 20 ( Ρω υτιρ ) . Μεχρι της 4 ης απογευματινης της σημερον , ως μεταδιδει 6 Ραδιοσταθ μος Αθηνων , _ει χον _μεταφερ θ _^ ε ις Αθηνας χ αι οι υ : ιοΧαι , _* ιοι _ΟΟ ναναγοι ιχ Μσρ · μορ ιου , Στειρων χ αι ΠεταΧιον . Κη τα νειοτερα ς αΗρι _6 εις _τχΧη ροφορι ας ει χον ιηι _€ ιζαα _υη εις _ΟεσααΧονιχ ην υυΟ ιπι _^ αται _, ι ξ ων 1 Θ αηε € ι € ααΟ ηοαν _εις ΧηΧχ _ι δα , Το ηΧο Ιον ι φερε πΧη · ρο · μα ιξ 8 β _αξιοιμπ τιχ ων χ αι ανδ ρ ων , Εχ των ιη ι € ατων χ αι τ ου ηΧ ηρ ωματος _ιγνωπθ η μεχρι της στιγμης _Κτι οι διασωθεντε ς ανερχονται _ε . Ις 220 χ α _ ηιθα _· ιπ _ι ς · _τις _ι _εερΑυς ιξ . Ση μερον το _Λιχο γευμη ανενρ ιΟ ηααν 13 ηνιγ ιντ _ες , οι _δτιο ' ιο ι χ αι μ _ετ εφιρθησαν _ιι ς το . φ ,., | Νεχροτομειον Αθηνων . ΕδοΟ ψ ι / α ν αδ _ηγιαι _ιιια χ ην _ηιρι _σνΧΧο · γην των Ι ηιηΧεοντων ηταιματων . _Ειχ ιιδη φαινεται δ _'» αρχ ε · το * των διασο ) θεντο > ν _Λνεχ ωρη σαν ει ς τον _τοιχ ον τον προορισμου των , _ιχ Χηθ ηααν ουτοι ρα · διοφωνιχ ως , ' οηως δω σουν δι * οιουδηηοτε μιαου _ηι ηρο _ψορ ιας ηερι _τ-ης διασωσεω ς των . Εξαχ _οΧονΟονν αι αναχρ _ισεις προς _ιξαχ _ριβ ωσι _ν των συνθηκων του ναυαγ ιου _παι απε _- σταΧ ησα ν μηχανηματα προ ς ι _ξετασιν των υφαΧων χαι του Ιηε · νεχ _θιντος ρηγματος . Τα ονοματα των διασωθεντων μετεδωσε σημερον ει ς τα ς διαφ ορους _ιχη _^ μπα ς του ο Ρα - διοσταθ μος Αθηνων . « ___ Η _ΙΤΚΓΤΕΤ : ! ΤΓ Ε ΡΙΝΚ - —Α ( _Συνεχεα εκ τηςιης _σελιδος ) / α ε ' χουν _σημααιαν , διοτι δεν προερχονται απο _πολιτικον , αλλα απο Πριγκηπιασαν , που εδηλωοεν δτι _ε ' χει χρονια να _ιλΟη , _εις Ελλαδα , ε . ν τουτοις _ικ _εεμαν _καταπληξιν . Ι Ι πραΟεσις της Πριγκηπισ σης , η οποια ειναι , ως μιις ειπε , Ρωσσικης _κιτταγεογηςτο _οικογεν ειακο ν της ονομα ειναι _Ουφτοιννικοβα—κατεφυ γεν δε ιτπο την _Ρωσοιαν _εις την _Βαλλιαν μετα τον πρωτον παγκοαμιον πηλεμον , ητο α · _σΦεελως αγαθη . Να βοηΟηΟη , _δηλειδη , _οικον ομικως και με τροφιμα η Ελλας , δια α α' ν , ν .. ,., _^ . _υΟ'Λ ., _ν ι ν _, Ι _Μν _., _/ θι αι , κατοικοι . Αλλα , οπως μου _Ρλεγεν _σνετικως καποιος _ιπι-Λαν _^ ς διπλωματης , « αυτα πα Παινουν ' ιταν αι γυναικες _εννα' . _ιιγνΛωνται μι . _τη < πολιτι _- κην και _( ιαλιοτε _ι δταν Λ | ι ι · λου ι προς δημοσιογραφους Ι . · Την ι . ρωτηοα _ ι δια τα « ξε · νι κι' _·» _πτρα-. τ . _υματα _εις την _'ι . _'λαικ _ι και αφελως _απηντιι _αε . ν _Λτι πρεπει να φυγουν καΙ να δοθη μεγαλυτε ρα « _αν-Ορε , πτιειτικη * καταν οησις , _πεευ που δε . αι επεμβασεις . Οταν τ η ι ε ρωτησαν εκ _/ εου και ιπιικΙ · ος ιαν _εννοοΟοε τα « _ΙΙ ,-. ΒΤΤ αν . κα , _ηρν'Ι _Οη τουτο 'Λλλα διν υπαοχουν _αλλεε ! .,. ετι ει » ν α / οι δημοσιογραφοι ΙΙ Πε > ιγ 'ΚιΙπιασα ασφαλως Οα ηκοιιπε τα περι τε ? ιν _ουμμοριω _> και _τεΛν ιΤ . ι , ιΟι ιν ιοχ υ _ηειιιν καΙ _τι '< /' κουψε . ΙΙΙ γι 7 <> ν < ' « . Οτι _εινι _προετοιμ _ασει τας γραιττας δ ηλωσε ις της παλιν δεν πρεπει να ' _Οεωρηθη επιβαρυντικον , αφοΟ η _προθεσις της ητο αγαθη . Δεν ειχε Γμως προβλεψει 6 _τι Οα επρεπε ν * _απαντηοη και _πι ς ερωτησεις . Και τετοιες της ικαμαν πλειστες δοες και παντοτε με _προθεσιν ν * _της αποσπασουν λογια . Την ερωτησαν αν ο Ελληνικο ς λαος _αγαπε _^ _ι το ν Γασιλεα του , και απηντ ησεν οτι « ειχατε _παρατηρητας κατα τας ικλονας > Ιην _ι ρωτηοαν εαν αληθευει δτι ο Γασιλευς _ατεηγορειισε _εΙς τον _Πριγκηπα Πιτρον . ποι ' ι ι ' _ος _γνε _, ιστον , πολλες φορες _ιχε ι δι ' . _ιοε . ι « αφελεις » συνεντευξεις , και η _Πριγκιπισσα αιιην _Μιυι _-ν _ιΜιι » 0 α { _Λ ( 1 ν εις την Ελλαδα δταν _τε , υ _λαβιι αναγκην ο Γασιλευς · , ΚαΙ πολλα αλλα τετοια . Ε ( ς το τελος ινας Αμερικανος δημοσιογραφος , της ειπε , δπως γραφη μια αριστε - ρα _ιφημπρις , υτ ι υπηρετησε _εις τα βουνα , συνεργασθεις με τους _αγ-ταρτας . II _ιφημε-Βιις προσθετει οτι η _ΙΙριγκηπιοαα _ενε _, ΟουσιαοΟη και τον _ηρωτηοε « Δεν ειναι αληθεια υτι πολεμησαν περιφημα τους Β εμμανους > , Φυσικα διν ξεκαθαρισε περι _ποιεον ( _Ινταρι-ων ο | ιιλοΟσε . _Συγχυυις , δη- αδη , τω / παντων . II Πριγκηπιοοα εδηλωοεν υτι _ιρχεται κατ αυτας _εδω και ο _Πριγκηψ Πετρος , δια να κα μπ διαλεξεις και « τι Οα Ιι _ιν ουν ιΓω δυο χ ρονια δια να επισκεφ θουν ολοκληρον ην γωραν . Λεν υπαρχει καμ ¦ αα αμφιβολια οτι Οα ( _γωμιν _ττολλα ς ακομη _ουνιντιυξιις ..

Τίτλος Θέμα Σελίδα