- . ΔΕΝιΠΙΣΤΕΓι : _: _ _^ ΕΙΣ ΤΟΝ _^ _ΙΙΟΛΕΜΟΝ _^ ΕΝΑ ΚΗΡΥΒΜΑ _ΑιΣιΟΑΟΖΙΑΣ _Τη $ κ . ΕΛΕωΝΟΡΑΣ = ΡΟΥΖΓΕΛΤ ¦ ΝΓΑ ΥΟΡΚΗ— Κατα η / ν ε ' ια > . ηπη ' μιας σννεδρ : ασαυς ' ¦ _, . εης _Βιηχης . _Χυνελεναζως τον _Ο . ιΛ _, ιι . η χ . Λ _ΕΧια > _γορα Ρουζ-Κτ . Χι , _ηροιψ · _ιερ ωνη Κυρια * των ' _ιιν ( ο _/ 4 ι ! ι' < ι > ν ' _-ΗοΙιτζιων _^ _τη > _ιποιαν _^ ακολουθουν να . Οεω ' ρο ' υν εχ _ιιεομμνρια 'Αμερικανων _* Η τ ην _κληοανομον _των _' Ιδεων _τοκ _> _μεγαλ _, ου ΙΧροεδρον , _ευηρεεττη & η _ια _δεχθει _*&* _ανχ _απο-. _χρι _ιην-γγν > υιης γαλλικης _επιθε · ω _^ ησεω _^ χαι το του _παραχα _) * ρηση υ / ν _ακολουθοι · _αννινιτυ * ς ** : _^ Αρναυμαι _, ει : ιι _^ να _ηα _^ α _' ανρΟω ι _ _σ ιην επικραεουοαν α · ¦ _παισιοδοξ . _ν ν _(> βς προς εα ς διαφορας < ιι ι > ΛΟιαι ικ _ρισταιται σι / * μ * . ρο'ι μεταξι 1 * _ζι ) ς _Σ _οβ ιετικης _'ιινωσεοις και Βι «/ ι Δυτικων Ανναμεω _,- . Τα . « ιιοιι _'λι / _μαΒα— _διηνκρι-νισιν' η _χ νρ ια 1 _· ονξ $ > εΧζ - πον _σημιρον _Οεινρουνεαι ως αλυια _, _ημπορουν ι' _^ _λυι / ουν _, και _ιια Χν ' ι < ' (> ν ασφαλως ε ! νεος εξ μηνων _ Εν _ανει & _εσε ι προς την επ _* _- · _κρατουσαν _υτμοοφηιρ ον η κ . _* _τ _ΙΟνζιελι υιν αφηι'π τον εαυτον _/ : , _ , ' να ηαρασνουη απο η _' / _ι ψ υχωα _ι ν ε _<* 0 _ηολι / οιι '* ,. _ΛΒαι Ε αος εης ατομικη * _ηομ · ο ' ι _^ , τι / ι ο / ιοιαν α _^ αφησωμε * κατα μερος , ο κοσμος _κστιχι ι οημι . ρον τοαο οπλα _τρομακτικης καταστρεπτικης δυναμεως , ωστε Μ _· _ιις νι _' ος 1 πολεμος Οα κατε · σΒβ £ 9 _' * : ν _αΙ'θΛ » ι 7 _ι 4 ι *' ιιι '? τιι > ' ¦ Ττ 0 ' Χιζ _ισμον . £ ξ ιοααμαοας . μετα γ / / ν _^ 7 _$ _ιι _ι ° _ι πρωτου ηαγχ _ο · σμιου πολεμου ειδα ζα πεδια των μαχων η - Ευρωπης . Ο λι } Ον / 4 £ ΒΙΙ ο / ν _λι / £ ιν Βι _/^· γ * : · _¦ _λιοτα _/ αι- συρραξεως _ιπεοκεψΟην και παλιν τα ηεδια ι _») ς μαχης . Αι χ _αζαστς οφαι τας δ · ΛΟια _^ _Οιγ _/ ι _« _ηωσα κατα τα _δνζ _ανεα ταξιδι ν . _υ £ >· _ηδυναντο χ α '· » ' _« σι _/ _χχΛι _ιΟ & _ν μ _ζ τ σξυ πον * . Η χ . _^ Οι _^ _εΙ'ΑΒ _αναγνυ > ρ _ιζει ζη ν _6 ρα <) _ιιΒηιιι τον ρυσμσυ μ * γοι * _υποΒιιι ' ( _ιιι . _< α _>· ονΒ α ( α * σημι _αινηι _οιιΟνιις _δια / _ιραγμανεν _ατ . ι $ . - Τψ' ηηοδιδ _ιι > ινρ _ι _<*> ς * : _ι _ γο γ ρ γονο * υζι οΙ _σο _& _ιετιΗοΙ αν _ιιιιαοαοιηηι _ιι ς τα- δαιψορον _^ διεθ νεις ι / _ιιτρ _οπα ς ειναι νηο _χρεοιμενοι να μ _ιτα _& _Ο-ινονν Ον χ < 11- γ ») κ _Ναοχαν δια γ δ ζητησουν ? . ι _ητομερΒ ς _* οδηγιας Δι ν _τι _/ ς ψη · _νειΟ : ι ' > μ < ος _ _γοοο · ουξον διαι ι , ως τονιζ ει , η _Σο-£ ι / . πχ η Κνο , αις δεν εχ ει ηαρν _μοιο _ν 25 ετων _υειηρξ ιι . * Η μι 1 _^ _ιιρ _αοΟετι ι μειδιωσα _, ! - _^· _αειΟμουμι . γ 150 ετων ζωη ν . Παρ * ΟΑα ανια ενας Θεος γνιο ' _ριζι ι / _ΙΟι / _ιι ς * _ιΙ _^ ΙιιΟ . _Ι ιΙ _^ Ι . « -- ΧΠΒΛ · _Κηλλ _ομε ι 5 χ « ν Λ _ζνρ _ιυμ _ι . ν αν · _Οροιηουζ _ηηχιΒ _ι ' ι Ι κητους ο ι τι να δυνανιιη ) ' _ανυιιευ _ξοιιν _κα · ηοιηγ _ανιξηρτηαιαν εις την οηααιν _γμιγ / _- » Η _υι _ιζνγης τον τΛο - Π ροεδροι- · _ιηοκι'ι ι ι _' ι' ι'ιλΧοι _/ να · _ _>*'· _[/(( _ι _^ _ιωΒ _ι _< _ιιι ιιι · ειναι αι οημ _ε . · ρ ινηι διπ _, _ψπραι ηον _εχ _υηΧουνεαχ 11 ς την _ηιιιηιχ _αν ιχ ην / _ιολ _ιτιπην , αι Η ηοιυ ' . ναι _ΙΤοΧιτεΧαι θα _ηαρανσιααονν _ινιαιαγ _ηοΧιη · ηι } Υ εις ολα τα _διεΟναυς ανδια · φεροντος ζητηματα . £ 2 ς ηαρ 6 · δειγμα _ηναγκριι την _διαντααιι _μεεαξ ' ν _& ιηιανς _«« £ _Οναλλ & ς * η δηοια ηοΧ _οημζρο _ν η « ο ιι _εξα · _ΜολονΟ'ι _γα _( ζλλ _« _£ οΑ ) την -αμε ·· ριΗαν _» _χ ) ν _π _^ _ιιην γνωμη *· . _'Ατιο ιης ατισψεως αντηςιιιιε— δεν δυναμαι παρα να ε · Λαναλα & ξο την _γνωμηγ ζιην _ο-, _ιοιαν ηδη διετυπωσα την ιπο _· _μενηγ ζην « συγκρουσεως » , Δν · _τχο _νμαι διοτι υιιορχει μια 0 _*^*· ρεσις πατα τδ μαλλον η ηττον _ναΟεια . ει ς την χηινηγ γνωμην , μερας _* της _δποιας κηρυσσεται νηιρ τον υπουργου Ληι- * Εξω · τεριχων και ετερον μερος υ / τε ι _* του τεως νηονργον τον εμπορ ιου . * Εχ εΙνο ηου ημπορω να _ξεβ αιωσω ειναι ' οει εκαστος _*>* των δυο αντων _ανδρω εργ _αζεται υτιερ τον χ οινου καλου , η _τοι Β _^}^ διατηρησεως χ ης _ιιαγ · _κηιιμιον ειρηνης . _Διερ ζ _υτωμη ' _- € ε μιαν Οεαιν απεναντι τον _Η (} 0 γεγονο ς Οτι ο κ . 0 ν αλλα ς ελσ οε μ ' αν Οισιν _αηενηνει τηυ _ηρο _Κληματος , χωρις να . _Χα _τεχη ο λα τα _αναγπαια _υτηιχεια _^ , Ουδιν _ηοο & λημα ι ης παρουσης στιγμης _φο _£ _ιζι . ι την χηρα » του / ιω Π _ροεδρων ' _' _< _α _^ 'Ηνω - μενων _Πολιτειων . Ουτι . και αν τι- τν : χρ ο _% λ ημα της ατομικη * 6 ομ _£ ας . * Π _ρ οζλιτιω- _ειτιεν ¦ ¦ Ο τι η _'Κπιτρο . _ιη επι της αζομι κης ενεργειας του Ο . Η . Ε . 0 > ' - ευρη τελικως μιαν λναιν ικανοποιουσαν ολα _εα _ενδιαφερομιτιι μερη- . Κατα ηερ _ιεργο ν σνμιιτιοσιν ιτα _προβλημα απασχολει εξ Ισον την _ζαπλαντον _Αμερικην χα την λργα _> των στερησεων τον πενταετου ς πολεμου _πτωχευσασν . ν Βαλλιαν ιο ζητημα τη * πολιτικης ιων τιμων . Π ρεπει η δχ ι να _αοΟι _) οιοσδηποτε ελεγ χ ος ι γ . ' ο ·} των και να _ιπιαερι ψωμι ν εις το _κηΟεστως της ι _Χτ , _νιΙ . ρ . αν _τ , _λν ι ι . _ιιιιιν Ε } 7 · υ , ι- · αφορη γτ ) ι * Α μι ρεχ ι / ι > κ . ι ~ ουλ _% ελτ νομιζε ι . Οι · η κο ταργησις τον ελεγχ αν γοι * ημ ων _αηειελεσε σφαλμα . 'Π μεγιστη πλειοψ ' ηφ V , τον κοινο : · ( _)( . ανι _ιληφ Ο }) αργα η γρηγορο οτι τον τ ο _γινεται εις & αρος της . . Η νψωυις _εων τιμων—ειπ ε - κατα εα _^ · ιελ _^ _νεσιαχ _εβδομαδα τινα * , σημαντικη . Η' μεγαλ η μ αζα _εου λα ου Οα _ινρεΟ _») _ι'ζ , α 3 υ νιιμ ' ιαν να αγοραση τα κυριωτε · ογ ? πραγματα και μονον μια προνομιουχ ος ' _μηοψηψΙσ . υε ειναι εις Οεσιν να το επιτυχη , ι ' νιο · ηιζω—συμπεραινα η κ . Ρουζ · _οιλτ-οτι αι * _Ηνωμ ινιιι ΙΙολι · _τειαι ι ' . να / ενα ανυπημοιο % · ι . Ονος . _* Αλλα κατοπιν ενος _τοσοι κα ιαστρεπηκον πολεμου υπωζ ι . τι λενταιος . _ ειν αι αδυνατον _»*' _ιπανελΟωμιν εις το _καΟι , _σεωζ Βι } - ' απολυτον _ιδιωτικης _πριοεα-Ι ουλιας και διγ ειναι ορ θον να απαιτωμι _»· ' _ενιο ς αλ ' γων μηνων ολα να _λειιουργονι απως _ιι _ , ι _/> χηλη ι _ιιροπυλιμικηι * * · _παχην . Αι Ε 1 _ΣΑΒΩΒΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΒΩΒΑΙ _ι _, υμφωνως προς ετασημον _ανακοινωσιν αι . κατα _ι 6 ν μηνα Δεκεμβριον _εισοιγωνοειτης Μησου ανη λθον _εις £ 639 . 465 , αι δε _εξαγωγαι εις £ 411 . 268 . ΛΙ _κυριωιεραν ειααγωγα ! εχουν ως εξης Κοακκι , α ' και αλλα οσπρια £ 30 . 290 , σιτος £ 51 . 354 , ψαρικα £ 23 . 958 ικα ροδια , αμυγδαλα κ . λ . _π . £ 17 . 470 , σιγαρεττα £ 28 . 661 , ξυλεια £ 81 . 737 , _οιδηρος . και _χαλοψ ' £ 29 . 972 , μηχανηματα £ 23 , 166 , βαμβακερα ειδη £ 12 . 620 , κενοι σακκοι £ 7 .-437 , υποδηματα £ 6193 , πε « τρελαιον και βενζινη £ 17 . 4 Π , _κεροζινη £ 14 . 014 , αυτοκινητα £ 9 . 595 , σκελετοι αυτοκινητων £ 14 . 920 , ελαστικα αυτοκινητων £ 9 . 236 και λιπασματα £ 9 . 259 . ΛΙ κυριωτεραι εξαγωγαι ειν αι : Χαρουπια αλεσμενα £ 48 . 990 , τυρος £ 6 . 055 , κρεηπ φρουτ £ 39 . 341 , λεμονια £ 18 . 707 , πορτοκαλια £ 54 . 613 , φυλλα _καπνου £ 12 . 982 . παταται £ 44 . 127 , οινοι £ 14 . 683 αμιαντος £ 10 . 300 , πυριτης £ 22 . 307 , κυμινον £ 12 . 540 , τεχνητοι , δοντες £ 14 . 027 , και κομβια £ 32 . 699 , και χυμος γκρεηπ _ψρουτ £ 11 . 318 . Ηι ΕΠΙΓΑΤΙΚΗ ΚΙΜΗΣΙ _-Σ Η Ιδια ανακοινωσις αναφερει , οτι κατα τον _μηνοτ _,. _Δεκεμβριον αφιχθησαν εις' την νησον 803 _επιβαται και εγκατελειψαν την νηοον αλλοι 772 , και δτι κατα τον ιδιον μηνα πρυσηγγισαν _εις Κυπριακους λιμενας 61 _ιστισψορα κα » 66 ατμοπλοια . _^ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣ _^ _ΤΟΝ 0 . ' 1 ΙΡ . _ΚιΡΗΗιΙι _Σ Προ τον Π . _ΜητροιΒολιτην _Κυρηνιια _ατκσταλη το κατεοτερω _τηΛεγραφημα : Μηχροπολ _^ _ην _Μακιριον , Κνρηνιιαν , Αξιωσαι Κυριο , , _Υμετιραν _Μαρτυρικην _ΒΙανιΕροτητα , _αρνιερατΕυειμ _Ιιρουργειν _ιπι μηκιστον , Ι _} _ΙεροΤ ναοι _'Ελιυθιρα Ελληνικη Κυπρου . ' · ' ΑΝΤωΝ _ΙΟΣ ΔΙΒΒΛΗΣ ( Διδασκαλο _Σωτηρα / Αμ ) οτου . --ΚατιπλεΛισβ ει τον λιμενα Αμμοχωστου το α ] π . « _ιΥη _^/ ιι /» _κομιοαν 20 κιΡο 3 τιιοι γυαλια τδν λαμπων και διαφορα αλλα . Το ε _. _Οαιηια . 11 , κομισα _1 ! ι 2 παλε _φοινικοττηττα _· £ · Το _«| 8 Λ _> _ι '» ι , κομισαν ιο , _εκ _> ο _τενεκιδι _πιτρελαιον και _4 20 _κοφε _φοινικοπηττα . _^ Και το « _Ετηριη > _υοιηα με στρατιωτικα _προμηθεια . Ι _—^ Το Δικαστηριον _Ααμοχεοστου _ιξεδικασε πιρι τα βο π _« - ριπου υποθισει αφορωσα την _τροχαιαν _κινησιν . Τα προστιμα τα οποια επεβληθησαν κυμαινονται απο 5 σελ . εω 30 σελ , -.-Το παρελθον _Σαββατον , ο 'Αλη Μουσταφα Καχραμα { ξ _Αιαμοχωστου , ιπληγωβη δια μαχαιρα ει διαφορα μερη του σωματο , ει * Αμμοχ & 3 στον _, υπο στρατιωτου . Μετεφερθη ει το Νοσοκομειον καΙ η καταστασι του δεν ειναι σοβαρα —Ο £ κ ΓαρωσΙοΛι κ . Παυλο { _Μερανο , _Ηγττιχον _στελεχοι του Ακιλ , προσαχθει ινωπιον τον Δικαστηριου _ΚυρηνεΙα _κατεδικασθη ει προστιμον Λ . 3 , _ιπι _τερ ατι _διωργανεοσε _συγκεντρεοοτν ει τα σωματειον « Αναρθωοι _$ » του χωριου Κοντεμινο , ανευ αδεια . — Πληροφορουμεθα δτι κατα τα ακολουθου ημερα θα γινη _διανομηκαρβουνωνει του κατοικου τη παλεω _ ΚνρηνεΙα 5 απο την ει Πανω Κυρηνεια » Κυβερνητικην _αποθι'ικην : — _β 8 Ιανουαριου , η , ι 8 και 27 Φεβρουαριου . ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ποσοτης εξ 903 1 ) 4 υαρδων Ανδρικων Κασμηριων εισηχθηοαν παρα του Οικου Ι 6 ) ΣΗΦ ΜΟΥΡΑΤ και θα πωληθη 4 ημερας μετα την παρουσαν δημοσιευσιν υπο των κατωθι _Υφασματοτιωλων : Λ . Ι . _Χριστοφιδη , Λευκωσια 141 . 3 ) 4 υαρδες κασμηροφανελλα προς 14 ) 2 ο _πηχυς Λεωνιδα Σταυρακη , Λευκωσια . 140 υαρδες κασμηροφανελλα » 14 ) 2 » Τασου ΤΤ . Ιεροδιακονου , Λευκωσια , 99 υαρδες κασμηροφανελλα » 14 ) 2 » Συριμη Λ' _Νικολιαν , Αμμοχωστου 143 1 ) 2 υαρδες κασμηροφανελλα » 14 ) 2 » Πολλυ Ι . Καραγιαννη Λεμεσου , 109 υαρδες κασμηροφανελλα / ¦ , » 14 ) 2 » Αγαθαγγελου Ονησιφορου Λαρνακος , 138 . 3 ) 4 υαρδες Κασμηροφανελλα » . 12 ) 1 1 ) 2 » Βεωργιου Α . _ΜιΧαηλιδη , Λευκωσια , 131 1 ) 4 υαρ δες κασμηριου ριγε » 18 ) 1 » Εν _ΛΙυχωοΙφ τι 22 _? _Ιυνοοαριον , 1 ι _· 47 0 ΣΤΡΑΤΗ Β 0 Σ ΜΑΡΜ _^ _ι ΚΑΙ Η ΙΣΟΡ ΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Μ ΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ Η _ΕΝΝΟΙυ ΜΙΑΣ ΕΚΛΟΒΗΣ Ο κ . Τρουμαν πρεπει να αισθανεται μογαλην πρς > - σωτπκην ΙκανοποΙησιν δια την εκλογην του στρατηγου Μαρσαλ . Ηδυνηθη ν ' αναθεστι την βαρυτεραν ευθυνην εις τον δνθρωπον οσης λογ ω του _χαρακτηρος _του και της πειρας του εχει μοναδικα προσοντα δια την εκπληρωσιν της . Ευρισκομεθα εις το μεταβατικον σταδιον απο ινα Παγκοσμιον Πολεμον εις μιαν ΙΤαγκοσμιον ΕΙρηνην και κατα την _ττεριοδον αυτην ειναι απαραιτητος η _γνωσις του τροπου καθ ' ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΔΙΒΙΛωΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΤΟΥ κ . ΑιΠ ιηΑΝ ον διεξηχθη ο Παγκοσμιος Πολεμος . Διοτι τα _προβλημεττα της εΙρηνης εινε αι αμεσοι _συνεττειαι του τροπου καθ' ον διεξηχθη ο πολεμος . Η οργανωσις της ΕΙρηνης ειναι _επιχειρησις , η οποια ξεκινα αμεσως απο τον πολεμον και αν κοπουν τα νηματα τα- οποια συνδεουν την στρατηγικην του πολεμου με το σχεδιασμα της εΙρηνης , η προσπαθεια της _ει ρηνευσεως του κοσμου και της επιβολης της εΙρηνης καθισταται _ακατανοητον και _ασυναρτητον αθροισμα πραξεων κοΛ κινησεων . . Ο στρατηγος Μαρσαλ ητο ο ανθρωπος , ο οποιος υπερανω και περαν παντος αλλου ε ! ς την χωραν αυτην και εις τον κοσμον , συνελαβε την Ιδεαν μιας Παγκοσμιου Στρατηγικης [ εις ενα Παγκοσμιον Πολεμον . Προς αυτον _εοτρεφοντο δλαι αι Κυβερνησεις της Συμμαχιας ολοι οι διοικητα ! των θεατρων του πολεμου , ολοι ο ! αρχηγοι των διαφορων υπηρεσιων . Μονος Ενας αληθινα Μεγαλος θα ημπορουσε να _ετπτυχΒ , οπως αυτος _εις την _καταναησιν του συνολου αναμεσα _εις τα μερη , να _£ _υποατηριξη τον μεγαλον σκοπον της _, _Συμμαχιας εναντιον ολων των τμηματικων σκοπων και να εξελθη απο την _ττροσπαθειαν αυτην με τον σεβασμον , την _εμπιστοσυνην και την αγαπην δλων εκεινων προς τους οποιους _αντιταχθη . Η φημη του Μαρσαλ _εφθασεν _εις το πολυ κοινον απο εκεινους που ησαν Ικανη-| _τεροι να γνωριζουν τΙ εκαμε και να τον κρινουν . Δεν ε ιναι υπερβολη δν _λεχΟζ δτι εχει μεγαλυτεραν ' φημην μεταξυ εκεινων που γνωριζουν καλυτερα το εργον του . ΕΙς την υπομονην καιτην σταθεροτητα που ει ναι αναγκαιαι _εις _τας διαπραγματευσεις προσεθεσε _τηνδιαυγειαν και Ικανοτητα νακρινη καθαρα και την προοπτικην καΙ την Ικανοτητα συστηματικης και αντικειμενικης σκεψεως και την συνηθειαν ωργανωμενης και πειθαρχημενης ενεργειας και την μουαδικην αδιαφοριαν δια το προσωπικαν συμφερον , ως και την _τελειαν αγνοιαν του φοβου και της προσωπικης φιλοδοξιας . Με τον Μαρσαλ _εις το υπουργειου των Εξωτερικων και τον Αινζενχαουερ ως αρχηγων του Επιτελειου , η χ ωρα μπορει τωρα να « Ινε βεβαια δτι η πολιτικη της και η δυναμις της θα _ιινυ , Ισοδυναμοι . ΚαΙ αυτο ειναι παντοτε _απαραιτητον . Με την _σημερινην δε καταοτασιν τοΟ κοσμου ιινα ι ουσιωδες . Διοτι το αποτελεσμα του πολεμου ητο να επιφι ρη επαναστατικην μεταβολη ν _εΙς τον καταμιρισμοι » της δυναμεως _ει ς τον κοσμον . _Ειτιφερ _» , προ το παρον τουλαχιστον , την _ιξαφανισιν δυο Μεγαλων Δυναμεων— -της Βερμανια * και της Ιαπωνιας—την εξασθενισιν της Ευρωπης ως παραγοντος ταυ Κοσμου , την _καταρρβυαιν του κυ ρους ολων των Αυτοκρατοριων , αι αποΤαι _διιτηρουν τον νομον και την ταςιν εις το μιγιοτον μερος _της _ΑσΙας και _της Αφρικης , την διαλυαιν και _διαιρεσιν _της Κινας κα ! απεραντου _κα · ιυτυηωαια ·· κη · ττ ( κτο _» ιν της _βυνΑιΜιαν και της επιρροης της Ρωσσιας και των Ηνωμενων Π ολιτειων . Το προβλημα της εΙρηνης δεν ειναι ο τροπος _διαπραγματευσεοος τδν λεπτομερειων χωριστων Συνθηκων _Ειρηνης με τα εχθρικα Κρατη , αλλα ο τροπος καθ δν ειναι δυνατον να _επιτευχθη Ισορροπια μεταξυ των Νικητων , προσωρινη ωστε να _εττιτρεψη την εναρξιν της προσπαθειας , αλλα και Ικανη να _καταστη μονιμος . Το προβλημα αυτο δεν ημπορει να λυθη με ενα τυπον _συμφωνιας , με την _διαπραγμοττευσιν ενος _διττλεοματικου κειμενου . Η μεθοδος της λυσεως πρεπει να ειναι ως εκ της _φυσεωχ της _επιχειρησις που εκτεινεται ε ! ς μακραν περιοδον και συμφωνως προς την στρατηγικην αντιληψιν της Ισορροπιας των δυναμεων . Ο στρατηγος Μαρσαλ εινε Ιδιαιτερως ενδεδειγμενως δια να διευθυνη την _εττιχει- | | ρ »| σιν αυτην . Διοτι ειναι η συνεχισις της επιχειρη - σεως της οποιας ητο η κεντρικη και _διερθυνονσα φυσιογνωμια κατα τον πολεμον . Η ειλικρινεστερα _ανοτγνωρισις την οποιαν ημπορει να προσφερη η χωρα εις τον κ . Μπερνς εινε να ειπη δτι παραιτουμενος του , βαρους του υπουργειου των Εξωτερικων δεν πρεπει ν ' _αποσυρθη απο την δημοσιον ξωην . 'Ητ ο _επι ετη α _καλυτερον Ισορροπημενος ! πολιτικος μας και μονον ! _οινθρωπος _' με εξαιρετικα προ σοντα θα _ειμπορουσε _εις _? _την ηλικιαν του να επιτυχη τοσον καλα - _εις εν πει οιον επι του οποιου δεν _ _ειχεν _ασχοληθη _προηγουμενως , _'Εκερδισε τον σεβα-[ σμον και την _, αγαπην της Χωρας και θα εινε χρησιμος _εττι μακρον καιρον ακομη , νΑ 1 , ΤΕΚ _υΡΡΑΙΑΛ ' ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ _„ _ΤΩΗ _ΙΥΙΗΚ _ΟΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ! _ΜΕΤΑ-ΤΗΣιιιΤΑΛΙΑΣι ΚΑΙ _ΕΟΥΛΒΑΡΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 21 ( Ρωυτερ ) Τα τελικα κειμενα των συνθηκων ειρηνης μετα της Φιλλσνδιας , Ουγγαριας , Ρουμανιας , Γουλγαριας , _εξεδοθησαν εις _ΟΟασιγ _κτωνα . Η τελετη της υπογραφης θα γινη _εις Πα · ρισιους την 10 ην Φεβρουαριου . Τα κειμενα ειναι ακριβως δπως _ινεκριθηοαν , εξαιρεσει _, ενος τιαραρτηματος _εις την Ι _ταλικην συνθηκην , το οποιον δεικνυει πως θα διατεθη ο Ιταλικος στολος . ΑΙ _σχετικαι συνθηκαι προνοουν τα ακολουθα ΙΤΑΛΙ Α θα επιτρεπεται εις αυτην η & ιατηρηοις 300 χιλιαδων στρατιωτων και 350 αεροπλανων _, θα καταβολη δε ως επανορθωσεις 330 εκατομμυρια _δολλαριων , ητοι η _Ρωσσια , η 'Ελλας και ι ) Βιουγκοσλαβια θα λαβουν ανα 100 εκατομμυρια δολλαριων , / _'Αβησσυνια 25 εκατ . δολλαριων και η Αλβανια 5 εκατ . δολ . Η διαθεοις των Αποικιων θα κανονισθη μετα εν ετος . Η Ι _ταλια παραιτειται ιων κυριαρχικων της δικαιωματων επι των αποικιων της και η Δωδεκανησος αποδιδεται ε ( ς την Ελλαδα . Η Ιταλια διατηρει το Νοτιον Τυρολον . 'Ιδρυεται ελευθερα επικρατεια της Τεργεστης της οποιας 6 Κυβερνητης θα _εκλιγπ υπο του Συμβουλιου Ασφαλειας , κατοπιν συνεννοησεως / ιετα ιης Ιτ αλιας και Νοτιοσλαυιας . Τιοσαρας μηνας μετα την εκλογην του _Κυβερνητου θα διενεργηθουν _εκλογκι δι' Εθνοαυνελευσι . ν . Τα Συμμαχικα Στρατευματα Οα _αιιοουρθουν τρεις μηνας μετα την 6 πογραφην της συνθηκης , εκτος ε αν Ο Κυβερνητης _αποφαΛ'θη αλλως . _ΡΟΥΜΑΝΙΑ-θα _ΓιατηΒ - οπ 138 . 000 ανδρας και Οα κοταβαλ η επανορθωσεις 300 εκατ . δολλαρια . Η ΡΩΣ Σ ΙΑ θα λαβ _(| την _Γεσοαραβιαν και _ΓουκοβΙναν , η δε Ρουμανια θα διατηρηση την ανατολικην _Δοβρουτσαν . ΟΥΒΒΑΡΙΑ θα διατηρηση 70 . 000 ανδρας , θα καταβο λη δε επανορθωσεις 300 εκατ . δολλαριων , _ιζ ων η _Ρωσσια θα λαβη 200 εκατ . και ανα 50 εκατ . η Τσεχοσλοβακια και η Μοτιοσλαυια . Η Ουγγαρια αποδιδει την _Τρανουλιανιαν εις την _Ρουμανιαν . ΓΟΥΛΒΑΡΙΑ θα διατηρηση ' 65 . 000 ανδρας , θα κοπαβαλη δε επανορθωσεις 45 εκατ . δολ . λαριων εις . την Ελλαδα και 25 εκατ . δολ . εις την _Νοτιοολαυιαν . Εκτο ς της αποκτησεως της νοτιου Δοβρουτσας τα συνορα της παραμενουν αναλλοιωτα . ' Ι ΦΙΛΛΑΝΔ ΙΑ . θα διατηρηση 42 . 000 ανδρας και θα . καταβολη επανορθωσεις 200 εκατ . δολλαριων . Η Ρωσσια θα λα-6 η ιον λιμενα και την ιιεριοχην του Πετσαμο . Αι συνθηκαι μετα Ιων _παραδουναβιω , ν κρατων προβλεπουν δι' ελευθεροπλοιαν τοΟ ποταμου δι ' δλας τας χωρας , Ε £ , δε μηνας μετα την _υπογραφην των συνθηκων , θα συγκληση Διεθνης Διασκεψις δια ιο προβλημα τοΟ Δουναβεως . Καθ' _αρμοδιαν _ανακοινω · οιν υοον αφορςι την κινησιν του λιμενας Αμμοχωστουπρο αηγγισαν εις αυτον 42 ατμοιτλ _/ ιια και 25 Ιστ ιοφορα κατα τον μηνα _Δε . _κεμβριον . Επισης αναφερεται εΙς την ανο > _κοιν ωσιν δτι το ΙοτιοΦορον < Ιναγετ Αλλαχ » εφθασε εις τον λιμενα τις κακην καταστασιν και τωρα _εβυθιοθη και δτι τα ιστιοφορον « Ραχμανιε > καθως και αλλα Ιστιοφορα £ - φθαοαν εις ιον λιμενα _€ Κα · _μνοντα ν _> ρα > . ' —Το ανωτατον δριον ομβρη · σπως εις την περιοχην τοΟ λιμενας Αμμοχωστου επι 10 1 _· μεραζ τοο Δεκεμβριου ητο 2 . 63 Ιντσια . _ ι Εχετε Πονοκεφαλο ν Ε χετε Κρυολογηματα _, Εχετε Νευραλγιες ' ΙΙα _ρ χ _κ Λμεαως χ ωρα Ενα χαππι ΚΟΤΑΣΦΕΝ ( _ΟοααΓρΗεη ) Οα σας εκπληξη η _αποτελεσματικοτης του Επιμενατε _εις το ο ' νομα _Κοτ ασφεν Αποφευγετε τα $ απομιμησεις Ζηιηαατε το απο τον Φαρμακοποιον σα · ¦ ¦ _ιπ , _ ¦ ¦ : _ . _ : ι :: ι ι . :. . .. . _· : ν γ _« ,, . μ , _:. -: υ . _^ . ιμ _μιγ- _^ ι : : , : . .. γ ' _ιΒι _γγ . υ : μ ! : _ _ι ι ! : ι _ιιυΙ ! ιιΜ _'ιι : Β _> : ' : _ _ιι ! ι ιι τ _^ ιι _κι : γ , ι _? _'ιγιι . ιι ι _ιι ! ι > _τ ΓΕΛΒΙ 0 Ν _-ΙΚΥΠΡ 0 Σ Ι υ Το αχ μοπλοιον « ΝΟΡΘ ΝΤΕΓΟΝ » _' _? ' αναχωρη- [| Π }) εξ Αμβεραης την 30 ην Ι ανουαριου σε- ' χομε νον φορτιον κατ ιυ & εΧαν δι' _Αμμυχ ω · _^ σΒον . ¦ _ ' { Οι πα _οαλη η ται φορτιου παρακαλο _υνται οπως _ι δωο _ου ν ιιιΧ _ι , γυαψι _υως _υδιι _^ _ιας εις τους εν _> _ΓελγΙφ _φορ _τωτας των ο ' πωι , _^ του _ς _εξαοφ _αλιαονν _^ χω _βον μιααν ι & ν κ , κ . {· - » $ _δΚιΡΡΙΗΟ & _ΑΟΕΚεΥ 00 . δ . Α . Ιι . Ηιι ι ' _ιΙυνυΜχηκιΒααΙ 37 ι ' _ΑΝΤΝΧ / ΕΚΡ Ι ' Δια _ττερισσοτερας πληροφορ ιας αποταΟι τε | 3 προς τους κ . κ , | ΦΡΑΒΚΟΥΔΗΝ ι £ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΤΑ . _^ Τ . Κ , Νο , 31 , Τηλ . 33 ι λμμοχ ωςτος . ! , ! ' ¦ ¦ Β . ΚΙΡΖΗΝ καΙ Σια Λτδ . Ζ . Δ . ΠΙΕΡΙΔΚΝ _^ : ! ΛΕΜΕΣΟΜ ΛΑΡΝΑΚΑ $ Ι 1 « _ΔιλτοΙι _(^ ιη ιΠΙΙΙΙ «! 111 Ι 1 | 1 »| ΜΜ ' ι ! 1111 « ΙΙ _« 1 ! 1 ι ιΙ ! ΙΙ 1 ΠΙΙ 11 ιιηι 11 ! 1 ! Ι 111 ΙΙ ! _Κ « ¦ χχ . ' 2 _ ΔΙΟΤΙ ΕΔΕΙΡΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ Ενωπιον τοΟ _εντ . Δικαστου κ . Β . Γασιλειαδη , προσηχθη ο εζ 'Αγιας Κεπηρ Αχ μετ 'Αλη Βιααλη , κατηγορουμενος δτι εδειρε την μητερα του Αισιε 'Αλη . Ο κατηγορουμενος παρεδε χθη την ενοχην του , 6 δε διευθυνων την _κατηγοριαν επιλοχιας Χασαν _ΣιακΙρ , αναλυων τα περιστατικα της υποθεσεως , εζηγηοεν οτι ουτος εξυλοκοπησε την μητε ρα του διοτι αυτη ηρραδωνιαοε την αδελφην του Ναζιε , με ι / προ οωπον , το οποιον δεν Ι ρεα _ιν εις τον ιδιον-Το Δικαστηριον _κατεδικασε τον _κατηγορουμενον _εις _εζαμηνον Φυλακισιν . Π 6 ) ΛΕΙΤΑΙ _ιδιωτικον _αυτοκινητον σχεδον καινουργες , _ντυπου Φορδ , οκτω αλογων δυναμεως . Πληροφορια » _εις το δικηγορικον γραφειον των κ . κ . Α . καΙ Α . Κ . Αιμιλιανιδην εν Λευκωσια . ΛΕΜΕΣΟΣ ] _$ ι _£ 7 ι { | ? _^ ΠΟΡΔΑινιΠΛΗΒ * ! Ι _Η-ΙΜΕΡΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ! 1 _^ εΟρα 9 μ , μ , _ι 1 _Ββπβμρι Ι | ΙΝΕΟΝ ΛΥΡΙΚ 0 Ν ! ι Η ωρα 3 . 30 μ . μ . _{ ] ΜΑΘΗΤΙΚΗ _' ' ) Ι ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ « | ι'Π ( Οδοντοπαατα . Ο _001 Ι _Επρβλ _ηυη στον Κυ- _' Ι αμο για : _> Ι την φραακ ' αδ α που ' ι ιινει ατα ουλη . . ι το Κο . ωμα που _δινα ' ] ατο οτομα ι ι και την Βιαλαδα ψ που δινει < ιτα ΑΟΗΤΙΑ · Ι ¦ _^ ΜΙ *} | ¦ ιΑΠΟ ΟΛΗ Ν ΤΗΝ ΚΥΠΡ ΟΝ Ι _^ Ι ΛΙΑΙ ΑΙΡΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ! ' ΤΟΥ ΜΟΥ ΑΒΙΟΥ ΒΕΩΡΒΙΟΥ ΚΥθΡΕΑΣ . . ¦ — . 4- ' ΚΥΘΡΕΑ , 31 ( τοΟ _ανταποκριτοΟ ιια 5 ) .. Α 5 _ξημιαι αι _προζενητ _Οεισαι Οπο _τττωσ « ω $ _κερσιΛιοΟ _ιιι την ιΚκΗησισν του Αγιου _Βιωργιου κβτα την παρωδουσαν _Παρασκινην υπολογιζονται ει 5 _χιλια λιρα ! . _Κατεστραφη _υλοχλη _^ ν το Ιιρον τοΟ ναοΟ και το εικονοστασιο * . Λογ ι ) 5 ] τη καταστροφη διν κατεστη Ι εννατον να γιντι η _λειτουργια κατα την χθει Κνριακην . Ηδη ' _ειδοποιηθη η Αρχιεπισκοπη ιπροι _ατιοστολην μηχανικων δια την εξακριβωσιν των ξημιων καΙ την _ικπονησιν σχεδιου _Για την ανορβωσιν αυτων . ! ΓΑΦΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤ ΩΝ , _ΜΑΑΛΙΟΝ ! { ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΝΙΛ ! • _Εισαγομεναι απο δεκαετιας ] εν Κυπρω . Β | ι _, , ιι Ι ι _Εζχαππ ΙΚ ΙΜΙΙ ΙΙ _Ο ΤΚΑ 0 ΙΗΑ ΚΚ Ι ι ' ΠΑΛΑΗΙΛ . ¦ - | • 5 νιΚιΟβπΙ « ο αγ · 1 Ιο . ( 400-500 910 η ) οΙ _νοοι , ! ! _οοΝοη , ιΙΙΙι , ΙΙηοη οι ηηΙιΙυΒΟ οι _ιΟΒη » * ' ' ' _ΟιΜλυΟΜ' _« ΙΙΙ _ιαΙν · ( Η · _4 _γ · Ιη 9 ρΙΜι _(& 1 ΙΙ , · ι ) · 1 _( Η _, ΙΙιη _^ Ι Ι Μ » , ο · κ ) _αΛΛ α _ΗαηαιυΙ οΙ _ΙιΙΙεΗ · η ιοΙι . Ιιι , Μιι Ι ι > _βηθ α < _1 < 1 6 _ριοι * ( 3 III *·*) β ! _«» Μ « οι · ,. _^ υΙ ιη ιΚ · ιηοι · _ΗοΙ | _« ΙιΙΙ « ( ΙΙΙΙ _ιΙαμβ . 0 · Ι | ι 1 ·« 1 _ν ( η * 1 Ηαυ _) , · 1 ι , _αηιι Ι ( μη οΙ > ου · 2 _ΜηποπΙΙτ Κ _·· ρ ιΚ · ιηοι · ΜαΙ _«· ΙΙ € 0 »· , _·^ « _ΜιΜ _4 _/« Ιη « 4 11 « _ηιι _* ΛΑ »< η · _Νβι ι » οι · ι II _ηΜιιΜΥ . ΑΝ ·* ι _! _ιτ · 1 η _( Ι · ον » _^^ _Γ Ι _, _4 Κ « ΜοΜιΙα Ι ι · _«· οΙ . ιΙ _, _βη ιιπι · »«|| οηι ! Ανι , _^ _^ _9 _^^ _Λ Ι ! ' ' ι ι Κα Β . Με την υγεια _οου ιο νεο οου φορεμα . _{ Θα το πηρες με τες μοναδες βεβαια . ι Κα Λ . _Βιλαστηκες αγαπητη μου · εινα ι τα φο- { ριμα των αρραβωνων μου το σαξ και : τωβαψα μπλε . ΚαΙ μαλιστα μονη μου . Κα Β . ΘαΟμα πραγματι , _, Με _λιγωτερα απο Ενα _{ σελινι Εξοδα ωστε _κανβις καινουργιο φορεμα . ι Κα Λ , Φτανει να βρΠι τα χρωμα που _Οιλεις . ι Τα αλλα ειναι ευκολα . _Να παρης Ι _, δμως Ιτογια τοΟ αρνιοΟ ν'α να εισαι Ι ' σιγουρη για την επιτυχια , 100 ο ) ο . ι Ετσι διν Οα _ιχης ' ινοιαν οΟτβ να ξ « - { Οωριαση _ουτε να κοψη το φορεμα σου 1 Κα Β . Καλα αλλα το _Γικο μου το φορβμα _ιχβι και βαμβακι και μαλλι κα » μβταξι , πως { Οα καμω Ι ( Κα Α . Παρε ποΟ / την μαρκα ιιου αοι » ' 1 γ ( ι , Ι Π και μη _σκοτι { ισαι . _^ _, Θα πιαση πανω σε . _Ι λα να δΒιι _ τι καλτ και _Αμαιαμορφοι ! 1 . ιΙ | ΙΙι . ιιιηιι ,. ιΙΙΙΙι ,, ιΙΙΙι ! 1 Λ , ιι 1 ΙΠι , ΛιΛ .. ιΙ 1 ι 1 ι _^^ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι Ι Μ ΕΤΑΦΟΡΩ Ν Λτδ . _ε ] Διαδοχοι : « ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ » καΙ « ΚΑΛΟΒΗΡΟΥ » Ρ Ι5 ! —— • ι Κεντρικα Β _ααφεΙα Αηδρας 169—170 Κ ' Α ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1 * 1 Λ ιβ 3 891 ΤΗΛΓΦ _ΟΝΟΝ 891 1 9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΕΙ ΗΜΕΡΑΣ και ΝΥΚΤΟΣ $ ι , Αυτοκινητα _καινονονη 1 ι ' Ι < υΧΚ 3 , 4 και 6 ' { ι' ι ~ 1 δεσεων με τους πλεον _ηΓπκιρ _η , μενονς οδηγους . ι ι | Τ ΙΜΑΙ ΛΟ ΒΙΚΑ Ι Ι Ν _Υπηρεσια προθυμος δι' _ολβυζ . & _Λι ' '*¦ * _^ _ν |] 1 ! _ΠΙ 8 _|) ν _^ π !! 11 | . _^ ιιπ Γ 1 _Βτ ι _| _η _^· _ν Η ΒΥΝΑΙΚΑ ΤΗ Ι ΑΜΑΡΤιΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ! ΕΠΙΦΥΛΛ _ΙΔΕΣ Τε , υ κ . Ι . ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΑΟΥ 20 ον —Βιατι Θα _μπορεσης μ ' αυτη ν * _εκδικηθης εκεινον . Αν ειναι ομορφη , ευκολο να την κανης - ασχημη ΚαΙ ποια Ικανοποιηση αγρια Θα ηταν να 15 η την αγαπημενη του ετσι ασχημη , ωστε να την ονγχαινεται οποιος την βλεπει . Τα μεχρι της στιγμης _εκεινης σκοτεινιασμενα ματια της Μαρια της Μαγδαλινι ) 5 » ελαμπαν τωρα παραξενες λαμψεις , γιατι « το μυαλο της ειχε _διαμορφωθη καποιο σχεδιο . τρομερο _χωρις αλλο , _αφου τρομερο ηταν και το μισος _ττου δοκιμαζε για κεινην πουρθε να της _διαμφισβητηση τα πρωτεια της αμφισβητητης ομορφιας της . — _Ντιλα _' . _εΤπε στον κατασκοπο της . Οταν θα τελειωση η γιορτη που δινω , ν & _ρθτχς στον κοιτωνα μου και Θελω να σου μιλησω . Τωρα ττηγαιυε και ειδοποιησε τους φυλακες να ¦ προσεχουν για να μην τους _ςεγελαστι και παλιν κανεις , οπως -προχθες . Αυξησε τους φρουρους , λαβε τα μετρα σου , ετοιμασου κι * Ιλα να με βρης . Θαχω να σου πω ¦ πο λλα . Κι * η Μαρια , _^ τουνοιωθε στην ψυχη της τον _ττοθο της πιο αγριας εκδικησεως για κεινη , ττου δεν της ειχε κανει κανενα κακο , ξαναγυρισε στους καλεσμενους της , και γυρεψε να βρη τον Λουκιο Γηρο . Αυτος , σκεφθηκε , ειναι ομορφος νεος και αξιωματικος του Ρωμαικου στρατοΟ . Θα _γινη , χωρις να το καταλαβη οργανο στους σκοπους μου και θα μπορεσω μ * αυτον να κανω την εκδικηση μου σκληροτερη . Τον διεκρινε να _κουβεντιαζω με τον διοικητη της Αντιοχειας , του _Πομττωνιο Φλακο , ττου ετπνε _παιζοντας με τα βοστρυχωμενα μαλια μιας ομορφης νεας ττου ηταν γονατισμενη οτα _ττοδια του , ενω φαινωτανε σαν υπνωτισμενη _κυτταζοντας τον ωραιο χιλιαρχο . Ειδε ο διοικητης _τη Μαρια να πλησιαζη και σηκωσε τα χερια του , σαν να ηθελε ν' αγκαλιαση το θειο αυτο ονειρο , σαν να ζητουσε τα συλλαβη την ου ρ ανια οπτασια που φωτιζε με την προσεγγιση της , ακομη κι * αυτες τις ψυχες που ηταν _οβυσμενευ στον ερωτα . —Χαιρε η Αφροδιτη της Αντιοχειας ! της φωναξε . Γασιλισσα της αγαπης , καΙ του ωραιου . Θεα του ποθου και της ηδονης , δεξου ταπεινα την εκφραση τη αφοσιωσεως που σου προσφερει ενας απο τους _θερμωτερους θαυμαστος σου . Η Μαρια γυρισε προς τον Λουκιο Γηρο . — _ΕττεΙτα απο τον ποιητη φιλο σας , ο καλλιτεχνης , διοικητης . _Θαλεγε κανεις οτι οι Ρωμαιοι αρχοντες βαστανε _στο χερι τον Αρη Μ * εχουν στην καρδια τον Απολλωνα . Εχετε καιρον στην Αντιοχεια —Κοντευσανε τεσσαρες μηνες . 'Αλλα ομολογω οτι ημουνα στο σκοταδι της αγνοιας , και δεν ειχα Ιδει τον ηλιο που σκορπαγε _ιτσι σπαταλα την λαμψη του στηυ Αντιοχεια . —Κιν δυνευεις , _χιλιαρχε , να γλυστρησης στους Ιδιους ψευτικους κηπους οπου ιιε ρν & ι τον _διοικητ η η φαντασια του . 'Αλλα απορω δμως πως δεν σε ειχα Ιδωμενα πουθενα εν και _πνχνοζω παντου . - «• Ολο τον καιρο τον περασα αι μικρες _ικστρατιιις , στις κοντινες _επαρχ ( ι $ ττου εννοουν να μην ησυχαζουν _ττοτι . Κι' αυτος ειναι α λογος ττου με βαστηξε μακρυα _αττο _τιςιχαρις και _τΙς λαμπρες γιορτες , που υστερουν κατα τουτο απ' αυτες που γινονται _στη Ρο > μη , οτι 6 εν τον στολιζει η ευγενικη ομορφια η δικη σου .., • -Αυτος ο λογος μοναχα _Κι'η σκειμη , ωριαμινως της ομορφης γυναικουλας του . * ειπε ο Πομπωνιος Φλακος . Βιατι , ξερεις , Μαρια Υπαρχει στην Αντιοχεια η βασιλισσα των ψυχων η Μαγδαλινη . ' Υπαρχει στη Ρωμη η θεα του ωραιου η θελκτικη Μαρτσια . Κι * ο Λουκιος Γηρος ειναι α ευτυχισμενος που τον εδεχθηκε ανδρα της , αυτη που _ηρνηθη και μια ματια στους ισχυροτερους και ομορφωτερους μεγιστανες μας . —Μαρτσια ειπε η Μαρια κρυβοντας κατω ι . πο ενα χαμογελο , καποια ελαφρη δυσαρεσκεια . 'Ιυραιο ονομα δσο κι * η ιδια . 'Αλλα ειναι στη Ρωμη . Κι * δσο κοιτα της να ειναι η σκεψη του ειναι μακρυα της ο ιδιος , και Ιως οτου γυριση κοντα της , θα ειΒ ναι δικος μας . Μηπως εχει αντιρρηση ο γενναιος _χιλιαρχος , ' —Ευτυχως οτι αξιωθηκα κι εχω την ευγενικη σου συγκαταθεση , ' να μπορω να σου προσφερω τον θαυμασμο μου ! ειπε ο Λουκιος Γηρος . Κι * η ευγνωμοσυνη μου θα ηταν απειρη , αν θα δεχωσουνα να λαμπρυνης μια γιορτη που θα διοργανωνα 1 εγω προς τιμη σας . Η Μαρια που με κοπο πολυ εκρυψε ενα σκιρτημα χαρας απηντησε σ * αυτη του την προταση που εξυπηρετουσε τα σχεδια της . —Ποιο ευτυχισμενη εγω οττ θα μου δοθη η ευκαιρια να γνωριστω καλλιτερα με το γενναιο χιλιαρχο , _κσΛ δεν το κρυβω , θα μουκανε εξαιρετικη ευχαριστηση αν θαθελες αυριον να με _συντροφευσης στον μικρο μου περιπατο που κανω συνηθως προς το μερος του ποταμιου . Ο Λουκιος Γηρος δεν εκρυψε τη χαρα του για κεινη την προσκληση . ΚαΙ οταν η Μαρια απομακρυνθηκε για να παη να _συντροφευση κι' αλλους απο τους καλεσμενους _^ _της , ο ΒΤομπωνιος Φλακος εμακαρισε τον χιλιαρχο γι * αυτη την προτιμηση , και του μιλησε με ενθουσιασμο για την Μαγδαληνη που δεν ητανε ομορφη μοναχα αλλα και ευφυης και καλη , ευγενικη και αισθηματικη ,. λιγο _ιδιορυθμη _στις σκεψεις της , αλλα και εξαιρετικα ορμητικη στην αγαπη της . Ο Ρωμαιος διοικητης ετρεφε ενα πραγματικο θαυμασμο για την ωραια κορη της Βαλιλαιος , κι ' ωρα πολλη του μιλουσε γι _αυτην με τις πιο ενθουσιωδεις εκφρασεις , υπερβολικος σε καθε τι επαινετικο και επιεικης σε ο , τι ηταν εις βαρος της . Ετσι , ο Ρωμαιος _χιλιαρχος απο τους υμνους του Πομπωνιου Φλοκου και τους ενθουσιασμους του φιλου του αφ' ενος κι' απο τη θαμβωτικη ομορφια της Μαριας εξ αλλου , _αισθανθηκε μια ζωηρη εκτιμηση γι * αυτην την γυναικα και χωρις να Οιλη την παραβολε με την Μαρτσια . Η μικρη Πατρικια ειχε σεμνη ομορφια που ταιριαζε στην απλοτητα της . ' Ιι Μαρια ειχε την μεγαλοπρεπη εκεινη καλλονη που _κατεπλησσε και _εθαμβωνε , τροπους ηγεμονικους και σωμα που φαινοτανε σαν καλλιτεχνημα βγαλμενο απο του Φειδια τη σμιλη . Η ΜαρτσιΛ ηταν ωραΙ « , αλλα σε μια τους _ουγκριση με τη Μαγδαληνη , αυτη βγηκε η νικημενη . ( Αυριον η _αννιχ « ια ) ι ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΚΑ Ι ι * ΒΠ 0 ΙΧΗ 2 _Ι 2 ΒΑΜΟΒ . Ο _ιχ _Λαρναχο χαι νΟν _κατοικος ΑβοκωοΙα _ι χ . 2 ο 5 _ζος _Τομπολ 7 | χαι- η _4 χ _Λοιρναχος ι ! ι _ΧοκροΟλλ * Ε . _Μβταςδ , _Ιιιοοαν _σμοιδαιαν 6 ι : _4-οχδαιν γαμου , ΑΡΡΑΓΩΝΕ _Σ . Ο χ . _Πιχ ροι Χρηστου χαι η 51 Δαφνοιλλι Χρ , Λαζαρου , _αμφιτιροι εχ ΚαλοΟ _Χωριου _Λιμιοοδ _ετιλιααν τοιι αρραβωνας των . ΒΛΜ 01 Ο χ . _Ανιριας _Μειαριιης _χαι ι , υς Χρι _οιοΟια Βιαννκ _χοα , _αμςριτβροι εχ Κυρην _ιιας , _Ιτ _ιλβοαν τους γαμους των την 5 ιαρ _! λ ( 1 ο _5 οαν Κυριαχ ην εν _τφ |« ρφ ναφ Αγ . Βεω ργιου , _ΚυρηνβΙις . —01 _< χ Λαρνιχος χ . Ερμαν _ΖιριχοΕιτς χα ( η ιις Καχ ' . α Ιω νιιο « _ιλου ν το 3 ς γαμους των την _προιιχΡ _/ Κυριαχην _20 ην _τρεχ . « ις τας 11 π . μ . βις τιν Ι « ρ 4 ν Ναον Αγ . _ΦανβρωμΙντ _^ ι ΑΨΙΞΕΙΙ _Λια το _' 3 α-. μο 7 . λο ' . ου _ιυαι ιο » αφ ' _χθηοαν οΙ χ . χ . _υΙια _νια Τ . _βα _αιι Ββν . _ΔυυΟυνχης τ _^ ς ΟΟωμ . _Τραπεζης Κυιιρου , Λ' II . / ο / ι / Ο . Γ . Ε ., Ν _' . χιλας _2 ι « φαν [ 5 ης , 2 υε . _6 » ς Χριοτοιουλοο , 'Αν-ωνιος χαι Ιοιαννν ) : Παπαντ _ιονιοο , Κωνοταντ . Μιχαηλ , _ω ' _αιιιΗ ι . _νιι , Ι } ο < _τ ! _ιο ! _Ο ' _αβραι-ιαη , χ « 1 αι χυρι _αι Ιιιρ _^ ανα Μακρυγιαννη χαι _υνζαηηο _ΛοΗαβαη . ΑΝΑΧωΡΗΣΕΙΣ Δια του « ι , ' _αιιο » ανεχωρησαν οΙ κ . κ . Νικο Κυριακ _ιΓη _ , _Αδαμο 5 Λοιζον και Χαραλαμπο Μιλτια _Εου . ' ' , ! , ' ΔΙΑΛΕ 2 ΕΙ 2 Το Σα _ββατον κ _ α 1 ωραν η μ . μ θα _ομιληστ _) _εΙς τ 6 Γρετ-ιαυι χον Ινστιτο Οτον _Λαρνοικο _ . ο καθ ηγητη ΤοΟ Πανκ . Εμπο ρικου Λυκειου κ . _ΜπριντΕβιλλ , με θεμα : « 'ΑγγλΙα και Α μερικη » . —ΕΙ την οιθουσαν Μα _κρΙδη την Κυριακην και ωραν 11 π . μ . θα δοθη η 41 διαλεξι τη Οπο του « Πεζοπορικου » οργανωνομενη _ σειρα _διαλιξεων , με ωμιλητην _ταυ _καθηγητη _υ τοΟ Παγκ . Βυμνασιου κ , Θ . Σοφοκλιου υε θεμα : « Η Λογοτεχνικη Αγωγη » . ΕΙΣΦΟΡΑΙ Η _οικογενεια κ Σι μου Αγγελιδη εΙσεφερεν ιο σελ . υπε ρ του Νητποκο μικοΟ _ΣταθμοΟ Λαρνακο ει μνημην Φανι _| Μιτισ _τη . —ΕΙ μνημην τη Ιδια _εισεφερεν η _οικο γ . Βεωργιου Μπιστη Οπε ρ του Φι λοπτωχου Συλλογου Λ ! κο « 'ΜεξανΓρα » , σελ ' . δεκα . Η _ΙΥΡδΠΗ _ΚΙΚ & _ΥΝΕΥΕΙ ΟυΜ _'4 ι _Φι ιΗιΝιιΙΙ 1 Ι ! ιιιιιιΙΙΙΙΙ ! ΙΙ _^ . ιιιαιΙΙιιηιιιπ !!| ιιπιιιυι 1 ΙΙΙ [ ιι . ΕΗι ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - = ¦ ¦» • _ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιυιΙΙΙΙΙΙΗΙΡι'ηιΠΙΗιΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιηιηιΙιιη _^ Σκληρο 6 χρονο , ιμε συνιρ-| _γατη του τον εξαχρονο πολε μο _ιβολε τη Γαρεια σφραγιδα τη προσωπικοτητα τον .. · .. · ' απανω στην Ευρωπη . Καποτε ηταν ωραια η γερασ μενη συτη κατοικ _ια των · ανθρωπων , που σαν ξενοι ενοικοι , περνουσαν για ν ' _ζησουν την θεση του _οττου κατοπινου . * Η Ευρωπη σημερα δεν δειχνει τιποτα απο το _παληο μεγαλειο τη , την αρχαια -τη δοξα . Ερειπω μενη , ρνηδο > μενη , ετοι μορροπη , _κινδνι ε _·> ει να πεσει παλι . Η πτωση τη βεβαια , αν ητανε να γινει στο κενο , δεν 6 ανησυχοΟσε κανενα νιστι θα ? 9 ευγεν απο το σχεδιο ινα παλ ηο οικοδο μημα , που θα το αντικσταστοΟσιν ινα νεο κι ' ωραιο , _Ρι . συχρονο χρωμα και ρυθμο . & ' ανησυχ ησουν , ομω _, και πολυ δικαια , οΙ γειτονε κι ' οΙ φιλοι τη Ευρωπη , που εξακολουθουν να την περιβαλουν με την αγαπη κα ι στοργη του , κα ! τωρα ακο μα , που οχι μονο δεν τοΟ παρεχει καμια _ευχαριοτηστ ) , καμια απολαυση , μα κινδυνευει να _του θαψει κι ' δλα , κατω απο το βαρυ και _καταθλιττπω _δγκο των ερειπιων τη . Η Ευρωπη κινδυνευει παλι . Δεν ειμαι προφητη για να μαντεψω το καινου ργιο τη γκρ εμ _· σμα . Ουτε _αρχιτεχτον _α για να προειδοποιησω του γειτο - νε τη για τη πτωση τη . Απλουστατα , βλεπω καπου—καπου τη γρηα Ευρωπη , κουρασμενη κι' αποκαμωμενη πια , να ποθει την . απολυτρωσ η τη . Την ημερα την σκοτωνει ο πολυ θορνβο τη αγορα . Την νυχτα δεν την αφηνουν να ησυχασει η μουσικη καΙ τα τραγουδια _, ενο γειτονικου νυχτερινου κεντρου : Κι ' ετσι _καθι μερα αποκανει πιο _ττολυ κπιι _μοιοΒιΤηΒ ΩΛ κσταρριυιΧ _Β πολυ συντοιια . Αν μπορουσαμε αμιΤ οι νεωτεροι , να ξαι ραμε τουλα χιστο τα μυστικα τη ! Να βλεπαμε τι την αυνδεει με τη ζωη που _χανιι , υε τον κοσμο που αφηνει , Οα _δικαιολογουσαμε Ισω την 5 παρξ η τη για λιγο ακομα . Καποτε , ποιο ξαι _ρει , Ισω να ξαναχτιστε ι κα να ξαναγ ινει ενα απο τα καλα ξενοδοχεια η « Ευρωπη » . Μπορει μεσα σ' αυτο το σαραβαλιασμενο ερειπιο των τοιχων , ναγιναν στο τ , παρελθον , γ ιορτι και _πανσγυρια απο τον κοσμο . Δεν φαινεται _νατανε αριστοκρατικο κεντ ρο , μα αυτο δεν εχει σημασια . Η ψυχη του λαικοΟ κοσμου ξεχυθηκε κα ) γεμισε του τοιχου και τα δωματια του ξενοδοχειου , με τα αγνοτερα _αισθηματα , τα πιο απροσποι ητα γλεντια τη φιλια , τα πιο ειλικρινη χαδια τη αγαπη . Μεσα σ' αυτου του τοιχου γενηθ ηκαν και πεθαναν ονειρα . Βραφτηκαν ολοκληρα Ιστορικα _( _υια ευτυχια καποτε , κΒ αλλοτε παλι , μεγαλη δυστυχια _βογγητα , βγηκανε απο τ ανοιχτα στοματα των παραθυριων και ξιχυθηκαν στην γυρω πλασ η . Η « Ευ ρωπη » πεθαινει . Σαν ολα τα υλικα κατασκευασ ματα τηι φυση 5 , καμνει κ ' αυτη την _τελευταια στροφη του κυκλου τη . Την μοιραια στροφη . Ι _ νω ατικ _ιται ακο μα , εστω καΙ σε τετοια χαλια , ο περαστικο Οα δε ι τον νεκρο ογκο τη , και θα διαβαΟΕι , ο _ιτω κι ' εγω , τα μισασβι / στ α - / ραμματα , μιο _^ _ολοκαινονργια $ — _τι φριχτη ει _ρωνιατα μπελα . _« Η _ενοδοχιιον η Ευρωπη » . Αυριο _Οαχει _ξεχαοτε ι _ολοτολα . Το καινου ργιο _χτι ριο θα μπιΤ βαΟυια ατη γη , _σκαβοντα αλυπ ητα τα Οιμιλα του _παληου . Η Πυρωπη πεθαινει ! Ο κυκλο τ η ζωη δεν αλλαζει . Η φορα των πραγματων , φερνε ι παντα το _αναποφευχτο μοιραιο ! ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β . ΜΙΙΙΣΤΗΣ . . . Ι ΧΑΤΕΡ 1 ΗΑ _ΑΗΔΡΕΛΔΟ ν ΙΤΗΝ ΚΥΠΡΟ — ¦ ¦¦ ¦ _., βΡΔΤΡΙΚΔ Με εξαιρετικη ευχαρ ιστηση πληροφορονμεΟα οτι ο θιασο τη εκλεκτη 'ΕλληνΙΓο _ καλλιτεχνιδα Κατ ερινα ' Ανδρεαδον , αρχιζει τΙ ' παραστασιι του στο « Μαγικο Παλατι » Λευκωσια την 3 ην Φεβρουα ριον , θα δωση εν ολω 27 παραστασ _ει ¦ στην Κυπρο με εκλεκτα _ιργα Ελληνων και ' ξενον Θεατρικων συγγραφεων . ' · ' . . - ' . _Αξιζιι να χρησιμοποιηθουν σημερα μερικα αποσπασματα τη Αθηναικη και _Αιγυτττιακη κριτικη για _τι Εργο τη Πρεμιερα * 'Η Κυρια , δεν με μελλει » , μια εξυπνη κωμωδια του Σαρδου , για να γνωρισει το κοινο μα την τοσο γνωστη καλλιτε χνιδα στην Ελλαδα : ... Η Κα Κατε ρινα σ' αυτη την εκτελεσι απεδειξε σπανια ωριμοτητα κα ) αληθινα μοναδικο πλουτο ταλεντου , _χωρι να προδωση ουτε στιγμη τη λαικη νοτα που διεπει το ρολο , { δωσε ολη τη φινετσα και την ευγενεια του εσωτερικοΟ ηθου τη ηρω-ΙΓο . Συνεθεσε θαυμασια ολε τι μπουφονικε οηγμε _ του ρολου ( δπω τη οκηυη που διδασκεται τα _υττοκλιοιι _) με τΙ _μπριλλαντικε αλλων σκηνων , τη χαρι με την αδεξιοτητα , τα ξεσπασματα τη _ειλικρινειο _ , με τι λαικε κρυψ _ινοι και συνεθεσε συνολο γεματο πειθω κι ' ανθρωπια . Ετσι μα εδωσε την τελειοτε ρη « Κνρ ια δε με _μιλιι _» , που ειδα με στο Ελληνικο θεατρο . ΟΙ Αθηναιοι και οΙ Αθηναιε πρεπει να πανε δλο ι να την δουνε . « Καθημερινη»— 30 ) 5 ) 44 · ΣΠ . ΜΕΛΑΣ < » » * ... Η Κατερινα εινε χαρμα οφθαλμων , παρουσιαζει διαδο χικα και εναλασσομενα μια _τοισχαριι τωμενη _γνναιαα , προκλητικη . _] γοιιτιυτικη , αισυη ματικη καΙ ι παραλλη λα σ ' αυτα αυθορμητη , ειλικ ρ ' ινη , _ιλενιΟιραοτομη χαρι-I _τωμενα αδεξια και ζωηρη , ινα [ θ ηλυκο μι συναρπαοτικο μπριο , [ που διατηρει παντα την σφρα-( _γιδα τη Λαικη , τη κατα γω-| _Υη . Μια εμφανισι εκπληκτικη ωριμοτητο καΙ μεγαλ η τεχνη . < Αθην . Νεα » , _*) 05 ) 44 · ΑΧ . ΜΑΜΑΚΗΣ * ¦ * , Το £ ργο « Η Κνρ _ια δεν με μελλει » , ενα απο τα λαμπροτερα πνευματικα στολιδια τοΟ Βαλλικοι ! θεατ ρου , αναβιβαζεται κατα σκηνοθεσιαν τη Κατερινα , σκηνογραφ _ιε τοΟ Τζων 2 . _τεφανελλη και κοστουμια τοΟ ζωγραφου Βιαννη Τσαρουχη . Εκτο απο την Κατερινα , που παιζει την θρυλικη Κατε ρινα Λεφεβρ , πρωην πλαστ ρα καΙ κατοπιν Στ ρατα ρχινα τη Βαλλια και τον Αδ . Λεμο ατα ρολο του σατανικο _^ Φουσε , θα εμφα- _νισθη καΙ ο δραματικα καλλιτεχνη κ . Δημητριο Μιλτ ιαδη στο ρολο τοΟ _Κομητο Ναιπεογκ Επιση πρωτα γωνιστει καΙ ο Λιαχη Χριστοδονλ _ιδη , ω _Στρα- _ταρχη Λεφεβρ , Λαμβανουν δε μερο _ει πολυ ενδιαφεροντα ρολου αι Και Βαρμα _ _Ραφτοπουλου . _Αραβαντινοο , Νοταρα , Βι αννιδη καΙ ολοκληρο ο θιασο - _Ταχυδ ρομο—Αιγυπτο » 30 . 5 .: η . φ * * * ΕπΙσ η η Κα Κατ ερινα αμεσω κατα σειραν θα μα παρουσιαση την _ΕΝΤΑ ΒΚΑ ΜΠΛΕΡ τον Ερ _ρικον Ιιγιν , ενα απο τα κοι νωνικωτερα ιργα του μεγαλου Δραματου ργου , _, ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΒ ΑΡΙΘ . 20 Μο ριον—λωρ _ις 7 ) Αρπα χτικα πουλια ( _πληΟ . ) Γ ) Καλυμμα— Ολος . Δνοις του υπ ' αοιυ · . 19 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ : Ι ) _Σοφοκλης 2 ) _ΙΙΟρ—Α 4 ρα 3 ) ΙΙλια χων 4 ) Αο · χ ρον ο ) Αοιων-ι _ι β ) 0 Μ— ΑεΙ 7 ) Οοο _χ—ΦοΟ 8 ) _Να—Βη . ΚΑΘΕΤΩΙ : _Σ πηλαιον 3 ) Ουλος—ι α 3 ) Φρι χτο · _1 ) Αρωμα Βι ) Καχιν Κ ) Λεων— 'Αφη 7 ) ΗΡ—Δε— _ΟΣ 8 ) Σα _ριεις . Η Αντιγονη του Σοφοκλεους . 'Τγ . ο μαθητων το & Ελλ ηνιχοΟ Βυμναο _ιου Γαρωοιων , ΙΙα ανα _^ ιιι _ιιΟι _ ιπ > . : _χην <| ς η Αντιγονη τοΟ _ι _οφοχλεου _ς , μιταφραθ ] ι _4 ν _>! _? πο τον _αβιμνηοτον _Κυιτ ριον _νιλι λογον Νιχον Η . Ανιωνιαδ _ην . ι Σχαλικον _ΛΒο _ιοε 5 ι « ον του Βυμναοιον _Γαα < υοια > ν . Υπο του Ελ ληνικου Βυμνα- οιον Γαρωσ _ιων προκειται να _εκδοθ η ινα σχολικον περιοδικον , ε ! το οποιον Οα φιλοξενουν ται εκπαιδευτικα _ΛρΟρα καΙ α ! καλυτερ οι ικΟισει _ των μαθητων του Βυ _μνασιον , _καΟω και η ι ' ν γινει σχολικη ζωη . Το πρωτον _τιυχο του περιοδικου α _ναμενεται να κυκλοφορησ _ω κατα την _τελευταιαν εβοομαδα , _προ των διακοπων τη Λαμπρα . Θα εκδιδεται κατα την ληξιν εκαστου τρι μηνου , Ι _Ααχαι _οεαια ι ι Βινο μενων _ορχαιρισιων των ιΟΡΙ 'ΖΟΧΤΙυι · - 1 ) ΙΙ _ροοφΙρονται _Ιαμιοω ς 2 ) Εχουν τα μιχροοπιτχ χαι οι 6 αοιλ β ! ς—Επομενως 3 ) _Δι-^ _αοχαλοι ( γεν . )—Συνι _εομος -1 ) II _ιαπομι μηοη _χαθε _ι ! ιους —« ιναι αρκετη δ ) Ε χ 5 _ι _) ιεν 3 ι 6 ανθρωπο 6 ) Επωνυμον τρομερου 03 ννου—Δυογραμματ α απο τη _τι χνη 7 ) Το υπαρχον—Εκαμα _ινωοι 8 ) _ιιναι « - ποσυντ _εβιμι να ( γβν . δημ . ) ΚΑ ΘΕΤΩΙ : Ι ) Ποιητη _τι ) ς παρ · λ 0 ου 3 η _γβνβας 2 ) Ποταμ ακι —Π _ριββοις 3 ) Ευτυχες 4 ) Αρχα ια _πιλι τ {[ ς Ροιωτιας-ιυνιεαμος ( _α . ρν . ) 5 ) ΕΙναι . _,. τι _χιει _ιιλια βλων μα ( ι ) ' _ιλεκτρο _μηχανοτεχνιτων των Νεων Συντεχνιων Λευκωσια , εξε λε _γησον οΙ ακολουθοι συναδελφοι : Στασο Στανριν _ιδη , Βρα _μματευς Νεοφυτο Κυριακ ιδη , Τα μια , Ανδρεα Χαραλαμπου , ΕΙσπρακτω ρ , Παντελη Κ . Ιωα _ννιδη κα Κωστα Ιωαννου , συμ βουλοι . Π _οοοκληοις Νεων Συντεχνιων Καλουνται παντα τα μελη των Νεων Συντεχνιων ει την _'Ετησιαν _Πανεργατικην Συνιλευαιν ητι _ Οα γ ιν η την προσεχη Κυριακη ν _ι ( ι ) 0 · 17 και ωραν ιο π . μ . εν τωοικηιι _ιιτι οδο Λη · δρ _05 !!! . ( . , Θε ματα ι ) Λογοδοσια του Βραμματεω τη Ο μοσπονδια δια τα πεπραγ μινα τοΟ ληξαντος ετου . β ΑρχαιρεσΙα ι προ εκλογην Νεα Ομοσπονδια |) Διαφορα . ( Εκ τη Ομοσπονδια Εργατων Λευκωσια 0 Ε ΑΙΜΑΤΑ -ΛΛΑ / νΛΛΑΛ _ΥΛ / _ΛΑ _/ Λ / _ν-Ι / ν · Κινη ματογρα _φοι : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ / : . Φρουρα / Μ του Ρη _, νου _· _^ ΜΛΠΚΟ ΠΑΛΑΤΙ : « Περιπετειες ΒΙρθθΜ 6 ΙΙ . _ιΙ ' . _ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΑ : _. _Περπετειει _Πμουνητωι ' * ΣΛΜΤΕΚΛΛΙΡ : Τυ προγραμ _μα 9 . 30 μμ _ΕΜΠΑ _-Ι-ΑΙ ' : ιο ιιρογρ = Ι ' μ . α 9 . 30 μ . μ ΛΕΜΕΙ ΟΙ ΡΙ ΛΛΤΟ : . Ρι _·{ οκιι · _ι > _υνοι 'ι -ργΛιιθ ΠΟΡΔΑΜΠ ΛΙΙ : · ΙΙ ΙΥΧΟ _Κ ΟΙ'ιι . ( Η _ι θΝ - ΛΥΒΙΚΟΒ ι _) ΑΜΗ 0 Χδ 2 'ι 02 ΧΑΤΖΗ > Λ _ΜΠΜ ι _, Ι α _Μκιυ , ιε ια Λι _υ _μαντια _- ' ΟΛΥΜΠΙΑ · . . ΙΙ Ιοτυ ι ιιιι τΒι _< . Μ . _Αιπι _^ λΒ ις . ΛΛΡΝΑ 5 _1-ΛΛ _< Μ ΒΟ _^ : . Ποι . ιιο _ιοροι ιι _* ' 1 _ - _ηιοιηιιηι _· _. ΟυΛΙ Ι'ΟΗ ΜΑΚΙΙΛΙΙ : . Ιουρ _κ ι _ι υν ΨΙΑ μ . ΚΠΙΙΝΚΙΛ ΙΛΛΙΙΩΝ : -Νιπιπιγ- , _—ιτ-τ-: ———νν ΑΘΗΝΑΙΚ Α = _^~ _υ _^ = ΕΙΚΟΣΙΤ ΕΤΡΑΩΡΑ ΑΘΗΝΑ ) , Τα _^ ουαριθ 5 -Η Τραπεζα τη ? Ελ- , λαδσι ' . α 1 η Αγροτικη _ΓυζαντΙοι / και τον « Ρουι Μπλα » του Γ . _Ουγι « ω . Δεν _ιχει δμ « ι _ειαετι _ατπο-| _τραπ ' εζα _αττεστειλαν _Ρι 5 _Δο > δεκανησον συνεργεια εκ των _ικανωτερων υτταλληλ < ι 3 ν των . τα απρια . _αερου : ! _εμελετηααν την ολτ ν οικονομικην · . _καταστασιν , τον τροπον _τηι νομισματικη _ _ανατφοσαρμογηι τιρ 6 _$ την δλην ιλληνικην _οικονομιαν , την συνεταιρικην κινησιν , την Ιδ ρυσιν . συνεταιρισμων δια την ασκησιν τη ωγρο- ι ! τικη 5 _πιστεω 5 και _αγροτικης _ιΒολιτικης , δι' εμπιοτεν-[ τικων εκθεσεων προτεινουν _ειξ _ται διοικησει των την ληψιν _σειρας μετρων . Τα μετρα ταυτα , λαμβαναμε _^ να ηδη προοδευτικοι , θα οδηγησουν ταχυτατα και ομαλω _$ ει 5 την δλην ανα- _- προσαρμοχην ευθυς _ωξ _Κ'ι } > τυπικω πραγματοποιη-Ι θ η η ενσωματωση . | — _ΕΙς _^ _τα ελαιοδενδρα τηι | _η-εριφερειας Κορινθου ενε- ι φανισθη ασθενεια , ομοια- [ ζουσα με τον δαχον , χω-1 ρι _ ομως να προκειται πε- ! ρι _αυτου _, αλλα περι ενο 5 1 σκουληκιου , που ευρισκεται _εις τον ελαιοκαρ _ιτον . ' Εληφθησαν τα καταλληλα μετρα παρα της _διευθυνσεως γεωργιας και εδοθησαν οδηγιαι δια την _κοτταττολεμησιν της ασθενειας . - ι —Κατοπιν της παρασχεθεισης αδειας απεριοριστου εξαγωγ ς _εσπεριδοειδω υ , παρετηρηθη ζωηρα _κινησι _ς _αγορας και εξαγωγης των προιοντων αυτων . —Παρ * Αγγλων _εισαγωγεων _εζητηθη δια τας αγγλικας αγορας ποσοτης _τοματοπελτε 3 . 000 τονων . —Ε ! ς το 'Εθνικον _Θεατρον εδοθη ' η 50 η παραστασις της κωμωδιας του Σαιξπηρ « Πολυ κακο για το τιποτε » , η οποια , κατα _γενικην ομολογιαν _, εσημειωσε λαμπραν _επιτυχιαν . Κατοπιν τ η επιτυχ ιας του εργου και της παρατηρουμενης μεγαλης κοσμοσυρροης , η Διευθυνσις του ΚρατικοΟ Θεατρου εθεωρησεν _υποχρεωσιν της να παρατεινη τας παραστασεις της κωμωδιας . 'Εν τω μεταξυ 6 κρατικος δραματικος θιασος προετοιμαζει το ανεβασμα τριων εργων : ΤοΟ « Ανθρωπου και υπερανθρωπου » του Μπερναρ Σω , την « Γαβυλωνιαν » του | _φασισθει ποιον εκ των τριων εργων θα _διαδιιχθη την _ιταιζομενην κωμωδιαν του , Σαιξπηρ και ποτε θ * _αναριβασθ-ιι . . —Προεκηρυχθη , δια τον προσεχη Μαρτιον , διαγωνισμος προς εισαγωγην 69 φοιτητων εις την _Στρατιωτικην ¦ Ια _τρικην Σχολην , ητοι 24 δια το πρωτον ιτος και ανα 15 δια το δευτερον , τριτον και τεταρτον . 'Εκ των εισακτεωυ δι ' _εκαοπον ετος θα ληφθουν το 1 ) 3 κατα σειραν επιτυχιας , το 1 ) 3 εκ των υιωυ η αδελφων [ αξιωματικων : εν ενεργεια , θυματων πολεμου κλτπ και τα αλλο 1 ) 3 εκ των γεννηθεντων και διαμενοντων μονιμως ε ! ς ' Μακ £ - δονιαν , Θρακην , Ηπειρον και _τας αλλας αλυτρωτους περιφερειας . · 8 —Αι υπηρεσιαι της Ουνρα θα παρατεινουν την εν Ελλαδι διαμονην των μεχρι της ' 31 ης Μαρτιου , δια να παρακολουθησοην την διαθεσιν _των υπολοιπων εφοδιων , ως και εκεινων που καταφθανουν με καθυστερησιν , λογω των απεργιων της Αμερικης . Σημειωτεου _τας τελευταιας ημερας αφιχθησαν και ευρισκονται προσετι εν πλω μεγαλα » ποσοτητες ' γεωργικων μηχανηματων και ζωων , δια την αγροτικην _αποκοεταστασιν . ο ανταποκριτης ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Μοτερνα Βυναι κεια ΑΔΙΑΓΡΟΧΑ _™ 8 . _ΙΙ 0 ΕΡ 81 Οιις Φαν _ιρωμενη Θελετε να προστατευσετε τας ενδυμασιας σας απο τες βροχες Αγορασατε σημερον ενα αδιαβροχο , μοντερνο , και πρωτης ποιοτητος , γιατι αυριο ισως ναναι αργα . Επιακεφ 'υ _· ητε μας . - < _=-ΚΥ Β ΤΡΙ Α Κ- Η _1 Ω _Φ _^ _= _+ « - » - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ » _>»««»¦»« - _¦«»»¦¦«»»¦¦»»»¦»¦¦»»''»» » » _- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ! ΔΙΑ ΤΗΝ _ΠΩΑΗΣΙΝ ΕΤΟΙΜΙ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΑΤΩΝ « Ζητουνται _προσφοραι δια την πωλησιν 174 ετοιμων ανδρικων υποκαμισων εκ _ποπλινας και 167 γραβατων , περισσευματα εκ του Ιματισμου ο οποιος παρεχωρειτο _εις αποστρατους κατα την _απολνσιν των εκ του στρατοπεδου Πολεμιδιων . λ . _ΟΙ ενοιαφερομινοι αγοραστοι δυνανται να _εξετοτ σωοι τα ανωΟι ρουχικα απατεινομενοι _εις τον Απα Οηκαριον Ιμσιισμου κ . Πετρον _Βιαντπλιδην , Βραφειον Προμηθειων Μεταφορων και Αγορων Αμμοχωστου , • Ακινητα _Μωυοη Κοντεατη Οδο Μουσων Νο 2 , _ιΒλησιον Δημοτικης Αγορας . 3 . ΕνσφραγΙστοι προσφοραι δεον να φΟασωσιυ _εις το ΒραφεΤον του Λειτουργου _Προμηθβιων , Μεταφορων και Αγορων Αμμοχ ωστου ουχι _αργοτιρον της 12 ης μισημβρνιης τη 31 ης Ι ανουαριου 1947 . . Ο Λε ιτουργας Προμηθειων , Μεταφορων καΙ Αγορων δεν ειναι _υιιοχρεοις να _δεχ _θ η την _υψηλοτι ραν η οιανδηποτβ προσφοραν . Εξεδο & ι ι υπο χ ου Λειτουργοι ) , Π _οομτι _& _κι & ν , Μεταφορων και Αγορων 'Αμμοχωαιου . Αμμοχωστο _ττι 17 ) 1 ) 47 . « Δελ _φοι *· ·> »¦« . » _»»¦«««¦«» « . ) _. « · - * »¦¦« _» ι > * » « - » ¦ . _«¦¦¦« . »»» - » -Ι- _« » _4 _< - _^ Φαρμακα ΠαρΕληφ Οη και Οα _ιτ ωλη _βη μετα 4 _ημ _' ρα _ _Νονι . _ι- ιιιιιυ Λιιινιιαι _ι ιιυ Λιιψυιιι ι :: ! - _< _- · . ' : · Ι , _ΜΑΤΟι'ΙΛΜ ΙΙα ρα τον Πλ _α-ιανον _/« νκα 3 ια . _| Ε _ιυοκοιιιαις Παρεληφθησαν υτιο τοΟ κ . Ι . ΚατσουνωτοΟ Ι _ιΙ _, _Α _^ ΤΟΡΙ . _ΛιιΤ Ιι ηη οιιηκΗ _υ Χ _Βι ) υ _/ ΙΛΜΕ 5 ( ΡΛΤΗ 0 Ν 1 _2 _ΕΟ Ι ) Υ ι ! ΚΟΥΑ _ιΤΥ ) . { ! ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ζηνων Μυρομιχαλης ( πρωην • διευθυντης του περιφημου ιν ΛονδΙν φ εστιατοριου ΟΟυΚ . _ιΙΕΤ _, ν . ! ι Το πλεον _μοτερ νον και επι Ευρωπαικων : ι _γρ αμμ & ν λι · _ιτουρνοΟν _2 _εν _οοοχεΖυ > ' με- ο'λα χ α { _{ αυνχρονα κομφορ , Κουζινα Ευρωπαικη και Ελληνικη , ι Ε ! ς το εστιατοριον μα _$ δεχομαστε και μη δια- ι ι μενοντας εν τω _Η-. νοδοχεΙω . I 1 _Σερριρισμα : ΤαΜι · ιΙ ΙιΛΙ » « Ι α Ια _επι ·/»· Ι : Υπηρεσια προυυμα _ς—Τοπο & _εσια Ιδεωδης , ι Τηλεφωνοιι 26 . _Τηλεγρ . ΔιευΟυνσις « _ι ιοι , ικκι _ρη _'» -0 Λ Λ Λ _* 4 _* _4 Γ _* _Λ » ι _^ _Μ _* _ΗΛ _***) _^* _νΙΙ _>^** _'Λ _4 _ΛΜΛ _^ _ΛιΛ * Απο φυσικον Καουτσουκ ι Ελαστι κα φορτ ηγων Αυτοκινητων :. ) ¦ ι . _Μεγεθους 34 Χ 7 ( ΙΟ μ ουβ ιαμμαδω ν ) * Ι ., ' _^ ιι | _^ Ι _ ι . φι | μι υμι : νι ) ς _μαρκας ι 0001 ) ΥΕΑ Κ - ΚΟΥΤΒΗΑΡ _^ . _τιροιυν του _μεγαλοιτε ρον _^ _εργοοτασιου _εις τον _) κοσμον . Β . : . ) _υ 17—10-3 1 ) 2 _βκαοιον Εξωι _ΓΟ · : > ι πουζ ) £ 1 „ 18 _ _4- τ -ΕσωιΓ Ο $ 4 5 ' _^ _πιση _ : — Β Ε φθασαν δλα _τι μιγεΟη _βλαστικων ιπιρητικων Ι 1 * αυτοκιν ητων ατινα _ιτωλοΟντα ι « Ι τι μα _διατι- ( _} μησιω και εκταν συναγωνισμοι ) . ' Β Β » • _ΛβυκωσΙ ν _ΧνΛ _*^ Λ < _ΛΛι-Λ ξ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟΝ ι . ΗΛΙΟ Σ Ι ? Μι το κυκλοφορουν _< ς _σημεροιι _τευχο 5 τοΟ « Η- ι 5 ΛΙ 0 Υ * Νο . ι _5 ι _αρχιζ _, ι 5 ? α Ι 0 θ 5 το μο . 5 5 _ιι _'υλασσετ _ι _ιπιμελω _ τα < τευχη δια να τα _Γισετι < 5 £ _ι _ _τομον _ , _σχ ηματ _ιζον- < ? _τε _ με τον τροπον αυτον ι 5 μιαν Λρτιω _τατ ην < γκυ- _^ _^ _Λθ | : _αιοι » _,. ιν εφ * ολι _*^ Ιι _^ ν γ ξ _ιιιδι ων τη ανΟ ρωτιιν η _ < 5 _γνωσβω , _συγγραφο μι- 5 ι νων _ιττι τ η _βασβ ι των 5 νιωτατων _διδο _μινων τη ' ? Ετιιο _τημονικη Ε _ριυνιι _ 5 5 απο τον _διαπριπι _οτ ι · _^ η ρον « Ιδικου , Ελληνα _ καΙ ξινου _ . ε 3 Οσοι των αναγνω- ' ? στων τοΟ « ΗΛΙΟΥ » ιχονν ' 5 _ιλλιττ η _τιυχη Ικ των _< > _προηγονμινων _ττρο συμ . ' _πληρωσιυ τομων δυναν- _^ ται να _ιι-αραγγι ιλουν ταυ- _^ < τ « ( . [ τον κατα πολιι _ $ > καΙ χωρια _ωττο ) ρα μα < ? η ττρο _ημδ , 2 _' ΒΕΚΙΚΟΗ _ΠΡΑΚΒΟΡΕια Η ΤΥΠΟΥ * _? 5 Χ · ΠΟΥΛΙΑ & Π · ΚΟΝΙΛΡΗ 5 ξ ΛΕΥΚω . ΤΙΛ , Τ . Ιι . ο 0 « . _^ ι · 5 ΕΙδ _οποι π σις 4 ιατι ( 1 « _ντιτι κρο _πωληαιν « Ι Ιιι . _' _^ ν _Χωριον Λ « μ · 3 _β & _50 υ _κιριηου κυβ . κ < 1 Λι « _Κοιριι _ι , _ις _κρωτ τ )( _« _οιοιητ ος . 01 _βουλιμινοι _ιι ον νι _αηοτιΟι , _Πν « οιε _ιιν _ιδεοκτητην ΙΙα _ιιΛ Β « ι 4 ργιον _Γβκαιιχ _^ νον . | ΤΛς τυπογρ αφικ ης οας _ερ · _γααιας ατα Τυπογραφεια ΖΑΓΑΑ ΛΗ Τ 0 ΑΗΜ 0 ΨΗΦ 1 ΣΙΑ Τ 6 _δημοοιευνιν χ & Ις εις το « _. _Ευνος » _τηλεγβαφημα του : εν Δ » νδ _ινφ μονιμου , ανια « οκρ « οιΤ μας — χ 6 οποιον υια να αποδωβ ωμεν « βι _ουιην την φοραν 6 ιΗαιο _υυντ ) γ εις την _ν-Κιιμηλ ινχ Βουαιαρλες Ατδ » _επεδο _& η μετα το μεβ _ονυΑτιον της χ _& ες , Αλλ 1 Ιντος μονον £ ξ ωρων απο _ττ ) % 'διαβ ιβαα _εφ του—παβεχ ει Λιαν _ενιιαφερ _ουοας πληροφοριας περι τ _^ ς φα χ _οεωςι τ _») ν οποι _ον ειναι _ρ νδεχομενον να λαβτ ) χ δ _'Ενφχ _ιυαν μας ζητημ α μετα την . - υννεντευξιν . _τι } ς ' Ευ : νιχ ης μας Πρε σβειας μετα τοΟ Υπαυργου των _Δ ποΜΙ & ν , η Οποια — Χατα _χ ας πληροφοριας του _ανταποκοιτοΟ μας— -ειναι αιυ 'ανον . __ να _πρ ανμαχ οποιν _& υ ' _εντος της παρουσης εβδο · μαδος κατοπιν της- _ολιγοημερ ου αναβολης τ _, ης $ ια χ δ _ιΧαλαιατ _ιν ιακο * _διασκ _εψε-Η ια Κυπρου _ανταποκριοις πρδς χ α α 'Εοπε _ρινα Νεα ι > του Λονδινου , _την οποιαν μεχ εδωοεν υ ανταποκ ριτης μας , δεν πε · _ρ ιορ _ιζεχ αι απλως να δωαγ ι εικονα της υποδοχης _ι της οποια ς & α χ υ χχ ι δ νεος Κυβερνητης της Νηοου Λορδος Βουινοτερ _παχ ' εφαρμονην τ & ν προσφατως Χ ηφ & ειαων _αποφασεω ν υπδ _του Ε & _ναρχ ιχ ου Συμβουλιου . Περαιτε ρω ειαερχεχ αι _εις την ουαιαν του Κυπριακου ζ ητηματος και , αποδιδων « _εις μερικους πα _ραχ ηρηχ ας » χ ην υπ' αυτου διατυπουμεμην γνωμην , & ετει _εν αμφιβολφ χ δ βααικω χ _ερ ον επιχειρημα της Ε & να ρχ _ια ς ααι ολου του Κυπρ . '& λληνισμου . Τδ δτι , δηλαδη , 6 ' · ' _νπτχ ιαΜ _ος λαος εμμενει στα & ε ρβ ς _εις την αξιωα _ιν του _παδ ς _υνωοΙν μετ α της ' _& λλαδος' ΚαΙ δια να ενιοχυσ ι ) την υπ' αυτ ου η , _ιαιω , των παρατηρητων υποοτ ηριζομενην _υ-εσιν π ροβαλλει _ινα αρνητι _αδν Ισ χυρισμον , χ δ αβασι μον χ ου οποιου μδνον μη εμπνεομενοι απο την _καλην πιατιν η φοβουμενοι την αλη & ειαν ειναι δυνα τον να αονη & ουν . Ειναι _αμφιβολον ειν ο Κυπρια _κος λαος εμμενει ει ς την Ενω _αιν του με την Ελλαδα , διοτι τδ ζητ η μα τουνο ουδεποτε _ειευ _· η εις ψηφοφορ _ιαν / Λυτος ειναι υ Ισχυ ρισμος του Αγγλου ανταποκριτου η _ιατω , _ν-τ & ν παρατηρητων » , τ & ν ο « οιων την γνωμη ν επιστ ρατευει . Αλλα δεν συμπληρωνει τας σπειρεις του , δια να ανευρη ' τδν υπευ _& υνον δια το γεγονος Γιι _μι χρι σημερον δεν παρεσχε _θ η η ευκαιρια _εις τδν Κυπριακον λαον να εκφραση επισημως , δια ψηφοφοριας , τους πο & ου ς _καΙ χ α αια φηματα του . Δια • ιους μη _θελοντας να ε _# ελοτυφλουν η να π ροσποιουν ται _αγνοιαν , ειναι παα _ιγνωστον καΙ πααιδ _τ _, λον το μονδν αιτ ημα καΙ η μονη Λξιωαι ς , των Κυπριων . Δι · οτι επι εβδομηκ οντα ιτη ουδεμιαν παρελει ψαν _^ εν · καιοιαν να τδ διαδ ηλω- ι _^ _» * ¦ . Ι _^ _ _^ ) . _^ . , σουν · Και υταν _αχ _ομη—ει ς ημερας ζοφερα ς — η εκδη _- λωαι ς του ι & εω _ρ ειτο Εγκλημα / Εαν δεν ετε & η υπδ την -ψηφον _τη . _ια υονο _·}/ _ _νενεβ των Κυπριων το αιτημα τ ης τριαχιλιετο _υς Ιστο ριας ιων , η _ηαρ αλει-• ψις βα ρυνε ι εκεινους πρδς τους οποιους Αηηυ _& υνυ · η και αχ _εν & _υνειαι . Και ειναι απα _ρα δεκ τον , _Λνιιυε · τον καΙ π ρδ _ι τας _. στοι χειωδεις _ιννοι ας το υ δικαιου χαι χ η ς η & ικη ,, να _ενηχα-Χ ηται κανει ς _τΛς παραλειψεις καΙ τα σφαλματα του , δια να δικαιολογη _σ η Λδιχ Ιαν , δια την υη _οιαν _χ ατ _ηνοοειιαι . / Ειναι α ' μως πα _ρ _ηγορ ον , διοτ 6 _Αγγλοι _ανιαηοπ ρι · χ ης « _αοιδοι _και την πληροφορ _ιαν β ιι δ 'λαι αι παραταξεις των Κυπριων , υπδ την _ηγκαια ν _χ ης Ε 0 _· να ρχια _^ των , _^ ο επιδιω _ξουν , εντος χ ου τρεχοντος _Κτους , την οαγανωσιν καΙ την _διενερ · _, ¦ ¦ ι . ι . ' _, ' γειαν _Ιλεν & _ερ ας ¦ ψηφοφοριας επι του ζητηματος χ η _~ ς ' Ενωσεω ς . Κα Ι _συμφωνουμνν εις τι 8 _τι · θ _· α παρασχε _- & 8 ουτω η ευκαι ρια _χ αι εις την Μ . _Γςε τχ _ανιαν καΙ εις δ * λον τοι > Μοαμον να πει · σ & β _πεαι ιης πραγματικης επιυ _^ υμια ς του Κυπριακου λαου . Τδ δημοψηφισμα ο Κυπριακο ς λαος χα Ι _?) Ι _& ννκη του ηγεσια παντοτε τδ εζητησε καΙ ουδεποτε τδ απεκρουσε . Το ζητει και σημερον . Διοτι & εωρει υνευ οημαυιας οιανδηποτε , υηδ δια φορα _πρ ααΧ ηματα σχεδιαζομεν ην _απορριψιν του _ιερου του αιτηματος . . Ο μονος αρμοδιος δια να α · ποφααιαη περι της τυχης του ειναι ο ιδιος δ . Κυπριακος λαος . Το δικαιωμα αυτδ δεν , το αντλει μονον απο την Ισ _τοριαν χ αΙ την _κατα γωγην του . Του τδ ανεγνωρισε χ αι η Κυβερνωσα αυτον Δυναμ ις με _χ ας διακηρυξεις χ αι τας υποσχεσεις της . Και ειναι _αμετατ ρεπτως αποφασισμ ενος να το ασκησ η · Παρα πδααν αχεδιαξομ _ενην α _ ρ νη · αιν χ αι οιανδηποτε στρε-¦ ψοδιχ _ιαν . _ΒημΙιωσ _ει ς και _Βχ ολια ΠΑΡΛΛΕ _1 ΨΙΒ _—_¦— . — Εις μαχ ρον αρ θρον του 6 Β ενικος Βραμματε υς της Πανα · γροτιχ ης Ενωσκα > ς Κυπρου κ . ¦ ΚΛ > _οιαχ 6 ς Παυλου Ρο _* _σσιδ ης προαιια & _ει ν' _αφαιρ εοη ] _ττ ) ν μα ~ αχ αν του _Κυηοιαχ ου Κομμουνι · σμου χ αι να τον _, ι μφαν _ι _σβ οιος πρ αγματι ιιναι ει ς τους εργ ατ ας « αι ιδιως _ει ς τους _αγρ οτας μας . Δια πολλους η προσπαθεια ¦ του χ . Ρωσσι & η Ιαο _δυναμεΙ με την _επιμονων τον ασχολουμενο υ ν * αποδ _ειξιι υτι ενα χ αι ' ενα χ α · _να υν δυο . Αλλη δι ' αυτο υι . ν ευθυνεται 6 } διος _, αφ' ου ει ς τον τοποτ αυιον εξακολουθουν , δια πολλους λογους , να υπα ρχουν _ανυρο > ποι , οι ο * ποιοι ειτε δεν δυ νανται _ιιγλ Λεν θελουν να _αηααχοληαουν την αχι ψιν των με _στοιχ ειωδ ης χ α ) απλουστατου ς συλλογισμους . Αλλ * ο χ , Ρωα _- _σιδ ης χ αμνι ι μιαν αο € αρ αν παυαλει ψιν . ΚαΙ _αδιχ ιι χ αι τους _Χρ _γατας χ αι τους _αγαοτας . Δ / οτι δεν μνημονευει κ & ν τα αοζα · ρ ωτερον ιΧαφρυντιχον δι * αυτου ς . * Εαν δεν _ι μαθαν ακο μη ολοι οι _ι . _ργαχ αι _χ α _$ Χοι οι αγρογοι μας Ητι _γινανναι θυματα του _χ αμουφλαριαμ ινου Κομμοννισ / _ιου _, τ ην _κυριαν χαι 6 _αρντεραν _ενΟννην φερονν αλλοι , αι υ · ποιοι διν πλανωνται , ιος οι ιρ · γαται χ α ) ο ! ηγρ οται μα ς , αλλ * αδ ιχ _ουν χ ιιι τον _ιαννον των χ αι τον τοπον ηον , *¦ 0 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Θ' αντι λαμβανεται ο κ . Ι _ΡωσοΙδηςδτι _οιιανοουμ _^ ν ταυς Κυπριους εκι Ινους , οι οποιοι , Ι Χ ωΡι _< _νω ειναι _κουμουνιαται , διεκδικουν να _κατακτησουν κοιν ωνικην _'ι πολιτικην _ηγι .-ο ιαν με . την _Οποστηριξιν τοΟ κο μμουνισμου . ΚαΙ 6 ι . ν δι «· βλεπουν _οΟτε τους Ιδικους των κιν δυνους _οΟγρ . την ζη · μιαν ι'ου προκαΛου ν . Οτι ω ( ατα του κομμουνισμοι ) _ιναγκαλισ | ιος 0 ( ι καταληι , η _^ εις _τον Ιδικον _τ _« ν _« _νιγ μΛν ι . Ιν _« ι Ιδικη τον _ΟιτοΟι σις . Λλ · λα πρεπει κΛΟι : ινας που _πονει τον τοπον _αΛτυν 'α υπομψνηακπ καθ ε καατι _) ν τυ _παραδειγ μα των τρος _ιιποφυ γην . Δια τιις' _οιωπης και _τι ς ανοχης Οα _ιΒ . . _ικολουΟηθ || ν / υ υφισταται τ 6 _ιλαφρυντικο ' -. ο . _'— _,, _ρΜ . · ., ., . ν V ι _.-ν _' _Ιι-ι-ν- _^ _Ο _! , 6 κ , ΡωσπΙΓ ης . Οτι δε . ν μΒ . _μφομι _^ α τον Κ , _Ρι , _ισοΙδ ην _διυ την _παραλειψιν ειναι περιττω ν να ΒονισΜμΒν . Λιοτι , _ασφαλως , εννοιι _βτι Λπλως ιπιση μα ( νομε ' Ι ' ν _« κιν & υνον , τον οποιον , ολοι αντιλαμ βαν _ονται και καν _ιι ς δε ν _υποδπ · κν υει . _Μοντγκ ομερυ ει _ςΑυστραλιαν και Ζηλανδια ν 7 . ΤΤΤ * _ ' ' * ' - _> ' _. '' ' ¦ . ' . _—*^~ Τ η στραταρχης ΛΝΑΚΟΙΜΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΒΟΥ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ κ . Ε Γ ΑΤΤ . ΤΗΝ . νν ΙΟΥΛΙΟΥ ΛΟΝΔΙΝυΝ _, 2 ι ( _-ΡωυΒιρ ) Ο Π ροιθυπουρ _γις . της _Αυατρα-Ο χ . · ΜΟΝΤΒΚΟΜΕΡΥ ? . _ιας Δρ Εια _ττ _ιιηΧωσιν εν Καμπερρ _ς οζι ο Στρατα ρχης _Νοντγκομερν ηρ οκειται να ιπι · σχ εφΟη την _ΑιστραΙια _ν την _1-ην ' / ο « _λιοιι χα ι αφου ηαρα · _μεινη εν ΑυστραΧ _ι _φ επι δυο _Ιοδομαιας Οα μετα $ _$ εις _Νεαν Ζι _ιΧα _νυαν . Ο Μαρσαλ αφ ι κ ε το ει ς Ουασι γκτ _ον ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 21 ( Ρωντερ ) Ο _Σ τρα _τ _?] γης Μα ρσαλ _αφιχ _ττο ιι ς Ονααιγχ _των _, χ αι αργ _αεερον ιαρχ _ιαθ η ως Υπουργος χ ων _Εξωτ _εριχ ων _εηι _ηαροναια τον Π ροι _ορου « . Τρουμαν . ΚΑΙ 01 . ΜιΙΕΓΙΙ ι ΟΑ ΜΡΜ _ΤΑιΗΗΚΙ ! _« ΛΟΝ / . ΙΝΟΝ , 21 ( Ρω _υτερ ) Οπως ο χ . Μηι ρνς ουηο χ αι ο χ . Μιχ ε € _ιν Οα _νηογρ α ψι _) _προχ α τα _ξοΧιχω ς τιις συνΟηχ ας ειρηνης με τα πρω ην ιιιντε ιχΟρ _ιχ α Κρ ατ _η _> ΚΑΙ ΛΕΥΤΕΡΑ ΓΙΓΛΟΣ —¦¦ - _»¦ — ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 21 ( ΡωΚ τ _νρ ) II _υημοσιευΟειαα σημερον _ιυιυ _ιης _Ιιρ _ειτ _ανιχ ης Κυβ ερνησεω ς Λενχ _ι ) Γιβλος ' ειναι _^ _α ηοω »/ ιχ . _τιΤιν Λυο _ΓιβΧα _ιν τα ς { ποιας _οημοοιευει η _Κυιερνηαι _ς διιι την ηρηωΟ ηαιν τι ς οιχ ονομιχ ης ανασυγχρ η _τ η _σεω ς . *// _Ατ _υνιρ η Γιβλος Οα διμιασιευΟ ι ] τ ° ν _ι _^ _' Χ _'Ι / 7 _>' η · _Αμφοτερ _αι πι Γι · _ι _^ οι _αιιτα ι Οα συζητη θουν τον ¦ ιρηπε χ _ ψ ' μηνα ει ς τη ν _Γουλην . Ν ΑΒΒΛΙΚ Η ΓΟΥΛΗ ΛΟΝΔΙΝΟ Ν , 21 ( Ρω υτεο ) Ο ιι . Μο ριιιαον , _Καιναβ ονλεν τ ιχ ι < ς ηγ ε της Βου Ε _ρ _γαχ ιχο υ Κομματος Λεν Οα ηαρααι _ιι ς την οημερινην αννεαρ _ιαν τι / ς Γουλης των Κοινοτητων Ικιτι ιυριοΗ ζ _τ α _ι ΛβΟι νων « Ι · τΛ _νομι / _κΙοκ , Το ιογαν της Γουλης _αερχ Χαμ _ι ανει συζητησιν Ιιι της οικονομικης χη τααταυειο ς της _χ ιορης _, _ιιυ των _ιξιοτιρι _χ _υιν {>¦ _ΛοΟΙα _ιιο ν χ _αΟι ' , _ις χα _ι τ _$ Ια _νομ . ' _- · οχ / _βια , _()( _ο > _ γεωργ ιας , α _^ ι ' _- ιιιη Λια ιην γην χ α ) _χρα _τιχ ο · _ιιοι _ηαιν της ηΧεχ _τροπιιριιγοι γης _. — - _—¦« - - - ΥΠΟΝΟΙΑ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΔΥΤΑ 1 ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΤΟ ΝΑΥΑ ΒΙΟΝΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Η ΤΡΑΒΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡιπθ _Υ . _'Ο χ . Ι _^ αιλδα / _υ _^^ _εδηλωσ _βν οτι 1 » ωρδ _= « ροτ 6 υ . γ £ ν _|) η ιχρ _ιβις βιχον _κν * λο _ _δυβιυχ _^ _μ . _»· ¦ - - . _··' - —ι— ΕΝΕΡΒΕΙΑ ΑΝΑΚΡ _ΙΣΕΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 21 ( Ρωντερ Ανεχ _οινωΟ η _εις 'Αθη νας 8 « _^· _^ εσταλησαν _υτοι δια . να Ιξετα _- αονν το νανα γιον χου ατμοπλοιου 'Χειμ αρρα > ινα αναχ αινψονν τον λαγον του _Γυσινχημοπος . . Ο ΠρωΟνπονργ _ις χ . · Τυαλοαρης . _εδηλοιαε Οτι πρρχ & _τ _^ _ριιζ ιχ αι . αναχρ _ισε _^ ς _ιεν ολοχΛι / ονν ' τη ν ., πιθανοτητΙ χ _β _αμπστας διοιι . 12 ωρας _πρ οτου . _γι _* _υ V εχρηξι ς ειχον _χνχΧοφορ ησ _]) _φημαι 2 ! γ < το _ττλοιον _νηιστη _δυστν-Ο _^ Υπουργος των _β αντιχ ων χ . Δημητριος Λιντας _ιδηλωσ ε ' οτι η _Ιχχ αΟα ρισις των ναρκων ει ς τον Πορ θμον . του Ευριπου ει χε τελειωσα η Γ _^ οΧΧου χ αι πρεπει να αποχλειοθ _^} η _ηιΟανο ' π / ς περι διαφυγης ναρκης τινος . Εξεδοθη τω ρα Ιπ χ _ια ' η ιας Ηροα _- _δοποιηαις οτι ι κολπος της Ευβοιας ειναι επικινδυνος δια την ναυσιπλοιαν . ΟΙ αξιωματ _ιχ οι χ αι οι _αΥδρες εου πληρωματος τον ατμοπλοιου -Χειμαρρα * χ αβ ας χ αι οι διασωθεντε ς ναυαγοι _Ι τιΟηααν 6 πο _κρατησια δια την _διενιρ _γειαν & - ναχ ρισε εον : _ · ¦ ¦ - < :-. - _,. _Διεψευαθη Ιτααημ ω 'ξ ει ς' Αθηνας _οιι _αντα ρται _ιπιι _^ _ησαν χ ατα το παυαγιον της , 'Χε ιαα ρ _' - ρας » , ινφ διετ _ιλονν αλυσοδεμενοι . Π ροστιθεται οτι _διν . προκειται περ ι ανταρτων , αλλα . περι κρατουμ ενων , οι οποιοι εφεραν μεν _χ _ειροπεδας , ειχον & μως αυται αφαιρεθη οταν _επεβ _ιζααβ ησαν Ιπι τον πλοιου οι κρ ατουμενοι . ΙΤΑΛΙΑ , ΤΟ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΜΕ ΡΙΚΗΣ · Το ταξιδι του Ντε Βκασπε ρι ΤΟ ΕΘΝΟΣ .. ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝ . ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ Ν . ΥΟΡΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ Κατωτερω _δημοσιευομεγ _ωνταποκριοι _, ν τοΟ εν πεα _Υορκρ μονιμου ανταπ , οκρι _, , τοΟ του « Εθνους » κ . Σπ . Μιν ωτου , ληφθειοαν αεροπορικως , περι τοΟ ταξι & ιου τοΟ Πρωθυπουργου της _ΙταλιαςΜτεΒκασιιερι εις _τας Ην ωμενος Πολιτειας , Ως ειναι η & η γνωστον εκ των τηλεγραφηματων , _ε > Ιταλος _ΠρωΟυπουργΛς αι _^ _ου επετυχε την παροχην νεας οι κον ομικης βοηθειας επανηλθεν εις Ιταλιαν . Επομενως η _δημοοιευσις της ανταποκρισεως θα ηδυνατο να θεωρηθη πλεον ως μη ε · _πικ _αιροςχ 'Αλλα δια να σχη ματισουν οι αναγνωσται του « Εθνους » μιαν Ιδεαν περι του επικρατοΟντος εις τας Ην ωμενος Πολιτειας πνευματος Εν αντι της ' 1 _ταλιας εκριναμεν _βτι Οα £ · πρετιε να την _δημοσιΕυσωμεν : ΝΕΛ ΥΟΡΚΗ , ( Αεροπορικως . Του μονιμου ανταποκριτου μας κ . ΣΠ . ΜΙΝΩΤΟΥ ) . · Η Ιταλια _Εγιν ε _παραδοξως το _« χα ' _ιδευμενο » παιδι των Ηνωμενων Πολ ιτειων , πραγμα που απογοητευει τον εδω Ε λληνιαμον μεχρι _απελπισι ας , κατοπιν της συμπεριφορας -ιου κ ' τυχεν η Ελλας , Λε · ημπορουν να εννθη _° ουν ° _1 _ι · δω Ελλ ηνες την καιαγωνην . των οποιων η πατρις υπιοτη τα πανδεινα απο την Ιιαλι · κην επΙΟεοιν , της οποιας 6 φορος αιματος που _κατεβαλεν _εις τον _βωμον της Ελευθεριας ητο βαρυτερος απο καθε αλλο £ 0 νοςι πως τωρα 'Λ μερι · κανοι επισημοι δηλοΟν _δημοσι _ρ οτι η καυμανη η Ι ταλια ¦ τυ _πεφερε πολυ κατα τον πολε · μον- ' . Ε _κ _δηλουν _& ε · τον πΛ · νον των και την _απελπιοιαν των οι _εδυ Ελληνες , , διοτι κα ' ι αυτοι , ως Αμερικαν οι πο • λιται , _κατε . ταχυη οαν αμεοως , διν ειναι ολιγοι που ιχασαν την ι ' , _· η _< των , ΛλοΟ ιις τας Ε λλην ικας εκκλ ησιας καΟη-| ιι ρι κ ?) Β γι νονται _μνημοαιινα οιμ τους _πεσοντας _ελληνας _ι-Ις τον 'Λμερικαν _ικον στρα · τον . _Λι . ν τιρεπει ομως να ( . _κτιλη - ξ ( 1 κανεν α η ανθρωπιστικη αι ' πη στααις ιων Ηνωμενων Πο λιτειων . _Γταν _εν Οι _^ η ΟΒι οτ ι υπαρχουν εδω εκατομμυρια Αμερικανο ι Ιταλικ _ες καταγωγης , α < _ροΟ μονον εις τι > ν Ν (! ι » ν Υορκη ν _υπερβιιινουν _ουτοι τας 500 . 000 , το ζητημα δι _της εν αντι της Ιταλιας _υομπεριφορας , πλην τοΟ πολιτικου στοιχειου _ενδιαφιοει και εκ λογικως , Ε ν παοη _περιητωοει ο Πρω Ουπουργ _Λι Ντε _Βκασπκρι (! _λ ψΟασΒ . ιδω . ι : 1 ς πολυ χαιαλ · ληλον στιγμην , με το ιδαφος πολυ καλα _καλλιεργημεν ον _, αντ ιθετως με ο , _τι _ουνεβη _, _κις _| _ο / κ . _Τοαλδαρην . 'Λη λ ' ου · _ατατα δε ν _Λχπ ι να Λν . τι | ιΒ . τ _«· _πιαπ εχθρους , αλλα ν , ρ ) ν £ νη δεκτος απο ... φιλους Ι Ειναι πολυ χα ρακτηριαπ · κυ _ι _ι ! < « καλομ _τανΙιριΟβως που _εΗυχεν η Ιταλια απο τους Συμμαχους και Ιδιως την _/ Αμερικην , καιτοι η συμμετοχη της εις τον _πολεμον _υπηρξεν α φορμη να χαθοΟν χιλιαδες σφριγοντων Αμε ρικανων στρατιωτων , ναυτων και αεροπορων , να _παραταθιι 6 πολεμος και να _εξοδευθουν δισεκατομμυρια δολλαριων . οι αριθμοι που διδει σημερον ο εν Ρω μη ανταποκριτης του « Κηρυκος -Γημα » της Νεας •« Υορκης , δια την _βοηθειαν που παρεσχεν η _Ουνρρα _εις την Ιταλιαν . Προτου _αρχιοπ το _ιργον της εκει η Αμερικανικη Σ τρατιωτικη _Διοικηοις διεθεσε προς _βοηθειαν τοΟ Ιταλικου λαου 100 εκατομμυρια δολλαρια , _εις τροπον ωστε η ολικη Γοηθεια , συμπεριλαμβανομενης και εκεινης της _ΟΟνρρα να ανελθη εις 700 εκατομμυρια . Τωρα η Συνθηκη εΙ ρηνης υποχρεωνει την Ι ταλιαν να _καταβαλη ως επανορθωσεις _ει ς την _Ρωσσιαν , Ελλαδα , Αλβανια ν , Βιουγκοσλαυιαν και ΑΙ Οιοπιαν _. κατα δοσε ις—6 θεος γν ωριζει αν καταβληθουν τελικως ποτε 1—360 εκατομμυρια δολλαρια , δηλαδη το ημισυ περιπου της βοηθειας που £ λαβε απο την _'Αμερικην . Δεν ειναι επομενως εκπληκτικο ν που η ΟΟνρρα βεβα ιωνει τωρα οτι « η Ιταλια ευρισκεται σημερον εις των δρομον δια να _λαβη την βε · αιν της μεχαι , υ των _ανασυγκροτηθεντων εθνων » . 'Ενω η 'Ελλας , το Ουμα , 6 _ηρωικος συμμαχος που ιδωαε την πρωτην _χαραν της νικης , που _ιτυ ραννηθη , _πφυ εμαρτυρησε Ευρισκεται κατακοιτος ΚαΙ _αγαινια . Οχι ' μονον αγων ια , αλλα ενω η Ιταλια 0 α _λαδ || συντομωτατα ως πρω την δασιν 50 _^ κατοιιμυρια δολλαρια , συνολ ικως δε 200 απο την Αμερικην , η 'Ελλας την επαυριον της διακοπης ιης _Ουνρρα _ιυριοκιιτα ι προ τοΟ τραγικου προβληματος της _πεινη _ς . _ν Εν τ < _ι μεταξυ , κατα πληροφοριας του Αμερικανικου τυπου , Λ Ιταλικος τυπος πανηγυριζει , _χαρακτηριζων το _ταξιδιον του Ντε Βκασπερι _εις τας Ηνωμεν ας Πολιτειας ως το _μεγ αλυτερον _πολιτικον γεγονος απο της αν ακωχης , αποδιδεται δε Ιδιαιτερα σημασια _ρΙγ το _νιγονος _ιιτι _προηρκληθ η ουτος απο _την _'Αμιρικαν ικην Κ υβερνησιν . _ΤοΟτο θεωρειται ως _αποδειζις τι _>> φιλικων διαθεσεων και _ενδιαφιροντος τω _» Ηνω μεν ων Πο λπειων « αι της επιθυμιας της να προσελκυση την Ιταλιαν ( Ι « την τροχιαν των Δυτικων Δυναμεων . Γεβαιουται _1 ) δη 8-τι και _ω Υπουργος των Εξωτε ρικων κ . Νεννι μεταβαιν ει _κα , τα τα _ιελην τυΟ μην ος _εις το Λονβινον με παρομοιαν αποστολην . Ο Β _^ νσπ _ερι την προτερα !· α < της _αναχωρησιως του δια τας Ηνωμενος _ΠολντιΙας 4 £ 4 · ( _ευνιχιια ιις _τη ' ν ' 4 ην _οιλΙ & _ο ) ΑΠΟ ΤΗΝ _ΒΑΛΛΙΑΣ Ο κ . Ωρι ολ στ ην Βαλλικ Βιν _Συνελε _υσιν ' » Η ΒΑΛΛΙΑ _© ΕΛ 6 Ι Δ _ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ , ΑΝΕΞαΡΤΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΔΙ ΟΛον _^ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ 0 *· ΕΡΡΙΩ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 21 ( _Ρωντεα _) 'ο Η . Ερβ _' ω Ιξ _εΙ _ιγη Πρ οεδρος της Βαλλικης Εθνοσννελιυσε _ο > ς 3 ι & 4 _Ζ Ο ψηφων Ιπι συνολου 584 _τμηφων . * 0 ΙΧ _ροεο ρΙι ς α .- 'Ωριολ _«« ΚΚΒ φωνων την _ΕΟνοσυνιιινοιν μετα την Ιχ _ιογην του κ , Ι _^ _ιε » _ειπεν « 'ιΒ ΒαΧΗα θελει _διχ αιοου · νην , ανεξαρτησιαν χ αι ειρηνην δι' οιους . Ειναι τα _ιδια Ιδανικα , τα οποια μας οδηγουν εις τας σχ εσεις μας μετα . των Οπων υπερποντιων τεχ νων μας . % Η ευδαιμονια των ειναι και ευδαιμονια μας και η αξιοπρ επεια των ειναι και _αξιοηρ _επεια μας · . Ια ΠΡΟΓΛΗΜΑΤΑ Μ ΑΗΤΙΜΕΤ _Ο Π ΙΖΕΙ Η ΜΕΒΑΛΗ ΓΡΕΤΤΑΝΙΑ Αενχ _Ι Γιβλος _¥ - » ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 21 ( Ρωυ εερ ) Η Γρεττανικη _Κυβ ερνηαις εξεδ ωσε Λευκην _Γιβλον εις τη ν οποιαν εκ τιθενται τα δια φορη προβληματα τα οποια αντιμετωπ ιζει η Μεγ αλ η Γρεττανια ει ς την _οικονομικην τ νασυγκραχ η _· αιν της . Η Λευχ η Γιβλος υπογραμμιζει οτι μονον αυξησι ς της παραγωγης δυναται να _διατηρηση τι _οημερινον ιπιτιιδον ζωης εις Με γαλην Γρετταν _ιαν , Τα Ιξαγωγι χ ον _ιμπο ριον αποτελει την βααι ν της οικονομικης ανασυγκροτησεως της χω ρας και η ! δια φοροι _β ιομηχαν _ιαι που εξαγουν προιοντα πασχουν απο _ιιιει ψιν ιργ _^ των . ΙΙολλο _ι Ι ργ _αται _απααχολουνται ε ' ις μη _ζοιτικας επιχειρησεις . Υπα ρχει ( λλπν / ι _?· 500 . 000 εργατων και η γενικη αυτ , η _Ιλλειψις 0 α σννε · _χ ισΓη ? _πι τινα Ττη χ αι θα κα · ταστη οξυτερα Οταν αυξη Οβ το _ι ρι ον ιης « _χοΑικι _^ ηλ ικιας χ αι _40 Ο . 00 Ο α γορια χ αι χ οριτα ιιι τα οπ οια _αλλετος 0 α _ειργαζον _το 0 α παραμεινου ν ει ς _ιπ σχολειο των . Καιτοι αι ιξαγωγα ) υπερβ αινουν τα ς προπολεμικος και η ! _εισαγωγα ' ι ειναι κατα 7 Γο ) α μικρ οτεροι ιων προπολεμικων , υπαρχ ει ακο μη _ιλλ _φμμα $ , 300 _εκα _εομ / ιυρ ιων μεταξυ εισαγωγων χ α ' ι εξαγωγ ων ινεκα απωλεια ς επενδυ σεων εις το _εξωτε _- _ριχ ον . Δια να αντιμε _τωπισΟβ η π ολεμικη προσπαθεια το η μιαν των αξιων ει ς το Ιξωτε ρ _ιχ δν Ι ηωληθ η χ αι η χω ρα συνηψε _ιιη νιιπ εις το / ι ωτερι χ αν . Πα ρ α την αυξηαιν εξαγωγων η Μεγαλη Γρεττανια ειναι υποχρεωμενη να πλ ηρων _η ιο ( λλειμμα μιταξυ εισαγωγων και εξαγωγων δια δανειων _εξ '/ 1 / ιι _σις των μισθων πρεπει να ουμ _β αδιζι ) με αυξηαι ν της « απαγωγης . Αναφερεται επισης { κινδυνος ιιλ ηιΙωριαμα _Ο χ α ) Ιονιζεται Ιιτι μονον αυξηαις ιης παραγω * γης _ιινα _ι δννοτον νη φι _ρη τδ ιαο ( υ γιον . Κατα το διαρρευσαν ετος υ · ηηρχε Ι _λλειμμα _0 ι ? 7 εκατομμυριων μηνιαιω ς μεταξυ _ειαα · _γιογε & ν « ηΙ /{ α |· ο _)>·< 0 ν , ΙΙ _ιεηα να αυξηθουν α < ηηοσ θ ΓΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΕΧ 8 Η ΤΟΥΣ _ΑΡΜΙΤ Τυ ΙΙΙ 1 Ι _»™ _ιΙ ΣΥΜΓ _ΟΥΛΙΟυ ΤΟΥ ΠΕΜΜΑΤ ΟΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΙΚΗΗ ΕΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΛΠΗΡΒΗΖΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛ Ο ! ¦ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 21 ( Ρωντ ερ ) . £ Β πολιτικη χ αχ αατααις , _μεταΑιδει δ Ραδιοσταθμ _ο ς _τεον _Αθηνεον _, _παρ ουσιασε τας ακολουθους εξελιξεις . Ο Γασιλευ ς _ιδεχ _βη _αΛΖτιλοδιαοοχως τους ηγετας των πολιτιχ & ν κομματων , κατοπιν ηρωινης _εΙσηγησ _εως του Π ρωθυπουργου κ . _Τοαλδαρ-η , ως υπευθυνου σνμεουλου του Στε _μματος . ' Την 11 . 30 π . μ . δ Γασιλευς εδεχθη τον χ . Στ . Βοναταν . Την μεσημβ ρια * τον χ . Β . Παπανδ ρεου . Την 12 . 30 μ . μ . τον κ . Σ οφ . _Γενιξελον . Την Ιμ . μ . τον » . Ν . _Ζερ _β αν . Την 3 . 30 μ . μ . τον κ . Π . _Κανελλοπυυλον . Την 4 μ . μ . τον κ . 'Λπ . Αλεξανδρην _Οια ττ _^ ν 4 . 30 μ . μ . τσν κ . _θεμ . Σοφουλην . Εν τελει εγ ενετο δεκτος _ιις αυνεργασιαν « 5 χ . Κ . Τσαλδαρης . Μεχρ ι _της στιγμης διν _Ιγνωαθ η Ιαν χ αι ποτε θα _αυγχλη Ορ _Συμβουλιον του Στεμματος υπο την _προεδριαν του Γασιλεως , ινα ληφθουν αποφασεις Ι _πι τον ζητημεετος του καταρτισμου Κυβ ερνησεως Εθν ικης Ενωσεως . _* £ Β _Κυβ _ιρ _νησις _νπιδαΛι ηρυταεπν β > ο τη * παρατααιν μεχρι ¦ τ ης 24 ης _ΦεβρονειρΙεη _) του Ν _'ιμβ ο _ειερι _τιαροχης αμνηστειας εις τους αντα ρτας οι δποιοι _παοπΙιιΛοΥτοχ . ¦ —ΑΠΕΡΒΙΑ ΤιΙΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Απο σημερον οι Ελλ ηνες δημοσιοι υπαλληλοι κατηλθαν εις _αΛεργιαν _ζητουττες αΛξηαιν των αποδοχ ων των . _ΛΜΛΡΡ Δ 5 _« ιΛΡ ΝΡΒΒΗΣ _ΙΕ ΝΤΑΛΕΠΤΟ _Ι ΓΙ 0 ΒΡΑΦ 1 ΑΙ • Ο _( _χνΟ _ρ ωπος χαρις ' _βι ς τον οποΕον ιγ _ιναν _τ _οβοι _εχατομιμιυρ & ο _υχοδ δσ . οε _^ δεν _εγ 6 ν « ν & Ε _, αιτιας αλλου ανθρωπου ( Απδ τσ _βιβλιον του Δ . _Καβ νεγγη ) Η μητερα του Ανδρεα Καρνεγγη τον _εγεννηοε χωρις _ουτε Ιατρο ν _ουτε μαμμην διοτι η οΙκογενει « ητο πολυ πτωχη διω να υποστη τετοια ιξοδα . Ο Ανδρεας Καρνεγ _· Υης αρχισε δουλεια κερδιζοντας μιαν πενναν την ωραν —κ αι δμως £ καμεν _περιουαιοτν οκτω εκατομμυριων λιρων-Μιαν _φοροιν επεσκεφθηκα την καλ . υβην απου _εγεννηδι _εις το Ντανφερλαιν της Σ _κωτιας . Η _οικια εΒχε μονον δυο δωματια . Ο πατερας του ειχεν _επιχειρησιν υφαντουργιας _ει ς το κατωγειον και δλη η _οικο γενεια εμεινε εις μιαν μικ ρην σκοτεινην _οοψιταν εις το ανωγειον . Εκει εμ , αγειρ & _ναν , εκει ετρωγαν και εκει εκοι μωντο . • Οταν η οικογενεια του Κα ρνεγγη ηλθεν _εις την Αμερικην . ο _παττερας του Ανδρεα εκαμνε _τροπιεζομαντηλιες και γυριζε πεζος κτυ _πωντας απο θυραν σε θυραν δια να _τες πωληο _)) . Η μητερα του εδεχετο ρουχα δια _πλυ σιμον και _ερραβεν υποδηματα δια λογαριασμον ενως υποδηματοποιου . Ο Ανδρεας ειχε μονον ε _ να υποκαμιοον , και η μητερα του καθε νυκτα , _Γταν α _υ'α ς της επλαγιαζεν το επλενε και το ( αιδε ρωνε . Η μητερα δουλευε δεκαεξ Εως δεκαοκτω ωρες την η | ιεραν και ο Ανδρεας την _ελατριυεν . Οταν ακομη ητο 22 ετων . της υπεοχεθη οτι δεν Οω _εττανδρευετο ενοσψ ζουσε εκεινη . ΚαΙ το Ε _ καμβ . ΕπανδρευΟη μονον μετα τριαντα χρονια , οταν η μητερα του πεθανε . Τ Ητο _πενην _ταδιο χρονων _δταν _υπανδρευθη και εξηνταδιο βταν απεκτησε το πρωτον και μοναδικον του παιδι . Οταν ητο μικρο παιδι ο Ανδρεας _ελεγε καΙ ξαναλεγε εις την μητερα ιου , _ιΜ _ητερα μια μερα 0 α γιν ω πλου σιος για ναχης μεταξωτα _ρου χα , υπηρετες και δικο σου αμαξι » . Συνη θι ζε να λιγη οτι εκλη ρονομησε το μυαλο _τη > , μητερας του ι ( αΙ 8 τ : η παθ _ειαι εις τα ς υπη ρεσιας διανομης και τα ς κυβ ερνητικο ς Ραη _ρ τα _ιας . ' } Ι Γρεττανικη Κνβε ρνηαις πιστευει , λεγει η Γιβλος , 1 > ι ι οΙ Ι ργπτιιι και οΙ _εργοδοιαι ΘΑ αν νερ γααΟαυν δια την _Ιξευρ εαιν _Χυαειυς . ΟΙ _σχολιααχ αι λεγουν Ητι τα δυο κυρια πη _/ _ιεια της ι . _χ · _Αεαιω ς ειν αι πρ ωτον _Νπ ι ) _υιω τικη σταθμη εν Γρεττανια Θο Ιλ _αετωυ γ ) / Αν δεν _αυξη Οη αημπν ιινΛ {· » παραγωγη _χ α δευτιιιον δεν υπαρχουν _Ληκεται χιι _ρ ι _ς Ι _ν Γρεττανια . ' // Λευκη Γιβλος _υηαΧογι · ιπ οτι α ! χορ ηγηΟιΙααι πατα τδν πολεμον αυξησεις ημερομιαΟΙ _εον Ανερχονται εις Α } 1200 ιχ _αταμμυθ >· _ΤΑαον « Ι _Ανιιπροαιαιιοι ιων _Ιρ _γοδατιο ν , οαην μπΙ των εργα των εγκρινουν _τα ς Αποψεις αι ιιποιπι _ιχ τιθενναι εις π ) ν λεν κην _ΓΜιλον , _και ΙΙα _φροντιηοιη ιοστι αι _ουοταοιις _νδ _ηιριιλ οοι _^ ν _»/? _ννωαιν _υΛοιν _ιΛν / _νι !«« _ψιρ _ομενων , ' - '' ' . _<'*< . _'^ ' . _νΙ ' - ΙιΙι _, _^ Ι | _Μ | _ν _·'·· π ¦'· -ιι ΙΙ _-ι' _-Ι 0 ΓΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΧΑΛΥΓ _ΟΣ απεριοριστος _οτ-, _'ατιη του προς εκεινην ητο το ελατηριον το οποιον τον ωθουσε εις τα θεα ματικον του σταδιον . Οταν η μητερα του απεθανε , η λυπη του ητο τοση ωστε ετιι _δεκαεξη χρονια δεν ειχε την δυναμιν ν προφε _ρε το υνομα της . Καποτε πληρωνε το ενυποθηκο ν χρεος μιας _Αγγλιδος εις την Σ κωτιαν μονον κα ! μονον επειδη εμοιαζε της . μητερας του . Ο Ανδρεας Καρνεγγης ητο γνωστος ως βασιλευς τουχαλυβος . Και δμως πολυ λιγο ηξερε για την βιομηχαν ιαν χαλυβος . Ειχε εκατονταδες , Ισως χιλιαδες _ανδρας που ει ργαζοντο γι αυτον και _οι οποιοι ι [ ι , _ιραν για το ν χαλυβα περισσοτερα απ ο , τι ηξερε αυτος . Ηξερε δμως πως να τους _6 ιευθυνη ~ καΙ αυτο ειναι που τον εκαμε πλουσιον- Απο μικρος _εδειξε Ικανοτητα δι' οργανωσιν _, ηγεσιαν και την δυναμιν να καμνιι τους αλλους να εργαζωνται δι' αυτον . Οταν ητο μικρον παιδι στην Σ κωτιαν , επιασε ενα κουνελλι . Δεν περασε καιρος και ειχε ενα σωρο κουν ελλακια—αλλ _δχι και τροφη να · τα διαθρεψ [) . ΤοΟ μπηκε μια λαμπρα Ιδεα . Ειπε στα παιδια της ενοριας Ητι αν πηγαιναν να φερουν χορτα δια τα κουν _ελλακια θα εδιδε οτα κουνελλακια τα ονοματα των παιδιων προς τιμην των . Και το σχεδιον ειχε μαγικα αποτελεσματα . Χρον ια υστερα , χρησιμοποι ησε την Ιδιαν ψυχολογιαν _εις τας επιχειρησεις του . Ηθελε λογου χαριν να πωλησ _^ σιδηροδρομικος γραμμας _εις την Ε _ταιρειαν Σιδηροδρομων _Πενσυλβανι ας . Ο κ . 7 .. Εντγκαρ Θομσον ητο τοτε προεδρος της Εταιρειας . Ο _Καρνεγγης Ιδρυσε _ε ' να _τεραστιον _εργοστασιον _χαλιιβδουρ _γειας εις το _Πιτσμπουργκ ι : αΙ το ωνομαοε < _Ε ργοσταοια Χα _λυιος Β . Εντγκαρ . Οπως ητο φυσικον , ο κ . Θομσον ι ) υ · _χαριστηθη και _δε ν _ιχρι ιαοΟη _ιιοΛλη _υυΟκ υλιιΑ νι _^ _ιιι . ιυυ [| να αγορασιι τες σιδηροδρομικες γραμμες απο το _εργο-Λτασιον το οποιον εφερε τυ Λνο _( ια του . Ο Κα ρνεγγης _ε . ΙργαοΟη _ι ' . _ις αγγελιοφορος _τηλεγραφειου ε _( ς το _Πιτομπουργκ . Επαι ρνε δυο σελινια την η μεραν . ΚαΙ του εφαινοντο σαν πι :-ριουοια , _'Ητ ο ξενος _τις την παλιν * Π _1 _ιφοβΒΙιη μηπι . ις χα · « Π την δουλεια του διοτι διν ηξαιρε που να _παγρ . Β < _βυ · το εμαθε απο μνημη ς τ Λ _ον οματα κα τας διευθυνσεις κα . _Οε επιχειρησεως _ιι ς το _ιμπορικον κεντρον _της πολεως . Η Οι'λε πολυ να γιν ιι τηλεγραφητης . και την νυκτα διαβαζε για την _τηλεγραφικην και το πρω / εψαχνε για _ιξασκηοι ν τα πληκτρα . Ενα πρωινο το _καλωδιον _υβρ _αζι απο την πολλην _δοιι · λΒ . ια . Η _Φιλαδελφεια Μιλουσε απι γν (·> ομ / ιν _<·> τι _Πιτο-( Συνεχεια εις την 4 ην σιλ ( δα ) - _^ - - ' - ¦¦¦ ι _*' - _^ _- _'— — - _-ι _^ _. ' _.-ιΛ . λ .. ¦ - * - _?¦ _ν . 'ι _[· · : — _~~ — _^ 1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡ _0 ΤΝΗ ΕΦΗΗ ΕΡΙΣ - ¦ ¦ · . ' - ¦ _- ' . ς υνδ ροΜα _ι . _/ ΕσωτερικοΟ Εξωτερικου Ετησια £ 2 . 0 . 0 Ετησια £ 3 . 0 . 0 Η συνδρομη ειναι _ττροτιληρωτεα . ιι . Β ΤΕΤΑΡΤΗ V Ι Λ _^ ¦ : :. _- ¦¦ ¦¦ : -. _? _£ ¦ ¦ . . ΙΑΝΟΥΑΡ ι ΟΥ 1947 Νεα Σεληνη 'Αν . ηλ . 633 _' —Δ . 5 . 05 ' Αναστασιου , Περσσυ * ΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ _^ ΤΗΣ ΠΡΕΣΓΕΙΑΣ _ΙΥΙΛΣ . _ ... —¦¦— Ο 2 . υλλογος Αποφοιτων Παγ κυπριου _ΒυμνιιοΙου _απεσιειλκ προς ιον _Ιν _ιι | ιον Υπουργον των 'Λκοικιιιν το κατωθι _τηλΒγραφημα _ « Ευριοκο _μη _ΟιΙ παρα το πλΒ . υρον της Κυπριακης Πρεσβε ιας , ν _ν ευρισκομενη ς εν _. _ΛονοΙνω , ολοψυχως _υποοτηριζονιες __ _ι Λ ηιτημα _τι ' ις Ι > _νωσι-ως της Κυπρου μετα της • Ε λλαδος . _λΥΛΛΟΒΟ _υ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ _ΠΑΒΚΥΠΡ 10 Υ ΒΥ ( Λ _« _ΛΧΒθν ΙΟ ΗΝΒΛΡ ΙΟΗ Ρ ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΕιΤΟΥΡ ΒΟΗ ΕΙΣ 10 _ΛΟΜ , ΙΟΚ Α ρμοδια _ανακοινωσις _αυαφιρει δτι μεταξυ των _πορευρεΟεντων _εις το Συνεδριον Απο ικιακων _Λι , ιτουργων εν _Λονδινο ι Ις το οικημα _ιης Σχο λης ΟΙκονο |« κων τχ ) ι 5 Λο · ΓΙνου κ « Ι ιο οποιον διηρκππ . απο 6 ης μεχρι 9 ης Ιανουαριου ητο καΙ 6 _Πρωτος Ι ) οη · _3 ος Απο ικιακος Βραμματευς κ . Χ ., Β . _Ριτοαρντς . Η αν . _πκοιν ωοις αναφε ρει _ιτ ι παρεστησαν εις το Συν _εδριον 50 αξιωματουχοι αντι · _ιροοωπι _υοντες 20 Αποικιας . Εναρξ ις _ιω ι Β ργασιων ιου Συνεδριου / . γε νιτο ωτιΛ . · ο 0 κ . ΛΙβορ Τομος , , Κοινπ · _ΙουλιυπκοΟ Υφυπουργου 'Λ ιοικιων . Τα Συνε δριον Εκλιιμ . κατοπιν λογου του _Υπουργου τι _> ν Αποικιων κ . Λ . _Ι _ρητς Ι ζοουνς ο οποιος _ετο-/ ιο ι την αναγκην συ-, 'κλ ηπι :- , _υς κατα περιοδους _ιοιουτΗν 8 _ΙΑΑΑΙηιι _ΕΟΠυΙιΚΙΙΙΣ _ΠΑΡΕΣΧε _ΨΗΦΓΝ ΕιΣ _ΤΟΗ ' ΜΜΙΙ Δ ! Α ΤΟΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜ _ΟΙι ΚΥβ £ Ρ » ΗΕΣ & Σ _ΑΟΝΔΧΝΟΝ , 21 ( Ρωυ ζερ ) 'Ο χ . _'Γρριω μετα -ην _εχλογην του ως προεδ ρου της _~ Βαλλικης Εθνοσυνελευσεω ς _προοιφωνηαε _ταυτηιν χ αι _ιιπο · οτι ι ) Τερμαγια - δεν Οα _αποχλεισυυ απο το Ευρω παιχ ον συγκροτημα οταν αποβαλτ / την επιθετικη γ της πολιτικη * . 5 ν 5 _ι ! 9 ! Αχ ολουθως ο χ . Ραμαντιι εκθετων το πρ ογραμμα του εις την ΕθνοσυνεΧευαιν _τιπεν οι » θα _αποβλεψη εις την αυξηαιν της παραγωγης χ αι σταθεροποιηαιν του φραγκου . Οσον αφορα τ ην διεθνη _ποντικη ν _ειπεν οΙι σχ οπος τον ειναι η _προοηλωβ ις _ει ς τα Ηνωμ ενα Εθνη ητις ωδηγησε τα ς ενεργειας τον χ . Νταλαντι _ε χ αι τον χ . _Μπλουμ . Η Εθνοσυνελευαις αχ ολου _Γως παρ εαχεγ εις τον Ραμαντιι ψηφον _εμπιατοαυνηςδια τδνσχηματιαμ ον χ _υβερνηαεω ς . Ο αριθμος των ψηφωντα _ςδποιας _εχριι _· αζετο ητο μονον 310 ΙπΧ συνο · _Χου 588 Ινω ο χ . Ραμα _ντιε ελαβ ε 577 , ητοι μονον 11 { ψηφισαν χ α τα του χ . Ραμαντιι χαι 1 ψηφος ητο ακυρος , ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ _ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤαΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΒΚΤΗ _Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπο της Επιτροπης του _« πεοα Σ υνδεσμου Ζαχαροπλαστων . Λευκωσιας » υπεβληθη εις τον Ελεγκτην Προμηθειων αιτησις , δια της οποιας ζητειται η αΟξηαις της μηνιαιως παραχωρουμενης εις τους _ζαχαροπλαστας ποσοτητος _ζαχαρεως καθως και εις το διπλασιον τουλαχιστον _αυξησις της παραχωρουμενης εις αυτους ποσοτητος αλευρων . Το _ΒραφεΒον Ελεγκτου Προμηθειων απηντησεν εις τον Βραμματεα και τον Ταμιαν του ως αγω Συνδεσμου κ . κ . Δημ . _Στεφονιδ ην και Νικ . Δημητριαδην 8 τι το ζητημα της αυξησεως των ως ανω ειδων ευρισκεται υττα μελετην _Κ « 1 δτι το αιτημα των ζαχαροπλαστων θα _ικανοποιηθη εν καιρω . Ωσαυτως , η Επιτροπη του Συνδεσμου προεβη εις διαδηματα προς εξασφαλισιν δι δλα τα μελη του ποσοτητος τινος εξ _εισαχθεντος προσφατως βουτυρου . > . ' Τα μελη του « Νεου Σ υνδεσμου Ζαχαροπλαστων Λευκωσιας : · θα συνελθουν με 9 αυριον Παρασκευην και ωραν 7 μ . μ . εις Βενικην Συνελευσιν , κατα την οποιαν ο Βραμματευς των θα εκθεση αναλυτικως τα γενομενα διαδηματα δια την _Ικανοποιησιν των εις διαφορα - εΒδη αναγκων των ζαχαροπλαστων · Κατα την ιδιαν Βενικην Συνελευσιν θα διενεργηθουν , ωσαυτως , _αρχαιρεσιοη , τοΟ Συνδεσμου . ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΝΕΒΒ ΗΣ ( Συνεχεια εκ _τηςιης σελι & ος ) μπουργκ . Δεν υπηρχε στο καθηκον τηλεγραφητης . Ετρεξε ο Ανδ ρεας Καρνεγγης πηρε το μηνυμα , το παρεδωσε και , αμεσως _επροβιβαοθη στην θεσιν _τηλεγραφητου και πηρε ετσι διπλον μισθον . Η αοκνος ενεργητικοτη ς του , και η ασβεστος φιλοδοξια του προοελκυαν την προσοχην . Η σιδηροδρομικη Εταιρεια _Πενουλδανιας ιδρυσε _δικ . ον της _τηλεγραφειον και • ο Ανδρεας Καρνεγγης ο οποιος τοτε ητο Ιδιαιτερος γραμματευς του περιφερειακου επιθεωρητου εγιν ε τηλεγραφητης . Εξαφνα μια μερα συνεβη κατ ι που τον εφερε _οτον δρομον του πλουτου . τ Ηλθε και καθισε διπλα _, του εις το τραινο ινας εφευρετης ο οποιος ' του ε' & ειξε το σχεδιον ενος υπνωτηριου το οποιον ι . φιΟρε . Τα υπνωτηρια τοτε ησαν χονδροειδεις _κοιται _καρφωμε . _· αι ατο πλευρο των φορτηγων οχηματων . Η _ιια πυτη εφευρισις εμοιαζε με τα οη μερινα αυτοκινητα Πουλ - μαν . Ο Καρνεγγης _ιι _χε Σ κωτικην οξειαν διορατικο _, τητα . ΕΙ & ε δτι η εφευ ρεοις _ειχε μεγαλας _ελπιδας—μεγιοτας ελπιδας . Ο Καρν εγγης _ιδανεισθη χρηματα και αγορασε μετοχες _ει ς την _επιχειρηοιν . _ νεα Εταιρεια {' . δ _* 6 ι σημαντικο ν μερισμα και _δτειν ο Καρν ε γγης ητο 25 _ετ (?> ν το ιτησιον εισοδημ α του απο αυτην και μονον την ' - _πι-νδυσιν ητο ι 1 . 000 _ετηοΙος . Μια ν φοραν μια _ξιιλινη γεφυρα επι της σιδηροδρομικης γραμμης ικαη και διεκοψε την συγκοιν ω /( αν για πολλες μερες . Ο Καρν εγγης ητη τοτε περιφερειακος επιθεωρητης . Τ Ητο _επομεν ον οτι αι ξυλινοι γεφυραι ησαν καταδικασμενοι , και ιιτι το _σιδηρον Οα _αντικαταοτοΒιηε -ιο _ξυλογ Ο Καρν εγγης τη προεβλεψε , . Εδανει _σΠ η χρηματα , _ε'καμε _ιτ _αιρειαν , αρχισε ν κτιζι ) οι δερεν ιες γιψυρις καΙ τα κι ' ρ δι ') ' τρ / _! Β .. _· ιν _/ α τ ρ »! χοι . > ν τοπο που α / _ιΒι Α ν _ζαλιοτηκι . Ο _χρικιο ς ι ! τρεχε αΛιΛ γ » υν α , νυρωτιον ' τιΙν γυιο ν τ ου υφαντου . ΙΙ τυχη ητο μαι , υ τι _> τυχη φαιν ομι-νον · Μαζυ με μερικους φιλους ηγ _οροοι μιαν Ρπαυλιν _ει ς ' το μεσον μερικω ν ιιΒ τρΒ . ) αιαη η 'ων _τητ _υυ _ιικ 'ι _» _, _ι ιι _νυοΜατιγιος α _'τι _( .: 11 . 000 , και σε |' ν ·( ι χρονο ι βγαλαν ι 200 . 000 . Στο διαι ) ιι |( κι ( ιι ' ιτο Λ πανουργος . '· κ _·' . _ποι η ιο 21 _χροχ ων και ιι χι : _ειοοδ ημπ _υι ! 00 εβδομαι , _ιαιι , _κ-,- πριν δι _κιιιιεν ιε χρονια _ε ' _-ιταιμγι δεκα _ιιΒ > ιι ς την _ημε _ρανΙΙφΟαοε ιο ε ' _το _' ς ΙΗο 2 . Ο Λμιιι . Αινκιιλ ητο Προεδρος • _ι Βις Αμιρικης ι Ις τον Λευκον Οικον . Ε μαι ' νε _ιο ο ι '( ιι | ι υλιθι ιι _ολι μοι .. ΛΙ τιμα ' ι ( οα > ι Ις _ηιρπτηοφπιρικα _υψη . _Μιγα-) ' < · > ' _( γ'ι _ιοτ < χ _ιΙκ _υραματιζον ι . !( '< ουνο _ρα μι τι ι · ι · οα ιτα . Ι Ιν οι ? . ι ' ι η _Λιι ω Ανατολη . _[< ιοι _αιιιη ροιιρομοι Οα Λρ' / ι ι . «' . Μι ιιι _ιιο / . ι κ . , Πι , ι _' κτιζον ιο . ΙΙ Αμ > - |> ικι _'| ητο ι Ις το _κατιι ι φλι . 'ιας και μεγ αλ ης ε · ποχα _< . Κι ' ιΙ ' '· Λντις ( Αν δ _ρι-<>< . Κ ( ι ( . ι _'ι ' . γγηι · , τοΟ οποιου το εργοστασια εξεμεσσον καπνο και φλογες , εξεμετσλευ · _θη το παλιρροιακον κυμα της ευδαιμονιας και εξακολουθει να πηγαινη με το κυμα μεχρις 6 του _£ καμε περιουοιαν την οποιαν κανεις δεν ειχε ονει ρευθη προηγουμενως . Και δμως ποτε δεν _ειργαοθη σκληρα . Τον μισον καιρον Επαιζε . Ελεγε δτι περιεστοιχιζετο απο _δοηθους που ηξεραν περισσοτερα απ αυτον , και τους _εκεντριζε να συσσωρευουν γι αυτον περισσοτερα εκατομμυρια . , Ητο Σ κωτσεζος αλλ' οχι πολυ Σκοτσεζος . Αφινε τους συνεταιρους του _γα εχουν μερισμα εις τα κερδη . Σ υνετεινε να γινουν τοσοι εκατομμυριουχοι δοοι δεν _£ - γιν αν εξ αιτιας αλλου ανθρωπου . Στο σχολειον πηγε μονον τεσσε ρα χρονια ο δλην του την ζωην . αλλα παρ δλον τουτο συν εγραψε οκτω _διδλια περι ταξειδιου , βιογραφιας , πραγματειας και οικονομικων και _ε'δωσε δωδεκα εκατομμυρια λιρας εις δημοσιας βιβλιο Οηκας και _δεκαεξ εκατομμυρια δια την προοδον της μορφωσεως . Λπεμνημ ονευαε δλα το ποι _ηματα τα οποια _υγραψε 6 _ι'ο μπυ Μπε ρνς και ηδυ . ατο γα αποστηθιορ δλον τον ·< Μακ 6 _εβ . _ « _Α _ρλετον * . < Γαοιλεα Αηρ · , , _ι-Ρω μαΤον και _Ιουλιιτταν * και τον < Ε μιιορον της Γενετια ς _^ - . Δεν ανηκε εις _καμμιαν εκκ . _Κησιαν αλλα ι & ωρηοε ανω των επτα χιλιαδων οργανων εις εκκλησιας . Εοκο ρπισε ανω των _εβδομηκοντα και πεντε εκατομμυριων λιρων · Δηλαδη εοκο _ρπιζε διακοσιες χιλιαδες λι ρες καθε μ / ραν του _χρογου . ΛΙ εφημεριδες ε ' κα μναν διαγω- _Μθ _( ιου ς και _τιροσεφερον β ρα · _βιΤα για εκεινους που 0 α _(¦¦ διδον ει ς τον Καρν ε γγην την καλυτ ε _ραν συμ δουλην δια νην _διΛΟιοιν του χρυσου του , _ιιιητι ο Καρνεγγης ειχε δηλωσει _ειτι ητο « Ταχος να ατοΟιΙι / η πλουσιος , ΕΞΑΒΟΒΗ ι _ΒΕ 0 ΡΒ 1 Κ 0 Ν ΠΡΟΙΟΗΙΟΗ _Οιττι της 1 :. ξπγωγιμ _Κλα-, ... _-. . ' _,., | ,. _11 , _0 . . _ΙΙ | 1 , ι Ι 1 . 1 ) 1 . γ ιας / κΟ _ι' _-. κ _ιι ιι κατα τον μη ηι Λεκεμ ιι ριιι · εξηχ θησαν ικ Κυπρου το δλον Ι . 927 . 972 Α · _κΛδις _διαφο / ιων γεωργικων ιι ρ « ι ( ο _ιτων και _ΙΟιι . 972 κ » βω · ¦ αα / _οτιι ριδοι ιδων εν _ουγκρι · _ικ-. ι προς . Ι . Κ ) Ι . _/)! 0 οκαδες και Ι 07 , ( ι · 1 _· Ι _κιι ωτια που εξηχ θηπαν κατα _το ι Λι κε μβριον του ι _^ ¦ » _> . Βω _κυριιιπερα προιΛ / τα που ιξηχΟηΟι . _·!/ ιιεριι _-. λαμδανον : Πιτ ι _ατες 17 Ι 0 τονους , _Σοο · _ιιακι 100 τονουι _ , Α ρτυοια ν 70 τονους , Κιτριν α φυλλα κει - τινηυ _, _') 0 τον ους , και Χαρουπια ΙιΙ . _, Ι _ΟΟ καντα ρια Λλ / πιτο . Βι τεΒ )> ι σπεριδοι ιδων που _ιξηχΟ _ηοαχ' Ι 2 . () 77 κι βωτια _πε-( ιιειχ ηυ πορτοκαλια . Ιι ) . < 1 ( 10 κιβωτια λεμ ονια , / Ι 1 . Η 07 κιΛω _ιια Βκρειπ φρουτ και 1 . 0011 _κι · _Λωτιιι μαν _διιριν ια . ΕΙΣΗ ΒΕιΤΑΙ Ν Α _ΚΡΑΤΗΘΗ ΥΠυ ΤΗΙ ΑΙ Ι ΛΙΑ Σ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ _ΜΝΕΝΟΣ _ΛΜυΛΟΧΟΣΤΟΥ ΚΑΙ Ν' ΑΦΕΘΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 01 ΚΥΠΡΙΟΙ Εις το τευχος της 27 ης Δεκ εμβριου 1946 το 0 Λον · δινειου περιοδικου « Τρουθ _» και υπο τον _τιτλον « Το προβ λημα _της Κυπρου δημοσι ευεται η κατωθι επιστολη του κ . Λ . Μουρ Μπεννετ : Η Κυπρος δεν ιινε αποιχ ια μων _ιχ ατοντα _ιων _ιχ ατομμνρ ιων λιρων αηατειται _ηρωτον χ _αλη _θεληαις , δευτερον αγοραστοι , χ αι τελος συμπαθη αισθηματα παν ταχον . Η Κυρος διν ειναι αποιχ ια με την πραγματικ _ων σημααιαν της Χιξεως , διοτι δεν νπα ρχουτ οντε δεχ α _ιμποριχ _οι _οιχ οι εξ ΑγγΧΙας , Σχ ωτΙας , _Ουα ΧΧιας η Ι ρλανδιας λιιτονρ γονντες ιν _Κνηρ φ . , Ουτε υπαρχουν αποι - χ οι διοτι η χω ρα ενρισχ εται χ αθ' δλοχλ ηριαν εις χειρας των γηγενων . Βυρω μας , χ αι ει ς _απαστααιν -ητις δυναται να διασχιαθη μι ' πλοια Ιπιτοπιου χ ατααχ ιυ ης , εινα ι η _Λιγυητος , η Τουρ · χ _ια , η _ΑΧεξανδρ εττα , δ Λ _18 α · νος , η Συρια , η Παλαιστινη χ αι αχ ομη , καιτοι _δλι γοΥ _μαχροτε _- _ρ ον , η ΕΙλας . Εαν ηνοιγετο ελευθερος λιμτ ) ν , οηως τδ Χογχ _-Κογχ , εις μιαν ηιριο _^ _ην ως η Αμμοχωστος , χ αι ει ς αχ τινα πεντε μιλιων προς ' ολας τας κατευθυνσεις _ιπ & της εισοδου τον ] λιμενας , η οποια ν' ανεχ _ηρυσαειο ως Γρεττανικη , θα μας εδιδε τα αχ ολουθα , μεγαλα πλεονεχ _τηματα ι 1 . Θα επετρεπε εις Γρεττα _- _γους εμπορους , υπο τους ιδικους μας νομους , να Ι γχ αταστα _- _Οουν _, -να εχονν χ εφαλαια , χ αι να _ιμπυρευωνται ως ει ς το _) Χο γχ _-Κ ογχ . 2 . Θα επετρεπε _ιις ~ τους γη- Ι γενεις να ερχωνται χ αι να αγορ αζουν ιις τιμας ελευθερου εμποριου τα ειδη μας _εξαγωγ-ης χ αι οι _» 4 < οι βα ηδυναντο να τα φορ τωνουν χ αι μεταφ ερουν εις τα ς χ ωρας των δια των Ιδιων των μεθοδων , πολυ ολιγας των οποιων δυνανται να , Ιφαρμ _οαονν οι Ιμποροι μας . 3 . ' Αφ' ενος μεν 0 α _ιπιτρεπεν _. ει ς τους Κυπριους να χ _νδερνουν την Κυπρον χ αθ' ον τροπον θα επεθυμουν χ αι αφ ' ιτε ρου θα παρειχεν εις τον ι-, _λευβεραν Ιιμ _ινα . μεγαλα , _πλιονεχ τ ηματα , ιν περιπτωσει επαναστασεων η _πολιτιχ ων _εξεγερσεων , χ αι ουτω Οα ιξυπηριτον _- μεθα ως μας εξυπηρετει χ αι το Χογχ Κογχ . . 4 . Θα μας επετρεπε να _αποσυρωμεν την £ ν Κυπρω φ _$ ουραν μας χαι να _απαλλαξωμεντην χω ραν μας απο την αναγκην . να χρατ _{) ινα _τνχρυθυμον λαον χ οι περιπλεον β α μας παρειχε μεγαλυτερος ευχ αιρ ια ς εμποριου , παρ ' υοας _ηδυναμιΟα να Εχωμεν χρατ _αυντες αυτους εις μιαν χ αταναγχ _αστιχ ηνιποταγην . Σημερον διν _δνναμαι να προ ιδω παρα ενοχλησεις ενωπιον μας χ αι πρ επει να Ιξιτασωμεν επισταμενως τδ ιαν _πρ επη να χρα τουμεν παρ α την θελησιν των περιοχ ας _^ ιαν πζ επν να χ _ερδισωμεν την χ _αλην _Οελ ηαιν χ αι το . _ιμποριον των _πτριοχων αυτ & ν . Το νο ηαρ εχωμιι _αστρονομιχ ας πιστωσεις , το να _παρεχωμεν * Νομο θετιχ ον » Σνμ & _ονλτον παντελως ανευ οιααοηποτε _εξουσιας προς ιλε γχον _, δεν εξαπατα χ ανενα Κυπριον , χ αι θα ηδυνατο τουτο να ιχ _ν } πολυ δυσμενει ς συνεπειας ει ς β αρος μας χ ατα τα ς προσεχει ς δυο η τρεις δεκαετ ηρ ιδας . ΑΙ ΛΗΦ _ΘΕΙΣΑΙ ΧΘΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙ ΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΕΒΧΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Συνηλθε χθες το εσπερας , υπο την προεδριαν Του κ , θεμ . Δερδη , η Σχολικη Εφορεια Λευκωσιας και ελαβε τας ακολουθους αποφασεις : _' Ανεθεσεν εις τον κ . Ν . Κουρεαν εξονυχιστικην και εν παση λεπτομερεις »· διαχειριστικον _£ λεγχ ον δωδεκα κλη ροδοτηματων , καταλειφθεντων ττρο πολλου εις τα Εκπαιδευτηρια Λευκωσιας . Ο Ελεγχος ουτος ειναι ασχετος με τας παραλληλους δικαστικας ενερ _γειας του δικηγορου της Σχολικης Εφορειας κ . Κ . Ι . Μυριανθη προς _αντικαταστασιν εκλιποντων εκτελεστων των σχετικων διαθηκων · Τα κληροδοτηματα , εις τον διαχειριστικον _ιλεγχον των οποιων θα ωσχοληθη ο κ . Ν . Κουρεας ειναι : Του αλλοτε Μ . Αρ · _-μοστου _Σενταλ , _Στρατηγαυ Χιχτζηιωαννου , Χρυσανθου Ευ _ανγελιδη , Δ . Διαλεκτου , Φιλ . ΒτικΟλαιδου , Χαραλαμπους Μα ραθευτη . Ιφιγενειας Μαραθευτη , Μιτση , Αναστ . Παπαντωνιοιι κ . λπ . 2 . _Καθωρισθη ως δριον ηλικιας των καθηγητων το εκαστοτε εν Ελλαδι ισχυον . 3 . Ωοισθη , οι > ι . ιφων _^ > ς και προς αττοφασιν του Εκπαιδευτικου _Συμ β ουλιου , δπως εορταζεται και απο τα Δημοτικα Σχολεια της πολεως η εορτη των τριων Ιεραρχ ων-Λ . Ανετεθη εις υπεπιτροπην εκ των κ . κ . Β . Ν . _Χρυσαφινη , _Σωκρ . _Ευαγγελιδη και . Ματθ . Κωνσταντινιδη , δπως αναθεωρηση την κλιμακα μισθοδοσιας των καθηγητων ουτως ωστε η αΟξησις να παρεχεται κατ ιτος και ουχι κατα πενταετιαν , το δε ανωτερον δριον της μισθοδοσιας , εντος 20 _ετιας . 5 . Απεφασισθη η ανατυπωσις των Κανονισμων του Παγ κυπριου Βυμνασιου και η κωδικοποι ησις αυτων δια της συμπεριληψεως υλων των μετα το 1937 γενομενων _τροπο-Τιοιησεων . 6 . Απεφασισθη η μεταφορα ιου εκ δωρεας του Χ . Μαρα · _θευτη Μουσειου Σ χολικων'Ορ γανων εις το Ελενειον · Εν τελει εγενετο ευρεια αυζητησις _ττερι τοΟ _τροπουτης καλντερας λειτουργιας των μαθητικων συσσιτιων , αλλα , λογω του προκεχωρηκοτος της ωρας , η ληψις αποφασεων _αγεβληθη . Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Υπο την προεδριαν του Επιτροπου Εργασιας κ . Βουαιυν εγενετο χθες εν Λευκωσια εις τα Βραφε ! ον του Τμηματος Ε ργασιας ουσκεψις με ταξυ τριμελους αντιπροσωπειας της Παγ κυπριου Ξενοδοχειακης Ενωσεως ητοι των κ . κ . Β , Σ _κυριανιδου , Βεωργ ιου Φιλιππου και Μ . Μαραγ _' _- κου και τετραμελους αντιπροσωπειας των υπαλληλων ξενοδοχειων των παλαιων και νεων συντεχνιων Λευκωσιας και Λεμεσου . Κατ' αυτην οι αντιπροσωποι των ξενοδοχων _ετονισαν εις τον _Ε _πιτροπον Εργασιας τας δυσκολιας τας οποιας συναντουν λογω της συμπεριφορας των υπαλληλων απεναντι _τωγ πελατων και των προισταμενων και τας αδικαιολογητους απαιτησεις των και την μη _συμμορφωσιν των προς _τας υποδειξεις των προισταμενων των η τω ν συντεχν ιων τωνΟ κ . Επιτροπος Εργασιας απεδεχθη το δικαιον των παραπονων _τωγ και _προσεΟεοεγ Γτι και ο Ιδιος υπηρξεν αυτοπτης μαρτυς τοιουτων αταξιων . _'Ολ . _Σκυριανιδης _εισηγη-Οη την Ιδρυσιν σχολης υπαλληλων ξενοδοχειων . Κατοπιν η συσκεψις επεληφθη του ζητηματος της διανομης φιλοδωρηματων και ετεθησαν δυο σχεδια εκ μερους του κ . Β . Φιλιππου δια τους ξενοδοχους το 11 γ και εκ μερους τω ν υπαλληλων το αλλο . Τα δυο οχεδια Οα μελετηθουν και _επ ' αυτων θα ληφΟη αποφασις ως και δια τον αριΟ μο ν ( ιιρων εργασιας τω ν υπαλ λων _εις συακεψιν κατα την 30 ην τρεχοντος . Κατα την συακεψιν ητις διεξηχθη εν _φιλικη _ατμαοφαιρα επεκρατησε πνευμα _αλληλοκα τανοησεως και συναντιληψεως . _-ιΤ ΣΥΝΕΔ ΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ _« ΛΗΔΡΑ ΠΑΛΑΣ » Ει ς τα Βραφεια του Εμπορικου · Επιμελητηριου συνηλθε προχθες η πρωτη θεαμ ια συνελευσις τωγ μετοχων του ξενοδοχειου ιΛηδρα _Παλαςικαθ ' ην ανεκ _οινωθη η προοδοςτων εργασιων και η προθυμια του κοινου προς αγοραν μετοχ ων και ετεθησαν αι βασεις επεκτασεως των εργασιων και εις αλλα μερη της Κυπρου . Η _ΥΠ 08 _ΕΣΙΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ Ενωπιον του Δικαστου κ . _'Εκρι ' μ , εσυν _εχισΟη χθες η _οποΟισις εμπρησμου , εις την _οποιετν ο εκ του χωριου Ξυ · _λιατος Ανδρεας Χ Παπα Χ ρι _οτοδουλου , κατηγορεΒται δτι _ιιΟεοε οκοπηκ , ις και κιικοβου · λως ιιυρκαιαν _εις Εν ελαιοδεν δρον . Το _Λικαοτηριον αφου ηκου ο-ε την _καταΟεσιν μερικω ν μαρτυρων της κατηγοριας , α · _νιβα ? . ? την περαιτερω προα · ν ακριοιν δια σημερον _ποωιαν . Η ΟΙΚΟΝΟ _Μ ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ ΟΣ 01 ΛΗΣΤΟΣΥΜΟΡΙΤ ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΩΧΗΣ ΕΠΑΝΕΛΑΓΟΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣ ΙΝ ΤΩΝ ΛΟΝΛΙΝΟΝ , 2 ι ( Ρωυ ηρ ) .- Ο ρη Λιοφυ _ιηχ υς _οτα Ομος 'Λθ ηιυ _ι ν μιτι ' _υοια _τν Ιιτι ι αρχηγ ος της Αμ _ερι χ σνιχ η ς Οικονομικη ς Αιιοιιταλ ης κ . Πο ρτιρ , Λτχ _υι ' ις ιους _Αντι ηροαα ' _ιηους του τνηαυ _ιξτθ ιαι ηρι ' ις αυτους ιιπ _αχ _οηο ς της α φΙ _( ι < ο ς του ειναι να μ _τΧι _ιη _ι ιη τα ς ανα γκης ιης 'ΚΧΧΛδο ς Λιιι ιην ηαροχ ην _υοη _θι ' . ας _ιιρος _οικ _οναμι _κ ην ανο ρ _ΙΙωιιιν . ' _Η _μια τη Οι _ις ν , ιο _ιι ρια ηρου _Λημοαιογραι μαν _ιαν ως ορυς • _τ- _^ _- _^ : _] _^ ,,., ι _' , '„ _^ _, _Ι ,,, ι η , ι , « υ _^ υ _^«»^ ι ης Λι _<» . »| _τ _, _» ιι ( ι _€ ( , _»^ 7 ι £ _ιΛςιξααφ _η ιισι ν ομτι Χο _τ η _τος Λιι ην _τηαι ν ο ' _ιι γοιοΟ γο _ιι _} ι ) ι » ι διν νψ _ια _ταιαι χ α ι ηραιι _ιθται ν ' οιι ηλ _θιν ιιχι < 1 ια να δωαη : _ιοιαι « ι '< τ αυμ € _νι > 1 α ς , ηΧΙα Αιη να _εξτ ταση ια ς οι κανομικ ας συνθηκ ης δια τ ην ικ _ιρ _οχ ην ενιαχ υαειυς . Ι £ 1 ς Ιτ _ι ραν ι ρ ωχ η αιν Λιιηντ ηιιι _ν ο >< αιν _ννωρ _ιζ _τι Ιαν _ιι _ριι _- κιι τιιι ιιρ » _ι Χι ηχι _ι ριιι ιν της _οικονομικης ινιιιχυαιι _'ις να _ανατηθη 'Κη ιιρο η η Αντιλογος _ιιρ _ιις ιην _ι . ΧΧοτι Επιτ _ρ οπι _/ ν Αηοκιι _τ ηστι _ι _- αι ως Προ η φυ γι , _ιν και ιιπ _τΛ { ι ) π _/ ι « _γοιΙγο θη _διηκηνονιιιΟη ι _() ιι , ιΒι _ιε £ ιομ . - ' - ¦// ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΕΥΝΗΣ 'Λ _ψι χ _θ η _ατρο _π _ορ ικως _ιι ς 'ΚΧΧιΙδα ικ Νιας Υορκη ς ο _Πρ ι ' ιι _Λριις της ' Κηιτροιιης Εριυνης του Σ « μ 6 _ονΧ _! ου ' Αα _φαλιιης Νπρ £ ιι γΑ ? Σκνιπγματι _ι _ρχης ΡιΙσι Αου _νη _χιι ! _τ / ασπρ η « ΧΙα , _μει η γ _ιιι _'Κηιτηοη _Ος . ΟΙ αφιχ _θ / ντις _αυναργι _ιοθ ηαην με τον ηαρ α τη Επι τροπη Αν _τ ιπρ οαΜιιον της ΗΧΧ ηνικης _Κυβ _τ ( ινηιιιαις χ , ΑΧ . Κυ ραυ . — _ΜΚΡΑΛΑΙ ΙΙ ΙΧΤ _ΟΣΚιΧ _Κητα πΧ ηρυφορΙ ης του Ι ' αΛιοαιαΟμοΟ της Αγκ υρας η 'Αμιρικπ _ιικ η _'Κπιτρ οιιη , Ιμις « _Β () ιι , Ι 4 « ιιιι * κ ') ν _Λιιιιιιρ ' _'Λνα τοΧ ην / κ με ρους της Τραπεζη ς _Κιααγωγ _ω ν _Εξπγιογων _τιαηγηι _ιη Ιιπι , ις δοθουν γιννηιιιι ηιστωπιι _ς _ιιε την 'ΡΙΙ _Χαλ _η χη _) γ / Λ ι ι < Λ- ι : ,,,. . , - Λ · _ιι _ι ' ν ιπ > ι · και « ητ ο _/ ιι 7 νη παρεχι _τ ηι πιοιωσι ς 1 !> Ικι τ ομμνρ _ια , ν , ) _οΧΙαρ _ιιον _κηι ετησιως ι ) 75 . 0 ΟΟ τονναι _αιτον , --II ΠΟΛΙΙΣΙ Σ ΧΡΥΣΩΝ ΛΙΡΩΝ Η Τραπι _ζ α τη ς _'ΚΧιιιδ ος ( _ιιηυιιτ πωΧουαιι δια των θυρ ιδων ΚΜ 1 1 _» ΧΙ ρας δια να Λπα _φτυχ _θη χ υ πκοαι _ιην _Οιημ η της Ατι - _Α _( ιιγι | γοι > αιιρΛ _ι _ι _) > Οι _> πιιΒι _ιιν , οι ΛηιιΙβι _ιι χον ως ι . · ιαγγ ( _Χμα την μι ιιι πωΧηαΙν των , Η Τρ απεζα τ ης 'ΚΧΙαδο ς 0 α _εξηχ οΧονθη _οη την _ηωληαιν χρνα ων Χιρων δι ' ι ' πιο ημι , ιν χρηματιστων . Η _αξΙυ ιης Χιρας _τι ς την / Χι _νθεραν Αγοραν Αηα ι 115 . 000 δ ραχμ η ς Ανη ΧΘ ,. ν _»( ς 148 . 000 _δ ρπ χμιις . - ΚΠΑΝΗΡΧΙ ΣΛΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΩΝ Λιιη ' _ι την ( ιιι . (( , ι £ Μν ' ιι ' Βι ) ι ΙκκΙη β ιιας δι ' Λνπ χ ιΛχην _ηρχι _ααν παλιν να _παρουαιαζαινται _μτμονιομ / νιι κρουσματα ληστρικων επιδ ρομων τα & πα η > μως ηνντρ _ιυονται ιυι Λ ιης χωροφνΧακ ης και ιο υ _στο ατοΟ , _ΕΠΡΟΤΙΜΗΣΕ 7 ( 1 ( ΙΡΟΠ _ΙΜΟΝ Η εκ Κουκλιων της Παφου και > υ ν εν Λευκωσια διαμενουσα Αφε ντ Μουσταφ α , κατηγορουμ ενη επι επιθεσει κατα τοΟ Μεχμετ Χ Μουσταφα εκ Λευκωσιας και επι ανησυχια , κατεδικασΟη υπο του εντιμου Δικαστου κ . Β . _Γασιλειαδου _εις επιπληξιν και _εις εγγ υηαιν δεκα λιρων δι ' _ιν £ τος . Επειδη _δμως η κατηγορουμενη _εδηλωσεγ δτι _προτιμ < 7 ι το προστιμον α < τ ! εγγυησεως ο εντιμος Δικαστης ε · _πεβαλεν εις « υτην _πρδοτψον δι ' . κα λιρων . 01 _ΜΕΤΑΗΑΣΤΕΥΙΑΗΤΕΣ ΕΙ > ΑΒΒΛιΑΗ ΚΥΠΡΙΟΙ Κατ * ασφαλεις πληροφορι ας ο αριθμος των εις _Αγγλι _οτν μεταναστευσαντων Κυπρι ον κατα τους πρωτους V μηνας του 1946 ανερχεται ειι 1928 . Η ΕΦΑΡΜΟΒΗ , ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡ _ι ΦΑΡΜ _ΜΙ 5 Ν Καθ _αρμοδιοτν _ανακοινω _- σιν δυναμει του Αρθρου 31 ( 1 ) των Φαρμακων και Δηλητηριων Νομου του 1945 , ο Δι-Ουντης Ιατρικων και Υγειονομικων Υπηρεσιων εξουσιοδοτησε τον κ . Αποστολον Χριστοφορου και τον κ . Χρηστον _Ιωαννιδην . Φαρμακοποιους του Τμηματος Υγειας , οπως ενεργου ν ως « εξουσιοδοτημενοι αξιωματουχοι » δια την _εφαρμογην των προνοιων του ρηθεντος Νομου . Δια γρα φειακους λογους ο μεν κ . Χρι στοφορου θα αποκαλειται Επιθεωρητης Φαρμακειων και 6 κ . Ιωαννιδης ως Γοηθος Επιθεωρητης Φαρμακειων . ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡ ΙΑΚΑ Κσπεπλευσε χθες εις Λαρ νακα το ατμοπλοιον « _Κατιο _* _κομισαν 127 κωλα γενικου φορτιου και 4 τονους καπνου « Γιρτζινια » . Δια του Ιδιου εξηχ θη εΤς τονος _αρτυ _ματα . : —» - » - ¦ , —Ο εκ Λευκωσιας Μιχαηλ Λουκα Χαραλαμπιδης εργοστασιαρχης _σιδηρουργειου κα τηγορουμενος δτι επωλησε αξονα αλευρομηχανης ει ς τιμην πε ραν της . διατιμησεως _κοετεδικασθ η χθες υπο του εντι μου Επαρχιακου Δικαστου κ . Β . Γασιλειαδου _ει ς 3 _μηγον φυλακισιν και £ 100 προστιμον . Ο κατηγορου μενος επωλησε τον αξονα δια ΕΠΙ 6-0 αντι του ποσου £ 7-10-0 , ητοι £ 6-0-0 περιπλεον της τιμης διατιμησεως . Ο εντιμος Δικαστης , εκδιδων την αποφασιν εδηλωοεν δτι εξαιρετικως ιφανη επιεικης εις _τη ν 6 πω 0 εσιν αυτην , διοτι η συζυγος τοΟ κατηγορουμενου ει ) . _ρισκεται εις _εγδιαφε ρουσαν καταστασιν . 'Λλλ' ιτονισεν ιιτι η επιεικια _αυτη δε ν πρεπει να _ληφΟη ως προηγου _μενον . —Ο εκ _Παλλουριωτισσης Ανδρεας Νικολαου και εμ . _πορευομενος ε ν Λευκωσια ε ν τ [) ο 6 < 7 ) Ε ρμοΟ κατεδικασΟη χ θες _υτιο του Επαρχιακου Δικαστου κ . Β . Γασιλειαδου εις _προστιρον £ ν ) 0-10 · 0 καΙ _εγγυηοιν £ 20 δια δυο Κτη δια την μη _ _αναρτηοιν πιν ακιδων τωγ τιι ιων και _αλλας παραβασεις _τ _& ν κανονισμων _ελεγν ου τω ν τιμ ω ν _εισαγομενων _ειδων . ΣΟΓΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Σοβαρος τραυματισμος _ελαβε χωραν την μεταμεσημδριαν της χθες εις το _χωριρν Μορα , με θυμα τον εκ του χωριου τουτου Μουσταφα Καρα _Χασαγ , δστις φερει _σοβαρον τραυμα δια μαχαιρας _εις την κοιλιακην χωραν και _νοοτιλιυετοιι εις το _Κυοερνητικον Νοσοκομειον Λευκωσιας . Ως δραστης φερεται ο εκ του χωριου τουτου Ομερ Μουσταφα , βοσκος , δστις συνεληφθη κα ' ι ευρισκεται ηδη υπο κρατησιν . ΤοΟ _εγκληματος , ως μεταδιδει η Αστυνομια , προηγηθη ζωηρα _συζητησις μεταξυ του φερομενου ως δραστου και τοΟ _τραυματιου , οστις τυγχανει γεωργος , εξ αφορμης του δτι α πρωτος εβ οσκε τα ζωα του εις τα κτη- _ιαπα του δευτερου . Η ΘΕΡ ΜΟΚΡΑΣΙΑ —¦—— - Αι καταμετρηθεισαι την 20 ην Ιανουαριου , 1947 θερμοκρασιαι Εχουν ως ακολουθως εις βαθμους Κελσιου _ Αποστολος Ανδ ρεας ανωτατη 15 . 5 κατωτατη 8 . 3 , Κυρηνεια 16 . 6 , 10 . 5 , _ΑαρναιΙ 16 . 6 , 7 . 7 , Λεμεοος 17 . 2 , 12 . 7 , Λευκω σια 14 . 4 , 6 . 1 , _Παφοςιδ . 0 , 10 . 5 . ΠΑΑΑΙΣΤΙΚΟΣ ΑΒΩΝ Καθ _αρμοδιαν _ανακοιγωσιν θα διεξαχθ π εις το , _θεατρον _Βιορδαμλη εν Λ · -μεσω την 29 ην Ιανουαριου και _ωροιν 6 . 30 μ . μ . παλαιστικος αγων δια το πρωταθλημα αγωνισματος μποξ . Η εισοδος ειναι 2 / - και 1 / . Εισιτηρια 0 α πωλουνται εις την εισοδον . ΑΙ θυραι θα κλεισουν την 6 . 30 μ . μ . Η ΙΤΜΙΑ ( Σ υνεχεια εκ _τηςι ης οελιδος ) φρασε την _ικαγοποιησιν του προς τους δημοσιογραφους δτι η πατρις του εχει _Εγα € _φι · λον > και _υτι « η αναγνωρισις ενος τεως εχθρικου Κ ρατους κα ι ισχυρου εν ει ρηνη ° υμμαχου ( της Ιταλιας ) απο μιαν των μεγαλων νικητριων Δυν αμεων , αποτελει υψιστης ηθικης σημασιας , οχι μο νον δια την Ιταλιαν , αλλα και δια τον πολιτισμενον κοσμο ο · Εχει , βεβαιως , και η Ιταλια τα εσωτερικα της ζητηματα , τας απεργιας και τας _ταραχας , αι _οποιαι , οπως φαινεται θα επεκταθουν . 'Αλλα οι _διπλωμαται της τα αποδιδουν απλουστατα εις την « πει ναν > και ζητου ν χρηματα δια να αντι μετωπισουν ριζικως την _καταοταοιν . Υπαρχουν πληροφοριαι κατας ωποιας αι _ουνομιλιαι του Ν τε Βκασπερι 0 α αρχισουν ¦ ιε μιαν γεν ικην ανασκοπησιν τω ν οχεσεων μεταξυ τω ν δυο χωρων , προς ανανεωσιν των εμπορικω ν και _ναυσοπλοικων συνθηκων , 0 α στραφου ν βε προς το ζητημα της _γομισματι ' _^ γ _τ . 0 : | , υιιμυς . ΦιΛινε ιαι Ητι ο Ιταλος Π ρωθυπουργος ια προαπαΟηση να _πειοι _) την Ουαοιγκτωνα _'ιπως _βελτιωθυ Λ Ηρας της εΙρηνη ς ο σχετικος με την _παραδοι ιν μερους ιοΒ > Ιταλικου _ητολευ εις _τοαο _Χ υιιμωγους . Λι _' ν εινα ι λοιπο ν _ηπιθπνον να _δουιιε . αυριον την Ιταλιαν Ιπνυροτεραν απο ιι , τι Ι _-τ _πηηπηλιτιικ „ • .., Π' , «·· _οτ ινιιην 0 α εξακολουΟη το _00-ιια , η Τλλας , _/ α _αιμασση ΑΙ πρωται ενταυθα δηλωοπς του ΙτττλοΟ Πρωθυπουργου ηοαν παραδοξοι . Εχω ιμπιστοσυνην , ειπε , εις τον _'Λμερικανικον λαον , που επολι _μησε δια την _ελευθεριαν και ον _εξαρτηοιαν _ι _^ ν μικρων λαων . Με ποιους _ιπολιμησε . και εναντιον ποιων δεν το _ειιιι . ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΩΤΟΣ _Υπευθυνος ΟΕΜ , ΛΕΡ _Γ ΙΙΣ ΙΙ _Λτοις _ Χρ , Β , _Σταυρινιδη Η ΑΒΒΛΙ ΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ —ι—_ ΛΟΝΔΙΝ ΟΝ , 2 . 1 ( Ρωυτ _ιρ ) ι Η Διαδοχος . _ΕΧιααδετ _. _οημιρον εις το αεροδ ρομιον του Λονδινου ωνομα σε το νεον Γρεττανι _- χ ον αεροιιλανον της _Υπερατ _^ αν τικης . Υπηρεσιας . . Ελισαβετ της Αγγλιας » . Το αεροπλανον 0 α εχ τεΧη την γραμμην Αγγλιας Μοντρεαλ . ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΥΠΟ _ΜΟΙυιιΜΠΑΒ Παρεσυρθη χθες υπο στραι _^ , _ιιη , _μν , _ιμυυΛΛΕι ιυιν , _ιιιχμυι τον Μπαιρακταρην ο εκ Λευκωσιας δικηγορος κ . Φαιδων Ιωαννιδης . δστις τραυματισθεις _σοβαρως μετηνεχθη _εις το Νοσο κομειον Λευκωσιας . Η _καταστασις του ειναι κρισιμος . _ιΙΙΡΡΙΞΙΣ [ 1 _ΠΡΑΤΙΟΠ _ΑΠΟΓΗΚΗΝ ΛΛΡΝΑ Ξ . 21 ( Του ανταποκριτου μας ) . —Την πρωιαν της Δευτε ρας μια των θυρων της Στρατιωτικης αποθηκης Μηχανικων , διερρηχθη . Μεχρι της στιγμης δεν εξηκριβωθη εαν ελλειπουν εξαρτηματα η αλλα ειδη . ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗ _ΠΡΑΙΙιη Υ _00 ΑΗΜΑ Τ 0 Ν —*—Ο εκ Παλαιομετοχου Αντωνιος _Στυλλη Στρατουρα κατηγορουμενος επι κατοχη στροαιωτικων υποδηματων κα τεδικασθη εις 6 εβδομαδων φυλακισιν . ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΩΝ , 4 . — Υπο του Ταμειου Α ποικιακης Αναπτυξεως διατιθεται το ποσον 19 . 500 λιρων δια την Ιδρυσιν _£ ξ φυτωριων ελαιωνων προς _αγαπτυξιν της ελαιοκαλλιεργειας εν Κυπρω . ΕΙΔΗΣΕΙ Σ ΛΕΜΕΣΟ Υ . _«—ΣυγελΟουοα υπο την προεδριαν του κ . Διοικητου Λεμεσου η επιτροπη του θερετρου Προδρομου , απεφασισε την συν αψιν δανειου 6 _^ χιλιαδων λι ρων προς _αγεγερσιν Δημοτικης Αγορας και _βελτιωοιν της _υδατοπρομηθειας . Επισης απεφασισθη δπως _τεθη εν εφαρμογη πολεοδομικον σχεδιον . — Υπο της Επιτροπης του Νοσοκομειου Πλατρων απεφασισθη δπως _επαναρχιοη τουτο τας εργασιας του μετα « ταν _εξευρεθ _η η καταλληλος νοσοκομος . Η _φρογτις α νετεθη _ει ς τον κυβερνητικυν ιατρυν του Νοσοκομειου Λεμεσου κ . _Πιετρωνην , προσφερεται δε μισθος 8-10 λιρων μηνι _αιως πλεον της τροφης και του υπνου . ~ ΙΙ τιμη της ζιβανιας εν Λι _, μι _, υω _χυι ' . ς ητο _^ 1 γρ . η οκα . Των μαυρων κρασιων 60 —65 σελινια το γομαρι και των λευκω ν 85 σελινια . ΜΗΧΑΙ _ΙΜ ΨΕΚΑΙΜΑΤ ΟΣ Ο Εφορος των Συνεργατικων Εταιρειων ε ' κα με διευθετησεις δια την _εισςιγωγην υιιυ της _Συν εργατικης Κεν - τρικης Τραπεζης Ψεκαατικων μηχανων δια λογαριασμυν των μελων εκειν ων που χρειαζονται τοιαυτας . Καθε μελος Συν εργατικης Εταιρειας τιου ιχει αν αγκην οιουδηποτε εΒ-6 ους ψεκαστικης μηχανη ς πρε ¦ πει να κανονισ _η με τον γραμ _ματεα _τη ς _οκνιργπτικης εταιρειας του τω οχετικο ν ιγ · γραφον η Γε Σ υνεργατικη Κ εντρικη Τραπεζα μολις λα · δει το Κ γ γραφον _τοΟτο 0 α _παριιγγειλ | ι την _ζητουμεμη ν μη · _χαγην . · ¦ . _' · _» · 4 · > ι _^» _., · _.,: ——— ' —— - _ Ι _ . ¦ - , , , _. _ - ' . . · · , , .. ι _ιι ¦ . , _' _. = ¦ _' , „ : _· , ' „ _ . - ¦ ' τ « Ε _0-Ν-Ο Σ » ' ' . — ¦ ' ' ¦ _' _¦¦ . _· , _* - -τ · ¦ — , 1 _^ = ==== . _' ¦ ' ===== ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ·| ανουαρ _( οο β _τ β = : Αι ΤΕΛΕνΤ ΑΙ ΑΙ ΕΣΩΤε ρι Κ ΑΙ Α Α . Ι ΕΞ ΩΤΕ Ρ ΙΛΑΙ ΕΙΔΗΣειι % ΙΟ _ΙΙΟΙΟυ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σ 8 Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΙΟ ΑΛΓΑΗΙΚ _8 _Ι ' _— . § ' : - ,. ¦ Ο ΒΙι _-Γιι _υι / η _ιηγ γηρ . _τ ιι _ρ Κιυ .+, η . _Η η δ _Ι ιι ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 21 ( Ρωυτερ ) Το ~ Συμ _$ _ουλιον Ασφαλειας Θα συζητηση την Γρετ τανιχ ην χ _αταγγελιαν ει ς βαρος της _Αλβ ανιας ευθυς ως οι αντιπροσωποι τη ς Αλβ α νιας φθασουν εις Νεαν Υορχ ην , χ αι ειναι ετοιμοι να μετασχουν των συζητησεων . Το ΣυμΓουΧιον Ινεχρινε δια ψηφων ΙΟ εναντι ουδεμιας οπως το ζη τημα _εγγραφη _ει ς την ημεριισιαν διαταξιν . Ο χ . _Τχρ ο μυχ ο απεσχε της ψηφοφορ ιας Ε νωριτερον ει χε συστ ησει _υτι η διαφωνια επρεπε να διευθετηθη δι ' απ' ευθειας διαπραγματευσεων μεταξυ των δυο Κυβ ερνησεων χ αι οτι τοιαυτη προτασις γενομενη υπο της Αλβ ανικης Κυβερνησεω ς απερρ ιφθη υπο τη ς Γρεττανι χ ης Κυβ ερνησεως . Ο Γρεττανο ς εκπρ οσωπο ς ετο _νιαε οτι η _Γρεττανιχ η _Κνεερνηαις _προοιπαθησε να ιλυη εις αμεσους διαπραγματευσει ς μετα της Αλβ ανιας , αλλα τ ) στασις της Αλβ ανιας δεν ητο Ικανοποιητιχ η . ¦ Το Σνμβουλιον Ασφαλειας απε φασισε επισης να _αναβαλη την συζητησι ν δια τδν _αφοπΧισμον μεχρι της 4 ης Φεβρουαριου . Η . αναβολη ΙζητηΟ η υπο της Αμεριχ ανιχ ης Αντιπροσωπειας ινα δοβ η _πιστωαις χρ ονου ει ς τον χ . Μαρσ αλ γα ιξαασγ ] . το ζητημα . ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 21 ( Ρωυτιρ ) Ο ραδιοσταθμ ος των Τιραννων μετεδωαεν οτι η Αλβανια ιχει πολλα να _ειπη ιις το _Συμβ _ουλιον Ασφαλειας χ αι βα _ικυιστ ) ουτω ει ς τον Γρεττα νιχ ον Χαδι > τα ς πρ αξεις χ αι την διαγω ' γην των αξιωμ ατουχων τον :

Τίτλος Θέμα Σελίδα