1500 , ΙΑΤΡΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ _ΕΠΙΤΡΑΠΗ Η _ΑΝΓΡΟΠΟΚΤΟΝιΑ _4 ΙΙΙΒΑ 0 ΠΙΙ 1 ΜΜΜΜ _* ? _Ι _4 _ _ΗβιιΟΜ : ι 1 β _08 ΛΗΜΑ , 4 1 _ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο . Η . Ε , ΠΑΡ _ιΣΙΟΙ , Ιανουαριος —Μ _ιΛ ¦ ειδηοι ς _ανεψερβν δι · _ΙδΟΟ'ιατροΒ απο διαφορους χωρας _δχεβαλυν _εις τον υ Η Ε' πουτσοι ν δ « _βς -αι κυ · _βερνησβι _Ιπιτςεψουν ως _' νο _μιμον την « _ΑνσρωΛΟχτονιαν οια - λογους , φιλανθρωπιας » - Ετοι _Ιπανσερερεται δπο συζητησιν . το ζητημα ιη ευθανασι ας , του προκαλουμενου ηρεμιο _ι ) θανατου Το _θιαμα ιων πονων « ου _ιιν Ανακουφιζοντα ι χαι οι Λκοιοι καταλη γουν εΙς βεβαι ο * θανατον , _κροεχαιεσε παντοτε τοσον _οΤχτον εις τους _Λορακολουθουνιας τον πα _οχονια ωσι · ουτοι _εθεωρησαν ω _ι καθηκον των το -δι- ' _κοιωμα να _συνταμονν την _αγωνιαν του . ΙΙρδ του , Θεαματος μιας φυσικη και δια νοηιι χης ανιατου , χαιαρρ _βυ σ »« ς _Αχουεται διαρχιας η 8 »< _ρρααις λυΛης , διο ιι _απαγορευειαι η _απελβυθερωιιχη χειρονομια . 'Αλλ ιαν _ιπρο κβιτο να _^ προχωρησ η χανβις Λζ ιν * » _αςιν παρα το ηρο _σχιφοΑυν ινο ς τ > νηα * ο » _τος ποιος Θα _ετολμα πραγματι να Αν > ιλαβη _£ _την μοιοαιαν « _ι-εΗνην . Βι αυιο πρεπει να : *? _νιορισωμεν ιο _κοοβλημα . Α > ο- 1 _τβλιΤ _χιιταχρη > ινο Ιοχυρισμος δτι _εΙς την Ευθ ·> ναοιαν _πβριε χ « αι το δικαιωμα ιης _ολοιητο _ιηοος αποκλειει β χ ιων κολπων της τους παρ φρο _νας , τους _αησορρωτονς , του ικφιιλου ιου ανευ ουδεμιας αζ-ι ος . ΕΙς του , αδικη μενους αυτου _τηςφιιοεως υα Ιιιδκτο < _51 _βαια ~ δνας γλυκυς βανα τος' Αλλ η _πρακυβουλιτ αυ τη _, _δχβρραινουσα ιο _πλαισιον ιης _ινι ανασιπς _, θα προηρ _θα ι « δ »> τοσο » απο _ανΟ _ρωπινον οικτον . δσ » ν Απο Ινα ιρυλιι _τ , σμον Ουσ . αζι , νχα το μηδεν επ ( _υιτειρον , . Ολοι οι ι _ιτροι γνωριζ > υν καλως με κασας _φροντιοα οι _γονιΤ π « γιβαλλουν , τα αδικημενα _Λιιδ την φυαιν παιδια των χαι _προσκαυοΟν δια της στοργης των να μετριασουν την σκληροτητα της φυσεως . Γ & ιια δεν λειπουν τα επι _χιιρημ _αια υπερ τη _βαναιωοιως δντων , των οποιων την ζωην η Ιατρικη _Ιχιστημη δεν _ιιιναται να « αρατε _ινη Τι σ . _χαρακτικα _παραδ « ιγμ < Ηαδεν λειπουν . Ποτ * προκειται περι Ινες _δυσινχονς , Α οχ . ιιΟ _ς ·> 1 ς μιαν καιαρρ _ευσιν _βρισ « εκι , « τλαχοιμενος κατω απο « α σνντριμμαια χαι ουρλιαζει Λ πο τους « ονους χωρις να ειναι δυνατον να τοΟ _παρασχε · θη καμμια βοηθει α κα ( τον οκοιον μια σφαιρ _α ημπορει _ν'ακολυτοωση . Αλ λοι · _« Ιναι δνας καρκινο · _ιταΟης που οενε χ ·! πλεον χαμ μιαν στιγμη ν αναπαυσεως . _, δ _οχοιος συσπατα ι _αποδιαρκεις • τονους και τον οποιον η _ανζνγ ος , του φονευει ιν δνΑ ματι μια στοργης η _δποια δεν Γχωεχιιαι αμφιοβη _τησιν αφοΟ _ιλιγ _ας _ημερας _ιτριν δ Τι _δ * ν _βιχ β ακομη _χαθη * κασα ΙληΙς , ιοΟ _»!<« ηροθυμως _προοφιοβι το αιμα της δια μΓιαγγισιν . _^ , Κα νεις Ιατρος δεν βιστα ζει να _ηαρεισχη χαι < ικραυν · τικο , _μφρφινην ' , · 1 ς μβγτ 1 λα δοοιι ς Αια να Ιλαφρωοη τδ _τελος ασθενω ν _καταοικα βμενα >» ον < _3 ιι » βς , _κρο < αλω _» _οιιιω μιαν _ηοοοΛιυιικην _« 6 · θανιιοι _αν λ & _ι 6 - _βμως _, · Α 1 ν _οημβινβι διι 6 Ιατρος Οα πρελιιι να _ημοξενηοη ιον Οα ναιον · Ις _κβααν _κβριηνοοσο _χαυ' ην α ( _δλυναι Οα Ανθι _σνινιοι _βι ι _» ην 0 # ρ _«« βυιι )< ην Εις την Ιιτοχη » μας το ζητημα αδτο _κνριαρχης αι _αιιομη και Αχο την χριο _ιια νικην _Ιηιτογην _ητις κσιαδι _- _καζιι την αυ , _ΟΗΤονιανι · ου _φονινβιις » και ΙηιρΜλλιι α κομη και τους πονους Α Ι ξιλαοιηριον ( Ι _ριτην Βνω _ριζο μιν γυναικας αι οχοιαι ιιρ _· νονηαν ΑναιοΟητικα κατα τδν _ιοΜτδν , διο » Ιχοι γρα φ 5 ) ι « Εν ωδινα ις να τικ _της » . ΟΙ βιβ » λολ ( 1 « οαι βε _ ιιχον το _ιινιας κοοληψ _βις . ΚΙς τας ΙνδΙιι ς οι ανιατοι _ικνιγονιο «! ς ι 4 » _Βιιγνην , Ε 1 _« ιην Ελ · _Χιι αα _ιις _« ινης _κολιις ηι γ |· οον »»{ , οι Ικιθυμο _βννις ν ' _αποθινονν , _Ιλιι _μβιι νον την _Ιγκριοιν «[)( Βερουσιας , η Ακο ( α ιονς καριιΤχ · κ « 1 το αναγκ « Τον βηλητη ριον . Αυιο ιο _? > μ ν _Ικικριτει χαι _βις ιην _Ιλληνι χην _ΟΛΟιχιαν της Μ / σσ _· . λια , δη : οι _) δεν ηρνονντο < ο _χωνβιον και _βις ιους ιιιι λυ _βδινχ βις ακομη _ανΟρω-Λους . τους _δποιους μια φι λοσοφι κη διιθ βαις δθβι _« ρδς τον θανατον Ιν τη ακμη της ευτυχιας των ινα μη τυχον τους ββρουν ημεραι δυστυχιας . Με τα θιι _μβρ . να ηθη χσι την _νομοθεσιας ο _θανατος δ ιη _βνεγχομινος βις 8 να ιοτα » _Λνιατον κα ! τη αιτησ βι τον ακομη , ν & ητο * δυνατον να _θβεορηθη ως δολοφονια , διοτι , ο « ως λεει δ Ιατρος Ντνβοναρ , « δεν θα ητο δυ · νατον να « _οοβαλη _κανβι _ς Ιλ _λειψιν _« _ρομιλιιιι ς » . Ο Ιατρ ος χαι η _οιχονενβια ε χονν ιο δικαιωμα να _θισουν ι ερμα _ιις το μαρτνριον ενδς ανιατου _1 ) _αθν αφορα τον Ιατςον , _ουιος « _αρεχων τα ναρκωτικα _εχπληρ »! το καθηκον του Το _εχπληροι οΤΛλα » _τβ τη συγιιατα ·> εο « ιης ρικογ _βνειας Αυιο * 1 αι το ου ηθβς δραμα των _ιελβυιαιων στιγμων . Αλλ _εδω π _ιοκοτι _β . § ν αλλο ζητημα Εν _περιΛιω _τ νοα' · υ βιαγνω _Αβιοης _δκονιως χ αι ητις συνοδιυβια ι α _« ο α · _ννποφορονς πονους ' ιαν : ββ χθδμ _βν το αξιωιι α _τηςεΛθα ναοιας « 1 _^ _κοι- < ν οιιγμην _ηριπβι να το ιφιιρμ _οζωμβν _Καν υανατ ωθη δ _ασυβντ , ς μδλις _ γ _(» η η Ιατρικη δι < £ - γνωοις δια ν « αΛαλλα / η α « το μελλοντικ ος μακρας ρα · σανονς . τοΟ _οτεροΟν τοΟ ' εν δεχομενου μιας _εσφαλμενης _δικγνωαειο ι η » ς _β ιναι π _ιντοτι δυνατη . Εα ν « αλιν π « - ριμιινουυν τα ιελ « υι « ι ι « δρας ιης . αγωνιας , τ'Ατβ οδ · _δεις _υηι ' _ρχει λογος _βυζανα οιας αφ > _0 « Ι _ιβλιχαι δοσεις « η ! μορφινης Αρκουν να κατευνασουν τα μαρτυρια τοΟ μβλληθιιν ιι · υ . ΕΙς την « _ρωτην υπ · _νθεσιν 6 α κροχβιτ _'ι ι ΛβμΙ φονου ικ προμελετης Ιιι _ιιος βα _φερη τη ν εδθυνην _ Ο Ιατ ρος εν δ _οιιατι ενος αμφιοβητουμ _ινοο αλαθητου η η οΙκογενεια Β ] και οι δυο μαζι ΚαΙ μβταξυ ιης _οικογβνβι-« ς βι « οιον _μιλοζ της ανη · _^* _' η « οωτοβον λια Φιν ι _, ιζβιαι κανεις ως Ικ τ _υι υ < α ηθι χα προβλημα ι « _, ( α δραματα συμφεροντος » ας ηνγ < ρουσιις οικτου χα ) _φρονησβως . Ο Ιατρο ς Ζαν Σαλλα ι · _μτΑιτ ησβ προ τινων μην β » _βις διατριβην τομ « ην εδθα · _νασιαν υφ' δλας της τας μορ φΑς · _Ιστορικην _, Ιατρικ ην . δι κονομικην _, _φιλο ) 1 ογικην χαι ηθικην . Κηρυσσκαι υηι ρ αυτη ς υ « ο _τινας _ιπι φυλαξ _βις _, Η _« υθαναοια , λβγβι , δεν θα εβιχ _αιολογιΤτο παρα μονον _βι ς περιπτωσεις « _Αννιτοφο ρων πονων , διαρκ ων βαι Ανιατ ων » χαι Ατ ο ιον δρον να _χαλιναγω γη _« ιι Λιτο μιαν υοτηραν _νομοθεαιαν . Πα ρα τα συστασεις αυ « αν , δεν φρονω _ιτι η βυθκ νασια ημιτυρει _, να « ιιβα χθ _^ | _β _! ς τα ηθη μα . Δεν Αμφιβ _αλλω δη ο ια _τοδς ΣαλλαΙ δταν ακακτηση ηλι _χια ν 0 α _μειρκισι τα ονμ ιηρασμπτ _Ι « ου . ΘΑ ιι ιδ η οΙκογ _·*« ιας _ειηι μηυ _, δι * δλα _ ιαβ . β « βι «' . _Οπιως ' · _κιρ _« ι _βινο _ιιν την ζωην ε ο η ριιβφιλιιυ βνος , Ινω θα δι ατηροΡν « _ιιντοι _β την _βλχιβα μια _Ανβλκιστον ι _« ι · _βιωσεω ς . Το καθη _κον τοΟ Ιατ ρου , _ι _« μεσω _μιδς _ΑνΟραιΛοτηιΟι υφισταμενη _« ιανιο _ΓΙΛοιν Αθλιοτητ ας , _ιιν _αι _κπβηχον δυσχερες και τα _κροβληματα τα ΑηοΙ « _ανπμιιωηιζβι η _συνβιδητις τον _« Τναι _ιτερισ _οοιβρον Αγωνιωδ η Ακομη κα τα τα στιγμ _ας , καθ * δ 1 _Ικιατη μη ιου ακοδ _^ ιχν _^ βιαι Ανισχυρο _ηλεον . Ρ . Γοιιιι οι . Κον Η ΑΗΜΟΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ χ _« ΑΠΛΗ » ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΕΡω _ΤΗΜΑΤΑ _ΛΟΙιαΙΝΟΝ 26 ( Β . ) ΤΑ ΙΗα _λλονπ _Πολλ » _συνεχιζον χ ° _ερ ωτηματ _ολογιον του δια την δημοτικοτητ α τον χ . ΑττΙη > 6 _πι χ ης χ _νυερνηαεως του ηρ _ωτησι ιεΧζντ _αιως ιους ανα _γνωατας τον —'ΕΙβθε _-τυχαρεστημενοι απο τυν . χ ι Αττλη ως Πρωθυπουρ _- γον » Αι Απαντησεις ησαν · — Ευ _χοξιοτι _ιμιιΟ _ι » 62 ο ) ο « Δ _υσηρεστημ ενοι » 30 ο ) ο χ αι _^ Αμφιταλαντευο μενοι » 18 ο ) ο . ΑΙ Απαντησεις του Νοεμ β ριου ησαν _— Ευχαριστημενοι » 53 ο ) ο , 'Δυση ρεστημενοι * 35 ο ) ο χ αι ''«' ΑμψιταΧανχεευομενοι 12 ο ) ο . : ' * .. . ι ¦ Η Ι ρωτηαις ΕΙαθε ευχαριστημενοι ΑηΑ _^ την . ' . . δρααιν της Κυβ ερνησεω ς μεχ ρι _σημιυ ° 'Ι » ειχε τας αχολουθους Απαντησεις . · ' .. ¦ . _- . · Ενχαριατημ ενοι ' _- _, 43 ο ) ο , _ΑυσηρΧοτημενοι » 42 ο ) ο χαι « Αμφιταλετντενομενοι » ' · 18 » ο ) ο . Η χ < _Χιτντα £ α . ουΒ _^'· _αναΧογια διατηρειται αναλλοιωτος χ ατα . ιο ιεΧενται εν .. τρ _ιμηνον οαον Ι _Αφορς την οημοτιχ υτητ ' α της : < υ _β _ερνηαιως . Ι ΤΟ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ Μ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ Δια ιους νιΜ & λονς ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Ποια τα αγωνισματα . Ι . Τ * _ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 ( Ρεουτ ερ ) Οι ' υλυμπεαχ ο ' ι αγωνες τον Χυ 4 ( 3 βα _οκιαχυουν εν _Λονδι-• ψ απο της 2 !) ης Ιουλιου μεχρ ις ι _'ιης Αυγουστου . Ι'α προγραμμα περιλ _αβ αν ει τα χ _ατοΜι 1 ' / αγωνισματα ' / _ηοοικι / _ιιαι _, γ _« _ωΒ ξιφασκια αχ οποβ ολη , μποξ , χ ολυμβ ι , _πο _· οι λαοια , πουοοτραιρον ι Ιεμβο _δρο μιαι , Χεμιοδ _ρομιαι με _μονοξυλα , μπασκετ — _-, μιτωλλ , χ οχ υ _, πολη , αραι ς β _αροιν , νεωτερον πεντα—Ολον , αθλητικα και γυμναστικη . Αι _ημιρομηνιαι εχουν ω ς εξης Σκοποβ ολη εις _Μπισλιυ απυ _υας μεχρι β ης Αυγουστου , _ιειποξ , εις τ ο ' _& _μπαιαρ του Ουιμπλευ ι αηΑ 29 ης Ιουλιου μεχρι υης η 4 χ ) ς Αυγουστου . Π ο οηλααια , _ιις _Χερν ΧΙλλ , χ ην 4 ην _, Οην και 7 ηγ Αυγουστου . ΙΙ οδηλασιΛ εις δρομους του Αον _δινου θα γ . _νη ιαν δωοη _οχιιι · χ ην _αδειον δ Υπουργος Δημοσιων Ε ργων . Π οβ οαφαιρον . ΙΙ ροχ αταρΗ χ ιχ _αΙ συναντησεις υα αρχ ισουν την . _ιιΟην Ιουλιου χ αι Οα _αννεχιαΟσυν μεχρι 7 ης Αυ γουστου . ΑΙ ημιτελικοι συναντησεις Οα γινουν τη ν ιΟιιν και 1 Ιην Αυγουστου _ει ς το _Ολυμπι ακο _,, _Ααι . ο _^ χαι η τελικη σννανεηαις την 1 ! 3 ην Αυγουστου . _Λεμβ οδρομιαι υα Αιεξαχθουν εις το Χινλευ Ρε γκαεχ _ο απο 5 ης μεχρι 11 ης Αυγουστου . _^ _ΙεμεΤοιοομιαι μι μονοξυλα εις _Χενλευ απο χ ης βης μεχρι της 11 ης _Αυγονοτου . Μπασκετ _Μπωλλ θα διε _ξαχ θη απο 13 ης Ιουλιου μιχρι βης Αυγουστου χ αι Οα λαβ ουν μερος 28 _ιθνη . Χοχ υ απο 3 ης μεχρι 7 ης Αυ : γουστου η _( οχη αρχ τιχ αΙ _συναντησεις « αι εελικη αυναντη αις Οην Α υγουστου εις το _Ολυμπιοκοκ _Σχ αδιον . Παλ η απ ο 20 ης ' / ον , Ιιοι ι μι χ ρι 5 ης Αυγουστου . Α ραις 6 π ( _ι ω ν ακο 2 0 _ιαις 12 Αυγουστου . Ι _Υεωτερον πενταθλον ΑπΑ 3 ης Ι ουλιου μεχρι Γ ης Αυγουστου , Αθλ ητικα , εις χΑ Ολυμπιακον _£ πι _£ ιι » ' , απο 30 ης [ Ιουλ ου μεχ ρι 7 ης Αυγουστου , Δεν ωριοΟ ησ αν εισετι αι >//< £ ρομην _ιαι διο χα _ιιλλα Αγωνισματα . ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΙΜΗΜΤΡΗΟΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΠΟΞ Διδυμοι _αδνιιροι ΛΟΝΔΙΝ 0 Ν 36 ( Ρ . ) — Ο 1 ' _ιωργι υς _χ α ο ΙΑν ι , _ριι _> { _ι _(> ιιναι διδυ μοι μηοξιρς 31 * , εχ _ει _, ν υψους 5 ποδων χ αι β ιντσων _ιχ ασ _τος . ' _£ Λι ' π » χπ »· ' απο ια μιριχ α Αγωνισμειια , να φθασουν εις χ Α κ 2 ικα _ουα τω ρα _αρ νουνιαι να _αναμιτρ η _β _οιιν _ιι ς Βλααχ _ωβ ην & ια | 6 πρωταθλημα Οναν ειπαν _ει ς ιΑν Ιαν να _αναμειηθη μι τον ΛΛιλφον του α ηηντηο _ε _ -Ανοχ _ηρυξαχ ι τΑν _αδτ _λφειν μο » πρα _ιιη ΟΙ ηχ ην . » Και Ηταν _ιιαον _* Ι · Αν Β ' · 'ργιον να Λνομιχρη _θη μι χογ Αδτλφλν ιου , ατ _ιικπ / ιιιν Ανακηρυξατε χΑν αδ ιλ φυν μου _νιχ ιμη _ν _» , Ο · χ αν γΛ _ιιι ι ' _τχι , ιιι ' ι ' ι < υν _ ιαπ ' _ριι τω κ ιχ _ουνηοε ΛηλοΙς ιην κεφαλην . Κρ _ρ ιξην _καρ ων α η νρα _μμιχχ α και _εκι _^ ισε Α _'ΙΑ , _ν , ΚΙς Ικ χων διδυμων ειπε _'εε ρα _) οχ ι η μηχ Ι ρτι Οα _ιλυπιιιοπολιι να μαθη υτι οι αδελφοι χ τυπ ιουνται και μ _υιιοχα — ι * _ιιλΧΑ . ' ΒΜ ΙΒΙ · Τι ¦ _^ β Μ Ο _£ » ' ' ' 1 Β 1 _# 2 ·&& _^& ιν ,, » _,- _&{*> _¦¦' » ι _ι « - _^? Γτ _?^ _ΤΒΒ ¦ * , ! ! . [ ,. ι ' , ν _^ , 1-ΑΠΡ ΟΛΗ Ν ΤΗΝ ΚΥΠΡ ΟΝ Ι | Σημερον η _ετητροττη ετΗ των διατι μησεων τοδν φαγητων 0 α _ττεριελθ η τα _ιο-ποΒιορια _ΛιμεσςχΟ δια να _εξεταση τα παραπονα των εστιατο ρων . —Τα παραπονα των ραπτων Λεμεσου δη 8 εν προμηθευονται την _απαιτουμενην ποσοτητα φοδρας θα εξετασβουν υπο του Τμηματος Προμηθειων . . — _ΕΙς . _τα · Διοικ ητη ριον Λεμεσου συνηλθε _εΙ _$ τιρωτην συνεδριαν η ετητροττη επι των επισκεψεων του Νοσοκομειου . Απουσιαζοντο ς τοΟ Διοικ _ητοΟ _προηδρευσεν οβ οηθος Διοικητης κ . Σω-τη ριαδη _ς / Πα ρεστησ αν επισης 6 _'ι-, Δ _ι , μα ΡΧ ° 5 . α Ιατρος χ . _Ντενιζερ _,. η Λαιδη Λελλα Κακ ογιαννη , και ο κ . Νεοκλης Αντωνιαδης εκ _Πισσουριου . Κατοτπν συζητησεως _απεφαοτσθη οπως η επιτ ροπη _εττισκεφθη το _ΝοσοκουεΒον την προσεχη _Πεμπτην δια την _εξετασιν _ωρισμενων ζητη ματων . —Το ναυλοχουν _εις τον λιμενα Λεμεσου ατμοπλοι ον « _'Ελλας » ηρχισε την φορτωιτιυ . Ι ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΙΙΙΟΝ »¦¦¦ ¦»<¦¦¦¦¦ ¦ _¦»¦<¦ Σννχ ομα 'Εξωτεο ικα Τι — « 10 ο νεα αεροπορικα δυστυχηματα αναχ οινουνται _ Εν α · _- εροπλανον τυπου Μοσχ _ιτο _σννετριβ η χ αι ε ' φονευΟηοαν χα δυο μελη του πληρωματο ς . Η νψη · λη θερμοκρασια λογω χω ν Αγριων φλογων ημποδισε την _« _ι ' ασωαιν των . — Αλλ ο αεροπλανον _ουνετρι-6 η ει ς · τΑν _σταθμΑ % - του διαβολου » ανατολικω ς του Χογχ _ογχ . _^ Το αεροπλανον μετεφερε χρυ - οον . Λεπτομερειαι ελλειπουν . - —Επισημος εκπροσωπο ς του _^ Υπουργειου των _εξωειριχ ων των 'Ην ωμενων Π ολιτειων εδηλωαεν οτι δ κ . _Μαροαλ θα μεχ αβη αυτοπροσωπως ει ς Μο ·_ σχαν τον Μαρτιο ν χ ατα την Διαακεψιν των Υπουργων των Εξωτερικων . — 'Ο χ , Μπεβ ιν θα ανο 'ξ ι ) αυριον αυτοπροσωπω ς , την διασκεψψ * δια το Παλαιατινισ χ αν . — ΤΑ _Αιγυπτιακον _Υπουρ _γικον Σνμβουλιον εσχε' δυο μακρ ας συσκεψεις προς _συζητησιν του μηνυματος τΑ δποιον _ενεχειριοε ει ς τον _Αι _γνπτι ον Π ρωθυ _πευργον ο εν Και ριο _ιιρεαβ ευτης . Μετα το περας της δε υτερ ας συσκεψεως _^ 4 Π ρωθυπουργ ος της Αιγυπτου Π ρωθυπ ουργο Νυκρασι Πασα ς ειπεν ' οτι η _κυβ ερνηαις , ι ' λαβ ε την _οΛΟγ > οοι |/ της την ο- ποιαν και θα εγχ ειριση , εις τΑν Γρεττ _ανο ν Πρεαβ ευτην κα ' οτι θα _προβ η εις δηλωσεις ιν τη Γουλη _ηυριοι- . Ο ιι · Λ / . _Αι-αταλ η ανταποκριτης εουρ _αδιοαεαθμου Λονδινου μεταδιδα ' οτι _κυκλοι προσκειμενοι προς . ιην _Αιγυπχιακην Κυ _?· ' , ρνηαι ν πιστευ ουν οτι η αποφασις της Αιγυπτιακ ης Κυβ ερνησεως ειναι να δια κοψη τα ς διαπ ραγματευσεις Αλλα ο ' ι παραε ηρηται ειναι απρ οθ υμοι να προβ ουν εις σχολι α . Εχπ _ροαυιπος της _Γρεττανιχ ης εν Και ρω Π ρεσβ ειας εδηλωσε ν οχ ι ιν περιπτωσει διακοπ ης χ ων διαπραγμαχ ευσεων 0 α __ _πα ραμει - νη ιν _ιαχ υι η συνθηκ η του 1 θ 3 β _^ ητ ις ληγει το 1950 και οτι δεν φρονειχαι 4 _τ · υπα ρχου * _ιονικα _αημχ ια οιχαιο / ΙονοΟν _τα την _προαφυγην χ ης Αιγυπτου ιι ς χο ν ΟΜ . Ε . —ΑΙ _ελλ ηνικα ' ι απο ψεις ' οσον <* · φοη χ ην συνΟηκην ειρηνη ς μιχα της Αυστριας θα _εχι _ε-Οουν ενωπιον των αναπληρωτων _ουριον . ' £ ι αλ-Λου μεταδ _δεεαι ' οτι χ ης β ουλγαρικης αντιπροσωπει ας Ι ) ιις _αα υπογραψη ιην _συνθηχ ην ειρηνης θα ηγηχ αι ο Κιμων _ΒεωργΙ εφ ' οτ ι Οα συνοδευεται _υμο ι ου υπουργοι · ιων Οικονομικ _ων κ . Στ _εφανωφ , — Η , Κυβ ε ρνηαι ς της _Νοιι-} _σλαυιας ε γνω ρισε ει ς τη ν _ΕΧ-, _ιηνιχ ην _Κυβ ε ρνηαιν οχι _ιιω | _ιισι Ι _Γμελη αποστολη ν παρ α ιη Ε ηιχ _ροπη Εριυνη ς Ηνωμι _- νων Εθνω ν . ΙΙ _Νοχ ιοσλαυιχ η Αποστολη αναμ _ενειυι να φΙ ) Λ · ση _εις Αθην ας _ινχ Α ς της _ι _βο _ομαδος . — Επι σημος _ηνακοινιιι _νιι ι _οιι Υπουργειου Εξωτερικων ιων ΙΙ νωμενω ν ΙΙ _αλιχ _ειΛν-υ · : ,,. « , _*> _£ νΛ _» ιιι »· β · ν * ν . _βιν _> Ι 0 _^<> Ι « ν · , ν » ρ ·· Β < ι » ι _^ Λ / ν Οι . ιοι _ι < . _ιτ αι _τ . ηβ ( _- _χ _ε ς και αυνισιη _-χ _ις χ ους μιτα _- _αινονχ ας ει ς Μ . Γρι χχ ανια ν να μεταφ ερουν τρο φιμα μα ζυ των , Ως _εχ χ ουχου ι ) χ , Βχ αρχ νερ , συζυγος εοΟ νεου Πρεα _β ευχ οΟ χ ων ΙΙν ωμενω ν Πολιτειων ιν Μ . Γρ _ιχ ι ανια , _ιΑηλιοσι υιι _ΙΙι ' ι Λχ _ολαυθηαη χην _συμβ ουλην , ηΙΙ ι γΛθυ _ρ ) 'ιιου 'Ε ξωτερι χ _ων . -- Ο χ . Τζε ημς Α . Μο _φφιιτ , υπεβ αλε εις _χ υ Ομοσπονδιακο ν Δικαστη _ρ ια ν Νεας Υ · _ορχ ι _/ ς αγωγην χ αχ α ιηι · Α · ριι _β ο—αμτρ _ιηανικ ης _Εχ _ηιρ ι ' _ας Πε τρελαιων * ( ηιων β ιχ αχ ομ , δυλλα ρια δια υπηρεσιας χ ου ιο 1911 . — ¦ Ο εναγω ν Ιαχνρ _ιζτχ αι οτι η Εταιρεια , _αυνιπεια . ενεργει · α _> γ γομ , _ιπιτ _υχι την _ηρ οαχ _ασιαν χ ιιτιι χ ην δια ρκειαν τοΟ πα · λεμου ι ' χχω _ρ ηαιων πιχ ριλαινιι ανηχ οντων _ιις αυιην χ _ιιι χ α Χυπιον εων Ιχχ ασιν _* 1 · ιΟ _, _Ο 00 χι τραγωνιχ & ν μιλιω ν ιΙι Σπονδι · χ ην _ΑοΛβ _ιαν — 'Ο χ . _Μοφφετχ Ισχυριζε - ται ιπ ' αης ιχ ι η Εται ρεια _τΑ > προσελαβε χ δν Απριλι ο ν γο | Ι 194 1 _υιι να Ιπιτ υχα _Η αχ _-χ ν σιν της ιιΛθιπ | υιω _ι _χαΟ _Πβιιι · « _«·! _ηλεγοαφηματα ( Ρω υτερ ) 26 _Ιανοναριον 1347 Χεως Ιμπγ ΓαουνΤ _οστι _£ _εζηχε ι _πληρωμη ν θ εχατ ομ . _δολλαριων Ι _τηαιεος δια την προσταο _ιαν , των _πετρελαιοπη _γων . ¦ . ·— Ως αποτελεσμα των _Ινεργειων _^ Ισχυρ ιζεται , η Ε ταιρει α _εξοικονομησε 30 εκατομ . _δολλαρι α . εις _μετριμα χ αι _ιχχωρησεις πε τρελαιου . — ' // Οργανωσι ς Βεωργ ιας χ αι Επισιτισμοι των Ηνωμενων Εθνων ενεκρινε εκθεσιν συνιστωσα την ιδρυαιν κεντριχο ν οργανισμου υια να _αποφευχ βη η πεινα και _υπερχ _ι μησις ιων προιοντω ν . ..- — Η νεα Βαλλικη κυβ _ιρνησις απεφασισε να μη προβ η _ει ς χ δν _διορισμον υφυπουργου δια λογονς οικονομιας . — Συνεληφθ ησα ν και αλλοι 7 εξεχοντε ς Μ ουσουλμανοι εις _Ααχ ορην . Εις _Καλκουτα ν Γομβα ην και αλλας πολεις εκηρ _υχ θι ] σαν απεργια ι διαμαρ τυριας . — Οτ αν Ισυνεχ _ισθη η δικη τω ν κατηγορουμενων δια την δο λοφονιαν του σοσιαλιστου ηγ ε- του χαι αντιπαλου του _Μουσσο-Χινι , Ματεοττι , ο Προεδρος του Δικ αστηρ ιου ειπεν εις τΑν κα τηγορουμενον Νχ _ουμινι — » Ε- ως τωρα εδωκε ς δεκαοχτω διαφορετικο ς καταθεσει ς . Ειπα - τε μιαν φοραν την αληθειαν » . Το τε ο Νχουμινι προεβ η _ει ς χ α ς ακολουθους δηλωσεις σχετικω ς με τα προσωπα τα οποια ησα ν _ιι ς το αυχ οκινηχ ον ει ς χΑ _δπειον διεπρ αχ θη η δολοφονια : — Διηνθυγον τΑ _αυτοκινητον . * Εν · το ς αυτου ησα ν ο Βιουαεππε Γι ολα , _Γολπι Αυγουστο Μαλαχρ ια και Αμλετος Ποβ εραμο . Ο Γιολα η ο Γολπι ησα ν πιθανω ς πα ρα τΑ πλευρ ον μου αλλα δεν εΙιαι βεβαιο ς . Ωδ _ηγουααμεν Λ ' - ταν συνηντηοσμεν τον Μα τιοττι . Α ' οποιοι μοχ Τ ειπε να αταμα _- χ ηα ιο _, 01 αλλοι β γηκαν εξω και ειδαν τΑν Ματεοχχι να παλαιη χ α ' ι να _πιπχ η . Τον ιθεσαν ει ς τΑ αυτοκινητον . Συνεχισαμεν τΑν δρομον με τΑ αυτοκιν ητον δια πε ντε αχ ομη χιλιομετρα . Μου εΙ παν να σταματησω και _ειδον τοτε τον Μα _τιοχ ιι νεκρ _ον χα ι πλε _-, νχ α εις χ ο αιμα , Μεχ α καποιο ς υας ειπε να σκα ψωμεν λαχχ ον δια να θα ψωμεν το πτωμα . Κατοπιν , ιταν _ιφθα ααμεν εις την παλιν , ο Ντε Μπονο , πρ ωην αρχηγο ς της Φασιστ ικης _Ααιυνομιζ ς , μα ς ειπεν _'Εκαμιττε χΑ καθ ηκον σας αλλα πρεπει να τηρειτε παντοτε _αιωπην » . — Ει ς Μαδ ρα ς συνεληφθησαν 26 χομμουνιοτα ' ι ω ς _υποκινουντες χ α ραχα ς . — Μεταδιδεται οχ ι ΙνδοΙ φοι χ ητοΧ θα σχηματισουν _ιθελονχικΑν αχ ραχΑν οστι ς Οα _πολεμησει παρ α το πλευρ ον χων Ινδονη _- ο ' ων , — Ο Αμερικανο ς Πρ εσβ ευτης εν Γαρσοβ ια εδηλωσεν ο ' _τι δεν φαινεται αι τελευταιοι Πολαινιχ αι ιχλογα ' ι να ιχου ν διεξηχ θη ελευθερως . Τουλαχιστον _^ ειπ εν , αυχΑ λεγουν αι { χβεσεις ιων Αμερικανω ν παρατηρητων . — Ο Πρ οεδ ρος χου Γρι τχ _ανικου Συμ βουλιου , _, < _ικκ _^ ι _··»^ »«» _« _# _¦ _>^ _ν _^ _ι _>» _«^^ _ι _^ _. _^* _. _* _ _. _5 _« _ι _* _. _ιι _< _, _'^ //«¦ ' _^ _' _βΤΛτην _Δχ _αχ οΑ ην ητις ( Ια Λιαρκι ' ο _·) _ιξ / _βιο / ιοια _^ , -- Το Π ροιδ ι / Ιον της ΕΠνο _- αυνιλιυι 'ιως της Κρ » αχ _ιπς Απερριψε αιιησιν χαριτος _νεασαρων Ουαταοι _οι τινις καιεαιχ , _ι · _αθηααν εις θανα τον , 01 χ αχ ηγο ρουμινοι ι _ξιτ ιλι ' ηΟ ησαν χ θες . ..... Ο _ιι _ι > Χιι _ρτλυ Σωχρος , Βενικος _Κιαη γγι « ι ι 'ι- της Μ . _Γρ _ιιιανιιις πρ επει να _υιοθεεηο _ψ χ ο ιδι ον χ υβ ερνητι χ ον συστημα χ ης Σο _β ιεχ ιχ η ς Ενωσεω ς . 'Η Ν , Γρειχ αν α ομου μ _ι ας αλλος δημοκρ ατια ς της Ευρωπης , ιινπι δ μονος π ρθ ) ιαχω ν κατα ι ης ιΙιιηχ _ααεοις χ ου _κομμουνισμου , χ αι _αννιπω ς χ α ' ι του _ψασιμοΟ . Ια _Σοβ ιεχ ιχο ν αυαχ _-ημιι _τιναι * _Λι _ιΟη » ηγ & ς > διχ ται υρια . ΑΙ _ τΛ διχ _αιωμν _γα _ιχ λε γουι ιο ιιυιι ι _ημιι , ' σ _, _οτ ιμι · _χ ης δια _υυιρνχ ) ο ( ω _ι ιων . — Ι 1 Ισ ηανιχ η _Κυβ ε _ρνηαι _ς ενιχ ρινι . διατα γμα κρατι _χ οιχ οιη αιως _ΧΧ > ν χ ων Βερμανικων πε · ριουριωκ Ιν Ισιχ _ιινια . και , τ _· ι < ανοιων ||*· ι «« _τι »«··/ _οι > ν (/ , > ι _( ω _· ν Λ ! ΑΒΒΛΙΚΑ 1 ΚΑΙΗΒ _ΟΡΙΑΙ Η _ΚΑΙΑΧΡΗΣΙ ! _ΤΗ _5 _^ _ΙΠΛΠΜΑΤΙΚΗΣ _!& _1 _ΕιΤΗΙ 9 Σ ' _ΙΜΗΙ _^ _ΓΜ _*··*^ _ΗΜ « Μ _» Ι « _Μτν _* Μ » ιι _> γρ _4 κιρμ α : ' : βι . ιιβι πι » : ~ - Ιια ρα τας ακιγνω _αμινας _εκκληαιι _Λ % ι _Σ _& βι * _ιικ _^ ς _Ρωσοιας χ « 1 των κομμουνι - στικων χρατ & Υν . αι Ηνωμεν . Π ολιιι _ιαι χαι η Μιγ . Γ _ ι τιαν _ια _ηοναθηοαν να παρττ _ιιν _^ ον ι 6 ν _διον _τγ ς < ΟΒΝΡΑ » , η ι « οΙ « θιωρητικ _ω Ιχιι _δικλυθιΒ _4 τι _6 της 31 ης Δ » χ _« μ · _βριον . Πορ δλα _ταΟτα _, μιριχ οι 1 % των χειροτερων ιιι-8 ν » ν _βι οιβηρων , οι _δποιοι — ω _ιΤχτν-αιτοχαλυφει ο _Αμεριχαν _&{ Λ . _Χιχοτεττιρ εις τ _£ _κεριφημον δρθρον του— χατωρθω « ν να μεταβαλουν την « ΟΒΝΡιι _*? _δργανισμι ν αντιαμε ρικανικων επιδιωξεων , _τ-. _ροοκαβου _'· ν . *· _οημιρο-ι _ακομη να _σκνεχ ισοον την 8 ρ 4- | σιν των , _μιτ _αττη _ιωντ _ε εις 5 ιαφι ρου _ φιλανθρωπικου ς η υγειονο μικους _ιηθτν οργανισμους > αΙ απολαυοντες ηοι _£ ς τινο ς ασμδοοια _ς , χαρι ς βις * ιδιχας _αυμρΜσιι , των οι » 1 ων , την _οπογρα _^ ην χατ , ωρθωσαη _» να _δτιοχλεφομν ακο τα— διαφορα κρατη . ΕπΙ _χυ _) ευκαιρ ια ταυτη , _ιινκι _ιξιχω αποκα _- _λυπτ _ιχ _& ν _£ ν δρ β ρον τι , _σοβαρα Αγγλικης _ετκθτωρησιως « ΑΛΗ ΘΕΙΑ » , _βαιιζ _ομενον ΙκΙ αχοιχιιω ν , τα ικοΧα _χαριιιθησαν « ι αυτην , δπο τεω ς υπαλληλου τ < 1 _ι < Ο . ΒΝΡΑ > : Οτ αν , πολυ προ τοΟ τελους τοΟ _πρλιμου . τα διαφορα Ηνωμενα Εθνη εκληθ ησαν να παρ _^ _οχβον δλα χ $ _προνομια τι ) ιιπλωματι χη ιιι _οτητος _ιις το & ς υπαλληλους ττ ) ς « ΟΒΝ ΡΑ » , η Γουλη των Κοινοτητων _εδιοτααε πολυ , ' . ιλικ & ς _δμω , τ . αρ _επιιοθη να _Ιγκρινιβ τα _σχβτικα νομοθετικα μετρχ' κατοπιν υπουργικων τιν ων βεβαιωσεων , > αθ ' ας η πα _ροχη των προνομ ιων αυτων απιιελιι απλοΟν τυπον εφ' δοον _ουι ιι ς τιο χε . 8 α _επιχτι ριι να τι _ε « μτταλ _ιυθ _^ . Κ αΙ _υμακι Ε χ των _υοτιρων , απ · δ » £ χθι ) δτι οι αρχικοι δισταγμοι τοΟ Κοινο _βουλιου μας ησαν πολυ _αοφωτιροι των δευτερων _σχιψιων του : Μεχρι ποιου ακρι βω σημειου , μερικοι εκ -ων υπαλληλων τη « ΟΙΝΡΑ » ειροφοδοτουν _ου-( ν « χ ω την Μαυ _ρην Αγοραν _« ις τα _διαφορα κρατη τη Ευρωπη και τι ) Αοιας _, θα παραμι _ινη πιθανω ς 4 γνωο _: ον · αΧλ' υπαρχιι αφθονια μαρτυρι ων αποιιικνυουσα ιτι υπηρξε σημαν τικη . Ελε χθη επιοη _ 8 : υπηρξ αν χαι πιριπτω _ ιι λαθ ρεμπορ ιου απηγοριυμ ενων ναρκωτικων αλλ' εστω Και αν δεν τ » πιστ _ευοωμι ν , πα * ραμενιι γ εγονος δ _* ι οι αιθ ρω ' ποι του οποι ου εθεσαμιν υπερανω δν νομων εκαστη ς χωρα , _απιι ιι _χθηοαν ανικανοι να προλα βουν 'την _εχμιχαλ · λι υσιν τη προνομιου χου Οεσιω των _υπο ωρισμεν ων Ιγχληματ _ιων Κα ( ' αοφαλω , αντι να _αξιοΟν , ιην πλη ρη ασυιοσιαν των απο _παντι ελεγχο υ και _πανχοςνι _μοο Οα ιχαμν » ν πολυ καλλιτερα , α επιζητησουν , .. την , ο _··>*>»<* <» ν— 3 _< ιν _« τ _^ ν _αυνεργνιαια ν μ * » ι » ι . κΛ » 4 τ 4-που Λατονιμ Βα _ , ' ΟΙ , Β 1 ΟΜ 0 Κ 1 ΑΙΑΙ _υιο ' _αιω δεν _θελομεν να ιιπωμ _ιΥ _, δχι η' _« _Ουνρ _α » _ιχαν επιδιωκε χαι επιτυ γχ ανι να αναγ νω ρισθ _ω ω _υπτ ρ-χραχικο οργαν _ισμος , _ιιχε χαχα νοΟν ττ _ ν _ι · _Λτ . ( 9 ι' / 1 · _* 1 _τ _, κ & _- των υπδ οιουδηπο _τ ι υπαλληλου τη . 'Αλλα χδ κ αχον ειναι δχι Ιγινι κ « χΑχρηο _ι : _χη _προνομιουχοι Οισιω - , ηι « Ο ι )> ρα > , δια πολιτικου σκοπου . Εαν η δχι αι δια φοροι διακλαιω _ιει _ τη _'ιι υπηρι χη-3 αν τα _αχιι ια _χη Βωαοι χ η _καχαβχοπιια ιεν γνωρ _ιζομιν ' αλλ' _ιιναι αναντιρρητα τα κομμουνιστικα φρονη ματα κολλων εκ χων ανωτιρων τη ιΙ _κα λληλ _ω / . Κι χδ _βιδλι _β _ορ να / υρι _Μι ς ιου _Αξνιυς χ ω · _- ρας , Δι ' _/ γ / _ρικι διαταγ ματο ς πα ραχιΛοιΙτ _α ι ι )) ινι _ ιιιι / ιι ιι - τοιι - Ι _ξορισταυ ς , » 1 _ΑηιΛοι ΟΑ ηθελαν _εηισχριψε · ι /( Ιοπ _ηχ _ι _αν ει χο ς υ μηνων . | | Ον χου « Σημ _ειω _μα-α » , δ αλλοτε ανταποκριτης _το & « _Ημερηοιοι _) Τηλεγραφου » χ . _Ριχσαρδ Καπ _ελλ ανατ _-ερει αρχ ευ π « ρ 2 _χχ ) ς _ιρασεω χαι τω ν _μιθδιων των ανθρω πων αυ των εν Ε _/ _λλαιΒ χατα χην _διαρχιιαν _χη Εαμι χι _) Επανασιααεω _ς . - Ακομη σπουι _αιοτιρο _ _δε , ειναι ο _συνδεσμο χ ης « Ουνρ «» ' με _τδν Σ ωνισμον , γεγονος επιοημω πισχοποιτ ) μ ανον _υπδ χης _Γρεχχανιχη Κυ βιρνησ _εω , η 6 γ . ο _( _ο _εοχαχ ω αχομη _εξηηριβωαι ιιιθ _εν εχροφοιοιοΟν χο _, αι χιλα 2 ι χων λεγομενων < π _> οσφυγων > , πο _» _μετεφερθησαν . _απδ χ η _μιιις αχρην _τι ) _ς Ευρωπης ιις χην αλλ ης , δια να αποβιβ _αοβοιιν _ιις Παλαι _σχινην . Και αοφαλω μερικοι εκ χων υπαλλ ηλων της _« Ουνρα » θα _ημπορβυσο . ν , ' _αναχρινιμενοι , να μα > πληροφορηθουν ποιο εςησφαλι ο * ν ( ις τους λαθ _ρομετ αναΟχας _αυχοδς χα πλαστα τω ν 2 ια 5 « χηρ : α η χα απαραι χηχα μιχαφορινα μεσα . ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Διιιι Ειναι γνωστο ν , δχι , _χουλαχιοχον μ ια απο τας εν Εδ ρ ωπ _τ _, ανχιπροοω πεια τη * * 0 _υνρο > _απεχελεσε χην προχαλοψιν , δπ _δ χην αιγιδα χι ] οποια μερικοι εκ χ ων πολλων Εβραιων υπαλληλων τη ς , Εκαμαν συχνα χ _αξιδια _—ιοιιν δχι , μαλι στα , χαι με αεροπλανα χης _Γριχχανιχτ ) Αεροπορ ιας— δια να _μεχασχοιιν των εν Παλα _ισχΙντ } και αλλαχου συσκεψεων των τρομοκρατων — ενω Εοχυ ριζονχο δχι εταξιδιυαν δια σκοπου χι _^ ς Ουν ρ _» _, _σπαταλωντ _ες πραγματι , _πρι τουτο τα χρηματα χ η . Τοσον αι Α _ιγυπχιαχαι δσον χα . αι Ελλ ηνικοι αρχ α ) , θα ημποροΟσαν να _μαρχυρηοουν σχεχιχως . Η Αιγ υπχιακ η Κυβι _ρνησις μαλιστ α , ευρεθεισα προ _σονιχοΟ αεροπορικη _χινησεω ανωχαχων Ιορα _ηλιχων χης Ουνρ ο , ποι ) συνηθιζαν να χρη _- σιμοποιοΟν χην _ΑΒγυπτον , ω ιια _μεσβν _ιτ _αΟμδν μετ αξυ Αθηνων χαι Π « λαισ χ 1 νη , _υπιχρεωθη να _παρεμβη χαι να θεση τερμα ι !{ χην χ αχαχρησιν αυτην , _'Αιτιρ τη στιγ μη ιε εκεινη , _ηρχισαν να Ι χουν μεγαλ η ν ζηχ ησιν οι θιωρηοει _διπλ ωμαχιχων δια βατηριων διο χην _'ΒουρχΙαν . ΚαΙ η Κυπ ρος _ετιιση ειιμη θη συχνα απδ χα _διαιαχικα αυχα _^ πχηνα . ΤΑ _Σ 1 Μ ΠΕΡΑ _Σ ΜΑΤΑ Ισι ος να υπα ρχουν _ιυσχημιχεραι _εξηγηο _ει δια χα γεγονοτα αυτε . Εαν υπα ρχουν δεν θα Επ ριπι να αποσιωπων _- χαι , Κως ( ιου , _δμως , διεξαχθη δημοσια αναχρισι , καθ ην να _δοθη απαν χησι _< ! σαφη _καζαπερ _ιφρασχος εις _£ ) _& τας σχεχιχας { ρωτησει . | υα _Ιχωμκν χδ δικαιω μα να Ι αξαγωμεν μ 6 νοι μας τα συμπ _ρασμανα μας . Κα ! τα συμπερασματα αυχα ειναι : | α ) Οχι η _Ουνρα _εχνησιμοποιηθη δ · α σκοπο » αλλους απδ εκεινους που ηθελαν οι ε _/ ι _ολοδιχαι _χης . ' 5 ) Ο χι δια χων _χαρισχιχ ων αγορων που _Εχαμεν εις τας Ι _ινωμ _, Π ολιτειας χαι αλλαχου επλουχισε με κολοσσιαια ποσα ωρισμ _ινου οιχου , _τυγχανονχας τη ευνοια ωρισμινων κυριων . γ ) = _Οχι η παρ αδοσις των εφοδιων της _εγινεχο επισης χατα χρδπον εξ Ιαου « _ρουσφεχ ολογ κδν > . δ ) Ο χι _Ιγινεν _αιχια , Ιστω και ακουσιως της να παρασχ _ω _τεν _μηχανισμδν δια τας επι - χειρησει διεθνων * απαχαωνων και πρακτο ρων _καχαοκο-χειας _, ε ) Οτι . τελος , απ' αρχης _μεχρ τελους , υπηρξε χο δργανον του πολιχικοΟ χαι ιπαναστα _χιχς Ο Σιωνισμου , δρωσα _εις βα ρος των Γρετχανιχων _σομφερδνχων χαι χαχαχρωμενη χι | ς εμπισχοσυνη χων φορολογουμενων _ιλων χδν _Συμμαχικων χραχων , οι _δπβΒοι , _ιφανχαζονχο δχι , _πληρωνονχες χην ουνεισφοραν χων , _υπεσχηριζαν 2 να γνησιως φιλανθρωπικου ? ργον χαι οι οποιοι θα εμεναν εκστατικοι , αν χ οος ελεγομεν , δχι καθε χ ι καλον που εγινεν απο χην < υ & νβα _* , υπηρξεν εντελως _συμπχωμαχιχον _, χατ α χην εξυπηρετησι ν ' σκοπων πολυ ολιγ ωιερον ανιδιοτελων , εν πολλοις _δε _χλΙ χαχων χα ! σκοτ _ων (« _ιηι _»· _ιβρ _) . _^ _ΛΧ Λ _^ ΛΑ _* _ΛΛχιΑΛΛ _^ _ΛΧ _ Λ _^ νν _^ ΛΛ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙ Σ Το Πρακτορειου ΚΑΠΑ , _Αιι- ' _μοχωστο _ , ανακοινοΤ _, δτι σχ _νερον δια τοΟ ατμοπλοιοι » _ΤΛΙΟΓΙ οναχωροΟν _« Τ $ _Πορτ-ΣαΙδ οι ιι « - τανασται μας Για νω _ττροφβασουν το _ικιι αναμινον _αυτουι ατμοπλοιον « ΔωΡΟ _ΘΕΑ ΠΑ 20 Σ » δια _Νοτιον _'Αφρικην . Εγινον _το _διΕυΟ _ςτησιι _ δια _τταραμονην _εις _ζινοδοχιι σ _ιττι _σκου φ _ΙμβολιασμοΟ _ΙκεΙνων Ι * των _μβτανοστΩν οιτιν _εχ _διυ 6 τνχον ΙμβολιασμοΟ κατο τοΟ _κιτρινου _πυριτοΟ εν Κυπρφ . Ο χ . Σωτηρα χη Β . Ε _μφιετζητ , Γα _ττ _ι ( Γ >· αΙ-Ιαιυ ως Νομικο μα Συμβουλο και ΟΙκονομι χο _οντπτροσωπο μα , σνιταξ « ιδιυ » ι _μττα των _μτταναστων _ιττι τοΟ ατμοπλοιου ΤΑΙΟ _ΟΙ , θα βοηβηση και _ΓιευΟιτηστι την πληρωμηυ των _ιισητηριων των μιτοναστων . ΠΡΛΚΤΟΡΕΙΟΝ ΚΑΠΑ Τ . Κ . 77 Αμμοχωστο . _Λημη _τραχης Κ , Γογιατ _ζΙ _) _Γινιζ _ιλο Α . ΡωοοΙιης « ΔΕΛΦΟΙ » Αμμοχωστο 1 Ο _^/ ΓΚΙ _ΟΟΕ _' 5 ιυΝΟ ΤΟΝ _ΙΟ 1 ιΙ ΟΟΥΗΡΙΤΖΕΣ _ΤΟυΟΤΙΙΟ Η , ΙιΗΙ _1 _ΙΙΙ _£ νΜΙΜι _« _Μ ν & 13 '' _'' ' ' , _· . ' - ¦ . '' ' _- _¦ , ' . . . Τ - ΤΤ ' '¦ ' ¦ : ¦ Μ 5 Εαν _« ιλλα φωρμακα βει > κατωρ βωσβν ν *¦ ¦ β _ι _^ ' _· _· ' 'ζ 5 _ραττευσωσι τον βηχα , κρυολογημα , βρογχ ιτιδα , % ασθμα , κοκκ _ιτ ηυ , η _ιφλουεντζα σας η παρο- _* Φ _6 _μοιας παθησεις του λαιμου και στηθους , δοκι- 1 } < _μασατε _τοΤουωτικον των Πνευμονων » Ο _ονπρ . τι » . _^ ε } Ειναι απαραμιλλον . Ζητησατε το απο τον | ι _, _^ : φαρμακοποιαν σας . £ Εισαγω _γει ς : Ι . Φ . ΣΙΕΡ 1 ΤΑΝ ( Οριεν _τ ) _Λδτ „ Λ . Λευκωσια . 4 Ι - » - !»» » ΙΙΙΙΙ II Ι II II 1111 ¦¦ « IIIII III ΙΙΙΙΙΙ ιιιιιι IIIΙ II 1111 11111 ι ! Εχετε Πονοκεφαλ _ων Ι _Εχβτβ Κρο _βλβγι ι μ « _τ α Εχ _« _τε Νευ ραλγιες ' Παριε _Αμεαας χ ωρα ινα χ αη λ ι ΚΟΤ ΑΣΦΕΝ ( _Οοειαβρ _ηβ η _] θα οΓς _ικπληξη η _αποτελεσματικοτης του | Ε _ηιμενβ ιν _νις _ιυ β νομα Κοτασφε _ν Αποφευγετε τα § < χηομιμι ιβει $ » Ζη ιι , _ααιε ο Ατο τον _Φο ρ / _λικολοιι . μ « ας · , ΖΗΤΕΙΤΑ Ι προ $ _ινοικιασιν _οικια εντος _ηικτος τη πολεω ς Λευκωσιας , _ατπο · τελουμενη εκ πεντι τουλαχιστον δωματιων . _ΑτιοτιΙνισΟι : Χρ . Μιν . Ιωαννου , Δικηγορ _ων , Ταχ . Κι |> . 379 * Λευκωσια Η ΒΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ _ιιΥο _ρι και - επιφυλλιδε ς Του Η . Ι . ΣΚΟ _ΥΤΕΡΟΙΙΟΥΑΟΥ ν 2 δον _ι —Η μητερα της Που- ' · λιας . Η Μα ρθα ! εσκεψθη . ο _Ντιλας . Η Αντινοη επροχωρησε προς αυτην . ] —Λοιπων την ερωτηρε . Εκεινη ' _αφισε ελαφρ οι στεναγμο : κι * απαντησε . —Δυσαρεστα νεα , κυρα _| μου .. Ηταν . φανερο οτι η _| νεα δεν το ειχε αντιληφθη . . Βιατι διαφορετι κα , το πρω-ι το που' θακανε , θα ηταν ι να της ιιπ η ατι υπηρχε ικει καποιος και ? θα της _ζητουσε τη συνδρομη τηςι ν * _απσλλοτ / ουν _αττ' αυτον-Γεβαιωθηκε λοιπον οτι δεν · . διετρεχε κανενα κινδυνο , _ετεντωσε τ * αυτια του και 77000-7 x 06000-8 να μη χαση τιποτα απο δσα ελεγαν . Η Αντ ινοη _φαινετ αι οτι θα προαισθανωτανε πως κατι δυσαρεστο θα _της συνεβαινε : Βι ' αυτο , χωρ ις να δειξη οτι εξεπλαγη , ερωτησε : —ΤΙ εΙιαθες : —Ειναι αληθε ια . Ο θειος σοι / , ο τετρ αρχης τη $ Βαλιλα _( α 5 , ο Ηρ ωδης _Αντιπας εχει χαλασει τον κοσμο γυρευοντα _ς να σ * ευρη . 01 κουρτινε ς του _κρεββατ οΟ · σηκωθηκαν σε μια ασυναισθητη κινηση _καταπληξεως τοΟ _ΝτΙλα , αλλα οι δυο γυναικε ς δεν εκαταλαβαν τιποτα . Με φωνη αλλοιωμενη απο τρομο η νεα ερωτησε . —Βιατι ταχα Η Μαρθα κουνησε θλιβερα το κεφαλι της . — Ο Θειος σου απηντ ησε , κληρονομησε , καθως ξερεις , ολα τα ελαττω ματα του _ττατπτου σον , του Μεγαλου Η ρωδη , και κανενα του _ττ _ροτερημα . Ειναι κακουργος , σαν κι * εκεινον , αιμοβορος σαν τον πατερα του που σκοτωσε τα παιδια του και γυρευει να σ * ευρη γιατι φοβαται για τον θρονο του . —Φοβαται αττο _^ μενα —Λενε πω > ς ανακαλυψαν μια συνωμοσια στην Τιβεριαδα . . 01 συνωμοται θελουν να τον εκθρονισουνε και να βαλουν στο θρονο _ισενα . — Και -γιατι εμενα —Εισ αι ο μοναχο κληρο-1 νομος και διαδοχος του Αντιπατρου , τοΟ μεγαλυτερου αδελφου του , του πρωτοτοκου γ _ Λου του Η ρωδ η . Του Αντιπατρου που τον _εσχοτωσε ο Ιδιος ο πατερας του , ( σως γιατι τουβαλαν λογια τα αλλα παιδια του και _7 Βρο παντος ο _ΑυτΙπα ς . —Λοιπον —Ο Αντιπατρος θα _κληρονομουσε τον θρονον τη ς Ι ουδαιας και . τον Αντιπατρο εσυ . 01 συνωμοται λοιπον , αγανακτ ισμενοι γ α _τΙ ς θεωριες τοΟ Αντιπα , θελουν _^ να τον εκθρονισουν και να βαλουν στον θρονο εσενα . —01 συνωμοτ αι ειναι Ισχυροι : . —Ετσι λεΛε . Καποιος προφητης . Ιωαννου το ονομα , καυτη ριαζει την επαναστασ η . Νομιζω πως θελησε να τον _ττ ιαση κι ' εκεινος εφυγε . Αλλα το κη · • ρυγμα του { φερε το οπγοτελεσμα . Ο κοσμος εμαθε πιο θασιλη _δ εχιι . —Κ αΙ _αγαναχτ ηοε φυσικα . —Αγανακτησε ομως ο Α 8 _τ · λ * ος _ΦΙλιτ _τττο _ς , Α _τετρα ρχης της Γιθανιας . —Η Μαρθα _αφηκε § υα βαθι _> στεναγμο . - · — '( -1 : κατα ρα τω ν προφητων , απαντησε , ' επεσε απανω στο κεφαλι του Ηρωδη . ' Αν _ιιπα . αγαπησε τη γυναι _κα -του αδελφου του ΦιλιτΠΒ ου , τη Σαλωμη , και την ΤΒη ε γυναικα του —Δυστυχια ! Τη γυναι _ κα του αδελφου του Ειναι τρομε ρο . —Κ αΙ το . _τρομερωτερο ακομη ειναι οτι ο . Φιλ _ιιτπος , ο αλλος σου θειος , ωρκισθηκε να εκδικηθ η . Να με φυλαη ο θεος του Ισ ραηλ , καλη μσυ Αντινοη . Αλλα μεσα _στις φλεβες τους , ο Μεγαλος Ηρωδης , αντι για αιμα τους εμπασε μισος ... Αυτος που μισουσεν το δικο σου πατερα , μισουνται τω ρα μεταξυ τους . Φαινεται πως τη _συνωμοσια την διευθυνει ο Φι λιππο ς . Η ΒιοιΛια εμεινε γι | α λιγη στιγμη σκεπτικη . —Μ ου φαινεται παραδοξη , μου _ειττε επειτα , πως ειναι δυνατο να θελη ο θειος μου Φιλιππος να γ ινω βασιλισσα . — Οχι απο καλοσυνη του . θελει να συγκεντρωσ η γυρω σου τους ανθρωπο υς του πατε ρα σου . Να ριξη με σενα τον αδελ φο του , κι' υστερα να σ' εξοντωση . —Η οΙκογ ενεια μου , ειπε η Αντινοη μ' ενα πικ ρο χαμογελο στα χειλη , παντοτε διακριθηκε για τα ευγενικα της αισθηματ α , και δεν _παραξενευομαι αν ο Φιλιππος θα σκοτωση εμενα την ανεψια του , αφου α Μεγαλος Ηρ ωδης εσκοτωσε το παιδι του Αντιπατρ ο , τον δικο μου πατε ρα . —Τα εσκοτωσε γιατι τα φοΓωταν . Ημουνα απο μικρο κοριτσι ? γω στην υπηρεσια του και τα ξερω καλα , τον _εγνωρισα καλα , ξερω-ολες του τε _$ θηριωδιες κι * εκεινες που εμαθε ο κυκλος , και τΙς αλλες που τΙς σκεπασε το σκοταδι του μυστη ριου ... ( Αιιριον Λ συνεχεια ) Ι ΘΕΑΜΑΤΑ • _ΛΑ-ΛΛ-ΛΛ _/ ΛΛ _ΧΑ _/ _ΛΑΛΑ / _ΛΑ _^ ι Κινηματο γ ραφοι ΠΑΠΛΔΟΠΟΥΛ Ον ι , _Ριγκολ _ειος » ΜΑΒΙΚΟ . ΠΑΛΑΤΙ ι • • Ε νας _Λννελος _αιην Κ 6 λα _ι _> |· ΛΙΠΕΛΜΚ ΠΑΣΑ ι . Ενας ΑννελοΒ _οιην _Κολαοι _* ΣΛΜΤ εΚΛΑΙΡι Το προγραμμα 5 . 30 μμ ΕΜΠΛΨΛΡ ι Το προγραμμα 9 , 30 μ . μ · ν ΛΕΜΕ ΙΟΙ ΡΙΑΛ _1 Ο : . Μαριυρ _ες ΗρωΙομο ΟΠΟΒ _'ΛΑΜΠΛΗ : « θριαμβοι τοΟ Ιαρ . ΛΜΜΟΧΟΣΤΟΧ ΧΛΤΖΗΧΛΜ ΠΗ : _, Χαψιιισμο ς σιυ Ναυιι _κ ο . ΟΛΥΜΠΙΑ : « _ε γκλ ημα και Ειιιο _τημι ) ΑΑΡΝΛΓ Σ . ΛΛ _ΟΝ ΡΟΖ : . Το Μελλον μας ανηκει ΘΕΑΤΡΟΜ ΜΛΚΡ 1 & Η ι -Φρουρα 4 ηΙ του _Ρικ νου » ΚιΤΙΙΧ ΕΙΑ ΙΛΛΙΙιιΜ . · . Ρωμ _ονιικ _ιι υ _, _ιιιιιυις . - > ιι _Ιιμιμιι «« . ι , Ιιιι ««««| ιι · αιΒ _^ υ | Γ | ι »» ι * ιιιιηιι » ιιι || _)|||| μ-ΠΟΙΟΣ ΠΑΓΡδΣΕ ΤΑ _ΣΠΑΙΜΕΗΑ _ΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓΙΙι _,, ιΙΙΙΙΙΙΙυιΙΙΙΙ ΙΙΙ _ΙΙΙιιιιιΙΙΙΙΠΙΙΙΙιι .: 1 £ ΗΑ ΚΑΓΕ ΜΕΡΑ Ι = & Συνωστισμο _τταλ στην οδο _Αηδρσς . Δεν προκειται για εγκλη μα ουτε για Ατυχη μα . Ο κοσμο 5 δεν _μαζευτικεν απο _περιεργιντν . Εχει το σκοπο του , αυτη τη _ςορα . Ειναι _ττια _σνινη-Οεισμενο _βιαμα αυτα τα μπου- | ι λουκια των ανθρωπων εξω απο τι _ι _ττομτιι των καταστ ηματων . Λεφτα ιχει δ _κοσμοι ' μπολικα . _Πριττει να τα _ττετοξιτ , γιατι τοΟ βαραινουν την τσειτ η . ΚαΙ τρεχει . Βια ποΟ Μα μηπω _$ ξαΙρΕι χαι 6 1 Γ 105 Απλουστατα . Πουλιεται εμπορευμα . ΠαμΕ να παρουμε . Το _χρειαζομαστε ομως * Α ! Αυτο δεν ιχει καμια σημασια . . Πηρα θεση κ * ! 5 · _ιγω στην ουρα . « ΤΙ πουλοΟνι , ' > ρωτησα . —« Ματογυαλια , κυριε » . —« 'ωραια . Δεν τα χρειαζομαι » , ειπα . . _^ — _€ Τι ειπατε Μι ρωτησαν . Δεν τα χρειαζεστε » —« Και βεβαια δεν τα χρειαζομαι » . Ε παναλαβα . — « Ειστε αστειος , κυριει , μοΟ _ξανδπε η φωνη του _αγνωστον . — _€ ΚαΙ γιατι παρακαλω » _τολ μησα να Ν ρωτησω . —« Μω _βρισκατε την _οη _μερα εποχη πρδμα και ρωτατε , αν _σδι χρειαζεται Μα απο ποΟ σα _φερανε κυριε » μοΟ ειπεν η φωνη του αγνωστου . Και το _πληβοι καγχασε για την αφελεια μου και τι _ καθυστε ρημενε _* μου αντιλ ηψ εκ _Υ'α την ζωη . —« Παρτε τα κυριε , » προσπαθησαν να μι πεισουν . Αν δεν τα βελετε ματσο οι αγορασ τει . Τα πουλατε Και σε καλυτερη τι μη , οπωσδηποτε . » — « Δηλαδη , μαυρη αγορα , » _, τολμησα να _ττω . —« ΚαΙ _γκιτι οχ >· ιιοΟ _ξι-παν-—' * Α 5 ειναι » ειπα κι ' εγω και -πλ ησιασα . Ηταν η σειρα μου . « Τι γι / αλια ειναι » ρωτ ησα . « Μυωπικα Πρεσβυωτπκα Των ποσων βαθ μων » « Μα τι λετε κυριε , σιγα να μη μα φερετε κα ! συνταγη τοΟ οφθαλμιατ ρου σας . _ΒναΛια κοινα , μαυρα , τοΟ ηλιου Τα θελετε η δεν τα θελετε . 'Εμπ _ρδι , ιχει τοσο κοομο που περιμενει . » Πληρωσα και τα πηρα . Κι ' αφησα τη ' θεση μου σε καποιον αλλο , πια ανοητο απο μινα που περ ι μενε σειρα . Τα φορεσα μαλιστα για να _5 ω αν μου πανε . Θαυ μασια , σκεο 9 ηκα , να γορασει _ μεσα στην καρδια του χειμωνα , μεσα στο Βεναρη , γυαλια του καλ οκαιριου , του ηλιου δηλαδη , οταν θελεις κιαλια νια να οε _!? τον ηλιο , κΒ οταν στο συρταρι του σπιτιου σου _υχει $ δυο ζευγαρια να _περι μενουν το καλοκα ιρι . Σε λι γο οι _καταρραχτι _ι του _ουρανου ξεσπασαν σε μια αδιακοπη βροχη κι' απο _τι 5 πεντε το _ατι _ογιμα σκοτεινιασε . « Γαλε τω ρα τα μαυρα σου γιαλια , για να δει $ καλυτερα , ανοητε » , ειπα στον εαντο μου . Οποιο εχει λεφτα για πεταμα , αγοραζει δτι _ναναι σκε φθηκα _κεΗ μαλωσα τον εαυτο μου . Τα ιδιο βραδυ διηγο _μοννα στην παρ ια αυτε $ τι ανοητες _συγ κεντ ρωσει _ιτου κοσμου εξω α 7 ΒΟ τα καταστη ματα , για _ναγορασουν πραγματα που δεν του χρειαζοντ αι καθολου . —Τι πουληυσσν ατ ) ιι _ιρα » ιι _ρωτησεν ενας . ·—>< Βυ αλια του ηλιου , * φιλε μου του ειπα . « Και τελειωσαν σε λι γα λεφτα μεσα . » - « ΤΙ κριμα , » παραπονεΟηκεν εκε ινο . Χρειαζο μουνα τοσο πολυ ακομα Ενα ζευγ αρι για τα καλοκα ιρι . Εχω τρ ια , μα • ποΟ ξαι _ρα _, καμμια φορα _χανουνται , καμ μια φορα _σττουνε . » --Ιυ ραια , για να σε ευκολυνω σου πωλω τα δικα μου . » —« Με υποχρεωνει _φιλυ μου . Ποσα θελει « με _ρωτησι . —« Πεν τε σελινια , » τολμησα να πω . — « Τα _χει _ αμεσως , - _ιιτι ι και πληρωσ ι . Κι ' οταν πηρι τω Ιμιιορ _ιυμα : —« Ποο α τα _χιι _ αγοραο μευοι ηρωτηοε . - « Μα για ποιω ν ν μι . _ταρνατι κυ ριε » διαμα ρτυρη θ ηκα . « Α ειναι γιανα Ικανοττοιηοω την περιε ργεια σα _? , _μαθιτι _ πω τωγο ρααα δυο μιση σιλινια μονο . Μα ο κοσμο εκι ! τη ν ουρα μου ει χε πει : -Παρτι τα και Οα τα πουλησετε , αν δεν ια θελετε , οπωσδηποτε _περιοσοτιοα · , ΚαΙ _τωκανσ φιλε μομ . ΑντΙ να μου βαλιι ια γυαλια ο καταστηματα ρχ η , _τ _αβαλι κι ' 'ε γω εγω επι _τελου μια φορα σε καποιον αλλον , Βοτω κοι ανθρωπο τη ιΒαρ ια μου . Δεν φταιω εγω . Επεμενε ν' αγορ α κ ι _( _μιτο ρευμα _ιι _ου δι . ν υιιημχιι υ ι ην ιιγορ _ο . ΚαΙ πλη ρωσι τα _ιιιιοσμ _ινα ! ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β . ' ΜΠΙ 3 ΤΗΣ _Ειυοπο _ιη _^ _ις Π αρελα _βομεν Σαρ δελλες Λαδιου Βιορ _τ ογαλλΙας μαρκας « ΠΕΛΑΜΑΡ » και Οα πωλ ηθουν _1 ς τι μην _διατιμησεων Οπο τ ων κατωθι Εμπο ρων : — Χ . Μ . _ΘεοχαρΙδης και _ΙΙα , Λευκωσια , Π . « ι . Καψου ·· ραχη και Αδελ φου , Γαρωσια , Λ . Σολεας και Υ | ος , Λευκωσια . ΕΥΛΙΟ _» _'ΛΣ Ν . _Κιι ΑΝΝΙΔΙΙι Την . Κι β . Μ —Λ * υκοαΙα . ΣΤΑΥΡΟΛ _Ε ΞΟΝ ΥΠ ' ΑΡΙΘ . 24 * } . . 3 . ι Β * » 0 Ρ 1 Ζ 0 ΝΤΗ _2 _Σ : 1 ) _υ _ι / ων Ιοα μερη 2 ) Ο _οχυρρς—μιλος _ιου οω-: ιατ & ) Ι ) 'ιι μη ανω μαλα—Υπα ρχων 4 ) Λ 4 γ _«—Χαιοι _μ' . _ιχιν γυναι _- _χ «( ον ιν & μα 0 ) Αρθρον ( πλ ηΟ . ) — 'Ι 6 αυ-. ι _μι το 4 _ιριζεΛΤιιος ΙΙ ) Μ ικρον _ιρος—αρθρον ( _ιοτ . ) 7 ) _ιυμ Β . α «)« ς Οποζυγιον— Οχι Ιλ % 8 ) Ιιρω _£ αι _π » ρ ·! ου _ιραματο ΚΑ _0 ΓΤ & _5 : 1 ) Ο μη νικω ν « λ-¦ λ ' χ χαι μη ηττω _μινιι 2 ) ΙΤ ) μ _15 ι Γ ) _Αναψοριχι ανι _οινυμια—τρια _γραμμαι * -Χηο την _λιξιν φοινιξ -1 ) Μ Ι α · 1-. 4 _ΙρωτοΟ μ _» την τηφ Β >) Δ _ιν ιχιριιοε 0 ) Κ * Οω 7 ) Ο Αντωνυμια « . _ιωιΛ'ιαι _ιχτ . χαι _αιι ιοιο _ε Αντωνυμια « _ρωτημα _ιικτ χαι _αοριοτο _£ _ικχρ ' . _νομινο _ιι » « ν _· . _· μβν— _, ) Ιυ λι _ρ ιν ) : _ΜαΟ , _ν / 0 »/ . α _ η . ( ν : ν _. ) * Αναις του υπ ' αοιυ _· . 23 _ΟΙΙΖΟ _ΝΤΙΓι : : 1 ) _Αιυκι « σ : « 2 ) Αλλ ας— 'Α ν 3 ) _'Ολιχ _. ! 4 ) , 'αχη— Λ Β >) Ιοω— Λ λ-. ι !) 'Αλ / Λ 7 ) ΙΙ ς—ι « λο 8 ) ιι γη— Οση ΚΑ _θΕΤυι : 1 ) Λαο _φ ιλη ! ι ) Κλλα _-ι _ι 11 ) 'ΒλιχαΙ · _1 ) _Κκχη -Τ !) _Β >) 'ι _!? _ιν ι !) Λλλο 7 ) Ια— Α λλο 8 ) Αναστα _οη . ' ιΛΛΙ _ΙΛΟΒΡΑΦΙΛ : Κ οι _ΒιΛ _ργιον Ιι _λ 54 ρτ _) ν , Καλον . _Γιι θ ι | ιοοιιιιιι » _1 . » _Ειδοποιησις 'Ε _φθαοαν και πωλουνται _ει ς τιμ α χονδρικη πωλησ _εω _ει _ τα καταστη ματα τοΟ οικου Ι . ΕΥΑΒΒΕΛΙΔΗ ( Ταχ · Κιβ . Μ , Τ ηλ , . |( ι ο . Λεωφορο _ΚΟκκον 'Αρ . ι Λ ) καΟω και _εΙ τα _καιαστη ματα τοΟ κ . Α . Μοτο- ' ο ιον ( Οδο Πα φου ) : ζυγαριε _ς _ιιρο . | . ||· _ουμπεριλαμβανομ _ενων και των βαρων , _μιταλλινα ι ρ- μαρια προ Λ . ι « , τραπεζακια _μεταλ λιεα . καρεκλ _α αναπαυτι- Ι κι κα' πολυΟ _ρονε , σιδεροτηρια _, κλπ , ΕΙ το καταστημα τοΟ οικου Ι . ΕΥΑΒΒΕ ΛΙΔΙΙ Οα βρητο ιι _ιΙ- ση δια φορα φαγωσιμα Λυστρα- ι λιανη προιλιυσ _εω ω $ σαλ- Ι _Τιιαν ντο ματα , οουτ { ( δια _ιιο- ' _( ιι _τ ζ , ) ι ' _ιαι-Ι Κ , ι _,-ιομ , Ι ) αΙωι ( ι / Ι _· ιΒ _· ιε > ·(· και Λλλα πολλα ( Ιβη , ιιιι _ο ι ) και _ι ) ι ι / ι _, ' ιιι τοΟ ορ- _, ναιοτατου καταστ ηματα του Λονδινου ΙΙοΙΙοι _αιι γ ( _Ιδρυθεντο _ Ι το 1700 ) εΙ την Λσυναγωνι- στον τιμην _% , . . ... . . ΑΘΗ ΝΑΙΚΑ - _^ Λ _^ _= _ι _, _^ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΑ ΑΘΗΝΑΙ , _—Ι _ο ( νουα ρ . ρ 5 . ( _'Αεροττσρικω _ς )· — Κοαα την δια ρκειαν' τ η _^ σωματικης ερευνης και _τρυ ελεγχου των ταυτοτητων των πολιτων τοΟ Πει ραιως ανεκαλυφθη ο Ιωση φ . Λαβαν Ι ωσηφιαν , ετων 35 , _εις βαρος του _οττοιου εκκρεμουν δυο ανακ ριτικοι ενταλματα _της δρασεως δυο φι νων κοΛ _μιας 'αποπει _ρας φονου , _κατα ' _την διαρκειαν του κινηματος του Δεκεμβριου . Ουτος ανακρινομενος εΙς την Βενικην ' Ασφαλειαν κατεθεσεν οτι μετειχε του ΕΛΑΣ , κατα την δια ρκειαν του στασι αστικο υ Κινημα _-τ τος , _' και ηκολουθησε μιαν φαλαγγα εκ 2 . 500 στασιαστων της Νεας Κοκκινιας , νη οποια κατηυθυνθη εις την Μακεδονιαν και εκειθεν εισηλθεν εις το Νοτιοσλαυικ <| ν εδαφος , _οδηγηθιισα υπο των _Νοτιοσλαυων εις τα _στρατοττεδον του _Μπουλκες . Εκε ι παρεμεινεν προς εκπαιδευσιν με χρι προ τινος . Εκτος ομως , ως _Ισχυρισθη , η ζωη του Μπουλκε 8 εν ητο ευχαριστος , ουτος _εδραπετευσε , και δια διαφορων χωρ ων κατηλθ εν εις την Μακεδον ιαν και εκειθεν _εις Πειραια . Αλλ' η _αστυνο μια δεν αποδιδει σημασιαν εις τους Ισχυρισμους του Και εξεταζει την εκδοχην μηπως ο Α ρμενιοςΕ _λασιτης εχρησιμευσε ως συνδεσμος του στρατο πεδου με τους εν Αθηναις _κομμουνιστας . • — Εφθασαν εις τον Πειραια 329 αγελαδες , προερχομενοι εξ | Αμερικης και προοριζο μενοι δια συγγενεις ομογενων της Αμερικης-— Υπο της στατιστικης υπηρεσιας του Δη μου Πειραιως ανεκοινωθησα ν ενδιαφ εροντα στοιχεια , αναφορικως με την θνησιμοτητα της _ττολιως , η οπο , α κατα το ληξαν ετος 1946 εσημειωσε την · μεγαλυτεραν απο του 1930 υφεσιν , με 1 . 805 μονον θανατους εναντι 2 . 817 του 1945 . Η κορυφωσι ς _της θνησιμοτ , ητος εσημειωθη _τ _φ 1942 με 11 . 445 νεκρους συνεπεια ασιτιος . 01 εκ δυστυχηματων και φονων συνεπεια πολιτικων διαφορων θανατοι ανηλθον κατα το ληξαν ετος _εις 100 . Τελος αναφερεται _χαρακτηρισ _τικως δτι ει ς _το « Ταφολογιον » του 1947 υπ' αρι θ . 1 ενεγραφη ο κηδευ _θεις την Ιην Ιανουαριου βιομηχανος Βεωρ γιο ς Μαγκος , αλλοτε δημοτικος συμβουλος του Πειραιω ς . —¦ Υπο του υπου ργειου ΤΤΤ ανεκοινωθη δτι συνεχιζονται αι εργασιαι καθ * ημεραν αναλογως τοΟ καταφθαν οντος υλικου , δια την συνδεσιν τω ν τηλεφω - νικω ν γραμμων που διεκοπησαν απο της κατοχης . Μεταξυ των _σπουδαιοτερ ων γραμμων , η οποια ελπιζετ αι οτι θα αποκα _τασταθ η λιαν προσεχως βιναι μεταξυ Θεσσαλονικης μεσω Σταυρου προς Καβαλλα ν . Επισα ς γινοντα ι εργασιαι αποκατα στασεως της παλαιας γραμμης Λαρισ σης—Θεσσαλονικης μεσω Τεμπων δια την συνδεσιν μετα τω ν · Αθηνων ( η οποια η & η διεξαγε _' , _αι μεσω Κοζαι _^ 0 · ι - Κατα τηλεγραφημα εκ ι Παρια _ιων _ε _( ς την γνωστην | Ελληνιδα την κατα γωγην . καλλιτεχνιδα της Βαλλικης Σκηνη ς κ . Μαρ _ιαν Γαλα-| μακη εγιναν προτασει ς να • συμμετασχη εις Ινα νεον γ αλλικον φιλμ . Η κ . Μα ρια Γαλσαμακη , απο τα 1939 , _, Ι οποτε _ειχο παιξε ι _ει _ς το _^ Παρισι με τον _θιασσου τη ς Ιτο μ « Ιουλιον Καισα ρα > του ' Σαιξπ ηρ , διεκο ψε καΟ' _ολην Ι την διαρκειαν του πολεμου ' _, _και τη ς γερμανικ ης _κατο' χης τΙ ς © ιατ ρικες ιμφαν _' - σεις της . Ηδη _τις _εττανει λαβε μ « να ι ργο του Ζαν Ι Μοργκαν και _ουζητεΤ κατα τη ς προτασεως ττου της ι Ιγιναν , _ιττι τη ευκαιρια , δια να λαβη μερος οις κινη-1 ματογρα φικην ται _νιαν . -Το υπουργ « Το ν Εθνικ ης ΟΙκονο _μΙας δι' εγγραφου του προς την ΕιπτρυΤΒηι » Ι ΕΙσ αγωγων συνεστησιν _, Ι * ° π _^ . > ς _εξττΑζωντη ι κατα ! , , | προτ _ιμησιν ¦· . αι αιτησεις _εισαγωγη _ς _εμπορεννατοιν εξ Ελβετιας . και Αυστρια ς και τουτο , διοτι ρι μεται των χωρων τουτων _ειδικοι _^ λογαριασ μοι παρουοταζουν _σοβαρον-υττερ ημων } . _ττκ _στωτικον υ _^ λοπτον _^ το οποιον · κρινεται '¦ . _εττιβ _ι _^ λι _^ μενον να ¦ _γρτ σιμ ( γμονφ _^ _τοιτ _<^ _υτι _^ ον ,, · δια ' _- : _^ ν . ' : ' : 5 ! ι _^ σσγ'ωγην εκ των εν λδγφ χωρω ν _ιιδων _αναγκαιων και απαραιτητω ν δια . ! την οικονομιαν της _χωροςν _ τ Η εισαγωγη ι ειδων . _πολυτελειας ' η μη _ατταραιτη _των πρεπει ν * αποφευγηται . —Δυο νεες « πρεμιερες » _αγγελλονται . * Η μια _« Τναι με την « Αντιγονη » του Ανουιγ _εις το « Θεατρον Τεχνης » . Ε ! $ την γαλλικην σκηνικην αυτην δημιουργι _α αν ο νεος συνθετης κ . Μανοι _Χατζηδακης Ιχει γραψει ενδιαφερουσαν μουσικην υποκρουσιν _, που θα' _συνοδευση την _εκτελεσιν' τοΟ εργου , που εκφραζει το _πνευμα της γαλλικης αντιστασεω ς κατα του κατακτη · του . « Η Αντιγονη » κρατε ι ακομη απο το 1944 την σκηνην- διαφορων ξενων θιατρων . Την _οτιμασιαν και το βαθος του εργου θα Τ αναλυση ο καθηγητης του Βαλλικου Ινστιτουτου Αθηνων κ . Ροζε Μιλιεξ _εις το _θεΛτρον Αλικης . Ας σημειωθη οτι την _πρωτοβουλιαν του « Θεατρου Τεχνης » εχει . εκτιμησει ως αρμοζει το Βαλλικον Ι _νστιτουτον , το οποιον και ηθελησεν ευγενεστατα να ενισχυση και υλικα την παραοτα σιν της « Αντιγ ονης » βοηθωντας _εις την κατασκευην και του αρκετα πολυδαπ ανου σκηνικο _υ . —Ο θιασος εξ αλλου του κ . Β . Παππα ανεκοινωσεν δτι _ωρισθη επισης η αναβιβασι ς της γνωστης κωμωδιας του Μι ραμπΙ « Τα χαμενα φιλια » . Το εργον εχει πρω _τοπαιχθ η το 1933 απο τον _θιασον της Μαρικας _ Κοτοπουλ η και εσημειωσεν _εξαιρετικην επιτνχιαν . Μαλιστα εις αυτο . πρωτοε _μφανισθη ως πρωτα γωνιστρια του ελευθερου θεατ ρου η κ . _Κατερινα—επαιζεν εως , τοτε μονον _εις το Εθνικαν _θεατρον « -και υπεδυθη τον ρολον _της Αριεττας που θα ζωντανευση ηδη η κ . Ελενη Χατζηα ργυρη . Ο κ . Β . Παππα θα ξαναττα _ιξη φυσικα τον ρολον του Βκογκολεν δια τον οποιον οι κριτικοι εχουν γραψει τα _κολακευτικωτερα λογια . —Κατ _ανακοινωσιν του Ο ργανισ μοΟ Γαμβακος , τα αποθε ματα ε ( ς βαμβακα , την 15 ην Ιανουα ριου 1947 , -παρουσιασαν τους κατωτε ρω αριθμους : Γαμβαξ εξωτερικου _υις χειρα ς τη ς βιομηχανιας 6 . 300 τοννοι , _εις χειρας των εμπορων 55 ταννοι , Γαμβαξ εγχωριου παραγωγη ς εις χειρας του Κρατους 1 . 770 τοννοι , τη ς βιομηχανιας 700 τωνεμ _τΒορων 500 και των παραγωνων 6 , 230 . Εν τω μεταξυ , η διαθ _εσις τη ς παραγωγη ς κατα το χρονικον διαστ ημα απο · Ιο Δεκεμβρ ιου 1946 μεχρι , 15 Ιαν ουαριου 1947 , ηκολουθησε _βραδυτατον _ρυθμον , αι δε τιμαι τοΟ συσπορου βαμβακος _εις τας περιοχας _, οπου δεν _λειτουργουν κεντρα συγκιντρωσι _«»& _ιυρισκονται _εις σημαντικω _ς κατωτε ρα επιπεδα των υπο του Κρατο υς , _ορισθεισων τι μων ασφαλειας , ο ανταποκριτης »«»»««¦»»»»» «« - »¦ _> Μ ΜΜ » * ' < Μ ΙΜ _»¦«¦ _- » - « _»·»»¦¦¦ ¦ _·< [ ΛΟΥΞ 300 ΚΗΡΙΟΝ Ι ! * ι ι Ε φ & _οσι νεα _απ οα _ιοιι ) ΑΟΥΞ ιων 300 ι ! _Κηοιων δυναμεως και πβυαυνιαι _( . Ι _ουιτε οως . _» κΙ < χ ιμας διαιιμη _σκως _λπικ Α , . _*? . »? ,. ' ? _Οπ αι _ι τ ην , · ως _ιηιαης , κπ εξαοιημα τα ΛΟΥΞ , ' ι _} Α . ΟΥΖΟΥΝΙΛΝ , « , < ΩΑ Οδο ς Αι } _δβας 184-Ιυυ . «¦ 4 Μ _** _44 » Η » ¦ _¦¦»<¦¦¦» _»*»· _Μ- γ-τ-γ -Η · _Μ-Μ-τ-4-Η *·» - » _+ · ! _—*— ' ¦ —γ ' ' -ι— . _^~ : ' ' : ' ' _. , , ι ' _, _-τ » _τ— - —ι . _ · ¦ ' Η ΦΙΛΙΑ ' . ' ' — : — ' φ χΜεσα σι καθε εποχη υπα ραουν _τφαγματοι . που σβυνουν , αλλα π' αλλαζουν μορφη ειτε κατευθυνσ η και νεα που _γενιουνται . Μεταξυ εκεινων που φαινονται _ναττ ροχωροννε με βημα . αργο αλλαι σταθε ρο Υ > α να ρ :-χτοΟνι οτα ' _μοευρα πελαγη · τη 5 ανυπα ρξια ειναι και η _φιλιο - ενα αισθημ α που ολοενα γινεται πιο σπανιο . Τικουσμα του ονδματο τη « _ριρνιι μπροστα στα ματια μα μια ομαδα , _αττ ' ανθρωπου που βλεπου με παντου μαζι να _μετακινουνται _ααν Ενα αΕιαστ _τοΙυτο 6 λον , _γΒατ _ , μα $ Εμαθαν να τουι _χοτροχτηρ _ιζουμι ω φιλου , 4 π την εποχη εκεινη που το μναλο μα ακομη ευπλαστο _διφοδσε να _γνωριση τον κοσμον απο εντυπωσει . Μα σα γυρ εψαμε να συμπληρωσουμι την εικονα αυτη τη φιλια προσπαθωντα ς να καθορισουμε την εννοια τη , τοτε καταλαβαινουμε ττω κυνηγου με κατι ταπιαστο γλυστ ρα οπ' _τηι . σκεψη τα δικτυα σαν οπτ' τα χερια ο υδραονυοο _ . Μια αεικιν ητη _αοοι _^ _στ ( α ψαχνουμε να βρουμε λεξει που σαν τι συνδεσωμεν να μα απαντησουν στο ερωτημα « ΤΙ ειναι η φιλια : αλλα υστερα απο ινα κουραστικο γυρισμο παραπονιουμασ _τε πω λειπουν τα καταλληλα λογια απ ' τη γλωσσα μα κι ' δχι - πω δεν τα βρισκουμε . Αυτα παθαινουμε καθε φορα που _ζητοΟμε να μιλησουμε για κατι ττου δεν νοιωσαμε και _6 εν γνωρ _ισαμεν , Ολοι οι ανθρωπο ) , σαν κοινωνικα οντα , χρειαζονται τη συντ ροφια , την επιζητουν και την εχουν . Ειναι - κατι κι ' αυτη μεσα στα τοσα , που θα συντελεση στο να γινεται πιο ευχαριστο το _ξιτυλιγμα τη _ρουτινο . Βια του περισσοτερου η εννοια τη εινα ι συνυφασμενη με την τη ευκολια και αναψυχη . Αυτο το πνεΟμα εινα ι που μα σπρωχνει _στο να κανουμε φιλου και το ιδιο για να του κρατου με . Συγ _χΙζουμι στην παρεα μι την φιλια , οι φιλοι μπορουν να μα ειναι και παρεα αλλα εκεινοι που αποτελουν την παρεα , οχι και φιλοι , Ποιο ι ειναι αρ 3 γε εκεινο ι που βλεπουν τη _φιλ'α σαν μια Ιδεα που ειναι δυνατο να ζηση μεσα σ' αυτη την αναστατω μενη ατμοσφαιρα του πιο ωμου ρεσλισμοΟ , και σαν ενα μεσο καλλι _εργεΙα των καλυτερων _αισθηματων τη _ανθρωπινη φυσεω Μοναχ η , σοντ ο ημερο . κυμα που εξομαλυνει αποκρημνε ακρογια _λιες , η φιλια με τον ηπιο , σιγα νο αλλ' αποτελεσματικο τροπο , μικραινει αφανταστα το σκληρο κι ' επικινδυνο βραχο του εγωισ μου , ττου πολλε φορ ε γινεται οΙτ _ια για τανΟ ρωπινα ναυαγια . . Η φιλια , ειναι εκιινη που ριχνει φω στΙ _ απαισιδοξιε μα που μδ _ πειθει πω και μι ! μπορουμε να βοηθησονμεν τον αλλον , κι' ετσι μα κανει χρησ . μου στη _κο'νωνια , ινεο συγχρ ονω _ μδ δινει να _καταλαβουμε ττω ο εαυτο μα διν ειναι τα παν στην ζωη μα , π < 5 $ οι _λυττε και οι χαρε _ οι δικε μα δεν { χουν απολυτα σημασια , αυτη που θα του δινα μεν αν δεν γυρευα με να μοιραστουμε κι' αλλων . ζωι . Σα μια . καλη συμβουλο * μα υποβαλλε _ι ποια ειναι ε _« εΤνα αττ ' τα νοηματα π _/ νοβρα ζουν με την αβυσσο . _του κοσμου που πρεπει να πλησ . ιασονμ » , να νοιωσου με και κατω απ την τσεπη του να ζησωμ :: . Ειναι σα ναχουμε μεσα μα ινα ηλιον που οι αχτινε του αττλωνοντα _% σε καθε ακρη _τ % σφαιρα , ξεσκεπαζονται μυστηρια και _ριχνοντα τειχη που _μαε . εμποδιζουν » να δουμε πιο περα . Μα αναγκαζει να _πιστεψωμεν-πω ειναι _6 υνατ 4 ν ο ανθρωπο να θυσιαστη— για καποιον αλλον—πω _μποριι ναναι ειλικρινη Ιστω κι ' εΙ βαρο _ του —πω δεν-. _εινα _ι τα συμφερον μοναχα το _κινητρον καδε καλη _πραξεω . ΚΒ ολα αυτα τα βλεπα με σα κατι κατορθωτο , —οσοι _γνωρισαιιε τη φιλια—γιατι μεσο μα η αδελφοσυνη δεν ζη σαν μ ια ουτοπια . Η φιλια , με τα γλυκεια συναισθηματα που σκορπα μεσα μα καθε φορα που η υπαρξι τη μα γινεται και πιο _αΙσθητη _, μα κανει να νοιωθουμε τη _σταθεροτητα στα σχεσει , σα μια πηγη χαρδ κι' οχι βαρυεστ ημαρα . Η σταθεροτη , Ινα . -προσον _τοΟ-οποιου η ελλειψι απο ενα χαρακτηρα μπορει να φερη κα ) τη δυστυχια . Μα _συνειθιζει ( η φιλια , εννοειται ) να βλεπουμε τι μικροδιαφωνιε δχι σα _τελο δεσμων αλλα σαν ενα εμποδιον που μ & _ι φρασσει τον δρομο και που μονο αμοιβαια προσπαθεια μπορει να εξαφανιση . Μα μαθαινει να μη φοβομαστε τι δνσκολ ( ε <· , μα και να μη τι περιφρονου με · ειναι σα να μδ τι λιγοστευει . Πολλε φορε μεσ' τ _() ζωη , εκεινου που ενοιωσαν τι ειναι φιλια και _εζησειν με την πνοη τη , θα την θυμουνται οαν _καπο . ο _αλτρουιστη συνεργατ η _, σαν ενα μοναδικο ευεργ ετη που του ιδωαε τη βοηθεια του να του ταπεινωση , εστω κι ' αθελα του- σα να τουι χαρισε _ταν εαυτο του πια αξιο πορα ποτε για να _βασιζωνται πανω του , τα πιο βεβαιο στηριγ μα για ολου του καιρου κι' ολε _ τι περιστασει . Σκαλα , _Βενναρηι , > 947 _· Ν . Α . Π . ! ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ Ι ΒΑΜΟΙ • _Ετελεσθησαν-οΙ γαμο » τοΟ κ . Ανδρεα Μοδεστον _μττα _τη $ εκ Ταυρου _διδο _ Μαρ ικα Ηλια μ εταθεσεις Ο βοηθο λειτονργ ο του Τμηματο 5 Προμηθειων , Μεταφορων και Αγορων . -κ . Λεανδρο Ζαχαριαδη μετατιθεται - απο Λαρνακα ει _Λεμβσον . _Ε 1 ΣΦΟΡΑΙ • Η εκ Λεμεσου κ . Μα ρουλα Ταβερναρη _εισιφιρε 5 ο « λ · εΙ πτ » χην οΙκογ _ινειαν ει _ μνη μην Φανη ΜπΙστη . _ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ Σημερον αναχωρ βι ταχυδρομειου δια των - αεροπλανων της Λ / ιι >· _ΑινΙ _ι ηα δι * ολα _ται _χω · _ραξ απλουν και αεροπορ _ικον . . _'ευραι _κλεισιματο σακκων 4 μ-μ . δια συστημενα επιστολα { και _,-5 μ _· μ- δια τα απλα . . 'Επ _ιση _ δια _τηι Χεδιβ . κη Βραμμη , αναχωρει απλουν ταχυδρομειου , δι' ολα _τοι χωρα πλην _' _τη Παλαιστινη , Λι βανου και Συρ ( α 5 · * ωρα » κλεισιματο _ιακκων δια συστημενα { . πιστολα δ . 3 θ π , μ . και τα απλα « ρ . π . μ . ΠΕΝΘΗ Απεθανε την νυκτα τ ? _ι _τταρελθουσ η _ Παρασκευη , _ει ηλ « - κιαν 3 _« _ιτων και εκηδευθη την ιοην _πρωινην τη $ _επαυριου _ιΣαβ-Γατον απο τοΟ Ι . Ν . Αγιων Ο _μολογητων , εν μεσιο συγκινητικων εκδηλωσεων _πενθον , ο γνωστο εμπορο τη Λευκωσια ιωΑΝΝΗΣ Ν . ΠιΤΥΡΗΣ ΕΙ την κηδε _ιαν παρεστ ησαν εκπροσωποι του Εμπορικου και Γιομηχανικου κοσμου τη _Πρωτευουσης ω ιπιση και αντιπροσωποι διαφορων σωματειων και οργανωσεων . _Στεφανοι ' _κατετεθησσν εκ μερου του Διοικητικου Συμβουλιου του Ιδρυματος « Αγαπη » , εκ μερου τη Εκτελεστικη Επιτ ροπη _^ του « Δασικου Συνδεσμου » και εκατονταδων αλλων γνωστων και φιλων . Ο μεταστα _ εγκαταλι _ιπει νεαραν _συζυγον και δυο . ανηλικα τεκνα . —Την παρελθουσαν Παρα σκευην απεθα · εν εΙ ηλικιαν 85 ετων χρηστον και εναρετον _μελοι _ τη Κοινοτη _το Τρικωμ ου και καλλιστο οικογενειαρχη ! ο Βεω ργιο _Κουμιδη . Ο μεταστα υπη ρετησε την Κοινοτ ητα Τρικωμου ω _Μουκταρη , εκκλησιαστικο και σχολικο _επιτροπο ι , _ιπ ! 40 _ετιαυ δε ω ψαλτ η ει τον _ναον τη 5 Υπεραγ _ια Θεοτοκου . Επικηδειου εξεφωνησεν _οοιδεσι μωτατο _ Παπα Ιωαννη Χαραλαμπου . Επι τη σορου του _κατετεθησαν πλειστοι στεφανοι εκ μερου των συγχω _ριων του , την εκφοραν δε συνωδευσαν ολα τα σωματεια Τρικωμου . Του _οΙκειου _* του συλλυπου _μεθσ . } . ¦ Ισιγ _αρα ΡιΛΥΕ _Κ δ ΚΑΙ ΡΙΑΥ Ε _Κ δ Ν ° 3 ι ¦ ¦ ¦ _ ιης _ε ' φ _& αααν γ . Ι , _με- γαλ . αζ _« 0 Λσιι | ιας _κει _ι ' , ' , υατουμεν _διαρχ _ι _) ηα- ' , ¦ ¦ _ηακαχαυ _· ηχ , γ η _^ δς ' . ηωληβ ιν , ι . ες τιμΑς ' . _ Ειαα νωγ ( ως , ' :: _ΑΑΕΑ Φ _9 Ι _ΜΑυιιΙΟι ! τ Λενη _ω αΙα · . Π Ι ΑΝ Α Ι 11 ' ¦ ¦' Μ 6 λ » _5 _εφδχσαν τα τελειοτερα Αγγλικα Πιανα - ι _ΟΑΝΕΜΑ ΝΝ | _Τελε-υται » _Μοοελλα _ΚΙΣΑΒωιΕΥΣ : ΙΙΟΛΥΔωΡΟΣ Κ _ΠΙεΗυΗΣ _Οδοι ΛιιΒι ρπι ·/·/ Τι | λ . ( Μ . ΛΕΥΚωΣΙΑ ' _, ' _| _| ! ! Ι ! ' _, ι Ι ' ι ι ι | . • | • : ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ι ΤΑΙΡ ΙΑΖΕΙ ) ! ΠΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑ !) ι ! . · . _, Ι ' _, _^ ' ' _' _| ι 1 Ι Ι ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ - Μοχ εανα Β υναικεια ΑΔΙΑΓΡΟΧΑ .... θ υΡΟΥ _'υ & _Α _τ , _Φανιιρυ ) μ * νης _Θελετι να _προστα- , τευσετε _τας ενδυμασι- ' « ι σας απο τες βρο- χες Α γορασατε ση- ' | μερον ινα αδια βρο , ο , μοντε ρνο , και πρωτης • κοιοτη _τος , γιατι αυρ > ο ισω ς ναναι αργα . Εη ιαΗ ιφ _ιτη χ ι , μαε , _ιΟ Μ _> Ι _»» 1 _ΡΜ _» Ι _» ΜΙ , ! : - ! _Ειιμερον ! τω η ρ ( 5 γραμμ ( χ τοΟ _Ι _υΗλΝΤΕ _Ει ΑιΙι ι ¦—ι > » Βνο _» Η αχ _απΧ-ηΜ _υΜον - ' ι ... _.... _] Βνωο τοπ οιησι $ Ι Ιωλησεω _ _ονμφωνω _ς προ τα αρθρον 23 του περι ακινητου περιουσια ( _Λιακατ οχη , εγγραφη και _εκτιμ ησις ) Νομου 1945 . Βνωστοποιειτα _ι δια του παροντος δτι ο Π ροκοπης Ηλι α Χ' Μιχαηλ εκΔερ υνειας κατεθεσε δηλωσι _ν ενωπιον του Κτηματολο γικου Βραφειου Αμ μοχωστου 575 ) 47 οτι συνεφωνησε να πωληση το συμφερον τω οποιον εχει επΙ τη κατω _ιερω περιγραφομενης περιουσιας εις τον Κυριακον Αβρααμ εξ Εγκωμη _ς ( Αμμοχ ω- στου ) δια Λ . 33 . 0 . 0 · _ΟΙονδηκοτε _προσωιτον ( εχει δικαιωμα συμφο ' _ιυως προς το ι ρθρον 23 του _ωι ανω Νομου να α γοραση το συμφερον τουτο οφειλει να _καταθιση εις το Κτη ματολογικον Βρα φειου Αμμοχωστου το ως ανω _αναφερομενον τι μημα μετα του δικαιωματος της εγγραφης εντος 30 ημερων απο της παρουσης γνω - στοπ οιησεως , Περιγραφη κτη ματος , αριθ . εγγ ραφης 1018 ημερ . 2 ι > . ]| 40 κειμε νον _ιν Εγκωμι _, ι τοποθε σια . ΛισαΙν _α _μι-ριδιον 9 ) 20 _χωραχιν 6 σκαλες και _° _ττ _ροΒ-τ _ι . · η ισ . Η _ΚΥ 8 _ΕΡΝΗΕΙΣ _ΓΗΕ . ΕΗβΤΗΙΚ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ _ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΝ ΤΗ Γ 8 _ΥΑΗ ΑΙ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ! _ΛΗ _^ _ΟΣΕΙΣ ΤυΣ _ΕΜΕΚΡΙΓΗΣΑΗ ΕΗ ΠΑΗΡΕΙ _0 Μ _6 ΦΘΗ 1 Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣ ΧΥΣΙΣ ΔΟΝΔΙΙΙΟΝ , 36 ( _Ρωντερ ) Κατα τηλεγραφηματα Ιξ _Αθηνων συνηλθε σημερον υπο την προεδριαν του _Πρ _πιπν & ουργου χ . Δημητριου Τααξ . μου ιο . _Κ . _Ιο-Λονιχον _Συμβουλ : ον , τΑ οποιον χα ! _διετνπωα ζν οριστικως τας προγραμματικ ος δηλωσεις της Κυβ ερνησεως , οιχ _ινες θα αναγνωαθ ουν _αυριον ( σημερον ) _ειςτην Γουλην . ' , ¦ ' ' ¦¦ ' ¦ · _, . ' Ο αρχηγο ς χου Σοσιαλιστικου Δημοκρατικοι Κομματα : χ Β . Π απανδρεου , εξερχ ομενες εκ της συσκεψεως , _ιδηλωαεν % τι αι _ποονβαμματιχαι δηλωσεις χ ατηρτισθηαα ν εν απολντφ ομοφωνια . Τουτο επιβ εβαιωσε χ αι 6 Πρωθυπουργ _ος χ . Μαξιμος , Ζστις , επισης , ανεκοινωσεν στι _συνηντηθη μετα τον αρχηγου της _'Αμεριχ ανιχ ης Οικονομικης Αποστολης χ . Πο ρτε ρ χαλ εξεφρασε τΑν ενθουσιασμο * ζου διο _τ _& _-προαωπον του κ . Πορτερ ' _οοον χ αι δια την χ ατανοησ ιν την οποιαν επεδειξε δια το ολον _οιχ _ονοαιχΑν Προβλημα , της χωρας . « 'Γ « της αννοιιιΧιας μο > _ειπεν , δ κ . Μαξιμος—εξηγαγαν . το συμπερασμα _οτε δυναμεθα να _τριφοιμεν τας καλντερας _εληιιας . Ο χ . Πο ρτερ με διεβ _εβ _αιωσεν Οτι Οα πρ αξη παν το _Ι υνατον ιια να ενισχυθη _θετ ιχ ως χ αι αοβαρ ως η 'ΕΧΧας » . _¦—Η ΕΝΤΥΠιιΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ¦ Ο Ιν . Κανοταντιναυπολει ανταποκρ ιτη ς τοδ * _Αθηναιχου Πρακτορειο υ » _τηλεγραφει _ιπ παρηγ αγεν εννοιχ εοτατην Ιντυπωσ ιν ει ς τους Τουρκικους χ υχ λους ο σχηματισμος Κυβ ερνησεως _Εθνιχ ης ' _Ιυνωοεως υηο την προεδρια * του χ . Μαξιμου χ αι _ιτε 6 Τουρκικος τυπος δημοσιευει την ειδησιν μετα φωτογραφ ιων του Π ρωθυπουργ ου και των Αντιπροεδρων χ _. χ . Τσαλδαρη χ αΙ _Γενιζελου , η δι εφημερ ' ις · Τζουμχουριετ » δημοσιευει φωτογραφ ια * του χ . Μαξιμου ιχ της επισκεψεως του εις Α γχ υραν το 1934 , _υτε _διετειει Υπουργος των Εξωτε ρικων . _Τ _ιιμ _βιωοβις και _£ _χολι α ο _ςυναικαλιΙ μοΒ · - _'¦· . _·' , ' » φ ' . ' ' Εδ ημοαιευααμεν χ θες _ολο · κληρο ν τδ Αναχ _οενωθεν της Επι τροπης της _^ Ε νωσεως Μονιμων 'Υηαλληλων Δημου Αε · μεααυ ' διοτι αποτελει τουχο . , _μιον ' _θαροαλιαν διαχ ηρυξιν των ορθων χ αχιυ _θννσεων _, τας οποιας ' πρ επει ν' _ιχολουθη ' χ αι δ Κυπριακος συνδικαλισμος- Ο _Κυπριακος κομμουνισμος , συνεπης προς ιο π ρογραμμα χ αι τας μεθοδους του , δεν εννοει ν' αφιαχι ουτε Ιχ νος ανεξαρτη σιας εις τας συντεχνιας των υπαλληλοι ν χ αι εργα των , τας οποιας β ελτι να Βχ [] παντ οτε τ ·) _φλα οργανα του , και να τας Ιχμεταλλευεται δια σκοπου ς πολιτικους , _Ι ντιλως ασχ ετους με τα καλως νοουμενα συμφ εροντα των _εργαζομενων . Ει ναι φυοιχ δν λοιπον 16 ΔημοτιχΑν Συμβουλιο * _Αιμεοου , που εκφραζει χ ατα πρωτον λογον τΑν Κυπριαχ ον χ ομμουνιομον , να _προσπαθη ν _« ι στερηση χ οι τους _υηαΧΧηλονς ' του Δημου , τδ _δηοιον διευθυνει της συνδικαλιστικης των ΙΙενΟιρΙας , Οιοι οι υπαλλη λοι και ~ οΙ _ιαγ αται _, των οποιων οι τιμιο * αγωνες προς κ αταχ τηαιν χαι ιξασφ αιισιν ανθρωπινων 8 (( ων ζωης πε ριβ αλλονται μ _ι ' συμκαυιιαν _απο τα _νπι ! λοιπον ' τμημα του Χαου μας , & ς αποβλιψο υν _πρδς την οτααι ν τ < Γν μονιμω ν υπαλληλων του Δημου _ΑιμεσοΓ ως εις _φοηεινδν παρ αδειγμα . Δι α να κατ ορθωσουν να προφυλαξουν τα ς συντεχνιας των ΛηΑ την < _ερθοραπαιαν Μ & _ραοιν τον Κομμουνισμου , χου _ιποιου σκοπος ειναι η Ιχμετα _λλενσις εβ ν _/ ρ _γαζαμινων χ αι δια ν & δυνανται να _ιπιδιωχ ουν την πραγματωαι ν Τιδν δικαιων Ιπιδ ι · ωξευιν τ _«> ν με την Ινι σχ υσιν χ αι την β υμπαθιιαν τβΟ _αννο-Χου _'χοΟ λαοΟ . ' ΜΙΑ εΥΜΦΟΝΙλ . - . . Η < Λ > μΦων' « τΟν Κομμουνιστικων Κομματων Ελλαδος και _Γοολγοιριος τοΟ 1943 , η _γνωοτη ως συμφωνια Ι ωαν _νιδη—ΔασκαλωΦ και δια _την ιιχοιαν τ 6 σος λογος _ιγινε κατα τα τρια _τελυυταια £ τη , _οιιομιμνηοκεται και παλιν απο _χο Βσλλικ 6 ν _τιεριοΛικον « Λ ' ΟυΙ Ζουρ . . » ως αυμβολη -προς _ιξηγηοιν τΟν . βοων ουμβα (· νουν εις τα βορεια ουνορα _της Ελλαοο ς . 'Ως γνωστον , με την _ρυμφωγ ( αν αυτην ο Ελληνικος κομμουνισμος £ κ χωρει την _ΜβκεΓονΙαν και _6 λην την Ελλα _βα τφος _ιτραγματοττοιηοιν των ολαι . _>« ομ · _μουγιοτικων σγ , ι Μων · Ετιανα λαμβανει , δηλαδη , ο , τι _απο τοΟ 1922 ιιιραξε , Γταν και τοτβ _ικηρυαοετο υπερ _της αυτονομιας _της Μακεδονιας , Εαν ο _« ομμοι _^ _γιοιιως _διαψευση και ιιωλιν ιην _οομφονιαν πδτην _καν βι ς β * ν πρεπει ν ' _αιιορηθ || , Ο _« _Ιλλοκροοαλλος εις την τακιικην του Ελληνικος κο | ιμουνι «| ιως ομολογει ι _ΓιαψΕωδει την αντεΟνικην του _βρασιν αναλογως _τι ) ς _ιπονΓς _, κητω _τ ην 6 ιιο ( αν · _αττο καλυητεται . Η ΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Σ Η Μ _της _σημερον ( πονα-Α | Μ 1 | 1 £ τοΙν . _οιχ οδομιΜ _& ν Ιργα _- _• _ιΙΓν , ' χ « _τδτ »/ τηΙ _ΙπελΟαυσης 0 ι ΤΡΟΥΜΑΚ ΥΠΟΣΧΕΤΑ Ι « Α ' _-Ι ΙΙΚΗΙ ΤΗ - _ΙΤΙΑΜιν ΑΟΝΔ 1 ΝΟΝ , 26 ( Ρωυ τερ ) Ο χ . Ντ _ε Βκ ααηι ρι , εις τον οποιον _ανετεθ )] £ σχηματισμ ος νιας 'ι ταΧιχη ς Κυβ ερνησεως , _ιδηλωαε ν οτι η πολιτικη χρ ισις ειναι _ινδεχ δμενον να _παρ _αταθβ μεχρι της _ιπομενης _Ιβδομαδος . Ο Πρ οεδρος Τρουμαν Α' _ιπιατολης : του πρΑς την 'Ι ταλιχην Κνβ _Ι ρνηοιν . υποσχεται οτι αι _^ Ηνωμ ενοι Πολιτεια _ι θα βοηθησ ουν την ΙταΧΙαν ει ς τη ν _ανασυγχ _ροτηαιν τι / ς . ΑΙ _ΛΜΕιΠΜ Ι ΣΥΝΘΗΚΑ 2 ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣ 0 ΒΕ 10 Ν ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτε ρ ) Δυσμενεις καιρικοι _αννΟηχ αι ει ς Μεσο γειο * πραεχ αλεαα ν χαθυ _- στι ρηαι ν 24 ωρ ων εις τα ς μετα της Ε υρωπης συγκοινωνιας- ΝΕΟυ ΚΥΜΑ ΜΥΣ ΕΙΠΗΝΕΥΡΝΗΝ 4 ΑΟΝΔΙΝΟΝ , 20 ( Ρωυτ ερ ) Κα τοπιν των τελευτ αιων { λιγων χ ολων ημερων , Ινιοχ ηψε παλιν νεον _χ υμα _χ μυχονς Ιν Ευρ ωπη . ΕΙς Μασααλ _ιαν η ητωαις χιονος ητα η μεγαλυτερα _αηο εικοσι ετων . 0 ΑΑ ΚΑΠΟΗ Ε ΑΠΕ 8 ΑΗΕΗ ΠΙ _ΦΛΟΡΙ & Α — . _—«—ΑΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρω υτερ ) _ΑπεΟανιν εις Φλω ( ιδα δ Αλ Καπονε . Ο _αρχιγΗ ηοτεη Αλ Καπονε ευρ _ιαχ ετο εις τΑν χ ολο' μωνα της δοξης του τΑ 103 0 οτα ν ωργ ανωαεν _ιι ς _Χιχιι _^ ον την Ιχ _στρατε _ια ν ιια την χ ατα _- _πολεμησιν / του νομου περ απαγορευσεως χ ης χ ρη αειος οινοπνευματωδων ποτων , συμφωνιας μεταξυ _Ιρ γαλαΓιυν χαι Ι ργατων χτιστων * ινηι γεγονος , τα οποιον Ικ ανοποιει ιι _) , Κοινην Βνωμην . Ο χι μονον , διοτι τε ρματιζεται μια _χ αηισ _τα-ΟΙι επιζη μια βιι ιΑν τοπον , Λλλα χαι διοτι αιαδ ει χΟη ι >' π _ιιναι πιΙνΒΟτΒ _ιυναπ ) η Ιξιυρε _- ιι ' ις δικαιων λυσεων κηΒα : τα _^ ιιιτα ξν Ι _ργοδοχ ων _χπι ι _' ρ _^ ητιΛ ν διαφορ ας , _ιιταν υιιαρχ _η _ιχ _αιε ρωυιν χ _α ιανα _ημ ις _κ' _-ι ! >/ η η πινεις χ αι _οεαν αι συζητησεις _ιντοη / _ιωντπι αποκΧηπ _τικως τΙς της αΙχα _νομιχΑ ς διεκδικησεις χ αι εις τας δικα ιας Αξιωσει ς πρΑ ς β _ελτιωσι ν _τοΠ ιι _/·> τικοι ι _ιπ _ιιιιδου _χ ων Ιογαζομ _ενιον . ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧ 1 ΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Ο Α ' ΤΟ ΕΘΝΟΣ _ΕΙΣ'ιΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΛΡΕΙΑΝ ' <> Λι * χ ΓΙ _α _^ _Λι α _, _οζη Χ _, ο ' . < τ : θ _γΒ > . '< ο ? Ι *' · _συνεχ : ς & ' . το ε , ογον ·? ο _> ν ΛΙεγ αλο ) ν 3 / Ι χ τ , ο _: α _^ χ ων -. η ' Λλε _ ? . » ν 7 > _, οε ι _3 ι _5 ΙΙ Οβμ _, β ' λ ιωσ _*? τΛι _ιι * , : _Λ : _*^ 7 . _ικη 5 ι _Ι φ ) .: _^ 0 ηκης χ _* ι αιΟουο _ηι τελετων πΑΤΡΙΩΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩ ΣΕΙΣ _ρια _^ _, ( Του μονιμου _ιιντσποχρι _- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ , Ια > ουα _- του μας ) . — Την 18 ην τρ εχο ντος εις τας Πατριαρχικ ο ς Σ χο _- λα ς · Φιο τιος 6 Α ' ' Ιγ ενοντο σεμνοτατοι _τελιχ αι αχ οπον ' εχου _- σαι , οπως αννεχια _υη η λαμπρ α αδαμαντι νη _αλυαις τω ν <· £ πρι : · ( _ττ _ωνν ιργων της Α . _Ο . ΙΙ . του Παπ α κα _ Πατριαρχου κ . κ . Χριστο φορου τοΟ Γ ' , Εν Λ $ ωπ _ιι _5- εις τον αεμνΑν ναΑγ του Αγιου Νικολαου _εγενετο η λειτουρ για ιπι τη ~ μνημη των _αοιιιμων Πατριαρχων και Μεγαλων _τι ) ς Εκ κλησιας Πατε ρ ων Αθανασιου χ α ] Κυριλλου . Ο σεπτο ς Πα τηρ μας Παπας χ αι Πατρια ρχ ης Χριοτοο > ιι · ρος Γ ' < 1 α > ο _0 παρηχ _ολουιι ηαε τη ν ΟεΙαν λιιτου _$ _γι αν αηΑ του Δεηοτικου Θρονου χ αι κατα την _δποιην μαΟ _ητο ι χ αι μαΟη _εριαι των α νωτερων ταξεων της Σ χο - λης Φωτιος β Λ ' » _ι _χκ < 1 ι αι «· αΟ ηααν μετα ιων χ , κ . Διευθυν - των των Σχολων χαι β πανχο ς τ ου διδασκοντος Προσωπικ οι ) , περ ι ι' , ' ιραν ιΟηι' π . μ . μετεβ ησαν εις την Ιπ χ ης οΙιοιΙ Αμ · _υοοοιοιι Ραλλ η 1 σΙακτ · _ -ην Σ γ ' η-Κην ο ' ποιι _ηοχισι Ι'α αυρη εη πληθος α > _ιΑο _/ ιοι ' ιι 7 αιν ομογενων . Μεταξυ των _ιιρι & παν δ ε . _χρ ( *« ··> Αν Βενιχ Αν _Πρ οξενον ιης _Ελλαδας χ . Χ , ΖηιιαρΙα , ν , χΑν Προ _- ι _« νον χ . / , Μοαχ οηουΧ πν , τΑν Πρ οεδροι · χΙ _) ς 'ΚΧλ >) νιχ ης Κοινοτητος Ι _ι _ρ αηιιΙ ης Χ . ΚΧ . Νικολαου , τιιν Ελλ ηνα ΑιμινιΙ _ρνι _/ ν κ . Ν _ε _αΧμ Α _νην , _χ ον Π ηΛ _τ · δρον της Κνηρια χ ης 'ΑΑ _εΧηοΛ · χ ηχ ος χ . Χ ρ , _Περ _αιαν , χΑν Πρ _οιδραν ιοι Αισχυλου — 'Αρ ιο · νος ' κ . ' / ι ρ , Βι οιρνι () ο >| _»' , _ταν * ων Κωνανανιινουπ ηλιτων χ , Μ . Θιριικ ·'< ιι ) ν , χ δν του Λι « ι >' _0 · ηιχπ Ο ιιι _ιΛ , ΙιΙ _^ οιι χ , Σαρ ατ αην , χ ων _Αερ _ιι ιιν κ , Λιιιιιονι _ιν _, τΛν _Καοιι ,, ν > ι , ΑριτΑν απι χ , _ΧαλχιοΛιιν _, τιΛ _η Σ _νμ'ιιων χ , Μαν _- _δοηγον , χ ων Ν _ιακρ ιων > ι . Παρ-Οενιαδην , ιΛι- υπαλληλων χ , _Χηρ γ _/ _υ ην , τ < 7 > ' ΡιιΛιιι _ιν » , Κ , ΛΒ . _7 Β _^)» _ιτΒιπιΒ _ινΜ > ι ν , κΒιν _ΚασπλΧοριζιιον _) _- ' '>/ 7 ι _»> Χιο γ , των Πολεμισιων η . Αργυροπουλο * , πλι _'αχ ους _Χοονς ιΙχ _ιαχ _ημονας ως ΤΟν ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ _ ΜΑΣ χαι πληθ η κοσμου . Κα τα -την ΙΟ . & Ο ' ο Μαπα - _ριωτατο ς μετα των Σεβ αομιιο _- τατων Τριπολεως Θεοφ ανους , ' Αξωμης Νι κολαου χ αι Ε ρμουπολεως Ευαγγ ελου α _* ς και πληθους Κληρικων ανε ρχεται _ιι ς την μεγαλην _αιΟουααν του οικοχροφε _ιου χ ης Σ χ ολης καταμ εστου κοσμου και αρχετ αι της τελετης . % Εν πρ ωτ οις ανιιηε μπεχ αι η _εΙΟισμ ενη _δεηαις , μεΟ ' ι / ν 6 ΛΙακαριωτα χ ας αναγγελλει ιτι οριζ εται ως εορτη των Βραμ - ματων ι ) 18 η Ιανουαρ ιου ιις χ α ς υπαρχουσας Πατριαρχικ ος Σ χολα ς ως χαι τα Ι ( 5 ( ιιιι ) ι | ι 70 · μινας , αναπ τυσσει _δε Ιχ τινιος τιι τοΟ βι ου των Μεγ αλων τουτων Πατριαρχ ων Αλ εξα _νδρ ειας , τους μεχρι μαρτ υριων χα ) αυτοθυσι ας αγωνας _τοι ν δια την _ιδραιωσιν του Ορ θοδοξου δογματος , Ειτα ψαλλεχ αι τδ ιιολυχρο _- νιον τοδ _ΤΙατηια ' ρχου χαι προ »)· γουμενης της Α . Θ . Μ . _χ αχε ρ _- χονχα ι οι παρισ ταμενοι εις την _ιισηδην της Σχολης ιι / ιηιι ανπιιηυ τ οΟ Βραφειου χ ης Διευθυνσεως [ χει εντοιχ ιαθη πλΑξ ευγνωμ _ι , _αυ-.- _, ς χ ων ΔμΑΙ Μανι ) αι - ιιιν , φιλοτ _εχνη _θεισ _α ι ' υια _'^ ΙκιΒ . Ααζαρ Ιδη , Απ οφοιτου _ιοΟ Πολυτεχνειου Αθηνων , Ο χ , 'Αρ . Μυλω _νιις εκπ ρο - σωπων _ται / ν ΑλεξανΑρε _ιιι _<) ιο - ι _!» καν )) « ιηΜπ _^ Ο ργανωσεις με φανιραν _συγκι νηαιν προσφωνε ι δι' ολι γων _ιαν _ΛΙαχηρκι ' _ιτ αΒον , χ δν · αΟεΙ'αρΑ ς ιργ _ααθενχ ιχ δια την Απελ ευΟε _(·«> _αιν χ ης , ΤΛ , α _ρχ υριχ * ης / 1 ( ι ιΛ _# χην _>) αου χαι / ιια · νιιοον _ι / ι χο υς κολπους χ ης _Μη-Τρας Ελλαδος , _αχοιοι ' _ιηιιι ς _δε πα ρακαλι ! τΑν ΒενιχΑ ν Πραξε - νον ι , ηως Αποκαλυ ψη χ ην _Ανα · μν η _αχ ιχ ην τοι 5 π ν Πλα κα , Ινη τα _νινοναιι _τοΟτη _πρ ησλαβ η χ αι χ ης Ιχ μερους χ ου ΕΟνονς Ι - πι _βπλλομενης επιδοκιμασιας , • Ο / _ννιχα Π _ροξινος _ιπυ χ _ας Ιπιυ φημια ς χ ων _παηιατα · μενων χ _ι _ψαλλ ομενοιι του Ε · θνιΗΟ _υ υμνον ι ! Λθχα / Ιι !) _ΤΒι < π ) ν πλακα , _μιθ ' Γ _Ανπγνιοπκιται τηλεγρ αφημα των Δωδικαν _ησιων χ ης Διω ρυγας , εκφραζο _ν την _β _αθειαν Ικανο _ποιηαιν τοιν χ αι ενωνονχ _ες τα ευγνωμονα _αιαθημαχ α των πρ Ας χ ην Α . Θ . Μ . ΟΙ π ροεδ ροι Αεριων χ αι Συμαιων καταΟετοναι ψηφισμα δι ' ου _ιινα χ _ηρυσσετπι _, ο Παχ _ρ ιαρχης μας 'Εηιχ ιμος Πρ _οιο ρσς των Αδελφοτητων , δ δε χ . ΠουλιΑς με πα λλομ ενην _φωνι ) γ τονιζε ι την ευγγωμοαυνη _ν των Κ αατεΧλορ _ιζιιον . Ο Λιαχ οριω _ταΒθ _ . α « ινχ « χινημενος ηυχαρ ιστηαε παντας μεΟ' 4 ' κατηλθαν απαντ ες _ιι ς χ δν αυλο γυρον χ ης Σχολης χ αι _ηρχ ιαεν η τελετη χ ης θεμελιωσεως χ ης Π ατριαρχ ικ ης Γιβ λιοθηκης ως χαι αιθουσης τελειων , 'Αν ιιγινω αχεχ αι υπα χ ης Α . Θ . Μ . ι ) _πραει _ της θεμελιωσεως υπογραφεται υπ ' αυτου , των παρευρισκομενων Μητροπολιτων , χ ου Βενιχου Προξενου , τ < 3 ν Διευθυντων χ ων Σ χολ & ν χ . χ . Β . Βλυπχ η , Γ , Νχ αλαμανχ ινοχ η χ αι 'ιιρ . Παχ ο , χ _ιμιδου ιος χαι τοΟ β _ιβλιοθ ηκαρ ιου χ . Ο , Μοσχονδ εις τΑν δπηιον δ _Μηχ αριω χ _αχ ος _απενιιμε χΑν χ _ιχ λον ' χ _ου _* Υηο · μνημαχ ογραφου χ ης Εχχ Χ _ηαιας , χ λιιο _νιαι Ι _ιλα τπΟ _γλ _ενχΑ ς μεχ _αλλινο υ κυλινδρου _μετο νομισματοιν και _χοΒππ'Λινπιι , ΟΙ _παριαχ α μενοι _ανααιωναιιι _τι ΗΑνχα αξ ιος _Μαχ αριω χ αχε ' · Κα Ι εις _τινωχ ερα _Μαχ αριωι _ηχ ε · , Ο χ . _Μοοχονι ς ιυχ ιιριστ _τι Αια χ ην προαγενομε νην πιιιψ αμην χαι Απαριθμων χ _α Ηπει ρο _αγαθΑ τ ης Π _αχρ ιααχειιις του Μα _κ _αρ ιι _οχ αχο ιι λε γει οτι _αυτη θα ΑνομααΟη · Χριαπ , _φο ( _ιιης 1-ποχη _· . Εις γ ι ' _ι γραφεια της Διευθυνσεως χ ων Σ χολων δ Πα χ _ρ _ιαρ _- χης με χ αχη φανη ουγχ ινηαιν δεχεται τιι συγχαριμηρι _α παντων _χπι _Ληερχονια _ι μι χ ην π ' · _ηοιθ ηαιν χ ης θεμελιωσεως ΙνΑς Ακομη μνημειου πν _€ ιι ) ι η πκο _ι εις την χωοαν ηΛη ) ν , ΛιΛ τα οποιον ' Ρα σεμνυνετ _αι χαι ι ) Εκ _κλ _ηαια χ αι παννις ο _ σννχ εΧεβ α ντις , ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠβΣ ΜΑΣ ΓΛΕΠΟΥΝ 0 ! ΑΒΒΛΟ ! ΕΡΒΑΤΙΚΟΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΑΓΙΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ,, 2 ον . Δια ν _« _ιξετασωμεν την οικονομικην εΙκονα της Κυπρου -πρεπει να _Εχωμεν ενωπιον μας τας κατωτερω λεπτομερειας . Η _ικτασις της Κυπρου , εΙνοιι ¦ περιπου 3 . 572 _τετροιγωνικα μιλια . Ολιγον μικροτερα του τριτου της Παλαιστινης , συντηροΟσα πληθυσμον υπολογιζομενον κατα το 1938 εις 377 . 000 εκ τυν οποιων τα _ΓΟΤ' ασχολουνται εις την _γεωργιαν- Πολλοι τδν γεωργων ειναι ακτημονες εργαται η ( διοκτηται γης ασημαντου εκτασεως . Η οπανις του Οδατος—μειονεκτημα το οποιον παρουσιαζεται και εις τας μεσογειους πεδιαδας της Κρητης _^—περιοριζει την Εκτασιν της καλλιεργησιμου γης , της οποιας το πλεον εΟφορον μερος ευρισκεται εις χειρας θρη σκευτικων Ιδρυματων ( Ορθοδοξων υσον και Μωαμεθανικων ) και μεγαλογσιοκτημονων _, οιτινες δικαιουνται να εισπραττωσι δικαιωματα αρδευσεως δια το πολυτιμον υγρον . Σιτος , κριθη , δροδος , βρωμη , ιλαιαι , σταφιδες , παταται , οινος—εΤναι τα κυριωτερα γεωργικα προιοντα , ενφ τα χαρουπια , ο οινος και οι καρποι αποτελοΟν τα κυριοτερα ειδη εξαγωγης , εκτος των ορυκτων , κυριως χαλκου χων μεταλλων και αμιαντου . Παρισταται αναγκη εισαγωγης σιτου προς διατηρησιν των προμηθειων ως επισης και βουτυρου , υποκαταστατων του βουτυρου , διατηρουμενου γαλακτος και Ιχθυων . Η κ ' αταστασις δεν διαφερει απο την υφισταμενην εις τας Δυτικας Ινδιας . Απο του 1934 μεχρι του 1938 παρουσιαζεται μεγαλη αΟξηοις κατ _αζιαν τοσον της ε 1 σαγωγης 8 σον και _της εξαγωγης σκο £ 1 . 418 . 445 εις £ 2 . 245 . 378 δια την _εισαγω . γην και απο £ 1 . 074 . 523 _εις £ 2 . 478 . 138 δια την _εζαγογην απο την οποιαν το 6 ν τριτον εξηχθη _ει ς το Ηνωμενον _Γασιλειον-Υφισταται μια πληγη ητις ειναι γενικη μεταξυ κοινοτητων χωρικων . Ο τοκογλυφος , μι κρας και μεγαλης ολκης . Η Κυπρος δεν αποτελει _εξαιρεσιν του κανονοζ · Δεν πρεπει να _συναγαγωμεν οτι ωρισμενα προσωπα Εχουν μεγαλυ τεραν δοσιν του αρχικοΟ αμαρτηματος και δια τοΟτο μεταχειριζονται τον αμχαιον αυτον τυπον εμποριου , Ο λογος ειναι απλουστερος . ΑΙ αγροτικα ! κοινοτητες μεριζονται τον χαρακτηριστικον αυτον τροπον οργανωσεως της κοινωνιας ως το ν _ανευρισκομεν σημε ρον και _βοτις τροπος στη _ριζεται επι του χρεους . Επειδη δε αποτελουν το ασθενεστερον τμημα της κοινωνιας _αι αγροτικοι κοινοτητες φερουν και το μεγαλυτερον φορτιον . _Βνωριζομεν οποιον προβλημα αποτελει τουτο εις τας Ι ιοΙας . Εν Κυπρω _υπελογ ! - _ζετο 8 τι 82 % των αγροτων εβαρυνοντο με χρεο _, ς υπολογιζομενον _ε'ς £ _40 _κοττα κεφαλην , ενω η αναλογια γης ητις περιηλθεν _εις την _κοττοχην των δανειστων ητο περιπου το 4 των προηγουμενων ε- κτασεων τας οποιας κατειχον οι χωρικοι . Τοσον _δυοοιωνος ητο η αΟξησις τοΟ αριθμου των αναγκαστικων πωλησεων λογω εκβιασεως υποθηκων απο του 1931 και _εντευθεν ωστε κοπεστη αναγκαια η _επεμβαοις και η ληψις καταπραυντικων μετρων μεταξυ των οποιων και η ελαττωοις των _χρε-Λν Β'ζ _ιπιτΒδοΛι ι _ ιτΛ ( τ 5 _^ _ς Ικανοτητος πληρωμης εντος περιοδου 15 ετων περαν _τηε οποιας θα _εξειλειψιτο το χρεος , και περιορισμος του τοκου . Ο ν ομιμος τοκος ποικιλλει κατα τα τελευταια 70 ετη , 'Απο 9 _^ κατα το _168 ? ηυιιηθη ει ς 12 % κατα το 1919 και _δυναιιει τοΟ _προοφατου νωμου Ιια την ωνα > _ιΓι ! . ι > _ισιν των νρεων των οφΕιλοιιινων Β . Ις τη ι _Βεωρνικην _Τηαπεζαν ιις 5 % , Μ Τραπεζα _αι _) τη υπολογιζεται _δτι ειν _^ ι η δαν _ειστρια περισσοτερον του ημισεως των _£ κ £ 3 . 000 . 000 ανροτικων _ΧΡ'ων . Παρομοια ανακουφιστικα μετρα δια το _γριος τοΟτο ι _γενοντο κ «! _ιι ς την Συνεργατικην _Ι _ραπε · ζην . _ΟΟτω _ουνετιλεαΟη _κιττι το • _ιξιοσημειωιον διοτι _καια Χι _· πτειιβριον ιοΟ 19 Ι 2 διεκανο · νΜησαν χρεη £ 430 . 000 , πραγμα το οποιον _ΑπεικονΙ ζει την Εκτασιν των χρεων διοτι ανεφερετο τουτο _εις 4300 χρεωστας . Πιστευεται _δτι η χρεοσις των αγροτων _ηλαττωβη σημαντικως λογφ της _εισροης χρηματων Ενεκα της _παρουσιοη στρατου _εις την νησον και της δαπανης δι Εργα αμυνης- Επομενως ητο η πρεπουσα στιγμη δια την _εμφαγισιν σχεδιου πληρους εξαλειψεως των χρεων και της ληψεως · _κρονοΙ « ς δια την παρεμποδισιν επαναληψεως της δημιουργιας των . Το κυριον προβλημα ητο _δχι προσωρινη θεραπεια αλλ' η πληρης Τασις μιδς μεγαλης κοινωνικης πληγης ως _εγενετο και _εις την νηοον της Ι αβας . Η θεραπεια πιθανον να _αφειλεται εις την αΟξησιν των Συνεργατικων _Εταιρειων-Νο μοι κατα το 1914 , 923 και 1939 καθωρισσν την νομικην 6 ασιν __ δλων των τυπων Συνεργατικων Εταιρειων εκ των οποιων κατα το 1941 υφισταντο 35 ' Εταιρειαι , με 34 ' 850 μελη και κεφαλαια £ 142 . 600 _λειτουργουσαι _ει ς 324 εκ τΟν 584 χωριων της νησου . Το κυριωτερον , και κατα την μακραν περιοοδον χρονο το ολιγωτερον σημαντικον , καθηκον των Εταιρειων τουτων ειναι η παροχη πιστωσεως , ητις κοπ αρχας επετυγχανετο δια της Βεωργικης Τραπεζης Ιδρυθεισης κοπα το 1925 με τοκον 7 % δια 20 Ετη , κατοπιν δε δια της Κεντρικης _ΣυνεργοττικηςΤρα πεζης Ιδρυθεισης κατα το _1938 _ι _^ τις παρεχει βραχυπροθεσμα δανεια προς 6 % Η Τραπεζα αΟτη ενεργει επισης και ως κεντρον δια την ανταλλαγην προιοντων των μελων ως και δια την διανομην προιοντων κατα παρακλησιν της Κυβερνησεως π . χ . εισαγομενων προμηθειων . Καποιο μερος καθογητικης εργασιας προς την _κατευθυνσιν της διαθεσεως εγενετο δια του συνεργατικου τροπου διαθεσεως οινου και καρπων καιτοι αι πολεμικα ! ουνθηκαι παρεμποδιζαν τουτο και οι _. Εμποροι οΒτινες ησγολουντο δια την διαθεσιν εΙδων παντοπωλ . _ειου ηγωνισθησαν με ζε σιν εναντιον της Ιδρυσεως Ε ταιρειων Διανομης εις τα χωρια . Το ολον _ουστημα του _ουνεργατισκοΟ πρεπει να δια _: νυση ακομη μακρον δρομον προτοΟ καταστη δυνατη η _αποτελβσμσχικη βοηθεια προς λυσιν τοΟ μεγαλυτερου προβ ληματος . -Ο ΥΠ 0 ΤΕΛ _ΙΚΟΣ ΦΟΓΟΣ Κ *! ΛΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Ο _« _Υτιοτελικος Φορος * προεχει εις οιιΛ / δηποτε συζητησιν δια τα _οικονομικα δεινα και τα παραπονα των Κυπριων . Αποτελει την « Κεφαλην του Γασιλεως Καρολου > δια τους Κυπριους πολιτευομεν ους . Οταν ο Σουλτανος κατα το 1878 παρχ _τχ ) 0 Β της ιυθυνης _τιις Κυπρου χαριν της Γρεττανικης Κυβερνησεως η ουνεχιοις της πληρωμης τοΟ ετησιου φορου τον οποιον ' . - _λαμβανεν _^ κ _της νησου απετελει Εν « εκ των λογων _οιτινες τον Επεισαν να _ουγκατατεθη . Επροκειτο περι ποοου £ 93 . 000 , το οποιον απετελει καθαρον κερδος τοΟ Τουρκου μοναρχου . Τα μεγα τουτο ποσον το οποιον απετελει σημαντικον τμημα των Κυπριακων προσοδων κατα την _^ πο . χην ε _, _κιινην _ιζηκολουθει να ' _εισπραττηται απο τους φορολογουμενους Κυπριους αλλ ' ουδεποτε _Εφθασεν εις Κων σταντινουπολιν διοτι εχρησιμο ποιειτο _6 ια την κοινην εγγυη _ ιηΒς κ ιτι Βα ) . _, λιας προς το Οθωμανικον Δανειον τοΟ 1855 . ΟΙ μονοι που εποφεληθηααν ησαν οι _ομολογιουχοι τοΟ δανειου τουτου , ΑΥΡΙΟΝ ΙΙ _Αναηευξ ις ιου Εθνικισμο υ . ΑΙ ταραχιι _ι ιοΟ 1081 , —Μεχα χ _δ ΙΟ _, ΙΙ , —Η Κυηρος χαι δ παΧτμος , ΡΛΑ ΗΗ 1 ΚΑ _ΣΠΙΤΦΑ ΒΑΡΣ ΛΝ ΑΧΟΡΟΥΗ ΙΜΠ Την _κροχθεσινην _αναχωρησιν _οκτιο εκ των ενν _^ α _^ _Φι · χΟεντων 'Ιιλληνικων _Σπιτφαιιτρς , _ικηκολουΟηαι χΟις _ι'ιφιξιι δεκα ' νεων Ελλην ικων _Σπιτφαιαρς , τα οποια ανη - χωρουν , κατα παοαν πιθανοτητα _οημτ . ρον εκ τοΟ _Λο _ροδρο . μΙοιι _Λιυκωι ιΙιιι . Κατ ' _αυται , Οα διελθουν _αλληλοοιαδοχως πολλα τοιαΟ τα 'Ελλη ' _ντΧα σμηνη . * . - . _ —ι ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΠΡ _ΠΙ ΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ _$ / ι | $ - ' ρ ' . γ Ν Δ Ρ ρ ' Μ ΑΙ Τ ' ν » _-εσβτερικο 0 _ Λ _^ 'ΕξοτερικοΟ Ετησια £ 2 . 0 . υ ΕτηοΙα £ 3 Λ 0 - | Η ηυνδρομη 'ειναι προιιληρωτεα . ' ' ' * — Μ * . * ΔΕ ΥΤΕΡΑ - ¦ - _Ι ι _^ ' _Η-- _^ : _ν _^ Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1947 Σεληνη 6 ημερων .--. Ι .,, . - ' . _- ¦ : Αν . ηλ . 6 _Λ 0 ' -Λ . 5 . 10 ' ' . : ¦ ! ααν κΛ 3 Χρυσοστομου 0 ΕΡΥΘ ΡΟΣ φασισμος ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝ _0 ΜΕΝΑΣ ΠΘΛΙΤΕΙΑΣ ΔΡΑΚΟ ΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΒΡΑΜ ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ν . ΥΟΡΚΗ Ν ' Κνα δ _&» ¥ ωη στ _« ον α / οΟ / οον τοΟ ' κ Τζων _' _Κντγκ _β . ο · : Χ . ουββι > _- « 0 ( _αΟε _^ _ομ-ος _εΙν * 6 δ : λ του _ι κοι Αμουν 6 στα _ι Ρ * σιχη . αρχη , οπω _? δι ολου _« του ? ανΟ _, _οωΛουι η υ « α /> _Ι 6 5 του ® εου αποτ ελ _' _βδ _« £ βτ _ιν . » ,-Ιι ο > _ι ουγ « _» λυ _« τουν τ βυ ? σκοπο _υς των ΤΟΥΙΕΝ - Ν . ΥΟΡΚΗ ΜΟΝΙ ΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤ ΟΥ ΜΑΣ κ . ΣΠ _. _ΜΙΝαΤΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , _^ ' _^ _ιιιοποαι-Μ & ς . Τον μονιμου _αντεαιοχριτου του « Εθνους » χ . ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΝΩΤΟΥ ) : — Δραχ οντιοι' / ' ειναι οι Αμερικανικοι νομοι _ιναντι ον των αναρχικων χοιι . Ανατρεπ τικων στοιχειων . Οχι _^ μ ανον απαγορευεται _ηι ' _ειαοοος των εις _οιανδηποτε κρατικη ν , _ιημοτιχ ην { _} , ημιχ ρατι χ ην _υπηριαιαν , — -εΙς τα ς ινοπλους δυναμεις , ουτε χδν να γινεται λο χ ος , αφον χαι οι _εηο-βιομα-οι μι ' τοιαυτα προσωπα η χ αι απλως συμπαθουντες πρΑ ς τα ς _σοσιαλιατο-χομμουνιστιχ ας Ιδεας αποβαλλονται ευτο τας _τα £ « _£ των αλλα χαι καταδιωκονται ' ποινιχ ως ΙπΙ _ψευδορχ « ιν Δια : ι οπως καθε Ιπισχ _εηΤΙ ) ζ ι μεταναστης η χ αι Αμερικανος υπηκοος προκειμ ενου να Χαβ η τ & διαβ ατηριον του πρεπει να δρχ ιαθη _ιτι δεν ανηκει εις χ αμμιαν απο τας _ανεηιθυμη τους αυτα ς οργανωσεις , χ 6 :. ιδι · ον συμβ αινει χαι _ιι την _πεοιπτωσιν προσληψεως του _ει ς τας κρατικας -υπηρεσιας . Δεν κατα - διωκεται , _δηλαδη , δ κομμουνιστης , Ι φ' ισον ονμμορφουται και σεβεται τους νομους , καταδιωκεται % μως η _ψεν & ορχ ' ια . Φαντααθητε , λοιπον , την εκπληξιν χ αι ανηαυχ _ιαν τοδ * Αμερικανικου λαου , οταν δ Προεδρος της Ε πιτροπης της Γουλης των Αντιπροαωπεον δια την _ιξαχ ριβ ωσ ιν της · μη Αμεριχ _ανικης δρασεως * ει ς την _χωρ αν , χ . Ε ρνι Αν ταμψον ανεφερε εις την ιχ θεσιν , του βχι _'υπ ορχει συνωμοσια δια την προωθησι κομμουνιστικης επαναστασεως δια γενικων Απεργιω ν και αλλων μεσων » χα » 8 τι « 27 αι _/ _μαντιχ αι εργατικοι ενωσεις _ιιοικοΟν ται Απο πρ ακτορα ς , της Σοβ ιετιχ ης Ενωσεως » χ αι _υπεδειξεν οχ ι βα επρεπε οτι αι _ιιιαι πι Ιργατι χ αΙ ενωσεις να προ € υυν εις χ ην ε ' κκαθα ρισιν των τοιουτων επικινδυνων χ αι 'μη Αμεριχ ανισχ ι σκεπτομενων _σχ _οιχ _ειων » . ΙΙ τεως Γουλη των _'Λν _τιπροσωπων δια να μη _εξωθηαη τα πρ αγματα , εις στι γμην μαλιστα χ ατα την ιποιαν Ιτραιν _ετο οιιναπ , λογφ των υποχωρησεων της Ρω _ασιας , η προσε γγισις των μεταξυ των δυο χ _οιρων _Απο _ψεοι ν , δεν ελαβ ε υπ ' 8 ψιν το πορισμα της ι ρευνης του χ . Α ν-¦¦ ¦ ταμψον , φαινεται ο ι ( ος - θηνΑν ' ατι 0 α χ α Αγνοηαη τΑ νεον Κογχ ρ εαοον . Ο τι ! ι _«^ ομιλει _Απεριφρ _αστοις πιεαν δια την ι χ χο υ εσωτερικου _χ ομμουνισχ ικΑν χ ινι _ιμι _'ον δια την ευημεριαν χ α χΑ με _γαΧειον χων ι Ηνωμ ενων Πολιτειων . _Οιιτω σημερον δημοσιευεται εις ενα _Απο τα μεγαλης χιι χ . ο · φοριας περιοδικα . Ινα διιιφιατι _- ιιπ χΑν _αρθοον του χ , Τζων Εντγχ αρ _τ _Χουβ ερ , ΑιιυΟυντου του ΟμοσπονΑΙακαυ ανακριτικοι ) γραφειου , τ ονιζοντας οτι · ο Αντιχ ειμενιχ Ας σκοπο ς του κομμουνιατικ ου κομματος των _Ιινοιμενων Π ολιτειων ειναι , η κατασχρΟφη χ ου Αμερικανικου τροπου ζωης . Εαν , λιγμ , δεν ην > χ ιμετωπισ _θη η _δρααις του , 0 α Ι χωμεν χ ην Ιδι αν _ι ρο / _ιοχρατ ιαν , χ ην _δηοιαν 0 α μυς επεβ αλλαν χ αι αι δυναμεις χου Φααιαμου , Δεν πρ επ ει να νομιζομιν ) _> χ ι πρ ο · κειται Απλως περι Λνοηρεατη _- μενω ν πολιτ ων , οι { ποιοι Αχ _ολουθουν χΑν Κομμουνιαμον , Δεν π ρ επει _να'ξεχνωμεν οτι προκειτ αι περι ψυχρου , < 1 _< ιιτ < οιιι ) . του χα ) _ακλ ηρου αυαι ημαιος , που εργ αζεται Αργα _ΑΙΧΛ συστηματικο ι _' ιιι την ιινπκα _τιιιιΒπαΙν _πις- δημοκρατικης μας _Κυιιρνηυιως με _μιαν _τυραννιχ ην » π _) ΑΟεαν » _θιι / ουνιαπ χην _οΙ _χιατο ριαν . Οιδιπ ατε ιΛ χ _ομμοννι _σταΧ Απομακρυνονται αηΑ χο αξιωμα χο υ Αενιν _, οχ ι πρ επει να εφαρμ οζουν χ ην μιγαλυχιραν _ευλυγιαΙ _- αν εις την ταχ _τιχ ην Β / ν _, Αναλο γως χ ων _περ _ιαιααεα _ιν , Ο μονος _αχ οπΛς που δεν Αλλαζουν ποτε ειναι η _επαναοεαυις ι » υ . _ι ρο _' _ι . ΒΠριιΙΒΟΙΙ . • • Κανενα μελος τοδ κο _^ ιπουνιαπι _.-ηΟ κομματος—— _/ ξαχ ολουΟεΙ δ Αι _ινθυ-πης ιι ] Β _Ανειχ αχα · ι . λι ,, ι .. ' λ . ·— δεν _ηι ' . _τι : ! --ι ι ? χι ' · ρια /) ( _7 6 > _ι _« Ι ννοΒι Β ο- _!^· πρα γματικους Ιπιινοα _εαιιΜους ακ ο ιοι ! _$ (« Βι _ιιο _/ ιμαχ ος χ ον , Αη'ου χδ Χα-Κια _τ αχ ιχο ν χ οιι επιβ αλλει εις Ιιλα χ α μελη να κατανο _ηθουν ρι · _ζιχ ως χΑν χ _ομμοννισμαν , διΑ να ημποο _ουν οποτεδηποτε νΑ χ αν εφαρμοζουν ( υαι > ι > Ι ) _Αη > Ι » _ι ι νπιν Ουνως χ αι με _πρωτ _οβ _ουλιαν » _. Πε ραιτε ρω δ χ , _ΧοΓβι ρ _Αιιοχ αλυμχ ε ι ο ' π χΑ Κ . Κ . Α . _ιηεβη _- λι χ _ελιυχ α _ιως _ποογρ ημμα εντατι κης ιχ _παιδινρεεας 1 Γ . ΟΟΟ ' νι , ων μελων , Λς χ αι ' τ' & _γΒπαΧαιξ ων . _ 'ΑπΑ του παρ _ελθοπος _ιι , Ο · : χ τωβ ρ _( οα ' : ιξελεγ _£ σ αν . Ζ _^^ αχοπον _^ χ _ετυτον ειδικοι ¦ : χα 0 _ηγη' _ται _, : τΑ ' προγραμμα < , _ι } μεος - αυτο βασιζεται 1 χαι _ιαι . 'Η } ς · _-αυτοδετ δασχ _αλιας ' μεοο > ' -οδηγιων ,, που : περιεχουν ορολογιας _μι _β αοιχ ας ερωτησεις , που _αναφιρονται εις κλασσικα - κομμουνιστικα ιργα και _εις αρθρα χ αι _τι _/ ν _γρ αμμην του Νται ηλυ Β < η ) ωρχ ερ * ' χ _αλ του μηνιαιου _χομμοννιστιιιαυ . δρ--γονου , ιν ' _Αμερεχ η « Διεθνεις Υποθεσεις » . Προτ ου _Ιξαπολυτ αουν την ιπανασχ ασιν , πρεπει η πλειονοτης των _Ιρναχ ων να χατανοηαοι _ιν την Αναγκην της χ αι να ειναι ετοιμοι να θυσιαζουν την ζωην των , να _ιξασθενηση δε η _Διοιχ ησις ιια διοδοχιχ ων κυβ ερνητικων χ ρ ισεων , ωστε να δυνανται οι επανααχ _ατ αι να την ανατρεψ ουν ευχερως . Και προς τΑν βχοηον ταντον οι χ ομμουνιαται ευρισκονται _συνεχως Ιν ιπιφνλαχ η χ αΧ επεκτεινουν τας δυναμεις τα-ν , Η * χα _0 ε Απεργια Αποτελει δι' αυτου ς πειραμα » : ¦ :. - . - · · . ' ¦ Οι χομ / _ιουνισται νο / ιι _^ ουν . _οτι η χ ρ ' ισις θα _εηιΧα _^ ειτε ειπο ' ινα -ΙμπεριαΧιατιχ ον παΧεμαν , ειτε απο τη ν _εΟωτερ ιχ ην _χ αταστασιν , _δμολογουν δε ' ατι ειναι αναποφευκτος η βια . Η Ιπαναστ ααις , λεγουν , δεν πρεπεε . απλως να επελβ η , _^ αλλα να προκληθη . Ι Ο Αρχηγ ος χου κομμουνιστικου κομματος της Αμερικης ΟυΙΧλι- > αμ Φοατερ ειπε καθαρ α 4 > τι . « ν- - _ποατηρ _ιζοντες την Σοβιετικη * Ι _Κνβ ιρνησιν , οι χομμουνιαται χ α- θε χωρας εξ υπηριτουν τα αυμ- ι + _¦ ¦ ¦ 4 4 τ _> ¦ - ¦ 444 + _« ¦ ¦ ¦ ¦ »« « _ρεοντα του Χαου των- χ αι οτι _μουνιαται την Μιαν _αχριιω ? _νν-« ρι 1 ργαχ αε μας χ _αθα , ς και οι χχ α ηλλαξαν τΑ συνθημα των _ιργατα ι : καθε αλλης χω ρας Ι- μι εκεινο της κατα σκευης _πε ε-¦ βοηθειαν ' _μεψοδιων ' πρΑς τ _τ _Ραιοαιας-. « Οι χομμουνιαται -Ινα » αχ ουραστοι εργ αται , εξαι ρετ οι δρ · _γανοται , ' χαι _πβισπχοι _δμιληται . Υπολογ ιζ ουν ιπ ' ι της Αδιαφοριας των μελων των εργατικω ν ενωσεων , τα οποια σπανιως συμμετεχουν εις τας συνεδριασε ις . Οντα > η ωργανοομενη μειονοτης των χομμουνεοτων _δρο } ανενοχλητως . Εις ινα εργατι κον _σαιμαπιον επ ' ι ( 3 . 600 μελων , οι _χ ομμουνισται ευρ ισκονται παντοτε εν πλειοψηφια , καιτοι Ανερχοντ αι συνολικως ει ς 200 μονον » . -Ειναι αληθες _δτι η Αμερικανικη εργατικη 'Ο _μοαπονδια απεκρουσε μι χαρα κτηριστικ _ω ν ειλιχρ _ινειαν και ζωηρ οτατα τα μολυσματικα σπερματα της κομμουνιστικης παραΧυαειος , _ααχ _, _αγγειΧααα μαλιστα ' τας κομμουνιστικος μεθοδ ους , τα γεγονος 8-μως _ιιναι οπ απο ιτ & ν το _κομμουνιστικων κομμα διεισδυει εις χ ας εργατικο ς ενωσεις χ αι Ιδιοις των σιδηροδρ ομικων . « Ο Αθειαμ & ς ειναι δια τους χ ομμουνιατας βασικη Αρχ η , 8-πω _^· δι' 82 ου του _ ανθρωπους η υπαρξις του Θεοι αποτελει _πιεττιν . Ο τροπος της ζωης των εινα ι η υπαγωγη της ελευθεριας της σκεψεως και χ ων πρ _αξεατν εις την δικταχ οριαν χου ι προλεταρια του . Μεταχειρ ιζονται _την Απαχην δια να κρυψουν χους σκοπους χ ων . Η κομμουνιστικη « _ολαια διελυΟη εν Α-( Συνεχεια _εις την 4 ην σελιδα ) Ο χ . ΤΡΟΥΜΑΝ κρατων την ατομικην βομ β αν . χουν μιαν μονον σημαιαν , την _χοκχινην σημαιαν » . Ο πως χ αι ε ' ις την _Βαλλιαν , τΑ Ιοιον και _εις τα ς Η _νωμενας Πολιτειας , μετα την , υπογραφην του Ρωα αο- —Βερμανικου συμφωνου χ αι την . ιπιβ εσιν της Βε ρμανιας χ αι Ρωααιας εναντιον της Πολωνι ας , · οι _χομμουνιατα _ι εξαπελυσαν τΑ συνθημα να χρατη _θη η Αμερικη μακρο ν απο τΑν παλεμον . Τουτο διηρκεσε μεχ ρι της κατα της Ραο _ _- οιας επιθεσε ως του Χιτλερ 21 'Ιουνι ου 1941 . οποτε , οι κομ- Η ΚΛΟΠΗ _Τ 0 · _ΜΟΡΙΟΥ Η _θραουτατη διαρρηξις , η _οιιοια _Εγιναν _ε-ις το Κι , πτριακον Μουσειον , δυνκμ ενη να _ιξομοιωΟ _) προς _Ιεροουλιαν _, πρεπει να τιμωρηΟ () παραδηιγ _ματικως ' μετα την _αγακωλυψιν των αγνωστων •• Ιοι . ·» _^ _ροIστων _. Λρχαιοη | τι ς αι οποιαι _ΛπεκαλυφΟησαν κατοπιν πολυετων 11 _ΛχΟον διαπρππων _επιοτημονων κγ < 1 αρχαιο · φιλων και _συμιιληρ ωνουν την _μακραιων _* _Ιοτοριαν της Νηοου μας , διν _^ - _'Χ _ » _ανεκτον να _εξαφανΙζΜνται . ΟΙδρα Μται _εινε ι _! _αιοκρουοτικωιεροι • _τπο τυυς κοινους διαρρη κτος . Και 8 Β αυτο πρεπει να τυχουν αναλογου _μεταχειρισεως , ΑΙ Δ ΙΑΠΡΑΒΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΒ ΒΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΒΥΠΤΟΥ ΕΦ 8 ΑΣΑ » _Ει Σ _ΚΡΙΣΙΜΓΗ ΙΙΑ & ΙΟΗ Αι ΕΓιΕΙι ιΙ _ΤδιιΜδΑι ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτε ρ ) Επισ ημος _δναχ _οινωαις της Ιν Και _ραι Γρεττανιχ ης Πρε σβειας εκδοθεισα χθες την νυχ τα Αναφερει οτι αι διαπραγματευσεις ιπι της Αναθεωρησεως της Αγγλο ΑΙ γυπτιαχ ης συνθηκης Εφθασαν εις . εξαιρετικω ς χ ρ ισιμον αταδιον Αλλα _διν _ιγχ _ατελειφθησαν αι ελπιδες περι συμφωνιας , χ αι 8 τι η θυρα δια διαπραγματευσεις παραμενει ανοιχ τη . Εν _Λονδινφ , προσθετει η ανακοινωσις , δεν _ιΖνα _ι εμφανη να νομικα σημεια επι των δποι _οιν θα ηδυνατο να βασιαθη προσφυγη της ΑΙγυπτου εις τΑν Ο . Π . Ε . δια τΑ Σουδαν . Επηλθε πληρης _σνμφαχ _νια ΙπΙ ολων των ζητηματων πλην του Σουδαν . ' Π αναχ _οινωσις - αναφι ριι _Ιπισης Ζτι η Γρεττανικη Κυβ ερνησες ( χει προτεινε ι Χπως τΑ ζητημα του Σουδαν _αφεθη να δποχ ελεσ η _ΛννιΜαιμενον _μεταγε-* _- € ντ £ ρων διαπραγματευσεων εις τας οποιας θα Αντιπροσωπευεται χ αι τΑ Σουδαν . Αλλ η προχ ασις της Αγγλιας ητο οπως πρωτοκολΧον δια τΑ Σουδαν ιπιαυναφ θη εις νεαν σνμφωνιαν υπο τον Ηρον οτι χ αι η Αι γυπτος και η Μεγ αλη Γρετταν _ια θα Ανεγνωριζον τΑ δικαιωμα του Σουδαν να _Αποφασιση περι της τυχης του ελευθερως και οτι η Μεγαλη Γρεττανια δεν θα ινεθαρρνν _τ τΑ Σουδαν να χωρισΟη απο την Αιγνπτον . Η _Αιγυπτιακη Κυβ ερνηαις Απερριψε Αμφοτερας τα ς προ · τασεις Ισχυριζομενη 8 τι το Σουδαν π ρεπει να περιελθ _ω υπο τη » ΑΙγνπχ ιαχ ην κνριαρχ ια ν ευθυς ως τερματιαθη η Αγγλο ΑΙνυπτια χ _·^ συγκυριαρχ ια . 'Π _εΧπαντηαι ς της Αιγυπτια χ ης Κυβ ερνησεως ιχει ηδ η δο Οη _εις τΑν ΓρεττανΑν Π ρεαβευ την . ΔΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτε ρ ) Ο Πρωθυπουργ Ας της Αιγυπτου Νοκρασι Πασα ς ιδηλ ωσε Αποψε εις Ανταποκριτα ς του τυπου οτι η Αιγυπτιακη Κυβ ερνηαις διεχ οψεν επισημως τα ς διαπραγματευσεις 1 ετα της Μεγαλης Γρεττανιας δια την _ανα-Οεωρησιν της Αγγλο—Αιγυπτιακης συνθηκης του 1 θ 3 6 κα ' ι οτι Απεφασισε να _θεσπ το ζητημα προ του Συμβο υλιου Ασφαλειας τ & ν Ηνωμενων Εθνων , προσεθεσε δε ' ατι θα π ροι / 7 αυρι ον ( σημερον ) εις δηλωσεις εις την Γουλην . Ο _Νικρ ασυ Πασα ς ιτονισεν οτι η π ροσφυγη ει ς το Σνμβουιιον Ασφαλειας θα περιλαμ β _ανε το ζητημα της Αποχωρησεως των Γρεττανικων στρατευματων εξ Αιγυπτου χ αι της μονιμου ενσωματωσεως τον Σουδαν εις την Αι γυπτον υπο το _ΑιγυπτισκΑν στεμμα . Σημερον _εις Και ρον ελαβ ον χ ωραν διαδη λωσεις φοιτητων _. 0 ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ »!· ΣΥΛΛΟΒΟΣ ΑΜΜΟΧ ΩΣΤΟΥ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΕΛΕΤ Η ΜΙΑ 2 ΕΥΒΕΝΗΣ ΔΩΡΕΑ Την 11 π . μ . της χθες εγενετο η τελετη της καταθεσεως του θεμελιου λιθου της αιθουσης του Φιλοπτωχου Συλλογου Αμμοχωστου εις τα οΙκοπεδα τα δωρηθεντα δια τον σκοπον _τοΟτον υπο τοΟ ζευγους Νικολαου ΜενοΙκου _Χσλουβατζη . Παρεστη ολον το Διοικητικο ν Συμβουλιον τοΟ Φιλοπτωχου Συλλογου , ως και αντιπροσωποι πολλων σωματειων καΒ οργανωσεων και πληθος κοσμου . Μετα την δεησιν ψαλεισαν υπο τοΟ Ιερεως του Ιερου _ναου Αγιου Νικολαου , η Προεδρος του Φιλοπτωχου δ . Ελενη _Χατζηπετρου _προσεφωνησε τους παρισταμενους , τους δε ευεργετας ηυχαριατησε και Επλεξε το εγκωμιον . Ο Φιλοπτωχος Συλλογος , ειπεν , _ατυ _λοδατης ασαλευτος πασης εκδηλωσεως της φιλανθρωπιας και ευγνωμοσυνης _συνηντηαε εν τω _προσωπιρ τοΟ φιλανθρωπου ζευγους της κυριας και του κυριου Νικολακη ΜενοΙκου _Χαλουδατζην ινα _ευγενικον εμψυχωτην εις το Ερ _γον του . Το ευγενες ζευγος _φιλοστοργως μεριμνον υπερ των δυστυχων και αρφανων και εμπρακτως εκδη _λουν ια φιλανθρωπο _αισθηματα της _ψυχΡ _^ ς του εδωρησεν εις τον Συλλογον 1000 και πλεον λιρας , ποσον αντιπροσωπευαν την _αξιαν των δυο δωρηθεντων οΙκοπεδων- Τιμη και Ε _παιγος εις τους ευγενεις αυ τους _δωρητας . Η δ . Χατζηπετρου _ηυχαρι _οτησεν επισης τον κ . Χατζη κωσταν Αρχιτεκτονα , _οατκ εξεπονησε δωρεαν το σχεδι ον και _ανελαδε την επ _( _δλεψιν της οικοδομης , και _τη • / _νωμοδοτικην επιτροπην α ποτελουμενην απο τους κ . κ Β . _Εμφιετζην , Ε . _Χατζησω _τηριου , Μ . Β . Μιχαηλιδην , Β ΚΟυλλαπην κα ' ι Ευαγγ . Λο Ιζου . Απηυθυνε τελος ευχα _ριστιας εις το ζευγος Κ . Πιε ριδη , διω της . _μεσολαβησεως του οποιου επετευχθη η δω · ρεα , _εΙς Ολους τους διω δια φορων τροπων συντει νοντας _εΙς την ευοδωσιν του σκοποι , ως κ « 1 εις τους _παρασταντας _εις την _τελετην Μετα ταυτα 6 κ . Ν . Μενο !· κου δι' αργυρου μιστριου , δω · ρηθεντος εις αυτον υπο του Φιλοπτωχου Σ υλλογο *) , κατεθεσε πρωτος τον Οεμ ιλιον λΙ · Οον και δευτερα δια του Ιδιου μιστριου η δ . Χατζηπετρου . Ειτα ο κ , Ν . ΜενοΙκου εδεχθη τα συγχαρητηρια { ιλων εις την παρακε . ιμε νην _οικιαν του προς τους οποιους _προσιφε ρθηααν αν αψυκτικα . Η Λλη τελετη ι _φωτογραφηΟη και ι _, _κινηματογραφηΟη υπο των θυγατερων του κ . ΜενοΙκου διδων Ελενης και Γασως . Ε 11 ΕΡ _ΡΟι ΤΗΝ ι £ ! β ΤιΙ _βΥΛΙΟΥ Μ ΣΥΝΕΡΒΑΣΙΑΣ Κατ _εκδοθεισαν σχετικην _ανακοι νωσιν ει ς χθεσινη ν ου _· σκεψιν τοΟ « Συμβουλιου Εθνι κης Συνεργασιας » _εμελειηΟη το ζητημα κοινης αντιμετωπισεως , απο μερους ολοκληρου τοΟ Ελληνικου Κυπρια κοΟ ΛαοΟ , ανεξαρτητως πολιτικων η αλλων αποχρωσεων , των _οΙωνδηποτε σχ εδιων π ,-ρ ! _συνταγματικω ν μι- - _ταρρυθμισκων . ΕπΙ τουτου εληφθησαν διαφοροι ' αποφασεις , αι οποιαι Οα επιδοθουν προς τον _ΕΟναρχευοντα Παν _ιιρωτατον _Μητροπολιτν _, ν ΚΟοηνε ιας κ , Μακαριο ν υπο Αντιπροσωπειας _απαρτιο _0 * 1 οης ικ των κ . κ . Κ . ΜιχαηλΙδΒ _^ Μ . Πατιαπετρου , Π . _β Ι ωαννιδου κσΛ Φ . Ιωανν ου , με την παρα _κληοιν οπως _καλεοη διπ · κομ | _ιστικην _οωσκεψιν , ητις _νο _επιληψΟη του _δλου ζητηματος . Κ ατα την αυτην συοκεψιν _ιμελετηΟ ηοαν διαψοροι δλλιι ι ΒιαηνΥιΠΒΠι : δια την _'ν ' η _νιισιν του _Ιιργου της Π ρεσβειας , _Ιδιαιτερ 6 > ς δε _υπε _γραμμΙηθη η αμεσος οργανωαις ΙΟνικων συλλαλητηριων τη _πρωτοβαυλια _της _ΕΟναρχιας . ΤΑ ΚΑΤΗΧ ΗΤΙΚΑ ΙΧΠΑΕΙΑ _Μ _^ _ΠΜ _ΜΙ _ΙΑΙγΜ Τα Κατηχητικ α . Σ _χολιια Καθολικης _Λε | _ιε σου Εκαμαν χθες _Εναρι , ιν των μαθηματων των _ει ς την ν _· αν μεγ αλ _ων αΙΟουσαν τ · Η ' , η οποια ανη · γιρβη δαπαναις _ιου εκ Λεμεαου κ . Ιωα ννου β . Τσιρου . Τ ν ' _^ _Β'ΧΒ ! ι'τι λειιΟ η αγιασμος κιι ! ( Ιι μΙλ ηαι καταλληλως ο Κατηχητης κ . Β . _ΚουρσουμπΛς , ο ΛποΒος και _ηυχαριστη · ογ τον _δωρητην . Ο κ . Τσιρος _απηνχ _ηοε _συγκεκινη μενος κσι _εδηλωοεν δτι εν καιρω Οα κα μη και ωλλας δωρεας . Κατοπ ιν _ιψαλησαν ασματα , και Λιιηνγ ιλ _Οηοιιν ποιηματα υτιο κ ' . Ιν _κατηχητοπαιδων , την _δλην 6 ε τελετην _επεατεψεν ο Εθνικος Υμνος . ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ Ο . Η . Ε . ΘΑ ΦΘΑΣΟΥΝ _ΑΥΠΟΙΒΒΗΝ - ΕΣΠΕΡΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΕΓΙΓΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ Τ 0 ΥΛ 0 ΝΑ ΒΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΛΕΝ _ΕΘΕΩΡΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΛΙΑΓΑΤΗΡΙΑΤ _ΟΝ Ν 0 ΤΙ 0 ΣΛΑΥ 8 Ν ΑΟΝΔ ΙΝΟΝ , 2 β ( Ρωυτερ ) . —Τηλεγραφικοι πληροφορ ια ) . _αναφερουν δτι οι παρα τη Επ ιτροπη _Ερευνης του Ο . ΙΙ . Ε . Αντιπροσωποι των 11 κρατων , Ανεχωρησαν _ιχ Παρισ ιων δια _Του-ΧΛνα , οπου θα επιβιβασθουν του Βαλλιχ ου Αντιχ ορπιΧλιχ ου » Βε · εοργιος _Διγχ _» δια Πειραια . Υπολογιζε ται οτε , Ιχ τος Απροοπτου , θα φθασουν ει ς Ελλαδα την Ισπεραν της Τριτης προς τη ν _Τεταρτην . Αι εργασιαι της Επιτροπης Ο' αρχ ισουν Αμεσως , συμπλητ _ριαβειαων ηδ η ολων των προπαρασκευ αστικων εργασιων . —Π _ΝΟΤΙΟΣΛΑΥ-Ι _-ΚΠ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑ Η Π _οτιοολαυικη _* Κυβ ερνηαις _διεμαρτνρηΟη δια την , μη Οεωρησι ν των διαβ ατηρ ιων της ΝοτιοσλαυΤκης Αντιπροσωπειας παρατη Επιτροπη 'Ερευνης των Ηνωμενων Εθ νων . 'Η _ιιαχ _οινωαις της ΝοτιοσλαυΧας _φλεγει ' _υχ ι η Αντιπρο _σωπεια επροκειτο να αναχωρησ α την 24 ην Ιαν ουαριου δια να φΟαση _εις , 'Αθηνας τη ν 3 Οην _'Ιανο υαριου χ αι ιτι μεχρι της 26 ης Ιανουαριου τα διαβατη ριατης _ΑντιπροσωΒ . _' . 1 _^ 1 § ι ? _εΙζ _? ν θεωρν , θη , « αι ως Ιχ τουτου , η _ΝσνεοαλαιΛχ η _Κνβ _ιρνηαις ειδοποι ησε τον ΒενιχΑν Βραμματεα των Ηνωμενων 'Εθνω ν , ζητηαισα . την _ιπεμβασιν του . — Π ΔΙΩΞΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ Μεταδιδεται Ιξ Αθηνων δ « κατα τα _? Αναφορας των Γ ' και Β ' Σωμ ατων Στ ρατου , _συνεχιζσνχ αι αι Ικχ αθαριατι χ αι Ιπιχει _- ρησεις χ αι η συστηματικη Ιξ οντωοι ς των συμμοριτων , _οιτινες , μετα την _Αποχ _νχιαν του τελευταιου πολιχ ιχ ου Ιλιγμου , ευρισκονται ιν απογνωαει , , στερουμενοι τροφιμεον χ αι _ι _φοοιων , _χοτωτιν χης συστηματικης- χ αταστροφης ταν κατα υλισμων των . Ολοι , αι σημερινοι πληροφορια * συμπιπτουν εις τΑ « 5 _τ « _εΙς ολας τας περιφερειας _οννεχιζεταε η-διαρκης χ αχ αδιωξις των συμμοριτων , οι οποιοι φευγουν αμα τη εμφανισει-στρατιωτικων αποσπασματων . Η _ΛΙΚΙΣ ΤΟΥ ΚΙΠΡ 1 _ΑΙ 0 Ι « 10 , ΙΑ ΕΗΕΡΙΕΙΑ Ι ΤΗΣ ΑΣΤ _/ Η 0 Μ _1 ΑΣ Η Αστυνομια Λευκωσιας , βοηθουμενη _υτιο των Επα ρχιακ ων αστυνομικων αρχω · . · , συνεχιζει μετα μεγαλης δραστηριοτητος τας ενεργειας της προς ανακαλυψιν των δραστων της διαρρηζεως του Κυπριακου Μουσειου . ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΙ ΒΕΡΜΑΚ _υΝ _ΑιΧΜΑΑΟΤΩΜ _——«—Ως πληροφορουμεθα την προσεχη _Τεταρτην _ανοτχωρουν περι τους 50 Βερμανοι αιχμαλωτοι πολεμου εκ _χοΟΣτρα τοπεδο _, α Δεκελειας δι Αιγυπτον προς επαναπατρισμον . Εν Δεκελεια υπαρχουν δυο στρατοπεδα συγκεντρωσεως το Εν δε αριθμει περι τους 100 και το αλλο περι τους 400 _Βερμανους _αιχμαλωτους . Ο επαναπατρισμος των γινεται βαθμιαιως συμφωνως με το συστημα της _αποστρατευσεως των Αγγλων στρατιωτων- ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΞ , 26 { Του ανταποκριτου μας ) . —Ο Διευθυντης της Παιδειας παρεχωρησεν , _εις την Τεκτονικην Στοαν < Κι μων » , την _ζητηθειααν αδειαν Νυκτερινης Σχολης της Στοας ε ν Λαρνακι . Ελπιζεται 6 τι η λειτουργια της ως ανω Σχολης θα αρχ _ισρ εντος της πρωτης εβδομαδος του προσεχους μηνος . ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟΛΥ _ΟΙ ΗΤΟΣ ΔΗΜ . ΥΠ ΑΑΑΗΑ _1 Υ Ο υπο του Δημου Λεμεσου απολυθεις υπαλληλος της καθαριοτητος Ανδρεας Κωνσταντινου _ανεκοιν ωσεν δτι αυριον Τριτην θα _κατελΟη με _πικετ Εζωθι του Δημοτικου Μεγαρου _εις Ενδειζιν διαμαρ _τυριας δια την ωδικον , ως ειπεν . _αποφασιν της παυσεως του . Ο απολυθεις ουτος υπαλληλος ειναι θεραπευθεις φυματικος . Η _ιι ΡυΙΚ _Ιι ,. 1 ιΙΥιΚΑΙΑ Υπαρχουν _υπονοιαι , ως μεταδιδει ο εν Λαρνακι ανταποκριτης μας , οτι η προχθεσινη πυρκαια _εις το παρα το Τουρκικον Τεμενος _Τουραπι δωματιον , _ωφειλετο _εις εμ · πρησμο ν . 'Η Αστυνομια επεληφθη του ζητηματος και προβαινει εις σχετικος ανακρισεις . 01 ΡΜΣΟΙ _ΑΠΡΟΚΑΑΥΠΤ βΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑ ΜΙΒΝ ΥΟΝΤΑΙ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕ ΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΓΠΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 2 Θ ( Ρωυ τερ ) 'Π Ρωσσιχ η ΙφημερΙς « Ισβ _εστια » ιπιχρ ινει την χιν ηαιν δι ' Ιδρνσιν 'Γνωμενων Πολιτειων της Ευρωπης ητις , λεγει , δεν συναδει πρδς τας Αρχ α ς διεθνους συνεργασιας , και προσθετει · Οιαδηποτ ε προσπαθεια προς αποχλειαμΑν της Ρωααιας εκ των Ευρωπαι κων υποθεσεων ειναι πολιτικο ς _δνοχρονιομΑ _^ δστ ις ενθυμιζει τΑ Τετραμερες Συμφωνον του Μοναχου » . _ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣΓΡΕΤΤΑ ΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Ν 0 ΤΙΟΣΑΑΥΙΑ Ν ΑΟΝΑΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτε ρ ) _Χθις νυχ τα , _ει ς Γιεννην πεντε ΓρεττανοΙ ατρατιωται οιτινες αφον ικρατηθ ησαν Απο 4 ιως 5 μηνας ει ς Νοτιοσλαυιαν και απεδοθησαν προσφατως εις τας Γρεττανι _κας Αρχ ας περιε γραψαν ει ς αντεπροσωπονς του τυπου την _μετνχει ρισιν της οποιας ετυχον εις Νοτ ιοσλαυιαν . ΟΙ ιν λογω στρατιωται Ιδη _- Χωααν Ατι παρεπλανη θ ηααν τον παρελθοντα Σεπτε μβριον εντος Νοτιοσλαυιχ ου εδα φους και _υη η μιταχιι ρισις ης Ζτυχαν υπηρξε _'τραχειοι » : Διν τους Ιδοθ η , ως ειπον , αλλη Ι πενδυαις απο την καλοκαιρινη ν στολην την οποιαν εφεραν χ αι _ικρατουντο ει ς . _κελλια με ιν μονον _κλινοσκεπασμα χ αι πολλας φορας χ ωρις _κλινην , 61 δε φρουροι διν _ιιρι ροντο καλα . εις _αυτου _^ . Εναντιον 'δυ ο _οιτ . νΒς · _Απεπειραθησαν να διαφυγουν ιρρ _ι φθησαν πυροβολισμοι , και δεν επετρ απη _εις _αντουι να Αλληλογραφησουν ουκ χαι να ελθουν _εις ιπαφην μι τον ιν Λουμπλιανα Γρετταν _ον Πρ οξενον . ΕΠΑ — _ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ 4-2 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 2 - 0 ΤΟ ΠΑΒΚΥΠΡΙ 0 Ν ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Η περυσινη Πρωταθλητρια « Επα » Λαρνακας ενικησε χθες την « Αν ορθωσιν » _Γαρωσιων εις τα γηπεδο ν Β . Σ . Ε . Αμμοχωστου με τερματα 4-2 . 'Η < Επα > _εδικαιωσε πληρως την _ψημην της . ΕΙς το δευτερον ημιχρ ο- ντον , Ιδιως , ηγωνισΟη _αουγκριτως ανωτερα της _ι'Ανορθωσεως » . 'Η ομας της Λαρνακος η οποια ηλεκτριζει και συναρπαζει παντοτε επεφυλαξε μιαν Εκπληξιν _εις το δευτερον ημιχρονιον . Το < ρας » παιγνιδι της και οι ωραιοι συνδυασμοι των κυνηγων _ιης εχαριοαν μιαν λαμ πραν και _επιβληιικην νικην _- 'Η _ι'Ανορθωσιςν Εκαμε πολυ καλην εμφανισιν _εις το πρωτον ημιχρονι ον · ΕΙς ωλοκληρον το _δευιερον ημινρ ον ιον η * Επα » _διετηρηοε την _τιρωτοδουλιαν και επεβαλε το παιγνιδι της . Η « _'Λν ορΟωαις _^ Εχει ομολογουμενως πολλα κενα . 'Η γραμμη των κυνηγων δεν ηγωνΙσΟη _ομαδικως , Ο _οπισΠοφυλαΒ , Τακης και ο _τερι : _πιοφυλα ? , Κωταος απεδωσαν Ενα πολυ καλον παιγν ιδι . ΟΙ ποδοσφαιριαται της < _Επαν εκρατησαν υψηλα το καλω ν ονομα της ομαδος των και _δλοι ανεξαιρετως συνε · βαλον εις την μεγαλειωδη χΟεαινην _ν'κην- . '' Η ι'Λν ορΟωσις » ισημειωοε το πρωτον τερμα _εις το 28 ον _λεπτον δια τοΟ Εζο ) αριστερα _ΜελΕτΙοιι και ΕΕ . λεπτα προ τοΟ τελους τοΟ ημιχρο / Ιου η « Επα * Ισοφαρισε δια του ΧιΜικονιΛ η . Τ 6 πρωτον _λ-επτον του < οιι _ηυιχρονιου ο αριστος κυνηγος της V Επα * Χπμωνιδης , προσεθεσε την δευτεραν _επιτυχιαν και στο 30 ον _λτπτον 6 Εξω _αριοτερα _Σωψρονης δια _Οηομασιου σουτ μετετρεψε το αποτελεσμα _εις 3-1 υπε ρ της « 'Ι _' τια · , Στο επομενον λ- Λ _ΧειμωνΙδης εξαπεστειλε δια _τετΛ _ρτην και _τελευταιαν φοραν την ( _ιπαλαν ι { Β , τα _δικτιιπ τοΟ Κωτσου . Πεντε λεπτα προ τοΟ τελους ο _ΞοχΟος τη ς « _'ΛνορΟωοεως » ο _ηττοιος ηγ ( ιι > 1 ο 0 η 6 ς κυνηγος καια το 2 ον ηιιιγρονιον , μετετρεψε το αποτελΒ . _ομα _εΙς 4 ¦? . δι' _Ισχυραιυτου οουτ και ο αγων Εληι _, ρ μι το σ κορ Λ ¦? . υπερ _της ι | _· ικι- _'· . • « Λ ΠΟΡ . Λ > 7 . « ΑΕΛ » 0 : Χλι _ΛΡιΒΒ , θεατων απο 8 λην την _Κοιιοον κατεκλυσαν χθες το Βηπιδον Β . Σ . Ο . Λει « σοΟ δια να « _οιρακολουΟησουν την ποδρπφ _^ ιρικην _συνανχηοιν « 'Λτιοελ >—« _Αελι · δια το _ΠεγΥ κυπριον Πρωταθλημα . Νικη _- τρια ανεδειχθη η πρωτη με ¦ τερματα 2-0 . Επισης συνηντηθηοαν δια : το' Τοπικο ν Π ρωταθλημα αι ομαδες _€ ΜΕΚ » - « ΠΟΕΛ > . Νικητρια ανεδειχθη η πρωτη με τερματα 2-0 . * ΛΕΛΟ > - « _0-ΧΕΝι , νικητρια η πρωτη με τερματα 4-0 . -ΟΜΑΣ ΒΕΡΜΑΝΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ 5 « ΠΕΖΟΠΟΡΙΚ ΟΣ > 1 Κατα την _χΟεοινην _ουναντησιν εις Λαρνακα μεταξυ ομαδος Βερμανων _Αιχμαλωτων και < Πεζοπορικο _0 ι · νικητρια ανεδειχθη η ομας των Βερμανων , οι οποιοι εφανησαν ανωτεροι τεχνικως και δικαιως εκερδισαν . Το 1 ον ημιχρονιον Εληξε με 3-0 υττερ των Βερμανων · Στο 2 ον ημιχρονιον οι « Πεζοι ποροι > εσημειωοαν το μον _«· δικο ν των τε ρμα και οι Βερμα νοι Ετερα 2 και ο αγων Εληι ξε με το οκορ 5 · 1 _ υπερ _τδν Βε ρμανων . Ο Βερμανος διαιτητης ητο αφθαστος και ασυγκριτος . Κατα την διαρκειαν τοΟ Ιου _ημιχρον'ου Βερμανοι _αιχμαλωτοι _εζετελεσαν διαφορους ακροβατικος ασκησεις τη συνοδεια μουσικης . -ΛΛΛΛΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟες το _απογευμω συνηντηθηοαν _εις το Σ _ταδιονΒ . Σ . Ε , Αμμοχωστου αι ομαδες Ελ - ληνικοΟ Βυμνασιου _Γαρωοιω ) και της Αγγλικης Σχο - λης Τρικωμου . Νικητρια ανεδει χθη η- πρωτη δια _τρεματων η 1 . · -ΣΥΝΛΝΤΗΣΙΣ ΠΕΤΟΣΦΛΙΡΑΣ ΕΙ ς χΟεοινην συναντηοιν _Πετοοφαι ρας μεταξυ των ομαδων μαθητριων 'Ε μπορικοΟ Λυ κειου Ααρνακος και μαθητριων Βυμνασιου 5 αρωσ _( 6 _ιν , νικητρια ανεδειχθη η ομας τοΟ Λυκειου . ΦΙΞ ΠΛΑΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΔΟΝΔΙΝΟΝ , 2 β ( ΡωυτιΟ _Αγγελλεχ αι Ιχ _% Κωναιανχ ιναυ _- _ηολε ως Αχ _ι εχ υχ λο _φοριμι πν πλαστα Τουρκικα χαρτ ονομισματα τω ν Γ 0 λιρων , ιιααχ _θενχα Ιχ γειτο νικης χ ωρας . ΙΙ πλα στοτης _τοιιΒηυν « Ιναι ευδιακριτ ος , Ιχ χ ης _ιλαχχ ιομαχ _ιχ _οτητος χ ης χ ιχ _ονος χαυ Κεμαλ 'Αχ _αχ _αυοχ και τοιν _γραψα _των . Υπ _ιυΟιινος · . _ΟΕΜ . ΔΕΡΓΙΙΣ Τυποις · Χρ . Β . Σ _ταυρινΙΛη ΑΙ _Α ΠΛΟΦΟΝΙΑ ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ Ε ! Σ Π 0 ΛΠΝΙΑΝ ΔΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτε ρ ) Συνεχιζονται ιν Πολωνιο ) αι δολοφονιαι _υπδ μελων _τηςιτροαοχραπχηι _^ μυστικης δρ _γανωαεο > ς » . Χθες _ιδολοφονηθη _ΑξιωιιατιχΑς της Αστυνομιας νπο τεσσαρων φοιτητων οΧτινες χ αι συνεληφθησαν . ΕΓΡΑΙΟΙ ' ΜΜ _ΜΙ'ΠΑΙ ΚΑΤΕΥ 8 _ΥΜ _0 ΝΤΑ ! ΕΙΣ ΠΑΑΑ _ΙΣΤΙυΗΗ • ΔΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτ ερ ) Ο ανταποκριτης των -Κυριαχ ατικων Ταιμς » Αναφερει οτι υπαρχουν πληροφορ _ιαε ι ν Αονδινφ ι τι πλοιον μεταφεραν ιχ ατονταδας παρανο μων Εβ ραι - ων μεταναστων . · κατευθυνεται προς . την _Παλαιατ _ινην χ αι αναμενεται να Ανακοπη υπο του Γρεττανιχ ου ναυτικου . Επισης π ροσθετει οτι το Εβ ραιχΑν _πραχχ ορειον θα εξασκηση την _ιπιρρ οην ταυ δια να τεθη τερμα εις την _Αποστολην Εβ ραια _νν ινα δοθη η ευκαιρια της διεξαγωγης του Συνεδριου δια την Παλαιατι νην ΙντΑς ηρ εμου Ατμοσφαιρας . Το _Συνεβ ριον δια το Πα - _ΧαιστινιαχΑν Αρχιζει αυριον ( σημερον ) . ΕΠΙΑΡΟΜΗ ΛΜΠ . [ Κ _-Εβ ' ΑΙι Μ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυ τερ ) ΕΙς Νεα ν Υορκην επτα ενοπλοι λησται εισηλθαν _εις ιν λουτρον χ αι _ινφ 200 πελαται Ικοιμων το , _Ικλεψαν 150 χαλυβ δινα κιβωτ ια περιεχοντα τιμαλφη και μετρητα Αξιας μεταξυ 25 . 000 και 50 . 000 δαλλαρ _ιων . ΟΙ _Χηαται εδεσαν τον 6 Ι _« υ 0 ι > νπ } ν , ινΙι > Ι πΙ _ημιαειαν ωραν ηαχα _- λουντο εις χ ην μεχ αφοραν χ ου _Οησαυρου εις δυο αυτοκινητα τα οπ οια _Ι περ _ιμεναν εις την ε _' ιαοδον . Ι ΡΒΙ _Μ ΠΑΠ _ΚΕΙΣ _ΒΜΜΟΧδΣΤΟΝ Ως πληροφορειται ο εν _Αμμοχωσττ _, _ι ανταποκριτης μας εις το Λιμεναρχειον Αμμοχωστου ενηολογηθησαν _μεχριτης 31 ης Δεκεμβριου 1946 , 116 πλοια υπο Γρεττανικην σημαιαν . τα οποια ανηκουν ει ς Κυπριους Ι _οιοκτητας η Εταιρειας _αποτελουμενας απο Κυπριους επιχειρηματιας . Αριθμος των πλοιων τουτων ανηκε ι εις το ν Υπουργον των Μεταφορων _της Μεγαλης _βρεττανια , ζ · 'Η συνολικη χωρητικοτης των πλοιων τουτων ανε ρχεται _εις 20 . 000 τοννους . Κατα το παρελθον Ετος ενη - ολογηθησαν επισης 14 _μοτορσιπς και ατμοπλοια των οποιων η χωρητικοτης ανερχεται εις 5 . 500 τοννους , τα οποια ανηκουν εξ ολοκληρου _εις Κυπριακας Εταιρειας . ΕΟΡΤΑΖΕΙ Η ΒΠΤΡ ΙΜΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 20 ( Ρωυτ ερ ) Σημε ρον η Αυστραλια / _οαι'α ' _ςΙι την 1 ( 5 Οην Ιπ _εχ ειον χ ης αυσχ _ααεως χ ης πρωχ ης Γρεττανι χ ης Αποικι ας ιν Αυσχ ραλ _ι η ,. 0 ΕΡ ν ΓΡΒΙ ΦΙ _Ρ ΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ Κ ! Η ΒΟυΒΑ ! ¦¦ — φ .. . , ., ( Συν εχεια £ κ τηςιης _σελιδος ) μι ' ρικη χΑ 1043 , δια να πα ρον ριααθη χ η ν Αλλην ημεραν Ας Αμερικανικη Νεολαια δια χ ην _Αημοχ ρα χ _ιαν . 'Προα _παθουν νι ' ι π ροσελκυσουν την υποαχ ηριξιν των Αμερικα νων μαυρων , Ε χ ουν ιφενρει < ο ιιο φιυμα Ο Χιτλερ _χ αχεδ _ιωχε χΑν χομμουνιαμΑν , _Λρα πας Α Ι _πιχ _ρ ινων τον χ ομμουνιαμΑν _'εινιιι φααιαχα ς , χιχλε _- _ρ ικο ς _, ναζη _» . _» 'Π πηοπηνΗνθπ / _ιος κατα ( Αν Γ ' παγχ οαμιον ' πολεμονκα ταληγει δ διαπρεπης Αρθ ρογρα φος ι _} _το η Αληθεια . Ειναι χδ χαλυιι _ρον _απλαν να μεχ ιιχιι _- ριαΟωμεν χ α σημερον _ινανιιον χ αι χου _Ερυθρο _Ο Φασισμου . ΑΙ ( Ιε ρ ηη ενχ ιχ αΙ Αχτιδε ς χ ου φω _· _γο _^ _™ 7 _ι « οιν , 7 {· γνωμης θα Ιχονν ΑιΑ την κομμοιινιππκην πληγην ' _χ α Ιδια θεραπ ευτικα αιιαχ _τλεαμαχ α χ ων < Ι » ι _-Μ <» ν Χ » . ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΩΤΟ Σ 0 ΕΠΙΔΟΞΟΙ _ηιΑιΟΧΟΣ ΤΗΣ _ΣΟΥυειΑΙ ΓΑΙ Η ΗΘΟΠ ΟΙΟΣ ΤΙΚι _Ι ΜΟΙΡ ΘΥΜΑΤΑ _ΑΕΡΡΠΟΡ _. ΑΥΣΤΥΧΗΜ ΑΤΓΣ _^ . 81 19 _ΕιΙΙΕηΤΑ ! _ΕΦΟΚΕΥβυΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , [ 26 . ( Ρωυτερ ) 'ΟΧΧανδικον αεροπλανον με-πληρωμα πεντε ανδρων χ αι , μι 16 _ιπιβ ατας ' _αννετριβ η σημερον , _δλι γον μετα την _Απογειωσιν του , εις το Αεροδρομιον Καατ ρουπ , νοτιως της Κοπεγχαγης . Ολοι οι επιβ αινοντες Ιφονευθηααν . Μ εταξυ των επιβ ατων ητο και δ Πρ _ιγχ ηψ Βονσταυος , _υιΑς του Διαδοχου της Σουηδι ας . Επισης , πατα Ανεπιβ εβ αιωτους _πληροφριας μεταξυ των _Ιπιβ _ατων ητο χ αι η _Λιασ _^^ _οξ · ηθοποιος Βχ ρ εις Μουρ : ΤΑ αεροπλανον χ ατηυθυνετο _εις τη * _Στοχχ ολμην . ' ' .. —ΘΑ ΕΔΙΔΕ ΚΟΝΣΕΡΤΟΝ 'Π Βχ ρευς Μσυρ _^ η διασημος τραγουδιστρια , ητις ευρι οιχ τρσν τελος χ ατα την _αυντριβ ην του Αεροπλανου τ Α οποιον την μετε φερε εις- Στοκχ ολμη * δια να δωση ικει _ανοιον ( σημερον ) χ ονσερτον , · κατοπιν συμβολαιου μι ΣονηδιχΑν Βρα φειο » Κινηματογραφικων Εταιρειων , ειναι ηιιχ ιας 46 _ιτων χ αι ιγεννηθ η _εις Τζελλιχ _ο- _Τεννεσυ χ αι Απεχληθη ως η γυναικα που εχ ομε χα χ οινον να Ι χ η _σννειδησιν περι της κινηματογραφικης οπερας μι την πρ ωτιμ- _ιμφανισιν της _εις το ιργον -Μια Νυχ τ α Ε ρωτος » . Ε γκατελειψε το αχολειον δια να συμμετασχ _ω _ει ς Ετα _ιρεΙαν , η δποια _περιωδευε χαι εδιδε συναυλιας , ΕσπουΙα _σε μουαικην εις _Ονααιγκτων χ αι Αργοτεραν Α _, νηλθε τας β αθμιδας της Μουσικης Κωμεοδιας χ αΧ Αργοτεραν της μεγαλης Οπ ερας _εις το -Μετροπολιταν » της Η _εας Υορκης και το _Κονβεντ Βκα ρντεΥ του Λονδινου . 'Π _ιιΗτνχ / α της Βκρευς Μουρ διν οφειλεται μονον εις την _φανην της . Διν ειναι Ζπως η- Ιχ . παραδοσεως _^ ΠρΙμα _-Ντο _- να . ' Η Βχ ρΙυς , ' _-ιΤι _^ _ι _αντι & υαζι την φωνην μι την ωμορφιαν κα την κομψοτητα . Καποτε , ηθελε να _γινχΒ Ιεραπυστολος _υι ι γΑ ζηαιι _εις _'Κινανι 'Π πρωτη _'ιμφανισις ' χ ης : ως Π ριμα , -Νχ ονας ητο την 7 ην Φεβ ρουαριου , _ι _$ _& β εις το * _Μεχεχ ) πολεταν _» της _^ _ιιι · ας _'Υδ ρχ ης εις _τδ μελοδραμα • Μποεμ » . _Εις μιαν νυχτ α _Ιγινε διασημος . ' ' ν . ' , 'ι Μετεβ η εις : το _ΧολΧυγναγχ το 1930 χ αΙ ' _Ιλαβ ε ρολους β / διαφορους ταινιας . ΤΑ 1935 εις το Κονβεντ Βχ αρτεν ! } του ' Αον Αινου _, / τραγουδηοιν _ει ς την 3-περαν _* Μποεμ » Ινωπιογ · τοι Πα · . αιλιως Βεω ργ ιου , του Πε μπτον χ εΛ της Γασιλισσης Μαριας . —ΠΛΗΒΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ' ΣΟΥΠΔΙΑΝ * , , ' . ¦ ¦ ' 'Ο θανατος του Ιπιδοξ ου Διαδοχον της Σ ουηδιας ειναι βαρυ πληγμα , δια ' _τδν ¦ Γασιλεα Βουσεαυον , δ δποιος τΑν _υηερη _- γεατα .: Ο : Βουσταυος εθεωρειτο ως δ μελλων Γασιλευς της Σου ηδιας , καθοσον η υγεια του Αιδοχ ου Πατρ ος του ευρισκεται εΙ ς χ αχ ην χ ατασταοιν χ αι Ισχ _ιπτετο να παραιτηθη _υπι _ρ του υιου του , οταν Απεθνησχ εν ο Γασιλευς _Βουετταυος . Μεταξυ των θυματων ειναι χ αι δ νπαστπιατης του . Ιπιδοξου Διαδο χου . —ΚΑΙ ΑΛΛΟ Εγνωαθη ηδη οτι 4 προσωπα π τρεις _δνδρες χ αι · μΙα , _γυναΙΜα , Ι φονευβ ηααν χ ατα την _ονντ-ρι · βην του αεροπλανου _εξωβι χ ου ΧΑγχ Κογχ . ΤΑ Αεοοπλανον _ιιετιφερε χρυοΑν Αξιας 750 . 000 . λιρων δια _ιξ Τραπεζας χου . _ι ΧΑγχ Κογχ . Ο _χρυσΑς . δμαχ _οο- : πισθη εις μεγαλην « _Ιχτινη . * . _Ανευριθηααν _μιχρε τουδε- 33 ραβ δοι . ΑΒΒΛΟΣ ΤΑΒΜΑΤ ΑΡΧΗΣ ΑΠΗΧΘΗ ΕΝΙΕΡΟΥΣΑΛΗινι ΔΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτε ρ ) ΕΙς Γρε ττανΑς τα γματα ρχης ΑηΧ _^ Ι 'Ι ς Ιε ρουσαλημ σημερον υπο τεσσαρων Εβραιων νεων χαι μιας Εβ _ραιας νεανιδος . Αμεσως ηρχεααν ' να η χουν αι σειρηνες διδονοαι το συνθημα ιτι υπηρχε τρομοκρατικη δρασις . Πιστευεται οτι η Απαγωγη ιγινε υπο της * Ιργχ ου ν _Σβ αΙ Αεουμι * ως Αντιποινα δια την κατα & _ιχ _νμν Εβ ραιου _τρομοχρ _ατου _εις θανατον . Νεωτεροι '¦ λεπτομερεια ! δια την απαγωγην στρατιωτικου Ιν Ιε ρουσαλημ , Αναφερουν ' ο ' η η αστυνομια Ιπληροφορη _θη _ιιερι της , απαγωγης _μοντι μιαν . & - ραν Αργοτεραν , Ο απαχ θιι ς ητα εις την οικιαν του κ « ι _εις τας Γ μ , μ , ειχε παρει το _τιιον του . _Ολι γον _αργοεερον τον Ιπεσχ ε φθη μια νε & νις Εβραια , Ακολουθουμενη _ιπο 4 Εβ ραιων . Του Ιδωσαν χ _λωροφορμιων χ αι αφου _περιετυλιξαν την χ εφαΛην του ενχο ς ααχχ ου τον Απηγα γαν . 0 ΕΜΓΕΡ ΧΟΤΖΑ ΗΤΟ ΣΥΚΕΡΒΑΤΗΣ ΤΟΥ Α 1 ΕΤ Ζ 0 Β 6 Υ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτε ρ ) 'Ο ιν Κωναταντινουπολει ονταηακριτ χ )< ς χο υ Αθηναικου Πρακτορειου _τηλεγραφει οτι , κατα πληροφοριας Ικ Σο φιας , η εφημερις « 'Ελ _ευθε ρος Λογος » Αποκαλυπτει οτι Α Ε _μβ ερ ΧΑχ ζας , _ιισπς · _εμφανιζεχα ι σημερον ιος αχ ενΑς _συνεργαχ ης το ! ΣΙ αβ ιΗου χ ομ ιουνιαμου , _αννεφωνει αλλοτε μετα χου 'Λχμ Ιτ Ζυγου και αυνιιργααΟ η μετ ' _αιτο υ χ αχ α χ ην Ι ηαχην _εχειγην εις την Ιν Γελγιφ _'Αλβ _ανιχχ _, ν Π ρεαβ _ειαν . 'Π εφημερις προσθε τει οχ ι δ Εμ _βι ρ Χοχ ζας υπηρξε και ως υπαλληλος καΜναπο _- _ποθηχ ης καχ εχραα _θη της _Ιμιχ ι αχ οσυνης των προισταμ ενων του , θετ ων προκηρυξεις Ιντος τ & ν _χ υχ _ι ων των αιγαρ εττων . Η Ι κανοτης του 'Εμ βι ρ Χοτζ α ως πολιχ ιχ ου—χ αχ _αληγει η ιφημερις 0 α Αποδιιχθη εχ των εξετασεων τας _δποια ς Οα δωση ινωπ _ιον της Επιτ ροπης Ε ρευνης των 'Η _γωμενων _'Εβνων ' . ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ _ΜΟΥΣΟΥΑΜΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΑΧΟΡΗΗ ΤΟΝ 11111 ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτερ ) 'Ο Πρ οεδ ρος χο υ Πανινδ _ιχο _υ Μουσουλμανικου Συνδεσμου εις Αινο ν του σημερον εις Καρατσι ιων Ινδιων _Ιχ αμε ιχ κληαιν εις τον 'Ανχιβααιλε α Λορδον _Ουιι ( ελ να ιπε / ιβ η Αμεσως , και ρυ _θιιιαη χ ην χ αχ ααχ ααι ν ητις _ιδ _ημιουρ γη _θ η εις χ ην ιπαρχ _ιαν Πουν _τ _ζαπ οπου εξεχοντα μελη ιου Μουαονλ μα _πκοι _^ Σ _ννδ / σμ ον συνεληφθησαν , αλλως , ειπε , την _ιυθυνην δια χ α ς συνεπειας 0 Α _φι ρ ιΙ δ Αντιβααιλ _τυς χαι η Γρεττανικη Κυβ ερνηαις , Συ _' νεληφθηααν χαι _δλλοι ΘΟ _ΜουαουλμΛνοι ιις Λαμ , Αρ ν χ ων Ι νδιων κατοπιν της κηρυξεως τ > 1 ς · 'Μαυαουλμανικ ης Εθν οφρουρ ας » ως πα ρανομου . Απτρ · _γιαι _υ ( _αμα _( Βνβ _/ α _ _(^ διαφορους ιι ( Ιλ * ις χ ων Ινδι ω ν συνεχιζονται χ αι αι στ ρατιωτικο ι δυναμεις χ αι η αστυνομια ευρισκονται εν επιφυλακη _. ΦΟΝΟΣ ΝΟΤΙΟΣ ΛΑΥΟΥ ΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟ Π ΕΔΟ Ν ΤΣ _ΕΤΝι ΚΖ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτερ ) Αυο ιελ η της Νοχ ιοσλαυιχ η _^ ιιοαχ ολης Παλιννο στησεω ς ε Ιταλια υπεστησ αν Ια _ιθεαιν _«/( το _στραχ _οπιδον εις χδ _αποιο » Ιχ ραχ αυνχ α Ταετνιτχ ς , Ει ς Ια _τουχ ιαν , δ Πρ οξενος χ ης Νοχ _ιοα αυιιις Ιν Νεαπ _ολει _απιιιωαι _Χογεμ τ ων τραυματων του . _Εκιιρ οσωηος χ ου Συμμαχικου _'λρχι / γιιου εδηλωσεν Ιι _τι οι _ιι ) _ο Ν οειοσλπυοι _ιπισημοι μετεβ ησα ν _ιις ατρατοπι _δον βι _α να Ανα . _ιρινουν κρατουμενους εχχ _ι _Ταιτνι ας . ΟΙ Α γγλοι υπαλλ ηλοι τους αιι _νεβ ουλενσαν να Λναχω _- 5 ι | ιιουν _, ιι ' _ταν τιι Β _(? ιιι ) ιιι _[ ον > ι «· ρκα χ οιχ _ια _θ η _υπΑ ι χ Οριχ _, ι , ς οια · « ιι μ / νων Ταεχ _νιχ ς , Αλλα οι . Ι * ονφ ιπισημ οι επανηλθαν Αργ α · ¦ ε ρον οποτε χα ' ι υπεστησα ν _ιτΙΟιαιν . Το Συμμαχικο * _Αρχη _- / ιι ο ν διετ αξε χ ην διενεργεια * _ιιη _ρων _( _Ινακ ' _ρισιων . Ε ( Λλλου γινεται ΑνιιΧηπτ _ον 1 π >) Νοιιοπλαυ _ιχ η Κνβ _ιινψι ς Ιαμ βαν _ει πολυ αοβ αρως Ι _π' Γψιν χο _ιπειαοδιαν , ΟΙ ¦ Νοτιο - _ιλ _αυΧκοΧ κυκλοι Ισχυρ ιζονται Η · τι η επισκεψις των δυο _μεΧ & ν τι ς Απασχ _ολης εις τΑ Χτρατο _- ηιδον εγενετο διοτι αι Σ υμμαχι _- χ αΧ ΑρχαΧ διν ειχον δωαιι χ ας ζηχ η θειαας υπο χ ης _Αππαχ αΧης πληροφοριας , ' « === 4 β « Ε θ Π Ο Σ » _' ¦ _¦ ¦ . _- _» _* .. . . - ¦ ΔΕΥΤΕΡΑ , 27 _Νιχνκιυαρ _Ιου , _^ - Α » _ΤζΛΕγ Τ Α Ρ ΑΙ ΕΣΩΤ ξ _Τ > Ι _Λ . ΑΙ ΧΑΙ Ε £ Ω Τ £ Ρ Ι Α Ι £ | Α Μ Σ £ Ι Σ αιφνιδιος _ _βρτοι 'ΛπιΟανπ Χ οιΒ . « _ΙφχπδΙως ι _, Ις _ηλικιαν εξηντ « ετΛν ο εκ ΜΙ _λλατου Αζιζ Ο μιρ , Αν 7 _> συν ωμιλι ' ι Ι '· τ' αλλ'Λν νις το _καφενειον _Βργαγρων · Κατοπιν Ιατρικης εξετασεως , _δικπιστωΟη _υτι ο θανατος προ · _ηλΟεν ικ συγκοπης της καρδιας . ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙ ΝΗΙΙΣ Κατεπλευσε χθες _εις τον λιμενα _ΛιμεαοΟ το ατμοπλοιον «' Λν _ιω 'ιο _» , το οποιον ε κομισε διαφορα κωλα εμπορευματων και _παρελαδεν _επιβατας δια Πειραια . Βο « _Αντωνιο » κατα τον καταπλουν του γΙγ ΚιΙπρ ον . προσεκρουοεν ετιι αλυοεως _^ η οποια ει χ _^ ν « ικοατι « σ 0 [| , Ενε κα μεγαλης θαλασσοταραχης , εξ εν ος πλοιου 1500 _τοννων της Εταιρειας _Βουλανδρη . Το « , Λντωνιο » υπεστη _δλαβας _τινας , δι' 8 και ηναγκασΟη να _καταπλευυη εις Χαιφα προς ιπισκευην προ · ιοΟ καταπλου του _εις Κυ · προν · Δια ιου ταχυδρομικου ατμοπλοιου « _Ιαλοτ κ εκομΙοΟη οαν εΙ _< . τον λιμ ενα Αμμοχωστου 10 κιβωτια υαλοι , 38 βαλις δερματα , 120 βαλες κανελλα , 70 οακκοι αρτυματα , 69 κιβωτια σοκολατες , 22 κ ιβωτια σολες ελαστικες και 20 χαρτονια γυαλια λαμπων . Το « _Ταλοτιι- _κατεπλκυηι . ν ακολουθως ι _ι ς _Λιιρνακα προς ικφορ _τι . _ισιν εμπορευματων . — Α ΡΡΑΓ . ΟΝΕΣ » - - Εχ ι _'λεσαν χ θι ς τους Αρμαιωνας των Λ _ινιιμος Διχ απτης ιι . 'Λνπ . Ινιι _ι · Αττιιλ _ιδης χ αι ι ) δ , _Αιαποινα Καρα _τ ζ / 1 ,

Τίτλος Θέμα Σελίδα