/ 0 ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΛΑΗΝ ΠΡΕΣΓΕΥΤΗΣ ΘΑ _ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΙΙΚ ΜΕΘΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ _ΑΕΥΤΕΡΑΗ ΜΕΤΑ ΒΟΥ « ΗΜιΕΝ _ιι ριβΕΣΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΑΧ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΙΕΛΑΗΝ _, ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ Κατηρτισθη _υπο του Πρωθυπουργου στραταρχου Παπαγου εν _συνεργασις : μετα του Υπουργου των Εξωτερικων κ . Στεφανοπουλου η _οπταντησις ει < ς τας _Γρεττανι _, κας αποψεις επι του ΚυπριακρΟ _ζητημοαος και απεσταλη εις τον κ . Μοστραν προς επιδοσιν εις τον κ . _Ηντεν , ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΑΠ 0 ΦΑΣΙ 2 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΒΗ ! ΕΙΣ ΤΟΝ Ο . Η . ΕΑ © ΗΝΑΙ , 2 ( Ε . Ι . Ρ . ) . — 'Ω _{ _εγνωα _δη , χ « τ « την _χβεοινιιν βυνεργοΜι _ιαν _τοδ Πρω _βυπουργ _ου στραταρχο υ Παπαγ _ε _μβτα τοδ Υπουρ γου τω Εξωτερικων χ . _Ε τεφχ _νοηουλα » , κατπρτι βΓη κ « _ι _διεβιβααθη _σημερον _βις τον βν _Λβνοινω Ελλ ηνα Πρεσ βευτη *· κ . _Μβστροεν , _««« ντπσι _ς της Ελλ _ηνικυι Κυ 6 ερνηβε « 5 Γ _· ι _** 5 _Γρεττανιχας _απιφει _ επι τοδ Κνπρ ι « _χου ζητηματος , το οποιον _αηετελεβε θεμα συνομιλιων μ _« τ «{ ι > τοι > Αγγλου Υπβυρνου των Εξωτερικων χ . τ Ηντεν χαι του κ . Μοστρ * . Η _αηαντησι _ , η οποια υπογραφεται-υπο του στραταρχου Παπαγο . «' ν «> συντετ _αγμενη _ε ! ς _τενον φιλιχον και δα _επιδ _^ _ιξ ) _υπ 6 τβυ κ . Μο στρα εις τον Κ . Τ Ηντεν την _προσβχη Δευτεραν . ΕΙ ταωτ ην αναφερεται οτι η υπο _της _Χλληνικη _ι Κι » _οερνησε _« ι χαραχ _βεισα πολιτικη εναντι του Κ νπριακ _οΟ ειναι αμετα βλητος και συνισταται εις την επιδ _ιωξιν διμερων -συνομιλιων μεταξυ Αγγλια χαι Ελλαδος , δια την λυσιν του ζητηματος · Επισης , τονιζεται _ει ς την απαντησιν δτι εις περιπ τωσιν τελικης αρνησεως της _ Αγγλια _οιτωε _αποδεχβη τ ην _ηροτααιν δια διμερεις συνομιλιας , η Ελλας _ουδβμια αμφιβολια _η ρ _« πει να υπαρξη οτι θα προσφυγη εις την προσεχη Ι « νιχην _ υνε · _λευσιν του Οργ ανισμου Ηνωμενων Ε _9 νων . ¦'¦ ' ¦ , _ ¦ ..,,.., _ ., ... ΑΟΗΝΑΙ , 2 ( _Ρεουτ ερ ) . —Εξ εγκυρο » « η νη _δ _εγνωσβη _, δτι β εν Λονδινω Π _ρεαδευτ ης της Ελλαδος κ . Γασιλειος : Μοστρας προκειται να _συναντ ηθη μετα του Γρεττ ' ανου 'Υπουργου τδν Εξωτερικων κ . Αντ _βνυ Τ Ηντεν την προσεχη Δευτε ραν , δια να _ανζ ητηοχι εκ νεου την _Γρεττ _ανικι , ν _πολιτι χ ην _επι του Κυπριακου ζητηματος . Η Ελληνικη _Κυδερνησις προτιθεται να εγειρη το Κυ πριακον ζητημα εις την Βενικην _λυνελευαιν τδν Ηνωμενων Εθνδν κατα τον προσεχ η ιεπτ _εμδριον , εκτος εαν , εν τω μεταξυ , η Γρεττανικ η Κυοερν ησις δεχδη ιιεξαγωγ ην διμερων συνομιλιων μετα της Ελληνικης Κυβερνησεως . ΕΙ ! ΠΟΙΟΙ ΑΙΑΓ 1 Η _6 ΣΕΙΣ ΚΑΤΕΛΗΞΕΗ Η ΕΑΑΗΗΙΚΗ ΚΥΓΕΡΗΗΣΙΣ ΕΚ ΤΠΗ _ΑΝΑΚΟΙΗΜ ΤΟΥ κ ΗΗΤΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ . _ΜΟΙΙΡΑΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ , 2 ( Του _ανταποκ _ρι του μας , αεροπορικως ) . —Ω ? _6-γνωσΟη , κατα την _γενομενη-ν χθε ς την _πριοιαν ειδιζην _συσκε ψιν υπο την προεδρ _ιαν του _ΠροιΟ νπουργου στραταρχου Παπαγου , ιις τι ' ιν δποια , ν μετεαχον Λ _Τπουογος τι > ν Εξωτε ρικων κ , _2 τε φανοπυυ ) . ος , 6 Βενικο ς Διευ Οι > ντη του 'Τπουργ _ειου _Εξωτερικων κ . Α ) .. Κυρου και ο _Λιευ-ΟΛ-τη _ς των _Ευροιποικων πολιτικων _υποβεσευιν ·/ . Β . Κουστιις , αφου _εξητασθησαν αι Αποψεις της _Γρεττανικη ΚυΚερνησεος επι του Κυπ ριακοι , α ' ι _Λνακοινω - Οεισαι υπδ του Γρεττανου _Τπουογου των Εξωτερι _χιον κ . ΙΙντε Υ προς τυν ιν _Λονδιν : _ : Ελληνα _Ποεσβευτην χ . Μοοτ ηκν , ι _γενοντο « Ι _ιιχοληιι _βοι _δκιπιοτω · σει ς : Α ' ) Οτι κατα την _σννομιΜαν τδ ν κ , κ . Υ Ηντεν χ « 1 Ιιησ . Μο · στοα ουδεμια _διαμαντνοιι ι _διεχυιιιοθη εκ | _ιι (> ους _χης _Γοεττα-νι · _κιι ς _Κνβεονησειας δια τ « ς εν Ε ? _Λαδι εκδ ηλωσεις υπεο τη ενωσεως τ _ιιι Κυπρου μετα της Ελλαδος . Γ ' ) Οτι ε _| _ετιμηΟη η _στωοι ς _τη _ Κυβερνησεως , η οποια _απηνιοευσε τας εν υ . _ι «( 0 _οι | ι ( _ιυγχΕλτρωσεις και _διπδηλωοΒις _πυστησασα _σνγχοονω « . τοις Λπο · _φευγωνται _Λνπβοεττανι χ . αΙ εκδηλωσει ς ως μη ι _^ _νπηοετουσαν την εΟνικην υποΟεσιν της Κυπρου . Β ' ) Οτι οιιδε _μια _προοδος _ισημειωΟη ε , _ιι τη _προτωσεως της Ελληνικης Κυβερνησεως , οπως αρχισουν διμι ρεις _Ελληνοβρετταηκαι συνομιλιαι προς _λ . υσιν του Κυπ ριακοι . ΚαΙ Λ ' ) Οτι επιβαλλεται να _παραμεινη αμεταβλητος χαι σταθερα η _χαραχΟει βα υπο της Ελληνι - κης Κυβερνησεω ς πολιτικη γραμμη προς- ιπι δι _ιοΕιν της λυσεω ς του Κυπρι ακου , η οποια προβλεπει ει ς περιπτωσιν μη αποδοχη ικ μερους της Μ . _Γρετταν _ιας της προταπ _ει » _: δια την ιναρξιν την _προοιρνγην της 'Ελλαδο ς ε ' ις την προσεχη _Βενικην _Συνελευσιν του ΟΙΙΕ . Ο Βποι > _ργι > _των Εξωτερικων κ . _ιτειτανοπουλο ς _, ερωτηθει ς σχετικω ς , περιωρ _ιαΟ η να δηλωση . δτι < τ _« τα _τι | ν σνσκεψιΥ _εγενεχο _αναοκυ ιι | αι ς της διεθνους πολιτικης καταστασεως και _ιξητασΟησαν _ειδικωτε ρον _διαιρορα εξωτερικα θεματα , ενδια φε .-ροντα η '| ν Ελλαδα , _( ιε _ταξυ των δποιω γ και _τ' > Κτσιριακον » . Ο κ . Στ . 2 _τ εφανοπουλος προσεΟεσεν « δτι η _χαραχΟει _πα ιαο της Ελληνικης Κυβερνησεως πολιτικ η γραμμη επι του Κυπριακου ζητηματος παραμενει παντοτε σταθερα χαι αμεταβλητος > . —ΟΙ ενταυβα κυκλοι τ ης Κυπριακη Ε 3 ναρχ ιας προβλεπουν δτι κατα το προσεχε _πενταμη · νον , το οποιον μα _χοιηιζει απο την _ετ ησιαν τοκτικη ν συνοδον τη Βενικ ης 2 υνελευσεοις τι ιν Ηνωμενων Εθνων , η Γρετταν ικη διπλωματια Οα _χαταθαλιι πασαν _προ < τπαΟειαν και Οα . μεταχει _ριοΟΒι παν μεσον δια να ιπιτυχη την _αναΟολην η την _ κιταιωσιν μιας καταδικης ιις _οαι > ος της δια το ζητημα της Κυ . τ _ρου . Αιιι τον λογον αυτον η Ε Οναρχια τη ς Κυπρου Οα ζητηση απο την Ελλ ηνικην _Κυβερνησαν να αναλαβη εγκαιρως τας _προκαταρκτι - κας συνομιλιας προς διαφωτισιν των _μελωλ ·—κ ρατων του Ο . Η . Ε . ΛΒΒΛΙΚΛΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΤ -χ . ΙΙΝΤΕ Ν Κατα πληροφοριας της « Καθημερινης » εκ Λονδινου , η προσφατο ς λακωνικη Αρνητικη δηλωσις του κ . ΙΙντεν Λναψορικως με το Κυπ ριακον , η οποια προεκαλεσε _ζωηρας επικρισεις εκ μερους ( ορισμενης μεριδας του Αγγλικοι » τυπου , _υποστηριξουσης την _διεξα γιογην συνομιλιων _επι του Οεματπγ πυτου , _εξακολουθει να ( _υπασχολη τας στηλας των Αγγλικων _εφημεριδων . Η _γνοχπη επαρχιακη _εφημερις « Ηχω του Λιβερπουλ » δημοσιευει _ιιρθρον του κ . Χαρρυ Βκ _ρηνγουοιλ , επικριν οηος τον κ . _Ηντεν δια την πολιτικην του Εναντι του Κυπριακου . « Η εκστρατ εια δια την ενωσιν , γραφει , η δποια ΛναμςιιΟολως χρηματοδοτειται εκ μυστικης τι νος πηγης , κατεστη βιαιοτ ερα . ΟΙ « ουτω λεγομενοι » διαδηλω _ται επιτιθεντ αι εναντιον Αγγλικ ων ιδρυματων επι ελληνικου εδαφους . Η ραδιως , αλλ ' ασφαλως η Μεγ . _υρεττ _ανια αποπεμπεται εξ Ελλαδο ς , δπου _πρα ΙΟετιας Γρεττανοι στρατιωται ηγωνισθ ησαν δια να σωσουν την χωραν αυτην απο τον κομμουνισμον > . ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΤ ΤΟιΡΚΟΤ _ΤΠΟΤΡΒΟΤ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Κατα πληροφο ριας εκ Παρισι - ων , ο εν Αγκυρα ανταποκριτης του Βαλλικου Πρακτορειου ΕιΓησεων μετεδωσεν , δτι 6 'Τπουρ γος των Εξωτε ρικων της Τουρκια κ . _Φουατ Κιοπ ρουλου , απαντων ει ς γραπτον ερωτημα εν σχεσει με την σιασιν της Τουρκιας εναντι του ζητηματος της Κυπρου , εδηλωσ βν < 5 τι η Τουρκικη _ΚυΟεονησνς δεν _Εσχε συνομιλιας επι του θεματος _αυτου με την Ελληνικην _ΚυΓερνησιν , βεδομιτου δτι η Τουρκια θεωρει οτι δεν υφισταται ζητημα δια την Κυπ ρον . « Πραγματι , λεγει ε ! ς την απαντησιν του δ κ . Κιοπρου _λ . ου , εφ' δσον η νησος ανηκει εις την Μεγ α λην Γρεττανιαν , δε _% · υπαρχει ζητημα συζητησεως επι του θεματος _κυτου . 'Εαν ομως η νησος καθιστατο _αντικειμενον συζητησεως , θα ητο φυσικδν να διατυπωση _και η Τουρκια την γνωμην της λογω της σημαντικης Τουρκικης _μειονοτ ητος της νησου » . Η ΕΝ ΟΥΑΣΙΒΚΤΟΝ ! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΓΕΙΑ ΔΙΑΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ .. ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ £ Ις · το ιη' αρ . β _ΔιΧτιον _ιι ς 13 ης Μαρτιου , _χ α οποιον _ιχ _ιι _· Ιι _ι _* ΕΧΧηγισ τ ' ι χ αι ΑγγΧ ισυ η Ιν Οναοι γχ τ & _νι Ελληνικη Π _ρ _ιαδιια , διδετ αι πβοτεραιοτης ε / ς χο _Κνιχρια χ ον ζητημα . _ΟιΙχ ως , αι υο π ρ ωται σελιδες του ειναι αφιερωμ ενοι _ιις την Κνηριαχ ην _ιηοΟεσιν . Εν _αρχ υ παρατιβ _ιν χαι αι δ ηλωσε ις χ αυ Ελλ ηνας Π ρωθυπ ουργου _αχρα χ αρχον Παιια γου , ' οτι η Ελληνικη _Κνβ ιρ · νι σις Οα ι ' ιοαγ αγη το Κνπρια _· κον ζητημα ιι ς τον Ο . Η . Ε · , ι · αν _διν λνβ _υ χ ουτο _/ _ιι χβι του ηροαεχους Σεπ τεμβρ ιου δια διμερων _διαπραγματευαεων . Επα - _χ οΧοοθουν αι δ ηλωσεις του Ε · Οναρχον Μακαριου , _εις τα ς _οιιοιας οινος π ρο _ιιη δμα _ι _^ / πανο · διρ του εις Κνπρον και δημοσιευονται ωσαυτως αι δηλωσεις του Υπουργου των Εξωτερικων κ . Σ _νεψανοιχ ουλου , τα γινομενα ψηφ ισματα διαφ ορων Ελληνικων οργανωσεων _υπι ρ του _Κυη ριακο _υ ζητηματος . κ Ωααυτως , _ιΙ ημοαιευονιαι ιν τελει αι γνωστα ) _διαδηλιικ _/ εις του φοιτητικοι ) _χσσαου « αι « 7 ς μαθητικης νεολαιας ε ' ις χ ην * ΕΧλαδα υπε ρ της ενωσεω ς χ ης Κυπρου . ΤΑ Δελτιον τουτο κυκλοφορει ευρυτατ η μεταξυ των διεθνων κυκλων , ι ) _προχ εραιοτη ς δε ι ) δποια _ΛΜετ αι ε / ς- τδ _Κυπριακ & ν μαρχ υριι τδ σοβα ρδν ενδιαφερον , τδ δηοιον επιδεικνυει η Ελλ ηνικη Κν ?/ ρνησις δια το Κυπριακον ζητημα . Η ΓΟΥΛΒΑΡΙΑ ΖΗΤΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΕΙΣ το τριμερες _βαλκανικοη ΣΥΜΦΠΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ , ι ( _Αεροποςηκως ) . —Η Γουλγα ρικη _Κυβερνηπις , κατα _πληροφοριας εκ Νεας 'Το _ρκη ς , Οα ζητηοη _δποις μεταοχιι του Ιιαλκ _ανικο _υ Συμι ( ωνον . Το & το μεταδιδει δ ει ς ΙΙελι - γρι ' _ιδιον ανταποκ ριτη των _« _Ταιμ ς _της Νεας 'Τορχης _» χ . _Ι'αυιιοΥΤι _προσΟετιον δτι , χ _< _ιτα τας _ινιαρχοιΙσα _ς πληροφοριας , η _ιιιτηπι _ς αυτ η τ ης Γουλγαριας Οα _( _1 κπιαΟΛ επι ιιδι _κηξ διατα _ξεω ς , _Λιατη ρουοης Λνοικτην την Ουο « ν δια τι ' ιν αυιΗ ιιΤοχην και Αλλων _ΙΙιιλ · _κανικιον χω _ρωγ , Ο κ . _ΡαΙιμοντ _προσθιτ ι ι δτι εν _το > μεταζιι η βουλγα ρικη κυΙΙιΙ , _ιν η · _οι ς ιιπε βαλιν _ιπιπημην _ποοτ αοιν ιι ς την Βιιιιι _γχηολαιιικ _ιτι ' χυιιιρ _- _ηισιν _Λρος Λποχατα οταοιν _ηλη ριος ι μπορικων χαι οΙχονη μιχΛν οχι ' - ιικιιν _χιιι ιιιπορι χων Ανταλλαγων | ιεταξ . ι ι των Λ »'«> _χιορων , Η Γουλγα ρικη _αιτ ηπις _ιιποτι' _λιΙ το πρωτον πημ _ειιιν διασπασεως του _οιχονομιχου αποκλεισμου τον _δποιον _ειχεν _ιπιΛαλ _ει η _€ Κο · μινφορμ » _εις τι | ν _Βιουγχοσλαυι _ιη ΒιλΛ τοΟ 1048 . Ο χ . _ΡαΙΙμυντ Αναφε ρει _περαιτι ' ριο δτι η πληροφορια περι ενδεχομενη ς αιτησεως της Γουλγαρια Γπιο ς _μκτΒιπχ ιι του Γαλκανικοι ) Σ ιι | Κ ( ιωνοι _ι _, προερχεται ικ _σ ημαινουσης Βιιιυγκοσλαυιχης πηγη , η οποια ποοοεΟι'ο _εν δτι μια τοιαυτη βουλγαρικη Ενεργεια ΟΛ _κυριοχετο ιντΛς των πλαισιι _ον τη _Τιλευτα _ια ς _Σ οβιετικη βιακοινιιι · σεω ς προ _ τας Αυτιχας _Λυναμεις , ΛΘΠΝΛΙ , 8 ( Ε . Ι . Ρ . ) . —ΚιιΟ ' _ειρμοδιαν _ΛνακοΙναιοτν , _τΛ _'Τπουργειον τιον 'Κξ _οιιι ριχων στερειται πλιι _ροφοριων , δτι η Γουλγα ρια ΟΛ _ζητησιι την _συμμετοχην ιιυτη _ _εΙς χΛ _Γαλχανιχον _£ ηι _< Β' » νον . 1 ΒΜΗ _ΙΥΗΘΗΚΗ ΦΙΛΙ 3 Ι 1 ΙΜΜ _ΜΕΤΟ Ι 1 _ΡΗ ΚΑΙ 1 ΟΑΚΠ ΚΑΡ _Α Τ _Ι Ι _, υ ( Ρι _ουτ _εο ) ,-'Τηογ ραφη σημιρον _ιντι ιΟΟ ιι η νεα ΧυνΟηκη _φιλιιιι _χιιι ημνι _ργα _πιιις _μειαζυ Τουρκιας και Ηακι ηταν , ΛΟτη προνοει δ | ' Λνταλλα _- γην τεχνικων _χαι Λναγκα _ι ηυ υλικοι ! _ιιμυνης . ΙΙ υυ _> Ο ηκη Αφηνει _τι | ν _Οι ραν Λνοικτην δια την ουμ . _μβιονην _« Ις _ιιυτην Λλλιι _ιν χιιιοων , ΑΙ _διο _χωςαι _συνειρωνηοαν να « _μβλυτη _σουν » τδ Ιητημιι της Λ _· _μυνπκης οι Λ'ιΟΥιιοι _ης των ΛΑ « ι · ριπτι _ιιπεις απροκλητοι ) _ιπιΟιαικι _ι ς _, Η Συνθηκη καλυπτ _ιι αμυντικα , οΙκονομικα _κιιι _εχπιιιδΙυ _τιχΛ ( ητ _ημιιτα . _ΙιΗΡΤΤΟ ι _, ι ( _Ρευυιιιρ ) , - ΤιΛς ιχ τιον ιιοι ΠΜων « _Βκνιχ ε · κ ηρυξαν _Λπςογιαν _πβινης , _ιξβτιισΟιντος υ _« δ _τΛν Ιατρικων αρχων Ευρεθησαν « _ιπικιν _βινως ιξησΟ _βνημινοι » ι Ετ _βοοι _τοβΙο _απιργοι βιιΟβΟησην 8 τ » Ιχουν _Λνογχην _Λμιιιοιι Ιατ ρικης Λ « ριΟΛλι | ιι ! ως , Ανω τδν 10 ( 1 ιροιτητω ' ν _εκηρυξαν _απεογιαν _πιι νης την ηιιο _ολ · _ΟοιΙσαν _Τριτην « _Ις _Ινββιξιν _Γκιμηοτυοιας κατα _τηι σταβ « ως της _ΚυΟυρνησικ _ος Γνοντι των φοιτητικων _βιιιοηλωο _βων τοΟ _« ιιο « λ 06 ν _· _τος _ιαοιατου , ΛιιοΠντ _βς Λποφ »· _λακισιν _» 6 ' _συλληφθεντων ουνα · βελφιΛΥ των . ΑΙ _βιαβηλιιιηιις ι (· _χον 4 ο , γιινωΟ ( 1 « Ις Κνα « ι ? ιν βκι · _μαρτιιοιιις _χιιτΛ της Σ υνθηκης Τουρκιας—Ι _ιακιοταν . . Η ΕΝΣΤΑΣ 1 Σ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΝ ΕΚΛΟΒΩΝ ΜΟΡΦΟΥ _'Χτο του Ανωτατου Δικαστη - ριου , _ωρισΟη η 19 τρεχοντος μηνο ς προς συζητησιν της ενστασεω ς τι ' ιν _διιο _ιαν _υπεΟαλον οι εκ _Μοοφου κ . κ . Κωστας θεοχαρη , Νικολης Β , ΜιιΠ _φιιιπης και Χριστο _Συμεου , κατα του κυρου της εκλογης ως Δημοτικων _ιυμβοι'Ο , ων Μορφου των κ . κ . Πολυκαρπου Νικολοπουλου , Χριστου Ιωαννου Παυλιδ η , Νεαρχου _Κωιιτ η Φιλητα , Παναγιωτη _Πετριδη , Ανδ ρεα _Πετρη ΙΙηλα _δα και Ανδρεα Χαραλαιιπους Χ _Τσαγγαρη . • 2 υνηγο ροι των αιτη _των Οα _πακαστουν οι χ . _χ . _Χρυσικρινης και Πολυ βιου , των δε καΟ ' ων η αιτησης οι κ . κ , Ι . _Κλ . _ηριδης , Φρ . _Μαρχιδης κιιι Λευκας Κληριδης . ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Τ 0 « ΚΥΓΕΡΝ _ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ Κι ς τους τακτικου _κια εκτακτου ς κυβερνητικους _ιργατας Οα χοοηγηΟη _απδ 1 ης Απριλιου 19 ΑΙ τιμ « ριΟμικη αυξηοις κυμαινομενη _μεταξυ εΛ'ος και τεσσαρων γροσιων ημερησιως , επειδη δ μεσος δρος του τι μαριθμικου διικ _τ ου των τριων τελευταιων μηνων _ανηλΟεν _εΙς 1 ι ! Ι μοναδα . Τα ημερομισθια των εκτακτων ανειδικευτων εργατων Οα κυμαινυ > _νται _οδτοι μεταξυ 8 ) 3 _καΙ 8 ) 7 ημερηο _Ιοις , των δε ταχτικων ανειδικευτων εργατων μεταξυ 68 ) 8 χαι 68 ) 1 εδδομαδι _- « ιαις _. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Ν · Π ΛΑΝΙΤΗ ΛΓΜΓ _Ι Ο _Ι _, 1 ! ( Του Λνταπο · _χριτοΟ μας ) , —Την , _τροοεχη Κυριακην ( _αΓριον ) τελειται εν το ) Ιεοφ _Ναω Αγ . Ναπας , ιτησιον _μνι ) μΛσυνον τοΟ Λριμνηοτου Μεγαλου Ευε ργετου της πολεως μας Ν . II . _Λανιτ η . ΔΕΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ ΚΛΤΡΟΝ , 2 ( _Ρεουτ ερ ) . — Εκπ ροσωπος τοΟ Ορεττανικου στρατου _εδηλοισε σημερον ενταυθα , δτι ειναι _αδασι | ιοι αι _πληρο-<( _υςιιαι των Αιγυπτιαιιων εφημεριδων οτι αποστελλονται εις το Σουδαν _δρεττανικαι ενισχυσει ς , περιλαμ βανομενων και αλεξιπτωτιστων . ΑΠΕΘΑΝΕΝ 0 ΒΗΡΑ ΙΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΣ ΗΑΙΚΙΑΝ 176 ΕΤΩΝ ' ΝΕΟΝ ΔΕΛΧΙ , 2 ( Ρ . ) . —Απεθανε χθες ει ς Πατ ανκυτ , πολιν των βορειων Ινδιων , ο γηραιοτερος ανηρ του κοσμου , ονοματι Μπα μπα _Ναραιν _Σ ιντ , 6 οποιο ς _εδεδαιου δτι ητο ηλικια ς 176 ετων . Ο ΜαΟουσαλα ς αυτος _εβαδιζεΛ' _αλ-ευ δυσκολιας , η δε κομη του , αφου ειχε λευκανΟη , κατεστ η εκ νεου μαυρη . Ο γερων διηγε ξωην χανονικην και ητο γνω - στος δια χην θρησκευτικοτητα του . παρητηθη ο κ . Μαρκεζινης 82 _ΥΠΟΥΡΒΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΛΟΒΟ Ι ΥΒΕΙΑΣ 1 ΛΙΑΦ _ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΒΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , ( Ε . Ι . Ρ . ) .--Κατ ' _αναχοινωοιν τοδ Πρω & ιιπ _-ουργου στραταρχου Παπα γου , νενομενπν _τπν _μεσπμδρικν _τπς σημερον , ο κ . Μαρκεζινης υπε βαλε < 5 ια _λονοιις υ γεια την _παραιτπσιν του απο τ ης _βεσεω _ του ως Υπουργοδ του _Χυντονισμου . Η _παρχι-Ο κ . _Χπ . _1 _Ιαρκεξι _π ) _τησις του , κατα την αυτην _ανακο _ινωσιν , εγενετο _αποιεκτη . _Καβιικοντα Υπουργ _ου _Συντονισμου θα εκτελπ ο μεχρι τουδε 6 οη 8 ος του κ . Μαρκεζιν η κ . Οανος Καψαλ ης . Η ορκωμοσια του νεου Υπουργου θα γινη αυριον Σα _ι _& χτον , ωραν II ιτ . μ . ( _σημιρον ) _, ΑΘΗΝΑΙ , 2 ( Ρεουτερ ) . — Κατα τινο ς _« _ληρβφοριαν , η _παραιτ ησις του Υ _πουρνοι _ιυντονι _ιι μου κ . Μα ρκεζιν η οφειλεται ει _ιιαφωνιαν του μετα του Πρωθυπουρ γου στραταρχου Παπαγου . Μελ η του στενου περι βαλλοντος του Πρωθυπουργου αναφερουν , δτι ουτος αποιεχ _βει _ την _παραιτ ησιν τοΟ _>§ . Μα ρκεζι νη _απεδειξεν δτι ειναι < Ιδιος ρυθμιστης της καταστασεως , διαλυσας τον μυβον οτι οπισθεν των ενεργειων τοδ κ . Παπαγου εκρυπτετο ο κ . _Μαρκι _ιινης . Η κρισις εις τ « _ι -σχεσεις των _ουο _ανι ρων _εγνωσθ η δτι εδ ημιουργηθη αιφνιδιω ς , οταν 6 κ . Μαρκε ζινης παρελειψε να προσελθει εις συνεδριας του Υπουργικου _Συμβουλιου κατα την _παρουααν _εδυομαυα . Η διαστααι ς κρινεται ενταυθα ως σο & αρ ον ιτλ ηγμα κατα της ενοτητος του Ελλ ηνικου ιι > ναγερμου . 'Ο κ . Μαρκε ζινης ητο ηγετικη φυσιογνωμια εις τον σχ ηματισμον του _'υλληιΙκου Συναγερμου και εις την συντριπτικ _ων νικ ην την οποιαν κατηγαγεν ουτος τον Νοεμ-6 ριον του 1952 . Κυκλοι προσκει μενοι προς τον Πρωθυπουργ _ων αναφε ρουν , δτι 4 στραταρ χης προτιθεται να _κυδερνησ η την χωραν _ως Πρωθυπουρ γος και δεν θα _επιτρεψ _η εις αλλον να τον επισκιασ η . Ως Υπου ργος Σ υντονισμου 6 κ . Μαρ κεζιν ης ειχεν ευρειας εξουσιας ει ς δλα τα Υπουργεια επι οικονομικων ζητη ματων . αμετα βλητο ς η οικον . πολιτι κη αθηναι , 2 ( ε . ι . ρ . ) . —ο νεος Υπουργ ος Συντονισμου κ . Καψαλ ης εδηλωσ _εν αποψε , οτι η οικονομικη πολιτικη της κυβερνησεω ς θα παραμε _ινη αμετα βλητος _εις δλους τους τομει ς . Θα πραξω παν το δυνατον δια να φερω εις πε ρας την οικονομικ ην πολιτικην , την οποιαν _εχαραξεν ο δια λογους υπερ _κοπω αεως παραιτ ηθει ς κ . Σ πυρος Μαρκεζιν ης , ΑΙ 1 ΑΙ ΤΟΥ ΙΚΙΚυΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ _ΣΥΝΕΦΟΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΙΙΝ ΛΗΠΤΕΩΝ _ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΤΑ ΕΝΜΗ 1 Σ ΕΙ » ΛΒΙνιΡΛ , 2 ( Ρεουτ ερ ) . —Επιτελικοι αξιωματικοι της Ελλαδος , τη ς Τουρκιας και της _Βιηυγ κοσλαυια ς κατεληξαν εις σιιμφω _- _νιαν κατα τας τερματιαΟ _εισα ψες ενταυθα συνο | αλ ( ας των επι τοΟ ζητηματος των κοινων ενεργειων εναντιον ενδεχομενη επιδρομη , Σχετικον ανακοινωθεν Λνα _φιρα , Ετι οι αξιωματικοι , _συνελΟοντες εν τφ _ηλαισιφ της _βαλκανικη _οτ _, ιμμαχιας _συνεζηιησην λεπτομερως ζητηματα στρατιωτικης συνεργασιας _/ ιετηξυ των τριων χωρων , ΑΙ αντιποοσα _ιπειαι συνεφων ησαν επι των ληφΟησομενων _μετριον δια την κοινην δμυναν των τριων χωριον εναντιον ενδεχ ομενης επιθ _εσεως . Τουρκι - κοι διπλωματικοι κυκλοι ανεφεραν , δτι αι συνομιλιαι _αιτ ινες ηρχισαν την 24 ην Μαρτιου διεξηχθησαν λιαν _(« _ανοποιητικω . ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΒΑΛΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ _ΖΗΤΗΜΑΤ 9 ΣΤΗ 2 ΥΔΡΟ ΒΟΝΟΓΟΜΓΑ ! ΛΟΝΛ 1 ΝΟΝ , 2 ( 1 _' _εοντεο ) . —Ο οεο ΟΜνπτων Ι ' _σιρτσιλλ συνεζητ ησι σημερον με _τοιις συνεργατη ς του κατα ποσον η ΚυΑε ρνηαις Λυνιιτια να _δεχΟη τι ' ιν _διεξιιγιιιγην _συζιττησε _οις _ιπι τη ς υπο _βληθεισης _υπι Ι _υργιιτικιυν ( _ΙουλιυτιΤ ιν προς συζητησιν κατα την προοεχιι _Λευτι ραν ποο · τασεως _6 ηως η ΙνυΟε _ρνησι _ _4 _· να · λαΙΙη _τι ' _ιν' πρω _τοΠουλιαν να συγκαλεσ η _υιασκει | _< ν των κ . χ , _'Λ-( ζινχπουκ _ρ , Μαλιγκω _ιρ και Ι ' _σι _ρτ σιλλ _πρας _συζηττ ισιν τοΟ προβληματος τη μειωσεως κιιι τοΟ ιλιγχου τ _<» ν ιξοπλισμων . ΙΙ _προταοις _αΙΙτ η ενεκ ριθ η χΟΙς τΛ ασπιρ _ας ( ιπα _ιιλων των ( _Ιουλκυ · των ν _> 0 Ιιργ ητικοΟ κομματος . ΟΤΑ _ι ΙΒΚΙΟΝ , ι ( _ι _' εοιι _- τ _ερ ) , _—ιι ) | ιι ικιινο ) ς προ καλως πλη _ροιροοημκγους κι ' ικλους _τιιυ Αμερικανικοι ! Κογκ _ρισσου _, περι τα τ _^« ς χιιι ) _ιοιχα γτας μ ψ / ις Οα διεξαχΟη _ιτ _ι _ριι Ικρη _ξις _ιιρογονοΙΙΛμιΙα ς , _μεγαλυτιρας τη δο · κιμαοΟ _ειοης κατα την Ιην Μαρτιου . 01 πλιι ροη-οριοδαΒ _αι _, ι > ιιιν ( ς <· πιΟυμοιν να _τηρηΟη μυστικον τδ α ' . νηιι η _ταιν _, _ιδηλιοσρ , ν , 8 τι η ι · _κρηξις της παριιλΟ _ηΟηης Παρασκευης , <| ιις ητο μια τη η « οο Ι · σης _ηειρβς των δοκιμων _τ » 0 _131-ρηνιχοΟ , _Λιν Αποτελει _μιριι τη _σχιβιαζομινη _νΙας _μιγαλης ( _κοηιι ι _'ι ς _, ΝΚΛ . ΑΚΛΧΗ _, ι ( 1 _'ι _οκτΒυ ) , Η ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ ΑΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ — Ο Πρωθυπουργος των Ινδιων κ , Νεχ ρου , ομιλων σημερον ει ς την Κατω _ιιουλην , εισ ηγη-Οη _, _δπιος ιππιυχΟη σ · μιρο > ν ( α _ιπερι Λμισου κατα _πουαεως των _ηδρογονικυιν και Αλλων εκρηξεων » . 'Ο κ , Νεχ ρου ειπκν , _ιιιι ι ' ι Λιινα ιας τη υδρογονοβομβας ειναι Λσυλλιμ ιτος κιιι ιπομ ενω ς οιιδεμια προστασ ια κατ ' αιηη ς ειναι αποτελεσματικ η . 01 κα · τι χοντε ς τδ μυστικον τοιουτων αΟμο _' ων _πριπει να ανμφωνηπυυν _ιιποις _ιΙπαγορευΟ Π η χοη ° ις τουτων ιν πε ριπτωο _ει πολιμου , ( ισον _δι . Λ (| _ιορΒ _> τι ' ιν Λπαγ ηρευοιν _κιιΤασκευης και _ΛποΟηκευσειιις των δς _συναφΟη συικικιιν _ια _Λργοτερον , ΛΙ κυβε ρνησεις πριπει να κατατοπισου ν _τιιι'ι λιιηιις _ιπι των κινδυνων καταστ _ροφη της Λν · Ορωποτητο ικ των Λιομι κων 6 ' _- _πλαιγ , ΚαΙ ιπΛ την _πιεσιν _της κοινης γνο ' ιμης , αι κιιΛε ρνηπ _κις ισιο ς κατα ληξουν ι _: 1 συμιικιινιαν , ΤΟΚΙΟ , 2 ( _Ι'ιουτ _ιρ ) .-Μα · Ιικη συγκ _ιντ _ρωσις ΙχΟυ _ειοιορων τοι ) 'ΒΛκιι » , _συγκ _ρητιιΟιισα ση _/ _ιε · υον , ιζητη _σεν Ιιπι _ιι ς αι Ηνωμι _- ναι _Πολιτι _ιαι διαχυψοιι _γ της ικ · _ρηι « ις βομβων ΜρογΛνου _εις τδν Ιιιρηνι _καν , 'Γιι _ιοης _ιζητησ _εν _Λποζημιοιπιν δια τι ( ν _μι / ωσιν των κωλαη _ιιιιιν Ιχθυων , _λογιρ _της _διαπκνιΑα _ιως _ιτι _ηλιννΟηοαν « αι ΙκομιαΦ ησαν ιις _τητν ΑγορΛν _ριτ · _διενερνοι Ιχθεις (« 4 τοΟ ωλι _ευ · ιικοΒι πλοιο » _« Ψουκου _ριιηι Μαθου » , το _δποιον ι 1 χε ραντιπΟ _Λ με « 1 ) ανατη (| ορ < ιν _τιι | 'ραν > , μετα την δοκιμην της Ιης Μα ρτιου , ΙιΙ ς ιχ των ομιλητων _Λνιφερεν _ιιτι αι πωλησει ς Ιχθυω ν _ιμειωΟησιιν κατα ιιι _τοις εκατον , Λπδ της ( κρηξεως εις _ΜπικιΜ . ΚΙ την _πυγκεντ ριοαιν _πιιριστ ηπιιν μιλ η ι η δεξια και Αριστε ρα πτι ρυγυ των σοσιαλιστικων κομματων , καθως και το » _κομμουνιση κου _κυμματ ος , ΤΛ _( _γκ οιΟιν _ι | _ιηφισμα Οα ιπι _διι-Οη _εΙ ς την _ινταΡΟα _πρεσβιιαν των Ι ΙνιιιμΛ _'ιον Πολιτειων , τι » 'Ιαπωνικιιν 'Τπου _ργειον των 'Κξιοτε ρικων και τα ς _Λρχας της πολεω ς του Τοκιο , ΙΒαρ ομοιον ψη ηιιημ » _ινεκριΠη και ( _τ . - . Α των Ιαπωνικων Εργατικω ν 'ΚνιΙι _- _σεοιν , ιιι _δποιιιι αριθμουν _τρι « εκατομμυρια μελη . ΝΕΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ « ΕΚΟΝΟΜΙΙΤ » ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ο _ΠΡβΟΥΠΟΥΡΒΟΖ κ . ΠΑ ΠΑΒΟ _Ι ΑΙιΕΡΡΙΨΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣ 1 Ν ΝΑ ΕΠΙ 2 ΚΕΦβΗ . ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Α 2 Κ 0 Π 0 _Χ ΧΑ ΜΕΤΑΓΟΥΝ ΕΚΕΙ ΟΙ _ΓΑΧΙΛΓ 1 Ι . - « ΕΡΒΑ 21 ΑΙ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΛΝ Α ΒΒΛΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ _ΙΧΙ _5-£ Ε _« Ν ΑΠΩΛΕ _ΕΟ Η _ΕΑΝ ΕΝΤ 02 ΟΛΙΒιΙΝ βΡΩΝ » . ΛΟΝΔΙΝΟ _Ν ' , 2 ( Ιδιαι _τερον τη λεγραφημα _< ΕΟνου ς > αρ . 414 ) . —Ει ς την _αυριανην ( σημερινην ) Εκδοσιν του < Εκ 6 νομιο _τ * δημοσιευεται αρθρον ιιπο τον τιτλον « Απο την οδον _Τσερτσιλλ ει ς τηγ δδον Κυπρου * , εις τδ δποιον σχολιαζονται τα τελευταια εις Ελλαδα γεγονοτα εξ αφορμης των διαδηλιικτεθ ) ν υπερ της Ενωσεως τη Κυπρου . _* θα ητο αδικον , _νραιρει τδ αρθρον τοΟ « Εκονομιστ » , να _ειπωμεν _δτν οι Ελληνες συμπαβουν του Αγγλους μονον υταν οι τελευταιοι τους _φεοουν βωρα . Ειναι και ρος , ομως που η Αγγλικη πολιτικη προσεφερε δωρα εις την Ελλαδα και ιχρειασβη Ενας απο τους πλεον αποτομους κολαφου ς του _'Τπουργου των Ε · _ξοιτε ρικων , διΔ να μεταφερτι τον _ΟαρομεΤΓικο _ν _ι .-ικτην των Αγγλ . οε / . _ληηκυιν σχεσεων απο τον _ακαταστατον κιαρΛν εις τον τρικυμιωδη , κατα τας τελευταια τρεις εοδθ | ιαδα ς . Κις τα Αθηνας επικρατει η _εντυπωσις _ιιτι το _οαρομειτρον του Αυν & ινυν πρεπει να κινηΟυ ελαφρως και οι Κλλ η * ε σχο _^ _αζοιτ το γεγονο δτι ο Ι _^ αοιοοταΟμος του Λονδινου δεν μεταδιδει τα αισθηματα των επι του προκειμενου . Οι Ελληνες ερωτουν ηως μπορουν οι Αγγ λοι να . τροσποιουι- _ται δτι δεν υφισταται , ζητημα Ενωσεως , δταν ο στραταρχης Παπαγος απε ρριψε προσκλησι ν δπως επισκεφ _Οη το ΛονΟινον _και οταν υπο των Ελ _λ . ηνων θεωρειτ αι ασκοπος μια επισκεψις των Ελληνων Ι 3 αοιλευ > ν εις την 'Λ γγλιαν , κατοπιν προσκλησεως υπο τη τελευται ας . Επισης ερωτουν , χαρις εις ποιου το λαθος ο Αντεναουι ρ εγενετο εις τας _'ΑΟηι-α _ δεκτος με τιμας , ενω ο Ην _τ εν κατεκ ρινετο υπο του Αθηναικοι τυπου . Ο ζωγραι _ρικος αυτος πινας πε ριεχει ενα κωμικον _στοιχειον : Την _γεματην παθος Μεσογειακην _κορην , η οποια , περιφρονημενη απο εγο ) _ιστην _Αγγλοσαξιονα , στρεφεται προς τον αναδημιουργουμενον Τευτωνα . 'Ο πιναξ δμως αυτος περιεχει και στοι χ , _ειον αληΟειας > . Περ αιτιριι ) ο αρθρογραφο αναφερει οτι δεν πιστευει δτι οσα συνεβησαν ησαν αυθορμητο _εκοηλωσις λαικης δυσφορια ς , αλλα φρονει δτι καποιο _ηναψε τον σπινθηρα της εξηρεΟισμενη νεολαια ς . Αναφερομενος εις τα γεγονοτα των Πατρων , _Ισχυριζεται _διι οι διδασκαλοι παρεκινησαν τους _μαΟητας να προβουν ει ς εκδηλωσεις . -. Ομιλων επι των αποτελεσματων των δια δηλωσεων , ο αρθρογραφος λεγει _υτι « μηνε προσεκτικη εργασιας επι των Αγγλοελληνικων σχεσεων , εχαΟ ησαν εντο ς τεσσαρων ωρων . Ειναι χαρακτηριστικον , συνεχιζει , οτι _πολι ς η οποια ηλευΟερ _ωβη εκ των _κομμουντοτων υπο του Αγγλου _στρατηνου Τζων Χαντ , _ηρ-· η _ Οη να _^ ανεχθη δμιλιαν τουτου επι της _εξερευνησεω ς του δρους _ΕΟερεστ . Η ιδια διαλεςις εδοθη ει ς 'ΑΟι _(· ας , παρουσια των Γασιλεων και αλλων επισημων , πραγμα το οποιον σημαινει ιιτι η επισημος Ελλα ς δεν επιθυμει να επιδε ινωθου ν αι Αγγλοελληνικα ! σχεσεις » . Επισι _) ς δ Αρθρογραφος επαινε ! τψ · Ελλ ηνικην _αστυνομιαν , η δποια , γραφει , εξετελεσε το καθ ηκον της , ακολουθουσα τον 'Λ γγλικο ν τροπον διαλυ σεως τιον διαδηλωσεων , δηλαδη με τα χει ρας και _δχι με ροπαλα . Το ΛρΟ ρον συνεχιζεται ως ακολ ουθως : < Λι γνωμαι ειδικω ν επι του Ελληνι κου πολιτικου σφυγμου , ειναι διηρημεναι . Αλλοι φρονουν _υτι προκε ιται περι πυρετου τη δρας , 4 οποιο ς Οα παρελΟιι , αλλοι δμω ς λεγουν οτι ο _εφετεινιι πυρετος ειναι διαφορετικος . 'Εαν δεν σημειωθουν περισ _οοτεραι διαδ ηλωσεις , δεν σημαινει δτι « 1 'Λγγλοελλην _ικκΙ σχεσης ? χουν _αποκατασταΟ η , διοτι υπαρχουν πολλοι τροποι δια να επιδειχΟ η η δυσαρε σκεια , συνοδευομενη μαλιστα με Ε | ιπρακ _τον _μπουκοτα ρισμα . Ειναι βεβαιον δτι αρκετ οι σοβαροι Ελληνες , οι δποιοι _αποδοκιμαζου ν _τας _ανωμιιλι α και _τας ινιερ _βολας του τυπου , συζητουν ιπι του Κυπριακου μετα _μεγαλυτ ερας εμφασεως κι ιι _ανυπομονησεις απο αλλοτε . Χοι _ρΙς να προσποιουνται , Αδυνατουν να εννοησουν διατ _ι μια _Κυ-Κερνηοις η δποια δεχεται συνομιλια ς με τους Μαου—Μαου χαι επιτρεπει Μ μβααιν τι ς Αιγυπτου _ιις τδ Σουδα ν και _( _ιποσχετι . _' . ι εις τους Αφρι κανους ανεξιιρτηπιαν , Αρνειται να βεχΟη την _βιεξαγωγην συνομιλιων με παλαιου ς και στοργι κους φιλοι » . Λυπουνται οι κεφαλαιοκραται των πολεων , δταν κατ α τδ διαστημα _Αντιβρεττανικων διαδ ηλωσεων , κατ _ιιι ι ιβαζωντα ι αι πινακιδες τ ης υδοΟ Τσερτσιλλ , Αλλα δεν αφαιρουν τας πιναχιδας ( ιε την _ι-, _τιγραφην _« δδο Κυπρουι , αι 6 ποιαι _ΑντικιιΟιστουν τας πρωτα . Ειναι δυσκολυν να _Οεβαιω-Οωμεν τι ακρι βως αναμενουν οι Ελλ ηνε ς απο τους Αγγλους , ειναι δμως προφανες δτι επιθυμουν _περισσοτε _ρον Ευγενη . _μεταχειριοιν απο το ΒουαιτχωΑλ .. Μερικοι απο του ς διαδ ηλωτας πιοτευουν δτι με φωνα δυνανται να κατορθωσουν εχεινο το οποιον Θελουν και ολι γοι ενδιασρεοονται δια τα ς διοικη _τικας και _οικονομικας συνεπειας , εις περιπτωσιν κατα την οποιαν την 'Λγγλιχη ν διακυ _βερνησιν της Κυ-. _τρου , Θα την _αντικαταστηση η Ελλ ηνικη . Κυριαρχουσα επιθυμια ειναι να γινη _Εναρξις διμεθων σιΛ'ο μι ? . « ον και να παυση το _Αονδινον να ισ _χυριζετι α δτι τα Κυπ ριακον ειναι κ ? _Λιστον . Βνωσται τη σημερινης _καταστασεονς αντιλαμ βανονται δτι αι συνεπεια του ζητη ματο ς της Ενωσεω ς κακοι Αγγλοελλ ηνικοι σχεσεις , δεν επηρεαζουν το γεγονος δτι αμφοτεροι α ' ι Κυ βερνησει ς πρεπει να συνεογασυουν εις τον ΝΑΤΟ , εις _τοιις Ευρωπαικου ς Οικονομικου ς Ο ργανισμους κ ?_ _τ . > . Κ αταληγων δ αρθρογραφος λεγει τα ακολουθα : « _'ΙΙ Ελλ ηνικη Κυιι ρνησις ειναι απιΟανον να θεση το Κυπριακον ενα > πιον του Ο . Η . Ε ., προ της τελευταιας προΟεομιας . Και ουτοι Οα υπαρξουν εκεινο ι οι οποιοι Θα απολαυσουν το θεαμα _της Ρωσσιας _ιαοστηριζουσης την _'Ελλ _, αδα εντος της συνελευσεω ς των Ηνωμενων Εθνων . 'Τπα ρχει ενωπιον ημων αρκετος χρονος , ενα _τριμηνον , δια να _ιπικρατησοιη- _περισ-οοτερον συμ-( _ιιβαστικο _ι συμβουλοι της Ελληνικης Κυβερνησεως . Αυτο δμως _ιιναι καπως δυσκολον , καθοτι πολιτικα προσωπα , ανηκοντα ει ς την _Κυβερνησιν , _εξαιρεσει τοΟ Παπαγου , προσπαθουν -να συγχυσουν την καταοτασιν , χαοιν προσωπικων των συμφεροντων . Εις Λονδινο-. · _επικρατει ? ι _^ πο ι 1 , | . ' - δτι η κρισι ς των 'Ελληνοαγγλ _ικων _βχιοεων ηλθεν εις ακαταλλη _λον χρονον , αλλα δεν ειναι οι Ελλην ες που εξελεξαν την στιγμην και η _Κυβερνησις εθνικης ενοτητος αδι _> ν « _τει να δεχΟ η ραπισματα . _Ποοκειται περι μιας περιπεπλεγμενης καταστασεο / ς , δια την οποιαν οι Ελλ ηνες , καΙ κυριως δ κληρος , ειναι _ υπευΟι _τνοι , αλλα υπαρχει _περιθωριον διπλωματικης συνεννοησεω ς και η παλαια παραδοσι ς της Ελλι _ροαγγλικης φιλιας διαφαινεται μεσα απο τον α φρον του Ελληνι κου εθνικοι αισθηματος και των δημοσιογραφικων υπερβολων » , Ο ΝΠ Ζ 01 ΠΑΡΗΤΗΘΗ Μ ΕΚ Ι _« Ρ _Μ ΙΙ βΙι ΕΜ ΙΟΗ Ι _ΝιΙΟ ΠΑΡΙΧΙΟΙ , ι ( Ριου « ο ) . ·~ Κα λως πληροφορημενοι κυκλοι ανε (| _ιερον σημερον , _βτι δ στραταρ - χης 'λλφδνς Ζουαν _ιπιδωα β _χΟι _ς ηοο » νδν Λοκηνον _χβν συμμαχικων Οι _» ναμ _· _ο > ν Κ Ε 6 οιΙ « ιι στραττ ) _γδγ ΤχςοΜ _ιο τ # _» ν _^ _αφαιτησι-ν του εκ της ΛοΧηΥ <« τοι ) _« _γυτ οι · κοΟ Ευοω _ινιΙχοΟ _τομιως τοΟ ΝΑ 10 . ΙΙ επισημος _τΑναχηινωηις « β-Οι της « Ηβαιτηο _ιω το « « Ιν _ιγι · _νιτο _ιΙοιτι _βια νΑ γινη ομοΟ μιτα _»« ι _αναγνιλιας τοΟ _« ιοοιο βηοο . Ι « # νου _βιαουχον τον , ΣΗΜΑΝ 7 ΙΚ 0 Η ΒΕΒΟΝΟΣ ΣΥΜΓΑΙΝΕ Ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ _ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 2 . — Το γε γονος δτι εξαι ρεσει _της « Π _ραβδα » ουδεμια αλλη ρωσσικη _ιφημερις εξεδοθ η χθες , _ιδωσεν αφορμην _εις την _διατυπωαι ν δια ηιοριον { _ιποΟεσειον και σχολιων εκ μερους των παρατηρητων . Ουτ οι _ιιπαμιμνηακουν ιιτι αναλογον φαινιμενον _πιι _ρετηρηθ η οσακις _ιπροκε _ιτο να _σημειω _θη _οημαντικη τι { ξελιξις . Κ ρινεται ως πιθανον υτι _< _κατι το σημαντικον * αναμοχλευεται ηβη _ει ς τι ' ιν _ΛΙοσχαν . Βενικη δμω ς ειναι η εντυποισι δτι προκειται περι εξελιξεω ς αφορα ' ισ ης τα εξωτε ρικα θεματα , Λυνατον να ειναι κατι πχετικον με τα ς διπλοιμ _ατικα ς ανελιξεις πιρι το προβλημα τ ης υδρογονοβομβα ς η δτι ισως απηγορει 'Ο η η κυκλοφορια των {· _φημεριδοιν την _τεληιτα _ιαν οτιγ _- μην διοτι _εδημοσιευοαν το πληρες κει μενον της _ρωσσιχης διακοινω _- _αειος προωρο _ις . · ¦ ¦' ¦ ¦ _ΣΑΓΓΑΤΟιΗ _- ' _^ _^^ Ι : __ 3 _-Απριλιρυ - : -ι _^' _ιΒ ! _ι _{& _ρ ! ¦ ¦ ' ' _' . ' , ¦* -τ _^ _-- : ' _¦ ¦ ' _¦¦« _^^^ _ο _^ ιι • _Σ εληνη 29 ημερων . Ανατολη ηλιου Βι . 32 '—Λυσι ς _1 Γ 5 ι > _£ » _>' _τ ι Ιωση φ!— Νικητα οσιου _^^^ ~ _^ π ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ _ΠΡΟΤΝΗ _ΕΦυΜΕΡ'Ι - ¦¦ _.,.-ι _.. _< ι . ¦ _- __ _^ 2 _ΥΝΔΡΟΜΛΙ _ι . οα » _-ι ινι _^ _οΡ Εξωτερικου Ετ πιιΙ * £ 2 _^ = 0 Αικοι _χιις $ 20 Η συνδρομη ειναι _ηροιτλ _ηρωτε _» . ' Η ΔΗΜΟΤ ΙΚΗ ΓΙΓΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΩΣ ΙΑΣ Πλη ροφορουμεθα ιιιι ι ' ι Δημ , _Ιι ι ηλιοιιηκη Λιυκ _ιικιιας _γινβται Ληο τη ς _ιιεΟιιυρι _ον _Λιιιτερ _ας καΙ _δ ( ιν ( _ι _στ ικη , ΑΙ ιιι _οιιι λειτουργια ττ ις βιβλιοθηκης ειναι 4—Τ μ , μ , δι Λ του _χημιρινους | ιην «! καΙ δ —β μ , ιι , _βια _τοιις βιβινου _ς , πλην Χα βΛΛτων _καΙ Κυοικ _κιιν , δτι · ι ' _ιιι · τη ( _Ινιιι κλειστ _η · ΛΙΜΕΝ ΙΚΗ ΚΙΜΗΣΙΣ ΛΚΜΚ _ι Ου , ι ( Του _ΛνταποκοιτοΟ μας ) . — Εισηχθησαν δια των Ατμοπλοιων _« Μιλι χουνις » χ «| _€ _Ιισιλι αν > ΙΒιΙι και 67 τονοι γκνιχιιΟ _ιροΜιοιι _Λντ _ιστοιχιος κιιι δια του « Λιαντο > . | 6 « τονοι _κα < οωων δια κιιτασ _χευΙΙ ν κομβιων . Επ ισης δια του Ατμοπλοιου _« Ντραφιν » _υξηχΟηααν εις Ι _τ _αλιην 100 τονοι χαρουπιων και δια τ «· 0 ατμ οπλοιου « Μπ _ικχολμ » ι : ( σιιχΟ _ησιιν ( 10 και ιιηχΟηοαν Βι !) τονοι γενικου φορτιου , Μ _^ , Ο ΚΑΙΡΟΣ _Ευμφωνως προς το _μετιωρολογι _- κον 5 ιλτΙον , Α καιρ ος Οα ειναι ση . _μιρον αιθριος . 01 αν (| ιοι ΟΑ ειναι ΓιηικοΙ ( ως ( _οριιοΓιηικοΙ _, _μετριοι , Ι ) 64 θερμοκρασια η κανονικη υιΑ την ιποχην . --Την ιιαριλΟοΟοαν ΒΙΙμπτην κατι με-ιρΛΟη η ακολουθος β | ι * ρηοις _ _Ακρωιηριον 'Λποατολου 'ΛνΓρΙοο 0 . 30 Ιντζας , Αμμ οχωστος 0 . 1 β , Κυρηνεια 0 . 29 , Λιιρναζ 0 . 14 , _Αιυτααε , 0 . 12 , _ΛιυκωσΙα 0 . 22 καΙ Παφος 0 . 12 . ¦ «»¦ ¦ ««« Ο » Ηι ρ ΜΙ 1 » _2 _ΕΗΙ 0 _ΕΟΝΙΙΡΚΚΖ ΚΥΠΡΟΥ _ΟΡΟΜΜΗ Ειι ΤΟ ΜΟ 8 Α 0 ΒΠ 0 Ν ΑΘΗΝΑΙ , 2 ( Ε . Ι . Ρ . ) . --- Κατα πληροφοριας ικ Μεσολογγιου , _συνεκροτηΟη _εκιι _ΑΙτωλο—Ακαρνα νικον σολλαλητηριον 6 π £ ρ _τιι ς £ _νωσευς της Κυπρου μετα _της 'Ελλαδος , κατα το οποιον οι διαδηλωται απηυ . Ουναν ηρος τους ΜητροπολΙ _τας Μεσολογγ _ιου καΙ Αγρινιου _^ _φισμα _, δια τοΟ οποιου _θετουν αυτους ιπικεφαλι ) ς τοΟ αγωνος δια την λυσιν τοΟ _ΚυπριακοΟ _ιητηματος . Κατα _τας συτας πληροφορ ιας , καταρτι _ζιτα ι επισης το προγραμμα υποδοχης τοΟ Εθνα ' ρχου Κυπρου κ . Μακαρ ιου , δστις προαεκληΟη να ιπισκ _εφΟη το _Μισολογγιον κατα τας _τελεσθηαομ _ι . νας _ιορτας την Κυριακ _ην τβν ΓαΙ · ων 4 πΙ τη Ιπιτε _ιψ της _ιι , οΓου _τυν η · ρωικων μαχητων _της πολιως κατα την Ελληνικ _ων επανααταοιν . Ο Ε . _Οναρχης Κιιπρου θα _προσκληΟ _ρ δπως ιπιακ _ιφΟι ) _ωοαυτως το ΑγρΙνιον , το ΛΙτωλικ _ον καΙ την _Ναυπακτον . ΝΕΑΙ ΔΙΑΔΗΛ _ΟΕ ΕΙ 2 : _ΜΠΕ Ι' ΤΗ Ε ΕΝιυΕ ΕιΙΣ ινηργηοαν τοτε ιιαιαν _Εξοδον απο ιον _πιριβολον καΙ _συνεπλακησαν μετα των χωροφυλακων . Κατα την διαρκειαν των συμπλοκων _ιτραυματ _ισθησαν 7 _μαθηται καΙ ιις πολιτης . Τελικως , _επεμβαντος _τοθ ΒΙομαρχου , _ιπιτροιπη η αναχωρηαις των διαδη . λωτων , οι οποιοι κατηυ _θυνθησαν _εις το μνημειον των πισοντων , δπου γο · νυκλινεις Εψαλον τον εΟνιχον Ομνον . Διαδηλωσιν _συνικροτησαν καΙ οι μαθηται τοθ γυμνασιου Ξανθης , χω _ρις ομως να _σημειωθοΟν επεισοδια . * Ετερα διαδηλωσις μαθητων συνε . κροτηθη ιις το Αγρ Ινιον , Επισης , _εις το ΛΙτωλικον η μαθητιωσα νεολαια καΙ κατοικοι της πολεως προεβησαν _χΟις _εις ενθουσιωδεις _ικβη _- _λωσιις Οπερ της _ινωοεως της Κυπρου . Κατα συγκροτηθ _ιν , _ιι , αλλου , πανβημον _συλλαλητη ριον ι ! ς την Μα _ξον _ιξυδοΟη ψηφισμα , δια τοθ οποιου ζητειται η αποδοσις της Κ 0 · πρου _εις την ' Ελλαδα , ΑΘΗΝΑΙ . 2 ( ΤοΟ αντοπιοκ ριτοΟ μας , αεροπορικως ) , — 01 μαΟηταΙ των τελευταιων ταξεων ολων των γυ _μνασιων τιιΟ Πειραιως συνεκροτησαν _χθις εις διαφορα σημεια της πολι · ως αλλεπαλληλους πατριωτικος συγκεντρωσεις , κοτα τας οποιας _διιτρα _. _νωθηοαν Λ -Ποθος και η _θιλησις και τοθ Πειραικου λαοΟ οπως η Κυπρος _αποοοθΓ εις την Ελλαδα . Η πρωτη _αυγκιντρωαις _αυνεκροτηΟ η εις την _πλοτιιαν Τερψι _θισς , οπου _συνεκιντρωθησαν ανω των 4 Ο 0 μαθητων , ιις τους οποιους ανιγνω _. οΟη , ιν _μισω ζητωκραυγων υπι ρ της μεγαλονησου και τοθ δεομωτου λαου της , _Ιντονωταιον ψηφισμα _διαμαρτυρι ας , δια τοθ οποιου _ζητιιται η εφαρμογη τοθ « Χαρτου τοθ 'Ατλαν τικοΟ > περι αυτοΟιαΟισ _εως των λαων , _καταγγι . λλεται εις την _διιθνη κοινην -, νωμην η αρνητικη οτασις της Με γ . Γριτταν _ιας και καλειται η Αγγλικη Κυιιρ _νηοις οπως οπιο . βωοθ την νησον εις την ' Ελλαδα , Το _ανωτιρω ψηφισμα οι βιαδηλεο · τα ) , κατιυΟυν _θεντες ιν σωματι ιις το βημαρχ _ειον Πειραιως , _ινιχιι ρισαν « Ις τον βημαρχον κ , Β . 'Ανβριανο . πουλον , _μι την παρακληοιν βπως _ι πι _Γωου αντιγραφα _αιντοΟ εις την Κ ιι · _ιι ρντισιν , εις την Γουλην , εις την 'Αγγλικη ν Πρεοι _ειαν καΙ εις τοιις 1 ΗΦΙΙΜΑΤΛ Η Ενωσις Πολεμιστων 'Ελλαδος απηυθυνε προς την Παγκοσμιον _Ομοοπονδιαν Παλαιων Πολεμιστω ν ιν * τονωτατην βιαμαρτυρ ιαν ( ναντιον της αρνησεως της Μεγ . _Γρεττανιας να αποδωοη την Κυπρον εις την Ελλαδα και καλε ι τους παλαιους _-πολεμιστας των ελευθερων ιθνων να _προσθεσουν το ηθικον κΟρος των _εις τας προσπαθειας των Ελληνων συν αδιλφων των δια την _απελευθι ρωσιν της νησου , 'Εζ αλλου ο προεβρος της Ενω . οεως Πολεμιστων καΙ τιως αντιπροε δμος της Παγκοσμ ιου Ομοσπονδιας κ . Β . Δ , Κ αλογεροπουλος καλει ικ μιρους της « προσωρινης _ιπιτροπης ανωνος των Ελληνων πολεμιστων δια την Κυπρον » , Λλας τας παλαιο _, πολεμικας οργανωσεις , καθως καΙ τους μη ανηκοντος _ιις οργανωσεις Π . Π . πασης κατηγοριας , οπως Ιλ · Οουν εις _ιπαφην μετα της ιν λογω ιπιτροπης δια τον _συντονισμον τοθ οπερ της Κυπρου αγωνος . 'Ο Δημαρχος καΙ το Δημοτικον _ι υμ βουλιον Καλυ μνου δια ψηφισμα τος του _ικψραζει την 4 γσΛακτησιν του δια την αρνηοιν της Μεγ , Γρετ . _τανιας να _αποδωοτ _) την Κυπρον εις την Ελλαδα καΙ β _ηλοι οτι ο λαος της Καλυ μνου ταασιται ολοψυχως αλληλιγγυος παρα το _ιτλευρογ τοθ αδελφου _ΚυιιριακοΟ λαοΟ εις τον Ιιρον αγωνα του , ΑΟΗΝΑΙ , 2 ( Ε , Ι . Ρ . ) , -- Η απο . γιυματινη _ιφημερις « Τα Μια » , βνα φερομ ινη οημερον _ιις την νιαν κατηγορηματικ _ων αρνηοιν τοθ κ , Ην · _τ ιν προς τον κ . _ΜοοτροΛ · περι _διιζα . γωγης διμερων συνομιλιων ιπι τοθ Κ _υπριακοΟ , παρατηρει τ 4 _ιζης _ « Το σον τΛ χιιροτερον δια το μελλον των 'Ελληνο-ΙΙρε _ττ ανικΟ ν _αχιοιων . Η Αγγλια με μιαν _ζηρ αν Γηλωσι ν £ . κλιισκ την Ουραν , Κατ _απιν τουτου , _διν απομενει παρα η προσφυγη _ιις τον 011 Ε . Αλλ' αι οι . < ν' · ηιαι ιπι των Ελληνο _. ιιρ _οπανικων σχεσεων Οα βαρυνουν αυτην » . Η « ΙΙραουνη » σχολιαζει σημερον _ιυμενως την _δηλωοιν τοθ Τουρκου Υπουρ γοΟ των _Εξωτε ρικων κ . Κιοπρουλου ιπι της Τουρκικ ης στασεως ιπι τοθ Κ υπριακοΟ ζητηματος , ΜιΑ ΛΝΛΚΟΙΜ _ΑΧΙΧ ΤΟΥ _ΕΟΝΑΙ'ΧΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙ ς ψιοινην _τηλι ·>« νικην αυνομι . λιαν μας μετα τοθ ΕΟνα ρχου κ , Μα _καριου , ηρωτησα ιιιν αοτον κατα τι *· αον Οα _μετι _ιπινιν _ιις _Μισολογγιον , ουιιφωνω ς προς την ιΙηευΟ _υνθεΙοαν προς _αινιον προσκλησιν . Ο Μακαρι _, _ωτατος ηρκιοΟη να ιιβς οπιοντηση δτι δεν Ιχιι « _ΙσΗι _λαι ιι τοιαιιτην προσκλησιν , ιαν « μυς _λ- »· η , Μ την _μελιΤηοη , διπλωματικους αντιπροσωπους _τω » συμμαχων χωρων . Περι την _μεαημδριαν αυνικροτη _θι _) σαν και νιαι μικρο _διαδηλωαιις , α ) οποιοι ( πανιληφΟησα ν καΙ την _ισττι · ραν , ανευ οο · αρων επεισοδιων , πλην _Ινος μεμονωμενου _λιθοΙολιομοΟ αστυνομικοΟ αυτοκινητου , ΙΙ αστυνε μια τοθ Πειρ _αιως ιπιτυχε , χωρις ( _ιαια μετρα , να _κρατηαη τους δια . δηλωτ _ας μακρ αν τοθ 'ΛγγλικοΟ _Πραζινειαυ . Ωσαυτως , οι μαΟητα _ι και αι μαθητρια ! των _αχολειων Δραμας ουνε . κρατησαν χθις ινΟαυσιω _βη ΑιαΓη . λωσιν και δια των κεντ ρικων οδων της πολεως , ζητωκραυγαζοντες _οπιρ ιης _ι _νωσεως της Κυπρου , μιτι » η · σον ι : 1 ς το Μητροπολιτικο ν μιγαρον κα ι προς την _Νομαρχιαν . Κοβ' ο . Γον οργανα της χωροφυλακης _ιικχιι ρι | οαν να ιους διαλυσουν και προικληΟη _καν μικροαυμπ _λοκαι κατα την _δια ρκιιαν των οποιων _ιμυλωπ _ιοθηοαν _ηολλοι εκατερωθεν . ΟΙ δια . οηλωτα _) ομως _κατωρυωοαν να φθασουν προ της Νομαρχιας και _αρκετοι ιζ αυτων να « _Ισιλθουν « Ις τον _περιιολον τοθ ΝομαρχιακοΟ _καταοτηι ιατος , Επι τοπου κατιφ _οασιν η _πυροσιιστι κη _Λντλια ΚαΙ ο επι κι-• αλης της δυναμεως χωροφυλακης _Ιζητησιν Φιο τους μαΟητας να 4 _κκινΛιτουν ττΛ' _πιριιολον τηι _Μομηιρ _χι ας και να _ΓιαλοΟοΟν . ΟΙ _μηθηται _ΣΥΛΛΟΒΟΣ ΒΟΝΕΠΚ Δ ' ΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ _ΛΚΜΚ _Ι Ο Ι _. 8 ( Του Ανταποκριτου μας ) , —Ο η , 'Λντ . _Νιχολαιδη , τιο ις _ιπιΟεαιρητης τ ( 7 > ν _σχιι _λΒιιον , προσκ λ ηΟι _ι _ε _ _υπδ νο ( ι ι _ιιλλυγου γονιων κιιι _διδιισκαλοιν τη Λ' Αστικης Λεμεσου , Ηη . _δμιλησο την 11 . 11 0 π . μ ., της προσεχους Κυριακης , 4 τρεχοντος ( αΓριον ) , ι · 1 ς _τιις _αιΟουσαν της σχολης , με _Οιμα « ΤΙ ηριπιι να _ξιυ-Οουν ιι ( γονεις » , ΕΙΣΦΟΡΑ Ι ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗΝ ΔΙΟΝ · ΣΟΛΩΜΟΥ Εισε φεραν ει ς τΛν Ι ιλληνικΛν _Ιινευματικ _δν 0 | αλον Κυπρου δια την _προτομην τοθ ιΟνικο _ι μας ποιητοΟ Λιονυοιου ι _ολιομου οι ΛκυλουΟο ι : Εφ ημερι ς € Κ 0 νο ς » δικα λι ρας , Λημ . Λη' _. _ητ ριαδ ης , ξυλιΙ ιποςος , δυο λιρας , Μιλτιαδης Κακουλλη ς κιιι _ΙΙασος _Λοιζιδης Ανα Λ . 1 . 10 . 0 . _Πιας Μιιρ _κιδης , Ανδ ρεας Πι _σσαριδης , Χρ . _ΧριστοφΙδη ς , _Ρμποςιος , Βεω ργιος Μακ ρης , ΑΙι λ τιαΛ _η ς _Σελιπ _ας , Χαρης Χατζηκιιρκ ' _ιχου , Μητ _ρο Λημ ητρ _ιιιυ , _δβοντιητ ρας , Μελης Μοι ιζαλα ς κιιι _Βειοργιος και Ανδρεας _Ι'Λσσος Λνιι μιαν λιραν και _Λνδριας ΑΒιριι _αμ _^ δης , _Σοφοκλ ης ιοηιοκλεους , 1 _' _εω ρνιος Μαο _τουδ ης και Τευκρος Κουμας Ανα δεκα σελινια , _« Λ Φ .. α ... _^^ ¦ _¦( _.- _^¦ _ΡΙΡΓΓΡΙ _^»»»^^^ _^^ _^^ _^ _^ _ -- _»^ ι ι ι Μ = . == _ηΡ _' _αυτοκινητα ' . Ι Ι ΗΗΓ _^ _^ ΓΡ _^ - β _ΓΓΓΡ _^ _8 _^ Ρ _^ ΗΗ _1 · ι λι μουζινες ' Αμερικανικα μεσον Γελγιου - * * Ι ΕΞΑΚΥΛΙΝΔΡΑ _| Ι : φ _ΜαΑΑ 1 ΑΑΑ _* ΑΛ _* Λ 4 _^ ΛΛ _^ ΑΑΑ _11 ΑιΙΑΑ ΑΑΑΑΛ « _ΑΑΑΛΑ * 4 _^ ΑΑ _4 ] , Ι ! ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ 1954 ! | : .. ¦ ¦ ι . _____ ι -Κ- ..-. _φ · _^^ _τ _· _- _^ _' _^ _^> _Τ _, _^ — _^¦^¦—¦^¦— - _^ - _—ιτ- —— _-ητ _·—τ _^ _^ - _^ _ττ _· _τ _· « _τ _< _τ « _Τ'τ _·^ , _^·^ _^ , _^ _τ _^·^—· _* _» _' _^^ « τ _¦*» _΅ ' ¦ » & - ¦?¦' : ' · * § Μηχανη 25 ! 4 αλογων και αναπτυξεως : 100 αλογων ! ! _|· ι . - ' :: ¦ 28 περιπου μιλια στο ΒΑΛΟΝ Ι ! ! ! Ι : - : ' :: ¦ . · ] : | .- _-φ--- / _β _^· Τι μη £ 1195 μονον !! Ι ! ' ¦ _< ¦ ¦ <> _ι : ¦ · ¦ _< · . |' ][ _βΒ Επισκεφθητε μας αμεσως . <| ν- ! ' ¦ ¦ ¦ :: ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΜΑΣ & ΣΙΑ { : ι : λ ε γ κ λ 2 ι α ι : !' _, : . - Ι ι ¦ ¦ <· ¦ » Α & ΛΟΘΕΤΗΣ ΙΣ ΠΟΔΟΣΦ _ΑΒΟΝΟΣ Η ποδοσφαι ρικη συναντησις , η οποια 0 « διεξηχθη αυριον ει το σταδιον Β . 2 . Π ., μεταξυ των ομαδων ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ , _ηθλοθετηθη δια 6 αρι < τ ! μον κυπελλου υπο του Τουριστικου Βραφειου Λουης , Λευκωσιας . Ι τ » 8 ΙΙΓΡ _αιαει _^ 4 0 X 1 ΜΟΗΟΗ _α _ρι _^ _^ ΚΑΘΑΡΟ ΤΕΡΑ ι || Β || [ ___ . ι _® Ψψγ ι : _ηιΜ ΚΙ , Ι _«^& _' _5 ΗΗΙ 1 Μ 1 _ΙΜ · _{^ _Μ ?/ ι _^ _ν _^ Π ΛΕΥΚ 8 _ΙΕΡΛ ΡΟΥΧΑ _^ _Υ _^ ΓΗ Γ _^ Γ 9 _^ _9 ι __^____ Ι-ι _α _ _Κ ___ 6 _^^^ ματ ι στα σας ροΟχα _τ , Η _τΚ _^ _Π 43 _β __ 1 _Ι ______ _Γβ _^^^ _^^^ _φρεαχα και λαμπρ α . _^ Κ _^ _αΓιβ _^ _ν _^^^ _^^ _^ ΓεβαιωΟη _τε , δτι _αγο-^ < 5 ΡΡ _^^ _^^^ Ρ _^ _-ζ _***· το £ _ερφ Εις πακετο χρωματος κ *· ανοΟ * αΙ κιτρινου . Τβ « Μ » ΚΑΜΝΕΙ ΟΛΑ ΒΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΣΤΙΚΑ . Χ . _ΙΙΙΝ ΙΙ / ΙΗΟ _£ « Κ 1 _Γ 1 ΙΗιΙ ΗιΙ 1 ) : _^!) _ΙυΜι : _ιυΙΜΙι 1 Ιι : V Ι _' _ΙΙΙΜηΚ ¦ _ι 11 Ι « _ιΜ Μ ! _αυ _* ιαι _ΗΙΙΙΙ'ΜΙ _^ _ΙΜιΙιΙιΜΙυΙΙ _ΓΙιυΠΜΙΙΟ _ι _ΓΓηιιι _ΓΙΜιυιΓΙΒηι _Κ , [ΞΕΜΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑ ΝΔΡ ΕΙΑ ΒΟΜΑ ΟΔΛΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ —ΛΧΙΛΛΚ 112 | ( παρα το κινημει _τ οΟιατρον « _ιΡΛ γιαλ » ) Ι ΛΕΒΚιΙ _Χ ΙΛ ι —— Αυριον Κυριακην αρχιζει λπτονργ _ιαν τ » νιοανι -γερΟεν Ι 1 _}· νο 6 οχηΙον « Αλεξανδρεια » . Υπηρεσια πεπειραμενη , Κυυζι- , να _Ευοωπαιχη κιιι Ανατο λιτικη . Με ιιλας _τι ' ις Ανεσεις , ' Ρ Β / ιο την διι , _υθυναιν του γνωστοι · Ξενοδο χου κ , ΒΕΙΙ Ι ' - 9 ΠΟΤ ΚΟΝΙΤΛΝΤΙΝΟΤ , ο _οποι ,, ς . Ιργ αοιιη Μ εξ Ετη 5 ως διευθυντη του ξενοδοχειου _ι Λουκι ιυδι > , ι ν Κα χοπιτριι ) . ι ι _«¦ _ΧΜΜΓΜ Ιι _% _Γιιι _« _ιιι . _« 1 !] _Γιι ι : ΜιΕιι _Ιι 3 | _ιιι ) : _Γιι < ι : _Γιι : ιι !> ι : | Ι : ιιι _Ιιιιι : _ιΙιιιΓι » ιιΙΙ » 1 _ι : ! ι {«« ι : ιι υ . ' _>¦> · - - ¦ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Λυριον Κνρκικην τελουιιεν μετα την Οειαν _λειτουογι αν εις τον Ιερον ναον 'Αγ . Βεωργιου του Αγ . Δομετιου , ετησιον μνημοσυνον της προσφιλους μας μητρος ΕΛΕΝΗΣ ΠΛΠΑΕΛΛΗΝΛ και προσκαλο _υνται παντες οι τιμωντες την μνημην αυτης οπως προσελθοι η · ν . _ατ' αυτο και _δεηθωσι | ιεθ _ημιΙ ν υπερ της ψυχης της . Τα τεκνα . ΣΤΑΔΙΟΝ ΒΣΠ ' _Λνρ ιον ΚΥΡΙΑΚΗΝ II ΜΚΒΛΛΙΙ ιΤΝ Λ ΝΙΙΒΣΙι : ΑΠΟΕΛ ν ΑΕΛ δια τον 6 ' γυρυν του 1 Ιιι _γκυπΟιοιι Πρωταθληματος Α' κατηγοριας , Ωρα ενα ρξεω ς : ¦ ! 1 . · 16 μ , μ _. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΑΗΣΙΝ Λυρκιν Κι _' ρκικην , κα ' ι απυ ωρας υ _., ' 111—Λ μ , μ ., Οα πωληθουν δια δημοσιον πλειστηριασμοι · _<· 1-κοπιδα της εκκλησιας 'Λγ , _Λημητ _ριιινου Ομορφ _ιτας . Παρεχονται μεγ αλαι ιυκολιαι ιι την πληριομην , Εκ της _'Εκχ λ , Επιτροπειας . _ΓβΙοΓ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Ι ΠΑΝ · ΤΣΑΒΒΑΡΙ ΔΟΥ Τι ' ι Ελληνικον Βυμναοιον ΛαπηΟου τιμων την μνημην του ηρωικου τεκνου τη κω μοπολεω αειμνηστου _ιτρατηγι ιυ ΙΩΛΝΝΟΤ ΤΙΛΒΒΛΡΙ - ΔΟΤ τελει αυρι ον Κυριακην , και _ιιρειν 9 ην π . μ ., μνημοσι _·· ον υπερ αναπαυ _- οπος τ η ψυχης του εις τον 1 . ναον του Αγιου Θεοδωρου ΛαπηΟ ου κα ' ι προσκαλει παντας τοι · τι - μωντας την μνημην του οπως παραστουν . 1 | Ιι _' _^ _ΙΗΙΙ'ΙιυΙ'ΓΓΓΗ'ΓΙΓΙΙΙΙΙΙΚΓ ηι . _ΓυιιΙιιι : _^ 1 ΠΑΤΑΤΟΠΑ Ρ ΑΒΩΒΟ Ι , 1 Η ' () υγρος καιρος ευνοει Η Γ την αναπτυξιν του 1 ι ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ ι Γ Ι ΙΙ καλυτεροι · ηαρμ _αΧον Η ι Ιναι το Γ _ΚΟΥΠΡΑΓΙΤ ι Φ Ι 1 Κωστας Χ _ρ ιστο _δουλον Γ 1 Λ ΣΙα _~ 1 Ι Λιιυκαιαια . ¦ _Ζ _^ _ΛΧΙβΜιβΜηΜΓιΙ _ΗΜβΜΜΙΙΛιιΛ 1 ΚΙΝΗΜΑΤΟΒ ΡΑΦΙ ΚΑ ! ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΣΕΙ Σ _ΛΟΥΚΟΥΑΙ 1 Ι « ΛΟΥΚΟΥΔΙ » « ΑΠΟΛΛΩΝ » « ΡΟΒΙΑΛ » Μ ] Τηλ . 2028 Τηλ , 3482 ΤηΛ . 3545 Μ Ι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ _ΩΙΡΑ : 3 . 30 , 7 & 9 . 30 μ . μ . Ι _^ ' _ι _ημβρβν £ Α _» ηΑΤΟΝ _μβχρι και ιημερ βν' ΕΑιΙΓΑΙΟΝ μεχρι «« ι _Εημβρβν _ΙΑΓΙΙΑΤΟΝ χ _« _οιυριον _^ Ι } 11 ' , ΚΥΡΙΑΚΗΝ α ! « λιυτι _χιοιι _εταροι- ({ Α Ρ της Ι Ρ 1 ΒΗ 1 . , 6 . 4 . 5 * 8 « ιτρ _βδαλλι- _της ΒΡΙ 1112 . Γα _προδαλλιΤΛι η βτασ _βις _της _αριστουρνημΛτ ικη _ς [ Μ ιιι | τ » ι μια νεοι _υ γχρωμη _ηιριιτετιιω- _ε { ωφρ _« νιχη χωμωδιοι-φαρσ _Β : Ρ V « ι _·^ Ι δπ 5 _κΜμ «< , _βημ _, βο ρνι _. η _ΛΛ 11 ΙΒ 1 _Τ . 111 < η ΒΙ η ι . η _ιΛη ι . ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΕΤΩΝ 391 Ι 1 0 ΦΡΑΝΣ ΙΣ ΔΗΜΟΣ Ι ΟΒΡΑΦΟΣ μ * των _βκσ . λη * τβο ν ιλ 1 βυ , τιν | Ι Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΕΡΙΦ Η ( Κι „ ΠΥβ „ ,, . _^ ****** ***** Μ Μ ( Κατηγοριας < υ _» _ΠΑΠ ΛΗ ΛΟΒΟ ΘΕΤΙΔΗ Μ Μ . ΙιΛΝΚΒΧΙ _' ΙΙΜυ χ * 1 τβιις : ΙΛΙΑ ΛΠΙΥΚΟΥ | Κ ] 3 _« Με τον « χωρι _στ β συντ ροφο του 15 ΜΑΡΛ _ΙΙΙΙιΦΑΝΙΔΟΥ ι ·! Μ ( Κ ατη γοριας _< Λ » ΦριΒνσι _ς τον υπεροχο ΚΥΛΒΠ _ΙΛ . ΟΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Μ _* ιι Μ > τιν _υπεοε _,-νε , ΝΤΑ VI ΒΙΙΛΗ ΝΤΟΝΛΛ 'Ι ' Ο ΚΟΝΝΟΡ ΟΑΝΟΝ Β 2 ΚΝΚΡΑΛΗ Μ | _υ Μι τον υιτιρ _βχβ Μ ΑΝ _Ν ΙΙ . ΙΙΛΜ ΝΤΙΝΑ _ι ΤΑΟΑΤΟΥ 111 1101 . . την νβηΤΜ _ΤιΜ η ΥΓΕΤ ΝΙΟΥΚΙιΗ ' , ! ΝΛ * Α ' _Ιθ ) § χ « 1 την _ζχριτο _ψ ινιι - _^ « ι . ι . >· η « β _......- _> «« ι , * . _ΛΛ _« _λ .. _., λ _^ ., , ι , ιιΑννιν Λι _ιν _εμεινι ! _κιινιΙ ς που να * ιην δακρυσε » ι ΑΝΝ ΜΠΑ 3 ΤΙ _-. Ρ κ «! το σοφο μουλαρι ΦΡ ΑΝ 1 . Ι 1 , Λλλα και πο . _' ι να μην _ιγωσι : με την Μ καρ δια του . _'Μ Ι ( 1 ) 1 — _, Μιι ' ι καταπληκτικη δ ημιουργια που Οα —Καταπλ ηκτικες περιπετειες μεσα στιιν | > Κ ΜΙ σας κα ·|| να σ . _ιιιριιιμιΙτι ' _οτα _γελιιιι . Νιιιν _ιορχην ιιπο » 6 Ψρανσι _ΒιοηΠ _ει ., „ . Μ • Ρ τον Ντον _ιιλτ να _ξισκεπ _αση μια ολυ · * ' ' Λ '' ° Ν - _δι ( Μ „ _. „ _,,. . χ λιι _ρη σπειρα κακοποιων και ιγχλιν Η ΙΙ _'ΟΡΙΙΛ ιιΑΙ _ΙΛΕΙΑ _Λ ΟΥ η _*}< | Μ — Λι | . Ι ονιι ιπεισο _δ _,. ι ... Λρ , ιμιιιικες κα- , ι , » τιιτ , ν . ννωα τ _εχ &> ς _'Γιτιοτ _η μη _«* _το το ιρνο Μ « Ι _τιιδι . ο _ξεις , _> Λ . | ιιντ « _στ . · ς πιχ . ιπ _ιτ ιιι · ς ΒΡΟΥΕΟΥΖΗΙ σε ινοι νεο κθ ( 1 Μ Μ _οτ . ιν ο πρωτος _σιδ ηροδρομο _απλι , ινει » , „ ,, , _„„„„ , „ . „ χοιινουρνιο ηρονρ * μμβι απο οημι- Μ ψ τΙς _γραμμι ! τον στις Λπιραντες _εκτα- -ΜοιοαΙες γυναικες .., τ * _ιηβΙβν Α εχτιλΠ χ « _τ * τ * III Μ η | , | 5 τ , ι : Ι οιιαχι _. χ ! _ικχλβιμμβτο _» _τβΟ ιογου ΔΕ _ΧΠΟΙ- 10 ) ΙΙΙ — 'Ο Φραν _ειις πιο δικαστηριο ι ! ποι · προ- ΝΙι ΗΤιΙΝ ' Λ 9 . » _1 ' « * —ΛυιΙ πιι λι | _θΒο _· ν . του . _τοοσ _,-ιιιΙΙιιυ ν να σπιιυ _ει να σιι » Π || _εΛν ι | ιλο χκ | _προππι- κ [| Η μαται ωσουν το , τριι _ιι » ταξιδι τ » υ οιδη- τη του .,. _Μ 153 ροδρυμου κιιι ... Απο τ ης ΛΙιΤΗΟΙ _'ΛΙ Β > Απριλιου με- ( Μ _ιι'ι 1 — _υκθαμιΙ ιιι οι δικασταΙ παρακιιλιιιιυοι η · γαλη πρεμιερα του Κοινιιινι χοΟ κιιι _Ιθ | β · _ι Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΕΡΙΦΗ τ 1 ς · ,, ' υΤνι , | κ _ε τ ° * 0 ι » ν ηις „ . Λραματικου ιι _ριστιι ι _'ςιγηματος « ( Μ που κιιτου _βιιινκι με το πιστολι της —Μοιραιες γιινιι _ικι · που προσπαθουν να „ , , ΛΙΜΑΝΙ _ο Τ _^ « Μ να κιι _τ αδιιοι _-ιι κιιι να _ιξ ' ιμινιση ιους πιιριισυροιιν _σεο εγκληματικο του πι >· — Ι _^ ιινιις Ι _νικιοθε τη _ζιοη τον αδιτιι ρι Λ » ληστε ς .., ριιια λλιι ΛΙΙΛ η θυματα ,.. τ , Ιν «« δια του _μοναχι _) και τη ψι _'Χη | Μ [ Ι |] _ χιι ιιενι ι . | _Κ Ι * _^ «· _ι- » Η ουλλ , ο π ,, υ οα „ ας 0 φ ΡΑΝΙΙΣ _ΔΗΜΟΣΙ ΟΒΡΑΦΟΣ 1 _Κ _^« _Λ' _^ _ι _^ _α _^· _« _- 1 [ Μ Υ ρι _αοχουπι · . _|« _** ¦ Πλ ουσια κιιι πριοιο _τυ πα κοιμικα , _·{·· ¦ Μια _ιξιοι κιενικι · χιι . _μι , _ιδια ανωτιρη Ιι ρ , ο τ ιι γ ω ν * σ τ ι » υ ν Μ ρηματα . ««« « β _» _«> Μ _« . οηγιΜιμενη . ο Ζ _, ΑΝ Β , ΑΜΠΚΝ « „ _, , χαι η πανεμορφη β | Ι ' . νιι ιργο ποιι πρεπει Κλικ να δητε ! ¦ Λκι _αι _ιεδα _οτιχη Βιοι · _χιιμμια αλλη , ΝΙΚΟΑ ΚΟΥΡιΙ _ιΛ ν ' ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΘΗΤΕ ΒΠ | _Ι Απο του _ηροοεχουι ε « _464 τ < ιυ 10 , * , _5 * βις τον Κιν ημ « τβνραφβν « ΛΟΥΚ ΟΥΔΙ » _ινοφ ιιι των Υ _ιτνωτι βτι [ Η χδ _> ' _ιυνι _δ ριαοΓ _ων τοθ 5 ιο < ο ημβρ Ι 2 λλπν ©{ Υ _ετν _ατιατ _οΟ ΜΟΡΕΥ χ « _Ι τβΟ μεντιουμ _τβυ ΝΛΙΡΙΙΙ _^ ψ ΜΟΡ 15 Υ ( τ _* _0 μεντιουμ του _πιριουιχοΟ ιι φ _Ι Ι _ΧΑΥΡΟ , ιιι ) . [{] Μ ΚΑΤΙ ΤΟ ΠΡ _Η Τ _Ο Φ _ΑΝΕ Ι ... ΚΛΠ ΤΟ ΛΙΛΛ ΚΤιΚΟ . _. . ΚΑΤΙ ΤΟ « ΦΙιΛΙΜΟ Ι _)& , _^/ _ιπχΕ _^ _- _* _- - _^ _α _*·** αηη _· _.:-= ι _^ . _^_ ζ _^ - _... _^— _.. ¦ ¦ - .- .. „ _¦» . _^ _., _„ _...,.. _„^ . ¦— - . — .,. „ _„ „ _ [ Ιιι ιΑζ _ΓΚεΓι 1 Ι * _ΓΠΓΙΓΜΓΠηΗ _? _7 * % _Φ ! _Γ _^ . _^ _ΕΓινν » _49 _& _νβΚΜ £ _αΜν _4 Μη » _Ι _& . ! ( _| ι Ι Ι | ι Ι , ' ! _| ο στραταρχης ΕΥΧΑΡΙ ΣΤΕΙ ιΓις απαντηοτν ευχετηριου τηλε - γραφηματος _της Εφορειας και του 'Ε > . ) . τ ( νιχοΟ Βυμνασιου _Σολε-« ς , ο προ > Ουπουργος απεστειλε το κατωθι τηλεγραφημα : ' < Ευααοιο-τω , _θΕομωο δια συγΜιρητηριο _ν ¦ _οτλεγοειφημιχ σος ιπι _4-πετειφ εθνικης ΙΒορτης . _Στραταρ χης Αλεξανδρος Π < ιπαγος » . Ι _ΜΝΗΜΟΣΥΜΟΝ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΤΑΑΑΝΟΥ Επι τπ 21 η ειτετε ' ιω του _βανατου του αειμνηστου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΛΑΝΟΥ , τελειται « Οριον Κυριακην , 4 ην Αιτριλιοι » 1954 , εν τω _ιερω ναω Φανερωμενης , μετα την _£ _βιαν λειτουρ _γικν _, _μνιιμεσονον Οπερ _ενκιτα _υβεως _της ψυχης τοδ αειμνηστου _πκτριω τβυ , ιιπο των μελων τοδ τεως Αναγνωστηριου « ΑΒΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ » , χοροατ _ατουντος του Μ « καρι 4 » τατου Αρχιεπισκ _οπου Κυπρου κ . κ . ΜΑΚΑΡΙΟΥ και _ουμιΒαρισταμενων χ « Ι οιλλων ανωτε ρων κληρικων . _Παρακαλουνται παντες οι _τιμωντες την μνημην του να _η ροωελθωαιν εις το Μνημο βυνον και ενωαωα _ι τας προς τον Υψιβ _τον δεησεις των δια την πατριωτικην οιυτου φυχηχ · . ΤΛ ΜΕΛΗ ΤΟΤ ΤΕΩΣ ΛΝΑΒΝΩ _2 ΤΗΡΙΟΤ « ΑΒΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ » _« Γ * Ρ » _ΓΓΓΟΓΓΙΓΓΓΓΓ « _ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΗΓ _« ΓΓΓνΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ! ΟΙ υπος > αινβμεν βι γεωργοι τοδ χωριου Πι _βσουριου , Επαρχ ιας Λεμεσου , θεωρουμεν χαθηκων μας να ευχαρ ιατησωμ _εν την Εταιριαν Ν . Π . _Λανιτπς _Λτδ ., η οποια δια του καταλληλου φαρμακου Ε 3 ΑΧΛΩΡΙΤ Χο . 3 αι'ελα _δε τπν καταπολεμποτιν του Ειρι _διδι _ου των _ι _ιτ π ρων μας με εξαιρετικα πραγματι αποτελεσματα . Οσα σπαρτα μας _εσκονισβησαν με το ανω φαρμακον _εσωβηοαν τελειως απο την καταατροφην . Εν Πισσουρ _ιω , _τιι 28 ο _Λιαρ-τιου 1954 Βεωργιος _Χριστοδουλιδης Χαραλαμπος Αντωνιου Ιιασ _ιλης Αγαθοκ λη Λεοντης Πολλη Θεοφανης Χριοτοδουλο υ Χριοτακης Βεωργιου Νικολης Ιωαννου Μιχαλακης Χαριτου _Αγαθοκι . ης Γασιλη Μιχαλακης Χριστοδουλο _υ Πιερακης ΒΒιε _ρη Θεοδωρος _Χρυσοστο _» ιου Δημητριος Αγα θοκλη Παναγ ιωτης Θεοδωρου Κωστης Αυγουστη Πετρος Παπαευριπιδου Μιχαλακης Ιο _ιακειμ _Σ πυοος Κυριακου Χρι στος Νεοφυτου _Στυλιανος Νικολαου Μαυ ρουδη Παναγιωτ α _ΝΙκολαος Στυλι ανου Δημητριος _Παναγιωτου Νικολης _Αρεστη Μιχαηλ Χρυσανθου Παναγιωτης Στυλιανου Νεαρχος Ευσταθιου Πολυκαρπος Η λια Ηροδο τος Σ υ 66 α Κωνσταντινος Ευαγορα Σα ββα ΑγηΟοκ ? . η Κω στης Λ . Ποταμιτης Ιωανν ης Αγαθο κλεους Χαρης Αρεστη Βεωργιος Χριστοδουλου Περικλης _Χριστοδουλου Κι · ριακος Πεοικλη Ηλ ιας Θεωρη Τακης Ιωαννου Ιωσηφ Σ πυρος _Πιερακης _Πιεριδης Δημητριος Παυλου Παναγιωτης Χρυσανθου Καρ , αη - Ιωαννου θεοχαρης Ανδρε α Μιχαηλ . Μευτουρη Τακης Δημητριου Παναγιωτης Κυριαξη Ονουφρι ος Ηλια Παναγιωτης Αντωνιου _Γ _3 _!« _ιι _! _ιΓ _: _ι _^! _Γ _![ _ι _ι _¦ _8 _ι _: _Γυ _^ _: _ΓιI _^^ _!¦ _3 _ι _^^ _Γ _, _κ _, _, _Γ _1 _^ _3 _ _Γ _^^ _! _I _¦ _ιIι _: _Γ _^ _ι _1 _¦ _IιΜι _^ _1 _ιιΓI _1 _ι _: _ΓιI _! _IΜι _^ _ι _ _ΓI _1 _ΓιΓ _11 _I Α ΒΡΟΤΑΙ . ΠΡΟΣΟΧΗ ι Την Κυ ριακην Πην Απριλιου καλεισ βε ολοι 1 οι σιτο _ττχρχγωγο _Ι εις τα περκρερ _βιακα _ιυνεδρι _α _ει ς ΒΕΡΟΛΑΚΚΟ _Ν 11 Λ . μ . 1 χαι ΛΕΥΚ ΟΝΟΙΚΟΚ 3 μ . μ . » ΟΛΟΙ _συσηιαμοι εις τα συνεδρια της Ι 1 ΕΚ , μακραν απυ την Κο _» ιμουναν τα οργανα της και τες διασπαστικες των ενεργειες . β | Μακ ραν απο τβυς _κομμβυνιονα ς οι οποιοι { ητουν Ι κομματικα και πολιτικα οφελη . ' 1 Εκ της ΠΕΚ | ¦ ΙΙΙ . Γ _ιιωΓΙιηνιΙΙΙΙΙΜ'Ε _ιΙΓιιΙΙΙ _ΓΙιΙΓΧιΙΓιΕΕΓ _ΙΙιηι _ΙιιΓ . _ιηΜιΙΙΙΓΜΓ _ιηιΓιηΓΓΚΓιΙΙΙ _ΙΓυΓΙ _Ιιι ΑΝΕΥΡΕΘΗ _ΚΛΑιιεΝ _ ΚΥΝΗΒΕΤ 1 ΚΟΗ ΟΠΛΟΗ ΛΕΜΕΣΟ Σ , 2 ( ΤοΓ _αντοΛοκριτου μας ) . — 'Κατο , τιν α 1 ε _? _ιδιαοτιχτις _ιρευνης την οποιαν _διενηργησκν η αστυνο _|» ια εις _οικιαν του χωοιου Φοινι , ανευοεβη το απο τοθ _'Αποιλιου _-τοιι 135 Γ _« _λαπεν « _νντιγβτικον _δπλον του _διευθυντοΟ του σχολειοτ * τοθ χωριο υ * . Μιχαηλ . _Μοικριδη . | ι Την Τεταρτην , 5 ! 7 ΑΠΡΙΛ ΙΟΥ , ΩΡΑΝ 9 . 30 Μ . Μ ., Ι [ Ι το _ρεοιταλ τοδ παγκο σμιου φημιις _καλλιτεχ νου ? Ι - _ιΕΟΡΠΟΙ ηΒΜΡΑΗ ι ι εις το θεατρον « ΡΟΠ ΑΛ » ι ! Προγραμμα αφιιρωμενον εις εργα ΜΠΕΤΟΓΕΝ ι ! και Σ ΟΠΕΝ . ι ι Πωλησεις εΙσιτηρ _ιοη · εις τα ταμεια του θεατρου κιιι _εις ι [ το « _ΝΙκοζ _ια Παλας Ο _τ ελχ Ι · _| | _, ι ] ι ] | ] ! ¦ Κοινωνικη Ζωη Ι _ΙΙαΜΙΙΑ _ΛΛΛΛΛΛΙ ΤΠΟΣΧΕ ΣΙ Σ ΒΑΜΟ Ι • Ο κ . Καοπης Σιαχι _παν κε _« . ι η δ . Χριστινα ΛΙλλη αμφοτεροι εκ Λευκωσιας εδωσαν α ( ιοι 6 « ιαν υποσχεσιν γαμου . ΔΙΑΛΕΞΕΙ Σ _Αρμοδιοις ανακοινουται , οτι οι επιθυμουντες να παρακολοι ιΟηοουν την περι ΜοΑτα ς διαλι _ξιν του Σερ Χαρου Λουκ , τΥιις Οα _ιοθιι ιν το > _Κυ _, τριακω _Μουσειερ την _Δευτεςαν 5 Απριλιου και ωραν 6 . 40 ' . μ . ιι „ δεον να δηλωσουν τα ονοματα των προς τον ΛιευΟυν _- την Αρχαιοτ ητων ( τηλεφ . 400 Θ ) 2189 ) . ΕΚΔΟΣΕΙ Σ ¦ Με _πλοκιιαν ιλην και _ειχονογοωρη _οιν _ετς _^ _δοθη το τευχος Απριλιου τη ς « Ελληνικης Κυπ βου » , μηνιαιας εκδοσεως του Βραφειου _'Εθναρχιας . Εις το τευχος __ τουτο δημοσιευονται αρθρον κοι σχολια της διευθυνσεως του πεοιοδικου και συνεργασια » των κ . κ . Σα ββα Λοιι _^ δη , Ζηνωνος Ροιασιδη _, Δ . _Χριστοεριδη , 'Εμμ . Β . Προ τοψαλ _, τη , Σλ . Μελα , θ . Γο _, _γβνα , Α . Καραντωνη , * 0 _» ι . _ΛοΙζιδη , Π . _Καλοναροτ · κ . α . μεταθεσει ς Ο χ . Βεω ργιος _Οοψανιδης υπαλληλο της Τραπεζης Κυπρου Λτδ ., μετετεθη εκ Παφου _εις Λεν κιοσιαν , 'Ο κ , _Αγιομαμιτης _υπαλληλ _, οι της Ιδιας _Τρσπεζης μετετεθη εκ Λετ · κωσιας εις _Παιρον . ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Δι αεροπλανου των _'ΛΟνικων Αεροπ ορικων Βραμμων αφικοντο εξ Αθηνων οι κ . κ . Δ . ΙΙουλλη ς , Χ . θεοδωρον , Π . ΜιτσΙδης , Β . _Βεωργιαδης , θ . _Πιρριδης , Α . Ει _> - αγγελης , Α . Φιλιππιδης , ΑΙ . Κουγ κιχαμ , Κ . _Λαξαριδη και Σ . Κοντοπουλος , ο χ . και η κ . _Χρ . Χαρη , ο κ . και η κ . Κ . Ε . Ιωαννου μετα των δυο τεκνων των , η κ . Α . Τοφφαρ _ιδου και η δ . ΑΙ . Κοια . Δια των Ιδιων Βραμμων ανεχωρησαν εις Ροδον οι κ . κ . Φ . Κ . _Κιννκχαμ , Κ . Σ . Τερστ , Χ . Μ . Τερστ , ο σερ Τερεχ Βχ Ιλμπιι κα ' ι η συζυγος του και η δ . Κινγκ , ε ' ις Αθηνας οι κ . κ . Φ . Γ . Τσινουκης , Ι . Σ . _ΑΙπουτς , Σ . Βκρειγκ , Σ . _Γινιος , Σ . ΑΙιχ _αηλ , Κ . Λυμπονρης και Λ , Φωτιαδης κ « Ι η κ . Κ . Κουναξακη . Λι ' _οεροπλ-ανου τιον 'Λεοοπορικων Βραμμων « Αιαρ Λι _» ιπαν > αφικοντο εκ Γηρυτου οι κ . κ . Χ . _ ΚαλαΛιαν , Κχαλ . ιν ., Τ . Αγατ , διαλαντ _ρα , Μπυ αρτ , Σ . _, _Η _>^ _αδου _, Ρ . Σιεμπτεπ και Βιαχουπ , ο κ . και η κ . Νεσμπιτ _Τουιεορτ μετα του τεκνου των , ο κ . και η κ . _Χαλετ μετα του τεκνου των και οι Δ . και Γ . Χαλιλ . Λια των Ιδιων Βραμμων ανεχωρησαν οι κ . κ . Ρ . Τ . Περικο κα ' ι Α . Ε . Τερλιγ _κ κ . _ιι ' ι η κ . Γ . _'ΛΟ γκαρ . * -+- · : — ΛΕΜΕΣΟΣ . ¦> ( Του ανταποκριτου μας ) . — Εν προσωπον εκ Λεμεσου κατεδικασ _θη _εις 10 _ημες > 6 > ν _σιυλακιοτν επι κλοπη ενος τροχου καΙ ενος δυναμου ποδηλατου . _^ _ΙιΙΜ χνΚΓΓΙΙ _ΙΓΙΕΙΙΓ _ΓΓΓΓΙΙΓηηΠ _ΓΙΙιιΓιηι _ΙΓΙΕΓΙΙ _ΙΙΙΓΙΕιΓΙΙΙΙ _ΓιηιιΓηΓΜΓ ! ι ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ν ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ , Λευκωσιας 11 Ι εκτακτο ς Ι γενι κη ΣΥΝΕΛΕΥΣι Σ 1 1 Καλουνται παντα τα μελη του Κυαριακου Εθνι- Ι κου Κομματο Λευκωσια ει Εκτα χτον Βενικ _ων Ι _ι υνελευ _σιν σημερον Χχ ιιχ _τον , 3 η ν Απριλιου , ωρα 4 μ . μ . . Ι 121 Μ Λ : Ζητημα _οικηματο _ς . Ι Ε Κ ΤΙΙ _Ι ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ _Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | Γ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΟΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ε ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ _^« _ΙΓΓΗΙΓΜΜα ΓΙΙΓΙΙΙΙΙΓηιιΓΙΙΙ _ιΙΙΙΙΙΙΙΓΙΙ _ΙΙΙΓΙΙιΙΙ _ΗΙΙΙΙΓ ηιΙΓ _ΜΙΓΜΓ _ιαΓΙΙΙΙ _βηιΙΜ η _^ ' ¦ >· _νΗΓΓνΗΓΓΓΓΓΜΓΓΓνΓ _ΓΓΓνΓΓΓΓΓΓΓΜΓΓΓΓΓΓΓηΓΓΓ Ι 1 ΙΙΙΗ ιι _ιιμ Προς £ 19-18-0 μονον . _δ , ατου _αιπ ΚΑΜΠΙΝΤΟΛΙΟ της « ΑΔΡΙΑΤ 1 ΚΑ » ΛΑ ' ΒΝ ¦ 8 ' αναχωρησ η ε _£ Αμμοχωστου τι ' ιν Πα _ραοχευην 16 ηι · Απριλιου , 1954 , « 31 α : · ΡΟΔΟΝ ΣΜΥΡΝΗΝ- ΠΕΙΡΑ ΙΑ . ΜΠΑΡΗ · ΓΕΝΕΤ ΙΑΝ _*« ι ΤΕΡΒΕΣΤΗΝ δεχομενοι · _επι & _ατα ολων των θεσεων , Βινονται _ΛοΙτ _οι επι _δαται ιια Λονυινον μεσω Γενετια . _Τριτι ι ιεσι _ Αμμοχωστο - Λον _^ _ινον , _μεαω Π ενετ _Ια £ 19-18-0 Λια κραι _ησιν Οεσεοιν ι ' ιπιι ΙΙυνισ (» Β :-Α · Λ- ΜΑΝΤΟΓΑΝΗΝ & ΥΙ ΟΥΣ ΛΤΔ- Βενικου Πρακτορα τΑ « Αδριατι χα » _Λαιι' ΛΛΙ _' ΝΛΚΛ - ΛΙιΜΚΣ ΟΝ ¦ ΛΜΜΟΧΩΣΤΟΝ ΛΚ ΤΚΗΙΙΛΝ Κυρ _ηνειαν : · Δ , ΣΙ' . ΗΕΡΠΝ ι . ΥΙΟΥΣ ΛΤΔ . Ι Πα _?> βνι- ΣΤΙ _ιΦΛΝΟΝ Ι _ΩΛΝΝΙ 4 ΙΙΝ Ο ΥΙΟΥΣ χαβω χα ) προ < _4 λ « τα Βραφι _ια Τα _$ ιι 51 ων . Ι _^ _ΜΜΓΜΜΜΜΜΜΜΜΤ ' Ι 'ΠκΟΙ _διται Ιν Λιιυια , _ιαΙι οσο _τΙ | ς _'ΓτσιριΙας « |' . 0 νο < ΛτΓ · , Τοποι ς ΧΡ , ΧΤΑΥΡΙΝΙΑΙΙ 4 νι _Ο Ν , οιος Λυκοορνου αρ . Μ , Τηλ , 2700 , ΛιυκωσΙσ . < ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ! ' * < ΟΙ υποφαινομενοι γεωρ · _, _^ _γοι του χωριου Αλεκτο - _, _^ ρας εκφοαζομεν τας ευ- _> 2 χαριστιας μα ει την Κ- > 1 _τιαριαν Ν . Π . Λανιτης » Λτδ . βιοτι τοσον _Λποτε- · 2 _λεσματικα επεσν . ονισεν με ' _} ΚΞΛΧΛηΡΙΤ Νο 3 , τι ' ι _» ι σπαρτα _μιις που __ ησαν | 4 προσβεβλημενα με Σιρι _βι- ( ι 4 Λι ¦¦ ν' ·' _--Ι 0 · -τι < ν ταυτα α- _, ] 5 πο ο . _ιικ . ,. ν ζαιασι ροφην . , ι Λ < Σαλιχ Χ- Ιμπραχ _ιμ , | ] < Σα _ι ιχ Μασα ρ , ( ι < 'Α χμ _ετ Μουσταφ α , , * Χοναειν Μουσταφ α , _, _, * Χαλιλ _Χουλουαι . ι ι , _» * Εν _Αλεκτ ορι . ι , τη 2 « η , _, * Μαρτιου 195-1 , __ ι ι _*¦ ! ΤΟ ΑΝΤ Ι ΦΥΜΑΤ Ι ΚΟΝ ΤΑΜΕ ΙΟΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Σ _νμηωνιο ς προ επιοημον ανακοινωση · , κατα το 1 ! ι . Β > 3 αυνελεγη ποσον . 1 . 083 λιρων υπε _ςι του Λντ _ιφυματικου Ταμειου _Λευκιοσιας ιξ ει _σιι 'ορων , θεατ _ρικων _-ταριισταοειον και οδικων _ερανοιν . Κατα τυ ιδιον ετος εχορι ιγι ' ιθ ησαν μηνιαι α βοηθημα τα ει 1011 _ιιι _χιιγενει _ιι ασθενων , συνολικ ου ποσου Ι . Κ 2 _Ι λιρων . Η _Κυυε ρνησις _εισε _ι _ιεριν εις το ρηθεν _ταμει ον _χιιτα το παρελθον ετιις 1 . 0-1 -1 λιρ . ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΟΝ ΡΕΥΜΑ ΕΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤ Ο ΟΙ καταναλωτα ' ι ηλεκτρικου _ρευματος εν ' _Λμμοχωστψ , οι διαμενοντες εις τας _πεοιοχας της 6-δου _Σαλιιμινος , του Αγιου Λουκα , της παλαια ς πολεως Αμμοχωστου , της παραλια και των Δικαστηριων , ειδοποιο υνται αρμοδιως οτι η παροχη ηλεκ . τρικο _ι } ρευματα εις αυτου ς θα διακοπη επι βραχειας περιοδου μεταξυ της υ π . μ . κα της 8 π . μ . ω και κατα το απογευμα της Κυριακης 11 ης Απριλιου , δια τεχνικους λογους . ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΑΣ _ΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡ Ι ΥΠΗΡΕΤΡ _ιΠΝ Κ « τ επισημον _ανακοινιοσιν , υπο του Δικαστηριου Λευκωσια επεβληθ η προστιμον πεντε λιρων εις ενα οικοδεσπο _την επι _τφ οτι παρελειψε να _ειδοποιηση εγγραφως τον Διοικητην Εργασια περι του τερ | ιατισμου της υπηρεσια της εγγεγραμμενη ς υπηρετριας του . Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ _ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ Β-Σ-Π- | Η « Ανορθωσις » διδει σημερον , την 3 . 45 μ . μ ., την τελευταιων _ουναντησιν της του Γ' γυρου _εις _Λευκιοσιαν αντιμετωπ _ιζουσα την « Ομονοιαν » , εν τφ σταδιφ Β . 2 , Π . Εις τον πρωτον _γορον αι _ρη-Οεισαι ομαδες εξηλΟον Ισοπαλοι ( 1—1 ) . Εαν η « Ανορθωσις » Χις · 8 ( _σι | ως τον _σημερινον Λγδνα της , 0 α ανελθη _εις το _Οψος των εικοσι _δαθμων και θα _Οελτιωση σημοντικ _ως την θεσιν της . Εαν ι , « Ομονοια > _επιβληθη τοτε αΟτη με _3 εκα βαθ μους και με δυο Ακομη συναντησεις 0 α απομακρ _ρνθη πολυ της επικινδυνο υ ζωνης . ΚαΙ δια τας δυο ομαδας οι _6 υο 6 α 0 μοΙ Ιχουν μεγαλην σημασιαν ευνοητον , λοιπον , ειναι το ενδιαφερον , το οποιον προκαλει η σημερινη _συναντησις . Διαιτητης _ωρισθη εκ σνμφωνου 6 κ . Ανδρεας Χαροιλαμπους . 01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΠΑ ! ΡΓΔ _& Υ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , 2 ( Του _ανταποκριτου μας ) . —Κατα πληρο _φοριας εκ Ρα 5 ο « , _-ιντος τοθ πλαισιου χης 6-ι . οψωχου _συμπαοασταβειος τοι Ροδιακου λαου _εις τον Κυπριακον _ανιΛνα . Α _ΒΚνιοοις ιιι _* δ ! ι < ιιριι ! _4 · ικω'ν _Σ . οματειων Δωδεκανησου , κανα την γενικην _συνελευσιν της προσεχους Κυριακης . 0 α _εγκρινη ψηφισμα υπερ της Ενωσεως της Κυπρου , το οποιον 0 α οταλυ ποος _δλ . α τα αθλητικα σωματεια της χωρας , πρδς την Ε . Π . Ο . , την _κυοερνησιν _, την Γσυλην _, τον _ΕΟναβχην Κυπρου και την _Γρεττανικην _ΠρεσυεΙαν . Επισης θα _ζητηθη _δπαις αι εισπραξεις δυο _συναντησεων της μικτης ομαδος Ροδο » διατεθουν προς ενισχυσιν του ταμειου της Κεντρι κης Ενωσεως τοι * Κυπριακου Αγωνος . ι 4 * | ΕΛΠΙ 1 ΕΣ Ε 1 _ΑΜΕΜΙΖ 0 ΜΕΜΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ _Απω _τ « σχολια τον 'Αβηνοιιχοδ _τυπβι » ΑΘΗΝΑΙ , 2 ( Αεροπορικως ) . — _ _^ _Ολ _, _υιι α !· . _Α'ιυνιιικιι _Ι ¦ _ιιρημεοι-8 ες διημοσιευουν σημερον αρθρα και σχολια εξ αφορμης της προχθεσινης συνομιλιας του Αγ γλου 'Τπου _ργου των Εξωτερικων κ . Ην _τεν και του εν _λονδινιβ _πρεσδευτοδ της Ελλαδο ς κ . Μοστρα , Το « Γ η μ α » _γοαφει : « Εξηκ _ριβωθη ε | ανεπισημων πληροφοριων δτι δεν _εοημειωθη καμμια αλλαγη η αλλη _εξελιξις επι τοθ Κνιτ < ιια « ου προβληματος κατα την τελευτ _αιαν _συνομιλιαν του 'Α γγλου _^[ πουργου Εξωτερικων κ . 'Ηντεν με τον εν Λονδινψ ¦ Ελληνα _ΠοεβΟενιην κ . Μοστραν _, η οποια _ειλαυε χωραν κατα _πρωτο 6 ου ? . ( αν του πρωτο υ . Προφανως ο Αγγλος Ι _' _κουογος ηθελησε μονον να _επιδεδαιωσ _ο και προσωπικως _εις την Ελληνικην _Κυβερνηοιν την προηγηθε _ισαν βη λωοιν του εις την Γουλην των Κοινοτητων , κατα την οποιαν η ιδικη του Κυ _(? ερνησις δεν Εχει την προΟεσιν να δεχθη απ' ευθειας συζητησεις με την Ελληνικ ην . Η δηλι _οσις τη Γουλης των Κοινοτητων αποκτη ετοι _μεγαλυτεραν βαρυτητα και σημασιαν , δια της κοινοποιηοεως υτι αποτελει ιιιαν στασιν μη _επιδεχομεν ην _μεταβολην . Τουτο _ομιος δεν _προκειτβ ! να μετα 0 α > : τι ουτε και την Ελληνικην στασιν , η οποια ειναι _προκαθωρισμενη , ως _ιρερουσα το 0 εμα ενωπιον τη ς Βενικης Συνελευσεως των Ηνωμεν ων Εθνων , εφοσον αμεσος ν . α ' ι φιλικ η λνσις με την Αγγ > . ικην _Κυυερνησιν δεν ειναι δυνατη . Ειναι βεβαιως δυστυχημα οτι η Αγγλικη επιμονη οδηγει την Ελληνικην _ΚυΟερνησιν ι . Ις δρομον τον οποιον δια πολλου ς λογους , και κυριως δια τα γενικα αισθηματα του Ελληνικου Εθν ους απεναντι της Αγγλιας , θα ηθελε να αποφυγη , Α ? . λ ειναι μια _Λεριπτωοις , κατα την οποιαν καμμια Ελληνικη Κυ-( ιερνησις δεΛ · 0 α ηδυνατο να φανη αναξια της Ε θνικης θελησεως και της Εθνικης εντολης . Ας _ελπισωμεν λοιπον μονον υτι και απυ τα δυο μερη Οα χαταΟλη _θη ει τα Ηνωμενα Εθνη προσπαθεια , οπως η _-τερι την Κυπρον διαφορα μη _λ . _αυη την μορφην εχθρικης και αγεφυρωτου δι ενεξεως , Και υτι και η Αγγλικη _Κυυερνηοτς Οα θεση ως προς το σημειον τουτο την ιιυτην _γραμμην με την Ελλ ηνικην _Κυυερνηοτν , οτι -δηλαδη ν » Κυπ ριακον « _ητηικι δεν πρεπει να _προκαλεση Ελληνοαγγλι _-κην οξυτητα » . Η < Ε λ ε ν 0 ι : ο ι α » γραφει : « 'Τπηρχ ον ελπιδε οτι και μετα την κατηγο ρηματικ _ιεν δηλωσιν του Αγγλου υποι _^ γου τ £ 5 ν _'Εξωτε-4 _Ρ Υ . _Φ _* _δω το _Κνυυ 12 _ι _!^ ν . — -η δποι-. ο τασην _εΛροκαλεο-εν αγανακτησιν ιις τον _ελληνιχον Λαον— Οα εξευ « _ισκετο καποιος- _^ τροπος επαφης μεταξυ ελληνικης και αγγλικης κυβερνησεως δια μιαν διμερη συζητησιν του ζητηματος . Οσον _παρερχονται δμως αι ημεροι , α ! ελπιδες αυται εξανεμιζονται και η μονη απομινουσα _δδος ειναι η _προσφυγη ενωπιον _της Ορ γανω - σεως των Ηνωμενων ΕΟνων . Ας προσανατολι _βθι ) , _λοιπο _^' _, οριστικως π ? ος την λυσιν αυτην η ελληνικη _κυβεονησις και δς _φροντιστι κατα το _πενταμηνον _, που _ιιπολειπεται μεχρι τη συνοδο » της Βενικης _Συνελευσεως • του ΟΗΕ να διαφωτιση _δλο . τα κρατη —μελη επι του _Οιματος . Εαν εν το ) μεταξυ η Μ . _Γοεττανια _υιοθετησιι στασιν σωφ ρονεστεραν και _περισσοτεοον _ανταποκρινομινην προς την _ιδεαν της ελληνοαγγλικης φιλιας , θα ειναι παντοτε καιρος δια την εναρξη · διμερων συνομιλιων : » . Η « Κ α θ η μ ε ρ ι ν η » : « Οσα ειπεν ο χ . Ηντεν εις τον εν _Λονδινφ _, τρεσ _ιιευτην της 'Ελλαδος περι του Κυπριακου , αποτελουν εις την _ουοιαν _λεπτομεοεβιεραν _αναπτυξιν τη γνωστης προσφατου λακωνικης οηλιοσεως του , κατα την οποιαν δια την Αγγλιαν « δεν υπαρχει ζητημα Κυπρου » . Φυσικα δεν ητο _απαβαιτητον να _{ _ιποβληΟη ο Α γγλ ος υπουργος των 'Εξο > τερικ _ιδν εις τον κοπον να εξηγηση λεπτομερως οσα κατεστησεν ηβη γνω - στα με την δηλωπιν την εκεινην . _υυνεπω και μετα την _πςοχθεσινην ουναντησιν , η αποψις της Ελλαδος παραμενει αμεταβλητ ος και η οδος προς τον ΟΙΙΕ οσον _ιιοτε α ) , λοτε ελευθερα . Διοτι εφ ' οσον υπαρχει Κυπρος , υπαρχει ν , αι ζτ _ τη _( ια .... * . Εξ α ? . λου η « Ε στια * απαντιι ως εξης _εις τας παραδοξολογιας του πρωην _Κυδερνητου τη Κυπρου Σεο Ριτσμοντ _Παλμερ : _« _Εις νεαν επιστολην του ο προ ' _ιη >· Κυβερνητης της Κυπρου κ . Παλμερ γραφει , παλιν , τα εξης _« Οραια : « Αν οι Τουρκοι εξακολουθουσαν να κατεχουν την Κυποον , δεν θα υπηρχ ε Κυπ ριακον ζητημα » . Τολμηρα αληθεια , ανεξαρτητως του δτι _αθελ . ητως _ιλεχθη ! Λιυτι , πραγματι : Αν οι Αγγλοι δεν ειχον αγορασει , εν αγνοια του Λαου της , την Κυπρον , απο του Τουρκους , με μιαν τερατοΙδη ουνθηκ ην _αγοραποιλησιιις δουλων , β εβαιως , δεν Οα _υφιστατο σημε-Οον Κυπριακον ζητημα , θα ητο ελευθερα η Κυπρος απυ του 1912 , ωστε να μη εκθετη την Μεγ . Γρεττανιαν , ως μιαν Αυναμιν , ψευδομενη · , · κατα τον _Ολι _βερωτεοον τρΑιτον , δταν _6-μιΚιι περι ., ελευθεριας του κοσμου !» . _§{&·& _ιι _% ι . .. _' ... . ψ—— _ΡΜΤΙΛΑΛΟι _^ _• • _••· 11 _™^ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕ ΙΣ _Ρ _^| £ _βηι _* Γ . ΖΑΓ 8 ΑΤ 0 Ν ΧΠΒΛΟΣ εγκατεστημενος _εις _λενκωσιαν εθιωρησιν οτι _εθιγη η _ιΟτιχη του Αξιο , _τριπειιι επειδη του ισερδιραν _καφιν ιντο φλυν · _τζατιου διακοσμημινου εις την _εξωκριχην του 6 ι _)* ν με ε _!^ 6 νο των Γασιλιον τδν Ελληνων . Και δ _βννιιΟεος _φλιγματιχδς Αγγλος _εντυςιασε και _Ιβραυσο τδ ΑΟωον φλνντξανι , _ηροσβαλων _οδτιο τους Γασιλιις τδν Ελληνων . Την Ι _& κην μας εβΥιχην _αξιοιτδεπειαν δεν _Ιλαβεν υπ _ιιμιν του 4 κυριος αυτος . Ημεις πρεπει ι _& _ομαοτν-οητεος να αττχωμεΟα Την ξετην 6 ιακυ 6 ερνι | οιν , χαρις « Ις την οποιαν _υφειλει την εδω _« _ιρονσιαν του δ εν λογω Αγγλος * α 1 Αλλοι σαν κι _αυτυν . Ημεις _διν _πριπει να _ιχωμεν εθνικη ν _Αξι-ΟιεριιΓιαν . Ο ταν _κατειχο-ν τδν τυπον μας οι Τουρκοι _ιηρεπε νΛ _ΑεγοΛιιν _« _πεχκεο _» και _τωρσ _τυν κατεχουν οι Αγγλοι να λιγωμεν _ταπιινως « _γιις * . Εκτο _ι _& ν δ κυριος που _εσπασε το φλυν _-ιξανι φρονη δτι μονον « γιες » πρι-Λβ να λεγεται , διοτι μονον οι Αγγλοι Εχουν τδ δικαιωμα να ειναι _κατακτηται . * Ν » υπενθυμισωμιν εις τον ξενον αυτον κυριον , δτι ειναι η αγαπη των Ελληνων προ την _ελτνθεριαν που εσωσε την πατριδα τβυ δταν την εκαιαν τα Βερμανικα Αεροπλανα Ουδεν το _ο-^ ι « λΛς . Δ ιοτι ειναι πλεον γνωστον εις δλον τον κοσμον , οτι οι Αγγλοι δεν θελουν να ενθυμουν ται ουτε δοα οι ιδιοι λεγουν . Δεν μπορουν δμως να Αγνοουν ποσες 'Α . τοικιες , _Προτεκτορατα , Εντο-} . _ας π Κτησεις Εχασαν . Και τες 5 _χεισσν διοτι αυτη ειναι η προσταγη της Ιστοριας . Λοιπον , Σε ρ ΠΡΟ πεντε μηνων η Ελληνικη κυβερνησες _επερατωοε την κατασκευην δυο τεραστιων γεφυρων επι τοθ Στρυμονος . Τα σχεδια _δ _^ ΕΛονηΟ ησαν αμεσως , α , Ι εργασισι ηρχισαν Ανευ χρονοτριβη και _τιβη ετελεσθησαν τα εγκαινια _αμφοτερων των γεφυρων . Η Κυπριακη _κυβερνησις Λπετ _κιεησβ την _δτευρυνσιν της _γεφυρας του _Πεδιαιου προ διετιας . Αι ε _φγασιαι ηρχισαν προ εΛτα περιπου μηνων και ... Κυριος _οιβε ποτε βα περατωθουν . Και ο Πεδι · « _ιος ειναι Ενα μικρον αυλακι συγκρινομενος μι τδν Στρυμονα . Οσον δια την _αναλογιαν των _ε-| οδων , τι να _ειπωμεν Δεν εχομε * στοιχεια , Αλλα δεν ειναι δυσκολον να εξαγαγωμεν σνιιπερα-• ηια ... Ο ΘΙΑΣΟΣ που Οα μας ελΟρ εξ Αθηνων τον προσεχη Ιουνιον ειναι Αρτιος . Περιλαμβανει μερικα Απο τα καλυτερα στελεχη . Αν μαλιστα _Ρλθη και -η Μελινα λιεοκουρη . Οα απο . λαυσομεν _* : > .-Απο τα σπανια καλλιτεχνικα συγκροτηματα . Η Μελινα κατεκτησε κυριολεκτικως κατα τα δυο τελετταια Ετη το Παρισινον κοινον . Εχει πρωταγωνιστησει σε ιργα που εκριθησαν ως μεγαλα δημιουργηματα . Η εκλεκτη _καλλιτεχνις ηλΟεν _ιις Κυπρον προ τριετιας περιπου με τον Οιασσν Κοτοπουλη . 'Λπ ' _Ιβδ _ι-τεστρειιτν εις 'Λθηνας κα _ιλιγου μηνας _Λργοτερον μετεβη * το Παρισι , δπου _επευληΟη κα ! _ιιριαμβενσεν . θεωρειται ως μια 4 β )> _τας _χαλυτερα ηθοποιοι · τη Ειοω . ττις . Κατα και ρους μας ε , _τεσκεφΟη βην πολλοι εκλεκτοι Αθηναιοι « _αλλιτεχναι . Σ _ημειωνουν _διιοις ΑκΛμη Λπουσιαν η Κυβελη , η Α « μ * εΠ . _, η _Παξινου , δ _Μινοντης . _ΚΛτι να _γινη δια να ελΟοι · ν και _( _Λτοι . Και κατι αλλο . Να _φροντ ( _σθιμεν να μας _ιλΟη . και η Αυ-< Η « η Σκηνη , _ιστιΛ κιιι Β » ν τα θε-« _Τοα _Ιιας ειναι γι ' αυτην πε ρισσα ρον Ακαταλληλα απο ο , τι ειναι δια τους _Γιαικιυς προζας . * . ΧΑΡΑ _θεου Αρχιζουν να γινων' ταν . με την _εισοδον της _'Λνοιξεοις οι παιδικοι _κηιιοι της Λευκωσιας . Εκατονταδες παιδιων σε καθε ενα απ' αιτους καθε _μεοα . Και χιλιαδες _τ £ ς ΚυοιακΙς και γιορτες . Ποση { _ιγεια Απο το _δπ _<« 0 θον κα ! Απο το . _ταιγΒιδι . _Και ποσο καλο οπο χαρακτηρα των παιδιων απο την αυναδεληχοοιν _. Παιζουν μεταξυ τους και τδ Ενα νοιωθει το Αλλο . Χαρα πηγαια και οχι κατα παραγγελιαν . Σε λιγο Οα αρχιση και η λειτουργια των παιδικων Εξοχων στδ βουνο και τη θαλασσαν . ΒΙερισσοτερον οξυγονον , ιωδιον , Αλμυρα , ηλιος . Ηλλαξαν οι καιροι . Και οι προληψεις , οι καταστρεπτικες του _χορμιου κα ! του πνευματος _προλητψβις , _εξαφαΛ-ιζονται . 'Λπο τα σχολεια δεν ογαινουν πλεον _παιιια καμπουρικ _» * β ! « ι ' τρινα . _Λιγοστβψαν οι αορωστειες δχι μονον γιατι η ιατρικη επιστημη εχει προοδευσει , αλλα και γιατι _Αλλαξαμεν μυαλα . Ξευρομεν ποια ειναι η καλυτερη τροφη αα' εκεινες που μπορουμεν ν' Αγορασωμεν , Και Λρο παντος ξευρομεν την σημασιαν της _γυμνα στικης , του Αερος , τοδ ηλιου , της θαλασσας , του Γουνου . ΟΙ νεοι — Αγορια και κοριτσια — - _αφηνουν τα ρουχα των στην _παραλιαν και _μαζυ μ αυτα τες προκαταληψεις . Και μπαινουν στη θαλασσα και εκτιθενται στον ηλισν . 'Λπορ ροφουν βιταμινες , καθαριζουν τους πνευμονα των , γυμναζουν το κορμι τους , μαυριζουν το δερ μα τους . Η υγεια δια της χαρας και η χαρα δια της υγειας . Νεα εποχη , νεες _αντιληι )> εις . Α λ λα και κινδυνοι , οχι ομως περισσοτεροι απο εκεινους που _διετρεχεν η προηγουμενη γενεα . Ο _ουγχροτισμος μεταξυ των δυο φυλων δημιουργει και _αυτοαμυναν . Και με το γυμνον εχουν πλεον _εξοικειωβη υι _δφυαλμοι . Προκαλει την Ιδιαν _αισθησιν που προ ετων _προεκαλει η θεα του ... αστραγαλυν . 'Ο θαυμασμος του καλλους και τοθ _αθλητικου σωματος δεν ειναι εγκλημα στον καιρο μας-ΘΕΛΟΜΕΝ την νεολαιαν με γερα κορμια . Αλλα και πνευμα κα-Οαρον . Την θελομεν με _ιδα « κα , την θελομεν αγαινιστικην . Την _ΟιΧομεν πρι ' . _'τοπουυν ει- του ωραιους αγωνας . Την θελομεν πατριωτικην , ετοιμην να _Ουσιασι ) τες απολαιισεις της ζωης χαριν μιας ελευθερης ζωης . ΙΙολλα μικροβια εξαπολυει ο Ιμπε ριαλισμο και ισαριθμα ο _αυταδελφος του κομμουνισμος . Να Βι Κλδιι η αμυνα . ΕΘΝΙΚΟΣ ΙΚ _^ Μ ΜΗ 1 ΡΕ , ΙΙΗ _ΜΜΙΜΜ Μ Γ 1 ΚιΡΙΟΚ ΜΙΑ ΑΝΑΚ ΟΙΝΩ 2 Ι 2 ΑΒΒΛΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΛΟΒ _ΛΝ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 2 _ΥΖΗΤΗ 2 ΕΙ 2 _Ι ΙΛΡΙΣΙΟΙ , Λπρι ? . ιος . — Μια δμα Αγγλων _ιατριον , βιολογων και χημικων , _κατωρθωοε , υστερα απο _συστηματικην και _ΑΟορυΓον _εργασιαν τριων ετων , να _επεξεργασΟη μιαν νεαν εντελως _μορφην _τιβς παλης κατα του καρκινοι · , στηβιζομενην εις μιαν νεαν εηελιο αντιληψιν περι των συμπτωματων κιιι αυτης ταυτης της εννοιας της ασθενειας . Αυτην την συνταρακτικην ειδησιν αναγγελι ι η εφημερ ' ις _« . Κομπα > , γραφουσα ε .-τι λεξει τα εξης : « ΟΙ Αγγλοι _αυτοι _επιστημονε ανεκα λνι |« ιν λοιπον το ασφαλε _εταρμακον κατα του καρκινου Φερομεν το μηνυμα μιας Γρεττανικης _πανακειας εναντιον υλιον των μορ _φων _αιπτη της μαστιγος της _αν-Ορωποτητο Δεν _ισχυριζομεΟα τετοια πραγματι ) . Απλως _βευαιωνομεν δτι ειμεθα οι -πρωτοι που μεταδιδομεν εις την _ηπειρωτικην Ενρωπην την ειδησιν . περι των νεων _ε-.-τελιυ ς οδων που ε . _τετνχαν να χαραξοι _^ ν _υρεττανοι _επυοτημονες Λν υχι ακο / ιη δια την _προλ . _ηιιιν και Οεραπειαν του καρκινου , παντως δια την _αποτομον _αναχαιτισιν τη εξελιξεως τον . Το νεον _στοιχε ιον εις την νεαν _τακτικΙΒν καταπολεμησεως του καρκινου ειναι οτι συνδεεται στενα με την παλην εναντιον μιας αλλης μαστιγος , η οποια γειτονευει και ισως και να « συγγενευη » με ιον _καρκινον : των _ρειιματισμων . Η σχεσις αυτι ) μεταξυ ρευματισμων και _καοκινον κρινεται τωρα _πραγματικη κα ! στενη ωστε οι _ερευνηται του Λονδινου , πριν σχεαΟουν τι τυ _Αποτελεβματικωτε ρον μπορουσε να γινη ν . _ατ ι ' ι του καρκινου , _επεριμεναν _ποωτιι να δουν τι το _αποψασιοτικυν η τουλαχιστον το _ιδιαιτε _ριυ αποτελε _σματικον ιΙ | ιπορο _{· σιν να _επιτει _^ χΟη κατα των ρευματισμων . Και πραγματικα επετευχθη κατι : Η κορτιζονη εχρεο > κοπη < ιΕ μερικως τουλαχιστον ω μεσον _κιιταπολι _μησειο των ρευματισμων . Τοτε ο ! Αγγλοι επιστημονες και _αιιγκεκριμενοις ο δοκτωρ Λουι ς Μος , μελος του _Ηιισιλικου Κολ · λεγι οι < των χειρουργων _ζαι Ιατρων της Μεγαλης _ΙΙ _ρεττιινια _ιχρησιμοποιησαν Ενα νεον _ιι . _ιλον κατα των ρευματισμων : την ι ' _ινδρεναλινην _, η οποια ειναι μια φι _< σικη ορμονη , Σ _ιτνηθοι ς γινεται εξωτερικη χρησις της _ινδμι-νιιλινης . Ει εξαιρετικα Ομως πε · _ριπτιικιεις η ιρυσικι _) αυτη ορμονη _ιισαγεται και δι _ενεοιων ιι τον οργανισμου . II νεα Πιτι | θεραπευτικη μεθοδος κατα των ρει > _ματιαμων εδοκιμασΟη _επιτνχω εις 1 _ιθ Αγγλικα νοσοκομεια κπι Αρχι ζει να _χρησιμοποιητιιι και _ει _ την Βαλλιαν , το ΒΙελγιον ζαι την Ολλανδιαν , _'ι _' ιμ · νεαν ( _ιιτιμ · μιΟοδον θεραπειας των ρευματισμων οι Αγγλοι επιστημονες , ιι | οποιοι υποστηριζουν ιιτι υπαρχει στενη σχεσι μεταξυ ρευματισμων κιιι καρκινοι 1 , την χρησιμοποιουν ηδη και κατα του καρκινου . II _θεοιρια _τοιν σι _^ _ιοτιιτιιι _ιις το εξης : Ι'ο συ | _ιπτυ » μα η το ι _· ξ ( ιιτερικΟΛ' _οημειον μι « ς Ασθενειας της προσδιδει _ιηλικιιιν > . Καθε Ασθενεια εχει Απο αυτη τη Αποψεως την παιδικην , την _( ηη-( _ιικην χαι την ωριμον ηλιχιαν της _χ ιι ! τελος το γηρας της . Τα τεσσαρα αυτα σταδια τ η Αη Οινιιιις ιτ ' _ιρισχουν το κα θενα την _υχη _ρασιν τοιι ιις _τι | ν εξοιτε ριχιιν _μορι | ην του συμπτωματος . _Κτσι λ . χ μια ασΠενπα ημπορει ν' Αυχιο η ω _Βκζρμα , Αναλο για τι ι τα χυτητας τη εξελιξεως της , ι | Λρ _· _χιχι _) αυτ ι ' ι Ασθενεια _ημπορι Ι να _καταστη ειτε ι ·| ς τΛ ιδιον _ιντοκειμιΥον ειτε ι ! _ς Ρνιι _ιιπ ογονον του μια προσβολη διαφορετικη μεν κατα την _μορφην , Αλλα τ ης Ιδιας ουσιας : Δηλαδη μια _κρισις ΟΠΗι _ατιπμιιιν . Λυτο , υστιρ α Λ . _ιο το παι & _ικον οιαδιον του εκζεματος , ειναι το _εερηδιχον σταδιον της ασθενειας . ΕΙ την δευτεραν η τριτην γενεαν η ασθενεια μπορει να περαση ει την _γεροντικην της μορφην : τον καρκινον . Δι αυτον αλλωστε τον λογον ο καρκινος ορθως θεωρειται ο ) ς μια « γηραια » η μαλλον γηρασμενη ασθενεια . Αι κλ . ινικαι . στατιστικα ! απεκαλυψαν _εις τους Αγγλους ερευνητας υτι επι 100 _περιπτωσεοιν καρκινου αι 70 η 80 ειχαν κατα τα προγενεστερα των σταδια και υπο την μιαν η την Αλλ ην μορα ην εκδηλωσει _ρει-μα τικη φυσεως . Η διαπιστωσις αιτη ηγαγε τους εν λογω Γρεττανου επιστημονας εις την δοκιμην μια νεας εντελω ς θεραπειας του καρκινοι 1 , « Εφοσον , λεγουν , καθε _Αοθενεια ι . χει την παωικην τη _ηλικιαν , την _ηβι ( ν της , το ωρτμον σταδιον , κα ! τυ γηρας της , ο καλυτερος τρυ , το θεραπειας τη ειναι το « _ξανανειαιμα » της . Τον καρκινον π . χ . . τροσπαΟβυιιεν να τον _ιξανανειωσωμε > και να τον επαναφερωμεν ει το σταδιον των ρευματισμων Πως ακριβως « ξανανειωνομι » μιαν _ασθενειαν , επαναφεροντες αυτην ει ενα προγενεστερον , ολιγωτε ρον _σοβαρυν , _οταδιον τη κα ! ποια προβληματα προκυπτουν κατα την διαρκειαν αυτου του « _ξανανειωματος _» . Ιδου τι προσπαθουμε να _εξαχριυωσιομεν κατα το παρον σταδιον των ερευνων μας » . ΧΑ / _ΙΤΣΙ _& ΜΕ _^ _ΑΑΚΜ Μια νεα Βερμανικη _εφευρεσις , επιδειχθεισα εις την εκβεσιν ειδων σπορ του Γισμπαντεν , ειναι , αυτες οι _καλ . τσες , που Εχουν ειδικας θηκας δια τα δακτυλα , οπως τα γαντια . Προοριζονται δι ανθρωπους με ευπαθη ποδια , και . τα διατηρουν ζεστα τον χειμωνα και δροσερα το καλοκαιρι . Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙ ΚΕΙ ΜΕΝΟΝ ΕΡΙΔΟΣ ψ-ψ-ψ Ο ΠΡΑΟ _Σ ΜΑΖιΙΡΑΙΟΣ ΛΟΝΛΙΝΟΝ , Απριλιος . — Ο Χριστο εικονιζεται ω « τραχεια , ηχ εδον _θηριιιιοη _φυσιογνιομια » γι τα Αρχικα σκιτσα δια τοιχογραφιας μιας εκκλησιας _τ . τΒ Σα πι : ξ , Α . _τει | 'ανυι | ενα Συνοδικον Λικαστηριον . Το _περιεργον ειναι ιιτι _Τ ( Ι _πκιτο _ιι αυτα _ιιναι _εργιι του _γνοιστο · τι ' ιτου διακοσμητου ναων · ,:. Χαν ' /' ι ' ιιιιπους και « τι τα _επικρινομενιι σκιτσα του _ειχιιν _εγκριΟη μ ' _ενθουσιαομ ον _ιεπο του ι _πιτρο-. _τηνζ του _ναου . 'Ο κ . Ψιλιπ _Ιι ειμς , προεδςκις του Συμβουλιου Καλων Τεχνων της Μεγ . _Ηοπτανιας , _ι-ξεφραοε την Ρκπληξιν του ιιια την _ιιπορριι | _ιν των σκιτσων του _διιεπρεπους καλλ ιτεχνιιυ ζ < ι ! ετονισεν δτι του _ιιχαν καμει _Αριατην ιντυπωσιν η ειλικρινεια και η θρησκευτικη _τιον πνοη . 'Ο προεδρευ σα του Συνοδικου Δικαστηριου κ . Κεννεφ Μι ' ικ Μορραν , ειπε τα _ιξη : _ι'Ωρισμ ε ' - _νιιι εικονες του παρελθοντος ιπεκριυησιιν διοτι _παριστοιν τον Χριστον _ιιι ς λεπτεπιλεπτοι · προσωπον , Τα Απορριφθεντα σκιτσα 'ιΙιιν παι ιιτι _(( Οανοιιν εις το Αν τιθι τον Ακρον . Παριστουν _τριιχ εοις Αρρενοιπι ' ιν , πχεδον θηριωδη ι | ι _· σιογνιι )| ι [ α νι ' . Εν πι'νι χιιφ ο ταξιαρχος Μ . Μασκι ιλ , μελος της συμβουλευτικης επιτροπης , _ιΙ . _ιεν ιιτι ιιυτη Απερριψε τα ηκιτπα διοτι δεν τι ' ι _Ρκρινε _κατιιλληλα δια μιαν ιναριακην ι ' κκλι κιιαν . Το προπυιπιιν του Χριπ _τιιυ παρισταται τραχυ , συνε _χκιι-ν , Κνιι Λε μελιι της επιτρ οπης- _ιι , _ιεν ιιτι _αμοκιζει με _προισπιρικαν _ΛνΟροιπον , μι' τι | ν μαυρην κομην χρεμιιμι ' νι ιν _Λνι _. ι-Ιι του μετοι . τιιυ . ΚΙ Απαντησιν ο ζιιιγρι ' ιι | ο ς χ , _Ι'ηΒμπου _ειπιν ιιιι ιι Ρνιι μικρο προκατιιρκτικον σκιτσο του ητο δυσκολον να ικηραση ιι , _τι Οα _εξεφριιζι'ν ιι ιον τελιτωμενυν πινακ α . Κ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ Μ ΕΠΙΠ _^ Η πριγκιπισσα Ασραφ διδυμος Αδελφη τοδ Σαχη της Π _: _ροια , η οποια ειχεν εξυρισΟη Απο τον Μωσαντεκ χαι διεμενεν εκτοτε εις _'Ελβετιαν , φαινεται ανωτερω Λποχαιρετωσα εις το αεροδρομιον ινα γνωστον τη — η , _( ιαλλον _, το σκυλακι του — , 6 τι . · _αιιι 'Ωρυσιως της ΑιΛ Τβνεοανην _, δπου της επετραπι ' _τω _^ _ιι να επιστρεψιι . ΤΟ « ΜΑΒ ΙΚΟ ΚΑΡΥΔΙ » ΤΟΥ κ . ΣΚΕΥΟΥ ΖΕΡΓΟΥ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΦΕΥΡΕΣ Ι £ ΑΘΗΝΑΙ , Απριλιος . — Ο δοκτωρ Σκευος Ζερβα , ο ακουραστος αυτος ερευνητης που επι εξηντα δλοκληρα χρονια _Αγιονιζεται εις τας επαλξεις της Ελληνικη επιστημη , _ανεκοινωσεν ει ς τους δημοσιογραφους μιαν Iδιοτυπον και ενδιαφερουσαν πραγματοποιηση · . Η _Λνακοινωσις του κ . Ζερβου _αφοριι το « μαγικο καρυδι » . Παρα τον παραδοξον τιτλον της η συσκευη του κ . Ζερδου _εινια δυνατον , οπω πιστευει κει ! διακηρυσσει δ ιδιο , να προσφερη μεγαλα υπηρεσιας τοσον ει ς την Οεραπευτικην και την εγχει ρητικην , οαογ κα ! την παντοτε επιχαιραν υποΟεσιν _της _μεταμοσχευσεοΛ . 'Ο κ . Ζερβος εκλεισε μεσα εις ενα _μεταλλινο κελυφος μεγεθους καρυδιου μιαν Ιδικης του Ανακαλυψειο _ουπιιιν τι ' ιν ουνΟεσιν της οποια δεν Λπεκαλυ _< _ι · ε , και δια τη _διοχετευοεοις . ηλεκτρικου ρευματος μεσιιι ενας μετασχηματισμου , η ουσια αυτη γινεται εστια θερμυτητος παρατεταμενης διαρκειας και ου _νεχου _σταΟεροτητο . Δια τη _διοχετευσεως _ηλεκτι . _ηκου ρεηιατυς 2 6 ολτ τι ουσια ιιυτη Αποκτα Οεομοκραοιαν 15—ι 6 ο , δκ ' ι τεσσαρων ' . _'ιο , δι' ? ξ 28— _, ΙΟο και δια 2-1 _υολτ—εεο τυ οιμιειον αυτο Εχουν φθασει τα πειραματα και αι ε ' ρευναι του χαλκεντερου επιστημονας—ι | θερμοκρασια Ανερχεται εις του 150 ο . 'Ο κ . _Σκευος Ζερυ'υ : μελετα _τιορει την _ανΟεκτι _κοτητα τη _ουοιας του , η ο , _τοια μεχρις οτου αποφασιση να αποκαλυψη την συνΟεα ' ιν της , θα _παριιμενιι μυστικη . 'Ο κ . Ζερβο , _Ανεκοινοισεν οτι το « μαγικο καρυδι » ειναι δυνατον να χρησιμευση δια την _καταπολεμ >( βιν > ' _-νιΛν _, την Λνανε - _ιοοτν λα . _, _, _ι , _' . _οκαρισμα προσωπων , χαρι εις την _σταΟεραν κα ! Απολυτως _ελεγχομινην θερμο τητα την οποιαν περικλειει κλπ . 'Ο προορισμο της συσκευη αυτη χαρακτηριζεται . Απο τον _εφευρετην ω ενα _τριπτυχον , 'Ο θεραπευτικο ς τη σκοπο Ανει _ρερ Οη ηδη . ΙΙ _Αλο _πλει'ρας εγχει ρητικης χρησιμοποιησις συνισταται ε ! ς τον « _ολλισμυν » με την _ουσιαν αυτη ειδικων χειρουργικων εργαλειων ( νυστεριων και _ψαλλιδιον ) Λπυτρ χαρι ς ει ς την ουνεχη θερμοτητα του _χειρουργικου οργανου , ειναι _διι'ατον να _ιπιτει · _χθη αναιμακτο _εγχειρησι Ης ωρισμενα οργανα Β σημεια του σωματος . Οσον Αφορα την νεαν _μεθοδον _μετιιμοσχευπεως την οποιαν ειναι δυνατον να εγκ αινιαση η ΑνακαλυιΚ του χ . Ζερυου , ο εφευρετη δεν ηθελησε να προΒιη εις _Λνιιχιιινιο - οιν , ιπ ' ι του παροντα _ηυοικα . Ω γνωστον , ο γηραιο _Λιιι-Λεκανησαι ιατρο ς , _ανεκαλνιμεν τι _|· μεθοδον τη μεταμοσχευσεοι πολυ πριν Απο τον περιφημοι · Η _ιιριινωιι . · - ¦ - · Σταυρολεξον _ΟΡΙΖΟΝΤΙΠΙ _ 1 ) _Μι-ρτυς γνωστης πολυκρατου 6 ι « _αιτηκι ) ς υποθεσεως . 2 ) Οργανωνει αγΟ · νας ιν _Ελλαβι . 3 ) Λοφος των Ιεροσολυμων . — _ι-ιεοον συγ _. κοινωνιας . 4 ) Υι _» ασμα ηου Οα _ΦοριΟβ συντομα . 5 ) Κιητικον . _— Ετσι _αποχαλειτοτι _καμμια φορα 6 γενναιος . 6 ) _Υκοκοριστιχον ξενικοΟ _ανβρικοΟ ονοματος . ΚαΙ αλλο 6 πο · κοριστικον , γυναικειου _ηνωματος . 7 ) 'Ο πολυτεκνος Εχει πολλα νο _Οριψ )| . Γ ) Η κατοικος αρχαιας χωρας .- Δεν ειναι ιλα . 9 ) Μετοχη ιοηΟητικοΟ ρηματος . —Τρια _βμοιο φωνηεντα . -- Αλλος αποθανων συγγραφευς . _ΚΑΘΕΤΗ _Σ _ || _Πνπαι στΟ ΦοΟρνο , 2 ) Εχει τιολλα χρωματα . - Χρονικος συνδεομος . 3 ) Δεν χαρα . κτηριζει τας πραξεις των _οΑτρου !· στων . 4 ) Διετελεαε ετι ! μακρον _(· ποσργας Ασφαλειας < _* ν _Ελλαοι ( γεν . ) . 5 ) Ο , τι και το 9 δριζ . — Ο χρησιμοποιουμενος δια το μυ . _στηριον της θειας ευχαριστιας ο !· νος ( ουδ _. ) 6 ) Τρια Ομοια συμφωνα , — Εχουν τα αιιοτι-λιαματο : τοος . 7 ) Σ υμπληρωμα της ανηρικης _αμφιεσιως ( γεν . ) . Γ ) Τελικος συνδεσμος , —Αναφορικη _εντωντιμια , -Δηλωνει ανοχην . !)) ΑπΙ · Λν τιτλον συγγραφης τοθ Ησιοδου . ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΒΟΥΜΕΝΟΥ £ ΤΛΥ Ι > ΟΛΕ = ΟΥ • Οριζοντιως II ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ . 2 ) ΡΑΠΛΝΙΛ . 3 | _ΜΥΝ ΛΠΑΙ , 4 ) ΟΤΑΝ- ΑΣΜΑ , 5 ) ΝΙΛΑ - Μ . Μ . ( Μανωλης Καλομοιρης ) . 6 ) ΑΒΟΥΡΠΙ . 9 ) ΙΑ _ΛΟΤ . _ΚαΟιτως 1 ) ΑΡΜΟΝΙΚΟι , 2 ) ΝΑΥΤΙΛΙ Α . 3 ) _Υ _ΠΝΑΛΕΛε . 4 ) ΠΑ _ΝΑΕΙ _ΟΒ . 3 ) ΑΝΑ 1 . ΥΛ . 6 ) ΡΙΒΑ ΠΥΙ _' . 7 ) ΚΑΙ _' Ι Ν _« ΕΑ ( ΛΕ _βΝ ) . ι ) _ΛΜΜΟ- _-ΙΟ . 9 ) Α Ρ Σ ΑΚ Η Ι , 0 ΜΑΥΡΟΣ ΑΒΒΕΛΟΣ Η _αΤΟΣΙΣ ΤΟΥ ΓΥΖΑΝΤΙΟΥ Υε _τ » Μ 1 ΚΑ ΓΑΛΤΑΡΙ [ _/!¦*¦—** _» »' - _^¦ ¦ - _^ _ι * ΟΟον Τα ταγματα _επβοχωρτισαν τοσο κοντα , ωστε ιιπορουσαμε να διακρινωμε __ μιαν θαλασσαν _ειπο _αλαλαξοντα προσωπα . 'Ηταν τοσον συιεπαγες τδ πληθος των επιτιθεμενων , _δεπε οι Ελληνες , που _πρωτον φοραν _ιβλεπαν τετοιαν ιξορμηοιν , _ωπισΟοχωρησαν στα _ιρυλακια τα > ν και , Ακομη και οι Λατινοι , _ελνγισαν τα τοξα των _κιι ! _ετρα-Οηξαν τα σπαθια των . 01 Τουρκοι , _δμως , _εσταματη σαν παρατεταγμενοι εις αποστασιν χιλιων περιπου ποδων απο ε | ιας , περαν απο την Αχτινα του πυροβολικου μας , οπου _ιρχισαν να σκαβουν ινα χαρακωμα , μετα φεροντας πετρες και υτιωνοντας _περιφραγματα απο πασσαλους , για να προστατευσουν το _οττρα-τυ πεδον των . Μερικοι _γενιτσαροι ε-Τ- _~^ ι _» .. _^ _νΜ .. _ν / . 'η / . _^ .. · _,, / , _' ν .. . _πηη 11 _/& _ςι « . « _*> 11 | - »»— _,-ν »*· ι- _« ι * — · - _« - καλουσαν τους Ελληνας να μονομαχησουν · . ΟΙ Αξιωματικοι της αυτοκρατορικης φρουρας _εξητ-ηβαν _προθυμως την δδειαν να πανε κατιο και να επιδειξουν την επιδεξιοτητα των εις τα οπλα , και μεταξυ τιον ανθρωπων του Ιουστινιανη ησαν μερικοι , που ευχαριστως _διεσταυρωναν τα δυτικα ξιφη των με τα κοντα , καμπυλωτα γιαταγανια των γενιτσαρων . Ο Ιουστινιανης δμως _απηγυρευοετν αυστηρως αυτην την οπερισχε _ιιιιαν . —Ιι εποχη των κονταρομαχιων _επερασε » , ειπε-ν . 'Ο < ι · . —¦¦ στρατιωτης δεν ειναι _σκοπιμυν να _ριψοκινδυνευη την _ξοιην του . για μιαν ανοητον _αναμετρησιν τιμης . Με εκαλεσαν εδω για ν _« διεξαγαγω πολειιον και δχι γιι ' ι να κανω αθλητικους Αγωνας . Διεταξε τους καλλιτερου _σκοπευτας του να σκοπευσουν με χα τοξα τιον και να ριψουν μιαν 6 ολην . Πεντε γενιτσαροι ιπεοαν , χτυπημενοι απο τα βελη χαι σφαι ρες . 01 υπολοιποι , εξω _ιρρεναιν δι' αυτην την _παραβιασιν τιον κανονων του πολε | ιου , Αρχισαν να _χαταρωνται τους Ελληνα και Λατινους χαι να τους φωναζουν δειλους , που δεν τολμουν να Λντι μετωπισουν τους γενναιους Ανδρας , παρα μονον πισω Λπο την ιισφαλειιιν _τΛν _τειχοιν _τ _« ιν . 'Λφοο _επεσαν και Αλλοι δυο , οι υπολοιποι ηλθαν στα λογικα τιον και _προσεπαΟηβαν να μεταφερουν ε ! ς τας γραμμης των τα σωματα των συντροφων των . Σε λιγο , οι πυροβολισμοι _εγενιχευΟησαν καθ δλον το μηκος του _τειχοιις και πολλοι Ανδρες _ιπιπτιιν , 'Λλλυ διαρκως νεοι γενιτσαροι Ι _] ρχοντο _ε ! ς _ΑδιΑκοπον σειραν , χωοις να υπολογιζουν τα βληματα , για να παρουν τα πτωματα . Οιτε _ινα _πτιιιμα δεν Εμεινε κοντα Λ ς την ταφρον . Το μονον που _Ρμεινε , -ησαν λιγες κ . _ηλιδβς αι / _ιατος βιιιν χλοην . Ιινω ο Τουρκικος ατρατυς Ε- ακαπτεν ορυγματα και _χπτεσκευιιζβ τι ' ι περιφραγματα , 6 _Ιυνστινιανης επερασεν _Βφιππος χατΛ μη _κας τοθ εξωτερικου τειχους κα ! _προσεπαθηαε να _υπολογισι _) τον Λ _ριΟμον των . 01 γενιτσαροι , που ειναι στρατοπεδευμενοι γεροι απο την πχηνην τοθ Σουλτανου , απεναντι _εις την Πυλην τοθ 'Λγιιιι · _Ι'οιμανου _, Ανε ρχονται , δπαι γνιο ριζομεν ηβη , εις 12 , 111 ) 0 Υπα ρχουν Αλλοι τοσοι ππαχηδυς , _> _ηλιιδη Ανδρες του τακτικου Ιππικου , Ο Ιουστινιανης πιστευε ι , ιιτι το σχετικως καλα ιξιοηλιειμενι ιν _πιζικον , με ιλ αηρον Λπ / . _ισμογ , [ σοι να αριθμη _ΙιΟ , ιιιι Ι ) Λν _δριιιν . ΙΟΙ ς αυτους « ρεπει να _προατεΟη ισος αριθμο ι ' πι ' _ιχτιον — _απιιθλι ιο _/ _ιενιιιν _Λνθριιιποιν , » Ι ΙιηιιΙ οι κατοπιν ι ' _κκλησειος τιιΟ Σουλτανοιι _, κατεταγησαν ει ς τον _ιπρα τ ον Απο θρησκευτικοι · ζηιιιν και _μιινιαν λεηλασιας , και ιι | οποιοι _ι'Βνιιι _ινδεδυμενοι ιιε _κηυηελαα χα ! ιιιπλιημενοι με ξιφη Ι ) μαχαιρια , ΙΙυλυ _Λλιγοι Λπο _αυιοιις < _τε _ροιιν μικρα ς _ξυλινας Ασπιδας , ι πι _, _νδεδυμενας με βεριια , Μονον το Ι ! ν τεταρτον των _ΛνδρΛν του _Σουλ , _τανορ φορουν _χονδαοιις _δτρ _ματινους _ιπεν βυτιις . ' ( ' ) ' ΛριΟ ) ιος των _Ι ' ουρχιιιν ειναι Ανησυχητικα μεγαλος , Λλλα ο Ι · ουητι ιΛνη πιστευει , δτι αι ελαφρια δυναμεις των _εινιιι _μικ ρας Αξια ς , Η _ιπιΟιωρησι ς του δεν τοι ) _εμειωσβ τδ ηθικον , _ΛιηροιτΛτο Απλως , τι Κνινβ το ιιηλιιΟοιιλητον πυροΚολικογ του _Σουλτανου , Λια να εγχκρδιιιιση τιιι υ _/ _ιορα _ηπιστας , Α _Λυτοχρατωρ _Κωνετταγ τινος _συνβννοηΟη με τον _ΑλοΙσι ον Λ . ιιδη κιιι _Απιφασιοαν νιι γ _£ νη _παρελασις των _πληριοιιατιον / ιε _τΙς σημαιες τιον , « _ιιτΛ μηκης του _εξιοτερικοΟ τειχους , Απο την μιαν Κυ > τδν Λλλην Λκρην , ι _αλπιγγι κιιι τυμπανα αντηχησαν και 6 _λιων ιου Αγιου _Μαρκοιι _ΛκυμΛτισιιν ιιις _τυν Αιθ « . Λιιη η ι · _νεργεκι ητο βυφμβσιΛτη ιιΛλωμα τινι ι πρΒιξις , διοτι ( _δειχνβν εις τον Σουλτανον , δτι _ευοισκετο εις _πολ _^ μον και με την _Ενετιαν . _Πριν νυκτωση , εγινε καταφανες , Αντι ποιου τιμηματος ειχεν επιτευχθη αυτη η επιβειξις . 'Ο Αυτοκρατωρ Κωνσταντινος __ μετεφερθη με την σω _( ιατοφυλακην του Απο το _ΠαλΑτιον των Γλαχερνδν και _Ιστησε _τιιν σκηνην του κοντα εις τας _γραμμας τοθ Ιουστιντανη , εις το _κεντι ) ον του τειχους . _Εις το ιρημον παλαηον _εισηλθεν ο Ενετος οαιλος ( αντιπροσωπος ) επι κεφαλης της Ενετικης φρουρας και μερικων Ενετων εθελοντων . Το βρΔδυ , ο Λεων του Αγιου Μαρκου _εκιματιξε διπλα _εις την αυτοκρατορικην _σημαιαν . Τοι _ουτοτροπως , δλικληοος-δ Ισχυρως ( οχυρωμενος τομευ των Γλα χερνδν ευρισκεται _εις χειρας των Ενετων . Εαν η πολις κατορ-Οωση να Απωθηση τους Τουρκους η _Ενετικτι _κοντοχτΙ τοι _παΑ . οιτιου Οα _Αιιοκτηση Απειλητικην σημασιαν . Παντως , Λ Ιουστιντανης και οι σιδηροφρακτοι _ινδρες του κρατουν την _τιμητικην Οεσιν Απεναντι _εις τους γενιτσαρου , παρα την Πυλην του Αγιου _ΡωμανοΛ _Εις το σημειον αυτο ιχει συγκεντρωσει τουλαχιστον 3 . 000 απο τους καλλιτερου του Ανδρας . Και το συνολον τδν υπερασπιστων Μονον δ Αυτοκρατωρ και ο _Ιουστινιανης _γνοιριζουν τον ακριβη Αριθμον τον . Αλλα δ Ιουσπνιανης επετρεψε να γνωσθη δτι • ' τ της φρουρας εχει σταθμευσει μεταξυ τη Πυλης τοθ Αγιου ΡωμανοΟ κα ! της Χαραιας Πυλης . 'Λπο αυτο _ηιιπορει κα _νεις να συιιπερανη , δτι ολοκλ . ηρος η Αμυντικη μας _βυνιμιις , περιλαμ _βανομενων των καλογηρο > ν και των τεχνιτων , δεν υπερβαινει τας Ι 7 χιλιαδας ανδρων . Μου ειναι δυσκολον να το _πιστευσω . Μονον οι _ΙινετοΙ ναυτικοι ανερχονται ι ! ς 2 . 011 ( 1 , Λν _κιι ' ι Ενα μερος _τοιν πρεπει να διιαιΟη διιι τι _|· η υλαξιν του λιμενο κ «! των _πλαιοιν . Πιστευοι , λοιπον , υτι εχομεν ει ς τα τ ειχη τουλαχιστον δεκα χιλιαδα ανδρων , Λν κα ! μονον χιλι οι —χοιριστ α απο Αλλους εξακοσιους περιπου του Ιουστινιανηειναι πληροις εξιοπλι σμενοι , Με αλλα λεξεις , ειμεθα δεκα χιλιαδε ς εναντιον διακοσιων χιλιαδων . Κα ! ακομη ιιεν εφθασε το _πυριιΒιηλικι ' ιν του _Σουλτανου , _οιι · _τι' εθεαθη ο στηλης του . Τυ απογευμα ηλΟεν απο το μερος τη Σ ηλυΛρια ς μια ( _ι _ροι-τη _σαν κεραυνου , Λν κα ! ο ουρανο ηταν αιθριο . 'Λπο τα γαλαζια νησια του Μαρμαρα , _ι-να μεγαλο _συννε φον καπνου « _ΙνειΙιιινιΙ προ τον ουρανον , 7 Απ ριλιου ΙΙΒ > : ι ΧΟε ς την νυχτα , τα γυμνα , ακριοτηριασμενιι σω ) ιαιιι των υπερασπιστων τη ς _Σηλυιιριας ησαν ολα περασμενα σε _πααααλοιις ιξοι απο την ΧηλνΛριαγην Πυ · _λιτν . Τπαρχουν σαραντα πασσαλοι και σαραντα πωματα , Συμφωνα με μιαν _διαδοοιν , . _τικ ' ι _Ι'Ι ιΟιιο _εν ιι . _το το ΙΙε ραν , ο στολ ο το » Σουλτανου _ιιχε προσπαθησει ματαιοι επι _δειι ημερα να κυριευσ η το φρουριον τη _ΣηλυΒιριιι , _ΧΟις , _κειτα _διαταγι | ν τοθ Τουρκου νιιυαρχου , _ιιι _ναυται _ιβωρι'ιισιιν _ιυλιι γυροι Λπο τον πυργον και _ΡΑαλι ιν _ηιαιτια κα ! η φρουρα , που _ητ ° Ι'εοα / κα ηκε ζωντανη , 01 Ελληνι _· _ξκυριιυν παις να πεθαινουν κα ! γι ι ' ι την _τελευταιαν _σπιθαμην τη χ ιιταρριουση Αυτοκ ρατοριας τιον , Γαριιαρυι στην _Ανιιτολην , ( ΙαρΛα ρυι στην _Λυετιν . Στα συνορα των δυο κοσ | ιο ) ν _, η τελευταια πολι ς του Χριστοι ) μαχεται για τι ' ιν ζωην της—χωρις ελπιδα Λο · _ηΟεΙει ς _χιορις αξιιιΙοει ς δοξης , Βυμνα α * ριι > ιι | ρι < ι «| ιενα σωματα _Τρυπιμιενα με πασσαλους , γι | ιιι · τα _μμινες _... Π Απριλιου 1161 ) Σε μικρες ομαδες , παραλληλε προς τδ τειχος της ξηοδ . ο Σουλτανος _ιιχι _: τοποθετησει εκατονταδες Λπο μικρα κανονι » , ΤΛ _ηαρυ τηη _πυρηβολικδν ιχει _συγκεντ ρωΟη σε τεσσαρα _σημβια 'Κ | _ιπρδς ιιπο την Πυλην τοδ Αγιου Βιομιινουι την _ΧαρσΙιιν Πυλην , την _Καλιγαριιιν Πυλην _εις την τομεα των ΙΙΧ _, _ιιχβρνωγ , _Ιιηου τΛ _Τιιχη ειναι παχυτερα , Αλλα _ιιπου δεν ( _ιπΛρχι'ι ταφρος . _Τιταρ χουν και τρια _μεγΑλα πυροβολα Ιιιπρδς Απο την _ΧηλυΟ _ριανην Πυλην . Λυτα τι ' ι μεγαλα κανονια Ιιχοιιν _συρΟη _τδβο _κονια στα τειχη , ω · _στιι ινας παρατηρητης με διαπεραστικα ματια _ηιιπορει να _διακρι νη τα πρΛσωιια των πυροβολητων , πολλοι ιχ των _Λποιων Ασχολουνται με τΛ να _ητορεωνουν τα πυροβολα ( πανα ) σε ινα _υγκυδος στρωμα ΑπΛ ξυλα και πετρες . ΛΤΒΙΟΝ : ΙΙ _ουνεχειιι , ΚΟΙΜ ΟΝιΧΚ ΜΗ Ι ΘΡΗΣΚΕΤΤΙΚΛΙ ΟΜΙΛΙΑΙ Αιριον Κυριακην , και ωριιν 8 μ _, μ ., δ Ιερολογ . κ . Νεαρχος Β . _ΠαπαυασιλεΙου , Ιεροδιακονος τοθ Ι . ναου Φανερωμενης , 8 α « _μιλ _' τ βτι εν τι μεγαλη _αιβουσπ . τοθ θ . Ο . Ι . _« 'Λγαπτ ! » _πεοι ιξομολογηβεως . Εισοδος _ιλευΟερσ . ΤΠ 0 ΣΧΕ 2 ΕΙΣ ΒΑΜΟΤ Ο χ- Βεωργιος Κ . _Τσαγγαριδης , εκ Φιλιας , και η δ . Χαραλαμπου Χρηστου , εκ Βερολακκου , Αμφοτεροι _νυν κΛτοικοι _Λευκωειιιις . ιδοοσαν _Λμοιβαιαν ιιποσχεσιν γαμου . Τους γαμους των θα τελεσουν την Κυριοχην του Θωμα , 2 Μαιου . Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΝ _ΠΤΟΧ βΝ Η αυριοινη « _εοοτη των _πτιοχων » ιν _τιι > _κινηματοθεατρι _« 'Απολλων > Οα γινη την Ι 0 . 4 Π π . μ . ωραν και ουχι την 11 . 30 π μ ., ω ανηγγελθι | προηγουμενως . Την εορτην θα τιμησουν δια της παρονσια των τ « μελη _της Ιεοαι Σι » _Ν · οδσυ . . ΤΟ ΤΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΝ Σημερον _Σαιδατον Αναχωρει αεροποραον ταχυδρομειον δι' 8-λας τας χωρας , πλην _της ΑΙγυ _πτου , Σουδαν κοι Λιβυης , Δι _^ Ελλαδα , _ΤΕλιετιαν , _Βερμσνιαν και _Ηνωμενας Πολιτειας Αμερικης _ωραι _κλεισιματος σακκων 10 π . μ . δι' _ησεραλισμινας και 11 π μ . δια _οτιντιβεις και Λια _Τουρχιαν 9 _πψ · * 1 ' _ΤτΟφολιβμινοι _*« 1 9 · 80 π . μ . δια συνηθεις . Δι' _ιλας _τας αλλος χωρας ωρεα κλεκπμα τος _σακκων 12 μ . δι' ησφαλισμινας . ΛΤΛΝΤΚΤΕ ΡΕΤΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ _Σαδβατον 3 Απριλιου : Λευκωσια : 31 , Σ . Ιαχω _βιβου , οδος Γιτσιου αρ . 10 , και Κ . Ταλιαδωρου , _οδας Ληδρας αρ . 188 . Λεμεσος : Β , Σ . _Ποταμιτου , οδος 'Λγ . Ανδρεου αρ . 90 . Αμμοχωστος : Μιχ . Κνριακου , πλατεια Δημοτικη Αγορας . Λαρναξ : Γ . Βεωργιαδου , _δδο ς 'Ερμου αρ . 113 . ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Εισεφεραν υπερ του _ΜαΟητικου _Συσοιτιοι' Κτηματος _ει ς μνημην Αριαδ _· η ΠαρΑσχου οι κΔτωθι : Αγαπιος Ζακκα , _Νικ . _ΤαλιοΙτης και Ιακ . _Ιακωβιδιις Ανα τρια σελινια , Βιαννακη 'Λγροτης τεσσερα σελινια , Βιαννης _Ριοσοιδης _πειαε σελινια , 'Ελεγκω Π . Βεωργιαδου , Αφροδιτη Κεραμιδα , Φ . Αντωνιαδης , Β . Ηλια , Ν . Μαυρονικολας . Ν . Βερμανος , Ν . 'ΛταλιοΙτη , 'Ε ? . εγκω ΙακωΓιδου , Αντιγονη Παντελιδου , _Ει ' ρυς Αντωνιαδη , Ν . Κονιιοτης , Α . Σωκρατους , Ομηρος Δημητριαδης , και Ν . Ι . Νικολαιδης Ανα δυο σελινια και Β . Τριττας , Ιασων Νεοφυτου κα ! Π . Παναγιωτον Ανα εν σελινι . Ωσαυτως εισεφεραν υπερ του Ιδιου ως Ανω σκοπου εις μνημην Στυλιανη Αργυρου ανα δυο σελινια χι ι ' ι « ι χνρ /«« Π , Βεωργιαδοιι και Αφροδιτη Κεραιιιοα . . _Ειοεφεραν ι _· περ του τα | ιειου προνοιας των απορων μαθητων του Ελληνικου Βυμνασιου Παφου οι κατωθι ε ! ς μνημην Αριαδνης Παρασχου : Πανοσ . Ηγουμενος Αγιου Νεοφυτου - κ . Λαυρεντιο και Βιαννης Ρωσσιδης ανα πεντε σελινια , Αλφρεδος Μαραθευτης και _οικ . Σαββα _Αγροτου ανα τεσσερα σελινια , Μαγδα _Κιτρομηλιδοιι τρια σελινια και Ν . Π . _Μαυρονικολας , Κωστας Κουπατος , Μιχ . _Ιαχωβιδης και Ν . Ι . ΝικολαΚης Ανα δυο σελινια , 'βσαυτως _εισεφερεν υπερ του Ιδιου σκοπου ο κ . Μικης Κιτρομηλιδης πεντε σελινια , ε ! ς μνημην Ρεβεκκας _Λαμπεοτιδου . Η κ . _Γαθουλα Φ . Κιμω _^ _Τ εισεφερε δεκα σελινια υπερ των Απορων _ιιαΟητριων τοθ Παρθεναγωγειου 'ΑΟηαινου _εις μνημην ΠιερΒ _) Θεοδωρου και _Χρυσταλλενης _Μιχαηλιδου . ΕΙΣΦΟΡΛΙ ΑΙ οικον . Χ . Φυλακτου κα ! Καπταιν _ειοεα-ε ραν α _· α _δεκιι σελινια ει το _τειμειον προνοιας του Βυμνασιου Σ _ολεας . ΕΙσε _φεραν υπερ των Απορων μαθητων τη Αστικης Σχολης Αγ , _Ε _αδβα οι Σαββας _Καφασακης 2 ! κυπελλα εξ αλουιιινιου δια το γαλα των μαθητων , Αιγλη Λ . Νικολαιβου μιαν _λιρβν , Λυγη Κ , Μιχαηλιδου γλυκισματα και Λαφνη Σ . Αντωνιαδου κουλουρια _. ΚΙΝΗΜΑΤΟΒ ΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΑΣ _ιΠ'ΛΙ _ΠΛΙ'ΛΣΤΛΣΚΟΝ : : ι .: ι (> , 7 χαι _ιι ,. _'ιιι μ , μ , Καθημε ρινω ς < _., ¦ . — ι 3 _ΙΙΙΜΚΡΟΝ 1 _ΙΑΙΜ 1 ΛΤΟΝ _ΛΙΙιΧΡΙ ΚΛΙ 'ΠΙΙ ΙΙι 'Ι'ΛΡΙΙΙΙ , 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ , II _ΜΚΒΛΛΥΤΙιΡΗ < ΜΟΥ £ ΙΚ 1 Ι _ΦΑΝΤΑΣΜΑΒΟΡΙΚΗ ΥΠΙιΡΔΗΜΙΟΥ ΡΠΑ ΤοΟ ΝΤΑΝΥ ΚΕΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ( ΚΑΤΗΒΟΡΙΑΣ < _Λ *) ' _, ( Πανεγχροιμο _Ηιιιμιι 'Λοιιγκ _ρΙτου Μιγιιλ () πρι _'Λιιας ) ! Με την 6 « αΙλιοα « τ ης _ομορφι & ι ΓΙΡΤΖΙΝΙΑ ΜΑΒΙΟ χοι ! τ _^ ν _δβοιλη * τοθ _τρεμβυ ΜΠΟΡΙΙ ΚΛΡΛ _«· Ι » < * ν · τιμ _ιτωπβν μ 4 _τι > ν _ιοιοιλη * τβΟ ν * λι βυ ΝΤΑΝΗ ΚΙ' . ΙΙ _, Γ _0 * Ενα _)! ργο που Οα _σα _χιιριση δι'ο ι ' ιρι · γελιου , χα ρας κιιι _ιιητυχικς με την ΜΚΒΛΛΤΒΓΙΜΙ _χοιμικη του _διμηουρ _- _^ ' _για που _σηιιιιιοσε _ρεκιιρ επιτυχιας π Γλα τα μερη , 3 β | ΟΛΗ Η ΟΙΚ ΟΒΕΝΕΙΑ ΛΕΒΕΙ : η ΚΟΑΥΝΟΣ διατηρ & _τα 8 ονηα _^ _υΚΙ 5 _^||^^ _. Ι απο _δλη την οικογ _ινεια Ο ΑΦΡΟΣ . ΤΗι : ΚΟΛΥΝΟΧ εισχωρει σ ! καθε _γωμια καΙ κινα , _δττοι / η τιρρηδων _ονχνα αρχιτιι- αυτο _ειναι τδ οποι / _Εει _16-τερο '' _λι γ * ι ο • _Πεπιραι . ΤΟ ΧΑΜΟΒΕΛΟ ισων _χρηαιμοτιοιοΟν _Κολ « ι · δ < _ιινο ι το _λαμτιρδτιρο βΧων , _δπωξ μαρτυρει δλη η οικογινιια · τακτικη _χρησιι _τη 5 Κολι _/ ιΑι κανα να βοντιο λευκοτερα , _λομπρυιιηα , Η ΒΕΥΧΙΧ ΜΕΝΤΑ Ι ΤΗΣ ΚΟΛΥΝΟΙ ειναι _δροοιστικωτατη λεγουν _, τα _τιο ιβια - καΙ διατηρει τα νιαρα δοντια καθαρα χα Ι υγιι ) . Η ΚΟΛΥΝΟΙ ιΙμιι πραγματι _οιχονβμιπη λιγιι η μητερα Ινα _εκοτςΜιτωιιιτρο _κοΟορι _^ _ι _» _τιλιια τα δοντια _ηαιι . Πραυινη ΚΟΛΥΝΟΕ _^* 5 _£ _βΗν ΜΓ _ΧΛΩ ΡΟΦΥΛΛΗΝ / ' _^^^^ _& _Β _^^^ ιη _/ Μι τΛ _Κοι'ιι ο _οαι λ . _Ι | _ιπρΛ _, ([ _ΜΛ 1 || _* _λ 3 _Ρ _^ Αιλλ 4 η (|| _βροιιι ιιι _κο ! « _οοΛτα · _γνΒΙΒ * 5 ( ΙΙ _^^^ _ιιυι ι 6 λβ τυ < π _<* μ 6 Αι | _»< _» ν ' _νι » ' ( ιΡ _^ _ΒΡΟΣΙΛΤΙΤΠΕ ΤΑ 40 _ΙΙΤΙΑ _ΙΜ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΥΝΟΙ ΜΝΗΜ 02 ΥΝΟΝ Τελουντες αυρεον Κυριακην , εν τιμ _Ιερφ _ναφ Αγ , _Ι 3 αρ 6 αρας ΚαΒμακλιον εξαιιηνον μνημοσυνον υπερ _ανα-τουσεως της _ι _) ι'χπς του . _τροσφιλους μας Τ , ΛΡ . ΝΛΓΛ ΝΙΚΟΛΛΟΤ _παριικαλουμεν , _τιιντας τοιις τιμωντας την μνημην του Βι . _τιιις , _τροσελΟοιτ κα ! δεηθουν _μεΟ' ημων . Η αυζνγος και τα τεκνα . _ΚΟΝΠΑ-Ι _-Ν ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟΝ _ΛιατιΟειιιι _,-τρος , _τωληπιν _αιτο-, _τροιοθουμενην κο | ιπαιν _Μιιββον _ΗηΒΒιΓ _Η' / _ι , _τοδων , μοδιλλον Ι _ΟΒιΛ , ει ς Λριητην _καταστασιν με μηχανην _5 ( _ι _αλογιυν εξακυλινδρον _«' ιιστιν » καθαρου πετρελαιου . Λια πληροφοριας _αποτιιΟητε ει τον κ . _Μιχιιλακην Ιι _οσηηιδην , ΛΟηαινου _, ΜΝΗΜΟΣ ΥΝΟΝ _ΙΙ / . ιιυνιε αυριον Κυριακην ιν τω Ι , ναιμ 'Λγιου _ΣιΚιΛα , μυτα την _θει αν _λιττουργιαν , _ιτηπιον μνιιμοσι'νιιν υ , _τερ _ιινιιπαι ' ισπνι της • _Ι'ι'χης του αλησμονητου συζυγου κιιι , _ιατιιο _μιι ΚΤΙΙΛΛΟΤ Κ . 1 ΙΛΤΛ 1 ΛΟΤ παριιχαλουμιν , _τιιντα τοιις τιμωντας την μνημην Του _οποις , _ταριιαταυν ιν τηι Ι . ναιμ και . _τριισπ'χ ηΟιιυν μεΟ' ημων _υ . _τερ ιιυτου , ' // συζυγος και τα χ εκνιι . _ΧΥΧΑΡΤ ΣΤ _ιΑΙ ΙΙΙ ιιι ιπμο , τληκτιι παιδια τη Μα ιδι χης Στι ' γ ης Κυκχοι 1 ευχαριστουν _( Ιιρμω < _αι δια _τιιυ Τυπου τιιυ ικ ΙΙαριιισιοιν χ , κ . Ι , Η , Ιωαννου κιιι αδι ' λιιους Βαλανου , / _μπυρους _, _ταν _Φιλαηπιιχην Σ υλλογον ΙΙαριιισιοιν , την _ιται ρ . _Αδελιμ _»! _Λανιτη και την Ο , Χ , Κ . ΝιΙινιδ _ιιιν Μαρηιιυ Λια τα ωραια δωρο , τι ' ι δποια του Λπιστιιλ _ιιν , ξ θεαματα ι _«<« Α » υ _»^ _υ _»^ _ο _»^ * _~ - ¦ — — μ _^ — κ » ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΟ Ε ΙΛ Παλλας « Τα μυστικα της ζωη _, ς μου » , Παιτ _οτβοπουλου « _Αγαιιησα και _μιοησε » , Λ ο υκ ο 0 δ ι « Η κορη τοθ σεριφη » , Απολλων « 'Ο Φρανοτς δημοσιογραφος » , Ρ 4 γ ι α λ « Δεσποινις _ετΟν 39 » , Μαγικο Παλατι κΓασΕλισοα βασιλισσων » . ΛΕΜΕΙΟ _Σ _ΒιορδαμλΒ ) . « Αγατη ) και τιμη » , Ελλας « Τρα · γουδ £ > για _σινα » , Π α λ λ < £ ς « Σαλωμη · , Ρ ι 4 λ τ ο « Κιλι μαντζαρο » . ΛΛΡΜΛΞ Μ α κ ρ ι δ η « Ο _παληατσος » _, Π ο : λ λ α ς « εαλωμη » , Ρ ε ι : « 'Ο _βασιληας τοθ Κογκο , Γ ' » . _ΓΑΡΕ 1 Σ ΙΛ Ο λ υ μ τι ι α : « Ο Αλη Μπα . _μ-ιτας και οι σαραντα κλιφτες » Ιντεαλ « Τελευταια Εφοδος » , Η ρ α ι ο ν « Επαναστατημενοι ποθοι · , _Χατζηχαμπη « Η βασιλισσα της Κωσμπας » . _ΚΕΡΥ _^ _ΕIΑ Κ ατσ ελλη « Καβαλλα · Ρης _της ερημου » , Μ λ α ρ Ι ω ν ¦ Η κορη του σειχη » . ΠΑΦΟ Σ Τι τ α ν ι α « ΑΙ διδυμοι » , Α τ τ ι κ ο ν « Κολασμενος γαιι _οο . ΘΕΑΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ ΑΙ ο ρ Φ ο ο Ρ εξ ι « _Ανταρται εις τας _Φιλιππινας » . Αγιος Δ ο μ ε τ ι ο ς _ « _Δραγονοι τοθ αυτΟκρατορος » _, Λ ι κ ω μ ο ν « Μανουελλα » , Λευ κα « Το _τραγουδι της καρδιας » , 'Λ ρ α · δ Ι π π ο υ « ι _& αυιο και _Γησθαβι » , Ριζοκα ρπασ ον _« _ΒκρεμΙστε τα συνορα » , Τ ρ Ι κ ωμ ο ν _ « _Ετο πεζοδρομιον τοθ _ττοθοο » . _Λευκον οικον « _Μυκτες οργιων » , Κ α λ α β α · σ ο ς « Τα οργια τοθ Μερωνος » , Κ α ρ α ι β ς « 'Ο Ταρζαν και η γυναικα διαβολος » . Ξ ε · ρ ο ς « _Γαδιζοι προς τον _ΟΙ * νσ · το » . _1 ΙΙ _^ : _Φ _^ Η ηθοποιος του κινηματογραφου Τξην λαιηΟερ , τ ) δποια προ διετιας _τιχεν _ιτισΛΟει Εις _καθολικαν , _μοναστιιρι χ αι προ μηνων μετεβαλε γνωμην , θεαται _τελευταιως με τδν _πιτναδιλσρον της Φεντ Μακ-Μουρραιη , _, με ' τον δποιον μαλιστα λεγεται , 8 τι ... ειναι _ιιδη μυστικα _πανιρκμεν _' η . Ερωτηθεις σχετικως , ι _Φμ · : ντ _ευιεν , δτι οι γαμοι τιον Ισως γινουν συντομως . ΟΙΚΟΠΕΔΑ _'Λνιαιεινατ ε ιντος Λλιγοι » τι ' ι νιπ φθηνα οικο , τεδα εις τι ' ιν πι ·· ριοχιμ · _ιΒιιλλουρκοτισβης , _Λπε-ι' - θυνεσθι :- κ . Μιχαηλ Σολο _] ι ( δην , οδιι ς Αμμοχωστου _>'· ρ , -1 , τη )„ _υ-ΙΙιδ _, Λευκωσια . ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ Μνημοαυνον ΙΙ _ικνληοια Αποστολου Λουκα _τελιι _μεΟαυριον Κυριακην μν ημοσυνου των _Ιιυεργετων κιιι _Λωρητοιν του Ναου . 'Εχ της 'Ε κκλ . _'Επιτρο _ηιιας . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ _Ι 'Ο _υπιιι _) _« ιινι ' _ιμενο ς πιστοποιω , ιιτι Λ κ . ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΑ _, μοιι _( _διορ _Οιιισε , ικαθαρισε κιι ι ι · _χυρδισε · τυ ηιανο ιιου με _μαθηματικην _ακριιιπαν , _Ιιινιιι _Αξιος πα · ση ( Ι _'οτασειο ς δια την σπανιαν και _ειισιινειδητον { _ργιισιαν του , Νεστω ρ Ια _κωιιδ ης . _Ινιρμακοιτιιιυς , II _διη ' _ιΟνι'πι του χορδιοτου : Οδο ΙΙαοιλ . _Κυινσταντινι ιιι Αρ , Κ ) , Λ . _ιιοΟιν ξενοδοχειου « Ακ ρο · _πιιλ » . ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΙΙ _'λιιΡντΓ _αυριιιν Κυριακην μι _> τα την _Οε-ιαν λι'ιτουργιαν , ιν τω Ι . _νιιιμ 'Λγ . Λαζαρου Λαρνακας , _ιννεαμιινον _μνικιασυνον υπερ ανιι _· « αυπιΙος της ι | ιιχης της _προσιριλου _ ημων ΧΛΙΜΚΛΕΙΛΣ Σ II , ΙΙΙιΤΡΛΚΙΛΟ'Β , πα _ριικαλουμι > ν . ηαντιι _χοιις τιμωντας τιιν μνημην της οηοις , _τριιπΑΟιιιιν χατ' αυτα , 'Ο επ > _4 _υνος · , τα _τ / _ιινβ _, ' ) / ) τν £ ι _ΜθΙ _αιιιφοι , ΚΥΚΑΡΙΧΤΙΑΙ II * ΛιτοιΜιΒια χαι τΛ μελιι τοθ Θ . Ο . Ι . Λλων ας _ιυχαριστουν _Οιριιως π » ιν Λμοχωριοιι των ο , κ , τ , ΚανΠι ιν _, χιιΟηγιν _την τι ) , ζιιι γοιιιρικ _ε ) παρα τ ( μ Παγκιι _πρΙιιι _Βυμνιιπιιι » , και Βρ , _ΛρΛκον κιιι Ν . _ΛρΛχον διυτι πυνι _ΙΙιιλον πατα πολυ ιιι την _ιιποκτησι ν ωραι _οο λιιΛα _ρου δια τυ _ΙδρυμΛ των , 'Κκ τ · 7 _ν 'Επιτ _ο οιιιΙα ς , Λλιιινι _ι , Γ , _Ι . Ι _βΜ , , __ ι » ι _ΛψΚΛηΝΓη- ' Αι _ΙΙΜ Ζ' Ο Αποστολος Παυλος . βΖ- _'ΤΟΝ ' _ΓΩΜΟΝ ΤΗ 2 _ΑΥχΗΟΙΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 1 _ου διασημα » Αμερικανου συγγ ραφεας _ΦΟΥΛΤΟΝ ΑΟΥΡΧΛΕΡ ΠΕΡΙΛΗ _Ψι Σ ΤΩΝ ΠΡΟΗ - ΒΟΥΜΕΝαΝ ' : _ΕυριοκομεΟα εις τα πρυτα χρονια τοθ ΧριστιανισμοΟ , _οτοιν η _νια θρησκεια ητο διαδεδομενη μονον μεταξυ των Ιουδαιων εΙς την ΠοΑαιστΙ νην και εις λιγας ακομη _χιι ρας της Ασιας . ΟΙ πρωτοι διωγμοι κατα τοθ ΧριστιανισμοΟ , υποκινουμενοι απο τος Φαρισσο _ιοιις και τους Αρ . _χιερεις τοθ _Νειου της Ι ερουσαλημ ειχαν αρχισει κσι οι 'Λποστολοι σοναντοΟσον δυσκολιας κα ! κινβυ . νους ε ( ς το Εργον των . Ο σκληροτερος διωκτης της νιας _θρησκειας ητο Ενας μορφωμενος Εβ ραιος απο την Τσρσον , ονομαζομενος ι αθλος , ο . οοοιος _« ιχε και το προνομιον να ' . _'Λναι Ρωμαιος πολιτης . Ο Ε αθλος _ιλαιε μερος ε ( ς τον λιβοβολισμον τοθ πρωτομαρτυρος Στεφανου , αλλ' η αναμνησις της -τραγικης εκεινης σκηνης τον κατεΓΙωκεν . _'Οστοσον εε , _ηκολουιισε νοε _διωχη απηνως ιους Χρισ . _ιανους και , ιπι κεφαλης _σηρεντιωτικης δυναμεως , £ ζεκινη · ου δια την _Αντιοχειαν δια να _ικκαθαριστι την _μεγαλην αυτην πολιν απο _τοιις Χριστιανους . Τοτε , ολιγον πριν φβασηι εΙς την πυλην της Δαμασκου , ιιδε το περιφη _. μον δραμα κσι _ηχουσε την φωνην τοθ Κυριου « ΕαΟλε , _ΣαΟλε , Ινα τι με καταδιωκεις » . Η στιγμη εκεινη _ηλλαζε ρτζικως την ζοιην , τοθ _Σοτυλσυ , ο οποιος . απο _φανατικος διωκτης -τοθ ΧριστιανισμοΟ μετεβληθη _εΙς ιον _μεγαλοτερον αποοτολον του . Ο ΣαΟλος _ιγινε ΠαΟλος κ « 1 Ηρχιοε την καταπλη . κτικην σταδιοδρομ ια ™ του , η οποια επροκειτο να διαδωσ π τον _Χριστιανισμον εις δλον τον γνωστον τοτε κοσμον . Η δρασις τοθ Παυλου αρχιζει εις την Δαμασκον , δπου _εβαπτισυη Λπο τον ΑνανΙαν και επιστευσεν εις τον Χριστον και την διδασκαλιαν του . Το 38 μ . Χ . ο Παυλος _επεστρεψεν απο την μο · _νωσιν του εις την Ιερουσαλημ , δπου τον ουνηντηαεν ο Γαρναβας και τον ωδηγησεν εις τον _Πιτρον , ο οποιος τον εδεχθη με ανοικτος αγκαλας . Επειτα απο τριετ η μονωσιν _εις την Ερημον , δπου _προητοιμασθη διο : τ 6 Εργον του , ο ΠαΟλος ηρχισε το κηρυγμα του μονον μεταξυ των Ιουδαιων , αλλα καΙ μεταξυ _τ £ » ν Εθνιχ υν . * Ετσι _εξε κ _ινησε διο : την πρωτην μεγαλην _ακοστολην του _εις την Μικραν _Ασιαν ,- Ιδρυων παντου εκκλησιας και εκχριοπαν _ιζων Ιουδαιους χαι Εθνικους Κ ατα την περιοδεια- / του _εκυτην { δοκιμασε μιαν απο τας « λεον _δραμοκιχας περιπ _ετειας της ζωης του _ Σ υνεληφβη & πλ τον _δχλον _εις την Λυστραν χαι _ελιθσβοληθη _^ οπως ο Στε φανος , αλλα εσωθη χαρις εις την προστασιαν τοθ Χριστου . Μεταν την _περιπετειαν αυτην ο ΠαΟλος επεστρεψεν εις την Αντιοχειαν , δπου _προηπχμασβ _!} δια την δευτι ραν αποστολην του . Η -κεριοδεια αυτη ητο μεγαλυτερα και εφερε τον ΠαΟλον εις την Μακ _εδονιαν _χσι την Ελλαδα . Εις την _αποστολην αυτην ο Παυλος _σννωδευετο αηο τον _Ευαγγελιστην Λουκαν . _Εις την ΚορινΟον ο Παυλος Εγραψε την « _ρωτην απο : τας Επιστολ ης του αι Οποιαι τον κατιοτησαν αυανατον . Επειτα απο γονιμον εις αποτελεσματα « _αραμονην 18 μηνων _ε ( ς την _Κιρενβον , ο ΠαΟλος επεστρειμεν εις την ιερουαοελημ _και κατοπιν επεχειρησε την τριτη * αποστολικη ν _περιοβειαν του καπο : την οποιαν . _επεσχιφβΤ τας εκλησιας που ειχεν Ιδρυσει χαι Ιδρυσε νεας . Κεντα την _6 _ιαρκειαν της περιοδειας του αυτης _Εγρριψε χαι αλλας Επιοτολας και επειτα απο : μερικα ετη επιστρεψε _πολιν εις την Ιερουσαλημ , οπου οι Χριστιανοι τον _« _πεοιχβιιααν Οερμοτητσε . ΟΙ . εχθροι τον , ομως ειχον ιςυφαν _ει νιαν συνωμοσια ™ εναντιον του και _εξηγειραν τον δχλον _καττ' αοτοΟ . 'Ο ΠαΟλος βα _ιφονευετο εατ δεν παρενιιατνεν ο αρχηγος των ρωμαικων στρατευματων _, ο Λυσιας , ο οποιος συνελαβε τον Παυλον . 'Ο _τελεοτ-εαος , _δ-μως . επεκαλεσθη τα δικαιωματα του ως Ρωμαιου πολιτου και ο Λυσιας _ηναγκασθη να μεταβολη _στσσιν , απεναντι του . 80 _Υ Η ΠΛΡΟ _Τ 2 ΙΛ ΤΟΤ ΧΡΙΣΙΟΤ Εκεινην την νυκτα εκρατησε τον ΠαΟλον _εις το φρουριον του και δεν _χατωρθωσε να χοιμη & η . τροοπαβων να _αποφασιοη τι 8-. _τρειιι να κανη . Ο Παυλος ειχεν υ , _φεθη μονος εις το _κελλι του , μεσο εις _μαυρην σιγην . 01 Ρωμαιοι , δια να κολακευσοιιν τον δχλον , Οα _επροθυμοποιουντο να διαταξουν την Οανατωαιν τουυ ΙΙαυλος ητο _Οειιαιος δι' αυτο . ΙΙοΟ ητο δ Τιμοθεος Που τΥιο ο Σιλα ς Που ητο δ Λουκα _Α Λν ηταν εδω 6 Πετ ρος 1 Α . ν ειχε ζιινενα Απο τους Αδε ? . φους δια να _σιινομι ? . ηση μαξι του πριν απο το τελο ς , _κου εφαινετο τω ρα τοσον _Οεδαιον , τοσον εγγυ Ι 'Λλλ . ' ο ΙΙουλο δεΛ' ειχε εγκαταλειε _ι / _Οι )! Λυτι , που δεν ειχε Χριστιανους αδελφου ς να μοι ρασθουν την ερυλακην του , ξαφνικα , ως Ικ Οαυματο ευρεθ η δχι μονος πλεον , Αλλα κοντα _εις την _παρουσιαν του μεγαλντε ρου ε ' ιπο δλον του _στητοοερους . Οχι μονος—διοτι ο αγαπημενο του Κυριος , ο Ι ησοδ Χριστο , στεκοταν πλαι του ει το κρυο σκοτ εινο κελλ ' ι και _σννομιλουοε μιχ ιι του , απομακρυνων τον αμεοον θανατον . Η υπεροχη και _αγιιΟοποι υς αυτ η Μαρουσια εχα-{ ιογε ) . ουοιν ει τον ΠαΟλον και ει ς τονον _, δ οποιος εγεμιζβ την <| 'ι _χην με θαρρος , _ωμιλησε : —Να εισαι σταθερο ς . Διοτι οποι ι-κηρυ ες τον _Λογον - μου ει ς την Ιε ρουσαλημ , ποε _, τει να τον _κηουιτις και _εις την Ρωμην . ΛΤΟ _11 ΤΤ 1 ΦΤΛΛΚΗΣ ' Επειτα απο ολιγας ημερα ι ΠαΟι . ο ς μετεφερθη , υπο Ισχυρων συνσδπ ' αν , ει την _Κεασαριιαν , την ρωμαικην _πριοτευουσαν της Ιουδαια ς . 'Ο _χεντνριων _Λιττιας _ειδοποιηΟεΙς δτι _εξνκραινετο _ουνοιμοσια εναντιεη · της- _ξοιης του Παυλου και φο _^ _ουιι ινος την πι-Οανην πε ριπλοκη · που θα _εδημιουργειτο εαν . _εδολοφονειτο ενας Ριομαιος πολιτη που _ευρισκετο ' υπο την _ερροιορησιν του , Απεφασισε να αιιαλλαγυ εντελω ς απο αυτην την _ενοχλητι , κην υπα - θεσιν . _Απεστιιλε τον ΠαΟλον _εις τι ' ιν _Κσισαριιαν δια να _δικασθι ) απο τον _Φελιξ , ο οποιο ς κατειχε τω ρα την -Οεσιν _τι _) ν οποιαν _κατειχεν _ιλλοτε ο Ποντιο ς Πιλατος : ητο . ανθυπατο ς της ΙουοαιΧας . ΚαΙ ο Λυοιας εστειλεν _^· _ιισης και τους κατ ηγορους του Παυλου δ _' . α να _υπΛστηριξουΥ την _καττιγ 0 θιαν των ενωπιον του ανθυπατου ει -ιο _ανακτο ρον του Ηρωδου εις την Καισαρ ειαν . . 'Ο Φελιξ νμα > δεν ειχε καμ ιαν _επιθυμιαν να « ναμιχθη εις θεολογικας ιριδας . ΚαΙ ανεβαλε την πρωτην _διχην του Παυλου χωρις να εκδωση αποφασιν . 'ΓπΙ δυο ατελε / ωτα ετη υ ΠαΟλος _παρεμεινεν _Αδρανης ως κρατουμενος του ανθυπατου , φρουρουμενος Λπο Ενα κεντυρι _οινα ει τα _κρατηττηρια τοθ Ανακτ ορου του Ηρωδου . Ο Ανθυπατος _ηρνειτο να ενεργηση εναντιον του κρατουμενου : τιποτε δεν ημπορουσε να τον οποχρεο '> ση οπως διεκπε ραιωση την _ιποθεσιν του Παυ ? Λυ . Ταυτοχ ρονως , δμω , ηρνειτο ν' _Αφηστι _ελ . ευθερον τον ΠαΟλον . Και , ο . τω αφηγειται ο Λουκας εις τας _Πραξιις των Αποστολων , οταν παρηλθον τα ουο αυτα ? ττ _> _, ο Φελιξ Αντικατεσταθη Απο τον _Ποοτιον _Φεστον . Και δ Φελιξ _, επιθι _· μων να ευχαριστηση τους Εβραιους , Αφηαεν τον Παυλον _εις την ηιυλακην . ΚιΑ ετσι ο Παυλο ητο κρατουμενος δταν ενα περιερ γο νεο ανθυπατο ς _ενεερανιοθη _οις κυριος της μοιρας του . Συ γκρουοις μεταξυ του Παυλου και του _Φεοτον επηλθε κατα τον πρωτον μηνα τη ς ηγεμονιας του ανθυπατου αυτου . ι _ιις το τελος ο Παυλο ς ωδηγη _θη ει την διακοσμ ημενην αιθουσαν του Ανακτο ρου του Ηροιδη _Αια να εμφανισθ η ενωπιον του δικαζοντο ς Ρυψαιου ΛνΟινιατου . Το θεαμα της _ετιθουση του του θρονου , του Φεστου _περιβεθλιι μενου με πορφυραν και χρυσον και των _γενειοεροριον ακολουθων που τον περιεστοιχι _ξον , 6 λαι αυται αι φηΑκαι της εξουσιας δεν ιτ ρομαξαν τον ηρωα τριων περιπετειωδων αποατολων . Ουτ ε τον _ετ ρομαξε το θεαμα του οχλου που _συνωθειτο ει ς τας τρεις πλευρας της μεγαλης _αιθοικτης του Ανακτο ρου τοθ Ηρωδη . Εγνωρι _ξεν δτι α οχλος αυτος ητο δυνατον να _μεταδληθ η εις μαινομενους κατηγορους . Και _δμιος δ _ΠαΟλος δεν _εταριιπσετο , Τδν ωδηγησαν και τον _ετοπο-Οετ ησαν _εις τα αριστερα του Φεστου , απεναντι ει ς τους κατηγορους του . ΤΟ ΚΛΙΙΙΒΟΡΙ Π _'ΠΙΙΟΝ 01 Ιουδαιοι _απηγγειλαν Αμεσω ς τα κατηγορητηριον των . 'ΚπαναλαΟμανον _ιιλα ς τας παλαια ς κατ ηγορια δια _πειρυτρυνοιν _εις τα ραχας , δια Ο λασ φημιαν και βια προδοσιαν . 'Ο _Πυ-υλος _κατ _ηρειτο δτι ητο ανατρεπτικ ον στοιχειον , εχθρος _τοι · κρατους επιδιωκων να ανατ _ρεψη βιαιως τον _Ορονον . Το κρατ ος — Ελεγαν οι αρχιερεις — ειχεν οχι μονον δικαιωμα Αλλα χαι καθ ηκον να προστατευοι _) _εαυτυ εναντιον ενος εσωτερικου εχθρου . Ο Φεστο ηκουσ ε το βαρυ κατηγορητηριον εναντιον του κρατου μενου κ « 1 κατ οπιν διεταξε τον Παυλον ν' Απαντηση . Η _ΛπΑντησι του Παυλου ητο εκπληκτικω ς λακωνικη : — Δεν Εχω διαπραξει το παριιμικρον Αδικημα ουτε εναντιον του Νομου των Ιουδαιων , ουτε εναντιον τοθ Ναου ουτε εναντι ον τοδ Καισαρος . _ικυ _δων ελαφρως προς τα εμπρος και μειδιων , υ νεος Ανθυπατος ηρωτησ _ε : — Παυλε , 6 ιχε < ιαι να _μεταυη _ιις την Ιι _ρουπαλημ και να _δικασθης εκει _ενιιιπιον | ιου δι ' ο ' αα σε κατηγο ρουν ΙΙ _Λπαντηπι ς του Παυλου υπηρξε Αμεση χαι επιβλητικη , Ωμιλησε χαι _πιιλιν ω Ρωμαιος πολιτης δ οποιας { γνωριζε τα απαραγραπτα δικ αιωματα του : — 'Κννοω νι ' ι βικιι _σΟω απο το δικασ _τηριον του Καισαρος , οπου δικαιουμαι να δικα στω . 101 τους _'Κιιριιιιιυς δεν _υκαμα κακον , Οπως το γνωριζεις Αριστα . Λιυτι ιαν _τοιις ειχα Αδικησει η ιιιν ειχα _βιιιπραξ _ει κατι Αξιον θανατου , δεν Οα _ηρνοι ' _ιμην ν' αποθανω , 'Εαν _ιιμως δεν διεπραξε τιποτε Λπο οσα ι κατηγορουν , _χανεΙ δεν Αιχιιι ηυπιι να με « αραδωση ει ( ιυτο _ι ' . 'Κπ ικαλο _υ μαι τον Καισ αρα Ι Ο Φεβτιι _ Απιπ _θοχωρια _εν _εις το καθισ μα του οαν να τον _ειχον σπρωξει . Το στομα του Ανοιξε με _ιχερριιοιν Αμηχανιας . Κατοπιν ικΛοηκο _ητε προ στιγμην τα αυστηρα ( 1 _λι / ιμ « τ _α του _εΙς τον _Πιιυλον , ΑΥΙΙΟΝ _: II συνεχεια , ΞΕΝ 0 Δ _0 ΧΕΙΟΝ _« ΡΗΒΑ ΙΝΑ * ΚΑΝΤΛΡΑ 3 , 000 _« _Λδι « 6 ι ( ιος ιηι της Ο _ροοειοΛς _Πινταβαχτυλου . 04 μιλια ιξ Αμμηχωο -ιου . 40 μιλι » ικ _Λειικωσιας , ¦ II μιλια ( κ Κυρηνειας , Ιδεωδ η διαμονη βια _ξεκοο _Οαβμα · 'Λ ' . _τΗΧτ _ον _κοι Για . _τοιις μη δια μινοντβς , Ιι ςχιΛιν _ει βη ταχτιχην λ _«· το « ο τ ιαν , ΙΙ ΛΙΚΤΘΤΝΙΙΙ ΠΟΛΥ ,. ΔΥΠ ΚΠΣ ΤΗΙ ΖΑΝΖΙ ΓΑΡΗΣ ι Ο ατυχης _Σερετσε Κα | ιπ , εξοριστος Αρχηγος της φυλη Μπαμαγκονατα της Μ . τετσοι ιαναλανδης ( λογφ του προ 4 _ετιας γαμου του μυ . την Αγγλιδα _δακτυλογραφον ΡουΟ Ουιλλιαμ ς ) παρη _κολουΟησε προ ημερων με την λευκην του συζυγον την εν _ΛοΥδινφ πρεμιεραν τη ταινια . _« Δυτικως της Ζανζι 6 αρης > , που εθυμιζει την μακρυνην πατριδα του . 0 ! « ΓΟΡΥΓΟΠΟ _ΙΟρ ΤΠΜ ΡΑΔ 1 0 _ΦΠΝ 1 ΚΠΝ _ΣΙιΗΜΟΝ ΜΙΑ _ΕΙΛ 1 ΚΗ _ΤΕΧΜΗ Τα ηχητι χα τιχνασμΜ _* ΟΙ αφανεις ηρωες των « σκετς » ( θεατρικων σκηνων ) , τα οποια μεταδιδουν συχνα οι ραδιοφαι _νικοι σταθμοι , ειναι οι ειδικοι «» _ορυδοποιοι _» , οι οποιοι προκαλοΟν εις τον _ακροατην την _αισθησιν ιι μαλλον την παραισ θησιν της πραγμα - τικοτητας . Αλλοτε , οι σκηνοΟεται του Ραδιο φωνου ηρκουντο ει την τοπο βετησιν ενος κομπαρσου πλησιον των ηθοποιων δια να κτυπηοη Ενα κουδουνι η να αναπαραστηση ενα _πυροβολισμυν- Οσον , δμως , αι Απαιτ ησεις τοθ κοινου αυξανονται , τοσον τυ εργον του _ιΟορυΟοποιου » γινεται _περιοσοτεοον πολυπλοκον και πληθυνονται τα ετεροκλι τα οργανα του επαγγελματος του . Ο _σκηνοθετης ζητει βηματισμους , καλπασμ ους , _Οροχας , θυελλας κανονιοβολισμους χιιι δ _« . _Οορυδοποιος » ειναι _υποχρεωμενος να τους εκτελεστ ) - Δια να αναπαραστησιι π . χ . τον καλπασμον ενος αλογου , χρησιμοποιει κελυφη παχοκαρυου , τα οποια κτυπουν _εις το δ _& τεωον με τον Αναλογον ρυθμυν . Και οταν , _εις την σκηνην των « καουιυιους » δ ηρως συΛ · _οδευι ) την _αμοξαν , της οποιας επιΟοινει -η _αγιυτη ιιενη του , οι τροχοι _αν-τιπροσιοπευοντα ι ηχητικως απο το υαωνον πωμα μιας καραφας , το οποιον κυλα μεσα εις εν απο τα κελυφη . ΠΑΙΒΝΙΔΙΑ ΚΑΙ _ΚΟιΖΙΝΙΚΛ Το ρεπερτοριον του _« _ΟορνΟοποιου » _οτηριζεται εις την . _τειραν του « α ' ι την ... τυχην . Το οπλοοτααιον περιλ _αμθανει μεταξυ _Αλλοιν και πολλα ... παιγνιδια , των οποιων η κατ α τα λοιπα ενοχλητικη φασαρια , ειναι επακ ριβως ταξινομηι ιενη _εις μνημην του . Αλλα πολυτιμα σκευη ειναι τα χουζινιχα . Το ωρολογιον , εις το ι ιικοοφιο γον , αντικαθιστ αται _επιτυχεστερον Απο το _ρυΟμικαν _τικτακ ενος μουσικου χρονομετρου ( του λεγομενου « του _Λιαιλτσελ _») και οι ακροαται πειθοντα ι _ευχολωτερον , οτι μετρειται καποιο « αμυθητος θησαυρος » δταν αχουουν τον _κροτον μερικων ευτελων χα ? _.-χινων κερματων . Δια την _δημιοιιργιαν τη ς παραισθησε _ις της ( Ι _ροχης αρκουν μερικα οκαγια εις ενα τυιιπα νον , το οποιον ανακινειται ταχυτ _ερον , οσον Εξω _ιΟρ εχει » _ιιερισσοτερον . Μερικα αχομη σκαγια , τα οπο ' ια ριπτοντα ι με δυναμιν _εις τα _τυμπανον , αποδιδο υν , μεσα ) του _(« κροφωνου , _Οαυ _/ ιασια τον Ουβ « ι > ον των κυματων , που σπαζουν επανω εις τους _υραχους . Τα ιδια σκαγι α ανακινουι ιενα , με ριιΟ μον , μεσα _εις Ονα παιδικον ι ιπαλονι , αναπαριατουν τελειοτ ατα -την _αμαξοστοιχιιιν εν κινησει ... λιφνιδ _ιως _, υμως , οι _ακροαται ακουουν τι ' ιν α | _ιαξοστοιχιαν νι ' ι ανατρεπεται και την _αταομηχανην της να ανατιναο _σεται _εις τον Αερα . _Περιελαμυιινε το και _ιιιιτ ο _εις το προγραμμα ΟχιΙ ... Λπλως , _ι _σκασε το μπαλονι και Ιι « _ΟορυΟοποιος » κυτταζ _ει ντροπιασ μενος τον σκηνοΟετην του , II Χ _0 ΡΙ 2 ΤΙΙ ΙΙΧΟΒΡΛΦΗ _Ιυ : II πορτα , η δποια « ρεπει να _τριξι _) χαι η δποια ... ( _ΙουΟαΙνβται την _τελευταιαν στιγμην , α _ ιυτε · _λει Αλλον _ταχτι _κον πονοκιφανον τοθ « ΟορυΟοπ οιου » . _'Οι _*« τ , » - του , φροντι ζει την Λιιρομονινν της παραστασεω ς να _αφτ , _βρ μ *· σα _ει ς _Ενιι χαδον _νεροΟ τα _παληοσανιδα με τον _χιιριρωμενον _μεντεσεν , ωστε την _^ _επομενην να του χρησιμευσ ουν την _δρον του « _σχετς » . Λλλως _, οι _διαψοροι _τ _- ριοες Οα μπαινοβγαινουν εις το _ιρνον και οι _ακροαται δεν θα παιρνο υν ειδησιν , Λια _ιιεν _αποτροπην παρομοιων Ατυ χηματων , οι σκηνοΟιτια προτιμουν τελευταιως την _ηχογραφηι ) ιν των _Οορυδων . Δια _ιιΧαν _μαχην _Λ . χ . ηχογραφουνιαι πρωτον _χοιριστα _εις διαφ ορους δισκου ς « Ι _Ιαχαι , τα _σιιλπιειματα , οι _τριποβισμηι των Ιπηων , αι _οιμιογαι , οι κανονιοβολισμοι κιιι οι κροτοι των τυφεκιων , Ακολουθως , Ολοι οι δισκοι γυριζονται μαζι * χαι εις Αλλον _δισχον η _μαγνητικ ην _ταινιαν , Λποτι _χιουντα _^ οι συνδυασμενοι θορυβοι _συμφωνως με το λεπτομερες προγραμμα _τυυ _πχηνοΟιτου . Τα προβληματα παντ ως δεν τελειωνουν ποτε , βια τους _ιΟορυειυποιους » . Προ χαιροΟ _, ει ς την Ιτ _αλιαν , α σκηνοθετης _ηΟελεν επει γοντως τον _Οορυβον _. τον οποιον Οα ιχι _ιμνβν η _νεοαναχηουχΟΛ πα 'Λ _γΙα των Ιταλων καθολικων _νβαρα Μαρια Βχορειτι _πορβυομενι ) δια . μεσον ενος τελματος , χιιΟ ' ην _ωραν ( _ντοτιΟεται _διι χιιτα _βιω-« _βται Απο τον φονεα της . 'Ο 4 _· πινο ητι χυς « _Οορυιοποιο _» κατοπιν ωριμου σκεψεως _ανιιχατεοτη ηΒ . το τελ μα με Γνιι _χαβον 0 · βατο ς _χβι την _'Λγιαν μ 4 Ινα ... τσουδαλι , τα οποιον Α _δοηβας του ( _πτιδι ν _Ιπαγω Λπδ τδν _χονΑΛν * με τον _χαταλλ ηλον ουΟμ _ανΙ ... 0 ΙΑΤΡΟΣ ΟΦΕΙΛΕ ! ΝΑ _ΣΠιΥΛΗ ' ΜΙΑ ΑΥΣΤΗ ΡΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗ ΛΟΝΛΙΝΟΝ , Α . _τρΟαος . — Δια του ιατ ρους ολου του κοσμου , οι οποιοι Αρνουνται , με διαφορα τεχνασματα , να ε _.-ησκεφΟουν τους Ασθενεις , _εις τους οποιους κα ? _Λυνται εις « _Λκαταλληλους > ωρας η απομονωνουν την νυκτα το τηλεφω νον των βια να _ιιποφευγουν « ενοχλησεις » , Ας χρησιμευση ως προειδοπο _ιησι ς η περιπτωσι ς ενος γεροντος Αγγλου συναδελ φου των , ο οποιο ς _ει ς ηλικιαν 75 ετων κατ εδικασ _θη προ τινων _ημερανν _εις προστ ιμον 500 στερ λινων και οριστ ικην διαγραφ ιιν του απο τον Ιατ ρικον κα _ταλογοΛ _·! ... II δικ η . η δποια δεν ειναι η πρωτ η του ειδους της , εις τας Γρεττ ανικας νησους , ιδιω ς μετα την πλη ρη σχεδον κρατικοποι ησιν του ιατρικου επαγγε _^ ατος , προεκαλεσεν ευλογως συγκινησιν ει ς τι _εν κοινην _γνωμην . Το δε Δι καστηριο ν , δια τ ης Αποφασεως του , _.-χαρ εδεχθη την χ ατηγοοιαν : Οτ ι , δηλ ., ενας νεος ηλικια ς 25 ετων , πασ χων εξ _, Ελκου ς του δωδεκαδακτυλ ου , _ουιεθανεν _ελλειι _)> ει Ιατ ρικης περιθαλψεως . Ο πατηρ του Αποθανοντο ς κατε _θεσεν , οτι μετεβη εις την _οικιαν του Ιατ ρου περιπου μιαν ωραν μετα το μεσονυκτιον και του ανεφερεν , οτι ο _υιος του ινιεστη μιαν κρισιν , Αερου ειχε δειπνησει με _λουχανικα . Η απαντησις του _ιατ ρου -ητο : —ΤΙ οιαβολο μ > . θελετε _τετοιαν ωραν . Λεν ημπορω νι ' ι του χαμο > τιποτε . Τα φαρμακεια ειναι κλειστα . Την 6 . 30 της Ιδιας ημερας η συζυγο του _ασΟενους εκαλεσεν Αλλον ιατρον , ο οποιο _ιφθεισ ε μολι ς την 8 . 10 ' και εζητ ησε την συνδ ρομην ειδικου . 'Ο ασθενη απεθανε την 9 . 10 ' ολιγον προ της _αφιξεως ενο νοσοκομειακου _ειυτοκινητου . Ει ς το δικαστηριον _ανεγνωοθη κατα _θεσι ς του χατηγοροι <| ιεν ου , οστ ις ιδικαζετο ιρημην , λογιμ βαρειας ασθενεια του . _Εις την _καταθεσιν του !> _γεροιν Ιατρ ος παρεδε χιτο , ιιτι απεπεμψ ε σκαιιος τον πατε ρα του _ασθενους . Οσον _αφορι ] , ομως , τον ιδιον τον ασθεν η , δεν _ενεθυ μειτο να τον ειχε ποτε { πισ κεφΟη . 'Ωιιολο γησεν επισης , οτι ο πατηρ του περιεγραι | ιε την σοβαροτητα της καταστασεω ς του ιΙ < ιυ του , αλλ ' εκεινος « τι ' ι εΟειορησεν ολα , ιιις συνηθως υπε _ρβολι ' ις » . 'Τπο τοιουτου ς ορου , παρ' ολον οτι ο συνη γορος του κατηγο - ρουμενου επεκαλεσ _θη ω ελαφρυν _τικον , την μεγαλην ηλικιαν του , το Δικαστηριον : ον _κατεβικασεν ιιι ιειλ _ικτω ς—δια να _δοθη ενα παραδει γμα εις ολους τους συναδελφου του , ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘ ΩΝ 'Τπο της Ι . Αρχιεπισκοπης ανεκοινω _θησαν χθες αι ακολουθοι νεαι _εισφοραι υπερ των _σειιηιοπα · 0 ων : 01 εκ ΚνΟ ρεας Βεωργιος _Χριστ _οφιδης χαι _Κιοστας Μαλαου Ανα δυο λιρα , Ι . ναος 'Λγ . Ανδρονικου _Κυθρεας πεντε λιρας , Ε | ιπορι χη 'Λκα βηιιια Λεμε σου Λ . _ΙΟ . _Π . υ . ΠροηγοιΙ | ι _εναι _( _ΙσιμοριιΙ Λ . 32 100 . 1 ( 1 . 1 ! . _Σ υνολον των μεχρι τουδ ε Λ , Ηι . 12 Μ . 1 . _ΙΛ _· . ΚΥΓΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑ , Ι Ι 'Βου ανταποκ ριτου μας ) . — 'Ο διευθυντη του Κτ ηματολογιου ΙΙαη κι » κ . Ιωαννης Χ . Ιω _ιιννιδης τιθεται υπο _σιΛταξιν Λπο τ _·> υ προσεχους _2 _ιε · Βι _τεμΑριου , Οα _Λποχοιρησιι δμεος τη ς υπηρεσια Απο της 1 ης _προσεχους Ιουλιο υ , _ιιτε 0 Α λα (' η _) Λδειαν Απουσιας . Ουτο θα _ΛντικατασταΟη ι « ιο ιου χ . Παντ _ελιδη , τοθ Κτηματολογιου Λευκωσ ιας . 'Ο Γοηθος διευθυντης του Κτηματολογιου ΙΙαιτ _ιου κ . Μηνα ς Παπαδοπουλος , ΟιΙ Λνιιλα η η Απο τη 1 ης προσεχους Ιουλιου καθηκοντα διευθυντου τοθ Κτη ματολογιου Λεμεσου , Ο εκ των Λνιοτερι _ον _υπαλληλοΛ' του Κτηματολογιου ΠΛερου κ . 'Λ _χμιτ _Τειριμι τιθεται υπο _συνταξιν απο της δης τρεχοντος ( _αΟριον ) , ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΛΡΝΑΗ . Ι ( Τοδ Ανταποκριτου μας ) . —Λια το υ Ατμοπλο _ιυυ « Ι υιλΛνα » ιιπηχ _θιιη ιιν Ν 0 χαι εξηχθησαν 200 τονοι _γενιχοΟ φορτιου , 'Κπ _ιο -ης _ε ) ια του ατμοιτλο _ιου « _ι _( ο ( λιιιν > _ιισ ηχ θησαν 110 τονοι γενιχοΟ φορτιου , ΚΤΗΜΛ _, 1 ( ΤοΟ _ΛνταΛοχριτιι μας ) . —Το ΑτιιΑιτλοιον < Ντιο _«» _χατι _πλινοκΥ · 1 ς τον λιμινιι Παλι _- ως ΧρυσοχιιΟ ( ιΛιιτπ 1 >) , προ πα _ραλαδην β . ΟΟΟ τονων _χμλχοπν ριτου τι _) ι Μ » _τπλλ » τι χης _'Γταιρειι ις Λι μνης , { _ιμαωαα _& φ Η ' _ωδ _# α 3 α , για το , ψ μττιμπερον μου το ΒΑΛΑ ΓΛΜΑΣ ΝΕΣΙΑΕ _^^ _ι < _( - ~ )) _^ ι , βι · 'ι * Ρ' » _την καται _τκ σι ν υ Ι ι _Ο _^ .. ' ' _^ _^ Χ « _1 β _ημ'Ρ _» ! Ι ·» * Τ 6 4 _ιβιγ | ι β _> _£ _1 ρ _^ —_ ι !! ι- _^ _ιΒλ * _^· ' ι 16 χ » 1 * _χι _μ χ « ι * _|^ _Α _^^ _λ ΓΛ _/^ _| | μ IV , » « ιιρ χιιιΥ τιΟ χαλ < ιχ « ιριιΙ 1 _^^ Γ λΕ ! 1 ( ΙΙ ΙΠΠΟ & _ΡΟΜΙΟΗ _ΑΕΥΚΟΙΙΑΣ — ¦ » ¦ . ι ΙΙ τριτ η ενρινη _ουνΑντη _σις ΘΑ ν ' ν 0 _«« ρι βν Κυρικ χην _, 4 Απριλιου , _ΦΦ . διι {« χθο 0 ι' ι _{ Ιηη _ουρομιΜι _, η πρωτ η Αε β _ΑρχΙο η την 3 . 30 μ , μ . « Μ _· ιΜ _ηιηΜιΙΙΙε · η « ΙΗ | ·« _1 ΜιΗ _Ι « ΡΙΙΙ « Προσεχως « ΕΘΝΟΣ » Ι Λ '· Ενα εξαιρετικως ενδιαφε ρον ΑνΑγνωσμα της Ι _' ωσσιδο συγγραφ εως ΙΡΕ Ν ΝΕΜ Ι _ΡΟΦ ΣΚΥ ΤΟ ΠΙΟΤΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑ ! Ειναι η δραματικη Ιστορια μιας κορης που δεν εγνω ρισε την στοργην και που οπο τελος η τραγικη _μονωσις της , την φερει _εις σκληρην και _Λδυσωπητην συγκρουσιν προς την μητερα της . Την _Ιστοριαν αυτην με την εξ ισου τραγικην χαι απροσδοκ _ητην λυσιν , αφηγειται η διασημη Ρωσσ ' ις _συγγραερευς Ι ρεν Νεμιροφσκυ , με το απαραμιλλον ταλαντον της που εχ αμε τον διαση _ιιον Βαλλον συγγραφεα Μαρσελ ΙΙ _ρευω να την χαρακτη _ριση ως μιαν απο τας μεγαλυτερας συγγραφεις του κοσμου . ΤΟ ΠΙΟΤΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ειναι Ενα απο τα τελευταια μυθιστορηματα της ΙΡΕΝ ΝΕΜΙΡ 0 Φ 2 ΚΥ , της συγγραφεως που εξετελεσΟη υπο δραματικος συνΟηκας απο τους Βερμανους . ¦ 0 ΛΟΡΔΟΙ _βυροη ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΤΟΝ ΑΟΚΝΟ » —Ο ερως του ωραιου εραστου , που την καρδια του διεξεδι _χησαν οι πιο μεγαλε ς καλλονες της επο-Ζ ης του . —Το πρωτον προσκυνημα _στ , η _ετχλαυωμενη Ελλαδα του 1803 . —Η γνωριμια του Πυρωνο ς με την Κορην των Αθηνων . —Τε ρεζα Μακρη : ενα ολοδροσο γυναικειο λουλουδι , που ανθιζει αμυριστο σ' Ενει απομ ερο Αθ ηναικο χαγιατι , εμπνεει στον μεγαλο λυρικο το περιφημο ποι ημα του . _—ιΖωη μου , σας Αγαπω ι » , η τρυφερη επωδος της Κορης Των Αθηνων » , γραμμενη Ελλ ηνικα απο τον Α γγλο τροβαδουρο . —Με _τις πρωτες φλογες του 21 , ο γλυκος ποιητης , 6 _^ τ ρυφερος εραστης , μεταβαλλεται σε φλογερο φιλελληνα κα ' ι προσερχεται για να τα δωση _δλα στην _αιιονια Πατ ριδα της Ελευθε ριας , — Απο την αυστηρη εθιμοτυπια τη ς Βηραιας _Αλβιωνος , οπο τρομακτικο ηφαιστειο _τιις επαναστατημενη Ελλαδο . —Μεσολογγι , το ολοκαυτωμα των ψυχων , —Ο Πυρων πεθαινει αναμεσα στα φρικιαστικο θαυμα των « Ελευθερων _Πολιορκημενοιν » ... —ΟΙ θλιβεροι γαμοι της Καρης ιων Αθ ηνων χαι τα πιο θλιβερο τελο ς της .., —Μια αγνωστ η ζητιανα πεθαινει σε ιαα φτωχογειτονια του Λονδινου ... ο _λορδος _βυρον ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΤΟΝ ΑΓΚΝ _ΟΗ Ι ' £ > _τρυφερωι _κρον _ιιιυλλ ιβν των νεωτε ρων Ελ ληνικων χρονων Προσεχως « Ε θ Ν Ο Σ » ! ΞΕΗ _0 Α 0 ΧΕΙθ 7 _^ ΙΡΟΠαΡ [ ι φ , Ι _« Λυριον ΚΥΡΙΑΚΗΝ , 4 Απριλιου [ Ι ΧΟΡΕΥΤ Ι ΚΟΝ ΤΕΤΟΝ 5 ) · ι 5 , 30—10 . 30 ι ΙΟ < ΛΚ 1 Ο 1 ΙΟΛ * ΚΛΙ Ι 1 ΛΛΙΝ ΙΤΚΙ ! _ΛΟΗ _Εν ΤΟΤ Τυ ΛΗΛΟΝΙ ΤΟΤ _ΟΙΙΛΝΤΕ _ΟΙ _, ΛΙΙΙ _[ | ΕΛΛΗ ΚΑΝΔΗΛ ΑΚΗ < ΘΛ ΙΛΙ ΤΡΛΒΟΤΔΗ 5 Η ΟΛΛ ΤΛ _ΙΟΤ 8 Ι 5 ΤΗ Χ ΕΠΟΧΗ ι . ' Π ΠΕ ΡΙΦΗΜΗ ΟΙ _'ΧΗΠ 'ΡΛ ΙΩΝ ΛΚΙΟΠΟΛΙΤΟΝ [ _< ΤΠ Ο ΤΙΙΝ Λ 1 _Κ ΤΓΤΝ _ΧΙΝ ΤΟΤ χ . ΜΚΛΗΝΙΟΤΙΙ ΓΛ [ _5 _ΙΛΧ _ΧΛΠΙ Π ΤΙΙΝ ΧΛΡΛΝ ΚΛΙ ΙιΤ _ΘΙΜΙΛΝ ΠΟΤ _[ _] Μ ΟΝ ΟΝ ΙΤΟ _« . _ΑΚΡΟΠΟΛ » ΜΠΟΡΚΙΤΚ ΝΛ ΠΡΗΤΓ , _[ ! ΧΛ 1 Μ ΙΤ 15 5 ΓΝΟΙΑΙΙΑ ΤΟ ΚΤΡΙΛΚΑΤΙΚΟ ' ι ΛΙΟΙΛΙΝΟ 3 Αι . > < _ΙΗΒ Κρ ατησατ _» Ινχ _ωρν _ι τρ *« ι { αχιο < , * Τηλ . ιο » β-ιθιι . , _ΙΙΙΙΗΗΜΙΙΙΙ _ΙΙΙΗΙ _ΓΗιΓΜ _ΙΓΙιΙΙΙΙιηιΙΙιι _Γηιι _ηΜΜΙΙΗ _ΙΙΙΓιΙιι _ΙιιιιΙ _Ηιι _ιΜιηιηιιΜιιιιιιι ΘΕΙΑΦΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ , Μη Λι _ιοασι ' _ιριιοΟε Απο τις μιγι 1 λ « _ρι _'χλαμες , Οελ _ιιι ! να _εξασηιαλιο _ετε τα ( _ιροιοντα σας Χρησιμοποιησατε χαι παλιν το _θκια φι που _σας πριιοιμε _- οομιν , το οποι ον ιχρηπιμοποιηοατ _ι · κιιι πε ρυσιν _μυ { _ξιιιρ _υτιι αηβΤΜ _< α | ιΗΤ <(· ιυν _εχιιι Αφιξεις , _πυι _ατη _ς ε _& _οιρετι _ις . ΜΒ Τ 1 ΜΛΙ _ΛΧ ΤΝΛΠΙΝ 7 ΙΤΟΙ , Π . ΙιιΛΝΝΟΥ Ο XI _ Τ . Κ . 7 - ΗΑΡ _Ο ΧΙΑ -. 115117 Ι « ΜΝΜΜι _ι _αΝΗΜΙΜ »« _Γηι Μ _^ Η _μικρ οσκοπικη Δημοκρατια χ ου Αγιου Μα ρινου , η οποια ειναι ενσφηνωμενη εις την κεντρικη * _ΙιαΧιαν , απεφασισε να ιναγ αγη χ η ν Γρ _εττανικην _Κυβερνησι ν δια ηοσον 400 , 000 λι ρων , _ανχιηρ οαω ηευον τα ς ζημιας , τα ς _δαοιας , ας διατ εινεται , προεχ αΧιαεν η ΡΑΦ ιο / _ι-Γαρδισασα τα Ιδα _ψας της ιον ιουνιον του 1944 . Λεγεται οτι η αγωγη αυτη 0 α _Λχ & η ενωπιον τοδ _4 ιι 0 > _· _οιι ς Δικαστηρ ιου , χ ον οποιου η Δ ημοκρατια του Αγιου Μαρινου ιγινεν εσχ ατως μελος , Η διε νεξις αυτη χρονολογειται αηα του τελους του πολεμου , μι α δε _Γρεττανικη φιλικη π ροσφορα ιξ 213 , 000 λιρων απερριφθ η _πΧιον η απαξ _υπα της μικροσκοπικης δημοκ ρατιας . Σχ ατια χ ικη του Αμερικανικου Πανεπ ιστημιου Μπρυν Μεοα Ισχυριζεται , οχ ι αι _οΙ-πλωματουχοι χ ης φιλοσοφιας ειναι αι _σταΟερ ωτ _ιοα ι συζυγοι . Αν κοι ονγηΟω ς π ροτιμ ουν να π αραμ ενουν δγαμοι , Οταν νυμ _φευθουν , δεν _μεχ _αβ αλλονν γνω - μη ν . — Η Ιαπ _οονικη _Κυβ _ιρνη _- αι ς _ποοβι φερι ν ως δωρον εις τα ς _Ηναμινας- Πολιτειας ινα γιγαντιαιο * φα _, νδν Ικ γρανιιου , _ουμζολον φιλιας . Η Ια _ποινικη Κνβ _ερνησις πα ρεκαλεαε ν οπως δ φανος αυτος τοποβ ιτη _Οη ιν _μεσψ των κερασεων , α ! δποΧαι _προαιφερΟησαν Ιπ _ιαης ιπε > των Ιαπωνων το 1012 και μετιφυτ _ευΟηααν ι / ς _ΟοοινκΒω _^ α . — ' Η Ανταρκτικ η _αποαχ _ολη της _ΑιατραΧ _ιας κατω ρΟωσι , _ιιητ _οιιιν μακ ρου Αγωνο ς εναντιον των πα γων και των χιονοθυελλων , να _ε γκαταστη _ση την π ρωτ ην _μονιμον Ιπιαχη μονικην _β _αοιν της ιις- χ δν 'Ανταβ _κτι _· _κον . 'Λπο χ ην Μ _ιλ _β ουρνην , η Αποστολη ειχε φυγει ιην 4 ην Μα ρτιου και , _χ αχ _απιν Ινδεκη _ημε ρων προαη α β ιιων _, ηδυνηΟ η νι _Οραυο _-η το φρα γμα χ οΟ «< ι · γου κοι ·> α _ΑποξιβααΟη εις ιην _ιιντπρ χτ _ιχην ηηιιρον , — Ο Ροζα ρι _ο Αανταετα Α _· _ηοινχ ων μειαναατη ς κουρε ι ς εις τδ ΙΙι _ρ ον ει _ρ ε την καλην τυχην εις την ιιατ _ρ υα του , την Μιβ αην ην της Ιταλιας . ΕΙαη _γαγε μιαν νεαν _γυναικειαν _χ _ομμωσιν _ιμηνευομενην απο ια ς Ινχ α- , Ιθα γενεις του Περου . Η ι · . - , ι αμμωαις _Οριαμξιυει ει ς ' _ολην την Ιταλια ν και δ Λαντσε _- τα Ικε ρδιαε μεγαλα ποσα . — Δια να ψυχαγω _γηται , _υαχ ε _ρα Απο την _μελαγχολικην Ι _ργαοιαν του , ο νεκ ροβ απχ ης του _νΒΧ _{ _οταα > ι < ου του Λιβ ερπουλ κ . _ΟΜΙ _λια _/ ις συνθετε ι τους στι χ ους ευθυμων τραγουδιων _υηο χ ο ψευ δωννμον Μπ ριους , 01 _εκδοται μουσικων τεμαχ ιων _ηγναουν το _γεγονι αυτο , μι χοι _ς ιταυ 6 γνωστο ς Αγγλος τραγουδιστ ης Φορμπυ ) ΟιΙηοε να τροποποι ηθουν μερικοι _σχ ι χοι του Μπριου ς . Τον _ανεζητησεν ει ς χ _ν ) ν _οικιαν του και τον / πλ ηροφορησαν ιιτι ητο αηηοχολημ ενος _ε · _ις το Νεχ ροταφε _ιον . Ο _νεκροθα ιιτη _ς-ποιηχ ης ειηεν _, ιιτι , υστερα απο τα δακρυα τα οποια βλεπε ι _ολην χ ην _ημεροκ , αισι _'ιιι 'ιΒαι την ανα γκην να γρα _ψη χιουμοριστικα και _ιαω _τικα τραγουδια , δια να κανη τους _ανΟριαπους να γελουν κοι να _ευχαοιστο _υνχαι . _—Εις καλλιεργητης Ανθεων ανιχω ρηαιν απδ την ΓβΙ _μην , μιχ _αυ αιναιν εις _Καναδαν _μι φορ _τιον 80 . 000 ροδων 120 « _οιχι-Αιωε . Τα ροδα δεν _ευδοκφουν ιι ς τδν Καναδ & ν και β Βε ρμανος ι _/ _ιπορος Ιληιζει , οτι 0 α _επιστρ ε ψι με πολλα χ ρηματα . — ΟΙ 49 Ινοικιαο _χ αΙ μια ς ποιν κατοι _κι ας του Σικα γον ( λα-6 « ν ηρο ημερων μιαν Ι _ηιοχ οΧην απο τον σ / ιι _εοκοιΗθχυ { ι / ν των , ει ς χ ην οπ οιαν Γμως ! 1 ν εγινετο Δονα ς πε ρ αυξησεω ς του 1 _· νοιχ _ι ου . Τουναντιον δ κ . Τζεοομ Σουλ μην _ηΟελι να δια _ιεβ αιω _ση τους ΙνοιΗ _ια αχ ας του μεγαρον τον _εη ' ευκαι _ρια της εβδομαδος τν } ς Αδιι _φατητ ος Ητι θα ειποφυ γη να β _* Μβι _ _εα _ιιιΟιΜια τω »· , Ικτδ ς ιν μια μελλοντικη αυξι _/ σις ει ς χ _ο ς γιμι _»^ _χ & ν κυριω χ ερων _ειδδχ _χ αχ αατηαη εινανκαιο _»· γοΟγο . Επ' ευκαιρ ια της εβ δομαο » ι τ »)· Αδελ φοτητας , ι γραφιν Α χ . Σο υΙ / ιαν , καλον ειναι να ιπινΟνμΙ _ζιαμιν _εις _ιαντονς οΗ _υψιιλομεν να αεβ _ωμιΟα _τοιις συνανθ ρωπους μα ς _κα _νυ αυμ · _μχ ι 1 ιζιομ * 0 α τα ς δν _ακοΙΙ _^ των . £ ! Ι _« _πΜΕ ! Σ _0 Η _« Αι δυο αυταΙ κυριαι _ει ν ισκονται εις ενα « ονειρωδη » δια τας _γυναικας κοσμον — εν μεσω μιας πλουσιας συλλογης απο νεα καπε > . λα , καπελλ _ινα και καπελλα κια , που εσχεδιασε δια την εφετεινην _ανοιξιν ο _Οι-χος Ερικ , του Λονδινου . ηι 0 ΡΟυΓΗ ΙιΙΙ _ΕιΕ Ι ΜΙΡ _Ιβ _Ι _8 Ι 11 ΜΚΡ ΕΝΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΧ 'ΒΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Λια να _ια ' . τυχτ ) _ιξβυβν _τπς _Αμερικ ης _ειζ των _ηολεμβν . ΤΙ ΑΠ ΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο _ΝΑΥΑΡΧ 02 ΤΕΟΜΠΑΛΤ ΟΤΛ 2 ΙΒΚΤΩ Ν , Απριλιο . — Η καταστρο φη του Αμερικανι - κου στολοι » εις την Χονολουλου , της _Χιιοαης απο τους Ια _ποινας , την 7 _Αεκεμβριου 19 _· Ι Ι θεοιρειται ως η | _ι εγα ) . υτερα στρατιωτικη ηττα των Ηνω μενων Πολιτειων _, ηττα οφειλομενη εις μιαν _ασυγγνοιστον αμελειαν των τοπικων _στρατιοιτικων αρχηγων , δηλαδη του ναυαρχου Κιμμελ και του στρατ ηγου _ι ορτ . Απο της _κατ _,-ΟΛιτροφη διεξηχθησαν οκτω εν συνολιο _? ρευναι ( Ιπο μελη τοι Κογκρεσσου και των εκαστοτε κυβερνησεων της χωρας αι οποιαι σκοπαν _ειχον _τι ( ν δι _αλεΙΒχανοτν του μυστηριου που εφαινετο να καλυπτ τι την υποΟεσ _ιν . Ολι γον κατ ολιγο ν , αι _αιτιαι δια την _συμιρορον ηρχισαν να _μετατοπιξωντειι και κατα την _τελευταιαν ερειΥαν απεδοθ ησαν σηικιν _τικα ' ι ευΟΟναι και _ει ς την ανοπατην _στρατιω _τικην _ηγεσιαν * _ις χωρας και εις την Ιδιαν την _κυθερνηκ _, η ερεθ ισμου της . Ιαπωνια . , η οποια _απευλεπεν _ει ς το να παρασυρη του Ιαπ οινας εις _κειποιαν _προσυλητιχ , ην δια το _Αμερικανικον Εθ νος _ενεργειαν . _ΙΙρι _» ε . _τιτυχιαν τη _ιΛιβιωξεως αυτης , δ Αμερικανικος στολο του Ειρηνικ οι διετα χθη να _παρημενη ελλιμενισμενο ει την Χονολου ? . ου , παρεχο _> ν _οΡτιο ς Ενα _φουερλν _πειρασιιον εις _τοιις Ιαπωνα ς . Προ ς αποδει _ξιν των _ισχνοισμων του ο νιιυαρχος Τεο μπαλτ . _ιαραθετει μερικα απο τα ιιποκοιδικοποι _ηθειτα _( ιηνυμα _τα τα οποια η Ιαπων ικη _κυυερνηαις ( Ιπεστελλ _, ε την εποχην εκεινην προ τας υπηρεσιας της . ΙΙ _α-τοκοιδικο-. _τοιηοτς του Ιαπωνικου μυστικου κωδικο ς _εθεωρηθη την _ε . _ιοχην εκει νην ως εξαιρετικη επιτυχια , . _ταρα _τουτα δμως το κλειδι του κωδικα δεν απεσταλ η προ τας _ειτρατιωτικας αρχα ς τη Χονολουλου , 8 πα > ς δεν _απιστελλοντο _ηρος αυτας και δλα τα ετω . λαμυανυμενα Ι _αποινικα μηνυματα που απεδεικνυαν οτι επεκε ιτο η επιΟεσις . Σ _τερουμενια των πληροφοριων αυτων και εχονβαι _τ'Ι ν _διατανην να κρατησουν τον σταλον ελλιμενισ _( ιενον , αι _αρμοδιαι _ιιπηρεσιαι — δηλαδη ο ναυαρχο _Κιμ μελ και ο στρατηγο Σο ρτ , δεν _ειλαυαν κανε να προφ-νλα _κτικον η _εκτ _εικτον μετρον ασφαλεια ς με αποτελεσμα να _αιφνιδιασθοδν απο τους Ιαπωνας και να υποστουν _ειι υπ _αιιτους διι'αμεις την γνωστην ολοκλ ηρωτικην ν . _αταστροςτην . Και ομυ > ς μερικα ημερας . _τρο τη _εΛιθεαεως , η Ουασιγκτω ν εγνωριζεν δτι το Ιαπω _νιχον 'Επιτελειον ειχε ζητησει απο σιν , ποτε δμως εις τον ιδιον τον Προεδ ρον Ρουσ βελτ . Τωρα , εν τουτοι ς , ο κατα την τραγικην εκεινην ημεραν διοικητη ς στολισκου αντιτορπιλλικονν και στενο ς φιλο ς και συμβουλος του ναυαρχου Κιμμελ , ναυαρχος Ρομπερτ Τεομπλατ _αρχεται να ι _* ποστηριξη ιιτι το τρα γικον εκεινο επειβυδιον δεν υπηρξε καθολου τνχαιον αλλα ειχε προχληθη εσκεμμενως απο τον Ρουσ βελτ δια να _δυνηθη ουτος να κηρυξτι τον πολεμον εναντιον της Ιαπωνιας . Την περιεργον και εν πολλοι ς _συγκλονιστικην _αποιμν , ο Αμερικ ανο ναυαρχο εκθετει ει ενα _Οιβλιον του το οποιον προκειται να _τεθη ει κυκλοφοριαν περι τα τελη προσε χους Απριλιου . Το 6 ι 6 ? αον αυτο , του οποιου πει _^ _ικοπ _αι ηρχισαν ηδη δημοσιευομενοι ει ς την _επιθεωρησιν « Αμερικανικα και Διεθνη Νεα » , ειναι αποτελεσμα μακροτατων ερευ νων χα οποια ο συγγραφευ διεξηγαγεν εις τα επισημα _μνστιτι ' Λ · ει ς Χονολουλου Ιαπωνα _προξενον να το κρατη ενημερον επι της ακρι βους _Οεσεοις των εν τω λιμενι Αμερικανικω ν πολεμικων . Ε _γΛ'ιιιριζεν επισης παντοτ ε χαρις _ε-ις την ιιποκωδικο . - _οιησνν των Ιαπωνικων μηνυματων οτι το Τοκιο ητα ν _αποφβσισμενον νε ' ι _προχοιρηση εις την εεμιρμογην των σχεδιων του εφοσον μεχρι της 28 ης Νοεμβριου 1941 δεν κατεληγαν εις συμφωνιαν αι _διεξαγο-Ιιιι'αι εις Οιησιγχτων _'Λμερικανο-Ιαπιονικαι συνομιλιαι . Εγνωριζε τελος οτι προ της 26 ης Νοεμβριου τα Τοκιο _εθεωρει τας διαπριιγματευσει εκεινος ως αποτυχουσας αλλα επιθνμουσε να κρατησ η τουτο μυστικον και να αφηση την _Αμερικανικην _Κυβερνησιν με την εντυπωονν 5 _τι αι διαπραγματευσεις 0 α _συνεχιζοντο . Η πε ριεργος αυτη στασις , υποστηριζει ο ναυαρχος , οφειλεται _ει ς τα γεγονος οτι υπηρχε το σχεδιον Ρουσ βελτ το οποιον _προσεφερε τον Α μερικανικων σταλον ως δολωμα προς την Ιαπων _ιαν _« Διπλω ματικως , λεγει , η στρατηγικη του Προεδρου Ρουσβελτ να _εξοιθηση την Ιαπωνιαν _εις πολεμον δια μιας αδιακοπου αυξησεως τη επ' αυιης Αμερικαν ικης πιεσεω ς και δια της ταυτοχρονου ακιν ητοποιησεω του στολου ει ς την Χονολουλου ωστε να αποτελεση ουτο δολω μα _κειι να προκα _? . εσι ) αιφνιδιαστι κην επιθεσιν , _εστε _φΟι _) ι > πο πληρους επιτυχ ιας _, _ιτρατι _ιοτι _κως ομως , αι » 1 ς σκαφ _> η χ αι ανδρας απο ' ιλειαι μας καταγραφουν την 7 Δεκεμβριου 154 1 ως μιαν ημερομηνια ν τραγικης ηττης > , κα αρχεια του κρατους και των πολεμικων υπουργεια > ν . Εκ τη μελετη των απορρητο _> ν αιτων εγγραφων , λεγει ο ναυαρχο _Τεομπαλτ , καταφ _ιιινεται υτι ο ΙΙρυεδρος Ρουσβελτ ειχεν αναλαβει _δεσμευτικα ς δια τα ς Ην ωμενα Πολιτεια ς υποχρεωσεις κατα την συναντ ησιν του με τον κ . Τσερτσιλλ οταν διετυπω _θη ο Χαρτ ης τοθ Ατλαντικου . Ο Προεδ ρο ητο τοτε πεπεισμεν ο οτι αι Ηνωμενοι Πο ? . ιτειαι επρεπε να εισελθουν ει τον πολεμον οσον ακομη ητο καιρος , δια να μη _ειναγκασθουν να συνεχισουν αυτον μονοι , δν ε ' ις το μεταξυ εξοι'δετεριονετο απο τ ην ναζιστικην _Ρερμανιαν η Αγγλια . Πρας τουτο ηρχισε να προετοιμαζη την χωραν στρατιωτικως και ταυτοχρονως ηρχισε ικαφυρους προκλησεις κατα της Βερμανιας , η οποια ομως φοβουμενη την _δυναμιν τη Αμερικης , απε φευγε την κηρυξιν πολεμου εναντιον της . Ουτω , συνεχιζει δ ναυαρχος , ο Προεδρος _επεισΟ η οτι ο μονος τροπος δια να _ερε . ΟισΟη επαρκως η κοινη γνωμη και να _δεχθη _καθοδον τη χωρας εις τον πολεμον ητο η προκλησι καποιας φοβερας και συγκλ ονιστικη _επιθεσεοι εκ μερους των Ιαπωνων . Κατοπιν τουτου , λεγει , ηρχισε μια πολιτι-

Τίτλος Θέμα Σελίδα