και Σχολια ΤΟΜ ΟΙΡΑΙΟΝ _Σημειωσεις . ¦ · -. ' . _ Β σννδιασκεψις της _Βενενης . δια τα 'ιισ _ιατικα προ · βληματα , ζο Κοςεατι _κον χαι τοΙνδοκιν * ζιχ ον , ιφθασιν εις _πληρες Αδιεξαδαν , _ποοοιεονιζο μενον : την τιλιχ ην συντομο * Αποτνχ ιαν της . 'Γχ ολουθηαε και η ι σννδιασκεψις αυτη την _τυχην της προγενεστερας συν _διασκεψεως - τον _Γερολινου ι η _ιποια ειχε _συγκληθη διαι τα Ευρωπαικα προβληματ α , το _ΒερμανιΚον και το _Αυστριαπιν .. ¦ · ¦¦ ¦ ¦ Οα ητο _ιυνατον να εχουν αι ονν & _ιασΗεψεις _αυται _εΧλλοιαν τνχην θα 1 χ ο Αδιανοητον _, _ιφοαον οι ΚΜμμουνισται _ηγετβ ι προσερχονται εις τας < η » _-ιιασκεψεις αντα ς . Γχι δια να _ιιαηραγματενθ _εΑν μι καλη ν _πιστιν χ αι _θιληαιν μετα των Αντικων ηγετων τα · διαφορα παγκοσμια προβληματα , αλλα δια να επιβαλουν χας αποψεις των . Συνιν » ιτ )«» ιι' μι _τεηις _κομμοννιστας σημαινει νποταγην εις τα ς θελησεις τοον . Αλλως , 4 « ποψνχια μιας _ουνδιασχ εψεως ειναι ηρο _δεδιχ _ασμιτη . : Ετσι η παγκοσμιος ιντα οις συνεχ ιζεται χ αι μεθ' _ιχ αατην Αποτνχιαν τοιουτων συνδιασκεψεων η ι > Ιαε / ις γινεται _μεγαλντερα οια να κρατ _η , τον _κοαμον δλοκιηρον εις διαρκη ανησνχ _ιαν και φοβον δια το μελλον του . Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ Οσον χαι αν ωρισμεναι μεγαλοι _Δντικαι Δυναμεις αποτελουν ε ν ε ρ γ η τ ι κ α ν δια την αμυναν της _ινυρωπης χατα τ η : κομμουνιστικης επιιουλ ης , αι ιδιοι αυται Δυναμεις αποτελουν , φαινετα ι μεγα π α θ η τ ι κ ι' ν βια την δμνταν της Ασιας _ενεινιιον τη σι · νεχως αυξανομενη : κομμουνιστικ ης βουλιμιας , ΙΙ Αγγλια και η Βαλλια συγκεκ ριμενος πληρωνουν _εκε ι εις την _Νο-Τιοανιιτολικην _Ασιαν παλαια αμαρτηματα . Και η Α | ιερι χη εις ματην , προσπαθει να σεοανι την κατασταοιν χαριν του παγκοσμιου συμφεροντος της ειρηνης . Το Κοτμυνον ηννοησε πολυ κσλως το _τροιτον τουτο σημειον του κοσμου κιιι _εστρεψεν εκει εξ ολοκληρου την προσοχην τον . Εις την _Ευρωπην _κειμμια χωρα βεν εδεχθ η αυτο βουλως τυν _κομμουνισμον , και μονον ει εκεινα εξ _αιπιδν _επεκρατηοεν ουτος , ει _τας οποιας , λογε ) του IV Παγκοσμιου πολεμου , ειχεν _εισελθι . υ ερυθρος οτοιι _τος , ο οποιος χαι δεν εξηλθε παρα δταν επεοα / . ε . το _« Λι _, ι , ηι , ν , ΛΤ , νλν _καθευτω . Λυτο συνεβη εις την Πολωνιαν , τ ην Ουγγαρ _ιαν , την Ρουμανιαν _, την Γουλγαρ _ιαν κ . λ . π . Η διαπιστο _ισις αυτη φανε ραινει , οτι δ κομμουνισμ ος ευρισκει _ευκολυτ _εοον πεδιον οοααειο ς εις οπισΟοδ _ρομημενας και υπο ιμπεριαλισπκον καθεστω διατελουσας χωρας , ως ειναι αι χωροι της Ασιας . Λι ' αυτον τον λογον , η Αμεριχαν / . η εξιοτερι χη _πολιτικη κατατεινει τωρα εις την πληρη χαταδ _ικην του αποικια χοι καθεστωτος και την _ιττ _οοτηριξιν τη Οεληο _εω των λαων προ αυτοδιαθεσ η · . Χωρις την προυποθεση · αυτην , θα ητο ματαια _πασει _στρατιιιιτι χη ενεργεια προ διασωπιν της Νοτιοανατολικης Ασιας Λ . _τα την κομμοννιστι _χην _ιπιδουλην . « ΕΥΡΗΜΑΤΑ » Καθε τοσον , ωρισμ εναι _'ΛΟηναιχαι ιφημερ _ιδε τη _αντι πολι _- _τιυσεως προβαινουν εις διαφορους εικασιας ιπι του Κυποκ 'χου ζητη ματος , « 1 ο , τοι _αι αχο . τυν Εχουν να _περιπλεξουν την Κυ βιρνησιν ιιι πο > τον τροπον _χιιρι _- _ιηιαυ τοι · ζητηματος υπ' ( ιι ' ιεης . Τελευτοιον δειγμα τη ς προσπαθειας αυτης _Εχομεν οιτα Εγραψε μια τοιαυτη _ιφημερ _ι περι του σκοπου τη Ελληνικης προσφυγης εις τον Ο . II . Ε ,, Ισχι _-οιηΟεισει δτι τοιαυτ η προσφυγη Οα αποβλεπει ιι ς την διεξαγιο _γην διμερων συνομιλιων μετα της Μεγ . _ι _ιρεττανιιις χαι ουχι εις την απαιτηο ιν τμ εφαρμογης της αρχη τη ανεοδια _θεσεω δια την Κυπρον . Γεβαιω , ια « _ιχασιαι _αιηαι διιψ _ευσΟηοαν αμισιι > ς επισημως < ν Αθηναις . Αλλ' εαν διαφοροι _τοιαυται εικει _οιιιι ειναι χαΟ' ολοκληριαν καλοπιστοι , ταυτας καραδοκει να εκμεταλλευΟη η κομμουνιστικη _χαχοπιστιει βια να στρεψη τα πυρα της χατα τη Ελληνικη _Κυβιρνηα _βιο . Το Κι _'πρι _πχλν ζητημα ειναι θεμα ιθνι _χον κιιι ω _τοιουτο πρ επει να « _ινιιι _σεβαστον εκ μιρ οι'ς της _καλοπιστου _Λντιπολιτευο _ειο , χαι _Λτ ρωτον _ικ μιρου τη κακοπ _ιοτου χοιιμοννιστιχης προπαγανδας . Λιοτι η κομμουνιστικη προπαγανδα θεωρει ω « . ευρηματα * ββα κα λη τη _πιοτε ι γραφουν χΛ · ποτε ωρισμ _εναι εφημεριδες τη _ανηπολιτευσεαις τη ελειιΟερας πιιτ _ριδο . ΑΦΕΛΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Καποιο ς δολιος κομματικος _σκο-• ιος 6 _ηε . ιφυτπιτο , οταν ο ! _κομμουνιοται _ιπιχ _ειρηιιαν να πληοια βουν ωριομινοικ _ιβνιχοψρονας και _νω ζητησουν ηαρ' αυτΟν τας « _Ιποψιις των < -1 τοθ ενωτικοι ) ζητηματος . Και μι _αψιλ ιιαν ιισλλην _ΛιτροΟυ · _μοποιηΟηοσν _[ ιιρικοι νω απαντησουν ιις _ιε » κομμουνι οτικα ( ρωτη · μαπα , μ _# ι ΟποψιαοΟ _ιντις δτι οι κομ · μουνιστπι Οα _6 ( ε | ι < ταλλι υοντο πβν _β , τι _συνιφιρ _εν τ , Ις _αοτοδς προς προ · αγωγην τοθ δολιου οονΟημιπ _εις ιων _τιιρι € _ινοτηΒ , » , θα Ι _) _το |»« . ν «* λη η _^ _ιλιια να νο · μισονν οι _ηρολαντις ιις τοιαοτ βι δηλωσεις εθνικο φρονες , βτι Οα κα · τωρΟωναν _νυι _πιιοουν ιους « ο μ μου · νιστας περι τοθ ορΟοΟ των _υπιοψιωιν των . Διαιι οι κομμουνιοτα _ι τι _ροοιγ _γιζουν εθνικο _φρονας , και μαλιστα μεια τιροαεκιικην επιλογην , Οια να • ψαριυσουν » ακΟ _συτους « α-ιι κοιι τους συμφερει και βχι βια να τιιι _- _οοοΟν ιις τεκ _'^ Β , λογους των , οσον · _Γητεοιι _αυνιτοΙ και αν ειναι _οΟτοι , _Τικοτιι _ιε . _ιαιως , 6 ιν _Ιιλαψον βοοεν _ιιπον ο ) _ΛιΛ _+ οροι { Ονικ _αΜονις . Αλλ' ιιναι _ειοπιιον τ 6 τιαοημα των , < ον ( νΟμιοαν βτι βια των _βηλωοεων των Οα _<( , υηηρ ( ιουν κανενα χρησιμον σκοκ _βν . Η ΕΟΡΤΗ ΙΟΥ ΚαΤΟΚΑΥΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΗ _ΚΥΡΜΝΕΙΓΗ ΚΤΡΗΝΕΙΑ , 15 ( Τον ανταποκριτου μας ) . — 'Εν μ * οω _πυκνυτατΜπτ _^ . _υΛΛιι , ν _ιιντυΒντ : ρ «» ιιιιΜν διεξηχΟηοαν , πρωτο _βουλια του Σ . Λ . Β . Κ . ( υπο την αιγιδα του Β . 2 . < Πραξανδ ρος ») « αι μετ ' εξαιρετικης επιτυχιας οι εορτασμοι το 5 Κατακλυσ μου . Μεταξυ των επισημων , _εις _διαφοοους περιπτωσει ς , διεκρινον _το ο Μητροπολιτης χ . Κυπριανος μ _* _τα του Πανοσ . 'Λρχιμανδρ _ιτου _κβι του Ιερατειου , ο Εκλα ιιπρ . _Βετν . Προξενος της Ελλαδος μετα της ερ . κας ΙΙαιοια και τοθ κ . _Ποοξενου , δ Χ . Δημαρχος μετα _μιλων του Δη |· ~ _ι _νμβουλιου , δ Προεδρο χαι μελη της Εφορεια , οι ενται · - Οα ΕΟναρ _χιΧοΙ Χ υιιβοΑΟ ! , ο χ . Βυμνασιαρχης μετα του κ . υποδιευθυντον και των καθ ηγητων , οι διδασκαλοι , αντιπροσωποι των σωματειων κλπ . Ο δλος εορτασμος ηνοιξε με Εχ _θεοιν Ανθεων , κατα την πρωιαν _της _Κυριειχης , εν _τω _χηπιρ του Ξενοδοχειου « Κερ ντε Λιον > ( _οργαναντης 2 . Λ . Β . Κ . ) , δπου διεξηχθη και Μουσικοφιλολογικη εορτη του Συλλο - γου _Βονειον Βυμνασιου μ & _συμμετοχην του υπο την _διευθυνσιν τη ς χ . 2 ταυρου ενταυθα _παρορτηματος του Εθνικου Ωδειου . Κατα τα απογευματα της Κ « - ριακης και Δευτερα διεξηχθησαν εν τφ λιμενι οι θαλασσιοι αγωνες , το δε εσπερας της Δευτερας , εν τφ < _Δημητριαδει < !» 2 ταδ _ιιρ του Β . 2 . « ΙΙραξανδρος > και μετα συντομον χαιρετισμον του Β . Βραμματεως του _Σ . Α . Β . Κ ., χ . * ρ . υ . βραχα , ο λαικο ς εορτασμος _δστις δια την _ποιχιλιαν και την γραφικοτητα των λαικων εκδηλωσεων , προεκοιλεσε μεταξυ των ξενων θεατων ιδιω ς ( Αμερικανων , Αγγλων _χ ? λ . ) , εξαιρετιχον ενδιαφερον , αλλα και καταπληξιν δια την τεραστιαν δυναι αν της ελληνικης κυπρια _κης παραδοσεως . Τα διαφορα αποτελεσματα εχουν ουτως : _Εχθεσις Ανθεων . _Λια τας _Ανθοδεσμας 1 ) Χ . Κκολης ( Δαλιαι ) , 2 ) Κ . _Ραγουζαιβς ( Δαλιαι ) και Κ . Γραχας ( ερνθρινη ) . Ευφημος Μνεια : Β . Σ . Χριστοβουλιδοι _» , Ομηρος _Προεστος , Χ . Κχ ολης , « 5 _) ε ( _Ι ερειος Αστικη Σχολη » . Δια τας Βλαστ _ρας : 1 ) Μελπ . Μ . Χριστοφορ _ιδο _» ( Ορτι ' ινοια ) _, Αντωνιος Αττε _Ο . _ιδης ( Συλλογη _Κακτιο ν ) , Κ . _Κεονσταντινιοη ( Φουξια ) . 2 ) Ομ . Προεστο ( βασιλισσα ) , Τ . Σ . Χριστοδουλιδου ( _βορτονλακια ) , Κ . Κωνσταντινιδης ( Λαντελλα ) , Αλεξανδρα Νικολαου ( Πικο _νια ) . Ευφημ ος Μνεια : Κ . Ι . _ι _ραχεις , Ομ . Προεστος , Σ . 2 ιονιος , Σ . Χατζηδημητριου , Δ . Παπιιιωαν _- νου , Κ . Ραγουζα _ι ος _, Φιλιππος - . Τ . 3 . . V . . 11 1 Ι-- -V—Λ . ¦ . ν _ .-στοφοριδου . θαλασσιοι αγωνες : ( Α' Ημ ερα ) : Ολισθηρος Ιστος : . 1 ) Α . Φριγγος , 100 μ . ( α ' ) Α . _^ _εκκιδης , 2 ) Α . Χιριπης , 60 μ . ( β' ) : Χρ . Σ _ικκι δης , 2 ) Α . Αογυρου . Εν κιιταδυσει : 1 ) Α . Χιριπης , 2 ) Κ . Γασιλαγας . Φιαλη : Χρ . _Σεκκιδης . Κωπηλασια : 1 ) Ομιις Α . 'Ελιο _-σαιου , 2 ) Ν . Χατζηπε - τρου , Ιστιοδρομια : 1 ) Γριττανια _ΟΥουχη Παρ _ιση ) , 2 ) Κατερινα ( Μπεχχιρη ) . 'Τπτιον : 1 ) Α . Αργυοου , 2 ) Κ . Γασιλαγας . Γουτιες : 1 ) _Σπιιφον , 2 ) Α . Σ εχκιδης , 8 ) Κ , Μουρατ , Γ ' Ημερα : Ολισθηρος Ισ _τα : Α . Β . _Σεχχιδης . 200 μ .: ( α . - ) Α . Ηλ . Σ _εκκιδης , 5 ) Λ . Χιριπης . Κωπ ηλασια : 1 ) Ομα Β . Γ . _Χατζηγεωργιου . Τπτιον : ( β' ) 1 ) Τακης , 2 ) Α . Β . Σεχχιδης . Κυνηγι Παπιας : Χρ . _Σεχκιδης . Μη λα : Τ . Γογγος . _Λαιχος _'Εορτασμο _: _ : Χοροι : . 1 ) Κ . Σ . Χατζηνι χαλα ( Κ . _Διχωμον ) , 2 ) Α . - Χριστοδουλου ( Καρμι ) , 3 ) Κ . Χαοαλαμπους ( Καρμι . ) . Χορος _Δρεπανιου : Βιανναχος Χ Λουκα ( _Δικο ) μον ) . 2 ) Α , Χριστοδουλου ( Καρμι ) . Λυλος : 'Λντ . Πουπας ( Αγ . _'Αρβροσιος ) , 2 ) Αγαθοκ ? . ης _Παποτυσης , 3 ) Τ . Βεωργιου . . _Τσιαττι σματα : 1 ) _ΠαΛογιαννη ( _ΤριμιΟι ) , 2 ) _Πεβιογκες ( Αγ . Αμβροσιος ) , 3 ) Ι . _Μιχειηλ . Διστιχα : - 1 ) _Χαειισης ( Αγ . Αμβροσιος ) , 2 ) Πεοιογχες , · 3 ) Παπαγια _ννη . ' , Επιση ? γιναν επιδε ιξεις κυπριακων ιρωνων . _αηαγγεΙΛων χαι χοοων ποτηριου . Γιολι : Β . Κιαμηλος . Λαουτο : Ξ . _Λιονταρης . _ Τα διπλωματ α και τα βραβεια ( δια τον νυκτερινοι - εορτασμον εδοθησαν και μεταλλια της ΚΕ Ο ) _ειπενειμεν ο _Ποοεδρος του _« Ηραξανδ ρου _» κ . 2 . θ . _Χριστης , βοηθουμενος υπο του γραμματεως των Αγωνιον χ . Ν . _Τσιχκινη , και των κ . χ . Α . _Κατσελλη χαι Σ . _Παπασαββα , της Οργανωτικης . * Παρεχληθημεν να _δημοοιευσωμεν δτι δ Σ . Α . Β . Κ . χαι η επι του εορτασμου του _Κατεοιλνσμου Οργανωτι _χη Επιτροπη _ευχαριστοδν _βερμω _παντας του _εισενεγκοντκς διαφορα χρηματικα ποσα και δωρα δια την ενισχυσιν της Ολης προσπαθεια , _, ταντας του εογεισΟεντα δια την επιτυχιαν , κα ' ι επισης , _ιδιαιτερω , την _Αβτιινομιαν Κυρυνε _ια δια την υπ * _εευτης παρασχε _ι / εισαν πολυπλευοον _οοηθειαν . _κοικαΝικΗ _ζακ ΛΕΙΤΟΤΡΠΑΙ Κ ΛΙ ΚΗΡΤΒΜΑΤΑ Ο Πανοσιολ . _Αρχιμεενδριτης της Ι . Μητροπολεως Κ ιτιου κ . Ανθιμος , κατα την προσεχη Κ _« - ρυξη ' τον _ββιον λογον εν τδ Ι . ναφ Περβολιων _Λαρνακος . Ο _ιεροκηρυξ της Ι . _Μ-ητροπολεως Κυρηνειας κ , Λουκβς Ιω . Κοχολιος θα _χηρυξτι τον θειον λογον την προσεχη Κυριοκην εν _τω Ι . ναδ τοθ _χεοριου Αγιου Αμβροσιου _Κυρηνειας . Ο θεολογος χ . Ταχη Χριστοφορου θα χηρυξη _τον θειον λογον την προσεχη Κνριακ _ιην εν τω Ι . να _< 5 _Μβνοικον . ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εικονογραφημενοι · χαι μι ποικιλην κινηματο _γραφικην « αι δλλην Ολην εξεδοθη το 2 » ον τευχος του περιοδικου _« Κινηματο - γραφος κ ΕΠΙΤΤΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕ Ι Σ * 0 εκ Λεμεσου φοιτητης της Ραδιολογιας εις το πανε _^ ιστημιον του Λονδινου κ . Ανδοεας Χ . Ζενιο υποτ ροφο του Ινστιτουτου του Λονδινου , Εδωσε μετ ' επιτυχιας τας εξετασεις τοι δευτερου ετους . ΕΚΔΡΟΜΛΙ ' 'Τ _, _το τοδ Φυσιολατρικου ' 0 _| ι _ιλου Παφβυ διοργανουται χην προσεχη Κυριακην μονοημερος εκδρομη _εις τον Σταυρον της Ψωκας . Ε _χκινησις την 6 . 30 π . μ . εκ της Πλατειας Ελευθεριας . Δηλωσεις συμμετοχης εις το _εραρμακειον του κ . Κ . ΚαΟη _χζιωτη _/ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΤΤΟΝ _ΑΝΟΤ ΕΡΛ _Σ ΛΛΤΚΗΣ ΜΟΡΦΟ Σ ΕΩ Σ _ΠΛΦΟΒ Τ 6 Ινστι τουτον Ανωτερας Λαικης Μορφωσεανς _ΙΙαι ρου διεκοψε τα _μειΟηματα του δια την Οερινην πεοιοδον , θα επαναρχισπ την λειτου _ργιαν του τον προσεχη Οχτω _βριον . ΧΟΡΟΙ Ο Φυσιολατρικος Ομιλο Παφου διοργανων ει τον πρωτον Οερινον αυτου _χορον ει το θερινον κινηματοθεατ ρον _« Αττι χον * την 3 Ιουλιου . Κατα την ημεραν αυτην δλα τα φυσιολατρικα _σωμειτεια της Κυπρου Οα επισκεφθουν την Παφον και ακολουθως τυν μαγ ευτικ ην τοποΟεσ _ιεχν « Φοντανα 'Λμορυζα » ( Λουτρα της Αφρο διτης ) . ΠΕΝΘΗ Ευσεβεστατος λειτουργο του _'Τφιετεοι . · _, _πραγματικον _{« _οδειγμιι εναρετου κληρικου , ο Πιινοαιολογιωτατος 'Λρχ ιμανδρι _τ-ης . του Ορους Σ ινα Ματθαιος Λ ο Ι ζ ι δ η . εξεμιετ ρησεν τι ιν παρ _ελθουσαν Τριτην το ζην εις ηλι χιαν 80 περιπου ετων εν Κτηιιατι . δπου διε μενε Απο πενταετιας πλησιον των εν τη πολει μα συγγενων του . Ο μεταστας , εις ηλι χιαν 20 ετων ανε > . ωρησεν εις το Ορο Σινα , δπον _αφωσιωθη ει το ? _ργον του κλη ρικου , ανελΟων εις το _αξιοιμα του 'Λρχιμανδριτου κιιι _παραμεινας εκει _επι . Β ι 5 Ετη , υτε _επανηλθεν εις την _γενετειραν του δια λογονς υγειας . Λιεκρινετο δια την _Οαθειαν _ευλαβειειν του , την σωφ ροσννην τον , την μεγαλην θρησ _κριτικο _τητα χαι την ακεραιοτητα του _χαρεικτηρο του . 'Η κηδεια τον _εγενετο χθες την _πριοιαν απο του Ι . ναου Αγιου Κενδεου Κτηματος , . _τροε--στη δε ταυτης ο ΙΤανο _α . Ηγουμενο Αγιου Νεοφυτου κ . _Λαυρεντιος . Κιιταλληλον _επικη _δειον ιξεφωνη _σεν ο δικηγο ρος χ . Σεργη _'Λντιονιαδη , καταθεσα χιιι τους πολυπληθεις _στεφεινους . Τους συγγι _τνιι του μετασταντος σνλλυπαυμεθα _εγκαειδι _ιο . Απεθανε χθες _κειι εκηδευΟ η εις τα χωρι ον Πολεμιδια , ο Χ ρ ια τ ιι Κ υ . τ σ α μ π α ς , εις ηλικιαν 90 ιτων . Του εν τω _Γελγικφ Κυγκιο αριστα εγκατεστημενου υιους του Αντωνιον και _Βεωρ-πον _κα-ΟιΟ : και _τοιις λοιπου οικειους του μετειστι ' _ιντιι _ονλλι _'πονμ ι'Ο » _. ΜΝ 1 ΙΜΟΣΤΝΟΝ ΛΩι _'ΙΙΤΟΤ ΝΛΟΤ Τι ιν προσεχη Κυριακην , των Αγιων Παντων , Οα ψαλη περι το τελος τη θειας λειτουργιας ιν τω Ι . _νειι » Αγ . Δειζα _ρου _Λε ' _ιρνακο , _ιπιμνημοσυνο δκηατ υπερ αναπιιυσεω _ς τη <| _ΙΒ χης του αειμνηστου Χριστου Β . _Οικονο - μιδοι ι _, _διορητου τη _εκκλ-ηπιας Αγ . _Λιιζαρου , και των συγγενων ιιυτου . ΚΙΣ ΜΝΙΙΜΠΝ ΕΙπε φεραν υπερ τη Ι _Ικιδικη Εξοχη Λαρνακας ο κ . II , Κωνσταντινου δεκα σελινια ιΙς μνημην των γονεοιν του κιιι τα τε κνα Χριστοδουλου μιαν λιραν , ει ς μνημην της μητρος τιον . Ο κ . _θεοχ αρη Ν , Λντοινια-Λης ιισε _φερεν υπερ της Φιλοπτωχου 'Λδ _ελ <[ υτη _τ « ς Λαρν _εικος δυο λιρας , τι μνημην της μητρος το . ΕΙοε ψιρον _ιις το ταμι _ιον μαθητικης _ποονοια του Ελληνικου Βυμνα σιου Αμμοχωστου « 1 κ . κ , Χρ . Συμι _-ωνιδη δεκα σελινια , εις μνημην 'Λνδρ . Φιιλα _χειι Λ . Σιιλι ιμοινιδη , δρ . Β , Ν , Μαραγκος μιαν λιραν , εις μνημην _Κιοστ , Μα ραγκου χαι 'Λνδρ . Φιε . λα , Μαρια Λ , Τπιιχκιο _τ ου και οικιιγ , Μ , Ν . Μαραγ κου ανι ' ι μιαν λι ραν , ει μνημην Κοι _στ , Μαραγκου , « + « . / ΑΕ , ι _Χι ! ι ΙΡΙ 3 _ΕΚΛΙΟΜΜ ι Μ Η επισημος _Εχθεσις επι του _ιμηοοβΡ . _* αΙ ' .. ττ 5 _& ναυττλ 1 σ _5 . δΛ τδ ιδοι 6 _μφαινει , δτι η συνολικη _-αξια . των εισαγωγων χατα τδ ρηθεν _ιχος ηυξηθη κατα Λ . 844 , 468 η κατα 4 . 14 % , , εν . συγκρισει με τα 1962 . Αντιθετως η αξια ταιν _ _εξαχθενΤΛν εκ της νησου προιοντων κατα το ιδιον Ετος ηλαττωθη σχεδον κατα τρια _εκατομμυρια λιρων , εν συγκρισει με Το 1952 . 'Η ελαττω ο » ς της αξιας τδν εξαγωγων οφειλεται κυριως _εις την ελαττωσιν ιου εξαχθεντος χαλκου ( ιιπο πεντε σχεδον εκατομμυρια λιρων το 1962 εις τρια εχατ-ομμυρια λιρων το 1953 ) , _αμιαντοιι , _πατατοσπορου χαι _χαλχοπυριτου . Εις _μιχροτβρον _βαθμον _ηλαττωθησαν αι εξαγωγα _ι ξαιοτροφ . ων _, αμυγδαλων , _γκρειπφρουτ _, σταφιδων , οινου , χαρουπιων , χρωμιου , εριου _, _δνοιν χαι ημιονων . Αντιθετως _εσημειωσαν αδξηοτν αι _εξαγωγαι κριθης , _χουχχιων , καρηουζιων , πεπονιων , χρομμυων , _γυτιιο . _τετρας , _δαμβαχος , πατατων , καπνου κιτρελαιου και κομβιων . Το κυ | ανον και οι τεχνητοι οδοντες παρουσιαζου ν _μειωονν της αξιας τιον και αδξησιν της ποσοτητος των , ενω δ σιδηροπυριτης και οι σπογγοι παρουσιαζουν _αυξησιν και βι την ποσοτητα χαι _εια την αξων . των . 'Η αξια _τιδν _εξαχυεντατν : ' . ' ειδων ζαχαροπλαστικης Τ | οξηΟτι απδ Λ . 48 . 734 το 1952 _εις Λ . 828 . 904 τδ 196 Γ . Πολλα απο τα _εισαγομενα εξ Αγγλιας _ειιπορευματα εισηχθησαν εις _μεγαλ . ιιτερας ποσοτητας κατα το 1963 , _χνριως δε τα : υποδηματα , τα _βιδη αμιαντου , τα τσιμεντα , αι οχοναι καθαρισμου και πλυσεως _, τα ηλεκτρικα ειδη , τα γεωργικα μηχανηματα , τα βαμβακερα , μεταξωτα και μαλλινα · _υφασματος τα _αυτοχινητα κ . λ . π . Ηυξηθη ωσαυτως η εισαγωγη δρυζης _> _κοεατος , αμυγδαλων , καφε , _σιγαρεττων , ξυλειας , θειου , βενζινης , _βαμβ _ακελαιου , ραδιοφωνων , ποδηλατων κ . λ . π . Αντιθετως ηλαττωθησαν αι _εισαγωγα _ι βουτυρ ου , σιτου , . _τατατοσπορου ζαχαοεως κ . λ . π . Η εισαχΟεισα βενζινη ητο συνολικης αξιας Λ . 606 . 606 , τα _σι-Υαρεττ α Λ . 863 . 527 , η ζαχαρις Λ . _8 Γ . 803 , το φυλλον καπνου Λ . 71491 , τα η _ιιρεΙ α Λ , . 43 . 417 , τα τσιμεντα Λ . 16 . 892 , δ καφες Λ . 13 . 251 χαι αι κινηματογρ αφικοι ταινιαι Λ . 11 . 588 . Κατα το 1968 αφιχοντο _εις την νησον 29 . 792 προσωπα , εν συγκρισει με 23 . 709 του 1962 χαι 38 . 100 ταυ 1950 . ποδοσ φαιρικα ! ειδησεις 'ιπο της Κυπριακης Ομοσπονδιας Ποδοσφαιρου » εξεδοθη χθες το ακολουΟον _ανακεχνωθεν : Κατα τδ εσπερας της παρελθουσης Τριτη ς συνεκροτηΟη συνεδρια του Διοικητικου Συμβουλιου της « Κοπ > εν _τεμ _οικιιματι του σωματειου _« ΤσεττΙν _Καγια » . Κατ ' · αυτην παρεστηοαν οι χ . _χ . Νικος _Στυλιανακης , _Αχιιετ Σαμη , _υτελιος Δημητρι ου , Αναστασης _Οιχονομιδης , Πετρος Νιχολαιδη , _Μιχ . Μιχαηλιδης _, _'Λνανιας _Μαχτ * σιαν χαι Βεωργιος _Φιντικιδης . . Ορισμος ημιτε λικων συναντησεων του Πρωταθληματος Κυπελλου Κυπρου : Κατοπιν κληρωσεω ωρισθησαν ως ακολουθως αι ημιτελικοι συναντησει του Πρωταθληματος Κυπελλου Κυπρου : Βηπεδο ν Β . Σ . Π . Κυριακη 20 . 0 . 54 « Τσεττιν Καγια»—« _ΑνορΟανοις * . Βηπεδον Β . Σ . Ε . Κυριιικη 20 . 6 . 54 « Νεα Σαλαμις * — « Πεζοπορικος » . Ωρ α . εναρξεως δια του ς δυο ω ανω αγων α η 4 . 80 μ . μ . Μικτη Κυπρου εις _Κοινοταντινουπολιν : Το Συμ _βουλιον _ενετι ρι - _νε την συμμετοχην της Μικτης Κυπρου εις τα . πρωταθλ ημα Φιλικων Χωρων , το οποιον διοργανωνει ο Σ υνδεσμος _Δημοσιογραφουν της Κων σταντινουπολεως δια το ποοσεχε ς Φθινοποιρον εις την Κωναταντινουπολιν . Ενσταοις του Σ ωματειου Α . Τ . Μ . Α . δι ' αντικανοΜχην _ουμμετοχην του ποδοσφαιριστου Ευαγγελου Γατισ τα ει τον αγωνα τοθ Πρωταθληματος Κυπελλου Κυπρο υ < Ανορ 0 ιι ) σεω 5 « Αυμει » της _Γ , υ . 1 9 Β > _ι : Το Συμ - βουλιον αφου εξητασε την νπα-Οεοιν απερριψε την _ενσταοιν ω εκπροΟεσμον . Το _οωματει ον _« Ομονοια _» _ιιπεαυρε την ενπτασ _ιν του δια την συμμετοχην του ιδιου ποδοσφαιριστου εις τον αγωνα τοθ _Πρεοταθληματος Κυπε λλου Κυπρου « ΑνοοΟο '> σεω > — « Ομονοιας » της 18 ης Ιουνιου 1954 . Παρ ' δλα ταυτα το Συμ βουλιον Λπεη _τ ανΟη , οτι η συμμετοχη του _ρηΟενιο ποδοσφαιριστου ητο κανονικη . Ο Διαιτητης κ . Σκιτμο ρ : Τυ Συμ βουλιον διεγραψεν εκ του επισημου καταλογου διαιτητων τδν . δεκανεα κ . 'Ρ . 'Π . Σ κιτμορ . Ζητημα του « Αρεως » δι' δνοδον του ει την Α' κατη _γοριον : Το Συμ βουλιον απεφασισ _εν δπιος το ζητημα τουτο παραπεμφ Οη _εις την Βενικην ' Σινελευσιν . Πρωταθλημα Αναπληρωματικων ομαδων Λ' κατηγοριας : Το Συμβουλι ον ανεκηρυξε την ομαδα « Αποε _/> ως ΠρωταΟλητριαν Αναπλ ηοιοματικων ομαδων Λ' κατηγοριας δια την περιοδον 1953—54 . Πρωταθλημα Νεολαιας : Τη _εισηγησει της Φ . Ι . Φ . Α . διοργανουται Πρωτοθλη ιια Νεολαιας επι τφ εορτασμο ) τη πεντη κονταετηρ _ιδος της Φ . Ι . Φ . Α . με _συιιμετοχην ποδοσφαιριστων ηλικιας κατω των 18 ετων . ΑΙ συναντησεις του Πρωταθληματ ος τουτου ωριβθηοαν ως ακολουθως : ΣαδΟιιτον 19 . 6 . 51 « Αποελ » _—ιΑυμα » γηπεδον Β , Σ . _Π . Κυριακη 20 . 0 . 54 « Ομονοια » — « Ανορθεοσις » γι ' ρεδον Β . Σ . Π . Κυρι _ιικην 27 . 0 . 54 τελικος μεταξυ των νικητ < 2 ιιΒ )· των ως ανω συναντησεων . ΟΙ αγωνες του Πρωταθληματος _ΚρηΙοΒη Β 1 _)^· οΒ νιι ' . διαρκειας 00 λεπτων ( 8 υο _ημιχρονει εκ τριαντα λεπτων εχαστον ) _, Ωρα εναρξεως η 3 . 30 μ . μ . 'Εν τελει το _Στ _ιμιουλιον _κειτεδιχασε τα ασχημια και τα _Εκτροπα , τα _οποιε _» εσημειωΟησαν ει το οταδιον Β . Σ . Π . το παρελθον Σα _ββειτον μετα το περας του αγωνο « Τσετιν Καγια » — « Αποελ » Απεφασισε οε οπο ) ς τοσον δι ' _ανιικοινωθεντο ποο τον _α υπον οσοι _κεει δι ' εγκυκλιου προ τα _σοιματιιει _επιοτηση εις τα μελη τΛν οαιματε _ιων και εις το _φιλαΟλον κοινον την προσοχην _τθ ) ν ει ς την _σοβαρειν καταο _τασιν , η οποια δημιουργειται δια των τοιουτων _ιχτροπων , τα οποια αμαυριονουν κ < _ιι τον αΟλητισμυν μας χαι τον πολιτιομ αν μας , χλη-Οωσι δε _ι'ιλοι δπως _αυμβαλωοιν εκαστο κατα δνναμιν δια την τηρησιν της ταξεως και την διεξιιγω _γην των αγωνων εντο ς των οριων της ΛΟλητοπρεπειας » . Κατα την Π ( ι ι > _ελ 0 ουσ ο · Κυριακην διεξηχθη εις το γηπεδον Λυθροδοντει ( ι προαναγ γελθει φιλικος _ποδοσηειιρικ _ος αγων μεταξυ των _δμε ' ιδεον τιον 'ΚΟν _ικολαικων Σ _νι . λυγιΛν _Λεμεσου και • ε'Λτε » ΛυΟραδιιντα . Νικητρ ια ανεδειχθη · η δμι ' ις τη _« Ατε * _Λυθροβοντα δια _τερματ οιν 2—υ , ιι την ι ' ιποΙειΒ απενιμηθ _ηοαν και τα ι _' _ιθλοΟ ετηΟιντα κυπελλα . ΕΡΒΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕ . ΜΙ _' . _Σ Ο Σ , ΙΠ ( Του ανταποκριτου μα ) . — Απο του Ιουλιου του παρελθοντος Ετους ο Λημος Λεμεσου ειχεν _αποταΟη προς την Κυ βερνησιν προτεινων ιιποκ , επι τη ευκαιρια της εκτελεσεω λιμενικων _βελτιο ' ισειον εν _Λεμεοιμ και εν Λψει το _κιετεδαφισεοι των δημοτικων ι ' _ιποχιορητηρ _ιοιν τη λιμενικη περιοχης , εκτελεσθουν υπο τη Κυ βερνησεως ει ς την περιοχην τ _· ιΠ _Τελοινειου ιιι _ηισμ'νι κοινωφελη _ιργει τα οποια κρινοντα ι απαραιτητα και σιιγκ _εκι > ιμι ' - νοις : · ( α ) η κατασ χιιυη _χατ αλληλι _ον και ε . _ιιιρκιιιν δημοσιων _αποχεορητηριιιιν κα ' ι ουρητηριων δια την ιξυπηρετηαιν _ιχι ιτον _τ οδοιν δημοτων , τουριστων και αλλοι ν επισ κεπτων , _κνριιος δε των λιμενεργα των , (|!) η κατασκευη επαρ χων Λιιυ _- _τηριον δια _ιντ ου » , προ εξι ·· πηριτησιν κυριως των λιμενεργατων _εις του οποιους Οι ' ι πιιρειχ _ετο η _ειιχαιριιι νι ' ι λαμ βανουν Ενα « _ντοιιςι- χα-Οι ιι _ιερινω μιτα το τ _κλος _τΒ | ς ιρΥοοια τιο ν , χιιι ( γ ) η δκΙΟ _εσις επαρχου χι , Ι _ρηυ διο _τ ι | ν οτα _θμευη ιν διιμοπιι _ον κιιι ιδιιο _τ ιχων οχι || ιατιιιν , ποο εξυ πηρετηπιν _χυριοι τη τροχοι » χινησεοι . ΙΙ _δ η , ιι Λκιι _χητι ι Λεμεοου δι ' απαντη τικη επιστολη τιιυ προ τον Λημκρχαν Λεμεσου , πλη ριι >| _· ιιριΙ τουτο ν ιιτι τα Κυ _βι ρνητΙχα τμηματα ια οποια ενδιιι ι | 'εροντιιι _Λιιι την _Λνιγι · ρσιν _χτ _ιμιοιν ιι την περι _ιιχην του λιμενος Εχουν _χιιπιπτ π ινημι'ρει των ιΙπηγηπι ' · _ιον του Λι ' ιμιι υ , χαι ιιτι Οι ' ι _Ιι χιιυ ν _τιιυτιι _υ . _τ' _ιιι | Ην τιον _χιιτ ι ' ι _τ « ν χιι _- _ταρτι _ομον των _αχεδιιον τιον . _ιιεριιιτ / ριιι πληροφορειται ο Λημιις ιιτι τα _πχιδιιι ταυτα ευρισκονται εισετι υπιι μι'λ _ετην χιιι ιιτι ο Λημο ( Ιο πλι _) ροι (< η ρη Ι ) η _συνι _αμυι _ς τα λι _'ΠΤιηιΒρειιι των ι ' .-τ < Ι _εκτ ελι ' οιν _ι-ι _τι ) ν πιριιιχην του λιμενας προτιιοιντι . ιν , οι _Λναιτεριο , Ι ! ρ · γ « ιν . _ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΤΕ ΤΑ ΔΑΣΗ _λΟεσινον επι < ι > ι μον ανακοινωθεν αναφερει : « Το Καλοκαιρι Βφ Οιι _σι' , αι _βροχαι ι ' σταματησ < ιν και ο θερμος ηλιο μαστιγωνει την _( Ιπαιθρον Λπο ημε ρας εις η _) ι ες · ιιν . Απο τουδε και εις το ιξης , μεχρις _ιιτου πεσουν αι β ροχιι _ι τ « υ προσεχου ς _χειμωνος , τα οε ' ιοη της Κυπρου ευρισκονται ει _ιιιιιμετ _ικοι _ευφλεκτο ν χατασιααιν . ΙΙ ελαχι στη απροσεξια μι _Λνιιμμεντ , ν ιι . _ιιριον , ( Ιπο _τσιγαρ ον η _εμοτι αν ' μιιγειρ _ευμιιτος , δυνατον να ? χ | ι ως αποτελεσμα την _κειτειατ _ροιρην _ικτβταμινεον περιοχων δασων . Παριι χαλεΙτ (« ι το κοινο ν , _ιιπιος συνι _· _ργπσθ _{| μετα της υπηρ _εοιας δασων δια την ιλαττωοι ν τω ν δασικων _πιιρκιιιων , Γοηθεια δυναται να _παραοχεΟιι χ « τΛ τρεις τροπους : Πρ ωτον , δια της προσοχης , ο ( _Ιτως ( Υιστ ρ το κοινον να μη γινεται η αιτια _ιης _ιχρηξεως , _ιυρκ _ιιια . Δευτ ερον , δια της δηλωσεως οιουδηπο τε καπνου η _πυρχαΙΒις _πιιριι _τηρι ' ιυμεν ιι _ιι ς τι ' ι δι ' ιπιι δια τιιιι πληπι _εητι 'νοι ι _τηλι'φο ' ινου , Ο τηλπ |< _ιονων χρηιιζ _εται μονον να ι'ιπ ιι : Λιι _σιχη ΛιιρκαΙι ' ι . Τοτε ουτος θα αι _'νιι εΟι , αμεσως μι ·(| ' _ε _· νο δασικου υπαλληλου , ' ιις ιο ν οποιον δυναται να εκθεση τας ) . ι _- πεομιριι _α ς τη - _.-ιυμχαιας . ' ] 0 αν η πυρκαια _ιχει ι _^ η δηλω _θη , ο τηλεφωνητη Οα _ιΤλι ι οΠτλ ) . Λ ι ν « α V ( ν ε τ ιι ι π λ η μ οι μ η , δ ι | οιαδηπο τε τ η λ ι · ιμ ιον η μ < ι τ α Λ ν ιι ι |> ε ρο ν τ ιι δασι κος π υ ρ κ α ι ιι ς _. Τριτον , _δονιηιιι νι ' ι παρι ' ιπχη Λμεπον ( ισηΟπ _αν « ια τη κιιτΒι π _βισι'ως οιιισ δηπιιτι · πιιρκα ιιι _ς , η οποια δυνατο ν να παρα τηρ _ηθω εις το δασος το ιιιτοΒον ευρισκεται πλησιον του , 'Κιιν ιπιδ _ειχΟ _ιΙ _δρασπιριοτης μολις Λρχισ _η η πυρκαια , το _αποτι λεσικι υω ειναι αυχνα η « μεσος χαιασΙΙεσις της . _Οιαιδηπο τ _ε _εΙσηγησεις ιχ μιριιυς τοθ χοινοΟ _Λια τι | ' ( Ιι _λτι _ωιτιν των ηδη ληφθεντω ν μετρων δια την ι λατ τωπιν των περιπτωσεων δασικων πυοκαιδ ν εν _ΚΛιρφ _, Οα τυχουν μεγαλης εκτιμησεως υπο τοθ _Συντιιρητιιι ) των Λιιπ ην _» . —— . — - ··· . — . _ΚΟαιΞ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΑΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΑ ΠΟΔΚΒνΑΤΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙ _5 ΚΑΛΗΝ ΚΑΤΑΕΤΑ 2 ΙΝ : • Εαν τα ρο « ι . εμα ειναι πολυ _χαλαρα , τα στοπερ δεν ειναι αποτελεσματικα ,- οι _τ { _οχοι _εινοα χαλαροι , _εχι ακτινες ειναι χαλαροι η ελλειπουν , η « αδενα _, ειναι χαλαρα , τα < ρτερα δεν ειναι « αλως στερεωηολυ _ιφθαρμενα Β » μωλιικα . Προτο δ _χκτεβητι ! Ενα αποτομον κατηερορον βεοαιωνεσΟε 8 τι τα στοπερ σας ε { γαζοντοχ χανονικιις . Εχετε το _ωωδοδνι σας _εις τοιαυτην Οεσιν , ο 6 _τα > ς ιδστε να δυνασθε να το « ι « _ιςβ «> και ταυτοχρο · νιος να _χρησιμοποιητε τα στοηερ σας . Και δταν _Ιχομη . αντιμετωπιζετ ε σεροδρον δνεμον η ραγδαιαν _βροχην Εχετε τιι ματια σας _εις τον _δριμον . Προσεχετε Ιδιαιτε ρο > ς δταν δ _καιο _^ ς ειναι ασχημος χαι οι δρομοι δλισθ _ηροι . Οτ αν πνεη οφοδρος δνεμος 3 < οοσβχετε απο _αιφνιδιας θυελλας , αι οποιοι _Οεη-ατδν να σες _αναγ » ι 4 σσυν να παρεκκλινετε , Ιδιαιτερως _εις τας οοιχας διασταυρωσεις . Ουδεπ οτε νιι χρησιμοποιητε πρωτον το εμπροσθιον στοπερ σας , _ιδιεος δταν η ε _/ _ιιερανβια του δρομου ιινοι υγρα η ανωμαλος , βιδτι κατα τον τροπον _βυτον θα _γλυστρηοτετε . Πρεπει να αποφευγονται αι « _ιερνιδιαι _μειαβολαι _διευθνι'σεηις 4 ω _* _γρδν _δρομιον , λογ « _τ > του δτι υπαρχει _κινικνβ να δλισθησετΕ . ( Με _τοαποσπασμα τουτο τελειω νει η _δημοσιευοις του Κωδιχο Οδι _χης Κυκλοφοριας , η δποια ηρ » σεν απδ · τοθ παοελΟ _ιντοε Φεβρουαριου ) . ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΘΕ 0 Ο ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΚΑΙ ΖΩΗΡΟΤΗ ΤΑ ΒΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ειμαι τεροΒ / _ματικα ττρω _ρλημσ το νιι _διεχτηρηση _καυιι _ την φρεσκαδα , την ζωηρ οτη _εα και γενικα το ενδιαφε ρον του για την ζωη το καλοκαιρι . Ο καθενα μα θελει να βρη κεχτι τεου θα τοθ δωση δροσια και ζωτικοτητα — κατι τεου θα Γωση ζωηρ οτητα στο ΤΒροσωτ _το του και λωμψι στα ματια του μεσα στην κουραστικη ζεστη τοθ καλοκαιριου . 'Η _κουρασιε κα ! δ εκνευρισμο _ττροιρχοιιτιι Πορτοκαλαδα _Λανιτη θα σα _δροσιση και θα σνυηθω _ _εισια την _οευετταρκεια βιτα μινων Β . σα < 3 _ευαζωογονηση . = Η φυσι _ η ιδια προνοει γι ' αυτο . Τα λεμονι » Τα αναψυκτικα _Λοτνιτη ειναι το _ιδεωδε _ _ττοτον και τα πορτοκαλια ειναι πλουσια σ' αυτη _τεν για τους ξενοι _^ σα . Σερβι ρατε τα με βιταμινη . Μα παρεχουν _απαλην επιδερμ ιδα _πανεομευο νερα . , μι σοδα η με οινοττνευ _μοτωδ η και _φρεσκαΓα . Τα πορτοκαλια και τα λεμονι » _ττοτα . Ειναι _εκτοτκτα . ειναι _οεκριβα κοι σπανια το καλοκαιρι . Αλλα __________ _ν- _^ 2 ι υπαρχει οθηνο _ και ευκολο τροπο 5 Ι ΤΑ ΑΒΝΑ ΑΝΑ ΨΥΚΤΙΚΑ Ι - _/_ _5 Β Β / 2 ωιΓ ! γ _* ν * 7 ΒΟ 0 Λ Βω _ι , ε το _νεματ * ΛΑΝΙΤ _Ι Ι ΣΑΣ ι _||_ Λ / ΗΡη / Ρ 1 τα _^ 1 ν , ε ! αυ τα _φρουτ · ΑΝΑΖΩΟΒΟ ΝΟΥΝ Υ _ Β «| Ι V ( β 8 _^ _^ Εταιρεια _Αδ / _φοι _Λεχνιτε _) , '/ _Ιττολαιισατ _ι ικρα _α _/ _οτερο το ποτον _ αΛ ) _ΝΛι _/ μαζευε ι τα φρεσκα λεμονια και σαι . . . Ν _^ _ΙΜ / V πορτοκαλια . Ο αυτουσιο χυμο 'Η Σοο Λ ι Λανιτη προσθετα _εζτοα V 6 του αποθηκευεται μεσα σε φιαιι _ ΒΒ ιν Τ _Τ ' _- ' Ι _' _. Α „/ λ « ο < η « 4 ι ,. ' Β _^ , Λ Τ _^ ποσκΑ _τιοι 'μιιοΟ ιερο _αε αποα _τιι · _ _* β και ετσι ειναι _εττη ΓιαΟεσΙ σα οα , μ 4 νΚ _φ [ αλε . Ω Π ολο τον χρονο . Ειναι _ευκολωτατο . / . / ΣΟΔΑ _ΛΑΚ 1 Τ 11 ΕΧΕΙ Β / Οταν αΙσΟανεσθε κουρασμενοι η ΔΥΝΑΜ 1 Ν ΚΑΙ ΔΕΝ _ΞΕΘΥ- / Ι / _θ _ διψασμενοι λι γη _Λεμοναδα η Ι Μ ΑΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ _Αχο | _« | ΤΑ ΑΒΝΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ Α Ι _^ Λ ΗΑΑΗΙΤΚ 1 Λ Μ Γι 1 Η Ι _ν | Ι Ι _ΠΑΛΝΙΒκι _ΙΜ ΛΑΝΙΙΠ Μ , _^ _= _^ ΣΑΣ ΑΝΑΖΩΟΒΟΝΟΥΝ _^^ ΜΙΑ ΠΡΔΒΜΔΤΙΚΙ )| _ΑΠΟΛΔΥΣΙΣ ΤΗΣ Ζ _9 ΗΙ Αντι _λκμ-λνεσθε αρα γ- ποσο ελαχιστοι σα στοιχιζει να δωσετε ατον εαυτον σας την απολοιΜιν _ενος ποτηριου _βαυμασιου _χροιοιου ΕΤΚΟ _μοιζι με τδ < ραν » ιτο σας Μενβν τρι χ περιπ βι > γροαια στο _οπιτι σ * ς . (? - τοιν _εισβε με _< _ριλοι > ς _στδ _ε _ τικτοριον , το χρ χ α ' ι ΕΤΚΟ για την παρεα κοστιζει μονο λιγα σελινι » . Ποσον αληιει * περισσοτεροι · απολαμ βανετε Ενα _καλδν _ιρανητδν με την πολιτισμεν ην αυτην ουνηθ ειχν ! Πινετε Ολομπος Κλαρι _τ | _ιι _τ 6 _ραοτον οας , το -ιφτ _ικι _οαε : η _τειν _κοτολιπα σας . Πινετε λειηιο Ξηρο κρασι _ τ ( λλα 12 Ιπο _γω μινο ) μι τ 6 _κοτΟπουΧο Ι το κυνηγι οας . _ΠΙνι-τι . ημιξηρο κρασι Ιιικτωρια ( _τιολυ τιανωμινο ) μι τδ ψαρι σας . Τ _6 _ιζαιρετον Ιιιρρ _» ΚΙ . _Νιοιιο _ιιικ ειναι ινα _τελειον _αρεκτικον , ως 6 ε . _ιπιβοριιιον κραοι η _Ο ιπη ιΙ _ΟοπιΗΙιιπιΙιΙΒια ιιναι Λνυιτερ · » _λητη . _^ ο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΙΝΠΝ ΛΤΛ . ιιιι ι _·» _Γ ιι __™* ιι » _ΜΡβ ™ _Γι » ι _ιβ ι . _ΓιΡι _«» _Γιιιιθ _^ : _ ι : _β : ιι _ΓΚΒι _« ιιι ] : _ _ιιιι .- . * - ιι [ -ι _ι > _ ' _^^^^ _Γ - % - __ _Μ-ι----ι ι ι Α Α _^______ Γ _ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΡΑΜΜΗ Ι ΑΑΡΝΑ ΚΟΣ - ΛΟΝΔ ΙΝΟΥ — ΜΡ . £ _» ΜΛ _££ ΛΛΙΑ £ — ι α ) π « _'Αρτσα » Τι ' ι πολυτκλε _ικ ιΛατικον _ατμοπ _^ οιον <· Λ 1 _'Ι ' £ Λ » Οιι αναχωρηση ιχ ΛΛΒΝΛΚΟ _Ι την 9 πν Ιουλιου 195 * Μην Ιουλιου 1954 10 ην Λυγονστοι > 1954 υρκν ' II π . μ , κατ ' ευθειαν _Ικα ΝΚΛΙΙΟΛΤΝ — ΜΑ _Ι ΙΑΛΙΛ Ν _Λεχαμενον ( ηιβατ _ιις ιιλο _ιν τΛν θεσεων . ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ • Τα _ξιδεικ _ιντις επι του _ιιτμηπλη _ιοιι _« Α 1 _'Ι ' £ Λ » δια ΛΟΝΛΙΝ ΟΝ ηη οι ( ι [ ιιγ _ετΒ _( _ι ) . ( ι τα π _εοιττ ιι _ΒξοιΙιι και εξασφα λιζετε τιι πλει » ν Λνιτο και _πΙ _χαοισιο _ταξΙΛι χιΙ οις εις _τιις εξαιο _ετικας ( Ιιι'ιΙΙκτι ιη _εις και { _ιπηοιοιας των ιν ΜιιΛπιιΜε ι και Μι « οιπ _ιιιι ς γι , ιαιρειι _ον _τη ς 'Κτειι _ιειεις . ΝΛΥΑΑ : < η _< _Φ )! £ _1 !» £ ( βΙ « κοιτωνας ) £ 22 . 19 . 0 Μεχρι £ _ταθμο 0 ΠικτωρΙα { . Λιι 'χ ηληοιιι _ροοιιις και _« _οατηοιν _Οεσειιιν _Λαοακαλ _ειπΟι _-. να ι ' ι . _τιιι · _ΟυνβοΟι _εγκιιιι _νως ( ιυΛ « _τ . Ι _ΤυΤΙΜι ' ΠΚΑ ΠΑΦΙΟΙΛ { ) τους _Βε-νικους Μοακτο ο _» _Κυπςου : Γ ΣΙΟΧΑΜ ( ΚΥΠΡΟ . ) ΛΤΔ . Ι ΛΚΜΙι _Χ ΟΧ ΑΜΜΟΧΟΧΤ _ΟΙ Ι Τ . Κ . ιοβ , Τηλ . 117 _ιι Τ . Κ . 1 ) 7 , Τηλ , Ι 74 Ι 1 _^¦ _Η _· ηηιΜιΙ » _| ΙΙΙ Ι « Μ- > _9 ι « _ΜΙιηι ΜιΗ η « _Γ >> Ιι _Μ < ΜιΓ η « ΓιιυΓι : > _Μ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΒΕΩΡΒΙΚΗ ΕΚ 6 ΕΣΙΣ ΚΡΗΤΟΤ ΤΕΡΡ Α _, 16 ( Εκτακτου ηντεχποκρι _τοΟ ) . —Την _παρελΟ . Κνοιακην διεξηχθη _εις τας αιθουσας τοθ Δημοτικοι Σχολειου Κβητου—Τ _εβοεις , η Β ' . Μαθητικη Βειοογικη Εκοεσις _€ Δαυνας » , με συμμετοχην των σχολειων _ΙΤολειος , _Ινιας , _Δρουσιας , Καθηκα κα Βιαλου . Εξετεθησαν ανθη , _δενιρυλλια , λαχανικα , καρποι χαι σποροι . Του ανοιγματος _της _δκθεσειος προηγηθησαν _σχετικαι _ομιλιαι υπ 6 τοβ _Διευθυντοδ τοθ Σχολειου κ . Φ . Χαραλαμπους και τοθ επιθεω ρητου των σχολικων κηπων κ . Α . Σα ββιδη , καθως και πλονσιον καλλιτ βχνικον προγραμμα , περιλαμβανον σκετς , ποιηματα , τραγουδια και _χοροι ς . Η κριτικη επιτροπεια απετελεσθη εκ των κ . χ . Αγ . Περικλεους , Περ . Στυ _λιανοδ , _'Αγαθ . Χρυσομηλου , Α . Σ _αββιδη και _της κ . 'Αλ . Καρπαοιτο _υ , Ω ς βραβεια _εδδθησαν αναμνηστικα διπλωματα και διαφο ρα γεωργικα εργαλεια . ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΒΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ !' . ! ηιΗικι _-ι | _« ν γονπιιν κ < ι _ι _κηπι · · ι κλ'υιν γινομι _' νιιν την ! 1 _(> _ι | ν Μαιου , ΙΟ , Ι _-Ι , ικρ _ι ΙΙη _ιι ναγκα _ια η _ιομυσι Συλλογου Βονεοιν κα ! Κ ηοι'ιιιΙνιιιν | _ιι : ι ' ιπιικλιιοτικον πχο , _τλν την ηεοιι | , ( , ιιιυ υηπιν τη ς . _ταιηειιιζ τι ς _, τΛλ _ειιις κιιι την σπ ' - νην _οιιντογιιοιαν ΣχολιΙου χαι « Ι χιιγ _ενι _'ι ιις προς χιιλλιτε _<| ιιν Λι _εξαγοιγην του _Ρςιγου _τι ς _ελληναπρεποΟς οι « πειι 8 ιιγιιιγι | πε « ιις ιων Ιια _θητρι _Λν κιιι μαθ _ητΛν , Την σημ ιιυιαν και _σχοΛιμΑτη _τα της Ιη ρ ι '·( _ιε ιιις το _ιουτ οιι οι'λλογ _οι 1 . _-ιιστιυ πιιι'ν ιιτι _Βιλοι Λντιλ _ιι μιΙανΒ * _ηθε και κιιλιι η _θε _( _ιθεν , _« Ιλιιι εις τιι _ΟεΙι _τ υιιν -εΙΙαλτο _» την προσεχη Κνρκικην και ι _' ιραν ΙΙ ιι , ιι . _ιι ς την Ιβρυτικην πι _ινελε _υαιν _ηοος _ιγκ _ριοιν τοθ _Κατ ιιητιιιικιιι ι κιιι _εκ _λονΙ ν τοΠ πρι _ιιτου Λιιιι _κητ _ικυθ Συμ βουλι ου , Ο Συλλογο θα σταΙΙ Βι υπ ερανω Κομματων και ιιακ _ςιιιν ΛπΛ την πιιλ η ικην , _Κιινεις _γονευς ι ) _κηοεμων Λιν _ηρι _' πιι ν < _ιιπι / ι ' < ιι αη |) ΛπΛ την ου νιλ _ευπιν τ _? Κ _Κυριιικης , ΙΙ Ορ γανωτικη Εηιχ _οοιιη . 'Γ _κβΙβετοι ιν _Λευκ _κοΙα ε > η 0 ιης Εταιρειας « ΕΟΝΟ Χ . _Λτι . ι , _ΤΟποις Χρ . Β , _Ιτ-νρινΙβη Ιι ΥΙβ » , _45 » ς _ιτυουρνον αφ , ι ! , τη ν Ζ _780 , _Λιυκι Μι β : : • _ΚνΚΛΟΦ ΟΡΙ , _Ι · • _ -- _ -- _——_— __ . · . . • σημερον 1 ι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ : ΓΗΜΑ • φ · Μι' πλοναιιιν εκκλησια · 2 • οπκην { Ιλην , » • * • —ιιι ιτ _ιΙ _ιτιιτε το ιΙ . _ιιι τον · ! ιΙ | ι || ι · _- ριη ιι , Ιιι _ιλην , £ • ' _·' ' ' 1 'Ι : • 1 ' ρε . ιοι ουο . 2 : __ :..: ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΣΙΟΛΟΥ Ι' . ν πρηΛιιιπον { χ Λι υκοι _ειιας κιιτηγοροιι _μΒνον < _ιτι ειχεν εις την _κιιτιιχην τοιι αι 'σχιιιην « πιιι ' ιλοι » _, _κιι τι η ικαπ _ιιι ι χ ( 1 Βι _( , ηη τ ,,, _ι Λικα _- πτηρ _ιου Λιιικμ ο (< ι- ι ·| ι ( νιι _ι Μι _οιν _ινυς ιιηνο _ς , τριμηνος ΦΥΛΑΚΙΣΙΣ ΛΚΜ 15 Σ _ΟΣ , ΚΙ ( Του Λνιιι · _ΓοκριτοιΙ _μιις ) , —01 εξ Αγ . Βεωργιου ΣυλΙκ _ιιυς χιιι νυν εν _Λε · _μεσφ Νικος Αχιλλειος κιιι 1 1 _αγαγιωχ η Η _ν'ιΛοτου _ι ΙορΛης _, _κιι-ΤιΙΚκΛπΟ _ηοιιν ει 3 μηνω ηυ · λακιοι _ν _ικειικ _ος ιπι τιρ δτι _ιιχον _ιι ς την _κειτοχην των _βιιι _ρβηκτικα εργαλεια ανευ λογου και ιπι τι » Γτι ΛΛΒ . _ιε _ιρΛΟηπιιν να _δια-^ π ραξουν _υιαοοηξιν , _____ , ΕΓΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ ΕΓΔΟΜΑΔΑ ... ΤΑΙΝΙΑΝ ΠΡΟΣ ΤΑΙΝΙΑΝ ... ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ε 1 > ΒΑ ΠΑΝΤΟΤΕ _5 _ΤΟΥΓ ΚΙΝΜΜ _ΤΑΤΟΒΡΑ _ΦΟΥι _ΟΕΡΙΝΟΝ © ΕΡΙ _ΙΙ ΟΝ ΧΕΙΜΕΡΙΧΟΝ ΑΟΥΚΟΥΔ Ι ΝΤ' ΑΟΥΚΟΥ ΔΙ Ν ° 2 ΑΟΥΚΟΥΔΙ ΤΓΔ . 3720 Τηλ , 4543 ΤΓΑ . 2038 ΚΑ ΟΗΜΕΡ 1 Κ 0 8 ΩΡΑ 7 . 30 _η _3 . 30 μ . μ . _^ ρΑ _'ξ _^^ Υ _^ μ _8 £ ημερβν _Πιμκτην £ ημιρ _« ' _Πεμπτ ην Εημβρον Πιμπ _την ( μονον ) μεχρι «« Ι _τι { Πεμπτ ης ( μονον ) λ . _τελεισαι λτο πα . χ _^ ς _^ ρλ ο _™ τ « ΝΥΧΤΕΣ , ΤΑ ΧΑΡΕΜΙΑ ΒΛΣ _1 Λ 2 . Μ 2 , Του _ΗΒ- _νΡ ΚΡ _ΟΜΠ _. ! ΑΝΑΤΒ ) . ΧΡΟΜΟΤ ΛΝΛ ΤΟΛΙΤΙ- ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΚΑΙ Αττικ ην ΚΟΛ _Ο ν Κ ΟΤ ΚΟΛΟΣΣ ΟΤ ΤΕΛΕΙΟΤΓΡΟ Δ 1 _ΙΜΙ- _Λ Λ _ ν η ν !»/ - - ¦¦«¦ - * . _» .-.-.... ΟΤΒΒΠΜΑ ΤΟΤ ΕΛΛΗ- * τ »»* ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΕΜ Α νικοτ κινπμλτο- * ' - 1 ** τ βαι 4 τλε ρ ΒΡΛΦΟΤ Β _ΤΡΙΣΜΕ- * ι >_ κτα »* ΜΗΝ ΤΟ ΧΛ Σ ΕΤ 10 _^ _Κ- _ΟΛΛΚ _^ ΡΟΤ ΦΑΕ > 1 ΙΝΒΚ _~ 2 Τ 0 _ΤΝΤΙΟ - _Α-6 αυρι βν Α τι & « Οριον _ νθΙΑ ¥ ΑΤΙ __ 'η _Πι « ρ-0 Η . υ < ιν μεχρι κ «» Π * ρ « σ * . υην «« Ι επι ΜΠ « _Λ « ΙΙ _Μ _ Τ Π 5 Κ « ρικ χ . ιι ΕΠΤΑ συνιχ . _Ις ΞΥΠΝΗΜΑ _ΜΑΥιΡι η _Τ ηΥΤΑ _ ΙΙΛ _ημεροις ΕΠΤΑ ΚΑΤΙΗΟΡΙΑΙ Μ > _« _ ΑΙΑυ- _υΤ . ΑΜ _ΙΨ __ . » τι »» Ρ « η τ » _· . ι ,, η , τ ΚΑ 1 ιπυι 1 Λ - νΛ > 1 ΙΑΝΓΒΧΡΟΜΗ ΝΛΤΤΙ .-_ Ι ι . Ι ΜΛ , 1 , _^ 1 « ι ΚΙ . ηυ »» ΙΙΒ η ΤΛΙΚιΝΙ _-ΤΟΙΝ ΚΙΙ ΡΠΣΣΙΚΙΙ ΤΠΕΡ _- ΜΙ _ΚΡΑ ΙΟ _Τ _Ιι ΒΧΡΩ- _Λ ... ... . _-., „ ..,,. „ ΛΗΜΙΟΤΡΒΙΑ Μ ΟΤ Ρ 11 ΣΣΙΚΟΤ Λ- * 1 , _' _^ , , _Μ ΜΠΗ ' _ΑιιΜιυτ _^ Ι _Ι Λ Ρ ΒΣΤΟΤΡΒΜΜ . ΑΤ ΟΣ > ΙΟΡΙ β 3 Γ „ ΑΠΠΑ _! Γ Την Δ .. τ . ρ -ν _· _μιχρ , ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΟΥΣΑΚΩ Φ * ΑΗΜΗ ™ _· 8 _χορν κα 1 _^ _^ _ _^ - Ενα ΚΛΑ _Ε ΙΝΙΚΟ ΛΙ- _ ΛΟΕΛ ΚΛΤ Β 0 ΚΑΤ · — Κν ιι αιιναρπασ _τικο _ιπτο- ΛΜΛΝΙΙ νιιι τ 6 οποιο Χ-ΠΜΑ ΤΟΤ 15 _ΛΛΗΝΙν ικΛ _δοιιμει _γεμιιτ ., Λπι , „ _, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ε Φη · ΚΟΤ γρ ΑΛη _* ΛΤ 0 ηρωισ μους , _πιΙΟος , γο ,, · ( β ( . _ιγ ιιψΒ , ν _ α _^' . 1 ΡΛΦΟΙ _τεια , ουγκινησι κιιι Λ- λακ _ευτι χιιτι οα λογια , | _Τ νι > 1 _Α-ΑΠΙ _εΙΙ γωνια . _χαραχτηΛοντας το ως Κ-ΥΚΙ ΑΚΑΤΙ _Κυ , „ , , το | ιε γειΚ _'τ * _οο _κειτορ- -ΥΠΝΗΜΑ —ΙΙ Ισ τορια _της πολυτα Οιομα τ _( 1 _ ΚΛΛΗΝΙ- -ΙΙΙΠΠΠΙ _Ι » « α « Γ ζωης τοθ μεγαλου ΚΙΙΙ Κ 1 ΝΙΒΜΛΙΟ- _^ 'ΒΡΙ _' . ν _^ _ι . _Χυι . _ι . Ριιισσου Ναυαρχου ΟΤ- ΒΡΑΦΙΑ » * ΚΛΛΗ ΛΑΜΠΚΤΗ ΣΛΚ _Ο Φ . * ΒΙ _« ΡΒΟ £ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΟΥΣΑΚΩΦ ΚΥΡΙΑΚΑΙΙΙ ς 0 : Υι 1 ΝΗΜΑ _* * » Μ « τη ! ι _^ Με _τοιις ( ισσους τοθ _Ρωο- —ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ταινια γ () ιι ΛΛΗΝΙΚΟ ΛΡ 1 σικ οΟ κινηματογρα φου μι : την « ιι αιιναρπι _ιστιχη _ΠΟΤΡΒΗΜΛ ΙΙΟ _Τ Μ-* ι ΠΙι ΡΖΠΠΗΡΙιΦ 6 _? ασ , ' ' , τι ) ν . , ο ι ιν 6 _, 1 Ι ~ ΚΡΙ ΘΜ ΣΤΟ ΦΚ _Ι ΤΙ · * . Β _ιλ _& ιλ _^^ _ι _ει 1 ! ΛΛ _™ Ν ΚΑΗΗΟΜ « α * - μ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ _ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚ Ο —Μια _Λριιματικη και Ναυ - Μ Βι η _ιχηιιινυ - % / η ιιιιιιι τικ η ΡιιΣΣικιι 'Τ- -ΥΠΝΗΜΑ 5 ΥΙΙΚΗΜΑ _, _-τεροημιου _ργια με τδ ... „ - _' » ι » _« _—ΙιΙΔΛΤΙι ΠΟΛΛΑ Ι _2 _Λσυστημα ΛΚΦΛ ΚΟ · —Μια Κιν ηιιιιτογριι _ι Μκη ΛΗΝΙΚΑ ΕΡΒΑ ΛΛ · ΛΟΡ . Λη | . ιουρνΙιι που στεκει ΛΛ Κ ΑΝΓΝΛ ΛΚΝ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΟΥΣΑΚΠΦ Λ , ε _^ _οΤι'Ιραγ , υ _' _-ιπι _' ? _υ _^ ι _, _^ ΜΓ _Μ . _ιΒ ' • α-λ « _ΓΡ ·· ν ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ π _« Ρ « οΗ .-ην _. ΞΥιιΝΗΜΑ _ΖΥΠΚΙΙΜΑ ΑκολουθοΟν οι κολοσσοι μας ... ΝΟ Ι « 0 ΓΑΛΤΟΣ ΤΟΙΙ ΧΑΜΕΝΟΝ _ΑΝΘΡΟΠΙΙΝ » υνχρωμ β - 'ΒΖΙΙΝ ΠΗΤΙ ' , Ρ _» - ΤΖΕΦΡΓ · ν ΧΑΝΤΙΙΡ ΝΟ . 2 ι « ΤΟ _ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ Ι 1 _ΕΠΡΠΜΕΝ 0 Υ » ΝΙΚΟΕ ΧΑΤΖΙ _ΙΚΟ Ι — ΠΑ _ΧΟ ΜΑΝΟΜΔΟΥ ΜΑΙΡΗ _ΑΡΟΝΗ ~ ι _> Ι ! ΟΔΟΡΟ £ _ΑΡΟΝΗ Ι _% _Γ _ Η ___ - _ _ΗΓ- _ - _ _Γ- __ Μ ___ Μ-- _^^ | _>^^ Φ _ΒλΙΟΤβΒΗ 1 _ΟΤΟ 0 _ΜΙ ¦ ψ- _—» ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΥΡΒΗΜΑ _ΤΟΥ _ΦΟΥΛΤΟΝ ΑΟΥΡΣΛΕΡ 49 ον Την επαναστατ ικη αυτη εντολη εναντιον των εθιμων ακολουθησε μια δλλη _ποι _» εμοιαζε να ηταν εναντιον της φυσεως . 2 _τους Δωδεκα Αποστολους που ακουαν- μ * ανοικτο _: το στομα για να μαθουν το _αβανοπο μαθημα τους , α Ιησους 1 ειπεν δτΥ δεν Επρεπε ν' _ατντι σταθουν με 6 ι « στο κακο .. Η Ιδεα αυτη ηταν πραγματικα εχΟαμ * ωττχη . Να μην αντιστεκονται « το κακο Μαλιστα , καταπληκτοι Δωδεκα και καταπληκτες επομενες γενεες , δεν πρεπει ν' αντιστε ' χεσΟι . Οταν μαθετε οτι η βια δεν ειναι η _απαντησις _στη βια , η ειοηνη θα _Ιλθη στον _κοαμο- _^ -ποτε _πριν . Οσο-ν καιρον η _επιθιοτς αποκρουεται με την βια , με την αμυνα , οι πολεμιοι βεν θα _τελ » α > - σουν ποτε . Αυιο ειναι αληθινα χαι στην Ιδιωτικη σας ζεοη . Λν καποιος σας ρεχπισο στο δεξιο μαγουλο , να μη τον κτυπησετε χαι σεις : να γυρισετε και το _αριατερο μαγουλο ατα ραπισματα τοιι ! 01 Δωδεκα Εδει χναν φανερο την καταπλ _ηξι ιους ! Μηνες τω ρα « _ιχαν ακουσει- _τΙς γεματες αγαπη Ιδεες του , αλλα ποτε δεν ειχαν ακουσει κατι τοσο ριζοσπαστικο χι' εκπληκτ ικο , _ οσο αυτη _τη > ηρεμη οδηγια . Ειχαν αραγε θ » ιμηβη τον αρχαιο μεβσαιχο νομο που _μιλοΟυκ για οφβαλμον αντι οερΟαλ μου χαι οδοντα αντι οδοντο ς Ασφαλως , Διδασκαλε , δλοι την θυμομαστε 1 Ειχαν , ομως , ξεχασει ενα σπουδαιο γεγονος : δτι καποτε _και-. _πριν απο πολυν . _καιρΛ δ νομος ιεν _ηΤταν τετοιος . Η _εχδιχησις ηταν προσωπικη υποθκαι ς του ανθρωπου . _Κοπαζες το δοντι ενος'ανθρωπου κι' εκεινος σου Εβγαζε το ματι για εκ _διχηοι αν _ιιχε την δυναμι να το χανη . Αργοτερα ο Μωσαικος νομος Εβαλε ενα τελος στην ανθρωπινη λυσσα . Βια να επανορθιι _χτετε μια _αδιχια _μΛορουσατε να κανετε την Εδια σωματικη 6 λα 6 η , _δχι ομως περισσοτερη . Ετσι 6 νομος αλλαξε κι' _Εδαλεν Ενα οριο : οφΟα μαν αντι οφθαλμου , αλλα μΛνον οδοντα αντι οδοντος . Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗ 2 ΑΒΑ - ΠΗΣ Τω ρα Εχει Ελθει ο Ιησου ς συμπληρωνοντα ς τον αρχαιο νομο με καινουργια και ευλογημενη προεκτασι . Δωδεκα ακροατες τον ακουαν καθα ρα και ξαστερα : « ν Ενας ανθρωπος οδς παρη το πανω φορι σας , να του δωσετε και το _Ληνυι , νι ι * _η _* Ι _^ ,. Ι Λ .. « . Λ ... —„ . _»»>·¦< - — — . —— _——9- -. — - — .., .. ν ,. · _,. » ... με τους σκληρου ς χαι πιεστικους νομους της κατεχομενης Παλαι - στινης ενας Ρωμαιος στρατιωτης σας υποχρεωση να βαδιζετε μαζι του δυο χιλιομετ ρα κουβαλωντας το σπαθι χαι την ασπιδα του κατω απο τον χαυστιχον ηλιο , να προχωρησετε αλλα δυο χιλιο μετρα μαζι του χω ρις να σας το ζηχηση , Μια λαμψι ς κατανοησεως φωτισε τα προσωπα τδν Διι * 5 εκα που ακουαν . Ετσι ενας ανθρωπος μπορουσε να κανη τον εαυτο του ελευθερον _ιδινοντεΤς περισσοτε ρα απ' δσα του ζητουσαν . Αυτο ηταν το καινουργιο , το εκπληκτικο , εντελ < ι > χριστιανικο . δογμα του νομου της επι πλεον _δπηρεσια ?· '¦ ¦ ' , . ¦' , Με Ενα αισθημα μεγαλυτερης δυναμεως και δοξας _ακουσαν τον Διδασκαλο να διδαακη τον χρυσο κανονα δτι & ανθρωπος πρεπει να φερεται στους αλλους δπως θα ηθελε να _φερωνιαι εκεινοι σ' αυτον . Ο κανονας , _αιετος -ηταν καλυτε ρος απο χαθε τι _« ου ειχε _διατυπωθη ως _τοτβ _, 'γιατι η _ταν : θετικος , δυναμικης , δπως ο ιδιος ο Ιησους . Ε πρεπε να δινουν οταν τους ζητουσαν να δωσουν , να δανειζουν οταν τους ζητουσαν να δα νεισουν . Κι' ενω δ παλιος νομος επετρεπε στον ανθρωπο ν αγαπα το φιλο του και να _μιετιι τον _εχθφο Του , ο Ιησους δΙδασ χι : _€ Εγω σα λεγω ν' αγαπατε τους εχθρους σας , να _κανιτιι καλο σ' εκεινου · που σας πληγωνουν και να _εδλογητ ε εκεινους ποι » αας κατα ριουνται και να _προσευχεσθβ για εκεινους που . σας .. συκοεραντοβν » . Ηταν αοτο-ανθ ρωπινα δυνατον Χιλιαδες χρονια κατοπιν οι δνΟρω ποι θα συζητουσαν την _εχπληκτιχην αυτην εντολη / . Πως μπορειτε ν' αγαπατε . _τουςνεχθρους σας Δυστυχως , _στα τελευταια , χρονια , ΧΓ _.-υγ & _ζζι : _^ _ετιφρασθ ησαν σε πολλες γλωσσε ς , -επροκειτο να χμ σσυν την ακρι βεια με την . οποιαν ο Ιησους μιλησε εκεινη την ημερα στη μητρικη · του * αραμαικη χαλδαικη διαλεκτο . Ο Ιησου ς { χρησιμοποιησε δυο λεξει για τη στοργη : « φιλιους » , χαι « αγαπη 2 τα συγχρονα κειμενο . οι _λεξεις αυτες , που Εχουν διαφορετικο νοημα , μεταφ ραστηκαν με μια λεξη : « αγαπη » . Ετσι εγινε μεγαλη αυγχυσι -σχετικα με την προτροπη . ν ' αγαπουμε τους εχθρου ς μας . Ο Ιησου ς μιλησε συχνα για την αγαπη με το πλουσιο νοημα της -αρχαιας ελληνικης λεξεως « αγαπη » , που ειχε την Ιννοιαν μιδς ανιδιοτελους , απροσωπου Ιδιοτητος του θεου , που χανει ολους τους ανθρωπους τεκνα του . Αυτο βεν σημαινει δτι πρεπει να νοιωΟωμε δουλικη στοργη για τον εχθρο μας , αλλ' δτι πρεπει να τον ευλογουμε χαι να _προσευχωμεθα για τη σωτη ρια του και ξεχνωντας το κακο που μας Ικανε , ν' Αφηνιομε οτο θεο να τον κρινη . Αυτο το σημειο το καταλα βαν εντελω ς οι Δωδεκα , γιατι ο Ιησους μιλησε με ακρι βεια , οπως παντα : « Να εισθε ευσ . _τλαχνικοι , δπω ς ειναι ευσπλαχνικος χι ' ο Πατε ρας σας στους υυρανους > . ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣ ΚΑΛΙΑ Σ Με την ιδια τελεια σαφηνεια , ο Ιησους τους ειδοποιησε κατοπι να μην επιζητουν την _επιδειξι προ παντων των καλων πραξεων των Αν επεδεικνυαν τις χαλες πραξεις τους για να προκαλεσουν το θαυμασμο των αλλων ανθρωπων , τοτε οι χαλες πραξεις τους ( _ιχαυαν να εχουν αλλον νοημα . * Η ανταμοιβη τους ηταν ο θαυμασμος αυτος των αλλων ανθρωπων χαι δεν επρεπε να προσδοκουν τιποτε περισσοτερο . Το δεξι χερι δεν πρεπει να ξερη τι χανει το αριστερο .. Επισης « ρεπε » να- προσευχεαθ _ι κρυφα—· στο « τκοταδ ι ενος κλειστου _χωρουι χαι . οχι , οπως οι επιδειξιες Φαρισσαιοι , στι ς _γωνιε ς του δρομου , με φτια _σιδια και μοβ φασμους για να Εχουν απλανε βλεμμα και να , φαινωνται πω _€ χουν νηστεψει με ευσεβεια _πολυ-ν και ρο . « Σ α λεγω πως αυτη μονο ειναι η ανταμο » βη . τους !» Τα επειγοντα σημεια της διδα - σκαλιας του , δπω ς τοι _βλεπαν χαβαρα οι Δωδεκα , ηταν πως να _μεταχιαριζωμεβα τους αλλους , πως να κυβερνουμε τις παρορμηθει μας . Ητ αν ινας τροπος ζωης , ενα υποδειγμα διαγω γη που πρεπει να το ακολουθουν δλοι . Δεν πρεπει να χρινωμε ' τους αλλους , _οδτε να τους χαταδι χαζωμε . Αν τους _χρινωμε , τοτε θα κριθουμε κι' εμεις . Οταν καταδι χαζωμε , _ε πισυρωμ _ε καταδικη και για μας , Αν δμως συγχωρουμε , μπορουμε να ειμεθα βεβαιοι πως θα σννχ < ο ρηθουμε . _-Αοτο ειναι ζητημα _ατομιχδ _^ _ιαι _ιον _χβΟενα μας : μποροδ με να _διοΛεξιοιιε τι 0 α _κωνιομε . _? _Εχομε ηθικη ελευθερια . Ο Ιησο Ος τους εξηγησε με προσοχη - δλα- τα ζητηματα . _Οι οπαδοι του δεν πρεπει να επικρινουν τα αφωψαχ α των αλλων . Πρεπει να φροντιζουν προ παντων να διορθωνουν . τα δικα του μεγαλα _ελοτττω _ιιατα . Το χαοφος στο ματι . το _υ αδελφου σου , η δοκος στο δικο σου βγηκαν σ' αυτη την ομιλια επανιο στο _δουνο απο τΙς _ραοδινικες δτδα σκα ? . _ιες τη παιδικης ηλικι _ας στη συναγω γη της _Νειζαρετ . Πρεπε ι κανενα να φροντ _^ η να _μη-σπαταλα του θη σαυρους της _πνευματικης κατανοησεω ς σ' εκεινους « που δεν ειναι ετοιμοι να τοι ις δεχθουν . Τα μαργαριταρια δεν τα ριχνουν στα _γουοουνια . Πρεπει επισης να _προσεχωμε ν' αναγνωοιζωμε ενα νοθο διδασκαλο — που ειναι τοσο πολλοι . Ειναι λυκοι με _προδια προβατου . Οπω ς ενα δενδρο το ξεραμε απο τους καρπους του , ετσι εναν ανθρωπο τον γνωριζομε απο τι ς πραξεις του . Κι ' οι νοθοι διδαο χαλοι 0 αποκαλυφθουν απο τις πραξιις τους . Ο Σ ΚΟΠΟΣ ΤΙυ . ΖΩΗ Σ Ολοι οι ινθροοποι ειναι υπευθυνοι για τις πραξεις τους , για τα λογια τους , για τ ' ις _σκεψεις τους . Η _αποψις αυτη ηταν κατι εκπληκτικα . καινουρ γιο για τους διοδεκα σιωπηλους ακροατε ς . Η αιωνιοτης κρατει λογαριασμο για τον καθενα , ετοι μαζει εναν Ισολογισμο για την τελικη λογοδοσια . Οποιος χανει αγοοες πραξει , λεγει σοφα και - / αλα λογια και _ιχει αγαθε ς σκεψεις , μοιαζει με ανθρωπο που χτιζει το σπιτι του σε γερα θεμελια , σε β ραχο . Οταν ελθουν η θυελλα κι' η πλημμυρα , το σπιτι θα _μεινη ακλον ητο . Οσοι δεν αχολυυΟοδν αυτη τη συμβουλη , ζουν σε σπιτι χτισμ ενο στην αμμο . « Το πε < ημο αυτου τοΟ _σπιτιου ειναι τρομακτικο » . Το μηνυμα αυτο δημιου ργοΟσε τεραστια _υποχρεωσι για τον χιιθενα απο τους Δωδεκα . Ο Ι ησους ετονισε αυτο το σημειο χι ' δλοι θα επρεπε να προσπαθησουν να φανουν αξιοι . Τους ειχε διαλεξει γιατι η _^ σαν το αλατι της γη — . αλλ' _6 λ το αλατι χαση την αλμυρα του , ειναι αχρηστο . Τ 1 Ισαν το φως τοΟ κοσμου κι ' επρεπε το φως τους να _φωτιοη _τοιις ανθρωπου . « ωστε να μπορεσουν να Ιδουν τις αγαθε ς πραξεις σας χαι να δοξολογησουν τον Πατε - ρα σας στον ουρανον » . Αυτο που ειχαν να διδαξουν ηταν η εχπληριοσι ς του νομου : « Ως δτου περασουν δ ουρανος χι ' η γ η ουτε Ενα Ιωτα , ουτε μια κεραια βεν πρεπει να ξεφυγη απο το νομο ..,, » . Ολοκλη ρος υ σκοπος της ζαιης του ανθρωπου Οα Επρεπε να ειναι η _συσσωρευσι τοΟ θησαυρου , < χι των _προοχαιρων , αλλα τη _αιωνιοτητος . Βια να εκπλ ηρωθ _ω δ σκοπο αυτος , το παν που Εχει να κανη ο ανθρωπος ειναι ν' αγαπ ι το θεο και να τον υπηρετη . Δεν χω ρει διπλη υπηρεσια . Ο _ανθρωπος δεν μπορει να υπηρετη δυο κυριους . Ειναι βασικο λαθος ν' αηιηνωμε τι ς ιγκωηιιε ς αναγκες να επηρεαζουν τι ηθικ ε αποφασεις μας . Λν ο θεος δινη τροφη οτα πουλια χαι ντυνει τα λουλουδια του αγροΟ πλουαιω _τερα χι' _απο τη δοξα _τοθ _Σολο _/ _ιδηο _, τα επιγεια τεχνα του _πριπει να Εχουν εμπιστοσυνη 8 ( 1 Οα _φροντιστι χαι γι ' αυτα . — Ο ! _εαεις , _ολιγοπιστοιΙ _ανεφωνησ β με λιπη 6 ΙησοΟ δταν εφθασε σ' αυτο το σημειο , Πρεπει ν' αναζητησ ετε πρωτα τη Γασιλεια των Ουρανων χαι τη Γιχαι · οαυνη τοΟ _&« οΟ χι' δλ « αυτα Οα σας δοθουν κατοπιν . ,,. » . ΑΤΡΙΟΝ : ΙΙ συνεχεια . _ιΤαιΣΚΗΝΠΗΑ Μ _$ Μ 4 Α 8 ΓΛΙΚ ( ι γ ΑΠΠΥ Το σχηνω μα του Παπα _'Π _ιου του V , υ δποιο ς ανεχηρυχθη . ως γνωστον , Αγιο υπο της Καθολικ ης Εκκλησιας , _επανηχθη _και παλιν εις τον _ταφον του , αφου παρεμεινεν επι _οκταημερον εις τον Ναον του _'Λγι ου Πετρο υ , Ανωτερω , πληθος κοσμου , με λαμπαδας ανα χειρας , _συνοδειει το σκηνωμα , του νεου Αγιου , κατα την _επιστ _ρεκρην ιου . ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ Ι ΤΑΔΙΟΔΡ ΟΜΙ Α ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΟΙ ΟΝ ΤΟ 1939 0 ΟΝΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ο μεγαλυτερος ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ Η πανισχυρη _τριας Ονο . Οη , Νιαρχου , _Λιβανου ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ , Ιουνιο ς . — Εις τα τριτον χαι _τελευταιον του _ειρθρον δια την ζωην και _τι ) ν _σταδιοδ ρομιαν του Αριστοτελους Ωνασ η , ο συνεργατη ς της εφημεριδος < Γημα—Κη ρυξ » της Νεας 'Το ρκη , Ιστο ρει δτι ο Ελλην Κ ροισος _ηρχισε να σχηματιζη την _τεραεπιαν περιουσ _ιαν του αναμιχθει ς με ναυτιλιακος επιχειρησεις . Το πρωτον του πλοιον , ενα πετ ρελαιοςρορον , ο κ . Ωνασης το κατεα _κευασε το ετος 1333 , ακολουθ ων την τρισχιλιε τη _παραδοσιν των Ελληνων , οι οποιοι , μολι ς αποκτησουν χρηματα σπευδουν να τα επενδυσουν ει ς ναυτιλιακος επιχει ρησεις . _Αργοτερον , ηγορασε τας μετοχα ς ι ιιας Καναδικη Ατμοπλοικης Εται ρειας , η δποια ωδηγε _ιτο εις πτωχευσιν και η οποια υπο την _διευθυνσιν του , επανηλΟεν _εις _αν-Οηραν καταστασιν . Εκτοτε , η περιουσια του ηρχι σε να αυξανη χαι οταν εξεσπασεν ο πολεμο ς , υ Ωνασης _ανεμιχθη _εις τολμηρος ναυτιλια χας επιχει ρησεις εις την Νεαν 'Το ρκην και το Λονδινον , _αι οποιοι επολλαπλασιασαν την περιουσιαν του , Το 13 17 _υπανδρευθη την _χαρην τοθ επισης Ελληνας εφοπλιστο υ _Λιδανου , _'ΛΟηναν . Οταν δε αργοτ _ερον ο Σταυ ρο Νιαρχ ο , ενα αλλο ς Ελλην εφοπλιστης , ιιπανδ ρευΟη την _ειλλην κορην του Λιβανου , την Ευγενιαν , η τριας αυτη των Ελληνων εφοπλιστων ηλεγχε τον _μεγαλυτερον εμποριχον _στολον τοο κοσμου . _Γεδαιω ο συναγωνισμ ος μεταξυ των νεων συγγενων ουδεποτε επαυσε και σημερα ο συναγωνισμος αυτος 8 _χει λαβει την πλεον δραματικην του μορφην με Ιινα αδυσωπητον αγωνα μεταξυ Νιαρχου χαι Ωναση , οι οποιοι συναγωνιζονται ποιος Οα _περποι ) τον αλλον εις την κατασκευην μεγαλυτε ρων χαι ταχυτερων πετρελαιοφορων , Προς το _πειρυν , η νικη _Λποχλεινει με το μερος του Ωναση , δ οποιος βια της χαΟ _ελχυσεοις τοο πετρελαιοφο ροι ) « Γασιλευς Ιμπντ Σαουν _τ 1 ος » , 47 , 000 τονων Απεκτησε το μεγαλυτερον _εμπορικον σκαφος τοθ κοσμου . Το πλεον δμιο ς περιεργον γεγονο ς παραιιενει το _δ , ιι τα περισσοτερα απδ τα _τεραομα . αυτα πλοια , ταξιδευουν ( ιπο σημαιας μικρων κρατιδιων , « _τυοονμ ενων ναυτικης παραδοσεως , ( πως η Λιβερια , η Σαουδικη Αραβια , δ _Παναμιι , η , Κοστα Ριχα και η Ονδουρα . ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΕΡΒΑΣΙΑ ! ΤυΚ ΑΜ _ιΙΙΚΑΝΙΔΙιΝ ιΚΜ ... ΝΤΑΗΤΑΔε Σ Σ _ΚΛΙΧΛ Μ Ι ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ , Ιουνιο ς . - Ενω αι Αγγλιδες εργαζομενοι διεξαγουν τελευταιω ς οξυν αγωνα δια την μιοΟολο _γιχην _εξισωσιν των με του ανορας , αι Αμερικανιδες , αφου επραγματοποι ησαν χαι την κατα χτ ησιν των _ταυιην και εμφανιζονται απο των υ-Λουργικων θωκων _( ιε _χρι χαι των διοικ ητικων συμβουλιων των μεγαλων τραστ , επεκτεινουν την _δρασιΥ των και εις αλλας παραδοξους σφαιρας ενεργειας . _ΟιΛως , εχουν δημιουργηθη _εις την Αμεριχην επαγγελματα , τα δποια οι ευφυεις ανΟρες δεν Οα ημπορεσουν ποτε να επινοησουν . Ι δου δε μερικα εξ αυτων , που αναφερονται εις σχετικον αρθρον Αμερικανικου περιοδικο υ : Μια _ατασχολησι _ς , η οποια χατακτη εδαερος , Ιδιω ς μεταξυ των πτω χων φοιτητριων , ειναι το επαγγελμα της ... νταντας σκυλων . _Πολλειι πλουσιοι Αμερικανιδες λατ ρευουν του σκυλους των , αλλα Οεν εχουν παντοτε καιρον να τους βγαζουν _περιπατον και να του ς _περιποιουντοι ' εφ' ω και προσλαμβανουν μιαν ... « _γκουυερναντα > , η οποια υπο τον δρον δτι δ σκυλο ς δεν 0 ο . ειναι πολυ Ιδιοτροπος , ημπορει να κερδιζη ενα καλον μισΟον , με την τοσον _ανετον αυτ ην α-εαοχολησιν . Καπως π _^ _ρισσοτερας _ευθυνας συνεπαγεται αλλο επαγγελμ α , το οποιον εχει καποιαν σχεσιν με το _ιμποριον η την _^ ι > ιατικ ην . Αι γυναικειοι οργανωσεις εις την _Αμερικηγ ειναι πανισχυροι , _λιια ταινια , εν _Οιβλιον η δ , τιδηποτε αλλο ηθελε προγ ραφη απο μιαν _γυ · ναικειαν _συγκεντρωσιν , ειναι καταδικασ μενον εις εξαφανισιν . 'Αλλα και αι επιχειρησεις δεν παρα μενουν με σταυρωμενα τα χερια : _Μοι . ι ς αναγγελθη μια _συγκελ-τρωσις γυναικων , αι οποιοι σκοπειΟυν να _λ . _αβοιν μιαν σπουδαιαν αποφαοιν , στρατ ολογουνται ειδικοι γυναικες δια την διεξα γωγην αγωνος ... παρενοχλησεως . ΑΙ προσλαμ _βανομεναι διακοπτουν συνεχ εις τας ομιλητ ριας με ειντικειμενικαν σχοπον την παρεμποδισιν ληψεως αποφασεω ς , Το παραδοξον τουτο επαγγελμα ασκειται απο πολλας γυναικα ς , χωρις καν εις να το γνωριζη . ΕΙς τας συγκεντρωε _τεις γυναικων αι « κατασκοποι » κιιι αι « _προβοκατορισσαιι · διατρεχουν τον εσχιιτο _ν κινδυνον να εξελ θουν η μαλλον να εξαχθουν απο την αι-Οουσαν της συνεδριασεως με αρκετα αραιωμενα τα μαλλια των . Δια τουτο , δμως , και αμειβονται ικανοποιητικως · πλην τουτου δε _. Εχουν _αποκτηοει τοσην Ικανοτητα ο ' ιστε δυσχολω ανακαλυπτον ται . Αλλο , τελος _εις την σειραν των πολλων παραδοξων γυναικει - ων επαγγελματων ειναι το της δρκιμαστ _ριας υποδηματο _> ν . Τα Αμερικανικα εργοστασια υποδηματοποιιας , τα οποια φημιζονται δια την ευβυνειδησ _ιαν των , προσλαμβανουν _ειδιχας υπαλληλους , αι _οποιαι δεν _ιχουν αλλο να καμουν , απο του να φορεσουν δνα νεον τυπον παπουτσιου χαι να τον δοκιμ ασουν περιπατο _υοαι . Καθε εσπεραν διε ρχονται απο το ι ργοστασιον _, υπον ειδικοι εμπειρο · γνωμονες διαπιστωνουν τας φθορας χαι τας αλλοιωσεις εις το νεον υποδημα εν αχεσει με τον χρο < νον και την αποστασιν _εις την οποιαν εχει χρησιμοποιη _θη τουτο , Πολλα _ι απο τας _δοχιμαστ ρια ειναι υποχρεωμενοι να κρατουν ειδικον μετρητη -,-, ο οποιος αριθμει τα βηματα των κ « 1 τα _χιλιο μετρα που εχουν διανυσει εντο τη ς ημερας . Ιδιως το επαγγελμα τουτο ειναι αρκετα _περιζητητον ως απα · _σχολησις , διοτι εις παλλας γυναικας αρεσει δ περιπατο ς χαι , μαλιστα , δταν δεν φθειρουν τα Ιδικα των παπουτσια . Μ 11 _ΙΜΓΙ « ΟΙ »» _|| _ι ημβρον ΠΕΜΠΤΗΝ ' || ] [ 'Η ΤΕΛΕΤΤΛΙΛ ημερα της προβολης του μεγαλουργηματος ι _| || ΙΓΑΝΟΗΣ 11 ( Κατηγοριας « υ * — Πανεγχρωμο ) | || Γ _* _Τ ΠΡΟΛΑΓΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ _** β ] _|| ΑΟριον ΠΑΡΑ _ΙΚΕΥΗ Η ι ! Ι θα _ΛΡουληΟη ενα απο τιι πλεον ΣΠΟ ΤΔΛΙΛ ΛΡΙΣΤΟΤΡ- ! ] ! _ΠΙΜΛΤΑ Της Της ΤΕΧΝΗΣ ΦΟΡΤΙΟΝ _ΒΥΝΑΙΚΩΜ Ι ι ] ( Κατηγο ριας « Λ ») ! _ι | ΠΡ 0 ΤΟ 1 ΤΠΟ —ΠΓΙΙΠΕΤΕΙ _Ο ΔΕΣ . - _^ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ _11 Η ΤΠΟΘΕΣΙΣ εκτυλισσεται μεσα σε απεραντες ερημικες ι ι ] εκτασεις , αναμεσα σε τρομερε ς καταιγιδ ες και αιματηρες _| | , μαχες δπου πλεκετ αι ινα τρυφερο ερωτικο ειδυλλιο ,., ι ι ! Π ρ ω τ ιι γ ω ν ι σ τ ο Ο ν : ' ι ΡΟΜΠΕΡΤ _ΤΕ-Υ-ΛΟΡ - ΝΤΕΝΙΣ ΝΤΑΡΣΕΛ ι _|| Α _» _ιι > _μιβ « υβ | βι · _ΣΑΠ _ΟΑΤ _ΟΝ 19 ) 6 ) 54 ! _μιχρι » _ι « 1 τΒι _ ΤΕΤΑΡΤΙΙι ουμιτ _βριλιι _μιοινβμενης ! 5 ΜΙΛ ΤΠΕΡΛΛΜΠΡΗ ΚΠΟΙΙΟΙΤΑ . * Ενα _ιργο που ! ι _| δ ημιουργει _ΘΤΕΛ _ΛΚΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤ _Ο Ν ι Ι ΣΚΑΡΑ ΜΟΥΣ ! ι ] ( Κατηγορια * Λ > — _Πανεγχρωμο ) ι ' ' * ΘΤΚΛΛΩΛΗ Σ , Ατρομητος χαι Ιιοιυ εικος , _Λνοιγε το ' 1 1 δρομο του με το ακατα βλητο θαρρος του , _παραμεριζον- ι , _τας με την ΛΣ'ΠΜΠΙ Ι τοθ ΞΙΦΟ _ΤΣ του _χαθινα _« ου _| _, | Οα τολμουσε νιι _βρεΟη μπορστα του ,,. ι _| ι * ΦΛΟΡΕΡΟΣ εραστης , που Εχανε _τες γυναικειες _χαρβιες ' ι ] « χτυπουν _ζιοηρη , ., ] ! ] * ΤΟ ΧΑΜΟΒΚΛΟ _'ΒΟΤ μπορουσε να _οχορπιση την ζωην ' ] ι οπως κιιι τον θανατο ,.. ] _|! * _^ . Λν _^ 'υ ' _ _ . _·!· . _·^ αη 1 ' _ΛΟΤΤΟ Ιι , _ΠΕΡΙΠ _ΕΙΤ _}!· ι 5 ΛΝ , Μ 1 ΣΟΣ , ΚΡ ΟΤΑ , ΡΛΔΙΟ ΤΡΠΕΧ , ΙΤΝΟΜΟ- ! , _| _ΙΙ 10 Σ και ΜΟΝΟ ΜΛΧΙΕΣ μεχρι ΘΛΝΛΤΟΤ , ανα- ' ! ' Ι ι |! ? α „? 8 ν _« * οοι < ° ν ΠΡΙ ΒΚΙΙΠΟΝ _χαΙ ΜΕΠΙΤ ΑΝΟΝ ! , | πιιο Ολα _ιιαζι συνθετουν την _υπερλαμΛβη αυτη βημιουρ- ' 11 ν _' α ονομαζετε !» ] II ΣΚΑΡΑ ΜΟΥΣ | ![ ( Κατηγορια « Α » — _Πιιν « γχοωμο ) ι _| ι τοθ ΡΛ «> ΑΗΛ ΣΛΜΒΙΑΝ ΤΙΝΙ | |! Με _τλν _Μ ρι _, η μ · ΣΤΙΟΥΑΡΤ ΒΚΡ _ιΙ'ΝΤΖΕΡ | : _την _φΛον _. ρη ΕΛΙΝΟΡ ΠΑΡΚΕΡ ] _|! τ _» ιν « ιβιριο » ΤΖΑΝΕΤ ΛΗ ι ι χ «» τ _* ν _ωπιρ _οχρ ΜΕΛ ΦΕΡΡΕ Ρ : | 11 « μ ·* νβ _> ν _μερβς' χ « 1 χιλι _οι Λλλ _»» ν . | || ΚΟΛ ΟΙΙΟΙ ΑΝΕΤ ΠΡΟ _ΙΙΒΟΤΜΓΝΟ _Τ _| !| ητην ΙοτοοΙα τοθ Κινηματο _νβιιρου , . ' _^ _Ι _^ _νΜν _^ _ΛΛνι _^ _ν _^ _νν > _ινννΓΛ _< _νννιΑΑΛΛΛινι > _% _ΛΛ _^ _ιΛ _^^ ! ΑΤΜ 0 ΠΑ 0 Ι 0 Ν ΑΙΑ ΓΕΒΒΑΖΗΝ Ι | ΤΡιΠΟΛΙΝ ΚυΙ ΜιΛΤΛΝ Ι Το α ) π Ι _0 ΓΙ _3 ΑννΑΙ . { _Ανοιμενκτκι _« _Ις λιμιν « ι Κυπ ρου περι την 24 ) 2 υην | ! Ι * υνΙ » υ , ΙΜ 4 , δ * _χιμ _· νβν φορτι * _ιιο < ΓΕΒΒΑΖΗΝ , ! ΤΡ ΙΠΟΛΙΝ , _ΜΑΛΤΑΜ , _ΜΑΙΕ Α . ΥΙΑΝ μ « 1 ΒΓΝ _ΟΥΑΝ . | ¦ Πα _ρακαλοΟνται οι χ , κ . ιροοτι βται να _δηλιιι _βοιτν _εγκ _αιρω | ! τα φορτια των προ του κ _, χ _, ι ! Α . Λ . ΜΑΝΤΟΓΑΝΗΝ & ΥΙΟΥΣ . ΛΤΔ . | | _Λαβνοχο — Λ » μ » α 6 ν — _Αμμοχοοστον — _Λινκιοσιαν _| | Κνβτι ««» νι Α . _ΧΕΓΕΡΗΝ & ΤΙΟιι , ΛΤΔ . _| | ( Παφον : ΙΤΕΦΑΝΟΝ _ΙΟΑΝΝΙΔ 1 ΙΝ & ΤΙΟΙΙ | 1 ( νννν _« _ι _^ νν _^ _ΛΛΛΛ _^ _νν _> Μ _» _ΑΛΛνΝΛ _ ΛΛΛΛΛΛΛΛΙι _« _ννΛΛΛ €$$ ο Μι α //// _ι _^ _κ _ταιι _^ _οηφα _ιψαισψαι' / ' _& ν _& α _£ φρ . | 1 | , Ι . _ΙιΙΙΙ . ΙΙ _ι 1 Ι , | ΙΗ ! Η 1 _, _^ Μ _^> 1 . ΙΙ ) . Ι . _^ Ι ) _Λ ) . Ι _1 _ι . 1 ιΓΓΒιΜ _^ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΒΙΚΟΙ ! ΚΑΙ ΧΛΡΟΜΕΤΡΙΚΟΝ ΒΡΑΦΕΙΟΝ _ιΙ _-ωοΒο _ποιι _/ _σις . « Ι _'ακελλος Κτηματολογιου Λ 1820 ( ο : ι ¦ Η Στυλιαν η Μιχαηλ _Χατ _& ιι ΙΙαπ _υ Παννη εχ _Κελλαχιου , ιι · _πειι _αλεν _μιτησιν προ το Κτημα τολογιον Λεμεσοι δια την ιπ' δ · νοματι της _Ιγγ _οαφην : 1 ) Ενω νωραφιοΟ ει τοποΟ _εοιαν * Κο · λυ | ιπα > 3 ) ενος _περιβολιοΟ με μιαν _ελιαν εις τοποΟεοιαν 4 Ιο · 0 οι » χειι 3 ) ενος χωραφιου ει ιοποΟ _εσιαν < Κολυ | ιπια > . Τα 4 ν λογιο κτηματα ευρισκονται εντδ τη περιοχης τοθ _χιορι · ου Κελλα χι , τη επαρχια Λεμεσο » , χαι ειναι τωρα εγγεγραμμενα < π' ονοματι των Μιχαηλ Χατζη Βιαννι ) , Χατζη Σ αββα Βιω ρχη χαι _ΚνριακοΟ _ς Χπτζη Σα ββα , _Λεπτομ _/ _ρος _περιγραεριι _τεδν κτηματων ηια _ινεται εις την _ειβοποιησιν Μ τυπον Ν . 1 Ι 0 Λ την τοιχοκ _ολληΟ _ιισαν ει το χο · _φβνιιον τοθ Βιαννη Πιρι _χλεου _ ιις το χωριον _Κβλλα _κι , ΟΙονδη ηοτ _ε προσωπον _ινδια _- _φερομενον βια την _ρηΟ _εΙσαν Λ · κινητον περιουσιαν καλειται δια τοθ _ποροντο δπως . εντος ( βη ) _ιι η κ οντα ημιρΑν απο τη _ημερομηνια ς τη _διιμοαιευσγω τιι ιιαροιιοης _γνςιστοποιησιως _&(((„ λογον βια τον οποιον η « _ροι _βινομενη εγγραφη δεν ΛριΛι » να 'βΙ ΜΟι ) ιπο τοθ _Κτημιιχ α · ΛονιΜοΟ Βισβιιου 4 _»^» _οοΟ . ΧΓ ιι _« . β . « _μΒ . _ .. .. • ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΗΙΙΑ ΠΙνι χ * _, μικροι χ α ι μι · } ιΜοι , _4 σ 4 νβι _) ηιιτ · Λοσοτηιβ ς 0 ΙΧηι , Μηπως ( Ια φχ _υΜν τα _υριμα _οιροΟ · τα δσα _νκΙ βν φαη _χανινβ _υ Νηιιιιι ηιιΜι _ηιιιΗι βινηι _ιιιηιιηηΓ ΟΙΚΟΠΕΔΑ _ΠιολοΟηαι οικοπ εδα παρα τον _'Ιηποδοοιιον Λ ««· _κιοσια , _Εοχολιω «( την πληροιμην . Π ληοοιρορ _ιαι απο τον κ , ΑΒΒΕΑΟΝ ηλιαδ ην , πλησιον εκκλησια Φανβ · Οομιντιν . τηλ . « δΟ _, Α « υ · - ΗΛτΠΛ . ¦ _ΜΜΜΗΗΜΙιΗΜΗ _ηΙ % Γ _ταχ υτης τον φωτο ς ειναι _πιθανον _μεγαΧειτε _^ α απο οοον μεχ ρι _σημιρον _παζιυεχ οντο οι Ιπ _ιστημοτες . ΑΙ μετρησει ς ιια νεων μηχανημ ατω ν αποσιοΟνν ιι ς { ο φως ταχ υτητ α 293 . 796 , 1 χι _· _λιομετρων κατα _ιεντεροΧιπτον , ητοι 19 , 1 χιλιομετ ρα _ηεςιοοοτββ α απο την γενικως _παρ _αδε · οεγμενην ταχ υτητα . Αν η νεα μετρηαι ς εινα ι _ι _ζθη , τοτε οι αστρονομοι θα πβ ε _· η }) να αναθεωρ ησουν τους υπολογισμους το > ν περι κοσμικων _αηοοτααεκν , αι _οποιαι , ως γνωστον , μετρουνται με ιτη φωτο ς . Το μονον _ιηιαημον αντιγραφαν της ΙιαΟηχ ης του Μεγαλου Ν αηολεοντος _ηγορασθη αντι 625 _οΟλλαριαον κατ ' αυτα ς εις Νε αν Υορκη _ν απο ενα _αυλλικτην , κατοπιν ι ημοηραοιας . Κατα την Ιο _ιαν _ι ημοηραα _ιαν , μια συλλογη 16 αυτογρ αφων του Ναηολεοντος χ ατεχ υρωΟ η εις · την τιμην των 760 _υολλαριων , Ινω αυτο γραφοι _εηιστολαι των μελων της οικογενειας τον _Ιπωλη _θησαν αντι 600 _ιολλαριων . Ισα ριθμοι τελος _εαιστολα ' ι χαι εγγραφα , υπογεγραμμενα απο στραταρχας του η αηολεοντος _ετιωληυησαν ανχ ' ι 450 _δολλαριων . Η Δανικη _Κνβ ερνηοι ς σκοπευει να αηαγο _^ _ενοβ την _εισοιον εις την χ ωρα _ν ει ς εκεινους , οι οηοιοι ερχονται οια να _νιζοστουν ιγχει _ρησιν μεταβ ολης του φυλου των . Ως γνωστον , αι τοσον _θορυ-£ _ον _πρσκεχΑε ' _σαααι εγχειρησεις μεταβ ολης φυλου , ως τ ης Χριστιανης (& λλοτε Χ ριστιανου ) Β ιοργκενσεν , _ιξ ετελεσυησαν απο Ιατρου ς ιης Κοπεγχαγης . Γρο 60 Ιται _ν , ο τοτε νεαρος Χενρυ Γαρκερ διεμενεν ως ενοικιαστης ει ς ι να δωμ ατιον της οικιας Μς ζευγους , εις το Γεχ χαμ τον _Αονυινου . Ο κ . Γαρκερ _ιξετιμησε πολυ τα ζενγος και _τε'λβς _ινυμφευθη τη ν μιαν απο τας ονο ωραιοτα _- τας θυγατερας του , με την οποιαν « _ιι ι _σννεζηνιν _ευτυχισμ ενος μεχρι περυσιν , οποτε το ετερον ημισυ του _απειημηισεν εις _Κυρεον . Κατ ' αντα ς , 6 κυ ριος Γαρκερ 6 οποιος τωρα αγει το 77 ον ετος της ηλικιας του χαι £ 7 ? το Γαφτον του Εσαε ξ θα _νυμφενθβ ικ νεου , 'ιι _οευτερα συζυ γος του δεν θα ειναι αλΧη απο την αδελφην τη ς πρ ωτης μις £ ν ιιμ _Μελιτη , ηλικιας 71 _ιτ _ων . — Ενας _ιιαιι / _Ιοι επιβ ατης ειοηλθε ν εις ι να ταξι του Σικαγου και ειπεν εις το ν σωφιρ να προσπαθηοχ ) να προλαξ _]) οπωσδη ποτε ενα & λλο ταξι , απο το _οιχ οιον _ουιος μολις ει χεν εξελθει . Ο ταν το Ηατα _ιιωκομενον ταξι Ιοταματηοε ν , ο επιβ αινων τον καταδιωκοντος αυτοκιν _ητου _επηδησεν ει ς αυτο « αι Ιπηρεν απο το οπισω καθισμα ιν δεμα , απο το οπο ' ιον εδωσεν ανα 20 _δολλαρια ει ς _εκασιον _οδ ηγον . Κα τα την _οηλεοσιν του Ιδιου του _επιιατου ιο θεμα περι ει χε 40 . 000 οο _« α _> α . Γρο ημεοων _, δυο Μουσουλ μανιδ ες του χωρ ιου Ταφνα , εις το Ορ αν του Αλγεριου , Ινω _ισκαπτον το _χυιμα , ι φεραν εις φως ινα _πιθον _, _πεςι _^ _οντα 10 . 800 Αργ _υοβ . ιομιαματα . Τα νομισματα αυτα , Αναγ ομενα _ιι ς τον Μεσαιωνα , ειχον κοπη _ιις την ΒοανΛ & αν , την Τυνιδα , την ΜαΧαγαν , την ΣιτγιΧ μααοα , την Θιον τα , _χ ο _Τλεμαιν , χο ΛΒπουι _ι « οι χ ην Μαγιο _ρκαν . —ΕΙς το _ΔονΙλινον πρ οκειται , να Ικτεθουν εις _ι _ημοπρααιαν δεκα πλαστα γραμματοσημα , μι τα οποια η Βερμανικη κατασκοπεια ει χιν _εφοδιασει τους * 1 ς χ α ς _ΙΙ ρεττανικας νησους δρ ωντας καταοκ & πους της , διαο _κουνχ ος του _ηολι μου . _Γαρομαια γραμματοσημα _υι · _δοντα εις ολους τους πρακτορας , δια να τους _ΜαΧλαασουν απο τον κινδυνον να μιτα _ιαινουν _εις τα ταχυδ ρομικα γραφεια πρ ος αγορ & ν γνησιων γραμματοσημων . Γλην των Ανωτερω , θα Χη · _μοπρ ατπυ _ιι ει ς χ ην Ιδιαν ιχ ολιν Ιτι _ρον _γρ _αμματοαημον , χο οποιον _Ιξεχ ναωΟη » 1 ς χ ην Βερμανιαν μετα την διασκιψιν της Βυιλτας , Ει ς αυτο ιικονιζονται 6 Γασιλευς της Αγγλιας και δ Σταλιν , πλαισιωμ ενοι Απο χην επιγραφη ν : * Αυχ υς _ειναι ι ! πολεμος τοθ οΙιΟκοΟ ς Ε _ιραισμου _* . 0 Λ 0 ΡΔ 0 Σ ΓΥΡΩΝ Μ ! Η ΚΟΡΗ ΤΟΝ Α _§ ΗΝΠΜ ΧΡΗΠΟΥ Κ , ΧΑΙΡΟΠΟΥΛ ΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΚΥΜΙΩΔΗ ΖΟΗ ΤΟΥ ΜΕΒΑΛΟΥ ΤΡΟΓΑΔΟΥΡ ΟΥ ΤΟΥ ΕΡΠΤΟΣ Κτρεξε 6 _νιος χαι τη αρπαξε τα χερια-: —Ποια εισαι ' .. . τη ριοτησε με παθος . Την ειχε ξαφνικα χι ' ανεξηγητα συνδυασει με τι ς Καρυατιδε ς του Ερεχθειου , τοσο , που αθει . α του γυρισε χιιι τι κυτταξε , και τι ς μετρησε , μηπω ς ειχε _ξεερυγει _χαμμια απο το βαθρο της , για να _ντυθη με λευχορροδινη σαρχα χαι να ρΟΠ να τον πλανεψη ... Κιιτακο χκινη , εχεινη δεν του αποκριθηκε , μα κι ' οΟτε προσπαθησε να _τραδηξιι τα χερια της απο τα διχα του ... —Ποια εισα ι ... την ξαναρωτησε . Πως Γρεθηκες εδω ... Με νοηματα _τουδεοσε να _ιτννοηετη δτι δεν _καταλαΟαινε τη γλωσ οα του . Τοτε , εχεινο ς της μιλησε Ιταλικα : —Ποια εισαι . . . Πως σε λενε Ενα _χα | ιογελο πισω απο το ιρερετζε Εδειξε στο νεο , δτι αυτη τη ερορα η _δγνωεττη τον ειχε καταλα βει : —Με λενε Βχιουλ _Αι σε ... του αποχ _ριθηχε σε ωραια Ιταλ ικα . Και ειμαι η χαρη του Κατ η της Θηβας 'Α ριιρ μπεη ... —Και πως βρεθηκες εδα _> .... Αναστεναξε η δμορερη Τουρκαλα χαι τα ματια της γεμισανε δακ ρυα : —Η ρθε ο πατε ρας μου να κανη επισκεψι στον αγα Σουλει -| ιαν ... —Τον ξερει Δευτερος αναστεναγμος φουσκωσε με οδυνη τα _τριανταερυλλενια στηθ η της δμορφης Τουρκαλας : —Αλλοι μονο , καλε μου κυριε ... Τον ανεψια του Σ ουλειμαν αγα . μου τον προξενευουνβ για συζυγο ... Κατι σαν παραξενος πονος τρυπησε _βαθεια την καρδι α του ωραιου νεου : —θελουν να σε παντρεψουν με καποιον ... πβυ εσυ δεν αγαπας Αντ ' ι γι ' _ειλλη απαντησι , η Αισε επεσε στα μειρμαρα , _Ιχωσε το κεφαλι της στα χερια της κι ' αρχισε να χλαιη με _αεευγκρατητου _ς λυγ μους ... Ο Μπαυ ρον την πλησιασε απο πανω και _της χαιδεψε τα μαλλια με τα νευρικα , μαχρυα του δαχτυ - λα . —Να επαναεπατησιις Ι ... τη συμβουλεψε . Να μην _δεχΘιι _ε : να σε παντ ρεψουνε παρα τη θελησα σου ... Κουνησε μελαγχολικα το κεφαλι της η ωραια Τουρκαλα κι' αποκ ριθηκε σιγα : —Αλλοι μονο , καλε μου κυριε ... _2 τον τοπο μας ο πατε ρας Εχει δικαιωμα ζοοης και θανατου απανω στην κορη του ... Πως 0 ος _εγοι να παρακουοω το διχο μου ... Ο Μπαυ ρον γονατισε διπλα της , περασε το μπρατσο του πισα ) απο την πλατ η της και την εσφιξε τρυφερα στο οτηθος του : —Πε ς μου , Βκιουλ 'Αισε , _πριν δταν με πρωτοειδες , _χατι που μου ¦ ψιθυρισε ς στη γλωσσα σου ... Ητανε γλυκο σαν κελαιδ ημα , σο μουρμουρισμα _ρυακιου ... 'Η 'Αισε τυν κυτταξε με _χειμογελαστα τα ολομαυρα δακρυσμενα ματια τη . Και προφερε παλι στη γλωσσα τ ης τη _φραεη που εκεινος δεν ειχε καταλα βει .,. —Και τω ρα , την παρακαλεσε γοητευμενο ς ο ποιητης , μεταφρασε μου αυτο που ειπες Ιταλικα . . , —« Δεν ειναι κρι μα , ενα τοσο ωραιος νεος νανοι τοσο λυπημι · νος _» Ετσι ειπα ... Βειιατο ς παθος , γεματος _ενθουπκισμο . ο Μπαι _ρον την ( σφιξε πιο πολυ στην αγκαλι α του . —Με . βρισκεις , λοιπον , ομορφο , Βκιουλ 'Λισε ' .-. τη _ρωτηοε πολυ σιγα . — Ομορφο , < 3 σο και λυπημενο _.,, του αποκριθ ηκε . —Δεν ξερω δεν ειμαι ομορφος .,. της ειπε . Λυπημενος ομως ειμαι .,. 'Λ _γιατ ρευτα λιΜιημενο _ς ... —Βιατι — Εκτος απο τις παλιες αφορμες , ηρθε τωρα και μια καινουρ - για να προοτεΟι ι : 2 ε γνωρισα , και 0 α σε χασιο ! ... _—θει με χαοηις ... _Εκεινε κι ' εκεινη σα μελαγχολικη του ηχω . — Ανηκει σ' Εναν αλλον , _'Λι σε , κι' αυτο δ αλλο εχει δικαι - ωματα απανω σου ... Πρεπει ν « πω , γι ' δλλη μια φορα , αντιο στο ονειρο ( ιου ... —Τι _ιιιραια που μιλας ! ψιθυρι - σε γοητευμενη η μικρη Τουρκαλα , Κ' ειναι τοσο γλυχεια η φωνη σου ! ... Εισαι Ελληνας — Οχι , μα λατ ρευω τους Ελληνε ς . .. Ειμαι . Αγγλος ... Και , πως σε : λενε _—Τζωρτζ _Βχορντον Μπαυρον ! —Που εμαθες να μιλας τοσο ωραια — 'Αφινω τη ψυχη μου να εκφραζεται με τα χειλια μου ... —Εισα ι , μηπως , ποιητης ... —Ν αι ... Β _^ α φω καμμια φορα στι χους- · . 'Η 'Λισε χτυπ ησε με παιδικη χαρα τα χερια της : —Ειδε ς που το καταλα βα ! φωναξε . Εισαι ποιητης ! ... θα ΥΡαψη ς ενα ποιημα _χειι για με-—Το _πιο ομορφο , μικρη μου 'Α ισε ... Μονο , ασε με να ειιπνευσΟω απο την ομορφια σου ... —Κυττα με ! ... 2 ' αρεσω - · . Την χυτταξε γιε ' ι πολλη δρα γεματος ανυποκριτο θαυμασμ ο , σχεδον με εκστασ η .,. —Εισαι ενει . ονειρο , 'Λισε ! ... τη ειπε . Εισαι δμως κα ' ι _[ αα λαχταριστη σαρκινη ποαγματι χοτης ... Ποσο ΟδΟελα να _πνιξοι το κορμι σου _ετια φιλια του πιο Εξαλλου παθου ς 1 . .. Την αγκαλιαζε ολο και πιο σφιχτα , χω ρις εκεινη ν < Υ _προβαλλη την πιο μικρη _αντ _ιστ ασι ... — 'Αισε ! ... τη ς ψιθυρισε με φωνη _πουτρεμτ . απο την ερωτικη _συγχινησι . _Χαςισε μου τη θεια _ειχανει του προσωπου σου ! ... Κι ' Εχανε ν « της _βγαλυ . το _φε-___^/ Π · _- ι Ρ » -ι ν _& . _^ . * νυ |* _νι . _τμε . ν , | _υμυ , _9 , _^ Λ _^ _Ιι 'ι ι τον κρατησε με δυναμι . — Οχι ... _ιιπε . Δεν χανει .... —Βιατι δεν κανει ... Πω ς θα γραψω για σενα , αν δε μαγευτω απο _τ ' ις θειες γραμμες- του προσωπου σου ... Κι * ο ? . ο τη τρα βουσε το φερετζε .. Εκειν η αντιστεκοταν ολο και πιο λιγο , οχιπου , στο τελος , υποχω ρησε εντελως . Ο φε _^ _ετξες εμεινε οτα χερια του . Μπαυρον , και το προσωπο της προβαλε μπροστα του γεματ ο νεανικο φιις , γεματο ασυγκριτη ομορφια ! Το δερμα της ηταν _ιισπρο χαι διαφανο - η μυτ-η τη μικρη χαι λιγο ανασηχωτη · τα χειλη της σαρκωδη και ηδονικα τα ιιυτια της μικρα και ροδινα , με δυο μεγαλα σμαραγδια που στολιζανε του ς _λωδους τους ... Ο ποιητη ς Εμεινε χωρις ( αλια ! Ο ( ιανμαιιμος τοιχε πνιξει τη φωνη , · Τα ματια της 'Λισε ι _) τανε καρφωμενα απανιο του , _γε | _ιατει τρο _μαγμενον Ερωτα ... — _Βζοιρτζ ... του ι | _ηθυρισε . Λυτο _εινε πολυ χαχο .. Κακο κι ' απαγο ρευμενο ..,. Απλ ηστα , διψασμενα , τα χειλια του _πνιξαν απανω στα διχ < Ι της αντι . ς τις _αετκοπ _ε _οιαμαρτυριες ... Το φιλι του κρατησε δρα πολλη . 'ΙΙ _τειν Ενα φιλι γεματο _Β ριοτα και _παςχ ' _αονο ... — 'Αισε Ι ... τ ης ψιθυρισε υοτερα . Βλυχο ονειρο της ζεοη μου ! .. Δε μπορω _πια να σε χωριοτα ) .. Του χαμογελασε με γλυχεια μελαγχολια : —Ι Ιρ . ' ν απο μια δρα δε μ' ηξερες _., του ειπε . —Στην Αρα αυτη _διανυοα χρονων την αποστασιν ! .. τη βεβ αιωσε . Τωοα σε νοιωθω δικη μου , σα να σε ξι ρι , ι απο παλια . . Σα να ' μην Εζησα ποτε _χοιοις να σε ξερω ! .. Του χαιδεψε τα μαγουλα _^ τα 1 Ιτια , τα _χει > α « .. ια ναΟελε ν ' ¦ _Ι ποτυποΗι η την ομορφια του στα δαχτυλα της και να την _ζιαριι _μειζι της ... —Ποι ητη ! ., του _μουρμοιιριοε Μιλας οπως _αιαΟανεσαι ... —Και αισθανομαι δπι » ς μι _εμ-τνεεις ! .. της προσθεσε . Τα χειλια της αργοσαλενσν ηδονικα διπλα στα δικα του . Και , σε μια στι γμη , _ενωθηχανε για δευτερη φορα με τα δικα του , με πιο πολυ παθο ς ... Ξαφνικα , κατ ι Ετριξε πισω απο το ζευγαρι . Ο Μπαυρον χ * η 'Αισε χωρισαν αποτομα χαι _γυρισανε . Ειδανε μια σκια να -χανεται μεσα στι ς σκιες του χτιμω _- νιατικ _ου δειλινου που ειχαν αρχισει να πυκνωνουνε _γυρεο τους ... —Δυστυχια μου Ι Ηταν ο Μα χμουτ ! ..- ειπε η Τουρκαλα , σμιγοντας τι ' ι _χεριιι της ιιε απογνωσι . —Ποιο _ειν' ιιυτυ ο Μαχμουτ ... τη ρωτησε δ ΜπαΙ _) _ε » ον . —Ειναι ο υπηρετης τοδ πατερα μου ... Με ιασει , γιατι νοιω - θω πως μ' αγαπαει κιιιρο χωρις ελπιδα ... Κ αι τωρα θα _βρι ) την ευκαιρια να μ' εκδικ ηΟη ... —Λες να σε προδωσ η ατον πατερα σου .... —Χο _> _ηις αλλο ! Μας ειδε αγχη _λιασιιενους να φιλιι _ιιμαστε ... _Εμενει μι . ειδε χωρις _φερεπζε .... Παει ! ΕΙ μοα μαχενη ! ... Με κινηματα _αγοινιωδη _ειχβ σκεπασει παλι το _ωρειιο _προσωπακι τη _πιειιο απο το σκουρο πανι που κρατουσε μηχανικα δ Μπαυρον . —Ειμαι _γ . _αμενη ! ... Ελεγε και ξαναλεγε . —Παμε να φυγουμε μαζι Ι ... τη προτεινε εκεινος . —Μαζι ... Τι ειν' αυτα που λε · ... Κα ! που θα παμε ... θα | ιας βρουνε , βα μας σκοτωσοι τν ! .. Ο πατε ρας μου χι' ο Σ ουλειμαν ειναι και οι δυο του ς πολυ δυνατοι ... —Δε ιιπορω ομως να σ' αφησω μοναχη σου , ανυπερασπιστη στην _εχδιχ-ησι τους ! ... — Ισως μπορεσω να δικαιολογηθω ... Να πδ δτι ο Μαχμουτ με συκοφαντηαε απο μισος ... Αρκει να φυγης εσυ αμεσω ς ! ... _^ —Να φυγω ... —Ναι ' η παρουσια οου > _βιναι και για _τοι » δυο μας η καταστ ροφη ! ... —Να φυγω χαι να σ' αφησω ... —θα με ξαναδ ης ... —Που — 'Εδω ... θα _ξαναρΟης δταν μπορεση ..- Τιορει δμω , φυγε ! Λν μ' αγιιπφ ς ... Λν με λυπασαι ... Ο ΜπαΟ ρον την αρπαξε για μια φορα ακομα χαι τη _ςιλησβ με ερ ( ι ) τι _χι- _) Απελπισια ! Κ' Οστιρα , σαν _τρελλος , την αφησε κ ' Εφυγε , _χωςις να _γυρισι ) να _κυτταξ ιι _πιοιι ) ταυ ... ΑΤΡΙΟΝ : 'Η συνεχεια . ! Ι » 8 υ ΒΗΣ ΑΝΤ 1 _ΚΑΒΑΙΚΟΠΕΙΑΣ Ι 81 ΗΠ II .. 1 ΙΕΡΗ ι - α ΚΑΤΑ ΤΟΝ _ΜΡΑΚ _, ΤΟΙΗΚΚ ΤΗΧ ΜΟΣΧΑΣ | ι ΝΕΑ . ΤΟ Ρ . ΚΗ , Ιουνιος ( Ρε-& ' ! ουτε ρ ) . —ΕΙ ς τον λογον του προς δι τον 'Αμε ριχ , υνικον λαον 4 _ηι του ι _^ _»'¦ ' _πιχειμεινυ _νομοβιτιχ ου Ιρ . γοι > _της _^ Κυ βερνησει » . 6 Προεδρος . 'ΑΕιι _ζενχαονερ _νπεγραμμισε την 4 νβγι _'~ χην , « πως ι γχριΟη το _ικχρεμβΟν 7 ι νομοσχεδιον , δια , του οποιου α . - » ο-& _κτουν _νομι ) ιον _ισχυν , Ας _ρποδειμ' _κτικα μεσα , _ειι παρακολουΟουμε _£ _* -. ναι υπο των Αστυνομικων _υπηρεσι _<^ ων τηλιφων _ιχαΙ αυνδιαλιξιις υ-}' - πο . ττων , κατασκοπων και αλλων { * που θετουν εις _κινδυνον την _ασιρα _^ ληαν το » _-Αιατονς . Το _νομοσχεδιον _ιχει ηδη εγχ * ι-!' _, Οη υπο της Ιιουλης των Ανιε _, _-τοο σωπων χαι η τελικη Ιπιψ _ηηησις , του ειναι _τβοον βεβαια , _ιχττε αι _ΑμερικαΜκ βΙ εφημεριδες να ειναι γεματοι απο πληροφοριας δχα Ι το πδς λειτουργει το δλον συσχη _1 μα . _^ Δενν , παντω ς , να τονισβη , οτι γ η Ιδεα της _παρακολουθησεως των / _Τηλεερονημ & των δεν αρεσει ουηε _^ » ις αυιοι ις τους _ειοηγητας τον _νοι _μοοχεδιον' διοτι δλοι _αναγνωοι-. >¦ ζουν του -κινδυνους καταχ ρησεων Ι και εκβιασμων , εις τους οποιους η _, _ιπορει να _οδηγηαη τουτο . Ται _· - , τοχ ρονω , ομως , τονιζεται , οτι . δ ' _ κοσμος εις τον _οποιον ζιομεν , ειναι ολος _σι-Υιβμοσια . και οτι , ι . _τομενως , η _ποραχολουθησις των τη _λεετ-ωνηματαιν , εντος στενων , βεβαιω ς , οριων και υπο αυστηρα εγγυησεις , ειναι κατι το _απαροιτητον . ΑΙ ΤΗΛΕΦΟΝΙΚΑΙ ιΠΑΒιαΕ _ι _» Σ ημειωτεον , οτι η _παραχολουθησις των τηλε _φωνηματων δ > εν γινεται πλεον κατα τον παλαιαν τροπον , δηλαδη , δια της αχοης , αλλα δια της α _> νδεσεως τοι τηλεφωνου του παρακολουθουμε νου με 6 να μαγνητοερωνον , το οποιον κατα γραφει λεπτομερω ς τα _βιαμοιβομενα . 'Βπαρχουν επισης μηχανισμοι , δια των οποιο / ν _χατιιγρα φονται _ι . _τι μαγνητοταινιας οι αβιΟ μοι των τηλεφωνων εκεινων , με τους οποιους συνομιλει ο παρα _κολουθουμενος . Τελος , η εγκατασ _τα Οις του μηχανισμου παρακολουθησεως δεν ειναι δυνατο ν να γινη αντιλ ηπτ η απο τον _παοακολονΟουμενον , δι ' ηλεκτρικ ων μετρησεων , εκτος εαν _£ χη γινει απο τον πλεον αδεξιο ν ιραοιτεχνην . Μια _εφημερις του Σικαγου απεκαλυψ _εν , δτι αι _τηλεερωνικα _ι « παγιδες » _ημηορουν να εγκατασταθουν η δια της συνδεσεως ενος συρματος με την τηλεψωνικην _γοαμμην _εις οποιανδηποτε 4 _ποστασιν απο το _τ ηλεφωνον η χαι δια της απλη τοποθ ετησεως ενος πηνιου εις μικραν αποστασιν & πο της γραμμης , δια την _μεταδοοιν εξ επαγωγης του ρευματος . 'Λχο · μη και το τελευταιον ραδιοε _ειιιΝον ημπορει , μι _ελαχιστας _μετατοοπας , να _χρηαιμ _οποιηΟη δια την _εργασιαν _τειυτην . ιο προ 6 λ . ημα ειναι πως η ιγι . _ατασταπι τοι μηχανισμου _παραχολουθηοει _» Οα _γινη κατα τρο _, _τσν , ο οποιο ς Οη παρ ελθ η _απαρατηοητο ς Λπο τον _παρακολουθουμενον , 'Κν τοιαυτ η περιπτωσει απαιτειται , αχριΟω ς _γνωοις του τηλει _^ Ο _) - νικου _σι'στ _ηματος . Καβε τ ηλεφωνι κοι- συρμα _δχει πολλα Βξο > οοι > ς ε » υποσταΟμσ _ι' , στυλους κ ) -π . μεχρις Οτου σΟααη εις την κατο _ικια του συνδρομητου . 'ΙΙ οι > _νθεσι του συρματος παρακολοιΟηοειο ημπορει να γινη εις οποιανδηποτε _ιξοδον , Ε < _ιτω χαι εις μεγαλ ην αποστααιν απο του τηλει _εωνον . Επι προσθετως _απαιτειται εν Αωματιον η καποιος _κριημων , δ . _ιοιι Οα τοποΟ _ετ ηΟη το μαγνητοο _ρωνον . Η ΙΟΤΛΗΘ Κ Ο _Ι ΙΛΟ _Ν ' Η _αημαοιη τοΟ _ιχχρεμοΙΛ-ιος νομοσχεδιου _εξηχθ η τιλευια _τιος ( ιπο του Ι ' _ενιχυυ ΕΙααγγελιως των Ηνω μ , Πολιτειων χ . _Χιρμπερτ Μποιι _αυνιλ , ο οποιος _ει-τεν εις το Κ ογκρισοον , Γτι εκκ ρεμουν Σ ΧΕΤ 1 Κ _ΟΝ ΝΟΜΟΣΧ . ΕΔΙΟΝ υποθεσεις κατασκοπεια ς , αι _οποιοι δεν ημπορουν να _εκδιχασΟοδν , _) _ιοτι αι _οχετιχοιι με αυτας οπο-, _δειξει ς _ιασιιοντα ι < ε ! ς την μεχρι _ιτι γμης παρανο _» ιον παρακολουΟι _ιιιν τηλιφωνημα . των υπο της . αοτυ . νομιας . . . '·' . ·¦ ¦ Η _γνοιστοτιρα _περιπτωσις του ι _6 ους τουτου , ειναι η υποθεσι ς της 'ΙουδηΟ ' ιΚοχπλον , τη _δημοσια ς υπαλλι ' ι )· οιι , η οποια κατεδιχασθ η τφ 1951 ) διοτι _ενηργει _χιιτασκοπειαν δια _^ ογαριασμον της _Ρακιοιας . Το Ιν τριτον ιων _εγγροι φων , τα οποια _ειχον « πεξαιρεΟ π υπο τη ? κατη -γορουμε · ης , ησαν εκθεσει ς του _Γερ-Μπι-Αι δια τας : τη _)^ φω _% τκας _οηπ _' ομιλιας ξενων πρεσβειων . Εχοιη · επισης καταγραφη αι _τηλΕ , _ιρωντκαι ου _· ομιλιοι . της κατηγορο _υμενης _μι τους _διχηι γυρους της . Το ΙΕφετειον -της Νεας 1 Τορκης : _ανεγνωρισεν , οτι . η κατηγορουμενη ητο Ενοχος , αλλα ηρα'ρωσι την εις _Ιιετη ειρκτην χ « ταδ ! χην της . Με ταξυ αλλων λογοον της ακυρωσεως τιις ποινης , _εινοιι χαι το δτι η δι-( οκουσα . α ρχη δεν ητο _ιις _βεσιν να αποδειξ _ω , δτι _» ατα _τιι ς Κοπλον επιβαρυντικα στοιχειο _^ δεν προηρχοντο απο την _παρακολουΟηοιν των τηλεφωνηματων της . Ο ΘΤΜΟΣ ΤΟΤ ΤΡ , _ΟΤΜΛΚ 'Ε _· τφ μεταξυ , πολλοι Πολιτειαι επιτ ρεπουν εντος ιιιν _,- _συναριον των την _πα-ρακολουΟηοιν των τηλεφωΜ ) ματω - των , αλλα το 'Λνωτα _, τον _Δικοστ-ηοιον _δε · Αναννια ριξει τσυς _οχετωοιν νομους . ΙΒ αστυνομ ια της Νεας _'Τορκης _ιλυ . 6 ε , κατα το 19 : 32 , την _ειδειαν να παρακολουθηση τα τηλεφωνα τουλαχιστον 50 . 000 υποπτων—γκαγκστερ ς , χαρτοπ _οαχτων κλπ . — ΛΙ συνεντευξει ς , τοις οποια ς δ διασημος προαγωγος « Μικυ > εκανονι ζεν απο τ ηλεφωνου , _ηκουοντο χα » απο την αστυνοιι _ιαν . Ει ς μιαν 4 > λην περιπτωσι ν , εις υπαλληλος ου νεδεσε την σνοχευην παραχο ? . ουΟη σεως με ενα _τηιλεφωνον του ποοεδρου _Ρουοδελ-ι . 'Εξ _Λι . λου , η κατα γραφη του τηλεφωνηματος ενος _ατιμου απο τον _συνομιλητην του δεν ειναι νομιμος Λνευ _ποο-ειδοποιη _οεως του . Ο προεδρο Ι ' οουμαν ειχεν _ιςοη γιοθη καποτε , _ιταν αντεληφθ η , δτι _εις πρωην γτ _ρουσιαστης κατεγραφεν ει μαννητοταιν _ιαν δλα τα μετ' _αυτου _ττιλειτωνηματα του . ΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Εναντι των κινδυνων , τους οποιου ς συνεπαγεται η _παρακολου-Οησις των τηλεςωνηματων ει ς το ε _κκρεμουν _νομοοχεδιον περιλαμιια _νυνιαι οι αχο _, λουΟοι περιορισμοι Η παραχολουΟ _^ ισις των τηλεφωνηματων Οα γινεται μονον εις περιπτωσει ς σχεττκας με την _εΟνικην ασφαλειαν και την δμιιναν . Αρμοδιοι δια _ι ην πα ραχολουΟησιν Οα ειναι μανον αι υπηρεο _ιαι του Εφ-ΜπΙ- Α Ι και των ενοπλων δυνα | _ιειον . _Ουδεμι α _ΛαραΛυλου-Οηοι ς θα γινεται ανευ αδεια του Βενικου Εισαγγ _-ελεως ( 'Τπουργον Δικ αιοσυνης ) . Χα εκ τη παραχολουΟηοεω ς στοιχεια Οα γινωνται δεκτα μονον ε ! ς ποινικας διχας ι νωπιον ομοσπονδιακων δικαστηριο _> ν . Εναντιον τοι νομοσχεδιου Εχουν ταχθη εχεινοι , οι οποιοι φρο νουν Οτι ο εκ τ _* Ι 5 πιιρακολονΟηοε ως κινδυνος δια τα ς _δηιιοχρατι .-κα ς ελευθεριας Οα ειναι _μεγαλειτερος απο τ » ν > ινδυνον , τον οποιον συνεπα γονν δια το κρατος υα παρακολουΟου | ι _« ναι απο τηλεφωνου _υποπτοι χι-νηα _εις . Πολλοι ( Σναι της γνωμης , οτι το νομοσχεδιον αντιστ _ρα-τευεται . δασικα συντα γματικος διαταξεις , ολιγο ι δε _γερουαιαοτι »! ειναι που απειλουν , Οτι υταν τουτο ιλΟει προς συζητησιν εις _ττυ Κογκρεσσον , 0 « το μπουκοταοο _νν , κο ) λυσιε _ργοΟν · _τε ς δια του _ουβτι _ιματος των ατελειωτων _αγορΕιιαεων . Πα ρα ται < - _τα , πιστευεται -ιιτι . το _νομοαχειχον Οα επι ψηφισΟ η τελικως υπε ρ _τΒις προβλεψεως δε ταυτης συνηγορει και το γεγονος οτι η Κουλη των Αντιπροσωπων εχει χηρυ _χΟη Οπε ρ τη παρακολουθησεως των τηλε φωνηματων δια ψηφων 8 Τ 8 εναντι μονον 10 . Ι * Ρ ΒΒΖ _ΟΕΠΛΙ ,. 1 _) _ΚΑΛΤΜΝΙυΙ ΗΡΧΙ _2 ΑΝ ΑΛΙΕΙΑΝ ΜΑΡΒΑΡΙΤΟΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ II ΠΡιΙΤΗ ΔΟΚΙΜΗ 01 ΛΟαιραΧ _, οΙ ηιριμινουν ηολΛα _ΛΟΛΑΙΜΟΝ , Ι ουνιος . - Ο ειδικο ς Λπισταλμενος του < Νται · ηλυ _'Εζπι _ιι ς » Λπεστειλεν απ 6 το Νχαρυιν της Αυστραλιας μαχραν _ανταπ _οχριοιν _, _ηναφερομενην εις _τας προσ . _τιιΗΒιας που _χαταδ _αΛλει η _ΚυΟι ρνησις τη Καμπερας , . Οπως συστ ηματοποιηση την _αλιειαν των _μιιργαριτ οιι ορων οοτρα _, _χων εις τα _χοιοιχα _Οδατα _της Αυστρα - λιας _χιιι _απαλλα γη απο ιους Ιαπωνα αλιεις των οστ _ραχοιν _/ οι δποιοι Απεδειχ θησαν Ιχανωτι _ροι των _Λυατοιιλων _« Ις το ιττα _Υγελμα _αυτυ , Ο Αγγλος _ανταποχοιτη γραφει δτι η Αυστραλιανη Κι >(! _ερ · _νησις _ιι την προππαΟειαν τη _στηριζιι τας μεγαλυτερα ελπιδα ι _· 1 { τους ικ Καλυμνου της _Αιβοεχηνικιοιι _σπογγιιλιει , οι οποιοι _ιχοι-ν μετα φερθει εχει Λβας τον σκιιπ _ον ιιυτον . Μεταξυ αλλων Λναφεριι , Β · τι ι ' να υπΛ δοχιμην πλη _ριιιμα ( _'π ο τον Νομιχον 1 Ια · _στρι χον , _Λοι' Ρφ Οασεν _αεροηορικΛι ιξ 'ΛΟ ηνων , _Λρχιοε . δοχιιια · στικην _ιιλ _ιειιιν , εαν δι αιιΛο _εινΟΛ , διτο _ις _ηιιιν _εται , οτι _ημπωριι να τι ' ι χατ ( ιι | ι ρη χαλα , τοτιι Λνα · _μινετπι _ιιιι _ιιλοι οι _σπογγαλιεις της Κ ( ιλι < μνοι ι με τας οικογενει - ας τιον 0 < Ι μεταφε ρθουν χιιι Οα ιγχ πτ _ιισταΟ _οΟν ιι το Ντι ' _ιβΟιν , με _ιιπιιτελι'ομιι να _γιν _» σημαντικη η σημερινη μικρ α Ιιλλ ηνιχη παροικια τη _πολκιι _« ιτ _(|{ . Κι _τοιις Ελληνας πιιρΒχιορηΟν ιοαΥ _οιχοπεδ _ιι , _ιπι των οποιων _προδλε · ΜΧΜ Οτι Οα _ανεγερΟη μιιι νεα Καλυμνο ς Λπο τους σπογγα _Κιεις . Ο Αρχηγο τη παροικια , ονοματι Νικολαο _ι'δειξεν ει _ταν Αγγλον _Λπεσταλμεν ον μιαν Ορ · _Οοδοξον Ελλη νικην ικχλη « 1 ην , _ποιι ιχτ _ιττΟη εις το χεντρον τοΟ _Νταρδιν , Ει ς το τελος της αν · _ταποχοιο < - 'ιΙ > ς του ο _Λπεσταλμινος Οπον _ριιμμιζει δτι οι Ελληνες _με-Τανασιαι ειναι _ινβεχο μινον να συμ βαλουν ι _ις την αναζωογ _οχηηιν της βιη [ ιτ | ν . « νι « ι _τΛν _μαρναρι _το · ηιορων ουιραχων χιιι να _ιιοξηοουν τον πλυΟτ _ον χαι την ( _δημιριαν των Α 6 στραλ _ων , Λν τελικως Λπο · οιιχΟο _Λ καλυτιροι αλιι _ις Λπο _τοΙις Ια _χιανας χαι εκτοπισουν τους _τ » λ « ιιτα ( ου αυτους . Σταυρολε ξον ηροοκυνημα ν 1 * _*& _υι Ελληνα , 2 ) _Γοσκοτοιτια . 3 ) Υπολογισιμ ος οη . μερον _-Ι _αροτ _, υν εις ιας _δι _ιΟνει < _σχιοεις . —Χρονικ _ων _ιττ ιρρημα . 4 ) Βυναικ _ειον δνομα . 5 ) Τοπικον επιρρημα . —ΕΙς αυτο- ευρισκεται το _Καο-τιλλι τοΟ Μωρ _<& . 6 ) _ΠροΟεσις . — ' Ε γεννησε τον Επαφον ( _ιντ _ιεπρ . ) . —Ξενικο ς τιτλος προ φωνηεντος , 7 ) Ειναι 6 εισαγγεαευς . 8 ) _ΠροΟκοβε-« ι Ιππσν ( γεν . > . —* Εποχη . 9 ) _Ανεπτυζε αρχσιον _πολιτισμ _Λν . ΚΑΘΕΤα Σ _ 1 ) _ΕΙς 4 κ τΟν μεγιστων μετα τον ΦειδΙ _ιιν Αγαλματαποιων της οτρχαΒι . οηιτος . 2 ) Το _ηεριεχομειΟν _ιπιοτοΧη ς 3 ) ΛΙσβητηρια οργανα ( αι _τ . ) . —ΑριΟμητικον . 4 ) Δεν ειναι ολα -τα ρηματα . _—Φορευς _οτσβενεισς . 5 ) Πολις της Βαλλιας . — Εθεωρειτο δ ' Λχιλλ _ευς . 6 ) Μια των τιεντε μεγαλων λι μνων της Γορειου Αμερικης . 7 ) Διασημος Ιταλος μουσικοσυνθετ ης . - Ειναι ο _Λωρενς ΟλΙιιερ . 8 ) Πανι . - Αρθρον . 9 Ι ' _Κιευρωι _ταισαενο _γυνςτικειον δνομα . Λ _Τ ΣΙ _Σ ΠΡΟΗΒΟ _ΤΜΕΝΟΥ Σ ΤΑΥ ΡΟΛΕΞΟ _ν • Οριζοντιως - Ι ) ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ , 2 ) ΕΜΑΒΙ . Ε -- ΑΜ . 3 ) _« ΑΝΑΡι η _- ΤΗ . 4 ) ΑΡΙ ( ΙΡΑ ) — ΑΡΑ .. 5 ) ΛΟΣ — ΜΑ ΡΚΑ . 6 ) Λν - ΑΠ ΙΟΝ . 7 ) Ι ΙΤΙ -ιΙ — ΟΤΙ . 8 ) ΟΙΑ Ε - ΟΝΤΑ . 9 ) _ΜΓΕ -- Αι , Καθετως- 1 > Κ ΕΦΛΛΛΙΟΝ . 2 ) ΑΜΑΡΟΥ Σ ' ιιΙ . 3 ) ΡΑΝΙΣ -- ΤΑΕ . 4 ) ΑΒΑ - ΑΙ Σ . 5 ) ΜΙΡΑΗΠ β , 6 ) ΠΕΙΡΑ - ΟΜ . 7 ) _ΟΛΡΙΟΝ . Γ ) ΜΑΤ - ΚΟΤΤΑ . 9 ) ΑΜΗΧΛ · ΜΙΑΣ . π _ροιηπικοτΗΕ ... _πεηταπαιι 0 ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ ΠυΥ ΗΤΟ ΧΑΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΗ !! ΛΟΝΛΙΝΟ _Ν , Ι ουνιος . — Τ » διχ αστικα χρονικα ε ' ις την _Αγγλι _- _ιιν ε . _τλουτ _ισΟηΛιιν με | ιι « ν _Λι . _η Οι · νην πι _'ριπτιιιπι ν « Τζικυλλ κι > 1 _ιΧα « δ > — τοι σχιζοφρενους δη · Λαδη ηριοο του _ουγγραι | ιι ·> _Στη & ενπ ον , α οποιος ω Τζικυλλ ητο ομαλος ανθρωπος και ιι _> ΧαυΛ εγκλη ματιας . Η _συζητηΟε : · οπ , ομιι > ς , ιις ιν _διχαστηρι _ον το » _Ν'ορριτ _υιιοιι _οιις ητο αχομη _πε · _ρισσοτερον ινι > ια ρ ιρουσ < ι , · κπΙ ) ' Βιοον ο _κατηγονοομενο Αντωνιος _Ιιλντερον ιιχ _ε πιντ _ε _διαπο _ρον προαι οπικοτιι _τι ι . Ο ΤζικιΛλ — ο κ αλος — ητο ο ' . ' _-Ι ι : _της _ιμΛοπονος και τιμιο απηινομιχο , ο οποιο ς ι'ιμιιι ς _χιιτι ' ι τα ς ωριις της σχολη του _ιγ ι _νετο κατ ' _αριοκι ιαν : 1 ) Ιιλεγ χπ _» τη Χορηγιας τ « 5 Μαπ _ιλικ _ου Οικ ου . !!) Ο τ _/ πι _^ το χ « μης του ιι ' _ινδριχαμ . 3 ) Ιινα _ς Βερμανος , υ οποι ος ηκουεν ε ) ς το δνομα 1 _' ιχ _αροο ΒκοΟσιλ , • Ι ) 'Κνα επισημος _ταχυ _δυομιις . ο οποιο ς μπΕ <| ιρεν επιοτολα κοι μηνυματα μετ αξι ! των τ ριων _ποοηγουμ / νων _ιρκνιιιατι _χων 6 γο ' ι τοι ' . ΚΙ ς την _οιχιι ιν του Αστυνομ ικου ι ' _ινεινιΟ ηηον _τισοιι ριι ογκωδη ημερολο για , εις τα _οποιιι ΛνειΒ ι _ΡΙ ντιι με καθε _λεπτομε _ρεκιν ο ( ' _^ ος κι _ιι τα _ιργιι πιιν _τεσπαριον _ιιις Λ- νιο _προσιοπιχοτητιον . ΚυριΟηοαν ι ι πισης _ιντι _κ οι καταστασ η _οιι | ιπλη ριομινιιι ιιι χειρογρα φου Αριθμους και « Ι _οποιαι πιι _ριπιαν _ιιν δηθεν Λπο ) , ιι γιομ _« ιυς _της _διιιχει _ρΙππι ις των 'Λ νιιχτοριιιν _, ΙΙ υ . _τοΟι _σι _ς του ΙΙλντι _'ρτ ιιν Οα _ινδιι φε ριν _ιοοις μονον τους ψυχιατ ρου χιιι οχι του _διχαστα , Λν _ιιι τισππρε « ιαυτιι _ι του ·· _διν ησαν κιιι ο ) . ι-γον ... Λιαρρη _χτ αι . Πραγματι , ΛΛιδ _ειχΟη , ιιτι _κιιΟ ' 1 ) ν ι ' _ιραν Λ Λοτιινομι χο _ιξετ _/ λει _ι'πηρεπιιιν νυχτη <( ιρουρου , λιη ρριιξε . χαι ιλι'ηλΛτη _βε δυο _χατ ι _ιηεημιιιιι Βιχι _ιιμιιι ς ιος _Ωλντερντ ον , ι _1 λ ) , ι ' ι την μιαν _) )> θφα ' ι '· .. _Λειοιλι _χΑςτ ελεγκτης χιιι την _διυτ ι ριιν ιΙι κομη ς του ιαν _δριγχαμ . Ο ς _κατ _ιΟ ρηι' κατα την διχην , γ ! ειδικο ι | _ι » ιχι « τρο , ο Ολντ » ρ · τον ιπι _ιντπ _'Ρ , π ραγματι , ιιιι δεν Ρκλ _εΤιεν αιιτο _. Αλλα καποιο Λ ) .-λος _ιιιυτο _ του χαι δια τουτο » Ι _κλοπιιι χατιγρειεικιντο εις τα ημερολογια _τιιν _ηλλι _ον ιγιι _) του , 'Κκ _της _ιιιιοειας _της _Λιαβιχεκτιος _προικυψεν , ιιτι 6 _κειτηγοροι _ιμενη ς _ειη , Χ' _· τΛ τ ιιν ηιιιδιχην _τοιι ιι ) . ι _· χιαν , | ιιβ « βΙ _ _ηληΒιος φαντασια · _πειον , αι _Λπηιι ιι διν τον _ιγχατ ι · λπι |» ιν κιιι / _λΤιιν αχομη / νι |) ικιι ! _> _- Οη , 'Κι | ' ιιι χαι το _διχαοτη _ριον τον _ιχη _ριιζε μ { ν _ινοχην , ι ) . ) . ' Λ · _νεπιοεχτον χ « ιτιιλογιομου χιιι τον _Απιστ _ειλεν ει τδ Λσιιλον ιιιιιχοπιι _- _Οιδν ιγχ _) , ημ « ιτι ( 7 ιν τοΟ _Μχορ _> _νι · μονρ . Η ΚΛβΕΛΚΥΣΙΣ ΤΟΥ « ΓΑΣΙΛΕΥΣ ΣΑΟΥΔ _'Λ '» Το _μιγαλειτερον πετρ *) . αιθ ([ ιαοον τοδ κοσμου ( 47 . 000 τοννων ) , το « Αλ-Μαλικ-X _€ ι ( _ιυδ-αλ-Α 6 αλ > ( Γασιλευς _Σ _αοι ιδ δ Α _' ) , καβαλκυσ β-η προ τινων ημερων ει ς : το _ΑμΟουργον με αγιασμενου υδο _> β _ιιι ς Μεκκας . Ανωτερω ο Ιδιοκτητη ς του νεου σκαφους χ . 'Αριατ . Ωνασης , του οποιου ο _εττολος υπερβαινει -ηδη ει ς _χιορητικοτητα τους 1 . 300 . 000 _τοννου , η συζυγος του ( αριστερο ) και εις το χεντρον η κομηοσα φον _Γισμαρκ , Σουηδη _« ηΙξυνος ινας εγγονου τοΟ « Σιδ ηρου _Καγκελλαριοιι _» , η οποια κα ! « _εδαπ-ησει- το πλοιον . Ει ς την _σχετικην 8 _εξιωσιν ειχαν προσχλη & η και ο 'Τπουργος Εμποριου της Αραβιας , ο _αντι καγκ _ιλλαρι ος της Λυτικης Βερμανιας χ . Μπλυχερ και 85 . 000 αλλα ατομα . Η 2 Χ 0 ΑΙΚΗ ΕΟΡΙΗ ΕΙΣ ΦΑΑΗΡΟΝ _αΦΙΕΡΟΜΕΗΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ , Ιι ( . Του ανταποκ ριτου μας ) . ¦ — Ζωηροτατοι εκδηλωσεις υπερ της Κυπρου και της Ενωσεω ς εγενοντο την πρωιαν τη Κυριακης κατα την _εορταοτικην ουγκεντ _ρωοιν επι τη ληξει του σχολιχου _ιτοιις _τιτν οποιαν ωργανωσεν δ Συλλογος Βονεων κιιι Κηδεμονων του Μικτου Βυμνασιου Μοσχατου — Νεου Φαληρου , η οποια ι ) το αφιερω μενη ει την Κυπ ρον . Η μεγαλη αιθουσα εορτων του σχολειου ητο _διακεκοσμημενη με Ελληνικα χρωματα , υπερανω _6 ι του _βηματο _υπηβχε ζωγραφισμεν ° ι χαρτη τη Κυπρου , πλαισιωμενος με Ελληνικα σημαιας . 'Η εορτη , εκτος απο προσφωνησει ς και χαιρετισμου ς των εκπροσωπων του οργανωτο _υ συλλογου , περιελαμβανε συντομους ομιλια σπουδαστων . Κυπ _ριων και μη , ως και απαγγελιας γυρω απο _τοιις ποι _ητας Γαοιλην Μιχαη > . ιδην και Δ . Λιπε ρτην και α ) . λου Κυπρ _ιονς λογιους . 'Εν _αρχιι ωμι ? . · ησε δι ' ολι γων ο προεδρο ς του Σ υλλογου κ . Αλεξ . Μουντανο ς ο οποιος _ανεγνωοεν αποστ αλεντα πρυς τον συλ-? . ογονβερμα μηνυματα του Μ . Αρχιεπισκοπου χ . Μακαριου και του Βυμνασιαρχου του Παγκυπριου Βυμνασιου κ , Κ . Σπυ _ριδακι . Ο τελευταιο ς απεστειλε και _χαταλο--γον των μαθητων και μαθ _ιετριων _πιδν μεγα ) . υτερι ·> ν ταξεων του ΙΙαγκυπ ριου δια ν' _Λλληλογραερηυουν με μαοητα η μαθητρ ιας τη αντιστοιχου ηλικιας του _Μιχτου Ι _^ μνασιον Μοσχατου — Ν . Φαλη ρου . Ως ανεκοινωσεν ο κ . 31 ουντανος , τοιαυτ η αλληλογρ αφια ηρχισεν ηδ η . Ωμιλικ _ταν επιο ης ο αντιπροεδρος του _Συλι . _υγου κ . Χαραλ . Χαραλαμπιδης _, ο οποιο _απηγγειλε και ποι ημα του με τον _τιτλον « Χαιρετισμος _στη μεγαλονησο Κυπρο » , και ο γενικο ς γραμματευς του συλλογου κ . Αντ . Κακατσα χ . ης . Ε / , των σπουδαστων ωμιλησαν ο κ . Μαρκο Ναονμιδης ( πτυχιουχο ηδη της Φιλοσοφικη Σχο - λη ) με Οι ) ια < Ο Κυπ ριαχο 'Λγι ' ον - / . αι εμεις » , α τελε ιοφοιτο τη Φιλοσο φικης ' κ . Παναγ . Νι · κολο . τουλος , με θεμα « Κοπρο χαι Γυξαντιον — Κυπριοι λογιοι τυυ Γυζαντιου » και οι Κυπριοι α . _τουδασται κ . κ . Χρυσανθος Κυπριανου (« Ο Δ , Λιπεοτ ιι : μιαα ι : την ηι > γχρονι > ν Κνπριακην , _τοιησινι , με _απιιγγελιας ποιημ ατων του υπο τοο ιδιου ) , Σ οφοχλης Λαζαρου (« Γ ασιλη Μιχαη-) . ιδη — 'Η Οεοι ς του και το Εργον του ( Ιπο _εΟνιχη σκοπια ς ») χαι ο κ . Χρ . Πελεκανος , ο οποιο _οπηγγειλε το ποιημα του Παλαμα « Κυπρος » χαι το ποιημα του Γ . _Μιχαηλιδη « Η Κυπρος προ του ς λε γοντας δτι δεν ειναι Ελληνικη » . ΚαΟ' _ολην την διαρκ _ειαν της εορτ _^ , εις την ο . τοιαν παρεστησαν δ δημα ρχος Μοσχατοι · κ . Ορεστης Κολοκοτρωνη , ο διοικ ητη του Αστυνομικου Τμηματος τη περιοχη κιιι δλλοι επιλεκτοι ζατοικοι του Μοσ χατου και του Χιου Φαλη ρου , εγενοντο _ζωηροτειτα ι _εκδηλω _οεις υπερ της _Κυ-, τρου και τη Ενυ _κιεω . Ει του _μετασχοντα ς τη εορτ η μνημονευθεντα ανωτ ερω σ . _τουδιιστα ο Συλλο γος Βονεων χαι Κ ηδε μονων του Βυμνασιου ε · _, _τεδιοσεν αναμνηστικα διπλι _οματα . Προ 30 ετιας ΙΙ Σ χολικη Επιτροπεια . Λε υκωσια ει νιαν αατης συνιδριαν α _,-τε _φασισεν _ιιποις επαναδιορισ _ρ τον Βυμναοτα ρχην κ . Φυλακτου με μιοΟον 320 λιρων , το ν δε _ΛιευΟυντην του Λι _δαοχαλειου κ . Παιδουο <|· με 200 λιρας . — _Λγγελπτα ι _ες Αθηνων , ιιτι ι ' ι εχει σπουδαζοιν Οφ _θαλμολογιαν χ . _Γασιλειο Κ , Κα _ριιιζας _Εδοισε μετ ' _εξεοοετ ιχη επιτυχια τας ιπι _πτυχι'ιι ιυιτι ' _ιοει του _. Γ ΜΑΥΡΟΣ ΙΙΙΕ ΙΓ η _αταζιζ του βυζαντιου • Υ , _τ 4 ΜΙΚΑ ΓΑΛΤΑΡΙ 1 : ., » 8 ον ,. . _> _ν ., _, ! 'Αρχισα να περπατα Λβθ £ ταν _λαμενα . Μερικα ! _συνοιχιαν _μβολ-, _νονιο _ελκομη _ερημωμβναινχαι _-Οιν _διεχρινοντο _πουυενα _Χουρκοι . Το τειχος τοι λιμβνος απεναντι οιο _Ιιεραν , που _ειρι , Ο _υβειτο ονπο τον στολον , _ειιρισκετο αχομη _Λις χειρας , των Λατινων . Ενα _ιιβγαλο τ ρομαγμενο πληθος _ειχβ ¦ _ουνκεν _* - τρωυη _εμηρος στο _Λιμανι . _υι _αν-Ορωποι » απιυα _ιναν τα χερια . *» Υ Ικετευτικα . Ολοι παβακοιλοδσα γ να τους _λι Ηιη _Οουν και να τους δωσουν μιαν Οεσιν επανω . στα πλοια , 'Αλλα οι φρουροι < 4 χαν κλειδωσει τας πυλας του _λιμινος χαι ειχαν ριψει τα ιΛειδια στην θαλασσαν , , ιχτος της πυλης που προωριζεχο δια τους νιιντιιιο _ιι και που _εφυλασσετο απο _« _εζσναυτας ( οπλισμενους με _λογχας χαι ξιφη . Ψηλα , _, ιπανω . _οτο . τειχος , οι σκοποι αΛειλουσαν με _Λγριε ς φωνε ς _νει _^ αδειασουν τα δπλα των και τα _αρχεΟουζια των _βις τα χβντρον της , ανΟρωπινης _μβζης εαν ο _χαομος . δεν _υπεχιαρει και δεν ικαμνε τοπον για να περασουν οι . Λατινοι , που απο καιρο σε καιρον , εφθαναν εχει και ε · περνουσα-ν με δυσκολια , σκεπασμενοι _, με αιματα απο τδ κεφαλι εως τα _« ιοδια , λαχανιασμενοι απο τη-ν _εξαντληοτν , προς την ασφαλειαν τοΟ λιμενος . Πολλι α . γυναικες ειχαν κατακαψει τα χερια των εις την προυποθεταν των να αρπαξουν τα ξιφη _τιον πεζοναυτων . Μερικοι πλουσιοι και ευγενεις _κροτο » σαν _στο χερι . Οπη < _αα βαλαντια , με την _ματαιαν _ιλκιδα-νβ . αγορασουν μιαν Οεσιν σε καποιο πλοιον . Επ _βοχωρησα στον λοφον γιο να Ιδεδ πανω απο το τειχος . Εδω και εκει ειχαν τοποΟε _τηβη οκα λες επανω του και οι πι 6 τολμηροι ουτο το πληθος _εροιπτοντο οτο νερο χαι _εκολυμβουσαν εως τα πλοια . Ε βλεπε κανεις κεφαλια που _επροβαλλαν σαν μαυρες κουκιδες στην επιφανεια του υβατο . _: 2 την κορυφη της καθε σχοινενιας σκαλας εστεκοντο Ενοπλοι ναυτικοι που Εδιωχνα ν του κολυμ β ητες η του εφωναζαν να κατευθυνθουν προς αλλα πλοια . Πολλοι _ηναγκαζοντο ετσι , να _κολ . _υμδουν απο πλοιου εις πλοιον _. Πω δτου _εξηντλουν τας δυναμει ς των και _εδυθιζοντο . Μερικα πλοια , ομως . που ειχαν ακομη ιευρον _, εδεχοντο τους Ισχυροτερους απο _τοιις φυγαδας . Βεματες 6 αρκε ς εφθαναν συνεχω εις τα πλοια και _επειετρεφαν βια να παρουν νεα φορτια . Δεν μετεφεραν μονον Λατινου ς , που ειχαν φυγει απο τα τει χη , αλλα χαι καασονια και αποσκευας . Μεσα στην συγχισιν που επικρατουσεν ολην την ημεραν , μονον ο στολο εφαινετο να _ιιχη διατηρηστ ) καποιον _ταξιν . .. Επαι ρναν ατα πλοια και μερικους Ελληνας , εαν υπηρχε χωρος και Λν ειχαν γνωστους Βενο - βεζου ι | Ενετου ς . Καθω ς εατεκυμουν εκει στον λοφον , ειδα το μεγαλειτε ρον _ΒενοΟεζικον πλοιον να ξεκινα και με την _δοηθειαν τοδ ανεμου και των κουπιων , να _κειτειιΟυνεται κατ ευθειαν προ το φραγμα , με τον σχοπον να το θραυση . Ηταν πολυ _ια _χυρον πλοιον και ειχεν επανω τουλαχιστον δυο χιλιαδα ς Ανδρων . Η αλυσιδα εκαμφθη , αλλα δεν εσπασε , χαι το πλοιον εκλονισΟη απο την πρωραν ? ως την πρυ μνην . Οι Ιστοι του ομω βεν Επαθαν τιποτε , διοτι οι Βενοβεζοι ειναι εξησχη ιιενοι ναυτικοι και δειρουν την δουλεια τοιι , Ο Οο ρεινος ανεμος ωθουσε το πλοιον επανω ατο φραγμα , Εως δτου η Αλυσιδα εκαμφθη προς τα Εξω οαν λυγισμενο τοξον . Λυο υψηλοι νουται επηδ ησαν _επαναι της , κρατωντας Απο Ενα μεγαλο τσεκουρι , Με _Απεγνωσ | . ενην _ενεργητικοτητα , ηρχισαν να κτυπουν δυνατα την αλυσιδα , μεχρις δτου τελικως ισπασε , Το υπερηφανον πλοιον επροχωρησε ι % < α _ειπο το λιμανι με φουσκωμενα πανια και οι δυο δνδ ρες με πολυν κοπον ε · προλα β αν ν' αναρριχηθουν επανω Μετα το μι · γαλον πλοιον , Εφυγαν αλλα τρια μικροτερα , αλλα τα 'Ε _νειικα _οτχαφη παρεμειναν ειρηνικα οτο λι μανι . _ΟΓτε μια Τουρκικη γαλερα βεν _ΙςεχινιισΕ δια να _ιπιτεΟη χατα του _φευγοντος στολου , διοτι οι ΤοΟρ · κοι _ναΟται τας _ειχειν _εγχειταλε _ιψει καΟ' _Γλον το μηκος της Λχτης τοΟ Μα ρμαρα , _ιτ ρατιιΩτ _αι χαι _νειυιαι ησαν δλοι Λπησχολημενοι με την λαφυραγ _ιογηοιν τη πολεω ς χαι με την ουλλογην _κοπαδιων Απο δουλους . Πολλοι Λπο _τοι ' ις τελευταιους ησαν Ε βρ αιοι , διοτι οι ναυτικοι ειχαν _μεταβη ποιητα εις την 'ΚΛρει _ιχην συνοι · _χιον , και _ιμειναν πολλην ιοραν ε · _χιι _, _ερευνεΤιντ _ες δια να βροΟν τα _χοομηματιι χαι τον ' / ρυσον , _« ου _Μιι ρχαν ερημαι ιιτι κατειχαν οι _χατοιχοι της . Ετσι , πολλοι κατοικοι τη πολεως _χατιιιρΟο _ισιιν να φθασουν _ητο λΜιωνι , μολονοτι το _μβγαλειτ _ερο τμημα τ η πολβοι ( _Μαχετο τωρα εις _'Βουρχιχας χειρας , Ε Λ τα πρωτα πλοια εχουν αρ _χιηβι να βιαφι υγο υν , η αυτοκ ρατορικη _οημαια εξηκολουΟ _ει να χυ · μητΚι _) _( _ιπβρανω τοΟ Πυργου ει την 'Λχρ οπολιν , 'ΕκιΙ _εΒχαν 6 χυ · _ριοιιιι οι Κρη _τες ναυτικοι , και οι ΙΟΟ _οχοι βεν _ιφαινοντο προθυμο ι _^^^ ΙΙ να : _εξαπολυσουν γενικην _εηιΟεσιν εναντιον του δια να τον _κεχταλαβοι / ν _^ ι διοτι _Αντελαμ _βανοντο δτι 61 υΛεοασιτι . _ειταΙ του βεν ειχαν . σκρ _· _ι « δν ' να _συνθηκολογησουν , ιστω « οι ' αν ' _- Εββοβν . _» η πολις . Δεν ,: ιι χ _^ α _τΛιοτε να , χαμ *> οτο λιμανι , _'ιχβι , Ανεβηκα _χον ' λοφον , προς _τ 4 _βπιτι , _μοι ) . Εφαινετο Εβημ _^ .. Βο 0 ο )«) _ι _^ εν . ιφαινοντο λο » θενα , ιν , _χαΙ η Απεναντι ταβερνα ειχε _λεηλαιηΛη χ οΧ _μπροσεα _οετσ σχιωια της 1 « πηβχεν _δλοκλτ » η λιμνη απο χρασι . ' εστησα την _λογχην με χο κομματι του πανιοΟ της οτο _> _χδμα , πλαι οτο πετρινο _λεονταρι-, χαι _ε _^ _σι επι ρ α υπο την κατοχ _η μου το Ιδιο μου το σπιτι . _Μπτιχα _μισα χαι- εφωναξσ . τον Μανουηλ _. Μετ ' ολιγον , μ » α τρεμουλιαστη _φατνη ηχουσΟη απδ την αποΟηχη-ν : — _'Εοιι εισαι , Αφεντικο 'ΗλΟε κοντα μου με τα _τιβσερα , και ε _^ ιροσπαθησε να αγκαλιαση τα _νο-νατα μου . Τον { κλωτσησε * δυνατα στο στηθος , « αβ ' . βλην την _γχ _{ ιζαν γενειαδα του -χαι το εΟθ _οαυοτον του σωματος χου . —· _ΒιατΙ δεν με Οπηκουοες Βιατι δεν ικαμε δπως σε ειχα διατα ξει » , ( φωναξα με _λυσυα . Και ΙπροσπαΟησα με τα _ιξηντλημενα χερια μου να _τβαβηξω το σποΟΙ μου , που ειχε _σερηνωθη μεσα στηνν θηκην του . Τ (!> ρα μονον _σχιπτεομαι υτι το σπαθι μου ηταν : | νσ , Τουοκικον _. _νιοετανανι και δτι 6 μανδυας που μοβ *( χε δωσει 4 _τσαουσης και _το : σαρικι που ειχε χρησιμοποι ' τ σει για να μου _επιιεση το τραυματισμενο μου κεφαλι , με εκαμναν να 6-μοιαξω με _τονοκον . _—Δο _| ο τφ θεφ , που _υππιρβτει τον Σουλτδνονι » , ειπεν · δ-3 _ιιαναυηλ με ειλικ ρινειαν . « _Κατωρβωσες να κρατηση το μυστικο σου τοσ ο _ιιιρσια _Εοι την τελειι _ταιαν στι γμην , ωστε ακομη κι ' ε , γω _χοντεψα να _γελασθδ . Ελπ _^ α , δτι Οα με παρης υπο την υπιιρεσιαν σου ! Εχω μαρκαρει ηδη αρκετα σπιτια και ημπορω να σε βοηθησω να τα _λεηλατησης . Μου εΟ ριξε ενα βλεμμα _« αι προ σθεσε _οι « στι χα ' . — _Λστει α το ειπα ! Βια να περαση η δρα , σκεπτομουν τι θα ? - καμνα , εαν ημουν Τοδρχος ! Πε μου , ειναι αληθεια δτι ο _Αντοκ ρατωη _ειεονευθη σττιν Ηαχττν : Εκουν ηαα το κεφαλι καταφατικα χαι δ Μανουηλ εκαμε τον _σταυριιν του και εΤπε ' . —Δοξ « σοι ο θεος ! 'Εν τοιαυτη _πειι . ττωσει , δεν υπαρχει πλεον καμμια αμφιβολια : Ειμεθα , δλοι υπηκοοι του Σουλτανου . _Αορεντικο _, παρε με σκλαβο σου , ωστε να ημπορω ν' Αποταθω σ' εσενα , δν θεληση να με παρη κανεις Αλλος . Δεν ημπορουσα πλεον να τον υποφερω . Αρπαζοντας τον ιπο τα γενειιι _, _ετιναξα το πηγουνι του _ητηλα χαι τον αναγκασα να με _χυτ ταξ η _οτα _( _ιατια , —ΙΙο & ειναι η γυναικα μου , η Αννα Νοτα ρα , που αου εμπιστευθηκα χαι που μου _ιορχισθ-ηκες να σωαη — _-Απιθ ανεν » , ειπεν απλα ο Μα νουηλ . 'Εφυσηξ _ε την ματην τον μισα . στα δακτ υλα του χαι _ξεσηασβ οε πικρο χλαμμα . —Μου ειχες πη , δτι ,. δταν δλα Οα ειχαν τελειωσει , εηςεπε να την κτυπησω στο κεφαλι , δν δεν ηθελε να με αυνοδευση χαι να την παω οτο πλοιον του _'Ιουοττινιανι ) . Ειχα _χρυψει ηδη Ενα _γαΕδουραχι γι * _αοταν τον σχοπον , αν χαι Οα τα ειχα χασει τωρα , Γν δεν ειχα την τιιχην να το πωληοιο σ' ενα Εν _ετιιν , που ηθελε να _μβταφε ρη Ενα _γοααρε _ιον _οιπο τας Γλοχερνας στο λιμανι . Ηταν Ενα Οανμααιον γραφι ! ο _· ν » . —Πες μου για την Αννα !» , ι _· φωναξα , _τοαδωντας το νινι του . —Μη μου μαδας τα γενεια ,, αφεντικο ! Ποναω !» , ειπε 6 Μανου · Αμυνομενος χαι με τα δυο χερια , « ν Εχο | ια δτν ημποροδ βιι χαι _ερρι · _τυοκινιανευσα την ζωην μου _γι ' αυτην την τρελλη _γυναΕχα , Απο απλην νομιμοφροσυνην _πς > 6 ς εσενα , χωρις να ζητησω _χανενα ανηλ Αμυνομενος χαι με τα δυο χερια _, _ταλλιεγμα . 'Αλλα , εκεινη βεν ηΟ _ιλεν _νο με Αχουσι _) . Και δταν οικουσα _τ οιις λογους , δεν ημπορουσα να καμω τιποτε Αλλο , _παρα να μεινω ) ιχιζι τη χαι να κιριμενω να ξημερωση ... Ο Μανουηλ με _εχυτταζε με πα ραπονον χαι Επειτα _ιξηχολουΟησ β _βιαχοπτυμενο Απο λυγμους χαι τριβοντας δυνατα τα γονατα του : —Και να το _ευχαριατιδ ! Με _τραδιις χαι με μαβδς , Λν χαι τα γονατα μου μου πονοΟν χλΙ _« αλιν χειι ι / , _ιο χαι _πονολααιον , Γλεπεις , η γυναικα σου δεν _ετολμτκτε να να σου πη την _ΛληΟειαν για την ντροηην τοΟ πατερα της , διοτι τα _πειιρνιις δλα πολυ σοβαρα , 'Αλλα τον _χαιοοπου « μενε στο _οπιτι τοΟ πατιοα της , Εμαθε το σχεδιο του , που οιινιστατο εις το να _ΑφβΟη η Κε _ρχιπορτα ανοικτη χιιι ααιρου ' _οητη κατα την βιαρχειαν της επιθεσει » , ως Κνβειξις , φυσικα , τη καλη θελησεως των Ελληνων , βιοτι ο Με γας Δουξ διν Οα _ιπιατβυεν _, 8 _τι Οα ιιτο δυνατον να χρησιμευσει καθολου ιι _τ « ν _Χονλ τΛνον , ΟΙ ΤοΟρχοι διν βα ημπο · _ροΟοον να φθασουν ιι οΛτο το _σημιιον _μεταξυ τοΟ _ιοωτιριχοΟ χαι ιξο > _τερικοΟ τοιχου , « αρα μονον _μβτα την _καταληψη τοΟ _61 ω « τββιχοΟ τειχους , _λοο 4 την Χ (< ρ · _σιαν Πυλην , 'Ιιτονισιιν , _Κικο ς , « τι το ν' _ΛφβΟη _ειδτιι η _πο (> τα Ανοιχτη Οα _ιιχο μιγΑλην ΛολΜιχι ' ιν _σημειοιιιν ως _ινδειςις της Οβλη · _σεως τ £ δν Ελληνων να « υνιογααΟυΟν με τον _ιουλχανον , — 'λαψαλω Ι » , ειπα , < Η _αντιπολικυαι κοι η προδοσια Αεν χωριζονται παρα Απο μιαν _τοιχει Αλλα τδ να ΛφιΟη μια ινΛια | ι _· σο _οιλτ ) Ανοιχτη και αφοοοοητος • Ινοι _Λβοβοβια . ΚανιΙς 6 « ν ημπορει _νι , το _Α ) _ιφιοΛητη ( τη αιιο . Πολ λου _τοΟς _ιχρεμασαν γιΛ μικρο _τερα ιιοαγματα , Α 1 ΡΡΙΟΝ Η βνν _« _χιια , Ι Κοινωνικ η Ζωη : _ΘΚΙΟΝ ΚΗ _ΡΤΒΜΛ Ο παρα τ $ > Βιιμναο _ιω Λαπη · Οοιι θεολογο κ . Χριστος _Βκοτοηε θα _κηουξτι τον ΟεΕον λογον την προσεχη Κυοιαι _εην εις τον 1 , ναον Αποστολου Λουκα ΛιιπηΟου . _Υ _ιΤ Ο 2 ΧΕΣΕΙ 2 ΒΑΜΟΤ Ο κ . Παμπος Χρ . _Χταυραχη χαι η δ . Μα ρω Κ . Θεοιιανου , ομιροπ υοι εχ Μορφου « αι νΟν εΥΧατεστημενοι εν _Συδνι Ι ) _ΛυστρεΟιας , Εδωσαν _Αμοιοαιαν _υποσχεσνν γαμου . ·* ΒΑΜΟΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝ ΑΣ _^ Ηγγελθ ησαν εξ 'ΛΟ ηνων οι , _| γαμοι του χ . _Παναγιωτα υ Βερ · . Κουσατου , Ε 1 σαγγ ελεω 2 Ιρ _^ το · _διχιον Π _ρεβεζη , μετα τη _διδος Μ « ρσολας _θεοδ . Αντονια _ιδου , εκ _Λερναχος , αδελφης το ( ι δικηγ ορο » χ . Νικου θ . Αντωνιαδ η : χαι τοδ Ιατ ρου χ- Νεαρχου θ , Αντωνιαδ η . ! 01 γαμοι _ετιλειβΟησαν την ιΟ _ηγ Ιουνιου εις _τδ-ν Ιερον ναον του 'Αμαλιε _ιου Ο _ρερ-ανοτροφβισν , παρουσια , _εκλΒχτου κυκλου προσκεκλημενων . Το _ευαρμοστον _ζεΟγο _συγχαι · ρομβν θερμως . ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Περατωσασα τας σπουδας της ει την Οδοντοι ατρικην _Σχολην τοο Πανεπιστημιου Αθηνων _αφιχετο χαι _εγχατεσταΟη εις Κτημα ( ΙΙα φου ) η οδοντιατρος 8 _νις _Οορανια Λαζαρου . _ΛΓ-ιη θα δεχεται Ασθενεις εις την οικιαν της , οδος Πανω Περβολιων , αρ . 22 , ευθυς ως _λαβη την σχετικην αδειαν ασκησεω ς επαγγελματος . ΙιΚΔΟΣΕΙΣ Ε _χυκλοιρορησε το τευχος _'Α-^ _οιΧιου — Μαιου του . ΛΕριοδικου _« _Μαρφωσις » με πλουσιαν _εκπαιδευτιχην και δλλ ην υλπν . ΤΟ ΤΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΝ Σημε ρον _Πεμπτην αναχωρει _αεροιιορικον _ταχυδρομειον δι ' _'Αν-ιλιαν , Βαλλιαν , Ιταλ _ιαν , _Λιδανον , _Συριαν , Ιρακ , _Ι _ορΓανιαν , Αυστραλιαν , Νεον Βουινεαν και Νεαν _Ζηλανδιαν . Οροι κλεισιματος σακκων 4 μ . μ . δι' ησφαλισμενας επιστολος χαι Γ μ . μ , δια συνηθει ς . * Ωοαυτ < ος Αναχωρει δι' Ελλαδα , _Ββρμανιαν χαι Ελ _βετιαν την _12 μ . δι' ησφαλισμενας και την 3 _μ . μ , βια συνηθεις και δι' Ισραηλ την 8 μ . μ , δι' ησφαλισμενας χαι την 4 μ . μ . δια συνηθεις . _Αι ριον Παρασ χευην Αναχωρει δι' _δλας τας χωρας του κοσμου , πλην της Αιγυπτου και Ισραηλ _, 'ιιοαι χλεισιματος σακκων : Δι ' Ελλαδα , _Βερμανιαν , Ελ βετιαν χαι Ηνω μ . Πολιτειας Αμερικης I I λ . ιι . δι' ηπφαλισιιενα _^ ς και 12 μ . δια συνηθεις . Δι' ' _, _Αγγλιαν , Βαλι _ιαν , Ιταλιαν και Τουρκιαν 8 . 30 π . μ . δι' _ησφοΛισμενας ¦ / , αΧ 9 π . μ . δια σν-νηΟε _^ . Δια _Λιβτιην , Σουδαν , _Λιβανον , Συριαν , 'Ι ραχ , Ιο _ρδανιαν , _Λυστραλιαν , Νεαν Βουινεαν χαι Νεαν Ζηλλανδ _ιαν 4 μ . μ . δι' _ηοτραλισαενας και 5 μ , μ . δια συνηθεις . ΛΙΑΝΤΚΤΕΡΕΤΟΝ _' ΒΛ ΦΛ ΡλΙΑΚΕΙΑ Πε μπτ η Π Ιουνιου : _Λευχακιια ' . _'Λριφ Κιοιιφη , οδος _Μετζιτιε αρ . . _19 Λ . και Σταματη _Βχο-γκολα οδος Φανερωμεν η αρ . 3 υ . Λεμεοο : Α . Λαμπρου , οδος Χ « _τζηλοιξου ι ' ιρ . 2 . Αμμοχωστος : Α . Α . Καρ ονλα , οδος Ελισα βετ αρ . 2 , ( Το _φαρμαχειον τουτο Οα ειναι Λνοικτον χαι κατα την μεσημιρινην _αογιαν ) . Λαρναξ . : Β . Γ . _ιιικ η , οδο ς _Ζηνιβνος Κιχιειο ς αρ . 27 . ΚΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Ο χ . και η κ . Ανα | _Τιαπα ιιο : '·[) ρερ « ν υπερ του αα _) ματε ( οι ) των ' )·> . _ληνιηιον « Ενωσις » μι < ιν λι ραν , ιι μνημι | Υ Δημητριο _υ _Σαββιδη- ' () κ . κι ιι η κ . ΙΙαυΛιιυ Μπενακη εισεφεραν , μεσω του « _ΕΙι νου _.- !· υπερ _τιυν ιιπι _ιριον μαθητω ν _τιιυ Παγκυπριου Βυμνασιου Ιιι ιιν λιραν , ει μνημην του πατρος των Σωκρατου ς Παλαιολογου . Ο κ . Ιι _οαννη Μυρη . ι _της ειοι ιιΙρ _εν _ιιπερ τιιν _ταμειοιν _τιιιν Ο . Χ . Ιι . Νειον και Νεανιδων ανα ιιι _ιιν λιραν , ει ς μνημην της μητρ ος του _. II οικογενεια Σπυρου _Κολοχι _ιπιδι _ιιι _ειαεφ _ερεν υπερ της _Παι- δικη Εξοχ ης Λει · κωσια μιειν λιιχ ιν εις μνημην Πιιπιι _: Ιι _ιιπιλη Μι χαηλ . 3 · ' : ' . ' ' θεαμο 7 Γ _^^ Ιι ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚαΖΙΑ ΛουκοΟ _δ ι _ιεαι Λ ο υ-Κ'Ο ν 5- Τ ι - _ι ' _« Μνλτι » / 57 » Χ « _ρι _^ μια » , Λ ο υ κ ο Ο Ο ι ¦ 2 « Κοριακοπικο _ξΟηνημοαι , Παλλα ς « Ο λορδος _ΓΟρωι » . Μαγικος Κ ι ) η ο ς κοι » _ογ _ι « 4 Παλατι « Τ 6 μα _^ ρο γερακι » , θα ο ι ς _ « 01 _γωμοι της ΛιλΟ Μορλιν » , Παρ αδεισος « Βυμνη ) . χορευτρια » , Π α π α 6 ου ο υ λ α υ και Πανθε ον · € _* _ιυσν 6 ης » . ΛΕΜΕΣΟΣ Βιορδαμ _, λΙ Ι : « 'Η _αγαττη τοΟ Τζων » . Ζ α ιι π ε ι ο ν « _Μανουελλα » . Ρ ι υι λ τ ο « _Καγκου- , ρω » . 'Ε λ λ α ς « ΟΙ _<<« ιαοτοΙ » _. Α λ 4 μ π ρ _οτ : « _ευντ ριμισ της 4 γα _3 ιης » , Π α λ . λ * ς « Επαναστατημενοι ποθοι . » . ΛΛΡΝΑΗ Μ ο κ ρ Ι δ π « Βυναιλο _τ χιμαιρων » , Α τ τ ι- κ 6 ν _> Λνκ » . Παλλας « Κοκ χινος % _οιρασμ 6 ς * . _Γλρ-αειΑ Η ρ α Ι ον « Κολασμενοι Ιρωτες » , Ο λ ο μ π ι α « Η _ωρκιεχ των _'Λβηνων » , Ιντεαλ _ « Τυς » ων » , Ρ Ι ο « Αμαρτωλος αγγελος » . ΚΕΡΥΒΙΙΕΙΛ Κατα _ελλη · . « _Κολασμινοι _ιιαΟοι » , Ι λα ρ Ι ω ν « Αγγελος _τι ) ς _κολαοεως » . _ΠΑΛΟ Σ Τιτανια « ΟΙ ουρανοι « Ιναι δι « οΙ μας » . _ΘΕΑΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ Κ 6 ρ ψ ο ο Ριξ « Τερατα _της _στρατοσφαιρας » , Αγ ιος 4 ομ Ι τ ι ο ς Παραιεισος « 'Η χορη τοΟ σ £ ρ ( _ψ _>]» , _ω ικωμον _ _Γενιζελος « Αδελφικη ικδικησις » , Κ υ 0 ρ α Ι α « Ο € ασιληδς του Κ 6 ν * 0 » · ' Α β Π _° ι _ V 0 υ _ιΑιαυρη _εκδικησις » , Λ ιγ Ι α λ ο υ σ « « Το παλληκαρ » της φακης » , & α τ υ λ η « _'Ανταρται _εις τας _4 _ιλιττπ 1 νας _» . ΘΑΥΜΑΣΙΟ _^ _ι _^^^ Ρ _τΙ _Κ'Ι _^^ ΧΑΡΙΣ ΣΤΗ _Ν _^^^^^^ _Ε _^^ Ιι ΚΟλΥΗ Οι _^ ΤΗΝ ΟΛΟΝΤΟΠΛΣΤΑ ΜΕ ' ΑΡΑΣΤΙΚΗΝ ' ΧλΟΡΟΦ _ΝΑΗΝ ΙΙ _ιυχιιριπιη γευσι της Κυλιινος _ηςιοχαλει ει ιο _οτιιιια σο μιαν Οαυμα _σιαν αιπι _ι ηαιν _ορπαια _ς , ΙΙ _λαοαια της ειοχιοηει _ηε χΛΟε _( ΙοΟου · _λιομη — δροσιζει _χειΟε γιονια . Και η _Ι αυμασια ιιιιρα _τεταμ ινη _οροσμι της ειναι ι . _ιυιιιξις _της προστασιας ολου του στοματο ς , ποιι μονον '| _Κολυνο με _χλ & _ιρηηιυλλ ην μπορει να σα _οιιιοη , Ι · _ιιιαπιοι' τΛ _οιιιμα ΛοΛαιοΙ . 2 . _ΚακνιοΙιμιΙ _( Ι « _πα 0 ι 1 ηι < ς πΒιν « βιω ν . «· _'ΛΥοπι / _ιι'ιι ιιι _μιΗι ιφη . τα , 1 - / _ιΜ / _ιιιιιΙ ' _ιι ) _Μηιιι . Η » _ΚιιυηοΙζα Μοι _ΙιιιηιιΙηι κι Α _, _^ _ιοι , ΙΠΙΖΗΣ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ . _$ _Α-ν _. _ΚΟΛΥΝΟΣ _3 η | _0 ΜλΗ _^^ _> Λιαιιηιι _ο _< ' , η _Ι ι 6 ν < 1 < γ ( μ ιη ( _^^' _τ _^ νΗΓι _^ ν ΜΙΙ _^ Ιιο _υ « ιι 0 ιι ο 1 ζιιι 1 ιι ηιι 1 « ιμ < ιιιιια 1 _^ _^ _^ ΓΗΗιΗα _τΑ _' ' νΛιι _( ι ' ι _εων ιονιιων _* _^^^ ΓηΛ Ι Ηη _' _^ _υο _^^ Μ ιε > αιυ _μα με ΠΡ _0 _ΙΤΜΕΚΕ _1 Ε ΤΑ & 0 ΗΤΙΑ ΚΜ ΤΟ _ΣΤΟΜΛ ΙΜ ΜΕ ΤΗΚ ΚΟΛΥΜΟΣ 1 ΙΗΡ _% «» _οΗν < _%% _Η _^ Ι _^^^ β _^^ Ι _^^^^^^ * _^^ Ε _^^ Γ _^ _τ _^ _^^^ _^ _Τ Γ _* ' _/ _ι Ρ ι _^ _τθΓΓΜΓΓ _^^^^ Γν . _. . ββββΗΓιι _κ ' 'ιΙ 5 _^^ Ι 1 β 'Η πλουσιω τε ρα συλλογ η ξυπνητ η - ριων , τα οποια δυναντα ι να , μεταφερθοΟν ευκ ολως εντος τι _) ς _τσιπη ς . _ΠιΝΙΚ βΙ _ΛΝΤΙΠΡΟΙΩΙΙΟ ! & ΔΙΛΝΟΜΓΙΧ 2 : _0 _ΥΡΜΙ _3 ΤΚΑ _0 _ΙΚ 6 _ΓυΓΕλυ Π (| ιιχλ _*« ν { 30 - ΛΙ ' . _ΥΚΟΧΙΛ - Τ . Κ . 74 · _ΒΝβιΤΟΠΟΙΙΙΠις _ΡνοιοτοποιεΙτ ιιι δυναμει τοΟ δρ · Ορου 114 του Περι Ακινητου 1 !« . _ριηυαιαε : ( _Δκιχατοχη , 'Κγγρκ · _Φης χο . 1 Εχτιμησβω _) Νομου , ιπ _<) 'ΛνΟοΟλα Χ , _ιαχουλλα , _ιπ Π , _Λβιιχαρεον , ουν « ιρωντ > β » νΛ Λιοληβπ « ρ 6 ς τον _Χαραλαμπον ΛΟΚΠΟιβη ΙαχοΟλλ « ν , « κ Π . Λιυκαρων , ινα _Αμχιλι , _τοποΟε · σιαν _« Κατα | νλα > , β βχαλι ς μ _« 110 εληι , το 14 _μιριβιον _, Αριθ . ΑΙΜ Ο , ημ · ρ , 1 , 8 . 40 4 _ντΙ £ _Κ-Ο-0 δυναμει _οηλωακης χηθ ) Μ Κτηματολογιου Λαρναχο _ , ΤΙ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ Β . Λ Ρ ΛΠΛΛΝ Η Σ ΙΧ ΕΝ Χ ΤΙ ΚΤΟ Υ Ομα _δικαΙ καταστροφα _ι ΛΟΝΛΙΝΟΝ . Ιουνιο ς . —Τρεις _ομειδι χαι _χατειβτροεραι ταχυδρομικων περιστεο _ιον , _πρεοτοεραν _εις εις την Ιστοριαν των διαγωνι - σ | ιΛν που _οργανουντ αι χαΟε καλοκαι ρι , _α-ιασχολουν τους _ερασιτεχνας _περιστεροτροφου ει ς τι |· Μ . _Γρεττανιαν και την Δυτιχην Βερμανιαν . _, _ΠρΛ ολιγων ημερων , εις τοιις αγωνας _ταχυδοομικ _αιν περιστερων , _εξειπελ . υΟηοαν 8 χιλιαδες εξ αιτων απο το Μιλ φορδ-Χα _ιηΟεν , διιι νιε _επιστρει _)» ουν εις τας φωλεα ς των εις την Γυρειον Ιρλανδιαν . 'Λλλ' ιχ _τοιν 8 . 000 , Εφθασαν ει τον προορισμον των μ 6 νον 60 . ΑΙ ικπολοιποι _ιιπωλεσΟησαν η ανεεριΟησαν εξηντλημεναι ει του κηπου ς η τας _στεγας της περιο χης του _ι _ουανση . Ει την Βερμανιαν , ες _ιιλλ , οι ' , κατα του ς αγωνα ς τοΒ _. Ντυσελδορφ ειπο 6 . 00 ( 1 περιστερας απωλεσΟησαν _τιι 40 ) 100 και κατα του αγωνας τη _Κειρλσρουη ς ιιπο 2 . 500 , ελαχιστοι εφθασαν ιι το τερμα . Ευλ ογος , δΟεν ειναι η Απορια ιπι το » ν _αιτιο _ιν τιιν χαταστρο _φων . Κατα τοι ' Αγγλου _πεοιστεροτ ροφους , το _οιταλμα ειναι των οργανωτων του αγ ωνο ς , οι δποιοι _επετρειμιιν _τι ' ι ν εχχινηαιν υπο _δυσμενει ς νη ιηινιι ς πιιν Οιιν _ιις . Δια ρκουντος του αγωνος , θυελλα και ομιχλη _εςεσπεισαν εις την Ιρλανδι _κην θαλ ασσαν . ΑΙ δε περιστεροι εχονν την τασιν , ν συναντουν _ομιχλην , να πετ ουν 6-λυεν χαμηλοτερα και , Ετσι , ως εικαζεται , παρεσυροντο υπο των ζυματθ ) ν χαι επνιγοντο η _εδρεχοντο _εις βαΟμον ιδστ ε να μη ημπορουν πλεον να πεταξουν . Εις _εην _Βεςι | ι « _νι « ν , ομοις , « Ι καιρικα ! σννΟηι . ο » ηοαν και _χιιτα τοι 'ς δυο αγοινιις πολυ ευνοιχαι , και < ιι Βερμανοι _περιστε ροτροι _εοι ηιΒρ ιοτων _τιιι _μηπιο ς α ' ι τιι _χυδρομικιιι περιστεροι εχουν χασει ει ς την εποχην μα το ΟιιυμαστΑ _ν ινστιχτον του προσιιν _ειτολισμου τιον . Το _ινστιχτ ον τουτο των ταχυδρομικων περιπτερων , το οποιον τα _ΟοηΟιΙ ν > « . _κοτρε φουν εις τα ς ( _Βιιιλεα των , _ειπ _εχαυσας ενιοτε πολλα εκατονταδας χιλιομ ετριον με συνεχη _, _ττησιν , δι ν ε : · χει _εξηγηΟη _μιχρι σημερον υπο των _επιστημονιον . Πολλοι ([ βανουν να _πιστ ριουν , οτι ει ς τον _εγκεφιιλον _τιΤιν πουλιων _αυτιιν , υπαρ χει εν ειδος ραντα ρ . 'Βυ « μηχανημα » _ομοι δεν ηαινειαι να λειτουργη _« ανονικω ς κατα τα τελ ευταια Ρτη , Ακομη κιιι ε _ιιιρετιχιυ Ιιοχι _μιισμενειι τιι _χυδ _ρομιχαι περιστερια χανουν τωρα ειΙχολιι τον προσανατολισμ _ων τοιν . ΟΙ επιστη μονες και οι _ειδιχοι ει ς _τι | ν Βερμανιαν παραδεχονται ιιτι αι ακτινες , _τας οποιας εκπεμπουν τα πραγματικα ρανταρ προκαλουν τα δι αταραχας εις το αισΟ ητηριον προσανατολισμου τοη ταχυδρομικων περιστερων . Η εκδοχη _αυττ _) ενισχυΟη δια της παρακολοι ) Οη « ειι ) ς ενο σμηνους αγριων χηνων , το οποιον αοχικω ς ηχολουΟει · ειπιιρεγ _χλιτω το δρομολογιον του . Οτ αν δμως τα πτηνα _πε-ριεπεσιιν αιιρνιδιως εις την _εχχτινα _ινεργΕιος της συσκευη ρανταρ ενο αεροδρο μιου , η πορεια τ η _πτησεω τιον μετεβληθ η _αποτομως , _ολοκλ ηρον δε το σμηνος περιηλΟεν εις μεγαλην συγχυοτν . ΚΙ ς αλλα _πεοιχτ ωσε ις _, διεπ ιστωΟη , _ιιτι _μετανιιστευτι _χα πτηνι ' ι , τα _δπειι _ει ι , ιηνΟυ _νοντ ο υπο εονοικα _ς καιρικα πυνΟη χης προς Γορρην , { χαμαν _στροφην _υπερανω της _Βερμανιεχ και _ιπεστρει _|·« ν προ ς τ ι | ν _κατευΟυνσιν της Ιτ αλιας η ιης Νοτιου Βαλλιας . Και εις τα ς _περι-πτιοσεις _ταυτ ιις _, τιι σμηνη _ειχον _εμπλιικη εις την περιο χην ενεργειας συσκευων ρανταρ . Ο ποιαδηποτε _.-ιιιντ οις ' κιιι Λν ειναι η αιτια των _τελευτ αι _ιον χιι _ταστροη-ων . οι Αγγλοι και Βεο μανοι εραπι _τ ι χνπι περιστεροτ ρι _) α-οι λυπουνται ιιι ' ι τας περιστερα των , αι ο . _τοιαι κατα μιοιιν _ιιρον τοι _> στοιχιζουν 2 _'/ ι · λι ρα κατα κε , | αλην , 2 ΗΤΗ £ Ι _£ ΠΡΟ ΙΦΟΡ _ΩΝ Ζητουνται _πρασιιΟρ αΙ δια _τιεν { πεκτιισιν του σχολικου _χτιριον , _ανεγε ρσιν _Ληο-χορητηριων , _χατ « ι · οχευην νιπτη ρων κλπ . του _χαιριου _ιτ υλλοι , _συμορωνοιν προς τα _σχεδια χαι του τεχνικους _δρους του Βραφειου τη Ιιαιδε _ιας , τα οποια ευρισκονται εις χειρας τοΟ Προεδρου τ ης _ιχαλι χης 'Κπιτ _ροπειιις . ι , ΛΙ _προσιμοριιι πρεπει να Λπο · _σταλωσιν Λπ' ευθειας εις τον _ΛιουΟυντην _τι ) _ς Παιδειας εντος τριων ΙβδιιμιιΓων απο τη _δημοσιευσεως _ιη πα ρουσης _ειδοποιη _- σεο _> ς . 8 . 'Εν _τι ηροαη , οριι , του ιψι _ιλει _ιχαοτος _ιργολαβος να _Λναγραψι ) χαυιι ρως το ποσ ον δι ' _ιχασιον Ι ' _ργον _χιοριστα _, το ινομα τοΟ _ιγγυητ ου του , ως χαι _ττ _^ ν πειραν την _οηοιαν _Ρχει δια την Λνοιχοδομησιν χιι _ριισν , _Λνειφιρων « _ρος τον σχοπον _αιιτον χιιι τα _χτ _ιρια τα _οηο-ιιι ιχτισε μεχρι σημερον . 4 . ΛΙ _προσ »| ιορειι πρεπιτ ν _« εινηι _ινοιρρΑνι οιοι Χι να φερουν ιπι τοι ) ηκι _πιλλοιι τας λι _ςβις « Προσφορα διΛ την { _πιχτιιαιν τοΟ σχολικοι ) κτι ριου , _Λνεγεραιν _ΛποχεειρητηρΙι _ιιν , νιπτηροιν κλπ , τοΟ _χοιριοιι _Ετ ολλοι » , Α , ΟυδεμΙ _ει _προαιρορα Οα _ιζε · τασΟ _Λ , εαν _βιιν τη _ρηΟιοσιν _αικττη _- ρω δλοι οι Ανωτερω 8 ραι _, _ΙΑκιι - _τεροι ς Αι Α 5 « ος υπ' αρ . 4 , Λ . Η ιχολι χη Επιτρικτ _ιιπ Αι · . ν ειναι ι ) _ΛΟιο «( Λς να _βεχΟ _( την χαμηλοτεροι 1 η οιανδηποτε _προσ · ερορειν , _ιημειοισι . —ΟΙ _προσφορηΛΛ · τια πρεπει νΛ » Ι _χιηοτν <« ' ιι |* ν , Ατι Οα Λνα | ιε _· _νετηι Λπο τον _ιρνολα β ον , η _( ιρ _οσερορα τοΟ _οηοιοιι ηΟ _ελβν _ιγκριΟη , να » πογρα | ι || _βηλιοοιν βτι βαν _τηρηπτ ι τα αρα χιιι τους ( ρον εργασιας , λεπτομερειας τδν _ιποιιον δυνατοι να _λαβη ΑηΛ το _ΒςαφεΙον τοΟ _Λικυ-Ουντ οΟ της Πιιιδε _ιεις η τοΟ _ΛιοιχητοΟ Ιι _ργιι βΙας , 'Χ χ τι ,, _& χ » λικη ( 'Κιιι _τρ βΑ _<( α { , 'Κν ιτολλοις τ « 7 ) β ) β «) , Ο ΣΤΡΛΤηΡΧΗΣ _ΠηΓΑΒΟΙ _ΕΓΗΓΠΣΕΝ ΟΤΙ ΤΟ ΚΥΠΡ 1 ΑΚΟΝ 8 Α ΤΕ 9 Η _ΕΝΩΠιΟΝ ΤΟΥ _Ο-Η Β _. ΩΣ _ΕΘΚΙΚυ _ΑΞΙΩΣΙζ ΑΙ _ΕΠΙΚΕΙΜΕΜΑΙ ΣΥΜ _0 ΜΙΛΙΛ _1 ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΖΕΝΧΑ ΟΥΕΡ ΚΑΙ _ΩΕΡΤΣΙΑΑ ΟΑ ΕΧΟΥΝ _ΑΜΕΙΟΝ _ΑΙΙΤιΚΤΥηΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ Νεαι' πληροφοριαι περι της _στασεως της Αμερικης και της Τουρκιας ΑΘΗΝΑΙ , 16 ( Ιιιαιιερον τη _' _λενραφημα ' 4 _ρ : 8720 ) . —Ο _αν : τιπροσωπος της Εθναρχ _ιας χ . Ζηνων _Ρωσσιβης _σννηντηβη ση ·' μερδν την πρωιαν μετα του πραιΟ · « πουργοο Στραταρχου Παπαγου ,. μετα τοΟ οποιου συνωμιλησεν επι του Κυπριακου ζητηματος επι μιαν περιπου _δραν . Ο χ . _Ρωσσι · 8 ης εδηλωσεν , οτι ειναι _απολυταις Ικανοποιη μενος _εχ τ < 5 ν συνο · μιλιων του μετα τοΟ Στ ραταρχου χαι χθες μετα τοΟ 'ΤπουργοΟ _τΟν Εξωτερικων χ . _Στεφανοποι λου . Αμφοτεροι _διεβεβαιωσαν τδν χ . Ρωσσ _ιδην , δτι η _ιτηΛΛτπιΛ _, η _© ι _^ τ _^ ν Ο ργανισμον Ηνωμενων Εθνων δια την Κυποον θα _γινπ επι τη _δασει τη εθνικης αξιωσεως χαι της αρχης της αοτοδιαΟεσ _εεος των λαων , ουχι βε πρΑς _οιεξαγιογην διμερων Ελληνοα _γγλιχων συνομιλιων , ως ειχεν αναγραψει , _εφημερις τη αντιπολιτευσεως . ΑΘΗΝΑΙ , 10 ( Ε . Ι . Ρ . ) . - Ε χπρισωπος τοΟ Βπ _ουργειοιι των Εξωτε ρικων , αναφερομενος εις δημοσιευθεισας πληρ _οφοριας , καΟ ' δς αι Ηνωμενοι Πολιτ _ειοι εταχθησαν , δηθεν , εναντιον της Ελληνικ ης προσφυγ ης εις τον Ο . Η . Ε . δια τ 6 Κυπριακον , _ειπεν , ιιτι τουτο δεν ειναι αληθες _χοι _παρετηρησεν , δτι , εφοσον Οα προσεγγιζει η ημερα της εγγραφης του ΚνπρΜι χοΟ _ζητηματ ο ? εις την ημερηο _ιαν διαταξιν του Ο . Η . Ε . _, τοιουτοι φημαι Οα γι νωνται _συχνοτειον Παντως , η Ελληνικη _Κυβερνηση , _προσεΟεσεν , εργαζεται δια να _βημιοικ _ξγηοη ευνοικην ατμοσφαιραν δια τ _6 Κυπριακον , δταν τ 6 ζητημα _παραπεμφθη _εις τον Ο . Η . Ε . __ Η _κυδερνησις δεν δυναται να _προβαινη διαρκως _εις . βιαψιυ - σει ς . Αλλως τε η γραμμη . της παραμενη · αμετα βλητος . ΑΘΗΝΑΙ , 18 ( _Αεροπορικως ) . —ΕΙς την ( σημερινην της εκδρσιν η εφημερις * Γημα > ν _· Β μοσιειει την κατωτε ρω ανταποχρισιν εξ Ο & _ασιγκτω νος : « Κατα _τοιις _εγχιρους παρατ ηρητας της Αμερικανικης πρωτευουσης , η _Τονρκικη _Κυβερνησι 6 εζητησεν , απο την Ελληνι _χην _Κυβερνησνν να μη προσφυγη εις τα Ηνωμενα Εθν η δια τδ _ζυπριαχδν ζητημα , αλλα η αιτ ηαις τη ς δεν _εγενετο δεκτη . Κατα τοιις αυτους παρατηρητας η Αμερικανικη _Κνβερνησις Εχει 4 α ' δψιν της το γεγονος δτι η νησος πολυ πριν περιελ βη υπδ Γρεττανικην κατοχην , ανηκεν _ιις την _Τουρχιαν , καθως επισης δτι η πλειονοτη ς τον πληθυσμου της Κυπ ρου αποτελειται απδ Ελληνας , « λην 8 μως η νησος ουδεποτε υπηρξε τμημα της Ελληνικης επικ ρατειας απδ της εποχης του Μεγαλου Αλεξανδρου . Συνεπεια τουτου , οι ανωτερω κυκλοι , προβλεπουν δτι η Αμερικανικη _Κυβερνησις Οα . ευρεΟη εις _αμηχανιαν εις περιπτωσιν κατα την δποιαν το Κυπριακ δν _ηθελεν αχθη εις τδν , Ο . Η . Ε ., καΟ' δσον δεν επιθυμει να ταχθη μονομερως , ειτε με την Ελλαδα , ειτε με την _Μεγαλην _Γρεττανιαν . θα επεβυμει δε δπως τδ ζητημα αυτο μη αποτελεση αντικε _ιμενον συζητησεω ς κατα την περιοδαν αυτην . 01 ως ιινω παρατηρηται προβλεπουν εξ αλλου δτι πολλαι _χδραι-μελη του ΟΗΕ _, συμπεριλαμβανομενων και των χωριον τοΟ Παραπετασματος , θα ψηφισουν υπερ της αυτοδια _θεσεο > ς της νησου . 01 Αμερικανοι Ιθυνοντες τονιζουν την αναγκην ενοτητος των ελειΟερων χωρων , κατα την _κρισιμον αυτην περιο-8 ον , η _δποια ενοτης ενδεχεται να διασπασθ η χατα τας συζητησεις επι του Κυπριαχοδ _ζητη _ιιατος » . Η αυτη _εφημερις γραφει τα εξης εν σχεσει πι ) ος την ανωτερω ανταιια _ιιΟισιν ι < Εκπ ροσωποι της 'Εθνα ρχιας της Κυπρου εις τας Αθηνας εδηλουν αργα την νυκτα δτι _ουδεμιαν νυξιν απδ . Αμεριχανιχης πλευραζ εχουν ια υι _) ιιν των σχετικως πρδς τας προθεσεις της Ουασιγκτων . Αναγνω ριζουν δτι η επι του Κυπ ριακου , Οεσις των Ηνωμενων Πολιτειων δεν ιχει _εισετι αποκ ρυσταλλωΟη , αλλα εξακολουθουν να απο βλεπουν με «( _ΛιηΑηΡι / , ν _γιγ τ * η , '/ ,, Βηι νηνικην στασιν επι του δικαιου _αιιηματος τοΟ Κυπριαχου λαου δταν τδ ζητημα αχθη εις τον ΟΗΕ » . 'Εξ αλλου , η _εφημερι ς « Ελευθερια » δημοσιευει _ανταποκρισιν εχ Νεα ς 'Το ρκης , ιις την υποιαν αναφε ρεται δτι , οι « Ταιμς τη Νεας 'Το ρκης > εχφραζουν την _γνωμην , οτι μετα τας συνομιλιας μεταξυ του Προεδρου Αιζενχ αουερ και του Αγγλου πρωΟυπονρ γοΟ Σε ρ _Ουινστων Τσερτσιλλ « ενδεχεται να _εκδοθ η _δαρυσημαν • τος κοινη _αγγλοαμερικανικη δηλωσις υπογραφομενη υπο των Τσερτσιλλ και Αιζενχαουερ , κοι ι ! ς την δποιαν ανακοινωσιν Οα τονιζεται εμφαντικυ ς η αλληλεγγυη χαι η ενατης ιι ς δλον τον κοσμον των Ηνωμενων Πολιτειων χαι της Μεγ . _Γρεττανιας , 'Ο χ . Μιντλεττον προσθετει δτι η δηλωαις Οα ειναι ει ς _σημασιαν _, _εις Ικτασιν και _βις _τονον παρομοια με τυν Χαρτην του Ατλαντικου τον συνταχθεντα χατα την διαρκειαν του δευτε ρου παγκοσμιου πολεμου υπο των Ρουζβελτ και Τοερτσιλλ . _Δυνατδν δε να _σημανη την _δριστιχην _εξοδον _απο τδν _καθημε ρινον _αυτοσχεδκισμον χα ' ι να δωα _ι _) την _δααιχην γραιι ιι _^ ι ιις κοινην _σταΟε ρΛν _πολντικην » . ΑφοΟ απαριθμει τα παγκοσμια προβληματα , τα δποια _ειδικως Οα συζητ ηθουν , δ ανταποκριτης της « Ελευθε ριας » προοΟετει : « 01 ενταδΟα δυιλω ιιατι χοι παρατηρηται ιονιζουν δτι η αγγλοαμερικανικη διασκε _ιιΗς , ως εκ τη ς φυσεως των υπο εξεταοιν ζητηματων ενδια φερει Αμεσως και ζιοτι χως την Ιιλλαδα και τα υψιστα ελ . ληνικα συμφεροντα , διοτι συνδεεται με την ενδεχομενην χαραξιν νεας αμυντικη γραμμης εις την _Μεσογειον , εν τφ πλαι · _σιφ της δλης αμυντικη διαρθρωσεως τη Λυσεως _εις την Ευρο ' ιπην > , 'Κν τελει δ ανταποκ ριτης παρατη ρει : _υπογ ραμμιζεται Ιδι αιτερως 8-τι αι _συνομιλιαι της Ουαοιγκτων Οα επηρεασουν βυο σημαντικα ελληνικα ζητηματα : Ιον ) Την _Οεσιν τη Ελλαδος ας το _γεηκωτε ρον σχη ) ια της αμυνης της Δυσεως εις την _Μεσογειον _και την Νοτιοανατολικην _Ευοωπην . ΑΙ _δαλχανχαι εξελιξεις και αι προοπτιχαι της τριμερους βαλκανικης συμιιαχιας Οα αποτελεσουν _αντιχειμενον εξετασεως εντος των αυτων πλαισιων εν _αναμονιι των εξελ _( ξεων των ' _σχετιχων με την Τεογεστ ην καΙ του σαφεστε ρου καΟο _οισμου της _γιουγκοσλαυιχης στασεως εναντι του Δυτικοδ κοσμου και του δλου αμυντικου σιΟτη ματος της Δυσεως . 2 ον ) Το Κυπριαχον : Ειναι _προφανες Λτι η τυχη τη εθνικης μα υποθεσεως θα _εξαρτηθη κατα πολυ εκ των _γενικοπε ρων _αγγλοαμεριχαντκ ων αποφασεων δια την δμυναν της Μεσογειου και της μεσοανατολικ ης περιοχης . ΜΕΤΑΦΕ Ρ ΕΤΑ Ι ΕΙΣ ΚΜΠΡΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜα η ΟΣ ΤΟ ΑΡΧΗΒΕΙΟΜ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ ΠΑΡΙΣΙΟΙ , 10 . — Τηλεγραφουν Η Καιρου , δτι _χαθ' α _εγνωσθ η εξ εγχυρου πηγης , το _Γρεττανικ _ον στρατηγειον της Με ση Ανατολης , το οποιον ειναι εγχατεστημενον _εις Φαγ 1 ντ τη ζωνης της Διω ρυγος τοΟ Σουεζ , επι τη οχθ ης τη λιμνη Αμερ , θελει _( ιε _ταφε ρΟη ει Κυπ _ρον κατα τα αρχα του χειμωνας . Παντω αι επισημοι πηγα ' ι _ηρνηθησαν να _σχολιασουν την πληροφοριαν αυτην , 01 ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΝ Η _Πανκυπριος _1-, νωσις Μουσικων απεστειλε προς τον Αποι · κια _κον Βραμματεα υπομνηιια , δια ιου οποιου διαμαοτυ _ρεται διοτι η Κυ _βερνησι _ς _, παρα _ταα υποσχεσεις τη , επιτρεπει την απεριοριστον _εισοδον _εις Κυπρον ξενων μουσικων , χωρις να λαμ βανη υπ _βτμβι τας ( _ΙσηΥησεις τι ς Ο ογανωσ βως ταυτης , Αποτελισμα τη τοιαυ - της τακτικης τι _} ς Κυ _βερνΛοβως ειναι να παραμενουν χωρι ς ιργα « _σιαν Αριστοι Κυπριοι μουσικοι , Αναφερει το ιν λογιο υπομνημα , _διαρρηξεις Κοτη _γγιλΟι ι ει την _Αβτυνο · μιαν δτι αγνωστοι _βιερρηξαν κατα την νυχτα της παρελθουσης Τριτης , την εν Ιιαλλοι _ιριωτι ηβη _οιχιαν τοΟ Κωιπα Βεω ργιου Κα · _ιιπανιλλα καΒΙΧΛ βψαν επτα σιν · βονια Α (( _ας Λ . ι , ΙΤ . Ο , 01 _δρασται _ιπροζινησαν ζημ _(« ς τριΛν _λιρΛν » 1 « ιι _|» _ιΒσοβν . · τη _οΙχια χβι 10 βιλ , _ιι _ς ιν _εοιια ριον , Η ΒΑΑΛΙΛ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΒΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΝ ΕΚ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΠΗ Μ Ο Προεδρος Αιζενχαουερ δια την αποτυχιαν της Δ ιασκεψεως της Βενευης . ΠΛΡΙΣΙΟΙ , 16 ( Ρεουτερ ) . — Ο υποψη φιο δια το _προιθυπονργι χον αξιωμα χ . Πιε ρ Μεντε Φραν Οα _ιμφαντσΟη αΟριον ( σημερον ) πρα τη Εθνοσυνελευσειο ς δια να ξητηστ ι παρ ' αυτης την _ηγεσιαν μιας χω ρας , η οποια αισθανεται δτι ειναι διπ _) . ωματικω _απομεμονοιμενη _απο _Τ 0 ς δπη « _υριουυ συμμαχους της και δτι ειναι υπαιτιος δια την αδξησιν της διεΟνου εντασεω ς εις πολυ { _πικινδυνον σημειον . Εαν ο χ . Μεντε Φραν _ιχλεγ _{ Προ ) θνπουογο _, τουτο Οα αποτελ η αποδειξιν της _αποφασιοτι _χοτ ητο τη Βαλλια να _συνεχισ _]) τα ς διαπραγματευσεις τη Βενευη μετα των κομμουνιστων επι του _'ΙνΓοκινεζικου ζητημα _το . Το αποφασιστι χον _βημειον των δηλωσεων του κ . _Μεντις Φραν _επι τη πολιτικ ης του δεν Οα ειναι το ζητημα της Ινδοκινας , αλλ' η Ευρωπαικη συνθηκη περι δημιουργια Ευρωπαι χου στρατου . Δια να τυχη τη _εγκριαεω τη πλειοψηφιας εν τη ΕΟνοαι _ινελευσει χωρις τα ς κομμουνιστικος ψηφους , τας δποι α δεν θελει , ο κ . Μεντε Φρανς , πρεπει να Ικανοποιηση τοσον του Ντε γκο _> λικους , δσον και τους Λαικου ς Δημοκρατικου , αμ · φοτε _ρου υποστηρι χτα τη Ευρωπαικη συνθηκη . Επι των _προδληματων τη Γορειου Αφρικη , ο κ . Μεντε Φραν ευνοει τα φιλελευθε ρα και _, _τροοδευτικας μεταρρυθμισεις , αλλα τουτο θα φερη αυτον _ει αντιθεσιν πρδ μερικου Ντεγκω λικους . Εαν δ κ . Μενιε Φρανς α · ποτυχ η αυριον , ο επομενος ηγετ η , δ οποιο πιθανον Οα . κατα _βαλ _[| προσπαθεια προ _σχηματι · σμον _Κυδερνησεω , Οα ειναι ειτε δ νυν υπουργος των Εξωτερικων χ . Μπιντω , ειτε δ υπουργος των ΟΙκονομικων χ . Εντ _γχαρ Φωρ . ΠΑΡΙΣΙΟ Ι , 16 ( Ρειιντερ ) . — Ο υπο _παραιτησιν Βα ) . λο υπουργο των Εξωτερικων κ . Μπιντω _εδηλ _^ _ασε σημερον δτι προκειται να επανελθ η εις την Βενευην « δια να παραχωλυστ ι _εοπευσμενην _διαχοπην » τη ουνδιααχεψεω _ς _ιιρηνης δια τιιν ΙνδοκΙναν . ¦ Νεωτε ρσν _τηλεγραφιιμα αναφερει , δτι ο κ . Μπιντω _εφΟαοεν _ι ) δη αεροπορικως ει Βενευην . Ο κ . Μπιντω προκειται να επανελθη ει ς Πα ρισιου _αυριον . Αποψε εδειπνησε μετα του κ . Ηντεν _χαι του Αμερικανου αντιπροσωπου κ . _Σμιθ . ΒΕΝΕΤΗ , 16 ( Ρεουτερ ) . —Εκ κυκλων της ενταυΟα συγκροτουμενης διασκεψεως επι των ζητηματων τη ς Απω Ανατολης _εγνιι _ισβη , δτι οι μετεχοντε ς των συνομιλιων επι _ιου ζητηματο της συναψεως _ειοηνης _εις την Ινοοκιναν θα διορισουν , πιθανωτατα , αντιπ ροσωπον _ των δια να συνεχισουν τα ς διαπραγματευσεις προ τε ρματισμον τοΟ πολεμου , μετα το περας της διασκεψεως . Δια του τροπου _αυτοδ 9 α αποφευχΟη η < _πισικιο ς διαχοπη της διασκεψεως , ητι ανεμενετο συντομω . ΤΟ _ΙΙΜΟιΟΤΛΙΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ , 10 ( Ρεουτε ρ ) , —Συνηλθε σημερον ενταυθα το _Συμδουλιον 'Λο φαλειας . Ο αντιπροσωπο τη _θαιλανβη _εισηγη-Οη δπω ς αποστολη δμας παρατηρητων ει την _Οαιλανδ ην δια να _ιπι _βλεπιι τα συνορα της προς την Ιν _βοχιναν , 0 ΤΑ 2 ΙΒΚΤ _0 Ν , 16 ( Ρεουτερ ) . — Ο Π ροεδρος Αιζενχαουερ εδηλωσε χατα την σημερινην του _« _ννδιασ χΕψιν μετα των δημοσιογραφων , δτι Οα συγκαλεση την προσεχη _εοοομαδα τους ηγετα ς ΤοΟ Κογχρεσσου δια να συζητηση μετ' αυτων επι τη ς αποτυχιας της αυνδιαακεψτω ς της Βενευη ς δια την Κορεαν . Ο κ . 'ΛΒζενχαονερ προσεθ _εσεν , δτι αναμενει την επανοδον τοΟ αρχηγου της Αμερικανικη ς αντιπροσωπειας εις την συνδιααχε υ , Ιν τη ς Βενευης χ , Ουωλτερ Μπεντελλ 2 μ 10 δια να υ · ποβαλη _« _Ις _αυτον ικΟ _εσιν _ιπι των εργασιων της _συνδιασχεψεοις . Ο ΙΙ _ροιδρο _ 'Λιζενχαοιιε υ εξεφρασ _ιν εν συνεχεια την _πεποΙΟ η σιν , οτι το περαιτερω βημα Οαγ _ινη υπο τυ 10 συμμαχων εθνων , τα δποια { πολεμησαν εις την Κορεαν και τα οποια οφειλουν να . εκθεσουν _εις -ιον Ορ _γανισμον Ηνο )· μενων 'ι , Ονδν τα της αποτυχια ς των να επιτυχουν λιαιν τοΟ _Κβ _ηΓ · ατικοΟ ζητηματος , Τα Ηνωμενα Εθνη τοτ ε πρεπει να προβουν εις ωρισμενας ενεργεια ς , αλλ' & κ . Αιζενχαουερ _ειπβν , δτι δεν γνωριζει ποιαι Οα ειναι αι _ενι'ργααι αδται , Ο Προεδρος Αιζενχαουερ , ( ρω _τηΟ _εΙς περι των προσεχων συνομιλιων τον μετα τοΟ Σε ρ ΟΜν · _σνων ' _Τσεοτσιλλ . απηντησ βν _, δτι ο & τοι _σχοπουν να _διεξαγαγουν Ανεπισημους συζητησει ς , αι _δποιαι Οα καλυψουν _χαΟε ζητηιια _διε-ΟνοΟς _ινδιοφεροντος δι ' Αμφοτερα τα χω ρας , ΙΤΡΑΤΙ _ΟΠΚΛ ΜΕΤΡΑ _Ι ΛΤΡΚΟΝ _, 10 ( _Ρεουτε ο ) , — Ανωτατη επισημος πηγη τοΟ κρατους τοβ Γιετναμ , εδηλωσ βν Α · παι )>« , _Γτν « πολυ συντομως » Οα βοΟοΟν διαταγαι δια την _ιναρξιν τοΟ μετασχηματισμου των 550 χιλιαδων _Γητναμικων στρατευματων εις μαχιμου μεραρχιας , εκαστη των οποιων Οα ιχη , δινα · ιαν 10 , 000 Ανδρων και αι _δηοιηι Οα « _Ινοι _ΙκαναΙ να _ιπιτιΟουν κατα μεγαλων κομμουνιστικων « χηι ιατιομβν τοΟ ΓιετμΙνχ . Η απο · φασι _ιληη Οη επειγοντως _χιιι ανευ επιοη ιιυυ συμφωνιας » ιιτα των Ηνωμενων Πολιτειων . 'Λλλ ' η Αμερικη πιστευεται , δτι ειναι τοσον _εινοιχως _Οκιι ιυειι _ιενι ] προς το σχιδιον τουτο , _Λστε να Αναμ · ν · τα · η συνα _^ _ις ιπισημου συμφωνια ς εντος μερικων εβδομαδων , ΑμεοιχανοΙ Αξιωματικοι Οα _ΑπρβτολοΟν _τοτι ιις την _'ινδοχι · ναν Για νΑ υποβοηθησουν την _δργανωσιν _τβΟ νιου βτοατοι ι Ιν _» τι _· νΠ συνεργασια _μιτα _τΛν Βαλλων . ΙΙ _ποωτη ιραβι τη { τοιουτης _σιρατΜοτι _ιιης _ΑναΛιο _ργονω · α « _ο ( Οα Ακαιιη βχ ) _χρονον _τεβαα _· ρων _Κιο _ « _ενιι « ριπου μηνΛν . «· τβ το _ΙΙιιινΑμ ια β * α 04 νη πολλα _μιραρχιαι _Ιτοιμουι πρδ μαχην . ΠΑ ΡΙΙΙΟΙ _, 10 _( Ρ _ιουτ _ιν ) .-'λνι χωρηββν βημι _ρον Μ Αλγεριου _βι' Ινιοκ _Ιναν _ιβΟΟ Βαλλοι οτβαιιδτ _οα , ΞΕΗ 0 ΜΧ 01 ΚΟΙ ΤΟΥΡΚΜΟΣ Η _ΟΟΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΗΗΣΕ _0 Σ ΧΟε _συνεκροτηΟ η εις το _ξενοοοχειον « Ληδρα Παλας » , Εκτακτος Βενικη _2 υνελευσι ς της _« _ΙΙαγκυπ ριου Ξενοδοχειακης Ενωσεως » , καΟ ' ην _ελογοδοτησεν ο χ . Β . Η . Σκυ _ριανιδης , Προεδ ρος της Π . 3 . Ε . δστις ειχεν _ηγηθη της _εις _Λιγυπτον αποστολης , περι των προσπαθειων αυτη προς χαλαρωσιν των περιορισμων δια τοιις εξ ΛΙγυπτοιι _επισκεπτομενου την Κυπ ρον παραΟεριστα . ΠροσηλΟον τα μελη τοΟ Διοιχητι χοΟ Σ υμβουλιου χ . κ . Β . _Κοκχαλο , Μ . Μαραγκος , Λ , _Μαρκιδη και Β . Φιλιππου χαθω χαι πολλα μελη , ο κ . Χ Ιωσηφ , εκ μερους τοΟ γραφειου _Τονρισμου χαι δ Χ . Λ . Ρωσαος εκ μερους του Συνδεσμου Ταξειδιωτι χων Βραφειων Κυπ ρου . Ο κ . 2 _τα « _ριανι βης ηρχισ _ε την ΕκΟ _εσιν του ως εξης « Η Ιδεα δπως ληφθουν εκ _μεοους . μας μετρα ποος χαλαρω - σιν των περιορισμων δια του εξ _Λινυπτου _επισκεπτας , ειχεν ωρι-Ιιασ _ει μετα το τελος , της περισυνης τουριστικης εποχης των θερετ ρων , δταν οι ξενοδοχοι , και μαζι των ινας ολοκληρος κοσμος αποζων εκ _της τουριστικης κινησεως των εξοχων , _βιχον _αντιμβτωπισει ιιιαν ανευ πςοηγου | ιενου αποτυχημονην εποχην , Ιιτρεφ _κ · _ιιετν τοτε την ελπιδα δτι η , < Κυ · βεονησις δια τοΟ Βραφειου ΤουρισιιοΟ Οα _προεβαινεν _εις παραστασεις , η Οα ηρχβτο _εις συνεννοησεις παρεχουσα βιιποριχα Ανταλλαγματα πρδ _ε _την ΛΙγυπτια · χην Κυ _βερνησιν δια να _βωση την χαταστασιν . Δυστυχω ς παρα τας _επανειλημμενας προσπαθειας μας προς τοΟτο αι _ελπι _βες μα _βιεψευαΟησαν » . Ο κ , ΣχυριανΙδης _, περιγραφων τα δυσκολιας , τα οποιας _« _ιχβ να _αντιμετωπισι ) η Αποστολη _, _ετονια _ε χαι · τα ιιξης : « Εζητουσαμιιν Λροην των Απα · _γοοευβιων χαι συναλλαγματικα _δΤκυκολυν _ββις δταν ημεις τιποτε δεν _« Ιχομιιν να προιιφεοο ) _μεν « Ι Λντι . λληγμο , Ο _πιναξ τη _στατιοτηκη των εισαγωγω ν χαι εξαγωνων μας ει Λιγυπτον _παρου » _ηιαζι συντριπτικ α 1 μ · ιον « κτη ι _« ιτα εναντιον μας . Ε πι _« _αραβιιγματι τα ΙΟ βι _« Ιχομιν εξαγαγει · 1 Λι-Υυηταν εμπορευματα Αξιας £ 1 , 170 , 000 και _ειχομεν _εΙσανΑγιι Ι | _ΛΙγινττου Ι | ιπ ρο « νματα Αξιας μονον £ 70 . 000 . Επι κλιον μας 4 βα · ρυ « και η κατηγορια β « συναλ · λαττομ _εθα εμπορικως μ _» _τα των 4 χ * ιθ » ν της Αιγυπτο » , Αςιου δ κ . _Σκυριαν _ιδη εξεθεσε τα ευτυχη αποτελεσιιατα των ενεργειων τη αποστολη ( πε ρι τουτων _Εγραψεν εν καιρφ εν ικτασ _ει ει < Ε 0 νο > , _ενεκ ρινε την αδιαφορ _ιαν της Κι « ρια · κη Κυβερνησεως προς _αναπτνξιν του Τουρισμου . « Το ημισυ των τουριστων—ειπεν 6 κ . _Σκυριανιδης—ζητει Ιαματικα λουτρα , αλλ' αι Ιαματικα ! μας πηγαι ειναι ανεκμεταλλευτοι . Το αλλο ημισυ ζητει ψυ · _χαγωγιαν , Αλλα η _ψτιχαγ _ωγια θεωρειται εδω αχρηστος , _Περιοριζομεθα ει μιαν χλιαραν διαιρημισιν ανευ εμπνευσεως χαι χαλλιτ βχνικοΟ περιεχομενου . Η βιαφημιαις αΟτη , δπως διεξαγεται υπο τοΟ Βραφειου ΤουρισμοΟ με ημιμετ ρα χαι _γλυσχριτητα , ειναι αδυνατον να ειναι αποτελεσματικη , δταν μαλιστα Αλλαι χωραι εξοδευουν τεραστια ποσα . ΙΙ Κνβερνησι _ς διαθετει ψιχι < ι , ενω διαθετει πλουοτον _προυπολογιομδν και ενω γνωριζει δτι η ευρωστ _εια τοΟ προυπολογισμου αυτοι δφειλιται εις τους Αδηλους πορους , ητοι _εις το συναλλαγμα το οποιον _εισαγεται βια _τιυν επισκεπτων » . ΕΚΡΕΙΣ ΓΟΜΓΑΣ ΠΑΡΑ · ΤΟ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ _ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ ΛΛΕΕ _ΛΝΔΡΕΙΛ , 16 ( _Ριουτ ιρ ) . • -Εση ιιειωΟη σημερον ( _κρηζις ιις _ακοστασιν 200 μετρων απο τοΟ _ενταΟ θα _ΗρεττανικοΟ Προ ([ νι ( ο _υ , ε _υνι · _πιια της ( κρηζ _εως _ιτραυμιπΙσΟηοον μια λ ( γι « Β « Ια γυνη και _εΙς _πλανο · οιος _ψρουτοιιωλης , Η _ο-τρατιωτικη αστυνο μια ε _^ ιταζιι την _δποΟεοιν . Κρ ινεται οτι η Ικρη ( ις ω _^ ιιλιτο ιις αντιακ ροπορικην _» 6 μιαν . ΒΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ , 16 ( Ε . Ι . Ρ . ) . - Ηρχισαν σημερον _εις _ΜακεδονΙαν με · _γα-Χολ συν & _υασμινσι _ασκησεις _-ηυροβολικοΟ , _τ (| αννιργαοιπι _τιεζικοΟ . και αεροποριας . Τ 4 ς ασκησεις _ποροτχολονθιι 6 _οπβρχηγδι ιης Νικιας _ικιρυγος 'ιοΓ ΜΑΤΟ Αμερικανος _στρβττηνος _Κοιικ και 18 ιικτ _ελΒις του . Η ΡΟΣΣΙΑ ΚΑΙ Η _ΥΑΡΟΒΟΝ 0 Γ 0 ΜΓΑ ΛΟΜΔ _ΙΜΟΜ _, 16 ( Ρεουτερ ) . —Ο _πριχτος γραμματευς τοΟ Σο βιετικου _κομμουνιοτικ _οΟ κομματος Νικη-ιας Κρο & τσ _εφ εχουχηθη _εις την Πραγσν , δτι η Ρ ωσσ £ α « _κατεοκευασε την ι · - & _ρογονο € 6 _μβ < χν -προ των εχθρων μας » . Ο Κρουτσεφ _προεοη ιις _ιι ) ν _ανωτερω _καυχηαιολογιαΛ' _, ομιλων εν ι ιραγα _καττα το 5 εκατον συνε 6 ρι · ον τοΟ _κομμ « ι _^ νιοτικοΟ κομματος . 0 ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΒΚΕΛΑΑΡΙΟΣ ΕΙΣ _ΛΟΝΛΙΝΟΝ ΛΟΜΔΙΜΟΜ , 16 _( _Ρεουτερ ) _.-ΑφΙκετο σημερον αεροπορικ _ες £ νταΟ βα 6 Αυστριακος Καγκελλαριος Δρ Ρααμπ , ο οποιος θα _παραμεινη £ _πΙ τρεις _ημιριχς ως φιλοξενου μενος της Γρεττανικι ) ς Κυβερνησεως . Ο Δρ Ρααμπ βα παραστ _^ αποψε _εΙς γεΟμα ( διδ 6 μενον προς τιμην ιου Οπο τοΟ _ΠροΟυπουργοΟ κ . Τοτιρ τσιλλ . ΣΟΥΗΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΒΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ Την 10 π . μ . ωρον της χθες ιαε · _σκεφ 9 η την Α , Ν . τ 6 ν _ΑρχιειιΙοκο · _τιον κ . κ . Μσκαρισν 6 διαπρεπ ης Σ ουη 66 ς Δημοοιογρ _αι | , ος κ .. Λρ ιιντ Φριντμπουρ _γκ και παρεμεινε _συνομι · λων μετα _τ _! ς Α , Μ . επι μιαν και πλεον ωρσν . Ο Σουηδος Δημοσιογραφος εζη * _τησε να _ενημερωΟη επι του Κυπρια . κοΟ ζητηματος και απηυθυνε _πλε . _1-στας ερωτησεις προς την Α . Μ . ιτ σχισει με την _πρβοεχη _ιΥΥραψην του ζητηματος εις τ 6 ν ΟΗΕ Οπιι τι _^ ς Ελληνικης _ΚυιΕρνησεως καθως και επι της πιθανης στασεως της Τουρκιας κ . α , 'Η Α . Μακαριστης ενημερωσε τον Σουηδον Δημοσιογρ _ωψον επι _πουντων τουτων και _εξεφρασε τι · , ν _αισιοδοξιαν του δια την αισιαν λυσιν _τοδ ζητημ ατος . ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ Κατ ' ανακοινωσιν του Ελλ ηνικου Πνευματικου Ομιλου Κυπρου , η _Διοικ ηστς δεν παρεχωρησεν δ δειαν χρησεο ) ς μεγαφωνων κατα την τελετην τα » ν αποκαλυπτη ριων της προτομης του εθνικου ποιητου Διονυσιου _Χολωαο _υ , η οποια Οα γινη την _προσεχη Κυριακ ην , 20 Ιουνιου , _δρ _<& 10 . 30 π . μ . Αια _τουτο α « Εποκ > παρακαλει θε ρμως οσους Οα παραστουν ει ς την τελετην νοι τηρησουν _απολτιτον σιγην κατ ' αυτην , δια να ειναι δυνατον να ακουουν περισσοτε ροι . 01 εχοντες _ειδικας προσκλησει ς Οα _ειοελΟουν εις την ζωνην , η οποια Οα χα > ρισΟη _υπυ μαθητων του _ΙΙαγκυπρ _ιου Βυμνασιου . Η τελετη ) Οα _διαρκεοτι απ 6 της 10 . 30 — 11 ¦ π . μ . ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ » ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ Υπο _της Εμτιθρικι _ ς Σ _υμβουλευ · τικης Επιτροπης , _ητις _συνηλβ _^ _ν εις _σννεδριαν την τρεχοιισσν _ιΙΓ _υμ _αΓο , απεφασισθη , οπως οι περιορισμοι , οι οποιοι επεβληθησαν κατο : τα δυο τελευταια Ετη _6 αον αφορα την _εισσ-Υωνην εΙΓων εκ χωρων εκτος τ 5 _ις περιοχης της στερλινας _, παραταθουν δι ' Εν _εξατμηνον , απο της 1 ης προσεχοΟς Ιουλιου , διοτι ακομη η νησος Εχει αναγκην να προστατευ β _^ απο την _εξαγω-νην συνοΑλαγματσς . * Η αεναλητιρο _ε τοιαυτη ε 1 σαγω _* γη εκ χωρων εκτος της περιοχης της στερλινας _αφορςι το : Οφαντ _β , των οποιων η _εΙσαγωΥ ηι κυριως _ιξ Ιταλιας , _ανηλθεν εις 500 χιλιαδας λιρων . Τωρα , η νησος εΙσαγει τα 0-Φαντα τα & τα _εΕ Αγγλιας . ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ Το ιν Λευκωοι _ιι _οΛινεδριαζον Καχοι _'ρνιο & ι _χειον επεληφθη χθες τη ς νποΟεοεως τοΟ εξ Λνω Διχωμοι ι Κωοτα Δημητριου _Κελβιρη , κατ ηγορουμενου δτι εφυνευοε τον { κ Προδρομου Ανδρεαν Ε 6-ριπιδου . Ιι εκδικ _ιισις της υποθεσεω ς Οα _συνεαιαΟΒ _) χαι σημερον . ΚΑΚ 0 Γ 0 ΥΛΟΣ ΖΗΜΙΑ _ΚαΤηγγελΟι _» ει την _'Λοτυνομιαν οτι _Λγνοωτοι _κατεστ _ρει |»< ιν _κακοβουλω ς εις Παλαιχωρι ιιετιιξυ τη ς 14 ης και 15 ης τρεχοντος , 23 οπωρο _φορα δενδρα _κιιι _μελικα _ελαιοδενδοα , ανηκοντα ει ς _τοιις εκ τοΟ χωριου τουτου _Φιλιπ - πον Χριστο φη Χαλλουμη , _Βεεω _ργιον Χριστοφι _ι Χαλλουμη κ « 1 _Στ ασην Χριστοφη Χαλλουμη . ΛΙ _προξενηΟεισαι ζημιαι { ιπολαγ _ιξονται _εις 100 λιρας περιπου . ΕΞΑΒΠΒΗ ΠΑΤΑΤΩΗ Ηγν 'λΟη δτι κατα τον παρελθοντα μηνα Μαιον εξηχθησαν 10 χιλιαδες τονοι _ιιατατΟν ιν συγκρισει προς 7 , 000 τονους , _εξαχΟιντσς κατ α τον αντισποιχον μ _() να τοΟ _τικρελβοντος Ετους . ΒΑΛΛΟΤΝΔΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ! ΝΕΑ ΔΕΛΧΗ , 16 ( Ριου _τε ρ ) . --Η Ινδικη _κυβερνησις 6 _ιεμαρτιιρ _7 _| 9 η ιιρος την Βαλλικη δια ιην απ 6 δασιν Βαλλικων στρατευματων _εις το *· ιν ΙνδΙαις Βσλλικ 6 ν αποικισμ _ον ι ιον · _τισιερυ . Ος ν » ω ° τθνι προχΟΙς οι κατοικοι τοΟ Ποντισ _κρυ | ιε ιπι _κιφαλΙ ) ς τον δημαρχον , ( κηρυξαν την αττοι κιαν ως αιαλευΟ _ερωΟει _σαν . Η Βαλλικη κυΜρνηοις ιιιψ » υ · σεν βτι _αχιΜαοΟησαν _ο-ιρατιυμοοα και _ΙσχυρΙαΟ _η βτι _ΙφΟασαν εις _Παντιαιεριι 30 αστυφυλακες προς τηρη · σιν _της ταξεως κατοπιν τοΟ ννωοτοΟ εηεισοΓΙου . ΠΕΡΙΕΡΒΟΙ ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΒΕΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥ ΠΑΡΙΣ ΙΟΙ , 16 ( Ι 'ιουτερ ) , — Ο γερουοισσ _της _Ρενι _Λανιιλ _, α · _Εελψος τοΟ παραιτηθεντος _ΠρυΟυ · ηουργοΟ τΙ ) ς Βαλλιας κ . Ζοι _, _ιφ , ια · πιλ , _εκρατηΟη ψ ( ς οπο υπαλληλων _ιοΟ _αεροΓρομΙου _( Ις _τ 6 _αεροΟρομιον Ορλυ _ιπι τριι < Δρας και τ & ο _« ρο · _πλαΛ'ον , Για _τ « 0 οποιου οΟτος 06 μιτι _ιαινεν ιις _υενιζουιλαν , απ » . νιιωΟη χωρις να τον παραλα _βη _Οραβοτερον 6 _ν'ρουοιαστης _Λανιιλ ιηανηλΟε μιτα της συζυγου ιου ιι ' την ιν ΠαριοΙοις οικιαν του . ΟΙ _λα ' νοι της μακρ & ς _ιξπαοεως του ι |< το αιρο Κροιιιον βιν απικαλ _ΜΟησον _, ΑΙ ΑΠΟΧΠΡΙΣΘΕΙΣΑΙ ΔΙ' ΕΒΧΕΙΡΗΣΕΩΣ _ΣΙΑ ΜΑΙ ΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΖΟΥΝ ΛΟΝΛΙΝΟΝ , 1 « ( Ρεουτερ ) , _—Αγνελλεται εκ Λπ _ρι'ιΙ _ιΙ _ρνικν της ΟλλανΜ _ος , Ιιτι ιι ! 6 υο ιι · _αμαιαι _Λοιλιραι , ΦΛλκ _ε κ « 1 ΤβΙτ · _σκε , _αιτ _ινες ιια χει ρουργικης <· _πιμοασεως ειχον χωριο _βη το παρ , Χα _ββαιον _, _εζαχο λονθβθΥ νΛ _«{ _ιρισκωνται ( _Ις _πολυ _χαλην _ιιατησΒ ( ι _Λι ν _κ « 1 τρι _ιρονται χανονι χοΙς ( ιι ναλιι . 01 Ιατροι _ιλπιζουν οτι τιΙ ιιυα βρεφη Οα _ιι _'ντ _)· ΟοΟν να _επκποιψουν _εις την _οιχιαν των _υντι > 5 τριων _εοβοιια-9 ων , 01 Ιατροι τοΟ _νοοοχομιιου _ι · _δητιοαιινοαν ΚκχληΛν βιιι την ανλλογην ερανων σπορ τ ( 6 ν Λοι · < ρΔν , καβ' οσον 6 πατη ρ τιον , ν _«· _ηοος _ΙργΑτηι , και . η _οινικος του , Κχονπς και πεντι Αλλα ( ι · _χνα _, ββν « Ιναι δυνητρν νΑ ανβ · _Οριψοιιν χαι το _, ς διδυμου _Αγει > βοηΟι _ιαι . _ΕΑΗΑΩΘΗ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ β _« ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΕΚ ΜΥΕΖ 2 _ΙΡΑΤΕΥΜΑΙΑ ΕΙΣ ΙΗΝ _ΚΥΙΙι ΟΜ ΛΟΝΛΙΝΟΝ , 16 ( Ρεουτερ ) . — Ε _υιτροαωπος τοδ Γρεττ _ανιχσΟ Υπουργ _βιου των _Ζτρ _ατιωτι _χων διεψευσε σημερον τας εκ Καιρου δημοσιογραφικα πλ ηροφ _οριοες χ « 8 · & ς εντος των ωυο προσεχων εβδομαδων θα αρχιοη μερικο _ααομοικρυνσι _ς των ΙιρετΒ _ανικωι _/ στρατευματων εκ τη περ »* ΧΠ 5 της διωρυγας του Σουεζ . Ο εν λογο εκπροσωπος _εχαρακ _τηρισε την πληροφορ _ιοιν οτι τα εν λεγω _ατρατβοματος _βα _μεταφερ 9 ουν ει Κυπρον και ι · ευην ως ιιεντελω _ α & ασιμον » . Η παρουοχ _Γρεττηνιχη _δυναμις ει -την διωρυγα ανερχεται εις 80 χιλιαδας . ΑΙ _Αγγλοαιγυπ _τ ιακαΙ _ιιακρ _( Κ'γμιχ . _· : ε {> ο £ _ις περι του μελλοντο _ τδν οτρατευματων τουτων αναμενεται οτι &« εηαναλης _^ βουν _εντος ολιγου , αλλ' ουχι προ τη επιστροφης χ ου Σερ ΟΟινοτων Ταερτοιλλ εξ Ουααιγκτων β , _οπο » 9 α _μετοιιι _ι μετα του κ . Ηντεν ηερι το τελος του τρεχοντος μηνος . Τα εκκρεμη ζητ ηματα ειναι 1 ) οι οροι _υπο τους _6-ιτοιου τα _Γρεττανικα ατρατευματα βα δικαιουνται να ειτιοτρε _ψουν ει την διωρυγα : κα » 2 ) εαν οι τεχν ικοι , οιτινες 8 α παραμεινουν θα φερουν _στολην ιι _οχι . Η ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ ΘΕ 9 ΡΕΙ ΑΚΥΡΟΜ ΙΗΗ _ΙΥΜΦΟΝΙΑΚ ΑΝΑΚ 1 ΙΧΗ 2 ΒΕΝΕΤΗ , 16 ( Ρεουτερ ) . —Ο αντιπ ροσωπος τη Νοτιου Κο ρεας εις την _διαοκειινν τη Χ _ενευης κ . Πυουν εοηλωσεν , δτι δια δυο λογους η Νοτιος Κορεα θεωρει την ουμφωνιαν ανακωχη ως _ιχ νρον . Π ρωτον η συμφωνια ανακωχης προνοει την _ε-νοποιησιν της Κορεας _υπυ , πολιτικης διαοκεψεως . Αλλ' αι ενταυοα _συνομιι . _ιαι απετυ _χον να . πραγματοποιησουν τοιαυτ ην ενοποιηοιν . Δευτερον η συμφωνια _ανοεχοιχης θετει _ωριομενα χρονικα δρια , τα δποια ι- χουν ηδη απο πολλου παρελθει . Ο χ . Πυουν ερμηνευει την προνοιαν της _συμψιιινια _ξ αναΛυ _, χης οτι η πολιτικη διασκεψι ς Εδει να πε ρατωΟ υ ε _ _τος 30 ημερων απο της υπογραφης της συμφωνιας . Ερωτ ηθεις κατα ποσον η _Νοτιο ς Κορεα Οα εκλεξη την _καταλληλον στιγμην δια την Εναρξιν οτρατιωτ _ικης δρασεως δ κ . Πυουν απηντησε : « Η _Κυδερ _^ ισι ς της Νοτιου Κορεας ειναι ελευθερα νοι πραξτι ο , τι ( πιθι _' μει » . _ΠΜΙΝΗ 10 Η Ι ΜΜ ΕΙ III ΠΡΟΣΕΧΗ 1 ΜΜΙ ΙΟΥ [ Ιι II ΜιΠΙΝ Κρινεται _οτι δεν Οα Ι ηαναλα € η _ηαλαιαν π _^ _ατανι _* τον περι συγκροτησεως διασκεψεως ανωτατου επιπεδου με την Ρωσσ _ια _* ΛΟΜΔΙΜΟΝ . 16 ( Ρ _εοστερ ) . - 'Ο σιρ ΟυΙνο-των Τσερηοιλλ _« _χαχεσε σημερον _εις _συσκεψιν ιους αρχηγους των Ε _ττ ιτελε _ιων και _ιους _'νπουργους _Στ ρατιωιικων _, Ναυτκων κσι Αεροποριας , μ « α τιυν _ΛποΙων _συνι * ζητησε προκαταρ _τικα σχεδια δια τις συνομιλιας τας οποιας Οω 6 _ιεξι-¦ γα γχι κατα _τητ προσεχη εβδομ αδα εν Ουασιγκτδνι μετΛ τοΟ Προεδρου _Αυςενχαουερ . ΛΙ συνομιλιαι της _Ουασιγκτωνος , των οποιων θα _μετασχο και ο Γρετιανως Υπουργος των Εξωτερικων κ . Ηντεν εχουν κυριως ως οκοπον να σφυρηλατησουν κοινην δυτικην πολιτικ _ην , κατοπιν της _Λλοτυχιας της _διοτσκεψεως της Βητοης . Κ ατα την σημερινην συνεδρια ν £ γε · νετο ωσαυτως ανοφκοπησις των συμπερασματων των στρατιωτικων οι / νο · μιλιων της Ουαοιγκτωνος , _. _εις Τ _^ . ς οποιας _Ελσιον μερος ανωτεροι _αξιωματικοι της Αγγλιας , της ΑΟοτραλΙ * ας , της Μιας Ζηλανδιας , τΟν Ηνωμενων Πολιτειων και της Βαλλιας . Δεν υπαρχει , μεχρι της στιγμης οιοσδηποτε υπαινιγμος ιξ επισημου πηγης δτι 6 σερ _Ουινστων Τσερτσιλλ προτιθεται να £ γειρη * πΙ του παροντος την παλαιων _πρατασιν του περι διεξαγωγης συνομιλιων ανωτατου επιπεδου . * Αφ' βτου ηγειρε δια πρω · την ψοραν το ζητημα τουτο πρδ 13 μηνων συνεκροτηΟησαν δυο διασκεψεις των δυτικων Υπουργων των Ε- ξωτερικων μετα του Ρωσσου _συνα > _ι δελφου των επι του Βερμανικοι ) ζητηματος και επι τοΟ ζητηματος της Απω Ανατολης , _αμφοτεραι δε αι διασκεψεις _νυται δεν κατεληξαν εις _σνμφωνιαν . Ο Ρ _ρ _^ _ττανν » _Βιμωννπουργος _Εχα , δμως , υπ' δψιν τονι απσ _^ ασιν της Γουλης ληφθεισαν τη _^ 5 ην Απριλιου δι * ης εξεφραζετο επιθνμ , _ια περι συγκροτησεως διασκεψ _* - · ως μεταξυ των κ . κ . Αιζενχαουερ , Τσερτσιλλ και Λαλενκωφ , Η Καδερνηοις _, _ατιοδεχΟεισα την προτασιΤ _ταατην της _αντνπολιτεΟσεως διαρχ κονσης συζητησεως _ιπι της υδρογ >* _νοδαμβας _, _επεφΟλαξεν εις εαυτην _τΛ δικαιωμα να _αποφασιση τυν χρονσν της αναληψεως της πρωτο _βουλιας & ια _ιοιαντας συνομιλιας . Ο _σιι Ουινστων Τσερτσιλλ εδηλωσεν εν τΓ Γουλ _^ χην 1 1 ην Μαιου , δτι _διΛ μετεβαλε γνωμην δσον _αφορφ την Λ · ξιαν την οποιαν θα ειχε μια συναν τησις των _ανωτατων ηγετων της * Αν * Υλιας · των Ηνωμενων Πολιτειων _κοχι της Ρωσσιας , προσεθεσε δε δτι τιπον τε δεν ειναι ευκολωτερον απο τδ να υποφληθ _υ μια ηροτασις και να α πορριφθ _^ . _'ΑπκχνιΟν _εις _σχετικη-ν _ερωπ _ισχ ν δ σιρ Ουινστων _ανεψιρ * το εξης : « Δεν Οα διστασω βεβαιως να _εισηγηθω τοιαυτην συναντησιν μολι _< αντιληφθω δτι _υτιαρχει πιθανοτης λ ! _ωδηνηση αΟτη εις χρησιμα _αποτιλε » _οματα . 8 ΠΜΛ 8 Η Μ 8 Μ 0 Ι « ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡ ΟΠΗ Μ _ΑΜΟΥι ΜΕΙΜΟ Ι _αια να ΗαΟο _βΙση την στασιν χης _ιναντι χων _νιιο _εην αι _γυα των _ιυτιΗ _ων _ιι ) νσ « ων _αμ _υηιχ ων σνιιβ > ω * α > _γ _τ > 7 _γ Λ / ι ' σπΒ _Ανατολης ΚΛΤΡΟΝ , 10 ( Ρεουτε ρ ) . — ιυμ ηωνως πρδς τους ενταυθα 'Λ _ραδιχους διπλωματικους _χυχλους , η Πολιτικη Επιτ ροπη του _'ΛραδικοΟ _Σννδεαμου Οα αυνελ-Οη συντομως ιια να καΟο _ριοτι την οταοιν τΛν ' _, ΛραοΙ χων χοιρων Εναντι των _ι > . χ 4 την αΙγιδα _δυτιχΛν Λυναμειον αμυντικων αιιμφωνο ! ν τ < ον _χιοοδν της Μεοη Ανατολης , _ΚατΛ τινα πληροφο ριαν , η συνεδρια συνεκληθη _(< _πο _της Κυ _βερνηοιοις τοΟ ΛιΟανου , _€ α δριοΟη βε _ουντα _μοις η ημερα _ουγ · κρατησεως τ τι . Ση μαντικη _βιπλαηια _τικη _δοαστηριοτης παρατηρειται κατ ' αυτας ει ς _τας _'Λραοιχας πρωτευου - σας , χατοπιν της ( πιοκεψ _βως του Αιγυπτιου ιπου ργοΟ Ε 0 « κης ΚαΟοδη _γ ηοΕως τιιγματαρ _κοι' — αλαχ _ι _αλεμ εις την _Σαονδικι ' ιν _'Λραοιαν _χιιι τΒ | ς { _πισχιψεοις τοΠ Ηασιλεως ι οουδ τη Σαουδικης _'ΛραΟιας _ει ς τη , ν Ιο _ροανιιιν , Ο Προεδρος 'Λτασοη , της Χνοιας _, _απιστειλεν ωσιιυτως , τδν _ΠρωΟυ · _πουργον _τοι > _Αμπτουλλα Ελ Βια ρη εις τδ 'Λμμαν της Ιορδανιας χαι δ Προεδρος του ΛιΟανου ΚαμΙλ _ιαμουν απεα _« _ι λ ( τδν Β · ιρυπουργδν Εεωτ _ερι , χβν τη βι ' Οειοης χω ρας χ . Φαυο . τ _'Αμοιτν εις τδ ΚαΙ ρον . 'Η αποστολη τον τελευταιου , ως εγνωσΟη , ειναι _νΛ πειο η _τας 'Λρχ ας δτι _ιιναι αναγκη να _αυζητηΟη τδ ζητημα της πι _= · ροχης δυτικης στ ρατιωτικης ( _ιοη · θειας πρδς τα , _'ΛραΟιχα _χρατι ] χαι τον αναπροσανατολισμοι ) τη _ 'Λρα βιχης πολιτικ ης Εναντι τι _ι _ουιιμαχιας Τουρκιας —Πακισταν , ΛΜΜΛΝ , 1 « ( _Ρ ιουτερ ) . — Ο υααιλειις _£ _αοιιδ της Σαουδικ _η Αραβιας Οα επανελθη αΟριον _ει 1 _' _ιγιαντ _, χατδπνν τετ ραημερου ι · πισχιψεω _ς τον _ε _! ς Ιο ρδανιαν , 0 · « ου ητο _προσχι κλημενος του Ι ) α · σιλεως Χουοσιιν , _Ωι δυο Πιια ν _λεις _επεσχισιΟ ησαν σημερον _αρχαι _ολογιχους χωρου ς . ΓΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ 2111 ΑΙ _ΥΠΗΡΕΙΙΑΙ 1 ΣΤΕΗΤ _( _ΜΑΡΙΜΕΝΙ Ν . ΤυΡΚΙΙ , ιι _ι . —Ο κ , Νταλλες _Λπεφ _ασισε νι _ προΟη ιις _μεγαλην Λναβιο _ργανοισιν τοΟ _ιτ _εητ _Ντηπ : Λρτμ _ενι χαι των _{>¦ πηρεοι ην _εξοιτ _ε ρικοΟ . Ως αναγραφουν ι _> 1 _« Ι 'αιμς τη ς Ν . _'Τυρκης » κιιι Λ « Κηρνζ—Ι _ι ημιι Ν . 'ΤΑρχης » _, Λ κ . _Ντιιλλ _ες Οα Λν _« ιγ · _γειλ _) ι αυντομ _< ι _>( _ιπεκτααιν του Λιπλι _οιιατιχοΟ _(« _ιχανισμοΟ , τδ _βχεδιδν του διι _προβλιπει ιι _( _5 ζη · σιν τοΟ _ηροοιαηικου απδ ΙΙιΟΙ ) ιις 8 . 700 Εως 8 . 01 ) 0 υπαλληλου :. Ο κ , _Ντ αλλ _ις θεωρει Λπαρπ _ιτηταν την _ενισχυσιν ( ιυ _την τοΟ _βιπλι ·)· _ματιχοιι μηχανισμοι * της 'Λιιι _ρι · _κης , τδν δπι _ιι ιιν ΑποκαλιΙ < _π ρο ! ι την Υ ραμμην αμυνης τοΟ _ΙΟνοιις δι Α την _« Ιρηνην και την _ΛοιρΛ · λειαν » και θεωρει ως προορι _ζΛ · μβνον , υπδ τιις _σημερινας _παγ _χοαμιους συνΟι ' _ιχας , να _πηιΓιΙ πριι ) _ι « ρχι « δν « ολον ιις τ ») ν _πριιγματο ηοιηηιν των _Λμερικανι _- χ « Ιν Ιπιδιι _ΙιΕιο _ιν , ΤΑ ΗλΕΜΑ 1 ΜΗ ΠΑΒΙΜΙ _ΠΟΜΦΑΙΠ ΑΗ ΛΟΝΛΙΝΟΝ , 1 ( 1 ( Ριουν _εο ) , —Η _ρχιοον _οημιρον ιι _ε _'Γλββιιιιν οι _πανχδσιιιοι _ποδοοφεαρι · κοι Λγιδνες . _Οιιιυι , _εις Λωζανην Α Βιο _« γχοβλβν ( α _ινιχηοι την Βαλλιαν Λι' ινδς τερματος _II-« _αντν _οΛδιν _^ ς _, Τδ τεριια ιοη _> ιπ · ιοΟη εις τδ _ΛΟΑιον ηιαχρονιον . ΕΙι _Ζνοιχην η Αυστρια _Ινικηι » την ικωτιαν μΠ—0 , ι δ τ _< 0 ' μα _βοημειωθι _: ι , _ιισης ι ! ς το _« ρβτον _ημιχοονιον . ΕΙ Γιρνην _ουνηντΑΟ ηβαν αι δμαδες της _ΟρρανονιΙης χαι Ι _οεχοσλοιακι ος , Τδ _ημιχρδνι _βν ιληι β _χωοι _ι να _βημικοΟΙ ) _τι-ρ · μα , Κατα τδ _διοπρον ηιιιχρδν _νβν η _Οδραγοναη _εη _^ τνχι βδο _τεο-ΙΜιτα , ΕΙς _Ββνιυη ν _βυνηντΛΟη βαν « ι ιμιιδ _ιι Γραζιλιας και _ΜιξικοΟ . ΕΙς το ηρΛιον _Λμιχοονιον η Γραζιλια _ιπι _ιυχι 4 τερματα V _ναντι 0 , _ΕΙς τα δευτερον η _|«· _χοονιον η 13 « αζιλ ( α _|« ιτ « χ « κ « Ι η _ΙιιΑτον τ < ο μ »· ΒΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΦΛΕΒΟΝΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Του Δρος ΑΧ . ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΑΗ Απβ τ 4 ν καιρον πβυ ελειψε _κατανανκυστιχως καβε μορφη ελεγχου της _ιιοικη αεω _ς > η Κυηρικχη Βραφει _βκρατικ με _τβυς ιικτα _τβριοκους _της , ' προσελα βε _ιιοεστααει _ς ' _κοει _κατωχυρωσε την _βεσιν τη 5 πρ > 4 _ς « ληρη περιφρ _ονπσιν του χρονου κοιι των _οιιτ ηματ _ων του Λαου . Απ & την εποχην που _εφιμωδη 6 τοπος « _υτες με την _επιιολην _τη _{ λονοκριοι _ο _^ και δεν . επετρεπ _ετο να _θιγζ _οιονδηαοτε ζητ ημα Η να γραφη εστω _κοςι εμμεσως £ ν _ποιραπονον η Βραφειοκρατια επηρε τα μετρα της δια να εκδικ _ηβη _δι . ους εκεινους _που την ενοχλουσαν ενωριτερα και εκαθισε _οιοφαλεατατα _εις τον _σιερκον του Κυπριακου Λαου . Εν & υμουμαι κατα την εποχην τοδ πολεμου _βις τα αληστου _μνημηι εκβινα _« Τμημ * τ * _Προμηδει _^· αν και Μεταφορων » οπου η γ © αδυνατον να _Τδςι κανεις τους δι αφορους αρμοδιους που _ευριβκοντο διαρκως βε μυστικα διασκεψεις . Μαλιστα , _απαντου βαν οι πολυπληθει _ς κλητηρες και τα σμηνη των δακτυλο γραφων . Ειναι αδυνατον να δητε τον κ . Ταδε διοτ ι ειναι σε « _κονφερανς » ι ) εχε ι παει σε « _μιητιγκ » . Εν _τω _μεταξδ αι εκατονταδες τδν πτωχων _εΙλωτων ανεμεναν υπο τον υλιον η την _ιροχην _υπομονητι · κα το τερμα τη δ συνεδριας πον δεν _ετβλειωνε ποτε , δια να φυγουν απρακτοι και να ξαναγυρισουν την ιπομενην . Ποιος δεν εχει _δρεβη ει αχεβιν με την Κυβε ρνησιν και δεν του ειπαν και δια το απλουβτερον ζητημα που θα μποροδσε να λυδη β δευτερολεπτα , οτι θα πρεπει να _μελετηθω και να _υποοληθη κανονικως αιτησι ς δια να ελβη υστερ ' απο μηνες η απαντησι _ς οτι τιποτε δεν γινεται Οτ αν δε £ πολιτης _τολμηση να ρωτησ _ιι _τψ γιατι , τοδ στελλεται η στερεοτυπος δια την αυθαυειαν του απανησι _ς δτι δεν εχει τιποτε να προσθεση εις την προηγουμενη ν το » _επιστολην _τη $ ταδε _ημβρομηνας κ « ι _κι _ς την οποιαν δεν ανεφερθη ποτε , παρα μονον μια αρνηοις . Αν τελος ο πεισματαρης και αφελης _πολιτηι _ιχη την απλοικο _τητα να πιστε _υση εις _τας _δημβχρκτικα _ς αρχας κ * _1 εχκοιλεση το παραπονο του Η _διαμαρτνρηθη προς τον Αποικι _«* ον Βραμματεα _ι τον _Κυβερνητην , τοΤε θα _λαδη την χαριτωμεν ην ικεινην απαντη βιν δτι . ' « η ' . _'Λ , ' Ε . _υ & Αποικιακος Ι _' _ραμματευ _υεν δυναται να επεμ βη » , Μβ τους τρεις _τυπουι αυτους των επιστολων διοικειται η ι Κυπρος : « Μετα λυπης μου δεν δυναμαι να δεχθω την επι · _»& _πνι ν « εις την _« Η _^ _ικν _«»|» , _«< ν _β _^ _Μ τι _β _προσσαοο _^ προη _* _γουμενην μου επιβτολ ην » , ιι 'Κνεταλην να _οας πληροφο ρη · , βω δτι μετα λυπη του η Λ . Ε . £ Κυ βερνητη η ο Αποι κιακος Βραμματευς αδυνατει να _ιπεμδ η » . Αλλ' _εληαμβνησοε . ΗΙ | τας τρ _εις _αυτας κλασαικας μορφας περι φρονησεως προσετεθη και μι * τεταρτη , το δισκ _ιον του _υπνωτι κου με καλλιεργημενη ν ουσκευ χσιαν : ΙΙ αναγγελι α ληψεως του παραπονου η τη ι διαμαρτυριας μετα των προσρησεων τοδ _παραληπτου και οις περιμενη _ιπ ' αοριστον την διορθωσιν τη { αδικιας ο δυστυχης _παραπονουμενος . Τα 24 χρονια του απολυτ _κρχικου _συστημχτος εχουν διαμορφωσει μιαν γραφ _ειοκρ * τικην δικτατβ _ριαν , της οποιας του θλι βερους πλοκαμους κκι το αποπνικτικ _δν συστημα μονον εκβινοι που ερχονται εις καθη μερινην χαι _αμεσον επαφην μαζι της μπορουν V _αντ ιληφθουν τα βασανα και τας ταλαιπω ριας του κοσμακη χ * Ι το μεγεθος _τη ς περιφρονησεως προς τα δικαια του _πχρ απονα και τ «( διαμαρτυριας , . Αλλ' η Βραφειοκρατια δεν ειναι μονον νωθρη , και εν πολλοις ανικανος να _σκεφθω και να ινερνηβη προς το καλον τοΟ λαου και το δημοσιον συμφερον . * Εχ βι καποτε χ * Ι « λλ « , „ πβοσοντα . Βνωριζω περιπτ ωσεις εις τας οποιας ιν « ς πολιτης ({ ητησε μιαν _αποζημιωαιν και οι διαφοροι υπαλληλοι τοδ εδηλωσαν ορθα κοφτα δτι θα τον πειραιου ν σε « λλην υποθιβιν και θα τοδ _αφβειρεσουν καποιαν « δειαν που ειχε η θα του φερουν μιαν κατηγορ _ιαν δια καποιαν _αβημαντον παρα & ασιν . 'Η _Βραφειοκρατια , εχει τους _ευνοουμενους και του 6 αδι αφορους της . 25 υνιστ _$ αιφνης να μη πατε στον ταδε διχηγορον η να πατε κατα _προτιμησιν στον δεινα , διοτι ιχε ι περασιν _δηβεν και αε διαφορους μικροο _ργανισμους που ει αρτωνται απο αυτην εκδηλ βι ται προτιμησεις της . Κ _γραψ * κα » _αλλοτε _βις οιρβρα μου δια το συστημα _εκιινο καποιου διοικητ ου »{* ι ενος τμη ματαρχου που δεν ηβ _* _λ « _ΛΤ _νΛε _ΙΤΜΛΛηΑΙ , _^ _ΛΙΙΥ Μ _, _, _^ Ι , Α _^ _ΙΑ _» , _« _-., · _« . « ...... Ι _^ _. Χ _< Λ _ _περασπισιν των αςΙωαεων των , ηβ λατ _δν των χα ) _εζητοΟσ _αν ν « _εμφανιο _βουν μονοι των , 44 ν γνωρ ιζω αν το συστημα αυτο ει ακολ _ουβιι κα » _σημερ * , 1 Αλλ' δταν _διεμαρτυρηιην _^ « , _ι . 1 , 9 λ , ββ Ρ * ν _« _υτην νββτροπ _ιαν και τον _προχειρον τρο-2 _^ Α _& { Λ τ Λν { Ι τ ημ * τ Κ _Μ ι · . ν « β _? Ρω _ν • Α ρχιδ . κ _αβτη ι _* ο σερ Μπιρναρβ Βκρη ν , _μοδ εδωκε την ειηνη _οιν : _Φοιβδν . ται τους δικηγορους , διοτι δεν θελουν να _βκθεσοον την * μαθειαν των , ενω κιν _βδντοιι _πιο ελευθερα . απεναντ ι _ενβς απ λοδ πολιτου χωρις νομικη ν _χαταρτ _ισιν . Την Ιδιαν ε _{ η · γη σιν μοΟ εδωκε και -ινα ς _διλλος Α γγλος _τμημαται χηι , συντ _αι , οοχος σημερα , δ . α την φο > Ιαν ν π β υ _« Τχ « , Ι ? ου αυτους που δεν θελουν ν' αντι _κρυσου ν το χοινον και τον δημοσιον _« _λεγχον . Τα ι βι « _νραφει και η γνωσ τη ΑγγλΙ _ς _μυιιστορι _ογρΛφος Μονα Μισο _Ιρ _εΙς το _ννωοτον _ιργον της < ιΒ 6 ιεν β _'Αμπελοχω ραφ β » _, που αναφιρ , τ _ο _,, οτ ην ΚυΛρ β που την _εγν _^ ρια » βαθυτατ α οτε ς σελιδες 110 « αι 114 και _για το οποιον , _βταν ει » δο _» η _, ι * ν μπορουσε τιποτ ε να _γρανι λογν της λογοκρισιας . « 01 μισοι απο τους Αγγλ ους υ « αλ _ληλους υπιιριτηοαν _προηγουμενως « _Ις την Λυτ _ικην Ακτ _Λν τη _ς _Αφριχιε η σε καποιο « λλο _παρομοιον « οτο 1 ω « το β _^ 6 _ΚΚ 5 2 1 ν ν · * β _£ ν τι _< ν 4 {»» ηναδ « _ΒΤ * _μχ _4 _β * τβν _»« _ι ηρ ον Λη 6 βνβ _» _μαδρον της _Δοηκης _'ΑφριΜης « αι _βι _» « υτ * τους Μ _ιταχιιρ _ζοντα ι _βλονι βαν « ι _^ _μΚμΛΙ _μ -ΤΙ _-λιΜ ν * «« . VI * τβι _»{ _Ιβιβοβι 'ω ββν βε _Λφο _ρΒιι _* τους αλλου • ι ·* 1 _1 _«» ν _Ι _ναι φιλοκυιτριο , _« Οτου _ς _^ η « ι * _νΜ < Φ « ν « ρι _ατα η _ΙβΙκ μυ 8 ιατο ριον > αφβ < 4 ι < Αεν _^ ιερ _βον ¦ _««/ »* αιι « λ «« _Ρλ τηβ _ς _« ηι , τΗι ιδ . « ρ _^! _? Ερκβντ ? ι _ _εββ ? Β * νι Λ * Αρ . ΑΧ 1 ΛΛι _? νι 3 Κ . _ΛΙΜΙΛιΑΝΙΑΗΙ ΑΤΙΙΟΝι ΙΛ _οηιτιοον μιοο _:. ¦' . > ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΙιΜΚυΟ _ι , 11 ( ΤοΟ Ανταποκριτου μας ) , —Αια _ιου ητμο · πλοιου « Μπαλπ _ειιι » εΙσηχΟηαα _, ν 80 τονοι _ταιμιντων και 60 _τδνοι γενιχοΟ φορτιου χαι εξηχθησαν οδ τδνοι οινων βια _υιλγιον . Λια τοΟ Βιουγκ _οβλαυΙχοΟ « _Ντρι · να » _{ _ΙβηχΟ ηοαν ΟΙΤ τδνοι ασφαλτου Αια _λογαριαοιιδν της . Κυ βερ · _νησεοος . ΛΑΡΝΛ 8 , 10 ( ΤοΟ _αντηηοκριτοΟ μας ) . —Λιαι τοΟ α ) π « Μ ( α < οαπια » _αφικοπο 18 ( ιπ βαται χα ) _ανεχιιιρησαν 180 , _»¦ ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΛΛΒΝΑΓ , 10 ( ΤοΟ ανταπο χριτοΟ μας ) . — -Την _προσεχι ) Κυριακην , χαι ιιραν 4 . 50 ιι , μ ,, Οα _τε · λεσΟ { , ιν τφ περιΑολ _φ τοΟ Ι . ναοΒι _Χρυσοπολιτ _ισοης _, η εορτη Μ τη _ληιυι τδν μαθηματων των Κατηχητικ _ων ιχολε _ιων _τΤις « 6 · _ι , εως μας . Τ * προγραμμα τ )) εορτης , της Λποι

Τίτλος Θέμα Σελίδα