0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜ ΑΤΟΙ _ΔΙΕΓΕΓαιΟΣΑΚ ΧΘΕΣ ΟΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ _αΜΕΤαβΑΗΤΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ Μ ΜΕΤΑ ΤΟΥι ΙΝ _ι _^ _ΜΙ _^ ΕΚΠΡδΣι _ΙΠΟΥ ΓΜΜΙ - 0 ΥΤ 8 Σ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑ Ι ΣΗΜΕΡΟΝ Μ ΕΤΑ _ΤΠΝ κ . κ . ΒΚΡ _ΙΦΦ _ΙυΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΑΒΚΑΝ . ·~« ΜΑΣ ΑΠΕΒΟΗΤΕΥΣΕΝ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΚΥΓΕΡΝ _ΗΣΙΣ » _. —ΗΡΧιΣΕΗ _ΜΑ 8 _ΥΙ _» Η ΑΝΤΙ ΔΡΑΙΙΣ ΤΠΝ ΕΡΒΑΤΙΚιΙΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ _ΤΟΡΗΔ βΝ .-ΣΥΜΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΑΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ . ΛΟΝΔΙΝΟ _Ν , 2 ( Του αντ « ποιριτ _ο 5 μ * ς , _αριδμ . _τηλεγ ρ . 439 ) . —Ο Προεδρος κκ ' ι η Αντιπρεειρ _ος του Γρεττα _νικ _ιυ Εργ _χτικβυ Κομματε _^ κ . Τομ Χτραιμ η ερνχ χ »! _χυριχ Μπα ρμπαρα Κασλ πα ρεσχον σημερον νεας _διαβεβαιωσει ς του Κομματος των εν _βχι _βει με τιιν οτ « 3 ιν « _υτου εναντι του Κυπριακοι ζητηματος . . Κατα τιιν οιβ _ιρχ ειχ ν _ναματος παρατε _βεντος προς αμφοτερους του 'Κρ _νατ ικου ηνετα _ο Οπο τβυ εν _Λονιινω _εκπροοωηοι ) τη ι _:-βναρχιχς κ . Σ πυ ρου Κι > - πρι _ανου ο κ . _Χτ ραιμπεργ χ και η . κ . Κααλ ε « 5 ηλ ~ οαν _κατ ηγορηματικω ς προς αυτον , δτι η εναντι του Κυπριακοι πολιτικ η _του Εργατικου Κομματος παραμενει αμετα βλητος , ως διεκπρυχ _Γη εις το _τελευταιον ιυνεδρ _ιον του Μπ _ραιτον . Κατα τ ην < 5 ιαρκειαν του γευματος , _ει ζ το οποιον παρεκα _ι ηοε και η Εργατικη βουλευτ ης κ . Λενα Τζεγκερ _, ο κ . Κυπ ριανου ενημερωΓ η επι δια φορων παρα _σκ ηνιακων . ενεργειων μελων του Ερ νκτικ _ου Κο μματος _επι του Κυπριακοι ) _ζητ ηματος . ΑΛΛΑΙ ΕΠΑΦΛ Ι Ο κ . Κυπριανου _ιαχεν επιο ης μακρα ς συνομιλια ς μετα τοΟ Προεδρου _χαι τοΟ _Αντυτ _ροεδρβιι _τοδ « Κινηματος δΒ 'Απβλ _ιυθερω < ιιν . _τδν Αποικιων » κ . κ . Ψεννερ ι > Ιπροκ γουε 5 χαι _Βοτι _ετι _γουντ _Μπε-ν Χ « ι αλλων _Γρεττανων Γουλ _^^ τ _^ ιν _' . 'Φ ιδιο- * 3 _υν 2 ιντκ-ΤΧ 3 _επι σπι αυρι _ον ( _οημερον _) _μετοι του υπαρχηγου του Ι _ι _ργκτικοΟ Κομματος κ . 'Βζ . ιμς Βκριφ _φιδς και του επι των _αποικιακων _υποδεοεων _εκπ _ροιωπου του « , ιιτου Κομματο ς κ . Καλλχγκαν . _'Βιιν' εοπε ραν τ η _χδες η κ . _Ιιαρλ , αγορευ _βυσχ εις _δηι- _ισσιαν ουγκεντρωοιν επ ' ι _τ < _ιυ Αλγερινου , επεκρινε δριμυτατα την _Γρεττανιχην _Κυδερνηοιν ι 5 ια την _ιτ _ολιτι * ην _αυτ _ης ιναντι του Κυπριακου , _τονι _ιααα δτι τοπο · ο ' ι Κυπριοι ' οαον χχ ι σι Αλγε ρινοι εχουν Ο _Προιδρος _,- ' -υ Εργ _οοτικου Κομματος '¦ « . ·> ΝΤΡΑ · Ι : ΜΠΕΡΒΚ . δικαιωμα να _καδοριοουν το μελλον των . Εν _τω μεταξυ , _επλπρο · _φοοηβημεν _οτι οι Εργατικοι μελετουν το _ενδεχομενον , οπως δεσουν εν _τιι _Γουλι ) { ητημ * εμπιστο _συνης Λρες την _Κυδερν ησιν επι τοδ Κυπριακου ευ _9 υ _αμεαως μετα τα ς διακοπα _ του Πασχα . Ανωτατος κοινο _βουλευτικος αξιωματουχος τοδ Εργατικου Κομματος εδ ηλωαε _χαρακτηριστικως προς τον ανταποκριτ η · . / μα _ : « Μ « 5 _* _πεγοητ ευσεν εκ νεου η _Κυδερνησις » . . Βενικω ς , _καΛ' _ολα ς _τας ενδειξεις , η _ρχισι ν εκδηλουμενη η απι _τεολλου αναμενομενη _αντιδ ρασις των Εργ _ατικων εναντιον _τιις ελλειψεως εποικοδομη τικης _πρΜι _«(* νλι !» ιν . μερους της Κυ βερνησεως των Τορ ηυων . Ο κ . ΝΤΙ > Α Ι _> ΒΠ !· ΡΒΚ _ΥΛΣ ΚΥΤΡ _^ Ν ' _- Εξ αλλου , _^ ληρο _φβρουμεδα οτι τ ην Ιδην Μαιου _οργανουνται ω , το του _Αντιαπ _οικιακ _ου Συνδεσμου συλλαλ _ητηρι _ον' εις την εν Λονδινω _Πλατ _εικν Τραφαλ γκαρ επι του Κυπριακου . Εις _των κυριω _τ ερων ομιλ ητων 8 α ειναι πιθανοτατα ο Π ροεδρος _του Εργατικου Κομματος κ . Ντραιμπε ργκ . Κατα π & - σαν _πιδανοτ ητχ ουτος δα επισκεφ _δ η _προσεχ ως τ η ν Κυπρ _ον . ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΒΗ Ειναι μερικοι οι οποιοι εχουν παρεξ ηγη _σει το νοημα του αγωνος _ιι « την _οικονομικ ην περισυλλ _ογ ην . και τας προσπα _βειας που κατα _δαλλοντχι δια τ ην _ανοριωσιν της οικονομιας τ ης νησου μας γ . » ΤΒΒν Ζ _ζ . _τσιυτιις & ΛιΒ _α ) _- _^ νσιν του αγωνος υι ' _αυτοδιαδεσιν . Ο . αγων _τιις οικονομικης α · . · _ορ _3 ωσεως της νησου μας δεν _αποδλεπει να καταπολεμηση ωριαμ _ενους εμπορους , ο ! οποιοι _εισαγουν ωρισμενα _ειι η , τα οποια παρα γονται και _επιτοπιως . Ουτε , παλιν , _ατ , _οοκοπει ε ' ις _την _εξν > π _ηρετηοιν των συμφεροντων ωριομενων Κυπριακων βιομηχανιων . Ο _αποκλειστικο ς σκοπος εινα ι η διαφ υλαξι _ς των χρι |) ιατων , τα 4 ποικ εξαγονται εντελως ασκοπως , και π κατα το _ιδυνατον _μειω _σις του ελλει μματος του ισοζυγιου εισαγωγων — εξαγω γων . Προπαντο ς , _δμως . εΒναι μια εκδ ηλωσι ς τη ? _απιχραοιστιν . _οτητο ς μας να μη _επιτρεψωμεν την _« _διατηρποιν του αποικια κου _καδεατωτο ς ει ς την νηαον μας . _Οικονομικη _ευπραγι _κ της νρ , υ £ > σημαινει εΑλ _^ _ιψιν ανεργιας , ανεξαρτ η _σιαν _οικονομικ ην και ινα _τεραστι _ον 6 ημ « προς την _επιτ ευιιν της αυτ οδια _βε-? εως . _Λιοτι η _Γρεττα ' νικ η Κυβερν ησις εκεινο που επιδιωκε ι δια τη ς οικονομικης καταστρο φης , ει ς την οποιαν οδηγει την _νι _' ισον μας , ειναι η διατηρησις τ ης εξουσιας της ενταυ _Ξα . Νομ _ιζουν _οιΣυντηρητι _κοι , οτι δια τ ης _οικονομικης καταστροφ ης , η οποια : επιτυγχανεται δια της αλογιστου εισαγωγης ε _* _βρετταν _ιας εμπορευμ ατων τα οποια παραγοντα ι _ενταυια , _και της δεσμευτικ ης πολιτικη _ς την οποιαν _ακολουδει εναντι των εγχωριων βιομηχανιων , 3 α χαμψ _ουν το εανικον φρονημα του λαου , 8 α εκτρ εψουν τα _αιαδ _ηματα του απο της οδου τη _εδνικ ης αποκατα _στασεως δια να τα προσκολλ ησουν απλως _ιι ς τα υλικα _συμφεροντ _» . Δε . ν δυνανται να _αντ ιλ _ηφιουν οτι ο εδνικος μας αγων περιφρονει τα _καβαρως υλικα ελ * _τ ηρια και οτι η _εινικη παραδοσις και η _εδνικπ φλογα που φλογ ιζει την ψυχη ν του , ειναι εκειν η η οποια τον κατευ _ιυνει , οτι , προπαντος , εκεινο που ρυδμι _£ ει τα ς ενεργειας του ειναι η αγαπ η _ττ ρος την _ελευιεοιαν . Εαν , λοιπον , _αντιτ _αχδωμεν ει ς τα τοιαυτα σχεδια τ ης Γρεττανι κης _Κυδερν ηοεως , αφ' ενο ς μεν 8 α πε ριφρ _ουρησωμεν την _οικονομιαν της νησου μας , 8 α ενισχυσω μεν την Κυπ ριακην πα ραγωγ ην και βα « αρααχωμεν _εργασιαν εις χιλ ι αδας _εργαπκας _χει ρκς . 'Κκεινο , λοιπον , το οποιον επι βαλλει τον αγ ωνα τη οικονομικης περισυλλογ _ηι . ειναι το συμφ ερον του τοπου . Και το _εζνικον κχ ' ι το _καδα ρω ς _οικονομικον . Λι ' αυτον τον _λογον πρεπει α καδε ενας να _συμδαλι ι ει ς τον αγωνα αυτον με δλας του τας δυνα μεις , _υποατ ηριζων φανατικως την _εγχω ριον παραγωγην και διαφωτ _ιζων του ς διστακτικου ς . ΛΕΝ _6 Α _ΓΡΟΑΥΝΗ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ _ΜΜΡΗΜΙ Μ Δ / ΗΑΜΕΩΝ _ΚΑΤΟΧΗΣ , ΙΡΑΦΕΙ Γ ΕΘΝΑΡΧΗΣ Η ΓΕΓΗΛΟΣΙΣ ΤΟΥ Ι . ΝΑΟΥ _ΠΑΜΒΙΑΣ ΚΥΡΑΙ αμμοχω ςτο ς , 2 ( Ταυ αντ αποκριτου μας ) . — Υηο της Αυτο υ Μακαριοτη _τ ος _, _οπτεστα * λη ττρο _ς την Εκκλησιαστ _ικην Επι _τ _ροπειαν _ΑγΙου Θεοδωρου _η ακολουθος _υττισ τολη « _Μιτα _Ολιψιως ελα 6 _ομ _€ ν ιο οπο 10 ης μην _^ ι Μαρτιου τη λεγραφημα της κοινοτητος σας _κοι _επληροφορηΟημεν την 6 _ε 6 ηλ » σ < ν του _Ιερου ναου Παναγιας Κυρας . Σ ημοουια ν , τα γεγ ονος τουτο ως μιαν _επι πλεον εκδηλωσιν των ων _ιιρων αΙοΟ _ηματ _»^ _ταν _£ υν ασ ? υν , _οιτ _ινςς ιν τη _αλογ ιατι _ ) τταρα _ψορα των διαπτρατ γ ουν _ανοσιουργηματα ανεξιτηλος στιγματιζαν _τ α εαυτους και την πατρι δα τΜν . Ουχ ηττον η το ιαυτη _ικδηλωσις των δυναμεων κατοχης προδιδει τας α . _πελπι δας προσπαθειας των οπως συγκρ αιΒη _βωσιν εις την πατριδα μας . _ΠεποιΟαμ _ιν δτι η ημερα αναχωρησεως τ _ων δεν Οα _δραδυνη και τουτο εγγυαται η _αποφασι στικοτης -χου Κυπριακου λαου και η προς τα πατρια προαηλωσις _αωτου- _Μι την τιαρακ λ ησιν οπως δισ _διδασητ _ε προς _τταν τ α τ α μελ η της _πατρ _» ωτικης κοινοτητος Αγιου Θεοδωρου , _εγκαρδ _* ον χαιρετισμ ων αγαπης » . ΜΕ ΕΗ _88 ΥΣΙΩ _& _ΕΙΣ ΕΚ _& _ΗΛΟΣΕΙΣ ΕΩΡΤΑΣΕΝ Η ΥΠΑΙΘΡΟΙ ΙΗΚ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ _Ιπι ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ _, ΟΜΙΛΙΑ ! ΚΑΙ ΑΠ ΑΒΒΕΛΙΑ Ι . — ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ . — ΕΠΕΜΓΑΣΙ Σ ΣΤΡΑΤ Ι ΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΜΕΙΣ . 'Κκ _, ιιιλλων _( Ι ι ςιιΤιν ιη νι '| Πιιιι ι ) . « Βιιι | ιΒν : ιι _( _, μιι . ιιι | ι ' ι ς _τι ' λι ( ι Πι ' ντιΡιν τι ' ιν πι ινι'λΙΙ , Ι ' οι _Τ _)) ν / 'ιι _ντι ιπμΑν , Μ ! ι ( Ι _τι _«'· Τ )) ιη _κι ι _ι φ _ιΒ | ινι ' ι _μξκιις ι ης _^( ιιΙ ηι'κι ς της ΚΟΚ Λ . ΛΙ λι | _- _(( ΙΙι ' _ιπκι _( Ιντιι _, ιιικς _ιΙηιΙ ς ?/ , ηι _> ι ' ν ηι ' ριληι | ιι ι , ιι ις ιΙχιιλιιυΟιιι : ΚΙ ς 'Λ ι | ι α ν ι · ι ι / , ν την Λ , Ι ! Ι η , μ . ι ' ιςιιιν ι ! ι ( . _· γα _ ιιι 11 ι ) πιι ι _ _ι-? . (« ιι μ } , ι _' , ι ! χ ιι | ι ι ) . ι | 5 Ιιλλι _) _- νικην οι || ι ιιιιιν _χιιι _||( ' ι ' Ονικ η < 1 ( ι | ιιιτιι , Μι _· χν _Μ () ι ) _ιΙ μιΜ _, ι της Λ Ν Κ Λι ι ' ι ιι ιλιΙ Ι Βιιι , 'Λ νικ , η ι ' ι-Ι ) ι | πιιν _πιινιιι της _ΛΝΙι χιιι ιννχλικ _ρλυηηιιν μ _ΛΙΛΛικ _ι » _ι ' ΛιγΒ . νι | . Την ! Ι Λ , μ , ιιι ι _, ιγιι νι ιιΙΙι ι _φκιυι'λαιιι , 1 | τις κιαιλη _ξι ν ι | ς τιι ν 'ΛΙΙλητ ιχιιν _Ομιλην ιΛι ' ι · υιι * ιι _) ι ( ριι ι !· π | ( ονι '| ΙΙι | ιι | ιι ? . ιιι , Βι ηι ) Υγι ! λ ( Ι ηπ « ν ηιιιι '|| ιιιΒ ( ι χιιι _ιι | ι < Ιλι | π ιιν Β ( 0 | ΙΙΙΤΙΙ , _ΙιΙ ς II ιι ι ν ) . η ν ιιι ( . ιγι ινιι > - Π >| Τι ' ιν _πμ ιιιιιιν _ηιι _μι'Ι . ιιπις Λιι ' ι τΛι' χι _'ςικιιπ ' _μι 'ιν ΛΛΛν μι ι ι ι Κ _»· ( ριι ) . _ι _) 5 ΙΟλληνι χ ας πι || ι _ιι ( ιις , ¦ _'Λκ ολιιιΙΙΙι _ος ιγι ' _» ιιι 01 _'γχι _' _ν-ΤΙ _'ιιιπι ιις το _« _ι ιιιλιιιι ' ιν η χιιλι _'ι Ιι | · . Ρ , _ΟΛΙΙΙΙ Ι . _1 Ι' ) , _ι ' πΙ ) ι ι ( Ι ( , ΙΠ | _(( _ι 6 | ιιλιι <{ , ιιηιιγγΒ _> . ι ιι χιι ι ιιο ιιιι · τι , Την ΙΜ ιιν ιΙι ιι ' υι ιν _ικι ' _χλιιι | Λ ())) π ιιν ιιλΟ . ) . ιΙΛι η _τιιΒ ι Λιγινη « ιιι τμ _ ΛΝΙι . ΚΙ ς Χ ι ' ι _ι , ι τ ζ ι ιι ν ιι _' _ιογπνι ' ιυι ) Λικοινη _πονι'λιιπι _Λι ιι τι 'ιν ιιιιΛν , 'Λνι υτη ( Ιι |« ιιν _ΟΜνΙΙη · _^ _ΙΙΙΤΙΙ _, ιχιιχ ) . ΙΙΙ | Λιι Ι | ι ) Ιιν Ι | Τ' ) . ) . ιΙ · ιΙμ _ τιιιι Λιγινη χιιι ( η 11 Κ ΚΛ χιιι | _ιπι ' _ι > ιΙ < Ιι | ( ι | ιι > . ιιι _Λιι ' ι πιλι _ιη ι ' ιιι , _ΙΙ _μι'ττ ιινιιΙ ητι _, κτιω _- _Ιιιι _, _ιιιΙινι ' ς | Ι | ΙΙικι _αν ι _·| _ς _τιι ' / ι' > υ ( ιιν , _Λιιτι ιξιιν νι'α ι ) ι »| ις νιι < 1 Λ «) , ι _( ι | ιιιι ιν τα ηιινΙΙ ι '|| ι ( ιτ _ι ι , ΚιιτΛπιν ιΙ _μνηπΒιιις τιΗ · τιιιν οι πτι _ιιιπιι ιτ _ιιι πιιν _ιλιιΛον _ι _' νιι ι . _^ ( ιιιιΛιν _, τι ' ιν Λ , _ι ιιιον ιιι _χι ' _ιιι ιικιιι ( Ικ _ιοιιιι ηιιν ιΙ _ιιΙ τιις χιΙο ιις Τιιν πτ οιιτιιιιτι _ι ιν , ΟΙ _ηι (| ιιτιιΤι - _ι ιιι πιη _'ιλαΙΙιιν ιΙ _χ ιιλιιιΙΙΙιιις _ι ' ιι · 0 _<> ν _ηοιιινιιτιιν χιιι ιινι γ . _ιιιοηπιιν ικ το » _χιουι ιιιι , Το _ιοπι ' _- _ΟΜι ιτι _' λ _ιΟι Ιι ι ιΙς _τιΙν 1- ) οη . ι _ιι _κιΜι _ι _, πι ' ιλλιιγιιν Ι'ιιμτι ' ι ιιι Λμι ληιν , ( Ιι ( ιιγγΒλι ( ις κ « Ι « _ιι | ι « τ « . ΒΒιΙ ιιπΛγι ! ι ι | ιιι _ιπι _χυιι υικιιι Χ » 1 _ιιηιι ιναιιικαι _ΛπΛλιι < 1 _'ιι < _ιΙ οι 'νΟη ικιτιι . χιιι _οιινι'λιι ΙΙιιν _τ « ν ! _Τ _0 ιιιι | ν μιπ _ιχτ _η μην Χ . _ΝΙ χι ' ιλ _κν 'ΛΙι _ι , _ιιιΒ ιμ κιιι _τιιι' χ , κ , Νικι ' ι · λ / ιν 'ΛΙΙι _ινιιοι ι , Ιιι ' _τοον Κ ιν ιακ ου , χιιι Λγγιλιιν £ ιιιρΒικλη . ΟΙ η ιι / . ) . ι | ι | ΙΙι ' νπ ς _ιιχτπρι _^ ΙΙι _) - ηι ιν γ ! Λγιιιν 'Λ | ι ( Ι (|( Ι αι ( ιν , υ-, _τιιι ' ιΙνικ ι > ι _() ηπ ( ι . ν κι < 1 ι _' _ιχι ιλου · Οιιι ι 1 ι | Υ 0 ι ) πιιν _ι'λιυ _Ο π , κΜ . Ι 0-νιιντιιιν Λιι πνιιπ _ιιιπι ην πςιηιτ ») - ι ( ΙΙι | χιιτι ιγιι νι ιι » ιι ημνηΠι ιπιιν νιι ιι . _ιιι ) . ι (>| ιι _ιιιν Π | ινΟ _|')| ΙΙΙΤΙ 1 , ΚΙι Λ ι * ν κ ιι ν ο ι κ ο ν Ι _ΙιιιΟ ητιιΙ _τι ' _ιε _'Λνι ιιτι ' ι _, ιι ις IIχη - λ ης ι _η μγ ιινιιΙΠΙιν _ι'Ο μτην ΧΙΠΗ την , _τν'οΒ 'ιν , Ο | ι / λι | ο _·· ν Λ Αι · ι _ι ΙΙι ινιης π ' ι πχ _ιιλη κιι ! _Ι'ις _ΙιιιΙ _Ιιπης , _ΒΙΓηγνιλΟ η _οιιν , _τ . _ιιι ι- _μιιπι χιιι ιι | ιιιλι | πιιν Λη | ιιι _τ ιι _. Το _ιιπιιγΜ ' ι ιιι ιιιιιγιινιιιΙΙι ) « ιιι ιι _' _- λιιο ις . 'Λνι _ιλιιιΙΙιιις ιτι _'λιοΟιι / _ιΚιτη ιις τι ' ιν ΛΙΙι | _ιι Λμιλι _ιιν τιιΟ λ . _Ι . 'α ( ι 1 _ια Κιι | ι , _τ ιινιλλιι , ιιπ < ιγγι 'λ ( ιις χιιι _ιιπ _) ιιιτ < ι , Ιιχι ' · _χλι ' ιι | ιιι ιι _·| πιιν ι' . _ι ! πι | ς ! : νχςιιιι | ικ ι | ι ηλλιι _Αιι _ι Τ » ιι Λιγι _ Β | , ΚΙ ς Λ ο ο ι ιι ν ιιι ( . > γιινι ! ι () η _Λικ , _ιιλιιοις μ } _οιιγΟηιιαι _ιι κι 'Ι ιο _) ι _ιιτιι _, Βμι ν . _ιαιι . ιιξ _, ιν τις το οΒχι )| ια τ ης Λ ΙΙι , δΛι ιιι ι _' - 5 ι · ι | ιι _ι νι ) 0 ι _) _ι' | ιιλ ( ιι . 111 Β ι' ν α γ ι > ιι ν ι _' ιιι ιιιι - μηλιιπι ιν την ( ι _ογην ιιΛιιντι'ς πι ιτ » ιιιι _τ ιχι ι ιιπ ιιιιτιι , ' _νιχ ιιλ _ιιι 1 · _ΙΙιι-. ιιι'ΤιΛιιΟι ι ιΙι ιιλ _ιιι ιιιιι τι |· λι ( _ιιΙ ( ι ( ι ιιι την Ι ην 'ΛΛ μιλΙιιι _' . Ι ' . _υ _τιιιν τιιι χιιιι' Βινι | ι · τηΜι | παν ηιι νΙΙ η | ιιιτα _τη ΛΝΙι . ΙΙΙ χοι _πι ιιν ιοι || ιιιιιιητιιλ _( πΟι | , Τι ' ιν νι ' ι » ιιι ιτι · λι · πΟι ) ιποτη | ιι' _Λμιλιιιν χιιι Βιιι | ιιιτιι , ΙιΙ ς Μ ιι μ ψ ιι ιι ιιΙ _( ιιιΟητιι ! _ΧΙΙΙ ΙιΙ | ΙΙ |( Ι |'| ΤμΙΙ _1 Ι τη Ιι | υιι >(·| - ι · . η _Χ ' χιιλη ιιιλι _ιιητ _οοιι ι ' _υιιοχιιν τιιιν | ιιι ( 1 ι )| ιιιτιιιν _τιιιν . ΙΟΙ _ς Τ μ ι · πι ι μ <· ν ι | ν την ηα _ςι «| ι ( ινι | ι ' της Ιης 'Λη μιλη ιι 1 _? χιικλιιι | _ιιςΜ | Πιιν ι | τ · λ ) , ιι ( ιια _της ΙΙΙιΙιΛ , την _Λι' νιι _χιιι της 1 ( ι (· ιι » ηιιιι ' ιις ι _' τ ιιιχιι χιιλλη _ιι ιιπιιν αονΙΙιΙ ιιιαιι τη ΛΝΗ , Ι ' ην Ι ην 'Λπ ιιιλ _ιπιι ικι 'κλοι | ιιμι | π < ιν _ιρολλιΙ _Λιιι · ιη { 11 Κ Κ Λ χιιι τι | ι ΚΟΚ λ | ιι '· τιιν _{< ηιιγ υιιιι > ·]» ' « Λ _ιιοχιι γος Λιγινης » , Το < ηι · γιι < - μιι νιιιι _ιιΒ μιηοχιινιιι τα ς Λ · _οιιιι _{ τιιι ' _^ ιιιμΙ _ιμ' κιι _ι _ιΙ |« ιλλιιν πιιτ ν ιιιιτικιι Λομ ιιτ _ιι χιιι _οι ινΟι )· μιιτιι ι _) ι ! τ η _τ μ ( τ || ιηι · τι _·| ι | ι της ΗΟΚΛ . Την νιιχτιι ι γι _' νιτ ιι ιι ι _τιι ιιι χι )| ιιι _τ « ς Λ ΙΙΙ τιλιτη _Χ · . ι 1 ιζι'ι | ι | ιινι | ()|| Π ι _« ν ιι | ΙΙ · λιιιι | ιι : ΟιΙ ιατιι « ΙΙ Ι η _'Λπ μι-• X ΧΥΗΙ _-ΧΕ ΙΛ _Ιι ΙΙ ΤΙΙΝ Ι ην ΙΙιΛΙΛΑ ΝΑ ΕΟΡΤΑΣΟΥΝ ΕΛΕΥΟΕΡΟΙ • 'Κ _πΙ _ταις _οαι βυρχις • _εορτ _οιι ς του Πασχα , 2 _καιι λι χι ' ι απ « 1 τιι 3 _> 5 • τιυ Κ _οπρι _ΛΜι _υ λαου 5 ιιν _αι _διιω _ς « Βτ _ολυ 8 ι : υν • οιπ « ντ _ε < _* Ι ιτ βλιτι _χβΙ 2 _κβχτβυμβνοι , _ινκ λ ( ι-• το _βυνηθ βυν νλ _ι-• ιτ _χνιλβοιιν εΙ { τα { _«· • στΙ _«{ τ « ν > ι « 1 _ιβρτα · • _οβυν _( ιβγ « των οικο · _• γ _βν « ιων των ν « ι τ < 6-• οον ι * ρ _) ι < 5 θυνι $ υι ιι « 2 των χ ριοπ _κνιιμ βν _ιΙ > • ( ιιρ »{ . 2 ' Ιωιιυ μι * _Οαυμαο _ικ • _βυχ _οιιρι βι ι 5 ι 4 τ 4 ν Ι » υ · 2 ( Ι _ερνητ ην Εβρ Χ ιου • < 1 > β 0 τ ν « _αηβ _ι κι _ιι ) 4 τι 2 υια ηνε _κτι χ ι απο φιλι-• λ _ι υιι !| 5 * ι αρχας , Ι ' υ-2 _χων _« υγ βν _ιι _ι _χβιρο-• ν _ομικ τ _« υ βλ _ιχ τιμη-• _βη ι 5 « _ιιντιθ { 0 η _6 _τβΟ 2 Ιιλλι ινι χ _ιυ λαο _Ο , ¦ ¦ Μ ·············· »·· ΕΛιΚΟΠΤΕΡ _ΟΝ ΠΡΟΣΕΒΕΙ _ΟΘΗ ΕΝ ΜΕΣα ΚΡ ΑΥΒαΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΛΒΡΟ _Ι , ι' ( _'Λ _^ _αηοχοι · _τοι μα ) . —Την _πμπιιαν της χ ( 1 _ι ς _ι & υνιιμεις _ιιοφιλριιις » μΒ _. τιΙι ηοιιν _τΙ ς _χ ην _'Λι _εητΕιον ι _χπλην _'Λγμιιιι κιιι διι _τι _ιξιιν του μ « 0 ι | τιις νιι πιιςιομ _ρινιιι _' ιντιι ς των αιΟονοοιν _υιδικτκ _ιιλ ( _ιι , _ιιιοτ ι _ιι ς το _γι | , _τρ 6 ον τη υ χολης Πιι . _ιμπσιγπηιιτο _ιλικοπτι'οον , _τιιυ _οηιιιιιν ι . _ιι ('« ιινιν η 'Λοχιιιππ 'ι | 'υ ) , ο . ξ . ΙΙιιμιι τας 6 ι < ιμ < _ιμτ _· μιιις _ιοιΙ _ιιιηιΟνντοι ' τι ς _ιχοληι το ιλικο-, _ττερην , _ιοοπι ·· _γι- · ιιιιΟ ι | ηιμι την II Λ . μ ., κιιΟ' _Βιν _χοιινον ? νο-, _ιληι οτμιπιιΤπιιι _ιιρφονοιιυν την . _τι μιιι / . ην , Οι μπΟ ητκΙ ιι-Λι ' _ιιιχΟ ' _Ιπ'ιν το ιλι _κ / ι _, _-ιτι _μοι 1 | _ιι : ζι ) Τ ( ι ιχ ( ιι ηι γας ! _Ω ιμ _τοο ' ){ - _Ονουχου Μ ιικα ηιιπι _ν , _ιιι _χηΒι 'Λοχηγ οιι της ΙιΟΚΛ ΜΝΙΙΜΟΣΥΝ _ΟΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ _ΧλΡΤ _Ζ ΙΛ , 1 ( Αντ _οτ _ιοκ κι _- τοδ _|> ι » ς ) , — Εκ _ληθη , _ικτη ι / _- 0 ( _ι _^ _ιηΚληιικ ηιι _μνημιουνον _τοι Ιτ _κλ ιυνοο Λενα , μι _Αμιλ _ιο ς Αττοη > γιΧΙα < κ « Ι βαματα , Ε « _ι τοι _Κι ν _{| _ιΟΙ |> Ιθ « ΗΟΙ _ιτΙ 0 || ΟΙΟ _» ι _οτΙφ ανοι τον Δι νινι ) , ιης ΚΟΚΑ , _ν _·< ΠΓΚΑ . _καΙ τι | ς ΑΜΓ . ΔΙΑΤΑΒΜΑ 3 ΗΜΕΡΘΥ ΚΡΑΤΗΣΕ »! ΔΥΟ _ΠΡΟΣΩΠΟΝ _ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ _ΜΕΙΑΦΟΡΑΝ _ΘΠΛΩΜ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΟΗ ΠΑΡΑ ΤΑ ΜΑΚΑΡΙΑ ΟΙ ΕΡΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΚ ΦΟΙΝΙΟΥ ΚΑ 1 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΕΩΡΒΙΟΥ ΕΚ ΠΑΠΑΠ ΑΣ ΣΥΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ , ΩΣ ΛΕΒΕΤΑ Ι , ΠΡΟ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΥ . — ΚΡ ΑΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ . Προσηχθησαν χθες ενωπιον του £ Ιδικοι / Λικαατου κ . _Ελισσον £ ν Λευκωσια οι Ερμης Αντωνιαδ ης , ηλικιας 25 £ των , εκ _Φοινιου _, και _Μινελαος Βεωργιου , 27 « _των , Ι η Παναγιας , εναν τιον των _οττοιων εξεδοθη , αιτ ησει της ΑοΙυνομιας , δικαστικον διαταγμα οκταημ ερου κρατ ησεως , προς δαυχολυνσιν αστυνομικων ανσκρ _ισιων _, _αψορωσων _υποθεσιν μεταφορ ας ο · _πλων κσι πυρομαχικων τ ην 26-3 . 1958 παρα τ σ Μανδρια . 01 περι ων ο λογος , _ιιρατη * βεν * _ιες υπο του _Διχσστου εαν _ειχον να _ιιττουν τι , _οτη _^ τησαν ακολουθως : Αντωνιαδης * Εγω ειμαι αθωος και με _εβαβανισαν . Β _εω ργιο _ι . _· : Μ * _εδασανι ση * πολυ . , _ Λ ΟΙ Αντωνιαδης και _Βιιοργι . ου συνεληφθησαν , ως λεγεται , προ οκτοημιρου κατα ιας δι ε . _ξαχΟιισοις εις Μανδρια και αλ · ια _χιορ ια τ ης περιοχη _ς στρατι _ωτικος ερευνας . Παντως το Βροιψ _^ ον Δημοσιων Πλ ηροφορι . ων δεν _ονεκοιν _ωσ ε μεχρι της προχ θες τα ονοματα των 5 υσ συλληφθεντ _ων κατα τας ανωτι · ρο επι χ ειρησει ς ανδρων , _οΤτινες _, συμ _φωνος _ττρος εκδοθιν τοτε _εττιο-ημον ανακσι ν _^ ιβεν _, « η · νο « ξα « _ττυρ κατα στρατιω τικης ¦ περιπο λου , η οποια _αντστιεδιοσε το _πυρ » . ΟΙ ανωτερω δυο ανδρες κρα _· τουντ σι τωρα _εις ιος Κεντρικα ς Φυλακας . Ουτοι 6 α £ | _ιφανι · σΟαυν εκ _νεομ ενωπιον του Ε Ιδικου Δικα _στηριου Λευκωσιας μετα οκτο _ημερον _. υποσ χεσει ς του νεου διευθυντου τπν φυλαον 130 τΛμοι εκλεκτων ι _^ ιστημονικων αυγγρα _( ι _ _ιωτι > ιν και 6 _» _δΜων ψυχολογικου ( κοι ωνικ _& 0 και Ορηοκευτικο υ _ιιερ . εχι , μι . νι > υ _τταρεοοΟησ < τν χθες εις ιον νεον _ΔιευΟυντην των Κεντρικ ων ( Φυλακων & ια να _( _ιιανεμηΟυον Ε ις ιους ηολη ικους κ ( ι Ι _τως πολιτικος κ « _ιηδΙκ _ους ρ 01 _ρηΟΙντες _τΑμοι ηγορο ( _ι Οηοιιν _Οιιο ιης ΟΧ Ε Ν ιανιδι . ιν _κ 1 Κυρι ων Λευκωσιας 6 ιυ τον ως _Λνω _σκοηαν _^ ΒΙροΒ | γουμι 'ι . κ ιι ικ των _Ιερ <« ν των Φυλακων _αιι _> ι κ , _'Λνορεπ ς _ει / εν _ιρι . _ιηαη τον _ΔικΛυντην ιων _Φι _/ _λΒικων ( ιον ε ιι τιι'ρ ' _πχ ωοιν _, κη ( ' ν _ι ' ν Ι _^ Β . _ιι _< ' Π σ _^' , ι ' . _Ηι _ιον _προετΙΟε _ιο ν _ τι _^ _ιοειφερη _6 _ιΛ > [ η εις τους πολιτικους κ « κι 51 κους ι Οα εγ Ι · _ονιο _ιπυιο _οτ . κτ _< Ι υπ 6 των • Αρχ ων και Οι' » 6 ιι _/ μο το _ιΙητχι ΟΒ . Ι . ' Ο Δ' £ ι - « 0 _υντηι _Λπηντη οι . ν ιιιι _ιι μισως θα ι . _ιιετριπ ε την διπνιηιην Λι 4 Μων ( _ι'ιωιι κ _< ιΙ ο Ιδιος , ι ' υς ι _! τι ρ . ν ( _ενΡιιπ _ψ / _ρκτιπ & ι'Ι τον _τηι . _υμπτι _κ ον και ι |· οχικον κατ _^ _ρικιμην των τροφιιι _ιιιν ιων Φυλακων και οη των ιολι _τικων _καιαιιικων _, _Πιι _ριμπιητοντος _ηι . ι _^ _ηλ _^ _χιεν _, _υιι Οα ιπιλ _ηφΟβ τιρο _οι , _νιικως των £ ν γι , _νει _ουνοι _^ κων _, _υψ _* σς ουτοι ι _» ιι _ιβιουν κ « 1 θα _νραι , ιι παν το ι . ιυ < Ι _· τον τιρΛς _δΒ-λτΙ _^ _Μι ν των _. Κατοπιν _τ < _Κ < _1 «« _ντησιως _ταυ · ιης η ΟΧ Κ _ΝκανΙηων και Κυριων _ΛιυκωσΙας _Λκνη ργη _οιν _ιιμι . _· πως ιρανον _, υατις ηπ £ φ » ρε λιαν _οιβασιον ιιοσην _, ιυ οποιον _ιιιΒ . _τι , ' ι _) η _δκι την ( _ιγορΛν 130 _ικλικιων τομων , ΟΙ τομοι οΛτοι Οιι γρηοι · μοποιοΟντ _πι _υπο των κολπικων κα ταΜκ _ων αλλΛ μ « _ιΛ την αττο < μιλη κισ Ιν των ΟΛ _ηιιοτιλουν κτημα της ο _»?) _λιοΒ » ηΜ | ς των Ψυλακων , ΙΙ _χπρονομιΒι ιιΟ _τη τοΟ ιπυ _ΛιπΛυντοΟ των _Φυλακων _»^ ιιΙ η οτΛσις του Ρνονιι τΛν πολιτικων κατοο ' κων ιμτ _ι _νιει _ελτιι οας _τιερι ΛνΟροηινητιιρ _'ις μπαχπρ _ιπιως ¦ _ιον , 'ι ι , _ΑλΙΛιι 4 ΙΙΜ _, ν _,, _ιι , ς λ £ . _γεται υηιπ / ιΟ η νΛ _ιι , ιταο π _τΛ ζητημ « τιλ _ικιτκηιου ιοΟ ππηρ _εοι ου των Χιτιαοικι . _ιν ι' _/ _γτΛ των · αικιιων των κιπιι τιΙ _ς ι . ιιικιιμ _Λαι _ι οριΛ ς ΤοΟ _ΠΛουπ ΚΥΠΡΙΟΣ ΜΕ 7 ΕΣΧΕΝ ΑΤ _ΟΜΙΚΠΝ ΒΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ( Κ _Ινκι _λοχι «{ τβυ _'Λμεριχ _«· _ιχι & οτρ « - τ _«& . ) Υ τιι > ιοιΙ _Βηοψι Ιοι ) ΠΧπροι ιο-Β . ιων του Αμερικανικου 11 ρητου / λο _6 ο | κν _ιζ _Ουυ σιγκτωνος _ιηιστ ολην _, Γι ' ? ις Ανη καινουιαι ιιρος ημας ι ) Π 4 Κυπρ ιοι , λοχιας του 'Λικρικανικηυ οτρη · του Ι ιανλιυ Κ , ΑαΟιωτης _, υΙος τ ου Χρηστου _Αοοιοτι _) , ι _( Ορος , _ονγΙ < οτο > ιγι . ται _μιτ αζυ τω ν ιιρωιυν στρη τιυιυν πιων Ηνο _ρινων Πολιτ _ιιων οιτιν _ις μι-, _ιισ χον γι / μ ναοιοι ηιομ _ικου ιγο · 1 ιου . Κπ _τΛ τιι / ν Χαγ _» γυμνη οιο , ττροοι _τ ( Οιι _υι _ι | ς την ανα · κοΙνυπιν _, ( _Γοκι | ιωοΟι | το ουπιι · μπ ητι _ιντο | ιικηΒ , ι > μαχης , το οποιον υνταιΒοκρ _ινι _τπ ι ιις τας _ιι νπγκας του _ιιοΛιμοι / ατομικων _βορλων και _κητιυΟυνθ | ι ( νυν Λλιι _μοιιυν . Ο λοχιας 'Λασιιοτης Ιι · πιιριτι ! ( _Ις _τι ν « ιιρο _βοΧαρχΙ ην _υλμυν της Ιι _ις _Αμερικα νικης _Ιεραρχιας τιιζι _κοΟ ( Ις ΦΛρτ ΛιοιΚ ς _. ΤΡΙΑ ΜΙΜ £ Κ _ΧυΡΤΖΙΑΣ ΚΑΤΕΔ 1 _ΚΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΦΥΑΑΚ 1 ΣΙΝ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗ _ΗΙΟΝΟΜΗ ΦΥΑΑΑΑΙ 1 ΤΟ _ΑΙΚΛ £ ΤΗ 1 > ΙΟΝ _ΔΠ'ΤΑΕι - ΤΗΝ ΚΑΤΑ · _£ ΧΧ _: £ ΙΝ 10 ΛΙΡΩΝ Ι : Κ _ΤΙΙ _Ι 25 ΛΙΡΟΥ ΚΒΙΥ 1 ! _^ 1 · _Λ _£ _ΤΛΧ ΚΑΘΟΤΙ ΚΛΟΥ _Ε ΤΙ _' Ι _Μ _ΙΣ ΛΝ ΝΛ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΚΙ £ ΤΙΙΝ ΔΙΚ 1 ΙΝ ' _ ττο του _Ει δικου Δικαστου κ . Ελισσον κατ _εδικασΟ η χθες ιν _Λευκωσιο : _εις φυλακιοιν τριων _ιιηνων η ικ Χαρτζιος 23 _ετης _δσοοφυλοξ Ανδρεας _Κπνιτ ταν . τινου , κατηγ ορουμενος α ) _ιττι κατβ _^ η και 6 ) _ιπι : διανομη « Ρυλ · _λαδιιαν της ΕΟΚΑ . Οι εκ του _ουτ ου _χοριου 'Λναστασι & ς Κακου _λλης , ηλικιας 32 ετων , και Λεονπ _ος Σα 66 α , 21 ετων , ιυ · ρ 0 _εντ _£ ς ιν οχοι κατηγοριας _εττι κατοχη δυο ψυλλα _διον τι ς ΕΟΚΑ , κατ _εδικασΟησαν _ιι _< φυλακια · ν ινα ς μηνος . 'νττο του Δικαστου διεταχθη η κοτασχ _εοις 10 λ , ικ -της εξ 25 λ . ( ι / _νοησεος _, δι ' η ς _ιι χον _βεσμευΟη ττρο _γενεστερος οι τ , _ρει _ς ανωτερω κατηγορουμενοι , καθοτι , κσ ια _ιαν _Ισχνριιτμον του _δικαστου , οι / _τοι _καΟοατκρη · σαν να / _μψ _ανισΟουν _Ι _νυτηον του καια 15 λεπτα της υρας , Ο συνηγορος τον κα τ ηγορου . μενων κ . _Φοι 6 ος Κλ ηρι δης ανε . φερε ττρος το Δικαστηριον , οτι η _αλιγαιε _-τΥτος καΟυοτερησι ς των ττ _ιλατον του ωφυλ _ετο ε ( _^ το δτι το ιδιον Δικαστηρ ιον _ι · πελαμ _δανιτο προηγουμενως οιλ λης υποΟ _εσιως , ως επισης και εις ερνησιν των αστυνο _| ιικω _ν να επιτρε _πουν εισοδο / των κατηγορουμενων _εις την _αΥΟονααν του Δικαστηριου . Το Δικαστη - ριον δεν απεδεχθ η ο ' μως τ ον Ι · _οχυρισ _ ιαν της υπερασπισεως . Ως πληρο _φορουμεθα , υπ 4 του δικηγερου των τριων * _ατα > _δικασΟιντυν προκειται να _υπο-6 λη 0 η Κψι _ι τ _ις κατα της _ονωτε . ρω καταδικης . ΚΑΙΟΜΑΙ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΚΙΙΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΑυΙΑΣΤ . ΦΥλλΑΑΗΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΛΕΜΕΧΟΖ , 2 ( Το ! _ιιντα-ιτοφιιτιιυ | ιας ) . — Λυο μη Οητρι . _& ι , _ΟιηνΟρ _ουμενΟΙ υτι τι ' ιν Ι Αην Μαρ _. _ιου ε 6 ημοοι ( ι > οαν _ι _ιιλλιιΚια της ΕΟΚΑ ε » ι Λ < _μι · _σφ , Ι _δι _ορ ιυΟ _ηααν υηο του ΕΙ · δικοι ΛιΗαο _ι ηριου ιιο ΙΟ ιρου ( γγυ _^ _οιος _( ττ ) Εν Ετος . Ο < ζ _'Λγ . Μαραντος Λη μιι · _τροκι ) ς ι _υ _κρΑτους , 1 7 _ιιυ » , « ιιο _-της _, _κπι Ιτιλιος Χρισιο _- δουλου , ( κ ( Ιουνιου , Ι 7 ( τυν , μηχανικος , κατ _ιδικαοΟη _σον ιις _ιτ _ροοπρον _«< ντ _( λιρων _Κουτος _ιιτΙ ιω ι > τι την 23 ην Μαρτ ιου ιγρ _ο ( ι £ ιν ουνΟηροτα _£ | ς ΑΓ 6 ν της _ιτιλιως , Ο _Λιι _^ νΙδας Α ' _μι ητριαυ _, { Κ ( δυ _(>« ν , 21 < ιω ν , _ιργα της _, ««· _τιΓ ικΑοΟη ι | ς 10 λιρον _τιρο ρ _' _ιμον , _ιτιΙ τ < ι > υτ ι την 20 ην Φι-6 _ρου « ρ ( οιι _ς | ς την 46 ον Ερημης _Πιι _ΙιρΛν _τιχιν « Ις την κιποχην του ( γΥ ρα _^ ον _ιης ΕΟΚΑΟ ΧαΧηλ Μουσι _ιιιρ _ς _' ι _Τοιτοιιν Ι * Μηλιας , ΙΟ _ιτων , _< 8 ι | γος κηΙ _ιαντοιιυλης , κητ _ηγορουρι · νος βτι _γην β ην _Φιβραικιρ _ιοΜ « Ι ς _τπν τοιτοΟ _ιοΙην « Αυο ' _! : _«· κλι ι _ιτιοι » _πι ριοχης Μαλια < _, _> Ι · χιν « Ις · _τι ) ν κατοχην το « το οι . αιττι « α » γγρηι ( ια κητι _δικιΙαΟη _κΙς 10 λιρων τιροπτιμον . ΛΜΜΟΧΟΙΤΟΧ , 2 ( Του · _ιν · ταηο » ριι < ι υ μας ) , — _Προιη · χΟη _^ _νιικ ιον του ιν τη _ττΑλιι μπς _ΙιΙ βικο _Ο ΑικαοτηρΙου η _< κ Βηιδ αιιρα , ΧριοτΙν _α Βρπγορ _Ιου Ι δ ( ιυν , μαθητρια , « ρ _!< τιγ Λρου . | ι / νι | /« Ι _τν Οτι τ ην 23 ην _ΑΙορι Ιο » , _( Ι ς _Παρυσια , Ιβημο ( ι ( ιυ ο ( _ινλλωι ισ της ΕΟΚΑ , _ΑΟι η ιιν _τταριδιχΟη ινοχην και η _υποΟς . _οι ς της _ΛνιβληΟη δια την _9 ην _'Λττριλιοι / . Η καΙηγοροοριν _η α · _ττΒλυ Οη ιττι εγγυηθ _ω 25 ) . _ι ρων , ΕΙς Φιλιαν ικι / κλοφορηπαν ιο _ττσρΕλΟον Ια β 6 ατθν φμΑλα · δια της ΠΟΚΛ , τα _οηοια _ν _^· ριουν _ιΧιΥιρΟν _ιιιιο « δυνα | Κ _ων αοφαΧι _Ιπς » κα ! _, ην τιαρι ) Λ . Κυριακην _^ _ιιΑλοδιπ της ΠΕΚΑ και της _ΕΟΚΛ . 01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΝΜΦΙ ΚΑΙ 0 ΜΑΙΟΣ ΑΒΩΝ ΤΟΝ 01 ΙΤ _Ρ ΛΙΙΟΤΛΙ ΚΛ _Λ υΥΝΙΛΙ ΟΠι _ιι ΔΚΧ _Ο ΟΥΝ . ΝΛ _ΧΠΙ _Σ ΙΜΟΠΟΙΗυΟν _Ν . ΛΙΙΙ ' . ΡΙΟΧΙΙΛΧ'ΒΛΙ . ΠΙς _χΟι _οινης γονικος _ρμνιλιιι _ηιις , ον , οι υττο λλ ηλοι της ΕταιρΙ πς αΜπο _ψ ι » ινυκρινπν ψι ) _ψ ι ( ι | ιοι _ν . ι ηρ ος το ν _Κνδι ρνη _- την , τδν _λιοι _κιι την Εργασιας και ι ην _ΑκυΟιινο _-ιν ιης ιν λο · γςι Ει _οι ρι _ισς , Ανα ·) ιρ 4 | ιινα ιι ς την _ωιορριψ ιν _, _ων δικαιων αΙτ ημοιιΜν τον και τιΙ ς ιιπο μορφην _ψιιι ιυν _κυκληψοροιιαας _ω · _ιη ι _ι ιις , κο (/ ' ιι ς , ιν κιρι _κιωσι ι ηιιιργιος , οι Κυη ρι οι ( ιπο λλι | λοι τυν νπντινυν Οο ονιικ _ιτ ισοΙι ηΟοΒι υηο σ ι ρατι _Μ τι _- κυν κα ) (( ναι υιταλλη λνι θα χρη βι | ιοιιοιι ) ΟοΟν ως 6 . _πι |> γο . Λιο των ιν _Μγ _4 ·| ιι _ _ψισμη _· τον , ο ! υπαλληλοι της « ΝπιΙ . _ψι » ζητουν _βιτυς ιΙ _τ _ιοιρητι η η νροο _ψυγη « Ις αντιαννΚικονισιι . _κ « μιιιρα . Λιο _ι υ > Λιι 6 _ιοκ , ικδοΟι νιος υπα _της Κεντρικ _η ς Ε Κιτροιιης του Β . υνΚΙσ ιιου _τΟι ν Υ _πολλη _λον κ _ΝαΑψ >) , το ο · ποιον Οο κυκλ _οψο ρηοη αηρ _ιρον και το _οη οιον ΛπιιιΟινι ιαι ττρο ς τους ΓριΙπανους οτρο τιυτας , ητιοΓ ( ικνι _ιι : τ η ι ιο _ΚΙκ _α ιον των ηιιημπ , υν των _υπαΜ . _ηλυν κα ) καλουνται οι ι / _τ ρατι _ωται _Γηως | ι η 6 _ιχ 0 _ο 0 ν να _χρι | α ιμοιΒοιηΟοΒ ιν υ < _ωτΒΒ (> γοοιτ 6 υ < ιυι . ΠΕΡΑΝ ΤΠΝ 600 01 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΥ ΛΙΚΗΣ 01 ΑΥΤΟΚΙΝΙΙΤΙΣΤΑΙ _ΛΟΝ ΜΝΟ Ν _, 2 ( _Ρι α > _ιερ ) . - Εις ση _μερικη ν _νροπτην _ιλπαιτηοιν εις οχετικην εραπηοιν ο _/ _ς- _^ πουρ νος των Αποι κιων κ , Τζων _Προς > _ιουμο ιδηλοσ _εν ( 6 _ιι την 7 ην Ιανουαριου £ _κρσιου . το εν _Κυπρφ ΟΛευ δ [ κης 676 _τΒροσω _^ _ε £ ων 68 απελυθησαν ι _^ _οτε , ' 0 _ > ΟΕις _ικ των _ωπολιΛιντων _αττο της 1 ης ' _ΙαΛΟικ _χριοι . ] _ι'ισνα : οι . , * . _Ελη _^ η _και { κροπηθη _1 _» ι · ι . ου , ' _Λττο της Της _'ισνουσριυυ £ _ζεδο & ι ) σαν ωκτω νια διατ _6 γμ « τκ ¦ _προσωιοκρατησειΛ : Υπο τ ης _Παγ κνιτριαυ Ενωσεως Επαγγιλ | ι « Μυν Αυτοκινητισ των _ικληΟηοαν ιις _ουσκεψιν αι επαρχιακ οι 'ΙΞπιτροπαι και οι συνδεσμοι αυτοκινητ _η υ _^ _ιων , τ Κιψιιι > _ιν _^ ιζι , φορτ η · _νων _ουτοκινητον ν πι _λιυ _^ _ορει · « ν δι ' οΟ ' ριον Παρ _ασκιυην _, και _υραν 10 , 30 π . μ ., ιις το _γοογι ον του κ . Νι ( νο υ Χρισνοδου · λ ( δη , Πλατεια Πηλικου Δημαρχει ου , αρ . 25 , ιν Λιυκιοο _ια , προς συζητησιν τ « ν αυτοκινητιοιπκυν ζητηματων , ΥΠΟ ΤΑΣ 2 ΤΡ 0 _ΦΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ _ΕΒΑΦΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΒΕΙΡΑΝ ΤΟΥ ΤΣΑΚΙΣΤΡΑΝ 0 ΦΟΝΕΥΘΕΙΣ ΧΡ ΕΒΒΛΕΖΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΒΕΝΗ , ΤΗΣ ΕΟΚΑ , ΤΗΣ ΠΕΚΛ κ λπ . —ΜΕΣΙΣΤΙΟΙ ΣΗΜΑΙΑ ! . — Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΚ ΛΕ _ΥΚΩ ΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΣΑΚΚΙΣΤΡΑΠ . — ΚΡΑΥΒΑ Ι « ΑΙΣΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΟΛΟ ΦΟΝΟΥΣ » . Εν _μεαω εκατ _οντα ιων _: _τε · 3 _ουντω ' _Βτρβοωπων εκ _Λεοχω _βια _ , _Υζχχη _αιρ χ _ζ , _Καμπιυ , ι _ερι δ , Λευκχι , Πεντιι ν 111 _* _. _Πεοο υλο _ι , Π _ραατευυ , Μερ _ςοβκ ν . _& πολλων « λλων χωρ ιων και υπο τα _οτ _ροφλ τοΟ Ε 9 νικου μ _» 5 Υμ Ολι . εταφη την 2 . 30 μ . μ . ωρ » ν τη χ 8 ε ει ς την ν _ενετειραν « υ 'Βακ χκι βτραν η _οορο του κατα τηΛ ' _μεσημδ _ριαν τπ ? _ηρωχδ ε Τριτ η _φνενυνται κατα _λποτριι ηαιβν τροπον ει το _κεντ _ρο-ν τιι ι ει > - κωοικ _ι 34 _ετου _ εμπορου Χρι 3 τ _οιουλοι > _Κλεαν 8 _ου Εγγλεζου . Λεκαδες οτεφ ανων , εν οι τβυ Λιγεν η κ . α ' ι τη ΚΟΚΑ , κατετε _δ _ηβκν επ ' ι του _ρερετρου τοι _ς _& _νευιεν · το , το οποιον Βιτ ο _κικαλυμμ _ενον < 5 Β _'Κλλπνικ η _ _απ · Η _ΚΗΑΕιΑ ι 1 Μ _ΦΑΝΕΡΜΕΗΗΗ * Ιι αιι _^ ιης ιου _Χιιιι 7 ιΛ ιυ _· Ι ? Λν 'Κ γγλ ρζον παρεδοθη ΒΙ ς τιιι _'ς οικ η ' ιιι · _τοι' δια τα _ψ ην !? . _τοι _Βεμχοιι Ν ' _οοοκημνιιΛ _» _Λινκι » · _ηι ' ιι ς Πι _^ _ιι τι ' ιν Κ . · _Ι Λ _^ . _{ ι . ( ιΙ (> ιι ν _Τ'Ι Ζι _?· Την 9 . 15 π . | ι , ι _ι ιλι'ο Οη ιν τι > ) ι . _γιιιο Φιινκ ( ιιι ) - _μκνη _Λπι _χοισιι ι η · χι _] 6 ι'ια Τον ικιι . _τοντας , π ' , Ι' _ιααιαν . ηαοψ . ι ») . ιιι >( Ιηιιαν _πλι-ιοτιι π « , ιυοι » ι , _7 α , | ιΒΤ _ιιξυ _τιιΙν _υποιιι _ιν και τι τ τιιν _πμωιιν οι'γ / . _υιιτονμΗ _'ιιΛ' _ιιντον ι : ς ι > ι < ι _/[ . ο { Κι _Λτοιιτοπι 'ιια _χρατη _οπη _ς , οι !) ¦ ποιοι _κια _κ'ιτιΗΗ _'οιιν οτε < ι _·' ινον ιηι τοΟ ιι ' _τορτ (> ιμ' τ < _ιν . _Μντι ι _^ ι _αντιυν ι > ιι _· : ' / οινονιι _χ < η _ν ' (} _ι ινι ) ι εκ _μι-ρον κο 11 _τονμινιιιν _τοιν _Κτντ _ςιικων _< Ι » υ - / . « _ζιΤιν κιι ! _τι ' ι Κη _κχινπτηιμιι > _ια _ . Μι _'τ ιι τι ' ι ν _νΕκοιοσιμον ακο 5 _, « ν 0 _ιιιν , το _«( _-ιρηκον _ιτοποβΒ . τηΟ η γπ ' _αι ' τιικι _Λ'ι ' ιτοι · , το Ο ο , τ / ι / ο _ι 1 _ιπιΙΗι ηνΥ η _σχλτ _οωζ _τρηι _Ορι πη σι ' _, _ιιγ ος χοι · ζ . ι ' ι ιιλ · λοι _οιγλοΙ αυνγεν _ρι _ς , και μι - τ ι _·< _τιοΟη _πρςιι την μεση | ι < Ι _ρια _ _ΒΙς Ξι _> Ον . ( ι . _ΤιΙΙΙ ο Χρ (( _ΤΧΟ ( ιθ 1 ' · ? . <> Ιι _γγλΒΙο υιι _μινι : _μιχα χ Βι _οιζογΒνπ ' ιις του κιιι οιε · _£ ι | γι _- · τα _ι ' ι ι . _τηη ικιι _ αιτηυ _ι-. τι _χιιμηοιι _:. ιιΟΜΠΗ ΕΚ 90 ΑΥΤΟΚΙΗΗΤΟΝ τα χ ) ι . _ιομπΒ ι _μιχςιι χου _Ξεγον'τιικιειι : Κ ! ς Ξεουν _χιλιηδε λαου μι μεη _ιοχιου Ελληνικα σημαιας υ . _τεδιχΟι ισαν τον _νεχρον _ΥονΒπεχεις . ΙΙ οοηο ' _τοιιιου _μεχειριρΟη αχολο ιΙΟοις εις την εκει _οι κιιιν χοι · και _εξετεθ η ει ς λιι _ιχιΙ ν _ποοακυνι ιμιι . Μεταξυ Τιιν Λ . _χοτ ιπανιοιν Βοτιιτον _ναιρετισμυν _πεοιε ? . ( ι | ιΒιανοντο : [» Ι ) ι _ποι . / . ηι Τ » Ρ ι >/ . ον . ΚΒ 2 Τ _2 ΛΚΚΙ _2 ΤΡΛΝ _Τιρ' 1 μ . μ . _ιιςικν πΕς < 1 τα _υι > ηυι ιικινη χα , _ηγουμενα χου ν _κοιι'ΒΟ |) ηνι αιτοκινη _τηυ , _πα ( ι . λι _ιιιον ολοκληρ ην το _πλιι Οο _ι κιιι _μιτνφεοαν « υιο ε ! την 5 _Υενετιι οιιν του ι | _» νει > 0 εν 7 ο _Τοιικχιοτοαν , Η σοοος _εναπετεΟι _) ( _ι κολιιυθ _ως ρις τον μι-¦ _ι-. ψιν _νιιον του χωριον , ( _ιαιις υ , _τεοεΛληιιιιΙΟη ασφυκτικης ζ _( ι _ι _ι ' ιπο ι _ικτσικονς πολλων γειτονινι _, _ιν _νιιιΛιιι-. ν _^ _11 · ν ΙΠ . * νι _ν ει ! ι π _( ιιιπο (> ειιομ ενοιν _χων _Ιε _ριων κκι _μιαιι _Τιιαν Ελ . _' . _ηνιχ : : · ,- , _ττ ,-μπιιΤιν , η νΒκο _ικι ' ι πομπη _υμτηιΟυ _νΟ η εις το _κοιμητηριον , υ , _τρι · 4 _νεκοο ς ιναπετεΟη εις την _ΤΒλειιτ αιαν _κιτοΒι ' _χηιοικιι ιν ιν _μεσιρ στγκινητικΛν εκ 6 η > . ωοε (« ν και κοηνγων _« _Μσ / ιις οτου ς δολ _οιτ ονους » ζιιι » 'θελθ | ι _ε : ν _δικαιοπυν ηνι και υπο _τοιις πενθιμους ηχους το » κιιιδι _ηνο του ι . ναου της Τοακυ _ιστοας και τας _οτςιοιμις τοι ΕΟνικου Τμνου . Μετ αξυ των κατατεθεντ _ων απε ( ο « ιν _στειτ αναιν πεςιιελπμ-( « _Ινοντο του Λιγενη , τ η ΕΟΚΛ , της ΠΕΚΛ , _της ΑΝΕ , των πολιτικω ν κρατουμενων κ . ιι . Τον εκλιπο ντα απεχαιοετηοι _ι ν επι του τα φοι · του η κ . Δωρ α Ονησι _ιρορου Χρηστου , _οι _{ νγιις πολιτικου _κρατοοιιενοι ' , ο κ . Χαραλαμπος Μ _, _τακαλουοη ς εκ μερους του σνλλογου < -Νιοι _ιυλοι _Λ και οιο _ιεοει _ς-, Ει ς _^ ενδειξιν πενθους δια την απιολειαν του Χρ . Ε _γγλειοιι απαντο _^ τα κε _ τρα αναψυχης εΙ Ξερυν και Τσακ _κιοτοιιν παρεμειναν ε . _τι διημερον κλειστα , πλ _εισται δι : _ιογαιαι Γεν μετεβησαν ει ς τα _εργααιας ων . _ΜΟΡΨΟΤ , ' - ' ( Τ ου _Λντι ι · ποκ _ριτηι 1 μα ) . —Το _ιιιχοκινητον , Λι ' ου ι _^ _σοριι του _χΟε υθλ ( ιι | _' _» τι | 6 εν _ιος _ΧριΟτοδι / ολοΙ 1 Κλ . 'Κγγλει ου _μετειΒΒ η _, Οη προ ς τιιι ( ην ει τιμ · γινε _τε ιραν _τοτ Τσακκιστραν , πυνω-ΟΒνσιι ν εκ Λευκ _ιιισια : _ιτερα ΒιΟ κιτ ηκινητα , πληρη εκτιμητων τη μνημι ις του . _Τιιυτκι , _καυ' < ιν / _ρονον διηρχοντο π > . ι | - σιον τοι' στρατοπεδου Κιικκινοτ _ριμι _Οια ς , ικρονιιν τα σειρηνα _τιι _ιν ει ς τον ρι'Ομ ιιν ιΚ ε ·? ΛΙ ' )( ιι _ι . Οι ιν _χι 7 ι πχς _-Μι-Τπεδ _(> πολιτικοι _κραχοεμενιη απηντη < ιαν τοτε δια της { ι _, _»™ - σεοι _ιιιοιστιου ΗλληνικΒ | : _πημαιιι . Ι _υ _Βιι . _ιον των _χοιριοιν , _Βι ι ' ο _» ν _οιηΛΙΙη * η . _Ιομ _^{ , αντιπ _ηιιοοι . _τειαι απ εχαι _ρετοιν τι ' ιν νεκρον κ < ιι κιαεΟετον _σχπι _ανους . ΗΙ _Μορνου μιιΙ ) η τ < ιι κιιι ) ι _ιιι ) ι | Τριι ιι του _ΙΙ 'μν , _ιοιΙ ιι ' εξη ) . 0 _νν _τ « υ « γ . _ο ) . _)!»^ τ « ι κιιι _κατι'ΟιΒΤιιν _στει ( ανον ι ' . _ιι τ η σοριιυ τιιυ ι | ονι _-Ι ' ( Ιεντος . ενω _αντιιι νη _ι ΗιΙπηΙ ι Τ _(· ιν ηνωΟι ) _) ιγ- 01 ΑΥΤΟΚΛΗΤΟ Ι « ΠΟΛΙ ΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΟΝΤΕΣ » ΠΑΡΑ Ι β ΕΘΝΑΡΧΗ ΛΟΜΝΛΙ ( 2 _ιινοιπερ ) _, Ο ιιι _, _οριοτος Αρχιεπισκοπος ΚΟ _ιρου Μακαριο _ς _ι _^ ι _, _/ _Οι ) οι · , ιιρον _ανη-προ _οωηους - _^ ς _^ ρι _οτε ρας _οργα _ωσε . ος 'Λκι . Λ Κ υπρου ηοΙ συνιζτ _^ _τη . α η μιι ' -ιι _υτιΒιν τι _' ις _ικαφορ _κ _' ις _τ _<^ ν μετα υ _κ _μυσηκης ορνα ιΙ ) θ _€ ι _^ ς _ΙΙΟΚΑ _, Ουτοι _Λς-ικ _οντ ο ι _νκιΟΟα χΟι ς _Ιιηι < . ι _ικΟισοον _π _ρον , _ιυν Αρχ _ιιτιΙ _& κοπον ν ' ις ουιι _'ιε ισς _τωμ δια _^ ρ ων ηι ΛποΤαι διαχωριζο _υν τους 1 > . ληνιις Κυπριους ΑΚΕΚΡΙΟΗ ΧΟΕΣ Η κ . ΣΤΑΥΡ _ΙΝΙηΟΥ Η κ . Ξενι α Στ . Σ γαυρινιδ _ου συζυγος ιου _ικ των Ιδιοκτ _ητων • του _ιυττογρσφιι ου Χρ . Β . ιτο _· υ · ρινιδη _κοι ΥΙων _, κ . Στιλιου Ι _' το _μρινιδη εκληθη κα » αη *(> 1 · 0 η χθες _ιι _ς τ ον _Κεν τ _ρικον _ω · στυνομικον σταθ μο ν _Λευκυσιας ιττι _ΛΙωρον _, ητοι _ωπο _τη _( Ι ] ττ . μ . _μικ _ρι της 1 μ . μ . ωρπς . ΕΙς « νακρισιν _υττευληΟ η ωο · _οαυτυς 4 Λδιλψος τ ης κ . Βτι _- φος 'ΛΟηαιν _ιτης και η ΟπΟ τ ης κ . 'Λνδρονικη Κατσουλλ η . Ω _ς ννωοτον , προχθες η κ . _Σιαιιρι _ιδου _, _κθ 0 * δν χρονον 5 _ιηρχ _ειο _ιιι η τοΟ αυτοκινητου τ ης του οποιου _εττ _ι 6 αινον και οι ( . _ττ ροι δυο _ΑνακριΟεν ' τ _ες _, δια της οδου τ _οι > Λημοτικου Δαοου _ξ _, αν £ κοι ιι _( _ωηα Αα _'ι υνομι _κου ουτο · _κινητου κπι ωδηγηΟ η _ιι ς τδν _ω · στυνομικ _υν , οιΒου τοοον η _6 _Γ η « γος _, _δδυν και οι _ικ ιιιιι _ινυνι _κ ς του _αυτοκινητου , _υπιδληΟι ισαμ _εις _αυμοτικην _ιρΒ . υνπν _, _Λφαυ _Κ _^ _τοχΟ η-οπν νο _Κβωλυυν τπ _ινβυικιτοι των , 28 Αμερικανοι Βερουσιασται και 57 Γουλευτα _ι εχο υν ηδη τα χθη υπερ της Κυπ ριακ η ς υποθεσεως ΛΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟ _ν ΕΜΕΡΒ _Ε 1 Α _1 ΤΙΙΣ ΑΙΕΠΑ . -ΜΕΠΜΑΙ ΜΣ ΜΟΕΙΑΙ ΤΙΙ ! _ιΡΟΣ ΜΕΤΑΣ _ΜΜ Ν ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥ 1 ΕΡΗΠΙΚΙΙΣ ΠΟ ΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ . —ΕΚΑΙΙΛΙ _1 ΙΕ Ιι ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ . ΛΗΙΙΝΛΙ , _ι' ( ΙΙ ιιι Λνπιπι _ι ' κμιτιιι ' ι μιι _ς ) , — ' () _( Ι , ιιι γ ιι ΙΙρι ' ιι _-λυ ιι _ _ιη ι < ι γα ?· Μ ι Ιι ' - ' λι | νοιι | ιι _' ι . ιικιινι ) ι η ΒιργιινιιιπΒ ' ιο _ς ΛΝΙ _' ΖΙΙΛ χ , Κ , ΙΙιχι _Ινη _, Ιι _ΛκιΒιιι ι ' ιι | ικι 'τι _ι _ιντιιιιυ _ιι ι' · ιι ιχιι | ιι ) . Βι ικο _ριι ιιης ΗΚ 0 _λ | ιι > _- Υινοιν , ΒΙιι Ι λιιιιιι' _ιιρ ιι τιιυ ς οη | ιιι ( ιιι γ _ναι | »> ' ι _« _τ ι ι | Λ ) Τ ιΙνοιιιις χιπιι _ΙΙι ' ιλλιι μιγ αΙ , α _ / ιριι _σιιιιΟι Ια Λια την μιχα _- ικρ « ι | ην τη 'Λ μι ' _ριχιινικΒ ι ι χι · Ι _ _Ιιρη | τι _« ι | ιιι ) . ιιιχ η Βνιινιι του ΚιΙιοιι _ιχιιι · χιιι Λιι ' ι την ΒΛι _Τοι ' ι ||/| ι ι _ι ιιι πιιιι | 'ι ιιι ιπι ν τη 'Λ ιιι ριχ ιινι _χης Χιιινη _Υνιιιιιι ι , ΙΙΙ _ι η , ιιι νΒ , ιι , χιιι ι ' ι · _ιιιν ι _' νΒονπιιιν τη ι ' ιργιινι ιι ιιι · ιι > _4 ι 1 ! Η Βιριιυ _οιιιιιι ιιΙ χιιι _( Βι Ιι _Μνλιιιι _κΙ τοΟ Κιιγ χ ρι ' _υοιιιι Ι 7 _. _ΙΙΙΥ _ΧΒρο ηΟ _η υπ πι ιης _Κι ' _« ρι _ιιχι'Ιι υποΙΙεπΒΟ _ι _ , 'Κ ) ι πΜ · • ιν , | ιι γα ) . ιι < 'ιργι ιν . ι το ( ι 'Λμι ·· υιχιινι χιιυ ιυ , _ιιιυ , _ενεργειαι ς τι ' _κ ΛΝΚΙΙΛ _, ιιι ιμ ιιπιιυουν _ι'ιρΙΙριι χιιι _ονοι . ιιι 6 ιιιι | ιο _τ ιη ιι _- « α Ι , ιΙ ιοιι Κυ πυιιιχιι ιι , ΙΙερ ιιν ιιιι ' ιπιι · , _ι'ιτιιν ιι 'ΚΟνι ' ιρχης Μακαριο ιι ' ριινχ πιι ιι 'Λ | ινριχην , ιι Λ XI · : IIΛ ιΙιιν ητοΒιιι ( η · πιλ' ιχιιτονται ιι ις χιλια _οοιν 'Κ > . ) . ι | νιιιι | ιι'ριχιινιι _ι ι _χκΟ' Απα · παν τι ' ιν _χιιιρ ιιν ιιιι ' ι _τ ι > ιν _(· π / ΛΙ 'Ιν τοι ι 11 ιον _ιι γΛνιι Λιι ' ι τ ην ! Κιιι (| ι | ιυγι '| Υ , Ι ·! : Λλλου , χ ιι _χιΙ τιι ν ιορ _- πιι _ι | ιιιν Τη υ . _' ιη ΛΙ _ιιρτΙι ιυ την ηα ρι 'λΙΙ , Κι 'ι ιιι ιχην ι | ς π ' ι ς __ 'Λ ( ιι'ρι χ ιινιχ < Ι _πολιι ΙΙ ιιπιιιινι ιν χιιι Π 1 τπμιιιιιι υγχ ΙΟυν _οντι · _ 'Λ μι οιχιινοΙ κι , ιιιιΙΙ ι |· οιιν ιΙ ς Ιερμ ας η ιινηγ ιιρΙ _ιι ( ιπι ' ρ τη ι'λι'υ _ιι ι ρια ς τη Κι ' _- Πριιι ι , ΙνΙ _ς ΙΙ _οοτιιινην , λμι _λοιν χ . ι · τι ' ι ιην _Λιι ' ιρχιιιιν _οιιγχι _'ντοω _· οι · οι { , Ι _, ιιιιιι Λμ οΥι _νιΤι ν χιι ι _ιπι-• Ι'ιινι _ιιν 'Λμι _' ριχιινιον χαΠηγι |· την , Λ Κ »> Λη > νι ' ιιη ς τη Μιιπ · ( ι ( ιχιιυπι _'( Χ < ι ς ιζι _^ _ηοιν ιν | ιι · πι | ι / . ποι ιχρο τι ιι ιιιτ _ιιιν _, _ιΙπ (· ι _ Λιι ριιχιιι _ιι )| Ι ) ι | Ιι ιιι ιτολκιΙ ) ι ' ηι { ιΙς τιιι ' ΚυπυΙ _οι _' . ΚιιτΒ * τιιν ιιιιπ _ιιπ ιιον τη _ι'Ονικ _ης _ικι'τι _ι ιιιι ι | ς ΒΙ ( τ « ι · _ΙιΠιιν _ιιΥΚ ιι 'Λιιι ' ριχι ινιι ΙΙ _ι ΙΙΙ ' λπ ιιι ' ι χ . ΦηυΜιιν _ιΛηλιοπι ν , ( Ιτι ΙΙιι κιιταΟιΟ ιι ιΙ την 'Λ · | ιι : _ρικ ( ινικι | ν Ι _( οιιλη _ι _« ιχι _ιΛιιιν ι > _ποι | Ι ' ιη ( οι ς _( _ιηιρ τ _( _ιι _, νυΟι !· 1 / _Ιιι { χων _Κνπο ( ιι ) γ , Ανεκαλυφ _θησαν δυο μη _εκραγεισαι _' βουβαι ΜΙΑ ΕΙ £ ΤΟ _ΕΤΡΑΥΙ _ΟΤ Ι ΚΟΝ _ΝΟ _£ ΟΚΟΜΚ _ΙΟΧ ΔΚΚΕ ΛΕΙΑ _Σ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ Ε Ι 2 ΤΟΝ _ΛΒΜΚΝΑ ΑΜΜΟΧ _Λ _2 ΤΟΥ . Εντος γερ ανου Λ ου λιμενο < Αμμοχωστου _ονεκο > _υψ _0 η ψες , _συμφωνως ττρος _εττι ' σημον ανακοινωθεν , μη ( κραγεισσ 6 ομ 6 ο τ _υττου υδροσω _λιινος , Αυτη παρεληφθ η υπο « δυναμεων ασφαλειας » , Ετερον _επισι _, _μβν ανακοινωθεν , _οναφιρ _κι _, οτι τα _οττογευμα της χθες _ανευρεθη εις το ιιν Δεκελεια _Γρεττανικον Στρστιωτικον Νσσοκομιι Ον _εμπρηστ _κη _& ομ 6 α . Αυτ η ικει _τ 0 _ιντος ημιτελου ς δωματιου _χ οΟ _μαγει * ρι κου κτιριακου συγκροτηματος του Νοσοκομειου , το οττοιον / ,-χρη σιμοποιειτο προσωρινως ως _ξυλουρνειον . Η _6 ομ 6 σ _, η οποια ητο Ετοιμη προς χρησιν _, _ωττετελιΒτο _ικ υικρας φιαλης , _πε * ρκχοΟβης χημικα ς ουοιας _, Λριων _επικρου στηρων και ενος ωρολογι ακου μολυβδοκονδυλου . διετης _φυαηκιςις βρεττακο υ στρατιωτου ΚνΡΚΟΙΙ ΕΝΟ ΧΟΙ ΚΛΟΠΗ _Σ _Ιι ΝΟ _Ι ΔΟΧΕΙΟΥ πι · : ν : ι χη _ς και _κοο λι ρων απο το ΙΥΝΙ _- Ρ ΒΛΤΙΚ ΟΝ ΠΑΝΤΟΠ _ΑΛΚΙΟΝ « _ΚΟΙΧ 1-ΟΥ ΔΙΑΡΚ _Ο _ΥΕ Η _Ε ΜΕΥΔΟ ΚΡΚΥΝΗΙ 'Υπο Στροι _οδικιιου ιις _Πο-Χερ _ιβι ο _κα _^^ _δι _« _α _^^^ _1 χ 0 _ες ιις _διιτ η _ψολοκισ _ιν ο 2 Ιο _ιι ) ς _Γριτ _τανος οχρατιωιι _ις ( _οκα-ηανιυς ) Νορμαν Α ρΟοιιρ Ν _ικηοσσιλ , _ιυριΟειι Ενοχος κλοιιης _ινος _δοχΕΙ ου _δςνζινηι « π ' ι 50 Ο _-πιριτιοι ) λιρων _^ κ του Ιονιργατικου Παντο _ττωλ _ειου του χιορ _ιοιι _Φοινιου -τιιριιοι . ΕΙς το Ιιτρατο _Γιχιιον καιι _- τεΟπ , οτι 6 _ρηΟιις στρατιωτ _ες , _φιραν ( _ττονοφοριον _αξιοματικοΟ , μ « τ £ 6 η ιι _γ 6 ρηθεν Πον · _τοκωΧεΙον και _ιΤττιν ιις τον _ιιττιυΟονον , 6 _τ ι εττροκιιτο να £ | . _Βνιργησ π _ιριυναν _ττρο ηνακα _- λυψιν _ινΥροφον _, ης ΕΟΚΑ . Λι . πρκουσι _) της « _ιριυνης » ο στρο . τιοτης ηνοιξτ Το _ταμιΤον κο ! _τταριλαιΕ 5 Ο 0 λιρας . Ακολουθως _ινιχιιριο _ιν ι ( ς τον υττ _ιο-Οιινον ιοο _τταντοτΒθλτ . ιοο αν &· 6 ιι { ιν . Ο _τιλιυτα _ιος κατηγγ _ιι _λε τ ο £ ιη ισαδιθν ιις την _Αστιινομιαν κατα την _ιττο _υριον , Η « _ατ οει _ιη υποκ _ιιται _ι | ς ιττικυ _- ρωοιν . ΑΦΕΟΗΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΛΕΜΕΣΟΣ , 2 ( Του οντοττο _- κριτοο μας ) . — _ΑφιΟηο αν <· _λιυΟιροι οι _ουλλη <} 0 ιν ][ ς Χαμ · πης Σταυρου , ( ζ Ομοιους , _Κα στος Ια _Γβα , (* ΚοΙτο Πλα · τρων και _απηνες οι _οολλη · φΟ _ιντ _ις ι ( ς Λ ρσος . ΛΜΜΟΧΠΙ . Τ 0 Σ , ι ( Του αν _ταττ οκρπου μας ) . — Κα τα τε _μισονυκτιον τ ης χΟΙς _αφιΟησοι _ιλιοΟιροι οι αιΛλ _ηφΟεντις , « α · τ _οττιν των σημπωΟιιαων _ικρι ' ν _ξιων ιις τον _Χιμ _ιν π Αμμοχωστου , 'Ε > λι _^ νΒς _ΤΒλ _ιονιιακοι ο _· _ιΤυλληλοι . ' _- _' ι _^ ¦ ¦ : ¦ ' , κ : τ | _^^^ ε _^ _Τ _^ Ι τ Ο Κ : _^ • _ΤαΑνιβ | _- ' μι ο _^ ν «* βΗ _^ Ρ » 'ερν _^ _λειΛ ΟΙΤυΔ « αι , ' _^ : ! _Ιηνιοι 6 _ιιρ > , _ _^¦ ¦ . ¦ ¦ ζ _^ Η β Καρια ' _υι _^ _ΜΜβΟ _^^ _ιενβ ιι . ΦΙΛ _^ ΣΥ _^ _ΠΕΤΡΙ ΤΗ Σ Αγ . 'Λ _^ ρεου _10 Ο — Τηλ . 2860 — ΛυΜΕΣΟΣ _. __ ΕΤΟΣ ΙΓ . —ΑΡΙΘΜΟ Σ ΦΥΛΛΟΥ 3401 0 ΓΑΣΙΛΕΥΣ ΙΗΕΑΥΣΕ ΤΗΝ ΓΘΥΛΗΝ ΤΓΗ ΕΑΛΗΝΟΝ _ΚυΙ ΠΡΟΕΚΗΡΥΞΕΝ _ΕΚΑΟΒΑΣ ΛΙΑ ΤΗΝ ΙΙην ιΙΡΟΣ . ΜΑ ΙΟΥ ΕΙΣ ΧΘΕΣ ΙΝΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ ΤΟ ' ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ _Φ ΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΜΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙ _ΩΜΑ ΑΥΤΟΔ 1 ΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΥΛΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΗ Σ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ . ΑΘΗΝΑΙ , 2 ( Τη ) . _εη > . ' Λ _ Οτινιιι χου Π » α *>! _Τοςιυιιι χι ) .-τ- . Ο _13 «< _τ πολιτι χον _ιιυιοΟ _πφαγβαμ-Ιι . _^ _, ' _Τι '/ Κι / _μμιι ιλ */ ι | ? . ι » ι ανιιιι _* :-οιν τοοον προ την _ιικ _ραν _Λεξκ ' ιν οσον και _ποο την _δκριιν _Ακιστε οαν . Εν οχιοει με την Κι _νιοον , οι _ΦΛιλταΟεοι » ιμμινοι'ν ει ς τυ Λικοι _οιμο . _αι ' ιτ _οδκι-Οεοεοις του Κυ . _ιοιιικο _ι ' ? . ιιου εντο ς ευ / . ογου και τακτης _ηοο _Οεημιας . Η _ιττασις _τυιν _ινιιντι τοο ζητηματος της _εγχιιταστι ' _ιτειος ατ _ομικιον ( Ιαοεο _ιν επι 'ΚΧλ _ιιν ικου ι : διιι Ον εξαρταται εχ της Ικιινο . _τοιησ _Εοις τιιν ( Ιξιωοπ ον του Κυ . _τοιαχου ? . _ιιου και της _πληοονς _ανιιννοιοιοειιι του ιοοτιμου της Ελλαδος μετα τιιν Αλλων _Συμμιινω ' . Η _οολληφδεισσ την _τταρελθουσαν _Διοτεραν £ κ της εν _Λευκωσια _οικισς της 5 . Ριτα Ερ _υΒοκριτ ου , _ικ Τοχνης , _οτταλλ _^ _λος του κι _/ 6 _Βρι > _ιιτ !* _ι > , _- ' ραδιοσταθμου . _ΕΙς τον δικηγ 6 ρον της κ . Τοσον _ΠατταΓο _ττοολον δεν _εττετρα _τιη χδες να τ ην ετη ' σ _«« _ιιιι . ΕΡΒΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ! ΤΠΝ « ΔΥΝΑΜΕ ΠΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » Αμμοχ ωστο ς , ζ ( _Τοο αν · _τοτΒτοκριτου μας ) . — Ψε _, ς _δυναμεις ασφαλειας » ιττιδρσμον εις το Θρησκευτικον Ιδρυμα Λι βραγκωμη ς , _συνοδινομιναι _υτιο ενος _Κυττριου , κα ι διεταξαν τους θαμωνας να στραφουν _ττρος τον τοι χον με υψωμενα ς _ιας χειρας . Αφου _ηρςυνηραν -το ο'Βκημ α _, ουν _ελαδον τον Κυριακων Χριστοφ ορου κσι τον _Θεοχαρην Δρακον κα » τους _[ _ιετι _φερον _ε _( ς _αγνωστον μερος . _Εις Κο _ιλσνιμο-ν τη ν νυκτα _ιης παρελθουσης Τριτης , « _δοναμος ασφαλειας » _εΙσηλΟον _ιν-^ _τος του Θ . Ο . Ι ., « Αγιος Βιωργιος » , ηρ _ευνησαν ολον ς τους θα μωνας _ηλιγξον _τας ταυτοτητας τ ων , £ ξο ( αρφο ] _υαν ρητα αττο τους τοιχους , _δ _^ σκορττισαν τα 6 ι 6 λια της βιβλιοθηκης χα ανετρεψαν τα ραδιοφωνο _υ . Του _αγροφυλακος αφηρισα _-ν τα υποδηματα και τον _ηρευνησαν . Αφου _ηρει / νησαν _( _ιε ρικας ο _/ - κιας οητηλΟον . ΒΑΙ ΛΟΥΡΑΣ , 2 ( Αντ αποκριτου μας ) . — Την μεσημβρια * της _τταρ . Τριτης « _δυναμει ς ασφαλειας » _ιν ττολ πικη και στρ ατιωτικη τΗρι 6 ολ _< _εττιδραμον _[| ς το χωριον μας κα ! _περι _ε _κυκλωσαν τ ην _οι κιαν του Βρηγορη Χ Μ >)( αλακη ( κα » ηρ _ιυνησσν αυτην _ειονυχιστικως , _Μιτα _ιααια _νιτιχρι _ωσαν τους ε _( ς τα _καψ _ινιι α _Ευρισκομενους κατοικους να _σχροψ προς τον τοιχον , ου [ θι Η _ιξεσχισαν το _ιχοκολλημινα συνθη _ματα , και _παρι 6 ιασαν τ ην Ου ραν του Θρησκευτικου Συλλογοι » , πρυκα _λεααντες αρκετας ζι _^ μ _ι σς εις σκη νικα που _εχρησιμοτιοιο _υντο δια θεατρικος παραστ _ασεις . Αιι > ου _ηρευνησαν τ ον _συλι , ογον και < - ξεσχισαν αρχαια Ελληνικα ρητα και θρησκευτικα συνθηματα που ησαν τοιχοκολ _λημενα εντος του συλλο γου , απηλθαν . Ουδεν ενοχοποιητικο * _ανει / ρκ _Οη , Οκ . ΧΑΜΜΕΡΣΚΕΛΝΤ ΛΟΝΛΙΝΟΜ _, 2 _( Ριουι _ιρ ) , • Ο κ . Χιτ | ιμ _( ροκ _( λγτ ΟΟΙ _ι ζηιι _) . οι ο _^ _ικροι / _ινιοοΟα _ιιιιω _τυν « . * , _ΜοκμΙλλον χηι _Χιλνοοιν Λ * Ι * « 4 ζηιημιιτπ _ικ ( _ικι | _,, _* 6 · ποια τωρα ιΟρΙοκο παι ινωτιιοι · ιων ' _Ι-1 ιι . ι ( ιινι . ) ν Τ . 0 νΛι _· ., ΔΙν ικιριοχιΟιμια _ν ιιιριοο _Οιεροι _ιι , η . > _Λ < 7 _ιις ΟΙ ΑΒΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΒΒΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ' ΤΟ : ΕΠΟΣ . ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΛ _ΙΕΩΣ Η ΑΒΟΡΑΠΓΛΗ _ΣΙΑ ΤΟΥ ΙΓ 78 . -0 _ΣιΙΦΡΟΗ _ΙΟΣ _ΠΡΟΙ _ΤΟΜ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΜΟ - ΣΤΗ _Σ - 0 7 ΣΕΡΤΣΙΛΛ . - Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΓΣ . - _δΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΖΗΤΟΥ Ν ΠΑΝΤεΤΕ ΕΝΠ ΣΙΝ . - Η ΕΞΕΒΕΡΣΙΣ ΤΟΥ 1931 . ' γ _' - Τβ « 3 _· κ . ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ , Ε 3 ναρχ »>! _θυ , * Συμ 6 _ουλου . Την . 4 ην Ιουνιου 1878 ι πε-γοαφη σιινΟηκη _μετας της Μεγαλτι Γοεττανια και της Οθωμανικης Αυτη κ & ατοριας _, -δυναμει της 6 ποια _σονειροινιιτο , _οπι » Κνπρο _πεοιελΓη £ _Ις την χι τοχην χα ! _δκικιιδερναται _ινο τιιιν Αγγλων , ε ' _ικντι μισυω ματ « 92 ' _-χ < _λια < _ι « ιν λιρων , τ · οποιον η _ιιεγαλ » ν _Γρεττι , ι _νια Οα χ _ιιτεβ _ιιλλεν ετησ / ι » : ει _ι τον _υουλτανυν . 'Η συν θηκη εκε ! η , Βπις _εγενετο ι · ιιγνοιι { - τοι · 5 ιυπι > _ιοκι > υ λαοι χαι ( Ιιτοει τιι _οποιιις , _διι ' μιας _ιπονριδιστου _πραξεω : ΛγοραπΙολιισιιι , μετειιιικ ' ιζι :-τ » μια Ιστορικη χαι πολιτ ' ομινη . νησο _απο του ιν » _χαταχτητου γ ! ς τον αλλον ιχιιραχτηυισΟη τοτε Βιπο το ' Βλαδστοινιι ωι « χονδροειδηι » αξις Π ( ιρ _€ ινομ ι « ς και Βι ιινγχοωο »| ιοι _ΑαοαΟΗιοι : τοι _υιεΟνους νομοι » . Ο Κυπριακος / . αος _ιδεχΟι · παση , _ιεριπτιοσει την με _· Βαπολιτευοιν ως Εν » , _περαιιι | ιοστην οιο _Βχαρνετ Βου · ωλσ > . υ , _περιελιιιε χαι τα ε _£ _ι )? : « _'Λποδεχοιεθιι τι ' ιν _μεικ-ιολιτευσιν , το _ιουτιο μαλλον χαυ' ιιοον ε-• ομεν την _πειιοιΟηοιν οτι η Μεγ αλη _ιοεττονιιι Οα ( Ιοη Οηαη την _Κν'ΛΟον , ως επ < . κι Εε χαι περι τιον Ιονιων Ν η οιον , να _ινιοθη με την μητε ι _>« 'Κλλαδιι με την οποιιιν _ιευαικως σι'Υι > ιετ « _ιν . Εκτοτε « Ι Κυπριοι δεν ε παυσιιν νιι _ιν . ιροαιοιτν , _ιοο : τας Ιιη _, εττιινιχας 'Λρχπ : της νηοου τα . εθνικα _τοιν ιιΙ · _συηματα κιι ' ι Μ · δια 6 ι | _λοι _· την ιπιΟυμιιιν των _ο . _τιος _ενιο · Οαυν με το _ιλ-ευΒιερον _Ελλ . _ηνιχον χρατος . _ιιι το αιτημα τοΟ τ » οι Αγγλοι . _Λροεβιιλλον το _ισχυρισμον ιπ ιιεν δυνανται να _ανταποζριυιοσι , καυ' _υοον η κυοκιοχιιι πΙς νησου _εξακολουθει να , _τιιοιψενη ει τον Σ ουλτανον . 'Τπο το πνευμα _τουιο _προσεφιιινησε το Ιι _' ΙΙΤ τους Ελληνας Κιι . Ιριοι'ς _ΒιντιπροονΙ τους χιιι ο _Ουινιπιον _Τσιρτσιλλ , υτιιν ω _υιιυ .-ιουργο την Αποικιων _επεσχεο _,-Οη τιε > ι · Β | θον . Ο ι ' _αεοτσιλλ _ε ' . _τεχιιλεαΟη κιι ! παλιν την _^ ονΟηκην τοο _ιβικ ητις , _'ος _ει . _ιεν , _ΒιΛον . λειει ( _ΒιαΛ-ιιηπ _^^ μετ < ι . το _λιτει _'σιν , εφ' οσον η νηπο α _νηχει εις τον £ _ονλτανιιν , . _ιοιι _ειιυεοιΥ Β »)!( ' ) ς . το ι _^ ης _οιιιιιιν τιχα : « _Ν' _ομιζιιι _ιιτι εινιιι < ιλο _λυτιο _« ρναιχοΛ _' , εη ' οοον ο Κι . _ιι , _ιιιιχος λιιο ιινηι _Ελληνιζη _χατιιγοιγ Β ιν , _νι ' ι ιΙ .-ιοι > λε . _ι ) _ι ιι ' τι ' ιν _Βνοιοιν τοο μετα της χω _· ι > ιις _εκεινιι η ο . _τοιιι _ηι'νιιτιιι να υνομαοΟΒ _] | ιιιτ _« . Μ ·/ . ι ι τοι · χι ! ι ι _, κι , _ιι . _τιος ιι Βνιι _πεοι-ιοβητον _(( . 'Ι _, ιμ ον _ιηιινικον . Το ηι < _τυι || ι < ι τοοτο εινιιι μοι ( _Ι _-ιοΛειςις τη : , _ηιιτοιιιιτιχιις _αιμιοκοοε _^ _ις , ι οποιη _τοοιιν _τογενοι _χαι . > ιιχτι | Ι _, _ιιζι ι τον Ι , _ιλλιινιχιιν λιιον .... _. . Ι 'ο 1914 η _'ΒιΛ'ον . _ιιι ειοι _|/· Οιν εις τον _, _το / . ιμον _χι ιτα των Λγγ ) . ιιιν , _ΟΒιιιι η ΙΙ ι _ιετιιι _· νιχη Κυιιιοννιπι εχι ' _ιοι'ςε π ' μ _£ ι > ν ( Ιηχι | ν τιιΒ' 1 _ι _* Κ _ιιχ _ι'μιιν κιιι τον Νηι | _ιΙΙ ςι | ον τοο 11 Π 4 ιι _, Μιοι ' ιι _, _ιτιιοε την _ινιαι . _» ον . Το _^ πομενον ιτος . _Ιοοοι'ιι εοι' Μ « - _ι . ιοτιι τιιντιιν ει ς τι ' ιν _Ελι . αΛα ι _' . _το τον _οοιιν οτι ι | 'Κ / . λας Οα Υ χιιτΒλει , _τι' την _ιιικΙε _-ΤΒοατιμιΙ _[> ις ν . ιι ' ι ( Ιιι ειοηοχιΙο εις τον ιο ) . ι _) ιον ιαιν τιι ν _υι _·| ι | ιι ' ι- _χοιν . ΛΙ ιαι » τι ιι 2 <» 1 _πννΟΒιχ ιιι τη 'Κ / . λι ' ιΛο _Μν ε . _τι ' _τι'ηι'ι ιν τοτι ιι ς την _Ιιλλιμτκι ' ιν Κι · Λε ( . » νι | _- οι ν να , ιιιιιξ »! Λμιοιο ς τονι ο . Κιιι ιι οΜινι ' πι η 'Κι . ι . α ς _ιΙ οιμ _· - ( Ιι · ν » 1 ς τιιν _πολεμον τα Β . Π 7 , ι | _ΗιΗ'ττιινικη _λγοΙ Κι'ποημ _ηοοοιροςια ι 1 _ιιθις > 0 ιι . Μετα το τελος τοι' ποωτοι · , _Ι < ιγκοομιΙιι ' πολεμου ι | Ι _'ονυ-χιιι ι > ια τη ι · ν ( Ιηχι 5 τιι Λι . ιζαννιις τιιυ ι _ι ιι . _ι _.-ιαιιι | Βη » π πιινκ · ιν τΛν _ιιι _της Κι ' ι , _τςκιι' _ηικιιιιομ αιων της ( _ιιοΟοον Ι » ι )· Λι'ο Ετη Λι 5 Υ < Ιτεοον οι _'Λγ · γλοι _Λνεχι |» ι · * _ιι ιν την _ΚΛιμον _ιι ς ΛηοιχΙιιν τοο _Στεμμιιτιι ( 1925 ) . Το 1 ι ) 10 , Κγ . _ιοιιιχιι ιιντιπι'ο ΒΤΜ , _ινιιι ιιλ ι τ Λν τοτε 'Λοχιι . _τι · πχο , ιον _μετι (> ι | _ιις ΛονΜνον χιιι , ι . _τ ' ι τΠ . τ Ο _^ Ιι _ι'ι 'ι τοιν ο » ν-ΙιΒ , χην τη ιιοηνιι , ηςιιιι _οιπαοιι τΒι Β _^ μιιτιινιχης Κι' - _( _Ιεονηοιοι την Βι . _ιοΛοοιν τη _νηηοιι ιι ιι ' ιν _'ΚλλιΙΛιι . Ο _ΛοΙ'Λ _'ι'ζιιιςιτζ , / 5 η η ς ητ » _»< ' «' _ηυιιιηυ _, ιονογιι τη _ΜιγΒι ) . ι | _ΙΙ _ςιεττιιΜ _' _ιις , ( αιοχιΠι _) ιιτι η ι Πνι χη _Λξιιιιπι τοιν Κι' _.-ινΙιιιν _ΙΙα ι ξητι ' ινι 'Τι' ι ιπι ' ι ηο >' 'ηι'ΧΜ » < ιιΙ _πνμπιιΟι'ιιις . Τιι 1929 / _τιυ ιι Κι _' , _τνιιιχη _τρΒ . _τΛπ ' _ιιιτηβπ . ι . -ι _ε ' ς Λον-Μνον ιζι ' ιιηπ * νιιι . ιι _' ιλιν . _τιιι'ιι Βης _υοιττον _ιχη Κι 'Λιονι ιοιος τι ν Λ . _ιΒλιΜ · Ιιιο ( _ιιπιν τ η νι ' ι · _ιοιι , ΙΙ Λπιιντιιοι _ιαιμιςε χιι ' ι _ιιι ' ιλιν _Λονητι-κι _) . ΙΙ _ιιιιςοι'ιιΛ _Ι ' _ντιιπις μιτιι _' _ιο του _ΚΟλονιχοΒ · _λιιιιΒ' χιιι τη _ΙΙυΒττιινιχης Κι _ιιΙι _ονηππΙ ιιι · ι ) ι | γ »| ηιν ιι χι ν _ιΟνικι ιν ιζι · γεοοιν τοο 1931 . Η εξιγεροις αυτη 6 ι : ν ν . _τηι | εν _ιιΛοτε > Λθμιι _Λντιδοιχοειο _: -Βνιιντιον μια _ι _, _τι μιρους πολι τικης ενεργειας τη ' _ΑγγλιχΒν τοπικης _ΚυΛει , ινηοκος , ο 5 _τι πειοιαν _πτιγμιαια _: πολιτικη : ις _. _ιιιτιυς . 'ΤΛηοξεν ( _ιΛενπννι ιις η ιΤι _( -, ιμ ι : ις _ιν . _ιιραοις μια α ¦ π » _μιιχοου _ογκοι'μι ' νης απονο : ι ) Τ ( ι' ις _, χ « Ι η _εχυι ' ι Μοπι ς ε ε νος _ιαι ' ιι _ΒΧχπλιοιιν-το _εΟνιχοι Ι ι / ιιιΜημιιτο . ΤοΒ · το ω _^ τοοεικνυ [ ει η ει · ο _* ια ει ς το _κιντ _^ ια ανμ | _μετο ·/ . η ολων τιι' ν . ιιτα . την ι [ _ιιιΒ / , ην _εχεινην ι'φσταμενοη Ε ι-ιολιτιχοιν _χομματιαν κιιι - / . οι _^ ν _^ ινιχων τα _^ εοιν χιιι ι } _ιτταΟε ( ροις χατα . _τοικιλον : κιιι ( _ιιαιρι ι οοιις τοο . _τονς _εχτοτε _ικδηλιο [ Οειοιι ανιιλλυιιοτο _( _Ιελησι ς τοι Ι Κι'ποκιχοι' λιιοο _ττιμΙ _ την ενο 1 ηιν . 6 ΙΙ ' . _τιχι | ν ( _ιιεοημην ι _'ι τ )| ν _ιιι [ ιι , ιιοι » ιΒω < Ην τιιν , _τολιτικων . τα-[( ιιιγ οντων του _ιτ-Οινοπωοαν τοι } _1931—οιτινες _ωδητ / ηπαν ει | το _χινιιμ α του _'υχτιοΙ'οιου—! _ευυιοιιν κνμιι » δνι _» γεγονο · _ τιι : ι ) η _οοΙΟπυς τ Τ ν _Κν _^ _ι _:-: _ιικιον . _τεοιαοενματοιν οια το _ _τοχοχοειολ , νοιιΗ' τοι' νη » της . Μεγαλη Κοεττιινιο _ κατα το 1 _Κ . Ι . Β > _ιγγνηΟεντο _ιανειου κιιι . 2 ) το _ιιατοχοιιτοοικον _οκιταγμα εν _ι νμ ( Ιοι · _λιι ι το _τροποποιουν το τελιονειι ιχον _δασμολογιιιν . Ι _'ιι γεγονοτα τηιτιι διν υ . · τΒιι )' ςιιν ι ) πηιιγμιιτικη ι _^ _τιι τη ιςεγιοοει'ις ' _σννττελεσιιι Βιπλιος ει το να ι .-τιτιιχι'νΟ η < _ιχδηλωοις τη { . ' _<( ιπταμενη : _δνοαοεσν . ι'αι , _ημεσωτεςιαν μεν εναντιον του Οεομον του Κι * , τι > ιαχου _ΝομοΟετιχου _ιι'μ οονλιου και τον κιομικου __ διο τοι' Κλλιμτι ς _τυοτου _οιτΟε _οεοις και τη λειτονογια τοι · κνοιιο δε εναντιον τοο καθεστωτος τη δυνλεια _, εις τι ο . _τοιον η νηοος . _τοςχΙ την δεδι _) λοιμενην ΟιλτμιΙν της _ικοατει το . Τα Ι _ιλλιινιχι ' ι | ιε ? . ι ) τοι _ΝομοΟετιχου — ωματος ε . _τεληι | 0 ι | Πιιν τιον ζι | τημιιτθΛ' τοι' - τ . ον ιι αι'νΙ _ντιιπι ν των εν — _οιττα . την 12 ι _) ν _υεπτεμιιοιου 19 . 11 . Επειδη ιΙιιιο ς ει'Οο ιΙ _μιοιυς _χιιτεοτιι αιινεοον οτι η οιαΟεειις τιιιν _ηΒινιοσενμαιιον τον Κ ι'πι . _ιιαχιΗ' .-ιι _, ιουπολο · γιομου ως _χαι το _ιιυτοκρατοι , ιιχυν διαταγμα το _τοοποποιιιον το _τελιονεκικον _δαομολο-/ ιον ηααν _ιιπλιις το _οι'μπτιοιιατα μιας _νιτνινιοτ _/ πα _χοτιιστ « σει <> ς , Λπε'Ρ'ι _πιΒιΙΙη _« Ιπιος το τοοιοματα της ον _( _Τ / . ? _ιι _* ιι » ς _ε-Λεινιις _ιαοιιληΟουν _ιις _κοινι μ _οννεΛ _^ ιαν τοιν _'Κλληνι'ιν _Κυτοιιον _ιιοι'λει'τιιν χιιι του _Ξυμ Ι ' κιι'λιοι' τη 'ΚΟνικιις Οογ « - νιοπειιις , _ιιτις εχληΟι _) _πς » ο του . Το εν τη 'Λογιε . _τιοχοπΒ | . ΙΙ σι '· οκε ι | ιι ιποιιγμ ( ιτο . _τοιι ' ιΟη την _Λην 'ΟκτοιΙ » ο ' ΟΛ ' . α ' δε εογααια ( τη _οι'ιτχ _ιπΟιιιτα · . _κι _ιτι _' ι διιιιττηματα με · χι > ι τη : 17 η ς του αυτου μηνος . Ιιτι _φανει _, ιον οτι το _Κυτριακον ε · Ονικον ζητημα _ειοηι . » χετο ιι : νεον ι | α ( ιιν . ΙΙ γνι _ομη _τΛν _ΒΠ'νεδ _οιιιν , μολονοτι διν _ηττ οιιοη'οινο ι'αον _ιι . _'ιΙιοΒι τι ' ι λ η · _πτια _μετι _, 'α , οννεπιττεν απολυτοι οπον αηοι , ια _την αχολαιΙΙιμιαν _ι'Ονιχιιν Υι _, _κιμμι ' ιν χαι τι ' ιν ι'Ονικην ανιιιιετοι . ιιοιν τη _κατιιιιταο : « ι . Η γενικε κ / ιΒιιχ ( . _»( ιιΥ ι | _ενιη-τι'Ιιν του - _ομαΟετικ ου — _ι' | ιΙ . » οιιι . _ιου χαι ι | _ουναιοΟηπι τη _Βιδι'νιιμ ια τοιν _'Κλλιιν . κοιν μελαιν νο αντιδ < . » αοοι 'ν ' _κοιΥοιΙκιν . ι _ι'τιχιΤι _^ _χιιτι ' ι τ η _χαταοτΒιοιι' ) , ωδηγηοεν εις τιιν οκεη · ιν της ομα · _ινιχη _παοιιιτηπΒιι ις τι _» ν Ι _Ολληνων ( _Ιοιν . _εΒΤι _' ιν . Το μονον το οποιον τιιι' πι'νεκ _ι'ατπ ητο ο ι | ο ( _ιος τ η ι ' . _ιιιναληνεοι ιης _ιητοι _, ιιιις τι ' ι εητ αδικη _τεοιοδ οι _· . Τι ' ιν _χιιτι ' ιπταοιν ο . _ιοι Βιπ » παι | _ηνιοι ν ι | πι _> _αγμιι-ΒινποιηΟειΛιι _τιμ · 1 Ιιιν Ι _ιχτι »· » θιο <· _.-ιις ·» _ιτι | ιΜ ιχ _Τι - ιυ ( _ιοι' - ' _-ι _ττικου ι _' ιςιιομιιτο τοι » Μη-[ ι _, ιι ιπολιτοι' _Κιτιου _ΝΙ _χοδημου . Ο ι ' ιιιμνηοτο Μ ι | _χς < ο . τολιτι ι _'Ηι'διιιιν _ταΒΤιιχοανι ο διαγγελμα προ τον Κν . ιοιιιχον λιιον , ιις το οποιον _ι _ . ηγουηι _τ ιιι'ς λογου _οιτινε ς τον _ι'οΟη-Πιιν _ιις τιι _διΒιι ' ιημ Βι του ιχιινι χαι _ουν ιπτα _ειιμε _. νι ιν ε ' ι _τι ουνΠημιι τη ινι ' _ιπειος , Το διαγγελμιι τιιυ _Μιμοο πολιτου Κιτιου Βχιι ο > ι' _^ ης : ¦ ΙΟλληνε Βιδι > . ι | _θι , Πενηντα χιιι τιιιιι χοονιιι Αγγλικη κατοχης Β . _πιιοιιν ο _ι . ηυ _χο ' ι _διιπιοτι οοιιν _πεοιτνεινοι : α ) οιι ο ' ι Λουλοι λαοι δι > _εΛι'υΟιυουνται με τιι _Ιχιηι α κιιι παοακληοπς κιιι τα ιχ _χληοιι πι > ο τα ( ι _ιο Ι ) ημιιτιι ιοιν _τυοαννιον , Ιι ) ιιτι η _απαντι | πι τιΤιν _τιλιι 'ιιιιυ _ιν εινιιι ι πει _, _ικιι , ιονιιπι ιι . ηΙ τοι 1 Ικι _τι _'υιιντο δουλοι · κι ιι η Βι . _τιι-Οοαουνοι τοιν , γ ) ιιτι η μονη ουιτηοια μιι ιι . _τι' . _τι ' ιοη ι ' _ιπο->|· ιι ειναι η ιΟνικη < Ιπι > λυι < · ι · ι · ιιι χιιι οτι ο ' ι ξενοι _ιιν αι ιδο δ _ιι · .-. '· . _ΟιοιιΛπ ' _υονν τα _ν ινι _υιι Χιιι ι _ιδιχα οι' | ιι | εοονια τιον , με _χιπαντι μια ( Ιε ( Ιιιιι > ν την η · _Οιχην χιιι υλιχην μιι ι ιι ( 1 λι · ιοοιν . _Λιιι τιιυτιι , _ιιι' | _ι > Ι ' _ιλεμμιι ι _· ι | · ι . ιμενι · ν οτιι ·) ι ι . · οι πι > ο τον _ηιοινινον ι ' ιπιεοιι _Νειι ΜηΠλεεμ Του ιΟνιχοο _Ιιιοτη-Ι , ι / οι ' , Βνιι δριηιον _Β / . _ιΙ 'ΙΙ V ΧΙιΙ μονον νι ' ι _ιαιδιοιημιν , τον δι _, 'ομιι ν ποι _ι ιιναι οτι ν ·· ναι τιθλιμμενος μεν , αλλ' _οδιιγει ει : τιμ · βιοτηοι ' αν . Να {· ι | Ηι '> οοιμε _ υπο το _ιρως τη ημιοας ' ¦ την σημαιαν της _Ενωαεο > κιιι με αα στα _χαιιινους των σιινε χοι ν _ποειοπαΓειοιν _ουοπειρω μενοι γι · £ _ι _< ο της , _διιονοουντε _: χιιι _λιισμονουντες τα _διχονοι · _κς μι : πυηαν Ονσιιιν χαι μι παν μεοον να _επιδιωξωμεν τιμ _εΟνιχιμ- |« ις _λυτοιοοιν δια τη _μιτα της Μητρος . Ελλαδος ινωι _? ε ιΙι αιας . Εν ονοματι τοι Γεου , _ποοστατοι · του Λικαιου . της ΙΙ _Οιχης και της _Ελευθεριας , Βιγ < ι ( Ιοιν _νιΙΒιιζομενιΙν Βι το τον ξινον τυοαννον ιν ονοματι της αιιονιας ιδεας τη _'Κλ . ληνικη _ΒΙατι · _ιδο :, _πειΟια . _χησιορεν ποο την Φωνιμ—Νο μον , _Φιονην—Π _ιιοατιιγμ ' _ποιι κιιτι : Βιαινει απο το _υιν τιον _εΟνιχιιιν νομοδοοαυν . Πει 0 ποχηοωιιεν πιοτιυοντες προ τον _ΟοιιιιιΙΙον του _Αικιιιιιυ ι _ιτεο την _Ιιιπν , Τι κιι ' ι Λν ο ' ι _£ ε νοι _τνοαΛτοι _ατηοιζονται ε-, _τ _ιολοσπιΤιν κτηνο ' _ιδους ( _Ιιας χα _ιοχυος Ποο την Οιαν 5 ς Αν ) α Οι ) ι ( ιμ ( _ιει · οη στο τελος , μιι _^ . ιστα _οτειν εμπνεεται με υλη ' _ει | ν δοναιιιν τη ψυχη · Πε · 1 την κτηνωδη _Οιιιν α _Βιντιτα ιΟουν τι ' ι- αδαμαστα οπλα τη Ι'Τ 7-η ι τα εμπντομενα κα ' . _ρατιιιοι'μιΛΙι ιιπο τι ' ιν χαλυ _• δινην ιαχι » ι- των _αδουλιοτιο · ιι ' _σιιων , . τον £ ει _· _ροη · χαι δν • _ιιντιιι παντα να νικουν , νιι ιινουν _, _ειχομη , χιιι τιι _ασαλει · : α ιιοη Τιιν _ιΙκατοουωτιον , _ΙειΟαοχν ( ι ( ιιμεν ποος την _Ι'ω-¦ ι ' ιν _ιιυτιι Λ που ειναι _Φιον-ιι - η : Ιατοιδος , ειναι Φιονι _] που α _ιναυαινει < 1 πο τους ταο , ονς ε · _: _εινο » ' , ιιποι _επτι ' ι ιιιιονας ειπει ι . κιν τιι οστα τοιν εις του : _ιολ-πους της Κνπινιακης γης ζιοοι η _^ _ραγματιοοις τιον _πο-Ιοιν χαι _ινειοιον τοιν δια _μια _ιΟνικην _λιιτςιιοσιν να _γλυκανιι ας αθλιο ημερας της πολυ · ιτενχ ιχτον _ζοιης τιον . Πολιτιιι Ι'ιιχικΛ της ελευθερας _Ιιλλη-¦ ικης Ι Ιιιτι > _ιδυς , _προδιδοιιεν κεινους , _τειΟαοχουντιι' π ( . · ο του νομους και _ποοπταγματι του ξενον δυναοτου , _πριι το ' οποιον κιιι ποο τονς ανομου : νομου του ουδεμιαν υπακοη · χρειοατονμεν . _'Λντιτι ' _ιιοιμε ' λοιπον _ανι · πιικοι | ν _πο- ' τιι : α δικου _ και ( _ιυυιον : · ¦ _? ι :. λι | σει του και καται _ιολι- . _ιιιν > : α Οε _ποοσπαΟειαν δια να _λειιιη Βιπο τον τοπον μας , . τ ( ιος _εξιι γνισμον του , τι » αγο και ονει δο τοΒ · _ανΟριοπινου πολιτι σμου ποο λεγεται * Λγγ · λικι _Κατοχι ' ι χιιι Λιοικηπις της Κυ _προι · , Κι .-ιον _ι ! τι ο δρομο εινιιι στενο κ ιιι τεθλιμμενο και ιι _δηγ-ΒΙ δια των Ουοιοιν προ : τιμ- _οιοτηριαν της _Βιπολυτροι σεοι . Ι ' ιν . να τη · ιυλη ππι εστηοε _Λιπλιι ι ' ιπο του _Ορια μ Βιους τιον _ηριοισμΛν τι ' ι ολο _κιιυτιιιμαια του Μεαολυγγιοι κιιι του _'Λρκιιδιου , Βι μ η ( Ινα κοι Ι . _ιμεν * τι _· ν _δρειμον , οστι : μι ' ινο _οιιιιγι- _ι _,-ιηο τα τριι _χεια χοιιυ « _γα τη ιπη · γ , ιιι : της νικ η . 'Κμπ ρο ιιλοι , χιιι μαλιστα ιιι νιοι α γινουν ι _προιτοποοια του Βιγιονο . Λ _δειξοη- _Βιιι διν ειναι μονον νεοι το σι ~ ηια . _ι ' ιλλιι ν . _αι την , νι _· _- ' / 'ιν ι / . ονν _νεαζουοαν χαι οι > μιοσαν πνο τα _^ σκληρα _επιυιιοοι Λιιι το *· τρι ι > _ει Βιγ · * _ινα _οιι ' ι μιαν ελιιΟεριιν _Πιιτριδιι , διιι μιαν ιι'τυχη _ιιι'ριον _, _ι | ο . _ιοιιι _ιοι · ανηκει περισσητε ρον η ιι ημας , Εμπρος ! / ια ο _(· _ν . _- ( Ι . που διν _Βπλαοι τοι' _λιαιι του κιι ' ι τι ' ι πλι ' ι _ιι / ιι ιτο του νι ' ι ιιναι δουλοι τοιν ι ' ιλλιιιν , ειναι μαζι μα . ' <) _Ινιτ ιΙ . ι . ΝΙΚΟΛΗΜΟΙ 17 η 'Οκιο _ιΙΙριιιι · Ι _' . _ιΙΙΙι ΛΤ 1 ΙΠΧ : ·() λαο τη Κι πριο' ' _-Ζηττι ' _Ι-ινιοοιν . —Τι ' ι _επειπο { ν · ιιι του Κ υΒο ρνιιου . — ΙΙν ρ χιιτι ' ι τ ου αοπλου πλη · ( Ιου . 01 ΥΠΑΛΛΗΛ ΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΒΛΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΙΙλη ρπι ( _θρουμι () ιι , οτι ι | _'Κπιτριι . _ιιι τη Κεντρικη _1 ιυνι ργ · ιιιχΒ ι Τραπεζης Πο συνελΟ _η την 17 ην 'Λπ ριλιιιι 1 δια να ε . _τιλι | ι | 0 η Τοιν _μιοΙΙιιδιιτιχιον ιιιτιιμ _ατ ιον Τοιν ( ι _: _ιιιλληλι _· ιν τη Τριαιεζη . Πδη , >| Ι _-ιπιτροπη α . _ΤΛηασισε τι ' ιν : ι < ιοιιγι ι ιρησιν ιι _τιιιις ι ' , ταλληλου μηνιαιοι 1 μισθου ι ' ι ιρ λοδιορημα διο τι ' ι εοοια τ ου ΙΙασ / α . ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ! _'ΚκιΚ . _ιΙζοιιιν θερμα ιτ ' χ « _νιητ ! . ι . * ιθα > _απονια τοι' πα ριιχο / . ηνΟι | ιι ιιντιι τι ν _χι | δειαν , τοι 1 : _χιιιιιιιεοαντιι : οτιΙιιινι · _ν ι ' Βι τ η _οιιαιιι ιου χιιι _υιμιχιμ _, _ιρο . ιι ' ιν τιι Τιιι ' χαιΒ _οιονδηποιι τροπον σι'λλι ' . _ιηΙΙι ' ντιι ημιι επι _τψ ( Ιιινατι . ι τοο _προσηιλου ιιιιυιν συζυγ ου χιιι _π-. _ιτςαΙ ς Χ ι . , η σ τ ο υ Ν , 'Λ σ σ ι ι ' : τ η . ΙΙ _ουι υνιι , τα _τεκν _» _χ «· _« : ι _ουνν _ινι _ι _ΤνμΙΙ . _ιι · , Ι , . Ι , ν . _ιΒ . Χ ΘΕΑΜΑΤΑ ΛΕΥΚαΧιΑ Π α _Λτ α ι > ο _ττ σ Ο λ ο ι » ( _Κ' / _ιτριιτχυν _Οιιττρον _ωρς ( 7 , 45 μ . _μ . ) : « Ρηγα 6 Γε _ΧΤΚ _ιΙΙΛΛΤΟΒΡ Λ _^ _ΟΙ _ΛΕΥΚΟΣΙΛ • Μαγικο Πα λ α ι ι * * Ι ΒιΟσΟς Ι 1 αζωρσιοςι- ι Ρ Ειζ _Ι ν α _«[ 'Ε _^ _ιΛΒν'α _κορΕτοκτ _. _.. _-κον _^ ρ < _ιε _ω _> _' _6 _ρ _4 _^^ _ι _>( Πα λλας : _κ . Πρ 1 ν _τε- _ _ειΟοπ _υ _κοομος _» _^ Λ ου _υοα & _ι ( _ωρα . _ΙΤττ μ 1 3 , 30 Τ ' _κκι 9 . 30 { ι _> . ) : _« _Χο _^ ις αλι > 3 ι & ες » _, Α τι υ Η ω -ν : _<* . Υ · _νρος ταφος » _^ Ρ ο γ ιαλ : _νθ _Γαρραια- ς _^ 'Λ 0 η να ι ο ν : _& ισ > οτιις στη ' _ΓεντπΙι » _^ ΛΕΜΕΣΟΣ Ρ ι Λ λ τ θ : γΤο _ΩΠι 51 _πσι _-ιι > _ι _>^ 1 νι > Ρ ε κ υ λ : _€ Τ _* υμνι | _α-^ _ατι _}^ _ι Β ι ο ρ δα μ λ . η : * Α · _ιοδρ _^ Ι _^ κπ _^ _ιοιι β _ερολινουι , Ια Κ λ α ς : « . Μιω <» κ « _£ . * < _τ _( ι Ριη _> _( Ε λλας _^ νυχο & _ιωΛτηι πω Μιοοουρ ' . _ν _ΛΛΡΕ _^ ΛΞ ' ' . _Π-ο λ λα ς : _«« , _ΤριΙΒ _, _ωαω _^ _σεις ρον < _το >( Μ α κ ρ ι _$ η : _κ'Λ _^ ιαρ · _ι-ωλι _] ιης ερημου » , Ρ ε £ ,: < _Η-¦ _Λοιμοι _οαμποτιρς » , _ΛΒΛΛ ΟΧΩ 2 : ΤυΣ Ολυ μ π ι α : _ςΜι Κιχη _, δΙκσ-71 χυ ν _, _σρζλυον _μου » _^ Χ α τ ζ ι _|· _: β μ : η : Λ . _Ρ-. _χαρ 5 ος 6 3 ο < : _!^ _* Η * _ισιον : _ιΒερωκι τον _-πιντι ιιο · _-ιισσων > ( Ι ν τ ε α Κ : _-ι'Λ _· _ηι > δα · 3 ις στη Ροδο , ΠΑΦΟ Σ Τιτανια : * Δημ 6-σιθς ' _κιν-3 _υνος Νο . 1 _» ( Α τ τ ι κ ο ν : _^ _Λωκ _, ιμοι ιου _νουτικοΟ εν ι > _ρα-ΚΕΡΥΝΕΙΛ . Κ ατσελ λη : < _Κσριτσν _3 τη βελουδενια _κου » _ιε » ( * Ι λα-¦ > Ι _ι . ν : -ΗιτηιλααιΒ _τωι κααπα-ΜΟΡΦΟΥ Ρ ε ζ : « ΛησταΙ του Αρκα ' - _σαο * _ΑΒιΟΧ _ΔΟΜΕΠΟι : _Πηνω ραμα : _ιΙΚ'ρινος _Ι-« _ριαλτηςι » ' _ΣΤΡΟΓΟΛΟΣ _* Ε Χ λ α ς : « _Σιην δ _> ρη ιου _ΒΤΙΕΒΙολιΟι _» . Ο _ιΙΝΑΤΡΑ ΚΑΙ Η ΧΗΡΑ ΤΟΥ ΜΠΟΒΚΑΡΤ Εις _τι · _Χολλυγουντ οτη : _Φρεινκ _Ιιινατρο Λιορι ' ιν Μπιικιολι ., χι ' ιοαν του _Μπογκαοτ . _Αμιροτεοοι _ιιν _ηκοεστησαν την 2 ( ιμ · Μιιο ει ' οι ' , _ει την τελΒΒην . της . ι ' _ι-τονομης τιιν _βααβειιβν 0 <· χαο' ι ! ι ικ _τοι ' _ιτου _δι , _ιαβτιΟε το , οτι _εξελεξαν την _ημεοιιν αυτην διιι να _τελεσιινν τους γαμους με δσον _τι > _δννατον ο / . _ιγιοτιρον _ΟορυΒιον , δεδομενου , 5 ο οι δημοσιογοαπΟι κιιι ο ' ι _ηιοτορεπορτι-ο Οι » η οαν _απασχολημενοι μι τι > Οσν . αο . ι · _χλιιι | -ο ( 6 _ι μετ ' _επιμονη η _ιτ ειμη , οτι ο _ηθοποιος κα ' ι το- ιγορ-. _-τροχιιιΛι να _τελεσμ του γομοι · του με- την επιοη _ηΟο-τοιον 2 ΤΑΥΡ 0 ΛΕΞ 0 Ν ΟΡΙΖ ΟΝΤΙΩ _Ν : Ι , _Σ 0 ν _-χ ρο · ο < _ιυΛλην Λογοτεχγης ( _θιυττ _ριηυ _» , συγγραφευς και κριτικος ,, Το _μικ _( . ι _» ν του ονομα ειναι -Αγγελος . 2 __ Βι χται εις ιους _ΙσιορικοΟ _^ ΚΡ _^ _ν-α ις _,.. αλ > _, α των ριιματων . 3 . _ι-ιουοικη νοτα , _- ~ _'ΛμυΛτικον 5-τ _^ , _νοη' κατα την αρ _^ _αιοιηηα ( _αιτισκ η > # 4 , _Ε-Μ-ιιΒ . ιυν _ιι _.-ηεμοριον ιοΟ Ι 955 _, — _* Η _ες _ωρχπιας _'Ελληνικες νωρα _^ _ηροιρχιιμιιτι , ? , 'βς _βραστης _^ _ρΒζι-? _Μυθη α-πο τον _Μια _ιστοΛ _· _, — ΙΕρευς των _ωρχαιων Μ _^ _θυν και Πι . ( _5 σων 1 _& ι ? πμ _^) , 6 , _Αντιστρορος _γραςιη λεξεως ( _ιπο _ωρχαιον _Ξπιι ρτιαιικον Ρητον _, --Βω ( ρο _- ρουγ ωρισμε οι _ 7 > ΦιΧολογ κο ιι . ιιΑω ι , ιιυν τοΟ _ουγγρα _^ ειος ιοΟ κυσοι ζυντα Ο ' . _χ- , — Οχι αλλω _ (< ιιχι εις την _ελληνιν _^ ν _, 8 , Τωρα % α > Λα καΙ . { _ντυς ο > ι _γιυ , — * _Ε--τιι _^ αηης Βιρμα > _-6 ς _γλωοσολογος , 9 Ε _· ας _τρο _^ _Η _' _ης _^ ις , _ην _γςν ΚΑ _ΘΕΤΩΣ : 1 , Ι 1 _κο > οθη _ιη _ _2 ι _» ην Μαρτιοι . ! , 2 , Εινα-ι _Λιαραοιαστη , 3 , _ιιψεοΧον _* ιις ζοης ι τοΟ ι _^ _ωιης και της _γονιμοτητος οκι ιους _ωρχαιοος _Αι-γυητιους _,, ¦< ι , οι Μιν _Εχκριμα _. Ι , ιι Ο _^ ραν · - ικον _οιιοπνευματωιιΕς ποτων . Β ) . _Κσπι _6 ικαιτ _0 η _ιι ς τι ' ιν ου _ χ _ι 6 ηαιν -ιΒ _} ς _^ _Ορωπατητος _, -- · Το _αιταη _· - _' _χι _ιντι _ιπιτυ _^ ο ι , υλο _, 6 , 0 _/) λιια _ΡιΛπις του ολεθρου , -- _υ- > αι , Β . ι ι < : _κωοτπνα α-. _ο τ _^ ,,, _ ιο _· νοι ν . » ν ι ( » ν _, > α _^ νι τ ? ι _ ΠΚΚΛ _ιι ς οΒ _· ο _ιπι κ _) πι , μι γ . ι · 1 μ να . Το _, ια _, , ιΒ / . Πην _£ ι ' _ιΒιιιιπον ιχ '' / ληι | ιΙι , _ιηπι ιν ιι . 11 _ιντα _- ' / ιπν _»| ι'λ / . ι ' ιΛκι τι | 11 ΚΚΛ , ΙΙ ' ιν . ιπ πι _/ , _ΟηΒ'Οκν ΙΙνμ _- _^ ι _ην ικι < χληι | η | . ι Μ π > , ν 11 > Λ ' / κιν Νικοι . κον _ι | ι 7 . ι , (' ιιΜιι τη λ Κ _, τ »| ν 11 ιι _ι _' π / ιΙ' »| ν ν . ιιι ΙιΙ _υι ' _ιυιι _ιπον του _'Λοχ _^ _Υ'ιι 1 Λιγ ι νι ' ι Χ ( ιι τ ην Κνι _. _ιια-χι | ν τ ι | _ΙΙΚΚΛ . Οι Ελληνε ς φοιιηται και η Ιιι Απριλιου 1955 1 · Π ! 2 : ΤΟΛΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ _ΚΡΑΤΟΥιμΠΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΒΧΟΝ _120 _1- ΝΤΩΝ . — ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ _ΠΕΡΙΗΧΟΜ _1-ΝΟΧ ΛΥΟ _Ι-ΠΜΤΙ-ΙΩΝ . ΑΘΗΝΑΙ , 1 ι Αεροπορικος ) , —Υπο της « Χριστιανικης Φοι τηηκ _ι _ ς Ενωθ £ _« ς » ιΧΦΕ _) _ωργανωΟη την _ισττιραν του _τταρ . Χα 66 ατου _ιις το εντευκτηρια αυτης _^ _Κιπτριακο _βραδυνο » _εττ ' ευκαιρια -ιων _ι . _ττετειων της 25 ης Μαρτιου και 1 ης _Αττριλιου 1955 . ΕΙ ς την _£ _ορτην , η _οττοια _ιγ £ _« το _ττροτο 6 ουλι < 5 [ των Κυπριων . ς > ο » τητων . _μελ « ν της Χ . Φ . _Ε ., ττροσ εκληθησαν παντες _οι _^ ο » ττ ται και φο τη τρια » μελη αυτης , υπερβαινοντες τους 70 , και τι νες προσκεκλημενοι . Το προγραμμα περιελαμ 6 α νεν ασματα , απαγγελιας , σκετς , αναγνωσιν επιστολων κρατουμενων Κυπριων και α · παγχονισΟεντων και συντομους _αμιλιας , 8 » ιπνιετο απο _Οαθυτα την συγκινησιν και εθνικον εν . βουσιασμον . _Εις εισηγησιν επι του εορτασμου προεβη ο Κυπριος θεολογος κ . Ν . Γασιλειαδης , ο _οττοιος _υπεγραμισε το πνευματικον _ττεριεχομενον των Γυο επετειων και _γενικωτχρον _τταντ « ν των Ελληννκων αγω · ν _» ν , οι οποιοι εχουν ως 6 _αθρον τα * Ε > . ληνοχριστιανικα Ιδανικο και κινητηριον _βυναμιν την πιστιν ει ς τον _Οεον και την Ελ λαδα . Την συγ « εντρ « αιν _εχσιρεπσι δι ' ολιγων , _πσρακληθεις _ι £ ι Αθηναις _ανταποκριτης μα _( κ Δ , Α . Χριστος > _ιδηζ , ' _ιιττογραμ · μισας την συμ 6 ολην _τυν υ 7 _ιω < σκεπτομενων _ψοιτη Βων ει ς _τοι Κυπριακον αγωνα και συγχαρεις Ιαυς _Κυπριοι / ς _ωοιτητα _^ και _φοι _τητριας , οι οποιο · _εΤ · ναι στρατευμενοι εις το _ττνεα /· ματικον εργον της Χ . Φ . Ε . κα ' ι των ειλλων επι πνειιμαπκυι 6 α 6 ρων _ερειδομενων οργανωσεων , διοτι , ως ειπε , μονον -πνευματικοι υνθρωποι και με τινεν μαπκα _δττλα _δυνςτατσ » να _αγωνιοθουν δ » α την _Ελευθεριαν της Κυπρου . Την _εορτην εκλεισε δι * ωραιας πρσσλαλιας ο υφηγητης του Πανεπιστημιου χ . Δ . Κο _τοακης , _δωσας πολυτιμους νου _θεσισς προς τους _φοιτητα ς κσι διαδηλωσας την _ουμττιιραστασιν των Ελ > ηνων πνευματικων ανθρωπων εις τον Κσ · _πριακον αγωνα . Τελος _/ _ψσλη υ · πο _παντΜ ' - ' ο Ε _βνικε-ς Υμνος , εν μιοιι εκδηλωσεων υπερ της _αυτοδιαθεσεως της Κυπρου . ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ _ΠΡΟΣηΠιΚΟΤΗΣ ΜΙΛ _1- ΙΜΛ'Ν Λ _ΛΟΧΛΙΧΟΝ ' , 'Λ . ι _ς , ιλιο _ — _ΙΙ ι ' ιν ιΙιτ ΙΙε Λιινυ χιι . _τνι ιιη ' ι , ι / . ιπ ηιιιι ινο ' ηιιτιι χο ( _, ιι ιχιΒ _ιι _, _ια 0 | μιοι ι |( . » _ιον , _ινηιιι ι [ _ι ( . ιονκ ι , μπχι | 1 ιχον , ι ' ιλλι ' χι ιι _ιχιινον ι ' , _τιοιι _Λιο _... οι · _^ ι _'ΙΙ χα μιιλοΙ | ι ( ιτ ιι , Λ _ιν _εΙηΙΙε χ . ι . _τνιηιο , ΙΙΙ ιι' Ι ! ο _ι-ΙηΙΙε _, ιΙοιτι ιλοι , ι | . _τι ο _^ οι _, _ηιχι ι _^ ι , _πιοΠεςιο _ς , Βιςι ο . _ιιοτο :, ι _ι , ιν ιιιιχο , ι ' ιλλιΙ μιι ) . > , «· . · _Βιιιιιινιονι ιτο χιιι κ _.-ιΙΙι > . < ιι · _μιιχ ·| ιιι ! ιΙ ι'ι _ τον λιΙλι ' : ν _' . Λοι ι ' ι ι ' ιν ιιι _) ιι _, ιιτ μιλι ' τη Λη μοηιι ιΙΙιιι _ιι ι ιπ / ι _' ιτ _ικζ ιι τ _< _ι _ιινιΜχον πι _ιιιοΛιχιΙν - Λι ' ιν οιι · . _'υι ηι · νολιι > ιοι Λν Λι , _· ες ι /( . ιι | Πιμι ιΟ ιιν ιιι _ι · ιιι / χ _ι '| ιι ο δια _τι | ν μιλι ' ιΙΒ ιιοιι ν . ΙΙΙ Ιοτο _^ . ιχη ιΒ > ο _, _-ιινιι Λι ινοιι ' Ιιιιιν χιι . τνι ητων ι _· . · ιι Ιιλι ' | Π )| ιι ιιν ει _ηογ χι _, _ιιοιν μι Τι ' ι _ιοι _ομιχο _, _ιι ' νιι ι ιΙ | Χι . 'ιΙ · ιιι | ιι _ι ' ιιιν μι | χ . ιγτ _ι ιπ Τοιν ΙΙ ! ιοι ·> ιτι ( ιο ς _Ι _λιιΙο Ιι ' _ι : _ιι ( Ι ι Το : -ιΙ _ _- . '| Οι ·/ . · ι- ' , • . _ιιι- _ΙΙοομι | Το ·· χιιι · ι ' ι _Βι · ιΙοιι | Το ι χ ιιΙΙιο ' , _ιιΒι ' _. ι ' . _· ιιι / ιι « ιι · ιιμιχ ιΙ Π νι Β _·|»<< ι · . ΚΙ ς ι ο ο / ολι _ιιιν , ιιι μιι χιι , _τνιειιιιι Βιγιι , ιοι _· πιιν ιι _| ι : _ιιοτ _ι ') ιιι | ν , πι _χιι . τ , τητιιι το ι , ' χν ιι , ( ι | μ _ι | ν . ιι _.-ιν ιητ ιιι ι ιιιιχνπ ιν χ / , ( ηιν . το 11 ι ' · _τι ' _ητιιιιονιχ ι ' ιν _οΜΟιοηιΜιμ ιον , _ηι ιι ι ' τ ςιιοι χιι , _ινιοιι ιι _χλΙοιν ιις ι _' . ιιυι ιοηοιι ι | 11 _ τι . · ,- Ιιι _- τιιιχι ' ιν , ( 1 | _Λιινο ' ι χο . _Ι _ΜΠΤΙιι ιΙ / ον _μιυς'Βι , ιοοτιμι '| ιιιΙ { Ι π ' _ιν οι ιι _Οι ιΙ > _ιιομιι ιν ιοιν . ΜΛι ιχνι _' ον , ι ' : ι ( ηι | ς , _τι ' _ιοιν τοος τι ' ιν | ιι '( 1 ι | ν _χο ' ι ιον χιι - ι ε ν . ΙΙΙ ι 1 ειΙ ) οιιν , 'ιοη ιιΟετιι _, ι'ιιι τα ι'ιτι ιμιι τι ' ι ο , Ιιι _ιιι ι ' _Λιιχνι · • ιν Ιι < Ιι ' Χ · Ι _, _Τ ( . ιοΛιοΟι ιιι _ _ιΗ'ο το _υιι _.-ινι ιιμιι , ι ' ιιιινεοιιι νιιν ιλιο ι _) ιι , ιΚ _· ' / . η » _χ ,, ' ποο τον κιι _^ κ _' νοΥ , ΙΙ ιι / γ . ιι κ _· ι . _ι ιιι || _ιιτιι- χιιι χιιοχινιιι · τιιι ν ηνε _εμι ' ινιον ι | ιιινι ιιιι _, ιηινι . _ιω , ( Ιιι εινιιι _οχι'οις ιι |· ι Ιο » _-ιι ) ο Λ , _ιοτι ) , _ιθ | ιιι . Η ΣΗΜΕΡΙΝ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙ Η ! ΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΑΛΑ _ΙΟΒεΡΑΣ ΜΙΛ ΒΝΩΜ Η ΑΒΒΛΟΥ _ΙιΙΑΙΚΟΥ ΛΟΧΛΙΝΟΝ , 'Λ / ι ι , ιιΙ , ιιι , — _ΚΙνιιι οι _Λημεμιν _ιΛ _Ριρη-Βιοι _, νι > ιποι ' ιτι' ( . · ον ( ιιΙ ι < Ιιιι χιιι πει . · ιοοοτεον _ιΙτιΟιιοοι ι 'Ι . _Ιχι , ι ' ιοι | ιιλο ι , . _ηιι , · ιπ < ιοτι _- οιιν ι ' ιπο « ιν ο , ειιιν οι Υι _ι-Κ _ιι ς ιοιν ιι τον Χ . ΙΙ Οι ' ιΝ τιον , λεγει ι ' _Υκ _ ' _Λνγλ ιις Β ιιτοο · Λιν ι ' . τι ' _ιοΖ'ι > . _τοοινι , πμι ι . _ιοιΛιιον . > , λι ' ν ιι ο ιΙοζτιο ! ΙΙΙειι ιςιντ Ληεμ _, _ιι . _το τι Λ ονΜνιιν . ' _- _'Λλλ * οπομ / ει Βνι ι πν οιιιιιιιι ην ποοΙι > . ι _)| ιιι — ΛιΤ ι νι ' ι οτ . ιμιιτι | ηοι _· ν ο ' ι γονει _ς νιι . ΙΙΠΙΜΙιιν Μ ι ' . _ΙΙΙΙ'ΑΙΙ _ι ' ιΟ ΙΟιιιοΤιιν . 1 οιι · Ι ) . Ι || Ιιι * . _'< Ι _Λο ζτ οιο Λειι ' ιι Βινιλι'οι ιι ' ιν _ιτι'μ . τι ιιιι | _θθ'Ιν ιιον _ι'Ι ΜιΙοιν _, ι 'ι . _Ιι-νΠι ' ι _ιΙΙο ιν ιιτι ι ' | Ιο ιχη ΙειΙ _νιν ιιι ιμο ι . _ιιοιιι οχι ιοοι _ιι ιι'ΛιιιΙι ) -τοο τοο ι | λι _χιιιιμι νοι · χιιι οιι 'το 'Βιιικ , _ιλι-πΤιΛ ιιεν ι _' ιιιι ολιν _ι'ιτι ι , 'ον ι | _λγοκιιιοιε ο ον _ιχι | ι _'λιο | ιινο _χοι / ιΙ ιι . ιο ιο ι « Ιχ · ιν υιι ) . )·< . _Υλ _ το . 'ιεοι οΛιχον * ΙΙ 1 χο γι · - νιτιιχιι Ιιι _ι ι . _ιιιςν _ΜΛοντιιι ιιι > : Βιιιο ΙΙ οι'μΙ ' ιοι'λι ιι , _ιι _, μΙ Ιοι · μιοι ' ιλιχ ιι : _—ΙΙνΟνινιι _Οιιτ ε ιο _ΙΛιχε ' ι εοις ιιι ι _^ ιιχιι χι'Λνι ιι . 'Τ . _ιπι- Οι ' Ι _' χι'ι _ε ιιλιγι'Ιιι οιι ηιιοιι _^ ονιι ' _νιιντιον τοιν ηιιμειιινιΟν _νι-ΜΙ · , —Μι | λιγιι ιι Βνιι νε οι _ιιΙ τιιν Ι _' ιιιην ιι τι μ- ι |) _. ιχι · ι _> οιι » , Β , ιμε . _τι' νιι μενιιι ι ι ·/»!·! οιιμιιν ο μι' _.,. ν ι | < πιΙ ι ι | ειι | μι οιν ιΒι νιοι Λιν ι ( ιι ( νιτ < ιι νο _υοιτι ιι ιιιι ιιινει ιΤιιιΙ . ειι ' ι . Οτιιν ιγι ! ι Βιιι ιιν νιο } ,, , » —Μι | ι ' χιι ο'Ιζε ιι — ' ιιιν 11 ο ( Ιι γονιι ' ι — . _ιολιι νοιιιθιι ι ' . τιΒ _> ιιχιμιιπιι ιν ι | _Βυιοοκκιμα οιιιν _ιειιιιι χιιι Βι ν πιιχνιι ιιΙπ ΙιΜνι _οΜι · ιιοιιμ' _ιι _ ν ι | _νιιγκι | ν _» . 'Οπον _Λιιι την _Λιιιιιιιι | οι | ιιιν _Ι ' , _ιι , κ . _ιι : νιι ιιπιιι _ιυ / νο ' _ι-Ιιιιιν * — _ιιι _' ιι ' ι ι || ΙΛθυι'ι « νιι _ιοελλονιι _τιιν χαΟινιι » , ) . _· ι γπ Ι δοκτωρ Λοπ ) . ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Δ _ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΙΟΝΤΑ Πεμπτη 3 _Αττοιι-ιου : Λευ χιοπιιι : Λ . _ΠηυΧΙΒι . οδο .- Λη δ _^ _ι αθ- 191 ! , χαι Ομ . Α να σταοιαδι | , _οδο Ιια _φον Βιο 14 Ι . Λεμεειο : II . Λ . Ιωαν νοι · , ουος _Σιιοιπολον · _ειο . _ιιι ' Λμμοχ . ιοστος Κ . ι . _ιιινοΟ , ο οο _^ _ιιιμοΒ' Λν . 120 . Λαοναι _Ν _' . Ταε . τη , ιιΛυ Εομοο αο ΙΚ _(·„ Το Λατκον _^^^ _= _^^ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΣΩΣΙΓΙΟ _Ι ΛΕΜΓΟΣ , ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ _Ζωσιδιος λεμ 6 ο ς _ ειναι η λεμβος -παντος _πολεμιΛΟΟ « λοιου _^ η οποια καΟ' _υλην την _υιορκειαν του _ττλειΟ τηρειται ετΙ ιων _ετιωτιδων ( _καηονιων ) _^ ε · στραμ ( ιε _Χων προς ια _Εζω ( _ετουαη καθ 1 ολα εν τιεριτπωσει _ΟΛωγκης διασωσεως πεσοντος εις την 0 ω · _λασοαΛ' -προσωπου Λ Ι ο _πληρωμα της λεμδου ταυτης _ευρισκετα _* _ινΥκειτρι _^ ενον κοντω _εις αυτην _ιιανετοιμον οι _6 ε δνδρες _αυτου οε · ρουν ιας _σωσιβιοος ζωνας των , ' Ε . πΙ των επιβατηγων πλοιων υλαι αι ¦ λεμδοι _εΚαι σωσιβιοι και τυ συστημα ιων _επωτι & ων ( καπσνιων ) £ _πιτρι-πιι ταχιστην _χρηοιμοησ _^ ηοιν τον , Χωσιβιος _σχεοια _εΒιοι _οχεοιαι _διαςχιρων τυπων και μεγεθων _στερεωμειαι εις _δια _$ > υ * ρους θεσεις του καταστρωμαιος και χρησιμοποιουμενη £ ν _περιτιτωοει _καισΛυθιοεως του πλοιου προς διωοωσιν των αυ «· νων . * Εκαστη σωσιδ ιος σχεδια _& ινα ι _ε-φωδιασμενη δια διαφορων ανηκειμ _^ _-ων _ια * _ωτοια η _πειρι _απι . 6 _ειζεν ως _χρησιμα ( π , χ , _ςχτ · νου ' ~ _ΙΤιστοΑισυ _τιυζιδος κ _, λ _, π . ) ακο _^ _ιη δε και συ _ ιπι . _πυκι-ω _ιενωι _τροφιμων και _Οδοπος δια τη _ _παρατοτσιν της _ζο _' ις _ιω _^ ' _ναυαγων μεχρις σιου γινουν αντιληπτοι · ι > πο ω > Λου _πΛο £ ου μετα παρ / . λ £ υσιν ωρων η _»> _σΙ ημερων _^ Σ υ ο ι 4 _, ο ι ζωνη : Ειναι ζωνη _χαταο , ι £ ι > αζομ _£% η _παλαιοιερον ι _^ 69 ον £ _6 ος _Κτος της ιποιας _ιστερΕοι / _ντ ο αι πλακες ιοΟ _^ ελ _λου ς _[ ρ « ομ ι . νη περι τον κορ _^ ιον του _υιυριοπου και _δυ α-| ιε η ( λογω της θετικης της _πλευιτοι _ητος _, να _ιηρρ , αυτον εις την _ιπκραΛιισν _της Οολασσης £ στα _αοι α ιυ κινηυΕων των χειρων , Σημερον η _σωσιβιος ζωνη _κατασκευαζεται ικ μαλλινου πλεχτου _^ _φασμα ( ος ( _ενι ος ιοΟ οποιου ψε · _ρετπι η £ ρ < . ν _3 αλομος _ιι , _ιλπαιικου _ι _^ _υναμινος να διο > κι . >! ιΒ | δι ' Ι _μς < _ι · οησΕ _, ως _, ΚηκΙ των _Γ' Παγκοομιε _τολιμεν _λογφ των ι . νε { _ιρευ · _^ ν _των _ουνιχιΙ _)* _κινδιΑων απο αι . _· ρος και θαλασσης _ηι _χε καΟαρω · Οη 6 πως _« Ις εκαστον των _εττι πολεμικου -πλοιου ανδρων & ιανεμε · ται ανα _μισ _ΛΜιδιος ζωνη _# την οποιαν _οι 3 τος _^ το _υποχρεωμινος _^¦ α _^ ε _ρη πυ γιοτε ωστε να _£ 6 ατα > . να την _χρησιμοποιηση αμεσως ιν περιπτωσει αναγκης _. ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ _ΓΛΕΙΙΗ ΤΑ ΣΥΜΓΑΙ _ΝΟΝΤΑ ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΝ 30 ΧΛΜ Π _Ι _-ΒΙΠΙ _ιιιΙΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ι Λ Ν 'ΠΛΙΟ . ' Λ . _ιοιλιο . — ΚΙ Βιποοτιιοιν : ιιι _χιλιομιτιοιΒ ΙΙλι ' . _ι ·! ιιι , _ιιιντιι χιιι ιι ολιι τοιν τιι λε . _ιτομι'ιιειιις , ι ' ι ΛΙμι λιος Χιιοιιο · * ' ιιΙοιος ιτιΙ | λιι 0 ιι _, _ιοοι )(| Βιτιιις _νοιυιιν _ιιοτο-¦ : ιιΙ | _Τιοτιλι ' ιιι οι _' _ιτιι' _^ ιιμιιιο . ( . Ιι Ο | _υιιλμολογοι _ιτοιι _ιξο , _ταποΛ ιον Χιιοι ' η · _ιι _ιΙπειι ΒινΟηπιιν οτι ' Βιλιιιιη τι | ν οπι ιιιιν ι _' , _ιιοτιι _ιο _ο . _ιτικον πιο _ιιι'οιι _, ιιιι ιινιιι , _ονιχ-Μ χιιι _ΒιΜ'ΠιινοοΟιοτος , ΛντιΠιτι ο ι ζι |> : ι . ιιΙΙ ι ! ιΟι | κιι τιι ι _Ο'Ι . _ιον Βινεπιοιχιον Βιμι | ι ηιΙη · ιι ιηι ' ιιι :, οιι ιι ΧιιοιΙι _, _ιιι Βι _, _-ιεχτι ] _τ ιν νππο'ι ιιπο τι | ν _τιτλο ιπιν ιιμ · Ιχι _ νοτι | Τιι νιι _( _Ιλιπι _) _τιιιις Ι . _ιιιπιιιι ) ιν : ΚΙ κπι πλεον _χιλιοιετοι'ιν _ο . _ιΒιι _, ιχονιιι χιιι Λι < ιτς > _ι-¦ % ι »» ι ο μι : τι | ν ιι » _Ιτι | ν 6 Ιιιι'γπιι ιε τι ' ιν οποιον ( Ιιι τιι ( 'ιιλεπι ν νο _πιιοιιτιιιι'ιτιι μι ιιπολο . ιο ι ι _'· _γιιι οι | ΙΙιι ) . _μιιι _· ιιιν _πο-^ _-ι ιιιιινον ιι _ελιιχ ιππιν ιιπι ' ιιιιοιι _Βιποοτιιιιιν . ΙΙ ' | ν πι ιινλΟοΒ'ιιιιν ι Ιιι 1 ο | _ιΒιΛιι ιιι Οι ) Χολοι ·( Ιι | ΠιΛ · ιι _Νιιοιιςιιι πο _Ιοιι ·| ιιιΟιχον Βιγ » Ιν : ι _Λιιςιιγομε _, _-ον ιι ιι _^ _οοτοηιν ' _^ ιΙ .. Π Ο _μι-ΒΟι'ι _^ Ι . _ιε ( , ιιεγοιι ι | ι | _Λε Βιπο μιιοοι _Β- _'Ινοι · χιιι _ινι'ι . _ιι ον πολοιι ι λι > Β _· Ιι _,-τιτιιιιπη ι ' ι ιπιοιιι _μονι-ιν ολος το · το ι ( ιιιτιις Μι το την ) . ι | ξι ν τοιι _ΒιγιΤινιι ( ι γιν ιν ιιντι . _ιιιιικΒιολι ' ι ιι ' ι _οπι _τοιι _Νιιςιιιοιι . _ΙιιΟιΙπι ) _πεοι-Υο'ι'Ριι Ι » ιι |> ' Ι'ι _τιτη'ιΟι'ιπιιν ( ι . _ι · Ι τοο ( ν , Τοιι οι'νεγγι' _5 πο-Οιιχιιλ _οιΟοιινιιι ι κιιι _μετιιΛιοονιι ις τιιν Λγιιινιι _ιΙΛ ιχοιΙ Βιι · λι | Τιιιοιι _πονιιικιομ τοι' _ΙΙι-Λιοι | ιονιχοι ι οπιΙΙμιΒΠ ' _, _'οιν _υιινιιιιγο . ΙΙΙ πι'μ . ιιι _, ιιιοΙκι ιχ ιικ ιιντιπιι ( . ιιι ( Ιιι ) , _ι _ 5 ιιιΜ ι ) >'| ιο οτι ιι τι _· ι | ) . ος Χιιι _, ιΒιιιιι ιΙχ _^ ν Ιηι ' ι πολλα > . ι πιι | ιε _μιιιις ιιι ιιπο ' ι ιιι Λιν ι ' ιπι , _ιιηιιν _ιις τι ' ιν ιιντι · λ || Ι |· 1 ' τοο ιιιιιχιιι _· , ΙΙ Λι _υΙηΙιι _ιπι _ς τοι' _Χοε / Βιοο ιινιιι . Η ' ιιιτιιι | Ιινη ι . Ι τι ' ι ι _ηιιΠΙΙιονιχιι Ζι'ι ιΜχι _' _, _ινιηχιει Μ . τι ' ιν _χιιτιι _χιιιοοι ι χιιι οπιι _τολλιιιν ι , _τιηιιιιιιινιον _ιντιιηπιι _, ιιχιιιιοιιν ιιπονιν ιιτι ικτΛ _ιιον πιντι χι _ιιηιιιχιιιν _ιιΙηΟι _)· _υιιιιν—ιιμικιιιιι , Βιχιπ | , Λιτ · ρμι ι ιιριις , _αιρΙς Χιιι _Υι'υιτειοι —ι ' , ιιιοχιιον χιιι ιιλλιιι _( _ιπολιιν · _Ιιινοι'πιιι _, ι | μ »> ιττι τιιιν Ι ηοΙ _· ¦ ιν μιιΙ Βινιι . _τπιζι _ειι ' ινιιτιιι νιι Ινυψωοι _) ιην ( _ΙνΟοιοπον ( Ις _ΙΛιΟφΙΟΙκον ιν . ΜΝΗΜΟΣΥΝ _ΟΝ ΤΠΝ _ΜΜΙι ΙΗ Την π · Λ ( ιελβοι ( ιιιν Κνρκι ' χ . ην _εττλεοΟη ει Ιι _η-ταγιιιι _πανειημον χιιι _επιΛλητιχον μνι | μοοννον τοιν _πεοοντιον _, εν τιο 1 . ναι » Αγιοι · Νικολοοιι τοο _/ . ιβοιοι ' . Επι του πιη · Οεντος κενοταφιου _κατετιΟηοαν πιιμ . -τολλοι στεφιινοι , μεταξυ των _αιτοιων τοιι Διγενη , τη _ιιΕΚΛ κα ' ι τΒ _^ ΑΝΕ . Χ 6 _« ιι _> 61 « μαθητων και _μαΟτγτοιδν του Ελληνιχοδ _ΒΥμναοιοι _, ν ¦ κιιι τ _?) 5 . · _''Κμπορι · κης- _Σχολ . Βι Μοοιιου ιψι _> £ _τατοιοιτικα ασμιιΒ , ι , _εξειριυνηΟηοαν 6 ε ομιλιαι και ' _ητηγγελΟησιιν ποιηματα . Κα · χι ι την διαθχει « ' τ' _< ιΒ · μνι ) - ιιοσννοιι { _οι _' _ψΟεισαν _ιιιυλλΒι-5 ια τη ΕΟΚΛ με την ι , _τογραςρην α _^ χνιγου Λιγ ενη , ω « τι _ιΒιιλλαιια τη ΠΕΚΛ . Εν _ειλει εψα ? , η _νφ' _Πλοιν δ 'Κιηχος _Τιινο . ΠΡΟΣ ΔΗ _^ ΙΟΥΡΠΑΜ ΑΘΛΗΤ _ΙΟΣ ΚΙΝ _ΙΙΣΗ 01 ΑΙΒΙΑΛΟΥΣΑ , 1 _ι'Ανταπο _κριτου _ιια _^ ) . — _Συνοιροτηδι εις το _οικημα των Νεων Συν τεχνιων Αιγιαλουσης αυσκεψιι Αθλητικων _τταραγον _τυν _δλωι των χωριων του _διαμερισματος _Κσρττασιας , ητοι _Αιγιαλουσηι Αγ . Τριαδος , Αγ . _ΑνΓρονι κ οι / , Κοιλαμινου , Λεοναρισσοι _Γασιλιου , _Λυβραγκωμης _, _Γα 6 α λακα και Νετας . Προηδρε _^ _σει 4 κ , _Ανδρισς Χσλλουμας , οξι · « ματοΟχος των Νεον Σι / _ντεχνι-& ν , οστις _ανετττι'ιεν ιν συντομια τα οιριλη του αθλητ ισμου . _ΑκαληιΙΓ' . _τι _^ Β * _ντ'ζη _7 Ρ _^·** τ _^* ΤΒ _^ - ττσι , δι ' _ων εκαστη « οινοτης 8 α ηδυνατα να _συμ 6 α _>· η εις μιαν αθλητικη *· κινησιν Ι * · _τη _ττε _· ριοχη μας . _Αττεψασισθ η _, σπας _εις μελλονσαν συσκεψιν _συζητηδη η δι « _ιργανωσις _ττιρκριριιακου πρωταθληματος εις γυ · _ρονζ . ΕΥΘΥ _ΜΟΙ ΔΙΑΛΟΒΟΙ — * 0 ταν 6 λ £ . πω μτιροστα ( ιου _κανεν' απ 6 τους _ιιιστωτας μου τρεχω _σμισ _^ ς στην αλλην πλευρα του δρομου , —Και & εν κουραζεσαι να _τρεχης απο τα πρωΒ < 5 ς το 6 ρωδυ _ζιγκ - ια > _τι _ατ , α την μια ακρη στην αλλη ιοΟ & ρυμου ΒΝΩΜΙΚΑ _^ Ο θεος & εν προσελκυεται δια δωρων ΠΛΑΤΩΝ Προ 30 _ετιας ΚστσγγελΕιεισα Οπο του Δημαρχειου . _Λευκωσιας _κσπε _5 _ιΛΟσθη _υ'ιο ιου Δικαστηριου ιις _προοτι ( ιον ι 3-4-0 η Στυλιανη Χρηστου ικ Τραχωνα _οιυτι _ιιω-Αει > αλα ι · _αΟιυμ £ ον , — - 'ΟρΟυν και _απαραιτητον _ιι-^ αι οπως η ε _ηπρυ * _ιη τοΟ Β _^^ > ιορΙοη εΙ 6 ικυν γενικον γρα _ιματι . α _ιιια _τοΟζ _προοεχΒΙς _Παγκυ-^ _ριονς _αγριας _δυναμενον α ικπληρωση _ωρτιως ια κσΟηκονια του _. Ε ΘΝΟ Σ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡαΙ · ΜΗ ΕΦΗ . _ΜΕΡΙΙ * _Λκυθυνι ται _δπο _χνΜΙΑΚΒΙ ΚΗι . ΕΠΙΤΡΟΠΗ * ¦ ' * . ' Ε _χδοτηςι _ΕΤΛΙΡΕΙΛ « _ΕΘΝ 02 » ΛΤΔ . | ρα 9 _«' α ' ' 0 & 6 ς _ΣοφοκλΙοιΛ 4 ρ . -5 . ' Ιι _, _Χ ' . 2327 , ( αχ , _Κ' _« . 349 , . _Λχυκωοιν — . _ΚΟιρου . Ι !| Αι γ ρο _? > « η Δι « ο 0 υ _»· 5 ι ΕΤΗΝ 05 _ιυνεμομαΙ : _ΕιωτεριΚ *! ι _Ε-ιηοΙα £ 4 . 500 _ιιΙΚς . Ε _^ ΛπεροιοΟ : _ΕτοσΙσ £ 7 . 500 μιλς . ' . _« Εχαοτη _σοΛρο | ιη » _1 νπι ιιροπλιιροιΙΛ ΣΗΜΕΡΟΝ : Νικητα 6 σιι > _ο , _Ιωσηι _Υμνοτραιοο . _^ _νκιολ . ηλιου 5 . 32 . Α . 6 . 09 . Σεληνη _ΙΙ _ημιρ _*· ΑΥΡΙΟΝ : _Βιαργι _' _οοιο _ τοΟ εν _Μσλεω . ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟ ΜΕΙΩΝ Σ _ηαεοον _Πεμπτης _ε ' ιναχιο οει αεοο , _ιοοιχον τα / _ιΟοομεκει ιι' ολας τας / . ιοοι _' ζ τ : ου _χο ομου , πλην _τοι · 'Ιοοιιη ) .. Διι , Βαλλιιιν , _ΙΟλδετικν , Ολλανοι αν , _υελγιον , _ΛυστοΙαν _, Ιτα λιαν , Μαλταν _, _ΙΙνοιιιν , _ΛιΟα νυν , Ιο _οοιινιαν _, _λι γι _· πτον Ιε · ο . _· / _, _Τουοχιαν _, Ινδιας , Πα « _ιοτον , Κει · _λανι ) ν , _Ιιιιομανιαν θαιλανδην , _Μαλιιιοιαν , Ιν _δονηαιαν , Χογχ . Κογκ , Ι _απωνι ιν , Κοοε _' αν , Φιλιππινιις , _φορ ιοιαν , Λυστοαλιιιν , Λ'ιαν Βου ινειιν , _Νοβιρολχ , _Ιιαπουαν Νι ' αν Ζηλαν & _ικν _, _υελγιχοχ Κογ _χο , _υονιιαν , _Κενοαν , Ου _Υανυαν , _'Ι'αγχανιζαν , _υορει ιιν κοι Νιιτιον Ι _' _οιιροιαν χιι ι Νοτιον _Αιτςικην οΙοα _χλειαι _ματοι _οι ' ικκον II , _τ . μ . διιι συ _ιττημενιις _επιστολα ς _χια Κ τ . μ . οια οτινηΟεις , _Λι- ' _Βιλας τας ιλλας χο ' _ιοας ω <)« _κιεισιματοι Τιιχκων · | μ . μ . _Λιιι _σκιτημενα ιπιοτολιις ν . αι Βι μ . μ , _ιηα _επ · _ιηΟεις . ΤΟ ΜΕΒΑΡΟΝ ΑΒΒΛΟΥ ΔΟΥΚΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥ _ΚΕ ΔΡΙ _ΟΝ ΤΟΝ _ΒΥΜΝΙΣΤΟΝ 2 ΚΑΝΔΑΛΟΝ _ΛΟΝΛΙΝΟΝ ,- _Απιιλιοι . — — _χανοαλον _μεταςιι τιον λο _^ - ι ) ι » ν ! ' Ο _δοι'ξ του Μ . _ιενιι [ θ _οντ , ' _ι ' νιι _ει'οιιιοτος οιι · ι . · _αντΒιι . · ης , _ποοοειρεοε : το ηο-Μ'Τελεοτιιτον μεγιιοον τον ιιιιι π ' ιν οογν , _λιιοιν του _ΛιεΟνοι _· _ιονεομιον τοιν Βομνιπτην , τοιι Οιι γινιι _ι'ιιετος τιι _χαλοιιιιι ι . 11 . 'Ο ι ) ιιι . · _ζ _ΒιπειΙη ποαγιιατι ι 0 οι · πιοι 6 ης οπιιαιι ιοι · γι · _μνιομοι _· , ιιλλ' ιιμολ . ογιι ιπ το _χλι , ιι . 'ι της Αγγλοι ιιεν ειν ιιι και τοσον χιιτιι ) . · • . _η ) . ον Λιιι τον πληοΜ γ · μνι · πμον . ι 'Β οεμοι ι ' ις τι ' ιν _ιοιιιν _—ειπιν —¦ ιιτι εν _πεζιιπτοιοιι _Μιχοχιι _Ιι _, ιιι / _ι ι } _ιιοο _^ ης οι ι | ι' . ο _ι-,- ( _ι _-, _'· μ , · --νοι μου ( Ια _ιπειχοε · ι , _Ο ιιι'ν νιι ιΙ | οΛιιιοΟοι'ν μι ΙιιιαΙΙο _ο / . _ιι και ομποελλι :. ι ο _ιιειιμιι γι'μνιστιον . _ιεοιιιι-( Ι _λιιμινιιιν Βιπιι πλιιπτιχιις ι ' _- λα : Οιι νιλοιοποιι ιπιι _τιλειι _» τον γι'μνιειμον > . Ι ) _6 _οι · ιΙνιιι ιοι _ιιιτεςιιος ι' , _τεοηιινινιι : Λιιι την , _ιοιιιτιιΟοι'λιιιν τιιι' , ι ' ιλλιι μι : _μιι-. ν ι . _ιιι | ολιΒ 4 ιν . ¦ _• _- _ΙιλιιΙιιι — ει . _τε — _ειογχαοη · ι'ιοιοι · _ιπιοτολιι Βιπ' _ιιλιι τα μιοπ τιιι ' ι κοσμου . _Ενιι Βαλλος μιιε > χι | σιο μου _εστπ · λε χοι την !| _ιοτοΥριιφιιιν _τΒ | κοοης του ολογυμνης . Λν _ιρανταζΕΤοι _, ιιμοις , _ιιτι Οα τοι 1 _πτειλω _ιιναλογον ιροιτογςι . ι · [ ιιιν _της _Α _ιιτιχΙππη κιΒι τιι ν _παιΛιι ιν μου , ΒιπιιτΒαιιι « Ια · _ΤΟως _» , Κοινωνικη Ζωη ΤΠΕΙ' ΑΝΕΒΕ Ρ _ιιιΩΣν _: _ΤΟΤ- Ι , ΝΛΟΤ ΣΠΗΛΙΩΝ _Εισιιρεοον υπερ ανΒγε _(? _σε- ' ιο . _τοΒι _, _ι . ναου 'Λν . 'Αντοι · νιοι · Σπηλιων οι ακολουθοι : _Αιιιστουτιμαζ _Λημητρι _« 6 ι ς μιαν λιραν , _Λοιστειδη Κι _· - . _ριακιβης « ι' _δυσιςΚ Κωστας Λ . ιΤοωτοπαπα κιιι _'Λνωννμος .. δεσποινις ανα 500 μιλς , _Θαβο Βειοογ ! _ον , ΒεωοΥιο _Λιινιιις , _Βεοιογ » ο Χριστου , Λ , _-τεφανοι · , Β . Μ . Αντωνιου , _'ΛνωΜιμο κο · 3 < ος , _Ανοινι'ιιος δεσποινις , Β . _Κυιικικ ' δης , 'Λνωνυμο , ΚοΙστιι Πιδιας , Βεωογιο _ιαβΒ . ιι ' (( Ι ' δοπις ) , _Ιιοοικο , ς - Πασχαλη . κ « _1 Ανωνυμος Βι : νιι ιιΟ μιλς . _Χοιοτοδοιιλιι Ι ' _σιιγγοοης , Πιιλατουνι Και · τα ' ικ χιιι δυο _'Ανειιννμοι ( ινιι ΙΛΟ μ ' ιλ : κιι ' ι . 'Λνιονυμος . 100 ιιιλς . ιι _« _ΚΤΚΡΙ'ΚΒΙΚιΙ- _' ΟΚΑ * . 'Π _Φιλοπτιηχο _'λδελιν _οπις Λει ' Χ . οιοιας _ποοτιυεμινη να _ιτοιμααρ . ο > ς παντοτε , τιι / . ( ι ) . ιιθι εκαστης απορου , _οιχογενεια διιι το , Πασχα , , _τοιειτο :. _Οεομη-ν _ικκι _,. ησιν προς . ιι · λπς τας _ευγε-νεις κυριας , οπως _ετοιμαοοιιν την _ευεργετιμην τοιν ιιχιιν , _κ-, Βι . _πρας ο ' λοι ' ς ιοι · ι | ιλ ιιν ( ιι . ιι ·) Πους κυριους _ιιποις υποστηριξουν την ως ανω _πριιΛπαΟειαν . ΛΙ εισιΒυριιι Οα γινωντιιι _δεκται εις τα γραφεια τιιν _οικειοιν ικκλησιων υ . το τ <·> ν με ? . 6 ιν του Λ . _ΧυμΟιιι'λιου της 'Λδε ? . φυτι | - τος τιιν Κυοιακ ην χαι το _ιαυιΙιιιον του _Λαζαρου , . Λην κα ' ι οην · ' / νποιλιοι _· . Ιας Βιπομε _/ _ιακοιισμινας οικιας Οα _επκΒχειΒΟοιτ' _κνειιαι . ι · : ι _2 · _ΙΟΒΛΙ Ο χ . Λ , ΙΟ . Δημητριαδης , _οιχηγορο , _πογτγι-οε πεντΕ V _..-ι _, κις υπι ρ το _' η' οικογενειων _. ο ' _ιν _ιζ Κι _· ρι | νειιις πολι ιιχ . ιιιν .: _ιτ . _ιεοι · μενων . Ο ζ . _Φιλι . _τκο Κ . Κουντοι _·· ρος , _υδοντοιατρος , _εισεψερεν εις την εν . _χλ . ησιαν 'Λγ . Κενι ) εου Κτηματος τεσοαρνι _λιιις . ι _ΙΕΝΘΙΙ Κατοπιν ( _ιρηχειας νοσου η-. _ιευιιοοε τιι παρελθον _~ αιιιι < ιεον και εχηδευΟη τι _^ ν επιιι' _- . • ιον Κι 'ρ ' . ιιζην , εν τοι ι . _νιιι _^ ι . ι 1 εσογης , εν με ' σι · ι _ειλ . ικρι-. · ων _ιζοηλιιισεοιν πενθους , η . _-εαρι ' ι _Ζοιουλλιι _θρασυ _/ ιουλι-¦ νη · _, Ιο των , ' ) _ιιιΟητρια τη _ιριτνις ταξεως του _Κολλεγιιιυ _ιιαι | υι · . 'Π μετασταοιι _διεχοι-« _ιετιι διιι την _ιπιμιλειαν χιιι ιο ηθος της . _Τοιις τοσον , _τχληριις _ιΙιιχιμ-. ισΟεντας _γιι-: · εις , ιιδε ) . !( 0 _!· ς χαι αδελ · . ιις . ης μεταστασης κα ' ι λοιποι · • ι'γγενεις , οι · λλυποι _· μεβα υερο _· _ις . ΚΥΠΡΙΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΑ οταν _ανοραι ηι ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ προτιμησι ΚΥΠΡΙΑΚΑ _ΜΑΚΑΡΟυια ΙΜΒ _Γχ _€ ιι ιτ' _ιψ » ν « υ πως ιις τι ' ιν Κ 0 _« ρ _€ ν υπαρχουν 6 _4 _ργοαταβι * _Μιοιιιρ _^ _νηιιν , _απι τχ _ιπ _ωι _» ' _οΟν _ιεχ α ' ι _ Ι ' _υιτρΙων . - * _* Νλ _βιοοι ι 6 _ι 4 _χιιι { ηως ι » _ηιριι $ πρωτη _$ _τιιιιτητιι _μιχχχ ρ ενι _» , τ > ΜΑΚ 0 Ρ 0 Ν 0 Π 0 ΙΕΙ 0 Η ΑΠΡΙΤΗ ειναι , υπερηφανον δια τας μοντερνας εγκατασταθ εις του και δια την εξοαρετ ικην τιοιοτητα των προιοντων του , _-ΤΤΤ _ΒγΙΙ _·»||||» - -ι _Βυυ _^ _ΣΠ _] 'Λν · * ρα £ Τ £ αρΙΤ _» _ποιιτ _ητοι Ι _Ιυωριυχ » ΑΠΟΛΛΩΝ Κυ _ηριαχη χ _χτκαχιυιιι Ι '' . ι . _ιγοΛταθι ον ' , Οδ ι · Ι ' _ραχων » _αρ . : α , τηλ . 25 _Μ , ιν _ΛΗΥΚΩΧ ΙΛ . _ΤΕΜΕΤΜΧΤΒΚΓΤΙΧ'ΙΤΙΤΝι _. ιΒ _. α :. • ι Α / ιι _/»^·· ., _« _ηστψ )§ _Τ _^ ψ : αναπαυση ΜΒ _Μ « ΠΙ ΝΕΤΕ / _& _^ _9 _^ ινιουωι _ιΜρ ΥΒΙΕΙ Ν ΟΣ _^ _ηχ ΥΜ ΟΣ Ι ΤΑΦΥΛ ΙΟΥ ΚΕΝΗ _ΘΕΣΙΣ ΜΗΧυΝ _ΚΟΥ ΨΥΒΕΙΟΗ Ζη _^^ _ιται _Οιτο _οιιιαριυ _οργανυμωυ εν _Λευχω- % υια κ « λω / . _Λτηρτι-μενο _ _μηχανικα _πλοιτριχων Χ _ψυγ £ _ι _&· . _Λι _υδας _ικανωΒιΟιιιτικ _^ . Λ _ΙΒηυει _ _υττε 1 _ιτροοοπ _^ ν ανευ _προπγ _£ . ι , μενη 5 $ _^ _ειρΛζ δεν _δΛ _ληςριυυν _υ-τ . * ωψιν . Χ Οι _ενδιχφεραμεν _ο _πχ ρκ / _Λλιυνται _οαως _αΒΕΟ- $ _τχδουν γρχπτω _ς Ι ' . II , ' _ΛΑ _^ _, _Λενκωαια . Τ _ΣΧΟΛ ΙΚΑΙ _1- _ΟΡΤΑΙ ΚΥΡΗΝΕ ΙΑ , 1 ( Του ανταττο . « _μι-ινυ * _ιας ) . — Την _ττεφελυ . Κυριηκην εδοθη εν τη 'Λνωτερς Εμπορικη Σχολη Κυρηνειας , _ειτι τη _ευκαιρις < τη _^ Ε _0 νικη < _Εττετειου _, μαθητικη _τταραστασ _» ς _, εις την οποια « _τταρεστησον μεταξυ ττολΧων _εχλλων ε Δημαρχος Κυρη _^ _ιος- κ , Χαρι · λιχος Δημητριαδης , και 6 _ιερο-Ι _^ ογιωτατος ιεροδιακονος Κων _. _οταντινος Κεπετζιης . Το _προγραμμα , τα _οττοΤον _εοημειωσι ! ιιμττραν _εττι-τι / χιαν _-ττερκλαμυο _^ ε · πατ ριωτικαν ν δραμα , _απαγγελια ς , ασματα κα ι _'Ελληνι-Λους χορους , Την ολην εορτη · _, _εττεσιεψεν ο Εθνικης Υμνος _λαλεις _υττο -χης _χοροιδιας τη » _ΣχοΜς . Ο ••••• «•• 0 *· 4 _····*^ ΚΥΠΡΕΟΙ , 7 ι Υποστηριξατε · Ι την εγ )( ωριον 5 ι _παραγωνην . _ Η ΚΟΝΤΗ ΦΟΥΣΤΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Λι _Ιιιιοισινιιι _υιιιΟι ' τηηιιν τι ' ιν _χυντην _ιρινσταν , _ονμμοριιοι'μΜ-ιιι μι τι ν ν _ιον ν _^ ι , Ι _ι ιι _ιν τη _μοδιι , που ελ » ιν _» _ιαρησιιν υΙ μιγΒιλοι _ριοτιχοι υιχυι διιι το 19 . ΙΙ , _Ανικτεοιο _, μιιι ι ' ι / ριιια Ιιιιρισινι _) _πριιοιλχυει διχιμολ , ογημινως ιην _ΠΜοσοχ . ην μι τιμ · _κοντι _ ν ηυυοταν της _. ΜΕ _ι ΕΝΓΟΥΣΙβΓΕΙΣ ΕΚΓΗΑ & ΣΕΙΣ ΕΟΡΙΑΙΕΗ Η _ΥΠυΙΘΡΟΣ _ΤΗΗ _ΕΠΕΤΕΙΟΚΙΗΖ _ιπγ _ΑΟΡΙΑΙΟΥ 1955 ( _ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ , Ι ης ΙΕΛ . ) / . ιοι » κω _« _ΙΙεσοντες στον 6 _ιαμο της λιντεριας _» . Της τελετης απι'αχον ελαχιστοι _αριστετ . ςιοι , ΕΙς ΙΙ ο α σ τ ε ι υ ν ΜεσαοοΙας . ο ' _ιργανωΟησαν κα · τα την , Ιυωιαν χαι το _ιβπι : _ρας _.-ιαοελασεις . Η εσπερινε ) ., —η .--.- .. ΕΙ-. Ι :-.. ... Ι- _~ Λ , > _Μγιη _» . ιι _^ Λ _*· _ο' | ν _*· · _,-. _^ _--- * - · οικημα της ΑΤΕ ( ΠΚΚ ) , ιι · που ε'ξειεοινυ , ΟησΛν _ομιλιαι ., απηγγελΟησαν ποιηματα χκΙ _εψαληιτιιν ασματα . ΕΙς Ρ ι ζ ο κ α ρ η ασο ν _ωργανωΟη κατα την _πρωια , ν πιιρελασι ς . __ Το απογευμα ωργανωΟη ετερα πιιρε · λασις , _ητ-, _ς _κατεληξε . ν _εις _τ « ¦ · Θ . Ο _, Ι .. ιιπου ετελεσΟη _επρτι _) με _ομιλιιχν . απαγγελιας και . _ασαιιτα . ' -ΕΙ ς Β π ι β ο υ ο α ν _ιτιηχοχολληυησαν αννΟη | ιιιτιι . της ' λΝΕ , Κιπα την πρωιαν . ιοργιινοιΟη _παρει-αοις κα ' ι _μετεβιιΟη ομιλια __ δια τηλιΒιοα . Το ισπ ιρα οιργανιοιιη νεα ¦ . _ιπριλαοις , ητις _κατεληξεν εις το β . Ο . _Ι-, οποι · _ετιλεπΟι _) εορτη με . _ομιλ . _ιαν . απαγγελιας κα , Ι αστικτα . Την νυκτα _ικνκλος'ορηοαν φυλλαδια του _Δι-Ι 'ενΒ | · . . _„ _... ΕΙς Α γ ρ ο ν οι _μιιΟηια της : _'Λπεητειου _Σ χιιλης ι _οτ'νεχεν-τρωΟησαν ςις τον _πε · _ριβολον « _υτ ης , οπου οηιιλη · σαν _καταλληλως , _« . _ . ιΠΒιειλαν ποιηματα , και _Εβαλαν ιαματα . Ακολουθως _κληΟεντες υπο του διευθυντου . τη -χολη ς ετηρησαν _μονολεπτον αιγην εις μνημην τιιν πεοοντων και _Ει _) ιαλην τον _'ΚΟνιχυν _, 'ι / ινον . Χπτα την _διαρκεκιν _τι ) ς τελετη ς _εκυκλοφορηιτ ιν _ειχονο-¦ _γιιιιημινα Λ !? . > . « δια- της Ε- ΟΚΑ , η _εροντα την- υπογρα' αην του Αρχηγοι Λιγενη . Εις Β υ ψ ο υ _τ Ιτ ) _Απριλ . ιου _ειορτασΟη _Ιυμπρως δια . καταλληλου _προγραμματος ει ς το οικημα _τιΙιΛ' Νειυν Συντεχνιων , δια _οημιιιοστολισμου του χιοριου χια _αναρτησειος ουνΟηματιον -ιι % ΑΝ'Γ . Τι ' ν νυκτα της η | _ιερ « αυτη εκυκλοη-ιιρησαν _ιριιλλ-ι ' ιδιο με την υπογρ . ιη · ην του Διγενη . Εις Γ α σ ι λ ι Α μμοχωστου την 31 ην _Μαρτιου κιιι την Ιην _'Λπριλιοι · ο ' ι μαυηται του _Αημοτικου _Σχολειου _Βιπεσχον τοιν _μαΟημ _α-Τιον των και πα . ρηλασιιν διιι π » ν _οδιιν τοΟ _χιοριου κραυγοζο _^ _'τες _σνν-Οημιαιι υπερ του _ΕΟναοχου ¦ Μακαρ ιου , του ΛιγενΒ | , της ΚΟΚΑ , ΠΕΚΛ , ΑΧΕ και της _αυτυδιαΟιαευις . Εις Ξ υ λ ο ι υ μ 0 ο υ τι ' ιν I ! π . μ . ιιριιν 2 ( Μ _* περιπου προσωπα παρηλιιοιιν διιι _τυΙν οιιων του χωριου _ιιιι οντα εθνικα θουρι α και χρ · ιι _· _γαξοντα σι'νΙ _Ιημιιτιι . Ιι _πιιρελ . ασι _κατ 'λ _ηξεν εις το ν . _ιντρον του χιοριου , _ιιπην _ειμΙλ η ιι Εθνικος Τμνος , κιιι το πληθος 6 ελνΟη . Το α _ιογευμα η νεολαια του _χιοοιοιι _συνεκροτησεν εκ νεου π , _τρελασιν . ητις κα · τεληξεν εις ¦ - το οικημα ' ¦ της ΑΤΕ , _ι'Ι , _τοτι _εγενετο λαμπρο _ιοβτ αοιιος :. Την ιδιαν ημεραν _ικυκλοιρορ ι | _ιταν εις _Ξυλοτυμ-( Ι ου _ιι-νλλι » ιιι < ι της ΕΟΚΑ . Ιιις II . ιι τ ρ ι ν . ι απο τιιν αυγινχιν ιιιριιιν _ουνεκροτη · 0 _τ | _υνχιιιδ-ιις _πειρελαοις λ'γΙου και νε « ν ( δ ( ιιν με . ε _.-τι κεφαλης Ελλ ηνικα- αημαιας χαι ι _ ιαλλοντοεν τον ιμνον της ΕΟΚΑ κιιι αλλα θουρια . Την 0 . 30 απογει' | ιατινην ηκ . ουσΟη διιι _τηλ . εΒ . οιι ομιλια της 'ΑΝΚ χαι _ιτυνΟημκτιι . _της 1 ης Απριλιου . Την _Την εοιιι ' υιν ι ' ιν συμπασα η _κοινατ η _μετεβη ε ! ς το οικημα του _Θ . Ο . Ι . ο . τοιι ετελεσεν _εορτασμον , _τεριλαμΒιανοττα ομιλιας , απκιΥνελιας , ασματα και συνθηματα . Την _τελετην επεστεψεν ιι Εθνικος Τμνιις , Ε χι · κλι ) ιι'ο « ησαν _ωσαυτιο : φυλλαδια _της ΕΟΚΑ , ΙΙΙιΚΛ και ΑΧΕ . Κι ς < Ι » μ ε ν α ρ ο ς αν ηρτηΟιισιιν πανω με συνθηματα , _ικυχλοιιιορηοαν δε φυλλαδια του Λιγενη και της ΛΝΙΟ . Την _, _ιςιιοιαν ωςιγανοΙΟη _παρελοοι ς με επι κεφαλης Ελλ _ηνιχη-ν < Βημαι · _αι · . Το απογευμα ω < . _ι-γιενωΟ η νεα παρελασις ητι ς _χιηκλιιΗεν ει ς το Ο . Ο . Ι ., _ιι . _ιοι' ε . _τε' . _εσΙΙη εορτη μ _« υμιλιαν , απαγγελιας χ . αι α- σματα . Ει ς Α ν ι ο ν Ν ι κ ολ α ο ν , προ τη ανατολης του ηλιου _ιμας νεων περιηλθε εας _οδιιος τοι · χοιριοιι ψαλλουσα τον υμνιιν της ΕΟΚΑ . 'ΛκολοιΟιος ιιετεδυΟ η δια τηλειιο . τ ' μιΛι ' _κ επι _της σημασιας της Ιη .- _Απριλ . ιου . Εν τοι μεταξυ _ενχον κυκλοιρορηση ι | . ι _· λ > . αοια -τη- ΠΕΚΛ και της ΑΧΕ χ α ! ειχαν αναρτηΟη πανοι με _σι'νΟηματα . Το _ιιπο * γευμα _ιιμαιιες νιιον εψαλαν _οιαιΒοριι εδνιν . α εμβατηρια . _πε · _ριελ , Οουοαι _τας οδους του */ ι _·> ριου . Ιιις _ιυ οικημα του Θ . Ο . Ι . ετελισΟ η την ι .. ' ! 0 μ . μ . εορτη , Το _,-ιςιογραμμα _περιελαμιΙανεν _« Ιμιλιαν , Απαγγελια και β- _ιτκα , _Βισματα . Τι ' ιν τελετην _επιστεψεν ο Εθνικος Τμνος . Τι | ν νυκτα ικυχλΟ'Βορησαν ιρνλλΒιιιια , _ιι-εροντα την ιιπι > Υι · ηιι ην · ν ο Αρχηγος Αινεν η _^ ι- κιιι ι _^ _ι'Λ / . αδια Πιν Κ Λ . _Κι ς Α γ ι ιι ν Τ ρ ι αδ α _υμαιχς νεων περιηλθαν τας _οδιιυ ς του χοι ριου κα ' ι _ειινι λιιν . τατ _^ _ιιοιτικα _ι :: ι » _ατηο · _ιι Την νι' / . _τιι _ετιλ _ιΟ- η ι _.-, _^ , ασμος εις τιι οικημα τιιυ Η . ( Χ Ι . Το . _τριινη / _ιιμμα περιει . αμ-( _ιανεν _ιιμιλ _. ιαν , απαγγελιας χα ' ι εθνικα _ασιιιιτα . Τι ' ιν _τελετιμεπεστει [· _εν ιι 'ΚΟνικο : 'Τμνυς . _Τι | ν ιδι ' ιιν _νιτιτα ικυκλοηορησαν ει νι ' ι / _ιπριον η _υλλαδιιι _της _^ ΙΙΚΚΑ . Ει ς Λ ι · μ π ι α αι μ . _ιμιιητ _ριιιι _ν . _ιιι οι μαΟητια τοι δηματιχου σχολειου παρηλασαν διιι τοιν ιιδιιιν του χοι ριοιι η _εροντι-ς 'Κλληνικιι ς σημαιας και _κριιυγΛοντες συνΟηματο υπερ της ΚΟΚΛ , τη 1 ΙΚΚΛ , της ΑΜΕ χιιι του Λιγενη . Την Ιδιαν ι | ιεοιιν εχυκλοη _ορησαν η . _υλλ . αδια τη ΠΕΚΛ κιι ' ι ιη Ι ' . ις _ Α ρ δ α ν π νεοι χαι νεε _,-ιιιπηλασιιν δια τιον οδιιιν ιου χιοριου _ψαλλιιντες τιιν _υμνιιν τη ΕΟΚΑ . Ακολουθοι μρΙεδοΟ η ομιλια διο _τηλιΙΙιιιι . ΙΙ '| ν ιδιαν ηιιι ραν ε · χυχλοιμιηηοπν ειχον _ογραηημινα ιμ _· _λλιιδιιι η _ιχοιντ-, ι την • • _πογραιτ . ιΙν =. ο _^ Αρχηγος Λιγε · νης _ι-, ΙΙΙ εο . _τερας ιιι _κιιτοιχοι του _χιιιριυν _συνηιΙ ριιισΙΙ ησαν ιις _τοι ιικ ι || ια του ! - ) . () . Ι ., οπου < Ινιγν ν πι'νΟημιιτ . τ , * υνΟη | ιατ ιι _μετεδοΟ ηπαν ι ' _ισιιυτιοι _δικ τηλειιοι ι . ΙΙ ' ιν 7 μ . μ . τιι ι (» νιχο (| ρονιι _σιοιιατι _ιιι διιι ιργιινοισιιν πιιριλασιν τη οπιιιας ηγουντο _τυμτ _ιινιστιιι κιιι α . ιλπιΥχτα ' ι π ρο τον ι . νιιον τον / οιριου , οποι · ιινε _- πιμηΟι _) διι £ ιιλογ . ' ιι , _ικ ιηοινη _- Πησαν ιιιιι ( ι ΙιΤικο ' ι ιιμιλιαι και _ι'ψιιληοιιν ιΠνικιι _ιμυατη ρια , 'Ο 'ΚΙΙνιχιι _''Τρινο _ιπιστιψι την τι λι τ ην- Φυλλαδια τ η ΙΙΚΚΛ χι _«| τη ΚΟΚΛ ειχαν χυχλοι (< ι ρι | ιιι _ι πρα ηγουμενοι _ιι το / ι · ιοΙι ιν . _Ι-Ν ΟΙ _' . _ΙΛιΙ-ΤΛΙ ΛΙΛΜΙιΡΙΣΜΛ Κ νοικιαζεται ιυι , ιυ χοιρην Λιαμιριομιι ΙΨλ _ατ ) 11 νι οχι ιοιον . τ _· ιλι ' _Βιο ιοι _ _.: ιιιν , χιτμι _- ν ην εις κ · νερικην _τοποΙΙεοιαν _της οδου Ον . ισογ ιιριιυ , μι ιιλιις _τιι ς ιιι'γχρονους ανεσεις χ ιιι Λι | () ιινιιν · νι ρον , _καιιιλλ ηλον Λι ' 'λιγιιμι'λη _οιχιι γι _- νιιιιν , _Ιοτιιι _ιιιν κιιι _γραιριο . Ι 1 / . ηιιιιι | ιιιιιιιι ι _' ντο της οικιας , _ιιδος Ονα _οιιγορου ι ' ιι _, ι , : _ι : ι , τι )) ,, ι _' . ικ ι _' , ι . ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΗΑ 8 ΗΣ 0 ΥΝ ΕΙΣ ΚιΓ _ιΡΗΗΙΙΚδι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΙ 92 _ΜΑΝΗΤΑ ! ΚΑΙ _ΛΙΑΟΗΤΡΙΛΙ _ΔΗΜΟΙΙΩ _2 _ΕΠιΧΟΡΗΒΟΥΛΙΕΝΗι _^ _ΧΟΛΗι :. _Υττο των κατωθι 92 _μαβητων κ ο ι μαθητριων -της δημοσιως _ε-πιχορηγουμενης Ανωτερας Εμ _ττορικης Χχολ ης _Πολεμιου _αττεσ _ν _ΒΟλη _ττρος ιον _Κνδερνητην _κοι το « _Διευθυν _την τοΟ _Βρα-4 _κι _αι » Παιδειας _ιγγρα _^ ον _, δια του οποιοι / _ΓιαδηλοΟται η _αττοψ-ασις των _οττως αποσχουν τυν κυβερνητικων εξετασεων _» εις ε δειξ » ν διαμαρτυριας _5 ια την _ατρνησιν της Κυ 6 _ιρνησ _€ « ς να _τταραχωρηστ _) _συτοδιαβεοιν _εις τον Κι _^ _τριακον λσον _»* _αι να _εττιτρεψη την _εττανοδον του λοος > ιλο _0 ς ημων ΕΟναρχου εις την _^ _4 _τισο _^ _' μας » . 01 _δηλουντες ειναι ο Ι ιξ'ις : Βεωργιος Αντωνιαδης , Δημητριος Κωνσταντινου , _Βιωργιος _Κονσταντινιδης , Λευκος _Χυρα _ττος Ανδρεας Δ . Ιωσννιδης , Βεωργιος Δημητριου , Κυ _ρ-ιακος _Νσζι ρης , _Βεωργιος _Μσρσθευτης , Ανδρεας Μ . Ι _ωση-<^! δης _, _Αριοτοζ Ν . Μιχαηλ ι-5 η , _Βιωργιυι Ονησιφορου , _Ιακωβος _ΧριστοδουλιΓης , Ανδρεας Κυριακιδης , Ανδρεας ιτε-< _μανιοης , ' _« αννης _ΙΙικριυης _, Ο _ οδοσ ιος Κολιανδρης _, Χριστο δουλος Χ . Δημητριαδης , Ανδρεας Σα 66 ιδης , _Κιονοταντινος _Κονσταντινιδης _, Δημητριος _Ορφανιδης , Κωστας Πανγελιοης . Δημητριος Ι _οση _^ _ιβης _, _Σαββας _Βρηγοριαδης , _Δημητρακης ' _!« αννο _« , _Κω _% > τ £ _· ς Ζ . _Παπαγε-(^ _ργιου , Βεωργιος Μι χσηλιδης , Χρυσοστομο ς _-μηλογενους _, _Κλεοτια ς _Ιιικωδου , Γοσος _Χσρσμττιδης _, Ιωαννης _Σωτηριαδης _, _Φιλ'ττπο ς Χρ . _Φιλιπττου _, Βεωργιος Μουσκος , _Ανδρ » α _^ η _ΧρυσανΟοα , Βεωργια Χαριλαου , Κοραλλια Χρι υτοδουλου , Μι χαλακης _Ζαμπα ς , Ανδρεας Κωμοδρομου , Βεωργιος Σοφιανος , ΑΙ μιλιος Μι χσηλιδης , Ανδρεας Λουκιδης _, _Κωυ-ιας Κωνσταντινιδης _, Δπμιατο _^ Μαρκιδης , Σαββα ς Σα 66 ιοης , Κωστας _Στυλιανου _, Ανδρεας Σοφοκ ) χους _, Νεοψ υτος Μιχαηλ , Κυριακος Κ . Κυρου , Αρης Λαζαρου , Βεωργιος Αντωνιαδης , Δημητριος _Ερω'τοκριτου . Βεωργιος Σοφοκλεους , Ν εοφυτος Ι . _Σαδειδης , Χρυσανθος Λαζαρου , Ελενη Κωνσταντινου , _Χριστοφορος Τηλεμαχου , _Βεωργιος Χριστοδονλου , _Γενι ζελος Πικριδης , Ανδρεας Χαραλαμτπ δης , ΚΗ _^ σταντινου Παχιτης , _ΜαροολλΡ 2 αμττα _, Ανδρεα ς Αθανασιαδης , Βεωργιος _Τσαγγαρης , Σα 66 σ ς Αγαθοκλεους , Δανιηλ _Παν αγιωτου , Ιακωβος Φιλ ιππιδης , ΠαναγιωΒης Μιχαηλιδης , _Ανδρεας Βεωργιαδης , Ιωαννης _ΣΙιτυρου , Αντωνης Ιακωβου , Ανδριας _Χρισ-τοδουλου , Τηλεμαχος Ανδρεου , Λουκας Κυριακιδης , Χριστοδουλος Χρι * στοφοροι / , λιιλτιαδης Σωτηριου , _Ανδρεβς Στυλιανου , Ανδρεας _Βιωργιοο , Χριστοδου ) ος _Κωνσταντιν ου , Παναγιωτης Τρι σνταφυλλιδης , ι ταυρος Ι . Αγα θοκλεους , Τακης _Αρεστη , Θεοδωρος Χω _< _ισττας , Κωστας _Αρισιιοτελους , Τακης Φιλιππου , Θεοδωρος Βεωργιου , Αντωνιος Ανδρεου , 2 ολων Λ . Πετριδης , Ελενη Μιχολσκι ) , Ελεκη Σα 6-6 σ , Σωιη ριος Μ . _Αργυριδης _, Δημητριος Ανδρεου , Ηροδοτος Χρυσανθου , και Ανδρεας Αριστοτελους . 01 _ΑΙΑΟΜΜΗ ΠΑΦΟΥ ΥΠΕΡ Τ 9 Ν _'ΠΟΑΥΟΜι _ιυιΝ _πυΜυΜιι ΤΟυ Υιτο της Παγκυιιριι _3 υ Οργυνοσεως Ελληνων Δι _δοοκαλων αιακοινουται , ο π ο ' ι διδασκαλοι της επαρχιας ΠαΦου _εΙσε-« Ριραν Λ . 134 , 800 μιλ ς _υττερ του ταμειου προνοιας δια τους α-ιτολυομενους ουναδιλ < _Τους των , 6 ζ ακολουθως 'Λνα 3 λιρας Ιωαννης _Χειρολαμπιδης _, Παυλος Καννσς _, Χαραλα μπος _Αζιν ας . 2500 μιλ ς Ανδρεας Νικαλαου . 'Λνα 2 λιρας Ιωαννης Ελληνας , Βιαννακης _'ΛΟρααμ ιδης , _Βιωργιος _Βεωργιαδης , Μιχαηλ Ι . Μ _ιχαη _λιδ ης , _'ιοσ ννης Μιχαηλιδ ης _, 'Λχιλλευς Μοι _^ _οουλι-ας Χαραλαμπος _Πστιαλουπας , Βεωργιος _Μουν _' ιης , ιιολωυιο ς _Χαρολαμπιδης , Απολλων _Ορασυοου / . _ιδ ης , κ , και κ . _Λνδριπ ΣΙιαυριανου , Χριστος ΠαπαδοπΟυλος , Ν ικολαος _Χατζηκωσιη , Αγγελικη _Παιποδοπου · λου , _Αντ ωνιο ς _,-τιιλιονου , Ηλ (« ς Λιι ρμος , κυριος « οι κυρ ια Κυοτο _Χειραλαμιτους , Λεανδρος _ΠρουιτΙςΟς , 1500 μιλς Κυριακος _Οιο & ωρου και 1 250 _μιλς _Βιωργιος _ΕυατοΟΙοι . 'Λνα 1 λιρυν Σταυρος Χατζηκυριακου , Τοσο ς _Παν _αγι-6 ης . Αργυρος ΠολυΜιφι _ιιδης , Κ 6 ο ' _ιπς Μιτοιδης , Χρυσοστομο ς Χμυσοατομιδης , Βεωργιος _ΒιρουΟος _, Χρηατο ρ Κυπριανι-6 ης , _Ξυνθιιτπη _Χαραλομ _^ _ιδου , Ελενη Ππττσκ _οκΜινιΨ _, Κωστος ΟΙκονυ μου _, Ελλη Κ- _ΟΙκονομου _, Κωοτος _Κοκιτατο ς _, Λ , _Δτ-ιομηδης _ΣτυλιανΙδ ης , _Οι )| ιο _ΙιτκωΛιδου , 'Ελλ η Βρηγομιου , _ΙΕιμηνουλη _Πιιαιενοψωντο' ' ι , Νιοβ η _ΠιτιΒΟιωαννου _ _, ΤΑτα Δημητ ριαδου , Ιωαννης Δημ ητριου , _Κλιιτης _Λιωνιδα , 'Λ _^ ιωνιος Τ ( ιλκ . ηης , Ανδριης Λημιιος , Παναγιωτης _ΣαΟΛΙΓης , _Εραο- | ι ( α _Χπιζηκωσι α _, _ιιαοος _'Λρμιυτης _, Χαραλαμπος _Τυμιιιος , _Βαιιβας Δρουοιωτης , Σα _* ιιι ( ι ς _ΠιιπαΒιης , _ΛημοοΟινη ς _Χοτζη · ν < οκλιους , Σωτη ριος Λ , Χατ { ι _* _νιοκλεους , Ι νω Χρι α τ οδουλ « υ , Ελινη _ΙακωιΙδομ _, Βεωργια _ΠωργιαβοιΛ ΝιΦ _^ ικα Νικο _λιιιδου _, Βεωργιος _ΤεπκικουΛης _, Ιορδανης _Αργυροκουλ-ος , _ΟουκοΒιιδης Ι _' _ουιιης _, _Πωρ-γιος _Μιτκτυγ ιαννης , _ΟηοΑηι-ιος Καρ _^< _5 < Ις , Νικος Β _«» _ργιου , ' ΛλκιΠ _) . α 6 ης Ι _εροκηιπΒ . ' ΛηΒ _,, Σοφια Κουττατου _, Κυριακος Νικολαι _- _δης , Μιχπηλ ΠρυωνΙδιις _, Στελιος ( _ιυΟυμ _Ιοι _/ , _ΑιιζανΓρος _Μοτηβαπητι ας , Στουροκ Χ ταυ . μι νιδης , _Λοιζος Ν . Λοιζου , Βαβ ριηλ Βιωργιοδης , Νι κος Χρηστου , _Νικο ς Παπαδαπου ) _ως , _Μιχσλακηζ _Φοινιιυς , Μιχαλακης _Ηγουμενιδ ης , Χριστοδουλος Λαουρης _,, Χριστακης Στυλιανου , Βιαννακης Δημητριαδης , Χρυσοστομος Μ . Ρουοης _, Αντωνιος Ελληνας , _Δημητι _' , ος Πανταζη _* _, Στελιος Μιχαηλιδης , Νικος ΟΙκονομ _ιδης , Σταυρος Μαρινος , Ι _« αν νης _Παναγιωτου , 'Λοραα μ _Λυ _ροαμιδης _, Νικολαος _Β- & ιργιαδηζ , _Χρισταδουλο ς Δρυ | ι ι ω * της , Φαιδων Αριστοτελους , Χαραλαμπο ς Κοκκι - νος , Κυριακος Χαραλα μπου :. Βεωργιοι _Πητταδοττευλος _, Σο 6 · _δπ ς Χαρα > Λ | πιοιις , Ευριπιδης _Χριοτοδουλοκ _, Χριστοδουλος Αργυρου , Κυ ρος Δημοσθενους . Στελιο ς Σ- | ι / _λιονιδης , Κωο ' _τας _Βρηγοριου _, Κυπρος Κου ντουρης , Παγκος Κυριακου , Μενι λειος _Πατταζαχορικ , _^ Αγγελο ς _Τεμδριωτης _, Βεωργιο ς Ιωαννου , 'Λνδρι ' ας Ι _υιιννιδ ης , 750 μιλς _'Λνδρι _' ιι ς Πολυδωρου , 'Λνα 500 _μιλς _Χρυοταλλα _ΧαιζηοαΟιια , Χ ρυοταλλα _Βαδριηλ , _'ΛνΕ ριανι ) _Λοιζιδομ , 300 μιλ ς Γασος Χιτρηλαμπους , Νικο ς Π . Νικολαιβης 3 λ ., Λ . _'ΛνΟοωοης 2 λ ., Ιωαννης Φιλιππιδη ς 2 λ · _, ανα 1 500 Κω στα ς _ΠαιΒηδοπουλο ς , 'Λν & ρ ι · ας ΜαρρΟο _^ ουνιωιης , Βεωργιο ς _'Λγιομα | ιΙτ ης 4 ηνα 1 λ . Πετρος _Πι ιριιης , Κωα ' _τας Μ . Κωνστα _γπνιδης , Αγαθοκλης _Παιταχρισταιιο ρου , Κωστας Μιχαηλιδ ης , Λν _ι ωνιος _Παπαδο · πουλο ς _, _Νιπ ος Ματοακη ς , Κω · οτας _ΜυλιονΒις , Κωστακης Βγ · ωργιου _, Ζαχα ριας Κατσουνω · τος _, _Κωο _' _τας _Οικονομιδ ης , Οιοχαρης ΟΙκονομ _ιΓ ης , _Χαραλαμπος _Χρηιι τ _οιι , λ ι χαλακης Νι · _κολαιδ ηι , _Βιωργιος Λο _^ _ιιης , Δωρα Πρ (· _ιτοη _ητκν , _ΟρααυΛουλος Παρεας , _Οιμισ _τοκλης Μ ηλαν · Οης , Χρηστο ς _Ιωαηψιδης _, _Μαρουλα Ιι _^ _α' _-ψιπαυ , Χα ραλαμπος Τρι _Ηντηφυλλιδης _, _Κωοτας Χριστο _^ _Ιδ ηι , Λωνης _Χριστοψινη ς , _Ζηνον _Ποοκαριιιης , _'Λ _)^' _ζανδρος _ΚυνοΙαντινου , _Χαραλαμπος ΚιΛ 6 ι : ρο , _ΑνΓριος Κυ πρ » ηνου ( _ΒιΑνν ης _Οκλαι _^ ης , 2 α · _χαριας _Χριεντ _οφη , Μενελαος ΣτυλιανΙ _Κη ς , Αντωνης Παπα _Πααγοροιι , _Βιωρνιος _Παππδου · ρης _, ΧριπτΛ _κη ς Χαρικλης , 'Λν _6 ρι « ς Ι , αΛΛΙδης , _Λιυιι ρης Πρ _» _τοπαπα _, Μ , _Ολα χος , Χαραλαμπος ΠιΜιρα _^ ιπς _, νΠ 1 500 μIX . ς _Κουρτιλλης Μι _^« ι _ λ . ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΗ ΖΩΗ _ΠΙΟΣΧΕ _^ ΕΙ _ΒΛΜΟΤΟ ν ., Κωοτας _ΧοιοτοιΙ _οι-> , ·«! ΚιιραΟο , ι-χ . _ΚιιΟραιιιξ , χιιι ι ' ι 6 . Μ « οοιιλ « _ΙΙηττα , _. 'ξ Εμ-νιιτων , _ΒΛιοσαν α | ιυι ( _ιιιι ' ιιν υ . -τιισχισι ν , γαμου . . Ο χ , ΙΙ οακλΒι _Μιχιιηλι'Γη ια _Λιιξιινκι κιι ' ι ιδ . _Κατινα Δ < ιι'χ « να ( . ιη εκ _Χιιοτζιιιε :, _8-ηοιηκν _Λ | ιοι ( _ι « ι ιν ι ' . _ιιιοχεπιν νι ' _ιικιιι _ Ο κ . _ιπΒ · ι > ος _Χατζηζ « ιχ « _( . ιιοι ' , διδασκαλος εκ _Ποοεοτεο _^ _ινοπτιγη , κιι ' ι η . δ . _Λκι μαντι ' _» ι _· . ] Ι ο < 'διιομο : _ΖιιινΟ'ιΤου , εκ Κιιριιιπιων , 5 η ( ι ) ο < ιν « μαιΒιαιαν {• _Π'ιπχΒσιν γαμο » . Α _^ _ΛΛΤΣυ' ΒΑΜΟΥ Η ιν , _ΛεμεοιιΓ - / .. Λαιυ . _ιι ΙΙ . 1 ΙιΧ . _ι ! _ιιιια ! ιη · Βθιοιι Λναν . _οινιιι , Βιπ ο γαμος αυιης μετα τ « Βι ι > : Μιινδ () ιιΤ > ν ν .. _Χριστα- η 'Λ / . ιι . λιοι ς . _διελυΟη , _αποφιιοπ ιοι _Εκκι . _ησιιιιηιχοΓ Διν . ιιοττι ) ιο » Λι ? μεσοι · , τ ' _ιικο ιιμ , IX 4 ' εΒ > η . · ιι · _ηιι ( ιιιι ] 9 . Ι 8 . * _ν ΤΒΧΛΡιΙΤΗΡΙΛ Τον _ηγιιπητον μας ι | -ι ? . ι ) ν _Ανομπιν Κυριακο » , _ηωσπντα αμο : ( Ι « ι < ιν _ιι-, _τοοχεαιν γ «( ι » ι » _μρτιι της 6 . _Μιιουυλιις _Κιτοιιιν . ι < 1 ιι »· . ΟΕρμιι _ιη'γχαιι _10 _μ _^ _ν _, _Χςικπι ' ικτις , Ηλιιις , Μι // ι-- ι . ης , ΨΒινος , _2 _ιΙ _( Ιιιιις , _Λα-| ι _. ιιινιις , 'Λλιχος , _ωημητο _· - κης , Ζηνων , Νικο ς . _ΕΚΘΚΣΕΙΙ * Μεθαυιιον * ιι » 66 ( ιτον μχ ' χοι χαι τΒ ] ς 1 · 1 ης τ ( . ιι χο _· τος Οα _ανοιξξι _( Μεαις _φιιιτογοιιμμιιτοιν κια _φωτογοωριΑΙν ει ς την αΒΟονοαν της * Κυποιιιχ . η Ι ( _ινιιΖιιΟηκηςι . ιν _Γης-ωπιοις με _ΕιιΥιι τ » 0 χ . _Βιωργου _Λιινιιη . « ΡΙ _ΔΙΑΙΙΛΑΙ Ι ** ΤΩΝ Π _ΛΙΑΩΝ 'ι Τιι _μονιιδιχυν κιιι & ιχιιν _λγ-( _ιιοδικον των 'ΛΟηνων , η < Διι ' _ιΒιι . αοις των _ΙΙιιιδοινι , Βι , _τ ( _ς > ι : κ 6 ιι ) εται Βιπο ιι { _ι οχεΛον _ιτιιν . χ . ι 7 . ) . _οιιοιιει κιιι εις την Κν _» - _ΛΟιιν _μεηιιι του Βενιχ . οΒι _Πριιχ . _τιιΙ » πΙιι' _Ε _φημεριοοιν . _Λιιχ σι _· νΙ 5 { ιθμιΙ _ιι .-τεν 0 ι ' νεο 0 ι- _χιιτ ' _ευΟιιαν : Χοηστου _ΛκιιΒι 1 , _'ΛΟηναι . Ετηοια _αΙ _· νιιοο | ιη _δο < _ιχ . μαι 2111 ) . _ΑΦΙΞΚ 1 _ 3 Ε . · τη . νεχι « μι | 'εν ιχ . τοιΙ _τιιςιιιιιιιι τοι · εις _ΛονΛιν _ον κιιι Π « - _ρι πιπιις 6 ιιιτυιις κ . Δ . 'Λ / . _ιι ινειτιις . Ι ' ΡΛΣΠΕΧΝΙΚΛΙ ΙΙΑΙ _'ΛΙι _ΤΛΧΕΙ Σ Το _εοπιοας του _πιιοε / . _ΟιΙντο 2 « 66 ιιτο · κιι ' ι τη Κυιιιιιχ . η :, ο Πιι δοπι ) _ιιιςιΒ / ο Ομιλο Ε μ .-τιις _ανιΒιιιΙα _ηεν ε . _ιι ( τκηνΒ ι ει ς _Κιοοονεογιιν το Βπγαν _Ι χ 1 ' ι 7 . _ι : ς ατιιν . _τολι-μιινι . ΛΙ ιΙο . _τιιιΙξ εις _ηιετεΟιμπιν ν . _τιχ τιΤιν οικογενειων των . _τειιιΙντιιι ν Κιοσονεργας , η δε ιι / . ι ) πηοΒιοτιιπις _ιοτειτΟι ) ι _' . κΙ ι . _τιτχ'χιιι ς . _ΦινυθΙΗ _Σ ΚΟΙ λ « ρι · λ _ΚυορΒιης κατοικο _Ιιιιοωιιι · ιον _ειοειιειιεν ι _· .- τιο της ι _. τοχ . _ιιΙο _ι-οις τη χκληοιιι ς Τιμιιη ' _υτιι ι ιοΒ _· , Ηιιςιιι _ιπιοιν , _20 Π ι . _ι-ΟΒις . ΙΟΙ ιΜΟΙΑΙ Ο Ι _' _ενικο ς ΙΙοο ' _ιενιι της _Ει , ληιιο _: κ . Ι _' . λι ' ιχος , ιι χ . Ζηνιον _υειιεπης χιιι ο — _Μληνιις Βονι _' ιιιν Παγκι _' . _τηιου _ΙΙ ' _^ ινιιοιοι 1 _ι : ισι Β | ι · ι . ιιιν ανα μιιιν _τιιΒ'ΟΒ « ν τι π > . - 1 ι « . · ηικ « ν _ι- «« - _μον _ι . ΜΒινιι _^ . Η κ . 'Κλι ' νιι _Χιιηοτι ιι' _ιιοε-[ _ρι _ι _. _ιιι ν ι : ις τον ΙΙιιιδιχ . ον _^ _τ ιιΙΙ . | ιον »| ι . - · ηι _· γι ιιγ ιιι ' _ιοΒ' . 11 Ιι Ν ΜΙ Ι ΒνοιπτιΙ _ _μπιιξεμ . _Ιοι _, ιο _ζιιι πι- ( Ιιιοτο ς _, _τολιτιι τη : _Λπν . ιΙ οια , ιι ψ ( . ι ιι ν χ ζ Β ο χ ιι ς Ν . Ι' ιι λ ι ιι ι ) ιο ςι ο _, < Ι _.-ιΒ-( _ιιωπΒ ι |· ι ιχ . οι · γκι ι . _ιι τη χκ ( . ιι _^ ιιις ιν ι |) . ιχιι | 7 _ Ι ιιι _· ιν . ΙΙ _χ ιιιιι ιιι τοι · Οιι . ιι 'λι ' ( ιΙ ) η ηι ' ιμι _' - 0 ι » ν , ι ' . ' _ιι _, ιιιν Ι _,. Ιιι _( Ι . μ ., ιν ι _·| ι 1 νι _« ιιι _Ψιιντοο'ιιινι ' , ς . Την _οι'ζΒγον ( ΙΙ ' ΤΙιι ' Χ . ( -Ι | ' ||(| ιι 'οΒι χιιι Τ )( 1 ' _λιιι . _την ( _ι _ιιγγ _Β-νιιιιν ιΙι _ς . μιο πι'λλι ' . _τιιιηιιΟιι . ΚΙ _ηλιχιιιν , Ι 7 _ιτιι ιν ι ' ςι _+ : '· _- _μτιηι' / . _( Ιι ς ημος _ΚΒ-ι , ιιιιν γ , φ _· ' ιιπ ' ι οι _' ιζιιγ ιις χιιι ι | ιλι ' ιπιιι ι > γι ις μ ιμιιι . ι , ι ' | Χ ο ι · ο , ιι λ λ ι '· _, ν Ι | ι . Μ ιιι ζ ο ο , ΙΙ _ΧΜ · Λι ΙιΙ τιι : ( Ιιι Ι < ? . Ι Π 11 ι ι ηι ']< ιι ς . ·> ν 7 ιι ι | ιΙΙριιν . 1 μ , μ , ιν _τι _| ι Ι , _νιιιιι 'Λγ ( οι ι Αντιιινιιιι _ι Λι · ι _· χιιιη ( ιι , . _τι . Ιιιο _τιι | ιινοι · _τιιιι Η | 'ΙΙΙ | . Χιιι _ι » ι : _ιιηκιι . _ιιη · _υιι ) , ιι | Βινος χ , _ΒιννιιΛΙ _ιιι ' . ΙΙ ' ιν πι ' _ιζιιγ ιιν τη ι ιλι-. _-ι κι ' _ιπιι χ . _Χ _ι . ι _^ ιιν ι ' , _ιιιΒ _^ ιιν , τιι . τι χνιι _Ν'ιτηιιν Χ . Μι / . _ιιιιλι > ι ' _ιι || , Λιλ ιιν ΛιιΙ · Χ ) | Χ μ , Νιχ _ιιι , ι ' ιιιιι , Βι , ιηγ ιιν _υοιζον , _ΛΙιιςιοι Λ . ΙΙοι ' ιγιιιι ' ιιιιιι , Χιιο , Μιχι » ι | λι > Β · ηι | ν , Λιιιικην Χμ , Ν _ιχολι '« ιιι' χιιι 'ΛνΛ _μιιιν ΙΙιιι ' ιγιιιιι ' μι » ν , _Ληιι'Η'λΙ ν 'Λ | ιμιι / ιΙιη _ιιιιι , τι > . { ιΙΛι ·) . ι | ι ' ι κιιι την λοι ιιην ( ιι < 7 Υινι'ιι ιν ( Ιι ·( ι | ιι 1 ι πι ·) . ) . ι · ηιιι ' · ιιγΙΙιι . , ¦ ¦ Η κ . Μελπομινη Κοι _· _μι 6 ου _ειοεφι _μεν _ι · τε ( ι _της Ι'ιλιι . _ττιιιχο » _'Λγιου Αντωνιου μιιιν _λι-Οαν _, ει ς μνημην του _νιοι' της _Λοι'κη _Κουμιδη Η οικογι-νιιιι 'Λχιλλιοις _Οικονομι & ιι _, _ιιιτιιιη' , _ΕΙσειρευεν _υπεςι της 1 Ιιιιι )· κης Εξοχης Λειιχιοσιας _ | 1- <« Υ _Μθ « ν _ι 6 _Ις μνημην . _Κνιοιυ _& ι ) Γ ( οι > _<> : οιου . . _ιΟ κ . Κ . _υ . Κοονσταντινιδης , δικηγορος , _ειαεφιΙιεν ι · - πεο των οικογενειων των ικ Κι ' _ρηνειι _· _,-τολιτιχιΤιν _κοιιτουμενιον τρεις λι ' ι'ιις , εΙ ? μνημην Βεοιςιγιου _Ι'αοιλειου , μι ιιν λιριιν , ε ' ις μνημην Ελεγκι ις Μ , Β . _ιλακτιοι _· _-, ν . ιι ' ι μιαν _λιμαν , εις μνι _' ι | ιι | _-ν Ι _ιλενης _Τ-, _ιριμου . Ειοει ε ( . > αν υ . _ιεμ του ταμειο » . _τρονοιος τοΟ ΒνμνοοΒου ΑιγιαλοιΛιης ιι ς μνημην Ι ι . Κ . Ι _Ιανιιγιδοι ) η κ . ιΜομια II . Ιιοαννιιι · ' _Βιλ . και η' οικογ , _Χοιιττοδ . _ΚαοιιτξιιΙνη Ι λ . Ο κ . και η κ . _ΚοιπιΛλτ ) 1 Ιιε (/ ιδοι · _ειοεφεμ « ν ι'ι . τΒρ της _Ιιιιιυικης Εξοχη Λαρνακας _τμει ς λι ρας , εις μνημην της θει ας τοιν _Ευτι'χιιις _ΙΙραοτ !· τη , ι ' ιντι _μνημοαννοτι . Ο κ . κα ' ι . η χ . ΙΙιιναγ . Κιονοταντινιδη _ιισεφεραν 1 λιραν _υ . τι-ρ τιιιι 2 _υνδεομου Κυριων Λεμεοιιιι ΒΙ ς μνημην του . _τατοος τοιν . Ι _'ΝΗιΤυΠΟΙΙΙΧΙι _ΒνιιιιΠο .-ιιιΜιτι ιι _ιΝ ι'ν _ιηιιι τοιι ιιμΙΙριιι · '_'¦ τιιυ περι 'Λκινητ οι · Μιριου _οιος ( Λιιιχιι χι _ιΖης _, _ΙΟ _'Λ γμιιιι ι | ς και 'ΚκιιιιιιΠΒι ιι : ) Νιι - μιιι _· , οτι ο Κιιιπτιι ΙΙαυλιιι · ιι Κ . _ττογιιινιας _πι'νπι _ωνηπε νι ' ι : τι · ιληη || _,-ιι . ιο ς ι ιιν _? ιριπταγγι ! λην ΙΙαολοι 1 Χριητι ιι ) ορου ιχ Ι _ΙριιοτιΙιιι ' χαι νι ' ν ι _ι ς Λο '· _δινον Βνιι χιορι ' ιιμ Ι ηκ . 2 ιρ . χιιι Ι , ΧΟιι τ . π . ιι _ΙΙαριχ / . ηπιιι εις _Οιιυ . ν « _'ΙΙι . _Ηι / , _ιιιριι Βιν · τι τοι · ποιτοΒι _ι _ Η ) ΙΙ ~ _- δυναμει πηλ ιιιπιΙο _-ιοιληιιιιιι του Κτημιιτολιιγι ' οι · Λιμιοου 1 ΚΠ ) _ιι . ικ _χνι' , ι ' , _ι' Λη , ιγγριιι | ιης ΙΜ 7 _ΙΙ , ημιρ . Η . Ιι . _' . ιΜ . ' ' _« _.:: Ι 3 . ι : ι . & ιΙ . Μ 1 ι ![| _Μιιηιι--: » _ι' _^« _ιΙ'Μ . » ' » Ι _. _ΙΝΟΕ Γ Ββ _με <» ι , υχ _€ ρ « ν ερ- Η _^ _γι 3 _τααιον τη { _Βορμα- :, νια _ με _π 5 ιρ _χγωγηΛ · ( ι _ _00 Μ ' _υνιΕιων η | ιι _« η · _ _ιιοι _^ _κανααχΕΟοιζει τα _^ _·< _πλιον α 9 «· ρυ ( ιχ . ωρ _» ικ _^ _κκι _οΙχιτνχμι _ΧΜ Ι ' υ- _γιι « . | ι Ιν _ιτιοκ _εφιΒιτε τιιν _^ _ιι _εχιι αιν μα · χ τα · 5 Β _) - Βι τι κα ' ι να τα _αχουαη- Γ Ρ Τι , ευς Λη ' _ρΛι 27— Μ 20 , Λιυ _κωαΙχ , _^ · ι ·! . _. ¦ : _« : : . _Γ ,: , _β :: _ιι'β . ι _· ' : ι * ι : _« ι :: ¦ ' ΚΥΠΡΙΟΙ . Οιχονβμικη περισυλλιΥ Π _σημαινιι _πρεπον , _αημαινει ευτυχ ' _ιβν , _φραν μβν εις την _οικονομικ ην χρ _ιοιν . ΑΒΡΟΤι _ΚδΗ _ΗΟΔΟΣ ΦΑΙΡΟΝ ΙΙ ' ιν π < ιςιελ ( Ι . Κυριακ ην » _νηντηΟηπαν ιις το γη . τεδον _'ΑοτρομιΙιΙτου . δια το πιιδοοι |· αιοιχ . (> Λ · : _ιριι _-. τα _0 _λημα *· 'ΕΟνικ οι _·» 'Λπτρομεριτου αι ομαδες ΑΙ 10 Λ ' Λργ αχ . _ιου κα ' ι _ΟΧΕΝ' ΙΙερ ιστερωνας . _Νικητρι α _ιΙνΒιιειχΟι _) η ,-τριοτη με τιοματα 11—' -. Την _,-ΒιΟπεχη Κυριακην κα ! Λραν 3 ιι . μ . Οιι συναντηθουν εις τιι Ι 5 ιην νη . τεδον εις _ιμλικυν Λγ < 7 η < ι < α _Λμαδες « _ΕΟνικο » 'Λ οιΟομεοπου και Νεα _ινντΕ / νιιι Πιοντι ς . _ΒΝΩ . ΕΤΟΠ 01 Η _ΙΙΧ α > . · _ναμιι του _ΑρΟροι . 24 του Περι Ακινητου Περιουσιας , ( Αιοχιιτ οχης , Εγγραφη και Ε ζτιμηιιεω ) Νομου , γνωστοποιειται υτι ο Χςιιοτοδουλιι Ν Λυ _^ _ντη , ικ Γ « _- τυλης , ο » 'νΠΒι'Ινι 1 _Β > ε να _ποιληοη το _ονμφιμον του ι . τι ενο ς ι ' ιλιονιον _ι'ξ _ενιις . _τροοταΟιου ι ' ι . _ι' ηικβ , ' εγγρ . - _'ΤιΙ ) , _ημερ , Ιι . ιΙ . ΒιιΙ ιις την το . _τοΟεηιαν < Χαρμιιλ ) . (' ιρι · του χοιριοιι Ιιατυλη τα 2 )' . _'Ι μερ . δια τιι ποοον _τιιν υιΒι _= εις τον Βα-ΙΙριηλ Βει . _ιργιου Μ αυρον , εχ Ιιιιτυι . _ης , δυναμει δηλοΙσειο _, τιιιληαι-α > Χο . _» . 8 . 1 ( Ι . Ι : Ι ) . 18 _Κτηιιιιτολογιοι' 'Λμμο ·/ ιΙι οτιιυ . ΣΥΒΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ _ΕΘΗΛΡΧΟΥ _ΠΡΟΗΟΥΣ ΠΑΡΛ ' _ΤΗΘΕΗΤΑΣ ΜΟΥΚΤ _Α _ΡΑΒΧΑ Ι ΑΖΑ & ΕΙ ΑΛΛΑ Ι ΧΑΛΥΓΔΠΠΚΑ Ι ΕΠΙΣΤΟΛΑ ! Τ 0 Κ * _Υττο των τιαραιτηΟει . _πυ · ν μου κταρων και ωζα 6 _ων του ' & _ιαμευισαα-ιοο _. Κοκ « _ινητη . ι · ιιι < ΛΒ ιληιρ 9 η η ακολουθος _ατπαντηηκν _/ . πι . Βπ . _ολη ιοΟ _ΕΟνΛρχιΜ _^ Μακαριου : ι-Λιαν _ουγκεκινημινοι _ιλο & _ομεν το _σττο 9 ης τρ £ χ . μηνος Μαρτιου τη _)* _γραφημιτ υμων κα : _εγκαρδιο _Για 6 ι 6 _οζομεν συγχορη τη _^ ια δια υ ην _ετηδειχΟζισα » _ττρος τος _ιπιταγας του _αγωνος _ουμμορφωσιν . Η _ττραζι ς σσς αιιιη , _ιμη > οινουσα το _υψηλον ¦ _ηοιφιωτιι'ον φρονημα , _υττο _τθ _€ _6-π-οιου _^ . _μψορειοΟι _:, ει ναι σξιο _ττωβης _εξαρο £ , υς , _θερμως υ - * - _αιΗιος _εκφρσζομεν ινχαριστιας 6 ια την _ττρος ημας _διαδηλουμενην _* _ττιστιν _κοιι _σψοσιωσ ι ν . Π - _ττοιΓατες _, οτι η _ιυοδασις τοι _οττιλευ 9 _ιμν > Β ιχου ημων _οτγωνος δεν & α _εραθυνη _, _διαττυρον _ιι-^ _ρωζομεν την _ευχην _οττω ς τοχι _Οια _ευριθωμεν εν μεσω υμων _ΕΙς Κυττρον _ελευθεραν . Ετηκαλουμενοι _εψ' υμας _ττλουαισς _ιτσρο θεου ευλογιας , δια _' _ιελουμεν _, Ε ν _Χριστη Ευχετης ο ΚυιτρΟ _υ Μακαριος » . ΚΤΗΜΑ , 2 ( Του ανταποκριτου μας ) . —· Υπο του Εθνσρν οι' ' _ιιιττεο _' τΛλ _*! τ _^ ς τ' ! Λ * - σχτ _) ν « _Παφος » επιστολη , _5 ισ τη < _οποισς συγχαι ρει τα μελη της Λεσχης δια τα προς ουτον _διοδη λουμενα _σισθημοτ α πιυτεως * _αι _αφοσιωσεως _, και συνεχιζει : _ηΤσισυται εκδηλωσεις _ανακουφιζουν τω _οντι την λυπην , την οποιαν οισΟσνομε-8 α λογω του αναγκαστικου _απο-χυρισμου απο της φιλτατης _Κυ-τιρου και ενισχυουν ημσς Ε » ς _τσι προσπαθειας προς _ευοδω · σ _» ν των εθνικων ημων ποθων » . Παρομοια επιστολη _εληφθη χα ! υπο της Χχολικης Εφορειας _Παψου . Εξ αλλου , υτιο 'του ΕΟνορχοι-ι απεστ αλη προς τας Νεος _Συντεχνιας Παφου , Παναγιας και Κονιων η κατωθ · επιστολη : « Μ _« α _ουγκινησεως ε > _Λ 6 οιιεν το απο Ι Οης τρεχοντος μηνο < τηλεγραφημα υμων , _'διω του 6 αιτι φοραν τσ _αιοΓηματα α-Φοο-ιωαεως σας _ττρος _ημ _& ς κιχι την πρασηλωοιν σας _εις τον Ιεν ρον _υπερ _, _Ελευθ _^ _ριας αγωνα ημων . Και απο της εξοριας £ - _χομεν την σκεψιν παντοτε _εεττρσμμενην προς υμας και , _στενως _πσρακολουθουμεν -ιας δο _* _κιμασιας ' της . _προσφ-λεατατης Πατριδος , Παρα τας αντιξοοτη : · τας και γας _δολοπλοκιας _^ , του _5 υναστου _# το ζητημα μας _ττρι > - ηχ 9 η αημαν τικως _κσι 'Μ _·« οι 0 α · μΒ , ν _, δτι _συυτομος 0 α ιιναι η _ευοδωσις των _ιθνιχων ημων _πο-9 _'υν . Ζυγχαιροντε ς _ιιμι » 1 δ * α τα _ττοτριυτικα υμων _αΙοθηματΒ ! και _ιπικαλουμε _»· οι ιφ' υ _, _ιας _ττλοι / σιας παρα θεοι ευλογιας _^ _ωιατελουμιν ιν Χρισ τ ω _ευχετης _^ ο Κυπρου Μακαριος » . _ΛΕΥΚΑΡΑ , 2 _ι'Αντατιοκριτου μας ) . — Υπο τβυ Προεδρου του Εκκλησιαστικου Συμ οουλιου κα ι του Βυμνοοιου Λευ καρων κ . Αχ . Τι γγιριιη _ελη-& 9 η η υπο ημερ . 22 . 3 . 58 η ακολουθος επιστολη τοΟ Εθναρχου Μο ισριου _« _Ευχαρισταυμεν _ιγκαρΟιω _^ _ιιΚι * , _υνκιιμτυοωττυνς των Εθνικοφρονων Σ & ιματε : ιων _κεχι 'Οργανωσεων κυι -ιων Παλαιων Συν Βεχνιων Λιυκαρων δια το απο 23 ης _Φεβρουαριου τηλεγραφημα των , _6 ια τοΟ & ποιου _διαδηλουται η προς ημας πιστι ς και αφοσιωσις . Αι συγκινητικοι αυται ομοθυμοι _εκδηλωνεις _αττοτελουσιν _ισχνρον ο · ττλον δια την _συντομωτιραν κατισχυσιν των δικαιων μας . Η δ' _ει ς αυτο . ακλονητος παντων εμμονη οδηγει ταχιως προς την ποθητην _ελευβερΒον της προσφιλεστατης Πατριδος μας , Δια 6 ι 6 αζοντες προς _τη , ν ττατριι _^ τικην κο ινοτητα Λευκαρων τα _βαρμα ημων συγχαρητρια δια τα τοιαυτα εθνικα _αιοθημοττα , _διατελουμεν _, 'Εν Χρι στω ευχετης ο Κυπρου Μακαριος » . 1 ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΙΥΝΕΛΕΥΣΙ 2 ΤΗΣ _ΠΟΕΔ . 1 Καλουντπι παντες οι ι > ι δαηχαλ ' πι τι ' ιν ' Λ « οχ »· ιν _Λει'κιιιοια—Κυρηνειιις ι-ις . ?·/ ταχτον ι . _ταρχιαχην _ _αννε > . η · πιν _ει ς το _κεντοον _« 'Λλαμ . _τρια τι , ν _'Λγιιιν 1 ! ιμ- ι _ _πτην , ΙΟην 'Λ _.-ιριλιου 1 , 1 ) 511 , -χαι ιοραν 111 . 31 ) π . μ . 1 Θε _) Ι · ,- ιτα προς _οιιητηιιΛ' : : 1 . Λ ! ι-νεργειαι τη ΒΙ . Ο . Ε . Λ . απο της 1 _, Ι . 19 Β > Κ Ι _μι-νρι σημερον . . 2 , _Οικονομιν . ον . _ : ι . _Ταμειον Π ρονοιας , ι -1 , Λιαι _( θρα , ¦ Εκ τη _επαρχιακη Επιτροπης . _ιρτ »—« ιηπΒ Ι Τ _¦» Ι I Ι Ι » _ιΙΙΙΙΙι _. - 1 ΙΙΙΙ _Β II Ι ι ΙΒ ι , ιιιιι 3 _'Ι _ΙΙΙΧ _^ . 'ΙΖΙΙΙΧΙ » _ιΙ , ΙΧυ τ _ι-ΙΑΙ _1 _υλ _^ _υ . _ιιιι . _^ αΛ _^ α >„ _ιΜ _ΜΡΟΜΙ _ΛιΥ » * * Ι ΚΥΡΙΑΚΗ 6 _ΛΠ ΡΙΛΙΟΥ 1958 ιι ¦ ι : _ΤΕΤΑΡΤΑ Ι ΕΑΡΙΚΑ Ι ΙΠΠΟ η ΡΟΜΙΛΙ _] ι ________ Ν λ ΚΖ ΚΟΥΙ * 2 ιΛΙ , αυ | ιιΒ -ιιλ _« μιι « ν _< ιμ-νι ι { _χικ Ι _ικ _ει- ι ' ! , νι * ς ι _« . & _Ιοβζυν _ιομιιυ ι |» ΛΙ ν ΟΙ 1 'ΒΛ « 51 * 6 ιλβν « Πρ ω . _!| 3 τι |{ [«{«« ς , ι 5 ι ' _αποοικαιν 6 φερλβνχ { . _« 5 ( βω { κ _* _Ι ' , Ι _, Χ-Ινιις _τ-0 1 αβ _υνιαμο 0 Ι ' . _ΒΚΙΙ . _ΜΗι - _> ' 44 _>·* ν * » Ι ' _ριτιΚ _τ-ι-ως , ' ι ' _αιΒο 3 τ * οι _> ' -νο » _μιΜοιι . |< _ΙΜΤ Η _ηρο ') τη κου ρσα αρχιζει . 3 εις τας 2 . 30 ' μ . μ , 5 ι νι Λιιτ ηιχχχχχχ _τχηχ ιχ ιχχχ _ττχχχχ ιιχ : ιχ ιιχ . » _!^_!_ Μ _ΜΗΚΚΒ /_ π 41 _^^^_ _1 / 1 ι ΣΓΗΝ Ι ΑΤΜοηηοιοΗ υια _αιβερπουλ [ - — ι < Το α / η Ρ _ιΟΚΙΑΝ αναμ ενεται . _^ 4 ε ' _ι ς ΑΜΜΟΧ _52 ΣΤΟΠ _> < περι τη ν 9 ην / ΙΟ ην Απρ ιλιου , 195 8 , _> _δεχομενον ΕΣΠΕΡ Ι Δ Ο Ε Ι ΔΗ _> < και ΒΕΝΙΚΟΝ ΦΟΡΤΙΟΝ ι 4 δια ΛΙΓΕΡΠΟ ΥΛ . ι < _^ _•^ Λ ι ι ΠΒΟιιΠι ' υΗ _πληοπη _οι > _ια ( _ιπγ ι _0 υγπ 0 γ . _τγ · π _τπι' ν .. ν .. Β | κ . κ . Α _5300 ΙΑΤΕ _0 Α 6 ΕΝ _0 _ΙΕ _5 _ιΤΟ _, [ 5 Βραφει » ΜΑΝΤΟνΛΝΙ & _ΗυΙΙ ΓΙΥ _1 Η _^ 4 ει _ς ολ _κς _ιχ ς _^ ιλει _ . Β ' ' _-ττιτνττ--τνττ _¥ τ _ _* _'Τ _»* Τ' - , _τντ ™ 1 _τν _· 3 « ιι £ _ΓΕβΖΓ !» _ι : _ΒΓεΛ 3 ! _β : ι _· Η _ Ι Εβ _3 ! Η . « : ι : Μ . ι : Γ :: κ _« : ιβ ΙΝεον ΜΑΞΙ _ΜΕ 1 Α Υ Ρ Ι Ο * Ρ 1 ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙ ΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Ι 1 ΠΟΥ ΓΑ ΣΥΝΤΑΡ _ΑΞΗ ΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ . ξ ρ | Βια το _ιειιτνο σας , τηλ . 2639 . _Γ _% _ιΓ __» _ΚΓι » _ιΓι'ΓΕ _« _ΕβΜΓΚ _«^ _Γν | . _Γ : 3 _ιΓ :: _ιιβ' 5 _νΓΓ _^ ' Αηο _^ α _μνημοσορ Λ ν ι ·· : Κατοικ οι τιον ΛγριδιοΙν | _ιεπη ( ι « ινοντες . _ιεξη ι ! ς _Χανιιρια ινιι _,. _ταοιιστυυν ει ς το _μνιμιαουνον του υτυλιιινου Λενα . Κ ιι τ Μ : Πληθη _εξερχ _^ _μινκ του ! . ναου λιουοης _2 _τροδοι , ου ιιπου ετελεαΟη « _ιΟημερον μνημοουνον του Ιδιου , _πρΜτοΟ « υ ? . ι ( ι του σοιμιιτπ ' _οιι ι Κεραυνος » . _ΛΙΙΛιιΠι Ο ! ( ι , _τιιιΒιιινιΙμιΛ'οι 'ΛνορΒι ι ΙΧυρ χιι ) , ) . _!) , _Ανδρει ις ΙΙιινα ' γ η χ . τ Ι Κιχιιο _κο _Μιτ ρου Λι |· λιιυιιινοιι ιΙ . Ιιιχιιιι _, ιι ιΒιμι ν Βι , _'ΙιΙ τι ' ι Ι ΙιΚ / . ιιιιις _Συντεχνια κιιι ' ννιιι ιιμ ' ιιι ιΙΙιι ιις _τι ' ις Νεα , αι ο _.-ιοιι ιι ι ' ζι · ιι | ρπιιι ιν χιι ) . ι ' _ιγριιν τα ιΟνι _χι '» χιιι >' _μγιπιχΛ οιιμι | ιιιι ιν _ιιι μας , ΟΙ _Ληλ ιιΒιντι _'ς 'Λ ' & _ρι * ς Ι ' { υρ «« _λληι , 'Λνι | ρ _< Ι «{ Ποιναν η _, _Κυριαυιις ΒΙετρβυ . _'ΧΧΤΧΧΧΧΧΧΙ-2 _ΣΧΧΧΙΧΧ _2-ΣΧΣΣΖ _ _ΧΧΧΧΖΧΖΧΧ _ _ΤΧΧΧΧ _3 _ _ΧΙΧΖΖΧ _ ΧΧΙΖΣ _ _ΤΧ-ΒΙΧ _ _3 _ΧΙΧΧ _ Τ _ ΤΧΧΧΧ 1 _^ Γ _., ... _υ 1 . Ι Ι ι' - _ _^ V . V V 14 · Ι Β _ # · ι -Η » 4 _^ 1 ι ι ' Μ _ Η 11 , 13 _^ , ν _* μ β-, _' _^ __ * ξ 'Λ 1 _^ 1 _* 3 Ρ - _α _^ α _^ ι ιΒ _*·^ μ _ΙλΛ' ιι 5 ι _^ * ς , Ι _> Μ _ _ΜΓΜΜ _» ΜΓΓΓΓ- · - * -9 _βρΡΜ-α _ _βηΓΓ _» - _>^ Κ _ _ιΓ--Μβ £ Ρ · 13 . ' απολαυσετε ενα _Οπεροχι ταξιδι εις την φιλικην _ατμουφαιραν των εν λογω υπερωκεκνειων Β _Ρ _εφωδιΛαμενων με ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡ 02 . Κ > · Τακτικα » _αναχωρηαεις απο ΙΤΑΛΙΚΟΥΙ _κκιΒΑΛΛΙΚΟΥΣ λιμενας δια ΝΚΑΝ ΥΟΡΚΗΝ . ι _>< ν > Τ « _κτικ « _ι _συνδεσεις εκ Κυπρου δι ' αερος κα ' ι _& χ ) . χ _οαηζ ιι ' _δλους τους λιμενας _απιδιεαοεως . Β _^ · _Πκρεχον-ται _ευκολιαι εις _τιυς λιμενας Επι 6 » _ιαοευς κα ' ι _Αποδιδαοεως . Β Η : . £ ι ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΒΕΝΟΥΑ ΚΑΝΝΕΣ _ΑιθΕ _0 ιΚΑ 5 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ > Ε _ΟΟΝδΤΙΤΙΙΤΙβΝ Μαρτιου 23 Μαρτιου 24 Μαρτιου 24 · Μαρτιου 26 Απριλιου Ι _> Μ _ΙΝΓΕΡΕΝΓΕιιΟΕ Μαρτιου 30 Μ _^ αρτιου 31 Απριλιου 2 Απριλιου 14 £ Ρ _ΟΟΝδΤΙΤΙΙΤΙΟΝ Απριλιου 13 Απριλιου 14 · Απριλιου Ι' Απριλιο-ο 16 Απριλιου 22 Β Ρ ΙΝΙ ) Ε ? Ε 1 ιΙ ) ΕΙΙ _0 Ε Απριλιου 26 Απριλιου 27 'Λπριλιου 27 Απριλιου 29 ' Μαιου 5 Β Η _ΟΟΝΓΤΙΤυΤΙΟΝ Μ αιου 3 Μ αιου 4 Μαιου 4 Μ αιου 6 Μ αιου 12 [ 0 _ΙΝΟΕΡΕΙιιΕιιΟΕ ΛΙαιου Ι . _ι Μ αιου 16 _ΜαιουΙ 16 Μ αιου 18 Μ αιου 24 Ρ * ¦—— ε Κ 3 _»~ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ Ι ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ [ _ξ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Σ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΜΜΗΣ > Η 5 ) 5 « _ΕΧΟΑΙΙΓυ _^ 5 ) 5 « ΕΧΕΤΕΚ » 5 ) $ « _ΕΧΟΑΜΓΙΟΝ » ι Ρ Ιιηι · ιιιι » . 0 | ι ι ' να ( ιε _μι ' ι _/ ιινηιιιιτα _χλιματιομοΠ Λερος . Β > ι ν , V _^ -5 »· _ιι 'ιιιηιι . ΒνΟητι . · τον Ι ' _αιιιιιιοτικον οα ΒΙραχτοοα . · * V § Α . Λ . ΜΑΝΤΟΓΑΝΗ Ν ΚΑΙ ΥΙΟΥΣ ΑΤΑ ., § Πρακτορας της ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΛΑΙ * ΝΣ Ε £ _Λχρν-χκα - _Λεμεοον - _Αμμοχωοτον - _Λευκωαιαν . ζ _^ 1 ' υρ ιινειχν : Λ . _ΙΙιΙΙΙιΡΗΝ ο _ΥΙΟΥΠ ΛΤΛ ., _Ηαιον : _ΙΤΚΦΑΧΟΧ ! ΠΑΝΝ 1 _ ΗΝ _ι > _ΥΙΟΥΙ . £ _'ΠΧΧΧΧΧΧΧΧΙΧ _ : _ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΠΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧιΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΣΧχχ 2 :. _ΙχτττχχττχτχτχιΖΤΤΧ . Γ ¦ ¦ ¦ _» ιΖΙΖΖΧΧΣΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 3 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΙΧ 2 ΧΧΧΧΧΧΧΧχχχχχχχ _ : χχ _7 ι , β ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΥΒΡ βΜΣ Μ 3 _= '' _« Ι 'ο ι ' _χχ / . ι ιιιιιιπμιι · ' ¦ ν _. Ι ς μικρ οι ) ναοι · της Λυτικη ς Αγγλια _ Ι ηα _ ριμ · ιιι // . Β _ιτιι _μιγαιιιι ι 1 . · ιο τι μ · ι ' . _Ι ιρ _ΙΙιιλιχ . ι ιν ι ' _ιγρ _ικιιιιν ινι ' ι ιοιχοι ' ιοι · ναοι · , 'ΒΛοιιν υγρο ητο ιρι ' _ιγ | ιιπι Λ τοι χος , ι ' , Ι πτι' ,, _^ ιΙς μιαν ιΒρι _ ιτιι ιπιν κυριιιλι _κτιχως ι ' τριχι ν Νι )|) _ι ' _ις ' _ιον ιιιιο- ¦· ιεριχον τιι _ι χιιν , _Ιινιις χτιπτι ις τον ι ' οιοι ον ιιιινΒιΙιι υ ) , ι'ι . (| _ηιταν , _|] » ι / μι | _ιιιμιι . _ιιιΙι | ΠΒ μιιιν Λνιιιιγμιιντι χι ' ιν Λιαλυπιν , _/' _ιιοιοΙΙιιπαν ι ' . _ιι _« ,, τιι ρυτινι ις _της οι ) . ιχο Ι | , Λια τ ης ι ' ι . _'ιοιι ις εΙιιγ . οι | ιι ι · ιον , * - _!*< , » - Ι ' _τερικαν _το _ι χιιν . ΟΒιιο τιι , · ιριΙ ι _1 ) . ιιμ , ι ι ) . ιι |) ι | , « ι _«|) ι ' πι Λ τοιχο V · οιιι ιι _' ρον ιινιιι _ιιΙ . νιιιι _ι , ιιρι ' ι * _ιοπιιν μι · γι ' ιλι | _ιΙνκι ιη _ανηογραν _ Τι ·/ Ι | ιιυνιι | ιι ιη ιιι ) . _ινονι | ς , ι . · ι ! διιιι | ορι _, ιν ι _) ιΙι | ιιν ιιιιιν , >· Ι , _ι-ΙΙ '· Ι ' . Ι · ζατιιιι χι · υιΙ 1 ιΙ την οιλικονιμ _· , Βν < ι ι ' ι . _τιΙ τα νπ . Ι- ' κ προ ι ιι ιριι ι , Ινιιι , ζιιι | Πι / ιο . · ιιιι οιιμ ι'ν ιμ' Λια _οι . ιρι _ια _ι _ηχιιπιον . ι · ¦ _| ΛΙ πιλι χονιιι ιινιιι Βιπο τα _,-ιλι'ον π '· πτ ριιι | _ι , ιις 7 , ι || ιιχ . ι ' ι ιιο- · « Ιιι -- · ι , _'ιι ηρι ιηΟι _-τιιι ς ηι · τιι _τελιτοηπος τι . ιν ι ! ις ' , _Ινιιιιγ ρα ν ιιχιον Λιιι ιι ις ιι | χιι _( ιιι | ιας , ηερμ ιιιιι , ιΙι | απματ , ι χιιι Λλλιι ολικα _| — _/ . υ · Ι ' Ιιιι . · ιιιι ιιιιντιιι ιιιιιιιοι ιι ηλιχτριχ ας ιγχιιτιιιπαπιΙ . υ-., ι | ι ||/ . ι | ΙΙιρμοτι ιτιι , ιι ς ιην _χατιιοιιευην Ι ' _ιαιιιιν « ιιι πτιλΙΙι . ιτ η- η , ι . · ι · ιν , 11 ιας ι ' ρνιιιιιιις χιιτι | ριοιν , _ιι ς την χι ιπ ' ιυγ >| ι ) ιν Βαι ρυΙν , ιτ ι | ιιρ | ιακ π _ιτιχιις . · _ιριιιιι ιριιηχι'υιΙ χιιι ε | ς _τ _, Ι η , Ι · , _ιιλλα ς ιιιιιρ- Ι , | μογα , ΛΙ _Βρι-υνοι ι _^ ιικολουΠοο ν ιιιιιι _, _ιχιιΙς , Νι ' ιιΙ χιιι _{ ιηι ' _ινχ οιιπιιι • Α'ιιοιι _ΙιελτιοΟνται _ι ΛΙ αιλικοναι της Ι , Ο . Ι . η / ι ηον χριιηι · ·¦ μο . _τιιιιιιιντ , ιι ι _ι ς _« ι _' , Οι Ι ' , ιθ | ιι | χ ιιν _ιιιν , _λυουπαι ι ' νι _» . ιριΙιΙλιιιι ,, ι ' , ιιντιι . _-ιοχρινο μι ναι ιΙ { μιιιν _ΒινΒιγχιμ · , Ι _ _# _^^_ ,. ' ' ' <· ν κ ») Μ ηιιραγοιγι ' ι τη Ι . Ο . 1 , _[ _ Β |/~· | _Ι'Χ'ιι'ν _« _ιιγκυιιμιιιν ιιηιι ιιΛαιοτ ι | ι _ιι , ι ξυ , _ιιιρπιΜΙ . , ! £ ·* - · Ι ' * ,,, ' < ? ' 5 _Ι _'ιλλιιν ι _' ΙΙνο _, ν , II . Ι ! , 1 , ν Λ ,,, ι ¦ _¦¦^•^ ι _Μιλ ' χαι . ιτ _ι 'Ιιι ' _νΛ _^ _^ Λ ΤΙ II ΙΜ » ν ( 1 ( 1 ( 11 : | » ι Ο , Β , _ Ι Λ Β , Λ Ι > Ι Λ Ν Λ Ι' Λ „ - ι ΛΚ ΙΝΙΙΤΛ _-Ι ΛΚΛΙΙΛΝ , ι ) Λ ( ιυ ΙΙλ _'Ι 'Π Τ , ' . 4 Ι ΛΚΤΚΗ _ΙΙ ΤΛ . ' * ι Ι ζχχιχ-χχζχχχχχχ ιχχχχζχζζχχχχχχχχχχχχ χ ι ζχχχχζχχχχχ χ . χζζ Η χχ _ Βχ _ ι ι _ ΙΟΠυι ι _ι _ ιι ΛυνΒιιιΒι τιιι '· _Αρ Προι · __· ' !) ιι _· 1 τ ου Μερι _'Λχινι | Τιιυ _ΙΙτ ριου _- π / _ιι ιΛ _: ιιχατο / . Β _| , ' / _'ιγγριαι η χο ' ι ΙΟ χτιμηπΒιιι ) Νοιιοι ' , γνιιι πτο , _ιοιι _ιπιι Ιιιι η Μιιριιι 'Λντιιινι _) Βι ι , ιιιλ ειιιιυ ι > ' . Κ . Κ ι- ιιιρ ουνπι _ιιινιιπι' να Λοιληιιιι ιο οομιρερον ιι | ι .- | Ι τοιν χ α-ΠιιΙ _Ιι χτι ιιιΒιπον : Ι ) _ΙΟ , _τΙ ινο ς _χιιιριιι ι ιου ι !· _ιννι ' α πχιιλι ιιν χι ιι _τριοιν . ιοιιηιιιΙΚ ιιΛ · υπ ' Λρ , ΠΥΟ · ι * 1 · 1 , μ / ιγι ' . 1 _ΙΙ . -1 .-Ι 1 Ι ι ! ς τιιν τοηοΙΙι ' ιτιι _ιν · ι 'Λμ . _ιι'λκι » τοο / ιοριοιι ΚρΙΙΙχιιι , τι ' ι ' . _ιι μιραΙιον , Λια _ι ιΙ _2 ιοιιιΙν των Ι . ΙΟιι λ ' . ' ) 'Κ . _τΙ τριων _ι'λιιι _ιιν , ι'Λ ' ι ' ι ριΙΙ . ιγγρ , ? Κ Ι , _ημι'ριιμ , ΙΙΙ _.-Ι , _« ιι ι | ς την _πιΛοΟιιτιαν ' . _'Λμπι'λια ι · , τοιι / ιοριοιι Κρ / Ι ) χια , ιΛ _ιιλι ιν _μΒθΙΙ ι « ιν Λια το , _τοπ / ιν τιον Κ ! ιιι-:, : ι ) Ι · , · ι | ινι _ς χιιιρπι |( ιιιι ι ' χ τ οιΟιν _ΙΤριιιιιιιΙ _Χ ιιιν _υπ * Λμ , _«' γγρ , 7 Η ' . _' , ηιιιρ . III . Ι . ΙΙ Ι ιις την _πιποΙΙεπιιιν _ι 'Λ _μπι'λιι ιι . πιΟ χιοριου _ΚρΙΙΙ χι ιι , το ' . ιι ιιι _ρΙΛιον Λια το πιιηον τιιιν Π »™ - ι · Ι { _τΛν Αχ μΙι Χιιηαν Ι ' ηιΙμποιι , ιχ ΚρΙΟχιιις , _δι ινΒιιιιτ _Λιιλιιιοειιις πωλιμιπος _ΝΙι , Ι ) , Η , ΙιΙ , 1 Βι ) Βι _Η Κτ ιιμιιπιλ ην _Ιιιυ _'ΛιιμηχιΙιοιοιι ΜΛ _ΑΠΓΛΥ 3 Κ β ΑΡΧ 1 ΜΑΝΔΡΙΤΗΗ Σ υ- . ιΒι _ -υΑ « - * _·*·¦«»*¦ - Λ _ . / _ιΠΒΜΙΖΙΛΙΠ _. ΛΕΜΥΟΟΥ , 2 ( Ανταποκριτου μας ) . — ,, Υτω ' τοι _Ιεριως _ιοο χωριου μας α _! _5 . κ . _Χριστοδοολοι / _Χορβλομηοος απεσταλη _ιτρδς _τον _Κυδερνηιην { _πιστολη , δι ' ηι ιιι _Ε'Οι η απολοσις ικ των _Κινιρικων Φιιλσκω » τοο _ιτολιτικου _κρστοομ ενο _Μ Πανοσ . ΑρχιμανιρΙτου κ . Κ « νσταννι · » ου _Ληηο-οΙ-τΤ ) _. _ΔιευΟοντου τη ς Ιερα _, _ικηι Σχολης . ' — . Ο--- ΣΥΗΕΔ ?! Α ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ « ΜΑΝΑ » Αυριον _Παρσοκιοην και ωραν 3 μ . μ . καλουνται το μελη του Διοικιττικου _Σομβουλιου τοο σωματειου « Μανο » εις σον . _εδρισν , ει ς την αιΘβοσαν τοο Παιδικου Σταθμοι . _Θεμαια £ - _ττειγοντα . _ΕΝΟΙΚΙΑΣΙ-ι ΑΠΟ © ΗΚιιΧ _Ενοικιαζονται α . _τοΟηκαι ει'ριοχομεναι , _ιΒι' . _οι-ιπλι ι'ριος τιιν αποθηκων ΧιΤΠ _, ρων της _ΚυΒιερνηοειος χιιι _«' τιοΟεν του 'Βελιονειου Λετ · χι » οι'ι :. ΙΙλ ηροηοριιιι Λπο τοι · χ . ·/ .. Κλ _ειτον Χ . ιχολιιιβΒιν και ΤΙοιι : εν Λευκοιοιιι . τηλ . . 1 : 1 !) . ι _. 'Β _.- _* Μι > παι ιν ΛυΜΚι , ΜιΙα ι'ιΛ _της Ι : _ιοψιιαι _ % Υ : ( Ιν < _ιζ ΛτΛ # , 7 ιι | ιοο : ι _Χε ., Β , ι _, _ιιτυρινιοιι Α _ΥΙΩν , < _ΜΛς _ΙΙιιυιλι . Ιοιι 11 _ουλγπροχ 16 ι · _οο _, _ιιρ , 01—03 . ΛιυκωοΙα ΚΥΠΡιαΚΟ _ΟΕΑΤΡθ ΟΕΑΤΡΟ ΙΜΑΑΟΠιιΛ _ΙΥ ΙΙ _'λιΙΙιιΙι ι ( _ΒιειιιμιΙ . τιιι ) ι' · πι ' ιιιιχ _ιιιι _ΙπτΒ , ριχιιιι Βργιηι τιιιι ΙΒ _Ι'ωτ ιι ΡΗΒΑΣ 0 ΓΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ _^ ΦΕΡΡΛ _Ι ΟΣ _-Ιαμερον , ωρα 7 , 45 μ . ρ , λιν : ιρι : ιιι νο το - / ιΙη )| «»· νι ις . Τι λι _οταια ι ιιχ _αιριιι , _ΛΙΙΛιι-Ι _* Ο ι ' , _τιιι | ιιινι ' ι | ιινο Μι / ιιι '| ) , Λοι _· κιι | ιιι | ς οηλω , _ιι ιι ι _· , _· ιι ( _ιαλιι : ι . ιριιΙτΙ | ιιιν ιχ τη Οιπιιιις ιιιιιι _ιιις Μιιι _'κτ < Ι | , ι ιιιι 'Λγι ου Λιι | ιε · ιι ιιι ' χιιι οιι πιιρ _ιιτιιιοιι ι ι ' ι ( Ιι-Βιλιιι . κιιι _τι | ' _οι | ραγιηιι προ ιον Λιιιι χιιιην Λπ'χοιπιιις _Βιπιι _της '« _' 7 ι _ιιιιι , ιιλΙΙ , Φι 'Βιριιι 'ιι _- ριου . Τ » οιιλιον _Μιχα ιηλ Λου «» Βι 5 ιι 5 , 1 ΠΟΙΟΙ ΥΠΕΒΡΑΜ * ΑΝ ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ _ΕΟΗΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ _ΛΕΜΕΣΟΕ , ι ( Του ανταποκριτου μας } . — Την _διακηροξιν τοΟ Ιδρ « _$£ ντος _ττροχΟις _ενιαιου εθνικοι ) _μετωττομ Λ «[» ισοΟ _υπιγρα _^ _υν οι _ακολουθοι . ΟΙκονομος Βεωργιος Ι « αν . _νιδιις , _Ιεροδιακονος Μιλτιαδης _Καραττατεο-ς _, * Ηρ . Μ . Μι χαηλ _ι-5 η < , Δημοτικος Συμβουλος , Αιμ . Φραγκας , Δημοτικος Συμβουλος Ιατρος , Εφορος Εμπορικης Ακαδημιας , _Σιρ Π . Λ » _Κακογιαννης , Προεδρος _Εφορειας Ελληνικων _'ΕΞκπαιδειιτηριων Λζ _^ υτοΟ _, Δρ . Μαλλιωτης , μκλ _^ _ς τη * _Σχολικης _Τφορεισι , _ΤρΟτμμοιιευς _Λεσχης _Ενωσις και μ ελος _'ιαιριιιου Συλλογου _Α-ιμ & _ου Αλεκος Ν . Ζηνων , τιρωπ . τι Αημαρχος , Πρυιανις Δ * _κηγορΕιςθν _Συλλογου Λεμεσου . Γυρων Λ . Γασιλειαδης , με-> _-ος _Ειτηριτιιης _Δικηγορικου Συλλογοι » Λ _* μισου , Πλατυν Κ . _Σολκμονι 6 ης Βραμματευς Λι · κηγ . Συλλογοι- Λεμεσου , Χρ . Τορναριτης , Προεδρος Εκκλησι αστικης _Ετητροττης Αγιας _Ναττας και _Βερικος Βραμματευς Ιατρικου Σι / λ _, _λαγου _Λεμεαου , Ι . Παρεας , οδοντιατρος _κσι Προεδρος _ενβρισς Αγιας Ζο * νης ΛεμισοΟ , * Αμφ . Ν . Υδραιος , _Βυμνασιαρχης , και δια τον καθηγητικοι » _Συλλογο ν Βυμνοι--Τ 2 _· - * Λζ ' _μζζαχ , Κ- _Χυ _κ _* ι | Η' _« _ω * θη / : ητης Βυμνασιου ΛεμεσοΟ , Π , Βεωργιου , καθηγητης Βυμνασιο υ _Λεμεσου , _Πανοζ . Μ £ _στις , Α . Ν < κ . _αλαον , δια τον Καθηγητικον Συλλογο ν τοΟ Α _Οηναιε-τιου _Βιτμνυσιου _βηλε _^ _ν Λεμεσου , και Βυμνασιαρχης . Δια τον καΘιγ > ηΒικον συλλογον _Εμπορικης _Ακοιδημιας Λεμεσου , Πο ) _ιΛωριδης , Διευθυντης , Π . Ι . _Καλμος , Δημητριαδης , Μ . Σιακατι 5 _ι | ς , καθηγηται , Ν . _Αδαμιδης _, Β _Ζαχαριαδου , Β . Βερολεμου _, Μ . Χριστοδουλου και Β Χρι οτοδουλιδης _ψσρμακοττοιοι . Δια _Νηπιοκομικον ΣτΟτθμον _ΛεμεσοΟ , Αρκττονικη Ι _ωαννι-6 ου , ιατρος , 5 ια συνδεσμον Κυριων _Λεμεοτν Αθηναις Ζ . Κλ . _Λανιτου _, _Προεδρος _, δια Συνδεσμον _Κυρι _ων Λεμεσου Μαρι α Αχ . Κυττριανον , δια _Φιλατττυχον _'Λδιι , _ροτητα Λεμεσου , ενορια Αγιας _Νοστος , Αιγλη Α . _Πηλαβακη ,, _5 ια ενορ _ιαν Καθολικης _Ευ-τερττη Χρ . _Κοντοττουλου , δια _( ι / αρ ιαν Καθολικης Κατιν α Β . _ΨιΑλακη , δια ενοριαν Αγ , Α _^ _τωνιοι · _ΑθηνοΟλα Α . Μαλλιωτοιι Δι α _ενοριας Αγιου Αντωνιου Μαχη Μ . _Λοιζιδου , δια ενοριαν Αγιου ' λ _^ τ-ωνιου _Σοψουλα Φ . Λαζαρου , 6 ( α _ενσριοτν 'Αγιας Ζωνης Ζ _( . » η Α . _Βελιοτ , δια ε _« ορισν 'Αγιας Ζωνης Νιν _α Χρ . Π ? _Λστηρα , διο _ενοριαν Αγιας Ζωνης Φροσω Τ . Κυνηγου , δια Επιτροττην Αγιας Τριαδος Χ . Β . Προκοπιου , δια Ετπτροπην Αγιας Τριαδος ΕΞ . Μακρ ιοου , δια Συλλογρν Μητερ « ν Λινα Σ . Σολομωνιδου _. Οροζ & _ααυ _Ποτγκυττριου _Συνδισμου Μητερων , δια Συλλογον _Μητεριον _Στταρτη Κ . _Περικλεους , 'Αγιου Νικολαο υ Μ . Θ . _Πατταδοττουλου , Νικος Μανδριτι _^ _ς , Προεδρος Λεσχης « _Εν ωοΙς _» _, £ κ μερους παλαιων _ττολεμιστων _ΕΟριττι-6 ης Λοιζιδης , Σ , Αγροτης δια την _Αθληιικ ην _Ενωσιν Λεμεσου , Χ . _Σαββιδ ης , Βενικος Βραμματεις Εθνικολαικων Ζυλ λογων Λεμεσου , Μ . Τρι τοφτιδης , ΕΟνικολ _αΙ ' κος 'Αγιου Νικολαου , Α . _^ Χρισ του , ΕΟνικο _- λαικου ' Αγιου Ιωαννου , διο τ ην _ΕμτΒοροδι _ομηχονικην _Ομοαττονδιαν _ΛεμεΟου Ι . Ν . Δρυωνιδης , Α , Πετρου , δια ιον Ε _· θνικολαικον Αγ ιας Τριαδος , δια τον « _Απαλυνα » Λεμεσου Π . _Πατταδημας και Λ , Χαραλαμπους , Λ . _ΝιΚολ _^ δης και Χρ , Αγροτης δια τον _Εθνικολαικον Καθολικης , δια ιην Λ £ - σχην , « _Κυττριακην » Κ Πιττακας , δια τον _Συλλογαν « . _ΑρηΟ _» ΛεμεσοΟ Π . Οικονο μου , _Σωκρατης Β . . _Τορναριτης , πρωην Αντιδημαρχος , δια τον 'ΑΟλητ _»« ον Συλλογο ν * 'Α μαθους 1-'Αγιου Βεωργιου , Στ , Ελληνας , Κυριαχιδης , δια τον » _αβλη * τικον συλλογον Ατλας _Τηλλυριις _, Η , Νικολαου , δια _ταν _Πανι ) Ληνιον , δια το _θρησχΕντικον _Ιδρυμα « Προδρομος και * _Ελεουοα » Αγαθοκλης Νικολαου . _ΦιλιτττΒος Τιμοθεου . Δια τον _ονλλογον _Βονεον Β' Αστικης Λεμεσου , _Χι »' · _σι-οψιδης , Π . Β . _Χτυλ * ανου _, Νιτσα _Σχοινη , 6 _α Νεας Συντεχνιας _Λεμεσου , _Οεοδυριδης , Ανδριας Ε . _Μαβηκολωνης , Δημητρ . Φ . _^ _Λαχρσζ , δια τα _'Ελληνικον _Σοσιαλιατικυν Κομμα Κυττρου Κ . _Κκλρθικης _, Αργυρος Ι . Δρουσιωτης , συνταξιουχος Βυμνασιαρχης και παλαιος -πολεμιστης 1912 —1 ° Ι 3 , δια Πατριωτικην _γνω σιν Λεμεσου Βιαννακης Ε . Στασινος , Αντωνακης Ι . Νικσλαι-6 ης , _5 ι * _εκκλησιαστικων _Εττιτροττην Αγιου Νικολαου Νεαρχος Παναγιω τ ου , δι' Εκκλησιαστικην Ετπτροττην Καθολικης Χριστακης ΚυριαχΙδης _.-διΛ _Εκκληοιαοιικην _Ετι | Τ _(>*> - _ττην Καθολικης , _Ευαγορεχς Παπακυριακου , _Χριστοδουλο-ς Αν--των ιου , Αντωνιος Μ . . Γ ( _-Αθι Κ . Αποστολιδης , δια Εκ . _χλτ , σιαστικην Επιτροττην Αγιου _Βευρν * ου ΦροΒ Β ** ινυ «? ι Βε _« _ργι ° ς Κρανος , Κωστας Δ . _Πιτσιλλι-5 ης , Χριστοδουλος _Ιωαννου , 'Λντωνης Καλλινικου , δια ' £ _= * - κλησιαστικην Επιτροττην Αγιας Τριαδος Ανδρεας Αριστειδου , Συλλογος Βονεων Τριτης Αστικ ης Εμμελεια Δ . Αντ ωνιου , Κικη Α . _Ποτταδοττουλου . Συλλογος Βονεων Α . Αστικης Αριστη Ποταμ ιτου _, Β , Κουσουμ ιδης , Συλλογος Βονεαν Γ' Αστικης . Δια το Δ . _Συμβουλιον Β . 2 . · 0 . Ν . Αργυρης , Ιωαννη * _Κοτσαττας , _Εθναρχικος Συμοουλος , _Χριστοδουλος Α . Μιχαηλ ' ι-6 ης Εθν _αρχικος _Συμβονλοζ , Βραμματευς Ελληνικ ης Λεσχης « Ισοτ ητος » Λεμεσου , ¦ ιελος Εφορειας Εμπορικη * Ακαδημιας Λεμεσου , μελος -Διοικητικου Συμβουλιου Δικηγορικου Συλλογου _Λεμεσου _, Δρ . Λιωρ . _ος _Τμποντιδης , Ε $ _νιτρ * _2 ( ι κο ς Συμβουλος ,, Προεδρος Β . Ι . Ο ., Προεδρος Εθνικολαικων Συλλογων και μελος Εφορειας Αθηναιδειου Βυμνασιου , _Λουχας Π . Αγρι _διωτης , Ταμ _^ _αζ Αγ . Νοπτας , Βεωργιος Κ . Τσ _· _Λισδωρος , Βραμματευς Αγ . _Ηαττας , Πετρος _Δρουσιωτηζ , μελος Επιτροπης Αγιας _Νσ--Τσς , Κωστας Χρ . _Αρμειτης _, μελος Επιτροπης Αγιας _Νοττας και Ιπποκρατης Α . Μσ > ουνης , δικηγορος , μελος ΔιΚιι-¦ _—οοικπγ _ΕπιτοΒ . ιτης . ΙΔΡΥΣΙΣ ΟΧΕΝ Λ Β . ΝΙΚΟΛΛ ΟΧ , 2 ( _'Λντοποχοιτου μιις )· : — Ι'ο _απογιυμιι τι | ς _παοελΟουοης _Κυοιιιχης εγινε _ουγχιντεικιπις _χυοιιιν κιιι ΛεοποινιΛιον _ιλτο ς της εκκλησιας , κιιΤι ' ι την οποιιιν ι ' ομιληοεν ο 1 εοειι ς ΙΙιιπιηιιχιιηλ _Χιιοπλαιυιους Λια τι ' ιν Β 6 _ςιι · οιν Ο . Χ , Ιι . Ν .. 'Κνε _γοιΙιι'ηοιιν _εΙ | _ιε - _ιτοιι ι'Ο _( _ιτλι-ι , τα « ποια , ο » ς ι'Λπι _ν ετιιι , _ουντομιος Οι ' ι ανελθουν εις _, ΙΙΙ . Την _ποοσιχη _ΙνιΙ . ι .-. ιχι ' ιν Οα γινουν _νειιι ιν _γειιιιριιι _μελοΙν χιιι Οι ' ι ι-3 ιλε-Υι | ι'Πιτ οοπι ' ι , ητις Οι ' ι _ινΛικιριοιΙιΙ _ιιιι ' ι την _χιιλυτιι _, ιιιν _λι' - _Τιιιι ονιιιν της _ΟΧΚΝ ' . ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ _6 ΕΑΤΡ 0 Υ ΕΙΣ _ΠΑΡΙΣΙΟΥΙ Ι [( _ΤιραβτΙβν '« ιτι > χι | αν _εαπμβιωβε . χα η δευτερα _ιτΛραιτασις )] ΑΘΗΝΑΙ , 31 _Μαοτιου ( Τοιι ιΙντ _ευιοκοιτου μας ) . — Κατα _τηλεγυαφημη εν . Πα-( _ιισΙων . νεον β _ριαιιβον χπτι - _γαγεν 'Λ θιασος ιοΟ Εθνικου μας _θεατοου με την _παραιττασιν το _« Οιβιποδος Τι / - _οαννου * του Σοφοκλεους , Ο Οιιιοος ( _Ινεκλ-ηΟη _ιηανειλημμενοι ς εις την οχηνην υ . _το του κοινου , το διοιον _ιξ _^ οπ-ιιοεν εις _φοενιτιωδη _χειροχοοτημιιτι » . Ειιιτοι _ιλαχι - στοι απο _τους ιΟΟΟ περιπου Οειιτας ηδιινανι » να _κατιιλα' Λονν ' . την _Ελ-ληνιχην γ _? _Λσοειν _, εν τουτοι _ΙΙ' -οκλνι . _οο . ν το κοινον _πηβηκολοτιβηοι · με _ξωηςιοτατον _ενδιειφιοον ιην , _-ταραοταειιν . ΕνΟονοιωδο _ις ιγ . ει _οοκΟοτηΟιιηΥΠ · η _Κατινιι _Παξινοβ _Χ'ιι «') Αλεξης Μι _νοπης . _ΟλοχΧηοον τι » Κοι - νον ' πιιοιμεινεν _οςιθιον εΛι . 1 λεπτα της δοιις εις το τελος της πιιοαοταοεως . _ΤοΟτο ειναι ασυνηθες _ιι ς Βαλ _.-λ . ιαν . Δεον . να _σημειοιΟΒι οτι μετα την Λοωτ ην _Οοιημιευτικην παοασταοιν της « Μηδειας » υπο του Οιαοου του ΕΟν ικου θεατρου πεο ' ι της _ο _.-τοως _ιγοαιιιαμεν ηδη , _^ ΗΛηχολουβη · σε _δειπνον , δοθεν Λοος τιμην του ΕλΛηνικου _ουγκοιιτηματος ει ς το _ννιοατον ΒΙ « - οιοινον _κεντςιον ιΜαξ'ιμ » ι' - _1 λ τυι . ,:, μ . · κ ! ι .- Κ ' ις ιο . VI _πνον _πιιοιΧ . ιιΟηοιιν ο γενικος διευθυντης _τι ) ς _χματικης σκην η ¦ . χ · _Χονημουξιος και ο Ιιλλην . _τηεοβευτης χ . __ Φιλων . Εκτιι της _αποΟειοσεοις εντος της _πιΟΛοτης , χ « ι κατα την _ιξπδοτ- τιον εκ του Οεατοου οι Ε / . ληνες καλλιτεχνιιι εγενοντο _ειντιχειμενον ' _νβονσιιιιδοιν εχδτιλιοοεοιν εχ μειιους . _ιολι'πλ . ηΟους κοινοι · . Το 1 _! εατ ( ιον , οπου ιδοΟη η _παραστασι ς , _ιτο χ . _ιιτολ . ληλιος _διακεχοσμημενοι μι Ελληνι · _κας σημαιιις . Ιιι ς την εΒπο · δον κιιι την _ιιε _^ αλην κλιμακα ησαν παρατεταγμενοι εν μεγαλη στ ° ' · υ _Λραγοννοι της _δημοκςιατικης _ςιροτιρας . Ο Προεδρος της _Βιιλλιχης Δημοκρατιας χ . _Κοτν , κωλυομενος , _αντεπροαιοπευΟη _υπο του νιτουργοΟ Παιδειας κ . _Μπιγνερ , ο ο _.-ιιιιο συνεχαρη θερμοι τον κ . _Χουρμουξιον χαι την _Οοιαμιευτρινιν της _ιιοαιιυας , την _Κατινιι _Πιιξινου . Αι ' ιδιαι ι » _ιρμοταται εκδηλιοσεις — ( Ιν _ριρεςιον τα τηλεγραφηματα — Εγιναν χαι προς τον 'Λλεξην _Μινιοτην . Εν ' τιΤι μετιιΕυ , οι _ποιοταγιονιστα ! του χλιμιιχιου _ενειρανιοΟησ . ιν κιιι _ο ς την Βιιλλικην _Τηλεοοιιττιν ν . ιιι ωμΙΚτιοαν δια _τας Ιιλληνικας παραστασεις εις το Πιιρισινον Φ | . · ητι / ιαλ . Λ ς αημειιιιΟΒ ) οτι ο ασκοιν τα καθηκοντα τοι αναπληρωτου γενικου _δκνθννιου της Κρατικης Σκηνης ·/ .. Χατζοπουλος _ιν . αυεν εκ _ΙΤορισιοιν τιι ακολσυΟον τηλεγο < Ισ ημα . ' _ι'υναρκτ ηριος παραατασις υπηρξε _πριιγιιατιχα ς θριαμβος . 'Τ .-τερπληοΥς _Οεατρον _εχειραχροτι- ι επι _ΙΟΙ . _εΛτον ανακαλουν επιινιιλημμενοις _χαλλ . ιτεχνας . ΙΙαοιιστιισιν _παρηκολοι'Οησαν Λλεον διακεκριμενοι ξενοι κιιι _'Κλλ . ηνιδες _πριγχιπιππειι , Διευθυντη ς « Θεατρου Ι 50 νην > ιξεηραπεν Λνυπι ' ικριτον ενΟιιυσιασμον διοτι ιιρρτρινη _Ρναριις _εγε νετο υπο _ειπυχεις _οιοινιιυς . _ΙΙιιραοτιιοι ιος προηγηθησαν 'ΚΟνικο ς ' Τ / ιν « ς χ »! _Μασσαλ . ιοιτις . ι . υγχινηοι ς 'Κλλ ηνικης _μεριδος _ι . _ογιιι _συμπτιοσεοις Ιιλλ ηνιχης 'ΚιΙνικΒ | ς _'Κοοτ ης ι ' _υικ'ιγοαπτος . _υΒμεΟιι πληροις υ . ιερι ' νρανοι . _χοτι'μοτζιοι » _ΕΠΗΥΧΕ « Α Γ Γ _« ΕΙΠ _1 ΕΗΙΚΗΙ ΥΠΙιΛΙιΨΕΠΣ , ΚΑΙΤΟΙ ΚΑΤΑΔ _ΙΚΟΣ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΝΑ * 2 _ΗΡΟΛΟΤΗΣ ΠΛΡΙ 2 Ι 0 Ι , Απριλιος . — Ει ς την _ι'οπελ _κατωχει | ιεχρι προ τινος ενας κυριος _αξιοπρεπεοπατος και _χιιιρων τη ς γενικης εκτιμησεως των κατοικων της παραθαλασσιου αυτης Βαλλικης πολεως . Ι _ιτο _ΜοιΒΟιΟι Τνυ _ιν · λ ? . ον ' οι · εοασιτ « χνων ιιλιειον της πολεως . Ιιτο _χιιι _ιδιοκτητη ς μικρα » Οα / . _αμηγο-Ο . η οποια ειχε ναυπηγηοη , χατοπιν _παραγγε ? . ! ας του , ει ς τιι ναυπηγεια της , _τολειο ς . _Κιψ _-ιιΑ , ευγενης χαι ιριλοξενος , ε'χαλει συχνα _τοιις ι ( ιλους τοτ' ει θαλασσιους περιπατους , Εη / ερε _παντοτε το _πηλ . ηχιον τοιι ναυτικου και ι / ι φιλοι του _επιστευαν ιιτι τουτο ητο απλως μια μανια γηραιου _Οαλασαολιν . _οι · . 'Αλλα καθε ΒΛ λο παρα · _ιμ < ινια » . ητο η συνηθει α αυτη , ' ΙΙτ ο απλως ενα μεσον δια νιι αποφυγη την αναγνιοριοιτ του . Δια τους ιδιους λογους , ο « ησυχος εραοιτεχν ης _ιιλιευς » εφορει μαυοα γυαλια κ « 1 ετρεφε μυσταχα . Τελικως _Οεν κατωρΟιοσε να αποφυγη -την _αναγνιορισιν του κια συνεληφθη _κιιτ' _αιττα ς _υ , _το της αοτι _> ν « μιας . Το πρα-ιμ < ιτικον του ονομα ητο _Μαοσελ Μπιοσον . · Την 20 ην Ιοι'λΙοΤι 13-11 ! ειχε καταδικασΟη ε « ημην ει ς Οανατβν υπο του _ΕΙδικυυ _Λικαστηριου της Ντιζο-ν επι επχατυ . _ποοδοοια . Καταν τον πολεμον χιιι την κ < ιτοχ » ιν ,, ο _ΛΒιιρσε / . Μ _.-ιιοσον _ειχ εν εργιιοΟη δια _λογιιριασμον τοιν Βερμανιχοιν Μι · στιχων 'Τπηοεσιιιν . Κατα την _απελευΟεριοσι ν της Βαλλιας , εξηφανιουη . _Εγκατεοταβι _) εις την Βασελ με το ιινομα Λοιι _Μοιριντανιω . Πρ ο τινος χρονου ειχεν _εξιιφανισΟη _ιιυστηριιοδως ι ' ιπο τι ' ιν παλιν , _ισοι ς διοτι _εφοιιειτο δτι Οα ι ' ινεγνιοριζετο . Ακολουθως επανηλθε , πιθανως δι' οι οΟηματικοι _ ι λογους . Ο καταδικος _αιιτυ-ς εις Οι ' ινατον , ο ιιποΒος επι . 12 _Ρτη _ειη την _ηρεμον ζιοην _ιι · πυρου _συνταξιοιιγ _, ου , ειναι _ιπΙμερον ηλικιιις ο · Ι ε , τοιν . _Αιι ' Ολα Βια 0 μς Ε _φημερις του _Λονοινςχ _» ττληρο _φαρειτα _^ υτι η _αυτοκρατιιροε της Περσιας _Σοραγια _^ μετα _τω διαζυγιον της _^ θα επι Ε » ιωζτ * _&*& _$ αναδειχΟ _π εις αστερα _τοα _κινηματοΥραφαυ _^ * Η αυτη _εφημερις _ττλαρος _» ορεΒτα _*( Οτι ηδη Εχουν γινει εις την _αυτοκρατειραν _προσιροραι # εκ μερους διαφορων κι _ημοπσγρας > ι . _κων εταιρειων . —ΟΙ εν _Μταλια _τιαρατηρηται _διοττιισιωνουν δτι η τιτρ- _'ΧΑλητο _^ _ιδιχη τοΟ Πρατσ » Οα ατιαπλεσκ _ ο _κυριωτιρον θεμα _τιροε « λογικης _διαμαχης κατα τας _ετιικει _^ _ενΟ'ς εν _τι Λ _^ _ρς γ £¥ _ι _Λιας _συνλιυΤΒΧας ' _ΕΚλογας _, 'Πς γνωστον _^ το δικοοτηριον τον Πρωτο _κστεδικαοεν _ιι « _*™ 1 _· σκοπον διοτι _ουτος _εχετρακ-πιρι · _σιν _< ως ζων εν αμαρτια _^ εν ζεΟγος το _οττοιον ειχε τελεσει μονον πολιτικον γαμον' εκτοτε δε ετεθη _εττι ταπητος το ζητημα αν η Εκκλησια διχ « ιοΟ τα : ι νω επικρινη θεσμους αναγνωριζομενους υπο της Πολιτειας , —Εντος _μι _& ς _εβδομαδος συνεληφθησαν _εις Α _ιιοι ) ργον τρεις συμμοριαι ανηλικων _^ α [ οποισι ειχον _διατιραζει ττολλας διαρρηξεις και κλσπας , • _^ - — : Ο γνωστος « ωμικος τοΟ κινηματογραφου Μτωννυ Κσιη εκλ _. η-- ? _η _ι _^* - -ς _πτ = _?^ : γ _, : ριΒ , _μυοιι _^ εις μιαν συνσυλ . _ικν της ( σο 3 αρ _&) Φιλαρμονικης _Ορχηστρας της Ν . ι Υορκης . . —* £ 3 ς _αποδεικνυεται εκ _διεζαχΟεισης ι , _ρευνης _, δεν ειναι πλεον ευκολον να _καταο-ηι τις _εκατομμυριυΟχος _, ακομη και εις την 'Αμεριχη ν ( τιιν χωραν « των α _^ _ερανινν δυ _Οτοτητων » , ' Ως _τ-ιΟσ _^ ωτεροτ _υποψηφιο · . ε · ληψβηααν εκ του τιρο _^ ειμινοο οι _διευθυνται των ΙΟΟ μεγαλυτερων επιχειρησεων _^ οι ωποιοι κ £ ρ _£ _1-ζουν _( / . τησ , ' ως κατα . μεσον ορον 115 . 000 _δολλαρκτ , —Ουτοι ως _εοηλωσαν ( οεν ω · _ποταν-ιευουν « _ερα-υ τω ' . ' 6 < _20 % των _εισοδηματων των , Δι 6 να γι * νουν _( αρα εκατομμυριουχοι οφειλουν να αναμεινουν περι τα _45 _£ _τη . —Εις τροφιμος ψυχιατρειου της Τσεχοσλοβακιας _£ χει επινοησει 16 « ζενας » γλωσσας με γραμματικην και _λεξιλογιον περι λαμβανον περι τας 1 , 0 . 000 λεξεις και εΕς τας _οττοιας _διιει τα ονοματα διαφορων τιλανητωΛ 1 _της φαντασι ας του _. Ο _ερι Ου ο λονος ( ο οποιος ομιλει σχεδον δλας ιας _Ευρωααι κας γλωσσας καθως και την Ια · _πωνικην _κατεστρκΛσΕν ωσαυτως _ειιι χαρτου δια τι | ν « _ΔημοκρατΙαν των _Εσιιεριδωη 1 » τιυχνον οιδη · ρσ 6 _ρσμι . _χον _δικτυον κα . 1 { σχεδιασε 6 ι ' αυτην χαρτονομισματα και γραμματοσημα . Τελος μετεφρασεν _εις μια · εκ των 16 γλωσσων του μερος _το * _3 Ευαγγελιου και της Παλα ας Διαθηκης . ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΕΠΤΑΚΩΜ _2 . Ν ΚΙΠΑ ΚΓΑΙΗ , 2 ( _Αντα . το χοιτιιυ μας ) . — Την _πποελ .-Οουσαν _ιιεμπτην , 2 Ι Μαρτιου , 31 ) περιπου Αγγλοι _οτπατιοιται χαι Τουρκοι επιζονρικο ' ι περιεκυκλοισ « . _Λ' την οικιαν του _ομοχιοοιου μας ζ . - _ _εργιου * ι _τυλιανον κιιι _οιεξηγαγον ερευνιιν , ητις ιοννεχ ισυη _καΟ' Βιλην την ννν . _τα . Εν . _τυιν δυο _υιιιν του ζ . Σε ργιου _Στυλιανοι σι · - νεληφΟ η ιι νειοτερος χ . — <·> - _τηιιιος _Σεργιου , ηλικιας 21 ιτιον , και _μετεφιρΟτ _) εις τον _αστυνομικον _σΙ ιιΓμ _ιιν Αμμοχωστου , οποθεν απελυθη μετα δυο ημερος . Ωσαυτως _ηρι-υνηΟη η οικια ιοι · _Λιιοχοιριου μας κ . _Σο > τηριοι · Βειοονιου . ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΕΝΟΣ _ΑΤυΜιΚΙΙΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΛΗΛΛεΕΙι : ΕΙ 4 ΙΚ 0 Υ 2 _ΛΝ Τ ΛΝΤΟΝΙΟ ( Τεξας ) , _'Λποιλιοξ . — Ε « ν , εις _περιπτοισιν θερμοπυρηνικου πολε ) ιο > , η ΛτμοηοΙιιοα ολοκληροι · τη γης μολυνΟη Λπιι οαδιενεογεινιν , ποια οντα Οα ε . _τιιηυοιιν της καταστροφης ' () ' . _Αιι _ιριχανος _επιστημιον δρ _Σαμιιυιλ _Χιλ υποστηριξει , ιιτι ει ς την ξηραν Οα _επιζησονν μονον τα εντομο , τα οποια , αντεχουν εις 100 φορας μεγαλιπεραν _ραδιενεργειιιν οσον ο _ανΟρυιπος χαι τα αλλα ξιια . Τα πειραματ ,-ι του δοος Χιλ αιιδειξαν ιιτι τα _εντομιι αντι χονν εις _ραδιενεργειαν 0 ( 1 . 1 ) 00 _ι _ραι _ντγχενι , ενιο ραδιενεργεια · 1 υ 0—Β > 00 _ιραιντγχεν 3 · ι ( _-ονευει τον ανΟριο . _τον χαι τιι ζιοα . Το « _ραιντγκεν » εινιιι μονας _μετρησειος τη ραδιο . _ιχτινοιΙολιας . · Ο _Αμερικανος ι . _ιιστη · μιον , ο ο . _τοιος ανηκει ει ς τιι ερν « στι | ρια του Αμερικανικου _στοατου , ιαενΟυμιοεν ιιτι τα Εντομα εχουν μεγαλην _ιη-τοχην « αι εις τα δηλητηρια εις τιι οποια εθιζονται _ει'Υιχιιο . ΑΒ ΔΥΟ ΟΡΦΑΝΑ ! ΑΔΟΛΦΟΥ ΝΒ ΕΝΝΕΡΥ _ΟΟον —θα εξιλεωθω γιει το αφαλμα μαιι _, ' τ & _ν _ιΙΥΤιχοψε η Μαριανα σηχωνοντας τα ματια της στον _ουοανο . Ο _χ _ιιιιιζινιιζ _ζι' δ . * , _· ' _τρος την κοιταξαν αμιλητοι . — Λοιπον , ιγβ > _τι | ν δδεια αας , καπετανιο ρωτησε η Μαριανα . —Καλα , αφου τα θελετε ! ... απαντησε αυτος . —Και μιαν ιιζομα _παρακλ . ηση : να μινοι χι ' _εγιι _μιι ! με _υλ . ες τις γυναικες .... —Κι' αυτο Οι * γινει , αφου το θελετε ! ... Θα _Αωαω _διατηγη ! __ · Καθως η _Μαριανα _Βχανε μιαν ι ' ιποκλιση νο τον χαιρετηθει κιι ' ι νο τον ευχαριστηθει _, τα ματια της συναντησαν τα δικα του κει ! ιρανηχε / Τως ο καπετανιο πολ , υ ευχα-0 ι στηι ) ηκε γι' ιιιτι » . ι Αργοτερα ο _ιιποπλιιιαοχο ντ ' Οι'Βιελ του γιατρου . —Λε νομιζετε , γιατρε , πως η κοπελα ιιυττ ' _ι εχει καλη καρδια κιι ' ι _πονετικη ψυχη — 'Κ νΟουοιιισμενο σε ιιλε · πιο , ιιπιιντησι : < Ι γιατρος ιι-Οιαηιοριι . Τιοριι _περιμενιο να μου πει ς πιο : εινιιι ι ' ν . 'ις _αγγελος και πο > ο _διχαστιις _ποι · την καταδικασε : ενας αθλιος κακουργος ! ... _Βνωοισει _, _-ιπλλ ' ς _ινΙ _οιι-ς _, λ »<· μι τ >· προΙτο οε _ιιπατιιΒ _^ ' τοσο πον θαρρεις πως _εινια αγιες ! Ο _υποπλοιαρχο προσπαθησε να γελασει , _αι . λα . η σκεψη ΤΟΙ' ι ' ιπο τη _πτιγιιη εκεινη φτερουγιζε στι ( Μαριαν . ι , _ποι' η καλοσυνη χαι η αυτοθυσια της τιιυ _χανανε μεγαλη εντι'ποιση . _13 εΟ ( ι ια υπιιις σε ο / . α τ » πλοια , ετσι κιιι στιιν _ε'Κνδοξο » δεν υπηρχαν _ευκολιις για τους επιΟατες τη _κειτηγορι « ς τοιν : ε £ οριστοιν γυναικιον . 'Αλλα ο κ . ιΛΒτανιο ειχε παρει ιιλα τιι μετρα του και το ταξιδι δεν ι | _ταν και πολυ σκληρο για τα δυστυχισμενα εκεινα πλασματα που τα πηγαιναν οε μακρινο κι ' _αγνοισεο τοπο . Η παρακληση εξαλλου της Μαριανας να _ιπι-ιραπει στις γυναικες νι ' ι περ . _τιιτουν . λιγο οτο _κατιιοτροιμα δε ( Ιρηκε _σοΙΙιιρες _αντιρρηπεις απο _μεςιος του _καπετανυ . Καποια μερα ινας ναυτης _κατειΙηκε ( Ιιικττικος _στι ' ιν κοραδουρο κιιι _αιοναιε : — Οσες Οι'λοι'ν ν « ιδουνε πιος Οα πιασουμε εναν καρχαρια να ' ρΟουν μαζι μου ! Μεμια ς υλις ο ' ι _γυνιιιχε ακολουθησαν τον _ναυτι _) _στο καταστρωμα . ' () καπετανιος _ιιι _ρισκε ενδι αφερον το θεαμα για τις γυναικες 1 και πειρε την αποφαση να _ιπιτρει |· ρι νιι το παρακολουθησουν . Αρχισαν ο ' ι _προεταιμασιε · Ενας διοπος _εΒιαλε ο ενα διπλο _αγκιστι _, ιι ενα μεγιι · λο κομματι κρεας κι' ο καπετανιος πηρε στιι χερια του ενα ιιπλυ . θα _πυροιΙολ _ουοε : τον καρχαρια _ακριιιοις τη στιγμη , _τοιι () ' αρπαζε _τ' _αγχι οτρι [ ιε το κρεας . —Ιιρ οσοχη , χ ( ι . τετανιο , ρι · ννοι το _δολ . οιμιι ! Κι ' ο διοπο , τετιιι _, ι- με _ιΙυν . ιμη τ * αγζιοτοι οτη θαλασσα , καμια διι _> ι * _ικαριιι μετρα μακρια απο _Τ _« Ι πλοι ο , εκει ποι' υπολογιζαν να (»( ιισχε · ται ο καρχαριας , 'Λ μεσοις _φτΙνηχιιν στι ' ιν επιι | ανεια _τι | ς Οαλιισοιις οι μαυ-( , ιοκιτρινε γραμμι - της ραχης δυο _μεγιιλοι ' τπικοιν ι |· _αιιιιον , που ' _κιινιιν εν . ιν γυρο στ αγκιστρι με το _δολοιμα , κι ' επε ιτα χαθ ηκαν . —Κινιιι οι πιλοτοι ! _φωνα-4 ι · _ενβις _Οαλασσοδαρμινο ς ναυτης . . Κι' εξηγησε στι ς απορημενες _7- · _ _ Β __ πως τα ψωρα αιτα ιΒνιιι οι οδηγοι κι ' οι πληροφοριοδοτες του */ . αο ? _'τρια , _παιι τον ιικολουΟοον _οιχιος κανενα φοβο να _κειια-ΟροχΟιστοιν απο τ' α / . _οοταγο _σκυλοψαρο . . _Σε λ . Ιγα δευτερολεπτα , απο τι ) « τιγμη που χαΟηχαν Ι πι / νοτοι , φανηκε ιι ι ! γιθς του _χαρχαρια . Κπ _εοε με ορμη πανω στο δολοιμα χαι το χ αχη _υα _ιιχ _ιιιοε μαζι με τ' αγκιστρι . _'ΙΙτ α-ν η _στιγμη ποιι _Λεριμιτε υ (« τι / πλοιαρχος ντ' _0 _υ-6 _ελ . _'Ακ οι · ιΒΒη / . ι ! ενα ς πυροβολισμος κι . 1 ο _Χαρχαριαις , . του _τραυματιοτηχε στην κοιλια , αρχιοε να βουλιαζει , _ιριιβωντα μιΛι τοι . και το _εεχοινι _ποι · _χοιιτουσε τ' _αγχιστρι —Μολα ! _ιτ-ιοναςε ο διο . _τος που ' _ριΞι τ' αγκιστρι οτο συναδελφο ιου που δουλευε στο _( Ιιντσι . Το ον . οιν ' ι ξετυλιχτηκε , γληγορα γληγορα κι ' αυτο εδειχνε _πωξ ο καρχαριας ολο κα ' ι κ , ττεΟαινε ΟαΟυτερα , ελπιζοντας να γλυτωσει _ιιπο ι ' _αγχιοιι _, Ι . Καποια στιγμη το σκοινι παοιιτε - « _οθηκε . — 1 ον · πιασαμε ! φονιιξε τοτε υ ναυτης . _'Λμειιιιις τπε ' _ιανε στο Οιντσι _τριις αντρες κι' αρχι - σαν νιι . τραβανε το σχοινι . _υε λιγο ξεπηδησε απο τη Οαλαοοι * το _η-οβερι ') / ειραλι του χα _^ _αρια κι ' επειτα ιιλος _τοτ υ ιιγχος . _υιγα οιγα τον _τριιυνΙ , _ξιινε παπι στο καραιιι . _—Μιι _^ ρια ολοι σας ! φο _'» ν « - ξε ο _διο , τοι . που ηταν ο ι · - πευΟννο _ σ' αυτη τη δουλεια . ΟΙ _γη-ι ιικες , _φοδιομετες οσο χαι περιεργες , κανονε μερικα _βηματα πιο _πισυι κι ' η _Μαριιινιι , δι _'/ , ιος να το θελει , οκι _, _ιιΙ ι _ηηαε στο μπρατσο του _κιιπιτι ' ινιου , _αμεσιο ς ιιμι . ις τρ , ιΒ > η ·/ . τηκε , 'Ο ι ' _αι-ιπλοιαρχ ος ντ' Ου-( Ιελ , ποιι το προσεξε ιιυ _· ιο , της επιαοε το χερι και φ _ιρνοντιις την κοντα τοι · της ειπ ε : —Μη ι ( _-ιι ( _Ιιιστε . Αεν ειναι _ζιοντιινος . ' _() κα ( ι 7 . « Ρι ' ας ιη'οις , < τα να ΟελΒ να του _αποδειςει πως ελΒνε ψεματα , ετρι ξε με μανια _ι | ς πελιοριες σιαγονες τον . _ιιπειτιι εμεινε ακινητος , δινοντας την _ιντυπιοση _πω δε ν ειχε _ιιιιιι ιιεσα του . Ολοι τοτε , κα ' ι ο ' ι _γυνιιιχ ες αχομιιι , ξεΟαρρει _[· ιιν 5 < αΙ τιιν _πληοιιιοαν . _υιφνικα ο χ « _οχαοιας _οπαε _/ ιιξΕ με θορυβο , ετσι που κατατρομαξε _δι , ους τους _γυροιΟε του . ΟΙ γυναικες Γαλανε τΙς _φιονες , ενω ο ' ι ναυτες κοιτα- ν ξανε να προφυλαχτουν δ · . τοις _μπορουσε ο Μιθενιις καλυτερα . Ο υποπλοιαρχος ντ' Ου-( _Ιελ _σταβηκε λιγα βηματα μακρυτερα . 'Ο διοπος , ποιι _ποιωτοατατησε εξαρχης στο ? _ιιασιμο του καρχαρια , _Ειρεςε στην οπλοθηκ η και ξαναγυρισε α _· _μεοως _κρατιοντας κνιι μεγαλο πελεκι . Χιορ ' ις να _χακει καιρο , μπροστα στα ματια Λλονιονε , πλησιασε τον _αγοιειιενο καρχαρια κω τοιι Ηωσε δυο δυνατα χτυπηματα , το ' να _πανοι _στ ' αλλο , _κοιιοντας του το τεραστιο κε φαλι ... Το ακεφαλο σιιμα _τιναχτν | κε με _διΙνα | ιη μια δυο φορες πανοι οτο - / . _αταστρυιμα και το φο 6 _ιρι > _κεφ'αλι ορμησε μοναχο του στη 6 ι ' ιση του μεγαλου καταρτιου κι ' εμπλεξε τα _δοντικ του στο ξυλο ... Εκει Απομεινε , _ετσιδα γαντζι ·) μενο στο καταρτι και _ματοιμενο , με τιι ματια του ΛθΠ / ινΛ | ν- |·(( ,. 01 γυναικες τρομαγμενες _στριμοιχτηκαν γυρο ) στον καπετανιο κα ' ι τον γιατρο του πλοιου . ι _, να ς ναυτης ακουστηκε νιι μουρμουριζει : « Καρχαριας αγριεμενο ς παει να πει _δυνοτυ ς αγερας ! ... * « Καρχαριας , . τοιι του κοβουν το κεφαλι , παει να πει φορτουνα και θυελλα ! ... » —Μα τι λεει αντος τολμησε να ριοτηοει τον καπετανιο η Μαριανα — Ετσι ειναι ιιλοι τους ο ' ι Γρετανοι ... _υου λετε κατι παροιμ ιες διχως αρχη και _διχοις τελος ... Το ακεφαλο πια _σοιμα του καρχαρια , πλημμυρισμενο στο αιμα , μ' ινα τελευταιο δυνατο τιναγμα περασε την κουπαστη κι ' Ρπεοε στη θαλασσα ! Ολοι μεινανε μ' ανοιχτο το στομα . Ο _διοπος , που κρατουσε ακομα το μπ _, _τιιιμιιο πελεκι στα χερια του . Γ ρετανο ς κι ' « ντος , μουρμουρισε _καταχλωμος _κοιταιοντιι ς τον ουρανο : α « Καρχαριας : τ « υ πεφτει - στο θαλασσα _μεο' Βιπο τα χερια σου ιιναι _μιινυμτι να ριξεις τι ς μαρκες οηυ στο πελαγος ! ... > _Τιιιριι η Μαριανιι _ενιιοσε μεοα της πραγματικο φοβο . ΛΤΡΙΟΧ : Η _σιτεχεια . Το _ΙΕΟΝΑΚυ _διΓει πιο πολ _^ α ΑμΒΙΙΕ . Ε ΙΗυ ΙΙυΑΠΗ _^^ _$ _^^ ι _^§ ( _Ττ _^^^ _υ _!^^ _^^ _^^^^^ _^^^ _^^^^ ΡΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ που κρατδ ψυξιν μεχρ ι . _^^ _βοΙΙΜΙδ β _Γζ _^ _Κ _^ _Μι _^^ 3 ψ τ _^ _ιφ ! ? _' _« Β _^ _Α ι _ΧΤφ Α _ι Α λ _χω _^ τωμ α . _ιρνΒ _^ . _πΚτΖ _Ι _^^^ _, μΜ ι _1 ν _^{ _? _£ _^ ΑΥΤΑ ΟΛΑ Αρκετος χωρος για καθε τι : _* ' _«»« νΧο _^ _ _^^^^ ΠΤπ Ι _^^ _| _^[ ΚΑΙ _ρητιΚοτητα των ραψιων της πορτας , που _^^^^^ | _ΗΛ ρ _^ ιι _ι _^^^]^· _^^ Ι ι _^^^ _ΜΙ ΠΑ ριλαμ βανουν την _αξιολογ _») θηκη _αια . _^^^^^ _= « ~~ ι = Β _^ _^^^| _^^ Γβ _^ β ΑΥΤΟΜΑΤΟΝ ΜΛΚ 1 ) για ναλακτοκο μικα , που διατηρει _ι- _'Λ _» _· ι _» ι , _'''ιιιι _) ιη . Λ , . ' *™? . Τ 17 1 _^^ ΤΙ _Ι Α Μ Μ _% τυρ ι , βουτυρον , γ ιαουρτ ι κλπ . εις αρχικην διατη ρει υγρα _χι . ι _ιιχ , εοχα τ _« ο . κλι ' * ' _- _' 1 • ' ν ·> · 1 ,, ιι χ 3 . 1 _^ Ι Ι _« _31 1 Ν ! _χηΛΟι · , _ι _« Λ ι Β 1 / 1111 ι _* β Ι γαλακτ ος , _Κατασταοιν , „ .-,. _* - · , _Λ _^^ _.. _„ . _^«« 15 < _Λυ _^ ,. _^ να α « { _«^« _ανμ _» . με Ιν Κ Ι _. ΕΟΗΛΚ » ΨΙ _^ ΙΣ - ΘΕΤΙ ΚΗ '* - * - ¦ ' ιΙΕν ηι ΤΠ ΠΑΤ ηυΑ μι * λ » « υι « τ * _μινιμ _β _γν ·« ρΙο _» ι « τβ ( χ « 4 _«» πλι βν . . « , --.- » .- — --- ν _**·· _- _*·* _ΜεαΡΙ 10 ΠΑΤΠΜΑ τι > _οτιμ » _ν · _τιχλν Βτλ _εβν _εχτιι μ * του κ _& υ _μπ ι _ιυ υ _»« την Α Τι VΙ Χ _Τ _^ ΤΒ Β _^ μκ ] ΜΜΙΜΜι _Ι < χυτιι } ι * τον αιτ · ιψυ { ιν Ο , _α > α _μο ) , Πρι : _« υχβλΙο < ν / Ι Κ ΑΙ ? Ι Β * _^ Γ | ΗΗ οχ 5 _« _'ε _' _ιτι _ιι _χουμη _) χ * Ι ιχιτ _β _9 < υ ·( _ιν »« τ «< _τ 4 ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 001 Ρ— € ΙΕ Α Γ Γ Μ - ΤΟ -ΤΗΕ-ΡιΟΟΓ _ζι _^^ _Α _^^^ ΕΠ 0 ΧΗΝ ™ ι- η » ι _^ _« ρ »«« ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ _ΠΡΟΕΙυΟΠΟΙΗΙ _ΙΣ ! _=- _¦& Κ _« Χι » Ετ » , χ _»» 5 _Ε _** 2 ¦ _ΜΓΜΜιΜΜλΜΜΜΜΜΜΜ _ΓΜΜΧΜΗ _^ _Ι _^ ΜΜ 1 _}^(« _ΟΙΚ , [ _ΛρκιιοςΙ ¦ ¦ . — ¦ ¦ ιι . / Ιι ? 17 Τ Λ Μ « ρ _· Ηε ( η _«« Ρ ») τιΜε ι μ * ρκ · ι φυν « ιΜ * ' _Βρ Ε _^ _Η _εΤο Ε _^' Ινιιιι υιΝΑ ι , νο * λ 1 _^ τιρ * ι _ψυχτιχπι « ντ _βχι , _ι . _,, , ν ΤΟΤ ν ΟΛΟΧΡΟΝΑ ΕΝΑ ΨΥΒΕΙΟ _Χτιρβυ Μ _ντοη Μ _Τ ' ιν _Ιοχυραν _ψοχτιχιμ · * υν { *· 4 . _ΟΥ _ιΟΥΝΙΛΝ , Μ . 1 _ΟΥι ΤΑΝΙΛΝ <'· _ΙΙΛ Μ'Λ , — - — -- _— -- _~ ι , ΕΟΝΑΚ _Ο , ι _γβ 0 20 ι , ΑΙ 111 , υυ ° _^ _*** η _** ν _ζχ * κ : .: _ι _ι : :: ! Ο Ο Μ δ _ΒΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΣ 3 ΧΧΧΣΧΧΧΧΧΙΧΧΧΧΙ _3 ΧΙΧΧΧΧΧΧΧΧΙΙΧ 3 _ΕΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ « _ι ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ !!! ΕΜΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ι » _·*· Μια μεγαλη καινοτομια της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ » ΓΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΡΕΤΖΙΣ : ΝΕΟΝ Η Το μεγαλυτερο ροφημα για μικρους και μεγαλους _ ( Βαλα Σοκολατας ) ι « _+ _Κατι που πρωτη φορα θα δη η Κυπρος . « _^^ Διατηρειται σε οποιοδηποτε τυπο ψυγειου . , « _ΙΧΤΧΤΤΧΧΧΧΧΧΤΤΠΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΠΧΧΧΧΧΧΧΧΧΙΧ 3 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ _» Λεν προκειται πε _(> 1 : _« _ιοπογραφιας του _περι-, _οιιε / νοι · _αιω · ¦ το , _« _Ιλ . / . α μοντερνας _καπελλινας του _Χιι εντ , που _παρουσιασε προ ημεριον ο . οικος Ζιικ Χειμ . ΙΙ _μαπυ _αυτ ι | κα-3 ιι _% } 1 < ι ειναι _διακεκοειιιη _/ ιενη ( ιε λεπτο τουλι . 'υι , -ιλλου , ¦ _Ιεξια , α ιδιο _υιζος _Χειμ _ποου'ιιαιει '( Ιπογε- ' ι ·| ι < ιιινι | κα-. _-ιελλι να _γαονιρισμενη -με γκρο · _γν . _ραιν' ιι , τλε - _μιιοεν , ΜΕ ΓΡΑΚΕ _ξ ... 0 ΡΜΜΛΕΙΑ ( _Λαρναχος , 2 ( _ΑνΤιιΛοκοιΤου μας ) . — Μελη των ι & νναμεων _ασψολειιτς » _ενδεδυμενα με ... _ιιρακι- ς _πειρουσιαξονται _κατ' αυ · _τας ως μελη της ΕΟΚΑ , _ζητουντα χαταφυγιον και ιος ι ' _ιποδοοβαηες εκ τιιιν ' / ρα _τητηριιιιν κιι ! ζητουν να επικοινωνησουν μετα μελων της ΕΟΚΑ . 4 _Λι / _ΙΛΚΑ _1 ΑιΛ _^ λ * _ΑΑΑΛΛΑΑΑ _«» _Λ _* _ΑΛ ΑΙ ΠΡΩΤΑ 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α 0 ΠΠ « Η ΚΥΠΡΟΥ · ΚΥΡΗΝιιΙΑ , Τχχ . Κι 6 . 63 > Οι ' ι _διιιαχΠυιο ι περι τα τελη προσεχους Αιιγονητοι _· , εν Β _4 ιΙ _· χ _οισια , ενο ' ι . τιον _ειετιιοτιχης _επιτροπι ] . £ Πιι-τιιπβι ητικα Λονι * ιικ _'ι ? δλων των _οττχ _'ιοον . ι _ΠιοιιιΛ _Οι ΠΤικα _οιλλων ιεματων . ι _Πτν > _χ _ιιν του _Λογιστιυ . _> Ιιι ς τους _ενδιαφερομ / νους στελλονται : Κανονισμος Β τιιιν _ιςεταηειΛν , συνοπτικη _ιχΟεοις τιιν _ιιπαιτιιυμενοιν Β γν _ιιισειιιν κιιι ιι η λ ω ο ι ς σ υ μ μ ε τ ο χ ι ) ς . ι ΙΙ · ΛΕΥΤΑ » Α _ΠΡΟ © _ΙΣΜ 1 Α ΔΙΑ _ΤΗΧ ΥΠΟ- > _ΓΟΛΗΧ ΛΗΛ » ει ! ΩΣ ΣΥΜΜΚΤΟΧΗΣ > η 30 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 . ΣΙΙΜ . —Αρχαριοι κιιι προχωρημενοι δυνανται να εγ · γ γραηωσιν ι ' ις την * χολι ( ν ΛογιοτΛν Κυ- Β ¦ _τροιι _ιιια να προπαρασκευασθουν οια τας Β ιν λιιγιμ εξετασεις , Β » τν »*» * _νννν »» ττν » ττττ » ν »»» ν »* τχςχχχχχχχχχχχχχχχ ΠΩΛΚ 1 ΤΑΙ ο _' ικειοΟε- _λοις ι ' ικινητος περιουσια α ιν Λευχ ιοσιι _} , ιιποτελου- * μενη ικ . _ΛυΙι _ιυρυχιοροιν η χαταοτηΙι _ατιιιν εις χεν- * _τρικην _το . τοΟεσιπν , οοος Α Βετιλιρ , Παρα την οδον » _( _ιαιρ ου . Λιιι πλι | ροι | 'ορι- * ας ι ' _ιπευΟυνεσΟε προς τον λ κ . _Βει · Ιι ? νιιιν Χοραλαμ- * _πιδτ ν , Τραπεζα Κυπρου , λ _Λευχιι ιοιτι . _^ ΧΧΧΧΧΧ 3 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 11

Τίτλος Θέμα Σελίδα