ΓΕΑΠΟΜ : Η ΜΗΡΑΗΜΙ ΧΟΡΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΗΙιΚΑΙ ΤΚ ΕΠΙΓΙ 1 Ι ΑΠΟΜ _ΙΑΗ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΝ ΙΠ _ιΣ ΚΕΨΙΒι Οσ _-τανδη , η « Πυλη _τ _^ ς * Αγγλ ( α : ς >> , ' <~ Η _ττΛρ _^ αλι _^ ια Γελγικη _λουτρΛπολις , σε αιι _αοτασι ] 3 νι ωρων απο το _Ντοιερ , Η αχανης πλαζ , οΙ Ιαματικες πηγ _ας , 6 Ι πποδρομος . ~ Το εμπορικο λιμ ανι , το λιμανι γιο : ψαρ εμα , το λιμανι για θαλα _μια σκορ . 'Εντν > πωο * _ι 5 κ »! ρεπορτα ζ τιδ Ιν 'ΑΓηναι * Τ « πι * ριτ © δ μ « $ χ , _Δ . Α , _ΧΡι _^ ΤΟΦΙΔΙ _ι Ιιον ΛΘ 1 ΙΝΛΤ , _ΑΒιγοκιτο . — 'ι ] _Οστανοη , η , · αιρα 9 < _Αασσια αι τη πολη του Γιλγιο 1 ' Τ η * πυλη _της Αγγλιας » , απ δΛου παει κανενας στο Ντο 6 ε _< σε α '/ ι ωρες , _εχει εξελιχθη σε μια απο τι ς πιο κοσμικες Λλαζ χα ! λουτροπ ολεις της Ευρωπ ης , Κνα πολυτελεστατο Καζινο , £ νας Θαυμασιος 'Εππ _οδ ρομος , μια απεραντη πλαζ _. Ιαματ ικε πηγες : χα ! πισινα , βαυμασια παρκα και νυχτερινα κεντρα , εμπορικ ο-, _λιμην , αε ροδρο | _αο ελικοπτερων , λιμανι για _ναυτι κα σπ . οο -χα ! » ια _τια οεμα , ειναι μερικες απο τ ! ς _ομωριριες της πυλ εο > ς αυτης των 62 . 000 _χατοικονν στη Γορειο » θαλασσα . Ειχα την _εξαιοειικη * νχτ ) να περασιη £ να ' _ιαοβατ _δκυριαχβ στην ωραια αυτη Λολ *| , ξενΛγω ' _ιμενη απο Τον _ιυγινε · στατο- κ . _Ζακ Μεστντ αγχ , _ιπεοΟιη'ο Τυπου του Καζινου . ΟΙ Γελγοι : διαφ _ημιζουν-την Οστανδη βαν την . τιο εξαισια π > . αζ ( Χα ! το _.-τιο ζωηρο κοσμικο Χαι _χαλλιτ * £ ιχα _κεντρα τη Ευρωπης , _£ ιδΜΧ « για τη πλαζ . « αν 4 Ελ ) . ην-, εχω ζωηρες επιφυλαξεις αν μπορη να σιιγκοιΟ η _καν , ως _ΓαλαΛΠα χα ! ιος ψ-υσιχα περι βαλλον , με τΙ ς δικες _ μας πλαζ , εκεινο ομως που _νχει _εδω _σημαοια , ειναι η _συγχοιση τη με τ » « _ορειοευροι / Κι _ιχες ηλαζ χα ! τις Αγγλικε ς , ττου ακριΛοις θελει να < πη ναγωνι βΟη . Τελειε ς εγκαταστασεις , _πολυτελεσ-μιτα ξ _« νοδη / . _ΕΙιι χ αι κεντρα , η γειτνιαση του σπουδαιου τη Καζινου , του πιο _συγ-χρονισμινοιι στην Ευρωπ η , ο ! _ενχολιε ς _μιταβααεω απο . την κεντρικη _Κυριοπη χαι την Αγγλια , δλ ' ιιυτα χανουν την Οσιανδη _( μα αληθινα προνομιουχο πολη , που _τι αοαει _-ιιιν ιου _ριαΤα . Κα ! -να σκεφΟη _ζηΙιναξ πως , _πτο -τελευταια _λολ-ιμΟ . η Ο » _πτανθη ειχε _σχεδον _ΙσοπεσΟι-Ι ) η _χΙλΗ . -ιο _' _ι'κ . . _βομβαρδισμοι * _χιΛ · το ! . Κα { _τΑεψιζεν _. _ντα- ' τηΥ χα _τασχειη κ < ι ! τη διατη ρ > 16 τ | ΤσΟ _τεριανημου « _Αιλ / ιΜικ ου Τειχους .. » . ( ΟπΟ _χΤιιιιιιοτε , δλ ' ! _ιυτα Ανηκουν στο παρελθον χι _οιιιυ . τα ιχνη τους διατηρουνται . Στην Οσταν _δη Λαει κανι · νας οιδη _ροδρομικ _'Γ απο τΙς _Γρυξελλες σε . ΙΛΟ , μι * Ρ ι _' _κΙΛ-1 και Μπρουκ _ις . οδικω ς _αιο το θαυμασιο αυτοκινητο δρομο « ι : _λινωτεΟο _α-Το 1 . 90 ιι _ριι χαι με .., Ιλ ι _^ _οπτιρο . της Σιι _ιιινα Ληο τΙς _Γρυξελλες σε μια « οσα Ι Με τα ελικοπτερο ημπορει ο τουριστας να μ « τιι * _η-ιοη Χα ! Το αυτοκ ινητο Ιοι ) , για νιι ιπι βιδασιΚ _τ _ιστερα 4 νε τιι ( ττο φε ρρυ- _( ιπ οοοτ που Οα τιιν μεταφιρη σε ι _% < * > 0 'ς _οτδ _Λονδκ-ο ! Η _μεταιρορα _α-, _το την Οστανδι ) _ητο Λονδινο Κτε με πολυτελεστατα _ιπιιατηνα _τιτε _μι τα φερου — _μτο συι _ιχει _σχβτηματοποι _ηθη στο _Επακρον , _ηρτανει να _ηως πως γινονται β δρομολογια το 24 » _οιρο _ι Κα ! ( ιιοιχ ιζει πολυ λιγο . Ετσι η _Οστανοη προσφερεται , για _τσ _+ ς Α _γγλοιΙς τουριστες με _μκγαλ . ε ευκολιες , κα < Γω χαι η Αγγλια για τους _Γελγους , -Εξ αλλου , μι την ταχεια ' 0 « πανδης —Γρυ _^ ελ λΛν — _Κβλ _οινιας χαι Οσ _ταν Λι | ς — Γ _^ ι _'ξελλ / ον — -.. _Παριοιιαν , η _ωβαια αυτη Μιλγικη _λουτροπολ » _ κιναι προσιτη σε ιλαχιΛτ _ες _ιιρες απο _δποιαδηποτι μεγαλουπολη της _Γορει οιι και Ιηρ Κιντ ρι ' χης Ευρωπη :. Ολοκλ _ηρη η ακτη τοΒι Γιλ _γιου ικτ _εΚιτι _ιι αι . α _χιλιαμε-¦ _Τοα , Απο τα 'Ολλανι ιχα ι _' _ο • _ια Βα ) _Λιχω < τυ _ _ΟΡ « . Η * _0-βτανδη _δε _^ _σχυται βχιδον στο μιβο της οχτι ] αυτ _^ _ςι « ι α _« ο _Λαση _^ Ο _ΛΕριπου _χιλιομετρα _ιν υχα τη Β < 1 λλιο :. _ΕΙλοι _τ , - Λιο βημ ( ινΤι . χη _ΑλΑ Τα παραθα > Λ β σια _κεντ ρα _τοιι Γελγιου , σπου _ιαιβ βε Κομβος ονγκοινιονι ιιν , ο . _τ ( ος _ειιαμε . _Εχι ι ινα _Οανιιαβιο ' _ιια _ραΟαλαιΚΠο περιπατο , τον Περιπατο _Αλβερ ' _το « Τοι Α . . _Λου εκτειν _εται α- πο ιο λιμ < Ιη ως το _Καζινι , Α . το < 4 _στ } _ιει * _αιτα _, οπω ς λι τι . οταν (* _ιαρχιι δι * ηιγ « ια _α-ΤΙιοβφαιρΛς , φιιΙ τι _ντα ! . τα _% _η · < ηα της Αγγλιας , βορειοδυτικα . 'Τ . ταρ _^ ιι χαι _|« οι πλαζ μι _κσυς ενα _Λεριπο » χιλιομε · τρου . Αλο Τα _Κηζινβ ως ιο Ι _η . _- ( οδροι « ι Βουελ ' _λιγχτον , μι ολες τ ! ζ _( Ιοντερνι _ς _εγΧαταιπασεις , _κοιμυινε _ς _, αναι η _· κτη ρια , βαλα < τσι « παιγνιδια χ . λ . χ ΤΙ τα 6 ετι , « ιιιος , ο ! _« λαζ ητη Γορεια θ _^ _ιλιτο ' σα _ιινηι _πολι βιαψοι _εΧιχες απο Τις _διχεζ ιι ας ( Βλιχτραδα , Γθυλ _( οιγ | ιιΛ · η , Α μμοχωστο : ) . 2 ου _προχβλουν δεο _< , _ιχοβν ενα 7 . _βο > μ « _νχΟιι _* Λθυ . βι ' 6 _. ηΛΚια _κ-Λολ-υ . _Εν _, _οΙΛ μεγαλο κ _^ ιη και βοΛαο * _οιο ρπ _<| ιατα ,. _επκιλεον δε , χριο Ι Ο , _τι _χρεκιζετα _» δηλαδη για να τροπη ... _« _Ις ηιυγν __ ινας μεβογΕια _χβς . Ημουν στην 'Ο αΤαΥδη _( _ΒιΙς 9 — 10 Ιουλιου , χι * ομως _αιιΤει ιι _δυα |» ερις κσ . γεν ( ις δ _! _ν τολμησε να Ορεξη Καρα ι _ιονφ . α Τα « _οδαοιο του _σιη θαλασσα , ειτε γιατι _φσσοισι ΛοΜι , χ ιχ _ι γιατι η θερμοκρασια ηταν χαμηλιι ( 14—15 ο Κ . ) , ειτε γιατι _ειιρεχε . * Οποι ς _μβ _^ παν οε _, τι ς _τελειιια « ς _μερις _Ι ναι _ζηι ημ _» « ν ι η 3 _μερΕς εκανε , υποφερτο και ( Ιο . Ο . ι ( ι _)<( Ι ) ηΛ 0 Τ _ε Λλ _, επη Χανε _< να _^ στη Λλαζ εκατονταδες _ποοβυιπιι , _κηΟι . φυλοιι και ηλι χιας , να ξαπλωνουν με μαγιο ατην αμμουδια ι | να αοχολονν ται | ιε δια φορα _ιΗΗγ _ ιδια . 2 ' ολη την εκταση της Λλαζ , . - _ιισαι _εΙλο τις _εγκαταστασ _ειςι ειναι χτ ισμενα πολυτελεστατα ξενοδοχεια Χαι χεντρα . . Λιγο πα { α . _τερα ειναι Λ _περιφηιιι _ς Ια ματικες πηγες , μ > . ινα _Λνειω _ιατο _^ εΛ · οδοχι ' ιο κι' _εστιατο _ριο , μβ . ισωτΕ _οιχη πιστα ν . _ι' . δλ λες . εγκαταστασεις . Λιγο πιο ι ξ » _- . δε , κοιτα στη θαλασσα , 6 Ιπποδ ρομος Βουελλιγχτον , _αιιο του πιο _αιυνχβονισμΕνοιι _τι | _Ευρωπης . ΛΑΤΡΙΟΝ : * ΙΙ συνεχεια . ΚΥΠΡΟΣ : ΕΝΑΣ ΑΒΩΝΑΣ ΒΙΑ ΤΗ Ν ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 1878 - 1960 : ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΕΤΤΑΝ 1 ΚΗ ΚΑΤΟΧ Η ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑ : Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕ ΡΗ ΜΟΙΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ _ΛιΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΙΒ ΗΡΙΑΣ Ι — ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΣΥΒΚΡΟΥ ΣΕΩ . Σ ΤΩ , Ν ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚ ΩΜ ΔΥΜΑΜΕ _ιΙΜ . 2 ον Αλλαζαν οι Αγγλοι χυΒ · ερ νητε στην Κν . _τρο . Ε χεινο ποιι δεν αλλα & ε Λοτε . ηταν το αιτημα του ελληνιχαυ πι . η _βιπ <* μου τη . Ζητουσε _μεταρρυθμισεις , που να _εχιρραζουν _γγησκι _τιτν _Οελησι του Και ποο « αντος _ζητοΟβε το _αναιραιρι · το δικαιωμα της _αυτοδιαΟεσΕιος : Την ενατοι μι _τιρ · Ελ _- _λαδυ . Στυ 16 ΑΟνουσΚοι πιιο _κιιται να _αναχη' ρ »> χ _6 Βι ι ] νεα Κυπρ ιαχη _Δημοκραχιιι . 2 τη _στη'ειιιησι τοι > ελληνιΛ _^ _υ . • _τληβυσμηι ι τΒ ι ς Κυπρου Χαι ( ιι το ακομα » ο _αΛοτελι σμα δεν _Ιι ΛορεΙ να { ινω Τιποτε _αι . λο πα θα Ενα στοδιο προς το σταθερο Ιδεωδε ς της ενωαειο με την μητερη 'Ιιι . ) _Λδη . Απουσια ενΟοιΟιασ _μου χαρακτηοιζε τους Ελληνας ψηφο _ιρΛοουςΤη _Κο-τρου στ ! ς _βουλτιιτι χ _^ ς εχλο γες της _ΠοοΛιοαομιν η _^ Κ _τιριυχης . Η _απονοια _αυττ ι— τηλεγρβφουσι την 1 η _Λυγου _^ οιου απο τη Λευκωσια ο « νταιτοκριτη _τιιιν ΝΕΩΝ , « αποδιδεια _ι χινριως εις την πιχρ _ι ην Των εκλογεων _λογιμ το ») _εηιΛληΟε ντη _ΜιΟε _στωτος , το δ ποιον δεν ειναι βυμαιιονον . τ _ρος την Οελ ησιν του χιιπριακου λαοι * . Ποια ειναι Ιι _Οεληοις του , Λ _κυπριακος ) . αι > ς τα διτχτ _ιρικι <|[ απο την _ΛΟι'ι τη _πτιγμι _) τιο _ιι _ι | _ιηιανισΟη χ ( ιν στο _Λησ 1 Του οΙ Α γγλοι , μι Ιι < ι < ι ιιχ κ πη & 4 ρ χιιπισ _χοπος Ιω φρονιος : Ιι Εν _ιοσις . Την θιλ ησι αυτη τιιν _διε κηρυσσε _γι' _Λλι . η μια ιτορα το 1320 . Την Αγγλια πην ων-τι ποοοω . ιπΙ : ο λορδος _ΙΤασψιλντ . « Ο ! Κυπ ριωτες — γρα < ρει στη μελετ η του , για την ελληνικ η Κυπρο α _Βι'Λλος Ι 'ρανσοιιι Γιλλαοε — τοΟ υπε _Οαλ _ιιν νεα _ειχεδια μειαρρυΟμ ι σεων χα ! ανανεωσαν το παλιο αιτημοι Υ ια την ενωοι με την Ελλαδα . Ο _λαιος υμως εΧα νε _, _πως _^ δε _, ν ακουσε . _, ΟΙ _αγγ ? . ο χιντηκιχες ανεσεις _ιιοισχοντουσαν σε νεκρο σημειο , Η στα βις των Αγγλων , το πολιτι κο _καΟεστιΟς ηοιι _ειχον _ιγκαΟι β ρισει στην Κιπ οο — καΟι _στως αδικο κα ! νεορελυι _δες—Μ μεθοδοι ποι ) εφαρμοζαν στη _διοικηοτ . ε ' ρριξαν τη μεγαλη _( ιαζα _ταιν αυτοχΟονιον οε μια απελπισμενη διαρκ η , αλλ' ανευ αποτελεσ ματος _Λντιπαλ _ι-Τευσι . ΙΙ _καταστασΤ δεν Επα ™ ε ( Εκτοτε , να _επιδεινωνεται , _Ρως ιιτου απΛκοριι _φο ' _ιΟηκε στο _τοειγικι ) ηδιεξοι > ο των τε λευται _ιον ετων . Το _προΟλ ημα της Ενωαει _ος ( για το _Ι _ Κ » _πριους βεν ηταν ιητε Β . ρο-Λλημα , ηταν _σΤαΟεοιι και _απιι _ρεγχ' . ιτα η μονη < ρνσικι | λυ οι {) ( _ι-τετελεσβ την κΒντριχι ' ι _οιεκδιχησι , ποιτ _επι Ρ χρονια ιδεσποζε ολοκληρ ης τη πολι _τιχη ς ζωης της _νηαοιι , _Λν-Οριοποι τ ης λευκης < ρι'λη χα ! _τκ _λιτισμενοι _ν οΙ _Κυιτ _ριοι ειχαν _Χιιτιιδιχηστη απα τους Αγγλοι * α * ενα καθεστως αποι χια ς . Μεσα στα πλαισια της ( _ιρεπανικ ης οοτοχατοριας τοι'ς ειχε _ιοΟη μια _Οεσι ι _· π : « _οεεστερη κι ' _, απο την Οεσι της Ιαμαικη _ς , των Γρεττανικων Αντιλλων , της Χρυσης 'Λχτ < _ι _,. της Σιερα Λεονε χα τη Μιγηρ _ιας . _Τ'ο _φαιναιιενο ειναι καταπληκτικο και παρα δο _£ ικ > . .. . ¦ . .., _- ' . . . .. Στα .. _ΙΙ 02 6 _^ Ι _ιιπιβι αλιο _^ τι Α γγλο ' Λολιτι χας Ι ωση < ρ Τσαμπερλαιν , αποστολο ς _ττ ις _Γοεττ ανικ ης _ΑυτοχρΕιτορΙας _, διεχηρυξε πως η « Ενιοα ι _ς * η _ταν μια _παρω . _ογη διεκδικησ _η χαι πως προτιμυτ _ΕΟο για την Κυπρο ι ) Β « ν « να ζη με μια πλουσια διη _·«) ιιι , _δπιοι το Ηνιομενο Γασιλειο , πα ρα με τι | ιρτωχ _εια ' £ λλα 6 αι . Ωσαν ' το διν . αιωμα της ελευθεριας νΛ _μετιι _αται για τα ατομ α κα ! τους _λιιους με τ ! ς λιρες ! * 1 Ι πε ρηφανη _απαντι | σις των Ελ ληνων τ ης Κυπρου ηταν μια 0 _^· ε ) Λιι ) δτι 1 διαμαρτυρια . Τα ελληνικα μελ η τοι » Νομοθετ ικοι Συμ βουλιου που ειχαν _ΙδρΛτει _στην Κυπρο οι Λγ · γλοι , _Οειορησαν την Ιταμη δι λοισι τοι ) Ιωσ ηφ _Τσαμπερλι « ιν « παραδεχτη , ΙΙτα ν μια υηοις κατα των εθνικω ν « _ισΟη _ΙιιΙ τιον τη μεγαλης πλειοψη _ηιι ας των κατοικων της νησου , Πρυτανις των ενωτικων 4 ( Ανχ _υτι μα _ιΙιυαις Αη αρχιεπισκοπος 2 ωφονιος _ιΙχε πεθανει στις _^ 22 Μαιου 1900 . 'Ο αγωνας _« Ιι ως υπερ της 'Ε νωσεω συν-εχιστηκε ασυνΟΙ ] - χολογητος . Ιον αρχιεπισκοπ _> - κυ θρονο της Κυπρου τον διεκ δικουσαν Ενα μετριοπαθης , δ Κυρ ιλλο της Κυρηνεια ς _χαι ενας « εξτρεμιστης » , ο _Κνοιλ λα τοΟ Κ » τ _ιον » , _^ _υπερμεχος τδιν' Ιδεων Του Σ ιοφσνιου . ' . ΙΙ δια μαχη εχιιγτ ι _Εερεο * Την Κυ προ . στο χειλος σχεσυν , _τστ 3 _ _εμ ' _φυλιου _πολιμου . 01 Αγγλοι επω φεληθη _καν γιιι να _κηουξουν τον στρατιωτικο νομο . Πιστοι στιτν « Ιωνια τακτ ικη τους τοΟ « διαιρει και Γασιλευε » , Εκαναν δ , _τν _( _ΙποοοΡσαν για να _διαι ρεσοιν τον ελλτρ ιχΑ πλ ηΟυομο . _Χτ ο τελος _ανακτιρυχτκαν αοχι _εΛισκοΛ οι κο ! ο ! δυο υπο !( ιηη : ιοι ! Το _ορΟο-ιοξο ποιμνιο ·— _ιηλαδη ο ! Κλλ _ηνιτς _Της ΚυποΛιι ι— διχασιη _- _Λβ ιιος το 1910 , _ιιιοτβ ιΙποκαταοπαΟη _κε η ενοτ ητα , ΑρχιΕπΙσ χοπος _αναγναιρισθηκει Λ Κυριλλος τοΠ Κιτ _ιοι * , δ ινωτ ικο , Ο Κυριλλος πεθαν ε στα 1010 . Τον _διαδεχιηκι α ΛντιΛαλο του , εως τα 1 Ι ) Γ » . Η διαιιαχη _ιχεινη γυρ « απο τον _αοχ'επι _σχοπιχο θρονο δεν _Κμεινβ χα )· θ ! ι σι 'γεηι ·« 5 Υια τιτν _Λολιτι « η ζωη της νησου , Ο _αιιχι ι πισχοπος ητ » ν _χατα καλαιο προνομια ΚοΙ εΟναρχη _ςι' Λολι-> αΤ « _ΤΟολ των 'Αβηνδν . ) _Τιχο & οχηγδ _ ' Των Ελληναιν _της · _Κ-ωιρου . Ο _αντι _^ _Τυιιος _Τηι εχ «) . ηιΒιαστ _ιΧης εκεινης δ > αμαχης ηταν να διαιρε _βοιη' _^ - στη σταοι τους δπεναντι της καιεχοω _ιης _δονομεοις , ιη > Αγγλια — Λ Ελλην ες Της Κυπ ρου σε « _εξιριμιοτες _» ( δηλ . αδΜΟ . λα χτοιις ενωτι .-κοο ς _^ , _^ _χαι . < μετρι , οπα . Οεις > _ν _· ΛΑΤΡΙΟΝ : Η συνεχεια . ΤΑΝΕΑΚΥΠΡΙΑΚΑ ΒΡΑΜΜΑ ΤΟΣΗΜΑ Τ 4 Υ _τιουρεγΜον Ικ γκοι _νιινι · Ιν χα ! _Ι _ρΥυν ανακοιν ηι _, 8 || ι , _ττ _) τη _ιακβιριβ _τοι _ΑναπηρΑι _· μς της _Κυκρ-κ ιις , 'Λ « ν θ _( ι'η · το _·( Ληιιο _κρ στΙ _ον τ ην _Ιι _ητ Αι » Υουατ _αυ , (» β 0 , » _α ι «* ο 0 « κατα ιην ημΙ ( ια » _ταυνην Ιιοι _ΙΛ _( ΙιστΙΟ _ιτ οι _ττοος « Μλ _ηοι _ν _ι |< ο · λο τα ταχυσρν μιια _ιΚι _υη ο *«· μν ηοτι χη ( τιι | κ > γρομμοτο οη . ( ιων . ΙΙ ( τιιρ _ω _οΟτη 9 ο _ιυριληηι Κα νη _τ |> ιων ιΙ ( _ιω « γιι _ημμοτοοη . μα , ητοι _γυν 10 , 30 _υσι 100 μιλ ς , Τα _αχι _αιαν _, το _οττοιον βα _( _Ι νπι «» ιν 6 ν ΙΙι ' Ολα Τα ιιιι _) γρη μιι ητι » η | ιυν , Οα _ιιχονι ζη Τον ιο ΡΜιν τις _ΚυττραιΙ _» ο « Ι ρη Μ το ( λι ιιι ι « ΚΥΠΡΙΑΚΗ _ΛειΜΟΧΡΑΤΙΑ » 'ΕΧλι ι _Η _»·») « οΙ ΤουριιιΟ _τ Ι _ιιι Ι το ι 'ος « 1 _^ 40 » , ΤΑ γρ ( ι | ι _ηταοημ < ι Ιχου _/ ΙΚτι / . ¦ χιΜ _ιι ς ιοο ι ριι ικντι _σιιοι / ι _, ως * Μλ · _ωιΙι !» _μιλ < ι * οι _* 4 κ « Ι τιρασινατ . 30 μΙλ _ι _: _ΒιυΟν « _ιηινοιιν « ιι κσ <|> ε , 100 | ι | λ ςι τιορ , _ψιιροον « α ! γχρΙ { ον , Ταυτοχρονως μ _£ τ « _ηνσμντι _ιττικο γραμματοοημα κη | | Ι (· κ ρις _υτου _τιΟη ιν κυκλοφορια _ιριστ _ιχας νεα οιιρΑ Υραμμστο οιιιιυν τι _' η Κυπρι _οκη _^ _Λημοκρα _τι α ς , τα _τιαλαια _Υοομματ ιοη · μα , ατι _να ατιοτ _ιλουνται ε « Ιι , _ΙΓον , « ηΟυ ς ιι _ιΙαη _Ε « ιιι η ( ι . ι _, _αιιχοκοα τοχυ ( μ » μ »« Ι | _ιιλη , ως ( τιι ιισ ρο & ι _ιγιιατι α ! α ( ροτιορι · « α ! < τν /»» βλσ ) «« Ι τ » χαρ _ιχχ μιια ιιλτοριπ _, Οα (( ακολουθη ιτοιιν να _ττιιλωντσι ον » ο 0 _ικτ ι / ιιυ Πο & ν _ετι' ουτυν ο ) _λι ( ιι ς , ΚΥ ΠΡΙΑΚΜ ΑΗΜ Ο Κ Ρ ΑΠ Α » _ιις την 'Γλλην _ικον » ρ ) το » Τοι //) Χι , » Λ , ν , Το 15 ιιιη 1 _«» απηρχ ο ν . τον γραμματιιοηι _ΙΜν ιΤνΠι το ! _ιις : 3 , Ι . 5 , 10 , Ιι , _ιΟ , 25-16 , 11 ) 40 , ιο , _ιοο , αιο _, ιο » χα ! 1000 μιλ _ς . Τα γραμματο _σημα _νων 10 , γυ _< 90 χα ) τον 100 ιι _ιλι , 4 _ιτ ! των _οιΒβΙυν _Ιχε /« πτι _τΛι / μ « Ι λιιιις « ΚνπΡΙΑΚΜ ΛΗΜΟ . ΚΡΑΤΙΑ » , Οα εΙ _«« ολιΗΛηοοιι ν να « ωλυντσι τπυτοχ _ρονος αι το _ιιοιχα οκτμνηοτικ _αι _γμαμμα _τ _οοηι ια , ΤΑ _ιι _ναμνηοτι _κιι γμα μ _ματ _οσημπ ( Ιο _εια « ολου ( Ιηπ [ _, υ » να ημ λυντα ι ι _«| _τριι ς Μηνας . , εκτο ς ΙΜ το αιιαρχοντα _Λ-αοιιε ματα _({ _κντληβοΟν _Ινορινιιιιιν , Α » _ι > της Ιβης _ΑιινοιισνΜ , 1 ( 100 , τα _γραμματοοιημα - τιι ο ττα _ια _ιιιμιοκονται τωρα ιι _κρηοιι , 1 ) 6 οττοαιι η |) ι ) υ ' . ' τι | ς « ιιμ > ο . • _ιγιιΛΕ ., ( Ια _ΙζηκοΧονΟ ι , οιουν ο _> μυς να Ιηνυοκ » βιΛ ν _)) ν ( τλ η _/ ιο μην _ταχι , _ιι οομιιι _υν χα ! αλλυν τ · _λυν , ΚΙιι χα _» ο- _* Β _>« γι β * ς _·< η * _κ-ιι ( νι _τι , ν ηι ι ιρομηνι _ιχν τι ' Κ Αη ( Μβ « ι | οια ς Οα · ρι |* ιμ » τ ?« ιηΙε βυν _¦!« τα Ι ( « οριο _ιΜ _β _^ _ιαχα τοημ 4 # α _μκιοι . _* Αι _τΙι · » _Μαγιβι » · λ « ν , ων _εηιοχαιΑιι * _, « _ινιιΙ _ι $ 1 ε _τατυ _ιρομηβοιιν _τΙ ν Ι _» ην Αυν * υοιβθ 1060 . ΑΙ « ν »* γ _« ν « _οογι <«< * Μ λΚΗ _ΛΗΜΟΚιΑτιΑ » _'Κλληνι · ντ | χαι Τ « υρ « ι * τ | » α | την _^ μ · ηομ _ηνιαν , « _ΜΚις _εττΙ · ης μοΙ τ * « νομη τιιτ *· Μ « ς , ΙΙς την οκ · Ι ην ιτηνυ βρομη Οηααν « ι | ι _«» ιβ · το « λπ | , _χοΙ τη » λ ( 6 ν « ΚνΠΙΟΙ » , μι , υαχ _ιι τμ < _τογκ > _, νιιιβ _ψγρ _ιβ , ΑΙ α * ικιγ 1 · ι « _οοτβι Μ , *«» . > υρ · οριι _ιη ( « ι « λο _*· _# Ι » ς μ _« ια την 16 ηκ _Αιτγ « 6 _« ν » ιι . Την _Ια ην ΑονΛυ » -1 ιιμ , _*« _() , « Ανια τ _χετν , _νδιαυειι , _*^( » _, ) . ιοι ) ια τ < ηε » μιΙν · _νι _« νοιΗτα κα « α τον » _ιο »« ιι · ν τΑν · ν , _^ ι Ι _|> γΜ » 1 μ · ΜΕ (* Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΒΑ ΚΑΙ ΜΠΙΚΙΝΙ Ενωιι , ον του Μεγαρ ου του . Αθλητ ισμου , _τιοο _ανηγερδη δια _τοος Ολυ μπιακοΟς αγ-ω » ας της : Ρωμης , _εστηβη το αν » _τερα ο γαλμα _αβλητριοτς χρατονοης την Ολομττιο _τκην ψλογα . Το αγαλμα οντο Εγινε στοχος _ττολλων _ετοκρισεων 6 ια τ _& ς χωμινια ς Χαμ Ιτυλας _τζς αβλητρι _ας , κατλος χα ! δια το .., μπικινι _ττου _βορει . ΠΩΣ ΕΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΓΑ ΤΟΝ ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ _ΛΕ / ΤΟΝ Α ! ΜΙΒ _^! ΑΤ 1 ΚΟ ΗΒ ! _ιΒΗ ΜΙΑ _*¦ ¦ _ΧβρΛ- ! _Ε : _Ει 4 ££ Ιιι * ΕΙ » ££ 1 ΟΤΑ Βι Ο ΗΒΕΤΗΣ ΤΗι ΚΟΥΓΑ Σ ΟΜΙΛ ΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Σ * ΕΒ _ιΑ _^ ΚΑΤΟ -ιΜΜΥΡι _Ο ΟΠΑΔΟΥ Σ ΤΟΥ . Μι « ιημ < Μι βνρ * _7 ι > 5 Βι * Λο _* ιβΑι | της _ωιοτοτιμυν _συγ-ν & _ι βε _ινιι _φιΑ _ 20 _ιΑΖ _ΙΑΒΚΑι _5 ΔημοσιΕχομεν κατωτιρια τ 6 _Γευτιφον μερος _τυν _εντοκωοΕ ων της _ΒοαΛΙιος συγγραφεως _Φρυτνοουαζ £ αγχαν . * πο την _ΚοΟιαν τοο * ιν *? ι .. Καστρο : 'Ο Φιντελ Καστρο μιλα απλα χα ! _ιντονα χα ! _γι' _αυτοιις του _ανθριατοιιςν στους ο _^ οι ους χανενας δεν χαταδεχθτη _χβ να μιληση _Λβτε ως τωρα . Λυ το ειναι 8 ν « βαδμα . Λειιι < θε λομε να εΒμβοτε ευτυχεις , 6 λαος μας Εχει διχιιιωμ _αιτα στηι ευτιιχια , βα _ευιυχηστι δ σο _μεγα ) . ο _» ' & ν ειναι τα τι μψα > . · Ο καυστικο ς ηλιος που μας εχει καθηλωσει , αποχαυνυ > με _νους , στ ' ις καρεκλες μας , πα οεχωρησ _β ιην βεσι τοιι οι λι _γες σταλος βροχης . Το πληθος _ουρλιαζε « Φιντελ , σκεπα σου » 1 — ( Ποο ενβς μηνος ειχε _πΥΒυμοΜα ) . «—Ο _αρ _χτ _] γος τοΟ κραταυς _της Κουβας αρνειται , αλλα ΤΟ _« λτιβος , με μητρικη ΛΟΟνη _ιυχμ & νιι . _Χι 'υ _σιομο κτΤ ' , τα τα ποδια Τδυ . 'Ο Καστρο γκρινιαζοντας βιιζει το _αδιαδοοχο του . Εν _σιΛεχιιο τον λιγ 6 ν του διακοπτε ι Ενα _βλιχοπτι ρο . Νευριαζει . Με ιο χεδι Του _γνι φει να ωιομακ ' οι _'νιι η . το Λ > . τ 0 ος _γελ « χαι του φωναζει ,: « Μην _Οομωνης , Καστρο » . _'Αναγ-χαζεται να . ν _^ λαση κι ' αυτος . Ιι _ανθρωποθαλασσα που τον _πεοιτριγυριζει φωναζει ρυθμικα καθε τρια λεπτα « Φιντελ τ- Φ _· τ _» _Λ . . _Ινσι αει 4 ς _χανει μια διακοπ . η βτον λυ γο του , «' _ι υ Φιντελ , λεει , ειναι μια μοντ ) στιγμη _στην 1 · ο-ισριιι της _ΚοοΛαζι _εοβις « ο _λει _ιησατε ' / ι & χην Κοι'Λα , δχι για ενα Ονομα » . Τα πληθος βιαμαοτυρεται ! Λυτον _αγαπβ « αι ε _| ηφνβ τον βλεπει χουροσμενο . ι _' ελειωσβ Τον λογο του . Ενας εφιαλτης αρχιζει : βνα , εκατομ μυριο ψυχες κ && νε _οιΧιι μερι : να ΙλΓουν , ως εδι > ,. οΙ _Βδιες αο τε ς ψυχες _ΘιλοΙ'ν να _ηιυνουν σε μιση _δρα Το ΟειαιοΙ ειναι καταπλ ηχτικο , Νυχτωσβ κα ! τα Φορτηγα αυτοκινητο , στο οποιο 6 _(· ι £ _τχ : 4 μ < ιστβ , εχει 6 ιβ σχισει δεκα μετρα σε , τρεις _δρες . Εξαντλ ημενοι ακο τε > ν _ιιλιο , την πεινα χα ! την _υτ | Η _» , Κουβανεζοι χαι δημοβιογ _ρα » Φοι , λιΛο 0 υ » Ιι ) Ον στι _βυρες _τοΒ' _δρεηιον . Σε ( ιια _οπασταση _δεχα χι _λισμετραιν _^ προχωρουν _ιιχοσι _χιλιαδες αυτοκινητα , με Ανα | 1 αινου φανους , κοιι ναροντηις . Ενα _σιΛνεετο _σχονης γεμιζε ! την _Λτμοιφαιρα . Τελικα , ιιφου _χασαμβ δ-Χους τοιι _συναοελερον μ « ς , _ξεχι ν _, _ισσμι , χε σβ _αρις μοτο 6 η μοοτογραφοι / για το Παλμ « _ς , Βυρισοιι β ποος στιγμην π (« ο > μηπως _βοοΟ | Ιε _Τοιις · _χαιιενοιΚ :. Ματαια . Π _ ενπ < ιτη β ( ιμε αλλα ιι κοσι χιλιομετ ρο , μεσα σ' _αιιτο τδ εφιαλτικο σκοταδ ι , Παταμε συνε ' _χειΛ ανβρωπους Λοιι κοι μουνται _χαιιω χα ! _οκουν _τοικτλαμβ σε _ιιτελειιοτα _< 5 ν-Ορωπι _νΛ _ιιιιιιυλου _ιιια πσυ σερ νοηαι _σιοΜ δοο | ιο · _Καποτο , σχαρφα _? . ωστι | ιε σ' ινα φορτηγο απ * οπου οΙ επιβατε ς κρε μονται σαν σταφυλιο , ΑλΛ κβι μας _Λεταςαν _αογοτιρ _κ δ σπλαχνα _τοια χιλ . _ιομετρα μιικρυα απο την _ειδικη _βψαξοστοιχια που > | ιος ι < ρερΕ . 'Ηταν τ _^ _οσα _ρε τα πρωι κα ! ειχαμε _φβασει πρωτοι . Βραφοι αυτες ' ΤΙς _γραμμες _στ ! ς 4 το _απονευμα _« _ιαι . _, τα τραινο δεν Εχει ακομα ξεκινη σει . _Μερικ _*! δημοσιονραφο ' ν καταφΟα _Λτιν -τωρ _οι . ιΥου » _γΟ _& ενα περιεργο _ιιερος _. Λεν τους Ηαι ονειι _λεξιι . Ο α _^ _οΛΟΚΜτης του περιοδικου « Ιια _ρι Ματ ς » μου λεει ! « _5 'εσα σε 10 χρονια , Λου _Γουλευω , 6 &» 2 χ _»> χανει ποτε Τετοια _ιλΗο ιΜονα αποσιολη _» . Αν _γλι )< Τωσουμε απο 60 , Οα πρβοΛΛ , βησοι να δω Τον _Ιιαστρο XX ! να Υ _ραψο _» πιο συγκεκριμενα πραγματα για την _Κουδο , Παντ _ιο _^ , ι « ως και ναχη τι _πρυνιι « _ι το δοχιιομαι , στιι 2 « Ιουλιου τοδ 1981 , δεν βα το χουνησω απ : ο το σπιτι μου , _Φι ΑΝΣυΤΛ _Ζ ΣΛΒΚΛΝ Δαμαζω _τηυ αγαπη μου _ΜΑΞ ΝΤΥ ΓΕΖ _ιΤ ΣΤΝ _ΚιυΙΙ _/ χ ν , τοι ) _Λροηγοι ιιενοι — * _Κξηντληθ ! ι σαν φαινε ΤαΙ , _τα επιχειρηματα σας Ι _ειηι αυτη χιι ! γελασε . — Βι να σας απαντησω ιιΛ _/ _« _οτας , _οτιχωνοντας χα χιφωλι Του , Ειμω υπαλληλα ( νας , δι σ . Ιοινις _:. ' * - II , μη _νομιζεττι οτι τι ξεχνω Ι Εκονο ενα γΟρο χαι _ηλτ σιιι σε το _αυτοχινητ » που _ηταν »« ι _ταλασπιομιινο . Κπβιτη , με < ρ « νη δυνατη , _ΛοΙ β να χ _)) ν αΧ _» _υβουν Κλοι-, προσθεση ] _—^ Ακουοτ _» , _Ι _Χα ' , νΙ Λυτο το αυτοκινητο « Ιναι _σ » Ιλιιιινη _χατασ-ιασι , θα Τα _ιιλυνετ · α » ιι _σως , _.-τροτου _πατει να φατε , — _ιια , _Μιαελιν _. δεν ειναι τοσο βιαστικο _Λυτο , δια | Ι _« _ιτι /· ρηθΒ _) ΧΓ Λ χ . _ιιοΙ Ονταν · _ΦιΡΡΙ ιρ _απα τον _ΜαομΛρινο _Ιξω ' στη . — Α , | ιπιιιι « ι 1 , με « τιιγχ _, ιι · _ρΒιτε . Λεν _Οιλιι ) να _( _ιεινι _) το [ ι . οτοια ' _-ΥιΤτιι ιμ _« Ι ολη τη νυχτα _Ιι' ΙιυτΙ _ιΥ τ )| _Υ ΚιΙΤασΤιΤΛι , Ο Βζων Οα τδ _« _λτΙν η _προιοι _» ιρ υ . γη . 2 _το ν - * 1 1 _* ··« τα _Κπλι · ναν μονον _αιι ριο . ΧωοΙς νι ' ι _βειδη _χαμμια τα · ρΑχιι , ο Τζιιιν στραφηκε _Κρο { Ιον ΑΙιιτιε Μπ _ιλλαν _, Τον σ < ιι · ιγ _> ρ Τοιι χυοιοιι _Ζουονιαν 1 >( Ι ωι Ο ! — _Λχουσυ , _Ματιε , ιιΙλ ( _% ιλ ρις νιι ιιι | _κιιση τον τονο τη ! ι | ΙιινΙ ς τοιι , αλλα χαι χι _, _ιριι νιι τον χομηλωση , Αυτος ο _ηιρι ' ιτατο ς μιαιι _οτην _( ιπο _ρα μ' εχιι < _κνΜ > ι (( σ · ι _τρο » ιι _ριι . ι _οι _χαριζιο το _ΧΛιοσταριχο ηοιι | κιΟ Κχοι ιν _ιιτιοσχιΟη , Λν | _χοι > κανη- _τι | χΛρι να πλανης το « Λιοιιιν _ΤιΤΛ « ι' » α , _Λροτοι Λαι _) αιο _νΗ'ιοΛζ , — ' ι _ιΗιφιι _ι νηι Αναπη _Τι ιιην » , ΕΝΑ . ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΒΝΩΣΜΑ μη σε _νοιαζει _χαΟαλον . _Εχιις αναγκη να , ξεκουιασΤ ιι ς , δε-6 αι _Κ ... υηναινε να φ & ς , ιισ ηου να _τελει ιοσης τα δειπνο σου , Οα _ιχν ) τελειωσει χαι « υτη η δουλεια χαι δεν Οα μενη πα ρα να πας να χοιμηΟη ς . Η _ΜισεΛιν ειχε _αχοισει με καΤι ' ιΛλτιξΙ Τους 6 υο _ινΤρες . Κατω _Λιια Την φαινομενικ η ηρεμια της , { νοιωθε το ΟυμΑ να _χοχλαζη _μΑια , της , γι' ( _χιιτυ «« _ταλαδαινιι την « ιπ ( ιδοχι | κισια Λοιι 1 η' _ΛΛΛυΠι , νε ο _χ-αΟινας Λ _« α του δι » Λν < 0 _« . Βω | μα Λτιγ _αη , αΙσδανΟ ηκο τον _πειΟαετιω να ιπι μβη Χαι ν ' _απιατυσ η / ι ηλυΟη ( _το < _ιιττοκ | νητο απ » ΧΕινον -ιου _ι _^ ταν υ · πΕ 60 υνο _{ νι ' _« υτο , Αλλα αυναν τησ * τΛ Λ . τ « 0 ες _ηΟοσαιιιο τσ ( 1 _νεαρου Ριοσοτι χαι _ηνιγοντιις το Ουμυ Της , απομακρυνΟτριι . ΜΕΤΑ ΤΙΙ _ΘιιιΛΛΛΤ 4 πιωι _ΤΡι επομενη · η ιιι _σελιν χατ / βη _·^ 8 νωρις στιιν αυτα . Ο _ΤζοΙν δεν ειχε < ρτα σει αχο | ιη Αλλα Λ _Ματιιι Μπελ λΛν _ειχ » _ετοι } _ιαβει ι _^ δη τα δυο αυτοκινητα , ποιι _γιΑλιξαν βαν καθ ρεφτες . _ι —¦ Ματιιι , « Ε ις π 1 υ · α . τβ το αυτοκιν ητο μου χιε _ τα 6 (| αδυ τον _ριιιττισε _, 'Ο _σωφερ τιιν κυττα 5 ραδιο Τιονιας χα ! της _ΤηλεοοασεΕ _. ις . Για , την συγχοονον _εΟνικην χαι κοιΜονικ _ιΒν ζωην της χωρας αλλα χαι βια την _ψυχαΥωγιαν χαι μορφωσιν του _λαοΟ , πιβτευιι δτι _δτα Των ληφβΕΙ * σων _α-ιοφασεαιν _ΛραΥμιΙτο , _τΒοΙειται ενα ακομη βημαντ _ιχον Γημα ε « ' _ωφεΑΕιει τοΟ Χοινα _» τ-Κου συνολου , εν συνδιι βσικρ μαλιστα προς την _χαλυψιν της ιπ _^ ιιτ _ουμενης δαπα · ης ικ ιου _ιηολοιπου τιιν _Ιταλ _, ικΛν ιηανοοΟωσεω ν , η μη επι μακοον _ΖΟιχημοποιικτις του οποιου _ιοι _απιΛαινεν . ε _* _ιι ζτ μιη χης _εδικη ς _οι κονο ) αας > . . - _ΑΝΑΚΗΝΟΣΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ' _- _' 1- ' '· Μ ¦¦ Ο τχ « ιδιθΒ _τρος κ . Κωστα ς _ΜιχΛηλιδη _* _, _( 5 _ινακοινοι 6 ιι η κλιν ικη του θα ειναι κλειστη Λιτο _τη ς 12 ης Αυγουστου μεχρι της 1 ης Σ επτεμβριου . ¦ _-,- ¦»« ., — . — ¦¦ _« _. ¦ _¦ ¦ ι _«« ι » ι _«« _ι ι _ ι _<«»« _-.-.-ν _% Λ . _'ννννννννΜ _^ ν _% _ΛΑΛ _^^ _Β _^ _ΑΑΛ _^ _τΛΛΑΛΛ _^ _ΛΛΑΛ _^» _^ _ΧΩΡΑΕ _' ΤΕε · ·| _¦_»^_»„<_ _*_·» ι £ ~ Ι ' _υυνχ ην _ιβτβμ α * _τζικι χ * νιΙ . — ι ι Τιιν _υλλην Ιν ' ν * _οις π · αιιριτ ηβη _ ι « Η ΤΤΑΜΟΥ Κ ΠΡΟΞΕΝΗ ΤΡΑ » ι _« αμνιτ * _χκΚ ρετ Τιν ι ){ _ιτεν' * νωρ « _$ ι _τζι ιχι τιιλ _εφυνιτι ποψι _στ _!( _4 . ΙΒ _αχ _ν 75 & Μ . , ' ¦ ι ! Δευτεραν παει για την ΛΥΣΗ ! . _τηΒΤΤΒ 1 Β _ΤιΒ « ΙΙΒ _^* ' , ' *'' Μ ' _τ ' ι » _— ¦ _ ¦¦ « _¦ _¦ ¦ ΣΑΓΓΑΤΟΝ 13 ΑΥΒΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ _ΚΕΝΤΡΟΝ « ΑΦΡΟΜΤΗ » ! 0 ΧΟΡΟΣ ΤΟΝ ΒΚΑΡΣΟΝΙΩ Ν : Την _ετιιπυχ ιαν τοΟ _χοροΟ σας την εγγυ οΟνται : — — Η αγαπημενη _σοτχ τραγο _υβιοπτ ρια ΜΠΕ ΜΠΑ ΚΥ Ρ ΙΑΚΙΔΟ Υ ' . —Τ ο περιφημ ο ΤΡΙΟΒΚΡ ΕΚΟ — Η Διε ΟνοΟς φημη ς Γι _βννιζικη _Χορειιτικη Ακρο βατικη Ατρ αξιον Π Κ . Ι Ν ΑΝ _ΟΙ _. Ι 88 — Και η ΟαυμασΙα υργ _& _οχρα Μ . ΠΟΝΗ —ΒΙΑΙΕΜ ! ΔΗ - >· Βι * _Τι *«« _ι * ΗΙ « Αη _βτ _ιΙνιβιι _ΟΤιΟι * Η » _λουιι _ρς _βι _|» ιι Η # _ι » ι η , Λ ) _^(> νΜ ' ι— , « 47 χ * . » . »! Η * τα τ ην υιαρ _κιι _ον τι !{ ιιμερ _«( { χ * 42 Μ ι _τει Ιρ _ι & υ , ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΜΑΣ ΒΚΑΖΙΟΥ Δια του παροντος φερεται εις _γνδκιιν τω ν _κατ αναλωτων γκα _ζιοΟ δτι τα καταστηματα μας θα ειναι κλεκηα _λογψ των εορτων ειιι _τη ανακηρυξει τ _?) ς Κυπριακ ης Δημοκρατιας την 15 ην , 16 ην και 17 ην Αυγουστου , · 1 νΤ *» ρΙ βιΝ . Π . _, νΑΚΙΤΙΙ _Ι , νΤΑ . ΚΟιιΑ _Β ΚΑ » ( ΚΥΠΡ _ΟΣ ) _ΛΤ 4 . _ΧΛΤ 2 ΙΙΚΥΡΙΛΚΟ _Χ ΧΑΙΠΙΑ Ο Υ 10 Β « , Λ 1 ΙΜ ! ι > ΛΧ ΚΛΙ ΥΙΟ _» Ι _ιΙ _ιι ΟΝΙι _ι'ΒΗ _Ι ΚΛΙ ΠΑΠΑ _^ _ιιΧΑΗΛ . _^ Μ «» Μ » »¦ . _«»»¦ .- » -. _.-.----------,.,---- _ΙΙΙΙΙΙ _ΙΙΙΙΙΙ _β _Ρ : Η _·< # ιι ν _* ιΛ _: _Α :: _*^! ι ' : · νι _^ _μ · _«* Κ _^^^ Ο _ΑΟΥΜΟΥΜΠΑ ετρλυμαιιςθη _αιαρκουςωη ερευνω _μ ΕΙΣ ΤΑ ΒΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Επικειντ αι ομαδικαι συλληψεις ευρωπαιων συνωμοτων .-Ο Τσομικ ετοιμος δια διαπραγματευσεις . • _ΓΤΤΕΕΛΛ _Κι Ιο ( Ριο » * τ *» ) . — Κατα πληροφοριας του Βαλλικου Π ( ιαχτο _ι _> ιΜη ) Ειδησεων _ικ ¦ _Λεοπολντδ ιλ , _Ενοπλοι _αατυνομιχαι δυναμης _πε-Οικκυχλω _ναν αποψε μεγαλας _περιοχας ·» ης 'Λφοικανιχτ _τς _, συ νοναιας της . _ταλιω ς δω να δι « _ιΙ « γαγΧ ) υν ερευνας . εις τα γρα _τειο . του κομματος ( Απαχο » , του οποιου ηγειται 4 Προεδρος _του ' ΚονκοΜ χ . : Καοααουπου . _^ Ε 7 ιηκολοι >» ησε συμπλοκη μιτο . Ξ υ , το 8 ι > ν του « ομματος χα ! « _σχμνομι'ιων _, _οιτινες ιρρι <|> αν _^ _υροβολιιτμους · εις _τιν αερα _Λιιος διολυσιν το 6 πληθους . _'Κ-λ ιων ρι _^ _Λεντ ων _ιτνοουολιπμων ετοηυματ ΙοΟι _) 4 αντιπ οοε ¦ Λοο ς -ιου Κομματο χα ! δυο ολλ ' ο μιλη _οοτοΡ . Εις την οκηνην το-0 επειοο _διιιυ μετεβη χα ! δ Πρω βικτουρ ¦ γο ς του ¦ Κογκου χ . _Λουμουμ-3 ι « , οστι ς , ως εδηλωσ _εν α < Πι >· ¦ νο μιν . ος , οΑο . ττη μαρτυς , εχι _« _ηβι | εις το στομα . Το αοτοχιν ητον του _ΛΕριεχυκΛι _οθη υπο πληθου ς οοπαλοφοοων χαι _ελιιηβοληΟ η , Ο χ . _Λοιιμουμπα _ηνανχαοοΙ _) νιι πε < η ) - πρηνης εντος _τοΟ αυτοκινητου το ο . τοιον ιπεοτ η ' μεγαλος ζημιας . Αστυνομικος ηκσασθη _χραυγαζωγ εις την ο-χττνην *<» ν ι . _ιεισοδ ( ι » ν , οχι υπαρχουν πολ » λοι τρηιΙια _-ιιαι . ΚΛΙΖΛιΠΕΝΒΓΤΛ , 10 ( Ρεου τεο ) , — Ο _ΠρωβιΑΙου _ογο τ % _Κκτανκοςκ . _ΤσομΛβ ε , τλη _ροψοοησΤι _σημερον τον Β . Β . του ΟΗΕ χ , _ΧαμμαρσκελΛΤ , οιι ιιν _βι ' ετοι μος ν * « _οχιοτ . 1 συνομιλιας δια την _εισοδον των _σιοατιιιματοιγ τοΟ ΟΗΕ εις Ο ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ την _βποβχισΟεισαν Του _Κογχο _» Κατα _γχαν . Εξ £ 7 . 7 . 01 » , ο _ΠροιΟτΛιουργσ _ του Κογκου κ . Λουμονμηα _ια « οχεΟη σημερον οτι Οα . συνεργα οΟΒ | _μετα των Ηνωμ _ενων Ε Ονων 8 ια την _επανοδον τη ς _χωρους _εις την _ομαλοτητα . _' Ο χ . Λοιιιιουμπα α , τεκαλυψε _ν επι-< της , οτι επικειντ αι ομαδικοι συλληψεις Ευρωπαιων κατασκοπων χαι Κογκολεξων πολιτικων , _οιΥιν ες , ως ειπε , ο ! μεν Λρδτοι _-εογαξονται _δω την _δηιηουργιαν ανταρτικ ων _υμαδιον , _-οι δε . δευτεροι διο την χαταλυοιν _της ενοτητας του Κογκο μ , Ολοι οΙ Ευρωπαιοι , ε _£ ιε πε ραιτεΟ » , _οιιινΕ ς εισηλΟον εις την χωραν ανευ _διαιαττιοιουχ οι ειναι τοοοι πολλοι _: — θα συλληηιΟουν , _προσΟεσας , οτι ουδει ς Εχει το δικαιωμα να α- _νακηρυσιττι π _« _ριοχας της χωρας ως _« _ινεξαρ-ιητοις . 01 ιπο _πειρωμενοι να _ΛΟαξουν _ουτιο _, 04 συλλαμβανονται , _ειπεν δ Κογ _^» _λεξος _ΠροιΓυπονογος , £ στω και ' . δν ειναι Υπου ργοι . ΜΗΛΕΚΙΚΟΝ Τελος , δ χ . _Λαυμη _/ μ _,-ια _, & _ναφερομενος εις τον χ , Τσομπε , _ΒΒρωθυπονρνον _τ > ι Καταγ χας , ειτε : Πολλακις _διεκηρι _'ξα χαι το ειταναλ _ομδανυ ) _χαι τωρα , οτι 6 Τβομπε κατεστη οργανον τ _& ν Γι )· γιι > ν , ανευ της βοηθειας των οποιων : οιτος ει ναι _? ν . μεγα μηδενικοΙ » V ιιΕΛ ΚΛΤΑ _, ΒΚΑ ΝΕΑ ΤΟΡΚ _ηΙ 1 . 0 ( _Ρεοιπ _τερ ) . _— Ο χ , Ιωοη < ρ Βκαλουλα , αι » _χηγο της _φυλης Μπαλονπα του _Κογχοι ' , _ιιστι ς _ευρι _σχεται _ιττι του παθοντος « ς Ν . 'Τοοκπν ως _παβοτη _ρητης εις τας συξητηοΕις του Σ υμβουλιου Ασφαλεια _ιπι του προβ ? . η | ιατο ς του Κογκου ανε _χηονξε σημερον _εαιττ _ον ως _Βιροεο _οον Μικρ ος περιοχης της πεοι φερειας Κσσαι . ΜΕ ΣΚΛΗΡΗΝ ΕΡΒΑΣΙΑ ΤοΟ ι . ΜιΚΗ 3 . _ΙιιΑΗΧΟΥ _ν - _νιιχηνεροι ) Μ _ι χ _^ ν Ιργαο _ιαν ηαν τα _χηταχιωντ οι _»· / Ιλ 1 ) 0 Ι οηιη _ιιι νι _ι ι _οιι _/ Μεγ αλη η αληθε ια ηοιι _ηε _^ ι _^ πμ _^ _ακει το _ΑατινιΗΟ : οιιτο ξηιο _, τα νοημα του τυβ ο ψηλο και το · αο ενθαρρυντικο _τιον μεσα _ηεο χ « ιι 'ου { ιο μας ξεκινημα πρεπει να _γινη αξιωμα , χ αι ανμ _£ οΙο για _τοτ παθε Κυπριο που _βειιι να οι ) τον τοπο χου να Λ _^ οχοιρη μπροστα ., _. Σε λι γο αρχ ιζουμε την νιο ια . ς ζωη ααν ανεξαρτητο Η _ρ αιος , _υ μιοικις μερες Οα κατα βλ _ηθουν προσπαθειες , για την _ειαοοχη _/ ιβ ς αιυν Ο . ιι . Ε . χ αι _σαν νεογ εννητο Κρατος Οαμαστε υποχρεωμ ενοι ν' _αρχ ι _σηνμε απο το τιπο · ' < α . Μπορουμε ακομα να πουμε παις οχι μονο υαρχιααυμε ιιπο το τΙιτοια αλλα πως Οαρ · χιαουμ _ε μι κατι _λιγωτερο _αιιο _εο τι _'/ _ι _οτπ ιια χι ' ι ) ' _^ ν _»· ξαρτηαια ηαν _ΜιρΜ _ααμε ιχ _τι χ οβις _οιαμιυβ _ιις . Αυτη η _ιι · οηιοτωσ > 6 ' μως · της περιορισμενης Ανεξαρτησιας _Αιν _ηρ ειικ ι ι · ο _μεις τρομ _οζιι , υν πρ επει να μας ρ _ιξιι οιην ηα · Οιαα μενην Αηιιιαιοοο _ξιαν , Ου · _/ ια _τα μιανης _αρνητικης πολιτικης , _^ _ι ' χοιτης « _τον νοΟ _( ιος χπι πι _· ι « ι / ι μεγαλοπνοα ταυτοχρ ονη χπΙ εφαρμοσμενα αχ _ιοια , ιιρ ιηα _ει « ρηιηι θεμ ελια π ) δ Μπρ ιο » ηο _!) ( Ιαρχ Ιααυμ _ε νη Η _χ Ι _ζ ον / ιι κινοι γιρ α και να αντ εχαν * αχ ο η 'ηηαμη του χραναν , _Χρι _ιΑζετ _αι καλη , _Οεγ ι μ ι , Ιουλι ια _, χχ ια _ιμο καλα , πρ _ιπαι η καθε μας _( ι _ροβποι · ( Ι ιια νΗν η ι ιι _ψαια _» α νη &¦ πη γη οιην Ι _ξΙλιξη _, χ η ν _καλυγι _ρ ινιιη , π / ν _' ηριι « Λβ μπ ! δχι ατα γκρ εμισμα , οχ η ν αρνηση , _σχην Ιγ ) ια _τ α . ιιψη _τεον _αημιουρν _ιΜι _ι ν μας ιιιν ημκ _ο ν με · πα ιιχ ο _αφνχχ _αγκ _αλιααμα _χ ης ιιππιαιι _ιΛο _ξΙας ! _Βοιτοι > / _ιιν _« Αοιηον _, ξανα _Λ-« Ιοιι . _ Ι _κ ιινονς που φοινιι _( οιιν νυχχο _ημχ _ρα νι α π '/ _ν « _ομι _» 1 · _γ-Λια τω » _Χνμφιογι / _ιινι Αν Ηα χ αγγ ιλλα με χ ς 2 νμφ _<« νΙ · _> ς —· Ηπιος _Γελιχη _αεΙ ( —> _ηηιι ς _χ ιοηγηιι 'ις _κανιχ ι γ > α * ην ι / ιπκι Λγτιμιτι ! ιιιιχ ι » » ων ιιροβ Ιημ Αχ ΜΥ _ποι' Α » _ι ( ιοΜι ) ιππνΒ παν _Λποχ _ελιιμ η _> ιιι ς _» ι ! ι ·« ιας καταγγελιας ! _ι _/ _Λ _^ ΟΑ _ΙΙελιιπ ν' _Αντιμ _ιΧιΛ · » ι'σομ / ιΒ τ _^ ν / ιηιριι ιη ινηισι _ ιπι ι Λι « ιι η ιν ( ιπκι ( _τ _χ _ιχεαιις , ιι ' ιν ι ) ι 'ο « ιΙι ) ι » * ιι « Β »| _βικονομικη « ι ' » ι , _χ ην _Ανεργια , την Λβ _ιβη ιι _τ ηχ _α Η « | | Α χ _αας ιιΛι ) 1 > α Ιηα _καΙ _οχ Φαυιιιι IIδις Α · » _ιμα _, _ιΙοιΗιιΙβ , ι , _Μ * _φΜ * να _Ιβ γαατρνμε' _αηοχελειιματι κα για _{ τη ' ν' _£ _πιχ ! * ν _& η _^ της α , ν : _τοοιαθισης _καΙ . για _[ τ _*] ν _οικοι .-ωση των _ιχοΟιον _χοι _ιονειρυ _τι χου _τνρρανισμενοιι ' Κυπριακου Χαου Ανστνχως ' _α'οικει θα _περιμενουμε μιαν _απαντηοη . _σ * αντα μας τα ερωτηματα . Αν ο ! κυριοι _ανχ οι _ηο-ν χ ωροι κανου ν χονς μεγαλους αατρκντες _και _τοας _αοιαλλαχχ ον ς μαχητε ς , ιπιατιυαν πραγματικα πως με την απαοεσμ _^ νοη μας απα τΙ ς Συμφωνιες θα ανοιγ οταν 6 δρ ομος προς την ανχ _οοιαυεοτ } , Οιπριιιε ν & χουν ι ) 1 η _ςρτιαι _}/ κι ' Ινα συγκεκριμ ενο και ι · _φαρμοοΙμο προγραμμα πον Οα αηαρ _ιυμιζ _ε τα μεσα και τα ο _* χαοι α με τα οποια θα _£ · προχωρουσαμε ηρος την Ιμ · πληρωση _των προαιωνιων πο · Οιον μας . Ομα > ς τιποτε _αηο _τοΟγο δεν προσφ ερονν οι κυριοι εκεινοι που αντοΗαλου · ν _- χ αι _·'^ 4 νΒ _»{ _υρινι >< οΙ παχρι _οοτις *! Αντιθ ετοι με _Λοροιροιιαιιε & _μενα τα μυαλο , με χ ι μισος αχ ην καρ _ιια καΧ την /«· _ιικηι χ _ικοχητα ¦ στον νουν ζτι · χουν να νχ £ Β _// ισουν ιο καβε χ ι , _αποζηχ οΟν την Ματασ χρ 4 >· φη και το _χιιος . _ΛΟγοΙ _υν πια _εευ ουν σχ ην Ι _ιετικη οον _λχ ια ααν θαυματουργ ο _ουνομη , _οεν μηορουν να ηιοτ _^· « _ιι « _τν _οτ ' αυχ η , γεαχ ι ο ! _ιικιι πηντα ,: _ιζησαν και μεγαλωσαν αχ ο πηχιο _ο-ΜΟια'ιι ιιι _βι οι / νω / ιοει >«) ς ζα > ης ηου ι ) β αση » ι / ς · υπηρξε ηακτ η ο χ _ορπιλιιαμ & ς _κ ιΙ _Οε _Γημαχ _ας προς τα . μπ _ροσχ α , ΟΙ κυ _ριοι _ηυτ βΙ κατωρ Οωααν να κρα _- η 9 βΟν — 6 < το κρα χ η Οηκ _ειν — _) ιι τα δεκανικια τι ] ς α · ηοιΗιοκ ρατΙας , / _ν »> νιι _ρο ) τους · οΙινι ) 0 ιοπν να γκρεμιζουν _ηπΙ να Λκονο / ιι « ) ουν καυε ι _, _ι _γενιπ η πριΜιηαΟεια τ ον _λαου _ηροι χ ην _Ι _ξιλι ξη και την Ιινοοο τον ,,, 'λλλα _εις _α _φεαανμε _τοιρη _τοιι _^ ανη ρο ' _ιηους · _τι | ς Α ' _ρνι | σι / ι _κηΙ Λ ' _ς ρ ιξουμε μιι ' μηη α « την μεγ αλη μαζα _τοιι _λααιι , Α χ δαΟμ ε τ ! περιμενει ει Λαος για να ι » χιν _»)«» ι ααν μΛ ( _ΙμβγιΙΑι _'τι ) δυναμη αχ & ν _δβομο ιιρ ος · τα Ιμ ιιρ _οι , τον _δβομα ηρος χ ην { ιειιιιχ _ια _μοΙ χ ην νικη , Λιχ ο / _ιοιι περιμενει ι ! ΛΒιι ΛριπΜ οι _Αιιος _ιιν η _» ι ) _κιιρπιι _) _/»<>? ι >*«« Ιι χι ) / · / ιι _) 5 _<>«« ' « Λ _< 1 | ' >|)' ' ] « ) * _πΛι )· _ιι _, _κπι αη ( Ηι _» Β < κι ) ν Αηηαχ _ο · ιηαη _τοιι , _ζ _ηχχ ι μια ηοιιτ _εαχ ) Λθιι • 'α τοΟ Ι _γννΛτηι χ ην ΛΙ · « η _ιι » αΒηνο _ ιι ) χου « _Αοιιτοιι τ ι ) ι ΚΙ 'Λρι _ηκΟι _ιιι , * 1 · _τι |» ι ? η σι _> ι ( Ι 1 ιηι _τΛν _) ι < _ιπιι >' μΛβψω _σης _κηΙ τ η * _ινοδ _» *« 0 ιιι » Π « οΟ τοιι / _μλΜο'Ι Λ * · »« _ι ι _ιν _/( ΛΟιιι _Ι νο , _ιι | τ β ΟνΦ , _ς απο τον Μ * _Ι > _ι 1 ι *«} » Λ νοΟ _ηρβα ψ _ερι ) ηθικο και *· 1 ι _« ο _ανχ _ηιλα γμχ ιτι ι . Αν Η ΙΙ ηνΙ , εψη ο _·« 1 ιι _ρα ι _> _[«<·( _$ ' ¦ · Π _υ Υ , ιικιχε υη Κ » 'Χ'Ι ' * _ ' _« _ιρβικι / ι / ν _») _ιη * _ηα _>> _-ψ > ι Β _> _ΙΥΜΛΧιΙΑ « Χ ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΥΠΟΥΡΒΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΙΧΑΑΙΑΗΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ _ΗΕΓΙ _ΥΟΥΡΒΟΙ ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Ο _Υττοαρ _^ ς Εμι _τοριοιι και Γιομηχανια _ς κ , _Πσσχαλτγζ Β ? _ασχ < _Λ ! διι ς _ιταρητηθ η / της βεσχως του . _4 0 κ . Ποσχσλι θηζ _εξεδρα * _5 Β £ _ττρδς _τον _ΑρχιεηισκστΒο _ν Μα χ αριον _τΠ ν _λτπβυμιαν τοι _? _δττος μη _συνεχιοτι _ταζ _ιητηριχτιας του μετα _ιην ανοκηρυ _ξιν της Κιητρι ακη ς Δημοκρατια ς την !< 5 ην Α & _γουκττου . * ι ) ς αρμοδιως _πληροψορουμοθα _, _αταν & κ . Πσσχαλιοι « ανζ ,, λαμ 6 α _« τω Υτ _τουργειον _Εμπο _ριοο και Γιομηχανιας ιΒχι δηλυσιι τρ _, ιος . _τον _Μοχο-ριυτατ _ον οτι θα { _ππχριπι μονον κατα τ _« διαστη _ρα -ιης _μιταβατικι _ις _ττι _ριοδαυ . ' [ Ο Εθναρχης _ιξεφρασχ ψ _* ς _τι (» ζ _* ους _, , υν _^ ι _^ _οετωτΒους _^ _το 3 _τιητοι _>_ _την _λ _& _πην του διοτι _δια _της _ιταραιτιισχως του κ . Πα αχα ) _* _1 ξι , _στιριιται _ινο ' ς _Ικοτνοι και αξιου βιιν _εργατ _ου , δσ-τ » ς κα τα . την _διαρρενσασαν _μπαδατ ι _κα ικ _ΛειδαβΙων _Χταυρπς Ο , _Ζα , ιυ , κατηγορου μενος δι ' αντιφατικο _ς κατου _εαιν δα . _Οιι σαν _εΙς τι | ν προανακρισιν του φονου του Ιι Λειβαδ [» ν _ογροφυ λακος Λιι > τιρη Βιαγ _κου . 'Ο κα _τηΥορουμινος , 6 ' ντ ις _τταρουσια οΟη _ανιο « υνι ) γοΑου , κατι 5 ικα · οΟη ιις τ ριιτη _φιΛακισ ι ν . 'Λκο _λονΟυς το Αικαστηριον _ιουνεχι σε τ _ο , ν _ιτροανβκρισι ν _τις _υττο-Οισιως του εκ Αιι _δαδΙων Νικου Θ , Ζυνια και τοΟ εκ Κιλλ _ιων Ντ _ιρ 61 ς _Μιχμετ ΚιραΧη , κατη _Υιιοουμενοιι δια τον · ονον του _οΟετο _ις _αγροφυλσκος Αιυιερη Βιογκο _κ . Κοτ ' συτι | ν Ι αστμνο . μια απεσυρε την κατηγορια » λο γρ <) ιΧιΙψι ς _ετταρκους μαρτυ · ριας . Συνηγοροι _τΑν _νατηγορου μενον τταρεστηοαν οΙ κ , κ . Ρ . Ντ _εκτο _ς κα ! _Ιωτ ος _ΛιμιητρΙου , | | _8 Α ΑΠΟΦΕΥΧΘΗ Η ΓΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΤΗΣ _ΑΙΑΙΡΕΣΕΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ ΗΣ : Ο σκοτιος τη ( μααβασ £ ω ς του _ΓρΕιιανοΟ Πρωθυπουργου κ . Μακμιλλαν εις Γοννην .- Προ ς ιδρυσ _ιν Ευρωπαικη ς Κοινοπολιτ _ειας . ΤοΟ εν Λονδινω μονιμου _αντοετιοκριχοΟ _μοτς κ . Α · ΑΒΤΕΛΟΒΛΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΜ _, 10 ( Του _οτνταττοκριτου μας ) . —Το ταξι δι _τ _» υ Γρεττατου _ττρω 6 ιπΒθυργο Ο κ .. Μαχμιλλαν στη Γοννη _δττου μα _ζυ με το νιο υπουργο των Εξω _τερικυν Λορδο Χιανμ βα £ χ _^ συ νομιλιις με τον δοκτορα _'Αυτζ ναοι / _ιρν _τηστευεται γενικα οτι _υηογραμμιζει . την αναγκη οπος _ωττο _ ριδα του β ριττανικοΟ _τυττου , αν τι λαμ 6 ανετα _ι ηδη _^ οτι δ κ , Μσκ λλαν δεν μπορει να τις ερωτοτροτπις του . με τον Ρωσσο _ττρωδυηουργο' κ . ΚροΟσ _. _τσεφ χωρις να δΛΟτρεχη τδν κινδυνο να _^ _αττοξινωση την ( _Αγ _γλια δχι μονο . _αττο την Γ _^ ρ _^ _ττν αλλα και _αττο την Αμερικη , . _'ΟτηασδητΒΟτ _ε ,. _μολοιιοτι οΙ πε _ρισσοτεροι πολιτι κοι _σχολιπσται ττισ _τευουν δτι . η στιγμη ειναι εξαιρετ ικως καταλληλη για τη Μεγαλη _Γρεττα _νια να ρυθμ ιοη ' _τι ς πολιτι κε ς κσ % οΙ » κονομικες σχεσεις της με _τη Κοινη Εωροπαικη _'Κ-γορα , _εντουτοις _θεωροΟν 5 τι ο κ . Μακ μιλλαν δεν ειναι ττρο _ετοιμααμε νος να _αναλαυη μια παρομοια πρωτο βουλια . Κατα τη γνωμη τον δ κ . Μακ μιλλαν δεν φαινεται Ακομα δι ατεβειμενος να _αττοφαοτιση τη συμμετοχη τΠς Αγγλιας _σ * ι να νεο _Ευροτταικα πολιτικο δργανι σμο / καβως _βευρει δτι τδ ΝΑΤΟ τιαρολες τις _αττι μερους _εττικρισεις _^ _και διαφωνιες ειναι αναγκη να . _παραμεινη η κυρια _και- ο _^ _οτωδης αμυντικη 1 _οργανωσιςτης Δυσεως , ιστω _^ και ιπτ δ την παρουαα του . $ ιορ _$ η _% Κατα τους _δρεητανους Λξ αλλου . ανταποκριτες · ατη _. Γον · νη _, το ταξιδι του κ , _Μοτχμιλλσν στη Βερμανικη πρωτευουσα αποτελει _Ενδειξι των διαφωνιων ¦ που ανεφυησαν μεταξυ του _5 ο . _« _τορος _Αντενοιουερ κα _? του στρατηΥοΟ _Ντε Βκωλλ . ¦ Ο . _5 οκτιαρ _ΑντεναοΗιιι » πιστευει . οτι _ιν . οψει της κρισιμου πολιτικης και οικονομικης αναμετρησ _εως του ΔυτικοΟ _κοσμου με τη _Σοδι ετινη Ενωσι _« Τναι απειρω ς _ττρο τι _μωτερη η ενισχυαν του ΝΑΤΟ για : την _ετπδιεοσι της _Ευρωττης _, παρα η δημιουργια μιας _« _Τρι . της _Λυναμιυςπ _» . οπως _^ _υπτοστηρι ζει δ Στρατηγος Ντε Βκωλλ . Απο τις _συνομιλιες του . _δρετ τανου , _ττρωιλπΒΟιιργο _υ κ , Μσκμιλ λαν και τοΟ δρος _Αντεναουερ δεν αναμενονται βεδαια θεαματ ικα αποτιλε _ετμοττα _, αλλ * απωσ _οηττοτ _Β , δ _δριτταν _ικδς _τ _υττος _τΒαρατηριι δτι ινας νεος ανεμος αλλαγης : ' αρχΒοε να πνεη στην Αμαρτωλη κα : ι γερασμενη . Ευρωπη , που δεν _μπορει παρα να _οερτ ) · στδ αμ _« σο μελλον Ινα _εΤ δος Ευρωπαικης Κοινοπολιτει- _ΝΙΟΘΕΣΙΣ ΓΙΑΣΜΟΥ 08 ΙΙΜΑΝΙΑ 0 Σ ΜΟΡΦΟΤ , 10 ( Του Λντ _, α , _τοκοιτου _μας)—δΟιτ ις 'ΟΟω _- μανι ς ες λγιας ΚΙοηνη _ς , Κ » _Οηνιιας , υατηγγπλ _εν τις την _Λστιινομιαν Μο _^ _ροιι , οτι 22 _ετη Οθωμανος _οι _^ _χωοιος της _εΛετεΟ τ _» κατ _αλιη _ς ν . ια _τι | ν _ιιι _ιιισ _ε , Η _αστιηοια ' α _ΜοοΒροιι _? 0 _εσρν ν . _το _χρατησιν , εν _οχταιι _μι το ι . _ιπσοηιον _τηυτ ο ΟΟ _ιιιμιινον ι % Αγιας Κιο _ηνης _, ΠΛΗΡΗΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΛΜΜΟΧΩ Ι ΤΟ _ι , ια ( Τοιι _Λντιιποκοιτ ου Μ _« ς )~ _'Τπο του Οιχου Β , Λ . ΚοιΒν Λ 5 χλ ! ΤΙοι , ( χ Ιι _ι ιοιιιπ _ιιον , _α-ΤΕφαοισΟη ι . τως _δοΟιΙ _Λιαλους | _ιισΟο εις _τοι ' ι _υΛπλληλοιι τοιι , _ι _τ' _πΙ . *( ι θΒιι της 'Λνι _'ξαοτηοιας τ ης ΚΛιο ο » , ΖΗΤΕ Ι ΑΚΥΡΠΣΙ Ν ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΠΧΟΦ Λι ' _ι-Λιπτολ _ιΙ ς τη _ποΛ τον 'Λιιχιιη _ιπχο _^ ον η « ΒΙΚΟ _» ν'Ι 1 & Την Ιι χιΙθ ( ΙΜ > Ιν ΤΟΒι 010 ( 11-ιτι ιοΒι τοΟ _-χιι _, Οηγητιη ' Φαοοτχοιρ οις Πυο _Ιηρ οιι _τοιι 'Λνο > Τ ( Ιτιιιι _ι νηι ιγματιχηΟ _Λιχιιπτηοι ου . μι συνεχιση . . ας . 01 ΠΡ 0 ΙΚ 0 Π 0 Ι ΕΙΕΑΗΗΑ 80 Ν ΕΞ _ΕΠΙΙΑιΙΟΣ Λια του ατ μοπλοιο » « _Μει-Λιτι > _ιπανεκπμψε χθες _ιξ Ελ λαδο ς τι ομας των _Κνποιων ! Ιοοοκο . _των , η οποια ομμμετε πγ , Β . ν ιι το Πανελληνιον ι'ζα · μ . _τορη _τοΒ < _Χουσοι ) Ιοι βηλαΙοιι . 'Κ . τι του πλοιου _χαλαισωοιηι τοιι ποοπχο . _τομς , _εχ μι μου του Βενικοι ) Εη _^ οου , ο Επηοχιηχο _ζ Κ _ιρορος . ΛΕμεσου χ , 'Λλιιχος Κο _· τα . _τοι · λ ( ις , ο _ι νοοιικι _μινος υ . _το τοιι χ . _ιτ _ροβ ολιωτη · ΚΙς το τΕλων _τι ον _Λτι _ιισοΒι _ι'Λκοι / , Οιι _τοιις Προσκοπους ο _Κτροοος _Δημοιτιι 'ιν _ιχιθΕ 0 ) χαι 'Βιαου χ . _Λι _)| ιο Οοιρ _ωΙ δη : χαι πολλοι γονεις των . _£ _ι ς την φ ( ι > τογο ( ιη , £ < ιν . η Κνπο ιαχη' α-ντι _.-τοοσοι . 'ιειι ι , ιγο ) _τογραφοιιμινη _ιις την _Βιποοον νι _ _χατιιοιιηνωπΒω _ς ' τη ε ! _ς 'Λιι _φιχλυιαν . _Ποονηοσου , ΥΠΟΟΕΣΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΙΧΝΗΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΜΜΟΧΟΣΤ 02 _, 10 ( Του < ιντ « Λο « ι > ιτ _» Λ | κι _: )— Λ 1 τι |< τπ τη _Λοτυνομιη Αμμαχιοατο » ιξ , _ΕοοΟιι « ημροον _διΒιτιιγμπ βι )| ι _( οοιι _χοιιτηοι-οις ιναντιον του ι ! 'Λμμοχ _ιιιοτοιι Μ _ιχμιτ _'ι'ιγχ ιιη , προς _διΕι _ιχολι ινιτιν Λ _οτυνιι / ιι _χιιν Ανιιχ _ο / οπιιν ιν ον . ιπιι με Ισ / , υοιπ | ιιΙν χι _ιτ ο / . η _^ _ιΗι ' ιν _*^ _ιιΙιΑ'ιιΟι _ιι , ' Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΑΑΓΕ ΜΕΤΡΑ ΕΗΑΗΤΙΟΗ ΤΓΗ ΤΑΡΑΧΟΠΟΙΩΝ Ο _ΑρχιΕπισκοττο ς Μακα ριος , απαντων χβι ς ιις _ιροτησιις δ _^ _μοοτιογραφ « ν ιν _σχισιι μς τσς _ττληροφορ _ιπς _ττερ ! δημιουργιας _εττιισοοΙ _ων τον ημ ερον της _ανιζσρτη σιας , _ιδη / ωσιν οτι η αστυνομια _ιινσι _ενημκρος τι ) ς το ιουτης κινηση _ως κα ) _Ιλαδιν ολα τα δεοντα μιτρα , * Εκαστος ττο _λιτης _, ιιττιν 6 Μσκαριωτατος _Εχκι _αττολυτον δι _καιομα νο ( χη κα ) εκψραζη τας & _ννιληφ _εις _τοκ ιτιι οιουδηπο τε _ττ ολιτικο Ο θεματος , ουδεις ομως ΕχΒι το ΙικαΙομα να _χρησιμοττοιηση ιιοισ μιοα ττρ _ος _εττι . _δσλην _τυν _αποΦων του . ΕΚΛΕΙΣΑΝ 01 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧ _ΟΣ _ΓΑΣΕΟΝ Επισημος ανακοινυσις η > η _ροφοριι το κοιν & ν , Ητι οΙ αστο νομικοι σταθ μο ) ιις τος κυριαρχους _ττ ιριοχας τυν 6 _ασιυν _Λικιλ _ιιας κα ) Φααου _ριου ικ ΧιΙ . σΟιισσν την ττροΒαν της 4 ης « α ! 8 ης Αυγουστου αντιστοιχως , 'Ε ιτΙ του τιαρ _οντος Λ αστυνομικη πιρι _φερπα _Λικιλ _ιΙας 0 _<> _οστι _ι-« ομ _ιυεται _οκο του σταθμου Ξυ _λοχαγου , η 'λστυνομικη _δε _ττι > _ρι-ρεροα Φασοιιρ _ιου _υττο τοΟ αοτυνομικου οιοΟμοΟ Αγ , Ιυ- · αννου , Ο αο-ιυνομικ _α _ξ σταθ μος _'Εττισκοττης Οα _κΧοση την Ι 2 ην Λογουστω . 1960 , ο , _περιφεριια δε αυτη Οο ο _( _ττυνομιυ » αι _υττι του τιολαιο _υ _Αστυνομικου στσ-Ομ ου του χωριου Επισκοπη . ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΑΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ _'Ιυγνω ρΟη _ψες υτι τ α ι '/ πο του Α (« ιιπισ « οπου Μακαριου προταθεντα προοΜτια , οπο 'ΕΜη · νικη _ξ _πλτυιια _ς , διο την Εττιτρο πην ΗημοσΙα _ Υ -πηρισΙαν ιιναι τα ακοΧοοΟα ι Β , Οιοχαρ _ης , σι / ντοΙιοΟχος _ΛιΜα _στης , Λ . _Οεαχαρης , δικη . _γορος ικ _Λιιρνακος , Κ , _Λοππας , συντα ( ιοΟχος _ορν , _ιηιιΟι υ . ρητης _Βριτψ _κΙου _Ποιδιιας , Χορ , Μι _χαη λΙι _η ς _δοη ( Μ _ορχιδαοονομος , αΦιηι ι < ρ ( τ ( ιν συντομος , Β . _Βτοργιου , πρωην δικαστης , Χρ . Τρυ _» ιιν | ιι | ς , Λγυνιο _της και Λη μ , _Προ _^ ο-τος , υπαλληλος « Ις τΑν εν Λ (| _ιΕαυ οικον Χρ , Χατ _^ ηπαυλου , Λεν ωρΙη θη ττοιος Οα ιινηι α ττρ _οιδρος τ _> ις Επιτροπης , του ΛποΙοι _» ο ιιιο _Οας _ιινηι 1630 λ , _ετη _σιος , ιων _μιλων τη ς Επιτροπης ο μισθο ς Οα _ιινο _, 120 Ο λ . _ετ ησ _|«{ , Τα _Ι , _οιιιη τρια _ιιελ η ιης _'Γ ττιτροπης ιι νοι Τουρκοι . 0 ΑΙΖΕΝΧΑΟΥΕΡ ΟΑ ΚΑΑΕΣΗ ΤΟΝ _ΚΡΟΥΣΙιΕΦ ΕΙΣ ΟΥΑΣΙΒΚΤΟΝ . _ΟΤΛ ΙΠΒΚΤ _ΟΝ _, 10 ( Ι ' _ιοιι _τγο , _)~ 'Ο _Ποηιποος _'Λιζι . νχι ' ιιηιΒ Ο _ιπ {| ) , ( ιιηι · ηημ _υρ αν , _χιι τα την _ηιιΙο _χιιιαν οημι ) πκιγ οπ . _« ΒΗι , ς : ΛιΒΙΛΧΕ | ι _μΠΙ { , ΙΙτι Λν κπι Μλι _υιΜ Φ »« Μ ** _αΙ ιιυιου . ( ν τουτοις , } ι 1 ν Λ χ . Κο « ν «· _ΤΛι ' φ π _«(| _ιιητη ιις τ ( ν _((( ΕΤΙΙ νην _γι . νιιι /| ν . πμνιλπ χιιν ιι ιιι ΟΗΚ ι ( _ιιιιος πςη ιΙΟπ _κι νΛ _χιΜιτη ιον ΒΛπον _ΙΙοη Οιι · _ηοοοναν _« Ι « Οι _^ ιινκτιον . _τΤΤΟΧ ΤΑ * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 411 Β _& _ΨΑΟΛ 11 ητ- _*^^ _» , , _|( Α « ( Μ « ΙΚ ? Μ «| 50 _^ , _^ _^ ¦ _Η * _^ ΠΟΑΥΓΑΟΜΙΟΝ ν _< Βν _< Β _^ ντ _·^< ι ι < Β _< ' _< _ΒνιΤ < Βιι < Β « Β 1 Β _1 _ι' « Β Μ _^< - * Β _^ Β _> Ι - _- _-Τ _* _ι-Ι _« ιι _« _. _^^ ι _^ _,.-,,.,, ¦ ,,, ιιι . ι . ι , ι Βη . ιι υιι . ιυι σασ συμφερει : _ : _,, _, . ¦ ' να _αγοραζετε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ _Τ Α _^ ΤΟ « ΚΕΡΑΚΙ » Ο « , Κιοβης βα _Η , Οη εις _επαψην μι τα κομματοι _τοδ Κιντρο υ δια την ουγκ λησιν _βιιν _^ _δριου _, προς ι « _λογη . ν _ΑοχηγοΓ . ( ΑΙ ( φημι _ριδ _ιςι ιιι ιΤιΜ ι _ιιΤΙ ηΠιΙΒ ™ ' 1 ΤΤΤ Κ Κ Μ ' πΡΜ _^ _ΜΙΙ ιιι ιιι 11 ' Η ιι ' Ι Μ : ιΤ _75 ΤΤΜτ _^ 3 Γ-8 _ΙΑν _|^^ Α _^ _ΓΜιΑ _^ Α _^ Γ - _^^^^ _ΜΙμαΙΜΜι _^ _ιΙ _^ ρα _^ _ι _^ _^ _* _^ % ΙΗΗ _ονΗΗΗΜΗΗΗΗ _ΗΜ _•« ιτΛν βαοακα _^ α . νι _ιτονιαΙ ,.. _^ Λογω καθυοτε ρη § σεως της _ωψ ιξε- § 8 ως τοΟ χαρτου 8 δ μσς αναγκαζο με Μ _θαι σημερον να _ιχεριορισωμεν Ι την _Εκδοσιν του 8 « « ΕΘΝΟΥΣ » εΙς τετρασελ _, ιδον : 8 - « ΕΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΓΗΣΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΟΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΟΡΦΟΤ , ιο _( _Τοδ Λντα _ποκοΛΤοι μας)— Μετεφι _οΟττσαν χθες εις το ΝοσοχομεΙον Πενταγιιια προς νοσηλειαν οι' Σ α ) . ηχ _ΧικκκΙ ν , 2 ετων , ι ·/ . _ΚοοαΒιοοταιτιου χαι Εμ _ιν _{ εσαιν , 1 _'Λ _ετανν , εχ Κ _ιιξιβΕ _ριιν , οι _δπο'οι _, . _διολαΟοντΕς τη _ποοβοχη των _ονειων το ) ν , _επιον . { _ιοσοττγτο . _.-τετοελιιιοι ι . Η _χαταττταα ις _αμτρο τεοιιιν _Οεωινειται εκτος χινιυ νον . ¦ ¦ _ΠΟΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΝ ΕΙΓΗΣΙΜ ΓΙΑ ΙΥ _89 Μ 02 ΙΑΝ * Η « ΧαΑκι ν Σεσι » -γραφει , · δ τι . η χαταγ γχΛ _, θιι σα συνωμοσια _μερικον _ι ξτριμ ιστων ανδρων της ΕΦΚ . Α , δια να _παρεμποδισουν _τυυς _εορτασμους κατα την Ημι ραν της Ανεξαρτησι _ας , δεν ανησυχησε την 4 ΕΞλλι > νικην η την Τουρκ ( κην . _κοιιτστητα , Υ _ττοδεικνυιΗ _ΛΠΧ η _εφημερι · _^ ΟΤΙ η & μσ _, ς- ' ουτη _' επτοτωα μικραν πο σοστον τη ς Ελλ _ηνικη ς _χοινδτη _τος , η _ττλειοΨηοια τ _** ν μελων τη ς οπ _& ιας / ε _# νοιι , τας συμ _^ ο . νΙα ς Ζυριχης και Λονδινο-. / η ι _φημερι ς γραφει , δτι ουδεμια τρομοκρατια ειναι δυ _^ ανον . να παρακωλυση την αναχηρυξι ν της δημοκρατια ς . _Οιστιδηττοτε εχνατρεπτι και ενεργει αι θα συν τριδουν ατο την _συνεργσσιαν μεταξυ * Ελληνων * και Τουρκων Κυπριων _, κο » μεταξυ * _£ Ξλλαδος και Τουρκιας . Η « Μποζκαυρτ » γραψε * ες αλλοο . _εττι του Ιδιον _δερματος , 6 τι _εκιινοι οι οποιο » δεν . _ετιπ βυμονν νσ Τδουν του ς _Κυττριους ι , _λευΟιικΗις _προσι' > τα & φαν ¦ να ον _ναμοτησουν κατα της * Ημιρας της _Ανεξαρτιτσιαι _» ι αλλα α * πρσσπιο _θειαι τΛν να διαιω νισουν τον 82 « _ττη _οοτοικιακαν ζι ) . γον 5 _ιν 0 α _χαριτο _^ _-οριοουν . θα κατανοησου ν ωσαυτο _ς , δτι το « τ £ _ραπ της _ενωσεος _» απιθανε και £ ιι _> βα _αναβιωση _ττλεον , Δια τη _< συμμποχιις τους ιις του ς εορτασμους οι _Ελληνας και οι Τουρκβι _ττριπε » να δωσουν το καταλληλο ν _μαθημα _εις του ς διαστιαοτας και να δειξουν _Γτι' ο ! εορτασμοι οια την _ανιξαρτηοιαν _διν ιιναι δ » νατον να κατα < 77 _ραψουν δια τοιοντ _ων συν » μο < τ , £ » ν » επιλεγει ' η _εφημερις . ΠΑΣ ΑΠΕΧΑΙΡΕΤΗΙΕΝ 0 ΦΟΥΤ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΒΤΥΗΟΜΙΚΟΥΣ Ο Κυβερνητης _εττεσχε _^ Οη χθες _* ην Σχολην Εκπαιδευσεως 'Λστυνα _-μικων Ιτρο _βολου δια να αττοχαιρ _ετηση την Κι / . πρια χη _> ·* Α { Βτυνομικην Δυναμ ιν και να _οεττονειμ-η -αυτοχρον _εις μεταλλια Μακρας Υτ _τηρεσιας εις αριθμον αξιω _ματικων της 'Αστυνο μισς '_ Λ Προας _ιωνυν τιμητικη ν _τταραταξιν και το _^ ς σ _« γκιντρ * ιθεντας ξενους ο Κυβερνητης εΒτα : « Το μεσονυκτιο * της _προσε _. χους _Λεντιρας η νεα Αστυνομικη δυναμις και η Χωροφυλακη θα _ανε * λα _€ ου . ν πληρη ιυθυνην δια την δη'μοαια ν _ασφαλεια * ιις τη ν νεαν _Δημοκρατιον . Ουδεις θα _υπρεττε . να _ιπτατιμα -τας δυσ-* ολΒο * ς τη ς ευθυνης ταυτης , διο τ » αυται ειναι _ττολλαι . _« _ρερετβ πολυ _μιγατλην α > 9 υνη ν . καθοτι _ι κ του τροτΒΟιι' με τον _αττοιον θα _ικτελει τε τα _καβηκοννα οας Γα _εξαρτηθη η ειρηνη και η ττροο δος ως επισης και ολοκληρον τ © μελλον τη _^ Νησου . * Απο τοΟ _μεσονυκ τιον της _Διυτερα ς βα εισθε η μονη δυναμις _ασφαλειας _ιι _ς την Δημακρατιαν . » Οταν Λ _^ ιχβην _εις Κυττρον προ δυο _κσι _ημιοεος ετων Οττηρ . χον εδω 450 Αστυνομικοι ικ του εξωτερικου —· δια να μη α _νβφτρω και τα « ολλο _Γρεττανικα Συνταγματα τα οποισ _υττηρχον * ις Κυττρον — δια οκο _ττους - ασφαλειας . Απο τοΟ με _σονικτιου 1 _γης _Λευτιρας η Αστι'ν & _ρια και η Χωροι _^ λακη θα _ατκ > _τ « _λοΟνται καθ * 4 λΛκληριαν ικ _Κνττρι ων . Και , _ττορ' Ολον δτι _θοτ ιισβε _ττολνασχολοι _, Βσ « ς δεν _Ενα ητο _αατιεττον να _ενθυμησθε απι ο αριθμος σας δστις α _νερχετοι _ιις 2 . 0 & 0 δνθρας _ττεριπ-οι » _εΤναι σχεδον διπλασιος _ικεινοι _» _οατις _υπηρχεν οτσν κ ) ρισκαμην _εις Κυττρον προ 5 ε . _καπχντι ετων . Ε χετε εκπαιδευ _βη » ιβ _> ως και _πιοττηω οτι 0 α εχετε καλη ν _καθοδηγηο-ιν . _^ _Πιστευ » ωσαυτως δτι δα _χυχ ητε καλης υποστηριξεως . Σας διδε ται μια βαυμασια ιυκα ιρια να _υπηρετησετ ε την πατριδα σας , _εδχομαι δε να _ικτεΛητε τα κα . _θηκον-τα σας δικα _ιεος και αμε ροληκτ _υς . ΕΤ & ε να _ειο βε _ατοφα _σιοτι _* _ον ιχθροι τσυ εγκληματος και της διας αλλα σταθεροι , ι _^ ιλ _οι παντος νομιμαφρον ος πολιτου της Νησου · . _ΕΒΘε Ηκαστος ι £ υμων να ειναι υπερηφανος $ ια το _Εντιμον _και πατρ ι ωτι _κο « ν του καθηκον . Ευχομαι κσλη ν τυχην _εις την Κνπριακ ην 'Αστυνομιαν και την _Χεοροφυλα κην » . ΕΑΕΕΝ _Β _ΚΑΤΑΙΚΗ _Ιζ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ » _ΟΗΛΕΟΝ ΕΙΣ _ΟΒΙΟΝ ΝΙΚΟΑ _ΓΟΝ . ΣΤΕΒΗΣ . _Εληξε την παριλΟουσαν Διυ _• ιεραν η κατασκηνωσις τ ν Κα τηχη _τικων Σχολειων θηλεων _ι ης Ι _ερας _Αρχιεπισκοττης . Εις αυτη ν £ λα 6 αν μερος 165 μαθητ ριαι _οχολειυν μεσης παιδειας , υπο την 5 ιιυυυνσι « τη _^ δ . 00 μανιας _Κσκκινου , Θεολαγου εις το Παγκυττριον Βυμνασιον _, 6 ο ηθουμενης _υττο των καβηγητρι . ων του Πσγκυπρ ιου Βυμνασιου , 6 . Π , Πα ττοναστ ααιου _, _φιλολογου , _Κλεοττατρα ς _Μουσκου , θε - ολογου , και Χλοης Βιανναρου , _«• υαικου , κα , 20 διδα _σ καλισσων και φοιτητ ριων τ ° υ Πα νεπιστημιου 'ΑΟηνωμ . _'Εκτος της προγραμματισμε νη ς ζωης και των _καθημερινων εποικοδ _ομητικων _μοθημαιτωι _ι το οττοια _ιγινοντ ο εις _τας κατασκη νωτριος _υ-πο των _υπτευΟυνων των , τα παιδια εΤχον την ευκαι _ρι αν να ττορακολουθηαουι ' σειραν _ιηπαι _διυτικων _διαλεξεων υ πα τη ς κ . Μαγδας Κιτρομηλιδου , φιλολο γου , _υποδιευβυντριας -του Παγκν η ριου _Βυμναοτιου , της κ . Αγγιλικης Πιεριδ _ου _« 6 ρ _χαιολογου _, _( Ι ς το _Κιτπριακον Μουσειον , κσ _« της κ . Καλλιο - πης Καραγιυργη , μαθηματικου , διευθυντριας του _Πσγκιητριου Βυμνασιου . Η ιΤΜυκιψ _ις του Μακαριωτα το » _'Λρχιιτηιακοπου [ Ις την κα τασκηνι _οσιν , _« οΟω ς και του Προεδρου του Εκπαι _δεντικου Σ υμβουλιου Γρ Κ , _Χπυρι _δακι , _Ρδωσε πολυτι μους πνει _/ ματικας ευκαιρι ας εις _^ γα ς ιιοΟη _τριας , α ) οποια ι δια πολλοσ _την φοραν , διικηρ _οξαν τη ν αφοοιωσιν των , _ε | ς την ΕΟναρχουσαν * Εκχλ ησιαν και την ατολυτον πει . Οα ρχισν ιις τον Θρησκευτικον και 'ΕΟ νικον 'Ηγετ ην , _τι « _5 Κυ _πριακ-ου _λΛοΟ _'Αρχιεττιακδπον Μακα ριον και την ¦ _προ-σηλωσιν _τ ' _υν _πι _ξ Τα Ιδανικα της _πατρι δος . -Σκοπο ς -ων και καθηκον των _πιναι να _εργασθουν με αυ _τοθυσιον δια την εο _^ _ιδι > _μιοργι σν τη ς ανεξαρτητου _Κυττριακης _Δημονερατιας . _Αναδημιουργια ητο και η ονομασια της εφε , τει νης κ « τασκηνωσεως . Η 5 η _αττο της _τταρελθουσης _Αιιιτ _ειχι ς ευρισκονται _εΙς την καταο _τ , »< ι } ν _· ωαι ν Α γ . Ν ι χολαου Στεγη . _' 50 _μαθηται αχολειων μισης _ττα . δ _ειας , ΜΕ ΣΛΚΗΡΗΗ _ΕΡΒΑΙΙΑ __)» , ΧΥΝ _6 ΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΙ 1 ης ΒΕ _ΛΙΔΟι _τ > 7 ι 'ρ'ω χιι ις , της _/ _ιιιι ριας , τι 7 ι ααιχι 'κ , Κι' _οχ αν ο ι ) _ι-« ο , - μας ο Χαο ς _» ισχι : χ Λι σε κοκ ι _, _ιν ιιι Ιιξιο ς να _μχ γαλουρ γηαη , _μπ _ορ ιι κα κανη ιιραγ · μανικα θα υματα _. Τωρα , Ιαιπον , μι ευ νεαν μας _ξικινημα , ηρι ' ιιπ ν' Αρχ ικη _χιι _ι _, ιΙ χ α ραγμα και ι ) εφαρμογη της « _αινοι ' ιριιι ς _κιιτι , ιιΙΙννι ηριιις γραμμης , χ ης γραμμης εκεινης ιι ) ι , « α ΑΑ ηγηαιι τον _Λπ νιαδυναμο λαο αιην _ιιειοοΛα κα ! την ιυ _ημιρ _ια , Ο χπιρΛς ιιι _-οι _ιιοιι _ιιιμοςΙ Ολα οΙ _παχριι _αχ ικ _ε ς Λννι ' ιμιις ·» οΛ α * ιι ι ( ικικοΒι λααυ _ιιρεηιι να _ινωθονν για την μεγ αλη £ ( ιΙ _ρμη < ιη . Ολι ς _ιιυιι ς οι Λιιι · < ιμιις « ο » μεχρι τω ρα _Αιιαπιοιισαν απλως ινα _Μεχ _ιΛΠ ο με καινα 1 ( Ι * _ικι Ιδανικα , το Μι ' ιριι _ι ιιιιιο Λι « ΒΛι · « Λ , ηριιιπ να _ιναΛ οΧιν ΑμΙσιι > Β -αχ _ινΙ ιΧ _' _-ρ α ) Ι Ο να ιι _ιιο _- τελεσουν _Κγη Λι ιι _'α / ιιχο , Αρη · « η ) ιμ » , κ ( Ι / ιμ α μι : _ι γιι ις « οιν ,,, νι Η _ιι κιΙ _ηολιημι _ς Αρχες . ΙΙ Λι |/ ιιοιι <) ' /« Ι νας χ ε · ιι ι , ιιιι ιιοιιτικοι ) _καμματας δεν _ηηεηιι _κχ ΜΧαιι _νιι κηΟιιαχ _ερι ' ιιι (| , Οπα , _ιια γρ γηριι Αρχ ' Ιιηιν να Ιι _, γαζαινι ηι οι Λιι · ν , Ι ιπς < ι 1 ι * Ι ς , αι ν _« _, Ι _, / μα , _τιιαο ιιο , ιιιι _οισ _ιιιιν _αι γι' αι )· ιις να Αι πΒ » ιβι _) « οιιν μι _/ ι χη _· θ _ημιρ ινη _ειιιιιφη της _ηγχ _αιας μι ιον Χαυ αιην Λποφαβιατν · χ η _χ αιι ς εξορμηση πρ ος χ _ον δρομο χ _ιον μεγ αλω ν Μαχα _κι _ηαεων ι ου , _ιλπιζουμι , Οα φερουν _» ι ) ν _πνευματικη , την _οικονομιιι η και τι ) κ _» ! ιχι ) , ιιιι · ψωαη · _ιλων των _απρ εοματων τοΟ _Χαη : ! Μ * , την σιισχασ η χ ης > ιρω _· χ ης μας βουλης των Ανχι · πρασυηιον , με χ ην Αναλειψη χ ης _ειουαιας Απο μερους χ ης _Κ » _ιιρ <( ι > ι > _75 ηγεσιας ιιη ! με τ ο ( ι Η _ιν *) ιια χ ης νεας μας _Αημοκρσ-ι _ιιες , υ Ανασχ ηματισμο ς χ ης ιργανιααης τι 7 > ν _ηαχριιο _- ιιΜιυ κ ιΙυκι , ιΗ _ιιι' του _Χαου _, ι ) / ιι Β _« Β _ 1 πκ & _Κομμιι ιιναι Απολυτα Αναγκαια κ « Ι « Ηιι _ιΙ , Ι ' λιτα , να _γιγΗ _Αμιοιας , Κπ » ε »! ο _, Οιι μπορεσουν νι ! _σΙΚτον / _ιΒουχ τΙς η _^ _ιιΜιπιΙιι ς χα ι _τες _ιπιδιωξιις χαι _/ ς , Ιιται Οα μπορεσουν να _/( ι _> _ησεοι 1 ν < τ * ιΛτ / ι » Λ _« ιικηι « ' _| : _νιι ε / ιιι « ο Ηπ ! / ιιναΑι _!» _χοΛ , _κρ _ογρ αμμα , Λιι την ΜιιΟιιιιι |)> ι ) σι ) , τη » Α · ΛιιΙκο _^ ιιι , _ιοιιιιιιι η »! _ταν _σκλι _ ρο μ ΑχΟη μης 0 ι _μπε-ρεαουμε _ιιυιιι _> ιιιι ! μι ! νικι ) σ » ι » ι β κιι ! να _νπιρ ιιηδηαανμ _ε _ιιαΛκ Ιμ < _ιιιΙ _, Ιιο Η « Ι χ αΟι _απιξοοιη χα η / Λ _ΟιΙ τυ χη γα _ιηιγαιχανχ η · αανμε _ιτχ _δν δρομο μας , προς την _προΟοΟ , χ ην _ιιιημερια _, αιον _εχ ( Αμο _πρ & ς την ιΜπκ _οηοι ι / ιπ _) _Ιυιιιι- _ποχ πιΟ _ον χαι τωι ' ( ιν , / οΒιιν μας _. Ν ΙΚΙΙΙ _2 ΚΝ , _ΤιιΛΧΝΟν ΔιΗ _Η γααοι _* Π 0 ΝΒΚ _ΟΦΑΡΜΑΚ 0 Ν ΕΙΣ ΒΑ ΧΑΡΟΥΠΟΔΕΝΛΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕ 3 ΙΕΣ 02 : , 10 ( Του Αν _ταπο / . _ριτου μας)— _Φροντιδι τοιι 'υ , _ταρχκικοΟ 1 ' ει . ιργικοΒι _Λιιτονογου κ , Β , Αγροτη κιι ! ι ' . _ιο τ ι | ν προσοι , _ιικην του ι , _τι _δλεψιν , συνεργεια τοΒι _Βεοιο _γικοιι Τμηματος περιηλΟον ολος τω ς _περιοχας χιιρουποδιν _δριον ιη ιπαοχιας μας κα ! ιτι _,, _τοΟιπμταν ι : ιι . πι _οιασοτιροιν τ 5 ιν 15 χι ) ., χιιρουπο _διν δρι _, ιν . _ιοντιχο _φαρμειχον προς _καταιτοΑρμηοΙν τιιν πι / _ντικων , Ο Χ , Αγροτη ς « _ιιτι ιδαλλιι καΟ Β _αυνατι ' ιν « _ριισπαΟι ιαν _Λια την χιιταποΧι | ιη ( ιι . ν των ιρπιχ ιιιν ασθενειων και Λιιι την εν γενει _γπ-ιργι χην μορ-( ριιιοιν των αγροπΤ > ν τη _ιπαρ χιας _ιιιι ς , δι ' _ηποΛειγματικων _μαιιηι χι ' ιπ , ιν και Λιαιις _εοιν . ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΤΑΙ ΕΠΙΚΚΝαΥΝΩΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΟΣ _}^ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙ / λΚΣΕ _ΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΒΡΑΦ ΗΜΑΤΑ =- | ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ _υΝΑΤΡΑΠΕΙΣΗΙ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ ΓΑΔΙΖΟΥΝ ΠΡΟΣ αΠΕΑΕΥ _8 _ΕΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΒΟΥ _ΕΛΙΤΚΟιΙ , 10 ( Ρ . ) --- ΠλΒ | - _ρυφοριαι αιτο _τι _, ν _τνιριο _^ ν της _Γαοιλικη _' ς _τιρω'ιδυσυσης -τοΟ Λαος Λουαγκ Προαιπαγκ ανο _^ ρουν £ λκ _τμηματαε . _στρατηΟ ττκηα _εΙς την _ανατραττ £ Ισαν κοι ( ρνηο » ν _, βα _διζσυν · εναντιον της διοικητικης _^ _τρωΛευουοης Γ _« _ντνα τ την οποιαν _< λ _4 γχουν αι δυναμεις του ουδετερο *? Ιλου κινηματος , το οποιον _ωνΧτρεψε χθες δι ' , αστραπιαιας _ενεργιιυ ις _την . _κοδι ρνησιν _ΣοιισανΙΘ . _λΧλαι _ι _&* _ρορ > ρΙβ ι ανας > εμ > νν , δ ~ τι δυναμεις στρατου _, _βο & Ιζουν ¦ π ρος την Λουαγκ Πραμτ [ αγκ δια V _ωτιελει _^ θερωσουν τους -πιριοριο _^ Λτ _^ _κς _* _κλΒ _Οτκ « ργους _τιΚ . _αναε _τ-ραττε _^ ης * κυοβρνηοιια _χι , τον προ . _θυαουρνον και τον Γασιλια _Πρ-ι ηοι να : σ _^ _μιιωθη οτι- δλαι αι _ετηκοιν _^ νιηι με την Γε . νιιανε ιχονν διακοττη ωπο της _^ ροιβς της χθες . ¦ Ο ,-ιιτΙ _χεοσλης _τι _> ς αποοτολη _ς _οχΛιονηομοΟ _της βοηθειας ¦ τοι ΟΗΕ -προς Λαος , _ιλβετος _κοθηγη της κ . _ΒΕντουαρντ _Ι ' _£ εληεγκερ , α < _* _νεφερε . ιις τον Βεν . _Βρημματεα ατι η . _τιοταστασις εις . την _Γιεντια νε εινσι _ηρεμος _μβτα ιι ] ν _επικρα _· - τησιν τοι > κινηματος . 'Ο -αρχηγος τοΟ _κινηματος νεα ρος λοχαγος των _Αλ-ιζιατωιιοι _ων ονοματι Κογκ _Λη _ηΛικιας 26 ετων , ( V οτοιος _εζεπαιΦΕυβη ε _! ς Α _μερικατνικην στρατιωτικη ν οχολην , _υζνιυιοι τον σχη-ματισμον _κυβερνηοτως _Ε _, ις 7 _^ ν μετριοπαθη ιιολι τικον κ . _Σα * _βονιθ και ι ξεδωσε _διειγγελμα _πι > 6 ς τον λαων _ι-ις τη _σποι ον ιηοσ _^ ιται ν * αγυνιοθ-η , κατα της _διατι _^ ορας και των _, _-ξινων επεμβασεω ν _εΙς την χωραν . . « Η πρ « ι | γθυ _ιι ενη κυδιρν _ησις τονι ζει < _ττο _διαγγελ μα του ο λοχα γος Λη _ιτου- την , ειχαν , διορισει οι Ηνω μενες Πολιτειες ακολο · _υΟηο & πολιτικη εμ _<^ υλιου πολεμου . Κ ε . _παναοταιικι _^ _ιπιτροπη δηλωνει δ . τι _σκσιτευει να ¦ _ειπρκαταστ _ηση στο Λαος την τ < 5 _ζι και Λ « α _υπερκΜτ _Ιση τα _ουμρι ροντα του λσοΟ . * Η £ παναατστικ : η επιτροπη Οα 6 τιι _διω _£ η _επισης _ττην κατα _ργηαι _τι 3 ν ξενων βασεων και θα _οκολουΟηοη πολιτικη _ουδπεροτη'ιος . _Σκοπος της ειναι ν * _α-ποκαταστηση ςβ _, λικε ς _ετχισεις . με ολες τΙς χωρες τιωνω _οτην βασι των αρχων -Π _[ ς _ιιρηνι χης _ουναιιαρι , εως . θα 6 _ιχθη βοη Ιιεια απ 6 καθε χωρα ι . _^ ' δσον η παροχη _'ηζ βα _γινΕι αι χωρις πολιτικους δρους > Ο λοχαγυς Λη καλει τελος τον λαο να _οννεργαοθη μ £ τον στρατο , για την περιφρσυρηαι της ελευβ & ρΒας και της _ανεξαρτησιας της χωρας , . Μεωτε ρσι τιληροφορ _ιαι οπη την Μπαγκοκ σΛα _^ ερΟυν ιν τουτοις οτι _το μ _^ γαλυτερον τμημα , _ταυ _στρατοο του Λαος _τηρει & ισιν α . ναμονης . Ο αρχηγος του _στρστου Οι _^ ι ΤαΟικο _ολ . ο δποιος οεν σο τ λη _<^ η _υιο των επαναστατων δι εταζε στρατ _ιωτικας _δυναμεις να _βαοισου , ' εναντιον της _Γεντ ιανε , ενω ο _ρααι-οιΤιαθιιος της _τιολεως αυιης _μετιδωσε . διατα γην του αρ _χη-νου τη ς £ πανσστ _6 υ £ _ως λοχαγοΟ Λη _ιτρος τα μελη _τυν ι ενων _οτρα τι ι _^ τικ _ων _ατιοατολων _οττως _τια _( Χιμε _^ νουν _κις _τα _, ς ΟΣκΙα ς των και μη _ιλΟουυ εις £ . 7 , αψην με τα / Ιτια _νααπατικα στρατιω _τικα _τμημαιπ . . Λρμο 6 ιοι του Ο _ρνανιαμου _ιοΟ _ΣΤΖΛΤΟ , τοΟ οποιου μετεχει η Τα _υλετιδη ηρνηθηοαν Μι _σχολιασουν _τσς _εζελιζεις _εΙς _τα _, Λαος , οι διπλωματικοι , κυκλοι Ομως τονιζουν δτι _5 ν η _ιπα _τχαιατ : ικη _κυιερνη . σις . τοΟ Λαος . _Ω _ραγματσποιηοη _στροφη υ προς τα αριστερα , η . Νο _τιο-σνατολικη 'Λσια & _τχ καταστη ικ νεου _κρισιμον _οηιιει ον . ΠρετιΕι ντχ _σημειωΟ _η δτι _^ _ιφημεριδες _της Μπσγκο _ι _* _νστρεχκτηριζουν τον λσχαγον Λη ως . _^ οιΛΟδοιτι _οροι _» και . ο _^ α & ων τοΟ κομμουνισιου ιΒρ _£ _γΚηπΟΒ _Σουιαννα _Γωνκ . 2 Υι , ΑιιΤΚΣ ! Σ ΜΑΡΙΟΥ - ΦΡΥΔΑ ι Ο _προξ _, ινος της Ελλαδος ¦ χ , 'Λρ . _Ι'ςιιιδ'Η' _ι-ιΒ _ΟκνηΟη- _ηι γι το απογι'Βι ια το · 'Α . ιι / . ι * · _πιυχοπον Μα χαριον να ! _οιινιομιληιτε μετ' . _οτ ' ηου επ ! _οιαιραρων _ΟιΒιατων _τοινουοη _ιπιΟιως . 01 _ΤΟΜ ΝΤΡΑ _-Ι-ΜΠΕΡΒΚ ΚΑΙ ΦΡΑΝΙΙΣ ΜΠΑΙΚΕΡ _εΦΓΑΝΟΥΜ ΕΙΣ ΚΥΩΡΟΝ ¦ _• Λναμ'ενπια ν' ι ' ιψιχ Οι ) < ' ) μΕρον ει ς Κι ' _αρον ιια ια πα οιιοτη ει : τα εορτας _ι . _ιι ' τβ _βναχηρτ βη τ . τις _Κτιι βιαχ , ης Δημοκρατι η , α' _5 _ποοαχιιι ) . η | ιε νος του 'Λ ρ' / ιΒ . _τισκοπου Μαχα _ςιιοι _ ο χ . Τομ Ντραι ιι , _τΒρζ . _υ _ιχον μελος του _Ιιρ-ιιτ ανιχου Εργατικου Κομματο :. _ Ετερο 'Κ _ργατιχος ( Ιουλευ τη και _Οιο | _ιυ ηιλος τιιν Κι « _ρι ( ην , ο κ- Φθονοι _Νοτλ — Μπα _ιχτ ρ αννιιενιτ _αι ν ' _« ΦιχΟη δια τολ · ιδιον ον . ο . _το _ χην πηοσ . Κι _'ριακην · Ω γ _· ωοτον , εις Κιπ ρον _αφιχετο _χβες η εχ' τιον ηγε την του _'Κογατιχου _Κομματο χ , Λι α Τζιγκ _ερ . _ΛΟττι > . « τε λ . ιΟ £ ν εις το _ξελΟουχ _εΙο ' ν _ιΛη & οα Παλα » . ΚΑΤΑΛΙΚΑΖΟΚΤΑΙ 01 ΣΥΝΩΜυΤΑ _Ι Ο _αγοιν ιαττ ις χ . Μ . _Καοακωοτας , δι ' _ι-ιιστολη του Βερο ιηια ς , καταδικαζ _ει ι ' ινρπιιριιλα χτως την αποκαΧιψ _βαριαι' _αννιιιμοοιαν Χατα π ι κιι-( _ι εονηαειιις υακαριοι ' , ητις Οα Ρ _ρπι-ττ ε την νησον μας τις νι : αν _αι ματοχΛΟιαν . _αια της Ιδιας , ιπιοτολ -η το » ο- κ , Κηρ αχωβτας _παραν . _ιιλει τον χ . _θεμ . Ακ ρΙι ην Βιπο _ιζ , _χας _» ιν του γενικοι καλου , παυση την _( Ιια _ιαν ιΙοΟρογ _οαηι _ιιν τοιι κατα τα . ταοοιντας χρι _οιμους Β » τιγμα _ς _δς διε ρχεται η νησο . ΑΙ ΑΡΒΙΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΙ ΝΑΑΦΙ Ιι Κ , Ε . τη ΕνιιιΛΥιο Υπαλληλων ΝΛΛΨΙ _ανακοινοι , υτι η _ΛιευΟυνοις ιι , _τεδΚ _χ (| η να παριιχο ιρηαη μονο μι πν _ημι ριιν αογ ιας ει του ς ιι-, _ταλληλου ι , _ι' _εοκαιοι _»! Ιη > α - < ιν . τΙθυ ι' «> _'ηι _Κνπροιι εις ' _-Αν _^ _ξαρτητον _Λημοκοοτιαν . Κιιτοπιν τοντ _οτ _» , ( 1 α ιινπι κλει στα την Ι Βιην Λι , γοΒΟτοιι _ιιλα τα _ιδρνιαιτιτ τη ΝΛΛ'ΙΙ , _ιχτος την Καντινων . Λ ια _τοο νπαλληλοι ' τοιν Καντινων , Οα γινουν πι ., Ι _ιΟρτι ) ιτπ . ιοπτ ρ το Τμιιοιι , τςιιιπιιι , τι _χ : ον ν' _αρνηπτι την ΙΠην Λυ _νοοιττου και το ι _· πο ) . οιπον την 1 7 ην Λυγοι ' _'πτηι ' . 0 ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΟΛΗΤΗΣ _ΛΙΒΕΝΙΙΣ 34 ΕΝΑΛ 20 ΛΑΡΝΛΞ , ΙΟ ( Τοιι ανταποκριτου μας ) . — Η ομας _χου Πιζοπορικου ανεκηρυχ _θη την 1 . _στιιραν _« _ρυτοΟλητρια κ _οιαθοο- _^ _Βιι ρας _τη _^ ς _ττεριφερειαε : Λαρνοκος _, _ οφου / πεδληΟ η της _ομα _δβς της ΕΒιΛ ει ς το γηπ _εδον τ « ο _ΠαγκυπρΙου Εμπορικοι ) Λυ κ « Ιου _Λορνα-κος _, δια _τερ-Ηατων 1 9—15 , Η ομας _τοι ! ΠΟΛ ι .-ιτ * ιληΟη εξ _ετλλου την _τταρελΟουαενν _Δευ _τε _ρην ι _, Ις _αηιιινα _πετοσιραιρας της ομαδος _τητ _ΠΠΛ , Κατα τον _διιξαχΟ _ιντα Φες _, _ιπω το _« ι'ω _^ τ ων ττ _ροδολι-Μι _, α · _γωνο δια το _ιττ σρχιπκον τφωτ _α Ολιιμα καλα _Ουθφα ( ρας , το διορ · γ ανωθεν υτ . α > τ οιι ΒΣΠ ιιιτα _^ υ των οιιαδω ν του « Διγενη 'Ακ ρΙ τα » Μορφου _κηι τιις Ενωσεως Νιυν 'Λγιου _Λομετιοιι _, νι _κητρια _ανιδε _ιχθ _η η ηρωτη δια _τι ρμο . των 34—20 . Τα πρωταθλημα ΟΑ σμνιχισΟι _ αυριον και _^ ροιν 7 . 30 μ . | ι , μι * _τοξυ ομαδω ν τοι ) _Ιικλλογου Α _ττοψ οι _. _ιον ΒΙ _αγκυπ _ριου _ΒιηινααΙ _οο μ αι του « Α _» οελ » , Βενικη _εΥοοδος 50 μ _( λι . Μ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ! ΑΒΟ ΡΑΙ _ΑΝΕΤΟΥ ΛΜΜΟΧΩ _Ι ΤΟι , 1 _« ( ΤοΟ Λντ (· πιι « _οιτιιιι | ιιι)— Την ποιι < τφ _ ι Ι _' οιτην χαι ΤιιτΛ _οτην 1 ιιην χιιι Ι Την _ΛιιγοιΙοτιι _ι ) , ιιι Ληιιοτικιι _ι 'Λγοοαι . 'ΛιιμιιχΛ · _ιτκιιι Πα ηιι _^ ιι ιιιινουν _χλιιηπι ! ιπ ' ι _· ιινιιιοΙι | . της _ηνακι |( ιιΙ ' $ ! _οις ιΓι Καπρι »· τΙς 'Λνκιαρτη τον _λημοκοιιτι _ιιν . _^^^^^ ΤΟ ΚΕΙΜΕΗΟΝ ΟΥ ΣΥΝΤΑΒΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΝ Π . 1 , Γχαστος _Ρχπ τα οικαιιομα _ι ληΟε ριας και . _τροβοι _, _-τι κη _αοφ _αλειας . : 2 . Οιδει _οτερειται τη ε > _λειΛεοιος αιτου , · ειμη ο ' _τ * χαι Β _«« ς ο νομος ορΚη τις τα . _τ-ιριΛΤ ( ιΜΤΒι ς : ( α ) _ζοατηοεως ατομου μετα την καταδ _ιχην αυτου υπο _αρμοδ-ιοι' δικαστηριου . ( β ) οτλληη > £ ( ος ι χρατησΒ . ο > ατομου λογιο μη _ουμμοβ _φωοεαι _ιτρυς νο | α . μον _διατε _» .-γι ' ιν ΟΙΧΙΜΠηριο » . ( γ ) ( Π · λλτρ |· Ηι > ς ιι χρατη _σι ιος ατομου ενεοΥοιηιενη προ _^ τον _ετζο . _τον ποοσπγωγης αυτοι ενω . _τιΛν της αριιοδιας ' χα τα νομον αρχης επι τη _ευλο γ ( _, _ι ιιχονοια οτι διεπραιεν αδι κημα η αοακις η οιλληψις η κρατι > Λις _Οεαι ρηθη _( υλογως α ναγκαιιι προς παοεμποοισιν διαπ ραξεως αδικηματος η _αποδρε ' ιΛκος μετα την _διατρα- ιν α .-υιου , ( δ ) ΗΕριοριομου Λ _ ι ) λικοι ) _δυναμει νομιμου διαταγης προς τον · ακοπον α . ν « μοθο ιοτι _χης _επιΓλεηιειιι . η . νομιμον κρατη < ιΕ ( ο ιτοος τον ακοπον προσα-γι _, ιγη αυτου _ενιοπιον τη _αοιιοδιας 5 £ τα κηιον αρχη > ( ε ) _ΒΒιριοριομον ατο _/ ιων προς Βτα ρεμταοισιν _επεκτικι ρνος _μεηηιιοτιχιον νοοιον , ατομιον _οσιιενιον _διεινοτιτικω ς , αλκοοΛ , ιν , ιον , _τοζιχομανιιιν η ι 5 . _λητιον , κα ! ( _οτ > _οτυλληψ _ειος η _--ορατηαε ( ο _ατοιιου προς παοεμποδιοιν τη _ατιΙυ ( _Ι δτιας ειπαδοιι εις το _εοαιμ _» της _αημοχ _ρατιας Β _| αλλοδαποι · , καΟ' οι _εγινοντ ο ινερΥειια προς τον οκοπον _απελαοΕι _. ις η _ιχοοοε _? ως . 3 , _'Κ _^ αιρουμ ενοι τοι ) δια _Οιινατοιι η ( ρι ·> Λχι < ιπος , _οτε ν . _αι ινα » ο νομος _οριζιι τιμιο _οοιπιενοιι αυτοφωρου αδικιμ ια τος , _οι'δετι συλλαμ βανεται , εΙ μη _κατοπιν ητιολογημενου & ιχ » οτικου ινταλ | ιατο ικδο-Οι _ _-τος _ουμφωνιος προ τους υπο του να | ιοι * προδιαγεγραμμενους _τυ _.-του . 4 . ΙΓς _σιιλλιιμι , _Γνομιτο _πληραιτορειται . κατα την _οτιγμην της οι · λληη · Βο _> αιιιου ε » _- ' καταλ _ιη . _ττην υπ' <« . _υτοΒ · γλοισοαν ¦ τοι · λυγους της ουλ ληψεως ανιου και δικαι ουται να τυχη τιιν υπηρεσιι _ιν συ νηγοροιι _τ » ις εκλογης αιτιου . 5 . Ο ιτνλληφΟει ς _προοιιγε ται ενωπιον του δικαστο-υ ω οιον _τε _Οι-Υτομι _οτερον _ιτιΟας μετα Την ' συλληψιν αυτου . . _ταν τοις δε τ «> _πραδυτερον _ενεο _εικοοι _τεεκιαριυν ιι , _ριΤιν ιιπο της οΙ · _λλη >| ιΕ 0 > _, ιφ ' _ιιοο - 6 εν αφεΟη _πρατερον ι _'λιτι'Οερος . 0 . 'Ο _δικαστης , ενιοπιον του οποιου _προ-οηχθη ο οτ'υ . _ηεχιιΕι _χιορει _τιιχχως εις _διτρεανηπιν τιον λογων τη _σνλλητικα _> ει _καταλιρτην >« α του οτ'λ ληφθεντος γλωσοαν και , ως οιον τε στ _, ιντομοΙτε ρον , ποντιος δε . τ » ( ιραδιΙτερον ενιο τριων _ημεοων απο τη τοιαυ της προσα-γιιιγης _, . ' . η _ΛποΙ , _υει τον _ουλληςτΟεντα υπο του _< κιι τα την _κριοιν _αυτου κατ-αιΛη λ « ι _· _Οιιου _^ η διπτασσει την κρατησιν _σιιτου , οοακις ηπε ρι της _διοπραΠεοις του αδικηματος ανακ _ρισις , δι ' ο οτ » - νιληι _ρΟη , _οε . ν _αυνεπλτ ) Β > ι !) 0 η κιιι _δανατιχι να _διατασοη _ικα _ατοτε την κρατησιν _αοτινυ ιπι _πεοιοοον χρονου μη _υ-, _ιερυαινοοσαν τα ς οχ . _τιιι ημερας . 'Ο σι » _νολι _> Ις χρονο _Βηιιος τ ης τοιαυτη : _χρατηπειος ιιιι _ιν να μη _ιαιι _ιΒ _, αιντι του _τιη'ι μηνας απο της _ημτρομττιιο . τη αυλλη «| ιειι > , μετα την πα _ρελειντιν _τ < Τλ · _οποιυιν παν _ιιτο μον η _ι ' ιρχ . ι | _ΒχοιΟιι υ , _το χρα _τηπιν τον ( _ι υλλτ ) η Οι _, ντ _ιι α . _τολιτι _ιιι ' _ιιον _παρευους . _Ποιτα _κιιτα τα ανιιιτε ικο _ιαοιμιαιις του δικιιστου υποκειται ει ς εψεσιν . ι . _Πεις οτερηΟιις τη ελευ _Οεριας αυτου δια συλληψεως η χρατ _>)( ιε < ος δικαιουται να . _τροσιρυνιΙ Ι . το αρμοδιον _οιχ ιιστ _ηςιιον , _Βνα _τοιττο χρινπ _τιιχιοι την νομιμοτητα τη _κοατησιτι'ις και διαταξη την α , _τολνσιν αιτου , εαν η κρατη σι δεν _τιναι νομιμο / 8 , 'Ο κατα _παραι > _ιισιν των διαταξε _τον του _παραντος' αρθρου _σι'λληιρΛΒις η κρατηθεις εχει αγιιιγιμον δικαι _ιομα προ Βιποιημιωπιν . ΑΡΘΡΟΝ 12 . _I . Ουδεις _χηρνσσρται ενοχο _οιοι _'οηποτε α & ιχημα _τος λογφ . _τ < ια _£ ειο _ η παοαλειψ ειης μη _συνιστωση αδικημα συιιφωνιος τι ) νομιιι _τω ! _σχυ _οντι κατα τον χρονο ν τη τ « λεσειο ς _ουτη κιιι _ει ουδενα _ρ . τιΒ > ι ' ιλλ . ( τται δι ' _αδικηματι ποι νη _βπριηεοα της ρητιις προ αλεπημενη _ι ' ττο του ¦ κατα τον _χοονον της _τελεσεοις _ιοχυοντο νομοι » . ι . . Ο απαλλαγει η καταδ _ι κασΟει δεν δικαζεται κκ δευ τεροιι διο το αυτο αδικημα , Ουδει _τιμα , _ρΒ Ιται δια την αιτην πραξιν η παραλειι _ιιν , εκτο ς ιαν ( Π'νεπειιι ταυτη προεκλη _θι _) θανατος . II . 'Ο νομος δεν δυναται να . τροΟλεη · _ _!) ποινην 5 νοαν ( ν ? . ογον : ( ρος την βαθυτητα του α οιχηματ ης . • Ι . Ο κ « τηγοοιιυμι -νος δι ' αδικημα τι _Οπορειται αΟοιο _ς , μεχρι _οιι _αποδειχΟη ενοχος συμιρ ' _ινι-ις προ τον νο ) ιον . Βι . Πα κατηγο ρουμενο δι ' αδικημ ιι η _ε ' _χει τα _ΛχολουΟα κιιτ ' ελαχιστον _ιιοον Λικαιο ' ιιια τα : ( α ) να πληοοφο _ριιΙ Βι τι ς κατιιληπ _την ι ' , τ' ιιυτου _γλιΤ _ιπσαν αμεσως και λιητομ _εριΤις την _ηυετιν κιι ι του λογους τη ιΙς ιιυτον _Λποοιοομενης κατηγορ ιας . ( β ) _ντ ' ι _Εχη επαρκη _χρυνον κιι ! Λιει > υολ ινσιν δια την _προπαραοκενην τη _υπτρασπι _βειι > ς αυτου , ( γ ) να _ιιπεριιαπ _ιζιι _ιιιυτΛν αιΙτ _ο , τροπιιι . τι ης η δια _πιενηγο ρου τη _ικλ . ογη αυτου η , ειρ ' υσ : ιν δεν _ΒχιΙ _ιπαοκη προ ς « μοιΒι ην του _οιινηγυρου μι : οα , να _παρεχηται _^ ει ια ' ι-τον _δοιρεαν νομικη _αροιγη , _ιιτοιν τουτο _ιπιυαλλη το _ονμφε ρον τ η _δινια _ιοουνης . . ( ο ) λκχ _εξετοξη η να προζα λη την . _εξεταιτιν μαρτυρων ζα _τη-γοριας και να _ _ιητη την προοελτυσιν _κειι _ι _ξε-ταοιν μαρ _τυοιιιν υπεραοπιοκ 'ιι _ι' _-το τους αιπου _ιιρους τον · Ισχυοντα ι ' ιι - _πριις του μαρτυρα κατη _γοβιας . ( ε ) να _εχη δοοεαν σι · μ . _ταοαοταοιν διεοιιη - 'ειος , ειρ' _Ιιβο-ν-δεν δυναται _ α κατανοη-ΟΠ η να ομιλη την εν _τιμ οιχαβτηριιρ _χρηι _μοποιουμενην _γλιοσβαν . ' _« , Η _ποα-η _τηι γενικη δη μεχ _« 7 εο > τη Ι _οιοκτηοιας απα _γοοευεται . ΛΤΡΤΟΝ · Η _οι-νενικι . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙιΜΨΙ ΤΩΝ ΣΠΜ βΤΕΙιιΗ ΚΥ 0 ΡΑΙΑ _2 _ΠΟΙΛΙ αι ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Την υορ . ΤβΙτην , _οιινι _)* Ι ) ιν _ιι ς ΚυΟ ραιον η 21 τοκτι « η πι ριφιροαιη σοσ « ιψι _ς _ _ιχττροαωιιαν τον πατ _ριοτινων _σΜματιι ον _Κεραιας και _ττιριοχη ς . 01 ικ _τιροσυποι _τιροιδηοαν _ιι ς _λεπτομι ρη « _ριτικην χα * _τιροοφαττιΛν _αντοτι _> κιτματι _^ ν των 6 ου > _ειι-τικων _φλογ ων . Ομιλ ησαν οι _Ανδριας _Ποττια _βσρναιαι 6 ια τι » Παλα _ικι / Ορον , Παν , Ζι-6 _ροι & ιιι το _Νιον Χωριον , 'Α-6 ρααμ _Ιολκυοδ δια την Τυμβοι ) , _Πο » αγιΜτης Ιι _ωαννοο , _'Εζυ Μιτ _ιχ ι , _Βιωργιο _ς ια 66 Ι 6 ι | ς _Τραχουι και ΚΧιανΟι _τς Κολιος , ΚυΟι > α | α , Ολοι οι _Ικιιρ _οβωτιοι , _οψοιι _τηιιοησαν ιις λιτΒτομ _ιβυις _ινΟιοιι ς , _ιτονισαν τη » _Αναγυην της _ηι-αουνταζικς τ * βαναμε _, ων του Πατ ριωτικου _Μιτυπου Ι ττι νιων ο < το _[ _υν . Ακολουθω ς οι _^ _ττροσοποι , α · Ιιαιι ττ _ροιΓηοαν ι | ς ονολοτικ _ην κμιτι _κηιν τοΟ Ρ' 4 _ττ _€ οι _* _εριιοκοι > _ψιοτι _δοιιι « Ι < _Τομιου _, _ιξι _ιμπ - ομ ταις _€ υχαριιπιας τ « ' 1 Ι 1 ? ι τον _οττινΟονον της οργανΗτικι |< : ( ιτιτροτιι ι ς τοΟ _<(>«< ιτιοαλ κ . ΠαΟλον Ηι _υολαον , Ι * Τυμβου . Για το ς ι / ιτηρισιας τος οτιοιας _ττροσι _<· ιρι ν « α ! κατα _ιας τ |> ( ι · _ι ημιρα ς του _φιοτιι αλ , ΟΙ _ικτιρισωττοι _αττιψοσιαοτν ι ο _^ _οφ - νι » ς ιιγ Μ 5 κατα τα ττροσΗΠ τιτρι , _ριρπ α « α _¦ ιοτι _βολ γινοντα _ι οΚτα ! 6 _(| ωο « ις _ουμμιτοκης « α · < Β . _αλΧΜ _» « οινοτητων της νη-—Εν _οκιοιι μι την _αρ _Ορογραφιοιν ιιιμΙΙΙος τουρκικοι ) _το ~ χοι ) καιτο τοΟ ττροοωΙΤ _ιο το » αΟ ) χηγοο τοΟ _ινοπλου _απιλιυΟιρ _ιο τι _κοο « ινηματος _στροτηγ οΟ Ββ οργ ιου · _Βριιβ— -αιγ _βνι _) , οι Ιι < - _τφοοΜντοι _ατκ _* οιΒιοαν _ομοψυ . _νως _, _& ι 4 ις _βιβμοβτν / _ρινΟο * ' _ - _τονκς « ο ! ηημοοι _οτ : κ « _το τ & _χ τοιουτ _*!» _οιρβρον , τα οττοια ( ΙΙν αυμ _ιαΧΧοιιν « Ις την ιΒιραιτε _ηω ( ζοιιωΧ _-υι _βιν τον _σχιιιιυν τ « ν _ιαο κο _ινρτητον , ¦—ΟΙ _Ι « ττροσυ ¥ οι _ταν _τιατριι _ιτι _νωκ _ιτυματιΙι » ν τη ς τιιρι οχης Λιιιφωαιοαν ομιο _+ _ωνΗιι , οτιος _Βτνιιτχυοουν τοι _*< τιρο _κηροχΟιντα-ς Οπο του Αθλητι κοι ! Ομιλου τι > ν ττ _ατριοτ _ικ ων ουμοι ( [ υ _* ΚυΟρα _ιος , τι ! βιιν _> Β > γηα ( ο κα ! ο )») ι » ν Αθλητικων _οιηι _ηηιιιν τικ _κοινατητος , _ττβγκιΛΤρΙους Αβλι |» ικοι < ς Αγωνας ο-τ ( 6 ου . _οΤτινις 04 ( ιι ( αγ · οΟν Ιν Κιι . ΙραΙ α « ατα * α < _ΑηχΑι _κοΟ * γ · _ο-ιχου ς _ΙιτΒτιμ _βριοο , ιι ς _μν-ημην του _οολοφο νι _) 0 _ιντος « ατα την Για ρκιιαν τ ης κρατηοιως τον υ ττο των » δ _«» α μων ασ _^ _αλε-ιος » αιιμ νηοτ _ου Χττυρου Χ' Βι α _« ου μη , ε « ΚιΟ _, _ραιας . _Λιτττομιρες _ττρογρσμμα 'ιων Αγωνων 04 ι . Βογ γιλΟ _ι } οπο της _Αργανυπιοι ς _ιττιτ _ροττης _ττροσιχω ς . —Υτιο - » ης _συνιΛτοοιος « α · _ΟοριοΟι ) _ΑκολουΟω ι : το ττρο-νραμ μα _νποΓοχη _ς _»< Τ ΚνΟραιαν , ου _ιξοριοτον _ωγ « νιο « ου « . _'Α-Οανα _σιοο Ιοιοι « Χιοι ) ς . Τον ι » _λογι , ι αγωνιστη » Οα τιρ οσφωηα ο κατα την ημι ραν της _ΑφΙζιως ιρα ι Λημαρχο ι _^ ΚυΟραιας Δρ Βι » ρ γιος Κυι > ια * οΟ « Ις την _ινο-ο 6 ον τ _οο χοριου , _ιις δι την ε-κκλ η _οιαν _Χαρδι = ι « ιω _τΙαοης ΚυΘριιιας Οα _ηροατφιινηαουν τουτ » ν ο _ττρυην _« ατ ο , ητουμινος κ , Παναγιωτης _Ζι _ρδος , ικ Νιοιι Χοριου ΚνΟ _ροΙος , κα | ο κ , Ανομιας Καν ι » Μδ « ι ι | ιι · ρρι των Ιτοιρ · ΜΤι « υν οιηιαπιυν Κυβραιας . , , , _—Ακολουθος οι _ικηροο-ωηοι των τιατρι ωιικ Μν οιοιια _τιιι- )» ω-Τιι « ααιο _< ιν , _Οττως διοογανιιΟ η ταρ ) το μ ' 0 1 τοιι τιροοιχο _Ο ς Χχ , τττιιιι ριοο -χοροιοητρ _ις ( ν Κυ · _Οραια , τ ο ηηογραμμα τη ς _οιτοι βς _διαλομ _υονι ! | ι » α ( ιι αΜΟν , διαγωνιομ _οω ! λαικων χορ » ν , τοιαττιο _Ι _ιατω ν κπ | λοικι ον οργανων _, 'ιις οργανωτικο ιτπτρο _ττη _ιξιλιγηοιον οι κ , κ , _Ανδ . ρ [ ης _« Ριλιτη _τ _Ιδιις . Βαβριηλ _Λουκβιιης κα ! 'Λνδ ριας _ΑδημΙΓης , Κι > _Οραια , _Αδιχιομ _Ιολυμοο , Τι _<^ 6 ου , Πακιγι υτης Ιωαννου . 1 > ιο Μιτοχι , Βιυ _ργιος Ιοοδ » _ιτις , _Τραχυνι , Πα » αγιυπι ( . ΙεροΗ _, Νιον ΧιμΙο » , Μ < τ 1 · ΑνΜ < 5 * ω τι αδης , ΠαιληΙιιυ _Οραν , — _^ _ΑκολανΟως η * λομ « λιια γων _Αντιτ _ιιιοουτ _α , ιν απηυΟν < 0 η _ττρος τοιις ορμοΓΙους ιιαμαγ _ον . τ ας _της _ν-ιαιι Κυπριοκης Κυ-5 ιρνηπ _ιιις κα ! _ιιητηο _ιν , « ιιιως τταρα _χυρι | Ι ) _οΟν ττρο ς , ον _ονροτι κον κοομο » _ιιχιο » ι _! ς Κιι _δ-ιρ » η · _οιυς ληια »| ι ( ιτα κα ! αιιοο _οι κα τα την _« _ρ-οοιχη γ _ιοργικη » _ττιρΙουν _> ν , και ηι _ιοαον , βι υαι _· σμι _, να ς _τοωιοκιατον _« ιριτ _ιτυ . σ « ις , _ΛνοατιηΧ ην τ « ν _χριωκ ιιαΙ τ ων _^ _ορκν και _ιναρξιν ιια _^ κινω γικυν ιργων , ΤιΧος _ορυ Ιιη · _ταοΟηβαν _οργαωτ _ικα ιι _ροιλη . _μοττα , κπΟ _ωρΙοΟιι , , δττιις η ιτηο _ινιχη _·· , _ιιοχ _ιψιι _ηυγκροτη _ιιη ( Ις _Τροχ υιι _γηιν _80 ι ν » _ριχοντο ( , ΠΟΙΟΣ ο πρεσ βευτ ης ΤΟΥ ΛΙΓΑΝΟΥ ΕΙΣ _ΚΥΠΡΟΝ ΠΗΡΥΒΟ _υ , 10 — _, _Ποε _οιΙευ _τη του ΛιΛι ' _ινοι » ει Κυ , τρον διω _οιβΟη ο κ , _ιεχ αντε Βκοπ _ειν , ο οποιος _εξιπροσο '»· _πησεν ηι _> η την χιιιραν του _τ ! ς _Μοσ / , αν και δι ( ιι _() ορο ις _πριο · τει 'ιιυοας της Λαιινι χης 'Λμε ρικη _ς . ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΓΟΥΛΕΥΤΩ » ΠΑΦΟΥ _ΙΙΛΦΟ _Ι , 10 ( ΤοΟ _ηνιτοο νριιιιυ ιιιις)— Την _ηιιρι'λΟου σαν Ι ' _ριτην , ο ! ( ιηι 'λπυπιι ΙΙ _ι ' ι ιρου χ , κ , ΙΙρ . Νικολιι _ιδ ιι _, II . ιι & ιτιιν _ιδη _, και Β . Ξ . Ιιο _ιιννιΟιι _ιπεοκιφΟνιηιιν τα _χιορια Κουκλια , _'Λναριταν κιιι Τ 1 μι | ν _ιι . _τηι _^ ( Ι παγ « ιιινιι τικα ς _οτιγκεντ _ριιιπι _'ις τι'υν χα ιιι _ικι . _ιν _Λντηλλα _ξαν αποι |· ιις ι π ! Τιιιν Λιαιρ _οριον αοο ( ιλ )|| ια · τιον , τα οποια α . · ιαοχο ) . ι ) υν τα χιιιρ _ια ιιιιτι _ι , ι Ο ! κατοικοι _ιιπε _ΛεχΟηοα ν τιιυ ς ( ιοιιλ _ειιιι ' ις τιον με . μεγαλου ινΟηικτιαπμ _αν , ι « ι ιι οχεΙΙησιιν δε _αμιριοτ ον την ( ι υ | ι Λιιραοτιισ _ιν τιον ι ! ς το δυ ηχολον _ι'οΥον τοιν , ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΑΦΟΙ ΕΙΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΛΚΜΙ _υιΟι : , III ( _ΤηΟ αν · ταικι χριτ _ιιυ μας ) — Ι 'α παρ , _ι ιι 1 | διι . τ ιιχιιρ ( αχιι ν _ανιχαλα _ιρΙΙηοαν ι _ις την πιιριιιχιιν * ΙΙιι μλλε >(> ΙΙιλιν _δ _οιιιυ , δυο _αρχαΙ »» τηι [ ' » ι _, ( 1 ' , · ιι . νιΙ | κν < Μ ι _| ς την 'ΚλληνιιΟ _ι _Β-ιιιιΙΧην _ιπιιχ ην , 'ΚπΙ τΛ λοι ι μιιτι _ιιη Λ _( ιπι ιΙΠιι νιις του Τμηματος _'Λρχιιιοτη ιοιν Λι 'ιιιηιι _υ χ , ΜπρΙΙ _ιης , Βι · ηπς διινη οΥησι'ν Λνιιπκιι ηιι ' ις και _ΛνεΒ _· ι )( ν ΛγγιΙα χιιι _ιιι ' κι νιιιιιπματπ , Απαντα τα Λνηι ΟΒΟ _Ινηι ιτ _τπρ _ιοΟι ιΒιο , ν ιΙ { το ιΙ » υβιΙον _ΛιΙ _Κ _βοΒ ' . ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙ Λ ΤΑΣ ΔΗΜΟ ΤΙΚΑ ! ΕΟΟΒΑΣ ΕΙΣ ΛΕΥΚΑΡΑ _^ _λΕΤΚΛΡΑ , 10 ( Του _αντα _ποκιιιτου μα)— 'Ο χ . Λυ · _ΚοΟογο Κυποιινοιι προτ _ιιι εχ _αι _λι υποΛαλη »'· _Λ »|· ηη ιοτητα διι ' _ι . το αξιωμα τοΟ Δημαρχου _Λετ _ιχαρι αν ζατα τας _προοεχει _^ δημοτικα _εκλονας . ΑυιΠΑΡΚΕΙΑ ΥΜΤ ΟΣ ΕΙΣ ΛΕΥΚΑΡΑ ΛΕΤΚΛΡΑ , ΙΟ ( Του ανια ποχοιτου μας)— * 11 παρεχομε _, νη ποαυτη ποσιμου υδατος _ιις τι ιν ν , _υινι ' _πηι α μα ειναι α _νιττιιρκης . _Μεχο' ? ' > του περα τι _οΟη το εργον _της _μεταιρο-( , ιας υδατο εις την κοινοτητα _μα-ς , η κυΟε ρνηπι πρεπει να Βια -αμ ( ιι ' ινονται ν . αι το - _'Ιμιλε ς _( _Ιεεχι ρικι ' ιν _συγχροτη ) ια Κιιητοινυυ — _Ζιοχα , Τ οποιον Οα οωιιι ι .-κιραιττιΙοει ι : ι ιιια ιρο < ιου _ πολει ς _τΒις νηηι ιιι , 'Λ _νικοντ ο επισης κ < _ιι ια ι ' _ιμαοες μαθητων των _οχολων Μεσης ΙΙ _ιιιδειας , αιτινι : _ υξιδριιμ ον εις Ι _ιλλαδα την Μην Μουλιε . υ , . Λια του _« _'Λδριας . _ι · _αναχιαρουν αι ' . _ριην , _ι ιιιι ι . _ιιιιατιιι δι ' Ι 0 > . ) . αοιι , Ιτ _ιιλΙ ην κιιι _'Λγγλι αν . ικ _τουτιιιν « II : 150 ειναι μαΟ ι ] τιι _ι σ / ολων μεση παιοι _ι ιι , _ενηι Ι ' τι ροι Λ 5 ιιναι Κυ · πρ « _οι ιιετιινασ _τ πΙον τι ' ς _ιι ς Λον δινον . Η ΙΙΩΛΗΣΙΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΕΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΠ Λ . Μ Μ ΟΧ Ο _υ ΤΟ 2 , 1 » ( Του Λντιυιο _χριτ ιιπ | Μι _ς)— Κιιπ ' ι τας τελευταιας δυο ημεηιις ι _χομιπΟηααν _ε | ς τι ιν Λημοτι · χην 'Λγιιραν Χι > νδρικιι ς Πιο · ληππιις _'Λμμο' / ιιιπ _ιιιυ _^ ι ' χ των / , ιι > ρΙι _ον _Λχνας _, Λυγ οριιιι και Ψρ > ι . νιιρος ΜΙ ) _τανιιι πατατων δι ' ι ηπΒ _νπιον κατι _ιναλοισιν , Ιι _τι | ιη των ειναι ι _!<> | ι'λς κιιτ ' οκ « ' ιν _χιινουιχι ι _ «« ' *·> _Ι'Ι' · _5 κατ . ' ΛκΒιν λιιιινικιις , ¦ _Ιιν _τηι | ι Ετα ! υ , ιτιινι _χιζονιιιι ει ! _πι ιιληπιις ιιατατοιν ι , Ις _ιμη / ι _ριιιι δια χας Λναγχιι ς τ _ιιιν _Ιι ιιι _'ι _τιινων _οτ ριιτι _ι ιιτιιιν , ΚιιΟ ' Λ πληο _οιΒ ΟΟΟυμιΟιι , ( ιιι υα-γιι ) γος _ιχ Φριναροιι _ιπιιιλη αν . γ , _ιι _ες ( 19 _τυνιι · ς _πατατιον _κοι _ις · 1 _ΙΙ _»»(> . ς τι ιν _Λκιιν . 01 ΜΕΒΑΛΛΟΡΥΧΟΙ ΟΑ ΑΡΒΗΣΟΥ » Το ιΟν _τ ρι χον Ι οιιιρειο ν Μ « τιι _>) . ιο ρι · χπιν τη : « Ι 1 εο _> ι ! νι : · _χπιτ _ιοπιν , υτι _ιι _ι ιρ , ιι τα μι 1 _τιιλι , _υι _ιι η ιργακιι _ι παλληλοι ΙΙι ' ι Λργιμιιυιν _χιπα την _Ηιην χιι ! 17 τ _ριχοντος μηνος χα ! ιιτι μερικα _μιτιΟ-λιΒα _ηηιιι _χε · Οη « _ιιιν να ΜιΗ « βΛ . λουν ιις « ιι ιου : αηλιιπι _ηοιιιαττα . _ΑΠΕΑΑΣΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ & ΙΠΑ 6 ΜΑΤ 0 Υ ΕΚ ΜΟΣΧΑΣ ΜΟ _Ι ΧΛ , 10 ( _ΡεουιΒ ο ) . — Το ' , Ιρακ _εορΗον _τ ' _ιδησε _, υν _« Τα > μι'τε _διοσε _σηιιιοον , ιιτι ο ει Μοηχιιι , Ι _ιρο . _Ι ι _^ ι _^ ο α * χι _' , λυνΟ _ο τιιν ΙΒ 11 Λ : ι . Κι _ρνον διιταχΟ η οποι « γχαταλ _ει >|>) την _χωοαν , _^ _τιΤι δτι < 1 νε , ττυιε δραστηριοτη τας _αουμιιι _βαστους .. . _τρος τα καθη _κοντα του ω · _ιιι _, τλιοματον . 2 . ι »| ιφ < ι _> νω ς πριν : _τιις . ΤΛη _ροιροοιι / του πρακτορειου < Τα _* εις χι _' ριι του _Κιρτον _ιινΡΛ ' οεΟτ ) χινηιι _μτογραι | Β -ι ) | _τ < υ νια | _ιι < _ρωτηγραα ικ _αεροπλα ντον « οι , εογοσταοιων · κατασκευη ' _στρατκο ιιχο _ι _) ΙΑικοδ ιο χα ! _αρκπτα αντιγραφα Λποορητων _ιγγοα ( _ριιιν . ΕΠΙθΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥΤΗΣ _ΚΟΥΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜ _ΑΗΤΕΠΛΝβΣΤβΤΟΝ ΛΓΛΝΛ , 10 ( Ρεουτ _ρ ) , -τ ι Ο 31 ροεβρ « ς τη Κου 6 « χ . Τορρατο ' , ' _κατηγοοη ε _. _οημεοον του _αντεπαναοτατα _ει > ς , τοοσ . _ταβουντ ιιι να ( Ιεοουν την ΧιιΟολι _ζην ' _κχκλιιοιαν αντ ιμετο ) πον με την _κι 'Β , ερνησιν της χι _, ' _ιρας . Ω _ιαλοιν κατα την δια ρχειαν εργατικη _πυγχεντοωοτα _ε-ς ο ζ . _Τοορατο _ει-τεν , οτι . _τγγο' ιι-! , α _τιΙ προππ _ειΟπ ' _α των αντι _παναστατι _ζιΤιν _στοιχειοη _^ η ζιΟερνησις Οα ε · _ξαχο ) . οι . Οηοη να' σεβεται _ιιλας _τεις _Ορι | σχε « τικ _ει _αιρειτιΙ . 'ιι δηλι οσι _αΚτη _τον Κοι ) Βιανου Προυδρου _ιγενετο γ ! _απαντ _ησιν _ιΛνακοινιδιτεο ) - ' του _ΟοηΟο-υ _: Αρχιεπισκοπου της 'Λ (' , _ανεις : 'Ει ' _, _ιλιο Ντιαι ,, δια της οποιας ουτο ς , η . _τεΙλικιεν : _ιιτι βα : _κλειση ο'λας τα · καθολικος εχχληαιας _ει ς την _χο ' ιρ « ν εαν : η _κυιιερνηοι ς . δεν εγγρη Οη την ελευΟε ριαν της λατριι α . _εντο των εκκλησιων το » τοιν . Ω γνωστον υποατη οιχτπι τ η κι ' _οερνησιτο _« _ηινεκρουσΟ η σαν , / . Οες μετα ' καθολικων 'ε- . _αρχομενων : του- κοιΟεδρικο _ι ! ναοΟ , . Οι ιριλοκ _ιι 6 _εο > τ | τικο ( . ε- . ' κηαυγαξον « _Κουιιοι να ! , _Βαιιν κηδες οχι * , ινφ . οι καθολικοι _αντετειαοον - το _συν-Οημα _« Κου υα ναι , Ρωσοι 6 ' / ι _> . , . ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΥΜΓΟΥΑΕΥΤΙΚΟΗ _ΣΙιΜΑ ΣΥΝΑΕΣΜΟΥ ΕΡΒΟβΟΤΙΙΝ II ( -ιιτ _ρο-τη του Σ ιη · 8 _εβμου Εργοδοτων -Μηχανουργων χαι _υ-Ιδ _ηρουογων Λευζωσιας ( ιΕΜ 2 ) ει σιιεδ _ρι αν τη απεφασισε την _σνατα οιν τεχνικοι _αυμβοιιλειηιχο _ιι _οτοματο σκοποι του λποιηιι ειναι : 1 ) « προσι _ρειχ _ιιωρεαν οιανδηποτε τεχνικην ανμ · Βιουλιιν επι των κλαοων τ ης Μεταλλουρ γιας . Μηχανολογια , και 'Τδραυλικη εις _οιονδητοτε ΚοιΛΟΤικον η αλλο Σοι μα , ι'ιταν του _ζηττηΟη . 2 ) Να _δ-. ει 'Οετη τυχουσας διαφορας μεταξυ Ερ νοδοτι > ν μελων του _Σ ΕΜ _2 χα * αλλων οογιι . νωσε ων επι τεχνικη ιρυβεω ς [ _τετη _ματιον . κα ! ι ) _Κ _' α _συμΒιουλευη οΙονδηπο _τε προσωπον _τ _| ι . _τιχειρησιν , οι οποιοι ηβελον Οι _τησι ) την _γνωμην του Σνμ _Ιιουλευτιζ ου ι ωματος ,. £ τ · αν . τι λογικη αμ . αιοη _προ _ικρελο ι του ταμειου του _2 ΙιΜ 2 . Ι Το _τεχνικον συμοουλευτικαν σωμα απαρτιζουν ο ! κ . κ , Λα « νος 2 οι · κιουρογλοιι , εργοστα- σιαρχη _ς , _ποοεδρο _^ _, Νικολαος : Χαραι . αμΛους , πρωην γε _ ικος ι επιΟεο-ιοητη _Λημοοιιον _Κο-Ι _γιον , _ΙιυΟυ μιος _Χασα-τακος , ιδιοκτητη του _μηχαλ · ουργει-| ου « Ατλας » , Μακης _θεοχαρου , Ιδιοκτητη του οικου |« Κδα λτ χαι Μακη » κα ! Κα _, σιανο _ςτ _Κεισια _« 'δης · , Ιδιοχτητης μηχανουργειον . Ο _νοαμματευς του 2 ΕΜ 2 κ . Βεωργιος Κουμιδη _ς , ο ' σπς ητο κα ! δ εισηγητης του _συ-μ ( _ιουλευτικ . ηΟ τουτου _σαιματοξ _, Οα διχαιουται να , ταρ'ιχαΟηται εις οιανδ ηποτε συνιδοιασιν αυ του ν . αι Οα εχη το δικαιωμα επικυρωσ _ειος η _, μη ο ' _ιαοΓη . 'το · τε _αχοφαοειος . ΤΑ ΗΥΚΤΕΡΙ ΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ _ΣΧΟλΗΣ _ΜΙΙΝ Την παρ . Λευτεραν οουικρο . _τηθα ει ς την _ Τεχνικην Σχολην Λεμεσου ευρεΤσ _συσκεψις παρα _γοντιον του διομηχανικου , ιμπο ρι _^ κου και επΙ στη | ιονι * οι ) κοσμου χη ς πολεως καθως και αντιπρο αωπω ν _^ ων τ _ριων Συντ _εχνιων ιπτο την _πραεδριαν του _^ νικου Διευθ υντου Τεχνικ ων Σ χολων κ . Σταυρου _Συρ _| μη προς _συζητησιν τιον _διεπιορον -προβληματων των σχετιζομενων με τα Μιικ . τι ρι να Τεχνικα μαθηματα κα ! την καλυτ _ε ραν οργανωσιν τουτων ει ς τροπον £ 5 _ατε να ανιαποκρ _ινωνται ταυτα ποος τα ς * _τεχνι _Λ κα ς και βιομη χανικο ς ανοιγκας της _πολεοι ς . Ε ν _ορχτ ) ιγενετο ι _ιοηγητικη ομιλια υπο του υπευθυνου του Τεχνικου Τμηματος τ . ] ς Σχολης κ . Β . Ο ικονομιοη _, ο ' ατις ι _. ζητησεν οπο τ _ους _ιργοβοτας να ' _( ττ ιδε _ιζουν _ττερισσατερον και _ττρακτικ _ωτ ιρον _ινδισψερον δια τα Νυκτερι να μαθηματα . Επη _κολουβησε διεξοδικ η συζητησις κατα την οποιαν εξετεθησαν 6 ι _απορο ι _αττοφασει ς _, και _υπεδιιχΟησαν οι τροποι δια των οπο ι ων Οα χινη _Οη το _^ ν & ιαφερον των εργαζομενων _εις διαφορους ετη _χειρησ-εις _κα . _ιργοσ-τεισια προς παρακολονΟ ησιν των _νυκτερινων τε χνικων μαθηματων . Προς το ν ακοπον αυτον _αττε _» φασιαθ η η διευρυνσις της ηδ η _υφιετταμεν ης _ττενταμελους 6 _τι * _τροντης _εξ εργοδοτων κα ] καδΥ |« Υητυν της Σχολη ς δια την συμ Μιτοχιιν ενδς _αντιττ ροσωπου ι . ξ εκαστ ης των τριων Ζυντεχνι . ων με σκοπον _δττως _ττσρακολου βη _ιχ _^ _τι > υ συνεγγυ ς την πορπ ' . αν _τω-ν νυκτεριν ων μαθηματων και _ι ξαοΒκη _ επι των εργαζομενων _μαθητων την _εττιρροην της 6 ια την οποτ _Ελεσματικωτ _^ ραυ ωφιλ _ειαν _τ & ν _νυκτι _, ρινων _γεχνι , κων μαθηματων . ΕΠΙΜΟΡΦ _ΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ _Κατ ' _Ανοκο _ινυσιν του Βραφειου Ελλ ηνικ η , ς Παιδειας . Ατιο της 8 ης _Ανγοοστοιι ηρχιοαν _ε | ς Αιυ ' _κωαιαν _( ιο του ς _Γιδοσκα _- Χους και δι & _ασκαλισσος ετιμορ φυτικα _μουηματο Μοοαικης , Οι κ ιακης Οικονομια ς , Ξνλονργικης και _ΜετηΧλ οτιχνιας , Τα μαθηματα μουσικης τα ο ττοια _τταρ _οκολουΟοον 130 _προοι _^ τια , _^ γινο νται _ιις το Ελινι ι ον υηο την _οιτυΟυ νσιν των κ . κ . Μ , Βεω ργιου , _ΚοηΟοΟ _ιττιΟιω . ρητου Μοοαι κης κα | Β , Α 64 ρ »< μ , καθηγητου της Μονσικης / ν τ η Πα ιδαγωγικη Ακαδημια , Τα μαθηματα της ΟΙκι _οκης Οικονομια ς _νινοντα _, Ιν _^ τη Πσιδσ · γωγικ || _ΑκαΓημ _ιιτ οτιο _τ _ηιι δι . _ιι-Οονσιν τη ς κ , Ελ . _Προτοιτα · τια , της 5 . Οικλα ς Μι χπη ΧΙ 6 αυ , ιττιΟιιορητ ριων των _Οικοκυρικων , πα ! της κ . Στ , Ιο κωδου , καΟη γητ _ριας των Οικοκυρικων ιν τη Παιδα γωγικη Ακαιη _ιιιιτ , Πιν . τ ηκοντα διδασκα _λιοσαι κα ) _ιι · κασι καθ ηγητρια ) παρακολουθουν το ως _ « νω μαθηματα , Τα μαθη ματα ιιιΧουργικ ης _κπι ΜεταΧλοτ _ιχνΙ _ος _ιινοι οτι ο την _διιυθυνοΙν * ον κ . κ . Ταια · Χη και Αλ . Μι χαηλΙ _Κου , » αΒ ) η > γ ητων ιν τη _Τιχνι _κη ι χολη Λιυ _κυπιος , Εναρζιν τ « ν _ως _ιινυ μιιΟ η _. _ματον _ικαιι _κν ο Λρ Κ , _Ιτευριδα » ις , _Προιιιρος _ ιου ΕΧΧ _ηνικοΟ 'ΒΞι _-τταιοιιιτιΜπ μ ΧυμδουΧΙου , δια _ι-ραχι , Ιας ομιλιας τοο _τονιοιτς _, 6 τ _, ιιναι ιδιον ταν τοιυηιατι κων _ονιιμυιιυν η ιιπρ _. ης _ηνο · _( ητησις και _ονανιυοις τον γνω ακων και διαφεροντων των κα ! Ιιτι η _ιοΟυνη των _{« ττα _ιοειΜικων του τοηου μας « _Ις την Ηιοχην ιιοτην της Λναιιιιγκροτηο « ι * ς κιν ) οναδ η | ιιοομ γ ( ας ιιναι | ιι . γιοτ η , Β . _ειρο μηθι || ιωτ « ν ΚυΙατη . μης 0 _Λρχιο η ιι , αλλου _ιι ς την Τ « χνικ ην Σχολη » Λι _μιυου τη ν 21 _ιιν ΑυγηΒ _'ατ ου Κ ι η μ | ο » ι . βδομαδα , Τα μαθηματα τουτα _θω ιιαροκπΧουΟησοι / ν _ηλιον τω ν ικατον οιι ) _α ( ι _«< ιλι > ι . Υι _τιΒ / _ιΙιιν ος Οα ιιναι δ Αιιυ _θυντη _ς των Υε . χνικ ην λ ' χολυν κ . ιτ , Ιιιρ _-Ιμης , Μια αλλ η α « ι « ο μαΟημοτω » Εττιοτημης Ο _, ν _ΛοΟη ιΙ ( την Τ < ννικη _ν _ιχολην _ΑιυτκΜια _ι . οτιο την _βιιοΟυναιν του χ , Ιτ . £ _ο-(> Ι μη Ατιο της 3 » ης Ιιιτο _τμινου _μι χρι _τη _ς 2 αο ιιτντιιιιριου , ' ( ι _κατον ( ιδαα _-καλοι Οα _τταρακο _. _λουθηο-ουν τα μαθηματα _ταυττ » , Προο _κληοιι του Βραη ιιΙου Ελ _λ ηνικη _ς Παιδ _ιιας κα | φροντι _δι του ΕΧΧ ηνικοΟ _Προξινιιου , Οα _ιλθουν συντομως εις Κυπ ρον μια ( ι ιυο νηπιαγ ωγοι , αιτι _νε _^ Οα δωοΗο-ι μαΟομοιτ α δια νηηια _γογους , ΟΙ # _ινδιαψ « ρομινοι να _τια ροκοΧουΟησου ν τη μαθηματα ταυτ α , · ηρ £ _ττιι νο _ΑττοταΟωαι το ταχυτιρον ιις , 4 Βραφι _ιον Ελ Χηνικ ης Παιδεια ς , 17 , Ζηνωνος Κιτιιω _Ε , _Λιυκωα _ια ι ,, Πιραιτιρ _ω _λιπτομιριιαι Οα ανακοινω _θωοι ν Αργατ _ιρον . 1 ' * ΠΡΟΣ ΙΔΡ ΥΣΙΝ ΣΥΛΛΟΒΟ Υ ΛΠ _Ου _ιΟΙΤΟΝ ΕΜ ΑΝΜι _ΙΧΠΣΤ η ΛΜΜΟΧ 0 1 _ΙΤ 0 5 _, ιο ( Τοιι ιιντιιο _χοιτιιδ | ιει ς ) , _^ - 'Τπ ο τη _ι _ιιντιι _νιοτικΒ _ις _ι ηιτ οΛπη _ς ιο _Ο σιιμι _ιιιμλ _ιιιιι ιη κτηνων Λη » . ιριιι τι ιιν τοΟ 'Κλληνιχ _οΟ _1 ' μμνπ οιου 'Λιιιι _ηχι ιΗττη _υ Λ , _τησταλ η _ηοος < Ι πιιντα τοιι _ιι _ειοι _ροιτηυ _ τοΟ Ιιλλ ηνικηΓ _ΒιιμνυιιΙιιιι χιιι Λλλιον . ι _χιιλων ΜιΟιμ _Πιιιδιιι . »! , _ιν χυκλι _ος , δια _τΒι ς _Λπιιιας καλουνται Ης ετυο- κ ιι _|· ι ν το _ιιριι _οι'χ _ις ιιΙ Π ιΙ _ταην « ο ! ι ' ιοαν θ μ , ι ι , ι : 1 ς το _Κοντ ρον « _'ΛλΛοτ . α > πι _>> _Λντ « _λλιιγε > γνιιι | ιο _» ν Λια τι ιν _Τοριι ητν ι ιιλΚονηιι Α ' _Ληφ _οιτην _ΧχοΙιυν _Μιοπι Παι _οιιαι . ' « κ « ΙΓ « αι _Οηο τΛ ς Εν ηιΜ _ιαι « _Εβκοι » Ατο ,, _Τακβιοι Χμ . Β . Ετο * ιινΙ » ι ) Ιι ΥΙΟ * , Λ « μ »· μ Ο _, ΣΤΡΛΤΗΒΟ Σ ΑΝΤΕΡΣΟ Ν ΕΙΣ ΚΥΡ ΗΝΕΙΛΝ ΚΤ 1 ΙΙΝΚΙΛ , 10 ( Του αν τα , _ιοκριτηυ μιις)— Το ι ' _ιπιΙ _- γπιμα τι , ς _χ () _ε , ιηιΟν . ει ρ () η την παλιν μα ο ποιιιην Λιπι · κητη των Ποπτιινικων Λι ·· νιιμπ _,. ν _, στρατη γο ς Λντε _ρπον ιιοτις Λιι ! · ι > χτις > ε »· πι ν ε ! ς το ιι 'νιιδη _/ , ι ' _ιον _Κατσι-λλη χα ! οιι νην ηιιιι ι _( ιγτΛ τοι ) Κιι ηκτι _ιχΒ . » τιιυ 1 · ι : νοδοχ ι ' ( ηιι χ . Κω στα Κιιτ ηιλλη , μετα ιου οποιου _ιιχε γνι ιΗΙ _ηΟ Η « ατα την ηια _ρ χι ' ιιιν του 1 Β _« _ανκοσμιου π » λι _μοιι . ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟΝ _ΕΡΟΓΑΙΡ ΟΜΕΝ η 6 η εις , τι ς _τιΑινιαΙ _» _ι _πψιΗιΜμαα ( ας 'Μ ¦ * _α- ' . _Αρχισ 4 > μι *> _τον ' ι ' _ανεξαιμχ ιτον : β _υν μας , Και ισοι · χα ) α » 4 ιακαχ ? εχαι _μευα σΛΟ _Λι-αι ( _'Ι < * Λ _Ιννιυσθημσ , τα _ΙληιδαΟ * ΧΛ . _Ι φοβε ** ι _· α ¦ το ποΑιιΙκο » ιι _βς- _με-ΧΧο _* ι πρ _εα * ι να _ιιφν & με * _ιιυψν ' χω ς εις το _!& γον · _χ , ης Α *·»· _κοδομηοιως _της _νεα _* αοιι · _τιιας _. μας . Αιοτι -χωρα πλεον πασα ΙΗι χ _^ _υχιΛ τ ) _Λποννχια θα _αχ _οτελ-η & ι # κλ * _ιηιη £ >( 1 · διχ ην μας ινχΗ **) * , Μεχρι _τουδ ε Λ _ξι _*><* χυ ( 4 α ( χ _ομ « Λε ζιλσνν « IV _ιμυοδιον ει _£ _ιη * προοδο * μας : χαι ουτοι _ειρερον _Αλην την ευθυνη * δια ζην αβ _ιιαν καταοτοαι ν εις τη ν υποια * _ιυριστιει ) ι Χυ ' τι _ριακος' λαος . _Τκυρα , _ειμΙυΛ κυριοι του οικον μας , Και πρεπει να _ερ _γαοβ & μ ** με θα ρρος και «« ΒΟΛ _ιποεβιιιΜι ' 5 ια αα , _αναιημεονρ _γησταμεν τον χοπαν μας . Καθε λαος ειναι ι δημιουργος της- _τυχ _ιζ _χ ο ν . ΜΙ ενοτητα , με _σννερ-γασιοΛι χαι μι σκληρα * Ιργ _αετεαι θοι ΙΛι ' τυχιομιν να , χατ ασχ _ηοτωμε την _νησον μας · ενν * χιαμ-εν >) ν . ΥηΑ την Ανεξαρτητο * β _ιντερε αχτ ) ν _τιαιιτιιαν ΘΑ Ιχ _& με * 4 * χι μονον δικαιωματα , ΑΧΧα χ αΛ _καυηΗονχ α , Και οΙ ποΛτα » που ιχ _τχ _ειοβ ν _ΑνεΧΑκιας τδ καθηκ ον το >* 1 _ιχονΡ Και τα ια _^ _αοτερα _Αικαοομαχ _α να Απαιχ οΟ * _Απ & χην _ιιβλι _πια * των μιαν χ αΧη _-ιερβ * ξωην . @ α _-υΙι-ηρεν & με * τι )* _ποιιτεια * μας Λς _Ιλεοθιροι α νι ) _ρο > Λοι και _ηριηει *> α ε _' - μεοα _( _ειαεαι _οτε . τ } δ μοι 4 χ μας ΘΑ ειναι γενικη χζ υ Ακψβοδικαια . Ανηκαμε * * ις τι κρατος - και * Α _κρ _αχ _τσς Ανηκει ( Ι ς > _ι / ιις · - Και τα χ οα _· τος θα ειναι χαλα » « αι _ιξυπηοετιχ ον των χ τοΧιτων , ιον χ _αι α _πολιτ τα , ειναι _κοΧλι και ι _ξυηηρεχ ιχ _οι εις _βιτο . 110 ΑΥΣ θορυβος _^ _ι _γιν * δια την αννεο _/ _ιοσιαν , Ι σως να υπαρχο ν * μερικοι _βερμοχ εφαλοι _, οι οποιοι να 1 _# _κΙ _- _φθηβαψ να πρ οβ ουν εις διαφορους - _ιΜ & ηΧωαιις _ιιιι τιι εγκαθιδ ρυα · *! ιης Χυπρ _ΟιΚης Δημοκρατιας , ΑΙλ' _ΙΔωαα < μεν πολλη * Προσοχη * Χαι η ' γειραμε * Ασκοπο * _θι-ρνβ ον δι ' αυχ υυς . _'Κδωβ αμεν ουτα οπλα _ιις 1 _ττους ιχ _θρους · μυς . 'Γτα ραξαμε ·* τους · Τουρκους , ο ' _τε ειναι 9 υνατον να γ ινουν πραξεις , στρεφ ομ _** αι κα τ * ια τοιν _, α ! _οηοιαι να διαταραξουν χ ας _σχ _ιβ ιες «« ο * μετοχ ων _'Ελληναν , _Εδυβφημιαα ' με * την Κυπρο * * _ις τδ · εξωτεοεχ ον , οτι _δΛοαεΧεΙ _« Β-ι / _ι _·» ι στια * ταραχ & Υ . Ολα αυχ α ΑΙν ηχ ο _βχσηιμον να ιλθαυν κΑ * _εις τη * δημοσιοτητα , Ο λαος παραμενει ηρεμος _* ο ΑποφαοΙ _ο-ει χ δς να _διαφυλαξτ ) χ η * _δημοπιαν _ταξι _* . Και _ηιβτι _-υομι * , οη , ) ημερα της ΙγΗ _θΑιορ ι ' _σειος τη ! Κυπριακης Αημο · χρατιας θα περα _εΤι } * α » βΙς * » α δημιουργη < Η _ιοτο _» το _ηΛραμεχρον _Ιηιιο'ο _διον , ¦ Φ- * ΘΕΧ Ι & 11 ΡΑΙ πολιΑ — κατ · 1 _ιχατ _οντ _αοος · — ενεφανισθησαν κατα τον _τιλι _τιτοιον καιρ ο » . £ η ) μερον _ιιν _ιηα ρχει σχεδον κανιιι ηου να μη _Λποιλεπ ]} ει ς μιαν δημοαιαν ΟΙαι *· ΑΧλο ς αηο _ιριΛοΛοξιον και δλΛος δι' _Ιξ _Οαφαλε · οΙν _ινδ ς χαι ου _μιασΟΟ , ζηχ ει μιαν θισιν . Αλι' εαν _ετεροκιιτο να Ι _κανοιχ _οιηΙοΓ * _* λοε αι _υικτψη ' ψιοι ΗυβιρνηιΙ _Μω θεσεων , Λ 4 _/ _ιιι / ιιοκ _ινιι _τ ο μια στρατια _Αργ ομΙαθων . ' } 1 Κυαιιακη _Λημοτκοαιια πρ επει να Ιειχ ονργησ _τ ] μεχ α φηδα « ς . Ει μεθα -ινα μικρο ν χ ραχας πχωχ ον και πρεπει τους ολι γους πορους μας να δια _θεαι _^ μεν εις ι ργα παραγω _γικα . Αρχ ει ποαι θα ? -χωιιιν να χρ εψωμι * _Αργομιαθ < ιν Χν · πρισκον _αχραχ ον , ΑΙ ν ιτ _^ ι _!· πει , Ιοι _ηιν , να » ημε 4 > υργη ' _αωμιν χα ! Η _ιλ ην _α'ρ ατι αν _Λρ _γαμιαβ ων . - ** _ΑυΚΒΚΩΣΑΜΕΜ » αι _αιευΟεχ ησ * ιτ , αι οποι οι 1 με · ΧετηΟ ηαην ι ιιο τη ( _£ > £ θι < Μ >) ι Ε φορειας _Λευκ-ωσιας να , _γι · νουν , Ι _, ς _πρ « ι εη » _ι-ειεαυρ · _γι αν τοΟ _Ζιανκυ _/ _ιιιιου Βυμνασιου κπγΑ τα _ιχρ οσιχ _ι < ιτοι . Ουδεμια αιιφι ( ολια _υιια _ρχι _ι , _ιιτ , η _Ιιιυ _βονβι ς χ _ης βχο _Με Αναχ _ι _Οεχ ιιε εις Ικαν ους _κβι »» πη _ρ _αμινον _} ιΗιχ αιδεν χ ιΗΟυς ΑνΑρας , 'ΜΧ' _ιχ _εινο _χ δ οποιον πρ επει ν * παοαν _ρη σιομι ¥ , _ιινα _» Κ το _ιιαγκυηρεο * Ιυ _· μ γαβιον _εχ _νγΜινιφ » ** ««* _ηολλιαν Ιτ _ιιιν _ιΑαον _ηολλΑε χι λιι _ιδα _{ μαθη των , &< _τχ * , π «« Α _χ η * οηι _ιιηιργ ιιιν δ _ινιδιο * _χμημι _ιχ ων ιΙ ( ιΜα _σχ ην _χΑξι ν , να ειναι _υποχοι _εοιιεγοα | Β _< χα θηγηχ ης να Ι ιδιιξη « οΙ Ιξι · _πισι 150 νγιΙ _ιχΧιο * _μαθηχ _αι 1 } μαΟ _υχρ Ι _ει _ς . Ουδει ς καχχ ηγ *)· χ ης , Χοαν _εναννεΙοι ι _**! - _ ' Αν ειναι , διι _ιΙι _τοι * Α εΗιι _Χε ' ση το καθηκον του ιχ ανοποεη τικΛ ( με τοβη * ηΙ η » _ωρβ * μα (/ χ ) ιυ _* _ι , Δια χ _ι * _λιγοφ _Χουτον θα _εΙσηγουμε _Οα Ιιηως η σχοιιχ η Ε φορεια κατα ρχ _ιαχ _] _αμιιτι _^ ζ βχ ι & ια _ειιτυσνμφορ _^ η ' σε * _ις _, _κιιιιος · # ιπ _« ι > ., η > 0 Παγ Ηνη _ρια » Τνμ * _ασιτ ») _ιια χην < _ιιΙοι 44 ι ι _/ ιιι » , «» β ) _τιιροκ ' : . : _^ _'Χε _ι-ΙΜι ργιβψ τουτον . Ιο Ζ _/ α / _κ _υηριον Τχ } _μνειοιον κατιηιχ ιαεν _* χι μονον ηαγχ υζεριον , αλλα » _αι Λ « _Βλ 4 ») νιον φημην . Και χ _ερεΜει χ ην φημην .-χχΛ > χαυ την * α βιαι _ηοηοΙι . Δ 7 _ΣΑΡΕΣΚΓ 1 ΑΙ _διηγερθηααν μεταξυ υριομ _ενω * επισημων κυκλων της Αν τι * ης Βερμανιας ιογφ του _δημιονργ _^ βινχ ος _θΟρυβου Η _ιριξ τον προσωπου χο ν καθ ηγητου ΡΑρστχοψ , ισχ , _ς _προ-( υρι _ξεζι _υςηρ _οειρος ε « 6 ανω _ταχ ου βνντα γ-μαιιΜΟυ βιΜα _· χη η _ρε ον της _Κυιτ _^ _αχ ης Δημοκρατια ς . Και ενφ αΧΧοι χ α τι ) γ ορεΛν αυτον δ <& ναζιχ α ς Αναληψεις , αΧλοι τον ιηΟοτ _^ _ριζουν 1 ως _υηουδαΖον νομομαθη , ιον _οιχοιο * οι εχ θροι του _τιν σνχοφαντουν . Παντω ς , δια να μη υφιθΥο * ιαι _οιαιδηποτε _ΑμφιβοΧιαι μεταξυ του _Κυχ _ερεαχοι } Χασ } , δρβοτερο * ειναι να _ιξευρε $ _τ ( ιν & Χλο V χ ανον _χ _^ σσοσηον _Λια χ ην θε · οι » , κι _ς τη * _ιποιαψ _ηροεοριζιχο 4 καθηγητης φορστο χοφ . ΚβΧ _χαΧητιρχ _ιχ - ειναι νΑ προερχιταχ Απο _χ αμμιαν _οιβετεραν χωραν 3 ια νΑ ειναι _ηεριαβοτερον αμιραληπτον _Πρι βοοηαν εις τα ς κρισεις του Μ τ ? ω _»> _ΚυπρΙαΜε _υν _πραγμα-*<**< ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ // ειναι α γεγονος , _8 _τι ι _'Αςιχ _ξικος κοσμος _Ιτειδειχ νυει ταση * Αγατιην ηρ & ς _τδν Κυπριακο * λαο * _κευ τοση * διαθιαι * προς οσον το _βυνβτον _σχι _νωτε ρα * ουνεργαβιαν . ΑΙ _ιισηγησεις της Κυβερνησεω ς του Κο βειι _Ιιρδς οιας _τιαξ Αραβ ικος χιο _νας ΑιΑ την Μβχνσιν των _οικονομ , _χ & _τ _διπρων μεταξυ της Κυπριακης Αημο-Μρατι β ς χαι των 'Αραι ικων κραχοο _ν , ειν αι ευπροσδεκτοι _υπΑ τοΟ Κνηρια _πον Χαου , δ Αηοιος β & & _τΜΧ _^ ηη παντοτε _αρ _δε _ το * _Αραβ _ιιαν χ οσμον μι φιΧΙαν και $ _α ι . _πιζητ _$ την συνεργασια * τον δχι μονον _ει ς τον _οικονομιχ ον , _ιιλ · Χα και το * ιχ ολιτικ _ον και _ικτιολιτ _ιατικον ταμια . ιι ρ _ος τουτο , η γινομενη ιηδ τν ς - _Κυβερνη _-σιως του Χοβ _υι _ηρος τον _' _- 'Αρα _ιικον Σ _ονΑεβμον _ειβ ηγηαις δια τη * _Μακιεψι * Κυπριων _/«« χιιοη μαπων , δημοσιογραφων _ανΧ ορηβ _κευτιχ ω * Αρχηγων _εις τα ς 'Αραβιχ ας χω ρας , _« Ιναι Αξια * α μεΧετη _β τι χαι νι _πραγμαχ _οποιη θη συντομως . Διοτι- ηεστευομεν οχ _ε θα συμ _· 6 _Α & _Τ _) μια τοιαυτη _Ιηι & κεψις « οΧι εις την στι νροτεραν _εηαφΥ )* μεταξυ δυο γειτονων Μα ! φΙλν > ν Χα & ν , _ΚΧΔΙΑΦΕΡΟΜΕ _ΘΑ δια την Ανεξαρτησι α- * χο υ _Κογχ οτ > « λ ! την _αιΒοχακιοταο _ιν εχει χ ης δημοσια / ασφαλειας _Χαι ταξεως οχι μονον δια λο γους ονναισΟημαχ ικου ς , Αλλα χα ! « τρα _κτικοτ _ις , οΙοπ χι - λιαδας ' _-ΕΧΧηνων Ιχ της κυριω ς · Ελλαδος _χο ! τη _ι Κυπρου _ιιναι _Ιγκανεστημενοι εχ ει . Και διν δυναμεθα παρ α να καταδικα σαμε * την _ατασιν ·»> 7 ς · _βιΑνικ _^ _ς Κυβ ερνησεως , η Απ _οια ειναι περαν πασης Αμφιβολιας υπευθυνος δια χ ην _δημιουρ-γηθεισαν _εις χ ην πρ ωην Αποικι α * χ ης Ανω _μαλσν χ αταστα οιν . Εφ οσον η _Ιπεμβ αοις των Ηνω α / _ναχ ν Εθνων Ιγγ υδχ _αι χ ην _αιχ οχ ατΑβτααιν _τ _ηι πληρους- ταξεως _ιΒς- τα Κ _^ κον , _ιΙοΙκΛιολιινητος « Ινα · ι ] σχ _ααις τ _ιι _, ς Γιλγικχ _) : Κυβ ερνησεως να μη αποαηιρη χα στρα χ _ευματα της Ιχ χ ης χ ωρας χ αυνης χα ! _οΚτω να ουνεχ _ιζη μιαν καταφ ανη _^ _προκλησιν _κ _αχ Α των Ι Οαγιν & ν . _Χαι « Ι οΙησ · _Λαστι « η ! ηι # « ι ς · μεταξυ δια φοροι * Ιπαρχι & ν τοΟ Κογ _κου ειναι Ι ργον _ιδικον της . Τδ Συμβ ουλια * Ασφ αλειας _χΛν χ Η * ωμ _ε * ων _'ΚΟνα * Π Ο _»· πει V * χ _αλεση πρω τιστως χα Γελγιο * _εις - _ΧιιΓ _ι ρχ ια * ηρας χ α ς αποφ ασεις Τοιι . _ΑλΧοι _ε _ηρ Ι _π _ιι * α το _κστι | ν _οο > _ι < Ιι *« / _ηιιρσιιι _Μαι Ινιβ _γ _εΙ « _ι * α ' α _χα-ΙΙ Κογκου και να Ι _ηιβ αλη εις αυτο κυρωσεις _. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ _'βνοικι _οιιτοι _αωγιιοχ . οικια κατα τ ην οβοι ' > γ , # ι > λα ( ιυ ς , _αγ ) . 3 βΑ . _αττοτιλουμινη Ικ δοο ( ιτ » _νοδ » μητΙ <» ν , _χω _»! σαλοτρσ . πι _^ π _ριος « λ « . ( Ι »! βλβ τ * « _ριι _οβι » . Πλ ηρο _4 _ορι _« ι _οιος · Αν . « Ηιλ * _( ιυ ς 2 ΙΛ Λι | ιισα ( , Ο ΠΡΙΠΠτ » _ΧΑΡΑΑιιΒ ΜΕ ΤΟιι ΑΙΑ 10 Χ 0 Ν _Αττο την 5 φιξιν ιις ' _Αθηνας του _Πριγκιπο ς Χαραλντ της Νορ-6 ηγιοις , 'Ο Διαδοχος _Κωνιτταντινσς _' υπιδεχθη χον Νορδηγον Πριγ κιινα εις τδ _αερν & _ρομιον και τον _σννυΓιιΜπν εις Κερχ νραν , δ . _ττοιι _ιβιλοζειηθτ * £ πτο της Ελληνικη ς Γασιλικης _οικογενειας _. ΕΘΝΙΚΟ Ν ΜΚιι _ΜΟΣΥΗΟΝ Την προσεχη Κν > ρκι _νην , χε _λουιιεν εν Τ < Τι ιΡ _^ μ ν . « Τι 'Λ γ . _ΚασοιιχνοΒ ' , _Λευχοιβιας , ιτησι ον μνημοσυνον του εθνικου ? ι · _ρωος . _2 ΤΑΤΡΟΤ Ι ΤΤΛΙΛΜΛΙΙ κα ! _καλοιηιεν _-ταντας _τοι · ς _τιμωντος : _ττν ' μνημην του οπως ηη ραστουν . Η μητηρ χιιιι το Σ _οματειον _« Ολιη _Μπαχο _» _Λειπιιοοιας . θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν _ΛΕ νΚ _ΟΣΙΑ , _οαςις « Η _ιτροζινητρα » ( _Κιπρ . _Οιατρο ) κι πημαγοι ρλφοι _ΛεγκαειΛ _ΛυΥΛΟνΔΙ ( _Χ « ιμιρινον ) II Π , μ 1 , 30 και 3 . 30 μ . _ν ¦ Χιερρσ _Μοοριιν _» < ΟΥΚυΥ _ΔΙ « ο 1 ( Οιριν _ον _) Οοο 1 . 31 μ . μ . ( Καστρινο — _Ζυκος _» ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΙΙο υ («« ρινων ) 7 . 30 « α ! 9 . 30 υ . μ . « 'Ο ( Ιρος ιης Ο . χλαχη μο » _κσι ιΛν . _Ρροποι Κβπα-νωγ 1 ων > ΜΑΙΙΚΟΕ ΚΗ 1101 β . Ι & μ . ιι . ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ 1 . 30 « α ! _ι . _30 μ . μ . « Ο ηρος _ιης _Οκλσχυμσ _» ΑΘΗΜΑΙΟΜ ( _χιιμκρινων ) αρα 3 , 30 μ . μ . και ΛΘΗΗΑΙ _ΟΙΙ ( _Οβρινον ) ' . _ΛΟ και 9 . 30 μ . μ . αΟΙ λοφοι του _ττητρωμ ενουη _» ΙΙΑΛΛΑ 2 Ι , Λυ μ , μ . και ΙΙΛΜ _ΘΙιυ Μ 1 . 30 και 9 . 30 μ , μ . _« _Πιυς να ληοτ _( 6 _οιΗ ι _,-α πλουσιο _Οιιο σος » _Π Ι _ιι ηΛ Ι . _3 υ μ . μ . « αι Ν ΜΑΝΑ 1 . 311 « ιΙ 0 30 μ , μ . « _Λυτριισι με αγαπη μ » ο > Ι ΑΝΜΟΙΝΟΣΙΣ ι ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 5 5 Ο οδοντιατρος < 5 κ . ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ . ΚΟΝΤ 0 ΠΟΥΛΟ Σ ! 5 _ειδοιτ οιει την « _αξιοτι μον _πελοιτειαν ! ι του οτι το ιατ ρειον τοο θα εινα ι ? ! κλειστ ον μεχρι την 5 ην Σετιτεμ- ! ! _δριου λογ ω αναχωρησεως του εις 5 !| Αθηνας . ι ι 5 ΗΟΙΜΜΙΙΜ _ΙΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΙΙ 2 Ο Σ ( β . Μητροπολιτης Παφου κ . Βιννυ & _ιοςι ' ιιιν προσκχ _ι _) Καρια · κην _ατιονε ' _αμα θα _χοροοταπηστι _τιι _ιοριδ τ ? 3 ς _Κοιμησεως _της-θε · _οιοχου _, εν · _ιι ( _τταχηγυριζουοτ _ι Ιε _ ρ «? Μονβ ΤροοδιτΙσσης _* Την _ιησυριον βω _τελεση την _&* 1 · αν _λιιτο _ωργισν , Τδν . ' . _δλ ' ¦ _βειον λογον 0 α _« ιηρυ _^ η δ _ιερονΧηροι , της _ΜητοοτΒο _ _εΒ _*? ς κ . ' Νιχος Γασιλειαδης . Οι ι ( ροκ-ι | ρι > κ * ς της Λιητροπο · _λεως _ΠαιιΛυ ιι . χ . Μικος Γασιλεια 6 η _, ς και Βεωργιος _£ ολωμ 6 ς . βσ . κηρυζουν _(^ ς ακολουθος : * 0 κ , Βεωργιος Ηολωμ (' κ : την προσεχη Κυριακην , θα κτ _ _ρυξ / ι εν _τψ _ιε _ρφ νοζ > τοΟ χο _^ ριου _ΠραστειοΟ ΑυΟηιιους και τη-- · Δευτερον εν τω _ιερΛ νοω _Παναγ ιας _Χρυσελιουσης Δο · / _ιδς . ' * 0 χ _^ _ηΤΙος _Γασιλκια & ης _τι _^ ν _ηροπιχι _) _Κυριακην _(&* _πη . ρυι , η ιν ιφ _Ιιρψ-ναψ Ανω γυρας , _ΛεμιοοΟ , ΕΠΒΒΥ _ΛΕιΣ : £ ΗΕΤΑΣΕ ! Σ Ο κ . ΒεανυοΟλης Ε . Σολομο . νι & ης . ικ _Λεμεσου , _ειειυχε _εις τας _εζετ & οιις · ιου ε ! ς τδ _Οοηοι-Γι 1 ) Βητι _ο 1 ι _οΕ _Ιιιο _ΟΙιαπ _οΒ _βιι Ιη _βΙΙΙυιο _, τοΟ Λον · 6 _Ιιου . ΔΙΑΛΕΞΕ 12 Την 30 η-ν Αυγουστου , ημιρ « γ _ΤρΒτην χαι ωραν 6 μ . υ . θα _δοθη _διαλεζις εν _φ Παιδαγωγικη Ακαδημ ια _υττο τοΟ ¦' _κσθηγητοΟ τοΟ _Πσ _^· _ιΤ _1 _ισΒημ _^ _ο _>^ τοΟ Λονδινου ΡγοΒ _, _Ι 1 (? ι (] με δεμα : < * Η _ςΛ . οις το 0 ιδι ι > ασκε ιν » . λ Ε ΚΔΟΙΕ _12 _'Γκυχλοςορησι τδ . _δ ' ιον τεΟ * χος'το Ο · _Λ 0 ηναικαΟ _,-ττιριο _δικοΟ « Κοσμος , ΕτικΛημη και 2 _οτ > μι λιαν ι _€ > ιας > ιροντα _ΛρΟρο :. Μβ · ται , υ _δλλων _στιμβιοΟμεν _τιι - _« Τσπο _στΤς 'ΠλληΜκε ς λουτροπ 6 · λΕις > < Η _οτωχ ειο : των _συγγραφιιιη' » _, < Η _στειροτης θΕρο-ηευεται > κτλ , Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Την _τταρβΧΘουσαν Τρ / την _κατεμετρηΟη η _ακολουθος βιρμοκρα · οια εις βαθμους Φαρεναι _τ : Λευ * _κωσισ : ανωτατη 99 , και Κ ( _ΒΤι 3 . _τατη 72 . Αιμισος : 88 και 71 . ΛαριΩ _ξ : 83 κσι 73 . Ποψο ς : 87 και 72 . Α-ιι | _ι οχωστο < : 90 και 74 Κυρηνι _ιοτ : Η και 71 . Ε ! Σ ΜΝΗΜΗΜ _ι-ιοι _^ ιραν ιις το _ταμιιον _της παιδικ _ες £ - _^ ο / . Βμ _Αμμοχωοτοο ι κ , κα , ι _^ χ , _'Λγγιλου Χειλιμην _- τρη _τρι ις λιρας , * Ις μνημην της _Οιγατρος τ _<· _-ν ~ 1 ς > ης και 500 _μιλς ι , ις _μνημην Λουλος _ΧριοτοδουλΙδου 1 _^ κ . Βιωρνοολα Β . Λουη μιαν λ _(· ρσν . εις μνημην τΟν _γονιεον της Βεωργιου κσι Ελιγκως , _ηαι οΙ V , κ . Μιχαηλ Μιρτακ _ιι ι και Βιω . της Πσπη ' ντκολΛου ωνΛ 30 Ο μιλς , _ιις μνημην Λουλας _Χριστοοουλιδου . Ο ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΦΟΓΕΡΩΤΕΡΟ ΟΠΛΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΗ ΖΛΗΤΟΥΣ . .. Η ΤΡΑΒΙΚΗ ΚΑ ι ΗΡΛΙ _'ΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ Π ΙΟ ΠΕΡ ! ΕΡΒΟ Υ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ _2 ΤΝΕΧΕΙΛ ιν . _τοι * . _τριιηγ ηυμ _ινο _^ Ενα απο τονς _, τλη ηοιρ _οοι δοτες τ ο » _Μισε ) _^ Β _ιιι _πιβη ροορο | αχος με τα ψευδωνυμο _Χοξ _^ . -το » εογαςυτα ν - ατον _ι τιιΟμ Λ του _Γοροα , τοΒ » αυ ο-ιηοΕ ενκν ευπορο νεον , Εναν καποιον Ρομτερ Ρουμπενα _χ _^ που { υε ) . ' ε να .-ιροοη _ιρι | _τις υ _πηρεσιες του στην αντιοτιισι , ΛΒ ο ΜισιΛ , που ειχε _ιιβΓα σ _^ ι το ιδιο _ιχεινο _προ > ι μι Αν αγγελια _^ _οςι _εζητειτο _Ατ . _Ιι χα ποιον _εργολαβο . _τροσωπικο για ιργα ατο _Κορμειγ — αν — _, Ι 3 εζι : ν : , _τον ? καν Ε μελο τη ς _« Λρασεω ς _» -χαι ταν ηιετ « . _ΙΕ να π « ροι < σι « σ 0 ? ι σταν _ιργολαθο της _αγγελιΛς . Ο Ρο | ι . τ _4 _9 > -του πηρε , οτο μιιαξιι τσ _τ ( ' _« . _· δωη · μο _Ι'οιιπερ ντε Γικ , _πριν . _τερασοι 'ν Λολλε ημερες _εργαζοταν ω λο _^ ιοτη το 5 _εργολαβοι δχι ομιιις _στα _ΚΟσμιιγ _, _αιιλα στην ΜΛε ' ρν , ειχοοι μιλια , βορειως τοΠ Παρι _οτου , Βι , του . β ρισκοταν < ενα ση μα _-τιχο _αιβοβρομιο τιον _Βερ _( ιηνων . Η δουλ εια _ηταγ καινουργια χαι χρειαζ οταν κι' δλ λο προσωπι _κο κι' Ο Ρο μπες * ι _προτινε σ' « να νεαρο ιριλο του μηχανι κο , τον _'Ανιοε Κομι _, να _« ιαση ιουλεια . Ο Κομι , φυσικα , _ιδΙ _χΟ η και ο ! Τερμα νοι τον _Λροοιλαβαν σαν τε χνι τη _σχεδιαοιη . Λιγε ς μερες αργοτερο , δ Μισελ _ιζηττησι απι _< τον . Ροιι περ να ιχ η το νου του _ιιηηως ο ! Βερμα _νοι _κατασκευαζοι _> ν τ ! ιιοτ _ε _ηαρΛξινα σι _· _γκροτηματα _( Πτ ' ι _τν Λεριηχη _τι 7 ιν _ακτιιιν Ιης Μαγχης . Ι _'ο ιδιο _ιιραδυ _γι _'ρνωνιιι _στι ' ιν Οιοι ιου , στην Μ . _τι _ον , 6 Βη _μπιρ διαι _ιασι μια αγγελια που ζητουσε _ωριομιν » - _ον Ηατηγορ _μιν . ι _ρχνιτΕ ς _γιιι _οωΛβι ο * _ι'ργο αε μια μι | κα τονομαζομκνη περιοχη , οπου βα ιτριφο ντο Γ _30 τους Βερμανους . Το _ΕτιττικΤο του , _ολωοιιολου _ανεξ ηγ ητα , τιΛ · προ ειδ οποιησε τοτε δτι ηταν _εχει νιι _ποι ) ενδιειρι ΟΕ τον Μιοελ . Κο 4 _επροτεινε στον Αντρε * _ναζητηση να προσΑηηιΟη _· , μια χαι ο ! _Τεομανο ! , αναμεσα , _τιτ ' ις αλλε ς Ειδικοτητες , _ξητονααν χαι τεχνιτες _οχεοιαατε _ς . _Τσιερα . _ατα πολλους _δισταγμους , ο 'Λντρε εδεχθη . Λιγες μερες αργοτερα _το % - _προσελαοαν χι' ο Αντρε 5 _αιυ _γε δι _χιος κι Α _ιδιο νΛ | ιρη πιιυ _ηιιπ . _Ομιοι , μετα ιΗαν εΒιδομαδα _ειοο-τοιησε _ταν ι ' ομ περ _υτ ι θα _ιοχοταν στο _Πορι σι κι ' ιιτ ι _ΟιΙ ηθελε να _οιτναν _τηΟη μαζι του . Κι ' ο Ροιιπερ Λιιρε _( ι _ιιιι του _σιο ραντειου κ « 1 - _τον ΛΙιπ _ιλ . Το Εργο _στο οποιο _ιρ _γιΛο _ταν , εξηγ ησε ο Αντρε , βρισχο ταν στο _χω Ρ αμπερ — : χτιζοταν _ακριιιιος _Εξοι απο το χοριΛ , σε μια τοποθεσια που ( ονομαζοταν Μπουα Καρρ _ε . Και » το κιΗ _, ιιιο η οο , η δοι > λι « ιΙ του _ι | - τιιν να κανη σχεδια τιον * Λι _σματων , τιΙν διαδρομων κ > _--ι του _ουγκροτηματο — αλλα τις ΛΕπτο _μιρειες ., δι χοι _:: να ξε ρη το γενικο σχεδιο τοι _ιργου ! που το γνωριζε ( ιονον ο επιιλε . _τιιτν Βερμανος _μηχανικος . ΛΑΤΡΙΟΝ : Η _συ-νινεια . _ΕΘΚΙΚβΝ ΜΝΗΝΟΣΥΝΟΝ Η Κ ρινοτη Λυοη τελει την , τροο . Κ ι , Οιακην _ιτηο _ιογ μνημοστΛον τιον ι · περ πιστ _^· _ιος χαι _^ πατριδος _πισοντιον τεχνιον της , ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΛΛΟΤ . ΛΙ 1 Μ 1 ΙΤΡ _ΑΚΙΙ ΦΑΝΗ ΚΑΛΛΗ ΣΛΚΚΛ , ΛΝΑ 2 ΤΛΣΗ 2 ΟΤΡ 0 ΤΛΛΛ ΒΚι _ιΡΠΟ Ι _ΙΩΝ _' Λ _χ «! ΧΡΙ 3 _Τ 0 ΦΗ ΠΛΝΑΠΔΗ χα ! προσκαλει ποντος _Τοι'ς _τιμοΙντας την μ _^ μην των 5 · _πιο ς πα _^ _ιιστοΟν , 22 ηιιΙ Του μνημοσυνου Οα ποοστΒι 6 ιιανοοι ολ . 'Λρ _Κιμιινδριτη ν .. Βεωργιος Παυλιδης , κυριος _δε _α | ιι > . ητης ΟΑ ειναι ο Χ . Π . Πε ρσιανης , καθηγητη του Παγκ _τνιριου Β _« μ . Υα , αιοτ > . ΚΟΙΝΟΤΙ _ΙΧ ΛΤΧΙΙ 2 ΗΗΓ _.-.-: ' Ρ- ι . κ . ¦ _- , _' :. 6 . 30- _Πρωινι _^ μιλω £ ( ες . 7 . Δελτιον Ευηοιων , 7 . 15 Ευχ 4 _ρισυις ' Ε ) Ληνικ _ις μ _^ ω _^' : · 13 . 3 * Ι ) Τσιγγανικη 'Ορχηστρα ΓοιΛα : η ιιπης , 14 . ΔιλτΙ _ον ΕΙιηοιων . 1 Τ Ενα 'Ελληνιχο τ _: οΙκι ? , 6 _τιρογηομ ! μα . 18 . 45 Εργ _αττικα Ζητη _υατα . 19 . 30 _Διλτιον _ΕΙοησεων , 20 . 'Ατιο · τη Ζωη τδν _Μεγαλων 'Αν-{ _, ραν . _Γιλασκε . 9 , 22 . _Δελτιον _Ει _& _ηαεων . ΤΗΛΕ _ΟΡΛΣΙΣ Ρ . Ι . Κ . 19 , 30 · Εναρ £ , ις . 19 . 31 Σαφαρ _ι : _οισκοπες στην _Ροδεπια . 19 . 58 Σουζαννα : Καπρι . 20 , 24 Χωκαη κι ' ω _ΤιλΕΟΤαιος των _Μοηκοι νων : Η Ιστορια τοΟ Μορρις _-τσοον . 21 . Διαλειμμσ . 21 . 03 Κομης Μοντε Χριστο : Ανδορα . 21-30 Στοοτι ο Επτα : ΒΙρερυ ντοκ Κωρτ . 21 . 57 Κωμωδιες _της _τιαληας _ιΛοχης : Η _ληστιια . _ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥ -ΚΤΕΡΕΥΟΜΤΛ ΠΕΜιΤΤΗ ΙΟ ΑΥΒΟΥΣΤΟΥ : Λ ε υ κ α σ Ι α : Φαρμακειο _% _ΦΙλιπς , _οικχ Ληδρας αρ . 254 Χαρ . _Κοντοτιουλου , οδος Θεια . _στοκλΛυς Αρ . 8 ? . και Μ . _Βεοσι ικ , 6 & 0 ς _Μιτζιτιι αρ . 6 Α . Λ ε μ ε ο ο ς : Ι . Βερολεμι _] 6 β 4 ς _Σκιρτης αρ . 7 . Αμμοχωστος : Ν , Ψαθα . 6 δ 6 ς Παρθενωνος αρ . _Ι Γ , Λ α ρ ν -α _£ , · . Β . Κυριαζη . α · 5 Λ ΕρμοΟ . αρ . 113 . 0 ΤΟΠΟ Σ ΠΙΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΒ ΗΡΜι ΜΑΤΙ » ΜΙΑ _ΑΜΚΟΙΝΙΙΣΙΣ 'Ο { ιπ 6 ι _ραι ι > μενος Κι _> ριαχο _Λιακος , ικ _Δικωμου , επιΟυ _μιο ο . _τιιις _^ _ανηχ οΙκαοιο : δημοσιως τα _χατιοΟι ! , α ) Ευχαοιστιο _δεομαις τον κ . Βειι ιργιογ ΠατΟ « λοβαΒι 6 η _Λ , _ερΥηλιιΛον η 1 χοδθ | ιιιν , 8 ια προ σιη _, τι χην _διορι αν του _πρας- εμε εκ ΛΓΟΟ , ινα ' _6 ιιντ | β 6 να _απο-τερατο _ισω την _ανοικοδομη οιν της _( _'πα τιΙν Αγγ λων ανατινα χΟειση οικιας μου . _ 6 ) Κ ! ς α-νιαλλαγμα της ως ανω διαοεας παραχωρ ω ανευ ουδεμια ς _,-τληριομης τον Ιερον _χωρον οπου _ανηγεοΟη το μνη μειον του α «| _ιΛτ ' ιστου ι _) ριθθι Κυρ ιακου _Ινιι ' ιτση Βνα καταγρα ςιη το κτημα _τουτο _ιτι ' ονοματι του _Μιιν . _αριωτατου _'Αρχι επισκοποιι . Κυπρου . Δικωμον . ΙΟ . _β . ΙιΙΒ , ο , Κι ' Οιακος _Λιαχος . ΖΗΤΗΣ _ΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΠΝ Ζητουνται προσφορο ! δια την αηγεροιν δυο ποοτομων τοι _Στι _ιλιανου Λενα _« αι Δημητρακη _Χριεττοδουλον _» . _Πλ . τιηοιοηοΙοιι . _^ ηρα του Θ . Ο . _Ι . και _τι ι ΑΤΕ — ΠΕΚ Ποτ _αμιτισοτκ . ' ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑ ! ΜΗΧΑΗΗ ΚΟΥΒΚΡΙΟΥ _Διοτιιενται _ττρος . τωλησι » τσ _κατο _^ ιι μεταχειρι σμενα συτοχινη τσ , ητοι : ( 1 ) _'Ιισχ ιν ιι ον μοτελλο Φορτηγον _Τιτητερ , _ανταλλιισι-τΟιι και με μικρον Ι 5 _ιοτικον _τοξι η βαν . ( 1 ) _Γι . κτωρ με _ρσοΙοφιηον διανυσα · _ι _χιλ _^ _( ιΙλ _> « , () _Πιξιω 403 Πι χ— Απ με μσοσισμαν δισνυ σαν 16 χιλ . μιλια , ( 1 ) _Ροδερ 12 _αλογων ( _αχτοπητον ) αντι ποσου £ 45 « βι μια ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΒΚΡΙΟΥ _καΒ . πολλα Αλλα αυτοκινητο , δλα _« Ις οριστην _κα-ιαστασιν « α ! εις τιμ η » , μιγα λης _εοκαιρισς . 'ΑποτοΟητ * χ . Κ «< ττακΒ | ν , οδος . Αγ . Δομετ ιαρ . 40 5 π _· ο 9 _εν μικρης εκκλ η . σιας Αγ . _Δομετιου Τηλ . 3123 , Λευκωσια . ΙΕΡΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤ ιΟΥ Α ι τ η 3 ι π ρος Τ Ιο θ ε αι α ν ΛριΟ . 10 ) 60 ΙΙΟθΕΤΟΤΧΤΚ Σ ! Ταχης _Χτεψανου , εχ _ΛεμιΛοιι , ετιδν 45 , _ΙΙαραακευ Οι Ιιικη Στεφανου , εκ Λεμε σου , _ετιιν . _Ι Ι . ' ΤΚ > ΘΓΤΟΤΜΕΜΟ _· Ν : : _Ιφιγενεια Κιτρου Λοι ζου , _^ { κ _Λεμεσοι ) , 13 _μηνιον . Οι ονδηποτε ποοβΜπον _Υλτο · _ριιοχ _ινστασιν δια -την Ας _δ' νο ) ΤΙοΟεοιαν , _χαλ . ειται _>· α υ · ποβαλη _ταυτην εγγρααι ( θ ς προς τον 2 _ειιααμκοτατο ν _Μητι οπολιτην _Κιτιον , αναγοα ¦ ' Φαν χαι τους λογονς τη _ελ _· - στασΕ οις , εντο ς οεκαπεντι ( 15 > _ημεριον απο της _σημε . _ρον . Εν Τη εν Λεμεσο ) Ι , Μητροπολει Κιτιου τη 16 ) 0 ) 1960 . ΕΚ 'Πι ι ΙΕ ΡΑ 2 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕ 0 2 ΚΙΒΙΟΤ ΖΗΤΡ ΡΡΒ _Λ 5 ΙΑΝ Κιιρια , ηλικια- περιπου 50 ετι _ον , _ειδικευ _ιιενη _ε _! ς _οικογε νειαχας ιργασιας ι < ιιΙ εις την μαγειρικην , ζητει αναλ « γον _ερΥι _ισιαν . Δυ · _αταΙ να εργα . σΟΤι χα ! εις κλινικ _ην . _'Αποτα _Οητ _β κ . θιοδω _ρον Ι _ιοαχειμ , _ταχ .. Κι 6 . 11 ( 12 , _τηλ 0612 , ο · δος Ον _ηηιλου 2 ( 1 _Λειιχωσια , ΦΑΛΑ ΚΡΟΙ ! ΧΑΡΗΤ Ε — > 1 , Δεν _πρωχιι ται να χ « βι π οιλλσι _μκλλια , Αλ- _> 4 λα να _εποινακτηιιιτ β _χκι -ια χαμενος . Ρ 4 ΙΙ _ιαυματουργβ _ χρεμα > η β η _> < π « ρ «< 3 κ £ υοεομεν , · η απ 4 _ουσιοιι _αι'οικαλυφιιεισοιις [ 1 « ηω _νεοοβργχνισμους _' , ωω χ *! πτηνων υπι [ 1 _Λυοτριακων χα ! _Βιρμχνων _ιπιοτη _μονυν οας [ τ _υπβσ _^ _εται _χα & ι ι _, _πιιυχι * , Ι ] , _Ιιχβι _δοχιμααδη _εΙ _ _Κοαρβν μ _4 _«> ιηληκτι . Ι < χα _απβ-Ειλισμσιτ * . Β 4 Μ « ν > _ιν μι μιαν _επτ « ληΨ « ν τη _{ _ιβυμχτουργοΟ _{ 4 χρ _« _μι « ι ετι ! _τβΟ μιτωπβυ _ιπ ! 14 μονον _ημι · Β 1 ρκ _{ , οτ « . ματ « _τβλβιωξ η _τριχεπτωοις , &·» ιωο- [ Ι _νονουντοει οι ! ριζκι των _μκλλι & ν χ «| _λρνι _« ι Β ] νεοι _ιλβστιιβις . Β * ΙΙ _χριμκ Η Γ Ν _χρηοιμβαουινοιι χ «! Β τ « Λβ γι > ν _& ιχ «{ . Β 4 Βενικοι αντιιΒρισ _ιΜτο ι και ιιανομε _ις Β 1 Ε . Δ . ΠΗΛΑΓΑΚΗ Σ ι 5 Ι _- _λλβιιιβι 90 Α — Ι ' ιχχ . Κ ιβ , 73 Ι 4 _ΛΚΜΚΙΟΧ _> _ΛΛΝΛΑΛηΑΛΛΛΛΛ _^ _ννννν _^ Λ _^ ΑΛ _^^^ ννννν _^ , ΛΛ _^^ _νννκ | _ΑΗΜ 0 Σ Λ ΕΥΚΠΣΙΑΣ | ΖΗΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΠΝ 5 ! * ι ΑνακοινοΟ ται _υττ 6 τοΟ Δημου Λευ- ]| ι κωαιας , πρως γνωσιν των _ενΓιαψ ερο · |! !| μενων υτι η ημερομην ια 0 πο _< ιολ _^ ς !| | _ιχροοφορΟν 8 ια εργασιας _οτχπτιζομε- Ι _1 νας | ιε την _ωνεγ _ερσιν τοΟ ΔημοτικοΟ | _ι ι | ΘΕ _( 5 < τρου ( _δημοσιευσις 5 ) 8 ) 60 ) ιια ρα- | ι ι | τκινεται μεχρι _·{) ς μεσημβριας τη ς _|| ι _Τεταρτης 31 ης Αυγουστου 1960 . !| ι ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ! ι ΛΕνΚιΖΣιΛΕ ι ( ]| Λευκωσια τι | 10 . 8 . 1960 . |! ΣΙΑΜΤΕΚΑΑΙΡ 5 _ΡΡ- 15 ΑΥΒΟΥΣΤΟΥ _-Ρυ ! ΚΑ _70 ΠΙΝ ΜΕΒΑΛΠΝ ΘΥΣ ΙΩΝ ΕΞΗΣ _ΦΑΛΙΙΘΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑ Ι ΤΟ ΠΑΚΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΗΜΗΙ ) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤ Ι ΚΟ ΣΥΒΚΡΟΤΗΜΑ Ι ΚΟΡΑΚΗ ·— ΜΑΣΤΡΑΒΤΕΛΗ ' ΟΒΕΞ ΑΣΙΟΙ ΤΠΝ ΛΑΙ _'ΚιεΝ , _ΕΛΛΗΝΙΚΒΙΝ ΧΟΡΠΝ * • ¦ . _. · ι ΟΤΙ ΔΕΝ Ε ΙΔΕ ΠΟΤΕ Η ΚΥΠΡΟ Σ » ι ι Ιημ .: — Τραπεζακια μετα Ι ) _ανιυ Φαγητου κρατουνται ) απο οημιρον κατα _σειροιν ζητησΙι _ι ς . Τηλεφωνηοατ _ε _εγκαι- ) ραε 418-1 . ) , , , ΟΥΔΕΜΙ Α ΥΠΕΡΤ _Ι ΜΗΣΙΣ { ΣΥΜΓΟΥΛΙΟΝ _ΥΛΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙαΒ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ . . _ Ε 1 ΔΟΠΟ Ι ΗΣ 1 Σ — Ζητειται προς ενοικιαο ιν υπο τοΟ ' Συμ βουλιου _'ΥΓατοπρομηΟε _ιας Λευκωσιας οικημα δια γραφειο : εις καταλ _ληλον _τοτι _οΟεσιαν , αποτελου μενον εκ 12 «— 14 δωματιων κανονικων Γιαοτασεω ν . Ενσ _φραΥιοττοι _προσφοραι Γεον ! να 6 ηοβλη 0 ο 0 ν τιρ _ας τον Διευ _θυντ ην ! το £ > Συμ βουλιου Υυατοπ ρομηΟ _εΙας Λευκωσιας , Τ . Κ . 543 , Λευκωσια , ουχι _Λρ _^ _αιΕ ρον τ _^ ς 1 0 ης ηρομεοημ 4 ρινι _^ ς τοΟ Σα ββατου 20 _ι ) ς Αυγουστου 1960 . _ΣΥΜΓΟΥΑΙΟΝ ΥΑΑΤΟΠΡΟΜΗΟΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ι . χ _ΑΑΑ 1 _ΑΑ 4 _ΑΑΑΑ * 4 _ΑΑ * , ΑΑ 4 ** ΑΑΑ _* Α * _4 _Ι | _'ν _^^ _-Τ · _ν · _νκΒν _^ _5 Β _^ ' _- _^^ _ΤννιΒ-ν _^ _ΤΤΤ'νντΧρ' _^ . _ν ·'' _Τ'νι ΒΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΡΒΟΔΟΤΠΝ _ΜΗΧΑΝΟΥΡΒΩΝ—ΣΙΑΗΡΟΥΡΒΠΝ ΛΕΥΚΠΙ ΑΣ Κ « _λβυντ « ι τα μιλπ τοΟ ι . Κ , Μ , _ι :. εις _Ββνιχην _Ευνε _Λευσιν _τιιν Ι 2 ην _Αυγουοτου , 1960 ε ! το _ιιιχηιι χ τβΟ _ιιιν _ωιομου _οτας ο μ . μ . ' Ο ι μ « τα : Ι , _'ΛρχαιρειΙαι , ' 1 , υ , _χ & _φορ » . ) ¦ ' Η _βΒΤιτρβιιυΙ * ( 1 οην « _ιτ « ι _εις ιχ μελη τβ & _ΣυνΔεομου ιηω _ ει ιυν « τ 6 ν αιΛ · το _< ι > _τιβοκν τβν _χρεν « 5 ν τμ { _οιοιχοπης των εργασιων των χ « _ιως χα ! τιιν _πκριχχωρπαιν ε {« π . _μιριυ αι 5 _ε _!» : { _^ 0 _προοοπιχοΟ τ « ν , _υωριι ιε ω _« _υιι _τωτβρβν χρ _ιν _& ν _ηρι > ς _τβΟτο την 15 ην — ιιην _Αυγαιατοιι 1 ) 60 , _^* , & + * _Μ _^* _** _4 ι 4 _ΛΜ _**** _Μ * . 4 _** _.+ * _+ _*** _Α * _+ _*** 4 ν _* _φ _^ 4 _ν + _********< + *> + Λ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΗΝ 0 Α 2 ΙΝ ! ι ¥ ~ 24 ΜΕΛΕΣ ι ΜΟΥΙΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚα _ΕΠΙΘΕΠΡΗΙΙΑΚ α ΣΥΒΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ —ΖΠΚΑ Συμτιρα ξις : Μ . ΜΟΣΧΟΝΑ Χ α { η « _ρουοια _£ ιι _« _Ις & _πυνι > ι * χη ·{ ν χα ) 4 ρ _* _δυνΒιν _ιταρααΤΛοιν την Φαντασ μαγσρικην Ειιι _Οε ωρησιν 'Λαιιμχχβπ _« υλ « υ >— Χηυρ _» η _« υλ « _ν — η « _κοτδ _« υχ « ΒΑΛΑΖΙΑ - * -ΜΚ ΤΗ » ΧΑΣΕΤΕ - * ΒκΑΤΑΣΤΗΜλΤΑ ΚΑΙ _ΑΠΟΙΗΚαΠ ΠΡΟΣ ιΗΜΗΙΑΣΙΝ < _ΑιβιτΙβιντ _» ! ηρ * { _Ιν _βιΚιβσιν- » τ · ιμοηο < - ! ι ρβ _( _Λ * _ν » ι Μ * τ « βτιιμ _·» τ * _ττ « λυ « λιΙο _( ι μ « Ι απ « - ι _ΙΛχκι ιι _ς τιιν χ _« αο < ιροι «' ι τ · , *< ΧνιΒ * ν κμ ! » Ι « ! ι τι > _κ < ντρ _« ν Λ . * _ςν _**<·< ι »! « Ι Κ _***^ 4 ' _^ ' ! ι Λημπτη Ιβυ | ι _«·«· ΙΟ _νυν 4 _ιυν ' _υρμευ _χ « 1 2 ι 1- ι _νωνο { ΚιτΙ _<« 6 ' ] ι ' Λ η *« τ μ § _Κτ «(— ι ι κ . Κ . Χ . Κ . ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΥΙβΠ ι ι Αο » Ι « ι Γυ | Μ _> ν · ς Α _* , 1 ι _Μιχ _ιομπ , Τ ») λ . >» 4 _Ι . _] _ΑΗΛΟΣ Σ 'Ο ικ Λει _'χαρισν ΛοΒιος Κοζινο ς οηλοι δ ' τι ο _ιΙ 6 μου _εηρε _^ ης ΟΛ ονομαζεται Κικης Ινοζινο ς χιιι ουχ ! Κυριακο _Λοιζοιι Κοραζινου 'Ο Ληλοιν Λοιι _ο ς Κιιζινα ς γνοποποι ηςΙ ς Α .... Λ ... Λ Χ . ΙΙ ..... III .-. _ιιιινκιιιι ιιιυ _ιιρυμ _^ _Μι ηι ΤΟΙ ' περι _Αχινητ ου ΙΙε _ριουοιης ( Λι _ακατ οχη Ε γγρι « _ιιΙ ) 5 κιιι 'Κχτιιι ι ' ιοπο ς ) Νομο , γνιοοι _ο _ποιειπιι οτι η Μιιπιλει _α _Ατμιη τρ η Χατζη Μιχιιηλη , ιχ _Γορηχ λιγι | ς , σιι τ < μιιινι | Λε να πια ληο η το _οτμπιιρον τη ιπ £ τοι ) « ιηματιι { ι , _τ' _Λρ . _ιγγμα Ο / ης « 311 !! ημιρ , ΙΤ . Π . Μ τι »' ι νρ < _ιι μ ( ι > ιι _ΙΙιι οΛχλινη : _ιι ς τοπο _« _χ _αια-ν _ΧλΑβ . ιΜ τ ) ΦομχΦ δι _χι ι > _οα ηιι 4 _' / ι _Λχαλε ς , τα 1 Ι ) ΙΗ _μεοιΛι _α , δια το _«« ιτον Κ 100 . » 1 ς ( τον Ρεωογι _ον 'Λν _Τιιινι ) Κουμα , ιχ Β _3 οοιιχλινι | ς , Λιινα _ιιιι δηλωσε _ι ς _πιοληπιι ιιι Λρ . ) ιι . 1 _3 ) ιΙ 0 τοι » _Κτηματ ο ) . ο γιου _Λαονπχος . _^ _τνν- _» νηη _ινννννν _ινννν _> ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΣ _~~ _Δυνιιμει το » Αρθρου ' » 1 τ ου Πε ρι Ακινητου Περιουσιας , ( Λια _χητ οχης , Εγγραφης « ο ! Εκτιμησπ _ος ) Νομου , _γνιοιτΤο _ποιιι τηι δτι η Χονσταλλου _ΙΙι χαη ) . Κυριακο » ικ _Μαοαθο-Βιουνοει _πννεΤ'ωνηο ' β να πιολη ση το _Βηηιφιρον τη _ιιιι ινος _χαιοαφοιι _εκτασπος 4 σχαλι _ον , ιΙς _τ _» Ι ν _τοπηΟΕαιαν < ΤθιΙ | κ _<» ΙΙ ιτοαοα ς > , υπ' Αριθμον Εγ · _γριιηι » _1 2 !)!) _ο _ημερομ . Α . 8 . Ι _0 το Ο _χιιι _ριου _ΛΙιιραΟοΒιουνος , τα —5 ) 8— _μεοιοια , δια το _ποοον- τεΤιν ι « 0 == εις τον _Ιια ναγιι ' _ιτην 'ΤαικΙ . κ Μι χαηλ Ικ Μ _ιιραΟοΙιοΛνου δυναμει ληλ ( ιι · σε / ο ς ηι _ολησπο Λρ . _υι 7 ΙΙ _Ι ) _Ιι _0 Κτ _οιιαιολονΙοιι Αιιιιονω _βτον . _ΑΚΑΚΟΙΝΟΣΙΣ Δια της _παρουστι δηλουμεν δτι η δημοσιευθεισα κατα την 7 ην και 8 ι ) ν Λ { ιγουστου , 1900 ε ! ς _ωρισμενας ι-ΒΡημΒ _ριδας ειδησις περι παρο Χη ? εξτρα μισθου ανεΗαρτηαι α _^ _ιι . _το , τη ς , ημετερας . Εταιριας ειναι ' _εντελ . ιι' ' ανυποστατο και' _ιναχριοης . ., _ΕΤΑΙΡΙΑΤ ' ° ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΛΝΙΒΗ ΛΤΔ . , _ΛΓΤΒΚ _132 ΙΛ - ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΤΧΑΡΙΣΤΙΛ 1 · ΑΙ _|« . _τροΛειαι _ΤΛν ΘΟΙ _, ΑΤΕ — ΠυΚ χαι ΟΧΕΝ Τ | 0 _ταιατι < _τσης ευχαριστουν _δλον , οοου αυνεισε _φεραν δια τπ ' ιν ανεγερ σιν _Λροτημοιν των _ηροΗοΥ Στυ λια · ου Λενα χα ! _Λημητρακη , _Χριοτοδουλου , ε ! ς ιον _ταηον ιι , του επεσαν μαχομενοι υπερ της Κυπριακη _ς ιλενΟερια _ς . _ΒΤοιουνται _δβ _εκκλησιν δπιος αι εισφορα » αιτβ ι _ετυνβχισβουν δια την αποπε ραταΗΛν του _ερ γου - ΕΘΝΟΣ _ΚΛΙιΗΜι _ι-ΙΙ Ιι Μ _Ρα-ι-ιΤ Η Ε 9 ΗΜ £ . _ΙΙ 2 . ' Δι _εΟθονιιαη ΟΠΟ ΙΥιι ΒΑΚ ΙιΒ _ι Ηι ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ . 'Ε κ οο της ετβιριιο < ι & ηυζ > _λιδ ¦ Ι ρ α Φ ι ι ο 6 & _οι Ζ οι _? _υιιΑιθι »< αρ 3 Βι ) λ . . ' _/ 327 , { οη , Κιρ 349 Λευκωσιο — Κυπρο _ς . 1 _ΒηλΙΦωνον « _ητ _^ 2780 ¦ Ιηλ · ν ρο _φ ι > _η Δ ι _« ο Γ υ ν ο ι ςι « ΕΘΜΟε » . * ' Σ υ ν ο ρ ο μ α (> Εσωτερικου : Ετησια £ _4-ιυθ _ιχιλς , ' & _& _ωτκ > ικσΟι . Ετησιο £ 7 . } ρο _μιλς . Εκαστη συνορσμη _Αινατ _ιιροιεληριιντεα . Κ ( ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΠΙ ΧΕΙΜΕ ΡΙΝΟΥ ΚΑΜΠΑΡΕ ΑΣΤΥ ΑΕΥΚΠΧ 1 ΑΧ _5 Σ _Τ Η ΑΒΕΡΜ ΟιΒ _Εντοο των ημιρυν ε · ναριιι πσ , _ραβτοισενν του _νεβκτ-ιστβυ θερινου _Ιιινη . μ * τονρο « Ρ « υ _ηΚιιΠΕΡΟνιι ο οιτ _^ _ιοι _ιιατβλιι υττο ταν _διβυθυναιν της Νε «« Ετοιι _ρε _ικς _Εισοινωνπς Ταινιων ΒΙΟΥΡΑΣ _01 ΙΛΜΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα