Ἐν. Σκάλα Κύπρου νο κφ ον φτ ὃς . 2Η ν τῷ Ελλνιοκῶ. Φον 9 - 5: Ἐν τῷ Ἐξωσαο: - ων] ο, ἠήὼ ο δη νὰ υνὰ ν «Πάσα ἀπόβίς π ιν, ης Ιδιοκτήτης καἰΔιενλόνσὴς μανηαριώκααικαη οααρτμι --μμμπα προβ λα ἀζρχο». προ ἀφι λτο ΛΕΞΕΙΣ Αν ον κάῤδίας πλήρους ῥώμοσύνης, πρὸς ρῦι φιλο ο δονς πατριώτοι, τοὺς ἐνθαρρύγαχτάς, µε εἰς τὴν Φοῦ. Νέοῦ τούτου, ύλλου ἐν Κύπρῳι :ῇ3 αν ες ο τῆς δημοσιο αφικῆς Ἀνραά κ ἔχαν δα τὰ ἐν τῶι πρώτῳ,τῆ πρώτης εν κΚύ ώπρῳ «αρθείσης εὥσοι- τῆνατς πράςδούςς της. Φιλτάτης οι «πρώτῳι τῆς. Κύ άμεριὶ ερίδος δπιμοσιενβέντα, εκ 4 λαφμου».. Ὁ Σύτρ πού] φύλλων αετός Ενολιρισμα δν, ὅτε ντ δ ορ ωρηλλνρ δύτι, στὰαι θα ἑάντα παῦτα τὰ φάσματα | δὲν. φον ολλ νἐκπέµ. ων ας) αὐταν ὡς εὔστοχον. «βολήν ἐπ ηλο χο ἠσαφα τῆς να ἀκτνς ο ου. μόνον. ἀποδιώκει καὶ διαλύει ἀλλὰ ἑκαθίστησιν αὐτὰ. ἀππογβάτες ταια καὶ εἰ δρίθής παντὴ, δχοσι καρδίαν. καὶ αἱσθαιθμέιῳ ὃ ὅτί ἔστιφο, ει σῶ: χέ ον εως Εὰνι ὁ Ὡμοσιογραφῶν ᾖναι» ῥβίσα τα) μαχλόσεικα καὶ ἐλατά ᾳ αμ απέςη. δετε ᾖ δόδλον, αρ δ “Ν Ἡπόχρεως νὰ κάνδλαμέάνο ὃ έκηνε. φίττ τακοῦ. ὅτι ὁ ετνχὼν | Ἀνοικητῆς: ἀβίσκετέι, ἢ ἔχει. συμφέρον ὑπὲρ] ἰαυτοῦ. νὰ δια. Χηρύσσῃ,, τό οὐρὶ μόνον δὲν «ὀκπληροῖ τὴν, ᾽ἀποστολή ν. που, . ἀλλὰ πόλλ-χις καθίσταται ἀκουσίως. ὄργανον ἴδιοτε λείας, π παραθλάστων, σπουδαίως -ἀγτὶ γὰ ὠφιλήσῃ, τὰ ΄συμ ρλοντα τῆς ἰδίφ Πατρίδος του, Ἡ τῆςχώῥας, ἐν ἡἐκλάθη” λαὶ εὐθαρίῶς, ὑποστηρίξη, μα δίκαια τοῦ ἀδυγάτου χα ο, μέναμ ἔρτω. καὶ πὰτ τοᾶ ἠσκυροτίρου Κυθιρνῶντος. Αλ) των πδυιῤντίον π Εἐλαύθερος νὰ ἐπικρίνη πᾶσαν ἄνα μὸν. αραβ κῇ) νὰ αἰτῃ ημοσίως - την τημωρίαν τοῦ παρεα. ῥαπθµένουν: ᾖ τὴν διόρθωσιν τῶν χακῶς ἐχόντων, υυνὶ μὲν. πρὸς την. Σεζαστην Κωβέρνησυ/ ὁ ἀπ τοτηινόµανος, νυνὶ δὲ: πρός | τοὺς. φΑυαρώστα: ῃ του, «καὶ, τούτοις μὲν. ἐκείνης την πολιτν Ἰ κην. σισχιάζών, ἀκεύηῃι δὲ τούτων τὰς) εὠχὰς' διερωηνέύων, | πότε ἑλτ ἝλἌροι τὴν. ἀποστολήν, του. τότε καθίσταταὶ μου λὸε καὶ. ἐ ατήρνον πολιτισμοῦ. ᾽Απόδειξις δὲ ἀναμφισδή Ὃ ο ρὶ τούῇ γηἔστι ὃτι αἱ 7 πατρικαὶ καὶ .ἀγαθαὶ : Κωθερνή. 4 σεις. οὐδέροτεὰ μα, τοῦξ. λαοῖς τὴν. εδηµασίαν ἐπίκρισιν. τ τπάνσὸς ὑρ βωπῶν, λαμθανοµένου μέτρουι, εἴτε ἀμέσως, εἴτε πμ ἐμβέσως: Γαςποὐ4 βδιαφέροντος. - τί γάχνεται ἐν τῇ πεπολι τισμένη Αγγλίας Ὁ λαὺς καὶ διὰ τοῦ τύπου, καὶ ἐν. ὃ᾽ μοσίαις συναβροέσεσί, ααζξ ἐν σίοις μέρεσιν ἐλενθέ ος Κυξέρνασόν του ὁσήκιά ἀξιόμεμπσόν τι πράξη, ἀλλὰ συχνά ταῖς Ἐκκλησίαις, καὶ ἐν. ἅημο ἀποδειγχθείσας- πολλάκις. Ρὰν ἐζητεῖτο ἡ Ὥ ώμη, τοῦ. υγ νοῦς Γαλλικοῦ λαοῦ ἐν τῷ κατὰ τῶν Ποώσσων ὀλεθρίω ἑ νά νῳ, πολέμῳ καὶ ἐχν ἡ τότε- ττορανίήκη, Κωθέρνησίς, του δὲν Ἰ.- αἶχε παλινααγημένου τὸν ἐλεύθερον ἀύπονι» κ πιστεύετε. ἅτι, Ἀσυνετὴ Γαλλία θὰ.ῖ ἔρριπτε ποσοΏτογἀπερισκέπτως τὸ: χρό] ατιὺ καὶ θὰ ὑπέρερε κατόπιν. ἐπὶ. ποσοῦτον οτὰς, συγεπιίας { ἅτυ χοῦς πολέμου, (ἀποφασιαθέντος. ἒ ἴδιοτελείας-- πῶν Κυθῳ Λώνσων) Περιττὸν δλως θεωρῶ μυρίαὅσα Ξεμδώματαν ν -- , κά, ὔσὸ αάδν «φέρῃ τὴν ὑπογραφὴν.΄ 108 διοκτήτου. 6: ) Κωνσταντινίδης. αῴω. πάλιν ἡπρόγμ 233 ὅτι .. ατύη σην. να διὰ τοῦ παλάμω του. ἀναπτύξη ᾿ τὴν Χοινω Ἰ σον ᾽ἀφόδως οὗ μόνον μέμφεταμ την 98]ά Ἰουνίοι 1379. ΠΟΝ ΑΡ 9. ΤΗ ΚΑΤΓΑΧΩΡΙΣΕΩΝ. Δι) ἕκαστον στίγον Σελ. Διατριθαὶ καὶ εἰδοποιήσεις αρ, ἓν αρ Ἑλλ, ΑναἸγωστ. ΟΚΙΤΙΕΥΣ. .. [ ΛΣ ΤΗΣ ΕΡΛΟΣΙΛΔΟΣ, «Διὰ πᾶσαν αἴτησιν ἀπευθυντέον, Α Μοπίοιτ. Ἰιροφμία θοποἰαηίϊνἰάος, .ᾱ Ὃ ἀθ (μγριθ. ἀαοι ας νὰ τὰς ες -- η ἀναγράψω καὶ δἱ ἐπιχειρημάτων ἀλαταθλήτων Υ) ἀποδεί ἐλευθερία τοῦ τύπου,. διότι αὖται εἰτὶ γγωσταὶ καθ' ὅλον. σχεδὸν τὸν πεπολιτισμένον καὶ Ἡν ἐπιπολιτισμένου΄ κόσμον. Ἡλ. Ἓς δοχότης ὁ Μέγας τῆς Κώπρου᾽ Ἁθωοσ τὴς εὐηριστή η πρν τής - ἐντιῦθιν ἀναχωρησέώ: ᾿ του νὰ μοὶ χορηγήσῃ τν πρὸς ἴχδοσν ἀνιζα οτήτόυ ἐφηνερί ίδος ἄδειαν. ] Εὐχαριστῶν΄ κατὰ αηλὼν Φῆμερον Αὐτὸν, ἡποιοῦμα: «κ. χληλν εἲς ἅποντας ἀρωγοί μοὺ, διαθεθαιῶν αμτοὺς ὃτι πᾶσα διατριθὴ ἨἈἀχ. ληλογραφία των, σαοπᾶν: ἔουσα τὴν διόρθωτιν τῶν. χακῶς ὃ ἐχόντων, ἀλλ᾽ ἀπηλλαγμένη προσωπικοτήτων, - «θὰ ή. Ίνηται μετ' Ἰ εὐγνωμοσύνης π παρ ἐμοῦ ἀπόδεκτὴ καὶ θὰ ο! μοσιεύηται ὅπως ἔχει ὁ διὰ τῶν στηλῶν τοῦ: Νέου Κιτίου”. : 9 λα ἆ ΠΟλΙ ΙΓΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. Ὅτν τοῖς δι: πλωμλατικοῖς κύκλοις τῆς Κωνσταντι» Ι | |- Σουλτ τχνου(΄ ὑπὲρ τοῦ. ζεβίδου φαίνετας ὅτε, [εἰς πολιτικὴν τοῦ Γαλ. ης ἐθνικῆς. ἐν Αἰγύπτῳ μερίδος»΄ κ Αἰγυπτιακὸν κρῆμα ἐθχυματούρ ρησεν/ ἡπάλιν, Πύλη, Ἆτι 11: Γαλλίαν, ἥτις τοσοῦτον εὐτόλι ως ὑποστηρίζει. τοὺς --. ὃν τν ον Μ) γενέοι Γόλλεις Δημοκρατικοῖς, οἵτινες ἐπίσή | Καὶ ἐν Αλ ὰ εεττ σλλς Ὅπου ῶν τής [σαι ἐνεργητικὴν κατ’ αὐτῶν πολιτική Σγλίᾳ, γενομένης, ἐπερωτήσεως περὶ Αῑγύη : ἁγγλική Βουλῆ, ὁ Κ. Ῥρορνε, ὑφυπουργὸς λπὶ. τῶν. ἐξωτερικῶν, διέψευσεν. ὄτκάμπάρχει διαφωνία. μεταξὺ α τῶν ἀνακτοθουλίων τοῦ δ χαὶ τῶν Ἠαρισίων, ἄτινα τοναντίον, ὡς εἶπεν, ἴεἶσι ἀαθ’ ὅλα σύµφωνα ἐπ). τοῦ Αἰγυπτιακοῦ. ζητήματος. Ωὕτώ λοιπὸν αιωπηλῶς ἡ Ἠδρώπη πχρεδέξατο -ᾱ ρου τὰ ὑπ) αὐτῆς τῆς ἰδίας πού: σώος γαρ ῥακτηρισθέν- Ἐν αρ» λινῳδίαν ταύτην τῆς Ερωπαϊκης πολυτικῆς δέον νά Ἄλθλ ον ὑπ δψιν οἱ πολιτικοὶ τῆς κια», πειθόμέ- ο) τέλος ὅτι αἱ Ἄνόμαη ὠποστηρίζουσι, μὲ ν διά τοῦ) Ἰάμν πᾶν ἐξωτερικὸν ζήτημα, ἐμμέσως. ἡ ἀμέσως. : αὐτᾶς Ἐνδιαφέρον,. ἄλλα ὀυσκολώς ἀσθάζονται. βίαια µέτρα, ἔσάχις παρεμπίπτουσιν εἲς τὰς ἕνερ, [ξίας αὐτῶν μεγᾶλαί, ὀυώκολίας Ό,τι κατωρθώθη. μέχρι σήμερον δικαΐους ἐθνικοὺς τῶν Ἑλλήνων, όρους, Ἠθέλησε διὰ τοῦ μέσον πούτου νά εὔρηι ὑπερασπ]στὰς παρὰ” πότφ ευ αν Φωτ. ο κήρυξαν ἤδη ὅτι τὰ τελευταίᾷ Λοῦ Κεδίδαί: :άσρᾶϊού ἡΝ αδεαίαν τχρέ έχουσι τῆ Εὐῥώπη ἀφοριῤ, πιο η να Ἀαραὸ θες ονρ τα ὡς πολιτικὸν πραξικόπημα καὶ ὡς προσθολὴν, μόνον 1 διὰ καβαιρέσεως αὐτοῦ ἱκανοποιοῦ ζην: Τ Χις ἐπιθάλχει αὐτῇ ἀπ τοφάσεις του δικαία:. ικαὶ συμφββονς {λ τῆς ἴ μη πποσπεμκεκω ος προπληρώνι ξω τὰς. ὠφελιίας, αἴτινες προσ ή έγνανται τοῖς λαοῖς διὰ τής . τοὺς ἐν Κύπρῳφ λογίους ἵνα προσέλθωσιν 5 ο ᾗ ὧς ἃ ν οοηπόλέως βεδαιοῦται ὅτι ἐσχάτως ἐπῆλθε. παλῤωδία . ἡλὸ ὁ τινος ἤρξατο ἂνα αὖδὸν: κολακεύορθάς Αν ικὰ τοῦ Κεὀίδου μέ-.. ο... ο - ὑπὲρ, το Ἑλλήναβάητήματος ἳ εἰγάί 'μηθὲν, ᾿καθ' Άν αἳ ΝΕΟΝ ΚΙΠΟΝ, μᾶς, προκειµένου νὰ πεισθῇ ἢ Πύλη-καὶ. νὰ παραχω- | ρήση ἐκουσίως ὅ,τι πρὸ αἰώνων καταχρατεἰ Τοσοῦτον πεισματωθῶς Ἱαὶ δεωρεῖ ὡς ἴδιόν Ἆϊς κτήαα. Δυστυχία | εἰς τοὺς λαοὺς, ὡς καὶ εἰς τὰ ἄτομα, τοὺς περιαένοντας. ὃ ἄλλων σωτηρέαν' χα) παάῤὰδε᾽ Ἰομένους ὅτι διὰ ον) -- ἔφων διαμαρτυρήσεών καὶ τῶνὸ «θελαβικῶν. πι ει” ξεων θύνανταυ νά πρραχθῶσυ:. Οὐδίὶς. ἀσμὲν βέβαιοι σχέπτεται σπουδαίως νὰ ἐξαγάγη ὑπὲρ ἡμῶντὰ χάστανα ἐκ τοῦ πυρός. Τὸν καθόλου ἑλληνισμόν' δὲν. ἐχαροπάέηξ- σεν ἡ περὶ παρεμβάσεως τῶν ὃν Κωνσταντινουπόλει πρεσθευτῶν εἴθησις, ἀλλὰ τὸ ἐν Αεπενῶ, παρά Ίτά σύ- Ὕορα τῆς Ἠπείρου, σχ ηματιζόμενοῦ | 10. 00 ἀνζ ὁρῶν στρατόπεδον. Καὶ ἐν Θεσσαλία, ὡς διὰ: τῶν τη: λε Ὑραφηµάτων τῶν Τεργεσταίων Φύλλων ἐμάθομεν, | σχηρατίς ζεται ἄλλο στ ρατ τόπεδον, ἐν. ἀνάγχη δὲ.θᾶ-κλη- θῶσιν εἰς τὰ ὅπλα αἱ δύο Χλάσεις τῶν ἐφέδρων καὶ Ἡ με” ταβατικὴ ἐθνοφυλακή. Ἰδού ποῦ ἔγχειτχι ἡ σωτηδία, ἱδοὺ διὰ τίνος μέσου θὰ ἔκανοποιηθῶσίν οἱ ἑλληνικοϊπόθοι, οἱ µόνοι παραγκωνιζόμενοι σήμερον ὑπό τινων. δυνάµε- ων, κὴ΄ θελουσᾶν νὰ παραδεχθῶσιν ὅτι καὶ οὗτοι ἄποτε- λρσσιν ἀναπέσπαστον τῆς Βερολινείου συνθήκης µέ- ' βος-΄ Ὁ Δελιγεώργης χατὰ τηλεγράφηµά. πι τῶν 28 τοῦ ᾿Ῥέουτερ ἀπ τεβίωσεν. Ἐν Ἑλλάδι γενικὀν. ἐπικρατ τεὶ πένθος, Ὁ ἂνὴρ οὗτος, εἷς τῶν διακεκριμμένων. πολιτικῶν καὶ ρητόρων τῆς Ἑλλάδος ἀφύνει ἀληθῶς κενὸν δυσαναπλήρώτον καὶ μάλιστα χατα τὴν ἐποιὴν', ταύτην, καθ᾽ Ἶν πὸ ἔθνος ἔ ἔχει ὑπέρ ποτε ἀνάγκην | παν- πὸς ἀνετιτυγμένου καὶ πολιτικοῦ. ἀνδρός, δυναἰλένου διὰ τοῦ λόγου, Ἡ τοῦ καλάμου του νὰ ὠφελήση. αὐτὸ. αλλ’ οὕτως ἔδοξε. η καμῆ τῆς Ἑλλάδος: μοίρα, τῇ Ερισκαμέῃ νὰ «παρα ἐν ὥραις δειναῖς τ ἐκλεκτό- θχ τέκνα τη -“αμ- Ὁ--- ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ. ον” ) Κατὰ την Την ἑ, ὦ: τῆς ἑορτῆς ὁ τής Α. Μ. τῆς Βχσι λίσσης απουδαίκ διαδήλωσις ἔλαδερ ἑχώραν ἐν τῇ πόλει τῆς Ἀάρνακος. τὸ ἄνβος τῆςένταῦθα κοινώνίας͵ παρακολουθόυμείον ὑπὸ πυκνοῦ πλήθους λαοῦ καὶ συβδιυόµένον ἡ ὑπ ὐρωβαι κῆς μουσικῆς, παιανιζούσης έθνικ Ἑλλανεκᾶ, τεμάχια, μετέ: Θη ες τὸ Ἑλληνικὸν πραξενεῖον λαὶ-ἐ ἐζητωκραύγασιν ὑπὲρ η τῶν. Α.Α. Μ.ΛΙ τοῦβασιλέως τῶν ἡἙλλήνωφ, τῆς Βααιλίσσης,: τοῦ. “Ἀιαδόχου καὶ τῆς: ἑνώσεως{ τῶν Ιωαννίνων. Ὁ ὁπο πρόξενος, Κ. Ἡ Βασιλειάδης’ ἐξελθών εἰς τό παρᾶθν Ρον Πὐχαρίστησε τὸ πλῆθος, ὅπερ χατηνθύνθη υπαιαγιζού. σης τῆς μηνσικῆς τὸ τοῦ Σολῳμοῦ.᾽ δν απ’. σὰ κόχχαλα ϐαλμένη (κτλ. εἰς τὸ ἀιοἰκητήριον, ζπτώκραυγᾶσαν | ὑπὲρ τῆς, Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης. τῆς Αγγλίας χαὶ Αὐτοκρατεέρας τῶν διῶν, Ὁ Κ.᾿ (Όσας, Διουη σης της πόλέως Αάρναχος, ἄπ Ἰποῦ ἐξώστου. του᾽ πύχαρί στησεν ἐπίσης τὸν λαόν. Κατόπιν ἁπ. ταξάπαντες κατηνθόν θησαν εἲς: τὸ Τα λλικόνς ἱπροξονῖου, ὅπου ἡ μὶν' μούσικλ ἑ παιάνισε' Σὴν Μασσαλιώτιδά: τὸ δὲ πλήθος. ἵ ζωηρῶς ἴζητω κραύγασεν- ὑπὲᾳο τοῦ εὐγενοῦς Γαλλικοῦ ἔβνους, τοῦ ᾽φιλέλ. { ληνας Βαδεγκτᾶνος,: Γαμθέτας καὶ ὑπὲρ τῆς ἱνώσεως τῶν' Ἰωαννίνφν,' Ό κ, ᾿Δοζών, πρόξενος τῆς Γαλλίας, τρεῖς ἐξ. ἤλθεν εἰς τὸ π παράθυρον ἵ ἶνα, εὐχαριστήσῃ.. τοὺς - Κυπρίους, καὶ 'τρὶς διεκόπη ὑπὸ - τῶν. φρονητωδῶν ἐπευφημήσιών πωνν, αἶτυνες, ἀντήχρυν χαβ᾽ ὅλην. τὴν πόλιν. Μετὰ ταῦτα ἱπανίαβμψαν : εἰς τὸ Ἑλληνικὸν. πραξινεον, ἐπανέλαθον.᾿ τὰς αὐτὰς οἵας καὶ τὸ πρώτον ζητωκράυγὰέ, χαὶ | διέλύθηόαν ὅ ι μὴ [νο ... / αᾗνν παριλθόόσαν άτμοτή δή ἐνῷ | ἔκαστος Ὁρίσετο εἰς . τὴν ἑργασίαν του, χύριοί τή, κατελθόντες ἵ ος Λευκωσίας, εἶπον ὅτι ἡ Διοίκησις. Ἄμμο) χώστ ου, συλλαθοῦσα. δύο ἱερεῖς Ί. ἆν) Ἠλτίας Ἁλαφὁ ἀσήμάντονς, χι βόνον ἐφυλάκση, ἀλλὰ { χαὶ ηἘίάατεν- Χαθχιρίασα αὐτοὺς διὰ τῆς ἀποκοπῆς τοῦ | πώγωνος, μήύσταχος αἱ κόμης. π εἴδῃσις αὖτη ἀπ τραττη : δὲ) δικδαθεῖσα καθ ἕην την πόλων ἐξήγειρε την «γενικὴν ασ» καὶ πάρατα ἅπαντες Κλείσαντες τὴ μαγαζεῖά. ετων καὶ δρα Ἀλάψαας, σπᾶπὰν ἑ ,ἐργασίαν: «λυνηθλούσθήταν. στὸ ο αἲχῶ ὰ Χαὶ πρώὰν ἀλλήλους. ἂν-ᾗ. θανδπλικὴ αὕτη πρᾶσις ητο Συνατὸν γάλάθη χώραν ὑπὸ ᾿τὴν ΑἉγγλικὴν Κωθέρνησιν, ἥτις ἰπαγ λίταϊ νὰ ἐκπόλιτίση ἅπαπὰν τὴν { Αγατοχήνς τ Τπλεγραφή ῳ ἀπεατάλησαν πάραυτα εἰς : θι Αιοχωσίᾶν ἁαλγή ἀπάντηκς ἐπεριμένετο μετὰ μεγ στης ἆνω πμ μι Περὶ την μσήμθρίαν ἐλήφθη ὁ ὁ ἑξῆς τηλέγρα ας ἲ ἱ Ατί[ιδιά ο ειῤίῶν Ἀἠβεστάτη, ᾿Αγανάκτησις λχοῦ ο. . ΑΕ λέγαι αὐτί λέξεις ἤρκισαν, ὅπως ρίψωτιν τόν λλλν μή ἰση ὁ ἀπελλσίκ καὶ ὅλων τὰ πιεζό όμενα στή θη μίαν ο” ἀπ ελτεισής η δνήθησαν νὰ ἐκπέμψωτιν μα ο σβάδέτα. χαξ Κατκίτρινα χείλη των μίαν λέδιν προφέρωση ε' ἑκανοπι τούηϕν. ” Πάραυτα συνετάχθη ἄνα τν οδὰ πρὸς τὴν. Ἂν Μακαριόητα, τὸν ᾽Αργιαπίσκοπον κ. πρηνι «ης, ἀνπέγραρον Βλέπει, Αναγνώστης ἁατωτέρω πλη ῥωθεῖσα ἀστραπηδὸν δι ἀπει ῥίθµων ὑπογραφῶν καὶ Υν ναῖοι ἔράνοὶ «λα ξεσίθησαν ἵ ἵνα. ηλ {ραφηθῃ τὸ Ἱεγονὸς εἰς | Αρλίν. Φπέατῶώρκτἤρχεσιν ἄως ἀποσταλῶσι δέκα «πέντε τηλιγραφήμασαἷς (Αὐγλίαν, ἰς τὸ Ὑπρυργεῖον τῶν Εξων- τεριχκῶν) εἰς νν΄ ' έλκει εἶςιό' Τλάδττωνα, εἰς τὸν χάά, Ἓθυρη, εἰς τὸν τΎκτων, Ἡ τὰ Ἡ Ημερήσια | Νέα, 3 χαί εἰς πολλούν λος, εὐγινεῖς : Άδους, εἰς: Αθήνας, κώώ αν γαὶ Αξργπτον᾽ κτλ ἑμπερίέγουτα. σμιδνττὰν Ελ” κε ΔιδΙλήδις Πλώλο] χώστοῦ ἀἄκοψε πώγωνα ἠὐατακάς [χα χόμην. ο δύο) Ιδῤέων, τοῦ μὲν, δι ιἀπθοψε ἀλάδον δέ | δῥου ἐκ τῆς ἰδ ἰδίας τοῦ ἀῑκίας, τοῦ ἠὲ,' διότι δὲν ὑπίγραψε Ἶ κλήδυν, ἀλλ) ἐπ ταρουστἑβ Ἕν. να βεῖσαν δν τν τῷ : | , οικητηρίῳ. Ἡ. πλσξις αὖτ' πρ ολὴ οὐόα, απάτη: ἱερᾶς 3 ἡμῶν θρησκείας δεῖτχι τιδωρί ὃν η ὅτι: ἡ Κωθέρνησις τῆς ᾽Ανάσσης θὰ δώση δικαιοσύνη Ἡ. ΕΜετὰ: τοῦτο ἅπασκ ἡ πόλις μετέθη εἰς τὸ: Ἰλαύκημδριάθ' καὶ ἐκλέ ἔκσα ᾿Ἐπιτροπὴν ἐσύστησεν αὐτῇ νὰ ἐρουσιασθή, ἂς τὸν: | Διοικητην καὶ νὰ πχρακαλέση αὐτόνιἓκ. ἆ ἁμέσως “νά γγείλή : τι Χεντρικῇ' τοῦ τόπου Εξουσία: ολ 3ὶ ὀνάκτητόν” τῆς. καὶ - αἰτήσ, ἅμα τὴν τικωρέαν τοῦ ἐνόχου. Διουκητής: ἡμῶν ΄ κ’ 0οὔ]ιαή οὐ μόνον ἐδέχθη επροσηγόρντ την. Ἔπ ιτροπὴν τν Χσὶ ἥχουσε τὰ παράπονα. τῶν χατηίκων Εϊτ ὰ πολλοῦ σος ὃς ἐνδιαφέροντος ἁλλ' εὐθὺς ὑπεσιέδη γὰ ηλεγλαφύτῃ τεῖς” ᾽Αίὐχωσίαν τὰ δέοντα, φθάνει µήνον νὰ ως δἷως τας ἠσυχίκ. Ἡ Ἐπιίτροπ: ' ὁπόσι εθεῖτα τοῦτ ο Κετῆλθε” πο ον Ὑελασα, τήρπόδεἰσιν όν Δἰόικητοῦ 7 πάρεάλεσιν ἃ ἅπαν καν ν᾿ ᾽ἀπίλβωσυν εἲς τάχδια, οἵτώες ὑπήκουαν τάραυτα, ἰ ἀφδιο 9 προηγὀνμένως: ἐζπιώκηγλ ων ὑπὲρ τῆς: Α΄ Μ. τῆς Βασ: λίσδης Βικτωρίας χχὶ ἐφώναξαν εἐΚάτω οἱ Ἱρανονή- χάσα)” οἱ' βάρβαροι. Ὁ Ες παρέλέυσιν ἡμισείας ὥρχς ἀπιστάλη: ἐκ) μέρους τῆς Ας ούτω «τοῦ : Αντιπ τοτώποὺ. ωλ μέγὰλον Αλμηστοῦ Κ. ὁπρου τὸεξ πῆς Σηλιγράνηώα ρδπερ εὐηρεστήθη, ὁ Διοικητής ἡμῶν νἁπηστείλῃ” ς. σὸ' Ἓλνα- ᾿γυὠδτήρων ἳ ὁ Κιτιὺς ὅπως ἴδωπιν αὐτὰ ἅπαντες:τ: το χθὶς εἶδον τὸν. Ἀρχλεπέτάοπον καὶ ὠμωλήσα μετ) ἀὐτοῦ : περὶ τῆς ὑποθέτεὼς᾽ ᾽Αμμοχώστοῦ.! Σ1ὰερον δὲ. ἀπίστειλά: ἐπιτετραμαίνον, ὅπως ἐξετάσῃ την: ὑπέδεσιν. ' ἡ Μετά σηντ ἀνάγνωχν' Χοῦ τηλεγραφήµατὸς. τούτου ἅπαντες. κών σαν, Ἐλπίζαντις ὅ ὅτι ἱκανοποίητις δοβήτετχι τοῖς ἐξ ορισθεῖ”- ο Ἀλλ' ἡ ἀγορχἔι ἔέεινε κεἐλεισμένή κα)” ὅλην. τὴν ἠβέραν»” Ημεῖς διηγούμαβα” τὸ Υγονότα,) Ἰοὐδεμίαν' ἐπ᾽ αὐτῶν {: δίαν Χρίσιν᾿ φέροντες.. Αλλ᾽ ὅπως διαρωτίσωμή: τοὺς Ἑν θερνῶντ τας πιρὶ τῆς ππούδαιότητο τοῦ πράγμανο ἡ θεώροῦ μεο καθήκον ἡ ἡμῶν νὰ. ἐπ των σήμερον όλης τὰ, ναχιτικὰ. Ὅπῃ ὑπὸ τοῦ λαο” Βανδαλικῇ ἐπικληβείσῃ πράξετ' τῆς Ἀνου): Ἀὐσεως ᾽λαμοχώττου. Ὁ πώγων᾽ καὶ Ἡ κόμη πῶν Ορθο-. ' δζων ἱερέων θεώροῦνσχι᾽ [ε παρ ἡμῖν καὶ ᾿μόνον ἡ Βακλη. αἰκ θύναται νὰ διάταξη την ἀπονοπὴν αὐτῶν, ὅτε ἱερεύς. ιο ὑποπέσή εἲς κακθύρῥηώα, ᾖ-ἄλλοιτι σπούδαῖον΄. παρά: «πτωμα. ἡπὸ τῆς Ἐλλήσιας ιν τῆς “πολιτε(αὸ αὐστηρῶς᾽ τε) μωρούμενον, Εὰν οἳ περὶ ὦν- ὀ λόγος: δύο. ἐερεῖς ἠσαν ἆλη -- οθῶς ἆ ἄλιόι Σἰρώρίας νο ἔνῷ, ὡς ἐπληροφορήθημηὴ, μεκρόν τι. ᾿λάδας᾽ ἀμφότερει ἔπραξα, ἡ Διοίκησις ὤφειλε ν᾿ ἀποστείλη «. αὐτοὺς κ ολ Ἀρρισίσκοπῶν, ὅστίς καβαιρῶν΄ τους” νὰ Ε ΝΕΟΝ .ΚΙΤΠΙΟΝ. . Σολ . ”. .» . μὴ ο: . το τῆς ἱερᾶς ἡμῶν θρησκείας, Ἶς τὴν ἀξιοπρέπειαν ἔξασφα σαν Ἱερεῖς µχς εἰς τα 9ρ οὖρ-α ἀντὶ ῆς Ἰ Ἄζητε οπό). έως καὶ ὑπεθλήθησαν εἰς ἀνεγκλάτικὰ δημόανα ἕ ΕΡΥὰ ἐν μέ λίζουσι τὰ εἰς χεῖρας τῆς Ὑμετέρας Σεβαστῆς λίαχα- ριότητος Ἀὐτοκρατορικὰ καὶ Σουλτανικά φιρμάνι καὶ μή: περιφρόνησιν, κατὰ το) χλήρου καὶ 180 χιλι ἄξων ᾿Ορθοθόξων ᾽πλλήνων, οὓς ἑπαβίως ἀντιπροόω- πεύει ἢ Ὑμετέρα 6 θε οτάτη ἠζακαριότης ἐ, τῇ νήσῳ ἡμῶν, βαρέως δὲ φέρουτες τὰς βανδαλικὰς ταύτας πράξεις τῶν ἐν Κύπρῳ Αν γλικῶν Αρχῶν, τ ππρακαλοῦμεν λὀ τὴν, ὅπως διὰ τὴς κ καταλλήλου ὁῤ00 Ὀγιήσασα λάθη πλήρη ἱκανοποίησιν δια. τὸ συαβὰν τοῦτο, ὅπερ χινεῖ τὴν. γενικὸν ποῦ τόπου ἀγανάκτησιν. Ἐν πάσι περιπτώσει αἱ πόλεις Ἡμῶν ἐἰσὶν ἔτοιμοι νὰ ὑποστηρίξωσι τὰ διχῥηµατα τῆς Ὑμετέρας γίαχα βιότητος ἔργῳ τε καὶ λό όγῳ ἐνταῦθα χαὶ ἐν Λονδίνῳ πρὸς διόρθωσιν τῶν ἐν τῇ νήσῳ κπκῶς ἐχόντων. Διατελοσμεν ὐσεθάστως τῆς Ὑμετέρας θειοτή- της Μακαριότητος ταπεινότατοι: καὶ εὐπειθέστατοι θε- ράποντες. Ἐν Λάρνακι τῇ {199 Μαΐου 1819. Έπονται πολλαὶ ὑπογραφαὶ. λα ἵῃ πρὸς τὴν Κ. Ἠβορότητα τὸν Μέγαν Ἀρυοστὴν Κύπρου ἀγοφορὰ τῶν Ἑλλήνων Βαδωσίων: | Ἐξογώτατε, Μετ ἐκπλήξεως Ελέπομων ὅτι ἀπό τινων ἤδη 'μηνῶν Ἡ ἐ ἐνταῦθα τοπικ] Αρχ] παταπιέζει λίαν ᾱ- πανθρώπως τοὺς διὰ χρέη ᾖ δὶ ἄλλας τινὰς αἰτίας φυλακισμένους, ὑποθάλλουσα αὐτοὺς εἰς καταναγκαστι κἁ ἔργα ὡς ππκούργους καὶ προσέτι κείρουσα τοὺς πώ ἵωνας, | μύστηκα ς καὶ ἑλόκλητον τὴν πόμην τῆς κερα . ος αὐτῶν. Τούτο ἔ ἔτ τρασεν Ίδη εἰς πολλούς, ἐσγάτως δὲ µόλιστα παὶ εἰς δύο Ἱερεῖς πρὸς ἐἑωπχγάὸν βέβαι α το Ἑλληνικοῦ κλή ἤρου καὶ γλεύην τῶν ᾿Ο20οδό ξων Κριστιανῶν. Ἂν ὁ ᾿Λ' γγλκὸς νόκος, ΠΕ ξο) ώτατε τε ἐφηρμέζετο ἐν Κύπρῳ οὐδόλως έ λομεν ἐκπλαγὴ ἐπὴ τούτῳ) ἀλλά τὸ ,Σσ Σερὶ κὰ σήμερον ὑφίσταται ὑπέρ ποτε ἐν ἔλη τῇ ἀκμῆ που, ὡς νὰ ἐκωάτζον ἐπὶ τῶν ἐπᾶλ ξεων πῶν φρο ὀωρίων Ἶ πρασύνη σηαλία τοῦ προφήτου., Λοιπὸν μόνον διὰ τοὺς φυλακισμένους ὑπάρχει ἐξαίρε σις μήπως τοῦτο εἶναι οἷωνὸς τῶν μεγάλωνμετ Ἂφρυῇ µίσεων, ἄς ὑπέσχοντο οἱ Άγγλοι νὰ κάµωσιν εἰς τοὺς Κυπρίους Πεποιθότες, Ἐδοχώτατε, εἰς τὸν Ὑμετέ έραν σύνε συ ὅτι ῥέλετε θεραπεύσει τὰ κακῶς ἕ- Χοντα ὡς πρῶτος ἐν Κώπρῳ Λειτουογὸς τῆς ᾿Ανέσσης, διατελοῦµεν μὲ τὸ ἀγῆχκον σέδας τᾶς Ὑμετέρας Ἐξογότητος ταπεινοὶ Ἠνς Γν Βαρωσίοις (Αμμοχώστου) τῇ 18-90. ἁάαΐου 1879. Ἔπονται πολλαὶ ὑπογραφαί- “Ὁ--- . .... 1 ς , - 9 .. , Π πρὺς την Α. Δία Ἀκίότητα ἀναφορὰ τῶν Ελλήνων , ΑΣ) ο ξωνι το. λάροννε .. ) ”- Μακαριώτατε, Ῥϊδησίς τις, ΥΜώσθεῖσα ἐνταἍα, θχθέως συνετά ῥᾳξε πᾶσαν τὴν κοινότητά µας διότι δὲν πρέκειτχι πλέον -τ περὶ προστίμων καὶ λοιπῶν ἀμφιθέλου ομιμό- τητος ἑπομένως, ὃὲ εἶναι ἀνάγκη νὰ μᾶβωμεν ὁ ἀπὸ τὴν Κωθέρνησω τῆς Α. Μ. τῆς ᾿Ανάσσης ἄν οἱ ἑντατᾶκ ἀντιπροσωπεύοντες͵ Αἡτὴν ὑπᾶλληλοι ἔνετάλησαν νὰ μὴ σέδωνται μηδένα τῶν πχρ ἡμῖν ἱερωτέρων {Δες μῶν. Ἔννοῦμεν τὸ γέον σκάνδαλον τῆς ᾽Αμμοχώ στου, τὸ ξύρισμα τῶν δύο Ἱερέων. δω ἐς φυλακίσθη | διουκήσωσι ατρατιῶταί τ δ, τῇ ἀγαρᾶ, ἐἔναντον τῶν διχμαρτυρήσεων τοῦ Επευταῦ που τοῦ- η τροπλλίτου µας, Την πρὸς τὴν Α.. ἴἹ. τὸν Μητροπολίτη» Ἰω ον συαπεοιφορὰν το” Αιοικη τοῦ μας Υνώσκετε εω, Καὶ ἐνοιίσαμεν ὅτι ᾖσαν τὰ ἔπβεσμα ἕ ηχῦτα τὸ ἔσχχτου ὅριον τῆς ὕβρεως τῶν ὑπαλλήλων τούτων. Μακαριώτατε] ὑπ τὸ καθίσταται ἀδίωτος ... Πρέπει νὰ Ὑνωρίσωμεν τέλος πάντων, ἄν τὸ γευναῖον Ἁγηλιὸν θνος θὰ Βεωρήτη ὡς σ0μ:ὁχζόμενον μὲ: τὴν παγκόσμιου ὑπόληψὺν του ώς ἐκπλιτιστικοῦ τὸ, ὅτ' οἱ σταλέντες ἐνταῦθα νὰ μᾶς του πο ύττους. πᾶν ὅ,τι οὐδὲ νὰ. φαντκτ)Όωεν ἡλυνάμεθα πρότερον, ὅπως κ Χαταστήσω σι τοῖς χβιστικνοῖς ἐπιθυμητ ἣν τὴν Τουρκικὴν Διοί Χῆσιν. ΣΕ ον , ο”. Πεποθότες οἱ- ὑπο οφαινόμενοι δι ἢ Ὑμετέρα Μα τοιούτους ὅρους ὁ θίος ἡμῶν Χχριότης κατὰ τὸ ἱερὸν Αὐτῆς καθήκον δὲν ἢέ έλει ὁπι σοχωρῆση ἀπ τέναυτι οἱουδήποτε Ἰωλύματος, ὅπως ἐκανοπο: η)ῆ ἡ πολοπατηλεῖσΣ ἘΕθνικὴ καὶ Όρησκευ τικὴ ἡμῶν τ τα Ἁν Ὑποσημειούμεῦα εὐπειθξ ἕστατα Δυτῆς πνευματικα τέκνα. Ἐν Λεμητσῷ τῇ 11-29 Μαίου 1879. Ἔπονται πολλα) ὑπογραφαί, .. Ὁ -. Σ. Τῶ) ἐγγράφων τούτων ἐφυλάξαμεν ἀκριθῶς τὸ ὄφος, . οουοθθόοοο Τὴν πα λθύκν διωτέραν, ἐπέτειον τοῦ Ανα. Γωττη ρίου Ὁν ὁ Κιτς ἐνάλη ἓ τῇ αἰθούτῃ αὐτοῦ, ἐστόλι σµένῃ μετὰ πολλῆς τν ολοναλίατ, Πχνοσιολ. ὑωρόση 3 Αργιωανδρίς ου Κιτιέων καὶ τῶν ῥίων Αγίου λαζ ἄρθο παὶ ἐξεφωνήθη πανηγυφ'κὰς ὑπὴ' Ελληγισωτάτου Αα ᾶλου Κ. Θιμ. 9: οχα ου. σπουδαίοι Ἀπὶ ὄντως τογκπητιλοῦ τηύτον” λός φοκδοῦς ἡμῶν ρήτορης δημο οτιύγμῖν σημεροῦ : ἁβροπασμά τες πληροφοοσήντες τοῖς ἅπ αυταχα» τιλοιύσους. πατριώ τας ἡμῶν ὃτι ὁτωγούπω τῇ φλοντίὸι τής ᾿Επιτροπῆς τοῦ Αναγνως ττηρίον δημοτιεβήσεται ὁλόκληρος ἐν ἰδίῷ. τεύχεν καὶ ὀνανεμη)ἦσετ αν ἀντὶ ἑνὰς δελινίου. Οἱ ἐπ αθιβαῶντες ν’ ἀναγνώτωτο Ἰαὐτλν ὃναντκι ν ἀπητχνθῶτι πρδαημᾶς: Ἱε .. «- του ἡ ο]. Ἠσολίου τοῦ 18901 σίχ ἡμῶν ὀφείλεν να κατελέτη ες τὸ μ.κρτωρο)όγιουν αὖ τῆς αχὶ νὰ τελῷ ἐπίτημην Ἀχὶ ἐνιχότιου Εροτελεστίαν, καὶ ὁ ἐν Κύπρῳ Ἑλληνισμὸς ν) ἄργῃ ἐν νηπτέίχ καὶ προσευχἩ. Την πρωίαν τῆς ἃπ τοφρδος ταύτης ἡμέρας αἱ πύλαι τῆς πόλεως ἑκλείσγηταν, μυστηριώδης τρόμος πᾶσαν πάς, πόλι» οἱ Ὀλωμανοὶ δυή βχοντο ἐν σιγῇ τὰς ἄγοι ἃς τῆς πόλεως ἔνοπλαι, ὧπεὶ ἐπερίμενον ν) ἀκούσωσι τὸ σημα, οἱ δὲ Κριστιανοὶ καὶ αἱ Γηαῖκε ες καὶ οἱ παΐδες χὐτῶν προσηύχοντα Υονυμλυεῖς ποὸ τῶν εἰκόνων τῶν ὠ Ἀτηρίων των. Ἰν Ἐν τιν Ἱ-...- οὐδέποτε υπῇ της τολμηροτέρας Οαντοσίας ἐπινοηθεῖσα . - οἱ ἐν ταῖς σκλτειναῖς τοῦ ἡονετικοῦ ἐκείνου Μεγάρου ἀερααῖς - πλπο ούμενοι τέήσαρες ράρχαι ἄγονται εἰς τὸ μέσον τῆς ᾽ πλατείας ἆ ανευ τῶν ἑτλῶν τσ ῶν καλομμώτ ων καὶ ἕ ουτες δοξολογία ὑπὸ τοῦ: Ἀρέραν ην Ἡ Έκκλη ένε ἐχύθη ἀνὰ τῷ Σεοπίῳ διεδρχματ τιζετο τραγῳδία, ἐστιαρμένην ἐπὶ τῶν ὥπων την χω νόλενκον. Κόμην. Αἴφαλα κραὶ αὈτῶν κενκλαὶ δὲν νεύουσι πρὸς τήν γῆν ἐκ δειλίας, ἀλλ) αἴρηνται ὀψηλα ἔχοωπαι ἐστραμμίνα τὰ βλίμματ. αι πρὸς τ ὃν Οὐράνιον Πατέρα, Ὑπιννος σιάφτς Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΝΙΔΗΣ Ῥτϊη[θά απᾶ 68, Ρεἰπείαᾳ- Ἐσπβο Θᾳπατο, (ΑΓΏΛΟ.--- ας ταβ. -Ἑίπρ ἃ ο. ρωθησμος α΄ Ώια α Όσρσας . Ῥηήηα Ἰοσίαν ' ον) ππιέρες ἐπανελβόντ ες / ΜβΟΝ. ΝΙΤΙΟΝ... - : ν παραλώσῃ.κε χοιτ σοι μέ τὴν, πολμτι είαν. περὶ, ο. ὑπάρ. Ἰωναι Σουλτανικὰ φρμώια γαὶ διατάξει, περ οὐδεὶς την. ᾽Αὐατολῆν οἶκᾶν ξένος ἀγχοεῖ. Αλ’ ἡ Διοίκηοίς τῆς Αμμοχώστου τὰς σληθείαζ δαιρέσάσα δύο Ἱερεῖς, οἵτινες ἂν δὲ ἠᾳθθ ἄνωσιν' ὑπὸ Ἀύπης, οὐδίτ πότε. 'δᾷως θὰ παροσ,ασθῶσιρξοιοῦτὸν : ἔχοντες πᾳόσω. Ἱπρὸς τὰ. πνευμάτικὰ . πέκνα των :Ἄ θὰ τολµήσω” αι νὰ Ιεοουργγήσωσι. (αβ᾽ μδὶ πληροφορούµεθα ὁ εἷς. εἶναι δυστυ) χῶςς ἠηβαλέης καὶ ἁ Αιυχὸς πώγωγ του οὐδέπο τε πλέον β’ (άναφαήη-ἐπί. τοῦ. ο ντδείνν προσώπου. ντους) ῆ ᾽σκεφβετρα,, οὐδὲ ἀνώρ ἔδυσα, Φφάίνεταὶ, προέθη εἰς τὴν ἄτοπον 2άύτην πράξω, καὶ ΕΟΝ: Ἡ Κ. ΚΤΑΑΙΚΗ: ΤΩΝ. ΙΕΡΕΩΝ,, Δ. -- ο ---- Ν Εθν απ ποσταχεῖσα «ἱ ὑπὸ. τῶν οθαρώκίωη: πρὸς την Αν Ἠακαριότηται τὸν. Αρχίάπίσιοσ ον δρήν | 9 . . κ. σονα----- Πρό τοων ἡμερῶν ὁ Διοικητῆς Αμμοχώστου Κύ- ριος Ἠρλλις ἔσπειλέ μερικδὺς ζαπτιέδὲν γᾶ περιπωλῶ- σι εἰς τὰ μέρη πὸῦ }ώρίου Ξυλοφάγου, ὅπως δἱ χὼ»᾽ υβλδοῦ μὴ π[άνωσίν ἅλας. Ὁἱ ζαπτιέδες- οὗτοι, ἐπάνελ-᾽ Ὀβλατες.εἷς ἑἈμιίόχωστον,. παρεπονέθήσαν κατὰ: τῶν πο Φὼρικῶν ἔτι οὐδὲ κατάλυμα δίδουσιν : εἰᾷ- αὐτοὺς διὰ: ο ολξνώσι τὴν νύκτα, οὐδὲ προφὰα δὲ αθτοῦξ κ]: τοὺς ἕππους των προμηθεύου-ιν, Ὁ Διοιχητὴ» ἀγανακτή- ας | διὰ τοῦτα διέχαξε τόν λὰλ Μρόδίρην νὰ γράψη εἲς τοὺς γωριλοὺς. ὅτι ὁ- Ἔπαρχος διαἑτήτει ἄνευ ἀντι- λογίας νά παραχωρήσωσιν εἰς τοὺς ζαπτιέδες ὄχι μόνον. δίχίας διὰ νὰ Σιαµένωσιν, ἀλλὰ, καὶ στρωμνᾶς, καὶ νά τρέφωσιν αὐτούς τε καὶ τοὺς ἵππους των δώρε- ἄν | µέχοι δευτέρας διαταγῆς. Ὁ Μὰλ. Μουδίρης ν- κκ. ἀλλ’ ἐπειδὴ. οἱ κάτοικοι. τοῦ. χωβίου. ἦσαν Σριάτιανοὶ ἐδέησε. νὰ γράφωσιν «τὴν «δικταγὴν ἑλληνι- νοη, νοκ ἔγραφεν ὁ κ.. Χ. Κωνσταντῖνος. Νάταρ,. «σχὼν ἐκεῖ, καὶ ἐσφραγίαθη, ὑπὸ τοῦ. Μάλ. Μουδίρη ας ἀκισπάλη τὴν ἀλλ ον ἡμέραν, Πάλι: οἳ σα πον εἰς τὸν Διοικητὴν ' ὅτι :οἳ χωριιοὶ δὲν ὑπήκόυσαν εἰς τὴν διαταγή» του: καὶ ο Ἴ λλστα ὅτι ὃ Ηβωτοπαπᾶς τοῦ χωρίου Αντώνιος ἔρῥιφὲ κατὰ Ὑας αὖτ ἂν, ἀφοῦ τὴν ἀνέγ]ωσε τὴν 15]97'Μα ίυ, Ἡ μέραν τρίτην. Προσκληθεὶς ὁ πάπᾶ ᾿Αντώνιος εἰς πὸ Κομάκι ᾽Αμμοχώστου καὶ παροὐσιασἒεὶς ἐδικά- σή καὶ Ἱκατεδικάσθη αὖθημε ερὸν. ὑπὸ. τοῦ Συμβουλίου, « Ἰαδυ ὃ διὰ µασπατᾶ εἰς ἑνὸς μηνὸς φυλάκισιν, μαῤσν» Ρρησάσης πῆς Κομ᾽ εσι ὀνας τοῦ “χωρίου κατ. αἲ- τοῦ. Τὴν ην ὥραν τῆς αὐτῆς Ἀμάρας παρεδέθη εἰς τὸν. Φρούραρχον «κύριον. Οὐὸπ μετὰ τοῦ ἄλλου ἱερέως ἐκ Ῥιζοκαρτιάσου, όστι κατηγορηθεὶς ἐπίσὴς ὑπὸ τοῦ Δασοφύλακος. Ἀυρίου Παυλικᾶ ὅτι ἔκοψε δένδρον. τι διὰ τὸ: μα Ίγανοπ ἡ γαδόν του εὑρίσκετο ὑπὸ αράτῃσυ».΄ ΄Οερεὺς οὗτος ὠνομάζετο τ πᾶ Κυριακὸς Γεωργίου, δὲν ἔκοίνε «δὲ αὐτὸς δέν δρον, ἄλλ᾽ δυἱός τού, Τόῦτο ὦ- μολόγησε καὶ ὁ ἴδιος Παυλικᾶς, ἀλλ ὁ ἱερεὺς ἐπροτί- μήσενὰ ἔλθῃ ἀναὶ τοῦ υἱοῦ του, ὅπερ ἐπὲ ΤρεψεΥ ᾿ αὐ- τῷ ὃ κι Π., Ἕδηλης, ουδίρής Κ-ρπασίου. Κατε- | διάσθη ὃ δὲ ὑπὸ τοῦ Ὑπ ρδιοικητοῦ. εἰς ἑπτὰ ἡμερῶν φυ-. λάκισι» ἆ άνευ. δικαστικῆς. ἀποφάσεως τοῦ. «Ταβὴ» ..δι- ότι εἶπεν ὁ {ερεὺς ἐ ὅτι τὸ δένδρου δὲν ἀν Ἰχὲν αὐτῷ, ἀλλὰ τοῦ Δημοσίου ἦπον ὅμως ἐκριζωμένον καὶ πεσμένον ὑπὸ τοῦ ἀέρος,' καϊιδηρόν. Ὁ κύριος Παυλικᾶς ἀντέλε- γε. μολοντρῦτο,, διισχυριζόμενος ἅτι κατὰ τὸ ἥμισυ ἦτο γλωρόν. Ὁ φρούραρχος παραλαθὼν᾿ ἀμϕοτέρους τοὺς ] ἱερεῖς τούτους καὶ αυνεννρηβεὶς { μετὰ τοῦ οίκη τοῦ ὃι- έταξε ζα απτιὲν τινὰ νὰ Ἀείρη αὐτοὺς καὶ νατοὺς Ῥυλα- κίση.:Ο ζαπτιὲς ἐξεπλήρωσε τὴν. δαταγήν. Οἱ δύο ἱερεῖς βαρθάρως ἠτιμάσθησαν Χλαίοντες γοερῶς καὶ ροτιαῶντες «τὸν θάνατον’ κατελίκασαν δν αὐτοὺς κα- θὼς χαὶ τοὺς ἄλλους φυλακισμένους εἰς καταναγκαστικὰ μεγάλη συρροή τοῦ λαοῦ. Απ πεφάσισε δὲ :ἀναφορᾶν πρὸς τὸν ᾿Αρμοστὴν καὶ νὰ ἀναγγείλη τὰ γε ἔγεινεν « εἰς τὸ Δημαρχείου να γράψη ἔργα. Τὴν αὐτὴν. ἑσπέραν Υονότα πρὸς υμᾶς, Μακαριώτατε, διὰ: πεζρδρόικου. Τὸν ἐπιοῦσαυ 16] Ἴρ8 είν ἐπιτροπὴ τῶν πολιτῶν, συγκει- µένη ἐκ τῶν κ. κ. Σ. Ἐμφιετζη, ᾱ, Πέτ τρου. Ε. Λοζουκαὶ Ν.Ρ. Πώκκλοτο δρα, µετέδη μετὰ µεσηὰ- δοίαν εἰς τὸ Διοικητήριον καὶ ἐζήτησε τὸν “λόγον τῆς ἀτιμώσεως. τῶν δύο. ἱερέων. Ἡ. Α. Ἐξοχότης ἁπήν- πησεν ὅτι δὲν ὀύναται νὰ πράξη τι ὑπὲρ αὐτῶν, διέτι ὃ νόμος τῶν βυλακῶν εἶναι τοιοῦτος, τι ἐξαίρεσις ὃ δὲν ὑπέάργει διὰ κανένα, καὶ ὅτι λωπεῖται μῖν διὰ τὰ πρα- χθὲ, σα, πλὴν ἐννος τὴν Κωβέρνησιν καὶ - . ν αταγῶν της. Ρις ὁξ Επι οἱ ἱερεῖς πρέπει νὰ βοηθῶσι ) ὄμενα θαΐνωνται ἐναντίοι τῶν 9ι- τον παρατηρήσαντα ὅτ Χαν ἃ σὸν : ἐν ἐνεργεί ία. Ὀλωμανικὸν νόμον ο)9ὲν ἄρθρον τοῦ ποινι- κοῦ Κώδηκος. ἐπιτρέπει τὴν ἀτίμωσυ ταύτην ἡ Α, Ἐξοχότης ἀπ τήντησεν ὅτι Ὁ ώς τῶν φυλακῶν εἶναι ἀγγλικὸς, ἀλλ) ὅτι θὰ σραφ Ψη περὶ τοτου εἰς τν Αρ μοστὴν τὰοέοντ1. ταρ τα, Μακαριώτατε, εἶναι ἐν συνόψε ε τὰ διατρέ- ξαντα. Την. ἀτίμωσιν δὲ ταύτην ὑπέστησαν οὐκ δλί»: ἄχρι τοῦδε /οιστιανοί τε καὶ ἐθωμανοί. Ὀαρωσίοις τῇ 19181 Ἁ[αΐου [979, Ἔπονται πολλαὶ ὀπογραφαί, ζβο». τν ΐ ὧν τητα ἠναφορὰ Ἄ δν ον πδζης Λέολωσ λ]ακαριώτατε, αίος πρὸ «μ.Ικροῦ Φιαθοθεῖσα ἀνὰ ἅ ἄπασαν την τὸ λιν ἡμῶν, ἀσφαλη ἔχουσα τὴν πηγήν της, ᾿διήγεῖρεν εἷς. τὰς καρδίας τῶν πνευματικῶν ὑμῶν τέκνων βα- θεῖαν τὴν ΑλίΨ ὃν καὶ. ἄχραν τὴν ἀγανάκτ τησω, Ἡ εἴθησις αὕτη ἂν τμ έλληι ὅτι εἰς δύο Ἱερεῖς τῆς καθ ἡμᾶς Ορθοδέξου᾽ Εκκλησίας ἡ ἐν ᾽Αμμοχώστῳ ἀγγλι κ. κὴ Κνθέρνηής ἔ ἔχειρε τὰς τῆς κεφαλῆς τρίχας, τὸν πώ (ὦνα καὶ τοὺς μύστάκας. Τοῦτο προαθάλλει καιρίως τὰ. βρησκευτ «κά ἡμῶν ἔθιμα, τοῦτο εἶναι ὄβρις ῥαρεῖα χατὰ τῆς Εκκλησίας ἡμῶν, τοῦτο εἶναι περιφρόνησις ποῦ Ἀλήρου µας, πρὸς ὄν τὸ ἔθνος ἡμῶν ὀφείλει καὶ αὐτὴν τῆν τ πολιτικών του ὑπαρξιν. Διφμαρτυρόμεθα διὰ τοῦ ὅ ἐπισημοτέρωυ τρόπου χατὰ τῆς θανδαλικῆς ταύτης πράξεως καὶ. ζητοῦμεν τὴν ἐπισημοτέραν ἱκανοποίησιν. Ῥὸἀηλικὸ ν ἔθνος εἶναι ἔθνοστεττ ολιτισµένον, κυβερνᾶται δἐὲὐπὸ φιλοδικαΐου Κυβερνήσεως, Ἆτιςξ Ἅρμεν ἀκράδαντον πιποίβησυ ὅτι δὲν ἀνέχεται ν ἀκούῃ τοιαύτας παρᾶ- νόμους. πράξεις, διαπραττοµένα: ἡ ὑπὸ τῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς. Οὔεν τ παρακαλούμε» να ἐνεργήσητε διά τῆς νο᾽ µίµου 2δοῦ ὡς πνευματικὸς ἄρχων τὰ ὑπὸ τῆς θέσεως ἐπιθαλλόμεν« Ὠημῖν καθ ἠκόντα καὶ θέλετε ἀναμφιθό λως τύχει τῆς δεούσης ἱκαγοποιήσεως διὰ τὴν. κατὰ τῆς θρησκείας { ἡμῶν. προσγενοἀένην περιφρόνησιν. Τοῦ το ποθεῖ ἢ αλλα ἡμῶν. Διατ ελοῦμεν μετὰ θαθυτάτου σεθασμοῦ τῆς Ὑμ. Ἡακαριότητος Τέχνα πνευματικά, Λενκώσία τῇ 16-38 Μαΐου 1879, / {Ἔπονται πολλα) ὑπογραφαί.) / , Ἐίθητις υ Ἡ πρὸς την Α. Μακαριόρηςα ἀναφορᾶ τῶν Ἑλλήνων κατβίκων άρακδν, Μακαριώτατ τε, Μετ’ ἀφάτου λύπης καὶ ἄκρας Απελησσίας ἤχουσαν αἱ πόλεις μον ὅτι αί ἁηλααὶ ᾽Αρχαὶ τῆς, Άμμον χώ- στου. ἔκειραν. τὴν, κεφαλήν, τ ἐν πώγωνα καὶ τοὺς µύστα κας δύο ἱερέων δι ἁπλὰς αἰτίας. Θεωρσῦντες τὸ συμ-᾿ βὰν τοῦτο οἱ εὐσεβάστως ὃ ὑποφαιόμενοι προσθολἠν χατὰ προ στ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1p
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1-2p
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ 2-3p
Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ 3-4p