καὶ βάλιστα. ἡ Ἂν Π. ὁ Ἠητροτολίτης Κιτιέων, δὲ ἐπ ἐσχάτων δηµμοδία ή ὑπὸ τοῦ Αρ. σᾷ Ἴδη: ἐτῶν εὐδοχίμως, συνετῶς καὶ τ πατρικῶς τα ἐς διέπων.” Μ χιδιλαστοῦ ἐπὶ τῆς ἐκθέσεως τ ῦ.Σεδασμιωτάτου Μη- προπολίτού ἀνάκρισις οὐ µόνον Τὸ ἐνταῦθα Δημόσιον, ἀλλὰ καὶ πάντα μὴ προκατειλημμένον καὶ. ἁμερέλη- «πτον ζένον ἀνέπεισεν ὅτι ὑπερβολὴ οὐδεμία ὑπῆρχεν ' ἐν τπ τῇ τοῦ Μητροπολίτου ἐκθέσει. Οἱ. γράψαντες, Ἐξο χώτα-ξ, δὲν, εἶναι ἀλομιλῶὲ, ὧξ ῆ ἀπολογητικὴ, ἔχθεσις ἰσχυρίζεται, τυχαῖα καὶ ἀνάξια πίστεως πρόσωπα. Καὶ περὶ μὲν. τοῦ Σεβασμιωτάτου ο Νητροπολίτου Κιτιέων { περι στὴν νοῤίζομὲν πᾶσαν ὑπὲρ αὐτοῦ σύστασυν, διόἒι οὗτος τυγχάνει ὧν ὃ Ὃ Χτὸς τοῦ λαρῦν ὃ τὴντ πνευματικὴν ἐνταῦθα τ ποίμνην πολλῶν Ὁ δὲ κ.. Ἰασονίδης εἶναι εὐγενῆς γόνος, εὐγενοῦς' ποῦ τόπου ορ ρημμαας χαὶ ἀγαπώθθνας πἀρὰ πάν πων ἐπὶ ταῖς οὐχ’ ὀλίγαις ἀρεταῖέ του. Ὁ ἀ. Δ΄ Πα- | λαιολόγος δὲν εἶναι ξένος, ὡό Ἡ ἀπολογητυκὴ. λίαν διατείνεται, ἀλλ’ ἰθαγενὴς Κύπριος, ὲ ἐκ Λευκωσίάς, ἑ αύτη ἐκπαιδεμθεὶ εἰς καὶ ἀπό ΄σων ἐτῶν ἐνταῦθα Ὃ δική, μως. διθάσκων, εὐγενῆς καὶ εὐὐπόληπτος τοῖς πᾶσι τυγ ᾿χάνων, προϊστάμενος δὲ νὂν καὶ Ξὸδ μόνου κἀτὰ. τὴν πόλιν παύτην | « λΑλεξανδρείς τῆς Αἰγύπτου κ. Α.. Οράθης, εἶναι ἑπί- σης Κύπριος ἐκ τῆς χώμης.᾿ ἐπ τώνωμον. Ἰαὐτοῦ. Οὗτος εἶναι ἐπίσης εὐγενὴς καὶ εὐὐπό ληπτ τὸς ἐν Αλεξανδρείᾳ ἔ ἔμπορος, ἐπὶ πολλα ἔ ἔτή προε- δρεύσας τᾶς ἐν. τῆ πόλει ἐκείνῃ Φιλομούσου. καὶ Φιλο πτώχου ζΚυπριακῆς ᾿Αδελφότητος, ἧς ὁ πολλὰ ἔτη πρὸ τῆς Ἁγγλικῆς αποχῆς διατετυπωµένος, φίλανθρωπι- 'αὸς σκοπὸς τυγχάνει πάντη. ᾽άλλοῖος τοῦ ὑπὸ ης ἀπο- λογητικῆς. ἐκθέσεως. κ Ἀχταγ' /ελλόμένου.- : { Τελευταῖον, ᾿Εξοχώτατε, τὸ ἐν τηπόλει λαύτῃ» Ανά γνωστήριὸν δὲν εἶναι χάταγώγιόν. Φιλοταράχων κ καὶ ρα Ὁ διθύργων, καθὰ ἡ εἰρημένη: Ἔκθεσις διαθάλλει,΄ ἀλλ’ Ἱ: ἀπεναντίας ἐντευκτήριον φιλησήχων, φιλομούσων καὶ ἐντιμωτάτων. ἰθαγενῶν κατοίκων ἐμπόρων. ὡς ἐπὶ τὸ | πλεϊστον, συσταθὲν αλλ πενταετίας σδς ἐπὶ τῷ κυρίῳ:' σκοπῷ τῆς ὑποστηρίξεως τῶν ἐν τῇ πόλει ταύτη ἔκπαι 'δευτηρίων,, καὶ τῆς ἐν. τοῖς. περιχώροις᾿ ᾿διαδόσεως᾽ τῶν «ραββτών, ᾿ ο. ὦ 19 ση «ωΤαστᾶ, Ἐξοχι χώτάτέ, τ πρὸς Ὁάλσιώσό τῆς δημοσίς |. ο τας ώμης᾽ τῆς πόλεως ἡμῶν᾽ σχετικῶς πρὸς τοὺς, ἰχω [΄ ᾿,ισμοὺς τη. ἐνταῦθα: «Διοικήσεως. καθυπόθάλλοµεν |, ἐπὶ, τοῦ παρόντος τῇ Ύ., Ἔξου ότητι,. “διαθεθῥιοῦντες, ἐν: ἱπαύτῷ ᾧ Αὐτὴν, ὃτι' δ” ἐγκάρθιος } καὶ’ τεἴλικρινὴς ἡμῶν. Νήσου |’ Ἴπε καὶ πάντων ἐν. γένει: τῶν. ρίστιανῶν. τῆςι κατοίκώφαπόθος εἶναι ἡ ὑπὸ τὴν Συνταγματικὴνε: ἡ λευθέ οἆδ καὶ πεφωτισµένην τῆς Σεπτῆς ᾿Ανάσσης- νε. θίωά ο) στηθὴ νὰ λάθη ὑπὸ σπουδαίαν ἔποψιν τὴν δήλωσιν καὶ αἴτησιν Ἡμῶν ταύτην Μαημαοήραής» ασε άστως τηρ μι.” Εν, : .. -«Ἐὐπειθέστάτοι θεράπούτες, τοι «κάτοικοι. τῆς πόλεως Λεμηόσος: Δεμησσὸς Κύπρου 18194 Ἱουνίου 1879. Πρὸς τὴν Α.. Ἐξοχότητα: τὸν Μαρχήσιον Σαλισ- δουρίας, Ὑπούργὸν πῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Μ. Βρετανίας. ο... Λονδένον. « ο... ”...- φιλεκπαιδεύτικοῦ. Σωμαβίου- Ὁ. ἐν, Ορᾶς, εξ Ὡς φέρει καὶ τὸ. ᾿ΤΝΕΟΝ. ΚΠΠΟΝ: ᾿πούργῶν αὐτῆς μα ο υ. Ας Κν- | ο -τ θέρὴι σιν.ἓν ΡΕ εὐνομί, ἐλευθερίᾳ καὶ ἰσότητι. δια- | ςἡμῶν, ἐφ᾽ ᾖ ἐσόμεβα ἀείποτε οἱ μᾶλλον : πιστοὶ [| ττικαὶ μᾶλλον' εὐγνώμονες τῶν κατοίκων της»... ὍΕὐελπιστοῦντες: ὅτι ἡ Ὑμ. Ἐξοχότης, θέλει ως | [ κην υοδηλεύσεώς ἑ ἐν τῇ ἰδ μου οἰκίο,. ηό ἄγευ βὰ᾽ πᾶσᾶν ἀνά(ῥεσιὴ: ἷ ο. Κύριε Συντάκτά, εί ων ωοώκεωνωνό ο κ. Σίγὰρι π ρόεδρος τοῦ ἐν θυκωσία Δνλάστηρίού Δααθὶ, ᾿ ἐπέθαλί ῥοὶ πρὸ ᾿ πέντε Ἴδη:. μηνῶν πάράνομον ν: πρόστιμον, ὅπερ ἀπεποιούμην νὰ πληρώσῶ, διότι εἶχον, ὑπὲρ ἐμοῦ τὸν γόμον.ὶ πρὸ ἑνὸς - περίπου μηνὸς ὁ Κ.. σοῦαστα, Διοκητῆς Αάρναχος, μη πν πόθεν διαταχθεί, σὐνέλαθ υμν ἐν κἄιρῷ υυκτὸς χαὶ ἑθιφέ | ἕε ὡς κάροῦργαν ἐν δισμὼώς ημίν . . ἔνθα παθὼν την. ὑγείαν ὡς. ἐλ. τῆς ὑγβασίάς.. υπῆς αλ) ἁ μουν ὑπεχρίώθῶν νὰ, ἀποτίσω «τὸ πβόστιῤον ἐπὶ ν ῥήσει, κάὶ νὰ ἀφιθο. δύτως ἐλεύθερος, ἔχων, για ἄλώρι νίζοντο: Ἴσώς τὰ ἀγήλικα τέκνα: μον. Ανάῤῥώσας ωξ τος ἀλλὰ! μην ἐλπίζων πλέον: “δικαιοσύνην. παρὰ τῶν ἐν. πόξδῳ τα ᾿Αρχῶν, ἐθεώρησα κἀλὸν νὰ ἀποτανθῶ: εἰς” λοιδενονλα κ θες, αν πουῤγεῖον τῶν Βξωτερικῶν, ἑκτιθέμενος δὲ, ἀναφάῤᾶς: ών τό τε ἔπ τιθληβέν μοι : παράγομον. πρόστιμον: ὑπὸ «τοῦ Κ.- δν ν γα, Καὶ τὴν ἐν Ἀαιρῷ νυκτὸς Φυλάκισίνίμου - ὑπὸ τοῦ. το ουλαπι. Ὁ εὐγενῆς Μαρχῆσιος Σαλιαθουρίας, οὐ τὰ σα κάιά αἰσθήματα εἰσὶ )ώστὰ ἁπάσῃ τῇ ὑφπλίφ, επρέστή., ο θὴ νᾶ τείνη Φιλήκοον οὖφ τῷ πτωχῷ οἰκέτῃ του, καϊνὰ μὲ Ἂ Ἰἀζιώσῃ εὐνοϊκῆς ἀπάντήσεώς τωυ. εἰς ἀμφοτέρας τὰς ἀναφα. | ράς μου. Θεωσῶ ὅθεν καθηκόν µου ἀπαράθατ του ΚύριεΣ Συντά. . ατα, νὰ ἀπονέμω «σήµερον Νἠμοσία τῷ εὐγενεῖ Μαρκήσίῳ τὰς ἀπείρδὺς ὐχαριστήσεις Ῥιου καὶ ἣν αἰσθάνομαι βαβεῖαν. πρὸς ἀὐτὸν εὐγνωμοσύνην. ἐπὶ τῇ μεγίστη. τιμῃ, ἣν ἐπεριποίή ’ σέ µε διὰ τῆς ἀπαντήσεώς του, δι ᾗ ὃς ἐξάγω: ὅτι Ἡ. πέφωτὲ: ο: σμένη τῆς Σεπτῆς ἡμῶν ᾿Ανάσσής Ἱκ Κωθέρνησις. ἀπ τοδμάιμάδ ές 'πᾶν ἄνομον χαὶ. αὐθαίρετον | µέτρον: ἔότω καὶ ὁ ὰ Αίξ ασθε ἀπλ. ο 3 μάς. τοῦτο . ὁ ὄ ν᾿ ἀπαδεχθῶ μὲν. ὅ “ὑπ' εὐθύνην τοῦ. ΕΔιὰ, ρε τα θα γῥαφεῖοντῆς' ἀλον Ἐσγρίρα Ββακίής ος “Ἡμπα[ιρά, | τις Νικολά πώ ανα) ο εἰσηγητῆς πηξ πτωχεύσιως Σ ΑΧΜΕΤ ΧΙΚΝΕΤ: - ο ἐν. ἁαπωσία ο χὼς ο υνδῥομήμὰς ἡμῶν. ὃτι, αὐτόσε, ἀντιπρόσωπεύει - ἡμᾶς. ὁ κ. Νικόλαος Τ.,' ΓΣαθίδηςς 3 “κατούέῶγ. ἐν τῷ' Ατπιγ. 8ηΏά Νονγ. ἨδίΦΙ: ας ἄειμένῳ: παρὰ τῇ ἡβλησίά τῆς Φάνερωμένης. Ὑπεύθυνός δ Συντάκξὴς.. θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ’, Ῥτϊπεθα απᾶ ραὈΠκἩθά οὐ «1ο 'στρταβ” Ῥηπ απ οίκο, 68, τμ. θπνε Βαπασθ, ἑκωῤο-οππίω. ας προ σοι σος .. » ἐν) ο ο - . 3 ο κο κας ον εν . το ον ν δ Ἕλιστα, ὅτι εἰ ἵμεθα” Ἰτοσοῦτον ᾽ἀνεπτυγμένοί ὡς καὶ ππᾶς τις οὖ Ἓδρον κ μπῶν᾽ κατὰ. τὰς πῥώτας Ἡμέρας ληφθέντων νὰ, ἀατν ορᾶτα επίσης. ἐὰν ἐξ έφερέ ποτε παράπονα κατὰ Ἴ ς λαὶ αὐποδιοικῶνταις Ἀνατὶ λοιπόν. ἡμεῖς (νὰ μὴ Ἄνβερς 3 Ὅνώμεθα ὑπὸ τοῦ Φιλελενθερωτέρου: τῆς. ὑφηλίου Ἓθνους Ἄτον ώρα ' ασε εμμν Ἐ ιδοιὶ -. πα , , π διουκητικῶν | µέτρων, διότι εἶναι ᾽ἀληθῶς' ἀνεζήγητον τί ὑποφέρει ὃ { ἐξυπιῶν μὲ χρυσᾶ ὄνειρα καὶ μὴ εὑρίσκων .οὔτε-τεμά- |- τοχιον ἄρτου ἐπὶ. τῆς πραπέζηςτου, ἵνα µετ ριάση- «τὴν πεῖ- «νάνπου, Δὲν εἴμεθα ἄγρίοι. Ε/καμεν τὴν ἀπαίτησιν | μά- ὀὝΑνατ τολῆς λαός. οἱ Σέρδοι,: ὃς οἱ ᾿Ῥωμοῦνοι)]| Βούλγαροι ἔχώσι Ῥουλὰς]{ ςΙμωροδουνιῶται, ο τὡς ἁρμέζει) εἰς λαόν, ὲ ὁ ὁποῖος Κέκλητ ταν νὰ, χρηαιμεύ- του. «ση ὡς ὑπ ὀδειγμα” καὶ ἀποδείξή: ὅτι τι) οἳ λαοὶ τότε μόνου. προάγονται καὶ. εὐημεροῦσίν ὅταν ίουσι Κυδῳ-].. Μνῄσεις Φιλελεύθέρας καὶ. φιλοδικαΐας-.». ::'Ἔσμὲν πες πεισμένοι ὅτι ἡ Σεβαστὴ ἡμῶνι Ἰνδέρνησις οὐδὲν΄ ἁρ-: νηβήσετ ται ἡμῖν. ἐκ τῶν ὅσων σκοποῦμεν ὁσονούπω: (νὰ Τκχας ύρὶς σὺν χριάτιανὰν, ) ὅτι πλάστα ὅ ὅσα ή, ήμιέος πρόκειται νὰ δικη ἍἎ αποῤδαιὰ τῶν: δεκά στῶν ὑπ τόθεσις. Αεπτοµερείας’ πιθανόν απ. Ῥοστεθωμεν ἁμεν τὴν προσεχῆ θδομάδα,.” ον, εῑαὶ σα. ια ἀκούσως «τὴν ἀπόφασιν:.. - 3 τας οι Ῥοῦρκός στις ἠξύθριοι βιστιανὸν, 3 τ.ο χβοστιανὸς. ἑνή Ὑάγε στὸν δίκη διερμηνεύς: τις, οὗ, ᾽ἀποσιωπῶ :τὸ, ἡἠσύχίὰς μουγ. Ἐρωτηθέὶς ὁ ὑπὸ ὑποῦ ἡ ο) λέξις αὕτη, εἶπει νο λ ν ᾿ ρ θὰ εἴπῃ ἄτοθίς,. Ἕλληνν 1 ”ν τω ο διλαστὴς πλω ας ον -βατις. ἐθεώρησεν- ἑαυτὸν: η εδιότι.π τεκάλέταγ. αλτὺνν, δίὰ 7 τοῦ, ὀνόματς σᾖς, ἐθνικότητος, μα Ὁ Βιὸς, Κύριε. Συντάχτα,, νὰ λντρ 5 λ άγιος πολλῶν πποιούτων. δίερμηβέωνι. δόση, “θιδαιὸ κὰ, προξενοῦσιν, ἆπασι μμ. Ατὸ π ο ρῤσῳον ἡἡαν ἐκ Λεμησσοῦ,. ὑρὸ παρελθόν Σθῥατον' δ.᾽ Ισταμῤνοῦ,, ἡ- νεο 4 χι. Φ.ς . τα Άρλουὸ σος ο πρασθιβλήµε ἑνόνε: ορ Ἐν ὁ ώση. ἡμᾶς τὃ ὅσῳ Πζολότης, 4 : αἰτήσωβεν αὐτὴ, ὅταν. πληροφ οφορηθῇ: μέλιστα ὅτιὲ ἐσμὲν᾽ ἄξιοι καλλιτέρας, τόχης. ἼΠδοῦ. διατὶ ἐπιμένομεν ἀναι- ροῦντες ἕνα πρὸς ἕνα τοὺς διισχυρισμοὺς ὑπαλλήλων τινῶν, ἁπατηθέντων εἰς τὰς περὶ Ῥαῶν Χρίσεις των χαὶ ᾿δόντων πρὸς δικαϊθλόγησίν των ἀνακρίδεῖς τῇ Σ τῇ Σεθαστῇ ἡμῶν Κυθερνήσει πληροφορίας, δυναμένας να. ἐπηρεά- | ἌΊσωσι την δισγωγήν της. καὶ νὰ Ἀρατήσωσι, τὴν Κεῖρά, ὲ ἡμῖν πᾶν ν ἀγαβόν, , μπσήςρ ὀτοίμηη, ἴσως νὰ τζαμί) αρ πράφουσιὁ Ἅμι ) «Προ θὲς “Αστυόμία, ζυγίσασά, . ο κά δα ὃς πωλῶν. καὶ εὐροῦσα αὐτὰς' “ἐλαφροτέρας, κἀτὰ ἓν ἡ: δύο δρα: Ἱ μια ὑπεχρέωσεί ἐἴκοσι πέντε. ἐξαὐτῶννὰ: πληρώσωσιν᾽ Ἱπτὰ υκαὶ Ὅμισυ, σελίνια: πβόστιμον. Είναι ᾿δίκαιον. αἱ. ὀκάδες νὰ. έἐ :ὠσυσωσταὶ χαὶνά μὴ ἐξαπατῶσύν /οἳ :κύριοι ᾿παντοπῶλαι : εἰς, τὸ ζόγιον τὸν Ἀδομον, ἀλλὰ, πιστιύοµεν, ὃτς ἡ Ἀημαρ | μα ὤφειλε προηγουμένως νὰ Εἰδοποιήσῃ καὶ ἔπειτα νὰ ᾿ τε μωρήση' ποὺ μή]. συμμορφουμένους᾽ ταῖς διαταγαῖς. της: Πολλοὶ, αχέδὸν ὅλοι οἱ παντοπῶλαι - :ἔχουσιν ὀκάδας σῆς ζων/ηόλέως,: Δὲν πταίουσι λοιπὸν.. δν: ἐλλείπωσιν. ἐκ τῶν. τετρακοσίων ἓν Ὢ δύο µράμια..” Επβεπε νὰ” διατάξωσι᾽ πρῶ τον αὐτοὺς νὰ προσέζωσε,., καὶ ἔπειτα, νὰ: πεῖς Ἐπιθάλώσι - πρόατιµον, ὅπερ ο λλδήν πτω τωχοὶ ὅ ὄνεεέ- μηὰ κόπου ἐπλή Φωσαν. ’ Ας ἐξιτάσεις µας μωρά τὴν. παρίλῤοβσμν: ἠθδο δα: οἱ. χαρποὶ,, οὓς δρεψάμιθα,, εἰαὶν ἀγάλο Τι, πῶνπροσδοκε΄ ὥν μας, Τὰ έχτι παιδευτικᾶ ἡμῶν. καταστήματα. χάρις: λεῖς πην. Φιλομουσίαν. τής ΔΑ. Μαχαριότητος τοῦ ᾿Ἀρχιπισκόπου | Ἠμῶν χαὶ τῶν συμπολιτῶν μας εὑρίσκονται ἐ ἐν ἀνθηρᾷ χατα.. στάσει, Φοιτῶσιν ἑ ἐν αὐτοῖς πλέον τῶν ἱπτακοσίων' μαθητῶνι | ἀρῥένων τε καὶ θηλέων. Κατ’ ἔπος δὲ ἀπαφοιτῶσιν -:εἴκασιν. ἕως τριάκοντα, ὧν ) πολλοὶ δρα δαμσλμς: ἐν ποῖς. ᾖ : χωρίοις, - Ἐγένιτο ἀναφομὰ ἐκ μμδις τῶν πύλιτῶν ! πρὸς, οσὸν Ἄϊοι κητην,, δί Ὡς αἰτοῦσι νὰ: ἐκδίωχθῶσιν. αἲ.. ἀχρεαι. ζυθοπώ λιδες, αἴτινες μεσιρχόμωνα, ἀσυστόλως”” τὸ ἔντιμον᾽ ἐπάγγελ. μιά των σκανδαλίζουσι πολλούς καὶ μυρία παβέχουσι τοῖς) Ἱεροντατέροις { πράγµατα᾿ ἕνεκα τῶν νεωτέρων. . Ἆπ τάντησις ἀχόμη δὲν ἐκήφθη. | | Γὰ.τρία ᾿Αναγνωστήρια «άῥ᾿ Ζήνων όλων) καὶ ἡ κ. Ὁμόνοια”” Σἐνοῦνται. Θὰ καλήται δὲ τὸ πουδαῖον τοῦτο ἤδη σωµατεῖου, ὅπες β᾽ ἀπ παριθμῆ᾿ βεθαίως πολλὰ μέλη Κυπριακὸς, Σύλλογος,” Ἀέγεται ὃ ὅτι ὁ Διοικητής μας Κι πιο, ϱ) ἀναχωρή σῃ κατ᾽ Αὔγουστον. Ἡ Α. Ε. ὅ. Μέγας Αρμοστής, μιετὰ.. ” κε τοῦ ἐπιτελείου του ο ὡς. .Ὑωρίζετε, εἰς ἨΠλάτρας.. , Ἔχομεν ὅθεν ὀλίγους ένο. τὸ δ᾽ ἐμπόριόν” μας εἶναι- τμ, μένου. .. τῶν νο Ἀερῤπεώσα ὃς τε, Ἡ θέλησις: τῆς Σεπτῆς )Ἀνάσσης, φέρει δὺ ὑμῶν τὴν, ιν καὶ: «ο: εὐδαιμονίαν. ἓν' τῷ τόπφ, [χαμενηνί. τὴν ΄ἔνδοξον η οτε ἠὐχαὶ τῶν. [συνδήμωτόν] ο νρᾶν τῶν ᾱς ἆ φῆκεν. ἓν λευκὼσίᾳ ατα τὴ ο) Ἀιόδεητὴς, τουδὰμερίσμαᾶι να Ίωνα ἀβξοχώτατε,- ἐπὶ τοῦ. παβελθῤῥηόη αποῦτους. ὅπερ' γαρὰν ἄφατον ἐ ἐπὶ “τῷ ἀκούσμασς, Αοῦ- (ρισβοῦ ὑμανρν ἱπιστᾶι ἴνα' ἀνακύψη διὰ ῶν.χειρῶν τῆς: χμ: Εξ. ἀπὸ ἀγάπτης τῶν κατοίκων κατὰ τὴν ἐποχὴν τήςπρώτης Αὐτῆς ή λαοῦ τῆς νήσου: ἡμῶν, καὶ θὰ διέλθῃ ζπλωτὸν ἀαὶ δπρνηβέροι. 2 ιδ ΜΕ, ᾽Αομοστὴς περὶ τὰς ὅ-1)9-ὅρ. μν μες ᾿κατέπλευσεν: «ἐπὶ τοῦ ἁπλικοῦ ἀτμοπλοίου, 3«Βθ]]εβροπι”’ εἰς τὸν λιμάς να μας. ᾿ἸΑρκετὸν πλήθος συνέρβευσιν εἰςτὴν παραθαλασσίωνι 'βεταξὺ τοῦ ὁποίου διεκρίνοντο ἡ Ἀ, τν Διοικητὴς ἡμῶν : λα. Π. ὁ Μητ ῥοπόλέτης Κιτίού, ὃ κ. Ἀήμαρχοι καὶ οἱ τὰ». πρῶτα φέροντες τῆς ἠμετέρας | πόλεως, “Αφοῦ, ο ρημμας ἔ η «τὸν γέου ἡμῶν λΤ. ἁρμεστὴν, δστις” ἐχαβέσηδι κ προσηνῶςι ἀπήλθομεν εά τὰ ἴδια κάὶ μετὰ Ἱσημθμαα το λθὶ εξ! ἡμῶν ἔ ἔλαδον τὴν, ον νὰ ον πρὸ: μῷ ον, ας πάροχο απώντων ο αν. ας. πο Ἐξοι λος τ ο ς τὰς άγλὰξ τῆς, νήσου, ἂς ἐπέλθη” ον, συμπ Προῦσα' τα Ἑλλείποντα.. καὶ ήν γιαὐτῃ θε πείας, δεῖται. τον : Την πρὸς τοῦτο δύναμιν παρέαχεν ὑμῖν «Ἔξο ώτα- υ ἥπις, σχηδομέν τῶν συμφερόντων. καὶ τῆς: εὐημερίαςμῶν λαῶν. Αὐτῆςλη κ”. πας, ος εἰς! ιδστῖς. ἀφ) ἑνὸς᾽ ἔτους Ἔ «Τὸ ἔ ἔντίμον. ὑπαβελθὸν απ: ἔχει ἐν πῷ τόπῳ. καὶ -α σε ο. ντ λωτό αν ας ἐν νο ον) ὃ -”- : : ην ον ουοηΣ νήσου. ἡμῶν: Ῥέστάτα τὴν-ἐ ἐγιτῷ- προσώπῳῦμ μό Σεπτῆςκὲ ᾿Ανάσσης ὡς' ΜΕ ΤΑΡΙΟΣ .. νά Ἱάρηϊ μεν ο εἶναι Ὑεγανός, ἀναμφισβήτήτων, δρειδόμ ἐνοί, διότι.’ κι τῆς' Ἀρμοστίάς-σας- Ἀ' ᾿Κύπρός Ελαῖζει, τὰ βέ έλδε : τἀὰπαθήματα τῆς παλαιᾶς ἀχὶ ἐθλιθερᾶσκαταστάσεώστης' ἀφοῦ δὲἠ Υ.Ε ἐπέτυχε πληρέσταταν νὰ συµθιδάσητὰ κα θἠκοντατῆς θέσεώς Της μετὰ, τῆς προσελλύσεως Ἀτῆς διοικήσεως ἓν Λευχωσία, εἰς ἐποχ ἣν μάλιστα) καθ). ἣν τὰ πέντα ἦσαν ἀνώμαλα” καὶ ἄγνωστα, δὲ ὑπάρχει υᾖ ἐλαχίστη ἀμφιβόλία ὅτὶ σήμερον, θὰ - ἐπιύχης εκάλλιον καὶ θὰ ἐπισύρη: εἐπ᾽ Αὐτῆς. τὰς (εὐχᾶς καὶ Εὐλογίας» . τὸ “στάδιόγ' της ας κ ἀατν ο : πὰ κο νι τς νΗ κ.α ων / Ἐν Σκάλα Κύπρου 6)18 Ἰουλίου 1876 3 . ως ο ΑΡΙ6: 8, κ. ο. σε κο ΤΗ ΚΑΤΑΧΑΡΙΣΕΟΧ. τα Εν τῷ ν Εσώτερικῷ Φρ. ού: κ ΒΟΝ. . ἔάσδη στίχον Σελ. |. . Εν τῷ Εξωτερικῷ΄ ο... Δματριδαὶ. καὶ εἰξοποιῆσεις προτ πληρών:, Ἑκαστον φύλλον΄ πιῤᾷται Πέν, δι. ων ὃν ῃ το [ραφ. ἐντῷ Ἐλλ. Ανα γρωδτ: ΟΚΠΙΥΣ: - ο... .ε ..”. . ἕνα 9 ος ας ’ Κὐριν Σ ὑψτάκτα, μα... κατεκρίνομεν. ἁμσαϊς καὶ σκο οπὸν Ἐχομεὺν νὰ : ἑξαθλούΣ : “Ερχόμάν ἐν ὀλήοις καὶ ἀπ πλῶς νὰ νίω ο] τῆς ἁ κ ἔνο Κλοῦντες διὰ τῶν παρακλήσεών μας τὴν. αι μβιας”- πὰ ἑπόμενα :’.. Σεθαστὴν. Κυβέρνησυ, µε μεχριδότου. ἐπιφέρωδι» ὁἱ ἁρμό-. ελό μέλη: τοῦ, ᾿Μωλίσι λάδι κατὰ, πὸς ν ἰσχόί Νζὰμ. διοι τὴν δέουσαν διέρθωσι». Εΐναι ἀληθῶς ἀλυπέφορού πρέπει γὰ, ᾖνᾶν, ὑπήκοοι ὀθωμανοί: εἰς τὴν κατηγορίαν δὲ 2 ο. ὁ τίμιος πολίτης, ὁὃ Κφεωστῶν καὶ μὴ δύνάμεύος. να ώς δὲν, :ὑπάγεται τὸ Άημα α ἐνΣ Ἄνμ κ μσοά πληρώσή ὡς ἐκ τῶν περιότάσέων ὀλίγα γθήματα, ἡ διό-. τελετ. «ἀξιόσιμον, μέλὸς ὃ κ. Μ[ισδῆς.”, ως”. τι ἐξ]λόκόπήσεύ, ἐλαφρῶς ἀκρέῖον ὑπηρέτην, ἢ, ἐξύθρι-.. ὁΤὰ πρακτικά, λῆς: ὑτοθέσεώς Παντέλίδου - μαρτυδόνοιν , . ς σθ 249) -. Ἂ - Ὅδτι ὁ Κύριος οὗτος. κατεδικάσθή ὅ εξ διότι ὠμίλησεν ἐλα᾽ σεν αὐθάδη. µισθοφόρον, νὰ περικλείη ται ἐν, εἰρκταῖς ᾿ πα ἑχτα - Ἡ . Ῥρῶς περὶ τῶν νέων. ἀρχῶνι ἀλλὰ διόεν ἐποιήσατο ἐπέμθα δα ον ἐκτρώματα νήμκα μας, καὶ νὰ αἲν εἰς τὰ. τοῦ δικατ τιστοῦ, χαὶ τῶν ὑπ ταλχήλων αὐτοῦ. - «ἔρευτε (ζητίαι ποάοῦτο ἀπεγαντι αὐτῶν μάς ἑδλομένων: δες χρεώστης ἐδεσμεύθη εἰς Λάρνακα. Ἱ.- άντοτε νὰ ἐξυθρίζωσι τὴν ποφέρουσαν- τιμι ότητα, καὶ, Ο τίμιος καὶ Φιλόδιιος: πολίτης, συλληφθεὶς εἰς τὰς νὰ καταπατῶσιν αὐτὴν, ἐκδικόύμενοι θύίω πῆν κατ τα” σι 80ἱ οι μ: -πῆς Πέμπτης, ἐφυλακίσθη: εἰς τὰς δ. μ. μι) «διυκάσασάν καὶ περιφροὐοῦόαν αὐτοὺς ἀνθρωπότη-ὰ. Περ .. ο λαθών. μετ αὐτοῦ-τὰ ἴδια διὰ τὴν. νύκτα ᾽ ἀναγκαῖα φοῤέ ἠῶν χειροπεδῶν ἐποιησάμεβὰ ἐν. παρόδῳ χόγρν, ἐἰπένή.- ων ἐλάμθανων ἐκ τῆς Ιἰδίας που΄ οἰκίας δλην την τραφήν τες ὅτι ἑ χρησιµο ποιή θ η σαγ ἐν η ἀρχῆ- τῆς - εκτού”, ὁ ἐπίσήμος ἰἀτρὸς τὸν ἐπ πεσκέφθη ἐ ἐν φυλακῇ χᾶὶ μοὶ [ 2Αγγλικῆς κατόχης, ἀλλὰ δὲν ἐγραφλμεν ὃν ἐδε- ἔπ πιστοποίησεν. ὅτι διετέλεὶ ἐν πλήρη ὑγείᾳ, , σµεύθησαν χρεῶσταιΏ Ἡ Αστυνομία: εἶχε ἆ ός ὁ- ώ Μας ος δν κος απλό ον εν ολο σύστηµα πάντα «συλλαμθανέμενον δ’ ὁποιανδήποτέ αἰ- πάτω υτῶν εἰ 6 α ΄ ο ης Ἰ δὲν ητον ἔς-ὑμᾶς, Κύοιε Σ Συντάκτα, ἡ ἀλήθειο τίαν νὰ κωπιβώνη, καὶ οἱ αν ὃν ὖο ο ονμαι «λπῶν γεγονότων τούτων τόσον ἐὐτεῤόσντες: ὅσον εἰς τὸν ἐὐπέι ἡμῶν, τς ὀνομαναεν άρον α ρα ηο εὔεωσ ᾿βέστατον. Διοικήτὴν Λάονακός ῥουν ἔγκλημα νὰ πχρέλθη ἑσπέρα χωρὶς νὰ δείξωσι Ἐν λάριακε {( γαι) - Ὀειλτλι, ζομπανε: ν ἱκανότητά των θιὰ τῆς χείροπ εδώσεως ἀὐῥρώπων, ον 16 Ἰριλον 1879 ο} πιόντων ὀλίγον : περισσότεβον 07 συνήθους, Ἡ οὐρισάν- - των ἐν τῇ δ9ᾷῷ, ἢ, θιαμειν όντων πέντε λετίτά | ετὰ τὸ θλρώυμεν, καθήκον 'μῶν νὰ ε δημοσιέύσώμον τὴν Μεσονύκτιον εἷς. δηµέσιόν πι κατάστημα. Πάντα ὅμως ἀναιρετικὴν. ταύτην τῆς Α. :Ἐξοχότητος, τοῦ) Ἅρμο: ταῦτα παρῆλθον ἀγεπιατρετοτὲὶ, ὡς ἐλπίζομενί καὶ σή- στοῦ΄ ἡμῶν. Αλλ) ἐπιτραπήτω ἡμῖν νὰ παρατηρήσω- µερον ἐὰν πὀιῶμεν αὐτοῖς αλνείαν, τεράσσομεν τοῦἑο ἴν) ἐς µεν μεθ’ ὅλου τοῦ ᾿σεθασμοῦ ὅτι γράψαντες περὶ τῆς ἀποδείξωμὲν α μόνον ὅτι αἱ ὄντεσθεν ἀποσταλεῖσχι καὶ ἐν η ἐκλογῆς τοῦ. Ι. Μιτζη. δὲν Ἰννοοῦμεν ὅτι ἔπρεπε |. τή Κυσνῆ β(δλῳ δημοσιευβεῖσαι ἐκθέσεις ὃ δὲν ἦσαν καθ’ νὰ Ἡείνη: “δεκτὸς ὡς µέλος τοῦ Δααβὶ, ἀφοῦ καὶ ὃ τουρ- ὅλα ἀφριδεῖς. Τὸ παρελθὸν ὀιθάσχει ἡμᾶς περὶ τοῦ µέλ- πικὸς νόμος, τὡς καὶ πᾶς ἄλλος εὐρωπαϊκὸς, ἀποχλείέι Ἄουτος. Δια-ὶ-λοισὸν ν) ἀποκρότ τωμεή.. ἔτι ἐν Κώπρῳ .. ὑποὺς ξένους ἆ ἀπὸ τὰς δικαστικὰς' θέσεις. 'Ἠποροῦμεν μό- ἔλαθον χώρανύ Ἕολλα ἆ ἄν πα, ἀφου' ἡ Ξεῖρα ἀπέδειξεν.' νου. πῶς ἡ ΔΑ. Ἐξόχότης, ΣΑ. «πῆς Κύπρου: Μέγας ὅτι συμφέρον 9ἳβ. τε διοίχο: σι α1ὶ διοικουµένοις εἶναε : Αρῤοστῆς.. δὲν ἔγραψεν ἐν τῇ ἀπολογητικῇ του ἐκθέσει νὰ πείθωνται οὗτοϊ μὲν τοῖς νόμοιά, ἐκεῖνοι δὲ να διοι--' ὄντι νονε. Ἴδη δημοσιεύει ἡ Ἂ. Β. ὁ ᾽Αρμοστὴς ἡμῶν, κῶσι ἐννόμως, αἡ παθεκκλίνοντές οὐδὲ κεραίαν τῶν ὑπὸ τδτι δηλαδὴ «ό κ. ᾿Μιζῆς, καίτοι ἐχλ εχθεὶς, δὲν τῆς ὑψηλῆς θέσεώς των ἐπιβαλλόμένων αὐτοῖς σπου- ἐγένετο δεκτὸς - ὡς ἐκ. τῆς ξένης. ὑπη.κοότη τός δᾳίων καθηκόντων .Ὁ Κυπριακὸς λαός, εἶναι Ἀάὸς ςφι-. που», ἀλλ) ἠβνεῖτο διαρρήδην. τὴν ἐκλογήντου., λόνομος καὶ φίλήσυχό».. ᾿Απεδέξατο δὲ Ώὴν τελάῤίαίαν πο ἀιοὶ δίψευδεν ἐπισήμως Ὑεγονὸς, ὑπὲρ τῆς αὖθεν- πολιτικήν του. αμ λἡ- ὡς ἀριστον οἰωνὸν καὶ τὰ δν τιχότητος “τοῦ. ὁποίου: δύνανται νὰ εὑρεθῶσι . πολλαὶ | δέλτιστα ἀπεχδέχετο ἔχ τῆς νέας Σεδαστῆς Κωδερνή-,, μαρτορίαι.. Όσον ὃν ἀφόρᾷ τὰς φυλακὰς,, καὶ ἃ ὄν αλ. Ἱ ἕ σιώς του. Δὲν ποέπει λοιπόν ν νὰ δεωρῆται, ὡς ἀπαίτη- πεπώμα αὐτῶν, εἶναι (ἀληθῶς. Δύο πόδας ὑψηλότερον. τῆς αρ ἐὰν. ντι παρεχώρησεν ἤδη Ἀ Τούρχία τοῖς χα- η ἔξω- αὐλῆς, δὲν εἶναι ὃ δίκαιον, πιστεύομεν, νὰ φυλακί- {- ς αὑτῆς διὰ τοῦ συντάγµατός της: φαίνεται αὐτῷ ἐ-- ζωνται ἐν αὐταῖς παχοῦργοί τε μαὶ τίμιόι ἄνθρωποι, χρε- χι στον, ὁὐ δὲν, Υιγνώσχκων᾽ ὅτι κυθερνᾶται, ὑπὸ. | ο πο, νι εἰς μικρόν: τι τε λος: ναπεσονες, 1οῦτό πο φιλελενθερωτέρου να τοῦ Ἰ όσον. αὲν επεν, / ξοχώτατε, ΄ δή” Τοιαῦται, Ἐ ἔσεις ἡμῶν. τμ εν : , ο χα 8. ας δοε ς μς. - μ.ο Σωτηρία παιδὸς θεκαετοῦς. [ψ ---. µ κ Ἡ . ἵἩ Ἡ περὶ τὸ κολυμθᾶν κατὰ τὴν, ὥραν ταύτην τοῦ ἔτους ᾿ἐπιφαινομένη παρὰ. τοῖς παισὶ τᾶσις- ἐξήγειρεν ες τοῦτο Γχαὶ τὴν ἐπιθυμίαν Νεκαετοῦς παιδὸς, ὃστις τῇ 90)139.]ου ὠῤλίου ἐρρίφθη εἲς τὴν θάλασσαν καὶ γωνίζετο πρὸς τὰ χύ η ματα, ὃτ' αἴφνης καλυσθεὶς. ὑπ᾽. αὐτῶν θὰ πατεποντίζετο, ᾿ἂν μὴ, κατὰ τύχην. ἐκ τοῦ τόπου ἐχείνου᾽ διερχόμενος ὁ εὖ ἁγενῆς νέας Κύριος Γεώργιος᾽ Δημητρίου -Λανίτης. καὶ τὸν κίνδυνον τοῦ δυστυχοῦς παιδὸς' κατανοῶν,, δὲν ἐρρίπτετο ὡς : ' αν Ἀόθυμον σχεδὀν. τὸ ελῆμον παιδίον... νι. ὁ “Τόν σωτῆρα τοῦτον τοῦ παϊδὸς Κύριον Γεώργιον Δημ. Λανίτην ἐδιάθροχον ἀπὸ τῆς θαλάσσης μετὰ τοῦ σωθέντος΄ ἡ ξέλθέντα ἐπευφήμησε τὸ «παριστάµενον πλῶθος «καὶ συγχαί. ρω κἀγὼ αὐτῷ δηµοσίᾳ, εὐχόμενος ἐργάτας πρᾶδεωντοσού. τῳ εὐγινῶν πολλοὺς ἐν τῇ Ππατρίδι νὰ ἔχωμεν. - “Εν Αεμησσῷ τῇ Τ]19 «Ἰουλίου 1879 | ο. ΠΕΤΡΟΣ 1. ΜΟΓΚΑΣΤΕΡ. ον Γραφουσιν ἡμῖν ἐκ Κυρηνείας. Δύό χωρικοὶ ἔκοψαν, δύ0 δένδρα. «Ὁ δασοφύλαξ συλλᾶα θὼν αὐτοὺς ὡδήγησεν, ἐνταῦθα.. Ὁ κ. Σίγαρ, διοικητης τῆς Πἐπαρχίας ἡμῶν, εἶπεν ἐν τῷ «δικαστηρίῳ Δααθὶ, ΄ὅπου ἐπα 'η) ῥουσιάσθηταν οἱ χωρικοὶ, ἵνα, δικασθῶσιν, ὅτι ἐὰν ἐδίχαζε ἵπς µόνος Ἴθέλε καβυποθάλει αὐτοὺς εἷς τριῶ» λιρῶν πρόστιµον ον καὶ ἑνὸς μηνός φυλάκισιν, ἀλλ) ὅτι δὲν ἤθελε νὰ ἐπηριά αι - κ α ρισύμθουλος, ἀπουσιάζοντος ἀκόμη ἑνὸς τρίτου, μετὰ συζή. «δε μνησιν ἀπεφάνθησαν ὅτι ἡ.ἰδία τοῦ, Διοικητοῦ Ὥτου ἕλλογος ͵ Ἰκαὶ ἑψήφισαν. ὑπὲρ αὐτῆς. Ἀλλ’ οἱ χρίστιανοὶ, δύο ἐπίσης, ἐπέμενον νὰ καταδικασθῶσιν οἱ ὑπόδιχοι εἷς ἡμίσειαν λίραν ἆ πρόατιῤόν καὶ δέκα ἡμερῶν φυλάκισιν ἐπὶ τῷ λόγῳ ὃτι τὰ ος ἐκκοπέντα δένδρα ἀνῆκον αὐτοῖς καὶ περιπλέου, διότι Ἴσαν ἡ πτώχοὶν- μη δυνάµενοι ν’ ἀποτίσωσι την ᾽αἰτουμένην ποσό α ὁπητα καὶ πιθανὸν νὰ μὴ ἐγνώοιζον αὔτε τὴν περὶ δασῶν ἔπι ἡήν.. Ὁ διοικητής, ἅμα εἶδεν ὅτι ἦτον ἀδύνατον νὰ συν ὁηθῶσι ΄μεταξύ των οἱ σύμθουλοι εἶπεν αὑτοῖς νὰ θέσωσι πὸ ζήτημα εἰς Ψηφοφορίαν. Τότε ὁ Καδῆς λαθὼν τὸν λό ΟΥ, διεκήρυξεν ὃτι ἡ πλειονεφηφία ητον ὑπὲρ τῆς ἴδέας του,” ᾿δίότελλζο αἱ φῆφοίμου, εἶπε, καὶ'-µία τοῦ πούρχου συµ, ξούχόὴ Ἱκάμνουσι τρεῖς, ἑνῷ οἱ χριστιανοὶ δὲν ἔχουσι παρὰ δύο:- Ἡν ζήτημα οὕτως, ὡς. ἅπαντα, ἦτο λελυμένον ὅπως ἤ - : θελον οἱ ποὔρκοι, Ἴτοι ἡ πλειονοψηφία.. Οἱ χριστιανοὶ σύμ. Θουλοι΄ βαρέως φέρόντες ᾿τὴν τοιαύτην τῶν. δικαστηρίων. κα ἄστασιν. καὶ οδό εἰς ὅτι ἦσαν. ὅλως ᾿περιττοὶ ἐν: αὐτοῖς, πὴν ἐπιοῦᾶαν ἐπέδωκαν ᾿ἐγγράφως τὴν παραίτησίν των. ἐπὶ κό πρθφάσει ὅτι αἱ ὑποθέσεις ἀὐτῶν δὲν τοῖς ᾿ἐπέτρεπον νὰ κα Ἠτέχωσι τὴν τῶν συμθούλων θέσιν. Ὁ διοικητής εἶπεν ὅτι θὰ διαθιθάσ'τὴν αἴτησίν πὠν εἰς τὸν Μ. Αρμοστήν. Οὕτω «δὲ ἔμεινε-τὸ δικαστήριον Κυρηνείας ἄνευ δυμθούλων χριστια νῶν, ἧτοι ὅπως εἶναι ἄπαντα καὶ ὅταν ὑπάρχωσι τοιοῦτοι Αλς ἐν ἀὐτοῖς... Εὰὺ ἡ Σεθαστὴ ἡμῶν Κωθέρνησις κατενόει ἅλη ν θώς ὁπόσον ἄδικον προσγεύεται τῷ χριστιανικῷ πληθυσμῷ΄ ἁπῃς γήσου διὰ τῆς τοιαύτης τῶν πραγμάτων κατἀστᾶσεως, ἔσμλν βέβαιοι ὃτι ἤθελε. σπεύσει πρὸς διόρθωσιν τῶν ΄ ἐν. τῷ ᾽'πόπῳ καιῶς ἐχόντων. : ἃ τες - Ἱράφουσῷ ἡμῖν ἐκ Πάφου. ο κορν Ἡ | «ς Καθὼς αἱ καχαὶ πράξεις δέον νὰ στιγματίζωνται δημο Ἄρτσίᾳ ὅπως ἀποτρέπωνται τὀύτων οἱ πολλοὶ, οὕτω 'χαὶ αἱ « ἀγαθαὶ δέον νὰ ,δημόσιεύωνταιγάρίνα -εὐρίσκωσι. μιμητάς.. “Έλοντες ὅθεν διαύτας ἀρχὰς Βεωροῦμεν ᾿καθήκόν µας ν' 2.» 1 2 ὑρίσκετο ἐνδεδυμένος εἰς τὴν θάλασσαν «καὶ. ἀνήρπαζε᾽ λε: ν τὰ ση τὸ δικαστήριον καὶ ἄφινε τὸ Σύμθούλιον Υ᾿ ἀποφασίσῃ.. .|. “ΝΕΟΝ ΚΙΠΟΝ., ο” Ἰ ζ ’ α / : αἱ πεοσθοχίαι καὶ 'πέποιθη- {᾽ τῇ Αρχὴ καὶ τὸν Σαΐτ δὲν ϐ) ἀφήση ἀτιμώρητον, . διότι ἐὰν {Οἱ τοὔρχοι :ἀζάδες, δύο “τὸν ἀριθμὸν, Ἴτοι ὁ Καδῆς καὶ εἷς|- .. ἀποστεζλωμαν ὑμῖν .ὀλίγας ἵβεμμλαι ὄντες Ἠ ανν θέλει. ἁζῳ ὑμῶν εφημερίδν, οι”) ας ο μην σαν ο δν, αν. ἳ ω ὸ πα φιλοξενήσει αὐτὰς ἐν τῇ ἄξις ο πο ο ο Ὁν «λαπτιές τις ὀνόκατι καὶ πράγματι Σαΐτ΄ (μαῦρος). αὖλ -: μὰ . ». Ὁ Διοικητής Πάφο», κ. Βωσσόπ, εἶναι εἷς τῶν καλλί ὅτων ἐκείνων ὑπαλλήλων, οἴτινες, ἐκπληροῦντες τὰ καθήκον. - τά των, κατορθοῦσι ᾿σύναμα διὰ τῆς καλῆς διαγωγής καὶ ᾽αυμπεριφορᾶς. των ν᾿ ἀγαπῶνται ὑπὸ τοῦ λαοῦ ὡς πατέρες. : Ἡ Πάφος πρό τινων μηνῶν δὲν εἶχε σχολεῖον. Ὁ Διοικη τὴς ἐφρόντισε νὰ συστήσῃ τοιοῦτον..Βἴχομιν χλέπτας. Ἠδη (δυνάµεθα νὰ κοιμώμεθα καὶ νὰ ταξειδεύωμεν 'Ἠσυχοι.. 'Ἑν Ν.. , : Ν -υ---υ-ᾱ-- π, ’ τοῖς δικαστηρίοις Ἡ δικαιοσύνη δὲν ὑπῆρχε.. «Ὥμιρον ἐσμιὲν εὐχαριστημένοι ἐκ τῶν δικαστῶν µας., Εν ἒνὶ λόγῳ ὅ,τι (δύναται νό, περιµέγῃ τις ἐκ ᾿φιλοδικαίου, Ἰαλοκάγάθου- καὶ .. « ἀνεπτυγμ.ένου ἀνδρὸς, ἡ ἐπαρχία ἡμῶν δὲν στερεῖται. Όμως Ταῦτα χάριν τῆς ἀληθείας καὶ πρὸς, ἔνδειδιν τῆς ᾿ιύὑγνω ” μοσύνης ἡμῶν πβὸς τὸν διακεκριμμένονετοῦτον τῆς ἀγγλι). εκῆς Κυθερνήδεως ὑπάλληλον.. δν ο) δν Ὅρπο ενα -, μα - “ΤῬράφουσιν ἡμῖν ἐκ λεικαρών- ᾿λαθὼν κατὰ διαταγὴν. τοῦ προϊσταμένου του Ἱθραῖμ τζαού ση χριστιανόν Ίινα ἐξύβρισε ῥαναύσως αὐτὸν εἷς τὸν «δρόμον -. καὶ πρὸς ἐπίμετρον τῷ κατέφεοε΄ αφοδρὸν 'γρονθοκόπημα, ἔνεκα τοῦ Ὁποίου παρ’ ὀλίγον νὰ πάθηό δυστυχής: χὠρικός. ᾿ Άλλος πάλιν ἐκ τῆς ἡμετέρας χωμµόπόλίως ἀπεπειράθη, νὰ, ἐξαπατήσῃη νεάνιδα, ἀλλὰ καακγθς ἐτιμωρήθη καὶ ἀντικατιστάθη δἱ ἄλλου. ὃ | : Ἐλπίζομεν ὅτι Ἡ. ἐν λάρνακα. λάθωσι θάρρος οἱ ζαπτιέδες ἀλλοίμουον τότε εἰς ἡμᾶ». : ο ο. ο , Ν ἴ | ΄ δν Ν ο. ἸΑναφορὰ τῶν Λεμησσίων πρὸς τὴν. ᾿Εξοχότητα τόν Μαρκήσιον Σαλισθουρίας, Ὑπουργὸν τῶν ο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἡ. Βρεττανίας ο. Ἐξοχώτατε, - π. Οἱ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενοι, κάτοικοι τῆς πόλἒως Λεμησσοῦ, λαμθάνοµεν τὴν τιμὴν νὰ καθυποθάλωµεν. «εὐσεθάστως εἰς τὴν Ὑμ. ᾿Εξοχότητα τὰ ἀκόλουθα. Μαθόντες ἐκ διαφόρων δημοσιογραφικῶν ὀργάνων:, τὰ .. κατὰ τὴν ἀπολογίαν τῆς ἐνταῦθα Διοικήσεως πρὀἁ τὴν - “Σεθαστὴν ᾽Αγγλικἡν Κυβέρνησιν,παρετηρήσαµεν, 'Εξο- χώτατε, µετἐκπλήξεως ὅτι ἡ ἀπολογητικὴ τῆς Διοι- χῄσεως ἔχθεσις πρὸς εὔκολον τῶν γεγονότων - ιάψευσιν ᾿ χαρακτηρίζει ὡς τυχαίους 9θεν καὶ ἀναξίους πίστεως τοὺς κατ΄ αὐτῆς γράψαντας΄ διατείνεται ὅτι οἱ γράψαν τες ἐκ κακοθούλίας καὶ ἐξ ἄλλων κακοφήµων Φφρονηµα 'των ἔγραψαν κατ’ αὐτῶν ἐπίτηδες ὑπερθολικὰκαὶ ὅλως ᾽ἀνύπαρχκτα τῇ συναινέσει καὶ ὑποχινήσέεικαὶ: ἄλλων πινῶν ἐκ. τῶν μελῶν τοῦ ἔνταῦθα ᾿Αναγνωστηρίου, ὅπερ, ἐν τῇ οηθείση ἐκθέσει, ἀποχαλεῖται χαταγώγιον ρᾳδι- ούργων ἰσχυρίζεται, Εξοχώτατε, ὅτι ἡ πλειονότης τῶν' «κατοίκων τοῦ :διαµερίσωατος τῆς πόλεως ᾿ταύτης ἀπο- ᾿δοχιµάζει τὰ γεγραμµένα ὡς ψευδή καὶ ὅτι ὀννενήκον- τα τοῖς ἑκατὸν οἱ κάτοιχοι εἶναι εὐχαριστηµένο: ἐκ τοῦ τέως τρόπου τῆς Διοικήσεως, καὶ ὅτι, πλὴν πολλῶν . ἄλλων οἱ γράψαντες, ἐὰν ἦσαν ἐν ᾿Αγγλίᾳ γνωστοὶ ὡς᾽ ἐνταῦθα, δὲν θὰ ἐπιστεύοντο τὸ παράπαν. . Ὅτ νΟἱ ἰσχυρισμοὶ οὗτοι, Ἐξοχώτατε, καὶ μάλιστα ὁ τε- ) ᾿λευταῖος, τείνοντες νὰ προξεγήσωσιν εἰς τὴν Κυθέρνησιν Ἔσφαλμένην ἐκτίμησιν περὶ τοῦ ὀημοσίου.. τῆς πόλέως . ταύτης φρονήµατος, δίδουσιν εἰς τοὺς εὐσεθάστως ὑπο- ΓΦφαινομένους τὸ ἐνδόσιμον καὶ τὸ φυσικὸν δικαίωµα νὰ ἰσχυρισθῶσιν: ὅτι οὗτοι μόνοι εἰσὶν ἁρμόδιοι νὰ δια πιστώσωσιν τῇ Σεθαστῆῃ Κυθερνήσει τὸ ἑαυτῶν φρόνη-΄ -μα, καὶ πρὸς ἀλάνθαστον, καὶ πρὸς ἀκριθῆ ταύτης πλη. ροφορίαν. ο μαι . τος Καὶ δὴ, ᾿Ἐξοχώτατε, ἡ ἐνταῦθα ᾿διοίχησις ὑπῆρξεν ᾿ εἓν γένει τοια΄τη. περίπου οἷαν περιέγραψαν αὐτῆν' διὰ΄ τοῦ ἐν ᾽Αγλίᾳ ἀξιοτίμου συμπολίτου ἡμῶν α. Ο. Ἱ.. Ἰασονίδου οἱ Κύριοι Α. Κ. Παλαιολόγος, Α. ᾿Οράτης -------

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Κύριε Συντάκτα, 1-2p
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ 2-3p
Η Σωτηρία παιδός δεκαετούς 3p
Γράφουσιν ημίν εκ Κυρηνείας 3p
ΕΓΧΩΡΙΑ 3p
Εξοχώτατε 3-4p
Κύριε Συντάκτα 4p