ΕΤΟΣ Αν ΓΗΑΙΗ ΣΙΝΔΑΡΟΜΗΣ. ---- Ἓν τῷ Ἐσωγτερικῷ ᾧρ. Ἐν τῷ ΣΕ ζωτερικῶ . Ώ » μμ. ΄Ἑκαστον Φύλλον τιαᾶτα, Πέν. ὃι δε ο Ἓν Ῥκαλα Κώπειυ 90)» Ἱουλίου 1879 5 Διατριθαὶ καὶ εἰδοποιῆσεις ΑΡΙΘ. {ἴ--6θ. ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΟΡΙΣΕΩΝ. ο Δι ἔκαστον στίγχον Σελ. 1. προπληρών. Γραφ. ἐν τῷ Ἑλλ. ᾽Αναγνωστ.ΟΚΙΤΙΒΥΣ. πΙΤΙΘΝ. ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΑΟΜΑΛΟΣ: ν ο.” Ἡ' ο , Πᾶσε ἀπόρειξις πληρωμῆς δέον νὰ φέρῃ την ὗπον νααθην το” Ἰοιοκτητοῦ: Ἰθιοκτήτης καὶ Διευθυντὴς, Θ. Κωνσταντινίδης: . Διά πᾶσαν αἴτησιν ἀπευθυωντέον .Α Νοποίθυς ΤΠόοάμ]θ ζοπααπηϊῖάςς, ἆ 1,άγηᾶσα ἆθ (Ἄνρτο: ὠ « Ες ἀπάνεησιν πῶν ὑπὸ τῆς Αγγλικής Κιθερνήσιωξ ὁ πιοληθέντων ἐ ράφων τῶν ἐνταῦθα Αιοικητῶν ἐν η ἀγ , Υλιῇ Βονλᾷ, ίσα, σήμερον «τὴν ἀνάφορᾶν τῶν Κι τιέων, ἐγκρίθεῖσαν τηλεγγαρικῶς καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων πόλε ων. Δὲν εἶναι πλέον Ἡ ἀνύπαρκτος ἂ ναπρΕστημένη ἐν Κόπρῳ μερὶ ορ ῆτις ὁμιλεῖ, ἀλλ) ἅπασαι σῆς Κύπρου αἱ πόλεις, ἅπας ὁ λαὸς αὐτῆς πες δύναται νὰ διαψεύς”, ἡ μᾶςι Τὸ µόνον σωτήριον, καθ) ἡμᾶς, ἀέδον εἶναι νὰ τερος παβήσῃ ἡ Ἆ Κυθέρνησις ἡμῶν νὰ διορ όση τὰ λακῶς ἔχοντα καὶ ουχὶ νὰ πλάττωσιν ἔνιοι τῶν ὑπαλλήλων της μύθους, πιστεύοντες ὅτι δι αὐτῶν θὰ κερδίσωτι τὴν ἀΎαπην τοῦ : λαηῦ. ᾿Εὰν ἐπειρώμεβα ν᾿ ἀναιρέσωμεν ὃσχ ἓν τοῖς ὑπὸ τῆς Αγγλικῆς Κυδες ἠἶσιως δημοσιευβεῖσιν ἐγγράφοις ἀλαντῶν ται ἀνακριθή ὅλαι αἱ στηλα: τοῦ ΄’ Νέου Κιτίου ᾿) δὲν δα φισὰν ἀρχεταί. Ἡ 3 παραπόὰκς ὅμως ἀναφορὰ ὁμιλε 4) Ἠυμῶν καὶ ἀποκαβίστήσιν ὅλως περι” στὴν τ πᾶσαν ἀναίρισιν. { Πρὸς την Α. Ε. τὸν Μαρκήσιον 5 αλισθουρ οίας, Ὑπουργὸν τῶν Εξωτερικῶν τῆς Μεγάλης Βρετανίας. Ἔξο χ ώτατε. -- οἱ ε θεθάστως ὑπ ποφαινόµενοι, . Σκάλας καὶ Λάρνάλος Κύπρου, ἔχομεν τὴν τ μὴν νὰ ο Ἀάθυποθόλώμεν τῇ Ὑμετέρα Ἐξοχότητι τὰ ἑπόμενά: αι ἔσων δέδωκεν ὃ ούτος περὶ τῶν ἐν ΕΙ/πρῳ ἀρχῶν -ἐπείσθη ἡ ἤδη ἢ σεθαστὴ κώδέρνηθις τῆς Ανέστης, ὅτι ᾽αὗται περιέπ εεσχν εἷς ἀσόγγνωστα σφάλματα, τείνοντα εἰς τὸ νὰ µαταιώσωσι τοὺς ἀγαθοὺς κοποὺς, ὑρ᾽ ὦ, αὕ- ὁ τη ἐμφορουμένη κατ έλαβε τὴν «νῆσον ἡμῶν. , Οἱ στρατιωτικο ὃν ιοικήτ ταί αὰς, ἀγνορῦναὲς τοὺς Ἓν- «λιτικοὺς νόμους καὶ ἰδίως τοὺς τουρκικοὺς, ἀδᾳεῖς τῆς «γλώσσής, ο πὸρ. αέπου, τῶν Ἠθ: ὑν καὶ ἐθίμων αὐτοῦ, δὲν ἓν ἦπο δυνατὸν νὰ πιαωσαησώσι αὴν ἐσιθυμίαν τῆς Αναστ α, ἂν ὃ πρῶτος Μέγας Ἁρμοστὴς ὃ διὰ τῆς προ ο] ἑλήλωτεν ἐς τὸν υτεριακὸν λαόν. νὸς Τὸ μμοθετικὸν αν πριακὸν σῶμὰ, συνιάτΊμενον ἓχ τεσσάρων . : Άγγλων, ἐπισήμων μελῶν, καὶ τριῶν ἰ” Σντοπίων,. ς μὴ ἐπιόήμων, δὲν ἀπεδεῦ «ίχθη τὸ κατάλ- ληλον ν ἐππονήση νόμους, συν Ἱδοντὰς ποὺς τὰς :πολλὰς ἀνέγκας πρῦ τόπου, τὰ ὔδη καὶ ἔθιμα αὖἲποῦ” Ιδιὸ καὶ κατεκύρωσε νόμους κααδικασθέ έντας Ὁπ πό ἃε τῆς . Βουλής, τῆς ἑηµοσίας γνώμης καὶ τοῦ δικαέρυ, ὡς τὸν τῆς ἀγγαρείας καὶ ἄλλους δµρίους. κάτοιχοι τῶν πόλεων ετὰ ὃ δικαστήρι α, λει τουργοῦντὰ ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τὴν Ἱροεδρείκν ποῦ χαδὴ Χατὰ τὸν ἱερὸν αὐτοῦ νόµον, ἔναν- πέον ρητ τοῦ ὅρου τῆς σὐμβάσεως τῆς ἃ Ἰουνίου, δὲν φαζ- ντι τα κατάλληλα, ἕνα ἐξαφφαλίόωσι τὸ δίκαιον εἰς τὸν ἔχονία ἀὐτό. Αλλά περὶ τούτων ὅλων καὶ πχσῶν τῶν ἀναγκῶν τοῦ του ᾽έλομεν ἐν εἰδικῷ ὑπομνήματι ἐκτενῶς τραγματωθῆ καὶ λαδει τὴν ” όλμην νὰ ὑπο- θάλωμεν προσεχῶς αὐτὸ τῇ Υ. Ἐξ. Ἐν τῇ παρούσῃ ᾱ- ναφορᾶ ἡμῶν ἔπιτ βατήτω ἡμῖν νὰ ἐκθέσωμεὺ µένον -ὁ γεγονὲς, ἔπερ ἐτολμήσαμεν νὰ βηλεγραφήσωμεν τῇ Υ. Ἐξ. τὴν 99 λ[αΐου διὰ ποῦ ἀντιπροσώτου ἡμῶν Κ.Π. Ῥαλσαμάκὴ. Τὸ μή, τοὔτὸ συμθαν καῖ) ἀκριθεστέρας πλη- ῥφορίας ἔ ἔχει ὣς ἑξῆς. Ὁ υἱὲς τοῦ παπᾶ Εωριακοῦ ἓκ Ρ: ζοκαρπάσου ἔκοψεν ἡμ. ἔξηρον ὀέγδρον ὃ διὰ νὰ θιορθώση τὸ Μαγκανοπήγασον Χοῦ Κήπου τουι Ὁ ῥασοφόλαξ τῆς ἐπαρχίας ἑκείνης Παυλικᾶς ἐνήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν διούχῆσιν ᾽Αμμοχώ- στου ἑνετάλη δὲ ζαπτιὲς ὁ θια να φέρη εἰς τὸ Φεκαστή- βιο τὸν υἱὸν τοῦ ἑερέως, ἀλλ) ἀσθενοῦντος τούτου ἐπα- βουσιάσ ὁ πατ ης αὐτοῦ πασᾶ Κυριακός, ἔστις χωρὶς νὰ διά λασθῃ εἰς τὸ ἁρμέθιον «δικαστήριον, κατεδιχάσθη ὑπὸ τοῦ διοικηοῦ, ὧνευ ἐκλόσεως ἀτ ποφάσέως, εἰς ἑπτὰ ἡμερῶν φυλάκισυ. Την αὐτὴν ἡμέραν ὁ πρωθιερεὺς τοῦ ἔωρν Ξνλοράγω ) Αντώνιος Πχθη. εἰς ᾽Αμμέ ὄχωστον, εότι κατὰ τὴν κατάγγελέὰν δύο τούρχων ζαπτιέδων ὃν ἐδέχδη ὁ θιαταγὴν τοῦ 2 1οικη τοῦ νά Ἰρρηγήση αὐτοῖς ! Ν ντ -.ἲ. τε καὶ τοῖς ἵπποις των Ξροφὴν καὶ περιποίησιν ζωρεαν. Ὁ Ερεὺς οὗτος ἐδικάσθη. εἷς τὸ Ταδὶ μεζλίσιον καὶ κα- πεδικάσθη εἰς πριάκουτα μερῶνς ουλάκισιν ἀωφότι- ροι δὲ οἱ ἱἐρεῖς παρεδέ βησαν εἰς πὸν Φρούραρχον, ἔστις οἳ συ καταθέσει τοῦ ιρικητοῦ ἐφήρμοσεν ἐπ᾽ αὐτῶν τὸ ἀγγλικὰν ὡς λέγευ ἔθιαον τῶν συλα ἑῶν, καὶ αὖ- θωρεὶ ἔχειρε ην κόμην, τὲν πώγωνα χαὶ τοὺς μήστα- κας αὐτῶν, ρΐψας εἲς θεσμωτήριον τῶν κακούργων καὶ καταδικάσας αὐλοὺς εἰς τμ παμε πσηνα ἔργα: Τὸ ἔβιμοντοῦτο, Εξοχώτατε, 2ὲν ἰσχύει ἐνΚύπρῳ, οὔτε δύ ψαται νὰ ρμσίηο ον χαβ᾽ὁ Ὀλοκληρίαν ἀντιδαδνον εἰςτά ἤθη, τὰ ἔβιμα καὶ τὰς ἐκκλησιαστικὰς διατάξεις τοῦ τέπου. πες Αὔτη εἶναι ἣ ἀληθῆς καὶ πραγκατιδὴ ἀφήγηδίᾳ 196 δυµθάντος, ἅπερ δικαίως κά τετάραξε χὸν ὀέθό οξον ἑλ- ληνικὸν - πληθυσμὸν τἩς Κὐπροῦ καὶἅμα τῷ ἀκόύσιιαάτε έξη Ἰέρθησαν ἆ ἄτπντες ὡς εἷς ἀνθ ωπος, ααὶ βεωρύσαν- τες τοῦτο ὡς προζδολην χα τα τῶν θρησκευτικῶν αὐτῶν ἐθίμων χαὶ υνδι ἔαντες αυτὀπρὸς τὴν ὑπὸ τῶν ἐν Κύ- πρῳ ἀργῶν συστηματική» παταβίωξην τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου τοῦ τόπου, δικαίως ἐξήγησαν τοῦτό ὡς ἔθνιά σκευτικὴν κατ’ αὐτῶν περιφρένησ.»ι - κὖν καὶ θοησ Χπτοῦ ΚΙΠΙΟΝ. Ἱλλνν τω. . - αἲσ , Ναὶ, Ἔπ ἸλώρΤν, ἢ τᾶς Κ προς αὖτ ακέφαλο: Τὰ- υκλησία ὀ:ετήσησεν ἐπὶ αἰθναὶ τἳ την Σλ)3. ἅπρια ο | ῥ ο υτν)ὴ αοτο ρήτορες ἔθω κα, αὐτ]. Οἱ καὶ ααταταὶ δ: τῆς οσα τνᾶς αὐτὸς 2122. αν Μο λτόνοι, και ὁ ἱ καὶ τας Μπελ», ἐπεχ ρω σαν α”, απ ἀπ. ασ λος α Ὅυσι νο ασυσ Σο κστὰ ὑπὸ τὸν Ἀστ ἁλτοτ00, τησσυ 42: ἱ6} ο αχ. ἁπασαν, αστο.. [ος τ) Ἀστ]- μα.) ἰ ἔπσι οἱ ἱελεῖς ἔαχ) πτπίτωτ., ὀικζλυται ανν εἰς τα σποτ κὰ δικαστάρ:α, λε ονται ἔμως εἰς πάς μηπροπέλεις ὅταν δὲ 9-απρ έστω: ΚΣΤΣΥ 111: 4 . ͵ πα την κχ]α.τεσιν αντ ὧν, ἀπὸ ο λανται εἰς τν , ͵ -- ἐπ στι ὅπως ἀρτρίσ]τῃ ἱεχωτ η, ν ἔ2ηκε) καὐτοςς ἢ Εκκλησία καὶ ἐπ στρέψη α τος τηρφο/ ασ λῆ . αν --.... ’ Μώωώτ ἀτη ωανους ὁ ρωόνητ- Ἑ ἡτ ἑερωτ ης ος πρ) Ἄμν ση ην ο ατα σ] εκ εσὸ ο πο ο), 3.) στα” καὶ Ἡ κέλ, ἅτωα ὃ ἑερως ὀφτίλει νε φίρη ἐ9᾽ ἳ- - θ 1. , ώτας, -- σας 233 ζωής. ἕν ταῖς ἀθηνηλείσας περττώσεσι λ1γ2: ’ , ἲ ο Ν’. . κα) σέτεος 9ἱ απ 12/2» ντ Ἠποοτὸτ οἱ 9) ἱδλᾶος -ἷν ἂτ αωσίν ταύτην. Αλλ’ αἱ ἀγαὶ τὶς Λωατ/ ὁ- ον απ µωσ:ν ταύτην. αἱ ἀραὶ τὶς ᾿Αμμτγώ- στ σὺν τῃ περρνη τὴ σ2ΠΕΡΙΡΟΡΣ)τν πρ 1) ἑλληνικὴν στο υεξοοι τν Ὦ) 2η745 Στο κλ1λ α)- ν ΔΑ’ 2 τὸ κα] 1λορ .ΧΧΙ2”, ο ης τ τν μέ τσ ἱ ὃν ο» σα πδ Ἀαστο κ εσὶ α) 120, τὸν ν ) ὑτλκυσεν εἰς ὀ,ατ χνν ἔκνολον , ἁδτεσοτ 111) ΧΑ: αι». [ο] ο ο δέν 3 Αρη 0 αν το] “ον κα ἁαὶ θ2ησκευτικὴς τ: πραξ τον τὸν ἱξλ] μέγοι σήκερον 6:ο,κάσεως ἀλλ’ ἐ ρήσσας) Ἀχ)ήκν Ἱ τηλεν εΥ2ὰγ: πῶς τἆ κ 952). ππει τη ν αὐτοι 3 5 θεῦς, ταπευης σαχ της βδεο: στὰ Άνασσα ατὶ Ἀπερωτισ γη αὖτ Αη αὖτὸν ὑπὸρ διχ2ίσεως το] ᾽Αυατολὴν μτρίµνη, θέλυσν εἰς τε ἑκ προθέσεως τοκῶν ἡμῶν ο δι κητον α μαῤινωι σχ. αὐτοὺς διὰ λλητ κ ῶν ὑπχλλήλων, γνωσκτω, σπὴν τέ]νην τοῦ 9.2 κεῖν καὶ τὴν γλῶσσαν τὴς πλσίουὁ- τησ 5 τὺν Χχτοίκυν τοῦ τόπο). Διά ν΄ Ἔρασοτων σούτων αυτα: νὰ περιορισ) ὖσι πολλα) αδικχι, ὃν ή- μενκινὰ ἐπισωα3 ὃ ὑσω ἐχ τῆς ἔτ σαῦ στων τὸν δε] - | γέων, ὦν τὸ πο ον Ἡ περα ἀπίρειςτν ο)/ ἄμτα τν». Τὸν ταπενὴν μμ ὢν σα)τ αν ἄν κορν ἔ/2κο την ὃ- | ψηλὸν τ' ἂν να ὃαθι3 1 ωμεν τη Ὕ μεση Ἠ μα λάτητι διὰ τῶν ἀντιπροσώπω» Ἱμῶν 2 Πρωνύμτο 11ο βιαυ]έως καὶ ο. ο) 1. Γον ὰ ἄν, εὐσλαισ ασ ύντες ἔτι ὃ Ὑμ. Γζογές δία 4 [ανα ώτατος »ὸ ͵ επ. Χ. Συ 51ο τὸν πο τέρων ἁπηλπσια . τοι αν οχήτα ς πνωστ: Αν Έτη . 2. τἩ 2: 35 κ --ς μ νεος ο . ὖν 9 ο 59» - τῆ ἀπσίρῳ αὖὐτ]ς καλοκάνα- ἔλε, εὐαγεττηθἡνὰ λώση υπ ΑΛ” ἐν 5 ὃ ο κμὰ ἑατ' . Διατελοσμευ μετὰ ῥαλοτττοη τεβχτ ο Ί ἡς Ὑμετέρα: ο ος Ταπεμόσατοι καὶ εὐτςι έστατ»' θε Όπντες. 3 Ἐν Αξρνακι Κύπρο, 99) Ἰουν ου {1τ0. {Έπουτα: .-οιῖ. ρου ο. ᾽Αναρορὰ τῆς Α. άρση ξ . ΄ οιώπιπος τοῦ ΑΡγΕπΙσ τη) | | ΝΤ. Αρμοστίαν. Κύπρο τ 3 ς τν 79 ἔετου, καὶ ἃ ͵ ον -- Αἴτθημα οἴκτου αασὶ αὐΥπιαλτήτεως ἐνεπαίητευ εἷς τὰς Ν, -- 9 « κ 9 , ν Ἄπρονας «ων ων «ων οοστισνων το ἁποοσοόκητου γεγονος ε ντα ξέα αι πρ) . ΄ ω μν δ. κ ,' φ , σ ο Φ}ὁ απο ας στά, ἐπιθληλτέσης ἐσ/έτως ὑπὸ τῶν ΔΑ αγ ώστ: η αγγλ 0) 3 ο κστο 2χσάκ δ μσέον, απηπνιτων εἰ τὸ δόγμα τὰς Αι ατολν ὃς 02) ορ ληνίατ δ.α - -- Σα Ν ῃ απο ο λλατ. Ασε αὖν ἐκ Ρο εχοτσνρ πασα Κυ. απ αι ΕΥ η «νετ της τὰ) ἠλιλέπο, κατ εν έτη αλν͵ δε κλαν ἐπ 3 401 αι” ἔκηνε Έλλην πε δες μὴ): ὑτὸ. . κοα ασ καὶ άνη ο πατὸ τη, κατά ντο α,τῦ το” ὕ αν ο λπωοτ, ἳ ἵνα σλπμα λα αἲτὸ δα τὸ μη ὃν, ἀλλ στ αἱ ἡ δὲ ἐκ τοῦ γω” Έλλη άγ ο Γλω σα σχστής αλλα, στούς ση, ἁότιπαρήκουτο εἰς ἐπὶ ασ κας πο ἀττλάκσης (αλασνδέρη ας 1Ἄδείταη, κας δι αστη τὸ” Αοητο) Αγ. ώττγον δι ας παραλήμίως ας ττοιτὸ δἱ ασια ὴὴ τοῦ 2η ΑΕ Ἰρπαέαον ἵνα δίδω πι πτονδν νοκ ἀπ μας εἲς δ) Ἱαστιίδις καὶ εἰς τοις το: . .. Σεν. τ Αλλο ταν να) ἀσλατλα, 45 ας ος διά τ ο. δν Φ πτν ῶ ” ἡ το” . ιδ) τον ἅτ ταλταμ” 22933 ο) Ἕτατει δν αν ἆκτητε, . φ Ὀ , κο ποστς Ἱε ο ολα »αὶ χω. Διότι ἆλδου θαυτατ ο) ἡ ἀτι ἄλληι Δομηταὶ ᾖγ1λου ε 9 Ὦ . ην σονη εἷς λττην) ες τοῦ ο ρἶστ τα, χαὶ νὰ μὴ αμ]: οσιν ὑπὸ τον τν 0) 2 π ον. νι. ὃς δι 9 ὃν αλ έλα ο 2203 ΄ .. - συ δωνῶν αχὶ . ατε ἡάλλιο τον - ολ. ”.. . Αλλ 1) τ - Ωοτο τλες ΑΔ 21η τὰ: κπὶ ὑ ᾿ 9 φ ην Ἀτποκωτικλ) πο απαν κ ΄ ο : τεικἆ2θη ταν καὶ εἷς δηικόσια πλενητένα, }λτ ης τοῦ λατ. τος ον σπα} χλλλτεως πα τόνι λεμόντων κό τὰ γένει --.. ἃ . α “1 Ἀσναλ αι πρμον ασὶ μια μες Άλγητε κ Νν. - 9 . ! 3 Όμως δὲ) ἑτροτε να Ἀσαέγη εις πόστα σα) ο ταλχέπω τον τετ ιώπωςν αἱ κ ἔσ. .9 σατει ἄλλα, ενος σης Ἕκλς αλλόγως τοῦ σοέλ . 8 ” νΝ . δν Ελλγέσ μες, τν. ἕ. Άγγλος Ἡ, ο. ο δ αν] τν »ε ο Ὦ ον .. οά Ῥ ἱ την δαν Πο} λοιπον χτ ο κτνν ο 3 ἐ9 ας α δὲ μας ης 1. π. Α. τα Κλτον σπτητα: τν σσ ἆλλου ὅτι τετ ρησχι πε κττ ς ον πα αισσαν απ. Ἕπέατ Αν στο, αἲτα παλ δὲ. ὃν ον. ο. αστλνοῖς Ἡ - Τα ο πθνμα 3 αν τέσσλει Ἡ συ” σης 3 ῶ παπσσασστηὴ πα σαλὴὴ σας . 1 σσ 1: πλ. 5 κ. ᾱ ον ο οὖν Α 3 τς δν τοῖς μιταλὴ μη . ντου δν ρω α Ἱλλος σον κ αοέσατκι ρητὸτ ἄν » ΐ -- - Ἂι ον τιν [12 λτήνο) τοςοὶ ἑεγέρην ατι ΥΣ ”- ση}. τ - --ὖ - 3 η Π:, τεττἆ ην πεί γε ἓτ σαι, τοῦ ο παττ, ελλ μλοη στην Ύλη Ἐ σλτη' Απ ατα. τὸ: οἲ . 212114 ασ’ εν ἑοῦ απλα το ὃν τῷ Αιοητικῷ Ἰμαὸι τὰ ολ αλίν χι ν} μας { εἰς ουσ πλλο πλὴν ο. Συ την δν ατπἩ λέγλοτα, ναι ατα τοῦ λοϊποῦ τὰ ολλ λστα, ο Φυλή ζωυται εἰς τὰς ΆΊεντη Αί ἐτοείτν 9 κατα τὸ τ » - γεσλ ἆσΥν ταῦτα Ἀπὶ ε σσ: ω) ... ) σης! .-ᾱ « » τω Ὃν ιν Ίτατε. διατὶ ὄν τι δε ον 23) χὶ Ελλη κος 3 : ντ ον Αν λεν . . τλς ΝΑ η σα) ον στο στο τε οπὸ οσοι πο στω ἓ . αν - . ἳ χω ἔλω Ἀπὶ νά μα) ἁλωσο Ἆτι τῶν ΒΙΤΙΟΝ. πραγλάτων ὃ ση λε ἄννοοοσος Λ) διοίσ- περιέπεσε εἰν ἁλρηττίαν, φον ον ἄλλη κατ αλληλητέταν στι Ὑ κ να - Ν καθήκθντὰ ἔχν να 20 ὄσταν ο Ὦ τοςχ ὃ.. έξασ, ΑλΑν΄ ὅτι ἡμᾶς ο λἐπγκν ὃτι ὗ λα» ἕ .Ν. κοντα καὶ δ. πα Απ. 2101919 Ἔ ο πα σλοτος Ἀπὸ ποέπ1οσὰ εντ, το7 ἐ χο ῥοητ κκ έθνεν ἂν Φι 2 λίλη αν ση τοῦ λχλῦ Ἡ ἠγητττοτ: διότι ἐρνπαίγ η συ “’ 4 ο - μ.τ1Α ὃ νεα ατοῦ. ἐτι ὃ λλή οὖ νά οή τίω ὃς ἄρωττ ς τμ ἀχὶ ζλως ἀπδλου εἰς τὰ Ἡ 9 αν ὁ νρω, . δη καὶ Όνωκ τῶν Ἀκ δν τὰ Αιπτοκήτ, Ἀαὶ ἰδίκ τὸ Κυ ποι ατα}. μας, λέγει ὁ λαός ἆ ἄν χο χντ σην Ἅλοτς ἄν δι 221. ο: εἰς ἐνέ. ή τοῦ Αλ εΣ Λ., ὑπάργουτι σολλοὶ καὶ Νι ἁμία 1 λΤ χυνκ αν Φαν ἐπιταναὶ Εκ 3, θουλίο», σονείδ η τις ὄγλω, δικα] ὃ1, δέ λητις Αικάτὃὴ καὶ ὑ νῦν ἐφκσνητνύμοτ της ἀτιμώτευνς, ΠοΏς λοηισν εἶνχι ὁ πολιτικὴ ΑΗ η, Κὐή λε νὐ μην νο ζσο ανν Ότι πέπει νὰ ναι ἆλλγὸς τὰτ τε δικα ητικλτ καὶ Ἀ λος ἄν αττ ξνων τοῦ λκΣ ἕλν τόπον, Ἀπὶ σύασωὸ5 ποστ Ἅλη Ἆπὶ ἔλις απο, ἄλλων ἃλ1 τον 1 νὰ ἐγκονηἩ ἅυ δε στω) ἀποτελαταἔτωῃ. Αλλ) Ἁκαῖς ο 9 κος το) 12.919 ων 1ὰ ἔ κ) αχ σετ χχὶ ὠὥσιτα δν ππλλάτεν κ κν δις τοῦ απο ο δοε αλ). ὡς Ἕλλοτη Ἡ λλγνλλὴ, Εναν τα τα- ας Εέ μες | .” , ολλ τα τή τε Κ,θιον τε ασὶ πᾶ : γε ατα τὸ ἱ εὐκλόλο) καὶ σσ λστισ τὸ) λος τη : τανῶνς 1 σοότοις ἐπιτοάπτων τῇ πακσνήτῃ τν ἓ τῷ πορολὰ θούτη τουσ ο δι αν μετὰ ταν αν περὶ τᾶς ἐν λὸγφ ὑτοολὲ σε ἀναρορτ, τὸν Ἀχτή α τίω 1 ἔφιστὸ ααιπέλο ο. οσο) Αντ ὃς ἐπὶ τοῦ ὁέιστος τού το» παρ αλαλὠνι ὅπως ἐνεργάτῃ νὰ νὰ δ00 ἀνκληγος καὶ πρ στοκ ἱκανσποέτις ὅτον ἕνεττι τά ες τὸ ἡ ἑηο ντὰ Υ.) λκδην ὁ δὲ αΝ, θὰ ἕλλω εἲν την ὅμτἆλεστοη ὀνἆγτην νά φέρω εἰς γόνου τὸ λ τησ τοῦ Υπο μέρει καὶ τον τὸν στον ον πἌς ηπτ η ο 1 ὅν δν δωρο 9: Ετὶ πάσι δὲ οάσεις ἑχιτοῦοαν το» Ὕ ὦμη η Εογώτα τι, ἂν ἐξ ανάγκη: ἔμνανα ὃν μετὰ τᾶν δενύσης εἰλικοοή α αχὶ πχ ολητέἍη ασ ηλεἐτ εἲς το στὸν πο Όσον μὲ ἐκ τής 9 ο ͵ 8. συν λλτιω: του κκ ληκόντω) αἩς θέ ος γο ἔτεντα δὲ 2 ἲς πιέτεως τς δε ελάστως τηῦ σε Ἀστις ἅνια τῷ ἄκοότακ πι τοῦ ἀλλ η στου Υηγονά το ἐς πο σύ ττω ης αγὶ ἀναφνρὸν αὐτοῦ, ἑξέροατὲ . Ν διχ τολεγοαφηκάτων καὶ ὃν ο. δη χ- Ἐπὶ ποὺς ἐμὲ την λύπην καὶ, λε καπλίην. την διακίκν ταση τοῦ λαῦ ποότακτν ἐπιδο κωκάτων κάγὼ, ἐλπίζω δτιθέλε, 1 ανά). γο καὶ πρό ἐπ) 6δχ ἱκχνοποέησις ἐντὸς Αλέν. πολη Καν ην εὐγ αρίττ πιν. Τὰς Ὑμετέρας Εξούτητος τρ Λιυκωσίκ τῷ» Μαΐνοτ. Τῷ Ἐς οχωτάτῳ Δια μαρατή σου Κύπανο, ἁυρίῳ Ρ. δ. Γρΐςς . Εις τὸ Δνοηκητ τήρνου 4 Λεκωτίσς. | (Ὑπ. Σωρρήνιος.) ετον --υ-ο-κα------ πἝτησις κης κ. Ἐξογέτ τος πα Διαμέρνετοῦ τῆς Γαρήσιος η ντ) ντο, Κυρίου 5. Ρ. Γρ.95, Απνμαματείς, Ατοκωσίας. Μακαριώτα τε, Ἡ Αα ΡΕ. ὁ τὰ τῆς Κωθιρνήτεως δικγνριζόανος λε αονργὸς ζλαθι τὶ την ἐπιστολῆν τῆς ὑμ. Μακαριότητος τ - Ὠι ἑωωκωάρω, Ἄν Ἶω ἁμανμεκρώτεωει -- - ο ἑσττλένηο, δἱ ἃς ἐπιτονάπτει ( ὑμι, Δε) αἴτητο τῶν .--- , ' . ν δν , ἁπτος κ») κγωτίως, ἀροηρώταν την φυλάλισνν ὃἡ9 ἱερέωὴ εἰς 4 Α.’ λσγω 25ο». ελ ἐκΡιζηκα σπάσουν ἕερες Ἡ ος Τε κάτα Ἀχμει ἃτν ' ΑΟ Η δα ου Ἰάγοη ὅτι ὃ υἱός τον έκοψε Σρι ζ1λοι δ φ αἱ 3.3 αντε κξνου Ἰαμαὶ αἳ κε ρη: 121) Ἐν δέ, Ὁ {ετεῖς ἑδυκάτθη ἀπὸ τὸ δικα κι ΔΑ. ν ο ως στήλη, Ααδὶ ἐν Απο ώστῳ μετὰ τοιο) ἄλλωνῃ λόγῳ κ ος ὃν ὅσα νο, τον ὅτι ἔκηνὲ ολα ο ἆτρος, ἁπὶ χατ εδνκάσ)η εἰς ολ ἆκιτνν ντ «ών . Ν ἑθλνα ντ. --Ἑν κπτε οἱ ὁ εσοος εἶναι ἀδίκημα που νόοη τοῦτο ἐπανελλαέ . Ἂ κ. - ΄ γως ἀπ σύ) ὀατο της χοοσνῆτεως, Ἱαὶ ἀπαγορεύ ἐν --- ων ο ωγον' .. . α ι- . Χ . ἔτι ἐν τος ἐπισα ὃς ως αν ντο 85/9, ἐκὺοβείτης τη κ Ἀήσο τὴς ΝῆΤοο. Ον ἐστι γω νόμος τὸ κόπτευ Ένα δὰ- ο Ἴλανες διετά/θησαν, ὅπως Λ αχ] ἀκτον. ερέα ᾽Αντώνιον ἡ ὐμ. ανα απ. ών: τοῦ Γωρίνο Έα ν 19 ες ὄνκταγὴν διθείσα, αὐτῷ ὑπὸτ α” λἰκλά νο λέρη ππι ᾽Αμμσγώστουν συν” α/θεῖταν κατ ἐπιταγ η τοῦ ΑΥΤ Δνοι Ἀπιτηῦη δι Ἡς ἀνόμως διετάστην το τὰ μέλη τᾶν τῷ γωρίρ με (κ. ανσιόνας ἵνα ν ππλέρωτν εἰς τοὺς Ὀατπτιέοσς ᾽ πατάλοα μαὶ τρογ ἂν δωρεάν δὲ αὈτοὺς καὶ τη . Ν - η.) Μπιτ Ιαν” ΄ Νο 4 φ πάσης ε.σί Ὅα τ ἔστειλε δν ζχπτι παταλύτωτου εἰς τ κ γ΄ στον των τοἍο οτιν. ς πχ νἆλλοη ἀναρέλοητες ν αστοί ενω το χωρίου να , τούτω ο ΔΙΟΙΧΊ τ 0 ἱεοὺς Ἆπὶ οἱ » ο ζαπτδες καὶ ὡς πλ εέδες μέχρι νεωτέρα ου ἐκ νο εἰς Αα όύγω: Ἐτιτρπα, τοῦ Ἰωρίου ἐπεβύμεν λοτώνιοςς αργηγὸς ν Διοικητοῦν εἰ. 5 οὰ ολο δν. μὸ νο 3 ψ ᾽ στὸν ἔτι ἂὲν ᾖθελα πώ τοτε ὑπακοήσει εἰς τοναύτην ὀικτὴ. Τζμ. υ . δ . ΄ Ν - - Αυτὸς αατε ντ) ὑπὸ τὸ Αικκττηρίλὸ Δχθλ, ἕνεκα τής ἁ : «τν απτιέδες Ἀατέεται τὰ ὡς εἴβλναν η: εγνητα. καὶ ἡ κατἆλεπις α τῶν ἐπεβεοχιώθη ἐκ τὸν μ.λ ον τὰς Έντισον ὃν τοῦ γω ἐν. Ὁ Αιτώνιος αι κάτ ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίο» εἰς ποστς ὃν ως Ἡπ -.ο,. Οἱ ολάκντον ὃν 1. , . . στ [ὁ Π φ οσο) ὅτι εἶηε ῥερηιότατον ὅτι ο ἱερεὺς Αν Ἡ Αα» ἓ- πέπ . τώνιος ἄπει)ἡσαη εἰς την ἂναταΥ 1 τοῦ Διοικ ητοῦ, βένας αλτην ππαχὲν Ἀκτέττη ὑπόλονης πο ἂν παὶ ἑπλκέλως ἀόν τως ἐδικ στη σὶ αχ ατιλνεύκηα δὰ ᾖ . 4 την καλη του δ.αγω ὅτι κα θότον 4912 την Σ ΛΙ ἔρρν το στ Ἡ Α. δν πὲί ν1 ... , ώ τ ᾗ ὁ:κ υπ, κ χὶ το γη) τω) 09) εστω το ον) Ἐτὸ ΥοΕΟΥ καὶ πσέτ πο). Ν τι ὁ Διοικητής ἐδικκιοληγεῖ ζαττιίδες, καᾶ διὰ τοὔτο διετά/ η νὰ κατα: 2Υάτη τὴν διατ ταγῆνν ἰὰν αὖ τη εἶχεν ἐφαρασλή, Ατο ὃς τὸ ο λακίσισθαι ἐκόπη ἡ τι κό καὶ τα εις τον ρέωυ αιτῶν. ᾿ τούτῳ ἡ Α νι αμ παρήγγηλε ν) ἀναρίέρω π βχυτα πρὺς : , Μα Δι η δ. ο, δὲ διατείαται . Ὑ . ΄ πονΣ διατᾶλη, να τὸ ” γωρ ν τσερη το -- ΄ πι) α ΄ ο Νι την ὑνεν λα κα. οτι τὸ τοιοῦτον δὲ ἔπρεπε υΧ Υεόνρν Δἱ διατ σγαὶ τοῦ 3. Ἄρμοστου εἰσίνΆτι ἡ αόάη ἑνὸς ἱετέως δεν πρέπει νὰ κόπτηταε, εἰ μᾶ 2: πόταν οὗτος ο. λαχί ο » ζητα: όν σα απο Στεω: τεενν ανν η τ ελνσλ Ἡ διατανη άλτη εἶγι δια κ». νω]ῇ ε εἰς τὸ, σικητᾶν τὰς Ακ στη καὶ οὗτος δὲν ἐδ.κα:οῦτο νὰ ἂ-ατάξ Όπως κοπὸ Ἡ αιτών. αόικη Ὑπέρα τὸ ἔθωαον εἰς ἅπαιτα Ξχ Βεττανυκὰ διταωτή οιχ. (φυλακὰς νὰ κόπτηται ἡ πόμη τὸν ἐν αμτοῖς εἶτεργ. Άλλο τῶν {ει ῥέων. μένων δετίων, οπότε τηῦτο δὲν Ῥεωσεῖται σηυή. Νέγ. Αλλῤατὴς ἐ ἐπέτρεγε πα2αγώρησιν ὑπὲρ ο να τῇ. επύτα: Φολώ Ἆ Α.Ε: ἐσῤῤίρος ο η δατν αὐτας τωδὲν ἠσηχοόσθησαν.- ηγε Μέτρα δὲ Ὀλάφῥηααν ὅπως ποιαῦται διαταγαἰ ἀπό. τοῦ δι σιβάζονται.. Ἡ ὑμ. Μακ. έρωτᾶν ἐὰν ἡ ἐν, Ἰσχύν. ποινι Ὀκλομοθισία προνοεῖ πιρὶ τῆς ἑνασχολήσίως δεσµίων ες αοαμακά ἔργα. ΝΣἱ, Μακαριώτατε,. προνοεῖται τοῦ που Ἆαὶ ἐντείθεν ἐντέλλομαι ὑπὸ τῆς Α. Ε. νὰ ἐπιστήσω στην προσοχὸν ᾿ ες. τὸ ἐπισυνηαμίνον . ἀνσίγραφον αοῦ. τῶν. κ Ααμωτι ον [φυλακῶν] Αρη). ὴψηφιαθίντος συμφὠ απ. Ἄθορώσῃ,. την: τῶν δισμωτηρίων η, πθαρχίω ν ὑπ. ἀριὸ, ὅ τοῦ 139: Ἐντεῦθεν καθόσον ἀφο φᾷ τὰ ἐν Ἀμμόχώστῳ δια τρίζαίτα, Ξδόθη: Ἠδηι .Ἡ δέουσα. ποτ ς ἐπιστρλήν... ζ .-, ο. π . . ο ὁμ ὑμ. ἡ Μακ (ἀναίρι ος ο Βη στῆς) ἅμα, ὑπάτηαε, ισὸ αρα τῆς Νήσου. ν όμάτιτ' ᾿λνβασηὲ ὅτι 3 πρὸς τοῖς ἀλλοις᾽ τὰ» ἠθη' πλ νονα αλ πο γό Χά τοἰκῶν τῆς Ὑππρου, θὰ Γἶνε, -αιδᾳστά,: 3 ὰ τν κάτοχην.- καὶ μμ. τς ( ἄγγλων: Διοικητῶν” ο. ς ἀΕντλλομαί ἀπαντῶν νὰ πω έτι τὰ η καὶ ἴθιμᾶ τοῦ - - [λαοῦ, ἡματὰ. σπουδλὁ ἐσιδ έσβησαν. καὶ θέλουν ξακολουδεῖ νὰ. ο ὖνε ᾿αιδαστή.. αλλ’ ὅτι. ὁ Βοεττανικὸς νόμος δὲν ἀναήνωρί |. Ἔζει ἤθη καὶ ἔθιμα, καθόσον νἀφορᾶ δισμίους» Οἱ ἐγκληματοῦν |. εμτις καὶ διὰ τοῦτο φύλάκιζόµενοι ὑποπίστουαιν εἰς τὴν κατη: 9 Ὑοβίαν τῶν περὶ δισμωτηρίὼν νόμων, οἵτωες οὐδεμίαν διά :Χρισι ποιθῦση, ἀλλ' ἀβιναντίας ἐκλκμθάνουσιν ἅπαντας ὦ ἴσονς ἆ ὡς δεσµίους 6) οὐδεμιᾶς ἄλλης Ῥνκκρίσιως ὁ ὑπ πάρχούση: :ῇ ὡς πρὸς τὴν χρονικὴν . “διάρκειαν” κῆς φυλκίσεως, ἐφ ᾧ. ερίνω ἄξιον νὰ πκραπέμφώ ὑμᾶςὶ εἷς τὸν ἐν τῇ παρούσῃ επι - (συνημμένον ᾿περὶ. δισμωτηρίών κάνονισμόν. : κά Ἡ ὑμ. Μαν. περαιτέρω ἀναφέρει / ὅτι εἰς κὰ Ῥασλιαὰ. Πράτία,, ἄλινα, εἶναὶ συµθόλαια-: μεταξὺ 4 τῆς Οθωμανικής ν Κυβερνήσεως καὶ τῶν πγευματικῶγι ἀρχηγῶν., τῶν διάφόρων. οΧριστιανικῶν΄ κοινθτἠτων ιάναγράφονται: προνόμιά.’ τω. κα Σικάιώματά, παραχώρηθόντα κ ὑπὸ τοῦ΄κατάκτητοῦ. Μωάμεθ | ποῦ Β.. καὶί ἐπικυρωθέντα ὑ ὑπὸ πῶν. διαδόχων, αὐτοῦ, «ρητῶς' ἀναφίριται ὃτι ὁπότε Χληρικός τις διαπράττ ο χημα { ζητεῖται ς τῆς κρίσεως] δι’ ὃ ἀπαιτεῖται (χατδί ωξις ἐ ἓν τοιαύτη ράσα, ὁ Αλριῶς ζτατέδὰ, δ] - Ἀρχιπισκόπου. Κατὰ τὰ ἀρημθαίαιταδαν δμκκκᾶς προσπαλοῦμίνν νἆλο᾽ Ὑέμωμεν τὸν προτήκούτα, σιθασμὸν εἷς ἅπαντα τὰ τοῦ λαοῦ προνόμια,ιὡς καὶ εἰς τὰ τῶν κληρικῶν' ἀλλὰ ἀπυδοσίαν ἐν πιντίον τῶν ταχτικών νόμων τοῦ- τόπου εἶνε ἓν τ προτόµλον,, τὸ ὁποῖον δεν δύναται οὐδ᾽ ἐπὶ στιγμήν νὰ γείνῃ ἀνεκ τὸν καθότι τὸ οὐσιῶδες χαρακτηριστικὸν τοὔβρεττανικοῦ νόμο» εἶνε ὃτι δλατθρησκιύματα { ἐν ἴσῃ μα(ραεἰκλαμθάνονται, καὶ ἐντεῦθεν Ὅρα, Ἔπεται ὃτιὺφ )οἱουδάποτε λόγον δὲν δύναται νὰ ἐπιτραπῇν ᾿. ὅπως οἱ χληριχοὶ ζητῶνται ἆ ἀπὸ τὴν χ. : ὁπότε οὗτοι βιπράττουσιν ἀδκήματα, Ἡ ἢ ὅπως. ἐπὶ ἔλαφροτς.. δική : µασι θυλανβωντα ἐ ἐν τῇ - Ἀρχηπισωπῇ, ἡ εἷς τὰς Μη προπόλεις. : : : ον Ἡ: Ακ Ε. ἂν ἰπθυμα νὰ παῤαααλουθήση χὴν ἐμ Μα καβιόλητα εἲς τὴν συζήτησιν ἐπὶ τῆς ἡμ. γενικής διαχειρί Ἴσεως τῆς Νήσου., Αὔτη, «ἁπλῶς. ὄπφημεϊ α πληροφορήση ὐ ο μᾶς, δι πᾶς λειτουργὸς εἰς ὃν ἀπὸ τής χατοχῆς τῆς Νήσου 3 ᾽ἀνετέθη. ἀρχὴ. οἰαδήποτε, : παντὶ σθένει ἐπροσπάθητι ὃ- ὅπως ἀπονέμηται τὸ δίκαιον ἐν πώτῃ περιπτώσει. Οἰνόμοι, οὓς ἰθισπίσαμεν εἰσὶν ὀλίγσι καὶ ἁπλοῖ καὶκαι δήμως ἐκυκλοφόρησαν χ χαὶ εἰσὶ τ παπέγνωστοι” οἳ δὲ νόμοι οἱ ὑπάρξαντες πρὰ τῆς ὑμ. χατοχῆς εἰσὶν ὡσάύτως χαλῶς γνωστοί καὶ οἱ αὐτοὶ «Ἠδη. διέπουσι ὑπὸ τὴν ἐξέλεγξιν ἀδι Ἱχάστων Βριττανῶν λειτουργών χαὶ διακιηριµόνων ἀνδρῶν, {λπαντες δὲ οἱ σόου, οὓς ἐθεσπίσαμεν, ἐγένοντο πρὸς τὸ συµ. φέρον τοῦ λαοῦ χαὶ τῆς Νήσου χαὶ σπουδαίως ἐπταβμθη σαν χχὶ ἐνεχρίθησαν, πρὶν. ω. δημοσιευθώσῳν, «Είναι ἄναγ καῖον ὅπως εἷς τοὺς Ἁμετέρους: νόμους ἀχολουθῇ Ἡ λέουσα ὁ παχοή, χαὶ ἡ Αν Ε. ᾿προσδοχᾷ ὃ ὅτι ἡ ὑμ. Μακάριότης θέ λεν ἐδασκήσεν τὴν ἀξουσίαν αὐτῆς ἐπὶ. ποῦ ΔΝ, ἐπὶ τῷ αν αμ ν Ὁ οἷς. η’ ΙΣκόπῷ ἵνα ιν ὑπάκούῃ' πρῶτος, αὐτὸς, ' ωνλὸς μην ἣν αὐτοῦ Αδὸς τὸν λαὸν, καταπεθὼύν ἀὐπὸν΄ ον αμομί Ἐν ποῦτο 7 προῤῄίατό ο/θής. ἠΑ: Ε βρέφος δις στάταξ ἑλάίδας ὃ3 ὃτι δὲν ϐ θίλει βλέπει: πλέον ἱερεῖ, ξιοτελζο τὰς ἐχυτοὺς καὶ την θρησκεία» αὐτῶν διὰστῆς- διαπράξια χαχουργηα ἄτων, ᾽συρόντων αὐτοὺς) ἡμᾶς δικαρτέριαα με εἲς τὰς φυλακάς δα) επι α Ετος Λο η ο. ο. πο Τελευτῶν : πληροφορώ’ την μι ο. μι ᾽ἀντίγραδαήη ἁπάντων τῶν ν πράμα. τῶν ἀφορώντων, ην «Ἀροκειμώη να περίπτωσιν ὑπεολήθησαν τῷ: ἐντιμωτάτῳ παπὶς πῶν ἀξώτίρ ν ν κῶν' Γραμματεῖ τῆς ᾿Επικρατιίας, κατα, λος δις πι ἁρμοδίας ῥδοῦ θέλουσι : προσωνθῆ ἑνώπλον ἠκής 5 Μ ή η ὶ .μν σπη ἐν ςχ γ ας ο ο η η, Εἷς τὴν: ααα κών κατοίκών: λα ρα αν νὰ τνὰὰ ο τὰ Δ ον νὰ ῶ ο Ἀημοσιῶνραν σἡμερον ην πὸὸς τὴν: τὰ, τὸν - “Διαχειριστην της, Κυδέρῥήσεως ης Νήσδοὰ Ὃ Κύπρου, Κύριον Γι . Ῥρίθς, ἀνάφορὰγ. κὴς δὲ ας ο ῥιότητος,, τοῦ. Αρχιεπισὰ ὅπου Ἐύπρου,. ΚυρίουόΣ ο νίου, καὶ σὴν πρὸς. αὐτὴν ἁπανςησιν πάς. νο, Αρα ας, Εσμὲν δὲ βέδαιοι ὅτι οἱ Ανα ώστει Ἡ ᾧ ο διεζέλθωσιν πιμιιώς πὰ δύο ταση ἔγγραφα αλ τίς δωσω ἐν μὲν πῷ πρώτῳ. ἑκτυλισσόμέγην. πιστῶςςᾱὶ μετά, αρρησίας τὴν παροῦσαν. ἡμῶν διοικητῷ: ν. ο 'στασιν, ἐν δὲγῷ δευτέρῳ τὴν» ὀμολογίαν» οσα ΗΛ ΑΡ Ες ᾽μοστίας. ὃν Ἀουηεῆς.. Ατλός, δὲν ἐσεβ τρ ο ὁ ον τα ταγᾶς αὐτῆς) ὰ ἀλλ ἆξάκολι υθεῖ “διοςκῶνν λα γ ως διὰ Άὴν. ἁπλοϊκότήτα ὃν χα -ᾱνν θόρυδον προξενησέντών- χόμας δύο : χώβμιῶν 1εδέων μθ λα ῥνώο δν ῶν ὅτι δρισκόμεθα ἐν: ἐπολή παρκδόξῳ ἐλόχ ΠΕ ΡΑΣ Ἶν διοιχοῦντεξ. καὶ. ιουούμενοι εἶναῖ: :ἀδώνά τὸν γὰ λε ο ῤῥάκώη Εξηγούμεθα Καλλίσεβον. ος . ον Τὸ πρὸ ς αἰώνων, :προνομιοῦχον.} καὶ αν οσκ ραλῶν Εκ ος Ἀλησία, σῆς Κύπρου. ἀνεγνώρισαν καὶ. ἑαεθάσθήσαν μας ο κρᾶ σειρὰ Αὐτοκρατόρων Μουσουλμάνων: τ υπερτριάκδτα, σιετεῖς δὲ περιπέτεια:: λαμπρήνασαί,, αὐτὴν. ἀλεδεϊξανι ον προστάτιδα ποῦ. Χριστιανικοῦ. πληβώματος,: δπέριπρος-, ο η έθλενε καὶ προσθλέπει, πρὸς αὐτὴν: ὡς πρὸς: Ἀπὸν δν : φυσικὸν προστάτη»: πῤοαιώνία δὲ ἔθιβασ συνέδὲ ὀσν ο οὓς δι οπνεῤρατικδὺς, ἡμῶν ἀρχηγοὺς ὰ ἀναποσπάστως. μετα Ὅπε ἀφορᾷ πὸν. ἄνθρωπον΄ ὡς πατέρα καὶ: ὡς. ο κατὰ συνέτί ιν ἰδιάίτέρα Σουλτανικά.. δάτ μαι μιούργήσαν ἓν ᾗ πῃ ᾽πολιτείκ διά τοὺς» θ σα αύτην τινὰ θέσιν. δὺ ς οἱ χατὰς κάιῤόν, Ἡ Μητροβῥλιλαιςς καὶ πρὸ πάντων ὁ Μακαριώταλοόιν ο ᾿Αλκαπικόσος τῆς] νήσου, καὶ τὴν .τοπιχὴν διοίκησιν: μελὼς,, ην ολής ναν, διαφωτίζονσες αὐτὴν,- (καὶ πὸ- Ὀπνευματικδή νε ποίµνιον ᾿ὑπηρέτουν κατὰ τὸ: ἐνόν ο καὶ ο ας πέναντι μὲν τῆς Κυθέρνήσεως ὥς. δικαιώµατα: ἑαάφι ο αθήτητα τῶν ᾿Εθναρχῶν µας, ᾽ἀπένάντι δὲ τοῦ”: (οι βνίο δν 0 των ὡς χαβήκοντα ἐκ τῶν. σπούδαιοτάτων, αύτας ο) μως πάντα, τὰ στπουδαιέτατἁ Ἵρουῤμια, η -μαλλοὲ καιώματα τῆς Ἐκκλησίας } ἡμῶν, ἐκεῖνα, ἅ ἅπεριἔὸι χα ο διν καὶ αὐτοῦ τοῦ συαφέ ῥοντός της «νά σεθασθῇ” σας ο ο θέρνησις τῆς Κώπροῦ. κατὰ τὴν. ἐπιθόμίαν: σῆς Αξεπτῆ αν ᾿Ανάσσης τῆς Μ, Βρεστανίας, φαίνόνται νῦν χαταργούς ού: μενα, ἑνῷ πολλὰ ἄλλα θέσµιαιἍ. μᾶλλογ-, δα : προκατόχω Κυβερνήσεως. διατηρούνται ἀἰεέτη πόσα ον ΄

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Εις απάντησιν των υπό της Αγγλικής Κυβερνήσεως 1p
Προς την Α.Ε. τον Μαρκήσιον Σαλισβουρίας, Υπουργόν των Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας 1-2p
Αναφορά της Α. Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου προς την Μ. Αρμοστίαν 2-3p
Απάντησις της Α. Εξοχότητος του Διαχειριστού της Κυβερνήσεως νήσου Κύπρου, Κυρίου Γ.Ρ. Γρίβ. Κυπριακό#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 3-4p
Δημοσιεύομεν σήμερον την προς την Α. Εξοχότητα 4p