μες - λος ) τς τόλᾶς -ὸ οδὲν παρευόί ημων τὴν μεν» στρς νε ἰακὴν. εἰς τὰς ἐ ἐξιτάσεις τοῦ. Ἐντάῦθαά. Ἑλληνι Κάβ᾽ ὃ ὁ ὅμως ἐπληροφορήθημιν,ἡ ἐλλό Ααπόσύνη - Κόρώνα Π, Πιερίδοο, ἕδριψε |’ τῆς πρώτης τάδιώς ἐξἡγησάν- μετὰ, |. νο κ τῷ ο. ἡ ἑολίας᾽ ιαφόρουξ, :συγγραφεῖς, λατην. πλαν καὶ” λέξει ἀνάλύουσαι᾽ ῥετὰ, ἠοσαύτής, ἐβιτυ ον τὸν θαυμασμὸν τοῦ. ᾿Φφιλομ» ύσου ᾱ- (πάλλήλών, δὲ εἰς πάντα τὰ µαθήµα μη Ἱρωτήσεων, καὶ. τῶν καθόλου’ εὐστόχών. ἀπαν ο τήσέι νὰ τάδῶν σλἐδὸν - ἆῶν σπουδαζουσῶν γέανίδων κὰτιφά | ος τῶν. μὲν διδάσκουσῶν ὁ ὅ- ζἀπαράμείωτος: Ἕθλος,, τῶν «. δὲ ο ὸ τὰ: δὴῥοδιοΓράφώὸν. κἀθηκον την: εὐπαίδευτου. Ἀνβώ ς τῆς τὸ.ς ος τῆς, διδασκαλίας κάνα μεγίστη: ἐ αίους κ καρποὺς, ὀήμσώφμον | ὃς ἅποι οταλέντά ἡμῖν ἐναρκτήριον λόγον” ης) ἐς τὴν. ἀνάγνωσιν ταὐτοῦ εἰν πάντας . τοὺς, Τρ) ὃν θεὶς τὰ δν Ἔναρέῳ χῶν ἐξ κάσίων νά ΜΗ ὑπὸ ΕοἩ η ας ΚοριήςΙ, Σιθαστὴςὴ . ΑΧ ράγψεάνίδός, ἀαδολθείσης τὸ ρα κάὶ Δισαναλὀ- λα της Ἵδυναι μεις φοβαίν, Εἰς πὸ ὁποῖον υ. αλ εἰλίά εἰναί' ον αμα δεσρέύει':' πῶν δυνάμεών μου Γεόμενὴς: ἐκτίβησις κ. μέρους, τῶν η. βουνᾶ η κάλλ ἁ μοῖ ἐπαρέψῃ” να διάτρίφω : ες θέµα ματάλληλον ἡμέ μέρας Καὶ πρόσηλόν, πῷ πόπῳ: ώ τον ονον ἔθεν εἰς τὸ νά ἐκφ ῥῥάσώ ὑμῖν' ον εὖχα- με τησ ον Εμόρφῶσαι τὰς νά πω μου, } καὶ εἰς ὁλί ὄ δώσιν, τῶν: κόρασί ών .- πάντες τῆς σοθαρότητος. αὖτοῦ ο δὲν δισταζω λλὰ) Πβιογραφίαν | γραφοῦσαι καὶ. ἴπεχνολόγησαν - ἐπντυχ ἐστᾶτ ται μδάσκοβένων ἡ εὐφυϊα- καὶ ϱὰ (φιλοπονία.. :Συγχαίροντες 5 οὔ η τι πονάς: φυσική μου. δε Λοραύτηλαὶ τηλικαύτη, ὥστε καὶ αὐτήν μου. :Οὐδὲ δύναται «ἡ παρὰ: πὸ -εἰκὸς ροὶ: ἐμβνεύση: τὸ. θάρρος. πῶν. λέγων. θής ὁ ἀνέλαδον, τὴν. ολλ, ποῦ. ἀναπτῦξαι οι Δὲν. να Απ ποοα νο ζλι ποῦ Έργου σπου᾽ ν σπα ην απ ωκνωἡ - Ο Ν.. οΔύ ἕχαστον ὀτίχού Σελ. 1. Διατριθαὶ καὶ εἰδοποιῄόξις προπληρών: Τραφ. ἐν τῷ Ἑλλ. ΄Αναγιωστ' ΟΚΙΤΙΡΥΣΙ νὰ α πάλοθην, ὅτι ὃὰ ἀπεδειλίων: ἀλλὰ τό χη ἀγαθῇ ολ ὑμετέρα ἐπιείχεια διαδηλωθεῖσά. μοί διὰ τῆς. ὑμετέρας. ἐμπιτόσύνης ἐχορήγησέ µε, δυνάµεις, ὅπως ἐπιληφθῶ. ο, βετὰ θάρρους. ποῦ ἔργόύ. . οι. Κατα τὰ -πρῶτα βήματά ου εἶνᾶι πιθανόν καὶ φυ- αικὸν Ἡ τρ βωτοπειρία. καὶ Ἡ ἀδυναμία νὰ μὲ ἑπρόδωκαν,, ἡ συναίσθησὶι ὅ ὅμως ὅδον ὑψηλοῦ ἅμα καὶ ἱεροῦ καθήκον τος ἐξἣρέ µου τὸ Ῥρόνημα: καὶ᾽ ὑπέστήριδέ με ζητοῦσαν τὴν βελαίωσιν πῶν μὴ καλῶς ἑχόντων “καὶ συλλέγουν: δαν τὰ τοῦ. χβόνου διδάγματα. ή Ὑποπὸς ότι όσον: ἐπίπονον καὶ. βαρὺ, τοσοῦτον εὐγενὲς καὶ αεμνὸν μέσα: δὲ- πρὸς | ἐπίτευξιν τούτου Ἡ, ἐκιάθησις γνώσεων ᾽ἁγιῶν λα). ἡ σὺν τῇ. πράξει ςσυμῥαδίζουσα διδασκαλία «Μοῦ πρὸς χὸν Θεὸν ὄέδους, τηλ πρὸς τὴν πατρίδα ἀγά- -πης, τῆς πῥὀςτοὺς Ὑονεῖςτιμῆς καὶ εὐλαβείας, καὶ πάσης μαι ἡράφιν δ (καιοσύνης,σε µνότήτος χαὶ µετριοφροσύνης. Την σεμνότητα καὶ Φιλοστοργίαν καὶ τὴν μέτριοφοο εσύνην ὥρ ο] Ἡ φύσις ὡς κατ ἐξοχὴν ἀρετὴν τῆς αι. τχὸς,) ἀπῤδείξέι, δ τούτού ἀπαντώμεν ἐν τῷ καθ’ ἥμερ εβίῳ, λΑλαξὼν. καὶ ἁδμπαστὴς ἀνὴρ. εἶναι ἆπτον οδό κὸμλαστρίας Ὑὐναικὸς- «Κατήγοροι ἀδέμνου ἀνδρὸς εἶναι, ς'διδασκαλίας τῶν κοραδίων. εἶναι. ἡ διά-- πλλασίς τῆς καρδίας καὶ ἡ ἀθάπτυξις τοῦ νοὺς ἔργον δηλό . µόνον οἱ κάτὀχοι χρηστῶν ἠθῶν,, ἀλλά γυναῖκα ἄσεμνον - ἐχαὶ αὐτοὶ δἱ ἄϊσχρόδιοι, ἄνδρες μέμφόντάϊι κ καὶ βδελύσ- εσοντάι, ἑνῷ τὀὐναντίόν τὴν σεμνὴν καὶ µετριόφρόνα καὶ αὐτοὶ οἱ αἰδχράδιοι ὄεθοῆσι καὶ ἐπβινοῦσι. Γωνὴ ἄστορ γος ἀποδαῦει θηρίον αἰμώχαβὲς, ἑνῷ παρ ἀνᾶρὶ ἡάστορ. τγία διαλανθάνει ἁπαράτήρητος ὑπὸ λὰς πόικίλας φάσεις ποῦ πολυπλόχού ἄὐτου σταδίου. . Πόθεν ἄρά τοῦτο /ΓΔιότι Ἡ γυνή, ἐκ φύσεως, ἐπροικίοθη. διὰ ἠοχλῶν πλεό- ᾿νεκτηµάτων: φύσεί τε λαϊθέδει ἔχει μείζονα. τοῦ. ἀνδρὸς προσόντα πρὸς ἐξάσκησιν τῶν τριῶν ἐἰρημένων ἀρετῶν{ Πόση. λοιπὸν φράνησις, πόση σπουδὴ ἀπανεῖται, ὅπως -τὰ προάόντα ταῦτα. μὴ ἀποθάλώσι τὴῦ ἀξίαν των. καὶ ᾽μεπαποιηθῶσιν εἰς ἐλαττώματα! Τοῦτο εἶναί τὸ. κύριον μέρος τῆς. Ἀθικῆς ἀνατροφῆς πῶν Ὑωναικῶν.΄ Καἳ εις υπδῦτο δέον «νά ἠροσήλώση τὴν προσοχὴν. αὐτῆφ ἠ δὲ µή τὴρ χαὶ ἡ διδάσκαλος. Καὶ εἰς τοῦτο κἀγώπρ οσεπάθησα νὰ προσηλώσω τὴν προσοχήν μου. κατὰ τὸ βρα χὺ. διά- 'στημα τῆς διδασκαλίας μου µαθήµατα ἀρυομένη ἐκ τῶν ἀθανάτων τῶν προγόνων ἡμῶν' συγγραμμάτων καὶ συνεργάτας ἔχουσα τὴν κατὰ Χριατὸν πίστιν καὶ τὴν «ἠθικήν.. ο . ... « -...']'τ-υυυἝἍἠἃἡἃἍἃἄἎ--Ἅ-Ἅ--- ᾿Καὶ πέσον εἰς τοῦτο προσεπάθήσα θέλουσιν ἀποδείξεέ ΞΙΝΕΟΝ.ΚΙΤΙΟΝ.Ξ. εν -. ον - -- - : . κ ο, μλνδν αλ δω να ολ εν μα Ἵκθα πνωσ, ᾿ ὑμῖν τὰ ἁπλᾶ ἐδέσι ατατῆς πνευματὶκῆς ἑστιάδεώς) -ἀπὲρ ὑπὸ ἡμερς 29 » παρεκθόὺτ .- ο ο μμ μμ Ησή ρα τοαί. μκβ ἠτρίαί-µου παρατίθενται ὑμῖν δήμερον, λαὶ ἅπερ τ Ἐν τμ κ ον ννα ος ολ ο λος αι .“. ”λπίζω. νὰ παραθέσωµεν ἀλλοτε Ἠοικιλώτερα. Διότι ἐφέ. ς - ο ο νι ν ---- ' / . Ὅπος, ὡς δὲν δᾶς λανθάνει, «ὰὶ ἡ ἔνάρξις τῶν µαθηµάτων: («ἐγένετο βραδύτερον Των. ἄλλων. ἐπ καὶ αἱ βαθήτριβί] ἡλκκῶν. Χαιρι-.. ο ο ο. πο κο αν μα νο. διαχ, π.. --ᾱβ λεδα ο λὰ ὦ πῶν περισνασεώνμχκροχρον!ο» διακοπής, ἀπολεόασαι,λε Ὄτφω, τὴν: ξιν τοῦ ταντικῶς εἰς τὰ διδἀσλαλεῖα. φοιτᾶν αἱ Ἀ ἀπολέσασαι ὡς ἐὰ τῆς ἐπελθούσης ἔψελ πλεϊόταϊ βραδέως προσηλβυν. καϊγπολλαὶ αὐνεχῶς ἀποι- |: ἵᾠσιχζοῦ κωλυέμεναι -δτὲ μὲνιὲξ Ἀσθενείας] δὲ. δὲ. ἐξ αἲ-, α Ξιῶν ἀλέγων»- Διὸ καὶ. δηµὸσίᾳς ἀπευθύνως παράπονᾶ, πρὸς πὰς μητέρας ἐκείνας, αἴτινες: ὑπδξκ. νε ἀννθουβέ, ] φίλτρου: ἐπιτρέπουσιν εἰς πὰς θὐγαἹξραστων Ἠδήσυνε ὥς ἀπούσιάζειν καὶ -µῇ ἐπαρκῶς. ἐν. τῇ οἰκίᾳ᾿ μελετᾷν.» νη:Ἡ ἐν τῇ σολ, διδασκαλία. ζνεὺ . τῆς. :κατ οἶκον ου ” στ Δ1έ χ μελέτης «δὲν εἶναι ἐπαρεὴδ, Ἀὐριοῦς ο ο τς νο .. σα οκ κννο ο ε ον 2. ς 2 αν μοοώ Ὑά σον, δ 1). ο λετε λοιπὸν. ὄυνεργασθῆτε᾽ μετ) ἐμοῦ ὦ «γονεὶς 4νὰ «πτύζωμεν πάσας τὰς δυνάμεις ἡμῶν πρὸς, βελτίωσιν͵ τῶν μὴ λάλῶς ἑχόντων, Χάθ' Ἔσον καὶ ὁ καϊρὸξ προσφο΄ -ρώτατος. Ἡ πατρὶς ἡμῶν, περιελβοβσ ὑπὲ τὴν κατο-- α ν΄ ) Μο σα αν α Ξ .. , ή ᾿χῑν. ἔθνους πεπολιτισµένου. καὶ. προοδευτιλὸῦ, ᾿ βλέπει :δρίζοντα νέον, ἀνοιγόμενον πρὸ ἐῶν. ὀφθαλμῶν τῆς, ὁρίζον, ο στι ο. ον πι ο. πα λίαν ἀγτίθετον τοῦ ἀποτροπαίοὺ ἐκέίνου, εἰς ὃν διετέ-- λει Δρὸ αἰώνων. Τέ ἐπιφυλάττει αὐτῇ {ὸ μέλλον εἶναι ἄδηλον᾽ δὐδεὶς ἔμως ὃ Ἡ -- ..ν το ὃ εια ἡλῶν μετὰ ἔβνους μεγάλου καὶ πεπὀλιτισµένου, κα. περωτισμένη ὑποστήριξις πατρικῆς: κυθερνήσεως, «Ἱ- 5 διέπει Ὑὸν πάς ύχάς τῆς ἡμετέρας πἀτρίδος, ἔπαγ- ἔλουται καὶ ἐγγύῶνται τὸ ῥέλλον αἴσιον καὶ εὐμᾶρές. Ὄρε Αλλ) ὅπως τὸ έλλον ποιοῦτον' προπαρασχἐνάσώμεν : οἵον. τὸ ἐνγοοῦμεν καὶ. Ξὸ ἐπιθυμουμᾶν», ἔχόμεν ἀνάγκην Πρὸ παντὸς.νὰ διαπλἀσσώμεὐ 'καλὰς μητέρας, ὅτως διὰ᾽ Δούτων Ματαρτίσω μεν κὰλοὺς πολίτκὸ, πρίν ἐεἶναι χή- Ἄιοι,τὰ ἐργαστήσοια, ἐν οἷς πάιδαγωγέτταίτις, «Ἠ οἰκία, τὸ ἀλῥλεῖον καὶ Ἡ κοινωνία. Ταῦτα ὄψως. εἶναι τόσον .στε-.. νῶς συνδεδεμένα, ὥστετὸ ἓν .προὐτοθέτει τὸ ἄλλος λέτε. οἰαδήποτε σχολεῖα, οἰουσδήποτε δι δασἑἀλούς, ἐκλέξατε οἵαν θέλετε µέθοδον, ἐὰν δὲν ἔχητε καλὰς μητέρας, εἶναι ᾿ἀθύνατον νὰ, παβαγάγητε ἐντελῶς κάλοὺς πολίτας. 'ν τῇ τρυφερᾷ-ἡλικίᾳ Ζὰ ἀναπτφσόμένα ἀροτερήματα καὶ ἑλαττώματα χαράσσοντὰι ΞόΦοὺ βαθέως, ὧσξε πᾶσα ἔπερ. χομένη ἀνατροφὴ δὲν. τὰ ἐξαλείφει αθ. ὁλοκληρίαν.Λά- «ἴδετε τὸν σοφώτερονᾶνδρα. τοῦ κόσμου, ἐὰν οὗ Μοςεϊχετὴν: - /. ς ον - . σος οὖν ᾿ἀτυχίαν νὰ μὴν ἔχῃ΄ καλῶς. ἀνατεθραμμένην μητέρά», ν αα κφ.. ν --ᾱ Φαὶ ἐν αὐτῷ ἀκόμη.τῷ Υήρατί που θὰ γέμη Ἱρολήψεων: ώόι . καὶ ἐλαττωμάτων μεθ ὅλους τοὺς κατ’ αὐπῶν πολέμὸὺς. τῶν σσφῶν καὶ μακρῶν σπουδῶν του. .Τούναντίον λάδε-. Ἔε ἄνθρωπον, υἱὸν κάλῶς ἀνατεθραμμένης μητρὰς ὑπάρ-.- Ὅξαντα, καὶ μετὰ ταῦτα περιελθόντα εἰς τὴν οἰκτροτάτήν.. θέσιν, εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ διάχρίνῃ τις κατὰ πᾶν βῆ-- μα, εἰς πάσαν στιγμὴν, λαμπεηδόνας εὐγενοδέ Καὶ καλῶς.. . ἀνατεθραμμένης ψυχῆς. Ἐὐτυχεῖς αἱ. χοινωνίαι ἐχεῖναι, ἀἴτινες τρἐφὰυσι µηπέρας, οὑτωσὶ κατηρτισµένας, τῶν όσο ίων ὅλσι δἱ πόθοι καὶ ὅλαι αἱ φροντίδες τείνουσιν εἰς. τὸ καταλλήλως. Παιδαγωγῆσαι «ὸγ. μέλλοντα πολίζην . ἐν τῷ πρώτῳ καὶ διὰ τοῦτο σπουδαιοτέρῷ αλαδίῳ «τῆς ἀνατροφῆς τὸύ. ο δν χο κ δω κ τὰ ὀλίγα ταῦτα πρὸς ὑμᾶς ἀπευθύνασα, ἐπικαλοῦμαι Ἴδη µετὰ καρδίας συντετριμµένης καὶ τεταπεινωµένης, την ποστήριδιν Ξοῦ 'Ὑπερτάτοῦ ὑπὲρ. τῶν. φυτῶν τῆς.- νεαρᾶς ταύτης ἀμπέλου, ἥτις ἐφυτεύθη, Ίγστεύουτα εἰς. τὴν ἐκ μέρους αὐτοῦ ἀντίληφω», . ον ο νι Ἕ ῥ [οἱ “Κύριε Συντάκτα,. - κ. : παράπονα | ο : ω : ο ο ὄναται ν᾿ ἀμφιθάλλη ὅτι ἡ συνά- |) , ἐζήτησαν οἱ ζαπτιέδερὰ φχκ]έβώσω εἰς τὸ κονάκἰ. {ενιον Μαντοθάνην κάὶ ἀφδῦ. δώσω αὐτὸ σᾶς φέρίώ: ἄχλο 1. Πρῶτον .λδιπὸν οἱ ζαττίέδες Ἡ κι ολο ο φας, σε περὶ τὰ τέλη: Σιπτεμθρίου. τοῦ. π « ὁποιῤτωιόν {ιχαλλ {Γεωργίου Μουκτα Ο' ὑποφαινόμενος, Κα λΓιωργίζουιΜουκτά «Ὁμόδόν ἁάτὰ φέτες 76: η] τῶνπνόκας :ατὰ Σιπτέρθριο τοῦ πἀρελθόντὸς ἔεούςμετ ρῶων καὶ εἰς :πὸ φρθύριον :πεμφθέντών,πιότὸλοι ὀῤίνος ἐν πῷ 'φβουρίῳ. ἐζήτησάς, ἄδειαν. ἀπὸ ἕνα βονόήσω δίὰ-- όν .(Πιοτοποιήτι νο Ίροντα, Τζερλέᾷοψι διά νὰ πο ζῶόντῥ ἆ ΦΚ. ο τς ὃς Ἡ ο ο ο αυ ”- πότου ἠδύνᾶτό νὰ 'Φοαήση: ἀπὸ .τὴν.ι απῤάν.- ατέβησώ: ο ο μα Ημ ΡΕ ρωσ ορ σν τρὀφῆςΣ Εκετνός πότε Ἡλν 1ὕθρείς καὶ ἐξυλοκοπήμάτ κ ο Σ ο τον. ψίς :. ος ος κάτ ο, κ ης ρα, αδλι λὺ :ἐσπρωφε΄ καὶ μὲ ἔκλέισεν εἰς φυλδκήν.ς Ἀνέφερα δὲ εἰς «τὸν. Αστυνύαόνι ὃτᾶ ᾖλθεν ἐἰὲ Ἐπιθεώρησιν τῶν ιφὐλακίσμένών: τὸ περνά δη νν καὶ τῷ ἔδειξά, ῥάλιστά καὶ τηνχεῖρά: μού) 'φέρουσάν τὰ σημεῖα τοῦ. ξυλισμοῦ, καὶ δὲν ἀπέδωκέν οὐδὲ ρολο η ὁ τε σένα ονομά νι ς κ ς ν τολα Φ ιρ μ μίαν διζάιοσύνην εἰς τὰ παῤάπονά μον, ἀλλὰ μὲ διέταξε ῥιόνόν νὰ ὑπάγω :8ὁ 3ὴὴ δέσιν μου, πβοσειπών μοι τὸ πέρασε.” Ὅθεν καὶ ὑποφαίνομαι, ἐπιθεθαιῶν τὸ πὲριστατικὀν- δικντῆς, ἰδιοχ έέρου μου ὑπογραφΏς..' --. ο κ οος Ἶ 18)590 Ἰουνίο 1975. ὅπο ᾖποῇ,) Μνζαὴλ Γεωβγιου -- ντ ο Αλ Ἡν Ἐν Ὁμόδῳ τῇ 18 τ αΠιστοποιησιλὸν Ιω. Κυριαχοῦ, νεροφόρου ο πα ραουα : πα ο ας πα Ἐν Ὁ ὑποφδιίόμενος, ]ωάνλεζυ νλροφόρόε Χαταθότω τὰ ἑξής σα, ον η) Ἐπερνάῦσα μὲ δύς ἄλογα φορτώμενᾶ νὲρὰν,πὸ ὅ ποῖον. μοῦ-.. Τόὺς εἶπα ὃτι τὰ Ὑωμάμα αὐτὸ: ἐἶναι ποὔλήμέναὰ «εἰς-τὸν΄. κ. λΑντώ: 9 βπασαν 'τὸ Ἐν ζῶον καὶ τὸ ἡπῆς ἡ : βαν µέσα διἁτής βίας καϊτὸ. ἐφχιέρώσαν], ταὐτογ ρόνώς δὲν οἱ ζάπτιέδες ἔσύρον διὰ τῆς βίᾶς τὸ ἆλογον γατὰ διατάγὴν τοῦ Ὅμπαση ὁ ὁπατος τοὺς εἶπε ''πιάστετα ζόρολά καὶ πελέ: σι ᾿χαὶ ὥρμησαν πάνω µου καὶ ϱὰ ἔπιασαν ἀπὸ τὸν, λαιμὸν - καὶ μοῦ ἐκτύπησαν εἲς τὴν ἀἐφαλην, καὶ μοῦ, ἀφαίρέσαν.. τὸ «3 ῥαχαῖρί µου-. ὅπου ἐἶχον εἰς την ᾿ζώνήν παλ) μλ’ ἐφυλὰ σαν” εἰς τὸ κάστρον ἐπὶ ὀκτὼ΄ ἡμέρᾶις: Μετὰ 24, ὥρας μοῦ.ἐζή Ἴπησαν εγγυητὴν καὶ ἔθαλα τὸν ’ ει Χ. Λοίζον Μαραθεύτην 1 κάὶ ὕστερον μὲ ἐφυχάχισάν - ὄκτὼ «ἡμέρας, ἀφοῦ ἔθαλα ἐ ητήν: Τὸ περιστᾶτὶκὸν τοῦτο: μοῦ: συνέβη: πέλη ζαὐγούστο ο 5 κκ» ο. ο τας εν 1878... στοκ ας Ὁμᾶδος τή 19 Απρίλίοῦ 1879 καβ Πιστόποιήτία , ῶν ἐν Ὁμόδῳ: καταθλίψεών: ν 5 Οἱ ὑποφαινόμενοι, ἔκ το τῶν παθόντων. κά παρέυρεβέντ εἰς «τὰς διάφόβους σκηνὰξς τὰς τελεσθείσας ἐν τῷ :ἡ] πἐλθόντος :ἕ α -- κ) ιά σχια αι ο ο ρο να. 7 σ ιομολογοῦμεν. ὅτι ὃ “Απτουλλᾶς Αλβανός κὰξ ἀρχὰξ ὑλαϊ. 3 εἶτα ὃ Μονδίρης: Αὐδήμου, μετά πυντάδοξ ζαπτιέδω» διακ] Ὅοι τες ρσ φον ὁ ν ῥύττοντες ὅτι πέριεθλή ὀτοντες ὁ θησαν μείξονάξξουσίαν' κατὰ :τῶν αξιανῶν. ὑπὸ τῆς Ψέας Σεθᾶστῆς Αγγλικής: Κὐθεργήσεως ἔ ἵπτον λυπσωδῶς λατὰ «.Ξδῦ πρόστυχ ὀνεός--μαἱ ἀνέπτυσαον μτὰ µείζοντος ἑντάτέως τὰς πάλαιὰς αὐτῶν ἕξεις μὴ φειδό τ μένοι «οὐδὲ. τῶν -ἀἰσχιστοτέρων ὕθρεων!,. άχώσεων καὶ ,ἀτὺ (μώσέων, ἄνευ οὐδεμιᾶς εὔλογοφανοῦς ἀἰτίάς, ὡς ὀρῤη τήριον ἔχοντες µόνην τὴν λύσσαν τῆς ἐκδυέῄόέως διὰ τὰ ἐκδηλωθέν. τα αἰσθήμάτα τοῦ. σέθάσμοῦ καὶ τῆς ἀφοσιώσεως.. Ἱρὸς τὴν: γέαν καθιδρυοµένήν. Χριστιανικὴν Κυθέρνηαιώ. Οἱ ἐνθυμοῦ οι τὴν ἐποχὴν τῶν 9]. ἀπεικόνισαν τήν “συμπεριφορὰν ὁ τῶν ὃν μνησθέντων πρὸς τὰ ἤθη.καὶ τοὺς ἑπβόπους τῶγοτότε. ο, Γρ χόµενοι δὲ. ὃ Πρὸ ιδεθπίωσι»ν τῶν ὅσων ἐδημοσιεύσάμεν. ἐν τῇ ο οιροοΣις η ε.. ἲ , , ως 14 ερ. εἰς τὰ καθ”. ἕκαστα ἐξηγούμεθα ὃσα εἷς ἔλα, : μας ο ὸψ. ἔπαθε τότε:.,΄Ὁ μὲν γηραιὺς Θεοδοτῆς ματάξὺ΄δλλὼ απ σον ν Ἡ να. Χο ασε” παρά, Ἰξοῦ. ἰουδίρου τὰ ο τομοὺς, πεζεδ οθέγκὸ τὸ δ πα, ὃν οκλής Παυλίδης,. ἄνθρωπος φιλ νήσυχος, τίμιος καὶ ϊνωστὸς παρὰ. τοῖς, εὐὐποληπτοτέροις τῶν Ἅμετ έρών οὐ μπάτριωτῶνὴ | ἐχειροπεδώθη Αγγλικοῖς. ἁλοιο τὸ, μετ. «τοῦ: Φιλίππου /Σοῦ Χἐπωμκλημένου Μάκεδόνα, . Ὁ δὲ Μιχαλλ Γρούτάς, ὑθριζόμε ος. αἰσχρῶς ως Ῥν, ὁρμῆς ᾿ἀπρωχγόμενος παρ ἀλίγὸν ἐρ: .ρίπτεβο χατὰ Ὁ δὲ Γιῶνάης Μάρτις). ὁ τότε Μουκτά. ης αἴσχιστᾶ ὑδροθςς ὑπὺ τοῦ ουδίρὸυν καὶ ἐξυλοκοπήθη, νταυτῷ..«Ὁ ἀὐτὸς ὑπὸ τὸσ᾿ἁπτουλλᾶ ἀῑδχίστα ὑαρισθαίς. καὶ) ᾿σπρωχθεὶᾳ- πρ” ὀλίγον ἔερημοῖδετο ἀπὸ τὸ ὕ ύψος. τῆς: ἑλίμφέος πῶν ὑψηλότέων ὃ ὀωματίων τῆς Οώμληπίας. Τέ. μπος, ὃ ὌὍθων χ. αΓεώργίου λὰὶ ᾽αὐτὸς ὑπὸ τοῦ. Απτουλλὰ ναὶ ᾿ τέρου ου ζαπτιὲ ὑθρίοθεὶς καὶ. ἀγηλὲῶς, ῥαπισθεὶς' ἐχειροδέθη ἆ᾿ ἠπηνῶάν, κατὰ τὸ, δὴ λεγόμίνόν, αγκώνα. ᾿Ἠγτούτόις ῥετὰ.. ὰς 7 ποϊν(λαξ ταύτᾶς ἀγρίας. σληνὰς ὁ Δἰουδίριὲ ἀποστέλλεί ὃς δίκην. ἀγέλης τηνῶν εἰς Ἀεμῆσσόν, δέκα καὶ. ἑπτὰ ἄτομαι. δή δἱθνέ προκαταδεδικάσµένα, διὰ. σημέιώσιώς,- ἣν τσ ἐλρᾶ᾽ εω καὶ ὅδηυ Υοῦσιὴ αὐτὰ οἱ. ζαατιέδες.. κατ’ εὐθεῖάν : εεἰς τὸ Ἰθικητήριον,, ὃπερ. ἆ ἀμέσώς. διέτᾶζεν ἄγευ- οὐδεμιᾶς . :ἐρεύνης- τὴν εἰς τὸ φρούριον. φυλὰκί συν-ς ο]δοὺ λοιπὸν ὅλη - ἡ -εἰκὼν - πῶν παθηῥάτων μας. ἐπίκεκύρωῤένη διὰ τῆς ὑπογραφῆς τῶν. 1 παθόγτων᾽ ο ία πάρεὐθόγτών εἰς ο τὰς δμληφθείσας 3 αγικὰς Ἂί ὑπογρωφαί. πῶν: παῤόητάνι ὀφοκλής, Πκυλίδης,. Όθων” χ. Ῥεωργίου,, Μιμή λ: σος ΦῄΏλιππος Μακεδόνας, ’ ἡ Ῥιαννάκῆς Μάρτίς, ὢν Κατὰ τὰς. διαφόρους σκηγὰς. παρευρεθέντων, Ἡ λαξ λαμτ τος Νωολάσύ,ς «Καλλιστράτης . «Θεοφάνους, Ἱ- Πρώτος ἀπᾶ Χριότ ὀδομλόξι, Χάραλαμπῆς Ἰωάννου, Κι. ἆόλαος Εὐθυμίας, Μιχαὴλ . Χ:' Ἠλία,: ως. Χι - / ῥζηἀζᾶς, Γεώργιος Σάβθα.. ἀζᾶς,, Κώνσταντῖνος Ρ.:-. λοδινός,' Έκτωρ ἂν, «βόγένάδης,, «Ἀριστόδόυλος θά: δο νλί ὅπο :: ασ κώρ Μούζονρας, ο. ο. ς {Πιότοποιηξικὸν τῶν πὸ ς λβάνάσίω Ἠψάριδώνι,, Ἠμεῖες οἱ χάτωθεν σημειωμένοί: ὑψάριδες.: ἀπὸ, χωρίον. εν νιου ᾿Αθωνάσιονμαρτήῤοσμέν. μὲ τὸ παρόν μας ἐνώπίᾶν Βεοῦ Καὶ. ἀνθρώπῶν ὅτι ἐπειδηὃ. ορµὰν. ῥάμούρής, Αλᾷ, ἐφέντῆς υέός Χασὰν Καπτᾶς βᾶς ἐσύκοφάντήσεν εἰς στην. Κυθέρησιν Ἐπῶς ἐθλάφαμοεν δένδρα ο «Καδῆς -' μὲ κὸ συµθούλιον: ἔχαμε : μασπἀττὰν κάὶ μᾶς, κατιδίκάζον. εἰς Φυλακὴν. δεκαπέντί ἡ “μερῶν. καὶ ἀπὸ σαράντα. πεολίκια πρόστιµον ὁ χαθείς᾽ ἔπει ώέπα ὅ Διοιλήσῃς Ἔροιψε. τὺν μάαπαττᾶν ἐκεῖνον Χὰὶ ἔκαμιν ἅλ Ὅπλον ἴδιος, ὁ ὁποῖος μας έχα ἑαδίζάζεν τ τὸν Μουκτάρην Χ, ςμΚναταντὴν. Νικολάου εἰς ς ῥυλακὴν.α πριῶν μηνῶε,. τὸν δὶ πα. πᾶ ]ωάννην. Χ, Μιχ. καὶ” Χριστόδουλὴν ρα Ἰωάννου εἷς. Ῥυλακὴν. δύω- μηνῶν, ᾿Αφοῦ. -μᾶς, εἀφύλάχισαν, νάμέσως ' λα) ποὺς. ρε 'μᾶς ἔθαλαν καὶ ἐδουλεύαμ ὁν ἆ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ. Κοναχίου,”- μάλιστα δὶ ἐμὲ πὸν παπι, Ἰώάννην μὶ Ηἰχάν) καὶ ᾖγἐκουθαλοῦσα ἄμμόν καὶ πέτρᾶς μὲ 5 ην Μσίθέρᾶν ἐμπροστά να ες. ὅλον ελ πλόθος». τὴν. νύκτα. ἀφοῦ. ἐτέλείωνρ, Ἡ. δόυλιὰ, ςἔθαλλα εἰς τὴν. φύλακὴν ! ες. τὸ κάστρον.. Με τοῦτον τὸν ΄ ο ρόπον ἐκάμάμεν δώδίκα ἡμέράςι- ὑστίρα ἀπὸ, ας. δώδὲκά δή. ἐρᾶς ἔθγαλαν τοὺς δύο' µας -Χ. Κωσταντὴν χαὶ Χῤιστοδού. λην Καὶ μας εἰπᾶν ὃτι: ἐπειδὴ τὸ πελιτιὶ ἴχιί ἀνάγκήν, ὔ ἔ ψου ἀντὶ νὰ, δουλἰύεται εἰς τὴν θυλάνὴν νὰ πᾶτι μὲ ἵνα ζα πτιὲν ὁ χαθεὶς καὶ νὰ Φέρνιτὲ ὅ ὄφάν. ὃς τὸν πελιτιέν' ἔπειτᾶ ἀπὸ. μίαν. ἡμέβαν ἔθγαλαν κάϊ. αν τὸν πάπᾶ Ἰωάννην.. καὶ ν ἔδωκων ε εἰς ἕνα ᾿ζαπέὰν διὰν κάμνὼ καὶ ἐγὼ τὸ, ἴδιονι- λοιπὸν Σέουθαλούσὰ μέ ὔψον ὶ διά -σάράντα, ἡμέρας ἐκτὸς. τῶν Κυριακών - τα ἐ ἐτρέφαμεν) καὶ ποὺς ζαπτιέδες οἱ ὁποῖοι. Λάάγ.- πάντοτε μαζύμας., εἰς ἀὐτὸ 'τὸ διάστηµα τῶν' σαράντα Ἆ, μεοῶν: ἐγὼ: δ᾽ Παπᾶ Ἰωάννης χαὶ΄ Χρίστὸδουλῆς Χ: Ἰωάννου Μπἐγὼ᾽. δὲ σ- Μοὐκτάρης. . Ἰωνστάνεῆς ὀέδυθάλησᾶ ἄσθέστην πζωπάνω 'κἄγω δέκα. χιλιάδας, ὀκάδές”' ἐνῷ δὲ εἰς τὴν πολιτεία». ς ἐπέρνα.. δέκα παράδες ἡ ὀχὰ ο ἀσθίστης τὸ πελετιὰ μὲ ἐπλή- πι βώνεν ιὐκτὼ παράδές ἡμᾶς. δὲ. σ ποῦ. ἐκαυθαλούσαμεῦ- ὤφον. η ἃς ἐπλήρώσαν, τὴν” πρώτην. “Ιθδομάδά πρὸς: πέγήντα γῤᾷσια ταῖς χθίαις ὀχάδες: χαὶ ταῖς ἀλλαις Ἰθδομάδες πι πρὸς σαράν. Έδκοο ἐν) ἐἐκουθαλήσάμιν πάνω κάτω ἐξήντα χιλιάδες, ὀχάδες. φον, άν Ὁ κκ έκως ἁποσσσωσ τς Γτπαλο η ὶ | χαιάις ὀκάδες: πρὶν νὰ τελειώσωμεν ταῖς σαρ ίτα ἆ ἡμέραις εἰς τας τριάντα τρεῖς. μᾶς ἐφώγαξαν καὶ μᾶς παν «ἀπὸ ν δίκατὲ τέντι μεταῖτία ἵ ἔλαστον: μετὰ μιαν Ἡμέραν πάλι μᾶς ἔφεραν λαὶ μᾶς ἐ ἔθαλαν φυλακὴν. εἰς. τὸ ὰάστρον, τὸν πά πὰ Ἰώάννην «καὶ Χριστοδουλὴν - ἵνα. ἡμεῤόνόκτιον, τὸν δὲ Μουκτάρην ͵ ἓις τὸ τέλοό τῶντριῶνμὴνῶνδύο καὶ μισἠνἡμέρᾶν» τς Καὶ ταῦτα ἔγειναν ἀπὸ τὰς ἔνδεκα Δεκεμθρίού τοῦ 18. -- . Ὑπογρ.) Παπᾶ Ἰωάννης Χ Χ.Μιζαήλαι μδ ἀπὸ χωρίου: Ἁγ. Αθανάσιο, Ὁ ωνσταντύς. Κικολάὰυ. Χριατοδοιλᾶς, ἄ., Γιαννη: ο ολ θωνος Χ : Τεωῤγίου πρὸς αν ρρδικάστη) Εκλαπρότατε κ. Ῥλρχίδικαστ ἄν ο ὁ ὑπάφαινόμενος, Ὅθων Χ. Γεωργίου. ἀπὸ Ομᾶδος, λκὰ ζξλω τὸ βάρος νὰ ἀιθέσω τὰ παράπονάµου ποὺς ὑμ.ᾶς ὃτι, - εἷς-ὢν τῶν ἐν Ὁμόδῳ' παθόντων κατὰ δν Ξοῤέλθόντα, Σε, πτέμθριόν | λαὶ υσήμειωμόνος ἔντε τῷ. δοθέντι πιστοπονητικῷ, ἐπικεκόρώμέν , ὑπὸ. παρλυρεθέντων ἐγχωρίων - εεἰς τὸς Ῥωφό ΄βοὺς τϊλεσθείσας τραγικὰς σκηνὰς τῶν τότε ἐν: Ὁμόδῳ ΄π θόντων, ὡς καὶ εἰς τὰς ἐσ(άτως ὑπὸ τοῦ υὑμιετέρου. ών ᾿ γέώς, Ρουθὴμ᾽ Ἱσρακλιὰν σύλλεγιίσας : πλἠροφδρίας,ἅμα ὔκου ᾿ σα τὴν κλσιν Σοφοκλέους Παυλίδου καὶ Φιλίππου. Μάλεδό π]ύαν ῥάττ τόυ νἀροσκληθέντων διὰ τό ἴδιον πάθημαξ ἔσπένσα: καὶ Τ1γὼ ἀμέσως μιταθὰς. ἐνταῦθά Ομοῦ άν, ᾽αὐτῶν,, διὰ νὰ ἐκ θέσω. τὸ πάθηµά μόυ καὶ τύχω ἀἰτήσας δικάιοσύνην” παρὰ τοῦ ἐκτάκτου Δικαστηρίὰὺ τῆς ὑμ. ᾿Εκλαμπρότητος:: ἀλλὰ δὐστυχᾶς δέν. ῥοὶ. ἐχορηγήθη ἄδεια: παρουσιασθεὶς, ὃνα παρὰ στήσω. ὑμῖν τὰ δόα άγὼ Ἔπαθον σὲ, ὅπως. σὺν τοῖς ἅλ λοις Μτόχω δικαίας ἑκανόπονήσεως: - ο. .-... «Ὅθεν ὑποθάλλων Ίδη ὑπ ὄψιν. τῆς ὁμ λάμαιό τὸ δίκαιον. τοῦτο παράπονόν µον, ἐπικαλοῦμαι την ΄ εὖμ. νῆ, καὶ” ἐπιέικῇ ᾿Αὐτῆς ἀκρόατιν ὅπως μοὶ χορηγθή ἡ ἄδεια νὰ μα, τὰ τῆς ἀξιοποίνου διαγωγῆς τ τοῦ ᾿Απτουλᾶ Ἄλλδα νοῦ, ὃστις μὲ ἐξύλισε τότε ἄγη λεῶς χαὶ μοῦ ἔδεσεν ἑ)εαντῷ υτᾶς χεῖρας ἱξάγκωνα ἄνω τῶν δύο ὡρῶν., ὥστε παρ) όλί Ύον νὰ ᾿λειποθύμήσω: Ἡροσφέρων. τὸν. βαθύτατόν΄ μου σϊθασμὸν «καὶ ἐν πλἠρέὶ π παποιθήσιι ἐτεὶ τῇ ὑμ. ἐὐθυδικίᾳ Αρα βίαη διατελώτ... ο ἂνροᾶς σᾗ 99. ἁἷαίου τεῦο.. ο ροθηρότατος δοὕλος : -..Ἱ-- Ὕπογ: :) Ὅθων Χ. Γίωργίου: . . 8 Ἠμλάμήροτάτῳ ᾿Αρχιδικαστῃ Κ. Κ.Α. Φίλψ.᾽ Εις τό Ἀημαρχεῖον: - ῥΑπάντησις. ο “6 ἀναφερόμινος σληρθρομέτά, ὑπὸ. τὴς 1, Ἰξοχ. δεί , πρῶτον : πρέπει νὰ πληβοφορήᾳς Αὐτῆν (τὴν - Ἔξοχ. } ρα. πτῶς ποῖος τοῦ εἶπε νὰ Υγρά τὴν ἀναφ ορὰν τάύτην ᾿ καὶ ποῖος τὴν ἔγραψεν, καὶ ἐπίσης νὰ χάµη ἔνορχον ὑραπτὴν μα νι δτί τὸ περιεχόμινονὴ ὡς λήηεται εν αυτη, εἶναι αἲ᾿ { απθέςς ' ἅρω Σίγαρ Ὑποδιοικητής: ᾿ Ἡ ςλωτίά αἱ αὐτοῦ ἀναφορὰ πρὸς τὸν ἀὐτόν): : Λιµησαῷ 9121 μη 1879: , Εξο ώτάτε.. . . τς Ὡς πρὸς, την Ἐληρμφορίῶν, ἂν μι. ο μοὶ ζη Μετ ο ἄνθρωπος, στις ἔγραφε τὴν ἀναφόράν µου, εἶναι ξέ γός, ἄγνώστὸς εἷς ἐμέ. Ἀόνα δὲ τὰ παθήματα μου μὲ παρε Ἠθνηδαν εἰό κὸ ν ἀναφερθῶ. :. : ον ,Ὀρκίζόμαι δτὶ δλόν τὰ ποβοζόμινόν ἀὐτήςδέν ἃ εἶναί πᾶρ αὐτὴ Ἡ ως . : . ΄ Διατιλᾶ τάπείνότατός δοῦλός σας. - ἜἼπο ) Ὅθων Χ. Τιωργίου. : ᾿Αρχαδιχαστην Κ. Κ. Α. Φοψ: ώ Ἠμετὶ τὴν κ ο πεξοχ. κ. .ς Απάντηκις) - ο ἀναφερόμοίς, δὲν συνέμορφώδή α σὸν τισ, δύ ντα. Ἔξο ότητος. - Ὀ σόου 9: ϱ9. ο. ὢ εἰς τὴν πολιτείαν. γή, προς ρα τάθ ο ωσ δν νο πο το ρε - απο ὶ Σαβ, μὰ ων τα μον --- Ορδής τν ών πο ας πα ὃν, ος ακμής το τ . : ρα τὰ ... λλλνή ἡμεις ο. ἔσγοίμεν ο. ας ών ο σα ος λλὰ ἄλλα ζητ ἦματα, οἷον τὸ τοῦ: «Σέρὶ”, σῆς : . νι ο τιν τσ ν ο) πώς τῆς, (Δευκωσίας’» καὶ τὰ: λοιπά Όταν. ΑΡΑ σιγᾶν,Ἡ κῤείσσονα η ὀνγῆς λέγει). ψ «ἐπιχειρῶσι νά ἀνασκευάζωσι τὰ ὑφ'' ἡμῶν: γραρόµενα Ἶς Εν μ, σύνταξες τ]ςιένταῦθα. ἐλλιδοµένης, ἀγγλικῆς ἐ-, ἐχαὶ ἀλορκαίζφύσί νὰ χατέρ χωνται εἰς τὴν δημοσιότητα. ἃ εφημερίδας: ἐγίγνωσκιαὸ ἑλλήνικὸν ποῦτὸ- Δαράγγελμά | δι καὶ αμα. νομῖο μυ νὰ αἰτ θα ο. χερι κἡ . δὲν θὰ ἓν ὐράφε βε εθα[ώς.-περ) ἡμῶν! ὄ, αὶ Εγραψὶ ς περι” : εν ονΑΝ ἀνάίρεσυ: πως», δημοσιευμένο ο πἰστόὔσα οστώς δν: λάθύρθθώς, ἀφ'- οὗ. ο) δν ρητος) α : ο. αμα δν ἀπαίτήσιν αὸε δή τν Ὅπῆς Αδίάδνης, ἀλλ” ἅπασα]. ταἰ ἄγλωὶ μή, ανα]. σν κ νὸς ἄλλου, λήῤῥοαδρημένο, ᾖὰ Κατῤρῥώσωμεν νὰ δικοώσωσν αὐπήν», Ἴδωμε νο - : ὁλῶσι Ν΄ νε ἡμῶν. δάδα ἸρΗμεῖς ἐγράφομεν 1 τῷ προηἸουμένῳ. ἡμῶν. φύΧλ : . οδο οἱ Μῆς ἐκλογῆς” ποῦἆ,: λιτςὴ τὰ ἑξῆς:. Ὃρον «στὸ Θεώροῦμεν: καθῆκον ἡμῶν νὰ. ὃ ἡμοσιεύσωμέν. ο ἀναιρεῖιὴν τῆς Α: Ελρχότητος, πο.» (Αρμόστου: - μῶνις «ΦΑλλ ἐπιτραπήτω”. ἡμῖν : γὰν παρατηρῆσωμεν αρ, ἡμᾶς καὶ δὲὰ ὅμας κατόκω ἓν σας ο ωμά, ς ... ὅλου ποῦ΄ σεβασμοῦ ὅτι. Ὑράψαντες περὶ τῆς. ἐκλο» ηπακάτας ὃν ορίνθωι β . βαν οσον ἳ δλν ἆνμ οοῦ ὐ δὲι ξὰ ἐπὲ νὰ έ -. Ὑη ιότατ ον νὰ, ὑπε μέσω ὑμῖν πρᾶγμάι, ο φαίνεται ᾿ κ ἵν οονµ. ν γ «ὅτι: σᾶς δίέλαθενι: -Ὁ. δν πιὐρίσμὸξ ὁτὶ ὁ κ. Μνεζης: δὲν Ἡὲ- η δεχτὸς ὡς μέλος ποῦ Δααθι,. ἀφοσ. ο καὶ ὃ᾽ Δουρκικὸς Ἴγετο δἰκτὸς ὡς μέλοξ τό τοῦ Δαχθὶ, ἐνεκάτης ξένης ὑπὶ πηκδότητός: άμος, ὥς καὶ τᾶς - «ἄλλας εὐρωπαϊκὸς, ἆτ δΧἈλείέι κου δὲνέῖνχι, κατ' ἐμλλριτὴν λίαν ἱσλύρός, ᾖλ. ἄρθῥόν «ἐκεῖνο- ποὺς ξένο ὃς ἀπὸ ὰς ἃ ἐ καστικ ς' θέδέις. τοῦ 'Νιζἀμ ὅπερ ποιεῖταί. λόγον, περὶ τῶν ξένων ὑπηχόων» κά υπο βοὔ]κεν μόνον πῶς η ΑΔ. «Ὡξοχότης, - . δε. .. τῆς ππηργήβήἁματῆ ἀφίξει τοῦ δ΄ «ΜΑΤΙ Αρῤοστό, ποῦ Σὶρ.Γάρ᾽ τ Κάπρου Μέγας! Αῤοστὴς δὲν ἔγραψεν.. ἐν τῇ πο. |.νετ Οὐελσελέη, ἐν Κύπρῳ. Αὐτὸς' οὗτος { ἐσύστησε- τὸ μα λόγητικῇ του ἐκθέσεὶ ὅ ὄρτι νῦν δημοσιεύει ἡ Α.π. .ὃ Αλ. εθετικὸν Σώμα διορίσας ὡς Μέλη, ἀ τοῦ : «ξένους, ὑπηκόους, . µοστῆς μῶν, ὅτι δηλαδη « ασ δ κ. Μαζης, Χα ίτο ει οἷοε οἵ-κ κ.. Βἰο]ϊαζά ἡ/αξίοί . κἀὶ Ελυκός, ἀπὶ πλρηνοδί ὰ κλεχ θεὶς, ὃ δὲν ἐγένετο. δεκτὸς ὡς ἐκ τῆς ξέν ηὰ ὁ [-κην. ἐν ᾿Λάρναχι τὸν δόκἛδρα,, Χαϊδεστν,, ὀὐδεμίαν. ποιῶν ὑπ η κθόπ η τόςταυ,. ολ ρνεῦτο διαρρήδην: τὴν. ᾽μεταξὺ. ξθὼν ὑπηκόωῦ μαὶ Ἰθαγενῶν, διά κρισν. Διατὶ ΄ λος, 3 κ λόὁγήὃ του καὶ διέφενδεν, ζπι σήμωςγεγ ὃν ὃς πως διὰ, τὸν κ σα τν ὂ ον ος πόλις νο) ο ᾠὲρ ϱ τῆς αὖθεν« υκότητος ποῦ ὁποίοι δνανταιινὰ εὑρεῖ. αίρέσις. ὄν νο εκῆς η. τος πιο, τς ο. θῶσι πολλαὶ | μαρτνρίαι: . τῷ παν ὡς. ο, Ἡ των να σα χαὶ ΕτΕ” ο κατ ῶ, ος 5Ἡ. δὲ σφη ἡμῶν. σὐνάδελφος Ἂς ἐοαρς ἡμᾶς ἀποσταλεῖσαν ἀὐαιρετικὴν. ο. “Αρβόστοῦ, ἡμῶν. καὶ “λαμβάνδυσα,, κ ἐρφέρει πᾶς ἐξῆς σκέψεις. εἰ Η: ἐβιστολή: αὕτη συνοδεύετα: ὑπ ολους” ἀρδρου, .δὲ οὗ ὁ ἀκδότης οπειρᾶται γος να ἐφ᾽. ἑνὸς᾽ μόνου ἀντιχειμέγου. ην Λες 9Ἑξοχότήτα, ἐτ ) Αβμοστὴν ἡμῶν..᾽Αλλ” ὑποπίπτέι εἰς᾽ ἀντίφασιν, Ξτὸ]: πράγμα εἶναι, ἁπλούστατου: Διὰ νὰ ἐκλεχθῇ: πις πρέπει. νὰ ἦναι ἐκλέξιμος. Ε]ναι ἀληθὲς ὅτι κατ 4 τὸν πο, ο τα Οκτώθριον οἱ Χριστιανδὶ ὑδεδειξαν αἲ πὸν τς Μιπθὴν: διὰ τὴν, χηρεύουσαν τοῦ Δααθὶ 0ὲσῷ, ἀλλ ὁἀόρίος οὗτος, . - ο σος... | ἀένος ὢν ὑπήλοος, δὲν ἡ τον κλέξιμος,, οαμλ Ἠ ἐχλογή. 3 : Ὅ ἁλάτωῤ, πωδόραη, ήβρζος καὶ Ε Εἱρηζοδκῶς. τόύ, αὐτὴ κάθ ἑαυτὴν οὖσα ἄκυρος,- δὲν” ἀπῄτει,, δὔτειν υνακί, ἐπισκεφθεὶς. τὴν “ἨΠρθιζωνς Κέρκυβάν, -, Αθήνας: ο τὴν. δυγκάτάβεσιν᾿ τῆς Διοικήσεως, ἵνα ματαιωθῆ., .. «᾽Αλεξάνδρείαν ἐπανέκάμφε Ενα πώδλθσἕαν., ἑθδόμάδώ ἐν ο: : ω οι ἔπ πιλῤϊταὶ τῆς, Ἰωθερνῄσεως᾽ πρέπει, νὰ ὡδί' Πιστό ταῦθα - περὸς, ὅπως, ἐφελκύωσι. τὴν Ἀροσόχὴν ὑπὲρ τοῦ ζητήμά ῳ ον πος, περὶ οὗ ποσοῦτον: ποιοῦσι᾽ πάτα(ου--.δ: - Ἐὐχαριστουμεν. διᾶ τὴν. σὐμδωλήν: ἓ ΑΛΑ μεις, | Γκατὰ τὸ ὃν “Αιογένην ἀνόητοι΄ μὲν οὐκ ἐσμὲν, τὸν δ)αὐτὸν Ἱ. ο ᾿σοῬῇῃ τη Ἀβινῆς ἐν. συντάξει, ναῦν οὐκ. .- στόρι: ἀῤντάκταν ο ᾽Αγαγνοὺς τὴν ἀνάτρετικὴν, τῆς ᾱ. ος ολ, όρα. Ὃ, ἀφόῦ. ἰξήγηθήσι µ, « ἁρμαδίων περὶ τούτου᾽ νὰ ᾿διαφωτίσητέ ἡμᾶς, διότι, ἐσμλν' περῖ αρ νὰ μάθωμιν. πῶς. Ἰσκέπτετᾶι 'περὶ πό ὑποθέσεώς,. το] ς ἢ ᾿Σεθαστὴ ἡ ἡμῶν Κύθίρῆσις των «Ἐν λάβνακν τῇ δα, Ἰουλοῦ 1879: ο” { Ἑϊς τὸν. ννμόμητα . Ἡ Ἰαλλικὴ ρείσα: ἑδαπό”. Ἀγκυροβόλη εν ὃν πῳ. μθνν Ἀμῶν: “τήν πχρελθοῦσαν. νριακήή.: “Πολλοί σών 2 ἰ ολιτῶν μας. Ἐπεσείφθήσν ἀὐτήν, Την αρίτην ὃ περὶ, ιά ν 8 οι ο ἐγράψαμεν ἐπαναλαμθάνει δν φβτάκοῦ ο ο βββλίμος: κ. συνάδελφος, καὶ συνίστησιν ἡμῖν νὰ -πὸ ] θν ἀπόδεχθωμεν. Ἑχαριστοῦµεν χαὶ πάλιν» Αλλ οἱ συν πᾶχται ὀφέίλουσι, ν. αντ ώσκώ τν ἐπισταμένως τ’ ἄρ-. πα ς : ν ον ο παρα” ο ποιά, κ ἄν ος θα εἰς 5 ὰ βέλουσε ν’ ὁ ρηκάνη! καὶ ἂν. ὧσι γεγραµ | -- ποιεῖ -τὸ Δημόπιον κα δέχαται. ν’ ᾿ἀσφαλίζη: ιάφορα ῥ ψα εἰς μμσαω ἂν ν Υνωρίζουσι, γα ᾽βεταφράζωσι ἐμπορεύματα καὶ χρηματοδέµατα κατὰ, θαλασσίων: κυνδύ ἳ. : ᾿πιστῶέ αὐτὰ, ὅπως. ἡμεῖς πράσσοµεν. Ἄλλως θὰ π περι γων μὲ τὰ αὐτὰ οἷα ἐ ἐν Αλεξ Ἰανδρεία καὶ Μασσαλε πίπτωσιν εἰς φαύλους κύκλους, ἀφ᾿ ὧν μόνη ἡ. πονηρία. Ἄλστρα. .... κε τησ καστ τν τοῦ ᾿Οδυσσέως δύναται νὰ ἐξαγάγῃ αὐτούςις Περὶ. πῶν διὰ πλειοτέρὰς Ὀληῤοφορίᾶς πιυθννό ἠτωσῶν ἂς τὸ η τω ᾿υφυλακῶν, χειροπεδῶν κτλ. ἐγράφαμεὺ - ἀρκετὰ καὶ δὲν θα γβαφιτον τῇ τῆς πα ο Ἠδγρώνι Ῥοπίαβ. Όοπιρο ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐπανέλδωμεν ἐπὶ τῶν δυσαρέστων. ἅλ- Ἱ- Ἠάπαἰερᾶ. Ανν’ λως τε τούτων ἀντικειμένων. Περὶ δὲ τοῦ φυλακισθέν-- τπρδσος ο Συντάκτης. Θ. ΚαΝΕΤΑΝΤΙΝΙΑΗΣ:: ο τος καὶ τοῦ ἄλλου, τοῦ Ἱαμαδασλενησής. πρόστίμον, (εθοῖ .. Εαμαμας βὔ- γμο- Ὄσρεας,.., Ρεπείπβ ο Ὀε εί. νά ἀφίσαμεν μόνους, αὐτοὺς να πυρία, να ἐἴπωσυ, ἢ. νὰ οσο αλα να ή εἰ εν ή

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Απουσιάζοντες δυστυχώς δεν παρευρέθημεν την προπαρελθούσαν Κυριακήν εις τας εξετάσεις του ενταύθα Ελληνικού Παρθεναγωγείου 1p
Ο ΛΟΓΟΣ 1-2p
Κύριε Συντάκτα Κυπριακό 2-3p
ΕΓΧΩΡΙΑ 4p