ΤΝΕΟΝ. ΚΙΜΙΟΝ. σρατταρί σθησαν πρὸ τῶν ἐμπόρων Ἰχριστὰ πι λάθος ἔ ἔγευν ἂωἈ ταἰω---ἐγὼ σας ἔπτχισα» τς λαο οὐχὶ ἄπαξ ὁ κ. Οὐάρρεν πρὸς τοὺς δεχα- τς πέντε Τούρκους πῆς. ἐφεσπερίδὸς που περὶ. ἧς ἄλλοτε. ολιὰ τὴν ἀγαφορᾶν πῶν Χριστιωνῶν οὐδὲ” ἡρύτ5- ὥστε οὐ- ο δὲν ἐγνώσθη. περὶ τῆς τώχης αὐτῆς. «καὶ διὰ νὰ πειαθῆ- θοτε ὅτι ἦτο σπουδὰ(ᾶ Ἰοὐλάχιστον, ὅσον Ἡ μνησθεῖσα ας ο υρικκὴ, ᾿Ιδοὺ ὑμῖν πιστὸν ἀντίγραφον, (1) τν Λεμησσῷ τῇ 12ουλίου 1879: ο, η δ. Σ.᾽ τν Τὴν ἀναφορὰν-τ ταύτην. δό, Ἠπροσώίομόν δἱ ἐζλλεψιν χώρδὺ. Ἴσως ἄλλοτε. : | ο. «Ἵ Ὑμάφουσιν ἡμῖν ἐκ Λεὐχωσίας.- π Ὀλίγαι λέξεις ἑ ὑπὲρ πῶν δν μλκνν ση ᾿ Ἐβωτινούσης «δν, Ιοσίων ἡ ͵ κ) αὴν μέχρι φανᾶτιαμοῦ ςσνμανη ἣν ἔχουσιν οἱ γέοι κὺ. Ὀθεῤνῆταί ἡμῶν) ὅπως διατηρήσωσί ἠᾶν εἶδος δένδρου, έκτι τν ὤντες Γβκώς τὰς πολλὰς) κἀϊπολυειδεῖς ὠφελείάς. αὐτῶν. γθώσκομεν ἐπίαγς πάντες καὶ -τὰς βαρείας. Φοϊνὰς καὶ τὰ: πέρογχα: πβόστιμᾶ,. εἰς ἃ κατεδικάσθησᾶν πόλλοὶ καταμύ΄ /ηθέντὲς μόνον. ὅτι ἔκοψαν Ἀέγδρα τινά: πασίγνωστός ἐστιν: ΄ Φοῦμτην, τιρώρία τοῦ ἱερέως ποῦ καταγγελθέντας- ἐπὶ᾽ [ἀπά ' ον χοπ: ὀκριζώμένον, κα Αι δδδνως εἰς:οὐδὲν/' οὔτε. πρὸς |’ πο μαθαρισψ. ὃν τῆς- μεμολυσμένης ἀτμθσφάίρᾶς ο οὔτὲ- πρὸς σχη - ματισμὸν βροίῆς χρησιμεύοντος: καὶ. ος ὅλα ταῦτα τὶνὲς ξ λέγούσύν, ὅτι .. ἀὐστηβότῆς αὐτηκατὶ ἀρχὰς, εἶναι. ἀναγκαία ὄπός δια τή ρηδὶν καὶ πολλάπλασιᾶσμὸν ᾿ τῶν διἰασωθέντων.. οδιΦένδδων. καὶ δασῶν. καὶ μὲ χοι τινὸς φαίνουραϊ ὃτι ἔχόυσι δί | καιούς Αλλ' ἄλλοι ᾽αγνὲς διίσμυρὶζοντάὶ 15, ἐνάντία, Σλέοντὲς πν δν αὐτοὺς. δερμόξιταϊ. πλήςίστατά- τὸ. πρὸς’ τοὺς. Εθραθὺς λδίθννν ὃτι. δηλαδὴ: Μδιόλιζαυσιτὸν κώνωπὰ ὁ οε ταγαὶ΄ καὶ π μεγάλη: αὐτῶν αὐότηρότης κόρίον σκοπὸν ἕ ἔχου-- συν οὐχὶ τὴν διατήρησὶν τῶν δένδρῶνι, ἀλλὰ την ΄ ἐπιθάλὴν - καὶ Ἅηγ. Ἐἴσπραξιν προστ{μῶν! λαὶ πρὸς ἐπιδεδᾶ(ωσιν' τῶν, ο όχῷΥ αν. Φφέρουσι παράδειγµα τὰ ἀποζηραθέντα δημόσια Ἱ. νε πράσεωο ηούσής δένδρα. Ἰδοὺ τί ΄.συμθαίνει.. Επὶ τῆς οοψ κο ὦ υθερνή 5 σεως οἱ ποῦρχοι ᾿στρᾶτιῶται καταγυό οι λην καλλκέῤγείᾶν Κηπιδίων καὶ Ψυτείαν δένδρων παρὰ. ποὺς στρατῶνας εἰς τάς πυλᾶς. τῆς, πό 3 ο) μάλιστα εἰς την. τῆς. ᾽Αμμοχώστου, μικροὺς δεν, ς ὑψικόμων δένδοων Ἰ ἴπεῶν καὶ ἄλλων ὁπωροφόρων τε κάλ. μν ολ ὑπερήφάνως ὡς ὡάται χαὶ λαμπροστόλι στοι. νόμφαι, καὶ νυµφίοι͵ ὑψούμεναι προὐξένουν. ἀληθῶς μὲ φαλοπρέπὶς Καὶ «τερψιθυµον βίαμαμαὶ πάντά τὰ { ἐκ. μον προσδοκώμενᾶ, ἀγάθα. οκ. Αλλη ἀπνκῆς ἁἡλυκῆς κἀτοχῆς ’ τὰ ὠραῖᾶ καὶ ρολό. ρεπῆ: πάῦτα΄ (δένδρα: μηδεμιᾶς, πέριπονήσεως. τυχόντα, μη δεμίαν, ῥανίδα΄ ὕδατος εἰς τὰς ῥίζας αὐτῶν ἰδόντα, ἵστανται Ὀχρὰ καὶ Κάτω χύπτοντα ὡς ἐρρυτιδωμένα ν ναὶ λευκότριχα, ἡραίδια, ὡς. ἑλευκοπώγωνᾶ καὶ μυζώδη Ὑἐρόγεια, ἀποκάρὰ δοχοῦντά, -Ἁμιθδνή Κὰ1-ἀγώνιῶντα ἀπὸ στιγμῆς εἰς 'στιγ ἣν πὸν ἄρυγέρὸν ᾿θάνᾶτον, τυδ δὲ καὶ ὑπέστησαν αὐτὸν ήδη. : ον η δὲ τῶν ἐπισκέπτομένων : πό αΣεράγιον διαθεθαιοῦά(ν ὃτί κάῑ οἱ ἄλλοτὲ ἐνάνθεῖς κῆπόὶ αὐτοῦ ἐν τῇ αὐτῇ σχιδὸν, διάτελοῦαι κάτάστάσεί, -μαὶ 'μάλίστὰ τὸ βδρὸν Ἔαἱ εὐανθέ' ὅτἄᾶτον οηπιάβιόν, τὸ ἐν τῷ ᾿διυτέρῷ, πάτώματί χαὶ πρὸ τῶν θυρῶν τῶν. ή δικαστηρίων μὲ «τὰ ὡραῖα λεμονόδενδρά, του ἐν (ἰσκόμένονμ πρό ξινετ. παντὶ εὐαισθήτῳ, ἄλγέινὴν ὄντὼς ἐντύ͵ πωσιν κάλπολλόί ἀπαποροῦντές ἐρωτῶσὶν ἀλλήλους, αὐτοὶ. Ὡς ἐἰσὶν. οἱ μανιώδεις. ἐρασταὶ. τῆς δενδρόφυτείας,., οἱ τὴν ἅτί ον µωτωκὴν΄ ποϊνὴν τῷ τἀλαιπώρῷ ἱἐρε τῷ ἐαριζωμένον καὶ ἡμιξηρο, δέγδρον. ἑόφάντι- ἐπιθαλόντές. 4 τὰς χιλιάδας τῶν - “προστίμων. εξ ἄλλων ' ἠσπράξανξές:. Ἰκάΐ πῶς αὐπὸὶ θύτοι ἐγκαταλείπουσέ Ἀρὸτ τῶν ὁ φθάλμῶνᾶ ἀὐτῶνς πολυετή καὶ κ, ν μας ο. κάταπίνόυσι την κάμηλον”” καὶ ὅτί αἱ περὶ τούτου: δια: : ρότης ἁ αῶν ἀποθλέπει οὐχὶ τὴν διατήρησιν τῶν δένδρωνν ἀλλὰ τὴν ἐπιθολὴν καὶ εἴσπραδω προστίμων καὶ τὰ τού τοις ὅμοια Ἡμεις, χαί τοι δὲν συγτασσόμεθὰ ἐὐτελῶς τοῖς πελεωταβόςς τούτωις, οὐχ. Ἠττοῦ ὀμολογοῦμὲν ὅ ὅτι ἀδυνατοῦ μεν γ) ἀναδαχυάσωμεν τὰ ὑπ αὐτῶν λεγόμενα, χαὶ. τούτού ἕνεκα παρακαλοῦμὲν τοὺς καταλλήλθυς καὶ δυναµένους) ὅπως, σπεύσαντες, ἐπαναφέρώσιν εἰς τὴν ζωήν: τὰ ἔτι ἡμὶ θανη διατελοῦντα καὶ τὸ ὀϊχτοὺν θέαµα προξενὀῦγτᾶ δένδρα. | Ὁ περὶ τούτων πάνε ὦν ἀμφιθάλλῶν Βοριοθήτα : πρῶτον εἰό τὸν παρὰ τὴν πύλην τῆς ᾽Αμμοχώστου πρώην ν καὶ εἶτα αποπαήτωη ἐὰν οὕτως θκωαή ἡ οὖν. - Ἡράβουνώ ἡμῖν ἐκ ς Πάφδύι, , ια . ναι χωρήσας ἐκ Λάρνάκος ἀἰθῆλθον εἰς λεν, ὅπου. Πἀρευρέθην κατὰ. χαλην τύχην, εἰς τὰς ἐξετάσεις τοῦ Πα” (θεναγωγεζοὀ, ἀἴτινες,. βηθείσθω ἐ ἐν παρόδῳ,. μὲ κάτέθελξαν, χαὶ᾽ ἐκεῖθιν ἀφικόῤην εἰς Κτήμα. Ἡ Ἡ ἀβώτη: φροντές μου. ὑπῆρξὲ ν) ἀπέλθω εἰς συγάντησιν τῆς Α. Πανιερότητος, τοῦ.: «Μητροπολίτου Ἡμῶν, καὶ. νὰ ἐκφράσω᾽ αὐτῷ᾽ ρὴν λύπὴν μου”. :ἐπὶ τῇ μὴ σὐδτάσἒι μέ β τοῦδε Παρθενάγωγε[ού- ἐν- τῇ. ων. βετῖρα Κώῤοπόλει, Ἠ -Πανιερότης, ἆ ἀκούσασα μετὰ πρὸ” ἡσοχῆς τὴν ἰδέᾶν. μου κὰὶ Ἱὐροῦσά αὐτὴν ὅσον φιλόµούσω, »τοσοῦτον καὶ πατρωτικὴν ἆπ τεφάσισε᾿ σὺν αὐτὴν, ὄτιγμην ο) ὦ χλόσαράκοντα ἀγγλικὰς λέράς, ἄς. εἶπέ μόῖ ὁ ὅτι θά μετῥήσῃ,- τῆ τὴ Επιτροπῇ τῶν Σχολείων ὑπὲρ τοῦ σκοποῦ τούτου.’ Οὔ-ε πω δὲ χάρις εἰς πλνΣεθαστὴν ἁμῶνκυθέρνηαῦ, χαὶ τὸν Πανιὲ - ῥώτάτον Μητροπολίτην΄ ἡμῶν θὰ ἔχωμο δύδ σχολὰς. ο τὰς τὰ ἄρρενα καὶ θήλεα τέλνά μᾶς. ᾖ : Εν. τῶν ᾿Ἀριστιανῶν διωρίσθησαν ὁ ὡς ζὐμβούλοι - τὸῦ νο. ἐσθηβίου οἱ κ. Χ. Γεώργιος Δημητρϊάδης καὶ Αριστείδης εαηλίδης, 3 ἀμφότεροι. τίβοι καὶ ἱκάνοὶ, καῖ ταμίας: οκ: Κ.Π. Πηλαθάκης. Κατ αὐτὰς περιμένεταιένταῦθα ὁ, Μέγας. Ἀρμοστής: Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Δημάρχου µας γενήσεται μετὰ την ἀναχώρήσυν τῆς Α.. ᾿Εξοχότή {ός: τ. Οἱ κάτδϊκοι τῆς ᾿ἐπαρχίας ταύτης δἱ ἀναφόρᾶς των ἀνα - «θελόνοι- τηνς ἀντιπροσωπείαν ταῖς. Ἐπιτροπαῖς λεὐκωσίας, Ξ λάργακος καὶ Αεμησσοῦ. πρὸς αύνταξιν τοῦ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον,-- . ᾿πῶν ᾿Εξωτερικῶν ἀποσταληθήδόμένου,! ὑπο[ινήματός ἐκ μὲ βοὺς τῶν κατθίκών ἁπάσης τῆς τῆς νήσόν:΄ κ ἐ Χ. Εμάδιόν με ἓ εἰ Κωρθασίου:, :Αἱ κλοπαὶ ἐν τῇ ἐπαρχία τάύτή ἐρβάσὰ) ἓῑς τὸν κολο φῶνα τῆς δόξης τὠν. πρὸ δύό μηνῶν ἐν Βἰζοκάρπάσῳ ᾿ Χλέ πται, εἰσελθόγτες ἐν καιρῷ γυτκὸς εἷς τὴν οἰκίαν «τοῦ. Χ. λΜάση,. ἀφήρεσαύ ἅ ἄὐτῳ πλιω τῶν διακοσίων λιρῶν: ἀφοῦ- προηγδὺ μγῶς Ηνριδὲρόπῶὁ ἐν ἐθασάνισαν. - [ο Μετὰ δέκα, πὲντὲ Ἠμέρας εἰς τὸ ζωρίον Ὄδγορος, ἀνα- τ θάντες ἐπὶ τοῦ δώµατος τῆς οἰχίας τοῦ Χ.᾿ Χασὰν Πόται. Βερίέτόλιξαν. ἀὐτὸν κοίμώμενόν ἐντὸς ἐφάπλώματος, καλ | Μά πῶν θυλᾶ κών τῶν ἐκ Ἐδρισκομένων φοβέμάτῶν του ὑπέῖ. ξαΐρεσαν εἴκοσι ὀχτὼ μᾶὶ Ἡμίσειαν λέράς: . «Ἐν τῷ ἐπᾶρχὶά Μισάορίας ἐτρύπησαν. ἐν τῷ. μα ἠΑρναδην {ὸν τοϊχού τῆς οἰκίας τοῦ Παπᾶ Ἰωάννου καὶ ν΄ ἔκλεψαν ποξότητα, ὡς λέγουσιν, οὐχὶ εὐχαταφρόνητον. -. Βἰς ρδανά ἐκλέψαν χωρικοῦ΄ πινος τὸ βώδιον, καὶ εἰς - Άγιον. Ἡλίαν τὸ τοῦ Πανάγου ἀξίας 1:500 Ὑροσίων. : Ἐν τῇ χωμοκόλει Τρικόμου ἁρπᾶξαν αἶγα, ἀλλὰ φόβή: θέντες ἆ ἀφῆκαν᾽ ἀντῆν ἡμισφαγμένην χὰὶ ἔφυγαν. . : Πλεῖσται δ᾽ ὁσαι καθεκάστην χλοπαὶ ο θορώνσ, ἀλλ). οἱ ἄνθρωποι δὲν Χάταγγέλλουσι’ ἀὐτὰς, διότὶ εἰσὶ βέβαιος ὅτι ὁ Καδής θὰ ζητήσῃ αὐτοῖς δύσ μάῤτυράς ! τη | Ὅος Μολοντοῦτά ἐλπίζομέν ὃτι ἡ Σεθαστὴ ἡμῶν Κωθέρδις, εἰς τὰς ἀχοὰς τῆς ὁποίας ἴσως δὲν: καταφθάνουσι, τὰ τοιαῦ ᾷα, θὰ λάθῃ αὐστήρὰ µέτρα, ἵνα φυλάξη τὴν. ζωὴν καὶ - χατάστᾶσιν τῶν τιµίων. ἀνθρώπών, καὶ μάλιστά ἐφίτοὸ. ὁπότι ἡ δυστυχἰᾷ ἐπιθάλλει α πολλοῖς, τὴν ἁρπαγὴν, περιορς τει ἄλλοτε ἐν ώ εἰς μιχρὰς μῤνον ση τα ύριε τα, ὑπέρμεγάθη δένδρά ! εἰς ἀπόξήράναινή, καί π. πῶς, τούτων μολδ ρα γὰ] μ ὑποσωμο η δτί ἀπάσὰ ζά αὐστή, ὃν, κ ποσο Ἠθήρί νὰ Φιλοξόνόησέ ν ααἲς ατήλαις {0ῦ θα, Κ. 21.1. .. Αμ 3!’ αι «ο ΝΕΟΝ σέρην φύλλου τὸ εδλς περ ερ) ανν Αλλ) ἄξιον μομο ης κπὶ παταἈσίσεως. Ὁ μ. Γεώρνιος Ἱωκανδος θελήτας ἀποικοδομήσῃ σ.ν εἰς ἐρεῖπ 1.9 τ/ τὸν μετα ορηςτ σσ οἰλίαν του ἐςητη αχτο απ ράνως σσ μ Απιμμγείου έμμτα ένας, ἵνα ε ἐπ.σκερλώσο αὐτὴν απὶ απορσανθῶσι περὶ τ. αν υεικ 2ο ένο ματαδὸ αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἄ. Φισε Ὁ,ν. Ἄθοηπαν α ἐπίσκεφθε ῶσι τον τ πεοῦ «ἵνα ὃ λόγος Συτκε»θέ ην , Δι Αλραρχοςι μετὰ τῶν ἁρροδίων ἐ 8 τεχνῶν δὲν λέ1ὴ) αἱ νὰ δν δω ἁπή τειλανι ἐπισυ ερτες { παλατηρητωσι σην τοτον. - φαση ὑπὲρ -οῦ χ. Τ. Ἰωχννέδου, Ἱ 9 1.5. 2.5 σημ 31) 5ὺ σᾶ σωτοί ἴδης διάφιλην πόλο Μετά ἆ το Ἰρονον Σ. Φισ εικιΤ ξ ε Ν νπ-ὴ - δι πδτν, ἀλλὰ αὖτε . ἐκλίδετα δε” τέαα ὑπὰρ πυτοῦ ἀπάθαδις | εαήντδυε κὐτὸν αόνον κὠοιοὴ τοῦ αἴλου. πρ ο. ., -- ”.-- ’ ο». Τ. Ἰωωφίδης δα μι τῆς εἰς χείρας τον ἄποφἍσε ως πτζκτο 2εθχίως τῆς αἰληδοικῆς τὸ οἴχου του καὶ θὰ ἐτελείωυεν αὗὐτὸη, ἂν παρὰ πάλη «τοῦ προσδοκίκν ἀστ' μμ μα. -.. ο ληὶ ἉλητΏρᾶςν διωτ αγ ντε παρα τοῦ ροδίου δικαστη ο ν ογοὲν πποδιςκν οὐτὸν ’ ληληυθήση. θά εροι 5 , δ δι ἀφερη, μένος ἔταρ ρυτιάσθη σαν εἰς τὸ Δι Ἀλττήρην. το ὃ ὡσαῖοη νὰ , ον ω ο ος κ - Νι . συ ές δὰ. τῶν αὐτῶν ἀπιοά στων καὶ πητοῦντας δ: τῶν ἐν » οότος πας κὐτοὺς τεβωσ κκ. . - ΄ Λ 19 9 . σοτῶν ἔπων να νπερ σα σι Εγω αποοἍσε Ἅ ἑὼ από κση τοῦ δ.ὺ . ὦ τοῦ πάσαν, Ελλ ὸ τή .--. . Ν ν ΄ ΄ νο τοξο) οτε τ ΧΛΑΛΟΣ. 0Ο. 5 220λή ίς κ. ζωνσ 522 μετὰ τῶν λοιπῶν - Ν 9 , ἀποτιἁσοντος τοῦ προά δρ α. ή ΑΔ ποτ ς 5 3 λικσστηΣί 9 µ8 αδη πό κοιν κ μπὶ τὰς δύο ὑποφάτεις. Ἴδωμο κ. ρα 1”. 4 ο- ει. κ ὀυνατα. . Ν ” πὺὐη ταν δρ, Ωω πνωμρην ἡ ὃν -. ”. ΄ σαι ἓ5 Ἴσων ἑτθέσαλευ ἴ δν λουκωτίς τῇ 19)95. Ἱωυλ τοτε, ᾗ παρσλαλκῶν Ἡά Αλ ΛΤΛΤΕ ἐν ταῖς στᾳ . ΄ ᾿ . 3 ’ ο σου ύλη τὰ ἐπέμεναι εἰς ἀπόυντησο ὅνα 20. τὶ θα στωμένος της ἁτηηπλουνὴ ς ταῦ ο Ἂς .- .Ν . - δι τας ἐδ οτι η ἐν τῷ ταελευταίῳ Αρθμῷ τῆς Ἕ- ο ᾽ ῶα. , τασθα ἐκδιδομένης ἀπ λκῆς ἐφθημερίδος, ὑπὸ τὸν τέτλον ε.φ ἕοπρος η Ὁ στά λτης τῆς ἐστμερίδας ταύτῃ Ἴδὴ ἢ ἄλλάς τις κου ὃ, Ἱπωστοποιῶν συ ἐνταῦθα προσεχΏ μκῶν ατηπλοίων, ἄτιναε μεΥ αλοποιεῖ 0 ἀληθῶς ὡραίου πτόμένης ἄτειαθεν αὖτο στρησέ για»! σῶν Ῥωσς , ον ν 2 απυτασε ο. δι ασ 19) σα ο). λε. σΏ ͵ μα τσ (1330. Ῥωσπικοῦ στά ο, σος ἔτι ή λλουτος αέδα» .ς πολλλνς, ἐάμλπει ὅτι δύναται νὰ καταστήσῃ γελοίαν τὸν εαατας ο) τοῦ Αὖσ 219 λόὐδ, σον σρᾶ παδανάκλνος {δη ἐτῶν ο ως αμαῖ του 1 χὶ ζωηρὸν τὸ ἐμπόριου τῆς ἐν ἁποίᾳ πὶ ἁπουσίως τ' μέ ους ορ ὀξιώματος μοι αἱ γ8 μλη ὡς : Δαρὴν ὸ οπταξς” 3 ὅμως Ἡ το 3 της σπα πι κδη ππολάλ λε, 9ὐ την ῥαρύτη σα δὲν δύναται λος ρσῃ 3 πρ2 ονομα πὸ πε ᾷ οὗ 5 λόγος δι εν κατώρθωσε μμώλιστο, ν᾿ ἀφιχθῇ 5 ση μμτῖ τὴ η ΑΣΤΟΝΗ , . κ 2332143 ὡς ιαίκ τῶν πουὺχι σηστὰσεώς ὡ - εαὶ 2ε ῃ .ᾶ πλούτου τέρων ἅτμο 9 βεω Ἐνών ἐτσιτῷν τας ση). ὐ ν -- Ν ΄ ΄ σι τοῦ. ὃλκρησοη | Ρεοχιώθητε Ἆτι φ .” 3 - » ηλ ξ23 993911. ὄλων -χ. των διω 4 .ν Ἡ κ ς όν τὸ ἁδίομα ΟΠἱ τα Ρίαπο, . δν» η δηλοῖ τεμότηται αθήνα) αὶ μετ πέδᾶς ἁπάπκε, : αἱ Αληγώτερα θόκτα. Κατὰ ο τη εέσμῖ σοττθ, πιαουθ” Νο εἷσ, τὸ δη σσατὰ παραθειγµατα τῶν 5 α-- ο ἃερα ον μον κανει Ὡ ) ὐ στ ον ἐχσίν ο) πόρων ον 155 σπτύσσντες μὲν ο ϱ) πας ... νο ο , αω-ΐ... ωτάσς κο) πό λατε ΓΛΙΟΝ ΟΙ Αρης 8 κ Αποζἒιοις δὲ τούτου ΚΙΤΙΟΝ. ὤν Αγγλων κατηρ η τᾶς νήσηυ νὰ ἔλθωτο ἐνταῦθα, βοῦσιν πδη, υ9 .Ενην σπουδαία: Ὀπμάας, [καὶ τοῦ διότι δὲν θέ νάσν να πἍρδε γθῶσο ὡς ἆτ γην 2ὸ σω τήρίου- τοῦτο παράηΏ ἀπ. ο να μαμα, 3 γα 5απο’ Ὅτον ὃ) δ029 τὰς κατὰ οὗ Πραλτα 4 ϱ . ὑπὸ τ ἀασιος ,στα πο, διά . ο πῶν ὑπαλλλλων βεῖου λουὸ μεμὄιμοι αίαα ο. Νάπα στό λτα τῆς ένο ων αποφανβήτ ω περὶ τοὐτουτὸ Δημόσιου. {8ι] ' αά .. χ . τ τω ος αιε νὰ πάτε τοῦ ο Νέου Κιτίου”) την δια Ὃ πο, κ . μου ὁσαλῤνεως, μεθ ἠεστ ». μον υποληγέως, µε πάς, 2. .. ε ὐμᾶς ελ ν.ς-. τις 39 Ἱουλίου 1819 ΙΩΣσῃῇΦ ΠΑΣΚΟΤΙΝΗΣ ἱ Δ 3 , 1 τ” . Φα (1.) Σ. Σ. ἸΑληβέστατου. Ἡ Κύπρος ῥθείλε, πολλὰ | .ω , , ..» ἂν » ' 1 ι ο Ετπιρ τα την Ἡς αν ὃεν βὰ ες δε εν ἴσως -αά τι τά τοῦ λοιποῦ κόταο» σογποοωνίαν. νο, (5.) Ἠωαῖς οἱ πωρέζονσες κλλιου. τῶν ζένων οσλὺς ὗ παλλήλους τοῦ ὢ αἴσσω Π «κά τοῦ Αόῑδ διαθσοκιοῦ | μεν πὸν κ. ΣΗτάκτην τᾶς εεκύπ ρου Ὅδτε ὅ12) Ἀτίθησαν τν τοτε ἐπὶ τιµιότητει ἱπσυότητν καὶ ἐὐπεοσηα τί μπὶ Ότι διὰ πΟλλὰ ἄλλα Πρακτορεία, ὡς καὶ ἐμτοοβιλοὺς 2ἴλοοςι β”, του εὐτύχημα ἐὰν πατώρβωναὴ νὰ ἔχωσι τοιούτους ὑπαλχ Γ , , » ρ Ν , Κου 1α δένδεα εὐαύσχοντης ἑωτηρὴα {) δη ωσίοες’ : ὃ Σ 5 ο Ν. ον -.. ιν --α- δνεύουσι Αποξηραιθᾶτον, οὐδενὸς σηντίστος Ἡ ποτί ἱ μ ἴ ἱ ἱ ! | ση ὀλέγου χὺτά. Τά ποιες Ἡ Απσμμίςς Τὸ σαν σον πἍπρω θὲ αἵαπτος Ἀπὸ σχωλήχων ΑΗ εἰς τὰ ἀνπόφηρ οὐ. Κωδ ὃ ὡς ἐν τούὐτοῦ Ἄ 5 ῤος. Αί ὁδοὶ πμ ῶ ὤν, ὑπὲρ της καβαρίάτη πας τῶν Ἀτεσίων ττλη μώνομε 6011: ἀπηλικὰς να, 1άμν υσ ἁλα]αρτιῶν. Τὲς ἆ ολουτίσῃς Επι τὸ δη Σούλου τι ὀπρίζον ἐνσττοτε νέους θάρρους, ὅπως λπρηση ἂς μηνα ἀδυκαιλλόγητὴ ἑρττλ τὸν ἀποστολῶν τοι ἅ 4 , λε. πατᾶτχι ἁπάτον μεσα Α2). με αλ ή 2. ἐν ἑκτάπει αν οτεσοη! } Φαωήὐτων ὃλων θέα ο | -Πχης ορη2ί2η ἐτθηταυν Ὅμον περ, ἁατασκευης προ Χριο ἔτγιοίχ, Ἅ εττθ' πυμαίας καὶ λωκένας ἐν Αάλαε, Ἡ οποδχέλ. τσ 1ρἍη ἡ ἐπ» να» πα ας τε μιοῦσα ν υκλά η τὸ απ »δλτου τοῦτο ἔργον, προτείνει ὄρους Τοσοῦτον σμιφόραος απὶ εὖτλ οοςι ὥστε, πισταὔομεώ, Νν 50592. 5, θὰ ἐπέλθῃ παγεῖα ματ ’ οὐτᾶς καὶ τᾶς Κυῤε» ἳ τοῦ Αήμοο, σνενόισ. - .. - ... ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: --- Τουίθ Ρεικοππο, εο ρτέιεπᾶσπξ οτέαποϊὀτο οἱ ἀέριμτῖσς ἆθ ἴδιι λῑν. Ἡθυτγ Ῥαΐσ, οοπβσειτ, οσί ἱιιέρα Ῥεσεπίες, ἆπης ]ο ἅέῑαί ο 91 Ίου, 56ξ Βέγος Ῥοις 7 ὀΐτο τεπᾖός, ἃ Ία ΟπαποεεΠο ἀπ ᾱ Οουονἷα ἆθ Έταπςο ἃ 1ιατηαος: Ίματηασα 19 96 Ασν 1879, Τμ Οπαποε]εί ᾱ. ΡΟΣΕ: Ῥπ (σοπηπιδγοία] Ὁπίοη Αξ5επγαηποθ Οοπιρᾶηὗ περα, ) Δ , Αημόσιου δτι δέγετα: ν᾿ ἀοφαλίση διάθο Ἰμαματ νήματα κατὰ θᾳαλκησίων 0 ᾽Αλεξανδοεία Ἀαὶ Μασσαχλίκ ἀστ τν Εεδοσοιςς τ ἐμτορεύωχτα καὶ γων. μὲ τὰ αὈτχ οἷα λιατρα: - ὃ Δι - επεσε λε τνσαρίας ἀπαυθωνθήτωσα» εἰ θα γραφεν τῆς Ἀπσ]ο- ΒσγρῆαΏ Βαυ]κίης ζοπα τν ἀκεα, δ. , Φ 9 3 ὉΌ ο ο) Ὑπεύβυνος Σντάκτης Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ’ Ρτἰηέθά ἔοτ 119 Ρτορτίειος. Ὁσς Ἡθαττ 8. Είης «. Όο,, αξ πε Ρτπείησ- Ἱνοτίςδ. 99 Ρτίποας «ουδ δαυατθ, ]άσπασα, Οσρτιβ. πο ο. . ο δν Σκάλα Κύπρου 18/90 Τούλιου 1979 ΤΑΡΙ9. Ἴθι.- ου η οσο ἵτηπι ἘλΤΑΧάΡΙΣΕΩΝ.- «ὐ αλωνκν οσο πο ο Ν Ἡ ὄΝ. Ἂρ Ελασλοῦ ὄτίχου Σελ. Ίν Διάτριθαὶ καὶ εἰδοποιήσεις προπληρών: « δραφιὶ 6 κο Ἑλλ: ᾽Αναγνῶστ. ὈΙΙΤΙΕΥΣ! . . ὃ ο παρομραἲς .... τς τον ο ἓν πῶ Εσωτέρικῷ, ὡρ ὁ ὃν Εν ντῷ ῬΕξώτερικῷ΄ .. ν ν καστον φόλλον τιμᾶται Πο. δι ΓΕ ΚΑΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΑΟΜΑΔΟΣ: Παδς -- πληρωμῆς ΄ -δέον νὰ φέρη τὴν μα τοῦ. αδιοκτητόυϊ-- Ἀδωσήςη καὶ Διευθυντὴς, ο Κωνσταντωίδης:, : Διά πᾶσαν αἴτησω Απωθνκόν, π ... κ καν ὃ ὃ ὑφύπουῤγὸς κι ἂ Ῥοοραι εἷδον εἰς τὸ Κοϊνοβού- ΄λιον «Παρηγγείλαμὲν 3 τῷ νέῳ Αρμοστῇ νὰ διενεργή: η ἀχριθεῖς ἐρεύνας,- Ἱπορὸς ἃς θὰ βωβμίσωμέν πάς. ἀποφάς : 1ρύ. πτέρ θωγα «μὴ Ὑελᾶτε, ύριοι εἰ ἐβωνευόμενοί». ὡς «ἠξύπριος ὃ ἔχω χοινὸν συμφέρον. με τὰ, πρῦ ὑπουργοῦ νὰ πιθυμῶ γα. εἦναι ὁ. γέλως ἐκεῖνος ὁ πελέυταῖος ἐπὶ τοῖς µέτροις ὃ τρόυ.” κ η Ἡ Α. πάργ.) Ἵδνέ ές Αρῥοστὴς, ἠρεκίο. περα ς ἀνὰ τὴν νήσον. καὶ ἴσως ποιεῖ- πὰς᾽ ἐντεταλμένας αὐ- ᾧ ,ἐρεύνας.- ᾽Αφίκετο τὸ Σάῤδατον 2915 Ἱουλίου. μ. ς γώνων διχ χρόων υμδκρῶν ᾿ σημαιῶν ἐκυμάτιζεν ἐπὶ τῆς ὃς πρὸς τὴν θάλασσαν. ἄχρας:. ἀλλ: ἦσαν -τὰστἁ ᾿ἐά προς οίας: ποῦ Κ. Δημάρχου,- ὁστις ἔχει. πδλλάς: τὰς. σχέ- στατο αὐτῆς ὁ Συναγµατάρχης, Διοἰχήτὴς Οὐάρρε», ὁ μέσα ἔγραψεν εἰς τὴν. Χεντοικῆν ἀρλήνι - | Ανέθη: ἀμέσως εἰς τὸ. ΚΚ ονάχι ὁ Μέγας Αρμοστὴς (καὶ. ἐπεσκέφθη τὰ δωμάτια, καταθὰς, δὲ µετέδη πεζὸς εἰς τὴν μακρὰν ἀπέχουσαν ᾿χατοιχίαν τοῦ Διοικητοῦ”. Ἡ παρηγγελµένη. λέμόος νὰ οζητήβεῖσα « ἀποῦῆσα.-.' ο κά τς . τΕἰδοποίησιά τός Δἰδυζητου ἀνήγηγελλε τοῖς οῤλί ταις Φα «λόμένος Ἀδύνατο νὰ ζητήση διὰ νὰ ἐπισκεφθῃ τὴν Α. ὥσδις”. ἅμαδά Ἆις ὡράβη ἐπὶ τῆς ὁδόσ Βικτωρίᾶς περὶ τὴ Κεῖον κατὰ τὴν 10. π. µ.' Οὐδὲν ΄ παρημέλησεν ὁ κ. ἁΔιαικητὴς,, μέχρι καὶ του, ὅτι ὤφειλον ν γὰ συναβῥοισθῶ- Μχὲν τῷ Δημαρχείῳίπρὸ τοῦ ΝΜ.: 'Ἀρμοστοῦ.. τν ω [0:μ.-μί βαΐνουσα τὴν ὁδὸν τοῦ Τροόδου ἑγνώσθή ος ντου Αοῦτὸ τὴν ος τῆς Δευτέρας. κε ν Ὡ νΗἨτον, 8. Εμόρφώῦη με. πὸ πρόγγραµµα.τ τοῦ Κ.. «Ὀὐάρρεν: Στένὸ- νε δα», υ- « ὧν τρ 127 ο ως ο. .-... Μοηκϊδής. Ἰλόσάυ]ό, ἀσποκππίάσς,, ἀ αάίαοὰ. ἂο ΟΗγΡτο:’. ο ρμᾶς, ᾱ, ο . : πήριαι -- ἴσεις Ἡ ρμῶν»' προσέθήκεν, αλενμαισι εἰς τὴν ἀριστὲ-, |: “αἴθουσαν, - ἔτεινε τὴν χεῖρα εἰς τὸν - Ὡυπολίτην καὶ ἐκαθέσθη.. μετ ᾿ὀλίγον ἠγέρθη καὶ δΚ. :Ὀύαρρευ καὶ ἐπαρούσίασε: τοὺς ὑπαλλήλους., }Αλλ’ έλη: σμόνησα, Κ.. Ῥυντάκτα, ὅτι ἔπρεπε νὰ πέριγράψω πρῶ-.. 4ον τὴν αἴθουσαν αὶ τὴν ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ πρόγραµµα. πα ξιγόμ.ησιν τῶν προσώπων. Βὶς τὸ βάθος καὶ ἄν- μτικρυ τῆς θύρας ἐκάθη το. ὁ 1. ᾿Αρμοστὴς ἔχων ἐν τῇ 'δεξιᾶ μὲν τὸν Διοικητὴν, ἑτέρωθεν δὲ τὸν Αρ αγραμ- . Ὅματέα κ. Κόλπισς, μεθ’ ὃν ἤρχετο ὃ “ΑΥ: Ἱωτίου, καὶ δ πχρχτυ ὧν. εἰς Λεμησσὸν Πανοσιώτατος Δὸόν. Μικέλ-- . ΄-λης μετὰ τοῦ Πάτερ Σιλλιστίνου,, καὶ ἔ ἔπειτα οἱ. ἱερεῖς- οπῶν ἐκκλησιῶν' Δεμησρ, Διάδρομος ἀπὸ τῆς θύρας. τ τοις λαμβανομένοις πρὸς, Ῥελείωσιν τῆς: κά. μ.. εἰς λεμησσὸν. διὰ θαλάσσης. Ἡ' µόνη ὑπάρχουσα ᾱ-. ποθάθρα. ἆτο μήρτοις. ἐσιρωμένή, καὶ: δωδεχάς τετραύ. σὲιό μετὰ τοῦ Κ.. Διοικητοῦ: --- ἡ συρβοὴ δὲν ἠτὸ πο- 'σῶς µεγάλη καὶ «ἣ ὑποδοχὴ ἤ {έιστὰ ἐνθουσιώδης' προί-- : ποτῄσας ὅσα ἐποίησεν ἐν γηώσει - πάντων καὶ Ἰβάψας ἔυ δα : ὃ ο ὅτι ὑπάῤχουσιν εἰς Τὸ, Δημαρ Κεῖον εἰσιτήρια καὶ ὁ βου-. ᾿Ἔξοχ. τὸν 1. 'Αρμοστὺν τὴν ἐπαύριον εἰς τὸ Δήμαρ-.| Ἔ Καθ 1λην τὴν Κυριακὴν ἐπιστεύέτὸ εἰς τὴν { δλιν ὅ- ι εἶχε. μἀταθη . ἡ ΑΔ. ΣΕξοχ. τεὶς τὸ Τρόοδος δι ἁμά- Ὡς ἀπὸ τῃς ἑσπέρας ποῦ σαῤδάυςς το παραγνώρι δια π.μ. κάὶ οὔτε εἷς ὠλίθς εἲ εἶχέ συμς [ἐμξε νὰ σὐμπληρωθῶσι, τὰ ὀνόματα δν νὰ ' ἀπρσταλῶ3. σι- καπεσπυσμένως εἰς τὰς οἰχίας ὅρτι πλεῖστα, εἶσιέ . Εἰς ον δεκάτην καὶ ν ὃν τέταρτον τ, µ. ς Δρδοθολητὸς ἵππων ἀντήγησεν ἐπὶ τὰ” /αλικοστρώτου. ὁδοῦ καὶ ὁ, ἠχη 4 β γέὸς Ἁρμοστὴς ἀνέδη΄ τὴν κλίμακα, εἰσῆλθεν εἰς τὴν ' Ἕλληνα ης προ εν Ἔξοχ, ἐχώρζε τὴν. αἴθο ουσαν. ὄχρι τῆς ἕδρας, τῆς Δ. εἰς δύσ πτές ουγαςὶ «Τὴν δεξιὰν ἐπλήρουν σὑμπετυκνωμένοι οἱ ὑπάλλη-.. Ἆει καὶ δικαστικοὶ πάρεδροι ὡς καὶ οἱ σύμβουλοι τοῦ δι- ᾿οικητικοῦ συμθουλίού, εἰς δὲ τὴν ἀριστερὰν ἐκαβέσθη-- σαν οἱ προσελθόντες ἐκ τῶν προσκληθέντων πολιτῶν. . Ὁ Δήμαρχος ἀνέγνω Γαλλυκὴν προσφώνησιν ἀξιόλο-' γον, ἧς Ἡ µετάφρασις δὲν θά ἔτερψε βεβᾳίως τὸν Κ. Οὐάρρεν, διότι περιεῖ χεν, ἀὐτίδετα τῶν ὀνεἰσηγήσατο τῷ Μ.. Αρμοστῃ. Ἠϊς ἀπάντησιν ὃ ΝΕ. ᾽ἁρμοστὴς εἶπεν ᾽ἀμέσως ὀλέγα τυὰ, ἐξ ὧν εἰς τὴν μνήμην μου ἔμεινεν Ἆ Ἰσυμθουλὴ ενὰ μὴ καθήµεβα καὶνὰ περιµένωμεν νὰ βά- Δῃ τὴντροφὴν εἰς τὸ στόμα, μας Ἡ, Κωδέρνησις.» τν Ταστα διηρμηνεύθησαν κ µόνον Ἑλληνιστὶ΄ ἓ κ. Οὐ- «άρρεν ὑπῆρξεν ἀμέτοχος τῆς ἑλλείψεως ταύτης, καὶ μ. Ρως αὐτὸς ὕ ὕστερον. ἐζήτησε συγγνώµην. ----- Ἡ ἀστεία Ιδέα τοῦ Δημαδχωυ νὰ προσβέρῃ εἰς πάν-- αὰς λεμονέδα ΣΑυγλικὴν διὰ ἡμισείας μόνου δωδεκά-'. δος ποτηρίων καὶ ἑνὸς. δίσκου διήρκεσε μίαν «ὁλόκλη-- ρον ὥρᾶν,» «καθ ἂν ὁ Κ: Ομάρ ὠμίλει πρὸς τὴν Α. ΟΕξοχ. τὸν. “Αρμοστὴν, ὁ Αρχιγραμματεὺς - πρὸς” υπὸν᾽- Καΐοι καὶ οἱ Ζλλσῖ,. εἰς ὀντινα εἴγεν ὄρε” ἔιν νὰ τοὺς ς ἄν ύση: λετὰ τὸ τέλσς τῆς σόμὶ πολὺ ἀγαγκαίας. ταύτης βίας νερείχυο ὅμῶς εἰς τὸ τ πρόγραµµα.’ τοῦλιοικη- . Γ ορ, ἡλεμονάδα,, ἠγέρθη ἡ Α΄: Ἐδοχότης, προσελάλε- - δὲ παρ’ αὐτῷ δύο διερμηνεῖς λαὶ ἠρξάτο ὀμμλῶν: χωρηβεὶς σετε ὃ δν. σας ὦ ρμμνη διΣ | ὀνοιώδέστερατ ἕ μμ ἀὖτοτ ση αἰ ἐ ξῆς ο οαρι Αν τν κκ ς .. πς οπ πολίταις δὰ ην εὐφορίών τῶν νπἁρθυπίων ὰ ῶν. µπέλων, καὶ διά τὴν καπασκενὴν. ῥδοῦ. ἀπὸ Λεμησσοῦ. : εἰς Σκάλαν καὶ εἰς ρέοδος, καὶ Ὑεφυρῶν διὰ τῆς κου ς ο πῶν κατοίκων καὶ τῆς. Κυβερνήσεως δαπάνης). καὶ «διὰ : τὴν τοἰκοδομὴν: οἰκιῶν,.ὅπερ εἶναι: ἀπέδειξις πλούτου, : ὡς. καὶ διὰ τὴν ἄφεσιν τοῦ ἐπὶ πῆς ἐξαγωγῆς τέλδυς' - : δεύτερον ἀνήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι αἱ εἰσπράξεις τῆς ἀπο- Ἰθάθρας βαΐνομαι καλῶς καὶ ἐλπίζει ὅτι. γρήγορα θὰ ἀρ΄ ίση ἡ᾿ λατάακευὴ προχυµαίας. Ἐν τῇ διερ βῤήνεύσἒι ἐ-, ««φυλάχβη ᾖδὴ αὐστηρῶς ἡ ἑξῆς τάξις. Ἡ μία περίοδος 7 μεθηρωηνεύξτο πρῶτον Τουρκισᾶὲ καὶ ὕστερον Ἕλληνι- στὶ, Ἶ διἐπ πομένη - πάνάπαλιν, καὶ οὕτω: Γ8θ᾽ ἑξῆς' ἐν (τή τάξεπαύτῃ ἔτ τεκβηῥιώθη καὶ αὖθις.τὸ, ταξινομικὸν | πνεῦμα: τοὔΣυνταγματάρ φχου Οὐάρρεν, χλὶ δὴ βετηρρο- μημένον” ἤδη μετὰ τοὺς ἑστορικοὺς θορύθους.. τῶν φί-’ λων µοι συμπολιτῶν, ποὺς φιλιαπικοὺς τού:, Βαρώνου | Ἀέλκε καὶ πὰς χαυστικὰς εἰρωνείας τοῦ γεραροῦ. Ρλάδ- στωνας.. Ὁ Μ. Ἂρ βμησ τὴξ ἀνεχώρῆσε τὴν τετάρτη», πρωὶ διὰ τὸ Τκόσδος ς,΄ ὥστε διέµεινε τρεῖς.' ἡμέρας καὶ τέσσαρας νόκλαό. παρ ἡμιν., ἀμφιθάλλω. ὅμως ἂν ἁμί- «λησεν ἰδιαιτέρως μετὰ τεσσάρων πολιτῶν. «Τῆς οἰκίας - τοῦ Γ.. Διοικητοῦ 5 ἐξῆλθε μόνον τὴν δευτέραν διὰνὰ µε- | ταδῃ εἰς τὸ λημαρχεῖον καὶ πὸ ἑσπέρας, ὅπως δειπνήσῃ εἰς τὸ Κλδύπ.᾽ .. ο Κρίμα, κρίμα: διὰ τὴν ὀυστυχῆ νήσου, θθιμα χαὶ δὶ : αὐτὸν τὸν νέον Αρμοστήν: ὁ ἀνὴρ οὗτοῦ. ἐπὶ τῆς φυσι-΄ ᾿ογνωμίας τοῦ ὁποίου ἀναγινώσκεται: ἡ ᾿ ἀγαθότης, -καὶ ᾿ ἐστιν, 3δ οὐσιωδέστερον, ὑπῆρξε μοναδικὴ ἐξαίρεσις με». οὐ ιποῖς - ἁ -ὲ» ντο έρα πέρας παξὺ τῶν. συναδέλφων, του ὡς: Διδικητὴς. τοῦ διαµερί-. ἅὅματος τ τῆς Δευκωσίας--- οὐδὲ, δἰεπράξατο πακὸν--τὸ ᾱ- υνὴρ οὗτος ἐ ἐὰν Πρ χιζε᾿ τὰ νέον του σἑάδιον Ἡὲ νέα πρό-: σωπα, ζένα Μῶῷν µε έχρι αθμδε σφαλμάτων, πιθανότατοῦ: ἦτο νὰ ἐπαναγάγῃ τὴν ποῦ Κυπριακος: λαοῦ: πρὸς τὴν : έβνησιν ἐμπ Ἡστοσύνην, πλὴν ὁποίαν, χατέστρε- ἴμονῇς, ἀξίας άγωεα ενώροη βέλλιστοι ο Αμ ας στὴν δὺ Ὁ ἔκθέσεων η τά ἀῑριβί βῶν. ο) ΕΥ. τῇ: ἐπισχέψες ταύτῃ «ἐὰν. ἔλένπον, ον ᾿εἰσηγήσεις τοῦ ΚΚ. Διοικήτό΄ ας, ἔστω κα ἂν ο μίλει πάλιν μετ᾽ οὐδενὸξ τῶν πολιτῶν. περὶᾱ τῶν: ἀναγ- | τν κῶν τοῦ διαμερίσματος καὶ τῶν κακῶς ἐχόντων καὶ γι- Ἰνομένων Ίρχει μόνη Ἡ µελέτή ἐπὶ φῶν. λεπτομερειῶν :]- Ὁπῆς Περιγραφείσης γευικῆς, ἐπισκέψεώξ,ἢ. ὑπόδοχ ἧς ἐπί»: σκέψεων. (τεόερίίοη): ἐν τη. αἰθούση -ποῦ Δημάρ) χείου, ζ διὰ νὰ ἐνοήση δύο τινὰ πράγµάτα ὁὐδιωδέστατα, αἱ εἶσιᾖ- δεν ἡ Α., Ἔξοχ., ἐν πῃ ᾽αἰθούσῃ. ἐκείνή- Ἐν τῇ πτέςν βυγί τῇ ὁ ες ξιᾷ ὑπὲρ 7 ποὺς εἴχοσιν' ὑπάλλήλους δύρ-- κους γαὶ. ἠέσσαρας Κρισηιανοὺς (ἕνα τοῦ Τελωνείου δύο” δικαστικοὺς αρέδρους κἀὶ ἕνα ὑγειονόμον' ὴ ἐν: δὲ πῃ ο«ξ πτέρυγι: πῃ ἀβι Ἀτερᾶ,όπου ἐκάθηντο οἱ ἐμπορευόμενοι .| ὃν ὶ θορολογδύµένοι,΄ οὗτὲ εἷς Τοῦρχος ὑπῆρ χεν. εἰς τὴν |- ᾿θύραν | μόνον ὑπῆρχον ς οἱ Τοῦρκοι ζαβχιέδες μὲ τὸ λέυχόν Ὅπὼν σαρίκε. Τὴν ἀνειφώνησίν τοῦ εἰς τὸν. Δήμάρχον. δι”. ἡρμήνευσαν᾽ μόνον “Ἑλληνιστὶ, καὶ ἐκ. τῆς ἐκφράσεως ᾿ πῶν προσώπων Ἠννόησε βεδαιότατα ὅτι πάντες οἱ Τοῦρχοις ἀντελήφθησαν τῶν λεχθέντων.΄ 3 ας ἄλος ΄ ΐᾷ ἀἰθόύση, ἐχείνη, -μὲ Εὴν γλῶσσαν, ἦτις ὀμιλείδαε ὑπὲρ τὰ Ἀρισγίλία ᾖδη ἔτη μὲ τὸν ἐκ) χριότιανιαθέντα-- .Ἑλληνικόν τής πληθυσμὸ ὀν, περὶ οὗ ὁ Κ.- ας μαίτῖθ. λέγει μεμψιμοιρῶν ὅτι «Τῥιακόσια: ὅλα ἔτη. (ὀλίγών'], : δεόντων »:ἐκυθέ ἔρνησαν {εν νῆσον οἱ. “Αθυζιανοὶ καὶ ἂν καθὴ.. Ἂν στιγὴν ἔδίδον τὴν. θέσιν των εἰς. 1ρὺς, Ἠγετοὺά ἔ ἔρριτ. β/πτον ἓν βλέμμα πρὸς τὰ ὀπίφω, ῥὲν θὰ ἔθχεπον, “οὐδεὺ ἴ--|» χνος τῆς Ἀμάάσεώς τῶν οὖτε εν, Ἱλώσσῃ, οὔτε. τν ν -- ὧν τὰ σο) ον. τῶν φιλτ τάτων, αὐτῷ, Δοὐτων. ὑπαλλήλωῦ ὅτι. Κα «΄Νον πβὸς τὴν ἀρἰσπεραν’ πτέργα. ἠννόησαν δὲ καὶ ἀφέ- ο ῥ δύο καὶ σπούδαϊαι Νἡ τὸν κζνδὸ δί: [:ἀναφδρὰν κατὰ τοῦ Χρις Καὶ ἦτο λοιπὸν ἐν ἁμικρῷ ὁλόκληρος ἡ- Κύπρος: ἐν» .- αοαλήνρα ὁ ὡς, πλ αἷσσ πῆ. ἡμησκεῖρ ο οὔτε ἐν. Ἰῷ: κρωνιλῷ ὦ θά: ποῦ Ἰθαγενους πληθυσμοῦ.» Αὐλὸ δὲ τοῦτο δύναται΄ γὰ λε] χθῇ” καὶ περὶ, ᾿τῆς λΑγγλίας᾽ ποῦ Μεὐπιῶνες Ενέτίας, ἥτις ἐ ἐν. ἐδνό- µατι τῆς Ἰαλήλοτάτης δημοιῤκαίας διῴκισε:τ πράγμα) ) ει ράθδῳ σι δηρᾶ τὴν ἆτυ χη. ταύτην, Ἡῆσου. ὤν.. δὲ ἐπὶ ἰἄλλους. τρεῖς αἱματοφύρτους-- ἀϊῶνας : «ξενων, τῶν” της-Ποῖά ἴχνη: βλέπει ὁ περιηγητής, ή Ἰδλίγουά- τὶς ταὸ. πόλεις ἀινάρέδας» Καὶ το Ὢ |: εφρίκτὸν :: εἰπεῖ) λι ἀκθησαι| | | “πάραλαμδό γτες πληθύσμὸν, περὶ” τὰς 900: χὰ. ἂν δὲν μᾶξ ἀλατᾷ Ἡ΄ Ανήµη». ᾿ἐξωλόθρευσαν᾿ αὐτὸν. πυρὶ κπὶ σιδήρῳ:: καὶ. Μρὸ 100. ἀκριθῶς ἑ ἐτῶν ὁ. ἵστοριο΄ ὦ Ἀβάφος πῆς Νήσου Κυπριανός, ἀναγράφει, ἐά, τῶν ἐπισή:. ων βιβλίων τοῦ Σεραίοῦ 9: πχιλς ψὸ] ας, Κριστιανι”- οχὰς, «ἀΤ. δὲ: χα. Τούρκους - ---- [θὰ-ἆ φῆκε, πλείονας ὃ- Μουσταφᾶ-πασᾶς κατα τὸ 1910, λλὰ καὶ σφάζών πιό ἐξαντλεῖται, ὡς' ὀξονίλειται θε ρίζων Π. ῥολοκοπῶν. ἵ Οπωσδήποτε ἰδοὺ ὑπῆρξέν ἓ ἐποχλ, παθ’ ἣν ἦσαν Πέρισ». σόξεροι οἱ Τοῦράοι, καὶ οὗτοι μὲν {ὡς καὶ νῦν : οἱ. φας νατικώτερου καὶ γνωρίζοντες Ἑλληνικά, δὲν. κατεδέ έχον”, (πο νὰ ὁμιλήσωσιν,. ἑνῷ οἱ εἴλωτες, Ἰβιστιανοὶ προσεπά- θουν παντὶ σθένει βεβαίως νὰ γνωρίζωσι τὴν. γλῶσσαν τῶν τυράννων των,ὅπως τοὺς ἐξευμενίζωσι καὶ ὅμως ὃ δι- ἐρμηνευόμενος. μόνον λληνιστὶ ὁ Μ.: Αρμοστὴς ἐν. νοεῖται καὶ ὑπὸ. τῶν Τούρκων αἱ δὴ Ἆῶν ἀγάδων ᾿Γωρ- :κων τῶν' ἀγροτῶν πλεϊστοί ἀπέμαβον ἐντελῶς τὴν. ἡλῶσ- ᾿σάν. πων. Φαίνεται ἔτι εἰς Αν ψῆδο.: ποῦ “Ἠὐαγόρου χαὶ τοῦ Ζήνωνος Ἠφίαι αἱ λληνικαὶ Μοῦσαι -δὲὺ εἶναι ξωταά φυτά... Αλλ εἶδεν καὶ ἔμαθε Ἠμαὶ ἄλλα τινὰ ἡ, εις Α. 1Εξοχ.. : ἐὰν ἀνέρω τὴν ἀναφορὰν δν, Ἠοωκουλ- ἅ- υμάνων χᾶτὰ τοῦ δημάρχου. .. ος Ὁ ΟἹουδαῖοξ ὃ διερμηλεὺς Ρδῦσὸξ ἔπέστήσέ -πὴ ν- προς σ ἱ ση Κάβύδης, δαν 1 προσφωνῶγ. εἶπεν αάΐ- πληροφορία: ἐμοῦ. οπὲ λαὶ των ἐμιῶν. σύνδημδ. τῶν» -προόέθλεψε βό- αυτῶν. καλῶς τὸ, ὅτι αἲ- ᾿λεμόνάδες «Ἐροσηνέγ. θηδαν: πρῶ-' ον: ἐπρὸς τοὺς τῇ. ἀρισπεραρκαμαὶ ἰδοῦ.. δίδυμοι ἀφορμαὶ: ατιἈνρᾶ. δηµάρ' χο Καὶ ἐγένετο, λοιπὸν ποιαύτη Καϊύπες: Ἡράφη Χαὶ ἐ ἐπεδόθη:, ο δδο ζώρικοῦ καὶ τούτοῦ. νο, ο ος «παμπάκου. Αν χοιπὸν' ε΄δεσρ]νἀναβδρὰ, ταύτην ΛΑ) νπες η -ἔμαδε α] ὅτί οἱ ὡς ῥάῤμαλες ἀἴφνής μεταμορφωὴέντὲ ο νὰ πείς, τι μίους καὶ κγερα{ ους] .Τόῦρκόι ύπα λη- λοιιἀαίπερ Ἠισθοδοτούμεύο)ιάδὸ ῶν 1δι ώτῶν ώλΧρι- στιανῶν ἀξιοῦόιν ὅλι: ἶνας καὶ οἱ(ογε 18 Ὑπρφδεφώνησεν ὁ Κὲ .Δήμαρχοᾷ κάὶ τὰ: πῥῶ ἐ :1β..ὃτι ἡσπᾶνία αὐλλοριἑῶν' διερηνέωντής ὃς ἕως κατὰ ἰδιαζὄντα πρόλον σκέπτοψγας πὲρ Φῶλ ἑχόντων τοῦ διερμηνέῶἑης): 3! εὐδαίμόνα: χαἸάδΊασιν τῶν. ούσουλή ανω δὴ νι (οἱ. ἀχάριστοι.| 1 ποῦλο τὸ” βδρρόν φαῖ. ἅπάξ ευ ὃν δὲν. εἶναι ἀρχούνέως, πληρώμένον -ὲ διά᾽ πῇβἀ . τἀστάσεως ποῦ καϊμᾶὲ.διὰ λιρῶν: σπλνά κ ν ᾿γασία των δὲν Μετιδλήβη: οὔτέ “ποιόν ον ον θα) ᾿Καὶρόμως οξ Ἀρώσινάὸ Γδιασύρᾶι ιν ὥς, πόῤσηας Ἱωοί]-- καὶ ὅμως ὃ’ πιστότατος: «ἑκρόδωῄος κ ποῦ ἱπέῳς ᾖ, διέποντού ἡμᾶς διδυκήτικοῦ΄ συσζήματός ἐξητμίσθή Φόρο Ἀληρος εἰς. ῬαγάοΏ5 διὰ αλὺς ἁαῤοπανούμάγους ωμά) νοὺς»- ρατᾶοη διότι δὲν. μαβεββάσθη: ᾱαῑ’ πουρχισαὲ» οἠα η ὃν «ἀντιφώνηδις. τοῦ Ἠ{.. ΄Αρμοστοῦ---Ρασὰ ο’ διότι δὲν” (ρε ν ος οπέστειλέν - εἰσιτήριᾶ ὁ κ. Δήμάρχός «Δάὶ: πρὸς Τόύρκρος. ο ν ᾿ἠδιώτας' [παρεπονήθησαὺ:, δὲ. ζεὐλογημέίοι: καὶ ὁ δι, ἀδτὸ δι τχωβὶς νὰ σκεφθῶσιν ὅτι πάντές, οἱ ὅπώσοῦν πἀρουδιάΦύ εν Ράτάοης. διόή

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Η Α. ΕΞΟΧ. Ο Μ. ΑΡΜΟΣΤΗΣ και η ΛΕΜΗΣΣΟΣ 1-3p
Γράφουσιν ημίν εκ Λευκωσίας 3p
Γράφουσιν ημίν εκ Πάφου Κυπριακό 3p
Γράφουσιν ημίν εκ Καρπασίου 3p
Κύριε Συντάκτα 3-4p
Κύριε Συντάκτα 4p
Όσα δένδρα ευρίσκονται ένταυθα εν δημοσίοις μέρεσι κιν δυνεύουσι 4p