. ΝΕΟΝ.: ΚΗΠΟΧ.. .- ὦ μετ Ας, .. τν κο οδ. ὅοτ ἂν αανι «5 .. κο ὃν . 1. ν 3 ο. Ἶν τ .. ν ϐ ολῶ β ἄν ον ο τς μμ ς . τάσεις ποῦ. ἐν Σκάλα. Ἐν ο. « Ἰσθέννας, πρόστέμὰν ὃ δι’ ἑκάστην κ ἐπιστολην καὶ : οά-. νεῖς καὶ ληδεμόνες 5 τῶν: ,σπρυλαζουσῶν νεα θωνη.. ὡς ζααὶ τν εεχλον΄ καὶ δύο ένας. δι’ ἕκαστον Φύλλον] η, λλλλὰη ἄπαντες οἱ ϕ: (λόμούσοι θ1’ Ἱιμήσωσι, βεδαίως αὐτὰς ἐ Ἴδιὰ τω δέν ἠδυνάμεβα νὰ, πληρώσωμεν. δε ὅλα, τὰ ἀκάρ νά», ὑσῆς παρουσίας των, οκ ανώσα, οὕτω' ω διθασκθύσας. παω ενάέ πώ κλα.) τῆς. ζημίας οὔσης λίαν ἐπαισθητῆς [-- ςξ ο. Ἡ ας ὃν ερ αι αἲ ' μα τοὰς μὲν τῶν συγδρομητῶν ἡμῶν. ον - τὸ ο ος πινὲς δὲ « οὐχί : ου” .. προ αν τρ Ηδη. ἐρωτῶμεν τὴν ἀξ πὝναος μα) ναι αν λλαόνα, ] ὁ ἐιδρῶν ἐπιστολὴν Ἡ φάκελλόν τὴν Πέμ- {ὸ Κάσὰ τὸν, κ νώώσος 8 , ὃς ἐᾷ ὧν πληρώνονται ταχυἑρομικἀ πολλαϊπένναι,: μείον, εἰς ὃ νήν διατελεξτὸ Ὀληντωυρεὰ αρ, πτήν/ σσ β Ἡρν Χ β ες ) πἩ εἰς τὴν Πύλην νπαὐτόσημας, ΄διακοίνωσίς, τῶν. δἁῥιών, εἰς το γά πληρώνη. δύο να ῥόστιμον, καὶ μες μι πέμει ὁ : Ἂν δὲν ἐδόθή εἰσέτι ἀπάντησις παρὰ τῆς Ιύλης{ ή Οταν, Ἡ νο, µ: αγ) μ 6 ν Π ν ὼπ ἐν αγ γι ἐφ᾽ Εκάστου. φύλλο, | ἀπάντησις αὔτη δοβῇ», πότε, μόνον λαβορισθήσιτά( ΑΗ) ὄνὰ) ὐφίστάμεθα- τὴν. αὐτὴν τύχην. | 1 Εάν λάθωῄεν |. ᾽μητικῶς: :καἰέτ Ἀμσήῤινα ἡ, ατάσις, τῶν, (δυνάμεων ὧν] ην ἐνέρ... τὸς | ὄψω μον ἐπιστολὴν,». Ἠ δν : καθὐστέρῶν,, Ἐπὶθαρύνεται ὁ ἐπὶ 2 Τρ πεννῶν δια 9, Ἠποῦ ὀγδοήχοντα, τοῖς .ἑκατόν | ος Πιὶ τῆς ὰπ ταν τβδίώς: τς, πόλη αδ ᾽σήμλρον ο Ὁλιατὶ, ᾽λοιπὸν αἲ ἐς μδο, νὰ πληρώνωσι” δισμέσια θετικωτέρας ὁ ὁπωσοῦν. πληροφορίας, «Ἠ ὀθωμανκη: άμα Απαντά” τὰ ἔθνη: πάρεδέ ἔχβησαν ὅ ὅτι εἰς τὸν, τπον οπρέπει Ἶσις δὲν θ' ἀπαντήσῃι ὡς ἡ ! Βακήτ χθὸς ἔεχων, ὅτι δὲν. -δις |. νὰ ἠθνηταὶ πᾶσα εὐχολία πρὸς διάδοσιν’ τῶν. ηραμμά-. ρίζα πληρεξουσίούς, ἐ ένατ τθησι δὲ εἰς τὰς Δυνάμις, Ὄγ) ἀπο.. πων καὶ τῶν. εἰδήσεων, καὶ ἕνεχα τούτου πᾶν. «χειρόγρα. φαπίσωσν ἀπὸ κοινὸῦ καὶ. παμψηφεὶ περὶ τῶν. νέων ͵ Ἱρίων.ή ως : φον πληρώνεί. ἐπὶ παραδείγματι τρία, καὶ πᾶν ᾿ τἔντοπού |: Ἐν τῇ ιλύ τἡσίναὶ ών Ἆτις ς δὲ προ ἔτι ὑπὸ τοῦ ο Γ Ἰ] νά ”ὰ - ἓν. Διατὶ καὶ τὸ παχυδρομεῖον τῆς Κύπρου νὰ μὴ: τηρή- Υκοῦ συµθουλίου, ἐπιδοβήσεταί προσιεχῶς᾽ εἰς τὰς να , ση τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἐπὶ ποδ προστίμου του: ἐ, καὶ μεις καθ) ἃ ἀνήγγελιν εἰς τὸ ἄνακτ θθνύλων τοῦ Αγίου΄ Ία λώδου ὁ ἐν Λονδίῳ ᾿ΟἸωμανὸς πρεσθευτ τής Μουποῦῥος᾽ ασ 6.) εἶνεί τέλος πάντων δίκαιον ν᾿ ἀναχωρῆ τὸ ἀτμό- πολη ὃ ἁνωκαμάρη πονίς ἁσήπο, ὑτ οἳς ἄδριρας τὰ πλοιον τὴν Πέμπτην καὶ νὰ μὴ δέχωνταὶ. ἐπιστολὰς μα νώεὺ να ρους, ὑφ οὓς δὲ. ὶ ρ διὰ δορίτη α πληρεζουτ ους διὰ. τὸ χήτηµα τοῦτο. Τὸ τελευταῖον. ος παρὰ τὴν Τετάρτην, ἐπι αρύνοντες ἅπαντας ιὰ προστί. ὑπουργι κὀν. πυμθούλιον τής, προχθὲς Τρίτης” συνδιεσάέψατο μου ἀδικαιολογητου-,. Εὰν δὲν.᾿ ὑπάρχωσύν ὑπάλληλοι περὶ τῆς ἀπαντήσεως παύτης,. σκίψις δὲ ταὐτολρόνως ἐγίνε ο: ἀρκετοί, ἂς πρσληφθῶσι καὶ ἄλλοι, 1 νωρίζομεν ὅτι εἷ-| το περὶ, τοῦ ἀνωτάτου δρίου τών εροκοβήσιην ες ἃς δύνα γαί εὐχάριστον. διὰ τὴν ὑπαλληλίαν νὰ ἁλείη οὓς φακέλ.- ται γὰ προσῇ ἡ Πύλης μέ, ο. ο ο ος) ο Ἴλους τὴν Τετάρτην,, καὶ νὰ μὴ ζαλίζηταιτὴν- Ἠέμπτην, Ὁ. κατὰ, αν μέ Αμάλθειαν”, Σμύρνης, ο νέος Ἁγιρὼν: τῆς η Ἰ2Αλλὰ δὲν εἶναι ἆ ἀρκετ τὸν Φικαιολόγημα,.. νομίζοµεν, νὰ ο μς ἔπ τιττρέφων εἰς τὴν. Απατολἠν ἔμιλλε ν’ ἀνάχω.» «ιππαρεμθάλλὠνται . τοϊαῦται δυσχκολίαι ἅπασιν. ἡμῖν, καὶς Ἴσῃ ἐκ ντ παμπ τὴν αὕμιον. ώς λαρομι ν κ . ἀνησυχῶσι χιλιάδες. ἀνθρώπὼν φολλοὶ᾿ δὲ ἁαὶν νὰ ὦ Ἄθμώναν ένα μὴ. ααπιάζωσιν ὀλίγον Νε ίσσότερον- οἱ”, μύρίοι ὑπάλληλοι.Ἱ,. Σά ον Ἓομε δι ἐλαίδος ὅ- ὅτι η ἀξώ ος Διαύθόις πῶν. παχυ ροµείών, ἡ. περὶ πολλοῦ. ποιουμένη τὴν ἐπίτὸ. τβ-. λεν διοργάνώσιν- αὐτοῦ, ' θὰ λάθη: οπὸ σπουδαίαν᾿ 'πτουδὸ ὤμισυ τῆς ᾿δοθείσης αὐτῷ ἐπυ πχορηγήσιώςν το εἔποψιν: τὰ ὀλίγα ταῦτα, καὶ ὃν ἐν ϱ)' ανα κα θῶμον εἰς: τὸ ο, Ἡδποστήριξις, Ὁ ἃτις δίδοται. ὑπὸ «τοῦ: πρίγκιπος δν Ὅ εξῆς νὰ ἐπανέλθωμεν ἔτι τὲ τοῦ δυσάρέστου ἀληθᾶς τού- σµαρ εἰς τῶν δημοκρατ ικήν τῆς Γαλλίας Κυθέρνησιν ἐν ποῖς ο ) αἴρεσις Ὑ πὸ ὄντες ἄχο τες. διπὸν, ἐπ λαῤώσαλοι ὃ εσλζνς ει αἰ ἑ . τα Φ η εἰς: πάν τς ο ῥΑγγέλλέται ἴξ. νοημα, ὃτι «τὸ νέεν. αι ὑπουρήεῖοί αν . ἀριστικῶς ὁ ὑπυ την. προεδρείαντ τοῦ Σερῖφ: πασσᾶ Ὁ Ισμαήλ πασσᾶς. ἐδωρήσατο εἰς τὸ ταμεῖο.. τὴς ας . ο. μι κ.του. ὀντωαιμένυ, . αἱ ὦ λε) ο πννων ολα. τς ἐδωτερέκοῖς ζητήμασι χαὶ ἀδίως ἐν τῷ Ἑλληνικῷ καὶ ἐν τῷ, ο -υ-υ- ὰς ---.- Αἰγυπτιακῷ, ποικιλοτρόπως. ἐσχολιάσθῃ ὑπὸ τῶν: ὀργάνων» 32ἱ ... Απασαι αἱ ἐπαρχίαι τῆς νήσόυ. ἡμάἳ ὡς ἐγράφ»- τοῦ Εὐρωπαικοῦ τύπου καὶ µεγάλως. ὑπ ποθλέπεται : ὑπὸ τῶν Ῥ κ. Ἁμιεπισήμων ἀγγλιχῶν χαὶ ἰταλικῶν ὀργάνων, 'ἄπερ συναι : ου... ροή, Ὃάνοντα,, ὃτι ἁὐπωστήρ ἔις αὕτη θὰ ᾿ κας αν τόν τα. Σεό » Κυό 1Η: πολ ΕΝ λικὸν θῥιαµθον τῶν γαλλικῶν θεωριῶν. περὶ. τῶν δὺό “τούτων” . Ὄοντος τῇ Σε αστῇ . υθερνήσει ἡμῶν. ο πο ἰτικὰς ἀ-. ζητημάτ ων. . Ἡ πιθαιώτέρα Εγδαις, σης: ο μαμςο ον 5 4 . ΤΑ . τρ ολων τοῦ) τόπου καὶ τὸν τρόπον τῆς εραπείας. των», ο] ταύτης εἶναι ὅτι ὁ- μέγας ἄρχιγῥαμβατιὺς τῆς Ὑεῤμανικῆς” “Ηδη, καθ: ἆ πληροφορούμεθα, αἱ. ἐπιτροπαὶ. ἑπεράτω-. ση ᾽αὐτοκρατορίας. θέλει νὰ. ισχύσῃ Ὢλιδημ. οκραίκηγ΄ κυθέρνη:, σαν πὸ ἁ,ατεθὸ ἐν αὐταῖς ἔργον καὶ ὁσωνούπω. ἀποστέλ-' τ (αἲν ἐν Γαλλία, ὑποθοηβῶν. αὐτὴν ὅπως ἄρηται Ἐπιτοχίας” { ελεταί τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος, ὑπόμνημα τῇ Α: Εξοχί Κότη- [.νὰς ἐν τοῖς ζητήμασι: τούτοις ὅλως ἀκινδύνους διὰ: την. Γερς τἶπι τῷ Μεγάλῳ” μη, ἵνα διαβίθἁσῃ- αὐτὸ. εἰς Λον- : μανίανε. Γνωστὸν εἶναι», ὅτι, ἀνέκάθεν ὁ- ος οι ᾖ Φίνον: »Ελπίζομεν δὲ ὅτι διὰ ποῦ ρραεχορς. ἡμᾶν αλ. φβόνεω καὶ ἐκ ἱπόύτου: ἡπροῄλθεν' μι τὰ τοῦ. ο σν οιµ. ρῆξιό αὐτοῦ Γδτεὐποανηριζομό ο 'Ταλλίᾳ, ἀπ' τοσοβετία! τὸ θδεῤόμενὸν” νές κ Ἂ. Ἡ δν Ἑωσώννιος ία ἔκδιδοι έν. ολοι ολη πολέμου, ὃν «ἀναπέδραστον, σχιδὸν θὰ” υσὰν θύνα ἓ κὴ ἐφημέρὶ ς «Τῇ9, 1μθνΑηέ ο λαμθάνουσα' ώς στικὰ συμφέροντά, ἐὰν ,ἐπήρχετὸ, η, οθρίος Ὀρχέανικής ὦ φορίμὴν ἐκ. τῶν. ἐν τῇ. Κυκνῇ ι λῷ. τῆς. Ν. λίας δη- Τ τᾳ φαπολεοντείου΄Ί μοναρχίας: Αί κατὰ᾽ τὸ] παρελθόν, : ολ 8 πρβ ακή. αὐπό., ον. Βς ααμεωσιευθέντων., ἐγγράφων περὶ Κύπρου, ἀποφαίνεται 'ἧ- ἅ Βερολύνῳ. συνδιαλέξ μι αὐτοῦ μετὰ, ποῦ ες λδλήρτῶν, Χιστα φιλοφρόνως περὶ τοῦ Ἠητροπολίτου Καίω. -. ἐν πειδη ἤδη τὰ πρᾶάγµατα᾽ ὁμιλφσι΄ καὶ πᾶσα ἐπ) αὐτῶν αν ᾿συζήτησις ἀποδαίνει περιττὴ, ᾿ «περιοριζόμεθα παρακα᾿ ς λοῦντες τὴν µεγαλόσ/ηωον ἡμῶν συνάδελφον ᾿ ν᾿ ἀπο- ο μάθη. ἑλληνικὸνλόγιον. α----ἡήτε δαν δάση, . πρὴνι ιάμφοὶν΄ κ η :σχυσαν ἕ ἔτι ἡᾶλλον τὴν ἰδέαν ταύτήγιἡ παρὰ τῶ πρμκηπε,, . ὅστις Φαίνεται, νῦν Δεωρῶν.. ἓν τῶν' ᾽απούδαἰοτάτων, ιαὐτοῦ. μελημάτων | τὴν ατενοτέρα, ΄δσον. οἷον τε προάέγγισὶνς μέτα Ἡ ξὺ Γαλλίας καὶ. Γερμανίας καὶ, ἐπὶ τούτῳ δίδων. αὐτὸς. πρῶ ᾗ τος τὸ παράδειγμα. πῶὼν φιλικῶν ἡ ὑπηρεσιῶν' Ὑπεύθυνος Σ Συντάκτης. , :Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ῥεϊηὐοᾶ απᾶ ραδ][άθᾶ «ὐ σα ε ΟΥρεας” Σία πανε 69, Σησπρ-Έουεο, Βάἄασο,. (ατηβοδ.--ο η σ αν κ εαζνι ο... ο ασ ας ης ἂν ρε ον ο δα ον ”-- ᾿ - εν Όσκαρ το ον ο σ ἡ ἑσσρ νέος ος ος ος ἐκ λωκτὸς καὶ Φυλακισθεὶς,. διότι δὲν ζμλε ο ΐ ο αἲ η. μα ο ἀποτίση | ἐπιῤλη έν, ᾽αὐτῷ:. παόστιμον, ἄνομον κάτ τὸν μέτεγεἰρίσθη' . μέσον, ἔπως τ τξ εἴση τὴν Διοί- - κησυν. νὰ ἐπιτρέψη- ιαύστ -πὴν ἐ ἐκ τῆς: ἰδίας. του οἰκίας. τὰ προ ραλλή ἑστόη, ἀῤῥῥατον γὰ. προμηβευθῃ ” σα εθίὰ (τὴν νύκτα ἀνανκαῖα, φορέμάτα. καὶ ἐν, πέσσαρσυ, τ μέό ῥαιὸ. ἠαθένησε κατὰ. σ εἰς πεϊράςτου μαστνρικὸν:΄ ἐπῶν ἴα- 3 ναα τρῶν. καὶ χὁλί η ο): ο δεν - νὰ πά υ.. σπιμδα! ως ἓκ τῆς ὑγ ας α ἐκενωνπο ο θρωρίου εδπο εί ὧν το δε ς πα, ὡς ὅτι παῦτα ἐκλείβσυσυ δε στ 5 σα : “π ὴ ασε πά ϱλοῦὸ ος ᾖδη: Ὃρ πόοσοὴ σ ιο ς μὲν ης ΚΚυβέρνήσεώς τὴ: Α΄ ο 7σἢ αν ο. ει να 2λ. ο σαι Ωω μιικοί λος εἶναι Ὀμιαρδὴν αλ ωρ -Φ ὡστενὰ παρλοχῃ Ἀμῖν ὀράοῦντα χῶρον ποὺς ἀνα(ρεσῦ τῆς :ὄπολο στ ητμες ἡιαίκώς επῆς ἐν τῇῃ Κυπὺβ βίόλῳ καταχωριαθείσης' ͵ μας λοιπὸν θυαιροῦντες, ὀλίγα ἐν τῶν πολλών, -ἀφοῦ λλωά τέ οἱ τὰ ἐν Ἰκύτρῳ «Ἀπκῶς' ἔχουτα, κατα γγείλαντες ἀπολογοῦνται Ἴδη. ἐν ἐχτάπει ὕπου δεῖ. πιτ ρᾳπητ ω ὃ᾽ ημουν ος ὁ ἐγωῖσ μὸς τοῦ νὰ Γἐκβέσωαθ, ἐνταῦθα ἐπὶ τοῦ. πα βρόυτος καὶ. ἐν συντόμῷ τὰ τὴν κχβ ηυιἈςΔιοίκησιν ἀφορῶντα. λλλλ’, ὑπ τάρχει ἀρά. ἵε. ἀνάγκη, ἀναιρέσεως, τῶν πθαγμότων αὐτῶν Ῥονονουγὶ θώνὴν ἀφιέντων 5 Πρὸς γιῶσιν ὄψως τῶν υμακρὰν πᾶν. πραγψά των βιατελούντωνς, ἀναλαμθάνομεν τὸ ἃ 9 μυ οπικαλούμώης την πα τοῦ ἀναγ ώ. 1 ολων έκ: αἰμ: λλες. Ὃοθίαι ος ε ν ἀπόδέίνν᾽ συ ἀθάσιμον. 3 ἃ ὑπὸ. ἡάρόην αν: ολο πρ εν ς τῶν. μράσίων” πρὸς τὸνὁ ἀξιδτιμόν. συμιτε τολέσην, ων: στ σόδης των. πρὸς. τοὺς: ὄνς πῃ. Βουλῆ: τὗπ τερμαχήσα τὰς τῶν . παρα τόνων Ἀθν. 3ωγενεῖς καὶ Φιλαιθρώπ ους. ᾖουλώνᾶς,, ἐπί) σης. δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ἡμερέ “18)580. λήγωνσος ἀποσταλεῖσα: ὑπδὸς } τὸ ἐπὶ τῶν ᾿Εξώτερικῶν ὑπουργεῖον τῆς Ἰλυάάσης ἀναφορά | των 'δι ης Ἀληρέστατα ἐπιδοχιμάζ ουσι τάς καταγγελίας. τῶν κ. κ. Ἁγίου Κιτίου, Ἰασονίδου, Παλαιολόγου : καὶ ᾿Οοάτου. Γοῦτο ἀποδείχυυσι, πομέζομαν, ἀρκούντως ὃτι δὲν εὗαι Ἆ ἐν Λερ: Πσσῷ ὑπάρχουσ τα εὐάριθμιος καὶ ἀσή μ, αν τος,σπεῖ βα ξ έ δω νι: -ἥτις ἐχάλκευοε τὰς κα. ἷ ταγγελίας, έόπως ἴδῃ᾽ τὰ ὀνέματά της τυπωμένα καὶ. γε νῃ σπονδαίως λόγος περὶ αὐτῷν ἐν τῷ Κρινοβουλίῳ ὁ ὑπὸ -εὖ πίστων μεχῶν”. Ἡ μα ξαιοφροσύνή, Ἀνπρὸς” πῆν απ ετ. πα ύτην τῷ ν. ξ ἐν ων ᾿ἀποδίδει Ἂν ἀ σλαριτν ἓ ἵν Ὄθεσις εἶναι θλως' “λάσμα: τῆς φἀντασίας, Γκαβόσόν. «ουδόλὼς ο ἐγθώσχενἩ ο. στ Ἔτβα αὖτ η, Ἆτι θὰ ἓ Ἐγίνετο Ἐ ἓν πῇᾖ Βου ο ληη Ἀς ἀ) λάχοῦ. αρᾷσις ών ον τηςν ιν. Φα ή πμ ο ᾿Παλαϊσλόγαςι λόν ἠνξχθεος,, ὃν εἶναι Κύπριος, Ἰάλλά. ' ὃς ξένός,, : διδάσκαλο ἓξ : Ἑλλάδος, χλπ. Ἠὲρὶ τοῦ ἀληβοῦς νε υπῶν πληροφοριῶν τούτων Ἰἀποῤηνάτθῶσαν' οἱ τὸν κ. Παλσιο λόγον Υωώσκοντες.σ συ μπ᾽ απ ρι ὢ τα - ίταυ Κύ υπ βίοι. Τὸ ὸ δὲ «Σωμαπεῖον, εἲς ὅ ᾽ρϕθεῖς Κύριος ἐχὲν την την νὰ Ὁ ἀνήκην' πρὸ πενταετίας σὐπταθὲν οὐλένα ἆ απ τολήτως, ὑποδεί: Χνυσιν ἐπαναστα τικὸν Ἰαρακτηρα, ὁ. χαρακτήρ τουι ὡς χοὶ παντὸς ποιούτου Σωματλίου,, εἶναι φιλεωπαιδεύτικὸς, ἆπα «πελεῖταν δὲ οὐχὶ ἐξ εὐαρθμων καὶ ἀσημοτάτων προσώπων, «ἀλλ, ἐκ τῶν τὰ: πρῶτα φερόντων πολιτῶν, ἐμπόρων ὡς ἐπὶ, «τὸ πλεῖστον, φιλησύχων᾽ χαὶ Φιλομούσων Ὁ δΣ Ἂν Θεμιστο Ἀλέους, οὗτινας ἆ ρηθεὶς Παλαιολόγος ποιεῖται εὔφημον μνεί.' αν ἐν τῇ ἐπιστολῇ του έχε (ν Ἠμείναι ο κ. Διόφαντος θεμι ατοκλέους, ἐν Λάρνακί κατοιχῶν καὶ ρ ἀνῆχων εἰς τὸν ποῦ Παλαιολόγου, Σύλλογον,᾽ οστις, κατὸ τὴν ἔκθεσιν, σύγχει ται Ἀνρίως ἐξ οπαδῶν τοῦ ᾿Εθνικοῦ” Ἑλληνικοῦ Κινήματος. Τοιαύτή: χαὶ τηλικαύτη σύγχιαις) Ἡραγμάτων καὶ ὁ ὀνομάτων . ἡμιστα σπῇ ἀληθείᾳ. σὐντελεῖ εἷς διαπίστωσιν΄ πῆς, ἀπολογίας: . ἁ ὃ αν χὶ ως ας ὑπ αλλήλων»ν ς οὃν νὰ ο σα έν «ῶδάον ΚπΤιοΝ. Ἱασονίδην' χαὶ Ἡ. δι (αὐτοῦ ἔκφρασις τῆς ᾿ νγνωμο.. κ Αν τουλλαν πρὸ, τῆς Πύχης αὐ τῆς τοῦ Διοικηκηρίου δα ορ Ἄλλὰ νομέζομεν ὅτι) καὶ Ἡ δοθεῖσα ὁ ὑπὸ πο ὅωρ οι ών Ὃ ἵη οΟνὰς ς εἶνπι ἐτίσης Κύπρος, ὡς πλντες νν μον. μπὶ τὸ ἐπώνυμον αὐτοῦ ἐπιμαρτηῤεῖν 4 εἰευπῶν” ον ος τοτέρων. ἐμπόρων, ΣΑλεζ ανδρείας καὶ. πάήδρα:, τὰ πρὴ: πολ. ο λῶν, ἑτδρι σματαβέίσης 9 ο ω. τόχοον αλ Ελλθεκόη | πᾶν ὃν ἄλλη, ζνὰι 3 Ἠνὴν κ ασις. δυσαρεαἡσίώς ξαρὰ, σος Ἱπρίοις, ἆ ὡς τη Ἓπθισις δίατεεταν” αν θ μοβ δαν η δίλ τὰς ον φό ότης, αὖτη, καὶ τηψ. διόδου τοῦ: { μολοῦς μιας τ παν Ἐν ο ιδ ο. τν νη φ ο ον ον τα ί ο ολ) ή οτομτο” ο, ο πα ὃν τρ ο νο ρα. 3 καν. Ἱ η Ἠσολὰν. εωρς τα . Ἀ [ονάγρν, ᾱ- Γωαγῶς Πάσα. ἡεσῶν. εί εδ ὥλονή Τολό χλ η: Ῥώόε ἁπδι Αάρωτ ρου, δὲν εἶναι κακοῦργοι Ἑαὶ δὲν ὑπῆρξάν ποτε τοιθη τοις, καθ ὤξλον δὲ τὸ: χρρνικὸν διάττηνκ τῆς παρρύσης ἐνταῦθα Διοική » σεως᾽ ἅπαξ μό ὄνον, ὅτν) νε ᾿ Ὀώσκημὰνν συνέπεσεν εὐλαιρία νὰ δείξη τήν. αὐστηρότητά της πρὸς πακλῤρῤγους, χατὰ τοῦ. ώ πρώην μὲν ἑωηκλέπέου, ων -δὲ | ἱἐροτύλου ο κχίρην: ἀγεψιοῦ, ν τοῦ Καδ] Λεμησσοῦ χαὶ υἱωῦ τοῦ νῳζστοῦ: κλιπτό ποδόγου”, Μουλλα- Σελεϊμανή ἀπὸ ἰαλιὰν, λε] .θ) κακοῦργός πβόσκλη βεὶς. δις καὶ - σπρὶς διὰ᾽ ἑθήσξως, προσῆλθε, ψετά’ ἑθδομάδαςς, πολλὰς καὶ ἀθωωβείς δἱὰ τῆς ψήφου δύ9” Αγγλως ἀαὶ τοιῶνηὴ ἃ 3 Τούρκων, ῥειονάῥηφοῦντοςμόνομτοῦ Χριστίανοῦ Ἡ 8, Ἡρακλέσν: νε, - μολθωή ἀνεχώρησε- βριαμθεύων:ὶ διὰ, νὰ. ρε ο χ χα νομς αξ μόνον λέγεν ἐλθέριὲ νι νο ἔλακρ. ομ ρικὸς ὑπὸ τ τα. διὰς ταν . μήνοῦ: «ρα σης :ῶ] δρ ρλδσώς ολα το ἄξιος. ὃ Ταχίρης- Σαλίῤ ΙΙ λ Γκυλίσας τὸν Κολαξσι την) ὰ λαναρ νο ωκε κρασί. ροκ Θ Ἅ να. “Αν. μη να ἐαλόπε Γν δν ἀκτύσῃί ν ο οί φηρὰ τοῦ ῥνημονδυθένέας, Εμμ ν κ ἐν : ἠχθη Ὑβιροπέδωμένος: εἲς. Δεμηασὸν., ἐπὶ «δυκοτλντίς ζαπτιὸ κ γ ν ὃτι παρήκόυσεν αὐτῷ καὶ ἐχτὸς τοῦ ὃ ὅτι ἔμείνεν Ἱερριζ., έν ἐπὶ τῆς ὑγρᾶς Ὑπς ἐν [ζολοσσίῳ κσὶ: χεάροπι πεδωῤένος 7 μίαν ὁ νύκτα, ἐξυλοκαπήθη ἐντὸς. τῆς ἀγορᾶς της: φησσοῦ δπος), ἔγραψεν ἀναφορὰν, διὰ ποὺς' ῥαθδισμαὺς μόνώνν ὃ δὲ: 2ΑΦΟνό μας, πὺν. συνεθούλεύσε, νὰ λάθη ἀὐτην παὶ νὰ, φόρο “διδξξ: δα ἐρρίπτετο εἰς. πὸ. (ῶρούρίον, μπὶ 04. ἐξνλίζετο μὲ τὸ τοὺς ζαπτιέλές, δν Ὑεροθόρος :Τγαινῆς «Κυρίαλοῦ καλο: θη διὰ, τῆς βίας” τὸ ὅδωρ, 6 ὁ δὲ Καδής ὑπὺν ς { αὐτὸν καὶ ἐπ ὶ ὀχτὼ Ἠμόρας, σ εἰτῃ προτάδεε: καὶ Ὀυναινέπει πάντων πολ ος φει ἡ Διοίκησῖς, ἀπεφάσισα . νὰ, ζητήσῳ «την οτετας ἐλ ευθέραν Γἐργαπίαν.’ Τοῦτο ἀνατρέτε τὲν- τρ ὴ τῶν Λεμήσσίωγ: κατ. Ἆπ τοίλίον ὑπογῥαφἒί δι στ ἔχον, ὡς' εξης . ο ᾿ ὑποφαμόμθον,. απ σὲν πρὸς διοχἐτευσω ποσῖμου ὔ ος -ἁγγαρείαν οὔτέ-τ προετείναμ. σαμεν, ὑπ τεθλήβηµον δ” ες ρύδεως, δι ὃς αὔτη ἐποβάλλκτο τος. ανα ντε: ἔτους τῆς ἡλικίας των... ον τς δα. ῇ Ὁ -Ἠαλαλνλόγες, λέγει -ἡ ἔκθεοις τς Αλοῤῥσίώς, ον αν συνήντήσε βετὰ, ποῦ Ἂ. Τ. Λανίτου, ἀρεβαι ὃ δα ἔ «θαψε τν ο) ή Ὁ μάρτυς, ὃν ἐπικαλεῖται, διέψευσε, Ῥούυτο ἐνώπιον λῶν ἆ ἀκροατῶν ἐρωτηθεὶς” ἡπὸ τοῦ ΚΚ. Παλαιολόχοίς, ο ον ἒν ὁ Ἠγνόουν ὅτι ὃ εἷς τῶν. τοιῶν Φυλακισθέντωύ. κά να η ᾿ταναγκαστίκὰ ἔργα ὑποθληθέντων τιτανοχαμστώλε ἠάοχε ἰὲ εδ ον βεὺς, καθόσον οὐδὲν έφερε, διακριτικὸν σἡμάδν:. μετ ἆ μέρας, ὅτε ἔμαθαν τοῦτο, τὸν ἀπήλλαξα ο Επ ὁ ρῇ φἐλώνιαν, ἀρά γέν | δα νά διακρίνηταν, μας «λθόμης, ων νὰ ο. τν ο... τος. το : | ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΩΡΙΣΡΩΝ:: ο τε --ορ-ρ-ο------ ολ μαι στίχον. Σελ. . Διατριθαὶ καὶ εἰδοποιήσεις σον δ( οΝ. αρα. ἐν ῷ Ἕλλ, Ἄναγνωστ. ΟΚΙΤΙΕΥΣ πα, Αλ αν ν ΠΟΠ ΚΡΗΤΗΣ 5 ΣΙΖΗΤΗΣΕΩΣ. τησ ς 9η: ἸΟΥΝΙΟΥ. 2Αγέ ἐγνῴμον, πὴν., ἐν τῇ. τῇ Βολῇ τῶν. Κοινοτήτων. σποιδαίαν σωζήτησιν,, ἂν προκάλεσαν τὰ περὶ Κύπρου υδήοσιευθέντα, ἔ ἔγγραφα.,, ο: εὐγενὴς Σ1ᾳ- Ἀ ἕλκ ε καὶ [αὐτὸς ὁ Γλάδσ σσων ἀντεπεξ ἡλῆον «κατὰ βουλωτῶν ίνων: ζηπούντων. νὰ δικαιολλγήσώς α Ἀποερσ στι ἐξέπληξεν - ἡδας, τόὺς, Ὑνωρίζοντατέκ 0, πλησίον, τὰ πράγματα, . εἶναι ὁ᾽ δσχυρισμὸς ὅτι τὸ ος ἐὰν δὲ δν Ἰμοθεσίαος τὸ «Αν, τὸν Ἁπαία, δὲν ἐμτ ευ ὡς. Ἰνωστὸν το μὲγ᾽ αγβατεύεται περὶ Χὰ ή : ζ τας, Ἠπλ. , περὶ ὧν δὲν ἑπρονόησεν δ ἱερὸς. Ὑόμος.’ 'Πῶς εἶναι δυνα- αι πὸν λοιπὸνή. λέγομεν, να, καταργηθῇ τὸ΄αΣερὶ», ἀφοῦ δὲν ἴω πο αἱ περὶ κτηµάτω) ἄτλ. ὑποβέσεις, /ἀφοῦ τὸ ,αΝι- φαίνεται, κ. ολ νόμος: ἀποφασεϊς, νι 4 πλ ρίας ἄν αλλά ᾿Κύριόύ . ας Ἱ Ἰθτήσωμεν ἳ ὐτός όροµεν. πα ἡγοτουρκικὴν ἠωμομαία πι χαίτοι μὴ ἀνεπίχημτος ἐ ἐν) αι, Ἠβελήσαμεν ἔμω υενὰ ἐξακολόυθήσωμεν, δὲ αὐτῆς διοικόὂντες᾽ πὴν νι ο ν ἁ περιβένοντες τὴν “κατάλληλον, στιγμήν, ἵνα προδῶμιν {, καιολογήτ» Ἡ ἀπολύτου ἆ ἀρ ο ώς αξερὶ» ὑφίσταται, διότι ἄλλως. τὰ τουρκικά: τὰ σμένου ἜἛθνους καὶ αὐτὴ πὸν, ἐὰν ἠδύνατο, : δὶ ἀλλ τας ρχρί. σήμερον αὐτὸς οὗτος διεῖπε πάς. τύ η πος θὐνάτοῦ: αλλέως. ειάσθαν” 1 8 αμ ορ νά ώλοῤε η» 4 ο ΑΔ οςἅ ος τὰ ἀδικαιολόγη- ᾿ἐκεῖγο δὲ περὶ πραὴμάτων: πως: ἀσγέτὼν. ἡπούτοις, περὶ Ὑόμων, βεσπισθέντωὺ ἓν. γεωτέρα. ἐποχὴ, | ο ἀντικατεστάβη” μέγρι σήμερον, ὑπὸ Ἀλλοῦ: ρωπαϊκοῦ σ. γέμου : ον ἐ ἐγέγνετο ποῦτο πὀῦ καὶ πῶς θὰ ἐδυκάζον- |’ πρ ο ζὰμο. οὐδὲ: λέξιν περὶ τούτων' Δέμπεριέχεύλησῄονουσι, ) Ἡ δισχυριζόµεγοι ὅτι ὃ. ερὸς. τοῦ: Προφήτου |: δὲν ὑφίσταται, ὅτι ἐξέξωχὰ ον μέχρι σήμερον :µυ”'[: ἐπὶ τῶν « ἂρθρών - αὐτοῦ στηριζοµένας. Ἰ ἀ δα οσεανὰ μὴ. ἀπαντῶσι, οτοῖς :ἐπερωτῶσυν, {» ἐχῥίσότου «άντικατα” εἰς. μεταρρυθμίσεις. Βδμολογία5 αὔτη, ἀχριθὴς καὶλο-- νικὴ οὖσα, ἀξίζει᾽ περισσότερον, Ὀνομίζομεν, πῆς, ἀδι- καστῆρια ὁ δὲν θὰ ' ἠδύναντο |’ ἆ ἐξαχολουθῶσι ' λειτουργοῦντα. Καὶ. Ἔναὶ μὲν ἀληθὲς | ὅτι δνόµος οὗτος η των ὑπὸ. παντὸς, πεπολιτι- |. ῥχία θὰ ἀντικαθίατα- αὐ-. χαὶ ἡμεῖς. χαραδοκοῦµεν᾿ Ὡ τὴν, στιγμὴντ τὰς ἀπομακρύνσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἡμετέτ᾽ τὰ βών’ “διαστηρίών, ἀλλ’ οὐδεὶς δύνάται ν »ἀρνηθῇ ὅτι µέ-- Κας μας ᾿ μη, ιόν» -|. : Δι. -- τς ἐπισήμου ωυγλὠσσης τί. ὧν ὃν εἴπωῤεν οἱ - ἳ ίσα ἀναπτύξεως, ἵνα πείσωμεν καὶ τὸν . ἀπλοήύστερον Ἴὅτι ἡ ἑλληνικὴ Ὑλῶσσα, Ἠ' ὁμιλουμέ/η ὑπὸ τῆς πλειο- - 3, “νότητος τῶν κατοίκων, κεῖται. ἐν δευτερεούση μοίρα, τῆς τουρκικῆς οὔσης τῆς ἐπισημου τῶν Δικαστηρίων, ο. Υλώσσης. λΑποζέχονται οἱ Δικασταὶ ἀναφορᾶς, γεγραµ-. ς μένας ἑλληνιστὶ, ᾿ λλλ. αἱ : ἀποφᾶσεις πουρχιστὶ μόνον - (ἐκθίδονταυ, τὰ βιθλία ἁπώτων τῶν᾽ σωματείων. τουρχι- .' ῶνλ ὃν σοι ,σ᾿ τ ν 0). πελωνείου, : «τοῦ σνν- . δες, μκατηργἠθή: καὶ ὅτι Ἐπίσημος,γλὠδδα- δὲν εἶναι «[ζοι οδος τδῦνται καὶ ἄντα, ἔθως θα να ἳ νι ος ν ον ὑπήρουμέν» Ἡ ᾽ἀποκλειστικῶς ῥπὸ, Χριστιανῶν.᾽ Καὶ: πῶς, : ία ροκ ἀμοὸ - ἀπό τίνος υγ ἀποδ εκταὶ ο κοκ ο ν Ἶς άκρο ος ος νὰ αλ Ἀρεἶναι δυνατόν ψά.- τεβῃ, ἡ ἑλληνόοὴ ἐν ἴση: ποὐλάχιστον κά ν ο τῆς, Ἄθυῥάιλήά, βοίρᾳς ἀφρη, ο ὤν' “ρίῳνο πο αλόης) καλα ἳ νο νί αν” ο βΙας. δν μέρα, αν σκότοξ, τν νοκτίος ΄ὁσονδ' (ἀφορᾶ πὸν ἄλλον τση ὁ έν, ἥ λευ- - Κώσία κατέπεσὲν :ἐκ᾽ ρου. Ἰιῶλ]καὶ ὅτι ἄνευ τῆς ἀθγαρείας | ἢ πόλις στη δν: θὰ ἢ Πτο. ημερον κατοἰκἠδιρὃς, ἅπαν- Ἶ τῶμεν ὅτι τὸ «τοιόῦτον εἶναι μΏθσς, πλασθεὶς ἀγνορῦμεν - ἕνεκα τίνος, συμφέροντος. ἡ-πολιτικοῦ λόγου, καὶ, ὅτι Ἡ νῆσος ἡμῶν πάσχει μάλιστα ἐφέτος ὡς ἐκ τῆς ἀνομ- «δρίας, τῶν } (ωρικῶν ἀπηλπισμένων ὄντων καὶ τρεχόν- των τὸν αίν υνου ν᾿ ἀποθάνωσιν ἐκ πείνης,,. ἐὰν ἡ Κωυ-. - θέρνῃσις ὃ θὲν ᾿ἐπέλβη ἐπίκουρος, ᾿ἀρχίζουσα νέα] δημόσια ἔργα δι ὦν οἱ πτωχότεροι νὰ κερδίζωσι τ ὃν ἄρτον τῶν. Ότι ὁ χ-Θ., Μισζῆς ἐξελέχθη μέλος τοῦ -«Συµβου- λίω. Δαα ὶ ἐν Ἱενική πῶν «πολιτῶν σωνελεύσει καὶ. δὲν ἐγένετο δεκτὸς, τς ς ἐρρέθης ἕνεκα τῆς ὑπῆκόοτητός..΄ που δύναται νὰ, (βάρθνρήση, ποῦτο καὶ: αὐτὸς ὁ« Άρμο εστὴς λάρνακδε, άὶᾶ ἁπαραἩ πόλις 5 τα Περὶ δὲ-τοῦ- Ἑλληνος: ἐκείνου, Ἱοῦ-Χί. ο. Παντελίςς Ἡ ὁςυ, τοῦ καταδίκχσθέντος, εἰς πρόστιμα: ον κα) Ἠλάκσων, διότι ὠμίληνεν' ἑλαφρῶς”: περὶ. τῶν -ἀγγλίκῶνά ἀρχῶν,, πλς Υήσου οὐδὲν' ἡμεῖς) λέγομεν, τς ντος τούτου΄.. ζμεταξὺ ἡμῶν. καὶ: (δυναμένοῦ μόνου ν-. ἀπό δη τὸ ο : θες τοῦ Ἀράγμάτος:. ΑΙ’ Κειροπέδαι ἑνιτῆ ἀρχῇ αἲς. κατορῆς: τῆς γήσου.: ἡμῶνι, ᾿ληφθεῖσαι ἐκ' τῶν. ὑπογείῶν, ὁ ὦ ἐν οἷς κατεδινά-- Ῥ :σθησαν ὑπὸ τῆς Τουρκίας ἀχρησιμοποιήθήσαν ἀρχούν-,, η πως διὰ μικρὰ σφάλματα. Τὸ δὲ χείριστον͵ μέχρι” σή-ι ' μερον᾿ οὐδεμία ἐλήφθη: περὶ τῶν φυλακῶν π όνδια, - Ἵκασι- ταδικαζομένων, ἁπάντων,) ᾿καὶ αὐτῶν τῶν «ὁἱ ἀσήμαντα χρέη: φυλακιζομένων,, νὰ ὑποφέ έρωσιν ἐν εἰραταῖς ὅπου μόνον. «κα ργα, εἶναι δίχαιον͵ νὰ κρατῶνται., Μάλιστα: ἐν ον θλήσειρς καὶ θε, πολίτης, ης. -. ν τν «ΟΝΕΟΝ ΚΙΤΙΟΝ.. ἄναφορὰ ἁπτο - ο Ἠνκὰ ων παλ Ἄ )λαταλν- νο τν ως ο ορ πλ ορ μετ ὈκκπτικἩ: ἀπόφχαις τᾶς Δίοικήσεως, Ἡ-, ἀναιραῦσα, στην τοῦ Καδῶν. ἀπελάλει” οὐσὸν ὡπαύτως,, καὶ -ἐν τὸ πρώτη πρὸς σὺν Μ. λομος τὴν ἀπ τολογίφ της Ἆ Διοίκησις διὰ τὰς ατα γελίας τοῦ ή. Κϊτίον ἔλεγεν ὅτι ἔπραλε οσοι διότι έθε ε “Πρ τελειώσωμαν τὸν λόγον µας ὀφείλομὲν νὰ εἴπωνι | εἰς ἐπήκουν τοῦ εὐγειοῦς ἀχροατηρίουι οτι τὸ - πλεῖστον σῶν 3 ᾽μαβητῶν πυνέρρευσεν εἰς τὸ Σχολεῖων οὐ ἠόνον γυμνὸν τῶν πρακαταρκτικῶν μαβήλὰτ ων, ἀλλὰ γα πάσης ἠθικῆς ἀνα ὥρεν ἄπαντας ἔπους ἐγώπι ον τοῦ νόμου. λὲν εἶνλν δὲ δύο αἱ ] τραφᾶς ἡ δὲ - πἰθαόχα: Ἅτου ἠδύνατον ᾱ- ἐφαρμοτθῇ, -. ρέμα) αλά ἃς «Ἀρηθεὶς Προύς μετ «τῶν ἄλλ νἡ πεθλήδη. εἰς παίδων, Ἡ Ἡ ἐχόντων τὰ - προσόντα, τῆς χαλῆς ἀγωγης. χαὶ καταναγάασ τωκην. ἐργαα (ον ἀλλὰ πολλανν, : πλείστα, ὡς | ᾿συρπεριφορᾶς. Διὸ ἀθίνω ὑμῖνν ᾽ἀγαλογισθῆτε, εἰς ποίαν συνε -ἲ ὑπὸρῶν αθώα Πεστοτονη θνκὸν απ . ) ὀδυνηρὰν ἀγωγίανεώρίσκθντο οἱ ὃιδ ἀσκὰλοὶ καθ’ ὅλη ” αφαίντσις Ἡ .. ο τ -. την: Ἠηέρανι Ὑσὶ ἐν ταῖς ᾧρ. τῆς παραδόσεως καὶ ἐν ταν ὥρ. «Γαῦτα, κύριε υντὰ, ται. ἐπ, σοῦ παρόντος ὃ διὰ τὴν στε | τῆς δια κνπῆς τῶν μαθημάτων. ἸἨνα)κάζοντο 7 πολλάκις, να σνάτητα ποῦ, χώρου τοῦ ὑμε τέροῦ φύλλο», ετε τιφυλατ τόαειου ἐν | κόἈτοντες τὴν παρχδοσυν, νὰ ἐπιβάλλωσιν -Ἡ Ἠσοχίαγν καὶ 8 να δὲ βιζηδὸν ἀποσπάσωμεν 2ἄλλῃ εὐκαιρίᾳ. Φεγράγωμὲν - πλείονα.- «ποστ ουσ ὑμῖν ποῦτο ἄναυ ἁπ τοτελέσµατος.: ς 5 - αι καρης : Γκτρὸς Ὀημσίευσιν. καὶ τὰ. πιότοπυητιλὰ, τὰ διαπιατοῦ αν καχὰν τὰ, ὁτοῖα προέρχονται ὰ πῆνι ἀτάξίας ρα)” κα : ἔτι μᾶλλθα τὰ αυτα, ο αἩ. ο κοπθείας, καὶ πρὸς, ἐπιδολήν τῆς ἀπαίτουμένης ποιγῇς,, Ν ναρκαῖον εἶναι να. ο σῆσή Ἶ ἀξιότιμος “Ἐφορία, ἵνα. διωρι Ἠσβμ΄ ἑὖτ ασ ενας, δστις. ὄχι μ.ηΝΟΝ νά ἐπιτηρῃ σΝ τάξος, ἀλ.- ολα, καὶ τοὺς πιμωβοόμένονς, δι ἀμέλειαν - μαθητάς νὰ τἐτ Ἰ πτεύπ' τδῦτο ἐνβερ Β) ως ᾽σύνι στῶν. νι ὡς οταν οὓς τὴν Ἓβοδον: Ἀαἲι εἰς την. εὐκοσμίαν, τῶγ. ο νλκνέ πα Ἰώμώ πησα Ὁἱ κάτοικοι τὸῦ χώρῥυ: ώ ἡ ο κατ αὐτὰν κ .-ς -- 31 3” 3. ὡς δημογέροντας. ποὺς . “κ Κατσῇ Παπᾶ Κοσμᾶ, Ῥαβρνὴλ]. μα. Αι ὃ γέ κ. ο ) οκατοῇ,Γιωργίουν Χατζή Σταυρνος Λεωνίδα Τιωσγιάδον,Ἱ ἔαγότης, έγας ῤμοσθλά,, ἀφοος ἔπες Ὠναῤλάω, ο Χατζή Καυμῆς χατ δή απλή. καὶ ᾿σκέφθή: σὴν ᾽Αμμόχωστον καὶ Δεμησσνν, ἀπῆλθέν. εἰς : 4 Λοΐζον Κονκόνην,, ὧν καθήκον ἃ απ κἀτὰ τὸ «Νιζὰμ. ἧ ἨἩλάτρας, ὅπου θὰ - ιαμείνή μετὰ τοῦ στρατοῦ μέ-ὶ ὃ λαο» διανομή πῶν φόρων, “ὰ ἐποπτεία τῆς Σγολῆς καὶ Ἄ» χρι Σεπτιμβρίω Καθ. ἆ γνωρίζομεν,. τὸ, ἐκλεχθὲν δίς αὐτῶν ἐκπλήβωσι πάσης, Ἰώθιρνηριᾶς διαταγῆς. : Ἔπει ]. τοῦτο ὑπὸ τῆςκ αθερνήσε ως δὲ έρος ὡς σρατιω- ικὸς σταῦ δὴ δὲ: ἐκλογὴ τῶν κυρίων. υτούτων- εἶναν «λίαν: ἐπιτυχὴς, ᾽μὸς εἶναι λίαν ὑγιευὸν, καὶ ἐλπίζομεν ὅτι ἐφέτὸς οὐ», Ἐποκδεχόμεθα ἐξ. αὐτῶν , τὰ δέλτίστα, ὑπὸ», “τοῦ γωρύου μάς. [. δεῖς τῶν στοατιωτῶν θὰ ὑποφέρη. ὑπὸ πυρεσ»ῦ, προσ»” Αι, Κατ αὐσὰς ἀπέστειλον ἐνταῦθα” ἡ ΓΑιλύοησις Λάβναχος «δάλλοντος μόνον. τοὺς. ἐν χθαμηλοῖς καὶ μεσο Κωυμέ : ἰδοποίησινς δ υἃς διατάσσθνταὶ οἵ- χωρικοί νὰ πβοσέχώσινι { νοις ὑπὸ λιμνῶν µέρεσι.κατοικοῦντας, να. μη. «θλάστωσι. τὰ κοπάδια, τών τοὺς καρτ παὺς καὶ, τὰ ην περιφράγµατα, Εὰν δὲ συμθῃ τ Σδιοῦἑόψέτι ὁ Μουχτάρης φαί, - . τες μετὰ. περσάβων. σον κ όντων ἡ νὰ συνγάτγωσιν ἔκθεσινν, ὑπο Ἡι ἐνταῦθα ἀγρισὴ η ἑκδιδομένη ἐφημερὶε ἐδημοσέν λῤγεζοντες ἆλν. ζημία. αν γ) ἀπ ποστέλλωσίν αὐτὴν. εὐδὺς' (Ἔυσε διάφὀρ ὃι” δι οὗ ἀναγγέλλει. ἡμῖν, ὅτι Ἆ Κύπρος : { . } ἐγένετο ἀγγλικὴ πλέον κτῆσις.' Εὐχόμεθα νὰ. ὧσιν. ᾱ- δν . ος ... ---- ΜιΠέοι. ἂς λάο ης καὶ . ας οὐ ολες μᾶς ἐπ ιφιλάσσ, ανά, σχριθεῖς αἱ πληροφορίαι τῆς συναδέλφου. ἡμῶν, διότι οὗ» Ὁ ῥότν λίαν πβοσεχῶς, .. --- πως ἀπαλλασσόμεῖα θεα ἔσεως παραδόξου, ἀλλὰ, πιστεύ», ο Ἡ ρε ης α .. νο μεν ἀΒ. πὸ, Ξοιοῦτον εἶναι λίαν κ . ο. - στ τες στι ) . ἷ 2 : .. ἵ ο ο ο εδη ης ο. - Πολλοὶ μῶν ἓν τῷ ο ομᾶ Συνδροµητ οῶν | ἡμῶν. τά ρ εδ ον ϱ, ἀπορήσωσιν ἴσως ὀνατὶ κατὰ τὴν παρελθοῦσαν | ἔθδο-.. αἱ όν πρώελθοό αν ορίων, ὥς. προανηγγείλαµεν, μάδα ὃὲν ἔλαδον τὸ φύλλον των. ᾿Οφείλομεν νὰ ἐξηγη- ἠρέλύτο, αἲ- εις, πῇς Ἑλληνικῆς Σχολῆς Λάρνα- θῶμεν., Τὸ. ἀγγλικὸν ἀτμόπλοιον ἀναχωρεῖ ἐ ἐντεβθεν. ο θν Παρῆσαν», ὃ. 'φιλόμουσος τῆς, πόλεώς -μας Άρμο- ἀνὰ πᾶσαν. πέμπτη». κατὰ τὴν 1θηνπ. ὥ. Τὸ ταχυδρο- - στῆς,, χ. ίαση, ΒΑ. Πανοσιότης ὁ ᾿Αρχιμωνδρί- | μεῖον ὅμως: δέχεται ὦρνολλς, καὶ ἐφήμερίδας, μὲ» ἲ σης Κωτίου, Ἡ, ᾿Ἐπιτροπὴ, δἱ γονεῖς καὶ πολλοὶ τῶν τὰ χδ' τῆς Της µ. με. δα ἁρτης, ὑποχρεοῦν τοὺς πα- ὑπρῶπα Φερόντων ᾽συμπολιτῶν. µας. Μετά τὸν ἐναρκτή- ῥόύσιαζαμάνοι κατα τὴν πρωΐαν τῆς πέμποτ ς νὰ πλη- ο ος ποῦ Σχολᾶρχου) α. Χρ. υἸωαννίδου, ἠοῦτρὸ { βώνωσι ὃν ἑκάστην ἐπιστ ολὴν ἆ ἐφημερίδα δύο πέννας κίὰς Ἔνταοθα, οφ έσκοντος Νί Ἅίαν εὐδολίμως, οἱ μα- | πρόστιμον.. ᾿Ημεῖς αγνοοῦντες τὴν Ταχυδρομικὴν -τα- χσθη σαν λεν, καὶ ἅπαντες. ἐβαύμασαν | την «θιάτασιν καὶ «Ὑωριώσχοντες ὅτι εἰς ὅλα τὸ µέρη όν τών τωγ' καὶ). ἐπήνεσαν τὴν ἐ- {τοῦ κόσμου, ὅταν ἐπ ιβώση. τις ἐπισίολὰς Ἰ ἐφήμερίδαςό πόντων. “καὶ διδασχὀμένων ΒΑ Ρεῖς: τὸ πα) χνθρομε]οὺ ημίσειαν, ώραν πρὸ τῆς ἀνα ωρήσες., τν ο δή ή ῥ)Ἀρμοστής ΐ ἡμῶν,συνεκάρη: δημοσίως ωπὴν ως α τοῦ - να ὁ γίνονταϊ ᾿ἀποδεκταὶ ἑπάρουσε.. Ὁ ος καὶ Ἐξέφρασε. τῇ. Ἐπίεροτῃ, υτὴν εὐχαρίστη- Ἴἀσθημεν την: ην π. ὥραν τῆς πέμπτης, φραρα οντες τοὺς ” σώ, δυο Μη δυνάμενοι, ὀυστὐχῶς ὡς ἐκ'τῶν στενῶν ὃ». φακέλλούς, σα. Ἀλλὰ φαντασθήτω δ- Αναγνώστης πα 0 Φύλλου µας νὰ ἐκθέσωμεν: (ἐμπεριστατοῄένως τὴν ἔκσληξίν, μαον ὅταν ος ὅτι. πρέπει νὰ πλη- το «κά κατὰ. τὰς Ἐξετάσεις ταύτας περιοριζόµεθα. εὐ ὀχαριστόῦν ᾿ρώσωμεν πρόστιµον δύο πεννᾶς' δι -ἔχαστὸν φύλλον, ῬἌ Όπες κατὰ Κκαθῆκοντοὺς. διδασκάλους.' Κε ἄν Χρ. Ἰ]ωαννί- | φάχελλον. Διεμαρτυρήθημεν, ἐφωνάζαμεν, εἴπομεν ποὶό η. Δ.᾿ Θεμιστοκλέους, διδάσχονία, ἐπιτυχῶςτὴν. γαλ», (ὑπαλλήλοις ὅτι τοῦτο Ἐναι ἄδικον) «διότι δὲν ἐννοοῦ-. - ᾿ κὸί Θ.- Θεοχαρίδην, δι οὓς κανέθαλὀν κόπους, μεν διατὶ τὸ ταχυδρομεῖον νὰ κλείῃ ὀλόκλήρον «ἡμέραν λζὴν,! μπὲρ: τῆς πνευμάτικῆς ἀναπτύξεως τ ἠθικῆς μορφώ- πρὸ τῆς, ἀναχωρήσεως 700 ἀτμοπλοίου, ἐνῷ παντοῦ τα: ποιούτου εἴδους κ. καταστήµατα διέύκολύνουαι τοὺς ἐμπό-΄ εωςίτῇς. Ἰσπουδαζούσης νεότητος- Δημόσιεύομεν δὲ.πα- ὠυβράγραφόν τινα ἐκ τοῦ σπουδαίου ἄλλως τε λόγου τοῦ } β0ύ5 καὶ μάλιστα τοὺς ἐφημεριδογράφου», οἵτινες µέ- ον «λλλογίμαν. 'Σχολάρχου, Ίνα ὑποδείξωμεν τοῖ Συμπολί- Χρε τῆς, τελευταίας απιγμῆς φροντίζουσι νὰ μανθώνώσι | υγέα καὶ. νὰ δηµοσιεύωσι, καὶ µυρία ἄλλα, ἄλλ» εἰς μά» σάς) Ἠμῶν μικρὰν ἔλλεψψιν τῇ τῆς Σχολῆς, ἐλπίζοντες ω 8 Ὃ ὅτι χατὰ. τὸ προσεχὲς ἔτος «ληφθήσοτα: ἡ 3 ο ικά νο | την: νναμε α να. κάμωμεν. ε ξαίρεσιν. διὰ Κανένα, 3 πρὸς τὐ όυμφέρον τῶν πέθίων'µας.τ .. ἁπήν ντησαὺ νἡμον Ὡσεὶ ἡμεῖς νά αμ νά Ἱεένῃ ὁ αν κε ἡ εν ρα -ᾱ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1-2p
Εν Λεμησσώ τη 23 Ιουνίου 1879 Κυπριακό 2-3p
ΕΓΧΩΡΙΑ 3-4p
ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4p