- τι τν ’ | 0 ν φ ’ - . ΕΤΟΣ Α’. Ἐν Σκάλα Κύπρου 11419 Αὐγούστου 18139 ΑΡΙΘ. 19. ἔπι «ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΝΜΗΣ. ΤΙΠΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ. ----τττακκξξξ------ 7 ο Ἐν τῷ ᾿Ἐσωτερικῷ ᾧρ. 90.. Ο Ν [. Δι) ἕκαστον πο μαν σελ. 4. ὦ Ἐν τῷ Ἐξωτεοικῷ »9ῦ. ΑἈιατριβαὶ καὶ εἰδοτοιήσεις προπληρών.. Ἔκαστον φύλλον τιμᾶται Πέν. ὅ, Γραφ. ὢ τῷ Ἑλλ. ᾽Αναγνωστ.ΟΚΙΤΙΕΥΣ. ΕΙΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΛΟΣ : Πᾶς σκ ἀπέδειξις πληρωμῆς δέον γὰ φέρη τὴν ὑπογραρὴν ποῦ Ἰδιοκτητου. δικής καὶ Διευθυντὴς», Θ. Κωνστ υπνίκης. η Διά πᾶσαν αἴτησυν ἀπευβηνπέοης. ο -- Ἡοηοίθυς Ῥλόσφυ]ο Ὀσβσίάμίίαἰάος,. ἂ Τατηᾶσα ἆθ ὤἌγρτο. - ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΔΕν ϱ ΑΚΡΕΡΕΟΣ, Γ «Οἱ Άγγλοι 2 6 ἂνα χωρήσωσι», τ ---.- ἀ-.. [καὶ ὄντεςἔτοι μαι νὰ ἐπιδεξαιώσωμεν ὃ πραγμάτων τας Ἡρότινος ἔν τε τοῖς Αναγιωστηνίοις: καὶ καφενείοις, | στο ασωοός µας, ἓν τε τοῖς παθνς άτοις καὶ ᾿Εκκλησίαις, παντοῦ, ὅτιο ο ῬἛ μεγαλεπήδουλες Αλθιὼν, ἡ θεωρήσ ασα καὶ δι- ξ | ακηρότασα θὰ τοῦ ὑπουργοῦ της τὴν κατ ἄκτησυ τῆς ογνωστον τ ἐθεν, ἥτις ἀπειλεῖ τὸν ῥύσαοιρον Κυπρικκὸν Κύπρου ὡς δρίχωδον, οὐθέτο τε θ) ἀποφασίση νὰ ἔγκα- ολκὸν διὰ τῶν ἀπελπιστικῶν τούτων. λθων σλλείψη αὐτῶν, κἂν οἱ σπουδαιότεροι ὑπῆργον Ἀάχου, ἔ- Ῥ« ο ι δ κ} γλοιθάνα χωρ ἤσωσι», Ἀπελεμενη οὕτως εἰς τὰ βέλη τῶν ἐχθρικῶς διακειαένων ἂν εὑρεθῇ τις ἀκούει ὑπέκωφον βολ», ες β]ομένην ἆ- ν ΄ ἓ κὖ Πᾶς δὲ Κύπριος, πλούσιος ἢ πένες, ἑνατενίζων μετὰ αὐτῇ κατα τὸν πολιτικην ἀλλωνθυνάμεων, καὶ προσθάλ- βαρυαλγούσης καρδίας εἰς τὸ μην : ὅπερ τερικαλή-, κ α λουσα τῶν Κωῤέρνησνν τη της ὡς ἀσυνεπῆ. Διατὶ ο Ἅγγι : ’ κ π--- . αμ, - ' ο πτει μαῦρος πέπλος καὶ σκξττόμεν ος ἔτι ήτοι ον ον) Κήσρου:-α---- ψ 2 κ ] ος Βήκονσφηλὸ, ἵνα ἔπι τηρῶμεν τὴν ων ό -. δ/ Ν πάσκηῖς δὲν νεο πα! σι . Φασμώς ὠδλήλ μον ] φ προ νι -- ͵ τ 5 | κἰφεῖς πάς σε πι παρελνήσας, ὀνστ κοκ. ἔ--ᾱ ακεβὸ | ο. μα ἓ.ς [ηθίας ἄγουσαν αυτην ἑδὸν, τ αμε σ 5 τω εστ τας αν ὃ. αγὰς σσ | Ασίας 8 λι- ορ αι αζδως ΜΜ ν. {γα εὐρισκώα σα πλησίον τῆς Μικρᾶς ίας ἕνεχα πολι θάκρ ουά του, σηματ αυτα βίακας, τὸ αζικάτο) ποτα- | ως δε, ααἲ ο δι με ἁ λούς ῥ αι -- σεν .”.-- . τῶν αν ολες στικῶν ή, καὶ νὰ ου)ά κε α ἄνευ λαούς, ἢ μή ς τού δωμοὺς άσε Ἀγείας, ϱὲν ἠθήναντο δ- η λέτωμεν τὸν Λίθανον καὶ τοὺς) Αγίους τα . «τηλεσκοτείο γαβλέπωμεν Αίθανον γα) τοὺς) ίους λα. οὖν α νὰ κάμ/νωσιν αἱμοθόρους τέγρεις, αἴτινες -ᾱ- { Ες Τόπους. Κύτρος παρέχει ἡμῖν ὅλας ταύτας τὰς εὖκο-- οφοῦ ἐκορέννωντο, χα: εστιᾶρ σον αὐτὸν χάρυ θιασκεθά- πα « ἣν στοκ Ἴσεως καὶ ὠργοῦντο ἀσελγῶς ἐπὶ ζέ λγ. μίας. νε κα τούτον καπελάθοµεν αὐτήν.---«ᾱ Ἰηπως Ἱ- «σξως καὶ οὔντο ἀσελγῶς ἐπὶ τῶγ α[νιζέντων σπλάγ- ὤ αν ερ ν επ δν” πο σπα Ἡ πρρὰν τώρα, μετὰ παρ έλευσν. θνὸς ψάδς Ἐ ἔτους, ἅπχν- χνων του, ἐγκαταλειτ σομένων χατοὶ ος Δ --- οὗτοι οἱ στ,οαῖοι λότοι, ὤν ἔνεχεν ὁ εγενῆς λόρ- γομένων ῥορὰ αὐτοῖς τε καὶ πᾶσι στὶς αρ ρθεροις ιτ. ᾽ --. τ τ ο τ κι σ κ της ος ἀτιέστικτεν ἐχ τῶν ο μντων τοῦ ἀσθενοῦς τὸ πολύτι- γοῖς ἵσιτε καὶ ζώοις Εὐνέῆτον εἶναι ἔθεν ὁ διατὶ { λέξεις , / ται, ο Λη λα ἃ αν ωφήσω κι ν. ὃ ον εαν ποστ εμας ίανι ἐδέλειπαν «ἔλφον απὶη πατρίς µας εν ΥΥ 701 ἤδη εἶναί περεστο βάρος, οὗτινος σκέττονται πῶς εὖ- ο τὴν, αὖτ τὴν ΓΦρίκλλοί τῷ Βαλπήραρ ή, ον ο ω ταῖς κορὶ καὶγι [ο Ὁλὰ τῶν 1ο αν θ Ὃ κολώτεφον ν΄ ἁπαλλαγώσνή, Αλλ’ Ἡ Ἀϊγυπτος μετὰ οαμα το πάν ᾿ ανν ο ανν πα αν τὰ πελευταῖα Ὑεγονέτα ἔγ ει ἀνάγκην ὑπέρ ποτε ἄλλοτε 1σνου αρς. κά προαγαΊγε Αλ μσήν” καταστρ βοφήςς, ο θλήα εώς καὶ Ἆ Ρωσσία ἡ δια τῆς Αδεῃοθ Βιςσθ” τα του. - ο κιγθυγεύσας -ἄπαξ- ἐπὶ ᾱ- ανοῦς πελη Ἐν πο , 3 αμ τή : ο. 3 ΕΜ ( τάς πειλοῦπα ὃι απελισμ ὃν καὶ ἄνευ π βιστροφῶν. ἩἩ Ὃ ρω η. διστάγμοἈ.τ τινος ἐκφράζουσά τὴνπαράτολμον, ταύτην ᾱ ἐν (θαύματος, διασωθεὶῳ: ἆ φοῦ. ὑπέ ὅτ ασάνους καὶ «στερήσεις,: ὅταν τὸ «ἀεύτε ροῦ κατ οσα. β η» ἀθύτερον κατ «ἰδέαν την, ὀχύροῦτᾶι Ἀλονξν. εἰς Βατ τοὺμ, ἐξ οὗ. ὁρμώμε νοι οἱ ἀπειροπλη)εἷς στρατοί’ της δύνανται ἐντὸςῷ οαγυ- να ἐν. τῇ ὐτῆ τύχη, ἢ στ ιγμὴ μα κινούνενει γἁ χαξαπ Υτισ)η το Φξ σσ ν αλοῖ [ον ών 3 τὸ δὲ ρν ο ραυση ον] σᾶτου 7ρένο Υὰ καταλλύσωσιν ἄτεχσα, την εκρα ν 'ᾱ- ἵον, :Εἶνχι ἀνεκθι τ τὰς συικσο2ὰ ὰὲ. ἂν τε ον Ξ (ἠ) ή 5 δὲ ο τν συας ἴ ς αλ. δν 2σ'αν καὶ πρωζαν πωὰ πιθανὸν νὰ ἴδωμεν αὐτοὺς εἰς τὴν τ ον τὸ τί ὑποφέρει. νώσχει τὸ ἐκ πείρας ὅτι ατέν: : λος ὔ ἴ Εγωσ ει Ἡση] μον, τσι ἀπέναντι ἡμῶν γείτονα ὄγδην. Ἡ Γαλλία πάλω, ὃς ἡ ΤΧΝ, σωθῇ τὴ ἢ βοήβ εία θεο ο Ἕνς, τὸν δωτ τηβίαν ταν κ. αοῶι Ἡ ν θὰ ἐξάγορά νά ρε ούτῳγ. βασάνών καὶ ηλ: έως | τἑνεργηξυκὴ στᾶσις ἐν τοῖς άναπο χοῖς πρ βάγμασιν εἶναι στην . 1) (ση: ὁ κ να αν” σήμερὸν παφίγνωστος,. ἔχει βε βᾳίως η ήδη σωντεταγμέ- ᾿ὥστε άμφι τα αντεύετ πε τρέπη: νὰ παρακαλέση»- τλὸ τς ὁ κατ -- . : σῦ : Ὕψιστον. διὰ τοῦτο ἡ ας ῷ Κητήσῃ- ᾧς Εροτιμώ: ο εαν ἐν ον. ο] τα της,. καὶ. ος. ὅτε, ος τὸν ἆμεσον Αόνατον. Καὶ ὄντως ὑπάρχαὺαι περισ άσεά Ὅσνας α ’ανος χαὶ οἱ ἵστορικς ο να όπιο, «ἐμβάλλι οι- καθ ἂς δ θάγατος εἶναι. προτιμώτ ερος τῆς ζωῆς. Ἄλλά, πλ μτιν. . Ρα, ΕιμΕ τόλι ο ολ. κ : καΐτοι πολλοὶ τῶν Συμπατριωτῶν | ἡμῶν ἀπατῶνται νεο σι ώς Ἕλλα καὶ αἰχανομικῶς προς ο πάλιν ν . σιῶν.. υἀαθενὴς ἐλαγίστας ἐλπίδας τ πρὸς ἀνάρρωσιν παρέ χει. Σπῶς λοιπόν ο οἱ Άγγλοι θά᾽ ἐγκαταλείψωσι” σὴν Κά ἁμίζοντες ὅτι εὑρίσχονται Ίδη ἐν τῷ: καταπαντίζεσ σθὲ ν.. Ἔα ἀματὸν νὰ Ὀχγτασθ πολυ- προν. Εν. ἦναι ὄννα ΄Φᾷαντασ ῇ τες «ἔτι Ἡ πολυ», καὶ ἐ ἔκ δευτέρου,» ἡμεῖς δα προσπαθήσωμεν νὰ ἐπανσς, πράνιων Αλία ἴᾳ ἔγκα σαλείφη' τὴν ἐν τῇ ᾽Αγατολης -οἱαμεν. πὸ μειδίαµα ἐπὶ τῶν χειλέων των, καὶ ν' ἂνε | Ὑπτερώσων ας ἐλπίδαςτων, διακἠρύσσοντες μετὰ πὲς | ᾿ ᾽ ἔ- |. πολιτικήν την καὶ ὃ ἀποστῇ πλέον αὐτῆς, ὀλη ἦ. ἑ κόλοα ῴδοντ ζουσα περὶ τῶν ὑπαργβν τών τοῦ Ψνχορ- σης πεποιθήσεως Ὃν σος ος ο. 5 κ ὁ...-----ᾱ - .. ων : δν μν σκι) - πο ἐν τι Ἀβόσητε, τοῦ. ὃς τ Ξ ον ον η ζ να πράφρυσων μη. ἐκ όρρω ὅτι χάνι ν μ. σίαν τοῦ πηρα, Ἴχαὶ σεβαἸμίου Γκ αμονάχον, τν Ἆδρι σταφόρου, ἐντὸς ὀλίγου συστηθήσονταὶ α αὐτόσέ ᾿Ὕχην εκὸν σγολεῖον. πλ ν παρθεναγωγεῖ ον. Ἠκτὸς φῶν αλ ο λῶν- αθλωή γενγαίων 'δωρημάτων αὐτοῦ ἐσχάτως προς ὁἘπιτροπὴ 'πεγτήκοντα χλλιάδας. Ἀρόσια:, Εβε, δη ράδίημα τοῦ Φιλομούσου τούτου «ἱερέὼς νά μιμηθᾶσι καὶ ἄλλοι, πολυτάλαύτοι,- εοἵτινες “Σξοδεύούδι , καὶ Γκαπααπαταλῶσι.{ πολλάκις τὰ αχρήμᾶτά. των”. εφ) τά μὴ: (δεῖ Γρ. πρώην Ἅγιος” Κηρυνείας ἐπὶ τς ραδεί γματι΄ ἀγτὶ }ὰ χκτ [η πθλυόροφον΄ ἐν Λευκωσία οἴκον, Ἂ σεῤδύνατο, ἐξαίρετα ν. (ἀφιερώσῃ. τὴν περιουσίαν τοῦ ὑπ᾽ 1 σεξρ πατριώτικοῦ, ἤ ὀφιλομθύόου, σκοπ»ῦ, εὐλαγούμενος ὑπὸ τῶν µεταγενες τν καὶ ἀποθανατζων ἐν τῷ Μς Ἴρατι τὸ ὄνομά τὸν ἀφοῦ δὲν μαώρίωσε νά πῄάξῃ τὴ «Πρό᾽ πων ἡμερῶν ο ημ, ὃ ὰὶ ιδιο φὁρῶ ἐν Κύ᾿ ποῳ 186. ὀθώμανοὶ κύπριοι στρατιῶται, ἀπολυθέντει κὲν Κρήτη τῆς ὑπη ὑπηρεσίας. - ς ὡς πληρωρορίβημο, μηνῶνι ἑσσαράκοντα μα ων ͵ . Ἡ : ἀ- : : « ο τ πο. , ορ. ᾽ κ. Οὐάρρο, λεσον Λεμηροο, προῤθιθά- σβη εἰς ἄρχι ἵβάμμα τέα τῆς πεντρικῆς Διοικήσεω» τῆς ον ϕ ᾿ Κύπρου. Τὴν νέα) το ταήτην οίνος ὀφείλει : κατὰ μέγα εἰς τὰ κατ’ αὐτοῦ παράπονα τᾶ ὀλλκρηναίαν, 3 ύπε πισκότου Κύπρου ηρθε πας φδη α καὶ ὑ- ται, πιλοθῇ, πῇλ. ότε λομον ῥημοσιεύσει ΑΓ - - βοθεῖσαν τοῖι αυνδρομηταῖς ἡμῶν ὑς Τὸ σανταχ)» τῶν Κυπρίων ὑπέυνημα, ἀφρὶ ἡράφη ὑπὸ τῆς ΔΑ. Μ. τοῦ. Αα] ὰ καὶ τῶν λοιπῶν Άρχι τεῥέων, . - - . -. τὸ τῶν ᾿Αντιποοτώπων γαῶν. -- ὃι ἱ ζωοχλοταὶ ν ἐπὶ αλ σον ατό κου Κυβερνήσεως πε τὸν δυστυχἢ γέωρ- 3 ωδές ονητίς µαξ θὰ λά ϱὓ- - δν τά μη νο, Σὶ -”πο ῶ δὲ πο 5. «ώ ο 2 αν ο. «} . ο « 2 ᾱ α πτὸς χατάτι ταυσιν' α)- ο -. α ον σί ο. ν. Καθ ἆ ξμως ος Ἰράφοιαν) Ῥμην ἐκ “τοῦ ἐσωτερικοᾶ α Ν » γι . ν 3 εὐρίσκουται Ἵρη ἐν τῇ ἀχμῃ ἄν, τὸν τας ἀδ- Α΄ . 3 ϱὔ Ἡρτασαη πέντε ἔνοπλοι εἰκοσάδα. ἐκλεκτῶν ἑπροβάτων, ἐπετέγησον ὃ διὰ’ βοπάλων κατα τοῦ. δεσκ»», σαντες τὴν. ἁεφαλήν ντου καὶ ἀφέντες αὐτὸν αἱμοτὸ ουοτον. κάὶ σ γεξὸν ἅ ἄπνουν. ἴπυσας { ἱ ἱ Τούτο πάλω εἶναι ἁκατανέῆτον Ἑὶς παῖου ποῦ ὃ κόσμου οἱ δολοφόνοι χαὶ οἱ ἀλέπται ὅ ὅταν. µε. ὃς ος : τέρζωνται τὸ ἕντ ἴμον ἔτ τάγ γελμά ων συνοδεύῥνται, ὑπ , , ων ”. ΄ δά » όρο ο ὁ «Κύρα Συτάλτα τοῦ, Δέου [Κιτίου - Ὀ ρ Είναι ἐυτελῶς ἀθυτεόστατου τὺ εἰς τὸ ποοΆ Ύ ου τῆς ἀξιοτίμλυ ὑμῶν ὃ κ - σενην οὐχ | Ἓνηωε ῥέδος ὃτι οἱ εντ ο. []ρό ξε ναι τῶν Εὐρωπαϊκῶν ΔΟἁ λέων ἁργην την ὑπὸ τῆς Αλ. Διοικήσεως τ τος Νήσου κατάργησυ, πῃς ἑτερρδιχέας. Δυνάμι εθα δὲ νὰ οὓς δικΑεΘ Ὀπιώσωμὲν Ἄατ αὖὐ- θεντυιὰςιᾶς ἔχομει πληροφορ ας ὃτι οἱ ἐνταῦθα. κ, Πράξεων, θε τωρήσαυτες πην Κατά βγαωσω τῆς ἑτετοὶ ο ΥΣ εἰς τὰ σημ.Ῥέρουτα τῶν ἐνταῦθα ὑτε ὑ-ἆλις ως ἐπαέκεις υὰ ἰσρήτωπιο ὡς οἱ Τουρκυκοὶ νόμοι ἀνεφέρθησαν ἔχτη - ἀνεριώρισαν κατ) οδικίας ὡς ἀύσικειμέ ἀφοῦ. τῷ Νήσῳ Ἴ Λχόων των, . μ.ο τχ Ἴωσο ἐν τα Κυθερνέσεις τωνρἰς ἂς καὶ μένει ν᾿ ἀποηφανθῶσι. [Καὶ Δλι δὲ μὲν εἶνχι Ἆτι τρεῖς έε τῶν σπημδαι ϱ τχῦθα χ. Ππ αδιων ταλλίας, Αλστρίας σαὶ Ἑλλάδα Θ21σύήης ἔνείεν, ὃπ άσχαν “ὰ φέ ωσι χωλύκατα εἰς ὧν με ὦ Δίου η ττορυθαέσες τὸ Αὐγλικῆς έἑω:, ἀλλὰ τοῦτο δὲ) έλς ε. κ. , ᾿Οφείλονται αὐτοῖς μιαθοὶ, . πεντήκογτα ᾖν- Κράτα μονίμως πας επιδημούντ ων ἑηλίκων υχρπθᾶνι παρουσιάζοντες ’ παρε). θοῦσαν Ἆ αχ δα καὶ ἐνταῦθα, ἐν τῶ τζιφλικίῳ του. Σ. Χα. 9 Ὁ Καθῆς ἃς ὅμως ξητεῖ μάρ-- τθα γροφεῖου τ' παοὶ τούτου εἰς ων. Ῥηπλεὶ ἔος ε19 Όταρτὶ αντ, Ὃτ Ἔθισν 8. Μἷπς κε ζ.., ΓΝΕΟΝ. ΚΙΠΟΝ. τ : σος - κα « ας . σαμαίνες ὃτὶ ἀπ εδέκθησα» οὗτοι καὶ τὴν κατάρρισυ της: “ἑτεροδικίας, } ἥτις :ἀκυροὶ κατὰ φυσικὸν. “λόγον τὰς :΄-] πβανο-- μίας, ἂν τὰ, μη αὐτῶν ἐκτήσαντο δυνάµεν { δι νῶν συμβά- «σεων μετ τὰ τοῦ Κνριάρχοῦ ιν Νήσου. ε Τὰ ὀλίγα ταῦτα Ἰναγκάσθηµεν. νὰ ἐθίσωμοὴ πρ, δα φώτισιν΄ τῆς. κοινής γνώμης. θεθο . ν λάριαα, ὃν Ἰουλίου 1879. Ἆέ Ἀέχθητι κτλ. ἀ ὀΚόρω Σ Συντάκτα. τοῦ τεεχέου κας ὃν ο πιὸ δω, 5 περί οἱ μηνῶν ἀνέρωσα εἰς ο. πρημερα, τας ὅτι προσικαλοῦντο οἱ Ἐκλογεῖς τής ἐπ ταρχίας ταήτηθεν ἵνα ἐκλέξωσι νέα μέλη τοῦ Δικαστηρίου Λααθίς ί Εμαβον δὲ κατόπω ὅτι καὶ Ἡ Ψηροφκοία ἐγένετο. Παρηλθο' ν ἐκτότί,, ν ἀρχεταὶ ἡμέραι καὶ οὐδὲν φανερὸν γίνεται ο Ἐπιθύ μον” νὰ ἃ γνὠρίζω τὸ αἴσιον τῆς διωπῆς ταύτης. «ΝΤήπως Ἀ: ψηφο., ν Μπ υφορία. ῥλομελῶς ἡ Ἆτον ἃ ὰ 3 ή καὶ διὰ. τοῦτο Ἐν : ἄκλρος.] Αν τοῦτου) διατὶ ὶ) νὰ δὴ γείνῃ νέα π ο ον ο Διαζιλῶ Δοῦλός σας. . Ες Φιλοπ τερίεργας: πβόσνλ Ὠσιὸ ] ᾖ ΞΕΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ πο το Ἐν λάρνανι Ἑλλ. ποπ βο ενεῖον Τνωστοποιεῖ ὅτι πρὸς ἑκτέλεσον τοῦ ἀπὸ 24 Δθζίου 1877 νίου Πο ααξειικοῦ Νόμου, μέλλοντος νὰ ἰσχύσῃ ἀπὸ τῆς Ίπᾳά Ἰαυουάρίου 198υ, δετάχθη ὑπὸ τοῦ «ἐπὶ τῶν. Εξωτερικών Υπουργείου ἡ ούνταξις καταλόγου τῶν΄ ἐν τῷ ἸΟθωμανικῷ πολιτών Ελ . Ἄγνωνς δν θέλει αῴναῦς δως βεὰν καὶ διαρκέσει μέχρι τῆς: 90 Ἀθρίου ἐι ἐν .Ἡ οὄκαλεῖ ἐποιμένως πάντας 4θὺὐς ὑπὸ ην δικα οδοσίαν αὐτοῦ μοίμως δισέ ένοντας πολίτας Ἕλληνατι--- κ. : να προδέλ θωσιο ἐνώπιόν του ἑντὸς τῆς νωτέρω δριζομένης . προθε ἐσμίας. καὶ κατὰ τὰς ἑργασίµους αὐτοῦ ὥρας «πρὸς .ἐγι- οσιάµα καὶ τοὺς τίτλους τῆς Ἑλ λλυῆς των ὑππκρότητος. ο στα ώ : ρ δε παραλείφουτες νὰ σομμοεφωθῶσι τορὸς . ἁλωτέρω ἀποθχλλουσι τὰ δικαίώα ἀπὸ τῆς 1 ανουαρ ίου Ἴδου, κατὰ. την διάταξω τοῦ ἄρθροα 118 τοῦ υέοα Προξ. :Νόμον, νὰ ἐπικαλεσθῶαι τὴν πρηατασίαν τῶν Προξεν.. Αρχών, καὶ οἰαδήποτε ἀἴτησις αὐτῶν -ἀπαξρίατή ται ὡς παράδιωτος, Δ ὉἈύγανταν δὲ καὶ ἐξ ἵπα λαο νὰ ὁ πρόστ τιμοη ἐμπορεύματα γαὶ πκατοδέματ κατὰ λαῤοιώ γων μὲ τὰ αὐτὰ οἷα ἐν Αλεζανδρείοι᾽ αλ. λιστρα. κιν ἀ- : Μάρασλίς ἀσφάς. διὰ πλειοτέρας σλ Ἀροφορίας, ἅπι { Αποῖο- δεν μαι Πήήνίιυά, ἓ ἡπεύβννος α. αρ σοργώ σ. Ρτίπείπη- Μου, 94 δτία ἔπν -Ἠσαφο Θηίανο, ΤάΓης. αρρτας, ΝΝΟΝ κη Ιον. . .- τ- κ Ἡμας τὸ ἀπιρασίόκ ιν» καλοτὸ εῑσετ τραξαμο, καὶ ὁ Ἡ. πο ὡς ςὑπήνοδι Άηλοςᾱλ ὁ) τς Ἀρμοστὴς, τὸ ἐνέκρινε ο τώρα γὰ τὸ ἀναιρέσω. : παϊ νὰ λακβανωσι” τ εσχε ρέγ7 χα νο) ἡνά ακν ΄ .... να ελλο . .. ο με ἐ η νὰ άρεξῃ ἡμὲν' ἡ: Αγγλική ώμο, ἔ ζομεν, τὰ” 5] ἄν σόι νοῤίμουα: τοάμετομῆς τῶν ομίμων ἄντιτ προσώς ως αν νῳ : Ἴπων τοῦ δήμου, ἐν τῷ καθόρισμῷ᾿ - τῆς χρηπιμότητος καὶ σαν ὅμως ὑποχρέώσιν. υὑλεκήν τε καὶ. λβωών. θοσε τάμεθα ς δαπάνης ικατετκιύχαϊ «λίαν ἀμφιβόλου εὐχρηστίας καὶ - :ἐπιποπίως., Πότε ἆ ἄρά γε θά: πελλιώσῶσ Ἐ δαδαίας ἀπονάθῥαν ἀντεὃδο “λιρῶν Αγλικῶν, καὶ δη Πότε ϐ ον: τῆς», ., παῤαδόαόος «ἐιῤάλλει τὸ Ίμισυ τῆς. δαπάνης εἷς τοὺς ἐμπόρους: η ᾿ θέσεως” «βέντας δὲ Ἠπείλησὴ ὃ ὃτο θὰ᾽ ἐπιβάλῃ φόρου ἐπὶ τῶν εἶσαγο | ναλααθάνομὲν᾿ ὅτι ὃ ντα σνας θὰ «ᾖναι) λν ζεύ µένων καὶ . ἐξαγομένων, πραγματειῶν ἀπουδήπος ἓε τῆς παρα χαρι ἱστημένος, ὁπότου μαβη ὅτι ἕνα: Ἰῥόνον, κόρίοναέ χε τλίας καὶ ἆ . ἀπιβι βάζουτα ᾖ ἢ ἐπεβιβάζοντο.... ο καὶ ἀφ) ἑνὸς πρέπει: νὰ περϊμένη, δικαϊώματά α πε. καὶ. πο ἂν τε, πρσπήν, . χρεώσεις. ---ἳΑλλ' ἀπετε ελανήδη μεντουκυριρυσαεποῦμ μαςς τ ως κ. πώ «Ἡ ἀφορία λοιπὸν δὲν εἶναι αἰτία' ποσώύτῳ. ο ΝΝ -- Ὅ ΕΓΧΩΡΙΑ... | ώστε Ἐνθέρνησις΄ νὰ τ παισήτ τοὺς ὅτ ποδιοικητ τὰς” κάρῷ ν ” ..οἰκονομίας. Εατὸς πα ἐκτάκτου᾽ εἰσοδήμα τος ποῦ πελω ςὲ επι -“-- γείου», ὅπερ ἀναπληροῖ ἑκατοντάκις πηνς πέλαχά. (στήν, ἐκ τμ τὴ ἸΚωβέρνησις τῆς ᾿Ανάσσης ἀφορίας ζημίαν τῆς Κυβερνήσεως, ἐπεβκήθήδανπῷ - ας {ρ 5 τής τῆς ροριας Ἰμήαν ἠςδυ ρα βοῥῃ εἰς 61ο ουκητικὰς μεταβρυημίσεις ἐπὶ ΄ Κυπριακῷ λῷ, Χαὶ τοτοῦται ἄλλοι νθοί [φάρος μὲ ὑπάρ εροήν ἳ παύουσα ποὸς Άγγλους, ὑποδιοι-, αλα, ἐπὶ τὴ προκατόχου. «Κωθερ βνήσεως ὥστε δι ΖΑΝ. -.... ο . τὸ οἰκονομικώτ ᾿πητάς, διαλύουσα τὴν ἀστονομίαῦ καὶ ἑλαττάνουσα τὰς. στάζομεν ν᾿ ἀποφανθῶμει ὁ ὀτιθὰ μόνῃ ερίσι η ἐφξ . μηρό 1 πο ο δς σα. λιμένων, ας { ὑπαγορεύοντες αὐτῇ τὰ μέτρα παῦτα, εἰσὶν ἡ τοὐξ- ἀποθαθρῶν, μὴ παρ οκόντων, ἀλλὰ. Ὑτήσομένων, δε οὗ - ᾿μισθοδοσία ς πολλῶν ἄλλων ὑπαλλήλω»., Οἱ λόγοι σὲ, ἱπερίσπευμα:, Τὸ: δρεαί ζωμα᾽ λα οἱ ὑπαν «ος ποσο ο) ἀθορία, ὃς ἕνεχεν δν ὃν εἰσεπράχβησαν σα ἐπι Ιθαρύνον ται τὰ τῆς ἑ ἐξαγωγῆ: εἴθη, οὐχλι μόνον ἐξούς’. ὑπελέγιζε π κ. ΄ . Ξ ποσὰ καὶ αἱ ὀυσκολίαι,ἅ ἄς εὑρίσκο υσιν ἐν τοῖς δετέρω- ᾱ τὰς ὀφελεία τοῦ ἀφεθέντος . τελωνειαχοῦ.. ἴδα- ν , 0 ο .ς 3 διαρόροις δικαστηρίοις οἱ ὑποξιοικηταὶ ἕνεκα τῆς γλώσ σμοῦ, ὡς καὶ οἱ ἀδελφοὶ Λε μῄσσιοι ᾿ἐπεβεθαίωσαν. διὰ .-- ὃς ὸ, ει κεσιο σης. ἨἩμεῖς χωρίς να ἔπις δχιώσωμεν, ἦ διαψεύ τῆς ἀμαφορᾶς των, ἀλλ, εἰ εἰσφέρει εἰς τὰ ταμεῖα τῆς Κυ- Ἴσωμεν τὰ ,αδιέ ΕΝΑ, πο ρα νέμεθα ὅτι ὁ τῆς ἀφο- θερνήτεως. ολη πλείονα κά» βδη. Ὅλα ταῦτα ἁποδεικνύ-- ς Αλ. Ὅλν, ο. βία: πρῶτος 2ἵον αδ εἶναι τοσούτῳ στ ουθαίως, ὥστε ουσι προθήλως , πιστεύαμ εν, δι Ἡ ἀφορ ία δὲν δικαιολο- / ᾽ νὰ ὑπογρεώτη τὴν Μαβὲ κήποι νὰ ακεφβῇ περὶ οἶκονο Υεῖ τὰ οἰκονομικὰ µέτρα. Περὶ δὲ τῆς ἄλλη: φήμης, μιῶν. Ἔς -ἡ ποσὰ εἰσύ {θησαν ἐφέτος κ ἐν τοῖς ταµεί-, τῆς δευτέρας δηλ. αἰτίας, δὶ ἂν παύουσιν οἱ ὑποδιοιχη- ὃ τοις τῆς λυβεο. τῆς Κωτρο , ἅπερ ἡ Τουρκία οὐδέποτε τα), οὐδὲν σήμερον λέγοωςν, περιμένοντες νὰ λάθωμε., κ κατώσθωσε νὰ εἴστιράς, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῦ ς εὐφορωτά- ρε κωτέρας πληροφορίας, εποις ἕτεαι. Τὰ εἰσ αἡματ α΄ τοῦ τελωνείο μόνον, εἰσὶν ἑκατονταπλάσια τῶν περπωῶν. Ἐκτὸς τῶν. ἔσων ἐ- πλή διάφοροι ξένοι, αἱ απεύσαντες ἓν τῇ ἀρ- 7ῆ ἂν παατήπησιο ἐς Λάρνακι καὶ ἀλλαχοῦ τῆςγήσου | μεγάλους. ἐωπορικαὺς «ἴλους, πληρώσαντες αὖ τοὺς το- . αν «οφ Καβ' ἅ γράφουσιν Ἠμῖν ἐξ ᾽Αμμοχώστω ἡ αὐτόσε Διοίκησις, προσκαλέσααα τὸν Δήμαρχο». καί τινας προὔχοντας, ἐπέφρασε την λύπην της ἐπὶ τῷ δυσ- αρέστῳ συα ἵντι τῶν 3 δύο ἱερέων καὶ προαέβηκεν ἅτι πα : εἶναι ἑτοίμη νὰ πείνη. βιλήχοον οὓς ταῖς εὖγαῖς τῶν σεύτων πραγματειῶν, αἴτινες Ἴθελαν ἑπχρχέσει ἐπὶ πεν χριατιαιῶν καὶ μετ αὐτῶν φιλικῶς ῥῶσα νὰ σπ{πν ο1ὶ λος -ᾗν , 3 2ει . 1νὸ ) αξία κ αὐτὸν τὴν μεγαλαάπολω ενας ειαν, ΓΦραντίζη περί παντός, ἀφορῶντος τὴν παέοδον ο 4 υἱ ἕ τῇ νητῳ Πακ. Ασε απτορ, αἵ ο νες έλουσι πλν εὐημερίαν . κ. 2 λοοΥ σὲ ὅλον ἑαπέριον τῆς εἰσαγωγῆς, τῶν μα λιμος ρω ετροωαένων ἐπὶ τῶν βακτύλων προαηθευόμενοι η Ὄθως ἑαπορεύαάτα ἐκ Κωωστανζρμωαέλεως, «Σωήρνης |. καὶ ἛῬηρυτος, ὑτ ὡπο/ρεουτα: σῇμερον ν'- ἀποτίωσι τελω. ν ον : ἡ γεια ὃν τέλος 8 αγα, ἑκῶ ἐπὶ τῆς προκατόχου. Κμθεριή”. ᾿Τίμιος χαί λόγιας Άγγλος. εἶπεν ἡμῖν ιῶς δτι έχα «ατη ἀναφορὰ τῶν, Κωπρίων, «ἀποάτελλομένη: εἰς Λανὸς ἴγαν καὶ ος βάζουσα ράπονα, :ἀποστερεῖ, τὴν Ύμσον ἡμῶν ἑκατὸν πελιάδα: ρῶν. Προσέθηχε ὃὲ ἔτι οἱ ὑφ) 5 ἡ ᾽ κα . . ὤν καλούμενοι -προστᾶ τὰ: τοῦ Ῥωπ ιαλοῦ λαοῦ. οἱ. ς Σαεὼς ἐπλκήρωνων ! αόλον ὃς ὡς τν Δίκαΐον, νὰ πληρώνω -ἡμᾶ τρκαςς ο. ο η τα : φιλελεύδείαι, ἆλα ὠότι, ἐν δρ χὠτο εἰς τὰ πράγµατ ια οἆ Ἓσιν., πάσα ἢ Αναπολὴ, ὡς λωαδὸν, προμηθεύεται ἐξὲ δν) ώ τἡ πρώτη θροντὶς. αὐτῶν θά τα πῶς ν ἀπαλλαγῶσιν. Ἡ 7 Ἑῤαώπης ἑμπορεματα, ἅ ἄτινα ἐτιφαρτίζουται ασ τὰς ᾿ σα δ «λους η Παῶν. ταχύτερο». «Β περὠτιαμένη μερ ἷς τῶν ἐν. οΑΊτ ἲς ὑφισταίενας συμβάσεις ἅ ἅπας μόνον τελωνε! ιοκοῦ τέλους, - 3 τ σε εἱκοί ο Πλετῆει, ογλία φιλελεμθέρων. ὃν τι τεύομεν νὰ ακέπτη ται ά Ἡ ἔταν εἰαάνωνται ἐν πωρκικοῖς μέρεαιν. κστ]εν ἔμως. ᾖ - ὶ ὃ αἴλα- 'μῶν Αγηλος᾽ νοµίζη» ἀλλ ἐὰν πέπρω, 5 τού σοτς τ' -- κ. πως οἶλας ι πι) ὀτοκαρτοτε τῶς ᾿Ολωμα κής Αληκσπεό: καὶ ἂν | ὁ α. αλα ἐλεύβερα το να οὔπος καὶ 8 κὰ σιωπῶμαν πάντατε καὶ νὰ ἐξακολοθῶμεν ἂν εταχομισθῶσοι εἶσὶν. ἐλεηβες τέλους τούτου. καὶ Ῥ ΜΗ ὃν ας - ἄλλα Ἠκδεκύμα- αικαύμεναι καθὼς σηµεςαν, ἀτνφαινόμεβα ἁδιστέκτ ως μένουν αια τών ἑξέαων τῆς! ματαλομία ἕως ἔτι ο Ἅροοον ται δν ) : ὅτι ὁ Κωποιακὲς λαΐς εἶναι λίω ὀυστ ἠς ᾿ θύ: ολ αξ αἱ νησιῶται καὶ οἱ τὸ ἔσωτερια κὸν ας ἡ{ικρᾶς μας ος ο ία. 18 ἐ ἡ θιαττλὴν, οι) ᾿ Ασίας αἰκαὂντες ἃ ἀύνανταιν ἀνης ζωα, πανὲς Εὐρώπης Ελάρρανν ἐ ἐκ Πάφου μχκρασκε η ὀνατ μβ]ον | 2 . “- νο νο. ἀρὲ .ην ἀποστεκλάμενον εἰς την αὖτ τὸντιαν αἴκυ- καὶ ὁ τῆς ἧς αἱ κάτοικοι τῆς ἐπὰ ρχέας ἐκείνης ἑκοράζουσι τή « Κωνστ ταντηαμπόλεως, ἳ ἠσμύριης -- οὐκος Ὡωστθέμοναι, θαθεῖαν αὐτῶν λύπην ἐπὶ τῷ ἀκούσματι Ἔτι ὁ ἀγα- μδρν, τὰ ἔξεδα τὸς μετακομίατως καὶ μεταφορᾶς. Αλλ” πητὸς αλτοῖς Διαικητῆς Κ.- Ἠωσαξτε, ὃ οβλσνα μὴ” μεις Ὁἱ Κύπρια, ἀπωλέ σαμιν σήμερον διὰ τῆς ἀδίκου ποικιλοτρόπως Ενηῤήαας μα κ ὡς Λ’ πατε ς τελωνειακᾶς διατάξεως καὶ τὸ κέρδος τοῦτα, ὑπα ἀντικαθιστ τάαενας δὐ ἄλλαυ. Παρακαλοῦ»ι την Λες κοκοάμ ος ν’ ἀγοράζωμεν πᾶσαν εὕρωπ ταϊκὴν πραγµα- Ε. τὸν Δέ ἴαν Άρμο οστήν, ἕω η Ἄνατο Ἡ, μὴ ο σεέαν. Β ὧὲ περισσότερον. Καὶ τοῦτο ἐν Ἀμέραις ἂνστω- [ ταβέση αὐτὸν καὶ ἀποστερήση οὕτω αρ. ἄταρχ ο) .Α ίας παὶ. εὐρισκόμενοι ὑπὸ τὴ» πρρατασία) τοῦ πλουσιω ἑκείνην τιµίου, ἀγαβοῦ καὶ διαλεκο ον αενσ νο ν τρον χαὶξ ἐμπορικωτέρρυ τῶν ἐθνῶν. Αλλά διατἰτὸ ἀδίκον παλλήλου, κατα αρθώσαντος ὁ ἑνμιαρῷ γρόνου ὃν “ανα οφ ἒς σαῦτα Ἔλν ἡ Κύπρος δὲν θεωρείται, ἢ δὲν ε Να! πλέον ο. ἀποσπάση τὸν ὑπόληνιν, ή ἄππν μα νωμοσα. νην ἁπάντων τῶν Πασίων. η . το ουρίας 9-ατῖ οἳ Κώποιαι ἆ πσορόμεια, εἰς τα ξένα δὲν Κερ ΤΩΝ, τραγόσντος,- πότε ε παρᾶδε: ον μαὰ ὅτι πιθανόν. τ ἑγκατα-, αλείψη καὶ ἡμᾶς, ποὺς οὐθεμίαν αὐτῇ βλάδην,, εἴτε: πο”. | λιτικηνλεῖτε οἰκανομικὴν, -Ἡ ρέχοντας,. ἀλλ’. εἰθισμέ-, σας ὣς ἀρνίᾳ νὰ. ᾽ὑπότάάσώα ἀεθα᾽ Ἅαὶ ἀγογγύστως νὰ ποϊξωμεν. αὐθαιρεσίας τε κάλ κακώσεις, παρανομίας, ωάν οσο παν δθρξι, Καὶ ὅ,τι ἄλλό ἡ΄ Φαντασία. ἀδυσωπήτων ή ἀγρίων θεσποτῶν ἐφευρίσχέι' πρὸς η τυραννίαν καὶ ἁαταπί ε σιν: , δυστυχῶν ἀθώων Φούλῶν. Έ ἀμεν. πὴν ἐπὶ φλῶνας ὅλους κάτω ψεύουσαν᾽ ᾿κεφαλήν' μας Γ καὶ ἡνοίξάμεν. τὰ ἐκφόθου χεκλειαμέγα χείλη μαςζητήσαν ] πες. 55) Ἄνδάνθρωποςδικαιοῦται ὡς ἀνθρωποςνά ἔ χη. ᾿Εσμὲν. ”ᾱμ, ως βέξαϊοιότι οἰνέοικόριοίμαςξν νάδυσαφεσηβᾶσν, - ὑχαριστήθησαν, ἰδόντες ὅτι Ἡ εὐρωπαϊκὴ αὖρα διοίωνδής |. τε᾽ μέσων μετακομισθῃ. ἐν. ᾿Αναπολῇ ἐξεγείρει. ποὺς πε ναβιωμόνοῖς καὶ δίδωσί ζωὴν Καὶ αὐτοῖς τοῖς γελραῖς, ή Ὁ Κωπριαιὸς λαος: ὠμοίασε Λἄζαραν, καιῤηβέντα ο Ἰπεσαάρων - «ἡμερῶν δλοκλήρους ἐ αἰῶνας» Μία ὅ ὅμως φω ον) 1οῦ- Κὐρίου που Ἴρκέσε νὰ ἐξωπνήσῃ καὶ αὐτὸν π παρεύτ οτθύςς “Σαβσωμένος δὲ Ἴδη ἀνόμη περιπλαῇ ἐπὶ τῶν: ᾿ ὡραί ίων τῆς φύσεως ἀντικειμένων, 'ποὺς ἐν τῷ σκέτει τῆς ' κολάσεὼς συνειθίσαντες ῥοθαλμούς του, καὶ προσταβεῖ νὰ διακρένῃ αὐτὰ, βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ εὐεργετ' τι κοῦ τοῦ ᾿Ἠλίου Φωτός, Εννοείται ὅτι αἱ ἐκπλήξεις ἐν λείπουσι καὶ λίαν πιθανόν κατὰ τὰς πρώτας τῶν ἀκτίων τοῦ ἡλίου πρασέολὰς καὶ παώτας συγκινήσεις, γὰ᾽ ὁρμήσῃ |, ἐπὶ τῶν ποικιλοχρέων ἀνθέων καὶ ἀντὶ βόδου νὰ ἁρ βπάση |: Γἄκαθαι, πληγωνέμενος καὶ πληβώνων. κα 'φὴν ἀνυπομονησίαν που. ἸΑλλ' “Οἱ Άγγλοι δὲν ϐ) ἀναχωφή ήσωσ ών Εἶναι -ἀληθὲς ὅτι. ἠγείσ{ κὸν Γποίροιονη ΄ ἀκθυποθάλλὠ τὴν ἐκ τῆς θίσιώς᾽ ἐ ξ γὰ διοίκη: . -ᾱ- τας ς πο” οὐ γῶ ὅτι ἀ ιδ γὰ κ μτβθη ας ὖστις, παὶ ὡς στου καὶ ὡς ἔκ τῶν ἀρχῶν τοῦ ὑπιδυμετ Ἠλάρυῶ | θᾷ ν τόπος οὗτος τοιαυτοτρόκῶς, ὥστε ν ἅπι οχτήση ἡ 3λη πλ. (Διοίκησις ἐν Κύπρῳ ὁλόκληρο τὴν ἐμπβστοσύνην καὶ την, ἀφθσίωσυ τοῦ Κυπριαχοῦ λαρῦν ομίζων δτι έκτο τλη ρῶ ἐωρὸν καθήκον. «πρὸς ε την, μο Εοχ., πρᾶς. Ἂν. ΛΑ Ρα Ἆ ΄Ανασσα ᾽ἀνίδηαι- την Ἰφαρμογὴν τῶν ὡραίων | έκεί νων ἀρχῶν σης ο ολα παὶ πρὸς τ τὸ᾽ “μὲν πνευματι τ συμπερίφορὰν τοῦ εἰρημέ. νου Ἂσ Διοϊκητοῦ ! εἰς : τὴν ἐκτίμησυ τῆς Ὑμ.: Εξ. πεβδιθδς 3 επί τὴν: αἰλικρύνειᾶν ἀῶν' ἐν τοῖς ππηθθκη, Ἑηράφοι: ερ αηοῖς ελῶν χαὶ την ὐθυδ καν καὶ, ἁμεροληφίαν τῆς οχμι δα. Ἔσηματίοδη, ἐνἐμαῖ Ἆ πεπαίθησις ὅτι ο δν οὐάρρω.. Ἰβίσηδε, ην) σ ) άλλος τὴν ὑπ τε μήμ γην δικα ιδσὖν ην καὶ. ἆλευς δε το αἲ, 1) χατες πεμθα(νών. ες τὰ κ. τοῦξ Λύκαστη. ρίδύ λαἵ τετραπλά τάς: σας λν: ἀὐθαίρίτως ἑνὸς Κριστιανοῦ- οκαὶ ἐνὸς: [ερέως ᾱ σι Χ ἡ ἑξαπλασιάσας. δὲ ἄλλον χριστιανοᾶ ἳ ήν. προσωπική κῥάτλανὴ, ἂν αἶκεν, ὁ ὧπι ὀφασίση τὰ Τααθὶ - [δμόφώνως διὰ μασπαττ», ἓν τῃ “πάροῦσί« μάλιστα τοῦ Ἶς. «Διοικητοῦ. 2] διευθύνων τὰ τῆς Δημαδχίας᾽ κατὰ τὰ δοκοῦν, τ προεδρεύων μὲν αὐτὸς καὶ ψηφοφορῶν, ἂοὺς δὲ ψῆ 'Φόν εἰς πάντας τοὺς ἀπ αὐτὸν Αγήλους: ὑπαλλήλους πα ἀιοικητὴν, Αστυνόμον, Ἰατρὸν καὶ δύο λίη χανικαύςι) Ὁ σάχις δὲ οἱ νόμιµοι΄ Πάριὰ: αοι ἐπεκχλέσθησαν τὴ» Νόμον τὸν διέπαντα πην Δημαρ χίαν, ἑαυχτήρισεν αὐτοὺς καὶ ἐχεῖνον περιορογητικώτατα, ἐπαναλαμθάνων μετὰ ἡρήσνὸν Νιζ μι Κ Ό ζάμ. ΤΑ) τὴν ἁμιεροληψίαν ἀποστερήσας' ἀπὰ ες Αλιονούηίας τῶν κατοίκων τὴν εὐκολίαν τοῦ ν’ ἄνα ἐς τᾶς Λο ρχὰς ἐν τῃ. μητρικῇ των γλώσεῃ | καὶ ο 29 καὶ ὀλίγον κατ’ ὁλύκω θὰ συ νειθίση εἷς τὸ δῶς. τὰς ρω | μας, Ἀφϊέα ονὸᾱ- δὰ κκαισςζ ταν! αῤνης χι ἑλεύδερος ἑὲ ε.α. λαμβώνῃ ἀκωιδύλως ὅλων τῶν αγαθών, ἀπομακρυλέυε- | : γος τῶν Ἀλάβη», πόνουό καὶ αὐτὸν τὸν: θάνατον. Ἄροξε- γούντων ουτῶν, - ὍὉ Ἅγιος Κιτίου, ὡς ϊνωστὸν, εἶμε διατύς ὑπώσει. παράπονα κατα πῆς διοικήσεως Λε ηστοῦ, ἐπίδοὺς : ἀνυπόγραφον ὑπόωνημα τῇ ΔΑ. Ἐ. τῷ Α΄, Ἠεγάλῳ, Ἀρμοστῇ τῆς Κώπροῦ- καὶ γράψας περὶ : τῆς αὐτῆς ὑ᾿ προθέσεως τῷ ἐν Άρνδί ἵνῳ Συμπατριώτη ἡμῶν «. Ο. Ἱασονίδῃ. πει δὴ δὲ ἐγένετο τοσοῦτος θόουβας᾽ ἐν αὖ τισ πῇῃ Βουλῇ περὶ τῶν Δύα τούτων ἐγιράρων καὶ, η α Κυθέρνησις τῆς λγάσσης διέταξε τὸν ἔντασθα.. ΑΔ. ο ἐὰ ἰδικαστῆν., Δά, «ἐδετάση, «κατὰ πόσον εἰχε δίκαιώι ὃ: «Α΄ γερά. Κωποῦ. να. παραπ πομῆταί, Ἴθεωροῦμεν : αθηκοῦ, ἡμῶν νὰ δηῤοσιύσωμεύ, αὗτά τε καὶ τά΄ Ἄρακτ κὰαήξη: ἐξετάσεώς τοῦ Ἁγίου Κιτίου, ἕνα αἱ. Αναράσας ἡμῶν διαφωτιαθῶσι περὶ ὅλων. ” ας τρ [Κατηγορητή Ἴριον Ακ: κ. Κιπίου κατά τοῦ Διοι κητοῦ σημ ν ᾿φέρωῦταὶι ἰ ἐς ατρεψεν εἰς ςἐμὲ αὐτὸν ὄγραφα, ἰς διότι ἦσαν ἑλληνιστὶ. ο. μαρίνα ἐνῷ εἶχε . διερμηνία καλῶς ωρίζονσα πλ Ελληνικὴν καὶ δια. Μηρύξας, ἐρράφώς., ἡ Ἆτι ΕΜ ἐπίσημας... (ρλῶσσα τῆς Αἰθυκήτεωςιό ὅ Κατοίκων. δν. το χάνει. μέίζονος -- ρπλαίας ἐν τῷ ὃ δίαμερίσμᾶτι ἐκείνῳ.. α ες) διάστημα |1δα Ἰμαρῶν, ὅτε μην ἐν Λεμησσῷ πυνέρηταν πες Μα ζτη κλοτεαὶ ἐν κατφκημέναις οἰκίαις τλς πόλεως, καὶ αὖ μόνον ἔμεῤιαν ἀτιμώσητοι, ἀλλ᾽ οὐδ) ἐ ἠγένετο Ἀδέουσα ποασπ ἆῦτια ὃ ἁλυψιν τῶν κακούργων. 3) εἰσέποκξς παρὰ τὸν. Ἀόμον ἑναντίον τῆς Ἰπωμοδοτήσεως τοῦ ἁρμαδόνα ὑπαλλά .λοῦ. τοῦ Ῥελωνείον καὶ τῶν διαμαρτυρήτεων τοῦ, Ἀημοτικοᾶ” “Συμθουλίου 4 950 γρ. Υερὰ - ἀπὰ πτω οὓς ματαπράταξ. ἑαφραγισμένων πἀκλέτων Καπνοῦ. -Ὁ] ἀθρα, ἐπ ντρέπα εἰς ἑαυτὸν νὰ ἐπ τεµθαίνη εἰς τὰ δυκαστ τινά, ἐπνθααήνει τὸν ο. κάὶ τὸ ὅτι ὄνεκα τεραιοῖ δίκας. τὸ Τα»Δὶ. χωρὶς νά . τὴν Ὑόμιμου ἀπαρτίδνν ἐξ: οὗ συμθαδουν.. ἀδιλία., : ὁποία [ης ο Α ύο Ἱερεῖς καὶ ( σέαδαρις. χριατιανδὶ ἀπὸ ᾽ αγ: ο Β ωὰ τοῦ Αγροῦ ἐκοφαν οἱ μὲν δύα«τὰν, “Ννέμθρ. τοᾶ ᾖ.7, δὲ Ἀλλοί πολὺ :πρὸ τἌς διασὰαγητ τῆς ο} 14- Νοερθρο, τὔε ἅ ὖτις ἁτ ἡγρωνάπολύπώτὰν ἱκκοπὸνδένδρων)καὶ. ἀπδγαϊ αξ των καὶ διὰ διαρόρους αὐτῶν Χοιίας ἄγριά τυκα δένδρα. α τα πλὸς ανασα Λεμησσοῦ κ. Οὐάρρευ, ἐπιβοθὲν τῷ Ἡ Μεγ. Άρμαστ τᾖ]. . Ἔξο χώτατε. 1 ᾽ 3 . τὸν ἀρίστην ἠδέαν, ἃ ον α εἷχον καὶ ἐγὼ καὶ τὰ ἐ ἐμὰ) πια ματικὸν ποίμηναν 1 περὶ τῆς ἐν ὀνόματι τῆς ΑΔ. λΙ. τής. μπε} αυντακατιχὠτέφου τῶν τῆς ὑφηλίου να : μεγάλου Ἄγλικοῦ λασα αελλοῦσης διοικήσεως τὰς ἡμετέ ο Πατρέλος, ἑνίσγμος καὶ εἰς ἀκβάδαντου τ παν «δίβασε : Ὀωποίθησυ ἡ τῆς 10 2 Ἰρυλίωυ παρελθόντος πβακρμδις τῆς Ὑμ. Εξ ἑοχότητας, καὶ ἡ ὑπὰ ἠμεομ. 1496 τοῦ αὖ Ξ Ν ει ςοῦ μηνὰς πράος ἀπάντπαις εἷς τὴν προσθώνηστιν, Ἡν έσχον τὴν τιμΏν ὡς πρόεδρος τὰς ᾿Ἐπιτροπῆς σᾶς Κάνότη διὰ πρώτην αρὰ» πρὸς | ἐμὲ τὸ Συμθούλινν ζητῶν ψ ρε τῶν πόλεων Λάρνακας καὶ Σκάλας γὰ πανήσω τῇ, Ὑμ. ἐποὺς άσαας - αὐτῶν τούτων τῶν Μλναττηρίων μι, ἔτι Εξοχ. χατὰ τὴν Ἀημοτελεστάτην ὑπαδοχὴν Αὐτῆς ὃν λάρ 19115 Νοιθοῦυ) ὅταν δὲ, παβουσιασθεῖς εἰς τὸ Συμθούλι. γαλι. ἠλάμηστοῦ, ἠβέλησα νΣ συ ητήσω τὸ παράδος αν αοτ Εξοχάτατει Αροῦ εἰς μάτην μετῆλθον παρὰ τῷ Δισ)λη Ἶπ παῤστιμονν καθυπέβα)α τὸ θέµα ἡ κ. ο άρρ ες τὸ ὰ ση Λεμησσοῦ κ. Οὐάρρυ πάντα ἐκεῖνα τὰ µέσα, ἄτιια φ0 4 μ 5 {μα πτωγοὶ οὗτος ὃς γκωροὶ κατιδυκάσθηταν εἲς ἶ 15 ἀργά { ϱᾶ [κ τζλτια ἑναυτέν ῥηταῦ ἄρθροα τοῦ περὶ δατῶν ἰσχή οντος γάμου, χαὶ χλλίουτες καὶ δδυρό όεναι πε ϱιἍλθον. ὅλας τὰς οἰκίας τῆς Ἀέαπσαοῦν ἵνα δαυειοῦ οὐῶσι τὰ τ πρόστιµον τοῖ τα. ή ἁπ ὁ ἐμὲ αὐτὸν εἱ αέπραδε πέντν λέρας «Αλ! μιὰς πρ . ἐπ) ὀνάματι πῶν «Ἠηναστηρίων ἐπὶ τὰ. (προφάσε παοσαληθέντες οἱ Ἡ γού' μενοια 5 ὤ νδὲν ἐπαρόμσιἆαθ' αι, ἱνῷ πρῶτον μὲν Ἠγούμενοι δὲν ὑπάρμομαν ποσῶς τ αὑτατο ἀλλὰ µόνον ἡμίσάριδες Ἠ ἐκμλρθωταὶ τωργοὶ τονὰ ὃὰ εἶναι. ἀαὶ ἐντελῶς ὁλατοίκητα” δεύτερον δὲ ἔγρ ψὲ, δὶΧ πρώτην . φορὺ εἰς τὰ. Ἀοναστλρια ταῦτα ζητ τὸ πλάστηλον τὴ αὐτὴν ἐκεύην ἡμέρανν, καθ ἣν ἔγραφα ἰ ἒν. ἡ ἲ Ω᾿ ο να ος Φ. αν, γοηχίον αἀτωσῶ.. ” -”4

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΔΕΝ Θ' ΑΝΑΧΩΡΗΣΩΣΙ 1-2p
Ο Άγιος Κιτίου 2-3p
ΕΓΧΩΡΙΑ 3-4p
Κύριε Συντάκτα του Νέου Κιτίου 4p