τῦ Νορ) ο 3 ὦ Νς ͵ ' 9 κ ν αἲ ῷ ο. | Ἡν τησ να μι παρξοφε)υε) καὶ πάλι ἐχεῖ, .. νο ' , 4 ' ἔπου αἱ οσο σαν οι, Ἕλοσηοτεροι άὶ ἄθρροπε ρ ος -- οἳ «κ βρτ «νι Πετίλε: Μ[οσσαι ἐνοιατῶνται καὶ τπτ ον ἀορά- : : : ο αἳ τος ἐδισαθλωσαι πι ἄλλη λσι ο. σπ.ηθαζ υσῶν νε-. ) . ὴ μες » νο ανίζων ἃας μέτωπα. Καὶ ἕτερον Παρθεναγωγεῖον, τὸ. » Ν Δ ν΄ Ἀ - : ῆς λάρνακος, 2τυῆηωνέ μΕνον ὐτιὸ τῆς εὐππιοξντου ὥρτ κ κά ' , δὃ 9 σνης ὃὺ Ῥρμίας Ἄρθοτου, τῆς πρὸ γρένων 9:9ασα21σης οκἱ ποσούτω εὖς ως ἐν σκάλα, ἃς ἐτίκῃσαν δια τὸς παρουσίας των κ .Ε.. στὴς Ἰμῶν, κ. 6οῦμαπι, Ἡ Α. Π. Αγ: Κιτυ ζων τὸν ἄπουσ .. Μητοωπολέτο ζμῶν, Ἄ Ἔπις τροτ πὴ τῶν κῶν αῶν καταστημάτων γαὶ πολλ ναὶ Συμση) ον µας. Ἀρ ἃ ὃ) οὔοι τῶν μαῆη ὑπερέβ ἃς νανεαμδίας κατενθουσιάσασαι τὸ πολυπλη- ποὺ, Τά Ἰλρυδο ακέντητ: οὐ χαταποίκελτα ὄτινα ἐπες έλη» κατα διζ- ὠ ὁν στο οσωτς ο καπ. -” οἱ - Δ οἳ τῷ ἐπικῃ ν σαν 3) ΜΜ τη πο δ « ο -- ν ση Αν 2ο». ο -α -- ος ο] Σο 5.12 σα ὰ - , ’ μεξ Α στη τοῦ τελευταίου τούτο. αυ αἱ εὐρμεῖς καὶ δι ..- 9 .Δ . , 9 μα κει) λόπονοι οξστομοες τῆς «λάργακος, ἁρκούντως ἑδετιμή- : ση πα ηταν ἀπὸ τῶν πχρευρελεισῶν ἐν ταῖς ἐξετάσεσ, φι)ο- , 3 α . χ . . µούσων πος.ῶν, καὶ πλεῖστα «Τόγε», ο ην αθὂσρτων «9 4. ο , ᾽ ν ἀδαι των ἀπεσπώντο ἐκ τῶν φιλοφ2ώνῶν καὶ ἀξίσίων- ” ”--. -.. , των 7490. έων των καὶ ἐρωροῦντο τῇ τε ἐλλονκ Αιξ)” ’ ᾿ Ε Ξ ΄ θντοῖς καὶ ταῖς ἐπμμελέσι μθηπρίαις. ΣΥ ροντες εν ή, , ο. ἔθευ καὶ μσῖς κατά δημοσιο οχοικὲν καβλκον αὐτάς, ο. .” νὰ, ο ομωκαη ναί. Ίαν τὸ “ασε ὸ» εὖἐμεα ἀπὸ Ἱέντεν κ” αδίκα, ἵνα πα τὸ πποπεες -.... | αν Αν . 9 , οι ἔτος ὀρέψωσ: πλ είννας οάθνας, ἀποθελνήουσαι οὔτιως . Δ ΄ 4 .. ) ” ἔτι εἰσὶ υνήσια τέκνα. τᾶς Ἑλλάνος τῶν οώτων καὶ --- κ, ος πη Ἠ μια, αν ΣΑ νν ο τοῦ πολιτισηοῦ, τῆς Ἑλλάδος τῶν καδημιῶν καὶ ’ - ε . ὡ 2 Πανετυστοκξίων, αῆς ΓΕ λλάό τος τοῦ κέλλο .- δω τν ο. 5, 8 δν ὅττα πμ δὰ ἐπὶ τῶν ϱ298)ων αὐτὰς ει) (έων »- ἁ ων ’ ἃ ωωσδω, καὶ ἄν νηβο]ιεὶ ἐπὶ τοῦ ἀνακτοσξίοη αὐτῆς μετώπου, 4 5 Ν πρ νως σ-λι αγμρο ἁμωμα αι ον 2. Φρν αἱ -ε ἀντῖνας πα ο γαρόας ἀπ ἂν ααῖς ἀκοεμαῖς καὶ - “λ.. “-- ον 3 λ : ποωμειαας ὡσ' ἑθνικ ων , - ολο) θριαλι ὃν 99 οὔνουτος, ὥραν 9η) τρ ἄργί τε Ἡ,, ἄληνται αἱ τᾶς λλληλοθιῥακτικῆςς Σεολῆς Αάρναχος. Πκοκκα) ουν ται ξθεν ἅπχκυτες οἱ φιλὀ- µονσ»ι, ἔπως τκήσωσο αὐτὲς διὰ τῆς παρουσίας των. 3 Κάριε Σωτάλτα τοῦ Νέου Κιτίου, Ελαρεστ βητε νὰ ὀημοσιςήτητε τὴν ἐσώκλειστον εἰλτοίησω ἐν τῷ π2οσεγεἳ ο7λλῳ ὑμῶν. : αμοστῆς Λάρνακος 6. Ἐπισνιν ζοβΗ λλες. Τη |. ἁὐγούστου 9719. ΕΠΙΣΗΔΙΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ -ἓ-- Φου 189, ων ὁ τε 5.9 ὃς Ἆπο την του ται ὑπὸ τοῦ Ταμείου ὃν Κύποῳ. ΧΡΥΣΑ ΝΟΛΝΜΙΣΗΙΑΓΑ. Ὅλα τὰ χαυσᾶ Αγγλικά ομίσματλ. Ὅλα τὰ σσ Τουρ αικὰ ομάσματα. κ λο 723 Γελὰ νὰ μοιμί ΑΡΓΥΡΑ ΝΟΜΙΣΗ: ΤΑ. Ὅλα τὰ ἀπιωοὰ Ἆπγλικὰ νουίσµατα. έσαις 25 .σᾶ στ. τὰ ἀάλουθα νουί οµατα, λαὶ ὄχι ἄλλα βὰ, Ἱαιβάνωνται αχὶ θὰ σπληρώνων ν . ολων πα ΚΙΤΙΟΝ ..- . Ν . ’ κ κ ͵ Ν . (Σημ. Ἡ θυσία καὶ 1 ὑποδικιλέσεις της δὲ, 07 |. γωνται δικταὶ ες τὸ Ἑαλεῖον.] ΧΑΛΚΙΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. - . Τὸ νέου Ανγλικὸν ωρόπιον γαὶ αἱ ὑποδια,λέτε εστου, ὰἱ τιμαὶ ὡς τας πα μα τα αμέσηατα ταῦτα θσ λαυδά Ὀψωύται καὶ Βὰ δίδωνται ὑπὸ τοῦ Ταμείου θὰ μον ζωσεην Χχτχ τὸν ἀκόλουθου πίνακα:--- δει 90 Σελίια. 10 ΧΡΥΣΟΣ.--- Α.Α» κ λρα, αξιζει 1 ., 1. | Ἰλωσκ.ὰ η ”. 19 . | Γαλλικὸν 2090, αν 1910/15, (Ἡ ο 10 Σελίννα καὶ τὰ Αιπλικὰά γάλκια Ἱρόσια, ΔΡΓΥΡΟΣ.-- Ἡεδζίτι ἀξίζει 5 18 δελίνια (0 3 δελίνια κατ Ἰλνλερς νά Ἰνρς οοὔσ, καὶ ὃ Αγγλικα χάλλυα ρρσ.α. Φλωσίιον Ἆππγλ ὸν 9 ] 9. 1 - 4 ͵ , Ἶ Σελίνιον ν 9 Αι λικὰ χάλκ. γρέσ. ! ανν” , 4 | Εν πένες 3 δ λ. κ αν | Άργνρο ον 1φ9δ’ 1 5 }} . | ΧλΑΚΟ τν Ἀικὰν Ὑλόα. ἀξίσει 40: πάσα δ' μονο ω 1 50 .ν πο σε ταρτο” αν η 10 αν το Αιλικὰν ἸἝλκου γρέσ τονν Ἀπὶ Ἀλὰ τα Αγγ , υομίσκατα θὰ εωντ ἂν δεκτΣ», εἲς ὁποιονάήτοτεπ ς τὸ Ταμῖον ὃὰ πληρω ην τῶν Φήθων τοῦ τοέχ - ον ος -- -- | Με εν τὰς 31ης αηπὲ(αὔς τὰ Αγγ λικὰ Ἰάλκυια Ὑομάσματα ἰτ ἐσει2ν πένες καὶ τὰ τν ἐλοκὰ, γάλάνυνε. οσα Βὰ Ἀκμβόνωντα. ἀπὸ τοῦ Ἕχεί δν Ν “. Ντ στα Ν μ. ο) ὃιχκ πληρωμή» Φάρων Ἡ ὃν ΑλαΥην ἄλλων νουλλτη ἁτων | | γατὰ ἃ α , .», λα ὰ ᾽ την ὠριτμέντυ Απ) των Αλλά δὲ θὰ νωυτκ! δε ἄτὰ μετὰ την ἡμέσαυ ταύτην. (19) ὡ ωωλέου αἶν δεν, ο 9 λ ατα βαν ἨλΑΊΓΡ Χ. ΧΟΛΗΠΙΤΖ, 2ὧ . η . , Αρχ ιμυστιλασύκου λος τῆς Κυθερνήσεως ἐν ἐνεαγείκ. 4 : , ο ’ ΄ σι Πάσης ἐπισήμου εἰσοποιβσεως ουλήσ- σοµεν ἀκριβῶς τὸ ἆθθά καὶ τὸν ἄσθονσαρία . . ο ο πΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Τσαεα Ρείξοῦπ8. 56 Ρυόζαπ απ ὲ ατέαποϊδρο οι ἀέδιιτίοο ἀό ἔεα Μπ. Ηευ 0} Ῥαῖν, οοηῇδεδατ, θ56 αγΙίόν α Ῥτήβεαίεν, ἀσῃς | ἀέ]αὶ ἂο 91 Ίουτς, 5858 ον τμ ᾱς' ν ὀέτο ναιϊβόε, ἃ ἷά (παπσε]]ειίθ ἆπ ζοἡδμίαί ἄε Εγαπος ὰ Τμανπασι. 1μάγπασα | 96 ήαῇ]οι 1879, Τι Ομαπσε[ῖθυ τ ν ὅτε . Οοπιηετοίαὶ Ὁπίοηυ Αααπόριος' ὴ | Οοπιραςς (Τη {θᾶ,) | Εἰδοποιεῖ τὸ Απμητ δέχεται ν᾿ ἀλοσλί διάφδρᾶ᾿ | ἑωποσεύμαιά καὶ ηπματοδί .ατα κατὰ βκλατ ππίων 2 { γων. μὲ τὰ αὐτὰ 2ἱ Αλεξανδτεία καὶ λασσαλίκ ἆ ο ών | Ἠπτεαν ᾱ πλειοτέσας πλἼρος ο Λα ... τῆς Αησ]ο-ῶ Ππο[τρᾶ, ν η ιά του ο. 9 εἰς τὸ ο ίας ἄπτευθωνβήτωόχ» ρδαν Εαπ]κίησ Οοπιρδ δὴ .' : ςΒ ρο, ον Ὁ τοῦ Ἱμάσεως ατεράνου (ὁ Κα οώνας) καὶ τὰ τῶν πεῤσάεω τς εὰ ἳ Ἡ ἳ τες ο ο ην Ἱ ΄ ερ. νι αρ αλ, ὤ- ων οδν, . | Ὑποθβονας Σντάκτης Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΙΛΗΣ: Αν . Ἴ .1... Δ Ξὖ ο. . ἅ ς Ἂ ὃ - ᾿ ἱ Ἐ Τη ο λρνον Ἠ[εδλετι δ.. αχ ὑποοιαεοεσεις τ ο] σ.. πε | δ ' 2 , : 31} 219α η ν2 σα ᾿ Το” ο ..3 εν ηπία) »ὶ -ὂ Δ δτἰπέοὰ ἔοτ ἴπο Ρτοητίρίος. Ὃν Ἡθητν 9, Κίπς ᾱς ζο., αἲ ἴπθ6 οτε 7 ο απν ν Οο πο ος ξτυ ολ) ον Ρτπίηπ-ἵποτκα, 36 Ῥτπίπς -Ἑοια κ δή Πας. Τ,άΣΏ:Ισ4. σβεσες 6 οἩ ) Δυνάμεων καὶτῆς ὁ, Πύλ η. οἱ διάσροι ΕΤΟΣ Α. Ἐν Ἑκσλα Ἀήπήον ΤΗΠ ΣΙΝΔΡΟΜΗΙΣ. Εντ τν τῷ : Ἐν τῷ . ' . Μ-. Ἑκαστον οὐλλον τικᾶται Πεν. ὃ. : Ἐσωτερικῷ ᾧο. , τς - Ἐπωτεοιῷ » 20 ῦ Αὐνούστου 1819 αΡἴ9. 11. ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣ με: «Όπ} κά Ἂν τνωστ ανν. ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΑΛΟΜΛΛΟΣ - - Αγ Ν πληρωαῦς οξον νά -α πλαν . Ἰοιολτήτης καὶ Δις: λνντης ϱ. Νωνςσ τχντινι , ' . ξε5η ντ” ἳ . τσ δη ο) τοῦ οἈτητού Διά η ’ πᾶσαν αἴτεσιν ἀπευθυντέον, ” ίσης Α Μοησίθις Τ]ιῤοάπ]α Οοπείαππίάθς, ὁ 1άπασα 46 Ο0Ώσρτα: ΠΕΡΙ ΗΤΕΡΟΔΙΝΙ: ανν μεν τῆς νήσου Γιῶν οένη ἀνγλοελληνικὴ ἔσπμε- μαγόλλνσα τὴν καταργη- ε ἆρθρον, θεωσηβὲν ὑπό ας τῶν ἑντ αῦθα. ΑΡγῶν, ν ἀναιρέση, ἀλλ) ἐν αὐτῷ τωμένον αρ λαῖς στον .ν .. . ΑΔ ηνας ποιος στα ἆ ἕντου τῇ, 5. ορ Ἡν Εν 1). ἐν ) ανν ς ὁ προς», 49 Δ α.5.ιε ὡσεὶ ποοα , τεροδικίας, : κ.» ιν ο ὤ «ὶ «νὲ ἤ απ. Ὁ ο ε κ. ει ον 1λ εν. .ς τὴ τε, 4 . ε ς τν Ἂ στα ω «.. .. ρν 5 χ0 έν. » Σ Ζ Π ο Σι ὁ κ. ο ῶ ” 1. Ό.- Μο. ο -- τοῖς κς α ω Ε ή ο ο οὖν τον ο πες -- Ν σεοα οντες νὰ ἐχθέσωμεν καὶ Ῥαεῖς τας ἐπὶ τοῦ παρατθἐμεθά κατ ϱ «Κύπρον», πόσον ἔ ἐμν μεν ωρα στ ὃς κε 5. - παδιτς ὸ ὃ ἀναινώ- μαιον. 3 δικζια . λαπτότατους μξῤ5. δὲ αιτηῦ παρατηρητο. 4 ,- έν. ο) γατὰ δοσίκς ν Ν , οὐ κε. ο Σέν ασ οθόυτες ὃ δως ἑσχάτως Ἡ οπῶσο ὑποθέτεών των ἐν ας αἱ αἳ ἶ πραμτοσων ετε . » σι αγ τε ο ΣΗΜΑ. ὢν 5 2 σου» ον ἃ ἡ τν ντ ἐ ἓν τα Νήσῳ ταῦτῃ Ανν εῖς φως πλ η Ευθὺς σημ 9. γἠν θέσιν. ἅμα ὀνώφη η βρεττανκἩ. δηυιαία, οἱ κύς πρόξενοι. ν οὗτος ἔπαποσχγτα ἀπὸ τοῦ γὰ ὑτχ, εωσν ὡς πα έωπι διὰ τὸ ᾿Οθωμανικὸν Χράτος, ἀλλὰ παραγώρησιν τῆς Νήσου ἐτίθη τέραα των. Ὑπάρχουσι δικαιώματά ζάτηκά ἰε ταν οτεντασιά των Ἴσαν πα τοη λννως μὲ την τος ας ἄν τς τὸς ἑσγασίας συνεττείχ σα Ώ ηλῶν' τοῦτο δμως εἶναι 5 ῶ -- ο αρζενικοὶ . (σι σήμερον ἁπλῶς ἰδιῶται. Εν περιέλθη εἰς Ὀιῶ Χρ βεν τ σ των ὑ σοληεσὲς, τις κατὰ τὴν συζήττσιν τῆς ὁποίᾶς καχῶς διευέετ ήθη δικκιρσύνη δύνανται νὰ ἐχθέσωτι τοῦτο καὶ πο - τἆτωσν την προσογην τοῦ Πολιτικοῦ Ανοις πτοῦς ὅστις λαμθαναι τῶν θέσιν των ἐν τοῖς Δικαστηρίοις. Επὶ οὖδεμις ὄψως ἄλλη ἐδιότητι ἢ φιλικῇ. τάσεις, καθ ἃς πρόξενός σις τιλύθωσιΥ “ρψραρ ἀναφρρῶν διὰ τῆς προ ξυικῆς Ἔτνχου εν τούτοις πέοισ ον τν συνήθειαν νὰ θέτῃ σἩν καλο ουµένην ἐπ { του 5ψρ ρα ίδοςι π) πρώνετο πέντε σελύνα, ἑνῷ ἔπρεπε νὰ ἑμπορνο 3 ” ουτω σὰς ϱ 8 Μπωρίς, οφ ονὰς ἶ κείνη εἶγε την αὐτὴν ἀξίαν τικαῦ οἴκο ω, μαὶ πες τν τών ἐναγομέ νων ο ἄθην ὅτι τὰ αζήῥια ἁομήδια υαὶ νὰ μ.Ἡ παρουσιά -ν Νογέπεια δὲ τούτου τον ὃτι Ἡ ἀπόφασις ἐξεδίδετο ρ, λέων διεθεοχίου ανα λεετε ς ἑω σον ἑπτέτρεττεν αυτοῖς ο. . δω ον - 9 ν Ν κ. ὦ νο Ν κ τ ἔρη ην Ἀδὶὸ πο ο πτωγηο. ἔραντας Ἴπερ αὐτῶν τη ἃι ) ου... π . ω τδ» χλνν ὑπέστησσν ῥήοτα δικαστιὰ, ἴζωδν. οι κῦτγ. εἷδο δ κκ ο ὃν ες 5 ν ᾿ ο μωό μεν ὀνάτηρκ κατ σωτὰς. Β μτν δὲν ἐνοπόνενται τὰ συν ωτῃ μυς τὸν νου ν Νο -- ὁεν ὑττόιτγονςν πι] τον σω1υ τὸ καὶ ἂν ὃν 2) ο οὗτη δὲν ος Των εώτεστος, Δύνοητ ν΄ ἀφοτουθῶσι εἰς τὰς ἰδίας των Κυθερλσεις. Αλιά τὰ ονωυτσ αἲτ τίοι ὁπλιῶν τοῖς το μυ λάταις των διὰ τῶν σοΜ.- ο) ῶν, ἃς δδοιισ αωποῖς, ἵνα ἐναντιωντή. ες τὸν νόὀ ση ὀπτίνοντὶ 5ηῦ ὁτεῖτω οὲν δμαντα. νὰ τοῖς σαρῖς σον (: τοῦτο ο] ησ απὶ ἄγαρε. ὃν ὅταν ἀποδες νο ὁτ. αἱ στ τροτ πῇ τηνοοτ δν ον λῶν τὰ Ακκάτεαιὰ, 45. δείζωσ: πᾶσσπη ουγκατάξ . πεὺς πτω γοὺςι 1 τυαίους ένα Ἰημένους, Κα-έ ν ἄσων σᾖμερον ὑράφτμαν δὲν θὰ δυνάμεθα νὰ ἔπια κ καθα ῶ ο λος Σάβ ὑπὲρ ἐλεθων, (510). οἵἴτιωες ἀκούοντες τὰς συμ. τις τῶν τον σπορ μένω των |65 ο οικος λα ἑνσυτιοῦντα. εἰς τὰς ὀνατάξεις νοίμως τη κεκρατ ων δν ασστησίων. Οἱ πο λατοηὶ Αιομητσὲ ὑτᾶ τουσ το ἐποτρδδαν ν ὅπως ὃ νόμος τἰθηται ἐν ὀνερεέπ. Εσυ ἔτουμοι ν΄ ἀκοίωσι τά τῶν πολετῶν διόσοεα ππραπηυκ μαὶ ὅτκν εἶνπι ὃς ὃν πιανολο υλλένα ν΄ απ. 13ἱδ σον δικαινσ” ην. Ἠ τον ο ἄττς ἅτωκ -ὃ Ὄεὸν ὃν (αἴατυς): Σεθόμεβα ον σήρσό εἶναι ὡσεὶ ο) ὄτοω πάς 2ουσιασθῃ ο θάνιώ ον) Ετ/άτως ν φας ἵνα ἐκθέσω μον! με ὄλης στ διιως σος σσέττει νὰ κ. ὥαι ς ἂν ν : ἂν ὁ δὲν ο τᾶς μα πα παράπονα των. ν- ἐν εἴλυερι νέίχ νὰ δικῥερἀιώσωυὲν αὐτὰ ὃτ 6 ας μεν, τὰ πα ἀπς νά των Ἴθελον εἶσθαι οὐχὶ ὀλιγώξ σ λία, παρ ἐνταῦθὰ. Ἐν ἁπάσαις σγεδὸν ταῖς δίν ὅτ ἐὰν ἡ ἀπόφασις τοῦ Δικαστηρίου π λανθασμένη, πσρηρ οετο Ὦ, διότ' ἓν τῶν δικαζομένων μψ.ερῶν οὖν, ἢ διόΣι ἀπεσιωτήθη σπουδαῖον γεγονός. Ἠρώτησαν ἡμᾶς διατὶ Ἡ Διρίκησις δὲν εἰσθξε τὸν « οιὸν γόμον. Ἡ ἀπάντησίς μας ὑπῆρξε πάντοτε ὃτ ι ἔχο την πεποίβλσυ Ἆτι Ἡ ση εἶσθαι κατάλληλος διὰ την νλσον τουλάχιστον πασόν. Εἶναι πτολύτελοκος απιχανη, Χατηστισμένη τῶν πολυ ηθῶν ἀπαιτήπεων µε Υάλον Εμπορικοῦ Ἓθνους, Εάν εἰσηγετο ἐνταῦθα ἄνευ τροποποίἌσεων, 6 τυχὼν ἄγγλος δικηγόρος Ἴθελε κερδίζει πᾶσαν δίκην πρὸς θαυμασμὸν καὶ πρὸς ὑπὲρ ἀπορίαν παντὸς ἀντιδίκου. Ἐν τῇ μικτό µαςτεῖρα εὔρομεν ὅτι ἵνα Ἀοταφύγωσιν εἷς τὰ Αικαστήρια ἄσγέπουσν, εθὺς νὰ Ραένωντκι πεοσρες ημε νσ ὑπὸ ἐκαφτᾶς ασηνας. Ὅ εἶναι Όταν δύο ἄτομα ἀποφατίσωσιν, ποῦς των ἐσλητισυένοςι ιῷ ή Απ χὴ Πολιτικη Αιαδικασίκ δὲν ν Ἱποπῶν ὑτπηκόων τ Νξδοὰ ΚΙΤΙΟΝ. Ν δύναται νὰ Υπεβάλπε ο κος . ν ͵ Ν . ο. καὶ ἐκεῖνας ὄστις Ἴθελε 72πει την δν, δὲ σεεπάόντως Ἡ ΔΑ καιραη ἀπενεμλβη. στισθή ὅτι. τα τησοῦτν ὑπὸ τῆς Ἰληκσας του θεωρίας, {ἐκτὸς ἄν Ἴτο κατερ,ἀρης] ὦστε ἐν Όλη τῇ τωμήτα σί του βεωρεῖ ἑαυτὸν βόνα νομικής ἀνικανότητος, ἡ καὶ Ἰειροτέρ τός, Τοῦ συραίνε, συ] ὃν Αα. καθως καὶ μωμα ” Ἐν ὀλέναα ἆρκετ νὰ ρὔψη Ανπώστης ἐπὶ τοῦ ἄρ ἃ βοου τοῦτο, ὅπως πεισθὴ Ἀτι ουδέποτε αἲ Αυγλ'χαὶ λογαὶ . -ᾱ » , ᾿ ΄ ’ ἐσν ἐπτούτο οὕτω περὶ τῶσὴ Κωπρῳ Προξενείων. ν ἱνωστου εἶναι ὃτι η ἑτερηδικία ὑφίστατο ἐν τῇ, γήσῳω παὸ τῆς Αν γλκῆς Ἄθτη ἃς δυνάμει συθηλῶνν ἂς εἶγε συν ει ὁ πωβίαρ/ης αὐτῆς νο λτάνος μετὰ τῶν δικοόρων ἐ ε βνῶν. ἹΚατὰ τὰσα δα τας πούσοες ή αὸ δ. εκαίωμ οἱ δι ἄρλσοι Έενοι νὰ, δικάζωντα: ἐν τοῖς ουλέίοις αὐτῶν 4ροξενι μόνον νσόλες ἐγήγουτο ὑπὰ ερδεσὸ τῶν ἐν ταςς 3 (ωρίοις, πσιοιστακένων ἓν μὲν τῷ δικσστηρίῳ, Νο. τοῦ η Ἀμομνωι ας μθλα δὲ παστηβίοις, γα 0 η μη δύο δι -», νὰ ψ .. παςξδ βων ἐκ τῶν «ἔνων δω. ᾿ ἐξήσλλυν απττῶ” τωες, ν .. . » .. αρ λγ-- παλ, πα. ἐπὶ τῶν ἀποφτεών τοῦ καὶ ἐβέθλεπου ταν , κατὸ νά δι τξηγωσ σᾶς Ὀνκαζρωένης ὑποωβέτεως. . ἄ --, - ϱ εν ὅθεν τον τι τὰ πρηνόμα. ταστα τοῦ ἐλέγου χα εως ἐβεωρρζντο ὑπὸ τῶν Εὐρωπαημῶν εν να ὡς ὑπὲρ τών σομφερόύτων τῶν ὑπηκόων τω, Ἰπωστῆς δι εαγωνής τσ σν Ὀλωμαιῶν δε καστὸ ὥν, Καὶ ἰδίως υπὶ ὧ» ἐν Ἰλήτου πε περὶ ἡ πολλοῦ ἐπλιοῦντο την ἀπὸ τήν Αγ , Αλλά μετά τας μες . ο Ὄτ τῶν, ω ἃ - - ε ιτ ντα οἩς διαταη τάς Α. Ἐ. τοῦ Μεγάλου Αρλο ἡ ᾽ . επον, ὃ πμοσιυθ εἴσχ ὃν τς ὂν Αεοκωσέσ ἐκδιδοένης έι σζμου ἐφηικετίδος Ἀχὶ τοιγοκολληβεῖσα καθ όλ τὴν τῃ νήσῳ ἠατοίκδυς αν «παρε - νι. ο. : ἐν Αήποῳ δίκαιον Καὶ ὀὗτω Χα -....- ως 2, Ν.. ,. τον δη πιωτλλῶςσι οὓτ ως εἰπεῦη Ἡ Κύπρῳ ἑτεροδικίᾶ, σονετεένερς καὶ στη ἁπτόρνησο τῆς προς τομής τελω ’ κε ἁτορλανν δλουὰ σοὺς 3 πιδήμοος ης .ὺ ἰ σον της ψεισκής ἄσωδοα Αυτιποοσώποῖς τῶν ὄθων Δον ἆμέων. τὸ τον 117τοη εὺ ρωτστκώτατου, δεν θὰ πδύνατά τις Λἡ αλόνου νᾶ ἐτικβίνην αλλ: οὖσε νὰ τν ζατήσηι ἐ εὰν Ἴ Κύπσος , ν αίας. ὃν ὦ Πύλη ἐγορλντι ἓν τον Ἡέτρῳ τοῖς Ἄστήγ ει να προ. -. ο 0λ. διὰ νο μωβεπίας τοική της, δουκμένης νὰ, καναπηνήσῃ ο βαν ενεῖς σὲ οἱ Έθνους. Αλλά ὃν τολῶδ τὰ Δικαστήρια η μῶν λεντορ παν ὥς κοῦ ἆλλοτε ἐγράγαμεν, ἐπὶ τὰ τους : : Ἀολώτεσσον μρέσς τπρε ουσ ἑκαστοτὲ ἀφορμὸς πολλοῖς, καὶ μάλιστα Ξένοις, ἵνα παρ ο σα, ααὶ οἱ ᾽Αντιπούσω ποι τῶν ὅέτων Ἀννάμε ων Ἀσίέτο, ) ἀπὸς 9 ἀῤ)ην πα παραδεγβέντες τὸ αέτεον τοῦτο τῆς αὶς Οὕτω π σι καὶ νὰ σκέπτωνπαι ἐ τοοποποιπθῶσι συνθήχᾶ ὦ .--υ-- να κ πανῶν δυναμιεὼ ώ. ο δν ο αφ ον νι µ να ἄν της ἁμαίθαί αν ο ΔΕΥ η Φοῦ ἅπας ὃ χόσρος σοπῳ τε, ιν σς ών γρρώσμει, ὅτε ος πμ. ἐνσὶ μδόλαα, βεδα, νὰ ὦσε ο ον ᾱ διὰ τοὺς συμθαλλομένους, ἐνόσῳ ο ναί ον ῇ ἀκυρωβῶσι δὲν πρόποσο σέρρς ααῦτα ὑπ αὐτῶν τούτων. ας ον ρω Κωβέρνησα, χαδίδας κχὶ μη ταοτ ͵ Ἆ διατηροῦσα μέ πηιοῦσα. ἐπὶ τὸ «ὔρω ς πάρα τῆς Ἀήπαν ἁμαστήμαν πλαν ἔ φ -, .. Ξ ἆνου ταύτης γερῶνται ἱ δμαιολίαι, υνόμενα. αὖτε δι αὖτᾶς εῆς διπλωµατι ἐκῆς ὁδοῦ. οοικίαν με άμ βαν την ὑποχρέωσιν ἀπέναντι τῶν Ξξ λὼν Αυνάμεων, αἴπονες ἕ ἔχουσι υὰ ὑπερχαπίσωαι συμοέ έρουτα. ων ἐπὶ αλ ήσουν νὰ διοικηση την πέαν της κατάκτητο ἐπὶ τὺ εὐρωτιαζκώτερονι ἀπηπέμπουσο, : ᾶαὶ ἀπτικαΏιατῶσα τὸν ἰεαὸν τοῦ Πσοφσήτου ἐπειδὴ ἕνελα πολιτικῶν ἃ ἄλλων, ἁ } ἀκολομβήσῃ οἵη δδὸν : ἀποῦ εχῤλσετ αι Ἀεθαίως πάλη -ἠν Ξ λλομένυ χντή ὑπ αὐπᾶς ΄ ποτ σαύταν ο ΔΝ τοὺς παδίδας }Αλλ’ ων ἡμῖν, θέλησε τι. εδ) τ « υόμην. λάχων, νωσ τα εἲ έτερ οδικίαν, σλς φηρᾶς τῶν πταμάτων. ο σον ον τσ ὥτ, ἆφλο Ἡ σος αν) 011 ο έτ οχ ληιῶα ἡ κ. ἁτοια ἐξπκολου Γαληθῶς. Ἡ Ἁγηλικὴ Κωθέρνησις, κάταρ νηῦσα την { ἐχάροδε ή. ο. Ἀαὶ ἀπολέπχν ὦ ορ το ὦ Ἰ ο τ. δ --- ι να βεωσήται Ἀτῆσις αν αμ της τοῦ Σουλτάν. ΄ . , Ν διατὶ ὑποστηρί (ζοψιεν ὁ ὅτι ἄλλως ἑσκέττ θέση τες, απὶ ἄλλως ὃ γρ 1 Είναι αληθὲς ὅτι η Α. Ε. ὁ Α΄. 5 σε διὰ τοὺς μέρους ὑπηκέους ἴδιον δωαα τάριονη 2 προς κ ἄνγλος δικκδτλν καὶ Αλλὰ, χωοσὶς νὰ ἐννοῶνιεν νὰ Φοσῶς αὐτὸ, ἆ πιφαιόμαθα ὅτι δὲν δύνασχι) τὸ περ φύγει ἡ κατἆργησ τῆς ἑτερρδ: κίας, τὸ ἀὰν, διότι ὦ πτὸς σκαπον αὐτοῦ, τὰ δὲ, διότι ο ἐν ἄὐτῷ ὃικκζόμενος ἀγσοῶν Άη δάση υχὶ ἔην δὲ. ας Ἀρηοστην δρα ὠνόυασεν αὐτὸ καίει Ορας. προσθάλωμεν Ν .. ἀναπληρώτῃ λειόν , ε 9 ἐν τοῦ σγημ. τισμοῦ του δὲν ἀποθαίνει }. νανσελὲς τὸν ͵ ἐπονσσν αὐτὸ νομολο ίση, δὲν δύνά ται νὰ Ὀπεσαστείσῃ τὰ δίκαιὰ τ τορη ἀλλ οὔτε τῷ εἶναι ὦ ᾿ Ν . χολον νὰ διορίση ἂγγλουξ δικηγόρυσον αἰτοθυτας Ἠλπαῦτα ποσὰ ὃν ἀσημάντωυς ὑπωθέσεις, ἅπερ ουὺ θλα τὰ κεφάλαιαν ῶν . Εἶναι περίεἈγου ὄψως, αγατανύη , μή Χ λωητά τε Ὑαὶ ἀλίνητα, τοῦ δυστυχο ὃς πελάτου των . Λ ΄ δή αυτα. νά πληρώσωσι». . .. - φ 9 . .. τον, Ἁγηλίαι ὦ με άλη αὖτη δύναρΣι ὃς Ἡ ἐπιθυυία θεωρεῖται ὡς διαταἡ πάσὰ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει, να κατ λάθς μέσον μεγάλην τῆς λ[εσογείου υλδου πάρω ἔκπα 9 ατιστικῶ ᾱν παλιτικῶν σκοπῶν, καὶ νὰ ὁἩ δύναται ν ἆ ποσπἀτγ σὐτὴμ ἀκόμη ἐκ τῶν Ἀδόντων τοῦ ἀδθενοῦς., Οἱ Ψ» δν Ν 5 ω . βᾶνΆῦντες ὡς ἐπὶ τη ολεῖςσου μσοέίηναν αδὺς ὀδυούτκς- 8 Ἅλλ. .λάα Ύε κ σελνκάσθαρε » με ῃ Φέρωμεν ὁ , ς .---- εν , . ὃν . ἀ αλωνίως τα φέτ» ον, ευῷ ἔτι ἐνδεδυλλένοι ὦς ἁληβεῖς ενω ω - . 9, παΐοι, τησούτῷ ᾽μάλιστε Ἀλυφοτρεπῶς, ὃσῳ Ἀαὶ ἐν Αογὸδί νῳ Ἐν ποτε ἀνατείλῃ Ἡ ἡμέρα εκεί ην καθ Ἂν 3 Κωπρι αλὸς λαὸς μίαν υόν κυδίαν θο. ἔνην του, ὃ,2θεραιοῦμευ τοὺς διέπουτας τὰς ἔθνους ὅτι λίαν εχαριστημένον: Ἴδτε πάσε θὰ διραθῶσ: τὰ λακῶς ἔγοντα καὶ πΆν ο Αμα. ἐ κλείθεὶ. Τότε οὐδ) αὐταὶ αἱ ζθα, Δυνσυεις η νὰ δικο: ελουεικῶσι τὰν δω πιωδοσίχν ἕωνη ν νότ, Ἡ ὁ ὑπὲρ .Ἡς νἠ συ ἡμῶν σουταλθησομένη ἡ ὑπὸ 1δί τὴν νέο Ἰωσέ τάς τοῦ Αγλικοῦ 2υησίν 9 τ ’ θὰ πνσ μόνον - ο ντ πῶν δίων χἈτοίκων της ο μοθὲσία θά ἱλανητοιῦ, ἅπαντας, καὶ αὐτοὺς τοὺς ἁπαιτητ: Τότε ὃ Κυπει σκὸς λἀὺς θὰ παύὐσ παραποιούαε ος καὶ θὰ ἐπιδοθῇ λος βάρος εἰς διανοητικὰς καὶ σωυατὶ Ἀάς ἑρ χπίας, ἀνατιτωσσόυενος μαὶ ποοοδεύων δένουν καὶ Φελελευθέραν Κμθέρνησω. Ῥωτέρους. . ὑπὸ πεφωτὶ ᾿Αναφορά τῶν Λεμιησαίων πρὸς τὸν Μ. Αρηρατήν. Πρὸς την Α. 1ρᾷ ξωγ. τὸν ἡ. Αρυοστην τῆς Κύπρου » Σον τα η. ατάργην Βιδόλο. εὐοίωνον συμθὰν ενοι τς αὴν ας πο, περ. κλῆσω εἷς τὴν ὑ- Ψήλην θέσιν τοῦ ΜΠεὖ/σ κου Αρμοστοῦτῆς | Νή Ἴσου ἡμῶν, ἄσμενοι χαιρετίζομεν σήμερον ἁαὶ τὴν εἰς τὴν πόλω ἡμῶν αἰσίαν ἄθιξιν πᾶς Ὑμ. Ἔς Ξογὀτήτος . Ναὶ, ἱ Ἑδοχώτατε: ἢ Ίδιστα τὰς Ἰεμετέρας ἀκοὰς Ὠχήσασα φήυ:ῃ αῑς Ἰαλοχάγαθίας καὶ οιλανθρωπίας αἱ ως) νο» : τῆς περιωοίας μαι Γκάνότητος, Ὑ μ. Ἐξοχό- τητος, λίαν εὐλόγοος καὶ σπουδαίας παρήταγο ἡμῖν πε καὶ σοῖς λοιποῖς κ μμ τὰς ἑλπίδας περὶ Σαχ είας καὶ κος ἐπὶ τὸ θέλτιον τροπῆς τῆς καβόλου κα- ἴσεως τοῦ που ἡμῶν. ατε, ἢ ἓν γένει διοικητικὴ κατά- τασις τοῦ ων Ὁ τόπου ἁρκοήντως Ίδη ἐγένετο Ἰνωστὴ τῇ τῆς Σεττῆς λλνάσση- Σεβαστῃ. Κυθερνή- σει 21 θιχφόρων ἐχβέσεων, ὑποσληβεισῶν διὰ τοῦ ἐν Αγγλία ἀξιοτίμο) συατ ολιτου λμῶν Κ. Ο. Ι. Ίασο- νέδου εἰς τὸ στεβαστὸ» Αβλιὸν Κοινοθοῦλιον καὶ συζητηθεισῶν Ἴδη ἐν αὐτῷ. Ἡ κατάστασις αὕτη, Ἔς Ὦγώτ τε, Ἰρήζει ὅμολο- Ὀουαένως απο κιοτάτης ἀαὶ αιοινῆς θελαπείας ὑπό τὰ ος | ο κο ρα ον ων ν ον ψ ρα ος σε σσκάς δι νλὸ ὀ ολες ἆ | πε σπησπτττο λα ρανήρ ν-σν ον ἳ Ἀ ' σασιαδ) . | οχότη” ος, Ἡς ατα Νξον ΚΙΠΙΟΠ. . σα ο ἃ Νανα λ . ᾿ πα” τὴν ομοθετικῆν, οικαστικ ην καὶ ἑκτελεστικηυ ἀθτῆς πεποιθότως Ἀπεκθέχεται ὶ - 5 - . ος κ ἐπ ο Ἡ συνωδα τῷ πυεύκατ. τῆς ἐποχῆς, ταῖς αναγ- -- ολ : ΄ . καις καὶ τοῖς νομίμοις ἄάβοις 295 2έπου κἁὶ σοἁσώνως ααῖς κε εγάλαις καὶ σεβασταῖς τῷ πεπολιτισμένῳ κέσαῳ ἀρχαὶς τῆς Δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας 4 αι δῆς ἰδότῃ- τος. Τῆς οικαΐας ταύτης καὶ ὀιατπήρου εὐγῆς τὴν ἐκ- μα ΄ . ον μα ”- κ πλήρωσιν Ἡ μεγάλη τοῦ τόπου πλειονότης ἄπερκτον καὶ η ἤρη παρὰ τῆς Σεβαστῆς Κυθερνήσεως τοῦ Ύενναιοτ ἅπου καὶ Ῥιλελεύθερωτέρου 2 Λικοῦ Ἓθνους, μεγίστην δὲ καὶ ἀνεξίτηλον ἔξει πρὸς ήν Ὑμ. Εξνιέ πητα τὴν εὐγνωµοσύνη», ἐαν τε πλς ὀψηλῆς. Αὐτῆς θέσεως εἶαρετ τηθῇ γὰ συντελέση εἰς ποαΥ κάτωσιν τῆς θικαιστάτης κἀὶ βεομοτάτης / παύ-- ης εὐχῆς τοῦ τέποὺ. Ὅπως ἐννοήστ, δὲ ἡ Ὑμ. Ἐξοί.ς πέσουν κατεπείγούσα εἶναι Ἡ ἀνάγκη τῆς ἆ ἁξταρρυθάίσεως τῆς δε απαντά ἡ- μᾶς νομοθεσίας καὶ τῶν θιαφέρ ν συαδουλί {ωύ καὶ ἐι- καστηβίων, λέγομεν Αὐτ τῇ ὅτιή εὐκαρπία τῶν ἀιπέλων, ἐς’ ᾖ συνεχάρητε μας σῆμερο ”, θεωσεῖται, καὶ εἶναι ουσ ζημία ὑπὸ τῶν ἀάτιελουοΥῶν' τεσοῦτου ἀποτρότιαι- 5 Φ , . ι δεκατίσεως τῶν ἀμπέλων καὶ Σια ἃς τῶν οἴνων λάὶ ων στα- Ν διοικρτικὸν συαφούλιον. Με] πωλρῦσι σήμ. ερον οἱ δύστ Ἴνοι ἀάτελουσ» ιοῦ ὄρι τὸ πράσίτων, πο 'θμᾶσι (1998 ὁκ. ) ἦποι μέσον δν λ9 , αν ᾿ ο µως κατεσικἀσθησαῦ ὑπὸ τοῦ 1. / Ν .΄ Ν στ 3 πληρώνωσι οξκατείαν (1 ομὰ ὃν, πεις ον. η 4ς / δ ος εἶναι Ἡ κέθοσος ες ὰ ΖΦαέ.7 τς ρ οι 1. 4 τρ σι) 4.5 βουλίο » --- ὢ,- ν τα 8 ὅρον ... Ψ. 16, τὸ ἀγώνιον στοιχίσει μέσ. ἕλα. 8. Παραλ εἰπδαεν τὰ τῆς καλλιερείας | καασκευ δό αὐτῶν Ἡ εν πωμο ασύνη ! µας διὰ τὸν ἀφεδώ 195 3 Α 5 σα 9 90, Ν καὶ | λωνεια- | »οῦ ϱασιιοῦ ἔτι ἑσσδς καωμπε, ὃν 48. ὑπεμνήσατε ση ἱ . , φ / . οὐ, εἶναι αἰωνία ἀλλ) ἡ νε τοῦ ῥαρυτάτου σι Ετικῶ 5 τέλους ἔπι ὀμέδαπι οἲς αι» καὶ . µέγης άπο- καὶ τα τη ἀκαταλληλοτάτι ην διὰ τὸ ἐμπέ- σιν καὶ κινθυνενούτης εἰς τὴν πρώτην τρικυμία, 9ουσιν εἴδη ἑξχγωγῆς . εἰ ο πν Ν ΄ ξουδετέρωσε Ξὴν ὦφ αἴλενκ ὑπός πληρώνουτα περισσέτερα τοῦ ἀφεβέντᾶς πελωνειακέ5 δασμοῦ. Παραλεία μεν τὸ ὅτι τὰ Εὐεωπαϊκά ἐἴδη, τ ποῦκ φέρομεν ὡς συνήθως ἐφέσομὲν ἐκ Σιύρνης, Κων. σταντιουτέλε ως καὶ Βηρωτ οὔ ἐπιφοστίζονται νῶν 16 οό ἀντὶ ὃ ὡς ποοη ὑτέστιν ο]ο εἰς τὰ ρηθέντα µέ- Ἔπ πειδῆ ὅμως Ἡ μὴ ὧξ Ξκθολὴ χάλ βελδίωσιςχνή ζει χρένου κατὰ τὸ μᾶλλον. καὶ ἆττον μακβοῦ, βεως ρόσμεν λίαν κατεπείγουσαν τὴν ἀνάγκην ὅρα προσλήνεω ς 3ι- ερικηνέων, γωσκέντων τῶν Ἑλληωικὴν γλῶσσα», ἥτι τι εἶναι ἢ γλᾶσσα τῇ ίᾳ ὅλος Ὑέσου, πως τὰ ὅτ πα/σωσι ἐκ τῶν τ οἐννοήσεω ων καὶ ἐσφαλμέων μεταφράσεων δυσάρεστα. Ἑὐκωετὴ ποιαύταις ἐλπίσον, Εξ ἐοχώτατε, αιρετίζομὺ ναῤθιὸ αὐν εἰς τὸν Ῥα ἑτέραν πέλιον άφιξη τῆς Ὑμ. Ἔ- | σεθασιοῦ ὑποσημειούεθα, Εὐπειθέστατοι θεράποντες, ἄτοικοι τἌς πόλεως Λεμησσσσῦ. α ος στ τι αἱ ὑπονραφαι οι (αυ 18 τρ. Οίκ Ξῦ «Νέου Κιτίου” π᾿. ἀριθ. ἃ φύλλον τᾶς ὑμετέρᾶς ᾿Εθημέοί- 3 . ἐκ Τάφου νρ βάψας παρέθή την, ἐν -- ἳ ἅ ἰδίου τεβεῖσαν ὡραίαν ἀσχὴν, καὶ εἶναι Δ Ν 5 να Υείη Ἠ ἆ ἐξ - τή ὐντὰξ ν Ἄς θιάσθωσις. ΄ γ ΄ πο ἄτι ὃ κ. Βωσσὸτ εἶναι 2 ασλλίτελος π ή ---σἽσνη .. σετικῶς - τῶν 5 τρατιωτικῶν οιοικητῶν ἁας, «”. : ά αἲ ἔ ε ἔτρετε να γείνη ὑπὲρ αὐτοῦ µία ἐδαίρεσις ἀλλὰ δὲν ἦτον ἄνα- ΄ κ. » πόφέωκτον νὰ κατηγορῶντχι ἀθίχως ἄλλου, ὅ ὅτως ἔπαυε θῇ ἐκεῖνος. Τὸ σχολεῖαν τοῦ Κτήµατος δὲν εἶλε χλείση θιαρά. κῶς ὃ Αογιεοεύς 2 διῤάσκαλος ἀπεπέμς η ὑτ ολ ο οὗ λα Πάφου, κατὰ συνέπεια παραπόνων τῶν Υο- νέων τῶν ἀσθητῶν, ἕνεχα τῆς ἐπιλην, (άδυ διαγωγής του. Τέσῳ 8) ὀλίαι Ἠμέραι π παοηλβου ἀπὸ τῆς ποττοιὰ. πῆς τοῦ, ὥστε δὲν Ἆτ το δίκαιον νὰ ᾱ κωρηθῇ ὡς βὲ έαιον Άγιος Πάγου δὲν εἶγε ὃν να τοῦ ἄντικατα- ὅἔταν μάλιστ α ης ολλ ον ὑπ) πα ὅτι οἱ διδάσκαλοι Ν᾿ Ἴσῳ ῳ δὲν εἶναι λίαν εὐεύρετοι: ὁ δὲ ἐλεὶ παρατυ πι απάτης τοῦ Ταμρδρωμείου Ῥαλσαμάκης ἄπε ιθη { ἄδη ἐκ τῶν ὑστέρων, ἔτι δὲν Ἅτο Ἰατάλληλος. Τὸ λεγόμενου μάλιστα ὡς αἴτιον τῆς κλεἰσεώς τοῦ Ἑολείοὺ ἐν τη, ἐκθέσει τοῦ Μεγάλου Άριος στοῦ, εἴάε θα εἰς θέσιν νά ον ύσωμθν δριστικώτα-α κατόπιν τῶν έξη γήσεω», ἂς ἔλαδεν ὃ ϱγ ερεὺς µε τὰ τοῦ κ. Βωσσέτ.. Καὶ πὸ ὅτι οἱ κάτοικὸ τε νσησαν δλθεν λληον ον ἄνε ος τροπολίτου, ὡς λύσεως: ἡ παρ) Παν ἄνααι ἑκπαίθευσιν, δὲν ἀπολύτω κοινὸν ἔχει μὲ τῶν) ἂϊτ ζωή, ἄτρία πολ απαν .. ἐν Γαλλίς νοµοσγέλιου τοῦ κ. Φαἰρού. Τὰ ὑπὸ την προστασίαὺ οὐσθόξου ᾿Εκάλησ σίας ιατηρούμενα Σ/2λεῖα Ἆ- μῶν εἶναι τόσον Ἰησα:κὰ, ἔσον καὶ τὰ τῆς [ιοωανίάς µξτὰ τὸν Ένωση Σγολεῖα. Ναὶ, ᾗ ἀνάμιξις τῆς ᾿Οεθοδό ἔου ἐν νει Ἐκκλησία 7 Φ -- ν ας υπχίόευσο τοῦ λαλὃ σοσοῦτον εἶναι ἀκκρὰν η ας Ἐκκλησί ίας εἰς - πο. - “ 5 » ση. ὑποποίας, Σπηίας ἓν ο/στύ]ἡμᾶ ἐκεῖνο τὸ , αιοῖ ἔτι ἐζήτησαν 91 κ. , - Δ.. ὁ ὁποῖον ὃ Ἐν Γάρνες διαβεέ μαλλον.) ὐπόληπτοισφι στιανοἳ :οῦ ΄ . Νο Κτ ματ ὃς. Διότι οἱ τῆς ᾿Ορθοδέξου μῶν Ἐκ πρὸς τὰ ἀφορῶντα τοὐλάγ. στου) : . . διάδο οι τοῦ Κλησίας᾽ Γεράρχαι ὡς τὴν ἐκπαίδευσιν τοῦ αν εἶναι «νῆσιοι τις τ τελών Χριστιαόπαιδας ὶς σαῦ Ἔλνικο» Λιθανίου ἔγραφεν ἑεοοῦ ἐλέίνου ανδρός, πὸ Ἔθνικον τηλεῖ αὐτῷ, λνπρομ ὅτι ο) ῥύναμαι νὰ σᾶς στεῖλω θια -- ., - . δν, . μιας Σλτύς ον τοὺς Καττταχ αδέκας”.. Πρὲςτ εάν δὲ τῶν 9 κ” Παρίων εἰμεθαε εἰς ο νὰ 1αθε βἀιώσωωτ», ὅτι ἅμα ὡς ἀνέγλωσαν τῇ “Κλειο ἐπιστολὴν τοῦ Σὶρ᾽ Γάρυετ, λίρας δὲν ἐζήτησαν καὶ ἔνρα' οἳ ' σον τῆς 29 Απριλίου χαὶ αας ὑποσχομένας πες εἰς τὴν Αειησσὸὺ ζη- ἓν ἓν κ »/ τοῦντες 2ιάσκαλον, ἀνεταρτητον τῆς Κωβερήσεως, καὶ δὴ αὐτοὶ ἐκεῖνοι οἱ ε)υπόληπτοι καὶ ἁρί- α ” 5 / Ἀ φε την ἔχουτες αιάβεσιν Χριστιανοί Τὸ ο ἔτι μᾶλλον ἐκτλλττον ἐν τῇ ὑποθέσει ταύτῃ εἶναι ΄ - Ἂ , ὅτι καὶ ἀὐταὶ αἱ τρεῖς µέναι λίραι, αἴτινες διετοωτανί- δν ' τς . α νο ον ος σΏησα” ἀνὰ πᾶσαν την Εὐοώτέην,ξ τι ἐδέθησαν διὰ την ἐκ παίβευσι» τοῦ Κο ιστιαν κο” πληβυσιοῦ ης Νήσου, τοῦ εἶ Ν α. 4 σρέροντος «πάθῃθ οὔ ἆλου εἰσοδήματος τοῦ Δημοσίου . ΄ δν Ταμείου, 2ὲν ἠλάττω σαν οὐδὲ ὀδολὲν ἕνα τὸν δηµέσιον βησαυρό. : Ιδοὺ τὶ πωσίζομεν μες, ὃ ὃ εἰρημένος Βαλσχα μάκης δπό ἐδιδησα ης το” Ταχυδρομείου : αὲ μ.ισθὸν ἑπτὰ καὶ μι ἴσέιαν λίρας πὲν ουα «Φιωρίσθη κα ἱδιβάσκαλος λαμιάσόνων ἐν ἔλω λίρας ἐξ διὸ καὶ ἐγκατέλειψε τὲν 4ε τερον άλνα ἁμφστέρας τας Λέσεις καὶ ἀνεγώρησε. Ταῦ- πα ποᾶς πο παρ όν. Υ.Τ. κύτη την στ μην Δίναμαι νά πευαθίσω ὡς Βε τοκὸν, ὅτι ὁ ἄνιοας Πάφου πωσε κάλεσεν ο παφομο -λ) ἀλιό ο .υ Κύριον 5. Πχυλίδην. ἵ : Ἔν Αεωρασῷ τὰ 19 Ἰλρλίου 139:

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΕΡΙ ΚΤΕΡΟΔΙΚΙΑΣ Κυπριακό 1-2p
Προς την Α. Εξοχ. του Μ. Αρμοστήν της Κύπρου Συνταγματάρχην Βιδόλφ Κυπριακό 2-3p
Προς την Σύνταξιν του Νέου Κιτίου 3p
ΕΓΧΩΡΙΑ 4p
Κύριε Συντάκτα 4p