Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-02-01

λικὴν µέδοδον ἀπὸ τοῦ 1916, οὕτως ὥστε ὅσοι ἐπιδυμοῦν νὰ κατασχευά- σουν µόγοι των τοιοῦτον πολτὸν δὲν Έχουν παρὰ ν ἀποταθοῦν εἰς τὸ Ὕ- πουυγεῖον [εωργίας καὶ νὰ ζητήσουν ον : ἀπὸ τὴν Φυτοπαδολογικὴν ὑπηρεσίαν τὰς ὣς ἄνω ὁδηγίας. Εἰς τὴν ἐκτέλεσιν ὕὅμω: ἡ παρά- σκευὴ τὸῦ δΒειασβεστούχου πυλτοῦ δὲν εἶναι τόσον ἁπλῆ ὅσον «φωίνετιι ἐν πρώτης ὄψεως, παρουσιάζει τεχγνκὰς τινας δυσκολίας καὶ ἀπαιτεῖ ποιάν τινα εἰδικότητα τοῦ παρασχενάζοντος. Ἀέγ]σ εἶναι ὅδεν ἔργον τοῦ κάὺδε γεωργοῦ ἡ παρασκευὴ ἑγὸς τοιοῦτο πολτοῦ. Τὸ τοιοῦτον εἶναι τόσον ἀληθὲς, ὥστε καὶ ἐν ᾽Αμερικῇ καὶ ἐν Βὐρώπῃ ὅπου ἢ χοῆσις τοῦ δειασβεστούχου πολτοῦ ἔχει γενικευθῇ, προτιμοῦν πάντοτε τοὺς βιομηχανικῶς κατασκευαζοµέγους τοιούτους πολτοὺς, διὰ τοὺς ὁποίους χρειάζεται µόνον µία ἁπλῆ διάλυσις ἐντὺς ὕδατος, καθ’ ὅτι ται οὕτω καὶ τὰ λάδη, καὶ ὕλαν αἱ δυσκολίαι τῆς παρασχευῆς. Τοισῦτον πολτὸν καῦ᾽ ὅλα ἐφάμιλ- λον τῶν Εὐρωπαϊκῶν καὶ εἰς πολὺ συμφερωτέρας τιμὰς Ὀὰ κατασκευάξῃ ἡ ΑΕΕΧΗΛ εἲς προσεχέστατον µέλ- λον βιομηχανικῶς, ἅμα τῇ ἄποπερα- τώσει τῶν σχετικῶν ἐγκαταστάσεων, ὑπόταν καὶ ἡ χρῆσις τοῦ δειασβεστού- χου πολτοῦ θέλει γεγικευῦῇ καὶ οἱ διάφοροι ψῶραι ἀσφαλῷς δὰ περιο- ρισθοῦν. ΄ Ὑπάρχει καὶ ἄλλος τρύπος παρα- σχενῆς ὑΦειασβεστούχου πυλτοῦ, ὅστις εἶναι κατά τι ἁπλούστερος τοῦ πρυ- ηγουμένου, δὲν ἀπαιτεῖ εἰδικὰ σκεύη, δύναται δὲ εὐκόλως νὰ παρασπευά- ζεται, ἰδίως κατὰ τὸ δέρος, ὕπου καὶ ἡ δερμοκρασία, «εἶναι ὑψηλὴ, καὶ ἡ θερμοκρασία, τὴν ὁποίαν ἄγωπτυσσει ἡ ἄσβεστος εἶναι µεγαλντέρας διαρκείας. Λόσεις: Ασβεστος (πέτρα) ὃ ὀκάδες θεῖον | 8 Ὕδωρ τ Ἡ ἄσβεστος ὀφείλει γὰ εἶναι πάν- τοτε πρώτης ποιότητος δηλ: ἔχῃ φψηθῇ καλὰ, νὰ εἶναι φρεσκοψηµένη, νὰ μὴ ἐμπεριέχῃ δὲ ἄμμον, ἤ ἄλλας Ἑένας ὕλας, εἰ δυνατὸν. Τὸ γαλα διὰ γὰ εἶναι τέλειον διὰ τὴν παρασκευὴν τοῦ ὡς ἄνω πολτοῦ πρέπει ὅταν σβύσῃ τελείως ἡ ἄσβεστος νὰ μὴν ἀφίσῃ καγὲν κατακάδι. Τὸ δεῖον ἐπίσης ὀφείλει νὰ εἶναι ᾱ- ρίστης ποιότητος ὅσον τὸ δυνατὸν λι- ανοτριµένον. ἀποφεύγον- » » Ν να ο] , ασρεστό- (ἀκολουδεῖ) (Ἐκ τοῦ ᾿Αγρ. Ταχυδρόμου). Φ. Λυκιαρδόπουλος ο. ΝΝΙΝΙΛΛΗΝΙΕΙΝΗΚΗΝΙΟΙΝ Ὁσάχις ἐν Κύπρῳ συµβαίνουσι χα: κουργήµατα «φρικιαστικὰ Φφόνοι, ἔμ- πρησμοὶ, διακορεύσεις ἂν ηλίκων χορα- σίων καὶ ἄλλα, ὦν οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς, τὰ ὁποῖα στιγµατίζουσι τὴν νῇησόν µας, ὁ τύπος ὃ Κυπριαχὸς ἀρχεῖται εἰς την ἁπλῆν καὶ ἀσχολίαστον ἀναγραφήν των χωρὶς οἱ συντάκται τῶν ἐφημερίδων καὶ οἱ: συνεργάται των καὶ γενικῶς ὅλοι οἱ διανοούμενοι νὰ διαδέτωσιν ἔστω καὶ µίαν στήλην εἷς τὴν ὁποίαν νὰ καυστηριάζωσι καὶ διὰ λόγων ἴσχυ- ρῶν γΥ᾿ ἀποδεικνύωσι τὰ αἴτια τῆς ἐγ- πληματικότητος καὶ νὰ ὑποδειχνύωσι τὰ κατάλληλα µέτρα πρὸς τὴν ἐκκλη- σίαν καὶ τὴν Κυβέρνησιν πρὸς κ Ἱπαπολέμησιν αὐτῆς. Πῶς δύναται ἡ στά- σις τοῦ τύπου νὰ χαραχτηρισδηι γαὶ ἀκόμη τῆς Εκκλησίας : ἀδιαφορία χαὶ ἀπάδεια πρὸς τὰ δυστυγῆ δύματα καὶ πρὸς τὸς ἀπορφανιζομένας οκογενείας. Διὰ μικροζητήµατα καὶ προσωπ.- κὰς διαφορὰς καταναλίσκετα: ἄφὃονο ἡ τυπογραφική µελάνη. Γιὰ τὰ αἲτ τῆς ἐγκληματικότητος οὔτε μιὰ Υραµ- τα- Ἀ ία μή. Μὰ διατὶ αὐτὴ ἡ ἀσύγγνωστος ᾱ- διαφορία : ᾽Ρὰν κατ ἀρχὴν ὁ τύπος ἐπιδρᾶ καὶ ἐπιρά ὃν λαὸν διατὶ νά μη εἶμενα ἐκ ροσέρνιν βέβαιοι, ὅτι ἐὰν ὁ τύ λήση νὰ έξη τὸ ζήτημα τοῦτο δα χη εὐχάριστα ἀποτελέοματα. λιστα ὁ τύπος δύναται νὰ τερρκα ἐπιστήμονας νὰ ἐκφράσωσι τὰς γνώ- µας των καὶ εἶμαι γνῶμαί των μεγάλως δὰ βαρύνωσιν. εἰς τὴν ἑλάττωσιν τῶν χακουρ ἁτων., παραλεχόμεθα, ταν εις Σε ὅτι ςλλε τὸ τῶν ς ὃὲ- - - ἕ- ντ” [νάλ- λέσῃ ον” ἐθνυκὰ, ἔχχλησι χστιχλ. [νε στ Όπου ἔπινρ' ετεῖ ἡ οι νο νι Ί μι ἰκονομικὰ, διδασκαλι (κά κτλ. χις µέχρι σήµερεν ἀπησχόλι, .. τύπον καὶ τοὺς διανρουµένους της κό», νὰ δυσώσιν, ξαναμαζόµενα ὑπὸ τῆς ιλωσύνην να παιαχωθίσήτε εἰς τὰς | ο ἴ ας πρου. ΑΔιατὶ τάχα καὶ ζήτημα στ ἵπου) ἀντιοτιίόνως εἴτε εἲς δαίλμσιν εἴτε εἰἴτισιήλας τῆς ὑμε.έρας ἐφημερίδος τὴν | σοβαρὸν νὰ μὴ τοὺς ἀπασχολήσῃ πιτστουιρήν. :κάτωὔι ἀγταυτό ἐθίσιγ. πο)κα- | ἄτομι κὴ ἠὐιυκὴ ἁἉηρίὸς αν ο ὰ ὑυρφὶ ὃ μας. κ, Εἶμαι τῆς ουόμης, ὅτι κατάστασις µας ὃὰ ῥελτιωνῇ, παταχὺῇ ἀπρτελεσμχτικῶς ἡ ἐγκληγ µατικότης ἐν τῇ Χήσῳ τότε μὲ αἆκῃ- λέδωτον πρόσωπον ὃὰ ῥδικαιού νὰ ζητήσωμεν τὴν καλλι τόχης µας. ἡμεύα τέρευσιν τῆς Ὅλοι πρέπει νὰ πινηδῶμεν' ἐνχλη σία. διδάσκαλᾳι, σωματεῖα, ϱὐλλυγοι δημοσιογράφοι ἐναντίον τοῦ ἃ πλήμινα- τος, τὸ ὁποῖον πραγματικῶς ημ αδρισε καὶ καθ ἑκάστην ἀμαυρώνει τὸν Ἰκυ- πριακὸν ὀρίζοντα, Ετμεὺκ ἐκ τῶν προ- τέρων βέβαιοι, ὅτι Ὁὰ τὸ κανορθώ- σωµεν ἐὰν δελήσωμεν νὰ πατάξωιιεν γερὰ τὴν ἐγχλιματικότητα, Καὶ πρώτη Ἡἡ Εκκλησία ἂς πρ τὸ καὺηκόν της, προεξάργοντος Μακαριωτάτου καὶ ἃς εἶνε βεβαία δὰ ταχὺῶμεν παρὰ τό πλευρόν της, ὦ πιστοὶ στρατιῶται τῆς πατρίδο βοηῦ σωμεν. ᾿Απὸ τὸν Μακαριώτατον μεν. τὴν ἀρχὴν τῆς δρωπιστικῆς ταύτης χειρονοµίας. Κερύνεια τῇ 25. 1. 25. ΒΡΡΥΝΙΟΤΗΣ. αρ. ς νὰ τήν εὐγενοὺς ή ή ΠΙ. ΤΑΙ ΤΝΝ. Αϊ ἓν ἄλλῃ στήλῃ τῆς «Δημιουογί- ας» ἀποκαλνπτόμεναι βοωμερύτητες κατὰ τὴν παρασκευὴν τῆς σάλτσας τομάτας (πάστας) καὶ Ἡ κάταγγελλο- µένη ἐξ ἄλλων πηγῶν νόδευσις αὐτῆς διὰ κόκκινης κολοκύνθη-, προξενοῦν ἐξαιοετικὴν αἴσθησιν, διότι πρόγειται ερὶ ὑλικοῦ, τοῦ ὁποίου σις καθημερινὴ καὶ πανταχοῦ διὰ τά- δε σχεδὸν φαγητὺν καὶ εἷς κάθε απί- μέγαρον ἢ καλύβην. Ἡ Κυβέρνηαις ἔχει ἕνεχα τούτου ὕ- τν γίνεται χοῆ- τι, ποχρέωσιν γὰ διατάξῃ τὰ ἁομιώδις ὁο- γανά της ὕπως ἐπιδοθοῦν πλέον τὴν πλήρη καὶ ἄγρυπνον ἔφαρμον ἣν τῶν αχετικῶν πεαὶ νοθείας τῶν τρο- φίμων καὶ προϊόντων εἰς γόµων, διότι ἢ αἳ ὁποῖαι καταισχύγουν ναὶ ἕτον τῶν, . να. θυνον καὶ συνεργὸν εἷς τὰς γίας. τῶν γοθευτῶν. ᾽Αλλὰ δὲν ἔχει µόνο τοὺς ΔΝ ἀ ” δὰ την’ καταστήσῃ αφορίας ἐπέναντι τῆς νακουργοῦντας οἳ πολῖται ἔγχουσιλ γοινωνινὸν ἀπάδεια καὶ ἁδιαφοσία της ἀπέναντι τοιούτων ἀσηυνειδήτων αἰσχοσκερδειῶν, ἔξαυτολί- Κυπρίους καὶ τὰ παοϊόντα συνυπεύ- ζθεμιτουῦ- Κυβέρνη- τοιούτων χοινωνικῶν ἑγκλημάτων ἀποῦρααύνει τοὺς κατ’ α- / ” δι ει - ὄχι µόνον. δικαίωµα ἀλλὰ καὶ να ῆνον καὶ ἁτοιινὸν νὰ ποταννςλ- σῃ τοικύτην γνωμην. αυτα ἐπὶ τοῦ παρόντος, βραδύτερον δὰ ἓ- πανέλθδωμεν ἓν ἑκτάσει. Τὸ φλέγον ζήτημα. ερλέγον πραγµοτικὼς ζήτημα δι ὁλόχληρον τὸ διαμέρισμά µας εἶνξ σήμερον ἡ µμµεταφορὰ τοῦ Μωμοδικείου µας εἲς τὴν πρω- τεύουσαν τῆς Ἐπαργίας. Δὲν ὑπάρχει οὐδεὶς ὅστις νὰ μή ᾿παραπονεῖται διά τὴν «κα- ζάστασιν ἥτις ἐδημιουργήθη, πὀν τως πρὸς βλάβην τοῦ ἅτυ- χοῦς µας ἀγροτικοῦ κόσμου. ὦ λαὸς τοῦ διαµερίσµατός µας εὖ- ρίσχεται ἓν πραγματική ἄνα- στατώσει διὰ τοῦτο, καὶ ὅλα τὰ χωρία ἕἔνθα διῆλθε ὅὃ- ἤδη ὁ Ἔντιμος Διοικητής µζ κ. Πέ- παµ διξτύπωσαν ζωηρύ-πτα τὸ διχαιότατον τοῦτο πας Ἰπονόν των ἔχομεν πᾶντα λόγ:’ νὰ πι- στεύωμεν ὅτι ἡ Ἠυβέρνησις δὲν θὰ ἀφήσῃ τὸν λαόν µας νὰ πα- ραπονεῖται, ἁλλ᾽ ὅτι θὰ διατά- ἕῃ τὴν ἄμεσον ἐπανυφορὰν τοῦ Κωμοδίκου µας ἐνταῦδα. τῆς διοικούσης ἡμδς Κυβερνήσε- ως, τοῦτο ἀπαιτεῖ τὸ δίκαιον καὶ τὸ συμφέρον τοῦ ἀγρότικοῦ µας κόσμου. Ἡ Δενδροκομία Εἶνε ὄντως καθ’ ὅλκ ἀξιέπαι- νὸς ὁ ζῆλος τῶν χωρικῶν τοῦ διαμερίσματὃς μας, οἵτινες ὁμα- δὸν μετὰ µεγίστης προθδυµίας εἷνε ἐπιδεδομένοι κατὰ τὰς ἵμμιξ- ρας ταύτας ε δένδρων. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρία ταύτῃ ἃς μᾶς ἐπιτραπῇ νὰ ξητήσωμεν ὅπως ἡ Πυβέρνησις ἐποναφέρῃ κπαὶ ὑποστηρίξη τὸ οσωτήριον . νομύσχέδιον τοῦ Ἐντίμου ἨΒου- λευτοῦ µος χ. Μυριαχκοῦ Παι- λου Ῥωσσίσου περὶ δἠρικής δενδροκοµίος, ἐπανέλθωμεν προσεχὼς ἐν ἑκτά- σει. Διαλέξεις προπαρξελθβοῦσαν Ἠυρις- Ἰαπνουαρίου ὠμίλησεν ῬΤὴν κὴν Ίδην νεοιρρὸς δικηγόρος κ. ΄Όὤμηρος Ἡ. Λοϊζίδης μὲ θέµα «Ἡ πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ οἰκογένσιον αγάπη | τοῦ ἀνθδρώπου»' ὁ ρήτωρ ἀνέπτυ- το δέµ ’ Ἑν ἂ ος 1 Τοῦτο ἀπαιτεῖ ἡ αξ' οπρέπεια | τοῦ 2χολωιοῦ ἁμόσια νὰ μὴ ουν ἀλλὰ καὶ .ὰ γεϊδούρια μὸ κιᾶ- γόλην δυσκολίαν σπεονοῦν ὁ ὑρό- μος καὶ οὗτος ἐχαρὰχδη ἀπὸ τοῦ {9043 μέχρ: σήμερον ὄχι µόνον ἀτελὴς τὸ πλείστον δὴ κίνδυνα µέρη, µόνον ὃ -1Ὀ ποδῶν ὄχει Σεβα- σεὴ Ἰζυβέρνησις δὰ ἐνδυμῃδῇ τοὺς σιτωχοὺς Ἀαμιίτες Ὁ ἔντιμος Δι: οικητὴς Δευκωσίας εἲς τὴν» τελευταί- εὑρίσκεται, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀποστάσεως καὶ εἰς τὰ ἕντι- σιλάτος᾽ «τότε ἄραγε ἡ αν του σεριοδείαν ὧς καὶ ἡ 4. Ε. ὁὃ Κυβερνήτης μᾶς ἑδήλωσαν ὅτι δὰ λάβουν κάδε µέτρον ορὸς εθῆ: µερίάν κας. (Σημ. «4.» ἀῑν σᾶς ἆθ: μεῖ ᾖ δήλωσὶς τὼν) --Ἡ πορεία τοῦ Δασονομωιοῦ τή µατος, τινες περιοδεύουν εἰς τὰ σπλησίον καὶ δὴ τῶν ὑπαλλήλων, οἵ- Δάση, εἶνετοιαύεη ὥστε νὰ ἄναγκά” σῃ τοὺς πλείσιους νὰ Ἠγίνωσι Δα- Ελαπίξομεν σόφιλοι. μµεγσλυτέραν βελτίωσιν- ---Ῥλάχιστοι εἶνε ὑπεῖνοι, οὕτινες δὲν ἐπρομηθδεύδησαν δενδρύλλια ἐκ κήπου σιρὺὸς μετα”: φύτευσιν. Ἑκαστος Ίθχισε νὰ ὅ- µολογῇ τὴν ἐκ τῶν Φχολικῶν ή: σπων ὠφέλειαν. 5 κ Ἡ «Λημιοπογία» κατέσιη εἰς τοὺς απλείστους τῶν ἐγχωοίων µου ἡ µόνη ἀγαπητὴ ἐφημεοὶς. (Σημ. «Αν σιερίεργον’ καὶ ὅμως εἰς τὸν ᾿Κάμπον οὐδεὶς ἐδέχθδη νὰ γίνῃ συν- ᾿δροµητής της φαίνεται ὅμως ὅτι ἑἓ' ἐφαρμόζετε οἐκονομόλο- με τον γικὴν ἀρχὴν «σαράντα καλοῇῆροι ἕνα ἰς τὴν δενδροφυτεί-, αλ’ τῆς «βιρηδκλαδες, παὶ ἄλλων | ! | { ! 1 ! Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου δὰ᾽ σις ὑποχρεώσεις ἐπεμβάσεως, ἀλλὰ τοι-[ὲν τῷ ἓν Αἰγιαλούση ὄναγνω- αὗτας ἔχει καὶ ἡ κοινωνία. ἡ ὁποία|στηρίῳ «Ομόνοια» κατόπιν προσ-͵ διὰ. τῆς παδολογικῆς ἀγοχῆς κ.ιὰ ἄδι-{κλήσεως ὁ παρ ἡμῖν φέρελαις. ο ο ο λωσιν εἲς τὴν ἸΑστυνομίάν ιά τοὺς | νε πιστημο υιώνατα Ῥ ὃν - πας» Δ ΄ ἔἒ κ 9 ΄ λητο ιξ - ἁρμοδίους απἄσαν ποᾶξιν χιὰ περίατω-τ ον πι Όρον Ἅπτ περοκραση σιν γοβείας, απεοιεοχοιένην εἰς ννῶ-]9ξίς ὑπὸ τοῦ π ολυπληβαστά ατου σίν των ἀντὶ δὲ νὰ ποοστττεύωσι διὰ ἁκροστηρίου, ἀποτδλουμένου όχι τῆς ἐνόχου σιωπῆς των καὶ διὰ τοῦ [µόνον ἕκ τῆς ἡμετερας κωμοπό- «τὶ μὸ μέλλει ἐμέναν τὰ γὰ φαίνοµαι[λεως ἀλλὰ καὶ τῶν περιχώρων δὲ κακὸς μξ τυν χωορκινόν μου” τοῖς το εὐχῆς ἕρψον ἕον ὁ ὀξσμος 6 ' 5 , Ἆ μ Ὕ 5 ἠσυγειδήτους γοθευτὰς, τοὐναλτίου ὃ- οὗτος τῶν ὠφελιμωτάτων δια: 5 ν κν » ν ολ... γουαιν ἠδικὸν καὶ ποινωνικὸον πι ξεων υἱοθετηθῇ πρ ὅλων τῶν ὑῆκον νὰ καταδιώχωσι δι ὅλων τῶν {ἐν Ἐ Κύπρῳ ἀναγνωστηρίων. νομίικὸν Ἰιέσων. τούτους, ποοστατεύρν”- ῷ μοιρὸς να ο . τες τοιουτοτούπως σαὶ ἑαυτοὺς πιὰ ς πο τή 53 Οἱ γεωργοί µας κκταγίνόοντκι/ Ἀ αγ, το ἌΡΙΥΟΥ. πυρετωδῶς πρὸ» απ ό Μόνον εἷς τόπον ἠδικῆς καὶ ποινών, . τ τι . τς πα ) τῆς σπόρᾶς τοῦ οίτοὺ π γικῆς κἀτοαπτώσεως οἳ πολῖται (όρου-ι. ορ ρφης Ἁμιοκεα ται ἐπιεικῶς γαὶ ἀδιαρόρως ἀπὸνιντι ααδημερινῶς βροχερὸν ( πιικῶς να “ύρω- απονν : ο ἓ σι οθος ποτ] ὁἐποῖος παρεμπος τῶν. παγτοδφκῶν πωνωτοιῶν, διότι εἷτ Ενω α λλες πρὸς χαῶτο ί , ͵ -- ω νεος γνυς µίος τρώς τὸ το. Γσθάνογται καὶ παοβλέπουσιν ὅτι γαὶ ΑΚΧΑΙΟΣ έβαιος, ὅτι αἲ | οὗτοι μέ τὴν σειράν των δὰ λάβώσιν Γἀνάγκην τῆς τοναύτης παβολονι τῆς συμπαβεία- γιὰ οιγωγικῆς σπουιλύ- ἴν ενας τὰ γοσηςς ἲ χιλ, σαν τὸν ,διαστρεβλιάγα. στοιχεῖα δέν ὃ ὖν Μεντια | στ ων τε ῶι κνλκπνοσο ντος ΕΚ ἐς ΜΙΠΟΥ. Κυριε Συνταλτα τῆς «δημιουρνίως» Παουκαλῶ ὅπως Λάβειε τὴν πα” ! [ ὰ { ! ) | | | | ἱ ] | ἱ ση Γποφων1]σῃ ὅτι κουτάλι)» νο αν ο κ ασια. επ δρ ο στι πο 1! Εκ «ΥΩβρΑ/Αδ. ᾿Ὀπισθοδρομι: τας: ἐνοριῶν νο δροέας. Μεοτίσσης, ὥυργανα ἃς «Αγ. Γεωργίου, ὁμοῦ μττὰ Γρίου Ἀονοίδας, ἀπηύθνιαν σ.τηοιν τῆς ἔητοῦσαι τήν διάλυσεν τοῦ σερὸς τὸν Κυβερνήτην Ἰδήνου, της ὥς ανιοῦ µεχοι σηαερον, χείου, Λόνῳ ὅτι ἀπιὺ ἑδρύσε- οὐδὲν ἕ- ὀημαρ”' μ.ιορυῦν νὰ ταξειδεύ- | δραιῶιαι δὰ εὐχαριστηδυῦν ἄναμ- πρ τοῦ χω”) ! 1 σραξε διὰ τὴν σεροστασίαν καὶ σεᾳ»”᾿ αγωγὴν οὐδὲν διὰ τὴν αλαριότητα, οὐδέν τὸ ὁποῖον νὰ ἑλ ού τὴν σερὺς των, αὐτὸ ἁγάπην πᾶν ἕρ- γο» μίσος τοὐνανείον, αὐτοῦ ἐκπέα καὶ τὴν Μπ ανηγυιεὴν δσκιμασίαν. Οἳ . ὀρόμοι κατή: αν. δι άβατοι, ἐλενιν χοειζξηγτοι ὁν ὕδρο διάβασιν Αξ παντὸς εἴδους ἅπαδα .- εν τίον. τὰ σσέαιν -- αλή- ὅν δροωπίνων σπέριτ μμάτῶν, μύλω - . . ἀποτελοῖο σι τον Μπτωστάγια τῶν νεοομύλων, τὰ ϱ ζυωμτὰ τερὰ τῶν ἐλαι τ Υπ φ σγικεζδων Λωαπ:σιὸν τῆς ὑδανορούτου καὶ Σέν ἄροφύτου ἱχυδραίας. Οσιωσδήπατε όμως. ΌὈφείλει πᾶς τις νὰ ὁμολυγ ή 2 τὴν ἀλήθδειαν, ὅσον υτικρὰ καὶ ἡ πρᾶξις εἷς ἥν σφο- έβησαν αὗ ὣς τὰ | »ν Μαν | καλ- ' ἄνω δηδεῖίσα: ὀνορίαι | τῶν κοινοτικῶν συμφερύχ-: ἄν εἶναι αὔειῃ, ὀφείλει ὅγλ. νὰ ᾖοαν] είναι ὀπισθοδοστικ)]. ᾿Πὸ ύναντο ε φ. ΄ π Μ δα δ κατ ἅλλον τούπον νὰ ὀιορθώσω- σι τὰ Μαμῶς ἔχοντα. ἠΜώγρον ἡ Ἆρυ- σίδα εὑρίσκειαι ἐντὸς τῶν ὁρίῶν τοῦ διμαίου, γην ζυδραίας, ζἑωτοῦσα τὴν ὅπαλλα- αὐτῆς ἀπὸ τοῦ ἄημαρχείου τῆς διότι γνέκαθδεν ἐδιαίιερον χωσέο: αὔνη ἁπρτιέλοι ᾱ- ἀνεξάρτητον τῆς υδουίας. ν αλ ασ ρ . { παγωγὴ ὑὲδ τὶς Ἀρυσίδας εἰς τὸ | Δημαρχεῖον Κυῦραίας δέον γὰ δε-] ἐντελῶς Ἡ ὅ-] κκ ασε σσ παρ ο ος συ μα μωκν Ἡμκνοωοος, εύλως καὶ Ψὰ ὀλιγοσιούσυυν καὶ τὸ κατὰ τοῦ ἀημαρχείου σιαράσιο- γα διὰ τὰς ἀκανδαρσίας. 'Ἡ Πάστα “Ἡ πόστα, ὥς γνωσιὸν, πατασκευ- ἄξεται ἐν τῶν τοματῶν τῇ σθοσ- δή ἓν τὴν κατασκευὴν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίᾳ ὅλατος πατὰ πώλησιν αὐτῆς ἐν δυσαναλογίᾳ. 1ὸ Αημαρχεῖεν καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς πατασκευῆς τῆς πἄάστας ἔλαβεν αὖ- στηρὰ µέτρα διὰ τὴὺν παδαριότη- ἆλλ᾽ αἳ πιτόμυῖγες μήτε μέτρα τά της τὰ αὐστηςρλὶ ἔλαβον ὃντ ὅ- ψιν», «ϊιὸ τὰ πάλύμματα τῶν βα- θέλλων, ἆλλ᾽ ἐξηκολούθδον τὸ ΗΙ- αρὸν ἔργοντων. Οἱ κατασκευσσταὶ πάστος ὀφείλουν νὰ λαμβάνουν ὅ- ΛΊα τὰ κατάλληλα μέτρο πρὸς κα: τασκευὴν καθαρᾶς πάστας, διότι εἶναι ἀσυγχώρητον νὰ ἀγοράξῃ κα γεὶς -πάσταν ἀναμεμειγμένῆν μὲ σκ λήνιοι, Νοθδεία. Παρακαλεῖναι ὅ κ. Ἰ. {ἱ. Βωσσαί- δης νὰ κπαιάσιήσῃ γνωστὸν διὰ τῆς «Δημιουργίας», δείας Νόμον συγκαταλέγεται καὶ πόστα, ἐὰν εἰς τὸν περὶ ἵο- ς η δὲ ΗΝΝΕΧΜΠΕΝ .4 . 8 εν Γέ ο [- . Ν πρ σ τω α-- Ὅ-μ ασ πο... μμ πωσνς μμ μι παπι ασπν -καφιορ αλ μαν ᾳ αντι. ο «ο πο, α΄ Αννας τκλως) Ὑπαπακοναωας” κανα ελα” Ἀξετε νὸ ἕἔγετς Αν οόλετε νὸ κ Αν βέλετε πράμα ατα ΑΗ ο κα Ἰα-α Ἀννναρο ο ν σον «α-ύρκν σεν ον 9. ος ατν 13 Ἀ δν, ιδού Ὄως τὰ «νο ώπρῳ Εἱσαγομένων Ἀ' αΌτο ΑΜΣ ΠΛΑΣ. Τὰ Ἆιπ ς ὕπις - ποιο ο ο σα” ο ομως ο κοτν κσπννν οσα -- μὍσωκον Ωω -. Ἐν όν οι οἲ οι .. ο» Θ) -ὰ δν ότξερα απ ἛἩ να δοκιμη δὲ σα δὰ ἔμετε τὰς ἔσ λιπάσματα µόνον ὀνξειρεύεσ Εκσλο ΦΙ, δω ᾿Ασπαιτήσς πως δρ ινα πο» «ννκς νομημβαΣ», 5 Ἡ σοδᾶ σὃ ϱ κπιφηφυν ο πα ον ο. ρα μις) Ὑδαντλαννθνν΄ ὉὙπσκο τν -εον' νοκ)” ων» πο Ὑκκτοπαισ. ......5 κο τω 4 ἐπ ςν αι όσιὸ μα. κ κος δωσω κανα ακκπωσω εις ΄ . 3 Οδηνίαι ρήσξως ὅποσ τς κ αωιος χίδᾳ. ἡ λίπανοις μὲ σ8ε Ἀίπανσι μᾶἒ οι τ ο, τέλλονται ξωρεόν. ενικὸς ἐν Κύπρῳ Αντ μήπως τὸ Φεωροῦν ἐπουσιῶξες: δὲν σσ --οκαα ωρῆται ὑπὸ τῶν εὖ φρονούντων ΕΓάέ ΥΚΛ ΙΟΣ φαντάζομαι κατὰ τν ἀντίληψίν μου πι] Ν Τ ὤπππε{ υφάλμα ἀσυνεσίας. , ἀποβαίνει τὸ σπ,υτα«ότερον τῶν παπα ση ἑ πσαστοκκωαν Δέ ὅιι ὁ Δή Ευβραί- Οἳ ὑποφαινόμενὸ: Παναγιώτης . ”--- . γεται ὅτι ὁ ήμαρχος υθραί : 7 -- µάτων, Πῶς ἡ ξένη Κυβέρνησις καὶ ὁ μμ , «ης τῇ 1 Ἰωάννου καὶ ᾿Αθανάσιος Ἰωάννου πεπολιτισµένος Χόσμος δὰ πηρα ας ἐμφορείται ὑφ᾽ ὅλης τῆς κα ως ἀποτελοῦντες τὴν ἐν Λαρωσίοις χή, ἔτι πράγματι εἴμεῦα πεπτς ΑΠ ΙΑ ΔΟΥΣΗΣ |! Διανύουμεν τὸν ᾿Ιαγουάριον μῆνα, ὑρήσνως ὑπὸς καν δήμαυ νὰ π] (Κύντρου) ἑδρεύουσαν ᾿Εμπορικὴν σµένοι, ἀφοῦ ἀπὸ ἐγκληματικῆις ἀπό ντ- | ὁ ὁποῖος ἐφάνη πραγματικῶς ἂξιος, ἔλλειψις χρημάτων κωλύς αὐτὸν, ταιρίαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Π. ως κατέχοµεν ἐν τῇ Αὐτοκρστο} ἡ Ἡ Πεντηκονταξτηρὶς τοῦ προοθισμοῦ του καθ ἥν στιγ-! οἱ δὲ δηµόται ὅταν φορολογηδοῦν | ΤΟΔΝΝΟΥ καὶ Σία, λαμβάνομεν μάλλον ἐν τῷ χάσω, ἀναλέος ΟΙ Μετὰ πολλῆς αημονή ας ἄνα- μὴν γοάφω αἱ βροχαὶ ἐξακολουδοῦν. καὶ μὲ τὴν ἐλαχέστ η» μπα ἨφαΈωμι εὖν τιμὴν νὰ φέρωμεν εἰς γνῶσιν ὃ- πληθυσμοῦ µας, τὰ σχηπτρχ. 11: ὅ..μένομἒν καὶ ἡμεῖς κ ἄντ τες οἱ ἀκαιάπαυστα, «τρὸς μεγάλην χαρὰν | Ὑογγύζουν πάν Ἠαναης πα ο βλ ὅτι ἀσᾶ τες ποιώεηξ Ἱανουαρί- περήφαν»ι θὰ ὑψώσωμεν τὸ Ανάστης [κοτοικοῦντεςτὴν απαιερον κόρον τῶν γεωργῶν καὶ κτηνοτρόφων. η ὄνότι «Ῥέλουν πλ η πο | ου 1925 οἐβλακλαβπαον ὡς τρίτον μα μας ο ων Ον αν 237/3ΗἨΤά νὰ ἀκούσωμεν τὴν γνώµην καὶ] Τὸ µόνον ὅπερ Λυπεῖ τὴν κοινό- σωστὴν καὶ τὸν σκύλλον κορταρον συνέταιρον εἲς τὴν ἄνω ἂναφερομέ- -- ο τἍἂ μη η πο ἀπόφασιν τῶν ἁρμοδίων ἓν σχέ-]τ]ια τοῦ χωρίου µου εἶνο ὅτι ὁὰ Νομοσχέδιον ξιὰ πόσιµον Νρ, νην ἑταιρίαν µιας τὸν ὀνοψιόν µης κα. ὃς ος ἐλληματίας ολο Ὃ ο. μεν σει μὲ τὴν συμμετοχὴν μας, εἰς εὑρεδῆ σρὸ μαράρο πινδύνου μαὶ ω δικηγόρος τοῦ Σεέµµατος ὄξε- ]ωάννην Θ. Ἰωάννου, ὅστις ἀπὺ ναισχόντως καὶ δηριωδῶς καὶ δὲν πα- τὸ ἕορτασμὸν της Πεντηκοντας- ὁ πάμβαβνος οὔνας, εἶναι ὅτι, νεκρή πμ μσα νομοσχέδιον ἀποκλειστιῶς τῆς ἄνω ἀναφεοσμένης ἡμερομηνίας ρέρχεται μήνας σχεδὸ, κσῶ νὰ γή -Ἡμ- τηρίδος η μή η νωμή ὅλων µας τοῦ χειμῶνος καὶ σιδανὸν καὶ χιό- διὰ τὴὺν Κυδραίαν, προνοοῦν διὰ | βὸ κάµνη χρῆσιν τῆς ἐμπορικῆς µας βηι φόνος Ἶ ο ἅλλ 3 Βριλήα Ὅλα Εϊνε τελεία αποχή. νων ἔκλεισαν πιλέον αἲ βιοποριστι-| τὴν πθοµᾖδειαν ὕδατος ορὸς στό: ὁιογθαφῆς ἵζ. Ἰωάννου ἃ Σία. αὐτὰ τὰ ἁμαρτίματα εἶνε εἲς βάρος δὰ ἀποδοχ'μάσῃ δὲ καὶ θὰ καὶ ἐργασίαι, τὰ δὲ προϊόντα µας]σιν καὶ υἰπιακὴν χοῆσιν, ἀπὸ τοῦ Φέρομεν ἐπὶ πλέον εἰς γνῶσιν ὁ- ὁλοκλήρου τοῦ ἡπριακας λαρῦ καὶ ἂς ὀνομάσῃ προδότας ὁ λκὸς τοῦ- (Ερασ]ὰ) δὰ μείνουν ἑνιὸς τῶν πι- Κεφαλοβούσου καὶ ἔσιει]ε τοῦτο μῶν δει ὁ ἐν τῷ γραφείφ µας ἐργα᾽ εἶμεθα ἐκ τῶν προτέρων ῥέβαιει, ὑτι]λάχιστον τοῦ διαμερίσματος δαριῶν µέχρι ποεῖος εἶδε, σιότε δὰ | σρὸς τὸι κ. Δήμαρχον σρὺς μελό- ἡ Εόμονος Έιερος ἀνεψιός µας κ. Πα- µεγάλως βαρύνρυσιν εἷς τὶν λύσιν πά-]μας οὗτινος ἀπηχοῦμεν τὰς ννώ- καθαρισὺῇ ἴσως ὁ ἁμαξιτὸς δοόµος. την καὶ τὸν ὑιοβολὴν τῶν παρα” ναγιώτης Κ. Ἰωάννου δικαιοῦται 8ε σοβαροῦ ζητήματος τὸ ὁποῖον ἄγο-]μας καὶ φρονήματα, ἐκείνους οἱ ἀπὸ Ἀαραβοστάσι Ἰάμπον ὅσειςι τηρήσεὼν του. Εὰν τὸ εἰρημένον ἀπὸ τῆς πρώτης Ιανουαρίου 1938 ρᾷ τὴν εὐεστὼ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν|ὁποῖοι ἔστω κᾶν ἠθελον υἱοδετή- | κατέστη ἀδιάβατος, ὥστε ὄχι µόνον Νομοοχέδιον γίνη Νόμος οἳ Κυ-[ γα ὑπογράφη διὰ τὴν ξιαιρίαν Ππ. ΤΑ ΝΝΟ ΣΙ ὃ- δές ιὸς ἐκολούθως Διὰ ἵ. ]ωάννου ἃ Σία Π. Ιζ. ζω- άννου, νιᾶσα δὺ «ρθςίς του σχετικὴ σέρου- μὲ τὴν ἐργασίαν τῆς ἑταιρίας, σα τὴν ὑπογραφήν του ὥς ἀνωτέρωῳ, Φὰ εὐθύνῃ τὴν ἑταιρίαν. Ελπίξοντες ὅτι δὰ ὀἠξακολου δή- σητε νὰ περιβάλλητε διὰ τῆς ἐμσι- πρότερον τὴν σα” σιοσύνης σας ὣς καὶ ἀνασυσταδθεῖσαν “Ἐταιρίαν µας, ρακαλοῦμεν νὰ Λάβετε γγῶσιν τῶν κάτωῦδι ὑπογοαφῶν µας: Μιατελοῦον πο) ἱκολήψεως ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4Θ4ΑΝΑΣΙΟΣ Ι2ΑΝΝΟΥ Η. οίννου Ὁ ν. ΑΌ. Ἰωάννου ο κα. 1. Θ. Ἰωάννου Ὁ κ. . Κ. Ἰωάννου » αν άιλαλ, Ἀλωμωλωά Ἀτσκριχρινς ανν δὰ ὑπο νο άῃ | » » » » πο ο μα κα λα Τὸ μεναλείτερον ταμεῖον ἀνθρωπίνης σοφίας ἡ ΜΙΓΑΗ ΕΜΛΗΜΝΙ ᾿Εγνυκλοπαιδεία Π. Γ. Μοαχπρῆ νιαὶ Ἅϊοι. μυ Μὲ µηνισίας δόσεις. ᾿Αντισρύσωπος ΣΛΡΒΛΣ ΙθΛΜΙΗ, Βαρώσια. Ἰωγήν. Ἂν δέ- σπορτό σος. καλλιξερ- βέσιν - σα Επ Ἴπριον Όλης, ἐσοι- λτάσμο ατα πεαιάγουν τὸν) ΣονλΆχιστον. : Πωλοῦνται τόσον Ὃιλλὸς τιμὰς δι - τοι πολὺ ἔφδη- | νὰ λιπόσματα.. πείσηῃ ὅτι µόνον μὲ ως ποῦ τώρα μὲ τὸ ΑΜ. τὰ κοινὰ τι τώσωπος ί .. ”α εως Ἀ ο ΜΗΚΗ Σ Ι. ἠλΑΙδΙΣ ἡ 1! ἱή α Ταςς. Ἠιῤ. 7. ΛΕΥΚΟΣΙΑ ΛΙ ΄ πλ παν» ὔποως απλές Αοϊνν κο αρ ρτωνς, Μπκρίννη ως αὐρκα” «ντος, .ωννσκνας ὥστπς τς ος ος ως πι σσος αν νο νο νο ς νο νο νο ο ο οἡροςο ο νο ον δάσος ον οὖν ας” ον ον οςν ο οὐ οὖν ο ον ο ον ο ος ρροςο κοκ σα) | ον | : «9 | ον | οἷν ἕ ΛΙΤΛΕΛΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙ Λ ὁ | οἳ9 ἳ { ἳ ο Ψ | | ποςἍσο) αι ος... κα κᾷ ως δῶ η ποπ οὖν ϕ ο ΡΕΤΤΕΡΒ εἶναι τὸ όνομα Φ τῶν πετρξελαιομηγονῶν ποῦ κατέχκλυσον κατὰ τὴν τελευταίαν 4 ος . 3 , . ος Ν λ - Φ «ὃν πενταξτίαν ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τος γξωργικας χωρας. κ ον] Ηδη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξετιμήξη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ σεβαοστὸς ἀριδμὸς - ο τῶν 120 μηχανῶν, αἴἵτινες εἰσήχθδησαν ἑντὸς 16 μηνῶν, διὰ κάθε χρῆσιν καὶ ἰδίως δι ἀρ- οὖν ' ον δεύσεις κήπων, καὶ ἡ σωρεία τῶν παραν /ελιῶν, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλλονται παθημεριν ὥς ο «ο ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Ἠύπρου, ΄ ὦρ, ὁνὶ Οὗδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΊΕΡ ἐρυτώμενος δὰ ἀρνηθῇ ἠδὰ διστάσῃ νὰ 9 «ο ἐκφράσηῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστισιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰς οὖν: ος εὐκολίας ποῦ ἔχει ἡ μηχανή του. αἲν' ϕ ὧν ος δι Φ μυ... Φϕ ϕ ! 9 ο. 96 ε ας ὃ κ χι » ρ , ρ } κά ῷ ἀγοράζων µηχανὴν ΠΕ ΕΤΕΡ γίνεται ὁ φανατικὠτερος ὑποστηρι- οφ Φ Δ - ὸ Φ96 ὁ»| Ἀτῆς τῶν μηχανῶν τούτων. ιά «ο Εἶναι ΟΙΚΟΝΟΔΜΙΚΩΤΑΤΑΙΓ ΣΤ ΜΩΟ ΤΑ ΡΑΕ ΚΑΕ ΛΗΛΟΥΣΤΑΛΤΝΤ, ολο Ν 3 ΄ Χ πΙΤΙΤΙ 3” Ν Δ ” - ή, ο] » 3 Φ «ο Τὸ ἐργοστάσιον ΠΙΤΕΡ ἔχει τὸ μοναδινὸν πλονέκτηµά τῆς κατασκευῆς ΑΛΡΕΓΛΙΚΗΣ 4 6. -- - ο 9 .. , ο. 5 5 » Ἀ » ἱ κά πετρελαιομηχγανῆς Ὁ ἵππων ἐρ)αζομένης δι΄ ἀκαδάρτου πετρελαίου. ο. κά Προτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρελαιοµηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κάτ-γους 1” Φ Φ9 Φ]ΡΕΤΤΕΡ. ὧν ϱν] ᾿Αγοράξοντες πετρελαιοιηχὰς ΠΕΤΤΕΡ δὺν ἔγετε τὸν φύβον ὅτι δὰ καδυστερηδῇῃ ἡ ἐρ- ς. «| Υασία σας ἢ ὅτι θὰ ναταστραφοῦν αἱ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαστήματός τινος, διότι κοά- {δν «ο τοῦμεν πλουσίαν παρακαταθήκην ὅλων τῶν ἐξαοτημάτων. δν 9 - ο ας «σλετ--ο----- -- κά 9 ΄ . 3 ΄ μας - ον 5 ο.) ᾽Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἐγχαταστάσεις τῶν μηχανών µας ὑπὸ | 96 στά - κ Φα ζ -- -” υπεπειραµένων μηχανικῶν εἰς οἱονδΊποτε μέρος τῆς Κύπρου. οφ, 4 Φ ΄ πο οί. τα ο ᾖ ο “ ο ΦΙΤΙΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΔΙΑΙΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΠΓΩΜΗΝΙΑ, οι ο ανοῦοσα α ον ΄ ΄ . ϕΦ | «9 Περισσότέρχι πληροφορίαι δίδονται: νὰ Φ π - 3 , ΄ 5 ον - ν - .ν όν τῇ ἐπασχίᾳ ᾿Αιιιοχώστου ὑπὸ τοῦ κ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ ἡ τοῦ. ΓΡ.ΚΑΚΟΥΡΑ ο .ν » 5». » Αεμεσοῦ » » » ΣΤΑΥΡΟΥ Ε. ΓΑΒΡΙΑ ον ο ἢ παρ’ ἡμῶν ἓν Αενκωσίᾳ. ον 99 ϕ. Φ 9ο «ον ν Β. Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ὃν ΣΙΑ δν «ο (26--- ϐ) Γενινοὶ ἀντιπρόσωποι ἓν ΚΥΠΡΟ, δν ον ) : ϕ κ λος ο Επ ---. πο ον ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΗ ᾿Ἀγορὰ Ῥαρωσίων. Ἐν τῇ ἀγορᾷ Βαρωσίων πω)2Όνται τὰ κάτωὺι εἴδη εἷς τὰς ἀχολούὃους τιμάς: , Ῥττος κατὰ κγιλ. ὼελ. 0 4 1)2τ Κρωθὴ » » ὅ)ο Όροβος ἐντόπιος » γρ. σ0 Βρώμη η σελ, Ὁ 19 Πατάται λιαν. ὃν Ὁρ. 9 Κρόμμυα » 5 5 Φαχὴ » » 4 Ερυχχία » » αν Φασόλια ἑντόπια » τ » ἐξωτερικὰ » »ὸ 4 ζακχάρεις » 5» --ῦ 14 Καττέδες » ὃν Άλευρα 5 σάχκην 3Ἠ8λ 3 Πετρέλατον ὁ τν. ν Ὀν-λὰ » χὔια 5 » » οὗ Βεν-ένα ν 5» }σςλ τ Φυτικὸς ἠρύτορος 5» »Σ » ) Ῥάμβαξ Ἱ ὁνι Ὁρ 9 Καλλούμια { ἐν Ὁρ 3υ-αι Λάδι καν Εντ 1 ο ων μμ ο δι .-.. ΧΑ) ΠΡΗΗΠΜΑΥΗ Ηωλεῖται ία πήγαν ὅμα ὃ ζω του πετος).αίου δυγόπεως οσον κεκῆς. ἵππῶν Σουηδικῆς καταα Καὶ ἑτέρα μία Ἠγανὴ δρνά- µεως [δ-- ΠΕ καδαροῦ τὰ - ὃς Δάρτου πετρε]αίου. ὀνιη κατασκευῆς, αἱ ὑποῖαι σήπερον εὖ ρίσκονται ἐν λειτουργία. ᾿Παρέχονται εὐχολίαι εἷς τὴν πληρωμήν. Οἱ βουλόμενοι ἄς ἀποταθῶ- ἴσι πρὸς τὸν κ.Αλέξανδρον λη- µητρίου Ὦ αρώσια. το ΝΕΟΝ ΧΗΜΙΚΟΝ ΛΙΠΑΣΜΑ᾽ 1:--0---45ἡ ΝΙΤΡΟΚΑΛΙ ΜΑΡΚΑΣ ΑΓΕΛΑΔΟΣ τ . ᾱ ” Δ - ΄ Ἠ ο Εῖναι τὸ πλουσιώτερον κοὶ τὸ οἰκονομικώτερον λίπασμαὰ ἀπὸ ὅσε πιπόσαστα εἰσήν.ησον αέχοι σήμερον εἰς τὴν νῆσόν µας. ο Ἡ συιπύχκνωσίς που εἶναι τοιαύτη ὥστε νὰ τὸ παθιστᾶ εὔδη- νότερον ἀπὸ ὅλα τὸ ἄλλα λιπάσματα. ο. Σό λίπασμα 11-0-413 ἤ ΝΙΤΡΟΚΑΛΙ (αὐτὸ εἶναι τὸ ὄνο- μά του} προτιµότοι σήμερον εἷς ὅλας τὰς γξωργιχῶς ὄνεπτυγμέ- νας χώρας. δὲν ὑπόύργψει 3 Δ εἶνεοι ψνωστὸν ρεθδῇ Σεωργὸς μορφωμένος μη ταντικη”’ /οῇσιν 11 -ζ-ᾷα. ο Δὲν ὁὗ τρια εἰ πέλια ἡ δένὃ μή δαυματουρνγῇ. Ἡ δύνομις δὲ κχὶ πυχνότης τοῦ λιπόσματος αὐτοῦ εἶνετό- σον µενόλη ποῦ γλυτώνουν τὸν Γεωργὸν καὶ ἀπὸ κόπους χκὶ ὁ εστορορινς απχὶ οπὸ τόσα ὅλλο περὶττὰ ἔξοδα. εἶνε οσριθῶς αὐτή η συγκέντρωσις, οὐτὴ ἡ πυκνότης τῶν στ του μενόδων ποὺ ἔνῷ φαινομενικῶς τὸ νομίζει κανεὶς ὡς λέπησας ὁπριλὸν ἓν τούτοις ὅταν προσέξη κπανεὶς καλὰ εἲς τὴν όσμον, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ μὴ 6 δεν εἶναι δυνατὸν νὸ εὖ- 'ος εἰς ολα τὰ κράτη, ὁ ὁποῖος νὰ μὴ κά- τοῦ υπερσυμπεπυκνωμένου λιπάσµκατος 12- τἽογει παλλλέργεις, δὲν ὑπάρχουσι φυταᾶ, εἴτε Ἀημη- νικά, εἶτε βαµβόκια, πατάτες, ἆμ- ποπνό, Σῖτε λογα ϱ λ ὅπου ἡ χρῆσις τοῦ λιπάσαµατος οὐτοῦ νὰ .ὶ . ῶ που καὶ ἂν τὸ βάλετε, εἴτς σὲ οσι- “ Δημιουργία | - θα. ταροκρίθι εἴτε σὲ βαμβάκι, εἴτε σὲ ἀμπέλι, εἴτε σὲ πατάτες, λὰ- χανικὰ, καπνὰ, ἐλαιόδενδρα ἢἡ ὅσπρις« θευματουργεῖ. Γὸ λοιπον τὸ συγκεντρωμένον λίπασμα 11-0-42 μὲ μµὶσον σάκκον 0-16-0 ἑχτὸς ὅτι περιέχει καὶ τὰ τρία συστατικὰ εἰς μεγάλην ποσότη” το. περιέχει κάλι τόσον ὥσον ὅξν περιέχουν 5 σάχλοι δι: ουδήποτε ἄλλου γνωστοῦ λιπασµατόὸς. Αὐτὸ εἶναι μὲ λίγα λόγια τὸ συγκεντρωμένον ΓΕΛΑΔΟΩΣ. ἕ ὁποῖον προσφέρει σήμερον εἰς τον εδ ρΓώνΝ. Νὰ μὴ σας γελοῦν οὔτε νὰ πιστεύετε εἰς Ἀανένα, Αν ἔχετε ἀμφιβολίαν διὰ τὴν δύναμιν Ἆαὶ την ἀξίαν τῶν λιπασμάτων ὠρισμένης µάρχας πάρτε Μισόν ἢ ἕνα σάχχον ναὶ ὅοχιμάσατέ τον διὸ νὰ Ιιδῆτε μξε τὸ δινό ὅας µάτὶιχ καὶ νὰ πιστέφετε ποιὰς Μάρχας τὸ λίπασμα δίνει τὰ καλήτερα ΟΙΚΟΝΟΜΙΜΗ ἀποτελέσμκατα. λίπασµμ» Α- τὸ ΕΥΠΡΙΟΩΝ Ἰητήσατε ὀδηγούς, ᾽Απογλειστικὺς εἰσαγωγεύς ἐν ύποῳ .. ἔ Σ«Ἡ. κ. ᾧὢ, ΔΑΥΤ Δ δ--6 Τοχ. ΚΙβ. ιο ΔΕΥ ΜΣΣΣΙΑ (κ ύπρου). ΕΛΝ ΤΠΕΦΕΡΕΤΙ Ε ΜΗΝ), ΤΙ ΚΤΝΡΙ. ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ ἃ - ἃ . . ῤ Ψ α ρος Ὡρεττανὸς εἰδικὸς περὶ τὸ ασθμα λέγει:--- 'ὢ διασηµότε ΄ β- .. -- -- ν ω τν . αν δν '-- , «Οὐδένα εἶδον ὅστι- 2ὲν δύνατα: νὰ Ὀεραπευν η Ελτῆς εχὺ ὑπάρξλυν -- ια ο... Χιλιάδες πασχόντων --πολλοὶ ἐξ σὐτῶν ἀπελπισθέντες τελείως περὶ τῆς θεραπείας των-- τώρα καταλλίνονται κά- θε βράδυ μὲ τῆν βεβαιότητα ὅτι δὰ οπολκύσουν ἀνόπαν- σιν ἀδιατάραχον. Χάρις εἲς τὴν δεραπείαν τοῦ Ώτ ΗΛΙΝ, ᾗ ὁποία αἴρει τὴν ἁῑτίαν τῶν σπασμῶν, δὲν πρέπει πανεὶς νὰ ἀπελπίζεται. Ὀλίγαι δόσεις ἔν τοῦ ὑγροῦ φαρμάκου φέ- | ρουν ἀνακούφῖσιν, ἐντὸς ὀλίγου δὲ ἀποδίδεται εἰς τὸν πά- | σχοντα ἡ ὐγεία του, ἡ δύναμίς του καὶ τὸ βάρος του. Ἡ | θεραπεία τοῦ Ὀι ΗΛΙΚ δὲν εἶνε ἁπλῶς πρόσπαιρος καὶ ἄνα- | κουφιστιχκή: εἴναι διαρκής, καθότι τὸ φάρµμακον εἰσερχό- | μενον εἰς τὸ αἷμα θεραπεύει τὸ νόσημα εἰς τὴν ῥίξαν του. Ἡ ταχεῖα ἐνέργειχ καὶ τὰ διαρκῆ ἀποτελέσματα τῆς 8ε- | ραπείας τοῦ Ὀτ ΠΛΙΚ καθιστῶσιν αὐτὴν προγματικῶς ὄνέ- ἔοδον, προσιτὴν εἲς τὸν πάθε πάσχοντα. 2ὔον ποσα Ἱ ρπεια τοῦ ἄσθματος». σ,βαραὶ ἐπιπλοκαέ, , σ » κικφ- ον, Ν 3 ὃς ἐπικυρώνοι τὴν δραστηριότητα τοῦ 0 Εασιλυκὸς Ἰατο 6 ) διὰ τὸ ἀσίμα φααμόχου τοῦ ΠΛΗΝ, Αἱ δὲ χιλιάδες τῶν λαμβκνομένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ἀναμφισβήτητον ἀπόδειδιν τούτου. Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα μερικῶν ἐξεχόντων προσώπων ἅτινα δίδουσι τὴν µαρτυρίαν των. | «ϱ Νανονικὸς ὓ. ΑΝ, ΑΕ κπδοα Ο Ἠνντανν, Νι ο. δἷο ὨοιυμαἨ Ὁ Κανονικὸς Α. ΑΕΚΙΠΙΡΟΗ Ἡ Λαίΐη Ηογίσοδιν ) Ὀτρατηνὸς ο Η. ὰ. Απζυσσομι Ἡ Ασίος | ἂν ΕΟΚ Ι5 Ὁ πρατηγὸς . ἂν θΥγΚκος Ἡ Ααίοη ο. Βοτεῖς | Ἡ Δοίση Ῥητροπε, Ἡ ΔΛαίρη 1. . δν, Ἡ Βαρώνος, Εν ορ Ἡ δντηνος Ἱκυρίς Ὀυ]οτ, | Ἐπίσης ὁ παδηγητὴς (1. |. ΑΙπιαα, Ἀιδάκ κπῆς, Μέλος τὴς Ὁασιλικῆς Εταιρείας καὶ - 5 ελ ρήσς τση τοῦ ος ΠΠ) 1νο ανατς Πεγικὸς ᾽᾿Αντιτούσωπος Σ4ΑΘΒΑΣ ΠΜΙΧΑΑ1 1112. Φναρμακόποιος 15---ὂ ΡΑΡΩΣΝ ΙΑ ΚΤΠ ΟΙ, { -ν , ώ δ - ΛΗΛ ΚΙΛΑ ΝΙΛ 0 ΝΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ωρα. σ ί ῬΤλτ . ΣΠΟΡΩΣ ΠΑΤΑΤΑΣ δΠέδοτοιοῦνται οἱ «τατατοκα/- Λιεργηταὶ δὰ φὑῥόση εἲς ᾽Αμμόχωστον τὸ φοστίον κας τοῦ ἐκλεμτοῦ ]ο- πο 120 στόραυ Τπ .άἀ ο» κ. Μπειδὴ. πολ)οὶ ἑοωτοῦν ἐὰν τὰ προσφερόµενα εἰς τὴν ἆ-ι νορὰν ἐμφιαλωμένα κο,σιὰ Πε- Π ΄ ἃξ 9 - αι» ρα Πεδίου εἶνε χρασιὺ: τῆς πας «ΠΕΟ» δήλο διὰ τοῦ. αππούντος ὅτι πρασιὰά «ΕΕ ῶ» δὲν εδύδ ήσαν ὄμήμη ὅτι συντόμως ταιρίας μεν «τάσατῶν τῆς ις να γωστῆς ΙΤΤΑΚΟΥΡΑΣ” τὴν κπατανάλωσιν ἓν Ἱκύποφ χαὶ Τί συνεπῶς τὸ ὡς χοασιὰ Πέρα Τ]ε- Γιὰ τὴν «Πιττακούραν, τὴν δίου προσιερύμένω δες τεμ ἀγο- ὁτοίαν ἐπὶ τόσα χρόνια προμη- ον δὲν πουν παν λησιν μὲ δεύσμαε» εἰς τοὺς πατατοκολι- την Ὀταρίαν µας καὶ τὰ ποοῖ Γεργητὸς δὲ» χρειάξονται . Δ όντα τῶν ἓν ][έοα Πεδὶ ζωύρστο- τν τμ ͵ -. ᾳ Ξ οὐοστώ- ΓμΛάμες, διότι τὰ λαατπρὰ ἆπο- των ος. ολ 1 ο [αρεν - 1 { { ῶν τε νο οτα το δε τινέ εις ὅ νουί π 5 γνωστά. .Ὅσοι ὃς Ίουν «νο καὶ εἲς χὔμα δὰ δοῦοῦῖν εἲς τὴν Ἰρασιὰ εἷς ο τά] ας ὀψλελτὸν καὶ 3 3 - Ξ ο. . 5 πατανάλῶσιν ἓν Ἱνύποῳ, οὐγὶ ὃ- εὐδηνὸν οτόρον ἃς ἁποταδοῦν ΄ ι Ὅ ου} ϱον ἃ τ γωριτερον τοῦ προσεγοῦς Φεβοου- ἐγμαίρως πρὸς τοὺς κ. κ. αρίοι., Ν αγ Ν ο Ν. Π. ΔΙ ΟΗΕΝ ΑΟ: δίαν Αεμεσὺς, τῇ ὉΡΗ Αλῤαίοις, Έοτ, 7 ΝΥΠΡΙΛΗΗ ΕΤΑΙΡΗ ΙΝΡΗή ΚΑΙ ΡΙΝΟΠΗΕΥΗΛΤΕΗ ἡΤή σὸ- για 7 3 ” Υποκατήστητα Αμμοχώστου, ΔΟΠΝΤΑ ο ου ο να ο ο ΞΤΕΝΟΤΑΑΚΕΟ σας δαληφαα. στ μια. ππεσσαας τση νν. στ σππετε-φνκς-ᾱ- κοπο: στις «εει”' την ὴ / 0ΝΤΑΤ δύο γε- ἵέσα ύδμηται κατοικία πλήρεις αΝΟΗΝΤΑΖΕΤΗΙ ἡ οἰκία τοῦ κ. κ. Φ. 1 εωονιάδοι, ι. ὅ) εν ΠΕΕΝΟΕΟΔΤ 5ο )ὰ | ο τὸ ο δη καὶ μετὰ νο- Ν ὁ, τὸ χόλι, διὰ τὸ ὁποῖον δὰ ἀκούση-. Ό “α η. τους ώτίιστί 10) ο, 1 λε ΤΟ. ν δη). το σι κο ν ]ὴ απτι 1 δω | [η ου οοιοι οἱ 1.0 τε ) ιο τὶ- τοι { ] ζἡ η ὃ νά Π τη 2. Αν Κονινλίδῃ. μότια μετὰ Ἠασχοῖ ντ, ΝΕΟΝ ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΣΛΒΒΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Εἰς τὺ καινουργὲς ἱΚατάστημα [-. ο , 4 , ἐγκατεστάῦη τὸ νέον παρὰ τὸ Φαρμακεῖον τοῦ κ. Τωακεὶμι ἱτουυντον. τοῦ. Υγώοτοτάτου καὶ δυο τηριώτάτου ». δάρρα Ἰνων- αταντίνου, Γὸ πᾶν ὃν αὐτῷ εἶναι γέον καὶ τετίως ὀντοποκοινόμε- γον πρὸς τὰς ὀπωιτέήσοις τῆς ἔξο- λιγθείσης τέχνης. ἰζαῦαριύτης χαὶ ἀπα)ύτανσις εἷς τὰ, διάφορα ἑωψαλαῖα μεθ” ὅλης τῆς ὃδυν ατῆς ς αὐντίδος, Ἰὰν αὐτῷ, ἓν κογωοισιώόνῳ Ἆια- µερίσματι, ὑσόοχεν οιιωτήριον τῶν κυριῶν καὶ Αοσποινίδων. Ες τὰς ἀξιοτίμους πελάτιδας τυγγά- ντι υνωστὸς ὁ περιποιητικώτάτος κ. Νάῤῥας Κωνσταντίνου. : Ἠπισκεφδῆτο τὸ Νέον Ἱκατά- στηια΄ δὰ μείνετε ποτενῦουσια- σιένοι, Ἕνα αἰώνιον ἔργον, Τ ΠΕΓΑ. ΕΓΚΥΜΘΠΛΙΛΙΚΛΝ ΙΕΞΙΚΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΛΗΑ ΤΟΜΟΙ 2 γω διαθέσιμα ὃ σώματα, Ι Ὀσιιόνα μὸ δέρµα Φ10-0-0 ἕκαστ. » ὃ » πανὶ »14-0-0 » Πληρωμὴ 10]- τὸν μῆνα ἄνευ ἄλλών ἐξόδων. Ἡ Βιβλιοθήκη σας ἄνευ τοῦ Ἐγκυκλοπαιδικοῦ Λεξικοῦ δὰ εἷ- ναι ἑλλιπής. ᾿Εγραφεῖτε ἐγχαί- ρως. ἨῬαρώσια 19)-11-92τ. Πρόδυμος Σ. Ι2ΑΝΝΟΥ απηφηνεγρλωννώ τσι αραον ον πώς παμπ ασ ο κ Ἑρισι πολλα εν ντο νμν ΜΗΧΑΝΦΥΡΓΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Οδὸς Πλούτωνος ἀριθ. 4. ΕΝ ΠΡΙΡΑΙΕΙ ΓεΛλειότατον σύστημα Πλυντηρίων καὶ στεγνωτηρίων σίτου. Κατασκευάζονται πλυγτήρια χαὶ στεγνωτήρια σίτου τελειοτά- του συστῖµιατος εἷς πολλὰ μεγέ- ὕη, ἀπὸ 500 ὀκάδας ἕως «. όκά- ὃας παρσγωγῆς καθ’ ὥραν. Καδαρίζει τὸν σῖτον ἀπὸ πέ- ασς τους, δαυλίτην καὶ ἀπὺ ὅλα τὰ 3 ΔΝ , ἐλαφρὰ σώματα καὶ τὸν στεγνώ- γεν στιγµιαίως, Λιεύῦυγσις ηγανουργείου ΕΚΟΝΣΤ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλούτωνος καὶ Ἡάστωρος Ἐν Πειραιεῖ. τσ σπιτ, πρ σντψ νοικοιάζεται τὸ ἤδη ὡς ᾿Αναγνωστήριον «α- οἵνημα τοῦ γ.. Γεωργίου Χ. Αὐξεντίου. Πλπροφορίαι παρὰ τῷ ἱ- δίῳ. Ε νόρδωσις» ολα λρους. λος μμ τσ Μπο νοικιάδεται μαγαζεῖον ε πτίμενον ἐν Ὡαρωσίοις πλι- σίον τοῦ. Φωτογραφείου τοῦ κ. Νους ο ΄ Αικολαῖδη. 11 ηροφορίαι. παρὰ ο. ἂν Ὦ ζ ᾽ ͵ τῷ ἓν Ῥωρωσίοιςκ. Α8Ό, Ἰωάν- . ή ”, Δ -- ἃ ” γου η παρὰ τῷ ἰδιοκτήτῃ κ. ΝΙΙΥ. [εροδιωκύνου,, Αικηνόος, λευ- λωσίᾳα. ὃ- ὃ αν στο πο στοκ τπσσσν οτΕ ΕΡΕ ΖΗΤΟΥΝ ΡΑΙ 2 χορίτσια διὰ. πεντήτριες εἷς τὸ πατάστηµα ρα πτομημννΏν Νάουμαν. Πληρο- φορίαι παρὰ τῷ κ. Τάχῃ Σαν- ᾿ταμᾶ πράχτορι ἓν Μαρωσίοις. ὰ σοκ :ἘΤΟΣ 25ν Ὃ ομως ΕΝ ΒΑΡΩΣΊΟΙΣ ΚΥΠΡΟΣ} Τετάρτη τῇ Φεβρουαρίου 1918: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.. ΕΦΗΝΕΡΙΣ ΒΡΛΟΜΜΙΝΙΝ Φυνδρομηταϊ ον: ἐνγεγοαμμένοι µέχρι σήμερον 9921Ώ ΟΡΟΙ ΣΥΝΛΡΟΜΩΝ: Ἐσωτερικοῦ ἑτησίως 5 ὃ. 19. Ἰξωτερικοῦ » εἰ. 0. Τηλεγραφικὴ Διεύθυνσις: «ΔΗΜΟΥ ΟΤΑ ση ὃ, ϱ. Επιστολαί, γει όγ2 η να -επὶ ἐρι ᾽βάσματα δέον νά δεου ώντοντ τν) πρὸς τὸν Γον Ν. [. 1ΛΔΗ ΠΔ. «Ὁοποδιενδυντὴν καὶ Διαχειρι” υεὴν «Δημιουργίας». ! Ἐπιστολοὶ προσωπικαὶ κπὶ ὄπς- μλειστικῆς ἐμπιστεντιχής φύσεως πρὸς τὸν ον ΚΥΡΙΒΗΟΝ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΝ μὲ τὰν λέξιν ἐπὶ τοῦ φα- μαλλον απρεσωπινῶς». ἃ «ο αρ ν«σώδε, Ἴτω, ος - Δ φ πλ ο ὀπσκωκοαν το τομωννσ πιω σον -. ο / αλλννκ τσκ νακ ται ον νὔεωσνα ο ον Πέ} ς ἱ 2, ’ // ΕΗ λα παρ πασρτ τν λανες αι Φον νηνκναων ο. ον ο ανν τς ννσ--γ. πηγη} ϐ / .., 2 αν : ”.«- τί κά αριθ 56 ο ας α κ «Ὁ Φεὸς ἐποίησε τὸν κόσμον του καὶ τὸν ἑφόρτωσε στοὺς γεωρ- γοὺς νὰ τοῦ τὸν σαυντηροῦν». ΜΥΡΙΒΚΟΣ ΠΗΥΛΟΥ ΡΟΩΣΣΙΛΗΣ. «Ἔχει ὁ χωρικός χρήματα Ἔχει ὃ χόσµος ὅλος». (Αρχαία Λατινική παροιμία). αχ ας χε ὠπτεροῦνται εἰς αὐτὸν τὸν χέσ- μον τοῦ (ἐπιφυσίου ἄρτου, ἐκεῖ- νοι ἀχριβῶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει. ραν. τὸν ἐκαλλιέργησαν καὶ τὸν πορήγαγον». | 11. ο πὰ χειρόγραφα νὰ εἶνε εὖα: νάγνωστα. Τὰ χειρόγραφα δὲν δὰ ἐπιστρί- φωνται. Ῥητυποῦται εἷς τὰ ἰδιόκτητα Τυπογραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΕΙΑ» ϱΡΓή: Ῥ] ή ΜΙΕΥΟΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ ᾗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ αξ αντ. ὥλάρηνκικάνμα να νετ Ἅ1αρ ον σπιν αβκιυα/σν σμἴν-κενα ἈνύΜΑ Όπντα πμ νὖο. πα | Πρὶν προχωρήσώμεν εἰς τὴν | περαιτέρω ἀνάλυσιν τοῦ βασι- | ιωτέρου καὶ συνῦετικωτέρου Σητήµατος τῆς Ἰύτρου ἐπιδν- μοῦμεν νὰ κάμώμεν τὰς κατὠ- τόρω δηλώσεις διὰ νὰ καθο- ρισδοῦν ἅπαξ διὰ παντὸς αἱ σχέσεις τῆς «Δημιουργίας» καὶ τῶν ὑπαλλήλων συνδρομητῶν τῆς μερικοὶ ὑπάλληλοι φαίνον- ται ὅτι δὲν εἶνε εἰς δέσιν νὰ ἐπτιμήσωσι δεόντως τὴν ἠᾖδι- ότητα καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἀγῶνος, τὸν ὅποῖον ἀνελάβο- μεν καὶ τὸν ὁποῖον εἴμεδα ἐξ ὁλοκλήρου καὶ ἁκάμπτως ἅπο- Φασισμένοι νὰ συνεχίσωµεν μᾶ- Χθις αἰσίας διευδετήσεως, ᾱ- «τλούστατα διότι ἐσχηματίσα- (εν καὶ ἔχομιεν τὴν ἀκρᾶδανσον πεποίθησιν ὅτι ὅλα τὰ παρᾶ- πονα, ὅλη ἡ κατακραυγή, ὅλη ᾖ δυσφορία καὶ ἀδλιότης τοῦ τόπου τούτου, ἔχουσι τὴν πη- γήν των καὶ ἐκπορεύοτται ἐν τοῦ φορτίου ποσότητος, στοιό- τητος καὶ μισδῶν ὑπαλλήλων, τοὺς ὁποίους ἡ ἰμπεριαλιστικὴ πυβέρνησις ἐπέβαλε καὶ ἔξακο- Λουδεῖ νὰ ἐπιβάλ1ῃ ὅπτὶ τῶν ριοντρικασμένων ῥδάχεων τῆς μόντρισσας Κύπρου, κατὰ τὴν ἀριστουργηματικὴν ἔκφρασιν τοῦ ἑντίμου βουλευτοῦ Μιχ. ἩΠ. ΜιχαηλΛίδου: συνεπῶς ἡ έστι- ' στροφὴ φύλλων ἢ ἡ ἀπειλὴ ἕ- πιστροφῆς φύλλων δὲν ἔχει νὰ μάμῃ ἀπολύτως τίποτε μὲ τὸν σροῶτὸον τῶν πολιτικῶν ὅγώ- νων, τὸν ὁποῖον ἐπὶ τοῦ σα- ρόντος οἱ Ἰζύπριοι ἔπρεπε ν᾿ ἀναλάβουν ἁπαξάπαντες, ἐὰν εἶχαν ὁλιγώτερα σάλια καὶ πε- Οισσότερον στοιχειώδη νοῦν᾿ οἱ : ἠπάλληλοι βεθαίως ἔχουσι κἄ- ποιον ἐλαφρυ2τι: ν 5-5 τὴν ἄν- τίληψιν -τερὶ τῆς βαρύτητος τῆς ὀυνδρομῆς των ἐξ ἄλλων πιὲ- ριστάσεων μερικῶν ἑδεμερίων' διότι ἡ ἐπιστροφὴ φύλλων Κὲ- ρικῶν µεγαΛοσχήκω» ἐφηιιερί- δων, ὅταν ἐτόλμησαν νὰ ἀνοί- ἔουν τὸ σιόµμα των σχετικιίὸς, ἥρκεσεν ὄχι µόνον νὰ τὰ κλεί- όῇ, ἀλλὰ καὶ νὰ ῥοφήσουν καὶ τὴν γλῶσσὰν των, παδοῦσαι ἔμτοτε ἀπὸ ἁγίατον ἀφασίαν μαὶ ἀποκτήσασαι προσόντα νὰ εἰσ,λδουν εἲς τὸ ἄσυίον τῶν Μυυφαλάλων, τὸ ὁποῖον δὲν ἅμ- ΦιβάλΛλομεν ὅτι δὰ ἱδρύσῃη ὁ µεγαΛοπράγμων Κυβερνήτης 1Γ Ἰκοπαίά, μετὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ ἀσύλου τῶν τυφλΛλῶν ἀομμάτων' τὸ Λάθος των ὅμως εἶνε ὅτι δὲν τρ ἑ 1’, . [ρας δὲν ἀποβλότει εἲς τὰ δε- ο ο λα ϱἩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΩΓΙΚΗΣ, ΠΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΝ0Ρ ΘΩΣΕΩΣ --- στ, Σ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:Λ. ΙΓ. ΖΑΛΟΥΜΙΔ ΗΣ ε κ ἩΠ πμ | ἵ. ΕΜΗΗΝ .- ο π ἲ ἀντελήύφδησαν ὅτι ἡ -4ήμιουρ- γία» ἄγωνιξομόνη ὑπὲρ τῆς χώ- κασύλινα τῶν κευνδὸρ μητῶν, ἀλλ” εἰς τὸ ὅ λος καὶ τὴν χοᾖῇν’ τοῦ μαρτυρίου της καὶ... μετὰ τὴν παρέκᾷθασιν αὐτὴν ἄς συγε- χίσωμµεν. Εὶς τὸ παρ σεπαδήσαµεν νὰ καδορίσωμεν παὶ ἀναλύσωμεν τοὺς σποποὺς καὶ τὰς βλέψεις τοῦ ἐγκαῦι- δρυθδόντος ἐν Κύπρῳ ὑπαλλη- Λοκοατικοῦ πολιτεύματος, τὸ ὅ- ποῖον εὐρῆκο τὴν κφαταίώσιν μαὶ ἁκμὴν του κατὰ τὴν ὃδια- 5 κυβέρνησιν τῆς Αὐτοῦ ἐξοχό- « ϱἡδὸν φύλ]ον προ- τήτος τοῦ ἄνῤερνήέου ήν ἵν- μα] Βίοττς καὶ τοῦ ἐντίμου ᾿4- ποικιακοῦ Γοαμματέως Ἡ. Νί- ποΛσον.οἱ ὁποῖοι εἶνε ἄξιοι ὃαυ- μασμοῦ διὰ τὴν τέχνην ταὶ ἑ- πιτηδειότητα, ἐγγίξουσαν τὰ ὅ- ρια τῆς μεγαλοφυϊας, μετὰ τῆς ὁποίας πατώρθωσαν νὰ µισθδο- ποιήσωσιν ἐγτὸς ἑνὸς ἔτους δο χιλ. σχεδὸν Λιρῶν τοῦ ὕποτε- Λικοῦ φύρου καὶ τῶν οτερισ- σευμάτων τοῦ 19327 καὶ 1936, περιπκόψαντες μάλιστα καὶ τὸ στενιχρὸν κονδύλιον τῶν δηµο- αἰων ἔργων καὶ τοῦτο διὰ νὰ ἔχωσι στήριγμα καὶ συγχώρη- σιν διὰ τὴν ἄρνῆησιν ἐπιτελό- σεως καὶ τῶν στοἰχειωδεστέ- ρων ἔργων ὑπὲρ βελτιώσεὼως τῆς δέσεως τῶν ἀγροτῶν, τὴν λλειψινιι.. χοημάτων' ὅτι Ὁὗ- πάρχει πράγματι ἔλλειψις χθΊ- µάτων μετὰ τὴν μισδοΛλογιπὴν παγδαισίαν ὀλίγων ἕκατοντά- δωὼν ὑπαλλήλων τὸ βλέτοµεν μαὶ ἡμεῖς, καΐίτοι τὰ δηίοσιο- γραφικὰ ταμπουΛέμια τοῦ τό- που ἐξακολουδοῦν τὸ ἴδιον τα- ρατὰμ ταθατάμ’ τὸ Σήτηµα ὃ- µως εἶναι διατὶ νὰ μὴ ὑπάρ- χουν, ἀφ᾿ οὗ ὃὁ τόνος πληρώ-ι Ίαν διὰ τὴν νει 700 χιΛ. λίρες καὶ ἔχει συ-. νεπῶς τὸ στοιχειῶδες δικαίω-) κα νὰ ἔχῃ ἀνάλογον μέρος ᾱ-ἱ πὸ ὅσα ἐν Ὀλίψεσι καὶ στερή-: σεσι πληρώνει, διὰ τὴν Σῆσίνι Δ Ε] ” 3 } του καὶ τὴν ἐπάρπειαν εἰς τὸν, ἱερὸν καὶ µέγαν προορισμό», ὁποῖον ὁ ἁημιουογὸς τοῦ, 1 . | όρτωσεν. | ᾽ΑΛλὰ τὸ ὑπαλληλοκρατικὸν͵ πολίτευμα τῆς Εύπρου ἔχει ἕ-' γα ἄλλον προορισμὸν διὰ τῆς. .α 2 τὸ ἐφ συιιμετοχῆς καὶ τῶν ἰδαγεγῶν | ὑπαλλήλων μ.μ - ος εὐτυχίαν τῆς μισὸδολογιμῆς τθα”. Πέξης ἐδημιουργή δη καὶ δηµι-, τὸν απλονσίαν. ο είς ουργεῖται µία τάξις κοινωνικῆ ἐνδεδειγμένη ν᾿ ἀποτελέσῃ τὸ παρούσης καταστάσεως πραγ- μάτων' δὰ εἶνε πολὺ ἀνώτε- ϱον τῆς ἀνδρωπίνης ἀἆδυνα- µίας ᾗ ἀπαίτησις ὅπως αὐτοὶ οὗτοι οἱ προνομιοῦχοι καὶ µε- γιστᾶγτες τοῦ ὑπαΛληλικοῦ βα- σιλείου παραδεχὺῶσι τὴν προσ- γενομένην εἲς τοὺς ἀδερφοὺς καὶ συµπατριώτας τῶν ἀδικί- ἀνέλπιστον καὶ πΛουσιοπάροχον ἀπολανὴν δι᾽ ὑπηρεσίας τυπικὰς καὶ γραφει- οκρατικῶς μηχανικὰς, καθ ὅν ]χθρόνον οἱ πλΛηρόνοντες καὶ ἑἐρ- γαζόμενοι ἅδιάποπον αἱματη- ϱὸν καὶ ὀδυνηρὸν ἀγῶνα ξωῆς στεροῦνται καὶ τοῦ ξερόψωμµου καὶ τῆς στοιχειώδους τῆς πο- Άυτείας µερίµνης καὶ ἐνισχύ: σεώς. 3ΑΛΛ᾽ εἷς τὸν τόπον αὐτὸν, ὅπου ἡ πούγκα ἄἀποτελεῖ τὸ ἱερὸν σύμβοΛλον καὶ τὴν εὖγε- γεστέραν δέσιν τοῦ κυπριώτι- που σώματος ἡ ἀδρὰ καὶ εὔ-ι χυμος καβερνητικὴ δέσις ἅπο- τελεῖ τὴν ἔπαλξιν ὁπόδεν ἐκ- τοβεύονται ἀπειλαὶ παὶ ἐπστᾶ- µπονται ἀστραπαὶ μίσους ματὰ παγτὸς δεικνύοντος διαθέσεις ἤ τολμῶντος νὰ δίξῃ τὴν ἄκε- ρἀιότητα τοῦ ὑπαλληλικοῦ κρά- τους τών οἱ ὑπάλληλοι μὲ τὴν πλονυσίαν, ἀσφαλῆ πιαὶ προνο- μιακὴν ἐσοδείαν ἐκ τῶν ἄναγ- καστικῶν φόρων ὑποτελείας ἔ- χουσι πάντα Λόγον νὰ εἶνε διὰ τὴν γενναιόδωρον καὶ προστά- τιδα Ιζυβέρνησιν οἱ Ίέοντες καὶ δράκοντες τοῦ καδεστῶτός της. τὸ ὑπαλΛληλοκρατικὸν ποΛίτευ- µα τοιουτοτρόπως ἀποβαίνει ὄχι µόνον ὀλιγαρχικὸν, ἀλλὰ καὶ πΛουτοκρατικὸν, ἐπηρεᾶ-, ἴξον καὶ ἔστιν ὅτε διευδύνον τὴν κίνησιν τοῦ τόπου κατὰ πολΛλὰς αὐτῆς ἐκχφάνσεις) αὐτὸς εἶναι ὁ Λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον αἱ ἐφημερίδες καὶ οἳ βουλευ- ταὶ, καίΐτοι ἰδιαιτέρως ὑπερα- κοντίξουν εἲς μένος καὶ λΛύσ- σαν κατὰ τῶν ὑπαλληλικῶν μισθῶν, δηµοσίᾳ ξερομασοῦν ἢ βλέπουν µόνον χοῶμα κνᾶ- νοῦν.' ἐν τῆς οἰκονομικῆς τῶν ὑπαλλήλων ἰσχύος καὶ ἄνε- σθήτως ἀκόμη καὶ χωρὶς ποΛ]άκις νὰ τὸ ἐπιξητοῦν ἐκ- σαι πορεύεται πανταχοῦ ἐπίδρασις, ἐπηρεάξουσα γμαὶ ἐπιτρέπουσα καὶ τὴν πολιτικὴν δρᾶσιν καὶ τὴν δημοσιογραφικὴν πορείαν. Αὐτὸς εἶνε ὅ Λόγος διὰ τὸν ὁποῖον ἐκτρέπεται ᾗ μαγνη- τικὴ βελόνη τῆς κυπριακῆς κα- τευθύνσεως' πτυποῦν µαταίως καὶ ἐν πλήρει γνώσει τῶν ὅτι ἀλλοῦ εἶναι τὸ σηµεῖον, ὅπου ξόµενοι τὸν καιρὸν τῆς σολι- τικῆς των περιόδου καὶ ῥίχνον- τες στάκτην στὰ μάτια τοῦ κου- τόκοσµονυ (ὅρα ψηφίσματα ὑπο- χρεωτικῆς ἐκπαιδεύσεως, αὖ- ξήσεως µισδοδοσίας διδασκά- Λων κ.τ.Λ.) αἳ γὰρ ἡμέραι σο- γηραὶ εἰσίν, οἱ δὲ ὑπάλληλοι ἔχουσι δεκασέλινα καὶ ψήφους καὶ ἐπιρροήν. ΚΡΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΛΗΣ. Πρρνοι ΓΠΕριπΑτοι ΤΑ ΕΝΜΕΡΙΝ ΤΑΞΙΔΙ Ἐϊσερχόμεῦα, λοιπόν. σοβαρῶς εἰς τὰς ἐναερίους συγκοινωνίας. Μετ ἡλέίγας ἡμέοας, δὰ ψηφισὺῇ ἀπὸ τὴν Βουλὴν τὸ σχετικὸν νοµοσχέδιον, .ποὺ προβλέπει καὶ κανονίξει ὅλας ιτὰς Λεπτοµερείας τῆς ἀεροδρομικῆς .µινήῄσεως, δὲν δὰ περάσῃ δὲ πολὺς καιρὸς καὶ δὰ ἑτοιμάξωμεν τὰς ᾱ- τὴν Θεσσαλονί- Ίκην, τὴν Κρήτην, τὴν Αἰγυπτον, ἡτὴν Ἰπαλίαν, τὴν Κων)πολιν, ὅπου [Φὰ φθάνωμεν, ἐπὶ πτερύγων ἄνέ- µωνγ, χωρὶς νὰ ζητήσωµεν», ἐν τῷ ᾿μεταξὺ, καδόλου, τὸν καµαρότον. ποσκευάς.µας διὰ 'Ὅσον γιὰ τὰ κοντινότερα ταξίδια--- ἱΣπέστες, Πόρον. Αἴγυναν- “ὑποθέτω ἰδει τὰ ἐπιβατικὰ ἀεροπλάνα θὰ γί- ἴψουν περισσότερα ἀπὸ τὰ Λεώφο- Τρεῖα {ζουκάκη καὶ Πετραλώνων. Καὶ (ἔτσι ὅσοι ἔτυχεν νὰ πετάξωµε», εἷς ἐποχὴν, ποὺ ἕνας γὔῦρος ἐπάνω ἆ- ᾿πὸ τὰς ᾿Αθήνας ἐδεωρεῖτο ἡρωῦ- σμὸς, δὰ ἐξευτελισδοῦμε τελείως. Πάει ἡ δόξα µας / Τώρα δὰ πετάῃ καὶ ἡ κουτσή Μαρία. Πρὸ πάντων, ᾖ κουτσὴ Μαρία. Δύο παιδάκια ἔπαιξαν, χδὲς, σὲ κἄποιο φιλικὸν σπίτι, τὸ παλαιὸν, γνωστὸν παιγνίδι. Ίε- Πετάει, πετάει τὸ....λελέκν. --Πετάει. -«Πετάει, πετάει τὸ....γελέκι Ὁ δεύτερος μικρὸς, μὲ τήν κεκτη” µένην ταχύτητα τῆς καταφατικῆς ἀπαντήσεως, ὑποβοηδουμένην καὶ ἀπὸ τὼν ὁμοιοκαταληξίαν, ὕψωσε τὸ χεράκι του. ἶ --Πετάει. “Ο πρῶτος μικρὸς ἐβιάσῦθη νὰ πα- νηγυρίσῃ τὴν νίκην του ἐπὶ τοῦ δευ- τέρου. --Πάτάει, βρὲ κουτέ, τὸ γελέκι Ἐννοεῖται, ὅτι ἑσπεύσαμεν νὰ ἐ- πέμβωμεν. --“Δίκηο ἔχει ὁ Γεώργος / Γιατὶ τὸν κτυπᾶς Πότη Ἱ Μήπως δὲν σε τάει τὸ γελέκι ᾿Αφοῦ πετάει ὁ ἄν- ΈΆρωπος, ποὺ φορεῖ τὸ γελέκι, πε- τάει μαξὺ καὶ τὸ γελέκι. Καὶ γοηή- γορώτερα μάλιστα ἀπὸ τὸ λελέκι. Ύστερα ἀπὸ Λίγον καιρὸν, δὰ πετοῦν, πράγματι, ὅλα τὰ γελέκια καὶ ὅλες οἱ φοῦστες. ᾿Ιδίως οἳ φοῦ- Ἡ γυναῖκα, ὣς γνωστὸν, εἷ- νε πρώτη εἰς ὅλους τοὺς ἠρωϊσμοὺς καὶ ἀψηφεῖ ὅλους τοὺς πινδύνους. Μήπως δὲν εἶνε αὐτὴ, ποὺ ἐφεῦρε τὸ οπΛλὺ βὶτ ἀνκὸρ» εἲς τὴν τροχαί” αν κίνησιν Εὶς τὴν ἄτροχον κίνησιν στες. απαϊρανα : ” ἱ | : 3 ᾿ Ν. 4 -” ει 4 - 3 4 σ ρ τω ν) φοσοῦύριο» και τον φρουρον της επρεπε γα πτυσπουν, ἐξαγορα- δὰ πραγµατοποιήσῃ ὅλους τοὺς {- Λίγγους τῶν ἰδανικῶν της. Καὶ δὰ τὴν ἀκολουδήσωμεν σιστῶς. Σύ, ποὺ πέταξες στὰ ὕψη ὦ ψυχὴ ἐρωτευμένη, σκύψε, ἰδὲς ἱλαρωμένη σὲ ἀκολουῦδῶ πιστῶς. Τὰ γαμήλια ταξίδια ἰδίως ἐλὰ γί- νουν ὅλα ἑναερίώς. Καὶ ἔτσι δὰ λεί- ψῃ ἠἐπέμβασις τοῦ καμανότου εἲς τὰ τρυφερὰ μυστικὰ τῶν νεονύμφων. Διότι, πράγματι, ὁ πἹαμαρότος τῆς πρώτης δέσεως, ποὺ εἶχενάντὶ κατα- στήσῃ, εἰς τὰ ταξίδια τοῦ γάμου τὸν ἄγγελον μὲ τὸν δάκτυλον τὰς χείλη τοῦ ΒίκτωροςΟὐγκώ, εἶχε καταντή- ση, ἀνυπόφορος ---Ἐπὶ τέλους, ἰδοὺ ἡμεῖς μόνοι... ᾽Αλλὰ γιαιὶ δὲν μοῦ ἀπαντᾶς, ἀγά πη µου Δὲ μὲ ἀγαπᾶς, λοιπὸν σλέον --Σ ἀγαπῶ, φῶς µου, ἀλλὰ.... --- Αλλά :.... Πρὸ Θεοῦ / Ανοι- ξέ µον τὴν καρδιά υυυ. ---Δὲν ξέρω, Νῖκο µου....ἄφισέ µε εωκᾶτι αἰσθάνομαι ἐδῶ...Ι ρήγορα τὸν καμαρότο | η ὁ --Κκαὶ ἐσὺ Λοιπὸν ἄγάπη µου Α: ἤξερες πῶς εἶμαι κ᾿ ἐγὼ .... Δὲν ἀντέχω πιά... σμαρόττε / Ποῦ εἶσαι ἄθλιε, Γιαιὶ ἀργεῖς Πρό- φδασε παμαρότε ! Καὶ ὁ καµαρότος κατέφῦδανε μὲ δύο Λεκάνες. ᾽Δλλὰ πὼς θέλετε νὰ τελειώσῃ ἕνας γάμος ποῦ ἀρχίξει μὲ τὸν παμαρότον τῆς σιρώτης Ῥέσεως : ---Πῶς νὰ μὴ συχαδοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μοῦ ἔλεγεν ὄἕνας φίλος, ποὺ ἕλαβε, πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν τὸ διαξύγιόν του. Τὴν πρώτη νύχτα τοῦ γόµου µας, µέσα στὸ βαπόρι, πρὶν ἀνταλλάξουμε τὰ αἰσθήματά µας ἂν» ταλλάξαμε τὰ ξέρατά µας. Τὸ σρᾶγ- µα ᾖἦτο φυσικὸν νὰ καταλήξη ἐκεῖ ποὺ κατέληξε». 'Εὰν τὰ ἑναέρια ταξίδια δὲν σεροσ- φέρουν καμµίαν ἄλλην ὑπηρεσίαν εἷς τὴν ἀνθρωπότητα, ἀρκεῖ, ὅτι κα- ταργοῦν τὸν καµαρότον», εἰς ὠρισμέ- νας στιγμὰς διὰ νὰ γίνωµεν ὅλοι δι- ασῶται του. ἘΕπὶ τέλους, καὶ ἄν εἷνε πεπρωµένον κἄποτε νὰ ναυαγήσω μεν--ναναγεῖ κανεὶς, σήμερον, καὶ εἲς τὴν λεωφόραν Συγγροῦ ἁκόμη--- δὲν ὃ᾽ ἀποθάνωμεν, τοῦὔλάχιστον, ἐπὶ τῆς Ἰεκάνης. Ἐκ τοῦ «Ἐλευδ. Λόγου» ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ ΠΏΘΗΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ ἡ. ΨΡΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΙΜΗΝΙΛ ο. (Συνέχεια ἐκ τοῦ πηοηγουμένου) ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΝΗΣΕΩΣ [ «ερυσικοὶ ἐχδροὶ Ἡ φύσις ἐπρογόησε καὶ διὰ τὰς ιά τη Ν 9 Ν , ψώρας ὅπως καὶ διὰ τὰς πλείστας τῶν ἐντομολογικῶν ἀσθενειῶν, καὶ κοντὰ εἷς τοὺς καταστροφεῖς τῶν δέν- ὄρων καὶ τῶν φυτῶν µας ἔπλασε καὶ τοὺς ἐχθροὺς τούτων. Κατ αὐτὸν τὸν τρόπον κατώρδω- σε νὰ κρατῇ κἄποιαν Ἰσορροπίαν. Οἳ φυσικοὶ οὗτοι ἐχΏροὶ εἷς τὸν τόπον τῆς πρυελεύσεως τῶν δικφύρων ἑντό- µών, τῶν προκαλούντων τὰς ψωριά- σεις ἔχουν ἀναπτυχθδῇ εἷς τοιοῦτου βαῦμὸν, ὥστε κατωρθώγουν μόνοι τῶν, καὶ ἄνευ τῆς ἐπεμβάσεως τῶν ἀνδρώ- πων νὰ καταπολεμοῦν τὰς διαφόρους ψώρας, αἴτινες κατ αὐτὸν τὸν τρό- πον περγοῦν τελείως ἁπαρατήρητον, Οὕτω µία ψώρα: ἡ Μυτίλασπις (Μν{ῖ- Ἱαδρίς οἰγίοε]α) ἐπιφέρει τελείως ᾱ- σηµάντους ζημίας ἓν Ἰίνᾳ τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ διὰ τὴν Ἰσέριαν (Γεετία Ρρυτς]αςί) ἓν Αὐστραλίᾳ ἥτις δὲν κα- τωρθωγνει γ) ἀναπτυχὺῇ διότι τὴν κα- ταπολεμᾷ ἕν ἄλλο μικρὸν ἔντομον ὁ «Νονίας ςατάϊπα|ίδ». Αλλ αὐταὶ αἳ ἴδιαι ψῶραι µεταφερόμεναι εἲς ἄλλα µέρη χωθὶς τοὺ- φυσικοὺς ἐχδροὺς των ἀποβαίνουν καταστρεπτικώτατα,. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἄποτε- λεσματικωτέρα καὶ οἰκονομικωτέρα καταπολέμησις τῆς ψώρας Υίγεται διὰ τῆ-: εἰσαγωγῆς καὶ ἀναπτύ- Έεως τῶν «φὺσικῶν ἐχθρῶν καὶ ἤ λύσις τοῦ σπουδαίου τούτου προβλήιια- τος «νὰ το ἁπλονστάτη. α) Ἐὰν δὲν ὑπῆρχον πάµπολα εἴδη ψώρας τὰ ὁποῖα ἔχουν καὶ διαφόρους Φφυσικοὺς ἐχθροὺς, τῶν ὅὁποίων τοὺς πλεὶστους δὲν γνωρίζοµεν. β) Ἐὰγ ὁ ἐγκλιματισμὸς τῶν δια- φόρων αὐτῶν φυσικῶν ἐχδοῶν δὲν πα- ρουσίαζε τοιαύτας δυσκολίας οὕτως ὥστε ν᾿ ἀποτυγχάνῃ συχνὰ, αελείως. Τὰ ἕντομα ταῦτα εἷς τὸν τόπον τῆς καταγωγῆς των ζοῦν ὑπὸ ἄλλας χλιματολογικὰς συνδήκας, ἔχουν ἄλλας συνηθείας τὰς ὁποίας δὲν γγωρίδοµεν ἐπαρκῶς διὰ νὰ κατωρθώσωμεν νὰ τοῖς διαπλάσωμεν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ- λάχιστον ἕνα τοιοῦτον τεχνητὸν περι- βάλλον, ὥστε νὰ κατορδώσουν γὰ εὖ- δοχιµήσουν καὶ ν᾿ ἀναπτυχδοῦν ταχέως. Οἵ ἐπιστήμονες διαφόρων χωρῶν εἷς τὰς ὁποίας ἢ καλλιέργεια τῶν ἔσπε- οιδοειδῶν κατέχει σημαντικὰς ἐκτάσεις, οἵτινες ἔχουν ὅλοι ἁντιληφὺῇ τὴν σπου- δαιότητα τοῦ φυσικοῦ τούτου μέσου καταπολεμήσεως ἐργάζονται συστηµα- τικῶς διὰ ν᾿ ἀνακαλύψουν δι’ ἕκαστον εἶδος ψώρας καὶ τον φυσικὸν της ἔχ- δρὺν, χαὶ νὰ τὸν ἐγκληματίσουν καὶ πολλαπλασιάσουν ἕκαστος εἷς τὸν τό- πον του. Αὐτὸν τὸν σκοπὸν ἔχει καὶ παρ᾽ ἡμῖν τὸ νεοϊδρυδὲν Μπενάχειον Ἱνστιτοῦτογ.. Μέχρις ὅτου ὅμως πατορθωδοῦν ὅλα αὐτὰ δὲν πρέπει νὰ µένωμεν μὲ τὰς χεῖρος ἐσταυρωμένας, ἀλλ’ ὀφεί- λομεν νὰ προστρέξωµεν εἷς τὰ διά- φορα ἔντομοκτόνα, τὰ ὁποῖα ναὶ μὲν εἶναι δαπανηρὰ καὶ ἅπαιτοῦν ἀρκετὸν κόπον καὶ ἁἀρχετὴν ἐπιμέλειαν, ἀλλ' εἶναι ἐπίσης ἀποτελεσματικὰ. .| ΜΕΣΑ ΧΗΜΙΚΑ 1ον). ΦΘειασβεστοῦχος πολτός: Ὑπάρχουν διάφοροι τρόποι παρασκευ- ῆς τοῦ δειασβεστούχου πολτοῦ οἵτινες εἶναι ἅπαντες καλοὶ, ὅταν ἔχουν ὥς τελικὺν ἀποτέλεσμα τὴν ἐπίτευξιν πολ- . τοῦ, περιέχοντος ὕσον τὸ δυνατὸν ὁ- λιγώτερα κατακάθια, δηλ. ἁδιάλυτα ἅλατα, ἅτινα εἶναι ἄδρανη καὶ µει- ώνουν ὣς ἓκ τούτου τὴν ὁραστικό- τητα τοῦ πολτοῦ: Ἡ Φυτοπαθολογικὴ ὑπηρεσία τοῦ Ὕ- πουργείου 1 εωργίας ἐξέδωκε λεπτοµε- ρεστάτας ὁδηγίας παρασκενῆς τοῦ ὃει- ασβεστούχου πολτοῦ κατὰ τὴν ᾿ἴτα- συνήθως, ἡ ἡ ἑορτὴ τῶν γρο- Ὡς Ἠότων ἐνταῦδα ἐγένετο μετὰ πάσης σεμνοπρεπξίας. Τὰ ἔκπαι- ξἑευτήρια ἓν σώμα τι μετὰ τῶν λα- Εόρων των παρέστησαν κατὰ τὴν ξείαν λειτουργίαν, περὶ το τέλος τῆς ὁποίαςἐτελέσθη κατανυκτικώ- τατον μνημόσυνον ὑπὲρ τῆς φυ- γῆς τῶν ἀξιμνήστων εὐεργετῶν τῶν ἐχκταιδξυτηρίων Ν΄ Ἑλένης Πεμπελίδου, Χ: Λουκά σλουμί- ) έ ὅου, Ν. Μαντούρς καὶ αν ουκᾶ μι ἑέωργίου. ΄Ὅλον τὸ ἑἐλκλησίχκσομα, μΣτὰ τὴν θείον λειτουργίαν, ἡγουμξ- των τῶν ἑξαπτερύγων καὶ ο αγ) γατὰ , την εὐνο κώ- τατ ὁ Ἰ καὶ ἀπε ιν ωσιιάνως ἀπειληνὲν ὑπὸ τῶν α -.- μηνῶν κατὰ τῆς ια , , θριστνύρτημιά του τὸν ποσο. ἐλόμιάρα Αστάρρευσις τῶν Ἠεσροι κ τμ άρνων γα Ἡ πατνάφ- τοῦ, ἱερατείου μετέβη εἰς τὸ δ΄ Παρ-. η Εξναγωγξῖον, εροτελεστίαν ἐξετελέσδη ποικί- 2λον καὶ ὡραῖον πρόγραµµα. Ἐὸν πανηγυριχὸν τῆς ἡμέρις | εἶπεν εὐγλώττως καὶ ἔποιχκοδομη τικῶς ἡ Α. Πανόσιολ. κ. Ἴθυβα- 6 νάλιος Ελευθεριάδης, τὸν ὁποῖ- ον συνεχάρησαν πάντε Δί ἀπανψγελίχι ὑπὸ τῶν θησῶν σκὶ μαθητριὼν ὡς καὶ ή φωνητι- κἩ μουσική καὶ Π ἔνέργσανος πὸ- λὺ, πολὺ ὡραῖσι, Τὸ τέλος τῆς ἑαωρτῆς εν ὁ Ἐδνικος Ύμνος. ΜΕΓΑΣ. ΧΟΡΟΣ ὶ ΟΜΕΗΙΙ ΜΝΜΤΡΙ ῥ ΄ὦ χορὸς τοῦ Μοσοκο ομξίου Αμ!” μοχώστου, ὅὁ μεγαε ξίτερος καὶ ἔ-!» πισηµότέρος χορὸς τής πόλεως ᾽Αμμοχώστου, ὠρίσθη ἐφέτος διὰ τὴν 11 ὠεβρουαρίου, ἡ ραν Σάββατον, δὰ λάβΗ δὲ χώ-ιε ραν καὶ πάλιν εἲς τὴν μεγόλην Αἴθουσαν 9ΛΝΟΥ τοῦ κ. Ν. Χού- Ρη. “9 διάκοσμος τῆς Αἰθούσης κα- θὼς καὶ τοῦ Κυλικείου ἀνελή- σφθη πάνυ εὐγενῶς ὑπὸ «οὗ κ. κάὶ τῆς κ. Βακίοι (Ἐπαρκιακοῦ Μηχανικοῦ), γνωστῶν δις τὸ χαλ λιτεχνιχκόν των τόλαντο», καὶ βομηθουμένων ὑπὸ εὐγενὼν κὺ- ριῶν κοὶ δεσποινίδων τῆς πόλεως. Εξησφαλίσθη ἡ ]427-Βιμά τοῦ 1. Σ. Μιχαηλίδη, πορσχωρ!”- Ὀξῖσα ὑπὸ τῆς διευδύνσεως τοῦ Μπὰρ « ὁ Λούης». Ώρα ἑνάρξεως τοῦ χοροῦ 3µ.Η. ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ δω το κ δωννωσ. αμ λος ὃν μα ΕΠΙΤΗΙΝΛ ΜΙΛΚΡΝΩΒΗΗΛ ην ο] 981. ]ανυαρίου 1915. Ἡ ΑΛὺτοῦ ἜῬξοχ της ἀκολουὈ2οικένηι ὑπὸ τοῦ πυρίου Γκάννις ἐπεσκέτ η καὶ ο πτήρησει τὰς ἱνεντοκὰς φυλαγὰς. Ἡ Αὸτοῦ Ἠξογότης τὶν ἑσπέραν μὲ- τόση εἲς τὴν Λέσχην Λατριμίου. στ Ἠεναί δέσεις εἷς τὸ ο οἳ Ἰενιχὸν Ἡροσω- πικὸν Εραμῃατέων. πως ὦ αλ ωαιν αἴτησν εἰς τὸν Α- ποιχιαχὸν Γραμματέα διὰ τοῦ Αλή τοῦ τῆς ἨἩπαργχίας ἐν Ἱι Ἀατο:κοῦσι πα- ὑκ τοῦ ὁποίου ὁ ἀνανκαῖος τύπος αἷ- τήσεως δύναται νὰ λητθ. σσττος 4η Ἰανουαρίω 10595 τηλεγρας ἧματα ἀντηλὴ ᾱ- κατ Ἱά ἐζῆς γησαν μεταξὺ τῶν Α ὑτῶν. Ἔξο τοῦ Κυρερνήτου τῆς ἰνύπρου ᾽Αρμοστοῦ τῆς Ιαλαιστ λνςς. των πι αοῦὺ Αρλοστ τν, Ετσι στέὸ. Ἡ Νυποισκη Πβῤρμήσ-ό καὶ Ἡ Ιύ- πρες αρετές την Παλαιστίνν καὶ ἑλπίζουσιν ὅτι τὸ νέων παλώδιον νὰ ἀναπτύξη τὰ οδμοέρο ντα ἁπφο- τέρων τῶν χωρῶν. Ἀτόρρς Νυβερνήτην, Δευγτσίαν, Ἠκ µέρους τοῦ 11.3 αλα! Ὁκ μέρους τὸ λ229 τῆς αλανστί- νως Νεραῶς αντατοδίσὼ ὃν κιρατισοὺς ἐπὶ τῃ 20 γερυ καλωδίου μεταςὺ Παλαιστίνης παὶ ι σι μα τοτο2Ώξ η διΕΕ ὐ προ ἃ ᾽Αρμοστὴς ορ ρτστ ϕε αν ΑΘΙΣ ΤΑ ΤΑ Τ υνωστὸν ὅτι ἡ ατυχιοῦχος τῆς σγολῆς τῶν ἸΚαλογραιῶν «Ἀευκωσίας Να Ἀλαρία Λ. Μιχαηλίδου ἀναλαμβά-]: γει τὴν, διδασκαλίαν τῆς 1 αλλι- ο το κῆς καὶ ᾽ΑΥΥ)ικῆς κατ οἶκον τῶν ἐπιδυμούντων. Πληροφορίαι παο᾽ ἡμῖν. ὅπου, μετὰ τὴν ἱ- αι κννίρης χαχίΐ το ιρύσον την στ παδυστερήσαντες απὶ δὲ εἰλικρινὴ γρ: Ἠτοπροπσέ ας λέσι πάς ο αηἡμοσδένη ες πέλη τῆς γσρίσσω [εωρ --. σα ωμοον δα σδνς, 2 -- ρονμα μα νο ος αν σιν Αποσυννέτεως, ὁ ὃπη . φανισὺ ἀπό τινων ημερῶων: ᾗ γοµία σέλα ὑπόπτους --. Απὸ το Ατιλανίου ἐγλ π2 2ος Ὁ ταγυρρομικοῦ Γραφείου , άπησαν ἡ σμπηι τὰ -5ἲ-θ-0 χαὶ Τοληνανόσημα -10-0-ἱ ν αν ρου : . Ν Ότὲρ του μ. κ ο Ό νά ῶ μή { , ϱεδοῦν Αναμς πρστηριαθδῃ δε- ὁ φιλαννρωπι- 1 ἑτπέρα τῆς Ἱιροσεγοὓς Νυρ:- αγης ὑπὸ Ἰαλλίστω» ἐβρασι- τεγνῶν δεσποινέδων μεγά- νέων γαὶ γ υ λη καμᾶξα ρ Ν ση Χοὺς Ἱ οπὲρ τοῦ Άνα: την γενναιρδωρίαν ἀναμςιῤόλω ση τὴν ἐν λόγω 5 υγαυλίαν. ο ο κ. Γιώργης [αριζαλδινὸς, προ κειμένου νὰ Αν Ιεταβή εἰς Αν, Ἴσχα, ναλαμβάνει νὰ συν»οδεύσῃ Τόπρυς κατὰ τν. ὥς ζήσας ἐπὶ ἔτη ο. π τοῦ. ἡ τι ητκὴ μὲ πλ,υσίαν ΡοΥ Αναμφιβὸ- ψὰ παρευρεθῶσι διὰ νὰ άσουν μὲ ἀπόλαυσιν καὶ γέλοια ὃ- τ 8 πρικιλίαν 7 ἄμματος. λως πάντες 5 υπ ας τ. λΐγας ὥρας τῆς Φεύτικης ζωῆς. ην προσεχή Κυριακὴν ὃ ᾧεβρου- ῥρίου δὰ εὐλογηδῶσιν εἰς ο] Λεονάρισον ρραβῶνες τοῦ ἐπιμελεατάτου καὶ δραστηρίου διδασκάλου Λιδραγκώμης ο { οι ᾱ α κ. Ἀρίστου Α. Γεωργιάδου μετὰ τῆς περικαλλοῦς καὶ ἀβρᾶς δεσπτινίδος Αννας Αντωνίου ἐχ Λεοναρίσσου Νυγγχαίροινεν νερμῶς --Ἡ κ. Β. αραμοντάνη ἐπισχένεις τὸ δάὔβατον 4 --- Ανεγνωρίσνη νο σαχ ἐν ἵατιχή Πιστωτικὴ ἑταιρία ἐπωνμέχν «Μἰιτσιλιά,» μα η’ εἰς ᾿Αδήνας ὁ ἄγα- ελίκης ο, Διζαγλίδης, πητὸς «φίλος κ σα ριναλοτο ζ- τν οεος. τι) ν ν ---Αιορίσνη ἓν πατληυίω ὁ χάλλισ ἐνταῦθα Άτη- : 3ς ἀπόγοι τος τ. 1) παρ ἵμιῖν Γυμνασίου . Παντελής Ποιητής. παρ. Φαβῤβάτου τὸ λαμ- τον «Αγό ἔρνος σις» μετε- κ. 1. Γζολ- νι 20 αυγαυλίαν Ἀτύρη μετὰ τληρεστάτης βιδὸς Ἡ ἀξιόκονος ἆᾱ' να πία αι, ---Ών πάτω 4 οἱ γάμοι τοῦ χαλλίστου νέου κ. Αγμνη- Αν σαν αααννααςαρονας ρν ον μονο νο λα νλλνς ν λαο Ἰαρωσίεις ἐτελέσνησαν «Δημιουρνίω μπε ] ἑπρίυ. Κυριὰχρυ μετὰ τῆς καλλίστης ἐἔξυφωθῆ ἡ πίστις, ἧς ἁπολαύει σήμερον ἰ ΓΑ]ος Δεσποινοὺς Νικολάου. ἤ Ἑλλὰς εἲς τοὺς διεθνεῖς οἰχονομόλο: μηπως Ὀερυδος γικοὺς πύχλους. Ἐξακολουθων ὁ Κος Επ νά ἑποσ ση 1 Ὑπουργὸς εἶπεν ὅτι τὸ μυστικόν - ων ΑΛευχνωσί ὃν, 1. Ἀνονυσιά- ἐπονειλημμένων αης ναὶ ἡ δὶς Αντι όνη 9212. Αη ἐπὶ τῆς ἀποφασιστικότητος, μεθ’ ἧς ᾱ- - δακτύλιο ἄρρα- τοραυ οπής τν πσῶνας τῷ σα τ1ά2. ὃὮ Ί. 19. αρωσέα ὁ κ. Ὀασί- ια γαλῆῇ καὶ Ἡ ὃς Αν- μα πούλλου. Ε ϱ. Κυριαχῇ ἐν Ἁιμνις :ὁ κάλλιστος νέες κ. Μένιχος Ὁ. Συμε- Νάπα Μ. Ἆιλι- ο... -- μίγρη αντήλλαξαν Ἀαχτόλιον ἀρραρῶ- ! -- 9 ια «νι οὗ καὶ η καλλίστιι δὶς ότατα. κ. Κριστ η Ἱκυριάκου μουκτάρου ἐκ ΤΓΗφγὰς .- σιιςν Νο χαέρτιεν Ῥερι κ.. Ελ η παρὰ το ., - ο κ. τῶι καὶ παρ΄ ἄλλου ἐγένετ» διά- ψευσις ἐὐεωρήνη περιττή Ἡ ἐπονάλη- βις αὐτῆς. ο. Ἡ σίων μετέβη τῇ παρ. Κυριαχκῇ εἰς Λευ- κωσίαν καὶ συνηντήνη εἲς μᾶτς μετὰ τῆς Α. Π. 0. Β, Δ. Ἀτκήτρια ἀνεδείγθ-η ἢ τελευταία 1-0. Ἡ ὁμὰᾶς Ὡαρωσίων ἐπανηλὺε τὴν ἑσπέραν ᾿ τῆς Κυριακῆς κατευχαριστη- τὰς περιποιήσεις τῶν ἀδλη- τῶν, οἱ ὁποῖοι έδειξαν, ὡς μᾶς δι- αβεβαιοῦν, εὑρεῖαν ἀντίληψιν τοῦ ᾱ- λητισμοῦ. ὁμὰς Ποῦβρσφαιριστῶν Έαρω- µένη ἀπὸ απ -----------θος- ΛιΜενικη ΚΙΝΗΣΙΣ. Ιζατὰ τὸ λῆξαν δήμερον κατέπλευ- ης 11 χαὶ ἀπέπλευσαν ἐκ τοῦ λιμένος σαν ᾽Αμμοχώστου τὰ κάτωδι ἀτμόπλοια καὶ ἱστιοφόρα: Τὸ ἆ)π «Μπελκὰς» προερχόµενον ἐν Συρίας μὲ εἰσαγωγὴν 0 βαρ. Μη- καὶ μὲ ἐξαγωγὴν δῖ ὅκ. Πατατῶν, 1450 κοφ. καὶ 20 κιβ. Ι1ορ- τοκαλλιῶν, 50 σάκ. λινοσπόρων, 14 βαλ. Καπνῶν, 19 κιβ. Τυροῦ, 8. κιβ. ἐλαιολάδου, 3 χιβ. Σιγαρέττων, Ὁ κιβ. Ἑρόφιμα καὶ 90 ὌὌρνιδας, ᾿Επιβάται ἠφίχθησαν 6 καὶ ἀνεχώρησαν ὅ. Ῥὸ μὲ Ἱταλικὴν Σημαῖαν απ ΕΠΗ, μὲ ἐξαγωγὴν διὰ Ὀεσσαλογίκην 250, 000 Πορτοκαλλιῶν. Τὸ Γερμανικὸν ἅ)π «Φεε(ΕίΠ», μὲ εἷ- σαγωγὴν 9340 κώλων ἐξ ὤν τὸ τόν. Σιδήρου, ὃ κιβ. Ώαπτομηγανῶν, 2ὔ σακ. Παραφίνης, 19 χιβ. κομφεττῶν, 48 βάλ, χαρτικῶς εἰδῶν, 90. τεµαχ. 3ιδηροδο- κῶν, 955 κιβ. Καρφοβελῶν, ὃ Πιάνα, μἱ δεµ. δύομα 140 κιβ. Σιδηρικά, καὶ 240 διάφορα κῶλα. 'Ρὸ Τουρχικὸν ἆ)π «Πουξ{1ρ» μὲ εἷ- σαγωγὴν 186000 τεν. Πετρελαίων, 10, 000 τεγ. Βενζίνης, 60 βαρ. Μηχανέλαια ὸ Ἑλληνικὸν ἀτμόπλοιον «᾽Αλκμή- μὲ εἷ- χαγοελαίου, γη» απροερχόµενον ἓξ Ἑλλάδος Ισαγωγὴν 1910 κώλων ἐξ ὧν 1000 σακ. λιπάσματα. 900 κενὰ βαρελια, ὃ βάλες δέρματα καὶ 206 κιῤ. Σάπωνας. Διὰ τοῦ. ἰδίου σκάφους ἐξήχθδησαν 80 σάκ. πατατῶν καὶ 90 βαρ. τυρίὰ. Ἐπιβάται ἀφίχθησαν 30 καὶ ἀνεχώρη- σαν ὃ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ. ᾿Αθῆναι, -- Ὁ Ὑπουργὸς τὸν θἰχνο Γνομικῶν ὑπέβαλεν εἰς τὴν Ῥουλὴν τὸ σχετικόν Νομοσχέδιον, ὅι οὗ δὰ χυρω- δᾷ ἡ Ἑλληνοαμερικανικὴ συφωνία, ὑπὸ τὸν τύπον τῆς ἀνταλλαγῆς διακοινώ- σξων μεταξὺ τοῦ ἐν Οὐασιγκτῶνι Πρε- σβευτοῦ τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ γφυπουρ γοῦ τῶν Ἐξωτεριχων τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν τῆς ᾽Αμερικῆς. Κατὰ τὴν συναφθεῖσαν συμφωνίαν ἡ Ἑλλὰς ὁποχρεοῦται νὰ πληρώση τὸ πολεμικὸν χρέος αὐτῆς εἲς τὴν ᾽Αμερι κὴν ἐντὲς ἑξήχοντα δύο ἐτῶν. Ἡ ἙἝλ- λὰς παρκιτεῖται τοῦ ὑπολοίπου τῶν πὀὸ λεμιχῶν πιστώσεων τοῦ 191δ,ἐνῷ εἰς ἄν- τἆλλαγμα ἡ ᾽Αμερικανικὴ Κυβέρνη- σις παρέχει εἲς τὸ Ἑλληνικὸν Δημέσι- ον δάνειον ἕκ δώδεκα ἔχατομμυρίων καὶ ἕχατὸν ἑξήχοντα ἕπτὰ χιλιάδων ὅθλ λαρίων ἐπὶ τόχκῳ ὁἆ 0)0, ἐξοφλητέον ἑντὸς εἶχφσι ἐτῶν. Τὸ Νομοσχέδιον ἐφηφίσδη εἲς πρώ- την ἀνάγνωσιν χθδὲς ἑσπέρας, δὰ φηφι- σδῇ δὲ τελειωτικῶς μεθαύριον Παρα- σκευῆν. ᾽Ανῆναι -- Ἐπὶ τῇ εὐκαιρία τῆς ἐκ Λονδίνσυ ἔπιστροφῆς του ὁ 'Υπουργὸς τῶν Οἰχονομικῶν Κος Καφαντάρης ἐ- ξεφώνησε λόγον δι οὗ ἐξέθεσε τὰ εὖ- χαριστο ἐποτελέσματα τῶν διαπραγµα ἱτεύσεων, εἰς ἃς προέβη ἓν λονδίνῳ καὶ ᾿αἴτινες ἀπέληξαν εἰς τὴν σύναφιν τοῦ Γδανείου τῶν ϐ6,200,00 λιρῶν στερλινῶν ὑπὸ λίαν εὐνοῖχοὺς ὄρους. Τ᾿ἀποτελέ- σµατα ταῦτα ἀποδειχνύουσι πόσον ἔχει τῶν ἐπιτυχιῶν εδράζεται ντεμετωπίσαμεν τὸ προβλημα τοῦ ἕλ- λείµατος τοῦ προὐπολογισμοῦ. Μαὶ ἡ ἀπόφασιστικὰ αὐτῃ στόσις ἐπέφερε τὴν νομισμµοιτικὴν ἠρεμίαν, ουνέτεινε δὲ εἰς ΄ τὸ νὰ ὑφωθῇ ἡ χώρα εἰς τὸ σημερινὸν οἰπδνομικὸν ἐπίπεδον. Ἡ Ελλάς δύνα- ται ἔφεξῆς νὰ διαβλέπῃ μετὰ πεποιθή- σεως εἰς τὴν ἐπμέτάλλευσιν τοῦ ἔδά»ς, Φους αὐτῆς, εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς βι- | ομµηχανίας της, εἲς τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ναυτιλίας της, καὶ εἰς τὴν αὔξησιν τοῦ ἔθνικοῦ πλούτου αὗτης. 'Ὁ ἄος Καφαντάρης ἀνήγγειλε μετ) εὐχαριστήσεως τὴν σύναφιν τῆς Ἕλλη νόαμεριχκκνικῆς συμφωνίας ἐπὶ τοῦ ὅι- αχανονισμοῦ τῶν πολεμικῶν πιστώσεων. Ὅμιλῶν δὲ περὶ τῆς σχετικῆς συµφωνί- ας μετὰ τῆς Γαλλίας πρὸς τακτοποϊη- σιν τοῦ χρέευς παὶ τῶν λογαριασμῶν διαρχοῦντος τοῦ πολέμου, ὁ Κος Ὕπου ργὸς τῶν Οἰκονομιπῶν εἶπεν, ὃτι ἡ συ Ηφωνία οὗτη τιμᾷ τὴν Γολλικὴν Κυβέρ νησιν. οκ ο απ” λκα οσο σοκ: σακν νεα” πωσμακ οτε πω ΕΙΓΚ«ΥΚΛΙΟΣ Κύριε, Οἱ κάτωθεν ὑπογεγραμ]ιένοι ἄπο-' τελοῦντες τὴν ἐν Αιώμαμίτης καὶ ἨῬαρωσίοις ἑταιρείαν Γεωργάκης δι τοῦ παρόντος Ὀηλοῦμεν ὅτι διελύσαμεν τὴν) Ἴα- τὰ δικαιώ- ὡς ἄνω ἑταιρείαν ἀπὸ τὶς Ἄθης γουαρίου 1938. Πάντα δὲ ὑποχρεώσεις τῆς ἐξεχωρήθησαν εἰς τὸν κ. Χριστόδρυλον Ἡ. ῥαχαλοῦνται πάντες οἱ ἔχοντες ὃ,σο- µατα καὶ ῥηδείσης ταιρείας ληἸίας μετὰ τῆς ὡς ἄνω ῥηδείσης ἐ-, ταιρείας γὰ ἀπρτείνωνται τοῦ λοιποῦ πρὸς τὸν κ. Ἀριστόδόυλον Ἡ. 'Αγιο- µαμίτην ἐν Λεμεσῷ. Κ.Π. ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗΣ ΧΡ. ΤΕΟΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΛΟΩΣΙΣ Κύριε, Ἐπειδὴ Ἡ ῥἑταιρεία Ἁγιομαμίτης καὶ Γεωργάχης διελύθη ἀπὸ τῆς ὀ9-, 3 1:925 καὶ ἐπειδὴ ὅλα τὰ δικαιώµα- τα καὶ ὑποχρεώσεις τῆς ῥηθδείσης ἔ-ι ταιρείας ἐξεχωρήνησαν εἰς ἐμὲ σα ἀντιπροσώπους µου ἐν ᾽Αμμογώστῳ' τοὺς κ. κ. Γεωργάλην καὶ Χατζηλάμ-᾽ προν διὰ τοὺς σχοποὺς τῆς ἐκχανα- ῥίσεως τῶν ἀπαιτήσεων καὶ χρεῶν τῆς ῥηνδείσης ἑταιρείας πᾶς δὲ ἔχων λαμ- βάνειν ἡ δίξειν εἰς τὴν ῥηνεῖσαν ἕ- ταιρείαν παραχαλεῖται νὰ ἀπευθύνε- ται καὶ Χατζηλάμπρου. Ν.Π. ΑΡΙΟΜΑΜΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἀόριε, Οἱ ὑποφαινόμενοι Ἀριστόδουλος Τε- ωργάκης καὶ Ἰαχαρίας Ἀ. Ἀατζη-, λάμπρου, ἀπὸ τῆς 90-Ι-93δ ἱδρύσαμεν ἑταιρείαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Γεωργά- ͵ Χης καὶ Χατζηλάμπρου μὲ ἕδραν τὰ, Βαρώσια. Ἀκοπὸς τῆς ἑταιρείας µας εἶναι ἀγορὰ καὶ μµεταπώλησις οἴνων καὶ οἱνοπνευμάτων καὶ ἐν Ὑένει ἡ διεξα- γωγὴ πάσης ἐμπορικῆς πράξεως. Ἔκαστος ἐξ ἡμῶν ὑπογράφων «Γε- ὠργάκης καὶ Χατζηλάμπρου» δεσμεύει τὴν ἑταιρείαν µας. Εθελπιστοῦντες ὅτι δέλομεν τύχη τῆς ὑποστηρίξεώς σας, Αιατελοῦμεν μετὰ τιµῆς ΧΡ. ΡΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΧ. ΝΔ. Χ΄ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΤΓΖΙΔΟΥ ἐν Κώμης-- Αἰγιαλοῦ κ πων-α Εέδοτοι ἄνω πτωχεύσαντος ὅτι ἐπεξετάνη ελευταίαν φορὰν Ἡ προθεσµία τῶν γεύσεων µέχρι 19 Φεβρουαρίου ,ὥραν 4 μ.μ. Καλοῦνται ὅδεν πάν- ς οἱ μὴ ἐπαληνεὐσαντες τὰς ἀπαιτή- σεις των πιστωταὶ ὅπως προσέλθωσι µέχρι τῆς ἄνω ἡμεροιιηνίας καὶ ἐπαλη- δεύσωσι ταύτας εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Εἰσηγητ.ῦ ἀπὸ τῆς μέγριτῆς 4µ. ῃ. καν οὔνται χαὶ πάλιν οἱ δανεισταὶ ς . ἑκάστην. Βαρώσια τῇ 29)1)938 οἱ ἀύνδιχοι ΝΙΚΟΛ. ΣΑΝΤΗΣ ΓΡ. ΜΓΑΛΟΝΑΣ “ὃ Εἰσηγητὴς Ρο. ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ --- Αγιομαμίτην. Πα-. διώρι-ἰ πρὸς τοὺς ῥηθδέντας Γεωργάκην͵ ο μομυμςσο ἱΠΡῃ Τῃ ΕΗΠΠΟΡΙΗΙ ΕΠΙΝΕΛΗΤΗΡΙΛΝ εἰς Λευκωσίαν. Ὡς απντησιν τς ἐπιστολῆς σας Ὄλης πιοθλ όντος, σης πλ 2 2φορῶ ὅτι τὸ ὔτημα τῆς ἐλαττῶσες τῶν γιῦ- μω οᾶ οκ ασ ἐπὶ ανυπριαχῶν τολῆς ταύ- ὃν παλωσύνην, τοὺς πι άργους καὶ Κύπρου περι νη. ἆ (ϱ Διευθυντής τοῦ νχυτικεῦ ἐμποριχοῦ ιν ἵ σχετική αἵτισις ὃ Τμήματος ᾿Αθῆναι 1 - αωσο ΕΠΙ γη ΑΛ ΟΣ οι ὑποφαινόμενοι 1χ. ζωάννου ὃς Σία καὶ Του ρῆς Ἀλιγαὴλ, οἳ ἅποτε- λοῦντες τὴν ἐν Εαρωσέοις {Κύσρου) ἑδρεύουσαν Εμπορικὴν Εταιρίαν᾿ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Ι49ΑΝΝΟΥ ἃ ΜΟΡΦΗΣ ΛΛαμβάνομεν τὴν τιμὴν νὰ φέρωμεν εἷς γνῶσιν ὑμῶν ὅτι ἀπὸ τῆς πρώτης Ἰαγουαρίου 19356 προσελάβοµεν ὣς τρίτὸν συγέταιρον εἰς τὴν ἄνω ἀναφερομένην ἑταιρίαν µας τὸν καὶ προηγουμένως σιαρ ἡμῖν ἑἐργαζόμενον 4. Κυφρῖακὸν ἆ. Κατσα”- μπᾶν, ὅστις ἀπὸ τῆς ἄνω ἀναφερο- ᾽μένης ἡμερομηνίας δὰ κάμνῃ χρῆ- 'σιν τῆς ᾿Εμπορικῆς ὑπιογραφῆς τῆς Ἐταιρίας µας Ἰωάννου ἃ Ἰοοφῆς τῆς ὁποίας ὑπογραφῆς µέχρι σήμε- ϱον µόνον ὅκ. ἵἹἩυμρφῆς Μιχαὴλ ἐ- δικαιοῦτο νὰ κάν χρῆσιν. Ελπίξοντες ὅτι δὰ ἐξακολουὐή- σητε νὰ περιβάλλητσε διὰ τῆς ἔμπι- ἱστοσύνης σις ὥς καὶ πρότερον τὴν ᾿ἀνασυσταδεῖσαν 'Εταιρίαν µας, πα” τε] ἱρακαλοῦμεν νὰ Λάβετε γνῶσιν τῶν κάτωδι ὑπογραφῶν μας Π. ΙΩΑΝΝΟΥ δ Σία ΜΟΡΦΗΣ ΜΙΧΑΗά Ο κ. Μοορφῆς Μιχαὴλ δὰ ὑπογοάφῃ : Ὁ κ. Κ. ο αθυμαής ν δὰ ὑπογοάφῃ : 0 ἱ . Διατελοῦμεν μεῦ’. ὑπολήψεως { | ε ΠΡΟΣ ΠΟΛΗΣΙΝ | ΠΟΟΣΦΟΡΑΙ .. Προσφέρομεν πρὸς πώὠώλησιν περὶ τὰς 400 ὁκ. µμούρου ἐλαιολά- δου, καλλίστης ποιότητος, παρα- γωγῆς ἰδικῆς ΄μµας, εὑρισχομένου εἰς Αγ. Φεόδωρον: ἀναλαμβάνο- μεν τὴν ἀποστολήν του καὶ εἰς οἰονδήποτε µέρος τῆς Πύπρου. | Ἐπίσης προσφέροµεν εἰς πώλη- σιν ἕνα ἐλαιῶνα, κείµενον εἰς ᾿Κορόβιαν (αρπχσίας) εἲς λαμι- πρὰν καὶ ἀσφαλῃῆ θέσιν, συγχεί- [μενον΄ ἐκ 1δ στρεμμάτων, γῆς γο- ἱνίμου μὲ 400 ἐλσιόδενδρα ἤμερα, εἰς τὴν ἁγχμὴν / στης χαρποφορίας των καὶ ἀρκετὰ ὄγρια ἐλαιόδεν- δρα καὶ χαρουπόδενδρα αμα πρὸς ἐμβολιασμόν. οί θέλοντες νὰ ἀγοράσουν δύ- Ἰνανται ν᾿ ἀπευθυνθοῦν προσωπι- πῶς πρὸς ἡμᾶς. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ Εἰς Βαρώσια. σα ΜιΟΠΙΛΝ | [ΙΛΗΟΥ Ἡ διδασκάλισσα τοῦ, πιάνου κ. Μαρία ᾽Α. Δημητρίου ἐκ Λάρνα- κος τυχοῦσα ἀρίστου πιστοποιη- τικοῦ πρὸς διδασκαλίαν Πιάνου παρὰ τοῦ ἐν Βηρυτῷ καθηγητοῦ καὶ µουσικοσυνθέτου Ἡ. ΛΑ. Κοι- σι] διδάξασα δὲ ἐπὶ μακρὸν εἰς τὴν Σιχολὴν τοῦ οἱ ]οδορ] ἆς 1) Αρρατϊεοη ἐν Βηρυτῷ ἄναλαμ- [βάνει νὰ παραδίδη µαθήµατα πιάνου ἓν τῇ πόλει Βαρωσίων. Φἵ βουλόμέενοι ἁἀποταθήτωόαν πρὸς τὸν κ. Σάββαν Μιχαηλίδην, φαρμαχκοποιόν, Ενταῦθα. οσσννα απ ους ση». ον ος Δατωσρκ ατα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρόκειται νὰ διοργανωῦῇ κατὰ τὴν δαν Φεβρουαρίου ᾿Αγορὰ εἰς τὸ νέον γυναικοπάζαρον ἐν Λευχωσίᾳ ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπείας τῆς Εγκλησίας Φανερω- µένης πρὸς χάριν τῶν περιηγητῶν, οἵτινες δὰ ἕλδωσι διὰ τοῦ ἀτμοπλοί- ου 1απσαδίτία τῆς Οπατά πο, ὃ- πὸ τήν διεύἈυνσιν τῶν κ.κ. ζοοΚκὰᾶ ΓΡΟΠ 194, ἀντιπροσωπευομένων ὑπὸ τοῦ ἐν Λάρνακι Πρακτιρείου Περιηγη- τῶν Μαντοβάνη. ΤΟΚΥΗΡ. ΕΜΗ. ΕΠΙΜΡΔΗΤΗΡΙΟΝ. ΣΛΛΌΓΟΣ ΑΓΛΜΩΝ --υ---- ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ «ΡΙΛοΣΟΦΩΝ ᾽Αποϕασίζεις, π Χαταβάλης, νὰ πιγες ἀλυναμίες, νω τῆς μοιριᾶς, τῆς ἀθυμίας, τῆς χλάφας! Νοιώθεις ὅτι ζῆς µέσα σὲ φεῦδος' χατὰ συννήκην σγεδὸν παντοῦ ἐπιφάνεια γύσω ἀθιιότήτος, ὕλα τὰ γύρω σου καὶ τὸ ἐσώτερον, τὸ βαν ύτερον' Αἱ συνδῇ- και τῆς ζωῆς, τὰ πάντα ἄντικρυ τῆς ἀληδείας, ἄντικρυ τῆς αληδινῆς ἂνθρω- πίνης Απαιτήσεως, τῆς πραγματικής ζωῆς | Φεύγουν τὰ χρόνια ὡς ὄνειρα. ὄνει- ρα διαλύονται, πόθοι σβύνουν' πονεῖς λαχταρᾶς, ἐλπίζεις' φροῦδες ἐλπίδεςὶ μὰ καὶ ἄν πραγματοπριοῦνται ἵχανο- ποιοῦν ἀλλοιώτικες αἱ ἵκανρπροιήσεις. Νέοι πόθοι, νέα ἔνειρα, ἀναγέωσις ἑλ- πίδωνὶ οτιγμὴ ἔκανοπροιῄσεως τὶ εἶναι στιγμῆ Νέος χρόνος! Γὶ σηµαίνει νέος χρόνος: Ἀρόνος, τὶ λ[όνος ἢ μετὰ πολ- λῶν' μονὸς Ἡ διπλὸς, γλεντᾷς, χαίρεις Ἰ. κλαίεις, Χίμαιρα Χίμαιρα ὅταν χαίΐ- ῥεις! Διαρχεῖ χίµαιρα ὅταν ςητεῖς νὰ ἀνακουφίσης τὸν πόνον σου κλαίωντας! Διαρχεῖ τποτς Καὶ ὅταν ζητεῖς ὅλα αὐτὰ καὶ τὸν ἑαυτὸν σὸυ καὶ τοὺς φίλους σ»υ νὰ εἰρωνευῦῆς, νὰ γελάσῃης νὰ παί- ξχς, νὰ μυκτηρίσῃης τὸ σύμπαν γιὰ νὰ ἰκανοποιήσης τὲς ἐσώτερὲς ἄντι- λήψεις σου διὰ τὸ τίποτε, ποῦ λέχε- ται Ἰόσμος, δημιουργῶντας κἄτι, ἔστω μίαν στήλην, εὐπρόσδεχτον, ἴσως, μὴ σχολαστικὴν,' μὴ κατὰ γράμμα Όερλο- γιων, στηλιτεύρυσαν καὶ. κατ ἔπι- φάγειαν καὶ κατὰ βάθος τὰ σαθρὰ, ῥεαλιστικῶς, ἀναλόγως πλέον τῶν γύ- ρω, χωρὶς σοβαροφάνειαν, ἐμπαίζων- ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀραχνοῦ- φάντους καὶ ὑποκριτικοὺς παντοίους δεσμοὺς, ἰδοὺ ἡ μοῖρά σου ἡ χρυφἡ, κρυφὰ σὲ ἁρπάζει ἀπὸ τὸ σβέρχον’ ἔ ποῦ πᾶς ἐδῶ σὲ ἔχωίὶ σχύψε γο- τας τοὺς γάτισε, Ἀλάψε........ Ἴδοῦ με' ὑποχεί- ριος στὰ 9ελήματὰ σου..........«Ἠτὸν κα- θένα τὸ ἴδιο φέρεσαι πρὸς τὶ μὲ Ἐρωτᾶς. Ποῦ ἄγομεν τὶ ᾿Απὸ ποῦ φοβερίζεις εἴδους δρόμος εἶναι αὐτὸς, ἀρχίνει ποῦ τελειόνει Καὶ στιχῶντας κάνε ἕνας στὸ χοι- νὲν λόγιον «μὲ τοὺς πολλοὺς ὁ χάρος εἶναι γλυκὺς», γιατὶ νὰ βαδίόης τὸν ἂγνωστον αὐτὸν δρόμου, τὸν μµυστη- ριώδη, τὸν Ὑγλυκὺν περισσότερον, ἢ τὸν πιχκρὸν περισσότερον, Μόνος καὶ ὄχι μὲ σύντροφον, ΣΑνδρώπινα. τὰ πάντα | Τόρα, ἄν ὁ ἕτερος σύντροφος ῥίπτει στὸν ἄλλον εἰς τὸ µέλλον τὰ αἴτια τὰς τυχὸν κακομοιριᾶς, πῶς δὰ δυνηδῃ νὰ ἀποξείξῃ ὅτι µόνος δὰ ἕ- πλεεν εἰς ὠχεανὸν εὐκαιμονίας καὶ ᾽λνδρώπινα τὰ πάντα | Μὰ τΤέλα, φυχἠ µου, γέλα διὰ τὰ ἀνθρώπινα | Κλαυσίγελως δι ὅλα ! Γέλα ἩΠαλιάτσε --Ανθρωπε, γέλα γιὰ τὰ ἀνδρώπινα]! ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΧΔΑΦΓΟΥ [εη[α[[α[[Ε[[ΕΙΠΕΙ ΠΕιΠΒΙΠΕΙΠΕΙΠΕΙΠΕΙΠΕΙ ΚΟΣΤΟΣ . ΣΙ ΛΚΛΛΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τυχὼν ἀδείας παρὰ τοῦ ᾿Αρείου Πάγου. ἝἜδρα ἐν ΔΛΡΝΑΚΙ. [ΞΙΠΕΙΠΕΙΠΕΙΠΞΙΠΕΙΙΕΙ [ΕΙΠΕΙΠΕΙΙΞΙΕΙΕΙ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΟΣΙΠΩΛΗΣΙΝ Προκειμένου νὰ µετατραπῇ ἡ κίνησις τῶν πιεστηρίων µας εἰς ἠλεκτρικὴν ἔχομεν πρὸς πώλησιν µίαν μηχανὴν Ρος ὃ ἵππων, ἐργασθεῖσαν ἐπὶ 1 µόνον ἔτος, εἰς ἀρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι παρ ἡμῖν. ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΡΥ ΤΗΣ «ΜΗΝ ΥΠΝΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθίσταται γνωστὸν ὅτι ἔχω ἵππον ἐπιβήτορα (Γαδουράππαρον) ἕἓξ ἐτῶν χρώματος κοκχίνου καὶ βατεύκει ἐπὶ προχαταβολῇ δύο σελινίων καὶ μετὰ τὴν γέννησιν σελ. 10. Ἐν Περιστερωνοπηγ/ῇ. - ᾿Ανδρέας Λούκα.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΟΙΚΙΛΑ 3p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 2p
Η ΝΟΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 2p
ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΗ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ 2p
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ 1-2p
ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 1p
ΥΠΑΛΛΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 1p