Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-02-15

ΤΗΣ ΣΟΥΜΠΡΑΣ Σχετικὸς μὲ τὸν διπλοῦν φόνον τῆς Σούμπρας, τὰ ἀραβυιὰ φύλλα παραθέ- τουν τὰς ἀχνολούδους λεπτοµερείας, προσπαθοῦντοα νὰ ἐλαφρύνουν τὴν δέ- σιν τοῦ ὁράστον : Τὸ πραγματικὀν ἐπώνυμον τῆς Αγγε- λικῆς εἶναι Μαυρίδευ παὶ οὐχίκωνσταν τῖνου. Εἰργάζετο εἰς ἔν µπάρ ὅπί- σθεν τοῦ κήπου τῆς Εσβεχίας καὶ ἔχεῖ τὴν ἐγνώρισε τὸ 1924 ὁ δολοφόνος Ἰ- µπραὴμ Σάμπεριᾶστις ἧτο τότε ἀξιωμα τικὸς τοῦ αἰγυπτιαχκοῦ στρατοῦ. «Ὁ Ῥάμπερ αἰχμαλωτισθεὶς ὑπό τὸν θελγήτρωντης, ἤρχισε νὰ συχνάξη εἰς τὸ μπὰρ, καὶ μετ᾽ οὗ πολὺ, τὴν ἔπεισε νὰ συζήσῃ μετ αὐτοῦ. Ὁ Σάµπερ τὴν ἡγάπα ὁλονὲν περισσότερον, εἰς βαθμὸν ὥστε νὰ ἀνέχεται νὰ ὑβρίξεται παρ᾽ αὃ τῆς ἐνώπιον τῶν συναδέλφων του εἰς τὸν στρατῶνα, ὅπου ἡ ᾽Αγγελικῆ μετέ βαινε συχνά. ᾿Αφ' ἑτέρου, διὰ νὰ τόν δυσφηµήση ἔπεδιδεν ἀναφορὰς ἐ- ναντίον του εἰς τὸ στρατιωτικὀν συµ- βούλιον. Ἐκεῖνος ὑπέμενε τὰ πάντα αἰχμάλωτος τοῦ ἔρωτός της, πολλάκις δὲ ἐγκατέλειπε τὴν ὑπηρεσίαν, διὰ νὰ εὑρίσκεται ἐγγὺςτῆς ἔρωμένης του. Διὰ τοῦτο παρεπέφθη πλεΐστας φορὰς πρὸ τοῦ στρατιωτικοῦ συμβουλίου, ὁ δὲ πατήρ του τὸν ἀπεχήρυξε, βλέπων αὖ- τὸν νὰ συχνάζη γυναῖκα ὡς τὸ δῦμα µέχρι τοῦ σημείου νὰ τὴν συνοδεύη εἰς τοὺς ναοὺς µέ πῖλον. Εν τέλει ἀπελύδη ἓχν τοῦ στρατοῦ, λα” βὼν μισθοὺς δύο μηνῶν. Ὁ Σάμπερ ἑ- δέχδη τὸ πλῆγμα ἀπαθῶς καὶ μετέβη χατ ᾿εὐθεῖαν εἰς τὴν οἰχίαν τῆς ἐρωμέ- νης του. Όταν ἡ Αγγελική εἶδεν ὅτι τὰ χρήματά του ἐξηντλήθησαν ἐπόώλη- σε τὰ ἔπιπλα τῆς οἶχίας μολονότιτοῦ- τα ἀνῆκον εἰς τὸν Σάµπερ. Οὗτος µη- δεµίαν δόσας προσθχἡἠν ἐξηχολούθει νὰ τὴν ἀγαπᾶ παραφόρως. Μίαν ἑσπέραν διεπίστωσεν ὅτι ἡ γυνῆ, ἡ ὁποία τὸν πατέστρεφεν ἠθιχῶς γαὶ ῥλικῶς ἐγχατέλειφε τὴν κποινὴν στέ- νην, ἀφαιρέσασα τὰ πάντα καὶ ἀφίσα- σα µόνον ἕν µάλλεινον κλινοσχέπασµος «Ὁ Σάμµπερ ἐτυλίχθη δι. αὐτοῦ καὶ ἑ- ποιµήθη εἷς τὸ σκότος μολονότι τὴν νύκτα ἐχείνην τὸ φῦχος ἦτο δριμύτα- τον. Τὴν ἐπομένην ἡ Αγγελική τὸν εἰδοποίησε ὅτι ἀπεφάσισε νὰ τὸν ἔγνα- ταλείφῃ καὶ ὅτι ἐὰν µετέβαινεν εἰς συ- νάντησίν της, δὰ τὸν ἑκαποποίει. Μεθ᾽ ὅ τὸν ὕβρισε, τὸν ἐξυλοκόπησεν ἐνώπι- ον τῶν διαβατῶν καὶ τῶν γειτόνων. Μετά τινὰ χρόνον τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐτρατιωτικῶν ἔπλήρωσε εἰς τὸν Σᾶμπερ τὴν ἁμοιβήν. Ἡ ᾽Αγγελι- νὴ ἔσπευσε τότε πλησίον του καὶ τῷ ἐξήτησε συγγνώµην. 'Ὁ Σάµπερ ὄνυνε χώρησε καὶ ἐλησμόνησε τὰ πάντα. Μίαν ἡμέραν τὸν παρεχάλεσε νὰ τῆς ἀνοίξῃ ἓν µπάρ. Ὢ Σάµπερ ἐδέχθδη καὶ ἐνοικίᾶσεν ἕν μπὰρ εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ὁδοῦ Σάχα, ἕναντι τοῦ “ρόδι Μπάνκ. Ἡ ἄδεια τοῦ µπάρ ἐξεδόθη ἐπ᾽ ὀνόματί του, που) ἁπαίτησίν της. Μέτ’ ὀλίνον χρόνον ἡ Αγγελική μετέβη εἲς τό μπᾶρ, συνοδευοµένη ὑπὸ φίλων της, ἑκακοποίησε τὸν Σάμπερ καὶ ἕδραυσε τὰ καδίσµατα κ.λ.π. : Σάµπερ ἔχει ἕνα ἀδελφὸν ἑλδόντα τελευταίως ἐξ Αγγλίας. Οὗτος κατώρδω σενὰ τὸν συνδιαλλάξη μὲ τὲν πατέρα του καὶ ὁ Σάμπερ ἐγένετο δεχτὸς εἲς τὴν πατρικὴν οἰχίαν. Εὐρίσχετο ἐν οἰχτρᾷ καταστάσει καὶ ἦτο ρακένδυ- τος. Οἱ συγγενεῖς του τῷ ἔδωσαν ἐνδύ- µατα, ἀλλ᾽ εἷς ἑχάστην εὐκαιρίαν τὸν ἐπέπληττον πιχκρῶς. Ἑν τοιαύτῃ χοαταστάσει εὑρισχόμε- νος καὶ βλέπων ὅτι ἔχασε τὴν δέσιν καὶ τὴν ὑπόληφίν του χάριν μιᾶς γυ- ναικὸς, ὁ Σάμπερ ἀπεφάσισε νὰ αὐτο- Χτονήση. Μὴ δέλων ὅμως νὰ ἔἐπιξήσῃ αὐτοῦ ἡ ὑπαίτιος τῆς δυστυχίας, ἄπε- φάσισε νὰ τὴν φονεύσῃ. Τὴν ἑσπέραν τοῦ δράµατος ἔλαβε τὸ περίστρὀφον τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ πρατῶν ῥράβδον μετέβη πρός συνάντησιν τῆς ᾽Αγγελικῆς. ΣΑλλ’ ὅταν τὴν ἀντίχρυσε µετενό- ησεν, Ἐπείνη ἐπέπεσεν ἐναντίον τὸν, ἐποδοπάτησε τὸ φέσιὀν του καὶ ἤρχι- σε νὰ τὸν ξυλοκοπῇ μὲ τὴν ράβδον του ἐνώπιον τῶν διαβατῶν. ἨἩ ᾽Αγγελικὴ ἀπεμακρύνθη. Ὁ Σάμ- περ, τοῦ ὁποίου ἡ ταραχὴ ἔνετάδη ἐξήγαγε τὸ περἰστροφόν του καὶ ἔ- πυροβόλησεν. Ἡ σφαῖρα διεπέρασε τὸν ὀφθαλμόν, ἐνσφηνωθεῖσα εἰς τὸ χρα- νίον καὶ ἡ ᾽Αγγελικὴ ἔπεσεν ἄπνους,. Ὁ Σάμπερ ἔπεσεν πρηνῆς παρὰ τὸ πτῶµά της καὶ τὴν ἐκάλει γοερῶς διά τοῦ ὀνόματός της 3Μεθ' ὅ ἤρχισε νὰ πυροβολῆ κατὰ τοῦ ἑξαυτοῦ του καὶ πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις, τραυµατι- σθεὶς ὁ ἴδιος καὶ φονεύσας τὸν υἱόν τοῦ θύματος Μιχαήλ. Ακολούθως ἐ- πέβη αὐτοχινήτου καὶ πατέεφυγεν εἲς | τὸ ὑπ' ἀριθμὸν 40 οἵπημα τοῦ ᾿Ασμά- ουϊἵ, Κατόπιν μετέβη εἷς τὸ κὶσμ καὶ παρεδόδη εἰς τὰς ἀρχάς. Ἡ Άγγελικη ᾖἦλθεν εἷς Αἴγυπτον ἐκ Παλαιστίνης πρὸ ὀκταετίας. Ἡ δυ- γάτηρ της Κικὴ εἶχεν ἕλδει εἰς Αἴγυ- πτον πρὸ αὐτῆς παὶ ἐργάξεται ὦδ ἠ- βοποιὸς εἷς τὸ δέατρον Ῥιχάνι. 'Ὁ σύ- ζυγος τῆς ᾽Αγγελικῆς ζῆ, ἀλλ᾽ εἶνεπτω- χός. Ἡ εἰσαγγελία ἐπανέλαβε τὰς ἄνα- κρίσεις. καὶ ἐξητάσθησαν διάφοροι μάρ- τυρες. ΚΗΜΙΚΦΝ ΛΙΠΑΣΜΑ 11--0--45 ἢ ΝΙΤΡΟΚΑΔΑΔΙ ΜΑΡΙΚΑ Σ ΑΓΕΛΑΔΟΣ Εἶνοι τὸ πλουσιώτερον καὶ τὸ οἰκονομικώτερον λίπασμα ἀπὸ ὅσα λιπάσματα εἰσήχθησαν µέχρι σήμερον εἰς τὴν νῆσόν µας. Ἡ συμπύννωσίς του εἶναι τοιαύτη ὥστε νὰ τὸ καθιστᾶ εὖδι- νότερον ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα λιπάσματα. | Τό λίπασμα 11-0-427 ἢ ΝΙΤΡΟΚΑΛΙ (αὑτὸ εἶναι τὸ ὄνο- μά, του) προτιμᾶται σήμερον εἰς ὅλας τὰς γξεωργικῶς ἀνεπτυγμέ- νας χὼρας. -.. Δὲν ὑπάρχει κράτος εἰς τὸν κόσμον, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ μῆ εἶναι γνωστὸν τὸ λίπασμα αὑτὸ καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εὖ- ρεθῇ Γεωργὸς μορφωμένος εἰς ὅλα τὰ κράτη, ὁ ῥποῖος νὰ μὴ κά- μη ταχκτικὴν χρῆσιν τοῦ ὑπερσυμπεπυκνωμένου λιπάσµατος 12- 11-60-42. Δὲν ὑπάρχει καλλιέργεια, δὲν ὑπάρχουσι φυτά, εἴτε Ἀημη- τριακὰ εἴτε καπνά, εἴτε λοχανικὰ, εἴτε βαμβάκια, πατάτες, ᾱμ- πέλια ἡ δένδρα κ.λ.π. ὅπου ἡ χρῆσις τοῦ λιπάσµατος αὐτοῦ νὰ μὴ δαυματουργῇ. Ἡ δύναμις δὲ καὶ πυκνότης τοῦ λιπάσµατος αὐτοῦ εἶνε τό- σον µογάλη ποῦ γλυτώνουν τὸν Γεωργὸν καὶ ἀπὸ κόπους καὶ ἀπὸ μεταφορικὰ καὶ ἀπὸ τόσα ἄλλα περιττὰ ἔξοδα. Καὶ εἶνε ἀκριβῶς αὐτή ἡ συγκέντρωσις, αὐτὴ ἡ πυκνότης τῶν βρεπτικῶν του μονάδων ποῦ ἑνῷ φαινομενικῶς τὸ νομίζει κανεὶς ὡς λίπασμα ἀκριβὸν ἐν τούτοις ὅταν προσέξῃ κανεὶς χαλὰ εἰς τὴν ποσότητα τῶν μονάδων ποῦ εὑρίσκονται µαρκαρισμένες εἰς τοὺς σάκκους ἐπάνω καὶ ἐπιβεβαιωμένες μὲ τὴν φραγῖδα τοῦ Γεωργ. Τµήµατος θὰ καταλάβῃ ὅτι μὲ τὸ ΝΙΤΡΟΚΑΛΙ ἀγοραάξει τὸ εὖ- θηνότερον λίπασμα, πρὸ πάντω δὲ πλούσιον, πλουσιώτατον εἰς πάλι καὶ πρὸς ὁδηγίαν σας. :Απὸ τὸ συστατικὸν αὐτὸ, τὸ κάλι, διὰ τὸ ὁποῖον δὰ ἀχούση- τε ἀπὸ τοὺς Γεωπόνους ὅτι ὅπου καὶ ἄν τὸ βάλετε, εἴτε σὲ σι- ταροκρίθι εἴτε σὲ βαμβάκι, εἴτε σὲ ἀμπέλι, εἴτε σὲ πατάτες, λα- χανικὰ, καπνὰ, ἑλαιόδενδρα ἢ ὅσπρια θαυματουργεῖ. Τὸ λοιπὸν τὸ συγκεντρωµένον λίπασμα 11-0-44 μὲ μισὸν σάχκον ϐ0-16-0 τα, περιέχει πάλι τόσον ὅσον δὲν περιέχουν 5 σάχκοι οἱ- ουδήποτε ἄλλου γνωστοῦ λιπάσµατος. Αὐτὸ εἶναι μὲ λίγα λόγια τὸ συγκεντρωµένον λίπασμα Α- ΓΕΛΑΔΟΣ, τὸ ὁποῖον προσφέρει σήμερον εἰς τὸν ΕχΧΠΡΙΟΝ ΓΕΚΣΡΕΡΓΟΝ. Νὰ μὴ σᾶς γελοῦν οὔτε νὰ πιστεύετε εἰς κανένα. Αν ἔχετε ἀμφιβολίαν διὰ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἀξίαν τῶν λιπασμάτων ὡρισμένης μάρκας πάρτε μισὸν Ἀ ἕνα σάχχον χαὶ ὅοπιμάσατέ τον διὰ νὰ ἰδῆτε μὲ τὰ δικά σας μάτια καὶ νὰ πιστέφετε ποιὰς μάρκας τὸ λίπασμα δίνει τὰ καλήτερα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ἀποτελέσματα. Ζητήσατε ὁδηγούς. | ΣΑποχλειστικὺς εἰσαγωγεύς ἐν Γύπρῳ Ε. ᾧφ. ΔΑΥ1Δ 8-8 Ταχ. ΚΙβ. Τι ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Κύπρου). π- ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΝ | Ο ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ᾿Αγορᾶ Βαρωσίων. ΣΠΟΡΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ οπών σποτ Ἐν τῇ ἀγορᾷ Βαρωσίων πωλοῦνται] ΕΒἰδοποιοῦνται οἱ πατατοκαλ- τὰ κάτωνι εἴδη εἷς τὰς ἀχρλούνους Λιεργηταὶ ὅτι συντόμως ὑδὰ τιλάς θά 2 ᾽ , ν ' άσῃ εἷς ᾽Αμμόχωστ Σῖτος χατὰ κοιλ. Ψελ. τ μ Π 5 . , ὂ -- το Κριδή , 3θ φορτίου µας παρ ἐκλεκτοῦ ᾿ρ- Ὄροβος ἐντόπιος » γρ. {ς Λαγδικοῦ σπόρου πατατῶν τῆς Βρώµη » σελ. ὃ 1» γνὠστῆς ατάτας λιαν. ἐκ Πρ. 9 «ΠΙΤΤΑΚΟΥΡΑΣ» Νρόμμυα » » 3 ν ν ͵ ν Φακὴ ον Γιὰ τὴν «Πιττακούραν» τὴν Κρυχκία . » 40 |ὁποίαν ἐπὶ τόσα χθόνια προµη- Φασόλια ἐλτόπια ο» ν ᾖἵ δεύομεν εἲς τοὺς σιατατοκαλΛι- » ἐξωτερικὰ » » 4194 1εργητὰς δὲν χρειάζονται ϱε- αν . 3 -- ην κλάµες, διότι τὰ Λαμπρὰ ἆπο- αφφερες » » ὢὸ 1)2 ρ { φ . « . , . σος ελέσµμα ε Άλεωρα ον σάκκον Ὑελ. 29) τελ αματά των εἶναι εἲς ὅλους Πετρέλαιον ὁ τεν. Τρ ὅψ8-ὸ|γῶστα, ῃ . χύμα » » » ὃδθ “Ὅσοι Φέλουν ἐκλεκτὸν καὶ Ανοίν τ 2 λ ζ ο. ῥὃ ο, -.. »σελ. ' εὐδηνὸν σπόρον ἂς ἀποταδοῦν Φυτικὸς βούτυρος » » » 35 13 ναί α « βάιβαξ { ὁκ. Τρ. 14 γκαίρως πρὸς τοὺς κ. κ. Καλλούνια ἡ ὁι Ερ. 0-21 Ν. Π. 4ΑΝΙΤΗΝ ἃ Σίαν Λάδι γρ. 19-14 ὝὙ κ ᾿ , - , ε.α. ποχατάστηια Αμμιο) Πορτοκόλλια χιαγίτικα σελ. 40--4ῦ Ίνα ᾽Αμιοχώστου. Ηορτοκάλλια στροιυὰ » ο --λο 7 - Τὸ µεγαλείτερον ταμεῖον ο α αλ αμα : Περὶ τὶν 19ηήν τρέχοντος φῦάνει ἀνθρωπίινης σδφίας διὰ τοῦ ἀτμοπλοίου «Κατα» τὸ φορ- ΕΓΛΛΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ τίον μου πατατῶν Ἰρλανδικοῦ σπόρου | πΙ. ηλ] λ Πιττακ2ύρας πρώτης ποιότητος καὶ Ἐννυκλοπαιδεία ναι ὁξ μὴ δει ῥπβεῶδγας. δ ἄσοι ἐξ ὑμῶν δέν ἐποομηδεύνητ πεύ- Π. Γ. Μακρῆ καὶ Σια. ο ἱ ποσο νἩσε, σπεὺ . ο ----- σατε ἐνχαίρως νὰ ὂὃωσετε τὴν παραγ- Μὲ µηνιαίας δόσεις. γελίαν σας πρὶν ἐξαντληνοῦν. Αντιπφύσωπος Βχρώσια τῇ, Τ. 9. 929, ΣΛΒΡΛΣ ΙΡΜΗΡΥ Βαρώσια. Ε. Γ. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ἑχτὸς ὅτι περιέχει καὶ τὰ τρία συστατικὰ εἰς μεγάλην ποσότη- σσ σανς- αἲ θλῦν στ ο μπόρα Ἡ Ορ αρα ϕ ον ὃς ροφος ο ὉοὍοουοπυυ ποπ σον πώ σσ λάυὑᾱ ο ποσο ολλ Δλ Δλοὰυᾱ ο οσον κ λολλ αυ. | ὧν 90 Φ ο «9 κ. ον ο ν ὧν ΄ 9 6 9 ον : 9 9 ) : 9, 9 «9 «ο . 3 9, Ὃασατασασσσσασταν ο 6 καστντττασατπω-το-τν π. τε ϕ 9 ο 99 : ο. ὥ 9 ο ---... παπα αρ δν 4 νς Φ ποτὰ τὴν τελευταίαν 9 ΡΕΤΤΕΡΒ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ πατέχκλυσαν «95 Φ πενταετίαν ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γεωργικὰς χώρος , , ο, , «ο κν δη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξετιμήθη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ σεβαστὸς ἀριδμος| ν τῶν 120 μηχανῶν, αἴἵτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς 16 μηνών, διὰ κάθε χρῆσιν καὶ ἰδίως δι αρ: «ο κά δεύσεις κήπων, καὶ ή σωρεία τῶν παραγγελιῶν, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλλονται καθημερινῶς ανν 4 ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Ἠύπρου. : Φ Φ θὐδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ἐρωτώμενος δὰ ἀρνηδῇ ἡ δὰ διστάσῃ να «ο κά ἐκφράσῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὑχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήµατοι κοιὶ τρ ο] κκ εὐκολίας ποῦ ἔχει ἡ μηχανή του. ον Φ μυ 9 Φ Ἕλππαι σ ο ὃν . . , ι . ς ὠφ]ὶ κά «3 ἀγοράζων μηχανὴν ΠΕΤΤΕΡ γίνεται ὁ φανατιχώτερος ὑποστηρία, Φ ν - - , ὦ»| τὴς τῶν μηχανῶν τούτων. ὁ 9 Εἶναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΛΙ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑΙ ΚΔΙ ΔΛΠΛΟΥΣΤΑΤΑΙ. Φ Φ Τὸ ἐργοστάσιον ΠΕΤΕΡ ὄγει τὸ μοναδικὸν πλεονόκτημα τῆς κατασκευῆς ΔΙ ΔΛΗΙΓΗΣ] 9 ἡ πετρελαιομηχανῆς 5 ἵππων ἐργαζομόνης δι ἀκαθάρτου πετρελαίου. «9 5 μηχανῆ ογαξομόνη ϱ 3 ὧν Προτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρελανομηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατύχους α ΑΙ ΡΕΤΤΕΗ. ) ὁ κό 4 ο 3 ρ 9 ολ Ἐά Ν , ο Ν - 5 ὁ οὐ «ο ᾿Αγοράζοντες πεερελαιομηχᾶς ΠΕΤΤΕΡ δὲν ἔχετε τὸν φύβον ὅτι θὰ καὺυστερηῦῇ Ἡ ἐρ- νά «8 γασία σας ἢ ὅτι δὰ καταστραφοῦν αἱ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαοτήιιατός τιγος, διότι κρα- ὧ οὖν τοῦμεν πλουσίαν παρακαταθήκην ὅλων τῶν ἐξαρτημάτων. ὰ. ο 6 σεν αως- ος 9. 5” φ ” ἀ . ΄ -- - 3 Φ νά «Αναλαμβάνομεν ὑπευδύνως τὰς ἐγκαταστᾶσεις τῶν µηχανων µας ὑπὸ [ον 5 ππεπειραμένων μηχανικῶν εἰς οἰονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου. ὥ Φ 5 : 96 ΙΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝΙΑ, Φ ν : ον Φ 5»οσοσσωυ κά ϱ , , Φ .ν Περισσότεραι πληροφορίαι δίδονται: 5, ο Ἐν τῇ ἐπαρχίῳ ᾿Αιιμοχώστου ὑπὸ τοῦ κ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ ἤ τοῦμ.Γ.ΚΑΚΟΥΡΑ ον κα » » » Λειιεσοῦ » » » ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΑΒΡΙΑ «ο 3 ἢ παρ’ ἡμῶν ἓν Λευκωσία. «ο ιο Φ. ο | Β. Σ. Π ὃ ΣΑ νά ὃν .Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ 8 Σα | ς ) ΓΗ ενικοὶ ἀντιπρόσωποι ἐν ΕΥΠΡΕΣ, δν. κά κά ο - πολι, ος Φ ὁϕ -ᾱ ΘΕΡΙΣΤΙΚΛΙ ΜΗΧΛΜΗΙ 5 Αἱ γνωσταὶ Φεριστικαὶ Μηχαναὶ «Η«Ε.ΙΡΡΕΣ» τοῦ πατιδιοῦ τῶν 5 ποδών φδάνουν ἑντὸς ὀλίνδυ Φιξετέδει δὲ ἤδη ἡ πρώτη παραγγελία. Σιπεύσατε νὰ ἐξασφαλίσξετετὴν. ΘΒεριστικήν σας ἔχ τῆς νεωτέρας παραγγελίας. Χαραντηριστικὰ πλξεονε- κτήματα τῆς μηχανῆς ταύτης εἰνεἠέλαφρότης καὶ ὅτι θερίξει καθ᾽ ὅλας τὰς ὥρας τῆς ἡμέρας, ὁηλαδὴ καὶ ὅταν ὁ παιρὸς εἶνε ὑγρὸς ἤ τὰ σπαρτἁὰ εἴἵνενοτι- ασμµένα. Τιµμοαὶ ὀσυναογώνιστοι. ᾿Αποταθῆτε πρὸς τὸν κ. ΧΛΑΡΙΛΑΟΗ Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΝ ᾽Αμμόχωστον. ὀπορτρ” τε -εππλσώντ ς ρα εντ ας νσ ἳ «φπητ ντ νν 5, τα ώκςς, στη σι νπ κατα ον απ δρ ντος ακ-Εννο σα τα” ΑΘΙΣΤΑΤΑΙ γνωστὺν ὅτι ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ἆ κορίτσια διὰ ἡ ατυχιοῦχος τῆς σγολῆς Γκεντήτριες εἰς τὸ κατάστημα ρα . . ἐς Ἱπτομηχανῶν ἈΝόουμαν. Πλ τῶν Καλογραιῶ κωσ | Ὃ πωρὸ μὲ μι πα προ” νογραιῶν Αευκωσίας Ἱά φορίαι παρὰ τῷ κ. Τάκη Σαν- ᾿νταμᾶ πράπτόρι ἓν Βαρωσίοις. | με ος αρνεον εςσορ ντα σσι πρ ςκω τατνΓσρννος σον Μαρία Λ. Μιχαηλίδου ἀναλαμβά- | γει τὴν διδασκαλίαν τῆς [αλλιως . λ . σ Λ ”) ππγὶ ν 5 3 νῆς καὶ ᾽Αγγλικῆς κατ οὔκωνὴ ΝΟΙΚΤΑΖΕΤΕΙ ἡ οἰχκία Φ. Γεωργιάδου, τοῦ κ. ΑΝ. ἡ ο ῶ -- ΄ 5 λ ποδηλατᾶ, συγχειµένη ἀπὺ δω- μάτια μετὰ ἡλιακοῦ κλα. τῶν ἐπιδυμούγτων. Πληροφορίαι παρ᾽ ἡμῖν. | / | | | | ΝΕΟΝ ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΣΛΒΒΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πες τὸ καινουργὲς ΙἹζατάστημα παρὰ τὺ Φαρμακεῖον τοῦ κ. Κ. Γ ἹἸωσκεὶμ ἐγκατεστάδη τὸ γέον 'Ινουρεῖον τοῦ γγωστοτάτου καὶ Γδραστηριωτάτου κ. Ῥάβρα Κων- : ᾖ 4 { / : { / { σταντίγου. Τὸ πᾶν ἐν αὐτῷ εἶναι γέον καὶ τελείως ἀνταποκρινόμε- νον πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ἑξε-, λιχὈείσης τέχνης. Μαδαριότης καὶ ἀπολύμανσις εἰς τὰ διάφορα ἔ κ -- 4 μα. σ | που αλδταά με ολης τοις δυνατῆς (οὐντίδος. Ἐν αὐτῷ, ἐν κεχωρισµένῳ Δια- µερίσματι, ὑπάρχει Χομμωτήριον τῶν Κυριῶν καὶ Λεσποινίδων. Εἰς τὰς ἀξιοτίμους πελάτιδας τυγχά- ει γνωστὸς ὃ περιποιητικώτατος Ἡ. Σάββας Κωνσταντίνου. | ᾿Ἠπισκεφθῆτε τὸ Νέον ζΚατά- στηµα δὰ μείνετε κατενθοισια- σμένοι. ΜΗΧΑΝΗ “ 5 η Ἀίνησις τῶν πιεστηρίων µας εἷς ΠΙΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ: 4 Ν Προκειμένου γὰ. μετατραπῇ ηεκτρικὴν ἔχομεν πρὸς πώλησιν μίαν μηχανὴν οσο ἵππων, ἐργασδεῖσων ἐπὶ 1 µόνον ἔτος, εἰς ἀρίστην χατάστασιγ. Ηληφοφορίαι παρ ἡμῖν. ῥ Εκ. ΤΥ ΤΠΟΓΡΛΦΕΙΛΥ Τμ «ΜΗΝΑΣ» «Δημιιουργίου ΠραγΜΑΤΑ Και ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ Η ΠΕΝΤΗΚΘΝΤΑΛΕΤΗΡΙΣ ΚΑΙ ἡ ΑΠΟΧΗ --Ἡ Ἐθεμερίες καὶ ἡ ᾱ- ναχολουδίες. πὸ ἑνὸς μηνὸς τώρα οἱ οὖρα- νοὶ τῆς Κύπρου διηγοῦντοι τὸ µένος,ίκαὶ τὴν ἐπικὴν ἄν- δρείαν τῶν ἐθεμερίων τῆς Κύ- πρου κατὰλτῆς συμμετοχῆς τῶν Κυπρίων εἰς τὰς ἔορτὰς τῆς πἒν- τηκονταετηριδος’. τόσος πολεµι- κὸς ὀργασμὸς ἀναπηδᾶ ἐκ τῶν στηλῶν τῶν ἀρηϊων ἐθεμερίων ὥστᾶ νὰ φοβᾶσαι νὰ τὲς ἁτενί- σης μήπως καὶ τὰ γράμματα γί- νουν ἰἱκαντρέθκια καὶ «σὲ ἀφί- όουν ἄπνουν. Καὶ ὅμως ποιὸς ποῦ δὲν τὲς ἕξερε θὰ τῶλεγε, πῶς δὰ ἤρχιζαν νὰ μεσιτεύουν διὰ τὴν συµµετο- χὴν εἰς τὰς ἑορτάς : δὲν τὸ πι- στεύετε ἀνοίξατε καὶ εἴδατε' ἤρ- χισαχν νὰ δημοσιεύουν τὰ... πρὀ- γράμματα διὰ ποίους τὰ δηµο- σιεύουν διὰ τοὺς Αγνγλους ἤ διὰ τοὺς ἀναγνῶστάς των καὶ τὸν λαόν »Ἀθάνατε Γαλεόττε Ἱ ορ νο Ἠανε Πο....ὈαπαΠαδ Ίο πανο πο....ΙΠΟΠΟΥ. Αὐτοῦ, Ἐξοχότης ὁ Κνυρερ- Ἡ νήτης µας] εἴπε κᾶποτε καὶ λέγει πάντοτε ὅτι ἄριστον συντε- λεστικὸν µέσον διὰ τὴν προα- γωγἠν τῆς κτηνοτροφίας θεω- ρεῖ τά ἱπποδρόμια καὶ διὰ τήν ἀνάπτυξιν τῆς παραγωγῆς τὰς ἐχθέσεις: ἐρωτηθέντες καὶ οἱ Γε- ωργικοὶ Σύμβουλοι τὶ φρονοῦν περὶ τούτου, ἀπήντησαν ὁμοφώ- νως καὶ ἐκθύμως ὅτι συμμµερίζον- ται πλήρως τὰς ἀπόψεις ταύτας καὶ συνέστησαν τήν συγκρότησιν τῆς πρώτης βιομηχανικῆς ἐχθέ- σεως ἐν Λάρνακι κατὰ τὴν ἔβ- δομάδα τῆς Διακαινησίμου ἀλλ᾽ εἰς ἁπάντησιν ἐλήφθη κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρίασιν τοῦ Γε- ᾽ωργικοῦ Συµβουλίου ἀνακοίνω- σις τῆς Κυβερνήσεως ὅτι ἡ ἔκθε- σις δὲν δὰ γίνῃ, διότι ίπεν ανα πο ΠΙΟΠΕΥ: ὑποθέτομεν ὅτι τὸ πα- ταξιλίχι τοῦ μὴ δυναµένου νὰ πληρώση τὰ τζιεράκια ἣ τὸν κα- Φφέν του δὲν εἶνε τέσον γελοῖον, ὅσον τὸ παταξιλίχχι μιᾶς Ἐυβερ- νήσεως, διαχειριζοµένης περιου- «σίαν, ἀποδίδουσαν 700 χιλ. λίρες εἰσόδημα ἐτήσιον καὶ οὔσης δι- αρχῶς εἰς ἀδυναμίαν νὰ διαθέ- σῃ ὀλίγας δεκάδας λιρῶν' δι «εὐεργετιχώτατον ἔργον, ἀλλὰ τὸ φαινόµμενον Πυβερνήσεως, µα- ταιούσης ἔκθεσιν βιομηχανικὴν δι ὀλίγες ἢ ἐλάχιστες λίρες εἶνε ὄχι µόνον μοναδικὸν κλὶ γελοῖ- ον, ἀλλὰ καὶ κακοποιόν. Μαὶ ἓν τῷ μεταξὺ οἳ Ἐξυπριῶτες μὲ ἓ- πὶ κεφαλῆς τοὺς διδασχάλους καὶ τὰς διδασκαλίοσος θεωροῦν ἀνε- παρκεῖς τὰς 10 χιλ. λίρας ποὺ ἑἐ- ψήφισε διαὐτοὺς τὸ... Ἑκπαιδευ- τικὸν Συµβούλιον.... 'Η ἀναγκαστιχὴ δενδροφυ- τωτεία καὶ ἡ « Αγατολή». φίλτατος κ. Πιτσιλλίδης τῆς α᾿Ανατολῆς» εἰς ἕνα τῶν τε- λευταίων της φύλλον εἰσηγεῖται ἔπως οἱ βουλευταὶ εἰσηγηθῶσιν εἰς τὴν Ἠυβέρνησιν τὴν ἀναγ- κασοτικὴν δενδροφυτείαν. ἡ «Α- νατολὴ» εἶνε καὶ αὐτὴ ἐθεμερία ἡ ὁποία ἐχκδίδεται εἰς τὴν θ8εό- στραβην μὲ ὁλάνοιχτα τὰ µήάτια Ἐζύπρουν: ἦτο, λοιπόν, φυσικὸν νὰ μὴν πάρῃ εἴδησιν ὅτι κἄ- ποιος βουλευτὴς τῆς ἸΤζύπρου,' τῆς δεόστραβης καὶ τσαλλόχου- φης δυὸ Χρόνια πρὶν νὰ γίνῃ' βουλευτὴς καὶ δυὸ χρόνιχ ἀφ' ὅτου ἔγινεν, διαρρηγνύει τοὺς πνεύμονάς του κατὰ τὸν κ. Κων-' σταντινίδην τοῦ «Κυπρ. Φύλα- κος» διὰ νὰ πείσῃ τὴν παίζου- σαν τὴν δεόστραβην καὶ τσαλ- λόκουφην Τζυβέρνησιν νὰ έἐννο- ήσῃ ἕνα ἁπλούστατον καὶ εὖφυ- έστατον σύστημα ἐνθαρρύνσόξεως ορ τῆς δενδροφυτείας ἕν Μύπρῳ: ὁ βουλευτὴς αὐτός,μολονότι οἶ πα- τσαβοῦρες τῆς Κύπρου ἐρρόφησαν τὰ σάλια των, τὰ ὁποῖα συνήθως ἀκπράτητα χύνουν σᾶν τοὺς λυσ- σασµένους σκύλους, προκξιµένου διὰ νομµοσχέδιον δημιουργικῆς, κοσμογόνικῆς κυπριακῆς σηµα- σίας, ἐντούτοις ἐπὶ δύο χρόνια τώρα μὲ ὑπέροχον σθένος καί ἤ- ρωϊκὴν ὁραστηριότητα ἐδημοσί- ευσεν ὑπομνήματα, συνέταξε νὸ- µοσχέδια, δημοσιευθέντα εἰς μίαν ἄλλην ἐθεμερίαν τῆς Ἰζύπρους, ἀκούουσον εἲς τὸ όνομα «Δημι- ουργίω», ἔλαβε δεκάκις συντεύ- ξεις, ἐφώναξεν, ὕβρισεν, ἵδρωσεν, ἐπροχκάλεσεν, ἔγραψφε μὲ πένναν͵ ἔγραφε µμὲ πυρακτωµένον σίδε- ρον, κατώρθωσε νὰ κινήσῃ τὸ ἀχινητότερον τῶν χινητῶν, τὸν Κύπριον, ὥστε περὶ τὰ 50 χωριὰ τὰ περισσότερα τῆς ᾿Επαρχίας του νὰ γράφουν ἀναφορὰς καὶ ἀνταποχρίσεις, ἰκετεύοντα τὴν παριστάνουσαν τὸν χωφὸν καὶ τὸν πελλὸν Κυβέρνησιν ὅπως υἱ- οθετήσῃ καὶ φηφίσῃ τὸ θαυμάσι- ον καὶ εὐεργετικώτατον νὸµο- σχέδιον Ῥωσσίδη: (ὅρα καὶ ἄντα- πόχρισιν τοῦ περασμένου φύλλου τῆς «Δημιουργίας ἐν Πιτσιλιᾶς Λεμεσοῦ:) καὶ νατόπιν ὅλων τού- των ὁ κ. Πιτσιλλίδης ἐλπίζει νὰ γίνῃ ἀσπαστὴ ἐκ μέρους τῶν βου- λευτῶν ἡ εἰσήγησίς του ὅπως ἑ- πιληφξῶσι τοῦ ζητήματος τῆς.. ωξηρικῆς δενδροκοµίαςῖ ᾿Αµμε στὸν δκιάολον παληότοπε ἵ καὶ σὺ καὶ οἱ ἀδρῶποι σου Ἱἵ.... ορο1ος :ῷ νόµος τῆς ΠΒυριακῆς ἀργίας καὶ ὁ Ἑζυπριώτης. 61 φιλόσοφοι, οἱ μεταφυσιχκοὶ καὶ οἱ θεολόγοι χοντὰ εἰς τὰ τόσα ἅλυτα οἰνίγματα τῶν σκοτεινῶν μυστηρίων τῆς φύσε- ως καὶ τῆς θεότητος, μὲ τὰ ὁποῖα σκοτώνουν µέρα νύχτα καὶ αἱ- ὠνίως τὸν μυαλὸν καὶ τὸν και- | ρόν των, μποροῦν ἐξαίρετα νὰ προσθέσουν ἀχόμη ἕνα ὄχι µικρο- τέρας δυσκολίας' κοντὰ εἰς τὸ μαρτυρικὀὸν πρόβλημα καὶ αἰώνι- ὃν ἐρώτημα, διατὶ ὁ θεος ἢ ἡ φύ- σις νὸ πλόσῃ τὰ φείδια, τοὺς σκορπιοὺς, τοὺς χαμολειοὺς, τοὺς φύλλους καὶ τοὺς κπορχκοὺς µπο- ροῦν περισσότερον δικαιόλογη- μένα νὰ προσθέσουν καὶ τὸ ἐρώ- τηµα, διατὶ ὁ θεὸς ἔπλασε τὸν Τζυπριώτην ἐμεῖς μπορούσαμεν ν ἀπαντήσωμεν τγιὰ νὰ χά- θεται στὸν ναφενᾶῖἒν' ἀλλὰ γιατὶ ἔπλασεν τὸν χαφενέν γιὰνὰ καταστρέφητοὺς Ἑζυπριῶτες θ ἀπαντούσα- μεν ἐμεῖς' ἀλλ᾽ όταν εὑρίσκωνται [ζυπριῶτες, τοὺς ὁποίους ἀχθύξις δηµοσίαᾳ ἐξεγειρομένους νὰ λέ- γουν : «ἴζιακόμα ὁ Ῥουσίης νὰ μὲν ἀντρέπεται τζιαὶ νὰ τὸ λα- λῇ πῶς ἔκαμεν «τὸν νόµον τῆς Κυριακῆς ἀρχίας, τὸ ἀγωνιῶδες ἐρώτημα προβάλλει πλέον ἔπί- μόνον καὶ παθολικώτερον : γιατὶ ὁ δεὸς νὰ κάμῃ τὸν τδυπριώτην!.. ο Νοοτροπία χαὶ ἐξυπνόάδα Ἑζυπριώτιτζη. Λ ιαῤᾶστε, παρακαλῶ, αὐτὸ ποὺ δὰ πές τε µας ἐὰν ὑπάοχῃ πλέον χαρα- σᾶς διηγηθοῦμεν παρακάτω καὶ κτηριστικὴ Ἱστορία διὰ τὴν ὑπουλότητα κιὰ κουτοπονηρίαν τοῦ Εζυποιώτη. «Ο εἰσπράκτωρ τῆς «Δημιουργίας» ἐπανέρχεται ἀπὺ μίαν περιοδείιν καὶ ὑποβάλλει εἲς τὸν Διευθυντὴν τὴν σχε- τικὴν ἀναφοράν : «Εὶς τὸ χωρίον... .. ἑστάδη ἀδύνα- τον. νὰ μὲ αληρώσῃ καγένας' Έχουν τὴν ἀπαίτησιν νὰ πᾶς ἐσὺ ὁ ἴδιος' δέ- λων νὰ σὲ δοῦν νὰ τοὺς µιλήσῃς καὶ κατόπιν νὰ πληρώσουν ἔχουν παρά- πονον μεγάλον ὅτι δὲν ιιένει µέρος τῆς Κύποου, ποὺ δὲν πηγαίνεις καὶ εἲς τὸ δὲν ἕ- χωρίον τους εἶνε ὃ μῆνες ποῦ πῆνες' ἐπὶ τέλους, ἄφ) οὗ οἱ ἄνίγοωποι τύσον σὺ ἀγιιποῦν καὶ δείχνουν σου τό- τοιαν. ἑκτίμῆσιν αοέπει νὰ πῶς». «Ο Διευθυντής, μ.ῦλην του τὴν γνω- στὴν ἀπάθειιν καὶ ἀδιαφορίαν ἀπέναν- ’ Σις ’ 3 , τι τοιούτων ἐκδηλώσεων, ἐὼεώρῆσε καβ ῆκόν του νὰ ἐπιβῇ σαοάβαλου «όοτ καὶ νὰ σπεύσῃ ποὺς τὺ.......μἡ εἴοημέ- γον Κωοίουν” οἳ κάτοικοι μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἀουκτάσην των. απεοιεκύκλωσαν εἲς πυχκνὰ στίφη τὸν ῥουλευτὴν-- Αιουὃ0υ- τὴν, ὁ ὁποίος οἰσταἡλιτούενος καὶ ἀπὸ ὰς ἐγδείξεις ᾿ἐπιδογυιασίας καὶ ὕαν- τ 5 ν , μασμοῦ διὰ τὴν ἀχατισχετον φλνυαρί- αν του, ὠμίλησε περὶ ὕλων ἀγεξαιρέ- τως τῶν ζητημάτων καὶ πεθρὶ....πολ- λῶν ἄλλων ἁκόμη. Αρ οὗ. ὅ κ, Διευδυντὴς ἑξηντλὴῦη ὑμιλῶν. καὶ οἳ ἀκροαταὶ ἐξηντλήθὣησαν ἀπυύοντες, ὁ Ν[ουκτάρης λέγει «Ξέρεις Σ. Ῥωσαίδη, οἳ χωριανοὶ ποίαν χάριν ζητοῦν. ἀπὸ σένα βλέπεις πὐσον σὲ ἐκτιμοῦν καὶ ἀγαποῦν, ὃ ---Παρακαλῶ, ἐλεύδερα, εἶμαι ὅλως διόλου εἷς τὴν διάδεσίν σας. ---Οἵ συνδρομηταὶ τῆς «Ληιιουργίας» εἶνε πολλὰ εὐχαριστημένοι χιὰ θὰ εἶνε πάντοτες συνδροµηταύ σου, τζαὶ ἐν νὰ γραφτοῦν πολλοὶ ἀκόμιπ' ἀλλὰ ἔχουν τὴν ἀπωίτησιν γὰ τοὺς κάµῃς μίαν μικρὰν ἔνπτωσιν: εἶναι ὁ πρῶτος χρόνος ποῦ πέογουν φύλλον καὶτὰ 13 σελ. τοὺς φαίνονται βαρετὰ νὰ δώσουν «φέτι ἓ σελλ. καὶ τοῦ ἄλλου χρὔνου τζαὶ νὰ πάη διοῦν 10. -Μὲ τὰ ἃ σελλ. δὲν μοῦ μένει τίπο- τε χαὶ ἔχομεν ἔξυδα 60 λίρες τὸν μῆ- γα τὸ χωρκόν σας μάλιστα εἶνε ἀπὸ τὰ πλουσιώτερα. -«Θὰ εἶνε καλλίτερα γὰ χάσῃς 20 συνδρομητές : ἔστω μὲν κερδίσῃς φέ- τος ἀπὸ τὸ χωρχόν µας καὶ ἐμεῖς ἓν γάικιστην πάντα συνγδρομηταὶ καὶ δι- χοί σον. -μστω, ἀφ' οὗ εἴνε ἔτσι δὲν δὰ σᾶ- Ἰαλάσω τὸ χατίρι ἀρχεῖ ποῦ δεί- χνετε τόσην πίστιν καὶ ἐκτίμησιν : «ἡἧ πίστι- σας σέσωκεν ὑμᾶς». -«Ῥὐχαριστοῦμεν, πύριε Ῥωσαίδη ὅ δεὺς πέµπει σού τα ἓν σᾶς τὸ λάλουν κοπέλια ὅτι ὅ κ. Ρωσσίδης παράδες χά- γει τζαι φίλους ἔ χάννει τω. Μετὰ μίαν ἑβδομάδα ὁ εἰσπράκτωρ μεταβὰς εἷς τὸ χωρίου... εἰσέπραξε τὰς συγδρομὰς πρὸς 8 σελλ. καὶ μετὰ δύο ἑβδομάδες καὶ τὰ 15 φύλλα τοῦ χὼ- ρίου.... ἐπεστράφησαν εἰς τὸ Υγρα- φεῖον τῆς «Δημιουργίας» καὶ ἑ- πεστρέφοντο, ἕως ὅτου διεγρά- φησαν. Ο ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ ΙΟΣΙΚΟΝΗΟΙ ΑΙΟΤΩ Ὁ δοθεὶς τὴν ἑσπέραῦ τοῦ παρεΛ- Βόντος Σαββάτου Ἰέγας Χορὸς ὑ- πὲρ τοῦ Νοσοπομείου ᾽Αμμοχώστου ἐν τῇ Μεγάλη Αἰδούσῃ Χούρη ὑπὸ τὴν προεδρείαν τῆς ἀξιοτίμου κ. Πόπεμ καὶ τῇ δραστηρίᾳ συμπράξει ἀξιοτίμων κυριῶν καὶ δεσποινίδων ἀγγλίδων καὶ ἑλληνίδων, ἑστέφὺη ὑπὸ πληρεστάτης ἐπιτυχίας ἀσιὸ σεά- σης ἀπόψεως. Ἡ διακόσµησις τῆς Αἰδούσης, χάρις σιρὸ παντὸς εἲς τὴν ἐποπτείαν καὶ τὴν δαπάνην τῆς ἀξιοτίμου κ, Πάσπιγκτον Χαὶ τῇ βοηδείᾳ καὶ ἅλ- Λων κπυριῶν, ἦτο ἐξαίρετος καὶ σπλου- σία, ὁ δὲ φωτισμὸς κανονικώτατος, χάρις εἷς τὸν δαιµόνιον φίλον κ. Δ. Κωφοῦ. η Ἡ μουσικἡ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Μιχαηλίδου πολύ, πολὺ ὦὥ- ραία. Τὸ πουφὲ ἐκτάπτως πλούσιον καὶ ὡραῖον, προσφερθέντω» τῶν φα- γητῶν καὶ γλυκυσμµμάτων λλστ. ὑπὸ τῆς γενναιοδωρίας ἆξιο - τίµων οἰκογενειῶν τῆς πόλεως. Ἡ σεμνὴ εὐδυμία καὶ τάξις ἔπε- κράτησεν, ὥς ἦτο ἑπόμενον, µέχοι τοῦ τέλους τοῦ χοροῦ, τῆς 4 πρωῖ- νῆς, Πὸ πρόγραμμα ἐξειελέσθη πι στῶς, μὲ τὴν προσθήκην ὀλίγων ἑλληνικῶν χορῶν, τῇ ἀπαιτήσει τοῦ ἐντίμου Βουλευτοῦ κ. Κ. Π. Ῥωσ- σίδου καὶ πλείσων ἄλλων, ὁὅ-τὸ τὴν ἐπιδοκιμασίαν πάντων. Ἡ προσέλευσις τοῦ κόσμου ἐφέ- τος ἦτο ἐξαιρετιμῶς µεγάλη καὶ ἡ Μεγάλη Αἴδουσα Χούρη μόλις ἄν ταπεκρίθδη. Τὸν χορὸν ἐτίμησαν καὶ ἐξ ἄλλων πόλεων κεκληµέγοι ἀξιό: τιµοι γεάνιδες καὶ νέοι. Ἡ ἀμφίεσις ἡ ποικίλη τῶν κυ- ριῶν καὶ δεσποινίδων ἦτο τόσον φιλόκαλος, ὥστε μαξὶ μὸ τὸ σύνο- λον τοῦ περιβάλλοντος παρουσίαξε µίαν ὥραίαν φαντασμαγορίαν. Κατὰ τὰ διαλείμματα διεξήγετοι καὶ Λαχεῖον. Ἡ δημοπρασία ἑνὸς ἁρνίου, δω” ρηδέντος ὑπὸ τοῦ κ. 4ούη Εὐαγγ. Δουΐξου, δημοπρατοῦντος μὲ χάριν τοῦ κ. Κωφοῦ, κατὰ σύστημα κατα- βολῆς τοῦ ἐπὶ σιλέον ποσοῦ, ἀπέ- ὅωκε περὶ τὰς ἕξ λίρας. Επίσης ἡ δημοπρασία ἄλλων ἀντικειμένων ἀρ- κετὰ καλή. Αἷἴ εἰστράξεις δὲν ἐκαθδαρίσδησαν εἰσέτι τελείως, πάντως ὅμως προσ- εγγίξουν τὰς 150 Λίρας. Καὶ οὕτως ἡ πάσχουσα ἀνδρω- πότης περιθάλπεται, διασκεδαζού- σης τῆς ὑὁγιοῦς /! 4. Γ. Ζ. κ ΤηΣ ΜΗΝΑ ΠΦΙΝΕΡΙΙΟΣ (Ἡμερ. 10 Φεβρουαρίου 1928.) Κανονισμοὶ διὰ τοὺς µεταξοσπόρους. 1). Ὅλοι οἳ µεταξόσπτοροι, ἐσιτοσίως παοαγόµενοι ἢ ἔξωδεν εἰσαγόμενοι δὰ στέλλωνται υτρὸς διαχείµανσιν, οὐχὶ βρα- δύτερον τῆς δης Ιανουαρίου ἑκάστου ἕ- τους εἰς τοιούτους καταλλήλους ὀρεινοὺς σταθμοὺς συμφώνως πρὸς τὴν ἔγκρισιν τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Γεωργίας. 9). Μεταξόσσποροι δὲν θὰ σταραλαμβά- νωνται ἐκ τῶν τοιούτων διαχειµάσεως τόπων στρὸ τῆς ΆΌης Φεβροναρίου ἕκά- στου ἔτους. -- ᾿Εσικυροῦται ὑπὸ τοῦ “Υπουργοῦ τῶν ᾽Αποικιῶν ὃ ἐσχάτως ψηφισθεὶς ὑπὸ τοῦ Νοµοθετ. Συμµβολίου τροποσοιήητι- κὸς περὶ καινοῦ νόμος. -ἕ- Δημοσιεύονται 4 νέα Νομοσχέδια : 1. Τροποποιητικὸς νόμος καδιστῶν ἕ- μανὰ νομικὰ σιρόσωπα ὅπως ἀσοπτῶσι καὶ ἐγγθάφωσιν ἐπ᾽ ὀνόματέ των ἀκίνη- τον περιουσίαν. (Αιὰ τοῦ Νοµοσχεδ. τούτου ἀναγνωρί- ἕονται ὡς νομικὰ πρόσωστα αἱ Ἱητροστό- λεις, αἱ ᾿Εκκλησίαι καὶ τὰ Ἰοναστήρια τῆς Ἓλλην. ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, οὔ- τως ὥστε ἀκίνητος Περιουσία οἱασδήσο- τε κατηγορίας νὰ δύναται νὰ ἐγγθάφεται ἐσε᾽ ὀνόματέ των. Δι Νόμος τροποποιητικὸς τοῦ περὶ χω- ρικῷν ὁδῶν νόµου. (Διὰ τούτου εὐρύνεται τὸ δικαίωµα ὅ- πως ἀποκτᾶται ἄναγκαστικῶς ἀκένητος ἰδιοκτησία ὄχι µόνον ὅταν πρόκηται νὰ εὑρυνδῇ ὑπάρχων δρόμος χωρίου τινός, ἀλλὰ σιροκειµένου νὰ χαραχὺῇ νἑος τοι- οὔτος, ὡσαύτως δι” ὑγιεινοὺς σκοποὺς τοῦ χωρίου. ἃ. Πομοσχ. τροποποιητικὸν τοῦ νόµου τοῦ ἀφορῶντος ἀκένητον περιονυσίαν κα- τεχοµένην ὑπὸ Δημοτ. Συμβουλίων. 4. Νομµοσχέδιον κανονίξον καὶ βελτι- ὤνον τὴν ποοµήθειαν καὶ διανομὴν ὕδα- τος εἲς τὸ χωριὸν Ευδραία πρὸς -τόσιν καὶ ἄλλους οἰκιακοὺς σκοπούς. (Διὰ τοῦ Νομοσχεδίου τούτου ἔξουσι- οδοτεῖται τὸ Δημοτ. Συμµβούλιον Κυθραίας νὰ διοχετεύῃ εἰς διαφόρους συνοικίας ὕ- τοῦ Κεφαλοβρύσου διὰ σωλή- κατὰ τήν κρίσιν ἐμσπειρογνώ- δωρ ἀπὸ νων, ὅσον Δ 3 : Δ Ν ” ΔΝ µονος δὰ εἶνε ἀρκετὸν πσιθὸς σόσιν καὶ ἄλλους οἰκιακοὺς σκοπούς. - 1- Μεταβολὴ τοῦ Δρομόολογίου τοῦ Συμβατικοῦ. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀφέξεως τοῦ ὕστο- κόμητος ΙΝΟΗΟΑΡΕ συνεφωνήδη ὅσως τὸ Συμβατικὸν, τὸ µεταφέρον εἰς τὸ ἔξω- τερικὸν τὸ ταχνδρομεῖον ἀναχωρεῖ κατὰ τὴν Ζην µ. µ. ἑκάστης Παρασκευῆς' ἡ διευθέτήσις αὕτη δὰ ἐσχύῃ ἐπὶ ἕν ἔτος ἀπὸ τῆς 17ης Φεβρουαρίου μὲ τὴν πρόνοι αν ὅτι ἐὰν ἤθελε κριδῇ ἡ τοιαύτη διευδέ- τῆσις συμφέρουσα εἷς τὸν τόπον τὸ ξή- τηµα τῆς προσθέτον ἁμόιβῆς θέλει δε- ὠρηδῇ, ἄλλως ἡ ἑταιρεία δικαιοῦται νὰ ἐπανέλδη εἲς τὸ µέχρι τοῦδε δφομολόγι- ον. ὁ θαλάσσιος διανομεὺς θὰ ἐπαναλάβῃ τὴν ἐφ πλῷ διανοµὴν τῶν ταχυδροµείων κατὰ στόλεις. ᾿ --- Ἡ ὄμβρησις χατὰ Ἱανουάριον 192. Δευκωσία ὅὃ.90, Λάρναξ δ.6δ, Λεμε- σὸς 9.14, ᾽Αμμόχωστος 3. 88, Πάφος 3. 87, Κυρήνεια 5.11. . ΛιΜεΝικΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατὰ τὸ λῆξαν δήμερον κατέπλευ- σαν καὶ ἀπέπλευσαν ἐκ τοῦ λιμένος ᾽Αμμοχώστου τὰ κάτωδι ἀτμόπλοια καὶ ἱστιοφόρα : Τὸ Αἰγυπτιακὸν ἀτμόπλοιον «ἨΜπελ- χὰς» ποοερχόµενον ἓκ Συρίας μὲ εἶσα- γωγὴν 51 σάκ. οεβυνδίων, 19 κιβ. βου- τύρου, ϐ κιβ, καρυδιῶν, 1 βάλας ταπή- των καὶ { κιβ. φεσιῶγ. Ἐπιβάται ἀφίχθησαν 19 καὶ ἀνεχώ- ρησεν |. Διὰ τοῦ ἰδίου σκάφους ἐξήχθησαν δυ Αἴγυπτον 1955 κόφ. πορτοχαλιῶν, τ{8 σάκ. πατατῶν ϐ0 σάκ. λινοσπόρου 6 κ. τυροῦ, 16 σάι. ᾿Αμυγδαλό- ψύχας καὶ 0δ κενᾶ σιδηρᾶ βαρέλια. Τὸ ᾽Αμϕεοικανικὸν ἀτμόπλοιον ««.ο- εας Ε’. Α]επο» μὲ εἰσαγωγὴν τὸ κιβ. καὶ 129 δεµ. ἀνεμομύλων καί 18 κιβ. μηχιιγημάτων. Διὰ τοῦ ἴδιου σκάφους ἐξήχθησαν 215 κόῳ. πουτοκαλιῶν. Τὸ ᾿λοαβικὸν ἱστιοφόοον «Τεοι- Γκ ΓΕ] Βατγ» μὲ ἐξαγωγὴν διὰ Βπουτ- τὸν 43060 παμηλ. ἀχύρου. Τὸ Ελληνικὸν Πετρελαιοκίνητον Ἰωάννης ὦ,. ἐξαγωγὴν 900. τόν. Ελαιοπνρηγος. μὲ Τὸ Ἰτιαλινιὼν ἀτμόπλοιον «Ἑθπῖοῖα». τῆς Αλόὺδ ἹΤριεστίνο χομίζον διάφυ- ρα ἐμπορεύμιτα καὶ ἕνεχα Θαλασσοτα- ραχῆς δὲν ἠδύνήδη νὰ εἰσπλεύσῃ εἲἷς τὸν λιμένα µας, ἀναγκασθὲν νὰ φύγη ἄπραχτον, ἐξακολονῦ ῆσαν τό δροµολό- γιόν του. Τὸ μὲ Ἱταλικὴν δημαίαν ἀτμόπλοι- ον «Ἠ]ο» μὲ τόγνων Γαιανδράκων. εἰσαγῶγὴν 0 περίπου απο... ολων ΠΟΙΚΙΛΛΞΞΞ --Ὁ παιρὸς ἐξηχολούθησε καὶ πατὰ τὴν διαρρεύσασαν ἑβδομάδα , ἔξαιρε- τικὰ βροχερός' ἡ σπορὰ ἔχει ἤδη τε- λειώσει, ἀλλ᾽ ἡ φυτεία τῶν πατατῶν ναὶ τὸ νιάσµα τῶν διώλων παρεμπο- δίδεται ὑπὸ τῶν συνεχῶν σχεδὀν βρο- χῶν' ἔτσι οἱ βχσανισμµένοι γεωργοὶ τῆς χακοτρόπου αὐτῆς γῆς, παιδεύονται καὶ ὀγωνιοῦν εὑρισκόμενοι συνήθως μεταξὺ τῆς ὀνομβρίας καὶ πολυοµβρί- ος ἆλλ᾽ ἡ πολυµβρία ἔχει τοῦτο τὸ εὐχάριστον ἀποτέλεσμα ὅτι αὐξάνουν σημαντικῶς τὰ ὑπόγεια καὶ πηναῖα νερά. --Εἷς Λάρνακα ἀπεβίωσεν ὁ ἀἁρχαῖος διδάσκαλος Γεωργιος Εὔστρα- τ{ο υ, χρηµατίσας διδάσκαλος τῆς γε- νετείρας μας Περιστερωνοπηγῆς εἰς χρόνους σχότους καὶ γενικῆς ἀγραμ- µατοσύνης, οἳ δὲ υάτοικοι μὲ εὐγνω- µοσύνην εἰλιχρινῆ ἀναμιμνήσκονται τῆς φωτεινῆς διδασκαλίας του ὁ Εὺ- στρατίου διηύθυνεν ἐπὶ μακρὰ ἔτη τὺν ημοτικὴν Σχολὴν Ἀάρνακος, «άἀπο- δώσας καθ) ὅλον τὸ στάδιον τῆς δρά- σεώς του ἀγλχοὺς παρποὺς» κατὰ τὴν ἔκχφρασιν τοῦ συμπολίτου του «Ν. Ἕ- θνους»' ἀλλὰ κχαταστὰς ἁπόμαχος κα- τέφυγε καὶ ἐσιτίζετο ἐν τῷ πτωχονο- µείῳ, ὅπου καὶ ἀπέδανεν....... --Πρὲς τὸν ἀστυνομιχκὸν κ. Μάρχον ᾽Αντωνίου, πρὸς τὸν ὁποῖὸν ἑπαξί- ως ἀπενεμήθη τὸ Ἠασιλικὸν ᾽Αστυνο- μικὸν µετάλλιον, ἀπευθύνομεν τὰ εἰ- λικρινῆ µας συγχαρητήρια εὐχόμε- νοι καὶ εἰς ἀνώτερα. --Ἑὸ Κανουργιοδικεῖον συνεδριάσαν ἐν Δεμεσῷ πατεδίκασεν εἰς θάνατον τοὺς δύο ὄθωμανοὺς Ἱπραχὴμ Μεχμέτ Τοπὰλ καὶ ᾽Αχμὲτ Ἰσμαὴλ ᾽Αλη ἐξ Αγ. Φωμᾶ, χατηγορουµένους διὰ τὸν φόνον Πλατανίσχιας (Άεμεσο) ἆμ- φότεροι οἱ κατηγορούμενοι χατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς καταδικαστικῆς ἆπο- φάσεως ἔχλαιόν' καὶ ὅμως τὴν διαρκῆ φρίκην τῶν θανατικῶν κπαταδικῶν καὶ ἔχπτελέσεων ἀνολουθαῖ ἡ διαρχἠς φρί- νι τῶν ὅολεφονιῶν γαὶ τῶν ἀγρίων κακουργημάτων, ἄνευ διακοπῆς καὶ τέλους. : | : --᾿ἈΑνευρέθη κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Πέμπτην φονευµένος διὰ µαχαίρας ὁ ΒΜΙΙΕΙΓ ᾿Αριοτοφάνης «ὉἩ. Σολομωνίδης καταγόμενος ἐξ Αρσους μεταξὺ Αγ. Νικολάου καὶ Σκουριωτίσσης: ποσὸν εἰσπραχθὲν ἐκ |. 21 καὶ τὸ ὁποῖον ἕ- µεινεν ἄθικτὸν ἀποχλείει τὴν καλο πὴν ὡς ἐλατήριον τῆς ὁολοφονίας. -Διωρίσθη ὀφθαλμολόγος διὰ τὸ Νοσοχομεῖον καὶ, τὴν ἐπαρχίαν Λε- μεσοῦ, ὁ Ἱχανώτατος ἱοτρὸς κ. Χριστέό- Φόρος Τορναρίτης. --Ἐπεσχέφθη τὴν Κύπρον τὴν πα- ρελθοῦσαν ἑβόσμάδα ὁ λόρδος ΙΙ ΜΕ, Πρόεδρος τῆς 'ἙἘταιρίας ᾽Αμιάντου, Πρόεδρος τῆς ᾽Ατμοπλ. Ἑταιρίας Πε- νίνσουλαρ, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάγεται καὶ ἡ Κεδιβιέ ἡ ἐπίσχεφίς του σχε- τίξεται μὲ τὴν μεταβολὴν τοῦ ὅὄρο- Μολογίου τοῦ συμβατικοῦ. Ὁ (λόρδος ΙἴμεΡΕ ἀφιχδεὶς τὴν Πέµ- πτην ἀνεχώρησε τὴν Πορασκευήν. --᾿Αφίκετο ἐξ Εὐρώπης ὁ γνωστὸς νπεντηµατέμπορος κ.Ζηνόβιος Ῥυζάχας τὸν ὁποῖον μετὰ χαρᾶς εἶδον οἳ συγ- γενεῖς καὶ φίλοι του. --Μετὰ τοῦ Λόρδου |ΝζΗ[ΛΡΕ ἐπεσκέ- φθη τὴν Κύπρον καί ἀνεχώρησε μετ) αὐτοῦ ἡ Λαίδη ΙΙΠγῇ, σύξυγος τοῦ Ὑ- πάτου ἐν Αἰγύπτῳ ᾿Αρμοστοῦ. --Ἐπανῆλθεν ἐχ Παλαιστίνης ὁ ἐκ Γύφου κ. Κώστας Παπαδόπουλος Ἡ Πόλεος προμηθευθεὶς διάφορα διατρη- τιιὰ μηχανήματα διὰ τὴν ἀνόρυξιν ἡμιαρτεσιανῶν τὰς ἐργασίας θὰ διευ- θύνη ὁ πολύπειρος εἰδικὸς μηχανικὸς | κ. Ῥασίλης' εὐχόμεθα πλήρη ἐπιτυχίαν ἐπ᾽ ἀγαθῷ καὶ τῶν ἰδίων καὶ τῆς χώρας. --Οὐδεμία διαγραφὴ συνδρομητοῦ τινος ἔστω καὶ δικαιδλογηµένη δύνα- ται νὰ γίνη ἐὰν δὲν ζδητεῖται καὶ δι) ἐπιστολῆς, ἀποδεικχνυούσης τὴν τοῦ συνδρομητοῦ ἐπιθυμίαν νὰ διαγραφῇ’ πολλὰ ἐπιστρέφεται ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι ἐγένοντο ἓν τε- λεία ἀγνοία τῶν συνδρομητὸν, οἳ ὁ- ποῖοι καὶ μᾶς διαβίβασαν διαµαρτνρίας διὰ τὴν ἐν ἀγνοία ναὶ παρὰ τὴν δέ- λησίν τὼν γενοµένην διακοπήν τῆς ᾱ- ποστολῆς τοῦ φύλλου. --Οἵ συνδρομηταὶ µας δέον νὰ γνω- ρίζουν καλῶς ὅτι ὁποτεδήποτε καί ἅν ἤθελον ἐγγραφῆ, ἡ συνδρομἡ δέον νὰ πληρωθῆ µέχρι τοῦ Αὑγούστου διὰ τὰ πεδινὰ καὶ τοῦ Σεπτεµβρίου διὰ τὰ ὀρεινὰ χωρίοι, ἲς Κατὰ τήν πρωῖαν τῆς παρ. Δευ- τέρας κατέπεσε χεραυνὸς ἐπὶ τῶν ἡ- λεχτρικῶν συρμάτων πρὸ τῆς οἰχίας τοῦ κ. Ἐ. Ἰωακείμ, τῆς ὁποίας αἳ ἀσφάλειαι τῆς ἠλεκτρικῆς ἔγκαταστά- σεως ἑβλάβησαν. Ὁ περαυνὸς ἠκολούθησε τὴν γραµ- μὴν τῶν συρμάτων πρὸς τὸ Φάληρον. --ασρμμρεν--ρος οἰ -Ἐξακολουθοῦν αἱ ὑπὸ φιλοτίμων ἑρασιτεχνῶν νέων καὶ δεσποινίδων προπονήσεις διὰ τὴν παράστασιν τῆς Αντιγόνης. --ἹΠ παρ. Κυριακῇ ἑτελέσθησαν οἵ γάμοι τοῦ χαλλίστου νέου κ. Κώστα. Χ. Δημητρίου μετὰ τῆς χαλλίστης Δος Ἑλένης ΧΝ. Μαρκουλίδου. Συγχαίροµεν δερμὸς. --Διὰἁ τῆς ἀφιχθεῖσης νέας διατρη- τικῆς νηχανῆς, γίνονται διατρήσεις εἷς Βαρώσια φαίνεται ὅτι ἑστέφθη ὑπὸ πλήρους ἐπιτυχίας ἡ πρώτη τοι- αύτη γενοµένη εἰς κτῆμα τοῦ ἑγκρί- του δικηγόρου καὶ µεγαλοχτηματίου ᾱ. Δούη Εὐαγγ. Λουῖϊδου. --Συνέχεια τῆς ἐκθέσεως περὶ µε- τάξης γαὶ ἄλλη Όλη εἰς τὸ προσεχές. ΖΗΤΕΙΤΑΙ δωμάτιον διὰ ἑ- νοικίασιν' ἀποταθῆτε στὰ γρα- φεῖά µας. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΛΛ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ.--Ἡ ὑπουργικὴ κρίσις ἕ- ληξεν. Ἡ νέα Κυβέρνησις δὰ σχηµα- τισὺῃ ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Κου Ζαΐμη. Πάντες οἱ Ὑπουργοὶ ὃ᾽ ἀνή- κουσιν εἰς τὰ κόμματα] Μιχαλακοπού- λου, Καφαντάρη καὶ Μεταξᾶ. Ἡ Βρυλὴ δὰ συνέλδη τὴν 15ην Φεβρουαρίου τρέχοντος. Ἡ νέα Κυβέρνησις ἔχει ἐξασφαλίσει μεγάλην πλειονοψηφίαν. ᾿Αδήναι--Ἡ Κυβέρνησις συνεκροτή- δη τελειωτικῶς, ὀρκισῦεῖσα σήμερον ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοχκρα- τίας. Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον ἀπετε- λέσθι ὡς ἑξῆς: Πρόεδρος τοῦ Ὑπουρχικοῦ -Συμ- βουλίου Ίος ᾖαΐμης, Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Ίος Μιχαλακόπουλος, Ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν ᾿Ἐσωτερικῶν Κος Μαρῆς, Ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν Κος Ἰαφαντάρης, Ὑπουργὸς τῆς Συγ- κοινωνίας Κος Μεταξᾶς, Ὕ πουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν Ἀτρατηγὸς ζζος Μαζαρά- χης, Υπουργὸς ἐπὶ τῶν Ναυτικῶν Κος Μερλόπουλος, Ὑπουργὸς τῆς Δημοσίας Ἡρονοίας Κος Κύρκος, Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης Κος Τουρκοβασίλης, Ὑ- πουργὸς τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Κος Νικολούδης, Ὑπουργός τῆς Ἔδθνι- κῆς Οἰκονομίας Ἔος Βελέντζας καὶ Ὑπουργὸς τῆς Γεωργίας Κος Ἔξη- ντάρης. Τὸ 'Ὑπουργικὸν Συμβούλιον ὡς ᾱ- ᾿ νωτέρῳω δὰ παρουσιασῦ! ἐνώπιον τῆς Βουλῆς κατὰ τὴν 1δην τρέχοντος µη- γός. Ὃ σχηματιδμὸς τῆς νέας Κυβερνή- σεως ἐγένετο δεχτὸς μετὰ ζωηρᾶς ἕ- κανοποιῄσεως ἐκ μέρους τῶν πολιτι- πῶν κύκλων καὶ τῆς δηµοσίας γνώ- µῆς, καθόσον ἡ συγχκρότησις αὐτῆς δεωρεῖται ὡς ἐγγύῆσις τῆς ἐξακολου- Ἀ-ήσεως τοῦ ἔργου τῆς ἐσωτεριχῆς εἰ- ρηνεύσεως, τής περισυλλογῆς καὶ τῆς οἰχονομικῆς ἀνορδώσεως τῆς Χώρας. ΚΟΣ1 ΣΠ. ΣΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τυχὼν ἀδείας παρὰ τοῦ Αρείου Πάγου. ἝἜδρα ἐν ΛΑΡΝΑΚΙ. «ο κα ΜΙΛΛΜΙ κ. ΙΛΙΜΗΡΙΜΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ῥαρώσια, | «ο ον ΔΗΛΟΩΣΙΣ Κύριε, ᾽Αναφερόμενος εἰς δήλωσίν µου δημµοσιευθεῖσαν εἰς τὴν ἐν ᾽Αμμοχώστῳ ἐκδιδομένην έφημε- ρίδα «Δημιουργίαν» εἰς τὰ ὑπ ἀριθμὸν 59 καὶ 60 φύλλα καθι- στῶ εἰς ὑμᾶς γνωστὸν ὅτι ἀντὶ τῶν κ.κ. Γεωργάκη καὶ Ν΄’ Λάμ- πρου διώρισα τὸν κ. Γεώργιον 7. Μυλωνᾶν, δικηγόρον, ἐκ Βα- ῥρωσίων ἀντιπρόσωπόν µου διὰ τὴν εἴσπραξιν τῶν ἀπαιτήσεων τῆς διαλυθείσης ἕἑταιρείας Αγι- οµαμίτης καὶ Γεωργάκης. Πᾶς δὲ ἔχων νὰ δίδῃ εἰς τὴν διαλυθεῖ- σαν ἑταιρείαν παρακαλεῖται νὰ ἀπευθύνεται εἰς ἐμὲ ἐν «Ἀεμεσῷ ἤ πρὸς τὸν µῥηθέντα ἀντιπρό- σωπόν µου Γεώργιον ᾖἆἤ. Μυλω- νᾶν. | Ἐν Βαρωσίοις 11)9)923 Διατελῶ μετὰ τιμῆς ΧΡΙΣ.Π. ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗΣ «Δημιουργίο) μαι «ασ. τῆς καταργήσεως μεγάλου ποσοῦ τοῦ λεγοµμένου ὑποτελικοῦ φόρου, ἑλπίσαν- τες ὅτι δὰ ἐπήρχετο κἄποια οἶχονο- μιχκὴ ἀνακούφισις εἷς τὸν τόπον τοῦ- τον]. Καὶ τώρα, ἆς εἴπώ καθαρὰ τὰ πράγματα, τ'᾽ ἀφορῶντα τὴν συµµε- τοχήν των εἷς τὸν ἐπίσημον ἑορτα- σμὸν τῆς Πεντηκονταετηρίδος τῆς ὑφ᾽ ἡμῶν κατοχῆς τῆς Νήσου ταύτης. Ἐκ τῶν πρώτων ἐπλησίασα καὶ ἑβολιδο- σκόπησα τὰξ σκέψεις τοῦ ᾿Εθνάρχου τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς ἸἈΝήσου. Ῥϊαέδυσα εἰς τὰς σκέψεις του. Ἔ- πεφυλάχδη ν᾿ ἀπαντήσῃ ὁριστικῶς, ἀφοῦ συνεννοηθῇ μετὰ τῶν Συναδέλ- φων του. ᾽Αλλὰ,....... Μόλις διὰ τῶν ἐφημερίδων ἐγένετο γνωστη Ἡ τοιαύτη βολιδοσχόπησις καὶ ὅλος σχεδὸν ὁ Ἑλληνικὸς τύπος ἑξα- γέστη, διερμηνεύων τὰς σκέψεις τῆς ἀπολύτου πλειονότητος τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθδυσμοῦ τῆς Ἀήσου, ὁ ὁποῖος δι- εχήρυξεν ὅτι δὰ διέπραττεν- ἔγχλημα ἑσχάτης προδοσίας ὁ εἰσηγούμενος το.αύτην τινὰ συμμετοχὴν τοῦ λαοῦ εἷς τὴν Πεντηκονταετηρίδα καὶ Ἠπεί- λησεν ἐμφαντικῶς τὸν ἐδνάρχην του ὅτι πρόοδος τοιούτων σχέφεων, δὰ συνεχλόνιζεν ἐκ βάθρων τὸν Ὀρόνον του. Ἐβάσισε δὲ ὁ τύπος καὶ ὁ λαὸς τὴν ἐμμονήν του πρὸς τελείαν ἀποχὴν ἐκ τῶν ἑορτῶν ἐπὶ τῶν ἀκολούδων: Ί. Διότι ὃ ἑορτασμὸς ἀντίκειται πρὸς τοὺς ἐθνικοὺς του πόθους μὲ τοὺς ὁποίους τρέφεται, ζἩἹ καὶ ὑπάρχει. . Διότι τὸ χορηγηδὲν εἲς αὐτοὺς πολίτευμα δὲν ἂνταπεκρίὃη ποσᾶς εἷς τὰς βλέψεις καὶ σκέψεις των, ἀφοῦ οὐ- δεµία πραγματικὴ συμμετοχὴ ἐχορη- γήδη εἰς αὐτοὺς ἐν τῇ διακυβερνή- σει νῆς χώρας των. 8. Διότι ἡ λεγομένη Βουλὴ των εἷ- νε µία παρῳδία Συνταγματικῆς Βου- λῆς ἀφοῦ ἡ αἱρετὴ ἀντιπροσωπία των οὐδὲν δύναται νὰ κατορδώση, οὐδὲ. νὰ ἐπιτόχη ἐν αὐτῃ κοῦ᾽ ὅν τρόπον εἶναι αὕτη συγκεκροτηµένη. Καὶ ᾱ- πόδειξις τούτου εἶνε τὸ γεγονὸς ὅτι ἐν αὐτῇ ἑφηφίσθησαν, παρὰ τὴν ὃέ- λησιν τῶν ἑλληνικῶν αἱρετῶν Μελῶν, νόμοι τελείως ἀγελεύνεροι καὶ τυραν- γικοὶ, νόμοι οἰκονομικῶς καταθλιπτι- κοὶ, τῶν ὁποίων τὰ βάρη μετὰ μό- χ3ου ὑπερτάτου φέρει ὁ λαὸς οὗτος. Ἔχετε, Εντιμότατε, ὑπ᾿ ὄψιν σας τοὺς περὶ ἀπελάσεως νόμους, τοὺς περὶ παρελάσεως καὶ συγκεντρώσεως πλή- 8ους, τοὺς περὶ ᾽Αγροφυλακῆς καὶ τό- σους ἄλλους «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριδμὸς». 4. Διότι διὰ τῆς Ἰνωστῆς διπλω- ματικῆς μεθόδου µας, περὶ τὸ Κυ- . βερνᾶν καὶ Διοικεῖν τοὺς ὑφ᾽ ἡμᾶς λαοὺς ἐφηρμόσδη καὶ ἐνταῦθα τὸ γνω- στὸν «Διαίρει καὶ βασίλευε» καὶ ἔκρα- τήσαμεν οὕτω διηρηµένους τοὺς ἔυ- πρίους Ἕλληνας καὶ Ὀδωμανοὺς καὶ ἐν συµπράξει καὶ συμπαιγνίᾳ μετὰ τῶν τελευταίων κατωρδώσαμεν τὴν ἐπιφήφισιν τόσων φυρολογικῶν νόμων, παρὰ τὰς ἑντόνους, ἔσω καὶ ἔξω τῆς βουλῆς, διαμαρτυρίας τῶν Ἑλληνικῶν αἱρετῶν μελῶν. δ. Διότι, παρὰ πᾶν δίκαιον, Ψεῖον καὶ ἀνθρώπινον, ἐπεβάλομεν καὶ εἶσε- πράξαµμεν παρὰ τῶν Κυπρίων πολλὰς ἑκατοντάδας Χιλιάδας λιρῶν, ὑπὸ τὸν τύπον «Ἐπιβάρυναις εἰς τὸ Ὀδωμανι- κὸν Χρέος» καὶ κχατεκρατήσαμεν καὶ κατακρατοῦμεν πλέον τοῦ ἡμίσεος ἑ- κατοµυρίου λιρῶν, ἀνηχουσῶν εἰς τὴν Κύπρον καὶ προελθουσῶν ἐκ τῶν πε- ρισσευµάτων τῶν ἑσόδων καὶ δαπανῶν αὐτῆς, εἰς ἐποχὰς μάλιστα κατὰ τὰς ὁποίας ὃ Κύπριος ὑπενήκευσε καὶ τὸ τελευταῖον στρέμμα τῆς γῆς του καὶ αὐτὴν τὴν κατοικίαν του, διὰ νὰ ἐ- ξεύρη δάνεια πρὸς αυντήρησιν τῆς οἳ- κογενείας του καὶ συνέἐχισιν τῶν ἐρ- γασιῶν του μὲ τόκους βαρυτάτους, ὑπερβάλλω δὲ ποσῶς, ἄν βεβαιώσω, ὅτι ἐντὸς μικροῦ ἀἁπόμη χρονικοῦ δι- ᾿αστήµατος τὸ πλῖστον τῶν Κυπρίων θὰ μθταβληὺῃ εἰς δουλοπαροϊκους, δι- ότι Ἡἡ κτηµοσύνη αὐτοῦ δὰ περιέλὺῃ εἰς χεῖρας ἐπιτηδείων, καὶ ἀαυνειδή- των τοκογλύφων, καθ’ ὧν δὲν ἑλή- φὃησαν ποτὲ σοβαρὰ καὶ ἀποτελεσμα- τικὰ δραστικὰ νομοῦθετικὰ µέτρα καὶ οἵτινες χυριολεχτῶς κορυβαντιῶσιν εἷς βάρος ἰδίᾳ τοῦ ἀγροτικοῦ κόσμου, ἐν- τελῶς ἄνενόχλητοι ἀπὸ πάσης Διοικη- τικῆς ἐπεμβάσεως πρὸς περιστολὴν τῶν ἐνεργειῶν καὶ πράξεων των, ἐντὸς τῆς σφαίρας τοῦ δικαίου καὶ τῆς τιµι- ότητος. 6... Διότι ἡ Γεωρχία καὶ Ἡ κτηνοτρο- φία. αἵτινες ἀποτελοῦσι τοὺς Χυριω- τέρους καὶ ζωτικωτέρούς παράγ2ντας τοῦ τόπου τούτου, ὄχι μόνον δὲν ἕἔ-ι τυχον ποτὲ ἐκ μέρους τῆς Κυβερνή- σεώς µας Οὐδεμιᾶς ἐνισχύσεως καὶ προστασίας ἀλλὰ καὶ ἀπηνῶς Χατε- διώχθησα», Τὸ Δασονομικὸν τμήμα ἴδίᾳ, ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει Ἠ µάστιξ κυριολεκτικῶς τοῦ Κυπριακοῦ λαρῦ, τὸν ὁποῖον πε- ριήγαγεν εἰς τοιοῦτον βαὺμὸν Αποηιώ- σεως ὥστε νὰ πυρπολήσῃι τμήματα Δασῶν ἄξίας π»λλῶν χιλιά- δων λιρῶν. ᾽Αλλὰ πόσα ν ἁπαριν ἵ Κατόπιν ὅλων τούτων», δὲν φρονεῖτε μετὰ τὸ -μεγαλεῖον καὶ ἡ δόξα τοῦ ᾿Αγ- γλικοῦ Κράτους ἡμαυρώδη ἐνταῦθα καὶ ὅτι οἱ ἐχεφρονοῦντες τῶν Τυ- πρίων δικαιολογοῦνται πλήρως, ἐμμέ- νοντες εἰς τὴν τελείαν ἀποχὴν των κατὰ τὸν ἑορτασμὸὀν τῆς Πεντηχκον- ταετηρίδος τῆς Κατοχῆς µας ἐν τῇ ἱστορικῇ ταύτῃ Νήσω, Καὶ δὲν νοµί- ζετε, Ἐντιμότατε, ὁρθὸν καὶ δίκαιο, ἀναχρούρντες πρύμναν, νὰ πηδαλιου- χήσωµεν τὸ Κυπριαχκὸν σχάφος, ἀπὸ τοῦδε καὶ ἐφεξῆς, χατὰ τὰς ἁπαιτή- σεις τῶν καιρῶν, Ὠτοι, νὰ παραδὀ- σωμεν τὴν οἰακοστρόφησιν τούτου εἷς τὰς χεῖρας φίλων καὶ ὁμοεθνῶν τῶν Κυπρίων, ὁποῖοι οἱ Ἕλληνες, μεῦ’ ὤν συνδέονται οἱ Κύπριοι διὰ δεσμῶν ἀρ- ρήχτων καταγωγῆς, γλώσσης καὶ Όρη- σκείας Μόνον διὰ μιᾶς τοιαύτης ὀψηλοῦς καὶ εὐγενοῦς χειρονομίας, ᾿Εντιμότατε, εἶναι δυνατὸν, ν᾿ ἄναστηλων]ῇ τὸ Υό- ὐτρον, ἡ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖον ἡμῶν ὡς Κράτους καὶ ἔθνους μεγαθύμου καὶ φιλελευθέρου,.!» μεγάλα ν ντιµότατε, πεποιι ἧσεως ὅτι Τῆς Υ. Ε. εἰλικρινῶς ὀμέτερος «ὁ Νυβερνήτης Κύπρου» Πρὸς τὴν Αὐτοῦ Ἐντιμότητα Τὸν Ὑπουργὸν τῶν ᾿Αποικιῶν Εἰς Λονδῖνον οσο Τοιαῦτα, ᾿Εξοχώτατε, δὰ ἐξέθετον πρὸς τὸν ᾿Εντιμότατον “Ὑπουργὸν τῶν ᾽Αποικιῶν, ἄν κατεῖχον τὸ ὑψηλὸν ὃἌ- πούργηµα τὸ ὁποῖον ὑμεῖς κατέχετε. Διατὶ νὰ μὴ ἐλπίσω ὅτι καὶ ὑμεῖς, τὸν ὁποῖον τολμῶ νὰ πιστεύω, διακρί- γει ἡ ὀξυδέρχεια, ἡ εὐθύτης καὶ ἡ εἰ- λικρίνεια, συνδυαξόµεναι μὲ τὰς ὑψηλὰς καὶ εὐγενεῖς παραδόσεις τοῦ φιλελευ- Φέρου ᾽Αγγλικοῦ Ἓθνους, δὲν δὰ πρά- ξητε τὸ αὐτὸ, ὅτε δὰ δικαιοῦσνε νὰ παταλάβητε ἐξέχουσαν δέσιν οὐ µόνον ἐν τῇ Κυπριακῇ Ἱστορίᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ χαρδίᾳ τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων Νὰ ἐλπίσω τοῦτο, μέὂ᾽ ὅλων τῶν συμπατριωτῶν µου, ᾿Εξοχώτατε Διατὶ ὄχε Μὲ ἐλπίδας τοιαύτας, ἐπιτρέφατὲ µοι νὰ ΔΛιατελδῦ τῆς Υ. Ἐξοχότητος «ταπεινὸς δεράπων Όμηρος ΚΕ. Λοϊζίδης Γιολοῦσα τῇ 29)1)928 τῇ Α. Ἐξοχότητι τῷ Κυβερνήτη τῆς Νήσου Κύπρου Σὲρ Ῥόναλτ Στόρς χ.λ.π. ζονμε- ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΛΗΤΗΡΙΒΥ ΚΗΙΡΗ Τὸ ὈἘΕμπορικὸν Ἐπιμελητήριον Κύ- πρου πρέπει ἅπαραιτήτως ν᾿ ἅποτε- λέσῃ Κυβεργητικὸν ὀργανισμὸν ἤ ἡμι- πυβεργητικὸν τοιοῦτον, ἐπιχορηγούμε- γον ἀπὸ τὴν Ἰζυβέργησιν διότι µόνον κατ’ αὐτὸν τόντρόπον δὰ ἔχῃ ἀμέσως εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τ) ἀπαιτούμενα µέσα ὁράσεως καὺῦ) ὅλας τὸς διευθύνσεις, τὸς ἑκάστοτε ἐγδεικγυομένας, πρὸς ἐχ- πλήρωσιν τοῦ προοοισμοῦ του. Τὸ Ε.Ε.Κ. μὴ ὑπάρχοντος εἴδικοῦ ὰ , 9 ῳ 9 γ{τμήµατος ἐμπορίου καὶ βιομηχανίας ἓν Κύπρῳ δύναται νὰ ὑπαχδῇ εἷς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ τµήµατος τῆς Γεωρ- γίας, μετονομαζόµενον «Τμῆμα παρα- γωγῆς καὶ ᾿Εμπορίου». }Συγδυάζεται δὲ μὲ τὸ τμῆμα τῆς Γεωργίας, διότι τὸ Γ.ΕΒ.Ι. ἀποσκοποῦν τὴν προαγωγὴν καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν Κυπριακῶν συμφερόντων ἓν τῷ ἐξωτερικῷ, κατ’ ἀνάγκην ὃ’ ἁσχοληθῇ καὶ διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ τόπου, καὶ μὲ τὰς δι- αφόρους ἀπαιτουμένας βελτιώσεις εἲς τὰ διάφορα πρὸς ἐξαγωγὴν προϊόντα μας, συµφώνως πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῶν ἐξωτερικῶν ἆἁγορῶν. Όσον ἀφοοᾷ τὸ ποσὺν τοῦ κον- δυλίου τοῦ Επιμελητηρίου, εἴμεθα τῆς : γνώμης ὅτι τοῦτυ εὐδὺς ἀπὸ τὸ ποῶ- τον ἔτος ὃ ἁπαιτήσῃ γενυκὴν δαπά- γην ἱ000. λιοῶν ἐτησίως, ὧν τὸ µεγα- λείτερον µέρος ὃ’ ἀπορροφήσῃ τὸ {ρα- φεῖον τῶν Κυπριακῶν Ἐξοχῶν, τις δαπάνη πιθανὸν νὰ γίνῃ ἀνάγκη γὰ συνεχισὸδῇ καὶ κατὰ τὸ δεύτερον ἔτυς, ἀπὸ τοῦ τρίτου ὅμως ἔτους τὸ Ἠπιμελητήριον δὰ ἑλαττώσῃ σηµαντι- κῶς τὰ ἔξοδὰ του διὰ τῶν ἀντιστοί- χων ἐσόδων, διότι δὰ δημιουργήσῃ διὰ τῆς ἐργασίας του µονίμους πόρους, ὧς κατωτέρω ὃ ἀναπτύξωμεν ἄναλυ- Εἶναι δὲ αὐτογόητον ὅτι κα τικώτερον, μέγα µέρυς τῆς δαπάνης ταύτης δέον νὰ, καλιυρῦῃ διὰ ΚΚυβερνητικῆς ἐπιχυ- ρηγήσεως, Τὸ Ε.ΡΒ.Ν. τὸ κέντρον του, τὴν Κύπρον, καὶ δὴ εἷς τὴν πρέπει εἷς αὐτὸ τοῦτο, εἷς τὸ κεντοικὸν του γραφεῖογ, Λευκωσίαν, νὰ διευθύνηταν ἀπὸ ἄνδρα μορφωμµένον ἁἀοτίως, γγώστην τῶν κυ- ριωτέρων τοὐλάχιστον γλωσσῶν, καὶ πρὺ παντὸς ἔμπορον σκι Ὑγνωρί- ἕοντα συνεπῶς τὰς ἐμπορικὰς συγ- δήκας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν προ- όντων τῆς Κύπρου, μὲ πεῖραν µα- κρὸν κάὶ πολυποίκιλον, γνωρίσαντα ἓκ τοῦ σύνεγγυς τὰς διαφόρους ἀγο- τοῦ κόσμου καὶ ἰδίως τὰς τῆς ἔχοντα πλήρη ἰδέαν τῶν ρὰς Αἰγύπτου, (ἀναγκῶν τῶν διαφόρων τούτων ἆγο- ρῶν καὶ συγκεκριµένως ὄντα εἲς Ὀέ- σιν διὰ τῆς ἀτομικῆς τοῦ πρωτοβου- λίας νὰ καθοδηγῇ τὸ Ἐπιμελητήριον ἀπόψεις τοῦ, κατόπιν ἓγ- σχετικῆς ἐγκοίσεως τοῦ κατὰ τὰς γοεῖται τῆς Λιοικητικοῦ. δυμβουλίου, περὶ τοῦ κα- ταρτισμοῦ τοῦ ὁποίου. ὁμιλοῦμεν καγ τωτέρω. Ὁ Διευδυντὴς τοῦ ᾿Επιμελητηρίου πρέπει νὰ ἔχῃ δικαίωµα νὰ ἐπισχέπτη- ται διαφόρους ἀγορὰς καὶ ἐκθέσεις διεθνεῖς, νὰ ἔρχεται προσωπικῶς εἰς συνάφειαν μὲ τοὺς κατὰ τόπους ἄντι- προσώπους του ὁσάκις ἡ ἀνάγκη τὸ καλεῖ, διότι µόνον κατ αὐτὸν τὸν τρόπον δὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀχδῇ εἲς τὸ ὕψος τοῦ προορισμοῦ του, ἕνα ἐμποοικὸν ἐπιμελητήριον ἐν Κύπρῳ, τὸ ὁποῖον ἔχει. σκοπὸν νὰ δημιουργήσῃ καὶ νὰ προφυλάξῃ διότι Κυπριακὸν ἐμπόριον συστηματικῶς δημιουρΥημέ- γον σχεδὸν δὲν ὑπάρχει καὶ ἐμπορικὴ πίστις τῆς Κύπρου δὲν ὑφίσταται διὰ γὰ φροντίσῃ νὰ τὴν προφυλάξῃ. Τὸ Ε.Ε... πλὴν τοῦ Διευθυντοῦ του νὰ διοικεῖται ἀπὸ θμελὲς ἤ θιιελὲς συμβούλιον, ἐκλεγόμενον ἀγὰ πᾶσαν δι- ετίαν μεταξὺ τῶν μελῶν του, καὶ τὸ συμβούλιον τοῦτο πρέπει νὰ περιλαµ- βάνῃ ὅσον τὺ δυνατὸν ἀντιπροσώ- πους περισσοτέρων ἐπαγγελμάτων καὶ συντεχνιῶν, εἲς τρόπον ὥστε ἕκαστον µέλος νὰ εἶγε εἰς Νέσιν νὰ συγεισφέ- ϱἨῃ δετικὴν ἐργασίαν διὰ τῶν εἰδικῶν γνώσεών του εἷς τὸν κλάδον του. Τὸ Συμβούλιον τοῦτο απρέπει νὰ προεδρεύεται ἀπὸ τὸν Διοικητὴν Λευ- κὠσίας. Ῥὸ Ε.Β.ἷ-. οὕτω κατηρτισµένον νὰ διαιρεθῇ εἴ- δύο μεγάλα τμήματα, Ίον. ΡῬὸ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ, ΕΜΠΘΡΙ- ΚΟΝ καὶ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ., ον, Μο ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥ- ΠΡΙΑΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ. Τὸ γραφεῖον τῆς διαφηµίσεως τῶν Κυπριακῶν ἐξοχῶν πρέπει νὰ «ἄποτε- λέσῃ τμῆμα τοῦ ἐπιμελητηοίου, 1ον διότι ἡ Κύπρος εἶναι μικοὺς τόπος καὶ ἑπομένως ἡ ὀλίγη ἐργασία δυνατὸν νὰ γίνῃ ἀπὺ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν. ὧον πρὺς περιορισμὸν τῶν ἅπαιτου- μένων δαπανῶν. ὃον διότι ἡ ἐμπορικὴ διαφήµισις δύναται νὰ συνδυασῦῃ μὲ τὴν διαφή- µισιν τῶν ἐξοχῶν τῆς γήσου καὶ τὴν ἓν γένει ἐργασίωαν, τὴν ἀπαιτουμένην διὰ. τὴν ὀργάνωσιν λειτουργίαν τακτικοῦ. τοιούτου γραφείου. Τὸ {ον τμῆμα τοῦ ἐπιμελητηρίου δὰ δυνηδῇ νὰ λειτουθγήσῃ τελεσφό- ρως, ἐπιμελητήριον διὰ νὰ ἐκπληρώσῃ τὸν ἐπιδιωκόμενον σχοπὸν ἐκδώσῃ Ἐμπορικὸν Ὁδηγὸν τῆς Κύ- προν, μὲ ἱστορικὴν ἀνασκόπησιν ἐν ἆρ- χῃ καὶ μὸ µελέτας εἶδικῶν διὰ τὰ παραγόμενα προϊόντα, τὴν Διοίκησιν τῆς χωρας, τὴν σταδιοδροµίαν της καὶ τὴν ἐξέλιξίν της τὴν σύγχρογον καῦ᾽ ὅλας τὰς διευθύνσεις. ὍὉ οὗτος ὁδηγὸς δὰ διαγεμηδῃ δωρεὰν ἐπιμελητήρια, Πφο- Τραπεζιτικὰ γοαφεῖα καὶ ὅπου ἀλλοῦ ὕἤθελε κριδῆ ὠφέλιμον πρὺς εὐρυτέραν διάδοσιν τῶν ἐν αὐτῷ πε- ριεχοµένων, εἷς ἐνδιαφερόμενον ἐμποοικὺὸν κόσμον. ν παι ιά Ν οταν το ἐμπορικὺς εἲς τὰ Ἠπυριώτερα Ἐενεῖα, . τον (Ἀτὸ ἐρχόμενον ἡ συνέχεια) κ. Ν. ΛΑΤΟΜΙΛΛΗΣ -» ΛΝΤΛΠ ΟΚΡΙΣΕΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ω ἄπονος χάρων ἔκοψε τὸ νῆ- µα τῆς ζωῆς ΦΘαλεροῦ νέου, τοῦ Γιώρκου Φιλίπποῦ, ἓν ἡλιχία 20 ἐτῶν, ἀποφοιτήσαντος ἐφέτος ἀπὸ τὸ Παγκύπριον Διδασκαλεῖον, ἔνθα ἠρίστευσε τυχὼν καὶ τοῦ δηµοσίου ἐπαίνου. 'ὃ πατὴρ του ἐχρεώθη τὰ πάντα διὰ νὰ δυ- νηθῇ νὰ ἀνταποκριθῇ εἰς τὰς σπουδὰς του καὶ τώρα ἔμενε ναυάγιον. Τοιαῦται συμπτώσεις. χύνουσι τὸ ῥῖγος καὶ εἰς τὸν πλέον Ψύχραιμον σκεπτικιστὴν. “Ολόκληρος ἡ κοινότης συνώ- δευσε τὴν ἐκφορὰν του, χανεὶς δὲ δὲν ἔμεινε χωρὶς νὰ δακρύσῃ. Φἱ διδάσκαλοι κατέθεσαν στξ- φάνους παὶ ὠμίλησαν διὰ τὰς ᾱ- ρετάς του. --Ἑδ ὑπ ἀριθμὸν 4 Κ. αὑτοκί- νητον, ὁδηγούμενον ὑπὸ τοῦ Π. Γρηγορίου ἐγχωρίου μας, ἄνε- τράπη ἐρχόμενον ἐκ Λευκωσίας πληγῶσαν µίαον γυναῖκα ἄγχυον καὶ ἕτερον τῶν ἐπιβατῶν εἰς τὴν κεφαλήν. ᾽Αμϕότεροι νοσηλεύον- ται εἰς τό Νοσοκομεῖον Άξευχω- σίας, εὐτυχῶς ἂνευ σοβαροῦ κιν” δύνου. Τὸ αὑτοκίνητον ἀναπτύ- ξαν ὑπερβολικὴν ταχύτητα καὶ πεσὸν εἰς τὸν χάνδακα παραμέ- νει ἀκόμη ἐκεῖ σαράβαλον. Γ.Γ. -----οιοσαασακωσα(ζονρθδς, ᾗ Μ. ΜΗΡΗΛΥ ἄνο) Φὺκ ἦν φωνή, οὖκ ἦν ἀκρόασις. Πρὸ δύο περίπου ἐτῶν αἴτησις ὑπογεγραμμένη ὑπὸ τοῦ ἱερέως, τοῦ Μουκτάρου καὶ τῶν ἀξάδων ἑστάλη εἰς τὸ Γραφεῖον τῆς Παιδείας ἡ αἴ-- τῆσις καθίστα γνωστὸν εἰς τὸν ᾿Α0: χιερόπτην τῶν σχολείων ὅτι εἰς τὸ Παρθεναγωγεῖόν µας, εἷς τὸ ὁστοῖον φοιτῶσι κατ ἔτος δ0-- 56 κοράσια χρειάξεται καὶ δευτέρα διδασκάλισ- σα, διότι µία διδασκάλισσα Γης τά- ἔεως δὲν μπορεῖ νὰ διευδύνῃ Παρ: Δεναγωγεῖον, εἷς τὸ ὁσοῖον φοιτῶ- σι δ0--66 µαθήτρίαι. Τὸ 1996 καὶ 3/ ἑπέρασαν, ἄς πε- θιµένωμεν τώρα τὸ 19369. --Πτοαίουν οἱ ᾿Αρχηγοί. ᾿Απὸ τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1926 ἔγινεν ἐκλογὴ ᾿Εκκλησιαστικῆς 'Ἔ- πιτροπείας καὶ εἲς τὸ χωρίον µας, Εξελέγησαν δὲ 6 πιύσωπα κατὰ τὸν νόµον. Ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν μετὰ στα” ρέλευσιν τριῶν μηνῶν ὑπέβαλε πα” παίτησιν διὰ διαφόρους λόγους καὶ ἔμειναν τέσσαρες Ἠαἱ ἕως τώρα ἀπό- µη ἡ ἐκκλησία µας διοικεῖται ὑπὸ τετραμελοῦς ἐπιτροπείας ἀντὶ πεν- ταμελοῦς καὶ αὐτὸ διότι οἳ ἀρχηγοί µας δὲν ἐνδιαφέρονται διὰ τὰ ζη- τήµατα τοῦ χωρίὀνυ µας. -- Ἀρραβῶνες. Τὴν σιροσεχῆ Πέμπτην 15 «Φεβο. εὐλογοῦνται ἐν τῇ κοινότητί µας ὅ- πὸ τοῦ Π.. Μ. Κυρηνείας οἱ ἆἄρθρα- βῶνες τοῦ καλλίστου νέου κ. ἆλε- άνδους ΙΓ. Κραμβῆ ἐξ ᾽Αμανδοῦς μετὰ τῆς 4ος Κοραλλίας ΙΓ. Πρω- τοπαπᾶ. Συγχαίροµμεν δερμῶς. ---Ὁ καιρός, ᾽᾿Απὸ τῆς ὃης Φεβρουαρίου ὁ μαι- ρὸς ἐξακολουδθεῖ βροχερὸς πρὸς χα- υὰν τοῦ Γεωργικοῦ κόσμου. Μ. τν) α«. Προ Άάμεπαι ΔΗΛΩΣΙΣ Εὶς ἀπάντησιν τῶν ἐπικρίσεων τοῦ «ἐθνικόφρονος» τῆς «Ἔλευθε- ρίας» διὰ τὴν ἀδιαφορίαν τῶν βου- λευτῶν ἀπέναντι τῆς προσκλήσεως τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου καὶ τῆς Αὐτοῦ Ἱακαριότη- τος τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου πρὸς σύ- σκεψιν διὰ τὸ ἑήτημα τῆς ΘθΌετη- ρίδος δηλοῦμεν ὅτι. καίτοι δὲν εἴ- µεδα ἐθνικόφρονες κατὰ τὸν γνω- στὸν καὶ καδιερωμένον τύπον, ἓν ωώσαὰ ος τούτοις εἷς μὲν τὴν πρόσκλησιν τοῦ πρώτου ἐσπεύσαμεν νὰ συµµορφω: Φῶμεν εἲς δὲ τὴν ἐρώτησιν τοῦ δευ- τέρου ἐὰν εἴμεῦδα διατεθειμένοι νὰ παρευρεὺδῶμεν εἲς συνέλευσιν μετὰ ταῦτα ὁρισδησομένην, ἀπηιντήσαμεν αὐθημερὸν ὅτι εἴμεθα: πρόθυμοι καὶ ἔτοιμοι νὰ προσέλδωµεν. Ῥαρώσια τῇ 12 Φ)ρίιυ 1925. ΚΥΡΙΛΚΟΣ ΠΛΥ ΑΗ ΡΟΣ21ΛΗΣ Βουλευτής Μεσχορίας-ΚαρπασίΣ, Ῥ αρ ααμμανναπρ-αθβθκ»--' αν οπου ἐν. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Οἱ ἕνι, Βουλευταὶ κ. κ. Ὁτ. Φταυρι- γιίκης κι Μουνὴο βέηςἀπέστειλν πρὸς τὸν γοαμματέι τὸῦ ΝομοΏετικοῦ Συμ- βυυλίου. τὸ ἀκόλουῦον ψήφισμα. «Ἠπειδὴ ποσὸν ἐκ 11.04 1.5 παρι- περίσσεινιε μετὰ τὸ οµόγει ἐτησίως ὣς πληοωμὴν τόκου. εἰσ τοῦ τοῦ 1306 καὶ ἔπει- τὴν τουρχικὸν δάγειον δὴ τὸ ποσὺν τοῦτο ἔχει συσσωρευῦ ᾖ ἕκτοτε ἀπὸ τοῦ {8τὰ. μετὰ τοῦ προκύ- ἀπυτελοῦν χωριστὸν κε- τῇ Καβερνήσει τῆς Α. Μεγαλειότητος καὶ ἐπειδὴ τὸ ποσὸν τοῦ- φαντυς τόκοῦ, φάλαιον παρὰ το ἀνήκει εἲς τὴν Κύπρον καὶ ὑπερ- βωίνει τὸ ποσὸν τῶν 6000 χιλιάδων, ὥς ἐκ τούτου, τὸ δυμβούλιον τοῦτο ψηφί- ζει ὅπως τὸ ἄνω |ιημογευδὲν. ποσὺν «000.000 ἐπιαστραιφῇ εἷς τὴν Κύπρον καὶ Ἰρησιμοποιηθῇ διὰ τὴν γεγυκὴν ᾱ- γάπτυξιν τῆς Αποικίας, διὰ τὴν. βελ- τίωσιν τῆς προμηῦείας ὕδατος, δρόμων λιμένων κ. λ. π. (Υπ) Σ. Σταυρινάκης. Μ. Μουνήρ. ος ὍὉ ἔντ, Βουλευτῆς Μεσαυρίς---Ιαῦ- πασίας ὑπέβαλεν εἷς τὴν Γραμματείαν τοῦ Νομ. Συμβουλίου τὸ ἑπόμενον ψή- φισμα: Τὸ Νομοθετικὺν Συµβούλιογ, Λιερμηνεῦον τὴν ὁμόφωνον γνώµην καὶ Ὀέλησιν τοῦ ἀγροτικοῦ πληδυσμοῦ, ἔχον τὴν πεποίθησιν ὅτι τὸ πρῴην ἵκω- μοδικειακὸν καθεστὼς, ὅπως διεµορφώ- θή διὰ τῆς ἐφαρμογῆς καὶ ἐξελίξεώς του ἐπὶ ἥμισυ σχεδὺν αἰῶνα ἄνταπο- αρίνεται πλήρως πρὸς τὰς ἀνάγκας καὶ τὰς βιωτικὰς, τοπικὰς καὶ οἰκονομικάς συνδ.ήκας τοῦ ἀἁγροτικοῦ πληθυσμοῦ, φρογοῦν ὅτι ἡ δικαστηριακὴ καὶ δικα- γικὴ διαμύρφωσις αὐτοῦ συνυφάνῦθη καὶ ἑγηομογίσθη μετὰ τοῦ ὃεσμοῦ τού- του, ἀντιλαμβανόμενον πλήρως ὅτι αἳ µεγάλαι. δυσκολίαι καὶ ἀνωμαλίαι τοῦ Δικαστηριακοῦ καθεστῶτος, ἓν ὑποθέσεις, αἴἵτινες πρό- τερον ἦσαν ὑπὺ τὴν δικαιοδοσίαν τῶν Κωμοδικείων, ἀπὸ ἀπόψεως Ίἰδίᾳ ἡμε- οαογιῶν, μακρῶν πορειῶν, δαπανῶν, μεγάλων προὺεσμιῶν, ἐπεβραδύνσεων' καὶ ἀναβολῶν διὸ τὴν ἐκδίκασιν καὶ ἔκδοσιν ἐγγράφων, ἀντιβαίνουσι πρὸς τὴν. ἔνγοιαν τῆς δικαιοσύνης καὶ τὸν προορισμὸν τῶν δικαστηρίων. ψηφίξδει Ὅπως τὸ Κωμοδικειακὸν καθδεστὼς, ὕπως διεμορφώθη ἴδίᾳ διὰ τοῦ διατάγ- γέου σχέσει μὲ τὰς ιά Ὁ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΕΑΣ, ἀσφαλίξει ὁμολογίας Κτηματικῆς Πίστεως Αἰγύπτου κατὰ τῆς εἰς τὸ ἄρτιον κληρώσεως Ίης Μαρ- τίου ὑπὸ τοὺς εὐνοϊκωτέρους ὅ- ρους καὶ ἐξαργυρεῖ ἀμέσως τὰ το- κποµερίδια αὐτῶν. Πωλεῖ ὠμολογίας Δανείου 5 ο)ο. Κληρώσεις μηνιαίως. 1ος λαχνὸς 1.000.000 φρ. Ἡ. ᾿Απευθυντέον: Ταχ. Κιβ. 25 Βαρώσια. Βελγικοῦ ρα - προγοτεςμββθ µατος τοῦ 1908, ἐπανέλδῃ ἓν ἰσχύει µε., τά τινων εὐλόγων τροποποιήσεων διὰ τὴν ἐπέκτασιν καὶ αὔξησιν τῆς δικαι- οδοσίας τῶν Κωμοδικείων. 8, 5. 928. ΚΙΡΙΚΚΟΣ:ΠΛΊΛΟΥ ΡΩΣΣ:ΔΗΣ Μ. Ν. Σ. Τ0 ΠΕΡΙ ΚΗΠΡ, ΕΠΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΥΠΙΝΝΙΝΝ Τ0Υ κ. Κ. Ν. ΜΤΩΝΙΛΛΟΥ Διὰ τὸ Συμβούλιον τεῦ Ἐπιμε- λητηρίου καὶ τὸν, ἐμπερικὸν κόσμον µας. Παρὰ τοῦ ἓν ἱαΐσῳ Ἡ. Κώστ.: Ν. Αν- τωνιάδου, κιταγομένου. ἐκ Λιίρνακος καὶ διευθ ύνοντος τὸν οἶκον Κ. Μαργέλ λος, γθιμματέως τῆς Κυπριακής Αδελ φότητος Καΐρου καὶ ἑνὸς τῶν ἐκ. ὁλι- γίστων νέων Κυπρίων, τῶν, ἐχόντων ποικίλην καὶ εὐρεῖαν ἐμπορικὴν μόυφω- σιν, κατέχοντος δὲ καὶ τῆς ᾽Αγγλικῆς ἰ [ αλλικῆς γλώσσηςι εἴχομεν λάβει ποὸ πολλοῦ τὺ ἓν ἄλλῃ στήλῃ δημοσιευόµενου ἐμβριθὲς ὑπόμνη πλήοι γνῶσιν μα, ὅπου ἐκτίδενταιαί εὐρεῖαν καὶ σπου- δαῖαι ἀπόψεις του διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουογίαν τοῦ Κυπριακοῦ ἔμπο- ρικοῦ ᾿Ἰπιμελητηρίου τὸ ὑπόμνημα τοῦτο ἐπεδόθη πρὺς τὴν Α. ᾿Εξοχότητα τὸν Κυβερνήτην κατὰ τὴν ἓν Καΐρφ κατὰ Δεκέμβοιον διαµονήν του’ πάσχογ- τες ἀπὺ σεβισμὸν πρὸς τὰ καδιερω- μένα ἀπεφύγαμεν τὴν δημιοσίευσίέν του µέχρις σύ ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης χάµῃ χοῆ- σιν τοῦ τοιούτου ὑπομνήματος' ἐπειδὴ ὅμως κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρία» σιν τοῦ Ἐμπ. Επιμελητηρίου κατεφά- γη ὅτι οὐδεμία προσοχή ἐδόθη εἲς τὸ. σοβαρώτατον τοῦτο ἔγγραφον ἕνεχα... τῶν ἀπαιτουμένων ΠΙΟΠΕΥ, θεωροῦμεν ὕτι τὰ συμφέροντα τοῦ τόπου μᾶς ἐ- πιβάλ.ιουσι τὴν δημοσίευσίν του. Ἐφι- στῶμεν ἐπὶ τούτου τήν ζωηρὰν προσ- Ν - σ ΄ 8 Ν ΄ οχἠν τῶν ἁρμοδίων διὰ νὰ συντονίσω- - σιν Ν Δ νά 4 γειαν καὶ τὰς προσπαθείας των, διότι ὁ δεσμὺς τοῦ ἐπιμελητηρίου, διὰ τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ ὁποίου τοσαύτας κατε- 3 . - 5 ἓά ς Ν 3 ϱ «9 ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τούτου την εγερ- βάλομεν προσπαθείας,δὰ ἧτο ἔγχλημα- ΄ τικὸν νὰ φυτοζωῇ ἢ ποιμᾶται τὸν ἀτά--: ϱάχτον κυπριώτικον ὕπνον, ἐν ᾧ διὰ μικρᾶς σχετικῶς δαπάνης τοῦ ἀσώτού προὐπολογισμοῦ ἱ προσφέρῃ σημαντικωτάτας εἷς τὸν τόπον. ΚΡΙΚΟΣ ΠΛΊΛΟΕΙ ΡΩΣΣΙΔΗΣ. -- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ µας θὰ . ἠδύνατο «νὰ ὑπηρεσίας Διὰᾶ τοῦ παρόντος καθιστῶ γνωστὸν ὅτι ἀπὸ τῆς Ίῦης Φεβρορυσρίου 194δ ἱδρύω ἐν “ΑΥ. ᾽Ανδρονίκῳ Κατάστημα (Η/ς αντοπωλεῖον καὶ Οἱνοπνευματοπω- λεῖον) διὰ κεφαλαίων ἀποχλειστικῶς ἰδικῶν µου καὶ τὴν διεύδυνσιν ἄνα- εἷἲς τὸν σύζυγόν µου χ. Χαρά- λαμπον Ἔ, Πρωτοπαπᾶ μὲ μηνιαῖον μισδόν, ὁ ὁποῖος Νὰ διεξάγη τὰς ἀγο- ῥαπωλησίας ἐπ) ὀνόματί µου, δι ἴδίόν μου λογαριασιλν ααὶ εὐδύνην. | Ἐν Αγ. ᾽Ανδρονίκῳ 14 Φεᾗρ. 1943 ΕΛΕΝΗ ΧΑΡ. Ἐ. ΗΡΩΤΟΠΑΠΑ - ον Σ.Ε. αν κι ΡΟΛΕ Ἱ στους 1 ϱ 38 ο Ἑτοιμασθῆτε διὰ τὸ νέον θαῦμα, τὸ νέον ἄρι- στούρύημα τῆς μηχανικῆς συνώάρπάσαν τὸ παγκόσµιον νετο ἄριστος μνεία χκοτὰ Ὑόρχκη ἔχθεσιν. Φὰ τὸ ἔχωμεν πρὸς ἔκθεσιν ἐντὸς ὀλίγου. Φὰ παταπλήξῃ εἰς τοιοῦτον βαθµόν, τέχνης, τὸ πραγματικῶς καὶ περὶ τοῦ ὁποίου ἐγδ- τὴν τελευταίαν ἐν Νέα ὁ ὡστε καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν ν᾿ ἀγοράσῃ αὐτοχίνητον θέλει σπεύσει νὰ παραγγείλῃ τὸ ΣΕΡΡΟΛΕ - ΝΕΟΝ ᾿Ολίγαι µόνον ἡμέραι μᾶς χωρίζουν « ἀπὸ τὴν. ἀφθιξίν του Τὸ «ΣΕΒΡΟΛΕ» αἩν 4. ἀ ν ὡς γνωστὸν εἶνε αὐτοχίνητον δεκαεπταετοῦς πείρας παὶ ἐξελίξεως. ᾽Αποφεύγετε τὰς εἰς βάρες σος δοχιμὰς νεοκκτκ- σ σπευκξοµμένων αὐτοχινήτων καὶ προτιµήσατε όνον τὴν ἔν πείρας ἀνεγνωρισμένην ἐπιτυχίαν τοῦ πο ΣΕΒΡΡΟΑΛΕ.---- προϊόντος τῆς Ἑξένεραλ ἥΜότορς, τοῦ µς γαλς ερομ ὀργανισμοῦ αὐτοκινῆτων τοῦ κόσμου. ᾽Αποκλειστικὸς ᾿Αντιαρύσώπος πωλητὶς ἐν ΓΟ. ΠΠ. /Λ. ΜΑΥΕΡΟ'Ι ΔΗΣ. Ιά ἐποκᾷ ' ε έ ν .σίδη, ὃ Δικτάτωρ τῆς Ιταλίας ο πμ πν- ο. Ἔνι ΩΒΝ ΒΑ ρΡΩσιοιΣ1κΥἩ βδ Τετάρτη, ο. Ὃρροιοριος Ἡ (0 1οῦ δ΄ τατνν ΝΡΙΘ. δι «Ὁ Θεὸς ἐποίησε τὸν χόσμον του καὶ τὸν ἐφόρτωσε στοὺς γεορ- γοὺς νὰ τοῦ τὸν ουντηροῦν». ΗΥΡΙΒΚΟΣ ΠΗΒΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΛΗΣ. «Βχει ἛἜχει ὃ χόσµος ὅλος». (Αρχαία Λατινική παροιμία). ὁ χωρικὸς χρήματα, πι Ἐσ λα. Έτ Ἔποδ ος ΑΤΑΤΑ. «στεροῦνται εἷς αὐτὸν τὸν κέσ- μον τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου, ἐκεῖ- νοι ἀπριβὃ», ραν, τὸν ἐκκλλιέργησαν πχὶ τὸν παρηγαγον). οἳ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- τν. χε χί Χχ ΟΡΓΛΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΛΤΩΓΠΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝ 0 ΙΙ ΚΗΣ ΚΛΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΝΟΡΘΩ ΣΕΩΣ Ἶ ΓΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΚΛΙ ΙΤΛΛΙΚΗ ΤΠΗ ΝΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ . λα ΡΩΣΣΙΔΗΝ ᾽Αξ. Κύριε ζ. Ρωσσίδη, ᾿Αναγγώσας ἓν τῷ ἀξιολόγῳ φύλλῳ σας, ὅ ηὐηρεστήδη νὰ] μοῦ ἐγχειρίσῃ ὁ συμπατριώτης σας καὶ φίλος µου κ. Πολύβι- ος Θεοδοσιάδης, τὴν μετὰ τοῦ Γενικοῦ Προέδρου τῶν ἐν Αἰ- γύπτῳ Δωδεκανησίων κ. 1. Μα- ξούη συνέντευξιν καὶ συνδι- άΛλεξίν σας, ἐπί τοῦ φλΛέγον- τος ζητήματός µας, ἐδεώρησα σκόπιµον νὰ προσθέσω ὀλίγα τινὰ ἐπὶ τῆς ἀπαντήσεως, ἤν ἔδωκεν ὑμῖν ὃ κ. 1]. Καξού- Λης, ὅταν εἴπατε αὐτῷ τὴν ἀἄγ- τίληψίν σας ἐπὶ τῆς ὑπηκοό» τητος ἡμῶν τῶν Δωδεκανησί- ὤν, καὶ σὺν τοῖς ἂλλοις νὰ σᾶς προσδέσω ὅτι διαφ «νῶ ἐπὶ τοῦ σημείου αὐτοῦ ἄρδην, διὰ τὸν ἑξῆς σπουδαιότατον Λόγον. Ὁ ἁγὼν µας, κ. Ῥωσσίδη, κατ’ οὐδίαν εἷς καὶ ὃ αὐτὸς μετὰ τῶν ἀδελφῶν Κυπρίώ», διαφέρει κατὰ πολὺ ἐν ταῖς Λεπτομερείαις του, τοῦ ὑμετέ- ρου. Διαφέρει δὲ τόσον, ὅσον καὶ ἡ νοοτροπία ἡᾗ ᾽Αγγλικὴ τῆς Ἱταλικῆς. ᾿Ὑμεῖς, ὑπὸ τὸ σχῆπτρον τοῦ. φιλελευδέρου τῶν κρατῶν, τοῦ ᾿ΑγγΛικοῦ Ε- ὀνους, ο οὐδέποτε ὑπέστητε ὅσα ἡμεῖς, ὑπὸ τὴν σημερινὴν Δι- ντατορικὴν ᾿Ιταλίαν ὅσον ᾱ- φορᾷ τὴν παιδείαν σας, τὴν Ἀρησκείαν, τὴν ἐλευδερίαν τοῦ Λόγου σας κ. Λ. π. Καὶ δὰ ἦτο ὀχληρὸν νὰ σᾶς ἐξιοτορήσω διὰ τῆς παρούσης µου ὅσα γνὠ- ρίζξετε καὶ γνωρίξει ὃ κόσμος ὅλος, περὶ τῆς πολιτικῆς τῆς Ἱταλίας ἓν αὐτῇ ταύτῃ τῇ Δω- δεκανήσῳ µας, καὶ ἐν τῷ ἐξω- τερικῷ ὅπου καὶ εἷς Δωδεκα- νήσιος ὑπάρχει, διὰ νὰ σᾶς πείσω. Γενόµενοι κατὰ τὴν ἀντίλη- ψίν σας ὑπήκοοι ΙΓταλοὶ, τὸ ζήτημά µας καὶ ὁ ἁγὼν µας τελείως ἐκλείπει ἀπὸ τὴν ἦμε- ρῆσίαν διάταξιν. Φεύγει ἐκ τῶν χεῖρῶν µας, καὶ ἀφιέμε- δα εἰς τὸ ἕἔλεος πλέον τοῦ ἐ- Λευθέρου ἡμῶν Κράτους,οὗ τὴν µεταπολεμικὴν πολιτικὴν κα- τάστασιν δὲν ἀγνοεῖτε βεβαίως, καὶ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἄλλων ὑποδούλων ἀδελφῶν µας, πρὸ παντὸς δὲ ὑμῶν τῶν εὐγενῶν καὶ ἁκαταβλήτων Κυπρίων, ὧν τὸν ἄφδαστον πατριωτισμὸν καὶ ἐν εἰρήνῃ ἐγνώρισα, καὶ ἐν ποΛλέμῳ ὡς ἔφεδρος ἀξιω- ματικὸς τοῦ ἑλλ. µας στρατοῦ. Καὶ διατὶ Ὅταν, Κύριε Ρὼσ- καὶ αὐτὰς τὰς Τεκτογνικὰς Στο- ἃς τὰς ᾿Ιταλικὰς κπατώρδωσε νὰ διαΛλύσῃ ἐξ ἁποστάσεως ἐν τῷ ἐξωτερικῷ, καὶ δὴ ἐν Αἱ- γύκτῳ ὥς καὶ πάντα ΣύλΛλογον, οὔτε τῶν φι]ανθρωπικῶν έξαι- θουµένων, ὅταν οἱ ]ταλοὶ Πρό- '᾿]ταλῶν. :φράσις, πλεονέκτημα, τὸ ὁποῖον εἴπατε ἔενοι ἔλαβον ἐντολὰς ἐνταῦθα ὅτως πάντα μὴ ἁμωούσητα, τέκτονα, συλλαμβάνουν καὶ] ἁποστόλλουν εἰς Ῥόμην ᾿(τρᾶγμα εὔκολον συνεπείᾳ τῶν Διομολογήσεων), ποῖος ἐν Αἲ- γύπτῳ Δωδεκανήσιος ὑπήκο- ος Ἰταλὸς, δὰ εἶχε στόμα νὰ ὁμιλήσῃ, ἢ ἄλλως πως νὰ δι- αλαλήση τὸ φρόνηµάτου, χὼ- οἱς νὰ διατρέξῃ τὸν µεγάλον κίνδυνον δέσµιος νὰ σταΛῇ εἷς Ἱταλίαν προὺς τιµωρίαν ' Ἐν µέσῳ τοσαύτης καὶ τηλικαύτης προπαγάνδας τῶν Ἰταλικῶν Προξενικῶν ᾽᾿Αρχῶν ἓν Αἰγύ- στῳ, ποῖος Δὠδεκανήσιος δὰ εἶχε τὴν τόλµην καὶ τὸ Ὀάρρος νὰ προφέρῃ κἄν Λέδιν ὑπὲρ τῆς ἕνώσεώς µας μετὰ τῆς! μητρὸς Ελλάδος, ἢ κἄν νὰ πλησιάσῃ ἄλλους ἀδελφοὺς ἕλ-. ΛΊηνας ἔστω καὶ πρὸς ἁπλῆν ἁθώαν συξήτησιν:, ᾿Ενῷ ὣς βλέπετε καὶ παρακολουδῆτε, σήμερον, διατρανοῦμεν τὰ δί- παιά µας δι ὅλων τῶν µέσων ὅσα ἐπιτρέπουν αἳ ἠδικαὶ καὶ ὑλικαὶ µας δυνάμεις, γ’ ωρί- ξομεν καθ’ ἕκάστην εἲς τὸν σε- πολιτισµένον κόσμον τὰ δει- νοπαδήµατά µας ἐκ µέρους τῶν ᾿Αποπαλύπτοµεν αὐ- τοὺς ποῖοι πραγματικῶς εἶναι, καὶ ἄν δὲν ἐπιτυγχάνώμεν µεγά Ία πράγματα ἐπὶ τοῦ παρόντος, τοὐλάχιστον ἐπισύρομεν καὶ δια τηροῦμεν τεταµένην τὴν στρο- σοχὴν τῶν ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων, ἐπὶ τοῦ ξητήµα- τός µας. Ἔχομεν πλήρη ἐλεν- δερίαν δράσεως ἓν τῇ φιλοδέ- νῳ ταύτῃ χώρα, δράσεως εἰρη- νικῆς ἐννοεῖται καὶ λελογισμό- νης, καὶ ἓν ἑνὶ Λόγῳ κπρατοῦ- µεν τὸν ἀγῶνά µας εἲς τὸ ὕψος του. Ἡ Ἱταλοποίησίς µας, Ἰζύριε “Ῥωσσίδη, ἐπιτραπήτω µοι ἡ ὡς ἂμεσον συνέπειαν δὰ εἶχεν ἢ τὴν τελείαν ἀφά- νειαν καὶ ἐξουδένωσίν µας ὣς Ἑλλήνων καὶ ὣς τόμων ἆᾱ- κόμη, ἤ τὴν µεταφοράν µας δε- σµίων εἲς τὴν Δ4ιβύην καὶ Ίοι- πολίτιδα, ἐὰν δὰ εἴχομεν τὸ Ῥάρρος νὰ ὑψώσωμεν τὴν κε- φαλήν, οὐδέποτε δὲ ἐκεῖνο τὸ εἷς τὸν Ώντιμον καὶ κατὰ πάγ- τα ἄξιων Γεγικὸν Πρόεδρόν µας Βύριον Ιωάννην Καξού-. Λην, καὶ τὸ ὁποῖον δὰ εἶχε τὴν ἀξίαν του ὑπὸ οἵαν δή- ποτε ἄλλην Κυβέρνησιν ἔστω καὶ αὐτὴν τὴν Τουρκικήν, 9ὺ- δέποτε ὅμως ὑπὸ τὴν Ἴταλι- κὴν τοῦ Μουσολίνι. ἠΜυριάκις προτιµότερον, ὑπήκοοι Αἰγύ- | δὰ ἔχη ὅ πτιοι, παρὰ ὑπήκοοι Ιταλοί, ὑφ᾽ ἂς συνδήκας καὶ συνεπεί- ας δὰ ἐγινόμεθα τοιοῦτοι, δι- ότι δὰ εἴχαμεν τοὐΛλάχιστον τὴν, ἐλευδερίαν τοῦ Λόγου µας καὶ πάντα τὰ µέσα ὅσα διαδέτοµεν σήμερον, ἵνα βοηδήσωμεν ἧ- ᾿ μιλῆ διαρκῶς περὶ κάλλους. Γ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑ ΥΛοΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΣΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Λ. ΙΓ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ μεῖς αὐτοὶ τοὺς Λοιποὺς ἆδελ- [ων Ανθρωπος-- μπαλλόνι. Γερ-) φούς μας σρῶτοι καὶ ὕστερον ὅλοι οἳ ἄλλοι ἀδελφοὶ “Ελλη: νες. Λιότι δὰ ἠρώτα ὃ κόσμος ὄὅλος, διατὶ αὐτοὶ οἱ 4ωδεκα- νήσιοι, διατὶ αἱ χιλιάδες αὐταὶ ὅίαι ἐπροτίμησαν τὴν Αἰγυπτι-. } ακὴν ὑπηκοότητα, καὶ δὲν ἐμι- µήύησαν τὸ: παράδειγµα τῶνι ἀδελφῶν των ἴυπρίων, νὰ γί- νουν ὑπήκοοι Ἱταλοί Καὶ, ὁ πεπολιτισµένος κόσμος, καὶ ᾗ ἱστορία, καὶ οἱ Θεοὶ καὶ οἱ Δαίμονες δὰ ἐφώναξον εἷς τὴν ὑφήλιον, καὶ δὰ ἁπήντων: Διὰ νὰ μὴ γίνουν ποτὲ ὑπήχοοι 'μιᾶς Τυραννικῆς Δυνάμε- ῖως, µιδᾶς ἀνυποφόρόυ ἂΔι- πτατορίας, τῆς Ἰταλινῆς ἶ Ὅσους δὲ Λόγους ἔχετε ὃ- μεῖς, Κύριε Ῥωσσίδη, οἱ Κύ- πριοι νὰ ᾖἕξητῆτε µμόνοι σας τὴν ᾽ΑγγΛικὴν ὑπηκοότητα, ἡμεῖς κατ᾽ ἀντίθεσιν πλειοτέ- ρους ἔχομεν νὰ φεύγωμεν µα- 'κρὰν αὐτῆς. Ὅσον ἀἄφορᾷ 'δὲ τὰ ἁἀποτελέσματα, ἄἅἄτινα μµέλλων νὰ ψη- φισδῇ τελειωτικῶς νόμος περὶ ὑπηκοότητος τῶν μὴ ἑχόντων τοιαύτην ἢ τοιαύτην καδωρι- σµένην ἐν Αἰγύπτῳ, παρὰ τῆς Αἰγ. Κυβερνήσεως, μοῦ φαί- νέται ὅτι αὕτη δὰ ἀναδεώρήσ] τὰς σκέψεις καὶ ἀποφάσεις τῆς δι ἡμᾶς ἰδίως τοὺς ῥαγ]άδες ἐν γένει καὶ µόνον ἴσως προσ- τατευόµενοι αὐτῆς δὰ παραμεί- νωμµεν μέχρι τῆς ἄπολυτρώσεώς (]μας. Εΐναι ποΛλοὶ καὶ σπου- δαῖοι οἳ Λόγοι, δι οὓς ἤ Αἰγ. Κυβέρνησις δὲν πρέπει νὰ σπεύ ση εἰς τὸ ξήτημα αὐτό. ᾿ΑΛλ᾽ ὅπως δήσποτε καὶ ἂν ἔχῃ τὸ πρᾶγμα, ὅποίαν δήσοτε τρο- πὴν καὶ ἄν Λάβῃ τὰ ξήτημα τοῦτο, οὐδεὶς ἀωδεκανήσιος πρέπει ἑκουσίως νὰ εἰσεΛῦῃ εἰς τὴν «φάκα» τοῦ Μουσολίνι. Αἰτῶν συγγνώµην, Κύριε Ῥωσσίδη, διὰ τὴν ἐνόχλησιν ἣν ἴσως παρέχω ὑμῖν διὰ ταύ- τῆς µου, παρακαΛῶ νὰ δεχδῆτε τὴν διαβεβαίώσιν τῆς πρὸς ὃ- μᾶς ὑπολήψεως µου, τὰς δερ- μὰς εὐχαριστίας µου ὡς Δώδε- κανησίου, δι’ ὅσα ὑμεῖς τε καὶ ἅπας ὁ εὐγενὴς Ευπριακὸς Λα- ὸς ὑπὲρ τῆς ἐλευθδερίας τῆς Δωδεκανήσου µας ἀπεργάξεται, μαὶ τὴν διάπυρον εὐχήν µας ὅπως τάχιστα ἠνωμένοι ἑορτά- σωµεν ἀμφότεροι τὴν Μεγάλην Ἡμέραν τῆς μετὰ τῆς μητρὸς Ελλάδος ᾿Ενώσεώς µας. Πὸρτ---Σαϊδ. ΚΛΕΑΡΧΟΣ. μυ αερα» Πνο ΓΝΟΙ ΠπΡΙΠΑΤΟΙ ΝΑΣ ΤΥΠΟΣ Ζητῶ συγνώµην ἀπὸ τοὺς ἀναγνώ- στας µου, προκειµένου νὰ ὁμιλήσω πρὸς αὐτοὺς περὶ άλὼν. ᾿ Ὅσον ὅ- µως καὶ ἂν σέβεται κανεὶς τὴν αἲ- δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ὁ- ”ΑΛ- λως τε, πρὶν φέρω ἐγὼ τοὺς κάλους εἷς τὴν στήλην µου, τοὺς ἔφερε χδὲς εἰς τό κοσμικὸν παραλιακὸν κέντρον ὃ δελκτικώτερος τύπος µου. Ίσως σδητικήν, δὲν εἶνε ἄγνωστος εἲς τὸν ἀναγνώ- τΡῃηλὸς, ροδοκόκκινος, φουσκομαγουλάτος, φαίνεται ὣς νὰ ἀνπεσπάσδθη, πρὸ μιᾶς στιγμῆς, ἀπὸ τὴν κπάνουλαν τοῦ βαρελιοῦ τῆς µπύ- μανοεβραῖος πιανώτατα. χοντρός, κοιλαρᾶς, νρας κᾶποιου γερμανικοῦ ὑπογείου, τὸ ὁποῖον ἐκένωσεν ὁλόκληρον. Καἱ |᾿ περοσφέρει, ἀνπιλούστατα-- τὶ ἕμπνευ- σις /---εἷἰς τὴν Μομψὴν πελατείαν τῶν κοσμικῶν κέντρων, ἁνιὶ ἀνθδέων. τὴν πανάκειαν τῶν κάλων. ᾽Αλλὰ σιωῶς τραγουδεῖ τὴν πανά- φειάν του / Καμμίὰά ὥραιότης δὲν ἑ- τραγουδήθήη ποτὲ μὲ παρόµοιον µε- Λλωδικὸν παλµόν. -τΚααάλαυς....Ποιὸς ἔχει κααά- Άους”...Ποιὸς ἔχει διὰ τοὺς κααά- λους Τὶ σηµαίνει αὐτὸ τὸ «διὰ», εἰς τὴν τελευταίαν πρότασιν, εἶνε µυ- στήριον. Ἐν τούτοις τὸ ἐπαναλαμ- βάνει στερεοτύπως. ᾿Εννοεῖται, ὅτι, εἰς παροµοίαν στιγμὴν, καμμία Μομ- φὴ κυρία καὶ κανένας κομψὸς κύ- θιος δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ἔχουν οὔ- τε κάλους, οὔτε «διὰ τοὺς κάλους». Τὰ γκαρσόνια ὅμως τῶν κέντρων, ποὺ θέλουν νὰ εὐδυμήσουν, ὅπωσ- δήποτε, δέχονται, ἐπὶ τέλους, νὰ σιαί- ξουν τὸν ρόλον τοῦ βασανιζομένου ἀπὸ τὴν ἀντιαισθδητικότητα αὐτήν. --ἀΚθῆστο / Χρῆστο / ) Διὰ ποίας ἐξελίξεως τὸ ὄνομα τοῦ περιέργου Γερμανοῦ κατήντησε νὰ γίνη Χρῆστος εἶνε ἄλλο µυστήριον τῆς. ἁρμοδιότητος τοῦ ἀγαπητοῦ µου Φιλήντα. τέλει --Διὰ τοὺς ανα ---]]όσα τέλει - --Λῶσέμου ἕναν κάλο. Ο Χρῆστος () θδυμώνει. -Περίξθγκο ἄντρωπο εἶνε / Ἔ- μεῖς νὰ Λέμε ἕνα ντὲν ντίνει... ---Λῶὤσε µου, Λοιπόν, τρεῖς λους. --Ντὲν ντίνει. --Λῶσε µου πέντε. «Ο Χρῆστος {) γίνεται ἔξω φρε- νῶν. --Εὗτα σερίεϱργκο ἄντρωπο εἴσα- στε. Ἓνα, τρία, πέντε ντὲν ντίνει. Ντίνει δύο,τέσσερα, ἕξη.... --ΑἌς µένη Λοισό... Ὁ Χρῆστος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἄνε- ξήγητον ἁπιοστροφὴν σιθὸς τὰ μονὰ, συνεχίξει τὸν γῦρόν του, μὲ µίαν εὐκινησίαν καταπληκτικὴν διὰ τὸν ὄγκον του, γελαστὸς, τρισευτυχὴς, ὡς νὰ ἑκέρδισεν ἑκατομμύρια ἀπὸ τὸ ἑμπόριόν του. Καὶ ξαναρχίξει τὸ τραγούδι του. --Κααάλους.....]Τοιὸς λους Ποιὸς ἔκει διὰ τοὺς κααάλους Κανεὶς, ἐν τῷ μειαξὺ δὲν κατα” δέχεται νὰ ἔχη οὔτε κάλους, οὔτε διὰ τοὺς κάλους. ᾽Λλλὰ ὃ Χρῆστος δὲν ἀπελσίξεται. Προχωρεῖ, ποατῶν- τας στὸ χέρι του διάφορα σιδερικὰ, τὰ ὁποῖα ἐπιδεικνύει πρὸς τὴν σε- Λλατείαν. --Τὶ εἶνε αὐτὸ σιοὺ κπρατεῖ ρω- τῷ κἄποιο Ὑκαρσόνι, ἀποφασισμέ- νος νὰ κάμω σε φτ ἓ στὸν ταλαί- κά- ἕκει κααά- πωρον Χρῆστογ. -ἩΜηχανὴ, ποὺ καδαρίξουν τὶς στατάτες....μὲ σσληροφορεῖ τὸ γκαρ- σόνι. --Πές του νὰρὺῇ ἐδῶ. ΠΜοῦ τὸν φέρει. --ΔΛῶσέ µου σὲ μηχανοῦλλα ἀπ᾿ αὐτές. Ὁ Χρῆστος μὲ ἀγριοκυττάξει. --ἹἩόνο διὰ τοὺς κάλους, κύριος, µόνο διὰ τοὺς κάλους. Αὐτὸ ντὲν σουλάει... Καὶ ἐξαφανίξεται. «Απλούστατα πουλεῖ τὴν σανά» κειαν τῶν κάλων καὶ ἐκθδέτει στὴν ͵ βιτρίνα του μηχανήματα, γιὰ τὸ κα- δάρισµα τῆς πατάτας, τὰ ὁποῖα δὲν πουλεῖ. τε καὶ τὸ μυστήριον αὐτὸ. Κἄποι- ος, ἐν τούτοις, τὸ ἐξήγησε. παρακαλῶ μιὰ ΠΒΘΗΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ ή ΨΡΙ ΤΝ ΕΠΗΙΙΟΕΙΛΗΝ ου. (Φυγέχεια ἓκ τοῦ ποοήγουμένου) Χρησιμοποιούμενα ἐργαλεῖα Τόσον ὁ Ὀειισβεστοῦχος πολτὺς ὅ- καὶ τὸ πετρέλαιον. προσβάλλουν τοὺς κοινοὺς ἐκ χαλκοῦ ψεκαστῆρας, καὶ διὰ τοῦτο χρησιιοποιοῦν εἶἰδικοὺς ν τοιούτους, σον τῶν ὁποίων τὸ ἐσωτερικὸν τοὐλάχιστον εἶναι ἐπεγδεδυμέγον μὲ μόλυβδον, ἤ ὀρείχαλκον (απροῦντζον). Πάντως ἐὰν χοησιμοποιῇ τις τοὺς κοι- γοὺς ἓκ χαλκοῦ ψεκαστῆρας πρέπει νὰ ἔχῃ ὑπ) ὄψιν του ἑκάστην ἑσπέραν μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐργασίας νὰ τοὺς Ἑεπλύνῃ καλὰ μὲ καθαρὸ νερὺ, ἀλλέ- ως πολὺ ταχέως δὰ τρυπήῄήσονυν καὶ ὃ) ἀποβοῦν ἄχρηστοι. . Διὰ τοὺς ἐκτεταμένους πορτοκαλ- λεῶνας Ἰχρησιμοποιοῦν εἰδικοὺς ψεκα- τῶν ὁποίων τὴν ἀντλίαν χι- γεῖ μικρὰ πετρελαιομηχανή. Οἵ τοιοῦ- τοι. ψεκαστῆρες ἔχουν τὸ πλεογέκτη- μα νὰ ἑκτοξεύουν τὸ Ὀγρὸν μὲ δύ- νγαµιν εἷς ἀρκετὴν ἁπόστασιν οὕτως ὣστε καὶ τὰ ὑψηλότερα δένδρα ψε- κάζονται τελείως, ἐχτὺς ὅμως τούτου ἐκτελοῦν καὶ ταχύτατα τὴν ἐργασίαν, ἀποφεύγονται δὲ τοῦ γεµίσµατατος τοῦ ψεκαστῆρος, διό- τι ἔχουν τεπόζιτον τὸ ὁποῖον δύνα- ται γὰ περιλάβῃ 400 ὁκ. ὑγροῦ ὅπερ εἶναι ἀρκετὸν διὰ τὸν ψεκασμὸν 40 περίπου δένδρων. Ἡ δύναμµις καὶ ἡ λεπτότης τοῦ ἐκ- ταξευομµένου ὑγροῦ εἶναι τὰ Δύο σπον- δαιότερα προτερήματα, ἅτινα πρέπει τις ν’ ἀναζητῇ εἷς τὴν ἐκλογὴν τοῦ ψεκαστῆοος. στῆρας ὝὍταν ἡ πίεσις δὲν εἶναι ἀθχετὴ,ι. ἑνὸς μὲν τὸ ἐκτοξενόμεγον δὲν δύναται νὰ φὺάσῃ τὰ ὕ- τότε ἀφ) ὑγρὺν ψηλότερα. µέρη τοῦ δένδρου, ἀφ' ἕ- τέρου δὲ τὰ χαμηλότερα µέρη ψε- κάζοντωαι ὑπὲρ: τὸ δέον ἀφθόγως. Ἠπίσης ὅταν αἳ σταγόνες τοῦ ἓκ- τοξευοµένου ἡγροῦ εἶναι χονδραὶ δὲν παραμένουν ἐπὶ τῶν φύλλων, καὶ τὸ ἐντομοκτόνον ὑγρὸν πίπτει κατὰ γῆς, ἡ δὲ ἐπιδιωκομένη προφύλαξις τῆς πρασίνης ἐπιφανείας τῶν δένδρων εἷ- γαι ἑλαχίστη, Ἐξ οὗ καὶ αἳ παρατηρούµεναι ἄπο- τυχίαν, αἴτινγες ἀποδίδονται συνήθως εἷς τὴν μὴ ἐπαρκὴῆ δραστικότητα τῶν ἐντομοχτόγων ὑγρῶν, ἐνῶ ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αἳ ἀποτυχίαι αὗται δέον ἀποδοθῶσιν εἷς τὴν μὴ πανονικὴν λει- τουργίαν τοῦ ψεκαοτῆρος ἤ εἷς τὴν κακὴν ἐκτέλεσιν τῶν φψεκασμῶγ. Ὑδροκυανιοῦχον ὀξὺ (6Η) Τὺ ὑδροκνανιοῦχον ὀξὺ εἶναι ἀέριον δηλητηοριῶδες, τὸ ὁποῖον ὥς ἓκ τούτου εἶναι δοαστικώτατογ καὶ ἐπιφέρει τά- χιστα τὴν πλήρη ἀπολύμανσιν τοῦ δένδρου ἀπὸ τὴν ψώραν, καὶ ἀπὸ οἵα- δήποτε ἄλλα ἔντομα εὑρισκόμενα ἔπ) αὐτοῦ. Ὅταν γίνεται Ἡ ἀπολύμανσις δι ὑδροκυανίου δὲν εἶναι ἁπαραίτητον γὰ προηγῆται τὸ κλάδευµμα καὺ’ ὅτι τὸ ἀέριον εἰσχωρεῖ παντοῦ. ἛἜναντι τῶν λαμπρῶν τούτων ἆᾱ- ποτελεσμάτων τὸ ὑδοοκυάνιον ἔχει τὸ µειογέκτηµα ὅτι εἴγαι ὅνσπολομετα- χείριστον, ἀπαιτεῖ εἶδικὸν συνεργεῖον, καὶ λόγῳ τοῦ κόστους τῶν ἐργαλεί- ὧν (σκηνή, δοχεῖα καταµετρήσεῶς, δο- χεῖα ἀεριογόνα κ.τ.λ.) δὲν εἶναι δυ- νατὸν νὰ γίνη χρῆσις τῆς µεβόδου -- Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε ἕμπορος.. εἶπε. “Απλούστιατα θέλει νὰ ἔξευ- τελίσῃ τὸν κομψὸν κόσμον τῶν ᾽Α: δηνῶν, ἐκθέτων δημοσίᾳ τὰ µνστι- κὰ τῶν ἁβροτάτων «τοδῶν, καὶ τήν δόξαν τοβ τσάρλεστον. Δὲν τὸ ἔχε- “Ορίστε τώρα νὰ ἐξηγήσε- τε καταλάβῃ λοιπόν Ἐκ τοῦ «Ἠλενὺ. Λόγου» ᾿ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ καὶ τὰ κχασοµέρια |- ἡΕΐναι ταύτης ὑφ᾽ ἑγὸς καὶ µόνον χαλλιερ- γητοῦ ἕἑσπεριδοειδῶν, ἐκτὸς ἐὰν κέ- Ἀτηται µεγάλας πεφυτευµένας ἕκτά- σεις. Ἡ διὰ τῆς μεθόδου ταύτης κατα- πολέμησις τῆς ψωριάσεως δύναται νὰ γίνῃ µόνον ὅὁμαδικῶς, διὰ γὰ ἀποβῇ οἰκογομικὸν τὸ σύστημα, δηλ: διὰ τῶν Συνεταιρισμῶν, ἤ ἐθργολαβικιῶς ἐφ᾽ ὅσον πρόκειται περὶ παθήσεως, ἥτις ἔχει γενικευὐδῇ καθ ὅλην τὴν 'Έλ- λάδα καὶ κατὰ σὐνέπειαν µία τοιού- του εἴδους ἐργολαβία, καλῶς ὄργα- γουµένη δὰ ἠδύνατο κάλλιστα νὰ συν- τηρηὺῇ. Ἐν Καλλιφορντίᾳ καὶ ἹἸαπωνίᾳ ἐ- φαρμµόζεται ἀπὸ ἑτῶν μὲ τελέσματα, τελευταίως δὲ κυμαὶ καὶ ἓν ᾽Αλγερίᾳ. . 9 ἄριστα ἆπο- ἐγένοντο δο- Καὶ παρ ἡμῖν ἡ Ἑλληνικὴ Γεωρ- γικὴ Εταιρία ἔκαμε δοκιμὰς τῆς κα- ταπολεμήσεως τῆς ψωριάσεως διὰ τῆς ὡς ἄνω µεβόδου, κατόὸ τὸ 1914 καὶ ἐπέτυχεν ἐπίσης πολὺ καλὰ ἀποτελέ- σματα. / Ἡ μµέδοδος αὕτη συγίσταται εἷς τὴν κάλυψιν ὁλοκλήρου τοῦ δένδρου διὰ σκηνῆς ἁδιαπεράστου, ὑπὸ τὴν ὁποίαν ἀγαπτύσσεται ὑδροχκυάγνιον, διὰ τῆς ἀντιδράσεως δεϊκοῦ ὀξέως ἐπὶ κυα- νιούχου καλίου. Αἱ δόσεις τῶν χηµι- κῶν τούτων οὖσιῶν κανονίζονται ᾱ- γαλόγως “τοῦ μεγέθους τοῦ δένδρου, δηλαδὴ :ἀναλόγως τοῦ ὄγκου, ὅστις περιλαμβάνεται ὑπὸ τὴν σκηνήν. Διὰ τὶν πλήρη ἀπολύμανσιν ἑγὸς δένδρου ἀπαϊτεῖται περίπου µία ὥρα ὑποκαπνίσματος, οὕτως ὥστε δύναται γὰ ὑπολογίσῃ τις πόσος χρόνος ἆᾱ- παιτεῖται διὰ τὴν ἀπολύμανσιν ἑγὸς πορτοκαλλεῶγος, ἐὰν χρησιμοποιῇ µίαν καὶ µόγην σκηγήν, δεδομένου μάλιστα ὅτι ἡ ἐργασία αὕτη δὲν δύναται νὰ γίνῃ παρὰ μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου. καὶ τοῦτο μετὰ τοῦ κόστους ἕν ἀπὰ τὰ σπουδαιότερα. µειογεκτήµα- τα τῆς' μεθόδου, καὶ ἴσως ὅ κυρι- ώτερος λόγος τῆς βραδείας διαδόσεώς της, ἑνῷ ἡ ἀποτελέσματικότης αὐτῆς εἶναι ἀναμφισβήτητος. (Ἠέλος) (Ἐκ τοῦ ᾿Αγρ. Ταχυδρόμου). Φ. Λυκιαρδόπουλος -ακοροοκθ»ι-- τι το ΠΕΝ ΛΥΤΟΥ ΕΕΟΙΟΤΗΤΙ [ὰ ΠΗΗΗΛΙΠΙΝ ΤΗ ΜΗ ΠΠ! Ἐξοχώτατε, Αν κατεῖχον τὸ ὑπόύργημα, τὸ ὁ- ποῖον ἡ Κυβέρνησίς σας ἐνεπιστεύθη εἰς τὴν Υ. Ε. καὶ μοὶ ἐζητοῦντο, ὡς ὑποδέτομεν, δὰ ἐζητήὃησαν πληροφο- ρίαι παρὰ τοῦ Ὑπουργείου, περὶ τῶν ἐπικρατουσῶν σκέψεων παρὰ τῷ Ἓλ- ληνικῷ πληθδυσμῷ τῆς Ἀήσου ταύτης ὡς πρὸς τὴν συμμετοχὴν αὐτοῦ εἷς τὰς ἐπικειμένας ἑορτὰς τῆς Ὀθετηρί- δος ἡ μὴ, δὰ ἐπληροφόρουν τὸν ἐν- τιµότατον Ὑπουρχὸν τῶν ᾿Αποικιῶν οὕτω: Ἐντιμότατε, ἐκ τῶνὰ προτέρων τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον δια- κυβερνῶ τοὺς λαοὺς τῆς ᾿Ανατολι- κῆς ταύτης τῆς Μεσογείου Λεκάνης. Κατώρθωσα τὰ πρῶτα Κνβερνητι- κὰ βήματά µου νὰ κάµμωσι βαθεῖαν ἐντύπωσιν παρὰ τοῖς λαοῖς τούτοις, καὶ ἀνέμενον καὶ ἑκτέλεσιν τῶν ἔρ- γων. Τοὺς παρέχω ἀκόμη πολλὰς ἑλ- πίδας τινὲς οἱ ἀγαθώτεροι τούτων, ἐκ τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων, πιστεύουσι καὶ ἐλπίζουσιν. Ἕλλλοι, ἐκ τῶν Φερµραίµων, εὐκό- λως ἐνθουσιῶσι χαὶ ἐπευφημοῦσυν, ἀλλ᾽ οἱ πλεῖστοι δυσπίστως φέρονται καὶ οὐδὲν ἐλπίζουσω. ᾿Ἐνδυμεῖσὃε πῶς καὶ αὐτοὶ οἱ λεγόμενοι Ηγέταιτων, οἱ πολιτικοὶ, ἔστω καὶ ἐφημέρως ἐ- «Γνωρίζετε νεθουσιάσὃησαν, ἐπὶ τῇ ἀναγγελίᾳ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΟΥΜΠΡΑΣ 4p
ΠΟΙΚΙΛΑ 3p
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 3p
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 2p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 2p
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2p
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Γεωργία 1-2p
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ 1p
ΕΝΑΣ ΤΥΠΟΣ 1p
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ 1p