Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-03-08

πας ΞΛΝΠΑΠΦ νο μιο ομμμένμα ο μα 6 κ) ΕΚ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ Καθ’ ὅλα ἀδικημένα Τὰ µόνα χωρία τῆς Επαρχίας µας καὶ ἴσως καὶ τῆς Κύπρον, ποῦ εἶναι πολὺ ἀδιχκημένα εἶναι ἡ Κόμη Εκεπὴρ, Ἑπτακώμη καὶ ὃ Δαυλός. 1ον. Ὑτεροῦνται συγκοινωνίας. Τὰ µόνα ποῦ στεροῦνται συγ- πθινωνίας εἶναι ἐκ τῆς ἔπαρ- χίας µας αὐτά. τὸ δξ Φλαμοῦδι στερεῖται τελείως συγκοινωνίας: ἀδιάβατοι κατὰ τοὺς χειμερινοὺς ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς δερινοὺς μῆνες οἱ δρόμοι των. 2ον. Ἡ Ἑπτοκώμη γαὶ ὁ ἄαυ- λὸς στεροῦνται ποσίµου ὕδατος. ὋὩς πληροφορούμεθα ἀπὸ Α4ετί- ας κατ ἔτος ὁ Δαυλὸς ζητεῖ παρὰ τῆς Κυβερνήσεως ἀρωγὴν ἐκ τῶν περισσευµάτων τοῦ Βεργὶ ποσὸν τὶ νομίζετε μόνον ς»0-0.01 πρὸς ἐπιδιόρθωσιν τοῦ εἰς ἆθλιε- στάτην κατάστασιν νεροῦ [του, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ τὸ µόνον νερὸν ὅδι᾽ ὅλας τὰς ἀνάγικας τῶν κατοίκων, καὶ διὰ τὰ ὅφα των, καὶ.δµως ἀπέτυχε. ἩΜ Ἑπτοχκώμη στερεῖται καθα- ροῦ ποσίµου ὕδατος τὰ ἐκ τοῦ ἀκαθάρτου ὕδατος ὀλέθρια ἀπο- ταλέσµατα, δὲν ἐπέφξρον, µέχρι σήμερον οὐδεμίαν βελτίωσιν σὶς τὸ πόσιµον νερὸ' φαίνεται ὅτι εἶνε λίγοι ἐχεῖνοι ποῦ ἀπέθανον :ἀπὸ τὸν τύφον ἐφέτος' περιµέ- νει ἄραγε νὰ ἀποθάνουν ὅλοι, καὶ ὕστερα νὰ διορθωθῇ τὸ πό- σιµο νερὸ 3ον. Ἐνῶ ὅλα τὰ χωριὰ καὶ τὰ πιὸ μικρὰ, ἔχουν καθ ἑκά- στην ταχυδρομικὴν όυγαοινωνί- ἂν, αὐτὰ ἔχουν µόνον 4. φορᾶς τὴν ἑβδομάδα καὶ αὐτὴν[ό δεὺς νὰ τὴν κάµῃ τοχυδρομµικὴν συγ- ποινωνίαν. ΄... ΠληροφορθύμεΒὰ ἀπὸ τὴν Ἑ- | πτανώµηκ, ἄτιὶ δι τακ δρο. σάκ- κος ἑστάλη ἀπὸ τὸς 13 ἱσταμ. καὶ εὑὐρίσκετο ἐν Ἐπτακώμῃ µέχρι τῆς 27 τόῦ Ἰδίου. Εότολὴ τοῦ ὀντ. Διοικητοῦ ἡμερομην. 11 ἴσταμ. γνωρίζουσα τὴν ὄἄφιξιν τοῦ Διοικητοῦ εἰς Ἑ- πτακώµην τὴν 10 π.μ. τῆς 17 τοῦ μηνὸς ἔφθασε τὴν 5.µ. µ. τῆς ΊΤης δηλ, διὰ νὰ φθάσῃ ἀπὸ τὸ Βαρῶσι εἰς τὴν Ἐπτανώμην ἐπιστολὴ, εἰς ἀπόστ. δηλ. μιᾶς ὥρας, ἀπητήθη χρονικὸν διάστη- µα 6 ὁλοκλ. ἡμερῶν. Φτοῦ! νὰ μὴ βασχαθῇ ἔτσι ταχυδρομεῖὀν. Αὐτὴ εἶνε ἡ δέσις 3 χωρίων ἆ- ριθμούντων 4,000 καζοίχους. Βαἱ ὅμως ἡ Κυβόρνησις µας ὄτοιμάξε- ται νὰ ἑορτάσῃ τὴν πεντηκοντα» ετηρίδα τῆς Κατοχῆς αἱ «διοική- σσώς της. Ἕνας νυµφίος κατὰ τὸν γάµον τὰ πάντα προδτοιµάδει διὰ νὰ φανῇ σὐπρόσωπος χαὶ δἰς τοὺς χωριανοὺς του καὶ εἰς τοὺς Σένους, καὶ πάντας νὰ εὐχαρι- στήσῃ. Ἔχετε ἁρά γε, Ἐξοχώτατε, τὰ “πάντα ἔτοιμα ὥστε νὰ μένουν εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν πρόσ- Χλῃῆσιν σας καὶ οἱ ἐντόπιοι καὶ οἱ ξένοι Τὰ βλέμματα ὅλων τῶν ἔπι- σκεπτῶν δὲν θὰ στραφοῦν µόνον στὰ µάτς, φούτπολ κ.τ.λ. ἀλλὰ στὴν πραγματικὴ κατάσταση τοῦ τόπου ποῦ εὑρίσχεταν. Αίἱ χοινό- τητες φωνάξουν καὶ θέλουν νε- ρὸν, ὑγείαν, συγκοινωνίαν͵ γε- ωργιχὴν βοήδθειαν, ὡς μᾶς τὸ μαρτυροῦν ἡ Ἑπτακώμη, ἡ Πῶό- µη Εκεπὶρ καὶ πολλαὶ ἄλλαι. «Φεονήστιχκους καὶ γυμνοὺς, χο- ροὶ τοὺς λείπουν): αὐτὸ μᾶ»ς τε- ριάζει. ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ. --- ΕΚ ΔΑΥΛΟΥ Τὸ νερὸ µας Τὸ νερό µας εὑρίσχεται εἰς ᾱ- δλιεστάτην χατάστασιν' οἱ σωλῆ- νες ὅλοι σχεδὸν κχατεστράφησαν, ἐλαχίστη µόνον ποσότης νεροῦ µεταφέρεται εἰς τὰς δεδαμενὰς τὸ ὁποῖον ἑκτὸς τοῦ ὅτι δὲν ἆρ- δανότης νὰ γεννήσῃη καὶ µολυ- σµατιχήν τινα νόσον. Εἶναι τὸ µόνον νερὸ ποῦ χρη- σιμοποιοῦμεν γιὰ ὅλας µας τὰς ἀνάγνκας καὶ διὰ τὰ ζφα µας' µόνον αὑτὸ τὸ πηγαῖον νερὸν ἔχομεν' φρέατα δὲν ἔχομεν κα- θόλου. Εὐρισκόμεθα στὴν καρδιὰν τοῦ χειμῶνος, καὶ ὅμως περιμένει ἕνας ἐπὶ 2--5 ὧρες διὰ νὰ ποτί- ση τὰ φα του καὶ νὰ πάρῃ τὸ δι αὐτὸν χρειαζόµενον νερὸν. Πολλάκις ἀπὸ 4 ἐτῶν καὶ ὃν αἰτήσεων πρὸς τὸν 'Διοικητὴν καϊτὸ Νομοθετικὸν ἐζδητήσαμεν τὴν ἐπιδιόρθωσίν του, καὶ ὡς ᾱ- παντήσεις λαμβάνοµμεν µόνον ἐχδήλωσιν συµπαθείας πρὸς τὸ αἴτημά µας. Τὰ λόγια µόνον καὶ ἡ ἐχδή- λωσις συµπαθείας, δὲν ἑθεράπευ- σαν τὸ δίκαιον αἴτημά µας, τὸ ὁποῖον ὀσημέραι γίνεται ἐπικίν- δυνον στὴν κοινότητά µας. Πότε ἀράγε θὰ ἀποφασίσῃ ἡ Ευβέρνησις νὰ μᾶς βοηθήση ἀπὸ τὰ περισσσύµατα τοῦ Βεργὶ μὲ ποσὸν 50 περ. λιρῶν!ῖ μήπως δὲν ὑπάρχει τὸ ἀναγχαῖον χρῆμα, Ἡ περιμένει νὰ ὑποστῇ ἡ Εοι- νότης. µας τὸ ἴδιον ποῦ ὑπέστη παὶ ἡ Ἑπτακώμη, καὶ ἔπειτα ᾿Απευθυνόμεθα πρὸς τὸν ἔντ. Διοικητὴν µας, καὶ τὸν παρα» παλοῦμεν θερμῶς, ὅπως ἐν τῷ θερμῷ του ἐνδιαφέροντι διὰ τὴν ἐπαρχίαν µας, τὴν ὁποίαν ποθεῖ νὰ ἴδῃ εἰς σημεῖον ζηλευτῆς προόδου θἐλήσῃ νὰ προλάβῃ τὸν μίνδυνὀν, τὸν ἀπειλοῦντα τὴν πθινδϊητάµας ἐκ' τοῦ εἰς ἀηδῆ θέσιν βὐβισκομένου νεροῦ µας, αδ ὁποῖον ὡς ἐτονίσαμεν εἶναι τὸ µόνον, νερὸ δι ὅλην τὴν κοι- νότητά 'μος. Καὶ ἡ ἐπ᾽ ἑλάχιστον βραδύτης τῆς θέραπείας ὑπάρχει φόβος νὰ γεννήσῃ δυσάρεστα ἀποτελέσμα- τα διὰ τὴν Μοινότητά µας. Νὰ ἐλπίοῃ ἄραγξ ἡ ΚΜοινότης μας Κυβερνητ. βοήδειαν Τὰ ἀγαθὰ τῆς ἀποταμιεύ- σεως. Ἡ ΣΧ. Π. Ἑταιρεία µας χαθιε- ρώσασα ἀπὸ τῆς Ίης Ίαν. 13286 τὸ σύστημα τῶν ἑβδομαδιαίων κα» ταβολῶν εἰσόπραξεν ἀπὸ ἑβδ. χα- ταβολὰς µέχρι σήμερον εἰς διά- στηµα ὁλιγώτερον τὸν 2 μηνᾶν ποσὸν «20. 0. 0. Τὰ ἀγαθὰ τῆς ἀποταμιξεύσεως εὐτυχῶς κατδνοήθησαν ὑπὸ τῶν χωρικῶν µας καὶ ἐξακολουβοῦν θὰ. προσέρχωνται νὰ πέρνουν µετοχάς, εἶμεθα δὲ βέβαιοι ὅτι ὅλη ἡ ΚΠοινότης ἑἐντὸς ὀλίγου νὰ σπεύσῃ νὰ περιβάλῃ μὲ στορ- γὴν τὸ σωτήριον ἵδρυμα της, τὸ ὁποῖον θὰ διδάξῃ εἰς αὐτὴν τὸ σύστημα τῆς θἰκονομίας καὶ πῶς νὰ διἀθέτουν τὰ περισσεύματά των καὶ νὰ πωλοῦν ἐλεύθεροι τὰ προϊόντα των οἳ Κάτοικοι. ΔΑΥΛΙΩΤΗΣ. ΕΞ ΑΒΥΣΣΙΝΙΑΣ (Ἀονέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένοῦ) ἜἛκτοτε ὅμως φαίνεται ὅτι οὐ- δὲν διάβηµα ἔγινεν, ἴσως διότι τοὺς ἐνδιαφερομένους ἀπησχόλουν ζωτι- κώτερα ζητήματα, ἴσως ὅμως καὶ διότι οἳ σεροτολεμικοὶ κρατικοὶ συν- δυασμοὶ τῆς ἨΕὐρώπης κατέστησαν τὰς σχέσεις τῶν ὄχι ἐγκαρδίους. Ὁπωσδήποτε ὅμως, εὐκαιρίας τυ- χούσης, τὸ πρόγραµµα τῶν ἑνδιαφε- ορομµένων δυνάμεων θὰ ἐτίδετο εἰς ἐφαρμογήν. Ἡ Γαλλία, πρὸς τὰ συμφέροντα τῆς ὁποίας προσέκοσπτον αἲ βλέψεις τῆς Ιταλίας, μετὰ τὴν Λῆξιν τοῦ πολέμου καὶ τὴν διακανόνισιν τῶν σπουδαιοτέρων, ἑητηµάτων τῶν ἑ- πακολουθησάντων τὸ τέλος τοῦ πο- Λέμου, ὁιαβλέπουσα ὅτι αἳ βλέψεις τῶν δυὸ συµµάχων () της δέν δὰ ἑβράδυνον νὰ τεὺδοῦν εἰς ἔφαρμο- γὴν, ποοσεπάφησε νὰ Πσροασπίσῃ τὰ συμφέροντά της διὰ τῆς µεθό- δου ἐπείνης ἡ ὁποία χαρακτηρί- Σεται ἐξωτερικῶς μὲν ὑπὸ τῆς μᾶλ- Λον ἰδεώδους καὶ ἁλτρουϊστικῆς κεῖ τὴν κοινότητα, ὑπάρχει πι- ἠθικῆς--ἔθα καὶ τὸν πόλεμον χά-! 9 οιν τῆς ἑλευθερίας τῶν μικρῶν κρα” τῶν-- ἐσωτερικῶς δὲ ὑπὸ τοῦ σευ-] ΕΕΣ“: γνοῦ συμφέροντος. Ἰδοὺ δὲ πῶς. Θέλουσα δῆδεν νὰ ἐπεκτείνη τὴν]! σκέπην τῆς Κοινωνίας τῶν δαν, καὶ ἐπὶ τῶν ἡμιαγρίων ἀκόμη, εἰ- νάµει τὴν παραδοχὴν τῆς ᾿Αβυσ-. σινίας εἰς τὸν δεσμὸν τοῦτον ὡς µέ- ! ἀνεξαρτησίας καὶ προόδου τῆς χώ: ρας αὐτῆς, πράγματι δὲ τῶν σιδη” | ροδρομικῶν καὶ ἄλλων συναφῶν συµφερόντων τῆς ἐν αὐτῇ. Ἡ ΑἉγ-ι γλία καὶ Ιταλία κατεξανέστησαν λείψει ὅμως εὐσχήμων ἐπιχειρηή- µάτων, ἡ ᾽Αβυσσινία ἐγένετο δεκτὴ ᾿Εὐνῶν, ἡ ὁποία ἀνελάμβανε τὴν περιφρούρήσιν τῆς ἀκεραιότητός τῆς. Παρ’ ὅλα ταῦτα ὅμως τὰ δύο συμβληθέντα,κοάτη πιεζόμενα ὑπὲρ ποτε ὑπὸ τῆς κρίσεως, τὸ μὲν τοῦ βάμβακος, τὸ δὲ τῆς ἀποικιακῆς ἀνεπαρκείας, ἀφοῦ ἀντήλλαξαν προ” καταρτικὰς συνεννοήσεις κατὰ τὸ παρεΛθὸν ἔτος, ἔδωσαν διαταγὰς εἲς τὰς ἐν ᾿Αδίς-- Αμπέμπᾳ πρεσβείας των ὅπως ἐἑνεργήσουν ἀντὸ κοινοῦ. ᾽Αμϕάτεροι οἱ «πρέσβεις, ᾿Αγγλίας καὶ ᾿Ἱταλίας, ἐπέδωσαν τὴν αὐτὴν ἡμέραν εἰς τὴν Αἰθιοπικὴν Κυ- βέρνησιν ἔγγθαφα τοῦ αὐτοῦ .σχε- δὸν περιεχοµένου. Οἱ ᾽Αβυσσινοὶ ὅμως οἱ ὁποῖοι δὲν στεροῦνται εὖ- φυῖΐας ἐσκέφῦησαν ἀμέσως ὅτε ἕ- πε νὰ συμβουλευθοῦν τοὺς ἐν τῇ περοκειµένῃ περιπτώσει φίλους των Γάλλους. Συνειάχθη Λοιπὸν δια- μαρτυρία, ἡ ὁποία ἀπεστάλη εἰς τὴν Γοαµµατείαν τῆς Κοινωνίας τῶν Ἑ- θνῶν. Ἐν τῇ διαµαρτυρίᾳ ταύτῃ, ἤτις, κατ᾽ ἐπιὲυχεστάτην ἔκφρασιν ἐφημερίδος τινός, «δὲν εἶναι ὄννα- τὸν νὰ συνετάχθη εἰς µέρος, ἀπέ- χον πλέον τῶν 100 µέτρων ἀπὸ τῆς Γαλλυκῆς Πρεσβείας τῆς ᾿Αδίς- ᾿Αβεβα» ἡ ᾽Αβυσσινιακὴ Κυβέρνη: σις ἔλεγε μεταξὺ ἄλλων «Ότο εἴ- σηρχόμεῦα εἰς τὴν Κοινώνίαν τῶν Ἐθνῶν μᾶς ἑλέχθη ὅτι δὲν θὰ ᾱ- Φίνετο ποτὲ ἕνας ἰσχυρὸξ νὰ ἄτεει- λήσῃ τὴν ᾿Ελευδερίαν ἓγὸς ἀ4σθι- νοῦς, τώρα ὅμως βλέπομεν ὅτι δύο ἰσχυρὰ κράτη ἐπιβουλεύονται τὴν ἀπεραιότητα τῆς χώρας µας....' Οἱ μυστικῶς ἑνεργήσαντες ἔνοχοι, ἀποναλυφθέντες, ἔσπευσαν νὰ κά: µουν ἐπεξηγηματικάς (1) δηλώσεις ἑνώπιον τῆς Κοινωνίας τῶν ᾿Βθνῶν καὶ τῆς Ἡουλῆς τῶν Κοινοτήτων. »Αντελήφθησαν δὲ συγχρόνως ὅτι ό πραγµαταποέησις τῶν σκοπῶν των ἦτο δυσκολωτέρα ἀφ᾿ ὅτι ἐφαντά- σθησαν, καὶ ἐσκέφθησαν ὅτι ἕπρεσεν ἑκάστῃ Κυβέρνησις νὰ ἐνεργήσῃ µε᾽ µονωµένως καὶ δι ἄλλων µέσων. Καὶ ἡ μὲν Ἰταλία οὐδεμίαν πιδᾶ- φότητα ἐπιτυχίας ἔχει εἷς τὰς ταυ- τόχρηµα κατακτητικὰς της βλέψεις, παρ᾽ ὅλην τὴν νοσηρὰν θρασύτητα τοῦ ἡγέτουτης. Ἡ ᾽Αγγλία ὅμως ἔχουσα ὡς βοήθημα τὴν ὑπόσχε- σιν, τὴν ὁποίαν τῆς ἔδωσεν ὁ σε- βαστὸς παρὰ τῆς ᾽Αβυσσινοῖς πρώην αὐτοκράτωρ Μενελὶκ ὁ Β΄. περὶ σερο”- τιµήσεως τῆς ᾽Αγγλίας ἀπὸ πάντα ἄλλον διὰ τὴν κατασκευὴν ὑδραυ- Λωιῶν ἕργων ἐπὶ τῆς λίµνης Τσά' νας, προσπαδεῖ νὰ φδάσῃ εἰς συµ- φωνίαν μὲ τὴν ᾽αβυσσινίαν. Αὕτη ὅμως Λυπεῖται πολὺ διὰ τὴν σε- βαστὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν, Ώνε ἄνέ- Λλαβεν ὁ Μενελίκ, δυστροσπεῖ καὶ προσπαθεῖ ἴσως εὔρη τρόπον νὰ δύναται νὰ προτιμήσῃ τὴν ᾿Αμε οικήν, τὴν ὁποίαν συμπαθεῖ, καὶ παρὰ τῆς ὁυιοίας δὲν ἔχει νὰ φο- βῆται ποσῶς, ἀντὶ τῆς ἐπιπινδύνου ᾽Αγγλίας, ἀπὸ τὴν συνόρευσιν τῆς ὁ- ποίας δὲν ἔχει λόγους νὰ εἶναι εὐ- χαριστηµένη, Τοιαύτη ἡ δέσις τῆς χώρας αὖὐ- τῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἡ µόνη ἆλη- θῶς ἀνεξάρτητος χώρα τῆς ᾿Αφρι- κῆς, καὶ ἡ ὁποία ὑποχρεωμένη νὰ ὑποκύψῃ εἷς τὸν «φυσικὸν νόµον τῆς ἐξελίξεως παλαίει δισπλωματι- πῶς ἐναντίον ἐκείνων τοὺς ὁποίους ἡ φύσις καὶ ἡ ἵἱστορία τῆς ἄνδρω- πότητος ἐξέλεξεν ὣς ὄργανα σιρὸς πραγµατοποίησιν τοῦ ὀνυσαρέστου δι αὐτὴν νόµον τούτου. (Ἐέλος) Δ.Δ. 6)2)915 Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ που ο σσ η] σηγήθη καὶ ὑπεστήριξε πάσῃ δυ- λους, πρὸς ἐξασφάλισιν δῆδεν τῆς ' προβαλοῦσαι διάφορα ἐμπόδια, ἑλ- | εἷς τοὺς κόλπους τῆς Κοινωνίας τῶν | : ῥ φ] ῃ) ῥ] Γη ΓΕΩΡΓΟΙ, αὔτα ΑΜΜΟ-ΦΕΣΣ. μ.ο (α΄ πο), ασ ων) ολ (. ΓΕΟΩΡΓΟΙ, να) ΞΕΞς ΜΟ-Φ(ΟΣ. πο πο) ο ΜΙΚΗΣ πι σπί ὶ [ΙΑ ΙΜΕΡΙΚΝΙΝΙΝ ΙΙΙ Αν θέλετε νὰ ἔχετε καλλιτέραν παραγωγήν. λέτε νὰ ἔχετε περισσότερα κέρδη ἀπὸ τὰ σπαρτα σας. Αν θέλετε νὰ κάµνετε ὀλιγώτερα ἔξοδα εἰς τὰς καλλιερ- γείας σας. ᾿Αν δέλετε πολὺ σύντομα νὰ γίνετε εἰς νὰ φυλάξετε χρήματα διὰ τὴν ἳ διά σας. Πρέπει νὰ µεταχειρίζεσθε πάντοτε δι΄ ὅλας σας τὰς καλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστατικὰ ὅλων τῶν εν Κύπρῳ εἰσαγομένων λιπασμάτων, τὰ Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-ΦΣΣ εἶναι ἡ τελευταία λέξις τῆς ἐπιστήμης, ἐδοχιμάσθησαν ἐπιτυχῶς καὶ χρησιµοποι- οὔνται εἰς τεσσαράκοντα ἑπτὰ χώρας τοῦ κόσμου, εἶναι δὲ τὰ πρῶτα λιπάσματα ποῦ προσφέρονται εἰς τὸν ἨΜύπριον Γεωργόν, ἀπηλλαγμένα: προσθέτου ἀχρήστου ὕλης, (σα- βούρας) τὴν ὁποίαν ὅλα τὰ κοινὰ λιπάσματα περιέχουν 80 9)ο κατὰ (ὁγδοήκοντα τοῖς ἐχατὸν) τουλάχιστον. Οἰκονομία μεταφορικῶν. Ἐὐκολία χρήσεως. Πωλοῦνται εἰς σάχκους τῶν 49 ὀκπάδων εἰς τόσον χαμπλὰς τιμὰς ὥστε νὰ στοιχίζη ἡ λίπανσις μὲ ΑΜΜΟ-ΦΕΣΣ πολὺ ἔφθη- νότερα ἀπὸ κάθε λίπανσι μὲ κοινὰ λιπάσματα. Ἡ πρώτη δοκιμὴ δὰ σᾶς πείσῃ ὁτι µόνον μὲ τὸ ΑΜ- ΜΟ-ΦςΩΣ θὰ ἔχετε τὰς ἐσθδείας ποῦ τωρα μὲ τὰ κοινὰ λιπάσματα µόνον ὀνειρεύεσδε. ᾿Απαιτήσατε ἀπὺ τοὺς ἑμπόρους σας νὰ σᾶς προμηθεύσουν τὸ ἰδεῶδες Ἰάπασμά ΑΝ: «Ὁδηγίαι χρήσεως ἀποστέλλονται δωρεάν. Γενικὸς ἐν Κύπρω ᾽Αντιπρόσωπος αλ κ” α - -- ας Αν δξ- ος πο) ) ὃς κας μα -- μα.) ος ο θέσιν οἰκογένεια σας καὶ τὰ παὶ- ᾽Αμερικανικὰ τοι- ν ------ πως πο πως πο σος απο) ως μπω) πας μπω σας μον - Ἅω) -α. ο ας α ) 1. ἱ. ΜΙΧΒΗΛΙΔΗΣ Ταχ. Μιρ. 57. ΛΕΥΚΟΣΙΑΠ/ΙΙ π ἀαμο ΞΕΞΙΞΕΕΕΞΕΞΕΞΞΈΕΕΈΕΞΞΞΞΕΞΞΞΞ μπακ νιμμιωώμνμ) τι ἀχριβώτερον. , ἀνησυχοῦὂν. ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ 4--ᾱ ἑτριπλασίασε τὸν αριθ έά ῄ ΣΕΡΒΡ( ΛΕ μὸν τῶν ἐν Αἰγύπτῳ πη πωλήσεων ἀφ᾿ ὅτου ἐγέ- νξτο ἡ ἔχθεσις ὠρισμένων εὐθυνῶν αὐτοχινήτων ἄλλων ἑργοστασίων, διότι τὸ ποινὸν ἠννόησεν ὅτι τὸ ΣΕΒΡΟ- ΛΕ εἶναι κατὰ πολὺ ἀνώτερον παντὸς ἄλλου εὐθυνοῦ αὐτοχινήτου καὶ διὰ τοῦτο πολὺ ὀρθῶς εἶναι καὶ κατά ἱ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝ 1ον) Τοὺς πατόχους ΣΕΒΡΟΛΕ νὰ ἐπιδιορθώνωσι τὰ αὐτοχίνητά των µόνον εἰς τοὺς ἰδιχούς µας σταθμοὺς (Γκαρὰζ) ἐπιδιορθώσεων, ὅπου θὰ ἐξυππρετῶνται εἶλι- πρινῶς καὶ εἰς τιµάς λογικάς. 2ον) Τοὺςἐπιθυμοῦντας ν νὰ μᾶς πλησιάζουν διὰ νὰ τοὺς δίδωµμεν κάθε εἴδους πληροφορίαν καὶ νὰ τοὺς λύωμεν κάθε ἀπορίαν προερ- χοµένην ἀπὸ εἰσηνήσεις παλοθελητῶν. ᾽Αποχλειστικὺς ἐν Κύπρῳ ἀντιπρόσωπος πωλητῆς ἁὰ ἄἀγοράσουν ΣΕΒΡΟΛΕ Ὁ Ἐμπορικὸς Οἶκος Γ. Ππ. Δ. ΜΑΥΡΟ ΔΗ. αν ποσο νο ΝΙΧΛΝΗΝΜΙΡΟΙ ΠΛΛΗΣΙΝ Ἔχομεν πρὸς πώλησιν μίαν ἄτμομη- χανὴν μάρκας Κλέττον Σκάτλε, «κ το- ΟΏΡΕΒΦ» ϐ ἁλόγων μὲ Β, εἰς ἀρίστην κατάστασιν, μὲ πριόνι, σιδερένον πάγ- χον πριονιοῦ, ἰδιαίτερα προύντζα, νε- ωστὶ προμηδευθέντα ἐκ τοῦ ἰδίου ἐρ- 6 ς νοστασίου. Παρέγομεν εὐχολίας εἲς την πλη- ρωμήν. Δυνάμεῦα νὰ τὴν ἀνταλλάξωμεν μὲ αὐτπολίνητον φορτηγόν. Πωλοῦμεν ἐπίσης γύψον χουπανι- σμένον πρὸς Ὁ Υρ, τὸν τενεχέν. Ρύψος (Μεσαορίας) τῇ 11)3)928. ΚΟΩΣΤΑΣ δ΄ ΑΠΗΜΗΤΡΗ ἡηγανικός, ΟΙ ΚΛΟΕΙ ΛΙ Ὀληρλοι ᾿Απριλίου 1928 τὸ παρὰ τὸν κῆπον Π. Ἰω- ἄννου καὶ εἰς τὸ ὑφηλότερον µέ- ρος τῶν Βαρωσίων Εεὐρισκόμενον ἐξοχικὸν κέντρον « Ακρόπολις» (ἰδιοχτησία ἩΜάστρε Γιακουμῇ) μὲ ἀπέραντον πλατεῖαν, ἄφθο- νον ὕδωρ ὀνεμομύλου μετὰ δε- ξαμενῆς, Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Ἰω- ἄννῃ Ἱακώβου, Βαρῴσιακ τῇ 90)423, ΕΝΟΙΗΙΑ-ΞΕΤΑΙ τὸ Μαγα- ζεῖον τῆς κ. ᾿Αὐηνᾶς Δ. Βογια- τζῆ τὸ παρὰ τὸ Ἱατάστημα τοῦ κ. Γ. Ν. Αὐξεντίου. . . μ---4Ἡ σωρο--νοραωω-α---ν νο -- κ ρι, αρασν.-. «πο αν σα ρααα. { τ ἡ ! 1 ᾿ Ρροτροφο! ! ρρρυς παρα- ΣΗ Ὅλοι ζητήστε µεταξόσπ κογῆς Ἀολομ. Παναγίδη. }περασπί- ζετε τὸ Συμφέρον σας. Βοηῦτῖτε τὲς ἑνέργειες τοῦ παραγωγοῦ των ὑπὲρ τῆς Κυπριακής Ὀηροτρογίας : οὺ τὶ ράφουν πελάται τῶν Ἱνετα- Δεμεσὸς θ)0)121. Κύριο Παναγίδη, α.... δὲ µεγάλη ο. εὐγαρίστῃσι σοὺ ἄναγιέλλω ὅτι τὸ αματερό µου ποῦ ἀφ]κε ἀπόξορση 1ὸ (δέκα πέντε) ὀμάδες (ὁ ὁράµ.). Ἡ ἐπιτυγίτ ὑπῆρξε πλήρης... εἷς τοῦτο συνετέλεσε βέβαια ὁ ἐκλεκτὸς γαὶ ὁαυμιάσιως σας σπόρος πο ἔχνρυβε μέσα του.τή βάση τῆς ὃ- κο γξίας. Σον ηζω νὰ πέρνω χαματερὸ πρνὲ δὲν εἶχα παρόμοια ἀποτελέσματα. λὰ φαγ- τασθῆτε ὅτι πέντε “νωστὰ 20 σωπα τὰ ὁποῖα εἶγαν πά 5) κατὰ σειρὰν γρόνια καὶ πρό σι ει μεγάλες ῥ0υ ἀπέτυχαν οἱκτρότατα.....Εἱσνε ἄξιος συΥγαρητη- « ρίων καὶ εὐ ινωιοσύνης γιὰ τὴν ὑπέ- ποσότητες [ αλλικ20 σπὀ ρογον παραγωγὴν τῶν μεταξοσπόρων σου». (ὙΎπ.) Κατίνα Χατζηγεωργίου. ᾽Απευθυνθήτα: Λευκωσίαν Ἱ. Γ. Κασουλίζην ὅσ- τις Μόνος ἔχει τὸ δικαίωμα νἁ πολῄ τοὺς µεταξοσπόρους Σολ. Παναγίδηι εἷς τὰς Ἠπαρχίας Λευχωσίας-Ἱυρηνείας. . Φυλακτοῦ Εμιπορον Λεμεσόν. ᾿Ανδρέαν Πετρίδην Βαρώσια. Σωκράτην Παπᾶ Χριστοφόρου Καλὲν Χωρίον Αεμεσοῦ. Ε[ΣΙΠΕΙΕΙΠΕΙΙΕΙ [ΙΙΞΙΙΕΙΠΕΙΙΕΙΠΕΙΤΕΙ ΚΟΣΤΛΣ Μ. ΣΑΚΛΛΛΗΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τυχὼν ἀδείας παρὰ τοῦ ᾿Αρείου Πάγου. Ἔδρα ἐν ΔΑΡΝΑΣΜ]Ι. ΠΙΝΠΟΙΗΤΙΚΙ ΕΛΙΡΗΙΛ. “Οβδοοο, «᾿Οδοῦν καθιστᾶ γνωστὸν διὰ τοῦ Γενικοῦ ἀντιπροσώπου της κα. ᾿Αντ. Λευκονοιτζιώτη ὅτι ἄντι- ἱπρόσωπός της ἓν Ἑαρωσίοις δὰ εἶναι ὁ κ. Δημήτριος Παραλι- µνίτης καὶ ἐν ᾽Αμμοχώστῳ ὁ κ. ΤΦ ΣΕΒΡΟΔΕ συνδυάζει πάντα τὰ πλεονεκτήματα Δημήτριος Δακαταμίτης. τῆς οἰχονομίος παὶ διὰ τοῦτο ἀνεγνωρίσθῃη παγκοσμίως] ὅτι εἶναι τὸ αὐτοχίνητον τῆς «ΛΙΚΙΝΟΜΙΝΗΣ ΠΕΤΛΦΙΡΝ». | Ἐπειδὴ τὸ ΣΕΒΡΦΟΛΕ κατέστη, λίαν ἐποξίως, τὸ δηµοφιλέστερον αὐτοχίνητον, διὰ τοῦτο καὶ ἐν ἄύπρῳ ζητοῦν μὲ κάθε µέσον, ὡὠρισμένοι κύκλοι, νὰ μᾶς ἐλατ- τώσουν τὸν ἀριθμὸν τῶν πωλήσεών µας, αἴτινες τοὺς Ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία ἀπὸ πολ- τέως Αιοικητοῦ (Ἀάρνγχκος ἑντί- µου κ. Πόπαμ, παράἀγσι ἀρίστην ποιότητα οἵἴνου πρὸς Υρ. 6 κατ’ ὀκπᾶν εἰς χῦμα καὶ εἰς φιάλας πρὸς γρ. 5 ἑκάστην. Τὸ κοινὸν προμηθευόµενον Ιοῖνους τῆς ἐν λόγῳ ἔταιρείας εἶναι ἀφ᾽ ἑνὸς βέβαιον ὅτι χά- μνει χρῆσιν νγνησίου προϊόντος καὶ ἐπιστημονιχκῶς παρασκευαζο- ρίδει τὴν ἐγχώριον βιοµηχανίαν, πρὸς κοινἠν ὠφέλειαν. Ὁ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΕΑΣ, ἀσφαλίξει ὁμολογίας Ετηματικῆς Πίστεως Αἰγύπτου κατὰ τῆς εἰς τὸ ἄρτιον χληρώσεως Ίης Μαρ- τίου ὑπὸ τοὺς εὐνοϊκωτέρους ὅ- ρους καὶ ἐξαργυρεῖ ἀμέσως τὰ το- νοµερίδια αὐτῶν. Πωλεῖ ᾽ὁμολογίας ΒΕΒελγικοῦ Δανείου ὃ 9ο)ο. Εληρώσεις µηνισίως. Ίος λαχνὸς 1.000.000 φρ. ΕΜ. ᾽Απευθυντέον: Ταχ. ιβ. 25 Ῥοαρώσια. -- ΜΗΧΑΝΗ Ποοχευμένου νὰ μετατραπῇ ἡ πίνησις τῶν πιεστηρίων µας εἰς ἠλεκτρικὴν ἔχομεν πρὺς πώλήησιν µίαν μηχανην [αΐοτ ὃ ἵππων, ἐργασῦεῖσαν ἐπὶ 1 µόνον ἔτος, εἰς ἀρίστην κατάστασιν. Πληροφορίαι παρ᾽ ἡμῖν. Εκ ΤΗΥ ΤΥΠΙΓΡΛΦΕΙΡΥ λοῦ ἱδρυθεῖσα, τῇ ὑποδείξδει τοῦ - 8 Ἡ Οἱνοποιητικὴἡ 'Ἑταιρεία »νο µένου γαὶ ἀφ᾿ ἕτέρου ὑποστη- ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ“ έ ΤΗ «ΜΝΙΠ» . υχὴν πληροφορίαν ἣ νὰ κατονο”. αν μμ Μπα να οἳ ο ρῦ δαν εν δ ορ) μμ σος ς νεος αλ» . ΠραγΜΑΤΑ Και ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ Πεντηκονταετηρὶς καὶ βουλευταὶ. Συμφωνίαιξν τῇ πράξει καὶ διαφωνίαι ἐν τῇ φαντασία Ἡ συνάδελφος «Ἐλευθερία» ᾱ- ναγράφει εἲς τὸ φύλλον τῆς πα- ρελθούσης Τετάρτης τὰ εξῆς : «Δὲν εἶνε μυστικὸν πλέον ὁ- τι οἱ βουλευταὶ δὲν εἷνε ὅλοι χῆς ἀπὸ τὰς ἑορτὰς τῆς πεντη- κονταξετηρίδος. Άλλοι θέλουν τελείον ἀποχὴν καὶ ἄλλοι µέρι- χὴν συμµετοχήν......» ροφεςυ οχετικὸν µέρος διὰ νὰ μὴ ὑπάρ- . ” να { ἔῃ καμμία ἀπολύτως δόσις πα» ρεξηγήσεως, ΄ µάτων τῆς. ᾽Αλλὰά, τοίχους κἄποιου καφενείου ἐπὶ Λευκωσία», Κυδρέαν Λευκόνικον, Τρί- τῶν ὁποίων θὰ κρεμμασθοῦν µοι- Ἱυ ραᾳίως τὰ δηµοπρατήρια τῶν κτη-΄ Σαλαμῖνα, Τ ρένωμον, Δευκόνικον, Βν- / σᾶς ἐπαναλαμβάνει: π πράγματι, πολὺ σωστὰ σᾶς ἅπαν- ὃα διὰ νὰ ἐπισπεφθοῦν τὰς ἄρχαιό- τὰ ἡἤ Ἰυβέρνησις ὅτι δὲν ἔχει τητας τῆς ᾽Αμμοχώστου καὶ τὰ ἀξι- χρήµατα διαθέσιµα γιὰ σᾶς' ἂν, οδέατα µέρη τῆς πόλεως. κατορθωθῇ καὶ τὸ παραδεχθῆτει ᾖΠεποίδαμεν ὅτι οἱ ἐπισκέπται δὰ αὐτὸ τότε θὰ στραφῆτε νὰ ἅ-ι τύχωσι τῆς δεούσης περιποιήσεως πα- παιτήσετε νὰ ὑπάρχουν διαθέσι- ρὰ παντὸς χαὶ Νὰ ἀναχωρήσωσι ον µα χρήματα καὶ γιὰ σᾶς' τὸ ση- ΥΝαποχοµίζοντες τὰς καλυτέρας τῶν ἆᾱ- μον καὶ ΝαλαμΊνα, Ἡ δὲ ἑτέραιεῖς Ὀρέαν, Λευκωσίαν καὶ Λάρνακα Ἀαὶ τὴν ὃ μ. µ. δὰ εὑρέσχωνται ἑνταῦ- . δρ μν .μεῖον συνεπῶς εἶνε γιατ ὶ ν ὰ ναμνήσεων ἐν τῆς εὐγενοῦς καὶ λεπτῆς μὴν πρέπει νὰ ὑπάρχουν]' διατίθενται διὰ νὰ διατίθενται ὀλίγα καὶ ἑ- ὑπόρχουν καὶ ὅτι συμπεριφορᾶς µας. --ὍὉ φέρελπις τελειόφοιτος τῆς ἴα- σύμφωνοι εἲς τὸ ζήτημα τῆς ἀπο-᾿ καὶ γιὰ νὰ ὑπάρχουν πρέπει νὰ τικῆς κ. Παναγιώτης Κούμας τῇ συ- διατίθενται ὀλιγώτερα ἐκεῖ ποῦ στάσε τῶν κανηγητῶν εἰσήχδη εἰς περισσότερα τώρα, [τὴν Αστυκλινικὴν ᾿Αθηνῶν, ὡς ὕρηδθός. -- Απεφασίσνὺη ἡ σύστασις ἐν ἸΑμ- Γκεῖ ποῦ δὲν διατίθενται καθόλου, µοχώστῳ τοπικοῦ Μουσεί»υ, ὡς Ἰαὶ ᾽Αντεγράφαμεν κατὰ λέδιν τὸ, ἐν ᾧ ἔπρεπε προνομιακῶς νά δια-, εἰς δλας τὰς πόλεις τῆς Κύπρου. ἱτίθενται πολλά. «Ὁ Διευθυντὴς τῆς παρούσης κητὴν καὶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνπσιν | ἐφημερίδος τυγχάνει, ὡς γνωστὸν βουλευτὴς καὶ ὡς τοιοῦτος ἔλα- βε µέρος καὶ εἰς ιτὰς τρεῖς γενό- µένας µέχρι σήμερον συνεδρι-, σεις διὰ τὸ ζήτημα τοῦτο, Κα- θὼς δὲ μᾶς διεβεβαίωσεν οὐδέ- ποτε καὶ ἐν οὑδεμιᾶ περιπτώσει ἐ- προβλήθη κἄν γνώµη ὑφ' οἵου- δήποτε βουλευτοῦ ἤ συνοδικοῦ, ἡ ὁποία δὲν εἶνε ὑπὲρ τῆς τελείοας ἀποχῆς' οὐδὲ κἄν συζήτησις διδ- Σήχθη ὑπὲρ ἄλλης τινος στάσε-, ως, τοσούτῳ μᾶλλον χαθ᾽ ὅσον αὔ- τη εἶχεν ἤδη καθορισθῇ ὑπὸ τῆς παγχκυπρίου κοινῆς γνώμης όμο-/ φώνως, ἡ δὲ γενοµένη ἐν τῇ ᾿Αρ- χιεπισκοπῇ συνέλευσις τῆς Ίδης «Ὀδβρονυαρίου οὐσιαστικῶς οὐδὲν ἄλλο ἔπραξεν ἢ νὰ ἐπικυρώσῃ ἁπλῶς τὴν φηφισθεῖσαν παµφη- εφεὶ ὑτὸ τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ᾱ- ποχήν. Ἡ «Ἐλευθερία» ἔχει συνεπῶς ὑποχρέωσιν ἀπέναντι τῆς σοβα- ρᾶς καὶ κρισίµου αὐτῆς τοῦ τό- που ὑποθέσεως ἡ νὰ διαφεύσῃ τὴν φευδῆ καὶ κακόβουλον αὖ- Μάσῃ τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα, ὡς ἰαχυρίζεται, ἦσαν ἢ εἶνε ὑπὸρ τῆς μερικῆς συμμετοχῆς, διὰ νὰ γνωρίση τὸ Παγκύπριον ποῖοι εἶνε οἱ τυχὸν ἼἸανοί. Θ ἔκ Καρπασίας ἀνταποκριτὴς τος φύλλου ἐπαναλαμβάνει τὸν χαβᾶν τοῦ δκιαόλου, τὸν ὁποῖον ἐπὶ τόσα ἔτη οἱ Μυπριῶτᾶς δὲν ἐκουράσθησαν νὰ κοάξζουν᾿ ὁμ- φιβάλλει καὶ αὐτὸς ὅπως όλοι καὶ ἐμπαίζει τὴν Κυβέρνησιν, ἰσχν- ριζοµένην ὅτι δὲν ὄχδι 50 ἢ 100 ἢ 200 λίρες διὰ νὰ δαπανήσῃ διὰ στοιχειώδη ἔργα συγκοινωνίας ἢ ὑγιεινῆς τῶν χωρίων. Ἔτσι ἡ σύγχυσις καὶ τὸ χάος τῶν κραυγῶν καὶ ἀπαιτήσεων τῶν Κυπρίων ἐπιτδίνεται' οἵ δι- δάσκαλοι ζητοῦν αὔξησιν μισδοῦ μὴ λαομβάνοντες ὡς δεδοµένον ότι χρήματα διαθέσιµα τοῦ προῦ- πολογισμοῦ ἕὲν ὑπάρχουν' οἱ πα- ρίαι τοῦ !ὑπαλληλοκρατικοῦ βα- οιλείου ζητοῦν δικαιοσύνην, οἳ ἀγρόται συγκοινωνίαν, οἱ γεωρ- ψοὶ ὁρᾶσιν σοβαρὰν τοῦ Γεωρ. Ἱμήματος, ἐνίσχυσιν καὶ ἐνθαρ- ρυνσιν τῆς παραγωγῆς, νερά, Ὁ- δρεύσεις κτλ. μὲ τὸν αἰώνιον καὶ ἀταλείωτον χαβᾶν ὅτι χρήµατα ὑπάρχουν ἄφθονα, ἀλλ ἕνεκα ἡ ἀδιαφορία, ἡ ἕλλειψις θελήσεως ἡ περιφρόνησις κτλ. δὲν γίνεται τίποτε. Οἱ χωρικοὶ εἶνε ἀδύνατον νὰ ἐννοήσουν πῶς ἡ Τζυβέρνησι ἐν γυνατὸν νὰ μὲν ἔσιει ριάλια ἀφ᾽ οὖτις κόβκει µονέαν, οὔτε νὰ σχηματίσουν ἀντίληφιν τὶ εἶνε δηµόσιον ταμεῖον μὲ ἔσοδα καὶ ἔξοδα ὠρισμένα. οἱ γραμµατισµέ- νοι παρασυρόµενοι ἢ προκατει- λημμµένοι ἀπὸ χκληρονομικὴν πα- απλανητικἡὴν ἀρδρογραφίαν τῶν ὑστεροβούλωνῆ κακοβούλων έδε- µερίων, ἀδυνατοῦν ἢ κάµνουν πῶς δὲν ἐννοοῦν ὅτι πραγµατι- κῶς χρήματαδιαθέσιµα δὲν ὑπάρ- χουν. Ἔτσι ἡ ἀρθρογραφία τῆς «ἄηπ- ἐν ἄλλῃ στήλῃ τοῦ παρόν- ἕνα καὶ µόνον πρᾶνγμα. Γ Διοικητής. ἔχετε ... ύπριος. Τίποτε, 'μόνον ἀξιοῦμεν. Διοικητής. Ποῖον, παρα» χαλῶ Κύπριος. Νὰ κατεβάσῃ ἡ Κυλέρνησις τοὺς μισθοὺς τῶν Ἄ- παλλήλων. Διοικητής. Αὐτὸ δὲν εἷ- ναι δουλσιὰ δική µου: ἄλλο τί- ποτε ΕΜ ύπριος. Τίποτε, διότι καὶ τὰ ἄλλα δὲν εἶνε δουλειὰ δική σας' θέλοµεν δρόμους, θέλοµεν νερὰ, θέλοµεν σταθμοὺς, ἀλλὰ γι’ αὐτά θὰ ἐξοδεύσῃ ἡ Κυβέρνη- σις καὶ ἡ Κυβέρνησις χρήματαδὲν ἔχει τὸ ξεύρομεν αὐτὸ προκα” ταβολικῶς' καὶ συνεπῶς γνωρί- ζομεν ἐκ τῶν προτέρων αχὶ τὴν ᾽ἀπάντησιν' «ἡ Κυβέρνησις συµ» [παθεῖ μὲν, δὲν ἔχει δὲ......µπα- νάνες»' ἅμα ἐξοικονομίσετε χρή- µατα ἀπὸ τὲς 700 χιλ. λίρες ποῦ σᾶς πληρόνοµεν, κοπιᾶστε νὰ σᾶς ποῦμεν τὶ θέλοµεν : Διοικητής. ἂΔὲν ἔχετε, λοιπὸν, ἄλλο τίποτε νὰ μοῦ πῆτε Κύπριος. Κάτω οἱ μισθοί: αὕτη ἐστὶν ἡ πρώτη καὶ µεγάλη 4 Ἱλεσις τῶν πολλῶν καὶ ἁπαραιτή- των αἰτημάτων µας καὶ τὰ ὁδοι- πορικά σας. ρὸς ἕλους ἐκδαίνους, οἱ ὁποῖοι Π.., στέλλουν ἀνωνύμους ἔπι- στολάς, μὲ τὰς ὁποίας μᾶς ἀπει- λοῦν διὰ δολοφονίαςέἑξ αἰτίας τοῦ ἀγῶνος τῆς «Δημιουργίας» κατὰ ἱτοὔύπαλληλοκρατικοῦ τσαρισμοῦ καὶ χαμητισμοῦ ὑποβάλλομεν ανα Ἰτὴν παράκλησιν νὰ φεισθοῦν ὅτι ὀλίγα λεπτὰ τῆς ζωῆς μᾶς διὰ ὶνὰ τοὺς ποῦμεν εἰλικρινῶς ὅτι ᾽ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τὴς «Ἀηπμιουρ- Γγίας» δὲν ἔχουν τίποτε νὰ φο- βηθοῦν, διότι «μία χελιδὼν ἔαρ οὗ ποιεῖν:. ἐφ᾽ ὅσον οἳ βουλευταὶ δρασυδείλως να τους δάκτυλα, [τρεμοαβύνουν καὶ λιγώνονται πισω ἀπὸ τὸ ὑπαλλ. δεκασέλινὀν, χάσουν τὴν τουφετσιάν τους. δὰ εἶνε πλέον εὐσυνείδητοι ἂν αὖ- τὸ ποῦ ἀπειλοῦν νὰ µουν τώρα τὸ ἀνέβαλλαν µέ- καὶ χόμη «Δημιουργίες» 60 παράδες τῆς τουφεχιᾶς. ΠΟΙΚΙΛΑΞΞΞ «Τη 9η Μαρτίου ἀναμάνεταϊ νὰ κα: - : αχ τμ ταπλεύσῃ εἲς τὸν λιμένα µας Υπε- ἐντολὴ ἐξ ἧς κρέµμαται ἡ ἑκτέ-] οἵ διδάσκαλοι ἡγοῦνται ὡς χθρυ” φαῖοι τοῦ χοροῦ τῶν βατράχων, οἱ Τοουλῆες τζαὶ Γεωρκῆες δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν πῶς ἓν γυνατὸν ἡ Τξυβέρνησις νὰ µέν ἔσιει παράες, εἶνε ἄσκοπον νὰ κά- χρις ὅτου δὰ ἕβλεπαον μερικὲς ᾱ- 2--5 Ῥωσσίδηδες νὰ ἀνατείλουν στὸν Κυπριακὸν στίβον’' ἔτσι τοὐλάχι- στον καὶ οἱ καρποὶ τῆς θυσίας θὰ ἄξιζαν τὴν δυσίαν καὶ τοὺς μιουργίας» δὲν ἔσχεν σὶς ἵ χανένα ἀποτέλεσμα ἂν μεταβολὴν ἀντιλήφεων καὶ συγχύσξων παρὰ νὰ ἀσβεστώσῃ καὶ συγυρίσῃ τοὺς , . ν ν. ΩΩ -ς ρωγεάνιον, πομίζον περ: τοὺς 600 πε- δύο ὁμάδες καὶ δὰ μεταβοῦν ὲι᾽ αὖ- λάρνακα, 9 αγ. εκ» τοκινήτων Ἡ μὲν μία ! : | ριηχητάς. κ τούτων δὰ χωρισθοῦνι ---᾿Αφίκετο ἐξ ᾽Αγυλίας ὁ συμπολί- Καὶ ἔτοι µοιραίως δὰ καταλή- ΄της µας Κάλλιστος νέες κ. ᾿Ἰάκωβος (ξετε νὰ ζητᾶτε ἀπὸ τὸν κ. Ἆιοι- Λ. Ἰακωβίδης. --Τῇ παρ. Κυριακή ἀντηλλάγησαν ἐν Λευκονίκῳ οἳ ἀρραβῶνες τοῦ ἐκ Βα- Τὶ δητήµατα ῥωσίων καλλίστου νέου κ. Μιχαὴἡλ Πα- παδοπούλου, ὡρολογοποιοῦ, μετὰ τῆς ἀπολύ- καλλίστης καὶ συμπαθοῦς Δ]δος Χα: τως τίποτξ, Ἐντιμότατε: ἕνα καὶ ρικλείας Θεοδώρου Χρυσοχοῦ. Τὰ Νερμὰ συγχαρητήριά µας. ---ῬΤὸ Δρᾶμα ἡ ᾽Αντιγόνη τοῦ ἆδα- νάτου τραγῳδοῦ Σοφοκλέους, διὰ τὸ ὁπ.ῖον γίνονται ἀπό τινος προπονήσεις ὑπὸ μεμορφωμένων ἐρασιτεχνῶν, δὰ διδαχθῇ ἀπὸ σχηνῆς τὴν 1ην Κυριαὴν τοῦ Απριλίου. Πιδανολοχεῖται, ὅτι τοῦτο δὰ παρας. σταΝή καὶ ἓν Λάρναχι κατὰ τοὺς Παγκυπρ, ᾿Αγῶνας. Συγχαίρομεν θαρμῶς τοὺς φιλοτίμους ἐρασιτέχνας καὶ ἐλπίζομεν ὅτι βραδύ- ρον δὰ μᾶς δώσουν σειρὰν παραστά- σεων τῶν διδακτικωτάτων καὶ ἀειζώ- ὧν «ακλασσικῶν ἔργων. ΕΝΟΙΠ6ΙΑΖΕΤΑΙ ἡ Μεγάλη Απο δήκη τῆς κ. ζωῆς Α. Γιαπάνη ὑπὸ τὴν νέαν κατοιχίαν τῆς, παρὰ τὸ Ιζαν- τοπωλεῖον. --Κατὰ τὴν δείαν λειτουργίαν τῆς παρ. Κυριακῆς ἐκήρυξαν ἐποικοδομή- τικώτατα αἱ Α. Πανοσιολ. κ. κ. ἸΊου- βενάλιος Ελευθεριάδης καὶ Φιλόθεος Ἱερείδης, ὁ μὲν πρῶτος ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Αγίας Ζώνης ὁ δὲ ἕτερος ἐν τῷ Ἱ Ναῷ “Αγ. Νικολάου. ---Κατὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς παρ. Ἀν- ριακῆς συνηντήνήσαν ἐνταῦθα εἰς πο- δοσφαιρ. ἀγῶνα αἱ ὁμάδες ΑΠΟΕΑ τῆς Λευκωσίας καὶ ΗΠΟΕΒ τῆς πὀλεώς µας. Ὁ ἁγὼν διεξήχθη μετὰ πάσης λεπτότητος καὶ εὐρείας ἀντιλή- ψεως τοῦ ἀθλητισμοῦ μὲ Διαιτητὴν τὸν ἀκάματον Χ. ΆἈναστ. Χ. Οἰκονομίδην. Νικήτρια ἀνεδείχθη ἡ ὁμὰς Λευκωσίας 2---. Τὴν ποδοσφ. αὐτὴν συνάντησν πα- ῥηκολούθῃσε πολὺς κόσμος ἐξ ἀμφοτέ- ρων τῶν φύλων, ὁ ὁποῖος ἐπευφήμισε τοὺς νικητὰς. | Τὴν ὁὀμάξα τῆς Λευκωσίας συνώ- δευσεν ὁ Ἡρόεδρός της πασί(νωστος φίλαλθος ἀξιότ. η. Πούλιας μετὰ τῆς ἄξιοτ. Ά)δος Δομνίκης Λανίτου, ἐφόρου τῆς Ἰ. Βῳλιοδήκης. Εἰς τοὺς ἐπισχέ- πτας ἡ ἐμὰς Βαρωσίων παρένηκεν ἐν ταῖς αἰδούσαις τοῦ ᾽Αναήν. «Ανόρθω- παὶ ὐστεροβούλως! σις» τέῖον. κατὰ τὸ ὅποῖον ἤγειρεν εὖ- , ν ὰ ἡ ιά { - - ) μ πρύπτονται πίσῳ ἄποτα μελωμέ- |ΥΕΥ ΧΤΝ πρόποσιν ὑπὲρ τῆς «Φιλοξε- οἱ ἐθεμερίες | νουμένης ὀμάδος ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐν- μναστηρίου «Εὐανόρας» κ. Ἠολύβιος Α. Παπαδόπουλος εἲς ἦν ἀπήντηοε χα- ταλλήλως ὁ κ. Πούλιας, μεὺ’ ὅ ἡ Α. Πανοσ. ὁ κ. ᾿Ιουβενάλιος εἶπεν ὡραίας νουδεσίας πρὸς τοὺς ἀθλητὰς. Ν[ετὰ τὸ τέῖον ἡ χορωδία τῆς «Δ- νορθώσεως» ἐτραγούδησε διάφορρ ἄσ- µατα καὶ οἱ φίλοι ξένοι µας ἐν μέσῳ ἐπευφγμιῶν ἀνεχώρησαν εἷς Λευκῶ- σίαν. Εΐναι περιττὸν νὰ ἐξαίρωμεν τὰ ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπικοινωνίας ἀγαδὰ ἀπὸ τε ἠδικῆς καὶ ἀθλητικῆς ἀπόφεως, καθότι εἶναι τόσον πασαίδηλα, εὐχόμε- Φα δὲ ὅπως τοιαῦται συναντήσεις Ύι: νωνται συχνότερον. --Κατὰ τὴν πρωῖαν τοῦ παρ. Σαῇ- βάτου ἔθεσε τέρμα εἲς τήν ζωῆν του διὰ περιστρόφου ἐν Παραλιμνίῳ ὁ ἐν- ταῦδα ἔμπορος (λάμπρος Αν. Νεφά- λας καὶ ἡ κηδεία του ἐγένετο τὸ ἆᾱ- πόγευµα πάνδηµος, παρευρεῦέντων κατ αὐτὴν πλείστων ἐν τῶν ἐνταῦθα φίλων του. Τὰ ὠθήσαντα αὐτὸν αἴτια εἰς τὸ φρί- μτὲν αὐτὸ διάβηµα, εἶναι αἳ οἴκονομί- καὶ του καὶ ἐμπορικαὶ Συσχέρεια:. Πρὸς τοὺς οὕτω σκληρῶς τρωθέντας οἰχείους του ἐκφράζομεν τὰ βαδέα Ἱ- πῶν συλλυπητῆρισ. ων ἡμἁη η ἀδημώσορώ ω.-οιωλανο-----ωιϕῤιυμίρὸς ολο λλλωςς --Ἡ ἀπὸ τοῦ Κακουργοδικείου ὑπο- Ἀλιβεῖσα ἕφεσις εἷς τὸ ᾽Αγνώτατον Δι- Χαστήριον ὑπὸ τοῦ ἐκ Ῥιζοκαρπάσου Παναγή Σάλβα Κούχκουρου, ὅστις εἶχε καταδικασθ εἷς Ψάνατον διὰ φόνον ἐκ προµελέτης, Ἰκούσθη τῖ ὅ Ἆαρ- τίου. δυνήγοροι τῆς ἐφέσεως Ίσαν οἱ ἔγ- Ἀριτοι δικηγόροι Χ. Χ. Λούης ΕὔάγΥ. Λουΐζκος Ὀιάννης Ἀταυρινὸς Οἰἴκονο- μι ὁ|ςκαὶ Γεώργιος Θ. Μιχαηλίδης. Λόγοι τῆς ἐφέσεως σαν 4. Ίον ὅτι δὲν ὑπῆρχον µαρτυρίαι ᾖον καὶ ἂν ὑπῆρχον δὲν ἀπεδείχνη προµελέτη δον χακῶς ἐγένοντο δεχταὶ µαρτυρίαι καὶ 3ον ἔνιωε παράβασις του Διατάγματος τοῦ 1991 ἄρὃθρον 92050. Τὸ ἐφετεῖον ἐξέδωκεν ἀπόφασιν µε- τατρέπρυσαν τὴν ποινην εἰς ἰσόβια δεσμά. Κατὰ τὴν ἔνδοσιν τῆς ἀποφάσεως ὁ ἔντιμος ᾽Αρχιδικαστής ἐδήλωσεν ὅτι διαφωνεῖ πρὸς τοὺς 4 Ἠφέτας κατὰ τὸ ὅτι τὸ ἸΕφετεῖον εἶχε δικαίωµα νὰ ἐπέμβῃ εἷς πραγμρτικὰ γεγονότα καὶ νὰ ἀγυρώσῃ ἢ µετατρέφη τὴν ᾱ- πόφασιν. Τὸ ᾿Εφετεῖον ἀπετελεῖτο ὑπὸ τῶν ἑντίμων Χ. κ. Λούσι Σμίν, Σερτσίου, Φουὰτ ἐφ. καὶ Τόμας ἀνεὶ τοῦ ἑντί- µου Ἐφέτου κ. Δίκωσον, ἐξαιρεθέν- τος ἐπὶ τῷ ὅτι εἶχε µέρος εἷς τὸ Δι- καστήριον, τὸ ὁποῖον ἑξέδωκε τὴν ᾱ- πόφασιν. --Ὑπὸ τῆς ἐπιτροπείας τοῦ Τ. Σ. «Ὁ Εδαγόρας» προκηρύχθησαν οἱ Β’. Ἐπαρχιακοὶ ᾿Αγῶνες ἐνταῦθα διὰ τὴν Ἄδην καὶ ὀθην Μαρτίου 1948 τὴν προ- κήρυξιν τῶν ὁποίων δὰ δημοσιεύσωμεν προσεχῶς. δν πλ. ηή ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΝΗΣΙΣ Κατὰ τὸ λῆξαν δήμερον κατέπλευ- σαν καὶ ἀπέπλευσαν ἐκ τοῦ λιμένος ᾽Αμμοχώστου τὰ κάτωδι ἀτμόπλοια καὶ ἱστιοφόρα. ---«Τὸ Αἰγυπτ. ἀτμόπλοιον «Ἠπίλ- πεῖς», κομίσαν τὰς μεταφορτώσεις τῶν ἀτμοπλοίων, Ογρτίαα Ῥτιπος, Ἐτ]απά, Ον οἱ Ι,απεαςίες, Απδίομά, Β]αΐτ, Είϊνοτ Οτοπίςςδ, Ναάρογνα, Τ{εορΠ!]]ο (ζαμἱετ, μὲ εἰσαγωγὴν 16 σαχ. ᾱ- λεύρων, Όθ σακ. ζαχγάρεων, 30 σακ. ἑρύζης, ὃ σαχ. νισ]αστέ, ὃ ιβ. Χαρ: τικὰ εἴδη, 24 κιβ. ἐξαρτημάτων Αὺ- τοκινήτων, 10 κιᾷ. πογιάδες ὑποδημά- των, 43δ βαρ. µηχανελαίων, {1 βαρ. ἀσφάλτοο, ὃ0 κ. ἀργυρῶν νοµισµά- των, ὃτ Βαλ. Δαμβακερῶν ὑφασμάτων, 3) ῥπλ.ινωνάτων, Ὁ περ. αλινῶν, ὃ κιᾷ, ποδηλάτων, Ιὃ κιᾷ. οὐίσκη, ὃδ κιβ.[ κονσέρρῶν, Όῦ κιῤ. κουτορέγγων, ὃ κ. παιηνιρχάρτων καὶ 110 διάφορα. ᾿ Ἐπιβάται ἀφίχθησαν Ὁ καὶ ἂνεχώ- βῃσαν 1Ο. Διά τοῦ ἰδίου ακάφαως ἐξήγνησαν διὰ μὲν τὴν Μυρίαν 600 σάκ. πατα». τῶν, 980 οφ. πορτοκαλλιῶν, ὂτ' κιῇ. γαλλουμ]ῶν καὶ ὁὶ βάλες καπνοῦ. --Τὸ ἑλληνικὸν ἀτμόπλοιον «ίσεπς- ταὶ Φοτάον» μὲ εἰσαγωνήν 30 τον. γαιανθράκων καὶ μὲ ἑξαιωιῖν 1411 σάκ πατατῶν καὶ 900 πκάφ. πορτοκαλ- λιῶν. ... ον Ἑὸ ἑλληνικὸν ἀτμόπλοιον «Ἀική- τας Δενδρινός» μὲ «ἐξαγωγὴν δι Ἑλ- λάδα 24.000 πορτοκάλια. ο Τὸ αἰγυπτιακὸν ἀτμόπλοιον «Αὺ- Ῥαβε]ο]» κομίσαν τὰς μεταφορτώσεις πῶν ἀτμοπλοίων (ΟςΙ]ίαπ καὶ Ἱια]ίαπ Ῥτίπος, ΑφατΙεπιποπ, Ἑδροτία, ῥᾶτ- άοφπα, καὶ Μετκατα, μὲ εἰσαγωγὴν 848 σαχ. ἀλεύρων, 120 σακ. ζακχά- ρεων, 150 ασχ. ὀρύζης, 20 σαχ. σου- δανιῶν, 300 βαρ. τσιµέντων, 100 βαρ. πεαρελαίων, 45 βαλ. νημάτων, 45 βαρ. χρωμάτων, δ] χιῤ. κονσερβῶν, 90 δεµ.. συμπυκνομένον γάλα, 61 τεμ. ξυλείας, δτ κιβ. μηχανημάτων, 15 πιβ. περ- σιάν, 0 σακ. σίτου, 1ὔ κιβ. εἰδῶν ζα- χαροπλαστικῆς, 35 βαλ. δερμάτων ὃ Χιβ, βαμβακερῶν ὑφασμάτων. 34 βαρ. μηχανελαίων, 6 Χιβ. πισκόττων, Ἰ πο- γιάδες ὑποδητάτων, 11 δεµ. σχοινιὰ καὶ Τ4 διάφορα. ''Ἐπιβάται ἀνεχώρησαν ὃ. Διὰ τοῦ Ἰἰδίου ἐξήχθησαν διὰ Συ» ρίαν 100 σακ. πατατῶν καὶ 11 κιβ. τυροῦ. ---Τὸ ἀγγλικὸν ἀτμόπλοιον Ἐδπεμ μὲ εἰσαγωγὴν 64 σαχ. παραφίνης, 12 κιβ. σάπωνος, 15 χλινῶν, 37 δεµ. λα- μαρινῶν, 60 τεμ. σωλήνων, ὃ δεµ. ᾱ- τσάλι, 6 βαρ. κατραμίου, 20 κιβ. οὗ- ἔσκη, Ἰ βαλ. Ὀφάασματα καὶ 94 διά- φορα. ---Τὸ ἰταλικὸν ἀτμόπλοιον Με]απο τῆς 1]ογά Ττίεδεῖπο μὲ εἰσαγωγὴν 40 κώλων καὶ μὲ ἐξαγωγὴν 160 τόν. πατατῶν, 1800 κοφ. καὶ 900 κιβ. πορ- τοκαλλιῶν. --Τὸ ἀραβικὸν ἱστιοφόρον Ἐπνει μὲ ἐξαγωγὴν 590 καμ, ἀχύρου διὰ Ἑν- ρητόν. πα 4: μη ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Βαρώσια, αΑκοος καδλωκά ον αλλ δε αλλο λος. [ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑξιότιμον κύριον Διευθυντὴν τῆς «Δημιουργίας» ᾽Αμμόχωστον. Κύριε Διευθυντά, ᾿Αποροῦμεν πῶς ὁ συντάκτης τῆς ἐ- φημερίδος σας, ἵι ὁποία ἐδημοσίευσε τοιοῦτο ἄρθρο κατὰ τοῦ Μεταξουργεί- ου εἰς τὸ ὑπ᾿ ἀρινμὸν 60 φύλλον τῆς 99 Φεβρ. 1998, δὲν ἔλαβε πρῶτα τὸν κόπεν νὰ ἐξακριβώσῃη τὴν ἀλήδειαν τῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ ἀνταποκριτοῦ του. Τὸ Μεταξουργεῖον εἶναι τὸ πρῶτον Μεγάλον ἐργοστάσιον ἐν Κύπρῳ, τὸ ὁ- εοῖον ὃὁ λαὸς ὑπεδέχδη ὡς μίαν εὖ- λογίαν. ἸΑλλ ἡ οἰκειότῃς γεννᾷ τῆν περι- φρόνησιν καὶ τὸ Ἠετάξουργεῖον ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα βιομηχανικά ἱδρύματα, ὀφείλει νὰ ἔτοιμασθτι νὰ δεχθἩ λίδους, ῥιπτομένους κατ αὐτοῦ ὑπὸ προσώ- πων, τῶν ὁποίων τὸ θάρρος εἶναι τοι- οὔτον, ὥστε νὰ κρύπτουν τὴν ταυτότη- τα των ὑπὸ ἀνωνυμίαν. Απὸ τὸ ἄρθρον σας δὰ συμπεραίνηΏ τις ὅτι αί ἐργάτιδες βιάζονται νὰ προσ: έλθουν εἰς τὸ Μεταξουργεῖον. Ὅποι- αδήποτε ἐργάτις, ἐὰν προτιμᾷ δύναται νὰ φύγη ἀπὸ τὴν ἐργασίαν, ἐὰν δὲν εἴ- ναι ἱκανοποιημένη! εἶναι δὲ γελοῖον νὰ ὑποτεθῇ ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ βία.--- Λιὰ νὰ δείξωµεν πόση δυσαρέσκεια ἐ- πικρατεῖ εἷς τὸ Μεταξουργεῖον, δά ᾖτο ἐνδιαφέρον νὰ γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶσταί σας ὅτι ὑπάρχουν 150 ἑργάτιδες, αἱ ὁ- ποῖαι ἑργάζονται διαρκῶς ἐπὶ δύο ἔτη τώρα (δηλαδὴ ἀπὸ τῆς ἱῬρύσεως τοῦ Μεταξουργείου) ἐπὶ ἑνὸς ὁλικοῦ 112 ἐργττίδων. Αί διαβολαὶ, αἳ ὁποῖαι προβάλλονται κατὰ τοῦ ' Μεταξουργείου εἶναι πολὺ μακρὰν τῆς ἀληθείας, ἀπ᾿ ἑναντίας δὲ ἡμεῖς ὑπερηφανουόμεδα διότι κατέχο- μεν τὰ πρωτεῖα τῆς ὀρὺῆς καὶ δικαίας µεταχειρίσεως καὶ. συμπεριφθρᾶς πρὸς τὰς ἐργάτίδας. ο σξοοτο Ἔχομεν δὲ λόχους νὰ πιστεύωῤεν ὅτι τὸ Μεταξουργεῖον ᾽ἀπολαύςι .. μλᾶς πολὺ καλῆς ἰδέας τοῦ σηµαίνοντος κόσμου. . | Ἱερὸς Εὔπος 28)2)928 Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς. ᾿ ΤΗΕ ΡΡΛΙ οἱ ΠΙΛΤΗΒΕ 8 Νοσίοα Βτείοα Πρόεδρος (δημ. «Δ.δ. Καΐτοι ἡ ἀπάντῃσις εἷς τὴν εὐγενὴ ἐπιστολὴν τοῦ κ. Ητείο, ἀπόκειται εἷς τὸν ἐν }]άφῳ ἀνταπο- κριτὴν µας, ἐν τούτοις φοβούμεῦα ὅτι ὁ εὐγενῆς ἐπιστολογράφος παρακάμπτει τὸ Χύριον σημεῖον τῆς ἐπικρίσεως, τῆς διατυπωθείσης ἐν τῷ ὑπ) ἀριθ. 69 φύλλῳ τῆς «Δημιουργίας». δι ἀποδιδο- µένην σκληρὰν μεταχείρισιν τῶν. ἑἐρ- γατίδων ὑπὸ τινων ἐπιστατριῶν Χοῦ Μεταξουρ γείου, αἱ ὁποῖαι. χρησιµοποι- οὓσι τὸ ξύλον ὡς μέσον συμπεριφορᾶς πρὸς ἐργάτιδας, Ίιναγκασμένας νὰ ὃ- φίστανται καὶ ἀνέχωνται τὸν ἔξευτε- λισμὸν καὶ τὴν κακομεταχείρισιν ὑπὸ τὴν πίεσιν και τὴν ῥίαν τῆς φτώχειας' γάτριες εἰς τὸ Ἠεταξουργεῖον Ἡ ὄχε ἐὰν ναὶ, νὰ σταματήσγη ἐὰν ὄχι νὰ δι- αφευσθῇ ῥητῶς, ὁπότο πρῶτοι ἡμεῖς Φὰ χαρῶμεν καὶ δὰ εὐχαριστηδῶμεν. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ «Δημιουργία» δηµο- σιεύει ἐν ᾿Πιστῇ μεταφράσει τὴν ἔκθε- σιν τοῦ κ. Ἡτθῖοι περὶ τοῦ ἩΜδτα- ξουργείου ἀποδεικνύι τὴν ἐκτίμησιν καὶ σηµασίαν τήν ὁποίαν ἀποδίδει εἷς τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο, ὥστε νὰ μὴ δι- βάλλει λίθους κατ αὐτοῦ ἐκ κακῆς προαιρέσεως ἢ ἐκ τάσεως διαβολῆς. ο ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΙΛΡΥΣΣ ΚΛΙ ΛΗΟΥΡΠΛΣ ΟΙΚΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩ. Οἱ ὑπογεγραμμέτοι διορισθέν- τες ὑπὸ τῆς Α. ᾿Βξοχότητος τοῦ Κυβερνήτου ὅπως λάβωμεν µέτρα πρὸς προστασίαν καὶ βοήθειαν τῶν τυφλῶν τῆς Ἰήσου ταύτης διὰ τῆς παρούσης ἡμῶν ποιού- μεῦα ἔκκλησιν ἐκ μέρους αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν τῆς Κύπρου. Ῥκοπὸς καὶ ἐλπὶς ἡμῶν ἦναι νὰ συλλέξωμεν ἱκανὸν ποσὸν χρη- µάτων αρὸς ἵδρυσιν καὶ ἐν µέρει προίχισιν Ἱδρύματος ἐν τῷ ὁποίῳ οἳ ἀτυχεῖς οὗτοι νὰ δύνανται γε- γνικῶς μὲν γὸ ῥοιδθῶνται, εἶδικῶς ἐδῶ εἶνε τὸ σημεῖον' δέρουν τὲς ἐρ-] καιολογῆται οὐδαμόῦεν ἡ μομφὴ ὅτιι- πε φλενρὸ ο ᾱ κ σρὰ τζωσοΚλσος πλ λλὰδὸ κ ΚΑΕΝΑΒΑΛΟΣ ΒΟΥΛΗ Λέχουν ὅτι τὸ Παρλαμέντο Φέλουν νὰ τὸ χαλάσουνε νὰ κτίσουν ἄλλο πε}ὸ ὡραῖο π᾿ ὅλοι δὰ τὸ ναυμάσουνε ! Ἔ Λέγουν ἐτοῦτο τὸ ζητῆσαν µέσα σ᾿ αὐτὸ νὰ κράζουνε τῆς Κύπρου µας οἳ Βουληφόροι κι ὅλα σ᾿ αὐτὸ δὰ φτιάζουνε.! -ἷ- Μέσα σὲ τέτο]ο ὅπως εἶναι τὶ ἡμποροῦν νὰ κάνουνε ἄδλιο εἶναι, μικρὸ εἶναι μέσα σ᾿ αὐτὸ δὰ σκάσουνε.! Ἔ Δίχως αὐτοῦ τὴν ὠμορφάδα πολλοὺς γιὰ νὰ χαζεύουνε δὲν ἔρχεται ἡ εὐγλωττία χιὰ νὰ τὴν ἐπιδείξουνε.! . Γειά σας λεβέντες µου Πατέρες ὅ,τι σᾶς κάνουν πρέπουνε' Φωστῆρες Σεῖς εἷς τὸ Νησί µας ! πώ! πὠἩ.. μὴ σᾶς κρεµάσουνεί!! ᾱ. Γ. ἆ. ------ δὲ νὰ διδάσκανται διὰ συγχρόνῶν μεθόδων ἵνα κερδίζωοι τὰ πρὸς τὸ ζῆν, πεποίδαμεν δὲ ὅτι πρὸς τοιοῦτον σκοπὸν δὲν δὰ ὑστερήσῃ ἡ γενναιοδωρία τῶν Κυπρίων. Τὸ Ταμεῖον ἤνοιξεν ἐπ᾽ ὀνό- ματι τῆς Λαΐδης Ἀτόρρς μὲ πο-. σὸν περίπου ἃ 500 ἐκ Κυπρίων καὶ ἄλλων ὅπερ συνελέγη ὑπὸ τῆς Α. ᾿Εξοχότητος ὅτε ἐπεσκέ- φῦη «τὴν Αἴγυπτον, συνεισφοραὶ δὲ δέον νὰ ἁποστέλλωνται πρὸς τὴν Λαίδην Στόρρς. εΕὶς τοὺς ἐπιστέλλοντας δὰ ᾱ- ναγγέλληται προσωπικῶς ἡ παρα λαβή κατάλογος δὲ τῶν συνδρο- μῶν.. θὰ δηµοσιεύηται ἀπὸ και-- ροῦ εἷς καιρὸν εἰς τὸν Τύπον. 1 Ἐν τῷ Κυβερνύείφ Κύπρου τῷ 1. Φεβροφαρίου «1926. Λσϊδα δτόρρς Πρόεδρος }ὁ Κύπρου Κύριλλος - 8. Σαρατδιὰν [)Αοχιεπίσκ. Αρμενίων) } Πατὴρ Πέτρος (Ἠγὀύμενος Καθολικῶν) Ἡ Ἡγούμενος Κύκκου Κλεώπας Ὁ. Μουφτῆς Χ. Γ. Σταυρινάχης Μ.Ε.Σ. Μ.Ν.Σ. Μ. Μουνὴρ Βέης Μ.Ε.Σ. Μ.Ν.Σ. Δ. Ν. ἁημητρίου Α.Β.Α. Μ.Ε.Σ. . Δήμαρχος Λάρνακος Γ. Α. Μαρκίδης »» Δευκοσίας Α, Ζήνων 5» Λεμεσοῦ Ν. Π. Νικολαΐδης »» Πάφου Χ. Δημητριάδης »» Κυρηνείας ΓΕ. Ἐμφιετξζῆς 3». Αμμοχώστου ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Προκήρυξις διαγωνισμοῦ δι’ ὑπαξροφίαν Πνρίλλου Β’. πρὸς σπουδὴν Φεολογίας 1) Προκηρύσσεται ὑπὸ τῆς ᾿Αρχιεπι- | σχοπῆς Κύπρου διαγωνισμὸς πρὸς ἅπο- στολὴν ἑγὸς ὑποτρόφου εἲς ᾿Αὐήνας πρὸς σπουδὴν Θεολογίας ἐκ τοῦ κλη- ροδοτήµατος τοῦ ἀοιδίµου ᾿Αρχιεπισχό- που Κνρίλλον ΕΒ’. 9) Οἱ διαγωνισθησόµενοι δέον νὰ ὦσι τελειόφοιτοι τοῦ Παγκυπρίου Γυμµνασί- ου ἤ Παγκυπρίου Διδασκαλείου ἐκ τῶν ἐπιμελεστέρων καὶ εὐφυεστέρων. ὃ) Ὁ ἀποσταλησόμενος δέον νὰ χει- ροτονηῦῇ πρὸ τῆς ἀποστολῆς του ἐὰν ἔχῃ τὴν πρὸς τοῦτο κατάλληλον ἡλι- κίαν, ἄλλως διαρκουσῶν τῶν σπουδῶν του. 4) Ὅ ὑπότροφος δὰ δώσῃη ἀσφαλῃ ἐγγύησιν ὅτι θὰ ἐπιστρέψῃ εἷς Κύπρον κάτοχος πτυχίου καὶ δὰ ἐργασδῇ πρὸς προαγωγὴν τοῦ σχοποῦ του δι’ ὅνγ ἆ- πεστάλη εἷς τὸ ἐξωτερικὸτ καὶ ἐσπού- δασε, τιδέμενος ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς )Αρχιεπισχοπῆς. ϐ) Τὸ τακτικὸν ἐτήσιον ἐπίδομα ἔκ τοῦ κληροδοτήµατος διὰ τὰς σπουδὰς δὰ εἶναι «ϐ0-0-0 πρόσθετον δὲ ἐπί- ὃομα ἔκ τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς «ἱ9-0-0. Αλλαι λεπτοµέρειαι καθ ορισθήσονται ἓν τῷ συμβολαίῳ. ϐ) Αἰτήσεις πρὸς συμμετοχὴν εἷς τὸν διαγωνισμὸν γίνονται δεκταὶ εἰς ᾿᾽Αρχι- πισκοπὴν µάχοι τῆς δΙ Μαρτίου 1928. Λεπτομερέστεροι ὅροι παρέχονται ἓν ᾿Αρχιεπισχοπῇ. Ἐν ᾿Αρχιεπισχοπῇ τῇ 16 Φεβρό ναρίου 1926 ΕΚ ΤΗΣ ΛΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΒΗΙΜΜΗΤΗΡΙΘΥ ΓΠΡΥ (Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου) 16ον) Τὸ Ε. Ε. Κ. δὰ ἔχῃ εἰδικὸν τμῆµα διαφημίσεων, τόσον διὰ τὰς διαφημίσεις εἷς τὸν ΚΝυπριακὸν ὕδη- Ὑὸν, εἲς τὸ μηνιαῖον δελτίον ὧς καὶ εἷς τὰ περιοδικὰ ἄλλων ἔπιμελητη- ρίων, μετὰ τῶν ὁποίων συνεργάσεταν. Τὸ ποσοστὸν τῶν διαφημίσεων γ.λ.π. δὰ καδορισῦῇ βεβαίως ἀργότερον ὑπὸ τοῦ Νυμβουλίου, ᾿σηµειωτέον ὅμως ὅτι τοῦτο Ὁ) ἁποτελέσῃ ἕνα ἀπὸ τοὺς ᾱ- µέσους πόρους τοῦ ἐπιμελητηρίου. -16ον) Τὸ Ε. Ε. Κ. θὰ ἔχῃ τὸ δικαί- ὠμα νὰ ἐκδίδῃ πιστοποιητικὰἁ απροε- λεύσεως, ἔναντι καταβολῆς σχετικοῦ δικαιώματος, ὡς καὶ νὰ διενεογῇ πραγ- ματογνωμοσύνας ὁσάκις ἤθελε κληθῇ ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων. 11ον) Τὸ Ε. Ε. Κ. δὰ ἔχῃ τοὺς ἆν- τιπροσώπους του εἲς τὰς κυριωτέρας πόλεις τῆς Νήσου, οἵτιγες δὰ ὕποδει- κνύωνται κατὰ πλειοψηφίαν ὑπὸ τῶν μελῶν τῶν διαµεγόντων εἷς ἑκάστην πόλιν. Οἱ ἀντιπρόσωποι οὗτοι δὰ εἶνε καὶ ἐξ ὀφφίτσιο µέλη τοῦ τακτικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐπιμελητηρίου. . 18ον) Τὸ Ε. Ε. Κ. ὃ’ ἀσχοληθῇ πρὸ παντὸς διὰ τὴν πλήρη ἐγκατάστασιν τηλεφωνικῆς συγκοιγώὠγίας εἲς ὅλας τὰς πόλεις τῆς Κύπρου, καὶ τὰς κυριω- τέρας ἐξοχὰς διὰ νὰ παρέχεται κάθε ὐκολία, καὶ διότι τὸ τηλέφωνον σή- µερὸν. εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς κυριωτέρους συγτελεστὰς τῆς προόδον τοῦ ἐμπορίου. Ἐπίσης δὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἐπέ- Ἀτασιν τῆς τηλεγραφικῆς συγκοινωνίας, ἥτις 9) ἀπέβαινεν σωτηρία διὰ τὸν τόπον, ἐὰν, ἁγοραζομέγη ὑπὸ τῆς Κυ- βερνήσεως, συνεπτύσσετο μὲ τὸ τμῆμα τῶν ταχυδροµείων, ὡς συμβαίνει εἷς ὅλον τὸν κόσμον. ᾿ 19ον) Τὸ Ε. Ε. Κ. δὰ διατηρῇ τµῆ- µα δίαιτησίας πρὸς φιλικὴν ἐπίλυσιν τῶν ἑκάστοτε μεταξὺ τῶν. ἐμπόρων ᾱ- ναφυοµένων διαφορῶν, θὰ ἐκλέγεται δδ μεταξὺ τῶν μελῶν του κατ εὖ- δεῖαν ὑπ αὐτῶν διὰ πλειοψηφίας ὁ µόγιµος διαιτητὴς ὅσεις. ϐ᾽ ἀποτε).ῇ τὸ τρίτον πρόσωπον τὸ ὁποῖον δὰ λαμ- βάνῃ µέρος εἷς τὰς ἑκάστοτε παρουσια- Ἑομένας περιπτώσεις. . 20ον) Τὸ Ε. Ε. Κ. διὰ τοῦ κύρους του Ἀαὶ τῶν κατὰ τόπους ἀντιπροσώ- πων του δὰ πολεμήσῃ τὴν παραποί- ησιν τῶν Ἐυπριακῶν προϊόντων ἐν τῷ: .Ἐξωτερικῷ καὶ δὰ παρεµποδίσῃ τὴν πώλησιν παντὸς ἐμπορεύματος μὴ Κυ- πριακῆς προελεύσεως, πωλουμένου ὅ- µως ὥς δῆδεν τοιούτου. Τὸ ΓΡΑΦΕΙΟΝ τῶν ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ, ἀποτελοῦν τμῆμα τοῦ Β. Ε. Κ. ὥς ἑλέχδη, δὰ ὀργανωθῇ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὑπαρχόντων γραφείωτ ταξειδιωτῶν. : 1ου). θὰ φροντίσῃ διὰ τὴν σύμπη- ἕιν τῶν ἴδιοκτητῶν τῶν Ξενοδοχείων εἷς σωματεῖον, καὶ δὰ καταγείμῃ τὰ ξενοδοχεῖα εἷς τάξεις κατόπιν διαβα- ὑμίσεως ἐκ μέρους εἰδικῶν, δὰ κα- Βορίσῃ τὰς τιμὰς, τὰς ὁποίας δὰ δικαι- οὔται νὰ εἰσπράττγ ἑκάστη τάξις Έενο- δοχείου, καὶ τὰς ὁποίας δὰ ὑποχρεοῦν ται οἳ ἰδιοκτῆται νὰ ἐφαρμόζουν αὖ- στηρῶς. | 2ον) Θὰ ἐργασθῇ διὰ τὴν ἀνέγερσιν διαφόρων νέων Ἑενοδοχείων, μὲ κυφά- λανα εἶδικῆς 'Ἑταιρίας συσταθησοµέ- γης ἐπὶ τούτῳ, μετοχὰς τῆς ὁποίας πρὸ παντὺς δὰ πρέπῃ νὰ κατέχουν οἳ σημερινοὶ ἴδιοκτῆται ξενοδοχείων. ῦου) Θὰ φροντίσῃ διὸ τὴν λῆψιν «φωτογραφιῶν τῶν διαφόρων τοποίων καὶ ἐξοχῶν τῆς Νήσου, καὶ τῆς ἆ- γροτικῆς ζωῆς, ταῦτα δὲ 9’ ἀποιελέ- σουν τὴν βάσιν τῆς ἐκδόσεως κομψοῦ { χαὶ καλοτυπωµένου βιβλιαρίου, διαφι- µίζοντος καταλλήλως τὰς Ἐξοχὰς τῆς Νήσου. Τὸ βιβλιάριον τοῦτο θὰ ἐκ- δοθῇ εἲς διαφόρους γλώσσας καὶ πρὸ παντὸς μεταξὺ τούτων δὰ εἶνε ἡ ἸΑ- ραβικὴ γλῶσσα. κόμη -- ἐγκατεστάθη εἲς µέγαρον, ἑ- ξωογόνησε διὰ τῆς παρουσίας του, ὅλα τὰ φθίνοντα εὔθυμα κέντρα τῆς πόλεως καὶ δὲν ἂφῆκε µεγαλο- πρέπειαν, ποὺ νὰ μὴν τὴν μετέλδη. ᾿Απλούστατα, ἐδόξασε τὰ πατρικὰ κλεμμένα. : Ο πατέρας του δὲν εἶχεν τὴν ὃ- περηφάνειαν τοῦ ἐγκλήματος. Τὴν κληροδότησε ὅμως, εἷς τὸν υἱόν του μαξὺ μὲ εὰ κλεµένα. Τὸ γεγονὸς τῆς σχετικῆς ὑπερηφαγνείας παραμένει ὑάντοτε γεγονός. ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ ο ορθά Ἡ ἔχδοσις τοῦ ὁδηγοῦ τῶν Κυ- πυιακῶν ἐξοχῶν, θὰ περιλαμβάνῃπε- οινθαφὴν ἱστορικῶν μνημείων τῆς Ἀήσου, τοῦ λονοείου. τῆς συν- ποινωγνίας, τῆς καδημερινῆς ζωῆς, τῶν αυνδηκῶν τοῦ βίου, τῶν Ἓελωνεια- μῶν κανονισμῶν καὶ διατάξεων, τῶν Ταχνυδοοµείων καὶ Τηλενραφείων, μὲ διαφημίσεις τῶν διαφόρων Ξενοδογεί- τῶν ων, καὶ ἐν γένει παντὸς ὅτι ἀφοοᾷ τὸν Ξένον, τὸν ποοτιθέμενον γὰ πα- ραδερίσῃ ἐν Κύπρφ. 4ογ) Θὰ ὀρνανώση ὑπηωεσίαν διὰ τὴν παραλαβὴν τῶν ἓν Ἱνύπρῳ ἐρχο- μιένων δένων μετακόμισίν των καὶ τὴν ἐγκατάστασίν των εἲς τὰς διαφόρους ἐξοχὰς καὶ ξενοδοχεῖα, ἑρ- χόμενον ἐπὶ τούτῳ εἲς συμβάσεις μὲ τὰς ἀτμοπλοϊκὰς “Ἑταιρίας, μὲ τὰς Ἔ- ταιρίας αὐτοκιγήτων καὶ μὲ ὅμι ἄλλο δεῖ, δον) Θὰ ὁρίσῃ τοὺς ἐπισήμους ἂγ- τιπροσώπους του εἷς.τὰ διάφορα µέρη καὶ. πρὸ παντὸς εἲἷς τὰς κυριωτέρας πόλεις τῆς Αἰγύπτου, οἵτινες πρὸ παντὸς πρέπει νὰ εἶνε ΝΥΠΡΙΟΙ, οἳ ὁποῖοι πλὴν τοῦ συμφεροντολογικοῦ σκοποῦ δὰ ἐξυπηρετήσουν τὸ γραφεῖον τῶν Κυπριακῶν ἐξοχῶν καὶ ἀπὸ ἴδιε- λογικῆς ἀπόψεως, 00) Θὰ συνεργασθῇ µε τοὺς ἐν Κύπρῳφ ἀγροτικοὺς Ἰατροὺς διὰ τὴν ἐξαφάνισιν ἓν τῷ µέτρῳ τοῦ δυνατοῦ τῶν αἰτίων τῶν προκαλούντων ἓν και- ϱῷ δέρους τὰς διαφόρους ἐπιδημίας, αἱ ὁποῖαι δυστυχῶς ἐπιδροῦν κακῶς µέχρι σήμερον εἷς τὴν ἀντίληψιν τῶν διαφόρων ξένων, οἵτινες παφεθέρισαν ἓν Κύποφ. Τον) Θὰ πφονοήσῃ περὶ παροχῆς πάσης δυνατῆς εὐχολίας εἷς τοὺς ἐρ- χοµένους Ἑένους τόσον ἐκ μέρους τῶν Τελωνειακῶν ἀρχῶν, ὅσον καὶ τῶν λι- μεγικῶν. τοιούτων, διὰ δὲ τῶν συµβά- σεών του περὶ ὧν ἐγένετο ἀνωτέρω µγεία, Θ’ ἁπαλλάξῃ τοὺς Ἑέγους ἀπὺ τῆς κερδοσκοπίας καὶ τῆς ἐἔκμεταλ- Ἰεύσεως, ὧν πολλοὶ ἔπεσαν θύματα, καὶ ἐπιστρέψαντες εἷς τὰς πατρίδας των ἐδημιούργησαν δυσμενῆ ἀιμόσφαι- ραν. 8ον) Διὰ τῆς χορηγίας ἑνὺς }γεν- γαίου ποσοῦ θὰ ἐξασφαλισὺῇ ἡ συ- στηµατικὴ διαφήµισις τῶν Κυπριακῶν ἐξοχῶν εἷς τὸν Αἰγυπτιακὸν τύπον ᾿Αραβικὸν καὶ διεῦνῆ, τὰ δὲ ἔντεταλ- μένα ἐνταῦδα γραφεῖα δὰ ἐρ)άζωνταν ἐντατικῶς διὰ µίαν συστηματικὴν απρο- παγάνδαν, διαφημίζοντα τὰς ἑξοχὰς τῆς Εύπρου, διὰ διαφόρων ὀργάνων μεσιτῶν, διανομῆς φυλλαδίων, τοιχο- πολλήσεων ατλ. 9ον) Διὰ καταλλήλου συνεννοήσεως μὸ τὰς διαχειρήσεις τῶν σιδηροδρόμων τῶν διαφόρων χωρῶν, ν᾿ ἀναρτηδοῦν Ιδιάφοροι πίναχες φέροντες εἴκονογρα- φίας τῶν διαφόρων τοπείων τῆς Ν- σου, εἷς τοὺς διαφόρους καὶ σηµαν- τικωτέρους σταθμοὺς, καὶ νὰ κατα- Βληῦῇ ἐνέργεια ὅπως ἐκ μέρους τῆς διαχειρήσεως ταύτης παρέχεται κάθε εὐκολία εἷς τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Γ. κ. Ε. 10ον) Κατόπιν συνεννοήσεως μὸὺ τὴν Αἰγυπτιακὴν Κυβέρνησιν καὶ τὰς ἰατρικὰς ὀργανώσεις, γὰ «προκαλέσῃ ἐπίσκεψιν τῶν διαφόρων ἐξοχῶν τῆς Νήσου, ἴδίαις δαπάναις, τῶν ἔγαρι- τοτέρων ἰατρῶν ἰθαγενῶν καὶ ξένων οἵτινες, ἀφοῦ μελετήσουν ἔχ τοῦ σύ- νεγγυς τὰς φυσικὰς καλλονὰς καὶ τὴν ὀργάνωσιν τῶν Κυπριακῶν ἐξοχῶν, ἐπιστρέφοντες ἐδῶ, δὰ γίνουν οἳ κή- Όύχες παντὸς ὅ,τι εἶδον, καὶ δὲν θὰ διστάσουν νὰ συστήσουν εἲς τοὺς φί- λους τῶν, τοὺς ἀσθενες των καὶ τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην ἐξοχῆς, νὰ προ- τιµήοουν τὸς Ιζυπριακὰς ἑξοχὰς ἀντὶ πάσης ἄλλης. Κάῑρον 9 τὺν (Ἠ έλος) Κ. Ν. ΛΜΤΟΝΙΔΗΣ ------ ΠΠ ΕΥΠΡΙΑΚΗ ΜΙΝΙ ΝΕΤ (Συνέχεια ἐν τοῦ προηγουμένου) Κάδε τι ὁδηγεῖ πρὸς τὴν ἐ- πιτυχίαν καὶ τὸ Ἶράκ δὰ ἐἔπε- θύμει νὰ ἔχῃ ἰδικὸν του µεταξουρ- γεῖον, ἀλλὰ δὰ χρειασῦῆ καιρὸς πρὶν ἢ τοῦτο καταστῆ απρότα- σις δι᾽ ἐπιχείρησιν. Δὸν εἶναι Ιδυνατὸν νὰ ἱδρυὺ ῇ ἐκπινηστήριον «καὶ νὰ. περιµένῃ τὴν παραγω- γὴν μεταξοκαρύων απρὸς ἵκανο- ἱποῦμαιν τῶν ἀπαιτήσεών του. Ἡ ων κ ---- 1. » ο. 4 πρώτη ὕλη πρέπει νὰ προὔπάρχῃ,ι δασκαλικὸν κόσμον νὰ περιβάλω: | ὕπως ἐν Γζύπρῳ καὶ τύτε ἡ ποό- τασις πφὺς ἵδρυσιν ἐκπινηστηρί- ου δύναται νὰ εἶνε ἑλκυστικὴ. ᾽Αλλὰ τὺ απρόβλ Ίμα (τὺ ὁποῖ- ον δὲν εἶνε ἀκόμη σοβαρὺν) εἶνε, τὶ δύναται νὰ ΄᾿αράξῃ «τὸ Ἰμὰ» ἐν τῷ μεταξὺ Πειράματα διὰ πα- ραγωγὴν µετάξης ἀπὺ τὰ µεταά- Ἑοκάρυα τοῦ Ἴρὰν ἀπέδειξαν ὅτι αὔτι εἶνο καλῆς ποιότητος, ἀλλ” εἶνε ἀνάγκη ν΄ ἀποδειχθδοῦν αἲ χαλαὶ ἰδιότητες αὐτῆς ἐν εὐρυ- τέρᾳ κλίµαχι. Τὸ Κυπριακὸν µε- ταξουργεῖον ἐπρότεινε νὰ ἔχπι» γίζη τὰ κάρυα τοῦ Ἰρὰκ καὶ νὰ παραδίδῃ τὴν μέταξαν εἰς τὴν Ἐπιτροπείαν τοῦ Ἱνοτιτούτου διὰ πειράµατα κλώσματος καὶ ὗ- φάνσεως ἐπὶ ἐμπορικῶν βάσεων. Ἡ δυσκολία τῆς μεταφορᾶς τῶν καρύων ἀπὺ Ἴρὰκ εἰς Κύπρον ἔχει ἐν τῇ πραγματικότητι διευ- θετηδῇ καὶ ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ ἆᾱ- χδοῦν εἰς αἴσιον πέρας ὅλαι αἲ διαπραγματεύσεις. Τοιουτοτρό- πως τὸ Ἰρὰκ θὰ ἠδύνατο νὰ ἐξέλῦῃ ἐκ τῆς παρούσης δυσκό- λου δέσεως, νὰ διαθέσῃ τὴν τε- λευταίαν ἐσοδείαν τῶν καρύων του. Δυνατὸν τὸ Κυπριακὸν µε- ταξουργεῖον νὰ εἶνε εἰς Ὀέσιν νὰ ἐξακολουδήσῃ : τὴν-αροστά- σίαν του πρὸς τὺ Ἴράκ, ἕως ὅ- του τοῦτο δυνηῦδῇ ν᾿ ἀναλάβῃ µόνον του τὴν ἐργασίαν αὐτὴν, ἀλλὰ τοῦτο ἀπόκειται: εἰς τὴν διευθέτησιν τοῦ ζητήματος, ὥστε αὕτη νὰ ἱκανοποιῇ ἀμφότερα τὰ μέρη. ΝΟΚΤΟΝ ΗΕΕΤΟΝ Μ.Β.Ε. (Με) (Τέλος) Μετάῳρασις ἓκ τοῦ Αγγλικοῦ Ε. Π. Ρ. ΔΙΔΑΣ «ΑΛΟΙ ΚΙ ΜΕΓΛΛΟΣΧΗΠΟΙ ὍὉ διδασκαλικὸς κόσμος πα- θατηρεῖ μετὰ λύπης. του, . ὅτι τόσον οἵ Ἐκκλησιαστικοὶ, ὅσον καὶ οἱ πολιτικοὶ ἡγέται τῆς νή- σου, δὲν ἀποδίδουσι τὴν προσή- κουσαν ἐχτίμησιν πρὸς τὴν τάξιν τῶν διδασκάλων. Ἐν τῇ νήσῳ ὑπάρχουσιν ἕξ ᾿Επαρχιακοὶ διδασκαλικοὶ Σδύν- δεσμοι καὶ εἷς Παγκύπριος καὶ ὅμως οὔτε εἷς ἐκ τούτων δὲν προσεκλήθη ἐκ µέρους τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος νὰ παρευρεῦῇ εἰς τὴν σύσκεψιν σχετικῶς μὲ τὴν τη-. ρητέαν στάσιν τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ ὄἔναντι τῶν ἑορτῶν τῆς Πεντηκονταετηρίδος. Ἔχοντες ἡμεῖς οἱ διδάσκαλοι συναίσῦησιν τῆς Ὀέσεώς µας καὶ τῆς ἀποστολῆς µας ἐν τῇ κοινω- γίᾳ, διαμαρτυρόμεῦα ἐντονώτατα διατὶ ἐφ᾽ ὅσον ἦτο ζήτημα ἐθνι- κῆς φύσεως νά μὴ προσκληθᾶ- μεν καὶ ἐν τῷ µέτρῳ τῶν ὃυ- νάµεων µας γὰ εἴπωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν γνώµην µας. ΄Αραγε ὑποῦέ- τουσιν ἡμᾶς, ὡς ἀναξίους νὰ πα- ρευρισκώμεῦα εἰς τόσον σοβαρὰς συσκέψεις καὶ δὲν ἀντελήφῦησαν ἀκόμη, ὅτι κυρίως οἳ διδάσκαλοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἵτινες, λόγῳ τῆς Ῥέσεώς των, ἔρχονται εἰς ἄμεσον ἐπαφὴν μὲ τὸν λαὸν, δύνανται εὐκολώτερον ἑπομένως νὰ σφυ»- µομετρήσωσιν αὐτὸν, νὰ συµβου- λεύσωσι καὶ νὰ ἐπιδράσωσιν ἐπὶ τῶν σκέψεων αὐτοῦ Πρὸς τὶ ὁ παραγκωνισµός, ἡ περιφρόνησις καὶ ἡ ἐγκληματικὴ αὐτὴ ἀδια- φορία αρὺς τὸν διδασκαλικὸν κόσμον Δὲν εἶναι ἀρκετὴ ἡ ο- κονομικὴ ἐξουθένωσις τῶν ὄνδα- σχάλων καὶ θέλουν οἱ κ. αὐτοὶ, συμπληροῦντες τὴν πολιτικὴν, τὴν ὅποίαν τηροῦσι πρὸς τὸν δι- ᾿ σιν αὐτὸν καὶ εἲς τὸ ζήτηιια αὐτὸ διὰ τῆς ἀσυγνώστου περιροονή- ,σεώς των Ναὶ δὰ ἔλθωσι κατόπιν αὐτοὶ οἱ ἄνδρωποι νὰ ἐκδώσωσι τὰ φιρμάνια καὶ τὰ µανιφέστα των διατάσσυντες τὸν διδασκαλικὸν χόσμον---Ὃν οΓάογ---νὰ δράσι εἰς τὸ ζήτημα αὐτὺ κατὰ τοῦτον ἤ ἐκεῖνον τὸν τρόπον Τὰ ἐδνικὰ φρονήματα τῶν δι- ἐνοὐεύῦ- ἱ { δασκάλων οὐδέποτε σαν καὶ οἱ διδάσκαλοι εἶναι ἑ- χεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐκράτησαν πάν- τοτε ὑψηλὰ τὸ ἐθνικὸν τοῦ τόπου φρόνημα, τὸ ὁποῖον πολλοὶ πα- τριδοκάπηλοι ἐπιτηδείως ἔξεμε- ται ἀκόμη. εἶναι καιρὺς Μακά- ριώτατε, αανιερώτατοι, καὶ λοι- ποὶ τῆς Νήσου ταύτης ιιεγαλό- σγημοι νὰ Ῥεωρήσητε τὸν διδα- σκαλικὸν κόσμον, ὡς ὑπολογίσι- εὑρεῦῆτε καὶ πάλιν εἷς τὴν ὃνυ- σάρεστον Όδέοιν, εἰς τὴν ὁποίαν εὐρέδη ἄλλοτε ὃ ἀείινηστος ᾽Α- ραοῦζος πρὸ τοῦ Ὑπουργίου τῶν ᾿Αποικιῶν, ὅταν ἐζήτησε ν᾿ ἆ- ποδείξῃ, ὅτι ὃ τόπος κατεδίκαζε τότε τὸ περὶ παιδείας νοµοσγέ- διον. Ἔχομεν πλήρη συναίσῦησιν τῆς Ὀέσεώς µας καὶ τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων µας, ὡς µέχρι τοῦδε ἀπεδείχθη΄ ἀσπαζόμεθα τὸ Απο στολικὺν λόγιον «πείθεσδε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετεν ἀλλ’ εἶναι ἐξ ἴσου πικρὰ ἡ ἁλή- θεια, ὅτι ᾗ περιφρόνησις ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ ἡ πεῖνα ἀφ᾿ ἑτέρου ὑπῆρξαν οἵ χειρότεροι τοῦ ἀνθρώπου σύμ- βουλοι. Πάφος 20)2)928 ΠΑΦΙΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ κκον-ὢ- ΕΠΙΣΤΟΛΗ (δημ. «Αι Παρακαλεῖτα: ὁ κ. Αρ- φαρᾶς νὰ μᾶς καταστήσῃ γνωστὴν τὴν Διεύθυναίν του διὰ νὰ τοῦ Σιαβι- βάσωμεν δι᾽ ἐπιστολῆς µερικὰς πληρο φορίας, τὰς ἁποίας «ρονοῦιεν ὅτι δὲν δυνάµεθα νὰ τοῦ διαβῴάσωμεν διὰ τῆς «Δημιουργίας»' αὐτὸς εἶνε καὶ ὅ λόγος διὰ τὸν ὁπεῖον παραλείπρµεν νὰ δημοσιεύσωμεν τὸ µέρος ἐκεῖνο τῆς ἐπιστολῆς του, ὅπου περιέχονται ερά- σεις Χρλακευτιχαὶ διά τὸν κ. Ῥωσσίδην ἀλλὰ καὶ πρίσεις περὶ προσώπων, αἱ ὀποῖαι δημοσιευόμεναι δὰ ἔχωσι δυσ- μενη ἐπίδρασιν ἐπὶ τοῦ Δωδεκανησι- ακοῦ ςητήματος.) Κύριε Κ. Βωσσίδη, ο Ες ᾽Αμμόχωστον Ὡς Δωδεκανήσιος ἀγέγνωσα μετὰ ψεγάλης προσοχῆς τὴν συνέντευξιν, τὴν ὁποίαν εἴχετε λάβει μετὰ τοῦ Κυ- µίου Καζούλη ἐν ᾽Αλεξανδρεία καὶ δὲ τὰς περὶ τῆς Ἰταλικῆς ὑπηκοότητος τῶν Δωδεχανησίων παρα”:ηρήσεις σας, αἱ ὁποῖαι τόσον προσφυῶς ἀντεκρού- σῦησαν παρὰ τοῦ ἐν Πόρτ-Σάΐτ Δωδε- κανησίου. Μαντεύω, Κύριε Ῥωσσίδη ὅτι εἲς τὸν χάλαμον τυνωστοῦ ἱπρίου ὀφείλεται τὸ ἐν Ἴταλοχυ- τή «Αημι- ταλλεύθησαν καὶ ἐκμεταλ]εύον- ἡ | | μον δύναμιν, ἵνα μὴ ἐξωδήσετει αὐτὸν ἐκεῖ ὅπου δὺν πρέπει καὶ, : ὄχι Ιιόνον ο ση Ἰταλοὶ» βυργία» ἄρθρον «Κύπριο καὶ διὰ τὴν εἷς τὸ ὁποῖο» παρεπονεῖτο ᾽υγρὰν ὑπιοδοχῆν. ικὲ την ὁποίαν Όπε- δέγνησαν οἱ Ἱύπριοι τὸν τηραννον τῆς Δωβεχανήσου Μάρι λάγγο, σὺ- νιστῶν πετριασμὸν τῆς πακης ἐντυ- πῴσεως, τὴν ὁποίαν 4 - ν ἲ ἐπροξένησεν εἷς αὐτὸν ν ἀλλοία το ἡ ὑποδογῇι ἐκείνη δὰ το αλλ {ι διοίκη- σις τὼν ᾿Ἰταλῶν Δωδεχκανήσω. Ἐγρειάζετο δηλ. λΠάριο άγιο Περικὰ χάδια δ:ὰ γὰ παύση τυραννῶν ὅτι ἅ ία καὶ ἐν ό ο ἴσως τὴν Δωδεκάνγσον. τες ἐν Δωδεκανήσιοι αἲ ο ν μα. Ιταλ.ὶ ὑπήχοσι, καὶ τώρα εἵμενα εὖ/αμιστηνενοι ἐκ ο της Ιταλικῆς διοικήσεως. Πρὸ πέντ αἰώνων ὅτε αἲ νησοι µας Εντ: κρατοῦντο (Ἴταλ,Ἄρατεοῦντο) πρὸς τὸν τότε πολιορκοῦντα τὴν Ρόδον Νουλτὰν Μεγαλοπρεπῃ ἀπέ- στειλαν αὗται πρεσβείας δι ἵς πα- εκαλεῖτ νὰ Ἱαταλάβη τὰς Ἀήσους Αἰγαίου καὶ τὰς ἁπαλλάξη οὕτω Ἀριστιανιχῆς Ἠνετικῆς Ἀιοικήσε- ως. όσον δὲ ὁ αλουλτᾶνος ἐχδῖνος κατενέλγδη ἐκ τῆς προτιιήσεως καὶ Φιλοφροσύνης τῶν Δωδεκανησίων, ὥστε ἔσπευσε νὰ ἐκπληρώσῃ την ἐπιθυμίαν αὐτῶν, ἐκδιώξας τοὺς Ενετούς ἐκ τῶν νήσων, ἀλλά καὶ νὰ προικίση τὴν Δωδεκάνησον διὰ προ- γοµίων «τοιούτω», ὥστε αἱ νῆσοι µας νὰ Καταστῶσι οχεδὸν αὐτοδιοίκητοι, τῆς Ἱουρκίας ἀσκούσης ἐπ αὐτῶν Μόνον προστασίαν. Καὶ τώρα ἂν ἡ Τουρκία ἦτο κατὰ Νάλασσαν ἰσχυρὰ δὲν δὰ ἐδίσταζα νὰ προτείνω νὰ ἀποτελέσω µέλος παρ- µοίας πρεσβείας δι ἧς δὰ παρεκάλων τὴν Τουρκικὴ» Ἰυβέρνησιν νὰ ἔπα- ναλάδη τὴν «χειρονομίαν τοῦ Σουλτὰν Μουλεϊμὰν καὶ μᾶς ἁπαλλάξγ ἀπὸ τὴν πολιτιαμένην Ἀριστιανικὴν διοί- χάσιν τῶν ἹΙταλῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν τυραννικὴν καὶ βάρβαρον των διοίκη- σιν, μᾶς ἕκαμαν νὰ ὀνειροπολοῦμεν τὶν Ἑρυρχκιχκὴῆν Αιοίκησιν, διότι ἐπὶ Τουρκικῆς Διρικήσεως ὄχι µόνον αἎ- τοδιοικούµεθα, ἀλλ᾽ αὐτὴ ἐσέβετο τὴν δρησκείαν µας, τὴν παιδείαν µας, τὸν ἐθνισμὸν µας,διότι ὑπηγόμεδα ὡς Ῥοὺμ. εἰς τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει Εδνάρ- Χην µας, καὶ οὑδέποτε προσεπάῦνη- σε νὰ μᾶς προσηλυτίσηῃ, οὐδὲ δι ἐ- πιγαμιῶ», ὡς μετὰ φανατισμοῦ προσ- παθοῦν οἵ ἁύριοι Ιταλοί νὰ μᾶς ᾱ- πορροφήσουν,προιχίζοντες διὰ χυβερνη- τικῶν χρημάτων πᾶσαν Δωδεκανησίαν, ὑπανδρευομένην Ἰταλόν' καὶ τὸ σπου- ξαιότερον, διότι οὕτως ὑπὸ τὴν Τουρ- πίαν εὐκολώτερον δὰ ἑνωνόμεδα µε- τὰ τῆς μητρὸς µας. Ταῦτα φρονῶν ὅτι ὥπειλον νὰ φέρω ὑπ' ὄψου ὑνῶν. Διατελῶ ὅλως ὑμέτερος Κυριακὸς Μιχαὴλ ᾿Αρφαρᾶς Δωδεχανήσιος παρεπιδημῶν ἐν Κύπρο ΠΤΩΧΕΥΣΙΣ ΝΟ 1927 ΜΜ) Εί ΚΩΝΗΣ ΛΙΙΛΛΔΥ Πρόσχλησις Σουλεϊμάν τὸν Καλοῦνται πάντες οἱ δανεισταὶ τοῦ ἄνω πτωχεύσαντος, οἵτινες ἐπηλήνευ- σαν τὰς ἀπαιτῆσεις εις των ἐν τι ἄνω πνωχεύσει, ὅπως προσέλθωσι τὴν 95 ! Μαρτίου 193985 ὥραν 4 |. µ. εἷς τὸ Ὑραφεῖον τοῦ εἰσηγητοῦ καὶ συσκε- φθῶσι περὶ χαταρτισμοῦ συμβιβασιιοῦ. Βαρώσια τῇ 25)2)1928. “Ο εἰσηγητῆς Γ.Σ, Ἐμφιετζῆς Οἱ σἼνδιχοι Νικ, Σάντης καὶ Γ. Μυλωνᾶς.' ΕΦΘΑΣΕ σ ος ὈὨ στους Όττο 193968 Τὸ νέον θαῦμα, τὸ νέον ὁἃ νικῆς τέχνης, τὸ πραγματικῶς συναρπάσαν τὸ παγχκό- σµιον καὶ περὶ τοῦ ὁποίου ἐγένετο ἀρίστη μνεία κατὰ τὴν τελευταίαν ἐν Νέα 'Ὑόρχῃ ἔχθεσιν 2--- ριστούργηµα τῆς µπχα- Τὸ ἔχομεν αρὺὸς ἔχκδεσιν Φὰ παταπλήξηῃ εἰς τοιοῦτον βαθµόν, ὥστε γχαὶ ὁ μη εχὼν κατὰ νοῦν νὰ ἀγοράσῃ αὐτοκίνητον, θὰ σπεύ- σῃ να παραγγείλῃ τὸ Νέον ο ΣΕΒΡΟΛΕ ᾧὦ-- προϊὀὸν τῆς Τξένεραλ Μότορς, νισμοῦ αὐτοχκινήτων τοῦ κόσμου. ᾽Αποχλειστικὸς ἀντιπρόσωπος πωλητὴς ἐν Κύπὸῳ, ἱνός, Γ.Π. Λ. ΜΑΥΡΟ ΔΗΣ τοῦ µεγαλειτέρου ὀργα- ΣΤΗΛΗ ΠοιΗΤΑΡΙΚΗ ᾽Αγνώστων ποιητῶν. Ἠπέρνουν πᾶναν μαγαλλαν . -” μον -ᾱ ποῦ εἰσιεν ὀμορφες πολλα τς ἄκουσα μιᾶν τς ἑλάλε 1) ἡ σίκοσες ἐρέξασιν τὴν πόρταν μ ὅν ἑμπλέφασιν ᾠίσουν πάλε. ανα διὰς ἐκκληστιὰς τὲς βότες της τναὶ ννὰ μ᾿ κ γρξωγῶὼ , -..- 3 παττίσω ἂς χαγὼ παρὰ νὰ τὴν ἀφίσω. σου ϐ) Αν Ἱκεράν Ἱ Νάλασσα τζαὶ τάστρο Ὁαινπογοῦσι { η Νηλὰ νὰ σγκωυῦῇ τὸν πτοντικὸν τς ὁ Τοῦρχος Ινὲ τὸν Ἀριστιανὸν ἂν συμφιιογοῦσιν τότες τζαὶ μὲν τὰ σιέλη Ίνου Ἀάτσεινον παροοφύλλι μου ιποροῦν νὰ σ᾿ ἀρνηστ.ῦσιν. ανα Τῆς ἂος Ιωάννας Ἠλ. Κονῆ ί᾿ ἄρτουσιν πέντε ἀστοσιὲς μὲ πουπουρκὰν ν᾿ ἀκούσουν μὲ σύννεφα νὰ δοῦσιν τζ ὅπου ὑπάρκουσιν νερά τρεχᾶτα νὰ σταὺοῦσιν νὰ ξερανίσχουν τὰ γεντρὰ χόρτα νὰ μὲν βᾖλαστεῦσιν , γὰ σφάζουν οἱ Ἰονειοὶ παιδχιἁ ψ νὰ φήνουν πάνω στὴν φωδκιὰν νὰ τρῶν ποῦ ννἁ πεινοῦοιν ἐγιὼ τὸν νέον π᾿ ἀγαπῶ ἐν τὸν ἀμνιοῦμαι ᾿ννὰ τοὺς πῶ γἁ μὲν μὲ τυρανιοῦσιν. ΑΥ. Θεάδωρος (Δαρπασίας). κ ν. ΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ εν Η΄ ΠΛλΓΚΙΠΡΙΛΝ ΛΙΓΩΝ” ΕΝ ΛΑΡΝΑΗΙ ΔΡΟΜΟΙ ἐντὸς--- στίβον Απλοῖ: 100, 200, 400, 800, 1,500 καὶ 5,000 µέ- τρων.-- Μετ) ἐμποδίων, 110 καὶ 400 µέτρων.---Σκύταλοδρομία 400 µέτρων (41100) καὶ 1,900 µ. (4Χ400), Δρόμος [ἐπὶ δηµοσίας ὁδοῦ (Μαραθώνιος) 20, 000 µέτρων. ! ὁ ΑΛΜΑΤΑ μετὰ φορᾶς.--Εἰς μῆκας ἁπλοῦν, εἰς μῆκος τοιπλοῦν, (διασκε- λισμὸς), εἷς ὕψος καὶ εἷς ὕψος ἐπὶ κοντῷ. ΡΙΨΕΙΣ ᾽Ακοντισιιὸς ἑλληνικὸς, ὃι- σκοβολία ἑλληνική, δισκοβυλία ἐλευθέ- ῥα, σφιαροβολία διὰ μιᾶς καὶ δι’ ἆμ- ᾠροτέρων τῶν χειρῶν, λιδοβολία. ΠΕΝΓΑΘΛΟΝ (Άλμα εἲς µῆχος, ἀκοντισμός, δρόιος 906 µέτρων, δυσχο- βολία ἐλευθέρα, δρόμος 4,900 µέτρων. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ «9 χιλ. µέτρων. ν ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 10 ἄγγλικῶν μιλίων. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ ΗΟΕΚΕΥ ΠΕ ΤΟΣΦΑΙΡΟΝ Ναυτικά ἀγωνίσματα:--- Κολύμ- ὖησις ἐλευθέρα. 100 µ., ἐπὶ ράχεως 100 µ., ἐλενδέρα 400 µ., ἱστιοδρομία (ἔφα- σιτεχνῶγ) δι’ ἑνὸς ἱστίου, κωπηλασία τετρακώπων λέμβων 500 1ε. ποσο -- ΓΕΝΙΚΑΓΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1). Εῖς τοὺς Πωγκυπρίους ᾽Αγῶνας δύνανται νὰ µετάσχουν οἵ ἀθληταί, οἵ ἀνήκοντες εἷς πάντας τοὺς ἐν Κύπρφ Γυμναστικοὺς δυλλόγους τοὺς ἄνεγγω- Γρισμέγους ὑπὸ τοῦ ἐν ᾿Αδήναις Συνδέ- σµου τῶν Ἑλληνικῶν ᾽Αδλητικῶν καὶ ἃ -- ἃ ΄ -- 9 Τυμναστικῶν Σωματείων καὶ ὄντες ἓν τάξει συμφρώγως πρὸς τὴν Ἐν κύκλιον αὐτοῦ ὑπ ἆρ. 6918 καὶ ἡμαρομηνίαν 90 Ἰωννουαρίου 1993. ὁ ) Αἵ δηλώσεις συμμετοχῆς ὑποβάλ- λονται εἲς τὸν Γυμναστνικὸν Ῥύλλογον «Λήνωγα» ἀναφερόμεναι εἷς τὸ ἆγώ- γισµα, εἷς τὸ ὁποῖον ἕκαστος ἀθλητὴς δὰ συμμετάσχῃ οὐχὶ βραδύτερον τῆς 4ης Απριλίου 1955. Ν ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ,7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Τῇ προσεχεῖ Τρίτη ἵ Μαρτίου ἀτμόπλοιον τῆς [λόὺδ Τριεστίνο καταπλέει στὸν λιμένα ᾽αμμοχώστου καὶ θὰ ἀναχωρήση αὐθη- μερὸν διὰ Λάρνακα, Ώηρυ- τόν, Γιάφφα. Συνοδὸς τῶν προσκυνη-᾽ τῶν θὰ εἶναι ὁ κ. Γεώργιος ΙΧ΄ Ἰωάννου Γαριβαλδι- ᾿ γνώστης τῶν Αγ. Τ πων. κ΄ - - ῥό5 ου ζυἑπό «Ὁ Φεὸς ἁποίησε τὸν κόσμον χου καὶ τὸν ἔφόρτωσε στοὺς γεωρ” γεὺς νἁ τοῦ τὸν συντηροῦν». ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ. κα απ «Ἔχει ὁ χωρικὸς χρήματα: Εχει ὁ κόσμος ὅλος». (Αρχαία Λανινικὴ παφυμία). «Ἑτεροῦνται εἰς αὐτὸν τὸν κὀσ. μον τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου, ἐκεῖ- νοι ἀπριβῶς, οἳ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- ραν, τὸν ἐκαλλιέργησαν καὶ τὸν παρήγοανονν. ͵ ντ. αα κ νὰ εἶνε εὖα ο Τά χειρόγραφα νάγνωστα. Τὰ χειρόγραφα δὲν δὰ ἐπιστρέ- Φφωώνται. Ῥκτυποῦται εἷς τὰ ἴδιόκτητο Τυπογραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» η ! ΕΝ Βάρὼσιοισ (ΚΥΠΡΟΥ) Πέμπτη 6ῃ Μαρτίόυ 1936 μυ. ἀριθ δὲ 7 στ) ή πρ ή // (Κάι { | Μη). ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.. ΓΦΗΜΙΡΕ ΕΛΜΛΛΙΝΛ οΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Ἐσωτερικοῦ ἐτησίω: ». 10. 60. Ἐξωτερικοῦ » ἃ ἰ. 0. 0. Ἐπιστολαί, χειρόγραφα καὶ ἔμ- βάσµατα δέον νὰ διευθύνωνται σρὸς τὸν Κον Λ. [. ΙΑΛΟΤΜΙΜΙΙΝ, Ὑποδιευθυντὴν καὶ Αιαχειρι- στὴν «Δημιουργίας». Ἐπιστολοὰ προσωπυιαὶ καὶ ἆπο- πλειστικῆς ἐμπιστευτικῆς φύσεως πρὸς τὸν Κον ΜΥΡΙΑΚΟΗ ΠΑΝΛΟΝΥ ΡΩΣΣΙΔΗΝ μὲ τὴν λάξιν ἐπὶ τοῦ φα- πέλλου «προσωπικῶς». ο9Ρο6Ι ΕΓΓΡΑΦΗΣ. α Τοῦ ἑξωτεριιοῦ 'προπληρό- νονται αἱ συνδρομαὶ ἤ εἶνε πληρω- τέαι εἰς πρώτην ζήτησιν. β” Τοῦ ἐσωτέερικοῦ αἳ συνδρό- μαὶ πληρόνονται ἀνυπερθέτως µέ- χρι τοῦ Αὐγούστου ἢ Σεπτεµβρίου ἑκπάστου ἔτους, ὁποτεδήποτε καί ἂν ἤθελεν ἑγγραφῆ κανείς. Υ’ Αἱ συνδρομαὶ ἀνεξαιρέτως εἷ- νε τοὐλάχιστον. δυὺ ἕνα ἔτος. τα Γ-ΑΡΓΝΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΙΓΩΓΙΚΗΣ, ΘΙΚΟΝΟΜΙΚΗ τὸ ΖΗΤΗΜΑ «ΤΩΝ ΕΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ « ΚΥΠΡΙΒΚΩΝ ΕΜΠΟΡ. ΠΡΒΚΤΟΡΕΙΩΝ (Σημ. «ΔΑ.» Παρὰ τοῦ ἓν Καΐρῳ πα- | λαιμάχου ἀγωγνιστοῦ τοῦ διςθνοῦς ἐν Αἰγύπτῳ ἐμπορικοῦ στίβου καὶ τέως Προέδρου τῆς ἐν Καΐρῳ Κυπριακῆς ᾿Αδελφότητος Ἰωάννου Χ. Σχίζα ἑλάβομον τὺ κατὠτέρω περισπούδαστον ἄρθρον, τὸ ὁποῖον μετὰ χαρᾶς δηµο- σιεύοµεν, ὡς προϊὸν μακρᾶς πείρας καὶ τελείως Ὑνώσεως τῶν συνδηκῶν τῆς το Κυπριακῆς καὶ Αἰγυπτιακῆς ἀγορᾶς' εἴμεθα διὰ τοῦτο βέβαιοι ὅτι δὰ ἄνα- γνωσῦῇ τοῦτο μετὰ προσοχῆς καὶ ἓν- διαφέροντος ὑπὸ τοῦ ἐμπορικοῦ μαὶ πο- λιτικοῦ κόσμου τῆς Κύπρου, δλλοῦντος ὕτι πολὺ εὐχαρίστως θέλομεν δηµοσι- εὖσᾶς καὶ οἴωνδήπυτε ἄλλην μελέτην πρὸς ἀποκρυστάλλωσιν σαφοῦς καὶ ἐμ- περιστατωµένης γγώµης ἐπὶ ἑνὸς τόσου φλάέγοντος καὶ οὐσιώδους ζητήματος.) Ὑν Φίλε κ. Ῥωσσίδη, ,Απὸ τεσσαρακονταετίας πε ρίπου, καταγινόµενος εἲς τὴν εἰσαγωγὴν ἐν Αἰγύπτῳ ὅλων σχεδὸν τῶν Κυπριακῶν προῖ- όντων, καὶ ἀπὸ ἐνδεκαετίας συνεχῶς κατὰ τοὺς δερινοὺς μῆνας διαμένων ἓν Κύπρῳ, νο- µίξω ὅτι δικαιοῦμαι νὰ ἐκφέρω τὴν γνώµην (ου σχετικῶς μὲ τὴν ἵδρυσιν εἲς τὸ ᾿Εξωτεοικὸν Ἐμπορικῶν Πρακτορείώ», ἐ- χόντων καὶ τμῆμα διαφηµίσε- ως Ευπριακῶν ἐξοχῶν καὶ Σε- νοδοχείων, περὶ ὧν ἀπὸ τῆς ἐνταῦθα ἀφίξεως τοῦ Κυβερ- νήτου µας μέχοι σήμερον, τό- σος ἠγέρδη πάταγος. Αἱ εἰση- γήσεις καὶ γγῶμαι αὗται μοῦ ἐνδυμίξουσι τὸν ἁπλοϊκὸν ἐ- κεῖνον χωρικό», ὅστις, κρατῶν σχοινίον, παρεκάλει τοὺς δια- βάτας νὰ παραμερίσώσι διὰ νὰ περάση τὸ βώδι, τὸ ὅποιον ἐ- πρόκειτο νὰ ἀγοράσῃ. - Καὶ . προκειµένου μὲν περὶ ἐπιβα- ρύνσεως τοῦ Κυπριακοῦ σεροῦ- πολογισμοῦ ἢ, διὰ νὰ ἐξηγοῦ- µαι σαφέστερο», τοῦ πενοµέγου χωρικοῦ ὃδι’ ἑνὸς κονδυλίου πρὸς διατήρησιν Πραμτόρων εἰς τὸ ᾿Εξωτερικὸν ἀσκόπως, τοῦ- το δὰ ἦτο ἀπὸ τὰ συνηθεισµέ- να µας] δυστυχῶς ὅμως μία ποιαύτη χειρονομία γενομέν η σήμερον, δὰ ἦτο λίαν ἐπιξή- µιος εἰς τὸν τόσον καὶ ἐξηγοῦ- μαι. Καθώς εἶνε τοῖς πᾶσι γνω- στὸν τὰ ὀλίγα προϊόντα µας, πασίγνωστα εἷς ὅλας σχεδὸν τὰς ἀγορὰς τοῦ ἐξωτερικοῦ, πο- Λὺ δὲ περισσότερον εἷς τὰς ἐν Αἰγύπτῳ, διατίδενται εὐδὺς µε- τὰ τὴν ἐμφάνισιν των ἐν Μύ- πρῳ, ὑπὸ πολλῶν Πρακτόρων --Εμπόρων Εἰσαγωγῆς-- ἐχόν- των ὅλην τὴν Ψέλησιν καὶ τὰ μέσα νὰ τὰ διαφηµίσωσι, διαθέ- τοντες δὲ διὰ τὴν πώλησίν των οὐκ ὀλίγα κεφάλαια, γνωστοῦ ὄντος ὅτι αἱ πωλήσεις ἔμπορευ- µάτων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἓν Αἰγύπτῳ γίνονται ἐπὶ μακρᾷ πιστώσει. Ὁ διορισμὸς Λοιπὸν Πρακτόρων ἐν Αἰγύπτῳ δὰ ή- δύνατο ἂν οὐχὶ νὰ ἀνακόψη, ἆλλ᾽ ἀσφαλῶς νὰ μειώσῃ τὴν ἐξαγωγὴν διότι ἐλὰ προσέδετεν ἐπ᾽ αὐτῆς νέα βάρη ἀφ᾿ ἑνός, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου δὰ ἐδημιούρ- γει ἕνα εἴδους μονοπώλιον, ἆᾱ- σύμφορον διὰ τοὺς ἐμπόρους εἰσαγωγῆς, πολὺ δὲ περισσότε- ϱον διὰ τοὺς ἑξαγωγεῖς, τῶν ὁποίων οἳ μὲν μεγαλέμποροι δὰ ἐπεφορτίζοντο μὲ ὑπέρογκα ἕ- ἔοδα παραλαβῆς καὶ ἐκποιήσε- ως τῶν ἐμπορευμάτων τών», δι- ατρέχον τες καὶ τοὺς. κινδύνους τῶν ἐπὶ πιστώσει κατ’ ἀνάγκην πωλουμένων ἐμπορευμάτων των οἱ δὲ µικροέµποροι, λόγῳ ἀνεπαρκείας Όὑλικιῶν µέσων (γνὠστοῦ ὄντος ὅτι σήμερον οὔ- τοι μὲ τήν φόρτωσιν τῶν ἐμ- πορευµάτων τῶν Λαβάνουσιν ἀμέσως τὴν ἀξίαν των) δὰ ἧ- σαν καταδικασµένοι εἷς ἀφά- νειαν. Εἶνε ἐκτὸς πάσης ἂμ- φιβολίας ὅτι ἡ Κύπρος σήμε- ϱον ὑστερεῖ κατὰ πολὺ εἰς τὴν Γεωργίαν, Βιομηχανίαν καὶ Κτηνοτροφίαν, καίτοι τὸ ἔδα- Φος αὐτῆς εἶνε πρόσφορον δι᾽ ὅλους τοὺς κλάδους ἀναμφι- σβήτητον ἐπίσης τυγχάνει ὅτι τὰ πλεῖστα τῶν Κυπριακῶν προϊόντων Λόγῳ, τῆς ἀτελεστά- τῆς αὐτῶν συσκευασίας καὶ τῆς μὴ ἐπιμελημένης ἐμφανίσεως, παραβαΛλόμενα μετὰ τῶν ᾱλ- Λλων ποοελεύσεων, τίθενται εἲς πολὺ ὑποδεεστέραν µοῖραν, καΐ τοι ὡς ποιότης εἶνε ἀνώτερα τῶν ξένων. Πρωτίστως λοιπὸν ἔχομεν ἀνάγκην νὰ ἐξεύρωμεν τὰ μέσα καὶ τὸν τρόπον διὰ νὰ αὐξήσωμεν τὴν παραγωγήν µας νὰ ἐπιμεληδῶμεν τὴν συσκευα- σίαν καὶ ἐμφάνισιν τῶν προϊ- ὀντων µας, ἁμιλλώμενοι πρὸς τὰ Ἑένα, καὶ τότε, ἂς εἴμεθδα πλέον παρὰ βέβαιοι, ὅτι ταῦ- τα δὰ καταλάβωσιν ἐξαιρετι- κὴν δέσιν εἰς ὅλας τὰς ἀγορὰς τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ ἄνευ τῆς διαφημίσεως ἐμπορικῶν Πρα- κτόρων. Τὸ ᾿Εμπορικὸν ᾿Επιμελητήρι- ον Κύπρου ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν Κυβέρνησιν δὰ ἠδύνατο νὰ δράσῃ ἀποτελεσματικῶς καν ὅλα τὰ ὑποδεικνυόμενα σημεῖα εἷς τρόπον ὥστε τὸ ἴδιον Ἔπι- µελητήριον, ἐρχόμενον εἲς ἔπι- κοινωγίαν μὲ τὰ τῶν ξένων χῶ- ρῶν ἐπιμελητήρια καὶ μὲ ἀνω- τέρους ᾿Εμπορικοὺς Παράγον- τας,--καὶ ἔχομεν εὐτυχῶς οὐχ ὀλίγους Πυπρίους εἰς ὅλα τὰ ἐμπορικὰ κέντρα-- θὰ ἠδύνατο ἀνεξόδως καὶ ᾱ- σφαλῶς νὰ ἐπιτύχῃ ἀσυγκρί- τῶς ὑπέρτερα οἰωνδήποτε Πρα- κτόρώὼν ἀποτελέσματα. Προκειμένου περὶ Γραφείου διαφημίσεων Ἀυπριακῶν 3ε- νοδοχείων καὶ ᾿Εξοχῶ»ν, ὃ σκο- πὸς ὑδὰ ἧτο καλὸς ὅταν δὰ εἴ- χοµεν κατάλληλα καὶ ἵπανὰ κα: τὰ ἀριδμὸν ξενοδοχεῖα. Τὰ νῦν ἐν Κύπρῳ ἑξοχικὰ ξενοδοχεῖα δὲν δύνανται νὰ κπεριλάβωσι τοὺς παραδερίξοντας ἕέλνους καὶ ἑντοπίους. Θὰ ἦτο Λοιπὸν καταστρεπτικὸν διὰ τὸ μέλλον ἐὰν διὰ τῶν διαφηµίσεών µας σήμερον προσεηκύαμεν Κξὲ- νους, χωρὶς νὰ ἔχωμεν οὔτε ἵ- μανὰ «Ξενοδοχεῖα, ἆλλ᾽ οὔτε καὶ τὰ ἀπαιτούμενα μέσα νὰ τοὺς εὐχαριστήσωμεν. Τὴν ᾖἵδρυσιν ξενοδοχείων ἐξοχικῶν καὶ Πρακτορείων ἓν ᾿Αλεξανδρείφᾳ, Πὸρτ-Σαϊτ καὶ Καΐρῳ, εἰσηγή- Όην πρὸ δεκαετίας πρὸς ὅμι- Λλον Κυπρίων κεφαλαιαύχών, παραδεριξόντων ἐν Πεδουλᾷ, καὶ εἶχον διὰ μακρῶν ἄναπτύ- ξει ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ὅτι ἀσφαλῶς δὰ ἦτο ὠφελιμωτάτη διὰ τὸν τόπον ἡ ἐπιχείρησις αὕτη, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ὅτι οἳ μέτοχοι τῶν ξενοδοχείων δὰ εἶχον δετικὰ κόρδη, ἀνώτερα πάσης ἄλλης ἐπιχειρήσεως. Καὶ εἶχον ὕπο- δείξει ὣς κατάΛληΛον τοσποῦε- σίαν πρὸς ἀνέγερσιν τῶν Ξενο- δοχείων τὸν Πρόδρομον, καὶ μετοχικὸν κεφάλαιον «40000, τὰ δύο τοίτα τοῦ ὁποίου εἶχον ἀναλάβει νὰ καλυφθῶσιν ἐν Αἰγύπτῳ. Δυστυχῶς ὅμως ἤ πρότασίς µου προσέκρουσεν εἰς ζήτημα τοπικισμοῦ τῶν ἐν Κύ- πρῳ, ὑποδειξάντων ὅπως τὰξε- νοδοχεῖα ἱδρυδῶσιν εἲς τὰς Πλάτρας, καὶ οὕτω δυστυχῶς ἐματαιώδη ἡ πρότασίς µου. Μία τοιαύτη ἐπιχείρησις καὶ σήμερον γενομένη, δὰ ἦτο καὶ διὰ τὸν τόπον καὶ διὰ τοὺς ἷ- δρουτὰς ὠφελιμωτάτη. Υ. Γ. Εἶχον γοάψει τὰ ἄνω- τἐρώ ὅτε διὰ τοῦ τελευταίου ταχαδροµείου ἔλαβον ἄμφότερα τὰ φύλλα τῆς «Δημιουργίας 1δ | Σ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 1 ΝΌΡΘΩ ΣΕΩΣ «πορτα σεεκππεώαα. καὶ Α9ας Φεβρουαρίου, καὶ µε- τὰ προσοχῆς ἀνέγνωσα τὴν ἐπὶ τοῦ «Βμπορικοῦ ᾿Επιμελητη- ρίου Κύπρου» ἔκθδεσιν τοῦ ἐν- ταῦθα Κυρίου Κ. Ν. ᾿Αντωνι- άδου. δν ''Ὅτι τοῦ ΕΒ.Ε.Κ. ὡς ἐπισή- µου ὀργανισμοῦ τῆς Νήσου Άει- τουργοῦντος, κυρίως ὁ σκοπὸς του πρέπει νὰ εἶνε ᾗ ὑπόδει- ξις νεωτέρων µεὺδόδων, ἤ ἀνά- πτυξις τῆς γεωργίας καὶ Ἠτη- νοτροφίας ἡ συστηµατικὴ συ- σκευασία καί ἡ καλΛίστη ἐμ- φάνισις τῶν Κυπριακῶν προϊ- όντων, ἣ δηµιουργία καὶ ἄνά- πτυξις τῆς βιομηχᾶνίας, ἡ ἔπι- κοινωνία µετ᾽ ἄλλων ἐπιμελη- τηρίών, εἰς ταῦτα ὅλα συµφω- νοῦμεν. Διαφωνοῦμεῦ ὅμως ϱι- ζικως ὧς εἰς τὸ ᾿Εξωτερικὸν καὶ ἔξαιρε- τικῶς ἓν Αἰγύπτῳ ἐμπορικῶν Πρακτόρων, καὶ πρὸς διαφή- µισιν Κυπριακῶν ᾿ΒΣεοχῶν σή- µερον, ὣς στερούμενοι τῶν μῖ- σων, ὡς ἀνωτέρω ἀνέπτυτα. Δὲν συμφωνῶ ἐπίσης μὲ τὴν γνώμην τοῦ κ. ᾽Αντώνιάδου, ὅτι κυπριακὺν ἐμπόριον συ- στηματικῶς δημιουργημένον δὲν ὑπάρχει, καὶ ἐμπορικὴ πί- στις τῆς Κύπρου δὲν ὑφίστα- ται. Καὶ τὸ ἐμπόριον καὶ ἡ ἐμ- πορικὴ πίστις τῆς Κύπρου ἅκ- µάξουσι σήμερον ὕσον οὐδὲ- ποτε, ἀναλόγως τῆς ὑπαρχού- σης παραγωγῆς. Καὶ ἔπικρο- τῶν ὁ κ. ᾽Αντωνιάδης τὸν δι- ορισμὸν τοῦ κ. Φλὴν ὡς ἐμ- πορικοῦ Πράκτορος ἐν 4ονδί- νῳ μὲ τὸν μισθὸν τοῦ ὁποίου ἐπιβαρύνεται ὃ προῦὔπολογι- σμὸς τῆς Νήσου, χωρὶς οὐδὲν σχεδὸν νὰ ἔχῃ ἀντάλλαγμα, συνηγορεῖ ὑπὲρ τοῦ διορισμοῦ τοιούτου καὶ ἐν Αἰγύπτῳ. 4ὲν νομίζω τοὺς ἐν Κύπρῳ τοσοῦ- τον ἀφελεῖς ὥστε νὰ πιστεύσω ὅτι δὰ ἧτο δυνατὸν νὰ ὕπο- πέσωσιν εἲς τοιοῦτον ἀσυγχώ- ϱήτον σφάλμα, ἐπιφορτίξοντες τὸν προὐπολογισμὸν μὲ οἵον- δήποτε χρηματικὸν ποσόν, καὶ πρὸς βεβαίαν βλάβην τῆς ἕξα- γωγῆς ἐν Αἰγύπτῳ, ὣς καταΛ- Λλήλως καὶ κατόπιν ποΛυετοῦς πείρας καὶ μελέτης ὑπέδειξα. ᾽ΑΛΛ᾽ ἐὰν ὅμως οἱ περὶ τὸ Ἔμ- ποριμὸν ᾿Επιμελητήριον Κύ- πρου ἔχουν ἀντίθετον γνώµην τῆς ἰδικῆς µου, τότε πάνυ εὐ- χαρίστώς καὶ διὰ νὰ ἁπαλλάξω τὸν φτωχὸν χωρικὸν ἀπὸ ἕνα νέον φορτίον εἲς τὴν οϱάχιν του, καὶ διὰ νὰ ὑπηρετήσω τὴν Πατρίδα µου Ὀέτω ἀπὸ τοῦδε εἲς τὴν διάθεσιν οὐχὶ µό- νον τοῦ Γ.Ε... ἀλλὰ καὶ οἵου- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑ πρὸς τὴν σύστασιγ. δῄποτε ἐν Κύπρῳ ἐἔμπορευο- µένου καὶ τὸ Γραφεῖον µου καὶ τὰς ὑπηρεσίας µου. 4νεν δὲ τῆς παραμικρᾶς ἁμοιβῆς, ἆνα- Λαμβάνω νὰ σπαράσχώ πᾶσαν ἐμπορικὴν πληροφορίαν καὶ κάθε εἴδους δυγατὴν εὐκολίαν ἡ ὅποία δὰ μοὶ ἐξητεῖτο. “Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὑπόδειξιν τοῦ κ. ᾽Αντωνιάδου ὅτι ὃ προσ- Λληφὑδησόµενος Γραμματεὺς τοῦ ΕΕΚ πρέπει γὰ ἔχη μελετήσει ἐκ τοῦ σύνεγγυς ὅλας τὰς ἆγο- θὰς τοῦ πόσµου, πολὺ δὲ σε ρισσότερον τῆς Αἰγύπτου, νὰ εἶναι γνώστης τοῦ ἐμπορίου, νὰ γνῶὠρίξῃ πολλὰς γλώσσας, νὰ εἶναι τέλος οὐρανοκατέ- βατος, καὶ ὥς τοιοῦτον θὰ ὃ- πονοῇ βεβαίως ὅτι πρέπει νὰ τὸν ζητήσωμεν ἔξωδεν τῆς Κά- πρου, ὡς περὶ τούτου ὑπεδεί- πννε πρὸ μηνὸς καὶ ἡ «Φω- νὴ τῆς Κύπρου» δύναμαι νὰ δι- αβεβαιώσω κἀὶ τὸν κ. ᾽Αντω- νιάδην καὶ τὴν «Φωνὴν» ὅτι κα- ταλΛλητοτέρους ἐν Εύπρῳ καὶ Λόγῳ ἐμπορικῶν» γνώσεων καὶ Λόγῳ γλωσσομαδείας διὰ τὴν Ῥέσιν ταύτην, δὰ εὕρωμεν οὔκ ὀλίγους νέους. Καὶ ἐπειδὴ ὃ Λό- γος περὶ τούτου, δὰ ἐπεδύ- µουν νὰ πεισθῶσιν οἱ ἐν Κύ- πρῳ ὅτι ἀδικοῦν πολὺ καὶ ἔαυ- τοὺς καὶ τὸν τόπον, ἔχοντες τὴν ξενομανίαν διὰ κάδε ἄνω- τέραν θέσιν νὰ ἀποβλέπωσιν ες τὴν πρόσκΛησιν ξένων καὶ οἱ ὁποῖοι ὅσην δήποτε μαγικὴν ἀξίαν καὶ ἂν κέπτηνται, δὲν θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξυπηρετή- σώσι τὸν τόπο», παλλίτερον ᾱ- πόὀτὸν ἐντόπιον Κύπριον, γνὠ: ρίζοντα τὰ ἤδη καὶ ἔδιμα, τὰς κΛιματολογικὰς συνδήκας, καὶ τέλος αὐτὴν τὴν γλῶσσαν τῶν χωρικῶν, μεθ’ ὧν εἶκαι ὕπο- χρεωμένος νὰ ἐπικοινωνῇ τα- κτικώτατα. Κάϊρον 28)2)22δ Μετὰ πλείστης ὑπολήψεως Ἰωαν. Χ. Σχίδας Προχοι ΠΕριπΑΤΟΙ Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Ἡ προχθεσινὴ σύλληψις ἑνὸς Ἰ- ταλοῦ καταχραστοῦ εἰς τὸν Πειραιᾶ, ὀφείλεται, κατὰ τοὺς ἀστυνομικοὺς συντάκτας τῶν ἐφημερίδω», εἷς τὴν ἐξαιρετικὴν µεγαλοπρέπειαν τῆς ζω- ῆς του. Ὁ εὐγενὴς νέος ἑξώδενε, Λέγουν, εἰς τὰ διάφορα νυκτερινὰ κέντρα τοεῖς καὶ τέσσαρες χιλιάδες κάδε βράδυ, διετήρει γυναῖκας, ἵ- ὅρυε γκαρσονιέρες, τῶν ὁποίων ἡ πενιχροτέρα ἐπείσιλωσις δὲν ἐκόστιξεν ὀλιγώτερον ἀπὸ τριακοσίας χιλιάδας ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:Λ. Γ. ΖΑΛΟΥΠΜΙΔΗΣ ----- μας | δραχμῶν καὶ, ἐπὶ τέλους, ἐδοῦσεν ὡς πρίέντσιπε. 1οῦτο ἐνίνησετὴν σεροσοχὴν τῶν ἀστυνομικῶν καὶ ἕ- γινεν ἡ πρώτη ἀφορμὴ τῆς κατα- στροφῆς του. 4οιπὸν, ὁ ἄφρων αὖ- τὸς μεγαλοπρεπὴς δὲν εἶνε µονα- δικὸς εἲς τὸ εἶδος του. Ὁ κόσμος εἶνε γεμάτος ἀπὸ τοῦ εἴδους αὐτοῦ τὰς µεγαλοπρεσείας. Νομίξει κανεὶς ὅτι δὲν ὑπάρχουν πλέον ὑπερύφα- να χρήματα, εἷς τὴν ἑωή», ἀπὸ τὰ κλεµένα. Καὶ, ἐνῷ τὰ κερδισµένα μὲ τὸν ἱδρῶτα τῆς τιµιότητος κατέ- χονται, συνήθως, ἀπὸ µίαν γοση- 0ὰν µετριοφροσύνην, ἀποφεύγουν τὸν θόρυβο», κρύβονται ἀπιὸ τὰ µά- τια τῶν ἀνθρώπων, ὣς νὰ ντρέπων- ται διὰ τὴν ἀρετήν τῶν, τὰ κλεµέ- να ἁρπάξουν τυροηνικὴν σάλπιγγα καὶ σαλπίξουν τὴν δόξαν των σπρὸς ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὀρίξοντος: πα Εδῶ εἵμαστε, κύριοι ! Καὶ ὅμως, δὰ ᾖτο φυσικὸν νὰ σπε- οιμένη κανεὶς. ὅτι ἕνας κλέφτης, ὄνας καταχρασεὴς, ἕνας σφετεριστὴς τοῦ ξένου χοήµατος, θὰ κατέβαλλεν ὅλα τὰ δυνᾳτὰ µέσα, γιὰ νὰ κρύφη τὴν εὐτυχίαν του ἀπὸ τὰ µάτια τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν πάντοτε τήν κακὴν, συνήθειαν νὰ βάξουν κακὸ στὸ νοῦ τους. Ὅτι δὰ ὑπελόγιξαν, τοὐλάχιστον, τὸν ἀνθρώπινον φθὸ- νον Ἡ, τέλος πάντων, τὸ «κακὸ µά- τι», τὴν «γλὠσσοφαγιά», ὅλους τοὺς κινδύνους, ποῦ τριγυρίξουν καί τὴν πλέον ἔννομον ἁκόμη εὐτυχίαν. Μὲ ἄλλα Λόγια, ἕνας καταχραστής, ὅπως ὁ προχθεσινὸς, δὰ ἔπρεπε νὰ γεν” µατίζῃ εἰς µετριόφρονα ἐστιατόρια νὰ κλαίγεται διαρκῶς, νὰ ἀεροδποι” εἴεαι τὸν µισοκακόµοιρον, νὰ δα- νείξεται ἀκόμη, ἁπὸ καιροῦ εἷς και” 0όν, μηδαμινὰ ποσὰ ἀπὸ τοὺς φί- Άους τον. Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ ὑποπτευθῇ τότε παροµοίαν ἆθλιό- τητα Οἱ ἁἀστυνομικοὶ δὰ σεργοῦ- σαν µιιροστά της μὲ τὴν µεγαλυτέ- ϱαν περιφρόνησιν. Καὶ εἴνε γνωστὸν τὶ σηµαίνει ἡ ἀστυνομικὴ περιφρό- νησις εἲς τὰς περιστάσεις αὐτάς. Ἑν- τούτοις, ἐκεῖνο ἀνριβῶς -τοὺ ἕπρε- πε νὰ ἀποφεύγουν μὲ κάθε δυνατὸν τοόπον, τὴν ἁστυνομικὴν ἐχντίμῃσιν, τὴν προκαλούν μὲ τὰς πλέον ἕντα- τικὰς προσπαθείας. Εἶνε ἡ ὕπερη- φάνεια τοῦ ἔγκλήματος. Ἕνα µόνον ἄνθρωπον ἐγνώρισα, εἷς τὴν ζωή µου, ποὺ δὲν εἶχε τὴν ὑπερηφάνεια αὐτήν. ᾿᾽Αφοῦ ἔγινε κύριος μιᾶς μεγάλης περιουσίας. διὰ τῆς µεθόδου τῆς διαροήξέω»ς, ἐπέ- 0ασε τὸ ὑπόλοωτον τῆς ζωῆς του ἐν ἀγαστῆ μετριοφροσύνῃ καὶ ταπεινό” τητι. Κανένας ἀστυνομικὸς δὲν ἕ- κπρουσε ποτὲ τὴν Φύραν του καὶ κα: νένας τίµιος ἄνθρωπος δὲν ἑτόλμη- σε ποτὲ νὰ δεωρήσῃ τὸν ἑαυτόν του τιμιώτερον ἂπ᾿ αὐτόν. Κἄτι ἕψι- θύριζαν, ἀπὸ καιροῦ εἷς καιρόν, εἷς βάρος του μερικὲς κακὲς γλῶσσες. ᾿Αλλὰ ποῖος ἤτο δυνατὸν νὰ δώσῃη πτροσοχὴν εἰς παροµοίους μύθους 'Ἐπὶ τέλους, ὁ σοφὸς ἄνθρωπος ᾱ- πέθανε, πτωχὸς καὶ ταπεινός, ὅπως ἔξησε. Ἔξαφνα τόττε παρουσιάσθη ἕνα ἀνεξήγητον φαινόµενον. Ὁ υἱὸς τοῦ απτωχοῦ ἀνδρώσον παρουσιά” σθη µίαν καλὴν πρωΐαν, ἀνέλαπιστος Κροῖσος. ᾿Απέκτησεν ἰδιόκτητον ἅ- µαξαν- ᾽αὐτοκίνητα δὲν ὑπῆρχαν ἆ-

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 4p
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3p
ΚΑΒΝΑΒΑΛΟΣ 3p
ΠΟΙΚΙΛΑ Αθλητισμός 3p
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ 3p
ΣΤΗΛΗ ΠΟΙΗΤΑΡΙΚΗ 2p
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2p
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΙ 2p
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΞΗΣ 2p
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2p
Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1-2p
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 1p