Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-06-08

ΕΤΘΣ Ὦον «Ὁ Φεὸς ἑαρίησε τὸν κόσμον ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ (ΚΥΠΡΟΥ ) Παρασκευῆ ὅπ Ἰουνίου 1928. {ου καὶ τὸν ἐφόβτωσε στοὺς γεορ- ψοὺς νὰ τοῦ τὸν συντηροῦν». ΚΥΡΙΛΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΛΗΣ. ου... χ κα ὃς α«Ἔχει ὁ χμρικὸς χρήματα. Εχει ὁ χόσµος ἆλος». (Δορχαία Λατινιμὴ παροιμία). αχ } ««Ἡτεροῦνται εἷς αὐτὸν τὸν κές- μον τοῦ ἐπιουσίου ἄρτον, ἐχεῖ- νοι ἀκριβῶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- ραν, τὸν ἐπαλλιέργησαν καὶ τὸν παρήγαγον». , οΜβ, κ κα κ Τὰ χειρόγραφα νὰ εἶνε εὖα νάγνοωσται ο ερερεν Τά χειρέγραφα δὲν δἀ ἔἐπιαστρέ- δονται. Ἐκτυποῦται εἰς τὰ Ιδιόχτητα { ος ΙΙ μή 7 Τυπογροφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» “4 ”,, λ ή { ή ο ἱ σοσνανν.. Αν «72Ο. ΑΡΙΘ. 78. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΕΦΗΝΕΙΙΣ ΕΜΩΚΛΑΙΛΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Εδωτερικοῦ ἑτησίως ς 6. 10. 0, Ἐξωτερικοῦ » «ς 1. ο, 0. Ἐνιστολαί, χειρόγραφα καὶ ἕμ- βάσµατα δέον νὰ διενθύνώνται. σρὸς τὸν Κον Λ. [, ΙΛΛΟΤΒΙΛΗΝ, 'Ὑποδιευδυντὴν καὶ Διαχειρι- στὴν «Δημιουργίας». Ἐπιστολαὶ προσωπικαὶ γαὶ ἆπο- κλειστικῆς ἐμπιστευτινῆς φύσεως πρὸς τὸν Γον ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΠΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΗ μὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ φα- κέλλου «προσωπικᾶς», | οσοι ΕΓΓΡΑΦΗΣ. . α’) Τοῦ ἐξωτεριχοῦ προπληρό- νονται αἱ συνδρομαὶ ἤ εἶνε πλήρω- τέαι εἰς πρώτην ζήτησιν, β’ Τοῦ ἑόωτερικοῦ αἱ συνδρο- ΄ μαὶ πληρόνενται ἀνυπερβέτως µέ- ἑπάστου ἔτους, ὁποτεδήποτε καί ἂν ἤδελεν ἐγγραφῇ χαγείς. Υ) Αἱ συνδρομαὶ ἀνεξαιρέτως εἷ- νε τούὐλάχιστόν ὅν' ἕνα ἔτος, ΟΡΓΛΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΛΓΩΓΙΚΗΣ, ΒΙΚΟΝ0 ε { .ώ ΝΙΚΗΣ ΚΜΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ τα ΑΡΔΡΟΝ ΤΠ ης, -τοσ ΚΙ ΜΗΚΗ Μο. Τί ΜΗ --μττπ--τν-αοαρταταστσσστ-σποοπασστωσταστνσσσφκσσ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝ. ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ”ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ Κου ΡΩΣΣΙΔΟΥ. ο ν Τὸ Ἑλληνικὸν ἐθνικὸν αἴσθημα Τὸ ἑλληνικὸν ἐδγικόν αἴσδη- (ια τῶν Κυπρίων ὅ ᾿ ἀρδογρά- φος δικαιοΛλογεῖ ἓν μέρει ἐκ τῆς ἀποτυχίας τῆς ᾽Αγγλικῆς διοι- κἠσεὼς' ὃ ἀρθρογράφος φαΐγε- ται διατελῶν καὶ αὐτὸς ὅπως Ναὶ πολλοὶ. ἅλλοι μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ Κύπριοι ὑπὸ μίαν συνήθη σύγχνυσιν' έε στ πολὺ συχνὰ ἤ Όπαρξις τοῦ ἐ- θνικοῦ αἰσθήματος πρὸς τὴν ἐχδήλωσιν καὶ ἐπίδειξιν οὓ- τοῦ εἶνε ἁληδὲς ὅτι ἐκδήλω- σις προὐποδέτει τὴν ὕπαρξιν, ἀλλ᾽ ἡ ὕπαρξις δὲν ἀπαιτεῖ ᾱ- ναγκαίως τὴν ἐκδήλωσιν αὐτοῦ εἷς τοὺς λαοὺς ὅπως καὶ εἲς τὰ κράτῃ ἡ ἁδράνεια τοῦ ἐδνικοῦ αἰσδήματος δύναται νὰ εἶνε τό- σον σκόπιµος καὶ ἐξυπηρετι- κὴ τῶν συμφερόντων τω», ὅσον καὶ ᾗ ἐκδήλωσις καὶ διαδήΛλω- σις αὐτοῦ. ὅὃ ὤν ἐνάρετος δὲν ἔπεται ὅτι κραυγάξει ἀναγγέλ- Λων ὣς δηµόσιος κήρυξ ὅτι εἶνε ἐνάρετος, τοῦναντίον ἡ ἁληδὴς ἀρετὴ ἔγκειται ἓν τῇ . µετριο- φροσύνῃ καὶ τῷ ἐναρέίῳ βίῳ: οἱ ”ΑγγΛοι δύνανται νὰ θεω- ροῦν τοὺς Γερμανοὺς ὡς τοὺς Βανασίμους ἐχθρούς των, ἀλλ' ἤ μὴ ἐκδήλωσις τοῦ µίσους ἐ- πιβάλλεται πολΛΛάκις ὥς ἐξόχως ἑξυπηρετικὴ τῶν ᾽Αγγλικῶν συµφερόντων. “Υπὸ τὴν ἔννοιαν ταύτην ὁ σπουδαῖος ἀρδρογράφος δὰ ἡ- δύνατο ἀκριβολογῶν νὰ ἅπο- 5 { ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧ κο ας. «τες πω τωακασπκωλα«ωκωνα: --.΄ πκωκασι Ακλάμσαο, «Δπνωκάβονκτε--Δ----«-τλωο-----ς- μας «πως στ σσσσο σσ. ο στ τις. ΝΟΡΘΩ ΣΕΩΣ ΕΙΡΙΣΤΗΣ:/. ΙΓ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ᾽ τη ολλ .. ας «κ σωκίσ Δοπκος ανά. χκωτιζάκωνα ᾱ- ο κο «άσὰ ωκος «κας σεοποίησαν ὅτι αὕτη ἀπετέλει γνήσιον τμῆμα τοῦ Ελληγισ- μοῦ. Η προσφορὰ τῆς Κύπρου εἰς τὴν Ελλάδα ὑπὸ τῆς ᾽Αγγλίας. Ὁ σοβαρὸς ἀρῦρογράφος πα- ρατηρεῖ ὅτι ὅ Ἕλλην ὑλίῤβεται (δὲν λέγει καδαρὰ ποῖος ἕλλην, ὁ τῆς ἐλευδέρας “Ελλάδος ἢ ὁ µένας ταύτας παρεκκλίσεις ὅ, Κύπριος) διὰ τὴν ἀπώλειαν τῆς ἀρθογράφος ἀναδεικνύεται ὃ- παρασχεθείσης κατὰ τὸν πόλε- πέροχος ὑμνητὴς τοῦ ἐθγικο ᾽Αλλὰ παρὰ τὰς δικαιοΛογη- κρατήσεὼς μετὰ τοῦ Γραμματέ- ὁ μυκρὸς τοῦ κουρείον. Καὶ κρύβε ὡς κ. Αντ. Τριαγταφυλλίδου λόγια. . ͵ 5 ἃ ρ ” |. Καὶ ὁ ἤρως τῆς ἑλρυδερίας ὥδη- Ἠαὶ ὁ σύνδἑσμος νὰ διαΛλυῦῇ βι-᾽ ἕ ο ἐν , πο γήδη εἷς τὸν βωμόν. αίως, ἐὰν δὲν ἐξήλειφον ἐκ του, --ἹΜήπως εἴδατε ἁποδῶ πέρα κα καταστατικοῦ των ἑἐγτὸς μιᾶς νένα πετεινό ν ν . . Ε σ ώ ἓ ἄνθρωποι τῆς ἑβδομάδος µίαν Φράσιν ἀκαδη- Ἡσαν, τώθα, ο να 8 φ6 Ἶ σούστας, ποὺ εἶχαν ὄντιληφδῇ κἁ- μα ης ἑδνενῆς βλάψεως ση πως ἀργὰ τὴὺν δραπέτευσιν καὶ εἶχαν Κυπρίων ἐπίσης ὅ γράφὠν τὰς επιστρέψει εἰς τὰ ἴχνῆ τῶν πρὸς ᾱ- γραμμὰς ταύτας καὶ ὅ Πανιερώ- ναξήτησιν τοῦ δραπέτου. Ὅπως ἡ- τατος Μητροπολίτης Κιτίου δὲν το ἑπόμενον, αἱ κακοὶ γείτονες ποὺ ἐγένοντο δεκτοὶ εἰς ἀκρόασιν εἶχαν φδονήση τὴν εὐτυχίαν τοῦ διὰ τὸν ἴδιον λόγον παρ ἁρ- κουρέως, ἐἑπροθυμοποιήδησαν νὰ : ς , καταδώσουν τὸν σφετεριστήγ. µοδίους ἐν ᾿Αδήναις κύκλους, ---ἳ ώρα πετεινός τὸν ἔχει στεί- διὰ ζητήματα οἰκονομολογικῆς λει στὸ. φοῦρνο ὅ µπαρπέρης τῆς ῦ μον εὐκαιρίας, ὅπως ἡ Κύπρος ἑλληνικοῦ αἰσδήματος «Διὰ ἑνωδῇ μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ τὸν κοινὸν Ἕλληνα ἡ Ισυγχρόνως δεωρεῖ τοῦτο καὶ ὡς ιἐνδαρρυντικὸν προηγούμενον: ὄχι ἁπλ]ῶς ἐν δαρρυντικὸν προ- ηγούμενον, ἆλλ᾽ ὣς τὸν ἰσχυρό- Εωνσταντινούπολις ἡἈΕεἶνε περισσότερον ἀπὸ τὰς ᾿Δ- θήνας ἡ ἐθνική του προ- ΄ ϱ 4 ο τχι εἰς τοὺς χρόνους κατὰ τοὺς ὀποίους ἡ βυξαντινὴ αὐτοχρατορία ἧἦτο µεγάλη πολιτισµένῃῆ χώρα..........τὸ αἴσθημα, λοιπόν, αὐτὸ ᾱ- πεδείχθη ἰσχυρότατον εἰς τὴν ἀπορρόφησιν καὶ ἐξελ- λήνισιν κατὰ τὴν γλῶσσαν ναὶ τὴν σχέφιν ἄνατολικῶν φυλῶν κάθε ἄλλο παρὰ ἑλ- ληνινκοῦ αἵματος.» ᾽ΑΛΛ’ ὃ ἀρὺρογράφος ἐπιτυ- χῶς ἀνυψούμεγνος εἲς περιωσήν σεβαστῶν κρίσεων καὶ ὅμολογι- ὤν καταπίπτει ἁποτόμως διὰ νὰ εἴπῃ «ὁ Ἰζύπριος ἡμπορεῖ νὰ ἀνήκῃ εἰς οἰανδήποτε φυ- Λ1ὴν ἀπὸ ἀπόψεως αἵματος, ἐφ᾽ ὅσον εἶνε τὸ δρήσκευµα ὁρθό- δοξος, δεωρεῖ ἑαυτὸν Ελληνα» διατὶ ὅμως νὰ μὴ δεωρῇ ἔαυ- τὸν “Ρῶσσον ἢ Βούλγαρον ἢ ἐΣέρβον ἐφ᾽. ὅσον καὶ αὐτοί, ὅ- πως οἱ ἕλληνες, εἶνε καὶ ᾿Ορδό- δοξοι Παρὰ τᾶς οἰασδήποτε διχο- γνωμµίας τῆς ἐδνολογίας περὶ τῆς πηγῆς τοῦ ἐδνικοῦ αἰσνή- τεύφυσα: ἡ προέλευσις τῆς δώσῃ εἲς τὴν ἀποτυχίαν τῆς) (ίατος δύναται ἁσφαλέστερον, ᾽Αγγλικῆς ἐν Κύπρῳ διακυ- | γα Λεχδῇ ὅτι τοῦτο πηγὴν στα- βερνήσεως οὐχὶ τὴν ὕπαρξιν καὶ 'δερὰν ἔχει τὴν ἐθνιχὴν συ- γένεσιν τοῦ ἐδν. αἰσθήματος, ἀλλὰ τὴν μετὰ δυσφορίας, ζω- ἠρότητος καὶ πατάγου ἐχδή- λωσιν αὐτοῦ. ἘΕντοπιζόμενος οὕτω εἰς τὴν οὐσιώδη ταύτην Λεπτομέρειαν δ’ ἀνεδεικνύετο ἐμβριδὴς ὅσον καὶ δίναιος κριτὴς τοῦ ἐδνικοῦ κυπριὰκοῦ αἰσθήματος ἐξηγῶν τοῦτο ὥς πανελλΛήνιον καὶ συµ- φυᾶ καὶ ἀρχαίαν ἰδιάζουσαν δύναμιν, ἡ ὁποίαᾳα ἔφθασε πολλάκις εἰς τοὺς σχοποὺς της, ὑπερπηδῶσα τὰ µεγα- λείτερα τῶν ἐμποδίων, ὅ- πως λλαυμάσια ἐκφράξεται ὁλί- γον παρακάτω. νείδησιν καὶ οἱασδήποτε καὶ ἂν ἔχῃ ἀντιλήψεις οἶοσδήσοτε μελετητὴς τῆς ἐδνικότητος τῶν Κυπρίων οὔτε δύναται νὰ ἀρ- νηῦδῇ ὅτι οἳ Κύπριοι ἔχονσιν ἰσχυροτάτην καὶ βαθεῖαν ἕλλη- νιὴν ἱστορικὴν συνείδησιν’ φα- εινὴ καὶ δραματική, τοῦ γεγο- νότος τούτου ἱστορικὴ πιστο- ποίησις ἡ συμμετοχὴ τῶν Κυ- πρίων εἰς τοὺς πανεΛλΛληνίους ἑἐ- ράνους τῶν σφαγῶν τοῦ 1δ21: οἱ Τοῦρκοι διὰ τῆς εἰσπράξεως τόσης ποσότητος αἵματος κατὰ τὴν ἀπελευδερωτικὴν ἕλληνι- κὴν ἐκείνην ἐξέγερσιν παρὰ τῆς Κύπρου ὡμολόγησαν καὶ ἐπι- τερον 20ὲ ων άτεραν ν/ἲ ΣΩ { Ιδιοοῦνται νὰ προβάλλωσιν' οἱ Κύπριοι τὴν προσφορὰν ταύτην ἀκριβῶς, διότι αὕτη ἐξωτερι- κεύει τὴν. ἀντίληψιν τῆς Βρετ- ταγίας περὶ τῆς ἑλληνικότητος τῆς Κύπρου καὶ διότι ἐπείσδη ὅτι αὐτὴ ἧτο ἡ ἐπιδυμία τῶν κατοίκων της' ὅπως ὁμολογεῖ καὶ ὃ ἀρδρογοάφος: «ὑπῆρξαν καὶ ἅλλαι ἑλληνικαὶ νῆσοι, αἱ ὁποῖαι δὲν συγαπετέλεσαν ποτὲ μετὰ τῆς Ελλλάδος κοινὸν κπρά- τος, τὰς ὁποίας ἡ πολεμικὴ τύ- χη ἤ ἡ πολιτικὴ ἔδοσαν εἰς τὴν ᾽Αγγλίαν καὶ τὰς ὁποίας ἡ Αγ γλία οἰκειοθελῶς µετερί- βασεν εἰς,τὴν Ἑλλάδα, ὅ- ταν ἐπείσθη ὅτι αὐτὴ ἦτο ἡ ἐπιθυμία τῶν πατοίχων των». “Οτιτοιαύτη εἶνε ᾗ ἐἔπι- Ψυμία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μύ- πρου ὑπάρχει τις ὃὁ ἀμφιβάλ- Λλων ἆλλ᾽ ὁλόκληρον τὸ ἄρῦρον τῶν «Τάΐῤμς» ἀποτελεῖ πανη- γυρικὴν ὁμολογίαν καὶ διεὓνῆ διακήρυξιν τῆς ἑδνικῆς ταύτης Ὀελήσεως μαὶ ἐκδηλώσεως. ᾿ΑΛΛλ᾽ εἶνε κατάφωρος πλάνη ὅτι ᾗ Ελλὰς ἐνδαρθύνει τοὺς Κυπρίους νὰ τὸ ἑἐλπίξούν ἐπί- σης, ὅπως ἰσχυρίξεται' ἐκεῖνο διὰ το ὅποῖον δύναται ἀκριβῶς νὰ μεμφὺῇ τις τὴν Ελλάδα εἷ- νε ὅτι ἠδιαφόρησε πολὺ καὶ ἓ- πισήµως καὶ ἀγεπισήμως διὰ τὴν πολιτικὴν τύχην τῆς Μύ- πρου' οἳ ἀνεπίσημοι ἕλληνες ἔρχονται εἰς τὴν Κύπρον ὄχι διὰ νὰ ἐμπνεύσουν, ἁλλὰ νὰ ἐμπνευσθοῦν, ὄχι διὰ νὰ διδά- ξουν, ἀλλὰ διὰ νὰ διδαχδοῦν' ἡ δὲ ἐπίσημος πάσχει ἀπὸ τοσαύ- την εὐαισθησίαν τὰκτ ἀπέναντι τῆς ᾽Αγγλικῆς Κυβερνήσεως, ὥστε καὶ ἰδιώτας Ἰυπρίους ν᾿ ἀποφεύγουν ν᾿ ἀντικρύσουν' ὃ γράφων τὰς γραμμὰς ταύτας ὣς Πρόεδρος τοῦ ἐν ᾿Αθήναις Συν- δέσµου τῶν Κυπρίων σπουδα- καὶ ἐμπορικῆς φύσεως. νθαδνι Ἱλρωγκοι Η ΕΡΠΙΑΤΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΝ ΠΕΤΕΙΝΟΙ Κἄποια σούστα,. φορτωμένη μὲ μιὰ κλούβα πουλερικῶν, περνοῦσε ἁπὸ τὴν ὁδὸν Χαλκοκονδύλῃ. Εξα- ποῦ εἶχε, φαίνειαι, τὴν ἠρωϊκὴν ἀγτίληψιν, ὅτι «καλύτερα μιᾶς ὤ- ρας ἐλεύδερη ζωἡὴ-- πμαρὰ σαράντα χρόγια σκλαβιὰ καὶ φυλακή», κα- τώρῦδωῶσε νὰ σπάσῃ τὰ δεσμά: του καὶ νὰ πηδήσῃ κάτω στὸν ἐλεύδε- ϱον ὅρόμον, χωρὶς νὰ τὸν πάρουν εἴδῃησιν οἳ δεσμοφύλακές του. Ὅταν ἡ σούστα ἐπροχώρησε, ὁ δραιέτης πετεινὸς, ἀφοῦ ἑἐπανηγύ- ρισε τὴν ἀπελευθδέρωσίν του, μὲ ἕ- γα ἠχηρὸν σάλπισμα πρὸς τὰ ἀπάν- ταχοῦ κοτέτσια, ἄρχισε νὰ τρέχῃ ὁἑ- ποὺ εἶχε παρακολουὑδήσῃ τὴν σκη- νὴν, ἔτρεξεν ἀποπίσω του νὰ τὸν συλΛλάβῃ. ᾽Αλλὰ τὰ πόδια του δὲν τὸν ἐβοηθοῦσαν. το πὶ νὰ σοῦ κάνω, μωρέ 4ς εἶχα τὰ νιᾶτα σου κ᾿ ἔβλεπες Εὶς ἕναν σημεῖον τοῦ δρόµου, ἓ- σταµάτησεν ἀπελπισμένος, ἐνῶ ὁ γέος πετεινὸς ἐξακολοπθοῦσε τὸν ὑπερήφανον δρόµον του. Εξαφνα ἕνα δουλικὸ πετάχθηκε ἀπὸ μιὰ πόρτα καὶ τοῦ ἔφραξε τὸν δρόµον τον. ᾿Εδῶ τὸν εἶχεν, ἐπεῖ τὸν εἶχεν, ἐπὶ τέλους τὸν ἄρπαξε ἀπὸ τὴν οὗρά. --Χαλάλι σου, κοπέλα µου ’ τῆς Φνα, ἕνας φιλε]εύδερος πετεινὸς, πὶ τῆς ἀσφάλτου. “Ένας γεροντάκος γωνίας. | Αραματικὴ σκηνἡὴ ἐπηκολούῦθ]σεν εἰς τὸ κουρεῖον καὶ τὸ ἁποτέλεσμα ᾿ὑπῆρξε νὰ παραληφὺῇ ὁ πετεινὸς ψητὸς ἀπὸ τὸν φοῦρνον, ὑπὸ τῶν Ἰπυρίῶν του. --Πάλι καλά : αὐτοταρηγοροῦντο οἱ ἄνδρωποι τῆς σούοτας. Ζωντανὸ ᾿} ψημένο, τὸν βοήκαμ- μιὰ φορά. Καὶ ἀπευδυνόμενοι πρὸς τὸ οἶκ- τρὸν δῦμα τῆς ἐλευδερίας, τὸ ἆλοι- δώρησαν ἀνελευδέρως : --ὲ σοῦ ἄρεσε ἡ κλούβα. ᾿ΗἨθε- Λες τὴν. ἐλευδερίαν σου. Καλὰ νὰ τὴν πάνθης ! αὃν Ετσι ὅμιλοῦν, σεάντοτε, οἱ τύραν- νοι πρὸς πετεινοὺς καὶ πρὸς ἀν δρώ- πους. ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ ΤΗΝ ΙΙΙ! ἣν ην Ἰουγίου συνεπληρώ- Όη Πεντήκυνταετία ἀπὸ τῆς µοι- ραΐίας ἐκείνης ἡμέρας τοῦ 1878, καθ” ἦν ὁ πολύπλαγκτος αὐτὸς Τόπος ἤλλασσε Κύριον. Ἠτο φυσικὴ ἡ ἀγαλλίασις τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ διὰ τὸ γεγογὸς ἐχεῖνο. Μία πεπολιτισμένη καὶ εὖγε- γικὴ Χώρα διεδέχετο μίαν ἐπ- αχθεστάτην, ἀφόρητον Διοίκησιν. Ἐπὶ τὴν νέαν Διοίκησιν ὁ Γκυ- πριακὸς Λαὺς ἥἤλπισε τὰ βέλτι- στα «καὶ ἀπὸ τὴν µεγαθυμίαν τοῦ ᾽Αγγλικοῦ Έθνους ἥλαισε, σὺν τῇ παρόδῳ τοῦ χρόνου, τὴν πραγ- µάτωσιν τῶν ἀνθρωαπίνων ἴδεω- δῶν του, ὡς τὸ ἐτόγισεν εἷς τὸγ στρατηγὸν τῆς κατογχῆς ὁ τότε ἐφώναξεν ὁ γέρος. Σοῦ ἄξιξε. Πάρ᾽ Ὁ φιλελεύθερος πετεινὸς ὅμως, ἀφῆκε τὴν οὖρά του, ὣς ἀνάμνῃη- σιν στὰ χεράκια τοῦ δουλικοῦ καὶ ἐξηκολούῦδησε τὸν «δρόµον τον πρὸς τὴν ἀπολύτρωσιν. Ἐν τῷ μεταξὺ ἂρ- χισε νὰ καταδιώκεται ἀπὸ διάφο- ρα σημεῖα. Μὲ σοφοὺς ἑλιγμοὺς, δι- έφυγε καὶ τοὺς νέους του διώκτας. Καὶ, γυρεύοντας ἄσυλον, ἐτούσπωῶσε µέσα σ᾿ ἕνα κουρεῖον τῆς συνοικίας. Ἡ ὑποδοχή του ἐκεῖ ὑπῆοξεν ἐγ- καρδιωτάτη. ᾽ΑΛλλὰ δὲν τὸν ἑξύρι- σαν. ᾿Αρχισαν νὰ τὸν μαδοῦν ζων- τανὸν, χωρὶς σαπουγάδα. Κα, σὲ λιγάκι, ἀφοῦ ἐδέχδη μαὶ τὴν ἔυρα- φιὰ τῆς χάριτος, ἐπὶ τοῦ ὑπερηφά- νου Λλαιμοῦ του, ἀπεστάλη, ἐπειγόν- τως, στὸν φοῦθνον διὰ νὰ ἀποτελε- σθδῆῇ «τετελεσμένον γεγογός«. στῶν ἠπειλήδη διὰ προσωσπο- --}Λλίγορα στὸ φοῦρνο / διετάχδη Ἐλθνάρχης του. Ὅ χρόνος διέρρεε καὶ διέρρευ- σὲ μέχρις ἡμῶν, καὶ αἳ ὑποσχέ- σεις τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Κα- τοχῆς περὶ μετατροπῆς τῆς ὦ- ραίας µας, τῆς ἱστοριμῆς |ιας Νή- σου εἰς παράδεισον διελύοντο, διελύθησαν, ὡς ἄλλαι πομφύλυ- γες. | . Μία ΤΠεντηκονταστία διέροευ- σεν ἔκτοτε καὶ αἱ ἐλπίδες καὶ τὰ ὄνειρα τοῦ Ιζυπριαμοῦ Λαοῦ οὔ- τω διεφεύσθησαν. ᾽Αλλὰ εἰς τὴν καµπήν, οὕτως εἰπεῖν, αὐτὴν τῆς χαταστάσεώς του, ἢ Ἰυβέρνησις ἀνερυῦριά- στως ἐξήτησε νὰ πονηγυρίσῃ, ἕ- ζήτησε καὶ ἀπὺ ἡμᾶς νὰ πάνη- γυρίσώµεν διὰ τὴν διέλευσιν τῶν 50 χρόνων ! Ἐκλήθδημεν νὰ πανηγυρίσω- μεν διὰ τὴν Πεντηκονταετῆ ᾿Αγ- γλικὴν κατοχήν ! Οἵα εἰρωγεία ! Νὰ πανηγυρίσωµεν ! Διατί | Ἡ ᾽Αγγλία, ὡς ἐν κνυρίῳ ἄρ-. ᾿ Όρῳ ἡμῶν ἐγράφομεν ὑπὸ τὸν τίτλον «Πανηγυρισμοὶ διὰ τὰς χρυσᾶς ἁλύσεις» ἡμερ. 11 Αὖς γούστου 1927, καὶ εἰς τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ὁποίου ἐτό- γίζετο ὅτι δέον νὰ ἀπόσχωμεν τῶν ἑορτῶν (πρῶτος ὃ ὕποφαι- νόµενος ἔρριψε τὴν ἰδέαν τῆς ἆ- ποχῆς ἀπὸ τῶν στηλῶν τῆς «Λη: μιουργίας» κιιὶ ὄχι ἄλλος, ὡς οὗ- τος ἰσχυρίζετοι' ἂς μᾶς ἀποδείξῃ γραφόμενά του πρὸ τῆς ἂνω ἢ- µερομηνίας) ἡ ᾽Αγγλία, ἐγράφο- μεν, κατέλαβε τὴν Ιύπρον ὃν ἰδίους σκοποὺς καὶ οὐχὶ διὰ νὰ. μᾶς ἁπαλλάξῃ ἀπὺ δυσβάστακτον ξυγὸν καὶ ὅτι ἡ Κυβέρνησις τῆς Κύπρου καὶ µόνη ἐὰν ἑώρταζε : (ἐκτὸς ἡμῶν) δὰ ἦτο εἴρωνεία πρὸς τὴν Κατάστασιν. ᾿Ἀπηλλάγημεν οὕτω τοῦ τοι- ούτου ζυγοῦ, ἀλλ) αὐτὺ δὲν. ἤτο: ὁ σκοπός της ἄρα τὸ γεγογὸς . ἐκεῖνο στερεῖται τῆς ὑψηλῆς του. - σημασίας. ο) Νὰ πανηγυρίσωµεν διότι δια- τελοῦμεν δοῦλοι ! Ὁ Κυπριακὺς Λαὺὸς καὶ ὁ Ἱζυ- '- πριακὸς Τύπος ὁμοθύμως ἑξανές ᾿ στησαν διὰ τὴν πρόσκλησιν ἐχεί- γην τῆς συμμετοχῆς µας καὶ ἔπι- σήµως ἐπανειλημμένως ἐδόθησαν. αἱ δέουσαι ἁπαντήσεις. Κρατούμεῦα, παρὰ τὰς δια- μαρτυρίας µας.....δοῦλοι ᾽Αλλὰ καὶ ἄν µετετρέπετε, Κύ-- ριοι Αγγλοι, εἰς παράδεισον την ΄ Πατρίδα µας, ὡς ὑπεσχέθητε καὶ ἂν ἀκόμη μᾶς δώσητε ὅλας τὰς σχετικὰς ἐλευδερίας ὑπὸ τὸ σκῆ- -- πτρὀν σας καὶ πάλιν διαρκῶς δὰ ἀπαιτῶμεν τὴν ἕνωσίν µας μὲ τοὺς ἐλευθέρους ἁδελφούς µας, διὰ νὰ αἰσθανθῶμεν ὅλα τὰ ἆ- γαθὰ τοῦ ἐλευδέρου ἀνδρώπου, διὰ νὰ εὕρωμεν τοὺς λειμῶνας τοὺς ἀειδαλεῖς, οἱ ὁποῖοι ὅδη- γοῦν εἰς τὴν ἐξύψωσιν καὶ τὸν τέλειον ἀνθρωπισμόν, διὰ νὰ ἐπι- τελέσωµεν καὶ ἡμεῖς τὸν ἐν τῷ πλανήτῃ τούτῳ απροορισµόν µας. ὝἽνα πανηγυρισμὸν δὰ κάµω- μεν διὰ Σᾶς, µεγαλειώδη, ἀφάν- ταστον, ὁ ὁποῖος θὰ σᾶς κάµῃ, μ᾿ ὅλην τὴν γνωττὴν φλεγματι- κότητά σας, νὰ κλαίετε ἀπὸ συγ- 60.9 κίνησιν διὰ τὴν ἐκδηλωῦησομέ- γην εὐγνωμοσύνην µας, ὁπόταν δὰ μᾶς πῆτε, ὅτι εἴμεθα...ἐλεύ- Όεροι {!! ᾽Αλλά, πότε Λ. Γι ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ Χρι τοῦ Αὐγεύστου Β Σδαἑέμβρίον.. -- ς νι ο μα ΚἩ ἂαης ὤ.- ην ο ο βνρνο δ-α νὰ μας. ΕΞ ΑΓΡΙΔΑΚΙΟΥ Παρακολουθοῦμεν τὴν ὁρᾶσιν͵ ΜΠΕΙΠΟΗΤ. ποῦ νέου βουλεντοῦ μάς κ. Σ8:| Φ . - ω. ᾿ Βέρη καὶ αἰσθανόμεδα ἰπανοποί- Ρὸ εἲς πυιότητα αρατοῦν τὰ σκῆπτρα « ησιν δὺ αὐτὴν (Σημ. «Αν παροι- ----- - . λείπομεν ὅσα γράφετε διὰ τὸν] ἀγᾶ τὸ παάγκύσµιον Αὐτοχκίνητον κ. Ῥωσαίδην, διότι δὰ καταντήσῃ͵ κ. Φ, πρωι απ -ὲ ΧΕΒΡΟΛΕ ὃ- τῆς ἀρχαιότητος). ἑργάξσετοι θαυ- . µάσια ὄχι µόνον διὰ τὴν Ὃ μ. . --ολο--- Χίαν του, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ἵπο ἵτερον, παλλίτερον χαὶ εἰ αμηλο- τήµατα ὅλης τῆς Νήσου καὶ διὰ αλ ρ ρ ς χαι τοῦτο εἴνὲ ὄξιος συγχαρητηρίων. τέρας τιµας. | ος ὍὉ Δάκος. 'Ἡμερησία παραγωγὴ Ἴοοο ἐπιβατιχκὰ καὶ φορ γίαν έϊδομεν τὰς ἀντιλήψεις τοῦ ----- κ. Ῥωσσίδου διὰ τὴν καταπολέ» Νταῦμοὶ ἐπιδιορθώσεων εἲς τὰς κυριωτέρας «πόλεις τῆς μησιν τοῦ δάκου κά ἐλπίομεν Κύπρου ὑπὸ τὸν ἔλεγχον εἰδικοῦ διπλωματούχου μηχανικοῦ. ὅτε ἡ πωμνπας ὃνως ὧν ὅτι Δίδεται ἐγγύῆσις ἑνὸς ἔτους εἰς ἕκαστον ἀγοράστὴν αὖ- τονα ετρο’ η τ.-- ελ ώ ο λ , - Δ αν . αι ---- οιδικτὰ : 1926 ἐπροξένησε µεγά- Ἰοινήτου, χοθηγοῦσα τὸ δικαίωμα τῆς δωρεὰν ἂν τόλλά ᾿ λας καταστροφάς, ἰδίως εἰς τὴν γῆς οἰσυδήποτε ἀνταλλακτικοῦ τεµαχίου, ὅπερ ἤδελεν ᾱ- { Ἑπαρχίαν ΒΜυρηνείας. ποδει/δῇ ὅτι ἐβιάβη ἐξ ἐλαττωματικῆς κατασκευνῆς. Ἵδρυσις Ἐτηνοτροφ. ΣταϊΏλμοῦ Συνιστῶμεν Φερμότατα καὶ εἱλικρινῶς εἰς τοὺς ἐπιὓυ- εἲς “Αγιον Ερμόλαο»ν. μοῦντας νὰ παραγγείλωσιν αὐτοκίνητον νὰ πράξωσι τοῦτο ᾽Ακούόμεν ὅτι εἰς ἄλλο ὅδια-͵ ταχέως, καθόσον ἡ Κήτησις εἶναι ὄντως καταπληκτική» μερίσματα ἱδρύθησαν κτηνοτρό- Τοῦτο καὶ ιόνον εἶναι ἀρκετὴ ἀπύδειξις τῆς ἐκτιιήσεως, φικοὶ σταθμοί. εἰς τὴν ἰδικήν Ἰ Ἂἠἢν ἀπυδίδει εἰς τὸ «Σ Ε 85 Ο Λ Ε)ιὺ Κυπριακὸν µας Ἐπαρχίαν οὔτε ἕνα δὲν ὄ- Ἐσινᾶν. | Χομεν. ᾿Εὰν ἡ Κυβέρνησις ἁπε», Φθοσπ---ο-οπωσο ο ναβρώσεκοα απ. ῥρκαστισὰκρσκανανντοπηνασωκαπακρηκ τπτ ϱ τς, φάσιζε νὰ Ἱδρύσηῃ τοιοῦτον εἰς 9 ΡΙΝΗΙ ΤΙΜΗΙ : τὴν περιοχἠν Μύρτου καὶ δὴ εἰς ΣΗΜΕ ΙΝΗΙ ΤΙΜΗ | ᾿ τὸ κεντρικὸν χωρίον “Ἁγ. Ἔρ. Ἐπιβατικὸν 5 Βέσεων Τουτίπς ε 179.15.. | }ιόλαος θὰ ὠφελεῖτο σημαντικός | ν΄ 2 5 Κοαᾶδίοτ » 179.15. 1 ἑλόκληρον τὸ διαµέρίσμά µας, ] Ελοιστὸν 5 ». θ08ςἩ » 230. 0.0. | τὸ ὁποῖον κυρίως εἶνε κτηνοτρο- ο ο. 2 » ζουρέ »:419. ο. | ιχόν ζαρσίο]εί 4, ” » 259.109.0. 1 π : ἳ ͵ μ-- ἱ θεάααπ 5 » » 3299.10.0.1 ο Ὁ νέος Διοικητής µας. Ἰ Αὐτοκρατορικὸν Ι Εἶνε τώρα δύο μῆνες ποῦ δι- ἆ Ἱαπύίαα 5 . κος 150, 09.1 Ὁ ωρίσθη καὶ ἄφθασεν ὁ νέος Αι- { Φορτηγὸν 1)2 τόννου χωρὶς κάσιαν » 135. 0.6. [ δικητής µας καὶ ἀκόμη δὲν τὸν ο ». ἳ 12 » » ὁὃ » 164. 00.4 εἴδαμεν διά νὰ µαλετήσηῃ ἐν τοῦ | οἳομλμαματοναμωνἠν μνήμη μανβμμμμομ μμ ντα, τὰ υπ κα μονό πό ΑΠΟΚΛΗΙΣΤΗζΟΙ ΠΩΛΔΗΤΑΙ ΕΝ ΚΥΠΡΦ ριξ χωρίων καὶ πρὸ παν ὁ ο νο ἆλυτον ζήτημα τῆς μεταφορᾶς ἡ ΙΚ0Σ Ἔ. | λ. Πλ} | ι ΛΛΡΗλΕΛ καὶ ΜΗΚΦΙΛΗ νεροῦ εἰς τὴν λάρνακα ἐπὶ τέ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ : ο ἕνα οιδύλιον δἱὰ Εὔτημα Ἐν Δομσῷι ὁ κ. Ε, Παυλίδης ρ | , ος κ τόσον φιλάνθρωπον παὶ εὔεργα-' ». ᾽Αμμοχώσιῳ: ο ΓΡ. ΦΙκονομίδης « τικόν. » Πάφῳ ὃ κ. Ν. Κονιώτης ᾿Αγριδάκι. | αξ--- εν σος. ΚΟΝΣΤΛΗΤ. ΗΣΤΑΘΙΦ. ) Λίαν προοσχῶς ἀναμένομεν τὰ παγκοσμίου φήμης ἔξα- (Φημ. «Δ». Διὰ νὰ μελετηθῇ τὸ ζή- κύλινδρα αὐτοχίνητα -ΡΟΝΤΙΑΟ». ο. | «ημα πρέπει νὰ ὑποῤληνῃ αἴτησις οἷς Σπεύσατε νὰ ἐξασφαλίσητε ἐγκαίρως τὰ τελειότατα προ- τὸν Διοικητὴν χαὶ ἂν ἐγκριδῆ νὰ δια: Έα. τόγτα τῆς Ἐζένεραλ Μότορς, τοῦ δυγατωτέρου ὀργα- θέσῃ τὴν μισήν δαπάνην τὸ ταμεῖον ο πο ) πῶν περισσευµάέων βεργὶ καὶ τὴν µι- νισμου του πύσμον. ΕΑΝ ΥΠΟΦΕΡΕΤΙ ε ΜΗΛΙΗΙ, ΕΙΠΕ), ΚΜΤΝΡΗ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ 0 διασημότερος Βρεττανὸς εἰδικὸς περὶ τὸ ἆσθμα λέγει:--- «Οὐδένα εἴδον ὅστις δὲν δύναται νὰ Ὀεραπευδῇ-ἑκτὸς ἐὰν ὑπάρξουν σοβαραὶ ἐπιπλοκαί,-ἁδιάφορον ποία Ἱι διάρχεια τοῦ ἄσνθματος». σσ, Χιλιάδες πασχόντων-- πθλλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀπελπισθέντες τελείως περὶ τῆς θεραπείας των-- τώρα κατακλίνόνται κά- θε βράδυ μὲ τῆν βεβαιότητα ὅτι θὰ ἀἁπολαύσουν ἀνάπανυ- σιν ἁδιατάραχον. Χάρις εἰς τὴν δεραπείαν τοῦ Ὀτ ΗΛΙΒ, ἡ ὁποία αἴρει τὴν αἰτίαν τῶν σπασμῶν, δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἀπελπίζεται. ᾿Ὀλίγαι δόσεις ἐκ τοῦ ὑγροῦ φαρμάκου φέ- ρουν ἀνακούφίσιν, ἐντὸς ὀλίγου δὲ ἀποδίδεται εἰς τὸν πα- σχοντα ἡ ὑγεία του, ἡ δύναμίς του καὶ τὸ βάρος του. Ἡ θεραπεία τοῦ Ὀτ ΗΛΙΕ δὲν εἶνε ἁπλῶς πρόσχαιρος καὶ ἄνα- πουφιστική' εἴναι διαρκής, καθότι τὸ φάρμακον εἰσερχό- µενον εἰς τὸ αἷμκ θεραπεύει τὸ νόσηµα εἷς τὴν ῥίζαν του. Ἡ ταχεῖα ἐνέργεια καὶ τὰ διαρχκῆ ἀποτελέσματα τῆς δὲε- ῥαπείας τοῦ Ώτ ΗΔΙΚ καθιστῶσιν αὐτὴν πραγματικῶς ἀνέ- ξοδον, προσιτὴν εἰς τὸ κάθε πάσχοντα. | να Ὅ Βασιλικὸὺς ἱατρὺς ἐπικυρώνει τὴν ὁραστηριότητα του διὰ τὸ ἆσθμα φαρμάκου τοῦ τς ΗΠΑΙΝ, Αἱ δὲ χιλιάδες τῶν λαμβανομένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ἀναμφισβήτητον ἀπόδειξιν τούτον. Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα μερικῶν ἐξεχόντων προσώπων ἅτινα δίόουσι τὴν µαρτυρίαν των. Ὁ Κανονικὸς Ρ. Ἠ. ἨΗΚίηςοα Ὁ Κανονικὸς Α. ΔΑΚίΠ5οπ Ὁ Στρατηγὸς ὣῖτ Ἡ. Α. Αιζοτδοπῇ Ἡ Δαίδη 1, Α. Ρογίης Ὁ Στρατηγὸς Μ. Α. ΌγΚκες Ἡ Δαίδη Ο. Ῥοτεῖς Ἡ λαίδη, βατροΠί, Ἡ Λαίδη Β. Ε. Μες Ἡ Βαρώνη Ε. Νο], Ἡ ἼἜντιμος Κυρία Βιξ]ες, Ἐπίσης ὁ κπαθηγητὴς 6. ]. Απιαπ, Διδάκτωρ τῆς Ἰατρι- πῆς, Μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἑταιρείας καὶ τέως Πρόεδρος τῆς Βρεττανικῆς Ενώσεως λέγει :-- «Ἀρησιμοποιῶ τοῦτο (τὸ διὰ τὸ ἄσῦμα φάρμακο» τοῦ Ὁς ΗΑΙΕ) μὲ µεγίστην ἐπιτυχίαν. Ὁ Σννταγμ. ὉΝ. 6, Δε Ῥουμα]] Ἡ Λαίδη ΗογτοςΌιτγ Γενικὺς ᾽Αντιπρόσώωπος ΣΒΒΒΗΒΣ ΜΙΧΒΗΛΙΔΗΣ Φαρμακοποιὸς | 6 ΒΑΡΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΥ. 9 ϕ ϕ ϕ φ Ἡ 6ο «δο οι να) 69 ο Φ Φοδ θοδο Φ.9. Φοὀ. 90ο να ο ο ον ο να ρρ οἱ ους ο οϱ ου ο οὐ ορ ανα ον 600 «0ο ο0ς 600 600 90ο ο0ς ὀ00 90ο 600 0ο σ0ο ὀ0ο ὅσο 00 «0ο 00ο ὁ0ο «7ο 000 0ο 0ο 400 ου 0ο 900 ο0ν «0ο «00 οΏο οΟο όσο ος σὴν οἱ κάτοικοι ἑκάμετε αἴτησιν καὶ, ᾿οἴσθε ἔτοιμοι νὰ δανεισδῆτε. τὸ μισυ ποσόν ) | μαμνππμμπαηππαπμμμανα ΜΛΘΗΜΑΤΑ ΜΠΠΙΚΝ ΚΝ ΗΠΙΠΝ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ Ὅ γνωστὸς κ. ᾽Αμφϕιλόχιος Πιπερίδης διπλωματοῦχος τῆς 1αδῦΐυς Ῥ]]οιθομπίααςο Άρυξελ- λῶν ἐπαναρχίζει ἀπὺ τῆς δθῆς αροσεχοῦς Ἰουνίου τὰς ἰδιαιτέρας παραδόσεις του διὰ μαθήματα Λογιστικῆς, ᾿Εμπορικῆς ᾿Αριὸμι- τικῆς καὶ Διπλογραφίας μὲ σύ- στηµα ὅλως νέον. | Ὅσοι ἐπιδυμοῦν νὰ ἀποκτή- σουν τὰς ἄνω γνώσεις, αἱ ὁποῖαι εἶνε τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια διὰ κάθε ἔμπορον καὶ διὰ κάθε ὃ- πάλληλον δύνανται να ἀποτα- δοῦν πρὸς αὐτόν. | Κατόπιν τῶν µέχρι σήμερον ννὠστῶν ἀποτελεσμάτων τῆς δι- δασκαλίας του, θεωρεῖται περιττὴ «κάθε διαφήµίσις ὅσον ἀφορῷ τὸ εὐμέθοδον σύστηµα τῆς διδασκα- λίας του. Σ.. Ὁοςὓ- ποσςτὸν κ ρωμήν. ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ τῶν Μεγαλητέρὼν καὶ ᾿Αρχαιοτέρων Αὐστριακῶν καὶ Γερμανικῶν ᾿Εργοστασίων 1-0 --δοΟ-1δ τὍσς ΚΟΜΨΟΤΑΤΑ:ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ “ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ «Φδὸς Αυμπουρίδη 1-14. Λευκωσία. ᾿Επίσης πιβωτίδια σιδηρᾶ, τὰ ὁποῖα βιδώνονται εἰς τὰ ἑρμάρια ἤ κπτίξονται εἷς τοὺς τοίχους. ΗΝ, ϱ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΦΛΛΜΗΕΣ ΦΥΛΛΕ Τιμαὶ συγκαταβατικαὶ καὶ εὐνολίαι εἰς τὴν πΛη- ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ , ᾽Αμμόχωστος ΒΙΡΛΙΠΟΛΗΟΝ 12.5 ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ μα | η ... σ Κυ αχ » Σ : αν λλοσος (που ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΝ Κω. ὃν» Παιδικὴ Χαρὰ ἥτοι παιδικοὶ δι-|. Ἡ ο ας Φασόλια ἑντόπια» » Τ 05 8 ὰ Ῥαρωσίων. ἀλογοι, ποιήματα καὶ µονόλογοι. Άγορ δω . ἐξωτερικά» » ὅ Σχολικὰ ποιήµατα καὶ δράµατα.] Ἐν τῇῃ ἀγορᾷ Ῥαρωσίων πωλοῦνται ζαπχάρεις ᾿ ο ᾗ 9 9 η 7» Δ - , α α ----ὅ -'Αμϕότερα τὰ ἄνω εἴδη εὑρίσκον-ι τὰ κάτωὺι εἴδη- εἷς τὰς ἀκολούθδους|.» πνρα άν, Σελ. 324 1 ται κα πωλοῦνται εἰς τὸ βιβλιοπω-ι τιμάς : . Πετρέλαιον ὁ τεν. Τρ. πα λεῖον Σάββα ]ωάννου, Βαρώσια᾽ Σττος κατὰ ποιλ. ο Τ 19 . » χύμα » ο παὸς 6 γρόσια ἕκαστον, ἐλεύθδεσα Ἑρθὴ .. ϱ. «ὗ-- 2 Βενζίνα , σε. δ)τ ευ δρομικῶν τελῶν. [’Ὄροβος ἐντόπιος Σ 4 Φυτικὸς βούτυρο » 29 'Ἐπειδὴ ἡ ἀξία των εἶναι' μικρὰ Βρώμη ο» Ἠελ. ὃ 14 Βάμβαξ ᾖἡἨ ἐκ. Γρ. 20 Φὰ στέλλωνται µόνον εἲς τοὺς ἐμβά- Πατάται χονδρ. ὄχ. Ἡρ. ὔδηθ Χαλλούμια ἡ ἐκ. » 90-24 ... . 505 ΛΣ νο 13 η 14 - σι ες ΜΗ 3, κρ «ῥοντας τὰ χρήματα, ΑΜΜΙΟ-ΦΩΣ - ϱ ΜΕΡΕΙ μεθ. τπαοε µαηκ Ὁς [8 ή ΑΝΗΙΛΙΗΙ ΝΙΙΝΛ. ΓΕΩΡΓΟΙ, Αν θέλετε νὰ ἔχετέ καλλιτέραν παραγωγήν. Αν δέ- λετε νὰ ἔχετε περισσότερα κέρδη ἀπὸ τὰ σπαρτά σας. Αν θέλετε νὰ κάµνετε ὀλιγώτερα ἔξοδα εἰς τὰς καλλιερ- γείας σας. Αν θέλετε πολὺ σύντομα νὰ γίνετε εἰς θέσιν νὰ φυλάξετε χρήματα διὰ τὴν οἰκογένειάν σας καὶ τὰ παιδιά σας. Πρέπει νὰ µεταχειρίζεσθε πάντοτε δι ὅλας σας τὰς παλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστοτικὰ ὅλων τῶν ἐν Κὺ- πρῳ Εεἰσαγομένων λιπασμάτων, τὰ ᾽Αμερικανικὰ τοιαῦτα ΑΜΜΟ-ΦΩΣ. Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-Φ{}ΣΣ εἶναι ἡ τελευταία λέξις τῆς ἐπιστήμης, ἐρθχιμάσθησαν ἐπιτυχῶς καὶ ἆχρησιµοποι- οὔνται εἰς τεσσαράκοντα ἑπτὰ χώρας τοῦ κόσμον, εἶναι δὲ τὰ πρῶτα λιπάσματα ποῦ προσφέρονται εἰς τὸν Εύπριον Γεωργόν, ἀπηλλαγμένα προσθέτου ἀχρήστου ὕλης, (σα- βούρας) τὴν ὁποίαν ὅλα τὰ κοινὰ λιπάσματα µπεριέχουν 80 9)ο κατὰ (ὀγδοήκοντα τοῖς ἕχατὸν τουλάχιστοε. Φἰχονομία μεταφορικῶν. Εὐκολίο χρήσεως. Πωλοῦνται εἰς σάκκους τῶν 460 ὀκκάδων εἰς τόσον χαμηλὰς τιμὰς ὅ- στε νὰ στοιχίζῃ ἡ λίπανσοις μὲ ΑΜΜΟ-Φ6ΣΣ πολὺ ἐφθη- νότερα ἀπὸ κόθε λίπανσι μὲ κθινὰ λιπάσματα. Ἡ πρώτη δοχιμὴ θὰ σᾶς πείσῃη ὅτι µόνον μὲ τὸ ΑΜΜΟ- «ΩΣ: θὰ ἔχετε τὰς ἐσοδείας ποῦ τώρα μὲ τὰ κοινὰ λιπά- ὅματα µόνον ὀνειρεύδσθε. ΓΕΩΡΓΟΙ, | ᾿Απαιτήσατε ἀπὸ τοὺς ἐμπόρους σας νὰ σᾶς προμηδεύσουν τὸ ἰδεῶδες λίπασμα ΑΜΜΟ-ΦΟ.. 'ὀδηγίαι χρήσεως ἀποστέλλονται δωρεάν. Γενικὸς ἐν Κύπρῳ ᾽Αντιπρόσωπος ΜΙΚΗΣ |. ΜΙΧΒΗΛΙΔΗΣ Ταχ. Κιβ. 57. ΛΕΥΚΟΣΙΑ - 320 οὖν ἆξο οἳ2ὸ 50ο 90ο 90ο ο0ο «0 ο6ρ ο0ο «{ρα0Ὀ οὗς οῦο εῷρ 6σρ εῶρ «ῶςοῦρ οὔο οΏο εθοο6ς ες οὔρ οσο σος εὔνοῦς αρ σζρερ» ΔΗΛΟΩΣΙΣ ο... Οἱ κάτωδι ὑποφαινόμενοι λαμ- βάνυμεν τὴν τιμὴν διὰ τῆς πα- ρούσης δηλώσεῶς νὰ καταστήσω» μεν γνωστὸν εἰς τὺ ἀξιόνιμον χοι- γὸν καὶ τοὺς ἀξιοτίμους κυρίους τοὺς μεῦ᾽ ἡμῶν συναλλαττοµέ- νους ὅτι αἱ συνεργαζόμεναι ἔται- ρεῖαι, τοι 10Υ ἡ ἑταιρεία ἡ ἆπο- τελουµένη ἐκ τῶν κ. κ. Σάββα Βραχίμη, Σωτηρίου Βραχίμη καὶ Λοΐζου Βραχίμη, ὂον ἡ ἑταιρεία ἐκ τῶν κ. κ. Π. Τσικκίνη, ᾿Αντω- γίου Τουμαζῆ καὶ Γεωργίου Μ. Ἰµαρᾶ καὶ ὃον ἡ ἑταιρείαᾳ ἐκ τῶν κ. κ. Δ. Χατζηκαμπῆ, Χ΄΄ [εώρ- γου Χ΄ Κουμῆ καὶ Συμεὼν Ν. Συμεωνίδου ἀπὺ σήµερον 28)6) 1998 διαλύονται ἤτοι: διαλύομον τὰς ἐργασίας τῶν οὕτω συνοργα- ζομένων ἄνω τριῶν ἑταιφειῶν. ᾿ἷ» πίσης διαλύομεν καὶ τὰς τρεῖς ἱ- διαιτέρας μεταξὺ µας ἑτάιρείας ὡς ἄνω καὶ ἕκαστον μέλος τῶν ᾱ- πυτελούνγτων αὐτὰς δικαιοῦται πὺ σήµερον νὰ ἐργάζεται δι᾽ ἴδι- ον ἀποκλειστικῶς λ)σµόν. Παρακαλοῦνται, ὅθεν ὅσοι ἔ- χυυσι δοσοληψίας μὲ τὴν ἄνω ἐκ τῶν τριῶν ἑταιρειῶν νὰ προσέλ- Όωσι αρὸς τακτοποίησιν τῶν λο- γαριασμῶν των µέχρι τῆς 1ΐης Ἰουνίου 1925 εἰς τὰ µέχρι σήµε- ϱον γραφεῖα τῆς ἄνω ἑταιρείας, ἤτοι γραφεῖον τοῦ κ. Δ. Χατζι- χαμπῆ. Ἐν Βαρωσίοις τῇ 98η Μαΐου 1998. Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς Οἱ ἀποτελοῦντες τὴν οὕτω ἑταιρί- αν καὶ τὰς τρεῖς ἐδιαιτέρας ἑταιρίας. Σάββας Βραχίμη, Δημήτριος Χα: τζηχαμπῇ, ᾽Αντωνῆς Τουμαξῆ, ἵ. Μ. Ψαρᾶ, ἍΣυμ. Ν. Συμεωνίδης, Σωτήριος Βραχίμης, 4οΐῖξος Ἡραχί- µης, Ἀ΄΄ Γεώργιος Χ΄΄ Κουμῆ, Κλη- ρονόμοι τοῦ Π. Υσυθείνη: Τοαινκίνης ΠΠ. Τσαιμκένης διὸ ᾖΜαργαρίταν ἩΠ. δι᾽ ἑαυτὸν Τσικκίνης Π. Τοαιμκίνη, ᾿Αδριανοῦ Π. Τσικκίνη, Δέσποινα Π. Τσικκίνη, Αναστασία Π. Ίσικ- κίνη, Ελένη Π. Τσικκίνη, Μαρίτσα Π. Τσικκίνη, Μιχάλης Π. Τσικκί- νης, Χρισταλλοῦ Π. Ἰσικκίνη. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Αιὰ τῆς τελευταίας εὐχαιρίας ἔφθασαν εἰς τὸ Κατάστήµα τοῦ κ. ΚΩΣΤΑ Γ. ΠΑΝΤΖΑΡΗ, ἐν Βαρωσίοις, Διάφορα κἀὰσμµίρια ἀνδρικὰ ᾽Αγγλικῆς καὶ Βελγικῆς κχατα- σκευῆς ὡς καὶ λινὰ τοιαῦτα, ποι- χιλία φαθίνων καπέλλων, γραβ- βατῶν, καλτσῶν, ὡς καὶ ποικιλία μεταξωτῶν, κλαδωτῶν καὶ σκέτ- των, ἰταμιῶν τῆς τελευταίας µό- δας, τὰ ὁποῖα θὰ πωλᾶῶμεν εἰς τι- μὰς ἀσυνοαγωνίστους. Μία ἐπίσχεψφις θὰ πείσῃ πάντα διὰ τὴν ὡραίαν συλλογὴν τῶν πραγματειῶν µος. ΕΙΣ τὴν ἐν ᾽Αμμοχώστω ΚΛΤΤΙΗ τῆς ᾿Αστυνομίας πωλοῦνται χονδρικῶς εἰς τὰς ἰδίας τιμὰς τῆς πωλήσεως καὶ παρὰ τῶν ἀντιπρο- σώπων τῶν ἑργοστασίων ὅλα τὰ εἴδη τῶν σιγαρέττων τῶν πεφη- µισμένων Ἑργοσταοίων. Α. ΓΡ. ΠΑΤΙΕΗ, Λεμεσοῦ. Γ.Δ. ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ Λάρναχος, ΤΑΚΗ ΠΑΤΙΚΗ,, Λευκωσίας καὶ τὰ ᾽Αγγλικὰ γνωστὰ σιγαρέττα ΜΙΟΡΙΕς. ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ᾿Καθιστῶῷῶ γνωστὸν ὅει ἐν τῇ. 4- λευρομηχανῇ ποὺ ἓν Σόψῳ ἀλέθδο- ται σῖτος πθὸς 3 παρ. κατ᾽ ὀκᾶν καὶ κριθἡ σερὸς 6 παρ. 'Ὑπάρχει παρακαταθήκη Γύψου ὁς { 1)2 γο. τὸν τενεκέν. ος θ1ολς' Μετὰ τιμῆς Κώστας Χ: Δημήτρη μηλα νικὸς Τσικκίνη ὡς ἀντιπρόσωπίός της καὶ . ΘΡΙΖΟΝΤΙΟΙ “ΝΑΣΙΟΝΑΛ” Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. ή ΗΕΓΙΕΡΝ ΚΑΙ ΚΑΤΝΛΛΗΛΟΤΕΡΗΙ ΙΗΙΝΛΝΝΙ ΛΜ. ΤΟΝ. ΗΠΡΙΘΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΝ ΚΑΙ ΒΙΘΗΧΝΙΝ ΘΛΙΓΟΣΤΡΟΦΟΙ να ᾿Απὺ 5 192 ἵππων δυνάµεὼς καθαροῦ πετρελαίου ΝΑΙ ΜΑΙ Πὰ ή ΠΜ τΕεΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ποκάσιεώ ο θεα μακαρναωκκε» ρα ΙΧ ΠΝΡΛΜΙΛΗΙΝΙ ΕΛΡΙΝΙΗ ᾽᾿Απὺ 4 ἵππων δυνάμεως ἀκαδάρτου πετρελαίου η ἡ ή «Το ΟνοµΜα ΚΑ ΣΙΟΝΑΛΗ, ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ δηλοῦμεν ὀπισήμως ὅτι εἶναι τὸ µεγαλείτερον ἐργοστάσιον τοῦ κόσμου τὸ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΕ ΝΑΤΙΟΝΑΙ. σας ΕΝΟ6ΘΙΝΕ ϱςο. ΙΤΟ 9Ε ΑΡ5ΗΤΟΝ-ύΝΡΕΕ- ΥΝνΕ εἰδικευόμενον εἰς την πατασκενὴν ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΟΘΑΣΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕΝ ΑΝΑΕΠΑΣΤΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΘΑΝΕΙ/Ι ΑΡΧΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ | ᾽Αγοράζοντες μηχανην «Ὁτ.δ Στο σΓ.Δ..ζν-» εἶνε ἡ καλλιτέρα. ἐγγύησις διὰ την συνεχῆη παὶ ἁπρόσ- κὸπτον λειτουργείαν τῆς ἐργασίας σας καὶ ἀσφαλ]ῆς τοποδέτησις τοῦ χρήµατός σας. πιγητηρίων μηχανῶν. ΓΡΑΨΑΤΕ πρὺς τὸν Γένικὺν ᾽Αντιπρόσωπον διὰ τὴν Κύπρον χ. πτποσωστ.ὁ. ὃδ. ἙταΕΙΕτοἝσντ Ταχ. Κιβ. 2ὔ, μα πω - νο κ ------ -------- κ -- ᾽Αναλαμβόνομεν οἰανδήποτε ἐγκατάστασιν διὰ τοῦ διπλωματούχου. μηχανιχκοῦ μας, ἐργασθέντος ἐπὶ παπκκπκαν παρὰ τοῖς ἐν Ἑλλάδι Γενικοῖς ᾽Αντικροσόποις τῆς Ἑταιρείας. 6---ὃ ΜΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΝΗ Πρὸς τὸν κ. Παν. Πονιτό- τὸ ἕτερον Ἑλληνικὸν µέλος τοῦ Ἐκ τελεστικοῦ Συµβουλίουκ. ἄάημητοί- ου καὶ φυσικὰ καὶ πρὸς τὸ «Ν. Ε- πουλον εἰς «Αλήθειαν» | Όνος» Αεμεσοῦ Ανεγνώσαµεν μὲ ἐνδιαφέρον τὴν ἀνοιπτὴν ἐπιστολήν σας σθὸς τὸν ο. Κ. Α, Κωνσταντινίδην, Διευδυντὴν τοῦ «Ν. Κυπριρκοῦ Φύλακος» καὶ ἀναμένομεν καὶ ἡμεῖς μὲ ἀἄνυπομο- νησίαν τὴν ἀπάντησίν του. Ἐν ἀναμονῇ ὅμως τῆς ἁπαντήσε- ώς του δυνἀάμεῦα νὰ σᾶς δώσωμεν καὶ µίαν ἄλλην πληροφορίαν τὴν ὅ- ποίαν φαίνεται ἀγνοεῖτε' ὅτι κατά τινα συξήτησιν ἐν τῷ Νομοδετικῷ ΣυμβουΛλίῳ περὶ προσθέτου κονδυ- Λίου πρὸς ταυτόχρονον ἔκδοσιν τῆς ἐπισήμου ἐφημερίδος εἰς ἀγγλικήν, ἑλληνικὴν καὶ Τουθκικὴν μερικὰ τῶν μελῶν ἐτάχθησαν κατ᾽ αὐτοῦ μὲ τὴν διπαιολογίαν ὅτι ἡ ἔχδοσις τῆς ἐφημερίδος εἰς τὴν ἀγγλικὴν µό- νον εἶνε ἀρχετή, ἐφ᾽ ἔσον ὅλοι οἱ χρησιμοποιοῦντες τὴν ἐπίση- μον ἐφημερίδα, δημοσιογράφοι, δικασταί, δικηγόροι κ.λ.π. γνὼ- ρίζουσι τὴν ἀγγλικήν. Εἰς ἀντάλλαγμα τῆς πληροφορίας αὐτῆς δικαιούµεθα «φρονοῦμεν νὰ ζητήσωμεν ἴσης ἅξίας πληροφορίας παρ᾽ ὑμῶν ἓν σχέσει μὲ τὰ ἑξῆς δυὸ ἐρωτήματα: 1ον) Ἔφ ὅσον δεωρεῖτε ὅτι τὸ ἕλ- Ληνικὸν κείµενον τῆς ἐπισήμου ἐφη- µερίδος διεκόπη, ἄφ᾽ οὗ προήγου- µένως ἕλαβε τὴν συγκατάδεσιν τῶν ἑλληνικῶν μελῶν τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Συμβονλίου κ. Ν. Σταυρινάκη καὶ Δημητρίου, διατὶ πρένετε Φδοσέᾖογο- Ἴγον µόνον τὸν κ. Σταυρινάκην καὶ προκαλεῖτε τὸν κ. Κωνσταντινίδην «χάριν τῆς ἐξεγερδείσης κοινῆς γνώ: µῆς νὰ ἀπαντήσῃ διατὶ προέβη εἰς τὴν σφαλερὰν ταύτην συγµατάδεσιν ὁ κ. Σταυρινάκης» τὴν ἰδίαν δὲ ἐ- ρώτησιν δὲν ἀπευθύνετε καὶ σιρὸς ον) 'Εὰν εἶσδε εἲς δέσιν νὰ μᾶς πληροφορήσετε διατὶ ἡ «Αλήθεια» δὲν συμμετέσχε» εἷς τὴν ἁρμονικὴὺν συναυλίαν τῆς παταγωδῶς. ἔξεγερ- Βείσης κοινῆς γνώμης κατὰ τοῦ κ. Δημητρίου διὰ ιὴν ὑπ αὐτοῦ καὶ µόνου συμμετοχὴν εἷς τὰς ἑορτὰς τῆς ΘΟετηρίδος Μετὰ προσηκούσηἁλ τεινῆς ἦ «Δημιουργία» σαι πτοσσν ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πωλοῦνται εἰς τιμὰ. τιὰς αππεσταβατεν κἁς γαὶ μὲ εὐχολίας εἲς τὴν πληρῳὼ- μήν 1) Μία δεριστική μηχανη µεταχει- ρισµένη εἰς παλλίστην χατάστασιν. 2) Μία πεσρελαιομηκανῇ! ὃ ἀλόγων μεταχειρισμένη μὲ ἀντλίαν (πόμπαν) διπλῆς ἐνεργείας (ἀπορροφητωἡν καὶ καταθληπτικἡν). ϐ) Τρεῖς ταῦροι ἔτοιμοι πρὸς ἐρ- γασίαν. 4) Δία γαλακτοφόρος ἀγελὰς ὃ ἐ- τῶν ᾽Αὐγλικῆς ῥάτσας μετὸ μόσχου 20 ἡμερῶν. ϐ) Μία Ταλακτγφόρος ἀγελὰς ἓ- τῶν ᾽Αγηλυκῆς ῥάτσας μετὰ γοσχίδος ἑνὸς μηνός, ϐ) Ἱόσχοι καὶ μοσχῖδες ϐ μηνῶν τέκνα γαλαλτοφόρων ἀγελάδων. Ἰ) Κριοὶ (Ἀλιάροι) Ὁ καὶ κατάλληλοι δύ ἄναπαραγωγὶ» κτῆς ῥάτσας. Πληροφορίαι παρὰ τῷ ἰδιοκτήτῃ κ. Λούῃ Εὐαγγ. Λουϊζου δικηγόρῳ ἐκ Βαρωσίων. ὃ ἑτῶν ἐχλε- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Εἰς τὸ Βιβλιοπωλεῖον τοῦ κ. Σάββα Ἰωάννου ἔφθασαν Νέοι Παιδικοὶ Διάλογοι καὶ ποιήµατα.. Τιμῶνται γρ. 6. Ἐλεύδερα τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν, ΜΗΧΑΝΦΥΡΓΕΙΟΝ. ΚΩΝΣΤ. ζΩΓΡΑΦΟΥ| ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 'Οδὸς Πλούτωνος ἀριθ. 4. ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 3 Τελειότατον σύστημα Πλυντηρίων καὶ στεγνωτηρίων σίτου. Κατασκευάζονται πλυντήρια καὶ στεγνωτήρια σίτου τελειοτά- του συστήµατος εἰς πολλὰ μεγέ- Ῥη, ἀπὸ 500 ὀκάδας ἕως 4χ. ὑκά- δας παραγωγῆς καθ’ ὥραν. Καδαρίζει τὸν σῖτον ἀπὸ πέ-ι ς τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ ὕλα τὰ ἑλαφρὰ σώματα καὶ τὸν στεγνώ- γεν στιγµιαίως. Διεύῦυγσις Μηχανουργείου ΚΩΝΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλούτωνος καὶ Κάστωρος Ἐν Πειραιεῖ. ΕΥΧΑ ΕΙΣ ΤΗΡΒΙΟΝ Εὐχαριστῶ καὶ δηµοσίᾳ τὸν ἄριστον Μηγανουρχὸν κ. Κώσταν Σ. Κυριαχί- δην ἐκ Λεμεσοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπεσκεύ- ασε τὴν ταλείως κατεστραμμένην βά- σιν τῆς ἀτμομηγανῆς μου διὰ τῆς µε- 9όδου τοῦ ὀξυγόνου συνεκόλλησε τὰ φθαρέντα µἐρη μὲ τόσων τελείαν ἓφ- αρμογην ὥστε νὰ καταστ] ἀσφαλε: τέρα παρα ὅταν ἦτο παινουργῆς μὲ συγκαταβατικὴν ἁμοιβήν. Ῥυνιστῶμεν ἑκδύμως τὸν ἐχανώτα- τον τοῦτον τεχνίτην πρὸς πάντας τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην τῶν ὑπηρεσιῶν του. Ἐν Αγ. Ηλία (Καρπασίας) τῇ, 24 Μαΐου 1955. Κυριάκος Γ. Κάλλης. ΕΙΔΗ. ΟΙΚΟΛΟΜΗΣ . Τὰ κάτωθι ἴδη οἰκθδομῆς δύςΊ ναται νὰ εὕρῃ τις εἲς τὰ ἐν Θα- Γρωσίοις Κατοστήµατ τῶν Γ- | κ.κ. ΤΠ. ΙΩΑΝΝΟΥ ἄ Σίας Ἑωλεία παντὸς εἴδους, Τσιμέντα. Ἠεραμείδια. Σιδηροδοχούς. “σοι θέλετε νὰ κτίόητε, καλὰ κάμνετε πρὶν ἀγοράσετε. τὰ. ὐ- λικὰ ποῦ δὰ σὃς χρείασθοῦν νὰ ἐπισκευθῆτε τὰς ἀποθήκας τῶν κ. κ. Π. Ἰωάννου ἃ, Σίας δὰ εὔ- ρητε πρᾶγμα, ἐξαιρέτου ποιότη- τος καὶ τιμὰς Ἐσυνννώνίσνσνς, υπ Κ. ΧΜΠΝΝΗΙΡΙ(Η ΔΙΕΗΓΟΡΟΣ Ῥαρώσια. ΕΓΙΚΥΚΛΙΟΣ ΄ Λαμβάνομεν τὴν τιμὴν οἳ κάτωδι ὑποφαινόμενοι νὰ φέρωμεν εἷς γνῶ- σιν ὑμῶν ὅτι ἀπὸ σήμερον ἱδρύσα- μεν ἐν Βαρωσίοις Ἐμπορικὴν ἔται- οείαν ὑπὸ τὺν ἐπωνυμίαν ΛΒΒΙΣ ΒΡΛΧΙΝΗ ἆ ΛΕΛΦΠΙ,, σκοσπὸς τῆς ὁποίας εἶναι ὁ γνωστὸς πύκλος τῶν ἑἐργασιῶν, ὥς καὶ σερό- τερογ. “Ἔμαστος τῶν συνεταίρων δὰ Ὁὃ- πογράφῃ: 3δάββας Βραχίμη παὶ ᾿Αδελφοὶ. ᾿ Εθελπιστοῦντες ὅτι δέλολεν τύχει τῆς αὐτῆς ἐμπιστοσύνης, ὥς καὶ πρό- τερον, Ἐν Βαρωσίοις τῇ 50)5)1928 Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς. Σάββας Βραχίμη Σωτήριος Βραχίμη Λοΐζος Βραχίμη. Ἰ κὰς ὅλα τὰ γαμήλια δῶρά σας, τὴν προῖ ο βαρελάλια ῥάλιγιι διὰ βαγειρεῖα, παγω- ο | ἴδητε ὅλην ΠΡΟΣΕΞΙΤΕΙ δις τὸ γνωστὸν καὶ πλουσιώτατου Ι . Κατάστημα τοῦ κ. Μήτσου Χ. Γα» ᾿βριηλίδου 9Φά εὔὕρετε. εἷς τιμὰς λογιό κά σας, ποικιλίαν μαγειρικῶν σχκευῶν, γιέρες, εἷς τὰς ὑποίας. μὲ 1)9 ὁκᾶν πά- γου δὰ ἀίνετε δι) ὅλης, τῆς ἡμέρας κρύα γερό, κανδύλας ἐκκλησιῶν ὑαλίνας καὶ ἐπαργυρωμένας, «ἀγάλματα θαυμάσια εἲς διάφορα μεγέθη, κονταλομαχαιροπή ρουνα αἶρασα καὶ 5έΐνες κτλ. κτλ. Ἠητελοῦνταν μογογράµµατά ἆσημέ- για Ἡ χρυσᾶ. ..Ἐπισκεφθῆτε τὸ Κατάστημα καὶ δὰ τὴν γέον καταφθάσασαν παραγγελίαν µς. ΕΞΕΤΙΣΕΙΣ Ισ ΙΓΓΝΙΚΗΣ Ἠνωστοποιαῖται ὅτι αἳ Κυβερνητικαὶ ἐξετάσεις εἰς τν ἀγγλικὴν δὰ. λάβουν χώραν τὴν 15, 14 καὶ 19 Ιουνίου 1958 εἷς τὰς 4 µ. υ. ἑκάστης ἡμέρας. Οἱ ἐπιδυμοῦντες νὰ ἐξετασθὺῶσι δἐον γὰ ἀπρστείλωσι τὰ ὀνόματά των καὶ τὰ ἔξοδα εἰς τὸ 1ραφεῖον τῆς Παιδείας καὶ νὰ δηλώσωσιν ἐὰν ἐπιθυμῶσι νὰ ἐξετασθῶσιν ἐν Βαρωσίοις. παρων ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πωλεῖται δεριστικὴ μηχανὴ μεταχειρισµέγη εἰς καλλίστην κα- τάστασιν καὶ εἲς τιμὴν συγκατα- βατικήν. Πληροφορίαι παρὰ τοῦ Χ. Λ. Εὐαγγ. Λοΐζου δικηγόρου ἐν Βαρωσίοις. τὸ ΜΕΓΑ Μ:ΙΚΝ ΤΙΜΗ. ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Συγγραφεῖς 30 διεθνεῖς. διάσήμοι ο ἱἑατροί. Ἐκδόται Φεόφ. Μάνος καὶ Κωνστ. Οἰκονομίδης:.' Γραφεῖα ὁδὸς Βουλῆς ᾽Αρ. 6. Ἐτησία συνδρομἡ : ΄ ς 1.0.0. ἐξάμηνος 5 12’ ΗΝΙΡΙΛΙΙΚΙ ΠΗΜΜΙΝΝ ἐΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καδίσταται γνωστὸν εἰς τὸ κοινὸν τῆς ἐπαρχίας ᾿Αμμο- χώστου ὅτι ἀντιπρόσωπος τῆς [ἑταιρίας µας ἐκεῖ, ἀντὶ τοῦ κ. 4ημ. δ. Παραλιμνίτη, ἁποχω- ρήσαντος, διωρίσδησαν οἱ κ. κ. Παῦλος καὶ ΙΓ ὠάννης Ιακώβου ἓν Βαρωσίοις, πρὸς τοὺς ὁσοί- (Γους οἱ βουΛλόμενοι δύνανται νὰ | ἀποτείνώνται. ΑΙΡΙΣΗΙΚΑΙ ΝΗΧΝΛΗΙ «ΜΕΛΙΓΓΑΡ» Τέλειες καὶ ἐλαφρές. Γίνονται ἀνάρπαστες, ἅμα φὺάσουψ. Ὅσοι θέλετε ἀποταθῆτε ἐγκαίρως πρὺς τὸν κ. Παναγῆν Χαϊράλλαν εἰς Λευκόνικον. π αμ ομκὴ αθίσταται γνωστὸν ὅτι ἡ πτυ- χιοῦχος τῆς σχολῆς τῶν ἕΚα- λογραιῶνμευκωσίας Μα Μαρία Λ. Μιχαηλίδου ἐνταῦθα ἄναλαμ- βάνέι τὴν διδασχαλίαν τῆς Γοαλ- λικῆς καὶ ᾽Αγγλικῆς κατ᾽ οἶκον τῶν ἐπιθυμούντων. Ἡληροφορίαι παρ᾽ ἡμῖν. - ὀ μα μὰ 4 , 8 ρ Δ 5. 3» πα - Απὺ Ίης Αὐγούστου µέχρι 1ὅ Αὐγούστου δὰ εὐρίσκεται ὃν Βαρώωσίοις ὁ Ἰατρὸς κ. Δ. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ., πευτῆς τῆς Κήλης ἂνευ ὀγχειρήσεῶς, Ἀατόπιν ἐπιμόνου ἀπαντήσεως τῶν πασγόντων Μεσαορίας 'Ὅσοι πάσἹετε ἀπὸ κήλην (τσάκρισµα, πούζα) καὶ Ὀέλετε νὰ Ὀεραπευθῆτε Ἱωρὶς πογους, γω ο μαμα εκημισορφιαὈ δυνον καὶ μὲ ὀλίιστα ἔξοδα γὰ ἔλθετε εἰς Ῥαρώσια ἀπὸ τὴν ην Αὐγούστου µέχον τῆς | ΛΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ τι ΠΕΙΣ Ἀξιότίμε Κύριε Κ.. Ρωσσίδη, -. Μετά μεγάλης ἀὐχαριστήσεως εἶδον τὴν σωτηρίαν τῷ ὄντι ἰδέαν : διὰ τὰς συνεργατικὰς ὁταιρείας, τὴν ὁποίαν ἐρ- ρῖφατε διὰ τῆς «Δημιουργίας». ἘΕϊνε τὸ εὐκολώτερον, τὸ δικαιότερον Γ επαὶ τὸ μᾶλλον ἐφικτὸν μέσον ὅπως οἱ Κύπριοι γεωργοὶ ἐν τῷ συνόλῳ των κα: ταστοῦν πολὺ συντόμως οἴκονομιιῶς ἄνεξάρτητοι. Δυστυχῶς ἐκ παραλλή- λου πρὸς τὴν ἀξίαν τῆς ἐκφρααδείσης Ἰδέας βλέπω μίαν μεγάλην χλιαρότη- τα ἑκ μέρους σας ὅπως ἵ ριφδεῖσα Ἰδέα καταστῃ πραγµατικότης καὶ τὲ- λείαν ἁδιαφορίαν ἐκ µέρους τοῦ τύ- πόν καὶ τῶν διανθουµένων µας. : Εϊνε ἀνάγκῃ διὰ αυνεχοῦς καὶ συ- στηµατικῆς ἀρθρογραφίες σας (ὡς π. χ. πάμνετε διὰ τὸ ὑπαλληλικὸν) νὰ κι- νήσητε τὸν δυσχένητον Κύπριο, ὡς ἐπίαης δὲ δι᾽ ὑπομνημάτων Ἱαὶ φηγι- «μάτων τοῦ Ἀομοθετικοῦ Συμβουλίου νἃ χινήσητε τὴν περισσότερον δυαχί-. νῄτον Κυβέρνησίν µας. Πρωτίστως 8ε-. ὡρῶ ἄναγκατον ὅπως ὅλαι αἱ ὑπάρχου- σαι συνεργατικαὶ ἑταιρεῖαι Ξἠτῆσουν ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν τὴν ψήφισιν τοῦ σχετικοῦ νόµου. τὴν σοβαρὰν- αὐτὴν πρωτοβουλίαν περιμένομεν ἐκ μέρους σας. Δέν ἔχετε Άλλως τε νὰ άσετε καὶ πολὺ μεγάλα πράγβατα οὔτε νὰ ὑποβληδῆτε σὲ Ἀδλλοὺς κόπους. ᾿Αρκεῖ νὸ συνεννοη-] Φητε καὶ νὰ πείσητε τὸν Κόν Ἔφου| βον. τῶν «Σ. Ἑταιρειῶν (πρᾶγμα ᾿οὔχολον ἄλλως τε) νὰ ἀπολύσῃ πρὸς ὅλας τὸς ἑταιρείας μίαν ἐγκύκλιον µα- ζὰ. μὲ τὸ σχετικὀν νομοσχέδιον μὲ τὴν ΜΠΗΜΤΙΚΗ ΦΟΡΛΜΗΠΝ ΚΑΤΑ )ήΝ ἑνέργειάν σας γόµον. διά τὴν ρ Νοπίζῳ ὅτι ὁ ποῦ μέλλει νὰ ψηγισὺ]. Διατελῶ φιλικώτατα ο ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Πρ] ΤΗ κ. Κ. ΝΤΜΙΟΝ Χ. ΝΙΚΟΛΑ (Πρὶν ὑποβάλωμεν τὰς παρατηρή- σεις Ἱιας πρὸς τὸν συγγραφέα τοῦ ἄνω ἄρθρου, ἡ ««ημιουργία» δεωρεῖ ἐπι- τὸν νέον συνεριάτην της εἲς τοὺς ἆναγ- γώστας της. Σᾶς συνιστᾶ, λοιπὸν, τὸν κ. Χ΄΄ Ματ. Φαῖον Ἅ΄' Νικόλα ἐξ ᾽Αργαχίου, γεωρ- γὸν βραπογόρον, ἀπόφοιτον τοῦ Σηµοτι- κοῦ σχολείου, αὐτοδίδαλμτον συγγρα- φικὸν φαινόμενον, Γκανὸν ΄καταστάντα διὰ τῆς μελέτης καὶ τῆς. πείρας, νὰ χράφη ἄρδρα ὅπως τὸ ἀνωτέρω. 'Ἡ «Δημιουργίαν δεωρεῖ καθηκόν τής νὰ σηµειώσῃ μὲ εὐχαρίστησίν της τὴν ᾱ- παρχὴν συνεργασίας τοῦκχ. Κ΄’ Ματ- δαίου καὶ τὸν ἀγῶνά της). Ἡ γένεσις τῆς ἰδέας Ἡ ἰδέα δὲν ἐρρίςδη διὰ τῆς «Δημι- ουργίας» κατὰ πρῶτον. αὕτη εἀπετέ- λεσεν εἰσήτησω ἐν τῇ ἐκδέσει τῆς Ἐ- ἐντολὴν ὅπως τὸ ζήτημα τεῦἩ ἐνώπιον χενικῆς τῶν μελῶν αυνελεύσεως καὶ ὅταν 'τὸ σχἑδιον ἐπιδοχιμασῦῇῃ (πρᾶ:- μα ποὺ : δὲν ἀμγιβάλλω) νὰ σταλΏ µέ- σον. τοῦ ᾿Ἐκόρου πρὸς τὸν Κυβερνήτην Οὔτο τὸ ζήτημα, λαμβάνον μορφ]ν παγχυπρίου ἀπαιτήσεως, ὑπάρχει ἑλ- 'αὶς ὅταν συντρέξουν καὶ ὅσα ἀνωτέρω ἀνέφερα νὰ γίνῃ νόμος μὲ πρώτην εὖ- κπιρίαν. | . λίένει τώρα ἡ ἄλλη ἄποψις τοῦ ζη- τήµατος τὸ ὅτι δηλαδὶ δὰ φορολοίη» Φοῦν οἳ μεγαλοχτηματίαι [εωργοὶ, τὰ μοναστήρια καὶ οἱ πολῖται, οἳ ὅποῖοι ἔχουν κτήµάτα στὰ χωρία, χάριν τῶν μαχρὀκτηματιῶν γεωργῶν. ᾿Αλλὰ ἀκριβῶς αὐτὸς εἶνα ἕνας λό- γος παραπάνω, ὥστε νὰ μᾶς βοηδῇ μᾶλλον παρὰ νὰ μᾶς χωλύη εἷς τῆν Ψῄφισιν τοῦ σχετικοῦ νόµου Ὁ νόμος Ἐκτὸς τῆς δετικῆς ὠφελείας ποὺ θὰ Εκ, δὰ ἔχη καὶ µίαν ἀρκετά σηιιαν: τικὴν ἀρνητικὴν ὠφέλειαν, ὥστε νὰ. καθίσταται δι ἕνα περιπλέον λόγον ὠφέλυμος.. Ἐξηγοῦμαι, Δὲν ὑπάρχει ῥε- ος οιαγεὶς ὁ ἀντιλέγων ὅτι εἶνε πο- λὺ ὠφελιμώτερον ἡ καλλιεργίσημος γῆ μιᾶς χώρας νὰ εἶνε διανεμηµένη εἰς τοὺς πολλοὺς καὶ δὴ γεωργοὺς, παρὰ νὰ τὴν κατέχουν ὀλίγοι καὶ αὐτοὶ μὴ φΦργοί. ΄ Ἡ φορολογία λοιπὸν τῶν ἆᾱ- υροχτηµάτων εἶνε µία ἔμμεσος πίεσις (ὅταν αὕτη εἶνε αἰσθητὴ) κατὰ τῶν μὴ γεωργῶν ἁτηματιῶν ὅπως τὰ πω» λήσωσιν ὅσον τὸ δυνατὸν ταχύτερον εἰς τοὺς γεωργοὺς καὶ ἁπαλλαγῶσ. τῆς φορολογίας, Οἱ μεγαλοχτηματίαι γεωρ- γοὶ ἂφ᾿ ἑτέρου δὰ ἔχωσι νὰ σκεφθῶ- σιν ἂν πρέπη νὰ προσδέσουν μαὶ ἄλλα φπτήµατα καὶ νὰ αὐξήσωσ: τοὺς φόρους των, Βΐνο δὲ ἐπίσης ἐκτὸς συζητήσεως ὅτι ὅάον τὰ χωράφια ἑγὸς γεωργοῦ αἲ- Εάνουν τόσον ἐλαττοῦται τὸ ἐπὶ τῆς ἀξί- ας τῶν εἰσοδημάτων των’ οὕτω ὁ νόμος δὰ συντείνη ἀρχετὰ εἰς τὴν εἷς μικρὰ τμήματα διανονη, τῆς Κυπριακῆς γῆς. Ὡς πρὸς τὰ µρναστήρια ἀφοῦ οἱ ἴδιοι Άγιοι Συνοδικοὶ μᾶς ὑπόσχαν- ται Λὲ τὴν λύσιν τοῦ ἐχκλήησιαστικοῦ ζητήματος νἁ μᾶς κάµουν ἆγκλησια- ατικὴν γεωργικήν τράπεζαν μὲ χαµτ- λόν τόκον, μὲ µεγάλη» οὐχαρίστησιν μαὶ προθυμίαν Όὰ σπεύσουν νὰ μᾶς προσρέρουν τὸ ἑλάγιστον αὐτὸ πησο- στὸν ποῦ τοὺς Ψητοῦμον, λετήσηῃ τὸ πρέβλημα τῆς Γεωργ. Τρα” πέζης γαὶ τῶν Συνεργ. Τραπεζῶν καὶ τῆς ὁποίας ὁ κ. Ρωσαίδης ἀπετέλεσε µέλος τὰ λοιπὰ μέλη τῆς ᾿Επιτροπείας ἑκθύμως ὑπεστήριξαν ἐν τῇ ἐκθέσει τὴν ἐμπ.,ευσμένην ταύτην εἰσήίησο τοῦ κ. Ῥωσσίδου συνεπῶὸς ἡ Κυβέρνη- σις ἔχει πλήρη καὶ ἐπίσημον υνῶσιν τοῦ σχαξδίου. Ἡ Χλιορότης τοῦ χ. Ῥωσ- ᾿σΐίδου, Μέχρι ᾿ τῆς στιγµῆς δὲν γνωρίζοµεν τὴν γνώµην τῆς Κυβερνήσεως σχετι- χῶς πρὲς τὴν εἰσήγησιν ταύτην ὡς µέλος τῆς ᾿Ἐπιτροπείας ταύτης ὃ κ. Ῥωσσίδης ἔγει καθήκον νὰ εἴνε ἐπι- φυλακτικὸς, ἐφ᾽ ὅσον τὸ ὅλον σύστημα τῶν ὑποδειχθεισῶν μεταρρυθμίσεων εὖ- ρἰάκεται εἶσέτι ὑπὸ µελέτην' ἐμβάλ- λει ὅμως εἰς κᾶποιαν ἀνησυχίαν ἡ πα- ναρκτηρίῳ τευ καὶ τὴν εἰσήγησιν ταύ- ὑπὸ τῆς εἰδικῆς ᾿πιτροπείας. Ἵνεκα ἀγρφᾶς ὑηκόν της πτική ἡ πραιακοποίησίς της. εἶνθ γνώστὸν Αοιπόν, νὐριᾶ Ῥωσσίδη, περυιένο]ιεν συντόμως σύντονον καὶ συστηῳιατικὴν Φῄφισιν τοῦ νγόµος αὐτὸς δὰ εἶνε σὰν ἕνας δίδυμος ἀδελφὸς τοῦ πέ- ρἱ ξηρικῆς δε)δροφυτείας νόµου σας Χ΄' Ματθαῖος Χ΄΄ Νικόλα Ε ραμμιατεὺς Σ.Π.Ε. Αριακιοῦν βεβλημένον καὺῆχκόν της νὰ συστήση: πιτροπείας, τῆς διοριαθείσης ὅπως γε-. ράλειψφις τῆς Α. Ἐξοχότ. τοῦ Κυβερ- [νήτου Υ ἐγαφέρῃ ἓν τῷ πολυφήµῳ ἕ- την, μεταξὺ τῶν µέτρων, τὰ ὁποῖα πρὀτίθεται ἢ Κυβέρνησις νὰ λάβη ἐν σχέσει μὲ τὴν γεΩργ. Τράπεζαν : καὶ τὰς Νυνεργατικᾶς, Ἀαΐτοι καὶ ἐκείνη παὺῦ ταῦτα εἶνε ἐκ τῶν εἶσηγηδέντων τῆς παραλείψεως ταύτης ἡ «Απημσυρια» ἐφθεώρησε γα-: γὰ καταστήση δημσίᾳ ὠνωστὴν τὴν πολύτιμον ταύτην γνώ- Μην, ἵνα προκαλέσῃ ὄχι µόνον τὰς γνώ- µας τοῦ ἆ ροτικοῦ πάσμου, τοῦ ἀμέσως ἐνδιαφεροιιένου, ἀλλὰ καὶ τὸ ζωηρὸν ἑνδιαφέρον αὐτοῦ, ὥστε διὰ τῆς ἑξεγέῥ- σεως τῆς Ἠγινῆς Ἱνώμης νὰ παταστῃ ἔντονος. Ἱ ἀξίωσις αὐτῆς καὶ ἐπιτα- Ἐκδέσασα καὶ ἀναλύσασα ἡ «Αη- Βιουργία» τὸ μοναδικὸν τοῦτο σύστη- Ρα προσεχάλεσξε τοὺς ἐνδιαφερομένους ποὶ--η συνδρομηταὶ ἡ χορηγοί καὶ δὲν νὰ ἐκδηλώσωσι τὴν γνώμην καὶ Νέ- συμφέρει στὴν τσέπην των καὶ στὰ λησιν αὐτῶν ἀλλὰ µέχρι σήμερον µό- εὐτελῆ των συμφέροντα γὰ δυσαρᾶστη- γον δύο δυνεργατικὲς ἀπήντησαν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀδρανοῦν καΐτοι γνωρίζω ὅ- τι. τὸ μέτρου τοῦτο ἔτυχε παντοῦ ἐν- δουσιώδευς ἐπιδοκιμασίας.....εἷς τὰ κα- φενεῖα, λακ«ιρχιοῦ Υεγομένου ἀλλ᾽ ὡς τὸν Ἑξωπριώτην ἅμα τὸν βγάλης ἀπὸ τὸν παβενὲν ἡ τὴν λέσχην χάνει πάθς ζωηρότητα καὶ δρα5ω, Σιυρόμενης πορὶ τὴν ἐρισηίον τῦ» μηχανικῶς καὶ ὑπνοῤῥατικῶς ὁ Ἠ. Ρωσαίδης εἶνο πλέον ὑπόχρεως, πριν Ἡ ἀναλάβῃ ἑκαστρατείαν Υὰ τὴν ἑἐκδήλωσιν τῆς κοινῆς «νώινης, οὔ- τως ὥστε, βασιζόμενος ἐπὶ τῆς ἑλπε- φρασµένης γνώμης τῶν ἀγροτικῶν µα- ζῶν, νά δύναται ἐλύρὼς αὶ ἀἄποτε- λεσματωκῶς νά δράση, ὅπως δά ἔγιωςε καὶ μὲ τὸ νοµοσχέδιον τῆς δεδροκο- µίας καὶ τῆς Κυριανὴς αργίας. Ἡ χλιαρότης συνεπῶς εἰνε ἀρετῖι ἀσχουμένη ἑἐνδόξως ὑπὸ τὸν χωρικό». οἳ ὁποῖοι πέρνοντες γιὰ μιὰ στιγμὴ στὸ χέρι μίαν πέννα καὶ } καὶ 9)4 1ρ. δὰ ἑἐκαλόφτιαναν τὴν εὐτυχίαν τὴν ἴδι- ἀναμέν] κήν των καὶ τῶν ἀπογόνων των) καὶ ἅ- μῶς δὲν τὸ κάµνουν { ἀλλά τὶ περιµέ- νει χανένας ἀπὸ ἕνα λαὀν, ὁ ὁποῖος διαμαρτύρεται χραυγάκων καὶ παουρί- ζων, διότι τοῦ ἀφήρεσαν τρεῖς ὧρες ἆ- πὸ ἈΧαβενέν του τὴν Κυριακή» καὶ ᾱ- ξιοῖ νὰ τοῦ στείλη αὑτοχίνητα ὁὃ κ. Ῥωσσίδης γιὰ νὰ πηγαίνουν στὲς πή- ἑλρις νά περάσουν τὲς τρεῖς ἑἐκεῖνες ὄρες 'ὃ τύπος καὶ οἱ διανοού- μένοι. Συγχαίρομεν τὸν κ. Χ΄ Ματθαῖον, διότι ἀκόμη δὲν ἔχασε τν πίστιν του ἐπὶ τῆς ποινωφελείας τοῦ τύπου καὶ διότι ἀναγνωρίδει ὑπάρχουσαν ἐν Κύ- πρω τάξιν διανοουμένων: Ίμεῖς ἔχο- μεν χάσει πρὲ πολλοῦ τὴν πίστιν αἎ- τὴν καὶ διὰ τοῦτο ἀπεφασίσαμεν νὰ αὐτοσυγκεντρωθῶμεν καὶ ἀκολουνήσω- μεν τήν ἀξὸν τῆς δράσεώς Ἱτας, ἔχου- τες πίστιν ἐπὶ τὸν 9εὸν καὶ τὴν 2εξιάν μας. ͵ Ῥεβαίως ἀλλοιώτικη καῦ᾽ ὀλοκλη- ρίαν δά το Ἡ δέαις καὶ τῶν Κυπρί- ὧν καὶ τῆς Έύπρςν, ἐν 0ο Ἱωπα ἄξιος σσ ραάριαμοῦ που καὶ ὑπῆργχε τάξις µορφωμένων καὶ χατεχοµένων ὃ- πὸ τῆς ἱερᾶς ἀφασιώσεως πρὸς τὴν σω- τηρίαν καὶ πρόοδον τῆς χώρας των ἀλλὰ τὶ μπορεῖ νὰ περιμένῃ “κανένας ἀπὸ ἕναν τύπον, δοῦλον τῶν δεχασε» λίνον καὶ τῆς ἁμαθείας, ποτισμένον μὲ τὰ δηλητήρια τῶν προσυπ)λειψιῶν καὶ τῶν ταπεινῶν καὶ κενοδόξων µιχρ- συμφεροντολογιῶν καὶ, μὲ τὴν χοπελλι- κὴν πολιτικήν τὶ νὰ περιµένη χανέ- γας ἀπὸ ἕνα τύπον, ὃ ὁποῖως, παρου- σιάζετα. κατὰ περιστάσεις, ᾽ἁδιάλλα- Ἅτος καὶ ἀρειμάνειος Ταρταρῖνος καὶ κατὰ περιστάσεις εὐτελέστατος στρε- ψοδικηγόρος, ἀναλαμβάνων νὰ παρα- στήση τοὺς παραβάτας στοιχειωδῶν ὑποχρεώσεων πρὸς τὴν πατρίδα Ἰαὶ τοὺς ἀγῶνάς της, ὡς πατριώτας, δᾳη- λητηριάζων οὕτω καὶ ἐμπνέων εἷς τὸν λαὸν ἀχαραχτήριστα αἰσνήματα : τὶ δὲ νὰ περιμένῃ καγένας ἀπὸ ἐπιστή- µονας, οἱ ὁποῖοι κατ ἀγέλας εἰσβάλ- λουν εἷς τὴν ἈΧυπριακὴν µκοινωνίαν Ἀόγον καὶ Ἰόνον γιὰ νὰ τὴν ἐχκμυζη- σουν ὣς ἀχόρταγες βδέλλες, ὡς μό- νον δὲ αἴσὃημα ἔχουν τὴν χ2ροµανίαν, τὴν χαρτοπαιξίαν, τὴν ῥαστώνην καὶ τὴν λεσχοµανίαν, ῥυθμιστὴν τοῦ βίου των τὴν ἐσχάτην περιφρὀγῃησιν πρὸς τὴν τύχην Ἀαὶ Ὀέσιν τῶν ἄλλων καὶ μεγάλην ἰδέαν των τὴν προῖχα : ᾽Αλλὰ μήπως χατὰ τὴν ἐκστρατέίαν τῆς «Δημιουργίας» διὰ τὸ ὑπαλληλικὸν ζήτηνα, ἔλαβο µέρος καμμία ἑδεμε- ρία: αὐτὲς ἐπαναλαμβάνουν τὸν αἰώ- γιον δγμιοκοπυκὸν καὶ ὑστερόβουλον χα- βᾶν των κατὰ τῶν παχυµίσθων αν- ανοαϊνω», ἐν ᾧ εἶνε γνωστὸν ὅτι ὑπάρχουν παχύμισθοι, ἕλληνες καὶ Τοῦρχοι περιόσότερον τῶν | Άγγλων’ ἀλλ᾽ αὐτοὶ εἶνε ἤ συγγε- νεῖς ἢ φίλοι,--πόρματικοὶ ἡ προσωπι- φλνλν. ᾿9οῦν ἤδιχδοῦσιν ἡμέτεροι παχύμισφν ἄξιος ὁ μισό» των ! «πατρός τε καὶ μητρὸς καὶ τῆς πατρίδος ὑπέρ- τερον ἡ πούγχκα»' μήπως ἔγραφαν λέξιν διὰ τὸ νομοσχέδιον τοῦ π. Ῥωσ- ᾿σίδου διὰ τὴν δεγδροκοµίαν. τὸ ὁποῖον ὅλη ἡ ἄλλη Κύπρος, Ἡ κοινὴ νώµη γενικῶς Ὀεωρεῖ ὡς τὸ Φαυμασιώτε- ον πύστημα απθολοιῶν εἷς τὴν να» ρἷς ἂν ««ζκαρπασίας. -- ο. Αὐγούστονυ. | Φ 9 αἵμστα, }ὠυὶς φόρους προνομιοῦχος. ὑφευρέτης καὶ ὕερα- ιο) ύνοεως, Ἰορὶς Ἠίν- ο ο ᾱ ὁ ὁ 4 9 ὁ ὁ 9 4 ὁ ὁ ὁ ὁ δν δι μονο νο ο ολα ὁ ο «9 «9 99 ΦΦ Φ Φ9 9 ο 0 499 09 9 ο Φ 9 4 ο. θε 0 9 9 | ρ Φ 0 ο 9 9 : ον ΄ ον ο 9 . 5 Φ κ. ώ “9 » ον ὁ 9 9 9 5 ΡΕΤΤΕΡ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ κατέκλυσαν κατὰ τὴν τελευταίαν τάστασιν τοῦ τόπου καὶ τῶν χατοίκων, εὑεργετικῶν μεταβολῶν: καὶ ἔπειτα ἔγουσι τὴν ἀξίωσιν ὅτι ἀντιπροσωπεύ- ουσι τὴν κοινὴν (νώµην, οἱ τατσαβοῦ- Διὰ τὸ νομοσγέδιον ἐπίσης τῆς Κυ- ριακῆς ᾽Αργίας, ἕνα Ὀρίαμβον τὸ κά- τω κάτῳ τοῦ Ελληνοκοῦ ατοι/είου τα τὰ τῶν ἀλλοδρήσκων αχὶ τῶν ἕτερυ: θόξων τοιούτων, εἰ καὶ, πινανα σα- σὺεῖσαι μετὰ τὸ τετελεσιένον εγονὸς μεριχὰς ἐπιχρίσεις' καὶ ὅμως... καὶ τὰ δύ2, [όλην τὴν ῥενβαμάρων των ἐ- νίκησαν, ἐπέτυγαν, ἐπεβιήνησαν . λὴ ἁλφιῤάλλετε ποσῶς ὅτι καὶ ὅλα τὰ προτεινόμενα δημνιουργυκὰ µέτρα τοῦ χ. Ῥωποίδωυ δὰ πραγματοποι οῦν' ὁ- κ. Πωσαίδης ἐμπνεόνενος ὑπὸ τοῦ φωτεινοῦ πόθου νὰ ἴδῃ τὶν πατρίδα του ὀδεύουσαν πρὸς τὴν πρὀ»βν καὶ πανθοδηγούµενος ὑπὸ πίστεως ἀκραλάντου καὶ ἐπιιονῆς παν- τοδυνάµου δὲν δὰ παύσῃ καταγέρων σωςοένην Ἀαὶ ἕντονα καὶ ἀδιάκοπα σφυροκοπήματα | « 9 ΄ ὦ λ ἐκανὰ νὰ μαλάξουν καὶ τοὺς σχληρς- τέρους σιδήρους, , ὧν 6 ξῖ Μίαν γναὶ Ἱιόνην ῥοήψειαν ἆναμ Ι ἀπὸ σᾶς' νὰ σπεύσετε ἀθρόνι νὰ ἐχ- φράσετε τὴν συωναίνεσίν σας. τὴν ἀἆπρ- δοχήν σας, τὴν συ φωγίαν σας. εἰς τὴν ἀναγκαιότητα, ἀποτελεσματικότητα, εὐεργετικότητα τοῦ μέτρου τούτου κά- Αὸτοῦ ᾿Εξογότητα ὃν Κυρβερνήτην καὶ τονίζετε τὰς ἐπὶ τὸ τ τοῦ Πέτρου τούτου ἀπόψεις σας εἱλοποιοῦντες ταυτοχρό- ῦντ τὴν «Ἀππιουργίαν» πρὸς Ἰνῶσω καὶ δηιιοοίευσιν τῶν ὑποβαλλομένων ἄνα- φορῶν. ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ νΙνοσχέ- διον τῆς δενδρ2ηυτείας καὶ τὸ ἀποτέ- λεσιια ἐπῆηλθεν', ὅταν ἵ Β υῤέρυησις πεισὺή ὅτι αὐτὴ εἰἷνς η ἐπιθωινα καὶ Νέλησίς σος δὲν θὰ θονηη ν ἀρνὴμα τοῦτο διὰ . τὸ προ ούμεν2ν ὃνὰ εἶνε ὅπλον αποτελεσματικὸν τήν περαιτέρω ἐνέργειαν καὶ δρᾶσιω τὸ κ. Γωσσίδου, 0) κ. Ἰαρίδης Σὲν ιοὺ φαίνεται νὰ ἐδικῆν αὐτην πε- διώτι παρὰ τὰς προσωπικάς του διαΝέσεις η νῖτε ὅτι εἶνε καὶ ὑπάλληλος τῆς Ε ανὸν . εἶνε ἁριώδως εἶςτῆν ε ῥίπτωσιν ν΄ ὀναμιγ δῇ, λγσινης Ωρ- ῑ γ μὴ βλέπηῃ νε καλὸν μάτι, πέτρον, τερη- ὠρισμένον βαν μηδὸν νὰ ἀγρηστεύσῃ τὰ χεφάλαιά της. Κύριοι Γεωργοῖ, Κύριοι συνερίατι- οί, ἐμπρός: κάμετε ατοιχειῶδες καὶ Αν εὐπολώτατον κχανῆκον : τὰ ἄλλα 5 5 αρ . Μικῆς Τραπέξης, Ἡ ὁποία πι φ καὶ εἶνε δαυλειὰ δική µας. ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ἡ οἰχία µου (πρῴην τυπογραφείου μου κτ]..) ἐκ διαφόρων δωματίων μετὰ τῶν χρειωδῶν, νεροῦ καὶ αὐλῆς ἐξ ὑλοκλήρου ἤ κατὰ δω- ἵματε ὅἅλα τὰ γωριὰ ἀνσγορὲς πρὸς τὴν φον μάτια, Α. Ι. ΛΑΛΟΥΝΜΤΝΗΣ | ὧν ον . Φ Φ κ | πενταξτίαν ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γεωργικὰς χώρας. αρ ὧοίἱ Ηδη καὶ ἐν Κύπρῳ ἐξετιμήθη ἡ ὑπεροχή των, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ, σεβαστὸς ἀριθμὸς[ ο 4, τῶν Μηχανῶν, αἴτινες εἰσήχθησαν ἑντὸς ὀλίγου χρονικοῦ διαστήματος, διὰ κάθε χρῆσιν ὧν «ο καὶ ἰδίως δι ἁρδεύσεις κήπων, καὶ ἡ σωρεία τῶν παραγγελιῶν, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλ-| ον, λοντοι καθημερινῶς ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Ἠύπρου, Φ «9 , Φὺδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ἐρωτώμενος δὰ ἀρνηδῇ ἢ θὰ διστᾶάσῃ να αν «ὃν ἐκφράσῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστησιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰς| ᾧ εὐκολίας ποῦ ἔχει ή μηχανή του. ) ῥ ο” μαμα νο Φ4 “ν . , . τη , . ο λὰ ὁ 'ὁ ἀγοράζων μηχανὴν ΠΕΊΤ ΤΕΡ γίνεται ὁ φανατικὠτερος ὑποστηρι- ο φ 3 ων - ος) ΑΤΙΙςΤτΟΝ µμήηκσνων τουτόν. Ἱ ο Φ ο ο. Ἅσ Τι ἀ Πλ” ον Εἴναι ΟΠζΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΑΙ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΗΛΟΥΣΤΑΤΑΙ. 9, ἳ Φ Τὸ ἐργοστάσιον ΠΕΤΤΕΡ ἔγει τὸ μοναδικὸν πλεονέκτημα τῆς κατασχευῆς ΑΓΓΛΙΚΗ Σ]9 ος μι κωξλμομηκανῆς ὃ ἵσπων ἐργαζομένης δι” ἀπαδάρτον ποτον αν όσνν ὁσππσπσππππ 3 . η Προτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρελαιοµηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατόχους | ὁ Φ ος ἙΙΡΕΤΤΕΡ. : Φ ΄ 3 ” Ν κ 5 Ν ” Ν , 5 9 - Ὁ «9 ος ον Αγοράζοντες πετρελαιομηχὰς ΠΕΤ Τ ΕΡ δὲν ἔχετε τὸν φόβον ὅτι δὰ καθιιστερηδῇ ἡ ἐρ- | ον δν Υασία σας ἢ ὅτι δὰ καταστραφοῦν αἵ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαρτήματός τινος, διότι χρα- ὧν ιῷ τοῦμεν π]λουσίαν παρακαταδήκην ὅλων τῶν ἐξαρτημότωγ. ὁν «9 ---- 9, Φ Ξ ο Φ Ὀ » ε. ΄ ο ΄ ΄ -- - . υπ. Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἐγκαταστάσεις τῶν μηχανῶν µας ὑπὸ | ο 9 - 3 . ρ , -- » : ϕ κα πεπειραµένων μηχανικῶν εἰς οἰονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου. ο 9 ον ὠΙΠΑΡΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΔΙΑΙ ΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝΙΑ εφ 9 κ φυυς 9 ο. Περισσότεραι πληροφορίαι δίδόνται: ον κά Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ᾽Αμμοχώστου ὑπὺτοῦ κ, ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ ἤτοῦχ. Γ.ΚΑΚΟΥΡΑ ον ο » 5.5. Λλεμεσοῦ ὁ »» ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΑΒΡΙΑ «ν .ν ἢ παρ ἡμῶν ἓν Δευκωσίᾳ. 9 9» .. ον κ... Β. Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Σια | ιν (26-22) Γενικοὶ ἀντιπρόσωποι ἐν ΚΥΠΡΟ, «ν κο . ον ὁραοο - σον «ΠΒΡΘΕΝΩΗΝ,, Μηνιαῖον εἰχονογροφημένον ἐγκυχλοπαιδικὸν πἐριοδικόν, ἐκ- διδόµενον ἐν ᾿Αθήναις. Ἐκδίδεται ὑπὸ τὴν προστασίαν παθηγητῶν τοῦ Πανεπιστηµίου ᾿Αδηνῶν καὶ ἄλλων λογίων. Διευθυντής. Ἀγησ. Ράλλης Γ ραφεῖα ὁδὸς Σάιου Αρ. τὰ Ἀ]όγος ἀγτιπρόσωπος ὃν Κύπρῳ Παπᾶ Βων)τῖνος Νριστοδουλίδης Λουμώσίις, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ἕν κομμάτι Λειβάδι, ὀνομ. «Φάλησον» ἐκ σκαλῶν 8 καὶ ὃ)4 ὄπισὺεν τῆς Γοἰκίας τοῦ κ. Γ. Σ. Εμφιειξῆ, ὑπὸ ὅρια: Δρόµος, ᾿Αναστάσης Μ. Ἱονναρῃη. Ἆ΄ Κουμῆς καὶ δρόμος. κο τν Έωνστ. Μ. Παπαδόπουλος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οἰκία ἐκ τεσσάρων δωματίων μεὺ ὅλων τῶν χρειωδῶν, μετὰ γεροῦ ᾱ- νεμομύλου, κήπου κ. Λ. σε. Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Μι- χαλάκῃ Γιαννάκη, μαραγκῷ. . ΤΟ ΖΗΤΗΜΒ Τι ΙΚΝΝΙΙ ΠΟΛΗ ΛΗΛ Πρὺ ἐνὺς ἀκριβῶς ἔτους ἀπεχώρήσε τῆς Φέσεως τοῦ Οἰκονόμου ᾿Αποστ. Αν- δρέα ὁ ἵερολ. κ. Παγκράτιος καὶ ἕκτοτε ἡ δέσις αὕτη παραμένει κεγή. Αν καὶ τὺ ἱερὸν τοῦτο ἵδρυμα διέπεται ὑπὸ κα- ταστατικοῦ καὶ ἰδιαιτέρων καγονισμῶν, ἓν τούτοις δὲν πατορδώδη µέχρι σήµε- ϱον νὰ ἐξευρεῦ ῇ τὸ κατάλληλον απρύ- πωπον πρὸς πλήρωσιν τῆς θέσεως ταύ- της, Καὶ διερωτᾶται τις εἰς ποῖον ὀφεί- λεται ἢ τοιαύτη ἀβελτηρία: Τὸ πατα- στατικὀν ὁμιλεῖ ὡς ἂξῆς : ἀριὺ, ὃον «Τὸν οἰχονόμον θέλει ἐχλέγει ἡ Α. Μακαριότης ἐκ τῶν προσώπων ἄτινα θέλουσι προτείνει οἱ πατέ- ρες ἆγ. Ανδρέου. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας μεταξὺ τῶν πατέρων ἆγ. ᾿Ἀνδρέου καὶ τῆς Α. Μακαρι- ότητος περὶ τὴν ἐκλογὴν Φἰκο- νόµον καὶ μετὰ τὴν ἐκ τρίτου ὐ- πόδειξιν τοῦ προσώπου ἑχ µέρους τῶν πατέρων ἡ Α. Μακαριότης δικαιοῦται νὰ διορίση ὃν ἂν ἣἤθε- λεδεωρήσει κοτάλληλον». Οἱ κα- νυγισμοὶ δὲ λέγουσι ἄρθο, ὀδου. «Ἡ ἐπιτροπεία δὰ συνεδριάξῃ ταχτι- κῶς ἅπαξ τοῦ μηνὸς ὑπὸ τὴν προ- εδρείαν τοῦ Φἰκονόμου, ἑκτά- πτως δὲ ὁσάκις ὁ ΓΕ ραμματεὺς ἢ- θελε καλέσει τὰ µέλη εἰς συνεδρί- αν». Ὡς βλέπομεν ἀνωτέρῳ ὑπέχουσιν εὖ- Βύνας ἁμφότερα τὰ µέρη. καὶ ὁ ᾽Αρχιε- πίσκοπος καὶ οἳ πατέρες τοῦ Αγ. ἸΑν- δρέου. Παρ) ὅλον τὸ διαρρεῦσαν τοῦτο χρονικὸν διάστηµα δὲν εἴδομεν ποῖον πρόσωπον ὑπέδειξαν οἱ πατέρες ἆγ. )Ανδρέου, ἀλλ᾽ υὔτε καὶ ὁ Μωναριώτα- τος ἐπέβαλε Τοιοῦτον, ἡ δὲ διαχείρισις γίγεται ἄνευ οὐδενὺς προέδρου καὶ χα τὰ τρόπον μὴ ἐπιτρεπόμεγον ἓκ τῶν καγογισμῶν. ᾿Ἑύρισκόμενος πρὸ ἡμερῶν εἲς Ριζο- κάρπασον καὶ ἐπιθδυμῶν νὰ μελετήσω ὡρισμένα ζητήματα, ἐκ περιεργείας ἓ- ζήτησα νὰ μάθω καὶ διὰ τὸ .φλέγον τοῦτο ζήτημα. ἩΜετέβην μετὰ τινος φίλου µου εἰς τὸν ᾿Απόστολον ᾿Ανδρέαν - παὶ ἐζήτησα πληροφορίας σχετικὰς ἐκ , κ. ἐ ν ἸΑλλ’ ὅμολογῶ Ἱ “μέρους τῶν πατέρων: ὕτι ἐδοκίμασα μίαν ὀδυνηρὰν ἑντύ- πῶσιν πρὸ τῆς τελείας ἀγγοίας τοῦ ζη- τήµατος ἓκ µέρους τῶγ ὑποτιδεμένγων πατέρωγ. ᾿Απλούστατα ἠρκέσθησαν εἰς τὸ νὰ ὑψώσωσι τοὺς ὤμους καὶ νὰ μὲ παραπέµψωσιν εἷς τὴν ἐπιτροπείαν, ἥτις καὶ ὑπευδύνως διαχειρίζεται. Δὲν ἀπετάθην εἲς ἐπιτροπείαν ἀλλ) ἠρχέσδην νὰ ἐρωτήσω πρόσωπα διάφο- ρα ἀναμεμιγμένα εἷς τὴν κοινοτικὴν κίνησιν παρ) ὧν ἔλαβον διαφόρους πλη- ροφορίας, σχετιζοµένας μὲ τὸ ζήτημα τοῦ Οἰκονόμου. Αἳ πληροφορίαι, ἅς ἔλαβον ὅλαι κα- ταχήγουν εἲς ἕν καὶ µόνον: Φέρουν ὗ- πεύθυνον τὸν Μακαριώτατον. Ἡ ᾿Αρ- χιεπισκοπὴ φρογεῖ ὅτι εἴς μόνος δύνα- ται νὰ καταλάβῃ ἐπαξίως τὴν θέσιν ταύτην. ᾽Αλλ᾽ ἐπειδὴ ὑπάρχει κώλυμα ἓκ µέρους τῶν Κανογνισμῶν ἓκ τοῦ ἄρ- Όρου ὅίου «“ὦ οἰκονόμος δέον νὰ εἶνε κατὰ προτίµησιν Ἠύπριος μορφωμένος, κατέχων τοὐλάχι- στον ἀπολυτήριον Γυμνασίου ἤ Ἱεροδιδασκαλείου ἤ διδασκαλείου νὰ εἶνε δὲ ἄγαμος, ἅπαξ δὲ διο- ριζόµενος εἶνε ἰσόβιος καὶ δύνα- ται νὰ παυθῇ µόνον ὑπὸ τοῦ ᾽Αρ- χιεπισκόπου διὰ κανονικοὺς λό- γους, ἤ δι’ ἀνεπάρκειαν ἤ ἐλατ- τωματικὴν διαχείρισιν.» καὶ τὸ κώλνυμα τοῦτο ἔγκχειται εἷς τὴν μὀρφω- σιν τοῦ προσώπου τοῦ ὑποδεικνυομέγου ὑπὺ τῆς ᾿Αρχιεπισκυπῆς ὃ Μακαριώ- τατος προτρέπει τὴν διαχειριστικὴν ἐ- αντροπὴν νὰ τροποποιήσῃ τὸ ἄρῦρον τοῦτυ κατ) οἰκογομίαν κατὰ τρόπον ὥσ- τε γα δύγαται τὸ πρὸς τὴν ᾿Αρχιεπι- σχοπὴν προεχείµενον πρόσωπον νὰ κα: ταλάβῃ τὴν ὑέσιν τοῦ Οἰκονόμου, Α- διαφορεῖ ὁ ἹἩΜακαριώτατος, φαίνεται, αρὸς τὸ δ4ον ἄρῦρον τῶν Κανονισμῶν τὸ ἀναφέρον «Οἱ παρόντες κανο- νισμοὶ δύνανται νὰ ἀἄναθεωρη- θῶσι μετὰ µίαν ἑἐξαετίαν ἐν ᾗ ααπαπασαιπουπωπκκοσπσοιπωασπαὐμμπμώώνσωςς ἡ “Ὑμετέρα Μεγαλειότης ποιοῦσα δικαιοσύνην καὶ κοίσιν εὐδύτητος ἕναντι Ελληνικοῦ Κυπριακοῦ Δα- οὔ ἀποδώσῃ Κύπρον τῇ Μητοὶ αὖ - τῆς Ελλάδι, ἱκανοποιοῦσα διακαῆ καὶ προαιώνιον αὐτῆς πόδον. 4)6)1Ι9236. | Ἑ ΑΡΧΙΕΠΙΙΚΟΠΟΣ ΚΙΠΡΟΥ ΚΙΡΙΛΛΟΣ ! περιπτώσει τοῦτο ζητηθή ὑπὸ τῶνι δύο τρίτων τῶν ἐκλογέων Ριζο- χαρπάσου» καὶ οἳ κανονισμοὶ οὗτυι αυγετάχὈ σαν κατὰ τὴν ην ἸἼαν. {9ρ60. Καὶ τοιαύτη μὲν εἶνε ἡ ὑέσις τοῦ ζη-] τήµατυς καὶ ἐξακολουδεῖ νὰ µένῃ µία τοιαύτη Όέσις κενὴ Χάρις εἲς τὴν ᾱ- δράνειαν καὶ ἁμεριμνησίαν τῆς ᾿Αρχιε- πισκοπῆ-. «ὲν φρονῶ ὅτι ὁ Ἀαναριώ- τατος ἐν καταλείπων τὴν ἄφυνουν στάσιν του. δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ ἐξεύρῃ κλι- ρικὸν καὶ ὅλα σύμµφωνον μὲ τὰς ἆ- πωιτήσεις τῶν Κανυγνισμῶν τοῦ ᾿Απυσι.! Ανδρέα. (ἔπεται συνέχεια) ΒΝΤΗΠΗΒΤΩ Κύριε υννκτο τῆς «Δημιουργίας», Ὁ κ. Π, ὃ. τῆς «Ἀλέας Λαϊκῆς» μὲ οἰκτείρει- Σιὰ τὰ αἰσθήιατα καὶ τὰς ἀντιλήνεις Ἰλου, τὰς δποίας ἔχω ὡς Ἠυ- βερνητικὸς ὑπάλληλος καὶ διὰ τὴν στά- σιν, τὴν ὁποίχν ὀφείλοιμεν νὰ τηρήσο- ψεν ἀπέναντι τῶν ἑορτῶν τῆς πεντη- κονταετηρίδος. δὰ μοῦ ἐπιτρέγη νὰ τὸν βεβαιῴσω ὅτι δὲν ἡλλαξα νώμην οὔτε μὲ τὸ τελευταῖον λούσιμον ποῦ μοῦ ἔκαμε, Μὲ κατηγορεῖ ὅτι τὸ ἄρὃρον µου ἐνεπνεύσθη ἀπὸ τὸν στόμαχόν µου” δὰ ἤνδελα νὰ ἑνδυμίσω τὸν κ. Π. Σ. ὅτι ὁ στόµαχος ἀποτελεῖ ἓν ἀπὸ τὰ σο- βαρώτερα µέλη τοῦ σώματος, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ εἶναι εἲς καλὴν κατάστασιν διότι Ἡ χατάστασις αὐτοῦ καγονίξει καὶ την ἐν γένει διάδεσι τοῦ ἀνδρώ- που καὶ αὐτὴν τὴν σκέφιν καὶ διάνοιάν του «νοῦς ὑγιῆς κ.τ.λ.» ἡ Σεβαστή, λοιπὸν Κυβέρνησις (µεγάλη ἡ δύναμις καὶ ἹἩ δόξα της! ἀναφέρω τὸ ὄνομά τῆς καὶ πολλοῦν τὰ χείλη µου) ἐφρόν- τισε διὰ τῶν πρὸς ἡμᾶς πλουσίων καὶ Υενναίων μισὺῶν της, ὄχι μόνον τὸ κεφάλι µας νὰ εἶναι ἐν κανονικῇ κα- ταστάσει, ἀλλὰ καὶ πλήρη εὐμάρειαν τὰ ἀποκτήσωμεν μαζί μὲ τὰς οἰκογενεί ας µας ἀφοῦ φθάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ γυμνώνῃ ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς Νήσου διὰ νὰ τὸν Ὑδέρνωμεν ἡμεῖς εὐκολώτερα' ὁ λαὸς δεωρεῖ τοῦτο ᾱ- λαδὴ μισνδοδοσίαν µας Ἀαὶ παραπο- νεῖται---ἡμεῖς ἀπ᾿ ἑναντίας τὴν εὐγνω- μονοῦμεν καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην ᾗµας θὰ ἐξωτεριχεύσωμεν κατὰ τὰς ἑορτάς' ὁ κ Ἡ. Σ. Φδεωρεῖ τοῦτο πρόστιχον. Πῶς τοῦ φαίνεται, ἐὰν το ἐκεῖνος ὅ- πάλλήλος καὶ ἐξημερώνετο μιὰ µέρα μὲ ἕνα μισθὸν ποῦ οὔτε εἲς τὸν ὕπνον του δὰ ἔβλεπε σᾶν τὸν μισδὸν νὰ ποῦ- με τοῦ ᾽Αξίζη ἀπὸ τὴν ᾽Αγλαντζιάν, ὅστις ἀπὸ 190 ἐπήδησε γιὰ ἕνα χάζι εἷς τὰς 900 -. Ε τὶ σοῦ λέγει ὁ κ. Π. Σ. προσέρχεται εἲς τὰς ἑορτὰς ἢ δὲν προσέρχεται καὶ ἐγὼ αὐτὸς ποῦ ἔπερνα 5 ὕδ καὶ τώρα πέρνω - 560 δὲν νὰ πάγω, λέγει εἶναι χαλὰ εἰς ὑχείαν του ὁ κ. Π. Σ., εἰς τὲς 4 Ἴου- γίου µετέβην μὲ τὸ ΦΙ]Κ Ἱαί µου καὶ μὲ τὴν ῥεδιγκότταν µου-- ἂν ἦτο ὁ κ. Ἡ. Σ. εἷς τὴν Ῥέσιν µου δὲν δὰ ἕκα- µνε τὸ ἴδιον δὰ ἀπαντήση ἕνα µε- γάλο «ὄχι» τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι πό- σον Όὰ τὸν ἐπίστευαν.--- Ἐν τέλει πληροφορῷ τὸν κ. Π. Σ. (ἀφοῦ δὰ μάνῃ ἀργότερα) ὅτι οἱ ὑπάλ- ληλοι ἐτοιμάξομεν αἴτησιν διὰ τῆς ἕ- ποίας νὰ ὑποβάλωμεν διάφορα αἴτή- µατά µας, τὰ πυριώτερα τῶν ὁποίων δὰ εἶναι νὰ δίδεται εἷς τὸ μέλλον καὶ εἰς τοὺς ἱθαγενεῖς ὑπαλλήλους ἐπίδομα ὅταν ταξειδεύωσι (ρετςεοπαί ἃὰ ἁάιγ 8]οννᾶηςες καὶ τοὺς παρέχηται οἵ- κημα, φωτισμὸς καὶ Ὀέρμανσις καὶ ὑπηρεσία δωρεάν--αὐτὰ ὃὰ σαν τὰ πυριώτερα τῶν αἰτημάτην µας, τὰ ὁ- ποῖα ἐλπίξομεν νὰ Υείνωσιν ἐντελῶς ἀποδεκτά, διότι ὑποστηρίζονται παὶ ἀπὸ τοὺς Άγγλους συναδέλφους µας, οἱ ὁποῖοι βέβαια θὰ ἔχευν καὶ τὸν ἀνάλογρν... Χισέντ ων. 0 ΚΙΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΙΠΛΛΛΗΛΟΣ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Καδίσταται γνωὠστὺν εἰς τὸ Κοινὸν ὅτι ὁ ἀνὰ τὸ παγκύπριον γνωστὸς Χειροῦργος-μάμμος κ. ΙΛΛΙΣ ΚΥΡΙΚΟΥ ΙΛΗΜΙΛΗΣ δὰ εὑρίσκεται εἲς Βαρώπια τὴν προσεχῆ Κυριακὴν 10 Ἰουνίου καὶ δὰ ἐπισκεφδῇ τοὺς πάσχον- τας εἰς τὸ Φαρμακεῖον τοῦ κ. 4 ΠΟΙΚΙΛΗΒ ---Τῇ παρ. Κυριακῇ ἑτελέσθη πατα- νυκτικώτατον μνηµόσυνον ἐν τῷ ἱερῷ γαῷ Αγ. Νικολάου ὑπὲρ τῆς ἡνχῆς τῶν ἠρωϊκῶς πεσόντων κατὰ τὴν ἅλω: σιν τῆς Κων)πόλεως,. Εὶς «αὐτὸ παρέστησαν οἱ Πιδηταὶ ὕλων τῶν παρ) ἡμῖν σχολῶν ἓν σώμηι- τι μετὰ τῶν λαβάρων των καὶ πλῆδυς κόσμου ὠμίλησε δὲ λίαν ἐποικοδομῆτι- κῶς καὶ ὡραῖαι ἡ Α. Π. ὁ ᾿Αρχιμαν- δρίτης κ. Ἰουβεγάλιος, Γ υμνασιάρχης. ---Ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν γενευλίων τῆς Λ. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς ᾽Αγγλίας Γεωργίου τοῦ 1ό’ ἐδέχετο ἐπισκέψεις ὁ ἔντιμος διυικητὴς τῆς Επαρχίις µας κ. Πόπαμ. --ζζατὰ τὴν τελενταίαν ἡμέραν ὃ1 Μαΐου 19398 τὴς ἑβδομάδος τοῦ παιδιοῦ καὶ τῆς μητρὸς διεξήχΌη διαγωγισμὸς ἓν τῇ Αἰθούσῃ Χούρῃ μικρῶν παιδιῶν. Ἡ κριτικὴ ἐπιτροπεία ἆπετε] εἴτο ἐκ τῶν μελῶν τυῦ [Ταιδ. Κέντρου ἀξιοτ. πυριῶ» Πόπαμ, Γ, Σ. Ἐμφιειζῆ, Οὖὐ- ἴλσων καὶ Κ, Γιαννάκη καὶ τῆς ἀξιοτ. Ἴπλοιιι καὶ [στιωφύρα. Ἱ«δηµισυργίώ -- --Ὁ καιοὸς µετέτράπη ὁριστικῶς, φαίνεται, εἲς καλοκαιριγόν. --Ἠλλντάκτης τοῦ ἐν τῷ τῷ φύλλφ τῆς «Δημιουργίας» «Ἀλ[εταθέσεις καὶ Διδήσκαλοι» δὲν εἶγια ὡς ὑπετέθη ὑπὸ μερικῶν ὁ κ. Νικόλας Θεοδοσιάδης. λΑπὸ τῆ-. προσεχοῦς Κυριακῆς ἀφι- 3 κγοῦντα, εἷς τὸ ὡραῖον «ΑκταϊοΥ» ἀοιδυὶ. εὐρωπαῖαι, αἱ ὑπυῖαν λέγεταν, ὕτι ἔχονν Ναυμασίαν φωνὴν κά τυγχά- γουσι καὶ ὡραῖαι -- Αγτιποκρίσεις κιὰ λοιπὰ προσ- εκῶς. ἠιΜενικη Κινησισ Καιτὰ τὸ λήξαν ὀμταήμερον χκατέ- πλενυαν κπὶ ἀπέπλευσαν ἐν τοῦ λιµέ- γος ᾽Αμμοιώσιου τὰ ἀκόλουθα, ἀτμό- Τὸ Αἰγυπτιακὸν ἀτμόπλοιον ἸΜπελ- κἁὰς πμοερχόμενον: ἐκ Συρίας, μὲ ἕξα- γωγὴν ὃτ6 κόφ. πατάτες, 0 κυφ. χρυ- σόµηλα, 20 σάκ. κουκιά, 6 πιβ. ᾿Γὐριὰ. Ἠπιβάται ἀφίχθησαν 12 καὶ ἀνεχώρη- σε Ἱ. δος Ελένης ὮὉ. Χατζηπέτρου καὶ τῶν ἄξιοτ. ἰατρῶν κ.κ. Κ. ΤΠ. Ἰασονίδου Ἰ. Ἠιετρώνη καὶ Μ. Τ. Π. Μιχαηλίδον. Κατὰ τὸν διαγωνισμὸν αὐτὸν παρέ- στη καὶ ἡ Δαίδη Ἀτύρος, ἡ ὁποία δι- έγειµε τὰ βραβεῖα, ἡ δὶς Λάϊλαλ, γραµ- ματεὺς τοῦ Συµβουλίου τῆς κοινῶν. ὑγιειγῆς καὶ ἡ ἡ Δ)ὶς Τζόνστων, Διευ- Ὀύντρια τοῦ Πωιδ. Σταθμοῦ Λευκωσίας. βεῖα εἰς τὸ προσεχές. --Ἡ παγήγνρις τοῦ ᾿Αποστ. Βαρνά- ρων εἶδῶν. παθῶν. δου. οὔσι, δὰ εἶνο νέων καὶ ἐδινροιννῶ, ὦς σατατ-- στο Τὸ κοιγὸν, ἀναμφιβόλως, ὑπὸ τοιαύ- τας προὔποδέσεις δὰ παράσχῃ πούῦν- μον τὴν ὑποστήριξίν του. --᾽Αφίκετο ὁ παρ ἡμῖν γνωστότατος Πανοσιολ. ᾽Αρχιμανδρίτης κ. Κλεώπας. --Τὸ λαχεῖον τοῦ Φιλοπτ. Συλλόγου ἐξεκυβεύδη τὴν πρωΐαν τῆς παρ. Κυ- ριακῆς ἐν τῇ λέσχῃ «Ἔγωσις». -'Αφίκετο ἐξ Ἑλλάδος ὁ ἱερυμόνά- χος κ. Γρηγόριος. - ---Αἵ ἐξετάσεις τοῦ παρ’ ἡμῖν Νηπι- αγωγείου δὰ λάβουν χώραν τὴν {την Ἰουγίου, αἳ δὲ ἑορταὶ τῶν λοιπῶν σχο- λῶν ἐπὶ τῇ λήξει τοῦ ἔτους βραδύτερου: --Πρὸς τὸν κ. Χατζημιτσῆν καὶ Υἱὸν εἷς Ἱερὸν Κῆπον : Ἡ ἑρμηνία, ἡ ὁποία σᾶς ἐδόδη εἶνε ὀρδή. ΄ --Μέρος τοῦ δρύµου τοῦ Φαλήρου ἐπλατύνῦη καὶ διωρθώθη ὑπὸ τοῦ Δημαρχείου πολὺ ὡραῖα, Τὸ Δημαρχεῖον διὰ τοῦ γέου του κα- ταβρεπτῆρος ῥἑλπίξομεν νὰ καταβρέ- χΏ παῦ’ ὅλον τὸ θέρος ὕλους τοὺς δρό- µους πρὸς ἀποφυγὴν τῆς σκόνης, ἆλ- τωγ. ---'Ἠξακολουδοῦν αἲ γρακπταὶ τελικαὶ ἐξετάσεις τοῦ παρ) ἡμῖν Γυμνασίου. --Ἡ «φψυχαγωγικὴ πανήγυρις τοῦ Κατακλυσμοῦ ἓν Φαλήρῳ διεξήχδη ἓν ἀρκετῇ ζωηρότητι καὶ εὐθυμίᾳ. Οἵ δραστήριοι διευθυνταὶ τῶν Κέν- τρων ἕλαβον ὅλα των τὰ µέτρα, ὥστε γὰ ἀφίσουν εὐχαριστηήμένους τοὺς πα- γηγυριστὰς καὶ διὰ ὡραίων μουσικῶν ἕ- ψυχαγώγησαν ἀρκετὰ τούτους. Ἡ συγκέντρωσις κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν ἦτο πολὺ µεγαλυτέρα τῆς πρώ- της, παρενρέῦ ήσαν δὲ καὶ ἐξ ἄλλων μερῶν, ἴδίᾳ ἓκ. Λευκωσίας. Οἵ λεμβοῦχοι μετὰ πολλῆς τῆς τά- ξεως καϊπροδυμίας προσέφερον εἰς τὸ πλῆθδος τὰς ὑπηρεσίας των διὰ μικρὰ ταξειδάκια µέχρι τοῦ µεσογυκτίου, ἡ- το δὲ ἀρκετὰ τερψίδυμον τὺὸ δέαµα τοῦτο, ἰδίως ἅμ) ὥς ἐπρύβαλε τὸ µε- λιχρὺν φῶς της ἡ σελήνη. Πλεῖστοι παρέμειναν γχαὶ πέραν τοῦ µεσογυκτίου, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοὶ µε- δεϊπνόν των εἷς την παραλίαν. δὰ δημοσιευὺῇ ἐν καιρῷ. ---Αἱ ῥνώτεραι τάξεις τῶν παρ) ἡμῖν Παρῦεναγωγείων Α΄ καὶ Β΄ χδὲς ἑξέ- Πρόεδρος. Κώστα Ἰωακείμ. ὅραμον δι ἁμαξῶν εἷς Σαλαμῖνα, Τὰ βραβενθέντα γήπια καὶ τὰ βοα-ἱ βα προμηνύεται ἀρκετὰ κοσμοπληθὴς ἐφέτος καὶ ὡς προδηλοῦται δὰ διε- ξαχθοῦν ἆρπεταὶ ἁγοροπωλησίαι διαφό- --Εξακολονῦοῦν οἱ ἔρανοι ἓν τῇ πό- λει µας ὑπὲρ τῶν ἓν Ελλάδι σεισµο- | - -Απὸ ψὲς ἔχαμεν ἔναρξιν τῶν παραστάσεών της ἢ κιγηματογραφικὴ ἑταιρεέία Σινὲ-Φριὰν ὑπὸ τὴν διεύ- Όυνσιν τοῦ φιλοπρούδου κ. Ν. Γεωργιά- Αἵ ταινίαι ἐφέτος, ὡς μᾶς διαβεβαι- “λὰ καὶ ἀποφνγὴν τῆς εὐκόλου φθορᾶς |- Τὸ Αἰγυπτιακὸν ἀτμόπλοιον Ἆπιλ- μπεῖς, κοµίσαντος μεταφοωτώσεις τῶν ἀπ. Μαϊαείαι Ἐο]απά, Ἐρυρίίαα, Ίπῦτος καὶ Μαπίοία, μὲ εἶσαγωγὴν 1811 χῶλα, ἤτοι 981 σάκ. ἄλευρα, 190 σάκ. ὀρύζια 50 σάκ, Ζαχάρεις, 195 σάκ. πύτηρα, 960 κιβ. σάπωγες, {81 βαρ. ἅμα- δάρτου πετρελαίου καὶ 250 διάφορα κῶλα. | ἱ Ἠπιβάται ἀφίχθησαν ὃ καὶ ἀνεχώ- ρησαν 3. Διὰ τοῦ ἰδίου σκάφους ἐξήχκνησαν 154 σάκ. πατάτες. Τὸ Κυπριακὸν ἵστιοφόρον Ἠακ-- Ὀοτάὶ, μὲ ἐξαγωγὴν 415 κοφ. πατάτες διὰ Γιάφιρα, : . Τὸ Γερμαγικὸν ἀτμόπλοιον «Φαπιος» πομµίσαν τὰς ,µεταφορτώσεις τῶν ἅπ Οο]]θα ὃς Νίσθα μὺ εἴἰσαγωγῖν 2000 περίπου ᾿πῶλα ἤτοι 1040 σίδηρος, ὅ8 σιδηοοδοκοί, 905 βάλ. χάρτης, 150 δεµ. γαλβαν, λαμαρᾶγες, 60 Ττέλια, 14 βαρ. Ἱστόκκος, 90 κιβ. τούβλα, 40 βαλ. βαμβ. καὶ μµαλ. ὑφάσματα, ο0 κιβ. ὑελοπίνα- : ὤ «κβι πσυνμυμκανάςσν ὼὺ καρφοβελόγες, 190 κιβ. κενγὰς φιάλας 96 βαρ. Μηχανέλαια, 26 δεµ. σωλῆνες 80 ιβ. Μηχανήματα καὶ 650 κιβ. διά- φορα. Τὸ “Ἑλληγικὸν ἀτιόπλοιον ᾽Αλυμή- γη µέσῳ Αἰγύπτου μὲ εἰσαγωγὴν 436 κιβ. σαρδέλλες, 10 βαρ. φιάλας, 200 . σεία ση πιῤ. φορα καὶ ὃδ0 βαρελ. ἄσφαλτον--- Διὰ τοῦ ἰδίου ἐξήχὃησαν δι’ Ἑλλά- δᾳ 20 σά.. φαχαίς, ὃδτ σάκ. σποροι, 924 σάκ. Βαμβακόσποροι 26 κενὰ βαρέλια, χαὶ 9950 οφ. πατάτες. λινό- ἘἘπιβάταν ἀγεχώρησαν 9. Τὸ ᾽Αγγλικὸν : ἀτμόπλοιον ῥαπιοᾶ- Εἰτίαα Ῥτίπες μὲ εἰσαγωγὴν 14650 πῶλα ἐξ ὧν 145600 τεμάχια Ἐυλείας τοῦ Κυβερν. σιδηροδρόμου, 64 βαρ. ἸΜηχα- γέλαια, 64 κιβ. ἀφρόζες 46 Ἠιβ. φάρ- µακα, 10 πιβ. κουτόρεγκα, 6 κιβ. τρό- Φιμα, ὅ κιβ. Μοτοσυχλέττες, ὃ κιβ. ποδήλατα, καὶ 80. κιβ. διάφορα. μυ ποσα ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΣΤΕΗΡΙΦΙΝΙ ΚΙ ΙΡΙΝΗΙ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. 'Ο ᾿Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς ἝἙλ- ληνικῆς Δημοκρατίας ἐπὶ τῇ ἀποστολῇ τῆς συνδρομῆς τοῦ ᾽᾿Αποστόλου ᾿Αν- δρέου 5 ὀ80 διεβίβασε τὸ ἑξῆς τηλε- γράφημα: Διαχειριστικὴν Επιτροπείαν Ριξοκάρπασον. Σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς διὰ εἰσ- φοράν σας. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Πρόεδρος Δημοκρατίας. Ταγυδρομικῶς ἑἐλήφὃδη τὸ ἑξῆς εὖ- Χαριστήριον γράμμα: Αθήναι τῃ 15 Μαΐου 1995. Πανοσιολογιώτατε, Βλαβον τὴν ἔκ Διρ. Αγγλ, 20-0-0 ἐπιταγήν σας καὶ ἐχφράζω πρὸς Ὕγι τὰ τῶν οἰκογεγειῶν των ἔλαβον τὸ] μᾶς, τὸ δυμβούλιον τῆς Μονῆς καὶ τοὺς σχεται εἰς τὴν πόλιν Μοναχοὺς τὰς Νερμοτέρας µου εὖχα- τὴν ὑπὲρ τῶν σεισμοπαθῶν συνδροµήν σας. ) Μετὰ φιλικῶν αἰσνημάτων Π. ΚΟΙΝΤΟΙΡΙΩΤΗΣ, κιβ. σάπωνας, 05 σάκ. καφφὲ, 4 διά-- κ--------τε-] ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οἱ ὑποφαινόμεγοι Ἀθλωμόος ᾖ. ᾧΦαλᾶς καὶ Χριστόδουλος Π.'Α- γιοµαμίτης Λλιμβάνομεν τὴν τιμὴν γὰ φέρωμεν εἷς γγῶσίν σις ὅτι συγε- στήσκµεν ἀπὸ τῆς Ίδης Μαΐου. 19298 ἐν Λειεσῷ ὁμόιρυῦμον ἑτιαρείαν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν : «Φαλᾶς καὶ ᾽Αγιομαμίτῆης» οχυπὺς τῆς ὁπυίας εἶνεη κατασχευῆ Οἵνων οἱ Οἰὐνοπνευματωδῶν ποτῶν ἡ πιθλησις καὶ ἐχμετάλλευσις τούτων. ἑδελπιστοῦντες ὅτι θὰ τύχώωμεν τῆς ὑποστηρίξεώς σας, Λιτελοῦ μεν μεθ ὑπολήψεως Σ. ᾱ. Φαλᾶς Ν.Π. 'Ἁγιομαμίτης Δικαίωμα ὑπονμαφῆς θὰ ἔχῃ ἑκάτε- ῥος τῶν συγετοίρων καὶ δὰ ὑπογράφῃ διὰ τὴν Εταιρία ὃς ἀνολοαύθως : “ο μὲν κ. Σηλωπὸς Ζ. Φαλᾶς δὰ ὃ- πογράφῃ : Διὰ «ΦΑΛΑΝ γα ΑΕΙΟΜΑΜΙΤΗΝ» Σολωμὸς ᾖ. ὡΦαλδᾶς Ὁ δὲ κ, Χριστόδουλος ΠΠ. ᾿Αγιομαμί- της δὰ ὑπογράφῃ : Διὰ «ΦΑΛΑΝ νὰ ΑΓΙΟΜΑΜΙ ΤΗΝ» Χριστόδουλος Π. ᾽Αγιοµαμίτης ----- ΔΗΛΟΩΣΙΣ ᾿Αξιότιμε Κύριε, “Ὁ ὑποφαιγόμενος Χριστόδουλος ΠΠ. Ἁγιομαμίτης ἐκ Λεμεσοῦ λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ φέρω εἷς γνῶσίν σας ὅτι ᾱ- γεξαρτήτως τῇς ἄνω ἀναφερομένης ἕ- ταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωγυμίαν «ΌΑΛΑΣ καὶ ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗΣ» θὰ ἔξαχολον- Φήσω δν ἁτομικόν µου λογαριασμὸν ὡς καὶ µέχρι σήμερον τὴν ἐπ)᾽ ὀγόμα- τί µου ἑἐργασίαν. καὶ παρακαλῶ ὑμᾶς -- τε διὰ τῆς αὐτῆς ὡς καὶ µέχρι σήμερον ἐμπιστοσύνης σας. Λεμεσὺς 50. δ. 1928, Διατελῶ μεθ) ὑπολήψεως Χ.. 1. ᾿Αγιομµομίτης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε, Οἳἵ κάτωθεν ὑποφαινόμενοι σᾶς κα- Ὀιστῶμεν γγωστὸν ὅτι ἱδρύσαμεν ἐν Βα- ρωσίοις ᾿Εμποοικὺν Κατάστημα ὑπὸ τὴν ἐπωγνυμίαν «4. Χ. Κραμβῆς καὶ ᾿Αδελφός» Ἡ Λειτουργία τοῦ ἄνω καταστήµα- τός µας ἀρχίζει ἀπὸ τῆς ἵης Ἰουνίου 1928 ὑπὸ τὴν διεύθυύνσιν τοῦ κ. Πα- ῥρασκευᾶ Ἡροκλέους, Δικαίωμα ὑπουραφῆς δὰ ἔχωμεν µό- γον ἡμεῖς καὶ ἕκαστος ἐξ ἡμῶν δὰ ὑ- πογράφῃ Α. Χ. Βραμβῆς καὶ ἀδελ- φός. .. Εὐελπιστοῦντες ὅτι Φέλομεν τύχῃ τῆς ὑποστηρίξεώς σας. Ἐν Βαρωσίοις τῇ ὂθ Μαΐου 1958, Διατελυῦμεν μετὰ τιμῆς ᾽Ανδρέας Χ. Πραμβῆς Κωνσταντῖνος Χ. Πραμβῆς ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ἡ ἐπιτροπεία τοῦ Παιδ. Κέντρου ᾽Αμμοχώστου ἐπιδυμεῖ νὰ ἔκφράσῃ καὶ δηµοσίᾳ τὰς δερμὰς της εὖχαρι- στίας πρὸς τοὺς ἄξ. ἰατροὺς κ. Κα- λαβρὸν καὶ κ. ζωνσταντινίδην οἵτι- φες πάνυ εὖγειῶς διελέξαντο κατὰ) τὴν «ἑβδομάδα τῆς μητρὸς καὶ τοῦ παιδιοῦ» πρὸς ὅλας τὰς ἀἁξιοτίμους Κυρίας, Δεσποινίδας καὶ νέους, οἱ ὁποῖοι ἐβοήθησαν εἰς τὴν διεξαγω- γὴν «τῶν ἑορτῶν τῆς ἑβδομάδος τῆς μητρὸς καὶ τοῦ παιδιοῦ» πρὸς τοὺς φιλανθρώπονς δωρητὰς. τῶν χρηµα- τικῶν βραβείων, καθὼς καὶ πρὸς τὸ ἀξιότιμον καὶ φιλάνθρωπον κοινόν, τὸ ὅποῖον τόσον προδύµως σπροσέ. φερε καὶ ὑπεσιήριξε τὸν σκοτεὸν τοῦ ἔργου. Ἐν τῆς ᾿Βπιτροπείας. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 'ὃ ὀφθαλμολόγος ἰατρὸς '. ΚΑΛΑΒΡΟΣ θὰ εὑρί- Ῥα- ρωσίων τὴν προσεχῆ Βυρι- ο Εἷς τὸν ἓν Ἱερῷ Κήπῳ Δ. ἄπαν- αιστίας Ἑαῖ τὰ Ἑπάρειᾶ μου συγχα- αχὴν ιο Ἰουνίου 1928, θὰ τῶμεν ὅτι ἑλήφθη τὸ ἀποσταλὲν καὶ] ρητήρια διὰ τὰ αἰσὺήματά σας Ἱαὶ» ἐξετάσῃ δὲ τοὺς πᾶσχοντας ἐξ ὀφθαλμιχῶν νοσημάτων εἰς τὸ Φαρμακεῖον ὁ «Φοῖ- νι τοῦ χ. ΓΡ. Β, Πόλμα. ὕπως. ἐξακολουῦ ήσητε νὰ μὲ περιβὰλη-] -ΕξΞοΤΕΡΙΚΑ-- ΑΘΗΝΑΙ 4 Ἰουν.-- Ἡ ὑψῆε μερὶς «Πρωίΐα» σχετικῶς μὲ τὰς δηλώσεις τοῦ κ. Βενιζέλου ὅτι θὰ ἀπευδύνῃ τελεσίγραφον διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ πολιτεύµα- τος καὶ τὰς ἐν τῇ Βουλῇ δηλώ- σεις τοῦ κ. Μιχαλακοπούλου διὰ τὴν διεγέργειαν δημοψηφίσματος, ἐβεβαίωσεν ὅτι οἱ Λαϊκοὶ δέχον- ται νὰ θεωρήσουν τὸ ἀποτέλεσ- μα τῶν προσεχῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν ὡς ὁριστικῶς τερµατί- ζον τὴν καθεστωτικὴν ἔριδα καὶ ν᾿ ἀποδεχθοῦν ὁριστικῶς τὸ δη- μοκρατικὸν πολίτευμα ἐὰν τοιαύ- τη θὰ εἶναι ἡ ψῆφος τοῦ λαοῦ. Ζητοῦν ὅμως πρὸς τοῦτο ὅπως τὰς ἐκλογὰς ἐνεργήσῃ ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνησις ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ πλειοψηφικοῦ συστήµατος μὲ σφαιρίδιον χαὶ εὐρεῖαν περιφέ- ρεναν. ὍὉ κ. Βενιζέλος ἀπαντῶν εἰς τὰ ἀνωτέρω παρατηρεῖ ὅτι ἐφ᾽ ὕσον τὰ κόμματα διαφωνοῦν ὁι- ζικῶς ὡς πρός τὸ ἐφαρμοστέον ἐκλογικὸν σύστημα προτιµότερον εἶναι νά κληῦθῇ ν᾿ ἀποφανθῇ πὲ- ρἳ τοῦ πολιτεύματος ὁ λαὸς δε ἑνὸς δημοψηφίσματος. | Τὸ Δημοψήφισμα τοῦτο---λέ- γει ὁὃ κ. Βεγιζέλος-- θὰ ἐνήργει µία Οἰκουμεγικὴ Κυβέργησις τὴν ὁποίαν Ὁ’ ἀπήρτιξον ὅλα τὰ κομ- µατα. Πρὸς ἐγγύησιν δὲ τῆς ἆᾱ- δόλου ψηφοφορίας ὁ χ. Βενιζέ- λος προτείνει ὅπως εἰς ἕκαστον. τῶν ἐκλογικῶν τμημάτων ἐφο- ρεύουν εἷς δικαστικὺς καὶ ἀνὰ νες ἑπόπται. ρήσῃ εἰς Ἐὐρώπην τὰς ἀρχὰς Ἱ- ουλίου πρὸς λουτρυδεραπείαν, ΛΟΝΔΙΝΟΝ-΄Η δερινἠ σύνο- δος τοῦ Συµβουλίου τοῦ Συνδέ- ἀνεχώρησε σήμερον διὰ Γενεύην. Τσάμπερλαιν διερχόμενος ἐκ Πα- ρισίων κατὰ τὴν µετάβασίν του διον συνομιλίαν μετὰ τὸ τέλος τῆς συνομιλίας ὅ- τι εὑρέθησαν ἁπολύτως σύμφω- γοι ὕσον ἀφορᾶ τὰ προβλήμα- τα τῆς ἡμερησίας διατάξεως τοῦ Ἑήτασαν ἰδιαιτέρως τὰ προβλή- µατα ἀφοπλισμοῦ. Τὸ. Συμβούλιον θὰ ἀντιμετω- πίσῃ τὴν εὔρυνσιν τῶν δικαιωµά- των τοῦ Προέδρου διὰ τὴν λῆ- ψιν τῶν ἀναγκαίων µέτρων. Ὅ κ. Μπριὰν ὅσον ἀφορᾷ τὺ ζήτημα τοῦ συμφώνου Κέλλογ», ξευρεὺῆ προσεχῶς διατύπωσις συνδιαλλαγῆς τῆς γαλλικῆς δέ- σεως καὶ τῆς ἀμερικανικῆς προ-΄ τάσεως τοῦ κ. Κέλλογ», τῶν Δυ- γάµεων ἀναγνωριξζουσῶν τὴν εἶ- λικρίνειαν τῆς γαλλικῆς γνώμης. πο ------- ΔΗΝΑΡΧΕΙΟΝ ΗΜΜΟΧΩΣΤΟΥ--ΒΗΡΩΣΙΩΝ Καθίσταται γγωστὸν εἰς τὸ ᾱ- Ἑιότιμον µκοινὸν. τῆς τε πόλεως καὶ ἐπαρχέας ὅτι ἡ κατὰ Κυρία- κὴν τελθνβένη Πανήγυρις ἐν Βα- ρώσίοις ὄρίζεται τοῦ λοιποῦ κατὰ. Σάββάτον καὶ καλοῦνται πάντες οἱ ἐνδιαφερόμεγοι ὅπῶς συµμορ- φωδθῶσι πρὸς τοῦτο. Ἐν τῷ Παντοπωλείῳ τοῦ Δη- µαρχείου κατὰ τὰς Κυριακὰς µό- γον ἐπιτρέπεται ἡ πώλησις κρεά- των, ἰχδύων καὶ πουλερικῶν. Ἐν Ἑαρωσίοις τῇ 6ῃ Ἰουνίου 1928. Ἓκ τοῦ 4ημαρχείου, Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου. Ἐ-, δύο δημοκρατικοὶ καὶ βασιλόφρο-. ὍὉ κ. Καφαντάρης ὃν άναχω-. σµου ἄρχεται τὴν 4ην Ἰουνίου καὶ ὁ Σὲρ ”Ὥστεν Τσάμπερλαιν : ΠΑΡΙΣΙΟΙ,--Ὁ Σὲρ Ὥστεν εἰς Γενεύην ἔσχε μακρὰν ἐγκάρ- ᾿ μετὰ τοῦ κ. Μαριὰν. Ὁ τελευταῖος ἐδήλωσε φαίνεται πεπεισµέγος ὅτι δὰ ἐἑ- - μον ας. αυτα -ωος -αως.. σῖο, ο Ῥρονκν τν ὃν 9 ----- . Φ) ο ΕΞ ΑΓΚΑΣΤΙΝΑΣ ᾽Αγαπητὲ κ. Ῥωσσίδη, Σᾶς παρακαλῶ δημοσιεύσατε εἰς τὴν ἁἀγαπητὴν «Δημιουργίαν» τὰ ἑξῆς' Πράγματι ἡ Γεωργικὴ Τράπεξα Κύπρου ].τὰἆ δὲν λαμβάνει τὸ 2 ο)ο δι᾽ ὁλοκληρωτικὴν προεξόφλησιν ὁ- ποθήκης. ΗἩ Συνεργ. Πιστ. 'Εταιρὀία Α- κανθοῦς ἀπὸ τοῦ Σεπτεμβρίου 1958 µέχρι σήμερον προεξόφληαε τρεῖς ὑὐποθήκας (ή τελευταία ἦτο τῆς 36] δ]1998), χωρὶς νὰ σιληρώσῃ τὸ 2 ο)ο εἰς τὴν Γεωργικὴν Γράπεξζαν. Τὰ οὕτω πληρωνόμενα χρήματα δὲν ἀφαιροῦνται ἁμέσως ἐν τοῦ ἀρ: χικοῦ κεφαλαίου τοῦ δανείου ἀλλὰ κατατίθενται ὥς κατάθεσις τῆς Συν- ᾿κογατικῆς Πισιώτικῆς Εταιρείας σρὸς τὴν Γεωργικὴν Γράπεξαν σερὸς 8 (ὀκτὼ) ολο. ---Κατὰ προσωπικὴν ἐξήγησιν τῆς 33)6)19396 εἰς 4ευκωσίαν μετὰ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Γεωργ. Τρα- πέξης τὸ ζήτημα τῶν µικροπροῦέ- αμών δανείων θά τελειώσῃ δριστι- κῶς τὸν προσεχῆ µῆνα ᾿Ιούνιον. --Ὁ κ. Σωτήριος Χ΄΄ Γεωργίου ἐξ ᾽Ακανθοῦς ὑποστὰς µετ ἐπιτυ- χίας τὰς ἐπὶ δισελώματι ἐξετάσεις τῆς ἰατρικῆς, ἀφίχθη εἰς Κύπρον μετὰ τῆς οἰκογενείας του, ἐγκατα» σταθεὶς εἰς ᾽Αμανθοῦν ὅπου θὰ ἐξ- ασνήσῃ τὸ ἐπάγγελμά του. --οἳ κ. κ. ἹἩηνᾶς ὉῬ. Χατηµη- νᾶς καὶ Μιχαὴλ ΠΠερῆ ἐξ ᾿Ακαν- Φοῦς κατὰ τηλεγραφικὰς πλήροφο: θέας πρὸς τοὺς οἰκείους τών, ὑπέ- στησαν ἐπιτυχῶς τὰς ἐπὶ διπλώ- µατι ἐξετάσεις εἷς τὴν ἰατρικήν. -- Ἡ εἰσήγησις ὑμῶν ὅπως ἔσι- βληΘβ πρόσθδετος φορολογία, ἕνα τοῖς χιλίοις, ἐπὶ τῶν ἁἀγροτικῶν ντηµάτων, καὶ τὸ ποσὸν αὐτὸ νὰ. ὀΐέδεται εἲς τὸ ταμεῖον τῆς 3υνερ- γατικῆς ἑκάστου χωρίου, ἠκούσθη μετὰ μεγάλης Λαρᾶς καὶ ἐπιδοκι- µασίας ὑπὸ τῶν μελῶν τῆς Ἔται: θείας «µας καὶ τῆς κοινότητὀς µας διότι εἶναιὸ όνος τρόπος νὰ ἆσιο- κτήσωμέν ταχέως καὶ ἀσφαλῶς κε- Φφάλαιά ἰδικά µας μὲ τὰ ὁποῖα νὰ βοηθῶμε»ν τὸν δυστυχῆ χωρικὸν εἰς ἐκτάκντους ἀνάγκας του μὲ χαμηλὸν τόκον. ἨΜὲ τὸν τρόπον αὐτόν, δη- Λαδὴ ὅταν ἀποκτήσωμεν κεφάλαια ἶδικά µας, Ιδὲν πιστεύω νὰ ἁκούω- µεν πλέον παρὰ διαφόρων Τοαπε’ ἑῶν ἁτιὸ τὰς ὁτιοίας ζητοῦμεν τρε” γούμενον λογαριασμὸν ὅτι «δυστν- χῶς δὲν θεωροῦμεν ὡς ἐπαρχῆ ἀσφάλειαν τὴν ἀλληλέγγυον ἐγ- ψύησιν (300 καὶ πλέον) τῶν µε- λῶν τῆς. ἑταιρείας σας. Καὶ αἱ διαβολαὶ αὗται γίνονται ὑπὸ µερι- κῶν ἑμπόρων καὶ τοκογλύφων πρὸς τὸ διοικητικὰ συμβούλια τῶν δια- φόρων Ἰραπεξῶν. ᾿Ας πληρώσουν ὅμως καὶ αὐτοὶ τὸν πρόσθετον φό- ϱον διὰ νὰ καταστῶσιν αἱ Συνερ γατικαὶ τὰς ὁποίας διάαβάλλουν καὶ παταπρλεμοῦν ὑπεραξιόχρεοι. Προχωρεῖτε εἷς τὸ ἔργον σας, ἆ- γαπητὲ Ῥωσσίδη καὶ νὰ εἶσθε βέ- βαιος ὅτι 9δὰ ἔχητε ἀμέριστον τὴν εὐγνωμοσύνην τῶν γεωργῶν τῆς Κύπρου ὅλης. ᾽Αγχκαστίνα. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ, ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Γραμιιατεὺς ὃ. Π. Εταιρείας ᾽Αχναννοῦς. ΕΞ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΗΣ Ἐπίσκεφις Προξένου. Τὴν προπαρελθοῦσαν Κυριακὴν διῆλδε τῆς Κωμοπόλεώς µας µετα” βαίνων µέχοις ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέα ὅ ἐντιμότατος πρόξενος τῆς μητρὸς «Ῥλλάδος κ. Ἰγλέσης μετὰ τῆς ἄξι- οτίµου κυρίας του. Οἱ σεβαστοὶ καὶ τιµηµένοι ἐπισκέπται ἀνεπαύθησαν «ἐν τῇ Λέσχη ἡμῶν ἐπὶ ὥραν περί- ποὺ, ὅπου προηπαντήθησαν Όὑπὸ τῶν τυχόντων ἐκεῖ προὐχόντων καὶ διδασκάλὼν καὶ προσεφέρῦθησαν ᾱ- ναψυντικά. . Ἔρανοι ὑπὲρ τῶν σεισμοπαθῶν. “Απαρχὴν τῶν ἑράνων ἐνταῦθα ὑπὲρ τῶν σεισμοπαδῶν Κορινδίων ἔκαμαν τὰ µέλη τῆς Λέσχης «Ομό- ΛΝΤΛΙΘΚΡΙΣΕΙΙ 99 Φ Ὀ σος νοια», ἅτινα ἔσχον τὴν προθυμµίαν ἐξ ἀδελφικῆς ἀλληλεγγύης νὰ συν” εισφέρωσι στρααιρετικῶς ἕκαστον καὶ νὰ ἁποτελέσωσι τὸ ποσὸν τῶν ᾱ 10- Ο-Ο ὅπερ διὰ τοῦ προέδρου αὐτῆς κ. Ν. Γιανουλοπούλου παρεδόδη εἰς τὸν κ. Ποόξενον κατὰ τὴν ἐν- τεὔύεν διέλευσίν του, ὅπως ἆπο- σταλῇ εἲς τὸν πρὸς ὃν ὅρον. Ῥοίνομεν ἐπὶ τὰ βελτίῳ. Τὴν ϱά ἹΜαΐου ἐπεέσμέφθδη τὴν Μωμόπολίν µας ὁ λίαν ἐμβριδὴς καὶ πολύσπειῃος ἑπόπτης τῆς Ἓλ- ληνικῆς Παιδείας κ. 4. ᾿Αράπης, ὅσεις διὰ τῆς ἐπὶ τόπου ἔπιστα- µένης ὀξετάσεως Θουσιωδῶς τὸ ὑποδειχδὲν αὐτῷ ὑπὸ τῶν κοικοτικῶν ἀρχῶν σχολι- κὸν οἰκόπεδον, ὥς λίαν κατάλλη- λον, πρὸς ἀνοικοδόμησιν τοῦ νέου ἀρρεναγωγείου ἡμῶν. ΗΕ ἀξιότιμος ἐπιτροπεία ἡμῶν ἐν τάχει ἐπανέ- λαβε τὴν σχειτικὴν αἴτησίν τής πρὸς τὸν διευδυντὴὺν τῆς Παιδείας καὶ δι᾽ αὐτοῦ πρὸς τὸ ᾿Εκπαιδευτικὸν Συμβούλιον πρὸς ἔγκρισιν τοῦ σχε' τικοῦ δανείου µέχρι 5 1000-0-0, ἕνα ὅσον οὕπω τεὺῇ εἰς µειαδοσίαν τὸ ἐν λόγῳ ἁπαραιτήτως ἀναγκαῖον σχολικὸν κτίριον τῆς κοινότητος. Ἐκτροφὴ µεταξοσκωλήκων ὑπὸ τοῦ Παρθεναγωγείου µας. Εὶς τὸ Παρθεναγωγεῖον ἡμῶν παρεχωρήδη καὶ ἐφέτος ὑπὸ τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος ἓν δρ. µετα- ἑοσπόρου πρὸς ὑποδειγματικὴν ἐκ- τροφή», τῆς ὅποίας πράγματι τὰ ἀποτελέσματα ὑπῆρξαν δαυµάσια καὶ ἄξια σιροσοχῆς. Ἡ ἀπύδοσις εἶνε ϐ8 ὁκ. καὶ δΌ ὃρ. εἰς βομβύ- κία, ἥτις ἀντιστοιχεῖ πρὸς 68 ὃκ. κατὰ κυτίον τῶν ὃ δραµίων. ᾿Αξιαι λοισὸν συγχ ιρητηρίων τυγχάνουσιν αἱ διδασκάλισσαι καὶ αἵ ἐκδρέψα- σαι µαθήτριαι. Αν κατὰ συγέπειαν σεάντες οἳ βομβυκοτρόφοι ἐπετύγ- χανον πάντοτε ἢ καὶ ἐν πλείστοις εἰς τοιαύτην ἀναλογίαν, τότε ἕἔξω φτώχεια. ᾽Αλλὰ δυστυχῷς οὔτε κατὰ τὸ ἥμισυ δὲν παρατηρεῖται παο᾽ ἡ- μῖν ἡ τοιαύτη ἀναλογία. Τὸ αἴτιον ἃς ἐρευνήσωσι καὶ ἄρωσιν οἱ εἶδι- κοὶ καὶ οἵ Λοιποὶ ἐνδιαφερόμενοι. Δενδροχομεῖον. ἐνέπρινεν ἐν- 'Ὑπεγράφησαν ὅλα τὰ σχετικὰ ἔγγραφα μεταξὺ τοῦ Γεωργ. αμή- µατος καὶ τῆς ἐνταῦθα ἐἔκκλησια- στικῆς ἐπιτροπείᾳς ᾿Αρχαγγέλου καὶ τὸ δενδροκομεῖον διὰ τῶν ϱε- κτῶν καὶ ὁραστηρίων τῆς Έπαρ- χίας ὑπαλλήλων τοῦ Γεωργ. Τµή- µατος ἱδρύδη, διηρέθη καὶ ἦδη ἤρ- ἕατο ἡ ἐν αὐτῷ φυτεία, συγκεντρῶ- νον ἐν αὐτῷ κανθ᾽ ἑκάστην πολλοὺς ἐπισκέπτας καὶ περιπατητά. Ριαλοῦσα 20)0)958, ΚΑἸθικοΣ. φρακασαταρ ΕΚ ΡΙΖΟΚΔΡΙΠΙΑΣΟΥ Ἐταχυδρομήθην ἡ προηγου- µένη µου ἀνταπόχρισις καὶ τὴν ἐπομένην ἐπεσχέφθησαν τὴν κὠ- µόπολίν µος δύο ἐκ τῶν ὑπαλ- λήλων τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµα- τος, οἵτινες μετὰ πάσης προδυ- ἡμίας, κατὰ σύστασιν τῶν Χωρι- τικῶν ὀρχῶν περιῆλθον πλείστας οἰκίας μεταξοσχωληκοτρόφων ὅί- δοντες πάσας τὰς ἀπαιτουμένας ἐδηγίας ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἑπτρο- φὴν καὶ καθαριότητα τοῦ µετα- ξοσκώληκος καὶ τὸν ἀερισμὸν τῶν δωματίων. --Ὁ Β.Ε. Δικαστὴς ἀξ. κ. Εὺρ. Ἰανωβίδης, ἀπὸ χθὲς εὑρίσχεται ἐν τῇ κωµοπόλει µας ἐκδικόξων τὰς ὑποθέσεις της. ο Ἐπεσκέφθη ἐπίσῃς τὴν Ἐοι- νότητά µας Χδὲς ὁ ἐπιθεωρητὴς κ. Μ. Ἰωαννίδης πρὸς ἐπιθεώρη- σιν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων. --Ὁ καιρὸς ὑπῆρξεν εὐμενέ- στατος διὰ τὴν γεωργίαν. 'Ὁ ἐ- πικρατῶν µέχρι σήμερον εὖὗερ- γετικὸς δυτικός ἄνεμος ἀπέβη σωτήριος γιὰ τὰ σπαρτά’ ἴδωμεν τόρα καὶ τὴν ἀπέδοσιν. -Ἡ καπνοκαλλιέργεια ἔπεξε- τάθη ἐφέτος εἰς εὑρυτάτην κλί- µακα. Πρόχειρος ὑπολογισμὸς ᾱ- Εναβιβάζει τὴν παραγωγήν, ἐὰν ή ἀπόδοσις εἶναι καλή, εἰς 50 Χιλ. ὀκάδων. Φἱ ἐν τεταλμένοι ὑπὸ ᾿τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµατος τὴν κοινότητά µας προσφέρον- τες φιλοστόργως τὰ φῶτα των. πράχθη ὡς φόρος προβάτων καὶ αἰγῶν κατὰ τὸ τρέχον ἔτος. ΡΙΛ{ΣΝ. ΕΚ ΜΟΝΑΙΡΙΟΥ Εἰς τὰς 91)6)98 πλησίον λΙο- γαγφιοῦ ἔλαβε χώραν αὐτοχινη- τικὺν δυστύχημα. Τὸ αὐτοχίνη- τον Ἀο 91 τοῦ Νικολάου Μό- ζορα ἐκ Λάγιας, ἀγυτράπη παρὰ τὴν τοποθεσίαν «Καμίνια» τοῦ αὐτοχινήτου ἐπέβαινον ὁ Ἀουγ- τάρης ΑΙοναγριοῦ κ. Νικόλας Ἱκα- ῥάξης, ὁ λΜουχτάφης Δωφοῦ κ. Νικόλαος “ἹἙρμογέγους, ὁ ἐργο- λάβος τοῦ σχολείου Μοναγριοῦ κ. Ῥάῤῥας Ματθαίου, ὁ ἐκ Συ- λίκους Γιαννῆς Ιζοψίνα καὶ ἆλ- λοι μωλοπισθέντες εἷς διάφορα µέρη τοῦ σώματος ἐλαφρῶς' µό- γον ὁ ἐκ Ἀυλίκους Γιαννῆς Κο- φίνα ἑἐπληγώθη σοβαρῶς µετα- «ερθεὶς εἷς τὸ Δοσοκομεῖον. --Διὰ τὸν φόγον τῆς Παλ]ώ- λανιας τῆς 99)6)9328 τὺ Δικαστή-. ριον μετὰ τῶν κατηγορουμένων παὶ μαρτύρων μετέβη ἐπὶ τόπου, μαὶ ἐξήτασε λεπτομερῶς τὰ λα- βόντα χώραν. --Ἡ Λαίδη Στρος ζητεῖ τὴν συνδρομὴν τῶν χωρικῶν τῆς Νή- σου διὰ τὸ ἄσυλον τῶν τυφλῶν, ἐνῷ ἡμεῖς εἴμεθα ὅλοι τυφλοί’ ἀλλὰ ἡ Λαίδη Στὺρος δὲν θὰ ἴδοσε καμµίαν προσοχήν. Ας εἷ- ναι, θὰ συνδράμωμεν. Ἠονάγρι τῇ 98)5)1928. Λ. ΣΤΥΔΛΙΑΝΟΠΟΥΑΛΟΣ. 5 ο αοα ---- ΕΚ ΛΑΡΝΑΚΟΣ (Λαπήῦου) Ἐπεσκέφθη κατ᾽ αὐτὰς τὸ χῶ- ρίον µας ὁ νέος Διοικητὴς τῆς Ἐπαρχίας µας, ὅστις ἐξεφράσθη ἐνθονυσιωδῶς διὰ τὰ ὑπέροχα φυ- σικὰ πλεονεκτήματά του, τὰ ὅ- ποῖα μένουσιν ἀχρησιμοποίητα ἕνεχα ἑλλείψεως συγκοινωνίας” ἀντελήφῦη τὰς δυσκολίας µας διὰ τὴν μεταφορὰν ποσίµου ὕ- ὃατος καὶ ὑπεσχέθη ὅτι δὰ στα- λῇῃ καὶ πάλιν ὁ μηχανικὸς δι’ ἐ- ξέτασιν. (Σηµ. «Λ)» μὰ πύσες φο- ρὲς δὰ ἐξετάσουν οἱ μηχανικοὶ αὐτὸ τὸ νερό. φαίνεται ὅτι τὸ χωρίον αὐτὸ δὲν ἔχει κανένα ποῦ γνωρίζει νὰ ἐγεργῇ καὶ νὰ ὃρᾷ). Ὁ κ. Διοικητὴς προχειμένου νὰ κατασκευασῦῇ δρόμος διὰ Ώα- σίλειας ὑπεσχέδή νὰ ἐνεργήσῃ, ἀλλὰ λυπεῖται διότι κατὰ τὸ πα- ρὺν ἔτος δὲν ὑπάρχουν χρήματα. ᾿Εσοδεία. Οἱ κάτοικοι: καταγίνονται εἰς τὸν Ὀερισμὸν τοῦ σίτου τοῦ ὁ- ποίου ἡ ὀσοδεία εἶνε µετρία, ἕ- νεκα τῆς μὴ Ἰρήσεως χημικῶν λιπασμάτων. Μεταξοκάρυα. ἩΜ παραγωγὴ ἐφέτος ὑπῆρξε σχετικῶς µεγαλειτέρα, ἆλλ᾽ αἳ τι- μαὶ εἶνε ἐξοντελισμέναι ἐνῷ φύλ- λα συκαμιῶν ἠγοράζοντο αρὺς 5-4 γρ. τὴν ὁκᾶν' ἡ τιμὴ τῶν καρυδιῶν εἶνε ὃ σελλ. κατ’ ὀκᾶν. Χς. ΠΑΝΤΕΑΙΑΗΣ. ον. σος ΣΙ ΤΟΥΝΤΑΙ πρὸς ἀγορὰν ἕν ζεῦγος Ερανάτξια Εύρω- παϊκὰ μὲ διάµετρον ὀπῆς τοῦ ᾱ- Έωνος ὃ 1)9 ἰντζῶν: Οἱ ἔχοντες πρὸς πώλησιν τοι- αὔτα ἄς ἀποταθοῦν πρὺς τὺν κ. Γ, Π. Τριπινιώτην, Αγ. ᾽Αμβρό- ψ --- Ίσιον, Κυρηνείας. πρὸς ὁδηγίαν τῶν καπνοχαλλι-! Ἱεργητῶν τακτικὰ ἐπισκέπτοντοι --Εὶς 500 λίρας στερλίνας ὑπο-]' λογίξεται τὸ ποσὸν ὁὅπερ εἶἷσε- λωω ον - -- ἑωῤφωονω.... [ο µ ΕπΙΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΚΗΦΗΝΙΤΙΔΟΣ Κάτω ἡ φορολογία τῶν ξένων ὑποδημάτων. λω--- --- -- -- --- Συνέχεια καὶ τέλυς) «Ἡ ἀρχὴ τοῦ συνεταιρισμοῦ διὰ τοῦ σχηματισμοῦ γεωργικῶν συνδι- κάτων, τὰ ὁποῖα Λειτουργοῦν τώρα καὶ μεταξὺ τῶν Φελλάχων, δὰ πολ- λαπλασιάσῃ τὴν δύναμιν τοῦ γεωρ- γοῦ καὶ τοῦ πτηνοτρόφου, ἐν ῷ τώ” ρα ζῇ καὶ δὲν ζῇ, διὸ καὶ ἀναγκάζε- ται νὰ ἐνπατρέξεται στὰ ξένα καὶ ἐνῷ εἶναι καὶ δὲν εἶναι ἄνθρωπος, κατοικῶν σᾶν ἄγριος υπιστεύων σᾶν ἄγοιος, διαιτώµενος σᾶν ἄἅγριος, τότε δἀὰ γίνῃ καὶ αὐτὸς ἄνδρωπος πολιτισµένος, ἀποταμιεύων καὶ προ αγόµενος βῆμα πρὸς βῆμα εἰς νέον πολιτισµόν. «Διὰ τοιούτων γεωργικῶν συνδι- κάτω», ἀγροτικῶν τραπιζῶν, συνε- ταιρισμῶν καταναλώσεως, Δαϊκῶν τραπεζῶν, 4αἰκῶν ταµιευτηρίων, ἕ- πιχειρηματικῶν ἑταιριῶν, δὰ ἡἠδυ- γάµεὺδα ἐξευγενίξοντας τὰ καπνά µας ἑπτείνοντες τὴν παλλιέργειάν των, εἰσάγοντες τὸν τόσον εὐδοκιμήσαντα εἰς τὴν Θεσσαλίαν αἰγυπτιακὸν βάµ- βακα, ἐπιδιδόμενοι εἷς τὴν σηροτρο- φίαν καὶ τὴν κτηνοτροφίαν, δύο βι- οµηχανίαι, εἷς τὰς ὅποίας ἔπιδίδον- ται αἱ γυναῖκές µας, διὰ νὰ ἔξαν βρω- πισθοῦν καὶ αὐταὶ ἁπὸ κοὔκλες ποὺ εἶναι εἷς τὰς πόλεις, ἀπὸ ἕῷα ποὺ εἶναι στὰ χωριά, ἀναπτύσσοντες τὴν κτηνοτροφίαν µας, σηκώνοντες ἐν μιᾷ Αέξει τὸν Ρωμηὸν ἀπὸ τὸ σκου- Ληκιασμένο καὶ ψειρ]ασµένο κρεβάτι τῆς ἡμιβαρβαρότητος καὶ τῆς ἡμια- γριότητος ὅπου κατάκειται τώρα διὰ νὰ τὸν ἀνεβάσωμεν, εἲς τὸ πράσινο τὸ δασωµένο βουνὸ τῆς ἐργασίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, δὰ ἐδημιουργούσα- µε ἕἔθνος, τὸ ὁποῖον δὰ εἶχε τὴν ὄψιν καὶ τὸ παράστηµα νέου ἐφή- βου.» Κατὰ γεγικὸν σχεδὸν κανόνα, οἱ ὑποδηματοποιοὶ τῆς Κύπρου εἶναι παιδιὰ χὠρικῶν, τὰ ὁποῖα ἠδύναντο νὰ Δεάσενς «σὲ ὠφολήσουν τὸν] τόπον των καλλιεργοῦντες τὰ κτή- µατά τὼν, προαγόµενοι καὶ προά- γοντες τὸν τόπον διὰ τοῦ δείου, τοῦ παντοδυνάµου συνεταιρισμοῦ. ᾿ΑΛΛ᾽ ἕνεκα .....πολιτοµανία καὶ ψευδο- Κολιτισμὸς τῶν πόλεων ἐδημιουρ: γήδη ἡ ὑπερπαραγωγὴ τῶν ὑποδη- ματοποιῶν, καὶ γενικῶς ὅλων τῶν ἁστικῶν ἐπαγγελμάτων. ᾿Επιδοθῆτε- ὑποδηματοποιοὶ εἲς τὴν καλλιέργειαν τῆς γῆς, εἶσθε ΚιολΛοί. Δ4ὲν σᾶς σηκώνει ὁ τόπος. Οὐδεμία φορολογία θὰ σᾶς σώσῃ. Οὔτε εἶναι δίκαιον νὰ ἐπιβληθδῇ σερὸς χάριν σας, τοιαύτη φορολογία. Σᾶς ἀνεπτύξαμεν τοὺς λόγους. Αν ὅμως ἑλατιωὺθῆτε κατὰ ποσὸν καὶ προοδεύσετε κατὰ ποιὸν γὰ εἶσθε βέβαιοι πῶς δὰ συναγωνίξεσθε κι’ αὐτὴν τὴν Εὐρώπην....ἄλλως ᾱ- κολου Δήσετε τὴν τύχην τῶν σπλείσ- των Κυπρίων δικηγόρων, ἰατρῶν διδασκάλων κ.Λ.π. κ.Λ.σε. | Ὁ κλονισμὸς σας προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερπαραγωγὴν καὶ.....κηφηνή- τιδαᾳ κι ὁ θάνατός σας δὰ ἔχῃ ὡς αἰτίαν τὸν μεταξὺ σας πόλεµον. Μαραθάσα. ΝΙΚ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε, Λαμβάνομεν τὴν τιμὴν οἱ κάτωθι ὑποφαιγόμενοι νὰ φέρωμεν εἲς γνῶ- σιν ὑμῶν ὅτι ἀπὸ σήμερον ἱδρύσαμεν ἓν ᾽Αμμοχώστῳ ᾿Ειιπορικὴν Ἑταιρείαν ὑπὺ τὴν ἐπωνυμίαγ Δημήτρης Χατζηχαμπῆ καὶ Σία σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶνε ὁ γνωστὺς κύ- χλος τῶν ἑογασιῶν, ὡς καὶ πρότερον. Ἕκαστος τῶν συγεταίρων δὰ ὕπο- γράφῃ: Δημήτρης Χατζηχαμπῆ καὶ Σία. Εὐελπιστοῦντες ὅτι θέλομεν τύχει τῆς αὐτῆς ἐμπιστοσύνης, ὡς καὶ πρό- τερυγ. Ἐν ᾽Αμιοχώστῳ τῇ 4 Ιουνίου 1958, Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς Σνµ. Ν. Συμεωνίδης ᾽Αντώνης Τουμαζῇ Χ΄ Γεώργιος Χ΄΄ Κουμῆ Δημήτρης Χατζηχομπῆ. .) - ταν ο. ΕΝ τη: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΙ Ἀυνῆλθον, κατόπιν προσκλήσεως. κατὰ τὴν μεταμεσημβνίαν τοῦ παρελ- Βόντος Ναῤῥάτου ἓν τῇ ᾿Δοχιεπισχοπῇ, τὰ µέλη τῆς “Ἱερᾶς Ῥυνύδου, οἳ Βου: λευταὶ καὶ οἳ Δήμαρχοι ὅλης τῆς Κύ- πφου καὶ ουνέταξαν τὸ Ἰατωτέρω ὑπό- µγηµα απρὺς τὸν Αγγλον Ὑπουργὸν τῶν ᾽Αποισνιῶν καὶ τὸ τηλεγράφημα Α. Μ. τὸν Βασιλέα τῆς Αγ- γλίας διὰ τοὺς πύδθους τοῦ Ελληνικοῦ Κυποιακοῦ Αλαοῦ. ΥΠΛΝΝΗΗλ ΤΗ) ΚΠΡΗΥ [μΣ ΤΟΝ ΜΗ. ΠΠ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΔΝ κ΄ πρὸς τὴν Ἐντιμότατς, ἨἩμεῖς ᾿Αρχιεπίσχυπος Νέας Ίου” στινιανῆς καὶ Πάσης Κύπρου Οἱ σὺν αὐτῷ ποιµαίνοντες τὴν κά τὰ Ἰύπρον «Ἀὐτοκέφαλον. Αγίαν καὶ ᾿Απυστολικὴν Εκκλησίαν, Οἱ: Ἕλληνες ἐν τῷ Νομοδετικῷ Συμβουλίῳ ἀντιπρόσωποι τοῦ τόπου, Οἵ Δήμαρχοι τῶν Πόλεων καὶ Κω- μοπύλεων τῆς Νήσου, Ἑυγελόντες ἐν τῷ Μεγαλὼ Ἄννο- δικῷ τῆς ᾽Αρχιεπισκοπῆς σήμερον ην ᾿Τουγίού τοῦ σωτηρίου ἔτους 19258 πεν- τηκοστὴν ἐπέτειον τῆς Κατοχῆς τῆς ἡμετέρας ἈΝήσου ὑπὸ τῆς ᾿Αγγλίας λαμβάνομεν τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλωμεν εὐσεβάστως πρὺς τὴν Ὑμετέραν Ἐν- τιµότητα τὰ ἀἁκόλουδα: ϱ) Κατὰ τὴν σημερινὴν ἡμερομῃ- γίαν καὶ πρὸ 50 ἐτῶν ὑπεγράιρεο Σ0γ- ὑήκη Αμυντικῆς Νυμμαχίας μεταξὺ Μ. Βρεττανίας καὶ Τουρχίας, δι ἧς ἡ Μεγάλη Βρεττανία ὑπὸ ὠρισμένας προὐποθέσεις ἱποχορεοῦτο μὲν νὰ συµ- πράξῃ μετὰ τῆς Α. ἩΜ. τοῦ Σουλίάνου εἷς ἄμυναν τῆς ΟὈδωμανικῆς Αὐτο- κρατορίας διὰ τῆς βίας τῶν ὅπλων, κατελάμβανε δὲ ὡς ἀντάλλαγμα τὴν ἡμετέραν Ἀῆσον ἵνα αὕτη κατέχηται καὶ διοικῆταν ὑπ αὗτῆς καὶ τοῦτο ἵνα διευκολυνοῇ ἡ Αγγλία καὶ κάμῃ τὸς ἀναγκαίας προετοιμασίας διὰ τὴν ἐκ- τέλεσιν τῆς γης ὑποχρεώσεώς της. ὑπὸ τῆς δυνθήνης ἑχαί- στα πο ΤΡ Π ποτά σύὐνέπειαν τῆς Συνδή- κης ἐκείνης κατοχὴ τῆς ἡμετέρας Νή- σου ὑπὸ τῆς Αγγλίας ἐχαιρετίσθδη εὖ- Φφροσύγως ὑπὸ τοῦ Γυπριακοῦ λαοῦ, ὅστις τὸ γεγονγὸς τοῦτο παραλλήλως πρὸς τὴν ἅπὺ σκληρᾶς δουλείας ἅπο- λύτρωσίν του, ἐθεώρισε καὶ ἐπίστευ- πεν ὥς πρόλογον τῆς ἐδνικῆς αὐτοῦ ἀποκαταστάσεως, πεποιθὼς ἐπὶ τὰ µε- γαλήγορα κηρύγματα ἐξεχουσῶν τοῦ Πολιτικοῦ ᾽Αγγλικοῦ κόσμου προσω- πικοτήτων καὶ τὰς φιλελευδέρας ἆρ- χὰς τῆς Βρεττανικῆς Ἱκυβερνήσεως. Δυ ὃ μαὶ ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς Κατοχῆς ὁ Ἑλληνικὸς ΓΚυποιακὸς Λαὸς πρὺς τὰς φιλελευδέρας Βρεττα- γικὰς παραδόσεις ἐποτειγόμενος δὲν ἕ- πανυσεν ἑκάστυοτε γἁ τονίζη τὸ ἔνιαῖον καὶ μογαδικὸν αὐτοῦ αἴτημα νὰ συγ- κροτηῦῇ τ. ἕ. πολιτικῶς απρὺς τὴν Ἐ- λενδέραν “Ἑλληνικὴν Πατρίδα μεθ’ ἧς ποινὰ ἔχει Θρησκείαγ, γλῶσσαν, ἴστο- ρίαν, παραδόσεις καὶ πρὺς ἣν πρωτί- στως τὸν ὡδεῖ ἡ ἐδνικὴ αὐτοῦ συγεί- δησις. 4) Αλλ) εἲς τὸ δίκαιον καὶ εὔλο- γον τοῦτο αἴτημα ἀντετάσσετο ἑκά- 6 τε ” - ο - π΄ Ίστοτε ὥς κώλυμα ἡ ὕπαρξις τῆς Σνγ- εν θήκης τῆς 4ης Ἰουγίου 1818 καθ’ ἣν ἡ ᾽Αγγλία διῴκει τὴν Κύπρον οὐχὶ ὡς ἰδίαν μτῆσιν ἀλλὰ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ πυριάρχου. αὐτῆς. Τύχη ὅμως ὀγαῦῇ ἤδη ἀπὸ τῆς ὄῆής Νοεμβρίου 1914 ἕ- πανσεν ἢ νῆσος ἡμῶν ἀποτελοῦσα καὶ τυπικῶς τμῆμια τῆς ᾿Οθωμανικῆς Α- τοκρατορίας ἡ δὲ πρᾶξις τῆς προσιρ- τήσεῶς τῆς Ὁ Νοεμβρίου 1914 ἐξεμη- δένισε τὴν ἰσχὺν τῆς Συνθήκης τοῦ 1818, ἐξ ἧς ἀπέρρε τὸ κατὸ τοῦ ἔθνικοῦ πόδου τῶν Κυπρίων ἀντλού- µέγον ἑκάστοτε ἐπιχείρημα. Κι ἦναι τοῦτο µέγα εὐτύχημα διότι διὰ τῆς ἀκυρώσεως τῆς Συνθήκης τοῦ 1918 ἡ ᾽Αγγλία ἔχει ἔκτοτε ὅλως ἓ- λευθέρας τὰς χεῖρας καὶ δύναται νὰ ἀποκαταστήσῃ ἐθγικῶς τὴν Νῆσον ὡς ἄλλως τε ποοσεφέρῦ νὰ πράξῃ τοῦτο κατὰ τὸ 1910 τοῦθ”’ ὅπερ διαπιστοῖ τὴν ἀπὺ μέρους τῆς Αγγλίας ἔμπρακτον τόπου. ϐ) Παρὰ τὸ γεγογὺς ὅμως τοῦτο καὶ παρὰ τὰ µεγαλήγορα περὶ αὗτοδι- ουκήσεως καὶ ἐλευθερίας τῶν μικοῶν λαῶν κηρύγματα τὰ χαραχθέντι ἐπὶ τῶν Βρεττινιλῶν λαβάριων «τὸ τὴν [μμ ΠΡ. ΣΥΝΕΒΗ τς --- ἀναγγώρισιν τῶν Ἠθυνικῶν διχαίων τοῦ) σκιᾶν τῶν. ὅποίων ἐκλήθησαν οἳ λαοὶ κατὰ τὸν µέγαν πόλεµον γὰ ἀγωνισθοῦν καὶ νὰ χύσουν τὸ αἷμά των, ἡ μικρά µας νῆσος κρατεῖται εἴσέτι μαχρὰν τῶν Μητρικῶν ἆγκαλῶν παρὰ πᾶν δίµαιον καὶ πᾶσαν ἠθικήν. ϐ) Δι ὃ κ οἱ ὑποφιανόμεγοι, ἐν εὐκαιοίᾳ τῆς συμπληρώσεως πεντηκον- ταετίας ὅλης ἀπὸ τῆς ᾽Αγγλικῆς χατο- χῆς τῆς ἡμετέρως Ἀήσου, ἐξ ὀνόματος τοῦ ἀδικουμένου λληνικοῦ ἵνπρια- ποῦ λαοῦ ἀπυτελοῦντος τὴν μµεγίστην πλειογοψηφίαν ἤτοι πλέον τῶν 4)ὸ τῶν κατοίκων τῆς Νήσου καὶ τὴν ὁλότητα τοῦ αὐτύχθονος πληθ υσμοῦ τῆς Κήσου- παρακαλυῦμεν εὐσεβάστως τὴν Ὕμε- τέρικν συμφώγως ποὺς τὰς εὐγεγεῖς παραδόσεις τοῦ Βρες- τανικοῦ Ἓθνους καὶ πρὺς τὰς µεγα- ληγόρους διακηρύξεις τῶν ἀρχηγῶν τοῦ Βρετταγικοῦ λαοῦ κατὰ τὸν µέγαν πὀ- λεμον περὶ απτοδιοικήσεως λαά- ὤν, δώσητε δικαιοσύνην ποὺς τὸν µι- γτ. , . Εντιµότητα ὅπως τῶν κρὸν αὐτὸν λαόν ὅστις ωρὶς νὰ ἐμ- πνέητωαι ἀπὸ ἀντιῤρεττανικὰ «ἰαθήματιε δὲν θέλει ὅμως παύσῃ πωτὸ νὰ ὑψώνῃ σταθερῶς νοῦν καὶ καρδίαν πρὺς τὺ ἱερὸν τῆς λληνικῆς αὐτοῦ. Πατοίδως ἴνδαλμα, οὐδὲ δέλει χάτλάγῃ καὶ συνῦηκολογήσῃ πτοτὸ πρὸς Ἑένυν αποὸς τὰ αἰσθήματα καὶ δεστώς. 7) ᾿Αξιοῦντες δὲ τὴν μετὰ τῆς Μη- τρὸς Ἑλλάδος ἔγωσιν θέλωμεν νὰ τυ- γίσωµεν πρὸς τὴν Ὑμετέραν Ἐντιμό- τητα ὅτι δὰ ἐδεχόιεβα πᾶσαν ἄναγ- καΐαν ἔἐπιφύ)αξιν τῶν συµφε- ρόντων τῆς Βρειτανικῆς Αὕτοκρατο- ρίας καὶ διὰ τὴν προστασίαν τῆς Μω- αμεθαγικῆς µειογότητος καίτοι εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἐκτιμᾶται δεόντως ἀπὸ πάντα ἀγεπηρέαστον. κριτὴν ὁ ἀπὸ µέρους τοῦ 'Ἑλληνικοῦ κράτους ἐπι- δεικνύµενος σεβασμὸς καὶ προστασία πρὸς τὸς ὑπὺ τὴν ἑξουσίαν αὐτοῦ µει- ονότητας, ὡς καὶ πρὺς τὰ συμφέροντα τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας ὥς εἲς ἴδια ἐπιδεικγύμενος σεβασμὸς καὶ πε- οιφρούρησις. το ο. Ἐν ἸΒοχιεπισκοπῇ Κύπρου τῇ 4ῃ ἸΙουγίου 1925. Ἐπὶ τούτοις διατελοῦμεν τῆς “Ὑμετέρας Ἐντιμότητος ν λιώσ---- Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος Ἱ Ο ᾿Αοχιεπίσκπος Κύπρου Ἱ. Ὁ Πάφου Ιάκωβος | Ἱ Ὁ Κιτίου Νικόδημος Ἱ Ὁ Κυρηνείας Μακάριος οἱ Βουλευταὶ Μητροπολίτης Κιτίου Σ. Σταυρινγάκης ΓΡ. Χατζηπαύλού Ι.Ν. Νικολαΐδης ᾱ. Σεβέρης Μ. Η. Μιχαηλίδης 4. Ζ. Πιερίδης Γ. 'Ἐμφιειξῆς Κ. Π. Ῥωσσίδης Χ΄ Εὐτύχιος Χ΄ Προκόπη Φ. Ιωαννίδης , Π. Κακογιάννης Οἱ Δήμαρχοι Γ. ἹΜαρκίδης ᾱ. Ν. Δημητρίου Αλ. Ν. Ζήνων Ν. 1. Νικολαΐδης Ἅαρ. 4. Δημητριάδης ΓΣ. ᾿Εμφιειξῆς Κ, «(εμονοφίδης Ῥ. “Ἱερείδης Γεώρ. Ιωαννίδης ᾿χΚ. Ι. Καπλάνης Χ᾽ ΚΚ. Σ. Κούππας ΧἌριστ. Χ’΄ Κυριάκου ᾽Αχ. Τιωγιρίδης ὦ - πόθους αὐτοῦ κα- μα σεο . ---- ΄ λα ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ. Μ. ΤΟΝ ΒΛΤΙΛΕΛ ΤΗΣ ΜΓΓΛΙΝΣ Μεγαλειότατον Βασιλέα τῆς ᾽Αγγλίας Γεώργιον Ε΄ Ἐντολῇ δυνελεύσεως συγκροτη- Φείσης ὑττὸ Μητροπολιτῶν, Ελλή- νων Βουλευτῶν καὶ Δημάρχων ὅλων τῶν πόλεων καὶ Κωμοπόλεων τῆς Νήσου ἓν τῷ Μεγάλῳ Συνοδικῷ ᾽Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου σήμερον ᾿ ἐπέτειον Γενεθλίων Ὑμέτέρας Με- γάλειότητος καὶ πεντηκονταετηρί- δος κατοχῆς τῆς Κύπρου ὑπὸ τῆς Μεγάλης Βρετιτανίας καὶ ἐξ ὀνόμα- τος ᾿Ἑλληνικοῦ Κυπριακοῦ Δαοῦ διαβιβάξομεν μὲν ἐπὶ γενελλίοις νο- ᾿µιμόφρονα συγχαρητήρια καὶ Όερ- μὰς εὐχὰς ὑπὲρ μακροηµερεύσεως καὶ εὐτυχίας ΥἨμετέρας Μεγαλειό- τητος καὶ Βασιλικοῦ ᾿Υμῶν Οἴνου, ταρακαλοῦμεν δὲ εὐσεβάστως ὅπως