Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-06-22

«δημιουργία παντα οτιμκκον-ποκκπως-οτεςν-τς- σος τος σος ς κροοονς. -- - Ἶ πο ματμῃ, πο ο Ην πμ. στ! 4 [σετ πά ν ο ασ... ᾗ ὃ μὴ ων μο ονομα, : ον κὰ ια] Ιωημμσομσ ρ κυεαΙΕημΩΙΕΕΙΩΡΙ ΕΡΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΙΕ τε ο εντ Ἱρίας Μος ο τησ ον ΕΕ ΕΠ ορ κο νι ο σημ οσον αδος η(8---- ομως . απ. ται στ στ : πε , , | β ὃ ον ΠΕΡΙ ΞΛΑΙΟΜΗΧΑΝΑΙ | ος αν το « ὦ ο κ 8 πκκασανωεμορ σος οπών ὃν ος στ πο, αν 4 νο ἳ πι ορ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ας τα νε | 3 σ τς ΜΑΡιΙιςΑΣ π ΞΟΝΤΟΣΟ ας ος ος | . τς 4.4. 4.4. :Ἡ αλ ῥνητ- αρ ο | ο ο 9 ί ) α : το ἓ ἂ: ο, τες πα Αἱ ΠΕΤΡΕΛΑΙΦΜΗΚΑΝΑΙ τῆς µάρχας «Λέοντος» εἶναι αἱ Χαλλίτεραι ὅλων. [πάς | ης , 4 α ΄ 6) ρ λ 3 - π μ ς» | ὃ Εἶνε ὄνομα καὶ πρᾶγµα ΔΙΦΝΊΔΡΙ τόσον εἰς την Ἀκατασκευήν, κνον πα ὃν τὴν ἀντοχὴν καὶ δύναμιν. πε ας Εΐναι κατασκευασμένες ἀποχλειστικῶς διά την Ἠνπρον , ο ... ο, ο, - ον λ , - αν ο ας Εΐναι κατασκευασμένες ἀπὸ τὰ καλλίτερα Ἀαὶ ὅτερεωτερο μέταλλα, γι αυτο κάθε ἐξάρτημα τῆς µμηχανῆς εἶἴνε ἈλΙονταρι σωστο, αῇ αν καὶ γι΄ αὐτὸ δὲν σπάξει εὔνολα, ὅπως συμβαίνει ἒις ἄλλας μηχανάς. ο ση . Εἶναι ἁπλὲς καὶ εὐκολογύριστες. να παιδὶ 19--ἱ2 ἐτῶν τὴν διευθύνει καὶ τὴν ἐργάδεται. ρα] ο. Καταναλίσχουν πολὺ ὀλίγον πετρέλαιον καὶ λάδι (οἰκονομικές.) . , σος ο. ο θα τς ᾿Εργάξονται ἀθόρυβα µέσα εἲς τὴν βροχήν, τὸν ἄνεμον, τὴν ζέστην, στὸ Χιόνι χωρὶς δυσκολίαν. (Δὲν ἔχουν ἀνάγκην ἀπὸ προφύλαξιν» δρ ιά Μηχανικοὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ τὰς λέγουν (εἰεῦιαίαι, δηλαδὴ ξακουσµένες. ((0εἰουταπίεά εἶναι λέξις σηµαίνουσο ὑπεροχὴν ἀπέναντι ἄλλων - κ. α ως . ο: ο ὃ μηκσνῶν). ΄ ” 3 ΄ 2 ρ / ό ΄ ὁλ ἰ ζ χ / 4 . ΄ Γ εν ος Εἶναι ὁριζόντιόι ἤ κάθετοι, τετρ κβρόνόι, ὁλιγόστροφες (ὡς γνωστόν, ὅσον ὀλιγόστροφος εἶναι µία τηχαγὴ τόσον περισσότερα χρόνια ος διατηρεῖται) καὶ χωρὶς λάµπαν, , ο , ο , ος - πλ ς Αἱ μηχαναὶ τοῦ «Λιθνταριοῦ» δὲν χρειάζονται μηχανικὀν διὰ νὰ τὰς διευθύνῃπ, νὰ τὰς μεταχειρίζεται, νὰ τὰς θέτῃ εἰς ἐνέργειαν Ες καὶ διὰ νὰ τὰς καθαρίζῃ, γιατὶ ἕνα παιδί, μιὰ γυναῖκα μπορεῖ εὔκολα, Σὐχολώτατα σὲ λίγα λεπτὰ νὰ µάᾶθῃ νὰ τὴν. ξεκινᾷ, νὰ τὴν ον ῷ καθαρίζῃ καὶ νὰ τὴν διευθύνῃ. .. ο, . ον : ... ὃ ἐντος νὴ « τ . ο) τ ᾽᾿Αγοράσατε μηχανὴν «ΑΕΦΝΤΟΘΣΟ) διότι εἶναι ἡ μόνη ΜηχΧάνη ποὺ παμνει διὰ σχπληρὰν ἐργασίαν καὶ διὰ τοῦτο εἶνε ἡ καταλ- τηιο ληλότέρα διὰ τὸν ΕΗύπριον χωρικὸν ποῦ βέλει μηχανῆν γιερήν, νὰ τὸν ὑπηρετῇ µέρα καὶ νύκτα χωρὶς φώβον νὰ σπάσῃ. πες Ἐὰν ἀγοράσετε μηχανὴν ΛΕΟΝΤΟΣ δὲν ἔχετε ἀνάγχην νὰ ἐξοδεύσετε χρήματα διὰ ἐξαρτήματα γιατὶ δὲν ἔχει τίποτε πάνω της ποῦ νὰ σπᾶξη εὔκολα. --.. ... . Ῥαδς ευνυηΏμένες ἀπὸ τὸ ἐργοστάσιον. ᾿Εὰν δὲ σπάσηῃ ακανένα ἑξάρτημα εἲς ἕνα ἔτος λόγῳ νακῆς κχατασκευῆς, τὸ ἑργοστάσιον ο ΙΝὴ Εΐναι ἐγγυημένες ϱν . ο Ἡ 9 Ὕ Ἰ ν κά καὶ ἐγὼ ἀναλαμβάνομεν τὴν εὐθύνην νὰ ἀντικαταστήσωμεν τοῦτὸ δωρεάν. ἳ ἃ ᾿Αναλαμβάνω νὰ παραδώσω κάθε μηχανήν εἰς τὸ χωρίον σας. ἤ εἰς τὸν τόπον ποῦ θὰ τὴν χρειασθῆτε. σ] Κάμνω τὰς πλέον συγκαταβατικὰς τιμὰς καὶ τοὺς καλλιτέρους ὄρους. μμ. Γίνονται δεκταὶ παραγγελίαι μὲ φόρτωσιν ἀμέσως ἔκ τοῦ ἑἐργοστασίου ὅταν δὲν ὑπάρχουν ἐδῶ πρὸς ἂμεσον παράδοσιν. ς ηρς Κρατῶ παρακαταθήκην τούτων εἰς τὸ ἐν Ἀευκωσίᾳ γραφεῖόν Μου. αν 19. | ο Φ ην νε | | -- - ά ΙΒ “ΛΛΙΩΙΛ4Δ ΔΝΙΤΙΤΙ/ : Ξ σα] μν. ακεχ. ΄ ---πιπνθσβαε πθρανπεεαε. ᾿Αναλαμβάνω ἐπὶ πλέον τὴν προµήθειαν μηχανῶν χρησίμµων διὰ βιομηχανικοὺς σκοποὺς καὶ εἰς τοὺς προτιθεµένους νὰ Γίνονται δεχταί παοραγννσελίαι διὰ τὴν προµήθειαν : ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΗΛΕΙΩΝ, ϐ ϕ 4. Φ Φ ϕ. φ οἱ ἔχοντες ἀνάγκην μηχανήμµατός τινος πορακαλεῖσθε ὅπως γράφητε εἰς τὴν πατωτέρω διεύθυνσιν μὲ λεπτο πᾶσα σχετιχἡ πληροφορία μὲ τὰς πλέον χαμηλοτέρας τιμὰς καὶ ὑπὸ τοὺς καλλιτέρους ὄρους. ἱδρύσωσι βιοµηχανίαν τινὰ ἐν Κύπρῳ δὰ τοῖς παρέχεται πᾶσα πρὸς τοῦτο ὑποστήριξις ὑπὸ τῶν ἐργοστασίων, ὧν τυγχάνω ἀντιπρόσωπος. ΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΒΙ ΒΛΩΠΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΒΝΩΝ, ΒΗΡΟΤΡΩΝ, ΤΡΗΚΤΟΡΣ, ΜΗΠΗΧΒΝΩΝ ΓΒΗΛΗΒΚΤΟΚΟΜΙΒΣΚ .Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ πρὸς παθαρισμὸν σίτου, πριθῆς, ὀρόβου, σταφίδων κ. λ.π, ΜΗΧΑΝΩΝ διὰ ἄλεσμα καφέ, ὅλατος, σιταριοῦ, ὀρόβου κ.λ. π. ΠΙΕΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΤΦΟΣ ΕΙΔΟΥΣ : Ἐλαιοπιεστήρια--Ἀταφυλοπιεστήρια- Πιεστήρια, καὶ εἴδη τυπογραφείου. µερείας καὶ δὰ σᾶς δοθῇ ο [παρα [νσο ανν δν [ςο νεα [νοσα[μδοα[α [Πν [οσοι] { [σας 3 ἡοΙ ΣΡΙ μμ ών ώ σ 5] ΟΛΟΥΣ 1. ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΙΛΗΣ . [ΝΙΚΗ ΙΠΙΡΙΠΗ ΤΙΝ ΡΜ ΠΙ ΚΙΠΡΗ ον ΤΑΧ. ΚΙΒ. 2Ι--ΛΕΥΚΩΣΙΑ πΙς (ή ραφεῖα ἔναντι Τραπέζης Κύπρου) σημ) . άν ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ὁ--- ης (ως μμ μι ος [ρα ΕΣ ΡΕΗΡΣ κ ΜΜ κών κών νυν ώνώ νι [ο ]μ-ας λα σ[ϱ2Ρ ΑΙ 29 ΕΞΣ Ἰ9ς ος ρα ἠεές μθος ες ο σνοαςς αι εέλαΙκσε αν «ρα εαα αμ οεα λαἰβαξο ο δνα[εατ ες Πες] ΡΙΡΙΕΙΩΙΡΧΙς η ον | : σσ [ο [ση [ον νο νο ρα]ᾗι ο κ λκ [μι στῃ Ίος ]πνς τς τς Πας ο ητΞΕ Ἴρθτνττ στι ο 98. ἔ-- [ου κας ο ς ο ο ο κιν σι οι ην νομών κο (οσο ιοᾖε κε αρ Πο ο ος ε]ὰὁ Ὃι- ΛΝΤΛΠΟΚΡΙΣΗΙΣΞΞ Ἐπαὶ τῇ εὐκαιρίᾳ Ὀεωρυῦμεν /τασχὼν τῆς ἄθλητικῆς µας Ὅμα- [μίαν νῆσον εἷς τὸ πέλαγος. Ἡ] Κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ ἐν. ΠΟΚΡ τω ἀναγκαῖον νὰ δηµοσιεύσώμον τὴν . αβιαμ, αλά. ρα ἂν ΜηΛιὰ Ίόγῳ τῆς δέσεώς της συν ]τίμου Διοικητοῦ µας πρὸς τὸν ΕΓΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΄ κάτωδι ἐπιστολὴν τὴν ὁποίαν ὁ τὸ Καῤμβημα τῶν]οξει πο]λὰ χωρία πρὸς τὴν πό- |ὁποῖον ἑκά - στο. ων ὄ] ων εἰς τὸ Κολώμβημα πολι ὴ φοῖον ἐπχάμαμεν τὸ παράπο- ἱ κά ὗ 7 Εξ ΑΙΓ ΙΑΛΟΥΣΗΣ Γυμναστικὺς Σύλλογος «Ἠύαγό- [100 µ. καὶ µίαν Β΄ τς τὰ 1ος α. ἐ, 1ιν τὰ ἑξῆς : γόν µας ὑπεσχέδη οὗτος ὃς, τὸ Νο ον ΑΣΙΝἍρμη, τα τΙκΟΙΑΓΩΝΕΣ ρας», ὀπέστει]λον, ὑπὸ ἡμ. 96. 4.[ῃ βάχεως, τιµήσας οὕτω ὄχι µό- Γύψον, ευκόνοικον, Ψι]λᾶ-|1939 τὸ χωρίον µας δὰ ἴδῃ ϱης καὶ ᾿Αξάδες τοῦ χὠ- ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ 'ΘΕΡΙΣΣΟΝ Πληροφορούιεῦα παρὰ προσώ- πων δυναµένων καλῶς νὰ γνω- ρίζωσιν ὅτι θὰ αροκηρυχθοῦν καὶ ἐφέτος ναυτικοὶ ἀγῶνες, ὃ- πὸ τοῦ Γυμν. Συλλόγου Γιαλού- σας, οἱ ὁποῖοι Όὰ γίνουν εἰς ᾱ- γιον Θέρισσον, καὶ δὰ συνδυα- σθοῦν μὲ τὴν ἑορτήν τοῦ Όαυ- ματουργοῦ ἁγίου. Θὰ καταβλη- δῇ αροσπάδεια ὥστε νὰ γίνουν µεγαλοπρεπέστεροι ἀπὸ πέρσι, καὶ ὥστε νὰ ἐκτιμηῦῇ δεόντως ὁ σκο- πὸς πρὸς τὸν ὁποῖον ἀποβλέπει 1938. αρὺς τὺν Γυμν. δύλλο» γον Αἰγιαλούσης. Γιαλοῦσα 19)09)998. ᾽Αξιότ. που Πρόεδρον τοῦ Γυμγ. δυλ]. Αἰγιαλούσης Εϊς Αἰγιαλοῦσαν ᾽Αγαπητοὶ Ιζύριοι, Ἐπισοτρέφαντες ἐκ τῶν ΙΗ᾽ Παγχυπρίων Λάρνακος ὅπου ἅν- τιπροσωπεύσαμεν διὰ τὸν ἆθλῃ- τῶν, µας τὴν Ἐπαρχίαν µας, αἱ- σθανόµεθδ« τὴν ὑποχρέωσιν νὰ εὐχαριστήσωσεν ὑμᾶς διὰ τὴν δι- οργάνωσιν τῶν ἐν 'Ἁγ. Θερίσσν Ναυτικῶν ἀγώνων, οἱ ὁποῖοι ἕ- γιναν ᾽ἀφορμὴ νὰ καδαδειχθῆ ἡ ἱκανότης τοῦ Κολυμβητοῦ Αν- ὁ ὀργανωτὴς σύλ]λογυς, τώνη Νικηφόρου, ὅστις συµµε- νον τὴν γενέτειράν του Κωμό- πολιν ἀλλὰ ὁλόκληρον τὴν ἛἘ- παρχίαν. | Διτελοῦμεν μετὰ τιμῆς ὁ Πρόεδρος Πολύβιος Παπαδόπουλος “Ο Γραμματεύς Αν. Φἰκονομίδης .. ΠΕΡΑΣΊΤΙΚΟΣ ΕΚ ΜΗΔΙΑΣ Ερχόμεδα καὶ πάλιν γὰ το- νίσωμµεν ὅτι ἂνευ συγκοινωνίας ὁ ἀγούτης ὁμοιάξει σᾶν ἕνα σελοῖον εἰς τὸ ζεέλαγος χωρὶς ἆξ- ρα. Τὸ χώρίον µας ὅμοιάξει σᾶν τον, Κνώδαρα, Ίξάδος, Ίρυπη- µένην, Γοῦφες, “Αγ. Νικόλαον, ΠΜελούνταν, Αρτεμιν, ᾿Ακαν- ὑοῦν, Πλατάνι καὶ ἅλλα. Εἶναι δίκαιον ἕνα τόσον κεν- τρικὸν χωρίον νὰ μὴ ἔχῃ δρό- μον Επὶ πόσον ἀκόμη νὰ περι- μένωμεν ζατὰ τὰς ἡμέρας τῶν πανη- γύρεών, κατὰ τὰς ὁποίας διξρ- χονται οἱ πανηγυριστοὶ κατὰ χιλιάδας ὑποφέρουν τὰ πάνδει- να, τὰ δὲ αὐτοκίνητα ὑφίσταν- ται ποΛΛλὰς βλάβας. τὸν δρόµον τελειωμένον. ας ἐλπίσωμεν / Μηλιά. Ἠλίας Χ. Χρυσοχόος μουχτάρης Υ.Γ. Εύριε 'Ῥωσσίδη, Ἐγετάλην ὑπὸ τῶν μελῶν τῆς Σ. Π. Ἑταιρείας µας νὰ σᾶς παρακαλέσω ὅ- πῶς φροντίσητε μὲ ὅλας σας τὰς δυνά- μεις καὶ πραγματοποιηδῇ ἡ εἰσήγησίς σας πρὸς ἐπιβολὴν 111000 ἐπὶ τῶν Ἠτη- µάτων δι ἐγίσχυσιν τῶν . Π. ἛἜται- οειῶν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ βοηθήσῃ τά μέγιστα τὸν ἀγρότην. ὁ ἴδιος Γραμματεὺς τῆς Σ, ΠΠ. Ε, (Ἁγ. Ἐπιφάνιος.) σἼσπτπσπσπτκαροθΌτιςς, υ--- ρίου λοναγρίου ἐκφράζομεν δη- μοσίᾳ τὰς Ῥερμὰς εὐχαριστίας ἡμῶν πρὸς τὸν ἐξ ᾿Αφάνειας κτί- στην κ. Σάββαν Ἰατθαίου διὰ τὴν τελείαν ἀποπεράτωσιν τοῦ περιτοιχίσµατος τοῦ σχολείου ἡ- μῶν. Διατελοῦμεν Χικόλαος Χαραλάμπους μουκτάρης Λεωνίδας Νικόλα ᾿Αριστείδης Τούφωγνος ᾿Αριστείδης Βασίλη Ἀτυλιανὸς Νικόλα ἀζάδες Μονάγρι τῇ 18)6)98. ΛΙΛΓΝΗΝΛ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Τοῦ Δ΄ φιλολογικοῦ Διαγωγίσ- µάτος τῆς Α. Μ. τοῦ ᾿Αρχι- επισκόπου Κύπρου ἶζου Κυρίλλου Βασιλείου τοῦ ἀπὸ Κυρηνείας, Ἡ ἐπὶ τοῦ φιλολογικοῦ δια«γωνισμοῦ τῆς Α. Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπφου ἨἘπιτροπεία συνῳδὰ τῷ ὃφ ἄφῦρῳ τοῦ τροποποιητικοῦ Κανονισμοῦ τοῦ διέπου- τος αὐτὸν προχηρύσσει τὸν δ᾽ διαγω-| - γισμὺν ὁρίζουσα ὥς θέµα: «Ἡ ἘἙύπρος ἐπὶ Τονρκοκρατίας ὧδον ἀφορῷ τὴν διοίχκησιν κοὶ τὰς διαφόρους ἑξουσίας (νοµοῦς- τικήν, δικαστικήν, ἐἑκτελεστι- κήν,) δηµόσια οἰχονομικά, κοι» νοτικὴν ὀργάνωσιν χ.λ.π.» Ἡ ἕχτασις τῆς συγγραφῆς δὲν αφέ- πει νὰ εἶνε ὁλιγωτέρα τῶν Β τύυπογ- ᾳαφικῶν φύλλων. Οἵ ὅρι τοῦ Διαγωνισμοῦ ἐκτίθενται ἓν τῷ 1δῳ ἄρθρῳ τοῦ οἴκείσυ Κανο- νισμοῦ. Κατ’ αὗτό: «Βὶς τὸν δια /ώνισμον δύ- νγαται γὰ λάΡΗ µόρος πᾶς Έλλην - τοικῶν οἵτο ὃν τᾗ Κήσῳ, εἶτο καὶ ὑμοὺς αὐτῆς. Οἱ διαγωνισθησόµενοι ὀφείλουσι γὰ ἁποστείλῶωσι τὸ βραδύτερον μµόχου τῆς 9ης Δεκεμβρίου τοῦ Βου ἔτους ἑκάστης διοτίας τὰ ἔργα τωγ ποὸς τὸν Πρόεδρο τῆς ἐπὶ τοῦ Διαγωνισμοῦ Ἐπιεροπείας. Τὰ πόραν τῆς ὃἶ]ης Δε- καµβοίου λαμβανόμανα ἔργα δὰ 9εω- οώνται ἐκπρόθεσμα καὶ δὲν θὰ παρα- δίδωνται εἷς τὴν κοιτικὴν ᾿Επιτροσείαν. Τὰ ἁποστελλόμενα ἔργα πρέπει νὰ εἶνρ ἀνέκδοτα, νὰ φέρωσι δὸ ἐπὶ Ἱεφα- λῆς θητόν τι καὶ ἀριθμὸν πολυψήφιον, οὐδομίαν δὲ ὑπογραφήν. Ταὐτοχρόνως θὰ ἁποστέλλησαι εἷς τὸν Ἰάακαριώεατον ᾽Αρχιεπίσκοπον φίῖ- «θλλος φέρων ἔξωδεν μὲν τὴν ἔπιγρα- φὴν «Φιλολογικὺς Διαγωγιαμὸς τοῦ ᾽Αοχιεπισκόπου Κυρίλλου ἈἙασιλείου τοῦ ἀπὸ Κυρηνείας» καὶ τὸ αὐτὸ ϱη: τὸν καὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἔργου, ἔσωθεν δὲ ἐπὶ ἐπισκεπτηοίου τὸ ὄνομα τοῦ διαγωνικοµένου. Οἵ φάχελ- οι οὗτοι δὰ φυλάττωντώω παρὰ τοῦ Μακαριωτάτου µέχρι τῆς ἀπονομῆς τῶν ἑπάδλων». Κατὰ ταῦτα οἳ διαγωνισθησόμεγοι εἰς τὸν ἤδη προκηρυσσόμενον δισγω” γισμὸν ὀφείλουσι νὰ ὑποβάλωσι τὰ ἔργα των οὐχὶ πέραν τῆς δίης Δεκεμ- βρίου 19890. Τὰ ὑποβληδησόμενα εἲς τὸν διαγωνισμὸν ἔργα δέον νὰ φέρῶσι πρωτότυπον χαρακτῆρα. Κατὰ τὸ ἄρθρον 11ον τοῦ τροπο- ποιητικοῦ Κανονισμοῦ «Ἡ κριτικὴ Ἡ- πιτροπεία δύναναι νὰ ἀποχωρίσῃ τὸ κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῆς πρωτεζον καὶ δευτερεῦον ἔργον καὶ νὰ ἀπονείμῃ πρῶ- [ τον καὶ δεύτερον ἔπαλθον. Καὶ τὸ μὸν πρῶτον συνίσταται εἲς λάέρας Αγγλίας 50 μετὰ τιμητικοῦ δι πλώματος φέροντος τὸ ὄνομα τοῦ τὺ- χόντος τοῦ πρώτου ἐπάθλου καὶ τὸν τίτλον τοῦ βραβευθέντος ἔργου, τὸ δὲ δεύτερον εἷς λίρας Αγγλίας 10 μετὰ τιμητικοῦ΄ διπλώματος ἀναλόγον. Ἡ κριτικὴ Ἐπιτροπεία δύναται νὰ μὴ δώσῃ δευτερεῦον ἐὰν ἓν τῶν ὕπο- Βληθέντων ἔργων εὑρίσεται ὅτι οὐδὲν εἶναι ἄξιον δευτερείου. 'Ἡ κοιτικὴ Ἐ- πιτροπεία δικαιοῦται ἐπίσης γὰ διχάσῃ τὸ ὅπαλθον καὶ κηούξῃ Ἰσότιμα δύο ἔργα. Τότε ἀποτέμονται δύο τιμητιγὰ διπλώματα καὶ λαμβάνει ἑχάτερος τῶν βραβευθέντων λίρας εἴκοσι. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δευτερεῖα ὃὸν δίδονται. Ἡ κριτικἡ ἐπιτροπεία δύναται ν᾿ ἄρ- νηΒῇ ποωτεῖον παρέχουσα ἕν ἤ δύο δευτερεῖα ἐκ 10 λιρῶν μετὰ σχετικῶν διπλωμάτων». Ἐν ᾽Αρχιεπισκοπῇῷ Κύπρου τῇ 30 Μαΐου 19268. ἩΜ ἐπιτροπεία τοῦ Διαγωνισμοῦ φ ΟΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ποόεδρυς Α.ΙΤΓΓΛΕΣΗΣ Πρόξενος τῆς Ελλάδυς 5. ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δήμαρχος Λευκωσίας 9. ΘΕΟΔΟΤΟΥ Πρόεδρος «Παγκυτοίων» 1. ΠΑΠΛΠΟΡΦΝΡΙΟΝ Καθηγ. ἐν τῷ [Παν υπρίφ --κππνρ-ε-ποανονννν ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ἡ οἰχία µου (πρῴην τυπογραφείου µου χτλ.) ἐκ διαφόρων δωματίων μετὰ τῶν Χρειωδῶν, γεροῦ καὶ αὐλῆς ἐξ ὁλοκλήρου ἤ κατὰ δ9- μάτια, Α. Γ. ΖΑΛΟΥΛΗΙΔΗΣ «ΠΕΝ ΊΠΟΦΕΡΕΗΕ ὁ Τε ΜΗΝ, ΡΗΠΙΤΙΜΙ, ΚΛΤΛΡΗΙ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΤΕ «Φ διασημότερος Βρεττανὸς εἰδικὸς περὶ τὸ ἄσθμα λέγει:-- «Οὐδένα εἴδον ὅστις δὲν δύναται νὰ φΦεραπευθῇ-ἑκτὸς ἐὰν ὑπάρξουν σοβαραὶ ἐπιπλοχαί,- ἀξιάφορον ποία Ἡ διάρκεια τοῦ ἄσθματος». Χιλιάδες πασχόντων-- πθλλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀπελπισθέντες τελείως περὶ τῆς θεραπείας των---τώρα κατακλίνονται πά- δε βράδυ μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι δὰ ἁπολαύσουν ἀνάπαυ- σιν ὁδιατάραχον. Χάρις εἰς τὴν δξεραπείαν τοῦ Ώτ ΠΑΙΒ, ἡ ὁποία αἴρει τὴν αἰτίαν τῶν σπασμῶν, δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἀπελπίδεται. Ὀλίγαι δόσεις ἐκ τοῦ ὑγροῦ φάρμάχου φέ- ρουν ἀναχούφίσιν, ἑντὸς ὀλίγου δὰ ἀποδίδεται εἰς τὸν πά- σχοντα ἡ ὑγεία του, ἡ δύναμίς του καὶ τὸ βάρος του. Ἡ θεραπεία τοῦ Ός ΗΛΙΕ δὲν αἶνε ἁπλῶς πρόσκαιρος καὶ ἄνα” πουφιστική: εἶναι διαρκής, καθότι τὸ φάρµακον δἱσερχό- µενον εἰς τὸ αἷμα θεραπεύει τὸ νόσημα εἰς τὴν ῥίξαν του. Ἡ ταχεῖα ἐνέργεια καὶ τὰ διαρχῆ ἀποτελέσματα τῆς 8ε» ραπείας τοῦ Ὀι ΗΛΙΕ καθιστῶσιν αὐτὴν πραγματικῶς ἀνέ- ξοδον, προσιτὴν εἰς τὸ κάθε πάσχοντα. να Ὁ Ἡσσιλικὸς ἰατρὺς ἐπικυρώνει τὴν δραστηριότητα του διὰ τὸ ἄσθμια φαρμάκου τοῦ ιτ ΗΑΙΗ. Αἲ δὲ χιλιάδες τῶν λαμβανοµένων ἐπιστολῶν παρέχου- σιν ἀναμφισβήτητον ἀπόδειξιν τούτου. ο Ἰδοῦ τὰ ὀνόματα μερικῶν ἀξεχόντων προσώπων ἅτινα δίδουσι τὴν µαρτυρίαν των. Ὁ Κανονικὸς Ρ. . ΜΗ Κίαπσοα Ὁ Ἑυνταγμ. . 6, Με Ὀοιραίί ὉὍ Κανονικὲς Α. ΑΙΙΙΠΣΟΗ Ἡ Λαίδη Πεγτεςοιίγ Ὁ Σερατητὸς δίς Η. Α. Αιυάειςοπ] Ἡ Λαίδη ], Α. Ρετ]κπ5 Ὁ Στρατηγὸς Μ. Α. Ώσκες Ἡ Λαίδη 6. Βοτείς Ἡ ΛαίῬη, Φατβεπί, Ἡ Λαίδη Ε. Ε. ΜΙΙ]ετ Ἡ Βαρώνη Ε. Νο, Ἡ Ἔντιος Κυρία Ἐαΐ]ετ, Ἐπίσης ὃ καθηγητὴς ϱ. ]. ΔίΙπιαα, Διδάκτωρ τῆς Ἱστρι- κῆς, Μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἑταιρείας καὶ τέως Πρόδδρος τῆς Βρεττανικῆς Ἑνώσεως λέγει -- «Χργσιμοποιῶ τοῦτο (τὸ διὰ τὸ ἄσθμα φάρ/ιακον τοῦ Ὁτ ΠΑΙΕ) μὲ μεγίστην ἐπιτυχίαν. Γενικὺς ᾽Αντιπρόσώπος ΣΒΒΒΗΣ ΜΙΧΒΠΛΙΔΗΣ «ωαρμαχοποιὸς 8 ΒΑΡΩΣΙΑ-- ΚΥΠΡΟΥ, Φ 9.4. 9.48. δο ο νο ο. Φ θ θοθοδδ δοθιδδθδ. 4. ου οφ ο ο οὐ ο ος ου ιός ις ος ος ο ο οϱ ο 9 ος ιοος δς ου ος ιός Φππορκθῇς ΑΝΙΜΟΦΩΣ ο.ΡΗος ἵν ΜΗΝ ΙΝΗΙΚΝΙΝΙΝ ΛΙΜΝΗ ΓΕΩΡΓΟΙ, Αν θέλετε νὰ ἔχετέ καλλιτέραν παραγωγήν. Αν δέ- λετς νὼ ἕχετε περισσότερα κέρδη ἀπὸ τὰ σπαρτά σας. Αν θέλετε νὰ κάµνετε ὀλιγώτδρα ἔξοδα εἰς τὰς καλλιερ- γείας σας. Αν θέλετε πολὺ σύντομα νὰ γίνετε εἰς θέσιν νὰ φυλάξετε χρήµατα διὰ τὴν οἰχογένειάν σας καὶ τὰ παιδιά σας. Πρέπει νὰ µεταχειρίζεσθε πάντοτα δι’ ὅλας σας τὰς χαλλιεργείας τὰ ἀνώτερα εἰς συστοτικὰ ὅλων τῶν ἐν Πὺ- πρῳ εἰσαγομένωυ λιπασμάτων, τὰ ᾽Αμερικανιχκὰ τοιαῦτα ΑΜΜΟ-Ρ{ΟΣ. τῆς ἐπιστήμης, ἐροχιμάσθησαν ἐπιτυχῶς καὶ Χρησιµοποι- οὔνται εἰς τεσσαράκοντα ἑπτὰ χώρας τοῦ κόσμου, εἶναι δὲ τὰ πρῶτα λιπάσματα ποῦ προσφέρονται εἰς τὸν Κύπριον Γεωργόν, ἁπηλλαγμένα προσθέτου ἀχρήστου ὕλης, (σα- βούρας) τὴν ὁποίαν ὅλα τὰ κοινὰ λιπάσματα περιέχουν 80 ο9)ο κατὰ (ὀγδοήκοντα τοῖς ἕκατὸν τουλάχιστοε. Οἰχονομία μεταφορικῶν. Εὐπολίὸ χρήσεως. Πωλοῦνται εἰς σάχκους τῶν 40 ὀχκάδων εἰς τόσον χαμηλὰς τιμὰς ὅ- οτε νὰ στοιχίζῃ ἡ λίπανσις μὲ ΑΜΜΟ-ΦΩΟΣ πολὺ ἔφθη- νότερα ἀπὸ χάθε λίπανσι μὲ κοινὰ λιπάσματα. Ἡ τρώτη δοχιμὴ θὰ σᾶς πείσῃ ὅτι µόνον μὲ τὸ ΑΜΜΟ- «ΡΑΣ θὰ ἔχετε τὰς ἐσοδείας ποῦ τώρα μὲ τὰ κοινὰ λιπά- σµατα µόνον ὀνειρεύδσθδε, ΑΜΜΟ-ΦΩΣ. 'Οδηγίαι χρήσεως ἀποστέλλονται ῥωρεάν. Γενικὸς ἐν Κύπρῳ ᾽Αντιπρόσωπος ΜΙΚΗΣ |. ΜΙΧΒΗΠΛΙΔΗΣ Τοχ. Ἡιβ. 57. ΛΕΥΚΟΣΙΑ Τὰ λιπάσματα ΑΜΜΟ-ΦΩΣΙ εἶναι ἡ τελευταία λέξις΄ ΓΕΩΡΓΟΙ, ᾽Απαιτήσατε ἀπὸ τοὺς ἐμπόρους σας νὰ σᾶς προμηδεύσουν τὸ ἰδεῶδες λίπασμα εδημιουργιιὸ :ὁ ος ος ο ὁ δο ὁ ο δν ο ο ὁ Φὁ 9... δν 64 νο ὁ ο νά δαν ος ος ας ο νο ον ονὁε 4ρ ο ο ος 4ρ ο δ4ςς 4 δρ λόχος «ο ος όν 4 4 4 4ο ο όν | ϕ / πα κά δ | οι » 9 9 ϕ ο ϕ νο Φ «ν μμ μ ο | | α οἱ ΡΕΤΤΕΡΒΗ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν πετρελαιομηχανῶν ποῦ πατέκλυσαν χατὰ τὴν τελευταίαν ὀν » πενταξτίαν ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἰδίως τὰς γεωργικὰς χώρας. «ν ὁδί Ηδη καὶ ἐν Κύπρφ ἐξετιμήθη ἡ ὑπεροχή των, χαὶ ἀπόδειξις εἶναι ὁ σεβαστὸς ἀριθμὸς ὠ 4 [τῶν μηχανῶν, αἵτινες εἰσήχθησαν ἐντὸς ὀλίγου χρονικοῦ διαστήματος, διὰ κάθε χρῆσιν ὃν «ο καὶ ἰδίως δι᾽ ἀρδεύσεις κήπων, καὶ ἡ σωρεία τῶν παραγγελιῶν, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀπεστέλ- ὧν ὁδ λονται χαθημερινῶθ ἀπὸ ὅλα τά µέρη τῆς Κύπρου, ὦ «ο Φὐδεὶς κάτοχος πετρελαιομηχανῆς ΠΕΤΤΕΡ ἑρωτώμένος θὰ ἀρνηθῇ ἠδὰ διστάσῃ ν ὃν 95 ἐκφράσῃ τὴν πλημμυροῦσαν αὐτὸν εὐχαρίστῃησιν διὰ τὰ μοναδικὰ πλεονεκτήματα καὶ τὰς ὧν 4» εὐκολίας ποῦ ἔχει ἡ μηχανή του. . Φ νὰ οὖν τ 'ὃ ἀγοράδων μηχανὴν ΠΕΤΤΕΡ γίνεται ὁ φανατικχώτέρος ὑπόστηρι» ᾧ ᾠ πτὴς τῶν μηχανῶν τούτων. | δ | «» Εἶναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΑΤΑΙ ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΠΛΟΥΣΤΑΤΑΙ. ἀ | Φ Τὸ ἑργοστάσιον ΠΕΤΤΕΡ ἔχει τὸ μοναδιχὸν πλεονέκτημα τῆς κατασκενῆς ΑΓΓΛΙΚΗΣ | » | πετρελαιομηχαγῆς ὅ ἵππων ἐργαξομένης δι’ ἀκαθάρτου πετρελαίου. 0 ο Προτοῦ ἀγοράσετε τὴν πετρελαιομηχανήν σας, ζητήσατε πληροφορίας ἀπὸ τοὺς κατόχους δι ὧν ΡΕΤΤΕΒΕ. ας δν ᾽Αγοράζοντες πεερελαιομηχὰς ΠΕΤ Τ ΕΡ δὲν ἔχετε τὸν φόβον ὅτι θὰ καθυστερηθ!ῇ ἡ ἐρ-] ὁ ον Υασία σας ἢ ὅτι θὰ καταστραφοῦν αἲ φυτεῖαι σας διὰ βλάβην ἐξαρτήματός τινος, διότι κρα- . ὃν τοῦμεν πλούσίαν παρακαταθήκην ὕλων τῶν ἐξαρτημάτων. ὃν «, : 4 ᾿Αναλαμβάνομεν ὑπευθύνως τὰς ἑγχαταστάσεις τῶν μηχανῦν µὰς ὑπὸ ξ τ πεπειραµένων μηχανιχκῶν εἰς οἱονδήποτε µέρος τῆς Κύπρου. φ Φ/ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΛΗΡΩΜΗΝΙ4, ὧν ἳ - ο αι Περισσότεραι πληροφορίαι δίδονται : ὁ Φ Ἐν τῇ ἑπαρχίᾳ ᾿Αμμοχώστου ὑπὸ τοῦ κ. ΤΑΚΗ ΣΑΝΤΑΜΑ ἤ τοῦ. Γ.ΚΑΚΟΥΡΑ κ νὰ » 5». 5. ἈΔεμεσοῦ »ὁ 5» ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.ΓΑΒΡΙΑ 40 κ ἢ παρ ἡμῶν ἓν Λευκωσία. Φ ῷ Β, Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ϐ ΣΑ εδ οὃ (26-24) Γενικοὶ ἄντιπρόσωποι ἐν ΚΥΠΡΟ, ὦ κο «ο ο» - . ον ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΜΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΠΠΡΙΚΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ Ὁ γνωστὸς κ. Αμϕιλόχιος Πιπερίδης διπλωματοῦγος τῆς Το ΜΕΓΑ ΕΙΚ ΤΑ ΜΤΗΚΗΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΗΝΒΕΙΩΝ Συγγραφεῖς 90 διεθνεῖς διάσημοι ἱατροί. Ἐκδόται ὥδοφ. Μάνος ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ἰὰ κάτωθι δἴδη οἱκοδομῆς δύ- ναται νὰ εὕρῃ τις εἰς τὰ ἐν Βα- ρῶσίοις Ματοστήματ τῶν κ.κ. Π. ΙΩΑΝΝΟΥ αἁ Σίας υλεία παντὸς εἴδους, Πηδείαί Ῥ]η]οίεσἨπίααςο Βρυξελ- παὶ Κωνστ. Φἰκονομίδης τοιμέντα. 3 μα » - . .. ο. εραµείδια. λῶν ἐπαναρχίζει ἀπὸ τῆς δ0ῆς] Γραφεῖα ὁδὸς Βουλῆς ᾿Αρ. 6. Σ δη οδοκού ς. προσεχοῦς Ἰουγίου τὰς ἰδιαιτέρας παραδόσεις του διὰ μαθήματα Λογιστικῆς, ᾿Βμπορικῆς ᾿Αριθμι- τικῆς καὶ Λιπλογραφίας μὺ σύ- στηµα΄ ὅλως νέου. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἁἀποκτή- σουν τὰς ἄνω γνώσεις, αἱ ὁποῖαι εἶνε τὰ ἁπαραίτητα ἑφόδια διὰ κάθε ἔμπορον καὶ διὰ κάθε ὃ- πάλληλον δύνανται να ἁποτα- Ὀοῦν απρὸς αὐτόν. Κατόπιν τῶν µέχρι σήμερον γνωστῶν ἀποτελεσμάτων τῆς δι- δασκαλίας του, Δεωρεῖται περιττὴ κάδε διαφήµισις ὅσον ἀφορᾷ τὸ ᾿ εὐμέθοδον σύστημα τῆς διδασκα- λίας του. / τὴν ἐν ᾽Αμμοχώστῳ ΚΛΤΤΙΗ τῆς ᾽Αστυνομίας πωλοῦνται ΕΙ} χονδρικῶς εἰς τὰς ἰδίας τιμὰς τῆς θέλετε ἀποταθῆτε ἐγκαίρως πρὸς ΑΕΗΡΕΣΣ . ὃν κσδνς ϱ τὸν κ. Παναγῆν Χαϊράλλαν Βαρώσια, πωλήσεως καὶ παρὰ τῶν ἀντιπρο- εἰς Λευκόνικον. ὸ σώπων τῶν ἐργοστασίων ὅλα Τὸ αππκπατοκατκεττεποκσηππατηα-ππηνατκπτν εἴδη τῶν σιγαρέττων τῶν πεφη- μέ αδίσταται γνωστὸν ὅτι ἡ πτυ- ο σσ µισµένων Ἐργοστασίων. ΓΣ χιοῦχος τῆς σχολῆς τῶν Κα- ΕΙΔΟΠΟΦΙΗΣΙΣ Α. Γ. ΠΑΤΙΚΗ, Λεμεσοῦ. 'Τ. Δ. ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ (Λάρνακος. ΣΑΚΗ ΠΑΤΙΚΗ,, Λευκωσίας καὶ τὰ ᾽Αγγλικὰ γνωστὰ σιγαρέττα 3 Εοβρσρετρς ο όςτδςτος ερ ην είς ορ τος αρρ τος ορ εὐρεδρῶς τος τος «ρε ορς ος τος οὔρ εὔρ τορεος ερ τὂρ οὖν ΜΙΟΡΟΙΕς. Ἐτησία συνδρομὴ : ς 1.9.0. ἐἑξάμηνος 5 12 3 κισκαιος αὐοά ων. ος να πφοσνα ισα -αα.......... ΠΕΝ ΠΝΗΚΛΙΝΗΝ 1] ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καδίσταται γνωστὸν εἷἲς τὸ κοινὸν τῆς ἑπαρχίας ᾽Αμμο- χώστον ὅτι ἀντιπρόσωπος τῆς ἑταιρίας µας ἐκεῖ, ἀντὶ τοῦ κ. Δημ. Ε. Παραλιμνίτη, ἀποχω- ρήσαντος, διωρίσδησαν οἱ η. κ. {Παῦλος καὶ Γωάννης Ιακώβου ἐν Βαρωσίοις, πρὸς τοὺς ὅποί- [ους οἱ βουλόμενοι δύνανται νὰ ἀποτείνώνται. ΙΠΕΙΠΠ «ΜΕΛΙΓΓΑΡ» Τέλειες καὶ ἐλαφρές. Γίνονται ἀνάρπαστες, ἅμα φθάσουν. Όσοι |λογραιῶν Ἀευκωσίας Κα Μαρία | Λ. Μιχαηλίδου ἐνταῦθα ἄναλαμ- 'βάνέι τὴν διδασκαλίαν τῆς Γοαλ- λικῆς καὶ ᾽Αγγλικῆς κατ οἶχον τὸν ἐπιθυμούντων. Πληροφορίαι παρ᾽ ἡμῖν. ὥσοι θέλετε νὰ κτίσητε, καλὰ κάµνετε πρὶν ἀγοράσετε τὰ Ἆ- λικὰ ποῦ θὰ σᾶς χρειασθοῦν νὰ ἐπισκευθῆτε τὰς ἀποθήκνας τῶν βρητε πρὰγμα ἐξαιρέτου ποιότη- τος καὶ τιμὰς ἀσυναγωνίστους. ανετα πας κών κτηπκασωιρα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πωλεῖται θεριστικἡ μηχανὴ µεταχειρισμένη εἰς καλλίστην κα- τάστασιν καὶ εἰς τιμὴν συγκατα- βατικήν. Πληροφορίαι παρά τοῦ κ. Λ. Εὐαγγ. Λοΐζου δικηγόρου ἐν Βαρωσίοις. . ΠΠ κ. ΠΠ ΝΗΜΗ ϕ. ϕ ϱωσυωὙ) ΄ ιά ν Εἰς τὸ Βιβλιοπωλεῖον τοῦ κ. Σάββα Ἰωάννου ἔφθασαν Νέοι Παιδικοὶ Διάλογοι καὶ ποιήματα. Τιμόνται γρ. 6. Ἐλεύθερα τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν. κ. κ. Π. Ἰωάννου ᾷ Σίας δὰ ε- - :«ἐλαφρὰ σώματα καὶ τὸν στεγνώ- ᾗ ἐν Βσαρωσίοις, Ἡ διὰ τὴν ὡραίαν συλλογὴν τῶν κδημιιουῤγια» ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ᾽᾿Απὸ Ίης Αὐγούστου µέχρι 1ὔ Αὐγούστου δὰ εὐὑρίσκεται ἓν Βαρωσίοις ὁ ἰατρὸς κχ. Δ. ΠΡΟΦΟΜΙΠΙΦΝΑΣ: προνομιοῦχος .ὀφευρέτης παὶ Όεραά- πευτὴς τῆς Κήλης ἄνευ ἐγχειρήσεως, Νατόπιν ἐπιμόγου ἀπαιτήσεως τῶν πασχόντων Μεσαορίας---Ικάρπασίας. Ὅσοι πάσχετε ἀπὸ κήλην (τσάκρισµα, πούζα) καὶ θέλετε νὰ θεραπευθῆτε Ἰῶρὶς πόνους, γωρὶς αἵματα, χωρὶ . ! ς Δ ΐ Σ 3 ’ 3 9 9 4 9 ΄ αν α- τς δυνον καὶ μὲ ὀλίωισια ἔξοδα νὰ ἔλθετε εἷς Βαρώσια ἀπὸ τὴν {ην Αὐγούστου µέχρι τῆς 10 ΜΗΧΑΝΟΥΡΕΗΡΙΟΝ | ΚΩΝΣΤ. ΙΩΓΡΑΦΟΥ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 'Οδὸς Πλούτωνος ἀριθ. 4. ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Τελειότατον σύστημα Πλυντηρίων καὶ στεγγωτηρίων σίτου. Κατασκευάζονται πλυντήρια καὶ στεγνωτήρια σίτου τελειοτά- του συστήµατος εἷς πολλὰ µεγέ- θη, ἀπὸ 600 ὀκάδας ἕως 4χ. ὀκά-ι -δας παραγωγῆς καθ’ ὥραν. Καδαρίζει τὸν σῖτον ἀπὸ πέ- (τρες, δαυλίτην καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ γει στιγµιαίως. Διεύθυνσις Μηχανουργείου ΕΩΝΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλούτωνος χαὶ Ἑάστωρος Ἐν ΠειραιςΊ. ΕΙΔΟΠΑΙΗΣΙΣ Πωλοῦνται εἰς τιμὰς συγκαταβατι- κὰς καὶ μὲ εὐκολίας εἲς τὴν πληρω- ήν 1) Μία δεριστικὴ μηχανὴ µεταχει- ρισµένη εἲς καλλίστην κατάστασιν. 9) Μία πετρελαιομηχανὴ ὃ ἁλόγων µεταχειρισμένη μὲ ἀντλίαν (πόμπαν) «διπλῆς ἑνεργείας (ἀπορροφητικὴν καὶ καταδληπτικην). ϐ) Τρεῖς ταῦροι ἔτοιμοι πρὸς ἐρ- γασίαν. 4) Μία γαλαχτοφόρος ἀγέλὰς ὃ ἐ- τῶν ᾽Αγγλικῆς ῥάτσας μετὰ µόσχου :20 ἡμερῶν. ϐ) Μία γαλακτοφόρος ἀγελὰς 4 ἕ- τῶν ᾽Αγγλικῆς ῥάτσας μετὰ µοσχίδος ἑνὸς μηνός, ϐ) Μόσχοι καὶ μοσχῖδες 6 μηνῶν τέκνα γαλακτοφόρων ἀγελάξων. Τ) Ἐριοὶ (κλιάροι) Ὁ καὶ ὃ ἑἐτῶν, κατάλληλοι δι ἀναπαραγωγὴν ἐκλε- κτῆς ῥάτσας. . Πληροφορίαι παρὰ τῷ ἰδιοκτήτη κ. Λούῃ Εὐαγγ. Λουΐζου δικηγόρῳ ἐκ ἘΒαρωσίων. ών να ΕΙΔΟΠΟΙΗΣ.ΙΣ. Διὰ τῆς τελευταίας εὐκαιρίας ἔφθασα», εἰς τὸ Κατάστημα τοῦ κ. ΚΩΣΤΑ Γ. ΠΑΝΤΖΑΡΗ, | } Διάφορα κασµίρια ἀνδρικὰ ᾽Αγγλικῆς καὶ Βσλγικῆς κχατα- σχευῆς ὡς καὶ λινὰ τοιαῦτα, πθι-. κιλία ψαθίνων καπέλλων, γραβ-| βατῶν, καλτσῶν, ὡς καὶ ποικιλία μεταξωτῶν, κλαδωτῶν καὶ σχέτ-| των, ἰταμιῶν τῆς τελευταίας µό- δας, τὰ ὁποῖα δὰ πωλῶμεν εἰς τι- μὰς ἀσυναγωνίστους. Γ. Μία ἐπίσκεφις δὰ πείσῃ πάντα πραγμµατσιῶν µας. ΠΒΡΘΕΝΩΗΝ,, - Μηνιαῖον εἰκονογραφημένον ἐγκυχλοπαιδικὸν περιοδικόν, ἁκ- διδόµενον ἐν ᾿Αθήναις. -. Ἐκδίδεται ὑπὸ τὴν προστασίαν παθηγητῶν τοῦ Πανεπιστηµίου ζαθηνῶν καὶ ἄλλων λογίων. Διευθυντὴς. Αγησ. Ῥάλλης Τραφεῖα ὁδὸς Σάμου Αρ. τ2 Μόγος ἀντιπρόσωπος ἐν Κύπρφ ΗΕΠΙΙΕΙ Τὸ εἰς ποιότητα κρατοῦν τὰ σκῆπτρα΄ ἀνὰ τὸ παν»όσμιον Αὐτολίνητον 9 9 ο νο σαν μα) «9 ό 4 ιο, Μεγαλείτερον, καλλίτερον καὶ εἰς χαμηλο- τέρας τιµόάς. ἨἩμερησία παραγωγἠ 7οοο ἐπιβατικὰ καὶ φορ: τηγὰ αὐτοχίνητα. -----εδρ-------- Σταῦμοὶ ἐπιδιορθώσεων εἰς τὰς κυριωτέρας πόλεις τῆς ΓζΓύπρου ὑπὸ τὸν ἔλεγχον εἰδικοῦ διπλωματούχου μηχανικοῦ. Δίδεται ἐγγύῆσις ἑνὸς ἔτους εἰς ἕκαστον ἀγοραστὴν αὖ- --πτοκινήτου, χοθηγοῦσα τὸ δικαίωµα τῆς δωρεὰν ἀνταλλα- γῆς οἰσυδήποτε ἀνταλλακτικοῦ τεµαχίου, ὅπερ ἤθελεν ᾱ- ποδειχΏῇ ὅτι ἐβλάβη ἐξ ἐλαττωματικῆς κατασχενῆς. Συγιστῶμεν θερμότατα καὶ εἰλικριγῶς εἰς τοὺς ἐπιθυ- μοῦντας νὰ παραγγείλῶσιν αὐτοχίνητον νὰ πράξωσι τοῦτο ταχέως, καθόσον ἢ ζήτησις εἶναι ὄντως καταπληκτική. Τοῦτο καὶ µόνον εἶναι ἀρκετὴ ἀπόδειξις τῆς ἐκτιμήσεως, ἣν ἀποδίδει εἰςτὸ{Σ Εβ ΡΒ ΟΛ ΕΟ) τὸ Κυπριακὺν Κοινόν. ΄ νν ] Ἐπιβατικὸν 5 δέσεων ἸΤουτῃπς ϐἃ 179.15... Ἱ » 4 . Κοβάείε » 179.15... α Ελειστὸν 5 ». 0οας]ι » 220. 0.0.: τ » 2 » ζουρό » σαρτίοιεέε ϐ4 » » -- Ἱ ΦεᾶαΙ 5 » » 3239196. --- : 1 Αὐτοχρατορικὸν ἆ Ἐ Ἱαπάαυ 5 » » 259, 9.0.1 ἲ Φορτηγὸν 1)2 τόννου χωρὶς κάσιαν » 135. 9.. ὧν ». 1 12 ». » » 164. 00.4, ο λατ καώσα αωστσαλθαααα πα αοσκαπαα ἁπσατατκκκκ εκ ἀμώΑ αν ανννπανἑνήατἑκπετενρρἁἁσαήσαωτἑκῶ να ασπρο Ὀ ο. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΑΙ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ϐ ΚΣ Γ. Π. ΠΛ. ΠΛΗ ΓΙ ΛΡΗΛΕΙ καὶ ΥΚΩΣΙΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ : Ἐν Λεμεσῷ: ὁ κ. Ὁ. Πουλίδης » ᾽Αμμοχώστῳ: ὁ κ. Γ. Φἰχονομίδης » Πάφφ ὃ κ. Ν. Ἠονιώτης ἃ ο Λίαν προσεχῶς ἀναμένομεν τὰ παγκοσμίου φήμης έξα- κύλινδρα αὐτοκίνητα -ΡΟΝΤΙΑΟ». Σπεύσατε νὰ ἐξασφαλίσητε ἐγκαίρως τὰ τελειότατα προ- ο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ | ἱ ΙΑΜΜΟΣΩΣΤΟΥ- ΒΗΡΩΣΙΩΝ | Καδίσταται γνωὠστὸν εἰς τὺ ἆ- ᾿Ἐϊότιμον. κοινὸν τῆς τε πόλεως καὶ ἐπαρχίας ὅτι ἡ κατὰ Ευρια” μὴν τολουµένη Πανήγυρις ἐν Βα- Ἰρωσίοις ὀρίζεται τοῦ λοιποῦ κατὰ (Σάββατον καὶ καλοῦνται πάντες οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὅπως συμµορ- φωθῶσι πρὸς τοῦτο, Ἑν τῷ Παντοπωλείῳ τοῦ Δη- µαρχείου κατὰ τὰς [ζυριακὰς µό- γον ἐπιτρέπεται ἡ πώλησις κρεά- τῶν, ἰχθύων καὶ πουλερικῶν. Ἐν Βαρῶσίοις τῇ 6ῃ Ἰουνίου 1928. ἛἜκ τοῦ Δημαρχείου. ροσκς “ΠΡΟΣΕΞΛΤΕΊ Εὶς τὸ γνωστὸν καὶ πλουσιώτατον }Κατάστηµα τοῦ κ. Μήτσου Χ. Τα- βριηλίδου θὰ εὔὕρετε εἷς τιμὰς λογι- κὰς ὅλα τὰ γαμήλια δῶρά σας, τὴν προῖ κά σας, ποικιλίαν μαγειρικῶν σκενῶν, βαρελάκια ὑάλινα διὰ µαγειρεῖα, παγω- γιέρες, εἷς τὰς ὁποίας μὲ 1)2 ὁκᾶν πά- γου-θἀ πίγετε δι) ὅλης τῆς ἡμέρας πρύο γερό, κανδύλας ἐκκλησιῶν ὑαλίνας καὶ ἐπαργυρωμέγας, ἀγάλματα δαυμάσια εἷς διάφορα μεγέθη, κουταλοµαχαιροπή ὀθυνα αἱρασα καὶ 51]νεί κτλ. κτλ, Ἐκτελοῦνται µονογράµµατα ἄσημέ- για Ἡ χρυσᾶ, Ἐπισκεφθῆτε τὸ Κατάστημα καὶ δὰ ἴδητε ὅλην τὴν γέσν κατιφδάσασιν παραγγελίαν µας. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθιστῶ γνωστὸν ὅτι ἐν τῇ ᾿4- Λευρομηχανῇ µου ἐν Γύψῳ ἀλέδε- ται σῖτος πθὸς Ὁ παρ. κατ’ ὁκᾶν καὶ πριθὴ σερὸς 4 σιαρ. Ὑπάρχει παρακαταθήκη Γύψου πρὸς 1 1)38 γο. τὸν τενεκέν. Ἐν Γύψῳ 8)δ)Ι938. Μετὰ τιµῆς Κώστας Χ: Δημήτρη μηχανικὸς --Ιόντα τῆς Ἰζένεραλ Μότορς, τοῦ δυνατωτέρου ὀργα- γισμοῦ τοῦ κόσμου. (4) Παπᾶ Κων)τῖνος Χριστοδουλίδης .. Λευχωσία. ο... -υ-Ἂ 3 ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΕΙΡΟΤΙΟΝ τῶν Μεγαλητέρων χαὶ ᾽᾿Αρχαιοτέρων Αὐστριακῶν καὶ Γερμανικῶν ᾿Εργοστασίων ΚΟΜΨΟΤΑΤΑ-ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ Επίσης πιβωτίδια σιδηρᾶ, τὰ ὁποῖα βιδώνονται εἰς τὰ ἑρμάρια ἤ κτίξονται εἷς τοὺς τοίχους. ΜΗ ϐ ΠΜΤΠΤΗΗΣ ΚΙ ΑΦΑΛΙΗΠΗΟΣ ΦΥΛΙΕ Τιμαὶ συγκαταβστιχκαὶ καὶ εὐκολίαι εἷς τὴν πΛη- ρωμήν. ».. Ὁω- κο-ΣΈτοχκ »- «Ὁω- Χο ΣΕτὍὸχ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 'Οδὸς Δυμπουρίδη 1:12. Λευκωσία, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ᾽Αμμόχωστος ΗΤΟΥΝΤΑΙ ταρὸς ἀγορὰν ἕν ζεῦγος Γρανάτζια Εύὐρω- παϊκὰ μὲ διάµετρον ὁπῆς τοῦ ᾱ- Ἑωγος 2 199 ἱντζῶν' Οἵ ἔχοντες πρὸς πώλησιν τοι- αὔτα ἄς ἀποταθοῦν πρὸς τὸν κ. Γ. Π. Τριπινιώτην, “Αγ. ΄Αμβρό- Ίσιου, Ιζυρηγείας. ανν ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ. ΛΕΛΤΙΟΝ ᾿Αγορὰ Ῥαρωσίων. Ἐν τῇ ἀγορᾷ Βαρωσίων πῳλοῦνται τὰ κάτωὺδι εἴδη εἷς τὰς ἀχκολούθδους τιµάς : Σῖτος κατὰ κοιλ, δελ. ᾖτ 1ο Κριδή 5 Γρ. 23--«2ὅ Ὄρεβος ἐντόπιος » 4ὔ ΒΕρώμη » Φε. ὁ 1)ὸ Πατάται γονδρ. ἐκ. Ὁρ. ϐδ)40 Κρόμμυα » » 2 19 Φακὴ ». » 396 Κλυχκία » » ὃ Φασόλια ἑντόπια» » Ὁ 0 ἃ » ἐξωτεριχκὰ» » ὃ Ῥαχχάρεις » 0---6 1)4 Καφρέδες » 5 -4-- 25 Αλευρα σάχκον βλ. 34 2τ]ὸ Πετρέλαιον ὃὁ ταν. Τρ. δὰ--- » χόμα » 25 Βενζίνα » σελ. 9)6 Φυτικὸς βούτυρος » 20 Βάμβαξ ἡ ἐκ. Τρ 20 Χαλλούμια ἡ ἐκ. » 20-24 Λάδι » η 19 φόβους ο Δὑγούστου. µολύνσεως, χωρὶς κίν- ε ΕΤΛΑ 01 ΚΑΝΟΝΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΩΝΤΑΙ ΠΠΜΠΙΗ Μ' ΜΥΤΟΚΛΤΗΓΟΡΙΛΣ ΤΑ ΤΣΕΚ ΚΑΙ ΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑΙ ΤΡΑΠΤΕΖΑΙ τοῦ Αρνλίνου περι- γράφουν εὐθύνως ίαν ἁπάτην, τὴν ὁ- πείαν ἐσκάρωσεν ἑσχότως ἕνας ᾿Αμε- ῥικπνὸς εἲς τὸ λ[οντρεὰλ τοῦ Καναξᾶ, εἷς βάρος δύο ἀδαμαντοπωλῶν. Τὸ τἆχναασμα τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ. στη ριόμενω εἷς τὶω ἁβεβαιότητα ποῦ συνεπάγεται τὸ κλείσιμον τῶν Τραπε- ζῶν κάθε Ῥάββατον ἀπόγευμα, δὲν εἶνθ ἀπολύτως πρωτότυπον’ ἀλλ᾽ ἔχει, ὁ- πωσδήπρτε, τὴν χάριν του ὡς ἐκ τῆς ἀχευσίας συνενοχῆς τῶν ἀστυνομικῶν καὶ Σικαστικῶν ἀρχῶν, αἱ ὁποῖαι ἑβοή- θῃσαν τὸν ἀἁπατεῶνα, χωρὶς νὰ τὸ φαν- τάζωνται, Ἰδοὺ πῶς συνέβη τὸ πρᾶγμα: Γῖς ἕν ἀπὸ τὰ καλλίτερα ξενοδοχεῖα τοῦ Μοντρεὰλ κατέφθανε πρὸ μερικῶν ἑβηρμάλων ἕνας πολὺ Χαθὼς πρέπει κύριος, 90---δῦ ἐτῶν, ὁ ὁποῖος, ἀφροῦ ἐδιάλεξεν ἕνα πολυτελὲς διαμέρισμα τοῦ β΄ πατώµατος, ἐγεκατεστάθη ἐκεῖ ἀμέσως, Ὅταν, μετὰ μερικὰς ἡμέρας τοῦ παρουσιάσνὺη ὁ λογαριασμὸς τῆς ἑββ]μάδος, ἀνερχόμενος εἲς 160 περί- που δολλάρις, ἔβγαλε τὸ καρνέ του καὶ ἐζήτησε νὰ πληρώση μὲ ἕνα τσέν,͵ Οἱ Καναδοί ξενοδόχοι ὅμως, προχειμέ- γου περὶ ἐπιταγῶν, εἶνε πολὺ καχύ- πεπτοι’ καὶ ἐν προκειµένῳ, ὁ ταμίας τοῦ ξενοδοχείου ἐδέχνη μὲν τὸ τσὲχ, ἀλλ ἕσπευσεν ἀμέσως νά τηλεφωνή- ση εἷς τὴν Ἑράπεζαν, ἐπὶ τῆς ὁποίας ὁ πελάτης εἶγε «τραβήξει» τὸ στέχ, Ἡ Ἱράπεζα ἀπήντησεν, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Χόριος ἔγει λογαριασμὸν παρ) αὐτῇ καὶ ὅτι τὸ τσέκ του δὰ ἐξαργυρωῦδῇ ἄμέσως εἷς τὰ γπισέ της. : «ῷ ξένος, τυγχάνων πλέον ἔλων τῶν δυνχτῶν περιποιήτεων, ἐκ μέρους τοῦ ξευ:δογείου, ἔμεινεν ἀκόμη ἄλλας δύο ἑῤῥομάδας εἷς τὸ ἴδιον ξενοδοχεῖον, ἐ- ξοπλῶν πάντοτε τοὺς λογαριασμούς του ιὲ τσὲχ, τὰ ὁποῖα ἐπληρώνοντο αὖ- δηινερὸν ὑπὸ τῆς Τραπέζης. Ἰὸὁ Νάββατον τῆς τρίτης ἑβδομάδος --μ.ετὰ τὸ μεσημέρι, ὁπότε ἦσαν πλέον κλεισμέναι ὅλαι αἱ Τράπεζσοι---ὁ νεα- ε εν Αί. ἑρτμερίρες ρὸς ᾽Αμερικανὸς ἐπεσχέφῦη τὸ µεγα- λείτερον ὁὀλλιιαντπωλεῖον τοῦ Μου- τρ8λλ, ἐδιάλεζεν ἕνα δακτυλίδι μὲ µπριλάντι, ἀξίας 1500 δολλαρίων, καὶ ἔβργαλε τὸ Χαρνέ τευ νὰ γράφι ἕνα τσές, ᾽Αλλ᾽ ἐὰν οἱ ξενοδόχοι τοῦ Κα- ναδα εἴγε Ίδη καχύποπτοι, πόσῳ μᾶλ- λον οἳ ἁδαμαντοπῶλαι. Ὁ ἐνδιαφερόμε- νος ἐδήλωσεν ὁρνὰ- κοφτὰ εἰς τὸν πε- λάτην, ὅτι πρὶν δεχὺἩ τὸ τσέν,͵ δὰ ἕ- πρᾶπε νὰ ἐρωτήση τὴν Τράπεζαν ἐὰν ὑπάργῃ παρ αὐτῇ κατάδεσις. --Πολὺ εὐγαρίστως, ἀπήντησεν ὁ πελάτης. ᾽Αλλὰ ὅπως ξέρετε, αἱ Τρά- πεζοι εἶνε πλεισταὶ σήµερα καὶ ἐγὼ δὰ Ίδελα νὰ παραλάβω ἁμέσως τὸ δαμπυλίδι αὐτό. --δ]ὰ τότε πῶς δὰ γίνη: ---Τγριεφονῆστε στὸ ξενοδοχεῖον ποῦ μένω καὶ ζητήστε ἀπ ἐγεῖ τὰς πλη- ῥοπερίας σας ! Ὁ ἀλδαικαντοπώλης, ἐπει/όμανος νὸ πωλήσχι τὸ δακτυλίδι του, ἐκάλεσε τὸν ξενολδόχον εἷς τὸ τηλέφωνον καὶ ἤκου- σὲ μὲ πολλὶν εὐγαρίστησι, ὅτι ὁ ᾽Α- ἱεερικαγὸς πελάτης εἶνε ἄνθρωπος κα- 'δὼς πρέπει καὶ ὅτι π) πἹρώνει πάντοτε μὲ τσέν, ἐγγωηλένα ὑπὸ τῆς Τραπέ- ὅης. ᾿Εσπευσε, λοιπὸν, νὰ τοῦ δώση τὸ ἰδαλτυλίδι καὶ ἔλαβε τὸ ταὲχ, διὰ νὰ τὸ Ιὀξαριυρώσῃ πλέον τὴν Δευτέρα». Μ{ὲ τὸ δακτυλίδι ἀνὸ γεῖρας, ὃ λ- ᾽μερικανὸς πατπυδύνδη ἔπειτα εἰς ἕ- να. ἄλλο µεγάλο ἁδαμαντοπωλεῖον : -- Ἡγάρασα νο τὸ δακτυλίδι εγάλελτόν σας πρὸ ὀλίγου--- εἶπεν ἐκεῖ αὐτὸ ἀπὸ τὸν δεῖνα συ- ἀντὶ 1800 δολλαρίων. | Αλλὰ τώρα µετενόησα. Δὲν μοῦ ἀνέ- σει πλέον καὶ ἂν θέλετε σᾶς τὸ που- λῶ ἀντὶ Ό00 δολλαρίων. Τὸ πρᾶγμα ἐφάνη ἐξαιρετικῶς ὕπο- πιον εἰς τὸν δεύτερον ἁδαμαντοπώλιν 6 ὁποῖος καὶ ἔσπευσεν ἀμέσως νὰ τ ιεφωνήση εἰς τὸν πρῶτον. Ἡ ἀπάντη- σις ἐκείνου το ὅτι τὸ δακτιλίδ. ἡἠγ2- ράσθη πράγματι πρὸ ὀλίγου καὶ ὅτι ἐπληρώθη μὲ ἕνα τσέἑν. Καὶ τό πρᾶγ- μα ἦτο πλέον ὁλοφάνερον διὰ τοὺς δύ2 ἁδαμαντώλας : Ὁ ᾽Αμερικανὸς πελάτης ἐπλήρωσε μὲ τσὲκ ἁπάλυπτον, ζητεῖ τώρα νὰ νὰ πωλήση τὸ δακτυλίδι, νά κχερδίση 00 δολλάρια καὶ νὰ ἑξαφά-' νισθῇ πρὸ τῆς πρωΐας τῆς Δευτέρας. Κωρὶς ἄλλων δισταγμὸν, οἳ' δύ9 :ᾱ- δαιιαντοπῶλαι ἐτηλεφώνησαν εαἷς τὴν Αστυνομίαν, τῆς ἀνεκοίνωσαν τὰ συ]ι- βαίνοντα καὶ μετ ὀλίγην ὥραν ὁ νεα-' ρὸς ᾽Αμερικανὸς εὑρίσκετο ὑπὸ χράτη- -᾿ σιν εἰς τὸ τμῆμα. Ἐρωτηθεὶς ὑπὸ τοῦ' ἀστυνόμου διατὶ ἤθδελε νὰ πωλήσῃ μὲ ζημίαν 1000 δολλαρίων ἕνα δακτυ- λίδι, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀγοράσει πρὸ µισῆς ὥρας, ὁ ξένος ἀπήντησεν ὑπε- ροπτικῶς ὅτι ἔτσι τοῦ Ίρεσε καὶ ὅτι ' δικαίωμά του ᾖτο νὰ πωλήση τὸ δα- | κτυλίδι ὅσον ἢ8ελε. Ὅταν ὅμως ὁ ᾱ- στυνόµος ἐμόρφασε δισπίστως καὶ τοῦ εἶπεν ὅτι προφανῶς πρόκεῖται περὶ ’ ἁπάτης «καὶ ὅτι τὸ τσὸκ μὲ τὸ ὁποῖον ἐπλήρωσεν ἀντεπροσώπευεν ἀέρα Ὕο- πανιστὸν, ὁ ᾿ συλληφθεὶς ἔγινεν ἔξω φρενῶν, διεμαρτυρήθη καὶ πατέστη- σεν ὑπευθύνους τοὺς ἁδαμαντοπώλας διὰ τὰ περαιτέρω. ᾿Ὁπωσδήωοτε, ὁ ὁ- ᾿ στυνόµας ἠρνήῦη νὰ τὸν ἀπολύσῃ καὶ διέταξε νὰ τὸν κρατήσουν µέχρι τῆς : Δευτέρας. | το το δν Τὴν Δευτέραν τὸ πρωῖ, μόλις ἦνοι- ξαν αἱ Τράπεζα:ι, ὁ ἀδαμαντοπώλης ἐπαρουσίασε τὸ ὕποπτον τσὲκ εἰς τὴν δυρίδα. “Ὁποία ὅμως ἦτο ἡ ἔκπληξίς τξυ, ἔταν τοῦ τὸ,ἐξηργύρωσαν ἀμέσως. Ἔσπευσε τότε νὰ εἰδοποιήσῃ τὴν ᾱ- στυνοµίαν, καὶ ὁ ᾽Αμερικανὸς ἀπελύθη αὐτοστιγμεὶ μὲ πολλὰς αἰτήσεις συγ- γνώμης. -. Ἐκεῖνος, χωρὶς νὰ χάσῃ χαιρὸν-χα- τηυθύνΌη εἰς ἕνα δικηγόρον καὶ δι αὐτοῦ ἐνήγαμε τοὺς δύ2 ἆδαιιαντοσιβ: λας ἐπὶ συκοφαντίᾳ, δητῶν ἀποζημᾶ ωσιν 9000 δολλαρίων διὰ τὴν ἄδικον φυλάχισίν του. Ίὸ δικαςτήριον τοῦ ἐ- ᾿ πεδίκασεν ἀσυζητεὶ τὴν ἀποζημίωσιν : αὐτὴν καὶ ὃ ᾽Αμερικανὸς, ἀφοῦ οἱ ᾱ- δαμαντοπῶλαι ὑπεχρεώνῃσαν νἁ τοῦ καταβάλουν τὰ 32000 δολλάρια, ἀγεχώ- ρησεν ἀμέσως εἷς Μοντρεάλ. Ἐν τῶν ὑστέρων µόνον ἀπεδείχθη ὅτι ὀλίχον πρὸ τῆς ἀθίξεώς του εἰς Ἀ[οντρεὰλ, εἶχεν ταταῦθέσει τηλεγραφικῶς εἰς τὴν ἐκεῖ Ἱράπεζαν περὶ τὰ 2000 δολλά- ρια, χάρις εἷς τὰ ὁποῖα ἐξετέλεσε τὸ πρωτότυπον «κόλπο» του. Μὲ τὴν ᾱ- ποζηµίωσιν ποῦ ἔλαβεν ἀπὸ τὸ δικα- στήριον, ἐπλήρωσεν ὅλα τὰ ἔξοδα τῆς διαµονῆς του εἰς τὸ ἀριστοχρατικώτε- ρον ξενοδοχεῖον καὶ ἀπεκόμισεν ἕνα ὃα- κτυλίδι ἀξίας 1500 δολλαρίων. ('Απὸ τὸν Κυριακάτικον «Ταχυδρόμον) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ἕν κομμάτι Λειβάδι, ὀνομ. «Φάληρονν ἐκ σκαλῶν ὃ καὶ ὃ)ά ὄπισδεν τῆς οἰπίας τοῦ κ. Γ. Σ. ᾿Εμφιετξῆ, ὑπὸ ὅρια: Δρόμος, ᾿Αναστάσης Μ. Πονναρῆ. Χ΄' Κουμῆς καὶ δρόµος.᾽ «Ἔωνστ. Μ. Παπαδόπουλος ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ὁ γνωριµώτατος ἐν Κύπρφ κ. ΡΙΣ, ΚΜΜΠΗΣ μετέβη, µέσῳ ᾿Αδηνῶν, εἰς Παρισίους απρὺς προµήθδειαν ποικίλων καὶ ἐκλε- κτῶν Γουναρικῶν διὰ τὰ ἐν λευ- κωσίᾳ, Λεμεσῷ καὶ Λάρνακι [ζα- ταστήµατά του. ος δπήβεναλω οἱρωῤρσκασο απὸν ν- | Τον ΄............ ΕΝΒΛΡΩΣΙΟΙΣ (ΚΥΠΡΟΥ) Παρασκεοῇ 2λᾳ ᾿ουνίου χθα. αριθ. {8 ον ρτρακσνς ἠ- - «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» γοὺς νὰ τὸ τὸν συν μροῦν». ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΗΝΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ. κ α Ἡ «Ἔχει ὁ χωρικὸς χρήματα, Έχει ὁ κόσμος ὅλος». (Αρχαία Λατινικὴ παροιμία), κ ας «πτεροῦνται εἷς αὗτὸν τὸν κὀσ- ον τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου, ἐκεῖ- νοι ἀπριβῶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει» βαν, τὸν ἐκαλλιέργησαν καὶ τὸν παρήγανονν. ὦ 7, ο. « ή, ΙΙ 7 ή 740 7 1, Τὰ χειρόγραφο νἁ εἶνε εὖα νάγναστοι Τὰ χειρόγραφα δὲν δά ἐπιότρό. φωνται, -. Ῥητυποῦται εἷς τὰ [Ιδιόκτητα πο ) Ἑνυπογραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΟΝ νο θεα οθκ μὴ / ΠΠ [ή {) ΣΤ {ή 22. κ ΕΦΗΝΕΡΙΣ ΒΒΛΙΜΛΛΙΛΙ. ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΩΜΩΝ. .. Εσωτερικοῦ ἐτησίως 4 0. 10. ο. Ἐξωτεριχκοῦ » ἆ]. ο. 0. ᾿Ἐπιστολαί, χειρόγραφα καὶ ἐμ. ῥάσµατα δἐέον νὰ διενθύνωνται σερὸς τὸν Κον Κ. [. ΙΛΑΘΤΜΙΛΗΝ, Ὑποδιευθδυντὴν καὶ Διαχειρι- στὴν «Αημιουργίας». Ἐπιστολοὶ προσωπικαὶ καὶ ἀπο» ηλειστικῆς ἐμπιστευτικῆς φύσεως πρὸς τὸν Κον ΚΥΡΙΒΚΟΠΗ ΠΒΥΛον ΡΩΣΣΙΔΗΝ μὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ φα- κέλλον «προσωπικῶς», οΡοΙ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ, α’) Τοῦ ἐξωτερικοῦ προπληρό- νονται αἱ σννδρόμοὶ Ἡ εἶνε πληρω- τέαι εἰς πρώτην ξήτησιν. β’ Τοῦ ἐδωτερικοῦ αἵ συνδρο-΄ μαὶ πληρόνονται ἀνυπαρθέτως µέ- χρι τοῦ Αὐγούστον ἡ Σεπτεµβρίου ἑκάστου ἔτους, ὁπότεδήποτε καί ἂν ἤθελεν ἐγγραφήῆ κανείς. γ΄) Αἱ συνδρομαὶ ἀνεδαιρέτως εἷ- νε τοὐλάχιστον δι’ ἕνα ἔτος. : ΘΡΓΛΝΟΝ ΤΗΣ. ΠΛΡΛΓΩΓΙΚΗΣ, ΘΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΝΘΡΘῃ ΣΕΩΣ ΔΑΝ Ἡ Κυβέρνησις, ὡς ἐδήλωσε, σκέπτεται νὰ καταφύγῃ εἲς δά- Φγειον διὰ νὰ ἐκτελέσῃ διάφορα ἐν Ιζύπρῳ ἔργα. Κατὰ τὰ δ0Ο ἔτη τῆς ἀγγλικῆς κνατοχῆς δὲν ἐξετελέσὃησαν σο- βαρὰ δημόσια ἔργα, καὶ ἐξ ὅσων ἐξετελέσθησαν εἶναι ἅλλα μὲν ἀνεπαρκῆ, ἅλλα ἀσημάντου ὦὢὦ- φελείας καὶ ἄλλα πρόξενα βλά- βης μᾶλλον ἤ ὠφελείας. «“ Εἶναι, Λοιπόν, ἐπιβεβλημέ- νον, ἀπαραίτητον νὰ συντεΛε- σδοῦν ἔργα δηµόσια σοβαρά. ᾿Πρό τινων ἐτῶν, ἡ Κυβέρνη- σις ἐπὶ τοῦ πρῴην Κυβερνήτου λαὶ νὰ μὴ παρεμποδίζεται πρόοδός τῆς. ᾿ΑΛλὰ τὰ ἐλεύδερα Εράτη κα- ταφεύγουν εἰς δάνεια μὲ ὅλην των, βέβαια, τὴν ἄπαιτουμέ- γην προσοχὴν πρὸς δεραπείαν τῶν ἁπαραιτήτων καὶ μετὰ ΆΛε- Λογισμὲνης τοκοχρεώλυτικῆς ἑ- ξοφλήσεως, διὰ νὰ μὴ γονατίξῃ βάρος τῶν δανείων... «φον τῶν αἱριτῶν με]ῶν διὰ νέ- Βὶς ὅλας τὰς ἀποικίας καὶ τὰς ας φορολογίας, ἐκ τῶν ὁποίων, νώς ὑπεμφαίνετο, µέρος δὰ ἄν- τίκρυζξε ποσὸν ἐτησίου τοκοχρξ- ὠλυσίου διὰ δάνειον διὰ λιµενι- μᾶς βελτιώσεις. ἐπιβάρυνσις τοῦ Λαοῦ διὰ τῶν νέων ἐκείνων φορολογιῶν ἤρχισε πρὸ πενταετίας, ἀλλ᾽ ἐφοροΛλογήδη οὗτος ἔπιωτιρο- σθέτως χωρὶς νὰ ἵδῃ κἄτι συν- τελούµενον πρὸς πρόοδον᾿ ἀπ᾿ Ἀδναντίας εἶδε τὸ αἷμά του νὰ «τη δὰ ἕπεραττε δικαιοσύνης χει- ῥίπτεται εἷς τὸν καιάδα ἄγαν | πολυτελοῦς, ἀγόνονυ καὶ ὄνσα- ναλόγου πρὸς τοὺς πόρους τοῦ τόπου διοικήσεως. Ἡ παραγωγὴ χοήξει ποικιλο- τρόπως, ὣς ὑπεδείχδη πλειστά- χις, προστασίας, καὶ δῇ διὰ »μιᾶς Γεωργικῆς Τραπέξης εὐρυ- τέρας δράσεως, διὰ ἐξευρέσεως ὑδάτων, διὰ συγκοινωνίας τοῦ ἐσωτερικοῦ, κατασκευαξομένων νέων ὁδῶν καὶ βελτιουμένων τῶν ἤδη ὑπαρχουσῶν, καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ διὰ πυκνοτέρου δι- κτύου, βεΛτιουμένων παὶ τῶν ἀκτῶ». γος πρὸς τοὺς πόρους τοῦ τό- ']δοὺ τὰ µέτρα, τὰ ὁποῖα δὲον [που, ἀλλὰ καὶ διασπαδᾶται ᾱ- νὰ ληφδοῦν ἐπιστημονικῶς καὶ ᾿Λογίστως. Μία καλὴ θέλήσις οὐχὶ ἐμπειρικῶς, διὰ νὰ ὠδή- ἐκ µέρους τῆς Κυβερνήσεως δύ- σουν τὸν δύσμοιρον τοῦτον τό- γαται πολὺ νὰ ὑποβιβάσῃ τοῦ- σεον εἰς ἀναπούφισιν. : Ίπον διὰ τῆς ἀπεοκοπῆς τῶν πε Πλεῖστα βοηθήματα διὰ τὰ ϱιττῶν καὶ πολυτελῶν δαπᾶ- ἄνω µέτρα ἠδύναντο νὰ Άη- :νῶν καὶ νὰ διαΘέτῃ µέγα µέρος φδοῦν ἐκ τοῦ ὑπερόγκου ἐτησί- : τούτου δι ἔργα παραγωγικὰ καὶ ου προὔπολογισμοῦ, μὴ αὔδανο- ᾿ ὄχι µόνον διὰ τὸ ἐν Λόγῳ τοκο- µένης τῆς σπατάλης, ἀλλὰ φαί- χρεωλύσιον, ἁλλὰ διὰ τοκοχρεῶ νεται ὅτι ἐσκεμμόνῶς σπαταζᾶ- Γλύσια καὶ ἆλλων τυχὸν δανεῖ- ται ἀλύπητα ὃ προὔπολογισμὸς ' ο ἐπωφελῶν. ᾿Αλλὰ πρὸς τοῦ- εἰς μισδοὺς καὶ εὖς ἐπουσιώδη το ἀπαιτεῖται, ὣς εἴπομεν, µία διὰ νὰ μὴ ὑπάθχῃ να ωιώὰ καλΛὴ θέλησις καὶ ἀγνὴ ἔἐπιδν- σιµον στοσὸν δι ”ογα παραγῶ- µία σερὸς οἰκονομικὴν ἀνόρ δω. γικὰ καὶ ἐξυσεηρετιμά τῶν σεοί- Τσιν τοῦ ἀναξιοπαδοῦντος τοῦ- κίλων ἀναγκῶν. που λαοῦ. Ὅλα τὰ ἐλεύδερα Κράτη κα- αϊαφεύγουν εἰς δάνεια καὶ ὣς ἐπὶ τὸ πΛεῖστον ἐκ τοῦ ἐξωτερι- κοῦ διὰ Λόγους εὐνοήτους, καὶ | γε. ον δάνειον διὰ τὴν ἐξεύρεσιν ναὶ ἐπισκευὴν δρόμων καὶ διὰ εἲς δ00--6Ο0Ο χιλ. λιρῶν. Ίσον περίπου ποσόν, ὥς εἰς δάγειον. ᾽᾿ΑΛλὰ φοβούμεῦα ὅτι ἡ ᾽ΑγγΛία δὲν δὰ ἐνδώσῃ εἰς τὴν τόσον εὔλογον καὶ δι- ταφύγῃ εἰς δάγειον. ᾽ΑΛΛ᾽ ἐν εἶναι διατεδειµένος νὰ δεχὺῇ νέας φορολογίας διὰ τὴν πάλυ- ψιν τοῦ τοκοχρεώλυσίου τοῦ ἐν Λ1όγῳ δανείου. Ὁ προὔολογισμὸς τῆς Νή- σου εἶναι ὄχι µόνον δυσανγάΛο' Θα ἴδωμεν αὐτὰ ποτὲ 3 4 Αιιφιβάλλομεν | λ. [. ΙΜΘΥΝΛΗΣ. | ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ τότε µόνον ὅταν ὑπερπλεογάξουν χρήματα. ὃ ἐλεύθερος Λαός των ὑπὸ τὸ φερόµενος ὥς σιραγματικὸς πατὴρ - Εὐδυμία ῖ ώερρβά1:] παν σο ωμά” τῆς πάτηονῆτος πτήσεις γγωρίξομεν τί συµβαί- | ο ἱ Τὸ ὑπολογισδὲν ὡς ἀναγκαῖ- ὑδάτων, διὰ τὴν κατασκενὴν | Λιμενικὰς βελτιώσεις ἀνέρχεται { γω, ἀνῆκον εἰς τὴν Κύπρον να: . : ὦ, ἄνην «τὴ 6 [άξονται εἲς τήν ἀνάκρισιν δύο...πα” τακρατεῖται ἐν ᾽Αγγλίᾳ καὶ αὖ- ᾿τέρες, ρονοµίαν, ἐὰν τὸ ἐν Λόγῳ σπο-' παΐαν ἁπαίτησίν µας καὶ δὰ κα-] τοιαύτῃ περιπτώσει ὃ Λαὸς δὲν, , :φορίτσι. «Ἡ1ρᾳΓκοι ΠΕρΙΠΑΤΟΙ ΑΚΜΟΚΕΟΣ ΝΕΙΗΣ ς « σον ῖδν : Ὁ λόγος περὶ μιᾶς ἀπαγωγῆς. Δύο εἰς τρόπον ὥστε ἐν τῶν δανείων ἀλληλοαπαχθέντες- -ἐκείνῃ δεκατεσ- ὄχι µόνον νὰ μὴ διαταράσσεται σάρων ἐνῶν- “συνελήφθησαν καὶ ὢ- ᾗ κανονικὴ συναλλαγή, ἀλλὰ δηγήθησαν εἰι τὸν ᾿Ανάκρισιν, ὅ- ῇ σου ὁ ἀπαγωγεὺς ἐδήλωώσεν, ὅτι εἶνε πρόὔυμος νὰ νυμφευδῇ τὴν ᾿ὡραίαν του. ᾿ΑΛλ᾽ ἃς διαβάσωµεν τὴν συνόχειαν εἰς τὸ ἁἀστυνομικὸν δελτίον : «Εὶς τοῦτο ὅμως ἀντετάχῦδη ὁ 1. Μ., συζήσας ἐπὶ τοιετίαν μὲ τὴν µη- τέρα τῃῆς, ὃ ὁποῖος ἐδήλωσεν, ὅτι εἶνε δυγάτηρ του. Ἰάετ αὐτὸν ὅμως ἐνεφανίσθη, ἔνώπιον τοῦ ἀνακρὶ- τοῦ τοῦ ἀνωτέρω τμήματος, καὶ ὁ ἐπ᾽ αὐτῆς, εἶπεν, ὅτι δὲν ἔχει καμ µίαν ἀντίρρησιν εἷς τὸν γάμον. Ὁ ᾿Ανακριτὴς, Ματαγίνεται ἤδη νὰ ἀνακαλύψῃ ποῖος εἶνε ὁ ντατὴρ τῆς Ῥὐδυμίας, διὰ νὰ τὴν ἀποδώσῃ». Ληλαδὴ «ἄνακατωμένος ὅ ἐρχόμε” νος». Ένα ἀνήλικον δῆλυ ἀπάγεται καὶ καλεῖται ἡ πατρικὴ ἐξουσία, καῦθ᾽ ὅ ἔχει δικαίωµα, νὰ κανονίσῃ τὸ [καν ἑαυτήν. ᾿4λλ᾽ ἀπὸ τὴν στιγ- μὴν αὐτὴν, ἀκπριβῶς, μπερδεύονται τὰ πράγματα. ᾽Ανιὶ ἑνὸς παρουσι” ---Ἑγώ δὲν συγκατανεύῳ σ᾿ αὖ- 'τὸν τὸν γάµον. σὸν ἐχοησιμοποίει διὰ τοὺς ἄ-ι γω σκοπούς, ἀντὶ νὰ καταφύγῃ. --Ποιὸς εἶσαι ἐσύ ---᾿Ἐγὼ συνέξησα τρία χθόνια μὲ τὴν µητέρα τοῦ κοριτοιοῦ ϱαἱ τὸ κο” θέστι εἶνε δικό µου. --εἨΐσαι βέβαιος 5 --Βεβαιότατος. Παρουσιάζεται ὁ δεύτερος. --- Ἐγὼ δὲν συγκατανεύω σ᾿ αὐτὸν τὸν γάµον. Νὰ μοῦ δώσετε πίσω τὸ ---[Ποιὸς εἶσαι πάλιν ἐσύ ---Εἶμαι ὁ ἄντρας τῆς µητέρσς τοῦ Μοριτσιοῦ. “Επομένως εἶμαι ὅὁ σια- τέρας τοῦ κοριτσιοῦ. --Ἠΐσαι βέβαιος --ΒἨεβαιότατος- Ἐϊνε ὃ «φερόµεμος ὥς πατέρας τῆς Εὐθδυμίας. Δὲν ἀπομένει, ἀγαπητέ µου, ἆνα” γνῶστα, παρὰ νὰ παρουσισσθοῦμε εἰς τὸν ᾽Ανακοιτὴν ἐσὺ κ᾿ ἐγὼ καὶ νὰ ὑποβάλωμεν τὴν δέλησίν µας περὶ τοῦ μέλλοντος τῆς δεσσοινί- δος Ῥὐδυμίας. ᾿Εσὺ Λοισὸν τὶ σκξ- πτεσαι, ἀναγνῶστα Νὰ συγκατανεύ’ σωμεν ἢ νὰ μὴ συγκατεύσωμεν Ἔ- γὼ Λέω νὰ συγκατανεύσωµεν. Ἔν τὸς, ἂν χάριν ποιµιλίας, ἐσὺ προ:| ὅτε δὰι τιμᾷς νὰ μὴ συγκατανεύσῃς, συγκατανεύσω ἐγώ. --Κύριε ᾿Ανακριτό, μὲ τὴν εὐχή µου / Νὰά παντρευτοῦν τὰ σαιδιὰ, ἀπ] φοῦ ἀγαπιῶνται. --Ποιὸς εἶσαιι πάλι, τουλόγου σου . , ---Εγὼ εἶμαι ὅ γενικὸς πατέρας ὅλων τῶν κοοιτσιῶν, ποὺ δὲν γνω- ρίξουν τὸν πατέρα τους. Καὶ ὁ ἀνακριτὴς, ὑποδέτω ὅτι πρέ πει νὰ σροτιμήσῃ τὴν γνώµην µου Διότι, ἐπὶ τέλους, ἕνα κορίτσι σερέ- πει νὰ ἔχη ἕνα πατέρα ἢ νὰ μὴν αύτῃ περιπτώσει, ὁ καλύτερος λωλάλ ων κ... {δτι ἡ Κυβέρνησις δι’ εἰδικῆς φο- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΒΩΣΣΙΔΗΣ Ι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ἔχη. Καὶ, σερὸ σιάντω»ν, νὰ ἔχῃ ανν τέρα, ἔστω καὶ αὐτὸν σιοῦὺ παραδέ’ χεται ὁ Νόμος, δηλαδὴ τὸν νόµιµον σύξυγον τῆς μητέρας του. Διότι δτα- Φορετικὰ, εἶνε ἀδύνατον νὰ βροῦ- µε ἄκρην. Ο ἕνας παρουσιάζεται ὡς συζήσας μὲ τὴν μητέρα τοῦ κο-͵ ριτσιοῦ, ὁ ἄἂλλος ὣς «φερόμενος» σύξυγόςτης, ὁ ἄλλος ὥς «φερόμενος» φίλος της. Καὶ ἂν οἳ διάφοροι τσυ- | ἑήσαντες» καὶ «φερόμενοι» εἶνε ᾱ- κόμη περισσότεροι-'-ποὺ δὲν ἄπιο κλείεται καθόλου νὰ εἶνε--τὶ πρέ-ι σει νὰ γίνῃ τότε ἀὲν δπολείπε-͵ ται, παρὰ νὰ Λυθῇ τὸ ζήτημα διὰ ψηφοφορίας. ᾽Αλλὰ ἕνα κορίτσι, ἐ-- σεὶ τέλος, δὲν μπορεῖ νὰ περιµένῃ, τὴν Λύσιν τοῦ ζητήματός του---ὄνὸς | τόσον Σιτείγοντος μάλιστα ζητήμα” | τος-- διὰ ψηφοφορίας. Καὶ, ἕν τοις! Νό-͵ ζου 3 ασ κας σνακ ώνα, κααναρωρεάσε, σος ποκωµμιτα ασκωνσσαασπωσα σπσνσνσον ούνη τοὺς κατάγινοµένους εἰς τὴν καταδίωξιν τῆς ἀκρίδος διὰ τῆς παροχῆς α΄ διαφόρων εὖχο- λιῶν, ἃς μέχρι σήμερον ὅλως ᾱ- Ιδικαιδλογήτως ἠρνήδη, «οἷον τὴν συμπύχνωσιν τῶν κέντρων εἰς τὰ ὁποῖα δὰ ἀγοράζηται τὸ ἔγ- τοµον διὰ γὰ μὴ ὑποχρεοῦνται ἱνὰ διανύωσιν οὗτοι ἵ καὶ ἃ πολ- λάχις ἀγγλικὰ μίλια μετὰ 4ώρον κοπιαστικὴν ἑργασίαν, ἵνα παρα- δώσωσι τοῦτο εἰς τὸ κέντρον τῶν καὶ β΄ δι ἱκανοποιητικῆς τιμῆς ἵνα ἀμείβωνται ὣς πρέπει οἱ κό- ποι τοῦ. ἀκριδοσυλλέκτου. Τὰ ϐ6---ὃ γρόσια λατ ὀχκᾶν τὰ ὑποῖα προσφέρει δὲν ἐξασφαλί- ν εἰ μὴ μέτριον ἡμεροιάσδθιον ΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Λ. Γ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ νώορἝοι ας ωσιζαζϊζς σώος. καὶ τὸν ἔλθγχον τῶν πράξεών µας Ἐκεῖν» τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἀπαιτήσω- μεν, εἶνε νὰ μὴ καταδικαζώμεῦα χω- ρὶς ἀπολογίαν. το Πρέπει νὰ παύσωμεν ἡμεῖς οἱ Ριδάσκα- λοι ἀπὸ τοῦ νὰ γινώμεῦθα αἰτία νὰ πα- ρεξηγ ται ὃ λαὸς καὶ νὰ δεωρῆται ᾱ- νίκανος πολιτικῶν ἐλευθαριῶν. Ὁ λαὸς ἀπώλεσε κατὰ τὰ τελευταῖα ἕτη τὰς πολιτικἁς ἐχείνας ἑλετνδερίας τὰς ὁποίας ἐπὶ τουρκοκρατίας Χατώρ- θωσε να κρατήσῃ καὶ νὰ διατηρήση μέχρι τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἔπεβι- ἤθησαν τὴν Κυβέρνησιν εἰς τὸ ἔργον τοῦτο μερικοὶ ἀδέξιοι καὶ ἀνίχονοι πολιτικοὶ ὡς καὶ μερικοὶ διδάσκαλοι ἐδίως νεαροὶ, οἱ ὁποῖοι διά τῆς στάσεώς του παρέστησαν ὡς ἀνίκανον τὸν λαὸν νὰ ἐξασνῃ καλῶς τὰ πολιτικά του δι- καιώµατα. 1) . - . ον Ἐξχειρου ιστό λκβὂε πό νο σττα σή ἐν προκειµένῳ, ᾽εἶνε ἐπεῖνος, στοὺ | δὲν συμπεριλαμβάνεται εἰς τὸ Οἵ- κογενειακὸν Δίκαιον, καὶ ὁ ὅσιοῖος κελεύει : “Ὅταν θέλῃ ἡ νύμφη κι ὁ γαμπρᾶς τύφλα νᾶχῃ ὁ πεθεράς. ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ Η ΑΚΡΙΣ ΚΙ Τν ΕΠΙ ΙΤ ΗΝ Τυγχάνει εἰς πάντας γνὠστὸν ρολογίας Ὑνωστῆς ὑπὺ τὸ ὄνομα «Ακριδικὺς φόρος» εἰσπράττει ποσά τινα προωρισμένα διὰ τὴν καταδίωξιν καὶ ἐξόντωσιν τῆς ᾱ- κρίδος, ἣτις ἐμφανιζομένη κατ ἔτος εἲς ὠρισμένας περιοχὰς τοῦ τόπου µας ἐπιφέρει σημαντικὰς καταστροφὰς εἲς τὰ καλοχκαιρινὰ καὶ γενικῶς εἷς τὴν γεώργίαν. Τὰ ποσὰ ταῦτα ἐξοδεύονται κατ ἔτος διὰ τὸν ὡς ἄνω σκο- πὸν χωρὶς κανὲν πρακτικὸν ᾱ- ποτέλεσμα. Τοὐναντίον τὸ ἐν λό- γῳ ἔντομον αὐξάνεται καταπλη- πτικῶς ἀπὸ ἔτους εἰς ἔτος καὶ αἳ ὑπ αὐτοῦ προξενούµεναι ζη- µίαι καθίστανται ἐπὶ μᾶλλον χαὶ μᾶλλον αἰσθητότεραι. Οἵ γεωργοὶ τῶν περιοχῶν εἰς τὰς ὑποίας ἐμφανίζεται τὸ ἁδη- φάγον τοῦτο ἔντομον πρὸ τοῦ γεγονότος τούτου Ίρχισαν νὰ σχέπτωνται ἐὰν πρέπῃ νὰ ἔξα- κολουθῶσι νὰ φυτεύωσι καλο- καιρινὰ (βαµβάκια, γεώμηλα κλπ.) οἱ πλεῖστοι δὲ τούτων ἤρχισαν νὰ περιορίζώσι τὰς φυτείας των πρὸς μεγίστην βλάβην τῆς πα- ραγωγῆς τοῦ τόπου. Καθῆκον ὅδεν ἐπιτακτικὸν τῆς Κυβερνήσεως εἶνε νὰ µελε- τήσῃ ὣς πρέπει τὸ ζήτημα τοῦτο καὶ νὰ προβῇ εἰς τὴν λῆψιν µέ- τρων ἀποτελεσματικῶν διὰ τὴν καϊαπολέμησιν τοῦ ἀσπόνδου τού του ἐχδροῦ τῆς γεωργίας. τυρίαι τῶν δυστήνων γεωργῶν οὐδεμίαν εὑρίσχουσιν ἀπήχησιν. Ἡ φωνή των καὶ εἰς τὴν προ- κειµένην περίπτωσιν ὡς καὶ εἰς ὅλα τὰ ἄλλα ζητήματα εἶναι φώ- γὴ βοῶντος ἐν. τῇ ἐρήμιφ. Ὀψείλει πρωτίστως νὰ ἐγδαρ-| το ν» Νν πι σον ων Ἐπειδὴ δὺ ἡ περίοδος τῆς ἓμ- φανίσεως τῆς ἀκρίδος συμπίπτει .. ταν οποκην πας θερισμοῦ Ὁ καὶ ἐξέλεξεν ἕν ᾿Εθνικὸν Συμβούλιον «οθγάτης αροτιµά την δευτέραν ΄τὸ ὁποῖον εἴχεν δρίσει ὥς ἕνα ἆν τῶν ἱἐργασίαν ἀπὸ τὴν ὁποίάν ἐξασφα-ι κυριωτέρων σκοπῶν του Ἀαὶ΄ τήν πόνω- ἡλίζει ἵκανυπουῃτικὸν καὶ άσφο-| λὲς ἡμερομίσῦιον. Ὀλίγοι ἐπιδίδονται εἰς τὴν κα- ταδίωξιν τῆς ἀκρίδος εἰς τὴν σε ᾱ, η ΄ 9 ε ἄνω ἐκτεθέντας λόγους καὶ ὡς ἐκ τούτου τὸ ἔντομον μένει άνε- γόχλητον εἰς τὸ καταστρεπτικόν του ἔργον. ᾽Απὸ ὕτους εἰς ἔτος πολλα- πλασιάζεται παὶ Ἡ παρακολουθεῖ μὲ ἀπάδειαν καὶ ἐγκληματικὴν ἁδιαφορίαν τὰς ἆλ- ματικὰς πρθόδους του εἰς τὸ ἐρ- γον τῆς γαταστροφῆς εἰς τὰς ἀκριδοπλήκτους περιοχάς. Τὰ παράπονα καὶ αἱ διαµαρ- ΖΟΗ--Ζἰ5. ππσωρρ ΠΦΛΙΤΙΚΟΙ ΚΆΙ ΔΙΔΑΣΚΡΛΟΙ ΑΙ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑΙ του Ἀπου ΕΛΕΥΘΕΡΙΗΙ Ὁ Παφίτης Δάσκαλος Σιὰ τοῦ ἄρ- Όρου του «Διδάσκαλοι καὶ µεταδέσείς» θέλει νὰ παραστήσηι τρόπον τινὰ τοὺς χωρικοὺς ὡς δ:εφθαρµένους καὶ πολὺ ταπεινοὺς τύπους, καὶ ὀγικάνους γὰ κρίνωσι τὸν 2ιῥάσκαλον Ἡ ἄλλον τι- νὰ ἑπομένως. Δηασμονεῖ ὁ ἀγαπητὸς συνάδελφος ὅτι καὶ ἡμεῖς εἴμενα ἆ- μαρτωλοὶ καὶ εἶνε δυνατὸν νὰ ὑποπέ- σωμεν εἰς κάποιον μικρὸν ἢ μεγάλον λάδος. Πόσοι ἐξ ἡμῶν διὰ τῆς διαγω- γῆς των καὶ τῶν πράξεών των δὲν φαί- νονται πολὺ κατώτεροι μερικῶν ἄγα- θῶν, φρονίψων αΐ τιµίων χωρικῶν, Διατὶ νὰ «οβώμενα τὴν κατάκρισιν λιτικὴν τῆς ἀποχῆς ἐφ᾽ ὅσον δὲν εἷ- σηκούοντο ἐν τῇ Ῥουλῇῃ ἡ φωνη καὶ Κυβέρνησις µνασίου Πάφου καὶ νὰ λέγη ὅτι δὲν τοὐδενὸς τὰ παράπονα τῶν ἀντιπροσώπων του, σιν τοῦ ἐθνικοῦ φρονήµατος τοῦ Κυ- πριακοῦ λαοῦ. Εὶς τὰ τότε συγκχληνέντα διδασκα- λικἀὰ συνέδρια, συγεζητήὃη εὑρέως τὸ ., , 5 [δήτηνα ἐν τίνι βαὺμῷ ἔχει ὁ λαὸς ᾱ- κατάλληλον ἐποχήν, διὰ τοὺς ὣς! | νεπτυγμένον τὸ ἐθνικόν του φρόνημα καὶ ποῖα µέτρα πρέπει νὰ .ληφδῶσι διὰ τὴν τόνώσιν τούτου. Εἰς ἕν ἐκ τῶν τοπικῶν τούτων συνεδρίων κατὰ τὸ 1991 παρευρέθην καὶ ἐγὼ, καὶ εἶδον μετ ἐκπλήξεώς μουνὰἀἐγείρηται κᾶποιος νεαρὸς διδάσκαλος. ἀπόφοιτος τοῦ Γυ- ἔχει ὁ λαὸς ἐθνικὸν φρόνημα, καὶ ὅ- τι τοῦτο ὀφείλεται εἷς τοὺς διδασκά- λους, οἳ ὁποῖοι δὲν διδάσκουν καλῶς τὴν ἑλληνικὴν ἱστορίαν εἰς τὰ δηµοτι- κἁ σχολεῖα. Σημειώσατε δὲ ὅτι, ὁ νε- αρὸς οὗτος διδάσκαλος, πρώτην φορὰν διωρίσδη διδάσκαλος ὑπὸ τῆς Ἐπαρχ. 'Ἐκπαιδ. Ἐπιτροπείας μετὰ τὴν ἀπρ- φοίτησίν του ἐκ τοῦ Γυμνασίου, καὶ διδασκάλου παρηκολούθησε τὴν διδασχακίαν, παρὰ μόνον τῶν κα- ᾿Φηγητῶν του. Ἐμθλέτησεν ὅμως φαί- κἄᾶποιον βιβλίον ὑποδειγματικῶν διδα- σχαλιῶν καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐξήγαγε τὰ συμπεράσματά του. Τοῦτο μὲ ἔκαμε νὰ ἐχερθῶ καὶ νὰ ἀποκρούσω' τὰς οὐτοπίας καὶ πλάνας τοῦ γεαροῦ μου συναδέλφου καὶ νὰ ὑποστηρίξω ὅτι ὁ λαὸς διετέλεσεν ὑπὸ δουλείαν ἐπὶ ὅλο- κλήρους αἰῶνας, ἐν τούτοις ἔχει ἀρχε- τὰ ἀνεπτυγμένον τὸ ἐδνικόν του φρό- νηµα καὶ τὸν πόθδον του πρὸς τὴν ἐ- λευθερίαν, καὶ ἀπόδειξις εἶναι ἢ συν- δροµὴ τὴν ὁποίαν παρέχει συχνὰ εἰς τὸ ἔθνος εἰς χρῆμα καὶ αἷμα. Προσ- έδεσα ὅτι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀπαιτεῖται εἶνε Ἡ διοργάνωσις καὶ ἡ καδοδήγη- σις τοῦ λα»ῦ ὑπὸ τῶν ἡγετῶν του, οἱ ὁποῖοι πολλάκις περιορίζονται µόνον εἷς λόγους. Ἡ πολιτικὴ της ἀποχῆς ἂν δὲν ὠφέλησε τοὐλάχιστονξὲνἔβλαφθ. Ἐπηκολούθησε κατόπιν Ἡ πολιτικη τῆς σσνεργασίας τῶν ἑπτά, οἵ ὁποῖοι (μὲ ἕν µειδίαµα, μίαν χειραφίαν, ἓν τσάϊ τοῦ ἄγγλου,) ὑπέγραφον μὲ Άλει- στὰ μάτια ὅντι τοὺς παρουσιάζετο, καὶ συνετέλεσαν εἰς τὴν κχατάργησιν τῶν ὀλίγων πολιτικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ λαοῦ καὶ ἐφόρτωσαν ἐπὶ τῆς ρἀχεώς του φό- ρους ἑχατοντάδων Χιλιάδων λιρῶν, μια μονών µη ΣΛΝΤΛΠΟΚΡΙΣΕΙΣΕ µίαν Άίραν διὰ τὰς ἀνάγμας τοῦ ---τὈερισμοῦ του καὶ νὰ πληρώνῃ εἰς ᾿διάστηµα τριῶν μηνῶν τρία σελίνια. ἱτόκον μὲ ἕνα ἢ δύο ἀξιοχρέους ἐγ. ἱ η ιγυητὰς καὶ μάλιστα μὲ τὴν ὅπο--. . «. μᾶς ἔδωσε μέχρι σήμερον ἡ Μέ- µεν καὶ μίαν ξηρᾶν µετάφρασιν ση ἐκπαίδευσις, χχτὰ τὸν «Αρι΄ ἄνευ οὐδενὸς βεβαίως νοήματος. στόβουλον» καὶ διατὶ δὲν πρέπει ᾽Αλλ᾽ ἡ διδασκαλία ἑνὸς ἀρχαίου νὰ τὴν ὀντικαταστήσωμεν. δράματος καὶ μετάφρασις μερι- «Τοὺς ἰἱοτροὺς µας, τοὺς παθη- κῶν σελίδων ἐκ τῶν ἀρχαίων Ὅ Πολλοϊφδιδάσκαλοι διὰ νὰ ρλακεή- σφσι τὴν Κυβέρνησιν μὲ τὴν ἐλπίαο προβιβασμοῦ καὶ διορισμοὺ εἰς παλὰς θέσεις, ἐζήτησαν δι ὑπομνημότων καὶ αἰτήσεων νὰ ὑπαχθῶσιν ὑπὸ τὴν ἔξου- δ.. Ιχῶρον εἰς τὴν ἀξιότιμον ἐφη- σίαν τῆς Κυβερνήσεως, καὶ ἐζήτησαν ἀντὶ πιναχίου φακῆς νὰ πωλήσωσι τὴν ἀνεξαρτησίαν των, ἀλλ᾽ ἄνΏρα- πες ὑπῆρξεν ὁ ἡησαυρὸς αὐτῶν, καὶ ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτής. Σήµερον οἱ διδάσκαλοι λαμβάνουν ὁ- λιγώτερον μισθὸν παρὰ ὅντι διωρίζ.ν: το ὑπὸ τῶν Χωριτικῶν ᾿Ἐπιτροπειῶν καὶ εἰς περισσοτέρους ἐξευτελισμοὺς ὅ- ποβάλλονται. Διορίζονται οἷς χάλὰς 9ὲ- σεις ὅσοι ἔχουν ἰσχυροὺς παράγοντας ἢ ἑἴνε πλησιέστερον πρὸς τν Άευ- πωσίαν καὶ δύνανται νὰ ἐκλιπαρήσω- σι τοὺς δυναµένους, Οἱ πολιτικοὶ τῆς συνεργασίας διε- Φεύθησαν εἰς τὰς προσδοχίας των. Ἠ- πέτυχαν νὰ διορισὺῶσιν εἰς δηµοσίας ὑπηρεσίας ὃ ἰδαγενεῖς καὶ τετραπλά- σιοι ἄγγλοι, ἵνα ἀπομυζήσωσιν ὡς ᾱ- στοὶ ὀλίγα χρήματα τοῦ λαοῦ, καὶ νὰ ἑξανεμισθή ὁ δήδεν χαρισθεὶς ὑποτε- λικὸς φόρος. «Ο λαὸς ἐπιδυμεῖ -πραγματικὰς π.» λιτικὰς ἐλευθερίας παὶ ὅχι διριομὸν μερικό» ἰ9δαγενῶν εἲς δηµ»σίας ὑπι- ρεσίας. Ἐφ' ὅσον, ὁ λαὸς ἐξακολουδεῖ νὰ πληρώνη βαρεῖς φόρους, τοῦ εἶναι ἀδιά- φορον εἷς ποίου τὴν τσέπην εἰσέρχον- ται τὰ χρήματά του. Τὶ δὲ νἁ εἴπωμεν διὰ τοὺς πολιτι κοὺς ὀκείνους, οἱ ὁποῖοι ἑπρόδωσαν τὸν ἀγῶνα τοῦ λαοῦ Ἱκαὶ Ψηφίζωσιν ἐναντίον τῶν συµφερόντων τοῦ λαοῦ διότι ζῶσι 'χαὶ αὐτοὶ ἀπὸ τοὺς κόπους αὐτοῦ Τὸ συµπέρασµά Ἱιας εἶνε ὅτι: Ἐ- νῶ πολλοὶ πολιτικοὶ παραπαίουσι καὶ οἳ διδάσχαλοι λιποφυχοῦσιν, ὁ λαὸς πά- σχει καὶ ἐγχαρτερεῖ ᾿ καὶ πιστεύει ὅ- τι. µόνον διὰ τῆς ἑλευθερίας δὰ προ- αχνῇ καὶ δὰ εὐημερήσῃ. Σαλαμιοῦ τή 20)9)1928, ᾿ Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ο Ἡ ΚΛΙΚ ΕΠΜΙΕΤΙ γητὰς καὶ τοὺς διδασκάλους µας συγγραφέων ἀποτελεῖ κλασσικὴν καὶ ἓν γένει ὅλους τοὺς διανθ- µόρφωσιν ς , - θυµένους µας τοὺς χρεωστοῦμεν | Διεπράξαμεν τὴν μεγαλητξ- εἰς τὰ γυμνάσια καὶ τὰ διδασ- ραν ἀνοησίαν νὰ ἀπομακρύνω- ναλεῖα». Ἀὐτοὺς μάλιστα, ἀλλὰ τὸ σχόλεῖόν µας ἀπὸ τὴν ζωήν, τὶ ἄλλο -ὃ πληθυσμὸς τῆς Κύ- πρᾶγμα οὐὑσιαστικῶς ἁκατανόη- πρου µας ἐξακολουθεῖ νὰ ζῇ εἰς τον. ος ο ος τὴν ἀμάθειαν καὶ νὰ περιστοιχί-| , 'Αλλ) ἑκτὸς τοῦ ὅτι ὁ « Αρ» ζεται ὑπὸ χιλίων δυὸ προλήψεων ὁμιλεῖ περὶ Ἀλασσικῆς μορφώ- νὰ δερίζεται ὑπὸ τῶν Ἐαθενειῶν [σεως καθ) ὃν χρόνον οὐσιαστι- καὶ νὰ πάσχῃη οἰπονομικῶς ὄχι κῶς δξν ὀφίσταται τοιαύτη ἕν ὁλιγώτερον ἀπ᾿ ὅ,τι ἔπασχε ὅταν (Κύπρῳ, φοβεῖται καὶ ἀποτρέπει δὲν ὑπῆρχον τὰ κλασσικὰ γυ-]ἀάπὸ τοῦ νὰ ἀλλάξωμεν σύστημα, µνάσια. Οἱ ἰατροὶ, οἱ καθηγηταὶ ἀντικόπτει κάθε τάσιν καὶ πρό- καὶ οἱ διδάσκαλοι δὲν ἡδυνήδη- |οδον καὶ θέλει νὰ μὴ μιμηθό- σαν νὰ σώσουν τὴν Εύπρον μας μεν τὴν Εὐρώκην καὶ τὴν Α- οἱ ΦΘεολόγοι δὲν κατώρδωσαν τὰ μερινὴη (οἱ νεώτεροι παιδαγω- τὴν ἁπαλλάξουν ἀπὸ τὸ ΕγΧλΗ- |γοὶ αὐτῶν δὲν ἔχουν καμμίαν µα καὶ. ἐξακολουθεῖ νὰ κατέχη σχέσιν μ᾿ αὐτόν) διότι ἐκτὸς τοῦ τὴν τρίτην θέσιν μεταξὺ ὅλων (ὅτι τὰ ἔκεῖ ἐκπαιδευτικὰ συστή- τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου ὡς πρὸς!µατα «δὲν εἶναι σταθερά, ἆλλ τὴν ἐγκληματικότητα, ὑφίστανται συνεχεῖς γέας µετα- ΛΑλλ᾽ ἐπὶ τέλους δὲν πρόκειται βολὰς συμφώνως πρὸς νέας ἀπὸ- περὶ τοῦ παρελθόντος. Πρόκει- Ψεις καὶ νέας ἐρεύνας, τὸ μόνον ται νὰ διορθώσωμεν τὴν παι-.κατόρθωμά των Εἶναι νὰ καθι- δείαν µας διὰ τὸ µέλλον. 19 στῶσι τελειοτέρας τὰς καταστρξ- παρελθὸν πρέπει νὰ εἶναι καὶ δι [πτικὰς ἐπινοήσεις!]» - ἡμᾶς ὁ σπουδαιότερος καὶ 9 καλ- ῶἸδῶ ἡ ὀπισθοδρομικότης τοῦ λίτερος ρυθμιστὴς τοῦ μέλλοντός «Αρν εἶναι κλασσική. Ῥλέπει µας. Εἶναι ὀρθόν, εἶναι λογικόν, τὴν πρόοδον, ἡ ὁποία συντελεῖ- εἶναι συμφέρον νὰ θέλωμεν τήν ται εἲς τὰς ἄλλας χώρας ναλό- παράτασιν τοῦ νῦν ἐκποιδευτί- γως τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν καὶ τῶν κοῦ συστήµατος, τὸ ὁποῖον Η35 νέων περιστάσεων καὶ ἐφευρέ- βγάλλει γιατρούς, ὡς δυκηΥθ- σεων, ἀλλ’, ἥμεῖς ἃς μένωμεν ρους, δασχάλδυς καὶ θεολόγους, μαχκρὰν τῆς προόδου, ἕως ὅτον τὸ ὁποῖον μᾶς σηκώνει ἀπὸ τὴν (ἴδωμεν ποῦ δὰ φθάσουν (1) ὁπότε ὕπαιθρον χώραν καὶ μᾶς ἀποζς- εἶναι δυνατὸν καὶ ἡμεῖς νὰ κι- νώνει ἀπὸ τὴν γὴν διὰ να Μ05 νηθῶμεν διὰ νὰ τοὺς ἄκολου- δώσῃ τὴν πένναν ἃ νὰ μᾶς ἔξο- θήσωμεν 1 Τὴν πρόοδον τῆς ἐπι- ρίσῃ οἱ 2--3 γεωπόνοι µας δὲν στήμης μαὶ τοῦ πολιτισμοῦ ὁ εἶναι ἰχανοὶ νὰ Χαλάσουν την «Ἀρν τὴν δεωρεῖ καταστρεπτι- ἐργασίαν τοῦ σχόλείου--μᾶλλον νὰ τὴν µετατρέφουν- καὶ να θυσμὸν τῆς Νήσου, ὅπως ὄπρεπε νὰ µορφωθῃ. Μήπως ο σκοπὸς τῆς παιδείας εἶναι νι παρόγῃ ἐπιοτήμονας, ὁπότε ἔπρεπς να µορφώσουν τὸν γεωργικὸν πλη”. ἱγήν! Αλλ' εἶναι ἐδέλιξις ὦ ᾿«Αρ», εἶναι ἡ πρόοδος καὶ πρέ- πεικαὶ ἡμεῖς νὰ τὴν παραχο- (λουθῶμεν ἀφοῦ ζῶμεν καὶ ἡ- ᾽μεῖς εἰς τὸν εἰκοστὸν αἰῶνα. Καὶ ὅμως προηγουμένως ὁ «Ας» διϊσχυρίζεται ὅτι ἐν γίνει . » μῆ ΤΝ ΜΗ 112 ΜΦΗΚΗ Εἶνε ὁ σημερινὸς Μασσάρουας πρῶ- τόγονος ἄνθρωπος, καὶ δὰ ἐξελιχῦῃ ἐξ αὐτοῦ πλέον τελειοπονημένη φυλὴ ἄν- Ώρώπου, ἤ εἶνε Ἡ ἐκφύλισις προὔπαρ- χούσης τοιαύτῆς: Αἱ δυνάμεις µου δὲν μοῦ τὸ ἐπιτρέπουν γὰ ἀναμιχδῶ εἷς ἐ- πιστημονικὰ Ὀητήματα, ἀλλὰ γράφω ἐ- κεῖνο τὸ ὁποῖον βλέπω καὶ ἅπτομαι καὶ κρίνω, Τὰ ὀλίγα ἴχνη εἲς ζωγραφίας ζώων καὶ ἀνθρώπων ἐπὶ βράχων, τὰ ὁποῖα οἳ πρόγονοί του ἐγκατέλειψαν εἷς τὴν Κεντρῴαν ᾿Αϕρικὴν καὶ Γωσσίαν µαρ- τυροῦν ὅτι ὑπῆορξε τότε φυλὴ πλέον τε- λειοποιηµένη, ἁλλὰ μετὰ τὴν κάδυδον τῆς μαύρης φυλής εἷς τὴν Νότιον Α- φρικήν, φυλῆς πλέον ῥωμαλεωτέρας πι- εσθεῖσα ἐξ αὐτῆς ἠναγκάσθη νὰ ἔγκα- ταλείψῃ ἐκεῖνα τὰ µέρη καὶ γὰ τραπῇ εἷς τὴν ἄξενον καὶ ἄνυδρον ἔρημου [κα- λωχάρα καὶ νὺ ἐκφυλισὺῇ βαὺμηδὸν εἷς τὸ σημεῖον εἰς τὺ ὁποῖον εὑρίσκεται ἀπὸ τέσσαρας καὶ ἥμισυ πόδας µέχου πέντε ποδῶν μὲ κοιλίαν µάλα ἐξωγκω- µέγηγ, τὸ ὁποῖον ἀποδίδω εἷς τὰς ῥί- ζας, τὰς ὑποίας τρώγει διὰ νὰ δροσίσῃ τὸ κάτισχνο καὶ στεγνότατύ του σῶμα' τὸ χραχίο του εἶναι πιθηκοειδὲς μὸ ὃ- φθαλμοὺς μικροὺς καὶ μὲ ὀξυδέρκειαν ἀετοῦ, ἡ μύτη του εὐθεῖα μὲ τὸ προσώ- πικὸν ὁστοῦν, ἢ ὄσφρησις σκύλλου }α- γωγικοῦ, τὸ στόμα του μεγάλον στολιζό- κρὰ στερούµενα τοῦ ὑπωτίου, καὶ τὸ χρῶμα του χαλκοῦν. Περιπλανᾶται γυ- μγὺς ὡς τὸν ἐγέννησεν ἡ μήτηρ φύσις ἓν τῇ ἐρήμω, φογεύων διὰ δηλητηριώ- δους βέλους τὰ ἄγρια ζῷα µεταχειριζά- Ιιέγυς πογηροτάτας µεῦόδους, μιμούμε- | γος τὴν φωγὴν τῶν ζώων καὶ ἔρπων ὡς ' ὄφις διὰ γὰ τὰ πλησιάσῃ. Κατὰ τὸς ι τροπικὰς ἡμέρας τοῦ καύσωγος Ὀάπτε-, . ται ἐντὸς τῆς ἄμμου ἀφήγων µόνον τὴν η πεφαλήν του ἐχτὸς τῆς ἄμμου διὰ νὰ. ἀνυπγέῃ ἃ αιοοασπαζωκλ αἱσλκήκο, ΚΙ Μ... ΚΛΙΚ, ΜΠΙΘΟΝΡΝΙΟΤΙΣ ΤΟΥ “ΜΤΟΡΟΥΗΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΕΥΒΕΡΙΚΣ, Εξ ἀφορμῆς τοῦ τελευταίου συνεδρίου τῶν λειτουργῶν τῆς Μ. Παιδείας, ἀνεκινήθη τὸ ὅλον ζήτημα τῆς Μέσης ἐκπαιδεύσεως, ἁδιάφορον ἅν ὁ κύριος σκοπὸς τοῦ συνεδρίου τούτου ἧτο ἡ οἱ- χονομικὴ ἀνεξαρτησία τῶν κα. δηγητῶν. Τὸ ζήτημα τῆς Παι- δείας ἑκάστης χώρας ὀφείλει νὰ ἐνδιαφέρᾳῃ κάθε διανοούµενον, καθόσον ἐκ τῆς καλῆς ἤ κακῆς Παιδείας ἐξαρτᾶται ἡ εὐδαιμο- νία ἤ ἡ κακοδαιµονία κάθε χώ. ρας. Διὰ τοῦτο σήμερον βλέπο- μεν ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς οἰκου- µένης, ἐργαζομένους πυρετωδῶς ὑπὲρ τῆς παιδείας των, φροντί- ξοντες διὰ τὸν συγγρονισμὸν καὶ τὴν βδλτίωσιν αὐτῆς. Τρία ἄρθρα τοῦ «Αριστοβού- λ9ου» ἐν τῇ «Ἐλευθερία» μᾶς ὦ- δήγησαν νὰ χαράξωµεν τὰς ὁλί- γας ταύτας γραµµάς. Δὲν δυνά. μεθὰ νὰ γνωρίζωµεν κατὰ πό. σον ὁ «᾿Αριστόβουλος» ἐννοεῖ ὁ ἴδιος τὶ θέλει νὰ ζητήσηῃ καὶ τὸ µόνον τὸ ὁποῖον γνωρίζοµεν εἶναι ὅτι ἐδυσκολεύθημεν νὰ εἰσ- χωρήσωμεν εἰς τὴν χυρίαν ἰδέαν τῶν ἄρθρων του ἄν τὸ κατωρ- δώσαμεν. Φαίνεται ὅτι ὁ κ. Αριστόβου- λος, μένει ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα ἐπι- τυγχάνει ἡ Μ. Ἐχπαίδευσις βλέ- πων ὅμως τὴν ἐπιμονὴν ὅλων δι᾽ ὡρισμένας μεταρρυθμίσεις ἀναγ- πάζεται νὰ ὁμολογήσῃ ὅτι ἡ παιδεία µας χρήζει «διαρρυδµί- σξών τινων καὶ συμπληρώσεων» Ποῖαι τώρα δὰ εἶναι αὐταὶ αἲ διαρρυθµίσεις καὶ συµπληρώσεις δὲν μᾶς λέγει. Αὐτὸν τὸν ἐνδι- φέρει µόνον’ νὰ μὴν καταργηθῆ ἤ νὰ ἀντικατασταθῇ ἡ σημερινἡ Ἐκπαίδευσις. Καὶ τὰ ὅσα γράφει, τὰ ἔγραφε κατόπιν σοβαρᾶς σχέ- φεως, ὅπως γράφει. Ἐσχκέφθη κα- λὰ διὰ νὰ ἀποφασίσῃ νὰ γίνῃ δικηγόρος τῆς ὑπερασπίσεως τῆς σημερινῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ διὰ νὰ καταπολεµήση τὰς νεωτερισ- τικὰς ἰδέας.᾽Αλλ’᾽ ἄς ἴδωμεν τὶ μᾶς δίδῃ καὶ ἐργατικὰς χεῖρας πρὸς παραγωγικὴν ἐργασίαν . Ἡ παιδεία πρέπεινα εἶναι ἐξυπηρετικὴ ὅ- λων τῶν τάξεων. Ὁ ὃ- περβολικὰ μεγάλος ἀριθμὸς ἵα- τρῶν καὶ δικηγόρων καὶ πσθη- γητῶν κ.λ.π. εἰς µίαν χώραν---6- πως γίνεται τώρα εἰς τὴν Εὺύ- προν-- εἶναι πληγἡ διὰ τὴν χώ- ραν αὐτὴν καὶ ἕνα σοβαρώτατον ἐπιχείρημα ἐναντίον τῶν σχὸ- λείων τὰ ὁποῖα τοὺς παράγουν. Ἐϊναι παραγωγἠ εἰς βάρος τῆς παραγωγικῆς ἐργασίας τοῦ τόπου καὶ ἑναντίον τοῦ συμφέροντος τοῦ λαοῦ. Ἡ Μ. Παιδεία πρὸ παντός, ἀλλὰ καὶ ἡ κατωτέρα, ὅπως εἶναι σήμερον, ἐξυπηρετεῖ µόνον µίαν μικρὰν τάξδιν ἐνῷ τὰ τάστασις αὐτὴ εἶναι δυνατὸν νὰ ακολουθήση Βαίνοιιεν πρὸς τὸν κρηµνόν. Ἡ Κύπρος ὑπερεπλη- ρώθη ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι ἀρ- χίζουν νὰ γίνωνται καὶ ἐπικίν- δυνοι. Χρειάζεται παιρὸς καὶ μεγά- λη ἐργασία, ἀλλὰ ἐὰν θέλομεν νὰ σωθῇ ἡ πατρίς µας, ἐὰν δέ-᾽ λοµεν δηλ. νὰ σώσωμεν τοὺς ἕ- σίᾳ νὰ προσπαθήσωμεν νὰ ἆνα- χαιτίσωµεν τὴν ὁρμὴν μετὰ τῆς ὁποίας βαίνοµεν πρὸς τὸν αρ µνόν. Μδς τρώνει ὁ φευτοπλασ-᾿ σιχισµός. Πρέπει ἐπὶ τέλους ἡ κοινὼ νία., ἡ περισσότερον ἐνδιαφε- ροµένη, νὰ ἐννοήσῃ τὶ σημαίνει΄ σχολεῖον καὶ αὐτὴ νὰ ζητήσῃ νὰ τοῦ δώσῃ τὴν πρέπουσαν κατ- εὔθυνσιν. Κλασσικὴ µόρφωσις ἐν Εὐπρφ! δὲν ὑφίσταται σήμερον καὶ ὑφί- σταται Μόνον ἐπικίνδυνος φευ- τοκλασσικισµός, ἡμιμάδεια καὶ ἁμορφωσιαά. Διότι ἀπὸ τοὺς ἀρ- Χαίους συγγραφεῖς, οἱ οποῖσι Σὶ” ναι γεµᾶτοι ζωήν, ἀφμρέσαμεν κάθε ζωὴν καὶ περιορίζοµεθα µόνον εἰς τοὺς τύπους τοὺς γραµ- 90 9)ο τοῦ λαοῦ τὰ ἐγκατέλειφεν εἰς τὴν ἀμάθειαν. ᾽Αλλὰ ἡ πα- ἐξακολουθήσῃ.πρέπει νὰ ἐξ-᾽ τ πο Ὕνοπουν τοις σψτ (λοτέραν βαθμῖδα πολιτισμοῦ τοῦ- τὸ ὀφείλεται ἀποκκχειστικῶς εἰς «τὴν ἐπίδραοιν τῆς διαδιδοµένης ἑλληνιχιῆς παιδείας καὶ μάλιστα υτῆς μέσης». Αὐτὸ μᾶς ἕἔλειπε τώ- ρα! Νὰ ζῶμεν εἰς τὸν εἰκοστὸν αἰώνα ἓν µέσῳ χωρῶν πἔπολι- τισµμένων καὶ νὰ εἴμεδα ὅπου εἴ- µεθα πρὸ οθετίας]Ἱ Ἠμεῖς διῖ- σχυριλόµεθα ὅτι πολὺ προηγου- µένως ἔπρεπε ν᾿ ἀλλάξη τὸ ἐκ- παιδευτικόν µας σύστηµα καὶ ὅτι ἂν εἴχαμεν ἄλλο σύστημα ἐἑκ- παιδεύσεως δὰ εὑρισκόμεθα εἰς πολὺ ὑψηλοτέραν βαθμῖδα πολι- τισμοῦ ἀπ ὅ,τι τῶρα εἶμεθ» καὶ δὰ εἴμεθα εἰς θέσιν να κπαταλαµ- βάνωμεν καὶ ἡμεῖς αὐτὰς «τὰς καταστρεπτικὰς ἐπινοήσεις τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς ᾽Αμερικῆς». Δὲν δυνάµεθα τώρα νὰ ἐκθέ- σωμεν λεπτομερῶς τὰ τῆς Μ. Παιδείας διὰ νὰ ἴδωμεν φανερὰ κατὰ πόσον αὕτη χρήζει µεταρ- ρυθµίσεων' ἔκ πρώτης ὄψεως ὅ- µως φαίνεται ὅτι ἡ Παιδεία µας εἶνσι ἀσυγχρόνιστος. Δὲν εἴμεθα ἐξ εκείνων, τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀρχαίων οἱ ὁποῖοι ζητοῦν συγγραφέων, οὔτε τὴν ἀνδθρωπι- στικὴν µόρφωσιν καταπολεμοῦ- μεν, Παρὰ τὸ πλευρὸν ὅμως τῆς μα. «δεωρητικῆς µορφώσεως εἶναι ἆ- αυτούς µας, ὀφείλομεν ποσῃ Ὁὺ-: νάγκη νὰ τεθῇ καὶ ἡ πρακτικὴ Ὀπαὶ μἆλιστα εἰς τὸ ἴδιον ὄφος. Τὸ σχολεῖον εἶναι ζωὴ καὶ δέ- λει ζωὴν καὶ ὄχι νέκραν. Τὰ λόγια εἴναι νεκρά, ἔταν δὲν τὰ ἀκολοιυδοῦν ἔργα. Μαὶ οἱ ἀρ- χαῖοι συγγραφεῖς δὲν εἶναι κα- θόλου λογοκόποι’ ὅ,τι ἔλεγαν τὸ ἐφήρμοξζαν εἲς τὴν ζωήν. Καὶ ὅμως τώρα ἡμεῖς καταστρέφοµεν | τὴν ζωὴν ἐν ὀνόματι τῶν δη- μιουργῶν τούτων τῆς ζωῆς εἰς ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν αὕτη ὑπερεκχειλίξδει, Μ. ᾱ, φενσανς στρ Ύροτ θκςπψαντ εσ υπο πρηας τρ πες «σσφνσα»ςι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οἰμία ἐκ τεσσάρων δωματίων μεῦὺ΄ ὅλων τῶν χρειωδῶν, μετὰ νεροῦ ᾱ- γειιομύλου, κήπου κ. ᾖ.π. Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Μι- ματικοὺς καὶ τοὺς συντόατικοὺς διὰ νὰ κατορθώσωµμεν νὰ κάμω- χαλάκῃ Γιαννάκη, µαραγκῷ. Ἀυνητίον ἀναμμένον εἲς τὴν µία» χεῖρά του καὶ τὰ βέλη εἷς τὴν ἄλλην χεῖρα ἡ γλῶσ- σά του ἀποτελεῖται ἀπὸ µονοσυλλάβους λέξεις μὲ τραχεῖς κτύσους ἐπὶ τοῦ οὐὗ- ρανίσκου. Οὐδέποτε πίνει γερό, διότι εἰς ὅλιην τὴν ἀχανῆ ἔρημιον µόγον τέσ- σαρες ὀάσεις »ὐρίσκοντωαι καὶ ὅλαι κα τοικουµέγαι ὑπὸ τοῦ μαύρου Ἰζαλαχάρα, τὸν ὁποῖον ποτὲ δὲν πλησιάζει καὶ τὸν ὑποῖον μισεῖ ἀσπόνδως καὶ μόλις εὗρει εὐκαιρίαν τὸν φονεύει διὰ τοῦ βέλους, Εὰν ὃ πολὺς «Ώατονίμ» ὅταν ἔγραφε τὴν πολύκροτον θεωρίαν του περὶ τῆς καταγωγῆς τοῦ ἀγδρώπου εἶχεν ἔμπρο- σθέν του διὰ µελέτην ἕνα ἓκ τῶν σηµε- ρινῶν ἐρυδρῶν ἀνθρώπων τῆ- ἐρήμου Καλαχάρα καὶ ἕνα πίθηκα Βαδθοοιτ τότε πρέπει γὰ εἶναι ἁλάνῦαστος εἷς τὴν 9ε- ωρίαν του, ἄν καὶ ὁ ἴδιος, γοµίζω, δὰ εὑρίσκετο εἲς μεγάλην δυσκολίαν ξὰν ἠρωτᾶτο γὰ ἁποφανδῇ ποῖον ἐκ τῶν δύο τούτων ζώων εἶνε τὸ πλέον τελειο- ποιηµένον. 'ἨΗμερώνόμενος ὅμως ὁ Μασ- σάρουας μετατρέπεται εἷἲς πιστότατον | κῦνα εἷς τὸν κύριόν του, καὶ εἶνε πολὺ εὐφυέστερος τοῦ μαύρου, µανΏάνων εὖ- κχόλως τὴν γλῶσσαν τοῦ κυρίου του. Εῖς ἕνα ἐν τῶν πολλῶν ταξειδίων µου ἓν τῇ ἐρήμῳ εἶχον συλλάβει δύο ἀφοῦ τοὺς εἶχον κυνηγήσῃ ἐπὶ ῥλοκλήρους ὥρας ἐφ᾽ ἵππου καὶ τοὺς ἔμαθον μὲ µε- γάλην εὐχολίαν ὅγι µόνον τὴν γλῶσσαν τῶν Βατουάνων, τὴν ὁποίαν μεταχειρί- ἕομαι εἰς τοὺς μαύρους µου, ἆλλὰ καὶ τὴν ᾽Αγγλικήν, καὶ τόραᾳ ὁὑσάκις τοὺς ὑμιλῶ διὰ τὴν ἔρημον πίπτουν εἷς τοὺς πόδας µου καὶ μὲ παρακιιλοῦν νὰ μὴν τοὺς ἐπιστρέψω εἷς τὴν πατρίδα των. Ὁσάκις ἐξέρχομαι εἷς κυνήγιον τοὺς ἔχω διὰ ἀγιχνευτὰς καὶ εἴνε πάντοτε ᾱ- λάγθαστοι εἰς τὰ ἴχνη τῶν ζῷων ἀλλὰ δειλότατοι εἲς τὸν βρυχηῦμὸν τοῦ λέ- οντος, τοῦ ὁποίου ἡ ἔρημος Καλαχάρα εὐτυχῶς εἶνε ἀπηλλαγμένη. Εἰς ἄλλο δὰ γράψω πεοὶ τοῦ λ[ασ- σάρουα τῶν ποταμῶν τῆς Να πι]αά: Μαιν σαπη]απά 10 Απριλ. 1998 Α. ΓΕ, Διακόνου. - 9 ΕΚ ΛΟΝΔΙΝΟ Ἀξιότ. Σύνταξιν «άημιουργίας» Βαρώσια. Πολὺ δὰ σᾶς παρακαλέσω ὅὦ- πως μοὶ παραχωρήσετε ὀλίγον σήμερον. Τὸ ἀνάστημά του κυμαίνεται, σῳ σιαγόνος αἰχμηρᾶς, τὰ ὡτά του. µι- | μερίδα. σας, ἵνα διὰ τῶν στηλῶν της καταστήσω γνωστὸν εἰς την Κυπριακὴν νεολαίαν, ἡ ὁποία ἔχει καταληφθῆ ὑπὸ τῆς µανίας τῆς μεταναστεύσεως ὅτι: ν ὰἁ μὴ Ἱτολμήδῃ κανεὶς νὰ ἕλ- 8η πλέον ἑἐδῶδιότιἡ τ ὕ- ἵχη, ἡ ὁποία τὸν ἀναμξ- 'νειεῖνε πολὺ σκληρά. Ἑκατοντάδες Κύπριοι εὑρίσχον- ται σήμερον χωρὶς ἐργασίαν, πει- νοῦντες, ὑποφέροντες, ὑφιστά- µέενοι τόσα δεινοπαθήµατα καὶ ταλαϊπωρίας, ἀπροστάτευτοι ἓν {μέσῳ αλλογλώσσων, ποῦ δὲν δύ- Γναται κανεὶς νὰ περιγράφη, καὶ Γὲν τούτοις ὁ ἀριθμὸς τῶν Κυ- Γπρίων ἀέργων καθ) ἕκάστην οαὖ- «ξάνεται διὰ τῆς ἀφίξεως νέων ἱμεταναστῶν, διὰ τὸν λόγον ὅτι (Νανεὶς ἀπὸ τοὺς ἐδῶ Ευπρίους | δὲν ἐτόλμησε διὰά μέσου τῶν Γστηλῶν καμμιᾶς ἐφημερίδος νὰ ἱκαταστήσῃ γνωστὸν τὰ ὅσα ἡ- μεῖς ἐδῶ ὑποφέρομεν. Δι’ αὑτὸ (σήμερον δεωρῶ ἐπιβεβλημένον (καθῆκον ὅπως διὰ τῶν στηλῶὼν | τῆς ἁγαπητῆς «Δημιουργίας» δια οπηρύξω τὰ ὅσα ἀνωτέρω ἄνα- φέρω. Χωρικοὶ ἀφήνοντες τοὺς ἀγ- ἱρούς, τὰ πρόβατά των ἔρχονται {χωρὶς νὰ φελίζωσι κᾶν µίαν ἂγ- {γλικὴν λέδιν πρὸς ἐξεύρεσιν κα- : ᾿αἰσθάνονται ὅτι διέπραξαν τὴ : ας .Ψ ο λητέρας τύχι εὉ ἳ «ἄνδρακε µεγον ἀπὸ καταλεύκους ὀδόντας, ἓν µέ- : λη ρας Χα) Φ' ο π ἃ ρ 5 {οἱ θησαυροὺ πολὺ ἄργα ὅμως τὸ ά ν ἑητήματα᾽ δ᾽ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν κί- ιΧρέωσιν τὸ σποσὸν τὸ ὁποῖον ἔδα- μη σδή νὰ τοῦ τὸ ἐπισερέψῃ ἢ εἷς :χαρούσια ἢ εἰς σταφίδας κατά τι :ὀλιγώτερον ἀπὸ τὴν τρέχουσαν τι- μὴν τῆς ἀγορᾶς. ᾿Εὰν ὅμως ἑκά- ἱστη ποινότης μὲ τὴν πρόσθετον φο- ρολσγίαν 1)ΟΟΟ κατώρθωνε νὰ ουσ- :σωρεύσῃ ἓν μικρὸν κεφάλαιον ἁπὸ [τὸ ὁποῖον νὰ ἐδανείξετο τὸ μικρὸν τοῦτο σιοσὸν διὰ διαφόρους γεωρ- τ ἐγικὰς ἀνάγκας ὀλίγον κατ ὀλίγον :δὰ ἠδύναντο οἳ χωὠρικοὶ ν᾿ ἁπαλ- (λαχὺδοῦν ἀπὸ µίαν αἰματηρᾶν καὶ :ἀσυνείδητον ἐκμετάλλευσιν. “Ἡ τοι- αύτη φορολογία εἶμαι βέβαιος δει «δὰ ἐπιφέρῃ τὴν ἐξέγερσιν τῶν δια- φόρων ἁσιῶν ἐμπόρων καὶ τοκο- γλύφων, οἳ ὅὁποῖοι ἐπεσώρευσαν ἀρκετὰ κτήματα ἀπὸ τοὺς χωρικοὺς εἰς χεῖρας των ἀλλὰ μὲ μικρὰν ὃυ- σίαν τῶν ὀλίγων εὐπορούντων τὰ - σώσωμεν καὶ πολλοὺς δυστυχεῖς ἀπὸ µίαν αἵματηρὰν τοκογλυφίαν. ἓ Κύριε Βωσσίδη, ἐργασθῆτε μὲ ὅ- λην τὴν δύναμίν σας διὰ τὸ ξήτηµα τοῦτο μαὶ νὰ εἶσδε βέβαιος ὅτι δὰ εὕρητε συμβοηθοὺς ὅλους τοὺς δυσ- τυχεῖς χωρικούς, οἵ ὁποῖοι ύπο. Φέρουν καὶ δοµιµάξονται δεινᾶς ἀπὸ τὴν τοκογλυφίαν᾽ ἀπὸ τὸν λοι- πὸν τύσον δὲν πρέπει νὰ περιμέ- νγωµεν καμµίαν συνηγορίαν καθόει ἔχουν συνηδίσῃ πρὸ καιροῦ νὰ μὴ ἀσχολοῦνται μὲ τοιοῦτα μΙΝροζη- τήµατα κατ᾽ αὐτὰς ἔχουν σοβαρὰ μεγαλητέραν ἀνοησίαν καὶ πα- ᾿Ἠσιν τῶν ἀξοχῶν µας καὶ μὲ τὸ { |. Ἡς Ἴσοι Εε ἐγκατέλειφαν τὴν Ἠύπρον. ἱταρῶνται τὴν στιγμὴν καθ ἣν ᾿στόσοι χοροὶ ἔγιναν εἷς τὰ διάφορα «ξενοδοχεῖα, μαὶ μὲ τὸ τὶ εἴδους του- Σεῖς, λοιπόν, συμπατριῶται, ὁ- ᾽αλέττες παρουσιάσθησαν αἲ διάφο- αἱ οκὺν νύκτα, ἐξέοι ὃς | φερωύ πάντοτε ενα οανλογ τὸν χωρικὸν νὰ δανείξηται σήμερον χετε σχοπὸν νὰ ἕλθετε ἐδῶ, 891 πυρίαι εἰς τοὺς χορούς, Καΐτοι σᾶς συμβουλεύω νὰ μὴ τολµήσετε οἱ χωρικοί µας ἐλάχιστα ἀσχολοῦν- νὰ διαπράξετε τέτοιαν κουτκ- Ἰαι ἢ μᾶλλον ἀναγινώσκουν ἐφη- ἆραν γιατὶ πολὺ ἀργὰ δὰ τὸ µερίδας. Ἐν τούτοις ἐὰν ὅλος ὁ µμετανοήσετε' τὰ χρήματα, οἱ κό-, Ευπριακὸς τύπος ἠσχολεῖτο διὰ τὰ ποι καὶ αἱ ταλαιπωρίαι σας, θὰ ἑωτικὰ ζητήματα τοῦ τόπου μὲ τὴν πάγουν στὰ χαμένα. Ἡ ζωὴ τὴν δέσιν καὶ τὸ Ῥάρρος τῆς «Δημιου- - αλλ. εἶνε ἀνωτέρα ἀπὸ τὴν ἰδικήν δὰ εὑρίσκοντο σήμερον εἲς Δλέσιν µας ὁ καθαρὸς καὶ ὑγιεινὸς ἀέ- νὰ ἐνφέρουν γνώμην εἰς ὅλα τὰ ρας, τὸν ὁποῖσν ἀναπνέετε εἶνε Λοινοτικὰ ζητήματα μόνοι των καὶ ὅλως ἀντίθετος μὲ τὸν ἰδικόν δὰ ἦσαν ἀρκειὰ ἐνήμεροι τῆς κα- μας, τὸν ὁποῖον ἀναπνέομεν εἰς ταστάσεως τοῦ τόπου των. τὰ ὑπόγεια τοῦ Λονδίνου: τὸ! ΜΟΙ κπριθαρένιο ψωμί, τὸ ὁποῖον σεῖς ΟΘὰ Ίτο παράλειψις ἐὰν καὶ δη- τρώγετε εἶνε πειὸ γλυκύτερον µοσίᾳ δὲν ἐπαινούσαμεν τὴν δρᾶ- ἀπὸ τὸ λευκὸν φωμί, τὸ ὁποῖον σιν ἑνὸς ἐκ τῶν ὀλίγων ἀστυνομι- ἡμεῖς τρῶμε, γιατὶ τὸ ἔχομεν ζυ- κῶν τοῦ σταθµάρχου πολεμιδῶν μωμένον μὲ τοὺς στεναγμούς µας. ὑποδεκανέως ΠΠεὴτ Τουσούφ, ὁ ὁ- ὥσοι ἔχετε λίγο στρέµµατα γῆς ποῖος ἀκούραστος ἐκτελεῖ ἐπιδοθῆτε μΜετὰ ξήλου εἰς τὴν τὸ Ναθῆκόν του διὰ τὸν γνωστὸν καλλιέργειάν των, γιατὶ αὐτὰ εἷ- φόνον τῆς ΠΜαλῃόλανιας τοῦ ὅποί- νε ἡ σωτηρία σας, αὐτὰ θὰ σᾶς ου οἳ δρᾶσται κατεδικάσθησαν εἰς ἁπαλλάξωσιν ἀπὸ τὰς οτενοχω- τὴν ἑσχάτην τῶν ποινῶν. ὅὁ ἓν Λό- ρίας εἰς τὰς ὁποίας Εὐρίσκεσθε. γῳ ὑποδεκανεὺς εἰργάσθη ὕπεραν- Αὐτὰ ἀγαπητοὶ συμπατριῶται ὈἈρώπως, δι᾽ ἓν γξενιχαῖς γραμμαῖς ἔρχομαι σή χαρητή µερον διὰ τῶν στηλῶν τῆς φιλ- τάτης «Δημιουργίας» νὰ σᾶς γνω- ρίσω διὰ τὴν καθόλου ζωήν, εὑόρχὼς ὃ ἀπέσπασε τὰ συγ- θια τοῦ Ἐντίμου Προέδρου τοῦ Κακουργοδικείου. ᾿Επὶ 8 ἡμέ- ω- θας νυχδημερὸν κατεγένετο σερὸς την ἀνεύρεσιν τοῦ μιμροῦ ία καὶ κατ- οποίαν διάγοµεν, καὶ λάβετε ὑπ᾿ ώρθωσε νὰ τὸν ἀνακαλύψῃ ἑντὸς ὄψιν τὰ ὅσα ἀναφέρω, πρὶν ἀπο- φρέατος καὶ δὲν ἑδίστασε παρ᾽ ὁ- φασίσετε να μᾶς συναντήσετε. ἍΛην τὴν δυσωῳδίαν Λλόγῳ τῆς ἆπο- Λονδῖνον 99 Μαΐου 1928. συνδέσεως τοῦ φογνευδέντος γὰ κα- Διατελῶ τεβῇ ἐντὸς τοῦ φρέατος καὶ ν᾿ ἆνα- Γ. 65. π. σύρη τὸν φονευθέντα. Τοιοῦτοι ἆ- ος στυνομικοὶ πρέπει γὰ ἀμείβωνται - ἐπαξίως τῶν προσπαθειῶν των καὶ ΕΞ γΩΛΝΑ «τῆς ἱκανότητός των, ἵγα ἔχωσιν µε ᾿Αξιότιμε Κύριε Ῥωσσίδ να μαν αμ μμ ο Κά έδη, Ἰαδηκόντων των. ᾖ{ιὰ τὴν ἀνεύρε- ο μέναη ο ον μου στερεῖται σιν τοῦ µμικροῦ Βία εἰργάσθησαν αν : ς Σαιδείας Λλόγῳ τῆς ἐπίσης καὶ οἳ ἀγροτικοὶ χωροφύ- θανε ας τῶν ἐγχωρίων µου, ἐν λακες τοῦ χωρίου “γ. Αθη- τούτοις ὅσοι ἀνέγνωσαν τὸ ἄρθοόν νὸς Παναγῇ Νο 111 μα Ἰ δὰ σας περὶ εἰσηγήσεως εἰς τὴν Κυ- Γεωργίου Νο ὅ ππε πόλο βέρνησιν διὰ πρόσθετον ΦοθοΛο- Ὕλωνας «ὴ ους γίαν ἐπὶ τῆς Στηματικῆς περιουσίας ᾽ ο) ΤΗΝ κατὰ 1)ΟΟΟ ἐπεδοκίμασαν πλήρως | Ν. μα ἰδέαν σας. ᾿Εὰν γίνη ἡ πρόσ-' ετος αὕτη φορολογία εἰς ὅλα ἂνε- ξαιρέτως τὰ χωρία τῆς Κύπρου εἴτε. ΕΚ ΚΩΜΗΣ-ΚΕΠΗΡ ὑπάρχει Συνεργατικὴ Ἑταιρεία εἴτε' Ἡ Ἐπίσκεφι μὴ εἷς µίαν δεκαπενταετίαν δὰ ουσ- τῆς Α. Ε. τοῦ ἸΚυβε ήτ σωρευδῇ εἰς ἑκάστην κοινότητα -α Ἡ Αὐτοῦ Τ ο α σὸν χρημάτων, τὸ ὁποῖον 1’ ἆπο- Σὲρ Ῥόναλδν τελέσῃ τὴν βάσιν ἑνὸς κοινοτικοῦ ὑπὸ τῆς Λι τραπεζιτικοῦ ἱδρύματος τὸ ὅποῖον τοῦ ἐντίμου Διοικητοῦ µας ό ὃ ἀνεκούφιξε τοὺς πατοίκους ἕκά- μετὰ τοῦ πρώτου μι. ἤ ἂν ς : στῆς κοιτότητος ὅσον ἀφορᾷ τὰ µι-ὶ ί - ο » τι τς δ ας δή αμ, νο µ | κητηοίου κ. ὃν Χ Κακοῦ, ἔχουσινγ ἔπι αν ο 3 ἔκαμνον | σκεφὺῇ τοῦ κωμόπολίν 4 ν Λόγῳ ἵδρυμα διὰ τὰς ͵ {ην Ἰουνίου 1998, (αφόρους γεωργικάς των ἀνάγκας. ' νε ἁλγινὸν τὸ Ῥέαμα νὰ βλέπῃς ἓ Ν.λ. ξοχότης ὁ Κυβερνήτης | Στόρρς συγοδευόµενος λαίδης Ἑτόρρ: τοῦ κ. Κάνγις μας κατὰ τὴν Προετοιμασίαι, ὑποδοχῆς ἐν γδιαφέροντος. ας ΄ 3 3 Προσκλήσεις ἑστάλησων ένοντο μετ) εἷς ὅλα τὰ ροκ ες σαιρ ακ ασωσ πσνος ποος η ρ ρτ συμπλεγματυκὰ χωρία ἓκ μέρους τοῦ τῇ ἰδίᾳ στήλῃ τὴν ἑξῆς σηµείωώσιν : ' βαίνει πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ Συνε- γραφείου τῆς Συγεργατικῆς ΙΠιστωτι- Σημ. Δ. «Ιά, πόσες φορὲὶς θὰ ἐξε- τοιρισμοῦ. κῆς Εταιρείας Κώμης-- Κεπήρ. ο Εἴναι ἡ 4Ἠ μ.μ. ὥρα, καὶ φθάνει τὺ φέρυν τὴν Α. Ὦ, τὸν Ἰζυβεργήτην μετὰ τῆς ἀκολουθίας του αὐτοχίνητον, καὶ. ἀφοῦ ἐχαιρετίσθησαν ὑπὸ ὁμάδυς ᾿Λσ- τυγομικῶν διευθυνοµένων ὑπὸ τοῦ λο- χίου Χ. Ε. Δικωμίτου, ὑπὸ τῆς χωριτι-΄ κῆς ᾿Επιτροπείας, Ἠπιτροπείας τῆς ὃ. ΠΠ. καὶ διδασκαλισσῶν μετὰ τῶν μαῦητῶν - 9 » ἡ παὶ μαθητριῶν των καδὼς καὶ ὑφ) ὅ- λων τῶν κατοίκων τῆς Κωμοπόλεώς µας καὶ ἓκ τῶν πέριξ χωρίωγ γήθησαν εἰς τὴν αἴδουσαν ὑποδοχῆς Ἑτωαιρείας Κ. Κεπήρ, διδασκάλων , ὥδη-] | νάδεον οἱ μιηχανικοὶ αὐτὸ τὸ νερὸν δὲν ἔχει κανένα ποῦ γνωρίξει νὰ ἐνεργῇ καὶ νὰ ὃρᾷ « 4ἱ ἀρχαὶ τῆς κοινότητός µας, ἂξι- ότιµε συντάντα, ἕκαμαν ἐπανειλημ- µένως τὰς ἀπαιτουμένας ἐνεργείας καὶ αἰτήσεις εἰς τὸν πρῴην καὶ νῦν Διοικητὴν τῆς ἐπαρχίας µας καὶ τὸ ἥμισυ υτοσὸν εἶναι ἔτοιμον. Ριδε ὁ ὕψιστος νὰ Δέσῃ τὴν δεξιάν του καὶ τελειώσῃ τὸ ξήτημά µας τοῦτο τὸ ᾿παταντῆσαν ἀνατολικὸν ξήτημα. τι Ἡ ὥραία «᾿Ακρύόπολις τοῦ χωρίου µας ἤρχισε τὰς ἐργασίας της ἥτις ἐπιδιωρθώδη πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀπό τινος ὑπὸ τὴν διεύδυνσιν τοῦ του’. Αἰτήματα, ἝὍὉ κ. Νικόλα: Λοΐζου, µεναλέμπυ- |όέκτου μη. Μηνᾶ Φωτίου. ! ! ! Εἰς αὐτὴν δίδει παραστάσεις ὦ- θαίας καὶ κωμικὰς ὁ γνωστὸς καρα”- θόςι, ἀναλαμβάγει νὰ ὁμιλήσῃ καὶ γὰ Κιοξουπαίκτης κ. Νῖκος ᾿Ιωάννου. ζητήσῃ παρὰ τῆς Αὐτοῦ ᾿Εξοχότητος, ἓκ μέρους τῆς κοινότητος, πολλὰ καὶ, διάφορα αἰτήματα, τὰ ὁποῖα ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ἐσημείωγε δηλώνων ὅτι μετὰ μεγάλης του προθυμίας δὰ φροντίσῃ. περὶ τούτων. Ἐπίσημον Ἐνθύμιον. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Κυβεργήτης, δικὴν του φωτογοαφίαν ἐν στολῇ Ἀαυάρχου μὲ ἐπισημότητα, πρὸς τὸν Ὑοαμματέα τῆς Σ. Π. Εταιρείας Ἱ. Κεπὴο.. κ. Φ.Α. Παπαντωνίου, ὅστις εὐχαριστῶν διὰ τὸ ἐπίσημον ἐνδύμιον τὴν Αὐτοῦ Εξοχότητα, προσκαλεῖ ταύ- την ὅπως ἐπισκεφῦῇ τὸ γραφεῖον τῆς Ῥυγεργατικῆς καὶ προθύμως δέ- χεται ἀλλὰ μετὰ τὸ τέῖου. Τέϊον, Ὁ ἰατρὸς κ. Ἡ. 1. Σῶζος. εἶγε προ- ετοιμάσει τὸ τέῖον καὶ οἳ ἐπίσημοι ἔπι- σκέπται προσκαλοῦνται νὰ πάρωσι τοῦ- το. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ τεῖου ἡ Λ. Ε, ὁ Κυβερνήτης ἐξέφρασε τὸν δαν- µασµμόν του διὰ τὴν ὥραιότητα τῆς κωµοπύλεως, ἀλλὰ τὸν ἐλύπησε ἐπειδὴ οἱ- κατοικοῦντες ἐχρεοκόπησαν τόσον πολύ, καὶ εἴνε ἀγάγκη γ’ ἀνακουφισθᾷ- σι. Εἰς τὸ γραφεῖον Συνεργατικῆς Ἡ Εὶ σι ἀθῖς πητ στυνουτ του Ὑραιρεισυ Ὅπυ- [διά τὰς εήημσις δέχονται τοὺς ἐπισήμους ἐπισκέπτας ὁ γραμματεὺς μετὰ τῆς ᾿Ἐπιτροπείας Συμβούλων καὶ πολλῶν μελῶν τῆς Συνεργατικῆς. 'Ἐπιθεώρησις χαὶ ἐξέλενξις Ταμείου. Ἡ Αὐτοῦ ᾿Εξοχότης ἐπιθυμοῦσα γὰ ἐπιθεωρήσῃ καὶ ἐξελέγξῃ τὸ ταμεῖον τῆς Συνεργατικῆς, ἐζήτησε παρὰ τοῦ γραμιιατέως νὰ τοῦ παρουσιάσῃ τὰ βιβλία καὶ τὸ χρηματικὸν ποσόν τὸ ὁ- ποῖον εὑρίσκετο ἐν τῷ ταµείῳ κατὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνην. Ὁ Γραμματεὺς μιά νν κ ὰ κά ἡ Εέλὸ οὺ Γξόδων διὰ νὰ ἄνταπε ουν πρὸς μεγάλης του προθυμίας ἤγοιξε τὸ χοη- µατοκπιβότιον καὶ παρουσίασε τῷ Κυ- βερνήτῃ ἐπὶ παρουσίᾳ καὶ τῶν ἄλλων ἐπισήμων καὶ τῶν παρευρεδέντων τὰ ἀπαιτούμενα ᾿ βιβλία καὶ τὸ χοήµατα. Ἐξετάζαντες δὲ ταῦτα, εὗρον ὅλα ὀρῦὰ | } Λαιον. καὶ συγεχάρησαν τὸν Γραμματέα καὶ τὴν ᾿Ἰπιτροπείαν διὰ τὴν καλὴν τά- ιν καὶ διαχείρισιν τῆς Συγεργατικῆς «των Ἑταιρείας. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης, πολλάκις ηὐχή- 8η. αρὸς τὴν Συγεργατικὴν καλὰς προ- όδους καὶ δύναται, λέγει, γὰ εἶναν βέ- βαιος, ὅτι, ὅπως εἶναι σήμερον ἡ πρώ- τη ἐν καλῇ τάξει ἐν Κύπρῳ πάντοτε γὰ κατέχῃ τὴν αὐτὴν δέσιν. Εἰσφορά. Ἐκ µέρους τῆς Σννεργατικῆς Πιστ. Εταιρείας Κώμῆς--]κεπήρ. πθοσφέρε- ται πρὸς τὴν Λαίΐδην Στόρρς, µία λί- ρα ἀγγλική, ὡς εἰσφορὰ διὰ τὸ Ασυ- λον τῶν τυφλῶν. Λαΐδη Στόρος καὶ ὅλοι οἳ ἐπίσημοι ἐπισκέπται συγεχάρησαν τὴν Ἐπιτρο- πείαν διὰ τὸν φιλανθρωπικὸν σκοπὸν τῆς εἶσφοράς τῶν, περισσότερον δὲ ἐ- χάρησαν, ὅταν Ἴκουσαν ὅτι τοιούτου εἴδους (φιλανθρωπικῶς) ἔχουσι κάμει καὶ πρὸς τὸ Ἐπαρχιακὸν Νοσοκομεῖογν. .- (συνέχεια στὸ προσεχὲς) ο, απλως. -ς ΕΚ ΜΑΡΝΛΚΟΣ (ΛΙΘΟΙ) Εύρις Συντάκτα, Τὰ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ νέου µας Διοικητοῦ εἲς τὸ χωρίον µας καθὼς καὶ τὰ παράπονά µας ἐδημοσιεύθη- σαν εἰς τὴν φίλην «Δημιουργίαν» Ἅτῃς 9 Ἴουν. 1936. Ἡ ἀξιότιμος σύνταξις ἔγραψεν ἐνι ὅτι Σὲρ Ῥόναλδ ἈὈτόρης, προσφέρει τὴν ἰ-| Ἡ ΔΑ. Ἐξοχότης, ἡἰ -- Επεσκέφίησαν τελευταίως τὸ χωρίον µας ὁ πρωτοκοΛλΛλητὴς κ. Χρ. ᾿ἹΜΜητσίδης, δικηγόᾳοι τινὲς καὶ ἅλ- λοι, οἳ ὁποῖοι ἀφοῦ διεσκέδασαν ᾱ- νεχώρησαν µκατενδουσιασµένοι ἐκ τῶν φυσικῶν καλλονῶν τοῦ χωρίου µας. Συνιστῶμεν εἰς τὸ ἀξιότ. ηοινὸν οἱ Φέλοντες νὰ περάσωσι τοὺς Καλοκαιρινοὺς µῆνας εἰς ἐξοχήν, ἅς ἐπισκεφθῶσι τὸ χωρίον µας, τοῦ ὁποίου τὸ κλῖμα εἶναι ὑγιεινότατον καὶ εἰς τὸ ὁποῖον δὰ συναντήσώσιν εἰλικρίνειαν, τιµιότητα καὶ συγκα- ταβατικωτάτας τιμὰς τῶν δικφόρων φαγωσίμωῶν. Ἐπισκεφὺῆτε τὸ χωρίον µας καὶ δὰ μείνετε κατενδουσιασµένοι. ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΕΔΙΔΗΣ.: ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΛ ΡΩΣΣΙΔΟΥ Ἡ εἰσήγησίς σας ὅπως προστεθδῇ φόρος κίηµ. 1)Ο0Ώ ὅ ὁποῖος νὰ δο- δῇ εἲς τὰς Σ. Π. Ε. ἕνα χρησιμεύσῃ ὡς ἀποῦδεματικὸν αὐτῶν κεφάλαιον | εὗρε καλὴν ἀπήχησιν εἷς τοὺς δι- ευδύνοετας τὰς Σ. Π. Ἔταιρείας. σας εἶνρ Ὀνκάλ...---- Ἡ. καὶ δι αὐτὸ πολλΛλοὶ γραμματεῖς ἔσπευσαν νὰ σᾶς εὖχα- ριστήσονυν καὶ νὰ παρακαλέσουν ὃ- μᾶς «ὅπως ἐνεργήσητε καὶ Λάβῃ τὸ ἕνδυμα τοῦ νόμου. Ἔπὶ τῆς εἰσηγήσεως σας ἐπιδυ- μῶ νὰ ἐκφέρω τὴν γνώµην μον, εὐχαριστῶν δεομῶς διότι θέλει µοι σπαραχωρηῦῇ ὀλίγος χῶρος τῆς ἐριτ. ὑμῶν ᾿Ἐφημερίδος. Αἱ Σ. Π. Ε. ἵνα πράγματι ἀπιο- βοῦν δετικῶς ὠφέλιμοι πρέπει νὰ ἀνοίγουν καὶ τρεχούµμενον Άογαρια- σμὸν. ᾽ Ἔχουν ἀνάγκην πολλῶν ἑ- τὰς ἀνάγχας των καὶ διὰ νὰ ποΛε- µήσονν τοὺς συκοφάντας των. Ὅλα αὐτὰ διὰ νὰ γίνουν εἶνει ἀπιόλυτος ἀνάγκη νὰ ἔχουν αἱ Σ. ΠΠ. Εταιρεῖαι ἀποθεματικὸν Κεφά- Ποῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου ἀνάγκην καὶ ὠφελιμότητα ἔχουν µόνον αἲ Σ. Π. Εξ. καὶ συνεπῶς µό- νον τὰ µέλη αὐτῶν. Δογικὸν καὶ «φυσικὸν, Λοιπὸν, εἶνε, ἁφοῦ τὰ ὠφέλη τοῦ ἀποδθεμα- τικοῦ κεφαλαίου καρποῦνται µόνον τὰ µέλη τῶν Σ.Π.Β., πρέσει ἐξ ἀὺ τῶν τούτωντῶν μελῶν νὰ προπύπτη. Θεωρεῖτε, ΛλΛοιπὸν, Κύριε Ῥωσ- σίδη Λογικὸν καὶ ὁρδὸν νὰ φορο- λογήσωμεν τοὺς ξένους πρὸς τὰς «Εταιρείας µας διὰ νὰ μᾶς σχηµα- τίσουν κεφάλαιον νὰ τοὺς καταπω” Λλεμῶμεν Δηλαδὴ ἡμεῖς οἳἵ γεωργοὶ δὲν εἴ- µεῦα ἱκανοὶ νὰ παράγωµεν σιτάρι νὰ φυΛλάξωμεν διὰ τὸ σπόρον, καὶ νὰ φορολογήσωμεν τοὺς ἄλλους γε ὠργοὺς νὰ μᾶς δώσουν σπόρο», νὰ αὐξήσωμεν τὴν τιαραγωγήν µας καὶ νὰ συναγώὠνισδῶμεν αὐτούς Τὸ κατ᾽ ἐμὲ δεωρῶ τὴν εἰσήγη” σίν σας ἄδικον « Ἡμεῖς κατήλθομεν στὸν ἀγῶνα, νὰ ἁπαλλαγῶμεν ἀπὸ τοὺς τοκο” γλύφους, διὰ νὰ ζήσωμεν πλέον ἐλεύθδεροι καὶ ὅπως ἡμεῖς ἔχομεν ἀπαίτησιν οἱ ἄλλοι νὰ μὴ μᾶς ἀδι- κοῦν, οὔτε ἡμεῖς δὲν πρέπει νὰ γί- νῶμεν στοὺς ἄλλους ἐνοχλητικοί. Πὸν σχηματισμὸν ἀποθεματικοῦ [πεφαλαίου πρέπιι νὰ στηρίξωµεν στὰς ὁτομικάς µας δυνάµεις, ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἡ εἰσήγησις σας δύναται νὰ δεωρηὺδῇ ἅδικος, ἄντι καὺ᾽ Σκοπὸς τοῦ Συνεταιρισμοῦ, δὲν εἶνε µόνον ἡ ἀπαλλαγὴ τῶν ἂγρο- τῶν ἀπὸ τὰ πρὸς τοὺς δανειστάς των οἰκονομικὰ βάρη. “Ἡ ἀπαλλαγὴ µό- νον αὗτη, δὲν καθιστᾷ θετικῶς εὖ- τυχεστέραν τὴν Ὀδέσιν τοῦ ἀγρότου. Ο ἀγρότης ἔχει ἀνάγκην ἰδίὼς διαπαιδαγωγήσεως, δηλ. νὰ διδαχθῇ ὁ ἀγρότης µας πῶς νὰ γίνῃ οἶκο- νομικώτερος, ποῦ νὰ ἐξοδεύσῃ καὶ πόσα, σῶς σιρπει νὰ αὐξήσῃ τὴν παραγωγήν του, πῶς νὰ σιροµη- Φεύεται τὰ εἰς αὐτὸν ἀναγκαῖα, καὶ σῶς νὰ πωλῇ ὁμαδικῶς τὰ προὶϊόν- τα εἰς αὐτοὺς τοὺς τόπους τῆς κα- ταναλώσεως ἀπ᾽ εὐείας, δηλ. ὅπως τὸν ἀπαλλάξωμεν ἀπὸ τὰ οἰπονο- μιμὰ, ἀπὸ τοὺς δανειστάς των βά- ϱἨ, ἔτσι νὰ τοὺς ἀπαλλάξωμεν καὶ ἀπι αὐτοὺς ἵνα μὴ τοὺς πέργουν εἰς χαμηλὰς τιιιὰς τὰ προϊόντα των. Τὸ σιῶς δὰ κατορθωὺδῇ αὐτὸ δὰ σᾶς γοάψωὠ σιροσεχῶς. Σ. ΛΗΤΩΝΙΛΛΗΣ. ως 1) ΨΗΦΙΤΝΙ ΕΜΜ ΠΝΙΝΗΝ ΣΥΝΕΙΕΙΤΕΙ ή ΣΑ. ΠΣΤ. ΕΤΜΡΕΙΛΣ [4ΝΙΙ(ΕΠΗΙ ΠΡΟΣ ΤΗΗ Β. Ε, ΤΟΝ ΚΥΝΒΕΡΝΗΤΗΝ δΙΚ ΚΟΝΗΒΙΡ 5ΤΟΡΡΕςΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ἠ621928 ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ τον ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΗΗ-ΚΕΠΗΡ.΄ Ἠμεῖς, ἀποτελοῦντες τὴν τῆς Συνεργατικῆς αιστωτικῆς “Ἑταιρείας Κώμης-- Κεπὴρ ᾿πιτροπείαν λαμβά- γοµεν τὴν τιυμὴν γὰ πληροφορήσωμεν τὴν Ὕμετ. Ἰξοχότητα ὅτι, σήμερον συ- γεχροτήσαµεν εἶδικὴν Γενικὴν οὈνυγέ- λευσιν τῶν Μελῶν τῆς ἡμετέρας Ὥται- ρείας ᾿᾽Απεφϕασίσθησαγ δὲ τὰ ἀκόλονδα: Α.΄ Ὅπως ἡ Ὑμετέρα ᾿Εξοχότης ἐκλεγῇ ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Συγερ- γατικῆς ἡμῶν Εταιρείας, Β. Ὅπως ἐφαρμοσῦῇ πρόσθετος φορολογία ἐπὶ τῶν ἀγροτιχῶν των κατὰ Ί)υου Γ.΄ Ὅπως δοῦ ῇ ἄδεια εἷς τὰς Ἓυνερ- Ὑατικᾶς γ ἀνοίγωσι τρεχουμέγο ους. λ’ Ὅπως αὐξηθδῇ τὸ ποσὺὸν εἲς τομικὰ δάνεια ἀπὸ αἱ00 εἰς «900. Ε Ὅπως ἐπεκταῦῇ ἣ περίοδυς τῶν δανείων ἀπὸ ϐ ἔτη εἲς 20 Ἆτ. Ὅπως ἑλαττωδῇ ὅὃ τόκος τοῦ- λάχιστον εἷς 6 ο)ο. 7 Ὅπως ἡ Κυβέργησις θέσῃ δά- κτύλον, δι’ ἐξεύρεσιν καταλλήλων ἆγο- ρῶν τῶν γεωργικῶν προϊόντων. ἨἩ. Ὅπως ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς δυνεργατικῆς Πιστωτικῆς ἡμῶν Εται- ρείας ἐκθδέσῃ τὰ παρόντα πρὸς τὸν Ἐξοχώτατον ἡμῶν Κυβεργήτην, δηλώ- γων πρὸς αὐτὸν τὰς ἐκμεταλλεύσεις τῶν γεωργῶν µας καὶ τὴν ἅμεσον Όε- ραπείαν αὐτῶν μέσον τῆς Σεβαστῆς Κυβερνήσεως. Ἐπίσης δὲ ὁ ἀντιπρόσωπος µας κ. Φ, Λ. Παπαντωνίου, διαβιβάσῃ πρὺς τὸν ᾿Εξοχώτατον ἡμῶν Κυβερνήτην, τὰ ἄπειρα σέβη ἡμῶν καὶ ὅλων τῶν μελῶν τῆς ἡμετέρας Ἑταιρείας πρὸς ο οἳ κτηµά- λος, 3 ᾱ- τὴν Κυβέρνησιν καὶ γὰ παρακαλέσῃ τοῦιον ὅπως δεχῦῇ ταῦτα. ς ἕἔνδειδιν δὲ τούτου. ἠπογοάιρο- μεν ὧδὲ καὶ Ὀέτοαμεν τὴν ἐπίσημον σφοωγῖδα τῆς Συγεργατικῆς ἡμῶν Ἐ- τανρείας μηγὸς σήμερον τῇ ποώτῃ ουνίου {938. ἡμέρᾳ τοῦ (Ὑπουγρ. Ἠπιτροπείας) Ποῦλος Ἑξωρτξῆ ϱ. Α. Παπαντωνίου ἄ. Ν΄ Σωτήρη Νικόλας Π ιακουμῆ Πρὸς τὲν ᾿Εξοχώτατον Κυβερνήτην Ἐνταῦθα, ππσπτννσκοσοκοοοος σασασν «νο. ΛΝοικτη ἔπιστολῃ ΑΛΛΗ], ΚΛΤΜΤΡΙΦΙ ὙὝ ἀπεχθὴς νόσος φυματίωῶσις ἐξαπλοῦται ΝΜαταπληκτικῶς, ἆλμα» |. τωδῶς καὶ κατακιᾷ ἕδαφος τόσον εἲς τὴν υτόλιν µας ὅσον καὶ καθ ὅ- Λλην τὴν Ἐπαρχίαν. Ἡ καταστροφή, ὁ {9Θάνατος, τὰ]. ἐρείπεια πασιφανέστατα. Ο ὐδεμίά φροντὶς οὐδαμόθεν ἡ Ἰζυβέρνησις ἀδιαφορεῖ, περιοριξοµένῃη µόνον νὰ πρατῇ µητρῷον τῶν δυστυχῶν φῦι- σικῶν ἡ Δημοτικὴ ᾽Αρχὴ ἔγκλη- ματικῶς δὲν ἑνδιαφέρεται, σιεριορι- ζομένη νὰ διανέµῃ χάρτην µυο- κτόνον. Ἠμεῖς ὅλοι, μήπως δὲν φταίοµεν δὲν εἶμεθδα κακοῦργοι καὶ δολοφόνοι ἀφοῦ δὲν προφυλαττό- µεδα, ἀφοῦ ἂν γνώσει µας συγκα- τοικοῦμεν μὲ φυματικούς, ἀφοῦ ἓν γνώσει ἐπιτρέπομεν εἰς τὰ σιαιδλά µας, νὰ -φιλοῦν φυματικούς, ἀφοῦ ἐν γνώσει µας ἐσιτρένίομεν εἷς φυ- ματικοὺς νὰ φιλοῦν τὰ παιδιά µας, ἀφοῦ ἓν γνώσνι µας καὶ ἄνευ οὐ- δεμιᾶς ἀπολυμάνσεως πλαγιάζομεν εἲς τὸ αὐτὸ στρῶμα ποῦ πρὸ ὁλί- γες ὧρες ἐπλάγιαξε φθισικός, ταὶ τὶ καὶ τὶ δὲν κάµνοµεν ὅταν ὁ ἆᾱ- τυχὴς φδισικὸς εἶναι δικός µας. Ἡ σκληρὰ δικαιοσύνη ἐπιβάλ- Λλει τὸν δάνατον εἲς ἐἑκεῖνον, ὅστις ἐν σιιγμῇ παραφορᾶς ἀφήῄρεσε τὴν ξωὴν τοῦ ἄλλου, καὶ ὅμως ἀφίνει ἡμᾶς ὅλους ἀτιμωρήτους, ποῦ γι- γόμεῦθα αἰιία νὰ δυστυχοῦν, νὰ τα- λαιπωροῦνται, νὰ σύρωνιαι στὸ στρῶμα διὰ ὁλόκληρα χρόνια, νὰ μεν. “Ἡ Κυβέρνησις ἐπὶ τέλους στρέ: πει νὰ Λάβη ὅλα τὰ µέτρα καὶ ἕ- χουσα ἐπίκουρα τὰ Δημαρχεῖα, νὰ ἐπιτελέσῃ ἓν καὺδῆκον φιλανθρω- πίας, τὸ ὁποῖον ἐπιῤάλλει ὁ σιο- Λιτισµός. 30010558, ΕΑΤΙΟΣ ΨΥΧΑΣ. ΠΟΙΚΙΛΑΆ Κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἕυμν ασίου τὴν προσεχῆ Ιυριακὴν ἐπὶ τῇ λήξει, τοῦ ἔτους, προσκληθεὶς δὰ τιµύσῃ αὐτὴν ἡ Α. Μακαριότης ὁ ᾽Αρχιεπίσκοπος. - Ἠρχισεν ἐπανεκδιδόμεγον μὲ ὦ- ραΐαν ἐμφάνισιν τὸ περισπούδαστον μη- γιαῖον Γεωργικὸν καὶ Κτηνοτθοφικὸν Περιοδικὸν «Ἀγο. Ζωὴ» ἐν ᾿Αδήναις. Ἐτησία συνδρομὴ διὰ τὴν Κύπρον σελ. 1ο. - Ῥυγιστῶμεν εἷς πάντα ἐνδιαφερόμε- γον νὰ γίνῃ συνδρομητής πολλὰς ἔχει γὰ ᾿ἀντλήσῃ ἓξ αὐτοῦ ἐπιστημογικὰς γγώσεις. ΜΗ ΝΙΚ ΜΗΝ ΠΙΚΡΗ ΙΙ! ΜΙΛΙΡΟΣ (ΠΛΠΗΡΑΣ) 1 ο υπνο ποσο ποστ ντ πλ ο ο 6 ΤΑΣ ΦΘΑΝΟΥΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΟΝ «ΜΗΛΟΣ». ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΣΙΝ ΤΗΣ ΠΤΑΤΑ- Π. Π. Χ: ΙΛΥ καὶ . Μ. ΤΣΗΡΙΤΗ2 ᾽Αποχλειστικοὶ Εἰσαγωγεῖς ᾿Αντιπρόσωποί µας ἐν ᾽Αμμοχώστῳ οἱ κ. Χ. ωωώωωσωωσωσσ σσ αθα οκαοο ακνο αώλ.α 0 8ΘΧ8Θ ος ορ τος οροσῶς ορ ἐος «ῶρ εᾷο οῶν ερς σσ σὅρ δᾷρ ο0ρ ο0ρ σὔρτῶ: ὕρρ 909 οΏρ «ἴς οῶρ οΏς ος εῶ9 ο0ρ «0ο οὖν «ο οὔς ὃρο ῦων ΤΗΝ ΠΤΡΟΣΕΧΗ ΤΟ ΑΤΜΟΤΛΟΙ- Π. ΙΩΑΝΝΟΥ ἁ Στα μη ἁ ος οκ δάοιῥω--- ον οσα ὑποφέρουν τόσαι ὑπάρξεις αῤγηνι-ς Γπωπτννππππ πνοςον σ σ ἑ Βαλιανείου παταγιορίσω]εν προσεχῶς. πμ 14 καὶ 19 προσεχοῦς Ἰουλίου ῦὰ τελεαὺ ῇ ἐν Βαρωσίοις Ἐμπορικὴ ΓΠωνήγυοις, ὡς βλέπει ὁ ἄναωγνώστης ες Ενωστοποίμότν τοῦ Δημαρχείου | ᾿Αιιμογώστον-- Εαρωσίων ἐν ἄλλῃ στή-] λη. --Διὰ τῆς «)Αλημήνης» ἀφίκοντο εἷς τὴν πόλιν πο. πκςῦήτοιαι τῆς ἀξιολόγου Ῥγυλῆς ἓν Αεμεσῶν διευθυνοµένης ὑπὸ τῆς ἑλλαγίμου κ. ᾿Αθηναΐδος Λαγίτου, συγοδευόµεναι ὑπ αὐτῆς καὶ ἄλλων δι- δασχκαλισσῶν κι ἀφοῦ διηµέρευσαν ἑ ἒ- πισκεφῦεῖσαι ὕη τὰ ἀξιοθέατα µέρη τῆς πόλεως ἆ εὐκοιρίας εἷς λόρτατα, πας τῆς ὀδοντοϊωτουνκῆς κ. Άϊκος Ν. Ψαβῥίδης, --Ἡ ἔπιτυυα» ία τῆς δυνεργατικῆς ἐἰιοτωτικῆς Εταιρείας γράψε σπρὼς την Αὐτοῦ Μακαριότητα,, ὅπως αὕτη δώσω η ὄνα ολὴν πηὸς τὰς Ἐκ- Ἀλησιωσεοκὸ ὰς ᾿Ἐπιπρηπείως Κώμης-Κε- πὴω καὶ τῶν ουμπλεγμιινῶν χωρίων, ἴγά παταθέτωσι τὰς καῦ’ ἑκάστην ἑβ- δοµάδα Σἰσπράξεις τῶν Ἐκκλησιῶν πρὸς τὴν } Ῥυγεργατικὴν Κώμης-Κεπήρ, τῆς ὁποίας ὁ σκοπὸς εἶνε πασίγγωστος Ὑεωργικὸς καὶ ἡ ὁποία γὰ δίδῃ διὰ τὰς τοιαύτας καταθέσεις τόκον 6- ᾖ ο)οὶ κατ’ ἔτος, καθὼς καὶ ἄλλας συστάσεις δυ ὄψελος τῶν τε εἰρημένων ἜἘκκλη- σιῶν καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει, Πὶς ἀπάντησιν δὲ αὐτῶν, ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ο μαριστεῖ τὴν Ἐπιτροπείαν τῆς ρ,ιὈείσης Ἑταιρείας καὶ ἐπαινεῖ τὸν ζήλον καὶ τὴν μέριμναν διὰ τὸ πραγματικὸγ συμφέρον τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῆς ἐκκλησίας ἓν γένει καὶ δὰ κα- ταθέσῃ τὴν ἐπιστολὴν τῆς θηδείσης Ῥυνεργατικῆς ἐνώπιον τῆς Θρονικῆς ἘἨπιτροπείως, ἥτις μελετᾷ γὰ ἐφαρμό- σῃ τρόπον Εααλειά ιν διὰ τὴν διαχείρισιν καὶ ἐξέλεγξιν τῶν Ἐκκλη- σναστικῶν Ἰαμείῳγ. --“Εἷς τὺ μαγευτικώτατον « «Ακταϊῖον»{ς6 εἷς τὴν θαυμασίαν, τὴν Ικοναδικὴν φΦα- ληρικὴν ἀκτήν µας ἡ ὡραία καὶ πλή- ϱης μουσικὴ, αἱ δύο Ἠθρωπαῖαι χορεύ: τριαι καὶ ἡ ἀοιδὸς καὶ χορεύτρια γγω- στὴ ΔΩΡΑ τέρπουσι παθ' ἑκάστην τὸ ἀπόγευμα καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον τοὺς πολυπληδεῖς Ὀαμῶνας. Τὸ τόσον εὐνοηδὲν αὐτὸ κομμάτι, ιδ ων ᾱ------των------ᾱ --------- μωμώος ον ου πε την ανῶ τω ποικίλην ψαχαγωγίαν καθίσταται ἔτι ὥραιότερον καὶ πράγµα- τι ἀπολαύει τις µέσα εἷς τὸ πολὺ ᾧραϊ- ον αὐτὸ σύγολον, --Ἡ προθεσμία τῆς ὑποβολῆς ἔργων εἷς τὸν διαγωγισμὸν τῆς Α. Μακαρ. τοῦ. ᾿Αρχιεπισκόπου λήγει τὴν δΙην Ἀθκεμβρίου 1929 καὶ οὐχὶ τὴν δἱ Δε- κεβοίου 1950 ὡς κατὰ λάδος ἑτέδη εἷς τὸν σχετικὴν προκύανξιν. -Τῆ παρ. ζζυρι: ακῇ ἐπεσκέφῦη τὴν πόλιν µας καὶ κατόπιν συγεννοήσεως συνηντή δη μετὰ διαφόρων κηπουρῶν καὶ κτηματιῶν ὅ γέος Διευδυντὴς τῆς Γεωργίας, ὅ ὁποῖος ἐξήτησε διαφόρους πληοοφορίας διὰ τοὺς κήπους κ.τ.λ. καὶ ὑπέδειξεν διαφόρους γνώµας. Περίληψιν τῶν ἀντάλλαγέντων τὸ τμῆμα τῇ Γεωργίας δὰ δημοσιεύσῃ. --Ὃν ᾿Αποστ. Λουκᾷ Ἱδρύθη ἀπὸ τῆς 1Τ Ἰουνίου ᾿Αγαγγωστήριον ὑπὸ τὴν ἐπωγνυμίαν «Απόστολος Δουκᾶς» καὶ ἐξελέγη ἔπιτροπεία ἀποτελουμένη ἔν τῶν κ. κ. Κυριάκου Γιαννάκη, Σάβ- βα Σ, Ἓολέα, Παντελή Ἰ. δαλλούμη, Ῥασιλ. Χ΄ Γεωργίου καὶ Λούκα »υ- μεώγ. Εὐχόμεῦα πρόοδον. ἕ.-Ἡ ἑορτὴ τῶν Νηπιαγωγείων Βα- ΄ λα / 5 Ν ο. { θωσίων καὶ Αγ. Μέμνωγος ἐπὶ τῇ λή- Έει. τοῦ ἔτους, ἔλαβε χώραν τοῦ μὲν ποώτου κατὰ τὴν πρωῖαν τῆς παρ. Κυριακῆς τοῦ. δὲ δευτέρου τὴν µετα- µεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, Ὁ παρευρεθεὶς πολὺς κόσμος ἆνε- χώρηῆσε μὲ τὰς παλυτέρας των ἐντυ- πώσεων διὰ τὴν ἐπιτελουμένην ἄοχνον καὶ καρποφόρων ἐργασίαν ὑπὸ τῶν φιλοτίµων καὶ ἀρίστων νηπιαγωγῶν. --Ἡ ὀδόνη τῆς Σινὲ- ὡριὰν προ- βάλλει τετράκις τᾶς ἑβδομάδος ὡραίας καὶ νέας ταινίας ψυχαγωγοῦσα τοὺς πο- λυπληθδεῖς θεατάς της. 29 σσις ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΛΝΛΟΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΒΙΡΝ Ικαὺίσταται ρετρό ας τοὺς γονεῖς τῶν μαῦητῶν καὶ μα ὃ ητριῶν ὅτι ὁ γνω- στὸς καλλιτέχνης τοῦ Ἠανδολίνου καὶ τῆς Κιδάρας κ. ΕΊΛΓΓΕΛΑΣ ΛΟΤΒΡΗΣ ἀναλαμβάνει κατὰ τοὺς 9ερινοὺς μῆ- νας νὰ διδάξη, εἰς τοὺς 9έλοντας µα- Νήκατα τῶν ἄνω ὀργάνων κατ οἵ- τῶν μαὺητῶν. ἐπιδυμοῦν ἐπωφεληδῶσι. Δίδακτρα συγκαταβατικώτατα, --Ἑλάβομεν τὸ Καταστατικὸν τῆςι Ἐ παγγελματικῆς. Σχολῆς Αηζουοίου (Κεφαλληνίας) τὸ ὁποῖον δὰ | εχώρησων διὰ τῆς αὐτῆς | --᾽Αϕίκε το ὁ εὔελπις συμπολίτης µας] ἱκώμης-ζεπὴω | κον Ἡ ὅπου ἀλλοῦ ἤθελον οἱ γονεῖς Είναι μοναδικὴ εὐκαιρία καὶ ὅσοι τὰ τέκνα των νὰ καταχί- νουν εἷς τὴν μουσικήν, Ἡ ὁποία ἔκλε- πτύνει καὶ ἐξυψώνει τὴν φυχήν, ἂς ώῤ. αδκς. ς. ρροτιωα Σ}ονετο [Στάχια ῥαρειὰ μάσ᾽ στὲν ἂ ρὸ καὶ [ χρυσοῦωριασμένα Ἀτῆ Ἰάνα τοῦ χαλολαιριοῦ, στὴ λαύρα [ τ᾽ Αλωνάρη |Εΐλωτες σκλάβοι ἁκούραστοι ἁγνάντια ἱ στὸ δοξάρι | 1οῦ μαύρου πόνου, ἀγέρωχα μὲ στή- | [θεια µεστωμένα. | Ἔ :Τραγουδιστάδες τῆς ζωῆς βουβὰ κι’ ἆ- [ δελφωμένα Ἠτοῦ δρεπανιοὺ τὸ λυσσεμὸ πόρχεται | [ γιὰ νὰ πάρη τάλαγµα σµαράγ- [δια, χεχριπάρί Νά, μέσ στὸ πάμπο τὸ πυρρὸ μιὰ | [ μέρα Ὀερισμένα. αμ σὰ μιὰ λάµια ἀχόρτανη τ᾽ ἀνδρώ- [ πινο τ' ἀσγέρι ΓΠὸ τὸ δικό σας τὸ κορμὶ νὰ ΒρέΦῃ [ τὸ Ἀορμέ του ! Τυρανγικὰ παραστατεῖ στῆς πείνας τὸ {[ καρτέρι. | Της Καὶ ὴ ! εξ- {Κι ὅμως δὲν ἔσβυσε ἡ ζωὴ τῆς λύσ- | [σας τὴν ὁρμή του Μὰ γιὰ τῆς φτώχιας εὐλογ]ὰ καὶ γιὰ [ τ᾽ ὀχτροῦ ἀντάρα ΓΜτὴ πρόστυγη ἔμεινες γενειὰ μαύρη [ σκληρή κατάρα | 10)6)1928. ΛΟΊΝΣ ΙΑΦΕΙΡΟΠΟΙΜΟΣ. - --ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ-- ΟΣΛΟ 1Τ--Τὸ πολεμικὸν «Τσιτὰ ντὶ Μιλάνο» ὅπερ χρησιμεύει ὡς βάσις τῆς «Ἱτάλια» ἀπέστειλε τηλεγράφημα πρὸς τὴν Ἱταλικὴν Πρεσβείαν δηλοῦν ὅτι ὃ ἀεροπόρος Λάρσεν διῆλθεν ἂνω- Όεν τοῦ μέρους εἷς τὸ ὁποῖον εὑρίσκε- ται ὁ στρατηγὸς Νόμπιλε ἆλλ᾽ οὐδὲν ἐσημείωσε. δυγχρόνως ὁ στρατηγὸς Νόμπιλε ἀπέστειλε ραδιοτηλεγράφηµα ἐν ὦ λέγει ὅτι εἶδεν ἕν τῶν ἀελοπλά- γῶν τοῦ πολεμικοῦ «Χόμπυ», ἐπιστρέ- φονς πρευδὲ τάς συτεχί- ζονται. Τὸ πλο τον βοηδείας. «Νίπαγ- κάτζα» μεταφέρει δύο ἀεροπλάνα καὶ δύο ὑδροπλάνα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 18 (Μοκ.)---Ὁ ἓν Καῖ- ϱῷ ἀνταποχκριτὴς τῆς «Νταίηλυ Μαίηλ» τηλεγραφεῖ ὑπὸ τὸν τίτλον «ὁ Ναχάς πασᾶς ἓν κιγδύνῳ» ὅτι αἳ ἡμέραι τοῦ συνασπισμοῦ εἶνε καθ) ἅ φαϊνεται ὃ- λίγαι. ὍὉ Ναχὰς πασᾶς παρητήδη -τῆς ᾱ- ο 9 γαχωρήσεως εἷς Εὐρώπην καὶ ἄπεφά- σισε γὰ διατηρήσῃ τὸ Κοινοβούλ.ον ᾱ- γοιχτὸν . πρὸς προοτασίαν τοῦ Συντάγ- Ύατος. Ὁ Μωχάμετ πασᾶς Μαχμοὺτ ὑπέβαλε τὴν παραίτησίν του καὶ ἐὰν τοῦ συνασπισμοῦ. ΜΟΥΕΚΔΕΝ, (Κίνα) 18.--Ὁ ΄στρα- τηγὸς Τσὰγκ Σουὲλ Λιὰγκ διωρίσθη διοικητὴς τοῦ Φεγκτιὲν εἰς ἀντικατά- στασιν τοῦ πατρός του Στρατάρχου Τσὰγκι Τσολὶν, τοῦ ὁποίου ὁ θάνατος θεωρεῖται Ἡδη πανταχοῦ γεγονός. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ . ΗΜΜΟΧΩΣΤΟΥ--ΒΗΡΩΣΙΩΝ ΗΙΠΙΡΙΚΙ ΠΜ ΕΝ ΛΗΜΟΧΩΣΤΩ ΤΗΝ 14 ἅ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ Καθδίσταται γνωστὸν πρὸς γενικὴν πληροφορίαν, ὅτι τὴν 14 καὶ 16 ᾿Ιουᾖίου ἡμέραν Σάβ- βατον καὶ Κυριακὴν δὰ ἐπα- ναβηφὺδῇ ἓν ᾽Αμμοχώστῳ Ἔμ- πορικὴ Πανήγυρις. Οἱ ξφέμποροι εἶναι εἰδοποιη- µένοι καταλλήλως. Καλοῦνται πάντες οἱ ἐνδια- φερόµενοι ὅπως προσέλθωσιν εἷς ταύτην. Ἡ ἐν Λόγῳ Πανήγυρις κα- διερωδεῖσα ἀπὸ τετραετίας ἔσι- τυχῶς ὑπὲρ τῶν ἐμπορευομέ- νων δὰ ὑπναμαλαμβόνεναι κατ᾽ ἔτος. ᾿Εφέτος προμηνύεται µεγά- Λη ἁγοροπώλησία ζῴων. Ἐν Ῥαρωσίοις τῇ 20. 6. 928. ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΟΙΕΣΙΛΥ---ΒΝΡΕΧΡΗ γίνῃ δεκτὴ τοῦτο δὰ εἶναι τὸ μαν -

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΑΤΗΣ ΔΙ' ΑΥΤΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 4p
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΟΝΕΤΟ 3p
ΠΟΙΚΙΛΑ Πολιτισμός 3p
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3p
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΡΩΣΣΙΔΟΥ 3p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 2-3p
Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ 2p
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ 1-2p
Η ΑΚΡΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1p
ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ 1p
ΔΑΝΕΙΑ 1p