Back

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1928-06-29

ΚΙΠΡΙΛΚΟΝ. ΛΩΛΕΚΙΝΗΣΙΛΚΟΝ Ἐξακολουδεῖ ὁ τύπος, ἰδίᾳ ὁ γαλλικὸς, ν᾿ ἀσχσλῆται μὲ τὸ ἵν- πριακὸν καὶ Δωδεκαγησιακον ζή- τηµα. Δί φερόμεναι διευδετήσεις ἆ- γνοοῦμεν, βέβαια, ἐὰν προσεγγί- ζουν τὴν ἀλήθειαν. 'Ἠκεῖνο, τὺ -ὑποῖον ἀσφαλῶς ἐξάγεται ἐκ τῆς ἀνακιγήσεως τῶν ζητημάτων τού- των εἶνε ὅτι εἰς τὰς διαφόρους συμφωγίας μεταξὺ ᾿᾽Αγγλίας, ἸἹ- ταλίας, Ἑλλάδος, Τουρκίας ἀφ ἑγὸς καὶ ἀφ᾽ ἑτέρωυ τῶν βλέψε- ὧν Γαλλίας καὶ λοιπῶν, θὰ πε- ριληφθοῦν πρὸς µίαν ὁπωσδήπο- τε λύσιν καὶ τὸ Κυπριακὸν καὶ τὸ Δωδεκανησιακὸν ζήτημα. «ϱ΄ δΔὲν εἶνε δυνατὸν ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνησις νὰ προέλθη εἰς συµ- φώγίας μετὰ τῆς ἸἹταλίας, κατὰ τοσοῦτον περισσότερον χαῦθ᾽ ὅσον πιέξεται φοβερὰ ἀπὸ τὴν κοινἠν γνώµην, χὠρὶς νὰ κατορθώσῃ νὰ ἐπιτύχῃ λύσιν τελειωτικὴν ἢ προ- σεγγίζυυσαν πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ ἔθνους. ᾽Αλλὰ τὸ Δωώδεκα- «γησιακὸν συνδέεται ἀρρήχτως πρὸς τὸ Κυπριακὸν, ἕνεκα τῶν διαφόρων βλέψεων τῶν ἓν λόγῳ Δυνάμεων καὶ δυνάµει συμφω- γιῶν ἀλληλοεξαρτήσεως τῶν ζη- τηµάτων τούτωγ. Ἡμεῖς καὶ οἱ Δωδεκαγήσιοι δὺν ζητοῦμεν ἄλλο παρὰ τὴν ἕνωσίν μας μὲ τὴν ἐλευθέραν Πατρίδα μας. αἱ ἐὰν πράγματι αἰΔυνάμεις αὗται ποθοῦν τὴν ἄρσιν τῶν πα- ρεξηγήσεων καὶ τὴν σταθερὰν φίλίαν τῆς Ἑλλάδος, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ δώσουν τὴν τελειωτικὴν | λύσιν εἰς τὰ ζητήματα ταῦτα ὡς᾽ ἀπαιτεῖ ἡ δικαιοσύνη, ἀλλὰ καὶ | ολ» ο οκ Ώόσο θκὴ ΓΕΝΝΛΙΒ ΔΩΡΕΒ Μετὰ µδγάλης εὐχαριστήσεως ἀναγγέλλομεν ὅτι ὁ χρηστὸς καὶ ἐνάρστος συµπολίτηςµος κ. Κων- σταντῖνος Μ. Παπαδόπουλος, ἕμ- πορος, ἐξωτδρικεύων τὰ φιλόμου- σά του αἰσθήματα, ἐδωρήσατο εἰς τὰ παρ᾽ ἡμῖν ᾿Εκπαιδευτήρια οἱ- κόπεδον μετὰ οἰκίας ἐν 'Αγ. Μέ- Ηνονι ἀξίας πδρίπου ϱ1δο. Ἐλ- πίδεται ὅτι δὰ διαθέσῃ καὶ πο- σὸν πρὸς ἀνέγερσιν κτιρίου διὰ νηπιαγωγεῖον. Συγχαίρομεν δερµότατα τὸν κ. Ποαποδόπουλον διὰ τὴν εὐγενι- ήν του κΧειρονομίαν καὶ ἔχο- μεν δι᾽ ἐλπίδος ὅτι τὸ ὑφηλὸν παράδειγμά του θἀ μιμηθοῦν καὶ ἄλλοι. Ἡ Ἐπιτροπεία συνελθοῦσα ἐξ- έφρασε πρὸς αὐτὸν ἐγγράφως τὴν εὐγνωμοσύνην τῆς πόλεως διὰ τὴν γενναίαν δωρεάν του. ΤΕΛΕΤΗ ΓΜΝΙΣΙΟΥ ΒΛΡΩΣΙΩΝ Τῇ παρ. Κυριακῇ ἐγένετο ἡ τε- λετὴ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν Γυμνασίου ἐπὶ τῇ λήξει τοῦ σχολ. ἔτους. Ἡ ὅλη ἑορτὴ εἶχε σχεδὸν ἐξ ὀλοχλήρου κχροιὰν πολιτικοῦ μνημοσύνου διὰ τὸν ἀείμνηστον λον. Μετὰ τὴν ἱεροτελεστίαν ἑἐλο- γοδότησεν ἱκανοποιητικῶς ὁ Γυ- ὁρίτης κ. Ἰουβενάλιος Ἔλευθε- ριάδης, ἀναφερθεὶς ὠρέπὶ τὸ πολὺ ιεὶς τὴν ὁρᾶσιν τῆς γυµνασιαρ- Ἰχείας τοῦ ἀοιδίμου Χαμούδο- ἱπούλου. | Μετὰ ταῦτα ἄπηκολούθησαν ἰἄᾶσματα καὶ ἀπαγγελίαι διαφόρων ρων ποιημάτων ὑπὸ Χαμουδο- Ιπούλου καὶ ἄλλων µεταφρασθέν- των ὑπὸ τοῦ ἰδίου ὡς χαὶ ἄλλων ποιημάτων. Ἡ προσλαλιὰ τοῦ γυµνασιαρ- πλαν... ιο Γυμµνασιάρχην Δ. Χαμουδόπου-]|΄ μνασιαρχεύων Πανοσ. ᾿Αρχιμαν- | ὡς αἵ ὑποσχέσεις των κατὰ τὴν χεύοντος ὡς καὶ ἡ ἀντιφώνησις σῶραν τοῦ κινδύνου, χατὰ τὸν ὑπὸ τοῦ ἀποφοίτου κ. Νίκου Α. µεγάλον πόλεμον. Οἱ λαοὶ δὲν λησμονοῦν’ ἐὰν τὸ ἄτομον Λληομονῇ καὶ συγχωρῇ τὰς ἀδικίας ποῦ τοῦ κάµνουν, οἱ λοί, ὡς σύνολον, ποτὸ δὲν λη- σμονοῦν τὰς ἀδικίας ποῦ ὑφίσταν- ται. Ας ἔχουν τοῦτο ὑπ ὄψει των. ΝΕΓΛΙΗ ΠΙΝΗΓΙΡΙΣ ΕΝ ΛΕΤΥΜΒΩ Καδίσταται γνωστὸν ὅτι τὴν 1δην Ἰουλίου ἑορτὴν τοῦ Αγ. Παπαδοπούλου ἀναφέροντο κατὰ µέγα µέρος εἰς τὴν δρᾶσιν τοῦ ἐχλιπόντος γυµμνασιάρχου. Τὰ προβληθέντα δείγµατα τῆς ἐπιτελεσδείσης ἐργασίας εἰς τὴν ἱχνογραφίαν καὶ τὴν δωγραφι- κὴν ἦσαν πολὺ ὡραῖα. Περὶ τὸ τέλος τῆς ἑορτῆς ἀπε- ἱνεμείθησαν ὑπὸ τοῦ Γυµνασιάρ- χξύοντος τὰ μετάλλια εἰς τοὺς ἀρισιεύσαντας ἀθλητὰς μαθητὰς πατὰ τοὺς Παγκυπρίους µαθη- ἱτικοὺς ἀγῶνας ἐν Λεμεσῷ, τὸ Ἱτέλος δὲ αὐτῆς ἐπέστεφεν ὁ Ἐ- θνικὸς Ὕμνος. Ἐκ τῆς ἑορτῆς αὐτῆς, βεβαίως, Κηρύκου καὶ Ἰουλτης μαρτύ- δὲν δύναται νἁ ἐξαγάγῃ τις συµ- ρων, δὰ λάβῃ χώραν, ὡς πάν- περάσματα διὰ τὴν ἐπιτελεσθεῖ- τοτε, µεγάλη ᾿Εμπορικὴ Πανή- σαν ἐργαοίαν. Εΐμεδα ὅμως εἰς] γνρις ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ζῴων Ἡ προσέλευσις τῶν πανηγυ- ριστῶν κατ᾽ ἔτος εἶναι πολυπλη- Ῥής καὶ τυγχάνουσιν οὗτοι ἐκ µέρους τῶν ἐγχωρίων μεγάλων καὶ «φιλικὠτάτων περιποιήσεων. επ ρὍμης. Ὕψος μετὰ φορᾶς. Οἱ προηγού- γοι ἱοόπαλοι. ) Καλύμβημα 400 µ. ἩΠ. ΕΒιολάρης, Τραγουδιᾶς. Π. Βιολάρης, οὗ πα- ραθέτοµεν μερικὰ ἐκ τῶν βραβευθέν- των τραγουδιῶν του. Μαυροματοῦ τὰ κάλλη σου ποὖχεις ἐσοῦ τερκάζει σου ἀθάνατη νὰ µείνης. Σᾶν τὴν Γοργόναν ποῦ λαλοῦν, ποῦν᾽ μέσ᾽ τὴν µέσην τοῦ γιαλοῦ γᾶσαι μιτὰ της τξείνης. «ουσ» Τὰ στήδη της ἓ) κτέρια, τοὺς πρωτεινοὺς πτισμένα τζ) ἔχει νερὰ τρεχάµενα δέντρα, πουλ]ὰ πετάµενα, µέσα κατοικημένα Τζιαὶ τὰ βυζιά της τακτικά, λαλοῦν, ποῶς ἐν) χαμαρικὰ παληὰ πελετζηµένα, τζ) ἐν πάνω τὰ ὀνόματα π᾿ ἁγιάσαν τόσα σώματα, τζ ἐ) φωτογραφισμένα. αἉγίᾳ Νάπα τῇ 20. 6. 9250. Μετὰ τιμῆς Μ. Σάντης, θέσιν νὰ διαβεβαιώσωμµεν ὅτι αὔ- Ἱ τη ὑπῆρξε λίαν καρποφόρος ἀπὸ πάσης ἐπόψεως, διὸ συγχαίροµεν δερμῶς τοὺς διδάξαντας ἐπὶ τῇ εὐ- συνειδήτωῳ ἐπιτελέσει τοῦ καθή- κοντός των. ΗΤΙΝΤΗ ΗΠΛΙΗΙ ὍὉ Υνωστὸς Λογιστῆς κ.Ι. Χ. ΚΟΝ- ΤΟΣ ἔχων ὃ ὥρας ἐλευδέρας χαθε- κάστην τὰς διαθέτει πρὸς διδασκαλίαν τῆς ογιστικῆς ἐφηρμοσμένης καὶ Ἐμπορικῆς ᾿Αριθμητικῆς. Ηδη ἐσχηματίσθη τάξις,. Ἶτις Ὁ ἀρχίση ἀπὸ τῆς προσεχοῦς Δευτέρας 9 Ἴου- Ἱλίου ὥραν ὃ --4 µ. µ. τρὶς τῆς ἑβδομά- δος. Ἐπίσης ἀναλαμβάνει τὴν ἐξέλεγξιν, ἱπακτοποίῃησιν καὶ διακανόνισιν παντὸς .λ)σμοῦ, ὡς καὶ τὴν τήρησιν Ἔμπορι- κῶν Βιρλίων, 4)ληλογραφίας καὶ παν- τὸς ἄλλου Ἐμπορικοῦ ἐγγράφου. Οἱ ἐπιθυμοῦντες ἃς ἀποταθῶσι διὰ περαιτέρω ἐξηγήσεις πρὸς τὸν ἴδιον. ΠΝΙΜΙ Ἠλ[ή ΙΑ, ΓΙΑΛΟΥΣΑΣ ΥΤΙΜΙ ΛΓΩΝΕΣ ΕΣ μΠΙΟΝ θΕΡΣΟΗ Ο Γυμν. Σύλλογος Γ1αλούσας προκηρύσσει νγαυτικοὺς ἀγῶνας, τελεσῦ ησοµένους τὴν 98ην Ἰον- λίου 1998 εἰς Άγιον Θέρισσον, ἡμέραν πανηγύρεως πρὸς τιμὴν τοῦ δαυματουργοῦ ἁγίου. ᾿Αγωνίσματα: 1) ἹἸζολύμβησις 1ο μέτρων μὲ στῆθος. , 9) Κολύμβησις 100 µέτρων μὲ ῥάχιγ. ϐ) Κολύμβησις 400 µέτρων μὲ στῆδος. 4) Κολύ λάσσαν. 6) ὈὉλισθηρὸς Ἱστός. Οἱ βουλόμεγοι γὰ λάβουν µέ- ρος εἰς τοὺς ἆγῶνας παρακαλοῦν- ται νὰ δηλώσωσι τοῦτο ἐγγρά- φως εἰς τὸν κ. Π. Κ. Παναγίδην, µέχρι τῆς 16ης Ιουλίου τὸ ἀργό- τερον σημειοῦντες καὶ τὸ ἀγώτι- σµα εἰς τὸ ὁποῖον δὰ λάβουν μέρος. Εἰς τοὺς νικητὰς δὰ δοῦοῦν βραβεῖα πρὠτεῖουν καὶ δευτερεῖον. Ἐκ τῆς Ἐπιτροπείας. µβησις ὑπὸ τὴν Όά- ΠΟΙΚΙΛΗ Τὴν πρώτην Ιουλίου θὰ λάβουν χώραν αἵ ἑορταὶ ἐπὶ τῇ λήξει τοῦ σχ. ἔτους τῶν μὲν ᾿Αστικῶν καὶ Παρῦε- γαγωγείών Βαρωσίων ὡς καὶ τῆς σχὀ- λῆς Κάτω-- Βαρωσίων τὴν πρωῖαν, τοῦ δὲ ᾿Αρρενγαγωγείου καὶ Παρθεναγώ- γείου “Αγ. Μέμνωνος µεταμεσημβρίαν. --Κατὰ Μάϊον ἐχορηγήῦθησαν ὑπὸ τῆς ᾿Οδωμαν. Τραπέζης ᾽Αμμοχώστου διὰ λ)σμὸν τῆς Γεωργικῆς Τραπέζης τὰ κάτωθι δάνεια. Ες τὴν Σ. Π. Ε. Δερυνείας 490, εἷς τὴν τοῦ Παρα- λιμγίου «9δθ, Αγ. Σεργίου 5150 καὶ Κώμης Αἰγιαλοῦ «9δ. ---ΤῬὴν ἑσπέραν τῆς παρ. Δευτέρας ἐγένετο διάλεξις ὑπὸ τοῦ γνωστοῦ δη- µοσιολόγου καὶ συγγραφέως κ. Θεο- δώρου Κυπραίου ἐν τῇ Λέσχῃ « Ενω- σις» μὸ θέμα: ὁ Ἑλληνισμὸς ὡς φυλὴ καὶ ὡς ἔθνος. ὍὉ ὁμιλητὴς ἀκροδιγῶς διεξῆλδε τὸ θέμα του κατᾶ τὰς διαφόρους περιό- ὅους τῆς σταδιοδρομίας τῆς φυλῆς. Τὸ ἀκροατήριον πρὸς τὸ ὁποῖον ᾧ- µίλησεν ὅ κ. Κυπραῖος εἶχεν ἀπαιτή- σεις περισσοτέρας ἀπὸ πάσης ἐπόψεως. ---Τἡν 9θην Ἰουνίοα ἐ. ἔ. μερίμνῃ καὶ ἐπιμελείᾳ τῶν Γραφείων ΠΠρακτο- ρείου ὁ «Φάρος» Νέας Ὑόρκης λαµ- βάνει χώραν µεγάλη ἐκδρομὴ τῶν ἓν ᾽Αμερικῇ Κυπρίων μὲ τὸ ᾽Α)Π ὁ «ΒΥ- ΡΩΝ» τὸ ὁποῖον θὰ καταπλεύσῃ εἷς Πειραιᾶ τὴν 18ην Ἰουλίου καὶ κατόπιν εἲς Λάρνακα. ὧ-Εῖς ὁλόκληρον τὸ τεῦχος τοῦ ἸΊου- γίνυ τοῦ ἀρίστου περιοδικοῦ «Ἔρευνα» ἐκδιδομένου ἐν ᾽Αλεξανδρείᾳ, πατεχω- ρίσδη ἐμβοιδὴς µελέτη ὑπὸ τὸν τίτλον «Μεταπολεμικὸς ἀνθρωπισμὸς καὶ ἡ Κοινωνία τῶν Εθνῶν» ὑπὸ τοῦ µελε- τηροῦ καὶ εὐέλπιδος κ. ᾽Αχιλλέως Κ. Αἰμιλιανίδου, δικηγόρου ἓν Λευκωσία ὅστις μὲ γλῶσσαν ῥέουσαν καὶ ὡραίαν διεξέρχεται ἀπ᾿ ἀρχής μέχρις τέλους τὸ Ὀέμα του. | ---Τὰ ὀνόματα, ὥς μᾶς ἐδόθησαν τῶν 11 ἀποφοιτησάντωγ τοῦ παρ’ ἡμῖν Γυ- μνασίου: , Παπαδόπουλος Νῖκος, Δημητρίου Τά- χης, Φράγκου Λυκοῦργος, Ποιητὴς Μιλ- (τιάδης, ᾿Αναστασιάδης Γεώργιος, Ἐα- ραβοκύρης Παναγιώτης, Ἰωάννου Γε- ώργιος, Μασούρας Γεώργιος, Ζήσιμος Γεώργιος, Λαδᾶς Κωνσταντῖνος, Χρι- ἱστοφόρου Ανδρέας, Σωτηρίου Βεγιζέ- ἵλος, Σολομωνίδου ᾿Αγάδη, Οἰκονομί- Ιδης Σωτήριος. ᾿Αγαστασιάδης Χοῖστος, Συμεωνίδης Χριστόδουλος καὶ Μαλα- Φούρας Συμεών. -“Ῥὸ τελευταῖον τεῦχος «Βυζαντιγὰ καὶ Κεοελληνικὰ Χρονικά» διαλαµβά- ἴνει ἐξ ὁλοκλήρου ἐπιστημονικὴν μελέ- την περὶ προσθήκης καὶ ἀφαιρέσεως Ιτοῦ σ πρὸ συμφώνου ἓν τῇ ἀρχαίᾳ, Οἱ τελειόφοιτοι τοῦ Γυμνασίου µας µέσῃ καὶ γέᾳ ἑλληνικῇ, ὀφειλομένην ὡς καὶ λοιποί μαῦηταὶ καὶ μαθήτρια:, εἷς τὸν ὀτρηρὸν καὶ ἐμβριθῃ Διδά- ἃς ἐπωφεληθδῶσι τῆς εὐκαιρίας διεβ- |Ἠτορα τῆς Φιλολογίας ἀγαπητὸν συµ- Χόμενοι ἐπωφελῶς τὴν δερινὴν περί- πολίτην μας κ. Χρῖστον Γ. Παντελίδην οδον. Ἐν Βαρωσίοις τῇ 20 Ἰουνίου 1928, ᾿συντάχτην τοῦ ἱστοριποῦ Λεξικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. γίνεται ἰδιαιτέρως εἷς τὰ γλωσσολογικὰ καὶ ἀπ᾿ ἀρχῆς διωρίσθη ὣς µέλος τοῦ συγτακτικοῦ προσωπ! κοῦ τοῦ στ. Λε- ξικοῦ τὸῆς ἑλληνικῆς γλώσσης δὲν εἶναι δὲ ἡ πρώτη φορά, ποῦ δημοσιεύδει αὖ- τοτελεῖς σχετικὰς µελέτας. Τοιοῦτοι πγευματικοὶ ἑργάται ὡς ὅ κ. Ἀοῖΐσιος Ὀ, Παντελίδης, τιμοῦν τὴν πατρίδα. των. --]) Ἡ ἑσπέρᾳ τοῦ παρ. Σαββάτου ἕ- λαβε χώραν εἷς τὺ φϱωμαντικὸν «ἵΑ- κταῖον» Ἰωοὺς, Ρὸ κυλικεῖον ὡς πάν- τοτε, το πλωυσιώτατον καὶ ποικίλουν. 3 --Εΐς τὴν θέσιν τοῦ οἰκονόμου ᾿Α- ποστόλου ᾿Λνδοέου διωρίσθη ὅ καθ’ ὅλα ἄξιος καὶ εὐπαίδευτος Πανοσ. ᾿Αρ- χιμαγδρίτης κ. Κλεόπας Μιχαηλίδης, ὅστις, ἅμα τῇ ἐξ Αἰγύπτου ἐπανόδφ του, δὰ ἀγαλάβῃ τὰ καθήκοντά του. --Ἡ ἐπιτροπεία τῶν ἐκπαιδεντηρίων συνεδριάσαοα τῇ απ. Τρίτῃ συνέστησε τὸ αὐτὺ προσωπικὸν δι’ ὅλας τὰς σχο- λάς µας, πλὴν τοῦ Γυμνασίου πρὺς τοῦτο θὰ συγέλδῃ λίαν προσεχῶς. ---Ἱ ἓν- προσεχῆ ἰζυριακὴν θὰ. λάβῃ χώραν ἓν Δερυγείᾳ ἡ ἑορτὴ ἐπὶ τῇ λήξει τοῦ ἔτους τοῦ ἀρρεγαγωγείου καὶ παρ- Ὀεναγωγείου, τὴν δὲ ἑσπέραν θὰ διδα- χθῆ ὑπὸ ἀρίστων ἐρασιτεχνῶν τὺ δρᾶ- μα ἤ «Ἀκλάβα». ---Συγχαίρομεν θερμότατα τὴν συµ- πολίτιδά µας δεσποιγίδα Ἑλένην Μ, Μούμα, ἀποφοιτήσασαν -μὲ ἄριστα ἓκ τοῦ Παγκ. Διδασκαλείου καὶ λαβοῦσαν τὸ Χεβέρειον βραβεῖον κατὰ τὸν ἐπὶ τούτῳ: διαγωνισµόν. --)Αφίκοντο οἱ εὐέλπ'δες σπουδαστιαὶ, κ. κ. ᾽Αγγελῆς Χιλιμίντρης, Ανδρέας Ζανγέτιως, Γιάννης Εὐθυμίου, Γεώρ- γιος Διᾶκος καὶ ἡ μαθήτρια τοῦ Νηπι- αγώγείου Αἰκατερίγη Κ. Νικολάου. --Ἐπίσης ἀφίπετο ὁ ἀπόφοιτος τοῦ Ὠδείου ᾿Αθηγῶν κ. Γεώργιος Κονγα- ος, ὅστις, ὣς πληροφορούμεῦδα, ἔχει μοναδικὀν τάλαντον, ὑπῆρξε δὲ ἔπι- µελέστατος καὶ κατηρτίσθη ἄριστα. --Ὁ κ, ᾽Απόστολος Κουμούλης δὲν δέχεται ἐπισκέψεις τὴν ὃθην ἸἹουνίου. --Ὁ δραστηριώτατος καὶ κάλλιστος ὑπάλληλος τοῦ σιδήοοδρόµου Χ. Λοΐζος Ραγουζαῖος µετετέῦη ἀπὸ Ἑθρύχου ἐἔγ- ταῦῦα. --'Αφίκοντο ὡσαύτως ἐξ. ᾽Αθηνῶν οἳ. εὐέλπιδες φοιτηταὶ κ. κ. Ἀτέιφανος ᾽Αγάδαγ. Παπαδόπονλος-τῆς Ἰατρικῆς, καὶ Γεώργιος Χαρ. Δημητοίου τῶν µα- δηματικῶν. ---ἹΑφίκετο ὁ κάλλιστος ἓν τῇ ᾿Αμ- πετείῳ Σχολῃ Καΐρου διδάσκαλος κ. Κ. Ταμασοκλῆς. --ὍὉ γνωστὸς µεγαλέμπορος ζώων ᾽Αογύθης 'τηλεγραφικῶς ἀγήγγει- λεν εἲς τὸ Δημαργεῖον ὅτι θὰ παρευρί- σχεται κατὰ τὴν ἐνταῦθα τελεσῖ ησομέ- γην πανήγυριν τῆς 14 καὶ 15 Ιουλίου. ---Ἡ κυρία Πέτρου 1. Χατζηπέτρου ! δὲν δὰ δεχδῇ ἐπισκέψεις κατὰ τὴν 2θην Ἰουνίου. ---Τὴν λογοδοσίαν τοῦ Γυμνασιαρχεύ- οντος ΠΠαγοσ. ᾿Αρχιμανδρίτου κ. Ίουβ. Χ. σεχῶς. --Τῇπ. Παρασκευῇ ὃ βοσκὸς Σκαρτὴς ἐνῶ ἕἔψηνε πατάτες εἴς τι χωράφι, ὃ ἄνεμος παρέσυρε τὸ πῦρ, τὸ ὁποῖον πατέκαυσε ἀἁρκετοὺς ἐκ τῶν φραγμῶν Ὁ κ, Παντελίδης ἀπὸ πολλοῦ κατα», ατα --ΕΞΕΩΤΕΡΙΕΑ ὁ ἐπιβαίνων τοῦ ἀδροπλοίου Ἱ- ταλία, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, νατ- έπεσεν ἐπὶ τῶν πάγων τοῦ πό- λου κατὰ τὴν ἐπιστροφήν της, Ηετεφέρδη δι ἀεροπλάνου ὑπὸ Σιθυηδοῦ ἀεροπόρου καὶ ἑτέρου ὑδροπλόνου εἰς Σιουηδικὸν λι- Μένα ἐπὶ τοῦ ἀτμοπλοίου «Πόλις τοῦ Μιλάνου». Οἱ ἕτεροι σύντροφοί του πχρα- μένουν εἰς ὃ µέρος κατέπεσαν παὶ εἰς τοὺς ὁποίους διάφοροι ἀζροπόροι ἔρριφαν τροφάς, σχη- νὸς μαὶ ἄλλα ἀναγκαιοῦντα. 'ὃ Σουηδὸς ἀεροπόρος ἐπιστρέ- φας δἰς τὸν τόπον τῆς χαταστρο- φῆς πρὸς περίσωσιν καὶ ἄλλων πητὰ τὴν προσγείωσιν (προσπά- γὠσιν) πωτέπεσε καὶ ζητεῖ ἐξαρ- τήµατα. Ἡ τύχη τριῶν συντρόφων τῶν ᾿ἐξερευνητῶν ἀποσπασθέν- των πρὸς ἀνίχνευσιν τῶν µε- ρῶν ἑὀπδίνων ἀγνοεῖται εἰσέτι, ἘἨπίσης ἀγνοεῖταί ἡ τύχη τῆς ἁποκοπείσης σφαίρχς (μπολονιοῦ) τῆς αἹταλίας» μὲ 7 ἑξερευτητάς. Ῥοήθειαι χἀὶ προσπάδειαι πρὸς παρίσωσιν τῶν ἕἑξερευνητῶν δι- αρκῶς ἐξακολουθοῦν. --Αἰ ἐργασίαι ἐν ΙΤ ενεύῃ τῆς Κοινωνίας τὸν ἸἘΕθνῶν ἐξοανχο- λουθοῦν. ΑΦΗΝΑΙ.--Προσπάθειαι ὅπως τὴν ἁπεργίαν ἀκολουθήσωσιν οἱ ἐργάται τοῦ ἐπισιτισμοῦ καὶ ἅλ- λόὸι τοιοῦτοι ἐν ᾿Αθήναις ἀπέ- τυχον, χαθόσον οἱ συντηρητικοὶ ἐργάται οἱ ἁποτελοῦντες τὴν µε- γόλην πλειονοφηφίαν ἠρνήθη- σαν νὰ παύσωσι τὴν ἑἐργασίαν των, . Ἐπιτροπεία τῆς Γενιχκῆς Συν- ομοσπονδίας τῶν ἑἐργατῶν πα.- ρ6κάλεσε τὴν Κυβέρνησιν νὰ µε- σολαβήσῃ πρὸς διακανονισμὸν --ὃ ᾿Αρχηγὸς τῆς ἑξερευνή- . σεως τοῦ βορείου πόλου Νόπιλε | δἱ5 οὐδαμοῦ διεσαλεύθη. ᾿Απόλν- τάξη ἅπαξ ἔτι κατηγθρηματικἡν διάφευσιν εἰς πάσας τὰς κανχθ- βούλους ταύτας διαδόσεις. Ἡ τά. τος ἡσυχία ὑπάρχει παντοῦ. Ἡ ἀἁπέργία ὠᾠσαύτως τῶν καπνερ- γατῶν, παρ᾽ ὅλας τὰς καταβλη- θείσας ἑνεργείας, δὲν ἠδυνήθη νὰ γενικευθῇ. 'ὁ ἀριθμὸς τῶν ἑρ- γστῶν, οἵτινᾶς δὲν ἔπαυσαν ποτὲ ἐργαζόμενοι, εἶναι μέγιστος. --Θἱ Ἕλληνες ἀεροπόροι ἀπὸ Αἱγύπτου διὰ τῆς Σαχάρας ἀφί- Χοντο εἰς Παρισίους, εἰς οὓς ἑγέ- νετο ἐγκάρδιος ὑποδοχὴ καὶ ἐκ μέρους τῶν Γάλλων καὶ τῶν ἡ- µδτόρων. π | πας ΕΗΝΙΦΕΡΗΙ. ΕΝΤΙ πο σσ ως ὁ κ. Α. Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΛΙ- ΔΗΣ θέλων νὰ εὐχαριστήσῃ τὴν πολυπληθή πελατείαν του, ἄπε- φέσισεν ὅπως, ἀπὸ σήµερον 29 τρέχοντος µέχρι τῆς 5ης Ἰουλίου διαθέση εἰς τὰ Καταστήµατά του πρὸς πώλησιν διάφορα ἐμπορεύ- µατα εἰς τιμὰς «Οεσᾶρίοη». Ἱρέδατε, λοιπόν, ὅλοι, ἵνα ἑ- πωφεληθῆτε τῆς περιστάσεως, δι- ότι, λόγῳ τῶν 'χαμηλῶν τιμῶν, θά ἐφοδιασθῆτε οἰχθνομικώτατα μὲ πᾶν ὅ,τι χρειάζεσθε» Ἓν τῶν Εωνκκημάτων 4. Ε. ΧΡΙΣΤΟ4ΟΥΑΙ4ΟΥ ο οὐ παθιαμιῤμαμνπάἁμιωνκωωμήμόν-αιο : ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Νέαι τιμαὶ Βυπριαοκῶν γραμµα- τοσήµον Παλαίᾶς καὶ νέας .. ἐχδόσεως.... Παλαιὰ ἔκδοσις. ΄ 1)4, 1)3, ὅ)4, 6 γο. τὰ 100. 1 καὶ 1 1)3 18 γρ τὰ 106. 3 ειαὶ 3 1)8 33 1)8 γο. τὰ 100. 4 καὶ 4 1)9 100 γρ. τὰ 100, 6,136 γρ. τὰ 100. ϱ, 200 γρ.τὰ 100. Νέας ἑπδόόεως. ὃ)ά, 14 γο. τὰ 100. ᾱ, 96 γρ. τὰ τῶν διαφορῶν τῶν κναπνεργα- τῶν καὶ τῶν ἑργοστασιαρχῶν ναὶ ὡσαύτως νὰ ἑξετάσῃ τὰ αἳἱ- τήµατα τῶν λοιπῶν ἐργατινῶν ὀργανώσεων, 'ὁ 'Ὑπουργὸς τῆς 100. 1:1)8, 4Ό γο. τὰ 100. 9 1) 9, 659 γρ. τὸ 100. Τὰ ἄλλα στὴν μισὴν ἀξίαν των, Γοάψατε ΔΑ, Π. Σωτηριάδην Ἐλευθεριάδον δὰ καταχωρίσωµεν προ-ϊ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ὑπεσχέδη νὰ εἰσαγάγῃ τὸ ζήτημα ἐν τῷ Ὑπουργικῷ Συµβονλίῳ καὶ ἑδή- λὼσεν, ὅτι ἡ Ἐυβέρνησις θὰ ζη- τήσῃ παρὰ τῆς Βουλῆς νὰ φηφί- ση πρὸ τῶν διακοπῶν τὰ Νομο- σχέδια τῆς ἐργασίας, ἅτινα ἤδη ὑπεβλήθησαν. --Ἔνδμκα τῆς ἐπιμονῆς ὁρι- σιάνων κέντρων ἵνα διασπείρω- σιν εἰδήσεις ἐπὶ δῆθεν ταραχῶν ἐν Ελλάδι :σχετιζοµένων πρὸς τὴν ἁἀπεργίαν, τὸ ᾿Αθηναϊκὸν Πρακτορεῖον ἐνξτάλη ν᾿’ ἀντι- Ώσρώσια- Αμμόχωστος ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ὁ γνωριµώτατος ἐν Κύπρφ κ. ΥΣ, ΚΜΙΛΝΗΠΗΣ μετέβη, µέσῳ. ᾿Αθηνῶν, εἰς Παρισίρυς πρὸς προµήδειαν ποικίλων καὶ ἐκλε- κτῶν Γουναρικῶν διὰ τὰ ἐν Λευ- κωσίᾳ, Λεμεσῷ καὶ Λάρνακι Κα- ταστήµατά του. «ποτ «ου Ἐν τους ησ.Α-) τοῦ κήπου τοῦ κ. Γιάγκου Δημητρίου : καὶ δένδρα, προξενῆσαν ζημίαν περὶ τὰς. κο0θ. --Εἷς τὴν Σινὲ---Οριὰν τὸ ἄπειρον πλῆθος τῶν θεατῶν κατεγοητεύθη κατό τὰς νύκτας τοῦ π. Σαββάτου καὶ ἵζυ- ριακῆς ἀπὸ τὴν ὥραίαν ταυγίαν ἡ «Μεσ- σαλίνά». Σκηγαὶ ἀπεριγράπτον πλούτου καὶ ὡραιότητος. Ὅλη ἡ ζωὴ τῆς ἀρχαίας Ρώμης μὲ ὅλα τὰ ὄργιά της, τὰς σα-, τανικότητάς τῆς καὶ τὰ αἵματα. ἈῬκηναὶ ἓκ τοῦ βίου τοῦ ἐκπεσόντος ἀνθρώπου εἷς τὴν ἀκολασίαν καὶ τὴν. ἁγριότητα. Ὅσον καὶ ἄν ἀναπαραστήσουν τὸς ἐποχὰς ἑκείνας ἁμυδρὰν ἴδέαν δίδουν τῆς πραγµατικχµτητος τοῦ ἀποκτηνω- δέντος ἀνθδρώπου. --Ὁ κ. Μιχ. Σ. Ἐμφιετζῆς ἔχει πρὸς ἐγοικίασιν δωμάτια ὑγιειγότατα. -Απέδανεν ἓν Λαπήῦῳ ὁ ἕἓκ τῶν προυχόντων κ. Λιασῆς Γεωργίου καὶ ἐκηδεύδη πανγδήµως. Ἐπὶ τῆς σοροῦ του κατετέθησαν διάφοροι στέφαγοι, Ῥυλλυπούμεῦα τοὺς οἴκείους του. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οἰκία ἐν τεσσάρων δωματίων μεδ' ὅλων τῶν χρειωδῶν, μετὰ νεροῦ ᾱ- φεµομύλου, κήπου κ. Λ. π. Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Μι- χαλάκῃ Γιαννάκη, μαραγκῷ. Ἐϊναι γνωστὸν πλέον εἲς πάντας ὅτι, οἵ ἑλώδεις πυρετοί, ἡ ἀγρία αὕτη ποινωγνικὴ µάστιξ δύναται γὰ καταπολεμηῦῇ -μόνον διὰ τῆς κινίνης καὶ µά- : λιστα τῆς ὑδροχλωρικῆς. Ἡ κινίνη ὅμως διὰ γὰ φέρῃ κάλὰ «ἀποτελέσμα- τα ὀφείλει πρωτίστως νὰ εἶνγε πραγματικῶς. ὑδροχλωρικὴ καὶ καλῆς ποιότη- : τος, δεύτερον ἀπηλλάγμένη πάσης νοθείας καὶ τρίτον τὰ ἀγαραζόμεγνα χάπια εἴτε μὲ ζάκχαριν εἴτε μὴ ὀφείλουν νὰ ἔχουν ἀκριβῶς τὸ βάρος τὸ ἔπιση- µειούμενον εἷς τὰς φιάλας καὶ τὰ σωληνάρια. ος Προτιμᾶτε ν᾿ ἀγοράζητε χάπια κπινίνης δὶς μικρὰ σωληνάρια (τῶν δέκα) σφραγισµένα διότι ἑχτὸς τοῦ ὅτι εἶσθε βέβαιοι περὶ τοῦ εἴδους (ὑδροχλωρικῆς ἢ ὄχι) τῆς ποιότητος καὶ τοῦ βάρους, ἄπο- φεύγετε κάθε κίνδυνον µεταδόσεως διαφόρων μολυσματικῶν ᾱ- σθενειῶν, ὅταν σᾶς μετροῦν ἕνα ἕνα μὲ τὸ χέρι τὰ χάπια (ἰδίως χωρὶς ζάχχαριν) τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴν ἱδιότητα. νὰ. ἀπορροφοῦν ἱδρῶτα καὶ µάλιστα τώρα τὸ καλοκαῖρι µε ἱδρωμένα καὶ ἀκάθαρ- τα χέρια. ... Φ. «. ππτνν ό Ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεέία ΣΑΝΙΤΑΣ προβλέψασα ὅλους τοὺς κινδύνους τούτους πατασκευάζει χάπια κινίνης ὑδροχλωρικῆς καθαρᾷς καὶ καλῆς ποι- ότητος ὑπὸ τὸν αὐστηρὸν ἔλεγχον τοῦ Ἑλληνιχκοῦ Βράτοὺς συμφώ- νως εἰδικοῦ νόµου ΓΣΝΕΒ 1908 (περὶ Χαθαρᾶς κιγίνης) εἰς σωληνάρια σφραγισμένα περιέχοντα 10 χάπ'α ἕκαστον μὲ ζάκχαριν Ἡ δίχως ξάκχαριν καὶ περιτυλιγµένα μὲ τὰς σχετικὰς ὁδηγίως τῆς χρήσεως Ἑλληνιστὶ διὰ νὰ διδά- σµεσθε πῶς νὰ καταπολεμῆτε συστηματικῶς καὶ ἀποτελεσματικῶς τοὺς ἕλά- δεις πυρετούς. Ἶν Ελλάδι τόσον τὸ. ἐπίσημον “Ἑλληνικὸν κράτος ὅσον καὶ ὁ Ἑλληνι- κὺς λαὸς χρησιμοποιοῦν κινίγην ὑδροχλωρικὴν µάρκας ΣΑΝΙΤΑΣ εἰς σωλη- γάρια καὶ τίποτε ἄλλο. Ἐν ἈΒαρωσίοις δὰ πολοῦνται ἀποχλειστικῶς καὶ µόνον εἰς ὅλα τὰ Φὠναρμακεῖα τὰ ὁποῖα δύνασθε νὰ ζἠτῆτε πάντοτς καὶ εἶνε καλῶς σφραγισµένα μὲ τὴν µόρχαν ο ΜΑ πσστ ο. ὁ------ μον ως ΕΤΟΣ Ρον «Ὁ Φεὸς ἐποίησε τὸν κόσμον ποτ προνη {ου καὶ τὸν ἐφόρτωσε στοὺς γεωρ- -ΕΝ ΒΑΡΩΣΙΟΙΣ (ΚΥΠΡΟΥ) Παρασκ5υἡ 19Π Ἱουνίου 1928, αρίθ. 79 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» γοὺς νὰ τοῦ τὸν συντηροῦν», ΚΥΡΙΒΚΟΣ ΠΛΥΑΟΝΥ ΡΟΣΣΙΛΗΣ α απ α «Ἔχει ὁ χοωρικὸς χρήματα, Ἔχει ὁ κόσμος ὅλος», (Αρχαία Δατινικἡ πιροιµία!, ἂξ χχ «ξτεροῦντοι εἷς αὐτὸν τὸν ισα. ον τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου, ἐκεῖ- νοι ἀχριβῶς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἔσπει- ραν, τὸν ἐκαλλιέργησαν καὶ τὸν πορήγαγον», ων πῶς 7/4 ΜΖζ ον τ{τ, κε κ Χί Τὰ χειρόγραφα νὰ εἶνε εἶα. νάγνωστα, Τὰ χειρόγραφα δὲν θἀ ἐπιστρέ- φωνται, Ἐκτυποῦτοι εἷς τὰ ἰδιόχτητα Ἰνπργραφεῖα ἡ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ον ορσῷ κκ λ ὦ δν αν ΦΗΝΗΡΙΣ ΒΒΛΟΚΛΛΙΜΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Εσωτερικοῦ ἔτησίως 5 0. 19. Ο, ἘΕξωτερικοῦ » { ἹΙ. 0.0. Ἔπ.στολαί, χειρόγθαφα καὶ ἐμ- Ἀάσματα δέον νὰ διευθύνώνται σερὸς τὸν Κον Λ. Τ. ΙΛΘΤΒΙΔΗΝ, ΄Ὑποδιενδυνεὴν καὶ Διάχειρι- σιὴν «Δημιουργίας», ἜἘπισ - πλέι τ νονται αἳ δυνδρομαὶ ἤ εἶνε πληρω- τέαι εἰς πρώτην ζήτησιν.... β” Τοῦ ἑσωτερυιοῦ αἳἵ συνδρο- μαὶ πληρόνονται ἀνυπερδέίως µέ- χρι τοῦ Αὐγούστου ἢ Σεπτεµβρίου ἑκάστου ἔτους, ὁποτεδήποτε χοί ἂν ἤθελεν ἑνγραφῇ χανείς. Υγ) Αἱ συνδρομαὶ ον αιβάτως εἶ- νε τοὐλάχιστον ὅν' ἕνα ἔτος. 4 Σα ΡΡΓΛΝΟΝ ΤΗΣ ΠΛΡΛΓΩΓΙΚΗΣ, 0) «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗΣ | ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΝΟΡΘΩ ΣΕΩΣ η αυ ασε ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Λ. Γ, ΖΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ο σιροαώωαρ-- ακιώνώνζώιώκωικκεκωτικζλήκέώπωσα ες λωζσασσα. “λΝ ΤΟ ΛΛΛΣ ΜΩΡΙΝΘΗ, ΕΝ ΤΙΝΙ ΜΛΙΣΘΗΣΕΤΛΙ Ὅτι τὰ τῆς χώρας µας βαΐνουν κατὰ κπρημνῶν, εἰς τὸ χάος, εἶναι φανερώτατον εἰς τοὺς εἰλικρινεῖς μελετητὰς τῆς καταστάσεως. Σύγχυσις ἀντιλήψεων' σύγχυσις γραμμῶν' σύγχυσις συστή- µατος' ἄταντος τακτική, ἰδοὺ ἡ πορεία τῶν καθ’ ἡμᾶς / Πολιτικὴ γραµµή, ὣς ἐπὶ πολύ, τῶν πολιτευομένων κα ἡγουμένων ἐπισήμων καὶ μὴ ἀλλοπρόσαλλος, αἰνιγματώδης, μὴ ἑλκύουσα τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος κυριο- Λεκτικῶς τὰ ἔχασε µέσα εἲς αὐτὴν τὴν βαβυλωνίαν τῶν ἐπι- διωκοµένω»ν καὶ τῆς ζξοφώδους στάσεως ἑκάστοτε τῶν Ίγη- τόρων. Εἰς σπανίας περιστάσεις παρουσιάσδη συσσωματωμένη ἡ αἱρετὴ ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία. Φανερώτατον καδίσταται ἕ- κάστοτε ὅτι οὐδεμία, ὡς ἐπὶ τὸ πᾖεῖστον, προηγεῖται συνεν- νόησις καὶ ἐπισταμένη µελέτη τῶν παρουσιαξοµένων ἕητη- µάτων ἐντὸς ᾖἤ ἑκτὸς τῆς βουΛῆς. «Ὅσαι πεφαΛαὶ καὶ τό- σαι γνῶμαι» Ἕκαστος πορεύεται ὅπως ἤϊδελε δόξει αὐτῷ, γνώμονα ἔχων τὰ τῆς ἓν δυμῷ ἐπιδιωκομένης ἰδιοτελείας του, ἢ τῶν στενῶν τοπικιστικῶν ἀντιλήψεων, ἁδιαφορῶν διὰ τὸ γενικώ- τερον συμφέρον, διὰ τὸ καλὸν ὁλοκλήρου τῆς Νήσου. Μι- κρότης ψυχῆς, µικρότης νοῦ, µικρότης ἀνθρώπου./! Οὐδεμία συνεκτικὴ δύναµις ὑφίσταται ἓν Κύπρῳ καὶ ο δεὶς ἠδυγήδη ν᾿ ἀποκτήσῃ τὸ παγκύπριον κῦρος, ἅπαραί- τητον διὰ τὴν συγκράτησιν ἔνιαίου μετώπου. Θάλασσα, πέ- Άαγος, µέσα εἰς τὸ ὁποῖον κπολυμβοῦν κατ ἀνάγκην πάν- τες ὁ σώζων ἑαυτὸν σωδήτω. Σώσιμον οἰκονομικῶς τοῦ σαρκίου, τοῦ ἀτόμου, τῶν φί- λα κειμένων περὶ αὐτούς { 3 ο - . Πρωτόγονος ἀντίληψις, οτενή, ἐκβαρβαρισμένη / Μή, εἰς! τὴν γενικὴν εὐημερίαν δὲν εὑρίσκει καὶ τὸ ἄτομον τὴν ἰἴδι- κήν του, καὶ αὐτὴν ὠραιοτέραν, σταδερωτέραν, ἄνδρωσι- νωτέραν Καὶ ὅμως) ἕκαστος δι ἑαυτὸν καὶ τὰ πέριξ του. Μαὶ ἐὰν, κἄπου, κἄπου, πιροβάλλώνται φωτειναὶ γνῶμαι, φροντίζουν νὰ τὰς συσκοτίξουν, νὰ τὰς ποδοπατοῦν ἀπὸ φΏόνου ἑλατήρια. : Τὰ πάντα ἄς βαΐνουν ὅπως διάβολον βαΐνουν, διότι τὸ ᾿Εγὼ τοῦ Α ἤ τοῦ Β δὲν δὰ ἔχη τὴν σφραγῖδά του εἰς ἴε- θαπεύουσαν ὑπόδειξιν. Τὸ ξερὸ ἑγὸς ὅταν δὲν προβάήλει, καὶ δὲν δύναται, βέβαια, νὰ προβάλΛῃ, ἀφοῦ εἶνε ξερό, κἄτι νέον καὶ ὠφέλιμον, δὲν δέχεται τοῦτο ὅταν προβάλλεται ἀπὸ ἅλλου τὸ κεφάλι. Τὸ πολιτεύεσθαι ἐν Κύποῳ εἶναι ἑρασιτεχνικόν, πάρερ- γον, Τυχαίως καὶ µοιραίως σοΛλΛλοὶ ἐπιπολάξουν ἀπὸ σχετικὴν Λλάμψιν ἐξωτερικὴν, μηδεμιᾶς ἓἔν τοῦ ἐσωτερικοῦ των ἐκ- πορευοµένης Λάμψεως ποραγματικῆς. {αοπΛᾶνοι ὃρασεῖς οἱ πλΛεῖστοι καὶ χαρακτῆρος νερουΛΛοῦ, κάµπτονται εἰς τὰ χάδια καὶ τὰ μειδιάµατα τῶν κρατούντων ἀπεμπολοῦντες τὴν ἣν ἔχουν ἐντολὴν νὰ κρατοῦν ἀνδροπρέπειαν καὶ γραμμὴν ὣς ἐκπρόσωποι ἑνὸς ἀναξιοπαδοῦντος, τλήµονος λαοῦ. | Δεχόμενοι ἅττιαξ ἐντολὴν ἀντιτροσωπευτικὴν τοῦ ᾖΛαοῦ, ὤφειλον ὡς Νυρίαν των ἐνασχόλησιν νὰ ἔχουν τὴν ἤν ἔλα- Ἀθον ἐντοΛλήν. ᾿ΑΛΛ᾽ οἱ πλεῖστοι, πολλάκις προβάλλουν ἴδιω- τικὰς ἐργασίας καὶ ἁποστάσεις πρὸς δικαιολογίαν διὰ τὴν μὴ παρουσίαν των ὅπου ἂν ἤδελε τὸ καἸέση ἡ ἀνάγκη, ὥσεὶ νὰ ἔμελλον τὸν Λαόν αἵ ἰδιωτικαὶ ὑποθέσεις τῶν ἄντιπρο- σώπων του. Μὴ ἡ προσήλωσις καὶ ἡ ἐπιτηδειότης διὰ ἰδιω- τικὰ ὀφέλη ἐξυψώνουν τὸν δηµόσιον ἄνδρα Ὁ λαὸς περι- μένει ἀπὸ τοὺς ἀντιπροσώπους του µελέτην καλὴν τῶν ἕη- τηµάτων του, προσπάθειαν ἐνδελεχῆ διὰ τὴν δεραπείαν τῶν ἀναγκῶν του καὶ τίµιον χαρακτῆρα ἀπέναντι τῶν κρατούγ- Ἅων διὰ τὰ ἀνδρώπινα ἰδεώδη του. Ὅσοι δὲν δύνανται ν᾿ ἀνταποκριδοῦν πρὸς τὰς ἀπαιτή- σεις αὐτάς, ἅἄς ἀποτραβηχὺοῦν εἰἲς τὸν ἰδιωτικὸν βίον καὶ ἐκεῖ ὡς ἄτομα, ἄς γίνουν ὅ,τι Ὀέλουν. Οἱ Λαοὶ ἀπὸ τοὺς δη- µοσίους ἄνδρας ἔχουν ἀπαιτήσεις ὑπὲρ τῶν γενικῶν συμφε-. ! { 3 κ - 4 Φ , 9 . θόντων, χωρὶς νὰ φθδονοῦν τὴν ἰδιωτικὴν εὐημερίαν, καὶ δι ἱ [αὐτὸ τοὺς ὑψώνουν ὑπεράνω τῶν ἅλλων, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὃ- : 3) ψωδοῦν ὑπεράνω τῆς ἰδιοτελείας καὶ ἐπτελοῦν πιστῶς καὶ εὐόρκως τὸ καὺδῇῆκόν των διὰ τὸ γενικὸν καᾖόν. | ᾿ΑΛΛ᾽ οἳ ἡγήτορες ἐν Κύπρῳ, ἐπίσημοι καὶ ἀνεπίσημοι πρὸς δύο ταυτοχρόνως ἀντιθέτους διευθύνσεις, εἶνε ὁ ἰδεώδης ντε- τεµτὶβ /» Έτσι ἐσκέφθη ὁ σοφώτα” τος Ἕλλην καὶ ἔθεσεν εἰς πρᾶξιν τὸ σύστημά του. Ε Επληοώνετο καὶ ἀπὸ τοὺς κατα” ᾿σκοπευομένους καὶ ἀπὸ τοὺς κατα” καβωςςς γην σύνεπείᾳ τῆς ὁποίας χιλι- άδες ἰθαγενῶν ἑἐργατῶν παρα- µένουσιν ἄεργοι. κος Ἐν τοιαύτῃ κατοαστάσει εὐκό- ἵλως δύναταί τις νὰ ἀναλογισθῇ , εἶναι, ἐκτὸς ἑλαχίστων ἐξαιρέσεων, οἷοι καὶ χειρότεροι ἀπὸ 'ὅ,τι τοὺς περιεγράψαµεν. 1ὸ ἅλας αὐτὸ τῆς ποικίλης πκινή- Ίσεως τοῦ τόπου αὐτὸ εἶναι. Εχει ἀπομωρανὺῇ. ᾿ΑΛλὰ τὸ ᾿ἆγνὸν ἅλας δὲν ἁπομωραίνεται. Διὰ νὰ μωρανὺῇ, σηµαίνει ὅτι ποτὲ δὲν ὑπῆρξεν ἀγνόν. Πῶς δὰ τὸ ἐξυγιάνωμεν ᾿Αδύ- νατον νὰ ἑξυγιανδῇ. πρέπει ν᾿ ἀπορριφὺῇ ὡς ἄχρηστον. ᾽ΑΛλ’ εἶναι εὔκολος ἡ ἀπόρριψίς του Ἡ ὑρασυτάτη των ὃδηµοκο- πία, ὃ ἐκφαυλισμὸς τὸν ὁποῖον ἐπεχείρησαν νὰ εἰσαγάγουν εἰς τὸν τόπον διὰ τῶν δωροδοκιῶν καὶ δι ἄλλων σατανικῶν μέσων, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποχωρήσου». Βλέπομεν σποραδικῶς ἀνὰ τὴν νῆσον ἀγνὰ καὶ ὅπωσ- { “δῄποτε ἱκανὰ στελέχη διὰ τοὺς ἀπαιτουμένους ἀγῶνας. ᾿ΑΛΛὰ ! 'δὰ δελήσουν νὰ κατέλδουν εἰς-.τὴν δηµοσίαν ποικίλην κο-. (νίστραν ᾽ΑλΛὰ καὶ ἄν κατἐ]θου», δὰ δυνηδοῦν νὰ ἐπιπο- Ιλάσουν µέσα ἀπὸ τὸ χάος, τὸ ὅποῖον ἐδημιούργησαν ὑὃστε- ᾿οόβουλοι ἀντιλήψεις, σατανικαί, ἱδιοτελεῖς, ὑπάν Ῥρωποι Ποῖος δὰ εἶναι ὃὅ μάγος ἐκεῖνος ὃ Παγκύπριος, ἤ ἤ πλειὰς ἐκείνη τῶν ἀνδρῶν, ποῦ δὰ παρασύρουν ὄπισδέν των πρὸς τὸ φῶς, :πρὸς τὴν ἀλήδειαν, πρὸς τὴν γραμμὴν ἐκείνην τὴν ἀνδρω-. ὁποία εἶναι ἡ δέσις τῶν µετα- σκοπεύοντας. Καὶ τοὺς εὐχαριστοῦ-, ναστευόντων εἰς τὴν χώραν ἐκεί- σε καὶ τοὺςς δύο. Καἱ, ταυτοχρόνως γην πρὸς Εὖρεσιν ἐργασίας ἐν ὅ ἀντὶ τὰ τρέἐχῃ στοὺς δρόµους καὶ νὰ χρόνῳ χιλιάδες ἴθαγενῶν µένου- κουθάξῃ τὴν ὅρασιν, τὴν ἀποὴν καὶ σιν ἄεργοι. τὴν προσοχήν τον, ἐκάθητο στὸ κα» | Οἱ ἐκεῖθ ά .. φενεῖον ἢ στὸ σπιτάκι του καὶ ἑ ᾿, Ἀβινεν πς Ῥοντες παν δτ φιλοτέχνει, ὃν ἀνέσει, τὸ. ἀστυνομι» π“ισημώς µεταδίδοντες τὰς πλη” κόν του µυθιστόρηµα, εἰς τὸ ὁσιοῖον θοφορίας ταύτας δερμὴν ποιοῦν- ἔδιδο «πάντοτε τὰς πλέον εὐχαρί- ται ἔκκλησιν καὶ ἐξορκίζουσι πάν- στους καὶ ἐπιδυμητὰς λύσεις, ἔφαρ- τα δυνάµενον ὅπως μὴ᾽ ἀπολίπὴ ιπίνην ὅλον τὸν Κυπριακὸν Λαὸν, διὰ νὰ ἀπολακτήσῃ τὰ Ιποικίλα εἴδωλα καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσουν εἰς τὸν δρόµον τὸν ὦ- ραῖον ἐκ τοῦ ὁποίου δὰ ἐκπηγάσουν ὅλα τὰ ἀγαδὰ ᾿Επὶ ποΛύ, φαίνεται, δὰ τοιαῦται προσωπικότητες! /ᾗ Προ-ι-νοι ΠΠΡΙΠΑΤΟΙ ΕΛΙΝΗ ΙΕΚΗΡ. ἝἛλλην-- καὶ αὖ- ὝἽνας ἔξυπνος γγωστὸν, ὅτι ἡ ἐξυπνοτέρα ράτσα τῆς Εὐρώπης εἶνε ἡ Ελληνικὴ-- εἶχαν ἀναθέσει γὰ παρακελουδή: σῃ τὰς κινήσεις μιᾶς κυρίας. Ράδε Εὐρωπαῖος ντετεκτίβ, εἷς τὴν θέσιν του, δὰ ἐφρόντιξε νὰ κπάμη τὸ κα” Θῆκόν του, χωρὶς νὰ τὸν πάθη εἴ- ὅήσιν ἡ κυρία, δὰ συνέλεγε τὰ στοι- χεῖα ποὺ τοῦ ἐχρειάξοντο, καὶ δὰ τὰ ἐνεκλίνωνεν εἷς τοὺς ἑνδιαφερο: µένους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους, ἄλλως τε, καὶ ἐπληρώνετο. Ὁ Έλλην ντε: τεκτὶβ δὲν ἠκολούθδησε τὴν σεπια: τηµένην. ᾿Αντὶ νὰ παρακοΛλουῦθῇ, ἆ- πλῶς, τὴν κυρίαν ἐξ ἁποστάσεως καὶ ἐκ τοῦ ἀφανοῦς, τὴν ἐσελησίασε, σταρουσίασε τὸν ἑαυτόν του εἷλικρι νέστατα καὶ τῆς εἶπε : --Κυρία µου, μὲ ἔβαλαν γὰ σᾶς παρακολουθήσω. Σᾶς παρα” πολουθῶ, Λοιπόν. ᾽Αλλὰ μὴν ἀνησυχῆτε, σαρακαλῶ, καθόλου. Αν μοῦ δώσετε ἑκατὸ ὁδραχμὰς ᾱ- ναΛλαμβάνω νά προσφέρω στοὺς ἐν διαφεροµένους γιὰ τὰς κινήσεις σας τὰς ἀντιθέτους, ἀκριβῶς, σιληροφο ρίας ἀπὸ τὰς πραγµατικάς. Δέχεσδε Πῶς νὰ μὺ δεχδῇ κανεὶ τόσον καλὰς ὑπηρεσίας, προσφερομένας τόσον φιλοφρόνως., Καὶ ἡ ἀθωοτέ- ρα κυρία ἁκόμη, δὰ τὰς ἐδέχετο εὖὐ- χαρίστως καὶ δὰ τὰς ἐπλήρωνε προ: Ὀυµότατα, µόνον καὶ µόνον γιὰ νὰ ϕ ο τὸς ἀμόμη ὁ ᾽Αμπὼ διεκήουξε», ὥς μᾶς ἔδώκε, σερὸ ὀλίγων ἡμερῶν, τὸν | ἔύπον τοῦ ἐγχωρέίου ντετεκτίβ. 1οῦ περιμένωώμεν διὰ νὰ προβάλουν |. Τ. 1ΜΝΙΗΣ. τιµωρήσῃ, μὲ τὸν εὔθυμον αὐτὸν τρόπον, τὸν ἄνδρωπον, ποὺ ἑτόλμη- σε ν᾿ ἀμφιβάλη περὶ τῆς ἀρετῆς της καὶ κατέφυγεν εἰς τόσον ἀνάξια διὰ τὸν ἕδαυτόν του καὶ τόσον ταπεινω τικἁ διὰ τὴν ἰδίαν µέσα. Δοισόν, ἁπλούστατα ὁ πρωτότυ- πος Ἕλλην ντετεκτὶ β ἐσκέ- «φῦη ὥς ἑξῆς : «Γιατὶ νὰ γίνω, ἐγὼ, ἀφοομὴ σκαν- δάλων Γιατὶ νὰ προκαλέσω δια’ ξύγιον ἢ ἔγκλημα, ἐνῷ στό χέρι µου εἶνε νὰ τὰ ἀποσοβήσω καὶ τὰ δύο ἝἽνας ζηΛλότυπος σύζυγος ἢ µία ξη- λότυπη σύξυγος ἀποτελοῦν μεγάλην κοινωνικὴν συµφοράν. Ας τὴν ἓ- ξουδειερώσωμεν Λοιπόν. Οἱ σύξυ- γοι δὲν πρέπει νὰ µαδαίνουν σεοτὲ τὴν ἀλήδειαν, οὔτε πρῶτοι, οὔτε τελευταῖοι. δαἱ, ἂν ἔχουν τὴν νγοση: ρὰν περιέργειαν νὰ τὴν μάθουν, καδῆκον κάθε ἀοθρώπου, κηδοµέ- νου τῆς κοινώνικῆς ἠσυχίας, εἶνε τὰ φροντίξῃ νὰ τοὺς τὴν ἀποκρύπτῃ. Ακόμη καλύτερον νὰ τοὺς τὴν σα” θαμοθφώνῃ κατᾶ τὴν ἀρέσκειάν των. Ὅταν μπορῇ κανεὶς νὰ κάµῃη τὸν ὅμοιόν του εὐτυχῆ, μὲ τὸ ψεῦδος, εἶνε ἀσυγχώρητος νὰ τοῦ σιροσφέ- ρει τὴν ὀδυναρὴν ἀλήδειαν. Τὸ νὰ ἀγνοῇ ἁπλῶς ἕνας σύζυγος τὴν ᾱ- πιστίαν τῆς συξύγου του εἶνε µία οὐδετέρα κατάστασις' τὸ νὰ λαμβά- νῃ ὅμως καὶ ἁπτὰς ἀποδείξεις περὶ τῆς τιµιότητός τῆς, εἶνε µία δετικὴ εὐτυχία. Γιατὶ, λοισὸν, νὰ μὴν προσ: φέρω τὴν εὐτυχίαν αὐτὴν, ἀφοῦ εἶμαι ὁ ἁρμοδιώτερος πρὸς τοῦτο Κὰὶ ταυτοχρόνως γιατὶ νὰ μὴ σώσω στα δεινά Ένας ντετεκτὶβ, ποὺ μπορεῖ νὰ πράττῃ τὸ καλὸν µίαν ἀτυχῆ ὅπαρξιν ἀπὸ ἀνυπολόγι- µόξων, τοιουτοτρόπώς, εἰς τὸ ἐπάγ- γελµά τον, τὸν φυσικὸν καὶ Ὀεάρε- στον νόµον τῆς «ἤττονος προσπα δείας.» Γ. Ὁ Τύπος τοῦ ντετεκτὶβή- το λάδα. Ιδού, ὅτι ἀπεκτήσαμεν τὸν τελειότερον τοῦ κόσμου. ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ εζζώλν» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πρὸς τὸ εὐσεβὲς Ἑλληνο- ὃς χριστιανικὸν πλήρωμα | τῆς Νήσου. | Τέκνα ἓν Κυρίῳ ἡμῶν ἁγαπητά, [. Πρὸ ἕξ περίπου μηνῶν κατό- ἴσαιν ἀσφαλῶν πληροφοριῶν περὶ. τῆς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἰκτρᾶς ἐν γένει Ῥέσεως τῶν µετανα- στευόγτων εἰς τὸ ἐξωτερικὸν συµ- πατριωτῶν ἡμῶν καὶ δὴ εἰς ἀπο- µεμακρυσιένας χώρας, ΄ εἴχομεν ἀποαύλσῃ ἐγκύκλιον πρὸς τὸ Ἆρι- στιανικὸν πλήρωμα τῆς ἸΝήσου ἐφιστῶντες τὴν προσοχῆν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς ζοφερᾶς ταύτης κατα- στάσεως τῶν μεταναστευόντων καὶ ἀποτρέποντες πάντα σκο- ποῦντα τοιαύτην µετανάστευσιγ. Καίτοι δὲ δὲν δέλομεν νὰ πι- στεύσωμεν, ὅτι οἱ λόγοι καὶ συ- στάσεις ἡμῶν ἔμειναν ἄνευ ἆγα- θοῦ ἀποτελέσματος οὐχ ἠττον, ἐπειδὴ οἳ προκαλοῦντες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, τὴν µετανάστευσιν ποικίλοι λόγοι δὲν ἔπανσαν, ἡ οἰκονομικὴ δηλογότι πολλῶν στε- γοχωρία καὶ ἡ ἐκμεταλλευτικὴ προπαγάνδα τῶν ἐννοούντων εἰς βάρος τοῦ ἄλλου νὰ κερδοσκο- πῶσι καὶ διότι νεώτεραι ἐπίσης πληροφορίαι παρισζῶσι τὴν κα- τάστασιν τῶν μεταναστευόντων εἰς τὰς μακρυνὰς χώρας. ἰδίᾳ δὲ εἲς τὴν Αὐστραλίαν μὲ τὰ µελα- Ἱγώτερα χρώματα ἐθδεωρήσαμεν ἐπιβεβλημένον, ὅπως καὶ αὖδις σιστήσωµεν περισσοτέραν προ” σοχΏν προκειµένου περὶ τοιούτων | μεταναστεύσεωγ. ἱζατὰ τὰς ἐν λόγῳ ἐπισήμους “πληροφορίας µεγάλη οἰκονομικὴ κρίσις µαστίζει τὴν χώραν ἐκεί- ἄγνωστος, ἕως τώρα, εἷς τὴν Ἔλ-. νὰ συντελέόῃ πρὸς ἀποτροπὴν ἀπὸ τοιαύτης μεταναστεύσεως τῆς ὁποίας τὸ κατάντηµα εἶναί φρικωδῶς οἰκτρὸν καθόσον, ση” µειωδήτῳ «καλῶς, οὔτε αἱ αὐτόδι ἀρχαὶ λαμβάνουσι πρόνοιάν τινα περὶ τῶν μεταναστῶν οὔτε πρὸς εὕρεσιν ἐργασίας ἀλλ οὔτε καὶ φροντίζουσι πρὸς διευκόλυνσιν τοὐλάχιστον τῶν μὴ εὐρισκόντων ἐργασίαν εἰς τὸ νὰ ἐπιστρέψωῶσιν εἷς Κύπρον. τος Τοιαύτη εἶναι ἡ ἐγκύρὼς καὶ ἐπισήμως περιγραφοµένη κατά- στασις τῶν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ ἰδίᾳ τῶν εἰς Αὐστραλίαν µετα- ναστευόντων συμπατριωτῶν ἡἢ- μῶν. | ο ᾿Επιδυμοῦντες δὲ ὅπως ἁπο- τραπῇ τοιαύτῃ ὀλεθρία µετανά- στευσις ἀπολύομεν. τὴν παροῦ- σαν ἐγκύκλιον. Ὡς καὶ ἐν τῇ προηγουµένῃ ἡ- μῶν περὶ τῶν µεταναστεύσθων ἐγκυκλίφ ἐγράφομεν ἡ µετανά- στευσις ὑφ᾽ οὕς ὄρους γίνεται δύ γαταί τις εἰπεῖν κατὰ 99 ο)ο” κα- ταλήγει εἰς καταστροφήν. Καὶ ἐκεῖνο δὲ τὸ 1 ο)ο τῆς ἕλ- πιζοµένης ἐπιτυχίας ἐκ τῆς µετα- γαστεύσεως βαθύτερον ἐξεταζό- µενον καὶ τοῦτο ἀποτελεῖ κατα- στροφήν, ὥς διελάβομεν διὰ µα- κρῶν ἐν τῇ προηγουµένῃ ἔγκυ- κλίῳ, καθόσον οἵ µεταναστεύον- τες καὶ ἄν ἐπιτύχωσιν ὑλικῶς χάνουσιν ὅμως ἠδικῶς, ὡς ἀπο- δεδειγµένως. κυροῦται ἐκ τῆς ἵσ- τορίας τῶν τοιούτων µετανα- στεύσεων, οἵτινες ἀποτελοῦσι καὶ ἕνα τῶν κυριωτέρῶν λόγων τῆς ἐξασθδενήσεως τοῦ ἡμετέρου ἔ- Ὄνους. ᾽Αποτρέποντες δὲ ἀπὺ τοιαύ- τας μεταναστεύσεις εἰς Ἑένας χώρας δὰ συνιστῶμεν µόνον ἐν ἀνάγκῃ τὴν εἰς τὸ ἐλεύδερον Ἑλληνικὸν Κράτος, ὅπου πάν- τοτε ὑπὸ τὴν μητρικὴν Ἑλλη- γικὴν Κυβέργησιν οἱ µεταναστεύ- οντες δὰ ἐτύγχανον τῆς πλέον στοργικῆς µεταχειρίσεως καὶ προ- στασίας, καὶ ταύτην δέ ὑπὸ ἆ- ἱπαραιτήτους προὔποθέσεις κα Α΄ Απὸ Ἰῆς Ἀὐγούστου µέχρι 15 Αὐγούστου θὰ εὐρίσκεται ἓν Βαρωσίοις ὁ ἰατρὸς Ά. (πεντῆς τῆς Κήλης ἄἂνευ ὀγχειρήσεως, κατόπιν ἐπιμόνου ἀπαιτήσεως τῶν πασχόντων ὦλ ζ ε Ὅσοι πάσχετε ἀπὸ κήλην (τσάκρισµα πούζα) καὶ θέλετε νὰ Αα ο ο. κ, αν ο νο ανι εννιανθηρ - ΞΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ -- Δ. ΠΡΦΟΜΠΟΦΝΑΣ, απορονομιούχος ὀφευρέτης καὶ ὃερά- Μεσοορίας---Καρπασίάς. | δεραπευθῆτε Ἰωρὶς πόνους, χῶρὶς αἵματα, χωρὶς φόβους μοβύνσεως, δυνόν Ὁάλ΄ μὲ ὀλίισια ἔξόδα νὰ ἕλθετε εἰς Βαρώσια ἀπὸ τὴν Ίην Αὐγούστου µέχρι τῆς 1ὁ Αὐγούστου. χωρὶς ἄίν- - ΗΣΕΝΝΑΒΙΜΗΙ ααΠιοσΡαΓίαΙ ΑΛΙΜΣ ἀΙΠΗΙΙΗΙ 1Η ᾿Αστώνομικὴ. βιαϊοπραγία, θίγουσα [ν τῶν θυμάτων εἲς τὸ γυσυχο- αὐιᾶς εαύτας τὰς Διόμολογήσεις, τὴν κατάργησιν.τῶν ῥπσίων ζητοῦν οἳ Αἲ- ᾿κὸς ἔσίειλε φίλον του πρὸς τοὺς Γρηή-| . υόπτιφι, συνέβη εἡν νύκτα τῆς ἴαφα-, σχοµῆς 15 «οέχ. εἷς τὸν οἶκον τῶν ἐν, Ῥαἴοφ. γνωστών ὁμογεγῶν. κ. η. Λεω- ᾿ψίδα (ὃς Ἐπύρου Γρηγοριάδη. : Ἡ ἀσευνομίᾳ τῆς 'πρώτευούσης, ἔτι χουσα, ὣς ἓκ τῶν ὑστέρων ἀπεδείχθη, ψευδεῖς πληραφαρίας, ὅτι εἲς τὴν οἶκί- αν τῶν. ἄνω. κατεσχονάζετο λαθραῖον ἀλκοόλι ἀποφάσισο νυκτερινὴν ἔφοδον καὶ ἆμᾶπος ἄμιέογον. :ρρὶς,καλὰ «καλὰ νὰ ἐξετάρουν, ἄν αἲ αληροφορίφε 5ΦΥ ἦσαν. βόσύμοι ἤ ὄχι, . ἂλλὰ μὸ τὸν ὑπέρμεσοον ξῆλον ποῦ χα: πλήν δι ρ τσο αν ολ . οµατηθίι τὰ ῥφωνομινὰ ὄογανα πὶ μᾶ τὸν ἠϊφδξονον φανατισμὸν ποῦ τοό- φουν ἐνανείφνιπαγτὸς. καπελλοφοροῦν- τος, πεὔιδκύκλωόαν τά μἐσάνύχτα τὴν ἔδοχοιὴν οἰκίαν - τοῦ΄ε. Τσἠγοριάδη, χορὶς κἄν νὰ Σητήόουν ἵην' ἀδείαν: τῶν προξονικῶν ἀρχῶν. καἲ ἀδτὴν τὴν ἄδθιαν τῶν ἑνοίκων διὰ νὰ τοὺς Δνοίξουν, ἓ- δαύρησαν καχδν΄ νὰ εἴσκλδουν ἀνο- νόχλητοι. καὶ ὀβίασαν τὴν ἐξώδυραν. τοῦ πήπον, εἰαήλθον «εἲς. τὸν ἡῆπον ι᾿ διέροπξαν: τὴν ή εἴσόδον τοῦ σπην, τιαθν ο ον ὃς σοι τ ντ Ὁ ἘῬν τῶν ἐνοίκων, δύο ὁδελφῶν μετὰ τῶν συζύγων των, ὁ.Σπῦρος Γρηγοθν- άδης, ὅστις τυγχάνει «καὶ λοχίας τοῦ βλληνῥὼῦ ὀτρατοῦ, βραδύνας νὰ κατα” «λδή, ἀντελήφδη τοὺς βρασεῖς....ἔπι- σχόπτας καὶ ἔσανυσεν εἷς τὴν δύθαν διὰ νὰ τδα. τί συμβα(νἒν. ᾽Αλλὰ μόλις τὸν ἀντελήφθησαν υἱ ἀστυνομικοι ὤρ- µησαν Σαν εἰδν τοῦ καὶ ἥοχισαν γὰ τὸν δξονδὺν ᾿ἀνηλεὼέ, ζηέοῦντες νὰ µάδουν ποῦ.....κατασχενάζει τὸ ἀλκοόλ. Εἰς τς ἠ]όεδὰὁ δβιόνᾶξ του Ἄρθσέτρε- ξαν, ἀφυπνισθέντες, ὁ ἀδελφός του ΛΔέ» ωνίδας. καὶ αἱ δύο γυναῖκες ἀλλὰ ἡ ἴδία ὕχη τοὺς ἐπερίμένε, διότι οἳ άστυνομι- κοὶ Ἠδχισὰν νὰ δξρνὸνν κἀὶ ἀὐτοὺς ἁλύ-᾽ απϊὰΜάλίδιά αἳ Ἠνναῖκες ἐπείδὴ ἓ- κουμοῦντο εἶχον τοέξῃ μὲ τὰ. γυκτικά, των, οἱ δὲ. εὐγεγεῖς .ἀστυνομικοὶ δὲν ἐφείσδησαν οὔδὸ αὐτῶν, τὰς ἔδειραν, τὰξ᾽ ξιόδυμφεὶσαν, τοὺς ξέόχισαν τὰ γυκτικά των καὶ αἵ δυστυχεῖς γυναῖκες ἔμειναν γυμναὶ εἲς τὰ ὄμματα τῶν ἅστυ-, νυμικῶν. το Όταν οἱ ἀεύνομικοὶ ἀντελήφὺ ήσαν | τὸ λάθος εἲς ὅ ὑπέπέσαν, καὶ διὰ γὰ ὄχουν τὴν συγείδησίν των ἀναπαυμένην, ἐτήλεῤθνηόαν ἀμεσὼς εἲς τὸ ἛἙλληνι-: κὸν Πθεξενεῖον καὶ ἐζήτησαν νὰ σταλῇ αὐὑνδοτιῤμαάὶ ἀναπρόσώκός δυὰ ἓν' ἔρευνάν. Ἐοὺς ἐδηλώθη ὅλως ὅτι ἡ κά ταπάτήόις: τὸῦ . ὀϊπογεγειακοῦ ΄ἀσύλον δὲν. Ὀκτερέπείαι, κατὰ τὸν “Ελλήνικὸν γόμον.μεταξὺ ἑῆς Δύσεέως καὶ τῆς Α- νατολὴς ἐσῦ Ηλίου: κάὶ Ὀυνελῶς οὔ ἐς εἷς ὑπηκόους εὐνοουμένων ὑπὸ τῶν διο-- μολοιάνέων. Κάνλ τὰ ἐβήμέριόμάτἁ, παβάσής τοῦ! 'Ἠλληνικοῦ Ἠδόξενείόυ μετέβῃ διὰ νὰ παθὰοτή εἲξ «Ν΄ Σθένναν. 'Άλλ’ ὤ τῆς ἐκπλήεεώε αζου δὲν κὐῦ ἐδηλωθδη ὅτι ἡ ἔρεθναι ἆδγετο ἄνευ. τῆς παρουσίας του: βᾶ δόδφέσέα '᾿Δποτεχέόµατὰ. ' Ὅ κλητὴο ἔσπευσε νὰ ἀναγγείλῃ τὰ συµ- βόντα εἷς «τὸ Προξενεῖον, τὸ ὁποῖαν ἀπέστειλεν εἷς τὴν οἰκίαν τοῦ κ. Γρη-. Υόριάδη τὸν ἀνακρίτὴν Καὶ τὸν ἵατρο «δικαῦτῆν, δίὰ τὰ σχετικά. Ἅδὰ τῶν ἄνακρϊσεών ἀπεδείχὃη ὅτι τὰ ἀθτυνομυμὰ ὄργαγα Ἐδρασαν εἷς τὸ σκὐῖσᾷ λἡ δώδάνία καιρὸν εἲς τοὺς δυστυχεῖς ἔνοίκόυς {ὰ ἀνάψουν «φῶς καὶ δτί τὰ θύματα φέρουν βαρέι τραύ- µατα διὰ σιδηοῶν ῥάβδων εἷς τὴν κε- φαλἣν κὰὶ τὸ θῶμα, τὰ ὁᾳόῖα ἀπήτη: σαν τὴν ἄμεσὸν μἐίάφορᾶν τῶν θυµά- των εἲς τὸ Νοσοκομεῖον. ᾿Επὶ πλέον ὁ Νπῦρος Γρηγοριάδης ἔχασε τὸν δεξιόν Ἱ. ὀφβαλμάν τόςς ἔχει δὲ ἐπὶ τοῦ σώματὰς του εὐποινῆ τὰ Ἰχνὴ πόδοπἀτηµάτων, ἀπὸ τὰς ἀοβύθας τῶν σερατιωτῶν. Ἑημένωτέον ὅτι εὐδὺς μετὰ τὴν με- { στυνομικῶν. 1 εἷς τοὺς Λἰγυπτίους πλήρης Ἐλευθερία ' Γι μεῖον, ὁ ἀνδραγαθήσας σας ἄξιωματι- γοριάδη ἵνα : µεσολαβήσῃ καὶ κανονι-{ Η Ἑλληνικὴ Πρεσβεία κατόπιν τῶν ἀνωτέρω διεµαρτυρήθη ἑντόνως πρὸς | τὰς ἀρχὰς ζητήσασα πλήρη ἱκανοποίη- σιν μαὶ τὴν αὐστηρὰν τιµωρίαν τῶν ᾱ- Ζητοῦμεν καὶ ἡμεῖς μὲ τὴν σειράν µας τὴν αὐστηρὰν χαὶ παραδειγματικὴν τιµωρίαν. τῶν πἀρἐκτραπέντων ὄργά- γων διὰ νὰ τοὺς δοῦδῇ Ἱτελευταῖον µά- θηµα ὅτι ἓν ὅσῳ ὑφίστανται αἱ διοµο- λογήσεις καὶ ἓν ὅσῳ ἡ- Δἴγυπτος εὗρί- σκεται ἁκόμη εἷς Χηπιώδη κατάστασιν ὀφείλουν νὰ σέβωνται αὐτάς. ἜἘπανα- λαμβάνοµεν νὰ δοῦῇ αὐστηρὰ τηιωρία εἷς αὐτούς, οἳ: ὅποῖοι ῄόλις τώρα τολ- μοῦν νὰ ἀποτινάξουν τὰ. σπάργανα τοῦ βαρβάρου πολιτισμοῦ εἲς ὅν κυλίονται διὰ νὰ γνωρίζουν χαλῶς ὅτι οἱ ξένοι Καὶ πρὸ πάντων οἱ Ἕλληνες εἶνε οἵ Φορεῖς τοῦ πολιτισμοῦ. Εΐς τὴν χώραν ων, τοὺς ὁτοίους : οἳ διάφοροι κατὰ παιρὸὺν ἁκπρόσωποι τοῦ ἔθνους των συγχαίρουν διὰ τὴν φιλεργίαν των, τὸν ζῆλον, τὸν πολιτισµόν των καὶ διὰ τὰ καλὰ τὸ ὁποῖα προσεπόρησαν καὶ προσ- πορίζουν εἷς τὴν ἀγγώμονα αὐτὴν χώ- αν, Καἱ τί δὰ ἁπαντήσωμεν εἷς τὰς δη- λώσεις τοῦ πριοθυπουρ)οῦ Ναχὰς πασᾶ, ᾿σὺῄ τὸ δήτηµα.....«φιλικῶς. | πα κ ἀνὰ τὸ π ϕ ο .. Φ ΒΡ ------ ΠΕΡΠΗΤ. Τὸ εἰς ποιότητα κρατοῦν τὰ σχῆπτρα αγκόσμιον Αὐτομίνητον ΟΛ ϕ 9 Ν οἱ --- Φ Μεγαλείτερον, καλλίτερον χαὶ εἰς χαμηλο” τέρας τιµάς. ο. Ἠμερησία παραγωγὴ Ίοου ἐπιβατικὰ καὶ φορ” τηγὰ αὐτοχίνητα. ες α-βή------- Ἀταθμοὶ ἐπιδιορθώσεών εἰς τὰς κυριώτέρας πόλεις τῆς Γζύπρου ὑπὸ τὸν ἔλεγχον εἰδικοῦ διπλωματούχου μηχανικοῦ. Δίδεται ἐγγύησις ἑνὸς ὅτους εἰς ἕκαστον ἀγοραστὴν αὖ- τοκινήτου, χορηγοῦσα τὸ δικαίωµα τῆς δωρεὰν ἀνταλλα- γῆς οἰσυδήποτε ἀνταλλακτικοῦ τεµαχίου, ὅπερ ἤδελεν ἀ- ποδειχδῇ ὅτι ἐβλάβη ἐξ ἑλαττωματικῆς κατασκευῆς. Συγιστῶμεν δερμότατα καὶ εἰλικρινγῶς εἰς τοὺς μιοῦντας νὰ παραγγείλωσιν αὐτοχίνητον νὰ πράξωσι τοῦτο ταχέως, καθόσον ἡ ζήτησις εἶναι ὄντως καταπληκτική. Τοῦτο καὶ µόνον εἶναι ἀρκετὴ ἀπόδειξις τῆς ἐκτιμήσεως, ἣν ἀποδίδει εἰς τὸ «Σ Ε8Β ΕΒ Ο Λ Ε) τὸ Κυπριακὸν ἐπιδυ- ὅσεις πρὸ. ὀλίγου μόλις καιροῦ, διερ- ὀήγνυε τὰ ἱμάτιά του καὶ διεβεβαίου ὅτι οἱ ξένοι θὰ τυγχάνουν πάσης δυνατῆς Ἠαλομεταχειρίσεως, ἀρκεῖ νὰ Χαταβγη:. ζοῦν αἱ διοµολογήσεις ἀρχεῖ νὰ δοὺῇ. 3 Ἀράσεως, :Τέ δὲ νὰ ἀπαντήσωμεν εἷς τὰς -ι δαγενεῖς συναδέλφους καὶ μάλιστα εἷς | τὴν «Ἀχδὰμ» αἲ ὁποῖαι ἀφοομὴν λαµ-, βάνουσαι ἐξ ἑγὸς φόνου ἰθαγενοῦς παρ)! Ἠδροπαίαυ, ἐξήτουν ὁμοφώνως τὴν κε-, Φφαλὴν παντὸς καπελλοφοροῦντος ἐπὶ πίναχι. ---'Εζήτουν αἲ ταλαίπωροι προ- αταόίαν τῆς ζωῆς τῶν φιλησύχων ὅμο- εθνῶν ἑων ἀπὸ τὰ: φονικὰς ἐπιθέσεις πῶν ΕἙὐρωπαίων. Δυστυχῶς ἢ ἐδῶ πολιτικὴ κωτάστα-ἰ σις δὲν ἐπιτρέπει εἷς τὰς ἑλληνικὰς ἓ- Κοινόν. { ΣΗΝΜΒΕΡΙΝΗΙ τιμη! : Ἰ :᾿Επιβατικὸν 3 θέσεων Τουτίης ἆ 11915. 1 » 2 » Κοβάθίες » 179.15.0.1 Ἰ Ελειστὸν 5 » 0ραςἩ » 420. 0.0.1 τ » 4 Ἀ ροἄἀρέ ν 4ἱ9,. 0.0.1 Οαρτίοῖσέ 4 » ν 2389.10.0. ο α ῬθούαΏ 5 » ν 409.10.5. 1 ᾗ Αὑτοκρατορικὸν | τ Ἐ ἉἹαπάαυ » ν 350, 99.1 } Φορτηγὸν 1)4 τόννου.χωρὶς κάσιαν » 195. 0.0. οὖν ». 1 1)2 » ὃ » » 164, 0.0.9 Φορ σπσσππ--ττπρατοσννταααοκσταπακαανητὠαατττλνανομ ο αμ ον ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΠΩΔΗΤΑΙ ΕΝ ΚΥΠΡΩ Ἐν Λεμεσῷ: » ᾽Αμμοχώστῳ: » Πάφῳ φημερίδας ψὰ 'μεταχειοισθαῦν τὴν ἁρ-' ὤὢν ον ο 01ΚοΣ ᾖ. Π. . Ιλ ΤΙ ΙΑΡΙΕΝ καὶ ΕΥΚΟΛΗ ᾿ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ : κ. Ἑ. Παυλίόης κ. Τ. Φἰχονομίδης κ. Ν. Κονιώτης ο Λίαν προσεχῶς ἀναμένομεν τὰ παγκοσμίου φήμης ἑξα- κύλινδρα αὐτοκίνητα «ΡΟΝΤΙΑΟ». Ἀπεύσατε νὰ ἐξασφαλίσητε ἐγκαίρως τὰ τελειότατα προ- κ---ἰόντα τῆς Ἑξένεραλ Μότορς, τοῦ δυνατωτέρου ὀργα”..-- νισμοῦ τοῦ κόσμου. (6) µόζονσαν.. γλῶσσαν εἷς τὰς τοιαύτας ἄρδογραφίας τῶν. ἁραβικῶν φύλλων, δίαβεβαιώνομεν τὸ τοιοῦτον, μετὰ µεγά-, λης µας λύπης, τὴν σιγὺν ἤν τηροῦν τα ἑλληνικαὶ ἐφημερίδες πρὸς τὰς ἅη- δεῖς συκοφαντίας τῶν ἴθαγενῶν συν-. Ἐφημερίδες ἐπιτίδενται δοιμύτατα, ᾱ- ποστωμόνονδαι τὰς Αἰγυπτιακὰς ἔφημε-. σὀύν, μὲ γλῶσδάν σαφῆ καὶ εἰλικρινῆ, ὅτι οἳ Αἴγύπτιοι εἷνε μικροὶ πολὺ µι-- κράτους. Δυστυχῶς ἢ Ὠδέσις τῶν ἐδῶ ἑλλήνων ἀπέναντι τῶν ἰδαγενῶν. κἄθε Σ{ { Εὐρισκόμενοι μεταξὺ δύο κακῶν κα πρὸ τοῦ µισοξένου Φανατισμοῦ, ὅστις . ὀσημέραι αὐξάνει, παρακαλοῦμεν τὴν. Ἡ πατἐχὀύσαν δύναμιν ὅπως ἐπιβληθῇ, αὖ-, ᾗ οἰκονόμικὴ κατάστασις τῆς χώρας δίορ- θωδῇ καὶ τὸ ἠθικὸν γόητρον τῶν Εὺ- Ῥωπαίων ἀνάστηλωῦῇ. ᾽Αλεξάνδρειὰ 19 Ἱουνίου 1994. : Τ.Σ. Χατζηνικολάου. νο” πρ ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ἡ οἰχία ὦ΄µου (πρῴην τυπογραφείου μού κτλ.) ἐκ διαφόρων δωματίων μετὰ τῶν µχρειωδῶγ, νεροῦ καὶ αδέλφων των, ἔνῶ ὅλαι αἳ ἄλλαι Ἐέναι ρίδας Χαὶ δίδῦυν εἷς αὐτὰς, νὰ ἑνύνοή- κροὶ διὰ νὰ ἀναλάβόυν ἐξ ὁλοχλήρου ᾽ τὰ ἡνία ἑλευθέρου καὶ πεπολιτισµένου ἆἄλλυ παρὸ εὐχάριστος εἶνε. Ἡ ' τοὺς μὲ ὅλην τὴν δύναμίν, τής ἵνα καὶ ἡ ᾿ ». |Ὁω- ἍΟιΣΕΤὍχκ ρωμήν. αὐλῆς ἓξ ὁλοκλήρου ἤ κατὰ δω- μάτια, Δ.Σ. ΖΑΛΟΥΜΙΔΗ» ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ . ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ τῶν Μεγαλητέρων καὶ ᾽᾿Αρχαιοτέρων ΑἈὐστριαονχνῶν καὶ Γερμανιιῶν ᾿ἘΕργοστασίων Σ--.«Ὁσ--ᾶο-ιστὋῶσς ΚΟΜΙΡΟΤΑΤΑ-ΣΤΕΡΕΩΤΑΤΑ Επίσης πιβωτίδια σιδηρᾶ, τὰ ὁποῖα βιδώνονται ες τὰ ἑρμάρια ἥ κτίξονται εἰς τοὺς τοίχους. ΗΝ ϱ ΠΙΣΙΡΤΕΡΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΛΛΡΙΗΙΣ ΦΥΛΛΕ Τιμαὶ συγκαταβατικαὶ καὶ εὐνολίαι εἰς τὴν σλη- ΟΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ “Οδὸς Λυμπουρίδη 1:12. Λευκωσία, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ᾽Αμμόχωστος ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ . πωπσω ο Ἕτ ο Ἕσαοσο Ἑλωας ΚΕΦΗΛΛΗΝΙΗΣ) ς : πνωρ πωδ Ὦλ Προκαλοῦμεν τὴν προσοχὴν τοῦ Νν- Ἱπριαχου Κοινοῦ και τῶν ἐφιεμάνων ἵ- ἰδίᾳ ὅπως τὰ τέκνα των τύχωσω ἔπαγ- γελµατικῆς πραλτικῆς παιδεύσεως, εἰς τὰς παρατιδεμένας κάτωδι συνο- Ἱπτικὰς πλεροφορίας περὶ τῆς ἂνοδι φερομένης Ἐπαγγελματικῆς 3Σχολῆς πέρυσιν ἱδρυδείσης ἐκ τοῦ μεγάλου κληροξρτήµατος «00.000 ὑπὲρ τῆς ποικίλης παιδεύσεως ἐν Κεφαλληνίᾳ τοῦ ἀειμνήστου μεγάλου εὑεργέτου τῆς Νήσου Παναγῆ Βαλλιάνου. Ἐνδιαφερόμενον ἐν ᾿Αδήναις πρό: σωπον ὑπὲρ τῆς Κυπρίας νεότητος ἀπέστειλε πρὸς {μνᾶς ἀνὰ ἕν ἀντίτυπον τοῦ Κανονισμοῦ καὶ τοῦ ᾽Αναλυτικοῦ προγράµµατος τῆς Σχολῆς ταύτης, ὧν δύνανται νὰ λάβωσι γνῶσιν οἵ ἐνδιαφε- ρόμενοι ἐν τῷ γραφεῖον ἡμῶν. ΕΠΑΛΓΓΕΛΠΑΛΤΙΧΑ ΤΜΗΝΑΤΑ Ἡ ΣἸολὴ περιλαμβάνει ἓν τῷ πα- ρόντι τὰ ἐπόμενα Τμήματα. Α’) Οἰκοδομικῆς καὶ Σχέεδια- στικῆς ὑπὸ τὴν διεύνυασιν εἰδικοῦ Γεριανοῦ Ναἲηγητοῦ τοῦ κ. ΚΟΡΕΙ- σο 6ΟΡΤΕ, φοίτησις ὃ ἐτῶν. Γίνοντφι δεκταὶ μαθηταὶ οὐχὶ µι- Ἀρότεροι τῶν 16 ἐτῶν καὶ φέροντες ᾱ- πολυτἠρών πλήροας δημοτικοῦ 3Ἄχο- λείου. Β’) Ἠιβλιοδετικῆς ὑπὸ διευθυντὴν τὸν εἰδικὸν Τδρμανὸν κχαδηγητὴν κ. 1ΒΑΕΝ. Φοίτησις τριξτής. Γίνονται δεκτοὶ μαθηταὶ ἡλικίας οὐχὶ µικροτέρας τῶν 14 ἐτῶν καὶ ἀπολυτήριον δημοτικοῦ Σχολείου (τετραταξίου). Γ΄) Ὑφαντουργίας ὑπὸ διευδυντήν τὸν Ἰταλὸν εἶδικὸν καδηγητὴν ἐν 0οε- τεζζ8, καὶ καθ’ ὑπόδειγμα τῆς µεγά- λης ἐν Ἰταλίᾳ ΣἨχολῆς ἐν (αἱ]αταίς, Φοίτησις |---ὃ ἐτῶν. Γίνονται δεγτοὶ μαῦηταὶ ἔχοντες ἡλικίαν 10 ἑτῶν καὶ φέροντες τοὐλάχιστον ἀπολυτήριον δη- μοτικοῦ σχολείου (τετραταξίου) Δ΄) Ἠλεκτροτεχνίας, ὑπὸ διευ- δυντὴν τὸν Γερμανὸν εἰδικὸν καθι- Τητὴν κ. ΜΙΤΖΑΙ,ΑΕΕ, φοίτησις τρι- ετής. Γίνονται δεχτοὶ μαὺηταὶ ἠλικίας τοὐλάχιστον 15 ἐτῶν καὶ φέροντες ἐν- δεικτικὸν ἀπὸ τῆς δευτέρας εἰς τὴν τρίνην τάξιν τετραξίου Ἠυμνασίου ἢ ᾱ- πὸ τῆς {ης εἰς τὴν ὅην τάξιν ἐξαταξίου Γυμνασίου. Οἱ μαῦηταὶ εἶνε ἐσωτερικοὶ καὶ ἑ- ξωτεριχοὶ, ἄνευ διδάκτρων. Οἱ ἐσωτερικοὶ οἰκότροχοι μαθηταὶ προπληρώνουσι μηνιαίως δρχ. 900 ἡ «3-8-0 διὰ τροφὴν, γραφικὴν ὕλην, πλυστικὰ. φωτισμὸν κλπ. ᾿Ὀφείλουσιν οὗτοι νὰ φέρωσι μεν ἑαυτῶν Στολὴν τῆς Σχολῆς μετὰ πη- λικίου, µίαν πλοῦζαν ἐργασίας καὶ τὰ λευχείµατα καὶ ἄλλα χρειώδη. ᾿Ανώτιετον ὅριον τῶν ἐσωτερικῶν μαῦητῶν εἶνε ἡ ἡλικία {1 ἐτῶν. Οἱ γονεῖς ἢ κηδεµόνες τῶν ἐφιειιά- γων νὰ ἐγγραφῶσιν ὀφείλουσι νὰ ὑπο- βάλωσιν αἰτήσεις πρὸς τὴν γενικὴν δι- εύθυνσιν τῆς Σχολῆς μέχρι τῆς Ίδης Σεπτεβρίου. Αί αἰτήσεις δέον νὰ εἶνε ἔγγραφοι καὶ νὰ συγοδεύωντα: μετ ἀντιγράφου πιστοποιητικοῦ τῆς Ἱεγνητηρίου πρά- ξεως καὶ τοῦ Ἀχολείου ἐξ οὗ ἄπεφοί- τησαν, νὰ ἀναφέρεται δὲ ἓν τῇ αἰτήσει καὶ τὸ μῆμα τῆς Σχολῆς εἰς ὅ 9έλου- σι νὰ ἐγγραφῶσιν. | Προσερχόµενοι εἰς την Σχολὴν πρέ- πει νὰ Φφέρουσι μεθ ἑαυτῶν καὶ τὰ πρωτότυπα τῶν ἄνωθι πιστοποιητικῶν. Διά τὴν Κύπρον ἕνεκα τῆς ἀποστά- σεως καλὸν εἶναι αἱ αἰτήσεις νὰ Όπο- βάλλωνται ἐντὲς τοῦ Αὐγούστου, Οἱ Υενόμενοι δεκτοὶ δὰ εἰδοποιοῦνται ἐγκαίρως ὑπὸ τῆς Διευδύνσεως, Πρόσθετοι μαθηταὶ διὰ τὸ σχολιχκὸν ἔτος 926-29 Ἡ Σχολ] περιάλαβε πέρυσι» Τ8 µα- Βητάς' διὰ τὸ προσεχές δὲ σχολ. ἔτος δά γένονται δεκτοί ἐπὶ πλέον μανν. ταὶ 10 διὰ τὸ Τμῆμα ᾿Υφαντονργίας, ὤ--δ διὰ τὰ τὴς ᾿ἨἩἨλεκεροτεχνίας ὤὦ---θ διὰ τὸ τῆς Βιβλιοδετικῆς καὶ 3-4 διὰ τὸ τῆς Σχεδιαστικῆς καὶ ᾿Αρχιτε-. πτονικῆς. π Ἡ Κεφαλλιία ἔχει κλίμα ὕγδιει- νότατον καὶ εἶνε ἕν τῶν μᾶλλον πε- πεπολιτισμένων τμημάτων τῆς Ἑλλά- δες τὰ Ἴθη δὲ τοῦ λαοῦ-αὐτῆς αὐὑστη- ρὰ καὶ σειινά. ᾿ ΕΝΕΥΠΔΣΕΙΣ ΕΠΣΚΗΠΟΥ Τὸν παρ. Μάρτιον ἐπεσκέφδη τὴν Βαλλιάνειον Ἐπαγγελματικὴν Σχολὴν ὁ Ἡ. Ε. Χαριτάκης, πρῴην ὑπουργὸς, τῆς ᾿Ελνικῆς Οὐκονομίας καὶ τακτικὸσν χαθην ητῆς τῆς Σχολῆς Οἰκονομικῶν καὶ Πολιτοκῶν ᾿Ἐπιστημῶν καὶ ἐδη- µοσίευσεν ἐν τῷ ἀττικῷ Οἰκονομικῷ Ταχυδρόμῳ τῆς 25 π, ᾿Απριλίου τὰς ἐντυπώσεις αὐτοῦ πλέξας ἀληθὰς ἐγ. κώμιον. Παραδέτομεν ὧδαο ἁπόσπασμα τῆς ἐκθέόεως ἑκείνης. ὋὉκ. Χαριτάκης πἐριγράφων τὴν εὐδόχιμον λειτουργίαν τῆς Σχολῆς καὶ. τὸν ἄρτιον ἑφοδιασμὸν αὐτῆς δι ὅλων, τῶν ἀναγκαίων ὀργάνων καὶ μηχανη μάτων ἀπὸ τοῦ πρώτου αὐτοῦ ἔτσυς τῆς δρύσεώς της συμπεραίνει ὡς ἑξῆς ᾱ. «Ἐκ τῆς μακρᾶς καὶ λαπτομεροῦς ἐπισκέφεώς µου εἰς τὴν Βαλλιάνειον Ἐπαγγελματικὴν Σχολὴν εἶχαν τὴν εὐχάριστον ἐντύπωσιν, ἢνιἀποχομίζαι τις ὀπισκεπτόμενος πρότυπον ἵδρυμα πλήρως ἀνταποκρινόμενον εἰς τὰς προα-- δοκίας αὐτοῦ. - «Ἔπαινος καὶ εὐγνωμοσύνη ὀφείλε- ται εἰς τὸν εὐγονῆ Κεφαλλήνα Π. Βαλ. λιᾶνον, ὅστις διὰ τῆς γεεύαίας δωραᾶς᾽ του συνέβαλεν εἰς τὴν ἵδρυσιν τόδφ᾽ χρησίµου ἱδρύματος, ἔπαιγος: ὀφείλετα.. καὶ εἰς τἀ µέλη τῆς , ἐφορευτικῆς Ες. πιτροπῆς τῆς Ἀδχολῆς, συντοινούσῃς. διὰ τῆς ἀφιλοκερδοῦς αὐτῆς συμβολῆς, εἰς τήν ἐπιτυχίαν ταύτης, ὡς καὶ ος τὸν πρῴην ὑπουργὸν καὶ πρεσβευτὴν. Χ. Α. Ῥωμᾶνον ὅστις ἐπρωτοστάτήόεν εἰς τὴν ἵδρυσιν τῆς σχολῆς καὶ :ἐμερί». Υησε διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ προσωπι:. ποῦ, μεταβὰς πρὸς τοῦτο εἰς διάφορα. κέντρα τῆς ἀλλοδαπῆς καὶ ἰδίως εἰς τὴν Ῥέρνην, ὅπου ὁ διευδυντὴς τῆς αὐτῴ»ι δι ἐπαγγολματικῆς Σχολῆς τοῦ ὑπέ- δειξς τὰ κατάλληλα πρόσωπα... .'. «δ΄ | ΕΜΠΠΡΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΩΝ: ᾽᾿Αγορὰ Βορωσίων. Ἐν τῇ ἀγορᾷ Βαρωσίων πωλοῦντᾶι τὰ κάτωθι οἴδη εἰς τὰς ἀκολούδους τιµάς : | Σττος κατὰ κοιλ. Σε. ᾖἴἵ Κριθὴ » Πρ. ᾖ26--ἳ Ὄροβος ἑντόπιος . 4--4 Βρόμη » Σε. ο 1)2 Πατάται χονδρ. ἐκ. Ἡρ. «θ)4θ᾽ Ερόμμυα » » 21) Φακὴ » » 3 8)4 Κουκχία » » ὅ Φασόλια ἑντόπια» » τ 18 8 » ἐξωτεριὰ» » Ἱ-δ |: Ζακχάρεις .» 6--6 14 . Καφφέδες » » «96 ἡ ἼΑλευρα σάκκον Σελ. 3989 1) Ἡετρέλαιον ὁ τεν. Τρ. ὀδ-- » χΌμα οτ Βανζίνα » σελ, 8)6 Φυτικὸς βούτυρος . 99 Βάμβαξ ἡ ὁκ. Βρ, 20 Χαλλεύμια ἡ ἐκ. 90-94 Λάδι 3 » 18 . στο πατσαμταμαμκονιααπ σανα ΕΙΔΟΠΟΦΟΙΗΣΙΣ Εἰς τὸ Βιβλιοπωλσῖον τοῦ κ... Σάββα Ἰωάννου ἔφθασαν Νέοι. Παιδιχοὶ Διάλογοι καὶ ποιήματα. Τιμῶνται γρ. 6. Ἐλεύθερα τῶν” ταχυδρομιχκῶν τελῶν. λιστα πα τες οσος κατὰ τὰ ἐν Ἑλλάδι διέποντα ἐν] τοῖς τοιούιοις. | Πάντως δὲ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον Ἰοἳ απροτιδέµενοι νὰ µεταναστεύ-, σώσι τὴν κινητὴν καὶ ἀχίνητον περιουσίαν αὐτῶν διὰ νὰ πορι-ι σθῶσι τὰ τοῦ ταξειδίου ὑπὸ τὴνι ἀβεβαιότητα μελλούσης ἐν τῷ ἐ-| Ἑωτερικῷ ἐργασίας καὶ ἐπιτυχίας εἶναι προφανῶς ὀλέθριον καὶ πρέ- πει νὰ παύσῃ. Πρὺς τὸν σκοπὸν δὲ τοῦτον, καλοῦμεν, ὅπως συγενώσωσι μεῦ᾽ ἡμῶν τὰς προσπαθείας των πάν- τες οἱ δυνάµενοι νὰ ἐπιδράσω- σιν εἴτε πολὺ εἴτε ὀλίγον ἐπὶ] τῶν συμπατριωτῶν µας καὶ τοι” οὔτοι εἶναι ὁ ἐγχώριος τύπος, οἵ κ. διδάσκαλοι, οἱ ἱερεῖς, καὶ οἱ πρόκριτοι τῶν κοινοτήτων, οἵτινες συνεργοῦντες πρὸς ἆπο- τροπὴν ἀπὸ τοιούτὠν µετανα- στεύσεων προσφέρουσι μεγάλην καὶ ἐθνικὴν ὑὐπηρεσίαν εἰς τὴν Πατρίδα. ᾿Επὶ δὲ τούτῳ καὶ ἐπιδαψιλεύ- συ νὰ γιοι ὃ νὰ ἐκποιῶσ | Τότε μόνον ὁ περὶ παιδείας υόμος πνό Ύννεται τ ὁαμωσι [τοῦ 25 ἐφηφίσθη, ὅταν 900 καὶ πλέον ο μεν αρ μον ο οσα [ καλέσωμεν νὰ βελτιόνῃ τὴν νηνάστη σίν ας, ἡ ὁποία μὰς Ἀσνή τηας κφὶ- 3 - ϱ νωνικὰ κυριολεκτικώς ναυκγιο.. διδάσκαλο: Ίνωσαν τὴν φωνήν των, ὗ- πέγραφαν τὸ τηλεράφηµα καὶ τὸ ἕ- στειλαν πρὸς τὸν 'Ὑπουργὸν τῶν Α- ποικιῶν. ᾿Ρὰ, ἀκόμη παραστῖ ἀνάγ- κη πρέπει νὰ ἐχλέξωμεν δυµελῃ ἀντι- προσωπείαν, ἐκ τῆς τάξεως τῶν διδα- σχάλων» --εἵμεδα Ἰίλιοι-- τν ὁποίαν ἀφοῦ καταλλήλως ἐξουσεοδοτήσοιιον τὴν ἀποστείλωμεν εἰς Δονᾶῖνον διὰ νὰ παραστήση τὴν κατάστασίν µας καὶ ζη- τήσει ἀνάλογον καὶ ἀξιοπραπῇ μισῦο- δοσίαν τῶν διδασκέλων καὶ σύνταξιν µόνιμον ἐφ᾽ ὅσον ζῇ ὁ διδάσκαλος, ὅ- πως γίνεται δι ὅλους τοὺς Κυβερνητο κοὺς ὑπαλλήλους. Ἐὰν περιμένωμεὺ ἀπὸ τοὺς ἐδῶ - Βύνοντας τὰ πράγματα νὰ βελτιώσωσι τὴν κατάστασίν µας, ὠρισμένως δὰ πελαγοδρομοῦμε, ἀπροσανατολίτευτοι πρὸς τὰ πελάγη τῶν γειμαιρικῶν µας ὀνείρων καὶ πόδων. Τὸν Πρόεδρον τοῦ Παγκ. διδασχα: λικοῦ συνδέσμου παρακαλῶ ὅπως Ἆα- τὰ Αὔγουστον χαλέσῃ εἷς γενικῖιν συ- γέλευσιν τοὺς διδασκάλους τῆς Ἀήσου πρὸς σύσχεφιν. Εάν δὲ ὁ διδασκαλικὸς Κόσμος αλη- π------------, αρ. ”- τὴν σχύλλαν καὶ νὰ τὸν μννσυιή στὴν χάρυβδιν ἀλλὰ νὰ διδάξουν τὰ µέλη τὼν ὅτι πρέπει νὰ γί» νουν οἰχονόμοι. Κάθε Σ.Π.Ε. νὰ ἀσπασθδῇ κα νὰ θέσῃ ἐν λειτουργία ἀμέσως τὸ σύστημα τῶν ἑβδομα, καταβο- λῶν τὸ ὁποῖον δὰ ὠφελήσῃ ὅδιτ- τῶς καὶ τὸν καταθέτην καὶ Την Σ.Π.Ε. ὁ καταθέτης δὰ συνηθίσῃ νὰ οἰκονομῇ, ἡ δὲ Σ.Π.Ε. ἐκ τῆς διαφορᾶς τοῦ τόκου θὰ ἀποτελέσῃ µέρος τοῦ ἀποθ, κεφαλαίου, διὰ δὲ τοῦ ποσοῦ τῶν καταθέσεων δὰ παράχῃ βραχυπρόθεσµα δάνεια εἰς τὰ µέλη της. Συνιστῶ μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῶν πνευμόνων µου τὸ σωτήριον τοῦτο σύστημα τῶν ἐβὸ. καταβο- λῶν εἰς πᾶσαν Σ.Π.Ε. καὶ εἰς ἅ- παντα τὰ µέλη αὐτῶν καθ᾽ ὅτι ἐκ πείρας γνωρίζω, ἔτι τὰ ἀποτελέ- σµατα καὶ διὰ τὸν καταθέτην καὶ διὰ τὴν Σ.Π.Ε. εἶναι τὰ μᾶλλον δὐάρεστα, “Ὁ γδωργὸς δὲν πρέπει νὰ ἀφε- : θῇ πάλιν διὰ τὴν προµήδδιαν τῶν διαφόρων ἀναγχκῶν του εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἑμπόρων, ἀλλὰ προ- µηθευτὴς τῶν μελῶν πρέπει νὰ εἶναι αἱ Σ. Ἑταιρῖαι. Αἱ Σ. Ἑταιρ., δὰ προμηθεύουν ντος τὰς εὐλογίας τῆς ΕκΚΛΗ-Φη, ὡς ἐλπίζω, τίποτε ἂς μὴ ἂναγρα-| εἰς τὰ µέλη των εἰς χαμηλοτέρας σίας αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν παὶ φῇ λλο εἲς τὸ πρόγραϊιμα τῆς συνε-|τιμὰς καὶ εἰς ποιότητα ἀνωτέραν πάντων ὑμῶν τὴν παρὰ Θεοῦ δριάσεως παρὰ τὸ ζήτημα τῆς οἶκο-|τῶν τῶν ἐμπόρων, ἐκ δὲ τῶν προ- χάριν καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος. Ἂν ᾿Αοχιεπισκοπὴ Χύπρον τῷ 19 Ιουνίου 1926 Ἐν Χριστῷ εὐχέτης } Ὁ Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ! ΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΣΤΟΥΣ ΛΙΛΑΣΚΛΛΟΙΣ Ὁ διδασκαλικὸς κόσμος µέχρι σἠ- μερον ἔχει ἐξαντιλήσει ὅλα τὰ µέσα πρὸς βελτίωσιν τῆς οἰκονομικῆς του καταστάσεως, ἡμᾶς. τὸ ζήτημα τῆς συντάξεως. Αὲν ὑπάρχει ἡ ἐλαχίστη ἀμφιβολία| καὶ αὐτὸ µέρος τοῦ ὅτι ὅταν λυθοῦν τὰ δύο ταῦτα σοβα-Ιχεφαλαίου. ρώτατα ζηνήματα τἆλλα όνα των ὃ' ἀκολουδήσωσιν, ἱνομικῆς βετιάσεως τῶν διδασκάλων καὶ μηθειῶν τούτων νὰ ὀρίξεται πο- σοστόν τι τὸ ὁποῖον νὰ ἀποτελῇ ἀποθεματικοῦ «ὁ γεωργός, τὰ προϊόντα τῆς παραγωγῆς του τὰ ὁποῖα ἀνή- Εἴνε ἀνάγκη ἡμεῖς μόνοι µας νὰ λύ-]κουν ἀποκλειστικὸς εἰς αὐτόν, σωμεν τὸν Γόρδιον δεσµόν' δὰ τὸ κά- καὶ αὐτὸς ἀποκλειστικῶς ἔχει δι- µωμεν αὐτὸ ἐξαρτᾶται μόνον ἀπὸ|καίωμµα τῆς πωλήσεως θέλει νὰ Πάφος τῇ 9 ουνίου 19298. Παφίτης-- δάσκαλος ---ονθ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ τὰ πωλήσῃ εἰς τὰς καλυτέρας τι- µάς. Βδβαίως µόνος του δὲν µπο- ρεῖ νὰ τὸ κατορθώσῃ αὑτό. Ἡ Σ.Π.Ε, ὅταν τὰ µέλη της ἕ- χουν ἔτοιμα τὰ διαθέσιµα προϊ- όντα των, πρέπδι νὰ ἑνεργήσῃ ὁραστηρίως νὰ εὕρη τὰς καλυτό- δημιουργίώ» Ποῖον ὑπῆρξε τὸ οὐσιῶδες ἀποτέ Ἑ ΟΥ λ.ὈΩΣΣΙΔΟΥ λεσµα τίκοτε’ περιωρίσθη ἁπλῶς εἰς πὸ νὰ ἁπααπάαφ ἕν µάρους τῶν ἴσχυ- ὖ ρῶν κᾶμποσες ὑποσχέσεις, αἲ ὁποῖαι! ὃ Γεωργός µας πρέπσι νὰ δι- ὅπως φαίνωνται τὰ πράγµατα οὐδέ- δαχθῆ νὰ οἰκονομῇ τὰ ὀλίγα ἤ ποτε 9ὰ ἐκπληρωθοῦν, κίνησε τὴν πολλὰ περισσεύµατά του. συµπάθειαν τοῦ τύπου, ὃ ὁποῖος ἀπὸ Ὁ γεωργός µας καὶ ἡ ἰδίο ἡ καιροῦ εἰς καιρὸν ἀφιδρώνει µερικάς του σύζυγός του δὲν σπκέπτεται ποτέ στήλας χάριν τοῦ πενομένου σχαπα- του ὅτι πρέπει νὰ οἰκονομῇ τὰ ὁ- νέως τῶν γραμμάτων, ἐξέθεσα φοβερὰ λίγα περισσεύµατά τον, ἀλλὰ πὃς εἰς τὴν κοινωνίαν τὴν κατάστασίν του νὰ ἐξοδδύῃ αὐτὰ εἰς περιττὰ τόσον, ὥστε ἐὰν ὑποδέσωμεν ὅτι δι-. δάσκαλος εἶχεν καὶ κἄποιαν πίστω-ι σιν τὴν ἔχασε καὶ αὐτὴν καὶ γενικῶς μονολογοῦντες ἐρεξίλεφε τὸ εἶναι του τὸ ἐγώ του ἑνώπιον τῶν ἰσχυρῶν καὶ μὴ χωρίς Κανένα ἀποτέλεσμα. Ῥὶς τὸ σημεῖον αὑτὸ εἶμαι τῆς γνύ- µης, ὅτι ὁ διδασκαλικὸς Χόσμος ὀφεί- λει νὰ σταµατήση, νὰ συνέλὃη ἀπὸ τὴν ἀξιοθρήνητον κατάστασιν καὶ τὸν. ἠθικὸν ἐξευτελισμὸν εἰς τὸν ὁποῖον πε-. ριέπεσε νὰ σκεφῦῃ φύχραια καὶ Φρόνιμα καὶ ν᾿ ἀρχίσῃ σάᾶν ὄννρωπος ποῦ ἀντλεῖ αὑτοπεποίθῃσιν νὰ σκξ- πτεται πὼς ὁ ἴδιος δὰ μπορέσῃ να ρυὴ- µίσῃ τὴν ὑπόστασιν του εἰς τὴν βιο- πάλην. Καὶ ἀφοῦ ἐν ὀλίγοις ἑσχιαγραφή- σαμεν τοῦ διδεσκαλικοῦ Χόσμου τὴν ἀξιοθρήνητον κατάστασιν ἐναπόκειται εἲς ἡμας νὰ τολμήσωμεν νὰ εἴσηγη- νδῶμεν τοῖς ἀγαπητοῖς συναδέλφοις τὶ πρέπει νὰ κάµωμεν διὰ νὰ ἆπαλ- Ἰαγῶμεν τῆς στενοχώρου αὐτῆς κα- παστάσεως, Ἡ ὁποία πιέζει οὗ µόνον. ἡβᾶς ὡς ἄτομα ἀλλὰ καὶ τὰς οἶπογε- Υάίας µας, αἵτινες ἐλπίσασαι εἷς ἡμᾶς ἐθυσίασαν τὸ πᾶν χάριν ἡμῶν καὶ τώρα πολὺ δικαίως περιμένουσιν ἀπὸ ἡμᾶς νὰ τὰς βοηδήσωμτν. Ἐφ) ὅσον µέχρι σήμερον αἱ ἐλπίδες µας ἀπέβησαν ἀπατηλαὶ καὶ φροῦδαι ἐλπίσαντες ἐπὶ τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ τόπου καὶ μερικοὶ τούοων ἀκόμη ἕ- χουσι τὸ δράσος νὰ μᾶς λέγωσι προ- σωπικῶς, ὅτι καλά εἴσαστε, χωρὶς πο- σῶς νὰ τοὺς ὑπολογήσωμεν κἄν ὅτι εἶγε, ὅτι ὑπάρχούσι, πρέπει νὰ ἐκθέ- σωμεν τήν Χατάστασίν µας εἶτε ἐν ἑκτάσει διὰ τηλεγραφήματος εἴτε δι᾽ Ἰδείξουμε ὅτι εἴμεθα ἀνατολῖτες, ᾿λάδι καὶ σιτάρι καὶ αὐγὰ καὶ κά- πράγματα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅταν ἐμεῖς οἱ Ἐυπριδτες νοιώθουµε λίγα χρήματα στὴν τζιέπη µας, καὶ πᾶμε στὸ καφενεῖο πρέπει νὰ καὶ ἄν δοῦμε τότε τὸν πλαγιανό Μας νὰ πίνῃ µονάστερο ἐμεῖς δὰ διατάξουµε διάστερο, ἐὰν πίνῃ τσιγάρα τοῦ μισοῦ ἐμεῖς θὰ φωνά- ἔουμε «φέρε µας καφετζιῆ ἕνα πακκέτο τῶν 6 γρ. καὶ ἡ εὐγενὴς ἅμιλλα δίδει καὶ παίρνει. Τὰ ἴδια συμβαίνουν καὶ μὲ τὲς γυνοαῖκες. Αἱ γυναῖκες πωλοῦν κρυφὰ καὶ µνουν ξεχωριστὸ πουγγ!, ὅτι δῆ- θεν θὰ τὰ φυλάξουν αὐτές' ὅταν |. ὅμως περάσῃ ἀπὸ τὸ δρόμο τους ἕνας πλανώδιος πωλητὴς τότε παρακολουθεῖ τὴν γειτόνισσά της. Αν ἡ γειτόνισσά της ἔπιασε π.χ. ἕνα πιάτο ἐκείνη δὰ πιάσῃ δυό,--ἥντα τούτη ἐν καλλίτερη µου,--ἄν πιάσῃ στὸ πανηγῦρι ἡ ψειτόνισσα της ἤ ἡ χωριανή της ἕνα πακκέτο νῆμα ἐκείνη θὰ πι- άση δύο--- ἔστω καὶ ἄν δὲν χρε ι- ἄζεται νῆμα--ἥ ἔστω καὶ ἄν δβ βαστᾶ τὰ χρήματα καὶ θὰ τὰ πά- ρῃ βερεσιέ, αὐτὴ δὲν σκέπτεται τίποτε ἄλλο παρὰ µένο ὅτι δὰ στρέφουν ὅλοι νὰ τὴν δοῦν πὃς βαστξδ 2 παπκέτα νῆμα. Αὐτὴ ἡ κατάστασις δυστυχῶς κρατεῖ στὰ χωριὰ καὶ αὐτὸ βέ- βαια δὰ συµβαίνη καὶ στὴν πόλι καὶ μάλιστα σὲ μεγαλυτέρα αλί- ὑπομνήματος πρὸς τοὺς ἐν ᾽Αγγλίᾳ συ- | µακα. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία διὰ τὴν ναδόλφους µας καὶ συγχρόνως νὰ τοὺς ὁποίαν καίτοι νύκτα καὶ µέρα ἐρ- πάρακαλέσωμεν τώρα μάλιστα ποὺ ἡ γάζετχι σᾶν σκλάβος δὲν τοῦ πᾶ- Α. Ἐξ. ὁ Κυβερνήτης τῆς Νήσου εὐ-ρισσεύουν ἔστω καὶ λίγα χρήµα- ῥίσκεται εἲς τήν ᾽Αγλικὴν Μητρόπι-'τα, τοῦ γδωργοῦ µας. Πρέπει νὰ λιν, νὰ Σιαβιβάσωσιν τὰ δίκαια παρά- συνηθίσῃ νὰ οἰχονομῇ. πονά µας µέσω τοῦ “} πουργοῦ τῆς Παι-] Δι’ αὐτὸ αἲ Σ.Π.Ε. δὲν πρέπει νὰ περιορισθοῦν εἰς τὸ νὰ ἆπαλ- ΄ ρας τιμὰς σἰς αὐτὰ τὰ κέντρα τῶν κπαταναλώσεων. Διὰ τοῦ τρόπου τούτου τὰ µέλη δὰ ὠφεληθφῦν. καθ’ ὅτι θὰ ἐπιτύχουν τὰς καλυ- τέρας τιµάς, δὰ ὠφεληθῃ καὶ τὸ Ταμεῖον τῶν Σ. Π. Ἔταιρειὸν καθ) ὅτι πρέπει νὰ ὁρισθῇ ἕνα πὸ- σοστὸν ἐπὶ τῆς πωλήσεως τὸ ὁ- ποῖον καὶ αὐτὸ θὰ χρησιμεύσῃ ὡς µέρος τοῦ ἀποθεματικοῦ χξεφα- λοίου. Διὰ τῶν ὑποδειχνυομένων μέ- σων, δὰ συνηθίση ὅ γεωργὸς νὰ γίνῃ πιὸ οἰκονομικός, θὰ προµη- θεύεται τὰ εἴδη τῶν ἀναγκῶν του εἰς χαμηλότέρας τιμὰς, δὰ πωλῆ τὰ προϊόντα του εἲς τὰς καλυτέρας τιµάς, ἡ δὲ Σ. Π. Ἑ- ταιρεία δὰ ἀποκτήσῃ σὺν τῷ χρό- νῳ ἕνα σεβαστὸν ποσὸν ὀνομα- ζόμενον ἀποθεματιχκὸν κεφάλαιον, τὸ ὁποῖον νὰ δι- αθέσῃ ὡς θέλει ἐπ ὠφελείᾳ τῶν μελῶν της, χωρὶς νὰ ἐπιβαρύ- νωµεν κανένα ξένον πρὸς τὴν ἕ- ταιρείαν µας. Συμφωνεῖτε Τε Ῥωσσίδη ΣΩΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΠΠΡΙΝΙ ΠΠ ΕΝ ΛΗΜΟΧΩΣΤΩ ΤΗΝ 14 ἃ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ Καθδίσταται γνωὠστὸν πρὸς γενικὴν πληροφορία», ὅτι τὴν 14 καὶ 16 ᾿Ιουλίου ἡμέραν Σάῤ- βατον καὶ Κυριακὴν δὰ ἔπα- γαληφὺῇ ἐν ᾽Αμμοχώστῳ Ἔμ- πορικὴὺ Πανήγυρις. Οἱ ξῴξμποροι εἶναι εἰδοποιη- µένοι καταλλήλως. Καάοῦνται πάντες οἱ ἔνδια- φερόµενοι ὅπως προσέΛλδωσιν εἷς ταύτην. Ἡ ἐν Λόγῳ Πανήγυρις κα- διερωδεῖσα ἀπὸ τετραετίας ἔπι- τυχῶς ὑπὲρ τῶν ἐμπορευομέ- νων δὰ ἐπαναλαμβάνεται κατ᾽ ἔτος. Ἠφέτος προμηνύεται µεγά- Λη ἁγοροπωλησία ζφωγ. Ἐν Βαρῶσίοις τῇ ο0. 6. 998. ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ δείας πρὸς τὸν Ἐντιμότατον Ὕπουρ- νὰ γὸν τῶν ᾽Απρυλιῶν καὶ νὰ τὸν παρα. λάσουν µόνον τὸν γεωργὸν ἀπὸ ΜΗΝΟΙΡΣΙΛΥ--ΒΛΡΑΣΙΗΗ ατα ιᾷσω Μενας ας ΣΛΝΤΛΙ ΕΚ ΚΩΜΗΣ-ΚΕΠΗΡ (συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου) Ἔκθεσις τῶν πεπραγμένων ὑπὸ τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Σὺυν- εργατικῆς Κώμης Κεπὴρ πρὸς τὴν Α. Ε. τὸν Κυβερνήΐην ς Ἐξοχώτατε, Ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς Συγεργατικῆς Πιστωτικῆς “Ἐταιρείας Κώμης-- Κεπὴρ, ἔχω τὴν τιµὴν νὰ εἴπω πρὸς τὴν Ὑ- µετέραν ἐξοχότητα τὸ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑ- ΤΕ. Ἠϊνωι ἢ πρώτη φορὰ ἀπὺ τῆς ἱδρύσε- ως τῆς Συνεργατικής µας, ὕπου μᾶς γίνεται τοιαύτη ὑψηλὴ καὶ τιμητικὴ ἐ- πίσκεψις. Χαΐρομεν δὲ διότι βλέπομεν ἐνώπιόν µας τὸν ᾿λξοχώτατον ἡμῶν ἵν- βερνήτην, ὅστις ἀκουράστῶς ἐπισχέ- πτεται τὰς πόλεις, κωμοπόλεις καὶ χω- ρία διὰ γὰ ἀκούσῃ καὶ µάθῃ ὅλα τὰ πα- ράπογα τῶν κατοίκων. Πιστεύομεν ὅτι ἡ Ὕμετ. ᾿Εξοχότης δὰ ἔχιῃ περισσότερον ἐνδιαφέρον Υ᾿ ᾱ- κούσῃ τὰ τῆς Συνεργατικῆς Πνστωτι- κῆς ἡμῶν Ἑταιρείας ἐργασίας, τὰς ὅ- ποίας ἔχω τὴν τιμὴν νὰ δηλώσω ἔλεν- βέρως καὶ νὰ παρακαλέσω τὴν 'Ὑμετέ- ραν ᾿Ἑξοχότητα ὅπως μοῦ ἐπιτρέψῃ Υ᾿ ἀναφέρω ταῦτα: «Ο ΘΕΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣ- ΜΟΝ ΤΟΥ ΚΑιΙ ΤΟΝ ΕΦΟΡΤΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΓΒΩΡΓΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ», Αὐτὰ εἶπεν ὁ ἔντιμος Βουλευτὴς ἸΜεσαορίας--- Καρπασίας κ. Κυριακὸς Παύλου Ῥωσσίδης. Καὶ πραγ- ματικῶς ὅ γεωργὸς εἶνε ἡ ζωὴ τῆς ἀνθδρωπότητος. Αὐτοῦ ἀρμόξει ἢ µεγα- λητέρα τιμὴ καὶ γεγικῶς πάντες ὀφεί- λουν νὰ τὸν σέβωνται. Δυστυχῶς ὅμως ὁ κύπριος γέωργός, οὔτε τιμᾶται ἀλλ’ οὔτε ὑποστηρίζεται. Τακτικὰ ὁ γεωργὸς συναντᾷ ἐποχὰς κατὰ τὰς ὅὁποίας ἔχει πιστώσεις του τὰς ἔκαμγε παρ) ἐμπό- ϱων καὶ τοκιστῶν. ἝἛνεκα δὲ τῶν πολλῶν περιστάσεων ὅπου συναντᾷ οὗ- τος οἳ πιστωταὶ του εὑρίσκοντες εὖ- καιρίαν νγὸ ἐκμεταλλευδοῦν τὰς περιστά- σεις αὐτοῦ, προέβαινον εἷς βίαια µέτρα ἐγαντίον Ίον τῆς κινητῆς περιουσίας κατασκέτοντες τὰ γεωργικὰ προϊόντα. Φον στὴν ἀγπίνητον περιουσίαν, καιρο- φυλάττοντες δὲ. ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁ- ποίαν οἱ γεωργοὶ εὑρίσκοντο εἷς ἀδυ- ον ος λῤλαοδεΔΕς ΟΙ ἀνάγκην πιστώσεως, συνήθως δὲ τὰς καὶ γὰ ὁμολογήσω τὴν ἀλήθειαν ὅτι γείου. Τὸ πρωτοφανὲς τοῦ πράγ- ματς (εἶνε τὸ πρῶτον ἔτος ποῦ | φο ΚΡΙΣΕΙΣ: | ντουυ ἵ νηπιαγωγεῖουν ἐν Τρι- γοῖ , 4 .--- Ἡ κ) . ωων πώ καὶ τὸ «φυσικὸν ἐγδιαφέ- κὸν πρόγραμμά µας, «την συνες ασίαν»ι μφ) ρ ᾳ εἷς ὅλα τὰ χωρία. ϱοΥ, τὸ ὁποῖον αἰσθάνεται καὶ Παρ ὅλην τὴν ἐχθρότητα καὶ τὴν ινεὶς οἷς τὰ σχολεῖα, συνετέλεσαν ἀντεγέργειαν τὴν ἐκ µέρους τῶν ἔκ- εἰς τὸ νὰ συντρέξῃ πολὺς κόσμος μεταλλευτῶν τοῦ Γεωργοῦ, ἐλαμβάνο- Εξ ἀμφοτέρων κδρ φύλων εἰς μεν περισσότερον ἐνδιαφέρου καὶ ἑνέρν τὴν ἑοοτὴν αὐτήν. Δὲν εἴνε µά- Ἓεμος Ὀμασμεν καὶ π Δεσμυλόν μάς λιστα ἀπίθανον πολλοὶ τῶν πα- συμφέρον διὰ νὰ ἔξυπηρετήσωμεν τὸ, : ᾿ Ἶ γεγικόν. ἱρευρεθόγτων νὰ εἶχον τὴν περι- Τέλος ἠνώθημεν καὶ ἵδρύσαμεν Συν- έργειαν νὰ ἴδουν εἰς τὶ εἰμποροῦν εωγατικὴν “Ἑταιρείαν, ἥτις ἀνεγγωρίσθη γὰ χρησιμεύσουν τὰ νηπιαγῶγεῖα ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὴν 90)10) εἰς μίαν ἁγροτικὴν κοινότητα, 1925. Ἡ 50Η Ὀντωβοίου, θεωρεῖται ἓὴγ μάλισια ἔτυχε νὰ, διαβάσουν παρ) ἡμῶν ἡμέρα ἀγεξαρτησίας δα ορρκὰ ἂρ ἃρα ἐγράφησαν ες 3 - .. ποῦ γεωργοῦ. Οἱ ἀντεγεργοῦντες δὲν ἔτι ον ν,, ͵ : . πρὶν ὀλίγα χρόνια εἰς τὸν Κν- δν λειψάν εἰσέτι, ἐφγάζονται δὲ μὲ κάθε, ια η τρόπον ἐναντίον τοῦ ἱδούματος τούτου. πριακὸν Τύπον, τὰ ὑποῖα κατε- αλλ. ἡ Κυβέρνησις ἂφ᾽ ἑνὸς καὶ ἡ δίκαζαν τὴν λειτουργίαν τῶν Νη’ Γεωογιχὴ Τράπεζα ἀιρ’ ἑτέρου, μᾶς ἔ-, πιαγωγείων. ' δωσαν περισσότερον ὑῬάρρος καὶ νά Εὐτυχῶς ᾗ γεαρὰ νηπιαγω- σαμεν ιιεγαλητέραν συνεργασίαν, ἀνοί-{ ο το δι. Ν κ αν μα ν ας ωθγικὰς µας ἀγκάλας͵ Τὸ Τρικώμου Ἆις Ιφιγένεια Μ. ἐδέχθηµεν νὰ γίνουν καὶ ἄλλα δέκα! Χαραλάμπους ἀγέλαβελ εἰς τὴν χωρία σύμπλεγμα μεθ) ἡμῶν, ἐκ τῶν λογοδοσίαν της νὰ μᾶς ἀναπτύξῃ ὑποίων τὰ τέσσαρα χωρία εἶνε Ὀθω- τὴν με άλην χρησιμότητα τῶν µανικά, ἀγεξαιρέτως δὲ ὅλα τὰ Μέλη Νηπιαγωγείων χΚαὶ.....(ἄς ὅμολο- τῆς Συνεργατικῆς νο Ῥνωοσίες ἕτ γήσωμεν τὴν ἁμαρτίαν µας) μᾶς τυχον μεγάλης ὑποστηρίξεως ἐκ µέρους ν.. ο ο σα ον διαχε σιζομένων τὴν Συνεργατικὴν ιο ος τελείως. Όταν δὲ λατοπιν Πιστωτικὴν “Ἑτωιρείαν ἡμῶν. Ἐνευ- μάς ἔμαμε μερικὰς ἠπιδείξεις τῆς γοῦντες, ἀπήλλαττον ὅλα τὰ εἴσερχό-, ἐογάσίας της καὶ εἴδαμεν πόσιι µενα µέλη ἐκ τῶν ὀγύχων τῶν διαφό- ἡμποροῦν νὰ µάῦδουν μὲ τὸ παι- γνίδι οἱ ἀνθρωπᾶκοι αὐτοὶ τῶν 0 φόβος αι ἁ φλας σόν 8---θ ὀιτῶν, ὅταν λἠκούσαμεν τὰ ε7 έοους των μμεταλλευ ε η 4 Ὑεωργῶν ὃν νους τὸν Ὅμ υπ Ἱὠραῖα καὶ μµελωδικὰ τραγουδά- τῶν κατὰ τοὺς μῆνας [ούλιον---Αὔ-| ὰ ἃ καὶ ἀγάλ - / γουστον, ἑἐξέλιπε. Παρῆλδεν ἡ ἐποχὴ ων τοῦ τς μικρά καὶ αγάνογα πρὸς τὴν ἡλικίαν των ποιηµα- ἐκείνη κατὰ τὴν ὑποίαν προτοῦ τε- λειώσῃ τὸ νέµισµα ὁ γεωργός, ἤρχετοιτάκια των, ὅταν εἴδαμεν τὰ ῥνῦ- μικὰ των παίγνια καὶ τὰς χει- ὃ ἐκμεταλλεντὴς αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦ φοβεροῦ τρόπου. του. ἔξηνάγκαδε τὸν ροτεχγικάςτων ἐργασίας καὶ ὅὃ- Ὑκωρπν, μαὶ πο Ἐπερνό τὸ γόννημά]τοψν κοντὰ εἰς ὅλα αὐτὰ εἴδαμον του χωθὶς νὰ τοῦ δηλώσῃ τὴν ὄριστι- ὅ . κὴν τιμὴν καὶ ἔάν ποτε, καγεὶς γεωρ- τὴν ἀφοσίωσιν ὅλων αὐτῶν τῶν γὸς ἑτόλμα νὰ τὸν ἐρωτήσῃ. «Μὰ πό- γηπίων εἰς τὴν νηπιαγωγόν των καὶ τὴν σχετικὴν εὐκοσμίαν καὶ πειδαρχίαν τῶν µόνον μὲ τὸν φό- βον μήπως δυσαρεστήσουν τὴν «ωωδασκάλαν των, τότε παραδέ- χ9ημεν μὸ τὰ σωστὰ µας πλέον, ὅτι τὰ Νηπιαγωκεῖα δὲν πρέπει γὰ μείνουν ἀποχλειστικὸν προνό- µιον τῶν πόλεων, ἁλλὰ απρέπει νὰ ἐξαπλωθδοῦν καὶ εἰς τὰ χῶ- ρ1ά. Καὶ εἰς τὰ χωριὰ ἔχουν τὰ Νη- θων τοκογλύφων. σα τὸ παίρνης ᾽Αλλοίμονόν του/ ἣ ᾱ- γωγὴ εἷς ἐνέργειαν. Ὅλα τὰ Μέλη τῆς ἡμετέρας Ἑταιρείας, ἀναλόγως ὅ- πέστησαν ἐκμετάλλευσιν. ΣῬήμερον ὅ- µως, ᾿Εξοχώτατε, δύναµαι νὰ δηλώσω δυνάµει «Τοῦ περὶ Συνεργατικῶν Πι- στωτικῶν Ἑταιρειῶν Νόμου» ὅλα τὰ µέλη τῆς Συνεργατικῆς Πιστωτικῆς Ἑ- ταιρείας ἡμῶν εὗρον μεγάλην ἀνακού- Φισιν καθ’ ὅτι, ἐὰν δὲν ἱδρύετο ἡ Συν- εργατικὴ ἐνταῦθα, τὰ 90 ο)ο θὰ ἦσαν ἀκτήμονες, «Η σπουδαιοτέρα ὅμως ἐργασία, δι ὄὕφελος τῶν γεωργῶν, δὲν ἔχει τακτο- ποιηδῇ εἰσέτι, (συνέχεια στὸ προσεχὲς) γαµίαν ν᾿ ἁγοράσωσι κτήµατα καὶ τοι- ουὐτοτρόπως τὰ κτήµατα τῶν γεωργῶν µεταβιβάζοντο ἐπ᾽ ὀνόματι τῶν δῆθδεν πιστωτῶν των μὲ τὴν πλέον χαμηλὴν τιμήν προπάντων δὲ, ἐὰν ὃ Δημοπρά- της ἦτο καὶ πιστωσής, ἀμέσως (ἄλα--- τρὸ) ὑπέγραφε δι’ ἑαυτόγ. Μὲ τοιαύτας περιστάσεις ὁ γεωργὸς ἔχασε τὸν δρόμον τον. Ὁ Θεὸς ὅμως δὲν ἠθέλησε ν᾿ ἁδικῆται αἰωνίως ὁ δυστυχὴς γεωργὸς. Καὶ ἱδοὺ ἡ θεία πρόγοια μᾶς ἐφώτισε, μᾶς ἔδωσε δάρ- ϱος καὶ ἐκηρύττομεν τὸ γέον Γεωργι- Φ», ΕΚ ΤΗΡΙΚΩΠΜΟΥ 11 Ἰουνίου 1998 ἐτελεῖτο εἰἷς τὴν κωμόπολίν µας, διὰ πρώτην ΜΜ ΙΝΙΤΙ κυΜΙΙ θΠΙ ΜΠΡΟΣ (ΠΛΠΗΡΛΣ) πως πο” .α Τὸ ἀπόγευμα τῆς Γυριακῆς, πιαγωγεῖα νὰ προσφέρουν πολ- λὰς ὑπηρεσίας' ἔχουν πρὸ πάντων νὰ ἐπιφέρουν βαθμηδὸν τὴν ἐξη- µέρωσιν τῶν ἠθδῶν τῶν παρηµε- ληµένων χωρικοπαίδων µας, ἀρκεῖ αἱ γηπιαγωγοὶ νὰ μὴν λησμονοῦν τὸν σποπὸν καὶ τὰ ὅρια τῆς ἐρ- γασίας τῶν Ν ἠηπιαγωγείων. ΑΚΡΟΑΤΗΣ φορὰν σχολικἡ ἑορτὴ Νηπιαγω-) ΕΞ ΑΓ. ΝΑΓΙΑΣ Αξ. κ. Διευθυστά. «00 600 900 900 900 900 900 «00 «00 ἆ0ο 900 900 900 900 ο0ο 900 900 οΌν 600 «00 «00 609 «Ώο ὁ0ο 90ο 600 οῦ ο0ο εὔο 0ο εῶς σῶσ αὖο ΦΙΙΘΧΘΧ6Θ Φ. ὐ-- ἤ “ὁ μετὰ τιμῆς ὑποφαινόμενος ἐν µέρονς τῆς κριτικῆς ἐπὶ τοῖς ἐγῶσιν ἐπιτροπείας, σχετικῶς μὲ τὴν προαγγελθεῖσαν ἐνθάδς ἑ- ορτὴν τοῦ Κατακλυσμοῦ, παρα- καλῶ ὑμᾶς θερμῶς, ὅπως κατα- χωρίσητε, ἔστω καὶ ἀργά, ἐν τῇ ἑριτίμῳ ἐφημερίδι σος τὰ ἑξῆς : Γι Ἡ μπροαγγελθεῖσα διὰ τὸ χω- ρίον µας ἑορτὴ τοῦ Κατακλυ- σμοῦ ἑωρτάσθη ὁπωσοῦν ζωηρό- τερον παρὰ εἰς προηγούμενα ἔτη οὐχὶ ὅμως καὶ ἀμέτοχος ἆτελει ὄν, κοιθ᾽ ὅτι ἦτο ἡ πρώτη φορὰ, καθ ἦν ἑωρτάσδη αὕτη ἐν συν- δυασμῷ μετ᾽ ἀγώνων καὶ µελετη- ἔ-- ορ οῷρ σῶς οὖρ οῶρ ε60 ο00 οὗρ εὖρ εΏο «ο οΏρ «Ώ» ὅρρ «0β ορς 605 ε0ρ εᾷς εᾷο εῶρ ερο οᾷρ ζω εΏςεος εὔς τος 5 ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΤΑ- ΤΑΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΤΜΟ ΠΛΟΙΟΝ «ΜΗΛΟΣ,). [. Ν. ἆ: ΙΡΛΝΝΟΥ καὶ . Κ. ΤΣΕΡΙΘΤΗΣ ᾿Αποκλειστικοὶ Ἐϊἰσαγωχεῖς ᾿Αντιπρόσώποί µας ἐν ᾽Αμμοχώστῳ οἱ κ. κ. Π. ΙΩΛΗΝΟΥ ά Σια. ΘΧΕΧΕ8 οχοχο ὠὤχωλχοι µένου πρὀγράµµµατος συστηµα- τοποιηµένου ἑορτασμοῦ, ἀξιέπαι- νος δὲ ἠτο ἡ ἐκ µέρους τοῦ ἰδύ- θᾳῖσο γενναία προσπάθεια πρὸς τήρησιν τῆς τάξεως. Ἐλπίξομεν περισσοτέραν τάξιν παὶ ἁρμονίαν εἰς προσεχεῖς ἀγώ- νας καὶ ἑορτασμούς. ᾿Αρνετοὶ ξένοι μᾶς εἶχον ἐπι- ᾿ασκεφθῇ, δι ὅ καὶ εὐχαριστοῦμεν ιαὐτοὺς πολὺ διὰ τὴν συμμετοχὴν τον ταύτην. ἔτυχον πρωτείων οἱ ἑξῆς : | Ἀρόμος 22 γδροι. ΓΡ, Λεβέντης. Άλμα μετὰ φορᾶς. Α. Ζύδιας, νοντος τοὺς ἀγῶνας καταβλη- Κατὰ τοὺς τελεσθέντας ἀγῶνας

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΣΧΟΛΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 4p
ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ 4p
ΕΛΩΔΕΙΣ ΠΥΡΕΤΟΙ 3p
ΠΟΙΚΙΛΑ 3p
ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΝ 3p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 2p
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΡΩΣΣΙΔΟΥ 2p
ΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ 2p
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1-2p
ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ 1p
ΕΑΝ ΤΟ ΑΛΑΣ ΜΩΡΑΝΘΗ, ΕΝ ΤΙΝΙ ΑΛΙΣΘΗΣΕΤΑΙ 1p