Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-03

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» ἕακας 4 το ΔΕΥΤΕΡΟ. ΠΛΙΚΟΗ, ΣΥΝΕΛΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΙ τὸ Β΄ Παγκόσμιο Συνέ- ὀργανισμοί, μέλ δριο τῆς Μεολαίας ὀργανώ-, ποὺ θρίσκουνται σ'͵», νέται φέτος ἀπὸ τὴν ΠΟΔΙ: χῶρες θὰ πρέπει . ἀνές, Ἡ Κ.Ε. τῆς, σοθαρὲς καὶ ἐνθο βχίάς αν [ΡΑΜΙΛΑΤΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» ας ΜΙΑ. ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΛΒΗΠΜΕΝΗ Τὰ ἀγοδά τοῦ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΒΡΜΗ μ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ” πὸ τοὺς χτίστες τῆς πολιτι- .κῆς τοῦ Δόγματος Τροῦµαν --Μάρσαλλ. Όμως καὶ ”Αλλεν Ντάλλες δὲν εἶναι λι- γότερο καπάτσοος ἁιὸ τὸν ᾱ- Γιατὶ κι αὖτος Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΕΑ. ΥΟΡΚΗ, Μάρτης.--' . ο Απὸ τὴν ἔκδοση τῆς 9η:5| (Τοῦ ἰδιαίτερου οποίας Τοῦ μόνιμου ἀνταποκριτῆ μας Κ λ ῦ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. ος. ----- τοῦ Μάρτη, 1949 τῶν Τάϊμς τῇ µας, ἀεροπορικῶς).-- Ἡ, συναγ. ΝΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ Εἶἴχα τὴν εὐκαιρία νὰ πα | Τ0Υ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΜΑΣ τοῦ Λονδίνου παίρνουμε τὴν συζήτηση ἂν ὁ Χίτλερ πέθανε ᾿ ακολουθήσω ἕνα ζλμ» τιν ῃ -- Ἱ Ὁ Ὃαδηγμέιο στὴν Ἐλεύθερη: ΣΙΗΝ ΠρΑΙΑ ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΘΑΙΟΥ᾽΄ ὁκόλουθη εἴδηση ἢ ζει, ῆταν πάντα καθαρὴ Φι-᾿νοµήσει τὸ ἔργο τοῦ γερµα-, η τῆς Π0/ Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς « ον «Τὸ Γραφεῖο ᾽Απογραφῆς |λολογία. Τὸ θέµα μποροῦσε ψικοῦ χιτλ ἰμ-] ὅ : ἐκεῖ ἔχουν δελφό του. ' στὴ Βουδαπέστη. Ἡ. υσ Ἑλαδας τὸ φως, αὖτὸ τμρορε τα τ] σφαγῃ τῶν τῶν ερ, οσο μον ἁλοιάρα Ἡς ἂςς πλωλοο σσ τῷ προνον ος δις ἠνώσα ος ἕως ἀλὸ τοῖς ἂν ΑδΗς ος ἡν μόνη, πε λκσίς πάν λα πας οπωαουρὰ, ο ΕΡΗ παιδιῶν, μιά φωνὴ | ἀνήγγειλε, ὅτι ἡ ἀνεργία τὸ ρώστημένες ϕ ασίε, τὶς Χίτλερ ένει ὄχι µόνο ζων. Ἔκαναν εἴτε δασκάλοι. εἴτε ριώτερους ὑποστηρικτὲς τῶν πιστολὴ ἅπὸ την ΠΟΔΗ σχε: ρο Παγκόσμιο Συνέδριρ | πλ ερο νω.] ἀκούεται σ' ὅλ ν ᾿Ἐλεύ-|Φεόρουάριο αὐξήθηκε κατσ φυλλάδες τῆς δεξιᾶς, γιατὶ ! τανό, ἀλλὰ προχωρεῖ καὶ μαθητὲς τοῦ Ἑλληνοαμερι- γερμανικῶν «τρὰστ» στὴν] τικἁ μὲ τὸ Συνέδριο. [ολαίας. «᾿Αγαπητοὶ Φίλοι, | Σᾶς ορ ακαλοῦμε νι σχετίσετε τὶς προπαρᾳὰ ἐς γιὰ τὸ Συνέδριο καθημερινὴ πολιτική, κ νικὴ καὶ ἐκπολιτιστικὴ ση τοῦ Νεολαϊστικον κινήματος. Σᾶς ὑπενθυμίζουμε Φους τῆς Πράγας κι’ ἔχει γύ:.θερη Ἑλλάδα ὥστε τὰ, 550.000 φτάνοντας τὸ ανα 9, - ο ᾿ ! . ς τα 3.200 βιοτει απο ον Ἑλληνες «ὁ Ἱπαιδιά µας! Σῶστε]0οθ. Ἔτσι ὑπάρχουν 600.00ὺ ώρα τε μφανίζει σε τὰ παιδιά µας! Κύ ᾱ-, περισσότεροι ἄνεργοι παρὰ μα της εμφανίσει μ Ικριθῶς αὐτὴ τὴ φωνὴ ἄκου-' πέρυσι». αὐτὸ ἐπέτρεπε στὴ ξεχαλίνω- γύνει ὅλο καὶ π : : εψίου ᾿Αθηνῶν. ᾽Αμερική. Στὸν πόλεμο µπη- | αλ οσο το η λος, εν θα, ὅλο πρ πάρισσέτερο άκου Κολλωίαν Αθηνών. κενοτὴν ἁμερικάνικη πιό. Ἠὸ λεερο Παγκόσμο ν καταπληκτικἁ κατασκευ-΄! Ρρουµε πιὰ καλά πὼς ὁ χιτλε- σχρὸ ρόλο τοῦ σύνδεσµου ἢ ᾿λιτζενς σἐρδις» και οχι, Ἐυνεῦρ τὸ τὴν ΠΟΔΝ 5 ὃ πο - , |άσματα, καὶ γιατὶ, πάνω ἀπ᾿: ρισμὸς ὠχριᾶ μπροστὰ στὴν «μετ τῇ- στὶς διάφορες Ελθετία, ὅπου εἶχε τὸ ἀρχη:, συγκλήθηκε απο Ἡ ν άτων ροών, τοῦ λα. σε ἡ Προσωρινὴ Δημοκρα! Αν λάδουμε ὑπόψη πὼς ὅλα, ξανάφερνε ἀναμνήσεις ᾽Αμερικαγοκρατία. Ἶ ηλέίικες καὶ ἁμερικάνι γεῖο του, ἄρχισε διαπραγμα” πρόκειται νά Υ:νει στὴ Βου. οὗ ποὺ μὲ ἀκλόνητο τὸ ἠθι- τικὴ Κυθέρνηση καὶ πῆρε ὑπάρχουν καὶ πολλά ἄλλφ «περασμένων µμεγαλείων» Εἶναι λοιπὸν παράδοξο κες ἀπυστολὲς, ποὺ σκοπὸ τεύσεις μὲ τὸν Χίτλερ γιὰ µια, δαπέστη µέσα στην πρωτη. κὀ ὑπομένει τοὺς έγκλημα. τὴν ἀπόφαση νὰ σώσει τὰ ἑκατομμύρια ἐργατῶν που στὸν καπιταλισμὸ ποὺ πεθαί- πὼς καὶ ἡ «Φωνὴ τῆς ᾽Αμερι. ἄλλο δὲν εἶχαν ἀπὸ τὸ νὰ Σεπτέµόθρη τοῦ πομεν 5 ΕΥΚΛΠΗ παιδιὰ τῶν ἐλεύθερων περι-' δὲν ἐργάζονται σωστὴ ὁδο.ινει. ᾿Αναμνήσεις σχετικὲς μὲ, κῆς» ἔχει βρεῖ τὴ μεγαλύτε- χωριστὴ εἰρήνη ᾽Αμερικῆς:-, ὀδομάδα τοῦ η του µαχαιρώνουν πισώπλατα τὸ Γερ αγίας, ὥστε ὅλοι μαξὺ, 19Λ0. Λὐτὴ ἡ πληροφορία εἰἶ-ι ὃς. οσεσισ ιών εγκάγ. οχὼν στέλνοντάς τα οστὶς:µάδα, τότε καταλαθαίνου- [τὶς πιὸ µεγαλες αἰσχρότητες! ρη ἀπήχηση στὰ παιδιὰ αὖ- λαϊκὸ κίνημα. Πηγαινοερ- οἱ ἀντιδραστικοὶ νὰ στρας ναι ἤδη γνωστὴ σὲ σᾶς, Λειµη τὶς πρὠταρχικὲς καὶ μονκίρχ Λαϊκὲς Δημοκρατίες. ἵμε σὲ ποιὰ κατάσταση θρί- |τὰ πιὸ μεγάλα κακουργή- τὰ τοῦ Χίτλερ ᾿Απὸ 19.780 χόντουσαν ἀνάμεσα στὰ βου- φοῦνε ἑνωμένοι ἐνάντια στὴ πτοµέρειες ποὺ ἀφοροῦν αὖ-͵ πείγουσες ἀποφάσεις σι κστερς» τοῦ ἀέρα, καὶ πιὈ͵ ] ε | ς 5 ᾿ ' ς , ας . μ ο 4 ωχ “Ε ἐν ο ισά η : κἁ μὲ τὸ ε. Παραπέρα τὸ «φὶλμ» δεί :σκονται οἱ ᾽Αμερικανοὶ ἐρ-͵µατα ποὺ ἔχει ποτὲ κάνει καὶ γράµµατα ποὺ πῆρε τὸ ρα- νὰ καὶ στὶς πόλεις, δῆθεν κά- Σ οθιετικὴ Ένωση. τὸ τὸ Συνέδριο ουμτεριλαμ. κἁ μὲ τὴν προετοιµασίᾳ πέρα τὴ λεθεντιὰ τοῦ Δ.Σ | ο σ . ο να ο. ρω . . { ᾿ κα. ᾗ Ἱ 5 ο σι Ἐν πώ κὔντμα θρίσκεται τὸ χνει τὴ ζωὴ παπά αᾶ γάτες. Κι’ αὐτοὶ ὅλοι οἱ α-| ποὺ το προτυπο τους φωτίζει διοφωνικὸ αὐτὸ συγκρότημα νοντας «ἀντίσταση», ἐνῶ ἔρ-᾽ Σήµερα ὁ ”Αλλεν Βτάλ- θάνουνταν στὶς ἀποφάσεις Συνεδρίου, ποὺ ἐπεξερ, ζεφύγανε το Θάνατο, στις νεργοι ὑπάρχουν τώρα, πο! σήμερα καὶ τὸν ἀμερικάνικο τὰ Ἰ6.285 ἦρθαν ἀπὸ τὴ Γερ- χονταν σὲ συνεννοήσεις μὲ Ἆες εἶναι πρόεδρος του συγ- τῆς Εκτελεστικής Επιτρο: /στηκε ἡ Εκτελεστικὴ Β δρᾶμα τοῦ παιδιοῦ, τῆς µη- τέρας, τῆς γιαγιᾶς καὶ τοῦ παπποῦ, ποὺ μόνοι εἶκαν ᾱ- ποµείνει στὶς κατοικημένες περιοχές. Ὕστερα ἀπὸ ἕναν ἀνελέητο θομθαρδισμό, ξε- . Λαϊκὲς Δημοκρατίες. Χιλιά-, δὲν µπήκαµε ἀκόμη στὰ δες παιδάκια ποὺ ζοῦν ἐκεῖ σκοτεινὰ θάθη τῆς παγκό- ἀμέριμνα, χαρούμενα κι εὐ-[σμιας καπιταλιστικῆς κρί τυχισµένα, μακρυὰ ἀπὸ τὴ Ίσης! ᾿Εκτὸς τῆς ἀνεργίας νοκ νη πολέμου, ἀλλὰ μὲ! θλέπουμε ἀκόμη ἕνα σημάδι μες ντ ῥρς τὴ. σκεψη Ὕνυρισμενη παντα]τῆς κρίσης ποὺ ἀπειλεῖ τὴν θάό6 ἔσα ἀπὸ τὰ ἐρέιπω- ε της κρισης τη ος κ τὰ ιδ. :στὴν Ἑλλάδα, Σπίτια µεγα |᾽Αμερική: Οἱ τιμὲς τῶν γε: µ πο νι εν ες ιλόπρεπα κ᾿ ὑγιεινά, ρουχι- ῶ τᾶ µ / κια πο’ τοποιηµένα. Τα ἄλ.) σιὸ θ ν κ λωργικῶν προϊοντὠν Έπεσα εσμὸς καθαρὸς καὶ καινούρ' µέσα στοὺς τελευταίους ἕξη Ιἱμπεριαλισμὸ στὸ δρόµο, ποὺ µανία τοῦ στρατηγοῦ Μλαίη. τοὺς Ράλληδες καὶ τοὺς Γερ κροτήµατος τῶν Μολλεγίων πῆς τῆς ΠΟΔΗ στὸ Παρίσι, τροπή: 5 ὁδηγεῖ στὸ ἴδιο τέλος. : Ἡ «φωνὴ τοῦ Χίτλερ» δὲν. μανοὺς. Όσο γιὰ τοὺς δα:, τῆς Μεσης ᾿Ανατολῆς καὶ ἕ-, τὸν τελευταῖο Δεκέμόρη καὶ 1. Εκλαϊκεύσετε τὰ ἆ Τὸ βασικό, λοιπόν, δὲν εἷ-- μποροῦσε νὰ ἀφίσει ἀσυγκί-, σκάλους τοῦ Κολλεγίου, αὖ-' ποµένως κάτω ἀπὸ τὸ δά-: τὶς διαθάσατε. ᾿ΑπὸἌ τῆς συν, θήµατα τοῦ Συνεδρίουά ναι ἂν ὁ Χίτλερ σκοτώθηκε᾿ νητα τὰ τσακάλια τῶν Ἑς- τοὶ ἐμφανίσθηκαν μιὰ καλἠ! χτυλό του βρίσκεται καὶ τὸ) εδρίας τῆς Εκτελεστικής Ε. ἰδιαίτερα τὴν εἴτε ὄχι. Τὸ οὐσιαστικὸ εἶναι. Ἔς, ποὺ γυρνᾶνε τώρα πρὸς µέρα ὅλοι μὲ τὴν ἐπίσημη. Κολλέγιο ᾿Αθηνῶν. Δὲν εἷ- πιτροπῆς ἕνας ἀριθμὸς ἐγκυ͵ πρὸς τὴν Νεολαία ὅλάα πὼς ὅσο ἀκόμη ξεῖ τὸ χρη- τὴ νέα τους πατρίδα, τὴν στάµπα τῆς ἁμερικάνικης ναι καθόλου ἄγνωστη ἢ μυ- κλίων καὶ εἰδικῶν ἐπιστο:! κόσμου, ποὺ ἐκδ ματιστικὸ κεφάλαιο, ὅσο κρα Γουώλ-Στρήτ. «Καὶ οἱ μὲν «ἰντέλλιτζενς σέρδις». Γστικὴ ἡ σχέση τῶν ἀδελφῶν λῶν πάνω σ᾽ αὐτὸ τὸ θέµα τὴν ᾿Εκτελεστικὴ τόει αὐτὸ τὴν ἐξουσία σὲ μιἀ χεῖρες, χεῖρες ᾽Αμερικῆς, ἡ| ) τὴν ἔ Σὰν ἐπιθράθευση τῆς ἀν-. Μτάλλες μὲ τὸ περιθόητο ἑστάλη σ’ ὅλους τοὺς ὄργα-| 2. Σχηματίστε τὴν ς σειρὰ ἀπὸ χῶρες, ὁ Φασι- δὲ φωνή, φωνὴ Χίτλερ». Νὰ/τιλαϊκῆς τους δράσης οἱ λα- «σχέδιο Χ», γιὰ τὴν ἑξόντω: νισμοὺς ποῦναι µέλη τῆς κἡ ἐπιτροπὴ σας προνί λα μικρὰ ποὺ πρόφτασαν νὰ: κα, ἕ ς . . στ - ο ΝΗ ἀπὸ αὰ πριν τρέ. κ ο ἄφβονο παὶ θρε:]μῆνες κατὰ 137. («Μάντσε- σμὸς θὰ κάνει πάντα τὴν ἐμ.,ποιὸ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ κέδες τῆς Γουώλ- Στρὴτ πῆ-, ση τῶν ἀργηγῶν τοῦ λαοῦ ΠΟΔΝ. ισκευῆς, σὲ συνεργασία χουν ἀλαφιασμένα ομνθή ὦ . µόρφώση σχολικὴ ὃι στερ Γκάρντιαν», Ί0 Μαρτί- Φἀνισή του κάτω ἀπὸ τὴ σύνθημα τοῦ συγκροτήµατος ραν ὑποτροφίες καὶ ἤρθαν, στὶς διάφορες χῶρες, για τή. Κάθε θδοµάδα πρόσθετα ὅλους τοὺς ᾿Αντιπροόῤῳ ο , παιγνίδι, | στὶς γέα γιὰ τὸ Συνέδριο παρου: τῆς Δημ. Νρρλαίας σὰγα - ν ᾱ, παγγελµατική, καὶ δυπόλητα για να κρυ [τραγούδι, χοροὀς, γέλιο, χα. φτοῦν κάτω ἀπὸ τὸ γεφύρ'΄ρά, Παντοῦ, στὸ κάθε σπίτι καὶ πίσω ἀπὸ τοὺς κορμοὺς στὴν κάθε περιοχἡ ἔχει ἀνα- τῶν δέντρων, γιὰ νὰ γλυτώ-| στηθεῖ καὶ μιὰ νέα Ἑλλάδα, ου 1949). μιὰ ἢ τὴν ἄλλη προθιά. Καὶ, τῆς «Φωνῆς τῆς ᾽Αμερικῆς». στὴν ᾽Αμερική. Ονειρό τους διεξαγωγὴ σαμποτάζ ετῆῃς Ἡ κατάσταση στὶς ἄλλες' οἱ χιτλερίσκοι εἴτε λέγονται, αἲς ἔχουν, καὶ πολλοὶ τὸ ἔχουν Λαϊκὲς Δημοκρατίες καὶ τὴ σιάζουνται στὶς ἐκδόσεις τῆς' κιὠ ᾽ἁποτελεσματικὸ ὄργά χῶρες δὲν εἶναι καλύτερη. | Ντεγκώλ ἢ Ζὺλ Μόχ, Στράσ:| Στὴν ἑλληνόφωνη ἐκπομ- πετύχει νὰ γίνουνε ᾽Αμερικα- Σοθιετικἠ “Ενωση, γιὰ τὴν ΠΟΔΜΝ. Απ αὐτὸ τὸ ὑλικὸ, κινητοποίησης γιὰ τὸ ση Ἡ ἐφημερίδα «Μάντσεστερ σερ ἢ Σουμάχερ, Τσαλδάρης πή της, ἡ «Φωνὴ τῆς ᾽Αμερι- νοὶ πολῖτες. Στὸ μεταξὺ που- κατάπνιξη τῶν λαϊκῶν κινη- γίνεται σ’ ὅλους γνωστὸ πῶς, δριο, : 3 σουν ἀπὸ τὰ δολοφονικὰ 6ό- ποὺ ζεῖ, κινεῖτα ο οδὼ Γκάρντιαν» δημοσιεύει πὼς ἢ Σοφούλης, θὰ βΒλαστάνουνι κῆς» εἶναι γιὰ κλάματα. Αὐ- λᾶνε τὸν τόπο τους στὸν ξέ-᾽ µάτων μὲ τρομοκρατικάἁ καὶ αὐτὸ τὸ Συνέδριο θάναι ῦ- 3. Ἐκλέξετε ἀντιηροάϊ λια. Στ’ ἀθῶα µατάκια τους ται ιὴ αὐξάν ὓ Ὃ ον ον στὸ Βέλγιο, σὲ κάθε ἑπται σὰν μανιτάρια μέσα ἀπὸ τὴ (τοὶ ποὺ τὴν Ὑράφουνε τούρ-:νο κατακτητῆ. Όντας ὑπο- ἄλλα «δραστικά» μέσα, ποὺ ψίστης σηµασίας γιὰ τὸ κί-/πους γιὰ τὸ Συνέδριο, ΔΗΜ. διακρίνεις τὸν τρόμο, τὴν ᾱ- στοργικὸ πε άλλο τῶν λα. |. ργαπες, ὑπάρχει καὶ ἕνας σαπίλα, πολεμώντας μεταξῦ | κικα ξέρουν, ἐγγλέζικα ξέ- στηρικτὲς τῆς «τρίτης δύνα- πάντα χρησιμοποιεί ἡ µειο:!νημα τῆς Παγκ. Δημοκρα- τίστε ὥστε ἡ ἀντιπροσι ον πόγνωση καὶ τὴν όρμο ον -ᾱ Ὃ ο ατιῶν κ ουδ! ἄνε ος τους ποιὸς θά ἐπιδείξει τὰ ρουν, ἴσως καὶ γερμανικά ξέ-Ίµης» οἱ περισσότεροί τους, ψηφία γιὰ νὰ κρατάει τὴν τικῆς Νεολαίας, στον ἄγωναινα ἐκπροσωπεῖ πλέριαἨ σύνη. Σὲ λίγο ὅταν οἵ εχκά- άν οὸ ο ἁθοπά ναι ο ναί Στὴν ᾽Αγγλία ἡ Ἔργατι- μεγαλύτερα ἐγκλήματα. Ίρουν, καὶ µόνο... ἑλληνικὰ νοιώθουνε νὰ δρίσκουνε τὸν πλειοψηφία κάτω ἀπὸ τὴν της γιὰ μιὰ διαρκή Ειρήνη Δημοκρατικὴ Ἐργαίόμὴ Ύκστερς» τοῦ µοναρχοφασι. τὴν ἐγκληματικὴ Ἐ πωπίσα :κὴ Κυθέρνηση τὰ κατάφερε, Ετσι στὴ ζώρα ποὺ ἔχει δὲ ξέρουν. Περὶ «πατριωτι- προορισμό τους, δουλεύον-᾿ µπότα της. Δημοκρατία, διεθνῆ Λευτε-| Νεολαία τῆς χώρας σας. σμοῦ ἔχουν ἀποτελειώσει τὸ τοῦ κ να παμοῦ σοι κί αὐτή καλά, τὰ πράγμα: τώρα διαδεχθεῖ καὶ κληρο-! σμοῦ» οὐδεὶς λόγος! ! ίτας γιὰ τὴ «Φωνὴ τοῦ Χί. Ἡ «Φωνὴ τοῦ Χίτλερ» µπο-, ριά καὶ γιὰ ἕνα καλύτερο 4. Γιὰ ἐκλαῖκευση καὶ ἔργο τους κι’ ἔχουν ἀποσυρ./᾽Αθήνας, Ἐδῶ στὶς Λαϊκὲς͵ τὰ δείχνουν πὼς ἡ Αγγλία νσσοσσωσστησσησσονσσωσσνωσνηπσννσπωπνπησσννς Τλερ» τοῦ 1949. Πηγἡ γιὰ τὶς οεῖ γὰ κρώζει ὕσο θέλει, Ἠπο μέλλον. Σ᾿ αὐτὸ τὸν «ων λογὲς χρησιμοποιῆστε µ θεῖ, τὰ παιδάκια θγαίνουν: Δημοκρατίες, ἀπ᾿ τοὺς κρυψῶνες τους, σὰν. ἄνεμος νῶ οἱ µανάδες κι οἱ γιαγιά-| ὀνειρεύεται ὁ Τσαλδάρη δες σκάφτουν νούργιους γιὰ νὰ θάψουν ἀπὸ συρματοπλέγματα. ἀγαπημένα ἀθῶα πλασμα | ἀκόμα µατάκια τους ποὺ πνέει ὁ ᾿ : ς Ἔθι τῆς λευτεριᾶς και τὰ πουλάκια ποὺ τἄσκιαξε |τῆς χαρᾶς, τὰ παϊδιά µας᾽ καὶ τὰ κωνήγησε γεράκι, ἐ-ι ζοῦν εὐτυχισμένα, ὅσο κι ἂν. | , λ τάφους και-͵ πὼς αὐτὰ θρίσκουνται πίσω] Αὐτὸ τὸ «φὶλμ» θὰ παιχθεῖ τάκια, ποὺ στὰ ὀρθάνοιχτα. στοὺς κινηματογράφους ὅ- ἔχει λων τῶν Λαϊκῶν Δημοκρα- µείνει ἕνα µεγάλο ἐρωτημα-. τιῶν κι ἔχει ἀγκαζαρισθεῖ (μπαίνει στὸ στάδιο τῆς ἆι [νεργίας. Ἠδη, τὰ ἐργοστά- σια «Φέργκιουσον», ποὺ κα- τασκευάζουν τρακτέρς, πε- ριόρισαν τὶς δουλειές τους ιοτὶς τρεῖς µέρες τὴ θδοµά δα. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνέργων τὸ Γενάρη τοῦ 49 μεγάλωσε κατὰ 48.500 σὲ σύγκριση μὲ τὸ Δεκέόρη τοῦ 48. Στὴ Μ, Βρεττανία ὑπάρχουν σήμε: ρα 315.713 ἄνεργοι. Ἡ αὔ ἔηση τῆς ἀνεργίας σημειώ- θηκε σ’ ὅλα τὰ µέρη τῆς Ἁγ- γλίας. Μέσα στοὺς ἀνέρ- ς τικό: Γιατί Γιατὶ μᾶς! κι ἀπὸ δυὀ μεγάλους κινη: σκοτώνετε Ὕστερα ἆ |µατογράφους στὸ Λονδῖνο πὸ τὴν τραγωδία, Ἅτ]! καὶ τὸ Παρίσι. Ἐργχάτες, Ἐργαζόμενοι, ΠΡΟΣΟΧΗ! --Όέλελε ὥραῖο, στερεό καὶ φθηνὸ παπούτσι --Περᾶστε ἀπὸ τὰ πρατήρια τοῦ ΣΥΠΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙ -“ Αλ ΒΡΡΗ -- :ὁ ὄμορφα, τὰ πιὸ μοντέρνα σχέ- ο κο Ἠκκανοποιοῦν καὶ τὰ πιὸ ἀπαιτητικὰ Ὑοῦ- κ, ὃ νμαετέχουν σ᾿ αὐτὰ ἔμπειροι καὶ ἀνεγνωρισμέ- νοι τεχνιτες καταστηµατάργχες τῆς Λευκωσίας. -- Τιμὲς καθωρισµένες καὶ κτυπηµένες πάνω στὸ κάθε παπούτσι. -- Ἡ προσπάθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ εἶναι: Διαρ- κῶς καλύτερο, ἐπιμελέστερο, στερεότερο καὶ Φθηνότερο παπούτσι γιὰ τὸ λαό. ΠΡΑΤΗΡΙΑ: 1) Ὁδὸς Χρυσοχόων 59. Κυρ. Κκάλλης (πλησίον Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς). 2) Ὁδὸς Φανερωμένης 46. Κυρ. Ἱεροδιακόνου (δίπλα Γραφείων Ἠλεκτρικῆς Ἑταιρείας). Τὸ συμφέρον τῆς κάθε οἰκογένειας εἶναι νὰ πάρει τὰ παπούτσια της ἀπὸ τὸ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΕΕΑ ΠΑΥΛΙΔΙΗ (ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΙΤΗ) Ὁδὸς ᾿Αραστᾶ, ἀριθµμ. ὃν ΠΡΟΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ κ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣΠΡΑ ΤΗΣ ΓΥ- ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. σορός οι σσ ο απα ὦν να ἳ ο ων δω δος {ΛΑ ΚΟ πού, ὅπως ὅλοι ος ΥΠΩΑΣ ΛΑΤτΟπΟΙΩΝ | σσ. κατα δα ο θμνασως- πραγ ο κότητέ να. ο ισα. ρα νοκ κοκ ἡ|Λάρνακα, Ίη Απριλίου 1940. γους αὐτοὺς συμπεριλαμθά- γονται καὶ 7.128 ἀπόστρατοι, [τους ὥς τώρα, δὲν κατόρ- θώσαν νὰ θροῦνε δουλειά. Ὅλοι οἱ ἀριθμοὶ ποὺ ἀάνα- φέρτηκαν εἶναι παρµένοι ἆ πὸ τὶς ἐπίσημες στατιστικές. ρω κι αὐτοί ἐν μποβοθ κρύψουν ἐκεῖνα ποὺ Ὑίνον- ται πίσω ἀπὸ τὸ «θελούδινο παραπέτασμα». ΠΡΩΤΟΝ ΣΥΝΜΕΡΓΑΤΙΚΟΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΛΑΡΝΑ- ΚΟΣ ΛΤΔΑ. Πρώτη Τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευσις. Καλοῦνται ὅλοι οἱ μέτοχοι τοῦ Πρώτου Συνεργατικο» Παντοπωλείου Λάρνακος Λί- µιτεδ, εἰς τὴν Πρώτην Τα κτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν εἰς τὸ οἴκημα τῶν Συντεχνι- ὢν Λάρνακος τὴν 10ην ᾿Απρι- λίου, 1949, καὶ ὥραν 10 π.µ. Θέματα: 1) Λογοδοσία Ἔ. πιτροπείας. 2) Ἔκθεσις Ἓ- πόπτου Συνεργατικῶν ἝἜται ρειῶν. 3) Γενικὸς Ἴσολογι- σµός. 4) Τροποποίησις τῶν ἄρθρων 18 καὶ 19 τῶν Κανο- νισμῶν. Πρόεδρος ΓΕΩΡΓ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γραμματεύς ΑΝΔ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΕΣ κοὶ ΠΟΜΠΟΥΔΕΣ ΔΙΑ Ὀ.Ὀ.Τ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗΝ ΤΙΜΗΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΣΕ ᾖΤΙΜΗΝ ὮΕΙΣΑΓΩΓΕΟΩΣ. ἸΑποταθεῖτε: ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΜΙΔΗΣ, Γεωπόνος Ὁδὸς Περικλέους 4α, Τηλ. 704, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 4 Μόλις παρελήφθη περιωρισµένη ποσότης πα: πουτσιῶν ἀπὸ τὰ ἐν ᾽Αγγλίᾳ ἐργοστάσιά µας. Φ ΑΗΔΡΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ μὲ στερεωτάτην λα- στιχένια σόλα 19/-. ΑΝΔΡΙΚΑ ΟΛΟΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ἐξαιρετικῆς ποιό- τητος 23/”. Φ 4- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ τελευταίας μόδας 25/- -- 36/-. Φ ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΑ ὁλοδερμάτινα 20/- -- 23/. Φ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (τέννις) ἀρί- στης ποιότητος σὲ ὅλα τὰ μεγέθη 3/- -- δ/-. - ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΜΙΕΣ ΠΟΔΙΒΕΣ 26/. Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑ- ΣΚΕΥΗΜ, Ίην ΑΠΡΙΛΙΟΥ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΚ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗ- ΛΑΣ ΤΙΜΑΣ. ξ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΕΓΚΑΙΡΟΩΣ . οἱ ας τῶν µέχρι σήμερον εἰσαχθέν. των μὲ διπλῆν φτέρναν καὶ σκούραν ραφὴν µέχρι μύττης καὶ εἰς ἑπτὰ διαφόρους ὢ- ραίους χρωματισμοὺς καὶ διὰ νὰ σᾶς Ὃ κα π]σαμεν καὶ ὡς δῶρον κρατήσαμµεν τὰς ἰδίας τιμάς Τ/- τὸ ξεῦ- γος. Μὴ Εξεχνᾶτε ὅτι ἔχομεν ἑἐ- πίσης ΚΑΛΤΣΕΣ ΝΑΎ΄ΛΟΗ τῶν 54 λεπτότητος καὶ πω- λοῦμεν τώρα πρὸς 11/6 τὸ ζεῦγος ἀντὶ δη. Βιασθῆτε νὰ ἀγοράσετε προτοῦ ἐξαντληθοῦν. ΠΩΛΗ- ΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙ:- ΑΜΙΚΗ. Σᾶς ΠΑΣΧΑ. ΖΑΛΑΧΗ ΑΛΗΡΙΖΑ 'Ὁδὸς Μιλήτου, ἁρ. 28 Λευκωσία. εὐχόμεθα ΚΑΛΟΝ ΗΝΕΙΙΗΙ ΜΗΧΙΝΗΙ Τύπου ΕΑΕΒΙΌΟ καὶ Τὸ µμηχανουργεῖον Χυσήριον ΠπΑΕΙΌΟ Γ. θὰ σᾶς ἐξυπηρετήσει πλή- ἵρως τὰ συμφέροντά σας. Ι ᾿Ἐκτὸς ἀπὸ τὲς µεγάλες ἐ- πιτυχίες µας εἰς παντὸς εἴ- Ίδους µηχανήµατα, αἱ ἁλω- Ίδους µηχανήµατα, αἱ ἁλωνι- Γστικαὶ µηχαναί µας εἶναι ἐγ (γυηµέναι μὲ ἀπόδοσιν (δεκα 'Ιπέντε-δεκαεπτὰ δεµάτια στὸ 'λεπτόν). Τιμοὶ λογικαί. ἡ | ἃς, ὁδὸς Δημοτικῆς ἀγορᾶς ὁ ὃν 45 Λευκωσία. 'ΝΠχανουργείον καὶ χυτήριον :Ν. Κωνσοταντίνου, καὶ ἆδελ- [σσ ασ ωα ρεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ ἀκόμη καὶ τὰ σπασμένα ἑλληνικά της. Μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ ἕνα µέρος τοῦ «σχεδίου Χ». Μπο- } πληροφορίες τους εἶναι, λέει ! ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, } τὸ φασιστικὸ πρακτορεῖο τοῦ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Οὐῖλλιαμ Ράντολφ Χήρστ, [τοῦ μεγάλου θαυμαστῆ καὶ, Τὸ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ὑποστηρικτῆ. στὶς Ἑνωμένες! ποὺ προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ᾿Ιατρικὴ Περίθαλψη καὶ Φάρμακα σὲ χιλιάδες ἐργατικὲς οἰκογένειες διεξά- ΙΠολιτεῖες, τοῦ Χίτλερ. ἱκκουϊσλιγκο» στὸ χερι ἢ ᾱ- γει τὴν ΠΡΟΣ ΕΧΗ ΠΕΜΠΤΗΝ 7.4.1949 ὁ , Γκόμη νὰ ἔχει κι ἄλλους στά προβατδν μιά καριὰ ἀπὸ τὸ συγκρότηµα τῶν Κολλεγίων. “Ώιτι ὅμως καὶ νὰ κάνει, ὁ ἑλληνικὸς Ιλαὸς τὴ «Φωνὴ τοῦ Χίτλερ» [θὰ τὴν ξέρει, καὶ σὰν τέτοια Ιθὰ τὴν θεωρεῖ--σὰν ἕνα προ- Ιδοτικό, ξενοκίνητο συγκρό- «τρὰστ»,! να δε ) ώς ὖεἹπῃμα γιὰ τὴν ὑποδούλωση Πίσω ἀπὸ τὶς µαριονέττες| ὅμως αὐτές, | ἄλλη σκοτεινὴ φυσιογνωμία, ἱποὺ κινεῖ τὰ σκοινιά. Όνομά-| εται ”Αλλεν Ητάλλες καὶ] εἶναι ἀδελφὸς τοῦ Τζὼν Φό-ι ἵστερ Ἠτάλλες, τοῦ δικηγό- ἴρου τῆς Γουώλ Στρὴτ καὶ ιτῶν γερμανικῶν ! ι (ποὺ πλέκει τὰ σχέδια γιὰ ἕναι αν, Ὀννννυυννονυνουνυοονυουνυν σσ σσυυονωσσών πόλεμο ἐνάντια στὴ Σδο- (της χώρας μας. ΟΔΙΚΟΝ ΕΡΑΝΟΝ Δῶστε ὅλοι τὴ συνεισφορά σας στὸν ἀάνθρωπι στικὸ αὐτὸ σκοπό. ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ φυνυυυνυυνυυσυυυσυσυυυνσσυσυνυν πού, ἀπὸ τὴν ἁἀποστράτευση εν μλλλκκκλα αλλά ααρλακααμλλαλαλλλααραλλαρ2αλκή. διετικὴ “Ενωση, σὰν ἕνας ᾱ- Ν. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΛΠΛΔΟΠΟΥΛΟΥ ᾗ ο σσσστλλν ρμωκωανκεκαος 4 κ ν φ ν ἷ Ἱπιὸ μεγάλη Απο οΠΙ ΜΗ περιώεαπου γρ Ὁ ὃ ΚΙΗΙΝΛΤΙΓΡΛΦΛΣ “ΠΛΛΛΑΣ ἲ τὸν ΛΕΟΝΤΑ ΤΟΛΣΊΟ Τα αμ ΕΤΕΡ ΣΕΡΓΙΟΣ- (Ρωσοικᾷς ὑποθέσεως) Προθάλλεται σήμερον ΚΥΡΙΑΚΗ ὥρα 2, 6,30 καὶ ὁ 915 μ.μ. καὶ τὰς ἀκολούθους ἡμέρας ὃ µέχρι τῆς ΠΕΜΠΤΗΣ Πρωταγωνιστοῦν : . ΖΑΝ ΠΤΙΜΕΒΙΑ κ ΜΙΔΑ ΠΑΡΕΛΥ Ἄ καὶ ΑΡΜΑΝ ΜΠΕΡΜΝΑΡ Ὁ Γολγοθᾶς μιᾶς πονεµένης καρδιᾶς. -- Ρωσσικὸ ᾽Ακόμα ἕνα ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ ἀπὸ τὴν ἀτέλειωτη Ἐξακολουθεῖ καὶ σήµερον ἡ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ προ: θολή του σὲ 4 παραστάσεις ὥρα 12 µ., 3.50, 6.19, καὶ 9 μ.µ., Δευτέραν καὶ Τρίτην στὲς 6.12 καὶ 9 µ.κ.. καὶ τὴν Τετάρτην 2.15, 6.15 καὶ 5 μ.μ. ἳ ΤΑ ΛΥΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΟΣΙΑΣ Τραγούδια -- Ρωσσικοὶ Χοροὶ -- Δεξιώσεις -- “Ύ- , ο / : μνοι -- Μπαλαλάϊΐκες -- “Ιεροτελεστεῖες : Ἐν παρα, ΕΙ ΑΛΗΙ ο οεγοι ᾱ περίφη- 3 : τς ο χρω, Ἡ ᾷ µου παραγωγοῦ Ύ' Ξ, ποὺ ἑρμηνεύς- ὁ Σημ. Στὴν σημερινὴ παράστασι τῶν 2 μμ. δύο ἔργα. ὃ ται ἀπὸ ἀντάξιους ἠθοποιούς Τὸν ΜΑ΄Ι’ΚΑ ΡΕΝΙ. ἡ κλκλλλλλὸ ολλλλλλλαλκλλλλλλλλλκλκλακλκλαλλλλλλλαλα. ΓΚΡΕΗΒ, τὴν ΤΖΙΝ ΚΕΝΤ, ΤΖΟΑΝ ΓΚΡΗΝΓΟΥΝΙΤ ὅ καὶ ΡΙΤΣΙΑΡ ΑΤΤΕΗΜΠΟΡΟΟΥ. δ ς Χ΄ Τὸν ΜΑ΄ΙΚΛ ΡΕΝΤΓΚΡΕΗΒ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ α ἠν τν ας απ΄ Τὴν ΤΖΟΑΗ ΓΚΡΗΝΓΟΥΝΤ ἁ ἁ- Τὸν ΡΙΤΣΙΑΡ ΑΤΤΕΝΜΠΟΡΟΟΥ ΛΙΑΝΟΠΩΛΕΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ | Ἡ ἱστορία τῶν λαθρεµπόρων ποὺ λιμαίνοντο ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΧΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ τἐς ἀκτὲς τῆς ᾽Αγγλίας. Ὁ νεαρὸς φοιτητὴς ποὺ ᾱ- ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ κολούθησε τοὺς λαθρεµπόρους, γιὰ νὰ τοὺς προ: ΤΩΝ ΛΑΙΊΙ ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΗ δώση ὅμως στὸ τέλος ἐπειδὴ τὸν ἀδίκησαν...... Μεταφέρεται . Τὴν θασανισµένη καὶ δυστυχισμένη ζωὴ ἑνὸς δρα πέτη ἔρχεται νὰ δροσίση ἕνα τρυφερὸ εἰδύλλιο, ποὺ ΣΤΟ ΜΠΙΑΕΡΟΟ ΣΥΠΜΜΕ ΟΥ καταλήγει ὅμως σἕνα σκληρὸ καὶ μοιραῖο χωρισμό Ἑρμοῦ 1866 (ἔναντι ΚΟΥΛΑ καὶ ΣΕΡΓΙΔΗ) δ ΩΡΑ 12 µ. ΔΥΟ ΕΡΓΑ. πκδσος πχ σοκ... Σ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΜΕΣς(ς ΕΕΝΕΤΙΑΣ ἡ ΜΑΣΖΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΑΠ ΑΜΙΤΤΑΖΙΑ) 8.000 τόνων δ᾽ ἀναχωρήση ἐκ ΛΑΡΝΑΚΟΣ τὴν θην ᾿Απριλίου 1245 κατ’ εὐθεῖαν διά :- ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΠΑΡΙ - ΒΕΝΕΤΙΑΝ καὶ ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ δεχόµενον ἐπιθάτας ὅλων τῶν δέσεων. Τὸ ἴδιον ἀτμόπλοιον, δ᾽ ἀναχωρήση ἐκ ΛΕΜΕΣΟΥ τὴν 4ην ᾽Απριλίου διἁ ΤΕΛ ΑΒΙΒ καὶ ΧΑΊΙΦΑ δεχόµενον ἐπιθάτας. ΤΟ πι «ΦΙΛΙΠΠΟ ΓΙ«ΒΓΙΜΑΝΙ» (ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΜΕΣΩ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ) Θ᾽ ἀναχωρήση ἐκ Λάρνακος τήν Ίόην ᾽Απριλίου διά Σμύρνην-Πειραιᾶ Νεάπολιν-Μασσαλίαν καὶ Γένουαν δεχόµενον ἐπιθάτας. Τὸ ᾿ἴδιον ἀτμόπλοιον θ' ἀναχώρήση ἐκ ΛΕΜΕΣΟΥ τὴν Ίδην ᾿Απριλίου διά ΤΕΛ.ΑΒΙΒ κα ΧΑΙ ΦΑΝ δεχόµενον ἐπιβάτας. ΓΙνονται δεκτοἰ ἐπιθάται διὰ Λονδῖνον µέσω Βενετίας ἢ Μασσαλίας ΤΗΟΙΤΗ ΘΕΣΙΣ:. ΛΑΡΝΑΙΚΑ-ΛΟΝΔΙΝΟΝ «ϱ2418Ο0 Απευδύνεσδε: Α. Λ. ΜΑΝΤΟΒΑΝΗΝ 4 ΥΙΟΥΣ Γενικοὺς πράκτορας τῆς ΑΔΕΙΑΤΙΚΑ ΛΑΊΝ ΛΑΡΝΑΚΑ :ΛΕΜΕΣΟΝ- αΜΜΟΧΩΣΤΟΗ . ΛΕΥκωσΙαΝ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ Ἐπὶ τῇ προσεγγίσει τοῦ ΠΑΣΧΑ οἱ ἀνταποκριταί µας τοῦ ἐξωτερικοῦ μᾶς ἐ- φόρτωσαν νέαν παρτίδα ΚΑΛΤΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΩΒΝ ΝΑ Ύ'ΛΟΝ καὶ μόλις τὰς πα ρελάθοµεν καὶ πωλοῦμεν πρὸς 5/6 τὸ ζεῦγος. Επίσης παρελάθομεν καὶ ἄλλην παρ τίδα ποιότητος ἀνωτέ πιω ουκ ως ο ΣΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΝ καὶ ΥΙΟΥΣ - τ.κ. 28 ρεῖ νὰ ἔχει βάλει μερικοὺς! ὰ πφιωὸ τῶν ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ, ἑταιρείας τῶν ὃ λμνων Ἀρθουρ-ρόονις ΓΚ ΑΑ ΤΟ. ἆπ ς α κολλλλλλλλΑρολΙΑλλλλλλλλακκκ Ιἡ νεολαία τῶν ᾽Αποικιακῶν καὶ μὴ αὑτοκυθερνώμενων Ἰχωρῶν παίζουν τὸν πιὸ ση: ἱμαντικὸ καὶ ἐξέχοντα ρόλο, Ἰγιατὶ οἱ προσπάθειες γιὰ κοὺς τρόπους σἀν, γιὰ ράδειγµα, συνελεύσεις, ἔδρια, διακηρύξεις κλικ ' 3. Στὴν πορεία τῶν παρασκευῶν σας γιά ᾿ Συνέδριο κερδίστε νέες ζες νεολαίας στὶς ὁρ σεις σας καὶ ἑξαι τὴν συγχώνευση ἄλλων Ιτὴν ἐξαπόλυση ἑνὸς νέου πο: [λέμου εἶναι στενὰ συνδεµέ νες μὲ τὰ σχέδια τῶν ἵμπε: ριαλιστῶν γιά κυριαρχία στὶς ἀποικιακὲς καὶ μὴ αὖ- Ὑανώσεων Ληµοκρ. Ν τοκυθερνώµενες χῶρες. ΄ Ιας τῆς χώρας σας μὲῖ Γι αὐτὸ εἶναι σωστὸ πὠςι ΠΟΔΝ», - Ξ- | ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ή ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Ἡ ὑποστηρίζετε φανατικὰ | ᾱ ΤΣΙΓΑΡΑ ΤΑΚΗ ΠΑΤΙΚΗ. { Χ ΠΟΤΑ «Λ.Ο.Ε.Λ.». ᾗ ὰπ ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΑΡΤΙΔΗ («Μαρίνα»). Ἡπ ΓΑΛΑΤΑ «Κόκκινη Καρδιά» ἅ «Αγελάδωννή! ΕΚ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΑΟΥ ΟΙΚΦΝΟΜΙΚΩΠ πο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. / Ὑεγονός ΣΤΗ ΤΤΑΠΙΑ ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΔΥΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ τιμητικὲς τοῦ παληοῦ ποδοσφαιριστοῦ τοῦ ! «Ν. ᾿Αστέρα» Σ{ΟΖΟΥ. ἰ ὍὭρα 9.30 μ.μ. «ΟΜΟΝΟΙΑ», - «δΝΕοξΣ ΑΣΤΗΡΗ ρα 4 μ.μ. οι «ΟΡΦΕΑΣ» -- . «ΛΑΚΗ» 4 Τὸ αὐτοκίνητον ποὺ εἶναι περιζήτητον, ἀπὸ ὀΝ τοὺς αὐτοκινητιστὰς τοῦ κόσμου. Καθ’ ὁλοκλης, νεον ἀπὸ τὸ ραδιατὲρ ὥς τὸ ὀπίσθιον φῶς του.’ τέρνο εἰς ἐμφάνισιν χωρὶς ἐξτρεμισμούς. Πέα Ἡ νίσχυρη. μηχανὴ διὰ µεγάλον τράθηγµα. Ανἒ τητες σοῦστες γιὰ τοὺς ἐμπροσθίους τροχού», λυτελεῖς ἀνέσεις. Εὐρύχωρη µονοκόμματη ἐμπρ σθία θέσις, μὲ ταχύτητας Ἴπὶ τοῦ τιμονιοῦ, σα μαίΐνει ὅτι μπορεῖ εὔκολα νὰ μπεῖ ς κανεὶς σῖ Κίνητο ἀπὸ ὁποιαδήποτε πλευρά. Ἡ ἐνιαία : σκευῆ τοῦ σώματος καὶ τοῦ σιασὶς συντείνει εἰς ἐλάττωσιν το θάρους τοῦ αὐτοκινήτου, - υνΑὐτὰ εἶναι µόνον ὀλίγα ἀπὸ τὰ χαρακπήή στικὰ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου νέου ΜΟΡΡΙΣ' Γενικοὶ ᾽Αντιπρόσωποι ἐν Κὐπρφ' Ο.Γ.ΗΑΥ Δι 5οη5ἰ16: ΤΗΛ.6Ι5 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ϱΡ.0.Β.:3 ὰ παρ καὶ δ υσῶί ν αν 1 Ἐπισκεφθῆτε τὰς νέας αἰθούσας ἐκθἐσεῶ τοκινήτων µας παρὰ τὴν ᾿Οθωμανικὴν τὸν στα! ὗ ί τῶ ἐκθέσεως, ὅπου ρα δρηες ἀπαράμιλλον. .- ἡ θυνον ὑπηρεσίαν κα ΑΦΘΟΝΟΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ. ΑΝΤΑΛΛΑ ὃ ΚΩΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΣΑΣ. ές : ους ςιωυουμθυε ος ωυρος νο. σα ωρυσω σος) ----- ο ἆ ο ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ----------α. τ-αα ΠΟΥ ΘΔΗΓΕΙΗΠΟΛΙΤΙ ο κοντεύει νὰ τελειώσει ἕνας ρόνος ὕστερα ἀπὸ τὸ κλεί- τῆς μεγάλης ἀπεργίας. ως στσττστττττσττ--ς- πολιτική Πάνω σ᾿ αὐτὰ τὰ δυὸ σημεῖα θ) ἀσχοληθοῦμε ἀναφέρουμε ὁρισμένα χαρα- | ες καὶ ἐπανειλημμένες ὕ- αμ τὸ κάµνει ἡ Εταιρεία ποσχέσεις, ποὺ ἔδιδε κατὰ Ἡ Ρρ µ Τοῦ φ. ΠΑΝΤ.ΒΛΡΝΛΒΙ τῶν της. Καὶ αὐτὸ µας τὸ µέλη, καὶ ποὺ οὐσιαοστικὰ ἀνκαὶ θὰ ἐξακολουθεῖ ν τὴ τεχνία βλέπ στὴν τρικυμία γιὰ 40 ὁλ κληρες ὧρες. ὀ-Ι Τὸ θιδλιάριο Ἡ Εταιρεία έτοια πολιτικὴ ποὺ ἀκολού- εται γιὰ τὴνι στὸ φιλέλληνα | ριο κα ἱ ματικοῦ ὀργίου «Ἐδῶ εἶναι σὲ αὐτὸ δγῆκε Τοῦ Ὀ. Ν. ΩΗΕΙΤΤ στὴν ᾽Αγγλία ἀπὸ τὸ γνό- θιόλιάριο αὐτὸ «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» κ Οἱ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ΜΑΣ κ΄ ἐργάζεται σὲ πλοῖο, καὶ φΆς μιᾶς Βρεττανικῆς Ἐργατ:- ὃς κερδίζει στὸ τέλος. Οὔὐ- . δέποτε θὰ νικηθεῖ ᾿Αλλε. Ἰώνης δρίσκεται ποὺ ὁρ- σ) ἕνα κατάλογο τιμῆς Ἡ μικρογρα- ση τῆς ἀστυνομίας καὶ τῶν νέοι ξενιτεύονται. Ὁ Τώνης 1935. 36. Ἐπανάσταση τῷ. ἝἛλληνα Πρόξενο νὰ παρε κανοὶ νὰ πολµήσουν τὸν φα σ 5 ΙΓΙΑΤΗΛΥΣΗΤΩΝΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΗΙ ΚΜΕ Οἱ ἥρωες δὲν θὰ πεθάγουν ΑΓΡΟΤΙΚΩ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελ.) οη τοῦ εἰσοδήματός τος καὶ τὴν καιρικὴ ἀντιξοόκη- τοῦ ξεπουλήµατος τῆς ἐ-.- Χιστης γῆς ποὺ τοὺς ἁπὸ: σιὸς τὴν αὔξηση τῶς ἀπόδο- δότης ποὺ ἐκεταλλεύεται ἆᾱ- νάλογα τὶς εὐνοϊκὲς συνθή: ἀνακοινώσεις της γιὰ τὸ ἆμ- πελουργικὸ πρόόλημα εἶναι παρήγορο τὸ Υεγονὸς ὅτι ἀποφάσισε, ἐπὶ τέλους, νὰ ση τῆς προηγούμενης ἐπίση µης θέσης, ποὺ ἐκφράστηνε τοὺς ἀμπελουργούς µας. χανισμὸ ἀγορᾶς άμπελουρ Ν ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ προϊόντων σὲ τιμὲς συμφέ. ρουσες γιὰ τοὺς άμπελουρ- γοὺς ὥστε νὰ μπορέσουν αὖ- τοὶ νὰ συνεχίοουν τὶς ἆμπε- σιμο , Ξ , καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν περί’ ὃ 'πέ τῶν µεταλλωρύχων της Κω- ράγοντες τῆς ο Ίκλ Ἡ την περιπτωση] κύπριο θουλευτὴ -ᾱ: Ἰὰ. κη πο Βασιλικῶν ᾿Αξι τικῶν φέ- ο ροκ δα. πέρας τὴ ῖ ριακῆς Μεταλλευτικῆς Ἓ. τῆς περιοχῆς. μα ον αθ αι αρα πι ᾗ Εξ προσ. ΠρΙΠΙ, δασισμἑνρ- σὲ ἔ: Ὃ ιερις ιο, Ἰθύνοντε Ἅγ. ρει Ἰϊσω χὸν Ῥασιλέα, Ὁ ὁ οιτοπαραγωγὴ τῆς ΙΊεσας- δεῖ μὲ μεγαλύτερη πρι σοκ Ἐν ο να αν Ἂριοσίας, Ποιᾶς εἶπει ἡ πολι-΄ γήση τν δ με ς ην κα οδ 4 Ὅ ν ας οἱ 1-6 ἐρ γάτες πιατολὲς τῆὸ κ. ” Μπάρ- ποδιάζ βικανοὶ ἰθύνοντες ἐτ ποῖος κυδερνᾶ μὲ Ἄιγχατο. Ρίας. Καὶ διερωτᾶται κανέ- τὶς ἀγωνιώδικες ἐκκλήσεις να πληρώσουν τὰ χρέη τους τικὴ ποὺ ἀκολούθησεν ἡ Κ. ἡ Κ.Μ.Ε. ἔκαιιε τὸ, ἐκ κ. ολ ο μὰ ππς ΕΠΑΕ Ἆετ, συζύγου ὤὺ Ἕλλη: δέ ν ον ης, Αθ. ας μὰ βᾳ τὸ Μεταξᾶ. Δημιουργοῦν αι πῶς ο Μπορέσονν αι Ὑμα μπρος ος 4 ἵΒεπίσίωση τοῦ Μ.Ε. σ’ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστη- νὰ τὸ κρατίσει στὴ ζ. η. ολα Χιλιάδες τήνους μΕ1 να συνδικαλότὴη Ἠγέτη ν ατα Ἡ ἴνος ται στρατόπεδα συγκέν- πρμεην κι θε ρνη μερα τας, ἀρ, βπιαρακς ἀπμασία- ας Καὶ ποῦ ὁδηγοῦνται τὰ, ἀντίδαρο τῶν απακήσεωι Ποῦ πᾶν ὅ κ ἐεελι.] ᾽Αμπατιέλοή ποὺ τὸ ο Χρημ ηνικὸς λαὸς θα Ἰρωσης καὶ μυστικὴ ἁοτυ- τῷ ἄχορι ἔργα του, «το Μἠειδήνκεεις νὰ τελος ρε εντος ποτ, πὲν Δες πράγματα μ᾿ αὐτή της τὴ, καὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐὰν θοῦν τὰ Ἐ ουότ Ὃ . ὁ μα. κσασνη” κερδίσει νιατὶ πάντα ὁ λα. Νοµία, πράγματα ἅμοια ἐν- αμ τὴ Ελειηπονι δἳ παν Ὃ ρα, ἂς ὅ ᾿ ἀνελήφθη ἡ ἄρευ κ ὄρηγα νε α μὲ μιὰ ἔκασε -αἳ θάνα. ᾿ τελῶς μὲ τὰ χιτλερικά. Ὁ φύγουν τὴν τραγικἡ εἰκόνα τῆς Λεμεσοῦ. Ἡ ἀναθεώριι. «ἄφ Ότου ἀνελήφθη ἡ ἔρευ- να αὐτὴ οἱ συνΌηκες έθελτι- ώθησαν», ἂν αὐτὴ ἀναφέρε- ἰσχυρισμὸ τὸν στηρίζ 3 ἡ ὰ Α αν στηρίζουµεβησεν ἡ Κ.Μ.Ε. στὸ τελευ- τὸ δηµοσιέφουµε ς . : τ ερωαι πἱ σιμιῶες σήμερα ο πάνω σὲ τοῦτα τά δεδομενα καῖο διάστηµα τῶν δέκα µη: οα κ Ψκνς, πότε θὰ νικήσει Πόσες ζω: λασσα, μὰ ξέρει τὶ συνιθαί- - ω ο ς .. ται στὶς διαθέσεις τῶν Ἠ ἀντεργατικὴ πολιτικὴ Ἡ Κ.Μ ον. »εοομενα ιά ἴηι ς μη ηρο στὶς Κυριακά- ο. ὃν ο α - , ντι ατὺν Ἑλλόδα µεινε.. Διερωτοῦνται ἐπίσης μὲ τὸ πρὠωτοχρονιατικο μι στις Οιαθεσεις των ὅιο- ᾿ ἳ 'Μ.Ε. ἐνῶ ἀρνεῖται ἐπα νῶν Παρὰ τὸν ἐπιθετική τη .. ἐκδέ ς, ἐς ἀκόμα θὰ χαθοῦν, πὀσε ὶ .ασα. κε στ : ϊ ( τικ Ἡ ον μ. ας ο α, ποὺ ἀκολούθησεν ἡ ΙΚ.Μ.Ε. φἠ καὶ συζή τση, ἐπορνωώνν Ἱμαρο τον Επιωετκὴ της ες µας ἐκδόσεις σὰν ἐκχελέσεις θά γί κ 1940 Ὁ πόλεμος, Οἱ οἱ ἀγρότες µας πῶς θὰ µπο- νυµα τοῦ διευθωντῆ τῆς Γ5- μηχανών ἕναντι των σμΊς ᾿ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστηµα, ἔ- τεχνί ἠτηση με τὴ συν πολιτική, ἡ 'Ἑταιρεία δὲν κα] ιφυλλίδα, κατὰ µετά- ϱὁ πα λαο μα, Εκανε τοῦ πο, δν, ΤΑ’ ρέσουν νὰ ἐπιδοθοῦν μὲ ἐπι ὠργίας, κατὰ τὸ ὁποῖο «φτε:' λουργικῶν προϊόντων, νομµί- σ . νν ᾿ Χνία µας, ἡ ὁποία ἔχει σή-τώρθωσε νὰ ἐξασθενήσει τὴ φραση συνεργάτη µας άσανα καὶ πόσα χρόνια ἨβΧΙνο πο ον Ελλάδι το οἳ ὶ.. δραστηριότητα οὺν οἱ ἴδ ἵ ἆ ὕψοι ζουμε πῶς δὲν εὐσταὐεῖ ναντι τῶν ἐργατῶν της, εἷ- µερα 400 τα Χ καὶ η} ας τῶν Ἂ ὁ . Ἴ ' στὴ φυλακή Θὰ ζήσει ὁ ζιλεύονται στην Ελλάδα κουὴ καὶ δραστηριότητα οὺν οἱ ἴδιοι οἱ ἄμπελουργςι δ ς : κτικἁ καὶ ἐν τά. συντεχνία τῶν ἐργατῶν τηφ΄ ἀποτελεῖ ἕνα τρομερὸ μα: » τη ΦυλΦΜΠ ησει ο : η ὃς κ. στὴν θελτί ῶν ἵλλι: γιὰ τὴ ἁ ο, ὁἁ- γιατὶ καμμιὰ θελτίωση, στὴν ναι ἄνευ προηγουμένου. Θὰ ξει μὲ τὶς σ«νδροµές Η συ ὢν ὠξοακολ | τρομερό Β΄ ᾽Αμπατιέλος ὥς τὸ τέλος, ἃ Ὁ, Τώνης ὀρίσκεται στη κ. στὴν θελτίῶση τῶν καλλι- γιά τὴν κατάντια τους» Ὁ μπες, η μες τους. Ἠτεχνία σκορ |. απγομο καπ τας ἐγκλη- τὸ ὄνομά του θὰ θρίσκεται Ὑόρκη καὶ πάει στὸν εκεῖ εργητικῶν τους μεθόδων ποτελεῖ κάποιο. φῶς γι πραγματικότητα» «δὲν ἔχει σημµειωθεῖ. Προτοῦ άναφερ- τ’ ἀποτελέσματα τῶν κτηριστικἁ αὐτῆς τῆς ἄντερ- τιπροσωπεύει τὸ σύνολο τῶνπνέ ἠν ἐμτ ς ὅ-ι ό ὃ ὶ ης γῆ ὁ 3 : ν ὖ κἩ πολιτικῆς, ον . τῶν πνεει τὴν ἐμπιστοσύνκ 1 Υάνωσε τὸ καθεστὠς τῆς κ , νε. διαθατήρι: νὰ : σης τῆς γῆς κάτω ἀπὸ τέὲ- Φοθούμεθα, ὅμως, ὅτι ἡ Κω: τουν νατκῆς σεις συνεέχνια- οὗτος Ἡν χάης οωορη ἀνπμλους τοὺς ἐργάταές ουν) αικοὺς ἡγέτες τῆς Ἕλ. ἀπάντηση θρίονο ται ο ή, ψει στήν Ἑλλάδα και νὰ τοιες συνθῆκες δέρνηση θάχει πολὺ κακὲς Κυθερνητικῶν. διάδημάτων κῶν στελεχῶν: νὰ. μὴ σα σιμιδλα, μν ποὺ} θες απο τις ἀφιχουργεῖ ἡ] δια ἡγέτες τῆς Ἑλ' «λίας, ποὺ φτιάχνει τὰ ὅπλ-, πολεμήσει. Ὁ Πρόξενος, ἔ , Ἡ. Κυθέρνηση πρέπει ν᾿ πληροφορίες ὅσον ἀφορὰ οτὴν Μητροπολιτκὴ Πωθέρ ἵ-. Ἡ ΚΜ.Ε. παρὰ τὶς ἐπίση- τὴ νέα συντεχνία κα ποτ ἴδια ες τους ϱὄνο τὴ συν-' άδας. 'γιὰ τὸν ἐχθρὸ καὶ ποὺ φο- ἕΣαάλλος ἀρνεῖται λέγοντος ἀντιληφθεῖ, ἐπὶ τέλους, ὅτι τὶς τιμὲς τῶν άμπελουρχι- ΥηΞΠ ὅσον ἀφορᾶ τὴν διευ : ὶ αὐτᾶ ἴδια ἡ Ἑταιρίσνα κινεῖται͵ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Γρολογεῖται γιὰ τὴ διατΊρη: πὼς οἱ ἐργάτες δὲν εἶναι ι δὲν εἶναι ἔμπορος ἢ ἐργο κὠν προϊόντων, για νὰ κρα- Κόλυνση τῆς εἰσαγῶγῆς στην | τήσει σ᾿ ἐφεδρεία τὸν µη ἀγγλικὴ ἀγορὰ τῶν αἀμπε- λουργικῶν µας προϊόντων, ἡ τα α στιγμὴ ποὺ ξέρει ὅτι οἱ νεο- καὶ ν᾿ ἀγ . μα « ” : ετ ᾱ τὸν τερματισμὸ τῆς ἀπεργί- συντεχνιακοὶ, μὲ τοὺς ὁποί: ν συμφερόντων ἲ α Ρα” στρατιωτικῶν. ἀποστολῶν σισµό! , θεθαια! Οἱ ἑ: τις { έ κ ς τελ. ο λς ας τῶς. «θὰ φανεῖ εφιλοδί, ους Ὃ αι νο πώνν προσ ετα, ἡ νέα συντε- γῆς αίας, Περισιρέφε, στὴν Ἑλλάδα. Ας δοῦμε τὰ φοπλιστὲς εἶναι αὐτοί, πού κες ποὺ τοῦ δημιουργοῦν- Υγικῶν προϊόντων ποὺ ἄπο: ποὺ μὲ ἰδιαίτερη κ πα μονἩ καιη» καὶ πὼς «δὲν πρόκει- ταφή, δὲν πια σ) ἐκ 1 τς ἆ τὶς εὐκαιρίες ποὺ ται αὐτὴ γύρω ἀπὸ ἕνα ᾱ- Ὑεγονότα: ἂν ἐρχόταν ὁ Μουσσολίνι. ται γιὰ να κα νίζει τὶς φάσισε νὰ ἱδρύσει. Οἱ τιμὲς σα, οἱ ἀμπελουργοι, ται νὰ ἀκολουθήσει ἐκδικη- τίποτε περισσότε πενουν Κν μῶσεν ἡ ἴδια ἡ Ἔται- |τοµο τὸν ᾽Αντώνιο (Τώνη) 1914. Ὁ Τώνης ᾽Αμπατιέ ἢ ὁ Χίτλερ θὰ κέρδιζαν πο: σχέσεις του μὲ τοὺς πελάτες τῶν κρώσιον καν τι ζιδαν ος μας ἐπ ο πρὲ. τικὴ γιὰ τὴ συντεχνία τῶν τοὺς ἑαυτούς τορερνν ἀπὸ πνεἶναι ἕνα νεκρὸ σῶμα, ᾽Αμπατιέλο, ναυτικὸ καί [λος Ὑεννήθηκε ἀπὸ φτώχη λὸ περισρατεβᾶ, του ἢ τοὺς ἐργοδοτούμενούς ας ἀρίσκουνται στὸ χειροτε σκορ με, ὁ ο ἱ τε, ὡτῶν της πολιτική», ἐν τῶν µ.Ἐ ο Ἀιεύσύνσης .βΑποῖο σὲ καμιὰ περίπτω. συνδικαλιστὴ καὶ γύρω ἀπό ἐργατικὴ οἰκογένεια στὸν 1942. Οἱ Ναζὶ ἔχουν κατα- του. -1Ρο σημεῖο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ πει νὰ γίνει ἁπόλυτα κατα ὃ τσο Μαν. να Κκτυπήσουν ση δὲν πρόκειται νὰ ρθεῖ στὴ. Ιειραιᾶ, κοντὰ στὶς ᾿Αθῆνες λάδει τὴν Ἑλλάδα. Ἡ σθά ΄ Αν οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆ- τῶν ἐκπτωτικῶν τάσεων ποὺ Ννοητο ἂν Ὅς θες τὸ πρὸ, ς πώς, ἂν ῑ - 5. λλά ο μα. ὰ τὶς 16 τοῦ Λάη τῆς ικὰ ἢ κατα σι ῥ ο ᾿'Χνία µας, χρησιµο- ὠντς καὶ αὐτὸ τὸ µέσον, : «τοῦ επιτρέπει ν᾿ ἄντιλη- φῦουν Όὺς χαρακτηρισμούς, ο κ μπορεῖ νὰ ἰσχυρίζεται πὼς ὅ- ἁἵ, ἔγιναν γιὰ νὰ κτωπηθεῖ ἡ' ιδ συντεχνία. Καὶ ἐξ ή . Ν : ἠγούμεθα:| Δὲν εἶναι οὔτε λίγα οὔτε ' ᾿Μὸ τοὺς 135 ἀπολυθέ : : , οἱ 91 εἶναι ἀξιωματοῦχοι τῆς αι τὰ προθλήµατα, κὀν προόθληµάτων: (ζωὴ ὅ ἃνν ρνι τὴν πάλη του ἐνάντια στὸ :δωη, ὅσες ἐνέσεις καὶ ἂν χρη κλείσιμο τῶν συντεχνιῶν καὶ σιμοποιηθοῦν, ἔστω καὶ ἀπὸ στὴ φασιστικἠἡ ψευδοδικαιο” -τὴν ἴδια τὴν Εταιρεία. Μὲ σύνη. αὐτὴ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἆκο- ρεῖ νὰ μελετήσει που 'ποῦμε πὼς σύντομα θὰ ὅδη-:,θασάνων, τῆς φυλακῆς και ͵ γηθοῦν τὰ πράγματα σὲ πα- τῶν στρατοπέδων συγκεν- ρόµοιες ἢ καὶ χειρότερες ᾱ- ᾿τρώσεως, Ὁ ἀναγνώστης µπο: τῆς ἐξορίας κα: ποὺ ἦταν κάποτε ἡ πρώτη πόλη τῆς ἐλευθερίας και τώρα εἶναι πρωτεύουσα µι:.θερης ἐδῶ τὴν ἃς πεινασµένης µισοαποικι: ἡ πεῖνα ἐξακολουθεῖ κ᾿ οἱ ΠΙΝΕΙ οτι ΠΟΘΕΙ ΚΑΘΕ ΓΥ- στικα κυματίζει στὴν ᾿Αθή- να, μὰ ἡ σημαία τῆς ᾿Ελεύ- Ἑλλάδας κυματίζει στὰ θουνά. Τὸ ΕΑΜ σχηµα- καταγράφονται σὰν Βρεττα- νικὲς συντεχνίες καὶ ποὺ Γσκοπὸ ἔχουν τὴν καλυτέρευ ση τῆς ζωῆς τῶν ναυτεργα κες ἔχουν θελτιωθεῖ ἀπὸ ᾱ: ποψη σιτοπαραγωγῆς καὶ ἂν τὰ συγκοινωνιακά μας µέσα μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ε- σάγουµε σιτηρά σὲ µεγα: πρέπει νὰ ἐλαττώσουμε ἆᾱ- νάλογα καὶ τὶς τιμὲς τῶν Κυπριακῶν σιτηρῶν. Τὴ σι τοκαλλιέργεια πρέπει νὰ ττι ᾿ἐκδηλώθηκαν τὸ περασμέν» φθινόπωρο. Τὰ κρασιὰ τιμοῦνται σε ὀνομαστικὴ τιμὴ 30 ὥς 2» οελίνια τὸ γοµάρι καὶ ἡ ζ' σµα ὅτι πρέπει ν᾿ ἀναθάλε! τὴ λειτουργία τοῦ ἀγορα- οτικοῦ ὀργανισμοῦ, ποὺ ἀπο- όληµα τῆς ἐξαγωγῆς, οὔ- σιαστικὴ θελτίωση τῆς κα τάστασης δὲν πρὀκειται να σηµειωθή καί,παρὰ τὴ σωστὴ οι αὐτοὶ ἐπιδαρύνονται μὲ ποὺ τος κάμνουν οἱ ἐργά- λουθεῖ ἡ Κ.Μ.Ε. ἔναντι καὶ ἵ ί Ἑλλ ». ακῆς χώρας. ἱτίσθηκε γιὰ νὰ πολεμήσει «τό ῆ ἢ ο ο ο ο ο ο ο ο ο αν ο ο ο ο ο ο ο ο νο ο ο αλ | μς λέμε ὅτι οἱ ἀπολύσεις! γ) Περιφρύνηση ἐργατικῶν προθληµάτων, δὲν ἀνεργία, ποὺ ζοῦν μὲ τὸ φό. |Ταγ ώσμις πο κο αν ιά. κάρδιῳ, οκηµαει τὶς Άπω χαμηλότερες ἀπὸ προηγού ὀλέπει ἡ Κυδέρνηση τὰ ο ὁραχυπροβέσμων μας | περιφρόνηση ἐργατι- εἶναι καθόλου ὑπερθολὴ ἂν. 6 ὃ ί ταἱ τῶν 18 ἔχει δηµοκρατίο, ᾗ. περγατικὲς Ενώσεις, µενα 'τιµές, δὲ σηµαίνει ὅτι θελτίώση στὶς τιµές, ὥστε λουργικὠν Όανειων σὲ θα Ρο] ο τοῦ. µαστιγίου καὶ τῶν νὰ καταλήξει στὸ συµπέρα- κροπρὀθεσµα--ὅπως τὸ α- παίτησαν ἄλλωστε οἱ ἴδιοι οἱ ἀμπελουργοὶ-θὰ δοῦμε ὁριστικὲς ἀουναμίες ἀποπλι]- ρωμῆς κάθε χρέους, μιὰ και σντεχνίας (µέλη ἐπιτροπῶν, μέ τῆς ὑποθλήθηκαν ἀπὸ κόµα καταστάσεις ἀπὸ ἐκεῖ- τοῦ θανάτου. Ἅ |. ὑποεπιτροπῶν, ὑποεισπρά. κας κῶ τῆς συντεχνίας µας νες τοῦ Γενάρη-- Μάη τοῦ, Ὁ Τώνης ᾽Αμπατιέλος, ΝαΙκΑ τῶν καὶ τὴν ἐνσωμάτωσ] δοῦμε σὰν ἕνα δασικὸ κλά- Φάσισε νὰ ἱδρύσει, γιὰ νὰ ΡῶΜΗΣ ρες .- ἆ κτορες κλπ.). Οἱ 64 εἶναι ἁ- ὅποινν ἐργατῶν της, γιὰ τὰ 1948. Ἡ συντεχνιακὴ καθοδή-᾿ θρίσκεται στὸ κέντρο τῆς (τι ΚΑΛΊΣΕΣ ΝΑΎΛΟΝ Τους στὶς πολεμικὲς νηεποµ δο καὶ κίνητρο τῆς οἰκονο- προστατεύει τὶς τιμὲς τῶ» τὸ εἰσόδημα ουδξποτε θὰ δε: πλᾶ µέλη τῆς συντεχνίας καὶ ᾿ ποῖα ἡ Εταιρεία µόνο περι- Ύήση ἔχει πλήρη ἐπίγνωση στορίας µας, γιατὶ ἔχει ζή-! πές, γιὰ νὰ χιυπήσουν τὸ μικῆς µας εὐστάθειας, νὰ ἀμπελουργικῶν προϊόντων περνᾶ τὴν ἱκανότητα ν α- ' φρόνηση, ἔδειξε, ᾿᾽Αναφέρου- αὐτῶν τῶν καταστάσεων καὶ οει στὴν ᾽Αγγλία καὶ ἡ σύ | «ΝΟΝΕΣ. [Ἀίτλερ. Σ᾽ αὐτὸ θοηθοῦν τὴ δοῦμε σὰ θάση τῆς οἰκο- Εἶναι λυπηρὀ, θέθαια, για ποπληρώνει τὰ στοιχειώδη τὶ ἡ Κυθέρνηση ἄφισε νὰ ε- ἔξοδα τῆς παραγωγῆς. Άνα- Μόνον οἱ 20 δὲν ἦταν σύντε-., ί ο κὰ : ) ἕτ µε λίγα ἀπὸ τὰ κυριά ο ανα α θλας Ἱοδρισι λς” μλρηδηκα νὰ ἀποζημιᾶσε ὃρεὲ μᾶς σημαῦει ὅτι ἡ μάτων ὃν βργατῶν της, ἆ- ο ί Ό- ταν ἓξε “ ς αν κ ο τ οσςς προ μιαλθρς Ἡ ἸΕρρνεία Ὡν αγ καὶ ἀνίκανη νὰ ἀν- : αιρεία δὲν ΠΗΙΗΙΗΗΙΜΙΙΟΣΙΗΗΗΗΙΜΣΗΙΗΙΗΗΝΙ τῶν κινδύνων ποὺ ἐγκυμο- ζυγος του είναι Βρεττανί- | νοῦνται. ᾿Εκεῖνοι ποὺ δὲν τὸ δα. Ἡ σύζυγος του παρακο-! ἀντιλαμθάνονται εἶναι ἡ Ἑ- λούθησε τὴ δἰκη του καὶ κα. ταιρεία καὶ ἡ Κυθέρνηση.! τέἔγραψε Τόσο ἡ μιὰ ὅσο καὶ ἡ ἄλλη. αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων κατη- ἐὰν πραγματικὰ δὲν θέλουν γορουµένων, αἰτήματα ποὺ τῆς ὑπόθαλα , λόγια τοῦ τὰ ἡρωϊκὰ λόγια, ΚΟΝΟΜΙΑ. | ποὺ ἀφηφοῦ- ᾽Αμπατιέλου και Γκο} ὰ . ᾽Α . « ΣΛΒΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ λές εἡ δεσποωίδα Μπέτ. άζουν ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ οτές. ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ καὶ ΟΙ- Ἅθὰ τὶς θρῆτε στὸ νέον Κάλτσες ποὺ νὰ συνδυ: καὶ οἱ Βρεττανοὶ συνδικαλι Καὶ στὴ δίκη του ὁ ᾿᾽Αμπατιέλος εἴπε-- «Πείσαµε τοὺς ναῦτες ὅτι ἔπρεπε νὰ πολεμήσουν σκληρᾶ, ὅλες τὶς Φρικτὲς περιστά- σεις κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες νομικῆς µας ζωῆς καὶ µέσα σ’ αὐτὸ τὸν κύκλο νὰ κανο νίζουµε καὶ τὴν πολιτικὴ µας ἔναντι τῆς τιμῆς τῶν Κυπριακῶν σιτηρῶν. Εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη ἡ Κυθέρνηση ν΄ ἀναπροσαρ σια ἡ ὁκᾶ ολ . ὃ ὃν - 2 ι γιἁ τὸ σιταρι κα: Βυκτικὰ Γυναικεία και ξαντληθοῦν τ ἀποθέματα τῶν χωρικῶν γιὰ ν΄ ἀναγ- γείλει τὴν λήψη τῶν µέτρων ποὺ ἀποφάσισε νὰ ἐφαρμό' ἔσει. Αλλά, ἔστω καὶ σήμε- ρα, πρέπει νὰ θέσει σὲ λε: Πυ- μένοντας παραπάνω Άλεπτο µέρειες σχετικὰ μὲ τὶς Κυ- θερνητικὲς προθέσεις καὶ τὶς ἔμπρακτες ἐκδηλώσεις αὖὐ τῶν τῶν προθέσεων ἐπιφι λαττόµεθα νὰ ἐπανέλθουμε. .. ΝΙΚΟΛΑΟΥ : :ὑπελόνι:Ὦ ἃ εν 5 ᾿ Δ κ σι, τς! 3 - ο, ὃν τμειωπίσει συντεχνία τὸ Ιυπελόγιίσε πὼς οἱ χίλιοι ἐρ- νὰ βρεθοῦμε πρὸ τῶν ἰδίων οαν τὸ στ ατοδικεῖο μὲ κίν-| ὁ Ὁ σος ε τῶν της θεος ον ο. γάτες τοῦ Ἰλαυῤοθουνιοῦ «δυσαρέστων» εγονότων, ὁ- ὃδυνο τῆς ζωῆς τους. ος ἄλ- Χρ ΣΤΑΚΗ, ὁδὸς, πω «ζοῦσαν». Οἱ Έλληνες ναυ µόσει τὴν τιμὴ τῶν σιτηρῶν τουργία τὸν μηχανισμὸ ἆ. | ν ” τὴ βέθοδο αὐτή. ρ [τόν ἑξορί σσουν 274 χιλιάδες φείλουν ἡ μὲν πρώτη νὰ συν-͵ λοι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, | σαγόρου 12β, μεταξὸ μα πι μην παντου δί- µας σ’ ἐκεῖνο τὸ ἐπίπεδο που γορᾶς τῶν ἀμπελουργικῶυ Γ. Γ. τῆς ΕΑΚ ) Σχέσεις της μὲ τὴ νέα ρον, ὰ μ’ Ἐτάλλευμα τὸ 246- εργαστει με τὴ µόνη συντε-͵ δικάζουνταν μαδὶ μὲ τὸν ζαχαροπλαστείου «Χα π σ ὃς ἠι έρας αῆς οδηα θὰ ἐπιτρέπει στοὺς σιτοπα- :-------τ ων μμ στ . ουντεχνία: [τὰ χαλν ἡονς νὰ πληρώσει Χο μελέτη Καὶ λύση γιὰ, Τώνη. Ὁλόκληρη ἡ συντε Ἀέπο καὶ ἀρώματοποιεί (ὁ το νερο ποὔρόσε τι ραγωγοὺςµαςν ἀναπεύ ΣΑΕΒΟ) Ὑ. | ΣΤΟΜΑΧΙΙΚΑΙ Λὐτὸ τὸ παράσιτο, τὸ ὁ- [ἐργατῶν πα µεροκαµατα των ὀὄντμη ἠενέτη πας ση κα. τσ ΟΠ αἰτίας, φαί ον ας «ΚΡΕΚΟ» ϱ ο” ἡμέρα τοῦ γυρισμοῦ του σοῦν καὶ ν΄ ἀποπληρώσου» Τὸ Κατάστηµα τῆς Φθήνειας ΕΝΟΧΛΠΗΣΕΙΣ- Ὅκα πκόρωσαν ὁρισμένο, | µέσα σὲ 5) τν Ὃ πρὸ Γ ν ατικῆς μρν τος πουθ των κα Ὃ ο μμπς τὸ ζεγος. στὴν πατρίδα του, ἀγαπᾶ τὴν τὶς καθυστερηµένες δόσεις ἃ ατοστη μας ης μη : Μιατικοὶ ἀντιδραστικοὶ πα] ν µέρες διάστηµα καὶ ἐργατικῆς διαφορᾶς», ἡ αίων κατακτήσεων που ΠΗΠΙΠΝΗΜΗΝΗΗΜΗΗΗΗΝΗΗ 3 ί ἰλ. έσς τους στὶς Σ.Π.Ε. Κι οἱ τι ΛΙΠΕΡΤΗ 1 --ΛΕΥΚΩΣΙΑ Όπου --- ' Ικινδύνευσ αν δυὸ φορὲς µέσα. δὲ δεύτερη νὰ σκύψει καὶ να εἶχε κερδίσει ἀπὸ τοῦ πο- | ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ | η ἍΕ ΝάσνΕί ἷ ιόν ο μὲς αὐτὲς δὲν πρέπει νᾶναι, | Πολλοὶ - ὁποίοι ον ελ ΙΝΗΗΙΙΠΗΗ εφ νο ρ τ εττανικ τι . . η στοµαχι τους και τ μι ΜΙΝΗΗΣΝΗΗΗΗΕΝΗΗΙΣΗ ΜΗΚΗ δεῖ μὲ προσοχὴ τὰ γενικἀ λέμου καὶ ἐντεῦθεν Στὰ, | ἴνημα κ τοι κατώτερες ἀπὸ τὰ 3 Υρόὀ. ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ ίμασαν άδορας πάρμακα χωρὶς κανέν σχεδὸν ἀποτέλε- ἶ Ξ οἱ / ὀψοι τῶν συντρόφων του θὰ δῆτε: : 3 πρι, ἡ γά έ , ἱ ᾖ Ἁεργαίομενοι ΛΕΜΕΣΟΥ , Ε τόν ἐν ρασμένο Δεκέμβρη τὴ Θπμιαρουρία α τὴν κ Καλοὶ Χορευταὶ μπορεῖ.,τυ Μπάρλεττ. 16 Υρ: για τὸ κρρρς ο... ζάμες, Ττουϊν Σέτς Γυναι- σµα, εὑρῆκαν τὴν θεραπει- .. { αεί νὰ στ - ἱριφρό ὢν Ἑλλ [πε νὰ γίνετε µόνον ὅταν Ί9μ4. Οἱ Γερμανοὶ φεύγουν Κυθέρνηση δὲν δεῖ καὶ δὲν κεῖα εἰς ὡραίους Χρώματι- αν τους μὲ τς ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ἡ { ΕΞ, καὶ νὰ προθεῖ, χωρὶς χρονο- ,ΡίΦρονηση τῶν Ελλήνων ᾿ ρ λν : ας ΦΕΥΥ ύ ὁ πρόθλ ὁ κα- ᾗ ὦ ε . πας 5100 ΜΟΝΟΟΝ Ξ τριθὴ στὴν, ἱκανοποίησή, συνδικαλιστῶν καὶ τοῦ Ἑλ:ὶ ἐπισκεφθῆτε τὴ σχολή ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα κατόπιν λύσεν ο. πν το ποὺείση μη, ἠποώρουκα παντὸς ΡΕΜΙ. ... --, - νο νί ͵ 5 σε , . Ὠ θ να Ἐ μας. - . ὃ τῶν τὰ τὸν 3 τς τη: δικά. : ο , ο πορειτε νά Ὑϊνετε μέ. ῥχοι τοῦ α Τους, Οἱ μεπμαμήσαι μας ροής ο ιτ Ἑλ ἘΕεάσκησις μὲ ντάµες. ἀπὸ τὸ ἄγρι ο Ἰγφράνσις Ὑούµαστε, σηµαΐνει ὅτι δὲν εἴδους. Ἱτόρια Ἰιψομάνφη: Διαθᾶστε τί γράφει ἡ γυ α’ συνεργατικφὶ 5 ὀφείλουν νὰ βαδίσουν μὲ µε. εμοον οἱ ἀγωνιστί- ἵὰς Αἰσχύλου «4, παρὰ τὶ Νόελ Μπίκεο ἔγραψε σὲ 8ι: ἔχει ἀντιληφθεῖ σοδαρὰ τὸ λα καὶ Τραπεζομάνδηλα., ναῖκα αὐτή :-- ματ ΟΠΩΛΕΙΟΥ 8 γαλύτερη ἀκόμα ἀποφασιστι! ο οασμο Ύ ορ Θἐέαιρον'- Παπαδοπούλου ϱλί ς τὴν Ἑλλά έ ιπωδλλον. σιτάρκειάς Κάλτσες Βάϊλον πρὸς ϐ6/-| «Ὑπέφερα ἀπὸ τὸ στομάχι Ἠεισ ΣΟΥ ᾿ Ξ κὀτητα, ἔχοντας πάντα ὑπό- αὐτοὶ Ύνς πράµατα ο ἔ- Ρ (θλιο του Ὑια την ορ μα μη - : να Ἓ .---.. ΛΙΜΙΤ 8 περ. χουμε ἐμεῖς -δῶ στὴν Αγ. «Όταν ἡ Ἑλλάδα ἀπολευ [μας ορᾷ τὸ ζεῦγος, Καλτσάκια παι-΄μου ἐπὶ πολλά χρόνια, «ας ξ Ὑπουτηροθος Ἐ --αιΟἩ 3 ξ Ψ κο ν ορά ἔπιφυ ο ΙΧ ος να ἑλλυθερία ρου οσσῦς, -ε, τὸ ΕΑΜ. Ἠλευχς) κ Ὕορῶ', τώρα τὶς δικὰ πρώτης ποιότητος εἰς κίµασα διάφορα φάρμακα Συνεργατικοῦ µας ὑποστηριι«ῷΛ/ τὸν ἑαυτόν µας. πο σου» - ῳ ών ἀλλὰ Καλὸ µεροκάµατο, συντε Προσοχή! ἕλην σχεδον» τὴ ώση ο τν ἅλλ’ Ἑν- Ὃ πο Να ἲ Ρε κι πω, κ ὅπως ἀποτέ. «ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΟΛΟΙ Τα ΨΩΝΙΑ ΣΑΣ 8 μὲ τὴν ὀργάνωση καὶ τοὺς, Χνιακὰ δικαιώµατα. Οἱ προ’. Προσοχή! ΓΣτρατηγὸς Σκοµιδηκε-α Ὅη τοῦ Ἰ λλῆ Ὄττη Ὑκοσον πα ὁ αστῶς λεαμας ἂφ' ὅτοι, ἠρχισα νὰ Ξ ἐπίμονους ἀγῶνες. πάπποι µας, οἱ σκαπανεῖς Ιποθιθάζεται στὴν Ἑλκχάδα «Ἕρνλμο. Καΐρου--ἡ πα- Εἰδικὴ ἔκπτωσις μα ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΡΕΗΙ ῥ ἀπὸ τὸ δ ρδισαν τὴ μάχη γιὰ τὴν ΑΡΑΣΤΑ μὲ Βρεττανικὰ στρατεύµα::Νηάκβέκα --ἀρνεῖτοι. Ἡ Κυ. , πωλητάς. Άπκα. Τρώγω τώ- , 5 κερὸ η γιά τὴν ον ο ἹΊτα, μιλᾶ γιὰ «τὴν ἡρωϊκή ἐέρνηση δίνει λεφτὰ στοὺ., σε... νι νο]. Λ ΥΕΑ ΑΙ ΙΑΕΙΕΗΛΕΙΟΝ Ξ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ο λος αμη ρα ὸ μὸ κ τὸ ὑποδηματοποιεῖον! καὶ ἐπιτυχῆ ἀντίσταση τοι) ἐφοπλιστὲς, μὲ τά ὁποῖα αὖ | ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΑΚΑΤΙ αρα ἀπὸ ολα νο τς ἩΕΙΟΙΗΠΗΙΗΕΙΗΙΗΙΗΟΙΙΜΗΠΝΙΝΗΗΙΟΗΝΝΗΝΕΙΗΗΝΝΩΝΜΙΗΗΩΝΗΝΩΙ ΜΕ τὰ ἀκόλουθα ἐργαλεῖα ρα-[στ ἆ ί ἑ ί ο Ό ος ἔμτεῖ τὰ δρυ ο σομθάί Ἡ Ἑ τν ι Αποταθείτε, Θεόδουλον Τα ὀνάθήκησις εἰ στομάχι. Γχω Μην, Ὃ ο απνομην) τες, ἡ μυστικὴ ἀστυνομία, | σὲς τιμὲς ἀσυναγωνί-| Ένωση τοῦ Κάρδιφ ζητεῖ μαῖες. Τὶ συµθαίνει Τὶ εἴ- ρασκευᾶ, Καράκουµι Κερύ- πάντοτε στὴν τσένταν µου µ Ἠητνννννννννσηνννσννσ σσ σνσσνσσσνσνσσσσσστ τ Ες ος η. ὁ μηχανη οἱ συνεργάτες τῶν Ναζὶ--ὑ στους. ὅπως οἱ Ἕλληνες Ναυτικοὶ ὃους ἀπελευθέρωση εἶναι νειας. ᾿ [μερικὲς Παστίλιες Ρενὶ. Εὐ- σε. : ἁ κά ον Εβ. Ὀ | Τάγκοι. Γποστηρίζεται ἀπὸ τὸν Ὑ- Γοῦστο-στερεότης ἀπαρά-, εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους που αὐτή | λογῶ τὴν ἡμέραν ποὺ τὲς ἐ- τν ΙΝΗΜΑΤΟΓ ΡΑΦΟΣ «ΛΟΥΚΟΥΔΙΩ - ὅτι ναι ἄναγκαῖα .. πουργὸ τῶν ᾿Εξωτερικῶν µιλλος. ᾿Εκπτώσεις λόγῳ θὰ ἀποθιθασθοῦν στὴν Ἐλι' (συνεχίζεται). | δοκίµασα. { ----ἵυ | ο } ν . ͵ : ί { ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΑΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΝ Η Ραφεῖον ο ον κὸν Μι. ο α ο ἡ }) ΞΕΔοΜαΣ αυτη ΑΝΗΚΕΙ κΑι ΠΑλιΝ ΕΙΣ ολ ρα ρε ρου πο . --Ὅσοι ὑποφέρετε ἀπὸ τὸ Η! ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ «ΛΟΥΚΟΥΔΙ». ὁ Χάμκο φορ ΣΡ στομάχι σας, νὰ ἔχετε παν- κ. ᾿ τοτε µαζί σας μερικὲς []α- Ἡ Μεγάλη Κινηματογραφικὴ Ἑταιρεία ΓΙΟΥΝΙ- . Ἡ ΒΕΡΣΑΛ - ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟ ΑΛ παρουσιάζει σή- ᾿Ἡ μερον ΚΥΡΙΑΚΗΝ 3.4.49 καὶ µέχρι τῆς ΠΕΜΠΤΗΣ (συμπεριλαμθανομένης) 4 Ἔνα δυνατὸ αἰσθηματικὸ ΔΡΑΜΑ μὲ σκηνοθέτην ν. ἴὸνδαιµόνιον ΜΑΞ ΟΠΟΥΛΣ καὶ παρµένο ἀπὸ τὸ παγκοσμίως γνωστὸ µυθιστόρηµα ΣΤ. ΤΖΒΑΙΝΧ Ἡ Τἳ ΠΜΝΝΙ ΙΙ ΠΗΠΙΙ (Παραγωγῆς 1948-1945) ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΧΤΖΟΑΝ ΦΟΒΝΜΤΑΙΗ Ἐρωτευμένη, ρωμαντική, δραματικὴ | ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ΧΑΛλΟοΥυ ΙΣ ΖΟΡΝΤΑΝ Ὡραῖος, γοητευτικὸς, στὸ µεγαλύτερο πα αἰσθηματικό του ξέσπασμα. ᾿'Θὰ σᾶς μεταφέρουν σ᾿ ἕνα κόσµο ὀνείρων καὶ --. θὰ σᾶς παρασύρουν σὲ μιὰ ἀτέρμονη περιπλά- «νησι µέσα σ᾿ ἕνα πέλαγος ὀμορφιᾶς, ἀγάπής, πάθους καὶ μεγαλείου. κ Ἐπὶ δυὸ ὢρες ἡ ψυχή σας θἀ λικνίζεται στὸ ᾱ- Γ΄ Ίπειρο καὶ θὰ πεθυμούσατε νᾶναι οἱ ὢρες αὐτὲς ἀτέλειωτες. .... 1215 μ.μ. 3.15 μ.µ., 6.13. μ.μ. καὶ 915 μ.μ. τὸ ὃν ἴτεΣ ΚαθΗΜΕΡΙΝΕΣ ΤΡΕΙΣ. παραστάσεις : οκ. 3.15, 6.15, 9.12 μ. µ. [οὐ ον ολα δΑααλαααοσοὀώσοαωδοσα Ῥννννυουν ΝΗΜΑΤΑ Διατίθενται πρὸς πώληση περὶ τὰ 50 πακέτα ἰταλικὰ γήµατα Μο. 18 καὶ 20 χον- δρικῶς ἢ λειανικῶς σὲ τιμὲς εὐκαιρίας. Οἱ ἐνδιαφερόμε- νοι μποροῦν νὰ ἀποταθοῦν στὸ συνεργατικὸν ταμιευτή- .ριον Δαλιοῦ. Ἐκ τῆς ᾿Ἐπιτροπείας ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΙΑΣ Ἡ ἐν Λεμεσῷ κ. Τουπρὸ’ Μουχαρὲζ, µαία, μετέφερε τὴν κλινικὴν της στὴν ὁδὸν Μετσιὴτ ἀρ. 26, ἐνορία ᾿Αρ- ναουτιᾶς, παραπλεύρως τῆς τζιαμῆς. { ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ Διατίθενται πρὸς πώληση δυὸ γαλακτοφόρες ἀγελάδες ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑ « 26/- «Τὸ ΧΕΡΟΣΦΑΙΡΑ (ϐ 14/6. ΚΑΠΝΟΒΙΘΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΚΗ ΠΑΤΙΚΗ ΕΙ ΗΙΜΙΜΙΙΜΙΙΜΝΝΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΕΗΗΗΗΗΤΙΙΕΙΤΛΙΙΜΜΕΜΜΙΜΙΙΕΙΜΗΤΗΙΗΝΗΗΗΝΗΙΗΙΗΗΗΗΙΙΙΡΗΙΗΠΗΙΠΗΠΗΙΙ ςΚΑΠΝΙΣΤΑΙΙ Τὸ συμφέρον σας ἀπαιτεῖ νὰ καπνίζετε µόνον τοι- γάρα ΤΑΚΗ. ΠΑΤΙΚΗ. ΙΟΕΑΙ τῶν 10-12-14 Υἱτοἰπία τῶν ΙΟ-Ι2 τον στ στην της την τονύτηνα πσωσωειωξοξοςωςοςαοςωςοξοςοςοςοςαρουςοςουςος[ὗλ στ α ο Θ Ο α σ - σ Ἅ Στὴν ὁδὸ Σοφο- κλέους 2β (νεόκτιστα Σεθέρη) θρίσκεται τὸ νεοανοιχθὲν µραφεῖον τῶν γνωστῶν σας Α. Τσιάμπερλαιν καὶ Μί- Σᾶς κου Σπαστρῆ. στίλιες Ρενί. Μόλις νοιώσε- τε πὀνον, κάψες, ἢ ξωνίλες στὸ στομάχι τότε πιπιλίσατε δυὸ Παστίλιες Ρενὶ τὴν μιὰν κατόπιν τῆς ἄλλης καὶ ἁμέ- σως θ᾽ ἀνακουφισθῆτε. Αἱ παστίλιες ΡΕΒΝΙ περιέχουν συστατικἁ τὰ ὁποῖα ἐξουδε- τερώνουν τὰ ὀξέα, ἀπορρο- φοῦν τὰ ἀέρια τοῦ στομάχου καὶ ὑποθοηθοῦν τὴν χώνευ- σιν. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλεῖται αὐτοκί- νητον ΕΟΚΌ »5Α- ιοονΝ το ὁχόῶώνὸ εἰς ἀρίστην κατά- στασιν καὶ σὲ τιμήν ) εὐκαιρίας. : Χ ΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΘΟΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ἁ. ΠΕΛΑΓΗ ΣΥΓΚΙΜΗΣΕΩΝ μὲ τὰ δαµαλάκια τους--ποῦ Ἰοῦν γὸ .Α 9ῇ . ΔΑΚΡΥΑ ΑΓΑΠΗΣ και ΠΟΝΟΥ. εἶναι ορ μενς ἡμερῶν, προσκαλοῦν νὰ δοκι- ποταδῆτε εἰς ἱχρόνια πολλὰ θὰ περάσουν καὶ θὰ θυμᾶστε ἀκόμα ο Ακ κά : άσετε καὶ θὰ πει- - Ἱ | Εὐτὴν τὴν ὑπέροχη, ην ἀριστουργηματικὴ ταινία. πευθυνθοῦν στὴν Κολλεχτίδα ε ) ξ πει τὸν κ. Κώστα Πο πμ ημερον ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι- εί Ὠνήσια», σθεῖτε γιὰ τὶς δυνα- λυδώρου . µικότητές τους «ΘΑΚΝΑΦΕ »ΤΟΡΕ»Σ στὸ Χάνι Λυμπουρῆ. ΗΤΕΗΙΙΣΗΗΝΗΗΗΗΗΗΣΗΗΗΗΗΟΣΕΙΗΙΜΙΗΙΕΣΙΗΙΗΙΗΗΕΙΣΙΗΕΣΙΜΗΙΠΙΙΤΗΙΕΣΙΗΠΗΗΗΣΗΗΙΙΗΙΙΣΙΗΗΠΙΣΣΙΗΗΜΙΙΣ ο ιδ. | πρ : ΄ Γιωλοῦνται μόνον στὸν Πα- 0 9ο 0 1 μον ε κ ο. λιοδοχικὸν Οἶκον ας .5 ο ... ΥΙΓΟΙΠΙ8 γε τῶν Ἰό . κ νά ΛΛΊΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ {τα ΙΓΟΙΠΙΘΛΑΡΤΟΥΕ Τ ΜΑΤΙ ΙΑ ΤΑ | λα. -- Ὁδὸς Ὀνασαγόρου 41, Ξ ν Ξ οὸ | ξ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ µέ ὶ τῆς ΤΡ 5 , Λευκωσία. 8 μέχρι καὶ τῆς ΙΤΗΣ 3 ανα. Ξ-- Ξ ς Ξ ἅ κ ΤΗΛ. 1Ο0Ο1ΓΒΑΡΒΡΩΣΙΑ . σι 0 Ξ Μιὰ πραγματικἡ Μεγαλειώδης καὶ ἀσύγκριτη Δρα- ἃ εν -- | ο Γ ον 8 ματικὴ Δημιουργία. Ἕνα θεαματικὸ φίλμ ἀνώτερο ἕ ἆ-. ᾿Ανακοινώνουμε στὸ κοινὸ ᾽Αμμοχώστου πὼς | ΠΡΕΟΣΟΚΧΕΗΙ ! ε Ἑ πὰ : ρ ξ ρασή µ ας ο | ξ ἀπὸ κάθε προσδοκία. ρΙΣ ο ὸ πιὸ πάνω Ὑραφεῖο καὶ ποδωείαι ͵ 8 8 ορ ινὰ στὴν ὁδ. Λεωνίδα, ἔναντι ξενοδοχειου Τὰ παπούτσια σας στὸν ΗΕ Ξ | ΛΙΜΟΝ ΥΝΕΤΙΡΙΣΗΙΝ ͵ . ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | ο ο. α. ΙΑΤΙ ορώνα λαρτογε η ο | . μί να τρ ποὺ σᾶς ἐγγυῶνται ἀσφάλεια, τιµιότητο ΙΚΜΝΚΕΙΗΣ Ἰπ0 ΜΗΞ (Γοητευτικἁ Εγχρωμο) 3 ) ἀκρίδεια. ΓΟδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. 9 ΣΙ Ξ - . , , , β, 24 ν Σύντομα ἐγκαθιδρύεται τακτικὴ συγκοινω: (Παλαιὀνἰκαπνεργοστάσιον) ἃ Ξ ν γ σσα ΜΩΡΗΝ Ο’ΧΑΡΑ καὶ τὸν ΚΟΡΠΜΕΛ αλ ὑμοχώστου .. Λευκωσίας, μὲ καινούργια Θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων Ἐ ' Ἶ 1 Κ ΛΑ Λ ΛΙΤΤ ΟΝ - 31 ν Ξ ΓΑΤ καὶ ἄλλους. 4 αν ὔ όν ϱὼ ὶ και σι Ξ --- πα . ώς Ῥκινητα. τς μες να ποιο τες Π ! σης και Το ΤώΥ ὃ 8 Ένα ἁπαράμιλλο ἔργο τέχνης ποὺ συνδυάζει Γρ ιν Εἰδοποιοῦνται ὅσοι σιωφὲρ τῆς ᾽Αμμοχώστου. »Επισκεφθῆτε µας γιὰ νᾶ δ[|Ξ τὴν περιπέτεια, τὸ δρᾶμα, τὴν συγκίνηση, τὴν ἄπο- ροῦν νὰ ἐργαστοῦν στὸ ΛΑΊΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ πεισθῆτε. ἵ]ξ γοήτευση, τὸν ἔρωτα, τὴν χαρά, καὶ τὴν ὁμορφιὰ 8 ό γίνουνται ἀποδεκτοί. Πρατήρια: ι ΕΧ(Η46Ι 0Ρ - } ἠ κ. Λ Α' κ 4 Ξ τῆς ζωῆς. Ξ αν, Ἐ 5 ' , δ 136, Λευ- µ ! ΚΑΣ ΤΙΝΑ} ΣΗη8 α καὶ μα Ἐενῆς Θ. Αλεξάνδου, Ραρλοόν' Λήδρας κα Ι ΤΟΝ ς ς Ξ Επ εὐκαιρίᾳ τῆς 2ας ἐπετείου τοῦ θανάτου τοῦ Βα- Ξ μμ Αλέξανδρος Θ. Αλεξάνδρου κ, Κουννᾶ, Ἑρμοῦ 6, Βα: ὃ 5 σιλέως Γεώργίου τοῦ Β΄ σήμερον θὰ προὀληθῃ καὶ Ε ιν Γεώργιος Καραφυλλίδης. ρώσια. ὶ ΣΕΞ. ἡ ἐπιθλητικὴ ταινία τῆς κηδείας του. Ξ ) Π. Γεωργιάδης κα τ ν εξ Β Σ Εδέλθων ς ) -α. ὃ οοριόροονο ορδςοςροςοςρο μ] ηΗΝΕΝΗΗΗΜΕΗΗΜΗΙΜΕΡΗΜΗ ΕΙΝ ΜΗΗΜΗΚΗΗΗΜΗΝΕΜΗΜΗΗΟΜΗΜΗΝΕΗΜΗΝΕ ΜΜ ο λ..., | ͵ νο) Σία, Κτῆμα-Πάφος. - . Λευκωσία, ὁ τοῦ ᾽Απρίλη 194) πμ ἱ ΝΥΗΔΕΣ ΧΗΡΕΣ Δ4 ΝΙΚΜΗΙΙ [η Ἱ Πολ ΠΥΣ ΝΦΗΜΟΥΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ο τες αγά ση ἡἱ ἡθνευ] ὴ ο 3 . ΄ σσ 3 3 3 2” 6 μερα ἀπὸ τὰ { ἐντολή δόδηκε. ἀπὸ τὴν ᾽Αμερική | Ι 4η σελίδα . «ΝΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» ΕΙ ΕΠΙΣΗΗ πα ο τα. Εἴκοσι δανατικὲς καταδίκες πατριωτῶν µόνο σὲ μὶ Τὸ ἐπαρχιακὸ δικαστή ἰίας ἐξεδί ὲ - Ὁ ς ριο Λευκωσίας ἐξεδίκασε χτὲς κ. 50 πρῶτες ἔνστασεις γιὰ διαγραφὴ ἀπὸ τοὺς ΜΗ ον καταλόγους. Απὸ τὶς 38 ἐνστάσεις μελῶν τῆς λαῖ- ες παράταξης γιὰ διαγραφἡὴ «ἐθνικοφρόνων» ψηφοφόρων γιναν δεκτὲς οἱ 3. ᾿Απὸ τὶς δώδεκα ἐνστάσεις «ἐθνικο- ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 2... Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλ- λάδα» μεταδίδει τὰ ἀκόλου- θα γιὰ τὴ δράση τοῦ Δημο- Τὸ ἴδιο θράδυ τὸ πυροξολι- µας Χτύπησε θέωιις τοῦ πο ΑΕ Ρ Σ Σ α ὴ κὀὸ τῆς 6ης μεραρχίας µας χθοῦ στὴν τοποθεσία Πορώ- θφοδρ] ἕως . οἩ ο ο ο. κτύπησε ἐχθρικοὺς καταυλι-.να κι᾿ ἀνάγκασε τὶς δυνάμεις τοι λσς µ, εωβορώτατ.ς κο «λεν | | ᾿σμοὺς σὲ διάφορα χωριὰ τῆς του νὰ συμπτυχθοῦν ἀτά- ἀπωλειες. . ς ΜΟΣΧΑ, 2 (Ῥέουτερ).- Οἱ Σοξιετικὲς ἐφημερίδες ποτ το ποτ ος Ἰμοσικίουν σήµερα σὲ πωρίοπχη θέση πληροφορίες τῆς αλ δλοο οπι χνες το σεχοσλοθάκικης ἐφημερίδας «ΣΣ θοθότνωφ 5 λόθο» ὅτι Σικατοωι Νο το Ἱ : ν ͵ ς : ο τα Ξ ο « ο η , - ἳ οσοι ος τς Εμιρ, κάν β λρώ 9 | , δρ να ηφοφόρους τῆς λαϊκῆς παράταξης μρτικος Στρατοῦ, Στὴν περιοχῆς. Στὸ χωριὸ Λέλισ κτῶς, παρόλο ποὺ διάθεταν Στ Θεοι αλια, ᾽μήτιατω κὴς κάταωι ασ. σὲ θάνατο ο ο οπιωσὲς Ἡ Ὃ ης δέ παρόμοια τν ησαον οἱ ἅ δν :. Ἀπὸ τοὺς 7 ψηφοφόρους ποὺ διεγρά-| ἥεντρ. Μακεδονία ἔλαφρα ἀποκρούστηκε ἐπίθεση τοῦ 4 τάνκς. ᾿Α..ὁ νάρκες ποὺ τῆς Της ιεραρχίας τοῦ Δημ. {7 «ατοιῶτες, ποὺ κατηγο- ος οἱ κ ο ουνιστῶ,, Α ὃ Βὸ τη αι αμ δη νήκουν στὴν ἐνορία Αγίου ᾿Ιωάννου, καὶ εἷ-, Ἱμµήµατα τῆς 6ης µεραρχί- ἐχθροῦ. Τά τμήματά µας ἐτοποθέτησαν σαμποτὲρ τοῦ Στρατοῦ διασκόρτιοαν ἕ- ρόῦνταν γιὰ πράξεις σαμ (ον εη ο μενη η μη Ρχηγὼν στὶς καὶ Τ 'τέφανος Γεωργιάδης, Παναγιώτης Θεοδουλίδης! ἄς τοῦ Δ.Σ.Ε. ἐπετέθηκαν ἔκαμαν κατὰ μέτωπο αἄντε- Δ.Σ.Ε, ἀνατινάχθηκαν δυὸ θρικὸ τά γµ- ποὺ διάθετε -τὸι αθτό, Ἀώήρμε ἄλλοι δημο. τν ολιτεῖες. η ο , « αμάσιος Μιχαηλίδης. Ο. πρῶτος διαγράφτηκε σὰν ἐνάντια σὲ ἐχθρικὴ διµοιρία πίθεση κ᾿ ἔδιωξαν τὶς µοναρ- φορτηγ« αυτοκίνητα τοῦ Εχ: τε τάνκς, µ ἀπώλειες Τ] κράτες κι δικάστηκαν μὸ Σὐμφώνα με τις πληροφοριες τῆς πιο πανω Τσε- ἀνήλικος, ὁ δεύτερος γιατὶ ἦταν κάτοικος Στροθόλου! στὸ Χωριὸ ᾿Αχλαδιχώρι Χοφασιστικὲς δυνάµεις πέρα θροῦ. μὲ ἀποτί]εσμα νὰ σκο νεκροὺς αἱ ἃ μιβθωμος ο Ῥήεες ακος ηπΟν Βε[σλοθάκικης ἐφημερίδας, ἡ σχετικἠ ἀπόφαση πάρτηκε στὴν τελευταία διετία, καὶ ὁ Σερρῶν). Ὁ ἐχθρὸς δια- ἀπὸ τὴ πέντε. σιρατιῶτες πω. περρωσία. σὲ θά-1ὲ πρόσφατη ουνάντηόη τῶν πρεσθευτῶν τῶν δυτικῶν νατο, ἐήσις, χθές, ἀπὸ τὸ ωρῶν στὴν Οὐάσιγκτων. Η” ἐνέργεια αὐτὴ ἀποσκοπεῖ ἁ προκαλέσει τὴν ἀποσύνθεση τῶν Ιομμουνιστικῶν τρίτος γιατὶ εἴ σάς. θάση ἐξόρμησής τωθοῦν 5 ε ἰ λος στὸν “Άγιο Ἐπιθάνεια, Ριτος Υιατὶ εἶναι δάσκα [λάθη ἀφοῦ ἄφησε ἕἔξη νε- τους, ἀφήνοντας στὸ πεδία του. τὸ χωριὸ Μεγάλη ΙΠα- Επκααι νεα. Εθι ἑερ πωτε- ος Οἱ ἄλλοι 4 ἀνήκουν οτὴν ἑνορία Αγίου Σά6έα.' Κρούς, 2 τραυματίες καὶ ὁ- τῆς μάχης 40 νεκροὺς καὶ ναγιὰ (Χαλκιδικῆς) οἱ µο- τάχθηκαν στὶς Όόνοιεις τοῦ Απ’ αὐτοὺς ὁ Χαράλαμπος Θεοχάρους διαγράφτηκε νδ. λόκληρο τὸν ὁπλισμό του. τραυματίες. Τὸ πυροθολικὸ ναρχοφασιστικὲς δυνάμεις Δημοκρατικοῦ Ἄτρα.ῃ Κομμάτων καὶ τῶν φιλοκομμουνιστικῶν Ὀργανώσεων. αλλος 5 ἐιλαράλαίτος Θεοχάρε ἃ διαγράφηκε ἂν ! :, Παράλληλα, μὲ τὶς δίκες αὐτὲς οἱ δυτικὲς χῶρες θὰ Λευκώσία τοὺς τελευταίους 6 μῆνες. | ο... ' 2ο. . -. -- ἱρεσπαθήποων τὰ ἀποδείξουν, ὅτι οἱ Ἰκομμµουνιστες ἐνέ- φέντες εἶναι ὁ Μικολαῖης Γεώρλκος καὶ ὁ ακωθίδης Ἱκυ.) ᾖ β ϕ Ῥλμος Ἡ β ὰ οτι σὲ πράξεις προδοσίας πρὸς ὄφελος μιᾶς ξένης ριάκου Γιάγκος. Επίσης διαγράφτηκε ἀπὸ τὴν ἐνορία: ' 1 Β ἐν | Ν ΕΙ ΛΙ Ἰύναμης (1). Τὸ ᾽Αμερικανικὸ ὀπουργείο τῶν Ἔξωτερι- Αγίου Σά66ᾳα καὶ γράφτηκε στὴν ἐνορία 'Ἁγίας Σοφί- πο στ τσ τῶν ὑποσχέβθηκς κάθε ὑποστήριξη οτις δυτικὲς χῶρες ας ὁ Κώστας Αχιλλέως, καὶ διορθώθηκε ἣ διεύθυνση τοῦ τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴ προσαγωγὴ τῶν Κομμουνιοτῶν Γεώργιου Κουζαρίδη. Ἡ ἔνσταση ποὺ ὑπόθαλε ὁ κ. Στ. ἠς τλιάης Ἠρῤροας ος ο η Ρωσσίδης κατὰ τοῦ ἐκ τῶν ουντακτῶν τοῦ «Ν. Δημοκρά- τῆς ἐσχάτης προδοσίας. τη» φ. Μ. Λοϊζίδη ἀπορρίφθηκε. | - ἔκταντο. στοατοδικεῖο τῆς ᾽Αθή νας λος» ο ον νο νλνΑ- ον ονκς ρένν Νωὐλκκκαλκκ ολλ ὐώλώ κκ ών ου ο ὑπ Ιλ κ κο ων,” . Ἐμπνευσμένη προκήρυξη τοῦ ᾽Αγροτικοῦ Κόμματος πρὸς τοὺς ἀγρότες καὶ τὸν λληνικὸ λαό ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 2-- Τὸ ἐπιδρομή του ἳ ἐνάντια στὴ ἑτοιμασίας ἑνὸς νέου πολέ- χώρα µας οἱ ξένοι ἵμπερια: µατήο: ὰ ὀπιφόλιο πόλεμος, Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλ- χώρα µας, γιὰ νὰ µεταδά- µου. Σ᾽ ὅλες τὶς χῶρες, λιστὲς καὶ τὰ ὄργανά τους νὰ φόνο οί ν)γλοαιιε λαδα», µετάδωσε σήµερα λει τὴν Ἑλλάδα σὲ πολεµι- ὅλοι οἱ λαοί, ὀρθώνουνται ᾱ- στὴν ᾿Αθήνα, νοιώθοιν πιό Κανοι μα υστὸ αμα | Ν οπλο τῇ Τῇ Εῇ ΠΙΛΙΤΕΙῆ ΕΝΠΛΙΕΗ ] προκήροςῃ τῆς Ι. Ἐπιτρο- κὸ προγεφύρωμα, μὲ σκο- ποφασιστικἁ ἐνάντια στοὺς πολ) ἀπὸ κάθε ἄλλο τὴν τὴν Ελλάσα,, ο να δν . ΒΙΛΑΠΙΠΗ ή ) ( ] ΕΚΛΓΠΙΚΛΥΙ |πῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾿Αγροτι πὸ νὰ πραγματοποιήσει τὰ ἐμπρηστὲς τοῦ πολέμου. Χι- ἀνέγκη τῆς ειρήνης. Γι αὖ- Ἀρατικὴ ον - κ. [ 8 ρα ο. |κοῦ Κόματος, ποὺ ἀναφέρε- ἴδια κοσμοκρατορικὰ ὄνει- λιάδες ἀντιπρόσωποι, ἀπὸ τὸ ἑτοιμάζουνιαι νὰ συµµ:- /αἰκὴ αυνσδέλφ ση η πρ Ἱ ΛΛΙπΕΙ ΠΠΠΟΛΡΠΤΙΕΙ ΚΛΙΛΙΛΓΡΙ} η ΠΕΙΚΠΛΙ ται στὸ ΙΙαγκόσμιο Συνέ- ρα ποὺ ἔτρεφε ὁ Χίτλερ. ᾽Α- ὅλες τὶς χῶρες, θὰ πάρουν τάσχουν ὀλόψωχα στὸ ἵίαν- τὸ ἀπαιτουν τὰ ὅν ρω [ ἔ ο ἱὃριο τῶν ὁπαδῶν τῆς Εἰρή- πειλεῖ τὴν εἰρήνη του κὀ- µέρος στὸ παγκόσμιο συνέ-. κόσµιο ουνέδριο τοῦ Παρι- . της ..- ἡ ο κο. | ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 2 (Ῥέουτερ) --Οἱ Ἑν. Πολιτεῖες ἐπέ- σσ νης. 'Ἡ προκήρυξη τοῦ Α. ΄σμου καὶ ἑτοιμάζει δραστή- ὃριο τῶν ὀπαδῶν τῆς εἰρή- σιοῦ, μὲ παλλαϊκὲς κίνητο- σµιο σὐνέδριο τῶν ο ο τι, διμερή ει σὶ όρ : . Μεθαύριο Τρίτη, 5.4.49 στὶς 8,30 π.μ. θὰ γίνει στὸ ΚΕ. ἔχει ος γα κ» τὸν πόλος, Αρνεῖται οι καὶ θὰ ο ερανακω) ποϊοις, Ἡ Πρατα Ἀημο-. ης εἰρήτης, ὥς γἰνεδῶν σαν ο ο π, Ἐομαρας, δη. / ἐπαρχιακὸ δικαστήριο Λευκωσίας ἡ ἐκδίκαση τῶν πα-ι «Πρὸς τὴν ἀγροτιὰ καὶ ὅ- νὰ συνεργαστεῖ μὲ τὴ Σο6. τὸν δυνατό τους πόθο γιὰ κρατικὴ µας ἸΚυθέρνηση τηρία ι.α.ούργισς ἐξόῤΕ! αι τον τννεί ες, πο ραῶ πγορωντας τς κορ άμα, ἡ Ρακάτω ἐνστάσεων, ποὺ ἀφοροῦν µέλη τῆς Λαϊκῆς Πα-]λο τὸ λαὸ τῆς Ἑλλάδας. ' Ἕνωση καὶ ποδοπατεῖ τὰ εἰρήνη, καταδικάζοντας τὰ προσφέρει σὲ ὅλους τὴν πω- ὅῆς γιά τὴν εἰρήνευση οἱ Ἡ νομος | ἵασεις των ορων των συννηκῶν. σποτ Ὅπετο τὸ το κ πση των ας. Υ : στοιχειωδῶν ἐἔλευθεω' Σνακοί Τρ γεῖ σας . ζδίθ ο, ώ Ὕειο τῶν έξωτρ» «άθίδασε στις χῶρες πὠς ἡ Καναδικὴ Κυθέρνηση ὁ- , ζ | ί ᾿ ί ὢν Ἑν. Πολιτειῶν, Ὅπω Οἱ φαντάροι, οἱ ἐθνοφρουρί- Γποστηρίζει τὴ διαμαρτυρία τῶν ν πως κα, κ΄ τί ἀξιωματικοὶ ἃς ΠΑΓΠΚΟΣΛΛ1Ο ΣΥΠΕΔΡΙΟ εἶναι γνωστό, ὁ Καναδᾶς δὲν ἔχει διπλωματικὲς σχέσεις πετάξουν τὰ ὅπλα κι ὣέ ΤΟ) ΟΠΑΔΟῦ πΣδ ΕΙΡι- μὲ τὶς πιὸ πάνω Βαλκανικὲς χῶρες. ΡΜ Β ἀπαιτήσουν ὁμαδικὰ νὰ στα ὨΗΣ». ἱ Παρόμοια διακονώση ἐπέδωσε κ᾿ ἡ Μ. Βρεττανία, ας ων ὐώνω ος τμ ΜΠΕΗ ΣΤΙς Πιν, ΕΠΕΚΙΕΙΝΗΛΙ 18 ΠΡΘΙΡΛΗΝΑ ἵ ΙΠΜΙΩΠΗΗ ΜΗ) ἡ Ἠνμηι μωτο κονμΕατα-ὦ «άπως, Ἡς Ἰλαπκλν ῥράταξης. ᾿Αδέλφια| ᾽᾿Αμερικανοεγγλέζικος ἵµ- περιαλισμὸς, ποὺ δὲν ἄφη- ᾿ἰδανικὰ τοῦ ἀντιφασιστικοῦ (πολέμου. Μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ τὸν κίνδυνο, ὅλοι οἱ λαοὶ τοῦ κε τὸ λαό µας νἁἀ χαρεῖ οὔ-΄ κόσμου, ποὺ ἔχουν ἀνοιχτὲς τε μιὰ μέρα εἰρήνης μετὰ ἀκόμη τὶς πληγὲς τοῦ περ. ἐγκληματικὰ σχέδια γιά ἕ- να καινούργιο αἱματοκύλι- σμα. «Οἱ ᾿Αγρότες καὶ ὅλος ὁ λαὸς τῆς Ἑλλάδας, ποὺ 6α- σανίζονται ἀπὸ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο, ποὺ ἄναψαν στὴ λιτική. τῆς εἰρήνης καὶ τῆς συναέλφωσης γιὰ τὴ σω: τηρία τῆς Πατρίδας µας χώρα µας, γιὰ τὴ συναδ Φωση τοῦ λικοῦ µας. {ΗΤΟ ΓΙ ΕΙΡ. ΖΗΤω το {τί Ἔνορ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ο Μιχάλης ᾿Αναστασιάδης, ᾿Αρχιμίδης Χ΄΄ Στυλιανοῦ, ο. Αντώνιος Κυριάκου, ᾿Ιωσὴφ Μαῦρος, ᾽Ιωάννης Γεωργί- ου, Τάκης Ζεμπύλας, Χαράλαμπος Θεμιστοκλέους, Σο- τε µιέ ἵ , ν φόκλης ᾿Ιωάννου, Μιχαλάκης ᾿Ιώαννίδης, Κώστας Κω-[τὸ διώξιμο τῶν |ερμµανων πολέμου, ξεσηκώνουνται γιὰ σταντινίδης, Μιχαἠλ Κέλας, Κώστας Κ. Κωνσταντινίδης,| Κατακτητῶν, συνεχίζει τὴν νὰ φράξουν τὸν δρόμο τῆς Γεώργιος Λοΐζου, ᾿Ανδρέας Παπίλλαρου, Παναγῆς ᾽Αγγε- αλλ λόδηµου, Παναγῆς Παντελῆ, ᾿᾽Ανδρέας Τριμπούτσιη, ᾿Αν- δρέας Ττοφαρίδης, Δημήτρης Τριχινᾶ, Κυριάκος Χ΄’ Γε- ὠργίου, καὶ Μιλτιάδης Χριστοδούλου. Ἐνορ. ΑΓΙΑΣ ΣΟ- ΦΙΑΣ Χαράλαμπος Μονός, καὶ ᾿Ιωάννης Χ΄΄ Νικόλα. ΝΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΛΙΕΣ ΠΕΜΕΙΟΥ ο Α.Α οοο ωθφώωοο κ. σον ἴι ο αν ή μα ώς ..4. αρα μαλλον αλλνλκυνώώννώς κκ ών ών ον ρα. ανω ΝΤ ΠΝΝΙΙ ΗΠΑ αν ο ο Αλ. κκ Ὁλόκληρο τὀ χδεσινὸ ἄρδρο τοῦ Μ. Παρτσαλίδη στὸ ὄρχανο τοῦ Γ ρ. Πληροφοριῶν τῶν Κ. Κομμάτων ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 2.-- Τὸ κοντα τοῦ λαοῦ στὸν ἄπε- σμοῦ τῶν πόλεων καὶ νὰ φέ- νο χρόνο, μποροῦμε νὰ τὸ Ένα µέρος ἀπὸ τὰ μεσαΐα Ὁ ΕΜΕΚΕΛΙΚΟΣ ΣΝΛΥΛΙΗΙΣ ΛΕΜΕΣΟΣ, 2 (᾽Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).--Μὲ ᾱ- περίγραπτη πίστη γιὰ μιὰ θριαμθευτικἡ νίκη στὶς προ- Παρτασίδη, Γεώργιο Χριστοφόρου, Ε. Φυλακτοῦ, Οθω- να Οἰκονομίδη, Χαράλμπο Σολομµωνίδη καὶ Παντῖνο Μαυρογένη. Ἡ ἀντίπαλη παράταξη ἐκδηλώνει καθηµερι- νὰ τοὺς ἐνδόμυχους φόθους της πὼς οἱ προσεχεῖς δηµο- | τικὲς ἐκλογὲς ϐ᾽ σµα ἐναντίον της. ΛΕΜΕΣΟΣ, 2 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-- Με- θαύριο (αὔριο) Δευτέρα 4 ᾿Απριλίου ἀρχίζει ἡ ἐκδίκα- ση τῶν ἐνστάσεων γιὰ τὶς προσεχεῖς δημοτικὲς ἐκλογές, ἀποτελέσουν τὸ συντριπτικώτερο ράπι- Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἓλ- λάδα» µετάδωσε σήµερα ὁ- λόκληρο τὸ ἄρθρο τοῦ Μή: τσου Παρτσαλίδη, ποὺ δη- µοσιεύτηκε στὴ Χχθεσινἠ ἔκ- ὃοση τοῦ ἐπίσημου ὀργάνου ληνικοῦ λαοῦ ἐνάντια στὴν ἰμπεριαλιστικὴ ἐπιδρομή». «Ἡ Ε΄ Ὁλομέλεια τοῦ Κ. Κ.Ε.--Ὑράφει ὁ Παρτσαλί- δης--ἀφοῦ ἐξέτασε τὴν πολι- τικὴ κατάσταση τῆς χώρας καὶ τοποθέτησε τὰ καθή- λευθερωτικὸ του ἀγώνα ἐ- νάντια στοὺς ἀγγλοαμερικά- νους ἰμπεριαλιστὲς καὶ τοὺς ντόπιους ἐθνοπροδότες, δια- πίστωσε ταὐτόχρονα πῶς καὶ ὁ Δημοκρατικὸς Στρα-) «1948, μὲ ἄλλα λόγια δὲν κα- τόρθωσε νά ὑπερνικήσει ὅ- λα τὰ ἐμπόδια ποὺ παρενέ- «θαλε ὁ ἀντίπαλος µπροστά ας. ᾿Ιδιαίτερα δὲν κατορ- (θώσαμε νὰ ὑπερνικήσουμε. τὴ δυσκολία τοῦ ἄποκλει-᾽ ρουµε δεκάδες χιλιάδες ἆ- γωνιοτὲς στὸ θουνό, γιὰ νὰ καταταχθοῦν στὶς γραμμές τοῦ Δημοκραχικοῦ Στρατοῦ Ἓλλάδας, Τὸ γενικὸ δωνά- µωμα τοῦ Δ.Σ.Ε. ἴσαμε τὸ χία τῆς πολιτικῆς, τῆς σωμ- Φιλίώσης καὶ συναδέλφω- σης τοῦ λαοῦ, ἦταν ὁ θασι κὸς στρατηγικός µας σκο- πὸς στὴ διάρκεια τοῦ 1948. Ὅ,τι ὅμως δὲν ὁλοκληρώ- σαµε ἁπόλυτα τὸν περασμέ- τελειώσουµε στ] διάρκεια τοῦ 1949, καὶ νὰ κάµουµε ὥστε ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ λαός της νὰ δοῦν φῶς στὴν ἐθνι κοαπελευθερωτική, λαοδηµο κρατική τους ὑπόθεση, προσπάθησε μὲ ὅλες της τὶς δυνάµεις νὰ συγκινήσει ἕνα µέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ πλη- θυσμοῦ, λέγοντάς του ὅτι τὸ 1948 θὰ ἦταν ὁ χρόνος τοῦ ὁριστικοῦ ξεκαθαρίσµατος τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ. «Τὸ ἐπιδετικὸ πνεῦμα τοῦ μοναρχοφασιστικοῦ. στρατοῦ εἶναι κάτω τοῦ μετρίου»---ΒΕΝΤΗΡΗΣ «στρώματα τῆς Ἑλλάδας πί- στεψαν σ᾿ αὐτὴ τὴν καμπά- για τῆς ἀντίδρασης. '᾿Ωστό- σο, ὁ Δημοκρατικὸς Στρα- τὸς τῆς Ελλάδας διάψευσε ὅλες τις ἐλπιὺςς καὶ ὅλες ρεσε, . ὕπως καυχήθηκε, νὰ, (ἐξοντώσει τοὺς ἀντόρτες. | οί σοδαρὲς ἥττες τῶν ἐχθρι-] (κὠν δυνώµεων οτὸ Γράμμο, στὸ Βίτσι καὶ στὴν Πελοπόν-' 'νησο ἔσπασαν τὸ ἠθικό τους, (ποὺ ποτὲ δὲν ἦταν ἀκμαῖο». ἱἹτέρα (αὔριο) τὸ σ᾿ ὅλη τὴ γώρα, ἔθεσε ὑπὸ τὴ διαχείριση καὶ τὸν ἔλεγ- χο τοῦ κρώτους ὅλα τὰ φαρμακεία. Οἱ μόνες δουλειὲς ποὺ θρίσκοται ἀκόμα στα χερια ἰδιωτῶν εἶναι αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦν τὰ καταστήματα εἰδῶν πολυτελείας καὶ τροφίμων, καθὼς καὶ τὰ ζακαροπλαστεῖα καὶ ἑστιατό. ρια. Καὶ σ᾿ αὐτὲς ὅμως τὶς μικρὲς ἐπιχειρήσεις μετέχει σεχεῖς δημοτικὲς ἐκλογές, ἡ ψεσινὴ συνέλευση τῶν µε- τοῦ Γραφείου ληροφοριῶν τός Ἑλλάδας δὲν ὁλοκλή- θαθμὸ τῆς µεταθολῆς του σὲ. «Ἡ μοναρχοφασιστικἠ ἄν- τὶς προπαγανδιστικὲς ἐκ: ἐνεργῶς τὸ κράτος πρὸς ὄφελος τῶν πολιτῶν. λῶν τοῦ ΑΚΕΛ τῆς πόλης µας ἀποφάσισε νἁ ὑποδείξει τῶν Κ. ἵο µατων, μὲ τὸν ρῶώσε τον στρατηγικὀ του. τακτικὸ στρατό, τὸ ξεσήκω- τίδραση--συνεχίζει στὸ ἄρ- στρατεῖες τοῦ µοναρχοφασι.) ' σὰν Δημ. Συμµθούλους, ὑπὸ τὸ φ. Σέρθα, τοὺς: Κώστα] Τίτλο «ὁ ἀγώνας τοῦ Ἕλ- στόχο στὴ διάρκεια τοῦ µα τῶν πόλεων καὶ ἡ ἐπιτυ- θρο του ὁ Τιαρτσαλίδης-- σμοῦ. Ὁ ἀντίπαλος δὲν µπὀ-, πμ θὰ ΤΝ ΜΗΧΛΝΙΝΙΙ 10 ΒΕΡΕΙΘΙΜΛΛΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΥΑΣ - 2 (Ῥέουτερ).-- Οἱ ὑπουργοὶ τῶν ἐ- ξωτερικῶν τῆς ᾽Αῄ γλίας, τῶν ἝἜν. Πολιτειῶν καὶ τῶν ἄλλων κρατῶν ποφρ θὰ ὑπογράψουν ἐδῶ τὴν ἐρχ. Δευ- Βορειοατλαντικὸ Σύμφωνο, πρόκειται καὶ καλοῦνται ἔκαμαν αἴτηση γιὰ νὰ συμπεριληφθεῖ τὸ οἱ ὀπαδοὶ τῆς λαϊκῆς παράταξης ποὺ ὄνομά τους «Ἔτσι- συνεχίζει τὸ ἄρθρο παραγωγῆς (σταφίδα καὶ κινήματος τῶν ἐργατῶν καὶ νει τώρα δρακόντεια µέτρα τραθήξουµε ν᾿ ἀποφασίσόυν μέσα στὴν ἐρχ. ὀδομάδα πάνω στὸ µὀ. Ίνιμο μηχανισμὸ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Συμφώνου. Ὁ ὑφι- , : ) . ς 3 ζ και ἳ : πιὸ ἀποφασι- : νο 2 κ 9 : στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους νὰ παρουσιασθοῦν τὴ|--ό στρατηγὸς Εεήρης σὲ σιτηρῶν) στοὺς ξένους ἵμ- ὑπαλλήλων. Παράλληλα, ὁ ἐνάντια σ᾿ ὅλους ἐκείνους ᾿στικἁ τὶς ἐργατικὲς δια στάµενος στρατιωψικὸς ὀργανισμὸς τῆς δυτικῆς Εὐρώπης ωκα Δευτέρα καὶ ὥραν 8 π.μ. στὸ Δικαστήριο. ἐμπιστευτική του. Εκνεση περιαλιστές, τὴ δαρειὰ φο- ἀγώνας γιὰ τὴν εἰρήνευση ποὺ παίρνουν µέρος στὴν ἐ- καὶ τὰ μεσαῖα στρώματα μὲ τὸ Συμβούλιο κ. Αμύνης, ποῦ ἅπο ἀλεῖται ἀπὸ ὑπουρ. ς ο 1 { “ { ὰ ἑτὰ-..νυµος, καὶ Χρ. ᾿Ανώνυμος. Ζ. Π. ᾽Ανώνυμος 6 σελ. ᾽Ανὰ ῦ ΙΛ ΕΙΦΕΡΗΙ ΗΛΗΚΙ περίφραστα πὼς «τὸ ἦθικ τοῦ στρατεύματος εἶναι µέ πρὸς τὸ ἐπιτελεῖο τονίζει ᾱ- ὁ ζομένων καὶ :Ἱστρωμάτων, καὶ τελικὰἀ ἅπο- θημερινὰ καὶ ολογία σὲ θάρος τῶν ἐργα- τῆς χώρας καὶ τὴ συναδέλ.-. ὑπαλληλικῶν φωση τοῦ λαοῦ κερδίζει κα-. θνοσωτήρια καμπάνια τῆς: στὸν ἀγώνα τῶν Φβαμφιλίωσης καὶ τῆς συνα- :Υιά φωμὶ, ΄ Ὑ Φέλφωσης». πόλεων ἵματο καὶ ψηλότερο µεροκά-' λιγώτερους φό- υγούς, θὰ ἀποτέλοονὰ τμ, για τὸ µη ρειοατλαντικοῦ. “Εν πάρθηκε ἀκόμα και 4 ΄ Α, . 3 Α 3 3 ἅ σ τριο», τὸ .«ἐπιθεικὸ του καλύπτει πὼς τὸ ἐθνικὸ εἰ- ἔδαφως το, το μα ψαὶ ὁ Παρισαλίδης συνε- ρους. Ν᾽ ἀνεθάσουμε τὸ ξε-. θὰ θρίσκεται στὴ Ἐνοώπη Ἐτὴν Αμερική. Ν ΛΙΛΝΙΝ πνεῦμα κάτοναςο μετρίου» σόδηµα τῆς Ελλάδας ἔπε- κ ῴφοσα, Ὅπο καὶ πιὸ χίδει. « ὌὍδιφς ὁ συσχετι- σήκωμα τῶν πόλεων σὲ 6αθ. πὼς τὸ Λαοσ “ρυάσο τω πιά ««κλεγοῦν τελικὰ ῇ β ᾖ καὶ «ἡ πειθαρχίας νὴ ἵκα- σε κατὰ 307 σὲ αλ λὺ πείθουνται πὼς ὁ Δη- σμὸς τῶν ἀντιμαχομειν στι. μὸ ως οκ ωαστεῖ ἀπο. σὰν '-- ου ὅλφξ Άομοβθο- ορ οο ον ο... νοποωρα: ον ἄρθροης μὲ τὸ 1947, καὶ «μα μοκρατικὸς Στρατὸς Ελλά- νάµεων στὴν Ἑλλάδα, ὅσο τελος ντος. - κο... Σε ή το Ἡ ἔκκληση τῶν Λαϊκῶν Ὠργανώσε ρβκωμξ ΕΗΤΤΣΡάΠΕΡΟΝ απ τα φόρο τ ται... ας ἀπολαμθάνει τῆς τε- πάει καὶ περισσότερο στρέ- πάλη τοῦ Δ.2.Ε. γιὰ τὴν ᾱ- ΛΟΝΔΙΜΟ, 2 (Ρέουτερ).- Ὁ Βρεττανὸς ὑπουργὸς, τοῦ ταμείου λαϊκά ρα Ἄτεραστια ἀπήχηση| ὁ Μῆτσος πι κ Ετὸ απ ωτί το ἄρθρο ράστιας ὑποστήριξης . τοῦ φεται ὑπὲρ τοῦ λαοδηµο- |νεξαρτησία καὶ τὴ λευτεριὰ τῶν Οἰκονομικῶν Σὲρ Στάφφορνι Κρὶπς µίλησε ἀπόψε µέσα σ’ ὅλα τὰ Ὑματά τοῦ λαοῦ µας. ᾿᾽Αδιάκοπο|ναφέρετι ἉἈ ερειακά ᾿--ὀλοένα καὶ ἀναπτύσσεται : Ελληνικοῦ λαοῦ, Τὸ σύνθη- κρατικοῦ στρατοπέδου, πρά- τῆς Ελλάδας, - Ό ἴἰσφορίον αμ δώωδί καθημερινὰ τὰ Ὑραφεῖα τῶν ον ος ς δεων ο ὅλες τὶς πόλεις. Δημοσιεύουμε ῥωρα” Ψἑώτερο κατάλογο εἰσφορῶν τῆς Λευκωσίας. ολ. Μικολόπουλλος 52, ᾽Ανὰ {1 οἱ Π. Π. ᾽Ανώνυ- µος, Ροδῆς Μηχανικὸς, Χρῆστος Μηχανικός, ᾿Ιάκωθος Νικολάου, ᾽Ανώνυμος Γ. Ρ., ᾿Ανώνυμος Α. Β., ΄᾿Ανώνυ- µος, Ανώνυμος, ᾽Ανώνυμος, καὶ ᾽Αντώνης Χαρίτου Α δόση. ᾿Ανὰ 15 σελ. οἱ Μισιελῆς Σάάθα καὶ Γεώργιος Δεσπότης. ᾽Ανὰ 10 σελ. οἱ Τάκης Φελλᾶς, Κυριάκος Τίγ- γιρος, Πολύδώρος Κασινόπουλος, Φαρμακεῖο Μ. Κούμα α΄’ δόση, ᾽Ανώνυμος Ρ., Γεώργιος Κυπριανοῦ, ᾽Ανώνυ- µος, Ζ. Κ. ᾽Ανώνυμος, Μακήσᾶκ ς, Αντ. Παπαντώνης, Κυριακούλλης Μιχαήλ, ᾿Ώρθ. Στυλιανοῦ, Μ. Μασῶνος, Γ, Π. ᾽Ανώνυμος, Ἡρακλῆς Κωώνσταντίνου, Μ. Ζ. ᾽Ανώ- 5 σελ. οἱ Κυριάκος ᾿Ιώωάννου, ᾽Ανώνυμος, Γ, ᾽Ανώνυμος, ᾿Ανώνυμος, Α. Χ. ᾽Ανώνυμος, ᾽Ανώνυμος, Γιάννης Πετρί- δής Μάγειρας, ᾿Ανώνυμος, ᾽Ανώνυμος, Α. Γ. Ανώνυμος, ἀγκαλιάζει τὸ -µοναρχοφα- σιστικὀ κεθαστώς, παραθέ- τει στατιστικὲς καὶ ἀποσπά- οµατα ἀπό ᾿Αθηναϊκὲς έφη μερίδες γιὰ νὰ δείξει τὴν ἕἔ- κταση τῆς ἀνεργίας, τὴν πτώση τῶν µεροκαμάτων, τὸ ξεπούλημα τῆς ἀγροτικῆς ΓΟΙΜΠΙΚΗ Ἰ9ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ Ὁ κ. Φίλιππος Παναγῆ ἆ- πὸ τὸ Καλὸ Χωριὸ Λεύκας καὶ τώρα κάτοικος Λευκώ- σίας καὶ ἡ δὶς Βικτώρια Γε- στὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ |τὸ κίνημα τῆς ἀντίστασης «τῶν λαϊκῶν μαζῶν στὶς πὀό- :σε ν᾿ ἀγκαλιάζει καὶ τοὺς (λεις καὶ παραλύει τὸ µοναρ-. φαντάρους, τοὺς ἀπ᾿ τὰ πάνω διορισµένοι ! μοναρχοφασίστες συνδικαλι- ος στὲς ἡγέτες δὲν μποροῦν οι Εοναρχόφαδιστικοῦ ἰπιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴ µαζικὴ, στρατοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ κα- Ιἀνάπτυξη τοῦ ἀπεργιακοῦ. θεστώς τῆς ᾿Αθήνας λαμθά- ον ων κκἁΙπΙΑΙκκΙκΙΝΝΑ2Ζ σόου Γ ΣΝΕΛΡΙ ΑΕ Τὸ ΕΡΓΙΤΙΚΟ ΣΥΝΕΙΥΛΕΥΤἨΚΟ ΣΥΜΕΘΥΛΙΑ Γι Ἀτὲς τὸ πρωϊῖ ἐσυνεδρίασε στὸ Γραφεῖο τοῦ Διοικητῆ | Ἐργασίας ὑπὸ τὴν Προεδρεία τοῦ κ. Τσιάτλη τὸ Ἔργατι- [μα τῆς συναδέλφωσης ἄρχι- Ἱ 1 - μάῦδες, χοφασιστικὀὸ καθεστώς. Οἱ τοὺς ἐθνοφρουρίτες καὶ µέ- ρος ἀπὸ τοὺς ἀξιωματικοὺς μα ποὺ πείθει πέρα γιὰ πέ- Νὰ δηµιουρ- ΙΎήσουμµε τὸ Γ” Μέτωιο στά ρα γιὰ τὴν ὁρ Ιότητα τῆς! μετόπισθεν τοῦ ἐχθροῦ, στὶς θέσης ποὺ ἔθαλε ἡ Ε΄ Ὅλο- (πόλεις καὶ τὰ χωριά, καὶ νὰ µέλεια τοῦ Κ.ΙΚ.Ε., πὼς- ὃ- µεταθάλουµε αὐτὸ τὸ µέτω- :1949 θὰ γίνει ὁ παράγοντες .. - ἄν λ - ιᾶμεσο καθῆκο µας εἶναι νὰ | λαοῦ», Αα ος μα, Πλ ΤΗ χΕΙΡΙΦΕΤΡΗ ΤΗΣ ΕΙΠΡΙΑΙ ΓΝΛΙΝΝ (συνέχεια ἀπὸ τὴν Τη σελ.) τητα ζεῖ στὴν στέρηση καὶ τὴ μιζέρια, ουσ ων νύνν ώς οὐκ λλκκλλλλλλλλλλλρς ΕΕΩΤΕΡΙΝΗ ΕΙ ΑΜΙΑΝΤΟΣ, 2 (Τοῦ ἀν- ταποκριτῆς µας)--- Στὰ χω- ριὰ Παλαιχῶρι, Κάτω ᾽Αμί- αντος καὶ Πελέντρι ἔγιναν γενικὲς συνελεύσεις τῶν ἸΑ- ἀπὸ ραδιοφώνου πρὸς τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης μὲ τὴν ᾿εὐκαιρία τῆς πρώτης ἐπετείου τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Σχε- Ιδίου Μάρσαλ. | πὸ ὁρισμένους ὅρους--τὸ ᾿πο σ᾿ ἕνα ἀπὸ τοὺς ἄποφα.) η ΜΙΤΙΚΕ ΧΡΕ ΕΠΙΘΙΝΗΝ ἀποφασιστι- σιστικώτερους :ιΚὸς χρόνος τῆς Μίκης, Τὸ γιὰ τὴ νίκη τοῦ Ἑλληνικοῦ ΤΗ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΛΛΑΙ” Ὑποκριτικὲς δηλώσεις τὀῦ Τσέρτσιλ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 2 (Ρέουτερ).- Ὁ κ. Γουΐνστων Τσέρ: [τσιλ μιλώντας σήµερα ἐδῶ σὲ Συνδιάσκεψη Τύπου ἐπὶ, “τοῦ ὑπερωκεανείου «Κουὴν Μαίρη», πρὶν ἀναχωρήσει ἐ-ὶ πιστρέφοντας στὴν ᾽Αγγλία, εἶπε ὅτι «οἱ δυτικὲς χῶρες ἐπιθυμοῦν νὰ τείνουν χέρι φιλίας πρὸς τοὺς Ῥώσσους.... ἀλλὰ δὲν μπορεῖ κανένας νὰ τοὺς πλησιάσει». ἳ Γ, Σ. ᾽Ανώνυμος Λευκωσία, Δ. Τ. ᾽Ανώνυμος, Χ. Παλα- |ωργίου ἀπὸ τὴ Νήσου ἔδώ- κὀ Συμδουλ : : : [ Στοὺς ὤμους µας, πέοτει] μιαντωρύχων. Οἱ συνελεύ- Σχετικὰ μὲ τὴν περιοδεία του στὴν ᾽Αμερική, ὁ Κ. ἄἴδης, Μοσχᾶτος, Χ.Κ. Ανώνυμος, Α. Μ. Ανώνωμος, σαν ἀμοιθαία ὑπόσχεση γά- Γουέλτον, Διευθυντὴς Δημοσίων “Ἔρνον, μέντοι, οἷς Κ΄ ἕνα μεγάλο καθῄκο-νὰ λύ,]σεις ἄκούσαν τὴν ἀπάντηση Ἱσέρτοιλλ εἶπε, πὼς παντοῦ τὸν ὑποδέχτηκαν θερμὰ καὶ Γιῶρκος Ζεϊπέκκης Καρεκλᾶς, Δημήτρης Αργυρίδης, |µου. Μ. ΕΕ, ζήνων Σεθέρης, καὶ Ι«. Θ. Κακουλλῆς ν μέρους, σουµε τὰ προθλήµατα τῶν| τῆς Κυθέρνησης στὰ ὑπομνή- ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα, ὅτι θὰ τοῦ δοθεῖ εὐκαιρία στὸ μέλ» ια Κώστας Παπαγιάννης, Γ. ᾽Αγαθαγγέλου, Μουζωμένος, Ἡρακλῆς Τύμµόιος, Σάόθας Τερκουράφης, Στέλιος Μι- αηλίδης καὶ Σ. Ρ. ᾽Ανώνυμος. ᾽Ανά 4 σελ. οἱ Σταῦρος ώμηίδι, Μ. Μαραθοθουνιώτης, Τ τοουλῆς ᾽Αγλαντδιώ- της καὶ ΔΑ. Ν. ᾿Ανώνυμος. ᾽Ανὰ 3 σελ. οἱ ᾿Ανδρέας Κεττέ- --Ὁ κ. Στέλιος Κ. Ζένιος ἀπὸ τὰ Βαρώσια καὶ ἡ δὶς ᾿Αδούλλα {Γ, Φιλίππου, ποὺ θρίσκεται τώρα στὸ Λονδῖνο ἔδωκαν ἁμοιθαία ὑπόσχεση τῶν ᾿Εργοδοτῶν, Α. Φάντης, Α. Ζιαρτίδης, Γ. Χριστοφό: ρου, Γ. Χριστοδουλίδης καὶ Αχμὲτ Σατὶ ἐκ µέρους τῶν Εργατῶν. Δὲν παρευρέθηκε αντιπρόσωπος τῶν Νέων Συντεχνιῶν. γωναικῶν, νὰ ὀργανώσουμε το γυναικεῖο ζήτημα, ν᾿ ᾱ- νοίξουµε τὶς πόρτες τῶν ὁρ- γανώσεων µας στὶς γυναῖ- κες, νὰ τοὺς ἀναθέσουμε ὅ-] ου Μεταλλωρύχων κι ἑνέ- κριναν ψηφίσματα διαµαρ- τορίας γιὰ τὴν ἁδιαφορία μὲ τὴν ὁποία Κυθέ έ µατα τοῦ Κεντρικοῦ Γραφεί-ι λο νὰ ξανακάµει αὐτὸ τὸ ταξεῖδι. ἱ { ΛΙΚΙΑΤΔΡΑΣ ΤΙΣ ΣΥΡΙΝΣ ΛΙΕΛΙΣΕ Ἠλίας 3 δ . 0 ο ΆἉγ- Στὴν ἀρχὴ ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐργατικοῦ Σωµόουλευτι-' πεύ : τν νι σαι ο αρα ης ς, Ἠλίας ᾿Αθανασίου, Γιᾶγκος Χ Σόόδα, Γ Υ: ]γάμου. . πλ ο : ) «ὖμόοι πεύθυνα πόστα, ἂν τὸ ἀξί-| ξακολουθεῖ νὰ Οθλέπει τὰ θ γ 1 ΤΗ} ΧΡ] ας Πελεκάνος, καὶ ᾽Ανώνυμος. ᾽Ανά 2 σελ. κυριά: ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ κοῦ Συµθουλίου κ. Τσιάτλη ἔκαμε ἀνασκόπηση τῆς δου-| ζουν. ὃ προθλήµατα τῶν µεταλλω- Τ κ | Ν ἠ βῇ Λ ικολά κος Μιχαήλ, Ν. Χριστοδουλίδης, ᾽Ανώνυμος, |. ΙΚΟλ ον Πράσφυγας, αόνοαα Αντ. Γεωργίου, Γ, Ὀλόμ- πιος, Γ. Χαραλάμπους, Τῖτος Σιωφὲρ, ἸΚώστας Χαρα- λάμπους, Χ. Ανώνυμος, Θώμᾶς Κουμµέρας, ᾿Ανδρ, Χ Σάέθα καὶ Κωστουρᾶς. Ανά 1 σελ. [. Κ. Φ. ᾿Ανώνυμος καὶ ᾽Ανώνυμος. Σύνολο Β΄ καταλόγου Λευ)σίας 531.12.0. Καὶ οἱ ἐργάτες ᾽Αμμοχώστου ΒΑΡΩΣΙ!Ι, 2 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας).--Στὸ ἀκτὶό6 τῆς συντεχνίας ὁδηγῶν αὐτοκινήτων ᾽Αμμοχώστου, που Ἔγινε στὶς 30.3.49, τὰ στελέχη ἀνταποκρινομενα στην Εκ- Κληση τῆς ΠΕΟ γιὰ ἔἕκτακτη συνεισφορά δήλωσαν τὰ ἆ- κόλουθα ποσά ᾽Ανὰ δέκα σελ. Κώστας Δημητρίου, ᾿Αν- τώνης Κοντόλουκας, Γιαννῆς Δικωμίτης, Μελῆς Κυριακί- δης, Χρῖστος Χαραλάμπους, Ἠλίας Θωμᾶ, Παναγιώτης Ἰωάννου, ᾿Ανδρέας Ζυμαρᾶς, ᾿Ανδρέας Μελετίου, Αν- τώνης Σαθθίδης, Τάκης Μικολάου, Κώστας Αχνιώτης, Χρῖστος Δημητρίου, Παναγιώτης Λούκα, Μῖκος Κακουλ- λῆς. ΜΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ 1-- “Μεγάλη συλλογἡ ἀνοιξιάτικων παιδικῶν πλε- ὅ χτῶν γιὰ ὅλες τὲς ἡλικίες, πλουζάκια, φορεµατς- ὃ κια, κουστουµάκια, τρικὰ παιδικἁ γιὰ δῶρα κ.τ.λ. ἕ ν «Κάλτσες νάῖλον πρὸς 2/6 τὸ ζεῦγος. ««ΡΟΙΥΕΣ καλοκαιρινὲς σὲ μοντέρνα σχέδια. --Λουτροπουκάμισα ριγέ, ἐμπριμέ ἀπὸ 20/- ἕ- στον. Αλῤρι λύ νωωθωυυννυνώυνννννννννννυν ΜΑΣ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ πρὸς 1Ί5.- τὰ µακροµάνικα καὶ 13/- τὰ κοντοµάνικα. ὍὉ κύριος Κλεάνθης Σά6- θα ἀπὸ τὸ Καπούτι καὶ ἡ δ. ᾿Αγάθη Παντελῆ ἀπὸ τοῦ Μόρφου ποὺ ἔδώωσαν ἁμοι- θαίαν ὑπόσχεση γάμου θά δεχθοῦν ἐπισκεψεις σήµερα Κυριακή. ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤ. ΣΥΒΔΙΑΣΚΕΨΗΣ. Ἡ Στ΄ ᾿Επαρχιακὴ Συν- διάσκεψη τῶν Συντεχνιῶν ᾽Αμμοχώστου, ποὺ θὰ γινό- ταν τὴν Κυριακὴν 10.4.49 ᾱ- γαθάλλεται γιὰ τὴν Κυριακὴ 17.4.49. ΛΕΚΛΗΜΕΡΟΝ ΦΘΗΝΕΙΑΣ τ’ Απρίλη θὰ πωληθοῦν : Μιχαήλ, ἀπὸ τὴν Καλαθα- σὀ, χρώματος κόκκινου, μᾶ ἄσπρο στὸ μέτωπο. Όποιο: μπορεῖ νὰ δώσει πληροφορί ες γιὰ τὴν ἀνεύρεση τοῦ πιὸ πάνω ζώου, παρακαλεῖται ν᾿ ἀπευθωνθεῖ γραπτῶς ἢ τηλε:- φωνικῶς στὸν ἰδιοκτήτη κ. Κ. Χ΄’΄’ Μιχαήλ, Καλαθα- σόν, σπιτιῶν Παρασκευαίδη, μὲ᾽ 2 δωμάτια, χὠλ, θεράντας,' ᾽Απὸ τὶς 11 µέχρι τὶς 21’ λειᾶς τοῦ Συμθουλίου κατὰ τὸν πρῶτο χρόνο τῆς ὕπαρ- ξης του κι ὕστερα συζητήθηκαν τ’ ἀκόλουθα θέµατα (α) Τροποποίηση τοῦ Νόμου περὶ Ὑπαλλήλων καταστη- µάτων. (6) Κανονισμοὶ περὶ Μεταλλείων καὶ, (γ) Διά- ΚΛΤΑΛΙΓΕΙΘΗΝΕ ΚΛΤΑΧΡΗΙ8 ΛΠ0 Τ0 ΤβΜΕΙΒ 10 Ι, ΗΗΤΕΧΗΙΔΗ Ἡ ἀστυνομία ἐρευνᾶ µμιὰ σοθαρὴ ὑπόθεση κατά- Χρησης σὲ θάρος τοῦ ταμείου τῶν νέων συντεχνιῶν Λευ- κὠσίας, ὕστερα ἀπὸ σχετικὴ καταγγελία τοῦ εἰδικοῦ γραμματέα των Σάθθα Γ. Καραγιάννη. Ὁ κ. Σάδθας Καραγιάννης ἐπισκέφτηκε προχτὲς τὸν ἀστωνομικὸ σταθ- μο, κι ἀνάφερε ὅτι κάποιο πρόσωπο καταχράστηκε ἀπὸ τὸ ταμείο τῶν νέων συντεχνιῶν 130 λίρες. Γ. Μεγαλύτερη πολιτικὴ συ- Ινείδηση ἀνάμεσα στὶς γυναῖ- Ίωες σηµαίνει μεγαλύτερη ἁρ Ἰμονία στὴν οἰκογενειακὴ ζωή [του ἐργάτη. Οἱ σκουτοῦρες Ἱτῆς βιοπάλης, τοῦ σπι- τιοῦ. καὶ τῆς ζωῆς, μὲ τὸν τροπο αὐτὸ λιγοστεύουν, δί- πλα ὁ ἕνας στὸν ἄλλο ὅα- δίζουν στὸν κοινὸ ἀγώνα γιὰ μιὰ καλύτερη. λεύτερη | Νι εὐτυχισµένη κοινωνία, ρύχων. --Ἡ ἀστυνομία Μόρφου ἔ- φερε κατηγορία ἐνάντια σὲ ἕξη µέλη τῶν λαϊκῶν ὀργα- Γνώσεων, γιατὶ κατὰ τὴ διάρ- Γκεια τῆς λαμπαδηφορίας τῆς ἴ2δης Ρλαρτίου ἔρριχναν ρου: Γκέττες ἢ ἔκαιαν πυροτεχνή- µατα. Ὁ ἀνταποκριτής µα πληροφορεῖται πὼς πρὀκε: ται νὰ κατηγορηθοῦν καὶ ἰάρκετοὶ μαθητὲς τοῦ Γυμνα | ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 2 (Ρέουτερ).-- ἼἜφθασε σήµερα στ. ᾿Δαμασκὸ ὁ ᾿Ιρακινὸς ὑπουργὸς Τζαλᾶλ Μπαμπὰν καὶ :συζήτησε γιὰ μιὰ περίπου ὥρα μὲ τὸν ᾽Αρχηγὸ τοῦ Ἐπι- τελείου τοῦ στρατοῦ τῆς Συρίας συνταγματάρχη Ζαἶμ, πού, ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀνάτρεψε τὴν Κυθέρνηση τῆς χώρας τὴν περ. Τετάρτη ὕστερα ἀπὸ πραξικόπημα. Μπᾶμπὰν συνοθευόταν καὶ ἀπὸ τὸν πρεσθευτὴ τοῦ ᾿Ιρὰκ στὴ Δαμα”κύ. στ ο | Στὸ μειαξὺ συνεχίζονται συνομιλίες γιὰ τὸ ον τισμὸ τῆς νέας Κυθέρνησης τῆς Συρίας ὑπὸ τὸν Πρόεδρέ -... | Ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ] ίου Μόρφου, ποὺ στὴν πα. τῆς Βουλῆς φΦαρὶλ Ελ Μουρῆ, Ὁ Πρόεδρος ποὺ ἀνατ ᾿ἀκόμα περισσότερεςγωναῖκες στὸ σκοπό μας, τὸ σκοπὸ τῆς ἐθνικῆς µας Αποκατάστασης, της οδηµοκρατιας, τὶ λαϊ- κῆς ἀνόφου καὶ τοῦ πολιτι- | σμοῦ», ηῇ ΕΠΙ Τ [ΜΗ Ιἰ ΑΘΗΝΑΙ, 2.-- Τὸ ραδιόφωνο τῶν ἼἈθη- : Γνῶν µετάδωσε ἀπόψε πὼς μὲ ἔκτακτο ἆᾱ- :νακοινώθὲν τοῦ Γενικοῦ Επιτελείου τοῦ :Κυθερνητικοῦ Στρατοῦ Ελλάδας, «ἐξα- | Ιπέλυσαν σφοδρότατας ἐπιθέσεις εἰς τὸν :Γράμµον, τὸ Βίτσι καὶ τὴν Φλώριναν» καὶ φύλακες, κοινωθέντος τοῦ ΙΓ. ᾿Ἐπιτελείου τῆς Α- συλλήφθηκαν καὶ ριχτήηκαν ωτ Κρούσματα ὁμαδιιόις ἄρνησης ος πλα καὶ προσπάθησαν νάρθοι εννόηση μὲ τοὺς ἀντάρτες τῶν τον ἵ Μάῦδες ἀφήνουν τὰ ὅπλα κι’ ἀρνοῦνται νά πολεμήσουν ἀρνήθηκαν νὰ πάρουν τὰ ὅπλι : ἄντ στοὺς ἀντάρτες. μ περιλαμθάνουνται 15 Μάῦδες καὶ χι πο Ασε τ σον ο άρνη Ὁ. μετὰ την οοτοὺς | τους σήµατα μὲ τὸ «Ζήτω τὸ | ἜἛθνος». Γ. το Απὸ 57 µέλη τοῦ Συν- Εργατιικοῦ Παντοπωλείωυ Πίο σικωρίου στόλθηκε αἴτηση, (με τὴν ὁποία ζητοῦν ὅπως Γἑλεγχόμενα εἴδη τικ θιανέµονται !τημα τῆς ἀνεργίας. Οἵ πα- [ρευρεθέντες ἀπεφάοισαν νὺ [ἐντείνουν τὰ διαθήµατά τους προς τὴν Πωθέρνηση γιὰ τὸ [σνουγμα π γικῶν. ἕ ἱσνουν| ο ρονώγικῶν β γω Εξελέγη ἄντιπροσω- Πτευς κου ἔπεσκεφθηκε τὸ Δι-, Ιοικητήριο.. 'ἨἘπειδὴ ὅμως ὁ ΘΤ 7.) ΓΔιοικητὴς ἁπουσίαζε ἡ ἀντι-' ας Ἱπροσωαξία τῶν ἀνέργων θ3 περαιτέρω µιλέτη πο δητή- Ν :Κκερδίσουµε περισσότερες κ᾿ ῥέλαση ἔφεραν στὸ στῆθός πηΚε, ὁ πρωθυπουργὸς κ᾿ οἱ ὑπουργοὶ ἐξακολουθοῦν θρίσκονται ὑπὸ κράτηση. Οἱ μόνοι ποὺ ἀπολύθηκαν τὴν ὥρα εἶναι ὁ ὑπουργὸς τῆς Παιδείας καὶ τῶν Οἰκονο μικῶν. , ΔΑΜΑΣΚΟΣ, ἃ (Ρέουτερ).-- ᾽Αποψινῆ ἐπίσημη ἀνα κοίνωοη. ἀναφέρει ὅτι ὁ συνταγματάρχης Ζαϊμ ἐξέδώσ οιάταγµα γιὰ τὴ διάλυση τῆς Βουλῆς γιατὶ παρ ὅλε , , ᾿ , : ΕΝΩ 1. τὶς προσπάθειές του δὲν μπόρεσε νὰ ὑπερνικήσει τὶς δι Ἔκαβίει πια --- καὶ Δημήτρης ᾿Αποστόλου ΠΥΡΑΥΝΑ, ο Γκ το τοῦ Συνεργατικοῦ. Παν σΝολίες γιά τὸ σχηματισμὸ, κοινοδουλευτικῆς Κυδέρνη ϱ0.9.2. Σύνολο: 9.6.7. σος ο. ΑΜΑΞΟΥΔΕΣ ες ΛΣΥ Τ Αα : Ἱτοπωλσίου ἀντὶ µέσο τοῦ Ῥο- σης, Μὲ ψεσινὸ του διάταγμα ὁ Ζαϊμ διόριαε Ἔπιτροτ δόδέκα αορῤοοκκλορκκλλκκκκκλκλαλαλλκλλκκαλλαλκλὴ : ΠΟΔΗΛΑΤΑ : Γπομείου του χωριοῦ. (γιὰ τὴν ἐπεξεργασία νέου συντάγματος καὶ τὴ θέσπισ θν ” σὲ τιμὲς ἐκπτώσεων. ἐς μκκνσο ο ον ο νέου ἐκλογικοῦ Νόμου ὅσο τὸ δυνατὸ ταχύτερο. Οἱ ἐκλέ ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΠΟΕΡΟΣ ΦΙ ΕΡΜΟΥ 14 ΤΗΛ 329. πα φ Θ Τα ὥα αμα ή μΝΕΙΠΙ ΠΝΡΝΙΑΙ γὲς θὰ διεξαχθοῦν μόλις ἡ ᾿Επιτροπὴ περατώσει το ἔς | . ΒΑΡΩΣΙΑ - { εἲ 1 ά ὃν λ.. .. ϱ της. | ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 20 ΤΗΛ. 122 ι Πσπ Ὅ ΙΗ) ᾖι η) ἀ ώμο ο ο μμνμνν ὴ ΑΠΟΛΕΣΘΗ δι ανταποκριτή µας). --Οἱ ἄνερ ἃ. 4 κ. : -ᾱ- γοι τῆς πόλῆς µας συ» κρὀ : µ Ἡ. ---θ κΑΙΑΣΤΗΝΑ ΜΕ ΤΑΣ ΑΣΥΝΛΙΩΝΙΣΤΟΥΣ ἨΝΑΣ ἕ ΓΑιωλέοθη φορόδα, ἀ. Ἰρ ἡΛΛΟΝ ΙΕ ο ος ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ) .. ἔκουσα στὸν κ. Κώσταν Χ΄΄ Ι ε πειση Γαὶ ἐξέτασαν τὸ ζή. { ΠΗΙΠΗΙΙ | ΝΛΛΗ ΠΕΙ [ὴά ΜΝΙ(Ρ. ΜΙΝΙΝΗΝ 1] ΑΘΗΝΑΙ, 2.-. . ( ὶ εν ο ον ᾽Αποφινὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Γεν. |! πιτελείου Ελληνικοῦ Στρατοῦ ς : ι τ 6 ἃ .. 5ο 2 ἃ Ξ ν { πσστοτ ας τοππιώ ον ειετετεενΕο κώσεσο . . ον ο ν ο ς ἀ πο α οσασιεοντ φά : ( ονα οφασιστικο --Μεγάλη συλλογὴ δανδέλλων σὲ νεα ὥραια ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ [ἱ πὼς «συνεχίζονται ἄγριαι µάχαι εἰς τὰς ὕδων νὰ πολεμήσουν ἐνάντις σιοὺς «ν- ἴμ ιά Ὁν νε ὄοςς ἀπε. εν άφερει ὅτι ἰισχορὲς δυνάμεις ἐν ο Γηιοκρατικ ῷ ς ε 2, « ς κ , - ς ως η απ Εάν (σος οι πᾶ- : Ἕ ἳ σχέδια. . ἵοι, ἀπὸ τὸ ὡς ἄνω περιοχάς. Ὅ ραδιοσταθμὸς , τάρτες ἐσημειώθηκαν σὲ μεγάλε» :κ-α- ΓΕ ες σὲ, Ὕδρηοι ἅἄπε-, Στρατου συνεχίζουν τῇ σφοδρὴ ἐπίθεση ποὺ ἐξαπί , . : λί ἀπὸ 2,. Νεόκτιστο σπίτι, πίσω απο το͵, τῆς Ἐλεύθερης Ἑλλάδας δὲν ἀνακοίνω- ’ ση καὶ στὴ Πτολειιαίδα, Σο. μα. Φάσενιν επίσης να καλέσουν σαν υὲ .... τὴ σφοδρῃ ἐπ ἓ αλλα --Παντελονάκια σὲ μεγάλην ποικιλίαν απο 2, ξενοδοχεῖο «᾿Αστόρια» 3 λε-᾽ ης τν - : : η καὶ στη Ἠτολεμαίδα. ἕ την περίτ Ινέα ουν: λευση Ών ἐργόμενι, Ψες οτὴν περιοχῆ Βίτσι καὶ ἐναντίον τῆς - ᾿ : ος τα ΞΑΚΟΥΣΤΑ «ενοσοχί ἡ διεύθυνση τῶν σε τίποτε ἐπὶ τοῦ προκειµένου, ἄναμε- , αὐτὴ οἱ Μάῦδες πέταξαν επίσης μις, τι ὤμανι ο ο ΕΕΝΗ τσας, Στὸ ἴδιο ἀνακοινωθὲν διατυπώνεται ὁ ἰσχυί ὤν ΕΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔ στ πτα προς τὴ η :τάδωσε ὅμως τὸ µέρος ἐκεῖνο τοῦ ἀνα- ͵ μα κ δα πει Βὸς «τι οἱ Ὀημοκρατιιές δυνάμεις ἔχουν µεγάλες πώλανες οιὶ- -- Ὀὔσεις οὐτές, ... Όσα ο ο. ον , : . θήνας, μὲ τὸ ὁποῖο ἀναγγέλλουνται οἱ θουνῶν. Πολλοὶ Μάῦδες συνελἠφθγκαν Ελείοξρη Ἑ, 23 τικὸς ΣΤ α ν ϱρῷ κουζίνα, ἀποχωρητήριο ο ρε χρὴ : ο ο σριρῶ ο αν ες αν αν. ην ηανν τη. Ἱπηοτοιτεκας αν οφ σα ΕΛΛΑΔΑ, 2. Ὁ Δηµοκρα - .- ΜΟΜΟ ΣΤΟΥ 98. ΓΠΟΕΡΏΥ δα ἐν τομ δ| καὶ αὐλή. ᾽Απευθύνεσθε ᾿Αν- ἠπιδεσεις ο. Δηβοκβαακοῦ ονρανρῦ, | ο ος κρικοι τῆς περιοχης δεσηκωξη- :Ὑ Αιομ, Γαλανός, τς ο Ες γπλειώδη ἐξόρμηση του στὴν περιοχή π ἁμαξούδων καὶ τα ο κὰ Ὅτερα δρέαν Τσαγγαρίδη, Άλογι- ΒΟΥΚΟΥΓΕΣ.ΤΙ, 2.-- Τὸ Πρακτορεία ή Καὶ εξ άσκησαν τέτοια πίεση. ὥστε , ἡβμίμη νο Απ σα οτρόψε τὸν ἐχθρὸ ἀπὸ πολλὲς όχυρωνς υό λλα ἁμαξούδων καὶ καρεκλουδῶων, δι στήρια ΝΑΑΦΙ ἢ Βικόλα Δη: «Ἐλεύθερη Ἕλλήδα» µετάδωσε σήμερομφ μα ἁοικάστηκαν τελικὰ νὰ τοὺς ι«Τοπο σας ες καὶ Εκδρικης πεδο Ἶρς Ἰορπίζοντος τὸ θάνατο στὸ ἐχθρικὸ ιτ ο λιὰ αλλ αν αὠ µητριάδη, Λήδρας 113--115, πῶς οἱ χωρικο τῆς περιοχῆς Βέρρο' - ἐκεύλοου ταιρείας ΙΙΡΟΟΔΩΣ». ὁδὺς Λουγ «πίσης οἱ Δημοκρατικὲς δυνάµεις ἔφτα ρα ἁκκµΙΙαΙ κ ΜΙΑΝ ων” ἳ , ους, . 1) ε9α, 96, 9Υ. Λιυν η - . ο Ἡ Ἴ ὠλο κκ φ ααὶ φθσουν ρους κούργ.ὐ ἀρ. 9α, 96, 9Υ, Λιυκωσία ἐξωτερικὰ φυλάκια τῆς ᾽Αλεόίτσας. ἲ ο, .- ξ ἐ Υπεύθυνος-δΔᾶ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεῖα: ΝΤΑΞΗ: Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ΣΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ ὃ διαφημίσεις) : Ὁδὸς Περικλέους, ἀρ. 5. Ακίνητα Τηλέφων ΤΑΧ. ΚΙΒ. 130 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ρδρος ΨΕΥΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ .Η ιευθυντὴς ἀρ. 47. ἰαχείριση, Μπενᾶ ο: 297 ο] Το Ψωμι καὶ Γ ΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ! ἃκ τν η ΠΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Κάί ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ου ΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕ, του ΑΝΟΡΘΩΤΙΗΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ τοΟουὺ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥὺ (ΑΚΕΛ) με ικανοαγγλόδουλο ο εβοόμα τῆς Αθήνας ἁ πειθήνια ὄργανά στη», ο, μασᾶν κι ἀναμασᾶ» πία τὴν καραμέλλα ὺς μπούκώσε τ' ἄφεν- αλά τὴν καραµέλλα ᾿Ἐξλαυομακεδονικοῦ. Τὸ ζρι τους εἶναι τὸ ἴδιο τροπάρι τῆς αἰσχρῆς Ἰαντίας κατα του Κομ-. πικοῦ Κόμματος τῆς 'Ἴδας, πὼς ἀποφάσισε Ἐγὰ παραχωρήσει την ἕ Ερογία στοὺς Σλαύους. ' : Επι ποὺ ξεπούλησαν ὁ- ἡ Έρῃ τὴν Ἑλλάδα στοὺς Ἠικανοάγγλους Ἱµπερι- αὐτοί ποὺ οὐσιαστι-' [γρ “αν τὴν παραχώ- ᾗῃ, Μακεδονίας πτωὺνο ππφλικάδες τῆς Βουλ- βεντήρης καὶ Σία), οἱ, φοδότες τοῦ Ροῦπελ,' ἳ ποὺ θάπρεπε νὰ σκύ- ὰ μοῦτρα τους ἀπὸ, ὶ ὴ γιά τὸ μέγεθος τῆς ᾖίας ποὺ ἔχουν ἐπιδο-. ἵεουν τὸ θράσος νὰ ἐ- ἔουν σὲ ἄλλους τὴν εὖ-ι | τοῦ συχαμεροῦ ἔργου, Κμουλήματος τῆς Ἐλ- «νο ἐξ 9 εντ κ. σ . 35 40-ἳ κειται γιὰ τὴν αἰσχρό- Ἱβνοκαπηλία ποὺ γνω-! ἵε ποτέ. Πρόκειται γιὰ παιποῦλα τοῦ «Σλαθι- ύνου», ποὺ ἡ ἁστικο- μκάδικη, δοσίλογη, µαυ ρκη, ἐγκληματικὴ ῆς Ἑλλάδας ἀνεµιζει Μροσπάθειά της νὰ συγ ι τὰ αἴσχη καὶ τὴν μσία ποὺ τὴ βαρύουν. ἥται γιὰ ψευτιὰ καὶ ᾱ- Γιά κοινἠ ἀγυρτεία νοκαπηλεία. Γιὰ πλε- ἵς καὶ ἰἱμπεριαλιστικὲς Αθ αν” γἁ πανικοθάλουν τὶς ς µάζες καὶ νὰ δικαιο- πουν τὴν ἀποικιοποίηση Ελλάδας ἀπὸ τοὺς ξέ- η ὑπεριαλιστές. Είναι ἡ ἴδια κλίκα, ποὺ µέσα Πρόνια τῆς Γερμανοῖτα- λγαρικῆς κατοχᾷς ἔ. κ 3. -πτο πο σε καὶ πλαστὸ ἔντυπο, ὕρτιαξε ἡ ἴδια, γιὰ δῆ- Κυμφωνία ᾿Ιωανίδη- Δα- ὁ. Αὐτὴ ἡ ἴδια κλίκα ὠργάνωσε καὶ ὑπέθαλπε η ἂμ π' Νομιστικό, διαχωριστικὀ. ττμα στὴ Μακεδόνία µέσα, κ. Ἠρόνια ς κατοχῆς. μά εἶναι ἡ ἀλήθεια ΓΤού ει[ὸ Κ.Κ.Ε. σὰν τὸ κόμμα 5 Ενικῆς ἰσοτιμίας, διακη-΄ .. Ρὸ Δημοκρατικοῦ Στρα- τῆς Ἑλάδας ἡ Σλαυο- ὑονικὴ µειονότητα, ποὺ κεῖ στὶς θόρειες περιο- τῆς Ἑλλάδας, θ) ἀπο- ία. ἀπολαθαίνει καὶ ἡ Βράκης, τὸ Κ.Κ ἡ καθῆκο ἐθνικό μἐβρατικὸ καὶ πράξη δι- ς σ᾿ ἕλληνες πολῖ-, « πολέμησαν καὶ στὸ, Νλκὸ µέτώπο καὶ στὴν πάση κατὰ τῶν ἐπιδρο- καὶ, Ε. ΠΑΠΑ'ΓΩΑΝΝΟΥ Ἡ ἀπόφαση τῆς 5ης Ὅλο- µέλειας τής ΑΝ. Ε. τού ΚΚΕ. μιλᾶ ρητά «Δὲν πρέπει νὰ υπάρχει καμμιὰ ἀμφιθολία ὅτι σαν ἀποτέλεσμα τῆς ν- κης τοῦ Δ.Σ.Ε, καὶ τῆς λα- ἴκης ἐπανάστασης, ὁ µακε- δονικὸς λαὸς δὰ θρεῖ τὴν πλήρη ἐθνική ἀποκατάστασή του, ἔτσι ὅπως τὴν θέλει ὁ ἴδιος, προσφέροντας σήµερα τὸ αἷμα του γιὰ νὰ τὴν ἀπο- χτήσει. Οἱ µακεδόνες κομ- μουνιστὲς στέκονται πάντα ἐπὶ κεφαλῆς στὴν πάλη τοῦ λαοῦ των. Ἰαυτόχρονα οἱ µακεδόνες κομουνιστὲς πρέ- πει νὰ προσέξουν τὶς διασπα- σιικὲς καὶ διαλυτικὲς, ἐνέρ- Ύειες ποὺ ξενοκίνητα σωδι- νιστικὰἁ καὶ ἀντιδραστικά στοιχεῖα ἀναπτύσσούν, γιὰ γιὰ νὰ διασπάσουν τὴν ἑνό- τητα ἀμάμεσα στὸ σλαυο- «τοὺς ἐχθρούς των ζεις καὶ διοπραγίες τοῦ ἐπίση εργασία ἀνάμεσα στοὺς Βαλ κανικοὺς λαοὺς καὶ μονο 9 ὠφελεῖ. Καταγγέλνει τὶς καταδιώ- µου Ἑλληνικοῦ κράτους ἐ- ναντια στὸ σλαυόφώνο µα- κεοονικὸ πληθυσμο. Ὁ ὃδι- ὤγμος αὐτὸς διατηρεῖ καὶ εὐρύνει τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸν πληθυσμὸ αὐτὸ καὶ τὸ Ελληνικὸ κράτος «καὶ ἔτσι δίνει πιὸ πολὺ ἔδαφος γιὰ δράση καὶ περισσότερη τρο- φῆ στὶς ὕποπτες κινήσεις τῶν ἕενων αὐτονομιστῶν. Και δηλώνει ὅτι δὲν θὰ πάψει νὰ παλαίθει γιὰ νὰ άναγνωρι- στοῦν τὰ Οίκαια καὶ ἡ ἰσο- τιµία. στοὺς σλαυόφωνους, ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλληνικὴ Μα κεδονία µέσα στὰ πλαίσια τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας» Μιλοῦν ξεκάθαρα Λλοιπὸν οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΚΚΕ κι ἃς μὴ φροντίζουν οἱ κονδυ- λοφόροι τοῦ µοναρχοφασι- σμου να τὶς διαστρεθλώνουν μακεδονικὸ καὶ τὸν Ἕλληνι- σμοὺυ να. κὀ λαό, διάσπαση ποὺ µόνο Καὶ νὰ τὶς παραποιοῦν. Στὶς τὸν κοινό τους ἐχθρό, τὸ µο- σλαυομακεδονικὲς μειονό- ναρχοφασισμὀ καὶ τὸν ἁμερι Τητες θὰ παραχωρηθεῖ πλή- κανοαγγλικὀ ίμπεριαλισμὀ, Ρης ἐθνικὴ ἀποκατάσταση-- ορραφίες, ποὺ σκοπὸνι εΕι τὴν πλήρη ἐθνική της! κοστος αοοη 8 ἰµίας στὴ µικρὴ : ῆς ὃ ακεδονικἡ μειονότη: |λη γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτη- κη μειονότητα τῆς δυ-| ράν ' Ἑ τὴ ὅτι θεωρεῖ ἱερὰά καὶ ἁπαρα- Γτῆς Ἑλάδας. Υγέλνε [τὶς µηχανορραφίες τῆς ἀντί- θὰ ὠφελήσει». Καὶ σὲ ἄλλη σχετικἡ ἀπό- φαση τὸ Κ.Κ.Ε. μιλᾶ ὡς ἑ ιξῆς «Ἡ μοναρχοφασιστικὴ ἀντιδραση, ἡ ἑνωμένη πλου- Γτοκρατία καὶ οἱ Σένοι καθο- δηγητές της, γιὰ νὰ σκεπά- ζουν τὰ πραγματικά τους σχέδια, γιὰ νὰ παρασέρνουν δουν καὶ καλλιεργοῦν ἁδιά- κοπα καὶ ἀκούραστα ὅτι τὸ Κ.Κ.Ε. θέλει τὴν αὐτονόμιση τῆς Μακεδονίας, ὅτι θέλει νὰ τὴν παραδώσει σὲ ξένους, προθάλλουν ὁλοένα τὸ µπα- μποῦλα τοῦ πανσλαυισμοῦ σὰ θανάσιμο κίνδυνο γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. Τὸ ΚΚΕ. κα- ταγγέλνει, µέ φάση κατηγορηματικὲς ηλώσεις ἡγέτες ένα οἱ ὑπεύθωνοι μ ς : ρείών µας γειτόνων, τῶν 6ο Ἰ ον αὰ μὲ ν ἀδιάψευ εγονότα στὸ σημεῖο νὰ Κνκλο-| πε πψεμστα ΥπΥ γιὰ τὴ δράση τῶν αὐτονόμ.----- 'στῶν στὴν Ἑλληνικὴ Μακε: Ιδονία, ὅτι ἡ αὐτονομιστικὴ (κίνηση ὀργανώνεται, χρη: αματοδοτεῖται καὶ ἐξοπλίζε- ἴται ἀπὸ τοὺς Ελληνες µο- ναρχοφασίστες καὶ τοὺς Αγ γλους ἀφέντες τους, ποὺ ἓ- χουν κάθε λόγο νὰ ὑποθάλ- πουν τὴν κίνηση αὐτή, νὰ τὴν πρεσθεύει τὶς ἀρχὲς. ἀποδίδουν στὸ ΚΚΕ. γιὰ νὰ ὑῥποδαυλίζουν, ἔτσι, τὶς ἀνη- πώς, μὲ τὴν τελικὴ νί-] συχίες καὶ τὴν ἀνωμαλία, Ιτόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ 'στὸ κομμάτι αὐτὸ τῶν Βαλ- 'κανίων καὶ νὰ ἐπιδιώκουν |ἔτσι νὰ πραγματοποιήσουν τὰ ὕποπτα σχέδιά τους, τό: σο στὴ χώρα µας ὅσο, καὶ στὰ Βαλκάνια. Τὸ ΚΚΕ πρω τοπόρος ἀγωνιστὴς στὴν πά- 'σία καὶ ἀκεραιότητα, διακη- Ρύσσει γιὰ μµιὰ ἀκόμη φορά, θίαστα τὰ σημερινὰ σύνορα Καταγγέλνει ὅρασης. ᾽Αποδοκιμάξει τὸ ξενοκίνητο ὕποπτο αὐτονο- μιστικὸὀ Κίνημα, ποὺ Όπονο- µεύει τὴ συνεννόηση καὶ συν καὶ διασποῦν τὸ λαό, διαδί-: καὶ τὶς: ποὺ ἔχουν κάνει ἐπανειλημ-͵ [ἐθνική ἰσοτιμία, µέσα στὰ πλαίσια τῆς Ἑλληνικῆς ἐπι- Γκράτειας, Τί τὸ κακό θλέ- πουν τὰ ἀνδρείκελλα τοῦ εἰμπεριαλισμοῦ σ᾿ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση Μήπως ἐμεῖς δὲν ἀναγνωρίζουµε καὶ δὲν θὰ ζητήσουμε νὰ παραχωρη- θεῖ πλήρης ἐθνικὴ ἰσοτιμία στὴν Τούρκικη μειονότητα, (ποὺ κατοικεῖ στὸν τόπο µας ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἑνωθοῦμε μὲ τὴν Ἑλλάδα Γ. Θέλουμε ὅμως νὰ θυµήσου µε στοὺς µμµοναρχοφασίστες καὶ στοὺς ντόπιους λακέδες τους τὸν περίφημο καὶ πα- σίγνωστο ᾿᾽Αγγλικὸ «Φιλο- θουλγαρισμὸ» καὶ ὅτι ἡ ᾽Αγ- γλικὴ πολιτικἠ εἶναι κείνη ποὺ ὠργάνωσε τὴ συνένωση τῆς ἀνατολικῆς Ρωμυλίας 'μὲ τὴν ὑπόλοιπη Βουλγαρία. Θέλουμε νὰ τοὺς θυµήσουµε Γπὼς ἡ ᾽Αγγλικἡ πολιτική, ᾱ- ΕΝ θ1 ΚΗΦΒΟΥΗ Ἡ καταγγελία τοῦ ραδιο- σταθμοῦ τῆς ᾿Ελεύθερης Ἓλ- λάδας πὼς οἱ µοναρχοφασί- στες χρησιμοποίησαν δηλητη- ριώδη ἀέρια ἐνάντια στοὺς ἀν- τάρτες τῆς Πελοποννήσου, ἐ- πιθεθαιώθηκε τώρα ἀπὸ τοὺς ἀμερικάνους, ποὺ ὡστόσο {- σχυρίζουνται ὅτι δὲν πρόκει- ται γιὰ δηλητηριώδη αέρια, ἀλλὰ γιά... «μυστικὴν ἔκφρα- ση Χχημικοῦ πολέμου»! Ἡ ὁ- πόθεση αὐτὴ μᾶς θωμίζει τὶς πρόσφατες ἀπεγνῶώσμένες ἐκ- κλήσεις τοῦ” Μακ αύλλαν στὴ Βουλὴ τῶν Ιοινοτήτων, ὅταν ὁ Αγγλος αὐτὸς εὐπατρίδης ἀπαίτησε νὰ ἐφαρμοστοῦν «νέ- ες µέθοδες» κατὰ τοῦ Δημο- κρατικοῦ Στρατοῦ, ἂν πρό- κειται νὰ μὴ καταρρεύσει ὥς τὸ θέρος τὸ µοναρχοφασιστι- κὀ καθεστώς. Μὲ τὴν καταγ- γελία τοῦ ραδιοσταξμοῦ τῆς Ελεύθερης Ελλάδας γιὰ χρησιμοποίηση ῥδηλητηριωδῶν ἀερίων ἐνάντια στοὺς ἀντάρ- τες καὶ τὴν ἐπιθεθαίωση αὐὖ- τῆς τῆς καταγγελίας ἀπὸ τοὺς «Τάϊµς» τῆς Μ. Ὑόρκης, πέφτει Κάποιο περισοότερο φῶς στὸ ποιὲς ἦταν αὐτὲς οἱ «νέες µέθοδες» τοῦ κ. Μακμίλ- λαν, Περιττὸ νὰ ποῦμε, θέ- θαια, πῶς ἡ ἀλύγιστη ἀντί- σταση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τοῦ Δ. Σ. Ε. δὲν ἔχει καμφθεῖ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα µέ- σα, οὔτε καὶ πρόκειται νὰ καμφθεῖ στὸ µέλλο, ὅ,τι κι ἂν ἤθελαν χρησιμοποιήσει οἱ μοναρχοφασίστες καὶ οἱ ξένοι µαστόροι τους. κ ΝΙΚΗ - ΕΝὼΗ Τὸ Γεν. ᾿Αρχηγεῖο τοῦ Δη- μοκρατικοῦ ὁτρατοῦ Ελλά- δας ἐξέδωκε προκήρυξη µη- γιάτικης ἅμιλλας πρὸς τοὺς πολιτικοὸς ἐπιτρόπους τῶν κατεχοµένων πόλεων καὶ χώὠ- ριῶν, καλώντας τους ν΄ ἆ νοίξουν τὸ τρίτο μέτωπο στὰ μετόπισθεν τοῦ ἐχθροῦ. «Ας ἀνάψει τρομερὴ ἡ πάλη στὰ ἐχθρικὰ μετόπισθεν -- τονίζει ἡ προκήρυξη -- στὶς πόλεις έοίσειφ Τον ᾽ ς ὁδηγεῖ Ἡ λαοδηµοκρατικἠ ἀνασυχκρότηση | τό Κόκκινο Αστρο ντι νέ ᾷ ἳ / 5 Χρόνος Ίος -- Αριθ. Φύλλου | ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ Λευκωσία, ΚΥΡΙΑΚΓΙ 8 | ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ᾿Εσωτερικοῦ: 5 2. 8.0 Εξωτερικοῦ: 45 3.100 | ᾽ λό π. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟς [01 ΛΑΟΙ ΕΠΑΨΑΝ ΝΑ ΓΕΛΙΟΥΝΤΑΙ Γι. Ἡ μιὰ κατόπι τῆς ἄλλης,! οἱ κυφερνήσεις τῆς Δυτικῆςι Εὐρώπης παραδίδουν Ἱλαούς τους διάθεση του ἱμπεριαλισμοῦ, νὰ συμμετάσχουν στὸ ᾿Ατλα- ντικὸ σύμφώνο. Ἡ ᾿Ιταλία,ι Δανία, Νορθηγία, καὶ ᾿Ἴσλα ται ὄργανα τῆς ἐπιθετικῆς! πολιτικῆς τῶν 1 τοὺς σεις τῶν µονοπωλίων ποὺ κυ στὴν ἀπόλυτηιόερνουν τὴν ᾽Αμερική. ἁμερικανικου|᾽Αμερικανοί, ἀφοῦ κατάκτη- δεχόµενες ΄σαν οἰκονομικὰ Ιτῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, προ- . : νι ἂν /σιµοποιήσουν γιὰ τὴ συντρι-᾿ δία, ποὺ συμφώνησαν στὴνιθἠ τῆς Σοθιεικῆς Ενω- ὑπογραφή τοῦ συμφώνου, μὲ σης, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πράξη τους αὐτὴ γίνουν- στὴν πιὸ πέρα ἐπέχτασή τους Ενωμένων, ἀποτελεῖ μιὰ συνέχιση τὶς ψήφους τους ἀπὸ 50 ος 3 στὰ ἑκατὸ. Ἱἱ αὔξηση αὐτὴ πραγματοποιήθηκε ὄχι: κάτω ἀπὸ τὶς σωνθήκες που ὑπῆρχαν ἀμέσως μετὰ τὸ τέ- λος τοῦ πολέμου, ὅταν πολ: λοὶ σωνοδοιπόροι ἦταν ἔτοι- μοι νὰ ἀκολουθήσαων τὸ κομμουνιστικὀ κόμμα, νοµί- ζοντας πὼς ἐξασφαλίζουν ἔτσι μιὰ εὔκολη ἄνοδο στὴν ἐξουσία. Πραγµατοποιήθη κε κάτω ἀπὸ συνθήκες ἆ- νοιχτῆς ἐπίθεσης ἐνάντια στὸ κόµµα καὶ τὸ λαό, καὶ ἄπει- ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ Οἱ τὶς χῶρες σπαθοῦν τώρα νὰ τὶς χρη- ἐμπόδιο Τὸ ᾿Ατλαντικὸ σύμφωνο τῆς | Πολιτειῶν, ποὺ ἑτοιμάζουν πολιτικῆς τοῦ ψυχροῦ πολέ- πόλεμο ἐνάντια στὴ 2.ο6ιε- µου, ποὺ ἄρχισε ἡ Αμερική, τικὴ Ἕνωση. Μὲ τὸν τρόπο μὲ τὴν ἰδέα πὼς θὰ μποροῦ- νο συμπληρώνεται ἡ ὑπο- αν ς προ μοκρατήσει τὴ Σ.ο- ο σαν μερική πο αν ἐξανα Ἱκάσει νὰ προθεῖ οἱ ον σε μὲ τὸ σχέδιο Μάρσιαν.!ποκωρ ιν άστρα σχέδιο αὐτὸ ὑποδούλωσε, 9 ν ης α- τὴ Δυτικὴ Εὐρώπη οἰκονο-' ποδείχτηκαν πιό δυνατὰ ἀπὸ ιμικἁ στὴν ᾽Αμερική. Τὸ ᾽Α- τῆς ᾽Αμερικῆς. Ὁ ψυχρὸς τλαντικὸ σύμφωνο ἔρχεται πόλεμος ἀπέτυχε. Σήµερα οἱ ᾽Αμερικάνοι, θλέποντες νὰ τὴν ὑποδουλώσει πολιτι-: κά καὶ στρατιωτικά. Τὸ Α- τλαντικὸ σύμφωνο εἶναι μιὰ λογικἡ συνέπεια τοῦ σχεδίου Μάρσιαλ. Καὶ τὰ δυό, πηγά- 'πὼς ὁ χρόνος δουλεύει ἑναν Γτίον τους θεωροῦν σὰ μόνη διέξοδο τὴν ὀργάνωση πολέ | µου, πραγµατικοῦ αὐτὴ τὴ λῆς τῆς ᾽Αμερικῆς πὼς θα ιἐπέμθει γιὰ νὰ παρεµποο:- ἴσει τὴν ἀνάπτυξη τῶν κοµ- μουνιστικῶν κινημάτων. Ε- τσι, κάθε ψῆφος, γιὰ τὸ ἄομ μδυνιστικὸ Κόμμα Γαλλίας ῆταν ταυτόχρονα καὶ τὸ «πιχ ρόν» ἑνὸς ἀγωνιστή, καὶ μιᾶ ἀποδοχὴ τῆς πρόσφατης δι- ακήρυξης τοῦ κόµατος, πῶς σὲ περίπτωση ἐπιθετικοῦ πο- λέμου ἀπὸ τὶς δυτικὲς δυ- νάµεις, ὁ λαὸς θὰ ὑποδεχιεῖ τὸνκόκκινο Στρατὸ σὰν πε λευθερωτή. Ὁ ἀγώνας τῶν λαῶν δυναμώνει καὶ δέ θά ζουν ἀπὸ τὶς ἐπεχτατικὲς τά. ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ [1 ΛΠΦΛΗΙΤΙΙΚΗ 8Η Πῃ ΤΠ ΗΠ ΤΗ ΠΡΒΛΙΜΛΙΡΗ ΤΙΣ ΚΥΠΡ, ΛΙΡΟΤΙΛΙ Τὴν περασμένη Τετάρτη εἶδαν τὸ φῶς τῆς δηµοσιό' τητας δυὸ Κυθερνητικἁ ἀνα- κοινώθέντα ποὺ θασίζουντα. σὲ δυὸ σοθαροὺς τομεῖς τῆς ἁἀγροτικῆς µας παραγωγῆς: Τῆν ἀμπελουργία καὶ τὴ σι- τοκαλλιέργεια. Μὲ τ᾽ ἀνωκοινωθέντα αὖ- τὰ ἡ Κυβέρνηση ΄ ἀκφράζει τὴν ἀποφασή της νὰ συνεχὶ καὶ τὴν ὕπαιθρο. Ας 6ρον- ιπὸ τὶς ἀρχὲς αὐτοῦ τοῦ αἰῶ- να, ὑπυσίήμκέε, τὸ-- «ήζημα, τῆς αὐτονόμησης τῆς Μακε- δονίας. “Οτι στὰ 1915 πίεσε τὸ Βενιζέλο νὰ δεχτεῖ παρα- ᾿χώρηση τῆς ᾿Ανατολ. Μακε- δονίας στὴ Βουλγαρία. “Ὁ- τι στὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο ἡ Ἑλλάδα ταν σύμ µαχος τῆς νικήτριας ᾽Αγγλί- ας μὲ ἀποτέλεσμα νἁ πάθει τὴν τροµερὴ καταστροφὴ τῆς Μικρᾶς ᾽᾿Ασίας. “Ότι στὸ δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ἡ Ἑλλάδα ἧταν ἀπὸ τοὺς πρώτους συμμάχους τῆς Αγ γλίας καὶ ὅμως, μὲ τὸ τέ- λος τοῦ πολέμου, οἱ Αγγλοι ἀρνήθηκαν καὶ ἀρνοῦνται νὰ παραχωρήσουν τὴν Ιύπρο στὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅμως ἐ- ξακολουθοῦν οἱ «ἐθνικόφρο- νες» νὰ θεωροῦν τὴν ᾽Αγγλία «σύμμαχο» καὶ «προστάτιδα» τῆς Ελλάδας | Τί λὲν γιὰ ὅλα αὐτὰ οἱ ᾽μοναρχοφασίστες κονδυλο- Γφόροι δὲν νομίζουν πὼς τὸ καλύτερο ποὔχαουν νὰ κά- µουν εἶναι νὰ κρυφτοῦν µέ- σα στὸ ὀοῦρκο τῆς προδο- τικῆς πολιτικῆς τους | αό Ἡ ΠΡΟΕΛΜΗ ἡ μα Φν Γ΄ Συνέδριο τῆς Ε- ΦΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ᾗἍἄΚΥ- ἔγινε ὁμόφωνα δεκτη Ἠίστωση πὼς τὸ καπι- κά σύστημα, κάτω ιο ὑποῖο ζοῦμε, εἶναι ᾱ- ὃ νὰ λύσει ριζικἁ κα-ι πρόθλ ἰ | ρόθληµα οἰκονομικὸ κ σκληροὺς καὶ πολύ- πρυς μαζικοὺς ἀγῶνες,' Φιδὴ ἐλάχιστα καὶ γλί:! ᾗ ὠφελήματα, ἁπαραί- ὅμως γιὰ τὴν ἐπι ίω-! Ἡς. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλά-' χ αὐτὰ ὠφελήματα εἶνει | τιµή τῶν σιτηρῶν. Οἱ: “ραγωγοὶ εἶναι ἀνάγ- σταθοῦν πάνω στὸ 6α- Ρο ποὔθεσε τὸ Γ΄ τικὸ Συνέδριο γιὰ τὴν οὴ τους καὶ ποὺ ἀφο- διατήρηση τοῦ συστή- ντῆς συγκέντρωσηςτῶν .. κ. Ἡς τιμὲς τῶν 5 ἁΌα Το κριθάρι καὶ 7 Υρ. ώ ς σιτάρι, οξαρτεα μῖι. Τιμὲς ποὺ πουλιοῦν- Μἶ- οιτηρὰ τοῦ ἐξωτερι: ἡρτον τόπο µας, ἡ ἠπαίτηση αὐτὴ εἶναι ᾱ- Ὦ νἁ γίνει τὸ κέντρο Ώνων ὅλων τῶν σιτο- ὠγῶν, στὸ πλευρὸ οἷων δὲν μπορεῖ παρὰ Κεται ὅλος ὁ ἐργαζό- Κόσμος. Ἡ ἀπαίτηση αν μπεῖ σταθερά, ὁ- καὶ ἐπιτακτικά, ῥ- Κάθε λόγος νἁ ἀνα- ἡ ἐπιδολή της, για: ζεται σὲ μιὰ θασικἡ ἡμτάνω στὴν ὁποία στη καὶ στηρίζουνται ὅ- ναπτυγµένοι λαοί-- ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΗΤΕ- Σ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙ πα... Ὢ, ν ς ᾱν- -ᾱ Ἑ Ῥιαπίστωση αὐτὴ κ [νά ἁ καὶ κυµαινό-| 9 γόμενα στης Γλάττωση τῆς μερίδας «κ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.λ. ᾗ Τη ΣΤΟΠΑΡΛΓΗΓΗΗ χ ΗΜΙΘΗΙΥ Χ ΝΙΚΗ παραγωγῶν ἐξ πε τὰ δικαιώμ τῆς ἄμεσης κι ἔμμεσης τάσχεσης τῶν σιτηρών, τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου ὡς τὰ σήµερα, γιά μιὰ ὁλάκερη σχεδὸν δεκαετία. Ἡ τιµή που ατα κα- ποὺ πλήρωνε γιὰ τὰ εἶσα-] ! ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Τί γίνεται στἰς Κ. Φυλακες Μᾶς γράφουν ἀπὸ τὶς Κεν- τρικὲς Φυλακές: « Απὸ τήν ἡ- µέρα ποὺ καταδικάστηκε διευθυωντὴς του «ΔΗΜΟΚΡΑ: ΤΗ» κ. Μ. Περδίος, Ἡ διεύθων- ση τῶν φυλακῶν τὸν περιω-! ρισε στὸ νοσοκοµειο Των Φυ- λακῶν, μὲ σκοπὸ νὰ τοῦ κά: µουν θεραπεία. ͵ Οἱ γιατροὶ τὸν ἐξετάζουν, ὥστοσο οἱ άβ- χὲς τῶν φυλακῶν τοῦ ἀπαγο- ρεύουν νᾶρθει σὲ ἐπαφὴ με ὁποιοδήποτε ἄλλον ἀάρρώστο. Τοῦ ὁρίστηκαν δέκα τετρα-, γωνικἀ πόδια γιά νά κάμνει περίπατο μόνος του. Δυὸ μέ- ρες ὕστερα ἀπὸ τὴ φυλάκισή του ἐζήτησε νὰ τοῦ δοθεῖ Ένα κομμάτι χαρτὶ γιὰ νὰ Ὑράψει μιὰν ἐπιστολή, μὰ του ἀρνη: θηκαν, ἂν καὶ σ᾿ ἄλλους κα- ταδίκους δὲν ἀρνοῦνται. Επί- σης δὲν τοῦ ἔδώσαν οὔτε ἕ- να θιθλίο νὰ διαθάζει, ἔκτος ἀπὸ ἕνα εὐαγγέλιο. ᾿Ακόμα, ἐνῶ τοὺς ἄλλους κατάδικους τοὺς ξυρίοα, κουρέας, τὸ φ. Περδίο τὸν ἄφησαν νά ξυρίζε- ται μόνος του χωρις καθρέ- Φφτη». Δημοσιε ύουμε τὴν πιὸ πά- νω ἐπιστολὴ καὶ καλοῦµε την, Ἐπιτροπὴ Φυλακῶν να ἐρευ- Ιν περίπτωση τῶν σιτο: ἡωω.... νήσει τὸ ζήτημα. | ἡ Μυθέρνηση | ἀπὸι ρωνε ἦταν κατὰ κανόνα| καὶ ο η σι αν λάτερη τῆς τιμῆς ν᾿ ἀγοράσει ἀντὶ οἰασδήποτε ταν σὲ μιὰ διαφορἀ μεταξὺ 25--θ07ο. Κι ἀκόμα μὲ τὴν ντόπια παραγωγή, συµπλή- ρωνε τὸ κενὸ ποὺ τῆς ἔμενε :μεταξὺ τοῦ παραχωρουµένου ποσοῦ σιτηρῶν ἀπὸ τὸ ἐφο- διαστικὀ κέντρο Μέσης ᾽Α- νατολῆς καὶ τῶν καταναλω- |τικῶν ἀναγκῶν τοῦ κοινοῦ καὶ τὸ ὁποῖο δὲν μποροῦσε τιμῆς καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο μιὰ λύση μονάχα ὑπῆρχε Ἡ ἐ- τοῦ Ψωμιοῦ, ποὺ σὲ τελευταία ᾱ- νάλυση σηµαίνει πεῖνα τοῦ λαοῦ. τήσει παντοῦ τὸ Γ΄ Μέτσν ποῦ-θὰ -ψερει. ωραία τὴ νίκη. τῆς λευτεβίας, τῆς Δη- µοκρατίας καὶ τῆς ἀνεξαρτη- σίας τῆς Ἑλλάδας». Ἕνα τέτοιο τρίτο μέτωπο στὰ μετόπισθεν τοῦ µοναρχο- φασισμοῦ, εἶναι μιὰ ἀπὸ τις προὔποθέσεις ποὺ θὰ µεταθά- λουν τὸ 1949 σὲ ἀποφασιστι- κὀ Χρόνο. τῆς νίκης. ΄Τῆς νί- κης γιὰ τὴ λευτεριά, τὴ δη- µοκρατία καὶ τὴν ἀνεξαρτη- σία τῆς Ελλάδας, Τῆς νίκης ποὺ ταὐτόχρονα θὰ γίνει ἕ- νας ἀποφασιστικὸς παράγον- τας γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἐθνικῆς ὑπόθεσης τοῦ Κυπρια- κοῦ λαοῦ, τῆς ἕνωσης τῆς Κύ- πρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. . ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΞΕΝΟΛΟΧ) Ὅ διάσηµος Ρῶσσος συγ- γραφέας καὶ δημοσιογράφος Ἠλίας Ερεμπουργκ, ἕεσκε- πάζοντας τοὺς πολεμικοὺς σκοποὺς τοῦ Θορειοατλαντι- κοῦ συμφώνου, ὑπογραμμίζει τὰ πιὸ κάτω: «Ο,τιδήποτε κι ἂν κάµουν, ὁποιεσδήποτε µέθοδες κι ἂν χρησιµοποιή- σουν οἱ Κυθερνήσεις τῆς Εὺ- ρώπης, οἱ λαοὶ δὲν θὰ δεχθοῦν ποτὲ τὴ μαύρη συμφωνία τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ. Διότι, ἄλλο πρᾶ- μα εἶναι ἡ ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας ἀπὸ τὰ κοινοθού- λια τῶν χωρῶν αὐτῶν καὶ ἐντελῶς διαφορετικὸ πρᾶμα ἡ ἐπικύόρωσή της ἀπὸ τοὺς λα- οὐύς». ΒΜὰ τὶ ἀκριθῶς δὲν ἀντι-! ς λαμθάνεται ἡ παγκόσμια ἄν- τίδραση. Λογαριάζει δίχως τὸν ξενοδόχο, δηλαδὴ δίχως νὰ λαμθάνει ὑπόψη τήν ἆκα- τανίκητη θέληση ἑκατομμυρί- ων ἀνθρώπων, ποὺ δὲν θέλουν τὸν πόλεμο καὶ ποὺ εἶναι ἕ- τοιµοι νά συντρίψουν τὰ σχέ- δια τῶν ἐμπρηστῶν τοῦ πολέ- µου, γιὰ τὸ θρίαµθο τῆς εἰ- ρήνης, τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ οσ᾿ ὅλο τὸν κόσμο. κ ΤΡΛΠΕΙΤΙΚΟΙ ΥΠΛΜΙΗΠΟΙ Ἔχουμε τὴν πληροφορία πὼς ἡ διεύθυνση τῆς Τράπε- ζας Κύπρου, ἀπαγόρευσε τὴν .. Ἡ ἐξάσκηση τῶν δικαιωώ- µάτων αὐτῶν, ποὺ πρόσφερε τεράστια ὑλικὰ ὠφελήματα κυκλοφορία ἑνὸς φυλλαδίου τῆς Παγκύπριας Ἔνωσης Τραπεζιτικῶν Ὑπαλλήλων ({]. ιτὸ κριθάρι τῆς ἐρχόμενης σο- Ιδειᾶς. Προειδοποιοῦμε τοὺς ᾿σιτοκαλλιεργητὲς τοὺς καλοῦμε σ᾿ ἐπαγρύπνη- στὴν Κωθέρνηση, κάµνει αὖ- τόµατη τὴν ἐφαρμογὴ τῆς εἰσήγησης τοῦ Γ΄ Συνεδρίου τῆς ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Δυστυχῶς ἐκδηλώ νουνται ἀπὸ τώρα σιωπηλὰ καὶ ἀθόρυόθα διαθέσεις τῆς Κυθέρνησης νὰ μὴ γοράσε. γιὰ τὶς ἐκδηλούμενες αὐτὲς διαθέ- σεις τῆς Κυθέρνησης καὶ ση κι ἀγῶνα. Κάθε σιτοπα- ραγωγικὸ χωριό, ὀργανωμέ- νο ἢ µή, ἄἂς ἐκλέδει τὴν ἐ- πιτροπή του μὲ. ἐντολή τὴν ὀργάνωση τοῦ ἀαγῶνα, που ϐ) ἀπαιτᾶ ἀπὸ τὴν Κυθέρνη- ση νὰ ἐκτελέσει τὴν ὑποχρε- ωὤση ποὺ ἐπιφορτιστηκε, - Ε.Τ.) ἀνάμεσα στοὺς ὑπαλ- λήλους της. Ἔχει δίκηο ἡ διεύθυνση τῆς Τράπεζας Κύ- πρου ν᾿ ἀπαγορεύσει τὴν κυ- κλοφορία τοῦ φυλλαδίου. Τὸ φυλλάδιο, ὅπως πληροφορού- µαστε, προειδοποιεῖ τοὺς τρα- πεζιτικοὺς ὑπαλλήλους πὼς δὲν εἶναι καθόλου μακρυὰ ὁ καιρὸς ποὺ οἱ Κὐπριοι Κεφα- λαιοῦχοι ϐ᾽ ἀρχίσουν νὰ κό- 6ουν μισθούς, ν᾿ αὐξάνουν ὦ-! ρες δουλειᾶς καὶ νὰ διώχνουν | ὑπαλλήλους γιά νὰ καλύψουν τὶς ζημιὲς ποὺ μοιραῖα κου-! ῥαλᾶ µαζί της ἡ οἰκονομικὴ | κρίση. ἜἜχει δίκηο, λοιπόν, | ἡ διεύθυνση τῆς τράπεζας καὶ | μερικοὶ ἀπὸ τοὺς καλοπληρω-| µένους ὑποδιευθυντές. Ἐκεῖ-ι νοι ποὺ δὲν ἔχουν δίκηο εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ ὑπάλληλοι, ποὺ ἐγ-| γιὰ τὰ τρισκότεινα τὰ ξένα. Καὶ τὴν κατέλειψαν τὴν ταν ἐξασκοῦσε τὰ δικαιώµα- τα τῆς ἄμεσης κι’ ἔμμεσης κατάσχεσης τῶν σιτηρων σε ἀνεξέλεγκτα καθορι ὀμενες! τιµές. Ἡ ΕΑΚ θά στέκει καὶι τώρα, ὅπως καὶ πάντα στὸ πλευρό τους. | Χ’’ Ματθαῖος Χ΄΄ Νικόλα| Πρόεδρος τῆς ΕΑΜ τους παρασυρµένοι ἀπὸ µε- ρικοὺς πράκτορες τῆς ἐργο- δο--ας, Ὅμως, δὲν εἶναι ἀκόμα᾽ ἀργὰ γιὰ νὰ καταλάθουν οἱ τοαπεῴιτικοὶ ὑπάλληλοι, πὼς Ἱ κάτω «πὸ τὶς σημερινὲς καὶ, τὶς αὐριανὲς συνθῆκες, ἡ ὀρ- γάνωση” θάναι γι αὐτοὺς τὸ) πιὸ πωλύτιμο πρᾶγμα, - στενότητα τοῦ πνεύματος, Τοῦ φ. |. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ἑ τὸ ὁποῖον ἐπιμένει νὰ µε- ἀντίλη. ετᾶ ἡ Κωθέρνηση τ᾽ ἄγρο: τικὰ προθλήματα, γεγονὸς ποῦὔχει τὶς ρίζες του στὴν ποὺ κατὰ τὴν ἳ ψη της θὰ θοηθοῦσαν ν᾿ ἆ- | νακουφιστοῦν οἱ ἀάμπελουρ-! λέια ἑποεὶ γοὶ ἀπὸ τὰ τρομερὰ πλήγ- ΄Ίάλεια ἀποδένώση της ἀπὸ µατα ποὺ ἐδέχθησαν μὲ τὴν ντα ποῦ λαοῦ µας συμφὲ κατρακύλα τῶν τιμῶν τῶν] Δὲν ἀποτελεῖ λεονασμὸ «Εἡ τόχη τοῦ πολέμου θὰ κρι- σταματήσει, ὥς ὅτου µαται- ωθοῦν τὰ σχέδια τῶν ἔµπρη: στῶν τοῦ πολέμου. ΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΛΑΟΙ Καινούργιες ἐπιτυχίες σι- μειώνει ὁ ἄπελευθερωτικος ἀγώνας τῶν λαῶν στήν ᾿Α- πω ᾿Ανατολή. ὅτὴ Βούρμα, ἡ ἐπίθεση τῆς ψευτοκωθέἑρ:- .νησης ἐνάντια στὴ Μανταλευ ποὺ τὴν κατέχουν οἱ ἐπανα- τὴν ἐγκαθίδρυση ἀμερικανι-͵ οτάτες, Φαϊΐνεται πως ἅπὶ- κῶν θάσεων, οὔτε ἡ ᾽Αμερι-Τ9Χε, ἑνῶ ὁ ἀπελευθερω: κἡ ἐπιμένε πάνω σ᾿ αὐτὸ τικὸς στρατὸς προχώρησε, τὸ ζήτημα, Μποροῦμε ὅμως. Καὶ σήµερα ἀπέχει μόλις 40 νᾶμαστε θέθαιοι πὼς αὐτὸ μίλια Απο ην πρώπεοσθωσζ, ἀποτελεῖ μανούθρα, γιὰ νὰ! Στὴν ᾿Ινδονησία, οἱ ἰνδονή- ξεγελάσουν τοὺς λαοὺς ποὺ, σιοι πατριώτες καταφέρουν δὲ δἐχουνται τὸ ᾽Ατλαντικὸ, δυνατὰ Χτυπήματα ἕἑναντια σύμφωνο, ἐνῶ ὁ κυριώτερος| στους καταχτητες, που με σκοπὸς τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ συµ | τὴν παρακίνηση τῶν ἀγγλο- αµερικάνων προσπαθοῦν νὰ φορά. Μὲ τὴ μυωπικὴ προο-| πτικὴ ποὺ χαραχτηρίζει κά: θε ἐπιδρομέα, νομίζουν πὼς! θεῖ µόνο μὲ τὸ ἀτομικὸ ὅ-! πλο] Τὸ ᾽Ατλαντικὸ σύμφω-] νο τοὺς δίδει τὴν εὐκαιρία να κατασκευάσουν «δάσεις σὲ μικρὴ σχετικὰἁ ἀπόσταση ἀπὸ τὴ Σοθιετικἠ “Ενωση. Εἶναι ἀλήθεια πὼς, στὰ φα- νερὰ τουλάχιστο, ἡ Δανία καὶ ἡ Μορθηγία δὲ δέχονται όντων τους. α ς ο προϊόν 5 νὰ τονίσουμε, ἀκόμη µι Κρίνοντ ἵ «Παρ ΗΕΚΟΜΕΝΟ οσο ά, ὅτι ἃ ἠΦώνου εἶναι ἀκριθῶς οἱ θά: σεις γιὰ ν μν | τα] πνίξουν τὴ δηµοκρατία, καὶ ὐολος 3 νά σι ομμέςᾶ ͵ ο ος ο. ὺς ἀναγκάζουν νὰ περιο- 3δι Καὶ φέτος τὴν συγκέν- | ἀνέκοινωθε....... ων ο ππο )ᾗ γοροδόεα τς απο ρεραελ δα | θἵαικέα ποὺ κ Επαραζή σον σα αλλες, ον Τρωση τῶν σιτηρῶν καὶ µε παρὰ -ἁ ἐκφράσουμε τὴν, Ἠ Ὀγομίας µας δὰ σιγα Χρ μη ο ανα Βδτας λοασι ο Ἀποὰ νο ἵίι ἀνακοινώνει τὰ µέτρα [ ἀπογοήτευσή µας γιὰ τή Ὀνομιίας µας δα συνεχι-/φορα ἄτομικῶν θομθῶν. ο , Ἡ, Υ)ηΝΙ α : στεῖ καὶ θά ὁδηγήσει στὸ|σο γιὰ τοὺς στρατοὺς τῶν, θέρνηση, Ομικανη να κατα θάραθρο καὶ τὴν καταστρο!| χώρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώ-, πνίδει τὸ λαϊκὸ κίνημα, κατα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ φἠ τὸ γεωργό µας. Δὲν µπο:πης, αὐτοὶ ἐνισχύονται γιάἀ, Φεύγει στην ἀ«χαλίνωτη τρο- 0 ΛΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡ. ΥΠΑΙΘΡΟ Τοῦ ΠΑΥΛΟΥ ΞΙΟΥΤΑ ρεῖ μιὰ χώρα ἁγροτικὴ νὰ ἐξάγει τεράστια ποσὰ ὄνν. αλλάγματος κάθε χρόνο καὶ νὰ ὑπερασπίσουν τὶς θάσεις.’ µοκρατία, στὸ φόνο τῶν πα- ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕ ΓΕΛΙΟΥΝΤΑΙ ἱτριωτῶν καὶ στὴν καταστρο- ιὰ οἱ λαοὶ τῆς Δυτικῆς Εὐ- φὴ τῶν χωριῶν στὶς Ἱπεριο- ῥώπης δὲ δείχνουν καμμιὰ χὲς ποὺ δροῦν οἱ ἀντιάρις, ὌἨτανε παληὸ Κυπριακὸ ἔ: θιµο αὐτὲς τὶς μέρες καὶ µαά- λιστα τὴ Δευτέρα τῆς Λαμ- πρῆς ὄχι µονάχα «νὰ κρε- μαστοῦν οἱ σοῦσες καὶ νὰ γεµώσουν τὰ στενὰ οὔλλο µαυροµατουσες» ἀλλά καὶ τὰ παλληκάρια τοῦ χωριοῦ νὰ δείχνουνε τὴ λεθεντιά τους στὸ πήδηµα: καὶ στὸ δοκίµι, στὸ χορὸ καὶ τὸ τρα- γούδι. Ὅσο κι ἂν πέρασαν τὰ ξέγνοιαστα παληὰ χρό- για κι ὁ χαρούμενος νιὸς τῆς ὑπαίθρου ἀντικαταστά- θηκε ἀπὸ τὸ ὀασανισμένο δουλευτῆ τῆς γῆς, ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν ἕνα σωρὸ προ- θλήµατα, τὸ ζήτημα τοῦ ἀγροτικοῦ ἀθλητισμοῦ εἶναι ἀρκετὰ σοθαρὸ γιὰ τὸ λαό µας. Δὲν πρὀκειται µοναχα νὰ δημιουργήσουμε γερὰ κι’ ἀτσάλινα κορμιά στὸ χω' ριὀ. Αὐτὰ ὑπάρχουν. Τὰ φτιάχνει ἡ σκληρἡ δουλειά. Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς χρειάζεται εἶναι μὲ τὸν ἀθλητισμό, τὸν κο ΚΕ πιαίο καὶ πραγµατι- κὀ ἃ λητισμό, νὰ δηµιουρ γήσουµε τὸν ἄψογο κ΄ ἀνώ- τερο χαρακτῆρα, τὸ σοθαρο , Δ νέο, ποὺ σέθεται πρῶτ' ἆ- πόλα τὸν ἑαυτό του καὶ κα- τὰ συνέπεια καὶ τοὺς ἄλ. λους. Μὲ τὸ ἑάπλωμα του ἀθλητισμοῦ στὴν ὕπαιθρο θὰ ἐπιδιώξουμε ἀκόμα γὰ ἐμ- πνεύσουµε στὰ νιάτα τὸ ὁ- µαδικὸ πνεῦμα, ποὺ θὰ τὰ Θοηθήσει καὶ σὲ ζητήματα πραχτικώτερα, ζητήματα συνεργατικῆς, σοσιαλιστι- κῆς ζωῆς. ἐργανωμένο καὶ σωστηµατι- κὀ ἀθλητισμὸ στὸ χωριὸ θὰ τραθήξουµε τοὺς νέους καὶ θὰ τοὺς ἀπομακρύνουμε ἆ πὸ ἕνα σωρὸ κακὲς συνήθει- ες, ποὺ ἐξευτελίζουν τὸν ἄν θρωπο καὶ σιγὰ σιγὰ τὸν ἆ- χρηστεύουν. ᾿Απὸ τὰ χαρτιά, τὸ ποτὸ, τὸν ἐκφυλισμό. Θα τοῦ ἐμπνεύσουμε εὐγενικο αἰσθήματα, αὐτοπεποίθηση. τιµιότητα, σεμνότητα κι’ ὄχ' ψευτοεγωϊσμό, Θά δηµιουρ” γήσουµε ἀκόμη κίνηση στς χωριὸ τέτοια, ποὺ σὲ λίγο χρονικὸ διάστηµα μπορεῖ ν᾿ | ἀναπτυχθεῖ σὲ ὡραία ἅμιλλα μὲ τὸ διπλανὸ χωριὸ καὶ μὲ τὴν πόλη ἀκόμη. Θὰ µετα- θάλουµε τὴν ἄχαρη σηµερι γὴ φυλακῆ µέσα στὴν ὁποία πνίγεται ὁ νέος καὶ τραθάε' ὀργάνωσή! σ᾿ ἕνα χαρούμενο καὶ σφρι-: ἀπὰψτ γηλὸ τόπο, ὅπου κι ὁ ἔφι- Φος τοῦ χωριοῦ θὰ µπορεϊ γὰἁ ἐπιδείξει ) του. Κ᾿ εἶναι πράγματι συ κινητικἡ αὐτὴ ἡ λαχτάρ τοῦ περιφρονηµένου, 4 ρα, νο τῆς ἠψβΖθρο, νά) τιο 9 Ύ γήπεδο, ὰὶ οτίδο. .Ν ᾽Ακόμα μὲ τὸν. τὴν Ἀεθεντι ἆ,λογο, κι ἀγκαλιάστε «νους / Ιτοὺς γέους τος τώ- ωνίζεται στὸιις ἡ ΚΕΠΟ εἶναι στη διάθε- “Ὅ,τι λείπει ἀπὸ τὸν ἆ θλητισμὸ τοῦ χωριοῦ εἶναι ἡ ό άνωση, Ωστόσο κι αὐ. -ν ἡ δυσκολία θὰ ἕεπερα- στεῖ, ἂν κρίνω ἀπὸ τὴν πρό- θυµη ἀνταπόκριση ποὺ εἷ- χε ἡ πρόσκληση τῆς ΚΕΠΟ στὴν ὕπαιθρο. Σὲ 12 μέρες) µέσα, οἱ 14 ἀγροτικοὶ σύλ- λογοι ποὺ ἦταν κάτω ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς ΚΕΠΟ, ἔγι- γαν 20. Σ᾽ ἕνα μῆνα πρέπει νὰ ξεπεράσουν τοὺς 20. “Ὁ- ποια εὐκολία μποροῦμε, εἴ- µαστε ἕτοιμοι νὰ τὴ δώσου- µε στὰ νιάτα τοῦ χωριοῦ. ᾿Αρκεῖ νὰ τὴ ζητήσουν. ᾿Αρ:- κεϊὶ νὰ θελήσουν νὰ ὄργα νώσουν τὶς δυνάµεις των μὲ τὸ πλατὺ ἐκεῖν πνεῦμα τοῦ πραγματικοῦ ἆθλητι- σμοῦ, ποὺ δὲν κινεῖται πάνω σε στενὲς κομματικὲς γραμ. µές, Τοῦ ἀθλητισμοῦ ποὺ δὲ θέλει νὰ στερήσει ἀπὸ κανέ- να τὴ χαρὰ τῆς ἅμιλλας καὶ τῆς νίκης. Ἠδη γιὰ τὴ Λαμ- πρὴ ἐχτὸς ἀπὸ ποδοσφαιρι- κὲς συναντήσεις- νέο πρω- τάθληµα μὲ πόντους--ὀργα- νώνουµε κι ἀγῶνες στίβου στὴν Ασσια. Καὶ στᾶλλα τα χωριά, ὅπου ὑπάρχουν γή- πεδα, κι ἂν δὲν ὑπάρχουν εἶναι εὔκολο νὰ γίνουν, πρέ: πει οἱ ἀθλητικοὶ σύλλο,οι νὰ ὀργανώσουν εἴτε ἀγῶνες στίθου, εἴτε ποδοσφαι( ικὲς ἢ ἄλλες ἀθλητικὲς συναντή- σεις. Εἴμαστε πρὀθυµοι, σὰν ΚΕΠΟ νὰ θέσουμε στὴν δι- ἀθεσή τους τὴν πεῖρα καὶ τὴν συµθουλή µας. Όπου δὲν ὑπάρχουν ἀθλητιιιοὶ σύλ- λογοι πρέπει νὰ γίνουν. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ὀργανωθεί ἀμέσως καὶ ποδοσφαιρικἡ ὁμάδα, ποὺ χρειάζειαι ἔξο- δα. Εἶναι καὶ τὸ πετόσφαι. ρο, τὸ θόλλεῦ. ἝἜνα δίχτυ καὶ λίγος χῶρος καὶ νά ἡ 'χαρὰ ἡ ὡραία ἀπασχόληση [τοῦ νέου ἀπὸ 14 40 καὶ πέ- [ρα χρόνων. Τὰ ἔξοδα ποὺ ἆ- ὑπαιτεῖ τὸ «πετόσφαιΓο» εἷ- ναι ἀσήμαντα καὶ μτοροῦν Γκαὶ τὰ μικρά χωριά νὰ ὁρ- υγανώσουν μιά τέτοια ὁμα- δα. Λίγη καλἠ θέληση χρει- άζεται κι ὁ σύλλογός σας [γίνεται καὶ μάλιστα ἄγκα λιάζει σύντομα ὅλους τοὺς νέους τοῦ χωριοῦ. Ἐτιπρός Γλοιπόν, νέοι τῆς ὑπ. ἵθρου. Μακρυὰ ἀπὸ τὸν «κε φενὲ» παθέρνα. Μ.ικρυά ἐκφυλισμὸ κ.ὶ τὴν κὴν συνήθεια. Ὀρ. ανῶ- Ἴστε τὸν ἀθλητικό σας σύλ- τοῦ χωριςῦ ᾱ- νεξάρτητα κοµματικης ληψης, Κρατῆστε τὸν ἀἆθλη πάνω ἀπὸ κόμματα, στὰ χρόνια τῆς πιὸ μεγάλης σιτοπαραγωγῆς µας, χωρἰ: γὰ προκαλεῖ αὐτὸ τὸ γεγο- νὸς ἐπικίνδυνο κλυδωνισμὸ τῆς οἰκονομίας µας. Ἡ ἀπόκτηση ξένου συναλ- λάγµατος ἐξασφαλίζεται µό- νο μὲ τὴν ἐξαγωγὴ τῶν γε- ωργικῶν µας προϊόντων καὶ αὐτά, ὅπως καὶ τὰ µεταλ- λεύματα, δὲν εἶναι ἀρκετὰ ν’ ἀναπληρώσουν τὶς εἴσαγω- γικές µας ἀνάγκες, ὅταν αὐτὲς ἐπεκτείνουνται καὶ στὴν εἰσαγωγὴ τροφίμων. Ἡ αἰτία δὲ ποὺ δημιουργεῖ τὴ µόνιµη φτώχεια καὶ δυστυ. χία στοὺς χωρικούς µας καὶ τοὺς ὁδηγεῖ ἁσταμάτητα στὴν καταστροφἡ ὀφείλεται πρὸ παντὸς καὶ στὴ χαμηλὴ στρεµµατικἡὴ ἀπόδοση ποὺ τὴν ἐνισχύουν, σὲ ἀπώλεια ἁ γροτικοῦ εἰσοδήματος, καὶ οἱ ἀντίξοες αιρηοῖς συνθῆκες, οἱ φυτικὲς ἀρρώστειες καὶ ἵ- διαίτερα οἱ χαμηλὲς τιμὲς ποὺ ἀπολαμθάνουν τὰ άγρο τικά µας προϊόντα. Τὰ προθλήµατα αὐτά, µε τὰ ὁποῖα ἀσχολήθηκε ἐξο. γυχιστικἀἁ τὸ Γ΄ ᾽Αγροτικὸ Συνέδριο τῆς ΕΝΩΣΗΣ Α- ΓΡΟΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ πρέπει ν᾿ ἀντιμετωπιστοῦν ἄποφα- σιστικἁ ἀπὸ τὴν Κυθέρνησ | ἂν αὐτὴ θέλει νὰ ὑποστηρί- ζει ὅτι κάτι ἔκαμε σ᾿ αὐτὸ τὸν τόπο, προτοῦ ἐξασφαλι- στοῦν προῦποθέσεις νὰ ἀνα- λάθει ὁ Κυπριακὸς λαὸς τὶς εὐθύνες τῆς διαχείρισης τῶν δικῶν του ὑποθέσεων μὲ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἐθνικῆς του ἆ- νεξαρτησίας. Δυστυχῶς φαίνεται πὼς τοὺς Κυθερνη τικοὺς ἰθύνοντες ἐλάχιστα τοὺς ἀπασχολεῖ ἡ σκέψη τοῦ προθλήµατος τῆς σιτάρκει: ας, ἐνδεικτικὸ δὲ τῆς τέ- τοιας µας διαπίστωσης εἶναι καὶ τὸ «περιεχόμενο τοῦ τε: ἀνακοινωθέντος, στὸ ὁποῖο διαγράφουνται ὅ λες οἱ Κυθερνητικὲς προθέ- σεις, ὅσον ἀφορᾶ τὸ σιτοπα- ραγωγικὸ πρόόληµα τοῦ τό- που µας. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀπὸ τέσσερα Χρόνια, που καθορίστηκαν οἱ ἴδιες µε τὶς σημερινὲς τιμὲς τῶν σι- τηρῶν, οἱ σιτοκαλλιεργητὲς διαµαρτύρουνται γιὰ τὸ ἆ- σύμφορο αὐτῆς τῆς τιμῆς. Παρ᾽ ὅλες αὐτὲς τὶς διαµαρ: τυρίες, ἡ Κυθέρνηση ὄχι µό: νο καθόρισε ξανά τὴν ἴδια τιµή, ἀλλὰ κι’ ἑλάττωσε κα- τὰ μισὸ Ὑρόσι τῆς ὀκᾶς τὴν τιμή. τοῦ κριθαριοῦ. Ὅτι εἶναι ἀσύμφορες οἱ τιμὲς τῶν σιτηρῶν ἀποδεικνύεται κι ἀπὸ τὰ τεράστια χρέη ποὺ δημιούργησαν οἱ γε: ὠργοί µας καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτοὶ θρίσκουνται σὲ ἆ- δυναµία νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς οἰκονομικὲς τους ὑπο- χρεώσεις ἔναντι τῶν Συνερ- λευταίου διάθεση νὰ ἐξυπηρετήσουν τὸν ᾽Αμερικάνικο ἱμπεριαλι-! σµὀ. Στὴν ᾿Ιταλία, Μορδη-' γία, Δανία καὶ ἀλλοῦ, οἱ, μαχητικὲς ἐκδηλώσεις ἐνάν-͵ τια οτὸ σύμφωνο αὐξάνουν. Κάτω ἀπὸ τὶς συνθῆκες αὖ-, τές, ἀποχτοῦν ἐξαιρετικὴ ση µασία οἱ τελευταῖες δηµοτι- κὲς ἐκλογὲς στὴ Γαλλία. Σ᾽ αὐτὲς οἱ κομμουνιστὲς ἁπο- δείχτηκαν πὼς εἶναι τὸ µε- γαλύτερο πολιτικὸ κόμμα τῆς Γαλλίας καὶ αὔξησαν Σ τὴν ᾿Ινδοκίνα, ὅπου ἡ θέση τῶν Γάλλων εἶναι ἐξαιρετι- κἁ ἐπισφαλὴς, ἡ ἀδελφικὴ θοήθεια ποὺ παρέχουν οἱ Κινέζοι στὸν ἀπελευθερωτι- κὀ ἀγώνα, δημιουργεί γικ τοὺς καταχτητὲς καινούρ: γιες δυσκολίες. Οἱ Γάλλοι ἀναγκάζονται νὰ ἁποστεί- λουν µεγάλες ἐνισχύσεις, μά ποὺ θὰ ἀποδειχτοῦν µάται- ες. Δὲν ὑπάρχει µέλλο γιὰ τὸν ἰμπεριαλισμὸ στὴν Απω ᾿Ανατολή. Χρειάζεται ἀγώνας Ἡ συµθολὴ τῆς γυναίκας' στὴν παραγωγἠἡ καὶ γενικἀ στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινω- | νικὴ ζωὴ εἶναι ἱστορικὸ ση-. μεῖο προόδου. Ἡ ἐργασίχ. προσφέρει στὴ γυναῖκα τὴν, προοπτικὴ τῆς οἰκονομικῆς της ἀνεξαρτησίας πάνω στὴν ἴδια θάση μὲ τοὺς ἄντρες, ποὺ είναι τὸ θεμέλιο μιᾶς γενικώτερης ὁλόπλευρης χε. ῥραφέτησης. Μὲ τὴν ἐργασία Ἡ γυναῖκα γίνεται πιὸ ἔξυ- πνο καὶ πιὸ τέλειο ἀνθρώ: πινο ὄν. Μὲ τὴν ἐργασία ἡ γυναῖκα κερδίζει τὴν ἱκανό- τητα νἁ ὀλεπει πιὸ πέρα ἆᾱ- πὸ τὰ δικά της προσωπικὰ προθλήµατα, νἁ ἐνδιαφέρε: ται γιὰ πολλά προθλήµατα,! νὰ γνοιάζεται γιὰ τὶς τύχες, τῆς χώρας της. Μιὰ ἐργαξο-| µένη γυναίκα σηµαίνει χιλι-! δες νέα ἐργατικὰ χέρια καὶ | ΠΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΣήΓ ΣιΓ ΥΝΑΙΚΑΣ Τοῦμφ. Α. ΠΡΩΤΟΠΛΠΑ ται, στὸν ἁμοιθαῖο σεθασμὸ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς -«ναί- κας, στὸ σεθασμὸ «ἄναμεσα στοὺς γονιοὺς καὶ τὰ παι- διά, στὴν ἰσότητα καὶ στὴ στοργἡ. Ἡ δική τους ἀντίλη- ψη τῆς οἰκογένειας, θασίζε- ται πάνω στὸ φόδο, στὸν φό- 6ο τοῦ πατέρα, στὸ φόθο τῆς αὔριο, στὸ φόδο τῆς ἐγ- κατάλειψης καὶ τῆς στέρη- σης, στὸ φόθο πάνω ἀπ᾿ ὅ- λα τοῦ καπιταλιστὴ ἀφέντη. Με κάθε µέσο οἱ ἀντιδραστι: κοὶ θέλουν νἁ σιγάσοων τὸν κοινὸ ἀγῶνα ἀνδρῶν καὶ γυ- ναικῶν γιὰ τὴ πρόοδο, γιὰ τὴν ἐξέλιέη τῆς κοινωνίας καὶ τῶν θεσμῶν της, γιὰ τὴ σοσιαλιστικἡ ἄνοδο. Οἱ προκαταλήψεις εἶναι ἶ- μυαλὰ στὴν κοινωνία. Συµ-, σχυρὲς καὶ ἡ µπουρξουαζία, µετοχἡ τῆς γυναίκας στὴν μὲ τὸν κληρο,ἐκμεταλλεύον- οἰκονομία καὶ στὴν κοινωνι-|ταν πλέρια τὶς δυσκολίες τῆς κἡ δράση πλουταίνει καὶ στε: οἰκογενειακῆς ζωῆς-- ὃυσκο- ρεώνει τὶς γραμμὲς καὶ τὴν, δύναμη τοῦ ἐργατικοῦ στρα-, τοπέδου. | Γιὰ πολλὲς γυναῖκες πτο-͵ ημένες κάτω ἀπὸ τὸ θάρος: τῆς οἰκογενειακῆς ἔγνοιας| καὶ τοῦ σπιτιοῦ τὸ ἀντιδρα-| στικὀ σύνθημα --«ἡ θέση τῆς! γυναίκας εἶναι στὸ σπίτι» | μπορεῖ νὰ φαίνεται ἑλκυστι-᾿ κὀ. Μὰά φαντασθεῖτε τὶ τὰ γινόντουσαν τὰ νοσοκομεῖα| ἢ τὰ σχολεῖα µας χωρὶς νο-ι σοκόµες ἢ δασκάλες! Οἱ ἀν- ιδραστικοὶ διανοούμενοι καὶ κληρικοὶ ἑἐσκεμμένα «ξε- | χνοῦν» τὶς ἑκατοντάδες τῶν ἐργατριῶν, ποῦναι μητέρες καὶ ἐργάτριες µαζύ. Μιλοῦν: πὼς «ἡ θέση τῆς γυναίκας εἶναι στὸ σπίτι» γιὰ νὰ μὴν δώσουν στὴ γυναίκα ἴσα δι- καιώµατα μὲ τοὺς ἄντρες καὶ διασπώντας τὴν δύ- ναµη τῶν ἐργατῶν, ἐπιθυ: μοῦν νὰ κρατήσουν τὴ γυ- γαῖκα στὸ σκοτάδι. Ἡ ἀν- ρειῶν, μὲ τὴ γενικἡ ἐλάττος οή) σας. γατικῶν Πιστωτικῶν ἛἜται- (συνέχεια στὴν 2η σελίδα) (ληψή τους γιὰ τὴν οἰκογέ-͵ γεια δὲν εἶναι βασισμένη πάς | γω στὴ γυναίκα ποὺ ἐργάζε- λίες γιὰ τὲς ὁποῖες ἡ τάξ] τους εὐθύνεται, Τέτοιες προ- καταλήψεις θρίσκουν καμιά φορὰ ἀπήχηση καὶ στὸ δικό μας οτρατὀπεδο ἀπὸ ἐπιδρά- σεις τῆς ἀντιδραστικῆς προ- παγάνδας. Οἱ προκατλᾳ]- ψεις αὐτὲς εἶναι δύσκολο νά ἐξαλειφθοῦν κι ὑπάρχουν ἄνθρωποι τῆς δικῆς µας ἴδε ολογίας, ποὺ μεταφέρουν μὲ σα τους τὶς προκαταλήψεις ποὺ τοὺς ρίζωσε ὄκθεια μὲ ὅλα τὰ ἴδεολο-,ικὰ µέσα ἡ μπουρζουαζία. Γιωτ πὼς τὸ ἔργο τῆς γυναίκας εἶναι νὰ κάµνει παιδιό, ὅπως ἡ κότα γεννᾶ αὐγά, νὰ µο- γειρεύει καὶ νὰ σιγυριίζει τὸ σπίτι. ὍὉ κίνδυνος δὲν θρίωκετεαι στὴν ἐξωσπιτικὴ ἐργασία ον ν Ἱτῆς γυναίκας, τῆς |ιητέρας, τοῦ κοριτσιοῦ, ὅπως, διατεί- νουντα: οἱ κο. /««φύροι της δεξιᾶς, μά ὁ τἰνωιος βρίσκε τα: στὴν κοινωνία ποὺ δασί- ζεται στὴν ἐκμετάλλεύση, σε μιὰ κοινωνία ποὺ ἡ πλειονό- (συνέχειχ στὴν 4η σελίδα). 1

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΨΕΥΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ 1p
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ 4p
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4p
ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 4p
ΔΥΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΔΙΚΑΣΟΥΝ ΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΗΓΕΤΕΣ 4p
ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 4p
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ 4p
ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 4p
Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 4p
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ 4p
ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ Ν. ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ 4p
Ο Δ.Σ.Ε. ΕΞΑΠΟΛΥΣΕ ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ, ΤΟ ΓΡΑΜΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 4p
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΥΛΗ 4p
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ, ΓΙΑ ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 4p
Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΕΣ 4p
Ο ΛΑΟΣ ΕΙΣΦΕΡΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 4p
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο ΕΜΕΚΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 4p
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4p
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4p
Οι ήρωες δεν θα πεθάνουν 3p
ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΜΕ 3p
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2p
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ 2p
Τα αγαθά του Καπιταλισμού 2p
ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Πολιτισμός 2p
ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 1p
Ο ΛΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡ. ΥΠΑΙΘΡΟ 1p
ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡ. ΑΓΡΟΤΙΑΣ 1,3p
ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΠΑΨΑΝ ΝΑ ΓΕΛΙΟΥΝΤΑΙ 1p
Τους οδηγεί το Κόκκινο Άστρο 1p
Κρίσεις 1p
Τί γίνεται στις Κ. Φυλακές 1p
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κυπριακό 1p