Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-06

2η σελίδα Φ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΘΥ, ΠΑ Τ0 ΛΑ0 ᾿Ακόμη μιὰ φορὰ ὁ λαὸς τῶν πόλεων καὶ κωµοπόλεών τῆς Κύπρου ξεσηκώνε- ται ὁμαδικά, ἀποφασιστικά, μὲ ὅλες του τὶς δυνάµεις, γιὰ νὰ σταθεροποιήσει καὶ νὰ ἐπεκτείνει τὶς δηµοτικές του κατα- κτήσεις, καὶ σὰ χείμαρρος νὰ σαρώσει ὅλους τοὺς μωροφιλόδοξους πολιτικάν- τηδες τῆς παλαιοκομματικῆς καρριέρας καὶ τοῦ ἀρριθισμοῦ ἀπὸ τῆν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου. Ὅταν ὁ λαὸς κερδίζει κάτι, τὸ κρα- τεῖ μὲ τὰ δόντια του. Κι ἁλοίμονο στοὺς θρασεῖς ποὺ ϐ) ἀποπειραθοῦν νὰ ἐπιτε- θοῦν ἑνάντια στὶς κατακτήσεις του. “Ο,τι τοὺς περιμένει, εἶναι ἢἤ ἀπομόνωση και η κατασυντριθήῆ, η ὁλοκληρωτικὴ πολι- τική τους ἐκμηδένιση καὶ ἢ ὁριστική τους Χρεωκοπία καὶ καταθαράθρωση. Εἴναι γνωστό πώς, ὅσο πιὸ πολὺ ἆἀδυ- νατίζει καὶ ὀπισθοχωρεῖ ἤ ἀντίδραση, τό- σο πιὸ πολὺ λυσσᾶ, τόσο πιὸ πολὺ προσ- παθεῖ σὰ λερναία νὰ σηκώσει κεφάλι, τόσο πιὸ πολὺ ξερνάει τὸ σάλιο τῆς πολι- τικῆς ἀπάτης καὶ τῆς συκοφαντίας--σή- µερα τὸ «παιδοµάζωμα», αὔριο ὁ «λη- στοσυμμοριτισμὸς» καὶ ἡ «Κομινφὸρμ» καὶ μεθαύριο τό... «σλαυομακεδονικὸ» καὶ οἱ «δηλώσεις µετανοίας»! Ετσι συµ- θαίΐνει πάντα. Όταν ἤ ἐκμεταλλευτικὴ τάξη ἀπογυμνώνεται ὁλότελα, καὶ δὲν τῆς μένει Κανένα ἠθικοπολιτικὸ ἀντέρει- σµα, τότε ξιφουλκεῖ μὲ τὸ μοναδικὸ ἀτοὺ της: Τὴ συκοφαντικῆ λογοδιάρροια, τὴν κονδυλοφοριακὴ πολιτικὴ ἁπάτη, γιὰ νὸ σκορπίσει σύγχυση, γιὰ νὰ θολώσει τὸ νερά, γιὰ νὰ ψαρέψει παραπλανημένους καὶ ἀκατατόπιστους, γιὰ νὰ κρύψει πί. σω ἀπὸ τὴν καπνιὰ τὴν κατάντια καὶ τὸ Χάλι της, γιὰ νὰ συγκαλύψει τοὺς ἄνο. µους ἀντιλαϊκούς της σκοποὺς καὶ τὰ ἐκ. µεταλλευτικά της σχέδια. Γαντοῦ καὶ πάντα ἡ ἀντίδραση, στὴν κατρακύλα της, χρειάστηκε τοὺς καπνοὺς καὶ χρησιµο- ποίησε τὰ σκέπαστρα, γιὰ νὰ ξεγελάσε᾽ τὶς μάζες, γιὰ νὰ καµουφλάρει.... ἕλκυ: στικἁ τὸ ἀποκρουστικό της ἀσχημόμου. τρο. Μὰ ὁ λαὸς ἔποαψε πιά νὰ γελιέται. Ὁ λαὸς ἔπαψε πιὰ νάχει ἐμπιστοσύνη στὸν ἐκμεταλλευτικὸ παλαιοκομματισμὸ καὶ τοὺς πολιτικάντηδες ἐκπροσώπους του. ὍὉ λαὸς ἔχει ἐμπιστοσύνη ΜΟΝΟ στοὺς δικούς του ἡγέτες, σ᾿ αὐτοὺς ποὺ τοῦ ἐγ- γυοῦνται ὅτι θὰ παλαίψουν γιὰ τὰ συµ- φέροντά τους, σ᾿᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἀπόδειξε ἡ πεῖρα πὼς δὲν λογαριάζουν κόπους καὶ θυσίες γιὰ τὴ λαϊκὴ προκοπή, γιὰ τὴν ἄνοδο κ᾿ εὐημερία τῶν ἐργαζομένων, γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀπολύτρωση καὶ τὴν πάρα- περα ἀνάπτυξη τοῦ τόπου µας. Ὁ λαὸς τραδάει μὲ τοὺς ἀγωνιστές. Οχι μ᾿ αὐὖ- τοὺς ποὺ κυτᾶνε µόνο τὸ ραχάτι τους καὶ ἐπικροτοῦν καὶ χειροκροτοῦν καὶ ἔπευ- φημοῦν κάθε καταπιεστικὸ µέτρο ἐνάν- τια στοὺς ἀγωνιστὲς τῶν λαϊκῶν μαζῶν. Ὅ λαὸς συμπαθεῖ καὶ ὑποστηρίζει μὲ ὅ- λες του τὶς δυνάµεις ἐκείνους ποὺ στέ- κουνται καθημερινὰ στὸ πλευρό του, ποὺ (νοιώθουν τὸν πόνο του, ποὺ παλαίουν μὲ ,. αὐταπάρνηση γιὰ τὴ σωτηρία του, ποὺ ᾿θυσιάζουνται γιὰ τὰ συμφέροντά του, ποὺ φυλακίξουνται γιὰ τὰ δίκαιά του. Οχι ἐκείνους ποὺ σηκώνουν τὸ στιλέτο τῆς προδοσίας στὴ ράχη του, ὄχι ἐκεί- νους ποὺ ξεπουλοῦν τοὺς ἐργαζομένους γιὰ νὰ συσσωρεύσουν ἀκόμη περισσότε- ρα πλούτη στὶς κάσιες τους, ὄχι τοὺς ἆᾱ- πεμπολητὲς τῶν λαϊκῶν συµφερόντων καὶ δικαίων, ὄχι τοὺς καταπιεστὲς καὶ ἐκμεταλλευτές -- ποτὲς τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἀνείπωτης µώροφιλοδοξίας, τοῦ ἆ- σύλληπτου ἀρριθισμοῦ καὶ τῆς παλαιο- λ κομματικῆς, παρασιτικῆς σαπίλας. Οἱ φετεινὲς δημοτικὲς ἐκλογὲς τρα- καὶ τῶν ἐργαζομένων. ΒΝά, µέσα στὸ φόντο τῆς κρίσης καὶ θοῦν νὰ διεξαχθοῦν µέσα σὲ συνθῆκες, τὶς ὁποῖες χαρακτηρίζει βασικὰ τὸ φά- σµα μιάς τρομερῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ποὺ πλαισιωνει ἀσφυκτικὰ ὄχι µόνο τοὺς ἔργατες και τα φτωχότερα στρώματα της πόλης καὶ τῆς Κυπριακῆς ὑπαίθρου, µα καὶ πολὺ φαρδύτερες λαϊκὲς μάζες, ὑπαλλήλους καὶ ἐμπορους, µικροκατα- στηµατάρχες καὶ μικροϊδιοκτῆτες, ἐπι- στήµονες καὶ µικροθιοµηχάνους. Τὸ πρό- όλημα ποὺ γεννα αὐτόματα μιὰ τέτοια κρίσιµη κατάσταση θίγει κατ εὐθεῖαν αὐτὴ τούτη τὴν ὑπόσταση τοῦ λαοῦ µας, τὴ ὁωή του, τὴν ἐπιθίωσή του. Τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐπιθίώση χιλιάδων καὶ χιλιάδων ἐργαζομένων, ποὺ τοὺς δέρνει ἡ ανεργία, ἢ πεῖνα, τὸ ἀγωνιῶδες ἐρώτημα τού αὔ- ριο καὶ τοὺς ἀπειλεῖ ὁ ἐφιάλτης τῆς κα- τρακύλας, τῆς χρεωκοπιας, τοῦ γκρε- μνοῦ. Μέσα σὲ τέτοιους ὅρους, τί μπορεῖ νὰ προσφέρει ἡ µεγαλοκεφαλαιοκρατια τοῦ τοπου Τί μποροῦν νὰ ἐγγυηθοῦν οἱ ἐκ- χεθοῦν οἳ μεγαλοκαρχαρεςς τοῦ αλσο, Χ ιτῆς ἀντίδρασης, ποὺ µέ τό-/νους ξυλουργοὺς νὰ δουλέ- του Σὲ ποιὸν ἀγῶνα λαικῆς ἀνακούφι- σης μποροῦν νὰ ἀποδυθοῦν αὐτοί, ποὺ εἶναι βασικὰ καὶ ἀναπόσπαστα συνυπεύ- θυνοι γιὰ τὸ χάος, στὸ ὁποῖο ἔχουν ϱρι- φθεῖ οἱ ἐργάτες, οἱ χωρικοὶ καὶ τὰ ἄλλα εργαζόµενα στρώματα τῆς πόλης καὶ τής ὑπαίθρου Μιὰ τέτοια ἐγγύηση ἁδιάκοπης πάλης καὶ συστηµατικοῦ ἀγῶνα ΜΟΝΟ ἡ λαϊκὴ παράταξη καὶ ἢ τιµηµένη ἡγεσία της µπο Ρρουν νὰ δώσουν. Ἡ λαϊκη παράταξη καὶ οἱ ἡγέτες της, ποὺ δὲν θυμούνται τη δυ- στυχία τοῦ λαοῦ µόνο ὅταν... ὑπάρχουν ἐκλογές! Ἡ λαϊκή παράταξη πού, κα- θημερινὰ καὶ ἀδιάκοπα, δίχως νὰ λογαριάζει κόπους, δίχως νὰ ἐνοια- φέρεται γιὰ τὶς θυσίες, δίχως νὰ γνοιά- ζεται για τὶς φυλακίσεις καὶ τὶς κατα- πιέσεις, κράτησε καὶ κρατεῖ πάντα ψηλὰ τὴ σηµαία τῆς περήφανης πάλης για τὰ λαϊκά δίκαια, για τά πραγματικα συµ- φέροντα τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων της Κυπριακῆς φτωχολογιᾶς, για τὴ ζωή, τὴν ἐπιθίωση καὶ τὴν προκοπὴη τῶν ἐργατῶν «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» Κρίσεί» ΑΛΥΓΙΣΤΗ Δειλά-δειλάἀ τὸ μµοναρχικο ἸΕπιτελεῖο ἄρχισε νὰ ὁμολο- γεῖ. στὰ ἀνακοινωθέντα τού ὅτι στὸ Γράμμο (πρόκειται γιὰ τὸ Γράμμο ποὺ κατέλα- θαν ἀπὸ πέρσι τὰ «ἐθνικά» στρατεύματα καὶ ΄ ἔστησαν στὴν κορφή του τὴν πλάκα τῆς «ὁριστικῆς συντριθῆς τῶν συ ιμοριτῶν») ὁ Δημοκρατι- κὸς Στρατὸς ἐξαπόλυσε σφο- δρότατες ἐπιθέσεις καὶ ὅτι τα τµήµατα τῶν μοναρχικῶν «α- µύνονται». Καὶ τὰ καλά παι διὰ τῆς «ἐθνικοφροσύνης», που ἔφαγαν Χχιλιάκις τοὺς ἄνταρ- τες, ὅσο πάει καὶ πιὸ πολὺ καταπίνουν τὴ γλῶσσα τους. ὅσο πάει καὶ . πείθουνται καὶ οἱ ἴδιοι πὠς τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ λυγίσει τὴν ἀλόγιστη ἀντίσταση τοῦ | Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τίποτε, δὲν μπορεῖ νὰ κάμψει τὴν ἁδάμα- : στη θέλησή του νἀ νικήσει καὶ ! νὰ κάμει τὴν Ἑλλάδα ἀληθι-ι νὰ λεύτερη, ἀνεξάρτητη καὶ λαοδημοκρατούμενη. ΦΤΑΙΕΙ! ΓΠιῶς θὰ δικαιολογοῦσαν οἱ φυλλάδες καὶ ὁ ραδιοσταθμὸς ! τοῦ μοναρχικοῦ καθεστῶτος | τῆς ᾿Αθήνας, τὶς καινούργιες νίλες ποὺ τοὺς ἔφερε ἡ ἐπιθε- τικὴ δραστηριότητα τοῦ Δ. Σ.Ε. στὸ Γράμμο, τὸ Βόϊο καὶ τὸ Σµόλικα, τὶς παραμονές τὶς. προετοιµαζόµενης «ἔαρι- γῆς ἐκστρατείας» τοῦ θλιόε- ροῦ Παπάγου Μιὰ «δικαιολο- γία» πάντως ἐχρειαζόταν. Καὶ ἡᾗ καραµέλλα ἦταν ἕἔτοιμη, χιλιοσαλιαρισµένη : «Τὰ δύο τρίτα τῆς δυνάµεως τῶν λη- στοσυμμοριτῶν εἰσῆλθον ἐξ των Αλθανίας, ὁπόθεν λαμµ- θάνουν καὶ τὰς ἐνισχύσεις των»!!! Αὐτὸ εἶναι! Πῶς µπο- ροῦσαν ἁλιώτικα οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐξηγήσουν στὸν κόσµο τὴ χρεώκοπία τοῦ «ἀρχιστρατή- γου τῆς νίκης» Καὶ πῶς μπο- ροῦν ἁλιώτικα νὰ ἐκλιπαροῦν τοὺς ᾽Αμερικάνους νά τοὺς στείλουν στρατεύματα «γιὰ νὰ κλείσουν τὰ θόρεια σύνο- ρα»” Βλέπετε, «φταίει ἡ... ᾽Αλθανία. [Ι ΕΡΓΛΤΕ ΚΛΛΟΥΝΤΗΙ ΤΕ ΤΗΜΠΕΗΡΟΙΗ Τὸ Νέο Δ. Συμθούλιο τῆς τίδραση. δΔὲν ὐπάρχει γιὰ: Παγκύπριας Συντεχνίας ᾿Εργατῶν Ξυλουργῶν ἔ- δώκε γιὰ δημοσίευση την ͵ πιὸ κάτω ἀνακοίνωση. | «Συνάδελφοι Ἐργάτες Ἐυ-! λουργοί -- Ὀργανώμενοι καὶ ᾽Ανοργάνωτοι, Ἡ Παγκύπρια Συντεχνία μας μὲ τὰ 1000 µέλη της, στε: κει καὶ σήµερα, ὅπως πάντα, ὁ καλύτερος διεκδικητής και ὑπερασπιστὴς τῶν συμφερόν-' των µας. . Ἡ Γ΄ Παγκύπρια Συνδιά-ι σκεψη τῆς Συντεχνίας, ποῦ-᾿ Καὶ οἱ κονδυλοφόροι τους,]γινε στὲς 13.249 µελέτησε χοι κ᾿ οἱ οἰκοδόμοι στὶς λυσ» περισσότερο, /ὅλα τὰ προθλήµατα ποὺ ἀν-ισασμένες ἐπιθέσεις τιµετωπίζουµε µέσα στὲς συν θῆκες τῆς σηµερινῆς οἰκο- νοµικῆς κρίσης καὶ τῆς ᾱ- νεργίας. Άμεσο καὶ δασικὀ πρόθληµα στέκει σήµερα ἡ προάσπιση τῶν κατακτήσεων µας ἀπὸ τὴν ὕπουλη ἐπίθεση τοῦ μαύρου µετώπου καὶ τῶν ἐργοδοτῶν. Οἱ ἐπιθέσεις ΞΊΠΟΙΡΓΙΙ μᾶς καλύτερη ἐγγύηση ἀπὸ: μιὰ ἰσχυροποιημένη Συντε- χνία ἐργατῶν Ξυλουργῶν, ποὺ νὰ συσπειρώνει γυρω της τὴν πλειοψηφία τῶν ἐρ: γατῶν Ἑυλουργῶν της Κύ- πρου. Χωρὶς τὴ Συντεχνία,] δὲν θὰ πετυχαίναµε τὸ δωρο, καὶ τὸ 44ωρο, δὲν θά πετυ: χαίναµε καμιά αὔξηση στὰ µεροκάµατα, οὔτε καὶ Τα- μεῖο Κοινώνικῶν ᾽Ασφαλίσε- ὧν, ποὺ τόσο μᾶς ὠφελεῖ. Χωρὶς Συντεχνίες δὲν θ᾽ ἀν- τιστέκουνταν οἱ Μεταλλωρῦ- τῶν µε- (γάλων 'Ἑταιρειῶν Ἱἐργολάδων, ποὺ πίσω τους ἱστέκουνταν ὅλες οἱ δυνάµεις [τῆς ντόπιας καὶ ξένης ἀντί- ὃρασης. ᾿ τὸ τικά Συμθούλιο ἱτῆς Συντεχνίας Ἐυλουργῶν.: καλεῖ ὅλους τοὺς ὀργανώ- µένους καὶ συνειδητοποιημέ” Ἡ Β΄’ Παγκύπρια Σ σκεψη τῆς Συντεχνίας συνῆλθε τρεῖς καὶ µισο νες ὕστερα ἀπὸ τὸ τέλος γὸς σκληροῦ ἀλλὰ καὶ τῶν, ἐνωμένες δυνάµεις τῶν ἐχ-ι θρῶν τῆς ἐργατικῆς τα Λευκωσία, ό τοῦ ᾽Απρίλη 194 υνδιά-. -. ε. Οἰ- Ε σκεψη τῶν Ἐργατων Οἱ. κοδόµων ἐξέδωκε τὴν πιο κάτω προκήρυξη πρὸς ὅτ] λους τοὺς ἐργάτες Οἰκο: δόµους Κύπρου. :«Οἰκοδόμοι τῆς Κύπρου, | Ἡ Β΄ Παγκύπρια Συνδιά- σας μητι |] νικηφό- ου ἀγῶνα τῶν οἰκοδόμων | όλης τῆς Κὐπρουενάντια στὲς ξης. γατῶν ἀπότυχαν στοὺς μαύ- , ρους σκοπούς τους. Ἡ πρό- θεση τῶν ἐργοδοτῶν καὶ ὅ- λων τῶν κρυφῶν καὶ τῶν φα-:| νερῶν συμμάχων τους, ἦταν διάσπαση τῆς Συντεχνίας ση λύσσα ἐκδηλώθηκαν ἐ- ψουν μὲ δραστηριότητα καὶ | ργατῶν Οἰκοδόμων Κύ- νάντια στὴν ἐργατικὴ τάξη [φανατισμὸ, δίπλα στὶς ἐπι- πρου, ἡ συντριθὴ τῆς δύνα- στὰ 1948, εἶναι θέδαιο πὼς τροπές τους γιὰ τὴν ἀκούρα- Ιµής της, ἡ καταπάτηση τῶν πολλὲς φορὲς στὸ µέλλο θα ἕστη καὶ ἐπίμονη διαφώτιση ᾿συνδικαλιστικῶν ἐλευθεριῶν Ί9μ8. Ἡ οἰκονομικὴ ἐπαναληφθοῦν, Ἡ ἀντιδρα- ὅλων τῶν ἀνοργάνωτων συν-|καὶ κατακτήσεών µας, ἡ ἐ- ηφ ᾿στικὴ κεφαλαιοκρατία ποῦνε συνηθισμένη μὲ -ἁ πολλὰ καὶ τὰ µαυραγορίτικα κέρ- 'δη, ἀγωνίζεται νὰ ρίξει ὅλο τὸ θάρος τῆς οἰκονομικῆς κρίσης στὴν πλάτη τῶν ἐρ- :γατῶν, τῶν φτωχοαγροτῶν (καὶ τῶν ἄλλων Θιοπαλαι- Γστῶν. Δίπλα στὴ µαζικἡ ἆᾱ- Ἱνεργία, ποὺ µαστίζει τὴν ἐρ- :γατική µας τάξη, ἡ ἀντίδρα ἴση προσπαθεῖ νὰ ρίξει στὴν ἱ«κατάλληλη στιγμἠ» τὰ µε- ροκάµατα τῶν ἐργατῶν, ν ᾿αὐξήσει τὲς ὧρες δουλειᾶς, ιν ἀφαιρέσει ἀπὸ τὰ χέρια 'τους τὸ Ταμεῖο Κοινωνικῶν | Ασφαλίσεων. Ὅλα ὅσα κέρ Ἴδισαν οἱ ἐργάτες στὰ τελευ- ταῖα 10 χρόνια, ἡ κεφαλαιο- κρατία προσπαθεῖ νὰ τὰ πά- [ρει πίσω. τοῦ τρομεροῦ φάσματος τῆς λαϊκῆς χρε- ὥκοπιας, ποιὸ εἶναι τὸ βαθύτερο, τὸ γε- νικώτερο νόηµα τῆς πάλης τῶν δυὸ πα- ῥρατάξεων στὶς προσεχεῖς δημοτικὲς ἐ- κλογές. Νὰ γιατί, μὲ πλήρη συνείδηση καὶ Φὠριμότητα, οἱ λαϊκὲς µάζες τῶν πο- λεων καὶ κωµοπόλεων τῆς Κύπρου ἔεση- κώνουνται ἀκόμη μιὰ φορά, ὁμαδικά, µε ὅλες τους τὶς δυνάµεις, γιὰ ἕνα ὁριστι- κό, ὁλοκληρώτικὸ σάρωμµα τῆς µεγαλο- κεφαλαιοκρατικῆς κλίκας καὶ τῶν ὅ- ποιων πολιτικάντηδων ἐκπροσώπων της ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου. Νὰ για- τὶ ὁ λαὸς τῆς Κύπρου, συσπειρωµένος σταθερὰ γύρω ἀπὸ τὴ'δική του -- τὴ λαί- κη καὶ δοκιμασμένη -- ἡγεσία, βγαίνει ξανὰ στὶς ἐπάλξεις τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγῶ- να μὲ ἕνα ψυχόρµητο σύνθημα: Κάτω τὰ χέρια τῶν διορισµένων ἀπὸ τὰ δηµαρ- χεῖα µας. Πίσω ὁ ἐμεταλλευτικὸς πο- λαιοκομματισμὸς ἀπὸ τὴ δημµοτικὴ ἐξου- σία. Πίκη στὸ πανίσχυρο, ἐνιαῖο μέτωπο τῆς Λαϊκῆς Παράταξης, νίκη στοὺς ὑπε: ρασπιστὲς τῶν συμφερόντων τοῦ. τόπου, νίκη ὁλάκερης τῆς Κυπριακῆς φτώωχολο- γιᾶς ἐνάντια στοὺς χρυσοκάνθαρους ἐκ- µεταλλευτές της, νίκη στοὺς ἀληθινούς, τοὺς πιὸ θαρραλέους ἀγωνιστὲς γιὰ τὸ Ψωμί, τὴν προκοπὴ καὶ τὴ λευτεριὰ τοῦ λαοῦ µας. νακα : διαφωτιστικὴ ἐπιτροπὴ τῶν δε- αὐτὸ ἡ προσπάθειά της ἀπὸ, ξιοφρόνων τῆς πόλης µας κω καιρὸ στρέφεται στὴ διάσπα- Κλοφόρησε τελευταῖα καὶ ἄλ ση τῶν δυνάμεών µας, «καὶ ὶ λο προεκλογικὸ φυλλάδιο, ὅ- στὴ δηµιουργία ἐργοδοτικῶν, µά µας, κατὰ τὸν ἴδιο τρὀ- πού μὲ χαρακτηριστικἠ πολι- ψευτοσυντεχνιῶν, ποὺ τὶς δο- τικἠ ὑστερία καὶ ἀρκετὴ δό-| κίµασε κι᾿ ὅλας σ᾿ ὅλο τὸ ση ἀπόγνωσης καὶ σύγχυσης, δοκιμάζει νὰ κάμει... ἀντικομ- μουνιστικὴν προπαγάνδα. Οἱ «διαφωτιστὲς» στὸ τους, ἀναφέρουν πὼς διατη- ροῦν τὶς «ἐπιφυλάξεις» τους πάνω στὴν ἀπάντηση τοῦ Δη- µάρχου σχετικἁ μὲ τὰ φωτεινὰ συνθήµατα τῆς 25ης Μαρτίου στὴν Πλατεῖα Κίµωνος.» προσθέτει: «Ἐκεῖνος ποὺ δὲν διατηρεῖ καμιά ἐπιφύλαξη ἐπὶ τοῦ προκειµένου εἶναι ὁ λαὸς τῆς Λάρνακας ποὺ τὸ πῆρε ΑΝΜΕΠΙΦΥΛΑΣΧΤΑ νὰ δώσει καὶ ἐφέτος, ἀκόμη ἕνα καλό µάθηµα στὴν «ἐθνι- πὶ τέλους γνώση. οἱ δεξιόφρονες ἐνταφιαστοῦν τὸ Μάϊο κάτω ἀπὸ τὸν ἁσή- κ «ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ» Μᾶς γράφουν ἀπὸ τὴ Λάρ- «Ἡ αὐτοκαλουμένη... φυλλάδιό Καὶ ὁ ἐπιστολογράφος µας κοφροσύνη», γιὰ νὰ θάλει ἑ- Καὶ ὅταν ἀπόφαση | ΠΕΟΟΣΟΧΗ Ι Τὰ παπούτσια σας στὸν ΜΑΙΚΟΗ ΣΥΝΕΤΛΙΡΙΣΜΗΝ ΚΛΤΛΣΚΕΙΗΣ ΠΟΙΗΗΛΙΟΗ Οδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. 9 (ΠαλαιόνΚαπνεργοστάσιον) Θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. Ἐπισκεφθῆτε µας γιὰ νὰ πεισθητε. Πρατήρια: Βαρλαάμ, Λήδρας 136, Λευ- κὠσία. . Κ. Κουννᾶ, Ἑρμοῦ 6, Βα- ρώσια. Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ Σία, Κτῆμα-ΓΠάφος. ΚΕ ὓΥΡΙΤΕΣ καὶ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΕΣ ᾿Ἐπὶ τῇ προσεγγίσει τοῦ ΠΑΣΧΑ οἱ ἁἀνταποκριταί µας τοῦ ἐξωτερικοῦ μᾶς ἐ- φόρτωσαν νέαν παρτίδα ΚΑΛΤΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΒΝΑΎ’'ΛΟΝ καὶ μόλις τὰς πα- ρελάδοµεν καὶ πωλοῦμεν πρὸς 5/6 τὸ ζεῦγος. ᾿Επίσης παρελάθομεν καὶ ἄλλην παρ! . 3 , ᾗ τίδα ποιότητος ἀνωτέρας τῶν μέχρι σήµερον εἰσαχθέν- | ὁ τών μὲ διπλην φτέρναν καὶ οκούραν ραφὴν μέχρι μύττης καὶ εἰς ἑπτὰ διαφόρους ὦ ραίους Χρωματισμοὺς καὶ διὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσωμεν καὶ ὡς δῶρον κρατήσαμεν τὰς ἰδίας τιμὰς 7/- τὸ ζεῦ- γος. Μὴ ξεχνᾶτε ὅτι ἔχομεν ἐ- πίσης ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΜΑΎ΄ΛΟΝ τῶν 24 λεπτότητος καὶ πω- λοῦμεν τώρα πρὸς 11/6 τὸ ζεῦγος ἀντὶ 18/-. Βιασθῆτε νὰ ἀγοράσετε προτοῦ ἐξαντληθοῦν. ΠΩΛΗ- ΣΙΣ ΧΟΒΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙ- ΑΜΙΚΗ. δᾱς ΠΑΣΧΑ. ΣΑΛΑΧΗ ΑΛΗΡΙΖΑ Ὁδὸς Μιλήτου, ἀρ. 28 Λευκωσία. εὐχόμεθα ΚΑΛΟΝ | Προσοχή! Προσοχή! ΑΡΑΣΤΑ Εἰς τὸ ὑποδηματοποιεῖον ὁδ. ᾿Αραστᾶ ἆἀρ. 2, θά βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν σὲς τιμὲς ἀσυναγωνί στους. Γοῦστο-στερεότης ἁπαρά- κ. µιλλος. ᾿Εκπτώσεις 2 Ύφ Κὠώτο ὄγκο τῶν μαύρων ψή- . ΚΙΝΗΝΑΤΟΘΕΑΤΡΟΗ («ΠΑΛΛΑΣ» Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΟΡΑΜΑ γνωστὸς ὡς «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΙΖΕΙ Ζ6ὲΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ» δίδει Σήµμερον Τετάρτην, ὥρα 9 µ.µ., τὴν ἀποχαιρετιστήριόν του παράστασιν, μὲ ἕνα ΤΕΛΕΙΩΣ ΝΕΟ καὶ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ θέαμα. κ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΥΘΥΠΟΒΟΛΗΣ. ἁ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ ἐπὶ ἀνθρώ- πων, ζώων καὶ πτηνῶν, ἀνεξήγητα ὑπὸ τῆς ᾿ ἐπιστήμης. ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΤΑΠΛΗ- ΚΤΙΚΟ, ΗΘΙΚΟ ΘΕΑΜΑ, ΕΙΣΟΔΟΣ: 10, 15 καὶ 20 ΓΡΟΣΙΑ. μἲ φων τοῦ λαοῦ, ἂς πάρουν µα- ζί τους, µέσα στὸ πολιτικό τους µνῆμα, καὶ τὶς διατηρη- µένες ἢ κονσερθοποιημένες ἐπιφυλάξεις τους». κ ΚΟΥΤΟΥΡΑΔΕΣ Γράφει ὁ «Χρόνος» τῆς Λε- μεσοῦ: «Ἡ κατάρτιση τοῦ Ἐθνικό- Φρονος Συνδυασμοῦ τῆς πό- λεώς µας ἀνετέθη, ὡς μᾶς πληροφοροῦν, εἰς τὴν Σωντο νιστικἠν ᾿Επιτροπὴν Λεμεσοῦ. Μέχρι τῆς στιγμῆς ὅμως, οὔ- τε συνδυασμὸς κατηρτίσθη, οὔ τε μνεία γίνεται οἰωνδήποτε προσώπων, τὰ ὁποῖα θὰ µπο- ροῦσαν νὰ µετάσχουν τοῦ συν- δυασμοῦ. Ἡ ἁδημονία, ὡς ἐκ τούτου, τῶν συμπολιτῶν µας ἔφθασε εἰς τὸ κατακόρυφο δε- δομένου ὅτι οἱ σουμπολῖται - Χοροεσπερίδα ΑΟΝ --ΠΕΓΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣ ΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 9.4.1949 ΣΤΙΣ 8 μ.μ. διοργανώνεται ΜΕΓΑΛΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στὸ οἴκημα τῆς «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΜΟΧ{ΣΣΤΟΥ». ΣΤΗ “ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ------ πο ΠΟΡΑΙ(ΟΟΦΑΝΕ. Σ ---------- ΟΛΟΙ πο ΚΑΤΙ . µας ἔχουν πικρὰν πεῖραν τῆς ἱκανότητος τῆς Συντονιστικῆς εἰς τὸ νὰ ἐξευρίσκῃ ὑποψηοί- ους, εἴτε δηµάρχοι εἶναι αὐ- τοὶ εἴτε σύμόουλοι. ΣΣ. χετικὰ ὅμως μὲ τὸν κα- ταρτισμὸν ἑνὸς συνδυασμοῦ, ὁ ὁποῖος θ᾽ ἀντιπροσωπεύσῃ τοὺς ἐθνικόφρονας τῆς δευτέ- ρας πόλεως τῆς Κύπρου καὶ εἰς τὸν ὁποῖον ϐθ᾽ ἀνατεθῇ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν ἑνὸς πλουσίου Δήμου καὶ ἀξιοπρεπὴς ἐκπροσώπηση τῆς πόλεως, νοµίζοµεν ὅτι δὲν πρέ πει νὰ γίνουν κουτουρά- δες, ὅπως ἔγιναν καὶ μὲ τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ δημάρχου». ἘΕμεῖς δὲν ἔχουμε νὰ προ- σθέσουµε τίποτε ! ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: «ΡΙΑΑΙΟ» ΛΕΜΕΣΟΥ Τὴν προσ. Παρασκευὴν καὶ Σάθόατον 8 ἃ 9.449 Τὸ μνημειῶδες ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ μµεγαλούργημα ποὺ ἐσημείωσε τὸν µεγαλύτερον θρίαµθον ὅπου προεθλήθη. ΛΠΘ ΤΗΝ ΦΑΤΝΗΝ ΣΤΟΝ ΣΤΛΥΡΟΝ Ἡ πιὸ πιστὴ ἀναπαράστ.σις τῆς ζωῆς, τῆς δ:δα- σκαλίας, τῶν θαυμάτων. τῶν ᾿Ἁγίων Παθῶν καὶ τῆς ᾿Αναστάσεως τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΕΒΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΒΛΓΙΤΙΣΜΑ Στο ΘΕΙΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ. Ἓνα φὶλµμ ποὺ κάθε χριστιανὸς ἔχει καθῆκον νὰ παρακολουθήσῃ. - α-ᾱ--κ. δις «ΜΑΠΓΙΚΩ ΠΑΛΑΤΙ» ΣΗΜΕΡΟΝΜ ΤΕΤΑΡΤΗΝ προθάλλεται διὰ τελευταίαν φορὰν ἤ µεγαλειώ- δης ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΓΧΡΟΜΟΣ δηµιουργία ποὺ πλημμυρίζεται απὸ ἀθάνστες μελωδίες τοῦ ΤΖΕΡΟΝ ΚΕΡΠ ΑΙΩΝΙΟ ΙΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΖΗΠ Κραὶν -ΚΟΡΒΕΛ Γουαϊλτ - ΛΙΝΤΑ Ητάρνελ ΣΑΡΟΥὙΥ᾿ Ἂ το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΘΗΝΕΙΑΣ Λιπέρτη 11, Λευκωσία. ΦΦδ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ Φ- Φ ΒΥΚΤΙΚΑ Γωναικεῖα καὶ ΠΥΖΑΜΕΣ. ΓΝΤΝ-ΣΡΙ Ες εἰς ὡραίους χρωματισμούς. ΚΟΥΣΤΟΥΜΑΜΙΑ παιδι- κά. /Φ ΤΤΟΡΙΑ, Βιψομάνδηλα Ε καὶ τραπεζοµάνδηλα. ΝΕΩΤΕΡΑΙ 9’ κ] πρὸς 6.- τὸ ζεῦγος. Σ ΚΑΛΤΣΕΣ ΝΑΎΥ.ΛΟΝ ΕΣΩΡΟΥΧΑ παντὸς εἴ- | δους. ΙἩ ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ Ευ πητος. ΙΙ ΒΛΠΤΙΣΤΙΚΑ, ἡ πλουσι- ὠτερη συλλογή. Κλιπ, κ.λ.π. Ίης ποιό- Ἅξ ΕΙ λικΗ ΕΚΠΤΩΣΙΣ ὁ Γρ ΔΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΝ Πω- Γ.. Άμεσος σκοπὸς τῆς ἀντί- [δρασης εἶναι ν᾿ ἀδυνατίσει [τὶς Συντεχνίες µας γιὰ νὰ Γμπορεῖ πιὸ εὔκολα νὰ ἔαπο- λύσει τὴν ἐπίθεσή της. Γι’ 1948 σὲ µεγάλη ἄπεργοσπα- στικἡ δράση. Συνάδελφοι, ἐργάτες ἔυ- λουργοί, Οἵ Συντεχνίες µας εἶναι τὸ μοναδικὸ ὅπλο ἄν- τἰστασής µας στὴν ἀν- ΤΗΛ. 310 Παραλάθαμ: κιαἱ διαθέ ΕΙΕΜΕΟΙΗ των ΑΠΕ ΕΝ καθὼς καὶ ΔΙΑΚΕΙ ΤΙ. ᾿Αποταθεῖτε εἰς τα καταστήματά µας προτοῦ ἐξαντληθοῦν. ΕΡΓΠΓΑΤΕΣΙΙ αδέλφων τους. Τὸ Διοικητι- ἱπαναφορὰ τοῦ παλιοῦ καθε-ι Κυπριακῆς οἰκονομικῆς ζω: κὀ Συμθούλιο καλεῖ ὅλα τὰ |στῶτος τῆς ἄγριας καὶ αἷμα, ἀνώτερα καὶ κατώτερα στε-͵ λέχη τῆς Συντεχνίας νὰ ὁρ- γανώσουν αὐτὴ τὴ διαφώτι- ᾿στικὴ καὶ ὀργανωτικὴ ἐξόρ- µηση μὲ σύνθημα: «Ὅλοι οἱ ἐργάτες Ἐυλουρ: ιγοὶ στὴ τους». Μόνο μὲ μιὰ τέτοια ὁλό- πλευρη δουλειά θὰ μπορεῖ νᾶναι ἕτοιμη ἡ Συντεχνία! Ἐυλουργῶν καὶ νὰ διεκδι-! κήσει σ᾿ ὁποιανδήπατε στιγ- μὴ τὰ συμφέροντα τῶν µε- λῶν της. Μόνο μιὰ ἰσχυρὴ Συντεχνία, μὲ πειθαρχηµένα᾿ τὰ στελέχη καὶ τὰ µέλη της! θᾶναι σὲ θέση ν᾿ ἀντισταθεῖ | μ᾽ πρωί σὲ κάθε ἐργοδο-΄ τικἠ ἐπίθεση. Μόνο μὲ μιά ἰσχυρὴ Συντεχνία Ἑυλουρ- γῶν μπορεῖ νὰ ὀργανωθεῖ ὁ ἑνιαῖος ἀγῶνας μὲ τοὺς ἐρ- γοδότες ἐνάντια στὴν Κυθερ- νητικἡ πολιτική, ποὺ μὲ αν εἰσαγωγὴ ἔτοιμων πορτοπα-! | ραθύρων, ἐπίπλων κλπ., κτυ- πᾶ οἰκονομικὰ τὸ ἐπάγγελ-᾽ [πο ποὺ κτυπᾶ τὴν Κυπριακὴ (ὑποδηματοποιῖα. Γ ΞΞΕΜΠΡΟΣ, ὅλοι οἱ ἐρ- γάτες Ξυλουργοί, γιὰ τὸ περαιτέρω δυνάµωµα τῆς Συντεχνίας µας. - ΕΜΠΡΟΣ, γιὰ τὴν πε- ριφρούρηση τῶν κατα- κτήσεών µας. ΛΗΔΡΑΣ 54 τουµε δυνάµους ποδηλά- ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ Ἄ χΕΙΡοπο!ητα ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ θὰ τὰ βρῆτε µόνο στὴν ΜΙΝΙ ΠΛΙΠΙΛΝ ΙΠΜΙΙΜΙΙΟΙ Λεύκωνος 10-- 11. ᾿Ανδρικά, Γυναικεῖα καὶ Παιδικὰ σ᾿ ὅλα τὰ με- Ὑέθη καὶ Χρωματισμοὺς μὲ κρὲπ καὶ πετσί. ἌΓ τιμαι ΑΦΑΝΤΑΣΤΩΣ ΧΑΜΗΛΑΙ ο. ἐκυκλοφόρησεν εἰς τὴν ᾿Επαρχίας ᾽Αμμοχώστου ΣΑΠΟΥΝΙ ΤΕΛ Τὰ προτερήματα αὐτὰ ὀφ ταστρεπτικῶν οὐσιῶν. Τὸ παντὸς ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟ ΣΑΠΩΒΟΠΟΙΕΙΟΝ ΤΟΥ Α’΄ ΣΥΝΜΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ γισιν καὶ ἀσυναγώνιστον εἰς ποιότητα ΠΛΥΣΕΩΣ ΜΑΡΚΑΣ Κάθε οἰκοκυρὰ ποὺ Ἁχρησιμοποιε ΣΑΠΟΥΝΙ «ΕΛΣ Α» μένει κατενθουσιασµένη, διότι εἶναι κ ΑΦΘΑΣΤΟΝ ΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΝ Χ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΑΦΡΟΥ Χ ΔΕΝ ΤΡΩΓΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ. ποῦνι «ΕΛΣΑ» εἶναι ἀπηλλαγμένον ξένων καὶ κα- οἰκονομικώτερον, τὸ ἁγνότερον καὶ καλύτερον Διὰ χονδρικὲς πωλήσεις ἀποτείνεσθε εἰς τὸ Α΄ Συνεργατικὸν Παντοπωλεῖον ᾽Αμμοχώστου Λτδ., ὁδὸς Τεύκρου ἀρ. 46, Βαρώσια. ἀγορὰν τῆς πόλεως καὶ τὸ θαυμάσιον εἰς ἐμφά- Σ Α 3 είλονται εἰς τὸ ὅτι τὸ σα- σαποῦνι «ΕΛΣΑ» εἶναι τὸ ἄλλου, ΛΛΙΙΡΙ Ὅσοι ταξειδιῶται εἶσθε ἀπ᾿ ὅλας τὰς πόλεις καὶ ' ΛΗΣΙΝ, Μ Τὴ ΜΙΤΡΛΙΙΝ ἀποταθῆτε ἀμέσως εἰς τὰ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΛΦΕΙΑ ΛΊΗΣ’ διὰ µίαν λαμπρὰν εὐκαιρίαν ποὺ ἐπαρουσιάσθη. δητήσατε ἀμέσως πληροφορίας ἀπὸ τὰ ΙΘΥΡΙΣΤΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΙΗΣ’ Ημ ἔτοιμοι δι Αὐστραλίαν, κωμοπόλεις τῆς Νήσου. ενωτικές. Δίχως αὐτὲς τὲς ἑλ- τηρῆς ἐκμετάλλευσης τῶν ἐρ γατῶν οἰκοδόμων. 'Ἡ σηµε: ρινή µας Συνδιάσκεψη εἶναι |ἡ καλύτερη ἀπόδειξη τῆς ᾱ- πάρει ὁπωσδήποτε µαζικώ- ποτυχίας τῶν ἐχθρῶν µας. Μὲ τὸν ἠρωϊσμὸ, τὴν αὐτο- Συντεχνία θυσία, τὴν µαχητικότητα, τὴν, ἀλληλεγγύη τῶν οἰκοδόμων, ἡ “Ενωσή µας στέκει ἀκλό- τος φρουρὸς τῶν δικαιω- ων καὶ τῶν κατακτήσεων ἀδιάσπαστη ποτὲ µ τῶν ἐργατῶν, καὶ μονολιθικἡ ὅσο προηγουμένως. Ὅμως, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἐργοδοτικῆς ἐπίθεσης τοῦ 1946 δὲν πρέπει νὰ μᾶς συνεπάρει. Όσο κι’ ἂν μᾶς ἱκανοποιεῖ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ μεγάλου ἐκείνου ἀγῶνα, στὴ διεξαγωγὴ του διαπι-ι στώθηκαν σοθαρὲς ἀδυναμί- ες καὶ ἐλλείψεις. ᾿Αδυναμίες καὶ ἐλλείψεις κυρίως ὀργα- λείψεις, δίχως αὐτὲς τὲς ᾱ- δυναµίες, τ᾿ ἀποτελέσματα, τοῦ τελευταίου ἀγῶνα µας' Τ Ἐργάτες, Ξ Ἡ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΠΑ ΝΕΟΥΣ ΑΙ Ἐργαζόμενοι, ΩΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 9. 0ΛΘΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ θἄταν ἀκόμα καλύτερα, κ. Ἡ ἐργατικὴ τάξη καὶ ὁ ἐρ. ἡ ἥττα τῶν ἐχθρῶν µας περισ γαζόµενος λαὸς τῶν πόλεων σότερο ἀκόμα συντριπτικἠ. καὶ τῶν κωμοπόλεων κατε- Ἡ θεραπεία ὅλων τῶν ἁδυ- θαΐνει σὲ λίγες ὀδομάδες ναμιῶν µας, ἡ ἐξαφάνιση ὅ- σ᾿ ἕνα σκληρὸ ἐκλογικὸ ἆᾱ- λων τῶν ἑλλείψεών µας, πρέ: γῶνα γιὰ τὴν κατοχύρωση πει νὰ γίνει τὸ καθημερινό καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν ἐκλο- µας σύνθημα, ἡ καθημερινή γικῶν κατακτήσεων τοῦ 46. ἔγνοια κάθε οἰκοδόμου. Μέ-| Στὲς ἐκλογὲς τοῦ προσε- σα στὸ 1949, ἴσαμε την Γ΄ ᾿χοῦς Μαϊου, ἡ ἐργατικὴ τά- Παγκύπριά µας Συνδιάσκε- ξη, ὁ ἐργαζόμενος λαὸς τῶν ψη, ἡ Συντεχνία ἘΕργατῶν πόλεων καὶ τῶν κωμοπόλε- Οἰκοδόμων πρέπει νὰ Ὑΐνει ὧν συμμαχοῦν μὲ κάθε τίμιο, ἀκόμα πιὸ ἰσχυρή, ἆᾱ- /πατριωτικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν όμα πιὸ ἱκανὴ νὰ προασπί- ἐκλογικὴ συντριθὴ τῶν ἐκ- κό προ ς . ο ζει τὰ συμφέροντα τῆς ἔπαγ- [πραδωήν τοῦ Παλμερισμοῦ, ὴ ς ας ἀπό- γελματικῆς τάξης τῶν οἶκο- ποῦναι ταυτόχρονα οἱ ἐκ- --- τς οἳ ἔχ ος τῶν ἐρ- |δόµων. Ὅλοι οἱ οἰκοδόμοι! πρόσωποι τῆς πιὸ ἐκμεταλ- στὴν “Ενωσή τους, ὅλα τὰ |λευτικῆς, τῆς πιὸ ἀντιδραστι µέλη τῆς Συντεχνίας ἐν τά- κῆς καὶ ἀντικοινωνικῆς µε- Ιξει μὲ τὲς συνδοµές τους--᾿ρίδας τοῦ ντόπιου κεφαλαί- νὰ τὸ σύνθημα ποὺ πρέπει ου. Ἡ ἐργατικὴ τάξη, ἐπικε- νὰ πραγματοποιηθεῖ µέσα φαλῆς τῶν ἐργαζομένων κι’ στὸ 1949. [ἄλλων πατριωτικῶν στρωµά Οἰκοδόμοι τῆς Κύπρου, [των τοῦ λαοῦ, θά διεκδική- Τὸ 1949 θᾶναι χρόνος ἀκό-ι σει τὲς Δημοτικὲς ᾿Αρχές, α πιὸ δύσκολος ἀπὸ τὸ ΥἱΙά να τες χρησιμοποιήσει κρίση ἀρὸς ὄφελος τοῦ λδοῦ πρὸς να : . ας ὅ πελευθε- μπῆκε ἤδη στὸ κατῶφλι τῆς ᾿ρωτικοῦ ἀγῶνα τῆς Κύπρου. Σ᾽ αὐτὸ τὸν ἀγῶνα, οἱ οἱ- κοδόµοι πρέπει νὰ παίξουν τὸν πρωτοποριακὸ τους ρό- λο. Ὅλοι οἱ ψῆφοι τῶν οἴκο- δόµων στὴν ἄσπρη κάλπη τῶν λαϊκῶν ὑποψηφίων, τῆς ἀντιπαλμερικῆς, ἀντιῖμπερια ᾿ ῆς. Ἡ ἀνεργία ποὺ γιὰ πρώ:| Ιτη φορὰ ὕστερα ἀπὸ τὸ 1940 ἔκαμε τὴν ἐμφάνισή της µέσα ᾿στὸ χειμῶνα τοῦ 48--49, θὰ ἵτερο χαρακτῆρα εδ η [Βεώπερο ἔδαμηνο αυ ία, ἱλιστικῆς, προοδευτικῆς πα- ΙΤὸ µεροκάµατο, οἱ Ώρες άταξης (δουλειᾶς, οἱ κοινωνικὲς ᾱ- Μον μ ὅλ σσ εν Ισφαλίσεις, ὅλες οἱ παλιὲς καὶ μ ιο ης τῆς Κύπρου οἱ νέες κατακτήσεις μας θ”] Η Β Παγκύπρια Συνδιά- [ἀπειληθοῦν. Μέσα στὸ 1949, σκεψη τῆς “Ενωσής σας, κα- περισσότερο ἀπὸ κάθε προη- :λεῖ ὅλους σας στὴ δουλειά, γούμενο χρόνο, θὰ δοκιµα-/ -Γιὰ μιὰ πιὸ ἰσχυρὴ Συν. σθεῖ ἡ ἀξία τῆς ὀργανωμέ- τεχνία. Γιά τὴν περιφρού- Ίνης ἀντίστασης,ἀλλὰ καὶ τῆς ϱῃση των κατακτήσεων τῆς ᾿ὀργανωμένης ἐπίθεσης γιὰ ἐργατικῆς τάξης. Γιὰ νὰ κερ τὴν κατοχύρωση τῶν ἑργες Ἡσσπωμε τὴ μάχηένάντια στὴν παραπέρα ἐπέκτασή τους. |“Λαϊκὴ Ἠίκη στὲς προσεχεῖ Ἡ ὀργάνωση τῶν ἀνέργων Δημοτικὲς ἐκλογές. Γιὰ μιὰ ἡ ὀργανωμένη κινητοποίησή | λεύτερη ἐθνικά, κι᾿ εὐτυχι τους σὲ μαζικὲς, μαχητικὲς | σµένη κοινωνικά, Κύπρο. ἐκδηλώσεις γιὰ «ψωμὶ καὶ --ΖΗΤΩ ἩΗ ΣΥΝΕΧΝΙΑ δουλειὰ» θάναι µέσα στὸ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1949 τὸ πρωταρχικὸ καθῆ- |ΚΥΠΡΟΥ. κο. Γ «σητο Η ΠΕο ν Οἰκοδόμοι τῶν πόλεων καὶ ΟΔΗΓΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕ, Κωμοπόλεων, ΙΧΝΙΩΝ ΜΑΣ. Πωλουνταί Σιδερένιοι Στύλλοι ΠΡΟΣ -Περᾶστε ἀπὸ τὰ π ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ». στα. κάθε παπούτσι. ο π -Θέλετε ὡραῖο, στερεό καὶ φθηνὸ παπούτσι ῥρατήρια τοῦ «ΛΑ: ΚΟΥ --Θὰ βρῆτε τὰ πιὸ ὄμορφα, δια ποὺ ἱκανοποιοῦν καὶ τ --Συμµετέχουν σ’ αὐτὰ ἔμπειροι καὶ ἀνεγνωριομέ- νοι τεχνίτες καταστηµατάρχες τῆς Λευκωσίας. --Τιμὲς καθωρισµένες καὶ κτυπηµένες πάνω στὸ --Ἡ προσπάθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ εἶναι: κῶς καλύτερο, ἐπιμελέστερο, Φθηνότερο παπούτσι γιὰ τὸ λαό 2) Ὁδὸς Φανερωμένης 46. Κυρ. Ἱεροδιακόνου (δίπλα Γραφείων Ἠλεκτρικῆς Ἑταιρείας). ΗΜΗΙΙΜΗΝΗΗΙΗΗΗΜΗΙΟΜΗΗΗΠΗΣΝΗΗΗΗΠΗΗΗΗΙΟΗΗΗΙΣΗΗΗσΕΝΜΗ κ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ τῶν 6 καὶ 4 ποδῶν πρὸς 2 καὶ 234 σελίνια ὁ καθένας κατάλληλοι γιὰ περίφραξη οἰκοπέδων. Πωλοῦνται ὁπί- σης στύλλοι τσαντηριῶνκ δι αφόρων μεγεθῶν καὶ διάφο- ρα ἄλλα εἴδη. ᾿Απευθύνεσθε στὸ ἐργα- στήριο «ΙΙΟΛΥΙΕΧΝΕΙΩΝ» 3 ὁδὸς ᾽Αλκιθιάδου, Νο. 9, πα- Ἰ λαιὸν δημαρχεῖον πρὸς τὸ ἵ χάνι Λυμπουρῆ. ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ 1 ς Διατίθενται πρὸς πώλησι {ᾗ δυὀ γαλακτοφόρες ἀγελάδες μὲ τὰ δαµαλάκια τους--ποὺ | εἶναι µόλις μερικῶν ἡμερῶν. ι απ δα ΟΧΗΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ τὰ πιὸ μοντέρνα σχέ- ἁ πιὸ ἀπαιτητικὰ γοῦ- Διαρ- στερεότἐέρο καὶ ΠΡΑΤΗΡΙΑ: οἳ ἐνδιαφερόμενο δα 1) Ὁδὸς Χρυσο όων 59. Κυρ. Κκάλλ ς (πλησίον πευ υνθοῦν στὴν Κολλε Δημοτικῆς ᾿᾽Αγορᾶς). Ἡς (πνη «Ὀνήσια». ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ϐ Οἰκία μοντέρνα ἐπιπλωμένη - ὁ |ἢ µή, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἷς τὰ ᾽Ακίνητα ΠΝικολοπούλου καὶ ἀποτελεῖται ἐκ 10 δώμα: τίων, βεραντῶν, τηλεφώνου καὶ ὅλων τῶν χρειωδῶν, κα - Ξ Β Ιτάλληλος ὡς Κατοικία, λὲ Ξ ΜΕ «0. Ἐ |σχη, πανσιὀν, κλινική, Υρᾷ π . 5100 ΜΟΝΟΝ 8 |φεῖα κλπ. οι Ξ Μπορεῖτε νὰ γίνετε μέτοχοι τοῦ Ξἰ ᾽Αποταθῆτε εἰς τὸν κ. νο Δ 8 Α΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ α τον ἠδιοονλίδην πμ Ξ 5 ία. ξ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ. ο . .. Ὑποστρίζονες τὸ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ τοῦ ας ΟΙΚΙΑ ΣΕ ξὰ Ξξ ω « ρ . Ξ εοκτιστο σπιτι, πἰσ' Ξ Συνεργατικοῦ µας ὑποστηρίζουμε τὸν ἑαυτόν µας. Ξ |εενοδοχεῖο «᾿Αστόριω 3 λε- Ξ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΟΛΟΙ τα Ψψονια σαΣ Β πτὰ πρὸς τὴ διεύθυνση τῶν Ε ο ον Ε[σπιτιῶν Παρασκευαῖδη, 8 ἁπὸ τὸ 5 2 δωμάτια, χώλ, ο ἀριό Ξ Α΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ Ἐ Γκουζίνα, ἀποχωρητῃρ' 8 ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΙΜΙΤΕΑ 5 Ἴπαὶ αδλής Απερσύνερῆς ος ξ 8 Ἱδρέαν Τσαγγαρίδη, λογί ΣΗΗΗΜΩΝΗΝΗΝΕΗΗΗΗΗΗΟΙΗΗΙΝΝΕΗΗΗΝΗΗΣΙΗΝΗΗΟ ΗΝ ΗΙΕΝΝΝΟ Μο ιᾶ στήρια ΝΑΑΦΙ ἢ Μικόλα αῆ΄ µητριάδη, Λήδρας 113-11 - σθῆτε σὲ ΛΑΤ: Εἶναι τὸ Φαρμακεῖον ποὺ ΕΡΓΑΤΕΣ και ΔΙΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ τη ΣΤΟ Ἄσπιραται ΔΙΑ ΤΑΞ το Α Τὸ συμφέρον τ να πάρει τὰ ΚΑταςσ ΑΝΔΙΗΕΑ ΠΡΟΤΟΥ ΑΓΟΡ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ κα! ΣΤ «ΛΑἴΚΟΝ ΦΛΡΜΑΚΕΙΟΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΔΟΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ (Βεόκτιστα μαγαζιά Δήμου) Μπορεῖτε νὰ βρῆτε τὸ κάθε ἀπὸ τὴν ἐργατικὴ τάξη τῆς «ΛΑ ΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ», ΛΕΜΕΣΟΥ φ..ϱ. Φ..ο. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΗΤΕ ἡ. Α. ΗΝ ΚΙ ΙΙ ΙΔΙΟΝ ΕιΙσ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ. ης κάθε οἰκογένειας εἶναι παπούτ (ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΙΤΙΗΙ) Οδὸς ᾿Αραστᾶ, ἀριθμ. ο. ΑΣΕΤΕ τ ΦΘΗΤΕ ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΤ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρ | σµα οἰκίας ἀπὸ δύο δώμά τία, ἡλιακὸν καὶ κουζνα, μὲ ἠλεκτρικὴν ἐγκατάσια' σιν, μὲ νερὸν λάκκο καὶ ὅλα τὰ χρειώδη. [ Πληροφορίαι ἀπὸ τὸν Κιν Φελλᾶν, ξυλουργόν, ἃ σια Ἔργα. φάρμακο ποὺ θὰ χρεια- ΚΕΣ ΤΙΜΕΣ, ο ὑποστηρίζεται φανατικὰἀ πόλης καὶ τῆς ἐπαρχίας, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ν ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑ Φ 564. «Τὸ ή ΧΕΡΟΣΦΑΙΡΑ ὢ 14/6. Πωλοῦνται µόνον στὸν 14. ῥραγγελιοδοχικὸν Οἶκον ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ὁδὸς ᾿Ονασαγόρου 41, Λευκωσία. ο... ος τ-ττατεσα ΑΝΕΥΡΕΘΗΚΕ ᾿Ανευρέθηκε στὸ Ζαχαρσ. πλαστεῖο «Παριζιάνα», 098 { Τρικούπη, ἀρ. 9, ἕνα βραχι” ! λι χρυσό. Ὁ ἐνδιαφερόμενο ἰδιοκτήτης μπορεῖ νὰ τὸ 9] τήσει ἀπὸ τὴν πιὸ πάνω ος εὐθυνση. : 54949422 040522203 τς ποστ | ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΙ 4 ΧΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΙΓΑ ΚΛΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΔΡΟ: ΜΟΥΣ., ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝΙΗ ΛΜΜΟΧΩΣΤΟΝ!Ι 3 «εεὐέεοοοεθδοθεὲσέ: Ὑπεύθυνος: Διομ. Γαλανός. ! ὁδὸς ᾿Αρσινόης 47, Λευκωσία. Τυπώνεται στὰ Τυπογραφεία ν ἱ «Τυπογραφικῆς καὶ ᾿Εκδοτικῆς Αν. / Λευκωσία 1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΤΟ ἍὮΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΣΑΣ σια της ἀπὸ τὸ ΤΗΝΜΑ ΠΑΥΛΙΔΙΗ Α ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΑΣ κ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΣΠΡΑ ΤΗΣ ΓΥ. ΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. ταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ», :Ἰκούργου ἀρ. 9ᾳα, 96, 9Υ, Ὑπεύθυνος- Διευθυντὴς ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεῖα: ΣΥΝΤΑΞΗ: “Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ἀρ. 47. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ διαχείριση: διαφημίσεις) : Ὁδὸς Περικλέους, ἀρ. 5. Ακίνητα Μπενά Τηλέφωνο: 297 ΤΑΧ. ΚΙΒ. 190 -- Λεύγκωσια | .Ι ΓΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑῑ ΓΙΑΣΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ! της μ΄ , ... δ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΙΕ. ΤΟΥ αΑΝΟΡΦΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ τΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ (ΑΚΕΛ) ί Χρόνος [ος -- Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 3 ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ Λευκωσία, ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 ΧΡΟΒΝΙΑΤΙΚΕΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ' ᾿Ἐσώτερικοῦ: ϐ 2. 8.0 ᾿Εξωτερικοῦ: 5 3.10.0 ΙΦΕΗΝΝΕΚΗΙΝΑΣΗ ΤΝ ΕΙΠΕ ΠΛΗΝ ΜΗ ΧΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΛΤΕΙΣ ΕΠΤΡΙΦΠΙ» Τὸ ἐπαρχιακὸ δικαστήριο Λευκωσία τὴν τρίτη σειρὰ τῶν ἐκλογικῶν ἐνστά φἡ ἀπὸ τοὺς Δημοτικοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους. ᾿Απὸ τὶς 50 ἐνστάσεις ποὺ ἐξεδικάσθησαν χτὲς 51 ὑποθλήθη- καν ἀπὸ τὴ λαϊκὴ παράταξη καὶ ἔγιναν δεχτὲς 8, καὶ 19 ἀπὸ τοὺς «ἐθνικόφρονες» καὶ ἔγιναν δεχτὲς 10. ) Μιὰ ἀπόφαση γιὰ ἕνσταση Ἐν ο «Εθνικόφρονα» Ψηφοφό- ο κι ιά γιὰ µέλος τ αϊκῆ ἄτι βυλάχθηκαν. ο πὸ ελ .ἱ Στὸ μεταξὺ τὸ ἐκλο ς ἐξεδίκασε χτὲς σεων γιὰ διαγρα- γικὸ ἐπιτελεῖο τῆς λαϊκῇ : ταξης ὑπενθυμίζει στὰ ἐνοριακὰ ἐπιτελεῖεα αι Ἀπὸ τὸ ἐρχόμενο Σάθθατο ἀρχίζουν οἱ ἐνστάσεις γιά ἐγγραφή στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους, καὶ θὰ πρέπει νὰ συγ- κεντρώσουν ὅλα τὰ στοιχεία ποὺ χρειάζονται, δηλαδη νὰ ἐξεύρουν τους μάρτυρες γιὰ τὴν κάθε περίπτωση, καὶ νὰ τονίσουν σ ὅλα τὰ µέλη τῆς λαϊκῆς παράταξης που ὑπόβαλαν ἔνσταση ἐγγραφῆς, πὼς εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγ- κη νά παρουσιαστοῦν αὐτοπροσώπως κατὰ τὴν ἐκδίκα. ση τῆς ὑπόθεσής τους μὲ μάρτυρες. Κατάλογο τῶν ἐν- ,. στάσεων ἐγγραφῆς, ποὺ θὰ ἐκδικασθοῦν τὸ Σάθθατο θά δηµοσιέψουµε αὔριο Πέμπτη. | Μὲ ἄλλη ἀνακοίνωσή τ λεῖ τὰ ἐνοριακὰ ἐκλογικὰ ὀργανώσουν πλατειὲς συσκέι 7.90 μ.μ. γιὰ νὰ μελετήσουν τὸ ζήτημα τῶν ἐνστά Ὅλα τα κομματικὰ µέλη τῆς Λεὐκασίας ἔχουν καθῆκο νὰ παρευρεθοῦν σ᾿ αὐτὲς τὶς συσκέψεις. Ποιές αἰτήσεις δ᾽ ᾿ἀκουσδοῦν αὔριο Αὔριο Πέμπτην θὰ ἐκδικασθοῦν στὸ ἐπαρχιακὸ δικα- στἠριο Λευκωσίας αἰτήσεις γιὰ διαγραφὴ ἀπὸ τοὺς ἐκ- λογικοὺς καταλόγους, ποὺ ἀφοροῦν τὰ παρακάτω πρό- σωπα. ᾿ Ὃ λιι ΜΕΠΕΤ ΧΑΝΕ. Λά ατόπουλλον ᾿Ιωάννην, Σταῦρον Κέλλαν, Χρῖστον - κίδην, Στέλιον Μιχαήλ, Νῖκον Πέρικκον, λεωνίδαν Σο λωμίδην, Ζαχαρίαν Στυλιανοῦ, ᾿Ιωάννην Φωτίου καὶ ᾽Α- ναστάσην Χ΄΄ ᾿Ιωάννου. ΕΝΟΡΙΑ ΟΜΕΡΙΕ. ᾿Ανδρέαν χ Θωμᾶ, Ιωάννην Κουλλουρένον, ᾽Αλέξανδρον Κυνηγὸν Χριστόδουλο Κανάρη, Νικόλα Κωνσταντίνου, Χρῖστον /Κυνηγόν, Γ. Κοκώνην, Χριστοφῆν Μάτσην, Χριστάκην Πα- ης ἡ ἐκλογικὴ ἐπιτροπὴ κα- ἐπιτελεῖα Λευκωσίας ὅπως Ψεις σήµερα Τετάρτη στὶς µπρον Καμαρίτην, Γα- σης καὶ ᾿Ανδρέαν Χ΄΄ Θωμᾶ. ΕΝΟΡΙΑ ΤΑΧΤΑΚΑ. Α. 'ταῦρον Ανδρέου, ᾿Αόραάμη Λούκα, ᾿Αναστάσην Γεωργίου, Ιωάννην Γεωργιάδην, Πετράκην ᾿᾽Ιωαννίδην, Μιχαἡλ. ᾿Ιωαννίδην, Νῖκον Κυριακίδην, Λοϊζον Λούκα, Πέ- τρον ΠΙαχνιώτην, Γεώργιον Παπαδόπουλλον, ᾿Ανδρ. Τσα- κλῆν καὶ ᾿Ιωσὴφ Χρίστου. ΕΝΟΡΙΑ ΤΑΠΑΙ ΧΑΝΕ. κὀ- σταν Κουλουμπρῆν, Γεώργιον Μιχαηλίδην, Πέτρον ΓΠα- ναγίδην, Χρυσήλιον Τριγγῆν, Γεώργιον Τάμπαν, καὶ Ἠ- σαῖαν Χαλατσιάν. ΕΝΟΡΙΑ ΤΡΥΠΙΩΤΗ. ᾿Ανδρέαν Πέ- τρου, Ρογῆρον ᾽Αντωνιάδην, Χριστάκην Βατάκην, ᾿Ἠρόδο- τον Βίκην, ᾿Ιωσὴφ Μιχαήλ, Μιχαλάκην Πετρίδην, Γεώρ- γιον Δίκαιον, Γεώργιον Εὐθυμιάδην, Κώσταν Εὐθυμιά- δην, Καράλαμπον ᾿Ιακωθίδην, Νικόλαον Κεραμιδᾶν καὶ Παναγιώτην Κωώνσταντίνου. ΗΕΛΗΙΚΛΤΗ ΕΝΛΣΕΡΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΛΕΜΕΣΟΣ, 5 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).--Συνε- χίστηκε καὶ σήµερα ἡ ἐκδίκαση τῶν αἰτήσεων ἐγγραφῆς στοὺς Δημοτικοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους. Πρῶτος πα- ρουσιάσθηκε ὁ φ. Γιάννης Καρνάος, ποὺ καταδικάσθηκε μὲ τοὺς ἄλλους λαϊκοὺς ἀγωνιστὲς καὶ Δρισκόταν στὴ φυλακὴ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἑτοιμασίας τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων ἀπὸ τοὺς μουκτάρηδες. Ἡ ὑπόθεση τοῦ φϕ. Γιάννη Καρνάου ἀπασχόλησε τὸ δικαστήριο µέχρι τὸ µε- σηµέρι, τελικὰ δὲ ἐπεφυλάχθηκε νὰ δόσει ἀπόφαση τὴν προσεχῆ Παρασκευήν. Μὲ ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρο παρακο- λούθησε τὴν ἐκδίκαση τῆς αἴτησης τοῦ ϕ. Καρνάου πλῆ- θος κόσµου, διότι ἀπὸ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ἐξαρτᾶται ἡ ἐγγραφὴ ἢ μὴ στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους καὶ τῶν ὧν ποὺ θρίσκονται στὴ φυλακή. Μέχρι σήµερα παρουσιάσθηκαν στὸ δικαστήριο 230 αἰτήσεις γιὰ ἐκδίκαση. ᾽Απὸ αὐτὲς οἱ 160 ἀνήκουν στὴν λαϊκὴ παράταξη καὶ οἱ 70 στὴν παράταξη τῶν «ἐθνικο- φρόνων», ᾿Απὸ τὶς 160 αἰτήσεις τῆς Λαϊκῆς παράταξης τὸ δικαστήριο ἐνέκρινε τὶς 116. ᾽Απὸ τὶς 70 αἰτήσεις τῆς παράταξης τῶν «ἐθνικοφρόνων» 52 ἐνεκρίθηκαν καὶ 15 ἀπορρίφθηκαν. Ἡ ἐκδίκαση τῶν αἰτήσεων συνεχίζεται. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζω ΨΙΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ Ὁ κ. Γεώργιος Α. Φιάκος ἀπὸ τὴν ᾿Αθηαίνου καὶ τώρα ἐς Αὐστραλίαν καὶ ἡ δ. Αἱ- μλία Χριστάκη Πάρπα ἀπὸ τὸν Λιθροδόντα καὶ τώρα κάτοικος Λευκωσίας ἔδωσαν ἀμοιθαίαν ὑπόσχεση γάμου. ΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Σήµερα Τετάρτη καὶ ὥρα μμ. καλεῖται πανεργατι- τὴ συνέλευση στὸ οἴκημα των Συντεχνιῶν Λεμεσοῦ μὲ δμα Οἱ Δημοτικὲς ἐκλογὲς παὶ τὰ καθήκοντα τῆς έργα- ς τάξης. 'Ὁμιλιτὴς ὁ φ. υτῆς Σέἐρ6ας, νεργοι σιωφὲρ νὰ παρουσια- σθοῦν στὴ Συντεχνία Ὑπαλ- λήλων Ὁδηγῶν Αὐτοκινή- των Λευκωσίας τὴν Πέμπτην 7.4.49 καὶ ὥρα ὅ μ.μ. --Ἡ προσωρινὴ Κ. Ἔπι- τροπὴ καλεῖ σὲ γενικἡ συνέ- λευση ὅλα τὰ πρώην µέλη τοῦ Παγκυπρίου Μουσικοῦ Συλλόγου στὴν αἴθουσα τοῦ καμπαρὲ «Μπλοὺ Μπὸξ» τὴν ἐρχόμενη Παρασκευή, 8 ᾿Απριλίου καὶ ὥρα 15 µεση- µέρι. Στὴ συνελευση κα- λοῦνται νὰ παρευρεθοῦν καὶ ὅλοι οἱ ξένοι ἐπαγγελματίες ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ μουσικοὶ ποὺ ἔχουν τακτικὴ Εἰδοποιοῦνται ὅλοι οἱ ᾱ- διαμονὴ στὴν Κύπρο. ΌννννιιοιΨσνυσΥυνννυννυνυνυνυνννυννυννυνυνυνννυυ ί»ὸ νά ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Τὸ ΣΥΝΤΕΧΒΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣ ΙΑΣ, ποὺ προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ᾿Ιατρικὴ Περίθαλψη κα. Φάρμακα σὲ χιλιάδες ἐργατικὲς οἰκογένειες διεξά- γει τὴν Προς ΕΧΗ ΠΕΜΠΤΗΝ 7.4.1949 ΟΔΙΚΟΝ ΕΡΑΝΟΠ Δῶστε ὅλοι τὴ συνεισφορά σας στὸν ἀνθρωπι Ότικὸ αὐτὸ σκοπό. ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /ἡνννννννονννννυυυΨυσυσΨσψνυν λα ΑΔ ο Αα κ καακδαααααα ας α κας 2244 ρρο.. μ ΙΜΙΗΜΙΙ ΙΗΜΗΝ Τὸ Πρακτορεῖο «ἘΕλεύθε- ρη Ἑλλάδα» πληροφορεῖται ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα ὅτι μεγάλος πανικὸς καὶ σύγχυση ἐπι- κρατεῖ στὶς τάξεις τῶν µο- ναρχικῶν τῆς ᾿Αθήνας ὕστε- ρα ἀπὸ τὶς νίκες τοῦ Δημο- Γλαὸς καὶ ὁ Δημ. Στρατὸς κρατικοῦ Στρατοῦ στὸ Γράµ µο, Βόϊο καὶ Σμόλικα. Τὸ ΙΓενικὸ ᾿Επιτελεῖο ἐκφράζει 5 Ισοθαρὲς ἀνησυχίες γιὰ τὴν τος πληροφόρησε τὸ Γενικὸ Ιτόχη τῶν μεγάλων τμημάτων 'τοῦ μοναρχοφασιστικοῦ στρα τοῦ ποὺ περικυκλώθηκαν σ᾿ [αὐτὲς τὶς περιοχές. Ἡ ἀπό- ἔγνωση τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου τῆς ᾿Αθήνας ἐκφράζεται χα- Ρρακτηριστικὰἁ στὶς εἰδήσεις, κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ [Πς πάγος, μόλις πληροφορήθηκε τὴ µεγάλη ἐπίθεση τῶν ἄνταρ- τῶν καὶ τὴν κύκλωση τῶν Ἴθυνο γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἐ- Ιπιχειρήσεων τὸν Τσακαλῶ- Ἴτο, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἅμε- σης δυνάμεών του, ἔσπευσε νὰ καταστήσει προσωπικἀ ὑπεύ ἀντικατάστασής του :στὴν περίπτωση ποὺ ἡ κατά- σταση δὲν θὰ ἐδιορθώνετο. ο ΣΣ’ ἀπάντηση πρὸς τὶς πιὸ! Γπάνω ἀπειλὲς, ὁ Τσακαλῶ- | Επιτελεῖο τῆς ᾿Αθήνας, πὼς οἱ ἀντάρτε μπῆκαν ἀπὸ τά. Αλθανικὰ σύνορα καὶ |κτύπησαν τὶς μοναρχικὲς δυ- νάµεις αἰφνιδιαστικὰ ἀπὸ 'τά πλευρά. ᾿Ενδεικτικὸ τῆς μεγάλης :σύγχυσης ποὺ ἐπικρατεῖ ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ Δ.Σ.Ε. εἷ- ἴναι ἀκόμη καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Παπάγος ἔστειλε έπει- γόντως στὸν τοµέα τῶν ἐ- πιχειρήσεων καὶ τὸν στρα- τηγὸ Βεντήρη, ποὺ εἶναι ἀν- τίζηλος Στὸ μεταξὺ οἱ ᾿Αθηναϊκὲς ἐφημερίδες ὁμολόγοῦν ὅτι «δὲν ἀνεμένετο νὰ ἀναπτύ- ἔουν τοιαύτην δρᾶσιν οἱ λη- στοσυμμορῖται», καὶ ὅτι «αἱ ἐπιθέσεις των κατέλαθον ἐξ ἀπροόπτου τὸ ᾿Επιτελεῖο». ἛἜξ ἄλλου, γνωστὸς 6ενι- ζελικὸς στρατιωτικὸς παρά- Ύοντας, σχολιάζοντας τὴν καινούργιαν ἐπιθετικὴ ὃρα- στηριότητα τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδας, τό- νισε πὼς τὸ ᾿Αρχηγεῖο τῶν ἀνταρτῶν ξεγέλασε τὸν ΠΠα- πάγο καὶ μὲ μιὰ σειρά δευ- τερεύουσες ἐπιθέσεις τὸν ἕ- κανε νὰ πιστέψει ὅτι τὸ ἐπί- τοῦ Ἰσακαλώτου., ΠΕΡΙΦΛΝΕΙΣ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΗΜΙΚΡΛΤΙΚΟΥ ΣΤΡΛΤΟΥ ΕΛΛΛΛΛΣ Ὁι ΝΝΛΡΧΟΦΛΣΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΝΛΜΗΣ ΠΕΡΙΚΥΚΛΏΒΗΚΛΝ ΚΛΙ ΕΞΟΝΤΟΝΟΙΝΤΙΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ 8! ΛΠΛΛΕΙΕΣ Τ0Υ ΕΧΘΡΟΥ ΣΕ ΝΕΚΡΟΙΣ, ΤΡΛΥΜΛΤΙΕΣ, ΛΙΧΗΛΛΩΤΟΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΛΛΗ ΣΙΓΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΛΡΧΟΦΑΣΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΛΘΗΝΑΣ ΚΛΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΘΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 5.- Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» γείου τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδας: «Οἱ ἐπιθετικὲς ἐπιχε χὲς Βοΐου, Γράμμου, Ἑμόλικα, ἀναπτύσσουνται ἱκανοποιητικά. Οἱ ραδίδουνται. Όλες οἱ προσπάθειες τῶν μοναρχικῶν γιὰ νὰ σπάσ ἐπιχειρήσεις συνεχίζονται σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο τοῦ Γενικοῦ καὶ πολεμικὸ ὑλικὸ εἶναι πολὺ µεγάλες». µετάδωσε σήµερα τὸ πιὸ κάτω ἔκτακτο ἀνακοινωθὲν τοῦ Γενικοῦ ΄ΑἊρχη- ἰρῆσεις τῶν τμημάτων τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδας στὶς περιο- δυνάµεις τοῦ ἐχθροῦ ποὺ κυκλώθηκαν διαλύουνται, ἐξοντώνουνται ἡ πα- ουν τὸν κλοιὸ τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ ἀπέξω πνίγουνται στὸ αἷμα. Οἱ ᾿Αρχηγείου. Οἱ ἀπώλειες τοῦ ἐχθροῦ σὲ νεκρούς, τραυματίες, αἰχμαλώτους κεντρο τῶν ἐπιθέσεων τού |χίας τοῦ Δ.Σ.Ε. ἐξαπόλυσαν Δ.Σ.Ε. θὰ ἦταν οἱ νότιες πε- | ἐπίθεση ἐνάντια στὸ ἆἄερο- ριοχὲς τῆς Ἑλλάδας. «Ἔτσι --ουνέχισε ὁ σχολιαστὴς--τὸ Γενικὸ ᾿Επιτελεῖο Στρατοῦ (μοναρχικοῦ) συγκέντρωσε τὸ κύριος ὀάρος τῶν δυνά- µεών του πρὸς νότο, τὴ στιγ- 'μὴ ποὺ τὸ ᾿Αρχηγεῖο τῶν ἀν- ἱταρτῶν, τὶς δικές µας μετακινήσεις, ἑτοίμαζε τὴν ἐπίθεσή του στοὺς ὀρεινοὺς ὄγκους τοῦ Γράμμου, τοῦ Σμόλικα καὶ τοῦ Βοΐου». ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 5.- Τὸ Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἑλ- λάδα» μεταδίδει τὰ πιὸ κά- τω γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Δημοκρατικοῦ στρατοῦ στὴν περιοχἡ τοῦ Καϊμακτσαλάμ Γµήµατα τῆς 24ης ταξιαρ- ἐκμεταλλευόμενο: Ὀρόμιο τῆς ᾿Αρδέας, ὅπου εἶχε κάμει ἀναγκαστικὴν προσγείωση μοναρχικὸ ἆε- ῥροπλάνο, ποὺ ὀλήθηκε σὲ προηγούμενες ἐπιχειρήσεις ἀπὸ τὸ ἀντάρτικο πυροθο- λικό, Ἡ ἐπίθεση διεξήχθηκε μὲ ὁπλοπολυθόλα καὶ ὅλ- µους καὶ διάρκεσε τρεῖς ὦ- ῥες. Τὸ προσγειωµένο ἆἄερο- πλᾶνο ὑπέστη σοθαρώτατες ζημιές. Οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ ἀεροδρομίου καταστρά- φηκαν. Οἵ μοναρχικοὶ εἶχαν πέντε νεκροὺς καὶ ἕξη τραυ- µατίες. Σ᾽ ἄλλα σημεῖα τὶς ἴδιας περιοχῆς, σαμποτὲρ τοῦ Δημοκρατικοῦ στρατοῦ ἀνατίναξαν μὲ νάρκες τρία στρατιωτικἁἀ αὐτοκίνητα. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, Ὁ.-- Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἓλ- λάδα» µετάδωώσε τὴν πιὸ κάτω ἀνακοίνώση τς Προ- σωρινῆς Δημοκρατι:.ῆς Κυ- θέρνησης. «1. Ἡ Προσ. Δημοκρατικὴ Κυθέρνηση τῆς ᾿Ελεύθερης Ἑλλάδας ἀνασχηματίστηκε μὲ πρόεδρό της τὸ Μῆτσο Παρτσαλίδη, [, Γραμματέα τοῦ ΕΑΜ. Τὰ ἄλλα µέλη τῆς Κυθέρνησης εἶναι Γιάννης ᾿Γωαννίδης, ἀντιπρόεδρος, (Κ.Κ.Ε). Βασίλης Μπαρ- ἱτζώτας (ΙΚ.Κ.Ε.) τῶν ἔσωτε- | ρικῶν. Λεωνίδας ὙΣτρίγγος (Κ.Κ.Ε.) τῶν Οἰκονομικῶν. Κ. Καραγιώρνης (Κ.Κ.Ε) τοῦ πολεμικοῦ ἀνεφοδια- σμοῦ. Π. Ροῦσος (Κ.Κ.Ε.) τῶν ᾿Εξωτερικῶν. Μῆτσος Βλαντᾶς (Π.Κ.Ε) τῶν Στρα τιωτικῶν. Μῆτσος Παπαδη- µήτρης {Α.Κ.Ε.) τῆς Γεωρ- γίας. Μιλτιάδ. Πορφυρογέ- νης (Ι.Κ.Ε.) τῆς Δικαιοσύ- νης, Παρμενίων ᾿Αγγελίδης (ΑΚΕ). νοµίας. Π. Κόκκαλης ({Κ. τῆς ᾿Εθνικῆς Οἰκο- | Κ.Ε.) τῆς Παιδείας καὶ προ- σωρινὰ τῆς ὑγιεινῆς. Γιάν- νης Βουρνᾶς (ΑΚΕ) τῆς συγκοινωνίας. ᾿Απόστολος Γκρόζος (Γ.Σ.Ε.Ε.) τῆς Ἔρ- Υασίας,. Ταπακίδης (ΑΚΕ) τῆς Προνοίας. Στέφανος Παυλίδης (Ἔνωσης Γεωργ. Συνεταιρισμῶν) ὑὕφυπουρ- γὸς συνεταιρισμῶν. Δίπλα στὸ ὑπουργεῖο ᾿Εσωτερικῶν ἱδρύεται Διευθυντήριο γιὰ τὶς ἐθνικὲς μειονότητες. 2. Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἆ- γασχηματισμοῦ της, ἡ Πρ. φούχτα ἀνθρώπων, Κυθερνηση τῆς μα δημοσιεύεται πιό κάτω). 3. Ἡ Πρ. Δ. Κυθέρνηση ἀνασχηματίζει τὸ ᾿Ανώτατο Δημοκρατικὴ Κυθέρνηση δί- Πολεμικὸ νει γενικὴ ἀμνηστεία σ᾿ ὅ- 'Δημοκρατικοῦ λους ἐκείνους ποὺ κατηγο- | Ἑλλάδας, ροῦνται γιὰ ἐγκλήματα κα. 'Ἠῖκος Ζαχαριάδης (Πρόε- τὰ τοῦ λαοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ μιὰ δρος), Γιάννης ᾽Ιωαννίδης ποὺ ἡ Βασ. Μπαρτζώτας, Μῆτσος Ἐλεύθερης Βλαντᾶς, Γιώργης Βοντίσιος Ἑλλάδας χαρακτηρίζει σὰν | (Γούσιας), ἐγκληματίες πολέμου». Πά- | γιώργης, νω σ’αὐτο ἣ 11ρ.Δ.Κυθέρνηση:| Στέφανος Δηλέγης καὶ Γι- ἐκδίδει ξέχωρο Διάγγελμα. |ώργης (Σημ. «Ν. Δ.» Τὸ Διάγγελ- Ζαχαριάδης θὰ διεκπεραιώ- | Κυθέρνησης µέσα ΛΝΛΣΧΗΝΜΛΤΙΣΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΛΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΒΕΡΗΣ ΕΛΛΛΛΛΣ ΠΡΟΕΛΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΛΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ : 0 ΔΗΜ. ΠΛΡΤΣΛΛΙΛΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 0 ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΛΡΙΛΔΗΣ τοῦ Στρατοῦ ὡς ἀκολούθως Συμθούλιο Κώστας Καρα- Κ.. Πολιγιάννης, Ελευθεριάδης. Ὁ νει τὶς ἐξουσίες Δημ. τῆς στὸ ᾽Ανώ- τατο Πολεμικὸ Συμθούλιο, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 5.- Τὸ Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἕλ- λάδα» µετάδωσε τὸ πιὸ κά- τω Διάγγελμα τῆς Πρ. Δη- μοκρατικῆς Κυθέρνησης μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἀνασχημα- τισμοῦ της ) «Πατριῶτες καὶ Πατριώτισ- σες, Ὁ ἀνασχηματισμὸς τῆς Πρ. Δημοκρατικῆς Κυθέρνη- σης εἶναι ἕνα γεγονὸς ἐξαι- ρετικῆς σημασίας γιὰ τὸ λα- ϊκοδημοκρατικὸ µας κίνη- μα, Ὁ ἀνασχηματισμὸς αὖ- τὸς ἐκφράζει τὸ κοινὸ μέ- Καὶ τὸ διάγγελμα συνεχί- ζει. «Τίποτε ὅμως δὲν µπο- ρεῖ νὰ κάμει τὶς ψευτιὲς τους πιστευτές. ᾿Εμεῖς, µονάχα ἐμεῖς, μὲ τοὺς ἀγῶνες µας, τὶς θυσίες καὶ τὸ αἷμα µας, ἐγγυούμαστε τὴν ἀκεραιότη- τα τῆς Ἑλλάδας.Ὁ μµοναρχο- φασισμὸς κάνει ἁλιώτικα τὴ δουλειά του Στὰ στρατό- πεδα συγκέντρωσης καὶ στά «Γιὰ τὴ διευκόλυνση μιᾶς τέτοιας δημοκρατικῆς συνεν- νόησης, ἡ Κωθέρνηση τῆς Ἐλεύθερης Ἑλλάδας παρα- χωρεῖ γενικὴν ἀμνηστεία σ ὅλους ἐκείνους ποὺ κατηγο- ροῦνται γιὰ ἐγκλήματα ἐ- νάντια στὸ λαό, ἐκτὸς ἀπὸ μιὰ φούχτα ἀνθρώπων, ποὺ μετροῦνται στὰ δάκτυλα, καὶ ποὺ ἡ Πρ. Δημοκρατικὴ Κυθέρνηση θεωρεῖ σὰν «ἐγ- κληµατίες πολέμου». Δηλα- δἠ--τὸν Παῦλο καὶ τὴ Φρει- δερίκη, τὸν Παπάγο, τὸν Τσακαλῶτο, τὸν Πεζόπουλο, τὸ Σοφούλη καὶ τὸν Τσαλ' δάρη, τὸ Ρέντη καὶ τὸ Μαρ- Κανελλόπουλο κεζίνη, τὸν ό ς καὶ τὸν Τουρκοθασίλη, τὸ Ζέρόθα καὶ τὸ Γονατᾷ, τον Παπανδρέου, τὸ Διομήδη καὶ Πεσματζόγλου. «Πατριῶτες καὶ Πατριώτισ: σες, Τὴν εἰρήνη καί τὴ συνα- δέλφωση θά τὴν ἐπιθάλουν, ἔτσι ἢ αλιῶς, ὁ Ἑλληνικος μὲ τὴ δύναμή τους. Ὅσο πιὸ γερὰ εἶναι τὰ κτυπήµα- τα ποὺ καταφέρουμε ἐἑνάν τια στὸ µοναρχοφασισµο, Ὁ- σο πιὸ µεγάλη εἶναι η υπο: στήριξη ποὺ δίνει ὁ λαός στο Δημ. στρατό, ὅσο πιὸ µασι- κἡ καὶ ἀποφασιστικὴ εἶναι Ἐν πρι ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΒ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΘΑ ΛΑΒΗ ΧΩΡΑΠ | ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΣ ΤΑΣ 2:15 μμ. ου Ἱλίωσης καὶ συναδέλφωσης, Γποὺ παραλύει τὰ νεῦρα του ἡ ἀντίσταση τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν ἐργαξομένων στις πόλεις, τόσο πιὸ πολὺ πλα- ταίνει τὸ κίνηµα τῆς συμφι- Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΡΑΧΙΡΕΙ τωπο τῶν καταπιεζοµένων καὶ ἐκμεταλλευομένων ἐρ- γατῶν, ἀγροτῶν, μεσαίων λαϊκῶν στρωμάτων, τῆς προ- οδευτικῆς διανόησης καὶ τῶν ἐθνικῶν µειονοτήτων, καὶ ανερώνει τὴν ἀνάπτυξη τῆς ύναμης τῆς Δημοκρατικῆς ας ᾿Επανάστασης, Οἳἵ ξένοι ἱμπεριαλιστὲς καὶ οἱ µοναρ- χικοὶ τῆς ᾿Αθήνας διαλάλη- σαν ὅτι τὸ 1948 θὰ ἐξόντω- ναν καὶ θὰ ἔσθυναν τὸ Δη- μοκρατικὀ Ἀτρατὸ Ελλά- ὃὅας. Μὰ ἔγινε τὸ ἀντίθετο. Ὁ Δ.Σ.Ε., µέσα ἀπὸ τὶς κε ἀκόμη πιὸ δυναμωμένος. Ἡ ἀντίσταση τοῦ ἛἙλληνι- κοῦ λαοῦ διαρκῶς µεγαλώ- νει. Τὸ λαϊκὸ κίνηµα εὐρύ- νεται καὶ στεριώνει. ᾿Απὸ τὴν ἄλλη, ἡ κατάσταση στὴν ᾽Αμερικανοκρατούμενη Ἑλ- λάδα κάθε µέρα γίνεται καὶ πιὸ κρίσιμη. Ἡ πεῖνα καὶ ἡ ἀθλιότητα µαστίζει τοὺς ἐρ- γάτες καὶ τοὺς ὑπαλλήλους στὶς πόλεις. Οἱ ἀγρότες µας ἐξαναγκάζουνται ἀπὸ τοὺς ξένους νὰ πουλοῦν τὰ προῖ- ὀντά τους σὲ τιμὲς κάτω ἆᾱ- πὸ τὸ κόστος τῆς παραγω- σκληρὲς µάχες τοῦ 1948 θγῆ-| γῆς. Τὸ ὄργιο τῆς ἐκμετάλ- λευσης τῶν ἀγροτῶν καὶ τῶν ἐργαζομέ: νων ξεπερνᾶ κάθε φαντασία. Ὑπουργὸς τῆς µμοναρχικῆς Κυθέρνησης τῆς ᾿Αθήνας ἕ- φτασε ὥς τὸ σημεῖο ν᾿ ἀπει- λεῖ καὶ κλείσιμο τῆς Βου- λῆς γιὰ νὰ μὴ συξητηθοῦν ταχρήσεων σὲ λαοῦ ἐθνικὲς ταπεινώσεις καὶ οἱ ἐξευτελισμοί, µόνο µμὲ τὶς χειρότερες καταστάσεις ᾱ- ποικιακῶν χωρῶν μποροῦν νὰ συγκριθούν. Οἱ ᾿Αμερι- νησιὰ τοῦ θανάτου δεκάδες χιλιάδες στελέχη τοῦ λαϊκοῦ κινήματος καὶ ἁπλοὶ δηµο- κράτες Θθασανίζουνται καὶ σκοτώνουνται, γιατὶ ἔμειναν πιστοὶ στὸ λαὀ καὶ στὰ ἴδα- νικά του. Αντικρυς στὰ ἐγ- κλήµατα τοῦ µοναρχοφασι- σμοῦύ, ἐμεῖς ἁἀντιπαρατάσ- σουµε τὸ λαϊκό µας κίνηµα καὶ τὴ Δημοκρατική µας Ἔ- πανάσταση. Ἡ δύναμή µας |κρότηση»--«Λαϊκὴ Δημοκρα.. ΄ θρίσκεται στοὺς δεσμούς µας μὲ τὸ λαὸ καὶ τὰ πιὸ γνήσια συμφέροντα τοῦ Ἔ- θνους. Τὸ φλάμπουρό µας εἶναι ἀκατανίκητο, γιατὶ ᾱ- πάνω του γράφει «Ἐθνικὴ λευτεριὰ καὶ ᾿Ανεξαρτησία» --«᾿Ισοτιµία καὶ Αὐτοδιάθε- ση τῶν ᾿Ἐθνικῶν Μειονοτή- των»--«Εἰρήνη καὶ ἀνασυγ- τία καὶ Σοσιαλισμός». Πά- ἵνω σ᾿ αὐτὸ τὸ Φλάμπουρο θὰ σπάσει τὰ μοῦτρα του ὁ µο- ναρχοφασισμµός. Πιὸ κάτω ἡ Διακήρυξη το- γίζει: Μένοντας πιστοὶ στὸ πρόγραµµα τοῦ ᾿ἘΕαμικοῦ Συνασπισμοῦ δὲν σταµατή- σαµμε ποτὲ νὰ διακηρύττου- µε, καὶ τώρα δραττόµαστε ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΕΙΛ ΕΚΤΟΣ ΑΠ ΜΙ ΦΟΥΧΤΑΛ ΜΕΤΙΡΗΝΕΝΩΝ ρίζεται τώρα ἀποκλειστικὰ στὴν ἔνοπλη ἀμερικάνικη ἐ- πἐµόαση. Ὁλάκερος ὁ προ- σανατολισμὸς του γιὰ νὰ σωθεῖ στρέφεται τώρα πρὸς τὰ ἐκεῖ, Μὰ τὸ λαοδημοκρα- τικὸ κίνηµα εἶναι σὲ θέση νὰ χαλάσει καὶ τὰ νέα αὐτὰ σχέδια τῶν ψευδοκυθερνη- | ας, τῶν τῆς ᾿Αθήνας. Μᾶς παρα- στέκει στὸν ἀγώνα µας ὁ- λόκληρο τὸ στρατόπεδο τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δηµοκρατί- ποὺ ἐπὶ κεφαλῆς του θρίσκεται ἡ µεγάλη χώρα τοῦ Σοσιαλισμοῦ. «Εἶναι ἀλήθεια-- προσθέτει τὸ Διάγγελμα--ὅτι ἡ πάλη µας εἶναι σκληρὴ καὶ ἄνιση. Ὅμως, ἕνας λαὸς ποὺ ἔχει πεισθεῖ ὅτι ἡ µοναδικἡ διέ- ἔοδος ἀπὸ τὶς συμφορὲς του εἶναι ἡ ἔνοπλη πάλη, ἕνας λαὸς ποὺ ξέρει νὰ πεθαίνει γιὰ τὴ λευτεριὰ καὶ τὴ δη- µοκρατία, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ νικήσει. ταρτῶν Πταν αἰφνιδιαστικὴ, τὴ δύναμη τοῦ Δ.Σ. ποὺ ἐχθροῦ. . Ὁ µοναρχοφασισµος στη μετέχει στὶς ἐπιχειρήσεις αὐτές σὲ 4 μεραρχίες. Ἡ ἐπίθεση, σύµφωνα μὲ τὸ ἀνακοινώθὲν ἑ- ξαπολύθηκε ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Βίτσι. Ἡ ἀεροπορία (μοναρχοφασιστικὴ) παίρ- γει µέρος στὸν ἀγώνα. Στρατιωτικοὶ πα- ρατηρητὲς στὴν ᾿Αθήνα πιστεύουν πως ἡ δράση τῆς ἀεροπορίας δὲν µπορεί ν ἀποθεῖ ἀποτελεσματικὴ γιατὶ οἱ µάχες διεξάγονται σὲ ὀρεινοὺς ὄγκους. Τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ ᾿Επιτελείου παρα- δέχεται ὅτι ὁ Δημοκρατικὸς Στρατὸς κατέλαθε τὰ ὑψώματα Μπολιάνα, Γύ- φτισσα, Ταμποῦρι, Προφήτης Ἠλίας καὶ Λιάµα καὶ ὅτι ἀνάγκασε σὲ ὑποχώρηση τὰ εἰς Κάντζικο τµήµατα τῶν µοναρχι- κῶν δυνάµεων. Επίσης τὸ Ἐπιτελεῖο ὁ- μολογεῖ ὅτι Επιτελείου ἀναφέ- κι ἀνεθάζει σε τοὺς ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΤΟ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΟΜΟΛΟΓΕΙ 0Τ! 0 ΔΗΜΟΚΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ Τ0,ΓΡΑΜΜΟ ΑΘΗΝΑΙ, 5 (Ρέουτερ).-- Ἔκτακτο ση- | μερινὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Γεν. Ἰ Στρατοῦ (μοναρχοφασιστικοῦ). ρει ὅτι «συνεχίζονται οἱ σκληρὲς µάχες ποὺ ἄρχισαν ἀπὸ τὴ Τη τοῦ ᾽Απρίλη στην περιοχῆ τοῦ Γράμμου». Παραπέρα τὸ ἆᾱ- νακοινώθὲν τονίζει πὼς ἣ ἐπίθεση τῶν ἀν- ὁ μοναρχικὸς στρατὸς ἔχα- σε ὥς χθὲς στὶς διεξαγόµενες μάχες στὸ Γράμμο 67 νεκρούς, 132 τραυματίες και 48 ἀγνοουμένους. , Ὁ ραδιοσταθμὸς τῆς ᾿Αθήνας µετάδω σε, ὅτι ἡ ἐπίθεση αὐτη τῶν ἀνταρτῶν εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπὸ τῆς ἔναρξης τοῦ ἀνταρτοπολέμου. , Ἡ Κυθέρνηση τῆς ᾿Αθήνας διαθίόα- ἰσχυρισμοὺς της, κ ᾿Αλθανικὴ θοῄθεια ὑπὲρ τῶν ἀνταρτῶν, στὴ «Βαλκανικὴν» 1 καὶ στοὺς ἀντιπροσώπους τῶν δυτικῶν δυνάµεων στὴν ᾿Αθήνα. . ΜΟΣΧΑ, 5.-Τὸ διάόηµα τῆς µοναρ: χοφασιστικῆς Κυθέρνησης πρὸς τὴ «Βαλ- κανικὴ» ᾿Ἐπιτροπὴ καὶ τὶς δυτικὲς χῶρες γιὰ δήθεν ὑποστήριξη τῶν ἀνταρτῶν ἐκ µέρους τῆς ᾽Αλθανίας δείχνει ὁλοκάθα- ρα τὴ δεινη θέση, στὴν ὁποία ἔχει περι- έλθει τὸ ξενόδουλο καθεστώς. ᾽᾿Ακόμα τὸ διάόηµα αὐτὸ φανερώνει τὴν ἀδυναμία τῶν μισθοφορικῶν στρατευμάτων νὰ κα- ταθάλουν τὸ ἡρωϊκὸ Δημοκρατικὸ στρα-| τὸ μὲ τὶς δικές τους δυνάμεις, γιὰ ἀνοικτὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ τὰ τελευταῖα σκάνδαλα κα-. θάρος τοῦ. καὶ τῆς χώρας. Οἱ. ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΛΒΛΛΟΥΜΕ Τ0/ΦήΦ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Τ0 ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΘΕΣΙΝΟΥ ΡΩΜΑΛΕΟΥ ΔΙΑΙΓΕΛΜΑΊΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ἐργατῶν, τῶν ι|κανοὶ γράφουν οἱ ἴδιοι τοὺς νόμους, κι’ οὔτε κἂν τὰ συν- τακτικὰ λάθη δὲν ἐπιτρέπουν στὴ Βουλὴ τῆς ᾿Αθήνας νὰ διορθώσει. Ὁ ἱμπεριαλισμὸς ἀγωνίζεται γιὰ νὰ µεταδά- λει τὴν Ἑλλάδα σὲ πολεμι- κὀ προγεφύρωμα γιὰ τὴν προώθηση τῶν κοσµοκρατο- ρικῶν του σχεδίων. Οἱ µο- γαρχοφασίστες, ἐνῶ ἐἑξαν- ὁραποδίζουν ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ξεσηκώνουν συκο- φαντικὸ θόρυδο γιὰ τὸ Μα- κεδονικό, ἐξαιτίας τῆς συν- ἱεργασίας µας μὲ τὴ Νόφ». “ΜΟΝΑΧΑ ΕΜΕΙΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΕΓΓΥΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” ξανὰ τὴν εὐκαιρία νὰ διακη- ρύξουμε, πὼς εἴμαστε ἔτοι- μοι γιὰ μιὰἁ δημοκρατική συνεννόηση, γιὰ τὴν κατά- παυση τοῦ ἐμφύλιου πολέμου καὶ τὴν εἰρήνεωση τῆς χώ- ρας, πάνω στὴ θάση τῆς ἆ- νακοίνωσης ποὺ ἡ Προσωρ. Δημοκρατικὴ Κυθέρνηση ἕ- ξέδωσε στὶς 22 τοῦ Γενάρη 1945». “ΕΓΚΛΗΜΛΤΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥ” Εμπρός! -- ἀντρειωμένοι μαχητὲς τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, πολλαπλασιάστε τὰ κτυπήµατά σας κατὰ τοῦ ἐχθροῦ. Ἐργάτες καὶ ὑπάλ- ληλοι, παλαίψετε γιὰ τὸ ψω- µί σας, πυκνῶστε τὶς φά- λαγγες τοῦ Δ.Σ.Ε. ᾽Αγρό- τες, ἀγωνιστεῖτε γιὰ νὰ πά- Ψει ἡ καταλήστεψη τῶν προ- όντων σας, ζητεῖστε νὰ Ὑυ- ῥίσετε στὰ σπίτια σας καὶ στὰ χωριά σας. Φαντάροι καὶ ἐθνοφρουρίτες, μὴν πο- λεμάτε ἐνάντια στ᾽ ἀδέλφια σας τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρα τοῦ, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ λευτεριά καὶ τὴν ἀνεξαρτη- σία τοῦ ἜἛθνους. Ζητεῖστε τὰ ἀπολυτήριά σας. ᾿Απαι- τεῖστε νὰ σταματήσει ἡ ᾱ- δικη αἱματοχυσία. Βέοι καὶ γέες τῆς Ελλάδας, ᾿Επονί- τες καὶ ᾿Επονίτισσες, στα- θεῖτε παντοῦ ἀλύγιστοι, σύμ- 6ολο τῆς ἀπολύτρωσης τοῦ ἔθνους ἀπὸ τὴν καινούργια κατοχή. Μἠ γονατίσετε, πα- λαίψετε ἀντρειωμένα ὥς τὸ τέλος. Ἡ νίκη εἶναι δική μας. --Εμπρός, ὅλοι µαζί, γιὰ νὰ κάµουµε τὸ 1945, ἀποφα- σιστικό χρόνο πρὸς τὴ νί- κη. Τὴ νίκη τῆς λευτεριᾶς καὶ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδας. Τὴ νίκη τῆς εἰρή- νης καὶ τῆς ἀνασυγκρότη- σης. Τὴ νίκη τῆς λαϊκῆς Δη- µοκρατίας καὶ τοῦ Σοσιαλι- « σμοῦ. “ΟΛΟΙ ΣΤ ΑΡΜΑΤΑ, ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ». ΝΕΑ. ΣΟΠΙΕΙΙΚΗ ΜΙΑΝΟΙΗΗΙΗ ΠΡΙ ΤΙΣ ΛΥΤΙΚΕΣ ΝΥΗΜΗΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙ, 2 (Ρέουτερ).-Ὁ ἐδῶ πρεσθευτὴς τῆς Σ. Ἔνωσης κ. Μποκομόλωφ ἐπέδωσε σήµερα πρὸς τὴν ᾽Αγ- γλία, τὴ Γαλλία καὶ τὶς Ἑν. Πολιτεῖες διακοίνωση ἐνάν- τια στὶς ἀποφάσεις ποὺ πάρθηκαν τελευταῖα ἀπὸ τὶς δυτικὲς δυνάµεις σχετικἁ μὲ τὰ σύνορα τῆς δυτικῆς Γερ- μανίας. Στὴ διακοίνωσή της ἡ Σοθιετικἠ “Ένωση τονίζει ὅ- τι ὅλες οἱ ἀποφάσεις τῶν δυτικῶν χωρῶν γιὰ τὸ Γερμα- νικὸ ζήτημα, κ΄ ἰδιαίτερα γιὰ τὰ σύνορα τῆς Γερμανίας, εἰναι παράνομες, ᾿Ἐκπρόσωπος τῆς ! αλλικῆς Κυδέρνη- σης δήλωσε σήµερα ὅτι εἶναι παράλογη ἡ ἀπαίτηση, ὅ- πως οἱ συνοριακὲς μεταθολὲς τῆς Γερμανίας γίνουν μὲ τὴ συγκατάθεση τῆς Σο6. “Ενωσης. ΝΙΚΕΣ ΤΗ ΚΟΗΗΟΙΛΙΤΙΝΗ ΝΤ ΝΛΗΕΟΝ ΣΤΗ ΕΙΡΗΛΝΙΛ ΡΑΓΓΟΥΝ, 5 (Ρέουτερ).-- Οἱ Κομμουνιστὲς συνεχί- ζουν τὸν ἀγώνα ἐνάντια στὶς κυθερνητικὲς δυνάµεις σὲ διάφορες περιφέρειες τῆς Βιρμανίας. Τὰ κυθερνητικἁ στρατεύματα ἀναγκάζονται σὲ πολλὲς περιπτώσεις νὰ ὑποχωροῦν καὶ νὰ τρέπονται σὲ ἄτακτη φυγἠὴ μπροστά στὴν ὁρμὴ καὶ τὴν µαχητικότητα τῶν Κομμουνιστικῶν δυνάµεων. . Σύμφωνα μὲ πληροφορίες κυθερνητικῆς πηγῆς δια- τάχθηκε κατάπαυση τῶν ἐχθροπραξιῶν σ᾿ ἕνα σημεῖο, ποὺ ἀπέχει 15 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴ Ραγγούν. Οἱ ἴδιες πλη- ροφορίες ἀναφέρουν ὅτι στὸν τοµέα αὐτὸ οἱ πολεμιστὲς τῆς φυλῆς Καρὲν παραδόθηκαν χωρὶς ὄρους στὰ κυδερ- νητικἁ στρατεύματα. ἡ ΑΠΙΙΡΗΙΚΗ ΤΠΙΣ ΠΙ ΤΗΝ πηΙΡΛΦΗ ΤΟΥ ΕΟΡΕΙΔΛΤΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑ, 5.- Ὁλόκληρος ὁ ἀντιδραστικὸς τύπος σ᾿ ὅλες τὶς χῶρες πανηγυρίζει γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Βορειοατλαντικοῦ Συμφώνου καί, παρ᾽ ὅλες τὶς προσ- πάθειες του νὰ τὸ χαρακτηρίσουν σὰν ἀμυντικό, ἀφή- νει νὰ νοηθεῖ ὅτι ἡ συμμαχία αὐτὴ στρέφεται κατὰ τῆς Σο96. Ἔνωσης καὶ τῶν Λαϊκῶν Δημοκρατιῶν. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΜ, 5 (Ρέουτερ).-- ᾽Αμέσως μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Βορειοατλαντικοῦ Συμφώνου Ὑχθὲς στὴν Οὐάσιγκτων, συνῆλθαν σὲ ἰδιαίτερη σύσκεψη οἱ ὑπουρ- γοὶ τῶν ἐξωτερικῶν ᾽Αγγλίας, Γαλλίας, ᾽Αμερικῆς καὶ τῶν χωρῶν τῆς Μπενελοὺξ γιὰ ἐξέταση τοῦ ζητήματος τῆς παροχῆς ᾽Αμερικανικοῦ πολεμικοῦ ὑλικοῦ στὶς µε- τέχουσες στὸ Σύμφωνο δυνάµεις. Τονίζεται ὅτι μιὰ ἀπὸ τὶς κυριώτερες συνέπειες τοῦ Βορειοατλαντικοῦ εἶναι ὅτι στὸ µέλλο θὰ ὑπάρχει στενἡὴ καὶ πραγματικὴ συνερ- Ὑασία τῶν πολεμικῶν στόλων ᾽Αγγλίας καὶ ᾽Αμερικῆς. Φέτος θὰ γίνουν μεγάλης κλίµακος γυμνάσια τῶν δυὸ στόλων στὸν ᾿Ατλαντικό. Στὴ Μεσόγειο ὁ ᾽Αμερικανικὸ στόλος χρησιμοποιεῖ ἤδη τοὺς λιμένες τῆς Μάλτας καὶ τοῦ Γιόραλτάρ. ΕΗΚΤΛΚΙΙ ΜΗΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΗΝΗΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ἍΚΜΤΑ ΤΝ ΛΙΗΜΟΣΙΘΗ ΠΑΛΛΕΝΜΗ ΑΘΗΝΑ, 2 (Ρέουτερ).- Ἡ Κυθέρνηση τῆς ᾿Αθήνας σὲ σηµερινή της ἀνακοίνωση δήλωσε κατηγορηματικἁ ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἱκανοποιήσει τὰ αἰτήματα τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων. Σὲ συνέχεια ἡ ἀνακοίνωση τονίζει ὅτι ὁ προὐπολογισμὸς τοῦ κράτους εἶναι σήµερα πολεμικός, ὑπενθυμίζει τὴν κρισιµότητα τῆς κατάστασης καὶ -προει- δοποιεῖ τοὺς ὑπαλλήλους ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ θὰ κα- τέθαιναν σὲ ἀπεργία (Σ. Δ. Αὐτὴ ἔχει ἀποφασισθεῖ γιὰ αὕριο), τὸ κράτος εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ ἐφαρμόσει τὸ νόµο «περὶ καταστάσεως πολιορκίας». ΛΟΝΔΙΝΟ, 5 (Ρέουτερ).- Ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ κράτους τοῦ ᾿Ισραὴλ στὴν ᾽Αγγλία κ. Ἐλιὰ μόλις ἔφθα- σε στὸ Λονδῖνο σήµερα δήλωσε στοὺς δημοσιογράφους, ὅτι ἡ Κυθέρνησή του ἀποθλέπει ν ἐγκαθίδρυση κα- αλ φιλικῶν σχέσεων μεταξὺ Μ. Βρεττανίας καὶ Ισ- ραήλ. ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, 2 (Ρέουτερ).-- Τὸ Γιουγκοσλαυϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων «Τανζοὺγκ» µετάδωσε μερα ὅ- τι συνελήφθησαν στὴ Βουλγαρία 300 περίπου ἁθσκατοι ἀξιωματοῦχοι τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος καὶ ὑπάλ- ληλοι τοῦ Κράτους κατηγορούμενοι ὅτι θρίσκονταν σ᾿ ἑ- παφἡ μὲ ἰμπεριαλιστικὲς δυνάµεις καὶ ὅτι συνωμοτοῦσαν ἐνάντια στὸ νόμιμο καθεστὼς τῆς χώρας. ΗΛΙΙΝΕΣ ΛΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΛΤΟΗ μΠῦ ΤΙΣ ΠΡΛΠΟΤΙΚΕ ΛΟΥΛΕΙΕΙ ᾽᾿Απὸ πληροφορίες ποὺ μᾶς στέλλουν ἀνταποκριτές μας διαφόρων χωριῶν τῆς Μεσαορίας, φαίνεται πὼς ἄρ- Χισαν ν΄ ἀπολύονται ὁμαδικὰ οἱ ἐργάτες ποὺ άπασχο- λοῦνται στὰ στρατιωτικἁ ἔργα καὶ τὸ συνοικισμὸ ποὺ ἀνεγείρεται στὸ 4 μίλι τοῦ δρόμου ᾽Αμμοχώστου--Λάρ- νακας. Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφορίες µας, τὸ περασμένο Σάθόατο ἀπολύθηκαν 150 ἐργάτες, καὶ τὶς τελευταῖες δυὀ μέρες ἄλλοι 320. Ἡ ἀπόλυση ὅμως αὐτὴ τῶν έργα τῶν φαίνεται πὠς ἔχει προσωρινὸ χαραχτῆρα καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἔλλειψης Χρημάτων. Στὶς δουλειὲς στὸ 4 μίλι ἀπασχολοῦνταν τὸν τελευταῖο καιρὸ 2 χιλιάδες ἐργάτες. ρὸ σχεδὸν Φ0ΟΣ ΠΕΛΡΟΥ ΕΡΙΛΤΗ ΠΑΡΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΙ ΤθΥ ΠΕΛΙΛΙΘΙ . Ἅγριος καὶ ἀποτρόπαιος φόνος διαπράχθηκε τὴ νύχτα της περασμένης Δευτέρας στὴ Λευκωσία, παρὰ τὴν πολυ- κατοικία Παπαδοπούλου κοντὰ στὴ γέφυρα τοῦ Πεδι- αίου. Τὸ θῦμα τοῦ οτυγεροῦ ἐγκλήματος, σύµφωνα μὲ ἆ- στυνομικὲς πληροφορίες, ἐξακριθώθηκε πὼς εἶναι ὁ νεα- ρὸς ἐργάτης Γεώργιος Σάδά6α Λόντος, ἀπὸ τὴν Κερύ- νια. Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφορίες οἱ δράστες πολτοποίη- σαν κυριολεχτικἁ τὴν κεφαλἠ τοῦ θύματος μὲ κτυπήµα- τα, ποὺ τοῦ κατεφέρθησαν μὲ ἀμθλὺ κατὰ πᾶσαν πιθα- νότητα ὄργανο. Η ἀστυνομία διεξάγει δραστήριες ἕ- ρευνες γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῶν ἐνόχων. ΜΕ ΕΛΠ ΤΟΥΣ ΛΗΕΛΕΥΘΕΡΟΥΙ ΠΜΟΥΣ ΚΛΤΛΗΙΝΗΙΥΗΤΗΙ ΙΗΙΝΟΙ ΠΠΗΙΣΤΕΣ ΚΤΗΜΑ, 5 (Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-- Φυλακί- στηκαν χτὲς ὁ ᾿Επαρχιακὸς γραμματέας τῆς Ε.Α.Κ. Πάφου φ. Λ. Παπαδόπουλος, ὁ γραμματέας τῆς ουντε- χνίας ραπτεργατῶν ΠΒ. Αντωνίου καὶ µέλη τῆς ΕΑΚ Πέ- γειας, ποὺ καταδικάστηκαν στὶς 14τοῦ Μάρτη μὲ τὴν κατη- γορία πὼς πῆραν µέρος σὲ παράνομη παρέλαση. Οἱ πρῶ- τοι δυὀ ἀπ᾿ τοὺς πιὸ πάνω φίλους, ποὺ καταδικάστηκαν σὲ 30 λίρες πρόστιμο θὰ μείνουν 3 μῆνες στὴ φυλακή, κ᾿ οἱ ἄλλοι ποὺ καταδικάστηκαν σὲ 15 λίρες πρόστιμο 2 μῆνες. Οἱ λαϊκὲς ὀργανώσεις Πάφου μ᾿᾽ ἐμπνευσμένη προ- κήρυξή τους πρὸς τὸ λαὸ τῆς πόλης καὶ τῆς ἐπαρχίας καταδικάζουν τοὺς ἀνελεύθερους νόµους ποὺ μὲ θάση τους καταδικάστηκαν οἱ πιὸ πάνω λαϊκοὶ ἀγωνιστὲς, καὶ καλοῦν τὶς µάζες νὰ στείλουν τὴν εἰσφορά τους γιὰ τὴ συντήρηση τῶν οἰκογενειῶν τῶν φυλακισμένων στὶς συν- τεχγνίες Πάφου ἢ τὴν ἐφημερίδα «ΙΓΠ]άφος», σὲ χρῆμα ἢ σὲ εἶδος, , -- ͵ Σ ᾿ « -

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 49 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ 2p
ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 2p
Κρίσεις 2p
ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ 2p
Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 1p
ΝΕΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1p
ΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΡΜΑΝΙΑ 1p
Ο ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 1p
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1p
ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 1p
ΦΟΝΟΣ ΝΕΑΡΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΑΙΟΥ 1p
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΛΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 1p
ΤΟ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΟΚΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΟ Κυπριακό 1p
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟ 1949 ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ 1p
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1p
ΠΕΡΙΦΑΝΕΙΣ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 1p
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1p