Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-08

αν Ὑπεύθυνος- Διευθυντὴς ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεία: ΣΥΝΤΑΞΗ: Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ἀρ. 47 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ διαχείριση, διαφημίσεις) : Ὁδὸς Περικλέους, αρ. 5. Ακίνητα Μπενᾶ Τηλέφωνο: 29 7 ΤΑΧ. ΚΙΒ. 130 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΓΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ Κάῑ για τΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ |! ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΓΙΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟ Ο ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ κ.Ε, του ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ τοὺ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Λαού (ΑΚΕΛ) ------ --- Χρόνος Ίος -- Αριθ. ΦΥΑΛΟΥ 5 ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 Λευκωσία, ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ᾿Εσώωτερικοῦ: 5. 8.0 ᾿Εξωτερικοῦ: 5 3.10.0 | | ο ᾿ ἥ ΧθΕΙΝΗ ΕΚΛΙΚΛΙΗ ΛΙΤΗΣΕΛΗ ΙΙΡΙΦΗΣ ΛΠῦ ΤΟΥΣ ΕΚΙΟΙΕ, ΚΙΤΛΙΌΓΟΥΣ. | Τὸ ἐπαρχιακὸ δικαστήριο Λευκωσίας συνέχισε καὶ χτὲς τὴν εκδίκαση των ἐνστάσεων γιὰ διαγραφὴ ἀπὸ. τοὺς Δημοτικοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους Λευκωσίας. Α-ἱ πὸ τὶς 30 ἐνστάσεις ποὺ ἐκδικάσθηκαν χτές, 39 ὑποθλή. | θηκαν ἀπὸ τὴ λαϊκὴ παράταξη καὶ ἔγιναν δεκτὲς 15, καὶ͵ | Ιρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἑλ- χθρικὸ στόχο Προφήτης Ἠ- 1] ἀπὸ τοὺς «ἐθνικόφρονες» καὶ ἔγιναν δεχτὲς 4. ᾿Απὸ, τέσσερις προχθεσινὲς ἐνστάσεις τῆς λαϊκῆς παρά ποὺ ἐπιφυλάχτηκαν, ἔγιναν δεκτὲς οἱ δ και οἵ λλεα αν πορρίφθηκαν.͵ Άλλες 4 προχθεσινὲς ἐνστάσεις τῆς ἀρι- στερᾶς ἐναντίον «ἐθνικοφρόνων» ψηφοφόρων καὶ 2 χθεσι- γές, ἐκκρεμοῦν, καὶ ἡ ἀπόφαση θὰ ἐκδοθεῖ σήµερα. Ἡ ΙΗΜΕΠΙΝΕΙ ΜΕ Τὸ [ΡΛΦΕΙΝ ΕΕΙΡΕΗΣ ΕΡΙΛΗΑΣ ΣΕ ΘΙΚΟΛΙΠΟΥΣ : Φαίνεται πὼς ὑπάρχει μεταξὺ τῶν ᾿Εργολάθων οἱ- κοδομῶν πρόθεση νὰ τορπιλλιστεῖ τὸ Γραφεῖο ᾿Εξεύρεσης Ἐργασίας, ποὺ ἱδρύθηκε ὕστερα ἀπὸ τὴν τριμερῆ συμφώ- νία τῶν 2 Συντεχνιῶν καὶ τοῦ Συνδέσμου ᾿Εργολάθων. Συντάκτης μας πληροφορήθηκε ἀπὸ ἀσφαλεῖς πηνὲς πὼς µέχρι σήµερα, δηλαδὴ ὀκτὼ µέρες ἀπὸ τῆς ἔναρξης τῆς λειτουργίας τοῦ Γραφείου, οὔτε ἕνας ἐργολάδος δὲν προσῆλθε γιά νά προσλάθει ἐργάτες. Ὑπεύθυνος Σων- τεχνιακὸς μᾶς δήλωσε, πώς, «ἡ ἀζητησία ἐργατῶν µέσον τοῦ Γραφείου δὲν σηµαίνει πὼς οἱ ἐργολάθοι δὲν χρειά- ζουνται ἐργάτες. Σημαίνει, ὑπογράμμισε, πὼς συνεχί- ζουν νὰ προσλαμθάνουν ἐργάτες μὲ τὸν παληὸ ἀνεξέλεγ- κτο τρόπο. Ἔχουμε ἤδη στοιχεῖα τῆς τέτοιας παράδθασης, τῆς συμφωνίας, τὰ ὁποῖα θὰ καταγγείλουµε στὸν Διοι- κητὴ Εργασίας. Αν οἱ ἐργολάδοι συνεχίσουν τὴν παρά- ᾿ 6αση τῆς συμφωνίας, ἡ Συντεχνία µας θὰ ζητήσει ἀπὸι τὴ Νέα Συντεχνία ὅπως ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ νέα αὐτὴ παρασπονδία τῶν ἐργολάθέων». Στὸ -μεταξὺ παραμένουν ἄνεργοι 59 ξυλουργοί, 74 κτίστες, 212 ἐργάτες κτίστες καὶ 2 ἐλαιογρωματιστὲς ποὺ γράφτηκαν στοὺς καταλόγους τοῦ Γραφσείου Ἔργα- σίας. Απ΄ αὐτοὺς 247 εἶναι παλαιοσυωντεχνιακοὶ καὶ 100 γεοσυντεχνιακο(. ἢἱ ΛΠΙΗΘΕΝΙΩ ΕΡΛΙΗ ΤΗ ΤΜΗΜΛΤΟΣ ΛΗΗΗΡΗ ΕΡΗ Συντάκτης µας πληροφορεῖται ἀπὸ τὶς Συντεχνίες πὼς τὸ ζήτημα τῆς ἐπαναπρόσληψης τῶν ἀπολυθέντων ἐργατῶν τοῦ Τµήµατος Π. Φυλακτοῦ τῶν Δημοσίων Ερ- γων, ἐξακολουθεῖ ἁκόμα νὰ ἐκκρεμεῖ. Ἡ Κυθέρνηση, δὲ φαίνεται νᾶχει ἀντιληφθεῖ πόσο σοθαρὸ εἶναι τὸ κα- θῆκο της νὰ δώσει δουλειά σὲ ἐργάτες ποὺ ἀπασχολοῦν- ται σὲ Κυθερνητικὲς δουλειὲς γιὰ πέντε ὡς δέκα χρόνια. Μιλώντας σὲ συντάκτη µας, ἕνας ἀπὸ τοὺς 60 ἀπολυθέντες ἐργάτες, εἶπε τὰ παοακάτω: «Ἡ δικαιολογία τῆς Κυ- θέρνησης γιὰ τὴν ἀπόλυσή µας εἶναι πὼς δὲν ὑπάρχουν δουλειές. Δὲν εἶναι δικαιολογία αὐτή, γιατὶ ὑπάρχουν Κυ- θερνητικὲς δουλειές, μὲ τὴ διαφορὰ πὼς αὐτὲς δίνουνται ἐργολαθικά, κἄποτε καὶ σὲ τιμὲς πολὺ πιὸ ψηλὲς ἀπ᾿ ὅ- τι θὰ κούστιζαν ἂν γινόντουσαν ἀπὸ ἐργάτες τῶν Δημο- σίων Ἔργων». Ὅπως πληροφορήθηκε ὁ συντάκτης µας, ἂν τὸ ζή- τηµα δὲ λυθεῖ µέσα στὶς προσεχεῖς λίγες μέρες, ἡ ΠΕΟ θὰ προθεῖ σὲ χωριστὰ διαθήµατα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν διαθηµάτων τῶν ἐργατῶν Φυλακτοῦ. ἡ ΛΡΙΘΗΟΣ ΤΗ ΛΗΕΡΗ ΕΡΓΛΤΙΗ Ἱ. ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΧΗ ΠΙΠΙΛΗΙΛΠΕ Χτεσινὴ ἐπίσημη ἀνακοίνωση δίνει μιὰ εἰκόνα τοῦ ᾱ- νεργιακοῦ µας προθλήματος στὴ Λευκωσία καὶ τὴ Λεμε- σό. Σύμφωνα μ᾿ αὐτή, στὸ τέλος τοῦ Φεθράρη θρίσκονταν στὴ Λευκωσία 981 ἄνεργοι καὶ στὴ Λεμεσὸ 550. Στὴ δι- άρκεια τοῦ μῆνα γράφτηκαν στὴ Λευκωσία 882 ἄνεργοι καὶ προσλήφθηκαν σὲ δουλειὲς 196, ἐνῶ στὴ Λεμεσὸ Υρά- φτηκαν 2704 καὶ προσλήφθηκαν 2631. Στὸ τέλος τοῦ περασμένου μῆνα ὑπῆρχαν στὴ Λευκωσία 1014 ἄνεργοι σὲ σύγκριση μὲ 507 τῆς ἴδιας περιόδου τοῦ προηγουµε- νου χρόνου, καὶ στὴ Λεμεσὸ 243 ἔναντι 236. ΣΠΕΧΗΘΗΤΗΙ 0 ΕΡΕΙΠΕΣ ΠΛ Το ΦΟΠ) 1Η ΛΕΙΚΟΣΙβ [8 ΡΙΝΙΗΙ ΤΗΝ ΙΤΝΡΤΙΝ ΙΙΕΛΛΗ ΝΕΟ ΤΙΜΗ ΙΠΙΝΗΕ ΤΙ ΕΙΡ ἵ ΜΙΝΙ ΠΡΗΒΗΠΝ ΠΠ ΕΜΝΗΙ [Π. ΝΑ. ΚΤΗΠΙΙΗ ΤΗΝ ΗΝ ΤΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 7. -- Τὸ λάδα» μεταδίδει τὸ πιὸ κά- Γτῶ νεώτερο ἀνακοινωθὲν τοῦ κινήθηκαν ἀπὸ Θεοτόκο πρὸς Γεν. ᾿Αρχηγείου τοῦ Δημµο- κρατικοῦ Στρατοῦ Ελλά- δας, ἡμ. 6 Απριλίου, γιὰ τὴν πορεία καὶ τὰ ἀποτελέσμα- τα τῶν ἐπιχειρήσεων στοὺς χώρους Βόΐο, Γράμμο, καὶ Σμόλικα: «Στὶς 4 τοῦ ἸΑ- πρίλη τὸ πυροθολικὸ τοῦ Δη τσας καὶ ἀπομόνωσαν τὸν ἐ- λίας, «Εχθρικὲς δυνάμεις ποὺ | Οξιὰ διαλύθηκαν καὶ ἐξον- | ιτώθηκαν. Στὴν τοποθεσία | . Ἅγιος Χριστόφορος οἱ µο- πρὸς τὴ βάση του μὲ µεγά- κωθερνητῶν τῆς ᾿Αθήνας ἆᾱ-.Ζέρόας πρὀκειται νὰ ἐπισκε- λες ἀπώλειες. Παρόμοια ἢ- πὸ ) «ταν ἡ τύχη καὶ ἄλλου ἐχθρι- στρατευμάτων τους στὸ Βό-, :κοῦ τάγματος ποὺ κινήθηκε στὸν τοµέα Πεντάλοφου. Οἱ ἐξακριθωμένες ἀπώλει- ͵ ες τῶν μοναρχικῶν σ᾿ ὅλες -.τακτα τὸ Κυθερνητικὸ Συµ- Ιτοῦ Λονδίνου ἀναγκάστηκε ναρχικοὶ δοκίµασαν νὰ ἀντε- τὶς πιὸ πάνω ἐπιχειρήσεις πιτεθοῦν, τμήματα, ὅμως, ἀν- . ἀνέρχουνται σὲ 124 νεκρούς, ᾿ κατάσταση, ὅπως δηµιουρ- ᾿ ἐπίθεση τῶν ἀνταρτῶν ταν ταρτῶν, μὲ ὁρμητικὴ ἐπίθεση 372 τραυματίες καὶ 37 αἰχ- |Ὑήθηκε στὸ Γράµμμο» μετὰ |ἡ σφοδρότερη ποὺ ἐξαπολύ- ἀποκρουσαν, ἀνάτρεψαν καὶ, µαλώτους. Οἱ µάχες συνεχί- τὶς σαρωτικὲς ἐπιθέσεις τοῦ:θηκε μέχρι σήµερα». Ολα καταδίωξαν τὸν ἐχθρὸ πέρα ζουνται». | μοκρατικοῦ Στρατοῦ κτύπη- ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς βάσεις ἐξόρ σε φάλαγγα µοναρχοφασι- µησής του, ἀφήνοντας στὸ στικοῦ τάγματος ποὺ κινή-͵,πεδίο τῆς µάχης µεγάλο ἆ- θηκε ἀπὸ ᾿Εφταχώρι πρὸς ριθμὸ νεκροὺς καὶ τραυµα- Κούτσουρο, ΄ προξενώντας ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 7.-- Και- νούργιο φῶς πέφτει σήµερα στὰ Φφληναφήματα τοῦ ρα- τὴν κατατρόπωση τῶν, ῖο, τὸ Γράμμο καὶ τὸ 5 µόλι- κα ἦταν τέτοια, ὥστε ψὲς ᾱ- ναγκάστηκε νὰ συνέλθει ἔκ-ι θούλιο «γιὰ νὰ ἐξετάσει τὴν ᾿ Δ.Σ.Ε. Ὁ ᾽Αμερικανὸς πρε-! φθεῖ τὸν Παῦλο σήµερα (χτὲς) γιὰ νὰ συζητήσει «τὴν κατάσταση μετὰ τὰ γεγονό- τα τοῦ Γράμμου». ᾿Εκτὸς ὅ- λων τούτων, τὸ ραδιόφώνο ψὲς νὰ ὁμολογήσει ὅτι «ἡ αὐτὰ δείχνουν τὴν πλέρια | ττ | σθευτὴς στὴν ᾿Αθήνα Γκρέῖϊ- Ισύγχυση καὶ τὴν ἀπόγνωση ἵντυ ἐζήτησε ἐπίσης ἐπειγόν- ποὺ κατέλαθε τοὺς µοναρ- ἵτῶν πληροφορίες γιὰ νὰ κα-ιχοφασίστες τῆς ᾿Αθήνας καὶ Γπατοπίσει τὴν Κυθέρνησή |τοὺς ξένους µαστόρους τους ἱτίες. Αλλη µμοναρχικἡ άντε- διοσταθμοῦ τῆς ᾿Αθήνας για του. ὍὉ Σοφούλης, ἐξ ἅλ- στὸν ἐχθρὸ βαρειὲς ἀπώλει- ες σὲ ἄνδρες καὶ µεταγωγι- κὀ ὑλικό. Στὶς 5 τοῦ ᾿Απρί- λη, τµήµατα τοῦ Δ.Σ.Ε. κα- τέλαθαν τὴν τοποθεσία ᾿Ὁ-| τὸ μοναρχικὸ τάγμα 596 κτυ χιά, στὴν περιοχἡ τῆς Ἰόνι- πήθηκε καὶ καταδιώχτηκε | (πίθεση, ποὺ σκοποῦσε στὴν | Ιάἀνακατάληψη τοῦ πύργουι 'Ῥτράτσαινα, πνίγηκε στὸ αἷ- | δῆθεν «σοθαρὲς ἀπώλειες τῶν ἀνταρτῶν στὸ Γράμμο» γ καὶ γιὰ «ἀνακατάληψη τῶν |γήσει στὸν Παῦλο τὴν και- μα. Στὴν περιοχἡ ΒἩεστορίου ἀπωλεσθεισῶν περιοχῶν». Τὸ :νούργια ἐξέλιξη τῆς πολιτι- γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ σύγχυ-' ση καὶ ὁ πανικὸς τῶν ψεωδο- ἴλου, ἀναγκάστηκε χτὲς ν᾿ ἆ- | ἀπὸ τὴν κεραυνοθόλα ἐπίθε- ση τῶν ἀνταρτῶν, καὶ καμιὰ ενέθει στὸ Παλάτι γιὰ νὰ ἐξη- διαστρέθλωση Ισταθμοῦ τῆς | - λ , ο κῆς καὶ στρατιωτικῆς κατά- ἄπορει να σκεπασει αυτην στασης. Πρὸς τούτοις, ὁ | τὴν ἀλήθεια. τοῦ ῥραδιο- ᾿Αθήνας δὲν ΚΙΝΥΜΙΕ ΜΛΝΙΙΒΡΗ ΤΠ ΜΙΝΙΙΙΦΙΜΙΙ ΠΙ «ΗΜΙΝΙ ΤΙ )Ν. ΙΕΛΙΙΤΙΤΙΙ ἡλ ΜΙΝΙ ΤΕ ΛΗΜΗΝΝ []] ΚΕΗΙΙΙ ΛΙ ΤΙΣΛΝΕΓΛΡΙΝΙΝ ΤΗ ΠΝΙ Γ. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 7.-- Τὸ, Ἔτσι, πριν λίγες µέρες, ὁ{ ἱΠρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλ- Σφόρτζα, ὑπουργὸς τῶν ἐ- λάδα» µετάδωσε σήµερα τὸ’ ξωτερικῶν τῆς ᾿Ιταλίας, δή-ι ἀκόλουθο σχόλιο γιὰ τὶς λωσε πὼς εἶναι ἔτοιμος νὰ προκλήσεις τοῦ μπεριαλι- συζητήσει τὸ πρόθληµα τῆς στικοῦ στρατοπέδου καὶ τοῦ Τεργέστης μὲ τὴ Γιουγκο- μουαρχικοῦ καθεστῶτος της ο λορικἡ Κυθέρνηση καὶ πὼς ήνας ἐνάντια στὸν Ἓλ- ἡ Ιταλία μπορεῖ νὰ µελε-. ληνικὸ λαὸ καὶ τὶς χῶρες τήσει ζήτημα οἰκονομικῆς) τῆς Βαλκανικῆς: «{Γὸ ἀτύ-' θοηθείας πρὸς τὴ Γιουγιο- χηµα τῶν λαῶν τῆς Γιουγκο- σλαθία. Δυὸ µέρες ἀργότε- σλαθίας γίνεται ὁλοένα καὶιρα, ὁ Τσαλδάρης δήλωσε περισσότερο. στόχος ἔκμε: πὼς «εἶναι δυνατἡ ἡ προ- τάλλευσης ἀπὸ μέρους τῶν ο Ύγιση μεταξδὺ Γιουγκο- Πελασν τὰς μεταδάκων τὴν τῇ Ἑλληνικὴ Καβέρωησί, δὲν Ἑλλάδα σὲ πολεμικὸ Μακ δικαιώµατα γεφύρωμα γιά τὴν προώθη-| τῆς Γιουγκοσλαθίας πάνω ση τῶν κοσμοκρατορικῶν| στὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονί- τους σχεδίων. Ἡ τακτικὴ τοῦ κης» καὶ πὼς «μποροῦν νἁ ἰμπεριαλισμοῦ, ἐπὶ τοῦ προ- ἀποκατασταθοῦν ὁποιεσδή- κειµένου, εἶναι ἀνάμικτη μὲ/ ποτε οἰκονομικὲς σχέσεις φο δέρες καὶ ἂν ο μαι αθδμα, στὶς δυὸ κ ρε ιὰ νὰ μὴ ρίξουν τὸ δικό! «Ὅλα αὐτά--συνεχίζει τὸ τους κῦρος, θάζουν τοὺς ὑ-ι Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἑλ- ποτακτικοὺς τους νὰ ρίέουν| λάδα»--ἀπότελοῦν μιὰ φα- Ἡ ἀστυνομία Λευκωσίας συνεχίζει μὲ µεγάλη ὃρα- στηριότητα τὶς ἔρευνες της γιά τὴν ἀνακάλυψη τῶν ὃρα- στῶν τοῦ προχθεσινοῦ φό- νου. Ὅλα τὰ πρόσωπα ποὺ πιάστηκαν σχετικἁ μ᾿ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση ἐξακολουθοῦν νὰ κρατοῦνται ἀπὸ τὴν ᾱ- στυνοµία. Γίνεται ἀντιληπτὸ πὼς ἡ ἀστυνομία αἰσιοδοξεῖ γιὰ τὴ σύντομη ἀνακάλυψη τῶν δραστῶν. --Μπροστὰ στὸ πλῆρες ἐ- παρχιακὸ δικαστήριο Λευ- κωὠσίας ἐκδικάστηκε χτὲς ἡ ἀγωγὴ ποὺ ἤγειρε ὁ Σαπρῆ Ζάκα ἀπὸ τὴ Βηρυτὸ ἐνάν- τια στὸν Τάσο Δημητρίου ᾱ- πὸ τὴ Λευκωσία, ζητώντας 59.600 ἀποζημίωση γιὰ 6 τσιὲκ δολλαρίων ποὺ ἀγόρα- άλλα. κ... 0 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ σε ἀπὸ τὸν ἐναγόμενο καὶ ποὺ δὲν ἦσαν γνήσια. Ἡ ἆᾱ- πόφαση τοῦ δικαστηρίου ἐ- πιφυλάχτηκε. --Θρασεῖα διάρρηξη ἔγινε προψὲς στὸ καπνοπωλεῖο καὶ παντοπωλεῖο τοῦ ιέ µάλ, ἔναντι τῆς Δημοτικῆς ἀγορᾶς Λευκωσίας. Οἱ δρά- στες μπῆκαν στὸ καταστη: μα, ἀφοῦ τρύπησαν τὸν τοῖ- χο, καὶ πῆραν 17 λιρῶν τσι» γάρα καὶ μερικάἁ Ὑγρόσια ποὺ θρίσκονταν στὸ ταμεῖο. --Τὸ ἐπαρχιακὸ δικαστή: ριο Λευκωσίας καταδίκασε υχτὲς τὸν ᾽Αλῆ ᾽Αλῆ σὲ 12 ιμῆνες φυλάκιση γιατὶ ἔκλε- ἵψε ἕνα πάπλωµα καὶ σὲ ἄλ- λους 6 μῆνες γιατὶ ὁ ἴδιος ἔκλεψε ἕνα κρίκον. Οἱ δυὸ ποινὲς δὲν θὰ συντρέχουν. αλκλαλακαακαακλλλλλκκλ καλα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡ. ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Σύμφωνα μὲ χθεσινὸ τηλεγράφημα τοῦ µοκράτη» ἀπὸ τὸ Λονδῖνο, . «Νέου Δη- µ ὁ ὑφυπουργὸς τῶν ᾿Αποικιῶν Σ. Τζιε- / Ρ, Οὐϊλλιαμς ἀπάντησε στὸν ἐργατικὸ θουλευτὴ Πλὰττς Μὶλλς, ποὺ εἶχε ἐπερωτήσει: «διατὶ τελευταία τροποποι- ἤθηκε ὁ κυπριακὸς ποινικὸς κώδικας κι ἂν αὐτη την τρο- ποποίηση τὴ ζήτησαν τὰ πολιτικἀ κόμματα ἢ οἱ λαϊκὲς ὀργανώσεις τῆς Κύπρου». Ὁ ὑφυπουργος των ἀποικια- κὠν ἁπαντώντας εἶπε, πὼς «ὁ ποινικὸς κὠοικας τροπο: ποιήθηκε γιὰ νὰ ἐπεκτείνει καὶ νὰ ἐνισχύυσει τις διατά- ξεις ἐκεῖνες, ποὺ ἀφοροῦν πρόκληση στάσης καὶ συνῶ” μοσία». ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ 0 ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΛΥΛΣΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. ΒΑΡΩΣΙ, 7 (Τοῦ ἀνταποκριτή µας)--- Οἱ λαϊκὲς | ὀργανώσεις τῆς πόλης µας σὲ ἕκτακτες συνελεύσεις ἐνέ- Κριναν ἀπόψε τὸ συνδυασµὀ, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ Λαϊλη παρα. Ταξη θὰ κατεθεῖ στὶς προσεχεῖς δη μας, συνδυασμὸς ἆ ἴται ἀπὸ τούς Αδαμον οάμη 9 } μὸς ἀποτελεῖτ καὶ Σά6. Γε- Δήμαρχον, Χρ. Σαθθίδην, ἀντιδήμαρχον, καὶ εν η ὠργίου, ΓΕ, Μιρῆν, Ν. Φλουρέντζον, Χαμπην Βικόλα καὶ Ποσπορίδην, συµθούλους. ο ον καὶ μὰ ἄν» Οἱ συνελεύσεις ἦταν πρωτοφανεῖς σὲ ὄγκο αι Εν θουσιασμὸ διαδηλώθηκε ἡ ὀπόφαση τῶν μελῶν τους ν΄ | ἀγωνιστοῦν γιὰ μιά δίχως προηγ Παράταξης. ούμενο νίκη τῆς Λαϊκῆς, τὰ δίκτυα μὲ τὸ δόλωμα. γερὴ ἐρωτικὴ ἐκμυστήρευση' τοῦ Τσαλδάρη πρὸς τὸν Τί- το, ποὺ ἔρχεται ἀκριθῶς ὅ- στερα ἀπὸ τὶς προηγούμενες εἰδήσεις γιά προκαταρκτικὲς διαπραγματεύσεις γιὰ σύνα- ψη συμφωνίας μεταξὺ Ἑλλά- λας καὶ Γιουγκοσλαδίας. Μιά τέτοια κίνηση δὲν εἷ- ναι ἄσχετη καὶ μὲ ἄρθρο τῶν «Τάϊμς», ποὺ διαστρεθλώ- νοντας τὰ γεγονότα, πάει νὰ παρουσιάσει τὴ συνεργασία τῆς Πρ. Δημοκρατικῆς Κυ- θέρνησης μὲ τὶς ἐθνικὲς µειο- νότητες σὰν στρεφόµενην ἐ- γάντια στὴ Γιουγκοσλαθία. «Τέτοια εἶναι ἡ πρόκληση ποὺ ζητοῦν νὰ σπείρουν οἱ ἰμπεριαλιστὲς στὰ Βαλκά- για, ὥστε οἱ ᾽Αμερικάνοι δὲ διστάζουν νὰ πιέζουν σήµε- ρα τὸν Τσαλδάρη νὰ ὑπο- σχεθεῖ ἀκόμη καὶ τὴ Θεσσα- λονίκη στὸν Τίτο. Ἡ πρόσφα- τη δήλώση τοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἐξωτερικῶν τῆς ᾿Αθήνας πά- γω σ᾿ αὐτὸ τὸ ζήτηµα, κι’ ἂν προγεφύρωμα ἐνάντια στὴ δὲν τὸ λέει ξεκάθαρα, ὡστό-' Βαλκανικὴ καὶ τὴ χώρα τοῦ σο δὲν μπορεῖ καὶ νὰ κρύψει] Σοσιαλισμοῦ. Ἡ πρώτη ᾱ- αὐτὴ τὴν καινούργια ἀπό- πόπειρα τοῦ Τσαοὺς ᾽Αντὼν πειρα ξεπουλήµατος τῆς Ἑλ] ἀπότυχε γιατὶ τὸ λαϊκοδη- λάδας, ποὺ εἶναι χειρότερο. μοκρατικὸ κίνηµα τῆς Βουλ- ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ ξεπούλη-͵ Ὑαρίας κρέµµασε τὸν περί- μα ποὺ ὁ Τσαοὺς ᾽Αντὼν ἔ-: φημο Σιράκωφ, ἐνῶ ἀπὸ τὴν καμε πρὸς τοὺς Βουλγά-: ἄλλη τὸ καθεστώς τῆς ᾿Αθή- ρους αν τὴ συμφωνία του μὲ σας ἄφησε ἀλεύρερο. τὸν [τὸν Σιράκωφ, σχετικἁ μὲ, Γσαοὺς ᾽Αντὼν νὰ ὃρᾶ καὶ Γπὴν ᾿Ανατολικὴ Μακεδονία | νὰ ἐπισκέφτεται ἀκόμη καῦ καὶ τὴ Δ. Θράκη. Τότε σκο-͵ τὸν Παῦλο στὸ Παλάτι. Τὴ πὸς τοῦ ἱμπεριαλισμοῦ ἠταν, δεύτερη σημερινὴ, ἀπόπειρα νὰ μποδίσει τὸ ουλγάριτο, νὰ κατοπατηθεί ἡ ἀκεροιό αὁὸ νὰ μπεῖ στὸ δρόµο τῆς! τητα τῆς άδας θὰ τὴ λαϊκῆς δημοκρατίας καὶ νὰ µαταιώσει ὁ Ἑλληνικὸς λα- χρησιμοποιήσει τὴ χώρα του ὁς καὶ ὁ τροπαιοφόροςΔηµο- σὰν ἑστία πολέμου ἐνόνεια, δρατικὸς μα Στρατός, ποὺ στὴ Σοθιετικὴ “Ένωση. Σή-’ ἀποτινάξουν τὴν ἅμερικα- µερα σκοπὸς του εἶναι νὰ({ νοκρατία καὶ τὸ ξενόδουλο µποδίσει τὸ λαϊκὸ κίνημα, καθεστὼς τῆς ᾿Αθήνας, ὁπό- τῆς Ἑλλάδας νὰ µμπεῖ στὸ θεν προέρχονται ἀποκλειστι- δρόµο τῆς δημοκρατίας, χρηι κἁἀ καὶ ὅλοι οἱ κίνδυνοι κα- σιµοποιώντας τὴ χώρα μας τὰ τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησί- σὰν στρατιωτικοπολεμικὸ 'ας καὶ ἀκεραιότητας». ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 7.-- Τὸ Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἓλ- λάδα» πληροφορεῖται τὴν ᾿Αθήνα πὠς' ἡ ἀπεργία τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων σημείωσε ἐξαιρετικὴ ἐπιτυ- χία. Παρά τὴν ἀἄπειλη περὶ ἀπόλυσης τῶν ἀπεργῶν καὶ παρὰ τὴν προειδοποίηση τοῦ Κανελλόπουλου πὼς ἂν δὲν ἐπιστρέψουν στὶς δουλειές τους θὰ ἐπιστρατευθοῦν, ὁ ἀπεργιακὸς ἀγώνας τῶν δη- µοσίων ὑπαλλήλων. συνεχί- ζεται μὲ ἠθικὸ ἀκμαιότατο. Τὸ πανδημοσιοὐπαλληλικὸ ἀπεργιακὸ κίνηµα συντάρα- ξε, στὸ μεταξὺ, κυριολεκτι- κἁ τὴν ἀμερικανοκρατία καὶ τοὺς ἐθνοπροδότες τῆς ᾿Α- θήνας, ἰδιαίτερα γιατὶ ξέ- ἀπὸ σκασε ταὐτόχρονα μὲ τὴν κεραυνοθόλα ἐπίθεση τοῦ Δημοκρατικοῦ ΣΣ τρατοῦ στὸ Βόΐο, Γράμμο καὶ στὸ Σμό- λικα. Οἱ δημόσιοι ὑπάλλη- λοι, ἀφψηφώντας τά δρακόν- τεια µέτρα τοῦ µοναρχοφα- σισμοῦ καὶ τὴν ἀπερίγραπτη τροµοκρατία,: μὲ τὴν ἡρωϊ- κή τους πάλη, δείχνουν σή- µερα τὸ δρόµο πρὸς ὅλους τοὺς ἐργαζομένους τῶν πό- λεων, ποὺ εἶναι ἡ θυελλώ- δης κάθοδός τους σὲ παλ- ληκαρίσιους, μµαζικούς, ἆ- περγιακοὺς ἀγῶνες, Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφο- ρίες ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα, τὸ ῥ- πουργικὸ Συμθούλιο συνῆλ- θε σήµερα ἔκτακτα γιὰ νά ἐξετάσει τὴν κατάσταση ποὺ ἐδημιούργησε ἡ ἁἀπεργία τῶν ὑπαλλήλων. Στὴ συνε- δρία παρακάθησε καὶ ὁ δι- ευθυντὴς τῆς ᾿Αστυνομίας Εθερτ. Δὲν συζητήθηκε ὁὦ- στόσο καθόλου ζήτημα αὔξη- σης τῶν μισθῶν τῶν ἀἄπερ- γῶν. Αντίθετα, τὸ ὑπουρ- γικὸ Συμθούλιο «συζήτησε ἐπὶ τῶν ληπτέων µέτρων» γιὰ νὰ κτυπηθεῖ ὁ ἀπεργι- ακὸς ἀγώνας τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων. Σχετικἁ μὲ τὰ αἰτήματά τους, ἡ Κυθέρνη- ση ἔθγαλε ἀνακοίνωση, ὅ- που τονίζεται ὅτι τυχὸν αὔ- «ξηση τῶν ἀπολαθῶν τῶν ὃ- παλλήλων θὰ σήμαινε ἔπι- πρόσθετες δαπάνες ἀπὸ 400 δισεκατομμύρια δραχμές Γιὰ νὰ γίνει κατορθωτὴ μιὰ τέ- τοια αὔξηση -- προτίθεται --ἢ πρέπει νὰ ὑπάρξει και- νούργιο χαρτονόμισμα, ἢ νὰ πάψει ἡ ἐπιχορήγηση τῶν χωρικῶν «προσφύγων», ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὶς πο- λεμικὲς περιοχές, ἢ νὰ στα- µατήσει ἡ οἰκονομικὴ θοή- θεια πρὸς τὶς οἰκογένειες τῶν ἀνδρῶν τοῦ στρατεύµα- τος. Σχετικὰ μὲ τὴν πιὸ πάνω ἀνακοίνωση, τὸ πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» ἀνάφε- ρε τὰ ἀκόλουθα: «Μὲ τέ- τοια ἐπιχειρήματα, ναρχικὸ καθεστώς τῆς ᾽Α- θήνας προσπαθεῖ νἁ σπείρει ἀντιθέσεις καὶ ἀνταγωνι- τὸ µο-! 0! ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΗΜΩΣΙ0Ι ΥΠΛΛΛΗΛΜΙ ΣΥΝΕΧΙΤΟΥΝ ΛΛΥΓΙΣΤΟΙ ΤΟΝ ΗΡΙ ΚΕ ΛΠΕΡΓΙΛΚΗ ΤΟΥΣ ΛΓΗΝΛ “ΛΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΛΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΛΝΤΛΡΟΥΣ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΥΜΦΙΛΙΗΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 0Λ0(” σμοὺς ἀνάμεσα στοὺς ὑπαλ- λήλους, ἀπὸ τὴ µιά,-καὶ τοὺς φαντάρους καὶ τοὺς χωρι- κοὺς, ἀπὸ τὴν ἄλλη. Μὰ οἱ ὑπάλληλοι δὲν πρόκειται νὰ παρασυρθοῦν. Διεκδικώντας παλληκαρίσια τὰ δικά τους ξέχωρα αἰτήματα γιὰ τὸ ψω- μὶ τὸ δικό τους καὶ τῶν οἱ- κογενειῶν τους, ϐ6ροντοφω- νάζουν ταὐτόχρονα πρὸς τοὺς ξενόδουλους τῆς ᾿Αθή- νας: «᾿Αϕῆστε τοὺς ἐργάτες νὰ γυρίσουν στὰ σπίτια τους. ᾽Απολύστε τοὺς φαντάρους, ποὺ δὲν θέλουν τὸν πόλεμο, γιὰ νὰ γυρίσουν στὶς γυναῖ- Γκεςτους καὶ τὰ παιδιά τους. :Θέλουμε τὴν εἰρήνη καὶ τὴ συμφιλίωση γιὰ νὰ ζήσουμε ὅλοι µας». ΚΟΙΗΩΠΙΚΗ 19Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ Ὁ κ. Νικόλας Μιχαήλ. ᾱ- πὸ τὴν Φασούλλα καὶ ἡ δ. ᾽Αγγελικὴ Σ. Μαγγανίδου ἀπὸ τὴ Λάπηθο ἔδωσαν ἆμοι- θαία ὑπόσχεση γάμου. Ὁ κ. Τάκης Χ. Σιαμπἑτ- τας, ἀπὸ τὴν 'ΑΥγ. Παρασκευἡ Λαπήθου, καὶ ἡ δ. Χαρίτα Λ. Παπαπέτρου, ἀπὸ τὴ Λινοῦ, ἔδωσαν ἁμοιδθαίαν ὑπόσχε- ση Ὑάμµου. ΑΡΡΑΒΩΒΕΣ Ὁ φϕ. Ἡρόδοτος Σάθδα καὶ ἡ ὃ. Ἠλέκτρα Μενελάου, κ᾿ οἳ δυὸ ἀπὸ τὴ Τσάδα, τε- λοῦν τοὺς ἀρραθῶνες τους τὴν ἐρχόμενη Κυριακή. ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΡΡΑΒΟΩΝΩΝ Ἡ δ. Κυπρούλλα Χριστο- δούλου, ἀπὸ τὸν “ΑΥγ. Δομέ- τιο, μᾶς παρακάλεσε νὰ δη: μοσιεύσουµε ὅτι ὁ ἀρραθώ- νας της μετὰ τοῦ ᾿Ανδρέα Πέτρου, ἀπὸ τὴ Λευκώσία, διαλύθηκε ὕστερα ἀπὸ ἀπό- φαση τοῦ ᾿Εκκλησιαστικου Δικαστηρίου Λευκωσίας. ΟΔΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ Ο χτεσινὸς ὁδικὸς ἔρανος τεχνιακὀ ἰατρεῖο ἀπέδώσε τὸ ποσὀ {96--1ὸ--ή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καλοῦνται οἱ Γραμματεῖς ἢ ἄλλα µέλη τῶν ΑΚΕΑ τῆς ἑπαρχίας Λευκώ», σίας ποὺ ἐργάζονται ἢ τυ- χὸν θρίσκονται στὴ Λευκωσία, νὰ περασουν͵ ἀπὸ τὴ λέσχη τοῦ κοµµατος γιὰ κάποιο ἔκτακτο ζήτημα. ΕΙΣΦΟΡΕΣ οἲ «Ο κ. Ροδῖνος, ὑπνωτιστῆς εἰσέφερε 81.10.09 στὸ ταμεῖο, τῶν λαϊκῶν Αρευκωσίας ἀπὸ παράσταση ποὺ ἔδωσε στὴν Εγκωμη. | ΠΟΔ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | Τὴν ἐρκόμενη οριακή, 10, τοῦ Απρίλη, οτἰς ὁ μ.μ. θά, συναντηθοῦν στὸ γήπεδο ΛΟ- σης οἱ ποδοσφαιρικες ὁμά| δες «Μέας Σαλαμίνας» καὶ ΑΘΗΝΑ, 6.-. Γνώστηκαν ΄ρου, ὅπως ἔκαμνε καθηµερι- τώρα περισσότερες λεπτομέ-|νά ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ ρειες γιὰ τὴν ἐπίθεση ποὺ ὑ-| γραφεῖο του στὸ σπίτι του. πέστη ὁ διευθυντὴς τῆς «Ἑ-| Ὁ Κύρου, ὅπως ἀφηγήθηκε στίας» Αχιλλέας Κύρου ᾱ- στοὺς δημοσιογράφους, ἀν- πὸ µέρους τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ, τελήφθηκε τὸν Τουρκοθασί- Κόμματος τῶν ᾿ἘΕθνικοφρό- /λη νὰ κατεθαίνει ἀπὸ τὸ αὖ- νων Τουρκοθασίλη. Ἡ ἐπίθε- τοκίνητὸ του καὶ νὰ προχω- ση ἔγινε κοντὰ στὴ διασταύ-| ρεῖ πρὸς τὸ µέρος του, ἀνύ- ρώση τῶν ὁδῶν Βουλῆς καὶ) ποπτος ὅμως, τὸν ἀφῆκε νὰ Καραγεώργη τῆς Σερθίας. /πλησιάσει, μὴ φανταζόµενος Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ Τουρκο-!͵ πὼς ἐπρόκειτο νὰ ὑποστεῖ ἑ- ῥασίλης ἀνάμενε σ᾿ ἕνα αὖ- |πίθεση. 'Ὁ Τουρκοθασίλης, τοκίνητο νὰ περάσει ὁ Κύ- ὡστόσο, αἰφνίδια ἄρχισε νὰ τὸν θρίζει χρησιμοποιώντας Ιθαρειὲς ἐκφράσεις καὶ νά τὸν κτυπᾶ μὲ τοὺς γρόνθους του στὸ πρόσωπο. Πρὶν ὁ Κύρου προφτάσει νὰ ἁμυν- ΕΠΡΒΟΠΙΝΣΗ0Σ ΠΡΟΒΛΤΙΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΝ Λέσχης Ε.Α.Σ. Λύσης, στὸ γήπεδο τῆς Λύσης. ΣΥΝΜΕΛΕΥΣΕΙΣ Τὴν ἐρχόμενη Κυριακή, ὥ- Ἶρα 10 π.μ. θὰ γίνει γενικἠ συνέλευση τῆς συντεχνίας ιἀρτεργατῶν καὶ τῆς σωντε- ᾿χνίας τυπογράφων. Θέματα. :Ὦ). Ἐκλογὴ ἀντιπροσώπων ΠΕΤΠΠΠΠΕΡΠΙΠΣΠΗΙΗΙ Εἶχε δικαίωμα γιατὶ ἀπολάμθανε θουλευτικῆς ἀσυλίας ! θεῖ, τὰ γιαλιά του ἔπεσαν χαμαὶ καὶ ἔσπασαν. Τὴν ἴδια στιγµή, ὁ παρατυχών ἀρχι- φύλακας ᾽Αγγέλου, γνὠστὸς ἀπὸ τὴν ὑπόθεση τῆς δολο- φονίας τοῦ Λαδᾶ, ζήτησε νά ἐπέμδει καὶ νὰ συγκρατήσει τὸν Τουρκοθασίλη, μά δέ- χθηκε κι αὐτὸς ἀρκετὰ γρονθοκοπήµατα ἀπὸ µέρους του. Δυὸ ἄλλοι ἀστυφύλα- κες, ποὺ ζήτησαν νὰ ἐπέμ- 6ουν, ἀναγκάστηκαν κι αὖ- ἱτοὶ ν᾿ ἀπομακρυνθοῦν, γιατὶ ὁ ἀρχηγὸς τῶν Ἐθνικοφρό- γων ἄρχισε νὰ φωνάζει: «Εἴ- μαι ὁ Τουρκοθασίλης, άρχη- Ἰγὸς Κόμματος, καὶ ἔχώ....ἀ- συλίαν»ὶ Κατόπιν ὁ Τουρκοθασίλης, [συνοδευόμενος ἀπὸ δυὸ ἄλ- [λα πρόσωπα-ποὺ κατὰ τὴ (γνώμη τοῦ Κύρου ἦταν ἁστυ- [νομικοὶ--μπῆκε στὸ αὐτοκί- στὴ Λευκωσία γιὰ τὸ συν- ͵ ὁμάδων, Ὀργανωτικό. ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΝΜΘΗ ὀργανώσεων .. γιὰ τὴν ἐπαρχ. συνδιάσκεψη συντεχνιῶν Λευκώσίας. 2) / Διάφορα. Γ. --Τὴν πρ. Κυριακἡ 10.449 Γκαὶ ὥρα 9.30 π.μ. καλεῖται | γενικἠ συνέλευση τῆς σώντε- Ἰχνίας Ξυλουργῶν τμῆμα Λε: Ιμεσοῦ. Θέματα. 1) ᾿᾽Αποφά- σεις ὂης συνδιάσκεψης. 2) 3) Ανεργια- κὀ, 4). Διάφορα. Ἡ παρου- σία ὅλων ἀπαραίτητη. Χρηστὴ δέσποινα τῆς Λευ, Σ.αράντι, Λειθάδια, Λαγου-͵ προαποφασισµένη τὴν ἐπίθε- Γδερά, Πολύστυπος, Αληθινοῦ, ση Κωσίας, ἡ Ελένη Κυριάκου, πέθανε τὴν περασμένη Τρί- τη, καὶ κηδεύτηκε τὴν ἴδια µέρα στὴν ἐκκλησιὰ Άγ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΙΥητό του καὶ ἔφυγε. , ' , Ὁ Κύρου δήλωσε ἀργότε- . Ὅλα τὰ πρόθατα καὶ οἱ ρα στοὺς δημοσιογράφους, αἶγες τῆς Κύπρου θὰ ἐμθο-, πὼς ἡ ἀφορμὴ τῆς ἐπίθεσης λιαστοῦν ἐνάντια στὴν ἀρ: ἐνάντιά του εἶναι ἕνα σηµεί- ρώστεια τοῦ «ἄνθρακα» σὲ ὠμα ποὺ δηµοσίεψε ἡ «Ἑ- µέρη καὶ ἡμερομηνίες ποῦ | στία», ιὸ ὁποῖο στρεφόταν θὰ καθορίσει τὸ κτηνιατρικὀ ἐνάντια σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἐ- τμῆμα. ᾿Ἐξαιροῦνται τὰ πιό πέµειναν ὅτι ὁ Μαρκεζίνης κάτω χωριά. Ἐπαρχία εἶνι ἀνακατωμένος στὸ Λευκωσίας. Γσακκίστρα, σκάνδαλο τοῦ συναλλάγμα- Μηλικοῦρι, “Αγ. Εἰρήνη, Κούΐτος. Ὁ Κύρου ἀκόμη πιστεύ- ρδαλη, Σπήλια, Καννάδια, ει ὅτι ὁ Τουρκοθασίλης εἶχε ἐναντίον του, αὐτὸ δὲ Πλατανιστάσα, Αλωνα, Πα-/ θγαίνει--ὅπως δήλωσε-- ἀπὸ λαιχώρι, ᾿Ασκᾶς, Φτερικοῦ- τὶς δηλώσεις ποὺ ἔκανε νω:- δι, Καμπί, ᾽Απλίκι καὶ Φαρ- Ιρίτερα ὁ ἀρχηγὸς τῶν Ἓθνι- Κασσιανοῦ. Εἰδοποίησις ἰατρὸς κ. Μάρκος Μαρκου:! λῆς ἐπιστρέψας ἐκ τοῦ ἐδω- -. ασοῦ. Λεμύθου, Τρεῖς ᾿Ελήές, Ίνος στὸ σημείωμα τῆς «Ἑ- /Καμινάρια, Πρόδρομος, Τρι |! στίας, εἶχε τονίσει: : Γκουκκιά, Παληόμυλος, “Αγ. ἧττον τὴν λεπτομερῇ ἀπάν- Ὢ ὠτορινολαρυγγολό) ος| Δημήτριος, Φοινί, Κ. Πλάτρες τησιν πρὸς τὸ σηµείωµα τῆς Λύ-ι τερικοῦ ἐπανήρχισεν τὰς ἐρ-[ Αὐγόρου, Λιοπέτρι, Φρένα-| ποὺ θὰ τὴν ἀναγκάση νὰ θέ- μακᾶς. Ἐπαρχία Λεμε-ικοφρόνων, πού, ἀναφερόμε- «Οὐχ καὶ Π. Πλάτρες Ἐπαρχ..« Ἑοτίας» θὰ τὴν δώσωμεν Αμμοχώστου. ᾿λχνα, ἱπροσεχῶς καὶ κατὰ τρόπον γασίας του ὅπως καὶ πρότε- ρος, Σώὠτήρα, Αγ. λάπον| ρον. Παραλίμνι καὶ Δερύνια. ΙΤΕΙΗΙ ΜΠΟΡΕΙ ΕΙΣΙΓΩΠΙ ΙΦΛΝΤΙΝ Σὲ χτεσινἠ ἕκτακτη γενικἡ συνέλευση τὰ µέλη τοῦ Ἐμ- πορικοῦ ᾿Επιμελητηρίου ἑνέ- κριναν καὶ ὑπόδόαλαν εἰσή- γηση πρὸς τὴν Κυθέρνηση γι ἀπαγόρευση τῆς εἰσα- γωγῆς ὑφαντῶν ἀπ᾿ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ µο- ναδικἡ ἐξαίρεση τὸ Ἑνωμέ- νο Βασίλειο. ΘΕΛΊΡΙΚΗ ΠΛΡΗΣΙΛΙΗ Μεθαύριο Κυριακή, 10.4, 1949, θ᾽ ἀνεθαστεῖ στὸν “Αγ. Δομέτιο σὲ δυὸ παραστά- σεις, ὥρα 4 καὶ 7 µ.µ., τὸ ὁ- πέροχο ἔργο τοῦ Δ. ΨΑΘΑ «Φὸν Δημητράκης». Οἱ εἰἶσ- πράξεις θά διατεθοῦν γιά τὶς οἰκογένειες τῶν φυλακι- σμένων. ΜΙΛΜΛΡΤΥΡΙΝ ΠΗΛΤΗ ΧΡΗΤΙΜΗΠΙΙΗΗ ΠΕΡΙΠΙ ΕΙΛΗΤΙΙ ΣΤΙΣ ΛΕΤΕ ΜΟΣΧΑ, 7.-- Τὸ Πρακτορεῖο «Τάς» μεταδίδει ἀπὸ τὴ Βαρσοθία ὅτι ὁ Πολωνὸς ἀντιπρόσωπος στὸ Συμθούλιο ᾿Ασφαλείας ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸ Γραμματέα τῆς Ὀργά- νωσης ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν, μὲ τὴν ὁποία ἐπισύρεται ἡ προ- σοχὴ του πάνω στὶς εἰδήσεις περὶ χρησιμοποίησης δηλη- τηριωδῶν ἀερίων ἀπὸ µέρους τῶν μοναρχικῶν δυνάµεων ἐνάντια στὰ τµήµατα τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ στὴν Ἑλλάδα. Ὁ Πολωνὸς ἀντιπρόσωπος στὴν ἐπιστολή του ὑπενθυμίζει πὼς αὐτὸ τὸ ζήτημα ἀποτελεῖ κατάφωρη παραθίαση τῆς διεθνοῦς σύµθασης τῆς Γενεύης, ποὺ ἅπα- γορεύει τὴ χρησιμοποίηση δηλητηριωδῶν ἀερίων ἀπὸ τοὺς ἐμπολέμους. Παρόμοια καταγγελία ὑπόδαλε καὶ ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Τσεχοσλοθακίας στὸν Ο.Η.Ε. ΗΛΠΗΧΗΤΗ ΛΙ’ Τθὴ ΛΗΛΙΧΗΗΛΤΙΣΗῆ ΤΗΣ ΠΡΟΣ, ΠΗΗΟΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΗΗΙΗΙ ΜΟΣΧΑ, 7.-- Τὸ Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἑλλάδα» πληροφορεῖται ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα, πὼς ἡ εἴδηση τοῦ ἀνα- σχηματισμοῦ τῆς Προσ. Δημοκρατικῆς Κυθέρνησης εἶχε θαθειὰ ἀπήχηση ἀνάμεσα στοὺς ἐργάτες καὶ τοὺς έργα- ζοµένους τῆς ᾿Αθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ. Τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν ἀνασχηματισμένη Κυθέρνηση τῆς ᾿Ἐλεύθερης Ἑλ- λάδας μετέχει τώρα τὸ Ε.Α.Μ., τὸ Κ.Κ.Ε., ἡ Γεν. Συνο- µοσπονδία ᾿Εργατῶν Ἑλλάδας, τὸ ᾽Αγροτικὸ Κόμμα καὶ ἡ Ένωση Γεωργικῶν συνεταιρισμῶν, δείχνει πὼς ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι τῆς Ἑλλάδας ἔχουν τώρα ἑνωθεῖ σ᾿ ἕνα ἆ- καταµάχητο μέτωπο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ελλά- ὃδας ἀπὸ τοὺς ἀμερικανοάγγλους κατακτητὲς καὶ τοὺς ντόπιους ἐθνοπροδότες. Ὁ τέτοιος ἀνασχηματισμὸς τῆς Προσ. Δημοκρατικῆς Μυθέρνησης σχολιάζεται μὲ ἐξαι- ρετικὴ χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση ἀπὸ ὁλόκληρο τὸ λαὸ τῆς Ἑλληνικῆς πρωτεύουσας καὶ τοῦ Πειραιᾶ, γιατὶ ἁποτε- λεῖ ἕνα γερὸ κτύπημα κατὰ τῶν διασπαστῶν τῆς ἑνότη- τας τοῦ λαοῦ. Οἱ ἀπεγνωσμένες προσπάθειες τοῦ ραδιο: σταθμοῦ τῆς ᾿Αθήνας γιὰ νὰ μειώσει τὴν ἀνακοίνωση τῆς Πρ. Δημοκρατικῆς Κυθέρνησης, δείχνει ξεκάθαρα πόσο τοὺς κτύπησε κατακέφαλα τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλοι οἱ έργα- ζόμενοι τῆς Ἑλλάξας ἔχουν τώρα ἀντιπροσωπευθεῖ στὴν ἀνασχηματισμένη Κυθέρνηση τῶν Βουνῶν. --Ἡ “Ένωση τῶν Συνδικάτων τῆς Τσεχοσλοθακίας μὲ τηλεγράφηµά της συγχαίἰίρει θερμὰ τὸν ᾿Απόστολο Γκρόζο γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν ὑπουργικῶν καθηκόντων του στὴν Προσ. Δημοκρατιιο] Κυθέρνηση. ΕΔΡΛΙΚΑ ΙΗΡΛΤΕΙΜΛΊΗ ΗΠΗΝΛΗ τε 1ΗΡΙΛΙΟ ΕΛΛΦΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 7 (Ρέουτερ).- Ὁ συνταγματάρχης Χου- σνὶ Ζαϊμ, ποὺ κατέλαθε πραξικοπημµατικἁ τὴν ἐξουσία, ἀπείλησε σήµερα πὠς θὰ διακόψει τὶς συνομιλίες γιά µό- νιµην ἀνακωχὴ μεταξὺ Συρίας καὶ ᾿Ισραήλ, ἐπειδὴ πῆ- ρε πληροφορίες πὼς ᾿Εθραϊκὰ στρατεύµατα μπῆκαν σὲ Συριακὸ ἔδαφος. Ὁ ζΖαϊῖμ ἔδωκε ὁδηγίες στὶς δυνάµεις του νὰ περικυκλώσουν 60 περίπου 'Εθραίους ποὺ πέρασαν τὴ Συριακὴ µεθόριο. Ὁ ἴδιος δήλωσε στοὺς ἐπίσημους τοῦ ΟΗΕ. πὼς «οὐδέποτε θὰ ἀνεχθεῦ μιὰ τέτοια παρα» θίαση τῆς ἀκεραιότητας τῆς χώρας του καὶ πὼς θὰ δια- τάξει τὴν ἐκμηδένιση τῶν ὑπεύθυνων '᾿Εθραϊκῶν δυνάµε- ὧν. Ὁ ταξίαρχος Ρίλεῦ, ἀντιπρόσωπος τοῦ προσωρινοῦ Μεσολαθητοῦ γιὰ τὸ Παλαιστινιακό, ζήτησε ἀπὸ τὸ Ζαϊμ 24ωρη πίστωση χρόνου, ὡσότου λάθει ὁδηγίες ἀπὸ τὸ Δρα Μπούντσε. ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 7 (Ρέουτερ).- Ὁ Σιουκρῇ Βέη Ελ Κούρτλη, πρόεδρος τῆς Συρίας πρὶν «ἀπὸ τὸ πραξικόπη- μα τοῦ Ζαἵμ, καὶ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Χαλὲδ Ελ ᾿Α- ζέμ, ἀνάγγειλαν σήµερα τὶς παραιτήσεις τους. Καὶ οἱ δυό τους εἶχαν φυλακισθεῖ ἀπὸ τὸν Ζαϊμ, ποὺ εἶχε διατά- ξει καὶ τὴν ἐξαφάνισή τους ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας. Τ ΚΑΤΡΛΚΥΙΗΜΑ Ἰ0Υ Ἰπι Φυλακίζει τοὺς πατριῶτες ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, 7 (Ρέουτερ).- Καταδικάστηκαν σήµε- ρα σὲ φυλάκιση ὀκτὼ πρόσωπα ποὺ κατηγοροῦνταν γιὰ «κατασκοπεία» γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Γραφείου Πληροφο- ριῶν τῶν Κομμουνιστικῶν κομμάτων. Τρεῖς ἀπὸ τοὺς κα- τηγορουµένους καταδικάστηκαν σὲ 9 χρόνια φυλάκιση, δύο σὲ 8 χρόνια καὶ τρεῖς σὲ 7 χρόνια. Όλοι οἱ κατηγο- ρούμενοι σαν νέοι καὶ--κατὰ τὸ Ρέουτερ--ἐστάλησαν ἆᾱ- πὸ τήν...ιι.. Οὐγγαρία γιὰ νὰ πάρουν στρατιωτικὲς καὶ πολιτικὲς πληροφορίες καὶ νὰ προπαγανδίζουν τὰ συνθή- µατα τοῦ Γραφείου Πληροφοριῶν. ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΟΣΧΑ, 7.-- Τὸ «Τὰς» πληροφορεῖται ἀπὸ τὴ Ρώμη ὅτι τεράστιες διαδηλώσεις ἐργατῶν συγκροτοῦνται τὶς τελευταῖες µέρες σ᾿ ὁλόκληρη τὴν ᾿Ιταλία, ἐξαιτίας τῆς ἐφαρμογῆς ἀπὸ µέρους τῆς κυθέρνησης ἀναχρονιστικῶν νόμων ποὺ στεροῦν στοιχειώδεις ἐλευθερίες τοῦ συντε- χνιακοῦ κινήματος. Εκατοντάδες χιλιάδες ἐργατῶν πῆραν µέρος σ’ αὖ- τὲς τὶς διαδηλώσεις, ποὺ εἶχαν ἰδιαίτερα μαχητικὀ χαρα- κτῆρα στὸ Μιλᾶνο, Μπάρι, Βενέτσια καὶ Κρεμόνα. --ὍὉ πρόεδρος τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Δυτικῆς Γερμανίας Ράῦμαν, σὲ σημερινὲς δηλώσεις του ξεσκέπασε τοὺς πολεμικοὺς σκοποὺς τοῦ Βορειοατλαντι- κοὺ συμφώνου, ποὺ στρέφεται ἐνάντια στοὺς Εὐρωπαὶ- κοὺς λαούς. --Στὴν Ὀλλανδία ἔγιναν μαζικὲς διαδηλώσεις ἐνάν- τια στὴν ἀπόφαση τῆς Κυθέρνησης νὰ ὑπογράψει τὸ Βο- ρειοατλαντικὸ σύμφωνο. Στοὺς διαδηλωτὲς μίλησε ὁ Γ. Γ. τοῦ Κ.Κ. ὉὈλλανδίας ποὺ τόνισε: «τὸ Βορειοατλαντικὸ δὲν ὑπογράφτηκε ἀπὸ τὸν Ὁλλανδικὸ λαό, μά ἀπὸ μιὰ φούχτα καπιταλιστῶν, ποὺ ξεπούλησαν τὴ χώρα µας στοὺς ᾽Αμερικάνους ἱμπεριαλιστές». ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΤΟΥΣ ΦΛΝΤΛΡΟΙΣ « Ελεύθερη Ἑλλάδα» τάρους. τάρους. σῃ τὴν οὐρὰν ὑπὸ τὰ σκέλη καὶ διὰ πολὺν καιρόν». ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 7.-- Τὸ Πρακτορεῖο | μεταδίδει πὼς τὸ ͵ μοναρχοφασιστικὸ καθεστὼς ἄρχισε νὰ δολοφονεῖ τώρα μαζικὰ καὶ τοὺς φαν- Ετσι, 30 δημοκρατικοὶ ἄντρες τοῦ μοναρχικοῦ στρατοῦ, ποὺ ἐκδηλώθη- καν ὑπὲρ τῆς συμφιλίωσης καὶ συναδέλ- | φωσης καταδικάστηκαν χθὲς σὲ θάνατο ἀπὸ τὸ ἕκτακτο στρατοδικεῖο τῆς Κοζά- νης. ᾿Εκτὸς τούτων, τὸ στρατοδικεῖο τῆς Καστοριάς καταδίκασε ἐπίσης χτὲς σὲ θάνατο ἄλλους 60 δημοκρατικοὺς φαν- Μεταδίνοντας τὶς πιὸ πάνω εἰδήσεις, | τὸ Πρακτορεῖο «Ελεύθερη ' νισε: «Κάθε µέρα ποὺ περνᾶ, οἱ φαντάροι θλέπουν γιὰ ποιοὺς χύνουν τὸ αἷμά τους. Γι αὐτὸ δὲν θέλουν τὸν πόλεμο. Γι αὐ- | [| ΜΟΝΛΡΧΦΛΣΙΣΤΕΣ ΛΟΛΟΦΝΟΥΝ ΜΛΙΙΚΛ [0 ΛΡΝΟΥΝΤΛΙ ΝΑ. ΠΙΛΕΝΙΣΟΙΝ | τὸ μισοῦν τὴν ἀνθρωποσφαγή. Τὸ νέο δολοφονικὸ ὄργιο ἐνάντια στοὺς ᾱ- [ ρους εἶναι μιὰ πεῖρα, ποὺ ἀπάνω της ὁ- [ λοένα καὶ πιὸ πολὺ πλαταίνει τὸ λαϊκὸ | κίνηµα τῆς εἰρήνης καὶ τῆς συναδέλφω- σης». | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, Ἱ.- “Ὅπως µεταδί- Ἱδει τὸ «Φρὰνς Πρές», στὴ Χαλκίδα τέ- λειωσε ἡ ἐκδίκαση τῆς ὑπόθεσης τῶν 38 ΓΙ πατριωτῶν ποὺ κατηγοροῦνταν μπροστά στὸ ἕκτακτο στρατοδικεῖο ὅτι συνεργά- ζουνταν μὲ τοὺς ἀντάρτες. ᾽᾿Απὸ αὐτοὺς 15 καταδικάστηκαν σὲ θάνατο͵.καὶ οἱ ὑ- πόλοιποι σὲ ἰσόδια δεσµά. ᾿Ανάμεσα Ελλάδα» τὀ- ' στοὺς καταδικασθέντες σὲ θάνατο εἶναι | καὶ ὁ Τάκης Φίτσιος, µέλος τοῦ ΚΜ.Κ.Ε., καὶ πρώην συντάκτης τοῦ «Ριζοσπάστη», ὅπως καὶ 5 γυναῖκες. ο... υ” “. 2η ΞΕΝΗ ΜΗΙΗΤΗΗΗΗΗΙΗΗ ΠΜ ΗΗΓΤΕΤΗ ΗΓΕΤΗ ΗΕ ΠΗΓΗ ΤΗ ΗΗΗ ΙΙΙ σελίδα Φ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΚΛΙΝΕΣ ΛΠΕΙΛΕΣ Τὰ λέγουν καὶ τὰ γράφουν καθημερινὰ στὶς κιτρινοφυλλάδες τους οἱ Κεκκοπεκκοπέσποι κον- δυλοφόροι τοῦ παλαιοκομματισμοῦ καὶ τῆς έκµε- ταλλευτικῆς πλουτοκρατίας τοῦ τόπου. Τὰ λέ- γουν καὶ τὰ γράφουν, ὅσοι διορισµένοι συνεργά- τες τῆς παλμεροκρατίας δὲν ἔπαψαν νὰ μωροφι- λοδοξοῦν τὰ ποληά, δηµοτικά τους µεγαλεία. Τὰ λέγουν καὶ τὰ γράφουν αὐτοί. Μὰ δὲν ἥταν ἀρ- κετό. Εἶδαν πὼς ἡ συκοφαντία καὶ ἤ ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ δὲν ἔχει πιὰ πέραση. Καὶ τὸ πῆραν ἀπό- φαση. Νὰ βάλουν μπροστὰ τὸ «ἀτού» τους. Νὰ κουρδίσουν τῇ Μακαρικὴ κομμµαταρχία. Βὰ χρη- σιµοποιήσουν τὸ ράσο ποὺ ἀνέόασαν στὸν ἀρχιε- πισκοπικὸ θρόνο μὲ τὸ γνωστὸ ἐκλογικὸ ὄργιο, γιὰ νὰ παίζει ἀπὸ τὴν ᾿Αρχιεπισκοπὴ τὸ παιγνίδι τῆς κεφαλαιοκρατικῆς ἀντίδρασης, ποὺ οἱ Κεκκο- Ε ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΣΠΟΥΝ Ξ Στὴ χθεσινὴ ἄκαπνη ἄνα κοίνωσή τοῦ, ποὺ γιὰ ἐκλογι φρόνων» ἐξέδωκε τὸ οὕτω λε γόµενο «Γραφεῖο ᾿Εθναρχίας, ἀναφέρεται πὼς «ὁ κοµμµου νισμὸς τῆς Κύπρου ἀπεργά ζεται τὴ διάσπαση τῶν ψυχι ΙΗΙΕΕΗΓΤΗΤΕΤΙΗΤΗΕΕΗΗ ΗΕ! : Κρίσείς κὀ λογαριασμὸ τῶν «ἔθνικο- κῶν δυνάµεων τοῦ λαοῦ». Τὴ ΄σφατα : 1 ἁ µπο( ν : στιγμὴ ὅμως ποὺ ἡ Κουμπα- νιστικῆς ἐφημερίδας «Δημο- τάσει καὶ νὰ ἐξακριθώσει ἂν «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» ο Μέ τίτλο «Μιὰ ἀλλαγὴ ὁ- στάµενο περὶ Τύπου νόµο, ᾿ Ἱνόματος» τὸ χθεσινὸ «Σάϊ-ιποὺ χρειάζεται νὰ κλείσει, Ἴἴπρους Μαίηλ» μὲ τὸν ἐγγλέ-' ὥστε μιὰ ἐφημερίδα ποὺ ᾱ- ]1ζο ἀρθρογράφο του καὶ τὸν! ναστέλλεται νὰ μὴ μπορεῖ να. ἝἛλληνα ἐκδότη του, γράφει ἐπανεκδίδεται, μὲ μιὰ ἁπλῆ ᾿Ιτὰ πιὸ κάτω-- Ιἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματός της, :]. «Θὰ θυμοῦνται οἱ ἀναγνῶ- | »Στὸ μεταξὺ -- καταλήγει Ίστες µας πὼς ἐντελῶς πρὀ- --νομίζουμε πὠὼς τὸ νομικὸ ὁ ἐκδότης τῆς κοµµου͵ τμῆμα θὰ μποροῦσε νὰ ἐξε- ἰ« Ὀφειλόμενη ἀπάντηση .) ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ «ΣΛΙΠΡΟΥΣ ΜΛΙΗΛ» 4. Ὁ ἁπλοϊκὸς ἄνθρωπος --συνεχίζει --- βρίσκει ἁκατα- νόητο γιατὶ κυκλοφορῦν καὶ πουλιοῦνται καθημερινὰ χι- λιάδες ἀντίτυπα τοῦ «Πέου Δημοκράτη». Αν ὁ ἐκδότης τοῦ «Σάὔπρους Μαίηλ» δὲν ἦταν πράγματι τόσο-«ἁπλο- ϊκὸς» θὰ μποροῦσε νἁ κατα- λάθδει τοὺς λόγους ποὺ οἱ χι- λιάδες τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων ὑριδικὴ «ἀνακοίνωση» προσά-, πτει τὴν κατηγορία τοῦ δια-΄ σπαστῆ στοὺς κομμουνιστές, :ὁ καθένας μπορεῖ νὰ κρίνει: ἱμόνος του, ὅτι μοναδικὸς ᾿σκοπὸς αὐτῆς τῆς ἀνακοί- νωσης εἶναι ἀκριθῶς ἡ διά- οπαση τῶν λαϊκῶν δυνάμεων. ᾽ .Γιατὶ ὅταν ἡ Κουμπαρίδειος ἄνακοίνωση καταγγέλλει καὶ κράτης» φυλακίστηκε γιὰ τρεῖς μῆνες γιατὶ ἔγραψε ἕ- να ἄρθρο στρασιαστικοῦ πε- ριεχοµένου. ᾿Επιπρόσθετα, τὸ Δικαστήριο διάταξδε τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐφημερίδας ἐἑ- πὶ τρίμηνο. Ξέρουμε πὼς ἕ- νας Κυθερνητικὸς ἐπίσημος εἶναι ἐπιφορτισμένος μὲ τὸ ὑπάρχει ὑπόθεση «περιφρό- νησης τοῦ Δικαστηρίου» μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ «Πέου Δημο- κράτη». ᾿Ἐμεῖς σάµπως αἰ- σθανόµαστε πῶς μπορεῖ νὰ βρεθεῖ ὅτι ὑπάρχει μιὰ τέ- τοια ὑπόθεση». τῆς Κύπρου ἀγοράζουν μὲ φανατισμὸ τὴν ἐφημερίδα μας. 5. «Στὴ φόρμα του, στὴν τοποθέτηση τῶν σελίδων του: καὶ στὸ µοτί6ο τῶν εἰδήσεών του, ὅπως καὶ στὰ «λυσσώ- δη» του σχόλια καὶ τὴν κρι- κ “κ Λευκωσία, 8 τοῦ ᾽Απρίλη 1242 -- ΓΘθεΑΜΑΤΑ Λευκωσία «Παλλάς». ᾿ὈΟλυμπιακοὶ ᾱ- γῶνες. ' «Παπαδόπουλος». Τὸ Οὐρά- νιο σῶμα. , «Λουκούδι». Κρυφὴ ἀγάπη. Λεμεσὸς «Ριάλτο». ᾿Απὸ τὴ φάτνη στὸ Σταυρό, ΤΡΙΦΥΛΛΟΣΓΙΟΡΟΣ πολυετὴς τριφυλλόσπορος Γαλ- καθὼς καὶ διάφοροι σπόροι ἐ- λαχανικῶν πω: Πιστοποιηµένος λικῆς προελεύσεως, κανα κλεκτῶν ποικιλιῶν ἀνθέων καὶ θορααι ὀχωστος: Γ. ΠΑΛΜΑΣ, Κυρήνεια ΛΑ. ΚΑΡ- .Α . ΙΟΛΟΥ. λάρνακα: Σ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ. Κτῆμα: ΧΡ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ. ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ, Γεώπόνος, ὁδὸς Περικλέους 4α, τηλ. 704, Λευκωσία. Βαρώσι δ-----ν 9» «Ὀλύμπια». Χαμένο ὄνειρο. «Ἡραϊον».Τὸ παραστράτηµα Πάφος , ᾿Αριστοκράτης ληστής. Τὸ Ζευγάρωµα τῆς Μίλλης. Κερύνεια Τὸ τέρας τῆς ἐπιστήμης Λάπηθος Σκιὲς τοῦ θανάτου. Καραθᾶς ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΛΟΥΚΟΥΔΙ» Ὥθθἤοο------- ἰς δύο µόνον παρα- ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, εἰς στάσεις, 3.15 καὶ 6.15 μ.µ., Καὶ ΑΥΡΙΟΝΗ ΣΑ8- τρεῖς παραστάσεις, 3.15, 6.15 καὶ 9.15 Ἐν προδάλλεται ο ΜΟΥΣΙΚΟ- ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ καὶ περιπετειῶδες ἀριστούργημα ΙΚΣΡΒΥΦΗ ΑΓΑΠΗ» 7 Αμαρτωλοἰ. Ὑάλα κόλπα. Στὶς Μακαρικὲς ἀνακοινώσεις. Γιὰ νὰ πειστοῦν -- λέει -- «ὅσοι παραμένουν στὴν πλάνη ἀπὸ ἔλλειψη διαφώτισης» ὅτι (ἀκοῦστε κι’ ἂν σᾶς βαστά μῆ γελάστε!) «πᾶσα συνεργασία μετὰ τοῦ Μομμουνισμοῦ ἐν Κύπρῳ ὑπὸ οἰανδηπο- τε μορφὴν καὶ εἰς οἰανδήποτε περίπτώσιν (δηλα- δῆ καὶ εἰς τό... ψητὸ τῶν ἐκλογῶν) ὁποτελεῖ σο- θαρώτατον παράπτωμα, ἰσοδυναμοῦν πρὸς ἐθνι- κὴν προδοσίαν, καὶ ὡς τοιοῦτο θά τυγχάνῃ τῆς ἀνεπιφυλάκτου ἀποδοκιμασίας τῆς ᾿Εθναρχίας Κύπρου καὶ θὰ στιγµατίζεται ὑπ αὐτῆς»! ! ! Ποιὸ ὅμως εἶναι τὸ ὀαθύτερο νόηµα μιᾶς τέ- τοιας ἀνακοίνωσης τῆς Μακαρικῆς Μομματαρχί- ας Οἱ «ἐθνικόφρονες» ἡγέτες διαπίστωσαν πιὰ πὼς δὲν ἔχουν παιγνίδι οὔτε σ᾿ αὐτὲς τὶς δηµοτι- κὲς ἐκλογές. ᾽Αντελήφθηκαν πέρα γιὰ πέρα ὅτι τὸ σάρωµά τους θάναι χειρότερο ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ 1946. Εἶδαν ὅτι οἱ προσπάθειές τους νὰ διασπάσουν τὸ ἐνιαῖο µέτώπο τῆς Λαϊκῆς Πα- ῥράταξης, ὅσα µέσα κι’ ἂν χρησιμοποίησαν, ὅσες τὴν καινούργια (πόσες σὰν κι ι αὐτή!|) ἑαρινή τους ἐπίθεση, καὶ ἀντὶ τούτου εἶδαν τὸ Δ.᾿ Σ.Ε. νὰ καταλαμθάνει σὲ, τρεῖς μέρες ὅ,τι αὐτοὶ ἐχρει- άστηκαν 24 μῆνες νὰ κατα-͵ λάθουν, θυσιάζοντες 30 χιλι- άδες ἄντρες. Ύστερα ἀπ αὐτά, τὸ ᾿Επιτελεῖο τοῦ µο-: ναρχικοῦ στρατοῦ δὲν διστά. | ζει νὰ ὁμολογήσει τὸ σάρω- µά του. Οἱ ᾽Αγγλικὲς ἔφημε-͵ ρίδες παραδέχουνται ἐπίσης , τὴ συντριθὴ τοῦ στρατοῦ τῆς! ᾿Αθήνας, ποὺ «τὸ ἠθικό του ξέπεσε καὶ δείχνει ἀπροθυμία νὰ πολεμήσει. Καὶ µόνο ὁ Βίμ μὲ τὸ Σταυρινίδη ἐπιμέ- γουν ὅτι... «ἄρχισε ἡ κάμψις τῶν συμμοριτῶν»! ᾿Ακόμα: μιὰ-δυὸ τέτοιες «κάµψεις» καὶ πων τοῦ «Βέου Δημοκράτη» αὐτὸ τίτλο. Ὁ βασιλικώτε- εἶναι ἀκατανόητη, καὶ πρέ- ρος ὅμως τοῦ βασιλέως ἐκ- πει νὰ ἀπορεῖ γιὰ τοὺς πα-. δότης τοῦ «Σάῦπρους Μαί- ράδοξους τρόπους τῆς Κυ- ηλ» ἔχει... παράπονο! Νἀ τὸ θέρνησης καὶ τοῦ νόµου, ὅ-! κάµει στὸν Καδῆ. πως καὶ γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ: ὑπομονὴ τήςΏΒρεττανικῆς δια τυπώνεται μὲ λευκά καὶ εἷ- κυθέρνησης. Διότι, μὲ τὸ νὰ, ναι πρακτικἁ ἀόρατος. Αν µπάζουν ἁπλῶς τὴ λέξη «Βέ- αὐτὴ ἡ λέξη τυπώνεται ὅπως ος» στὸν τίτλο καὶ ν᾿ ἀλλά- τυπώνεται, δὲν τὸ ξέραμε ὅ-, ζουν τυπογραφεῖο, κτῆτες τοῦ «Πἰέου Δημοκρά-, κἁ γοῦστα ἢ τὶς περὶ χρωμά- τη», κατὰ τὴ γνώµη µας κά-/ των προτιµήσεις τοῦ «5 ἀῦ- τῆς ἀπόφασης ἑνὸς Κυπρια:͵ λέξη «Νέος» εἶναι «ἀόρατος» κοῦ Δικαστηρίου καὶ ἐνθαρ-! γιὰ τὸν ἐκδότη τοῦ «2 άῦ- ρύνουν τοὺς κομμουνιστὲς ᾱἀ-,πρους Μαίηλ», τὸ καλύτερο ναγνῶστες καὶ ὁπαδούς τους ποὺ ἔχει νὰ κάμει εἶναι νὰ γὰ πιστεύουν πὠὼς οἱ ἀποφά-ι ἀλλάξει τὰ γιαλιά του. Ἔ- σεις τοῦ νόµου μποροῦν νὰ τσι θὰ µπορέσει νὰ δεῖ ἐκεῖ- 3. Λέει πὼς ἡ λέξη «Βέος»,͵ οἱ ἴδιο- τι ἀντίκειται στὰ καλλιτεχνι-͵ µνουν μιὰ φανερὴ κοροϊδία πρους Μαίηλ». ᾿Εὰν ὅμως ἡ' :γὰ ἔχει τὸ ὄργανό τού Η λογος λεπτομερειῶν τῆς ἄ- γιὰ νὰ ἱκανοποιηθεῖ τὸ «Σ. Μ.» ἔπρεπε ὁ «Βέος Δημο- κράτης» νὰ γίνεῖ ὄργανο τῆς ωεβρεττανικῆς διακυθέρνη- σης ἢ τοῦ Βρεττανικοῦ Συµ- θουλίου 7,Τὸ «Σ. Μ.», τελικά, εἰ- σηγεῖται νὰ ἐρευνηθεῖ καὶ νὰ ἐξακριθωθεῖ ἂν δὲν ὑπάρ- χει ὑπόθεση ἐνάντια στὸ «Νέο Δημοκράτη», γιὰ νὰ συρθεῖ, κι αὐτός, βέθδαια, στὸ δικαστήριο, γιά νὰ φυ- λακιστεῖ, ἴσως, κι’ αὐτοῦ ὁ ἐκδότης καὶ νὰ ἀνασταλεῖ -- γιατὶ ὄχι -- ἡ ἔκδοσή του! Πάνω σ᾿ αὐτὸ δὲν νομίζει ὅτι ὁ ἐκδότης τοῦ «Σάῦπρους Μαίηλ» ἕἔκανε κακἡ ἐκλογὴ 1 ΜΙΝΙ ΗΕ ΝΙΝΜΙΜΛΝΙΗΙΜΜΜΝΙΗΗΗΗ ΝΝΙΝΙΝΝΝΗΗΜΝΜΗΗΗΙ συκοφαντίες κι ἂν ἔσπειραν, ἀπότυχαν καὶ κα- τασυντρίφτηκαν. Καὶ στὴ σύγχυση καὶ τὴν ἀπό- γνωση ποὺ τοὺς κατακυρίεψε, ἔσπευσαν καὶ γο- οἱ Τσαλδαροσοφούλήηδες θ᾽ἁρ- πάξουν τὶς θαλίτσες τους γιὰ τὴν ἸΑργεντινή. παραγνωρίζουνται καὶ λιτικὸ κόμμα». νὰ| νο ποὺ βλέπουν ὅλοι καὶ κεῖ- περιφρονοῦνται ἀπὸ ἕνα πο- ἐπαγγέλματος Δὲν νομίζει ὅτι, ἀντὶ δημοσιογράφος, θὰ διέπρεπε περισσότερο, ἄν ἔμ. Γνο ποὺ στὴν πραγµατικότη- τα βλέπει καὶ ὁ ἴδιος. ᾿Εκτὸς νω ἀναφερομένης ἀκινήτου ἱπεριουσίας κατετέθησαν εἰς «τὸν Μουχτάρην τοῦ ἐν λόγῳ [χωρίου καὶ ὅτι πᾶν πρόσω- πον ἐνδιαφερόμενον διὰ τὴν Γὼς ἄνω ἀκίνητον περιουσίαν δύναται νὰ ἀποταθῇ πρὸς τὸν Μουχτάρην εἰς οἰανδή- «ποτε κατάλληλον ὥραν καὶ νὰ ἐξετάσῃ τὰ σχέδια καὶ 'πὸν κατάλογον λεπτοµερει- ὤν, ὡς ἐπίσης καὶ νὰ λάδη οἱασδήποτε σημειώσεις ἢ οἱ- αδήποτε ἀντίγραφα ἄνευ Ιοὐδεμιᾶς πληρωμῆς. .. Οἱ ἰδιοκτῆται τῆς ὡς ἄνωι Ἡ Τὸ συμφέρον τῆς κάθε οἰκογένειας εἶναι νὰ πάρει τὰ παπούτσια της ἀπὸ τὸ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΕΕΑ ΠΑΥΛΙΔΗΙ (ΠΑΛΑΙΚ«ΥΘΡΙΤΗ) Ὁδὸς ᾿Αραστᾶ, ἀριθμ. 9. ΠΡΟΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ κ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣΠΡΑ ΤΗΣ ΓΥ- ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. πεκκοπέσποι ἡγέτες, ἀπομονωμένοι ἀπὸ τὸ λαό, Ξ ἀπειλεῖ μὲ στιγματισμὸ τὴ καθημερινὸ καθῆκο νὰ παρα-, Τώρα ἀπαντοῦμε στὸ «Σά: τική του, ὁ «Βέος Δημοκρά- ο Μὲ τὴν µεγάλη τραγωδὸ ΞἘ δὲ πορηζίασις) το νι παίζουν ἀπὸ τὰ δικά τους Ἑ συνεργασία τῶν Κυπρί- κολουθεῖ τὰ γραφόμενα τῶν ὕπρους Μαίηλ»: Τὸ Δικοασή», της» εἶναι στὴν πραγματικό- , Γ κος σα , κ Α ο πΙτ Α ΒΑΛΛΙ Ξ ἄντρα Έτ ων μὲ τὸ ΑΚΕΛ καὶ τὶς λαῖ-' Κυπριακῶν ἐφημερίδων καὶ ριο καταδίκασε τὸν ἐκδότη| τητα ὁ ἴδιος ὁ παληὸς «Δη: «Εὐαγόρας». ον νος καὶ τὸν γόητα Ἑ Και τὸ τελευταῖο «ἀτοῦ, χρησιμοποιήθηκε Ἐ] τὸ «ρόδι ἀξνπημτ νὰ ὀλέπει τί λέγουν. Συμπε τοῦ «Δημοκράτη» καὶ διάτα., µοκράτηκ». Μήπως, ὅμως, τὸ) διάόσλος ος ευ οοΣΚὸ Τσιοσχεττι οι Ξξ . : : : ος Ένα πι τς α΄νουµε, ὡς ἐκ τούτου, ὅ-' ξε τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐφημε-ι«2. ΛΜ.» ἐπίστεψε ὅτι τ ι- ο. ὃς ΕΡΩΣ - ΠΕΡΙΠ --- - Ξ χτές. Διότι τώρα βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ δηµο- Ἐ] τὴν ἑνότητα τῶν ψυχικῶν δυ. αι θὰ ἐγνωσιοποίησε ατὴν ρῖδας γιὰ τρεῖς µῆνες. Τὴν| καστήριο καταδίκασε τὸ φ. πλ, ή πες. ΔΡΑΜΑ ΣΣ. αγωνία -- ΔΑΚΡΥΑ. Ξ τικὲς ἐκλογές. Καὶ ἦταν καιρός. Ἡ ἀπόλυτη ἁδυ- 3Ἔ] νάιεων τοῦ λαοῦ καὶ ὀχι τὴ! : ν ος ἅτι ὁ αιβή ὁ «Σάῦπρους Μαϊ. Περδίο καὶ ἀνάστειλε τὴν Λύση τς ὑπευθύνω Ξ ναµία τῆς πλουτοκρατίας, τοῦ ξεφτισµένου πα- «Ξ! διάσπασή του Ποιοί, λοι-’ [υθέρνηση τὸ γεγονος Οτι ὁ, ἔπαυριο το «Ζαὐπρους ἱερ Ὁ : κα Καπιτάν. Β΄ ἐποχή. Μὴν τὸ χάσετε. Τὸ συνιστῶμεν ὕπε 5. Ξ λαιοκομματισμοῦ καὶ τῶν διορισµένων συνεργα- Ξ πὀν ἀπροκάλυπτα δι-. «Δημοκράτης» ἐξακολουθεῖ [ηλ», κατὰ ἕνα τρόπο, παρα- ἔκδοση τοῦ «Δημοκράτη» - ευ ὀνο υκὃ ἷ ο κο παρασημοφορηµένων τοῦ Πάλμερ νὰ ἄν- Ἐ] ασποῦν τὶς λαϊκὲς δυνάµεις νὰ ἐκδίδεται καθημερινὰ, πονιόταν γιὰ τὴν ἐπιείκια.νεκα τῆς ἰδιορρυθμίας στὴ Τοβρκικη ταινία ἐ- , ΞΏ τικρύσουν κατάφατσα τὸ λαό, ἡ ὁλοκληρωτικὴ Ἑ Καὶ ποιοὶ κατακομµατιάζουν, μὲ τὸν τίτλο «Νέος Δημοκρά ᾿ τοῦ Δικαστηρίου, καὶ ἐδέ- φόρμα του, της τοποθέτησης 8 νου : Ξ ὃ γαι (8 φ ὶ πίστη, α δια τους Ξ] τὸ λαό, ἁπλῶς γιὰ νὰ προ-/της», μὲ τὴν Ἑλληνικὴ λέξη φραζε τὴ «θεθαιότητα» πὼς τῶν σελίδων του κλπ., ὥστε το ηα κ Ο ΠδΛλΑτι Ξ ὃ εη πεπωκησης καὶ στὶ . ό νωσ Ὃ Ὃ Ἑι σκοµίσουν ἀπροσκόμιστα ἐ-' «Ἠέος» τυπωμένη μὲ λευκά, ὁ φ. Περδίος, ἂν βρισκόταν | νάναι «παράνομο» γιὰ τὸ ουρκμῃ ταινης. «εΛΊΛΑΓΙ ίς Ξ δυνάμεις, τους σπρώχνει σ . δν Ύ δ η κι μοι Ἐ/κλογικἀ κέρδη στοὺς ἐκπρο-' ἔτσι ποὺ πρακτικἁ νᾶναι ἀ.! στὴ Βουλγαρία, θά... Κρε:! «Βέο Δημοκράτη» νὰ ἔχει τὸ |Ξ---τ---θασ---οο-- πμ . Ξ ἀπελπισία. Και μπροστὰ στὸ ἀδιέξοδο ποὺ βρί- Ἑ]σώπους τοῦ ξεφτισµένου κυ- όρατη στὸν τίτλο. Γμαζόταν ἢ θὰ ἐκλείετο σὲ, ἴδιο σχῆμα, νὰ ἀκολουθεῖ τὸ Ὅ | ἀκινήτου πε- ἠ ΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καὶ αὔριο ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ε σκουνται, μπροστα στο σιγουρο πνυγμὸ που ἄντι. Ἐ] πριακοῦ παλαιοκομματισμοῦ,! ΥὉ «Νέος Δημοκράτης» στρατόπεδο συγκέντρωσης. ἴδιο µοτίθο εἰδήσεων καὶ νὰ περ : η ας Σημερον Π «τικὸ καὶ δραματικὸ Ξ μετωπίζουν, προσπαθοῦν ν΄ ἁρπαχτοῦν ἀπὸ τὰ ᾱ- Ἐ. σὲ ἀνταπόδωση τῶν κερδῶνι εῖγαι στὴν πραγματικότητα ᾿Ἐμεῖς ἐπεριμέναμε ἀπὸ τό... γράφει τὰ ἴδία «λυσσώδη» ιουσία (διακατοχῆς Ἡο πθκύκβοτο ον η, μη Ξ χυρα. Κινητοποιοῦν τὸ «ἐθναρχικὸ» ράσο μὲ κᾱ. τοῦ ἐκλογικοῦ ὀργίου ποὺ οἱ ὃ τοληδ, «Δημεκράτης» ᾱ- φιλελεύθερο «Σἀὐπρους)λαί:, ὀχόλια Ἡ τὸ «Σ. Μο μετὰ ϱ 5 ” ἀριστούργημα : Ξ νακοινώσεις», μὲ τὸν εὐσεθῆ πόθο νὰ διασπάσουν Ξ! τελευταῖοι εἶχαν ταχυδακτυ- ὃ κάθε ἄποψη η δρ. | ηλν νὰ λίδι . ορ ταν μᾶλ. τήν ἀναστολὴ τοῦ «Δημοκρά- ἐγγραφῆς καὶ ἐκτιμή- ΚΟΛΑΣΜΕΝΗ ΑΓΑΓιΙΗ Ξ τὸ ἀκατανίκητο λαϊκὸ μέτωπο, ποὺ μὲ τὴ σκα- Ἐ]|λουργικὰ προσκομίσει στὴν ͵ : . ο ο ο : :θελ θνεῖ ὁ «Νέ τν ΜΑΚ ΜΟΥΡΕΥ’ Ξ ος . « . 2 , πο Ξ λῆς 9 ία. µα, στὴν τοποθέτηση τῶν: λο γιὰ τὴν ὕπαρξη τέτοιων τη» ἤθελε να θγεῖ ὁ «Ἠέος : ο ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΓΟΥΙ Κ,ΦΡΕΤ ᾿ Ξ πάνη στὸ ον αρχισε κιόλας απτᾶ ο ον, Επλα Ξ ο αοινὴ μα... ελίδων, του καὶ στὸ µοτί6ο ἀνελεύθερων νόμων, βάσει Δημοκράτης» μὲ τὸ ὄφος καὶ σεως) γοµος του 1ή5. ΕΝΤΟΥΑΡΤ ΡΟΜΠΙΝΣΟΜ. Ξ ον. ος ύτερον ἀκόμη ἀπὸ πρίν, τὸ Ξ κ τῶν εἰδήσεών του -- μὲ τὰ] τῶν ὁποίων στέλλουνται στὴ τὸ περιεχόµενο τοῦ: «Σάἀῦ- Μιὰ παράξενη γυναῖκα ποὺ σκορποΊσε ΕΞ Ὑικὸ τους τάφο. -- .. λυσσώδη σχόλια καὶ τὴν φυλακὴ οἱ ἐκδότες τῶν ἐφη-,πρους Μαίηλ» ἢ τοῦ «νΕ-ΙΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ παντοῦ τὴν συμφοράν. Ξ Η ἀντιδραστικὴ δεξιοφροσύνη τοῦ τόπου τρέ- Έ] «ΚΑΜΨΕΙΣ» κριτική του γιὰ κάθε τι ποὺ! µερίδων. [θνους Λτδ.». : ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44. Ξ µει κυριολεκτικὰ τὸ ἑνιαῖο μέτωπο τῶν ἐργατῶν, Ἐ] Ἡ σύγχυση καὶ ὁ πανικὸς ἐ- | δὲν εἶναι κομμουνιστικό, | 2. Μετὰ τὴν ἀναστολὴ τοῦ, 6. Τὸ «Σ.΄Μ.» παραπονιέ- . Ε τῶν ἐργαζομένων στρωμάτων καὶ τῶν προοδευ- ξακολουθοῦν νά συγκλονίζουν καὶ ἀνοιχτὰ διακηρύττει «Δημοκράτη» ἔγιναν ἀπὸ τὸ ται ἀκόμη πὼς ὁ «Ἠέος Δη:! Καθίσταται γνωστὸν διὰ/, ῤ Ξ τῶν τὸ μα δει παὶ διανοουμένων παδη, ἂν τὴ μοναρλιὴ. Καὶ τὴ ὑπ πὼς εἶναι ὄργανο τοῦ ΑΚΕΛ.᾿ φ. Δ. Γαλανὸ ὅλες οἱ ἅπαι. οπράνηςς εἶναι ὀργανο τοῦ τῆς παρρυσης ὅτι .- γίνῃ Ξ ὦκκηπεκκονωπαα ν τῆς πολαιοκομµατικῆς σα: νίκες τοῦ ἀκσταμάχήτου δη. τοῦ (ο μμουνιστικοῦ Κθμμα:, τούµενες ἀπὸ τ ο κθση τοῦ) Μήπως ὅμῶς τν ἀικαστη» κήπου Ὃ ο νθ ρίαια τς Εὖ. ΛΗΔΡΑΣ 24 ΕΙΕΜΕΟΗ ΤΗΛ. 310 Ξξ ζ Στα ς α α ο στρατοῷ τῃς « τος της Κύπρου. «τυπώσεις για την | ο μα ον α 2 ος . Ξ πίλας καὶ τῆς σωθινιστικῆς δηµαγωγίας, δὲν μοκρατικοῦ Στρατοῦ τῆς Ἑλ-ι ΤΓιὰ τὸν ἁπλὸ ἄνθρωπο, ἡ «Νέου Δημοκράτη», καὶ ἡριο, Κλείοντας τὸ «Δημοκρά-| ρισκοµένης εἰς τὸ χωρίον Ψη 9 ω ων ἀλέ Ξ τος μα ο αν 9 ας : τα ὶ ἑἶἱ ὁ ο, , σος ν, ὃ ώς : « ή Α.Ο. ὅλων τῶν ἁλό- Ξ μπορεῖ ν ἀναμετρηθεῖ μὲ ἕνα τέτοιο ἀκατάθλη- τον τὸν οὐρανὸ οφοντόλι κυκλοφορία καὶ ἡ πώληση Κυθέρνηση δὲν ἔφερε καμιά΄ Τη», ἐξέδωκε καὶ διάταγμα µολόφου, τῆς ἐπαρχίας Λευ- Μόλις παρελήφθησαν μοτὲρ ὅ Ὃ δρα Ξ το ἐνιαῖο, λαϊκὸ μέτωπο. Καὶ μπαίνει στὰ... µε- Περίμεναν νὰ ὀργανώσουν, χιλιάδων καθημερινά ἀντιτύ-, ἔνσταση γιὰ τὸν καινούργιο ποὺ ν ἀπαγορεύει στὀΑΚΕΛ/ κὠσίας, ὅτι σχέδια καὶ κατά- γων καὶ στροφῶν.Προλάδετε προτου ἐξαντληθοῦν ᾿ἀκινήτου περιουσίας καλοῦν- ται διά τῆς παρούσης ὅπως ἐντὸς 60 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς Ἅ]ης Μαρτίου, 1949, (ἡμερο:- µμηνίας κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ παροῦσα εἰδοποίησις ἐδημο- ΤΙΜΑΙ ΑΙΠΙΣΤΕΥΤΑΙΙ... Τὰ καλύτερα μοντέρνα παπούτσια θὰ τὰ θρῆτε στὸ κατάστηµα τοῦ κ. ΜΟΥΧΑΡΕΜ ΣΙΤΜΗ, καὶ σὲ πολὺ χαμηλὲς τιµές. ᾿νάτισαν μπροστὰ στὸν Κουμπαρίδη, τοῦ Γραφείου . Καὶ τὸ «Σάῦπρους Μαίηλ»| ἂν σχολιάζει κάτι ποὺ εἶναι] παινε στὴν ὑπηρεσία τῆς ᾿Ίν-| σιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα Γοναικεῖα 3 «Ἐθναρχίας. Καὶ ἐκλιπάρησαν ἔστω καὶ μιὰ ἆ- ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ προσθέτει: «Ὁλοφάνερα ὑ-| γραμμένο μὲ λευκά, δίχως| τέλλιτζενς Σέρδις Η κάνει|τῆς Κυδερνήσεως) δείξωσι ᾿Ανδρικὰ 27)- νακοίνωση. Μιὰν ἀνακοίνωση ποὺ νὰ καταγγέλ- Τὸ µμοναρχικὸ καθεστὼς) πάρχει ἕνα κενὸ στὸν ὑφι-ἱ νὰ τὸ βλέπει! | καὶ τὰ δυό ο λόγον διὰ τὸν ὁποῖον δὲν Παιδικὰ 10)-. : λει αὐτοὺς ποὺ συνεργάζουνται μὲ τὸ ΑΚΕΛ καὶ προειδοποίησε, καὶ ἀπείλησε,͵ ΦΛΟΙΟ ρολο καλο ολλοο ση μοθὀακκῥοούλ πρέπει νὰ ἐγγραφῶσιν ἐπ᾽ ὁ-| Γιὰ νὰ πεισθῆτε ἐπισκεφθῆτε τὸ κατάστηµά µας, τὶς λαϊκές µας ὀργανώσεις. Ποὺ νὰ ἀπειλεῖ..... στιγματισμὸ τῶν τίµιων πατριωτῶν ποὺ τάσσουν- ται ὑπὲρ τῆς ἑνότητας καὶ τῆς συνεργασίας τῶν δυνάµεων τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, εἴτε αὐτοὶ εἶναι ἀστοὶ ἢ ἐργάτες, δεξιοὶ ἢ ἀριστεροὶ καὶ κοµµου- ἵνιστές. Βὰ ἡ ἄκαπνος ἀπειλή τους. Ποὺ τὴν κά- µνουν, ἴσως ἔτσι διασπάσουν -- τὶ ἀπριλιάτικα ὄνειρα τρέφουν οἱ φτωχοί! -- τὴ λαϊκὴ παράτα- ξη. Γιὰ νὰ μπορέσει νὰ δεῖ -- ποιός Ὁ Δέρέης! Τί Τὸ δημαρχειακὸ θῶκοι | Ας γλυκοκοιμοῦνται. Καὶ ἂς γαργαλίζουν- Κήρυξε στρατιωτικὸ νόµο καὶ κατάσταση πολιορκίας. ξ- θεσε σὲ ἐπιφυλακὴ ὁλάκερη τὴ φρουρἀὰ ᾿Αθηνῶν, Κινητο- ποίησε τὰ σώματα ᾿Ασφαλεί- ας. ἸΚαὶ σήκωσε τὴν τροµο-/ κρατικἠ σήμαία τῶν ἕκτακτων: στρατοδικείων. Μὰ οἱ Δημό-| σιοι ὑπάλληλοι τῆς Ἑλλάδας| ἀψήφισαν τὰ πάντα καὶ, σὰν ' ἕνας ἄνθρωπος, ξεσηκώθηκαν, καὶ κατέθηκαν στὴν ἀπεργία, | ΤΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΡΩΜΗ ΦΔΑΝΕΥ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΣΕ Ἐὰν αἰσθάνεσθε πρόωρον γῆρας ὑποφέρετε ἐκ τῶν νεύρων, διανοητικ καὶ φνσικῆς ἀδυναμίας, θὰ εὕρητε νέ εὐτυχίαν κ.. ρώτερον ἀπὸ μίαν ἐγχείρῃησιν τῶν ἀ νων. Εἶναι µία ἁπλῆ οἰκιακὴ θεραπεῖ ΑΝΑΖΩΘΓΟΝΟΥΝΤΕΣΝ9 ὑτυχίς ον εἰς τὴν ᾽Αμερικανμ κἢν ἀγακάλυψιν ἡ ὁποία ἐπαναφέρε γεανικὴν ρώμην καὶ ζωτικότητα ΎΡηΥΟ» ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ὥρα 6.30 -κάὶ 9.15 μ.μ. ἕνα ἔξυπνο καὶ δροσερὸ ἔργο, γεμᾶτο ὠμορφιά, νάζια καὶ παρεξηγήσείς»., τΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΏΜαΑ. Μὲ τὴν ὤμορφη καὶ μὲ οὐράνιο σῶμα ἍχΕΒΠΤΥ ΑΜΑΡ Τνόματί των τὰ κτήµατα, τά δεικνυόµενα εἰς τὸν ἄνω ἆ- ναφερθέντα κατάλογον λε- πτομερειῶν ὡς ἀνήκοντα εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ αὐτῶν, ἢ νὰ δείξωσι λόγον διὰ τὸν ὁποῖ- ον δὲν πρέπει νὰ γίνῃ νέα ἔκδοσις τῶν ἤδη ὑφισταμέ- γων «τίτλων των. συμφώνως πρὸς τὰς τοιαύτας λεπτοµε- ρείας. ὁδ. ᾿Αραστᾶ, ο. 77, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΠΟΙ, ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. ὑποστηρίζετε φανατικἀὰ κ ΤΣΙΓΑΡΑ ΤΑΜΚΗ ΠΑΤΙΠΗ. Μ οτςς - ν : νεψί νο ᾱ Ἡ ὁπκὸ ῥοσιρ ἴον, ἆ Ἴσα ὁ ὶ ί Ἐφιστᾶται προσοχἡ τοῦ ται. Ας μηχανορραφοῦν ὅπως μποροῦν καὶ ὅπως συνεχίζοντας τὶς ἀλησμόνητες ὑπὸ μοοφήν δισκίοιι ἀγακαλυφθεῖσα ὑπ καὶ τὸν. περίφημο ισταται ἡ ᾿χη τοῦ τοὺς γουστάρει. Στὴν οὐσία, δὲν ίσων τίπο- πραθήσεις τῆς πρώτης κατο- τον ἀᾷ ορίον αν τν ήν, ἀλλὰ Ἅ ΓΟΥ ΓΛΛΙΑΜ ΠΛΟΥΕΛ περὶ πι «του Ρ ιουσίας Χ ΠΟΤΑ «Α.Ο. ΕΛ. τε ἄλλο ἀπὸ τὴν ἆδυν ί ε Τί- χῆς. Καὶ αὐτό, τὴν ἐπαύριο] τὸ τελειώτερον καὶ πλέον ἰσχυρὸν, δὲ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ὥρα 6.30 καὶ 9.15 μ.μ. τὸ . ο ί ποτε ἄλλο ἀπο τὸ ὅτι δὲν μποροῦν ν ἀντικρύ, τοῦ Διεηγέλμωτος τῆς. Πρ ὦνεργει αρ ἁριοτήμης, δυναμοτ όν. ἑπληντικὸ ΕΓΧΡΟΜΟ δημιούργημα η (Δισκατοχῆς, Εγγραφῆς Χ ΞΛΠΟΥΝ ΛΑΡΈΙΔΗ (λαρίναν). Αλλο . : Ἅ ἆ ᾿ ἐπὶ τῶν ἀδέ ῦ σουν καὶ ν᾿ ἀναμετρηθοῦν ἀντρίκια μὲ τὸ λαό. πημοκρατικῆς Κυδέρνησης σας, γεύρων καὶ ζωτιχῶν ὀφγάνων, δΐδον. Σ ΖΟΥΓΚΛΑΣ Ἰθαςι ο μἠσεῶς) Ἠόμου τοῦ Ἅ ΓΑΛΑΤΑ «Κόκκινη Καρδιὸ» ἃ «Αγελάδων». Καὶ ζητοῦν νὰ παίξουν ἐν οὐ πακτοῖς. Μὰ ἡ λαϊ- Μι ια αλλος ατα τν πθκρς ας εσας σα Ὃ μαμα ΡΟΣΜΑΡΥ ΝΤΕΚΑΜΠ. 3 Κ. ΗΑΕ Ὃ . ς : « ας ος ο. ή αἱ τοὺς ὑπα, ους στὶς πό- ήγορα ὥστε δύν ὰ ἰδῆ η ὲ τὸ ἰ τὴ : . ΕΚ. κἡ παράταξη, οἱ ἐργάτες καὶ οἱ ἐργαζόμενοι, οἱ λεις νὰ Επι ουν. νὰ. πα- πἰσθανθητε νέαν πανμᾶμς ανν τει Ὃ | πε αν ΞΑΜΠΟΚ Ἠθι τν ἡ ΚΟΡ ΕΚ ΤΟΥ ΚΕΒΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ τίµιοι πατριῶτες ἁἀστοὶ καὶ διανοούμενοι, οἱ ῥ- ᾿πάλληλοι καὶ οἱ προοδευτικοὶ ἐπιστήμονες, ἑνω- µένοι, καὶ ἀφηφώντας ὅλες τὶς ἄκαπνες ἀπειλές, ὁποθενδήποτε κι ἂν προέρχουνται, ἑτοιμάζουν- ται ξανὰ γιὰ νὰ χαλάσουν ὅλα τὰ σχέδια τῆς κεθνικοφρρσύνης», δίνοντάς τους ἕνα τελειωτικὸ κι ὁλοκληρωτικὸ µάθηµα. Ἡ ἡμέρα δὲν εἶναι ἀργά. Τὸ ἐνιαῖο καὶ ἀδιάσπαστο µέτωπο τῶν ἐρ- λαίψουν γιὰ τὸ ψωμί τους καὶ : νὰ µαζικοποιήσουν τὸν ἀγῶνα | γιὰ τὴν ἀποτίναξη τῆς νέας µις, µνήµη καὶ ὅρασις βελτιοῦνται συγἠρ ἰμπεριαλιστικῆς κατοχῆς καὶ: θως καταπληκτικῶς.-- Καὶ τὸ καταπλην τοῦ ξενόδουλου καθεστῶτος τῆς ᾿Αθήνας. Τὸ Γ.’ μέτωπο στὰ μετόπισθεν τοῦ µοναρχο-: φασισμοῦ ἄρχισε νὰ ἀνάθει.' Τὸ Γ.΄ µέτωπο, ποὺ εἶναι ἕνας φυσιολογικῆς του ἐνρργείας ἐπὶ τῶν ἁδι νημένον. ᾿Εδοκιμάσθη καὶ ἐνεκρίθη Ἡρομηθευθήτε τὸ Βάϊ-Τάμπς σήμερον οώμην ἐντὸς 94- 48 ὡρῶν. Λόγῳ τῆς νων καὶ νεύρων ἡ διανοητική σας δύνο, Γ Κτικὸν τοῦτο φάρμακον τῶν ἀδένων καὶ Γ τῆς ρώμης, καλούμενον Βάΐ Τάμπς, εἶναι, ἀπὸ χιλιάδας εἰς τὴν ᾽Αμερικὴν καὶ τώρα: εὐρίσχκεται ἐδῶ εἰς ὅλα τὰ φαρμακεῖα, | ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ἡ πιὸ ἐξωφρενικὴ κωμωδία τοῦ ΧΟΝΔΡΟΥ καὶ τοῦ ΛΙΓΗΟΥ ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΗΙΣ ΕΡΗΜΟΥ Χοροεσπερίδα ΑΟΝ --ΠΕΓΑ Διευθυντὴς τοῦ Κτηµα- τολογίου καὶ Χωρομε- τρίας. Ἐν Λευκωσίᾳ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, τῇ 1ῃ Απριλίου 1949. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ἐργάτες, Ἐργαζόμενοι, γατῶν, τῶν ἐργαζομένων κι’ ὅλων τῶν ἄλλων τί- : ὁ ὅ νο ἀπὸ τὸν φαμμσκησαόν Εώς, οιμάαμο Σιδερέ ῄ µιων καὶ συνεπῶν πατριωτικῶν στοιχείων τοῦ παβάγουλες γιὰ νὰ μσαδός τον ματι λος ος ΑΜΜΟΜΣΕΤΩΝ Σιδερένιοι κα Το ΛΔΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ! τόπου, ἀκόμη μιὰ φορά, θὰ σαρώσει τὸν παλαιο- θεῖ τὸ. 1949 σὲ ἀποφασιστι- .Ξὁ φυαλίδιον. τὸ ὁποῖον διαρχεῖ 8 ἡμόν ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 9.4.1949 ΣΤΙΣ ὃ μ.μ. καὶ 2 σ λνια ο. αθέν. κ Ὃ ας σοι ἓν ο απ νκενση, καὶ ἡ νίκη κὀ Χρόνο πρὸς τὴ Νίκη, θα λος ἀαῃ, σα διοργανώνεται κατάλληλοι ἡλα περίφραξη. “Θέλετε ὡραῖο, στερεό καὶ φθηνὸ παπούτοι Ξ λαική νιαιομετωπικὴ του ἡγοσί μα στὴν τίµια, . ἁ ηχότητος -.ἡ ἑκωίνμες ἀπὸ ἵνα ΜΕΓΑΛΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ οἰκοπέδων. Πωλοῦνται ἐπί- --Περᾶστε ἀπὸ τὰ πρατήρια τοῦ «ΛΑ'ΙΚΟΥ Ξ : Ξ πε τη ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ἷ ἡ πωοσκµίσει μον πα ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ση στύλλοι τσαντηριῶν δι- ΣΥΒΕΤΑΙΡΙΣ ΜΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΗ ΕΙ ΜΗΗΕΗΓΕΗΗΗΗΙΗΕΓΗΝΗ ΜΗ ΓΙΡΗ ΠΗΙΗΗΗΠΙΝΗΗΗΕΗΠΗΗΝΗΗΗΗΙ! «τὴ ί ἰ τὴ σων- ' Ξεοικαλύμ τὰς εξακᾶνι Ἠαμόι ο ων 5 ῶ ὶ . ΞΗΡΑ ΜΜΗΜΜΗΗΜΗΗΗΜΗΗ ΜΗ ΗΗΜΗΗΗΜΗΗΜΗΗΗΝΗΜΗΜΗΜΗΗΜΜΗΣ εν ομθλίωση καὶ τὴ συν. νάμεως, φνα ον καν ἑλάγπτα καὶ στὸ οἴκημα τῆς αφόρων μεγεθῶν καὶ διάφο ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ». ΜΗΙΜΟΙΙΗΗΙΙΠΗΟΙΙΗΠΙΗΗσΙΗΗΗΗΙΗΠΗΝΟΠΗΕΠΕΟΙΗΗΜΗΗΟΙΝΙΗΙΙΙΣ:: ἓ : : νξ Ἄ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕ. 910 ΜΟΝΟΒΝ Μπορεῖτε νὰ γίνετε μέτοχοι τοῦ Α΄ ΣΥΝΜΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΑΜΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ. Ὑποστηρίζοντες τὸ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ τοῦ Συνεργατικοῦ µας ὑποστηρίζουμε τὸν ἑαυτόν μας. ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΣΑΣ ἀπὸ τὸ Α΄ ΣΥΜΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ, Δὲν ὑπάρχει καμιά ἀμφι. Ἐπισκεφθῆτε ομσς γιὰ νὰ ΔΙΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ κῆς ᾽Αγορᾶς). [1ν ΝΙΗΗΕΗΗΗΜΗΙΗΕΩΙΗΗΛΗΗΗΕΣΙΠΗΗΗΙΣΗΗΠΗΗΗΙΗΕΣΗΗΗΗΙΗΓΣΗΕΠΗΤΗΗΙΕΣΙΠΗΗΙΗΗΗ ΚΣ ΗΙΗΗΕΣΙΤΗΗΙΗΗ ΓΣΠ, λάδας Ὃ ο, ος σος ο α. Π πεισ ητε. ΣΤΟ «ΛΑ ΤΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ» ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙ ΡΑ Φ 26/ [ κκ κλνναν ώ Ἀνιθώώώθθώς ώώθώρρνο ννςωνρνω ! ' α ν' ς ι σεξ α Ἐπι αν ρ α τ ή Ρ ' α ᾿ 7 ὅ κκΙκΙὑὙἙΑλκλλλκΙἰΙΙκκΑΙκκΙκΑΙΕΙκΙκΙΙκκΙΑ οκκλκκκκκκλκκληκκκά! λουν μὲ τὴ δύνα ο ' | ἕ εἰρήνευση ης χώρας. καὶ Βαρλαάμ, Λήδρας 138, Λευ- ΞΛΜΙΗΙΗΗΙΗΗ ΗΝ ΠΗΜΙΝΗΗΙΗ ΠΗΠΗΝΙΠΙΝΗΝΗΙΗΗΝΗΗΝΗΗΝΗ ΗΝ ΗΗΟ) «Τὸ . ΕΙΔΟΠΟΙΗΣ-Ι Σ συμφιλίωση. Καὶ ἤδη τὰ πρἀγ Κὠσία. ΧΕΡΟΣΦΑΙΡΑ Φ 14/6. Πρός τοὺς ἰδιοκτήτας Αὐτοκινήτων | στα αν μονα τους. Μι- Κ. Κουννᾶ, Ἑρμοῦ 6, Βα- [ [ | ῇ λ Π[ | ΛΤΡΛΛΙΝ ποσα µόνον στὸν Πα.! ὃ ον οῦν ὃ τουφέκι καὶ τά ρσια, αγγελιοδο πάντζερ τῶν ἀνταρτῶν Ρωσια ον. Χικὸν Οἴκον Τὸ γνωστὸν Γκαρὰζ τοῦ κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΕΟΝ- Μα κµαιῦ ΞῇΣΥΕΕΤΕΠΕΡ «ΟΝΌΕΝ5ΕΡ ΆδίΣ ππορυστς ορ “νβνεν τμ Ὀ Ῥτυργισε. 5 | | τισ | .. ας ασ ος | ἡ εγγύησις: σᾶς «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΜΟΧΕΟΣΤΟΥ». τπτ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ---------- ἀγγελμά της ἡ Προσ. Δημο- ΙΒάϊ ἅμπς αροστατεύει. κρατικἡ Κυθέρνηση--θὰ τὴν ἐ- ἠδίδει Ῥώμην καὶ Ζωτικότητα. πιθάλουν ἔτσι ἢ ἀλλιῶς,ὁ Ἑλ-ι ληνικὸς μα ος καὶ ὁ Δημοκρα-: τικος του Ζτρατός, μὲ τὴ δύ-' ναµή τους. Ὅσο πιὸ γερά, ΠΡΟΣΟΧΗ ! εἶναι τα χτυπήματα, ποὺ κα» ταφέρουµε ἐνάντια στὸ µοναρ Τὰ παπούτσια σας στὸν χοφασισµό, ὅσο πιὸ µεγάληι αι οἱ ὑποστήριξῃ ποὺ δίνει ΙΠΙΚΟΝ ΣΥΝΕΊΠΙΡΙΣΗΟΙ α τὸ Δ.Σ.Ε., ὅσο πιὸ | αι ᾗ ἀντίαταση τῶν μὴ - ΚΛΤΛΙΚΕΊΗΣ ΠΟΛΗΗΛΤΟΝ .. ργατῶν / καὶ τῶν ἐργαζομένων στὶς πό ο. Θεργοκούλου, μιά 9 λεις, τόσο πιὸ πολὺ πλαταί- | (Παλαιὸν απνεργοστάσιον) νει το κινηµα τῆς συμφιλίωσης Θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων : Καὶ συναδέλφωσης, ποὺ παρα- τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ λύει τὰ νεῦρα τοῦ µοναρχο-| σὲ τιμὲς ἆ ηνιστε Φασιαμοδν, ιμὲς ἀσυναγώνιστες. ΗΕ ΗΗΗΙΗΣΙΗΗΗΠΙΗΙΟΣΗΗΝΙΕΙΗΗΗΕΣΑΜΗΗΗΗΗΙΙΕΣΙΗΜΙΗΙΚΗΗΗΗΗ ΙΙΙ Σμόλικα καὶ τὸ Βίτσι. αν σα Ὃ σι Ἱ τπτ Σία, Κτῆμα-Πά : ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο να κας «Σιεθρολὲ., 28 ἁλόγων με κάσιαν δι’ ἐπιθάτας, εἰς καλὴν κατάστασιν καὶ μὲ ἅ Διατίθενται πρὸς πώληση «δυὸ γαλακτοφόρες ἀγελάδε δε δυὸ γ φόρες ἀγελάδες ορίαι ἀπὸ ριος Ἡρο- μὲ τὰ δαµαλάκια τους--ποὺ ον Ἡ. Εχμετ εἶναι µόλις μερικῶν ἡμερῶν. Μουσταφᾶ Ἰκοντόν, εἰ - . μήσειαν, Τηό, 16. ο Κυ Γ Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ ἆ- . πευθυνθοῦν στὴν Κολλεχτίθα τῆς ὁδοῦ Λάρνακος, ἀρ. 27Α τρελαίου µάρκας ΤΕΡΝΕΡ, (ἔναντι σχολῆς τυφλῶν). 7 ἀλόγων εἰς ἀρίστην κα- - πο οον λρπἝπςς πες τη τάσταοιν ἀντὶ 5125. πεύθυωνος Διοµ, ός. ἅ ἁπτὸ. τὸ , δδὸς Αροϊίδης αν. Απσαν Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ Τυ- ὑπωλνετα: 5τὸ Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ «ΠΕΤΡΙΔΗΣ» ------ ΚΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΤΟΦΑΝΕΣ ΣΤ0 «ΛΑΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ» ΛΕΜΕΣΟΥ. ΟΔΟΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ (Βεόκτιστα μαγαζιά Δήμου) κ Μπορεῖτε νὰ βρῆτε τὸ κάθε φάρμακο ποὺ θά χρεια- σθῆτε σὲ ΛΑΤ’ ΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. Εἰναι τὸ Φαρμακεῖον ποὺ ὑποστηρίζεται φανατικἀἁ ἀπὸ τὴν ἐργατικὴ τάξη τῆς πόλης καὶ τῆς ἐπαρχίας. | ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Προσοχή. τηρίων ἐπὶ τοῦ ἀτμοπλοίου «ΗΥΑΙ ΕΙΝ» καὶ ὅ- σοι δὲν κατώρθωσαν νὰ ἐξασφαλίσωσι θέσιν µέχρι σήμερον νὰ σπεύσωσι νὰ προλάθωσι τὴν μοναδικὴν αὐτὴν εὐκαιρίαν. Διαθέτομεν µόνον ἐλαχίστας θέ- σεις πρὸς {105.00 μετὰ τροφῆς καὶ ὕπνου ἐκ ΙΥ- ΠΡΟΥ εἰς ΣΥΔΝΕΥ, Εἰδοπσοιοῦμεν ἐπίσης ὅλους ὅσοι { Ἱ ! ἐκράτησαν θέσεις ἐπὶ τοῦ ἄνω ἀτμοπλοίου ὅπως προσέλθωσι ΙΙΙΗΙΗΗΗΤΙΝΗΙ Τ. Κ. 14 3. ᾽Αμμόχωστος, Εξ καὶ ΙΝΗΗΝΗΗΗΙΙΗΗΙ ρα ἄλλα εἴδη. ᾿Απευθύνεσθε στὸ ἐργα- στήριο ««ΕΙΟΛΥΙΕΧΝΕΙΟΝ» ὑδὸς δάσος, Μο. 9, πα- αιὸν δημαρχεῖον πρὸς τὸ χάνι λυμπαύοι . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΟΡ Πωλεῖται τράκτορ φόρδ.) σον, παλαιὸν µοδέλλον, μαζὶ μὲ τρίὔνον ἄροτρον. Οἱ ἐνδι- αφερόµενοι μποροῦν νὰ τὸ δοκιμάσουν. Πληροφορίαι ἆ- πὸ τὸν κ. Χαράλαμπον Κα- Ραγιώργη, εἰς ᾽Αγλαντζιάν, ἢ στὸ κατάστηµα, ὁδὸς Ἑρ- μοῦ ἀρ. 14] (ἔναντι Δημοτι- Ι. ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Ὁδὸς ᾿Ονασαγόρου 41, Λευκωσία. κογένειαν μὲ ἕνα παιδί. Γνῶσις τῆς ᾽Αγγλικῆς γλώσ σης ὄχι ἀπαραίτητη. Μισθὸς| ὃ ἱκανοποιητικός. ᾽Αποταθῆτε ὁδὸς Κάνιγκος, ἀρ. 5, τη- λάφωνον 900/114. νι ποτ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ἢ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ- τοῦ Κινηματογράφου «Κρυ-| ὅ στἀλ», ὁδὸς Δευκαλίωνος, ἀρ. 2. Πληροφορίαι παρὰ τοῦ κ, --Θὰ βρῆτε τὰ πιὸ ὄμορφα, τὰ πιὸ μοντέρνα σχέ- δια ποὺ ἱκανοποιοῦν καὶ τὰ πιὸ ἀπαιτητικὰ γοῦ- στα. --Συμμετέχουν σ᾿ αὐτὰ ἔμπειροι καὶ ἀνεγνωρισμέ: νοι τεχνίτες καταστηµατάρχες τῆς Λευκωσίας. --Τιμὲς καθωρισµένες καὶ κτυπηµένες πάνω στὸ κάθε παπούτσι. --Ἡ προσπάθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ εἶναι: Διαρ: κῶς καλύτερο, ἐπιμελέστερο, στερεότερο καὶ Φθηνότερο παπούτσι γιὰ τὸ λαό. ΠΡΑΤΗΡΙΑ: 1) Ὁδὸς Χρυσοχόων 59. Κυρ. Κκάλλης (πλησίον Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς). 2) Ὁδὸς Φανερωμένης 46. Κυρ. 'Ἱεροδιακόνου (δίπλα Γραφείων Ἠλεκτρικῆς 'Ἑταιρείας). ΤΙΑΔΟΥ «Η ΑΝΑΤΟΛΗ» ὁδὸς Μουφτῆ Χιλμῆ (6ὅ- πισθεν Άγ. Σοφίας παραπλεύρως ἘΞυλαποθηκῶν κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΤΣ ΙΛΗ) σᾶς προσφέρει μὲ τὰ νέα ε το - . , ρονοο ὁς ὰ 4 αν κ Πωλεῖται φορτηγὸν καὶ ἐ-, ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ Παρακαλεῖσθε ὅπως γνωρίσετε ὅτι τὴν προσε- ΖΗΤΕΙΤΑΙ ἐσωτερικὴ ὑπη- ἃ μηχανήματα τὸ πλύσιµον καὶ γρασάρισµα τοῦ ΛΟὀ: πιδατικον αυτοκίνητον μάρ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ χῆ Δευτέραν 11) 4) 1949 σταματᾶ ἡ πώλησις εἶἰσι- Ρέτρια δι ᾽Αγγλικὴν οἰκο-| Τοκινήτου σας ὡς ἀκολούθως: 1) Πλύσιμον μὲ νερὸν πιεσμµένον. 2) Γλύσιμον σούστων μὲ ἀκάθαρτον πετρέλαιον. 3) Γρασάρι- σµα ὅλων τῶν σούστων καὶ κλειδώσεων. 4) Γενικὸν τσακάρισµα τῶν θίδων. 5) Κυλινδρέλαιον εἰς τὸ κιθώτιον τοῦ τεμονιοῦ, ϐ) Κυλινδρέλαιον εἰς τὸ Ὑκίαρ-μπόξ. 7) Κυλινδρέλαιον εἰς τὸ τεφραντζιὲ και σταυρούς. ϐ) Εἰδικὸν λάδι γιὰ κόντρα σου: στες. 9) Γρασάρισια. 10) Εἰδικὸν λάδι διὰ δυνά- ὔ| ΜΕΤ :«Ὀνήσια ΤΑΙ νεό Ἱμία µ ος ο τος ρα β. αἴᾖαι | ΑΛΑ ΒΛ Α Χ Α ) ΑΦΟΡΑ ΕΛΙΠΙΚΗΣ | ” ἀμέσως καὶ ἐξοφλήσωσι τὸ ναῦλον των καὶ παρα. Ἐ τελουμένῃ ἐν ο αςς, ἅποι μους. 11} Μυστικὸν ὑλικὸν γιὰ Ἐλα οτες γε ὃς ὃ ΓΕ αν πο κ) ' Ὅ ἰατρὸς κ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ἔποπππττ 1Ξ. λάθωσι τὰ εἰσιτήριά των Ἐ µατίων ἡλιακοῦ, αρα δω: Μ. πρίσουν. 14) Γρᾶσον εἰς τὰ τάσοια των ἔμπρο ἃ ΞΤΝΗ ] - ο) ωσ Ξξ : ΞΕ , οὐ, µαγειρίου, σθινῶν ἀξοιακιῶν, 13} Γρᾶσον εἰς τὰ πιασινἁ ρου-. ὁὦ μμ ΕΣΤ ΙΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ὃν Πι Τ Ξ πό ε ου, ς ) Πρᾶσον 3 ς : η : ο. νβ λλ ΛΆ Ε ἀξιότιμον πελατεία ας ὅτι ΩΛΕΙΤΑ ΓΞ ΕΚ Τ0Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ [, ΚΥΠΡΑΙΟΡΑ Ξ τας καὶ ώμο αν δεράν- [ὰ Ἀλεμᾶν. 14) Καθάρισµα τῶν πόλων ος 4 ὐρφι ήν . ο ο . ᾱ . [ Ξξ : α Ξ η ἁ τὸ ᾱ- κα ὃν γιὰ σκέπα.: σι ῶν. πἰδικὸ πώ η 2 ἡ κλινική του µετεφέρθη ἐπὶ Γληχανὴ ἀκαθάρτου πε- Ξ (Τουριστικὸν Τμῆμα) Ξ/γοιγμα Καϊμακλίου ὄπισθι,ἅ λάδι ες ου ᾱ οκέπσ”µα τῶν πλακῶν. 19). Εἰινὸν λάδι εἰς τὸ ντιστριπιτερ. 16) Λάδκιασμαν τῶν κουρ: τουθέλλων τῶν πόρτων. 12) Ἀλλαγμα τοῦ νερου τοῦ ραδιατἑρ. Ι8) Τσακάρισµα τοῦ λαδιοῦ τῆς µη: Χανῆς. 19) Γρασάρισµα τῶν ρουλεμᾶν τῶν κλάτς. πλ λα ὅ ὶ Ἀ στὰ Τυπογραφεῖα τῆς πογραφεῖον «Πρόοδος», ὁ- ΕΞ Πλατεῖα Δικαστηρίων, Τηλέφωνον 861. 5 Χρίστου Πυριάκου, «/ο Κώ- Τιμή διὰ φορτηγὰ 10)- διὰ ταδὶ 8)-. 4 ὶ | σας ο εν ας ος ο 98α, 9β)9Υ, | Ἐ Λευκωσία. Έειστα Μουρτουδάνη, ὁδὸς Φα- Τηλεφωνήσατε 848. 8 [κοῦργου Μρι ἃαι 38. 8γ, Λευκωσία: ὃν ἵν» ο, Πεηκὠσία, ΕΜΜ ΗΝ ΠΗΗΗΠΗΙΗΠΗΝΕΗΕΗ ΜΗ ΗΝΗΗΗΝΗΝΗΗΝΗΗΗΙΗΙ [δ᾽ νερωµένης ἀρ. 51, Λευκωσία. Ἀλκλλλκλλκκλλλκλλαλλλλλκλλκλοκαοαλκκακλλκκλλακα κα”

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ «ΣΑΪΠΡΟΥΣ ΜΑΙΗΛ» 2p
Κρίσεις 2p
ΑΚΑΠΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 2p
ΠΩΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΥΛΟΚΟΠΗΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΟΥ 1p
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1p
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡ. ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1p
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Σ' ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ 1p
ΟΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ 1p
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 1p
ΟΙ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΤΟΥΣ ΦΑΝΤΑΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ 1p
ΠΩΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΞΥΛΟΚΟΠΗΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΟΥ 1p
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ ΤΟΝ ΗΡΩΪΚΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑ 1p
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΟΥΒΡΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΛΛ. ΛΑΟΣ ΚΙ' Ο Δ.Σ.Ε. ΘΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ναυτιλία 1p
ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΑΓΓΕΛΛΕΙ ΝΕΕΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΖΗΤΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΝΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ 1p