Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-10

4η σελίδα «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» Λευκωσία, 10 τοῦ ᾽Απρίλη 1949 ϱΙ ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΟΣΝΔΕΛΚΙΔΣ ΠΙ ΤΠ ΛΗΛΕΤΡΙΠΕΤΟΥ ΠΗΗΟΚΡΑΤΗ’ Ἡ Ενωση τῶν φοιτητῶν τῆς Τσεχοσλοθακίας ἔστειλε στὸν ΑΥγγλο Ὑπουργὸ τῶν ᾿Αποικιῶν ἔντονη διαµαρτυ- ρία, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀνταποκριτῆὴς µας ἀπὸ τὴ Πράγα, γιὰ τὴν ἀναστολὴ τοῦ «Δημοκράτη». Στὴ διαµαρ: τυρία τους οἱ Γσεχοσλοθάκοι φοιτητὲς ὑπογραμμίζουν καὶ ἐκφράζουν τὴ δυσφορία τῆς παγκόσμιας νεολαίας «γιὰ τὴν ἀναστολὴ τῆς πιὸ Λαϊκῆς Δημοκρατικῆς Ἑλληνικῆς Εφημερίδας καὶ τὴ φυλάκιση τοῦ ἐκδότη της Μίνου Περ: δίου γιά 3 μῆνες. Τὴ διαμαρτυρία ὑπογράφει ὁ ἐκπρό- σωπος τῆς «Εθνικῆς “Ενώσης Ἰσεχοσλοόάκων Φοιτητῶν Βλατιμὶλ Οὐρμπάν, καὶ ἡ Γ.Γ. γιὰ τὰ ἐξωτερικὰ Βέρα Μπασλίκοθα. Π0} ΚΑΛΤΛΡΤΙΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΛ ϐ ΙΑΙΚΟΙ ΣΥΠΛΥΝΙΗΟΣ ΠΙΛΡΗΛΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑ, 9 (Απὸ τὸν ἀτναποκριτή µας).-- Ψὲς ὁρ- γανώθηκε στὸ οἴκημα τῶν Συντεχνιῶν τῆς πόλης µας πλατειὰ σύσκεψη 300 καὶ πλέον στελεχῶν καὶ παραγόν- των τῆς λαϊκῆς παράταξης, ποὺ μελέτησε διεξοδικἁ τὴ γραμμἠὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀκολοωυθήσει τὸ ἑνιαῖο λαϊκὸ µέ- τωπο στὶς προσεχεῖς δημοτικὲς ἐκλογές. Ἡ σύσκεψη, πα- ραπέρα, στάθηκε μὲ ἰδιαίτερη προσοχἠ στὴ σημασία τῶν Δημοτικῶν ἐκλογῶν µέσα στὶς σημερινὲς συνθῆκες καὶ μόφώνα ἀποφάσισε τὴν ἐκτέλεση ὅλων ἐκείνων τῶν πρακτικῶν καθηκόντων ποὺ ἐγγυοῦνται πιὸ συντριπτικἡ νίκη τοῦ λαοῦ ἀπ᾿ ἐκείνη τοῦ 1946. . Ἡ σύσκεψη παρακάτω ὁμόφωνα καὶ μὲ πρωτοφανή ἐνθουσιασμὸ ἐνέκρινε τὰ µέλη τοῦ λαϊκοῦ συνδυασμοῦ, ποὺ θὰ κατέλθει ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ σημερινοῦ Δημάρ- χου κ. Λύσου Σανταμᾶ. Τὰ ὑπόλοιπα μέ η αοὸ συνδυα- σμοῦ εἶναι: Α. Φράνσις, ἀντιδήμαρχος, ἄσος ΚΜοντό- πουλλος, Σοφοκλῆς Μάμας, Γεώργιος Φωτίου, Γ. Χριστο- δουλίδης καὶ Γ. Θεοφάνους. Ἡ σύσκεψη ἐξέλεξε ἐκλογι- κὀ ἐπιτελεῖο γιὰ τὴν καθοδήγηση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγώνα. Τὴν προσεχῆ Δευτέρα ὀργανώνεται στὸ οἴκημα τῶν Συν τεχνιῶν Πανεργατικἡ συνέλευση μὲ θέµα τὶς προσεχεῖς Δημ. ἐκλογές. ΣΗΓΧΊΤΗ ΚΗΙ ΛΠΠΙΗ ΗΕΤΞΙ ΤΗ “ΕθΛΙΚΟΦΡΟΝΟΙ ΜΙΡΦΙ Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀνταποκριτής µας ἀπὸ τοῦ Μόρφου, ἐκδικάστηκαν προχθὲς 63 αἰτήσεις γιὰ ἐγγραφὴ στοὺς ἐκλογικούς καταλόγους, ᾽Απ΄ αὐτὲς ἔγιναν δεκτὲς 27 τῆς λαϊκῆς παράταξης, 5 τῶν «ἐθνικοφρόνων», 7 ἁπερ: ρίφθησαν καὶ ἡ ἀπόφαση γιὰ τὶς ἄλλες επι οχτηνε γιὰ τὶς 4 τοῦ ᾽Απρίλη. Στὸ μεταξὺ ἡ σύγχυση τῶν δεξιοφρό- νων ἔφτασε στὸ ἀποκορύφωμα της, γιατὶ θεωροῦν ἀναπό- φευκτη: τὴ συντριπτικἡ ἅττα ποὺ τοὺς περιμένει. Πάνω στὴ σύγχυσή τους ἀγωνίζονται ἀπεγνωσμένα νὰ πείσουν µέλη τῆς λαϊκῆς παράταξης, ποὺ. ὑπόθαλαν αἰτήσεις γιὰ ἐγγραφὴ στοὺς καταλόγους, νὰ μὴ παρουσιαστοῦν στὸ δι- καστήριο. Στὸ μεταξὺ ὅλες οἱ προσπάθειες τῶν δεξιοφρό- νων νὰ σχηματίσουν συνδυασμό, ὥς τὰ σήµερα ἄποτυγ- χάνουν. ΠΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΤΕΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΜΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ, 9 (ἀπὸ τὸν ἀνταποκριτή µας) -- Τὸ Δη: μοτικὸ Συμθούλιο τῆς πόλης µας στὴ συνεδρία του τῆς περασμένης Πέμπτης πῆρε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὶς παρακά- τω ἀποφάσεις Μελέτησε τὶς 22 προσφορὲς ἐργολάθων γιὰ τὴν ἀνέγερ ση 20 νέων ἐργατικῶν σπιτιῶν κοντὰ στὸ οἴκημα τῆς παι- δικῆς στέγης, καὶ κατάληξε ὁμόφωνα ν᾿ ἀποδεχτεῖ τὴ χα- μηλότερη προσφορὰ τοῦ κ. Γεωργίου Λεθέντη ἀντὶ τοῦ πο: σοῦ 11.799, μὲ τὴν προὐπόθεση νὰ παρουσιάσει ἀξιόχρε- ον ἐγγυητή. Ἡ µεγαλύτερη προσφορἀ ἦταν 518.800, Τὸ πλεόνασμα τοῦ κυθερνητικοῦ δανείου γιὰ τὴν ἀνὲ- γερση τῶν ἐργατικῶν κατοικιῶν ποὺ προθλέπεται πὠς θὰ εἶναι 4-5 χιλιάδες λίρες, τὸ Δημοτικὸ Συμθούλιο ἀποφά- σισε νὰ τὸ χρησιμοποιήσει γιὰ μετατροπὴ τῶν ἀποθηκῶν πετρελαίων τοῦ Δήμου, παρά τὸν Αγιον Αντώνιο, σὲ ἐ γατικἁ σπίτια μὲ πολὺ φτηνὸ νοίκι. Ἠδη ἀνάθεσε στον Δημοτικὸ μηχανικὸ νὰ ἐπεξεργαστεῖ τὸ σχέδιο ποὺ θὰ ὑποθληθεῖ στὴν κοθέρνηση γιὰ ν᾿ ἀρχίσει ἆάμεσως ἡ δουλειά Τὸ Δημοτικὸ Συμόούλιο ἐξέφρασε τὴν ἐχτίμησή του πρὸς τὴν ἐπιτροπὴ ποὺ τῆς ἀνατέθηκε ἡ µελέτη τῶν 90 αἱ- τήσεων γιὰ ἐνοικίαση τῶν τελειώµενων 16 ἐργατικῶν σπι- τιῶν, δέχτηκε τὶς εἰσηγήσεις της καὶ καθόρισε ἐνίκιο 3 λίρες τὸ µῆνα, ποὺ θ᾽ ἀρχίζει ἀπὸ τὶς 12 τοῦ ᾽Απρίλη. ΠΡΙΣΙΝΕΛΡΙΛΚΕΣ ΣΗΗΕΛΕΊΣΗΙΣ Τ0ἡ ΣΥΗΤΕΧΗΙΗ ΛΕΥΚΕΣΙΑ Ὅπως πληροφορούμαστε, σὲ σύσκεψη τῶν Γραμματέ- ων τῶν Συντεχνιῶν Λευκωσίας ὀρίσθηκαν ὡς ἑξῆς οἱ Γενι- κὲς Συνελεύσεις γιὰ τὴν ἀνάλυση ἔκθεση δράσης τοῦ Γε- νικοῦ Συµθουλίου τῆς ΠΕΟ καὶ τὴν ἐκλογὴ ἀντιπροσώπων γιὰ τὴν στ’ Συντεχνιακὴ Συνδιάσκεψη: 1) μμρή 12.4. 1949, ὥρα 5 µ.µ., οἱ Οἰκοδόμοι. 2) Τετάρτη, 12.4.49, ὥρα 5.30 μ.μ. οἱ Ξυλουργοί. 3) Πέμπτη, 14.4.49, ὥρα 3 μ.μ. οἱ Κουρεῖς. 4) Πέμπτη, 14.4.49, ὥρα 7 μ.μ. οἱ Σιώφερ καὶ Ἐμπορικοὶ. 5) Πέμπτη, 14.449, ὥρα Ίὰ μεσάνυχτα, τὰ Καρσόνια. ϐ) Παρασκευή, 15.4.49, ὥρα «5 µ.µ., οἱ Ραπτερ- γάτες, Ὑποδηματεργάτες, καὶ Μηχανοτεχνῖτες. 7) Κυριακἡ 17.449, ὥρα 10.30 π.µ., οἱ Τυπογράφοι καὶ ᾿Αρτεργάτες. Στὴ Συνέλευση τῶν Οἰκοδόμων καλοῦνται νὰ παρευ- ρεθοῦν καὶ τὰ μέλη τῶν Παραρτηµάτων : Κυθραίας, Κα- ϊμακλιοῦ, Δαλιοῦ, Ψημολόφου, Πέρα Χωριοῦ, Λακατάµιας καὶ Δικώμου. Στὶς συνελεύσεις θὰ ἀναλύσει τὴν ἔκθεση ἀν- τιπρόσωπος τοῦ ᾿Εχτελεστικοῦ Γραφείου τῆς ΠΕΟ. Ἔφι- στᾶται ἡ προσοχἡ τῶν Συμµθουλίων, τῶν στελεχῶν καὶ γε- νικά τῶν ἐργατῶν γιὰ τὴ σοθαρότητα τοῦ θέµατος, καὶ πά- νω στὸ ὅτι οἱ συνελεύσεις δὲν μποροῦν ν᾿ ἀναθληθοῦν γιὰ τὴν ἄλλη ὀδομάῦδα. Ὅλα τὰ συμθούλια καὶ τὰ στελέχη καλοῦνται νὰ δουλέψουν δραστήρια γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν Συνελεύσεων. ΙΛΡΧΙΕ Ἡ ΕΚΛΙΚΛΙΗ Τη] ΛΙΗΤΕΗ ΕΠΡΙΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΙΤΛΙΟΓΟΥΣ ΠΕΥΜΙΣΙΙΣ Τὸ Ἐπαρχιακὸ δικαστήριο Λευκωσίας ἄρχισε χτὲς τὴν ἐκδίκαση τῶν αἰτήσεων γιὰ ἐγγραφὴ στοὺς Δημοτικοὺς καταλόγους Λευκωσίας. Κατὰ τὴ χτεσινή του συνεδρίαση τὸ δικαστήριο ἐξεδίκασε τὴν πρώτη σειρὰ ἀπὸ 62 αἰτήσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες τὴ μεγίστη πλειοψηφία ὑπόθαλε ἡ λαϊκὴ παράταξη. Ἔγιναν συνολικὰ δεκτὲς 16 αἰτήσεις τῆς λαίῖ- κῆς παράταξης, 10 τῶν «ἐθνικοφρόνων» καὶ δυὸ ἀποφά- σεις ἐπιφυλάχτηκαν. ΠΟΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ε[ΓΡΛΟΗΙ3 θὰ ΕΚΛΙΚΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ τριή Μεθαύριον Τρίτην, ἀπὸ τὶς 6.30 π.μ. ϐ᾽ ἀρχίσει στὸ δικαστήριο Λευκωσίας ἡ ἐκδίκαση τῶν αἰτήσεων τῶν πα- ρακάτω προσώπων γιὰ νὰ περαστοῦν στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους. ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΜ. Κώστας ᾿Αποστολίδης, Χρῖστος ᾿Ασσιώτης, ᾿Αναστάσης Λοϊῖζου. Αἰμῖλιος Γεωργίου, Σταμάτης Γεωργιάδης, Γεώργιος Γερασίμου, Δημήτριος Δημητρίου, Ματθαῖος Θεοδώρου, ᾿Αγγελῆς Θεοδώρου, Κώστας Ιωαννίδης, Φίλιππος ᾿α- κώδου, Κύπρος Πωώνσταντίνου, Χρῖστος Κώνσταντᾶ, Γε- ώργιος Μεσαρίτης, Τάκης Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Μι- κολάου, Σάδόας Ὀρφανός, Γιαννάκης Παπακυριακοῦ, Μιχαλάκης Παναγιώτου, Γιάννης Παυλίδης, Χαρίλαος Παλαζίδης, Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Σπύρος Πέτρου, ᾿Αρθοῦρος Πρατζιώτης, ᾿Ανδρέας Ρότσας, ᾿Ανδρέας Ρή- γας, Λοῖζος Σπανός, Πέτρος Σταύρου, Εὐστάθιας Σα6- θίδης, Χρῖστος Σαριγιάννη, ᾿Ιωὠάννης Τσακκιστός, Όδυυ- σέας Χ’΄΄’ Δαυῖδ, ᾽Ανδρέας Χριστοδούλου, Δημήτρης Χα: ραλάμπους, Σάδόας Χριστοφῆ, καὶ Πολύκαρπος Χριστο- εφῆ. ΕΝΟΡΙΑ ΤΑΧΤΑΚΑΛΑ. Πιερῆς Αχιλλέα, Κώστας Βαρνάδα, Ζαχαρίας Θεοδούλου, Χρυσόστομος Θεμιστο: κλῆ, ᾿Ανδρέας Λ. Κίκης, Ἠλίας Κούτσιος, ᾿Ιάκωδθος Κου- τσουλλῆς, ᾿᾽Ανδρέας Κωμοδρόμος, Παρασκευᾶς Κωνσταν- πίνου, Λοΐζος Κατσινιορίδης, Χριστόδουλος Λοϊζίδης, Χα- ράλαµπος Καρακάννας, Νεόφυτος Ρουσογένής, Μιχαὴλ. Χριστοφῆ καὶ ᾿Ανδρέας Χουλούδης. ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΔΡΕΟΥ. ᾿Ανδρέας ᾽Αγησιλάου, ᾽Αλέξανδρος ᾿Αργυρί- δης, Πικόλας ᾽Αγαπίου, Σαρκίς Ζουπιάν, ᾿Ανδρέας Σ ᾿Ιγνατίου, Μελκὸν Μριστζιὰν καὶ ᾿Ανδρ. Κωνσταντίνου, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 9.- Τὸ ᾿νακατάληψη τοῦ Πύργου Γενικὸ ᾽Αρχηγεῖο τοῦ Δημο- | Στράτσιανη. Επειτα ἀπὸ κρατικοῦ ὁΣτρατοῦ Ἑλλά- ὁλοήμερη σκληρὴ µάχη καὶ δας ἐξέδωκε σήµερα τὸ πιὸ! παρὰ τὴ µεγάλη ὑποστήρι-, κάτω ἀνακοινωθὲν γιὰ τὴν]ξη τῶν μοναρχικῶν δυνάµε πορεία καὶ τὰ ἀποτελέσμα- ων μὲ πυροθολικὸ καὶ ἄερο: τα τῶν ἐπιχειρήσεων στὸν[πορία, τὰ τµήµατα τῶν ἄν», κοµέα Γράμμου--Βοΐου--Σ μό |ταρτῶν, μὲ κεραυνοδόλα ἀν- λικα: «Οἱ µάχες φθορᾶς τῶν |τεπίθεση ἀνάτρεψαν τον ἐχ: μοναρχικῶν δυνάμεων συνε-]|ρὸ καὶ τὸν καταδίωξαν πέρα χίζουνται. Ὁ ἐχθρὸς ἀναγ-| ἀπὸ τὶς θάσεις ἐξόρμησής κάζεται νὰ ρίχνει διαρκῶς[του. Οἱ µοναρχικοι είχαν τε” καινούργιες δυνάµεις στὶς ἐ- /ράστιες ἀπώλειες. Πιάστη- πιχειρήσεις, ἀπὸ ταξιαρχίες|καν πολλοὶ αἰχμάλωτοι. καὶ ἀπὸ τὴν 9η μεραρχία, | Στὴν περιοχή Σμόλικα, δυὸ ποὺ τὶς μεταφέρει ἀπὸ τὴν |ἐχθρικὰ τάγματα ἐνήργησαν Πελοπόννησο. Στὸν τοµέα ἐπίθεση, μὲ σκοπὸ τὴν ἀάνα- τῆς Κόνιτσας οἱ μοναρχικοὶ κατάληψη τοῦ Ὀψώματος ἐξακολούθησαν τὶς ἐπιθετι- 1800, μὲ µεγάλη ὑποστηρι- κές τους προσπάθειες. ᾽Απὸ| ξη πυροθολικοῦ καὶ άερο- τὸ πρωϊ χθές, συγκέντρωσαν |πλάνων. οἱ μοναρχοφασί- στὴν περιοχὴν αὐτὴ τὰ 571,|στες ὡστόσο, δὲν μπόρεσαν 5/2 καὶ 575 τάγματα καὶ μιὰ|νὰ καταλάθουν τὸ ὄψωμα. διλοχία τοῦ 581 τάγµατος|Τὸ ἀπόγευμα, τὰ τμήματα πεζικοῦ, καὶ ὑπὸ τὴν προσω-| µας ἀντεπετέθηκαν, καὶ μὲ πικἡ διεύθυνση τοῦ Τσακα- σύγχρονες πλευρικὲς ἐνέρ- λώτου ρίχτηκαν γιὰ τὴν ᾱ-|γειες, ἀνάτρεψαν καὶ διάλυ- σαν τὶς ἐχθρικὲς δυνάµεις,' προξενώντας τους θαρύτα- τες ἀπώλειες. Στὸν τοµέα αὐτὸ καταρρίφθηκε ἕνα ἐχ- θρικὸ ἀεροπλάνο. Στὴν πε” ριοχἡ Νεστορίου, ὁ µοναρ: χικὸς στρατὸς προσπάθησε νὰ ἀνακαταλάθει τὴν τοπο: θεσία Προφήτη Ἠλία, ἐπιτι- θέµενος ἀπὸ τρεῖς κατευθύν- σεις. Παρὰ τὶς πεισµατώδεις ἐπιθέσεις του, οἱ δυνάµεις µας µπῆκαν σὲ θυελλώδη ἀντεπίθεση κι ἀνάτρεψαν τὸν ἐχθρό, ἀναγκάζοντάς τον νὰ ἀποσυρθεῖ πρὸς τὶς θάσεις ἐξόρμησής του, ἀφήνοντας στὸ πεδίο τῆς μάχης πολ- λοὺς νεκροὺς καὶ τραυµα- τίες. Πιάστηκαν αἰχμάλωτου ποὺ μεταξὺ τους εἶναι ὁ δι- οικητὴς τοῦ 3566 τάγματος συνταγματάρχης Δημήτρης Γιαννόπουλος καὶ δυὸ ὑπο- λοχαγοί. Σ᾽ ὅλες τὶς πιὸ πάνω ἐπιχειρήσεις οἱ µοναρ- χικφὶ εἶχαν ἀπώλειες 301 νεκρούς, 614 τραυματίες καὶ Β4 αἰχμαλώτους. Τὰ λάφυ- ρα, ποὺ τὰ τµήµατα τοῦ Δη- Γμοκρατικοῦ Στρατοῦ, ἐκυρί- 'ευσαν στὸν τοµέα Βοΐου, Γράμμου, Σμόλικα καὶ ποὺ ἔχουν καταμετρηθεῖ μέ τα :μέχρι τῆς στιγμῆς εἶναι: Φλ- Ίμοι 24, πολυθόλα 11, ὅπλο- Γπολυθόλα 65, ἡμιαυτόματα, 198, ντουφέκια 420, σφαῖρές 2.690.000, χειροθομθίδες 6 Γχιλ., ἀσύρματοι 27, τηλέφω- ἵνα 39, τηλεφωνικὸ καλώδιο «80 χιλ. µέτρα, ζῶα καὶ µε: Ὀταγωγικἀ 700, ἕνα χειρουρ: Ιγεῖο μὲ ὅλα τὰ ἐργαλεῖα του | καὶ τὸ προσωπικό του. 720 | σκην, 1866 χιλ. ὀκάδες Γλάδι, 23 χιλ. ὁκ. φασόλια, Γ210 χιλ. ὁκ. δρώμη, 3800 κου- Ἱτιὰ μαρμελάδα, ὁκ. τυ- Ἶρί, 2200 ὀκ. µακαρόνια καὶ. Γπολλὰ ἄλλα». ο --Τὸ Πρακτορεῖο «ἘΕλεύ- µθερη Ἑλλάδα» μεταδίδει Γπὼς 4 ᾿Επονίτς σκότωσαν τητα, συνεχίζεται γιὰ τέσσε-. ἀφεντικῶν του, καὶ ἀνοίγουν ρις τώρα µέρες ἡ ἠἡρωϊκὴ, τὸ δρόµο τῶν θυελλώδικων σίων ὑπαλλήλων στὴν Ἕλ- | γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰ- λάδα. ᾽Αψηϕώντας τὶς ἀπει- ρήνης καὶ τῆς δηµοκρατίας λὲς καὶ τὴν τροµοκρατία,! στὴν Ἑλλάδα. οἱ ἐργατοὐπάλληλοι τῆς ! σκλάδας Ἑλλάδας σμὸ ὁλόκληρου τοῦ Ἕλληνι- τες τῶν δημοσίων ὑπαλλή- κοῦ λαοῦ στὴν πολιτκἡ τῆς λων σὲ ψεσινή τους σύσκεψη ὑποδούλωσης καὶ τοῦ ἆάφα- | ἀποφάσισαν ὁμόφωνα νὰ ἆ- νισμοῦ ποὺ ἐφαρμόζει τὸ κα-. πορρίψουν τὴν ἀπεργιακὴ πάλη τῶν δηµο- ἐξεγέρσεων ποὺ ὁὀρίμασαν, ' µων καὶ εἶδῶν ρουχισμοῦ γιὰ μιὰν ἐνδυμασία, ὅπως καὶ τὴν προσφορὰ της γιὰ ἐπανεδέταση τοῦ µισθολογί- ου τους. Οἱ ἡγέτες τῶν ἆ- :περγῶν ἀποφάοισαν ἐπίσης Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθε- τὴν ἀπόρριψη τῆς ἔκκλησης, κῆς οἰκονομίας, δίνουν. ρη Ἑλλάδα» πληροφορεῖται τῆς Κυθέρνησης γιὰ ἐπιστρο:| κῶν, Οἰκονομικῶν, τὴν ἀπάντηση γιὰ λογαρια- | ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα, ὅτι οἱ ἡγέ- φἠ τῶν ὑπαλλήλωννστὶς δου-| Προνο λειές των, καὶ διακήρυξαν τὴν ἀπόφασή τους νὰ συνε- Γχίσουν τὴν ἀπεργιακή τους προσφορὰ ΄ πάλη, μέχρις ὅτου ἡ Κυθέρ-! Συνεδρίου. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 9.-- Μέ΄ στεστὼς τῆς ᾿Αθήνας μὲ τὴν τῆς Κυθέρνησης γιὰ αὔξη-, νηση ἀποδεχθεῖ ὅλα τὰ αἰτή- ἑνότητα καὶ ἀποφασιστικό- !ἐντολὴ τῶν «ἁμερικάνίκων ση τῶν παρεχοµένων τροφί-!µατα τοῦ δή μοσιοὔπαλληλι- :κοῦ κόσμου. , ο Σχετικἁ μὲ τὴν ἐπιτυχία «τῆς ἀπεργίας, οἱ ᾿Αθηναϊκὲς :ἐφημερίδες δημοσιεύουν ὅτι [ἀπήργησαν ὅλοι οἱ ὑπάλλη- ἵλοι τῶν ὑπδυργείων ᾿Ἐθνι- Ἔσωτερι- Παιδείας, ίας, Ὑγιεινῆς, Γεωρ- ᾽γίας, ᾿Εφοδιασμοῦ, Δημοσί- ων Ἔργων, Μεταφορῶν, και «τῶν ὑπηρεσιῶν ᾿Ελεγκτικοῦ ᾿Εθνικοῦ Τυπο- 0 ΔΗΜΟΣΙΟΎ'ΠΛΛΛΗΝΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΗΝ ΕΜΠΡΛΚΤΗ ΑΘΗΝΑΙ, 9. Γνώστηκε µμοσιοὐπαλλητικὸν ζήτημα σήµερα πὼς οἱ ὑπάλληλοι δὲν λύεται οὔτε μὲ συλλήψεις καὶ τὸ προσωπικὸ τῶνλεώφο τῶν ἡγετῶν τῶν ὑπαλλήλων, ρείων τῆς ᾿Εταιρείας Μετα- οὔτε μὲ στρατιωτικἁς ἅπα- φορῶν κατέθηκαν σὲ ἁπερ- Ιγορευτικὰς τῆς ἀπεργίας γία ἀπὸ τὶς 6 µέχρι τὶς 9. διαταγάς, οὔτε μὲ κυθερνη- π.μ. χθὲς σὲ ἔνδειξη διαµαρ- τικἁὰς δηλώσεις καὶ διακη- τυρίας ἐνάντια στὴ μὴ ἐπί- ᾿ρύξεις, ὡσὰν αὐτὰς τῶν τε- λυση τῶν αἰτημάτων τους. λευταίων ἡμερῶν. Διότι οἱ Σήµερα κήρυξαν ἐπίσης ἀ-ι δηµόσιοι ὑπάλληλοι πει- περγία διαρκείας τὰ µέλη νοῦν. Οἱ ὑπάλληλοι λιµώτ- τοῦ σωματείου ἡμερομισθί- Ιτουν, οὐδέποτε δέ, οὔτε ἐπὶ ὧν ἐργατοτεχνιιῶν τοῦ Δή- κατοχῆς, οὔτε μετὰ τὴν ἆ- µου ᾿Αθηνῶν. πελευθέρωσιν, τὸ θιωτικὸν Ἡ ἐφημερίδα «Ἔλευθε-| ἐπίπεδόν των εἶχε κατέλθει ρία» πολι σος τὸ ζήτη- τόσον χαμηλά. Καλὸν εἶναι οἱ διατάσσοντες καὶ οἵ Φλυα: ροῦντες, Πρὸ πάντων δὲ οἱ λυαροῦντες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑπεύθυνοι καὶ διὰ τοὺς ἅλ- λους καὶ διὰ τὴν κατάστα- σιν». ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 9.-Σ.χο- λιάζοντας τὴν ἀπεργία τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων, τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλ- λάδα» τόνισε σήµερα ἀνάμε- σα στὰ ἄλλα καὶ τὰ ἀκόλου- θα: «Ὅπως καὶ στὴν πρώτη κατοχὴ ὁ ἐργατοὔπαλληλι- κὸς κόσμος ἀψηφώντας τὰ νὰ ἔχουν ὑπ ὄφιν των τὴν μα τῆς ἀπεργίας σὲ χθεσινἠ Γφοθερὰν αὐτὴν ἀλήθειαν καὶι της ἔκδοση γράφει: «Τὸ δη- στρατοδικεῖα καὶ τὰ 6ασα- νιστήρια τῶν κυθερνητικῶν ῆς Αθήνας, ρίχνεται μ᾿ ᾱ- ποφασιστικότητα στὸν ἀγώ- να γιὰ τὸ ψωμὶ καὶ τὴ λευ: τεριά του. Οἱ μισθωτοὶ σκλά- ποὺ καταδικάστηκαν στὴν πείνα καὶ στὴν ἐξαθλίωση, δὲν ἔχουν ἄλλο δρόμο νὰ διαλέξουν, παρὰ γὰ ξεσηκώ: θοῦν ἐνάντια στὸ μµοναρχο- φασισμὀὸ καὶ τὴν ξένη κατο” χή, ποὺ εἶναι οἱ πρωταρχικὲς πηγὲς τῆς κάτάντιας τους. Οἱ ὑπάλληλοι διάλεξαν τὴν πιὸ κατάλληλη στιγµή. Σή- μερα, ὁ Δημοκρατικὸς Στρα τὸς στὸ Γράμµο σκορπάει θοι τῆς ᾽Αμερικανοκρατίας, ! ΣΥΝΕΧΙΙΟΝΤΛΙ ΤΑ ΠΛΝΓΜΛΤΑ ΤΟΝ, ΣΤΡΛΤΘΥ ΚΝΤΑ ΤΗΝ ΜΙΝΝΡΧΟΦΛΣΙΣΤΗΝ 0! ΜΑΧΕΣ ΦΘΗΡΛΣ ΛΠΟΚΟΡΙΦΟΥΝΤΛΙ: ΑΛΛΟΙ 321 ΝΕΚΡΗΙ, δ14 ΤΡΛΥΝΝΤΙΕΣ ΚΑΙ δ4 ΛΙΧΜΛΛΟΙ0! στὸν συνοικισμὸ Βάρνας. | (Θεσσαλονίκη) ἕνα χαφιε τῆς ᾿Ασφάλειας καὶ διάνει- 'μαν προκηρύξεις πρὸς τὸ Γλαὸ τῆς Μακεδονικης πρῶ- τεύουσας, καλώντας τον γὰ θοηθήσει τοὺς ἀντάρτες και προειδοποιώντας τοὺς προ- δότες νὰ κάτσουν ἥσυχα, ἂν θἐλοὺν νὰ ζήσουν. Τὸ σπίτι :ἑνὸς ἄλλου χαφιὲ τῆς ᾽Α- σφάλειας ἀνατινά θηκε στὸν ἀέρα. Μιὰ ἄλλη µάδα Ἐ- πονιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης ἀνατίναξαν ατρ τικὸ αὐ- τοκίνητο. Οἱ ἐνισχόσεις που κατέφθασαν ἀναγκάστηκαν γὰ δώσουν 7ωρη μάχη μὲ τοὺς ᾿Επονίτες, ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι καὶ ἀπὸ πεζοδρόμιο σὲ πεζοδρόμιο, ᾖἕνας πρὸς 16 καὶ ἕνας πρὸς 20. Λαϊκοι ἐκδικητὲς μπῆκαν στὸ τέλος στὴ η, ἔσπασαν τν κλοιὸ καὶ ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία στοὺς ᾿Ἐπονίτες νἁ διαφύ- γουν. [ΝΙΙΙΙ ΙΠΛΛΙΙΙΙ ΙΙΡΗΨΙΝ (ΙΕ ΤΠ [ΙΙΙ ΤΝ ΜΙΝΙ ΜΗΝ ΙΜΦΜΙΜΗΙΙΙ Νἱ ΠΛΕΙΙ)ΙΝ ΤΟΝ ΙΡΙΙΚΙ ΜΗΠΚΙ ΤΟΙΣ ΜΙΝΙ ΜΗ ΤΙΝ ΝΝΗ [σραφκίου, Γενικοῦ Λογιστη- Γρίου, Οἰκονομικῶν ᾿Εφοριῶν, Ελωνείου ᾿Αθηνῶν, ἵἼομαρ- εχίας, Μετο ικοῦ Ταμείου, ΓΠολιτικῶν ὑπαλλήλων, Τα- Γµείου Παρακαταθηκῶν καὶ ΓΛανείων, Ὑποθηκοφυλακεί- Ίου, Ταχυδρομικῶν Ταµιευτη- ρίων καὶ Δημοσίων Ταμµεί- ζωών. Στὰ Τ.Ι.Τ. ἐπὶ συνόλου :324 ὑπαλλήλων ἀπήργησαν Γοἳ 310, στὰ Δικαστήρια ἐπὶ 320 οἱ 300, καὶ στὸ Κεντρι- κὀ Ταχυδρομεῖο ἐπὶ 946 ἆ- | πήργησαν οἱ 927, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ιτὸν ὄλεθρο στοὺς µοναρχο- φασίστες. Μιά ἀπεργία εἶναι μιὰ µάχη. Γιὰ νὰ κερδιστεῖ ρειάζεται ἐκλογὴ κατάλ- !ληλης στιγμῆς καὶ χρησιµο- ποίηση ὅλων τῶν διαθέσιμων δυνάμεων. Ἡ κατάλληλη στιγμὴ διαλέχτηκε καλά. | Ὅ,τι μένει εἶναι νἁ ριχτοῦν οἱ ὑπάλληλοι καὶ ὅλος ἐρ- Γγαζόμενος λαὸς στὴν πάλῄ. ὍὉ ἀγώνας τους ἔχει γενικώ- χερη σηµασία. Αὐτὸς εἶναι ἕνας λόγος παραπάνω, γιὰ νὰ ἐπιμείνουν ἀλύγιστοι ὥς τὸ τέλος. Τότες, ἡ νίκη θά: Ίναι δική τους». ΚΟΙΠΟΠΙΚΗ 108 ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ -Ὁ κ. Βάσος Σ. Ἠλιά- δης καὶ ἡ δ. Θεονίσα Βα- ΛΝΛΚΙΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΛΕΙΚΟΣΛΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΕΙ ΠΛΗΡΗΣ Η ΊΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΤΗΣΕΙΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ», σιλείου, κ᾿ οἱ δυὸ ἀπὸ τὴ ὑπόσχεση γάμου. ΠΑΝΜΕΡΓΑΤΙΚΗ «ΣΥΜΕΛΕΥΣΗ ὥραν 7 μ.μ. μὲ θέµα: «Οἱ γές». ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ἡ οἰκογένεια Γιάννη ΛΜι- τσίδη ἔδωσε 4 λίρες γιὰ τὶς θεναγωγείου Φανερωμένης, σὲ µνήµη τοῦ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ της ᾽Αλέκκου. ΑΒΛΕΨΙΑ Κατὰ λάθος δηµοσιέψαµε χτὲς πὼς ὁ ᾿Ὀδυσσέας, σιώ: φὲρ τοῦ πρακτορείου «᾿Α- κρόπολις» ἔδωσε 5 2.10.0 γιὰ ἐνίσχυση τοῦ Ταμείου Λαϊ- κῶν ἀγώνων. Τὸ σωστὸ εἷ- ναι πὼς τὸ πιὸ πάνω ποσὸ τὸ ἔδωσε ὁ φ. Δ. Κουρτέλλας ϱ1. ΝΕΤΛΛΛΟΡΥΧΟΙ ΛΕΥΚΑ, 8 (Απὸ τὸν ἀν- ταπόκριτή µας).-- Ἡ διεύ- θυνση τοῦ µεταλλείου τῆς Κ. Μ.Ε. ἁἀπόλυσε στὶς 4 τοῦ ἸΑ- πρίλη καὶ ἄλλους 7 ἐργάτες. τὸ μεταξὺ, ἐπειδὴ κυκλο- φοροῦν ἐδῶ φῆμες πὼς θὰ περιοριστοῦν ἀκόμη περισ- σότερο οἱ ἐργασίες καὶ θ᾽ ἀπολυθοῦν κι’ ἄλλοι ἐργά- τες, ἡ συντεχνία τῶν µεταλ. λωρύχων τῆς Κ.Μ.Ε. ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸ διευθυντὴ τῆς Ἑταιρείας, μὲ τὴν ὁποία τὸν καλεῖ νὰ προθεῖ σὲ ἀνακοί- νωση, εἴτε µέσον τῆς συωντε- χνίας εἴτε ἄλλως πως, γιὰ τὸ θάσιµο ἢ τὸ ἀθάσιμο τῶν φημῶν, γιὰ νὰ κανονίσουν τὴ θέση τους οἱ ἐργάτες ποὺ θὰ ἐπηρεαστοῦν. ΙΘΙΗΤΙΚΕΣ ΕΙΝΗΙΕΙΤ Σήμερα Κυριακὴ στὶς 1] π.μ. θὰ γίνει ἀγώνας Θόλ- λεῦ-μπὼλ στὸ γήπεδο τῆς «Ὁμόνοιας». --Ἡ Β΄ ποδοσφαιρικἡἠ ὁ- µάδα τῆς «Ὁμόνοιας» συ- ναντᾶται σήµερα στὶς 1.30 μ.μ. μὲ τὴν ὁμάδα τῆς Παλ- λουριώτισσας στὸ γήπεδο Παλλουριώτισσας. --Ἡ πρώτη ποδοσφαιρικη ὁμάδα τῆς «Ὁμόνοιας» συ- ναντᾶται στὴν Τάπια μὲ ἰ- σχυρὴ ἀγγλικὴ ὁμάδα τοῦ στρατοῦ. έτησε μὲ θαρύτι τὸ σημερινὸ ἀγῶνα μεταξὺ «Ὁ κωσίας καὶ ΓυμναστικοῦΣυλ λόγου Λευκονοίκου, ποὺ θὰ γίνει στὸ Λευκόνοικο, Ὑπεύθυνος Διομ, Γαλανός. ὁδὸς ᾿Αρσινόης 47, Λευκωσία. Τυπώνεται «Τυπογραφικῆς καὶ ᾿Εκδοτικῆς ὁδὸς κούργου ἀρ. ὂα, 96, 9γ, Λευκωσία, Λευκωσία ἔδωσαν ἁμοιθαίαν Καλοῦνται ὅλοι οἱ ἐργά- τες Λάρνακος σὲ γενικἡ συ- νέλευση αὔριο Δευτέρα καὶ προσεχεῖς Δημοτικὲς ἐἔκλο- «Ἡ πεῖρα τῆς ἐκδίκασης᾽ στήριο, νὰ δοθεῖ τὸ ὄνομά τῶν αἰτήσεων γιὰ ἐγγραφὴ τους καὶ ἡ διεύθυνση τους στοὺς ἐκλογικοὺς καταλό- στοὺς ὑπευθύνους τῶν ἐκλο- Ὕους Λευκωσίας ἀπόδειξει γικῶν ἐνοριακῶν ἐπιτελείων πὼς ὅλοι ὅσοι ἔχουν ὑποθά- γιὰ νὰ τοὺς θγάλουµε κλή- λει αἴτηση γιὰ ἐγγραφὴ θὰ ση. Τὰ ὀνόματα αὐτῶν θὰ πρέπει νὰ παρουσιάζονται ἁ-' πρέπει νὰ μᾶς δοθοῦν τούὐλά- παραίτητα οἱ ἴδιοι στὸ δικα- χιστο δυὸ µέρες πρὶν τῆς ἡ- στήριο κι’ ὅτι θὰ πρέπει νὰ µέρας τῆς ἐκδίκασης φέρουν στὸ δικαστήριο τοὺς Τὸ Ἐπαρχιακὸ Ἐκλογικὸ γοικοκύρηδες τους ποὺ κά- ͵ Ἐπιτελεῖο τῆς Λαϊκῆς Πα- θονταν ἀπὸ τὸ Δεκέόθρη τοῦ ράταξης καλεῖ ὅλους τοὺς 1946 ὥς τὸ Γενάρη τοῦ 1949. ὁπαδοὺς µας, ποὺ ὑπόθαλαν Μάρτυρας µόνο ὁ νοικοκύ- αἴτηση, ὅπως ἐκτελέσουν κα- ἄπορες μαθήτριες τοῦ Παρ:! [ρης γίνεται δεκτὸς ἀπὸ τὸ ! Γδικαστήριο. Κανένας ἄλλος,ί οὔτε συγκάτοικος οὔτε γεί- τονας, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὸς σὰν µάρτυρας. Γι’ αὐ τό, ὅλοι οἱ ὁπαδοὶ τῆς Λαϊ- ! κῆς Παράταξης, ποὺ ὑπόθα: λαν αἴτηση γιὰ ἐγγραφή,' θὰ πρέπει νὰ φροντίσουν νὰ, πάρουν ἄδεια γιὰ νὰ λεί-! ψουν ἀπὸ τὴ δουλειά τους τὴν ἡμέρα τῆς ἐκδίκασης᾽ τῆς αἴτησης τους, καὶ νὰι φροντίσουν ὥστε νὰ φέρουν καὶ τοὺς νοικοκύρηδές τους, σὰν μάρτυρες στὸ δικαστή-΄ ριο. Όσοι νοικοκύρηδες ἁρ:᾿ νοῦνται νὰ ἔρθουν στὸ δικα-: (συνέχεια ἀπὸ τὴν Ίη σελ.) θε ἐπαρχία τῆς ᾿Ιταλίας, τὸ Κ.Κ. θρίσκεται ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κινήµατος τῆς λαϊκῆς ἀλληλεγγύης γιὰ τοὺς ἆ- νέργους, τοὺς συνταξιού- χους, τοὺς ἀνάπηρους, γιὰ τὰ παιδιά. “Ολες οἱ ὀργανώ- σεις τοῦ Κόμματος ἐργά- ζουνται γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ ἀγώνα τῆς ἀλληλεγγύ- ης. Μόνο μὲ σκληροὺς ἁγῶνες οἱ ἄνεργοι μπροῦν νὰ ἐξα- σφλίασουν δουλειὰ καὶ ἡ θιομηχανία µας νὰ μὴν ἆπο-͵ γυμνωθεῖ, Τὸ πρόθληµα τῆς ἐργασίας, τοῦ ψωμιοῦ, τῆς! στέγης καὶ τῆς θέρµανσης: γιὰ κείνους ποὺ τὰ στεροῦν- ἔται, μποροῦν νὰ λυθοῦν µό- 'νο, ἂν ἡ δράση τοῦ ΙΚ.Ι. στὴ :Βουλὴ ὑποστηρίζεται ἀπὸ Γτοὺς ἀγῶνες τῶν μεγάλων 'μαζῶν. Οἱ στρατιὲς τῶν διό- µισω ἑκατομμυρίῶν πεινασ- Γμένων ἀνέργων πρέπει νὰ ὀργανωθοῦν καὶ νὰ µετατρα | ποῦν σ᾿ ἕνα ἀγωνιστικὸ στρα Ιτό. Αὐτὲς οἱ στρατιὲς πρέ- Ίπει νἄχουν τὴν ἀμέριστη ὁ- Γποστήριξη ὁλόκληρου τοῦ :ἐργαζόμενου λαοῦ. Αὐτὸ εἷ- ναι τὸ ἔργο ποὺ ἀρίσκεται: μπροστά µας. Εἶναι ἀνάγκη| :νά ζωντανέψουμε τὶς δηµο-| | κρατικὲς µας ὀργανώσεις,ινὰ -Ὁ φ. Κ. Μουσκῆς ἆθλο-|θέσουµε, πάνω ἀπ᾿ ὅλα σὲ] καὶ τὴ ζωὴ μο κύπελλο. κίνηση τὴ µάζα τῶν ἐργα- Γἐργαζομένων. Εἶναι ἀγώνας ποδοσφαιρικὸ! τῶν καὶ τῶν ἀνέργων, νὰ ὁρ-! ἐνάντια στὴν καταστροφή Ρφέα» Λευ| γανώσουµε διαδηλώσεις ποὺ! τῆς ᾿Ιταλικῆς θιοµηχανίας 16 ἀναγκάσουν τὴν Κυθέρ- /νηση νὰ πάρει τέτοια µέτρα, σὰν κι αὐτὰ ποὺ τὰ ἑκα-! τομμύρια τοῦ λαοῦ τῆς ζη- τοῦν νὰ πάρει. Μόνο μ᾿ αὐ- στὰ Τυπογραφεῖα τῆς. τὸ τὸν τρόπο θὰ µπορὲἑσου-! στροφή, εἶναι ἀγώνας γιὰ Ἓ- ο λ 2 , ν ν) . , ν . 4 Ἁρτμε νὰ ἀνατρέψουμε τὴν ἐπί[ τὴν δημοκρατία, γιὰ τὴν εἰ- θεση τῶν Καπιταλιστῶν. ΠΙΣΩ ΑΠ Τ0 ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΛΣΜΛ τὰ γράμμα τὰ πιὸ πάνω. Οἵ ὁπαδοὶ τῆς Λαϊκῆς πα- ράταξης, ποὺ ὑπόθαλαν αἴ- τηση γιὰ ἐγγραφὴ τῆς ἑνορί- ας Τακτακαλᾶ καὶ οἱ ἸΑν- δρέας ᾿Αγησιλάου, ᾽Αλέξαν- ὄρος ᾿Αργυρίδης, Νικόλαος ᾽Αγαπίου, ᾿Ανδρέας Σάθθα ᾿Ιγνατίου καὶ ᾽Ανδρέας Κων- σταντίνου τῆς ἐνορίας 'ΑΥγ. ᾿Ανδρέα, καλοῦνται νὰ πα- ῥραστοῦν αὔριο Δευτέρα, 11. 4.49 καὶ ὥραν ᾖ7 µ.µ., στὴ Λέσχη ΑΙΕΛ Λευκωσίας. Οἱ ὁπαδοὶ τῆς παράταξής -μας τῶν Αγίων Ὁμολογητῶν, ποὺ ὑπόδαλαν αἴτηση νὰ πα- ρευρεθοῦν τὴ Δευτέρα 11.4. Ὁ Βτὲ Γκάσπερι σχεδιάζει νὰ σωντρίψει τὴν ἀντίσταση τῶν ἐργαζομένων μὲ οἱ- κονομικὲς πιέσεις, ἀπολύ- σεις, πεῖνα, ἀστυνομικὴ καὶ δικαστικἡ δίώξη. Ἐ- πιθυμεῖ νὰ θέσει σὲ παρανο- µία τὸ ΙΚ.Κ. καὶ τὸ Σοσια- λιστικὸ (ἀριστερό) Κόμμα, μὲ τὴ ὀοήθεια καπιταλιστι- κῶν φασιστικῶν μεθόδων. Μὰ ὁ Ἠτὲ Γκάσπερι καὶ οἱ ἐμπνευστὲς του δὲν μποροῦν παρὰ νὰ θλέπουν πὼς οἱ Κομμουνιστὲς ἀἄντιπροσω- πεύουν τὴν καταπληκτικὴ πλειονότητα τῶν πιὸ δρα- στήριων στοιχείων τοῦ πλη-ι θυσμοῦ, πὼς τὸ Κ.Ικ. ἄπολαμ. θάνει τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ, τῆς ὑποστήριξης ἕκατομμυ- ρίων ἐργατῶν, χωρικῶν καὶ γυναικῶν. Ξέρουμε πὼς μᾶς περι- μένουν σκληρὲς μάχες, μὰ ξέρουμε ἐπίσης πὼς εἴμαστει Λ ἰσχυρότεροι ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ κι ἔχουμε πίστη πὼς θά νι- κήσουµε. Ἡ πεῖρα τῶν ἀγώ- νων στοὺς τελευταίους μῆνες δείχνει πὼς ὁ κίνδυνος δρί- σκεται στοὺς ὀππορτσιουνι- στὲς καὶ στὴν ὑποτίμηση τῶν δικῶν µας δυνάμεων. Ὁ ἀγώνας τῶν ἐργαζομέ- νων στὴν ᾿Ιταλία δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀγώνας γιὰ τὸ ψωμὶ ἑκατομμυρίων θάσει τοῦ σχεδίου Μάρσιαλ, ὅπως τὴν θέλουν οἱ ᾽Αμερι- κάνοι µονοπωλιστές. Εἶναι ἀγώνας γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ὁ|- ταλία ἀπὸ μιὰ νέα κατα- 43 ὥρα 7.30 μ.μ. στὸ οἴκημα τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἁγ. Ὁμολογητῶν. Ὅλοι οἱ ὁπαδοὶ µας θὰ πρέπει νὰ φέρνουν µαξί.τους ὁτιδήποτε ἔγγραφα, ὅπως ἐνοικιαστήρια, δελτία τροφί- µων, ἀποδείξεις ἐπαγγελμα- [τικοῦ καὶ σχολικοῦ φόρου, Ιἀποδείξεις πληρωμῶν ἔνοι- κίου, πιστοποιητικἁ µουκτα- ρῶν. καὶ νοικοκύρηδων κ.ἄ. ρίπτώση δὲ μπορεῖ νὰ ἐκδι- κάζεται ἡ΄ αἴτηση, ἂν δὲν εἷ- ναι παρόντες ὁ αἰτητὴς καὶ οἱ «νοικοκύρηδές του. Ὅλα τὰ πιὸ πάνω ἔγγραφα ἢ ἆᾱ- ποδείξεις ποὺ ἀναφέρουμε θεωροῦνται σὰν ἐνισχυτικὲς μαρτυρίες. Τὸ ᾿Ἐπαρχιακὸ Ἐκλογικὸ Ἐπιτελεῖο καλεῖ ὅλους τοὺς ὁπαδοὺς τῆς λαϊκῆς παρά- ταξης νὰ ἐκτελέσουν πιστὰ τὰ πιὸ πάνω. Καλοῦνται τὰ ἐνοριακά ἐκλογικὰ ΄ ἐπιτε- λεῖα ὅπῶς 6οηθήσουν ὅλους τοὺς ὀπαδοὺς µας νἁ συγ- κεντρώσουν ὅλα τὰ ἀπαιτού- µενα στοιχεῖα γιὰ τὴν ὑπο- [στήριξη τῆς αἴτησής τους». ΣΠΚΡΟΥΣΗ ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΟΗ Σοθαρὴ σύγκρουση αὐὖτο: κινήτων ἔγινε χτὲς στὴ δια- σταύρωση τῶν δρόμων Λάρ- νακας -- Παλλουριώτισσας, σὲ µικρὴ ἁἀπόσταση ἀπὸ τὴν Πόρτα τῆς ᾽Αμμοχώστου, Τ’ αὐτοκίνητα ποὺ συγκρού- στηκαν εἶναι τὸ Ἰδιωτικὸ 8351 ποὺ τ ὁδηγοῦσε Αγ- γλος ἀξιωματικός, καὶ τὸ ἕ- πίσης ἰδιωτικὸ 5760 ποὺ τ΄ ὁ- δηγοῦσε ὁ γιατρὸς τοῦ συν- τεχνιακοῦ ἰατρείου Λευκωσί- ας κ. Τάκης Νικολαΐδης. Τὸ αὐὀτοκίνητο τοῦ κ. Μικολαϊ- δη ἔπαθε σοθαρώτατες ζη- μιὲς κι’ ὁ ἴδιος τραυματίστη- κε ἐλαφρά. Τὸ ἄλλο αὐτοκί- νητο ἔπαθε μικρότερες ζη- Τονίζεται ὅτι σὲ καμμιὰ πε-| α ΕΜΤΕΡΙΚΗ ΠΕΙ Ὁ κ. Β. Μ.:,Μαίτλαντ, Δα- σονομικὸς Σύμδουλος τοῦ Βρεττανικοῦ Γραφείου ἡΜ. ᾿Ανατολῆς στὸ Κάῑρο, ἔφτα- σε στὴν Κύπρο γιὰ σιζητή- σεις μὲ ἐδ ἁπασναμικὸ καὶ Γεωργικὸ Σὐύμόουλο τοῦ Ύ- πουργείου ᾽Αποικικῶν, ποὺ θρίσκουνται Ἰώρα στὴ Νῆ- σο µας. ο -Όμάδα μελῶν τοῦ Γυ- μναστικοῦ συλλόγου Λευκο- νοίκου δούλεψε ἐθελοντικὰ γιὰ τὴ μεγέθυνση τοῦ Γυ- ναστηρίου τῆς κωμόπολης. Ο Κώστας Κούμας, παρα- χώρησε τὸ αὐτοκίνητό του γιὰ τράδηγµα τοῦ κυλίν- ὅρου ποὺ ἰσοπέδωνε τὸ Γυ- µναστήριο. --Ανακοίνωση τοῦ γεωρ: γικοῦ τµήµατος ἀναφέρει πὼς ἔγιναν διευθετήσεις ὥ- στε διδασκᾶλισσες τῆς σηρο- τροφίας νὰ ἐπισκέπτωνται τὰ ὠωριὰ Δευτερά, Εὐρύχου, Επισκοπὴ (Λεμεσοῦ), Τια- λοῦσα, Γεροσκήπου, Πόλη, Μεσόγη, Κερύνια, καὶ “Αγ. Αμθρόσιο. Κερόνιας γιὰ ὁ- ποδειγματικὲς διδασκαλίες σηροτροφίας. ΠΙΛΚΟΙΜΦΣΗ ΕΚΠΟΠΙΚΟΙ ΕΗΠΤΕΛΕΙΘΙ ΠΕΥΚΟΤΙΛΣ «Καλοῦνται ὅλοι οἱ ὁπαδοὶ τῆς λαϊκῆς παράταξης τῆς ἐνορίας ᾿ἘΕμερκὲ Λευκωσίας ποὺ ὁπόόθαλαν αἴτηση γιὰ ἐγγραφὴ στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγαυς, ὅπως σήµερα Κυριακήν, ὥρα 6 μ.μ. προ- σέλθουν στὸν οἴκημα τῆς Λέ- σχης ΑΚΕΑ μαζὶ μὲ τοὺς μαρτυρές τους καὶ ὅλα τὰ σχετικα πιστοποιητικὰἁ ποὺ ἔχουν, Εἴναι ἀπαραίτητο νὰ πα- ρουσιασθοῦν ὅλοι γιὰ µελές Ν της ὑπόεσής τους ποὺ ἁ ἐκδικασθεῖ Δευτέ 11.4.1949. Ἡ .. ααππμυπαμ............ μιές, ΔΕΗ ΠΠΕΓΡΛΨΕ Ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χώ- ριοῦ Πελέντρι ὑπόγραψαν ὑπόμνημα πρὸς τὸ Διοικητὴ εμεσοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο ζητοῦν τὸ ἄνοιγμα δρόμου ποὺ νὰ ἑνώνει τὸ χωριό τους μὲ τὴν Ποταμίτισσα καὶ τὴν ἐπιδιόρθωση τοῦ δρόμου πρὸς τὸν Κ. ᾽Αμίανι. Ὁ φανατικὸς «ἐθνικόφρονας» μουχτάρης δὲν ὑπόγραψε τὸ ὑπόμνημα. ΣΗΛΙΝΚΕΨΗ ΤΥΠΟΙ Σύμφωνα μὲ ἐπίσημο ἀάνα- νοινωθὲν, τὴν προσεχῆ Τρί. τη καὶ ὥρα 10 π.µ., θὰ γίνει στὴν αἴθουσα τοῦ Γραφεί- ου Δημοσίων Πληροφοριῶν Συνδιάσκεψη Τύου, ὅπου θὰ µιλήσουν οἱ κ.κ. Γ. Φ. Κλαίη, Γεωργικὸς Σύμβουλος τοῦ Ὑπουργείου ᾿Αποικιῶν καὶ Γ. Α. Ρόμπερστον, Δασονο- μικὸς Σύμθουλος τοῦ Ὑ- ΠΙΑ 10 ΤΛΗΕΙΟ Λ. ΛΓΡΗΡΗ Τὴν ἐρχόμενη Πέμπτη 14. 4.49 καὶ ρα 9 μ.μ. δὰ δοθεῖ στὸν κινηµακογράφο Παπα- δοπούλλου ο λευκωσία κι- νηματογραφικ παράστα με τὸ ὑπέροχο ἔργὸ «ΣΑΝ: ΤΑ--ΦΕ», γιὰ τὸ ταμεῖο τῶν λαϊκῶν ὀργανώσεων. οκ ΑΥΡΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ πι ΜΙΝΙ” Ρρῆνη καὶ τὴ λευτεριά. πουργείου ᾽Αποικιῶν. ωυσ ΗΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΜΟΥ 0Σ0 ΠΛΕΙ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 9-- Ἡ ἐφημερίδα «Ἐλεύθερη Ρου. μανία» δημοσιεύει σήµερα ἄρθρο γιὰ τὴν κατάστα στὴν Ἑλλάδα, στὸ ὁποῖο τονίζει πὼς «ἡ ἀμερικανικὴ θοήθεια πρὸς τὸ μοναρχοφασιστικὸ καθεστώς κατάφερε νὰ αἱματοκυλίσει τὸν Ἑλληνικὸ λαό, δὲν µπόρεσε ὅμως νὰ θγάλει καὶ τὸ καθεστὼς τῆς ᾿Αθήνας ἀπὸ τὴν ο πλευρη κρίση του. Ἡ κρίση ασ], ὅσο πάει θαθαίνει καὶ πιὸ πολύ, καὶ οἱ νίκες τοῦ. Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ ἄρχι- σαν νὰ φωτίζουν τὸν. ὁρίζοντα γιὰ μιὰ λεύτερη ἀπὸ τὴ μοναρχοφασιστ' η σκλαδιὰ Ἑλλάδα». ᾿Εκτὸς τῆς «Ἐλεύθερης Ρουμανίας» καὶ ἡ, «Σκαντέ. ῖα», ὄργανο τοῦ ᾿Εργατικοῦ Κόμματος τῆς Ῥουμανίας, γράφει σήµερα κύριο ἄρθρο, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀπερ. γία τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων τῆς Ἑλλάδας. Τ0 ΠΒΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΗΛΡΧΙΚΟΥ ΣΤΡΛΤΡΙ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟΝ ΕΣΧΛΤΟ ΒΛΒΗΙ ΜΟΣΧΑ, 9.- Τὸ Πρακτορεῖο «Τὰς» μεταδίδει ὅτι ἆ. µερικανὸς ἀνταποκριτής στὴν Ἑλλάδα μεταδίδει πὼς οἱ Κυθερνῆτες τῆς ᾿Αθήνας ἀποδίδουν τὴν ἥττα τους στὸ Γράμμο--Βόϊο--Σ µόλικα στὴν «ἀνεπαρκῆ θοήθεια ποὺ τοὺς παραχωρεῖται ἀπὸ τὶς Ἑνωμάνες Πολιτεῖες». Ὁ ἆ. μερικανὸς δημοσιογράφος ,στὴν ἀνταπόκρισή του ἆναι- ρεῖ αὐτὸ τὸν ἰσχυρισμὸ καὶ ἀποκαλύπτει τὰ πιό κάτω: «Ὁ μοναρχικὸς στρατὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ 147 χιλιάδες ἄνδρες, ἀπὸ 50 χιλ. ἐθνοφρουρίτες, 78 Χιλ. χωροφύλακες καὶ ἀπὸ πολλὲς ἄλλες ὁμάδες ἔνοπλων κυθερνητικῶν ὀργανώσεων στὰ χωριά. Οἱ Ἑνωμένες Πολιτεῖες--συνε- χίζει ὁ ἀμερικάνος δημοσιογράφος--ἀνέλαδθαν νὰ παρα- χωρήσουν στὴν Ἑλλάδα 122 ἀεροπλάνα, 7 γιλ. θόμδες, Ί0 χιλ. αὐτοκίνητα, 3 χιλ. ὄλμους καὶ κανόνια, 4 ἑκατομ. θλήματα πυροθολικοῦ, 280 ἑκατομ. φυσίγγια καὶ ἄλλα ἐφόδια. Συνολικά, ἡ Φοήθεια αὐτὴ κόστισε στὴν ᾽Αμερι- κάνικη Κυθέρνηση 172 ἑκατομ. δολλάρια. Ὑπὸ τέτοιους ὄρους--καταλήγει ὁ ἀνταποκριτὴς- ἡ πραγµατικἡ αἰτία τῶν ἡττῶν τοῦ μοναρχικοῦ στρατοῦ πρέπει μᾶλλο ν' ᾱ- ναζητηθεῖ στὸ ξεπεσµένο σὲ ἔσχατο θαθμὸ ἠθικὸ τῶν φαντάρων. Ὁ ἴδιος ὁ στοατηγὸς Βεντήρης, σὲ μυστινὴ του διαταγὴ, ὁμολογεῖ ὅτι τὸ στράτευμα «ἔχει κουρα- σθεῖ» ἀπὸ τὴ μακρόχρονη παραμονή του στὸ µέτωπο καὶ ὅτι πολλοὶ ἄντρες ζητοῦν νὰ μετατεθοῦν σὲ φρουρὲς τῷ μετόπισθεν. Ὁ Κανελλόπουλος ἐπίσης -- ὑπουργὸς τῶξ Στρατιωτικῶν -- δήλωσε φανερὰ πὼς ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα οὐδέποτε ἦταν ἡ χειρότερη ἀπὸ τὴ σηµερινή». --Ἡς Αλθανικὴ Κυθέρρνηση κατάγγειλε στὴν Ὀργά. νωση Ενωμένων Ἐθνῶν πὼς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Γε- νάρη τὰ μοναρχοφασιστικὰἁ στρατεύματα παραθίασαν 13 φορὲς τὸ ᾽Αλθανικὸ ἔδαφος καὶ πὼς ἄλλες 11 φορὲς τὰ ἀεροπλάνα τῆς ᾿Αθήνας µπῆκαν παράνομα στὸν ἕνα- έριο ᾽Αλθανικὸ χῶρο. ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ! ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΛΙ ΟΤΙ ΚΕΡΑΙΤΟΥΝ. ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣΣ ΕΚΛ/ΓΕΙ ΛΟΝΔΙΝΟ, 9 (Ρέουτερ).- Τὸ Συντηρητικὸ Κόμμα ἰσχυρίστηκε σήµερα πὼς σηµείώσε νέα κέρδη στὶς ἐκλο- γὲς κοινοτικῶν συμθουλίων στὴν ᾽Αγγλία καὶ τὴν Οψαλ- λία. Τὸ Κεντρικὸ Γραφεῖο τῶν Τόρρις δήλωσε πὠς τά ἀποτελέσματα µέχρι τῆς στιγμῆς δείχνουν ὅτι οἱ σύντη- Ρητικοὶ κέρδισαν 180 νέες ἕδρες καὶ ἔχασαν 14, ἐνῶ τὸ Εργατικὸ Κόμμα ἄχασε 184 καὶ ἐκέρδισε 21. ᾿Επίσήμα ἀποτελέσματα ἐπὶ τῶν ἐκλογῶν, ποὺ συμπληρώνουνται σήµερα, δὲν ὑπάρχουν. Συνολικἀ αὐτὴ τὴ θδοµάδα ἔχουν ἐκλεγεῖ 62 νέα κοινοτικὰ συμθούλια. -Πληροφορίες ἀπὸ τὴ Ῥώμη ἀγγέλλουν ὅτι στὶς ἐκ- λογὲς τοῦ Συνδικάτου Μεταλλουργῶν τῆς Γένουας οἱ κομμουνιστὲς πῆραν τὰ 757 τῶν ψήφων. --Στὴν αἴθουσα τῆς ὅπερας τοῦ Σικάγου ἔγινε συγ- κέντρωση τῶν ἐπιστημόνων καὶ διανοουμένων, μὲ σκοπὸ ν µελέτη τρόπων καὶ µέσων γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συνεδρίου τῶν ὁπαδῶν τῆς εἰρήνης, ποὺ ἔγινε τελευταῖα στὴν ᾽Αμερική. ΝΗΗ 6 ΣΝΗΡΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟΙΣ ΙΗΠΕΡΙΛΙΙΠΕ µερα μπροστὰ στὸ Γ΄ Συνέδριο τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου, δήλωσε πὼς «ἡ Γεουγκοσλαθία δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴν οὐρὰ τῶν ἰμπεριαλιστῶν». Ὁ Τίτο πρόσθεσε: «Οἱ ἔμπρη: πιταλιστικῶν χωρῶν, λανθάνουνται ἂν πιστεύουν πώς, μπροστὰ στὴν κατάσταση ποὺ θρίσκεται σήµερα ἡ χώ- α µας καὶ μπροστὰ στὴ στάση τῶν ἀνατολικῶν χωρῶν ναντί µας, μποροῦν νὰ τρέφουν ὁποιουσδήποτε εὖσε- θεῖς πόθους γιὰ συνεργασία τῆς Γιουγκοσλαθίας μὲ τὴ Δύσχ». «Ἐμεῖς εἶναι ἁἀδύνατο νὰ ἔλθουμε ποτὲ σὲ συνεν- νόηση μὲ τὸν ἱμπεριαλισμὸ», κατάληξε ὁ Τίτα. ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ἃ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΝΝΙΕΙ ΟΥΑΣ.ΙΓΚΤΩΜ, 9 (Ρἐουτερ).- Ὁ Γερουσιαστὴς Χοῦ- τερ Χάμφρεῦ, Δημοκρατικός, ἑδήλωσε σήµερα πὼς οἱ Ενωμένες Πολιτεῖες ἔχουν συγκεντρώσει ν προσοχή τους τόσο πολὺ στὴν Εὐρώπη, ὥστε νὰ ξεχάσουν «τοὺς καλούς µας φίλους στὶς Ἰἱ νδίες καὶ τὴν ᾿Ασία», ὅπου διε: ξάγεται «ὁ πραγματικὸς ἀγώνας». Ὁ Χάμφρεῦ πρόσθε- σε πως ἣ Κίνα εἶναι ἕνα «αἴνιγμα», ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ο ζήτημα γιὰ τὶς ᾿]νδίες. «Ἡ χώρα αὐτὴ--κατέ- ληξε-- εἶναι µεγάλη καὶ πλουσία καὶ ἀξίζει νὰ τή...'' Φοηθήσουµε, ἀφοῦ χρειάζεται τὴν ὑποστήριξή µας. ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Νεαρᾶς γυναίκας στἠ Λευκωσία Στὶς 8.30 π.μ. χτὲς αὐτοκτόνησε, ἀφοῦ πῆρε ἰσχυρὴ δόση σουπλιµέ, ἡ Χρυστάλλα Σάόδα σολω ίδρα. ἀπὸ τὴν Αθηαίνου καὶ τώρα κάτοικος Λευκωσίας. Ἡ αὐτόχειρ, ποὺ ἦταν 24 χρονῶν, ἐγκαταλείπει ἄντρα καὶ τρία ἀνήλικα παιδιά.Μετὰ τὴ λήψη τοῦ δηλητηρίου, τὸ διάθηµά της ἔγινε ἀντιληπτὸ καὶ µετεφέρθηκε ἑτοιμοθάνατη στὸ Νοσοκομεῖο ὅπου καὶ µετ ὀλίγον ὑπέκυψε στὸ μοιραῖο. Ἡ αὐτονκο: γία της ἀποδίδεται σὲ νευρασθένεια. Συγκεκριμµένα πι στεύεται ὅτι ἡ Σολωμονίδου, ἐπειδὴ ῆτο σωματικἁ ἀδύνα- τη, καταλήφθηκε ἀπὸ ἔμμονη ἰδέα ποὺ ἔπασχε ἀπὸ δυσκο- τελευταία Ωρα ΣΝΕΧΙΩΗΤΙΙ ϱΙ ΣΙΛΙΙΨΗΙ ΜΟΣΧΑ, 9- Ὅπως πλ ορεῖται τὸ «Τάς», ά- στυνοµία τῆς ᾿Αθήνας συνεχίσει τὶς συλλήψεις ἄλερ. γῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων, ἰδιαίτερα ἀνάμεσα ἀπὸ τοὺς Τριατατικούς, οἱ ὁποῖοι στὴ χθεσινἠ τοῦὲ διακήρυ” ον δεκάθαρα τόνισαν πὼς «ἀγωνίζουνται στὰ µετόπι: π Ὑϊνά νὰ κτυπήσουν τὴν κοινωνικὴ ἀποσύνθεση καὶ τὶς ὀλέθριες συνέπειες της, ὅπως καὶ οἱ ἠρωϊκοὶ ὑπε' Εασπνατας τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας µας». Ὡστύ: τία, παρὰ τις συλλήψεις καὶ τὴν πρωτοφανῆ τροµοκρα” πὸ κ τὰ αποτελέσματα ὑπῆρξαν ἐντελῶς ἀντίθετα, ͵ ο, ἕινα ποὺ περίµενε τὸ μοναρχοφασιστικὸ καθεστώς. σι μερα δὲν πῆγαν στὴ δουλειά τους οὔτε καὶ κεῖνοι ἐ μετρηµένοι στὰ δάκτυλα δηµόσιοι ὑπάλληλοι, ποὺ ποὺ στηκαν στὶς δυὸ πρῶτες μέρες τῆς ἀπεργίας. Α- κ μὸ τὴ δουλειὰ τους ἔκαμαν καὶ οἱ καθηγητὲς αθήνα ων. Μὲ τὴν ἴδια µαχητικότητα ὅπως στὴν ὑπάλλ. ή τον Πειραιά, ἀγωνίζουνται καὶ οἱ δημόσιοι φώθ ηλοι στὴ Λέσθξο, ὅπου ἡ τρομοκρατία ἁποκορυ- σ κε, . Ενας Δουλευτὴς τῆς «άγτιπολήτευσησα, ἐς ημερινῆ ἐπιστολή του πρὸς τὴν Κυθέρνηση, ζησει ν ἔσεις ποίηση τῶν δικαίων αἰτημάτων τῶν ὑπαλλήλωνι καὶ παρὰ τὴ γνώµη τῶν ᾽Αμερικανῶν, .. ΠΠ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, 9 (Ρέουτερ).-Ὁ Τίτο, μιλώντας σή-᾿ στὲς τοῦ πολέμου καὶ τὰ ἀντιδραστικὰ στοιχεῖα τῶν κα. ομά ο ΤΗΝ ΥΠΛΛΛΗΛΗΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΙΙ. - .Ὑπεύθυνος-δΔιευθυντ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ἧς Γραφεῖα: ΣΥΝΤΑΞΗ: “Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ἀρ. ἁἀΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ ασζοιοη, διαφημίσεις) : ) Ὁδὸς Περικλέους, ἀρ. 5. Ακίνητα Μπενᾶ Τηλέφωνο: 297 ΤΑΧ. ΚΙΒ. 190 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑί ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ! γαλ τνου ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Κάι ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΙΕ. ΤΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ τοΥὺύ ΕΡΒΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Λαού (ΑΕΛ) νν, Χρόνος Ίος -- ᾿Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 7 ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ Λευκωσία, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 ΧΡΟΜΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ᾿Εσωτερικοῦ: ᾗἃ 2. 8.0 Ἐξωτερικοῦ: 5 23.10.09 ώνν ϱΛΑΟΣΘΑΝΙΚΗΣΕΙ τς παπα, Ε. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | Τίποτα δὲν µπόρει νὰ σώσει τὴ νιόπια δεξιο- φασιστική, παλαιοκομματικὴ ἀντίδραση ἀπὸ σί- γουρη ἥττα καὶ σάρωµα στὶς προσεχεῖς Δημο τικὲς ἐκλογές. Τίποτα δὲν µτόρει νὰ σώσει ἐκεί- γους ποὺ σπὸ Κκαιρὸ καταδίκασε καὶ ἁπομόνωσε ὁ λαὸς σὰν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐκφρόζουν κά- θε μορφῇ λαϊκῆς ἐκμετάλλευσης καὶ καταπίεσης, κάθε μορφῇ λαϊκῆς διάσπασης, κάθε μορφὴ συν- εργασίας μὲ την ξενοκρατία. Τίποτα δὲν μπό- ῥρει νὰ σῶσει ἐκείνους ποὺ χειροκροτοῦν κάθε ἀντιλαϊκὸ μέτρο καὶ ποὺ παροτρύνουν τὴν Κυ- θέρνηση νὰ σφίξει ἀκόμη πιὸ πολὺ τὰ ἀσφυκτι-. - κά δεσµα τῆς σκλαθιᾶς µας. ᾿Εκείνους ποὺ δή- λωσαν πὼς προτιμοῦν νὰ παραμείνει ἡ Κύπρος ὑπόδουλος γιὰ ἑκατὸν ἀκόμη χρόνια, παρὰ νὰ ἐπικρατήσει ὁ λαός. ᾿Εκείνους ποὺ ἔχουν ἀναγά- . γει σὲ δόγµα τὴν πολιτικ] τοῦ ἐθνοκαπηλισμοῦ καὶ τῆς διάσπασης. τῶν ἐθνικῶν δυνάµεων τοῦ λαοῦ µας. Τοὺς Παλμερικοὺς, τοὺς διορισµένους, τοὺς ἀπεργοσπάστες, τοὺς παρασηµοφορηµέ- νους, ἐκείνους ποὺ κατέθασε ὁ λαὸς ἀπὸ τὶς Δη- Μοτικὲς ἐπάλξεις, γιὰ νὰ μὴ τοὺς ἐπιτρέψει νὰ ξαναγυρίσουν πιὰ ποτὲ σε τέτοια αἱρετα σώ- ματα. Τίποτα, ἀπολύτως τίποτα δὲν µπόρει νὰ τοὺς σώσει.Οὔτε οἱ διακηρύξεις τῆς κομµαταρχίας,µή- τε οἱ σναθεματισμοί της ποὺ στρέφονται ἐνώντια στη λαϊκὴ παράταξη. «Στιγµατίζει» ἡ Κομµα- ταρχία, ὄχι τοὺς παρασηµοφορηµένους «τῆς ἆᾱ- γαθῆς καὶ πολύτιµης συνεργασίας», ἀλλὰ τοὺς γνήσιους μοχητὲς γιὰ τὴν Ενωση καὶ τὰ λαϊκὰ συμφέροντα. Αποκαλεῖ «προδότες» ἐκείνους ποὺ καταδιώκονται καθημερινὰ καὶ ποὺ σέρνονται στὶς φυλακὲς μὲ θάση ἀνελεύθερους καὶ ἀντιδη- μοκρατικοὺς νόμους, ἀγωνιζόμενοι γιὰ τὰ δί- καια τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν ἐργαζομένων. ᾿Απο- καλεῖ «προδότες» τὴν µεγάλη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ ποὺ ἐπικροτεῖ τὴ Ὑραμμῆ τῆς συμφιλίω- σης καὶ τοῦ σωντονισμοῦ τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν “Ε-.' γνώση. ᾿Εκείνους ποὺ δὲν ἁρκοῦνται στὸ να κά- θουνται στὰ σαλόνια τους καὶ νὰ διεκδικοῦν τὸν τίτλο τοῦ ὑπερπατριώτη, μὰ ποὺ κατεθαίνουν στοὺς δρόμους καὶ διεκδικοῦν μαχητικά τὴν “Ἔ- νωση. ᾿Εκείνους ποὺ ἀφηφοῦν τοὺς κόπους καὶ τὶς θυσίες, ὅταν πρόκειται νὰ ἐξυπηρετηθούν ἐ- θνικἀ καὶ λαϊκὰ συμφέροντα. Τοὺς ἀδιάλλα- ΄ χτους μαχητὲς γιὰ τὸ ψωμὶ καὶ τὴ λευτεριὰ τοῦ - λαοῦ µας. , Μὰ ἂν αὐτοὶ εἶναι οἱ «προδότες», τότες ποιοὶ μένουν Μένουν οἱ μεγαλοαστοὶ, οἱ ἀπερ- γοσπάστες, οἱ ὀπαδοὶ καὶ οἱ ἐμπνευστὲς κάθε πολιτικῆς καὶ κάθε µέτρου ποὺ στρέφεται ἐνάν- τια στὸ λαό, οἱ φίλοι ἢ διορισµένοι συνεργάτες . τῆς ξενοκρατίας. Μένουν οἱ διασπαστὲς καὶ τὰ καλὰ παιδιὰ τῆς ὑψηλῆς τάξης, ποὺ τὸ µονα- δικό τους ἰδανικὸ στὸν κόσµο εἶναι, πὼς νὰ ζοῦν μιὰ ζωὴ χλιδῆς καὶ τεμπελιᾶς. Αὐτοὶ µέ- νουν, κι ἂς εἶναι χαλόλι τῆς κομµαταρχίας. Ας τοὺς καµαρώνει κι᾿ ἂς τοὺς περιθάλλει μὲ ὅσα «ἐθνικὰ» χρώματα κι ἂν θέλει ὍὉ λαὸς δὲν τρώει κουτοχορτο. Ὁ λαὸς θυμᾶται μὲ πιο τρόπο ἀναδείχτηκε. αὐτὴ ἡ κομμµαταρχία. Θυ- μᾶται ὁ λαὸς τη µαγειρικη στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους. Θυμᾶται τις «ὐύθαιρεσιες των πα- πάδων καὶ τῶν ἀνώτερών κληρικῶν. Θυμᾶται τοὺς ἐκθιασμοὺς καὶ τὴν ψῆφο τοῦ Ταμπουρά. Ὁ λαὸς θυμᾶται καὶ δὲν άλλαξε γνώµη. ᾿ἰσόχυ- ῥοποίησε τη γνώµη ποὺ σχημάτισε για την κομ” µαταρχία, απὀ την ὥς τα σήµερα οταυη της, Στάση απεργοσπαστικη. Σταση ὑιασπαύτικη τῶν ἐσνικῶν µας δυνάμεων. Στάση καλλιεργει- ας τῆς διαίρεσης και του ὀλληλοφαγώματος ἀνάμεσα στο λαο. Στάση ὑποστήριέης των κε ΄ φαλαιοκρατικῶν ταξικών συμφεροντων. Σταση ουσιαστικα ἀντιλαίκῆ, ἀνθενωτική. -. Στόχος της προεκλογικής διακήρυξης τῆς κομµαταρχιας είναι ἣ παραπερα διαυπαυή Των λαικων ευνικοαπελευσερώωτικων δυναμεων Και ἡ Οημµιουργία εὐνοϊκῶν συνθηκών Υιο τον ΕΚλΟ- γικο άγωνα τής ὑὈεδιοφασιστικῆς αντιορασης. Όα φέρει ὅμως ολότελα αντισετα ἀποτελευμοτα ἅπο κεινα που ἐπιοιώκει. Θα φερει συσοπειρωση ὅλων των συνεπῶν πατριωτικὠν ἐθνικοαπελευ” θερωτικών στοιχείων σ ἕνα ἀδιάρρηκτο, ακα- τανίκητο µέτώπο πάλης για την Ενωση, τὴν κατάργηση τῶν ἀνελευθερων δικτατορικων νο’ µων, τη λαίκὴ ἐπιθίωση, τὴν ἀποστρατικοποίη- ση του τόπου. Ἰὸὁὸ κατασκευασµα ποὺ λέγεται «εὐναρχία», δὲν είναι τίποτα άλλο ἀπὸ ἕνα 0ρ- γανο οτα χέρια τών Μεκκοπεκκοπεσπὠν, ΟΡΥΩ- νο κεφαλαιοκρατικης ἐπικρατησης. . οὉν λαός αἄναμεγει τις Αηµμοτικες ἐκλογὲς γιὰ νά ὃωσει ἄκομα ενα γερο µαθηµα σ΄ ὅλην αυτὴ τὴν παλαιοκοµµατικην Κλικο πούχει κα ταπατήσει καὶ ἱερὰ καὶ ὅσια γιὰ νά ἐδυπηρξ- τήσει τα ταξικα συμφεροντα µιας χούφτας µε: γαλοαστῶν καὶ τοκογλυφων. Άναμενει τις Αη: μοτικὲς έκλογες για νὰ θάψει κάτω ἆπο µαυ- µους ψήφους τοὺς ὄιορισμενους, πλουτοκρατες, παλμερικοὺς καὶ ἀπεργοοπαστες., Γιά ν΄ άνα- δείξει στὶς Δημοτικὲς επάλξεις τοὺς λαϊκούς ἐθνικοαπελευθερωτικους συνουασμµους. ποὺ κα- τέρχονται στην ἐκλογικὴ πάλη µε τὸ Ῥακάρο του ἁδιάλλαχτου μαχητικου ἀγώνα γιατην 5 νωση καὶ στρατηγικη, τὴ λαϊκη συμφιλιώση, τὴν ενότητα καὶ συνεργασία. Οι Δημοτικες ε- παλξεις ανήκουν στὸ Λαὸ. Ανήκουν ο ἐκείνους ποὺ τὶς χρησιμοποιοῦν γιά την προώθηση της ἐθνικῆς µας ὑποθεσης. Ανήκουν στὶς συνεπεις λαϊκές ἐσνικοαπελευσερωτικες δυνάµεις, κι αυ- τὲς οἱ δυνάµεις είναι που θα τὶς κρατήσουν. “Ὅσα. κι ἀν μηχανευθεί ὁ ὕπουλος παβαιοτοεν ματισμὸς για να τὶς ἁλώσει. Όσα λεφτὰ εν πᾶ ζοδέψουν. Όσα τερτίπια κι ὃν χρησιμοἩ η σουν γιὰ νὰ ξεγελάσουν τὸ ἀνν ὧΌσα γαλανό- λευκα χρώματα κι ἂν ντυθοὺν. . Ἡ ὄλκη ας λαϊκοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ μετώπου στὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς αι ης είναι σίγουρη. ὌΩ,τι χρειάξεται εἶναι η ΟΡΥ ς νωση στὴν ἐντέλεια του ἐκλογικου ἀγώναο, Ἡ συναγερµος τῶν λαϊκῶν μασῶών, Ἡ συνεχής πρ ο ρηση καὶ ἐπαγρύπνηση, Ἡ καθημερινή (950 ΟΥ' κ πάλη καὶ παρακολούθηση τῶν κινήσεων της ἀντίδρασης. Ἡ δεξιοφασιστικὴ κλίκα δὲν ἔχει ὑπόθεση σ᾿ αὐτὸ τὸν ἀγώνα. ΜΕ µια καλὴ ὅου- λειὰ διαφώτισης καὶ ὀργάνωσης των δυναµεων τοῦ λαοῦ, ἤ ῆττα της θάναι Ίιο συντριπτικὴ κ ἀπὸ κείνη τοῦ 1946. Αὐτὸ πιστεύουμε κι αὖὐτ ἀναμφίθολα θὰ ἐπιτύχουμε στις προσεχεῖς Δη οτικὲς ἐκλογές. , µ Οἱ κατακτήσεις τοῦ λαοῦ ποῦ κεβθιαπηνιων μὲ κόπους καὶ θυσίες δὲν πρόκειται να πμ ο θοῦν ποτὲς στὴν παλαιοκομματικη σαπίλα. “Ὁ, Ἡ ἔχει νὰ γίνει εἶναι ἕνα και μόνο: ὰ ἐψμείνει - λαὸς τὴν πόλη του και να συσπειρωθεὶ ώς ο νας ἄνθρωπος, γιὰ τὴ διατήρηση, και την ὃν κταση τῶν νικῶν του, για τη διατήρηση και μὴ ' ἐπέκταση τῶν δημοτικῶν του κακακτηόσας, ος δη οἱ λαϊκές δυνάµεις µπηκαν στὸ Ὀρόμον τὸ τοῦ ἀγώνα. Τίποτε δὲν µπορει να τις σταµα ἣν σει. Ὁ ἐκλογικὸς τάφος τῆς «ἐθνικοφροσύνης» ἀνοίγεται 6αθειά. τῆς: Οὐῶλ' Στρήητ. “ὅπως: τὸ πανίσχυρο στρατό- Κρίσεὶς -καὶ ᾿Απόψεις Ἐνῶ οἱ μάχες φθορᾶς τῶν μοναρχικῶν δυνάµεων συνεχί- ζονται ἀδιάκοπα, οἱ κυθερνῆ- τες τῆς ᾿Αθήνας, γιὰ νὰ σκε- πάσουν τὶς µεγαλειώδεις νίκες τοῦ Δ.Σ.Ε. στὸ χῶρο Γράμ- μου-βΒοϊου-Σµόλικα, ἀναμα- σοῦν διαρκῶς τὴν καραμµέλ- λα. τῆς εἰσθολῆς τῶν ἀἄνταρ- τῶν ἀπὸ τὴν... ᾽Αλθανία, καί, δίχως νά, φτάνουν ἀκόμη ὥς τὸ σημεῖο νὰ ἀνοητολογοῦν περὶ «ἐπι- ὃδρομῆς ᾽Αλδανῶν καὶ Βουλ- γάρων στρατιωτῶν», ΄ Όλες ὅμως) αὐτὲς οἱ συκοφαντίες καὶτοί ψευτίές, ποὺ τὶς θυμοῦν ται κάθε φορὰ ποὺ ὁ Δ.Σ.Ε. φορτώνει. μὲ ΄καρπαζιὲς’ τὶς δυ- ναµεις τους, δὲν πρόκειται νὰ ξεγελάσουν κανένα. Μοναδι- κὸς σκοπὸς τους εἶναι νὰ προ- καλέσουν ἀκόμη εὐρύτερη τὴ στρατιωτικὴ ἐπέμθαση τοῦ ἆ- µερικάνικου ἱμπεριαλισμοῦ στὴν Ἑλλέδα, γιὰ νὰ σώσουν τὸ σαρκίο τους καὶ τὸ ἅμαρ- ζωλὸ καθεστὼς τους, Τὰ κόλ- πα τους ἂς μένουν. ἄλλωστε, τῶν δημοκρατικῶν ὅπλων «λάμπει τόσο φωτεινά, |. ὥστε νὰ διαλύει ὅλα τὰ σκο- τάδια τῆς συκοφαντίας». | ᾷΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ὅπως -μᾶς µετάδωσε ὁ ἀν- Ἑταποκριτής µας στὸ Λο,δῖνο, στὶς Ἑνωμένες Πολιτεῖες σὺ- ζητοῦνται τώρα οχέδια, γιὰ ἐπίθεση ἑνάντια στὴν ᾽Αλόα- γία. χέρια τῶν ἰμπεριαλιστῶν σ᾿ ἐπίκεντρο πολεμικῶν ΄ περιπε- 1 έ µ ρ τειῶν καὶ τυχοδιωκτισμῶν, γιὰ .] νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ φιλοπό- λεμα, κοσμοκρατορικἀ- ὄνειρα Ὅμως, πεδο «τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δη- .1. µοκρατίας θά χαλάσει ὅλα τὰ ᾿σχέδια τῶν ἰμπεριαλιστῶν τοῦ κόµου, ἔτσι. καὶ ὁ ἠρωϊκὸς Ἰ Δημοκρατικὸς Στρατὸς ἝἛλ- ᾿ὸ λάδας, πρωτοπόρος ἀγωγνι: “Ί στὴς γἱὰ τὴν΄' λευτεριά, τὴ.δη- µοκρατία. καὶ τὴν εἰρήνη τῆς δια τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ στὴ χώρα του «καὶ µαξί τους θὰ σαρωθεῖ κάὶ τὸ. ἁμαρτωλό, ψευδοκυθερνητικὸ .«κατασκεύα σµα τῆς ᾿Αθήνας.:: : ΣΟΦΟΥΛΙΚΕΣ ΣΟΦΙΕΣ «Καλῶ τοὺς δηµοσίους ὁ- παλλήλους νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὰς θέσεις των. δΔὲν ἐπικα- λοῦμαι τὸν πατριωτισµόν των πρὸς τοῦτο, διότι οὗτος προ ποτίθεται.. Ας ἀναλογισθοῦν τὰ σύνορα τῆς πατρίδος μας, τὰ ὁποία ' παρεδιάσθησαν» | Τάδε ἐφθέγξατο: Σοφούλης. ὁ μεγαλοπρεπής.” Καὶ ὅσον γιὰ τὸν πατριωτισμὸν τῶν δηµοσίι. ὧν ὑπαλλήλων,. ἦταν περιττό κἂν νὰ μιλᾶ ὃ. Σοφούλης. Οἱ δηµόσιοι΄ ὑπάλληλοι, ποὺ ἀν- τρίκεια. διακήρυξαν ὅτι « θὰ ἀγωνισθοῦν᾽ ὄχι μόνο γιὰ: τὴν ἱκανοποίήση ᾽ τῶν : αἰτημάτων τους, ἀλλὰ «καὶ γιὰ-τὸ φούντω' µα τῆς πἄᾶλης στὰ μετόπισθεν» δείχνουν ἔμπρακτα τὸν .πατρι- ὠτισμόν τους δίχως νἁ χρειά- ζουνται τοὺς ῦ Σοφούλη. Ἡ οὐσία ὅμως τοῦ “ζητήματος ᾿εὑρίσκετάί κάπου μἀλλοῦ. Στὸ ὅτι ὃ γεροπρω- θυπουργὸς τῆς ᾿Αθήνας κα: λεῖ τοὺς ὑπαλλήλους νὰ ἀναλο γιστοῦν ««τὰ- σύνορα -τῆς πα- τρίδος ποὺ παραθιάστηκαν». “Οπου δηλαδὴ οἱ συκοφαντίες γιά τοὺς... ᾽Αλθανοὺς ἆπο- κτοῦν καὶ ἕνα ἄλλο. σκοπὸ στὰ χέρια τῶν -κυθερνητῶν τῆς ᾿Αθήνας: Νὰ ἔκμεταλλευ τοῦν τὸν πατριωπιόμὀ τῶν ὗ-. παλλήλων γιᾶ... νὰ σπάσουν τὴν ἀπεργία τους! Ετσι ὁ- νειρεύεται ὁ :σοφὸς Σοφού- λης. ᾿ ΟΙ ΕΓΝΟΙΕΣ ΤΟΥΣ Καλῶντας τοὺς ὑπαλλήλους νὰ Ὑυρίσουν στὶς δουλειές του, ὁ γεροπρωθυπουργος της ᾿Αθήνας εἶπε καὶ τοῦτο: «:Α- ναμένοµεν ὅτι οἵ' ὑπάλληλοι ἑστραμμένοι μὲ πίστιν πρὸς τὰ ἐθνικὰ σύνορα, θὰ ἐπιτε' λέσουν τὸ καθῆκον των ὡς πάντοτε ὑπό... δυσμενείς συνθήκας», Τὸ µοναρχοφασι- στικὸ καθεστὠξ «Φαρισσαϊκα θέλει νὰ Ὑνοιάζεται γιὰ τὰ «Ἐθνικὰ σύνορα» καὶ καλεῖ τοὺς ὑπαλλήλους νὰ γυρίσουν στὶς δουλειές τους «ὑπὸ δυσμε νεῖς» συνθήκας, δηλαδὴ μὲ τὴ πεῖνα στὸ στομάχι καὶ οἡ γὺ- µνια στὰ κορμιά τους. ἵαὶ δὲν ἀποφασίζει νὰ ἵκανοποι- ήσει τὰ αἰτήματα τῶν οΠμΟ: σίων ὑπαλλήλων. Καὶ Φάζει τὸ Βενιζέλο νὰ διακηρύξει πὼς ζήτημα αὔξησης μισθῶν «δὲν ὑφίσταται»! Τόσο πολὺ γνοιάζονται γιὰ τὰ «ἐθνικὰ» τάχα συμφέροντα οἱ µοναρχο φασῖστες, ποὺ ντρέπονται να ὁμολογήσουν ὅτι ὅλη τους ἡ. ἔγνοια εἶναι ἡ καταπίεση καὶ ἡ ἐκμετάλλευση του λα- οὔ, καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς Ἔν λάδας. ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ «Τὴν ὥρα τῆς μάχης του Γράμμου--πράσθεσε «ΣΟ- φούλης- οἱ δημόσιοι ὑπάλλη- λοι δὲν θὰ θελήσουν να «πο: στατήσουν». ωστε, Ἡ μάχη τοῦ Γράμμου τόσους πολλοὺς ψύλλους ἐμάζέψε στους κὀρ- Φους τοῦ γεροπρωθυπουργου Ποιός, ὅμως, εἶπε ὅτι οἱ δη- µόσιοι ὑπάλληλοι «ἀποστάτη- σαν» τὴν ὥρα τῆς μάχης 100 Γράμμου ᾿Ισαϊσα που την ὥρα τῆς µάχης τοῦ Γράμμου, οἱ δηµόσιοι ὑπάλληλοι τῆς Ἑλλάδας ξεσηκώθηκαν στην πάλη τοῦ ψωμιοῦ καὶ τῶν µε- τόπισθεν, γιὰ νά κατασυνΊτρι: θεῖ μιὰν ὥραν ἀργότερα τὸ καθεστὼς τῆς δίας και της σαπίλας, καὶ νὰ λάμψει ὁ ἥ- λιος τῆς εἰρήνης, τῆς λευτε- ριᾶς καὶ τῆς δημοκρατίας στὴν Ἑλλάδα, στενοχωροῦνται,' Ἡ νίκη,. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ Ἑλ- |᾿ λάδα πόει νὰ μεταθληθεῖ στα. Ἑλλάδας, θὰ σαρώσει τὰ σχέ[ Οἱ σκοποὶ τῆς Κυθέρνη: 2.1. Μὰ τὰ γεγονότα εἶναι ἴσχυ- 'διστικὲς Γπραγματικοὺς σκοποὺς τοῦ ἐπαίνους τοῦ { ματικοὺς σκοποὺς τοῦ «ΠΠρο- .Ἐντούτοις, στὴν. ἀρχή, ἀνά- Ὁ Κομμµουνιστἠς ἡγέτης τῆς Κίνας ΜΑΟ ΤΣε ΤΟΥΓΚ Αα αςαοαααδααλροςοςοδαραααοαρςαααοοαροθ σα... ΙΙΙ μι ΜΠΌ 1) ΒΕΛΌΥΜΙΗ0 [ΛΡΠΕΙΛΣΗΝ ων ο ΚΟΗΜΙΥΝΙΣΙΕ ΤΗΣ ΙΤΛΙΝΙΛΙ ΜΛΧΘΗΤΙΙ ΠΛ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΛΙ ΛΝΕΞΛΡΙΠΗΑ Τη ΧΡΛ 10] Π. ΣΚΕΤΖΙΑ, Β.ΓΙΓ. ΤΟΥ Κ. Κ. ΙΤΑΛΙΑΣ σης Ἠτὲ Γκάσπερι καὶ τῆς ᾿Ἰταλικῆς ἀντίδρασης μπορεῖ γὰ ἐκφρασθοῦν μὲ δυὸ λό- για: «Πρόγραμμα Εὐρωπα- ὶκῆς ᾽Ανασυγκρότησης», δη- λαδὴ τὸ «Σχέδιο Μὰρσιαλ». Στὴν Ιταλία τὸ σχέδιο αὐ- τὸ χρωματιζόταν μὲ τὰ πιὸ ἔντονα χρώματα, γιὰ τὶς θαυματουργές ἰδιότητές του. ῥρότερα ἀπὸ τὶς προπαγαν- φαντασιοπληξίες, γιατὶ ἡ ζωὴ ξεσκεπάζει τοὺς Σχεδίου Μάρσιαλ. Ὁλόκλη- χώρα θρίσκεται σὲ ἆ- ο σμο, ποῦ θαδίζει ἡ Ἰταλία Ποῦ τὴν ὁδηγοῦν οἱ Ντὲ Γκάσπερι, Πατζιάρντι καὶ Σαραγκάτ Οἱ ᾿Ιταλοὶ ἐργάτες γνώρι- ζαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὶ κρυόθό- ταν πίσω ἀπὸ τὸ Σχέδιο Μάρσιαλ. Ὁπλισμένοι μὲ τὸ Μαρξισμὸ -- Λενινισμὀὸ, οἱ Κομμουνιστὲς ξεσκέπασαν πρὸ πολλοῦ τὴν πραγµατι- κἡ φύση τῆς καπιταλιστικῆς «ΥὙενναιοδωρίας», τοὺς πραγ- γράμματος, Εὐρωπαϊκῆς Α- νασυγκροτήσεως» καὶ τούς... «ἀνιδιοτελεῖς». σκοποὺς τῶν ᾽Αμερικάνων ἰμπεριαλιστῶν. μεσα στὰ µμικρο-ἀστικὰ στρώματα, ὑπῆρχαν ἀρκετὲς ψευδαισθήσεις σχετικὰ μὲ τὸ σχέδιο αὐτό. Αὐτὲς οἱ ψευ δαισθήσεις ἔχουν τώρα, στὴ γενικότητά. τους, ἐξανεμι- σθεῖ. Ό,τι χρειαζόταν, Ἡ- ταν μερικοὶ μῆνες γιὰ νὰ ᾱ- ποδειχθεῖ ἀπὸ τὰ πράγματα πὼς τὸ Σχέδιο Μάρσιαλ δὲν εἶχε τίποτε τὸ κοινὸ μὲ τὸν ᾽᾿Ιταλικὸ λαό. Τὸ χέδιο Μάρσιαλ χτυπᾶ πάνω ἀπ᾿ ὅ- λα τὶς τάξεις τῶν ἐργαζο- µένων, χτυπᾶ κάθε κοινωνι- κὀ στρῶμα, συμπεριλαμέα: νοµένων τῶν μικρῶν καὶ τῶν µεσαίων ἐργοστασιαρχῶν, χτυπᾶ ὁλόκληρο τὸν ᾿Ίταλι- Κὀ λαό, ἐχτὸς ἀπὸ τὴν ὁλι- γάριθµη κλίκα τῶν μεγάλων μονοπωλιστῶν. μωΓιὰ νὰ ξελαφρώσει, τώ- ρα, τὴν κατάσταση τῶν ἐρ- Υαζοµένων καὶ ἰδιαίτερα τῶν ἀνέργων, συνταξιούχων καὶ ἀποστράτων, ποὺ ὑπόφε- ραν πολὺ στοὺς μῆνες τοῦ χειμῶνα, τὸ. Κ.Κ.Ι. ἐπεξερ- γάσθηκε καὶ ὑπόθαλε στὴ Βουλή, μέσον τῶν ἀντιπρο- σώπων, του, ἕνα σχέδιο ᾱ- πόφασης, ποὺ .ἐνσωμάτωνε τὶς προτάσεις τοῦ Κ.Κ.Ι. Δυ- στυχῶς ὅλες οἱ προτάσεις αὐτὲς πρὸς ὄφελος τῶν ἆᾱ- γέργων καὶ τῶν συνταξιού- χων, ἀπορρίφθηκάν ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν Χριστιανο- Δημοκρατικῶν, τοῦ Σαραγ- κἁτ καὶ τῶν Φιλελευθέρων. Ἡ Κυθέρνηση καταχώρησε 40: δισεκατομμύρια ᾿λιρέττες γιὰ δηµόσια ἔργα ποὺ σή- µαινε ἐργασία γιὰ 20.000 ᾱ- νέργους. Τὶ γίνεται ὅμως γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους 2.420.000 ἆ- νέργους Ὁ ᾿Ιούδας τῶν ᾿Ιταλῶν ἐργατῶν, ὁ Σαραγ- κάτ, δήλωσε στὴ Βουλἡ πὼς ὁ ἀναθρασμὸς στὴ χώρα δη- μιουργεῖται ἀπὸ τοὺς Γομ- μουνιστὲς, ποὺ δροῦν θάσει «ὁδηγιῶν τῆς Κομινφόρμ»! Μὰ κανένας δὲν πιστεύει πιὰ γιὰ ὑποκίνηση ἀπὸ τὴν Κο- µινφόρμ, γιατὶ γνωρίζει πὼς πραγματικὸς ὑπεύθυνος εἷ- ναι τὰ Κυθερνητικἁ σχέδια καὶ τὸ µεγάλο κεφάλαιο, ποὺ προσπαθεῖ νὰ ξεπεράσει τὴν κρίση του διώχνοντας χι- λιάδες ἐργάτες ἀπὸ τὰ ἐρ- γοστάσια καὶ τὰ γραφεῖα καὶ ὑποθιβθάζοντας τὰ µε- ῥροκάµατα.'Εμεῖς οἱ Κομμου- γιστὲς θεωροῦμε σὰν καθῆ- ΚΟ µας, σᾶν τὸ κυριώτερο ἔργο µας, νὰ θρισκόµαστε στὸ πελυρὸ τοῦ λαοῦ, νὰ τὸν ὀοηθήσουµε στὸν δηµοκρατι- κό του ἀγώνα, γιὰ Ψωμί, ἐργασία καὶ εἰρήνη. Σὲ κά- (συνέχεια στὴν 4η σελἰδα) εἰς τὰς ἀποφάσεις της. τὴν παράδοση τῶν «Γραμ- στὸ Πανεπιστήµιο παρμένα ἀπὸ Όπως ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Ἡ δίκη τῶν :. Ἡ ᾽Αμερικανικὴ Κυθέρνη:ι ση, ἀφοῦ παρουσίασε τὶς «α ποδείξεις»της, ἐνάντια στους Σώδεκα κομμουνιστὲς Ἠγξ: τες τῆς ᾽Αμερικῆς, φάνηκε καθαρὰ πὠς ἀκολούθησε µάτων τοῦ Ζηνόθιεφοκαὶ τῆς «Πυρκαϊᾶς τοῦ Ραϊχσταγ», γιὰ νὰ πετύχει μιὰ καταδί- κη. Δρώντας ἡ Κυθέρνηση τών Ε.Π., µέσο του κυριου ἐπαγγελματία ἀστυνομικοῦ πληροφοριοδότη της Λούη Μποῦτεντζ καταφεύγει στα πιὸ μεγάλα ψέματα.Ο Μπου τεντζ ἤτανε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐκδότες τοῦ «Νταίηλυ Γου- έρκερ» ἴσαμε τὸν ᾿Ὀχτώόρη τοῦ 1945, ὁπότε παραιτήθη- κε ἀπὸ τὸ Κ.κ.Α., γιατὶ δὲν τὸν ἐκλέξανε μέλος τῆς Κ.Ε. ὅπως ἀπαιτοῦσε. Ὕστερ ἆ- π᾿ αὐτὸ ὁ Μποῦτεντζ ζήτησε καταφύγιο στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ τοῦ δόθηκε, τότες, μιὰ θέση καθηγητη τοῦ Φόνρτ- δυὀ αὐτὰ Κολλέγια Ὁπωσδήπο- χαμ. Καὶ τά ἱδρύματα εἶναι τῶν ᾿Ιησουϊτῶν. 1 τε γιὰ κάµποσο καιρο ὁ Μποῦτεντζ ἦταν ἕνας πλη- ρωνόμενος πληροφοριοδότης τῆς Φ.Β.ΐ., της Αμερικανι- κῆς Γκεστάπο καὶ της διαθό- ητης ᾿Επιτροπῆς Αντιαμερι: κανικῶν Ενεργειών. Ἡ φαμπρικαρισµενη αρ τυρία του, ποὺ ἀναφερόταν σὲ ἰδιωτικὲς συζητήσεις καὶ ἐκθέσεις πάνω σὲ συνεδριά- σεις τοῦ μον. δείχνουν κο νάχα τὴ μιὰ πλευρά της Το” δερνητικῆς φάρσας. Η ἄλλη πλευρά εἶναι, μιᾶ σαλκαγὴ, ἀπὸ μεμονωμένα κομµά ένα Μαρξιστικἁ-Λε Κομμουγιστῶν ἡγετῶν ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΓΛΕΖΙΚΑ (νινιστικἁ θιθλία πολιτικὰ ἢ] παγορεύοντας, οἰκονομικὰ, καὶ ἀπὸ μερικὲς| μπροσοῦρες τοῦ Κόμματος, πρὸ 15 χρόνων, ποὺ ἔχουν ἤδη ἀποδοκιμαστεῖ. Αὐτὰ τὰ κομμάτια, σύμφωνα μὲ τὴν Κυθερνητικἡ ἄποψη, δι- δάσκουν καὶ συνηγοροῦν γιὰ «δύναμη» καὶ «δία». Ετσι ἡ ἄποψη τῆς Ιυθέρνησης τῶν Ε.Π. εἶναι πὼς κυκλο- φορία αὐτῶν τῶν πολιτικῶν ἔργων, ποῦναι ἀπὸ τὰ πιὸ περίφηµα στὴν ἱστορία τῆς σύγχρονης ἀνθρωπότητας, ἀποτελεῖ ἔγκλημα. Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἵ- στορία τῆς θε βισῆ καὶ ἀντίθετα πρὸς τὸ 'πνεῦμα τοῦ Συντάγµατός της, προσ- άγουνται σὰν τεκμήρια στὸ δικαστήριο, ἁἀποσπάσματα παρμένα ἀπὸ Θιθλία πολι- κοῦ περιεχοµένου. Ὡστόσο ὁ Γ.Γ. τοῦ Κ.Κ.Α. σ. Εὐγένιος Ἠτέννις µίλησε στὸ δικαστήριο τῶν ἐνόρκων γιὰ τὸ πρόγραµµα καὶ τὴν πολιτική τοῦ Κόμματος. ' σ. Ητέννις, ἀνάμεσα στ᾽ ἅλ- λα, εἶπε πὼς τὸ Κ.Ι.Α. ἀγὼ- νίζεται γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν ἐργαζομένων ἐνάντια στὸ μονοπωλειακὸ κεφάλαιο, γιὰ τὴν εἰρήνη, 'τὴ δημοκρατία καὶ τὴν οἰκονομικὴ εὔημε- ρία τῆς ἐργατικῆς τάξης, τῶν γεωργῶν καὶ τῶν µι κροµεσαίων. Ὕστερα ἐξήγη- σε ἁπλὰ καὶ καθαρὰ τὴ ση µασία τοῦ Μαρξισμοῦ--Λενι- νισμοῦ καὶ τὴ δράση τῶν διανοουμένων, ποὺ ἀγκάλια- σαν τὴ γιγάντια ἐργατικὴ τάξη. Ὁ λόγος τοῦ Ητέννις ἔκαμε τεράστια ἐντύπώση στὸ δικαστὴριο, ἔτσι ποὺ ὁ δικαστὴς Μεδίνα ἔδειξε πό- σο προκατειλημμένος εἶναι ἆ κοντὰ στὰ, ἄλλα, νὰ κατατεθεῖ σἁ µαρ ρτυρία στὸ δικαστήριο ἡ κατάθεση τοῦ 6αρειὰ ἄρρω- στου προέδρου τοῦ Κ.Κ.Α. σ. Οὐϊλλιαμ Ζ. Φόστερ, πάνω στὸ Μαρξισμὸ-Λενινισμὸ καὶ στὴν πολιτικὴ τοῦ Ι.Κ.Α. Κι” ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Φό- στερ εἶναι μιὰ ἐξαιρετικὴ αὐθεντία πάνω στὸ Μαρξι- σμὸ--Λενινισμό. ὍὉ κύριος μάρτυρας τῆς Κυθέρνησης στὴ δίκη αὐτή, ὁ Μποῦτεντζ, κατάθεσε καὶ διάφορα ἄλλα παραμύθια γιά δῆθεν ἐπέμθαση τοῦ Δ. Μα νουῖλσκι στὰ ἐσωτερικὰ τῆς ᾽Αμερικῆς καὶ γιὰ δῆθεν συ- ζητήσεις ἀνάμεσα στὸ σων- τακτικὸ προσωπικὸ τοῦ «Ἠταίηλυ Γουέρκερ» γιὰ ἆ- πόθαση τοῦ Κόκκινου Στρα τοῦ στὶς Ἑ. Π. ᾿Ακόμα ὁ Μποῦτεντζ παρουσίασε διά- φορες μπροσοῦρες, ποὺ µε- ρικὲς τους ἀποκηρύχτηκαν ἀπὸ τὸ 1935 ἀπὸ τὸ Ι.Κ.Α. Επίσης σ᾿ αὐτὴ τὴ δίκη κα τατέθηκαν κλασσικἁἀ Μαρξι στικἀ-Λενινιστικἁ ἔργα, σὰν τὸ Κομμουνιστικὸ Μανιφέ- στο, τὸ Κράτος κι’ ᾿Επανά- σταση, τὰ Θεμέλια τοῦ Λενι- νισμοῦ, καὶ ἱστορία τοῦ Μ. Κ. τῆς ΕΣΣΔ. Ἡ Κυδέρ- νηση ἰσχυρίζεται πὼς ἡ κυ- Κλοφορία τους εἶναι παράνο- µη καὶ πὼς πρέπει ν΄ ἆπα- γορευθεῖ στὸ λαὸ νὰ τὰ δια- θάσει. Στὸ μεταξὺ ὁ πρὀεδρος τοῦ Κ.Κ.Α. ποὺ δὲν παρου- σιάζεται στὸ δικαστήριο για- τὶ εἶναι θαρειάἁ ἄρρωστος, φαίνεται πὼς θὰ δικαστεῖ ξε- χωριστὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους 11 συγκατηγορούμενούς του, καλά. Ἡ ᾿Απεργία στὴν Ἑλλάδα Πιὸ κάτω δημοσιεύουμε ὁ- λόκληρη τὴν ἀνακοίνωση τῆς ᾿Ανώτατης Διοίκησης τῆς “Ε- νωσης λημοσίων Ὑπαλλήλων τῆς Ἑλλ. ἀπὸ τὴν ὁποία χθὲς δώσαμε εἰδησεογραφικὰ ὁρισμέενα ιό- νο σημεῖα : ς (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), «Ἡ νέα ᾿Ἐκτελεστικὴ Ἔπι- τροπὴ τῆς Α.Δ.Ε.Δ.Υ. άπευ- θόνει θερµότατον συναλδεφικὸ χαιρετισμὸ πρὸς ὅλους τοὺς|. δημοσίους χώρας γιὰ τὴν µεγαλειώδη ὑπαλλήλους τῆς σημερινὴν ἐπιτυχίαν ΄των καὶ διὰ τὴν ἐπιδειχθεῖσαν συνοχὴν καὶ ἑνότητα,. διὰ τῶν .ὁποίων ἀποδεικνύει ὅτι, ὁ. ἐπιθληθεὶς ἀγὼν διεξάγεται ἀπὸ τὸν δη- μοσιοὐπαλληλικὸν κόσμον τῆς χώρας ὁλόκληρον καὶ ὄχι µό- Γνον ἀπὸ ἑπτὰ αἱρετοὺς ἡγέτας καὶ καλεῖ αὐτοὺς νὰ συνεχί- σουν τὸν ἀγῶνα μετὰ τῆς ἵ- δίας πίστεως πειθαρχοῦντες Ἡ Κωθέρνησις, εὑρεθεῖσα πρὸ ἀδυναμίας νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὰ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήμα- τα τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ ἀπωλέσασα τὴν ψυχραιµί αν της, ἤρχισε νὰ προθαίνῃ εἰς θίαια καὶ μεσαιωνικὰ μέ- τρα. Φυματικοὶ καὶ γυναῖκες δημόσιοι ὑπάλληλοι σύρονται ἀπὸ τὰ σπίτια τών εἰς τὰ κρα τητήρια καὶ ἐκθιάζονται νὰ δηλώσουν ὅτι θὰ. ἐπιστρέψουν εἰς τὰς ἐργασίας τ Μέλη τῆς ᾿Εκτελεστικῆς ᾿Επιτροπῆς συλλαμθάνονται ἀνύποπτα εἰς τὰ σπίτια των. Τὴν ἀνελεύ- θερον καὶ ἀντιδημοκρατικὴν ταύτην ἐνέργειαν τῆς Κυθερ- νήσεως. καταγγέλλουν οἱ δη- µόσιοι ὑπάλληλοι πρὸς ᾽ τὸν Ἑλληνικὸν λαόν. Διακηρύτ- τοµεν πρὸς ὁλόκληρον τὸν φιλελεύθερον καὶ πολιτισµέ- | νον κόσμον ὅτι εἰς «τὸ τόπον |. αὐτὸν ποὺ ἐγεννήθη, ἡ ἔλευ- θερία, στραγγαλίζεται αὕτη κατὰ τὸν πλέον ἀνελεύθερον καὶ μεσαιωνικὸν τρόπον, ἐπει- δὴ ἡ πλέον νομοταγὴς τάξις ἐπεχείρησε κατὰ τὸν εἰρηνι- κώτερον τρόπον νὰ διεκδική- σ τὸ ἱερώτερον ἀνθρώπινον δικαίωµα τῆς αὐτοσυντηρήσε- ὡς καὶ τῆς ὑπάρξεώς της. Θὰ πεισθῇ ἡ Κυθέρνησις, ὅτι τότε µόνον θά Ἱερματισθῇ ὅ. δίκαι- ος ἀγὼν τῶν δημοσίων ὑπαλ- λήλων ὅτάν θὰ ἔχῃ τὴ ἱκανό- τητα νὰ 'στερήσῃ τῆς ἐλευθε- ρίας του καὶ τὸν τελευταῖον δηµόσιον ὑπάλληλον, »Ἡ ᾿Ἐκτελεστικὴ Έπιτρο- πή: Σ. Παπᾶς, Γ. Βοκάλης, Γ. Βουγιουκλάκης, Γ[. Δαρά: κης, ἄ. Σουρθῖνς, Σ. [πα- τσίκης, Β. ᾽Αναστασᾶτος.». Ἔξ ἄλλου, ἡ ὁμοσπονδίες Τ.Τ.Τ. καὶ οἰκονομικῶν ὑπαλ- λήλων ἐξέδωκαν τὴν πιὸ κά- τω προκήρυξιν: «Συνάδελφοι, ἡ καθολικὴ ἀποχή µας ἐκ τῶν ἐργασιῶν µας δείχνει τὸ ώς τοῦ δικαίου µας. ᾿Ἐδξ, ἀντιθέτου ἡ Κυδέρνησις ἀπαντήσασα εἰς τὴν ἐκδήλωσιν ταύτην τοῦ πόνου. µας μὲ τὶς συλλήψεις τῆς ἡγεσίας καὶ ἀρκετῶν συ- ναδέλφων, «ἀπέδειξε διὰ τῆς στάσεώς της ταύτης ὅτι ἔχασε τὴν ψυχραιµίαν της, ἐφ᾽ ὅσον μονοδικὀὸν ἐπιχείρημα κατἀτῆς πανδήµου ἐκδηλώσεως τῆς δι- δοίας ἀγανακτήσεως µας τῆς ἀπέμεινε ἡ τυφλὴ δία. 5Συ- νάδελφοι. Μὴ πτοηθῆτε. Ἑ- γέται ἀντάξιοι τῶν συ ληφθέν των ἀντικατέστησαν τοῦτους ἀμέσως. Μείνετε ἀκλόνητοι εἰς τὰς θέσεις σας. Αλλος δρόμος δὲν ὑπάρχει. Τὸν ἆ- γῶνα αὐτὸν μᾶς ἐπιδάλλει ἡ ἁδήριτος ἀνάγκη, ἡ πεῖνα καὶ κάθε ἀνέχεια, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗ- ΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕ- ΤΟΠΙΣΘΕΝ ΚΑΤΑ ᾖΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ὮΕΞΑΘΛΙΟΩ- ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΜΕ- ΡΩΝ ΣΥΝΜΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Οἱ ΠΡΩΙ κοι ΥΠΕΡΑΙΣΠΙΣΤΑΙ ΤΗΣ Α- ΒΜΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. ΣΔιὰ τὴν ὁμοσπονδίαν Τ.Τ. Τ.:. 1. Δούσης, Γ,.. Γόγορας, Μ. Μαντούθαλος, Κοτσολιός, Σαχτούρης, Δεμέστιχας, Πα- παπετρόπουλος. διὰ τὴν ὁ- µοσπονδίαν Οἰκονομικῶν Πε- ριφερεϊακῶν ἨΒ. ᾽᾿Αναστασά- τος». Ἡ Διοίκηση τοῦ Ἐργατι- κοῦ Κέντρου ᾿Αθηνῶν μὲ ἆ. νακοίνωσή της διαμαρτύρεται «διὰ τὴν παρελκυστικὴν πολι- τικὴν τοῦ ὑπουργείου Ἔργα- σίας εἰς τὸ ζήτημα τῶν µι σθῶν καὶ τῶν ἡμερομισθίων καὶ τονίζει ὅτι πρὸ τῆς ἐκδη- λουµένης σαφῶς ἁντεργατι- κῆς στάσεως τῆς Κυθερνήσε- ως, τὰ ἐργατοὐπαλληλικὰ σω- ματεῖα τῆς πρὠτευούσης θὰ ἀναλάθουν ἔντονον ἀγῶνα διὰ τὰ ζητήµατά των,» Ἡ Γραμματεία τῆς Γενικῆς Συνοµοσπονδίας ἸἘΕργατῶν (διορισµένη) µέ χθεσινὴν ἀνα Κοίνώσιν της διαμαρτύρεται «διὰ τὴν θέσιν τῶν ἐν ἰσχύϊ ἐκτάκτων μέτρων ἕναν- τίον τῶν ἀπεργούντων δηµο- σίων ὑπαλλήλων καὶ τὴν σύλ- ληψιν τινῶν ἐξ αὐτῶν, ἀξιοῖ τὴν ἄμεσον ἀπόλυσίν των καὶ δηλοῖ ὅτι τάσσεται ἀλληλέγ- γυος πρὸς αὐτούς», Τὸ «Βῆμα» δημοσιεύει πὼς «τὸ Κυθερνητικὸν Συντονιστι κὸν Συμθούλιον κατὰ τὴν χθε σινἠν του συνεδρίασιν ἠσχο- λήθη μὲ τὴν ἀπεργίαν τῶν δη- µοσίων ὑπαλλήλων καὶ τὰ λη- πτέα πρὸς ἀντιμετώπισιν αὖ- τῆς µέτρα. Κατ’ ἀνακοίνω- σιν τοῦ κ. Διομήδη, ἐνεκρίθη ἡ διαταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ὑπουρ- γοῦ τῶν Στρατιωτικῶν ἐφαρ- μογὴἡὴ ἀπὸ τὸν Στρατιωτικὸν Διοικητὴν τοῦ νόµου «περὶ καταστάσεως πολιορκίας» διὰ τοὺς ἀπεργήσαντας ὑπαλ- λήλους», -- οσα ΑΙΩΝΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ Ὁλόκληρη τὴν περασμένη θδοµάδα, τὸ ἐν- διαφέρο τοῦ κόσμου συγκεντρώθηκε στὶς ἐπιθε- τικὲς ἐπιχειρήσεις τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδας στὸ Βόϊο, τὸ Γράμμο καὶ τὸ Σμόλικα. Ἡ πρώτη φάση αὐτῶν τῶν ἐπιχειρήσεώων, ποὺ στρατηγικὸ σκοπὸ εἶχε τὴν κατάληψη καὶ δια- τήρηση προκεχωρηµένων ὀὁάσεων καὶ τὴν κύ- κλωση τῶν μοναρχοφασιστικῶν δυνάµεων, συµ- πληρώθηκε ἤδη μὲ ἀπόλυτην ἐπιτυχίαν. ᾿Απὸ τὶς 4 τοῦ αρκα καὶ δῶθε, τὰ τµήµατα τοῦ Δη- μοκρατικοῦ Στρατοῦ, μπῆκαν καὶ μὲ ἐπιτυχία συνεχίζουν τὴ δεύτερη φάση τῶν ἐπιχειρήσεων: Τὴ διάλυση, τὴ φθορὰ καὶ τὴν ἐκμηδένιση τῶν κυκλωµένων δυνάµεων τοῦ ἐχθροῦ. Σύγχυση καὶ τεράστιος πανικὸς κατέλα- θε τοὺς ξενόδουλους κυθερνῆτες τῆς ᾿Αθήνας ἀπὸ τὶς περιφανεῖς µγίκες τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδας. Τὸ Στέϊτ Ντηπάρτµεντ ζή- τησε ἐπειγόντως ἐξηγήσεις γιὰ τὴν πανωλεθρία τοῦ κυθερνητικοῦ στρατοῦ, κι ὁ θλιθερὸς «ἀρχι- στράτηγος τῆς νίκης»,ποὺ μὲ τόσες τυµπανοκρου- σίες ἀνάλαθε γά.ινεν.ο. ἐξοντώσει τοὺς ἀντάρτες, εἶδε τὸ Ψευδογόητρό του νὰ περνάει στὸ µου- σεῖο ἀρχαιοτήτων. Καὶ γιὰ νὰ σκεπαστεῖ τὸ πρωτοφανὲς σάρωµα τῶν μοναρχικῶν στὸ Γράμ-΄ μο, ἡ προπαγάνδα τῆς ᾿Αθήνας καὶ τῆς Οὐά- σιγκτων, χωρὶς νὰ ἀπουσιάζουν καὶ οἱ κονδυλο- Φόροι τῆς «ἐθνικοφροσύνης», τὸ ἔρριξαν ξανὰ στὸ παραμύθι τῆς «ἔξωθεν Φοήθειας» τῶν άνταρ- τῶν, μὲ σκοπὸ την προσέλκυση εὐρύτερης ἀκόμα ᾽ στρατιωτικῆς ἐπέμόασης τῶν ἱμπεριαλιστῶν στὴν Ἑλλάδα. ᾿Εκεῖ ποὺ ἔφτασαν τὰ πράµατα, ἕνας καὶ ἀποκλειστικὸς ἔμεινε ὁ προσανατολι- σμὸς τοῦ μοναρχοφασιστικοῦ καθεστῶτος: Ἡ ἀποστολὴ στὴν Ἑλλάδα ξένων στρατευμάτων, γιὰ νὰ σωθεῖ τὸ ἄχρησο καὶ ἁμαρτωλὸ του σαρ- κίο, καὶ γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ τὸ σχέδιο τῆς µετα- θολῆς τῆς Ἑλλάδας σὲ πυριτιδαποθήκη ἑνὸς γενικώτερου αἱματοκυλίσματος. .. Καμιὰ ὅμως ἀμφιθολία δὲν µένει πὼς ὅσα µέσα κι ἂν χρησιμοποιήσουν, ὅσες μανοῦόρες κι ἂν μηχανευθοῦν τὸ καθεστὼς τῆς ᾿ Αθήνας καὶ οἱ ξένοι πάτρωνές του, ὁ Δημοκρατικὸς Στρα- τὸς Ἑλλάδας, γέννημα καὶ θρέµµα τῆς καινούρ- γιας Δημοκρατικῆς ᾿Επανάστασης τοῦ Ἓθνους, ἔχοντας πλήρη τὴν . ἠθικοπολιτικὴ ὑποστήριξη τῶν παγκόσμιων προοδευτικῶν δυνάμεων, ποὺ τὶς καθοδηγεῖ ἡ ἀκατανίκητη χώρα τοῦ Σοσια- λισμοῦ, θὰ συντρίψει ὅλους τοὺς ἐχθροὺς του καὶ θὰ µεταθάλει τὴν Ἑλλάδα σὲ σταθερὸ 6ά- θρο εἰρήγης. καὶ.. δημοκρατικῆς ἀνάπτυξης στὰ Βαλκάνια καὶ σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο. Βάθρο λευτε- βος καὶ ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας, ὀάθρο γιὰ θνικὴ ὁλοκλήρωση, οἰκονομικὴν ἀνασυγκρότη- ση καὶ κοινωνικὴν πρόοδο, θάθρο γιὰ λαοκρα- τικὴν ἀνέλιξη καὶ σοσιαλιστικὴν ἄνοδο. Τέτοια θάναι ἡ δαθύτερη σηµασία τῆς νίκης τοῦ Ἑλ- ληνικοῦ λαοῦ. Βασικὸς παράγοντας γιὰ τὴ νίκη τῶν Δη- μοκρατικῶν ὅπλων, εἶναι καὶ τὸ ξεσήκωµα τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν ἐργαζομένων στὶς πόλεις τῆς σκλάθας ἛἙλλάδας. Ηδη ἡ µάχη τῶν µετόπι- σθεν, ἡ μάχη τοῦ Γ΄ μετώπου στὶς πόλεις, ἄνα- Ψε. Παρὰ τὴν ἀπειλὴ τῶν στρατοδικείων, παρὰ τὶς συλλήψεις καὶ τὴν τροµοκρατία, παρὰ τὴν κινητοποίηση τῶν φρουρῶν καὶ τοῦ στρατοῦ, οἱ δηµόσιοι ἐπάλληλοι τῆς Ἑλλάδας, σὰν ἕνας ἄν- θρωπος, ξἐσήκώσαν τὴ σηµαία τῆς µάχης τῶν μετόπισθεν, συνεχίξδοντας τὶς ἁλησμόνητες πα- ῥραδόσεις τῆς πρώτης κατοχῆς. Ὁ πανικὸς στὶς τάξεις τοῦ ΄ μοναρχοφασιστικοῦ καθεστῶτος Φτάνει στὸ κατακόρυφο. ᾿Αναμιγνύει τὶς ἀπει- λὲς καὶ «ας τρομοκρατικὲς ἐνέργειες μὲ τὶς Ψψευ- δοὐποσχέσεις. Συγκαλεῖ ἕκτακτες συνεδρίες καὶ παρασυνεδρίες, καὶ ἐξαπολύει Φοδέρες καὶ... ἐκ- κλήσεις γιά τὸν κίνδυνο τῶν «ἐθνικῶν συνόρων». Βλέπει τὸν τάφο του νὰ σκάθεται μπροστὰ στὰ πόδια του καὶ στὸ Γράμμο, τὸ Βόΐϊο καὶ τὸ Βίτσι, καὶ στὰ νῶτα του. Βλέπει ὅτι γονατίζει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτημάτων καὶ ἐγκλημά- των του. Καὶ προσπαθεῖ, ὅπως μπορεῖ καὶ δὲν μπορεῖ, νὰ συγκρατήσει τὴν κατάσταση. Ὅμως, τὸ ἀπεργιακὸ κίνηµα, ἀντὶ νὰ σπάσει πλαταίνει διαρκῶς καὶ περισσότερο. Οἱ ἐργατοὐπάλληλοι τῆς Ἠλεκτρικῆς κατεθαίνουν σὲ ἀπεργία ἀλλη- λεγγύης. Οἱ δηµοσιοὐπάλληλοι τῆς Βορεινῆς Ἑλλάδας, πυκνώνουν τώρα τὶς φάλαγγες τῶν ἀπεργῶν συναδέλφων τους σ᾿ ὅλη τὴν ἄλλη χώρα, σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὴ ξετσί- πωτη ἐπίθεση τῆς Κυθέρνησης ἐνάντια στὴν ἡ- γεσία τοῦ ἀγῶνα τους. Οἱ σιδηροδρομικοὶ κατε- θαΐνουν αὴν Τετάρτη σὲ ἀπεργία ἀπὸ τὸ ἕνα ὣς τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς Ἑλλάδας. Καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ ἀντιδραστικὴ΄ Συνοµοόπονδία ᾿Εργατῶν, μὲ τὴν προδοτική, διορισµένη ἡγεσία, νοιώθει τόσο τὴν πίεση ἀπὸ τὸ ἀπεργιακὸ ξεσήκωµα τῶν δη- µοσιοὐπαλλήλων, ὥστε ἀναγκάζεται νὰ βγάλει ἀνακοίνωση, ὑποστηρίζοντας τὸν ἀγῶνα καὶ τὰ αἰτήματά τους. Ὅλα αὐτὰ δὲν δείχνουν µόνο πόση δύναμη κρύθεται µέσα στὸ δημοσιοὐπαλληλικὸ ξεσή- κώμα. Ταὐτόχρονα εἶναι καὶ ἡ καλύτερη ἀπο- γύµνωση τῆς ἀποκορυφωμένης κι ὁλόπλευρης κρίσης τοῦ μοναρχοφασιστικοῦ καθεστῶτος καὶ τῆς ἀμερικανοκρατίας ποὺ ἄρχισαν νὰ συγκλο- νίζουνται συθέµελα. Τίποτε ὅεν μπορεῖ πιὰ νὰ τοὺς σώσει. Καὶ ἡ μεγαλύτερη άδυναµία τους δείχνεται τώρα ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους, ποὺ στὴν ἀπόγνωσή τους φτάνουν στὸ σημεῖο τῆς κινητοποίησης τοῦ στρατιωτικοῦ νόµου καὶ τῶν ἕκτακτων στρατοδικείων, στὶς συλλῆψεις καὶ τὰ θασανιστήρια τῶν ἀπεργῶν, μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς ἔτσι θὰ διασπάσουν τὸν ἱερὸ τους ἀγώνα. Ἡ θία ος και ἡ τρομοκρατία δὲν πρόκειται νὰ τοὺς ἀποφέρει κανένα ὄφελος. Όταν τὸ κτένι φτάσει στὸν κόµπο καὶ τὸ μαχαῖρι στὸ κόκκα- λο--καὶ κεῖ ἔφτασε σήµερα ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα-- ἐκεῖνο ποὺ μένει εἶναι ὁ ἀγώνας ὥς τὸ τέλος. Ἡ πάλη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ λευτεριὰ καὶ ἀνεξαρτησία, γιὰ τὴ λαοδηµοκρατία καὶ τὸ Σοσιαλισμό, µπαίνει ἔτσι σὲ μιὰ καινούργια, πιὸ ὁλοκληρωμένη φάση. ᾿Απὸ τὴ συνέχιση καὶ τὸ πάραπερα φούντωµα τοῦ ἀπεργιακοῦ κινή- µατος στὶς πόλεις γιὰ τὸ ψωμί, γιὰ τὰ µερο- κάµατα, γιὰ τὴν κατάπαυση τοῦ ἐμφύλιου πο- λέμου, γιὰ τὸ γυρισμὸ τῶν ξεσπιτωµένων ἀγρο- τῶν στὰ σπίτια τους, γιὰ τὴν ἀπόδοση ἁπολυ- τηρίων στοὺς Φφαντάρους, γιὰ τὴ συμφιλίωση καὶ συναδέλφωση τού λαοῦ, θά ἐξαρτηθεῖ ἡ ἐπί- σπευση τῆς ἔτσι η ος τελικῆς ἐπικράτησης τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς δημοκρατικῆς Νίκης. Ἐεκινώντας καὶ ἀπὸ τὶς πιὸ ἁπλὲς µορ- φὲς πάλης καὶ τραόδώντας τες σὲ τέτοιο φούν- τωµα, ὥστε νὰ συνδυάζουνται μὲ τὶς ἔνοπλες ἐπιχειρήσεις τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, οἱ ἐρ- γάτες καὶ οἱ ἐργαζόμενοι τῶν πόλεων φέρνουν πιὸ κοντὰ καὶ ἐπιταχύνουν στὸ µάξιμουµ τὴν κατασυντριθὴ τοῦ μοναρχοφασιστικοῦ καθεστῶ- τος τῆς κοινωνικῆς σαπίλας καὶ τοῦ ἐθνικοῦ ξεπουλήµατος, καὶ µεταθάλλουν στὴν πράξη τὸ 1949 σὲ ἀποφασιστικὸ χρόνο πρὸς τὴ νίκη. λα Ὅτο πα Πιὰ τὴν καθυπόταξη τῆς Φύσης :-- ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΧΕΛΙΘ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΛ «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» Γ ΝΛΛΕΞΕΙΣ Ε.Λ,Κ. Ἡ Ε.Ε. Ε.Α.Κ. Λευκωσί- ίας--Κερύνειας ὀργανώνει δι- Γαλέξεις μὲ θέµα. «ἡ ΕΑΚ καὶ τὰ προθλήµατα τῶν ᾽Α- γροτῶν» ὡς ἀκολούθως: Τε- Ἅ ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ΜΑΣ κ« ἥρωες δὲν θὰ πεθάνουν τὸ ΙΡ ΡΕΝΑ 180 {.ἱ, στὸν διαγωνισμὸν τῶν αὐτοκινήτων τῆς τάξεως τῶν 1.100 «.ς, εἰς ΜΟΒΤΕ ΚΑΡΛΟ ἐκέρδισε τὴν 0' ω , να ΠΡΩΤΗΝ καὶ ΤΡΙΤΗΝ ΘΕΣ ΙΝ Σοθιετικὴἠ “Ένωση, Σύμφωνα μὲ τὸ ἐ ος 2ον ΙΤοῦ ὁ Τώνης καὶ δυὸ ἄλλοι θὰ Ταρτη 12.443 καὶ ὥραν 7.30 . πό φορὰ στὴν στο: πλᾶνο, 15 Ίνα τῆς δκοικῆς οι παίξει καὶ ἡ 5 ΑΕΝΕΜΒΡΗΣ 1944. Ὁ ἒ Γ. ΑΝ. ΕΟΕΕΙΤ Τ οταν ἀπὸ εἰδικὸ στρα- μαι δε κ τῆς Έα α καὶ στὸν ΔΙΑΓΩΜΙΣΜΟΝ ΚΟΜΨΟΤΗΤΟΣ τὴν ἀπὸ καταθολῆς κὀ. αὐτῆς περιοχῆς θὸ 9 τν ὶ της Ὑγονιµό-ι «κόμπυ καλεῖ τὸν ΕΛΑΣ Σει τὴν ταὐτότητά µου κλπ.͵ τοδικεῖο σὰν «ὁμάδα σαµπο- ον αν της ν ΠΡΩΤΗΝ καὶ ΔΕΥΤΕΡ ΕΣΙΝ. ρία, ἐξάρτηση τοῦ ἀνθρώ- τη Ρριοχης θὰ φυτευθεῖ τητας τοῦ ἐδάφους, Οἱ σο-| νὰ καταθέσει τὰ ὅπλα, ἀλλό µ µ μποτ]. Νικολάου, στὸ Μ. Χωριὸ καὶ ΑΝΘ Ὁ ἀστυνομικὸς μοῦ εἶπε, κα- 'θὼς ἔφευγα, νὰ μὴ στενο- χωριέμαι.... Ἠταν περίπου 1 π.μ. ἡ ὥ- ρα, ὅταν ἐγὼ καὶ ἡ μητέρα η ἰ ἐπιστήμονες (ἤδη ἐπεξεργαστεῖ ΄ καλλιεργητικὸ σύστη γῆς τῶν κολλεχτίόων μὲ καρποφόρα δένδρα, πρᾶ. ου : ο . , πρᾶα σμ ἀπὸ φύση, καταργεῖ- |µά ποὺ σηµαίνει πως πάνω ᾖδη Ἡ ἐκστρατεία αὐτὴ ὁρ-:! ἀπὸ ιο 00 ἑκτάρια θὰ φυ- νεται σὲ μιὰ τεράστια τευτοῦν μὲ ««έτοια δένδρα.! Οἱ περισσότε : τέρ», Αν ἡ κατάσταση δὲν |ταν τόσο σοθαρὴ θᾶτὰν γε- λοῖο τὸ πρᾶμα. Ωστόσο ἡ ὁμάδα αὐτὴ τῶν «σαμποτέρ» Κυθραίας μὲ τὸν Β. Γ.Γ, Χρ. Σαθθίδη, στὴ Βώνη μὲ τὸ φ. Τρ. Σπύρου, στὸ Τραχᾶ- γι μὲ τὸ φ. Λ. ᾿Ιὠάννου καὶ ἔχουν πλῆρες μα τῆς ἐβά- ἐπιμένει ὅπως τὰ στρατεύ µατα τῆς δεξιᾶς διατηρήσουν τὸν ὁπλισμὸ τους. Ἡ ἁστυ- γοµία πυροθολᾶ ἐνάντια σὲ᾽ τῶν στεππῶν καὶ τῶν ες. ἀπ' αὐγὰς 9 , ὅτο ἦταν ὁ γιατρὸς Χατζηϊωάν- : μον ὅπου κατὰ σταθερὰ τὶς δασικὲς σάς Ελενα μα τση τὴ διαδοχικἡ καλλιέργεια| ἄοπλη διαδήλωση. Ὁ πόλε τοῦ Τώνη ἐπιστρέψαμε στὸ|νου ποὺ μόλις ἐπέστρεψε Παλαίκυθρο μὲ τὸ φ. Χρ. Πέτα. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14.449 φυ- /᾿ διαφόρων εἶδῶν, ἔτσι ποὺ νὰ καὶ ὥραν 7.30 μ.μ. στὴν Π : Ην ν | ο] « μος ἀρχίζει. Ἡ Βρεττανικ Όυε-τροφοδοτεῖται ἐπιστημονικὰ 6 , σπίτι καὶ καθήσαµε νὰ πά- ἐπέμόαση γίνεται ἄποφασι- ἀπὸ τὴν ἑξορία ὅπου στάλ- Ρρουµε λίγο τσάϊ καὶ νὰ µι- ονικὰ διαστήµατα -- κάθε|τευµένες µέσα στὰ 7 πρ ο δρ ο ς χ θηκε τὸν ᾿Ιούνιο, ὕστερα ἆ- βόνια -- ἡ ξηρασία κα-ιχῆ χρόνια. 9 ) 1 ς . ͵ Ιἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους. Τὸ στική. Δύο μῆνες ἀργότερα, λήσουμε. Δὲν περιμέναμε τὸν! πὸ τὶς μαζικὲς συλλήψει Ἀεωτερᾶ μὲ τὸ φ. |. Νικολά ταστρέ 3Η ἑκταση αὐτὴ τε τὴ δαπάνες ον ἀναλαμθάνει σύστηµα αὐτὸ μη ίέςι μέσα ἐπέρμεται κηνη ἀλλὰ Ἑνη νὰ ἔλθει, ἀλλὰ δὲν ἐ-[κι νι ὃν ηγόρος ὧν, 9, ατηη ΤΠ, Ἀτητετῶλια μν ρώ.}. ι ὁλόκληρη τὴ Νό- ο ράλων τρ τὴ φύτευση 8 στὸ 1950 μὲ διαλεκτοὺς σπό-| κάθε ὄρος τῆς ἀνακωχῆς πίστευα ὅτι θὰ κρατοῦσαν|ζόµενος Φλατσάκης, τελείως! εν, Χρ. Σαδδίδη, στὴν Ἰ. ιλαμδᾶνε Κεντρικὴ περι ο ῶν Ροστατευτικῶν δα:ρους, ποὺ τοὺς μαζεύει προ-| Καταπατεῖται διαρκῶς ἀπο καὶ τὸν Νῖκο, γιατὶ δὲν εἶναι| ἄγνωστος σὲ μᾶς. Μέχρι τώ- Δακατάμια μὲ τὸ φ. Απ. τα κα τὴν ς Γῆς ος να ο ὑραγμάτον, Τὸ καθέ- σεκτικὰ τὸ ἁρμόδιο σπορο-! τὶς ᾿Αγγλοπρόόλητες Κυθερ τῆς πολιτικῆς ἀστυνομίας ἔρ-ίρα δὲν ἔχει γνωσθεῖ καμιὰ Σκουρουπάττη καὶ στὸ Τσέ- ρα της! τ ΣΤ’ ὧν να ἆ Ότα τὰ φράγματα θὰ παραγωγικὸ τμῆμα. νήσεις. ᾿Αρχίζει ἄγριος δι- Υγο, νἁ ἀσχολεῖται μὲ τοὺς| ἐπίσημη εἴδηση γιὰ κατηγο- ρι μὲ τὸ φϕ. Χρ. Πέταν. ὑρωπαϊκῆς Ἐ.-..- Αν Όλη συνίσταται ἀπὸ ἕνα πυκνώ-| “Ὁ κύκλος αὐτὸς τῆς δου-| ὠγμὸς τῆς ᾿Αριστερᾶς καὶ στρατιῶτες. Έτσι ί ΤΗΝ ΤΗ ΝΒΑ ΣΚΕΤΗ 15. ἄρχισαι ρία. ν ἕκταση ποὺ φτάνει ἴσα-ιτατο δίκτυ δασικῶν ζωνῶν, λ ἡ τὰ Οὐράλια καὶ τὴν Κα- πάχους 60-100 µέτρων τὸ κα- ἔ σπία θάλασσα. Οἱ ἐκτάσεις θένα. Τὸ σύνολο τὴ αὐτὲς κατοικοῦνται ἀπὸ δέ-' ποὺ θὰ καλύπτεται με ” κα ἑκατομμύρια πληθυσμὸ αὐτὲς µεγάλες ζῶ καὶ κἀράγουν τὴ μισὴ ποσό- σιταριοῦ ποὺ βγάζει ῥλάκερη ἡ Σοθιετικἠ Ἔνω- επιστήμονες καὶ γεωργι- κοὶ ἐμπειρογνώμονες ἐπε- ἑεργάστηκαν πλῆρες σύστη- μα µέτρων, γιὰ τὴ διαφορο: ποίηση τοῦ ἐδάφους καὶ τῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν ὁ ὅλες αὐτὲς τὶς περιοχές. Μὲ πρωτοδουλία τοῦ 1. Β. Στάλιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συµθουλίου τῆς Ε.Σ.Σ.Δ. χαὶ τῆς Κεντρικῆς Ἔπιτρο- τῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμ -ματος, υἱοθετήθηκε κι’ ἆνα- κοινώθηκε ἤδη στὸν κόσµο Ένα γιγάντιο πλᾶνο δουλειᾶς γιὰ τὸ μετασχηματισμὸ τῶν συνθηκῶν τῆς Φύσης, ποὺ σ᾿ ἕκταση κ᾿ ἐπιδίωξη ξεπερνᾶ κάθε προηγούμενο στὴν ἵ- στορία τῶν ἀνθρώπων. Καὶ σ΄ αὐτὴ ἀκόμη τὴ Σο- ἐιετικὴ Ένωση, ὅπου ἔχουν δημιουργηθεῖ τεχνητὲς θά- λασσες καὶ ποταμοί, κι ὅ- που τὰ πελώρια ἕλη ἐξαφα- Μζουνται ἀπὸ τὸ χάρτη, γιὰ νὰ πάρουν τὴ θέση τους Ύο- γμµώτατα χωράφια, οἳ άλλα- γὲς αὐτὲς ποὺ πρόκειται νὰ γίνουν, σ᾿ ἑκτάσεις πολλὲς φορὲς μεγαλύτερες ἀπὸ ὁλά- κερῃ τὴν ἔκταση τῆς Μεγ.! Βρεττανίας, θεωροῦνται, καὶ εἶνσι πράγματι καταπληκτι- κές. Τὰ 120 ἑκατ. ἑκτάρια γῆς τῶν «κολλεχτίθων τῶν περι: οχῶν αὐτῶν θὰ μποῦν µέσα σὲ πελώριες προστατευτικὲς)τὸ Ὑπουργικὸ Συμθούλιο δασικὲς ζῶνες, πάχους 10-20 µ. Οἱ δασικὲς αὐτὲς ζῶνες, ποὺ θὰ φράζουν τὴν πορεία τῶν θηρῶν ἀνέμων τῆς ἐρή- µου, θά καλύπτουν 5. 00.000 | | / ] ς ἔκτασης ἀπὸ τὶς 8 ο νες ἀνέρ-ι χεται στὰ 3.300 μίλια. | Η µεγαλύτερη ἁμυντικὴ , γραμμὴ ἐνάντια στοὺς κατα:! στρεπτικοὺς ξηροὺς ἀνέμους ἀρχίζει ἀπὸ τὴ βουνοσειρὰ! τῶν Οὐραλίων καὶ φτάνει ὣς | τὴν Κασπία θάλασσα, Ἡ ζῶ., νη αὐτὴ θὰ ἐκτείνεται σὲ μῆ-! κος 670 μιλίων καὶ θὰ συνί- σταται ἀπὸ διαδοχικὲς δεν-| Ὀροσειρὲς ποὺ θὰ ἀπέχουν͵ μετα ο τους 200 µέτρα, Ἡ: εὐτερη ἁμυντικὴ γραμμή: καλύπτει ος ὄχθες τοῦ, Βόλ. γα καὶ θὰ περιλαθαίνει τὶς᾽ πηγὲς 6 ἄλλων ποταμῶν, | Ἡ κίνηση τῆς ἄμμου ϐ᾽ ᾱ- ναχαιτισθεῖ μὲ τὴν ἀναδάσω- ση μιᾶς ἔκτασης πάνω ἀπὸ 320000 ἑκτάρια γῆς, Τὰ δεν-͵ δρύλλια γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ θὰ παραχωροῦνται ἀπὸ τὰ, Κρατικὰ φυτώρια, καὶ τὶςι κολλεχτίθες, Γιὰ τοὺς σκο- ποὺς τῆς ἀναδάσωσης καὶ! τῆς καλλιέργειας τῆς γῆς θά᾽ χρειασθοῦν 570 καινούργιοι' σταθμοὶ γεωργικῶν ἐργαλεί-! ὧν καὶ μηχανημάτων. Θὰ' χρειαστοῦν ἐπίσης χιλιάδες λίμνες καὶ δεξαμενές, κα- θὼς καὶ ἕνα τέλειο ἁρδευτι- κὀ σύστημα, μὲ χιλιάδες ὁ- ὁροηλεκτρικῶν σταθμῶν στὶς κολλεχτίόες τῆς περιοχῆς. Κὺ ὅμως, ὅσο µεγάλο κι’ ἂν φαίνεται τὸ πλᾶνο γιὰ ἁρ- δευτικὀὸ σύστημα, ὑὕδροηλε- κτρικοὺς σταθμοὺς κλπ., αὖ- τὸ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ σὰν ἕνα κομμάτι τοῦ γενικοῦι πλάνου, ὅπως ἐγκρίθηκε ἀπὸ - τῆς ΕΣ ΣΔ καὶ τὸ Κομµου- νιστικὸ Κόμμα τῆς Σοθιετι- κῆς “Ενωσης, Σημαντικὸ καὶ σπουδαῖο ρόλο στὴν ἐκστρατεία αὐτὴ Ισὲ ὁ πεντάχρονα πλᾶγα. Η- τῶν δυνάµεων ᾽Αντίστασης. 1946. Ὁ Τώνης καὶ ἄλλοι στρέφονται στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀρχίζουν νὰ ξαναφτιάχ- νουν τὶς ναυτεργατικὲς ὁρ- γαγώσεις στὴν Ελλάδα. Βρίσκουν ὅμως τὸ φασισμὸ. Οἱ ψευδοεκλογὲς τοῦ Μάρ- τη ἔγιναν παρ᾽ ὅλη τὴ θέ- ο ] η Πρωθυπουργοῦ γιὰ, χωροῦν στὴ δουλειἀὰ μὲ γορ- ναθολἡ, µόνο καὶ µόνο για-/ γὸ ρυθμό Τὸ Κράτος στε. ἔπαι Ἴδεας, ν προ ώ” κεται πλάϊ τους καὶ τοὺς τος πα τὸ ἵνα ἡ χρηματοδοτεῖ. Δόθηκε ἤδη ον, η ἐντολὴ στὸ Ὑπουργεῖο τῶν ο ὐντλλνες ἐπιέζουνταν, ὁρ. ς κονομικῶὼν νὰ παραχώρεῖ | Υανισμοὶ καὶ ἐφημερίδες ἐ- όνος ἡ ωτοδε. Σὲ δέκα κλεἰούνταν, 17.000 κόσμος: υτη | , / νι ἀξιοποιεῖται κι) ὁ ἁρεώστης στὶς φυλακὲς καὶ οἱ δίκες᾽ εἶναι σὲ θέση ν᾿ ἀποπληρώσει τους ἀναθάλλουνταν. Ἓύνειὶ τὴν ἀξία τῶν ἔργων ποὺ κά- χεῖς ἐκτελέσεις Δημοκρατι- γει γιὰ τὴ βελτίώση τοῦ ἐδά- ιᾶς θὰ ὁλοκληρωθεῖ µέσα δη, πελώριες ἐκτάσεις γῆς ἀπόκτησαν τὶς δενδρικὲς προ στατευτικὲς ζῶνες τους καὶ δεκάδες Χιλιάδες ἑκτάρια τῆς Μαύρης Γῆς ἀρδεύουν-, ται ἀπὸ τὶς κεντρικὲς περιο- χές. Οἱ Πολλεχτιθάριοι προ- 1 1 ἡ κῶὢν {1450 µόνο κατὰ τὸ»' ᾿Οχτώθρη τοῦ 1948) γιατὶ ει : ης Σοῦ σκότωσαν Γερμανοὺς καὶ. ποφαση της «Οδιετ. συνεργάτες τοὺς. Οἱ δεξι-' Κυθέρνησης καὶ τοῦ Κ.Κ. τῆς: Σ.Ε. τονίζει πῶς οἱ κολλε- Χτιθάριοι μὲ τὴ µεγάλη τους πεῖρα γιὰ µεγάλες γεωργι- κὲς ἀποδόσεις, μὲ τὰ πολυά- ριθµα µηχανήµατα καὶ ἐρ- γαλεῖα, ποὺ μπαίνουν στὴ δι- ἀθεσή τους, θὰ ἐπιτελέσουν θαύματα τέτοια, ποὺ νὰ κα- ταπλήξουν ὁλάκερη τὴν ἀν- θρωπότητα. Εϊδήσεις ποὺ φτάνουν ἀπ᾿ ὅλες τὶς γωνιὲς τῆς Σοθιετικῆς γῆς, ἀναφέ- κινδυνεύει ἀπὸ µέρα σὲ µέ- ρουν πὠς ἡ ἀπόφαση αὐτὴ/ρα νὰ τὴν κλείσουν. Ὅπως χαιρετίστηκε μὲ ἀκράτητο ἡ μεγίστη πλειονότητα τῶν ἐνθουσιασμὸ κ᾿ ἑτοιμάζουν-! Ἑλλήνων, ἔτσι κι ὁ Τώνης ται νὰ μποῦν στὴ δουλειά, [νομίζει πὼς στὸ κάθε κτύ-͵ γιὰ τὸν μετασχηματισμὸ τῆς, πηµα τῆς θύρας θὰ θρεῖ τὴν! φύσης. ἁἀστυνομία παρὰ τὸ γαλατᾶ Τὰ Σοθιετικἁ µηχανουρ-| Ἔτσι καὶ ἡ Μπέτυ καὶ ἡ γεῖα πῆραν τὶς παραγγελίες! μητέρα του ἑτοιμάζουνται τους καὶ δουλεύουν ἀκούρᾳ-| Υιἁ τὴν γιορτὴ τῶν Χριστοι»| στα καὶ σημαντικὸ µέρος τῆς Ὑέννων κι᾿ ἀγωνιοῦν ἂν ὁ | Διοικητικῆς μηχανῆς ἀπασχο ἀδελφὸς τοῦ Τώνη, ὁ Ἠΐκος, | λεῖται γιὰ τὴν ἐπάνδρωση θὰ πάρει ἄδειαν, γιατὶ κα- τῶν ἐπιτελείων ποὺ θὰ ἐκτε-| τακρατεῖται σὲ στρατόπεδο λέσουν τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ Στα πω πραας στὸ Μακρονή: λινικὸ Πρόγραμμα γιὰ τὴν σι μαδὶ μὲ 1700 προ ον καθυπόταξη τῆς φύσης. Ὁ-| ποὺ θεωροῦνται σάν πονιτι- ἐς συμμορίες ἐπιτίθενται ἆ | νενόχλητα ἐνάντια στὶς δυ νάµεις τῆς ᾽Αντίστασης, οἱ | ὁποῖες ξαναπιάνουν τὸ δρὀό-| μο πρὸς τὰ θουνὰ καὶ ὁ ἐμ-' φύλιος πόλεμος ἀνάδει καὶι πάλι. Φτώχεια καὶ πεῖνα µα-ι στίζουν τὴν Ἑλλάδα. . ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΓΕΝΝΩΝ 1947. Ὁ Τώνης ἆ- γωνίζεται νὰ Ερατήσει τη Ναωτεργατικἡὴ “Ενωση ποὺ ώ ύ ἁ τὴ 6 : ἱετέ ὁ ί . Αλλά ἡ ἑκτάρια µκαλλιεργούμενης| γιὰ τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ ᾱ-|λάκερη ἡ χώρα συμμετέχει| κά ἐπικίνδυνοι : ῆς όδ ἢ ῆ -|σ᾿ αὖ . Μπέττυ δὲν πέρασε τὰ Χρι- |Ρ Υῆς. πόδοση τῆς γεωργικῆς πα-|σ᾽ αὐτὴ τὴ δουλειά στούγεννα, ὅπως ἥλπιζε, Αν- τίθετα ἄρχισε τὴν πιὸ κάτω Οἰκόπεδο ] σειρὰ τῶν ἐπιοοος σὲ φί Κινηματογράφος ΠΑΓΙΑΔΟΓΙΟΥΛΟΥ {1ος ης να 17 τσ ΧΡΙ Πωλεῖται οἰκόπεδο στὸν ΓΕΛΟΙΑ.... ΧΑΧΑΝΑ.... ΞΕΦΩΝΗΤΑ νεα ὢ πὼς εἷ- κενο ννενες τα ανάνν π ὥτα ὃς θυ πηθᾶῶ πὼς εἰ Στρόθολο, στὴν τοποθεσία: Ἡ ὀθόνη τοῦ κινηματογράφου µας φιλοξενεῖ Σή- ναι Ὁ ιοτοῦγευνα, καὶ ἃς ἑξήντα σκάλες «(ὄπισθε µερον ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ὥρα 2, 6.30 καὶ 9.15 μ.μ.’ καὶ σᾶς εὐχηθῶ εὐτυχισμένα Κυδερνείου) ΄ μὲ δικαίωµα ἀνοίγματος λάκκου νεροῦ, εἰς τιμὴν εὐκαιρίας. Πληροφορίαι: Κυριάκον Μοῦσκον, Ὑραφεῖα «Πέου Δημοκράτη», ὁδὸς Περικλέ- ους ἀρ. ὅ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μ ἀκαθάρτου πε- αρελίου µά κας ΤΕΡΝΕΡ, Ἱ ἁλόγων εἰς ἀρίστην κα- τάστασιν ἀντὶ 5125. Πλη ρίο. ρδοδ τὸ τν πογραφεῖον ος», ὁ- δὸε Λυκούργου, 9α, 9β.9Υ, Τ. Κ. 340, Λευκωσία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΟΡ Πωλεῖται τράκτορ Φόρδ- σον, παλαιὸν µοδέλλον, μαζὶ μὲ τρίύνον ἄροτρον. Οἱ ἐνδι- ᾿ ᾿᾽αφερόμενοι μποροῦν νὰ τὸ δοκιμάσουν. Πληροφορίαι ᾱ- πὸ τὸν κ. Χαράλαμπον Κα- ιώργη, εἰς ᾽Αγλαντζιάν, στὸ κατάστηµα, ὁδὸς ἙἜρ- μοῦ ἀρ. 141 (ἔναντι Δημοτι- κῆς ᾽Αγορᾶς). ΠΟΛΕΙΤΑΙ ἡ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ.- ΤΑΙ νεόκτιστος οἰκία, ἄπο- τελουμένη ἐκ τεσσάρων δῶ- µατίων, Ἠκακοῦ, µαγειρίου, μπάνιου, ἀποπάτου, θεράν- τας καὶ αὐλῆς, παρὰ τὸ ᾱ- νοιγµα Καϊμακλίου, ὄπισθεν τοῦ Κινηματογράφου «Κρυ- ο λδὸς Δευκαλίωνος, . 2. Πληροφορίαι παρὰ τοῦ κ. Χρίστου Κυριάκου, «/ο Κώ- στα Μουρτουθάνη, ὁδὸς Φα- νερωµένης ἀρ. 51, Λευκωσία. :ΠωλουνταΙ Σδερένιοι Στύλλοι τῶν 6 καὶ 4 ποδῶν πρὸς 3 Ἐν σελίνια ὁ Ἐν αν κατάλληλοι γιὰ περίφραξη Ὃ πο ν Πωλοῦνται ἐπ σης στύλλοι τσαντηριῶν δι- αφόρων μεγεθῶν καὶ διάφο- Γρα ἄλλα εἴδη. ἓ ᾿Απευθύνεσθε στὸ ἔργα- .. στήριο «ΗΙΟΛΥΙΕΧΒΕΙΟΝ» ἱ λος Ἀλκιθιάδου, Νο. 9, τὰ ἡ ημαρχεῖον πρὸς τ | Χάνι Λυμπουρῆ. [. Προσοχή! Προσοχή! ΑΡΑΣΤΑ Εἰς τὸ ὑποδηματοποιεῖον ὁδ. ᾿Αραστᾶ ἀρ. 5, θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν οἷς τιμὲς ἀσυναγωνί- «στους. .. Γοῦστο-στερεότης ἀπαρά- ἡ Ἑκπτώσεις λόγῳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα. { τὰς ἀκολούθους ἡμέρας, Χπ΄ ΓΕΛΟΙΑ, ΓΕΛΟΙΑ, ΣΗΜ.-- Στὴν Ὃ ο ικὴ ζὶ μὲ τὴν ἐξωφρενικὴ κ ΕΡΗΜΟΥ θὰ προθληθῆ τοὺς δύο ἐνδόξους κωμικούς τὸν ΧΟΝΜΤΡΟΒ καὶ τὸν ΛΙΓ ποὺ πρωταγωνιστοῦν στὴν πιὸ ἐξωφρενικὴ κωώμω- δία, ποὺ ἐγράφη ἐπίτηδες γι’ αὐτοὺς γιὰ νὰ τοὺς δοθῇ ἡ εὐκαιρία νὰ παρουσιάσουν τὰ πιὸ ποικίλα καὶ ξεκαρδιστικἁ κόλπα τους. ΙΠΙΠΟΤΑΙ τῆς ΕΡΗΜΟΥ παράστασιν τῶν 2 μ.μ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΔΑΣ (ΝΕΟ ὥρα 6.30 καὶ 9.15 μ.μ. ΝΟΝ΄ Χριστούγεννα καὶ εὐτυχισμέ- νο Καινούργιο Χρόνο. Αλλά αὐτὰ τὰ Χριστούγεννά µας εἶναι μιὰ πολὺ διαφορετική ἱστορία. Συλλάθανε τὸν Τώ- νη. Νὰ ὅλη ἡ ἱστορία. Χθὲς τὸ βράδυ, πάνω στὸ δεῖπνο, ξαφνικἀ μᾶς ἦλθε ὁ Νῖκος, ἔχοντας, μὲ πολλὴ ]δυσκολία, Μπορει νὰ πε τύχει μιὰ διήµερη ἄδεια. Πε: μη θαυμάσια, ἀλλὰ ἡ οἴρα μᾶς κυνηγοῦσε. Περί- καὶ τὸ ἔγδρωμρ ρς ο πό ταῖς λα, μμ. ἡ ἄστυ. ΤΑΡΖΑΡ) νοµία κτυποῦσε τὴν πόρτα μας, Βγῆκε ὁ Τώνης νὰ δεῖ καὶ τὸν ἄκουσα νὰ λέει: «τί ΓΕΛΟΙΑ, ΓΕΛΟΙΑ, α- , ο ὠμωδία ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΗΣ᾽ ΖΑΝ ΓΠΚ ΦΟΝΗΑΣ.... ΑΠΑΤΕΩΒΝ ᾽Αλλά..,ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Προσοχή! Ἐκεῖ θὰ εὕρετε ὅλα τὰ «ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ» Ὁ ΓΙΓΑΣ ΤΟΥ ΔΥΜΑΜΙΣΜΟΥ στὸν µεγαλύτερο ρόλο τῆς σταδιοδρομίας του μη, ἕ ΕΡΑΣΤΗΣ... ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΡΛΠΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΜΗΗΙΡΙ Μὲ τὴν ΕΛΛΕΝ ΒΤΡΙΟΥ. Ἔνα κοινωνικὸ ἀνθρωπιστικὸ δρᾶμα ποὺ ἐκτυλίσ- σεται σ᾿ ἕναν ἀνεμοστρόθιλο καταπληκτικῶν περιπετειῶν. Σήµερον ΚΥΡΙΑΚΗ µέχρι καὶ τῆς ΤΡΙΤΗΣ. Γιὰ νὰ μὴ γελαστεῖτε ὅσοι θά ἀγοράσετ τσια γιὰ τὸ Πάσχα ἕνας τρόπος ὑπάρχει: σκεφθεῖτε τὸ μοναδικὸν στὴν Κύπρον ὑποδηματοποιεῖον τοῦ . ΜΟΥΧΑΡΕΜ ΣΙΤΚ τιμὲς ἔξω ἀπὸ κά ᾿Ανδρικὰ 27)- Γυναικεῖα 25) - Παιδικὰ 10)- Ἐπισκεφθεῖτε µας γιὰ τὸ συμφέρον σας. 0Δ. ΑΡΑΣΤΑ, Ίο. νομίζετε πὠς κάνετε». Τὸν περικυκλώσανε. Εγώ ἔμεινα στὰ σκαλοπάτια, ἐνῶ ἡ µη- τέρα τοῦ Τώνη ἔδειδε τὶς ταὐτότητες ὅλων τῶν ἐνοί- κὠων. Δυὸ ἄνδρες μὲ πολιτι- κἁ προχώρησαν µέσα καὶ ρώτησαν τὸν ἨΗῖκο ποιὸς ῆταν κι αὐτὸς ἀμέσως ἔδειξε τὴ στρατιωτική του ταὐτότητα καὶ τὴν ἄδειά του. Τοῦ εἶπαν νὰ ἑτοιμασθεῖ νὰ φύγει κι αὐτὸς μαζύ τους. Ἔτσι ἑτοι- µαστήκαμε ὅλοι καὶ κατεφή- καµε τὴ σκάλα, ὅπου περί- µεναν τρεῖς ἄλλοι ἄνδρες, ποὺ κρατοῦσαν τὸν Τώνη. Ὁ Νῖκος ἐξακολουθοῦσε νὰ τοὺς λέει πὼς ἔπρεπε νὰ στείλουν στρατιωτικὴν ἁστυ- νοµία γι’ αὐτόν. ᾽Αλλὰ ἕνας ἄνδρας τότε τοῦ πῆρε τὴν ταυτότητα καὶ ἀρνήθηκε νά τοῦ τὴν ἐπιστρέψει. Στὸν ἆ- στυνομικὸ σταθμὀ, ποὺ εἶναι πολὺ κοντὰ στὸ σπίτι µας, μᾶς ἀφήσανε ἔξω, ποὺ ἔκανε παγερὸ κρῦο, ἐνῶ ἕνας ἄστυ- νομικὸς μπῆκε µέσα νά ἆ- ναγγείλει τὴ σύλληψη. Ηρθε Ἱ κατόπιν ἔξω καὶ μοῦ εἶπε νὰ πάω µέσα. Εἶπα ὅτι, σὰν ξέ- νη ἀνταποκρίτρια ποὺ εἶμαι, ΑΜΠΕ Ν ο ΨΕΥΤΗΣ.ΙΟ. κοκ .. ΑΝΔΡΑΣ... ΗΡΟΟΣ..,, Προσοχή! ε παπού- Νὰ ἐπι- εἴδη ὑποδημάτών καὶ σὲ τὸν τρόπο ποὺ μὲ εἶχαν τρα- θε συναγώνισμό. θήξει ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι µου, παρ) ὅλο ποὺ τοὺς εἶχα δεί- ΗΡΡΦΕΙ ϕ 3 71, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ να νέο ἐπίκαιρο 6ι- θλίο ἀφιερωμένο στοὺς ἤρωες τῆς ἝἛλ- ληνικῆς ᾿Επανάστασης κυκλοφορεῖ σήµερα σ᾿ ὄλες τὶς πόλεις τς ΤΙΜΗ 2 ΣΕΛΙΝΙΑ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ Κατασκευασμένες στὴν ᾽Αγγλία “Όλες οἱ εἰσπράξεις θα διατεθοῦν διὰ τὰ ἔξοδα τῶν ᾿Εθνικῶν κινητο: ποιήσεων τῆς 22ης Μαρ τίου καὶ γιὰ τὰ θύμα- τα τῶν λαϊκῶν ἀγώνων ς μην ια Ῥ ων ἀν ϱ-ὃ ἔπρεπε νὰ Ὀκαμαρτοησο γιὰ]. :κόπως ν΄ ἀνησυχῶ, ὅταν, ὕ- στερα ἀπὸ μµιὰν ἀκόμη ὥρα, ὁ Βῖκος δὲ φάνηκε. Τότε ἆ- ποφάσισα νὰ πάω νὰ ρωτή- σω, τί συµθαίνει. Πῆγα στὴν ᾿ἀστυνομία καὶ μοῦ εἶπαν ὅτι καὶ τοὺς δοὸ τοὺς πήρανε σὲ ἄλλο ἀστυνομικὸ σταθμό, λί- Υο µακρυά. Ετσι ἐγύρισα σπίτι καὶ ξάπλωσα νὰ κοιµη- θῶ. Περιττεύει νὰ πῶ, πὼς δὲν. κοιµηθήκαµε καθόλου. Σή- µερα τὸ πρωῖ (26 Δεκ.) µά- θαµμε πὼς γίνανε κι’ ἄλλες συλλήψεις. Περίπου στὶς 1154 π.μ. Ίρθε ὁ Νῖκος. Μᾶς εἶπε πὼς ὁ Διευθυντής τοῦ δεύτε- ρου ἁστυνομικοῦ σταθμοῦ, ποὺ τοὺς πήρανε, κατάλαθε πὼς δὲν ἔπρεπε νὰ ἀναμιχθεῖ σὲ στρατιωτικὲς ὑποθέσεις καὶ ἐκάλεσε τὴ στρατιωτικὴ ἀστυνομία, ποὺ τὸν πῆρε στὸ ἀρχηγεῖο της, ᾿Εκεῖ τοῦ ἄρ- χισαν τὶς συνηθισμένες ἐρω- τήσεις, ἀλλά ὁ Βῖκος, σὰν παληὸς στρατιώτης, ἤξερε τί γ᾿ ἀπαντήσει. ᾿Αφοῦ ἐδέτα- σαν τὰ χαρτιά του τὸν ἔόα- λαν σ’ ἕνα δωμάτιο μ᾿ ἕνα µε θυσµένο στρατιώτη καὶ τὸν ἄφησαν ἐκεῖ περίπου μιὰ ὥ- ρα. Ὕστερα τὸν ἔφερὰν πί- σώ καὶ τὸν ἔόαλαν νὰ σφουγ γαρίζει, Αὐτὸ ἐξακολούθησε µέχρι τῆς 11 π.µ., ὁπότε φαί- νεται χόρτασαν οἱ σαδιστὲς καὶ τὸν ἔδιωξαν. Στὸ μεταξύ, κάποιος φί- λος ἐπισκέφτηκε τὸν Τώνη. Λέγουν ὅτι εἶχαν ἔνταλμα σύλληψής του, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν τὸ εἶδε, οὔτε τοῦ εἶπαν γιὰ ποιὸ ζήτημα κατηγορεῖ- ται. Τοῦ στείλαµε κουθέρτες καὶ τὸ καλύτερο Χριστουγε- νιάτικο δῶρο ποὺ μπορούσα- με, μὲ πορτοκάλια, μῆλα καὶ καρύδια. Καὶ κεῖ εἶναι τώρα αὐτός, ὑποθέτω, καὶ περνᾶ τὴν ὥρα του σπάζοντας κα- ρύδια. Αὐτὸ εἶναι ὅ,τι µπο- ρῷ νὰ σᾶς πῶ πρὸς τὸ πα- ν. 14 ΤΟΥ ΓΕΒΑΡΗ 1948. Χθὲς ἔγραψε ὁ τύπος ὅτι Τὸ µεγαλύτερο µου πρό- ϐληµα εἶναι νὰ καθησυχάζω τὴν πεθερά µου. Εἶναι μιὰ τώρα ἀναζητᾶ τὴν ἐξήγηση τῶν θασάνων αὐτῶν σέἐ........ κάποια ἁμαρτία, ποὺ ἔχουμε κάνει. Ἐγὼ προσωπικἁ προ- σπαθῶ νὰ διώξω αὐτὲς τὶς στενοχώριες ἀπ᾿ τὸ μυαλό µου, ἀλλά δὲν μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε τὶ ὑποφέρουν οἱ Ἑλληνίδες καὶ πρὸ παντὸς οἱ ἠλικιώμένες, Βασανίζουν διαρκῶς τὸν ἑαυτό τους μὲ στενοχώρια, σὰν νά εἶναι ἐξ- αιτίας τους, προσωπικά, ποὺ συνέθηκε τὸ κακό. Χθὲς εἶδα τὸ δικηγόρο. Μοῦπε ὅτι εἶδε τὰ σχετικἁ φάϊλς καὶ ὅτι φανερὰ τίποτα δὲν ὑπάρχει, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χαρτὶ στὸ ὁποῖο εἶναι γραμ- µένες οἱ κατηγορίες. ᾽Ακόμη μιὰ περιπλοκἡ ἔχει γίνει. Γιὰ 10 µέρες δὲν μποροῦ- µε νἁ τοὺς ἐπισκεφτοῦμε ἢ γὰ τοὺς πάρουμε τροφή. Τὴν περασμένη Δευτέρα ἡ ἁστυ- Νομία πΏγε στὴν φυλακὴ νὰ πάρει ἕνα ἀπὸ τοὺς κρατου- µένους, ποὺ εἶχε καταδικα- σθεῖ σὲ θάνατο. Οἱ ἄλλοι κρατούμενοι, νομίζοντας πὼς τὸν πᾶνε γιὰ ἐχτέλεση ἄρ- χισαν νὰ φωνάζουν καὶ νὰ δημιουργοῦν φασαρίες. Οἱ φρουροὶ πυροθόλησαν πολ- λὲς φορὲς στὸν ἀέρα. Ἡ ἆ- στυνοµία ὡστόσο πῆρε τὸν κατάδικο κι’ ἀφοῦ τὸν ξυλο- κόπησε ἄγρια, στὸ τέλος τὸν ἔφερε πίσω. Οἵ κρατούμενοι ὅλοι, 300 περίπου, τιμωροῦν- ται μ᾿ αὐτὴ τὴν τιμωρία “Ο- λες οἱ ἐπισκέψεις ἁπαγο- ρεύονται καὶ οὔτε τροφὲς ἢ ροῦχα ἢ φάρμακα ἐπιτρέπε- ται νὰ σταλοῦν, γιὰ δέκα μέ- ρες. ᾽Αλλὰ τὸ περισσότερο ποὺ φοθόµουν Ώταν ὅτι σ᾿ αὐτὲς τὶς δέκα µέρες θὰ προ- έθαιναν σὲ διαθήµατα γιὰ τὴ δίκη τους, ποὺ δὲ θά µπο- ρούσαμε νὰ τὰ μάθουμε. Ξξι Ξ 5 π κτικὴ δράση τοῦ Προλεταριάτου κ.λ.π. Στόχος µας: Νὰ μὴ μείνει ἀπούλητο οὔτε ἕνα τεῦχος τοῦ θεωρητικοῦ «Νέου Δημοκράτη», ΞΕΝΗΛΗΝΝΗΝΜΛΙΝΝΙΝΗΝΗΙΝΗΗΝΗΝΗΝΗΙΝΗΙΗΝΗΗΗΝΗΝΗΝΗΝΗΜΗΝΗΗΜΗΗΜΗΣΙ ΤΑΣ. ΑΣΥΝΑΓΩΒΙ- Ξ ν | ἵ ΙΗΗΛΝΗΙΝΗΝΝΝΗΗΜΗ( ης ΣΤΟΥΣ ΤΙΜΑΣ. Ἑ Ὅ θ Ε ᾿Απὸ τὴν ἐρχομένην “Ὅσοι δὲν ἐξασφαλίσατε ἀκόμη τὰ εἰσιτήριά Ξ ε ὁ ρ η ΤΙ κο ς ΕΙ Τρίτην ἀρχίδομεν τὴν σας ἀποταθεῖτε, τὸ ταχύτερον στὸ Ὑραφεῖον µας Ξ Ἐ{ πώλησιν τῶν πουκαµί- διὰ νὰ μάθετε πιὸ εἶναι τὸ πιὸ ΘΕΤΙΙΚΟΝ μέσον «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ {σας [ή ος Ξ Ἑξ γικα απ - και τα - Ἑξ ᾿Απὸ τὸ γραφεῖον µας νὰ εἶσθε ΒΕΒΛΑΙΟΙ ὅτι Ἑε κοντοµάνικα Ἀπὸ 12] θὰ πάρετε ΘΕΤΙΚΕΣ πληροφορίες σχετικἁ μὲ Ξξ Ξ Μ μα λσηἡ μοᾶν ὅτι ἀφορᾶ τὸ ταξίδι σας, καὶ θὰ τύχετε τῆς ΚΑ- Ἑ οί ων . Ἑ -“Μεγάλη συλλογὴ µαλ- ΛΥΤΕΡΑΣ ἐξυπηρετήσεως. 5 Κυκλοφορεῖ αὔριο Δευτέρα Ξ λίνων παιδικῶν. ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ἐπιθυμοῦντες νὰ µεταναστεύ Ξ : 1. Μεγάλη ποικιλία λου- σωσι ὑπενθυμίζονται νὰ συμθουλεύονται τὸ Υρα- Ξ. Μὲ πλούσια θεωρητικὴ καὶ καθοδηγητικἡ ὕλη.-- Έ!{ τ οπουκαµίσων ἀπὸ 30) - φεῖον τοῦ Εξ Σάρτζιεν κ. ΛΟΥΚΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ, τὸ Ἑ Ανάμεσα στὰ ἄλλα ἄρθρα εἶναι καὶ τοῦτα-- Ἡί{ ἕκαστον. Μιψομάντηλα ὁποῖον εἶναι τὸ ΜΟΝΟΝ ἐν Κύπρῳ ποὺ ἐξυπηρέτη- Β χρώματιστά. σεν ἑκατοντάδες ἀποστράτων καὶ παρέχει τὴν ΚΑ- Ξ 1. Οἱ ἱστορικὲς ἀποφάσεις τῆς 5ης ὁλομέλειας --Αμαξοῦδες--καρε- ΛΥΤΕΡΑΗΝ ἐξυπηρέτησιν μὲ τοὺς πλέον εὐνοϊκοὺς Ἑ τοῦ ΚΚΕ.-- Ανακοίνωση τῆς ὁλομέλειας τοῦ ΚΚΕ. Ξ ορ, ΤΕΝΤΕΣ ἆ- ὅρους. Ξ ἵ ῶ ὢν Ἑ μδισυσῶν. Διαθ ια, εἰσιτὴριά καὶ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν µε- 5 Ὁ Περιτικὴ καὶ οὐτοκριτικὴ τῶν λαθῶν καὶ τῶν Ἐ Ειδικοὶ στὰ θαπτιστικά, ανοστευτην σας ας ο ικσ λλες τὸ Ε ἀδυναμιῶν τοῦ Κόμματός µας. ᾿Ανακοίνωση τῆς Ἑ αθεῖον µας Ξ Π.Κ.Μ. τοῦ ΑΚΕΛ. Ἐ] γραφ . Ξ 3. Ἡ νίκη τοῦ καινούργιου κοινωνικοῦ συστήµα | ο Υ ᾿Αποταθείτε: -.. ΣΣ ΕΕ ΣΑΡΕΒΟ Ὑ΄ ΕΙΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ξ ῶθαι εν» ΕΘΥΤΕΨ. Ἐ){ Τὸ Κατάστηµα τῆς ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ Εξ 4. Ἡ Μαρξιστικὴ ἐπιστήμη κατευθύνει τὴν πρα- Ἑ γυναῖκα, ποὺ µόνο καλὸ ἔ-' χει κάµει στὴ ζωή της, καὶ: ΞΠΙΗΜΗΗΙΙΙΙ 1949 καὶ ὥραν 7.30 μ.μ. στὸ Γερόλακκο μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς ΕΑΙΚ Χατζηματθαῖο Χα- τζηνικὀλα,στὸνΚοντεμένο μὲ τὸ φ. Ι. Νικολάου, στὴν Κοκ- κινοτριμιθιὰ μὲ τὸ φϕ. Χρ. ᾿Σαθθίδη, στὸ Μάµµαρι μὲ τὸ Ιφ. ᾿Απ. Σκουρουπάττη, καὶ ' στὴ Σκυλλοῦρα μὲ τὸ ϕ. Χρ. Πέτα. Διαθέτομεν μερικὰ πρὸς ἄμεσον παράδοσιν. Γενικοὶ ᾽Αντιπρόσωποι: Δ. ΟΥΙΟΥΝΙΑΝ, Μ. ΣΟΥΛΤΑΝΙΑΝ καὶ ΣΙΑ (Δ. Ο. Μ. Σ. ἃ Σία) Τ. κ. 127, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τηλ. 220 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΕΜΒΟΣ Πωλεῖται λέμθος καινουρ- γής, χωριτικότητος 8 τόνων φέρουσα τὸ ὄνομα «Άγιος Παντελεήμων» εἰς Λάρνακα. Πληροφορίας ἀπὸ τὸν κ. Χριστάκην ᾽Αναξαγόραν εἰς Συντεχνίας Λάρνακος. ΝΙΝΗΗΙΤΙΡΙΦΟΣ “ΙΕΥΚΟΙΗ᾿ Ἑθδομάδα πρὸς 'Εθδομάδα, Ταινίαν πρὸς Ταινίαν, Κρατοῦμεν τὰ Σκῆπτραι! Σήµερον ΚΥΡΙΑΜΚΗΗΝ 10.4.49 εἰς ΤΕΣΣΑΡΑΣ παραστάσεις, 12.15 μ.μ. 3.15 μ.μ. 6.15 μ.μ. καὶ 9.15 µ.µ. καὶ κατὰ τὰς ἀκολούθους ἡμέρας εἰς ΤΡΕΙΣ παραστάσεις καθ᾽ ἑκάστην, 3.15 μ.μ. 6.15 μ.μ. καὶ 9.15 μ.μ. Παρουσιάζοµεν ἕνα ἀπὸ τὰ ἐκ- λεκτότερα ἀριστουργήματα τῆς Οθόνης. ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ τρία µπλὸκς, ποὺ ἀφοροῦν τὶς Συντεχνίες Λευκωσίας καὶ τὴ Συνεργατικὴ Λευ: κὠσίας. Ὁ εὑρὼν παρακα- λεῖται νὰ τὰ παραδώσει στὸ Σύλλογον «Παρνασσὸν» ἢ στὶς Συντεχνίες ἢ στὴν Συν- Ἕνα ἔργο ποὺ ἐσημείωσε παντοῦ τεραστίαν ἐπι- τυχίαν καὶ ἀπεθεώθη ἀπὸ τοὺς κριτικοὺς ὅλου εργατικὴν Ἰαταναλωτῶν τοῦ κόσμου. Λευκωσίας. ες .” ΠΩΛΕΙΤΑΙ οἰκόπεδον, ὄπισθεν τῆς ὁδοῦ Κρέσνας, εἰς τὴν συνοικίαν Νεαπόλεως. Πληροφορίες ᾱ- Μὲ τὴν μεγάλην καλλιτέχνιδα: ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΖΕΝΤΙΝΑ. πὸ τὸν ἰδιοκτήτην, ὁδὸς σπεν ἀρ. 2. Τιμὴ εὖκαι Καὶ τούς ΜΙΣΙΕΛ ΣΙΜΟΝ, ΡΟΖΑΝΟ ΠΡΑΖΙ, ρίας. ΚΑΡΛΑ ΚΑΝΤΙΑΝΙ, ΑΤΡΙΑΝΟ ΡΙΜΟΛΤΙ. Ἕνα δρᾶμα πάλης, πόθου καὶ πάθους ποὺ θά χα- ράξη θαθειὲς Ὑραμμὲς στὴ ψυχἠ τοῦ καθενός. Καὶ μιὰ θεσπεσία μουσικἡ ποὺ µαγεύει τὴν ἀκοὴ καὶ τέρπει τὴν φυχή. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑ Φ 26/- «Τὸ ΧΕΡΟΣΦΑΙΡΑ (ῷ 14/6. Πωλοῦνται µόνον στὸν ΠΠα- ῥαγγελιοδοχικὸὀν Οἶκον Ι. ΧΡ, ΚΩΝΣΤΑΒΤΙΝΙΔΗ, Ὁδὸς ᾿Ὀνασαγόρου 41, Λευκωώσία. : ΒΡΛΣΥΒ. ΠΟΕΡΟΣ Φανερωμένης 50, Τηλέφ, 122. Ἡ ἀγάπη ποὺ ὁπλίζει τὸ χέρι μιᾶς γυναίκας γιὰ νὰ κερδίση τὴν εὐτυχία της. Κι’ ὁ πιὸ μεγάλος πόνος ποὺ φωλιάζει πίσω ἀπὸ τὴν χαρωπὴ μελωδία. Ὅο «ΤΟΣΚΑ».... «ΤΟΣΚΑ».... «ΤΟΣΚΑ» Μὴν τὸ χάσετε γιὰ κανένα λόγο. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΑΞΙΛΙΩΤΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Φθήνειας. Λιπέρτη 11, Λευκωσία. ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Πλατεία Δικαστηρίων, 21, Μαχμοὺτ Πασσᾶ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΜΟΡΦΟΥ: Βᾶσον Μουξούρην. Έφθασαν... Ἔφθασαν. ΜΥΚΤΙΚΑ Γυναικεῖα ΜΗ ΜΙΗΝΝΗ ΜΗΝ πρᾶ, ιμήβμαςς ΛΕΜΕΣΟΣ: Κ. Παπαθεοδώρου (Εξ Σάρτζιεν). ΕΝ ΝΜΜΝΗΝΗΜΜΗΜΗΗΝΜΜΝΗΜΝΗΝΜΝΙΙΜΗΗΜΜΝΜΝΜΝΜΝΜΝΗΝΝΜΜΗΗΜΝΜΝΜΗΝΙΠ ΤΥΤΙΝ- ΘΕΤΕ εἰς ὁ- ρου ίους χρωματισμοῦς. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΠΑΛΛΑΣ» Ὑποκαλιδα (ΛΕ. - ΄ ΟΝΤΟΣ) ϐ 15)-. Ἰ Ἐξακολουθεῖ καὶ σήμερον, ἡ προθολἡ τοῦ ἔργου, ΚΑΛΤΣΕΣ ΝΑΥ΄ΛΟΝ Σ10 «ΛΛΑΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ» ΛΕΜΕΣΟΥ τοῦ ὁποίου ἡ φήμη κατήντησε ΘΡΥΛΟΣ καὶ θά (ῷ ϐ)- τὸ ζεῦγος. ΟΔΟΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ (Βεόκτιστα μαγαζιὰ Δήμ | συνεχίση μέχρι καὶ τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ι ΚΑΛΤΣ ΑΔ ος ἁπ ς ποιότητος εἰς ὅ- 2 α ν . «ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΜΠΥΣ λαο οόν ἠπορατε νὰ ῥρῖτω τὰ χάδι θάριαίο ποὺ θὰ χρεια ᾽Απὸ τὸ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟ Θιθλίο τοῦ ΜΕ- ΕΣΩΡΟΥΧΑ παντὸς η ή ος , ικὰ ΓΑΛΟΥ συγγραφέως ΤΣΙΑΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ. εἴδους. Εἶναι τὸ Φαρμακεῖον ποὺ ὑποστηρίζεται ία Ταινία τῆς ἑταιρείας τῶν ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΒΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ Καλο- | ἀπὸ τὴν ἐργατικὴ τάξη τῆς πόλης καὶ τῆς επαρχίας. ΑΡΘΟΥΡ ΡΑΝΚ (ΗΓΚΛ ΛΑ1ΙΟΝ), μὲ ἑρμηνευτὰς καιρινά κ.λ.π. | ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΠΟΙ ΡΩΜΑΛΕΑ ΤΑΛΕΝΤΑ: Τὸν ΒΤΕΡΕΚ ΜΠΟΝΤ ὣς Εἰδικὴ ἔκπτωσις διὰ ΔΙΜΕΤΕ ΠΑΜΤΟΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ νεαρὸ Νίκολας, Τὸν Σὲρ ΣΕΤΡΙΚ ΧΑΡΤΓΟΥ'Τ’Κ χονδρικἡἠν πώλησιν. ΣΤΟ «ΛΑ΄ΙΚΟΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ» ΛΕΜΕΣΟΥ ὣς Ρὰλφ Νίκολµπυ, Τὴν ΣΑΛΛΥ ΑΝΝ ΧΑΟΥΣ ὥς | ο ' Καΐτη Μίκολµπυ, Τὸν ΑΛΦΡΕ. ΝΤΡΕΗΤΟΝ καὶ ἵ μμ τὸν ΩΜΠΡΗ ΓΟΥΤΣ, ἠαολκλλλλλλλλό καλό αρ αλκκλλλλλλκλλνόή αλλαλό οκ ΄ Ὁ νεαρὸς Μίκολας ποὺ στάθηκε ἀντιμέτωπος τῆς ἀδικίας, ποὺ ἀγωνίστηκε ΜΟΝΟΣ γιὰ τὴν τιμὴ 4 τῆς οἰκογένειάς τουὺ........... Ὁ ἄνθρωπος ποὺ παρέμεινε ἀπαθής, θλέποντας τὸ σπλάχνο του, τὸ ἴδιο τὸ παιδί του νὰ εἶναι μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου ἀπὸ τὰ θάσανα καὶ τὴν κακο- μεταχείριση....... Ὁ ἄνθρωπος θεῖος ποὺ ζήτησε νὰ ἐκμεταλλευτῆ τὴν ὁμορφιὰ τῆς ἀνεψιᾶς τοῦ, για τὲς ἐμπορικές του ὑποθέσεις ! ς Οἱ παραστάσεις µας θὰ γίνουν ὡς ἑξῆς: Σήµερον δ 4 παραστάσεις ὥὅρα 12 µ, 3.30, 6.30 καὶ 9.15 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΑΝ καὶ ΤΡΙΤΗΝ στὲς 6.30 καὶ 9.13 μ.ῄ., καὶ τὴν ΤΕΤΑΡΤΗΝ σὲ 3 παραστάσεις ὥρα 2.30, 6.30 καὶ 9.15 μ.μ. Ωρα 152 µ., δύο ἔργα. Θὰ τὰ β Εἶναι τ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΝΩΝ ΠΑΦΟΥ. Β. 0.Π. Προτιμᾶτε πάντοτε τὰ ἐκλεκτὰ προϊόντα τῆς ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΠΑΦΟΥ 8. Ο. ΓΙ, Χ΄ ΚΡΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ. ἌἍ ΚΟΝΜΙΑΚ ΚΑΙ ΑΛΛΑ. ἢτε εἰς ὅλα τὰ κέντρα καὶ καταστήματα. φθηνότερα ὅλων τῶν ἄλλων ἐργοστα- σίων. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΣ ΦΙΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΥΜΑ. Γενικὸς ἀντιπρόσωπος γιὰ τὴν πόλη καὶ τὴν ἐπαρχία Λεμεσοῦ ΖΗΝΩΝ ΑΛΕΥΒΡΑΣ ὀδὸς Ελευθερίας, ἁρ. 103, Λεμεσός, --Οριζόντιος τύπος Μηχανῆς ΟΚΟΕΡΣΙΕΥ. , -«Δεκάδες μηχανῶν τοῦ τύπου τούτου εὑρίσκονται ἐν λειτουργίᾳ καθ’ ἅ- πασαν τὴν Κύπρον. «Δύο μηχαναὶ τῶν 75 ἁλόγων ἑκάστη λειτουργοῦν εἰς τὸ ἐν Λεμεσῷ ἑργοστάσιον Γόμμας Σχίζα. Διὰ πληροφορίας ἀποταθῆτε: Β. Σ. ΠΕΤΡΙΛΗΝ ΚΑΙ ΤΙΑΝ Ταχ. Κιδ. 91. -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Γενικοὶ ᾿Αντιπρόσωποι ἐν Κύπρῳ. ο. φ.φ..Ψ 2 κ ΝΑ ΜΟΝΙΑΣΕΙ Η ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΛΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ «ὦ Τοῦ φ. ΧΡ. ΣΛΒΒΙΔΗ, Β.Π. τῆς ΕΑΚ 5 Ὁ τελευταῖος «περὶ δεν- ὁροκαλλιέργειας ἨΠόμµος, ποὺ θεσπίστηκε τὸν προπε- ῥρασμένο Γενάρη, μὲ σκοπὸ τὴ: σταθεροποίηση καὶ τρο- ποποίηση τῶν προηγούμενων νόμων, φανερώνει πὼς ὁ πρῶ τος σχετικὸς νόμος κι’ ὁ ᾱ- ποκλεισμὸς μεγάλων ἑκτά- σεων γῆς ἀπὸ τὴ κτηνοτρο- φία ἄρχισε περίπου πρὶν ἆ- πὸ 19 χρόνια. Γιὰ τὸ. θεωρητικὸ µελε-: τητὴ αὐτοῦ τοῦ νόµου τὰ͵ πράµατα θὰ φανοῦν, ὁπωσ- δήποτε θαυμάσια, γιατὶ κα- νένας δὲν μπορεῖ ν᾿ ἀμφισθη- δή σει τὸ γεγονός, πὠὼς τὰ δένδρα εἶναι ἕνας ἀνεκτίμη- τος θησαυρός. ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὴν ὠμορφιά καὶ τὴν ὑγεία, ποὺ χαρίζει τὸ πράσινο, πρέ- πει νἄχουμε ὑπόψη µας πὼς τὰ πολλά καὶ μὲ τάξη φυ- τευµένα δένδρα ἐπεμθαίνουν στὴ διαµόρφωση τῶν κλι- μα το ογικῶν συνθηκῶν, κα- αρίζουν τὸν ἀέρα, προκα- λοῦν κανονικὲς βροχές, προ- στατεύουν τὸ ἔδαφος ἀπὸ τὶς διαθρώσεις του, προσελκύ- ουν τὸ τουριστικὀὸ συνάλλαγ- μα κ.λ.π. Ὁ πρακτικός, ὅμως, δὲ θὰ σταθεῖ µονόπλευρα στὴ θεω: ρία τοῦ νόµου. Θὰ προχωρή- σει πιὸ πέρα, γιὰ νὰ δεῖ, ἂν πράγματι τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τοῦ νόµου βγαίνει ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ χαρτιοῦ ἢ ἄν ἑρ- μηνεύεται κ᾿ ἐφαρμόζεται ὅ- πως ἀκριθῶς πρέπει νὰ ἑρ- μηνευτεῖ καὶ νὰ ἐφαρμοστεῖ. Τὰ 19 χρόνια ποὺ πέρασαν, ἀπὸ τότες ποὺ θεσπίστηκε στὸν τόπο µας ὁ πρῶτος «πε- ρὶ δενδροκαλλιέργειας» νό- µος καὶ ἄρχισαν οἱ ἀπέραν- τοι κτηνοτροφικοὶ ἀποκλει- σμοί, εἶναι, νοµίζουµε, ἆρκε- τὰ καὶ γιὰ τὴ θεωρία καὶ γιὰ τὴν πράξη, ἔτσι ποὺ νὰ διαπιστωθεῖ τί ἔχει γίνει στὴν πραγματικότητα. Ἡ πρακτική, λοιπόν, µελέτη, τῆς πείρας τῶν 19 χρόνων ποὺ πέρασαν, μαρτυρᾶ, πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιθολία, ὅτι οἱ Κυπριακὲς ἰδιόμορφες άνα- λογίες γεωργο-κτηνοτροφι- κῆς σύνθεσης τοῦ Κυπριακοῦ πληθυσμοῦ δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ἀγαθὴ ἑἐφαρμογὴ τοῦ Βόμου, ἀλλὰ τόσο οἱ ἀγρό- τες, ὅσο καὶ οἱ ἰθύνοντες αὖ- τοῦ τοῦ τόπου, γιὰ δικούς τους ἰδιαίτερους σκοπούς, εἷ- δαν τὸ νόμο σὰν µέσο πιὸ πέρα καταδίωξης τῆς κτηνο- τροφίας. Καὶ ποιοὶ εἶναι αὖ- τοὶ οἱ ἰδιαίτεροι σκοποί, ποὺ ἐπεδίωξαν, ὁ καθένας χωρι- '. στ, ἀγρότες καὶ κυδέρνη- ση, ἐφαρμόζοντας τὸν «περὶ δενδροκαλλιέργειας» νόµο, στὸ διάστηµα τῶν 19 χρόνων ποὺ πέρασε Πρέπει νὰ προ- σέξουµε τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Κύπρο, μεταξὺ γεωργίας καὶ κτηνοτροφίας ὑπάρχει ἕνας ημᾶς, κακός καὶ ἐπιζή- µιος, γιὰ τὴ γενικώτερη οἱ- κονοµία τοῦ τόπου, διαχωρι' σµὀς. Κτηνοιρόφοι εἶναι οἱ ἀκτήμονες καὶ μερικοὶ µι- κροκαλλιεργητές, ᾿Ἐλάχι- στοι εἶναι οἱ κτηνοτρόφοι, ποὺ διαθέτουν δική τους γῆ, στὴν ὁποία θὰ μποροῦσαν να χρεωµένοι, μόλις ξεµαντρί- κινήσουν τὰ κοπάδια τους.! Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ὕπο-. σουν, νὰ βρεθοῦν µέσα σὲ δέ- τὰ πράµατα μὲ διαφορετικὸ φακὀ. Ἡ μᾶζα τῶν μικρο: καλλιεργητῶν, ποὺ κανενα συμφέρο δὲν ἔχει ἀπὸ τὰ ἀν- τιλαϊκὰἁ κηρύγματα ντόπιων καὶ ξένων, πρέπει νὰ σταθεῖ μὲ σύνεση καὶ χωρὶς φανα- τισµούς, ποὺ καταστρέφουν καὶ τοὺς ἴδιους καὶ τὸν τόπο μας, πρέπει νὰ προσέξουν πὼς ἡ καταδίκη τῆς κτηνο: τροφίας σὲ ἀφανισμό, ὅπως πᾶνε νὰ κάνουν μὲ τὶς ἀδιά- κριτες ἀνανεώσεις τῶν κτη- νη ἰδιοχτησία. Οἱ ἀγρότες, νοτροφικῶν ἀποκλεισμῶν, θὰ βλέποντας στενὰ τὸ ζήτημα, σηµάνει, ὁπωσδήποτε, καὶ οἐν ἐννοοῦν ν᾿ ἀκούσουν νὰ͵ τὴ δική τους καταστροφή, γίνεται λόγος γιὰ τὸν κτη-| γιατί, ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ται κάθε εὐκαιρία, γιὰ τὸν ἐξοστρακισμό του. Γι αὐτὸ καὶ τὸν «περὶ δενδροκαλλι- έργειας» νόµο τὸν αρπαξαν, σἀὰν ἕνα πρωτης τάξης µέσο, γιὰ νὰ κλείσουν ἔδω ἀπὸ τὰ χωράφια τους, καλλιεργημέ- ἵνα ἡ ἀκαλλιέργητα, Όενορο- Φφυτευµένα ἢ µή, τὸ κτηνο- ἐρόφο. Ἡ Κυθέρνηση, ἀπὸ τὴν ἅλ- Λη, χωρὶς ποτὲς νὰ ἐξετάσει αν οἱ σκοποὶ τοῦ ἄποκλει- υμοῦ ἔχουν, ὁπωσδήποτε, ἐ- ὠυπηρετηθεῖ, ἂν δηλ. οἱ γαι- οκτήµονες φύτεψαν μὲ δέν- ορα τὶς ἀποκλεισμένες περι- οχές, ἔρχεται νὰ ἀνανεώσει τους ἀποκλεισμοὺς γιὰ ἄλλα πέντε ἢ δέκα χρόνια, κ’ ἔτσι τὰ δυὸ αὐτὰ ῥασικὰ παρα- γωγικὰ στρώματα τῆς κοι- νωνίας, οἱ κτηνοτρόφοι καὶ οἱ γαιοκτήμονες, νὰ μὴ µο: νιάσουν ποτές, νάναι πάντα διαιρεµένοι, καί, κατὰ συνέ- πεια χωρὶς δύναμη. Οἱ µε- τρηµένοι µεγαλοτσιφλικά- δες, ὁ κόσμος τῶν διορισµέ- γων Μουκτάρηδων, ᾽Αζάδων καὶ Αγροφυλάκώων, οἱ «νοµο- ταγεῖς» καὶ «φιλήσυχοι» αὖ- τοὶ κάτοικοι τῆς Κυπριακῆς ὑπαίθρου, ποὺ δὲν χώνεψαν ποτὲς τὴ κτηνοτροφική τά- ξη, εἶναι πάντα πρόθυμοι νὰ προσυπογράφουν καὶ µάλι- στα νὰ ὑποστηρίξουν ἑνερ- γὰ τὸν ἐξδοντωτικὸ πόλεμο κατὰ τῆς κτηνοτροφίας. Γι’ ἂν ὑπάρχουν μερικοὶ «φρό- γιµοι»--«εἐθνικόφρονες» θὰ λέ γαμε--κτηνοτρόφοι, ποὺ δὲν θἄνοιγαν τ’ ἀφτιά τους στοὺς «φασαρίες» καὶ τοὺς «θορυ- θοποιοὺς» καὶ ποὺ ψηφίζουν Πορφυρῆδες καὶ Μακάριους, βλέπουμε καὶ κάµνουµε! | Τίποτε δὲν ἔχουν νὰ χάσουν, ἄλλωστε, οἱ ἄνθρωποι. Μερι- κὲς ποκαλάµες ἔναντι τῆς «δημοκρατικά» δοσμένης ψ τ Φου τοῦ καταπιεσµένου ἀπ ὅλες τὶς μεριὲς κτηνοτρόφου μας, κι ὅλα µέλι-γάλα. Κι ὅμως πρέπει νὰ δοῦμε λοῦνται: ΙΟΛΟΥ. Λάρνακα: Σ. ΧΡ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ. ΣΠΥΡΟΣ. ΣΤΑΥΡΙ ὁδὸς Περικλέους ἀα, σμωοψ., ΤΕΟΙΦΥΛΛΟΣΠΟΡΒΟΣ Πιστοποιηµένος πολυετὴς τριφυλλόσπορος Γαλ- λικῆς προελεύσεως, καθὼς καὶ διάφοροι σπόροι ἐ- κλεκτῶν ποικιλιῶν ἀνθέων καὶ λαχανικῶν πω- ᾽Αμμόχωστος: Γ. ΠΑΛΜΑΣ, Κυρήνεια Α. ΚΑΡ- ᾽ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ. Κτῆμα: νοτρόφο. Τὸν κτηνοτρόφο τὸν γεωργία, χωρὶς μιὰ ἀνάλο- ξέρουν σἀν ἕνα παρείσακτο͵ της ζωῆς, ἕνα παρασιτο που. ζεί σὲ ῥαρος τῆς περιουσίας. τους καὶ εὐχαριστως δέχον-ι γα εὕρώστη κτηνοτροφία, ποὺ νὰ τῆς συμπληρώνει τὰ ἐπισιτιστικά της κενά, δὲν μπορεῖ νὰ εὐσταθήσει. Ἡ κτηνοτροφία εἶναι μιὰ ἀνέ- ξοδη χρυσῆ βιομηχανία, ποὺ κινεῖται μὲ τ᾽ ἀποσκούπιδα τῆς γεώργίας, ποκαλάµες, πολουθιές, µποστανιές, πο- κουτσιές, κι ἀκόμα κι’ ἆγ- καθιὲς καὶ προσφέρει γά- λα, κρέας, μαλλί, κόπρι κλπ. κλπ.᾿Αν για μιὰ στιγμὴ, σκε- φτοῦν οἱ ἀγρότες µαςκωποιὰ θράταν τὰ χάλια µας, ἂν εἴ- µασταν ὑποχρεωμένοι νὰ ἐ- ς«άγουµε΄ συνάλλαγμα γιά τὴν εἰσαγωγὴ κι’ αὐτῶν τῶν κτηνοτροφικῶν προϊόντων, ποὺ παράγει ὁ τόπος µας, τότε θἄόλεπαν πὼς ἡ οἰἶκο- νοµικἡ καταστροφἡ θάταν ὅ- Χι µόνο σίγουρη, ἀλλά καὶ πλησιέστερη ἀπ᾿ ὅτι φαντά- ζουνται μερικοί. Εἶναι σωστό, λοιπόν, οἱ µι- κροκαλλιεργητὲς, ἡ µεγάλη αὐτὴ βάση τῆς Κυπριακῆς ἆ- γροτικῆς οἰκονομίας νὰ κα- τανοήσουν τὸ βάραθρο στὸ ὁποῖο μᾶς ὁδηγοῦν οἱ φανα- τισμοὶ Ενάντια στὴ κτηνοτρο- φία, ποὺ ἔντεχνα μᾶς καλλι- εργοῦν ἐκεῖνοι ποὺ καμμιὰ ταξικὴ ἢ ἄλλη σχέση δὲν μποροῦν νἄχουν μὲ τὸν ἐρ- γαζόµενο λαὸ τῆς Κύπρου. Ἡ Κύπρος, ὅπως καὶ κάθε ἄλλη γεωργικὴ χώρα στὸν κόσμο, ἔχει τοὺς χώρους της καὶ γιὰ τὴ γεωργία καὶ γιὰ τὴν δενδροκαλλιέργεια, μά καὶ γιὰ τὴ κτηνοτροφία. Τὸ λογικό, τὸ δίκαιο καὶ πρὸ παντὸς τὸ συµφέρο, γενικά, τοῦ τόπου µας, εἶναι νὰ βροῦμε τοὺς κατάλληλους τρόπους γιὰ νὰ δώσουμε µε- λετηµένα κ᾿ ἐπιστημονικά στὸν κάθε κλάδο παραγω- γῆς τὸ µερτικό του στὸν Κυ- πριακὸ χῶρο. Καὶ γιὰ νὰ γί- νουµε πιὸ σαφεῖς καὶ συγκε- κριµένοι θά εἰσηγηθοῦμε: 1. Οἱ Διοικήσεις νὰ ἐρευ- νήσουν ὅλες τὶς ἀποκλεισμέ- νες περιοχὲς καὶ κεῖνες, στὶς ὁποῖες, πράγματι, καμμιὰ δενδροκαλλιέργεια ἢ ᾿ἔστω ἐλάχιστη ἔχει γίνει, νὰ κη- ρυχτοῦν ἀμέσως ἐλεύθερες καὶ τὸ ὅλο ζήτημα νὰ ἐπανε- ξεταστεῖ. 2. Οἱ ἀποκλεισμένες ἢ οἱ προτεινόμενες γι ἀποκλει- σμὸ περιοχὲς νὰ ἐξεταστοῦν ἐδαφολογικὰ κι ἀνάλογα μὲ τὰ πορίσματα τῆς ἐξέτα- σης νὰ ἀποφασιστεῖ ἡ χρησι- µοποίησή τους. Δυνατὸν νᾶ- ναι κατάλληλες γιὰ κτηνο- ΝΙΔΗΣ., Γεωπόνος, τηλ. 704, Λευκωσία, τροφικὲς καλλιέργειες κι’ ὅ- χι γιά δενδροφυτεύσεις, ὅ- πως ἀφίνουνται σήµερα, χω- Θὰ σᾶς χαρίσει μασθεῖτε ὅλοι ! έντι ΠΩΛΕΙΤΑΙ κας «ΣΛΑΒΙΑ» , 10 Η.Ρ στασιν. νὰ ζητήσουν πληροφο Χρῆστον Μιχαηλίδην, ὁδό, ρωμήν Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥΔ«ΟΡΦΕΑ» Τὴν Δευτέρα τοῦ Πάσχα, 25 τοῦ ᾿Απρίλη ΣΤΟ «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΠΑΡ» ιὰ ἀξέχαστη βραδυά. Ἔτοι- . ΤΙΜΕΣ ΛΑΙΧΕΣ | Άνδρες 4/- 6 Γυναῖκες 2/ Φ Τραπεζάκια 8/- Πωλεῖται µηχανὴ ἀκαθάρτου πετρελαίου µάρ- ᾗ 34. µέτρων μὲ τροχαλλίαν 0.79 εἰς ἀρίστην κατά- Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴ μηχανὴ στὸ µέρος ποὺ βρίσκεται, πάροδος Ναυα να παραπλεύρως ἐργοστασίου ΛΟΕΛ, ς Θὰ γίνουν καὶ σχετικὲς εὐκολίες εἰς τὴν πλη: βὶς νὰ γίνεται καὶ καμιὰ δεν- ροφύτευση. Σὲ τέτοια πε- ῥίπτωση οἱ περιοχὲς αὐτὲς ν΄ ἀφεθοῦν στὴ διάθεση τῆς κτηνοτροφίας. Δυνατὸν. νᾶ- ναι κατάλληλες γι’ ἄάμπελο- φυτεύσεις, ἢ γιὰ αὐτοφυεῖς µερράδες κλπ., καὶ ὄχι γιὰ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐπιμένει ᾱ- νεξέλεγκτα ἕνας νόµος. Ἔ- τσι, οἱ περιοχὲς αὐτὲς θὰ δι- ατίθενται μὲ βάση τὴν ἐξυπη- ν| ρέτηση τῆς γενικώτερης ἕ- θνικῆς µας οἰκονομίας. Ἀ.. Ὁ ἀποκλεισμὸς μιᾶς περιοχῆς γιὰ σκοποὺς ὃδεν- ιεργητικοὺς--κι) αὖ- τὸ θὰ γίνεται µόνον ὅταν ἐ- δαφολογικὰ ἀποδειχτεῖ ὅτι ' [πρέπει ν᾿ ἀποκλειστεῖ--τότε {| µόνο νὰ γίνεται, ὅταν οἱ χω- {[ρικοὶ ἀναλάθουν ὑποχρεωτι- | κἁ τὴ δενδροφύτευση τῆς ἓ| τέτοιας περιοχῆς. Σὲ περί- :| πτωση, ποὺ οἱ ἰδιοκτῆτες τῆς {| κατάλληληςγιὰ δενδροκαλλι { ἔργεια περιοχῆς δὲν εἶναι δι- “| ατεθειµένοι νὰ τὴ δενδροφυ- τεύσουν, τότε γῆ αὐτὴ νὰ καὶ χαρὰ ὡς τὸ πρωῖ. ΜΗΧΑΝΗ » ἕνα πριόνι (κορδέλλα) Λεμεσός, ίες ἀπὸ τὸν. Ιδιοκτήτη κ Πάφου ἀρ. 25, Λεμεσός. Ὑποστηρίξατε ΝΤΟΠΙΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΚΙΠΗΛΝΗΗΛΗΠΗΝΙΙΗ Λεύκωνος 10-11. παραδίνεται γιὰ τὸν ἀμέσως ἑπόμενο κλάδο, ποὺ ἡ ἐδα- Φολογικὴ ἐξέταση ἀπόδειξε ὅτι συμφέρει περισσότερο ἆ- πὸ τοὺς ἄλλους. Αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ κάµουν οἳ διοικήσει, ἂν θέλουν πράγματι ὁ νόμος νὰ ἐξυπη- ῥετήσει τὸν τόπο κι’ ὄχι µε- τὸ ρικἁ ἀντικτηνοτροφικὰ καὶ ἄλλα, ξένα πρὸς τὰ καλῶς ΠΙΜΡΙΜΙΙ ιν νορύμενα Κυπριακά πολιτι- κο-οἰκονομικά, συμφέροντα. Εἶναι καιρὸς οἱ σχέσεις μεταξὺ ἀγροτῶν καὶ κτηνο- τρόφων νὰ ἐξομαλωνθοῦν, ἂν δὲ θέλουµε τὴν ὁριστικὴ χρεώκοπία τοῦ τόπου µας, πού, σὲ τελευταία ἀνάλυση, σηµαίνει νὰ κτυποῦμε μεῖς τοὺς ἑαυτούς µας, τὶς οἶκο- γένειες καὶ τὰ παιδιά µας. Τὰ διασπαστικἁὰ κηρύγματα τῶν ἐχθρῶν τῆς τάξης µας οσο] μον ΣΗΜΕΡΟΗΝ Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΡΣΑ Η ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΠΒ ΘΑ ΛΑΒΗ ΧΡΑΝ καὶ οἱ φανατισµοί, ποὺ μὲ σατανικότητα καλλιεργοῦν οἱ ὑπηρέτες ξένων συµφε- ρόντων οσα νὰ σθύσουν καὶ ν’ ἀφήσουμε τὴν ἁρμονία νὰ βασιλέψει ἐν τολό μας, σὰ βασικὴ προὐπόθεση νὰ σω- θοῦμε ἀπ' τὶς ο αρ. ποὺ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΙΣ ΤΑΣ 2.15 μ.μ. κατατρύχουν ἀδυσώπητα τὸν Κυπριακὸ λαό, , ΧΡ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ᾿«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» ο | Φξ--ᾱ Μετήδι «Παγκόσμιο Φεστιδὰλ Με- ολαίας»-- αὐτὲς οἱ λέξεις µοι- άζουν μὲ ἤχους τυµπάνου, ποὺ γιοµίζουν ὁλόκληρο τὸν͵ κόσµο. Ταξιδεύσυνε ὁλόγυ- ρα στὸν κόσµο, ψιθυρίζονται ἀπὸ στόµα σὲ στόµα, ἔξεδι- πλώνουνται ἀπὸ πόλη σὲ πό- λη καὶ δεχύνουνται στους ποταμούς. Σμµίγουνε μὲ τὸ θόρυθο τῶν μηχανῶν τῶν ἐρ: γοστασίων, μὲ τὸν ἤχο τοῦ µετροφυλλήματος τῶν βιθλί- ὧν στὰ πανεπιστήμια, ἄντη- χοῦνε μὲ τὸ τὰπ-τὰπ τοῦ δα- κτυλογράφου στὸ γραφεῖο. Οἱ λέξεις αὐτὲς ταξιδεύουν ἀδιάκοπα, διασχίζοντας σύ- νορα, πάνω ἀπὸ θάλασσες κι᾿ ἀπὸ στεριές. Παγκόσμιο Φεστιθάλ...ΛΌ- τὸ τὸ κάλεσμα σὲ ἀγῶνα, ποὺ προκηρύχτηκε τὴν ἄνοι- ξη τοῦ 194/ ἀπὸ τὴν Παγκό- σμια Ὁμοσποναία Δημοκρα- τικῆς Νεολαίας, μόλις δυὸ χρόνια μετὰ τὴν ἵδρυσή της, ξεσήκωσε πρωτοφανῆ ἐνθου- σιασμὸ ἀνάμεσα σὲ δεκάδες Χιλιάδες, ἀνάμεσα σ’ ἕἔκα- τομμύρια νεολαίους ποὺ ἐρ- γάζονται κι ἀγωνίζουνται γιὰ τὴν Ἑνότητα, τὴ διαρκῆ Εἰρήνη καὶ τὴ Δημοκρατία-- τὰ. σταθερὰ συνθήµατα τῆς ΠΟΔΗΝ--ποὺ ἔγιναν συνθήµα- τα τοῦ Παγκόσμιου Φεστιθάλ τῆς νεολαίας τὸ καλοκαῖρι Τσεχοσλοθακίας, Στὸ μέλλο θὰ μιλοῦμε γιὰ διοργάνωση ἑνὸς Φεστι- θὰλ, ὅπως μιλοῦμε γιὰ τὸ χτίσιμο ἑνὸς σπιτιοῦ, μιᾶς πόλης ἢ ἑνὸς ἐργοστασίου, γιατὶ χρειάζεται ἡ ἴδια ὑπο- μονὴ, ἡ ἴδια προθυμία καὶ ἀποφασιστικότητα, οἱ ἴδιες προσπάθειες, μὲ κεῖνες ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ χτιστεῖ ἕ- να σπίτι, μιὰ πόλη, ἕνα ἐρ- γοστάσιο. Ἡ πάλη ὅμως σ αὐτὴ τὴν περίπτωση δὲν εἷ- ναι ἐνάντια στὶς υνάµεις τῆς Φύσης, τὶς πέτρες καὶ οαδο βρόραας, Εἶναι πάλη ἐ- γάντια στοὺς διασπαστὲς καὶ τοὺς σκληρόκαρδους ἐχ- θροὺς τῆς νεολαίας, ποὺ ἀν- τιλαμθανόμενοι τὴ σημασία καὶ τὴ σπουδαιότητα αὐτοῦ τοῦ Φεστιθἀλ ἔκαναν τὸ πᾶν γιὰ νὰ τὸ ναυαγήσουν. Ἐ- Φαρμµόσανε μιὰν ἐπίθεση μὲ ψευτιὲς καὶ ἀπειλὲς, διαλύ- σανε ὀργανώσεις νεολαίας στὴ Βραζιλία, ἀρνήθηκαν τὴν παραχώρηση διαθατηρί- ὧν στὸ ᾿ἱράν, ἐμπόδισαν τοὺς Αἰγυπτίους νεολαίους ν᾿ ἀναχωρήσουν καὶ πρόόα- λαν μεταφορικὲς δυσκολίες στοὺς ᾽Αμερικανούς. Μὰ τί μποροῦσαν νὰ πετύχουν οἱ Μηχανορραφίες αὐτὲς τῶν ἱδραστικῶν κυθερνήσεων καὶ ὀργανώσεων, μπροστὰ στὴν ἁδιάσειστη θέληση καὶ τὴν ἁπαράμιλλη ἀποφασιστι- κότητα τῆς παγκόσμιας ὃη- μοκρατικῆς νεολαίας, νὰ δεῖ τὸ ΔΙΚΟ ΤΗΣ Φεστιθὰλ νὰ πραγματοποιεῖται Μπροστὰ στὴν ἐγκληματικὴν ἀντίδρα- ση ἡ νεολαία δυνάµωσε τὴν ἑνότητά της σὲ κάθε χώρα, πλάτυνε τὶς οἱ τις βόσεις ς ἐπιτροπὲς καὶ τὶς βάσεις τῆς δουλειᾶς της.Οἱ νεολαῖοι Αραδες καὶ 'Εθραῖοι σχη- µάτισαν μιὰν ἑνιαία Παλαι- στινιακὴν ασ. Γιὰ πρώτη φορὰ σχηµατίστη- κε ὀμάδα ἀπὸ τὴ ΠΜ. ᾿Αφρι- κἡ μὲ Ινδούς, ᾿Αφϕρικανούς, Λευκοὺς καὶ ἔγχρώμους. Παντοῦ ὑπῆρχε πνεῦμα ἐν- θουσιασμοῦ, κι’ ὅταν στὶς ἐ- λεύθερες χῶρες γίνουνταν οἱ εὐχάριστες προπαρασκευὲς γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν καλύτε- ρων καλλιτεχνικῶν καὶ ᾱ- θλητικῶν ὁμάδων, οἱ νεο- λαῖοι τῆς ᾿Ινδονησίας καὶ τοῦ Βιὲτ-Νὰμ ὑπερνικοῦσαν τὶς τεράστιες δυσκολίες καὶ τὰ ἐμπόδια γιἁ νὰ συνενω- θοῦν μὲ τοὺς νέους τῆς Ὅλ- λανδίας καὶ τῆς Γαλλίας. Οἱ 'Ισπανοὶ καὶ οἱ Ἕλληνες παρὰ τὶς τεράστιες τους κα- κουχίες ὀργάνωναν μιὰν ἆ- ποστολὴν ἀντάξια τοῦ ἡρω- ϊκοῦ τους ἀγῶνα. 17.000 νέοι ἀπὸ κάθε γω- νιὰ τῆς γῆς κανόνισαν τὴ συ- νάντησή τους, τὴν πιὸ Φφιλι- κἡ καὶ συγκινητικἡ συνάντη- ση, στὴν Πράγα, τὴ χρυση πόλη μὲ τὶς χιλιάδες τοὺς πύργους, τὴν πόλη τῶν ποι- πόλη τῶν ἑπαναστάσεων τοῦ 15ου αἰῶνα καὶ τοῦ Μάη τοῦ 1945, ποὺ ἔδιωξε τοὺς [ία- ζῆδες κ᾿ ἔφτιαξε μιὰ νέα ζωή. Περισσότερο ἀπὸ ἕνα μῆνα ἡ Πράγα ἔγινεν ἡ Πρω- τεύουσα τῆς παγκόσμιας νε- ολαίας. Ὅταν τὸν Ιούλη τοῦ 1947 ἄρχισεν ἡ προπαρασκευαστι- κἡ δουλειά γιά τὸ Φεστιθάλ, σὲ κάθε χώρα -- κι) αὑτὴ ἡ προεργασία δὲν κινητοποίη- σε μονάχα μερικὲς Ἔπιτρο- πὲς μὰ δεκάδες χιλιάδες νεο- λαίων ποὺ πῆραν µέρος σὲ διαγωνισμοὺς -- ἕνα διεθνὲς σῶμα νεολαίων ἔφτανε στὴν Πράγα διασχίζοντας δεκα. πέντε Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ξεκίνησαν ἀπὸ Δύση, τὴν ᾿Ανατολὴ καὶ τὸ Βορρᾶ, πέ- ρασαν ἀπὸ χῶρες καὶ πό- λεις ποὺ λεηλατήθηκαν ἀπὸ τὸ Ναζισμὸ καὶ χάλκεψαν τοὺς ἁκατάλυτους δεσμοὺς ποὺ συνδέουν τὴ νεολαία στὸν κοινὸ ἀγῶνα, νεο- λαία ποὺ ἀποφάσισε νὰ ζή- σει εὐτυχισμένη, τὴ νεολαία ποὺ ἀποφασιστικὰ ὑπερα- σπίζει τὴν Εἰρήνη, τοῦ 1947 στὴν Πράγα τῆς!τη ητῶν καὶ τῶν μουσικῶν, τὴν] εθνῆφιλία καὶ συ ἡ Νεολαία χτίζει τὴν Εἰρήνη Αρδρο τῆς ΚΑΤΥ ΧΟΥΚΧΑΜ, Γραμματέα τῆς ΠΟΔΝ Νάζταρ! σημ. µετ.: τσ, χικη λέξη ποὺ σηµαίνει εγειά| σας»). [Πόσο χαρούμενα ἄν-͵ ταλλάσσαμε αὐτὸ τὸ Χαιρε-. τισµό! Βάζταρ! Χαιρετοῦ: σαν οἱ Τσεχοσλοθάκοι τ’ ἆ-͵ δέρφιᾶ τους ἀπὸ τὶς πέντε, ᾿Ἠπείρους, πλέι πὼς προε»͵ τοιµαστήκαμε γιὰ νὰ σᾶς ὐ- ποθεχτοῦμε, ᾿Ανοίξαμε Εανὰ͵ τὰ σχολεῖα µας καὶ τὰ κολ.- λέγιά µας καὶ τὰ µεταθάλα- µε σὲ ὑπνοθαλάμους, «ἀνοί-, ἔαμε τὶς καντίνες µας καὶ, τὰ ἑστιατόρια τῶν φοιτητῶν. μας, 6.300 ἀπὸ τοὺς γεαρούς!| µας ἐργάτες σταμάτησαν τὶς διακοπές τους γιὰ νὰ δουλέ- ψουν µέρα καὶ νύχτα γιὰ τὴ διοργάνωση. τοῦ Φεστιδάλ». Τρακόσοι δούλευαν σὰν µε: ταφραστὲς 20 διαφορετικῶν γλωσσῶν, ἑκατοντάδες ἅλ- λοι η ὁδηγοί, ὑπηρέτες, ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἄνετη ζωὴ ἐκείνων ποὺ συμμετεῖχαν στο Φεστιθάλ». Μάζταρ, ἦταν ἡ ἀπάντηση ποὺ ἐπαναλάμθαναν οἱ χι- λιάδες νέοι ἀπὸ τὴ Π. δρ κἡ καὶ τὴν Αὐστραλία, ἀπὸ τὶς διάφορες δημοκρατίες τῆς Σο6. Ἔνωσης, ἀπὸ τὴν ᾿Αγγλία, τὴν ᾽Αμερικὴ καὶ Γαλλία, ἀπὸ τὴ Ἡορθη- γία, τὴν Κορέα, τὴν ΄Αλθα- γία καὶ τὴν ᾿Ιταλία, ἀπὸ τὶς Τ2 χῶρες ποὺ ἀντιπροσωπεύ- καν στὸ Φεστιθάλ. Δὲ µι- λούσανε ὅλοι αὐτοὶ τὴν ἴδια γλῶσσα, μὰ ἀντάλλασσαν τὸν ἴδιο χαιρετισμό. Φοροῦ- σαν διαφορετικἁἀ κοστούμια --ὁ καθένας πιὸ παράξενο ἆᾱ- πὸ τὸν ἄλλο--κ) ἔθλεπες τοὺς Μογγόλους μὲ τὴ δερµάτι- νή τους φορεσιὰ καὶ τοὺς {ν- διάνους τυλιγµένους µέσα στὴ γραφική τους «σάρκα», μὰ σ᾿ ὅλους τὰ πρόσωπα ἔ- λαμπε τὸ ἴδιο χαρωπὸ χαμό- γελο. Τραγουδοῦσαν διαφορετι- κἁ τραγούδια, ὁ καθένας τὸ τραγούδι τῆς πατρίδας του, ποὺ τὸ μάθαινε ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, μὰ ὅλοι πολὺ γρή γορα ἔμαθαν τὸ τραγούδι τοῦ Φεστιθὰλ, ποῦὔγινε ἀργό- τερα ὁ ὕμνος τῆς ΠΟΔΗ: «Μιὰ µεγάλη δύναμη μός ἑνώνει, . Κι ἂς εἶναι μακρυά οἱ πατρίδες µας....». Αὐτὲς οἱ λέξεις σµίγανε μὲ τὸ σύνθημα τοῦ Φεστι- θάλ: «μὲ τη διεθνῆ φιλία καὶ συνεργασία, ἡ νεολαία Χτίζει τὴν Εἰρήνη», καὶ γί- νουνταν πραγματικότητα στὶς καθημερινὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Φεστιθάλ, στὶς συγκεν- τρώσεις καὶ τὶς συνεδριάσεις --μεταξὺ τῶν Ἐγγλέζων καὶ τῶν ']σπανῶν, τῶν Καναδῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ρώσ- σων καὶ τῶν ᾽Αμερικανῶν -- σ’ ὅλες τὶς ἀθλητικὲς καὶ τὶς καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις. Αὐτὲς πρὸ παντὸς οἱ ἐκδη- λώσεις ἦταν μιὰ πραγµατι- κἡ ἀποκάλυψη, καὶ πρόσφε- ραν στὶς 17.000 ξένους νεο- αίους καὶ στὶς 80.000 νέους τῆς Τσεχοσλοδακίας ποὺ συγ κεντρώθηκαν στὴν Πράγα, ἕνα ὑπέροχο δεῖγμα λαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ λαϊκῆς ἐκπο- λιτιστικῆς ἐκδήλωσης. ᾿Απὸ τοὺς κλασσικοὺς χοροὺς καὶ τὸ Σοθιετικὸ µπαλλέττο στὸ ὁραματικὸ ἔργο «Ὁ λαὸς-- Ναί» τῶν ᾽Αμερικανῶν,, ἀπὸ τὸν Οὑγγαρέζικο χορὸ «Κσά ρτας» στὸ «χορὸ τοῦ θερι- σμοῦ τοῦ ριζιοῦ» τῆς Κεύλά- οὖν γεργασία θας καὶ τῆς Σουµάτρας, ᾱ- πὸ τὰ συμφωνικά κονσέρτα στὶς ποδοσφαιρ. συναντήσεις καὶ στὸ πὶγκ-πὸγκ, χωρὶς ν᾿ ἀναφέρουμε τὶς κινηµατογρα φικὲς καὶ τὶς θεατρικὲς πα- ραστάσεις, μ. θώτοψίεο μ εγάλη Ἔκθεση, τὴν «Ἑ- ο Νύχτα» κλΠ.... Θὰ θέ- λαµε σελίδες καὶ σελίδες για νὰ περιγράψο µε τὸ θαῦμα τοῦ Φεστιθἀλ, ποὺ δηµιούρ: γησεν ὁ ἐκπολιτιστικὸς πλοῦ τος καὶ ἡ ποικιλία τῶν λαῶν ὅλης τῆς γῆς. 3 Τὸ Ἡδαμιο Φεστιθὰἀλ τῆς Νεολαίας τοῦ 1947 δὲν ἦταν µονάχα μιά ἐπίδειξη τῆς δύναμης τῆς νεαρῆς Π. 0.Δ.Ν., ἀλλὰ καὶ μιά ἐκδή- λωση τῆς ἰσχύος τῶν δημο: κρατικῶν δυνάµεων ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἀλληλεγγύ- ης τῆς νεολαίας, ἰδιαίτερα πρὸς τὴν ἀγωνιζόμενη νεο- λαία τῶν χωρῶν ποὺ ὑποδου- λώθηκαν ἀπὸ τὸν ᾿Αγγλοα- µερικάνικον ἱμπεριαλισμὸ καὶ πρὸς τὴ νεολαία τῶν ἆ- ποικιῶν ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐθνική της λευτεριά. Στὶς παραμονὲς τοῦ Φεστι- 6ἀλ τοῦ 1947 ἡ Ὀλλανδικὴ Κυθέρνηση ἀνανέωσε τὴν ἐ- πίθεσή της ἐνάντια στὸν ᾿[ν- δονησιακὸ λαὸ καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες συγκεντρώ- σεις κατὰ διάρκεια τοῦ Φεστιθὰλ ἦταν ἡ συγκέντρω- ση ἀλληλεγγύης πρὸς τὴν ᾿Ινδονησιακὴ νεολαία. ὝὍπως ἀποδείχτηκε στὸ Φφεστιδάλ, ἡ νεολαία ἀκολου! θεῖ τὸ δρόµο πρὸς τὴν Εἰρή- γη. λα θάομᾶσις ὂ δεξι τούτου ἦταν ἡ µεγάλη παρέ- λαση τῶν 100.000 νεολαίων τὴν τελευταία µέρα τοῦ Φε- στιθἀλ στὴν Πλατεῖα Βενσε- σλάς, ποὺ κράτησε 2 ὁλόκλη ρες Ώρες καὶ στὴν ὁποία ὁ Πρόεδρος τῆς Τσεχοσλοθα- κίας Γκότόαλντ δήλωσε: «Ἡ παγκόσμια νεολαία ποὺ ἆ- γώὠνίστηκε, μὲ τὴ δική της πεῖρα, ἔδειξε στὸ Φεστιθὰλ, κατὰ τὸν πιὸ χαρακτηριστι- κὀ τρόπο, τὴ φλογερή της ἆᾱ- πόφαση νὰ μὴ ἀφήσει τὸν κὀ- σµο νὰ ξαναμπεῖ µέσα στὴ θύελλα τοῦ πολέμου. Εἰρήνη --εἶναι ἡ κραυγἠ ποὺ ἀκού- στηκε στὴν Πράγα κι άντη- χεῖ σ᾿ ὁλάκερο τὸν κὀσμο. Αὐτὴ ἡ κραυγἡ θὰ βρεῖ ὅ- πωσδήποτε ἀπήχηση στὶς καρδιες ὅλων τῶν τιµίων ἆν- θρώπων». Φέτος καὶ πάλιν ἡ «Παγ-! κόσµια Ὁμοσπονδία, Δημο- κβατικῆς Μεολαίας» καὶ «Παγκόσμια Ένωση Φοιτη- τῶν» διακηρύττουν τὶς ἴδιες λέξεις, ποὺ ἀκούονται σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο: Παγκόσμιο Φεστιθὰλ τῆς ΜΗεολαίας καὶ τῶν Φοιτη- τῶν -- Ραντεθοῦ: Βουδα-! πέστη -- Οὐγγαρία. ᾽Ακόμα μιὰ φορὰ µέσα στὸ 1949 -- οἱ ἐχθροὶ καὶ οἱ διασπαστὲς τῆς νεολαί- ας, ποὺ διακήρυξαν πὼς δὲ θάναι δυνατὸ νὰ διοργα- γνωθεῖ ξανὰ Φεστιθὰλ, πρέ- πει νὰ ἀπογοητευτοῦν. Ἡ νε- ολαία καὶ οἱ φοιτητὲς ὅλου τοῦ κόσμου θὰ ὀργανώσουν τὸ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ Φεστιθὰλ πιστοὶ στοὺς σκοποὺς καὶ στοὺς ἀγῶνες τους, πιστοὶ «στὴ µνήµη ἑκατομυρίων νέ- ὧν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν,ποὺ πεθαίνοντας γιὰ τὴν Ίττα τοῦ φασισμοῦ, μᾶς ἔκαναν ΠΟΤΑ ΚΑΘΕ ΜΑΡΚΑΣ ΒΟΥ -- ΣΟΥΓΛΑΚΙΑ -- Ἐργάτες, --Θέλετε ὡραῖο, στερεό στα. κάθε παπούτσι, 1) Ὁδὸς Χρυσοχόων 59, Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς). 2) Ὁδὸς Φανερωμένης απ ΜΟΥΣΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙ. ΣΚΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕ ΒΔΟ- ΜΑΔΑ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ. 3 Θὰ σερθίρωνται: ὃὁ ΟΡΕΚΤΙΚΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ -- ΟΦΤΟ ΤΟΥ ΦΟΥΡ. ΣΜΑΤΑΞ ΚΑΦΕΔΕΣ -- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ κλπ. κλπ. ἍΤΙΜΕΣ ΛΑ ΚΕΣ. | Ἐργαζόμενοι, ΠΡΟΣΟΧΗ! --Περᾶστε ἀπὸ τὰ πρατήρια τοῦ «ΛΑ’Ι'ΚΟΥ ΣΥΜΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ». --Θὰ βρῆτε τὰ πιὸ ὄμορφα, τὰ πιὸ μοντέρνα σχέ- δια ποὺ ἱκανοποιοῦν καὶ τὰ πιὸ ἀπαιτητικὰ γοῦ- --Συµµετέχουν σ’ αὐτὰ ἔμπειροι καὶ ἀνεγνωρισμέ- νοι τεχνίτες καταστηµατάρχες τῆς Λευκωσίας. -Τιμὲς καθωρισμένες καὶ κτυπηµένες πάνω στὸ --Ἡ προσπάθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ εἶναι: Διαρ- κῶς καλύτερο, ἐπιμελέστερο, στερεότερο καὶ φθηνότερο παπούτσι γιὰ τὸ λαό. ΠΡΑΤΗΡΙΑ: (δίπλα Γραφείων Ἠλεκτρικῆς Ἑταιρείας). ἡ τῆς Παγκύπριας 0! ΤΡΑΠΕΤΙΤΙΚΟ,1µ Ας ἐγισχύσουν τὴν Π. Ε. Τ. Ἡ. Οἱ Γραπεζιτικοὶ ὑπάλλη: λοι, σὰ μισθοδοτούµενοι που εἶναι, ἀντιμετωπίζουν διάφο- ρα προθλήµατα. Τὰ πιὸ ᾱ- µεσα ἀπ᾿ μα εν τὸ ας α τῆς μµισθοδοσίας τους, τῆς καζοχύρώσης τῆς θέσης τους, τῶν ὡρῶν δουλειᾶς, τοῦ ταμείου προνοίας, προ” στατευτικῆς γι’ αὐτοὺς νοµο: θεσίας, ἐπαγγελματικῆς μας φωσης κ.λ.π. Εἶναι 3 γνωστὸ πὠς οἱ τραπεζιτικοὶ ἂν καὶ ἐργάζουνται σκληρά --«πολλὲς φορὲς ἴσαμε τὶς τὸ βράδυ--ὅμως πληρώνουν- ται τόσο χαμηλά, ὥστε να μὴ μποροῦν ν᾿ ἀντιμετωπί- σουν καὶ τὶς πιὸ στοιχειώδεις βιωτικές τους ἀνάγκες, καὶ κινδυνεύουν ἀπὸ στιγμἠ σὲ στιγμἠὴ νὰ πεταχτοῦν ἀπρο- στάτευτοι στοὺς δρόμους, μὲ τὸ ξέσπασμα τῆς κρίσης, ποὺ ἤδη ἔγινεν ἀρκετὰ αἰ- σθητὴ καὶ στὸν τόπο µας. Τὸ τραπεζιτικὸὀ κεφάλαιο ἐνδιαφέρεται µονάχα πῶς νὰ κατοχυρωθεῖ καὶ ν΄ αὐξηθεῖ, καί, σὰν ἐργοδότης, βρίσκε- ται κάθε µέρα ἀντιμέτωπο τῶν τραπεζιτ. ὑπαλλήλων, ἆ- πορολλαχτα ὅπως ὅλοι οἱ ἐρ γοδότες ἀπέναντι στοὺς µι- σθοδοτούµενους ἐργάτες τους. ᾽᾿Απὸ τὴ μεριά τῆς Κυ- θέρνησης οἱ τραπεζιτικοὶ ἀν- τικρύζουν τἐλεία ἁδιαφορία. Καμιὰ προστατευτικἡ γιά τοὺς ὑπαλλήλους αὐτοὺς νο µοθεσία. ᾿Αντίθετα, ἡ Κυθέρνηση ἐ- ξαίρεσε τὶς τράπεζες ἀπὸ τὶς πρόνοιες τοῦ νόµου περὶ ᾧ- ρῶν καταστημάτων κ᾿ ἔτσι, ἐνῶ ὅλα τὰ καταστήµατα εἴἷ- ναι κλειστά, οἱ τραπεζιτικοὶ ὑπάλληλοι εἶναι ὑποχρεωμέ- νοι νὰ ἐργάζουνται καὶ νύ- χτες καὶ τ᾽ ἀπογεύματα. τοῦ Σαθθάτου, χωρὶς καμιά ἑ- πιπρόσθετη πληρωμή. Εἶναι, λοιπόν, φανερὸ ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ἀναφέραμε πιὸ πάνω, πὼς ἡ καλυτέρεψη τῆς θέσης µας σκοντάφτει κατὰ! κύριο λόγο πάνω στὴν ὄρνη- ση τοῦ τραπεζιτικοῦ κεφα- λαίου νὰ κάνει θεληματικὰ καὶ πρόθυµα παραχωρήσεις σὲ μᾶς, καὶ ὕστερα πάνω στὴν ἀδιαφορία τῆς Κυδέἑρ- νησης. Κι’ ἀφοῦ ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα, δὲ μένει σὰ μᾶς τίποτες ἄλλο, παρὰ νὰ κινηθοῦμε, νὰ παλαίψουµε ἑνωμένοι καὶ μὲ σύστημα, ὁρ γανώνοντας τὶς δικές µας δυνάµεις, Οἱ δυσκολίες καὶ τὰ ἐμπόδια μποροῦν σίγουρα νὰ ξεπεραστοῦν, ἂν ὅλοι οἱ τραπεζιτικοὶ ὑπάλληλοι ϐθε- λήσουμε νὰ δράσουµε μὲ θάρρος, ἀλλά καὶ πειθαρχη- μένα, πυκνώνοντας τὶς γραμ µές τῆς µόνης δικῆς µας ἐ- παγγελματικῆς ὀργάνωσης, ἝἜνωσης Τραπεζιτικῶν Ὑπαλλήλων, Πρέπει ὅλοι οἱ τραπεζιτικοὶ ὑπάλληλοι νὰ δοῦμε καὶ νὰ πιστέψουμε στὴν ἀλήθεια τῆς ὀργάνωσης. Χωρὶς ὀργάνω- ση γερὴ καὶ μὲ κΌρος, ποὺ ν΄ ἀγκαλιάζει ὅλους, ἂν εἷ- ναι δυνατό, τοὺς τραπεζ:τι- κοὺς δὲ θὰ µπορέσουµε κα- νένα ἀγῶνα, ὅσο δίκαιος καὶ νάᾶναι, νὰ τὸν διεξαγάγουµε μ᾿. ἀποτελεσματικότητα, Ἡ πρώτηβασικἠπροῦπό εσηγιὰ τὴν καλυτέρεψη τῆς θέσης µας εἶναι τὸ δυνάµωμα τῆς |: Π.Ε.Τ.Υ. Αρα καὶ τὸ πρῶτο δν καθῆκο τοῦ τραπεζιτικοῦ ὅ- | δὴ παλλήλου εἶναι ἡ ἐγγραφὴ | ἓέ του καὶ ἡ πειθαρχία σ’ αὐτὴ τὴν ὀργάνωσή µας. Γιὰ τὴν δὰ ὥρα τὸ σύνθημά µας ἂς εἷ- ναι: Ἐμπρὸς γιὰ μιὰ ὁμαδι- κη, σὲ παγκύπρια κλίμακα, ἐγγραφὴ στὴν Π.Ε.Τ.Υ. ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕΦΤΑΛΙΑ -- ΓΛΥΚΙ. ουνωων ν ννυνο καὶ φθηνὸ παπούτσι Κυρ. Κκάλλης (πλησίον 46, Κυρ. Ἱεροδιακόνου η Ἡ ἰ ῆς Η ἱκανοὺς νὰ ὀργανώσουμε τὴ νης, ἀπὸ τοὺς λαϊκοὺς χο-| µεγαλύτερη παγκόσμια συγ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ροὺς τῶν Ἑλλήνων καὶ Ι-| κέντρωση τῆς νεολαίας τὸ Ὁ ἰατρὸ Μ σπανων σε κείνους τῆς Ιά-| καλοκαῖρι τοῦ 1947», ΊΑΠ αΠΙΤΡΟΝ ια ΄ κ νόε ή ο. ο σσ ιεῖ τὴ ΕΕ ΑΨΑΝΝΗ σ ΛΑΛΑΑΛΑΑΑΛΑΛΗΙ ἀξιότιμον πελατείαν του ὅτι ἅ Τὸ Σάθθατον, 16 τ' Απρίλη η αλιφική του µετεφέρθη ἐπὶ - | τῆς ὁδοῦ Λάρνακος, ἀρ. 37Α ὅ ᾿Αρχίζει τὴ λειτουργία του τὸ ἐξοχικὸ κέντρο ὃ (ἔναντι σχολῆς τυφλῶν). «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. ΕΙΝ ΜΙΝΙ ἅ Στὸν κεντρικὸ δρόµο πρὸς τό Καϊμακλί, | Τύπου ΠΑΡΙΌΟ Ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ πεπειραµένου καὶ γνωστοῦ ὅ ῖ ἔ σας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, : Χυτήριων ο ον πα κ΄ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ὃ ΒΑΡΒΙΏΟ θά σᾶς ο ηρετήσει πλή- ρως τὰ συμφέροντά σας. Εκτὸς ἀπὸ τὲς µεγάλες ἐ- πιτυχίες µας εἰς παντὸς εἴ- δους μηχανήματα, αἱ ἁλω- δους μηχανήματα, αἱ ἁλωνι- στικαὶ µηχαναί µας εἶναι ἐγ- Ὑυημέναι μὲ ἀπόδοσιν (δεκα πέντε-δεκαεπτὰ δεµάτια στὸ λεπτόν). Τιμαὶ λογικαίι. Μηχανουργεῖον καὶ χυτήριον ι “ταυεῖνσα, καὶ ἁδελ- φὸς, ς οτικῆς ἀγορᾶ ἀρ. 45 ωιαεία νορας ΙΠΡΟΣΟΧΗΗ | Τὰ παπούτσια σας στὸν ΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΛΙΡΙΗΟΗ ΚΙΤΛΙΝΕΊΗΣ ΙΠΙΛΗΜΛΤΟΗ Οδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. 9 (ΠαλαιὀνΚαπνεργοστάσιον) Θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ :. σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. Επισκεφθῆτε µας γιὰ νὰ πεισθητε. Πρατήρια: Βαρλαάμ, Λήδρας 138, Λευ. κωσία. Κ. Κουννᾶ, Ἑρμοῦ 6, Βα- ρώσια. Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ Σία, Κτῆμα Πάφος. Ἶ' καλά. Μὲ µεγάλη ἐπιτυχία ἔκλει- σε τἷς ἐργασίες της ἡ 4η Ἔ- παρχιακὴ Συνδιάσκεψη τῆς ΑΟΒ Λάρνακας, ποὺ ἔγινε τὴν Κυριακή 12.3.49. καν σοθαρὲς ἀποφάσεις καὶ ὅλοι οἱ ἀντιπρόσωποι ἐκφρά- σανε τὴν ἀποφασιστικόητά τοιῖ νὰ ἐχτελέσουν μ ὅλη ἔπους τὴ θέληση τὸ καθῆκο [τῆς ἐπίόλεψης γιὰ τὴν πραγ- µατοποίηση ὅλων τῶν ἆπο- 8,φάσεων τῆς Συνδιάσκεψης. Μέσα στὶς πολλὲς ἀποφάσεις Στὴ Συνδιάσκεψη πάρτη-{ Ὁ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΗΑΙΑΝ ΜΕΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α.Ο.Ν. ΛΑΡΝΑΚΑ μένη πρωτοπορία τῆς νεο- λαίας µας, ἡ ΔΟΝ, καλεῖ τὰ µέλη της σὲ µεγαλύτερη συ µετοχη” στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶ- γες ᾿Απὸ τὴν ἐπιτυχία αὐτῶν τῶν ἀγώνων θὰ ἐξαρτηθεῖ εὐτυχία ὅλων µας καὶ τοῦ λαοῦ καὶ τῆς νεολαίας. Στὶς ὀργανωτικὲς ἁποφά- σεις τῆς Συνδιάσκεψης, ἐπί. σης ἐξέχουσα θέση παίρνει ἡ ἀπόφαση γιά τὴ µαζικο- ποίηση τῆς ΑΟΜ. Ἡ σηµα- σία αὐτῆς τῆς ἀπόφασης κα- ποὺ πάρτηκαν, ἰδιαίτερη θέ: ταφαίνεται ἀπὸ τὴν ἀνάγκη ση κατέχει ἡ ἀπόφαση γιὰ, τῆς ὀργάνωσης τῶν δυνάµε- περισσότερη καὶ σὲ µεγαλύ- ων τῆς νεολαίας µας πρὸς ἱτερο βαθμὸ συμμετοχὴ τῆς νεολαίας µας στὸν ἐἔθνικοα: πελευθερωτικὸ ἀγῶνα τοῦ λαοῦ µας. Ἡ ἐθνικοαπελευ- θερωτικἡ πάλη τοῦ λαοῦ µας δὲ μπορεῖ παρὰ νὰ βρίσκε- ται στὸ κέντρο τῆς προσοχῆς τῆς νεολαίας µας. Γιατὶ καὶ τὴ νεολαία µας τὴν πνίγει καὶ τὴ συνθλίόει ὁ βραχνᾶς τῆς ξένης ἱἰμπεριαλιστικῆς καταπίεσης, ποὺ τῆς κάνει ἡ ζωὴ ἀφόρητη καὶ τῆς στε- ρεῖ «λος δικσίυμα ἀνάπτυ- ξης καὶ προκοπῆς. Ὁ βαρὺς ζυγὸς τῆς σκλα- 6ιᾶς στέκεται σὰν ἕνας ψη” λὸς φράχτης μπροστὰ στὴ γέα γενιὰ τῆς Κύπρου, ποὺ προσπαθεῖ κι’ ἀγωνίζεται νὰ τὸν ξεπεράσει γιὰ ν’ ἁρπά- ξει τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς. Γεμᾶ- ἵτα ζωὴ καὶ θέληση τὰ νειᾶτα τῆς πατρίδας µας προσπα- θοῦν κι ἀγωνίζουνται νὰ πε- τάξουν µακρυά, σὲ νέους ὁ- ρίζοντες, γιά νὰ κάνουν τὴ χαρὰ χειροπιαστὸ τῆς ζωῆς στοιχεῖο, τὴ χαρὰ ποὺ ἐξαι- τίας τῆς σκλαθιᾶς ἔχει πετά- ξει µακρυά µας κ’ ἔχει ἆλ- λαχθεῖ μὲ τὴν πεῖνα, τὴ φτώ- χεια, τὴ μιζέρια, τὴν ἁμορ- φωσιά, μὲ μιὰ ζωὴ ἀφάντα- στα σκληρὴ καὶ δυστυχισµέ- νη. Καὶ µέσα σ᾿ αὐτὴ τὴ ζωὴ εἶναι ποὺ λυώνει καὶ συνθλί- θεται ἡ νεολαία µας, χωρὶς καμιὰ ἐλπίδα νὰ δεῖ καλύ- τερεςµέρες ὅσο ἐξακολουθεῖ, παρὰ τὴ θέλησή της βέθαια, νὰ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ ζυγὸ τῆς ξένης καταπίεσης, Γι αὐτὸ καὶ ἡ νεολαία µας ξέρει καλὰά καὶ τὄκανε πίστη της πὼς µόνο μὲ τὴ Λευτε- ριὰ τοῦ τόπου µας, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΑΜΑ ΕΛΛΑΔΑ, θὰ μπορέσει νὰ δεῖ µέρες χα- ρᾶς καὶ προκοπῆς. Τὄκανε πίστη της ἡ νεολαία µας πὼς µόνο σὲ ἐλεύθερους ὁρίζον- τες θὰ τῆς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ χτίσει τὴ δική της χαρού- µενη ζωή, καὶ µόνο σ᾿ ἐλεύ- θερο ἀέρα θὰ μπορεῖ νὰ πε- τάξει ψηλὰ καὶ νὰ χτίσει τὸν δικό της πολιτιοµό, νὰ πλά- σει τὸν δικό της κόσμο,ιχωρὶς δυστυχία καὶ πόνο, χωρὶς ἑάκρυα καὶ λύπη, τὸν κόσµο τῆς εὐτυχίας καὶ .τῆς δου- λειᾶς. Νὰ γιατὶ στὸ ἐνδια- φέρο τῆς νεολαίας µας βρί- σκεται στὴ πρώτη θέση ὁ ἐἑ- θνικὸς ἀγῶνας τοῦ λαοῦ μας, καὶ νὰ γιατὶ ἡ ὀργανω- νὰ π Τὸ συμφέρον τῆς κάθε οἰκογένειας εἶναι ρει τὰ παπούτσια της ἀπὸ τὸ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ὄφελος τοῦ ἐθνικοῦ µας ἆ- γῶνα. Όλες οἱ δυνάµεις, οἱ προοδευτικὲς καὶ μαχητικὲς τῆς νεολαίας µας, θὰ πρέπει νὰ βροῦν τὴν «ὀργανωτική τους συγκρότηση µέσα στὴν ΑΟΝ, Ἡ ΑΟΝ εἶναι ἡ ὀργά- νὠώση ποὺ θά τοὺς µορφώσει μὲ τὸ πνεῦμα τῶν Λαϊκῶν, δημοκρατικῶν καὶ ἐθνικῶν |. δεῶν, θά τοὺς δώσει τὴν ἵκα- νότητα νὰ γίνουν ἄξιοι λαῖ- κοὶ ἀγωώνιστές. Αλλη ἀξιοπρόσεχτη ἀπό- φαση τῆς Συνδιάσκεψης εἷ- ναι νὰ καταπολεμήσει τὴν τάση τῆς νεολαίας µας γιὰ μετανάστευση στὀἐξωτερικό. «Μπροστά στὶς σημερινὲς δύ- σκολες συνθῆκες ποὺ περνᾶ ὁ τόπος µας -- τονίζει τὸ κεί- µενο τῆς ἁπόφασης -- µπρο- στὰ στὸν σκληρὸ ἀγῶνα ζω- ῆς ποὺ διεξάγει μας ὁ λαός µας καὶ ποὺ τὸν κάνει δυσκολώτερον ἡ κρίση τοῦ καπιταλισμοῦ, ἡ θέση τῆς νε- ολαίας µας δὲ βρίσκεται στὴ . ξενητιά,ἀλλὰά δίπλα στὸ λαό, μαζύ του στοὺς ἀγῶνες γιά τὸ ψωμὶ καὶ τὴν ἐπιθί του, στὴν Λευτεριά. Μπροστὰ σ’᾿ αὑτὲς τὶς δύσκολες συνθῆκες, µε- τανάστευση πρέπει νὰ θεω- πάλη γιὰ ἐθνικὴ ρεῖίαι σὰ σοθαρὸ. -ἁμάρτη-' : μα, σὰ λιποταξία. Τὰ µέλη τῆς ΑΟΝ θὰ πρέπει’ νὰ γί- νουν οἱ διαφωτιστὲς τῆς νερ- ΄ λαίας µας στὴν πόλη καὶ τὴν ὕπαιθρο, να νὰ λείο, ἡ πληγὴἡ τούτη τῆς µετανά- στευσης». Ἐκτὸς αὐτῶν τῶν ἀποφά- σεων πάρτηκαν κι ἀρκετς ἄλλες ὀργανωτικῆς φύσης καὶ οἱ ἀντιπρόσωποι ὑπο- σχέθηκαν νὰ ἐργαστοῦν μὲ ζῆλο γιὰ τὴν ἐχτέλεσή τους. Μὲ τὴ σειρά τους, πιστεύου- µε πὼς ὅλες οἱ ἄλλες προρ” δευτικὲς ὀργανώσεις θὰ ἐκ--- τιμήσουν σωστὰ τὴν ὅχήη προσπάθεια τῆς ΑΟΗ καὶ θὰ τῆς παράσχουν κάθε δυνακὴ | βοήθεια. Όλος ὁ λαὸς ἃς σταθεῖ συµπαραστάτης 'κᾳὶ βοηθὸς στὴ νέα µας γενιά καὶ τὴν ὀργανωμένη πρωτφ: πορία της, τὴν ΑΟΜ. | Ἐμπρὸς ὅλοι οἱ ᾽Αονίτες στὸν ἀγῶνα γιὰ Ἐθνικὴ Λευ: τεριά, γιὰ τὴ µαζικοποίηση τῆς ΑΟΒΝ, γιὰ τὴν ἀνάπτυ τῆς ἐκπολιτιστικῆς΄ µας δρά- σης στὸ ἀνώτατο σημεῖο. ΑΝΤΡ. ΚΥΡΙ ὴ αἱ τος ον καβμΜώκκῥη εν ΤΣΗΣ - (ΠΑΛΑΙΚ«ΥΘΡΙΤΙΗ) .- Ὁδὸς ᾿Αραστᾶ, ἀριθµ. 9. ἃ ΠΡΟΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ κ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣΠΡΑ ΤΗΣ ΓΥ- ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. ο ΜΗ ΝΗΗΗΗΗΜΗΝΜΗΝΗΗΕΙΗΙΗΗΙΕΗΗΗΗΝΙΟΗΗΗΙΗ ΣΙΩΠΗ σαω ορ, ο ο ωσω Σας ος 8 Ἅ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ Ξ ΜΕ ΕΙ00 ΜΟΝΟΝ 8 Μπορεῖτε νὰ γίνετε μέτοχοι τοῦ Ε Α΄ ΣΥΜΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΑΜΤΟΠΟΛΕΙΟΥ 8 ΛΕΜΕ ΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ. Ξ Ὑποστηρίζοντες τὸ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ τοῦ 8 Συνεργατικοῦ µας ὑποστηρίζουμε τὸν ἑαυτόν μας. Ξ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΨΩΜΙα ΣΑΣ Β ἀπὸ τὸ Ε Α΄ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 8 ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ. Ἱ 1 ΕΠΗ ΗΣΗΝΝΗΗΙΙΙΕΙΜΗΙΙΗΗΗΗΝΟΙΕΗΗΗΟΙΗΗΣΙΝΝΗΗΟ ανα - ΤΗΛ. 310 ΛΗΔΡΑΣ 54 3 Παραλάθαμε καὶ διαθέτουμε δυνάµους ποδηλά- ᾖ των ΑΜ{ΠΙΤΕΕ καθὼς καὶ ΜΙΑΕΕΙ//Ι. Αποταθεῖτε ἆ εἰς τὰ καταστήματά µας προτοῦ ἐξαντληθοῦν. ὁ ώς ο στη τε απ ἑποος τς προς. πο. Ἴ . ἄ ο ο--- ἐξ, ο... σ ΜΗ ΚΜΑΙΡ ΝΕΣΤΛΕ ΗΝ κ. ...μμα μιά 4 οσπσθθπποκστνοσπαωκκδ ο η ο οποοφνυνοσωμαυμαι ΑΝΔΒΕΑ ΠΑΥΛΙΔΗ.Ι ΕιΕΜΕςσΗ ϐ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 4p
ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Νεαράς γυναίκας στη Λευκωσία 4p
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4p
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ 4p
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4p
ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ 4p
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΑΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πολιτισμός 4p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΩΝ 4p
ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΜΟΡΦΟΥ 4p
ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 4p
ΠΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 4p
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4p
Οι ήρωες δεν θα πεθάνουν 3p
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΣΔ Πολιτισμός 3p
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α.Ο.Ν. ΛΑΡΝΑΚΑΣ Πολιτισμός 2p
Ας ενισχύσουν την Π.Ε.Τ.Υ. 2p
Με τη διεθνή φιλία και συνεργασία η Νεολαία χτίζει την Ειρήνη 2p
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Γεωργία 2p
ΑΓΩΝΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ 1p
Η Απεργία στην Ελλάδα 1p
Η δίκη των Κομμουνιστών ηγετών 1p
ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΣ 1,4p
Κρίσεις και Απόψεις 1p
Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ 1p