Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-15

2η σελίδα «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» ΔΚΑΙΩματα ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τοῦ Χ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Χ΄' ΝΙΚΟΛΑ Τὸ Ὑπουργεῖο τῶν ΄Αποι 'τριῶν ἑκατομμυρίων λιρῶν, κιῶν ἐξεδήλωσε ἔμπρακτα !λόγῳ τῶν ἑκτάκτων πολεµι- τὶς ἀνησυχίες του γιὰ τὴν, κῶν κερδῶν. Κύπρο, μὲ τὴν ἀποστολὴ ἔ-' νὸς μέλους τοῦ οἰκονομικοῦ ν του Συμθουλίου, για να δεί ποὺ ἐξάσκησε ὑποχρεώσεις, καὶ νὰ ἐξακριθώσει τὴν οἱ- εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ὁ- κονοµικη. µας κατασταση ᾽μαδικὴ χρεωκοπία, ποὺ ἄνα- καὶ τὰ αἴτια της καὶ να κ. Γχαιτίστηκε φαινομενικὰ μὲ µει τὴν σύγκριση μεταξὺ ἰπὸν νόµο τῶν ἀγροτικῶν χρε Ἡ ἄρνηση ν᾿ ἀναλάδει ᾱ- ἄάλογες μὲ τὰ δικαιώµατα τῆς πραγματικότητας -- ὅ- πως θὰ τὴν ἀντιληφθεῖ ὁ ἴ-' διος -- καὶ τῶν σχετικῶν ἐκ- θέσεων τῆς τοπικῆς ΓΚωθέρ ὤν, πραγματικὰ ὅμως μὲ τὸ πληθωρικὸ πολεμικὸ χαρτο- νόμισμα. Ἡ πολιτικὴ τῆς ἐ- τω , τς :ξάσκησης δικαιωμάτων χῶ: νησης Ὁ ολετὸς εἲς οἴκο- βὶς ὑποχρεώσεις αωνεχίξεται ] τ , - Ισταθερὰ καὶ στὸ δεύτερ ας, ἀγροτ ος παγκόσμιο πόλεμο καὶ ἑξα ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ Ὅλος ὁ κόσμος, κι’ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ ᾿Αγγλοι, ἀποδί- δουν τὴν πτώση τῆς Ίβης µο: ναρχοφασιστικῆς Κυθέρνη- σης σὲ τρεῖς βασικοὺς λό- γους: Πρώτο, στὴν κεραυνο- θόλα ἐπίθεση τοῦ Δ.Σ..Ε. στὸ Γράμμο, ποὺ ἀνάτρεψε πλή- ρως τὰ σχέδια τοῦ µοναρχο- φασιστικοῦ ἐπιτελείου. Δεύ- τερο, στὴν ἀποκάλυψη τῆς συνενοχῆς ὑπουργῶν καὶ ἀρ- χηγῶν κομμάτων στὸ σκάν- ὃαλο λαθρεμπορίου συναλ- λάγματος. Καΐ, τρίτο, τὴ συ- νεχιζόµενη µεγαλειώδη ἅπερ γία τῶν δημοσίων ὑπαλλή- λων, ποὺ εἶναι Γράμμος», καὶ ποὺ παράλυ- σε τὸν κρατικὸὀ μηχανισμό. “Ύστερα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἡ «ἐ- ι Γκολουθεῖ ὡς τώρα. Όλα τὰ Ἀειεε ἠταν γεωργικἀ καὶ κτηνοτροφικὰ προϊόντα διατιμοῦνταν καὶ ἐπιτάσσουνταν σὲ παράλο- γες τιμὲς κι᾿ ὁλότελα ἄσχε- τες μὲ τὶς τιμὲς τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς. Γιὰ παράδειγµα, οἱ πατάτες πουλιοῦνταν 40--50 λίρες τὸν τόνο στὶς ἐξωτερι- κὲς ἀγορές. Ἡ Κυθέρνηση τὶς πλήρωνε στὸν παραγω- γὸ ἀπὸ 17--22 λίρες τὸν τό- νο. Τὴν ἐποχὴ κείνη τὰ πορ: τοκάλια ἦταν ἀζήτητα. Στὶς ἀγωνιώδικες ἐκκλήσεις γιὰ προστασία, οἱ πορτοκαλλο: παραγωγοὶ πῆραν τὴν συµ- Εουλἠ ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τῆς γεωργίας (ποὺ ἐξακολουθεί νὰ κατέχει τὴ θέση του) νὰ ξερριζώσουν τὰ δέντρα τους καὶ νὰ φυτέφουν πατάτες καὶ φασόλια. Τώ- ρα ἡ Κυθέρνηση ἀγνοεῖ τος πατατοπαραγωγοὺς καὶ τοὺς συμδουλεύει νὰ πουλοῦν φτηνὰ τὶς πατάτες τους γιὰ νὰ συναγωνιστοῦν τὶς ἐξωτερικὲς ἀγορές. Δὲν ἀφίνει τοὺς πορτοκαλλοπα: ραγωγοὺς νὰ πουλήσουν τὰ πορτοκάλια τους ἐλεύθερα, γιατὶ τὰ χρειάζεται ἡ ἀγγλι- κἡ ἀγορᾶ, προσφέροντας µά- λιστα τιμὲς κάτω τοῦ κὀ: στους τῆς παραγωγῆς. Τὸ ἴδιο συµθαίνει μὲ τὸ σι- τάρι, κριθάρι, φασόλια, φροῦ τα,κρέας,τυρὶ καὶ γενικὰὅλα τὰ γεωργικὰ προϊόντα, ποὺ τὰ καταστρέφει αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ κυθερνητικἠ πολιτικὴ τῶν| τῆς τελειωτικῆς ἀπόλυσης δικαιωμάτων χωρὶς ὑποχρε-| ὅλων τῶν ἐργατῶν ποὺ ώσεις. ᾽Αϕίνω σὲ σᾶς νὰ, ἁπασχολοῦνταν στὰ στρα- βρεῖτε καὶ νὰ διατυπώσετε [τιωτικὰ ἔργα Δεκέλειας, οἱ τὸν κατάλληλο ὁρισμὸ ποὺ [διάφοροι ἐργολάδοι οἴκοδο- χαρακτηρίζει σώστὰ τὴν πο-͵ μικῶν ἐργασιῶν, ἄρχισαν νὰ λιτικὴ τῆς ἐξάσκησης δικαι- περιορίζουν τὶς δουλειές, ᾱ- ὠμάτων καὶ τῆς ἄρνησης /πολύοντας σημαντικὸ ἀριθ- ἀνάληψης ὁποιασδήποτε ὑ- |μὸ τεχνιτῶν καὶ ἐργατῶν. Ἑ- ποχρέωσης, κατοντάδες ἐργατῶν στὴ Λάρνακα, ἀπὸ 2-3 μῆνες, νὰ ἐξετάσει τὰ ἀγροτικό µας πρόθληµα σὰν! σύνολο, µέσο τῶν ἀγροτικῶν! ὀργανώσεων καὶ ἄν τοῦμε- ναν ἀμφιθολίες νὰ ἐξετάσει κλαδικἁ καὶ τοπικὰ ὅλους| τοὺς κλάδους τῆς παραγω:| γῆς. . 1 Δὲν θὰ καταπιαστοῦμε µε ἐπικρίσεις γιὰ τοὺς τρόπους! ἐνέργειας τοῦ ἐπίσημου ἄν- τιπροσώπου καὶ θ᾽ ἀρκεστοῦ- µε νὰ τοῦ δώσουμε τὸ κλειδὶ τῶν αἰτίων τῆς κακοδαιµο:- νίας µας, μὲ τὴν ἀξίωση, βέ- θαια, πὼς δὲν πρέπει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ νομίζει αὐτὸς πὼς ἐκπλήρωσε τὴν ἁποστολή του, ἄν δὲν δεῖ καὶ ἀκούσει τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς Ε. Α.Κ., τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς ποὺ ἀντιπροσωπεύει ἄμεσα καὶ ἔμμεσα τὰ 9/10 τοῦ ἆ- γροτικοῦ πληθυσμοῦ τῶν µι- κροϊδιοκτητῶν καὶ ἀκτημό νων. Τὸ κλειδί, λοιπόν, τῆς κακοδαιµονίας µας εἶναι ἡ πολιτικὴ τῶν δικαιωμάτων χωρὶς ὑποχρεώσεις, ποὺ ἡ το πικὴ Κυδέρνηση ἑἐφάρμοσε μὲ θρησκευτικὸ Φφανατισμὸ ἀπὸ τὸ 1914, ποὺ ἄρχισεν ὁ πρῶτος Παγκόσμιος πόλε- µος καὶ ποὺ συνέχισε νὰ ἐ- αρμόζει στὸν τόπο µας πὸ τότε πιὸ συστη- ματικἀἁ καὶ πιὸ ἔντονα. Μὲ τὴν πρόφαση τῶν ἕκτα- κτων πολεμικῶν ἀναγκῶν ἐξάσκησε τὰ δικαιώµατα τῶν διατιµήσεων καὶ ἐπιτά- ἔεων στὸ διάστηµα τοῦ πο- λέμου. Τ’ ἀποτελέσματα τῆς πολαικῆς αὐτῆς, μὲ τὸν τρό- πο ποὺ ἐφαρμόστηκε, ἦταν ἡ αὔξηση τῶν ἀγροτικῶν χρε- ὢν ἀπὸ 100 χιλ. λίρες, τόσα ἦταν περίπου τὰ ἀγροτικά χρέη τὸ 1914, στὰ τρία ἑκα- τομμύρια τὸ 1921, ἀν- τὶ νὰ πμισοργηθε: ἀπόθεμα θνικοφροσύνη» κοάζει καὶ θέλει νὰ παρουσιάσει, οὔτε λίγο οὔτε πολώ, ὅτι ἡ δηµο- σιοὐπαλληλικὴ ἀπεργία τῆς Ἑλλάδας στρέφεται κατά τῶν. ἀνταρτῶν! Μἠ χειρό- ϊ : | { 1θεΑΜΑΤΑ. ᾽ «δεύτερος μη 0. ο”... ᾽Απρίλη 1242 μμ Λευκωσία, 15 τοῦ πρι -μμς ωσπιασο-ποπρώσα ω ον ------ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΚΥΠΕΒΡΟΥ ΛΤΑ. 48. ΓΕΝΙΚΟΣ ιΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ἅτης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 19 Λευκωσία Ξ «Λουκούδι». Κατάσκοποι ΕΜΕΡΓΗΤΙΚΟΝ | ΠΑΘΗΤΙΚΟΗ ο κ χωρὶς| ΜΕΤΡΗΤΑ: ε Σελ. Γρ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΜΟΝ 1 5 Σελ. Γρ. ξημέρωμα. Ἐν τῷ Ταμείῳ καὶ παµᾶ . Ἱραπεοσὶς ν ἕ 1000/6000 Μετοχαὶ ἐκ 5ἶ ἑκάστη 5 1,000,000 ὈκΠαπαδόπουλλος-. Σύν- Κὐπρῳ συμπεριλαμθανομένων και των ο βια. ἐπιταγῶν ὑπὸ ἐκκαθάρισιν ορ ον 300223. 9. 1 | , Λεμεσὸς Καταθέσεις παρὰ Τραπέζαις ἓν τῷ Ἐξω- ΓΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΔΟΘΕΒ ΚΑΙ -- «Γιορδαμλῆ». Τουρκικὴ τερικῷ εἰς πρωτην ζήτησιν καὶ 6ραχυπρο:- ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘ ἔ-- Μεξ-ασὰ, Ὁ. Ὁ ταινία. θέσµως '...... ο ---- αἱ 466,324 Μετοχαὶ ἐκ {ἰ ἑκάστη 324. 0. «Ριάλτο». Αἱ δύο ὀρφαναί. --ο----- 419. 9. 3, ᾿ σσ Ῥαρώσι μ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣΙ-- ᾿ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΗ 279,392.10. 0 3 ὕ Τ », ὁ λ) «ό . . ος Φως ντ. Γραμμάτια πελατῶν ον χνενος νο νο 2880901. 5. 5 ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟΝ ΜΕΡΙΣΜΑ 24,287.14. 2 «Ἡραΐῖον». Ὀλυμπιακοὶ ἀ{/χΡΕΩΓΡΑΦΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:-- ΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ γῶνες ος Αγγλ. Κυό)σεως, Κυθ)σεῶς Κύπρου καὶ διάφορα.. «-35,201.17. 0] ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 3,205,086.14.7 αφος ͵ } Ἐγκληματίάς χωρὶς µνή-] ΜΕΤΟΧΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ. 250000. 0 0 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΚΤΗΜ. ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΚΥΠΡΟΥ Λτδ. 35,233. 7. 4 μη. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | . : , κ ων διάθολος. μεῖον προθλέψεων δι’ ἐπισφαλεῖς ἀπαιτήσεις 2:755,695.18.Ί | Πε τν ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κλπ. διὰ λ/σμὸν τρίτων ---.. ερύνεια (ὡς ἔναντι πα : : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ | 8 άπηθος, διὰ πιστώσεις, ἐγγυήσεις κλπ. (ὡς ἔναντι) 1049,358. 8. 1: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ (ὑπόλοιπον εἰς νέον) 3.228. 1. 7 ᾿Αριστοκράτης ληστής. ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 82,979.16. 2: Καραθδᾶς ο] -υ-.-υ-υ-υὸᾶῆὺυ-Ὁι Συναγερμὸς φαντασμά- 5.063,100.14. 3: 5.063,100.14. 3 των. Έθερς τες ὥσα-πεστοττε τε εστι κκ. Λεύκα | τερα. κ ΑΞΕΧΑΣΤΑ Τὰ μοναρχικὰ στρατεύµα- τα σφυροκοποῦνται ἀδιάκο- πα ἀπὸ τὸν ἠρωϊκὸ Δημ. Στρατὸ στὸ Γράμμµο καὶ τὸ ἐπιτελεῖο τῆς ᾿Αθήνας, μὲ τόνινωωνε δυνάµεις τους «διεξάγουν λᾶ γιὰ «σκληρὸν ἀγῶνα», ὁ καθένας μπορεῖ νὰ σκεφτεῖ τὶ εἴδους πανωλεθρίαν ὑφί- στανται οἱ μοναρχικοὶ στὸν Γράμμµο. ᾿Αφοῦ, καὶ ὅταν ἆ- κόµη μιλοῦν γιὰ «ὁριστικὴ ἐξόντωση» τῶν ἀνταρτῶν, ὁ Δημοκρατικὸς Ἄτρατὸς πα- ρουσιάζεται ἀκόμη δυνατώ- τερος καὶ πιὸ ἄριστα ἐξοπλι σµένος, γιὰ νὰ τοὺς κατα- φέρει τέτοια ἀξέχαστα πλήγ µατα, ποὺ θὰ τὰ θυμοῦνται μέχρι.... ᾽Αργεντινή. κ Η ΑΝΕΡΓΙΑ Ἡ ἀνεργία στὴ Λάρνακα-- μᾶς γράφει ὁ ἐκεῖ ἀνταπο- κριτής µας--παίρνει ὁλοένα καὶ πιὸ μαζικὲς διαστάσεις. Τὶς τελευταῖες µέρες, ἐκτὸς παραμένουν ἐντελῶς ἄνερ: ας ΠΟΤΑ α΄ ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΑΡΤΙΔΗ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΠΟΙ, ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. ὑποστηρίζετε φανατικἁ ἁπ ΤΣΙΓΑΡΑ ΤΑΚΗ ΠΑΤΙΚΗ. «Λ.Ο.Ε.Λ.». ὰς ΓΑΛΑΤΑ «Κόκκινη Καρδιὰ» ἃ «Αγελάδών». Εκ τού ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. }]γοι, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ δυστυ χία νὰ ξαπλώνεται ἔκδηλη σὲ πολυμελεῖς οἰκογένειες καὶ νὰ ἐπηρεάζει ταὐτόχρο- να ὁλάκερη τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς πόλης καὶ τῆς ἔπαρ χίας. Στὰ ἐπανειλημμένα διαθήµατα τῶν ἀνέργων, ἡ Κυθέρνηση ἀπαντᾶ μὲ ἁόρι- στες δηλώσεις µέσον τοῦ Δι- οικητῆ, ποὺ µόνο σὰν ἀδια- φορία μπροστὰ στὴν πεῖνα τοῦ λαοῦ μπορεῖ νά χαρα- κτηριστοῦν. Οἱ μᾶζες τῶν ᾱ- νέργων εἶναι ἀποφασισμένες νὰ ἑντείνουν τὴν πάλη τους μὲ πιὸ ἔντονα διαθήµατα γιά τὴ λύση τοῦ ἀνεργιακοῦ προ θλήματος. Μαζί τους αὐτὴ ἡ Ἱτὴ φορά εἶναι ἀποφασισμέ- γες νὰ κατέθουν στὸν ἀγῶ- («Μαρίνα»). να καὶ οἱ μᾶζες τῶν ἐργα- ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΤΟΝ, εἰς ΤΡΕΙΣ παραστ 6.30 καὶ 9.15 µ.µ. Τ Μὲ τούς: ΡΙΤΣΑΡΤ Τ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ κατασκοπικό, μυστηριῶδες, συνταρακτικὸ καὶ περιπετειῶδες ἀριστούργημα «ΚΑΙΑΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΛΙΣΣΛΒΩΝΑ» ΣΙΕ΄ΊΙΡΕΛ -ὺ- ΛΕΟΝΑΡΤ ΣΤΡΟΓΕΚ ΚΑΡΟΛ ΘΑΡΣΤΟΗ, ζομένων ἐργατῶν, ποὺ ἄμε- σα ἐπηρεάζουνται ἀπὸ τὴν αὐξανόμενη ἀνεργία. Εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ ἀνεργία ἔχει τὸν ἀντίκτυπό της στὴν πτώ- ση τῶν µεροκαμάτων καὶ τὴν καταπάτηση τῶν ἐργατικῶν κατακτήσεων μὲ τὴν ἀπὸ µέ- ρους τῆς ἐργοδοσίας προσ- πάθεια γιὰ ἐκμετάλλευση τῆς αὐξημένης προσφορᾶς ἐργατικῆς δύναμης. Ὅλοι οἱ ἄνεργοι καὶ ἐργαζόμενοι τῆς Λάρνακας θά μποῦν σ᾿ ἕνα ἐνιαῖο μέτωπο πάλης γιὰ τὴ λύση τοῦ ἀνεργιακοῦ: «ΛΟΥΚΟΥΔΙ» ΗΝ καὶ αὔριον ΣΑΒΒΑ- άσεις καθ’ ἑκάστην, 3.15, ΡΕΊΙΒΙΣ -- ΜΙΣΕΛΙΠΗ κ. ἄ. ΤΗΛ. 310 των ΜΠΙ ΤΕΕ καθώς καὶ ΕΙ ΕΜΕΟΙΓΠΙ Παραλάθαμε καὶ διαθέτουμε δυνάµους ποδηλά- εἰς τὰ καταστήματά µας προτοῦ ἐξαντληθοῦν. προθλήματος, γιὰ τὴν κατο: χύρωση τῶν κεκτηµένων δι- καιωµάτων τῶν ἐργατῶν καὶ τὴν ἱκανοποίηση τῆς ἀπαίτη: σής τους γιὰ «ψωμὶ καὶ δου- λειά». ΛΗΔΡΑΣ 54 ΛΙΑΕΕΙΙΙ. ᾿Αποταθεῖτε κ «ΔΙΚΗΓΟΡΙΣΜΟΙ» ᾿Εγράφη καὶ τοῦτο τὸ «φαι δρό»: “Οτι κάποιος κατηγο- ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΘΑ Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΡΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΙ Ἡ πέµπτη συνάντησις θὰ γίνωνται δεκταὶ μέχρι πριλίου, 1949. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΜΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΚΥΡΙΛΚΗΗ, 11 ΛΠΡΙΗΟ Ἡ προαναγγελθεῖσα συνάντησις, ἥτις ἐπρόκει- το νὰ λάθῃ χώραν τὴν Ίην Μαΐου 1943, ἠκυρώθη. ΑΠΡΙΛΙΟΥ, διὰ τὴν ὁποίαν αἰτήσεις συμμετοχῆς | ρούµενος παρουσιάσθηκε μπροστὰ στὸ δικαστήριο βα ρυμµένος μὲ μιὰν ἀρκετὰ σο- θαρὴ κατηγορία, καὶ ὅτι σὲ ἐρώτηση τοῦ δικαστῆ γιατὶ παρουσιάζεται δίχως δικη: γόρο ἀπάντησε: «Μάὰ ἐγώ, κύριε Δικαστά, Ώρθα γιὰ νὰ' πῶ τὴν ἀλήθεια»! Αὐτὸ μᾶς] θυμίζει τὸν ἱστορικὸ Διόδω:-! ρο τὸν Σικελιώτη, ποὺ ἄνα- φέρει πὼς οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύ- πτιοι δικαστὲς δὲν ἐπέτρε- παν τὴν ὑπεράσπιση τῶν κα- τηγορουµένων μὲ δικηγό- ροὺς.... «ἵνα μὴ τὰς ἀληθείας συσκοτίσωσιν». Ἡ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΙΣ Τ0Υ ΜΜΛΑΤΟΣ ΗΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΗ τονΦΑΝΑ τον Ὁ ἀριθιιὸς τῶν γυναινῶν αἱ ὁπαῖαι πά- σχουν ἀπο ύψηλην ἴἶνεοιν τοῦ αἵματὸς εἶναι Ἀιπλάσιος τοῦ ἀριδμοῦ τῶν ἀνδρῶν. ὑψηλη Εέτσις τοῦ αἵματος εἶναι µία µνστη: ριώδης νόσως ἡ ὁποίαᾳα προαβάλλει Ἠνρίως τοὺς µεσήλικας καὶ εἶναι ἡ πραμιατικἡ αἰτίς τῶν σοβαριωτέρων καρδισχῶν ἐνοιλήσεων, δύναται δὲ νἁ προχαλέστ ἄργοτερον ἀπο. πληξίαν καὶ μερικὴν παρήλυσιν. Συνηδέ ὅτερα συμπιώματα τῆς ὑψπλής [πιέσεως τοῦ Αίματος εἶναι: ἡ νευρικύτης, οἱ ὀξεῖς πόνο εἰς τὴν πορνγην καὶ το ὀπισθεν µερος τῆθ κεσαλῆς καθώς καὶ ἄνωθεν τῶν ὀφδαλμῶνν ἡ αἴσῦησις βάρους εἰς την κεφαλήν. ἡ ζάλη, τὸ λαχάνιασαα, οἱ πόνοι τὴς καρδίας, ἡ τα» χνπαλ µία, ἡ ἁὐπνία, ἡ ἀπώλεια τὴς μνήμης καὶ τῶν δινάµεων, ἡ ἐρεθιστικύτης καὶ Φόβος. Εάν παρονσιάζετε τὰ συμπτώματα αὐτὰ, τὸ συμφέρον σας ἀπαιτεῖ νὰ μὴ παρα» μελήσετε οὔτε ἐπὶ μίαν ημέραν τὴν δεραπιίαν σας. διότι ἡμπορεῖ 4 ζωη σας νὰ εὑρίσκετσι ἐν »υδύνφ. Σᾶᾷδ συνιαιῶμεν τὴν χρῆσιν τοῦ Χάϊνοξ, μιᾶς νέας ἰατρικῆς ἀναχαλύψεως, τὸ ὁτοῖον ἑλατεώνει τὴν ὑψηλην Πίεσιν τοῦ αἱματος ἄπο τῆς πρώττς ὁόσεως, )αιρεῖ Ένα µεγάλο βάρος ἀπὸ τὴν καρδίαν ας ια, Γ. ἔντος ὀλίγων ἡμερῶν, σᾶς κάµνει νὰ αἰυθά, { γεαὺε κατὰ πολλά ἔτη νεώτερος. Ζητήσατο Ἡ. σήμερον τὸ Χάϊνοξ ἀπὸ τὸν φαριακοποιόν σας. Είναι ἠγγυμένον νὰ σᾶς ἀποδώσῃ τὴν έγιεισν σας, ἄλλως τὰ θηματά σος Φὸ σᾶφ ἐπιστραφοῦν. | | --- ΛΑΒΗ ΧΟΡΑΒ ΤΗΝ ΕΙΣ ΤΑΣ 2.30’ μ.μ. ΔΟΠΟΙΗΣΙΣ θὰ λάθη χώραν τὴν 24ην τῆς 2 μ.µ. τῆς Ίδης ᾿Α- | | | | «ἀρχιστράτηγο τῆς! , νίκης» παραδέχονται ὅτι οἱ μερος. Τὸ τραγούδι τοῦ νότου. Λευκόνοικο Τουρκικό. Λύση Ἐπικίνδυνος ἀποστολή. Αθησαίνου Τούρκικο. Γιαλοῦσα ! { ] { | ! | | σκληρὸν ἀγῶνα». Καὶ ὅτανιτΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΟΤΙ τὸ ἐπιτελεῖο τῆς ᾿Αθήνας µι-]ΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠ ΚΑΡΑΟΛΩ ΣΤΡΑΤΟΠΕ- ΔΟΝ ΕΒΡΑΙΩΜ τὴν 20.4.49, ὥρα 9.30 π.μ. Ἡ πώλησις περιλαμθάνει καργιόλες μονές, τσαντίρια, στύλλους τσαντιριῶν, σοπες κ.λ.π. Επίσης εἰς τὴν ἀπο- θήκην Ρ.Ε. ἐντὸς τοῦ στρα- τοπέδου θά πωληθῶσι ντε- πὀζιτα νεροῦ, τέλι ἀγκαθω- τὀν, σόπες μαγειρικῆς, λεκά- νες πλύμματος, μικρὰ τεµά- χια τζίγκων κ.λ.π. Περισσό- τεραι πληροφορίαι παρὰ τοῦ κ, ᾽Αντωνάδη, 186 Λήδρας, Λευκώσία. ΚΥΡΙΕΙ ΕΛΙ ΛΕΠΙΜΛΕΣ Προσέξατε τὰ μαλλιά σας. Ἐμπιστευθῆτε τὴν ΠΕΡΜΑ- ΜΑΜΝΤ σας στὸ Κομμωτήρι- ον Σ. ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗ γιά νὰ μὴν τὸ μετανιώσετε. Ὁδ. Ὀνασαγόρου, ο. 19Α, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΛΑΤ ΚΑΙ ΤΙΜΑΙ Ἐνοικιάζονται τρία νεό- κτισα καταστήµατα μὲ τζα- µόπορτες, εὑρισκόμενα στὴν ὁδὸ Φωκίωνος (ὄπισθεν κα. ταστηµάτων «Σπίννεῦς»). Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἂς ἀπο: ταθοῦν στὸν Δημητράκην Τσιαούσην, ὑαλοπώλην, ὁ- δὸς Λιπέρτη καὶ Τρικούπη ἀρ. 84 καὶ 87. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑ (ῷ 26/- «Τὸ ΧΕΡΟΣΦΑΙΡΑ (ὢ 14/6. Πωλοῦνται µόνον στὸν Γία- ραγγελιοδοχικὸν Οἶκον Ι. ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΒΤΙΝΙΔΗ, Ὁδὸς ᾿Ὀνασαγόρου 41, Λευκωσία. ΠΕΟΟΣΟΧΗΙ | Τὰ παπούτσια σας στὸν ΙΛΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΛΙΡΙΣΗ0Η ΚΛΙΛΙΚΕΊΗΣ ΠΟΝΗΗΛΤΟΝ Οδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. 9 (ΠαλαιὀνΚαπνεργοστάσιον) Θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. Ἐπισκεφθῆτε µας γιὰ νὰ πεισθητε. Πρατήρια: Βαρλαάμ, Λήδρας 138, Λευ: κὠσία. Κ. Κουννᾶ, Ἑρμοῦ 6, Βα:- ρώσια. Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ Σία, Κτῆμα-Πάφος. { δας νεώτερον. Οἱ ὀφθαλμοί σας σπινθη- Δ. ΣΕΒΕΡΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΑΙΜ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | | Σύμόουλοι. ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤᾶΑ. ς | ᾿Εξηλέγξαμεν τὸν ἀνωτέρω Σαρκωμένος διάόολος 4Ον, ροφορίας καὶ ἐξηγήσεις καὶ κατὰ τὴν . ΟΥΙ τῶν ὑποθέσεων τῆς Τραπέζης, συμφώνως πρὸς τὰ θιθλία αὐτῆς και τὰς σος | Γ. ΓΚΑΡΑΝΗΣ, Διευθυντὴς ᾿Ισολογισμὸν τῆς Τραπέζης Κύπρου Λτδ. κατὰ τὴν 31ην Δεκεμθρίου, 1948. ᾿Ελάδομεν ὅλας τὰς ζητηθείσας πλη- γνώµην µας ὁ ἀνωτέρω ᾿Ισολογισμὸς εἶναι δεόντως συντεταγΥµενος καὶ πε ρξχσι πιστὴν καὶ ἀκριθῆ εἰκόνα παρασχεθείσας ἡμῖν πληροφορίας καὶ ἐξηγήσεις. ί / ί ΕΙΡΡΕΙ, ὅ 00. Δειαρσύᾳ, 18 Ἠαιριλίσην τμλν, ΟΠατιεγεά Ασσοιίαμῖς. ΚΕΡΔΗ Ι(ΑΙ ΖΠΙΜΙΑΙ ΧΡΕΩΣΙΣ | ΠΙΣΤΟΣΙΣ Φόρος Εἰσοδήματος 16,500. 0. 0Ο: Ὑπόλοιπον χρήσεως 194/ 1249. Τ. 5 Μέρισµα πρὸς 1/6 κατὰ µετοχὴν (8.3366) 536,860. 6. 6 Καθαρὰ κέρδη συμπεριλαμθανομένου καὶ τοῦ µερί- Μεῖον Φόρος Εἰσοδήματος 5 14,572.12. 4 σµατος ἀπὸ τὴν Κτηµατικὴν Τράπεζαν Κύπρου ο 24287.14.2 πρου Λτδ., ἀφοῦ ἐγένετο κράτησις ἐκ 5 120.000 Ὑπόλοιπον µεταφερόμενον εἰς νέον 3.228. Ἱ. 7] δι ἐνδεχομένας ζημίας 42,786. 8. 4 44,015. 16. 0 44/015.16. 0 ΕΠΑ ΝΑΕΤΩΤΕ Ὁ {ΡΑΕ Μ »ερυτος 68 Αλ κδι Δὲν εἶναι πλέον ἀνάήηρη νά οἰσθάνε- σῦε ἀπώλειαν οιόμης καὶ οζίνους, νά ὑποφέρετε ἐξ ἀδυνάτου µνήνης καὶ οώ- µάτος, νευφοπαθείας, ἀκαθάρτον οἵματος, ἐρεδισμένου δέρµατος, καταπτὠώσεως, ἀνεπαρκοὺῦς ὕπνονυ, καθόσον Αμερικανός Ἱατρὸς ἀγεχάλυψε ἆμεσον καὶ εὔκολον τρόπον νά σταματάτε αὐτός τὰς ἀνωμαλίας Ἡ ἀνακάλυψις αὕτη, ὑπό μορφὰν δισχίον, εἶναι ἁπολύτως ἀκίνδυνος, οὖ- χάθιστος καὶ εὔχολος πφὸς χρῆσιν, ἆπα- λάσσει ἀπὸ τήν ἐγχείρησιν τῶν ἀδένων καὶ δίδει γεότητα καὶ ρώμην εἰς χιλιά: δας ἀνθρώπων. ᾿Ενεργεῖ ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τῶν ἀδένων καὶ νεύρων καὶ χαρίζει νέον, ἄωβαγον αἷμα καὶ ἐνεργητικότητα εἰς .. αρθλέύας σας. ᾿Εντὸς 94 ὡρῶν δύνασθε νὰ Ιδήτε καὶ νὰ αἰσθανθῆτε τὸ ἑαντόν ροὐολοῦν, αἰσθάνεσθε νὰ ζῆτε γεμάτος γεανικῆς ρώμης καὶ ὀυνόμεαις. Καὶ τὸ καταπληκτικὸν τοῦτο φάρμα” ἔκον τῶν ἀδένων καὶ τῆς ϱώμης, καλού- [ ἐνον Βάῑ. Τόμος, εἶναι ἠγγνημένου. { Ἐδοχιμάσθη ἀπὸ χιλιάδας εἰς τὴν 'Αμε- | ρικἠν καὶ τώρα πωλεῖται ἐδῶ ἀπ᾿ ὅλονυς τοὺς φαρμανοποιοὺς μὲ ἐγγύησιν ἵνανο- ποιήσεως ἢ ἐπιοτροφῆς τοῦ ἀντιτίμον. Τὸ Βαϊ Τάμπς πρέπει νὰ σᾶς χάµῃ νά αἰσθαινθῆτε Ὑεμᾶτος ἀπὸ ρώμην καὶ ψατὰ 10-00:χρόνια νεώτερος ἄλλως ἐπι στρέφετε ἁπλῶς τὸ πενὸν περικάλυμµα καὶ εἰσπράττετε τὰ χρήματά σας, εἰδικὸν, διπλής δυνάμεως, φναλίδιον ἐκ 48 δισκίων αἱ: Τάµσες κοστίζει ἐλάχιστα Ρά-ΤάμΠς οςς ποοστιτεῖι σᾶς προστατεύει, ἀίδει Ρώμην καὶ Ζωτικότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ Ὁ κ. ᾿Ανδρέας Λυσιώτης κάµνει γνωστὸ στοὺς κατοί- κους τῆς περιοχῆς Σολέας, ὅτι τὸ καρεκλοποιεῖον του βρίσκεται εἰς τὸ Καλὸν Χω- ρίον, Λεύκας, ὅπου κατασκευ άζει καὶ ἐπιδιορθώνει καρέ- κλες. ᾽Αναλαμόάνει ἐπίσης τὴν παράδοσιν σ᾿ ὁποιοδή- ποτε µέρος τῆς περιοχῆς. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μηχανὴ ἀκαθάρτου πε- τρελαίου µάρκας ΤΕΡΜΕΡ, 7 ἀλόγων εἰς ἀρίστην κα: τάστασιν ἀντὶ 5125. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ Τυ- πογραφεῖον «Πρόοδος», ὁ- δὸς Λυκούργου, 9α, 9β.9Υ, ΟΧΙΠΛΕΡΗ ΛΣΘΙΙΛ ΑΠΟ ΑΥΟ ΕΤΩΝΟ 3 Πρὸ δύο ἐτῶν ὁ ]. [μεματὰς Παπίοη ἐκ ἰαναδᾶ, εὑρίσκετο κλινήρης μὲ άσθμα, Εἴγε χάσει 40 λίθρες ἀπὸ τὸ βάρος του, ὑπέφερε μὲ ἀποπνικτικὸ βῆχα κάδε βρά- ὃν -- δὲν ἡμποροῦσε νὰ κοιμηῦῇ -- ἀνέ- µεγνε νὰ ἀποδάνῃ. 1ὸ Μενιάκο ἐσταμά- τησε τοὺς σπασμοὺς ἀπὸ τῆς πρώτη νυκτὸς καὶ ἔκτοτε - ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΑ ΠΑΡΟΝ ΕΤΩΝ - οὐδεμίαν ἐνόχλησιν ἔχει. Τὸ Ὀγεντάκο εἶναι τόσον ἀποτελε- σματικὸν ὥστε σᾶς ἐγγνᾶται ἐλευδέραν ἀναπνοὴν ἐντὸς 21ώρου καὶ τελειωτικὸ σταµάτημα τοῦ ἄσῦματος ἐντὸς Βηµέρου Ὦ ἐπιστροςἡν τοῦ ἀντιτίμου ἐὰν προ- ο σκοµίσητε τὸ κενὸν Μεντάκο κοάυμρο Παύει: Ασθμα, Βρογχίειδα, Σννάχι Τ. Κ. 340, Λευκωσία. Προσοχή! Προσοχή! ΑΡΑΣΤΑ Εἰς τὸ ὑποδηματοποιεῖον ὁδ. ᾽Αραστᾶ ἆρ. 5, θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν σὲς τιμὲς ἀσυναγωνί- στους. Γοῦστο-στερεότης ἁπαρά- µιλλος. ᾿Εκπτώσεις λόγφ τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα. 8 Λειανοπῶλες Τσιγάρων Λευκωσίας κά Ἐπαρχίας Προµηθεύεστε τὰ τσιγάρα σας ἀπὸ τὸ [ΙΙΗΠΟ ΤΝ ΙΙ (ΜΕΙΟΝ στὸ ΜΠΑΡ ΣΥΜΕΟΥ, Ὁδὸς Ἑρμοῦ, ἀρ. 186. Ἐργαζ. ὀμεγνοι ΛΑΙΚΟ ἩΠ Ἐπιμένετε Αγοράζετε τὰ τσιγάρα σας µόνο ἀπὸ τοὺς λεια- νοπῶλες ποὺ παίρνουν τὰ τσιγάρα τους ἀπὸ τὸ ΓΡΑΤΗ ΙΟ σ᾽ αὐτό. -θουδυόωωάκκ-ε-ς-----ο ΑΜΑΖΦΟΓΟΜΒΥΝΤΕΣ᾽ ΤΟΥΣ ΑΑΕΡΑΑΣ Ἐργάτες καὶ Εργαζόμενοι Ὑποστηρίξετε τὴν Κινηματογραφικῇ παράσταση ΤΩΝ ΛΑ Ι ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ποὺ θὰ δοθεῖ σήµερα Παρασκευὴ 15.4.1349 καὶ ὥραν 9 μ.μ. στὸν ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΠΑΠΑΔΟ- ΠΟΥΛΟΥ, μὲ τὸ ἔργο ΣΑΝΤΑ-ΟΦΕ Γιὰ θεωρεῖα ἀπευθύνεσθε στὴν Λέσχη ΑΚΕΛ Λευκωσίας. ΣΗΜ.- Κατὰ λάθος μπῆκε στὰ εἰσιτήρια ὅτι ἡ Παράσταση θὰ γίνει στὶς 14.4.49. ὁ Γλογιῶν Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ «ΟΡΦΕΑ» Τὴν Δευτέρα τοῦ Πάσχα, 25 τοῦ ᾿Απρίλη ΣΤΟ «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΠΑΡ» Θὰ σᾶς χαρίσει πι ἀξέχαστη βραδυά. ἛἜτοι- μασθεῖτε ὅλοι ! έντι καὶ χαρὰ ὥς τὸ πρωῖ. ΤΙΜΕΣ ΛΑ'ΊΙΚΕΣ Ανδρες 4/- 6 Γυναῖκες 2/- 9 Τραπεζάκια 8/- Προσοχή! Προσοχή! Γιὰ νὰ μὴ γελαστεῖτε ὅσο' θὰ ἀγοράσετε παπού- τσια γιὰ τὸ Πάσχα, ἕνας τρόπος ὑπάρχει: Βὰ ἐπι- σκεφθεῖτε τὸ μοναδικὸν στὴν Κύπρον ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΧΑΡΕΜ ΣΙΤΚΥ ἘΕκεῖ θὰ εὕρετε ὅλα τὰ εἴδη ὑποδημάτων καὶ σὲ τιμὲς ἔξω ἀπὸ κάθε συναγωνισμό. ΑΝΔΡΙΚΑ 27/- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 25/- ΑΝΔΡΙΚΑ 20/- ᾿Ἐπισκεφθῆτε µας γιὰ τὸ συμφέρον σας. ΟΔΟΣ ΑΡΑΣΤΑ, Μο. 77, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. « ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΑΟΠΟΙΗΣΗ Τὸ ἁρτοποιεῖον τοῦ γνωώστοῦ εἰς ὅλην τὴν Κύπρον ΜΑΝΩ ΛΙΠΗ εἰδοποιεῖ τὴν ἀξιότιμον πελατείαν του, ὅτι ἄρχισε νὰ κατασκευάζει τὰ ἐξαιρετικῆς ποιότητος εἴδη του, ὅπως καὶ προπολεμικῶς μὲ τὰ ἁγνότερα ὑλι- κἁ καὶ σὲ τιµὲς ἀσυναγώνιστες. Εἰς τὸ ἀρτοποιεῖον µας θὰ βρῆτε πισκότα πρώ- της ποιότητος, παξιµάδια ἀφρούγια, καπΏρες καὶ τὰς ἐξαιρετικῆς ποιότητος καὶ μὲ ἁγνὰ ὑλικὰ Φλαοῦνες καὶ τσιουρέκια διὰ τὸ Πάσχα. ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΡ. 2 (πάροδος Λήδρας). ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ. : Τὸ συμφέρον τῆς κάθε οἰκογένειας εἶναι νὰ πάρει τὰ παπούτσια της ἀπὸ τὸ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΕΕΑ ΠΑΥΛΙΔΗΠΙ (ΠΑΛΑΙΚΥΘΒΡΙΤΗ) Ὁδὸς ᾿Αραστά, ἀριθμ. 9. ΠΡΟΤΩΥ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ κ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΑΙ ΑΣΠΡΑ ΤΗΣ ΓΥ- ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. ΠΙΦΝΝ 722 ΤΗΛΜΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΗ ΚΑΙ Ὑποστηρίξετε τὴν ὑπὸ ἵδρυσιν ΔΛΑΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΒ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ὅλοι τὰ αὐτοκίνητά σας ἀπὸ τὸ 7983. ΤΑΞΙ. Πλατεῖαν Παλαιοῦ Δημαρχείου 22Γ’. ἑ- ὁ Ὑπεύθωνος: Δ. Γαλανὸς, ὁδὸς ᾿Αρσινόης, 47, Λεικωσία. . Τυπώνεται στὰ Τυπογραφεῖα τῆς «Τυπογραφικῆς καὶ ᾿Εκδοτικῆς Ἔται- :. ρείας ΠΡΟΟΔΟ Σ», ὁδὸς Λυκούργου ἀρ. 3α, 96, 9Υ, Λευκωσία, ΔΗΛΩΣΗ ὍὉ κτίστης Κυριάκος Λάμµ- πρου ἀπὸ τὸ Ι. Δίκώμο, μ’ πληροφορεῖ πὼς παύει νὰ εἶναι µέλος τῆς νέας συντε- χνίας κτιστῶν Κερύνιας, γιὰ νὰ γραφτεῖ στὸ παράρτηµα τῆς Συντεχνίας Οἰκοδόμων, Κ. Δικώμου, ποὺ ἐξυπηρε- τεῖ πραγματικἁἀ τὰ ἐργατι- κὀ συμφέροντα. ΤΥΧΕΕΟΣ. Μεταξὺ τῶν τυχερῶν τῆς χθεσινῆς Κληρώσεως Ὅμο: Κυθερνήσεως Πύ- πρου Εκδ. 1944 συγκατα- λέγεται καὶ ὁ πελάτης µας κ. Παναγιώτης Παναγίδης, Βασιλικὸν (Καλαθασοῦ) ὁ ὁποῖος ἐκέρδισεν 530.0.0 ᾱ- ριθ. Ὁμολογίας 41308. Ἐκ τοῦ Γραφείου ΜΙΧΑΛ. Σ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ ἐνυπόγραφη δήλωσή του μᾶς' Σ , ξ ἴσιν τοῦ μπουφὲ τοῦ Σωμµα- ΛΕΜΕΣΟΣ Προσφοραὶ Ἡ ᾿ἘΕπιτροπὴ τοῦ Σωῶὠμο- τείου Α.Ε.Λ. προτίθεται νιχ ἐνοικιάση τὴν ἐκμετάλλευ- τείου ἀπὸ 1 Μαϊου, 1949 µᾶ- χρι 1 Μαΐου 1950, καὶ δέχς: ται ἐγγράφους προσφοράς Αἱ προσφοραὶ δέον νὰ ἆ- πευθύνωνται πρὸς τὸν ἵοσ- µήτορα τοῦ Σωματείου κ. Β. Μουστερῆν καὶ δέον νά ἀποσταλοῦν πρὸς αὐτὸν µέ- χρι τῆς 25 Απριλίου, 1945 συμπεριλαμθανομένης. Ἑκάστη προσφορὰ δέον νά ἀναφέρη καὶ τὸ ὄνομα ἀἄξιο χρέου ἐγγυητοῦ. Ἡ ᾿Ἐπιτροπὴ τοῦ Σωμε τείου δὲν δεσμεύεται νὰ ὃε- χθῆ οἰανδήποτε προσφοράν ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δωμάτια, ποὺ βρίσκουν- ται στὴ λεωφόρο Αγίων Ὁ- μολογητῶν, ἀρ. 31. Πληρο- φορίες ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες, ἐντὸς τῆς οἰκίας. Α΄ Περιφερειακοἱ ριακὴν καὶ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ εἲς Ασσιαν ὍὉ Μορφωτικὸς Σύλλογος «ΝΕΑ ΓΕΒΝΕΑ» Ασσιας προκηρύσσει περιφερειακοὺς ἀγῶνες στίθου τὴν Κυ- Δευτέραν τοῦ Πάσχα 24 καὶ 25 τοῦ , ᾿Απρίλη. Δηλώσεις συμμετοχῆς γίνονται δεκτὲς ἴσα μὲ τὶς 19 τοῦ ᾽Απρίλη. ΑΓΩΝΕΣ ΕΤΕΘΗΣΑΜΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ᾿Αγῶνες Στίθου ΤΗΣ κ.Ε.Π.Ο. Ἐργάτες, --Περᾶστε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ», στα. κάθε παπούτσι, Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς). δ-- ο --.-- Ἐργαζόμενοι, ΠΡΟΣΟΧΗ! --Θέλετε ὡραῖο, στερεό καὶ φθηνὸ παπούτσι ἀπὸ τὰ πρα --θὰ Βρῆτε τὰ πιὸ ὄμορφα, τὰ πιὸ μοντέρνα σχέ- δια ροὺ ἱκανοποιοῦν καὶ τὰ πιὸ ἀπαιτητικὰ γοῦ- --Συμμετέχουν σ’ αὐτὰ ἔμπειροι καὶ ἀνεγνωρισμέ- γοι τεχνίτες καταστηµατάρχες τῆς Λευκωσίας. -Τιμὲς καθωρισµένες καὶ κτυπηµένες πάνω στὸ -Ἡ προσπάθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ εἶναι: Διαρ- κῶς καλύτερο, ἐπιμελέστερο, στερεότερο καὶ φθηνότερο παπούτσι γιὰ τὸ λαό. , ΠΡΑΤΗΡΙΑ: 1) Ὁδὸς Χρυσοχόών 58. Κυρ. Κκάλλης (πλησίον 2) Ὁδὸς Φανερωμένης 46. Μυρ. “Ἱεροδιακόνου (δίπλα Γραφείών Ἠλεκτρικῆς Ἑταιρείας). τήρια τοῦ «ΛΑ΄Ι ΚΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ που ΞΗΙΗ Η ΕΕ ΗΕ ΓΤΗΗ ΕΠΗ ΤΗ ΕΕΗΙΗΙΠΗΗΕΤΤΙΗ ΓΕ ΙΠΠΙΗ ΗΝ ΗΗΜΝΗΙΗΙ. στη ΚΜΑΙΡΙ Ι Ν Ἡεετεπεο «ονυενσεῦ ΜΑ. ο Ὑπεύθυνος-δΔιευθυντ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεῖα: ΣΥΝΤΑΞΗ: Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ἀρ. ἆγ νόης ἀρ. ἀτ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ ια ἴριση δισφημµίσεις) : | Ὁδὸς Περικλέους, αρ. 2. | Ακίνητα Μπενά Τηλέφωνο: 297 | ΤΑΧ. ΙΒ. 150 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ - τα τος ΠΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ Κάῑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑΙ . ἍνΝ ὃ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑ ἱ νο .. ΚΕ,.ΤΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ (ΑΚΕΛ) νΜ ση 0 Χρόνος Ίος -- ΄Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 12. ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣ]Ι Λευκωσία, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 τΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 ΧΡΟΜΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΒΔΡΟΜΗ: Ἐσωτερικοῦ: 5 2. δ.0 ᾿Εξωτερικοῦ: « 2.10.0 ΠΟΙΗΜΙΟΙΗ 1.10 [ΙΡ ΠΙΑ Τὸ ΛΙΒΕΛΙΟ τη “ἹΡΜΝΙΤΗ)” Τὸ ἀνώτατο δικαστήρ . ἀνώτ. α ιο ἐξέδωσε χτὲς τὴν ἀπόφασή του γιά την ἔφεση τοῦ Σὲρ Παναγιώτη Ἰκακογιάννη, ἐνάν' τια στὴν ἄποφαση τοῦ ἐπαρχιακοῦ δικαστηρίου Λεμεσοῦ μὲ τὴν ὁποία ἡ ἐφημερίδα «ἱ ράµματα» κι ὁ φ. Πλουτῆς Σέἐρόας καταδικάστηκαν σὲ 100 λίρες ἀποζημίωση για λίθελλο ποὺ ἔγραψαν ἐνάντια στὸν ἐνάγοντα τὸ, Μάη τοῦ 1946. Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Σὲρ Παναγιώτης Κα: κογιάννης μὲ τὴν ἐφεσή του, ζητοῦσε νὰ καθοριστεῖ ἡ ἆπο- ζηµίώση στὸ ποσὸ τῶν 3.000 λιρῶν. Τὸ ἀνώτατο δικα: στήριο, μὲ τὴ Χτεσινὴ ἀπόφασή του, αὔξησε τὸ ποσὸ της ἀπὸ ἡμαμης στὶς 1.000 νἴρες καὶ καταδίκασε περιπλέον τὰ «Γράμματα» καὶ τὸ ϕ. Πλουτὴ Σέ ' ᾿ ὅλων ορ Εαν εξόδων, Ἰ “ερδα στὴν πληρωμὴ ᾿Ἐκδίδοντας τὴν ἀπόφαση τοῦ ἀνώτατου δικαστηρίου ὁ πρόεδρός του Γκρίφιθ Οὐἵλλιαμς, ἀναφέρτηκε στὶς πε- ριστάσεις, κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες γράφτηκε ὁ λίθελλος, στὴν ὑψηλὴ κοινωνικὴ θέση τοῦ ἐνάγοντα καὶ τῶν ἑνα- γομένων, στὶς ζημιὲς ποὺ προκάλεσε ὁ λίθελλος στὸν ἐ- γάγοντα, καὶ χαρακτήρισε τὴν ἄποψη τοῦ δικαστῆ κ. Γλυκὺ γιὰ τὴν καταθολὴ 1.000 λιρῶν ἀποζημίωσης σὰν µετριοπαθῆ. Τὴν ἄποψη τοῦ προέδρου τοῦ ἐπαρχιακοῦ δι- καστηρίου Λεμεσοῦ κ. Ἠτυπρέ, μὲ βάση τὴν ὁποία ἐκδό- θηκε κ᾿ ἡ σχετικἡ ἀπόφαση γιὰ 100 λίρες ἀποζημίωση, χαρακτήρισε σὰν βασισμένη σ᾿ ἐσφαλμένη ἀργή, γιὰ κα- ταθολὴ τυπικῶν. καὶ ὄχι οὐσιαστικῶν ἀποζημιώσεων, ἆάνα- λόγων μὲ τὴν ἔκταση τῆς ζημιᾶς ποὺ προξενήθηκε στὸν ἐνάγοντα. ΧΘΕΙΗΗ [ΕΠΙΚΗ ΕΥ ΝΕΛΕΙΤΗ τή ΗΠΟΧΗ ΤΡΛΠΗΙΗΙ ΥΠΡΟΥ Μᾶς πληροφοροῦν ὅτι χθὲς ἔγινε στὴ Λευκωσία Γγν, Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Τράπεζας Κύπρου, ὅπου ὁ πρὀεδρος κ. Δ. 2εθέρης ἔκαμε ἔκθεση γιά τὰ πεπραγ- μένα καὶ τόνισε «τὴν προοδευτικἠν ἐξέλιξιν τῶν ἐργασι- ὢν τῆς Τραπέζης, ἐξάρας τὴν ἁπαρασάλευτον και ὁση- µέραι αὔξουσαν ἐμπιστοσύνην μὲ τὴν ὁποίαν αὕτη περι- θάλλεται ὑπὸ τοῦ Μυπριακοῦ κοινοῦ». Οἱ καταθέσεις τῆς Τράπεζας ἀπὸ Λ. 2.019.976 τὸν π. χρόνο «ὐξήθηκαν σὲ 3.092.900. Τὰ δάνεια ἀπὸ Λ. 2.941.656 αὐξήθη σὲ Λ. 3.086.422, «πρᾶγμα ποὺ ἀψευδῶς μαρτυρεῖ τὴν δυναµι- κότητα καὶ τὴν διευκολωντικὴν πολιτικὴν, τὴν ὁποίαν ἆ- κολουθεῖ ἡ Τράπεζα ἕἔναντι τοῦ ἐμπορικοῦ κόσμου», Σύμφώνα μὲ τὴν ἔκθεση τὰ κέρδη τῆς Τράπεζας στὰ τελευταῖα πέντε χρόνια ἔχουν ἔτσι: Τὸ 1941--Λ. 22.323. Τὸ 1945--Λ. 28.237. Τὸ 1946--Λ. 43.228. Τὸ 1947--ΛΔ. 66.242. Τὸ 1948--Λ. 162.186. Ἡ συνέλευση, ἀφοῦ ἐνέκρινε τὸν ἰσολογισμὸ καὶ τὸ ὑπὸ διανοµἠ μέρισμα, ἐπανεξέλεξε τοὺς ἐξερχομένους συμθούλους Π. Τσεριώτην, Μ. Καχολιάδην καὶ ᾽᾿Ιὰάκ. 1α- κωθίδην καὶ ἐπαναδιώρισε ὥς ἐλεγκτὰς τοὺς Ράσσελ καὶ Σία. ἨΠΕΧΠΡΠΙΤΗΙ τἳ ΕΡΕΙΗΕΣ ΠΝ ΤἩ ΛΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟ ΗΤΟΙ Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ποὺ ἔχουμε, ἡ ἀστυνομία Λευκωσίας, αἰσιοδοξεῖ γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῶν δραστῶν τοῦ φόνου τοῦ Γεωργίου Λόντου ἀπὸ τὴν Κερόνια, παρ᾽ ὅλο ποὺ ἡ ὑπόθεση ὥς τὰ τώρα παρουσιάζεται ἁρκετὰ περίπλοκη. Ἠδη χτὲς παρουσίασε στὸ δικαστήριο τὰ τέσσερα πρόσωπα ποὺ θρίσκουνται ὑπὸ κράτηση καὶ πῆ- ρε διάταγμα νέας ὀκταήμερης προσωποκράτησής τους, γιὰ τὴν συνέχιση τῶν σχετικῶν ἐρευνῶν καὶ τῶν ἀνα- κρίσεων. Τη ΞεθΙΦΊΟΙΗ ΠΙ ΕΛΑΡΙΗΝΗ ΤΗ ΛΙΠΟΝ ΤΡ ΒΛΝΛΤΙΥ ΤΙ Μμπροστὰ στὸ δικαστὴ κ. Γ. Βασιλειάδη σὰν θανα- τικὸ ἀνακριτὴ κατάθεσαν χτὲς ὁ κυθερνητικὸς γιατρος κ. Ώᾶσος Βασιλόπουλος κι ὁ γιατρὸς κ. Ν. Κραμέῆς, σχετικά μὲ τὸ θάνατο τοῦ ᾽Αρμενίου ᾽Ακὸπ Κεσκεριάν. Ὁ δικαστὴς κ. Βασιλειάδης, ἀφοῦ ἄκουσε τὶς ἐκθέσεις τῶν δυὸ γιατρῶν, διάταξε τὴν ἐκταφὴ τοῦ πιὸ πάνω Αρ: µενίου, γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ μὲ ἰατρικὴ ἐξέταση ἂν ὁ θά: νατός του ἦταν φυσικὸς ἢ πέθανε ἐξαιτίας αἱμορραγίας, ποὺ τοῦ προκάλεσε αὐτοκινητιστικὸ δυστύχημα. Η ΙΠΟΒΕΗ ΚΙΠΗΣ ΥΦΑΙΗΛΤΗ ΛΕΙΑ Τρι ΧΙΠΙΛΛΛΝ ΠΡΡΗ Ὕστερα ἀπὸ ἐντατικὲς ἔρευνες τῆς ἀστονομίας, πι- στεύεται μὲ θὀεθαιότητα, πώς, οἱ φερόμενοι σαν δρᾶστες τῆς διάρρηξης τοῦ ὑφασματοπωλείου τῶν ἀδελφῶν Δη: µητρίου, ἀπὸ τὸ Βαρῶσι, θὰ παρουσιαστοὺυν σύντομα μπροστά στὴ δικαιοσύνη. ᾿Ισχυρά ἀστωνομική δύναμη, ποὺ ἔκανε ἔρευνα στὸ ᾽Ακάκι, ἀνακάλυψε κασμίρια ἀξίας ἑκατοντάδων λιρῶν, ποὺ φέρεται ὅτι ἀνήκουν σε κεινα ποὺ κλάπηκαν ἀπὸ τὸ ὑφασματοπωλεῖο τῶν ἀδελφῶν Δημητρίου ὕστερα ἀπὸ τὴ διάρρηξη. Εχουν συλληφθεί ἀρκετὰ πρόσωπα. Οἱ ἄστυνομικὲες ἔρευνες συνεχίζουνται ἐντατικὰ γιὰ τὴν πλήρη διαλεύκανση τῆς ὑπόθεσης. Β ΕΚΝΙΚΑΙΗ ΤπΗ ΛΙΠΗΣµΗ ΕΠΡΙΦΗΙ ΗΘΥΣ ΚΜΛΙΟΙΡΙΣ Στὴν αἴθουσα τοῦ κακουργιοδικείου Λευκωσίας συ- νεχίστηκε χτὲς ἡ ἐκδίκαση τῶν αἰτήσεων γιά ἐγγραφῇ στοὺς Δημοτικοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους. Απὸ 'τὶς 22 αἰτήσεις ποὺ ἐκδικάστηκαν χτες,Εγιναν δεκτὲς 13 τῆς λαί- κῆς παράταξης, ὃἃ τῶν δεξιοφρόνών, κ ἐπιφυλάκτηκε μιὰ ἀπόφαση µέλους τῆς λαϊκῆς παράταξης. ος , Στὸ μεταξύ, τὸ ἐκλογικὸ ἐπιτελεῖο τῆς λαϊκῆς παρά: ταξης καλεῖ τοὺς ψηφοφόρους τῶν ενοριων Ἁγ. Σάόθα, Φανερωμένης, Αρὰπ ᾽Αχμέτ,Ταπάκ Χανέ καὶ Αό-Μαδούν, ποὺ ὑπόθαλαν αἴτηση γιὰ ἐγγραφὴ στους καταλόγους, σὲ σύσκεψη στὴ Λέσχη ΑΚΕΛ σήµερα στὶς 7 μ.μ. θε ΑΙΠΠΤΕΙΣ ΕΠΓΡΙΦΗΣ δΙ ΛΙΘΙΘΟΥΗ ΑΥΡΙΟ 1ΛΕΒΛΤΑ Αὔριον Σάθθατον θά ἐκδικαστοῦν οἱ παρακάτω ἐνστάσεις Ενορία ΑΓΙΟΥ ΣΑΡΒΑ: Βαρνακίδη υαπακήμκσας,, τς ωργίου Τρύφωνος, ᾿Γωάννου Κώστα, Καραμαλλακη., ν- δρέου, ΙΚάννα ᾿Ιωάννου Χαριλάου, , Κωνσταντίνου ͵ θβιν πίδου, Λοϊζου Νίκου, Μιχαὴλ Αντώνη, Ἐυδιᾶ σποσ Παναγῆ Εὐριπίδου, Πιτσιλλίδη Χ. Γεωργίου, ει) ίδη ᾿Ανδρέου, Σολιάτη ᾽ΙΓωσὴφ, Χριστοδουλίδη Β. ἂΑΜή θα Ἐνορία ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ: Αντωνίου Μενελάου, ρο- δότου ᾿Ανδρέου, Θεοφάνους Μενελάου, Κοντοῦ Χρ. Κων: σταντίνου, Νικολάου Βάσου, Πέτρου Παντελῆ, Παπαδο- πούλου Πάνου, Ὑψηλάντου ᾿Ιωάννου Ιακώδου, Υψαρί- δου Χαραλάμπους Θεοδώρου, Χαραλάμπους κκ Χα: τζηλουκᾶ Χαριλάου. Ενορία ΑΡΑΠ ΑΧΜΕΤ: Καπ ανι: ἀν ᾿Ακόπ, Κωνσταντίνου Νεοφύτου, Κετέμου Μισιέλ, Κεο- σκεριὰν ᾿Αθετίς, Μετζιατουριὰν ᾿Αντρανικ, [ο οσα Μικοκός ἱΚαραπέτ, Παλαμουτιὰν Ἀ. Ακόπ, ππξολένοως Γεωργίου, 5 ὠκράτους Μελη. ᾿Ενορία ΤΑΠΑΚ κ .Α- ναστασιάδη ᾿Ανδρέου, ᾽Αλεδάν ρου Τάκη. Βασιλείου Γε- ὠωργίου, ᾽Ιωαννίδη Πωγμαλίωνος, Κυριακίδη ἥ, Γεωργ ου, Παυλίδη Σπύρου, Ρούσου Σ. Γεωργίου, Καραλαμ [ΜΙΝΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 14.-. Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλ- λάδα» µετάδωσε τὸ πιὸ κά- τω ἀνακοινώθὲν τοῦ Γενι- κοῦ Αρχηγείου τοῦ Δημο- κρατικοῦ Στρατοῦ ἙΕλλά- ἔας, γιὰ τὴν πορεία καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐπιχει- Ρρήσεων στὸ χῶρο ΕΒόϊο, Γράμμο, Σμόλικα: «Οἱ µά- χες φθορᾶς τοῦ ἐχθροῦ συνε- µατα, ὕστερα ἀπὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλ λάδα» µετάδωσε τὸ πιὸ κά τω. συγχαρητήριο τοῦ Συμθουλίου τοῦ Δημοκρα τικοῦ Στρατοῦ μαχητὲς τοῦ Γράμμου, «Μαχητὲς καὶ Μαχήτριες μοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλά ἀποφασιστικότητα, τὴν αὖ- ταπάρνηση καὶ τὴν καρτε περικυκλώσει καὶ αἰφνιδιά- ΜΟΣΧΑ, 14.- Όπως µε Σοφούλη ὁρκίστηκε τὸ µε σηµέρι μπροστὰ στὸν Παῦλο ἴδια μὲ τὴν προηγούµενη μὲ τὴ διαφορὰ πὼς δὲν πε κεζίνη, Γονῆν καὶ Καφάλην μα τοῦ Μαρκεζίνη. Ίζη μεταδεκεμθριανὴ νασχηματισμὸς µμπορεῖ νὰ χίζουνται μὲ πλήρη ἐπιτυχία: γιὰ δώδεκα τώρα μέρες. Τὰ μοναρχοφασιστικἁ στρατεύ- ᾿ τὴν αἱ-ι µορραγία ποὺ ἔπαθαν στὶς᾽ 10 τ᾽ ᾽Απρίλη, δὲν ἐκδήλω- ᾿ σαν τὴν ἑπόμενη µέρα κα- | μιὰ ἀπολύτως ἐπιθετικὴ προ- Κρούσεις, µέσα στὸ πνεῦμα της γενικῆς ἀποστολῆς τους γιὰ διαρκῆ φθορὰ τοῦ ἐχ- : θροῦ. Δυνάμεις τοῦ Δ.Σ.Ε. μήνυμα Ανώτατου Πολεμικοῦ πρὲς τοὺς. ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιώμα. τικοὶ τοῦ Δ.Σ.Ε., ποὺ πολε- μᾶτε στὸ Γράμμο. ᾿Απὸ µέ- Ρους τοῦ ᾿Ανώτατου Πολε- μικοῦ Συµθουλίου τοῦ Δη- ξας σᾶς συγχαίρω γιὰ τὴν ρία ποὺ δείχνετε στὶς μάχες Φφθορᾶς τοῦ ἐχθροῦ. ἜἜχετε [ ΜΝΙΝΝΠΗ [ἡ «ΜΗΝ ΤΗ ΙΗΝΝΜΗΙ | ταδόθηκε σήµερα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα, ἡ νέα Κυθέρνηση τοῦ Ἡ «νέα» ἸΚυθέρνηση εἶναι ἡ ριλαµθάνει τώρα τοὺς Μαρ- ποὺ ἀνήκουν στὸ Ἠέο Γόμ- Τὸ Πρακτορεῖο «᾿Ελεύθε- ρη Ἑλλάδα» ἔκαμε σήµερα τὸ πιὸ κάτω σχόλιο γιὰ τὴ κυ- θέρνηση τῆς ᾿Αθήνας: «Μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Μαρ- κεζίνη, ἡ συνενοχἠ ὁλάκερου τοῦ καθεστῶτος δὲν ἐξαλεί- Φεται. Οὔτε ὁ καινούργιος ᾱ- ἐπιτέθηκαν κατὰ µοναρχο- !καταλάδθουν Φασιστικῆς διλοχίας, κρατοῦσε τὰ ἀνατολικὰ τερείσµατα τοῦ τὸν τερείσµς ί ὑψώματος νησε ἀπὸ τὶς 5 τὸ πρωϊ καὶ: ἐνγέαν Αποστόλων, ἀνάτρε- ! κράτησε ὥς τὶς νυχτερινὲς᾽ φαν τὶς ἐχθρικὲς δυνάµεις ὥρες. Ὁ ἐχθρὸς ἐδῶ χρησι-' «Και τὶς κονήγησαν πέρα ἆ- | µοποίησε τὸ 572, 581, 583 καὶ πό τὸ Σαραντάπορο, προξε- 625 τάγµατα πεζικοῦ, τὴν 'νωντας τους σοθαρὲς ἁπώ- (πρώτη μοῖρα τοῦ λόχου ὁ- | τλειες σὲ νεκροὺς καὶ τραυ-. ρεινῶν καταδρομῶν (ΛΟΙ),, µατίες. Όλο τὸ πολεμικὸ ῥ-, ὑποστηριγμένα μὲ ἄφθονο λικὸ καὶ τα ἀτομικὰ εἴδη πυροθολικὸ καὶ ἀεροπλάνα.΄ τῶν στρατιωτῶν τῆς διλοχί- :Τὶς ἐπιχειρήσεις διεύθυνε ας πιάστηκαν σὰ λάφυρα. προσωπικἁὰ ὁ Τσακαλῶτος. Άλλα τµήµατα τοῦ Δημο- |Τὰ τµήµατα τοῦ Δ.Σ.Ε. κρατικοῦ Στρατοῦ ἔκαμαν κράτησαν σταθερὰ τὶς θέσεις σφοδρὲς ἐπιθετικὲς κρούσεις :τους μὲ ἄφθαστο ἡρωϊσμὸ ἀνατολικὰ τοῦ πύργου Στρά | καὶ αὐτοθυσία. Στὸ τέλος, σιανη, Μεγάλης Ράχης, μὲ ὁρμητικὲς ἀντεπιθέσεις, σπάθεια. «Αντίθετα, στὶς 11 Θεοτόκου καὶ Προφήτη Ἠ- παρὰ τὰ καταιγιστικὰ πυρὰ τοῦ Απρίλη, τὰ τμἡματά λία, προξενώντας θαρύτατες τοῦ πυροθολικοῦ καὶ τῶν α. µας ἔκαμαν σοθαρὲς ἔπιθε- ἁπώλειες στὸν ἐχθρό. ἱεροπλάνων, ἀνάτρεψαν καὶ τικες παρενοχλήσεις καὶ. «2. Στὶς 12 τ Απρίλη, κυνήγησαν τὸν ἐχθρὸ ὥς τὶς, στὸν τοµέα τῆς Κόνιτσας, θάσεις ἀρχικῆς ἐξόρμησής | οἱ μοναρχικοὶ ἐνήργησαν τὴ του. ᾿Ἐπανειλημμένες διατα- | µεγαλύτερη σὲ Έκταση καὶιγὲς τοῦ Τσακαλώτου καὶ! «Ένταση ἐπίθεσή τους γιὰ να, τοῦ Μπαλοδήµου γιὰ «πάσῃ | στη τρομακτικὲς ἀπώλειες οὲ νεκρούς, τραυματίες καὶ αἰχμαλώτους. καὶ 625 καὶ ἡ μµοῖρα τῶν ΛΟΝΜ, ἄπο- ξεκατίστηκαν καὶ ἀποσύρ- 1 . πύργο !θυσίᾳ» κατάληψη τοῦ πύργου ΄τσας καὶ στὸ ποὺ , Στράτσιανη ποὺ κρατοῦν τὰ Στράτσιανη, δὲν πραγµατο-, τὸ Καλπάκι αν: ιτμήµατά µας. Ἡ μάχη δεκἰί- ποιήθηκαν. ὍὉ ἐχθρὸς ὑπέ-' 1 ! τὸ 2581, 283] ἐχθρικὰ τάγματα 'Καταρρίφθηκαν θηκαν διαλυμένα. Καταρρί- ᾿ φθηκε ἕνα σπιτφάϊΐαρ. «3. Τὴν ἴδια µέρα, στὸ Σµμό λικα, ὁ ἐχθρὸς μὲ 4 τάγµα- τα πεζικοῦ, ἀποπειράθηκε νὰ : καταλάθει τὸ ὕψωμα 1600 ποὺ κατέχουν τὰ τµήµατά μας. “Ωστόσο, δὲν κατόρθω- σε νὰ πάρει οὔτε μιὰ σπιθα: | μὴ ἐδάφους. Όλες οἱ προ- σπάθειες τῶν μοναρχικῶν ἆ- ναγκάστηκαν νὰ συµπτυ- χθοῦν στὶς θάσεις τους. Κα- τερρίφθηκε καὶ ἐδῶ σπίτφαῖαρ. «4. Στὸν τοµέα τῆς ἸΚόνι- ς μµοναργοφασίστες. / σὲ λίγες µόνο μέρες ἔχετε καταλάδει ἐδάφη, ποὺ ὁ ἐχθρὸς πέρσι χρειάστηκε πάνω ἀπὸ δυὸ μῆνες γιὰ νὰ καταλάθει, θυσιάζοντας 30 Χιλιάδες ἄντρες. ᾿Απὸ τὴν πρώτη στιγµἠ ἐξοντώσατε τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς 75 ἐχθρικῆς ταξιαρχίας στὸ Σα ραντάπορο. ᾿ἘΕπὶ 12 μέρες στὸ δοξασµένο Γράμµο, ἔ- χετε µεταθάλει τὸν Πύργο Ἀτράτσιανη σὲ πραγματικὸ θρῦλο. Τώρα ἐξακολουθεῖτε νὸ µατώνετε τὸν ἐχθρό. Στὶς μάχες µόνο ποὺ διεύθυνε προσωπικὰ ὁ ἴδιος ὁ Τσακα- λῶτος, οἱ ἀπώλειες τῶν µο- ναρχοφασιστῶν ξεπέρασαν τὶς 2000. Ἔχετε ἀναγκάσει τὸν ἐχθρὸ νὰ ἀναδιατάξει τὶς δυνάµεις του καὶ νὰ τὶς συγκεντρώσει σπασμωδικὰ στὸ Γράµµο. Ἔχετε χαλά- σει ὅλα τὰ σχέδια τοῦ µο- ναρχοφασιστικοῦ ἐπιτελείου γιὰ τὴν ἑαρινὴ του ἐπίθεση. ᾿Ἐσκορπίσετε τὴ σύγχυση καὶ τὴν ἀπελπισία στὸ µο- ναρχοφασιστικὸ καθεστὼς καὶ τοὺς ἰμπεριαλιστὲς πά- τρωνές του. Ἔχετε ἐμπνεύ- σει ὁλόκληρο τὸ λαὸ τῆς οκλάθας Ἑλλάδας νὰ ἔεση- κὠωθεῖ καὶ ν᾿ ἀγωνιστεῖ μὲ ᾱ- ποφασιστικότητα. Οἱ δηµό- σιοι ὑπάλληλοι, γιὰ μιὰ ὅδο- µάδα τώρα, κατακουρελιά- ζοντας τὸ στρατιωτικὸ νόµο, μπῆκαν στὴ µαζικἡ πάλη γιὰ τὸ ψωμὶ καὶ τὴ ζωή τους, :. Μέσα ! ᾽ ο | Τμ ΠΙΜΠΙΜΙ ιύς ἐνάντια στὸ κοινωνικῆς ἀποσύνθεσης. Σὰν ἀποτέλεσμα τῆς ἀἄπερ:- γιακῆς πάλης τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, καὶ πρῶτ᾽ ἀπό- λα, σὰν ἀποτέλεσμα τῶν πληγµάτων ποὺ δίνετε σεῖς, οἱ μαχητὲς κ’ οἱ µαχήτριες τοῦ Δ.Σ.Ε. στὸ Γράμμµο κα- τὰ τοῦ μοναρχοφασισμοῦ, δημιουργήθηκε ὃ στρατόπεδο τοῦ ἐχθροῦ, καὶ εποκρούστηκαν καὶ τελικὰ ἆ- ' ᾿αἰχμαλώτους. ἕνα. καθεστὼς τῆς ᾽ ρῆγμα στὸ, ή ΣΤΡ ΜΠΙΙΕΝΝΙΙΗ ΤΠ [ΡΙΜΙΗΙ ΤΙ ΜΙΝΙΜΙΠΙΚΕ ΜΙΝΙΜΗΙ ΝΜΗ ΤΙ :. ΜΗΙΕΛΙΙΗΙΝ ΤΝ ΠΡΙ ΠΡΙΝ Τε ΙΡΛΠΙΙΙΙΚ) ΙΙΙ δρόμο πρὸς ἀνατινάχθηκε μιά γέφυρα καὶ µαζί της 11 αὐτοκίνητα γεμάτα στρατό, «2. Σ᾽ ὅλες τὶς πιὸ πάνω μάχες, ὁ ἐχθρὸς εἶχεν ἁπώ- λειες 658 νεκρούς, 1232 τραυ µατίες καὶ 127 αἰχμαλώτους. 2 σπιτφάϊ- αρς καὶ ἄλλα τρία ὑπέστη- σαν θλάθες. ᾿Ανάμεσα στὸ ὑλικὸ ποὺ κατεµετρήθηκε, περιλαµθάνουνται 7 ὅλμοι, 19 πολυθόλα, 2 ἀσύρματοι, 650 δλήματα ὄλμων, 3680 χιλ σφαῖρες καὶ 600 χειροδθοµ- θίδες. «6. Οἱ συνολικὲς ἀπώλειες τοῦ ἐχθροῦ, στὸ ]2ήμερο τῶν μαχῶν Φθορᾶς του, ἀνέρ- χουνται σὲ 2137 νεκρούς, 4986 τραυματίες καὶ 1084 Καταρρίφθη- καν συνολικά, ἢ ὑπόστηκαν ἐξακριθωμένα θλάδες, 17 ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα». | [ΛΙΡΙΣ ΝΑ [ΙΤ ΠΙΟ) ΤΗ ΠΤΙΒΙΛΙΙ-ΚΙΙΠΝΤΕ ΜΠΙΤΙ ΤΝ ΙΙ’ ΡΗΤΙΒΙ ΝΗΝΜΗ ΤΗ ΙΙΙ β)Ι ΤΠ ΡΙΚ ΜΛΝΙΤΕ ΤΠ [ΡΛΙΝΙΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 14.-- Τὸ σει τοῦ «Μαχητὲς καὶ µαχήτριες, ᾿ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιωμα- τικοὶ τοῦ Δ.Σ.Ε. σ᾿ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι καιρὸς νὰ πάρετε παντοῦ τὴν πρωτο- θουλία καὶ νὰ δυναμώσετε τὰ κτυπήµατά σας σ’ ὅλα τὰ κέντρα, ὅπου θρίσκεται κρυωμ μένος ὁ ἐχθρός. Κτυπᾶτε ἆᾱ- λύπητα. ᾿Εξαρθρῶστε τὶς συγκοινωνίες του. ᾿Επιτεθεῖ- πε. Ἔτσι θὰ κάµουµε τὸ ξέσπασε καινούργια κωθερ- 949 ἀποφασιστικὸ χρόνο νητικἡ κρίση στὴν ᾿Αθήνα. «Αντρειωμένοι μαχητὲς 3 τοῦ Γράμμου. Συνεχίστε ἆᾱ- | Ι . . ’ :γιὰ τὴ νίκη. Ευ ᾿Απὸ µέρους τοῦ ᾽Ανωτά- ποφασιστικἁ τὶς µάχες φθο-. του Πολεμικοῦ Συμθουλίου ρᾶς τοῦ ἐχθροῦ. Κάµετε ἄ-, τοῦ Δ.Σ.Ε., παρτα τὰ φρούρια ποὺ πιά- σαµε στὰ δοξασµένα θουνὰ τοῦ Γράμμου. µαταιώσει τὸ ξέσπασμα τῶν ὁριμασμένων ἀγώνων τῶν ἐρ γατῶν καὶ τῶν ἑργαζομέ- νων στὶς πόλεις, γιὰ τὴ ὃδι- «Εκδίκηση τῶν αἰτημάτων τους, Μὰ οὔτε καὶ τὸν ἡ- αΓρωϊκὸ ἀπεργιακὸ ἀγώνα τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ γιὰ μιὰ ὀδομάδα τώρα ||. παλεύουν γιὰ τὰ δίκαιά τους, μπόρεσε νὰ σταµατή- σει ἡ νέα κυθερνητικἠ µετα- μόρφωση. Καΐ, τὸ κυριώτε- ρο, τέτοιοι ἀνασχηματισμοὶ δὲν στέκουνται ἱκανοὶ νὰ γλυτώσουν τὸ µοναρχοφα- σισμὸ ἀπὸ τὰ ἀνηλεῆ πλήγ- µατα ποὺ τοῦ δίνουν οἱ µα- χητὲς τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ στὸ Γράµµο. Τὴ ξαθειὰ κι ἀξεπέραστη κρί- ση του δὲν τὴν περνᾶ μὲ κυ- Εερνητικοὺς «ἀνασχηματι- σμοὺς» τὸ καθεστὼς τῆς ᾱ- ποσύνθεσης. Οἵ νίκες τῶν ἀν- τορτῶν καὶ οἱ ἀπεργίες τῶν ἐργατοὐπαλλήλων στὶς πό- λεις κάνουν µόνιµη τὴν κρί- ση του καὶ φέρνουν κοντύ- τερα τὴν τελικὴ καταστρο- φἠή του». Συνεχίζοντας, τὸ Πρακτο- ρεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» κάνει τούτη τὴν ἔκκληση: «Ἐργατοὐπάλληλοι καὶ ἑἐρ- γαζόμενοι τῆς σκλάδθας Ἓλ- λάδας. 'Ενωμένοι σὲ ἀδιάρ- ῥρηκτο μέτωπο συνεργασίας καὶ παλλαϊκῆς πάλης, θά ουντρίψετε ὅλα τὰ ἔἕκτακτα µεσαιωνικἀ µέτρα καὶ τὶς ἀπειλὲς τοῦ µοναρχοφασισ- μοῦ--ἀκόμη καὶ αὐτὸ τὸ µέ- τρο τῆς πολιτικῆς ἐπιστρά- τευσης. Όσο αἱμοσταγὴς { { ! Ἱ ἱ } | ὁ Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ». ΜΗ μὴ ΙΡ Τ ΝΝΗ [ΠΚ Μ[ΝΗ ΠΠ ΠΛΗ] ΤΗ) ΚΛΛΗΝ ΕΛΛ) κι᾿ ἂν εἶναι ὁ ἐχθρός, µένει νὰ ἑνώσουν τὶς δυνάµεις τους πάντα ἀνίσχυρος στὴν ἑνότητα τῶν ἐργατῶν :παλλήλων. μπροστὰ ' μὲ κεῖνες τῶν δημοσίων ὁ- Μπροστὰ στὴ λ ο 2 , ”- -. | . λ . . καὶ τῶν ἐργαζομένων. Ἰοῦ-͵, συνοχἡ καὶ τὴν ἑνωμένη σας το εἶναι πολύτιμο δίδαγμα: πάλη, τὸ κράτος δὲν μπορεῖ γιὰ ὅλους τοὺς σκλάθους τοῦ. παρὰ νὰ ὑποχωρήσει καὶ νὰ ξένου καὶ τοῦ ντόπιου κε-ι δεχτεῖ τὰ αἰτήματά σας. Ὁ φαλαίου στὴν Ἑλλάδα. Γρά- | μοναρχοφασισμὸς εἶναι ἆᾱ- Ψετε στὰ παληά σας τὰ πα- | σχηµα μπλεγμένος στὸ Γράμµ πούτσια ὅλες καὶ κατεθεῖτε σὲ ἄπεργια- κοὺς ἀγῶνες, στὸ πλευρὸ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. Εδῶ, ἰδιαίτερο εἶναι τὸ κα- θῆκο τῶν Τραπεζιτικῶν, τῶν Τροχιοδρομικῶν καὶ τῶν Σιδηροδρομικῶν, ποὺ τὰ τὶς ἀπειλὲς |μο κι ὁ Δημοκρατικὸς Στρα Γτὸς μὲ τὰ δικά του κτωπή- ἵματα, τὸν ἀναγκάζει νὰ ὁ- [ποκύψει καὶ νὰ ἱκανοποιήσει [τὰ αἰτήματά σας. Δὲν Ἄ- πάρχει καταλληλότερη στιγ- µή. Ἐμπρός, ὅλοι, σὲ µα- Γζικοὺς ἀπεργιακοὺς ἀγῶνες προθλήματά τους παραμµέ- γιὰ τὸ ψωμὶ καὶ τὴ ζωή σας. νουν ἄλυτα ἀπὸ καιρό. Σή: Ενωθεῖτε στὴν πάλη ἐνάν- µερα εἶναι ἡ πιὸ κατάλλη- | λη στιγµή. Όλοι ὀφείλουν νὰ κατέθουν μὲ τὸ ὅπλο τῆς ἀπεργίας στὸν ἀγώνα και πια στὸ καθεστὼς τῆς κοι- | ωνικῆς ἀποσύνθεσης καὶ ἡ νίκη θάναι δική σας». ΚΙ ΤΠ ΕΛΕΙΘΕΡΙΛ” της ἡ.ιιινεο «διαφωτιστικὴ» ἐ πιτροπὴ τῶν τῆς Λάρνακας γιὰ τὶς προ σεχεῖς δημοτικὲς ἐκλογές, σίεψαν. ΕΤΕΡΙΚΗ ΙΙ γεμάτο «κουντούρα». ΄Ἠδη κυθέρνηση. τῆς Δεκέλειας, ποὺ ἅπα- σχολοῦνταν στὶς στρατιώτι- κὲς δουλειές, ἀπολύθηκον ὁ ἀνταποκριτής µας ἀπὸ τὴ Λάρνακα. ΧθΕΣΙΝΗ ΚΙΗΡΙΣΗ ἡ κλήρωση Ἔγινε χτὲς κοῦ. δανείου τῆς ἔκδοσης τοῦ 1944. 'Ὁ ἀριθμὸς 20657 κέρδισε Ξ00 λίρες, ὁ 2065 καὶ ὁ 36828 ἀπὸ 100 λίρες καὶ οἱ πιὸ κάτω 30 ἀριθμοὶ ἀπὸ 30 λίρες. ὀγενί Ενορί ΥΚ: Δημητριάδη Χ. πους Εὐγενίου. ᾿Ενορία ΑΚ ΚΑΒΟ μητριάδ Φιλοκύπρου, Δημητριάδη Χ. Αλέκου, Τουρη. εάν Ανδρέου. Ἐνορία ΑΠΤΗ ΤΣΑΒΟΥΣ: Παπᾶ Παναγῆ ᾿Ανδρέου. - -», 469605 28428 13010. 16078 8850 20665 «45623 21660 49634 13961. 31474 31243 20014. 10539. 2299. 22244 3609 43929 44439. 11045 5190 18640 46350. 19208 13799 26407 28519 19191. 20831 20274 22881 26446' 22049 2863 34300 19047 28222 41865 418ἱ0 14819 27896 30726 9905 42947. 48358 41308 33022 20162 ϱ364 17286 ΝΙΛΨΕΊΛΕΙ Ἰ8 ], ΜΕΗΙ” Μὲ χτεσινὴ ἀνακοίνωώσή δεξιοφρόνων διαψεύδει τὴν προχτεσινὴ εἴ- δηση τῆς «Ἐλευθερίας» καὶ τοῦ «Σάῦπρους Μέηλ» γιὰ καταρτισμὸ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν «ἐθνικοφρόνων» ἀπὸ τὰ γνωστὰ πρόσωπα ποὺ οἱ δυὸ πιὸ πάνω ἐφημερίδες δηµο- Μᾶς πληροφοροῦν ἀπὸ τὸ Κ. Δίκωμο πὼς οἱ χωρικοὶ αἰσθάνονται µεγάλη δυσφο- ρία γιά τὸ σιτάρι ποὺ τοὺς Σιανέµεται γιατὶ αὐτὸ εἶναι ἑτοιμάζουν σχετικὸ ὑπόμνη-, μα διαμαρτυρίας προς την -«Οἱ τελευταῖοι 35 σιωφὲρι! δα--μὲ τέτοιες φωνασκίες χτὲς, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ, -.ἩΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΠΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Εἰ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΥΧΙΕΣ ὁμολογιῶν τοῦ Β΄ πολεµι- | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 14.-“Ο-: Τὰ γεγονότα εἶναι πως µετάδωσε τὸ πρακτο-/ ρεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα»,ι τὸ ραδιόφωνο καὶ οἱ ἐφημε-| κὀὸ ᾿Επιτελεῖο ἔδωσε μύστι- ρίδες τῆς ᾿Αθήνας τὶς δωὸ| κἠ διαταγή, ποὺ τὴ χαρα- τελευταῖες µέρες φωνασκοῦν κτήριζε σὰν «ἀπόρρητη», συνεχῶς, διότι οἱ Κυθερνή-ι πρὸς τοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ σεις τῆς ἸΤσεχοσλοθακίας 42, 49 καὶ Τῦ ταγμάτων καὶ τῆς Πολωνίας κατάγ- στρατοῦ, τὰ ὁποῖα καὶ χρη- γειλαν στὸν ὀργανισμὸ Ἑ-' σιµοποίησαν δηλητηριώδη ἆ- νωµένων Εθνῶν τὴ χρησιµο-| έρια στὶς 16 τοῦ Μάρτη ἐ- ποίηση δηλητηριωδῶν ἄερί-͵ γάντια στὰ τµήµατα τοῦ Δη- ων ἀπὸ τὰ μµοναρχοφασιστι-ι μοκρατικοῦ Στρατοῦ στὴν κἁἀ στρατεύµατα ἐνάντια Πελοπόννησο. Συγκεκριµ- στὶς δυνάµεις τοῦ Δημοκρα-/ μένα, τὰ δηλητηριώδη ἀέ- τικοῦ Στρατοῦ. Μάλιστα, ἡ ρια χρησιμοποιήθηκαν ἑνά.' Κυθέρνηση τῆς ᾿Αθήνας εἷ-,τια στὰ τμήματά µας στὴν χεν ἀρκετὴ θρασύτητα, ὥ-, περιοχἡ Ταὐγέτου, στὴν το- στε νὰ στείλει καὶ ἀπάντηση!| ποθεσία «Βάραθρο Λυκούρ- διαμαρτυρίας πρὸς τὴ Τσε-| γου», ὑψίμετρο 1692. Ἡ χρη- χοσλοθακικὴἡ Κυθέρνηση.! σιµοποίηση ἀερίων ἔγινε ᾱ- Ὡστόσο--πρόσθεσε τὸ [ρα-| κριθῶς ὕστερα ποὺ ὁ Ἰα:- «Ελεύθερη Ελλά-| νελλόπουλος καὶ ὁ Βάν Φλὴτ πῆγαν στὴν Πελοπόννησο (δὲν μποροῦν νὰ σκεπαστοῦν| γιὰ τὴν «ἐπίσπευση τῶν ἐκ- Μάρτη τὸ µοναρχοφασιστι- | κτορεῖο Η ΧΡΗΗΜΠΟΙΠΤΗ ΛΗΙΗΤΗΡΙΛΛΩΗ ΛΕΡ Ν ΕΗΛΗΤΙΗ ΣΤΙΣ ΛΥΗΛΗΕΙΣ Τ9 ΝΗΗΘΙΡΑΤΙΚΟΙ ΣΡΛΤΟΙ πάντα! ἐνάντια στοὺς ἀντάρτες. Ε.- γεγονότα. Ἔτσι, στὶς 11 τοῦ, ἵτὰ πραγματικὰ γεγονότα.͵ καθαριστικῶν ἐπιχειρήσεών» τσι, οἱ μοναρχοφασίστες, γιὰ νὰ «ἐκκαθαρίσουν ἐσπευμέ- να», ὅπως φαντάζουνται, τὸ Δημοκρατικὸ Στρατὸ τῆς Πελοποννήσου», χρησιµο- ποίησαν µέθοδες, ποὺ οὔτε ὁ Χίτλερ δὲν τόλµησε νὰ χρη- σιµοποιήσει στὴ διάρκεια τοῦ πολέμου, Καὶ τώρα, προ- σπαθοῦν μὲ φωνασκίες νά σκεπάσουν αὐτὰ τὰ γεγονό- τα, ποὺ προξενοῦν σὅλο τὸν κόσµο τὸν ἀποτροπιασμὸ καὶ τὴ φρίκη. Καὶ ἐπειδὴ ἀκρι θὣς αὐτὰ τὰ γεγονότα τοὺς στιγµατίζουν μπροστὰ στὰ µάτια ὅλου τοῦ κόσμου, γι αὐτὸ ἀκριθῶς ξεσποῦν, καὶ μὲ τόση λύσσα ἐνάντια στὶς Κυθερνήσεις τῆς Τσε: χοσλοθξακίας καὶ τῆς Πο- λωνίας, ποὺ κατάγγειλαν τὸ ἔγκλημά τους πρὸς τὰ ἙἛ- νωµένα ᾿Εθνη». Εχ Τὸ πρακτορεῖο Ρέουτερ μετάδωσε ψές, πὼς σύµφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Ικοπρίου, ἐπιστήμονα καὶ ὑπευθύνου ἰατροῦ γιὰ τὸ Λεπροκομειο κ. Νεοφ. Μιχαηλίδη, «ᾗ θε: Γραπεία τῆς λέπρας στήν Ιύ- προ μὲ παράγώγα θείου ση- µείωσε δραματικὴν Επιτυχι- σ-. Ὁ Διευθυντής ᾿[ατρικῶν ὑπηρεσιῶν δήλωσε στὸ Ρέ: ουτερ πὼς τὰ ἀποτελέσμαται «ξεπέρασαν καὶ τὶς πιὸ µε: , .. .- «λες προσδοκίες τας , ἳ «Σὲ 14 ἀρρώστους δὲν ὅ-͵ Παράλληλα μὲ τὶς πιὸ πᾶς ππρχαν πια ἑλιννά συμπτώς νω πληροφορίες, σὲ ἐπίσημο Μἄτα της ἀρρώστειας και ἡ χθεσινὸ ἀνακοινωθὲν τονίζε- ξακτηριολογικὴ αναλυση | ται ὅτι ὁ κ. Μιχαηλίδης, σὲ’ ῆταν αρνητική, | | ἄρθρο του στὸ «2 άϊπρους Σὲ 20 ἄλλους δὲν ορ] ΓΜέντικαλ. Ζουρνὰλν ἀποκα- ρήθηκαν μὲν κλινικά συµ: λύπτει ὅτι «αἰσιοδοξία ἐπλημ. | μύρισε τὶς καρδιὲς τῶν αᾱ-] σθενῶν», ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐ- φαρμογὴ τῶν πιὸ πάνω νέ- ων μεθόδων θεραπείας | Συγκεκριµένα ἡ στατιστι- | κἡ ποὺ παραθέτει ὁ κ. Μι-| χαηλίδης λέει, πώς, ὕστερα ἀπὸ τὴν θεραπεία μὲ τὰ νέα. αὐτὰ φάρμακα πάνω σὲ 323 ἀρρώστους, εἶχε τὰ πιὸ κάτω ἀποτελέσματα: | . πιώµατα μά ἡ θακτηριολο- γικὴ, ἐξέταση ἦταν θετική. Σὲ ἄλλους 7 σηµειώθη- κεν, ἀπὸ κλινικῆς ἄποψης, θελτίώση καὶ ἡ θακτήριολο: γικὴ ἐξέταση ἧταν ἀρνητι- κή. Στοὺς ὑπόλοιπους 12 µι- κρὴ καλυτέρεψη σημειώθηκε Κλινικά, μὰ ἡ ὀακτηριολο- γικὴ, ἐξέταση ἦταν θετική». Σὲ κύριο ἄρθρο του στὸ ἴδιο περιοδικὀ ὁ Διευσυντὴς τῶν ᾿Ιατρικῶν ὑπηρεσιῶν Δρ. Σιἐλλεῦ περιγράφει τὰ αποτελέσµατα τῆς νέας θε: ραπείας σὰν κάτι «ποὺ ξε- περνᾶ καὶ τὶς πιὸ µεγάλες ΓΕΚΙ. ΕΠΠΕΠΕΙΘ ΛΛΡΗΛΚΑΣ Τὸ ᾿Εκλογικὸ ᾿Επιτελεῖο Λάρνακας καλεῖ σὲ σύσκεψη ὅλους τοὺς ὀπαδοὺς τῆς λαῖ- κῆς παράταξης ποὺ ἔκαμαν αἰτήσεις ἐγγραφῆς στοὺς ἐἑ- κλογικοὺς καταλόγους, µε- θαύριο Κυριακὴ καὶ ὥραν 9 π.μ. στὸ οἴκημα τῶν συν- τεχνιῶν. Τὴν Τρίτη ὥραν 6 µ.µ. κα- λοῦνται σὲ σύσκεψη ὅλοι οἱ φίλοι ἐνάντια στοὺς ὁποίους ἔγινε αἴτηση διαγραφῆς, ΝΗΛΟΣΕΙΣ ΛΙΘΙΚΗΤΟΥ Ὅπως μᾶς γράφει ὁ ἀν- ταποκριτής µας ἀπὸ τὴ Λάρ: νακα οἱ πραγματικὲς δηλώ: σεις τοῦ διοικητῆ κ. Ολτριτζ πρὸς τὶς ἀντιπροσωπεῖες τῶν ἀνέργων Ὀρμήδειας, Ἐυλοτύμπου καὶ Τερσεφά- νου εἶναι οἱ παρακάτω. «Ἡ διοίκηση δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ πεῖ τίποτε καὶ δὲν μπορεῖ νὰ δώσει καμιὰ ὑπό- σχεση». Στὴν ἀντιπροσωπεία Ὀρμήδειας εἶπε περαιτέρω πὼς θᾶθλεπε μὲ ἱκανοποίη- ση τὸ ἄνοιγμα δουλειᾶς γιὰ τὴν ἐπιδιόρθωση τῶν δρόμων τοῦ χωριοῦ καὶ πρόστεσε πὼς δὲν εἶναι σὲ θέση νά πεῖ τὶ ἔχει ἀποφασιστεῖ, ἢ πὀτε καὶ ἂν θὰ γίνει αὐτὴ ἡ ἐργασία. ΠΡΟΜΗΛΕΡΙΗ ΦΟΒΟΙ Αρχισε προχτὲς στὸ ἐ- παρχιακὸ δικαστήριο Λευκω- σίας καὶ συμπληρώθηκε χτὲς ἡ προανάκριση γιά τὸ φό- νο τοῦ ἄγγλου στρατιώτη, ΒΜτζιὼν ὌἜννη, μὲ κατηγο- ρουµένους τὸν Στυλλῆ Ροῦ- σο καὶ ᾽Αντρέα Ζακχαῖο ἆ:- πὸ τὸν Άγιο Δομέτιο. Ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου θὰ ἐκδοθεῖ σήµερα τὸ πρωϊ. ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ὍὉ κ. Μανοὺτ Τοθλετιάν ἀπὸ τὴ Λευκωσία καὶ ὃ. Μαρούλλα Δημητρίου ἀπὸ τὸ Παλαίκυθρο ἔδωκαν ἆ- ἐλπίδες». µοιθαίαν ὑπόσχεση γάμου. τ 0 ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑ0Υ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΒΟΡΚΟΥΡΕΣΤΙ, 14.- Τὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο τοῦ ἸΑ- . Ὑροτικοῦ Κόμματος Ἑλλάδας μὲ διακἠρυξή του χαιρετί- ζει τὸ παγκόσμιο συνέδριο τῆς εἰρήνης καὶ προσθέτει: «Ἐμεῖς, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο, αἰσθανόμαστε τὶς συμφορὲς τοῦ πολέμου, ποὺ μᾶς ἐπισώρευσαν οἱ ἀάγγλο. αµερικάνοι ἰμπεριαλιστὲς καὶ οἱ µοναρχοφασίστες τῆς ᾿Αθήνας. Ὁ ἀγώνας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ εἰρήνη, δη- µοκρατία καὶ ἐθνικὴν ἀνεξαρτησία εἶναι ἡ πιὸ σηµαν- τικἡ σωνεισφορὰ στην ὑπόθεση τῆς παγκόσμιας εἰρήνης, ἐνάντια στὰ ἱμπεριαλιστικὰ σχέδια, ποὺ μὲ τὴ µεταθο- λὴ τῆς Ἑλλάδας σὲ στρατιωτικὸ προγεφύρωμα, τείνουν νὰ ἀνάψουν ἕνα γενικώτερο πόλεμο. Γι αὐτὸ κάµνουµε ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς προοδευτικοὺς λαοὺς τῆς γῆς νὰ ἀπαιτήσουν νὰ φύγουν οἱ Αγγλοι καὶ οἱ ᾽Αμερικα- γοὶ ἀπὸ τὴ χώρα µας καὶ νὰ σταµατήσει ὁ ἐμφύλιος πό- λεμος, μὲ μιὰ ἔντιμη δηµμοκρατικὴ συνεννόηση, ὅπως τὸ ζητᾶ ἡ Πρ. Κυθέρνηση τῆς ᾿Ελεύθερης Ἑλλάδας. Κά:- µνουµε ἔκκληση στὴν προοδευτικἠ ἀνθρωπότητα γιὰ νὰ ἐκδηλώσει πιὸ ἐνεργὰ τὴν ἀλληλεγγύη της πρὸς τὸν ᾱ- γώνα τοῦ ἙΕλληνικοῦ λαοῦ, γιατὶ νίκη τοῦ λαοῦ µας ση- µαίνει σταθεροποίηση τῆς εἰρήνης γιὰ ὅλο τὸν κόσμο». μΙ ΕΙΗΜΙΕΣ ΠΛ ΤΗ ΣΚΙ ΤΟΥ ΠΑΙΝ. ΣΗΕΛΡΙΟΥ ΕΙΡΗΗΗΣ ΜΟΣΧΑ, Ἰ14.-- Ἡ ᾿Ὀργανωτικὴ ᾿Επιτροπὴ, ποὺ προ- ετοιμάζει τὸ παγκόσμιο συνέδριο τῶν ὁὀπαδῶν τῆς εἰρή- νης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ὀνόμαστε τὸν Γκὺ ΒΜτὲ Μπουα- σόν, Γ.Γ. τῆς Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημοκρατικῆς Νεολαίας, σὰν ἀντιπρόεδρο τοῦ Συνεδρίου Εἰρήνης τοῦ Παρισιοῦ. Ὁ πρόεδρος τῆς παγκοσμίου ᾿Ὀργάνωσης Φοι- τητῶν ὀνομάστηκε ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ ᾿Επιτροπὴ σὰν Γεν. Γραμματέας τοῦ Συνεδρίου. -Ὅπως µετάδωσε τὸ «Τὰς», ἔφθασε στὴ Μόσχα ἡ ἀντιπροσωπεία τῶν Κινέζων διανοουμένων καὶ δηµοσιο- γράφων, ποὺ θὰ πάρει µέρος στὶς ἐργασίες τοῦ παγκο- σµίου συνεδρίου εἰρήνης'τοῦ Παρισιοῦ. Στὴν ἀντιπροσω- πεία συμμετέχουν καθηγητὲς Πανεπιστημίων, καλλιτέ- χνες, συνδικαλιστὲς ἡγέτες καὶ ἀρχηγοὶ τῆς Πινέζικης Δημοκρατικῆς Πεολαίας. ΠΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΙΓΛΙΑΣ-ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟ, 14 (Ρέουτερ).- Ἡ Αγγλία καὶ ἡ Σο- θιετικἠὴ Ένωση ἔκαμαν προκαταρκτικὲς συζητήσεις τὴν Τρίτη, σχετικἁ μὲ τὶς ἀρχὲς, πάνω στὶς ὁποῖες μποροῦσε νὰ στηριχθεῖ ἡ σύναψη ἐμπορικῆς συμφωνίας γιὰ ἕνα χρόνο. Οἱ συζητήσεις ἔγιναν μεταξὺ τοῦ Χάρολὸ Οὐἵῖλ- σων, Αγγλου ὑπουργοῦ τοῦ ἐμπορίου καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σοθιετικῆς ἐμπορικῆς ἀποστολῆς στὸ Λονδῖνο. Σχετικἁ ὁ ἐργατικὸς θουλευτὴς Πλὰτς Μὶλλς δήλω- σε σήµερα στὴ βουλή, πὠὼς θὰ σημειωθεῖ μαζικὴ ἀνεργία στὴν ᾽Αγγλία, ἂν ὑπάρξει ὑποχώρηση στὴν πίεση τῶν συντηρητικῶν καὶ τῶν ἀμερικάνων, ποὺ θέλουν τὸν τερ' ματισμὸ τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων τῆς ᾿Αγγλίας μὲ τὴ Σοθιετικὴ “Ένωση. Ὁ θουλευτὴς Μποτόμπλεῦ, γραμµα- τέας γιὰ τὸ ἐξωτερικὸ ἐμπόριο, σ᾿ ἀπάντηση τόνισε πὼς «εἴμαστε ἀνυπόμονοι νὰ συνάψουµε συμφωνία μὲ τὴ Σο- θιετικἠὴ Ένωση». Ὁ Μποτόμπλεῦ πρόσθεσε ὅτι «ὁ ἔλεγ- χος στὴν ἐξαγωγὴ ὁρισμένων ἐμπορευμάτων γιὰ λόγους ἀσφάλειας, δὲν θὰ ἐμποδίσει τὴν ἀνάπτυξη χρήσιμων ἐμπορικῶν σχέσεων μὲ τὴν ᾿Ανατολικὴ Εὐρώπη». ἡ ΝΕΝΗΙ ἸΠΤΛ ἣῃ ΠΙΕΞΛΧΘΕΗΙ ΙΝΗΟΨΙΦΙΣΗΛ ΠΗ Τ0 ΠΤΗΤΙΚΟ ΣΤΗΦΟΠΑ ΡΩΜΗ, 14.-- Όπως δημοσιεύει σήµερα ἡ ἐφημερίδα «Οὐνιτά», ὄργανο τοῦ Κ. Κ. ᾿Ιταλίας, σὲ πολλὲς πόλεις τῆς χώρας συνεχίζουνται καθημερινά ὀγκώδεις διαδηλώ- σεις καὶ συλλαλητήρια διαμαρτυρίας ἐνάντια στὸ Βο- ρειοατλαντικὀ σύμφωνο. Σὲ μιά ἀπὸ τὶς συγκεντρώσεις αὐτὲς μίλησε ὁ ἡγέτης τῶν ᾿Ιταλῶν Σοσιαλιστῶν Πιέτρο Μέννι, ποὺ τόνισε ὅτι ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Βορειοατλαντικοῦ συμφώνου δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ δεσμεύει µόνο τὸν Βτὲ Γκάσπερι καὶ ὄχι τὸν ᾿Ιταλικὸ λαό. Ὁ ΠΒέννι ζήτησε ἆ- πὸ τὴν Κυθέρνηση νὰ κάµει δημοψήφισμα γιὰ νὰ έκφρα- στεῖ ἡ πραγμµατικἡ θέληση τοῦ λαοῦ πάνω στὴν ὑπογραφὴ τοῦ Βορειοατλαντικοῦ συμφώνου ἀπὸ µέρους τῆς'Ιταλίας. 0! ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 14.-- Πάνω ἀπὸ 500 χιλιάδες ἐρ- γάτες τῆς ἐλαφρᾶς θιοµηχανίας στοὺς δυτικοὺς τομεῖς τῆς Γερμανίας, κατέθηκαν σὲ συλλαλητήρια διαµαρτυ- ρίας ἐνάντια στὸ Καταστατικὀὸ διαμελισμοῦ τῆς χώρας, ποὺ ἑτοιμάστηκε ἀπὸ τὴν ᾽Αμερική, τὴν ᾽Αγγλία καὶ τὴ Γαλλία. Τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα τῆς Δυτικῆς Γερμα- γίας μὲ ἀνακοίνωσή του τονίζει πὼς «τὸ Καταστατικὸ διαμελισμοῦ τῆς Γερμανίας ἀφαιρεῖ ὅλα τὰ δικαιώµατα ποὺ δόθηκαν στὸ Γερμανικὸ λαὸ μὲ ὀάση τὴ συμφωνία τοῦ Πότσδαμ, καὶ ἔχει σκοπὸ νὰ µεταθάλει τὴ Δυτικὴ Γερμανία σὲ ἀποικία καὶ πολεμικὸ προγεφύρωμα τῶν ἰμπεριαλιστῶν ἑνάντια στὴ Σοθιετικἠ “Ενώση». , ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤ0 ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΟΣΧΑ, 14.- Τὰ Σοθιετικὰἀ Συνδικάτα, μὲ τὴν εὖὐ- καιρία τῆς Πρωτομαγιᾶς, ἔστειλαν προσκλήσεις σὲ πολ- λὲς συνδικαλιστικὲς ὀργανώσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ, καλών- τάς τες νὰ παρευρεθοῦν στοὺς πανηγυρικοὺς γιορτασμοὺς ποὺ θὰ γίνουν στὴ Μόσχα. ᾿Ανάμεσα σὲ ἄλλες, δήλωσαν ὅτι δέχουνται τὴν πρόσκληση τῶν σοθιετικῶν συνδικάτων καὶ ἀρκετές βρεττανικὲς συνδικαλιστικὲς ὀργανώσεις. Τοῦτο προκάλεσε τή δυσαρέσκεια τοῦ Συµθουλίου τῶν Βρεττανικῶν Συνδικάτων (Γ{Ο), ποὺ πρὀκειται νὰ ἐξετάσει τὴ λήψη µέτρων ἐνάντια στὶς ὀργανώσεις ποὺ δέχτηκαν τὴν πρόσκληση. 9. ο ο. ο. ο... « ολ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Ωρα Π ΥΡΕΝΗΙΗ ΤΗ] ΛΟΡΝΤ ΤΑ ΛΙΕΙΛΗ ΕΙΒΟΠΗΙ ΣΤΗΝ ΛΛΒΛΗΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ, 14. (Ιδιαίτερο τηλεγράφημα «Βέου Δη- µοκράτη»).-- Σύμφώνα μὲ ἐγκυρότατες πληροφορίες, ἡ Κυδέρνηση τῆς ᾿Αθήνας ζήτησε πρὸ ἡμερῶν ἀπὸ την Οὔ- άσιγκτων τὴν ἄδεια νὰ εἰσθάλει στὴν ᾽Αλθανία. Μέχρι τῆς ὥρας δὲν γνώστηκε ποιὰ ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ Στέ- ἴτ ἨἩτηπάρτμεντ. Εξ ἄλλου, ὁ Μπέδιν, μὲ ὑπόμνημά τοι πρὸς τὸν Ατσεσον, συνιστᾶ στὶς ᾿Ενωμένες Πολιτείες νὰ δώσουν µεγαλύτερην ἀκόμη θοήθεια στὴν Κυξέρνηση τῆς ᾿Αθήνας, ἰδίως σὲ καταδιωκτικά, σὲ θομθαρλιστικἀ καὶ πολεμικὸ ὑλικό, ποὺ εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὸν εξοπλι- σμὸ τῶν μονάδων κρούσης. Ὅπως ἀναφέρει σχετικὰ τὸ «Νταίηλυ Ἠτέλεγκραφ», τὸ πιὸ πάνω ὑπόμνημα συντά- θηκε ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ Βρεττανικοῦ Αὐτοκρατορικοῦ Επιτελείου Στρατάρχη Σλίμ, ὁ ὁποῖος τονίζει πὠὼς «φέτος εἶναι τελείως ἀπίθανη νίκη κατὰ τῶν ἀνταρτῶν, ἂν δὲν αὐξηθεῖ ἡ ἀριθμητικὴ δύναµη καὶ ὁ ἐξοπλισμὸς πυρὸς τοῦ στρατοῦ».

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2p
Κρίσεις 2p
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ 1p
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΖΗΤΑ ΑΔΕΙΑΝ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 1p
ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 1p
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ 1p
Ο ΝΕΝΝΙ ΖΗΤΑ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 1p
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΡΩΣΣΙΑΣ 1p
ΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 1p
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 1p
ΤΟΝ ΞΕΘΑΦΤΟΥΝ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ 1p
Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 1p
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΟΠΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΛΙΡΩΝ 1p
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΠΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1p
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Πολιτισμός 1p
Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙ 1p
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΚΤΥΠΑΤΕ ΑΛΥΠΗΤΑ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ 1p
Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΖΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1p
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1.000 ΛΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΒΕΛΛΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1p