Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-16

2η σελίδα Ψ κο «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» “ΕΙΚΟΦΡΟΣΥΗΗ” ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΑΝΑ Ἡ Α. Ε., λόρδος Γουίν- στερ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας του υἱοθέτησε μιὰ νέα ταχτική, διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ταχτικὴ ποὺ ἆκο- λουθοῦσαν οἱ προηγούμενοι Κυθερνῆτες. Μὲ εὐκαιρία τὶς γεωργικὲς ἐκθέσεις καὶ τὶς δεξιώσεις τῶν μουχτά- Ρρῃδων, ἔκαμε πολὺ περισ- οότερες δηµόσιες ἐμφανί- σεις στὰ χωριά, παρα οἱ ἄλλοι κυθερνῆτες, ἐνῶ τὸ περιεχόµενο τῶν λόγων του ταν σὲ πολλὰ σηµεία κα- θαρὰ πολιτικὸ καὶ δὲν πε- ριοριζόταν στὰ ντόπια ζητή µατα. Αν κρίνουµε ἀπὸ τὶς ὥς τὰ τώρα ἐμφανίσεις τοῦ προσωρινοῦ κυθερνήτου, ᾱ- κολουθεῖ κι αὐτὸς τὴν ἵ- δια πολιτική. Δυὸ εἶναι τὰ θέµατα γύρω ἀπὸ τὰ ὁ- ποία περιστρέφονται οἱ ἐπί σοηµοι λόγοι πρὸς τοὺςκατοί κους τῆς ὑπαίθρου. Τὸ ἕνα εἶναι προπαγάνδα γιὰ τὴ «στοργικὴ» κυθερνητικὴ ράση καὶ ἀπάντηση στὴν η ποὺ κάµνουν ἐνάν- τια κυθέρνηση «ωνεύ- θυνα» πρόσωπα. Τὸ ἄλλο εἶναι ἡ ἀντισοθιετικὴ, ἀντι- κομμουνιστική προπαγάν- δα καὶ ἡ ἐξύμνηση τῆς δη- µοκρατίας δυτικοὺ τύπου ποὺ συνοδεύεται μὲ ἐκκλή σεις πρὸς τὸ λαὸ τῆς Κύ- πρου νὰ ὑπερασπίσει τὸ δημοκρατικό του καθεστώς ποὺ τὸ ἀπειλοῦν ὡρισμένοι θάρδαροι λαοί. Σκοπεύου- µε νὰ δείξουμε τὶ ἀξία ἕ- χει ἡ δημοκρατία δυτικούς τύπου γιὰ τὴν Κύπρο καὶ τὸν κόσµο ὅλο, καὶ τὶ εἴ- δους εὐημερία ἔφερε στὸν τόπο ἡ στοργικὴ φροντίδα τῆς ἐδῶ κυθέρνησης. Πρὶν σὲ τὸν κόπο νὰ κάνουμε μερικὲς ὅμως προχωρήσουμε τέτοια κριτικὴ ἀξίζει διαπιστώσεις. Πρῶτ) ἀπ᾿ ὅλα δέν εἴνε τυχαῖο πὼς ἡ Κυθέρνησ: διάλεξε τὴ µμεταπολεμικὶ περίοδο, γιὰ νὰ κάνει μιὸ πέτοια ἔντονη καὶ συστη- μπι προπαγάνδα, ὅπως ἐν εἶναι τυχαῖο πῶς ὕστε ρα ἀπὸ 70 χρόνια ἡ κυξέρ- νηση ἱδρύει μόνιμο Γραφείο Πληροφοριῶν.Δὲν εἶνε ἐπί- σης χωρὶς σημασία τὸ ὅτι! κάθε µέρα ἕνας κυθερνήτης͵ καταδέχεται νὰ γυρίζει τὰ χωριὰ καὶ νὰ προσπαθεῖ νὰ στρέψει τὸ ρεῦμα τῆς κοι- γῆς γνώμης μὲ τὸ µέρος τῆς κυθέρνησης. Ἡ ἀλλα- γὴ αὐτὴ ὀφείλεται ὥς ἕνα σημεῖο στὸ ὅτι ἡ ᾽Αγγλικὴ Κυθέρνηση, χωρὶς νὰ ἐγκα- ταλείψει καθόλου τὶς κατα- πιεστικὲς µέθοδες διακυ- θέρνησης, ἔχει σήµερα πε- ρισσότερη ἀνάγκη ἀπὸ πρὶν νὰ φαίνεται πὼς κυθερνᾶ Φιλελεύθερα. Κυρίως ὅμως ἡ ἀλλαγὴ ὀφείλεται στὸ ὅ- τι οἱ Δυτικὲς δυνάµεις, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν ᾽Αμερικὴ καὶ την ᾽Αγγλία, προετοι- µάζουνται γιὰ πόλεμο καὶ ἰδιαίτερα στὸ ὅτι µετατρέ- πουν τὸ νησί µας σὲ πολε- μικὴ θάση. Ἡ θάση αὐτὴ θὰ ἔχει τόσο πιὸ µεγάλη ἀξία, ὅσο πιὸ εὐνοϊκὰ διά- κειται ὁ λαὸς τῆς Κύπρου πρὸς τὴν κυθέρνηση καὶ ὅ- σο πιὸ µεγάλη ἀπήχηση 6ρί σκει ἡ ἀντικομμουνιστικὴ προπαγάνδα. Ετσι πρέπει νὰ δοῦμε τὴν ἔνταση τῆς κυθερνητικῆς προπαγάν- δας σὰν ἕνα µέρος τῆς προ σπάθειας τῶν δυτικῶν δυνά µεων νὰ αἱματοκυλήσουν τὸν κόσµο. Αὐτὸ μᾶς ὁδηγεῖ καὶ σὲ μιὰ ἄλλη διαπίστωση: πὼς ψ κυδθέρνηση καὶ ἡ «ἐθνι- κοφροσύνη» στέκουνται πο λὺ κοντὰ ἰδεολογικά, κι’ ἂς φωνάζει ἡ «Ἐθνικοφροσύ- γη», πῶς διεξάγει ἀγώ.. γα γιὰ τὴν “Ενωση. Στὴν᾽ πραγματικότητα ἡ δάση! της προπαγάνδας καὶ τῆς! δράσης καὶ τῶν δυό, εἶναι! Ὦ ἐκστρατεία ἐνάντια στὸν: κομμουνισμό. Οἱ ἐθνικόφρονες θέλουν νὰ παρουσιάζονται πῶς ἆᾱ- κολουθοῦν ἀδιάλλαχτη ἕνω τικὴ πολιτικὴ καὶ ἰσχυρί- ζονται πὼς ἡ πολιτικὴ τους αὐτὴ ἔφερε τὴν κυώέρνηση σὲ δύσκολη θέση. Ας δοῦ- µε τί εἶναι ἡ ἁδιάλλαχτη αὐτὴ πολιτική. Τὸ τέλος τοῦ πολέμου ἦταν ἡ πιὸ κατάλ- ληλη ἐποχὴ γιὰ νὰ ἐνταθεῖ ὁ ἑνωτικὸς ἀγώνας καὶ νὰ μπεῖ τὸ ζήτηµά µας µπρο- στὰ στὴ διεθνῃ κοινὴ γνώ- µη καὶ στὸν Ο.Η.Ε. Τί ἔκα- μαν οἱ «ἐθνικόφρονες» Μα- ταίωσαν κάθε προσπάθεια νά μπεῖ τὸ ἑνωτικὸ ζήτημα σὰ διεκδίκηση προστὰ στὸν Ο.Η.Ε., γιά νὰ μὴ φέ- ρουν δῆθεν σὲ δύσκολη θέ- ση τὴ φίλη καὶ σύμμαχο ᾿᾽Αγγλία. Ὁ λαὸς τῆς Κύ- πρου θυμᾶται ἀκόμα τὶς δηλώσεις τοῦ Δέρόη πὼς στὴν ἀνάγκη θὰ μποροῦσε νὰ ἀναθληθεῖ καὶ γιὰ ἑκα- τὸ ἀκόμα χρόνια ἡ ἕνωση. Αὐτὸ, στὴ γλῶσσα τῆς «ἐ- θνικοφροσύνης», λέγεται ἆᾱ- διάλλαχτη ἑνωτικὴ πολιτι- κή, μὰ γιὰ τὸ λαὸ εἶναι χαν τάκωµα τῆς “Ενωσης. Ἡ πολιτικὴ τῆς Βρεττανι- κῆς κυθέρνησης εἶναι σήµε- ρα καθαρὰ «ἀντικομμουνι- στική. Οἱ Κύπριοι «ἐθνικό- Φρονες», ἐπίσης, δὲν ἔχουν να δείξουν ἄλλη δράση ἀπὸ τὴν ἄφθονη κοµµουνι- στοφαγία! Στὴ δ,εξαγωγὴ τοῦ ἀγώνα τους ἐκλιπαροῦν κυριολεχτικὰ τὴν κυθέρνη- ση νὰ τοὺς ἀκούσει καὶ νὰ πάρει πιὸ αὐστηρὰ µέτρα γιὰ νά..ἐξαλείψει τὸν κοµ- μουνισμὸ ἀπὸ τὴν Μύπρο. ΛίΥο πρὶν ἀπὸ τὴν ἐθνική µας γιορτὴ μὲ ἄρθρο στὸ «ὌἜἛθνος παρακαλοῦσαν τὴν κυθέρνηση νὰ ἀπαγο- ρεύσει στοὺς κομμουνιστὲς γὰ γιορτάσουν, γιατὶ ἁλιώ- τικα ἡ στάση της θὰ χα- ρακτηριζόταν σὰν άνθελλη γική. Βλέπετε, τὸ ὅτι ἡ Ἁγ- γλία κατέχει τὴν Κύπρο δὲν εἶναι καθόλου ἀντίθε- τς μὲ τὴν ἀγγλοελληνικὴ φιλία, μὰ ἀνθελληνικὴ στά- ση δείχνει ἡ κυθέρνηση, ὅ- ταν δὲν ἐφαρμόζει ἀμέσως τὶς ὑποδείξεις τῆς «ἐθνικο- Φφροσύνης» γιὰ συντριθὴ τῶν κομμουνιστῶν. Ἡ «ἐθνικοφροσύνη» θέλει νὰ παρουσιάσει τὸν ἀντι- κομμουνιστικό ἀγώνα της σὰν ἐθνικό, μὲ τὸ κουτο:- πόνηρο ἐπιχείρημα, πὼς ὁ γύριος λόγος ποὺ δὲ δίνει ἡ ᾽Αγγλία τὴν Κύπρο στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ ἐδῶ ἀνά- πτυξη τοῦ κομμουνισμοῦ. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ «ἔθνικο- Φροσύνη» πρέπει νὰ συνερ- γαστεῖ μὲ τὴν κυθέρνηση, γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ κομ. μουνισμοῦ ἀπὸ τὴν Κύπρο, ὁπότε, ἀφοῦ θὰ λείψει κάθε ἐμπόδιο, ἡ ᾽Αγγλία θὰ πα- ραχωρήσει ἀμέσως τὴν Κύ- προ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ ὅτι δὲν τὸ ἔκαμε ὣς τὰ τώρα, πρὶν παρουσιαστεῖ δηλαδὴ ὁ κομμουνιστικὸς κίνδυνος, ὀφείλεται σέ... ἀφηρημάδα ! Φυσικὰ ἐμεῖς αὐτὰ τὰ ϐε- ωροῦμε σὰν ἀπαράδεχτες γελοιότητες, ποὺ µόνο ἡ «ἐ- θνικοφροσύνη» θὰ μποροῦ- σε νὰ σερθδίρει στοὺς ἀάφε- λεῖς. Μδᾶς συκοφαντεῖτε, θὰ φω νάξουν μερικοὶ «κέκκοι». Ἐμειῖς ἰσχυριστήκαμε ἆ- πλῶς πὼς ἡ ἀνάπτυξη τοῦ κομμουνισμοῦ ἀποτελεῖ πρὀ φαση γιὰ τὴν ᾽Αγγλία καὶ ὄχι πραγµατικὴ αἰτία. Μα ἂν εἶναι ἔτσι, πῶς νὰ ἐξη- νήσουµε τὴ στενὴ συνεργα- οία μὲ τὴν κυθέρνηση στὸν ἀντικομμουνιστικὸ ἀγώνα καὶ τὴν ὁλότελη ἐγκατάλει- Ψη κάθε προσπάθειας γιὰ τὴν Ένωση, ὂν ἐξαιρέσου- µε θέθαια τὸ «Ἔνωσις καὶ µόνον “Ενωσις» ποὺ δὲν εἶναι καθόλου, μὰ καθόλου ἐθνικὸς ἀγώνας παρὰ μιὰ κενολογία Ἡ διακυθέρνηση μιᾶς ἆᾱ- ποικίας δὲ μπορεῖ νὰ στη- ρίξεται µόνο πάνω στὸν ὁ- ποιοδήποτε καταναγκσσµ. Γι αὐτὸ ἀκριθῶς ἡ κυθέρ- νηση προσπαθεῖ νὰ προσε- παιριστεῖ μιὰ µερίδα τῶν Κυπρίων καὶ νὰ παρουσιά- σει μπροστὰ στὴν Βρεττα- νικὴ καὶ παγκόσμια κοινὴ γνώμη πῶς οἳ πιὸ πολλοὶ Κύπριοι ἐπιδοκιμάζουν τὴν ᾽Αγγλικὴ κατοχή. Οχι µόνο ἡ πολιτικὴ τῆς «Ἐθνικοφροσύνης» δὲ δυ- σκολεύει τὴ Βρεττανικὴ κυ- θέρνηση, μὰ ἀντίθετα τὴν εὐκολύνει στὸ νὰ ἀρνεῖται νὰ δώσει τὴν Κύπρο στὴν Ἑλλάδα. Καμμιὰ ὁασικὴ διαφορὰ δὲ χωρίζει τὴν κυ- θέρνηση ἀπὸ τὴν «ἔθνικο- Φροσύνη». Ὑπάρχουν φυσι- κἁἀ διαφορὲς σὲ δευτερεύ- οντα ζητήµατα. Ἡ κυθέρ- νηση τῆς Κύπρου, ὅπως καὶ κάθε κυθέρνηση στὶς καπι- ταλιστικὲς χῶρες, εἶναι ὄὅρ- γανο τῶν ταξικῶν συµφε- ρόντων τῆς ἀστικῆς τάξης. Μὰ σὲ μιὰ ἀποικία άντιπρο σωπεύει τὰ συμφέροντα ὄχι µόνο τῆς ντόπιας καπιτα- λιστικῆς τάξης μὰ καὶ τῶν µονοπωλίων τῆς µητρόπο- λης. ὌἜτσι παρουσιάζονται κάποτε διαφορὲς ἀνάμεσα στὴν κυπριακὴ «ἐθνικοφρο- σύνη» καὶ τὴν κυθέρνηση, διαφορὲς ὅμως ποὺ εἶναι ᾱ- σήµαντες μπροστὰ στὰ θα σικἁὰ κοινὰ συμφέροντα ποὺ τοὺς συνδέουν. Ηταν μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡἢ ἁἀστικὴ τάξη τῆς Κύπρου, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων ὑπό- δουλών χωρῶν, ἔκαμνε ἐθνι κὸ ἀγῶνα. Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ ἀγώνας αὐτὸς ῆταν γλιαρός, γεμάτος συµόιθα- σμοὺς καὶ προδοσίες, μά στὸ σύνολό της ἡ ἁἀστικὴ τάξη προσπαθοῦσε νὰ πετύ- χει τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάστα ση. Μὲ τὴν ἀνάπτυξη ὅμως τῆς ἐργατικῆς τάξης, ἡ μεγαλοαστικὴ τάξη πέρασε ἀνοιχτὰ στὴν προδοσία, συμμάχησε μὲ τὴν κυθέρ- γηση καὶ προσπαθεῖ νὰ χτυ- πῄσει τοὺς : κομμουνιστὲς, ποὺ στἁ χέρια τους ἔχει πε- ῥράσει ἡ ἡγεσία τοῦ ἔθνι- κοῦ ἀγώνα. Ὅταν ὁ λαὸς θλέπει τοὺς «ἐθνικόφρο- νες» νὰ χειροκροτοῦν γιατὶ φυλακίστηκαν οἱ λαϊκοὶ ᾱ- γωγνιστὲς διαλαλώντας τὸν ἐθνικὸ πόθο τῆς Κύπρου, ὅ- ταν τοὺς ὀλέπει πρόθυµους νὰ δεχτοῦν κάθε καταπιε- στικό, ἀντιλαϊκὸ μέτρο, καὶ γὰ συμφωνοῦν μὲ τὴ µετα- τροπὴ τῆς Κύπρου σὲ πο- λεμικὴ δάση, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀντιλαμθάνεται πόσο κούφιος εἶναι ὁ ἕνω- τικὸς ἀγώνας τῆς «ἐθνικο- φροσύνης». Έτσι ἡ «ἐθνι- κοφροσύνη» ὁὀλοένα καὶ πιὸ πολὺ ἀπομονώνεται ἀπὸ τὸ λαό. Ἡ ἀἁπομόνωση αὐτὴ, ἀποτελεῖ μεγάλοθῆμα πρὸς τὰ µπρός, γιατὶ µόνο ἔτσι μπορεῖ νὰ διεξαχθεῖ ἆπο- τελεσματικὸς ἐθνικοαπε- λευθερωτικὸς ἀγώνας. ααροθδαοαοσςαααδαραακδδαδαάαλδασςθα δα αραβ. αδθδόςς, ΠΡΟΣΟΧΗ! Τὰ παπούτσια σας στὸν ΙΛΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΛΙΡΙΣΗΟΗ ΚΛΙΣΚΕΊΗΣ ΠΟΛΜΗΛΤΟΗ Οδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. 9 (ΠαλαιόνκΚαπνεργοστάσιον) Θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. ᾿Ἐπισκεφθῆτε µας γιὰ νά πεισθητε. Πρατήρια: Βαρλαάμ, Λήδρας 136, Λευ- κὠσία. Κ. Κουννᾶ, Ἑρμοῦ 6, Βα- ρώσια. Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ Σία, Κτῆμα-Πάφος. ΠΡΟΣΟΧΗ ὍὉ κ. ᾿Ανδρέας Λυσιώτης κάµνει γνωστὸ στοὺς κατοί- κους τῆς περιοχῆς Σολέας, ὅτι τὸ καρεκλοποιεῖον του βρίσκεται εἰς τὸ Καλὸν Χω- ρίον, Λεύκας, ὅπου κατασκευ άζει καὶ ἐπιδιορθώνει καρέ- κλες. ᾽Αναλαμόάνει ἐπίση: τὴν παράδοσιν σ᾿ ὁποιοδή- ποτε µέρος τῆς περιοχῆς. Ἱλ ΜΠΙΝ ΤΟ ΙΣΟΛΤΙΣ θλάὰ ΕΝΙΟΣ 24 ΩΡΩΝ . ἐξαιρετικὸ ᾽᾿Απὸ αὔριον Κυριακήν. «Π ΜΑΝΤΟΝΝΑ ΣΑΛΛΥ ΓΚΡΑΙΗ ΑΝΔΕΕΑ (ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΙΤΙΗ) Ὁδὸς ᾿Αραστάᾶ, ἀριθμ. 9. ὃν ΠΡΟΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ μ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ἁ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΛΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΛΦΟΣ: «ΠΑΛΛΑΣ» Σήµερον Σάόόατον ΜΟΝΟ, σὲ τρεῖς παραστά- σεις, ὥρα 3.30, 6.30 καὶ 9.15 μ.µ., προθάλλεται τὸ Ὅρ ΕΘΡΠΟΒΡΕΥΤΗΣ ΤΠ ΠΗΣΙΝ” Μὲ τὸν ἠρωϊκὸ κάου-μπόῦ ΤΣΙΑΡΛΣ ΣΤΑΡΡΕΤ ΤΖΗΝ ΚΕΝΤ. Τὸ συμφέρον τῆς κάθε οἰκογένειας εἴναι νὰ πάρει τὰ παπούτσια της ἀπὸ τὸ ἴ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ος κάου-μπόῦ ΤΩΝ ΕΡΒΡΑΧΟΝΣ ΜΑ'ΙΚΛ ΓΟΥΤΛΤΙΓΚ ΠΑΥΛΙΔΕΙ ως . ΑΣΠΡΑ ΤΗΣ ΓΥ- ΜΠΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. Λειαγοπῶλες Τσιγάρων ΦΟΝΙΤΑΙ |! Χάρις εἰς τὴν ἀνακάλυψιν ἑνὺς ᾿Αμε- ! οικανοῦ ἰατροῦ, σῶς εἶναι δυνατὸν τώρα ᾿ γ᾿ ἀπαλλαγῆτε ἀπὸ τὸν ἀποπνικτικὸν, βῆ: χα, δύσκολον ἀναπνοὴν καὶ τὸ καταῦλι- πτιχκὸν ἆσθμα, σκοτώνοντες τὰ πραγμα» τικἀ αἴτια τοῦ ἄσόματος, ἥτοι τὰ µικρό- δια εἰς τὸ αἷμα. Οχι πλέον πολυδάπαναν ἐνέσεις καὶ ἐνοχλητικόν κάπνισμα, Τὸ νέον τοῦτο εὕρημα, τό δ[εντάκο, ἀρχίζει τὴν ἐνέργειάν του ἐνιὸς ὃ λεπτῶν' σκο: τώνει τά µικρόδια τοῦ ἄσθματος, καῦα»: ερίδει τὸ αἷμα καὶ ἀποκαθιστᾶ τὴν. ζωτι- κότητα οὕτως ὥστε νά δύνασδε νά χοι- μᾶσδε βαθέως καθ’ ὅλην τὴν νύχτα, νά τρώγητε ὅμτιδήποτε, νά ἐργάζεσθε χαὶ ν᾿ ἀπολαμθάνετωι τὴν ζωήν. Τὸ Μεντά»κφ εἶναι τόσον ἀποτελεσματικὸν ὥστε σᾶς |! ἐγγυᾶται ἐλευθέραν ἐναπνοὴν ἐντὸς 24 ὡρῶν καὶ τελειωτικὸ σταμάτημα τοῦ ἄσθματος ἐντὸς δημέρου ἢ ἐπιστροφὴν τοῦ ἀντιτίμου ἐάν ἐπιστρείνετε τὸ κενὺν περικάλυµµα. Προμηθει θῆτε τὸ Μεντά- κο σήμερον ἀπὸ τὸν φαρμακοποιύν σας. | | | ἡ | . Ἡ ἐγγύήσις σᾶς | Μεντάνκο πρΏστατεύει, | Παύει: Άσθμα, Βρογχίτιδα, ὄννάχι. Λευκωσίας καὶ Ἐπαρχίας στὸ ΜΠΑΡ ΣΥΜΕΟΥ, Προμηθεύεστε τὰ τσιγάρα σας ἀπὸ τὸ ΜΙΑ ΙΧ ΙΑΝ (ΝΡΙΝ Ὁδὸς Ἑρμοῦ, ἀρ. 186. Εργαζόμενοι ᾿Αγοράζετε τὰ τσιγάρα σας µόνο ἀπὸ τοὺς λεια- νοπῶλες ποὺ παίρνουν τὰ τσιγάρα τους ἀπὸ τὸ ΛΑΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ Ἐπιμέγετε σ᾿ αὐτό. λ. ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΙΗΤΗΜΑΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΛ0 τοῦ συγεργατισμοῦ στὴν Κύπρο Ἡ Κυθέρνηση, µέσο τῶ»] διαφόρων ἐκπροσώπῶών της, δέν ἄφησε εὐκαιρία ποὺ νὰ μὴ διακηρύξει τὸ µεγάλο, ἐνδιαφέρο της καὶ τὲς ἀκού-ι ραστες φροντίδες της γιά τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Σὐνεργα- τισμοῦ καὶ τὴν ὑποθοήθηση τῶν ἀγροτικῶν στρωμάτων, οτὴν ὑπερπήδηση τῶν δυσκο λιῶν τους, µέσο ἀκριθῶς αὐτοῦ, τοῦ πραγματικἀ σω- τήριου Συνεργατισμοῦ. Καὶ οἱ ἔντιμοι ὑπουργικοὶ Σύμ- 6ουλοι πάνω στὰ ἀγροτικὰ ζητήµατα, ποὺ ἀπὸ λίγες ἑ- θδομάδες θὀρίσκουνται στὴν Κύπρο, γιὰ ἐξέταση τῶν ἆ- γροτικῶν συνθηκῶν, δὲν πα- ῥράλειψαν νὰ πλέξουν ἐγκώ- µια γιὰ τὶς σημαντικές... πρόοδες, ποὺ πραγµατοποιή- θηκαν στὴν ἀγροτικὴ παρα: γωγή, ὕστερα «ἀπὸ.. τὶς προσπάθειες τῶν σχετικῶν Κυθερν. Τμημάτων. Ας μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ δια- Φφωνήσουμε μὲ τοὺς ἴσχυρι- σμοὺς τῶν ὑπουργικῶν ἄπε- σταλµένων, ὄχι, βέθαια, ἀπὸ ἁπλῆ διάθεση ἀντιπολίτευ- σης, ἀλλὰ γιατὶ τὰ γεγονό- τα διαμφισθητοῦν τοὺς ἰσχυ- ρισμοὺς αὐτούς. Οἱ συνθῆκες ζωῆς καὶ κίνησης τοῦ σύνερ- γατισμοῦ εἶναι γιοµάτες ἀπὸ δυσκολίες καὶ ἐμπόδια, τὰ ὁποῖα μποροῦσαν ἄμεσα καὶ μὲ µεγάλη εὐκολία νὰ λεί- ψουν, ἄν ἡ Κυθέρνηση καὶ τε ἁρμόδιο κυθερνητικὸ τμῆμλ ἤθελαν. Οἱ δυσκολίες αὐτὲς καὶ τὰ ἐμπόδια μελετήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἀγρότες µας καὶ σὲ ἐπανειλημμένα ὑπομνήμα- τά τους πρὸς τοὺς ἁρμόδιους ὑποθλήθηκαν οἱ πιὸ λογικὲς εἰσηγήσεις γιὰ τὴ διόρθωση τῆς ὅλης κακῆς κατάστασης. Ἡ Κυθέρνηση, ὅμως, καὶ τὸ ἁρμόδιο Τμµῆμα, μὲ τὴ στά- ση τους, ἔδειέαν πὼς δὲν λαμ. θάνουν ὑπόψη τὶς εἰσηγήσεις αὐτὲς τοῦ λαοῦ πού, ἂν ἐ- φαρμοστοῦν, θὰ κάµουν τὶς συνεργατικὲς ὀργανώσεις πραγματικὸ ὅπλο ὑπεράσπι σης τῶν λαϊκῶν συµφερόν: τῶν. Ἕνα µεγάλο ἐμπόδιο, για παράδειγµα, ποὺ µπαίνει μπροστά στὴν ἐξέλιξη ' τοῦ συνεργατισμοῦ, εἶναι οἱ ἔχτε ταµένες ἐξουσίες τοῦ ἐφόρου σὲ βάρος τῶν ἐξουσιῶν τῶν συνεργατιστῶν. Αλλο, εἶναι ἡ εὔνοια σὲ μιὰ παράταξη, ποὺ παρατηρήθηκε σὲ πολ- λὲς περιπτώσεις, ὑπὸ τὸ πρόσχηµα τῆς ἐξασφάλισης τῆς πιὸ κατάλληλης διοίκη- σης τῶν συνεργατικῶν. Στὸ Παλαίκυθρο, συγκε- κριµένα, ἐπικρατεῖ µεγάλη Συσαρέσκεια μεταξὺ τῶν µε- λῶν τῆς συνεργατικῆς καὶ γενικώτερα τῶν κατοίκων, ποὺ μὲ τὶς ἑθδομαδιαῖες κα- ταθολές τους στηρίζουν μιὰ µεγάλη συνεργατικἡ μὲ 950 περίπου µέλη, ἀπὸ τὴν στά- ση τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Γραμματέα τῆς Συνεργατι- κῆς, τὴν ὁποία ὁ ἔφορος ἆ- νέχεται, τοὐλάχιστο, ἴσαμε σήµερα. Ετσι ἀπορρίφθη- καν αἰτήσεις γιὰ ἐγγραφὴ 40 μελῶν τῆς Λαϊκῆς Παρά- ταξης Παλαικύθρου, τὰ ὁ- ποῖα ἔχουν καὶ ἑθδομαδιαῖ- ες καταθολές, χωρὶς καμιὰ ῥάσιμη δικαιολογία. Μάλι- στα μπροστὰ στὸν ἀντιπρό- σωπο τοῦ ἐφόρου, ὁ ὁποῖος Κλήθηκε νὰ ἐξετάσει τὸ ζή: τηµα, παραδέχτηκε ἡ ἐπιτρ- πεία ὅτι οἱ λόγοι τῆς ἀπόρ- ριψης τῶν 40 αἰτήσεων ἦσαν παραταξιακοὶ, ἀλλὰ ἀντὶ νὰ καταδικαστεῖ ἡ πράξη τῆς ἐ-͵ πιτροπείας καὶ νἁ διορθωθε: : ἡ κατάσταση, γίν.ικε ὑπόδει-: ξη στοὺς ἀντιπροσώπους τῶν αἰτητῶν ποὺ ἀπορρίφθηκαν, νὰ τραθήξουν τὶς μετοχές τους, νὰ διαλυθεῖ ἡ συνερ- γατικὴἡ καὶ νά γλυτώσει τὸ Γραφείο ἀπὸ τὶς φασαρίες. Περιττὸ, βέθαια, νὰ σχολιά- σουµε περισσότερο τὴν πιὸ πάνω περίπτωση, γιατὶ μιλᾶ µόνη της καὶ φαίνεται κα- θαρἀ ἂν ἡ τέτοια κατάστασ.] προάγει ἢ µποδίζει τὴν ἀνά- πτυξη τοῦ συνεργατισμοῦ. Μομίζουµμε πὼς ὁ ἔφορος στὴν προκείµενη περίπτωση, ἔπρεπε, τοὐλάχιστο, νὰ ὑπο- δείξει τὴ στοιχειώδη τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ καταστα: τικοῦ, κατὰ τὶς ὁποῖες κάθε κάτοικος ἐνήλικος μπορεῖ νὰ γίνει µέλος τῆς Συνερ- γατικῆς, ἀρκεῖ νὰ μὴ ἐξα- σκεῖ ἐπάγγελμα καὶ νὰ μὴ ἀνήκει σὲ ὀργάνωση, τῆς ὁ- ποίας τὰ συμφέροντα εἶναι ἀντίθετα ἀπὸ τὰ συµφέρον- τα τοῦ συνεργατικοῦ ἱδρύ: ματος. Αὐτὴ ἡ περίπτωση ἀποτε- λεῖ μιά ἀπὸ τὶς δεκάδες, καὶ τὸ πρόόθληµα τῆς παραταξι-] ακῆς εὔνοιας εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλά. ᾽Αλλά, ἂν πρόκει- ται νὰ ἑἐξυπηρετηθοῦν τὰ πραγματικἁ συμφέροντα τῶν ἀγροτῶν, µέσο τῶν Σ.υνερ- γατικῶν ὀργανώσεων, ὀφεί- λουμε νὰ ἐργαστοῦμε ἀκού- ραστα καὶ συστηματικά γιὰ νὰ τὶς κάµουµε ἱκανὲς νὰ προσφέρουν πραγµατικἡ ἐἑ- ξυπηρέτηση στὰ ἀγροτικὰ στρώματα. ΧΡ. ΠΕΤΑΣ ΟΙΚΩΝ ὈΚ. |. Ἰακτικὴ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΟΤΙ Τ. Κ. 268, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΤΟΝΤΑ «ΜΙΝΕΡΒΑΣ» δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ Χ. καὶ διαρκής παρακαταθήκη λων τῶν σπεσιαλιτέ. Συσκευασία ἐπιμελημένη καὶ ποιότης ἐφάμιλλη τῶν καλυτέρων εὐρωπαϊκῶν τοιούτων. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΤΕ ΦΑΝΑΤΙΚΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΣΙ ΕΛΛΗΜΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ». Γενικὸς ἀντιπρόσωπος καὶ διανομµεύς: Κ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 3 ΒΟΗΘΑΤΕ ΤΗΝ Τηλ. 271, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΕΡΓΑΤΕΣΙΙ ᾿Ανδρικὰ, Γυναικεῖα καὶ Ἄτιμαι ΑΦΑΝΜΤΑ ΤΑ ΚΑΛΦΙΤΕΡΑ Ἅξ χΕιροπο!ΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ θὰ τὰ βρῆτε µόνο στὴν ΜΙΛΜΙΝ ΠΛΝΡΗΝ ΙΛΙΟΝ Λεύκωγος 10 -- 11. γέθη καὶ χρωματισμοὺς μὲ κρὲπ καὶ πετσί. Παιδικἁἀ σ᾿ ὅλα τὰ µε- ΣΤΩΣ ΧΑΜΗΛΑΙ ᾿Απὸ Λευκωσίαν 7.90 π.μ. 10.30 π.μ. 2 μ.μ. 4.30 μ.μ. ἴμι, 196 [ΡΛΝΗΙ ΜΗΝ τι. [90 Ὑπὸ ἵδρυσιν Λαϊκὴ Ἑταιρεία Μεταφορῶν. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΡ. 22Γ’ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Πληροφορεῖ τὸ ἀξιότιμον κοινὸν ὅτι ἀπὸ τῆς προ- σεχοῦς Δευτέρας, 18.4.49, ἀρχίζει γραμμὲς μὲ ταξὶ ἀπὸ Λευκωσίαν εἰς ᾽Αμμόχω- στον καὶ τἀνάπαλιν μὲ τὲς πιὸ λαϊκὲς τιµές. 5/- ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ. Ὄκορες ἀναχωρήσεως: Ἐλπίζομεν ὅτι θὰ τύχωµεν τῆς ὑποστηρίξεώς σας Ἡ γραμμῆ θὰ ἐκτελεῖται μὲ καινουργῆ αὐτοκί- γητα τῶν 3, 4 καὶ 5 θέσεων. Σιωφὲρ οἱ πλέον πε- πειραμένοι, ΓΡΑΦΕΙΟΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΝΑΜΤΙ ΞΕΝΟΔΟ- ΧΕΙΟΥ «ΟΘΕΛΛΟΣ», ΤΗΛ. 101. καθημερινὲς ᾽Απὸ ᾽Αμμόχωστοι 7.30 π.μ. 10.30 π.μ. 2 4.30 μ.μ. ΑΝΔΡΙΚΑ πρὸς ΧΑΜΗΛΑΙ ΤΙΜΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΜΑΣ, φ ΠΠΠΡΥΤΕΙΗ ΤΣΕΧΟΜΠΛΒΛΚΙΠΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, Μόλις παρελήφθησαν: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ἀπὸ 17/4 καὶ ἄνω. ΠΑΙΔΙΚΑ ἀπὸ 7/6): καὶ ἄνω. ὁλοδερμάτινα. 18/- καὶ 22/- τὸ ζεῦγος. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΡΜΟΥ 10, ΒΑΡΩΣΙΑ. [3 3 μ.μ. . [θεαματα | ὁ--.9--ο--δ ος... .--.--ρ φορ ο. ο Λευκωσία «Παλλάς». Ὁ ἐξολοθρευτὴς τῶν ληστῶν. «Λουκούδι». Κατάσκοποι στὴ Λισσαθῶνα. . ο ος «Παπαδόπουλος». ΝΜοσταλ- ο διευθυντής τοῦ Λαϊκοῦ γίες. Πρακτορείου Τύπου ἔστειλε Λεμεσὸς τελευταῖα τὴν παρακάτω ἐ- πιστολὴ στὸ διευθυντὴ τοῦ «ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΥ», μὲ τὴν ὁ- ποία τὸν πληροφοροῦσε πὼς ἀδυνατεῖ στὸ µέλλο νὰ συ- «Γιορδαμλῆ». Νῆσος τοῦ µυ- στηρίου. Β΄ ἐποχή. «Ριάλτο». Μ᾽ ἔκαναν δολο- φόνο. ) , ν ι Βαρώσι νεχίσει τὴν κυκλοφορία τῆς «Ἡραῖον». ᾿Ολυμπιακοὶ ἆᾱ- ἐφημερίδας του. γῶνες. «Αγ. Κύριε, «Ὀλύμπια», Μεξικάνικες νύ-| ᾿Επειδὴ τελευταίως παρα- χτες. τηρεῖται σηµαντικὴ πτώση Πάφος Ἐυγκλημµατίας χωρὶς μνήμη. Κερύνεια Τὸ παραστράτηµα. τῆς κυκλοφορίας τῆς έφημε- ρίδας σας, ὥστε νὰ θεωρεῖ- ται ἀσύμφορος ἡ κυκλοφο- ρία της ἀπὸ τὸ Πρακτορεῖον Λάπηθος μας, σᾶς πληροφοροῦμεν ὅτι ᾿Αριστοκράτης ληστής. ἀδυνατοῦμεν νὰ συνεχίσω- Καραθάᾶς μεν τὴν κυκλοφορίαν της, Μυστηριώδης θησαυρός. καὶ παρακαλοῦμεν φροντίσε- Λεύκα τε τὴν ἐξεύρεσιν ἄλλου πρα- κτορείου γιὰ τὴν προσεχῆ ἔκδοσίν σας. : (ὑπ) ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |! Τὸ τραγούδι τοῦ Βότου. Λευκόνοικο Μὴν τοῦ μέλιτος. . Λύση Διευθυντὴς». ) Ασπονδότεροι φίλοι. Ὕστερα ἀπὸ τὴ λήψη τῆς, Τρίκωμο Γπιὸ πάνω ἐπιστολῆς, ὁ κ. Χαμένο ὄνειρο. 'Θαλῆς Παπαδόπουλος, ἔστει- Γιαλο οσα Γλε στὸ συντακτικὸ προσώπι- ει Σουλιθάνς. |κὸ τῆς ἐφημερίδας µας τὴν Αρα δ ιππου | παρακάτω ἐπιστολή: ην ο κ Γ. «Κύριοι συνάδελφοι, ας οιραῖο ΙΓ. Θεωρῶ καθῆκον µου νὰ θιραιο. Γφέρω εἰς γνῶσίν σας τὸ ἀκό- [λουθον ζήτημα ἠθικῆς τάξε: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΟΩΤΙ τῶς, τὸ ὁποῖον, κατὰ τὴν γνώ. ο Ετος) ἡῆν μου ἀντοαα Τρ λα ΔΟΝ ΕΒΡΑΙΩΝ [πήραν τῆς, παθκαςς πδάν δη» φ /μοσιογράφων καὶ ἰδιαιτέρως τὴν 20.449, ὥρα 9.50 π.μ. ἐκείνων τῆς προοδευτικῆς σσ ἱπαρατάξεως, Τὸ Λαϊκὸν Προ: κτορεῖον, διὰ τοῦ ὁποίου κυ κλοφοροῦν αἱ ἐφημερίδες «Δημοκράτης», «᾿Ανεξάρτη- Εἰς τὴν ἀποθήκην Ρ. Ε.) ἐντὸς τοῦ στρατοπέδου θὰ πωληθῶσι ντεπόζιτα νε- ροῦ, ττέλλι ἀγκαθωτόν, σόπες µμαγειρικῆς, λεκά- νες τον κ λίν τεµά- πρὸς τὸν «Ε. Τύπον», διὰ τοῦ: ια τ «λιπ. Περισσό-ι ὅποί ἃ ἂν ὅ ρα ηραρολίς αμ τοῦ. ἄθγκτν, καβιστα λος νὰ η κ. Αντωνιάδη, 186 Λήδρας, κλοφοσῄσν αὐὸν Συωώ, Λευκωσία ᾿ |Κλοφορήσῃ αὐτόν. υμφώ : νως πρὸς τὰς πληροφορίας μας, τὸ τελεσίγραφον τοῦτο. ἀπεστάλη κατόπιν διαταγῆς: Λάνῳ. ἄναωρήσθῶς τοῦ ἵ [τοῦ κ. Ε. Παπαϊωάννου, εἰς | διοκτήτου εἰς τὰ ῥεαπερηίῶᾳ, τὸν ὁποῖον δὲν ἤρεσεν ἡ δη’ τος» καὶ «Ε. Τύπος», ἀπέ- στειλε Χχθὲς τελεσίγραφον ΜΟΝΑΔΙΚΗ Εγκα!ῖρια | } Λευκωσία, Ίό µοσίευσις εἰς τὸν χθεσινὸν «Ε. Τύπον» ὡρισμένης εἰοῇ»! σεως. Τὰ ἑλατήρια τῆς πρα- ἕεως αὐτῆς εἶναι φανερά κς. ἀποσκοποῦν εἰςτὸ νὰ έξανα η κασθῇ ἡ ἐφημερίς µας να ἀναστείλῃ τὴν ἐκδοσίν της, δεδομένου ὅτι κανένα ἐκ τῶν ξεξιῶν πρακτορείων δέχεται νὰ τὴν κυκλοφορήση. ᾿᾽Απευθύνομαι πρὸς σας ὣς συναδέλφους καὶ συναγωνι- στὰς μὲ τὴν θεθαιότητα ὅτι θὰ ὑψώσετε φωνὴν διαµαρ: τυρίας ἐναντίον τῶν ἁπαρα: δέκτων αὐτῶν μεθόδων, αἱ ὁποῖαι πλήττουν ἀνεπανορθώ τως τὴν ἐλευθερίαν τῆς σκε- Ψεως καὶ ἐκθέτουν τὴν γε σίαν τῆς λαϊκῆς παρατάξε- ως ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν της. ὍὉ «Ἐλ. Τύπος» ὅσον καὶ ἄν τὸ ἀρνοῦνται μερικοί, ᾱ- ποτελεῖ μαχητικὸν καὶ ἔντι- μον ὄργανον εἰς τὴν ὑπηρε- σίαν τῆς λαϊκῆς παρατάξεως καὶ δὲν ζητεῖ τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ τὸν ἀφίσουν νὰ κυ: κλοφορῇ ἐλευθέρως, ὅπως γίνεται μὲ ὅλας τὰς ἐφημερί- δας, δεξιὰς καὶ ἀριστερός. Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ τύ- χωμεν τῆς συναδελφικῆς σας ὑποστηρίξεως. Διατελοῦμεν μετὰ τι.ῆς Θ. Παπαδόπουλος ΜἩ σωντακτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ «Νέου Δημοκράτη» δια- ξίόασε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. Θ. Παπαδόποωλου,, διευθων- τῇ τοῦ «Ἐλ.. Τύπου» προς τὴν Κ. Ε. τοῦ ΑΚΕΛ, ἡ ὁ- ποία καὶ ἔστειλε τὴν παρα- κάτω ἀπάντηση πρὸς τὸ δι- ευθυντὴ τοῦ «Ἐλ. Τύπου.: «Κύριε, Ἡ σωντακτικὴ ἐπιτροπὴ : τοῦ «Β. Δημοκράτη» μᾶς έ- χει κάµει γνωστὸ τὸ περιε-] ἱεχόμενο ἐπιστολῆς σας ἡμε-. ροµηνίας 12)4)49. ᾿Επειδὴ οτὴν ἐπιστολὴ σας ἀναφέ-' ρεστε πὼς «τὸ Λαϊκὸ Πρα-| κτορεῖο» ἀρνεῖται νὰ Κκυλκλο- | φορήσει τὸν «Ἐλ. Τύπο» κα- τοῦ ᾽Απρίλη 1242 μεΠῶς έχει ἡ ἀλήδειαχε Τ0 ΑΚΕΛ, Τ0 ΛΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ:Ξ:Ξ: ΞΞΞΞΚΛΙ 0 «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» τόπιν διαταγῆς τοῦ φϕ. Ε. Πα- παϊωάννου, εἰς τὸν ὁποῖον δὲν ἤρεσεν εἴδησις δηµοσιευ- θεῖσα εἰς τὴν τελευταίαν ἔκ- δοσιν τοῦ «Ἐλ. Τύπου» σᾶς πληροφοροῦμεν τὰ ἀκόλου- θα. α) Εἰσηγητὴς γιὰ τὴ δια- κοπὴ τῆς κυκλοφορίας τῆς ἐφημερίδας σας εἶναι ὁ οἱ- κονομικὸς διευθυντὴς τοῦ Λ. Πρακτορείου, ὁ ὁποῖος ἐδή- λωσε πῶς δὲ συμφέρει στὴν ἐπιχείρηση ἡ κυκλοφορία τῆς ἐφημερίδας σας. Σύμφω- να μὲ τοὺς λογαριασμοὺς τοῦ. διευθυντοῦ τοῦ Λαϊκοῦ Πρακτορείου ἡ ἐφημερίδα σας ἀφήνει στὴν ἐπιχείρηση περὶ τὰ Τ5 γρόσια τὴν ἐ6δο- μάδα. β) 'Ἡ ἀπόφαση τῆς προσω- ρινῆς Κ. Καθοδήγησης τοῦ ΑΚΕΑ, μὲ τὴν ὁποία ὁ διευ- θυντὴς τοῦ Λαϊκοῦ Πρακτο- ρείου ἀφηνόταν ἐλεύθερος νὰ ἐνεργήσει ὅπως ὁ ἴδιος ἔκρινε σὠστὸ καὶ συμφέρον στὴν ἐπιχείρηση, πάρτηκε στὶς ᾖ7.4.49, Ὀηλαδὴ πολὺ πρὶν κυκλοφορήσει ὁ «Ἐλ Τύπος» τῆς 11.4.49. Υγ) Ἡ προσωρινἠ Ι. ΙΚαθ- οδήγηση τοῦ ΑΚΕΛ δὲν ἐ- µπόδισε τὸ διευθυντὴ τοῦ Λ. Πρακτορείου νὰ σᾶς στείλει τὴν ἐπιστολή του τῆς 11.4.49 δεδομένου μάλιστα ' πὼς ὁ Ε. Τ. ἀπὸ καιρὸ ἀκολουθεῖ πολιτικὴ μὴ φιλικἡ πρὸς τὸ κόμμα. δ) Παρ) ὅλο ποὺ δὲν ζητη- σατε παράταση χρόνου πέ- ραν τῆς δήµερης προθεσµί- ος ποὺ σᾶς δόθηκε ἀπὸ τὸ Λ. Πρακτορεῖο, τὸ κόμμα εἶ- ναι πρόθυμο νὰ συμθουλεύ- σει τὸ πρακτορεῖο νὰ σᾶς παραχωρήσει περισσότερο χρόνο γιὰ νὰ κάµετε νέες διευθετήσεις γιἁά τὴν κυκλο- φορία τῆς ἐφημερίδας σας. Αὐτὰ γιὰ νὰ εἶναι σὲ γνώση σας ἡ ἀλήθειᾳ καὶ ἡ πραγ- µατικότητα. Ἡ Κ. Γ. τοῦ ΑΚΕΛ διατίθενται πρὸς πώλησηι :φορτηγοεπιθατικὀν αὑτοκί- νητον, µάρκας «Σιεθρολε», ΠΩΛΕΙΤΑΙ 32 Η.Ρ. μὲ ἄδειαν κυκλοφο- Μηχανὴ ἀκαθάρτου πε- Τρίας διὰ ἐπιθάτας καὶ φορ-᾽ ρελαίου µάρκας ΤΕΡΝΕΡ, οι. . ... Ἱτάστασιν ἀντὶ 5125. Επίσης πωλεῖται γωνιαῖον ᾿ διπλὸν οἰκόπεδον εἰς τὴν το- | ποθεσίαν Καλλιθέαν ἐπὶ τῆς Λεοφόρου Ὀλυμπίας. [τ. Κ. 340. Λευκωσία. Γιὰ περισσότερες πληρο-: | φορίες ἀποτείνεσθε στὸ κου- Οἱ : δ | ρεῖον τοῦ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥ- ΛΑΜΠΙΟΥ, ὁδὸς Ἑρμοῦ 135, κωποως Λευκωσία. Πωλεῖται οἰκόπεδο στὸν. Στρόξολο, στὴν τοποθεσία᾿ ἑξῆντα σκάλες (ὄπισθεν Κυθερνείου) μὲ δικαίωµα. ἀνοίγματος λάκκου νεροῦ,' εἰς τιμὴν εὐκαιρίας, | Πληροφορίαι: Πυριάκον: Μοῦσκον, γραφεῖα ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2 Καφετζῆδες, παντοπῶλες, Ἰ. διοκτῆτες κέντρων καὶ ξενύ κτικων. Στὸν φοῦρνον τοῦ ἀπὸ εἰκοσαετίας γνωστοῦ σας ΜΑΝΩΛΗ, ὀξὸς Σωκράτους, ἀρ. 2 θὰ βρῆτε ὅλα τὰ εἴδη πισκό- των, καπῆρες καὶ παξιµάδια ἐξαιρετικῆς ποιότητας καὶ σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. Μὲ μιὰ ἐπίσκεψη θὰ πεισθῆ- τε. Σώὠκράτους 2 (πάροδος Λήδρας) Λευκωσία, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧἈ Καλοὶ Χορευταὶ µπορεί. τε νὰ γίνετε µόνον ὅταν ἐπισκεφθῆτε τὴ σχολή μας. Ἐξάσκησις μὲ ντάµες. Χ Αἴσχύλου ο, παρα ο Θέατρον [Παπαδοπούλο.). «Νέου Δημοκράτη», ὁδὸς Περικλέ-! ους ἀρ. 5. | ΠΡΟΣΟΧΗ Ι Πωλοῦνται μὲ δόσεις οἰκό-' πεδα ἀξίας ἀπὸ «100 ἕως ι| 5700 εἰς διαρόρους τοποθε-| σίας τῆς Λεμεσοῦ. | ᾿Επίσης πωλεῖται ἕνα αὐὖ-, τοκίνητον µάρκας Μπέτφορτ, ' ΤΝ. 1353. Τὰ ὣς ἄνω πωλοῦνται μὲ! ἀφαντάστους εὐκολίας πλη-! Ρώμης ο ον ον ΩΠληροφορίαι ἀπὸ τὸν κ. κ. ΑΙΛΜ. ΠΑΒΤΕΛΙΔΗΙΝ, ἀρ- χιτέκτονα, ὁδὸς ᾿Αθηνῶν, ἀρ. 232Γ., Λεμεσόν. ΛΑΤ ΚΑΙ ΤΙΜΑΙ Ἐνοικιάζονται τρία νεό- κτισα καταστήματα μὲ τζα- µόπορτες, εὑρισκόμενα στὴν ὁδὸ Φωκίωνος (ὄπισθεν κα- ταστηµάτων «Σπίννεῦς»). Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἂς ἁπο- ΕΜΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δωμάτια, ποὺ βρίσκουν- ται στὴ λεωφόρο Αγίων ὍὉ- μολογητῶν, ἀρ. 3]. Πληρο- ο αντ ος α ρ ταθοῦν στὸν Δημητράκπν ὄνιος ης οἰίας διοκτῆτες, Τσιαούσην, ὑαλοπώλην, ὁ- : δὸς Λιπέρτη καὶ Τρικούπη . ἀρ. 84 καὶ δύ, ΜΡΦΕΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ΤΟΥ Ζητεῖται πεπειραµένος ζα- χαροπλάστης γιὰ τὸ ἐν Βα- Ε [ κ ! ) | Ε Ν η ῥρωσίοις ζαχαροπλαστεῖον «Μέλισσα». Μισθὸς ἵκανοποι ω ͵ τικός. Γιὰ περισσότερες Ενα νέο ἐπίκαιρο 6ι- πληροφορίες ἀποταθῆτε, σα. Δλο ἀφιερωμένο {|χαροπλαστεῖον «Μέλισσα», στους. ἤρωες τῆς Ἑλ- νεόκτισα Παπαγεωργίου, ληνικῆς ᾿Επανάστασης Βαρώσια. κυκλοφορεῖ σήµερα σ᾿ μυ κκ ο ὅλες τὶς πόλεις ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στὴν ὁδὸ Δερύνειας στὸ Βα- ρώσι, δίπλα στὸ σπίτι τοῦ κ. Στασῆ Κίζα (κασάπη) κα- τάλληλο γιὰ διπλοκατοικία. Γιὰ περισσότερες πλήρο- φορίες ἀποταθῆτε: Μανώλην Γ. Μανώλην, ἐΣυνεργατικὸ Παντοπωλεῖο ᾽Αμμοχώστου, ΤΙΜΓΙ 2 ΣΕΛΙΝΙΑ Ολες οἳἵ εἰσπράξεις θα διατεθοῦν διὰ τὰ ἔξοδα τῶν ᾿ἘΕθνικῶν κινητο- ποιήσεων τῆς 22ης Μαρ τίου καὶ γιὰ τὰ θύμα- τα τῶν λαϊκῶν ἀγώνων Β Γεώργιον Μανώλη, ὁδὸς Δερύνειας 42. Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ «ΟΡΦΕΑ» Την Δευτέρα τοῦ Πάσχα, 25 τοῦ ᾿Απρίλη ΣΤΟ «ΑΝΤΩΟΝΑΚΗΣ ΜΠΑΡ» Θὰ σᾶς χαρίσει μι ἀξέχαστη βραδυά. ἛἜτοι- μασθεῖτε ὅλοι |! έντι καὶ χαρὰ ὡς τὸ πρωϊῖ. ΤΙΜΕΣ ΛΑΙΚΕΣ Ανδρες 4/- 9 Γυναῖκες 2/- 96 Τραπεζάκια ϐ8/- ΠΗΙΘΜΝΝ 725 ΠΙΙΦΙΝΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ Ὑποστηρίξετε τὴν ὑπὸ ἵδρυσιν ΛΑΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΟΩΝ Ὅλοι τὰ αὐτοκίνητά σας ἀπὸ τὸ 793. Πλατεῖαν Παλαιοῦ Δημαρχείου 22Γ”. ΤΑΞΙ. ρου ώθυο ΤΥΧΕΕΟΙ Μεταξδὺ τῶν τυχερῶν τῆς προχθεσινῆς Κληρώσεως Ὁ- τία, σὲ πολὺ καλἠν κατάστα- 7 ἀλόγων εἰς ἀρίστην κα: μολογιῶν Ιωθερνήσεως Κύπρου, ἐκδόσεως 1944, συγκα- ταλέγονται καὶ οἱ πελάτες µας Παναγιώτης Παναγίδης, ἱπογραφείον «Πρόοδος», ὁ-͵ Κώστας Σιαμτάνης, Λεμεσός, «30, δὸς Λυκούργου, 9α, 9β,9Υ./ Κλεῖτος Παπαδόπουλος, Λεμεσός, 330, ἀριθ. ὁμολ. 46965. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ Τυ-) Βασιλικόν (Καλαθασσοῦ), «30, ἀριθ. ὁμολογίας 41308, ἀριθ. ὁμολ. 13861, Ἐκ τοῦ Γραφείου ΜΙΧΑΛΑΚΗ Σ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ ών» -. Σήµερα Σάθδατον, 16. 4. 49. Λεμεσός. Ὁνὴν με ᾿Αρχίζει τὴ λειτουργία του τὸ ἐξοχικὸ κέντρο «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ». . Στὸν κεντρικὸ δρόµο πρὸς τό Καϊμακλί. Ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ πεπειραµένου καὶ γνωστοῦ σας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (νῶν διευθυντοῦ τοῦ καφενείου τοῦ Σιδηροδρ. Σταθμοῦ Λευκωσίας) ἶ ἁκ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ Χ ΜΟΥΣΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙ- ὅ ΣΚΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕ ΒΔΟ- ὅ ΜΑΔΑ Εξ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ. Θὰ σερθίρωνται: ΠΟΤΑ ΚΑΘΕ ΜΑΡΚΑΣ ΝΟΥ Φ ΣΟΥΓΛΑΚΙΑ 6 ΣΜΑΤΑ Φ ΚΑΦΕΔΕΣ 4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ κλπ. κλπ. Ἄ ΤΙΜΕΣ ΛΑΊ:ΚΕΣ. ού Ἐργχγάτες, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ», στα. κάθε παπούτσι. 1) Ὁδὸς ΧἈρυσοχόων 59. Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς). ΟΡΕΚΤΙΚΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ 46 ΟΦΤΟ ΤΟΥ ΦΟΥΡ: Ἐργαζόμενοι, ΡΟΣΟΧΗΙ! Θέλετε ὡραῖο, στερεό καὶ φθηνὸ παπούτσι -Περᾶστε ἀπὸ τὰ πρα -Θὰ βρῆτε τὰ πιὸ ὄμορφα, τὰ πιὸ μοντέρνα σχέ- δια Ρὺ ἱκανοποιοῦν καὶ τὰ πιὸ ἀπαιτητικὰ γοῦ:. -' Συμμετέχουν σ’ αὐτὰ ἔμπειροι καὶ ἀνεγνωρισμέ- νοι τεχνίτες καταστηµατάρχες τῆς Λευκωσίας. -'Τιμὲς καθωρισµένες καὶ κτυτηµένες πάνω στὸ -Ἡ προσπάθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ εἶναι: Διαρ- κὠς καλώτερο, ἐπιμελέστερο, στερεότερο καὶ φθηνότερο παπούτσι γιὰ τὸ λαό, ΠΡΑΤΗΡΙΑ: 2) Ὁδὸς Φανερωμένης 46. Κυρ. “Ἱεροδιακόνου (δίπλα Γραφείων Ἠλεκτρικῆς Ἑταιρείας). νυν» ΧΟΡΟΣ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΜΕ. ΑΦΘΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕΦΤΑΛΙΑ 6 ΓΛΥΚΙ- ορ ως δν ατα τήρια τοῦ «ΛΑ’ΙΚΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ Κυρ. Κκάλλης (πλησίον ΛΗΔΡΑΣ 54 ΕΙΕΜΕΟΗ Παρελάθαμε καὶ διαθέτουµε πρὸς πώληση σύρ- µατα περιτυλίξεως ὅλων τῶν μεγεθῶν καὶ τύ- πὠν, καθώς καὶ ἠλεκτρικοὺς διακόπτες εἰς τιμὰς πολὺ λογικάς. Προλάθετε προτοῦ ἐξαντληθοῦν. ΤΗΛ. 310 Χὰ ΠΟΤΑ «Λ.Ο.Ε.Λ.». Χ ΣΑΠΟΥΜΙ ΛΑΡΤΙΔΗ ϕ ᾱ “στι... ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. ὑποστηρίζετε φανατικὰ κ ΤΣΙΓΑΡΑ ΤΑΚΗ ΠΑΤΙΚΗ. απ ΓΑΛΑΤΑ «Κόκκινη Καρδιὰ» ἆ «Αγελάδων». ΕΚ του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, («Μαρίνα»). ο.-οὖ Ὑπεύθυνος: Δ, Γαλανὸς, ὁδὸς ᾿Αρσινόης, 47, Λε ͵κωσία. Τοπώνεται στὰ Τυπογραφεῖα τῆς «Τυπογραφικῆς καὶ ᾿Εκδοτικῆς Ετσι Ρείας ΠΡΟΟΔΟΣ», ὁδὸς Λυκούργου ἁρ, 9ᾳα, 96, 9Υ, Λευκωσία. Ὑπεύθυνος- Διευθυντὴς ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ . Γραφεῖα: ΣΥΝΤΑΞΗ: Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ἀρ, 47 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ ο Ἱριώη, διαφημίσεις) : Ὁδὸς Περικλέους, αρ. 5. Ακίνητα Μπενᾶ Τηλέφωνο: 297 ΤΑΧ. ΚΙΒ. 130. ΛΕγκωσια | . ΠΙΑ Το ΨΩΜΙ ΚΑί Για ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ! ΔΗΝ ΟΡΓΑΝΟ τ ΜΗ ΧΑΧΥΞΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Κάι ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Ά ΚΡΑΤΗΣ ΠΣ ΙΚΕ. ΤΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟυΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ τΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ λαουὺ (ακεΕΛλ) Χρόνος Ίος -- ᾿Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 13. ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 16 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 Λευκωσία, ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ᾿Ἐσωτερικοῦ: 52. 8.0 Ἐξωτερικοῦ: 4 3.100 ΚΑΤΛΙΛΕΘΗΛΛΗ ΤΑ ΕΠΙΠΙΗ Τηᾷ ο ΣΕΡΒΙ ΚΛΙ ΠΛΠΛΛ ΠΟΛΟ Κλείστηκε ἐπίσης τὸ τυπογραφεῖο ποὺ τύπωνε τὰ «Γράμματα», ΛΕΜΕΣΟΣ, 12 (ἀπὸ τὸν ἀνταποκριτή µας)-- τὸ, πρωῖ ὁ Σὲρ Παναγιώτης Κακογιάννης μὲ δικαστικὸ διάταγμα προέθηκε στὸ κλείσιμο τοῦ τυπογραφείου τοῦ κ. Χρ. Γεωργίου, ὅπου ἐξεδόθη τὸ φύλλο τῶν «Γραμμάτων» ποὺ περιεῖχε τὸ λίόελλο ἐναντίον του. Ἐπίσης ὁ µουκτάρης «καὶ ὁ δικαστικὸς κλητήρας δυνάµει τῆς ἀπόφασης ποὺ ἐ- Σήµερα ξεδόθη ὑπὸ τοῦ Σὲρ Παναγιώτη Κακογιάννη κατάσχεσαν͵ Υἱά ἐπίτευξη συμθιθασμοῦ: έρδα μιὰ καρέ- ' ἀνάμεσα στὴν Ἑλλάδα καὶ, ριουσία, καθὼς | τοὺς βόρειους γείτονές της. ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Δημάρχου φ. Πλουτηῆ Σ κλα κ᾿ ἕνα Υραφεῖο, τὴ µοναδική του πε καὶ ἕνα ραδιόφωνο τὸ ὁποῖο ὁ φ. Πλουτῆς Σέρθας ἴσχυ- ρίζεται, πὼς ἀνήκει στὴ γυναῖκα του. Κατασχέθηκε ἐπί- σης τὸ ποδήλατο καὶ ἡ θιθλιοθήκη τοῦ ἀντιδημάρχου φ. Βάσου Παπαδόπουλου. Οἱ κατασχέσεις αὐτὲς ἔγιναν γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἀποζημίωση τῶν χίλιων λιρῶν στὴν ὁ- ποία καταδικάστηκαν τὰ «Γράμματα» ὅπως καὶ τὰ ἔξοδα τῆς δίκης. Π ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΑΛΛΑΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ, 12 (ἀπὸ τὸν ἀνταποκριτή µας)-- Ἡ ψε- σινὴ παλλαϊκὴ συγκέντρωση στὸ θέατρο «Γιορδαμλῆ» ἢ- ταν πραγματικἀ µεγαλειώδης. Πάνω ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες λαοῦ παρευρέθηκαν σ᾿ αὐτὴ γιὰ ν᾿ ἀκούσουν τδὺς ὅμιλη- τὲς τῆς λαϊκῆς παράταξης. Τὸ θέατρο κι᾿ ὁ γύρω δρόμος ἦταν ἀσφυκτικὰ γεμάτος ἀπὸ τὸ Λεμεσιανὸ λαό, ποὺ μὲ ἆᾱ- περίγραπτο ἐνθουσιασμὸ ἀποθέωσε τοὺς ἐκλεκτούς του, διαδηλώνοντας τὴν ἀπόφαση του νὰ µαυρίσει ἄλλη μιὰ φο- ρὰ τοὺς ἐκπρόσωπους τῆς δεξιοφροσύνης. Στὴ συγκέντρω- ση παρουσίασε τοὺς ὁμιλητὲς φ. Γ. Χριστοφόρου, Κ. Παρ- τασίδη, καὶ Πλουτῆ Σέρ6α, ὁ φ. Νῖκος Γεωργίου. ἵ᾽ οἱ : πρεῖς ὁμιλητὲς ἔγιναν τὸ ἀντικείμενο τῶν πιὸ θερμῶν ἐκ- δηλώσεων τοῦ λαοῦ. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ, 12 (ἀπὸ τὸν ἀνταποκριτή µας)-- Ἡ ἆ- στυνοµία τῆς πόλης µας διατύπωσε σήµερα κατηγορία ἐ- γάντια στοὺς Φϕ. Πλουτῆ Σέρόα, Κώστα Παρτασίδη καὶ Γεώργιο Χριστοφόρου, πὼς παρέθηκαν τοὺς ὅρους τῆς ᾱ- «δειας τῆς διοίκησης καὶ χρησιμοποίησαν µεγάφωνα ποὺ ἆ- κούονταν ἔξω ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ θεάτρου. ΛΛΟΙΞΕ Ἡ ΠΡΕΕΗ Τ0Ι} ΗΝ ϐ ΠΑΣ ΠΕΜΕΙΟΥ ΛΙΡΙΠΗΕΙ :. ' Ὅπως μᾶς γράφει ὁ ἀνταποκριτής µας ἀπὸ τὴ Λε- µεσό, ἡ παράταξη τῶν δεξιοφρόνων καταθάλλει ἀπεγνω- σµένες προσπάθειες νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ σημερινὸ ὑπο- ψήφιο Δήμαρχό της γιὰ τὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς ἐκλογὲς καὶ νὰ τὸν ἀντικαταστήσει μὲ τὸν κ. Χριστιανὸ Ρωσσίδη. Σκέψη γίνεται ἀκόμα νὰ ὑποδειχθεῖ σὰν ὑποψήφιος ἄντι- δήμαρχος ὁ κ. Γιάγκος ᾿Αραοῦζος. Οἱ προσπάθειες αὐτὲς ν δεξιοφρόνων τῆς Λεμεσοῦ ἀντιμετωπίζουν τὴ σθεναρὴ ἄρνηση τοῦ κ. Πιτσιλλίδη, ποὺ μὲ κανένα τρόπο δὲν ἐν- νοεῖ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν ὑποψηφιότητά του γιὰ χάρη τοῦ κ. Ῥωσσίδη. Στὸ μεταξὺ ὁ λαὸς τῆς Λεμεσοῦ μὲ δεκα- πλασιασμένη ἀποφασιστικότητα ὕστερα ἀπὸ τὰ τελευταῖα γεγονότα, θὰ κατέθει στὶς ἐκλογές σὰν ἕνας ἄνθρωπος γιὰ νὰ σαρώσει μὲ τὸ γνωστό του τρὀπο τὸ συνδυασμὸ τῶν δεξιοφρόνων, ὅποιος καὶ νάναι. ΜΕΛΗ ΣΙΧΗΗ 1 ΓΡΛΗΗΗ ΤθΗ ΕθΗΙΚΟΦΡΟΝΟΗά ΛΑΡΑΛΙΟΣ Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀνταποκριτής µας ἀπὸ τὴ Λάρνακα, ἡ τελευταία ἀπὸ μέρους τῆς «διαφωτιστικῆς» τῶν. δεξιοφρόνων διάψευση τῆς εἴδηση γιὰ τὸν καταρτι- ΄. σμὸ τοῦ συνδυασμοῦ τους, εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς σύγχυσης -καὶ τοῦ ἀδιεξόδου στὸ ὁποῖο αὐτοὶ ὀρίσκουνται. Χαρα- κτηριστικὸ παράδειγµα τῆς σύγχυσής τους αὐτῆς εἶναι Ἡ συνεδρία τῆς «Συντονιστικῆς» τὴν περασµενη Τρίτη, ποὺ ἀποφάσισε νὰ ἱδρύσει θρησκευτικὸ σύλλογο στὴ Χρυσοπο- λίτισσα, γιὰ νὰ ψαρέψει ψήφους. Στὴν ἴδια συνεδρία, ὅ- πως πληροφορούμαστε σηµαίνοντες παράγοντες τῶν δεξι- οφρόνων ἐπετέθηκαν θίαια ἐνάντια στὸν κ. Λουρουτζιάτη καὶ χαρακτήρισαν τὴ δράση του σαν «διασπαστική». Ε. ΕΚΝΙΚΑΙΗ Το ΛΠΗΙΕΟΗ ΕΠΡΛΦΗΣ ΤΟΥΣ ΕΙ. ΚΛΤΑΛΟΙΟΙΣ ικείου Λευκωσίας σωνε- Στὴν αἴθουσα τοῦ κακουργιαὸ 1 ί 3 χίστηκε χτὲς ἡ ἐκδίκαση τῶν αἰτήσεων για ἐγγραφὴ στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους Λευκωσίας. Απὸ τὶς αἰτήσεις ποὺ ἐκδικάστηκαν χτές, ἔγιναν, δεκτὲς 13 τῆς Λ. παράταξης 4 τῶν δεξιοφρόνων κ᾿ ἐπιφυλάχτηκαν γιά τὴ Δευτέρα οἱ ἀποφάσεις γιὰ δυὸ αἰτήσεις μελῶν τῆς λαϊκῆς παράταξης. Μὲ χτεσινὴ ἀνακοίνωσή της, ἡ ἐκλογικὴ ἐπιτροπὴ ᾿Λλευκωσίας καλεῖ σὲ σύσκεψη αὔριο Κυριακὴ στὶς π.μ. στὴ Λέ ΑΚΕΛ τοὺς ψηφοφόρους τῆς ἐνορίας μπροὴμ Πασιᾶ, (Νεάπολη) ποὺ μπῆκαν στα Δημοτικά ὅρια το Φε: θράρη τοῦ 1948 καὶ ὑπόόαλαν αἴτηση γιά να ἐγγραφοῦν :. στοὺς Δημοτικοὺς καταλόγους, Μὲ τὴν και αὐτὴ ἡ ἐκλογικὴ ἐπιτροπὴ τονίζει ἄλλη μιὰ φορά πὼς ὅλοι οἱ ψη Φοφόροι πρέπει νὰ παρευρίσκουνται στὸ δικαστήριο ταὸ τὴν ἐκδίκαση τῆς ὑπόθεσής τους, ἀπὸ τὶς ὃ π.μ. μὲ ς μάρτυρες κ᾿ ἰδιαίτερα τοὺς νοικοκύρηδές τους. Π0ΙΕΣ ΛΠΗΙΕΙΣ ΠΛ. ΗΠΤΡΛΦΗ ΒΔ ΕΚΙΙΚΑΣΤΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΡΗ Μεθαύριο Δευτέρα, 18 τοῦ ᾽Απρίλη 1949, θὰ γίνει στην αἴθουσα τοῦ κακουργιοδικείου Λευκωσίας ἡ Επ ασφῆ τῶν παρακάτω αἰτήσεων. ΕΝΟΡΙΑ, ΙΜΠΡΑ’ΙΜ |. Α. 9: όδωρος ᾽Αλκιθιάδης, Κώστας Αντωνιάδης, ν ρέας ᾱ γρότης, ᾿Ιωάννης ᾽Αγγγελίδης, Λουκῆς παν πα. Αν ό κας ᾿Αγαθοκλέους, Εὐάγγελος Αχιλλέως, Ἂν ρε ις .. τωνίου, Κώστας Βασιλείου, ὌὈχαννες Βεκιλιὰν, πώρή Γεωργιάδης, Θεοδόσης Γαθριήλ, Χριστόδουλος ηΎ ὦλὰ ᾿Ιωάννης Δημητρίου, Χαράλαμπος Δημητριρς εν Ύ ο. Διάκος, Σωτήρης Δημητριάδης, Γεώργιος πο της Ἡ ὠάννης Ἡρακλέους, Αντώνιος Ηλία, Λεωνί ο α ορωρς δης, Νέστωρ ᾿Ιωάννου, Σάδέας [ωάννου, Νικόλας ὧν: νου, ᾿Απόστολος ᾽᾿Ιωάννου. Γεώργιος Εις ώργιος Κυριάκου, Κώστας Κουλλαπῆ, Μιχαήλ ο ρου Δημοσθένης Κυριάκου, Κώστας Κλάδης, ειχα οῖζου, θωμᾶς Μιχαηλίδης, Ελίος, Ἐενοφων Ἀικολάου, Νικόλας ἴδης, Στυλιανὸς Βικολάου, ΞἜενοι ικολάου, : Νεστορίδης, Σιαθάρς ᾿Οτατζιάν, ο ώμο Ὃ πο μα, αφ στάκης Παπαδόπουλος, Τάκης Πέππος, . . ας ασε τσ Α Μήτρης παφίτς παο ἡμίας Κωλιαμὸ δὲ νος ὁν Γεώργιος ἆδας Χαραλάμπους, Χαϊκ Χατζιατου- μος Φυλακτοῦ, ς . Χριστοφῆ Χρῖστος γριὰν, ᾽Αγαθοκλῆς Χριστοδούλου, Πέτρος ἄνορ [α κΚαρΑ 0 ό ἰ ᾽Αλέξης Χ΄΄ » Ε / . ΜΑΝΤΖΑΤΕ, η πο ρωβνιάν, Μισιὰν Αρασιάν, Τορὸς Παγτζιατζιὰν καὶ Χατδὶκ Πογιατζιάν, | ΓΣ 1 ! Τ ! ΠΠ ΠΠΠΤΠΠΜΠΠΠΙΤ | ΜΗΚΗ μὴ ΠΙΝΝΙΜΙΙΗ ΤΗΗ ΙΙΕΙΜΗ ΤΗΙ ΠΡΛΤΗΙ ΠΙΡΝ ΤΙ ΗΕ ΤΠ ΜΗΝ ΛΟΝΔΙΝΟ, 15 (Ιδιαίτερο τηλεγράφημα «Νέου Δημο-' κράτη»). -- Ἡ ἐφημερίδα᾽ «Ἠταίηλυ Γουῶρκερ» πληρο τοῦ µμοναρχοφασιστικοῦ κα- φορειται ἀπὸ τὸ Λέηκ Σαξὲς θεστῶτος τῆς ᾿Αθήνας ἑνάν- ὅτι ὁ Ἔδαττ, ὁ Τρῆκθε Λῆ τια στὴν ᾽Αλθανία, μὲ πιθα- καὶ ὁ Βέλγος ἀντιπρόσωπος: νὴ πρό εση νὰ προπαρασκευ Βὰν Λάγκενχοό, θὰ ἐπανα-᾿ αστεῖ εἰσθολὴ στὸ ᾽Αλθανικὸ λάδουν τὶς προσπάθειές τους: ἔδαφος. ᾿Ανακοινώθηκε ὅτι ἡ Βουλγαρία καὶ ἡ ᾽Αλθανία, ποὺ δὲν εἶναι µέλη τοῦ Ο.Η. νε ΓΕω θὰ κληθοῦν νὰ στείλουν οι τῶν λαϊ-ι ἀντιπροσώπους γιὰ τὶς συ- ημοκρατιῶν στὸ Λέηκ νοµιλίες ποὺ ἑτοιμάζει ὁ Ἔ- αξὲς ὑποπτεύουνται πὼς οἱ | θαττ. τέτοιες προσπάθειες τοῦ Ἔ- 6αττ, ἔχουν κρυφὸ σκοπὸ νὰ ἐνθαρρύνουν τὶς συκοφαντίες οἱ ἀντιπρόσωποι κὠν δ Ὅπως σᾶς µετάδωσα χτὲς ἡ ἐωόξρνηση τῆς ᾿Αθήνας ζή τησε ἄδεια ἀπὸ τὶς Ἑνωμέ- νες Πολιτεῖες γιὰ νὰ ἐπιτε- θεῖ κατὰ τῆς ᾽Αλόανίας, ἐνῶ ταὐτόχρονα ὁ Μπέθιν, μὲ ῥ- πὀμνηµά του πρὸς τὸν ”Α- τσεσον, ζητοῦσε ἐσπευσμένα τὴν ἐνίσχυση τοῦ µοναρχο- φασιστικοῦ στρατοῦ. Ὅλα αὐτὰ ἐπαληθεύουνται μὲ νε- ώτερες εἰδήσεις ποὺ δηµοσι- εὖουν οἱ σημερινὲς ᾿Αθηναϊ- κὲς ἐφημερίδες, οἱ ὁποῖες το- νίζουν ὅτι τὸ ὑπόμνημα τοῦ Μπέθιν «ἀφεώρα πρωτίστως γέλλουν ὅτι τὸ Στέητ Ἠτη- τὴν. στρατιωτικὴν πλευράν, ἱπάρτμεντ ἀπόρριψε τελικἁ ἀλλὰ ταυτο ρόνως ἔθιγε κα: τὴν ἀγγλικὴ πρόταση γιὰ τἦν πολιτικῆν ἄποψη τοῦ Ἑλ αὔξηση τοῦ Ἑλληνικοῦ στρα ληνικοῦ ζητήματος». Κατά | τοῦ καὶ ὅτι «οἱ πραγµατικό τὶς ἴδιες πληροφορίες, ὁλό-Ίτητες τῆς ἐσωτερικῆς πολι- κληρο τὸ ὑπόμνημα στηρι- τικῆς εἰς τὸ Κογκρέσσον δὲν ζόταν στὴν ᾿Αγγλικὴ ἀντίλη- ἐπιτρέπουν ὁποιαδήποτε ἆ- ψη πῶς ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ πόπειρα γιὰ αὔξηση τῆς «κοινἠὴν ἀγγλοαμερικανικὴν :στρατιωτικῆς Φοῄθειας πρὸς εὐθύνην». ἱτὴν Ἑλλάδα καί, συνεπῶς, Σχετικὰ μὲ τὴν τύχη τοῦ µήτε γιὰ αὔξηση τῆς δύνα ὑπομνήματος τοῦ Μπέθιν, οἱ ' µης τοῦ στρατοῦ ὑπὸ τὶς ση- «Τάϊμς τῆς Μ. Ὑόρκης» ἀγ-ι μερινὲς συνθῆκες». ΜΙΝΙ ΛΝΙΛΙΗΠΤΙ [ΙΙΙ ΙΙΙ ΤΙΝ ΜΙΝΜΙΜΜΙΠΙΝ ΠΠῖ [ΝΙ ]ΛΛΗΙΚΕ ΠΡΙΝ [ΗΙΚΙΙ ΙΝΙΠΙΝ 7 [ή Τ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 15.- Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη ἙΕλ- λάδα» µετάδωσε τὸ πιὸ κά-. µέρα, στὸν τοµέα Σμόλικα, τω ἀνακοινωθὲν τοῦ Γενικοῦ οἱ µοναρχοφασίστες ἐπανά- Αρχηγείου τοῦ Δημοκρατι-,λαδαν τὶς ἐπιθετικές τους κοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδας, «γιὰ. προσπάθειες γιὰ ἀνακατά- τὴν πορεία καὶ τὰ ἀποτελέ-| ληψη τοῦ ὑψώματος 1600. σµατα τῶν στὸ Γράμμο- ΣΣ µόλικα-Βόϊο.:: διενηργήθηκαν μὲ 3 τάγματα «Οἱ µάχες φθορᾶς τοῦ ἐχ-| πεζικοῦ καὶ ὑποστήριξη πυ- θροῦ συνεχίζουνται. Στὶς 13, ροθολικοῦ καὶ ἀεροπορίας, τοῦ ᾿Απρίλη, στοὺς τομεῖςι ἀποκρούστηκαν μὲ πολλὲς Κόνιτσας, Πεντάλοφου καὶ: Νεστορίου σημειώθηκε δρά.| ὀτώλειες, Οἱ ἐξακριθωμένες :χθρικῶν δυνάµεων. Τὴν ἴδ ση πυροθολικοῦ καὶ ἀπὸ τὶς Ιἀπώλειες τοῦ ἐχθροῦ στὴ δυὸ µεριές. Τµήµατα τοῦ Δ. Ιχθεσινἠ µόνο µέρα (13 τ’ 'Α- Σ.Ε. ἐνήργησαν παρενοχλη-| πρίλη) εἶναι 58 νεκροί, 147 ἐπιχειρήσεων» Ὅλες τους οἱ ἐπιθέσεις, ποὺ τικὲς κρούσεις κατὰ τῶν ἐχ-͵ τραυματίες καὶ 5 αἰχμάλω- ια, τοι». Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» µετάδωσε ἐπίσης ὅτι τμήματα τῆς πρώτης µε- ραρχίας τοῦ Δ.Σ.Ε. ἐνήργη- σαν ὁρμητικὴ ἐπίθεση κατὰ ἐχθρικῆς διλοχίας ποὺ κινή- θηκε πρὸς τὰ ὑψώματα Πο- λιάνα. Οἱ µοναρχοφασίστες ἄφισαν στὸ πεδίο τῆς µάχης τέσσερις νεκρούς. Πολλούς ἄλλους νεκροὺς καὶ τραυµα- τίες τοὺς κουθάλησαν μαζί τους. Δυνάμεις σαμποτὲρ καὶ ἐλεύθερων σκοπευτῶν ἑ- πετέθηκαν ἐνάντια σὲ ἕξη ΤΗ Χή Τι ΗΡΙ ΠΙΛΙΙΙ μοναρχοφασιστικοὺς λόχους ὑπογραφὴ τοῦ Γούσια. Ἡ δι- στρατοῦ ποὺ κινήθηκαν ἀπὸ, αταγἡ τονίζει πὼς αὔριο δη- Αγυὰ πρὸς ὑψώματα φοῦρ-| µοσιεύεται στὴν ἐφημερίδα νοι, προξενώντας τους βα-͵ τῆς Κυθέρνηαης τῆς. Ἐλεύ- ρειὲς ἀπώλειες. Στὸ Σαραν- 6ερης Ἑλλάδας διάταγμα τάπορο ἀνατινάχθηκε ἔχθρι-ι περὶ γενικῆς ἀμνηστείας, ἐ- κὀ αὐτοκίνητο, γεμᾶτο σῖρα- ξαιρώντας µόνο μιὰ φούχτα τιῶτες. |«ἐγκληματιῶν πολέμου», ποὺ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 15.-. Τὸ ἀναφέρουνται ὀνομαστικά.Ἂ Πρακτορεῖο «,Ελεύθερη Ἑλ-| Φοῦ γίνεται καθαρὸ στὴ δι- λάδα» µετάδωσε σήµερα τη-! αταγἡ, πὼς ἡ ἐξαίρεση αὐτὴ λεγραφικἡ διαταγἡ πρὸς τὴν, «σκοπεῖ στὴν ἀπομόνώση τῶν 6, 7, 8, 9 μεραρχία καὶ τὴν, ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ», προστίθε- 24 ταξιαρχία τοῦ Κλιμακίου Βότιας Ἑλλάδας τοῦ Δημο- κρατικοῦ Στρατοῦ, μὲ τὴν ἴται ὅτι «ὅλοι γενικὰ οἱ ἄλλοι κατάδικοι καὶ ὑπόδικοι πρέ- πει νὰ ἀφεθοῦν ἀμέσως ἐλεύ: θεροι». [ ΜΙΙΙ ΠΠΛΗΛΙΙ ΤΗ ΕΛΛΛΛΙΣ ΜΠΜΙΤΟΙ ΕΙΝ ΤΙΝ ΛΠΕΡΙΛΙ ΤΙ ΙΙΙ ΡΗΗΙ ΠΒΙ]ΝΗ ΜΙΗΙΗ [ΤΙ Μ [ΜΗ Τῇ ΙΛ ΜΠΤΙΟΗ ΤΡΙ ΚΙ 04 ΤΜΙ ΛΠΙΛΙΙΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 15.-- '“Ὁ- πως µετάδωσε τὸ Πρακτο- ρεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα», ἡ πρώτη ἐνέργεια τῆς νέας Κυ θέρνησης τοῦ Σοφούλη, ἢ- ταν νὰ κάµει δήλωση, πὼς «καμιὰ αὔξηση δὲν θὰ δοθεί στοὺς δηµόσιους ὑπάλλη- λους» καὶ ὅτι τοῦτο «ἀφορᾶ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἐρ- γάτες καὶ ὑπαλλήλους τῆς χώρας». Ἡ πιὸ πάνω δήλω- ση τῆς Κυθέρνησης τοῦ Σο- φούλη συνοδεύεται μὲ τὴν πληροφορία, πὼς οἱ ἁμερι- κάνοι σύµθουλοι στὴν Ἑλλά- δα δὲν ἐπιτρέπουν ὁποιεσδή- ποτε αὐξήσεις στοὺς μισθοὺς καὶ τὶς ἀπολαυὲς τῶν ἐργα- τοὐπαλλήλων. Ἡ δήλωση προσθέτει πὼς μετά τὴ Δευ- τέρα, οἱ ὑπάλληλοι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν θὰ ἐπιστρέψουν στὶς δουλειές τους,θἁ παύσουν νὰ μισθοδοτοῦνται καὶ θὰ θεω- ροῦνται σὰν ἀπολωμένοι. Σχετικὰἀ μὲ τὰ πιὸ πάνω, ἡ «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» τό- νισε τὰ ἀκόλουθα: «Ὅσα ΕΚΙΟΠΚΟ ΕΠΙΤΕΠΕΙΘ ΚΠΡΙΒΙ Τὸ ἐκλογικὸ ἐπιτελεῖο Ια- ραθᾶ πληροφορεῖ ὅλα τὰ μέ- λη τῆς λαϊκῆς παράταξης τῆς κωμόπολης, ποὺ ὑπόόα- λαν αἴτηση γιὰ ἐγγραφὴ στοὺς καταλόγους, καὶ ποὺ οἱ ὑποθέσεις τους θά ἐκδικά- ζονταν σήµερα, πὼς αὐτές, ἀναθλήθηκαν ἐπ᾽ ἀόριστο.Ἡ νέα ἡμερομηνία ἐκδίκασης θ) ἀναγγελθεῖ ἀργότερσ, ΠΠΡΛΠΕΗΦΘΗΚΕ Σ10 ΚΛΚΟΥΡΓΙΘΛΙΚΕΙ0 Τὸ ἐπαρχιακὸ δικαστήριο Λευκωσίας παράπεµψε χτὲς γιὰ ἐκδίκαση στὸ κακουρ: γιοδικεῖο τὸν Στυλλῆ Ροῦ- σο, ἀπὸ τὸν “ΑΥ. Δομέτιο, γιὰ τὸ φόνο τοῦ Αγγλου στρατιώτη Τζιὼν Ἔννης, κι ἀπάλλαξε τὸ δεύτερο κατη- γορούµενο ᾿Αντρέα Ζακχαϊῖο α ΛΠΠΙΠΟΤΡΙΕΣΗ Ἡ κοινότητα ᾿Αλεθρικοῦ ἐπέδωσε ὑπόμνημα στὸ Μη- τροπολίτη Μακάριο ποὺ τὴν ἐπισκέφτηκε, μὲ τὸ ὁποῖο ζη: τοῦσε τὴν ἁπαλλοτρίωση πρὸς ὄφελος τῶν φτωχών καλλιεργητῶν ἑκατοντάδων οτρεµµάτων γῆς που ανη- κουν στὸ μοναστήρι τοῦ Σταυροθουνιοῦ. ΚΟΙΝΟΠΙΚΗ 10Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ Ὁ κ. Νικόλας Μιχαήλ, ᾱ- πὸ τὸ Τσέρι, καὶ τώρα κά- τοικος Λεμεσοῦ, καὶ ἡ δνὶς Χρυστάλλα ϐ. Χατζηχαρα- λάµπους, ἀπὸ τὴν Μέσα Γει- τονιά, ἔδωσαν ἁμοιθαίαν ὃ- πόσχεση γάμου. ος Ὁ κ. Μιχάλης Λοϊζῆ, ἀπὸ τὴν Κώμα Γιαλοῦ και Π ὅ, Θέρμα Α. Χηράτου, ἆπο τά Λιμνιά, κι οἱ δυὸ τωρα κά- τοικοι στὸ Βαρώσι, δώσανε ἀμοιθαία ὑπόσχεση γαμου. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Αὔριον Κυριακἠν θὰ συ- ναντηθοῦν στὴ «Τάπια» οἱ ὁ- µάδες «Ὀρφέα» Λευκωσίας καὶ «᾽Αμόλ» Λεμεσοῦ, στὶς 3 μ.μ. Ἡ συνάντηση εἶναι «- θλοθετηµένη ἀπὸ τὸν διευ- θυντὴ τοῦ ζαχαροπλαστείου «Παριζιάνα». µέτρα αἱμοσταγῆ κι’ ἂν πἀ- ρει ὁ μοναρχοφασισμὸς δὲν πρόκειται νὰ πτοήσει τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους. Τὸ καθεστὠς τῆς ᾿Αθήνας κήρυ- οἱ ὑπάλληλοι τὸν κατακου: ῥέλιασαν. ᾿Απείλησε μὲ τὸ µέτρο τῶν συλλήψεων, μὰ ἐ- ξευτελίστηκε μπροστὰ στὴν ἑνότητα τῶν ἀπεργῶν. Ἔκα- µε πολιτικὴ ἐπιστράτευση, μά ὁ δημοσιοὐπαλληλικὸς κόσμος τὴν ἀψήφισε. Τώρα ἀπειλεῖ μὲ ἀπολύσεις. Καὶ πάλιν ὅμως ὁ µοναρχοφασι- σμὸς θὰ σπάσει τὰ μοῦτρα του. Οἱ κυθερνῆτες τῆς ᾿Α- θήνας καὶ τὰ ἀμερικάνικα ἆ- Φεντικά τους δὲν θέλουν νὰ δώσουν αὐξήσεις στοὺς ὁὃ- παλλήλους, γιατὶ θέλουν νὰ ξοδέψουν ὅλα τὰ οἰκονομι-- κἁ τῆς χώρας στὸν ἐμφύλιο πόλεμο καὶ τὸ σφαγιασμὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Φο- Εοῦνται ἀκόμη νὰ δώσουν αὐξήσεις, γιατὶ αὐτὸ θἀ σή- µαινε ἀπαίτηση καὶ ὅλων ΜΟΣΧΑ, 15.- Στὰ χέρια τῶν τμημάτων τοῦ Δημοκρα- τικοῦ Στρατοῦ Ελλάδας ἔ- πεσαν ὅλα τὰ ἀρχεῖα τῆς Ἴρης μοναρχοφασιστικῆς .τα- ξιαρχίας, ποὺ διαλύθηκε καὶ ἐξοντώθηκε στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Γράμμου. Μέσα στὰ ἀρ: χεῖα αὐτὰ βρέθηκαν ἁἀπόρ- ρητες διαταγὲς τοῦ µέραρ- χου ᾽Αντωνόπουλου καὶ τοῦ ταξίαρχου Κωστέα, ποὺ χύ- νουν ἄπλετο φῶς γιά τὴν ᾱ- ποσύνθεση καὶ τὸ πεσμµένο ἡ- θικὸ τῶν μοναρχοφασιστικῶν δυνάµεων. Ετσι, σὲ μιὰ δι- αταγἡὴ τοῦ ᾽Αντωνόπουλου, τὴν «Α--Π, 475», τονίζουνται τὰ πιὸ κάτω ἀποκαλυπτικά: «Τελευταῖα ἔχουν δηµοσιευ- θεῖ στὸν ξένο τύπο εἰδήσεις καὶ κρίσεις, ποὺ ἀναφέρουν- ται στὴν τακτικἡ ποὺ ἆκο- λουθεῖ ὁ «ἐθνικὸς» στρατός. ξε τὸ στρατιωτικὸ νόµο, μἀ|6 τῶν ἄλλων ἐργατοὐπαλλή- λων, γιὰ ἀνάλογη ἀναπρο- σαρμογὴ τῶν ἀπολαυῶν τους. Μὰ οἱ αὐξήσεις τῶν ἐργατοὐπαλλήλων δὲν θᾶρ- ουν μὲ τὸ κέφι τῶν ξένων καὶ ντόπιων ἐκμεταλλευτῶν τοῦ λαοῦ, ἀλλά μὲ τοὺς µα- ζικοὺς ἀπεργιακοὺς ἀγῶνες, ποὺ ὁρίμασαν καὶ τραθοῦν νὰ ξεσπάσουν σ’ ὅλη τὴ σκλά θα Ἑλλάδα». Τὸ ααδιανα τῆς Μόσχας ἐξ ἄλλου, σ σημερινὴ ἐκπομ πῄ του, τόνισε, πὼς ἆπερ- γία τῶν ὑπαλλήλων ἆποτε- λεῖ µονάχα μιὰ ἀντανάκλα- ση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης τοῦ Μοναρχοφασιστικοῦ κα- θεστῶτος, ποὺ τὴν προκάλε- σε ἡ ᾽Αμερικάνικη ἐπέμόαση καὶ ἡ Κυθερνητικἠ κλίκα τῆς ᾿Αθήνας. Οἱ ἐργατοὐπάλ. ληλοι τῆς Ἑλλάδας, ὅσο πάει καὶ περισσότερο Ἠπεί- θουνται, πὠὼς ἡ βελτίώση τῆς θέσης τους εἶναι ἆκα- τόρθωτη Χχωρὶς τὸ διώξιµο Σ᾽ αὐτὰ τὰ δημοσιεύματα, οἱ ἀποτυχίες τῶν δυνάμεών µας ἀποδίδουνται κατὰ .κα- νόνα στὸ πεσµένο ἠθικὸ καὶ τὴν ἔλλειψη ἐπιθετικοῦ πνεύ- µατος ἀνάμεσα στοὺς Φαν- τάρους.. Παράλληλα, καὶ στὴν ἔκκληση ποὺ ἔκανε ἡ Κυθέρνηση γιὰ αὔξηση τῆς βοήθειας πρὸς τὸ στρατό µας ἀπὸ µέρους τῆς ΄Αμε- ρικῆς, δόθηκε ἁπάντηση,, ὅ- που τονίζεται πὼς οἱ ἁποτυ- χίες µας ὀφείλουνται πρὸ παντὸς στοὺς ἴδιους λόγους τοῦ πεσµένου ἠθικοῦ τοῦ στρατεύματος, κι ὄχι στὴν ἀνεπάρκεια τῆς ἀμερικάνι- κης βοήθειας. Ἡ γνώµη αὖ- τὴ ἀσφαλῶς στηρίζεται στὴν πραγματικότητα, μὰ πρέπει γἁ κάµουµε ὅ,τι μποροῦμε «ἴ- να ιν ἐξουδετερώσωμεν», γιατὶ «ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει τῶν ξένων, ἰμπεριάλιστῶν ἆ- πὸ τὴ χώρα τους, Γι’ αὐτὸ καὶ ἄρχισαν νὰ ρίχνουνται σὲ μαζικοὺς ἀγῶνες, μὲ βά- ση τὰ οἰκονομικά τους αἰἶτή- µατα. Οἱ ἐργάτες ὅλου τοῦ κόσμου παρακολουθοῦν μὲ, συμπάθεια καὶ ἀλληλεγγύη τὸν ἀγῶνα τους. ΠΑΡΙΣΙ, 15.- Οχι µόνο οἱ ἐφημερίδες τῆς ἀριστερᾶς μά καὶ τὰ ἐκφραστικὰ ὄρ- Ύανα τῶν δεξιῶν κομμάτων στὴ γαλλικἡ πρωτεύουσα, ἐ- πιτίθενται: ἐνάντια στὸ µο- ναρχοφασιστικὸ ρς γιά ἐπιστράτευση τῶν ἀπεργῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς παραποµ- πῆς τοὺς στὸ στρατοδικεῖο. Δριμύτατα σχόλια παραθέ- τει ἡ «Ποπυλαίρ», ποὺ κατη- γορεῖ «τὸ Ρέντη σὰν «ἔφευ- ρέτη τῶν δολοφονικῶν συ- νωμοσιῶν γιὰ νὰ καλύψει τὰ τρομοκῤατικἁ µέτρα τῆς μοναρχοφασιστικῆς κυθέρ- νησης». Ἡ ἐφημερίδα τῆς ᾱ- Ώἱ ΜΟΝΛΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΣΠΛΘΟΙΝ ΜΕ “ΛΠΙΡΡΗΤΕΣ’ ΛΙΛΙΛΓΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ «Τὸ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ ΠΙΛΕΜΗΣΕΙ θά ἤθελεν ἀποδειχθεῖ όλε- θρία». Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐμ- πνεύσουµε ἐπιθετικὸν πνεῦ- μα στοὺς φαντάρους καὶ ν᾿ ἀνυψώσουμε τὸ πεσµένο ἡ- θικό τους. Πρέπει νὰ φανοῦ- µε ἀποφασιστικοὶ ἐνάντια σ᾿ ὅλους ἐκείνους ποὺ δὲν θέλουν νὰ πολεμήσουν καὶ προσπαθοῦν νὰ διαρρεύσουν. Σχετικὰ μὲ τὰ πιὸ πάνω, τὸ Πρακτορεῖο :«Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» τόνισε: «Όσες τέτοιες κι ἄλλες παρόμοιες διαταγὲς κι’ ἂν θγάλει τὸ µο ναρχοφασιστικὀὸ ἐπιτελεῖο, οἱ φαντάροι καὶ οἱ ἐθνοφρουρί- τες δὲν θὰ πεισθοῦῶν νὰ πο- λεμήσουν, γιατὶ ἔχουν πιὰ καταλάθει ὅτι σκοτώνουνται καὶ δίνουν τὸ αἷμά τους γιὰ μιὰἁ ἄδικη ὑπόθεση, ὁλότελα ξένη πρὸς τά συμφέροντα τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἛἜθνους». ΜΟΣΧΑ, 15.- Στὴ δυτικἡ νηµα γιὰ τὴν ἁμοιθαία συ- σίες τοῦ Β΄’ Κομμουνιστικοῦ Συνεδρίου. Μιλώντας στὸ συ γέδριο ὁ ἀρχηγὸς τῶν Κομ- μουνιστῶν τῶν δυτικῶν ζω- νῶν Ράῦμαν, κατάκρινε μὲ βιαιότητα τὸ Καταστατικὸ τῶν τριῶν δυνάµεων κατοχῆς καὶ ἐπετέθηκε κατὰ τοῦ Βο- ρειοατλαντικοῦ συμφώνου, ποὺ ἀποτελεῖ βάση γιὰ ἕνα καινούργιο παγκόσμιο πόλε- µο. «Τὸ Βορειοατλαντικὸ -- τόνισε ὁ Ράῦμαν -- ἀπορρέει κατ’ εὐθεῖαν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ συμφώνου τῆς ᾿Αντικο: µιντέρν, ποὺ στηριζόταν στὸ | πνεῦμα τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Μουσολίνι». Ι.. Σχετικὰ μὲ τὸ Καταστατι- Γκὸ τῶν τριῶν δυνάµεων κα- τοχῆς, ποὺ προνοεῖ τὸ δια- ᾿μελισμὸ τῆς Γερμανίας καὶ ἰτὴν ἐγκαθίδρυση ξεχωριστοῦ ᾿Γερμανικοῦ κράτους, ὁ Ράὔ- μαν εἶπε, ὅτι τὸ καταστατι- κὀ αὐτὸ ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ Γερ: μανικὸ λαὸ τὸ δικαίωµα της ᾿αὐτοδιάθεσης καὶ τῆς ἄνε- Γξαρτησίας του, καὶ μιὰν τέ- [ποια λύση ὑποδούλωσης δὲν θὰ τὴ δεχθοῦµε ποτέ. «Τὸ κί- Γερμανία τέλειώσαν οἱ ἐργαι νεννόηση καὶ συναδέλφω ῦ τῶν λαῶν τῆς Δυτικῆς καὶ ᾿᾽Ανατολικῆς Γερμανίας, δυ- ναμώνει ὁλοένα καὶ περισσό- τερο»--πρόσθεσε ὁ Ράῦμαν, ὁ ὁποῖος κατέληξε ὡς ἑξῆς: «Στεκόμαστε καὶ ἀγωνιζό- µαστε γιὰ μιὰ ἑνωμένη, ἆνε- ξάρτητη καὶ δηµοκρατικὴ Γερμανία. Πάνω σ᾿ αὐτὴ τὴ βάση κάµνουµε ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς δηµοκράτες τῆς Γερμανίας νὰ σχηµατί- σουν µαζί µας ἑνιαῖο μέτωπο πάλης». Στὴν ὁμιλία του ὁ Ράῦμαν κατάγγειλε ἐπίσης σφοδρό- τατα τὴν τακτικὴ τῶν ἀρ- χῶν κατοχῆς, ποὺ παρεµθάλ ΕΙ ΕΦΗΗΕΡΙΙΛ ὍὍπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀνταποκριτής µας ἀπὸ.τὴ Λε µεσὀ, προοδευτικοὶ πολίτες ὑπόδαλαν αἴτηση γιὰ τὴν ἔκ δοση νέας ἐφημερίδας μὲ τὸν τίτλο : «Φωτεινὸς Δρό- µος» Ἡ νέα ἐφημερίδα πρὀ- κειται νὰ κυκλοφορήσει πο- λὸ σύντομα. [| ΓΕΡΜΛΝΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΛΛΗΥΝ Τ0 ΛΙ ΣΕ ΝΙΛ ΠΛ ΜΙΑ ΛΗΤΕΡΗ, ΜΙΝΟΚΡΛΤΙΚΗ Κ' ΕΝΩΜΕΝΗ ΓΕΡΗΛΝΙΛ λουν δυσκολίες στὴ συµµετο- χἠ τῶν προοδευτικῶν όργα- νώσεων τῆς Δυτ. Γερμανίας στὸ παγκόσμιο συνέδριο εἰ- ρήνης. --Μεταδίδεται πὼς οἱ Γαλ- λικὲς ἀρχὲς ἀποφάσισαν νά ἐπιτρέψουν τὴν εἴσοδο στὴ Γαλλία µόνο γιὰ ὅ ἀντιπρο: σώπους ἀπὸ κάθε χώρα, που θέλει ν᾿ ἀντιπροσωπευθεῖ στὸ παγκόσμιο συνέδριο τῆς εἰ- ρήνης. Σχετικά, ἡ «Οὐὗμανι- τὲ» σήµερα ἐρωτᾶ: «Δὲν ὃ- πάρχει ἄραγε καμιὰ σχέση ἀνάμεσα σ’ αὐτὴ τὴν ἀπόφα- ση τῆς Γαλλικῆς Κυθέρνησης καὶ τῶν πυροθολισμῶν τῆς ἀστυνομίας στὸ Ρίο ἨΗτὲ Ζα- γέριο ἐνάντια στοὺς ἄντιπρο σώπους τοῦ συνεδρίου εἰρή- }ης». --Οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμ: µάτων καὶ τῆς τέχνης στὴν Ἑλλάδα μὲ μανιφέστο τους ὑποστηρίζουν θερμἀ τὸ παγ- κόσµιο συνέδριο εἰρήνης καὶ δηλώνουν συμμετοχὴ σ᾿ αὖ- τό. ᾿Ανάμεσα στοὺς ἄλλους, τὸ μανιφέστο ὑπογράφεται ἀπὸ τοὺς ᾿Αντ. Γιαννίδην, Δ. Χατζῆν καὶ Γ. Λαμπρινό. Γκρας δεξιᾶς «Ὡρὸρ» γράφει [ὅτι ἡ Κυθέρνηση τῆς δή ινας ἰσχυρίσθη πὼς συνέλα- θε 80 «τρομοκράτες», δὲν κατόρθωσε ὅμως ν᾿ ἀναστεί- λει τὴν ἀπεργία τῶν δηµο- σίων ὑπαλλήλων, παρὰ τὸ δι άταγµα ἐπιστράτευσης τῶν ἀπεργῶν. -“Πληροφορίες ἀπὸ τὴν Α- θήνα ἀγγέλλουν ὅτι τὴ σω- ματεῖο ᾿Ἐργατοὐπαλλήλων Πειραιᾶ, μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν ΑΔΕΔΥ ἐκφράζει η συμπάθεια καὶ τὴν ἀλλη- λεγγύη τῶν μελῶν του πρὸς τοὺς ἀγωνιζόμενους δηµοσί- ους ὑπαλλήλους. --Ἡ Ὁμοσπονδία τῶν δη-, µοσίων ὑπαλλήλων τῆ ὔ ταλίας παρακάλεσε τν Π. Σ.Ο. νὰ ἐκφράσει τὴν άλλη- λεγγύη τους πρὸς «τοὺς, συ- γαδέλφους τους τῆς Ἑλλά- δας, ποὺ ἀγωνίζουνται γιὰ τὸ ψωμὶ καὶ τὴ ζωή τους, γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ ἆνε- ξαρτησία τῆς πατρίδας τους. [οἱ Α0ΤΕΡΙΚΗ ΤΕΛ ΡΩΜΗ, 15 (Ρέουτερ).--Ὁ Γ.Γ. τῶν ᾿Ιταλικῶν Ἐργατικ. να ών κ. «Βιτόριο κιουζέππε ἀναχώρησε ε ρα ἀπὸ τὴ Ρώμη τὰ τὴ Μο σχα, ὅὕστερα ἀπὸ πρόσκλη- ση τῶν Σοθιετικῶν Σ.υνδικά- των γιὰ νὰ παρακαθήσει στὸ 10 Συντεχνιακὸ Συνέδριο ποὺ συνέρχεται στὴ Μόσχα στὶς 19 τοῦ ᾿Απρίλη. ΣΥΔΝΕΥ:, 15 (Εέουτερ): Οἱ πρωθυπουργρὶ . τν λὈ- στραλίας καὶ τῆς Ν. Ζηλαν- δίας κ.κ. Τσήφλευ καὶ Φρεῖ- ζερ. ἀναχώρησαν σήµερα ἆ- εροπορικῶς γιὰ τὸ Λονδῖνο, ὅπου θά µετάσχουν στὴ Διά- σκεψη τῶν πρωθυπουργῶν τῆς Κοινοπολιτείας. 10 ΛΕΙΤΙΘ ΜΗΧΛΝΟΤΕΧΗΠΛΗ ᾿Εκυκλοφόρησε τὸ Β΄ τεῦ- χος τοῦ τεχνικοῦ δελτίου τῆς Σοντεχνίας Μηχανοτεχ- νιτῶν καὶ ᾿Πλεκτροτεχνιτῶν, Ἰβσέλιδο μὲ πλούσιο περιε- χόµενο. ᾿Ανάμεσα στ’ ἄλλα περιλαδαίνει µελέτη γιὰ τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα, αδιο- τεχνία, τὶς μηχανὲς έσωτε- ρικῆς καύσης, καὶ τὶς ἐσω- τερικὲς ὑδραυλικὲς ἐγκατα- στάσεις. Όσοι θέλουν µπο- ροῦν νὰ τὸ ζητήσουν ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς συντεχνίας. ΠΙΑ Τ0ΥΣ ΜΕΤΛΗΛΣΙΕΣ Μὲ ἐπίσημο χθεσινὸ ἀνα- κοινωθὲν συμθουλεύονται ἐκ νέου ὅσοι πρόκειται νὰ τα- ξιδέψουν σὰ µετανάστες στὴν ᾽Αγγλία, νὰ παίρνουν µαζί τους πιστοποιητικὸ γεννήσε- ως. Πολοὶ Κὐπριοι ποὺ ταξί- δεψαν στὸ Ενωμένο Βασί- λειο ἔτυχε ν᾿ ἀντιμετωπίσουν δυσκολίες, ἐπειδὴ παράλει- ψαν νἄχου» τέτοιο πιστοποι- ητικὸ μαζί τους, Παντρεμέ- γες γυναῖκες συμθουλεύουν- ται νὰ ἔχουν καὶ τὸ πιστοποι- ητικὸ τοῦ γάμου τους. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΘΕΣΙΣ ᾿Απόφοιτος Π. Γυμνασίου μὲ καλὲς γνώσεις ᾽Αγγλι- κῆς (Όρντιναρυ καὶ Ντιν- στίξιον) ὡς καὶ γραφοµη- χανῆς ζητεῖ ἀνάλογον θέσιν. Πληροφορίες ἀπὸ τὰ γρα- φεῖα µας Περικλέους, 5. ΠΡΟΜΤΘΙΗΛΗΕΣ ΤΙ Κ.. ΛΙΤΙΙΑΙ ΠΙΑ ΤΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ .. ΛΟΝΔΙΝΟ, 152 (Ρέουτερ)-- Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ᾽Αγγλίας, στὶς προσεχεῖς γενικὲς ἐκλογὲς ὁ Πρόεδρος τοῦ Κόμματος θὰ εἶναι ἀν- θυποψήφιος τοῦ ὑπουργοῦ τῶν ᾿Ἐξωτερικῶν κ. Μπέθιν. Ἐ- πίσης νέος ἐκδότης τῆς «Νταίηλυ Γουέρκερ» κ. Κάμπελλ θὰ ἐκθέσει ὑποψηφιότητα ἐναντίον τοῦ ὑφυπουργοῦ τῶν ἐ- ζωτερικῶν κ. Μὰκ Νήλ. ἱ σημερινοὶ θουλευτὲς τοῦ Κ. Κόμματος κ. κ. Πίρατιν καὶ Γκάλλαχερ θὰ παραμείνουν ὑποψήφιοι τῶν ἴδιων πε- ριφερειῶν, ποὺ ἀντιπροσωπεύουν καὶ τώρα, ΠΏἹ ΛΗΠΗΕΤΠΙΙΟΙΗ ἩΣ ΛΠΗΡΠΕΣ ΠΗ ΣΟΣΙΛΜΣΤΙΚΗ” ΛΙΛΙΙ ΛΟΝΔΙΝΟ, 15 (Ιδιαίτερο)--Ἡ ἀπεργία τῶν λιμενερ- γατῶν τοῦ Λονδίνου συνεχίζεται. ᾿Επίσημη στατιστικἡ ἆ- γεθάζει τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀπεργῶν σὲ 14 χιλιάδες. Οἱ ἄντι- ὁραστικὲς ἐφημερίδες ζητοῦν σήµερα τὴ λήψη αὐστηρῶν µέτρων γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς ἀπεργίας, ὅπως ἔγινε τὸ περασμένο καλοκαῖρι, ὅταν κηρύχθηκε κατάσταση πολιορ- κίας. Ὅ Ιζαακ, Αγγλος ὑπουργὸς ἐργασίας, δήλωσε στὴ Βουλή, πὼς ἡ Βρεττανικἡὴ Κυβέρνηση θὰ πάρει ὅλα τὰ ἆ- ναγκαῖα µέτρα, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴ λειτουργία τῶν λι- μενικῶν ἐγκαταστάσεων. --“Τὸ Ὑγειονομικὸ προσωπικὸ τῆς περιοχῆς τοῦ Παρι- σιοῦ ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ κατέλθει σὲ ἁπεργία, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἄρνηση τῶν ἐργοδοτῶν νὰ αὐξήσει τοὺς μισθοὺς τῶν ὑγειονομικῶν ἐργατοὐπαλλήλων. ϱ ΔΗΜΗΤΡΩΦ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΦΙΑ, 12 (Ρέουτερ)--Ὁ Βούλγαρος πρωθυπουργὸς Δρίσκεται γιὰ λόγους ὑγείας στὴ Σοθιετικἠ Ένωση, ὅ- που ὑποθάλλεται τώρα σὲ θεραπεία. Ἡ πληροφορία αὐτὴ περιέχεται σὲ ἀνακοίνωση τῆς Κ. Ε. τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Βουλγαρίας. Ὁ κ. Δημητρὼφ διατελεῖ πρω- θυπουργὸς ἀπὸ τῆς ὀζας Μοεμθρίου τοῦ 1946. Σ τὴν ἴδια ἆ- νακοίνωση ἀναφέρεται ὅτι ὁ κ. Κωστῶφ, ποὺ ἀπολύθηκε ἱτελευταῖα ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυθέρνησης διορίσθηκε διευθυντὴς τῆς ᾿Εθνικῆς Βιθλιοθήκης. ΛΟΝΔΙΝΟ, 15 (Ρέουτερ)-- Οἱ ἐδῶ διπλωματικοὶ πα- ρατηρητές, πιστεύουν, ὅτι ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἀνα- κοίνωση γιὰ τὴν ἀρρώστεια τοῦ κ. Δημητρώφ καὶ τὴν πρό- σση πόλυση τοῦ Κωστώφ, γεννᾶται τὸ ζήτημα ποιὸς. θά εἶναι ὁ µέλλων ἀρχηγὸς τῆς Βουλγαρίας. Οἱ πλέον ἐ- ξέχοντες σήµερα Βούλγαροι πολιτικοὶ εἶναι ὁ ἀντιπρόε- ὄρος καὶ ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Κολάρωφ, καθὼς καὶ ὁ ὑπουργὸς τῶν ἐσωτερικῶν κ. Γιούγκωφ. Ὁ πρῶτος εἶναι 71 χρόνων, ἐνῶ ὁ δεύτερος µόνο 45. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΡΜΑΝΙΑ ΡΑΓΓΟΥΝ, 15 (Ρέουτερ)-- Ἡ Κυθέρνηση τῆς Βιρµα- νίας ἀγγέλλει νέες µεγάλες παιζω ον υπ) τῶν δυ- γάμεών της καὶ τῶν Κομμουνιστικῶν στρατευμάτων σὲ πολ λὲς περιφέρειες τῆς χώρας. ᾿Ιδιαίτερα σφοδρὸς ἀγώνας μαίνεται ἀπὸ 3 μέρες σὲ ἀπόσταση ὃ5 χιλιομέτρων ἀπὸ τὴ Ραγγούν. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 15. -- Τὸ Πρακτορεῖο «Τὰς» µετα- δίδει, ὅτι οἱ Κομμουνιστικὲς δυνάµεις τῆς Βιρμανίας ἀνά- πτυξαν καὶ πάλιν νέα μαχητικἡ δραστηριότητα μὲ τὴν ἆ- πόφαση ν᾿ ἀνατρέψουν τὴν ενθβκίλη Κυδθέρνηση, ποὺ ἐπέ- όαλαν οἱ ᾽Αγγλοαμερικάνοι. ΝΕΑ ΔΕΛΧΙ, 15 (Ρέουτερ)-- Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Βιρμανίας κ. Θακὶν ἀναχώρησε σήµερα ἀπὸ τὴ Ν. Δελχὶ γιά τὴν Καλκούτα, ἐπιστρέφοντας στὴν πατρίδα του ὕστερα ἀπὸ σύντομη ἐπίσκεψή του στὶς ᾿Ινδίες, ὅπου εἶχε σωνο μι: λίες μὲ τὸν πρωθυπουργὸ κ. Παντὶτ Πεχρού. Δὲν γνώσθη- κε ἂν ὁ κ.Πεχροὺ ὑποσχέθηκε νὰ δώσει οἰκονομικὴ θοήθεια στὴ Βιρμανία, ὅπως εἴχε ζητήσει ὁ κ. Θακίν. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 15 (Ρέουτερ)-- Ἡ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ ἐνέκρινε μὲ ψήφους 43 ἔναντι 6 συστάσεις γιὰ πε- ριορισμὸ τοῦ θέτο. Προτείνεται ὅπως τὸ θέτο ἀσκεῖται µό- νο γιὰ ζητήματα ζωτικῆς σηµασίας. ΛΟΝΔΙΝΟ, 15 (Ρέουτερ)-- Ὁ Βρεττανὸς ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ἐπέστρεψε σήµερα στὴν ᾽Αγγλία ἀπὸ τὴν ᾽Αμερικὴ ὅπου εἶχε μεταθεῖ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Βορει- τελευταία Ωρα. κο. ο. α, ” ΠΕΑ ΙΠΡΙΤΙΚΗ ΠΡΠΕΛΑΙΗ πο ΚΠΕΙΛΗ ΚΟΠΜΟΥΝΙΣΤΟΙ | ΝΑΜΚΙΜ, 15 (Ρέουτερ)-- Οἱ Κινεζικὲς Κομμουνιστι- κὲς δυνάµεις ἀνακατέλαθαν ψὲς τὴν ὀχυρωμένην πόλη ᾿Σανκιαχοὺν στὴ θόρεια ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Γιαγκτσὲ, δὲ ἀπόσταση 60 μιλίων ἀπὸ τὸ ΒΜανκίν. Ἡ πόλη εἶχε καταλη- φθεῖ ἀπὸ τὶς κυθερνητικὲς δυνάµεις χθὲς τὸ πρωῖ καὶ πα- ῥράµεινε στὰ χέρια τους γιὰ λίγες ὢρες. Οἱ Κομµουνιστι- κὲς στρατιὲς δρίσκονται πάλιν κυρίαρχες ὅλων τῶν πόλε- ων καὶ τῶν ὀχυρῶν τῆς Βόρειας ὄχθης τοῦ Γιαγκτσέ. Στὶς ψεσινὲς µάχες κυθερνητικὸς στρατὸς εἶχε δαρύτατες ἆ- πώλειες σὲ νεκροὺς, τραυματίες καὶ πολεμικὸ ὑλικό. Τὸ Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Κίνα» μεταδίδει, ὅτι ἡ Λαϊκὴ Κυ- θέ ρνηση περιµάζεψε τὸν περ. μῆνα στὸ Πεκῖνο 30 χιλ. στρα- τιῶτες τοῦ Κουόμιταγκ ποὺ περιπλανόνταν σ᾿ ἐλεεινὴ κα- τάσταση. ᾿Ανάμεσα σ᾿ αὐτοὺς περιλαθαίνουνται καὶ 85 στρατηγοί. Σὲ περισσότερους ἀπὸ 27 χιλιάδες ἀπὸ τοὺς τὸ πάνω στρατιῶτες ἐπιτράπηκε νὰ γυρίσουν στὰ σπίτια τους ἢ στὶς ἀρχικὲς τους µονάδες ποὺ θἀ ἐνσωματωθοῦν στὸ Λαϊκὸ ᾽Απελευθερωτικὸ Στρατό, ἐνῷ ἄλλοι ὑποθάλ- λονται σὲ ἐκπαίδευση καὶ ἐξάσκηση. Αφθονο πολεμικὸ ῥὁ- λικὸ ποὺ ἔφεραν οἱ στρατιῶτες αὐτοὶ παραδόθηκε στὸ Δη- οκρατικὸ ᾿Αρχηγεῖο. Περίπου 1200 τέως ἀξιωματικοὶ τοῦ Κουό ιταγκ πέρασαν πρὸς νότο τὰ Μεγάλα Τείχη τῆς Μαντζουρίας γιὰ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὶς Λαϊκὲς δυνάµεις. ὍὉ στρατηγὸς Τάο Χούγκ Χάο ἀρχηγὸς τῶν κυθερνητικῶν δυ- γάµεων τοῦ Τσενγιάγκ συνελήφθη ἀπὸ τὴν Κυθέρνηση τοῦ Νανκὶν καὶ στάλθηκε στὴ Σαγκάη σὰν ὕποπτος γιὰ συν- εργασία μὲ τοὺς Κομμουνιστὲς. Μὲ τὴν ἴδια κατηγορία ἡ υθέρνηση τοῦ Κουόμιταγκ συνέλαθε ἄλλα 130 πρόσωπα. Ὁ στρατηγὸς Τάο ἀντικατεστάθηκε μὲ τὸν ὑποστράτηγο Βάγκ Γέτζ. ΠΙΗΡΗΣ ΠΛΡΛΛΙΤΗ ΤΘ ΚΡΛΙΙΚΟΥ ΗΗΧΛΛΙΣΗ0Υ ΤΗΣ ΕΛΛΛΙΛΙ ΑΘΗΝΑ, 15 (Ρέουτερ)-- Ὁ ὑπουργὸς Συντονισμοῦ τῆς Κυθέρνησης τῆς ᾿Αθήνας κ. Στεφανόπουλος ἔστειλε τηλεγράφημα πρὸς τὸν κυθερνητικὀ ἐκπρόσωπο στὸν «ὈὉρ- γανισμὸ Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Συνεργασίας», στὸ Πα- ρίσι, καὶ τὸν παρακαλεῖ νὰ ζητήσει παράταση τῶν προθε- σμιῶν ὑποθολῆς ὁρισμένων ἐκθέσεων στὸν ᾿Οργανισμό, καθόσο λόγῳ τῆς συνεχιζοµένης ἀπεργίας τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων εἶναι ἀδύνατο νὰ συγκεντρωθοῦν τὰ ἀπαιτού: µενα στοιχεῖα. Ἡ ᾿ἘΕκτελεστικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ τῶν Δημοσίων ὑπαλλή- λων ἀνακοίνώσε ἀπόψε, ὅτι ἀπορρίπτει τὴν «προσφορὰ» τῆς Κυθέρνησης γιά η ἆ τῶν μισθῶν ἀπὸ τῆ ης 1ης ᾿Του- λίου καὶ προσθέτει πὼς ἁπεργία θὰ συνςχισοςῖ, ---

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 2p
ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ του συνεργατισμού στην Κύπρο 2p
ΤΟ ΑΚΕΛ, ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΙ Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 1p
ΑΝΟΙΞΕ Η ΟΡΕΞΗ ΤΟΥΣ ΜΑ Ο ΛΑΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓΡΥΠΝΕΙ 1p
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Κ.Κ. ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1p
ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ 1p
Ο ΔΗΜΗΤΡΩΦ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΡΜΑΝΙΑ Κυπριακό 1p
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1p
ΝΕΑ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ 1p
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Κ' ΕΝΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1p
ΟΙ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ 1p
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΤΟΗΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑ 1p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ 1p
ΝΕΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 1p
Η ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Πολιτισμός 1p
ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΩΝ Φ. ΣΕΡΒΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1p