Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-17

2 ΤΟΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ :ΑΠΕΝΑΝΤΙΣΤΗΓΥΝΑΙΚΑ «Στὸ 1948 Έχουμε μιά Γοἰκογένεια, στὸ κράτος, στὴν σοθαρἡ Φελτίωση στὴ δου- Κοινωνία, στὸ νόµο. ᾿Οφεί- λειὰ μέσα στὶς γυναῖκες.| λουµ6 σὰν ἄντρες νὰ στα- Ἡ γυναίκα ἔγινε θασικὸ συστατικὸ στοιχεῖο κι’ ἆ- νεχτίµητος παράγοντας στὴ ζωὴ καὶ στὴ δράση τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρα- τοῦ Ἑλλάδας. Χιλιάδες µαχήτριες πολεμοῦν ἴἰσά- ξια δίπλα στὸν ἄντρα καὶ πολλὲς φορὲς καλύτερα ἀπ᾿ αὐτόν. Τὴν γυναῖκα πρέπει νὰ τὴν περιθάλου- µε μὲ τὴν ἀπαραίτηση ἆᾱ- γάπη, ἐχτίμηση καὶ σεθα: σµὀ, ποὺ ὅλα αὐτὰ τὰ κα- τάχτησε μὲ τὴν πάλη καὶ. νὰ τὴν, τὸ αἷμα της καὶ προωθοῦμε ἀποφασιατικὰ ἀνάλογα μὲ τὶς ἱκανότη-: τές της... Ἡ µαχήτρια ἔγινε παράγοντας δύνα- µης, ἅμιλλας καὶ ἀνάπτυ- ξης, παράγοντας ἁπαραί- τητος σήµερα γιά το στρατό µας 8 (Αποφάσεις τῆς 2ης | λομέλειας τοῦ Κ. Κ. Ε«.| σιᾶς προστατευτικἡ νοµοθε:| Τὶ ὑπέροχος ὄμνος πραγ- ατικἀ γιὰ τὴν ἀδελφὴ Ἓλ- ηνίδα καὶ τὶ δικαίώση γιὰ τὸ ρόλο τῆς γυναίκας στὴν κοινωνία σὰν ἀπαραίτητου σύμμαχου τῆς ἐργατικῆς τά- ον Τὰ γεγονότα μιλοῦν μόνα τους γιὰ τὴν ἐἔνεργη- τικότητα, τὸν ἐνθουσιασμὸ, τὸ θάρρος καί τὴ σοφία της. Ας ριχτοῦµε κι ἐμεῖς μ᾿ ἐνθουσιασμὸ μπροστὰ στὴν ἐπιταχτικὴ ἀνάγκη τῆς στιγ- μῆς, τῆς ὀργάνωσης καὶ δρά-| σης τῶν γυναικῶν µας, γιὰ νἄχουμε παρόμοιους παρ: ποὺς στὸ κἰίνηµαά µας. Ίτσχη μητέρα, ἡ ἐργάτρια, φτωχομεσαία, ἡ ὑφάντρια, ἡ ὑπάλληλος, ὅλες ὄντας θύ- µατα τῆς καπιταλιστικῆς ἐκ- µετάλλευσης εἶναι φυσικές µας σύμμαχοι. Πρέπει μὲ τὴν δουλειά µας ἀνάμεσά τους, νὰ τὶς κάµουµε νὰ δοῦν τὴν ταπεινωτικἡ θέση ποὺ ἡ ἁἀστικὴ κοινωνία τὶς ἔχει ρί- ξει, θέση γεμάτη ὑποχρεώ- σεις στὸν ἄντρα της, στὸ σπίτι της, στὰ παιδιά της μά χορὶς καθόλου δικαιώµατα. ρέπει νὰ σὶς κάµουµε νὰ δοῦν καὶ νὰ ἀγαπήσουν τὸν σκοπό µας, σκοπὸ ποὺ θά τοὺς χαρίσει τὴν ἁπόλυτη Ἰσότητα μὲ τὸν ἄντρα στὴν Ἡ: ᾿Εοῦμε μὲ στοργή, ἐπιμονὴ Γκαὶ ὑπομονὴ νὰ δοηθήσου: ἵμε τὴ γυναῖκα στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν χειραφέτησή της. Τὸ :γυναικεῖο ἂν ημα δέν εἶναι ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ τὶς γυ- ναῖκες µονάχα μὰ εἶναι καὶ ᾿ξικό µας. Δὲν νοεῖται ἐμεῖς «οἱ ἄντρες νὰ πολεμοῦμε γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἐκμετάλ- Ἴλευσης καὶ τῆς ἀνισότητας στὴν κοινωνία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νἄχουμε τὴ γυναῖκα Γδούλη τοῦ ἄντρα. Τὸ γυναι- κεῖο ζήτημα πρέπει νὰ πάρει ᾿σοδαρὴ θέση στοὺς κοινωνι- Γκούς µας ἀγῶνες, νὰ τὸ ἀντι- κρύσουµε θετικὰ σὰν πρὀ- 'θληµα ὅλων τῶν ἐργαζομέ- ενων. Πολλὰ ἄμεσα γυναικεῖα “προθλήματα ὑπάρχουν σήµε- Γρα ποὺ πρέπει νἁ τοὺς ὃο- Ιθεῖ μιὰ λύση: Ἡ ἀνεργία, Ὕππη ἀπολαθὴ γιὰ ἴση ἔργα- ασία γιὰ τὴν µητέρα καὶ τὸ παιδί μες, ἀσφαλί- εσεις. Μαζὺ μὲ Ψ γυναῖκα Γὀφείλουμε νὰ ἐνδιαφερθοῦ- ἵμε καὶ γιὰ τὴν λύση τῶν Ἱπροθλημάτων αὐτῶν εἴτε Γσὰν συντεχνίες, εἴτε σὰν κόμ- μα, εἴτε σὰν προοδευτικοὶ Γἄνθρωποι. Νὰ ὀργανώσουμε Γτὸν ἀγώνα τους εἴτε συντε: Γχνιακά, εἴτε σὲ μιὰ Παγκύ- [πρια Δημοκρατικὴ Ένωση Γυναικῶν, καὶ µέσο αὐτῶν τῶν ὀργανισμῶν νὰ διονε τεύουµε τὸ. γωνκκκες Ό- 'θλήματα, γιὰἁ μιὰ λύση τους. Μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ κερ- δίσουµε μὲ τὸ µέρος µας µεγάλο ἀριθμὸ γυναικῶν, θὰ τὶς δραστηριοποιήσουµέ, θὰ τὶς διδάξουµε νὰ µάχουνται. Βέδαια δὲν ἐννοοῦμε πὼς μ᾿ αὑτὸ θὰ λύσουμε τὸ γυ- ναικεῖο ζήτημα. Κάθε ἄλλο. Γιατὶ µόνο σὲ μιὰ σοσιαλι- στικἡ κοινωνία ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχει ἐκμετάλλευση, ἡ Υυ- ναῖκα θὰ ἐλευθερωθεῖ καὶ θὰ πάρει τὴν θέση ποὺ τῆς ἀξίζει, στὴν κοινωνικἡ καὶ ἰ- διωτική της ζωή. 'Απλὰ ζη- τοῦμε νὰ τὴν προπαρασκευ- άσουµε γιὰ νὰ θρεῖ τὸν δρὀό- μο αὐτὸ πρὸς τὸ Σοσιαλι- σμό. Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ καλλιτέχνις ΙΜΠΕΡΙΟ ὥρα 6.30’, καὶ 9.15’. Φλογερὰ ἐρωτικὰ πάθη, -. Εἶναι Ἡ ἀλησμόνητη ΚΑΡΜΕΝΜΝ... τοὺς ΜΑΡΙΟ ΓΚΑΜΠΑΡΟΜΝ, ΚΑΡΜΕΝ ΒΑΖΚΕΖ καὶ τὸν περίφημο ἀργεντινὸ κιθαρωδὸ ΕΣΤΕΜ- ΠΑΝ ΗΤΕ ΣΑΝ ΛΟΥΚΑΡ πρωταγωνιστοῦν σὲ ὑπέροχη καὶ ἄφθαστη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ἡ ΝΛΠΣΙΙ ΤΟΥ ΤΡΛΓΡΊΛΙΥ. Ποὺ προθάλλεται σήμερον ΕΥΡΙΑΚΗΜ, ὥρα 2, 6.50’, καὶ 9.15 μ.μ. καὶ τὰς ἀκολούθους ἡμέρας, Μιὰ ἀληθινὴ ΦΙΕΣΤΑ ἀπὸ Σπανιόλικα τραγού: δια, ἀργεντινοὺς χοροὺς, φ'ὰ ταινία γεμάτη γλυκύτητα, δροσιά, ὁ- μορφιά, ἐρωτικὰ παιγνίδια, καρναθάλια καὶ πολ- λὰ ἄλλα, ποὺ θὰ ἐνθουσιάσουν ὅλους γενικῶς. Σημ. Στὴν σημερινὴ παράστασι τῶν 2µμ. 2 ἔργα. Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ «ΟΡΦΕΑ» ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Φλογερὴ Σπανιόλα ΑΡΊΖΕΝΤΙΝΑ μαζὶ μὲ μιὰ ἐξωτικὰ Μπαλέττα, ταγκό καί... 25 τοῦ Τὴν Δευτέρα τοῦ Πάσχα, ΣΤΟ «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΠΑΡ» Θὰ σᾶς χαρίσει μιὰ ἀξέχαστη βραδυά. Ἔτοι- μασθεῖτε ὅλοι | έντι καὶ χαρὰ ὥς τὸ πρωϊ. ΤΙΜΕΣ ΛΑΙΚΕΣ Ανδρες 4/- 6 Γυναῖκες 2/- 6 Τραπεζάκια 8/- ΛΑ ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ. ΤΗΛΕΦΩΜΟΝ 101 ΒΑΡΩΣΙΑ Εἰδοποιοῦμε τὸ κοινὸ τῆς ᾽Αμμοχώστου, πὼς ἀπὸ τὶς 18.4.49, θέτουµε σὲ λειτουργία τακτικὴ συγκοινωνία ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ καὶ τανάπαλιν μὲ καινούργια αὐτοκίνητα, καὶ μὲ ἆ- Υώγιο µόνο ὅ)- γιὰ κάθε ἐπιθάτη. ΄ Ώρες ἀναχωρήσεως καὶ ἀπὸ ᾽Αμμόχώστο καὶ ἀπὸ Λευκωσία :-- 7.90 π.µ., 10.30΄ π.µ., 2.00΄ μ.μ. καὶ 4.30΄ μμ. ᾽᾿Αποτείνεσθε: Διὰ τὴν ᾽Αμμόχωστον ΛΑΊ- ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ, ἔναντι ξενοδοχείου «ΟΘΕΛ- ΛΟΣ», ΤΗΛ. 101. Διὰ τὴν Λευκωσίαν : ΛΑΊΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΜ, Πλατεῖα Παλαιοῦ Δημαρχείου, Τηλέφωνον 793. ᾿Απρίλη Ἐργχάτες, ΠΡΟΣΟΧΗ! -Θέλετε ὡραῖο, στερεό καὶ φθηνὸ παπούτσι Ἐργαζόμενοι, --Περᾶστε ἀπὸ τὰ πρατήρια τοῦ «ΛΑ ΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ». --Θὰά βρῆτε τὰ πιὸ ὄμορφα, τὰ πιὸ μοντέρνα σχέ- δια ποὺ ἱκανοποιοῦν καὶ τὰ πιὸ ἀπαιτητικὰ γοῦ- στα. --Συμμετέχουν σ᾿ αὐτὰ ἔμπειροι καὶ ἀνεγνωρισμέ- γοι τεχνίτες καταστηµατάρχες τῆς Λευκωσίας. --Τιμὲς καθωρισµένες καὶ κτυπηµένες πάνω στ κάθε παπούτοι. --Ἡ προσπάθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ εἶναι: Διαρ- κῶς καλύτερο, ἐπιμελέστερο, στερεότερο καὶ Φθηνότερο παπούτσι γιὰ τὸ λαό. ΠΡΑΤΗΡΙΑ: 1) Ὁδὸς Χρυσοχόων 59. Κυρ. Κκάλλης (πλησίον Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς). Ὁδὸς Φανερωμένης 46.΄Μυρ. “Ἱεροδιακόνου (δίπλα Γραφείων Ἠλεκτρικῆς Ἑταιρείας). 2) Ὑποστηρίξατε τὸ ΝΤΟΠΙΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΚΠΡΛΝΗΗΛΙΗΛ ΠΝΛΙΙΙ Λεύκωνος 10-11. 0! ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ :Ὅ ἀγώνας γιὰ τὴν Εἰρήνη Ἡ Παγκόσμια Σύντονι- στικἡὴ ᾿Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν προ στασία τῆς εἰρήνης, ἡ Παγ- κόσµια Ὁμοσπονδία Δηµο: κρατικῶν Γυναικῶν, ὅλοι οἱ πνευματικοὶ ἐργάτες κι ἐ- σε μδηςς, ποὺ ὑπογράφουν τὸ μανιφέστο αὐτό, ἐπισύ- ρουµε τὴν προσοχὴ τοῦ κό- σµου στὸ γεγονὸς πὼς ἡ ἆ- πειλἠ κατά τῆς εἰρήνης αὐ- ξάνει συνεχῶς. Σ᾽ ἀἁρκετὲς χῶρες ὁ τύ- πος, τὸ ραδιόφωνο καὶ πολ- λοὶ πολιτικοὶ, ἀνοιχτὰ ὑπο- δαυλίζουν τὴν ἐχθρότητα καὶ τὸ μῖσος ἑνάντια σ᾿ ἄλ- λες χῶρες καὶ προπαγανδί- ζουν γιὰ ἕνα νέο πόλεμο. ᾽Αντὶ τῆς περικοπῆς τῶν ἐ- νόπλων δυνάµεων καὶ τῶν ἐ- ξοπλισμῶν- φυσικἡὴ συνέπεια μετὰ ἀπὸ ἕνα παγκόσμιο πόλεμο--μιάἁ ἀδιάκοπη µα- νία ἐἑξοπλισμῶν δρίσκεται σέ πρόοδο, στρατιωτικἁ μπλὸκς δημιουργοῦνται καὶ ἡ εἰρη- νικὴ συµθίώση τῶν λαῶν ἆ- πειλεῖται, Ὁ πόλεμος µαίνε- ται ἀκόμα στὶς µέρες µας σὲ διάφορα µέρη τοῦ κόσμου, ποὺ τὸν ἄναψαν ξένες χῶρες μὲ τὴν ἐπέμθασή τους καὶ μὲ ἄμεσες ἐπιχειρήσεις ἀπὸ µέρους τῶν στρατιωτικῶν τους δυνάµεων. Οἱ λαοὶ δὲ θέλουν τὸν πὀό- λεµο οὔτε κι’ ἄλλες ἀποτρό- παιες καταστροφές. Καθῆ- κο ὅλων τῶν αίμιὼγ. ἔρυ-»-] 1ον-ος ἷο τῆς ἐπιστήμης, κουλτούρας, τέχνης καὶ λο- γοτεχνίας, ὅλων τῶν δηµο- κρατικῶν ὀργανώσεων, ἁπο- φασιστικὰ καὶ ὁλόψυχα νὰ μποῦν στὴ γραμμὴ τῶν λα- Ὃ ποὺ ο παντα γιά τὴν προστασία τῆς ε ς. ᾽Ανησυχώντας ἀπὸ τὴ ος τῶν ἐχθρῶν τῆς εἰρήνης, ᾱ- πευθυνόµαστε πρὸς ὅλες τὶς δημοκρατικὲς ὀργανώσεις, τοὺς προοδευτικοὺς ἀνθρώ- πους σ’ ὅλες τὶς χῶρες, πρὸς ὅλες, τὶς συντεχνίες, τὶς ὁρ- γανώσεις τῶν γυναικῶν καὶ τῆς νεολαίας, τοὺς χωρι- κούς, τοὺς συνεργατιστὲς, τοὺς παιδαγωγούς, δηµοσι- ογράφους, λογοτέχνες, τοὺς δηµοκράτες βουλευτές, σὲ ὅσους ὑποστηρίζουν τὴν εἰ- ῥρήνη: Προτρέπουμε ὄλες τὶς πιὸ πάνω ὀργανώσεις καὶ τοὺς προοδευτικοὺς ἀνθρὸ- πους νὰ ἑνώσουν τὴν φωνή τους μαξζὺ μὲ τὸ Παγκόσμιο Συνέδριο Εἰρήνης καὶ νὰ διαδηλώσουν τὴν ὑποστήρι- ξή τους ἢ µέσο τοῦ τύπου ἢ μὲ γράµµατα πρὸς τὸ Συν- ἑδριο. ᾿Εκφράζουμε τὴν ἐλ- πίδα καὶ τὴν πίστη µας πὼς ὅλοι οἱ πόσες καὶ ὁρ- γανώσεις θὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἔκκλησή µας καὶ νὰ πά- ρουν ἐνεργὸ µέρος στὴν ἐρ- Ὑασία τοῦ Συνεδρίου. α πογράφεται, ἀπὸ τὴν Παγ- κόσμια Συντονιστικὴ Ἔπι- τροπὴ τῶν Πνευματικῶν Ἔρ- γατῶν γιὰ τὴν Προστασία τῆς Ειρήνης, ἀπὸ τὴν Παγ- κὀσµια Ὁμοσπονδία Δημο- κρατικῶν Γυναικῶν, ἀπὸ τὸν ᾿Αραγκόν, Πὸλ Ἐλυάρ, Φρέτερικ, Ζολιὼ Κιουρί, Εἰ- ρήνη Ζολιὼ Κιουρί, Φραν- σουἁ Λεκλὲέρκ, Πάπλο Πι- κασσό, Κυρία Ρομαὶν Ρολ- λάν, Μαρία Πρίτι, Πιέτρο Μέννι, Χάθαρτ Φάστ, Ἕλλα Γουῖντερ, Μ. Σολόκωθ, Α. Φατέγιεφ, ”Αντερσον ΠΝέζο, Ζὰν ΒἩτρά, Πάπλο Ἡεροῦτα, Τσάϊ Τσιάγκ, καὶ ἀπὸ ἅλ- «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» Στὴν δημοσιογραφικὴ συν͵ έντευξη, ποὔδωσαν τὴν πε- ρασµένη Τρίτη, οἱ ἐπὶ τῆς, γεωργίας καὶ τῆς δασολο- γίας ἐμπειρογνώμονες τοῦ Ὑπουργείου τῶν ᾿Αποι: κιῶν, ἔθιξαν ἕνα ἀπὸ τὰ νευ- | ραλγικώτερα σημεῖα τῆς ἵΚυ-! πριακῆς ἀγροτικῆς οἰκονο- µίας. Ὑπογράμμισαν οἱ Ὑ- πουργικοὶ ἀπεσταλμένοι, ᾱ- φοῦ ἐπιθεώρησαν μερικἁ 6α- σικὰἀ γεωργικἀ µας κένρτα, ὅτι ἡ Κυπριακὴ γεωργία νο- σεῖ, γιατὶ δὲν ἔγινε κατορ- θωτὴ ἡ συστηµατικἡ ἐγγειο- θελτιωτικὴ δουλειά. «᾿Αντι- κρύσαμεν» εἶπαν οἱ Ὕπουρ-| γικοὶ ἀπεσταλμένοι µέσκοπὸ, τὴν ὑποστήριξη τῶν ἐπιχει- ρηµάτων τους, «μιὰ καλὴ χρησιμοποίηση τῆς γῆς στὸ Φασούρι, τὴν Κυπριακο--Πα- λαιστινέζικη Ἑταιρεία, στὸ Μαρκό κλπ. Ἡ ὑπόλοιπη ὅμως γῆ, ποὺ χρησιμοποιεῖ- ται ἀπὸ τοὺς Κύπριους καλ- λιεργητὲς δὲν παρουσιάζει στοιχεῖα, ποὺ νὰ ἐπιτρέπουν τὴν ἐξασφάλιση τῶν πόρων ποὺ μπορεῖ νὰ δώσει κατάλ- ληλα ἐκμεταλλευόμενη ἡ Κυπριακὴ Υῆ. Χρειάζεται, συνέχισαν, ἀναδιοργάνωση τῆς Κυπριακῆς γεωργίας, ποὺ νὰ μὴ στηριχβεί «στὴν. εὐθύνη--- ἑνὸς Κυθερνητικοῦ, Τμήματος µόνο, ἀλλὰ καὶ νὰ, ἐπεκταθεῖ ὥστε νὰ ἐξασφα- λίσει τὴν ὑποστήριξη, ὄχι µονάχα ὁλόκληρου τοῦ Κρα- τικοῦ μηχανισμοῦ, ἀλλά καὶ τοῦ Λαοῦ γενικά, ποὺ ἁπο- τελεῖ τὸν πρωταρχικὸ παρά- γοντα τῆς ἐπιτυχίας». Θὰ συμφωνούσαμε ἀπόλυ- τα μὲ τοὺς Ὑπουργικοὺς ἆᾱ- πεσταλµένους, ὅτι ἡ ἀρρώ- στεια ἀπὸ τὴν ὁποία πάσχει ἡ Κυπριακὴ µας γεωργία ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ μµικρὴ ἀπό- δοση, ποὔχει τὰ αἴτια στὰ καθυστερημένα µέσα παρα- γωγῆς. Θὰ συμφώνούσαμε ἀκόμα μὲ τοὺς Ὑπουργικοὺς ἀπεσταλμένους ὅτι χρειάζε- ται ὁλόπλευρη προσπάθεια, στὴν ὁποία ὁ Λαὸς λεύτερα θά Μποροῦσε νὰ ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὴν προ- γραμματισµένη δουλειά, ποὺ πρέπει νὰ γίνεται γιὰ τὴν θελτίωση, γενικά, τῆς,κατά- στασης. Φοθούμεθα ὅμως ὅ- τι ἑνῶ οἱ Ὑπουργικοὶ άπε- σταλµένοι θίγουν πράγματι σοθαρὰ τὴν οὐσία μερικῶν ἀπὸ τὰ κύρια αἴτια, ποὺ προ- καλοῦν τὸ μαρασμὸ τῆς Κυ- πριακῆς γεωργίας, ὡστόσο τὰ µέτρα, ποὺ εἰσηγοῦνται γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ κακὀῦ, δὲν εἶναι κεῖνα ποὺ πράγµα- τι θὰ θεράπευαν τὸ κακό. «Ἡ ἵδρυση περιοχῶν γε- ὠργικῆς ἀνάπτυξης» ὅπως αὐτὲς ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὸ Γεωργικὸ Τμῆμα καὶ υἱοθε- ρηκον «θερμὰ» ἀπὸ τοὺς Ὑπουργικοὺς ἀπεσταλ- µένους, φοθούμεθα πώς, σὲ τελευταία ἀνάλυση, θὰ κα- ταλήξουν στὴν ἵδρυση ἀκό- μα μερικῶν πειραματικῶν ἀγρεπαύλεων, τύπου Μόρ- Φου καὶ ᾿Αθαλάσσας, µέσα στὶς ὁποῖες θὰ ἑἐντοπιστεῖ ἡ Κυθερνητικἡ δραστηριότητα καὶ θὰ καλλιεργεῖται ἡ Κυ- θερνητικἡ γραφειοκρατία κ᾿ ἡ τοποθέτηση μερικῶν πα- χυµίσθων ἀργοσχόλων καὶ ποὺ ϐ’ ἀποτελοῦν πρόσχηµα λους. λιδανισμοῦ κυδερνητικῆς φι- τ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΘΑ Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΡΣΑ Ἡ προαναγγελθεῖσα πριλίου, 1949, ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΑΡΙΠΩΝ ΚΊΡΙΑΚΗΝ, 11} ΛΠΡΙΛΙΘΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ το νὰ λάδῃ χώραν τὴν Ίην Μαΐου 1949, ἡκυρώθη. Ἡ πέµπτη συνάντησις θὰ λά6θῃ χώραν τὴν 24ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ, διὰ τὴν ὁποίαν αἰτήσεις συμμετοχῆς θά γίνωνται δεκταὶ µέχρι τῆς 5 μ.μ. τῆς Ί8ης ᾽Α- ΛΑΒΗ ΧΟΡΑΝ ΤΗΝ ΒΙΣ ΤΑΣ 2.30’ μ.μ. συνάντησις, ἥτις ἐπροκει- ᾽Αμμοχώστου, τὰ ἀκόλου γαζιοῦ ᾽Αμμοχώστου. 1. ᾿Δριθμὸς φύλλου 1 σκάλας, 1 προσταθιοῦ σταθιῶν. ΓΠώλησις κτημάτων ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οἰκειοθελῶς διὰ δηµοσίου πλει- στηριασμοῦ κατὰ τὴν δην Μαΐου, 1949 εἰς Πογάζι να εἰς τὸ κέντρον καὶ παρἀ «τὴν παραλίαν [Πο- μάχιον 331, οἰκία ἐκ δύο κατωψείων δωματίων, ύο ἀνωγείων δωματίων, δένδρα καὶ αὐλῆς ἐκ 2. ᾿Αριθμὸς φύλλου καὶ σχέδιον 15Χ29, τε- µάχιον 33, χωράφι ἐκ 14 σκαλῶν καὶ δύο προ- ᾽Αποταθῆτε:-- ΚΩΣΤΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΝ, Μουκτάρην εἰς Πογάζι Πιερίδην Ἐυλέμπορον, Βαρώσια. θα κτήματα, εὑρισκόμε- καὶ σχέδιον ΧΥΧ28, τε- καὶ 900 τ.π. Αμμοχώστου ἢἡ Κώσταν ν ΕΜΕΙΣ Ι«ΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ - λαγροτικῆς ἔγνοιας, ἐκ μέ: ρους τῶν διαφόρων ἔκπρο- σώπων τῆς Μητροπολιτικῆς Κυθέρνησης. Ἡ Κυπριακὴ Γεωργία ὃ- ποφέρει απὸ ἔλλειψη οὖσι- αστικοῦ καὶ πατρικοῦ ἐνδια- φέροντος, ποὺ τὴν «φέρνει στὸ σημεῖο νὰ τρίζει πάλιν ἡ θάση στὴν ὁποία στηρίζε- ται, καὶ εἶναι, πράγματι, πε: ρίεργο πὼς τοὺς καταστρο- φικοὺς κλυδωνισμούς της, δὲν εἶχαν τὴν εὐαισθησία νὰ τοὺς νοιώσουν οἱ ἄπεσταλ- µένοι τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν ᾿Α: Γποικιῶν. Ἡ Γεωργία µας χρειάζε- Χ ριζικἡ ται πραγµατικἀ Γναδιοργάνωση, ποὺ θά ἐπέ- τρεπε στοὺς παραγωγούς µας νὰ κάµουν πίστι τους, ὅτι θὰ ἐξασφάλιζαν ἕνα καλλίτερο µμέλλο καὶ μιὰ καλλίτερη ζωή. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἂν προστεθοῦν μερικὲς ἀκόμα «μονάδες ἁγροτικῆς ἀνά- πτυξης», πρᾶγμα ποὺ ση: µαίνει μερικὲς ἁἀκόμη ἀγρε- παύλεις ἀρνητικῆς, δυστυ- χῶς, μορφῆς ὅπως οἱ ἄλλες, ποὺ ὑπάρχουν σήµερα στὸν τόπο µας. Οἱ ἀγρότες χρει- ἀζουνται νὰ ἐξασφαλίσουν δική τους, ἰδιόκτητη γῆ, γιὰ νἄχουν καὶ τὸ κουράγιο νὰ ἐπιδοθοῦν στὴν θελτίώση της, ἔτσι ποὺ ν᾿ ἀποθεῖ ἆπο- δοτική, ὅπως τὴ θέλουν οἱ Ὑπουργικοὶ ἀπεσταλμένοι κ᾿ Αἱ ἀπόψεις τῶν ὑπουργικῶν ἀπεσταλμένων γιὰ τὴ γεωργία καὶ τὰ δάση τῆς Κύπρου! 'ἡ Κυπριακὴ ζωή, τὸ ἀπαιτεῖ. Χρειάζεται νὰ προφυλάσ-᾿ σουνται οἱ ἀγρότες ἀπὸ τὰ᾽ νύχια τῆς τοκογλυφίας, καὶ µόνο μιὰ Κρατικἡ καὶ γνή-- σια ἀγροτικὴ Τράπεζα θὰ᾽ μποροῦσε νὰ τοὺς ἐξασφα- | λίζει τὶς δανειστικές τους ἆ-' χάγκες. Χρειάζεται νὰ γίνει κρατική, συστηματικὴ κατα- | πολέμηση τῶν φυτικῶν ἆᾱ-' σθενειῶν, ποὺ ρηµάζουν κυ-͵ ριολεκτικἀἁ τὶς ἀἁγροτικὲς µας καλλιέργειες. Χρειάζε», ται Κυθερνητικἡ προστασία καὶ θοήθεια γιὰ τὴν έξα- αφάλιση ἁἀμειπτικῶν τιμῶν. τῶν προϊόντων µας. Καὶ πιὸ πέρα χρειάζεται νὰ καταπο:] λεμηθεί ἡ διάθρωση, ν᾿ αὐξη-: θοῦν τὰ νερὰ γιά ἄρδευση: καὶ νὰ ἐξασφαλισθοῦν ἕνα σωρὸ ἄλλες σοθαρὲς προῦποθέσεις, γιὰ νὰ κατα᾿ στεῖ πράγματι, τὸ Κυπριακὸ ἔδαφος ἱκανὸ ν᾿ ἀποδώσει ὅσο πιὸ πολύ. Ἔτσι νοµίζαµε πὼς οἱ Ὑπουργικοὶ Εμπειρογνώμο- νες ἔπρεπε νὰ δοῦν τὸ ἆ- γροτικό µας πρόόθληµα καὶ πάνω σ᾿ αὐτὸ περιμέναμε τὶς εἰσηγήσεις τους γιὰ νὰ. ξεπεραστοῦν οἱ δυσκολίες ποὺ μποδίζουν σήµερα τὴν ἀνάπτυξη τῆς γεωργικῆς µας παραγωγῆς καὶ ποὺ ἐἑ- ξουδετερώνουν κάθε δυνα: τὴ Θελτίώση τῆς γενικῆς οἰκονομικῆς θέσης τοῦ τὀό- που. “Αν ἦλθαν µόνο καὶ µό-ι Τοῦφ.!. ΝΙΚΟΛλΑΟΥ νο γιὰ νὰ δώσουν συγχωρο: χάρτι στοὺς ἐπίσημους τῆς Κυπριακῆς Κυθέρνησης, γιά τὴν τραγικἡ κατάσταση που ἀντιμετωπίζει σήµερα ἡ γε- ωργία µας, καὶ νὰ λιθανί- σουν τὴν «ἱκανοποιητικῶς ἐπιτελεσθεῖσαν ἐργασίαν» τότε κεῖνο πὄχουμε νὰ ποῦ- µε εἶναι, πὼς δὲν ἦταν ᾱ- νάγκη νὰ ὑποθληθοῦν σὲ τόσους κόπους, ἔξοδα καὶ ταλαιπωρίες, καὶ νἄρθουν ᾱ- πὸ τόσο μακρυά γιὰ νὰ μᾶς τὰ ποῦν, γιατὶ ὁ Κυπριακὸς λαός, ὁ ἅμεσα ἐνδιαφερό- µενος γιὰ τὴν κατάσταση, μπορεῖ καλύτερα καὶ σωστό: | στερα νὰ ὀλέπει καὶ νὰ κρί- νει.. Τὸ πνεῦμα, ποὺ σήµερα, καθοδηγεῖ τὶς πράξεις τῆς Κυπριακῆς Κυθέρνησης τί” ποτε, πιστεύουμε, τὸ καχὸ καὶ τὸ ἐξυπηρετικὸ δὲν µπο: ρεῖ νὰ ἐπιτελεσθεῖ. Πρέπει γ᾿ ἀλλάξει ριζικἁἀ ἡ Κυθερ- νητικἡ νοοτροπία, ἂν πρό- κειται, πράγματι, νὰ μποῦν θάσεις γιὰ ἁγροτικὴ ἆνα- γέννηση. ᾽Αλλά εἴμαστε 6έ- 6αιοι ὅτι τὸ σημερινὸ καθε- στὼς δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἐγ- γυηθεῖ ὅτι θὰ ὁδηγήσει τὸν τόπο στὴν ἐκπλήρωση τοῦ ξασικώτατου αὐτοῦ προθλή- µατος, ποὺ θὰ ἄνοιγε τὸ δρόμο τῆς Κυπριακῆς εὔη- µερίας καὶ θά ἐξασφάλιζε ἀνθρωπινότερη ζωή γιὰ τοὺς ἀγρότες µας. - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ εἰς τὸ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ «ΡΕΞ» ΛΑΡΝΑΚΟΣ μὲ τὴν ὑπέροχη ταινία ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ. ΤΗΝ 20ην ΑΠΡΊΙΛΙΟΥ 1949, καὶ ὥραν 6.30 μ.μ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΜΤΕΧΝΙΟΝ ΛΑΡΝΜΑΚΟΣ 3 ΛΕΥΚ γραμμὲς μὲ ταξὶ ἀπὸ ᾿Απὸ Λευκωσίαν 7.30 π.μ. 10.30 π.μ. Ζ μμ. 4.30 μ.μ. ά ο. η Ὑπὸ ἵδρυσιν Λαϊκὴ Εταιρεία Μεταφορῶν. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΡ. 22Γ΄ Πληροφορεῖ τὸ ἀξιότιμον κοινὸν ὅτι ἀπὸ τῆς προ- σεχοῦς Δευτέρας, 18.4.49, ἀρχίζει καθημερινὲς στον καὶ τἀνάπαλιν μὲ τὲς πιὸ λαϊκὲς τιµές. 5/- ΤΟ ΑΤΟΜΟΗΜΝ. τΈωρες ἀναχωρήσεως: Ἐλπίζομεν ὅτι θὰ τόχωµεν τῆς ὑποστηρίξεώς σας Ἡ γραμμὴ θὰ ἐκτελεῖται μὲ καινουργῇ αὐτοκί- γητα τῶν 3, 4 καὶ 5 θέσεων. Σιωφὲρ οἱ πλέον πε- πειραμένοι.΄ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟ- ΧΕΙΟΥ «ΟΘΕΛΛΟΣ» ΛΑΙΓΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ -- ΤΗΛ. 101 Εἶναι ἐπιτακτικὸν καθῆκον ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΟΣΑ. Λευκώσίαν εἰς ᾽Αμμόχω- ᾿Απὸ ᾽Αμμόχωστοι 7.30 π.μ. 10.30 π.μ. 2 μμ. 4.30 μ.μ. ὀ ΚΑΦΗΚΟΝ ΠΜ ΜΗΝΙΜΗΜΙΗΜΙΜΗΙΙΝΜΝΙΙΝΝΗΝΗΝΛΙΝΝΗΜΝΗΝΗΗΙΜΝΙΙΛΙΗΗΝΝΗΙΙΗΗΗΗΗ ΠΡΟ'ΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΗ ΜΑΣ γιατὶ ὑποστηρίζοντες τὰ προϊόν- τα των ἐνισχύομεν οἰκονομικῶς τοὺς ἑαυτούς µας καὶ τὴν Κύπρο. κ ΟΤΑΝΗ Οἱ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΝΕΚΡΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕ- ΝΙΚΗ ΕΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. ΤΑ ΠΡΟ ΓΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΓΙΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΙΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΣΤΑΦΥ- ΛΙΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. Ἡγέται- τῶν Κομμάτων, Σωματείων, Ὀργανώσεων, ἀνεξαρτήτως πολιτι- κῶν καὶ ἰδεολογικῶν ἀντιλήψεων ρίψετε εἰς τὰ µέλη σας τὸ σύνθημµα:-- .« ΝΑ ΠΙΝΩΜΕΝ ΟΛΟΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕ- ΛΟΥΡΓΩΝ ΜΑΣ. Α Α ΙΙΙ σσ σσ Ἱ ΕΠΗ ΠΗΗΗΙΙΙ Ἅ ΔΕΙΞΑΤΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ. ΦΡΙΞΟΣ ΔΗΝΗΤΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠιΑ ΤΗΝ ΕΠΑΙΕΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ νὰ ὑποστηρίζωμεν τὰ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ πλησιάζει καὶ ἀσφαλῶς κάτι χρειάξεσθε. Μὴ χάνετε τὸν καιρόν σας ἄδικα. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ τὸ ΣΑΒΟΥ’:, ὁδὸς Λιπέρτη 11, Λευκωσία καὶ θὰ θρῆτε ὅτι χρειάζεσθε, γιὰ σᾶς καὶ γιὰ τὰ παιδιά σας, στὲς χα- µηλότερες τιμὲς τῆς ἀγο- ρᾶς. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Ζητεῖται πρὸς ἑνοικίασιν, οἰκία δι’ ὀλιγομελῆ οἰκογέ- γειαν ἐν Λεμεσῷ. ᾿Αποταθῆτε: Μιχάλην Ἰ- ωάννου, ὁδὸς Σὲρ Αρθουρ Κρόσφιλδ, Νο. 8, Λεμεσός. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΙΣ Ἡ ο υπμ γη Ἑλένη Κ. Πικάρδου ἀπὸ τοῦ Μόρ- φου καθιστῶ γνωστὸν ὅτι πᾶσα ἐργασία διεξαγοµένη ὑπὸ τοῦ συζύγου µου, Κυ- πρῆ Πικάρδου, διεξάγεται δι ἰδικόν µου λογαριασμὸν Θὰ ἐξακολουθεῖ δὲ καὶ στὸ μέλλον νὰ ἐργάζεται δι’ ἱ- δικόν µου λογαριασμὸν καὶ μὲ κεφάλαια ἀποκλειστι- κῶς ἰδικά µου. Πάσα συν- αλλαγὴ μετ’ αὐτοῦ δέον νὰ [φέρει τὴν ἰδιόχειρόν µου .Ιὑπογραφήν. Ἡ δηλοῦσα ΕΛ. Κ. ΠΙΚΑΡΔΟΥ Γβρέθηκε ξαφνικά ασ, ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Πρὶν ἀκριθῶς δέκ” χρό», για ἡ σηµαία τῆς Δημοκρα:͵ τίας ἔπεφτε µατοδαµένη, στὴν “Ισπανία καὶ ὁ χασά:| πης τῆς ᾿Ιδηρικῆς χερσονή:, σου ἔμπαινε πραξικοπηµα», τικὰ στὴ Μαδρίτη, γιὰ νά καθίσει στὸ σθέρκο του πο | λόπαθου ]σπανικοῦ λαοῦ. Ὅ λαὸς ποὺ πρὶν λίγους! μῆνες στὶς βουλευτικὲς ἐκλο-| γὲς χάρισε στὸ λαϊκὸ µετω: πο τὴν πιὸ λαμπρὴ νίκη, ] μπροστα’ σὲ μιά ἄτιμη πρόκληση μιας! ξενόδουλης κλίκας, ποὺ μὲι τὴ βοήθεια τῶν ᾿ταλογερ:| Γμανῶν φασιστῶν, εἰσέθαλαν, στὴ χώρα γιὰ ν᾿ ἀνατρέψουν͵ τἡ νεαρὴ δημοκρατία, ἐπι-͵ θάλλοντας τὴν πιὸ βάρθαρη, µορφἡ διχιατορίας. Οἱ πλα- τειὲς μᾶζες τῶν ἐργατῶν καὶ, ἀγροτῶν, ποὺ βόδιζαν πρὸς τὸ κτίσιμο τῆς λαϊκῆς δηµο-, κρατίας, κλήθηκαν νὰ ὗπε-ι ρασπίσουν σὲ ἕνα ἄνισο «-] γῶνα πάλης καὶ θυσίας τὶς κατακτήσεις τους, που απ λοῦνταν ἀπὸ τοὺς ἠττημέ- | νους στὶς ἐκλογὲς φασίστες. ! Τὸ μαῦρο φασιστικὸ µετω: πο, αωνασπισρᾶγα ὃν μιά κ. συμμαχία μὲ τὴν ἐκκλη- δα καὶ τὸ κεφάλαιο, βλέτι ποντας τὴν πορεία τηςχώρας͵ πρὸς τὴ δημοκρατία καὶ τὸ, σοσιαλισμό, ὕπουλα καὶ προ δοτικἁ ξεσήκωσε ὅλους τοὺς διεφθαρµένους στρατιώτι- κοὺς, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Φράν- κο, καὶ τοὺς ἔστρεψε ἑνάν: τια στὴ νόµιµη δημοκρατία, ποὺ εἶχεν ἐγκαθιδρυθεῖ τὸ, Φεθράρη τοῦ 1936, ὕστερα͵ ἀπὸ τὴ νίκη τοῦ λαϊκοῦ µε: τώπου. Γερμανοί καὶ ᾿Ίτα- λοί, Πορτογάλοι καὶ Μαρο- κινοί, ἄγριοι τῆς ᾽Αϕρικῆς, στρατολογημένοι ὅλοι σὲ μιὰ σταυροφορία βαρθάρων, καὶ ἐξοπλισμένοι ὣς τὰ δόντια μὲ τὰ πιὸ σύγχρονα ὅπλα τῶν φασιστικῶν χωρῶν, ἁπο- θιθάστηκαν στὴν Ισπανία γιὰ νὰ κάψουν καὶ νὰ ἔρη- µώσουν, νὰ σφάξουν καὶ νὰ γκρεµίσουν, ὅτι ἕνας περή- Φανος λαὸς εἶχε δηµιουργή- σει μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες του. Τὸ προλεταριάτο στάθηκε, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµή, ἀκοί- µητος φρουρὸς τῆς δηµοκρα τίας, ἁπαντώντας παρόν, στὸ σάλπισµα τῆς ἐθνικῆς ἐ- ξέγερσης ἑνάντια στοὺς φα- σίστες τρομοκράτες. Τὸ ἁλέ- τρι ἔπεσεν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ἀγρότη γιὰ νὰ ἁντικαταστα- θεῖ μὲ τὸ ὅπλο. Τὰ ἐργοστά-͵ σια ἔχασαν τοὺς ἑἐργάτες τους, ποὺ ξεχύθηκαν στοὺ», δρόμους ὁπλισμένοι γιὰ νὰ] ὑπερασπίσουν τὴν τιµή καὶ τὶς καταχτήσεις τους. στὴ Μαδρίτη καὶ τὴ Βαρκελώνα, στὴ Βαλέντσια καὶ τὴ Σε- θίλλη, γράφτηκαν οἱ πιὸ λαμ πρὲς σελίδες τῆς 'Ἱσπανικῆς ἱστορίας, γεμάτες ἡρωϊσμὸ καὶ µαχητικότητα, χαρακτη- ριστικἁ τοῦ ᾿Ισπανικοῦ προ- λεταριάτου καὶ τοῦ ἔνδοξου Κομμουνιστικοῦ του Κόμμα- τος. Οἱ ἀντιφασίστες µαχη- τὲς πέθαιναν ἀτρόμητοι κα- τά χιλιάδες κάτω ἀπὸ τὸ προλεταριακὸ λάδθαρο, καὶ τὸ ἐργατικὸ αἷμα χύθηκε ἄ- Φθονο, ποτίζοντας τὴ γῆς, ποὺ ἀπὸ αἰῶνες τώρα καρπί- ζει ὁ ἑἐργατικὸς ἵδρωτας. Στοὺς κάµπους καὶ τὶς πλα- τεῖες τῆς 'Ἱσπανίας βρίσκον- ται, σήµερα, θαμμένα, γυ- μνὰ καὶ ἄγνωστα, τὰ κόὀκ- καλα ἐκείνων, ποὺ ἔπεσαν γιὰ νὰ σώσουν τὴ δηµοκρα- τία. Ἡ ἐκκλησία ἀποδείχτηκεν ὁ μεγαλύτερος στυλοθάτης τῆς φασιστικῆς κλίκας, κ᾿ ἕ- ΚΑΤΑ Σ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ Τὸ συμφέρον τῆς κάθε οἰκογένειας εἶναι νὰ πάρει τὰ παπούτσοια της ἀπὸ τὸ ΟΕΑ ΠΑΥΛΙΔΙΗ (ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΙΤΗ) Ὁδὸς ᾿Αραστᾶ, ἀριθµ. 9. ΠΡΟΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ κ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. παιξε στὴν περίπτωση ἐκείνη τὸν πιὸ ἀντιδραστικὸ ρόλο ἐνάντια στὸ λαό. ᾽Αμέτρητα χρήματα τῆς ἐκκλησίας, ποὺ εἰσπράχθηκαν ἀπὸ τὸ λαὸ «ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐλεημοσύνης», διατέθη: καν γιὰ τὴν ἀγορὰ ὅπλων καὶ πυρομαχικῶν, γιὰ τοὺς φασίστες ἀνατροπεῖς, ἐνάν- τια στὸ λαό. Τὰ μοναστήρια ἐκκενώνονταν, κατὰ διατα- γἡ τῆς ἐκκλησίας, ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς καὶ τὶς μοναχές, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὰν σοτρατηγικἁ πόστα. Οἱ ἔκκλη σίες ἄνοιξαν τὶς πόρτες τους γιὰ νὰ μποῦν οἱ βάρθαροι ἐπιδρομεῖς καὶ στὰ ἅγια τῶν ἁγίων στήνονταν τὰ µυδρα- λιοθόλα, ποὺ σκότωναν ἀλύ- πητα τὸν ἅμαχο πληθυσμό. Ἡ 'Ἱσπανικὴ ᾿Επανάστα- ση ἀποτελεῖ κλασσικὸ δεῖγ- µα τῶν πραγματικῶν διαθέ- σεων τοῦ καπιταλισμοῦ ἕναν τι τῆς ἐτυμηγορίας καὶ τῆς θέλησης τοῦ λαοῦ γιὰ πρόὀο- ξο, λευτεριὰ καὶ δηµοκρα- τία. Οἱ φασίστες στὴν σπα- νία εἶχαν ἠττηθεῖ τὸ Φεόρά- ρη τοῦ 1930 στὶς ἐκλογὲς, ἆ- πὸ τὸ Λαϊκὸ Μέτωπο, ποὺ.ὲ- ξασφάλισε τὶς 277 ἕδρες ἆ- πὸ τὶς 477 καὶ πῆρε τὰ 6000 τῶν ψήφων. Οἱ ἡγέτες τῆς δεξιᾶς, σὰν τὸν Λεροῦ καὶ τὸν Πρίµο Ἠτὲ Ριδέρα, ποῦ- χαν ὑποθάλει ὑποψηφιότητα σὲ ὀχτὼ ἐκλογικὲς περιφέ- ρειες, ἔπαθαν πανωλεθρία, ' χωρὶς νὰ κατορθώσουν νὰ ἑ- κλεγοῦν οὔτε καὶ βουλευτές. Μὲ 1.500.000 ἀνέργους, μὲ 50.000. πολιτικοὺς κατά δι. κους στὶς φυλακές, καὶ μὲ τὰ 655 τοῦ πληθυσμοῦ άναλ- φάθητα, τὸ Λαϊκὸ Μέτωπο κατῆλθε στὶς ἐκλογὲς καί. παρόλες τὶς νοθεῖες καὶ τὴν τρομοκρατία, κέρδισε λαμµ- πρὴ νίκη. Καὶ ἦταν, ἀκριθῶς, αὐτὴ ἡ νίκη, ποὺ ἐξαγρίωσε τὴν ἀντίδραση καὶ τὴν ἔκανε νά καταφύγει στὴν πραξικοπη- ματικὴ κατάκτηση τῆς ἐξου- σίας, ποὺ προσπάθησαν νὰ ξικαιολογήσουν μὲ τὸ πρὀσ’ χηµα, πὼς θἄᾶσωζαν τὴν Ἱ- σπανία ἀπὸ τοὺς κοµµουνι- στές!!! ποὺ ἑτοίμαζαν, δῆ- θεν, ἐξέγερση. Μὰ ὁ μῦθος αὐτὸς δὲν µπόρεσε νὰ ξεγε- λάσει κανένα, γιατὶ οἱ κοµ μουνιστὲς δὲν εἶχαν κανένα λόγο νὰ ἀνατρέψουν τὴ δη- µοκρατία, ποὺ ἐγκαθίδρυσε μιὰ νίκη τοῦ Λαϊκοῦ Μετώ- που, ποὺ κύριος καθοδηγη- τής του ὑπῆρξε τὸ Γομμου- νιστικὸ Κόμμα. Μ᾽ ἄλλα λό- για, οἱ φασίστες ἐπανάλαθαν ὅτι ἤδη εἶχε γίνει στὴν Ὁ- ταλία, τὴ Γερμανία καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Χίτλερ, ὁ Μου: σολίνι κι ὁ Μεταξᾶς, οἱ ἐ- κλεχτοὶ δικτάτορες τῆς Δύ- σης, δὲν ἀνέθηκαν πραξικο- πηματικὰ στὴν ἐξουσία, τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ λαὸς προχω- ροῦσε πρὸς τὴν ἄνοδο καὶ τὴ δημοκρατία Στὴν Ισπανία, ὁ λαὸς γο- νάτισε κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν ξένων καὶ τὴν ὑπεροχὴ τῶν ὅπλων. Ἡ δημοκρατία ἔπεσε κάτω ἀπὸ τὰ κτυπή- µατα τῆς πιὸ βάρόαρης σταυ ροφορίας καὶ οἱ φυλακὲς ᾱ- νοιξαν γιά νὰ κλείσουν µέ- σα τους τὸν ἴδιο τὸ λαὀ. Δο- λοφονίες, τρομοκρατία, βα- σανιστήρια καὶ βανδαλισμοὶ κυριαρχοῦν ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια στὴν Ἱσπανία, Ὁ ἐ- παναστατικὸς ἄνεμος ὅμως ἓὲν ἔπαψε οὔτε στιγµὴ νὰ φυσάει µέσα ἀπὸ τὶς κατα- πιεζόµενες μᾶζες τῆς χώρας καὶ ἡ στιγμὴ μιᾶς νέας ἀνά- στασης τοῦ λαοῦ εἶναι πολὺ κοντά. ως σως οταν] ΤΗΜΑ κοκ ολο δρ ανα ΑΣΠΡΑ ΤΗΣ ΓΥ- βοσῳ, τα ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ του, ὅπως καὶ Εἰς τὸ ἀρτοποιεῖον της ποιότητος, ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, Τὸ ἀρτοποιεῖον τοῦ γνωστοῦ εἰς ὅλην τὴν Κύπρον ος ο ΜΑΝΩΛΗ εἰδοποιεῖ τὴν ἀξιότιμον πελατείαν του, ὅτι άρχισε νὰ κατασκευάζει τὰ ἐξαιρετικῆς ποιότητος εἴδη προπολεμικῶς μὲ τὰ ἁγνότερα ὑλι- κἁ καὶ σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. µας θὰ βρῆτε πισκότα πρώ- παξιµάδια ἀφρούγια, καπΏρες καὶ τὰς ἐξαιρετικῆς ποιότητος καὶ μὲ ο Φλαοῦνες καὶ τσιουρέκια διὰ τὸ Πάσχα. Ρ. ὁ (πάροδ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ τὸ ΣΥΜΦΕΡΟΙ ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΗ ὑλικὰ : Εαξ. η ΠΚΜΑΙΡ | ας τν ΕΤΕΝΕΡ εοκρενσεῦ Η ἔ ὃ ὸ η ο τι . Λι Αρ βών ἳ ο ν / ] ΓΑΛΑ ΒΛ ΑΧΑΣ ΒΕΣΤΛΕ } } 6 | ο) 4 ὶ ν ὁό) διαφημίσεις) : Ὁδὸς Περικλέδυς, ἀρ. 5. Ακίνητα Μπενάᾶ Ὑπεύθυνος-διευθυν ΓΙΑ Το Ψ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ὨΜΙ ΚΑΙ ΠΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Κάι ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γραφεῖα.: | Χρόνος Ίος -- ᾿Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 14 ΥΝΜΤΑΞΗ: Ὁδὸς ᾽Αροινόης | ην τπτ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἴκονομιὴ δα τρις ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ ν έρινη, ας Λευκωσία, ΚΥΡΙΑΚΗ στ 17 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 Τηλέφωνο: 297 ΧΡΟΠΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ᾿Εσωτερικοῦ: {5 2. δ.0 Ἐξωτερικοῦ: 5 3.10.0 Ὁὃ .λ« ο 5. ὁ ’ | ΞΗΗΙΜΗΗΗΙΙΗΗΗΙ ΗΛ ΜΗΙΗΝΗΗΗΗΝΛΙΗΗΙΗΠΗΗΗΝΗΝΗΦΗΗ ΜΗΝ ΜΗΗΕΗΗΗΠΗΗΝΗΗΗΗΗΝΗΗΗΗ ΜΗΝΑ ΗΠΝΗΕΙΕΗΙΗ ΛΙΜΝΗ ΙΙΝΗΙΜΗΗΙΗΝΗΝΗΗΝΗΜΗΝΜΗΗΗΙΜΝΗΗΝΝΝΗΜΗΝΗΙΗΜΙΙΗ ΗΟΜΕ! ΠΗΙΗΙΗΗΠΙΗΜΗΝΗΙΙ ΜΗ ΗΠΗ ΕΗΗΗΤΗΙ ΡΗΤΗ ΗΝ ΗΗΠΗΕΗΗΗΗΜΗΙΗΜΗΗΜΙΙ ΠΗΠΠΡΟΣ, ΠΛ. ΜΙΑ ΒΡΙΑΜΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΙΗ ΣΣ ΛΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ [ΙΔ ΜΙΚΗ ΣΥΝΦΙΛΙΙΣΗ, ΓΙΑ. ΛΛΙΓΚΝΝ. ΕΠΙΒΙΙΣΗ, ΙΛ ΚΤΛΡΓΙΣΗ ΤΩΝ ΛΝΕΛΕΙΘΕΡΩΝ ΝΟΜΟ [ΙΔ ΜΠΟΣΤΡΛΤΙΚΟΠΘΙΝΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΛΛΛΚΤΟ ΜΓΠΝΑ ΠΛ. ΤΗΝ. ΕΝΗΣΗ. ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΛΛΙ ΤΑΧ. ΚΙΒ. 130 --Λεύγκωσια 1 ΙΓ ΤΗ ΜΙΗΗΙΜΗΙΜΙΗΙΗ ΙΕ ΗΙΠΙΙΜΙ 1 5 ΕΗΗΗΙΗΗ ΜΗ ΊΗΗ κ«οίσεί5 κ ΙμάΞ Λαϊκὸς ἐδνικοαπελευδερωτικὸς συνδυασμὸς στἠἡ Λευκωσία. -- Γιά τὸ σάρωµα τῶν διορισµένων Παλμερικῶν καὶ τῆς δεξιοφασιστικῆς ἀντίδρασης.-- Ὁ Κληριδικὸς συνδυασμὀς εἶναι διςοπαστικὸς καὶ µονάχα τὴν ἀντίδραση ἐξυπηρετεῖ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΟΛΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Γον Ἡ Προσωρινὴ Κεντρικὴ µε πὼς ἐπιθάλλεται ἡ ἑνό-' οἱ ἄλλοι ἐσυμφώνησαν πὼς᾽ Καθοδήγηση τοῦ ΑΚΕΛ τητα καὶ συνεργασία μὲ ὅλα ὁ σημερινὸς ημαρχος λε», ἐξέδωκε χθὲς τὴν ἀκόλου τὰ τίµια πατριωτικἁ στοι-! κὠσίας κ. Κληρίδης πρέπει: ΛΗΙΝΗΙΤΜΙΗΙΗΗΗΙΙΜΗΠΠΜΗΗΙΙΗΗΓΕΙ ΜΗΝ ΗΕ ΠΗΗ 11 ΗΗΙΝΙ ΙΙ! ΛΑΊΚΘ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ὅλα γιὰ τὴ νίκη τῆς Λαϊκῆς Παράταξης. ΄Ὅλα δτ τὸ σάρωµα τοῦ παλαιοκομματισμοῦ καὶ τῆς ἐκμεταλλευτικῆς ἀντίδρασης. Μ᾽ αὐτὰ τὰ ἀποφασιστικὰ συνθήµατα κατεθαίνουν στὸν ἐκλογικὸ ἀγώνα, οἱ ἐργάτες κ’ οἱ χωρικοί, οἱ φτῶ: χομεσαῖοι θιαπαλαιστὲς κι᾿ ὁ ὑπαλληλικὸς κόσμος, οἱ τίµιοι καὶ προοδευτικοὶ ἐπιστήμονες καὶ διανοούμενοι, ὁχόκληρη ἡ Φτωχολογιά τῆς Κύπρου, ὅλοι οἱ συνεπεῖς πατριῶτες τοῦ τόπου. Στὴν παντιέρα τους εἶναι γραμ- μένα: Ψωμὶ καὶ προκοπὴ στὸ λαό. ᾿Ανακούφιση ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση. ”Αμεσες πολιτικὲς ἐλευθερίες στὸν τόπο. ᾿Αποστρατικοποίηση τοῦ νησιοῦ. Πλήρης ἐθνικὴ ἀποκατάσταση-- “Ενωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Τέτοια περήφανη σηµαία δεν νικιέται ποτές. Πρὸ παντός, ὅταν ἀπέναντί της προσπαθεῖ νὰ σταθεῖ ἡ μαύ- ρη σηµαία τῆς Παλμεροκρατίας, τῆς πείνας καὶ τῆς ἐκ- µετάλλευσης τοῦ λαοῦ, τῆς παλαιοκομματικῆς σαπίλας, ᾽ τῆς «ἐθνικόφρονος» µωροφιλοδοξίας, τῆς συμμαχίας μὲ τὸν ἱμπεριαλισμό, τοῦ ἀντιλαϊκοῦ ἀγῶνα, τῆς ἄντιαπερ- γιακῆς δραστηριότητας καὶ τῆς ἐθνικῆς προδοσίας. Πάνω ἀπόλα, ἡ ἐκλογὴ εἶναι ἕνα λαϊκὸ δικαστήριο, κάθε τόσο στὸν τόπο µας, γιὰ νὰ δικάσει. ᾿Εδῶ, δικαστὲς εἶναι οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι τοῦ λαὀῦ, οἱ ἐρ- γάτες, οἱ ἐργαζόμενοι, οἱ χωρικοὶ--μὲ ἄλλα λόγια, πεινασµένη καὶ καταπιεζόµενη φτωχο ογιὰ τῆς Κύπρου. Στὶς ἕδρες τοῦ Λαϊκοῦ ἐκλογικοῦ Δικαστηρίου, κάθεται ὁ ἐργάτης καὶ ἡ δυστυχία ἡ δική του καὶ τῆς οἰκογενει- άς του. Ὁ ἄνεργος, µε τὴν πεῖνο τῶν παιδιῶν του. Ὀ μικρομεσαῖος καταστηµατάρχης, ὁ µπακάλης, ὁ παπου- τσῆς, ὁ µικροέµπορος, μὲ τὴν ἀπειλῆ τοῦ σκοτεινου πο». ιο, μὲ τὸ φάσμα τῆς κατρακύλας, μὲ τὸ μαστίγιο τοῦ ξένου καὶ ντόπιου μεγαλοκεφαλαιοκρατικοὺ συναγῶώνι- του. Ὁ ἰδιωτικὸς κι ὁ Κυθερνητικὸς, ὑποσιτισμοῦ, μὲ τὴν ᾱ- ΛΟΣ Ο ΛΑΟΣ, ὅλες οἱ πόλεις καὶ οἱ κωμοπόλεις τῆς Κύπρου, στὶς ἐπάλξεις. Ὅλα γιὰ τὴν ἐκλογή. ποὺ στήνεται σμοῦ σ Ὃ απλα, τις ἀπολαθὲς τοῦ ι : ὴν ᾱ- πειλὴ τῆς ἐπικείμενης ἀπόλυσης, μὲ τὴ μιζέρια ποὺ τὸν͵ ῥασανίζει καθηµερινά. Ὁ κάθε Κύπριος, που ἄγαπα τὸν τόπο του καὶ ὑποστηρίζει τὸ συνεπῆῃ ἀγῶνα τῆς ἐθνικῆς ᾽ ας ἀποκατάστασης. ἕ νά ἀπὸ --Ἡ πποτελεῖεαι τὸ Λαϊκὸ ἐκλογικὸ Δι- καστήῄριο. Νὰ ποιοὶ κάθουνται στὶς δικαστικὲς ἕδρες. . Καὶ ἀπέναντί τους Ποιοὶ ὀρίσκουνται ἀπέναντί τους Ποιοὶ στέκουνται μὲ ἀπελπισία καὶ ἀπόγνωση στὸ ἑδώ- λιο τοῦ κατηγορουμένου , , Ἐκείναν, ποὺ τοῖς θαρύνει καὶ ἡ λαϊκη καταδίκη τοῦ 1946. ᾿Εκεῖνοι, ποὺ παρὰ τὰ λαϊΐκα πλήγματα, προ: σπαθοῦν τώρα νὰ ξανασηκώσουν κεφάλι, Οἱ παρασηµο” ορηµένοι τῆς Παλμεροκρατίας. Οἱ δεξιόφρονες ἀντι- ἄρκοεικοὶ καὶ µεγαλοαστοί. Ἐκεῖνοι που θλέπουν τὸ λαὸ χειροπόδαρα δεμένο μὲ τὶς πολιτικὲς ἁλυσίδες πα μο- νοκρατορικοῦ καθεστῶτος καὶ µε τὰ ὄργανά τους 9 1” παροῦν καθημερινὰ τὴν ξενοκρατία να χῶσει τοὺς α. ᾿τκοὺς ἀγωνιστὲς στὰ μπουντρούμιαν νὰ τοὺς αΕΟΡΝ σ στρατόπεδα συγκέντρωσης, να τους ἐξορίσει, νὰ κλείσει τὶς ἐφημερίδες τους. Ἐκεῖνοι που ἀπολύουν και ρ{χνοιῦ στη στράτα τοὺς δημοκρατικούς καθηγητές μα, ο στ νοι ποὺ μὲ τὴν πολιτική τους ἢ τὴν ταξική, µΕεΥαλοπ τοκρατικὴ τους ὑπόσταση, εἶναι συνυπεύθυνοι γιά Ἶ χρεωκοπία τῶν ἐργαζομένων τάξεων τοῦ τόπου, γιὰ πε πεῖνα καὶ τὴν ἀνεργία του ἐργάτη, για τὴν κατάγειᾶ τοῦ χωρικοῦ, γιὰ την κατρακύλα τοῦ ἐμπομικαι μας ο σμού, γιὰ τὴν ἀθλιότητα που µαστίζει τὴ µικροδιο κ ν τοῦ τόπου. ἘΕκεῖνοι, ποὺ παντου καὶ πάντα, παρὰ τ' πολύχρωμα ψευδοεθνικὰ ροῦχα ποὺ ζητοῦν νὰ φορ σουν τὴ ράχη τους, δὲν θά μπορέσουν ποτὲ νὰ Ρύψ ων ἡ γύµνια τους ἀπὸ τὴ διάσπαση του ἑνωτικου µ ν γῶνα καὶ τὴν προδοσία του ἐθνικοῦ µας ζητήµοπ νι Νὰ ποιοὶ θρίσκουνται ἀπέναντι στὸ λαό. Νὰ πο θρίσκουνται, ΥΕ ἅτοι ἀπελπισία καὶ ἁσποηἑαισή. στὸ - δώλιο τοῦ Λαϊκοῦ ἐκλογικουῦ Δικαστηρίου.Μὰ ἡ ἀποφαση εἶναι µιά, ὁριστική καὶ ἁμετάκλητη ἀπὸ τώρα: Σάρωµα πας δικακαστὲς, τοῦ λαοῦ. Ξεκούμπισμα τῆς ποσις: κομματικῆς ἀποσύνθεσης ἀπὸ την πολιτικη, ζωα τοῦ να που. Νίκη στὴ λαϊκὴ παράταξη, που μὲ αὖτο μαι πραγματικὴ αὐταπάρνηση και ἀνιδιοτέλεια ἀγῶνι σοι γιὰ τὰ ἐθνικά, πολιτικἁἀ καὶ οἰκονομικά δίκαια τον ρ γατῶν καὶ τῶν ἐργαζομένῶν. Θριαµθδευτικ ο πικρά ηση τῆς γραμμῆς τῆς -ἑνότητας καὶ τη «ων φω σης αν μαζῶν, τῆς συνεργασίας και της, ἔντονης η αλ θερωτικῆς πάλης, ποὺ εἶναι ἡ µόνη Υρσμ6η κῆς σωτηρίας. -. , , ηἜς Τέτοιςκ θάναι ἡ ὁριστικὴ κι ἁμετάκλητη ο, τοῦ λαϊκοῦ δικαστηρίου, μπροστα στὸ ποια θ ον ο καὶ µῆ, θὰ συρθοῦν τὴν προσεχΏ Μάϊο, οἱ νά ρω ο ταύτισαν τὴν πολιτική τους ζωή, μὲ ὅ,τι ἄντι ας ἀντεθνικὸ ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἡ ταξική τους ὑπὸ τς η Ἡ θέση. Τίποτε δὲν μπορει νὰ τοὺς γλυτώσει ἀπὸ Ἡ μα στιγωτικὴ ἐτυμηγορία του λαοῦ. “Οντι κι αν Χρη μα ποιήσουν, ὅσες ἐθναρχικο-κομματαρχικες μπρο οσεες κι ἂν ἐκδώσουν, ὅσες πλεκτάνες κι ἂν ατησόαν, σας μηχανὲς κι ἂν δουλέψουν, Ἡ τύχη τους εἶναι προ ο σµένη ἀπὸ τώρα: Μαῦρο, μαῦρο και ξανὰ μαῦρο . παλαιοκομματισµό, ὁ ὁποῖος ξέφτισε μπροστὰ στὰ ὴ τια τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος μέτρησε πια τὶς μέβεά τας: τδ ἔφτασε ὁ καιρός, μιᾶ καὶ ἀγύριστα, να ἐξαφανιστει. ο τὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, Υιά νὰ ζήσουν οἳ .. Συνάµεις τοῦ λαοῦ καὶ τῆς γνήσιας ἡγεσίας οερς. τὰ ἐκφράζει ἡ πανίσχυρη Λαϊκὴ ἛἜθνικοα ε κή µας Παράταξη. : . ἵ ΙΤὸ λαϊκὸ ο τακὸ Δικαστήριο ΕχΕ ἀπόφασή του. Μι’ αὐτὴ εἶναι: Πίκη λαό, γιὰ τὸ λαό, ι ἐκδώσει ἤδη τὴν, ἀπὸ τὸ λαό, στὸ ΕΕ ΑΜΙΜΙΜΗΝΠΠΙΗΠΙΗΗ ΛΙΧΘΥΗ Κλαθμὸς καὶ τριγμὸς τῶν ὀδόντων ἔπιασε τὴ ὃδεξιοφα- ιστικἡὴ ἀντίδραση ἐν ὄψει τῶν ημοτικῶν ἐκλογῶν. Καὶ τὸ ροπάρι τῆς λύσσας της, ποὺ επηγάζει ὁλόϊσα ἀπὸ τὴν ἆᾱ- ελπισία καὶ τὴν ἀπόγνωση ης, ἐκφράζεται μὲ τὴν «ἀπο- πας Ποία εἶναι ἐπὶ τέλους ἣ λαϊκὴ παράταξη τῆς Κύ- πρου Πάνω σ᾿ αὐτὸ, τὰ δη- µοσιογραφικὰἁ φερέρωνα τῆς παλαιοκθμμµατικῆς ἀποσύνθε- σης, σώνει καὶ καλὰ προσπα- θοῦν νὰ πείσουν τοὺς... ἑαυ- τούς τους, ὅτι οἱ µεγαλοα- στοὶ δεξιόφρονες, οἱ µεγαλο- σχήµονες τῶν παλμερικῶν πα- ρασήμων καὶ οἱ µεγαλοπλου: τοκράτες τοῦ ΚΕΚ, εἶναι ἡ... λαϊκὴ παράταξη! Ὅπου οἱ κονδυλοφόροι τῆς «ἐθνικοφρο- σύνης» ἐπιμένουν ὅτι «λαὸς» εἶναι οἱ µαστόροι τους, μὲ τὴ χλιδὴ καὶ τὸ χρυσὸ ῥραχάτι τους, μὲ τὰ στιθασµεέενα ἀργύ ρια στὶς κάσιες τους καὶ τὴν ἀκαταμέτρητη δεξιοφασιστικὴ μεγαλοσχημοσύνη τους. ΧἍ ΠΙΝΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ᾿Απὸ μέρες τώρα, στὶς στῆ λες τοῦ «Ἔθνους Λτὸδ.» ἔχουν ἐπιστρατευτεῖ ὅλα τ’ ἀστέρια τῆς Σκαλιώτικης δεξιοφροσύ- νη, γιὰ νὰ 6θαρέσουν τὰ προ- εκλογικά τους ταμπούρια. Καὶ τὰ «ντάμ-ντοὺμ» τῶν ἀἄρθρο- γράφων,προσπαθοῦν νά...ἄπο δείξουν ὅτι σημειώθηκε «δια- φοροποίηση» τοῦ λαοῦ τῆς Λάρνακας ὅπως ἐφάνη «τὶς ἑ- πισκοπικὲς ἐκλογές! Μά κανέ- νας δὲν ξέχασε πὼς παρὰ τὸ ἐκλογικὸ ἐκεῖνο ὄργιο, ἡ λα- ϊκὴ παράταξη καὶ πάλι κέρ- δισε στὴν πλειοψηφία τῶν ἐἑ- κλογέων. Ὡς τόσο οἱ λα- χανοαρθρογράφοι τῆς Σκαλιώ ετικης δεξιοφροσύνης μιλοῦν γιὰ «διαφοροποίηση» τοῦ λαοῦ τῆς Λάρνακας. Καὶ ποιὸς τὸ ἀμφισθητεῖῦ αὐτό :. Διαφορο- ποίση ἔγινε καὶ μέ τὸ παρα: πάνω. Μὰ διαφοροποίηση τοῦ λαοῦ πρὸς τὰ ᾿Αριστερά. Τοῦ λαοῦ ποὺ δυστυχεῖ καί, ὅσο πάει καὶ περισσότερο, στρέφε- ται πρὸς τοὺς συνεπεῖς ἀγωνι στἐς του, ἀπομονώνοντας τοὺς µεγαλοσχήµονες πλουτοκρά- τες καὶ ἐκμεταλλευτές. κ ΞΕΗΙΤΙΡΙΝ Ὅταν ἡ δεξιοφροσύνη τῆς Λεμεσοῦ εἶδε πὼς ὁ φ. ΓΠλου” τῆς Σέρόθας ἐμποδίστηκε νὰ θάλει ὑποψηφιότητα Δημάρ- χου στὶς προσεχεῖς δημοτικὲς ἐκλογές, ἄνοιξε ἡ... ὄδρεξή της, καὶ κινήθηκε γιά τὴν ᾱ- γατροπἡὴ τοῦ ὑποψηφίου της. Τώρα γαργαλίστηκαν οἱ ὀρέ- ἒεις τῶν... «στελεχῶν», ποὺ προηγούμενα εἶχαν κρυφτεῖ στὸ καθοῦκι τους καὶ εἶκαν «ὁμόφωνα» ὁρίσει ἄλλον γιὰ νὰ θγάλει τὰ κάστανα ἀπὸ τὴν φωτιά. Τώρα γαργαλί- στηκαν οἱ «μεγάλοι» τους καὶ προθλέποντας πρὸς τὸ δηµαρ χιακὸ θῶκο... «ἔκοψε τὸ μάτι τους. γαρίλλα» Μὰ ὁ λαὸς τῆς Λεμεσοῦ στέκεται ἐκεῖ, ᾱ- γρυπνος καὶ ἀκατανίκητος Φρουρὸς τῶν κατακτησεὼν του. Κὐ ὅποιος θέλει, ἂς τολ- µήσει νὰ ἀναμετρηθεῖ μαζί του στὴν ἐκλογικὴ κονίστρα. Ὅποιου τοῦ θαστᾶ ἂς ξεμυτί σει. Κι ἂς διορθώσει τὴ ρά- χη του γιὰ νὰ θαστάξει τὶς κουρτουνιὲς ποὺ θὰ τὸν φορ: τώσει τὸ ἡρωϊκὸ καὶ δοξασµέ- νο ΕΜΕΜΕΔ. κ ΝΑ ΤΑΙΠΙΗΙΟΗΗ Φαίνεται ὅτι ἡ µεγαλοα- οτικὴ ἀναίδεια δὲν συμµαζευ- εται. ᾿Απεριόριστη, ὅπως εἷ- ναι, μιλᾶ ἀκόμη καὶ γιὰ ἐ- κλογικὸ θρίαµ6θο τοῦ δεξιο-. ἢ φασισμοῦ στὸ... Βαρῶσι! Μαὶ θέέαια ὁ λαὸς μειδιᾶ καὶ 6ρί- σκει πῶς τὰ φλυναφήµατα της «ἐθνικοφροσύνης» δὲν ἀξίζουν ἀκόμη µήτε καὶ τὴν εἰρωνία του... Μόνο ποὺ τέτοιες πο” πές- δείχνουν κάτι ἄλλο: Ἴ - σα μὲ ποῦ, δηλαδή, φτάνει Ἡ µωρία τῶν Κέκκων και Ἡ πο: Γχιτική τους... διορατικότητα. ε θᾶπρεπε νὰ φανοῦν τοὐλάχιστο κουκου- : : τς, ὥστε νὰ τὰ ὃ δουν στὸ Βαρῶσι, γλο- τώτοντας τοὐλάχιστο τοὺς ὑ- ποψηφίους τους ἀπὸ τὲς ἕ- κλογικὲς καρπαξζιὲς τῆς λαϊ- κῆς µας ᾿Ακρόπολης, κ Όσν ο θη ἀνακοίνωση : «Ἡ Προσωρινἠὴ Κεντρικὴ Καθοδήγηση τοῦ ΑΚΕΛ, στὴ διακήρυξη της ποὺ ὃηµοσι-ι εύτηκε στὶς 24.2.49, ξεκαθάρι᾽ ζε τὴ θέση τοῦ Κόμματος πά- νω στὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς ἐκλογές. µεγάλη πολιτικὴ σημασία τῶν Δημοτικῶν ἐκλογῶν καὶ πὠς οἱ προθέσεις τοῦ Βρετ- τανικοῦ ᾽Ιμπεριαλισμοῦ εἶνε ἡ μεταθολἡ τοῦ τόπου µας σὲ πολεμικἡ θάση καὶ ἡ δι- αιώνιση τῆς δουλείας µας. Γιὰ νὰ ἐπιτόχει τοῦτο ἀνενό- χλητα, κτυπᾶ τὶς συνεπεῖς ἐθνικοαπελευθερωτικὲς δυ- νάµεις τοῦ λαοῦ µας, ποῦ- ναι τὸ Κόμμα µας κ᾿ ἡ λα- ϊκὴ παράταξη, κι’ ἐγκολπώ- νεται τὴ δεξιοφασιστικἡ ἆἀγ- τίδραση ποὺ συνεργάξδεται µαζί της στὸν ἀντιλαϊκὸ, ἆν- θενωτικὸ ἀγῶνα. Τονίζαμε πὼς ὁ Βρεττανικὸς ἵμπερια- λισμὸς θά χαρεῖ πολὺ νὰ δεῖ τοὺς συνεργάτες του τῆς δε- ξιοφασιστικῆς ἀντίδρασης στὰ Δημοτικὰ ΄ ἀξιώματα, γιατὶ θὰ θρεῖ,στὴν ἄνοδο τῶν συνεργατῶν του. τὴν εὐκαι- ρία νὰ ἐντείνει τὰ κτυπήµα- τά του ἐνάντια στὸ λαό, καὶ νὰ προχωρήσει μὲ γοργότε- ρο ρυθμὸ στὴ φασιστικοποί- ηση τοῦ τόπου, τὴν οἶκονο- µικἡ ἐκμετάλλευση τοῦ λαοῦ μας, καὶ τὴ µεταθολὴ τοῦ Νησιοῦ µας σὲ πολεμικὸ ὁρ: µητήριο ξένων ἵμπεριαλι- στῶν. Στόχος του Πόμματος μας στὶς προσεχεῖς Δημοτι» κὲς ἐκλογὲς εἶναι ἡ κατά- κτηση τῶν Δημαρχείων κ᾿ ἡ χρησιµοποίησή τους σὰν πάλξεων τοῦ ἐθνικοαπελευ- θερωτικοῦ ἀγῶνα τοῦ λαοῦ μας καὶ τῆςἐξυπηρέτησηςτῶν Λαϊκῶν συµφερόντων. Ἡ ἐ- πιοίωξή µας είναι ἡ ἥττα καὶ ἡ πολιτικὴ ἀπομόνώση τῆς ἀντίδρασης καὶ τῶν συν: εργατῶν τῆς Κυθέρνησης. Γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ θασικοῦ µας στόχου, τονίζα- Τὸ Γ. Σ. τῆς ΠΕΟ σὲ τε- λευταία συνεδρίαση του ἆ- ποφάσισε νὰ ὀργανώσει τὸ Στ΄ Παγκύπριο Συντεχνια- κὀ Συνέδριο τὴν Πρωτοµα- γιά, τὴν ἱστορικὴ γιὰ τὴν παγκόσμια ἐργατικὴ τάξη ἡμερομηνία. Ὁ καθορισμὸς τῆς Πρωώτο- μαγιᾶς σὰν µέρας τοῦ Ἔτ΄ Παγκύπριου 3Ἀυντεχνιακου µας Συνεδρίου δὲν εἶναι τυ- χαῖος. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ Πρωτομαγιὰ ἀποτελεῖ τὴν κύρια εὐκαιρία ἐπιθεώρη- σης καὶ ἐπίδειξης γιὰ τὶς δυνάµεις τῆς παγκόσμιας ἐργατιᾶς, ἀποτελεῖ ταὐτό- Ίχρονα σταθμὸ καὶ ἀφετηρία Γγιὰ νέους ἀγῶνες ἀπο τὸ δι- :εθνὲς προλεταριάτο. Ἡ Πρω- Γπομαγιὰ εἶναι ἡ µοναδικὴ παγκόσμια μέρα τῆς ἐργα- | τικῆς τάξης, κατὰ τὴν ὁποία Ισµίγουν τὶς δυνάµεις τους [έλοι οἱ ἐργάτες τοῦ κόσμου, λευκοί, µαῦροι, κίτρινοι, ἔ- ρυθρόδερµοι, οἱ ἐργάτες καὶ τῶν πέντε ἠπείρων καὶ στέλ- λουν ἀναμεταξὺ τους τὸν παγκόσμιο ἐργατικὸ χαιρε- τισμὸ ἀλληλεγγύης. Ἡ Πρω: Γπομαγιὰ εἶναι ἡ µέρα που Ιπὸ παγκόσμιο ἐργατικὸ κί- ἵνημα ἀναθεωρεῖ τὴν προη: Γγούµενη δράση του καὶ χα: Γράσσει μελλοντικὀ πρὀγραμ- Ἱμµα δράσης ἐμπνευσμένο απ ἰπὶς. ἱστορικὲς παραδόσεις Ιπῶν πρωτοπόρων µαχητων Ιτῆς παγκόσμιας ἐργατικῆς ἵπάξης. ὍὉ καθορισµὸς τῆς πρωτομαγιᾶς, σαν μέρας (γιὰ τὸ Στ’ Παγκύπριο Σ0ν- :ἑδριό µας, ἀποτελεί τὴ συµ- Ἡ Διακήρυξη ἑτόνιξδε τὴ! [χεῖα, ἀστικὰ καὶ µή, ποὺ πι- ΄στεύουν στὴ γραμμὴ τῆς ὀρ- | Γθολικἡ προσήλωση τοῦ ἐρ- (ψατικοῦ µας κινήματος πρὸς επὸ πνεῦµα τῆς µαχητικότη- | τας καὶ τῆς αὐτοθυσίας, µε, Γπὸ ὁποῖο εἶναι ἐμποτισμενη [ᾗ παγκόσμια µέρα τῆς ἐρ- γατιᾶς--ἡ Πρωτομαγιά. Ἰὸ γάνώσης καὶ τοῦ σωντονι- σμοῦ τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν “Ἔ- νώση. ᾿Ἐπιθάλλεται ὁ συνα- σπισμὸς ὅλων τῶν συνε- πῶν, ἐθνικοαπελευθερωτι- κῶν δυνάµεων, ποὺ δέχονται καὶ πιστεύουν στὴ γραμμὴ τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας καὶ συνεργασίας, ἀνεξάρτητα ἆᾱ- πὸ ἰδεολογικὲς διαφορές καὶ ἀντιλήψεις. Συνασπιζόµαστε, καταλή- γαμε στὴ διακήρυξή µας, μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ Εδεξαν ἔμπραχτα τὴν ὑποστήριζή τους στοὺς οἵ- κονομικοὺς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας, τοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν κατάργηση τῶν ἀνελευθέρων Νόμων καὶ ἐνάντια στὴ µετα- θολἡ τοῦ τόπου µας, σὲ πο- λεμικὴ δάση, καὶ τὸ συστη: µατικὀ, ἁδιάλλαχτο, ἓνιαι- ομετωπικὸ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἝἜνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Μὲ θάση αὐτὴ τὴ γραµ- µή, ποὺ ἐγκρίθηκε κι ἀπὸ τὶς ἄλλες Λαϊκὲς ᾿Ὀργανώ- σεις καὶ ποῦναι σύμφωνη μὲ! τοὺς θασικοὺς προγραµµατι- κοὺς σκοτοὺς καὶ ἐπιδιώ- ἒεις τοῦ ᾿Εθνικοῦ ᾿Απελευθε- ρωτικου 2ὐνασπισµου (Ε. Α.Σ.), καταρτίσθηκαν οἱ συν δυασμοὶ Λεμεσοῦ, Λάρνακος ᾽Αμμοχώστου, Μόρφου καὶ ἄλλων Κωμοπόλεων. θικ. 1, ΚΝΕΡΙΛΕΙ Μὲ θάση τὴν ἴδια γραμμὴ προχωρήσαµε καὶ στον κα: ταρτισμὸ τοῦ συνδυασμοῦ ακὴ Λευκωσία. Καλέσαμε συσκέψεις πω συν- τεχνιακῶν, ικροκαταστη- - µαταρχῶν, καὶ ἐξωκομματι- κῶν φίλων τοῦ κινήματος, στὶς ὁποῖες ἀναλύσαμε τὴ γραµµή µας καὶ ζητήσαμε τὶς ἀπόψεις τους πάνω στὸν καταρτισμὸ τοῦ συνδυασμοῦ. Μὲ τὴ διαφωνία 5-6 ἀπὸ ἐ- κείνους ποὺ παρευρέθηκαν σ᾿ αὐτὲς τὶς συσκέψεις, ὅλοι Συνέδριό µας θᾶναι ἕνα ἵ- στορικὸ γιὰ τὴν Κυπριακὴ ἐργατικὴ τάξη Συνέδριο. Ὀργανωμένο τὴν ἡμέρα τῆς Πρωτομαγιᾶς θᾶναι κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἕνα ἁπλὸ Συντεχνιακὸ Συνέ- δριο. Θἄναι περισσότερο ἕ- να Παγκύπριο ἐπιθλητικὸ ἐργατικὸ συλλαλητήριο, μιὰ παγκύπρια ἐπίδειξη τῆς δύ- ναµης τοῦ Κυπριακοῦ προ: λεταριάτου. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο Χχαρακτηριστικὸ τοῦ Στ’ Παγκύπριου Ἔρ- γατικοῦ Συνεδρίου. ᾽Αλλὰ καὶ οἱ συνθῆκες μέ- σα στὶς ὁποῖες συνέρχεται τὸ ἀνώτατο σῶμα τοῦ 2υν- τεχνιακοῦ µας κινήµατος εἷ- ναι ἀπὸ κάθε ἄποψη ἵστο- ρικὲς. Ἡ ἐξωτερικὴ πολιτι- κἡ κατάσταση μὲ τὴν αὖξα- νόµενη ἐπιθετικότητα τοῦ φιλοπόλεμου ἱμπεριαλιστι- κοῦ ἀντιδημοκρατικοῦ στρα- τοπέδου, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἕ- να χαρακτηριστικὸ της καὶ τὴ διαρκῆ ἄνοδο καὶ δυνά- µωμα τοῦ παγκόσμιου δημο: κρατικοῦ στρατοπέδου γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴ λευτεριὰ τῶν λαῶν, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ δεύτερο θασικὸ χαρακτηρι- στικὀ της μὲ τὴν ἀποφασι- στικἡ ἐθνικο-άπελευθερωτι- κἡ πάλη ποὺ διεξάγουν οἱ ἀποικιακοὶ λαοὶ ὑπονομεύ- οντας τὰ μετόπισθεν τοῦ ἰμ- περιαλιστικοῦ στρατοπέδου, θάζουν μπροστὰ στὸ Κυπρι- ακό ἐργατικὸ κίνηµα, που 1 πρέπει νὰ ἀποτελεῖ τὴν πρω: τοπορεία Καὶ τὴ ραχοκοκα” λιὰ τοῦ ἑνιαίου µετώπου για τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάσταση. τοῦ λαοῦ µας, καινούργια, ξαρειὰ καὶ σοθαρὰ καθήκον- τα. γ᾿ ἀποκλεισθεῖ τοῦ συνδυα- λευθερωτικῆς παράταξης, γιὰ τοὺς ἀκολούθους λό- γους: 1. Ὁ κ. Κληρίδης δὲν ἐ-ι Φάρµοσε τὸ Πρόγραµµα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ πωσάναξη καὶ ὁ συνδυασμὸς του κατέθηκαν στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1946 καὶ θάσει τοῦ ὁποίου ἐξελέγη στὸ Δημαρχιακὸ ἀξίωμα. 2. Ὁ κ. Κληρίδης δὲν στά- θηκε συνεπὴς πρὸς τὴ γραµ- μὴ τῆς ἑνοποίησης τῶν δυ- νάµεων τοῦ λαοῦ στὴν πάλη γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάστα- ση τοῦ τόπου. Όντας Δήμαρ χος καὶ Πρόεδρος τοῦ Ε. Α. Σ. ἀντὶς νὰ ἀκολουθήσει καὶ νὰ ἐφαρμόσει πιστὰ τὸ Πρό- γραμµα καὶ τὸ Καταστατι- κὀ τοῦ Ε.Α.Σ., ποὺ σκοποί του εἶναι : «α) .Ο συντονισμὸς τοῦ διεξαγοµένου ἀγῶνος διὰ τὴν ἐθνικὴν ἀποκατάστασιν τῆς Κύπρου, τὴν Ἔνωσιν αὐ- τῆς μετά τῆς Μητρὸς Ἑλλά- ἒος, καὶ β) Ἡ ἐκ παραλλήλου καὶ .μέχρι τῆς πραγµατοποιήσε- ως τῆς Ενώσεως συνεχὴς καὶ ὀργανωμένη προσπάθεια πρὸς προαγωγἠν τῆς οἶκο- νομικῆς καὶ κοινωνικῆς εὐ- ημερίας τοῦ λαοῦ, καὶ ἴδιαί- τερα τῶν ἐργατῶν, τῶν ἆ- γροτῶν καὶ τῶν ἐργαζομέ- νγων τοῦ τόπου µας», παραιτήθηκε καὶ διασπάσθη-' κε ἀπὸ τὸν Ε.Α.Σ. καὶ ἑτή- ρησε στάση μὴ φιλικἠν πρὸς τὴν πβάντιη, 3. Ὁ κ. Κληρίδης, σὰν Δή: µαρχος, ἐτήρησε στάση ἐχ- θρικἠν πρὸς τὰ οἰκονομικα συμφέροντα τῶν ἐργατῶνκαὶ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Δήμου, πρᾶγμα ποὺ ὁδηγοῦσε αὖ- τοὺς τοὺς ἐργάτες σὲ ἄπερ- γιακὀ ἀγῶνα, γιὰ νὰ διεδ- δικήσουν τὰ δίκαια αἰτήματά τους. Αν δὲ δὲν κατέθηκαν σὲ ἀπεργία, τοῦτο ὀφείλεται στὴ σύνεση τόσο τῶν ἔργα- τῶν, ὅσο καὶ τῆς συντεχνι- ακῆς ἡγεσίας. Τὰ αἰτήματα ΕΕ ΝΝΝΗΝΝΗΝΝΗΝΗΝΝΗΝΜΗΝΗΝΗΝΝΜΝΝΝΝ ΜΗΝ ΝΗΝΗΗΝΝΙΗΗΝΗΗΜΗΛΙΝΗΝΗΗΜΜΗΝΝΗΝΠΗΝΗΝΝΗΜΗΗΗΜΗΙΜΗΙΜΙΗΙΗΙΙΙ ἱ πε ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΛΦΕΙΗΡΙΑ.ς Τὸ Πρωτοµαγιάτικο Συντεχνιακὀ Συγέδριο Παράλληλα ἡ ἐσωτερικὴ πολιτικὴ κατάσταση ποὺ χα- ρακτηρίζεται κυρίως ἀπ᾿ τὴ διάθεση τοῦ ᾽ΑΥγγλο-ἀμερι- κάνικου ἱἰμπεριαλισμοὺ νἁ μετατρέψει ἀνενόχλητα τὸν τόπο µας σὲ πολεμικό του ὁρμητήριο ἐνάντια στοὺς δη- μοκρατικοὺς λαοὺς καὶ ἀπὸ τὴν πάλη τοῦ λαοῦ γιὰ ψω- μὶ, λευτεριά καὶ ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα, ὀξύνουν πολὺ τὶς ταξικὲς ἀντιθέσεις στὴν Κύπρο καὶ θάζουν µπροστά µας ἐπιτακτικὰά τὴν ἐκτέλε- ση ἱστορικῶν καθηκόντων. Τὰ καθήκοντα αὐτὰ γίνουν- ται ἀκόμα πιὸ σοθαρὰ ἂν ἀναλογιστοῦμε τὴ µεγάλη εὐθύνη ποὺ ἔχουμε σὰν ἐρ- γατικὀ κίνηµα ἑνὸς ἕλληνι- κοῦ νησιοῦ γιὰ τὴν ἠθική, ὁλόπλευρη ἐνίσχυση τοῦ ἆ- γωνιζόμενου σκληρά δημο: κρατικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴ λευτεριά, ἀκεραιότη- τα καὶ ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλ- λάδας. Τὸ Στ΄’ Παγκύπριο Συνέ- δριό µας καλεῖται µέσα στὸ διάστηµα ποὺ ἡ προεκλογι- κἡ δουλειά γιὰ τὶς δηµοτι- κὲς ἐκλογὲς θά ὀδρίσκεται στὸ ἀνέθασμά της. Ἡ πανη- γυρικἡ ἐπιτυχία τοῦ Ἓυνε- δρίου καὶ ἡ µαζικἡ συµµε: τοχἡ τῶν ἐργατῶν µας στὴν πρωτοµαγιάτικη ἐπίδειξη καὶ διαδήλωση θὰ ἀποτελέ- σει μιὰν πραγματικἡ ψωχρο- λουσία στὶς δυνάµεις τῆς ἐ- θνικοφροσύνης, ποὺ ἀρέσκε- ται νὰ αὐταπατᾶται γιά τὴν ὑπεροχὴ της καὶ τὴ σίγου- ρη(1) νίκη της στὶς προσε- χεῖς ἐκλογές. Τὸ Πρωτομµαγιάτικο Συν- ἑδριό µας δὲν θὰ σταθεῖ μό- νο πάνω στὴν πολιτικὴ κα- τάσταση ἐξωτερικὴ καὶ ἐσω- (συνέχεια στὴν 3η σελίδα) σμοῦ τῆς Λαϊκῆς ἐθνικοαπε: | τῶν ἐργατῶν τοῦ Δήμου, ἐ- ξακολουθοῦν νὰ παραμένουν Γἀνικανοποίητα καὶ ἡ δυσα- Γρέσκειά τους πρὸς τὴν άντερ γατικἡν πολιτικὴ τοῦ κ. Κλη Γρίδη καὶ τῆς πλειοψηφίας Γπῶν μελῶν τοῦ Συμθδουλίου εἶναι ἐξαιρετικὰ µεγάλη. 4, Ὁ κ. Κληρίδης καὶ ἡ ἐπλειοψηφία τῶν μελῶν τοῦ ἱ Δημοτικοῦ Συµθουλίου, εὖ- :θύνεται γιὰ τὴ ῥασικὰ ἀντι- Γωραστική, ἀντιλαϊκὴ πολιτι- κἡ ποὺ ἐφαρμόστηκε οστά Γδημοτικἁ ζητήματα, ἑ τὶς Γδικαστικὲς διώξεις ἑνάντια Γπολιτῶν, τὴν αὔξηση τοῦ φό- ρου, τὴν δυσθάστακτη καὶ ἀ- νισομερῃ ὑποχρέωση γιὰ φτωχὲς οἰκογένειες, ποὺ κα- τορθώνουν μὲ πολλὲς δυσκο- λίες νὰ κτίζουν ἕνα-δυόὸ δω- µάτια, νὰ πληρώνουν 3580 καὶ περισσότερο γιὰ δρόµο, καὶ γιά πολλὰ ἄλλα ἀντιλα- ϊκὰ µέτρα. 5. Ὁ κ. Κληρίδης καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμθουλίου εὖ- θύνεται γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ περιπτέρου στὸ ἄνοιγμα Χ΄΄’ Σάθ6όα στὴ µεγαλύτερη καὶ πιὸ ἀντιδραστικὴ Ἔται- ρεία Μεταφορῶν, τὴν ΚΕΜ, Γπαραγνωρίζοντας τὰ συμ- Γφέροντα τῶν θιοπαλαιστῶν | Σιωφέρηδων τῆς Πλατείας, ποὺ ἐπίμονα διεκδικοῦσαν αὐτὸ τὸ περίπτερο. ται μὲ τὴν ἀντιλαϊκὴ, άντερ- γατικἡ πράξη τοῦ ἄπεργο- σπάστη στὴ µεγάλη ἀπεργία τῶν οἰκοδόμων τῆς Λευκωώ- σίας. 7. Ὁ κ. Κληρίδης δὲν ἕ- θεώρησε σκόπιµο οὔτε καὶ Γμιὰν ἁπλῆ διαμαρτυρία νὰ Ι σιείλει στὴν Κυθέρνηση γιὰ τὶς φυλακίσεις ἑκατοντάδων λαϊκῶν ἀγωνιστῶν ποὺ κα- ταδικάστηκαν μὲ θάση τοὺς ἀνελεύθερους Πόμους, ὅταν μάλιστα ἀνάμεσα σ᾿ αὐτοὺς ταν ὁ Δήμαρχος Λεμεσοῦ, ὁ ᾽Αντιδήμαρχος ᾽Αμμοχώ- στου καὶ ὁ Δημοτικος του Σύμθουλος φίλος Μιλτιάδης Χριστοδούλου. 8. Ὁ κ. Κληρίδης οὔτε μιά Φορὰ δὲν ἐλογοδότησε στὸ λαὸ πάνω στὴν ἐκτέλεση τοῦ Δημοτικοῦ Προγράµµατος, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες πα- ῥραατάσεις ἐκπροσώπων τῶν λαϊκῶν ὀργανώσεων, γιὰ νὰ τὸν πείσουν πὼς ὁ λαὸς ἐ- ζητοῦσε μιά τέτοια λογοδο- σία. 9. Ἡ ὅλη πολιτεία τοῦ κ. Κληρίδη καὶ τῆς πλειοψηφί- ας τῶν μελῶν τοῦ Δημοτι- κοὈ Συμµθουλίου ὑπῆρξε ἄν- τιδραστική, ἀντιλαϊκὴ καὶ δικαιολογημένα καταδικά- σθηκε ἀπὸ κείνους ποὺ συνέ- 6αλαν στὴν ἄνοδό τους στὸ Δημαρχιακὸ ἀξίωμα. 10. Γιὰ ὅλα τὰ πιὸ πάνω θγαίνει τὸ σωστὸ συµπέρα- οµα πὼς ὁ κ. ην δὲν εἶναι ὁ ἡγέτης ἢ ὁ ἐθνικὸς ἀγωνιστής, ποὺ ἑνώνει καὶ συσπειρώνει τὶς λαϊκὲς μᾶ- ζες στὸν ἐθνικοαπελευθερω- τικὸ ἀγῶνα. ᾿Αποδείχτη- κε, µ τὰ λάθη του, πὼς εἶναι ὁ διασπαστὴς τῶν δυνάµεων τοῦ λαοῦ µας, ποὺ ἔπαυσε νὰ διεξάγει ἐθνικο- ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα, ἢ νὰ μετέχει αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα. Γι αὐτὸ καὶ τὸ Κόμμα µας κύ ἡ λαϊκὴ παράταξη ἀπὸ καιρὸ διαχώρισαν τὶς εὐθύ- νες τουςκαὶ κατάγγειλαν τὴν ἀντιδραστικὴ πολιτικὴ τοῦ κ. Κληρίδη καὶ τῆς πλειοψη- φίας τῶν μελῶν τοῦ Δημοτι- κοὈ Συµθουλίου στὸ λαό. 01 ΠΡΟΣΠΛΘΕΙΕΣ ΗΛΣ ᾽Αποκλείοντας τὴν ὑποψη- φιότητα τοῦ κ. Κληρίδη, γι ὅλους τοὺς πιὸ πάνω λόγους ἐστρέψαμε τὴν προσοχή µας πρὸς ἐκεῖνα τὰ ἁστικὰ στοι- χεῖα ποὺ ἔδειξαν κἄποια συ- γέπεια στοὺς ἐθνικοαπελευ- θερωτικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ µας, κι’ ἕ- πιδιώξαµε τὸν καταρτισμὸ ἐνιαιομετωπικοῦ Συνδυα- σμοῦ, μὲ θάση τὴ Ὑραμμὴ ποὺ διακηρύξαµε. Δεχτήκαμε τὴ συνεργασία ποὺ προσφέρτηκε ἀπὸ τὸν - ατρὸ κ. Μ. Παπαπέτρου, πα- ρὰ τὸ γεγονὸς πὼς παραι” 6. Ὁ κ. Κληρίδης θαρύνε- κ τήθηκε ἀπὸ Πρόεδρος καὶ µέλος τοῦ ΕΑΣ, γιατὶ δέχτη-| κε, χωρὶς καμιά ἐπιφύλαξη τὴν πιὸ πάνω γραμμὴ, καὶ! γιατὶ στὴ τριετία ποὺ διέρ- ρευσε, ὁ κ: Γαπαπέτρου ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ τρία µέλη τοῦ Συµθουλίου ποὔῦδειξαν συ- νέπεια στὸ Δημοτικὸ Πρό- γραμμα, μὲ τὸ ὁποῖο κατε- θήκαμε στὸ λαὸ τὸ 1946. Προχωρήσαμε στὸν καταρ- τισμὸ τοῦ συνδυασμοῦ καὶ φτάσαμε στὸ στάδιο τῆς ὁ- λοκλήρωσής του, μὲ µονάχα ξυὸ κομματικοὺς ἐκπρόσω- πους στὸ συνδυασμό, ὁπότε δυὸ ἀπὸ τὰ ἁἀστικὰ µέλη τοῦ Συνδυασμοῦ ἐξέφρασαν ἆ- δυναµία νὰ ἐκτεθοῦν σὰν ὁ- ποψήφιοι. Ὁ κ. Παπαπέτρου δήλωσε πώς, ὕστερα ἀπὸ τὴν παραίτηση τῶν δυὸ ὁποψη- φίων τοῦ Συνδυασμοῦ καὶ τὴν ἐξακριθωμένη πληροφο- ρία πὼς ὁ κ. Κληρίδης θὰ ἡγηθεῖ τρίτου συνδυασμοῦ, παραιτεῖται τῆς ὑποψηφιότη- τάς του καὶ πρόσθεσε πὼς οἱ Λαϊκὲς Οργανώσεις µπο- ροῦν νὰ ἐκλέξουν μεταξὺ συνεργασίας μὲ τὸν κ. Κλη- ρίδη καὶ δικοῦ των, καθα- ρὰ Λαϊκοῦ, Συνδυασμοῦ. . ΚΑΘΑΡΗ ΙΛΙΚΙΣ Σὲ γενικἡ Συνέλευση τῶν λῶν τοῦ ΑΚΕΛ, στὴν ὁποί ἐδόθη πλήρης ἔκθεση τῶν προσπαθειῶν τῆς ἡγεσίας νὰ καταρτίσει ἑνιαιομετωπικὸ ουνδυασμὸ μὲ προοδευτικἁ ἀστικὰ στοιχεῖα, ἀποφασίσθη μὲ τὴ διρήονία δυὸ µονάχα μελῶν, ν᾿ ἀποκλεισθεῖ συνερ- γασία μὲ τὸν κ. Κληρίδη, καὶ τὸ Κόμμα, σὲ συνεργασία μὲ τὶς άλλες Λαϊκὲς Ὄργα- χώσεις καὶ Λαϊκὰ στοιχεῖα, νὰ προχωρήσουν στὸν καταρ τισμὀ καθαρά λαϊκοῦ ἐθνικο- σμοῦ Αλή ἡ ᾱ Συνδυα- σμοῦ. Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση κα- τέέηκε σὲ ανεια ώΟµ. µατικἡ σύσκεψη καὶ ἐγκρίθη- κε µέ τὴ διαφωνία µονάχα τεσσάρων. Καὶ οἱ διαφωνοῦν- τες, ὅμως ἐδήλωσαν ὅτι ϐ᾽ «ολα ηησρὰν τὴν ἀπόφαση τῆς παράταξης. Ὁ λαϊκὸς ἐενικοαπελευθερωτικὸς Συν- δυασμὸς Λευκώσίας καταρ- τίζεται, καὶ ἀφοῦ ἐγκριθεῖ ἀπὸ συνελεύσεις τῶν μελῶν τοῦ Κόμματος, τῶν Ὀργανώ σεων καὶ φίλων τοῦ κινήµα- τος, θὰ ἀνακοινωθεῖ σὲ µε- ρικὲς µέρες. Τὸ Μόμμα κατέληξε σὲ τέ- τοιο συνδυασμὸ ὕστερα ἀπὸ τὶς ταλαντεύσεις, τὴν ἆπρο- ευµία καὶ τὴ δειλία τῶν προ οδευτικῶν ἀστικῶν στοιχεί- ών, νὰ σταθοῶν δίπλα στὸ λαὸ καὶ νἁ κατέλθουν σὲ ἐνιαιομετωπικὸ ἀγῶνα. Δέν εἶναι τὸ Κόμμα κ’ οἱ Λαϊκές| ΌὈργανώσεις ποὺ φταίουν,! ἂν τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν τολ- μοῦν νὰ υἰοθετήσουν τὴν ἕ- νιαιομετωπικὴ γραμμὴ τοῦ Κόμματος καὶ τῆς παράτα- ξής µας. Τὸ Κόμμα µας ἑξάντλη- οε κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ τέτοια συνεργα- σία, μὲ θάση τὴ γραμμἠ ποὺ ζιεκηρύξαμε. Τὸ Κόμμα µαι εἶναι πάντα πρόθυμο νὰ ον. εργάζεται μὲ συνεπῇ πατρι- ωτικἀ ἀστικά στοιχεῖα, γιὰ τὴν ἑνοποίηση καὶ τὸ συντο- νισμὸ τῶν δυνάµεων τοῦ λα- ϱὓ µας στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐθνική µας ἀποκατάσταση. Εἴμαστε πάντα πρόθυμοι νὰ ουνεργασθοῦμε ἰσότιμα καὶ ἑημοκρατικἁ μὲ κάθε Κόμ- μα, Ὀργάνωση ἢ ἄτομο, ποὺ 6έλει τὴ λαϊκὴ συμφιλίωση, τὴ συσπείρωση καὶ συνένω τοῦ λαοῦ, καὶ τὴν ἁδιάλλα- χτη πάλη γιὰ. αν ἝἜνωση, τὰ καθημερινά προθλήµατα τοῦ λαοῦ, τὴν κατάργησ] τῶν ἀνελευθέρων Ἡόμων καὶ τὴ ματαίωση τῶν ἵμπερια- λιστικῶν σχεδίων μεταθολῆς τοῦ τόπου µας σὲ πολεμικὴ θάση. Δὲ δεχόμαστε ὅμως τὴν ὑποδούλωση τοῦ Κόμμα- τός µας καὶ τοῦ λαϊκοῦ µας κινήματος στὶς µικροφιλοδο- ξίες καὶ τὶς καιροσκοπικὲς διαθέσεις μερικῶν ἁστικῶν στοιχείων, ποὺ καμιὰ συνέ- ο δὲν παν καὶ ποὺ ὁ- ρηγοῦν τὸ κίνηµα ν ἆ- δράνεια, τὸ μαρασμό καὶ τὴ διάσπαση. Ὁ µΚληριδικὸς Συνδυασμὸς εἶναι διασπα- στικὸς Συνδυασμὸς καὶ µο- νάχα τὴν ἀντίδραση ἐξυπη- ρετεῖ. Τὸ Κόμμα µας, σὰν πρω- τοπορία τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ, σὰν Κόμμα ἀρχῶν, δὰν Κόμμα ποὺ δέχεται καθηµε- ρινὰ καὶ νέα κτυπήματα ἆ- πὸ τὴ. ξενοκρατία καὶ τὸ σύμμαχό της-- τὴ ντόπια δε- ο ἀντίδραση--σὰν Κόμμα μὲ ἑκατοντάδες λα- ϊκοὺς ἀγωνιστὲς στὶς Φυλα- κές, σὰν Κόμμα ποῦδειξε μὲ , τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες του τὴν ἀσάλευτη πί του στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐθνική μας πρό ρη δὲν µπορεῖ νὰ ὑποστείλι τὴ σηµαία του, νὰ ξεγελάσει τὸ λαό. Τὰ Δημαρχεῖα εἶναι ἐπάλ- ξεις ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα. Ετσι τὰ θλέπουμε, κι᾿ ἔτσι θ᾽) ἀγωνιστοῦμε νὰ νὰ κατακτήσουµε καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε. --Καλοῦμε τὸ λαὸ σὲ ἀγῶ- να, γιὰ μιὰ θριαμθευτικὴ νίκη τῶν λαϊκῶν, ἐθνικοαπε- λευθερωτικῶν δυνάµεων στὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς ἐκλο- γὲς καὶ γιὰ μιὰ σαρωτικὴ ἧττα καὶ ἀπομόνωση τῆς ντὀ- πιας προδοτικῆς, φιλοκυθερ νητικῆς ἀντίδρασης. --Καλοῦμε τὸ λαὸ σὲ συ- ναγερμὀ, ἐπαγρύπνηση και φρούρηση τῆς λαϊκῆς Μίκης. --Καλοῦμε τὸ λαὸ σὲ συµ- Φιλίωση καὶ ἀἁδιάλλαχτο γῶνα γιὰ ψωμὶ, λευτεριά. -ΚΚαλοῦμε τὰ µέλη τοῦ Κόμματος στὴν πρώτη γραµ- ἡ αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα, Μὲ ψηλὰ τὴ σηµαία τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἆ- γῶνα, ἐμπρὸς γιὰ μιὰ πραγ- µατικἡ, παγκύπρια, λαϊκὴ Μίκη. Λευκωσία 16.4.49. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡ. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ». Οἱ ΛΑΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Φ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 16.- Ὑπογράφτηκε στὴ Βουδαπέστη σήµερα τὸ πρωῖ ἡ συνθήκη φιλίας καὶ δμμοκίας μεησαο ε Τσεχοσλοθακίας καὶ Οὐγγαρίας. Στὴν τε τῆς ὑπο- πογραφῆς οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν δυὸ κρατῶν σαν, ὅτι μὲ τὴ σύσφιξη τῶν δεσμῶν ρῶν κατοχυρώνεται ἡ εἰ φραγμὸς στ ἡ νη τοῦ κόσμου σχέδια τῶν ἐᾳπρηστῶν τοῦ νέου πολάμου. ἰλίας τῶν προοδευτικῶν χω- καὶ τίθεται Ἐπίσης οἱ Οὗγγροι καὶ Τσεχοσλοθάκοι ἐπίσημοι διακή- ρυξαν ὅτι οἱ χῶρες του, ὅπως κι’ ὅλες οἱ Λαϊκὲς δηµο- κρατίες, θὰ συνεχίσουν τὴν πάλη γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς παγκόσμιας εἰρήνης, ἔχοντας σὰ φωτεινὸ ὁδηγὸ καὶ σύμ- μαχο τὴ µεγάλη πατρίδα τοῦ Σοσιαλισμοῦ, τὴ Σοβιετι- κἠ Ενω . Στὸ μεταξὺ συνεχίζονται σ᾿ ὅλες τὶς χῶρες οἱ διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ἐνάντια στὸ Βορειοατλαν- τικὸ Σύμφωνο, ποὺ ὁμόφωνα χαρακτηρ νο πολέμου καὶ ἐπιδρομῆς. ὦὤση ποὺ ὀργανώθηκε χτὲς ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς Υόρκης. Σ᾽ αὐτὴ πῆραν µέρος χιλιάδες νέοι ποὺ ἡ διαδή τῆς Ν. ίζεται σὰν ὄργα- Εξαιρετικἀ ἐπιθλητικὴ ἦταν μὲ ζωντάνια καὶ ἀποφασιστικότητα διατράνωσαν τὴν πί- στη τους στὴ φιλειρηνικἡ πολιτικἠ τῆς Σ καταδίκασαν τὸ Βορειοατλαντικὸ Σύμφωνο, μιὰ ἀπροκάλυπτη προσπάθεια τῶν ἐμπόρων τοῦ θανάτου νὰ παρασύρουν τὴν ἀνθρωπότητα σ ναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα νέο μακελειό. ο6. “Ένωσης καὶ ποὺ δὲν εἷ- θς Μάκωος παπι - ο Ἱτὴ χώρα τοῦ Σοσιαλισμοῦ [το -υ-υ 0ἱ ΛΑΙΚΟ! ΚΑΙ ΤΟ. ΣΟΒΙΕΤΙ Τὸ Σοθιετικὸ Δικαστήριο᾽ εἶναι ἕνα Ὑνήσιο δικαστήριο, τοῦ λαοῦ. Ἡ δικαιοσύνη στὴ. Σοθιετικἠ “Ένωση ἀπονέμε: ται μὲ βάση τὴν ἀπόλυτη ἵ- σοτιµία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ κοι νωνικὴ προέλευση, οἰκονομι- κἡ θέση, ἐθνικότητα, φυλἠ ἢ θρήσκευμα. Οἱ δικαστὲς τῶν, Σοθιετικῶν λαϊκῶν δικαστη- ων, ποὺ δικάζουν τὶς πε: ρισσότερες πολιτικὲς καὶ ποινικὲς ὑποθέσεις, ἐκλέγον- ται νὰ ὑπηρετήσουν σ᾿ αὐτὸ τὸ πόστο, γιὰ μιὰ τριετία, ἁ- πὸ τὸ λαό, μὲ μυστικὴ ψη- οφορία. Οἱ ὑποθέσεις αὐτὲς πολιτικὲς καὶ ποινικές, δικά-, Κρατικἡ φά ΛΙΚΑΣΤΕΣ «στὴ Σοθ.Ἔ ή ο. Ένωση Γ.. Ἐνῶ οἱ κολλεχτίθες εἶναι [ρατικὰς φά ὀργανισμοί, οἱ ὅπου ἡ ἀνεργία εἶναι κάτι! ἕνα ἐργοστάσιο, ποὺ ἀνάγεται πιὰ στὸ ἀπο-! στὸ κράτος κι ἐκεῖνοι ποὺ κάτι ποὔπαψε ν᾿ ἀποτελεῖ, τω ἀπὸ τοὺς ἴδιους ὅρους Κομμάτι τοῦ σοθιετικοῦ λε-ι ἐργασίας, ὅπως καὶ οἱ ἐρ- τῆς δουλειᾶς, τῆς παιδείας͵ | Κολλεχτιόάριοι παίρνουν µέ- τῆς ἀνάπαυσης καὶ τῆς ἀπό. Ρίσµα, ἔναντι τῶν µεροκα- Κθ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ..εοο ος Κρατικὲς φάρμες, ὅπως κι’ µακρυσμένο παρελθὸν καὶ! δουλεύουν θρίσκουνται κά- ξιλογίου, ὅπου τὸ δικαίωµα. }ατες τῆς θιοµηχανίας. Οἱ λαυσης τῶν ἀνθρώπινων ᾱ- µάτων τους, ποὺ δούλεψαν ἀνήκουν γαθῶν, ἡ ἐξασφάλιση τῶν γη ρατιῶν κ᾿ ἡ προστασία τῆς Ὀγείας εἶναι ἐγγυήσεις τοῦ Λαϊκοῦ Σοθιετικοῦ συντάγ- µατος κι’ ὁλάκερης τῆς κοι- νωνικο-οἰκονομικῆς διάρθρω σης τῆς χώρας, ὁ παραθά-' της τῶν νό ὧν θεωρεῖται σὰν ἕνα παράξενο φαινόμενο, ἕ- ζουνται ἀπὸ ἕνα Λαϊκὸ δικα-/ να λείψανο τοῦ καπιταλιστι- ᾿στὴν κοινή τους προσπάθεια. Οἱ ἐργάτες τῆς Κρατικῆς Φάρμας, ὅπως κι’ ὅλοι οἱ ἄλ- λοι ἐργάτες τοῦ Κράτους, παίρνουν μεροκάματο. Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἀποσκοπεῖ νὰ :δώσει μιὰν εἰκόνα τοῦ τρό- που τῆς ὀργάνωσης τῆς δου- Γλειᾶς, στὶς κρατικὲς φάρ- 'µες. Παρόμοιες µέθοδες ὁρ- στὴ καὶ δυὸ Λαϊκοὺς πάρε-! δρους. Οἱ πάρεδροι ἀφιερώ- γουν 10 µέρες τοῦ χρόνου γι αὐτὴ τὴ δουλειά, γιὰ τὶς ὁ- ποῖες πληρώνουνται ἀπὸ τὴν, τακτική τους ἐργασία. Οἱ λαϊκοὶ πάρεδροι, ὅταν συνε-ι - ξριάζουν στὸ δικαστήριο, ᾱ- πολαµθάνουν τὰ ἴδια δικαι- ώματα μὲ τοὺς λαϊκοὺς δι- καστές. Ὅλοι οἱ πολίτες στὴν Ε., Σ.Σ.Δ., πὄχουν δικαίωµα ψήφου καὶ ποὺ τὴ µέρα τῆς ἐκλογῆς ἔχουν συμπληρώσει τὰ 23 τους χρόνια, δικαιοῦν- ται νὰ ἐκλέγουνται, ἐχτὸς ἂν βαρύνουνται ἀπὸ καταδικα- στικὴἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστη- ρίου. Ἡ περίπτωση αὐτὴ εἴ- ναι ἡ µόνη ἐπιφύλαξη, ποὺ ὑπάρχει γιὰ τὰ προσόντα τοῦ ὑποψήφιου λαϊκοῦ δικα- σῆ. Ὁ ὑποψήφιος γιὰ τὸ πὀστο τοῦ λαϊκοῦ δικαστῆ, δὲν ἐπιθάλλεται νἁ ἔχει νο- µικὴ µόρφωση. Ὑπάρχει σύ- στηµα µέσων καὶ ἀνώτερων σχολῶν μὲ ἀλληλογραφία καὶ διάφορες ἄλλες «κοῦρ- σε νομικῶν µαθηµάτων στὴ διάθεση τῶν λαϊκῶν δικα- στῶν, ποὺ στεροῦνται νοµι- κῆς μόρφωσης. Οἱ λαϊκοὶ δι- καστὲς κ᾿ οἱ πάρεδροι εἶναι συνήθως ἡγετικὰ στελέχη τῆς Σοθιετικῆς κοινωνίας -- ἐργάτες κ᾿ ὑπάλληλοι ἐργο- στασίων, κολλεχτιθάριοι κ. λιπ. Πάνω ἀπὸ τὸ 1/3 τῶν λαϊκῶν δικαστῶν εἶναι Ύγυ- γναῖκες. Τὸ Σοδιετικὸ δικαστήριο εἶναι τὸ μοναδικὀ δικαστήριο στὸν κόσµο, ποὺ δὲν ἀρκεῖ- ται στὴν τιμωρία τοῦ ἐγκλη- µατία, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὴ µεταμόρφωσή του. κοὈ παρελθόντος. Βοηθῶν-: γάνωσης τῆς ἐργασίας υἱο- τας τὸ κράτος νὰ μορφώσει, θετοῦνται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ- τὸ Λαὸ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ, στον καὶ στὶς κολλεχτίθες, Κομμουνισμοῦ καὶ νὰ ὑπερ: Η πεῖρα τῆς Κρατικῆς νικήσει τὰ ὑπολείμματα καὶ: Φάρμας στὴν Ε.Σ.Σ.Δ. εἷ- τὶς ἐπιδράσεις τοῦ καπιταλι-! ναι πὠς ὅ,τι ἀποκαλοῦμε σύ- σμοῦ, τὸ Σοβθιετικὀὸ Λαϊκὸ οτηµα ταγμάτων καὶ ὁμά- δικαστήριο τείνει στὸ νὰ ἐ-' δων ἐργασίας, εἶναι ὁ καλ- λαττώσει τὸν ἀριθμὸ τῶν πα-͵ Ἀίτερος τρόπος ὀργάνωσης ραθιάσεων τοῦ Νόμου στὴ τῆς δουλειᾶς μιᾶς σοσιαλι- «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» ψ ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ΜΑΣ « 0 Λίγες µέρες ἀργότερα τὰ τελευταῖα γραφεῖα τῆς “Ε- νώσης Ἑλλήνων Ναυτεργα- τῶν κλείσθηκαν ἀπὸ τὴν ἆ- στυνοµία, ἀλλά τὸ γραφεῖο στὸ Κάρδιφ παραμένει ἆ- νοιχτὸ ὥς τὰ τώρα. Κατὰ τὸν καιρὸ τῆς πιὸ μεγάλης πίεσης ἡ “Ένωση Ἑλλήνων Βαυτεργατῶν ἦταν σχεδὸν ἡ τελευταία ἐλεύθερη συντε- 3ον γυψώσει τοὺς ὅρους ζωῆς τῶν ναυτικῶν ἀπὸ τὸ θλιθε- Ρρὸ Χαμηλὸ προπολεμικὸ ἐ- πίπεδο, σ᾿ ἐπίπεδο, ἴσο σχε- δόν, μὲ τὸ καλύτερο τοῦ κό- σµου. Ἡ Κυθέρνηση τῆς ᾿Αθήνας καὶ οἱ ἐφοπλιστὲς στὴν ἐπίθεσή τους ἐνάντια στὶς ναυτεργατικὲς ἑνώσεις Ρουν πίσω τοὺς παληοὺς ὅ- ρους δουλειᾶς γιὰ νὰ συνα- γωνίζουνται ἔτσι τοὺς Αγ- Ύλους ἢ καὶ ἄλλους ναυτι- κούς. Ἔτσι ὁ πραγματικὸς κατηγορούμενος στὴ δίκη . Φαίνεται ὅτι γίνονται οἱ ἀρ- χνία στὴν Ἑλλάδα. Εἶχε ἀ- προσπαθοῦσαν νὰ ξαναφέ-, τητοι καὶ ἀκέραιοι ποι καὶ ὑπόκεινται μονάχα στὸ νόµο». Οἱ Σοθιετικοὶ δι- καστὲς δὲν μπορεῖ νὰ παυ- σοσιαλιστικἡ κοινωνία. “Ἡ ταυτότητα τῶν δηµόσιων καὶ προσωπικῶν συμφερόντων ἐκφράζεται ὁλοκάθαρα στὴ Σοθιετικἠ σοσιαλιστικἡ νο- µοθεσίᾳα. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΜΕΞΑΡΤΗ- ΤΟΙ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΥ χΑ- ΡΑΧΤΗΡΑ. Σύμφωνα μὲ τὸ Σο6ιετι- κὸ Σύνταγμα, ὅλες οἱ ὑπο- θέσεις τῶν δικαστηρίων ἑξε- τάζουνται δηµόσια καὶ πα- εακολουθοῦνται ἀπ᾿ ὅλους τοὺς πολίτες. Κάποτες τὸ δι- καστήριο λειτουργεῖ στὸ ἐρ- γοστάσιο ἢ σὲ κανένα χωριό, Στὶς τέτοιες περιπτώσεις ἡ διαδικασία γίνεται δηµό- εια καὶ πάλιν. Ἡ άνεξαρτη- οία κ᾿ ἡ ἀκεραιότητα τοῦ δι- καστῆ εἶναι κάτι τὸ πολὺ σπουδαῖο πρᾶμα καὶ καθο- ῥρίζεται στὸ ἄρθρο 112 τοῦ Σοθιετικοῦ Συντάγματος, ποὺ λέει τὰ ἑξῆς: «Οἱ δικαστὲς εἶναι ἀνεξάρ ἄνθρω- θοῦν ἢ μετατεθοῦν ἀπ᾿ ὁ- ποιοδήποτε ὄργανο τοῦ Κρά- τους, ἀλλὰ μπορεῖ ν᾿ ἆνα- κληθοῦν µονάχα ἀπὸ τοὺς ἕ- κλογεῖς τους. Τέλος, ἡ Σοθιετικὴ δικαι- ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ οσύνη, μιὰ κ’ εἶναι ἴση γιὰ ὅ- λους τοὺς Σοθιετικοὺς πολίἰ- τες, εἶναι φανερὸ πὼς εἶναι καὶ εὐπρόσδεκτη ἀπ᾿ ὅλους. Κάθε κατηγορούμενος ἔχει δικαίωµα νομικῆς ὑπεράσπι- σης, τὰ δὲ νομικἀ δικαιώµα- τα εἶναι καθωρισµένα ἀπὸ τὸ Κράτος, ὥστε κι’ ὁ τελευ: ταῖος ἐργαζόμενος νᾶναι σὲ θέση ν΄ ἀπολαμθάνει τῆς εὖ- καιρίας τῆς νομικῆς ὑπερά- σπισης. Ὅταν οἱ περιστάσεις τὸ ἀπαιτοῦν, τὰ ἔξοδα αὐτά καταθάλλουνται ἀπὸ τὸ Κρά οπισης. φροντίζει, ὥστε ὁ χαραχτή- ρας τοῦ ξεστρατισµένου νὰ χώνέψει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς σοσιαλιστικῆς ἐργασίας, καὶ τῆς ἁρμονικῆς κοινῶνι- κῆς συµθίωώσης, τὴν ἀφωσίω- ση πρὸς τὸ καθῆκο ἔναντι τοῦ λαοῦ καὶ τῆς πατρίδας, τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ συνάν- θρωπο καὶ τὴν ἐκτίμηση τῆς κοινωνικῆς δηµιουργίας, ποὺ ξεδιπλώνεται μπροστὰ στὰ µάτια του κάθε µέρα µέσα ἀπὸ τὰ δουλευτάρικα χέρια τοῦ Σοθιετικοῦ λαοῦ. Στὴ Σοθιετικὴ Ένωση, ως ὰ - 5 νεο νο αρ ο Ι ᾽Ακόμη περισσότερα μίλια κατὰ γαλόνι... αὖ- τὸ σηµαίνει ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ. ᾿Αεροδυναμική, χα: ιτωµένη καροσερί... αὐτὸ σηµαίνει 6 ΑΙΟΤΗ- Α. Ὅλα τὰ καθίσματα εἶναι πιὸ µέσα ἀπὸ τὴν θάσιν τῶν τροχῶν.. αὐτὸ σημ ροσθίως τ ον ᾿Ανεξάρτητο σουστάρισµα τῶν εµμπ : ών ο ότὸ σηµαίνει ἐπιμελημένην πια ο ΣΙΝ. ᾽Αρκετὰ εὐρύχωρον διαμέρισμα διὰ τὰς ἱ ποσκευάς, δυνάµενον νὰ χρησιμοποιπθῇ τόσον, . τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ αὐτοκινήτου ὅσον καὶ ἀπ᾿ ἕ- ξω.... αὐτὸ σηµαίνει ΕΥΚΟΛΙΑΜ. «Μονοκομματη» καροσερί, ἡ ὁποία ἀποτελεῖί ἓν σωμα μὲ τὸν σα. λετόν... αὐτὸ σηµαίνει ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ... καὶ, ὅξ- θαίως ὀρθὴν μηχανικὴν καὶ πατροπαράδοτον κα λὴν κατασκευὴν τῶν ΜΟΡΡΙΣ.... αὐτὸ σημαίνει ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΟΩΣ. ᾿Ιδοὺ ὃς ατὶ οἱ αὐτοκινητισταὶ φημίζουν τὸ νέον ο ΜΑ:ΙΝΟΡ ὡς τὸ «πλέον οἰκονομικὸν ΠΡΑΓΜΑ- ΤΙΚΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΗΝ, τὸ ὁποῖον κατεσκευάσθη ποτὲ εἰς οἰανδήποτε χώραν τοῦ κοσμου» Γενικοὶ ᾿Αντιπρόσωποι διὰ τὴν Κύπρον ο. ϱ. ΗΑΥ δ. 5οης ο, Τηλ. 615 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- Ταχ. Κιδ. 26 . ) ἢ ὁ ν ἐκθέσεως Επισκεφθῆτε τὰς νέας µας, αἰθούσας ε ησίον ης Ὀθωμαν. Τραπέζης διά νὰ τὸ δῆτε. καὶ : έ ῶ ῶ θέσεών τὸ γκαρὰζ µας ἀπέναντι τῶν αἰθουσῶν ἐκθ' μας δι βπαράμιλλον καὶ ἱκανοποιητικὴν ὑπηρεσίαν. ΚΑΤΑ- ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑ ΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Μ.12 Ὁδ. Ὀνασαγόρου, ο. 19Α, Γστικῆς κρατικῆς φάρµας, ἐς. Ἡ μέθοδος αὐτὴ τῆς δου- λειᾶς σηµαίνει πὼς ὁλόκλη- | ϱο τὸ προσωπικὸ ποὺ δου- [λεύει στὴ γεωργία, χωρίζε- [ται σὲ µόνιµα «τάγματα» στὰ ὁποῖα παραδίδουνται χωριστὰ χωράφια μὲ τὰ γε- ὠργικά τους μηχανήματα καὶ ἐργαλεῖα, τὰ ζῶα καὶ τὶς διάφορες ἀγροτικὲς ἐγ- καταστάσεις. Τὰ τάγματα αὐτὰ ὑποδιαιροῦνται σὲ µι- κρὲς ὁμάδες 7-8 μελῶν ἡ κάθε µιά. Ὁ ἀριθμὸς τῶν µε- λῶν τῶν ταγμάτων καὶ τῶν ὁμάδων ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕκταση καὶ τὴν ἰδιομορφία τῆς καλλιεργούµενης γῆς, ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ὍὉ ἀρχηγὸς τοῦ τάγματος ἔχει πλήρη εὐθύνη τῆς δου- λειᾶς τοῦ δικοῦ του τοµέα. Ὀργανώνει τὴ δουλειά τοῦ τάγματος, ὁρίζει τοὺς ἐρ- γάτες, τὰ ἐργαλεῖα καὶ τὰ Υασία τῶν ὁδηγῶν τρακτὲρ καὶ τῶν θεριστικο-ἁλωνιστι- κῶν μηχανῶν, ἐπιθλέπει τὶς ἀποδόσεις καὶ τὴν ποιότητα τῆς ἐργασίας, Μόλις τὸ πλᾶνο γιὰ τὴν ἀγροτικὴ παραγωγἠ καὶ τὸ πλᾶνο τῆς οἰκονομικῆς δια- χείρησης τελειώσουν, τὰ τάγ µατα παίρνουν τὰ λεπτοµε- ρειακὰ τους πλᾶνα γιὰ ὁ- λάκερο τὸ χρόνο. Στὰ πλᾶ- να αὐτὰ προσδιορίζεται τὸ προσωπικὸ τοῦ κάθε τάγµα- τος, τὰ τρακτέρς, τὰ γε- ὠργικὰ µηχανήµατα καὶ ἐρ- γαλεῖα, τὰ μεταφορικἁἀ µέ- σα καὶ γενικἁ ὁ Χχαραχτῆ- ρας τῆς δουλειᾶς ποὺ πρὀ- κειται νὰ γίνει στὸ διάστη- μα τῆς χρονιᾶς, ἡ ποσότητα τοῦ σπόρου ποὺ τοὺς παρα- χωρήθηκε καὶ τὰ γεννήµατα ποὺ πρέπει, ὁπωσδήποτε, νἁ ἐξασφαλίσουν. Π ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ Μὲ όάση τὸ πιὸ πάνω πλᾶ- νο ὁ ἀρχηγὸς τοῦ τάγματος μαζὶ μὲ τοὺς ὁμαδάρχες καὶ] τοὺς ἀγρονομιστές, ἔπεξερ- γάζεται πλᾶνο δουλειᾶς κι’ ἀπόδοσης γιὰ τὴν κάθε ὁ- µάδα. Ὁ ὁμαδάρχης μὲ τὴ σειρά του διανέµει τὴ δου- λειά στοὺς ἀνθρώπους του. Κι ἔτσι ὁ καθένας ξέρει τὴ δουλειά του καὶ μάλιστα ἕἔ- χει καὶ τὸ συναίσθηµα τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης γιὰ τὴν ἐκτέλεσή της. Ας πάρουμε, γιὰ παρά- δειγµα, τὴν ἐργασία τοῦ τάγµατος τοῦ ᾿᾽Αϕανάσιεφ τῆς Κρατικῆς Φάρμας Τσε- λίν. Τὸ τάγμα τοῦ ᾿᾽Αφανά- σιεφ καλλιεργεῖ μιὰ Έκταση 3.000 ἑκτάρια. Εχει στὴ δι- άθεσή του 5 τράκτορς, καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἐξελιγμένχ γε- ωργικὰἀ ἐργαλεῖα καὶ µηχα-[ νήματα (θολοκόπους, 4 6ε- ριστικές, κομπάϊνς, μεγάλα ζῶα καὶ ὅλες τὶς ἀναγκαῖες ἐγκαταστάσεις). ΠΛΑΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ Τὰ κυριώτερα πρόσωπα τοῦ τάγματος εἶναι οἱ ὁδη- γοὶ τρακτέρ, οἱ χειριστὲς τῶν Κομπάϊῖνς, τῶν θολοκό- πων, οἱ ὁμαδάρχες κλπ. Πά- νω σ᾿ αὐτοὺς ἐξαρτᾶται ἡ ἐπιτυχία τῆς δουλειᾶς ὁλό- κληρου τοῦ τάγματος, ποὺ ὑποδιαιρεῖται σὲ 8 ὁμάδες. Κάθε ὁμάδα ἔχει τὸ καθηµε- ρινὸ πλᾶνο δουλειᾶς, ποὺ γίνεται μὲ Φάση τὴν ἀτομι- κἡ κατ’ ἀποκοπὴ ἐργασία. Ι. ΔΟΛΟΤΩΦ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Λόγῳ ἀναχωρήσεως τοῦ ἶ- διοκτήτου εἰς τὸ ἐξωτερικὸν διατίθενται πρὸς πώληση φορτηγοεπιθατικὀν αὐτοκί- νητον, µάρκας «Σιεδρολέ», 32 Η.Ρ., μὲ ἄδειαν κυκλοφο- ρίας διὰ ἐπιδάτας καὶ Φορ- τία, σὲ πολὺ καλἠν κατάστα- σιν. Επίσης πωλεῖται γωνιαῖον διπλὸν οἰκόπεδον εἰς τὴν το- ποθεσίαν Καλλιθέαν ἐπὶ τῆς Λεοφόρου Ολυμπίας. Γιά περισσότερες πληρο- φορίες ἀποτείνεσθε στὸ κου- ρεῖον τοῦ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥ- ΛΑΜΠΙΟΥ, ὁδὸς Ἑρμοῦ 135, Λευκωσία, ΚΥΡΙΕΣ ΚΗΙ ΛΕΠΟΙΗΙΛΕ Προσέξατε τὰ μαλλιά σας. Ἐμπιστευθῆτε τὴν ΠΕΡΜΑ- ΜΑΝΤ σας στὸ Κομμωτήρι ον Σ. ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗ γιὰ νὰ μὴν τὸ μετανιώσετε. µηχανήµατα τῶν διαφόρων ἐργασιῶν, ἐπιθεωρεῖ τὴν ἐρ-᾽ αὐτὴ εἶναι ὁ συνδικαλισμός, Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦ- µε ὅτι τὸ πρῶτο Συνδικα- λιστικὸ Συνέδριο ποὺ ἔγι- νε στὴν Ἑλλάδα ὕστερα ἆ- πὸ τὴ δικτατορία τοῦ Μετα- ξδ, ἦταν τὸν Μάρτη τοῦ 1946. Τὸ Συνέδριο αὐτὸ πα- ρακολουθοῦσε καὶ ἆποστο- λὴ τῆς Παγκόσμιας Ἔργα- τικῆς Ὁμοσπονδίας, στὴν ὁ- [ποία ἦταν καὶ ὁ (πεοτρε Βαρ- Γπα]] ἐκ µέρους τῶν Βρεττα- νικῶν Συντεχνιῶν. Ἡ ἀπο- ᾿στολὴ διακήρυξε ὅτι τὸ Συν- ᾿έδριο αὐτὸ ἦταν πλέρια ἀν- τιπροσωπευτικὸ τῆς Ἓλλη- νικῆς ἐργατικῆς τάξης. Ἐν τούτοις, σὲ τρεῖς µόνο μῆ- νες, τὸ ἐκλεγμένο ἐχτελεστι- κὀ συμθούλιο δὲν ἀναγνωρί- στηκε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς καὶ οἱ ἐκλεγμένες συντεχνιακὲς ἐ- πιτροπὲς διώχτηκαν, Ὅλοι οἱ! ἀξιωματοῦχοι συλληφθῆκαν καὶ ἐξορίσθηκαν, καὶ γνω- στοὶ σὐνεργάτες τῶν Ναζὶ (νηση τῆς ᾿Αθήνας σὰν «ἡγέ- [τες» τῶν συντεχνιῶν. Τὸν ᾽Απρίλη, ὁ Τώνης καὶ οἱ ναυτεργάτες ἡγέτες µε- διορίσθηκαν ἀπὸ τὴν Κυθέρ-| ϕ Ἰοῦ Ώ. Ν. ΡΗΙΤΤ ταφέρθηκαν στὶς φυλακὲς τοῦ Μακρονησιοῦ. 13 ΤΟΥ ΜΑΗ Εἶναι τώρα 18 μέρες ν᾿ ἀκούσω γιὰ τὸν Τώνη. Προ- φανῶς τὸ σταµάτηµα τῶν ἐ- πιστολῶν εἶναι γενικό, ὅ- πως ἀκούω καὶ ἀπὸ ἄλλους. χικὲς ἀνακρίσεις γιὰ τὴ δί- κη. Ἡ γυναῖκα τοῦ γιατροῦ, ποὺ κατηγορήθηκε μαζὶ μὲ τὸν Τώνη πῆρε γράµµα πρὶν λίγες µέρες, ποὺ ἔλεγε πὼς ἄρχισαν οἱ ἀνακρίσεις καὶ ὅτι ἔπρεπε αὐτὴ νὰ φρόν- τιζε γιὰ δικηγόρο, γιὰ νὰ τὸν ὑπερασπίσει κατὰ τὴ δί- κη. Ἠλθα σ᾿ ἐπαφὴ μὲ µε- ρικοὺς δικηγόρους ἐδῶ, ἆλ- λὰ μοῦ εἶπαν ὅτι δὲν µπο- ροῦν νὰ κάνουν τίποτε παρὰ ὅταν ὁ Τώνης --καὶ οἱ ἄλλοι θέθαια--πάρει τὴν ἐπίσημη διαταγὴ νὰ παρουσιαστεῖ στὸ Δικαστήριο γιά δίκη, καὶ ὅταν γίνει γνωστὴ ἡ ἡ- µερομηνία τῆς δίκης. Σήµερα πῆρα γράµµα ἆ- πὸ τὸν Τώνη, ποὺ μοῦὔγραφε ἥρωες δὲν θὰ πεθάνουν ρες μετὰ τὴν καταδίκη τους καὶ χωρὶς δικαίωµα ἔφεσης. 15 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Δὲν μπορῶ πρὸς τὸ πα- ρὸν νὰ θυμηθῶ τὰ λόγια τῆς κατηγορίας, ἀλλὰ μπορεῖτε νἄᾶσαστε θέδαιοι ὅτι ὅπως ἦταν συνηθισμένο, περιλαµ- θάνει τὸ κάθε τι--δηλ. Εοή- θεια πρὸς τοὺς ἀντάρτες, οἰκονομικὴ καὶ ἠθικὴ κ. λ. π. Ὁπωσδήποτε ὅμως δὲν ἐν- διαφέρει ἡ κατηγορία ἐδῶ, ἀλλὰ οἱ ἁπαντήσεις ποὺ ὁ κατηγορούμενος θὰ «δώσει στὶς ἀκόλουθες ἐρωτήσεις, «Εἶναι ὁ Μᾶρκος πράχτο- ρας τῶν Σλαύων» «ΒΝοµί- ζεις ὅτι εἶναι καλοῦ ἢ κακοῦ χαρακτῆρος ἄνθρωπος ὁ ζα- χαριάδης» καὶ αὐτὲς οἱ ᾱ- παντήσεις εἶναι ποὺ κρίνουν τὴν τύχη τοῦ κατηγορουµέ- νου. Τὸ ζήτημα τοῦ δικηγόρου εἶναι πολὺ δύσκολο. Μερι- κὲς γυναῖκες τῶν ναυτεργα- τῶν θρήκανε δικηγόρους | στοὺς ὁποίους θὰ πληρώσουν, µάλιστα καὶ ὑπέρογκα πο-’ σὰ γιὰ τὸ τίποτε. Ακουσα πῶς ἕνας δικηγόρος εἶπε σ᾿ ἕνα πελάτη του πὼς ἂν κα- ταθέσει πὼς ἔπαιρνε ὁδηγίες πώς, ὃ μῆνες ὕστερα ἀπὸ τὴ σύλληψή τους, ἐπὶ τέ- λους τοὺς ἀπαγγείλανε κα-] τηγορία σ᾿ αὐτὸν καὶ στὸν Βασίλη Μπεκᾶκο. Ὁ καιρὸς ἐπείγει. Σημειῶστε πὼς ὁ τύπος ἔγραψε πρὶν 8 μῆνες, ὅταν τοὺς συνέλαθαν, ὅτι ἑ- πρόκειτο περὶ «σαμποτάζ» καὶ ἡ σύλληψή τους ἦταν ἕ- να ἀρχικὸ θῆμα γιὰ τὸ κλεί- σιµο τῆς Βαυτεργατικῆς “Ἔ- νωώσης, πρᾶμα ποὺ ἔγινε λί- γες µέρες ἀργότερα. Τώρα: ἡ δίκη ἔχει σκοπὸ τὴν ἐκτέ- λεση τῶν στελεχῶν καὶ τὴν ὁλοσχερῃῆ συντριθὴ τῆς “Ἑ- νωσης αὐτῆς. Δὲν ξέρω, ἂν παρακολου- θήσατε τὴν ὑπόθεση τῶν πέντε συνδικαλιστῶν, ποὺ ἐ- χτελέστηκαν τὴν περασμένη θδοµάδα. Στὴν ἀρχὴ συλ-' λήφθηκαν γιατὶ διάνειµαν ὑλλάδια καί... στὸ µέσο τῆς δίκης, ἡ κατηγορία µε- τατράπηκε στὸ ὅτι...... Θοη- θοῦσαν τοὺς ἀντάρτες! Ἐκ- τελέστηκαν αὐτοὶ--ὅπως ὁ «νόμος» προνοεῖ-- τρεῖς µέ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ στ «ΑΟΥΚΟΥΔΟ Προκειμένου νὰ χρησιμοποιηθῆ ἡ λέξις «ΥΠΕΡ- ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ» διὰ κινηματογραφικὸν ἔργον, ἡ λέξις αὐτὴ εἶναι ΚΟΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΩΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΌΥΤἩΛΣΟΩΝ» 17 µεγάλες πράξεις καὶ µεγαλοπρεπέστατα ΕΓΧΡΩΜΟ Λαμθάνουν µέρος 12.614 ἠθοποιοὶ μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τούς :-- ΣΕΡ ΣΕΤΡΙΚ ΧΑΡΤΓΟΥΙΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΒΟΞ ΤΣΑΡΛΣ ΚΟΠΟΥΡΝ ΤΟΜΑΣ ΜΙΤΣΕΛ ΡΟΥΘ ΜΕΔΣΟΝ ΤΖΕΡΑΛΝΤΙΝ ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ ΒΙΠΣΕΝΤ ΠΡΑΊΣ κ.ἄ. ἝἛνας ὁλόκληρος κόσμος καὶ μιά ὁλόκληρη ἐ- ποχὴ ζωντανεύονται ἀπὸ αὐτὸ τὸ ΥΠΕΡΚΟΛΟΣ- ΣΙΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ. Ἡ ζωή, οἱ ἀγῶνες καὶ ἡ δρᾶσις τοῦ μεγάλου ἰδεολόγου, τοῦ παταργητοῦ ας προνομίων, τος ὖπε ου τῆς Εἰρήνης, τοῦ ὁραματιστοῦ τῇ Κοινων ας τῶν Ἐθνῶν, ΟΥΤ ΛΣΟΩΜ. Ἐκλογικὰ σκάνδαλα, Πολιτικἁ παρασκήνια, ἡ ἔκρηξις τοῦ Α΄ παγκοσμίου πολέμου, ἐπίσημες τελετές, πολεμικὰ ἐμθατήρια, θυελλώδεις συνε- δριάσεις, οἰκογενειακὰ δράµατα. Ἡ φρίκη τοῦ πολέμου--ΤΟ ΔΡΑΜΑ τῶν µητέ- ῥρων ὅλου τοῦ κόσµου--Η ἀγωνία ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙ- ΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΚΕΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ. ΣΗΜ.:-- Λόγῳ τοῦ μεγάλου µήκους τοῦ ἔρ- γου παρακαλοῦνται οἱ θεαταὶ νὰ προσέρχωνται εἰς τὰς ἀκριθεῖς ὥρας τῶν παραστάσεων:-- 11.45’ π.μ. 3.15΄ μ.μ. 6.30’ μ.μ. καὶ 9.15 μ.μ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 1 ΛΑΙΚΟ [ΡΑΦΕΙΘΟ Τ1Λ:Ι ΤΗΛΕΦΩΜΝΟΝ 101 ΒΑΡΩΣΙΑ Εἰδοποιοῦμε κάθε ἐνδιαφερόμενο πὼς τὸ Γραφεῖο µας διαθέτει αὐτοκίνητα φορτηγὰ γιὰ μεταφορὰ ἐμπορευμάτων καὶ ἄλλων ὑλικῶν, σὲ οἰονδήποτε καὶ ἀπὸ ὁποιονδήποτε µέρος τῆς νή- σου, ὡς καὶ ἐπιθατικὰ μεγάλα αὐτοκίνητα γιὰ ἐκδρομὲς καὶ ἄλλα ταξείδια. ἘΡΓΟΛΑΒΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ |! ᾿Αναλαμθάνουμε ἐργολαθικῶς τὴν προµή- θειαν ὅλων τῶν ὑλικῶν οἰκοδομῆς σὲ τιμὲς πολὺ λογικὲς καὶ μὲ συµφέροντες γιὰ σᾶς ὅρους. ᾽Αποτείνεσθε ΛΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ, ὁδὸς Λεωνίδα (ἕναντι Ἐενοδοχείου« Οθέλλος», τηλ. 101 λειανοπῶλες Τσιγάρων Λευκωσίας κα Ἐπαρχίας Προμηθεύεστε τὰ τσιγάρα σας ἀπὸ τὸ [ΗΠ) [ὶ μ (ΠΝΟΗ στὸ ΜΠΑΡ ΣΥΜΕΟΥ, Ὁδὸς Ἑρμοῦ, ἀρ. 186. Εργαζόμενοι ᾿᾽Αγοράζετε τὰ τσιγάρα σας µόνο ἀπὸ τοὺς λεια- νοπῶλες ποὺ παίρνουν τὰ τσιγάρα τους ἀπὸ τὸ ΛΑΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ Ὃοασταασααααωσακαωσακααπακααπονπωκκαα Ἐπιμένετε σ᾿ αὐτὸ. [ται καὶ ζητοῦν νὰ τὸ κρύ- Γψουν. 1.λιασε πάλι: «πηγαίνετε πί- ἀπὸ τὸν Τώνη, αὐτὸ θἀ ἐξα- σφάλιζε τὴ ζωή του. Μὰ ὁ πελάτης ἀπάντησε πὼς ἆ- φοῦ ὁ Τώνης ἤδη πιάστηκε, θάταν ἀνόητο νὰ πεῖ ἔτσι. 23 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Σήµερα εἶδα τὸν Τώνη στὴ φυλακὴ νὰ χαμογελᾶ, ὅπως συνήθως. Χτὲς ἤθελαν νὰ τοῦ κόψουν τὰ μαλλιά. Ξέρετε τὶ ἀστεῖος εἶναι Ἔ- τσι εἶπε σ᾿ αὐτοὺς νὰ μὴ ἆ- νησυχοῦν γιατὶ θἄκοθαν καὶ ον τὸ κεφάλι του σὲ λίγες µέρες. Μοῦ εἶχεν πεῖ πὼς στὸν τόπο ποὺ τὸν κρατοῦ- σαν- στὸ Μοῦδρο--ὑπῆρχαν δυὸ χιλιάδες κρατούμενοι. Δὲν ὑπάρχουν οὔτε σπίτια, οὔτε τέντες, ἀλλὰ κοιμοῦν- [ται ὅλοι στὸ ὕπαιθρο. Ὕπο- φέρουν τρομακτικά, ἰδιαίτε- ρα ἀπ᾿ τὸ στομάχι τους. 10 ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ Σήµερα διαθάζουµε στὶς πηκε στὸν ΑΥΥλο δικηγόρο νά Ἓλθει στὴ δίκη. σὰν πα- ρατηρητὴς ἐκ µέρους τῆς ἩΗαἰάαπε ῥοείεῖγ. Βέθαια θᾶ- ταν καλὸ ἂν ἐρχόταν κι’ ἕ- θλεπε ὁ ἴδιος τὶ γίνεται ἐδῶ. ᾽Αλλά ἐλπίζω νὰ καταλαθαί- νει καὶ τὸ γιατί: ὅτι δηλαδὴ γιὰ νὰ μὴ τοῦ ἐπιτρέψουν σηµαίνει πὼς κάτι φοθοῦν- Τελικὰἀ ὀρήκαμε δικηγό- ρους γιἁ τὸν Τώνη, μὰ τὰ ποσἀὰ ποὺ ζητοῦσαν ἦταν ὁ- πέρογκα. Ὑπολογίζαμε νὰ πληρώσουμε 7 ἑκατομμύρια ὁραχμὲς (230 λίρες), τὶς ὁ- ποῖες θέδαια δὲν εἴχαμε ἂν καὶ φρόντισα μὲ ὑποθῆκες νὰ ἐξασφαλίσουμε τὰ. χρή- µατα αὐτά. Αὐτὸ συμθαίνει καὶ σ᾿ ἄλλους κατηγορου- µένους κ’ ἔτσι δύσκολα µπο- ροῦν νὰ ἐξασφαλίσουν ἕνα δικηγόρο. Βέδαια γιὰ τὴν ὑπεράσπιση μιᾶς ὑπόθεσης πρέπει οἱ δικηγόροι νἁ συν- αντῶνται μὲ τοὺς κατηγο- ρούμενους καὶ νὰ συζητὀῦν τὴν ὑπόθεση τους. Στὴν ὃ- πόθεση τοῦ Τώνη ὁ δικηγό- ρος μπόρεσε νὰ τὸν δεῖ µό- νο γιἁ λεπτά, χτὲς τὸ ἆ- πόγευµα, καὶ θὰ προσπαθή- σει νὰ τὸν δεῖ πάλι σήµερα. Ὁ κατηγορούμενος καὶ οἱ συγγενεῖς του πρέπει νὰ µι- λήσουν ἀναμεταξύ τους γιὰ τὴν ἐξεύρεση μαρτύρων. Νὰ τὶ συνέόη σήµερα. Πῆ- γα στὶς 10 π.μ. νὰ δῶ τὸν Τώνη, γιατὶ στὶς 11 ἔπρεπε νὰ δῶ τὸ δικηγόρο. Ἡ ἅὅ- ρα περνοῦσε κι’ ὁ κόσμος, ποὺ περίµενε νὰ δεῖ τοὺς δι- κούς του, δαρέθηκε. Μά δὲν ἔλεγαν τίποτε, γιατὶ ἔστω κ᾿ ἕνα μουρμουρητὸ διαµαρ- τυρίας ἂν ἀκουόταν, ταν ἀρκετὸ γιὰ νὰ διακοπεῖ ἡ ἐπίσκεψη αὐτή. Ἔτσι περι- µέναμε σιωπηλά, ἐνῶ πλῆ- θος ὁπλοφορούντων ἁστυνο- μικῶν περιερχόταν τὴν αὖ- λὴ μιλώντας καὶ γελώντας. Βέθαια κανένας δὲν μᾶς ἕ- λεγε γιατὶ δὲν ἄνοιγαν οἱ πόρτες. Σὲ λίγο ὃ φρουρὸς ἄρχισε νὰ φωνάζει: «Περᾶ- στε στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ὀρόμου, πάνω στὸ πεζοδρό- μιο». Τότε δυὸ αὐτοκίνητα µε- γάλα σταμάτησαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα. Οἱ ἀστυνομικοὶ μπῆκαν µέσα σ᾿ αὐτά γε- λώντας, Ὁ κόσμος, ποὺ πε- ρίµενε ἄρχισε νὰ γογγύζει. «Πᾶνε νὰ φέρουν κι’ ἄλλα παιδιά». Οἱ γρηὲς ἔκλαιαν. Μιὰ γυναῖκα, ποὺ δὲν ἅν- τεχε πιά, φώναξε ρωτώντας ἂν θὰ πήγαιναν νὰ φέρουν ἄλλα πρόσωπα ἀπὸ καμιὰν ἄλλη φυλακή. Οἱ ἁστυνομι- κοὶ τὴν ἀγνόησαν, ἀλλά ἕ- νας εἶπε: «Τὶ εἴμαστε μεῖς ἐδῶ, γιὰ νὰ σοῦ ποῦμε τὶς διαταγές µας» Τότε ἆπο- µακρύνθηκαν αὐτοὶ καὶ ὁ κόσμος στριμµώχτηκε πρὸς τὴν πόρτα, ἐλπίζοντας πὼς θἄνοιγε. Ὁ φρουρὸς οὔρ- σω στὸ πεζοδρόμιο»! Περι- µέναμεπάλι. Ἡ ὥρα περνοῦ- σε καὶ σκεφτόμουν γιά τὸν δικηγόρο, ποὺ θἀ τὸν συναν- τοῦσα στὶς 11 π.μ. Ηταν 10.30 κι ὁ Φφρουρὸς ἐπὶ τέ- λους φώναξε: «οἱ ἄνδρες πρῶτα». Μπῆκαν οἱ ἄνδρες, ἀφοῦ τοὺς ἐρευνήσανε κι’ αὖ- τοὺς καὶ τὰ τρόφιµα, ποὺ παίρνανε, µήπως ὑπῆρχε κά- τι κρυμμένο σ᾿ αὐτά. ΕΜΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δωµάτια, ποὺ βρίσκουν- ται στὴ λεωφόρο ᾽Αγίων Ὁ- μολογητῶν, ἁρ. 31. Πληρο- (Συνέχεια ἀπὸ τὴ Ίη σελ.) τερικὴ καὶ νὰ ὑπογραμμίσει΄ τὰ σοθαρὰ καθήκοντα ποὺ ! ἐπωμίζεται ἡ Κυπριακἡ ἐρ- γατικἠ τάξη. Μπροστά στὸ Συνέδριο θὰ μποῦν καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλα οἰκονομικά, λαϊ- κἁἀ καὶ ἐργατικὰ προθλή- µατα. Μπροστὰ στὸ Συνέ- ὃριο θά μποῦν δίπλα ἀπ᾿ ὅ- λα αὐτὰ καὶ τὰ ὀργανωτικὰ µας προθλήµατα, ποὺ ἀπο- τελοῦν τὸν Θθασικώτερον ἴ- σως τοµέα τῆς δουλειᾶς µας. Τὸ Συνέδριο θὰ σταματήσει εἰδικὰἀ πάνω στὴ οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς ξένης Κυθερ- νησης, ποὺ ἐμπνεόμενη ἁπ᾽ τὴ μοναδικἡ ἔγνοια ἐξυπη- ῥέτησης τῶν ἱμπεριαλιστι- κὢν συµφερόντων, ὁδηγεῖ τὴν Κυπριακὴ οἰκονομία ἆ- πὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, στὴν καταστροφή. Τὸ ἔλλειμ- ὅ Τ0 ΠΡΩΤΟΜΑΠΙΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΕΧΝ. ΣΥΝΕΛΡΙΟ ρὶς νὰ ἐπιδοκιμασθεῖ µέχρι έδριο καὶ μιὰ σειρὰ ἀνάλο- σήµερα καμιὰ φορὰ ἀπ' τὴ, γων συγκεκριμένων ἀποφά- Συντεχνιακὴ µας καθοδήγη-. σεων θὰ ληφθοῦν γιὰ νὰ κα- ση, ἀποτέλεσε ἐντούτοις τὴν. Εοδηγήσουν τὴν ἡγεσία τοῦ κύρια μέθοδο περιφρούρη-: Συντεχνιακοῦ µας κινήµα- σης τῶν ἀπεργιακῶν ἀγώ- τος στὸ ἀποφασιστικὸ ξε- γων τοῦ 48 ἀπὸ διάφορα ἆ-, πέρασμα αὐτῶν τῶν ἑλλεί- νεύθυνα καὶ αὐθόρμητα στοι- ψεων µέσα στὸ 1949. χεῖα. Τὸ Συνέδριό µας θὰ ᾖΓενικὰ ἀπὸ κάθε ἄποψη ἀνασκοπήσει κοντὰ στὰ ἅλ- τὸ Πρωτομµαγιάτικο ἛΣυντε- λα καὶ τὴν ὀργανωτικὴ δύ- χνιακὸ Συνέδριο πρέπει νὰ ναµη τοῦ Συντεχνιακοῦ,µας ἀποθεῖ καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἆ- κινήματος. Οἱ ἐλλείψεις ποὺ ποθεῖ τὸ καλύτερο καὶ τὸ τὸ κίνηµά µας παρουσιάζει σημαντικώτερο συνέδριο ἀπ᾿ σ᾽ αὐτὸ τὸ τοµέα, ἐλλείψεις γιὰ δηµιουργία ἱκανῶν καὶ εἰδικῶν στελεχῶν, γιὰ τὴ µαζικοποίηση τῶν Συντε- χνιῶν µας, γιὰ τὴν ὀργάνω- ση τῶν χιλιάδων ἀνοργάνω- των ἐργατῶν καὶ ἐργατριῶν, τὸ ζωντάνεμα τῶν Δ.Σ. τῶν Παγκύπριων Συντεχνιῶν καὶ μερικὲς ἄλλες ὀργανωτικὲς ὅλα ὅσο ἔκαμε ὥς τώρα ἡ Κυπριακὴ ᾿Ἐργατικὴ τάξη. Γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ Πρωτοµαγιάτικου Συνεδρί- ου καλοῦνται νὰ δουλέψουν ἑραστήρια ὅλα τὰ στελέχη μας, ὅλα τὰ µέλη τῶν Συν- τεχνιῶν µας, ὁ καθένας στὸ µέτρο τῶν δυνάμεών του καὶ στὸ πόστο ποὺ δρίσκεται. Α. ΦΑΝΤΗΣ µα στὸ ἐμπορικό µας ἰσο- ἐλλείψεις θά τεθοῦν στὸ συν-ι ζόγιο μῆνα μὲ μῆνα µεγα-| λώνει, ἡ ἀντιπληθωριακὴ πολιτικὴ τῆς Κυθέρνησης ἆ- πομυζά ἀπ᾿ τὴν Κυπριακὴ ἀγορὰ δεκάδες καὶ ἕκατον- τάδες χιλιάδες λίρες, περιο- ῥρίζοντας ἔτσι τὴν ἀγοραστι- κἡ δυναμικότητα τοῦ λαοῦ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΠΑΛΛΑΣ» Ἡ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ καὶ ΔΙΑΣΗΜΗ ἠθοποιὸς ΣΑΛΛΥ ΓΚΡΑΙΗ παρουσιάζεται σήμερον ΚΥΡΙΑ: ΚΗ µέχρι καὶ τῆς Τετάρτης στὸ ὑπέροχο ΑΡΙ- ΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ἐφημερίδες ὅτι δὲν ἐπιτρά-' ιἡ ἐγκατάλειψη τῆς ντόπιας θιομηχανίας καὶ τῆς γεωρ- γίας στὸ ἔλεος τοῦ ξένου συναγωνισμοῦ ὁδηγεῖ στὴν κρίση τὰ παραγωγικὰ στρώ µατα, μὲ ἀποτελέσματα πο- λὺ κακἁ γιὰ τὴν Κυπριακὴ ἐργατικὴ τάξη καὶ τὸν ἐρ- γαζόµενο λαό, Ἡ μµαζικἡ ἆ- νεργία, ἡ φτώχεια, τὸ ἕε- κλήρισμα τῶν φτωχομεσαί- ων ἀγροτῶν καὶ ἡ χρεώκο- πία τῶν µμικροδιοµηχάνων καὶ μικροδιοτεχνῶν εἶναι τὰ ἀγαθὰ ποὺ ὑπόσχεται καὶ προμυνᾶ ἡ τέτοια Κυθερνη- τικὴ οἰκονομικὴ πολιτική. Εἶναι καθῆκο τῆς Κυπριακῆς | ἐργατικῆς τάξης νὰ σταµα- ᾿τήσει μὲ προσοχὴ πάνω σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση, νὰ δεῖ ξεκάθαρα ποῦ ὁδηγεῖται ἡ εΚυπριακὴ οἰκονομία ἀπ᾿ τὴν ἱμπεριαλιστικὴ καὶ ἄστοργη Κυθερνητικἡ πολιτικὴ καὶ νὰ σηκώσει τὴ φωνή της ἀπο- φασιστικἁ, γιὰ νὰ μπεῖ τἐρ- μα σ᾿ αὐτὴ τὴν ὀλέθρια πο- λιτικὴ τῆς Κυθέρνησης. Τὸ Συνέδριό µας θὰ ἆνα- σκοπήσει ἀἆκόμα καὶ τοὺς μεγάλους ἀπεργιακοὺς ἀγῶ- νες ποὺ τὸ ἐργατικὸ µας κί- νηµα ἔδωσε στὰ δυὸ χρόνια, ἀπὸ τὸ Ε΄ ὥς τὸ Στ’. Συν- Η ΜΑΝΤΟΝΝΑ ΠΤΟΝ ΜΑΚΕΝΖΙ. Ὅλα αὐτὰ κάνουν τὸ ΜΑ νὰ παίρνη γα καὶ νὰ µε ΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ «4 0.30 καὶ 9.15 μ.μ. καὶ τὴν καὶ 9.15 μ.μ. στῶν» καὶ τὸ σηµερινὀ. ἑδριο. Μπροστὰἁ µας θὰ μποῦν ὁ ἀγώνας τῶν Οἰκο- δόμων τοῦ 1947 γιὰ τὴν κα-' τάκτηση τοῦ αἰτήματος τῶν «ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ μὲ συμπρωταγωνιστὲς τὴν ΤΖΙΝ ΚΕΝΤ --τὸν ΜΑ- Ἔκλ ΓΟΥΕΓΛΤΙΓΚ -- ΣΤΑΝΛΕΥ’ ΧΟΛΟΓΟΥΑΙΗ καὶ ΜΠΕΡΝΑΡΤ ΜΑΊΛΣ. Παρμένο ἀπὸ τὸ θιθλίο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ φήμης καὶ ΓΝΩΣΤΟΤΑΤΟΥ συγ- γραφέως ἀπὸ τὸ «ΑΕΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΚΟΜ- -Τὸ κορίτσι ποὺ στὴν προσπάθειά του νὰ συν- τηρήσῃ τὴν οἰκογένειά της γιατὶ εἶχε ἕνα ἄσωτο πατέρα, ἀρχίζει νὰ ζῆ μιὰ ἄσωτη καὶ κάπως δι- εφθαρμένη ζωή... καὶ εἰς σχετικὲς παρατηρήσεις τῆς μητέρας της εἶχε τὸ θράσος νὰ ἀπαντήση: «ΤΙΜΙΑ Ἠ ΑΤΙΜΗ ΕΓΩ ΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΩ».... --Τὸ χορευτικό της ταλέντο καὶ ἡ σπάνια ὁμορ- φιά της, τὴν ὡδήγησαν στὴν χαρά.... μὰ καὶ ν δυστυχία... στὴν συμφορὰ κα(.. -Εξωτικὰ µπαλέττα. σµιος πλοῦτος... δρᾶμα.... κοτης...., ἀπογοήτευσις... θέση δίπλα στὰ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ἔρ- νη ΑΞΕΧΑΣΤΟ. Οἱ παραστάσεις µας θὰ γίνουν ὡς ἑξῆς: ΣΗ- 3.30’, 6.30, καὶ 9.15 μ.μ. Δευτέραν καὶ Τρίτην στὲς ρα 12 μ. δύο ἔργα: «Ὁ ᾿Εξολωθρευτὴς τῶν Λη- ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ «ΚΑΡΝΙΒΑΛ» τοῦ μουσικὴ ὑπερκό- συγκίνησις..... τραγι- δυστυχία... τραγωδία... νέο µας ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗ- παραστάσεις ὥρα 12 μ. Τετάρτην στὲς 2.30, 6.30 τα - κοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων, ὁ | δν ἀγώνας ποὺ κέρδισε ἀπο- ἓὲ φασιστικἁ γιὰ τὴν ἐργατικὴ ἓά τάξη τῆς Κύπρου αὐτὸ τὸ αἴτημα, ὁ ἀγώνας τῶν έργα- τῶν τῆς ΚΕΟ, τῶν σκλάδων τοῦ «Πύργου τῆς Σιωπῆς», ι ὁ ἀγώνας τῶν Κυθερνητι- κῶν ἐργατῶν τοῦ Σεπτέδρη, 1947 καὶ οἱ τρεῖς μεγάλοι ἆ- μ περγιακοὶ ἀγῶνες τοῦ 1948. Ἡ τῶν ἐργατῶν τῆς ΚΜΕ, τῶν | Ἡ ᾽Αμιαντωρύχων καὶ τῶν Οἱ-! ὦν κοδόµων. Τὸ συνέδριό µας! ή θὰ σταθεῖ μὲ προσοχἡ πάνω ἓὴ στὸν καθένα ξεχωριστὰ καὶ Ὁῦ θὰ τονίσει τὰ ἰδιαίτερα χα- ἡ ρακτηριστικἁ τοῦ καθενός, ἴν τὶς ἰδιαίτερες συνθῆκες κά τω ἀπὸ τὶς ὁποῖες διεξήχθη κε, τὴν ἰδιομορφία του καὶ τὴν καθοδήγηση ποὺ δόθηκε] στὸν καθένα. Τὸ συνέδριο θὰ ὑπογραμμίσει ἀκόμα τὰ γενικἁ κοινά χαρακτηριστι- κἁ ὅλων τῶν ἀγώνων ποὺ τοὺς δίνουν νέα σηµασία καὶ περιεχόµενο. ᾽Αλλὰ τὸ συν- έδριο μὲ πολλὴν προσοχἡ θὰ κριτικάρει τὴ µέχρι τότε τα- κτικἡ περιφρούρησης τῶν ἆ- περγιακῶν ἀγώνων, τὴ τα- κτικἡ τῆς ἀτομικῆς δράσης, τῆς ἐνέδρας. κ.λ.π. ποὺ χω- Οἰκόπεδο Πωλεῖται οἰκόπεδο στὸν Στρόθολο, στὴν τοποθεσία ἑξῆντα σκάλες (ὄπισθεν Κυθερνείου) μὲ δικαίωµα ἀνοίγματος λάκκου νεροῦ, εἰς τιμὴν εὐκαιρίας, Πληροφορίαι: Κυριάκον Μοῦσκον, γραφεῖα «Βέου ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ µέχρι καὶ τῆς ΤΡΙΤΗΣ Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πικάντικα, τὰ πιὸ κεφάτα καὶ πιὸ ἔξυπνα κινηματογραφικἀὰ ἀριστουργήματα ΞΑΝΘΟΣ ΠΕΙΡΛΣΜΙΣ Μὲ τὴν ξανθὴ Ὑόησσα ΛΟΥΣΙΛ ΜΠΩΛ, τὸν διάση- ο ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΡΕΜΤ, τὴν ἄφθαστη ΒΕΡΑ Ζ0- ΙΝΑ, τὸν ΣΑΡΛ ΓΟΥ΄ΤΓΝΒΙΓΚΕΡ κ. ἄλ. Μιὰ ὑπέροχη καὶ πνευματώδης κωμικἡ δηµι- ουργία ποὺ διακρίνεται γιὰ τὸ λεπτὸ χιοῦμορ καὶ τὴν καυστικἡ σάτυρα, Σήµερον ὥρα 12 µ. θὰ προθληθοῦν 2 ἔργα. 1) Έγκλημα στὴν Μεγαλούπολη 2) Ξανθὸς Πειρασμός. ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. ὑποστηρίζετε φανατικἀ Χ ΤΣΙΓΑΡΑ ΤΑΚΗ ΠΑΤΙΚΗ. Ἅ ΠΟΤΑ «Λ.Ο.Ε.Λ.». Χ΄ ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΑΡΤΙΔΗ («Μαρίνα»). ἌἍ ΓΑΛΑΤΑ «Κόκκινη Καρδιὰ» ἃ «᾿Αγελάδων». ΕΚ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ποπ σοῷσ οσο”. ν π Ἶ τ ἓ ὔ π ἳ οποιο σον οι ο” ο πωνσου. ο ο Αλλο σαν φον οσοσρο ινα ο ρω ρω. κα ον μασ οα Δημοκράτη», ὁδὸς Περικλέ- ους ἀρ. 5. ᾽ ΛΑ'ΓΚΑΙ ΤΙΜΑΙ Ἑνοικιάζονται τρία νεό- κτισα καταστήµατα μὲ τζα- µόπορτες, εὑρισκόμενα στὴν ΛΗΔΡΑΣ 54 ΕΙΕΜΕΟΗ ΤΗΛ. 310 Μόλις παρελήφθησαν μοτὲρ Α.Γ. ὅλων τῶν ἁλό- γων καὶ στροφῶν. Προλάθετε προτοῦ ἐξαντληθοῦν. ὁδὸ Φωκίωνος (ὄπισθεν κα- ταστηµάτων «Σπίννεῦς»). Οἱ ἑνδιαφερόμενοι ἃς πο: ταθοῦν στὸν Δημητράκπν' Τσιαούσην, ὑῥαλοπώλην, ὁ- δὸς Λιπέρτη καὶ Τρικούπη ἁρ. 84 καὶ 87. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑ Φ 26/- «Τὸ ΧΕΡΟΣΦΑΙΡΑ (ὢ 14/6. ΛΑΜΠΟΥΔΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Στὸ κατάστηµα τοῦ κ. ΜΑΝΩΛΗ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ποδηλατᾶ, εἰς Λεμεσόν, ἔφθασαν λαμποῦδες κα- τάλληλες δι’ ὅλους τοὺς δυνάµους, ᾿ πίσης λαμ- ποῦδες κατάλληλες διὰ δυνάµους ποδηλάτων ΚΟΡΠΩΕ, ΚΑΙ ΕΙΦΗ καὶ ΗΙ ΜΒΕΕ σὲ χαµη- λὲς τιµές. Πωλοῦνται µόνον στὸν Πα.| ἐ ραγγελιοδοχικὸν Οἶκον ἱ. ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΜΝΤΙΝΙΔΗ, Ὁδὸς Ὀνασαγόρου 41, Λευκωσία. ΠΟΟΣΟΧΕΙ | Τὰ παπούτσια σας στὸν ΜΙΚΟΗ ΣΙΝΕΤΛΙΡΙΣΜΟΝ ΚΛΤΛΣΚΕΊΗΣ ΠΘΛΗΗΛΤΟΝ ΠΠΠΟΥΤΣΙΙ ΤΤΕΧΟΙ ΠΛΒΙΚΙΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ὁλοδερμάτινα. Μόλις παρελήφθησαν: ΑΒΔΡΙΚΑ πρὸς 18/- καὶ 22/- τὸ ζεΌγος. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ἀπὸ 17/43: καὶ ἄνω. ΠΑΙΔΙΚΑ ἀπὸ 7/64 καὶ ἄνω. ΧΑΜΗΛΑΙ ΤΙΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΜΑΣ, ΕΡΜΟΥ 10, ΒΑΡΩΣΙΑ. (Παλαιόνκαπνεργοστάσιον) Θὰ βΒρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. Ἐπισκεφθῆτε µας γιὰ νὰ πεισθητε. Πρατήρια: Βαρλαάμ, Λήδρας 135, Λευ- κὠσία. Κ. Κουννᾶ, Ἑρμοῦ 6, Βα- ρώσια, Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ ρίες ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες, ἁντὸς τῆς οἴκίας. Οδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. 91: Σία, Κτῆµα-Πάφος. ΠΙΟ 7252 ΤΙΙΦΙΝΗΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ Ὑποστηρίξετε τὴν ὑπὸ ἵδρυσιν ΛΑΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ὅλοι τὰ αὐτοκίνητά σας ἀπὸ τὸ 793. Πλατεῖαν Παλαιοῦ Δημαρχείου 22Γ’. . ΤΑΞΙ. ---- 4η οελίδα Βλ ΛΙΛΙΊΘΕΙ Ἡ ϐΑ ΛΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟΗΚΤΠΡΙ ΑΟ ΣΛΤΛΤΗΛ Τὸ στρατηγεῖο τῆς Κύπρου ἐξέδωσε χτὲς τὴν παρα- κάτω ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὸ µέλλο τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος. «Ἰὸ αέλλο τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος Βρίσκεται ἀκόμη ὑπὸ συζήτηση. αΣτὸ μεταξὺ ὁ σχηµα- τισμὸς ποὺ ὑφίσταται θὰ Οιατηρηθεῖ, καὶ τὸ προσωπικο ποὺ ὑπηρετεῖ τώρα στὸ Κυπριακὸ Σύνταγμα παρακλή- θηκε νὰ συνεχίσει τὴν ὑπηρεσία του μὲ τοὺς σημερινοὺς ὅρους καὶ μισθοδοσία. Στἠν περίπτωση ποὺ ϐ᾽ άποφασι- στεῖ νὰ διατηρηθεῖ τὸ Κυπριακὸ Σύνταγμα, εἴτε σὰν μο- νάδα τακτικοῦ στρατοῦ, εἴτε σὰν ἔμπεδο ὅλα τὰ µελη του θἄχουν τὴν εὐκαιρία ν᾿ ἀποφασίσουν ἂν θὰ συνεχί- σουν τὴν ὑπηρεσία τους ὑπὸ τοὺς νέους ὅβους ἢ ν᾿ ἀπο- στρατευτοῦν πέρνωντας τὰ ὠφελήματα στὰ ὁποῖα δι- καιοῦνται σήµερα οἱ ἀποστρατευόμενοι». ὌἜγινε ἀκόμα γνωστὸ πὼς ὑπάρχει πρόθεση νὰ συ- σταθεῖ Κυπριακό ἀντιαεροπορικὸ σύνταγμα. Όσοι ὅπη- ρετοῦν ἀκόμη στὸ Κυπριακὸ Σύνταγμα θὰ κληθοῦν νὰ παρατείνουν ἐθελοντικὰ τὴν ὑπηρεσία τους γιὰ ἕνα ἀκό- µα χρόνου ἐν ὄψει τῆς τελικῆς ἀπόφασης γιὰ τὸ μέλλο τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος καὶ τῶν νέων ὅρων τῆς µισθο- δοσίας εἰδικὰ καὶ τῆς ὑπηρεσίας γενικά. ΗΒ ΧθΕΙΗΗ ΕΚΛΙΝΛΤΗ βΙΤΗΙΕΟΝ ΕΓΡΙΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΙΙΓΙΚΟΥΣΟΚΛΤΠΟΓΡΥΣ Συνεχίστηκε καὶ χτὲς ἡ ἐκδίκαση τῶν αἰτήσεων γιὰ ἐγγραφὴ στοὺς Δημοτικοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους Λευ- κὠσίας, στὴν αἴθουσα τοῦ κακουργιοδικείου. Κατὰ τὴ χθεσινἡ µέρα ἔγιναν δεκτὲς 9 αἰτήσεις μελῶν τῆς λαϊκῆς παράταξης, 10 τῶν δεξιοφρόνων, καὶ ἀναθλήθηκε ἡ ἔκ- δοση τῆς ἀπόφασης γιὰ 3 αἰτήσει, Αὔριο Δευτέρα θὰ ἐκδικαστεῖ ἡ προτελευταία σειρὰ αἰτήσεων. ΜΕ ΣΠΝΗΗΤΙΚΟ ΤρΠί 0 01 ΕΝΙΧΊΕΙ Τρ ΤΛΗΕΙΟ Π. ΛΙΒΗΛΗ ὍὉ κυπριακὸς λαὸς ἐκτιμώντας μὲ συνέπεια τοὺς, ᾱ- γῶνες τοῦ πρωτοποριακοῦ µας κόμματος, τοῦ Α: ΚΕΛ, ποὺ πάντα στάθηκε ὁ ἄκαμπτος προασπιστὴς τῶν λαϊκῶν συµφερόντων, ἀνταποκρίνεται καθημερινά, κατὰ τρόπο συγκινητικό, στὴν ἔκκληση τῆς Κ.Ε. τοῦ Α- ΚΕΛ γιὰ ἑνίσχυση τοῦ Ταμείου Λαϊκῶν ᾽᾿Αγώνων. Παρα: κάτω παραθέτουμε νεώτερο κατάλογο εἰσφορῶν. ᾿Απὸ 10 σελ. οἱ: Τάκης Κινάκης, Κυριάκος Χριστο- φἒῆ, Νῖκος Γιαννακοῦ, Παναγιώτης Ζαχαρία, Κυριάκος Φωστῆρας, Γεώργιος Σύννου, ΄Αθανάσης Σπύρου, Πέτρος Αλεξάνδρου, Μιχάλης Πέτρου, Ἠῖϊκος Κουτσονικόλας, Κώστας Καϊττάνης, Νεόφυτος Γεωργίου, Γεώργιος Χρι- ατοδούλου, Σάθθας Λοϊζου καὶ Δημήτρης Μικολάου. ᾽Α- πὸ 5 σελ. οἱ: ᾽Ανδρέας Γιασουμῆ, Μόδεστος, ᾽Αντωνά- κης Χαραλάμπους, ᾿Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μιχάλης κ. ἝἛλληνας, Κώστας Σταύρου, Λουκᾶς Πέτρου, Θεόδωρος Νικολάου, Ξενοφῶν Γεωργίου, Μῆτσος Σταύρου, Ανδρέ- ας Μαύρου, Γιάννης Λιανὸς, Δῆμος Χριστοδούλου, Χαρά: λαµπος Ρῆγας, Κώστας Γεωργίου, Νῖκος Χρίστου, Γεώρ- γιος Προδρομῆς, Σά6ό6ας Θεοχάρους, Μιχάλης Λοῖζου, Ανδρέας Κώτσιος, ᾿Ὀδυσσέας Χριστοδούλου, Γεώργιος Κούσκουνος, Φλουρέντζος Παντελῆ, Στέλιος Κυριάκου, Γιαλλούρης, Χρῖστος Μακρῆς, ᾿Ανδρέας Γεωργιάδης, Σπάρος τν ᾿Ανδρέας Καράσαξέα, Στέλιος Ζένιος, Χρῖ- στος ᾽᾿Αποστόλου, Λεοντῆς Κυριάκου, ᾽Ανώνυμος, Κώ- στας Πελλάνζου, Λάμπρος Χρίστου, Γιασουμῆς ΠΒικολάου, Παῦλος ἍΛ᾿Ιώάννου, Χριστόδουλος Πάουρος, Ττοουλῆς Μαῦρος, Ἠῖκος Μάγειρας, Βάσος Μάγειρας, Παναγῆς Χριστοδούλου, ᾽Αγγελῆς Παφίτης, Κυπραΐῖος, Ητῖνος Φωώ- τίου, Γεώργιος Δρᾶκος, ᾽Αλέκκος Ζωδιάτης, Στέλιος Πέτσιας, Ἠλίας Αντωνίου, Ἠλίας Γεωργίου, καὶ Εὐτύ- χιος Σεργίδης. Δημήτρης Γεωργίου 4 σελ. ᾽᾿Απὸ 3 σελ, οἱ: Νῖκος Παναγῆ, Στεφανῆς, Ανώνυμος, Σπῦρος Ηλί- α, Βάσος Κωνσταντίνου, Λουλλᾶς, Γιάγκος Αρτέμη, κα: Σωτήρης Κρέκᾳς. ᾽Απὸ 2 σελ. οἱ: Λάμπρος, Χρῖστος Μι- χαήλ, Γεώργιος Ραπτόπουλλος, Γεννάρης, Μιχάλης Φώ' της, Λούκας ᾽Αντωνίου, Χαμπῆς, Πέτρος Βικόλα, Κώστας Ανδρέα, Σελλᾶς, Κόκκινος Κ. καὶ Πέτρος Ιωάννου. Κυ: ριάκος Χρυσάνθου 1 σελίνι. Σύνολο, -322.18.0. ΙθΒΛΡΙΣ ΤΡΛΥΜΛΊΗ0Ι ΜΕΤΛΛΙΟΡΙΧΟΥ 1 ΗΛΥΡΙΕΠΗ ὁ ἀνταποκριτής µας ἀπὸ τὴ Λεύκα, τραυματίστηκε χτὲς σοθαρἀὰ σὲ διάφορα µέρη τοῦ σώματός του, ὁ μεταλλωρύχος ᾿Ανδρέας Εφέντης ἀπὸ τὴ Ζώδια. Τὸ δυστύχημα ἔγινε σὲ γαλαρία τοῦ Μαυ- ροθουνιοῦ, ὅταν ὁ πιὸ πάνω μεταλλωρύχος καταπλα- κώθηκε ἀπὸ ὄγκο μεταλλεύματος. Ὅ τραυματίας µετα” Φφέρτηκε γιὰ νοσηλεία στὸ νοσοκομεῖο τῆς Πεντάγυιας. ΛΙΛΕΙΙΘΗΝΕ ΕΠ’ Λ0ΡΙΤῦ Ἡ ΕΚΗΙΝΝΤΗ ΤΗΣ ΥΠΙΘΕΣΗΣ Τ9Η ΛΟΛΙΗΡΙΟΗ Συνεχίστηκε καὶ χτὲς μπροστά στὸν πρόεδρο τοῦ ἐ- παρχιακοῦ δικαστηρίου Λευκωσίας κ. Ζεκκιδ, ἡ ἐκδί- καση τῆς ἐνδιαφέρουσας ὑπόθεσης τῶν δολλαρίων. Ο- πως εἶναι γνωστὸ στὴν ὑπόθεση αὐτὴ κατηγοροῶῦνται οἱ Αἰμίλιος ᾿Ελεὐθερίου Μακρῆς καὶ Γεώργιος Λαζάρου ᾽Αγιώτης, ἀπὸ τὴ Λεμεσό, σχετικὰ μὲ πλαστὲς {ραπεζιτι- κὲς ἐπιταγὲς σὲ δολλάρια. Κατὰ τὴ χτεσινὴ συνεδρία τοῦ δικαστηρίου, ἀφοῦ ἀκούστηκαν διάφοροι μάρτυρες, άνα- θλήθηκε ἡ περαιτέρω διαδικασία ἐπ᾽ ἀόριστο, μὲ αἴτη: ση τῆς ἀστυνομίας, γιὰ νὰ ἐξακριθωθεῖ κατὰ πόσο ὑφί- στανται ἢ ὄχι οἱ Τράπεζες σὲ θάρος τῶν ὁποίων ἦσαν Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ Ν 4 } «ἲ 4 «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 16.-- Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλ- λάδα» µετάδωσε σήµερα τὰ ἀκόλουθα: «Ὁ Παπάγος, ἐ- πιστρέφοντας ἀπὸ τὴν Η-, πειρο στὴν ᾿Αθήνα, δὲν ἕἔ-- στρατῷ ὃρᾶσις τῶν ἡμετέ- χασε τὴν εὐκαιρία, νὰ πλέ-ρων ἐθνικῶν δυνάµεων ἐἑ- ξει, ὡς συνήθως ἐνθουσιαστι- | στηρίζετο ἀείποτε ἐπί τινων κἁ ἐγκώμια γύρω ἀπὸ τὸ| κέντρων ἐκπαιδεύσεως, ἐξ «ἀκμαιότατο ἠθικὸ» τῶν μο-:| ὢν οἱ ἄντρες ἐξήρχοντο δι ναρχοφασιστικῶν στρατευ-͵ ἐνεργὸν πλέον ὑπηρεσίαν εἰς µάτων. Φαίνεται, ὅμως, πὠς! τὸ µέτωπον. Τελευταίως ὅ- ὁ Τσακαλῶτος, ποὺ εἶναι ὁ µως παρετηρήθη σοθαρὰ καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἐπιχειρή-| ἐπικίνδυνος ἐκδήλωσις κο: σεις στὸ Γράµµο, διαφωνεῖ πώσεως μεταξὺ τῶν στρατι- μὲ τὸν ᾿Επιτελάρχη του. Ε-/ ὠτῶν. Παντοειδῆ καὶ παντα- τσι, σὲ μιὰ «ἀπόρρητηρ δια-. χόθεν ἀκούονται διαρκῶς ταγὴ τοῦ Τσακαλώτου πρὸς παράπονα. Μεμψιµοιρίαι ὁ- τοὺς ἀξιωματικοὺς τῶν µο-΄ ξύνονται καὶ ἕνεκεν τῆς οἱ- ναρχικῶν δυνάµεων, ποὺ φέ-ι κονομικῆς δυσπραγίας τῶν 2ει τὰ καραισηρισικὰ στοι-| οἰκογενειῶν τῶν ἀνδρῶν τοῦ χεῖα «ΓΙ. 324)39», ἀποκαλύ-! στρατεύματος. Αἱ τοιαῦται πτει τὰ πιὸ κάτω, ποὺ εἶναι! ἐκδηλώσεις εἰς οὐχὶ ὀλίγας ἄντικρυς ἀντίθετα μὲ κεῖνα περιπτώσεις προσλαμθάνουν ποὺ γιὰ λόγους πλατειᾶς συγκεκριµμµένον χαρακτῆρα κατανάλωσης εἶπε ὁ Παπά-. παρὰ τοῖς στρατιώταις, ὡς: γος στὴν ᾿Αθήνα. Βά τὶ ἀπο-͵ καλύπτει ὁ Τσακαλῶτος μὲ τὴν «ἀπόρρητη» διαταγή του «Ἡ ὀργανωτικὴ ἐν τῷ «᾿Αρκετὰ ἐπολεμήσαμεν» -- «Γιατὶ νὰ σκοτωνόµαστε» -- «Ας ἔρθουν καὶ ἄλλοι».-- Επίσης, ὁσάκις δοθῇ διατα-΄ γἡ περὶ µετακινήσεώς τών! σκοπίμως τὰ ζῷα των εἰς' προαπαθοῦν νὰ ματαιώσουν᾿ τοιαύτας περιόπτους θέσεις, ᾿ τὴν πρὸς τὸ µέτωπον µετα-| ὥστε νὰ καθιστοῦν ὁρατᾶς: φορὰν των. ᾽Αποκόπτουν τὰ εἰς τοὺς συµµορίτας τὰς το- σχοινα τῶν ζώων καὶ Γποθεσίας τοῦ στρατεύματος. ἐξαπολύουν ταῦτα, ἵνα δυ-. Τὸ τραγικώτερον ὅλων --κα- οκολευθῇ ἡ µετακίνησις. Δὲν ταλήγει ἡ «ἀπόρρητος» δια- ποτίζουν τὰ ὑποζύγια. Ρί: ταγὴ τοῦ Τσακαλώτου --εἷ- χνουν εἰς χαράδρας τὰ ὅ- ὅ καὶ τὸ εἶδος τῆς παρεχομέ- νης τροφῆς, ἔχομεν γίνει καὶ μάρτυρες γεγονότων, καθ’ ἁ φαντάροι τινὲς τοποθετοῦν ναι ὅτι οἱ φαντάροι εἶναι ἕ- πλα καὶ τὰ πυρομαχικἀὰ καὶ τοιµοι νὰ αὐτομολήσουν ὁ- μετ᾽ αὐτῶν τὰ ζῶα, διὰ νὰ μαδικῶς πρὸς τοὺς ληστο-ι ἀποδώσουν εἰς ἀτυχήματα συµµορίτας, μὲ ὅσον ἐκ τοῦ τὸ ἔργον των. Πρὸς τούτοις᾽ ἐσημειώθησαν ἄφθονοι πε- | ριπτώσεις, καθ᾽ ἅς στρατιῶ-! ται καὶ ἐθνοφρουρῖται κατα-, στρέφουν τὰ ὅπλα των μὲ ρι- γί, καθὼς καὶ τοὺς ἐκπυρ-' σοκροτῆρας τῶν ὅπλων, καὶ ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὑπῆρξαν καὶ πολλὰ παράπονα διὰ τὴν ᾱ- νεπάρκειαν τοῦ σιτηρεσίου ὁπλισμοῦ των δύνανται νὰ μεταφέρουν, Φφονεύοντες ἐν ἀνάγκη καὶ τοὺς ἐπὶ κεφα- λῆς αὐτῶν πιστοὺς ἀξιωμα-]' τικούς». Τέλος, ὁ Τσακαλῶτος εἷ- σηγεῖται καὶ τὸ «φάρμακον»,, ποὺ ἔγκειται στὴν ἔνταση: τῆς τρομοκρατίας καὶ τὸ δυ-! Λευκωσία, 17 τοῦ ᾽Απρίλη 1949 | ΤΗΣ ΙΙΗΙΙΝΙΙ ΤΙΝ ΜΙΝΙ ΙΜΙΝΙΙΕΙ, ΜΠΜΙΛΛΙΠΙ ΤΗ [ΜΗ ΜΙΠΜΕΙΙ [0] ΠΙΝΡΛΙΗ ΠΠΙΙ ΛΜΙΡΕ ΚΙί ΜΙΝΙΙΙΚΙΣ ΤΙ ΜΝΙΡΙΚΟΙ ΠΡΙ νάµωμα τοῦ χαφιεδισµου α- νάµεσα στοὺς Φανταρο-ς καὶ τοὺς ἐθνοφρουρίτες. Τί-ι ποτε ὅμως ἀπὸ ὅλα αυτά δὲν μπορεῖ νὰ σώσει τὸ 0: ναρχοφασισμὸ ἀπὸ τὴν ἅπο- σύνθεση καὶ τὴν κατρακύλα «τονίζει τὸ πρακτορεῖο «Ἐ- λεύθερη Ἑλλάδα». ᾿Απὸ τὴν ὥρα ποὺ οἱ φαντάροι και οἱ ἀξιωματικοὶ θ᾽ ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ μοναδικὸς δρόμος σω- τηρίας ὀρίσκεται στὴ συνα- δἐέλφωσή τους μὲ τὸ Δημο: κρατικὸ Στρατό, ποὺ ἀγω- νίζεται γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία, τὴν εἰρήνη καὶ τὴ Δημοκρα- τία στὴν Ἑλλάδα, φέρνουν κοντύτερα καὶ τὴν ἐπικρα- τηση τῆς ὑπόθεσης τοῦ Ελ- ληνικοῦ λαοῦ, ἔστω κι ἂν πρόκειται νὰ πατήσουν πά- νω στὰ πτώματα τῶν αἱἷμο: διφασµἐνων ἐμπρηστῶν τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. [ ΜΝΙΗΙΙΙ ΠΠΛΛΛΙΛΙΙ Μέ ΤΙΝ ΙΙΙ ΠΤΙ ΠΝΕΠΙΟΙΝ ΗΙΙΜΗ(0Ι ΤΙΝ ΜΠΕΛ ΤΗ [ΙΙ [ΛΕΕΙ ἡ ΜΝΙΚΗΙΤΙΙ ΠΡΜΙΕΛΛΛΙΛΙΚΛΙΤΡΙΜΗΗΠΙ ΛΛΙΙ ΤΙ ΠΝΙΙ ρα μέρες, μὲ τὴν ἴδια ἔντα- μισθοῦ, καὶ τοῦτο, σὲ στιγ- ση καὶ ἀποφασιστικότητα, :μὴ ποὺ ὁλόκληρα δισεκατοµ συνεχίζεται ὁ ἡρωϊκὸς ἆπερ: μύρια δραχμῶν ξοδεύουνται γιακὸς ἀγώνας τῶν δηµοσί- ἀποκλειστικά γιὰ τὸν ἐμφύ- ων ὑπαλλήλων τῆς δας. Οἱ ἀπεργοὶ σταθερἀὰ ἆᾱ- σμὸ τοῦ σεις τῆς ψευδοκυθέρνησης φούλης, καὶ νὰ ἤθελε νὰ προ- τους, κατακουρελιάζοντας ὅ- θά μποροῦσε νὰ τὸ κά λα τὰ ἕκτακτα µέτρα τοῦ ἆ- | µερικανόδουλου µοναρχοφα ο ᾿Εκτελεστικὴ ᾿Επιτροπὴ τῆς, σουν τὴ λήψη ΑΔΕΔΥ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι «ἡ ! κῶν Κυδέρνηση δὲν εἶναι εἰς θἐ-’ γιὰ σιν νὰ. ἱκανοποιήση τὰ αἰ-, τήµατα τῶν ὑπαλλήλων, διό-'ση καὶ τι τοῦτο θὰ ἐδημιούργει κρί-' ἐργαζομένων. σιν εἰς τὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας»! Ὁ Σοφούλης ὑπο-, σχέθηκε µόνο λίγα τρόφιμα στοὺς ὑπαλλήλους, σὰν νὰ ἦταν ζητιᾶνοι, καὶ μιὰ δε- τροµοκρατι- ος πο ἐναντίον του, δεχτεῖ τὴ δική τους ἡ ὑποδούλωση τῶν Μὰἀ οἱ ὑπάλ- νουνται, Ἑλλά- |λιο πόλεμο καὶ τὸ σφαγια- | Ἑλληνικοῦ λαοῦ.| παραστέκει ὁ ἀκατανίκητος ᾽ Δημοκρατικὸς Στρατὸς Ἑλ-!ρη Ἑλλάδα» µετάδωσε σή-| μερίδες, ἐξορκίζει λάδας, ποὺ δίνει ἀποφασι- | µερα πὼς ἡ δημοσιούπαλλη-ι παλλήλους νἁ γυρίσουν στὶς τῆς ᾿Αθήνας καὶ μὲ φανατι- δεῖ σὲ αὔξηση τῶν ὕπαλλη- στικὰ πλήγματα κατὰ τῶν ᾿λικὴ σμὸ συνεχίζουν τὴν ἀπεργία , λικῶν μισθῶν, καὶ πάλι δὲν, μοναρχοφασιστῶν στὸ Γράμ- πλήρη ἐπιτυχία. Τά ταχυδρο-[ληλοι καθημερινά καὶ περισ- µει,| µο καὶ φέρνει γρηγορώτερα, μεῖα σταμάτησαν ὁλότελα., σότερο γιατὶ στὴν ᾿Αθήνα δὲν ὁρίζει τὴ µέρα τῆς λεφτεριᾶς, καὶ Στὰ ὑπουργεῖα διάκοψαν τὴ, πὼς ὁ µόνος δρόμος ἐκλο- Σοφούλης, μὰ οἱ ᾽Αμερι-' µαζί, θοηθᾶ τὴν ἀπεργιακὴ δουλειά τους καὶ οἱ ἀνώτεροι γῆς ποὺ ἔχουν, εἶναι νὰ συ- σιστικοῦ καθεστῶτος. Ὁ Σο-|κάνοι. Οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ, πάλη τῶν ὑπαλλήλων, καὶ, ὑπάλληλοι. Στὸ μεταξύ, ὅ- !νεχίσουν ἀποφασιστικὰ τὴν ἆ] κὀ Συμθούλιο συζήτησε καὶ πάλι γιὰ τὴ διευθέτηση ἀε- φούλης δὲν µπόρεσε νὰ δη-᾿ στεροῦν τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ, τοὺς ἀγῶνες ὅλων τῶν ἄλ- µως, ἂν καὶ µπαίνουµε στὴν περγία τους, ἐπεκτείνοντάς λώσει τίποτε ἄλλο πρὸς τὴν. ἀπὸ τὸ ψωμὶ του καὶ διατάσ- | λων ἐργαζομένων, ΜΟΣΧΑ, 16-- Γιὰ 11 τώ- καπενθήµερη προπληρωμὴ | στικἁ µέτρα τῶν ἐθνοπροδο- πόκρουσαν ὅλες τὶς προτά- Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Σο: ἱ | ἀπεργιακή τους πάλη, τοὺς : Ἕλληνες συναδέλφους των. πειλὲς μὲ ἐκτελέσεις ἐπὶ λι- τῶν τῆς ᾿Αθήνας. Δὲν ἐἑξα- Αν οἱ δηµόσιοι ὑπάλληλοι, ποταξίᾳ. Καὶ ἐνῶ αὐτὰ εἶναι πατήθηκαν, μὰ οὔτε καὶ ἐ- τῆς Ελλάδας,συνεχίσουν ἑνω, τὰ µέτρα της, δὲν χάνει καὶ πέτρεψαν νὰ διασπαστεῖ ὁ | µένοι τὸν ἀγώνατους, µπο- | τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπικαλεῖται ἀγώνας τους. Στὴν ἡρωϊκὴ ροῦν νᾶναι θέθαιοι γιὰ τὴ τὰ πατριωτικὰ αἰσθήματα νίκη τους. --Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεόύθε- ἀπεργία σημειώνει [τῶν ἀπεργῶν, καὶ μαζὶ μὲ Γτὶς μοναρχοφασιστικὲς ἐφη- τοὺς ὃ- [δουλειές τους. Μὰ οἱ ὑπάλ- ἀντιλαμθάνουνται, ΚΛΜΜΙΑ ΠΡΟΙΕΓΠΤΗ ΡΗΣΙΛΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 16 (Ρέουτερ).- Ὁ ᾽Αμερικανὸς στρα- τιωτικὸς διοικητής τῆς Γερμανίας στρατηγὸς Κλέὺ μι λώντας σήµερα πρὸς τὸν ἀνταποκριτὴ τοῦ Ῥέουτερ στὸ Βερολῖνο, τόνισε ὅτι δὲ συμμερίζεται τὴν αἰσιοδοξία ὁ. ρισµένων κύκλων σχετικἀ μὲ τὴ σύντομη ἄρση τοῦ «ἀάπο- κλεισμοῦ» τῆς Γερμανικῆς πρωτεύουσας ὑπὸ τῶν Ρώσ. σων. Συνεχίζοντας ὁ στρατηγὸς Κλέῦ εἶπε πὼς δὲν ὁ- πάρχει καμμιά ἔνδειξη ὅτι οἱ δυὸ ἐνδιαφερόμενες Κυδερ- νήσεις λθαν σὲ ἐπαφή. Ἡ κατάσταση στὸ Βερολῖνο πα- ραμένει ἀμετάόλητη καὶ ὁ ἀνεφοδιασμὸς του ἀπὸ ἀέρος πρέπει νὰ συνεχισθεῖ. Σχετικὰ μὲ τὴν ἀναδίωση τῆς ἐ- θνικιστικῆς κίνησης στὴ Γερμανία, ὁ στρατηγὸς Ελεῦ, εἶπε πὼς δὲ θεωρεῖ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπικίνδυνο, ἀρκεῖ ὁ Γερμανικὸς λαὸς νά ἀκολουθεῖ «ὑγιεῖς δημµοκρατικὲς ἀρχές». ΠΕΦΤΕΙ ΝΑΙ Τρ ΤΕΛΕΙΤΑΙ) ἠΧΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟ ΜΗΠΑΙΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΙΗΙ ΝΑΜΝΚΙΝ, 16 (Ρέουτερ).- Ἕνας ἀπὸ τοὺς κυθερ- νητικοὺς ἀντιπροσώπους, ποὺ ὀρίσκονται στὸ Πεκῖνο γιὰ τὴ διεξαγωγἠ διαπραγματεύσεων εἰρήνης μὲ τοὺς Κομ- µουνιστές, ἔφθασε σήµερ.« ἀεροπορικῶς στὸ Νανκὶν κοµίζοντας σχετικὴ ἔκθεση πρὸς τὸν Προσωρινὸ Πρόε- δρο τῆς «ἐθνικιστικῆς» Κίνας Λὶ Τσοὺγκ Γέν. Δὲν ὑπάρ- χει ἐπιθεθαίώση τῶν φημῶν, ὅτι ὁ πιὸ πάνω ἀντιπρόσω- πος φέρνει μαδὶ του προσχέδιο συμφωνίας μὲ τοὺς Κομ- μουνιστὲς. Δὲν ἔχουν ἐπίσης ἐπιθεθαιωθεῖ φῆμες, ὅτι τά- χα οἱ Κομμουνιστὲς ἀπόσυραν τὴν ἀπαίτησή τους γιὰ τιμωρία τῶν ἐγλκηματιῶν πολέμου. Σύμφωνα μὲ᾽ τὶς ᾱ- πόψεις τῶν ἐδῶ παρατηρητῶν ἡ ἀπαίτηση αὐτὴ τῶν Κομ- μουνιστῶν οὐδέποτε θεωρήθηκε σὰν σοθαρὸ ἐμπόδιο γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις. Κυθερνητικὸς ἐκπρόσωπος ἰσχυρί- ζεται ὅτι συνεχίζονται µάχ-ς σὲ μερικἀ ὀχυρὰ τῆς θόρειας ὄχθης τοῦ ποταμοῦ Γιαγκτσὲ κι’ ὅτι ἐξακολουθοῦν ἀκόμα τὶς προσπάθειές τους νὰ περάσουν τὸν ποταμό. Τελευταῖες ἔγκυρες εἰδήσεις ἀναφέρουν, ὅτι ἡ µά- χη ἄναψε στὴν περιφέρεια τῆς Ταϊτοῦρν, τοῦ τελευταίου σπουδαίου ὀχυροῦ τῶν κωθερνητικῶν δυνάµεων στὴ Βό- ρεια Πίνα. Στὸ μεταξὺ τὸ ὑπουργικὸ Συμθούλιο στὸ Βανκὶν ἀ- ποφάσισε τὴν αὔξηση τῆς τιμῆς τῶν εἰσιτηρίων ὅλων τῶν συγκοινωνιακῶν µέσων ἀπὸ τὶς 17 τοῦ ᾿Απρίλη, Αὐξά- νονται ἐπίσης στὸ Ἰ0πλάσιο τὰ σιδηροδρομικἁ ναῦλα, κ ἐπιθάλλονται τηλεγραφικὰ καὶ ταχυδρομικἁ τέλη τῶν παιδιῶν τους. Πιὸ πέρα, Θέρνηση διακηρύττει πὼς δὲν μηχανισμὸ τῆς Κυθέρνησης. οἱ ἀγωνιζόμενοι ὑπάλληλοι, θὰ δώσει καμιὰ αὔξηση. Τὸ καθῆκο τους εἶναι ν᾿ ἄν- λύση, ποὺ εἶναι ἡ ἐξαθλίω-| ἔχουν καὶ τὴν ὁμόθυμη ὑπο-: στοὺς ὑπαλλήλους. Δηλώνει! τιτάξουν μπροστὰ στὰ τρο- στήριξη τῶν ἐργατῶν καὶι σαφῶς ὅτι «θεωρεῖ πέρα γιὰ/ μοκρατικὰἁ µέσα τοῦ ξενο- «τῶν ἐργαζομένων ὅλου τοῦ πέρα λογικά τὰ αἰτήματα δουλισμοῦ τῆς ᾿Αθήνας, τὸν τοῦ δημοσιοὐπαλληλικοῦ κὀ-᾿ ἀγώνα τους καὶ τὸ δίκαιό ληλοι δὲν ξεγελιοῦνται. Ὁ-]| κόσμου, ὅπως τὸ ἀπόδειξαν | µόφωνα ἀπόρριψαν τὶς ψευ-| περίτρανα καὶ δοὔποσχέσεις ποὺ τοὺς δί-| ὑπάλληλοι τῆς ᾿Ιταλίας μὲ, δίκαια αἰτήματα ἀντιμετω- κατακουρελιάζον-] τὸ γράµµα τῆς ἀλληλεγγύ-͵ πίζουνται τας μαζὶ καὶ ὅλα τὰ φασι-!ης ποὺ ἔστειλαν πρὸς τοὺς] συλλήψεις, ἀπολύσεις καὶ ἀ-' τέλος, καὶ θὰ νικήσουν. οἱ δημόσιοι | σµου», καὶ μὲ ὅμως αὐτὰ τὰ, τους, καὶ μὲ τὴ συµπαράστα- [ση ὅλων τῶν ἄλλων ἐργαζο- φυλακίσεις, | µένων, νὰ ἐπιμείνουν ὥς τὸ ΕΕΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΙ Τὸ ἐπαρχιακὸ δικαστήριο Λεύκας,, σύµφωνα μὲ πλη- Ροφορίες τοῦ ἐκεῖ ἀνταπο- κριτῆ µας καταδίκασε σὲ δυὸ μῆνες φυλάκιση καὶ 334 λίρες ἔξοδα τὸν ᾿᾽Αντώνη Τσαγκαρίδη ἀπὸ τὶς Γερα- τζιές, γιατὶ κυκλοφοροῦσε ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 16.-- Τὸ ραδιόφωνο τῆς Μόσχας µε- τάδωσε ψὲς πὼς οἱ µοναρχο- πὸ τὴν ὑπόθεση τῆς δολοφο- γίας τοῦ ᾽Αμερικανοῦ δηµο- σιογράφου Πόλκ, προσπα- θοῦν νὰ ἐπιρρίψουν τὶς εὐ θύνες στοὺς. κομμουνιστὲς τῆς Ἑλλάδας. Στὸ μεταξὺ ἡ χήρα τοῦ δολοφονηθέντος δημοσιογράφου, Ρέα Πόλκ, που εἶναι μιὰ ἀπὸ τοὺς κυ- ριώτερους μάρτυρες τῆς δί- κης, ἀντιμετωπίζει ἐμπόδια σὲ 20 λίρες πρόστιμο καὶ τὸν ᾿Αριστοτέλη Πελεκάνο σὲ 10 λίρες, γιατὶ ἔπαιζαν «κουμάρι». --Σήμερα Κυριακὴ στὶς 2 μ.μ. θά γίνει πλατειὰ σύ: σκεψη τῶν καθοδηγήσεων τῶν Λ. Ὀργανώσεων Λεύκας καὶ ἄλλων λαϊκῶν παραγόν- των στὸ ΙΕ μα Λέσχης | ΑΟΜ, μὲ θέµα « Δημοτι- | ο : κὲς λος λεὐκας. νὰ ἔρθει στὴν Ἑλλάδα καὶ Παρουσιάστηκε χτὲς νὰ µαρτυρήσει στὸ Δικαστή- μπροστὰ στὸ δικαστήριο | ριο. Λευκωσίας ὁ Μιχαἡλ. Δημο:| Σχετικὰ μὲ τὴ δίκη τῆς σθένη ἀπὸ τὸν “Άγιο Δομέ- θεσσαλονίκης, τὸ πρακτο- τιο, ποὺ τοῦ ἀπαγγέλθηκε | μκκ ης, ͵ Ρ ἡ κατηγορία πὼς στὶς 3 τοῦ, βεῖο « Ελεύθερη Ἑλλάδα» ᾿Απρίλη φώναξε «αἶσχος» ὅ- ἑ ὅπλο χωρὶς ἄδεια. ααίστες «επομµήτκε, της ἳ --Τὸ ἴδιο Εκ ριο κατα-| Αθήνας μὲ μιὰ «σκηνοθετη: δίκασε τὸν Νῖκο Βοσκαρίδη! µένη δίκη- Κωμωδία γύρω ᾱ- | ΙΝΙΚΙΠΤΙΝΙ ΜΙΝΙ ΤΝ ΠΕΡΙ ΕΛΙΑ) ΠΡΤΗΝΗΝΛΗΚΛΚΜΤΗΤΤΙΗ ΜΝΗΙΜΙΤΤΡΕΠΠΙΝ µετάδωσε σήµερα, πὼς οἱ µοναρχοφασίστες προσπα- θοῦν νὰ παρουσιάσουν ὅτι γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ Πὸλκ συμφέρο εἶχαν µόνο οἱ κοµ- µουνιστές, «Μὰ ἡ λογικὴ τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου-- προσθέτει τὸ πρακτορεῖο-- διερωτᾶται: Τὶ. εἶχαν νὰ ὠφεληθοῦν οἱ κομμουνιστὲς τῆς Ελλάδας ἀπὸ τὴ δολοφονία ἑνὸς ἀρι- στεροῦ δημοσιογράφου, ποὺ ζητοῦσε καὶ κανόνισε νὰ ἐ- πισκεφθεῖ τὶς ἐλεύθερες πε- ριοχὲς τῆς Ἑλλάδας, Απ δα, εἶναι µονάχα οἱ ξένοι ἰμ- περιαλιστὲς καὶ οἱ ντόπιοι τους πράκτορες. ᾿Επομένως, κανένας δὲν ξεγελιέται μὲ τὰ φληναφήματα τοῦ µοναρ- χοφασισμοῦ καὶ τῆς προπα- γανδιστικῆς συκοφαντίας τους». Καὶ τὸ Πρακτορεῖο «Ελεύ- θερη Ἑλλάδα» κατέληξε: «Ἡ Προσωρινὴ Δημοκρατι- κἠ Κυθδέρνηση ἔκαμε καὶ κάµνει μιὰ ξεκάθαρη πρό- ταση: Νὰ μεταφερθεῖ ἡ ὑπό- θεση Πὸλκ καὶ νὰ ἐκδικαστεῖ αὐτὴ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πόλκ, µόνο καλὰ λόγια ἑπερίμε:ι ναν νὰ γράψει, οἵ κοµµουνι-' στὲς τῆς Ἑλλάδας. Αὐτοὶ ! ποὺ εἶχαν νὰ φοθηθοῦν ἀπὸ | τὸν ἀριστερὸ δημοσιογράφοι Πὸλκ καὶ τὴν ἀπὸ µέρους! του περιγραφἡ τῆς κατάστα- σης στὴν ᾿Ελεύθερη 'Ελλά- ἐλεύθερα σὲ ὁποιαδήποτε ξένη χώρα, ἔστω καὶ σ᾿ αὖ- τὲς τὶς 'Ενωμένες Πολιτεῖες. Τὸ αἷμα τοῦ Πὸλκ ἀπαιτεῖ τὴ διαλεύκανση τοῦ ἐγκλή- µατος. ᾿Εμεῖς κάµνουµε αὖ- τὴ τὴν πρόταση γιὰ νὰ θρι- αμθεύσει ἡ ἀλήθεια». ταν κήρυττε στὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ του ὁ χωρεπί- σκοπος Σαλαμῖνας. Ἡ ἑκ- δίκαση τῆς ὑπόθεσης ὁρίστη- κε γιὰ τὶς 7 τοῦ Μάη. --Τὸ δικαστήριο Λευκωώσί- ας καταδίκασε χτὲς τὸ Σ ρα κὲτ Χασὰν σὲ 6 μῆνες φυλά- κιση γιὰ µαχαιροφορία, κι’ ἄλλους 3 μῆνες γιὰ τὴν ἆ- παγωγὴ ἀνήλικης κόρης. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 16.-- “Ὁ- πως μεταδίδει τὸ Πρακτο- ρεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα», ἤδη μισὸς µήνας συμµπληρώ- ἐκδομένες οἱ ἐπιταγές. ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΡΩΣΙΩΝ ΒΑΡΩΣΙ, 16 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-- Σο6α- ρὸ ἐπεισόδιο ἔγινε τελευταῖα στὸ Γυμνάσιο τῆς πόλης μας, ποὺ εἶχε σὰ συνέπεια τὴν ἀποθολἡ 3 μαθητῶν τῆς Ε΄’ τάξης, γιὰ 8 µέρες 3 ἄλλων τῆς Ίἴδιας τάξης, γιὰ 4 µέρες, καὶ τῶν ὑπολοίπων 36 σὲ ὑποθιόασμὸ τῆς δια: γωγῆς τους. Τὸ ἐπεισόδιο προκλήθηκε ἐξαιτίας ς ἄρ- νησης τῶν μαθητῶν νὰ παρευρεθοῦν σὲ εἰδικὴ µαθητικ λειτουργία τοῦ ᾽Ακαθίστου Ὕμνου ποὺ θὰ γινόταν τὴν Παρασκευἡ στὶς 3 μ.μ. καὶ στὴν ὁποία θ᾽ ἀπαγορευόταν ἡ Ἱπορκὰ πολιτῶν. οσο ἵ μαθητὲς τῆς Ε΄ τάξης ἔφεραν ἔνσταση μὲ τὴ δή- λωση πὼς ἀνέκαθεν τὸ γυμνάσιο παρευρισκόταν στη νυχτερινἡ συνηθισμένη λειτουργία. Κάποιοι μαθητὲς, µά- λιστα, ἔγραψαν στὀν πίνακα τῆς τάξης «Ὁ ᾿Ακάθιστος ὕμνος οὐκ ἐψάλει τῇ τρίτῃ μεταμεσημδθρινῇ ὥρα ὡς κι- νηματογραφικἡὴ παράστασις, ἀλλά τῇ διαρκείᾳ νυκτός». 42 ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τῆς τάξης, ὑπόγραψαν δήλωση πὼς δὲν θὰ πήγαιναν στὴν μεταμεσημόθριανἡ λειτουργία. “Ἑ- ξη ἀπ᾿ αὐτοὺς χαρακτηρίστηκαν πρωταίτιοι καὶ τοὺς ἐ- πιθλήθηκε ἡ πιὸ πάνω τιμωρία. . ΙΙΙ ΝΝΗ ΗΕ ΗΝ! [ οοι]άπ σοποσομ!γαἴο οπ απγ Πίτερ” ε λΙΝΕ 85 α Ὀαά σ89ε οἱ Ρί]ε5, 5ο 1 ἵνά5 ποπε ἴοο Πορεεα] επ α Ππὶοπά τεοοπηπεπάεά Βοοῖς Η.Ρ. Οἰπίππεπτ. Βυῖ 1509 πο σθὰ ἃ πιατκεᾷ ἱπιρτονεπιεπί. Απά τηε ἵναΥ ἵτ 6α5ες ἴπε ἱσταίίο --- ελαῦς α ρταπά απ β]οσίοις {εεἰίπρ ! ” ςιῇετετ» ἔτοπι Ἡαπποττ]οίάς ος Ρί]ες ο.π τε]γ προπ ααὶςΚ τε]εί φὶτὰ Τουις Η.Ρ. Οἰπίππεπί, Φδοοῖπες ραίπ απά ἱτπῖαιοῃ, αλά τοάωσες ἱπβαπιπια[ίοῃ. ἘΔδΥ ἴο αβΡίγ, ἰπῖετηα]1γ οἱ εχίῖεγπα]1γ, απά ΏΟΠ-Φίαἰπίηρ. ΑΦ 7ου ολλεπαίςί 6ο: 1{ ἴο-άαγ. ὤ55 Π.Ρ ΟΙΝΤΜΕΝΤ {ου ρι]ος --Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἐπεισοδί- ου στὸ Παλαιχώρι, γιὰ τὸ ὁποῖο κατηγοροῦνται 17 Πα- λαιοημερολογῖτες, θὰ ἐκδι- κασθεῖ στὶς 9 τοῦ Μάη. --Ἡ γενικἡ συνέλευση τῶν μελῶν: τῆς Συνεργατικῆς Πιστωτικῆς Εταιρείας Άγ. Ἠλία, ἐξέλεξε σὰν µέλη τῆς νέας ᾿Επιτροπείας τοὺς κ.κ. Νικόλα Γ. Φλουρέντζο, Ἠ- λία Γεωργίου, Μικολῆ Γεωρ- γίου, Κώστα Προδρόμου καὶ Ἠλία Α. ᾽Ασκάνη. ΚΟΙΗΩΠΙΚΗ ΤΗ ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ θηκε ἀπὸ τὴ µέρα, ποὺ ἄρ- [Ι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΛΠΗΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΛΡΧΙΚΩΝ ΣΤ0 ΓΡΑΜΜΗ δι411 ΝΕΚΡΟΙ, ΤΡΛΗΜΛΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΧΜΛΟΤΟΙ 1Ε 15 ΜΕΡΕΙ νολο δ417 ἄνδρες. ᾿Επίσης! 17 ἀεροπλάνα τοῦ ἐχθροῦ καταρρίφθηκαν ἢ ἔπαθαν ἐἑ- ξακριόωμένες θλάδες. δΔυὸ ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ ἀεροπλάνα τύ- Χισε ἡ µεγάλη ἐπίθεση τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ καὶ τὸ ἀνελέητο σφυροκόπημα τῶν μοναρχοφασιστικῶν δυ- νάµεων στὸ χῶρο Γράμμου --Φμόλικα--Βοίΐου. Ἡ συν- τριπτικἡὴ ἧττα τοῦ µοναρχο- φασισμοῦ στὶς µάχες αὐτὲς μετριέται καὶ μὲ σοθαρὲς ἀπώλειες γιὰ τὰ µισθοφο- ρικὰ στρατεύματα, ποὺ ὃ- πέστησαν καὶ ὑφίστανται μιὰ πρωτοφανῆ κι’ ἀκατά- σχετη αἱμορραγία. Τὸ Γεν. ᾿Αρχηγεῖο τοῦ Δη: μοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἓλ- λάδας ἀνακοίνωσε, ὅτι ὥς τὶς 14 τοῦ Απρίλη οἱ µο- που «Βτακότα» µεσαῖα 6ομµ- θαρδιστικἁ ἔπεσαν στὶς γραμμὲς τοῦ Δ.Σ. Παράλλη- λα τὰ λάφυρα ποὺ κυρίευ- σε ὁ Δημοκρατικὸς «Στρα- τὸς στὶς πιὸ πάνω ἐπιχει- ρήσεις εἶναι ἀκαταμέτρητα. Μέχρι τῆς 8ης τοῦ ᾿Απρίλη εἶχαν ἤδη κυριευθεῖ ἀπὸ τὸ Δ. Σ. τὰ ἀκόλουθα εἴδη καὶ πολεμικὸ ὑλικὸ τοῦ ἐχθροῦ: 24 ὅλμοι, 11 πολυθόλα, 65 ὁπλοπολυθόλα, 98 ἡμιαυτό- µατα, 890 χιλ. σφαῖρες, 6000 χειροθομθίδες, 27 ἀσύρμα- τοι, 39 τηλέφωνα, δ0 χιλ. µέτρα καλώδιο, 600 ζῶα, 650 ἀντίσκηνα, 840 στρατιώ- Ὁ κ. ᾽Ανδρέας Γ. Μάρκου καὶ ἡ δ. Μαρία Λευτερῃ Ξε»! νωφοῦ, καὶ οἱ δυὸ ἀπὸ τὸι Τρίκωμο, ἔδωσαν ἁμοιθαίαν, ὑπόσχεση Ὑάμου. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΠΙ Σήµερα Κυριακή στὶς 5 καὶ 8 μ.µ. παίζεται στὸ'Μαυ- ροφοῦνι στὸν κινηµατογρά- φο «᾿Ακροπὸλ» τὸ κινηµατο- γραφικὸ ἔργο «Ηταν Μοι- ραῖϊο». ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Γι Καλοῦνται σὲ γενικἡ σωνέ- λευση, σήμερα στὶς 10 π.μ. οἱ ἐργάτες τύπου καθὼς καὶ οἱ ἀρτεργάτες, μὲ θέµατα: 'Ἔκθεση τῆς ΠΕΟ γιὰ τὴν (Παγκύπριαξδυνδιάσκεψη καὶ Ιἐκλογἡὴ ἀντιπροσώπων γιὰ Γτὴ Συνδιάσκεψη. Μάθετε νὰ χορεύετε ΣΑΜΠ Α κι ὅλους τοὺς εὐρωπαϊκοὺς χορούς, στὸ μοναδικὸ ) χοροδιδάσκαλο ΚΚΩΣΤΑΚΗ κα | ἔναντι τοῦ | «ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ» τικὲς στολὲς, 186 χιλ. ὁκ. ἆ- λεῦρι, 14 χιλ. κουτιὰ κον- σέρθες, δ00 ὀκάδες λάδι, 3600 κουτιά μµαρμµελάδες, ναρχοφασίστες εἶχαν τὶς πιὸ κάτω ἀπώλειες: 2193 νε- κρούς, 39235 :τραυματίες, 1089 αἰχμαλώτους, ἤτοι σύ- 1200 ὀκ. µακαρόνια καὶ 600 ὁκ. τυρί. Σ.τὰ χέρια τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Στρατοῦ ἔπεσαν ἐπί- σης καὶ ὅλα τὰ ἀρχεῖα τῆς Ἴρης μοναρχοφασιστικῆς µε- Ρραρχίας καὶ τῶν ταγμάτων της. Κατατρομαγμµένη ἡ ἡγεσία τοῦ μοναρχοφασιστικοῦ Στρατοῦ ἀπὸ τὶς τεράστιες αὐτὲς ἀπώλειες σὲ ἔμψυχο καὶ ἄψυχο ὑλικό, προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο ν᾿ ἀνυψώσει τὸ χαμηλὸ ἠθικὸ τῶν φαντά- ρών καὶ τῶν ἀξιωματικῶν. Τ' ἀλλεπάλληλα ὅμως κτυ- πήµατα, ποὺ ὁ Δ. Σ. κατα- φέρει ἐνάντια στοὺς µισθο- «όρους τοῦ Τροῦμαν προκα- λοῦν τὸν περαιτέρω κλονι- σµό τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν φαντάρων στὴ στρατιωτικἡ καὶ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Α- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΛΚΟΙ ΠΡΟΤΙΚΟΙ ΝΝΕΣ ΕΙ ΛΗΙΛΗ -. Στὶς 24 καὶ 25 ᾿Απριλίου, Κυριακἡὴ καὶ Δευτέραν τοῦ Πάσχα, θὰ γίνουν ἀγῶνες στίθου εἰς τὴν Ασσιαν διορ- γανωνόμενοι ἀπὸ τὸν ἐκεῖ ᾱ- θλητικὸν καὶ Μορφωτικὸν Σὐλλογον. Οἱ ἀγῶνες ἐτέ- θησαν΄ κάτω ἀπὸ τὴν προ- στασίαν τῆς Κ.Ε.Π.Ο. Καλοῦνται ὅλα τὰ γὺρω χωριὰά νὰ δηλώσουν συµµε- τοχἡ μέχρι τῆς Παρασκευῆς 2 ᾿Απριλίου, τὸ ἀργότερον. Ἠδη δήλωσαν συμμετοχὴν 10 χωριά. “Κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τῶν ἀγώνων θὰ ὁμιλήσει καὶ θὰ κηρύξει τὴν ἔναρξίν των ὁ Γ.Γ. τῆς Κ.Ε.Π.Ο. καθη- γητὴς Παῦλος Ἔιοτας. ΠΟΙΟΣΦΛΙΡ0 Σήµερα, στὶς 3 μ.μ. στὸ γήπεδο τοῦ «Γκόουλ» θὰ συναντηθοῦν σὲ μεγάλου ἐν- διαφέροντος ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα οἱ ὁμάδες τῶν «Φί- λων τῆς Σοθιετικῆς ᾿Αρμε- γίας» κ᾿ ἐπίλεκτη ὁμάδα τοῦ στρατοῦ.. -Σήμερα Κυριακὴ στὶς 11 π.μ. θὰ γίνει ἐνδιαφέρου- σα συνάντηση Βόλλεῦ- Μπὸλ μεταξὺ τῶν δυναιμικῶν ὁμά- δων τῆς «Ὁμόνοιας» καὶ τῶν «Φίλων τῆς Σοθιετικῆς ᾿Αρ- µενίας» στὸ γήπεδο τοῦ σω- µατείου τῆς πρώτης. Ἡ εἴ- ὃος εἶναι ἐλεύθερη γιὰ ὅ- λουςσ Ο «ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» ᾿Εφημερίδαά προοδευτικῶν ἀρχῶν ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Όργανο ἐξυπηρέτησης τῶν Λαϊκῶν συμφερόντων. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Γνωστοποιεῖται διὰ τοῦ παρόντος ὅτι τὴν προσεχῆ Τετάρτην 20 ᾿Απριλίου 1949 θήνας, ποὺ µάταια ἀγωνίζε- ται νὰ ἐμψυχώσει τὸν κου- ρασµένο καὶ ἀπογοητευμένο στρατό της. 1 θὰ πωληθεῖ διὰ δημοσίου πλειστηριασμοῦ ἐν Λεμεσῷ κατὰ 15 φορὲς μεγαλύτερα τῶν σημερινῶν. Τὸ ὑπουργι- ,ροπορικῆς καὶ ταχυδρομικῆς ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν γιὰ τὸ, ἑόδομάδα τοῦ Πάσχα, ὡστό-ι την καὶ στὰ ἐπαρχιακὰ κέν:͵ Κυθερνητικῶν καὶ τῶν Κομμουνιστικῶν περιοχῶν. ψωμὶ καὶ τὴ ζωὴ αὐτῶν καὶισο ἡ μοναρχοφασιστικἡ Κυ-/τρα, παραλύοντας παντοῦ τὸ: | ΠΛΙΝΟΣΗΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠρῆΣ Τὸ ΗΠΕΙΡΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΣΧΑ, 16.-- Τὸ Πρακτορεῖο «Νέα Κίνα» μεταδίδει πὼς οἱ Μινέζοι διανοούμενοι ἐξέδωσαν μανιφέστο, στὸ ὁποῖο διακηρύττουν ὅτι ὑποστηρίζουν καὶ συμμετέχουν στὸ Παγκόσμιο Συνέδριο Εἰρήνης, ποὺ συνέρχεται στὸ Παρίσι. Ἡ Αιεθνὴς Ὁμοσπονδία Δημοσιογράφων ἔστειλε τη- λεγράφηµα διαμαρτυρίας πρὸς τὴ Γαλλικὴ Κυωθέρνηση ἐνάντια στὴν ἄρνηση τῆς τελευταίας νὰ θεωρήσει τὰ δὶα- θατήρια τῶν ξένων ἀντιπροσώπῶών, ἀνάμεσα στοὺς ὁ- ποίους περιλαθαίνουνται καὶ πολλοὶ δημοσιογράφοι. Ἡ ἐφημερίδα «Οὐμανιτὲ» γράφοντας σχετικἀ μὲ τὴ στάση τῆς Γαλλικῆς Κυθέρνησης ἔναντι τοῦ Παγκοσμίου Συνε- δρίου, τονίζει πὼς αὐτὴ ὑπαγορεύθηκε κι’ ἐπεθλ λίας σὲ ἀνακοίνωσή της καλεῖ ὅλους τοὺς ἐργάτες τῆς χώρας νὰ ἐργασθοῦν φανατικἀ γιὰ τὴν πλήρη ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου. Τρεῖς ἐφημερίδες τοῦ Χόγκ--κόγκ τά- χθηκαν ἀνεπιφύλακτα ἐνάντια στοὺς ἐμπρηστὲς τοῦ πο- λέμου κι’ ἔστειλαν σχετικὸ τηλεγράφημα πρὸς τὴν Ὀρ- γανωτικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ Παγκοσμίου Ζυνεδρίου Εἰρήνης. Π 1ΙΜΠΙΘΗΙ ΤΗΣ 198. ΕΝΙΗΙ [14 ΤΡΙΣ ΦΤΛΧΛΛΓΡΟΤΕΣ Τ9Η ΠΗΛΙ0Η ΜΟΣΧΑ, 16 (Ρέουτερ).- Ὁ Σοθιετικὸς Τύπος ἀφιε- ρώνει ἐγκωμιαστικὲς κριτικὲς γιὰ τὸ ᾿Ινδικὸ φὶλµ «ὁ υἱὸς τῆς Γῆς», ποὺ προθάλλεται τώρα ἐδῶ μπροστά σὲ πλῆθος θεατῶν. Τὸ περιοδικὸ «Σοθιετικἡ Τέχνη» γρά- φει, ὅτι ἡ ταινία αὐτὴ ἀποτελεῖ μιὰν ἀληθινὴ. σελίδα τῆς σύγχρονης ἱστορίας κ᾿ εἶναι ἐξαιρετικὰ ρεαλιστική». Τὸ περιοδικὸ ἀσχολούμενο ἴδιαίτερα μὲ τὶς σκηνὲς τοῦ ᾿λιμοῦ, ποὺ σημειώθηκε στὴν ἐπαρχία τῆς Βεγγάλης κα: τὰ τὴ διάρκεια τοῦ τελευταίου πολέμου, γράφει: «Βλέ- “πουμε αὐτὴ τὴν ταινία, ποὺ ἀπεικονίζει τὸ δρᾶμα τῶν Γ Ινδῶν χωρικῶν, μὲ αἰσθήματα ἀνησυχίας καὶ θαθειᾶς Ισυμπάθειας πρὸς τὸ Φιλελεύθερο ᾿Ινδικὸ Χαὀ». ΙΕΙΕΞΗ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΡΛΤΙΙ «ΒΕΑ ΔΕΛΧΙ, 16 (Ρέουτερ).- Σύμφωνα μὲ εἰδήσεις ποὺ τώρα κυκλοφόρησαν ἐδῶ, τὴν περ. Πέμπτη σηµειώ- θηκε σοθαρὸ ἐπεισόδιο μεταξὺ στρατευμάτων τοῦ Πα- κιστὰν καὶ ᾿Ινδικῆς περιπόλου στὸ χωριὸ Κουνζιάν. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν, ὅτι στρατιωτικὴ δύναμη τοῦ Πακιστὰν ἔθαλε κατὰ τῆς περιπόλου μὲ πολυδόλα καὶ αὐτόματα, καὶ προσθέτουν πὠὼς οἱ ᾿Ινδοὶ δὲν ἀπάντησαν στὴν ἐπίθεση. Τὴν ἴδια µέρα στρατὸς τοῦ Πακιστάν κα- τέλαθε τὸ χωριὸ ἸΚορρά, ἐντὸς ᾿Ινδικοῦ ἐδάφους. Οἱ ἸΊν- δίες καὶ τὸ Πακιστὰν συμφώνησαν τὸν περ. μῆνα πάνω στὰ προσωρινά σύνορα τοῦ Ιασμίρ. Ὁ Ναύαρχος Τσέ- στερ Μίμιτξ, τέως ἀρχηγὸς τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων τοῦ Εἰρηνικοῦ, διορίσθηκε ἀντιπρόσωπος τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴ διεξαγωγἠ δημοψηφίσματος, ποὺ θ᾽ ἀποφασίσει ἂν τὸ Κασμὶρ θὰ ἑνωθεῖ μὲ τὶς ᾿Ινδίες ἢ μὲ τὸ Πακιστάν. η ΠΑΟΥΚΕΡ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΛΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟ, 16 (Ῥέουτερ).-- Τὸ Ρουμανικὸ Κομµου- δυνάµει ἐντάλματος τοῦ Ἔ- παρχιακοῦ Δικαστηρίου Λε- μεσοῦ εἲς τὴν ᾽Αγωγὴν Νο. » κ ωκκκΙλλωαλ ον ὑωσυσύνυύ : 3998) 1949 ἕνα φορτηγὸν Αὐὖ- Γτοκίνητον Μάρκας Σιεθρο- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΑΜΟ. ΑΘΗΝΑΙ, 16 (Ρέουτερ).-- 2 Ἕλληνες πατριῶτες. Στὸ, Τὸ Γεν, Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ ᾽ μεταξὺ ἑκατοντάδες ἄλλων, (μοναρχοφασιστικοῦ) στὸ πατριωτῶν «ἀναμένουν νὰ: σημερινὸ του ἀνακοινώθὲν ! προσαχθοῦν σὲ «δίκη», ποὺ] ἀναφέρει, ὅτι στὴ Σάμο συ-|τὸ ἀποτέλεσμα τῆς εἶναι προ᾿ νεχίζονται σφοδρὲς μάχες καθορισμένο. Μὲ τά ἄνανδρα᾽ μεταξὺ ἀνταρτῶν καὶ στρα:᾿ αὐτὰ µέσα- καταλήγει τὸ. τοῦ. Στὸν ἀγώνα μετέχει Πρακτορεῖο «Ἔλευθερη Ἑλ- καὶ ἡ χωροφυλακή. ἑλάδα»--οί μµοναρχοφασίστες᾽ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 16.-- Τὸ φαντάζονται πῶς μποροῦν. Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἑλ- [νὰ κάµψουν τὴ θέληση τοῦ΄ λάδα» μεταδίδει, ὅτι στὶς 13, µαχομένου λαοῦ καὶ νὰ ἐ- τοῦ ᾿Απρίλη ἐκτελέστηκαν | ξουδετερώσουν τὶς ἧττες καὶ οτἠν ᾿Αθήνα ὃ Ἕλληνες δη- / τὰ κτωπήµατα, ποὺ τὰ µισθο᾽᾿ µοκράτες, ποὺ εἶχαν κατα- /φορικὰ στρατεύματα δέχον- δικαστεῖ πρὶν λίγες µέρες σὲ ται σ’ ὅλα τὰ πεδία τῶν µα-' θάνατο ἀπὸ τὰ µοναρχοφα- :χῶν ἀπὸ τὶς Δημοκρατικὲς σιστικὰἁ Στρατοδικεῖα. Τήν ! δυνάµεις, | περ. Πέμπτη ἐκτελέστηκανὶι Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθε:, | Λευκωσία. ἐπίσης στὴν ᾿Αθήνα ἄλλοι!ρη Ἑλλάδα» µετάδωσε σή-' Γπρανα ὅτι ἀπ᾿ ἄκρου σ᾿ ᾱἄ- ΩΡΑ αν Νο. Τ.Ν. 3494 εἰς ἐργά. ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ µερα, ὅτι τὰ τµήµατα τοῦ Δ.' Σ. στὴ Σάμο ἔχουν ἐντείνει τὶς τελευταῖες µέρες τὴ µα- Χηεική τους δραστηριότητα. ᾿Ιδιαίτερα τὸ Πρακτορεῖο ὁ- πενθυµίζει, πὼς ἡ Σάμος εἷ- ναι πατρίδα τοῦ σημερινοῦ, πρωθυπουργοῦ τῆς Κυθέρνη- ͵ σης τῶν «λαοπροθλήτων», καὶ προσθέτει ὅτι τὸ ΥΕΥΟ- νὸς αὐτὸ ἀποδείχνει περί- κρο τῆς Ελλάδας ὁ λαὸς ξεσηκώθηκε μὲ τὴν ἀκλόνη- τη ἀπόφαση νὰ νικήσει. ἸΑ- ποδείχνεται ἐπίσης πόσο ἆᾱ- πατηλἡ εἶναι ἡ προπαγάνδα! τῶν μοναρχοφασιστῶν, ὅτι! τάχα ὁ Δ. Σ. παίρνει ἐξω-ι τερικἠ ὀοήθεια. :πογραφεῖον «Πρόοδος», ὁ-' | ταιρίας ΠΡΟΟΔδΟΣ», κούργου ἀρ. 9α, 96, 8γ, Λευκωσία. | Χοσλοθακικὲς σιµον κατάστασιν. Ἡ παράδοσις θὰ γίνη τὴν 1 μ.μ. ὥραν τῆς αὐτῆς ἡμέ- ρας εἰς τὴν ὁδὸν Ἔλευθε- Είας πλησίον τοῦ Καρὰζ τοῦ κ. Καρμιώτη, εἰς τὸν τελευ- ταϊον πλειοδότην τοῖς µε- τρητοῖς, ἐὰν ἡ τιµὴ εἶναι ἵ- κανοποιητική. Λεμεσὸς τῇ 16 ᾿Απριλίου, 1949. . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ διὰ {λοριέν ὈΠον εί ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γληχανὴ ἀκαθάρτου πε- ρελαίου µάρκας ΤΕΡΝΕΡ, 7 ἁλόγων εἰς ἀρίστην κα. τάστασιν ἀντὶ 5125. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ Τυ- νιστικὀ Κόμμα ἐνίσχυσε περαιτέρω τὴ θέση του στὴν Μυ- θέρνηση µε τὸ διορισμὸ δυὸ ἐξεχόντων στελεχῶν τοῦ Κόμ- µατος ὡς ἀντιπροέδρων. Οἱ δυὸ ἀπὸ τὃὺς τρεῖς ἀντι προέδρους τῆς Κυθέρνησης ἁπαλλάχτηκαν τῶν καθηκὀν- των τους. Οἱ νέοι ἀντιπρόεδροι εἶναι ἡ κ. Αννα Πάου- κερ, ὑυπουργὸς τῶν ᾿Εξωτερικῶν καὶ ὁ ὑπουργὸς τῶν οἶ- κονομικῶν. ΣΙΗΤΟΜΕΣ ΕΞΡΤΕΡΙΚΕΙ ΕΙΛΗΙΕΙΙ . ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 16.-- Μεταδίδεται ἀπὸ τὴ ον ὅτι ἡ δύναμη της Γεν. Συνοµοσπονδίας ᾿Εργατῶν ᾿Ιταλ ας αὐξήθηκε τὸν περ. χρόνο κατὰ 725 χιλιάδες, ἔτσι ποὺ σωνολικἀ ἀριθμεῖ σήµερα 4 ἑκατομμὺρια µέλη. . ΔΟΒΔΙΝΟ, 16 (Ρέουτερ).- Ὁ Βρεττανὸς ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν Σὲρ Στάφφορτ Κρίπς θὰ ἐπισκεφθεῖ σὲ λίγες μέρες τὴ Ρώμη ἀνταποκρινόμενος σὲ σχετικἡ ἐπιθυμία της ᾿Ιταλικῆς ΙΚωθέρνησης. Ὁ κ. Κρὶπς θ) ἆνα- χρήσει πιθανῶς περὶ τὰ τέλη τοῦ µηνός. Κατὰ τὴ διάρ” ἄεια της παραμονῆς του στὴ Ῥώμη, ὁ Βρεττανὸς ὑπουρ- γός θὰ συναντήσει µέλη τοῦ ᾿Ιταλικοῦ ὑπουργικοῦ τς θουλίου καὶ θὰ δώσει ἐπίσης διαλέξεις μὲ θέµα «τὴν ά ν τσωγκροτηση τῆς Μ, Βρεττανίας». ο. ΛΟΝΔΙΝΟ, 16 (Ρέουτερ).-- Σύμφωνα μὲ εἰδήσεις ᾱ- πο τὴ Βουλγαρία, ὁ ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν τῆς χώ- δὸς Λυκούργου, θα, 9β.9Υ,| Τ, κ. 340. Λευκωσία. ! τη Ὑπεύθυνος Διομ. Γαλανός. τ ὁδὸς ᾿Αρσινόης πα Λευκωσία. υπώνεται στὰ υπογραφεῖα τὴ «Τυπογραφικῆς καὶ Ἑκδστκης τν ὁδὸς Λυ- : Ένωση, «προσωπος τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ Ρας Βασίλης Κολαρὼφ θὰ εἶναι ὁ πιθανὸς ἀντικαταστά- της του Δημητρὼῳ στὴν πρωθυπουργία. Ὅπως ἀνακοι νώθηκε χτὲς ὁ κ. Δημητρὼφ θοίσκεται στὴ Σοθιετικὴ ὅπου ὑποθάλλεται σὲ εἰδικὴ θεραπεία. ΠΡΑΓΑ, 16 (Ρέουτερ).-- ᾿Απολύθηκε σήµερα ἡ ἀντι- Ὀργανισμοῦ Περίθαλψης σλοθακία δ. Βλάστα Βράζ. Αὐτὴ εἶχε συλ περ. Σάάθατο καὶ ἐκρατεῖτο ἀπὸ τὶς Τσε- ἀρχὲς, γ'.ἁ τὴν Τσεχο ληφθεῖ ἀπὸ τὸ μμ] -.. 8 Γαλλία ἀπὸ τὶς Ἔν. Πολιτείες. Παράλληλα ἡ Γ.Σ,Ε. Γαλ-΄ ΤΗ ΙΝΙΙΗ ΚΙ ΤΙ ΠΛΚΙΠΗΙ. οἱ Κομμουνιστὲς ρε

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4p
Η ΠΑΟΥΚΕΡ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 4p
ΔΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ Κυπριακό 4p
Η ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΒ. ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΑΓΡΟΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ Πολιτισμός 4p
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 4p
ΠΕΦΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΧΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΥΟΜΙΤΑΓΚ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΙΝΑ 4p
ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4p
ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ Η ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 4p
ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Ο ΛΑΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ Λ. ΑΓΩΝΩΝ 4p
ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 4p
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΕΠ' ΑΟΡΙΣΤΟ Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ 4p
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΡΩΣΙΩΝ 4p
ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΑΜΟ 4p
ΟΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ 8.417 ΝΕΚΡΟΙ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΧΜΛΩΤΟΙ ΣΕ 15 ΜΕΡΕΣ 4p
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ 4p
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ 4p
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 4p
Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΓΟ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 4p
Οι ήρωες δεν θα πεθάνουν 3p
Κρατική φάρμα στη Σοβ. Ένωση Γεωργία 3p
ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 3p
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 2p
Αι απόψεις των υπουργικών απεσταλμένων για τη γεωργία και τα δάση της Κύπρου Γεωργία 2p
Ο αγώνας για την Ειρήνη 2p
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 2p
ΟΙ ΛΑΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 1p
Το Πρωτομαγιάτικο Συντεχνιακό Συνέδριο Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1,3p
Κρίσεις 1p
ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 1p
Όλες οι πόλεις μια φωνή: Στες επάλξεις για την εκλογή! 1p