Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-20

Ὑπεύθυνος- Διευθυντὴς ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεῖα: ΣΥΝΤΑΞΙ: Ὁδὸς ᾿Αροινόης ἀρ. 43. ΑΟΓΙΣ ΤΗΕ .. (Οἰκονομικὴ ὅ'α, είριστι, Ὀιαφημίσεις) Ὁδὸς Περικλέους, ἄρ. ὅ. Ακίνητα Μπενό Τηλέφωνο: ΤΑΝ. Κ1Β. 130 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 293 ση. Πί Τὰ ΚΑΤΑΡΤΙΗΝ ΤΟΥ ΛΙ ΛΙΥΛΗ0Υ ΤΗ ΛΕΥΚΛΙΙΠ. Ἕ ψεσινῆ Ὑτνικὴ Ἐυνέλευση τῶν μελῶν τοῦ Λευκωσίας ἀφοῦ «κουσε ἔκθεση τῶν ἴσαμε σήµε ἑημάτων τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς Πρ. Κεντρικῆς Καθοδήγησης γιά τὸν καταρτισμὸ ἑνὸς καθαρὰ λα:κοῦ Συνδυασμοῦ γιά τὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς Εκλογές, ἐνέκριν: τὸ δια- ἑήµατα τῆς Κομματικῆς ἠγεσίας. Σήμερα συνέρχεται πλατειὰ, σύσκε η φίλων τοῦ Κόμ- ματος, μπροστὰ στήν ὁποίαν θὰ γίνουν παρόμοιες ἀνα- μοινώσεις καὶ συζήτηση γιὰ τὸν τελικο καταρτισμὸ τοῦ Συνδυασμµου. ΤΜΛΤΙΗΝΕ ΧΤΕΣ Ἡ ΕΚΙΙΚΛΙΗ -- ΄ Α Συμπληρώθηκε χτὲς ἡ ἐκδίκαση τῶν αἰτήσειον ἐν. γραφῆς στοὺς Δημοτικοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους - κὠσίας. Ἰατὰ τὴ χτεσινἠ συνεδρία τοῦ δικαοτηρίου ἐκ- δικάστηκαν σωνολικἀά 22 αἰτήσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔγιναν δεκτὲς 11 τῆς λαϊκῆς παράταξης καὶ 5 τῶν δεξιοφρόνων Συνολικἁ ἐκδικάστηκαν 4ξ7 αἰτήσεις ἐγγραφῆς, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔγιναν δεκτὲς 143 τῆς λαϊκῆς παράταξης καὶ 60 τῶν δεξιοφρόνων. Ἔτσι ἡ λαϊκὴ παράταξη θελτίωσε τὴ θέση της στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους μὲ τὶς αἰτή- σεις ἐγγραφῆς, κερδίζοντας 83 ψήφους, Όσο γιὰ τὶς 309 αἰτήσεις διαγραφῆς, διεγράφησαν ἀπὸ τοὺς κατολό- γους 67 δεξιόφρονες καὶ 30 τῆς λαϊκῆς παράταξης, Ετσι ἡ λαϊκή παράταξη θελτίωσε Ὑενικὰ τὴ θέση της κερδί- ζοντας 120 ψήφους. ΠΛΗ Ἰβὴ ΕΦΗΜΕΡΙΡΟΠΕΛΩΙ, τὸ ΝΤΗΗΙ Το] “ΕλΕίΕ, πο” ις Συντεκνίας ρα Μὲ ἀνακοίνωσή του τὸ Συμβούλιο τ Ἐργατῶν Τπου καὶ Τυπογραφείων ἀναρ΄ρεται στὸ δη- µοσίευµα τελευταίας ἔκδοσης τοῦ «Ελεύθερου Τύπου» ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ζήτημα τῆς κυκλοφορίας του μέσον τοῦ λαϊκοῦ Πρακτορείου καὶ παρατηρ:ῖ τὰ παρακάτω: α) Διαψεύδει κατηγορηµατικἁ ὅτι ὁ κλάξος τῶν ἐφηιε- ριδοπωλῶν σὲ συνέλευσή του δικαίωσε τὸν «Ἐλεύθερο Τύπο» ὅσον ἀφορᾶ τὴ διαφορὰ του μὲ τὸ Λαϊκὸ Πρακτο- ρεῖο. ϐ) Καμμιὰ συζήτηση δὲν ἔγινε ἀπὸ τὸν κλάδο τῶν ἐ-) φημεριδοπωλῶν ἂν τὸ δίκαιο Ερίσκεται μὲ τὸ µέρος τοῦ | ὠργιον Γιακουμῆ Ταµίαν, Υιατὶ ζήτησαν νἁ τοὺς δια: ς :Κώσταν Φωτίου Εἰσπράκτο- γράψουν ἀπὸ τοὺς ἐκλογι- Υ) Ότι ἀποφασίστηκε ἦταν νὰ ἐπισκεφτεῖ ἄντιπρο- |(-α, Ἠϊκον Ππωχίδην, καὶ Νι-, Κοὺς καταλόγους, καὶ ἡ Ἓ-, Ἔτσι στὶς 1 σωπεία τοῦ κλάδου τὸ διευθυντὴ τοῦ «λεύθερου Τώπου» Κηφόρον Χ΄΄ Χριστοδούλου. «Ἐλεύθερου Τύπου» ἢ τοῦ Λαϊκοῦ Πρακτορείου. καὶ νὰ τοῦ ἀνακοινώσει πὼς οἱ ἐφημεριδοπῶλες, σὰν ἐἔ-ι παγγελµατίες, ἧταν πρόθυμοι νὰ τὸν κυκλοφοροῦν µέ-! σον Πρακτορείου ποὺ θὰ εἶχε σχέσεις μὲ τὴν ὀργάνωσή | τους, καὶ σὲ περίπτώση ποὺ δὲν θὰ ἐξασφαλιζόταν τέ-ι τειο πρακτορεῖο ἡ ἀπ᾿ εὐθείας παραλαδὴ καὶ διάθεση τοῦ | «Ἐλεύθερου Τύπου» ἀπὸ τὸν διεωθωντὴ του. Αὐτὰ εἶπε ! ἀντιπροσώπεία τοῦ κλάδου τῶν ἐφημεριδοπωλῶν -- κατα- λήγει ἡ ἀνακοίνωση--πρὸς τὸ διευθυντὴ τοῦ «Ελεύθερου Τύπου» καὶ τίποτε περισσότερο. Τἡ ΦΛΙΗΟΝΤΑ ΠΡΟΚΙΗΗΛΤΗ. ΤΗΣ ΜΕΤΛΙΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΧΗΣ ΚΛΙΛΒΗΣΕ1. Ὅπως μᾶς γράφει ὁ ἀνταποκριτής µας ἀπὸ τὰ µε- ταλλεῖα τῆς Καλαθασοῦ, ἔγινε Παγκοινοτικἡὴ συγκέντρώ- ση τὴν περασμένη Κυριακῆ, ποὺ μελέτησε τὰ προθλή- µατα τῆς ὕδρευσης τῆς κοινότητας τῆς καθοριότητας καὶ γενικά τῆς ὑγειονομικῆς κατάστασης. ἕ τὴ σύσκεψη πα- ρακάθησαν ἀντιπρόσωποι τῶν λαϊκῶν ὀργανώσεων, ἡ, ἑλληνικὴ καὶ τουρκικὴ χωριτικ] ἐπιτροπή, ἀντιπρόσωποι τῆς ᾿Αθλητικῆς “Ένωσης Καλαθασοῦ, ὁ γιατρὸς τῆς µε- ταλλευτικῆς Εταιρείας, ὁ τοπτικὸς ὀπεθυνος τοῦ Ὑγει- ονοµείου καὶ ἄλλοι παράγοντες. ο, Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προθλήματος τῆς ὕδρευ- σης ἡ σύσκεψη ἐξέλεξε ὑποεπιτροπὴ ἀπὸ τοὺς 2 μουχτά:͵ ῥρῆδες καὶ τὸ Δημητράκη Λοῖζου, μ’ ἐντολὴ νὰ προὠθήσει͵ πρὸς τὴ λύση του τὸ ὑπὸ ἐκτέλεση ἔργο τῆς ὕορευσης ἃ τ- ν { αν. 9 ος ο ὃν κ 9 ν ν ορ ζ ν 3, ᾿ Ἡ , τῆς κοινότητας. Γιὰ τὴν καθαριότητα ἀνατέθηκε στὸν ὃ (τὴν Κυριακὴ καὶ τὴ Δευτέρα| λεῦ ἀνα ώρησε σήμερα πεύθυνο τοῦ ὑγειονομείου καὶ τὸν ὑπεύθωνο τῆς ὑγειονο- μικῆς µονάδας νὰ ἐκδώσουν σχετικὴ͵ ἐγκύκλιο πρὸς τὸ κοινὀ. Τὸ ἔργο τους θὰ ἐνισχύσουν με στενῆ συνεργασια οἱ: Χρ. Μωῦσέως καὶ ᾿Ιρφὰν Μεχμετ ποὺ θὰ ἐκδώσουν διαφωτιστικἁ φυλλάδια. Ὁ νόμος γιὰ τὴν καθαριότητα θὰ ἐφαρμοστεῖ μὲ µεγάλη αὐστηρότητα ἀπὸ τὴν Ίη Μαϊ- ου 1949. ο Ὅσο γιὰ τὴν ὀγειονομικὴ κατάσταση Ἡ σύσκεψη διαπίστωσε τὴ µεγάλη ἔκταση τῆς φυματίωσης, πι «πο: ἁσισε νὰ κάμει τ' ἀναγκαῖα διαδήµατα στο ἵατρικο μῆμα, Τέλος ἀποφασίστηκε νά γίνει σκετικη διάλεξη πάνω στὴν ὑγειονομικὴ κατάσταση ἁπὸ το γιατρο της Ἑταιρείας κ. Ἠλιάδη τὴν 1η ᾿Τουνίου 1939. Ν ΗΗΤΕΧΗΙΑ ΞΙΛΕΥΡΙΗ ΛΕΜΕΙΔΥ ΙΠΕΡ ΤΟΥ ΤΠΗΕΙΟΥ ΙΛΙΟΝ ΛΙΜΝΗ Τὰ µέλη τῆς Συντεχνίας Ἐυλουργῶν Λεμεσοῦ, στὴν ἔκτακτη γενικὴ συνέλευσή τους ἀποφασισαν να μα σφέρουν στὸν ἔρανο τοῦ Λαϊκοῦ Μινήµατος τα ἄκολου α ποσά.--- : -..-- Στ. Χ’’ Θεοφάνους 20 σελ., ἄωρ. Πικολαος καὶ «2. Σελλᾶς 18 σελ., Γ. Σωκράτους, {. Λεωνίδα καὶ Αγ. Πα: παδόπουλος 15 σελ., ΚΚ. Χριστοδούλου, Σ. Μεοκλέους, Σ. Αναστασίου, Αντ. Πιτσιλλίδης καὶ Αλ. Μακρίδης Ίά4 σελ,, Ὁ. Κυριάκου 12 σελ., Π. Χ΄΄ Μιχαὴλ 16 σελ. Χρ. Αντωνιάδης, Μιχ. ᾿Αθανάση, Θ. Πολυδώρου, Γ. Μ σα κτός, Γ. Χριστοφόρου καὶ Δ. Γεωργίου 10 σελ., λ. δα ρεκλᾶς 7 σελ., ᾿Αντ. Γεωργίου 6 σελ., Χαρ. Λοΐζου, πι ᾱ- κρῃς, Ἠλ. Στρατῆς, Αντ. Ιωάννου, Κορ. Κυριακίδης, Κυρ. Νικολαΐδης, Μιχ. ᾿Ασσούρης, Π. Χ εσας. Π. Μαυρομιχάλης, Φ. ΒΜεοκλέους, Π. Σοφοκλέους, ιχ. κ Γ. Αντωνιάδης, Λ. Χριστοφῆ. Χρ: Παναγῃῆ, 3. Κέστας, ἡ μα Παρασκευᾶ, Μιχ. Καταλάνος, Ρ. Μεχµετ, Λ. Εὐριπίδου, Α. Παναγιώτου και Ν. Περικλῆ, Αντ. Παπαδόπουλος, Στ. Στεφάνου ἀνὰ ὃ σελ. ΜΥΣΤΗΡΙΘ ΚΑΛΙΠΤΕΙ ΛΚΟΜΑ ΤΗΝ ΛΟΛΦΟΝΙΑ ΤΙ ΝΤΟ] Ἡ ἀστυνομία Λευκωσίας ἀπόλωσε χτὲς, ὅλους τοιξ κρατουμένους γιὰ τὴν ὁπόθεση φόνου τοῦ Γεώργιου ο - Δα Λόντου ἀπὸ τὴν Κερύνεια. ΄Ετσι παρ’ ὅλες τίς προ σπάθειες τῆς ἀστυνομίας καὶ τὶς ἐξαντλητικὲς ἁαρίς εσας, ἐδακολουθεῖ ἀκόμη νὰ καλύπτει μυστήριο την πι πάνω δολοφονία. 0! ΙΧΕΣΕΙΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΜΟΣΧΑ, 19 (Ρέαυτερ).- Ἡ κυρία Γκόλντα Μαϊερ- σον ποὺ ἦταν ἀπὸ τὸν περασµενο ᾽Ιούνιο πρέσθειρα τοῦ ᾿Ιαραὴλ στὴ Μόσχα, ἀνεκώρησε σήµερα ἀπὸ τῇ Σο6ιε- πι πρωτεύουσα, γιὰ νὰ ι στὴν να θέση πις στὴν αιστίνη, σάν ὑπουργὸς τῆς Ἐργασίας καὶ τῆς Εθνι κῆς ᾽Ασϕάλειας. - ο Ἶ Πρ νὰ καπεδεείψει τὴ Μόσχα ἡ. κ. Μλ σερ ας πε πὼς ἡ παραμονή της στὴ Μόσχα ἥταν νι η. χάρισε τὴν πιὸ µεγάλη πεῖρα στη ζωή της. ν ο κρι γοί, πρόσθεσε ἡ κ. Μάϊερσον, και οι ος μή ὑιοδακἡ λειτουργοὶ μοῦ ἐπιφύλαξαν την πιο ἐγκάρδια , ς χαν καὶ θὰ θυμᾶμαι γιὰ πάντα την θαθειά κατανοηση ΠΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ Για ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ΄Ι ϱ νι ὁ μον έ Ὦ -, ΓΙΑ΄΄ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ρε ν. ΗΣ ΟΙ ΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕ, του ΑΝΟΕΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ τού ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ (ΑΚΕΛ) Χρόνος Ίος -- ᾿Αριθ, ΦΥΛΛΟΥ 16 ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ Λευκωσία, ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΤΟΥ ΑΙΙΦΗΛΙΗ Ίθμα ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΒΔΡΟΜΝΗ: ᾿Εσωτερικοῦ: 5 2. 6.0 Ἐξωτερικοῦ: { 2.0.0 - 4 ΓΕ ΠΠ «εν [β ΠΕΗΙΚΙ ΕΠΙΤΤΛΗ(Ι ΤΙ ΛΙΝ ΙΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 19-.”0. πως μεταδίδει τὸ Πρακτο: ρεῖο «Ἐλεύθερη Ελλάδα, τμήματα τοῦ δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, ὁρμώμενα ἀπὸ τὰ ὑφώματα τοῦ Βίτσι καὶ τοῦ Παϊμακσαλάμ, ἐνήργησαν ἰσχυρὲς ἐπιθετικὲς κρούσεις χωτὰ θέσεων τοῦ ἐχθροῦ στὶς περιοχὲς ᾽Αμυνταίου καὶ Μελίτης. Οἱ µοναρχοφασιστι- κὲς δυνάµεις ἀνατράπηκαν, καταδιώκτηκαν καὶ διαλύ- θηκαν. Οἱ ἀπώλειες τοῦ ἐχ- εροῦ ἤταν 93 νεκροὶ καὶ 254 τραυματίες, 38 νέοι καὶ νέες κατατάχθηκαν στὶς δυνάµεις τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ. Άλλα τµήµατα ἀνταρτῶν κτύπησαν τὴν µοναρχοφασι- ΚΩΙΠΟΛΙΚΗ 191 ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ Ὁ π. Παντελῆς Παύλου καὶ ἡ Ὁ. Εἰρήνη Γ. ᾽Ἁγιώτου, κ᾿ οἱ δυὸ ἀπὸ τὴ Λευκωσία, ἔθωκαν ἁμοιθαίαν ὑπόσχε- ση γάμου. ΣΥΒΕΔΡΙΕΣ ΑΝΕΛ Καλοῦνται σήµερα σὲ συν- εδρίἰα οἱ ὁμάδες ΑΚΕΛ Λευ- Κωσίας καὶ προαστείων στὸν καθορισμένο τόπο καὶ χρό- νο, ΑΡΚΑΙΡΕΣΙΕΣ Ἡ γενικὴ συνέλευση τῆς Συντεχνίας Ὑπαλ ήλων Δη- µοσίων Κέντρων Κύπρου (τμῆµμα Λευκωσίας) ποὺ ἔ- Ύινε στὶς 144.49 ἀνάδειξε σὰν ἐπιτροπὴ τοὺς.--᾽Ανδρέα Γεωργιάδη Γραμματέα, Γε- σύµόουλους, ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Καλοῦνται σὲ ἔκτακτη Γε- νικὴ Συνέλευση σήµερα Τε- τάρτη 20.449 καὶ ὥραν 6 µ. Μηχανοτεχνιτῶν καὶ Ἠλεκ- τροτεχνιτῶν Λευκώσίας μὲ Εέµατα.-- Έκθεση δράσης τοῦ Γ.Σ. τῆς ΠΕΟ, καὶ ἐκ- λογἡ ἀντιπροσώπων γιά τὴν Παγκύπρια Συνδιάσκεψη. --Σήμερα Τετάρτη στὶς 7 μμ. θὰ γίνει γενικἡ συνέ- λευση τῶν μεταλλωρύχων τῆς Καλαθασοῦ µέ θέµα.-- ᾿Ανάλυση τῆς ἔκθεσης δρά- σης τῆς ΠΕΟ καὶ ἐκλογὴ ἀντιπροσώπῶν γιὰ τὴν προ- σεχῆ Παγκύπρια Συντεχνια- κἡ Συνδιάσκεψη. ΕΤΡΜΠΙΙ ΜΛΚΙΤΙΗ Γστικη φρουρὰ τῆς γέφυρας 'Μορατάνη. Ὁ ἐχθρὸς ἐδῶ εἶ- ἴχεν ἀπώλειες 20 νεκροὺς καὶ «τραυματίες. Πέντε αὐτοκί- νητα καταστράφηκαν καὶ } ἄλλα ὕπεστησαν σοθαρὲς σα στοὺς ὁποίους συγκατα- θλάθες, Στὸ δρόµο ἀπὸ. λέγουνται καὶ πολλοὶ ἀξιω- :ἀΚαλπάνη προς Ἰόνιτσα δυ:. µατικοί. Οἱ ἀπώλειες τοῦ ἐ- Ἰάμεις του Δημοκρατικοῦ χθροῦ σὲ τραωμµατίες δὲν Στρατοῦ πτυπησαν µοναρ- | κατορθώθηκε νὰ ἐξοκριξω- Χοφασιστικὴ φάλαγγα αὐὖτο-. θοῦν. ”Αλλα ταήµατα τοῦ κινήτων. Τόση ἥταν ἡ πανω. Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ ἐπε- ,λεθρία τοῦ ἐχθροῦ, ὥστε τὰ τέθηκαν καὶ καθήλωσαν μο-΄ τμήματά του ἀναγκάστηκαν ναρχοφασιστικὸ λόχο στρα-, νὰ ἐγκαταλείφουν τὰ ὀχή | τοῦ, Ὁ ἐχθρὸς στὴ µάχη ποὺ. ματα καὶ να τραποῦν πεζοὶ |ἐπακολούθησε εἶχεν ἀπώλει- [εις φυγὴν πρὸς τὴν Κόνιτσα... .ο. ὡς καὶ 2] Στὴν περιοχὴ Άγιος Κων. ! ἔς εκροὺς καὶ 21 τραυµα- μητικὴ ἐπίθεση, ἀνάτρεψαν καὶ διάλυσαν 2 τάγματα τῆς 102 μοναρχοφασιστικῆς µε- Γραρχίας. ὍὉ ἐχθρὸς εἶχεν ἆ- πώλειες 50 νεκρούς, ἀνάμε- . Π Κ.Μ.Ε. ἄρχισε νὰ ταιρεία δὲν τοὺς ἐπέτρεψε ν᾿ δείχνει ἐξαιρετικὸ ἑνδιαφέ- ἀπουσιάσουν. Κον καὶ νὰ παίρνει ἐνεργὸ Οἱ ἐργάτες µέρος γιὰ τὶς δημοτικὲς ἐκ-͵ γιὰ νὰ ὑπερασπίσουν τὴν λογὲς εἰς δάρος τῆς Λαϊκῆς, ψῆφον τους ἔφυγαν παρὰ τὴ Παράταξης. Έτσι στὶς 18.4. Εέληση τῆς Ἑταιρείας. Τὴν 49 ἀπόλυσε τοὺς ᾿Αγαθόκλην ἑπόμενη µέρα ἡ Ἑταιρεία Δημητρίου καὶ Γιάννην Ἐλ- δὲν τοὺς ἐπέτρεψε νὰ πά-᾿ Γληνίδην κάτω ἀπὸ τὶς ἀκό- ρουν δουλειὰ καὶ τοὺς ἐ-᾽ :λουθες περιστάσεις: Οἱ πιὸ πέθαλε ἀπὸ 6 μέρες τιµωρί-. Ἱπάνω μµεταλλωρύχοι εἶναι αν «ἀνάπαυση». “Όταν Πρ- | ἱΨηφοφόροι τῆς Λαϊκῆς Πα ΄θαν στὴ δουλειὰ τὴν 18.449, Γράταξης Μόρφου. Στὶς 9.4. τοὺς δηλώθηκε ὅτι εἶναι ἀ-' [49 ζήτησαν ἄδειαν ἀπὸ τὴν. πολυµένοι. ᾿Εκτὸς τοῦ πιό | | Ἑταιρεία γιὰ νὰ παρευρε-| πάνω, ἡ Ἑταιρεία ἐπιτρέπει. [δίκα στοῦ Μόρφου στὴν ἐκ-͵ νὰ γίνεται προπαγάνδα ἀπὸ, καὶ τοῦ Μόρφου, φυλάγουν σκεψη δίκαση τῆς ὑπόθεσής τους! τὴν ἀντίδραση µέσα στὶς | δουλειές της ἀνοικτὰ σὲ θά-! Τρος τῆς Λαϊσης 4.49 οἱ ἀντι- Γσματικά τοῦ ἐχθροῦ στὰ μετόπισθεν, : 'οἱ δυνάμεις τῶν ᾿πολιτικῶν Ἐπιτρόπων, δρών- ἔαν δυὸ μοναρχοφασιστικὰ τάνκς. | Ταὐτόχρονα μὲ τὶς πιὸ πά- | νω ἐπιχειρήσεις, οἱ µονάδες! τῶν πολιτικῶν ᾿Επιτρόπων' πόλης καὶ ὑπαίθρου ᾿ωαν- | νινων, κτύπησαν «ἀἄποτελε-, τὶς. ου κοινωνίες ἑοηθώντας ἔτσι ἐνεργὸ στὴν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων τῆς ὅας φάσης τῶν ἐπιχει-' τοῦ Γράμμου, ποὺ᾿ ρήσεων εἶναι ἡ φθορὰ τῶν µοναρχο- φασιστικῶν δυνάμεων. Ἔτσι πιὀὸ πάνω ΙΕ 1 ΜΜ ΤΗΝ ΕΛΙΛΙΝ ΤΙ ΜΙΝΙ ΙΙΝΙΗΙ ΠΠ ΤΗ ΡΗΠΗ ΠΠ γεμᾶτα στρατό. ᾽Απὸ τὶς ἐπικειρήσεις αὐτὲς ὁ ἐχθρὸς εἶχε συνολικὰ ἁπώλειες 46 νεκροὺς καὶ 117 τραυματίες, -Ὅπως µετάδωσε ἀπόψε τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα», τὸ σημερινὸ ἀνα- κοινωθὲν τοῦ Γενικοῦ Ἔπι- τελείου τοῦ Μοναρχοφασι- στικοῦ Στρατοῦ ἀναφέρει :πὼς ἰσχυρὲς δυνάμεις τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ ἐ- .νήργησαν ἐπίθεση ἐνάντια σὲ µεγάλο ἀστικὸ κἐντρο ττῆς περιοχῆς Ρούμελης. Τὸ εἶδιο ἀνακοινωθὲν παραδέχε- ἵται ὅτι δυνάµεις ἀνταρτῶν ἨΕΙ ΥΓΠΛΗΣΗ το] ΣΥΜΠΠΙΠΙ Τθ ἩΥΠΙΥΡΓΗΗ Τη ΕΣΡ: ΛΟΝΔΙΝΟ, 19 (Ῥέουτερ).--Στὸ Λονδῖνο σχολιάζον- ται φῆμες γιὰ ἐνέργειες τῆς Σοθιετικῆς Ἔνωσης, ὅπως συγκληθεῖ ἐκ νέου τὸ Συµθούλιο τῶν τεσσάρων ὕπουρ- γῶν τῶν ἐξδωτερικῶν. Οἱ ἐδῶ διπλωματικοὶ παρατηρητες δὲν ἔχουν καµµια σχετικἠ πληροφορία. Τὸ µόνο ποὺ ἕ- χει γνωσθεῖ εἶναι πὼς ἡ Σο6, Κυθέρνηση ἔκαμε νύξεις ἱπροκληθεῖ ἀναθδολὴ µέσο τρίτου στὴν Οὐάσιγκτων, ὅτι ἐνδιαφέρεται γιὰ νέα | σύγκληση τοῦ Συµδουλίου τῶν 4 ὑπουργῶν τῶν Ἔξω- τερικῶν, Οἱ ἴδιοι παρατηρητὲς φρονοῦν ὅτι ὁ κυριώτε- Ρος λόγος τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς τῆς Ρωσσίας εἶναι νὰ } Φολὴ στὸ σχηματισμὸ ἈΝυδέρν στὴ ΓΔυτικὴ Γερμανία. Τονίζεται ὅτι κάτω ἀπ δήδς αἰς αδ. Γὐποθέσεις οἱ δυτικὲς δυνάµεις δὲ θὰ συγκατατεθοῦν νὰ :ἐπαναρχίσουν διαπραγματεύσεις μὲ τὴ Ρωσσία σχετικἁ μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ Βερολίνου, | ΛΠΕΗΛΟΠΙΗΙ ΜΕ ΛΠΟΛΥΤΗ 15.000 τας στὰ μετόπισθεν τοῦ ἐκ-͵ ἐνεργοῦν ἐπιθεσεις στὸ Γράμ | ΠΗΜΠΗ ΤΙΛΠΙΠΠΟΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΙΙ εσταντῖνος δυνάµεις τοῦ δη: ᾿ τε Σαμποτὲρ τῆς 6ης µε- βροῦ ἀνατίναξαν σὲ διάφο- 'μο, στὴν Πελοπόννησο καὶ µοκρατίικου στρατοῦ, μὲ ὁρ.. ραρχίας τοῦ Δ.Σ.Ε. ἀνατίνα- ! ζες περιοχὲς 12 αὐτοκίνητα, τὴ Δυτικὴ Μακεδονία. ΝΗΛΙΛΙΡΙΠΙΙ ΤΕ ΚΙΝ. ΜΙΝΙ ΚΛΛΙΕ ΕΤΕΚ με ΤΗΝ ΜΗΝ πΙ ΗΗΙΗΕ Τῆὴ ΠΜΡΙΝ ΤΠ] λί! ἑραστικοὶ ἐπιοτάτες της στὸ Μαυροθοῦνι -- Τοῦρκοι καὶ τους εὕρισκαν τοὺς ἐργάτες ποὺ εἶχαν δικαίωµα ψήφου καὶ τοὺς ἀπειλοῦσαν ἔμμεσα γιὰ σταµάτηµα ἀτὸ τὶς δου- λειὲς ἐὰν δὲν ψηφίσουν τοὺς ἀντιδραστικοὺς συνδυα-- μούς, Οἱ μεταλλωρύχοι ψηφο»ό- ροι ὅμως καὶ τῆς Λεύκας τὴν ἁπάντησή τους πρὸς τοὺς ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ καὶ θά ἐκλογῶν στὶς κάλπες. Ἡ ΔΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΝΛΙΩΝ ἵμ. τὰ µέλη τῆς Συντεχνίας ---κρττππρτσ---πασαστ- | / | ΚΑΡΑΤΣΙ, 19 (Ρέουτερ).-- Τὸ Πακιστὰν κατηγό-. ἴρησε σήµερα τὶς ᾿[νδίες γιά ἀριθμό παραθιάσεων τῆς! [συμφωνίας ἀνακωχῆς στὸ Κασμίρ. Οἱ κατηγορίες αὐτὲς | περιοχαυνταά σ᾿ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Κυθέρνησης τοῦ, [Πακιστὰν, ποὺ δόθηκε πρὸς τὸν Τὺπο. | ΛΟΝΔΙΝΟ, 19 (Ρέουτερ).-΄Ο ὑπουργὸς τῶν Ἐξω- Γτερικῶν τοῦ Πακιστὰν Σὲρ Μωχάμετ Χάν, ποὺ ἔφθασε [οὔμερα στὸ Λονδῖνο ἀπὸ τὸ Λέϊκ Σαξές, δήἠλώσε ὅτι οἱ | ἐργασίες τῆς Γεν, Συνέλευσης τοῦ ΟΗΕ προχωροῦν πο- Γλὺ ἀργά, καὶ ἐξέφρασε ἀμφιθολίες ἂν θὰ καταστεῖ δυνα- Γτὴ ἡ ἐξέταση τῶν θεμάτων ποὺ ἀναγράφουντσι στὴν ἡ- { µερήσια διάταξη. «Πρέπει--πρόσθεσε ὁ κ. Χὰν- νὰ λη- φεοῦν µέτρα ποὺ νὰ περιορίζουν τὴ διάρκεια τῶν Γεν. Συνελεύσεων τοῦ ΟΠΕ. ἀπὸ 8--10 ὀδομάδες τὸ χρόνο». ΝΕΑ ΠΟ ΤΗ ΒΑΤΜΙ ΞΑΤΥΛΗ, 19 (Τοῦ ἀντα- ποκριτῇ µας).-- ὍὉ Καλλιτε- χνικὸς Ὅμιλος ᾿Ἐργαζομέ- νου Λαοῦ, Βατυλῆς (Κ.Ο.Ε. Λ.Β.) ἀνεθάζει ἐπὶ σκηνῆς τοῦ Πάσχα στὶς ὃ μ.μ. τὸ] ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τῆς Πολωνικῆς στρατιωτικῆς ἸΑ-΄ωργιος Κούόαρος καὶ ᾿Ιω- κοινωνικὸ δρᾶμα «Οἱ ΔΥΟ. ποστολῆς, ποὺ θρίσκεται στὴ Γερμανικἡὴ πρωτεύουσα. Ἔ-ι άννης ᾽Αγαθόκλη. ΑΛΗΤΕΣ». --Οἱ Λαϊκὲς Ὀργανώσεις Βατυλῆς προκηρύττουν τοὺς Ίους των Τοπικοὺς ᾽Αγῶνες στίθου, γιὰ τὴν [υοριακὴν τοῦ Πάσχα. δὲ φιλικὸν ποδοσφαίρι- κὸν ἀγώνα μεταξὺ ΑΕΛΟ Βατυλῆς, καὶ ΑΕΛ Λύσης, τὴν περασμένη Μυριακῆ, νι- κήτρια ἀναδείχθηκε ἡ Α.Ε. Λ.Ο. Βατυλῆς μὲ τὸ σκὸρ 1--0. --Οἱ Λαϊκὲς µας Ὀργανώ- σεις πρρετοιµάζαρνται, για τὸν γιορτασμὀὸ τῆς Πρωτο- µαγιᾶς. Στὸ πρόγραµµα ἐχτὸς ἀπὸ τὰ ἐργατικα τρα- γούδια καὶ ποιήµατα, περι- λαμθάνεται καὶ τὸ κοινῶώνι- κὀὸ µονόπραχτο δραµατάκι «Οἱ ΛΥΚΟΙ»Σ. ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλοῦνται σὲ γενικὴ αυ- νέλευση οἱ μέτοχοι τοῦ Λαϊ-ι κοῦ Καφεκοπτείου Λτδ., πό- λεως Λευκωσίας καὶ προα- στείων, σήμερον Τετάρτην, ὥραν 8 μ.µ., εἰς τὸ οἴκημα τῆς Ενωσης Μικροκαταστη: ματαρχῶν Λευκωσίας. Θέματα 1) Ζήτημα γαζό-, Ὡρολόγια τοῦ χεριοῦ 35/- | Ξυπνητήρια ΣΜΙΘ ζων. 2) Διάφορα. Σηµ.-- Ἡ παρουσία ὅλων| τῶν μετόχων θεωρεῖται ἆπα-] ραίτητη. - Ἐκ τῆς ᾿Επιτροπῆς | Ὡρολόγια γυναικεῖα | 0--0 ] ΛΗΛΧΙΡΗΣΕ ΠΑ ΤΗ ΒΛΡΣΡΠΙβ Β΄ ΝΗΕΡΙΚΛΝΟΣ ΠΙΘΙΚΗΤΗΣ ΤΘΥ ΒΕΡΟΠΙΝΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 19 (Ρέουτερ).- Ὁ ᾽Αμερικανὸς στρα- τιωτικὸς διοικητἠς τοῦ Βερολίνου στρατηγὸς Φρὰνκ Πέλ- εροπορικῶς γιὰ τὴ Βαρσοθία Γπίσημος ᾽Αμερικανὸς ἐκπρόσωπος δήλωσε πὼς ἡ ἐπί 'σκεψη αὐτὴ εἶναι καθαρῶς ἰδιωτικὴ καὶ δὲ σχετίζεται μὲ, Γὁποιεσδήποτε πολιτικὲς ἐξελίξεις. ο ΜΟΣΧΑ, 19 (Ρέουτερ).-Ἡ Σοθιετικὴ . Κυθέρνηση :καὶ τὸ Κομμουνιστικὸ Ἰόμμα ἐξέδωσαν σήµερα κοινό’ διάταγμα γιὰ τὰ µέτρα ποὺ θὰ ληφθοῦν πρὸς αὔξηση τῆς. περα Τὸ νἐο σχέδιο εἶναι τρίχρονο. ἐ 1 ὃν ΛΡΙΡΠΙΙΕΙ0 | ΠΠ ΕΚΝΟΣΗ | τη κ. Ἱ. ΧΡΙΠΙΦΗ ἍΝΕΙΣ ΕΡΗΜΕΡΙΙΣ | Πληροφορούμαστε ὅτι ἡ | ΛΕΜΕΣΟΣ, 19 (Απὸ τὸν, ἱεἴδηση ποὺ δημοσιεύτηκε ἀνταποκριτή µας).-- Απὸ τὸν [τὴν περ. Πέμπτη στὸ «Ν. Δη- ϕ Μιχαλάκην Ὀλύμπιον ῦ- µοκράτη» πὼς τὸ ἀρτοποιεῖο |ποθλήθηκε αἴτηση πρὸς τὸν. [τοῦ κ. Χαρ. Χ΄΄. Χριστοφῆ /ἔντιμον ᾿Αποικιακὸ Γραμμ - Ι ἀπὸ τὸ Βαρῶσι δὲν ἐργαζό- [τεα γιὰ τὴν χορήγηση ἄδει- ἵταν, ταν ἀνακριθὴής.Τὸ ἄρτο ας πρὸς ἔκδοση νέας ἔφημε:͵ Γποιεῖο ἐργαζόταν καὶ ἐργά-! ρίδας ὑπὸ τὸν τίτλο «ΒΠΕΑ ἵδεται κανονικἁ χωρὶς προ: ΟΛΙΤΕΙΑΣ. | Γσωπικό. ὍὉ ἰδιοκτήτης του Ίμας παρακάλεσε νὰ δηλώ- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ [σουμε πὼς δὲν χρειάζεται Παρελάδομεν Σαπούνια Γἐργάτες γιὰ τὴ διεξαγωγἠ Γπῆς δουλειᾶς του. ΏΡΟΛΟΓΙΑ [ρολόγια ΙΝΑΤΕΕΡΕΟΟΕ 3---10--0 μπάνιου, τὰ γνωστὰ εἰς πάν: | τας ὁδὰλ τῶν ἐργοστασίων! Οὔδδολνς. Επίσης τοῦ ἰ-ι δίου ἐργοστασίου ὅλα τὰ εἴ-ι δη Γαἰςυπα Ῥοϊνάεις ὃς οΠανίης| ΡΕΙσΚ5. . Οἱ ἑνδιαφερόμενοι ἂς στεἰ-͵ μι /λουν τὰς παρανγελίας τών, Ὡρολόγια ΝΑΤΕΚΡΕΟΟΕΙ ἓκαϊῥόις, Ραυγ | 4-12: ᾽Αντιπρόσωπος-Εἰσαγωγεύς:. “Ωρολόγια ΙΜΑΓΕΚΡΕΟΟΕ γρ, ΠΑΠΑΡΑΣΙΛΕΙΟΥ., 0--0 Λευκωσία. ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ Τῆ 20/- Γκτίθας «Ονήσια», .” Ἡ ΠΡΤΙΗΛΠΙΝ ΣΤΗΝ ΚΛΛΙΒΜΣ0 .. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀνταποκριτής µας, ἀπὸ τὸ μεταλλεῖο τῆς Καλαθασοῦ, ὁ γιορτασμὸς τῆς Πρωτοµα- γιᾶς θὰ γίνει τὸ Σάθθατο 30.4.49 στὸ οἴκημα τῶν συν- τεχνιῶν, μὲ πανηγυρικὴ ὁμι- λία καὶ μονόπρακτο θεατρι- κὀ ἔργο, ΕΛΠ ΓΕΣ ΣΜΕΡΓΛΤΙΚΟΗ Στὶς ἐκλογὲς γιὰ ἀνάδει- ξη ᾿Επιτροπῆς τῆς Συνεργα- τικῆς Ἑταιρείας Γιαλούσας, μὲ καταπληκτικὴ πλειοψη- φία πέτυχαν οἱ Δ. Παπαδό- πουλος, |. Παπᾶ Βικόλα, Μ. Κάπουρτα, Π. Χ΄΄’ Γεωργίου καὶ Γεώργ. Λαζαρῆ. Στὶς ἐκλογὲς γι’ ἀνάδει- ξη ἐπιτροπῆς τῆς Συνεργα- τικῆς Πιστωτικῆς Εταιρείας Τσάδας πέτυχαν οἱ Κώστας Μανώλη, Γεώργιος Χάθα- ρος, Προκόπης Γρηγόρη, Γε- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡ- ΓΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΠΕΟΣΙ«ΛΗΣΙΣ Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς ᾽Αμπελουρ- γῶν Λεμεσοῦ σὲ συνεδρίαση τὴν Πέµπτην, 28 ᾿Απριλίου, 1949, καὶ ὥραν 10 π.μ. Ἡ συνεδρίαση θὰ γίνει στὸ Δημοτικὸ Μέγαρο Λε: μεσοῦ, Θέματα: 1) ᾿ΟὈργανωτικὸ. 2) ἩἙ Κυθερνητικἡὴ πολιτικὴ ἔναντι τοῦ ᾽Αμπελουργικοῦ προθλήµατος. Λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς σο- Δαρότητος τῶν θεμάτων ποὺ θὰ μελετηθοῦν, ἡ παρουσία ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἔπιτρο- πῆς εἶναι ἀπαραίτητος. Λεμεσός, 10.4.1949. Ὁ Γραμματέας τῆς Ἐ- πιτροπῃς Αμπελουρ- γῶν Λεμεσοῦ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανὴ περὶ τὰ 30 ἄλογα πλαγιαστὴ και- νοῦργια ἢ μεταγειρισµένη σὲ καλἠν κατάσταση. Οἱ ἐν- ξιαφερόµενοι νὰ σποτείνουν- ται στὴν ἐπιτροπὴν [ολλε- μ ΣΥΜΦΕΡΙΝ ΣΑ} Στοῦ ΝΑΖΑΡΕΤ, ὁδὸς Πάφου, ἀρ. 64, ἔναντι τοῦ χανιοῦ Παπαδο- πούλου, -- 3 φυο-- ΤΗΛΕΦΩΝΟΗΠ 101 ἀπὸ τὶς 18.4.49, θέτουµε συγκοινωνία ΑΜΜΟΧΩΣ τανάπαλιν μὲ οὐρὺ γώγνιο µόνο 5)- γιὰ κάθ ἀπὸ Λευκωσία : Τ.30 π.µ., 10.360’ π.µ., ὁ ΛΟΣ», ΤΗΛ. 101. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Πλατεῖα Τηλέφωνον Τ93. ποικίλὼν προθληµάτων τοῦ νεαροῦ µας κράτους, που ἕ- δειξαν αὐτοὶ οἱ Σοδιετικοὶ ἐπίσημοι». ΛΑ ΚΟ. [ΡΑΦΕΙΘ0 ΤΑ-Ι Εἰδοποιοῦμε τὸ κοινὸ τῆς ὲ καινούργια αὐτοκίνητα, καὶ μὲ ἆᾱ- τΩρες ἀναχωρήσεως καὶ ἀπὸ ᾽Αμμόχωστο καὶ Αποτείνεσθε: Διὰ τῆν ᾽Αμμόχωστον: ΛΑΤ ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ, ἔναντι Διὰ τὴν Λευκώσίαν : τέραν τιμὴν τὸ καλύτερον μισμένο: ΒΑΡΟΣΙΑ ᾽Αμμοχώστου, πὼς σὲ λειτουργία τακτικη ΤΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ καὶ στασιν. ε ἐπιξάτη. νὴν καθαροῦ ἢ ἀκαθάρτο ᾿Αποταθῆτε -- Ν, ΑΔ. ΣΟΛΟΜΩ Λεμεσὸν -- Λευκω 2.00’ μ.μ. καὶ 4.30΄ μμ. ξενοδοχείου «ΟΘΕΛ- ΛΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παλαιοῦ Δημαρχείου, ὅ ϕ 9 Εἶναι τώρα ἡ κσοτάλληλος ἐποχὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀλλάξετε τὸ λάδι τῆς μηχανῆς σας, καὶ νὰ χρη- σιµοποιήσετε τὸν τύπον τοῦ καλοκαιριοᾷ. Θὰ θρῆτε σήμερον στὴν ἀγορὰν στὴν χαµηλο- «Οδςιτοί» Ἡ μηχανή σας μὲ λιγώτερα χρήματα ἐργάζε- ται θαυμάσια, καὶ διατηρεῖται Ὑπάρχει ὁ κατάλληλος τύπος γιὰ κάθε µηχα- καν αὐτοκινήτου, µοτοσυκλέττας ἢ Τράκτορ. Ξ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΝ ἆ ΥΙΟΒ, Κτῆμα. ΜΙΣΙΕΛ ΜΑΡΟΥΒ, Λάρνακα, ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΒ, Κυρήνειαν, ᾿Αδελφοὺς Χρυσοχοῦ, Μόρφου. λάδι στὸν κόσµο, τὸ φη- σε ἀρίστην κατά- υ πετρελαίου, κάθε µάρ:- ΝΙΔΗΝ ἆ ΣΙΑ Λτδ. σίαν -- ᾽Αμμόχωστον. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 19. Σ᾽ ὁλόκληρη τὴ Ρουμανία ἡ ἐρ- | γατικὴ τάξη ἑτοιμάζεται νὰ «γιορτάσει µεγαλόπρεπα τὴν Πρωτομαγιά. ο ππ«Ἡ ἀστυνομία τοῦ Πανα- ὅμως αὐτοὶ Ἕλληνες--εἶχαν τὰ ἀντίγρα- μᾶ διάλυσε μὲ δακρυογόνα ἴφα τῶν ψηφοφόρων τῶν Δη-, ἄέρια συγκεντρώσεις έργα- ᾽μοτικῶν ᾿Ἐκλογῶν Λεύκας, | των που διαμαρτύρονταν ἐ- ᾿καὶ μέσον τῶν χαφιέδων, γάντια στὸ Βορειοατλαντικὸ ᾿Σύμφωώνο καὶ γιὰ τὸ γεγο- :γὸς ὅτι οἱ Ἑν. Πολιτεῖες ἐγ- ᾿καθιστοῦν «ἀεροπορικὲς 6ά- /σεις στὸν Παναμᾶ. Ὅ ΛΟΝΔΙΝΟ, 19 (Ρέουτερ). .Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ν. ᾽Α- φρικῆς ὃρ. Μαλὰν ἔφθασε σήμερα οτὸ Λονδῖνο προκει- µένου νὰ παραστεῖ στὴ Διά- τῶν πρωθυπουργῶν ετῆς Κοινοπολιτείας, πού ἁρ- χίζει ἐδῶ τὴν Πέμπτη τὶς ἐρ- παράταξης. τὴν δώσουν τὴν ἡμέραν τῶν Υασίες της. Ὁ πρωθυπουρ- Γγὸς τῶν ᾿Ινδιῶν κ. Νεροὺ ἆ- ναχώρησε σήµερα ἀπὸ τὴ Ν. : Δελχὶ γιά τὸ Λονδῖνο. ἱ. -- κ. Μπέθιν ἐπανέλαθε σήµερα τὶς ἐργασίες του στὸ Φόρεῖν Ὄφψφις, Γ. ΕΠΤΕΡΙΚΙ ΠΕΙ --λᾶς γράφουν ἀπὸ τὸ Πε- λέντρι ὅτι τὴν Κυριακὴ 10. 4.49 ἔγινε γενικἡ συνέλευση τῶν μελῶν τῆς Συνεργ. Πι- στωτ. Εταιρείας γιὰ ἀνά- ἔειξη νέας ἐπιτροπῆς. Πολ- λοὶ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ µέλη τῆς λαϊκῆς παράταξης ἔχουν ὑποθάλει αἴτηση πρὸς ἐγγραφὴ ἀπὸ µμηνῶν στὴν παλιἁ ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ἆἁ- σοτελεῖτο ἀπὸ δεξιόφρονες ἀλλὰ καμιᾶς ἀπάντησης δὲν ἔτυχαν. ᾿Αντίθετα δεξιόφρο- νες ποὺ ὑπέθαλαν πρὶν λί- Σες µέρες αἴτηση ἐγκρίθη- καν σὰν µέλη. ὍὉ ἐπαρχιακὸς ἐπόπτης κ. Κάντης, ὁ ὁποῖος προήδρευ- σε τῆς σωνέλευσης πρόσεξε τὴν ἐγγραφὴ τῶν νέων (δε- ξιοφρόνων) μελῶν καὶ ἔφερε χουν δικσίωµα ψήφου. Τότε οἱ «ἐθνικόφρονες» μαζι μὲ τὴν παλιὰ ἐπιτροπὴ ἀποχώ- ργσαν τῆς συνέλεωσης τὴν ὁποίαν καὶ ἐματαίωσαν. Ύ- στερα ἀπ᾿ αὐτὸ ἡ Συνέλευ- ση ἀναθλήθηκε ἐπ) ἀόριστο. ΠΠ Τ0 ΠΕΙΦΤΡΕΙΟ δή ΠΕΠΡΟΗ Σύμφωνα μὲ χθεσινἠ ἆνα- κοίνωση τοῦ Γραφείου Πλη- ροφοριῶν, οἱ εἰσφορὲς δια- φόρων προσώπων, ἝἜταιρει- ὢν, Συνδέσμων καὶ Ὄργα- νώσεων στὸν ἔρανο γιὰ τὴν ὀγορὰ Λεωφορέίου γιὰ τοὺς τροφίµοως τοῦ ᾿Ασύλου Λε- πρῶν, ἀνέθηκαν ὥς τὴν 1η τοῦ Μάρτη σὲ Λ. δ40.16.3. Οἱ εἰσφορὲς πρέπει νὰ οιέλλονται στὸ ὃρα Χόρεῖς Σἑλλεῦ ἢ στὸν ὃρα Συµεω- νίδη, ἐπίτιμους ταµίες γιὰ τὸ Λεώφορεῖο τῶν Λεπρῶν, στὸ ᾿Αρχιατρεῖο, Λευκωσίας. ΕΙΔΟΠΟΙΣΙΣ Τὴν 2αν Μαΐου 1949 καὶ ὥραν 3 µ.µ. θὰ πωληθοῦν διά πλειστηριασμοῦ εἰς τάς ἀποθήκας Τροφίμων τοῦ Ἐ- λεγκτοῦ Προμηθειῶν, πλη: σίον τοῦ Σιδηροδρομικοῦ Σταθμοῦ Λευκωσίας, τὰ κά- τωθι ἀντικείμενα: Κενὲς ἓύ- λινες κάσιες σάπωνος, διά- Φορες κενὲς κάσιες, κενά σι- δερένια Θθαρέλια, διάφοροι κενοὶ τενεκέδες πετρελαίου καὶ κατεστραμμένα σιδερέ- για θαρέλια. ΑΠΩΛΕΣΟΘΥΜ ᾽Απωλέσθη τὴν παρελθοῦ- σαν Δεωτέραν μετοδὺ ης ὁ- δοῦ Λήδρας καὶ τῆς ᾿Αγο- ρᾶς δερµάτινον πορτοφόλι περιέχον τέσσαρας λίρας καὶ τὰ διαθατήρια τῆς δ. ῥαΐζει Άππα καὶ τοῦ κ. θαἶσει Ἱερας της καὶ παρακαλεῖται εἑρών, ὅπως κρατήση τὰ: τέσσαρας λίρας, παραδώσῃ δὲ τὰ διαθατήρια εἰς τὸ Τμῆ- μα Διαθατηρίων τῆς ᾿Αστυ- νοµίας, ἐν Λευκωσία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μηχανη ἀκαθάρτου πε- ρελαίου µάρκας ΤΕΡΠΕΡ, Ἰ ἀλόγων εἰς ἀρίστην κα τάστασιν ἀντὶ 5125. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ Τυ- πογραφεῖον «Πρόοδος», ὁ- δὸς Λυκούργου, 9α, 9β,9Υ, Τ. Κ. 340, Λευκωσία. ἔνσταση γιά τὸ ὅτι δὲν ἔ-: { «ο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 19.--Ὅ ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τοῦ | Λονδίνου ἀσχολούμενος σήµερα μὲ τὴν ἀπεργία τῶν Ἑλ. λήνων δημοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ τερµατίσθηκε κατὰ τὸ γνωστὸν τρόπο, παραδέχεται ὅτι ὁ ἡρωϊκὸς ἀγώνας τῶν | ἀπεργῶν προκάλεσε µεγάλη σύγχυση στὸ µοναρχοφα- :σιστικὀ καθεστώς. Παράλληλα ὅμως--τονίζει ὁ Βρεττα- ενικὸς ραδιοσταθμὸς- ἡ ἀπεργία ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ ριχθεῖ φῶς στὴν ἅθλια κατάσταση τῶν δηµοσίων ὑπαλ- ήλων καὶ ν᾿ ἀποδειχθεῖ πὼς πραγµατικὰ ἡ ἀτυχής αὐτὴ τάξη εἶναι θουτηγµένη στὴ φτώχεια καὶ τὴ μιζέρια. | Στὸ μεταξὺ ἔγινε γνωστό, ὅτι ἡ ᾽Αμερικανικὴ Ἐπι- τροπὴ «Οἰκονομικῆς Φοήθειας» γιὰ τὴν Ἑλλάδα ζήτησε ἀπὸ τὴν Κυθέρνηση τῆς ᾿Αθήνας νὰ ἐλαττώσει τὸν ἀριθ- | μὸ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων κατὰ τὸ ἥμισυ, ποὺ σηµαί- [νει ἀπόλυση 35 χιλιάδων προσώπων ἀπὸ τὴν δηµόσια ῥὁ- πηρεσία. [ἱ ΜΟΙΣΟΥΛΗΛΗΟΙ ΤΗΣ ΒΡΛΚΗΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΚΜΕΡΗΗΙΗ | ΜΟΣΧΑ, 19.- Όπως µετάδωσε τὸ Πρακτορεῖο «Ἐ- Ι ΄ ς . ς { .- λεύθερη Ἑλλάδα», οἱ Μουσουλμάνοι τῶν ἐλεύθερων πε- ριοχῶν, ἔστειλαν τὸν πιὸ κάτω συγχαρητήριο ψήφισμα πρὸς τὴν Προσωρ. Δημοκρατικὴ Κυθέρνηση: «Ἡ Ἔκτε- λεστικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ τῆς “Ενώσης Μουσουλμάνων Θράκης, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἀνασχηματισμοῦ τῆς Πρ. Δημοκρα- τικῆς Κυθέρνησης τῆς Ελλάδας, στέλλει σ᾿ αὐτὴ τὸν ἀδερφικὸ καὶ συναγωνιστικὸ της Χαιρετισμὸ καὶ ὑπό- σχεται νὰ συνδράµει ᾿πιὸ ἐνεργά, μὲ ὅλες της τὶς δυνάµεις τὸν ἔνοπλο ἀγώνα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴ λαοδηµοκρατία». ΗΡΟΥΜΛΙΙΗ ΛΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΝ ΛΤΗΙΘΡΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΤΙΙΝΣ ΚΑΙ ΕΛΙΗ. ΠΟΛΙΤΕΗΙΡΗ ΛΟΝΔΙΝΟ, 19 (Ῥέουτερ).- Ἡ Ρουμανία ἀπέρριψε σήµερα τὶς κατηγορίες ποὺ διατυπώθηκαν σὲ σχετικὲς διακοινώσεις ἐκ µέρους τῆς ᾽Αγγλίας καὶ τῶν Ἑν. Πολι- τειῶν. Ὅπως εἶναι γνωστό, στὶς διακοινώσεις αὐτὲς ἡ Ρουμανία κατηγορεῖτο γιὰ παράθαση τῶν συνθηκῶν εἰ- ρήνης. Παρόμοιες διακοινώσεις εἶχαν ἀποσταλεῖ στὴν Οὐγγαρία καὶ τὴν Βουλγαρία. Ἡ Οὐγγαρία ἔχει ἤδη ἆ- παντήσει ἀπορρίπτοντας τὴν κατηγορία κι’ ἀναμένεται τώρα ἡ ἀπάντηση τῆς Βουλγαρίας. ΚΙΜΗΙΑ ΛΠΟΦΙΣΗ ΠΙΑ Ἰϱ ΜΕΙΙΙ Τη ΤΕ ΙΤΑΠΙΚΟΝ ΛΠΙΙΚΙΑΝ Γι ΛΕΊΤΚ ΣΑΞΕΣ, 19 (Ρέουτερ).- Οἱ ἐδῶ πολιτικοὶ ἱπαρατηρητὲς πιστεύουν, ὅτι, τώρα ποὺ οἱ ᾿]νδίες καὶ τὸ Πακισταν υἱοθέτησαν τὴ Ρὠσσικὴ πρόταση γιὰ ὑπαγω- γἡ τῶν τέως ᾿Ιταλικῶν ἀποικιῶν οστὴ ᾿Αφρικὴ ὑπὸ τὴν κηδεμονία τοῦ ΟΗΕ, ἡ Γεν. Συνέλευση δὲν θὰ µπορέσει νὰ καταλήξει σὲ ἀπόφαση γιὰ τὸ µέλλο τῶν ἀποικιῶν αὐτῶν κατὰ τὴν παροῦσα σύνοδο. Οἱ ἴδιοι παρατηρητὲς ἀναμένουν, ὅτι τὰ 152 ᾿Αραθικὰ καὶ Μουσουλμανικὰ κρά- τη θὰ ψηφίσουν ὑπὲρ τῶν ἀπόψεων τῆς Ρωσσίας καὶ τῶν Λαϊκῶν Δημοκρατιῶν. Ετσι θὰ ἐμποδισθεῖ ἡ ἐξασφάλι- ση τῆς ἀναγκαίας πλειοψηφίας τῶν 2)3 γιὰ ὁποιαδήπο- τε ἄλλη πρόταση. Ἡ Μ. Βρεττανία καὶ οἱ Ἔν. Πολιτεῖες ἀρχικὰ εἶχαν ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς συλλογικῆς κηδεµονίας τῶν τέως ᾿Ιτα- λικῶν ἀποικιῶν, ποὺ περιλαθαϊίνει ταὐτόχρονα τὴν ἀνά- θεση τῆς κηδεµονίας στὴν Ιταλία γιά µέρος τῶν τέως ἀποικιῶν της. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΎΥΡΕΣ, 19 (Ρέουτερ).- Σηµειώθη- καν ψὲς σοθαρὲς ταραχὲς στὴν ἐπαρχιακὴ πρωτεύουσα τῆς ᾽Αργεντινῆς Σάλτα, κατὰ τὶς ὁποῖες 4 πρόσωπα σκο” τώθηκαν καὶ 30 τραυµατίσθηκαν. οῦσε σήµερα τὴν αὐγὴ περιπολίες στὴν πιὸ πάνω περιοχή. Οἱ ταραχὲς σημειώθηκαν ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ έπαρ: χιακοῦ συντεχνιακοῦ κλάδου τῆς Σάλτα, ποὺ ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς Γεν, Συνοµοσπονοίας τῶν Ἐργατῶν ᾿Αργεν- τινῆς, γιὰ τὴν κήρυξη γενικῆς ἀπεργίας. Πενήντα ἁστυ- νομικοὶ ἑνώθηκαν μὲ τοὺς ἀπεργούς, ποὺ ἀνατίναξαν τὸ ἐργοστάσιο ἠλεκτροπαραγωγῆς και ἀπέκοψαν τὶς τη- λεφωνικὲς καὶ τηλεγραφικὲς γραμμές. Ἡ ἀπεργία εἶχε [ κληθεῖ σ᾿ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰἁ τὸ ὕψηλο ἐπίπεδο τοῦ τιµαρίθµου. ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΛΟΝΔΙΜΝΟ, 19 (Ρέουτερ).- Τὸ Βρεττανικὸ ὕπουρ- γεῖο τῶν Στρατιωτικῶν διάψευσε σήµερα ἰσχορισμοὺς, τοὺς ὁποίους διατύπωσε ὁ ἐργατικὸς ἡγέτης , Αμπάὰ Τσουχὺ, στὴ Χάϊφα, ὅτι οἱ Αγγλοι ἐσχεδίαόαν ν ἀνατι- νάξουν οἰκήματα ποὺ περιεῖχαν 20 κὺ.. τόνους ἔμπορευ- µάτων, τὰ ὁποῖα ἀνῆκαν σὲ Ἑδραίους. Ἡ ἀνατίναξη -- σύμφωνα μὲ τὸν πιὸ πάνω Αραέα ἡγέτη--θὰ γινόταν ᾱ- κριθῶς τὶς παραμονὲς τῆς ἀποχώρηοης τῶν “Αγγ ὼν ᾱ- πὸ τὴν Παλαιστίνη, δηλ. στὶς 26 τοῦ περ. ᾿Ιοωνίου. αι ρω. οκ ον νυνννννννώώνώννν σον ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΜΝΗΠΙΙ [ΠΙΝΙ ΓΙΜΝΙ Τὰ ΚΙΝΙΤΙΙ ΚΜΙΙΝΙΤΙΝ ΝΑΝΚΙΝ, 19 (Ρέουτερ).--Οἱ ἀνώτατες κυθερνητικὲς καὶ στρατιωτικὲς ᾿Αρχὲς τοῦ Βανκὶν συγκροτούσαν σή- µερα ἀλλεπάλληλες διασκέψεις στην προσπάθειά τους ν ἀποτρέψουν τὴν ἀπειλῆ τῆς μαζικῆς ἐπίθεσης τῶν πανι- σχύρων Κομμουνιστικῶν δυνάμεων µέσα στις λίγες προ: σεχεῖς ὢρες. Ὁ προσωρινὸς Πἱρόεδρος Λὶ Γὲν 6) ἀπευθύ: νει τὴν τελευταία ἔκκλησή του πρὸς τους Κομμουνιστὲς γιὰ νά παρατείνουν τὴ λήξη τῆς προθεσμίας του τελεσι- ϕ γράφου τους, ποὺ ἐκπνέει σήµερα τὰ µεσανυχτα. Στρατὸς ἐνεργοῦσε 2η σελίδα Τ0 ΚΛΘΗΚΟΤΟΥ ΛΑ0Υ Ποτὲ ἡ Κύπρος δὲν ἔχει φτάσει σὲ τέτοιο σημεῖο οἰκονομικῆς κατρακύλας καὶ ἡ δυστυχία τοῦ λαοῦ--ᾶν ἐξαιρέσει κανεὶς μιὰ φούχτα πλουτοκράτες ἐκμεταλλευ- τὲς--ποτὲ δὲν ταν μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ σηµερινή. Ἔτσι ἡ ἁλιῶς, ὅσο πάει καὶ πιὸ ξεκάθαρα, δυὸ κόσμοι δια- χωρίζουνται στὸν τόπο µας. ᾿Απὸ τὴ µιά, οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν ἐργατῶν, τῶν χωρικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐρ- γαζοµένων θιοπαλαιστῶν. Εἶναι ἡ ἀτέλειώτη στρατιὰ τῆς καταπιεζόµενης φτωχολογιᾶς. Εἶναι οἱ ἑκατοντά- δες χιλιάδες ἀφανεῖς ἤρωες τῆς δουλειᾶς, τοῦ μόχθου καὶ τοῦ ἵδρωτα, ποὺ τὰ παράγουν ὅλα γιὰ τοὺς άλλους, ποὺ κρατοῦν ὁλάκερη τὴν κοινώνία στοὺς ὤμους τους κ. ὅμως τίποτε δὲν ἀπολαμθάνουν αὐτοί, ἐξὸν ἀπὸ τὴ δυστυχία τὴ δική τους καὶ τῶν παιδιῶν τους, τὴν πεῖνα καὶ τὴ γύµνια τους, τὸν ὑποσιτισμὸ καὶ τὴν ἀρρώστεια, τὴν καταναγκαστικὴ ἀμορφωσιά καὶ τὴν ἀἁργή, μὰ στα- θερὴ πορεία τους πρὸς τὸ θάνατο. Απὸ τὴν ἄλλη, εἶναι οἱ λίγοι. Οἱ προνομιοῦχοι. Αὐτοὶ ποὺ γεννήθηκαν µέσα στὸ χρυσάφι, µεταθάλλοντας τὰ πλούτη τους σὲ µέσο ἄκοπου παρασιτισμοῦ καὶ πάρα- περα μεγαλοπλουτοκρατικῆς, ἐκμεταλλευτικῆς συσσώ- ρευσης. Αὐτοί ποὺ, χωρὶς να ἐργάζουνται καθόλου, τὰ ἀπολαμθάνουν ὅλα, μὲ τῇ δουλειὰ τῶν ἄλλων--αύτοί, ἡ φούχτα, μὲ τῇ δουλειὰ καὶ τὸν ἵδρωτα τῶν πολλῶν. Δέν χρειάζεται κόπος νὰ δεῖ κανεὶς πὼς κάτι σάπιο ὑπάρχει ἐδῶ, πὼς κάτι ἀφύσικο ὑπάρχει στὴν κοινωνία καὶ τοὺς θεσμούς τῆς. Δὲν χρειάζεται κόπος νὰ δεῖ κα- νεὶς πὼς τὰ «ἔτσι ὀρήκαμε κ᾿ έτσι θὰ περάσουμε», δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρἀ τὸ ὄπιο τῶν μεγσλοαστῶν καὶ τῶν ἐκμεταλλευτῶν, γιὰ νὰ κοιµίζουν τὶς µάζες. Αὐτοὶ εἶναι λίγοι, αὐτοὶ εἶναι μετρημένοι--μιὰ δράκα άνθρω- ποι. Φρθοῦνται πάντα τὸ ξύπνημα τῶν πολλῶν, φοθοῦν- ται τὴν ἑνότητα καὶ τὴ συσπείρωσή τους, τρέµουν τὴν ὀργάνωση καὶ τὸν ἀγῶνα τους, τρέµουν τὴ διεκδίκηση τοῦ καταπατηµένου δικαίου τους. Καὶ τὸ ὅπλο τους εἷ- ναι ν᾿ ἀποκοιμίζουν τὶς μάζες, νὰ τὶς κρατοῦν στὸ λή- θαργο, γιὰ νὰ τὶς διασποῦν εὐκολώτερα, γιὰ νὰ τὶς πα- ῥασύρουν στὸ δικό τους Όρόμο, γιὰ νὰ τὶς ἐκμεταλλεύ- ουνται ἀνενόχλητα. ἼἜτσι θρήκαμµε καὶ ἔτσι θὰ περά- σουµε!! Δηλαδή, ἐκεῖνοι πάντα μὲ τὸ χουζούρι καὶ τὸ ῥραχάτι καὶ τῇ χλιδὴ καὶ τὰ χορτασµένα στοµάχια καὶ τὶς πρισµένες κοιλιὲς καὶ τὸ χρυσάφι τους--κι ἂς δὲν δουλεύουν ποτέ, κι’ ἂς δὲν παράγουν τίποτε. Καὶ οἱ ἅλ- λοι, οἱ στρατιὲς τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν διοπαλαι- στῶν, πάντα μὲ τὴν πεῖνα καὶ τὴ γύµνια καὶ τὴν ἀρ- ρώστεια καὶ τὴν ἀπειλὴ τοῦ άγνώστου καὶ φοθεροῦ αὔ- ριο, καὶ τὴν ἀνεργία καὶ τὴ χρεωώκοπία-- κι’ ἂς δουλεύουν καθημερινά, κι ἂς μοχθοῦν, κι ἂς ἱδρώνουν κι’ ἃς πε- θαΐνουν. ἜἜτσι ὀρήκαμε, σοῦ λένε, ἔτσι θὰ περάσουμε! Κι’ ὅμως δέν εἶναι ἔτσι. Αὐτὸ εἶναι σάπιο, κι ἀφύ- σικο κι ἀντικοινωνικό. Τὸ φυσικὸ θάταν, ὅποιος δου- λεύει νὰ τρώει κι’ ὁ «μὴ ἐργαζόμενος μηδὲ ἐσθιέτω».Βὰ λείψουν τὰ παράσιτα καὶ νὰ ζήσουν οἱ ἐργαζόμενοι. Καὶ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ὑπάρχει ὁ τρόπος: Βὰ ἑνω- θοῦν ὅλοι οἱ καταπιεζόµενοι. Νάἀ συσπειρωθοῦν ὅλες οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν ἐκμεταλλευομένων ἐργατῶν, ἀγροτῶν, ὑπαλλήλων, µικρεµπόρων, διανοουμένων καὶ φτωχομµεσσίων θιοπαλαιστῶν. Βὰ πυκνώσουν ὀργανω- μένα οἱ φάλαγγες τῆς Μυπριακῆς φτωχολογιάς. Νὰ δοῦν ὅτι τὰ συμφέροντά τους, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἐπιθίῴώση τους θρίσκεται στὴν ἕνωσή τους κι’ ὄχι στὴ διάσπασἠ τους, ὅπως τὸ ποθοῦν καὶ τὸ ἐπιδιώκουν οἱ ἀντιδραστι- κοὶ ἐκμεταλλευτές. Αὐτὸ νὰ τὸ δοῦν ὅλοι. Καὶ κεϊνοι ᾱ- κόµη ποὺ ἔχουν ὥς τὰ σήµερα παρασυρθεῖ καὶ ἐνῶ εἶναι ἐργαόμενοι καὶ καταπιεζόµενοι θρέθηκαν, γιὰ τὸν ἕνα τὸν ἄλλο λόγο, ἐντελῶς ἀφύσικα, στὸ στρατόπεδο τῆς ἵδρασης. Ἡ θέση τους δὲν εἶναι ἐκεῖ. Ἡ θέση τους θρίσκεται δίπλα στὸ λαό. Ἡ θέση τους βρίσκεται στὸ στρατόπεδο τοῦ ἀγῶνα. Τὸ δικό τους συµφέρο, σὰν ἐθ᾽ γαζοµένων καὶ καταπιεζοµένων ἀνθρώπων, τοὺς ἐπιθάλ- λει νὰ δοῦν ὅτι ὁ μοναδικὸς δρόµος πραγματικῆς σω- τηρίας τους θρίσκεται στὸ ἀποφασιστικὸ πἐρασµά τους κάτω ἀπὸ τὶς σημαῖες τῆς Λαϊκῆς Ἐθνικοαπελευθερωτι- κῆς µας παράταξης καὶ στὴν πλήρη πολιτικὴ ἀπομόνω- ση τῆς μεγαλοαστικῆς ἀντίδρασης, Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει πάρει τὸ λαό µας στὸ χεῖλος τοῦ κρημνοῦ. “Ενας τρόπος ὑπάρχει γιὰ νὰ δοῦ- μεφῶς : Ἡ ηνά κ᾿ ἡ συναδέλφωση, τὸ ὀργανωμένο µόνιασμα καὶ ἡ ἐνιαιομετωπικὴ δράση, ὅλων ἐκείνων ποὺ δέχουνται σήμερα τὰ χτυπήματα τῆς κρίσης. Μπρο- στὰ τοὺς ὑπάρχει μιὰ εὐκαιρία. Εἶναι οἱ δημµοτικὲς ἐκλο- γές. Ας µεταθάλουν ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι καὶ καταπι- εζόμενοι τῶν πόλεων καὶ κωµοπόλεώων τῆς Κύπρου αὐτὴ τὴν εὐκαιρία, σὲ σταθμὸ καὶ ἀφετηρία ἑνότητας τῶν λαϊκῶν μαζῶν, συσπείρωσης τῶν δυνάμεών τους καὶ ἂς δώσουν μὲ συμπαγέστατο µέτωπο τὴν πάλη τοῦ λαοῦ ἑνάντια στὴν ἀντίδραση. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος νἀἁ δεί- ἔουν ὅτι καταδικάζουν τὴ µεγαλοαστική, πλουτοκρατι- κἡ φούχτα, ποὺ εἶναι συνυπεύθυνη γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ τοὺς µαστίδουν. Ταὐτόχρονα εἶναι καὶ ὁ µόνος τρόπος νὰ δεί- ουν, ὅτι στὸ σημεῖο ποὺ ἔφτασαν τὰ πράµατα, ἡ µόνη πρὸς τὴν ὁποία μποροῦν νὰ ἔχουν ἐμπιστοσύνη ιδ νό τοὺς Φοηθήσει νὰ ὀγοῦν ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο, εἶναι ἢ γνήσια ἡγεσία τοῦ λαοῦ, ὅπως ἐκλογικὰ τὴν ἐκφράζουν οἱ Λα- ϊκοὶ ᾿Εθνικοαπελευθερωτικοὶ Συνδυασμθι παντοῦ. τῆς Κύπρου. ἱ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «λΟΥΚΟΥΛΙ» ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ καὶ τὸ ΣΑΒΒΑΊΟΝ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ καθ᾽ ἑκάστην 3.15 μ.μ. 6.90 μ.μ. καὶ 9.15 μ.μ. Τὸ Μυστηριῶδες -- ᾽Αστυνομικὸ -- Δραματικὸ καὶ Περιπετειῶδες ἀριστουργημα. «ΜΑΤΟΩΜΕΝΟ ΒΡΟΔΟ) μὲ τοὺς ΠΤΟΝ ΚΑΣΤΑΛ, ΠΕΝΚΥ ΚΒΟΥΤΣΕΗ, ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΜΑΙ Τ κ. ἄ, ή ης. ο Ἐργάτες, ἀγρότες καὶ ἐργαζόμενοι τῆς Λαϊκῆς Παράταξης Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: 1. Λ.Ο.Ε.Λ. 2. ΤΑΚΗ ΠΑΤΙΚΗ 3. Μ. ΛΑΡΤΙΔΗ (Σαπούνι «Μαρίνα»). 4, ΛΑ΄ΙΚΟΥ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ 5. ΓΑΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ἃ ΑΓΕΛΑΔΑ, εἶναι ζήτημα τιμῆς καὶ καθήκοντος. Τὸ Κεντρικὸ Οἰκονομικὸ Συμθούλιο (Κ.Ο.Σ.) τοῦ Λαϊκοῦ Κινήματος. Ἐργάτες, .. Ἐργαζόμενοι, “ΠΡΟΣΟΧΗ! --Θέλετε ὡραῖο, στερεό καὶ φθηνὸ παπούτσι -Περᾶστε ἀπὸ τὰ πρατήρια τοῦ «ΛΑ΄Ι ΚΟΥ ΦφΦφΦφφφφφφφφφςφ2ΦφθΦφφφφφφ»Φφφθφφφ) Φ ο] ἰ ποψεις φφφφφφφφφῷ ΚΡΙΣΕΙΣ καὶ Α «ΝΕΟΣ ΔΙΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» Φθθθφφφφθθφθφθθθφ ΦκΦ. | Μαῦρο στὸν παλαιοκομματισμὸ | ΜΠΙΣ ΤΟΤΕ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΦΡΑ Λευκωσία, 20 τοῦ Απρίλη 19245 ι, Τὸ ἀγροτικὸ ζήτημα ΓΙΑ Ν΄ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ 0ἱ ΜΑΥΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ο ΙΔΙΟΣ ΛΑΟΣ Ὁμόφωνα, οἱ χθεσινὲς φυλ-: Τὸ 1946, ὁ λαὸς τῆς Λευ- λάδες τοῦ παλαιοκοµµατι-! κωσίας ἔγραψε μιά ἀπὸ τὶς σμοῦ καὶ τῆς πολιτικῆς ἆπο- λαμπρότερες σελίδες τῶν ᾱ- σύνθεσης, ἀνοίγουν πυρὰ| γώνων του. Οἱ λαϊκὲς μάζες | καὶ μὲ τὶς δυὀ κάννες, γιὰ! συσπειρώθηκαν καὶ ξερρί να κτυπήσουν τὰ ὄυνρημα ζωσαν τὸ δερθικὸ πολιτικὀ, τῆς ἑνότητας καὶ τῆς συμφι-͵ καρκίνωμα, καὶ ταὐτόχρο- δεξιοφροσύνη διαλέγει αὐτὸ, ροντά του, αὐτομολώντας τὸ στόχο. Ἡ ἑνότητα καὶ ἡ/! πρὸς τὸ στρατόπεδο τῆς ξε- συμφιλίωση τοῦ λαοῦ εἶναι. νοκρατίας καὶ ἀποδεχόμενοι λίὠσης το λαοῦ. Τώρα, δέν να ἔδωσαν τὴν ἀπάντηση ποὺ! εἶναι δύσκολο γιὰ τὸν κα: ἔπρεπε σὲ ὅσους ἐγκατέλει- θένα ν᾿ ἀντιληφθεῖ, γιατὶ ἡ΄ ψαν καὶ πρόδωσαν τὰ συμφέ- ὁ πρῶτος κι ὁ κυριώτερος ἐχθρὸς τῆς µεγαλομπουρ- ζουαζίας, “Οταν ἔχουν τὸ λαὸ µπροστά τους ἑνωμένο καὶ συμφιλιωμένο, τοὺς πιά- νει ἴλιγγος καὶ τοὺς περι- λούει κρύος ἱδρώτας. Μπρο- οτά στὴ συσπείρωση τῶν μαζῶν, ἡ δεξιοφροσύνη κυ- ριεύεται ἀπὸ ἀπελπισίαν και τὶς κουρτουνιές τοῦ Γύ αὐτὸ ξεσπᾶ λυσσασµένα ἐνάντια σ᾿ αὐτὸ τὸ σύνθημα. ᾿Ακριθῶς γιατὶ ὁ παλαιρκοµ µατισμὀς προσπαθεῖ νἁ ζή- οει, στηριγµένος µόνο πάνω στὴ διάσπαση τῶν λαϊκῶν Συνάµεων. Μά ἦταν καιρὸς καὶ πέρασε. Φτάνει µόνο τὸ γεγονὸς, ὅτι ἀπέναντι στὴ λαϊκὴ παράταξη, ἀποπειρᾶ- ται σήµερα νὰ σηκώσει κε: φάλι ἐκμεταλλευτικὴ µε- γαλοσχημοσύνη τοῦ τόπου. Αὐτὸ καὶ µόνο εἶναι ἀρκετό, γιὰ νὰ συσπειρώσει τὸ λαό, γιὰ νὰ τὸν κάµει νὰ ἑνωθεῖ σ᾿ ἕνα ἁδιάσπαστο µέτωπο, μὲ μιά καὶ µόνο θέληση καὶ ἀποφασιστικότητα:. Γά σα: ἀπόγνωση, ποὺ τῆς θυμίδει! 1946. | τά παράσημο τῶν πολυτίµων | εροκρατία ὁ-, να ἳ | καὶ καταπιεζοµένων, Γπρὸς τὴν []αλμ 'πηρεσιώῶν. Τὸ π Ἴναι φυσικὸ καὶ αὐτονόητο. ὍὉ λαὸς τῆς Λευκωσίας ποὺ Γπὸ πῆρε ἀπόφαση καὶ ἔπρα .ξε ὑπέροχα τὸ καθῆκο του τὴν περασμένη τριετία, 6ρί- σκεται καὶ πάλι ἐδῶ. Μαῦ- ρακατω εἷ- ρο τότε στὸ Δέρθη, μαῦροι καὶ σήµερα. Ὁ λαὸς δέν ἆλ-ι λάζει εὔκολα ἀποφάσεις, ὅ- πως ἐν τῇ ἀκαταμετρήτῳ µα στεύει ὁ κωπριακὸς ἐκμεταλ- λευτικὸς παλαιοκοµµατι- σµός, Ὁ λαὸς ἀποφασίζει καὶ ἐμμένει σταθερὰ καὶ ἆ- κλόνητα, Καὶ ἡ ἀπόφασή του ἦταν καὶ εἶναι μιὰ καὶ µόνη: ΄Ο Δέρθης καὶ ἡ παρέα του δέν ϐ) ἀξιωθοῦν ποτὲ πιὰ νἀ ξοῦν τὸ Δημαρχεῖο. Ποτέ! ὍὉ λαὸς τοὺς τὸ ἀπόδειξε τὸ 1946. Ὁ ᾖἴδιος λαὸς θά τοὺς τὸ ἀποδείξει καὶ τὸ 1949. κ ΑΥΤΟΙ ΑΞΙΟΩΣΑΝ Ἡ ἐφημερίδα τῶν ᾿Αθηνῶν : στὸ χέρι, νὰ μιλήσουν, ὅ- χα νὰ µιλά ὁ ἐργάτης, μὲ ταιοδοξίᾳ του, θέλει νὰ πι- | καὶ παύλα ἀπὸ τὸ 1946 καὶ ' μουνισμὸ τους καὶ ἂς συστή ας ]δώσει καὶ τὸ τελευτᾳαῖο κτύ- πὼς οἱ ἐθνικοὶ ἀγῶνες δὲν ρώσει τὰ µαῦρα πολιτικἀ κοράκια ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸ στίθο, καὶ νὰ δώσει τὴ νίκη στὸ Λαϊκὸ Ἔθνικοαπελευθε- «Οἱ «ἐθνικόφρονες» τῆς ρωτικὸ Ζυνδυασμό, ποὺ ἐκ-! Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδας φράζει τὰ πιὸ Ὑνήσια ἴδα-͵ μὲ κρυφἠ ἱκανοποίηση πα- γικἀἁ τῆς Κύπρου καὶ τὴν, ρακολουθοῦν τὶς «ἀντικομ- ἰδέα τῆς πάλης γιὰ τὰ συµ- μουνιστικὲς» ἐκδηλώσεις τῆς φέροντα τῆς Φφτῳχολογιᾶς ὑπηρεσιακῆς ἀγγλικῆς διοί- τοῦ τόπου µας. ἔκησης τῆς Κύπρου, ὅπως τὴν α ᾽ἀπαγόρευση τοῦ «Δημοκρά- Γτη» γιὰ τρεῖς μῆνες, τὴ Φυ- Γλάκιση τοῦ δημάρχου Λεµε- ΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ [σοῦ Π. Σέρδα, καθὼς καὶ Ὅσο καιρὸ κράτησε ἡ, τὴν ἀπαγόρευση στὸν Σέρ- Παλμεροκρατία, ἄλλο τόσο ͵ όα νά θέσει ὑποψηφιότητα καιρὸ κρατοῦσε καὶ ἡ Δερ- στὶς Δημοτικὲς ἐκλογές. “Ἡ ξοκρατία στὸ Δημαρχεῖο τῆς | ἱκανοποϊησή τους εἶναι ὃι- Λευκωσίας. Μὰ δρός ὁ και- καιολογηµένη, ἄλλωστε, ᾱ- ρός, ποὺ ἀντὶ τοῦ Πάλμερ, µπόρεσε νὰ μιλήσει ὁ λαός Ιτικομμουνιστικοὺς διωγμούς καὶ ἔπιασε τοὺς Δέρφηδες. τοὺς ὁποίους, ἐξ ἄλλου, συ- καὶ τοὺς. ξεκούμπισε ἀπὸ τὸ νοδεύουν Ἀνάλογες πρωὠτο- Δημαρχεῖο τῆςπρωτεύουσας.: θουλίες τῆς ἐθναρχίας. Οἱ λαϊκὲς µάζες, μὲ τὸ ὑπέ- Όμως, ἂν οἱ «ἐθνικόφρο- ΡΟχΧο Σεσἠκωµμά τους στὰ γες» εἶναι εἰλικρινεῖς πατρι- «Μάχη», μὲ τὸν τίτλο «Κυ- πριακά», γράφει τὰ πιὸ κά- τω ἐκπλήρωσαν τὸ καθῆκο τους ᾿ἀνησυχοῦν ἀπὸ τὶς άντικομ- πρὸς τὴν Κύπρο. Ἔδαλαν, μουνιστικὲς αὐτὲς ἐκδηλώ- τελείαν καὶ παύλα καὶ κή-ισεις τῶν Αγγλων. Ἡ διά- δεψαν μὲ ἐκλογικὰ κόλλυ- θα τὴ Δερδθοκρατία. Μὰ ἡ [λήνων προσκόπων τῆς Λε- μωροφιλοδοξία τῆς περ» μεσοῦ εἶναι μιὰ ἔνδειξη, φροσύνης θέλει νὰ πιστεύει! πὼς ἡ δίωξη στρέφεται ἴσα στὶς νεκραναστάσεις. Γι’ αὖ- | ἐνάντια σὲ ὅσους ὑποστηρί- τὸ καὶ προσπαθεῖ πάλι, ἴσως| ζουν τὴν ἕνωση κι εἶναι! μπορέσει νἁ σηκώσει καὶ τὴν μᾶλλον ἐθνικὴ παρά ἴδεολο- τελευταία Λερναία κεφαλή: γική. Ας ἐγκαταλείψουν, της. Ας τὸ κάµει. Ας δοκι- λοιπόν, οἱ εἰλικρινεῖς ἐθνι- µάσει. Ὁ λαὸς ἔδαλε τελεία! κόφρονες τὸν στεῖρο ἀντικομ τὴν ἔδαλε ἀπὸ τότε ὁριστι-΄σουν στὴν ἐθναρχία νὰ μὴ κῶ καὶ ἀμετάκλητα. Ὅ,τι ᾿Σιχάζει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἔχει νὰ κάµει τώρα εἶναι νὰ ! τῆς Κύπρου. Ας θυμηθοῦν| πηµα, σὲ ὅσους ἔδειξαν πὼς γίνονται μὲ τὸν λαὸ διχα- δὲν κατἀλαόαν τὸ µάθηµα | σµένο. ᾿Απὸ τὸν διχασμὸ δὲν ποὺ πῆραν. Γιὰ νὰ κάτσουν͵, πρὀκειται νὰ ὠφεληθεῖ πα- ἥσυχοι μιά καὶ γιὰ πάντα, | ρὰ µόνο ὁ ξένος κυρίαρχος». Γ ΝΗΝΑΤΟΓΡΑΘΟΣ ΠΛΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΡΟΗ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ὅρα 6.30 καὶ 9.15 μ.μ. μιὰἁ ὥραία ρωμαντικὴ ταινία «ΚΑΠΟΙΟΣ Να ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ) ᾿ΜΑΜΠΕΛ ΠΑΙΗΤΣ, ΤΖΩΝ ΚΡΑΒΕΝΣ καὶ ΤΠΤΟΡΟΘΥ ΗΤΟΡΡΙΣ Αγία Πέµπτην «καὶ Μεγάλη Παρασκευή ὁ κινηµα- τογράφος µας δὲν θά λειτουργεῖ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ὥρα 3, 6.30 καὶ 9.15 μ.μ. ἕνα χαρούμενο ἔργο (ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ» ΜΑΡΙΛΥΝ ΧΕΑΡ,ΠΙΛ ΣΙΡΛΕΎΥ’ ὰ ΛΟΥΛΟΥΜΠΕΛ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ἀρχίζει πανηγυρι- κῶς ἡ προδολἠ τοῦ µνηµειώδους ἀνθρωπιστικοῦ µεγαλουργήματος τοῦ ΟΝΤΟΣ ΤΟΑΣΤΟ:Ι’ ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» Ἑρμηνευταὶ: ΦΡΕΒΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ. Σκηνοθεσία ΡΟΥΜΠΕΝ ΜΑΜΟΥΛΙΑΜΝ. ΛΑΙΚΟ [ΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΗΝ 101 ΒΑΡΩΣΙΑ Εἰδοποιοῦμε κάθε ἐνδιαφερόμενο πὼς τὸ Γραφεῖρ µας διαθέτει αὐτοκίνητα φορτηγἁ γιὰ ππλορὸ ἐμπορευμάτων καὶ ἄλλων ὑλικῶν, σὲ οἰονδήποτε καὶ ἀπὸ ὁποιονδήποτε µέρος τῆς νή- σου, ὡς καὶ ἐπιθατικὰ μεγάλα αὐτοκίνητα γιὰ ἐκδρομὲς καὶ ἄλλα ταξείδια. ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ |! ᾿Αναλαμθάνουμε ἐργολαθικῶς τὴν προµή- θειαν ὅλων τῶν ὑλικῶν οἰκοδομῆς σὲ τιμὲς πολὺ λογικὲς καὶ μὲ συµφέροντες γιά σάς ὄρους, ᾿Αποτείνεσθε ΛΑ’ΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ, ὁδὸς Λεωνίδα (ἔναντι Ξενοδοχείου«'Οθέλλος», τηλ. 101 .. 9” ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ». --Θὰ βρῆτε τὰ πιὸ ὄμορφα, τὰ πιὸ μοντέρνα σχέ- δια ποὺ ἱκανοποιοῦν καὶ τὰ πιὸ ἀπαιτητικά γοῦ- στα. -- Συμμετέχουν σ᾿ αὐτὰ ἔμπειροι καὶ ἀνεγνωρισμέ- νοι τεχνίτες καταστηµατάρχες τῆς Λευκωσίας. --Τιμὲς καθωμισµένες καὶ κτωπηµένες πάνω στὸ κάθε παπούτσι. -Ἡ προσπάθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ εἶναι: Διαρ- κῶς καλύτερο, ἐπιμελέστερο, στερεότερο καὶ φθηνότερα παπούτσι γιὰ τὸ λαό ΠΡΑΤΗΡΙΑ: 1) Ὁδὸς Χρυσοχόων ὅ5. Κυρ. Κκάλλης (πλησίον Δημοτικῆς ᾿Αγορᾶς). , 2) Ὁδὸς Φανερωμένης 46. Κυρ. [εροδιακόνου (δίπλα Γραφείων Ηλεκτρικῆς Ἑταιρείας). ΕΡΓΑΤΕΣΙΙ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ μι Ετσι µίλησαν ὅλοι στὰ φοῦ αὐτοὶ ἀξίώσαν τοὺς ἁν-! 1946, τὸ πῆραν ἀπόφαση καὶ Γῶτες, θὰ πρέπει μᾶλλον νὰ! λυση τῆς ὁμάδας τῶν ἝἙλ-] ἡ Ἐμεῖς τὰ παίρνουμε ἆ- Ὅλα στὸν τάφο. Καὶ νε- πλὰ. Ὅπως ἀκριόῶς τὰ κροθάφτης:ο ΛΑΟΣ! Σύσ- παίρνει καὶ ὁ ἁπλος ἀν- σωµος, µε μιὰ φωνή, μὲ μιὰ θρώπος τοῦ λαοῦ. Ὁ ἐργά- θέληση, μὲ μιὰ ψυχή. Κι ὅ- της κι’ ὁ µεσαῖος διοπαλαι σοι ἀκόμα δὲν εἶχαν τὸ δι- στὴς, ὁ µικρέµπορος κι’ ὁ καίωµα νὰ ψηφίσουν, κι’ μικροὐπάλληλος, ὁ κάθε. αὐτοὶ λαὸς ταν. Ψήφιζαν ἐργαζόμενος, ποὺ ἀγαπά κι᾿ αὐτοί. Συγκεντρωμένοι τὸν τόπο του, ποὺ ἔνοιωσε ὄἔξω ἀπὸ τὲς κάλπες. Πὲ τὰ κατάθαθα τὸν πόνο καὶ τὴ ο χωνιά καὶ τὰ συνθήµατά δυστυχία, ἂν ὄχι τὴν πεῖνα τους. Μὲ τὴ φωνή τους ποὺ καὶ τὸ ξεσπίτωµα καὶ τὴ τὰ σκέπαζε ὅλα : ΜΑΥΡΟ Χρεωκοπία καὶ τὴν ἐξαθλί- ΣΤΟ ΔΕΡΒΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑ- ωση. Εἶναι ὅλοι αὐτοί, οἱ ΡΕΑ ΤΟΥ. ΄Ἠταν ἀπαίτη- χιλιάδων τῶν ἁπλῶν ἀνθρώ πῶν τῆς Λευκωσίας. οἱ χι- λιάδες τῶν ἐργαζομένων ποὺ ζητώντας μιὰ ἀλλανγή, ἀπο- φάσισαν στὰ 1946, νὰ κά- µουν στροφή, καὶ παίρνον- τας τὸ ἐκλογικὸ μαστίγιο ση ὅλου τού λαοῦ. Όλης τῆς Κύπρου. Βὰ ξεκουμπι- στεῖ ὁ ὀραχνάς. Ἐ ἀναπνεύ σει ἡ Λευκωσία--ὸ πνεύµο: ἵνας τοῦ τόπου. Νὰ μιμηθεῖ καὶ ἡ πρωτεύουσα τὶς ἆλ- λες πόλεις, νὰ στηθεῖ καὶ δῶπερήφανηἡ λαϊκή δη- ροτικὴ ἔπαλξη. Μαὶ ἔγινε ἀκριθῶς ὅπως τὸ ἤ- 0ελε ὁ λαός. Ωχι ὅπως τὸ ἤθελε ἡ ἀντιδραστικὴ, ἄν- τιλαϊκὴ, ἐκμετολλευτική, φιλοκυθερνητικὴ Κεκκοπεκ- κοπεσποσύνη.... εεει Τώρα, ὁ ἀγώνας ξα- ναρχίζει καὶ πάλι. Οἱ Λευ- κωσιάτες δὲν ξέχασαν τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτέλεσαν πρὶν τρία χρόνια, Οἱ ἴδιοι καὶ πολὺ περισσότεροι ἄνθρω- ποι, παίρνουν ξανὰ τὴ θέ- ση τους, Μαῦρο τότες, μαῦ- ρο καὶ σήµερα. ᾽Απέναντι στὸ λαὸ προσπαθεῖ νὰ ση- κωθεῖ μὲ σπασμένα δεκα- γίκια καὶ πάλι ὁ Δέρθης. Ἐεκούμπισμα τότες, ἔε- κούμπισμα καὶ σήµερα. Δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος. Οὔ- τε ἄλλη τώχη γι αὐτοὺς πως ξέρει νὰ µιλό ἕνας ὁα- σανισμένος λαός. ο ὡς ξέρει νὰ µιλά ἤ φτωχολο- γιά. Ὅπως ξέρει ἐσώνμι- τὸ μεροκάματο πείνας,πρὸς τοὺς ἐκμεταλλευτές του. : Ὅπως ξέρει νὰ μιλά ὁ ἆ- νεργος μὲ τὸ θάνατο φωλια Γσμένο στὸ σπίτι του, πρὸς Ιὅσους τὸν πέταξαν στὸ δρό- Γμο. Ὅπως ξέρει νὰ μιλᾶ ὁ ἐπάλληλος, ποὺ τὰ χρόνια τῆς δουλειάς του εἶναι κάτι ἱπαραπάνω ἀπὸ ἀνάλογα μὲ ἵτὴν ἀνιοῦσα δυστυχία τοι) (καὶ τὰ αὐξημένα χρέη ποὺ στιθάζουνται στῆ ράχη του. | Ὅπως μίλησαν οἱ ἁπολυ- .μένοι ἢ ἐκεῖνοι ποὺ νοιώ- (θουν καθημερινὰ τὸ φάσμα Γτῆς ἀπόλυσης νὰ τοὺς ἆᾱ- Ιπειλεῖ, ἐπειδή, κρατώντας «ψηλά τὴν ἀξιοπρέπειά τους, εδὲν ἔσκυψαν σὰν ὑποζύγια, (ξὲν δέχτηκαν τὸν ἐκθιασμὸ Γκαὶ δὲν ἔδωκαν ὄρκο πί- στης στὸν Κεκκοπαλαιοκοῃ- .ματισμὸ καὶ τὴν πολιτικη Γσαπίλα τοῦ τόπου. στὴν κάλπη, σαν συνειδητά, μὲ Φφανατι- 1946. πως ξέρει νὰ μιλά ενας Φασανισμένος λαὀὸς. : . πι ΊΟι.. Μπροστὰ στὴν κάλπη, στε- παλλάξουν τὴν πρωτεύου κόταν ὁ ἐργάτης, μὲ σφι- χτὸ τὸ γρόνθο. Σταθεράἀ. ! ᾿Αποφασιστικά. Καὶ νὰ ζε: Μαῦρο στὸ Δέρθη. ᾿Λ-! Ὠ ͵ . ψέξαινε κι ὁ μικρομεσαῖος. τιδερθικοῦ μετώπου. Τὸ χέ διοπαλαιστῆς, ὁ μικροκα-. θᾳθειὰ στὴν κάλπη, ἀνελέ- ταστηµατάρχης, ὁ σιωφὲρ,' ὁ ὑπάλληλος, ὁ µικρέµπο- ρας. Μαὶ δίκαζαν κι’ αὖ- τοί: Μαῦρο. Καὶ πάλι μαῦ- ρο. Πάντα μαῦρο, στὸ Δέρ- 6η. Καὶ μαξδὶ μὲ τὸ Δέρόη εκδοθεῖ ἀκόμη μιὰ φορά, πιὸ µεγαλειώδης και ἆπο- φασιστική, ἡ λαϊκὴ ἐτυμη” :γορία Μαῦρο στὸ Δέρθη. . τ Μα Πίκη στὸ λαό. Πιὸ σαρω- µμαυριξόταν καὶ ἡ Κεκκο-᾿ τικὴ ἤττα στὸν παλαιοκοµ- σύνη. Καὶ ἡ µεγαλοαστικῇ µατισµό. Πιὸ ὁλοκληρωμέ- ἐκμετάλλευση. Καὶ ἡ Παλ-, ος οι ποσοτικὰ οι ο. µεροκρατία. Καὶ τὰ παρό-! ἃς ως η . σηµα. Καὶ τὰ φράκα. Καὶ Ότ'Κά. θρίαµόος τῆς Λαἴ- τὰ τζάκια. Κ᾿ οἱ µεγαλοσχη κῆς ᾿Εθνικοαπελευθερωτι- μοσύνες. Ὅλα στὸ μαῦρο.| κῆς µας Παράταξης. 3 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Τὸ πιὸ µεγάλο καὶ ἔξοχο δημιούργημα τῆς ὀθόνης «Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» Τοῦ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΛΣΤΟΤΊ’ ποὺ οἱ αἰῶνες θὰ σεθασθοῦν καὶ ὁ κόσμος θὰ µιλα πάντα μὲ θαυμασμό. Τὸ ἔργο ποὺ χαράσσει βα- θειὲς γραμμὲς στὴν ψυχἠ κάθε ἀνθρώπου μὲ τὴν πλατειὰ κοινωνικἡὴ σύλληψή του. Ἡ προθολή του ἀρχίζει τὴν ΕΚΥΡΙΑΜΗΝ τοῦ ΠΑΣΧΑ καὶ θὰ συνεχισθῃ µέχρι καὶ τῆς Πέμπτης σὲ 4 παραστάσεις καθημερινῶς, ν :θετήσουν τὶς ὑποσχέσεις τους ποὺ δοκίμασαν μιὰ καὶ κα- λὰ τὸ λαϊκὸ μαστίγιο. Ἔ- κλογικὸς θούρδουλας τότε ἐκλογικὸς Εούὐρδουλαςστὴν κάλπη κοὶ σήµερα. Όσοι ἐμαύρισαν τότες τὸ Δέρόη, τὸ μαύρι- σμὸ, μὲ πίστη στὸ λαὸ καὶ τὶς δυνάµεις του, γιὰ ν΄ ᾱ- σα ἀπὸ κάτι ποὺ τὴ θάραινε γιὰ χρόνια σὰ ἀραχνᾶς. Τὸ εἴδιο θὰ κάµουν καὶ φέτος. Ὅλοι οἱ ψηφοφόροι τοῦ ἀν- ϱ' τοῦ λαοῦ θὰ χωθεῖ ξανὰ ητα κοὶ τ'μώρητικά, γιὰ νὰ | 5 Γ. Εἶναι γεγονὸς πὠς πίσω :ἀπὸ ὁρισμένους πανομοιοτυ: ἵπους τίτλους ἢ ταπέλλες, κρύθεται πολλὲς φορὲς ἐντε- τλῶς διαφορετικὸ περιεχόµε- α ὁρισμένων συμφωνιῶν ἢ δμηρς εων, ἐξηγεῖται ἀνά- (ἐνδιαφερομένων. Τὸ µέσο αὖ- τό, χρησιμοποιεῖται συνήθως ' ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι θέ- 'λουν νὰ ξεγελάσουν ἢ νὰ ἆ- { νὰ παραπλανήσουν ὁρισμέ, .να ἄτομα. | Γι Γιὰ παράδειγµα, ἐθνικὸ “καθῆκο, σύµφωνα μὲ τὴν ἀν-' ετίληψη τῆς λαϊκῆς παράτα- | ξης, θεωρεῖται ὁ σωστηµατι-ι͵ κὸς κι ἀδιάκοπος ἀγώναςι Κυπριακοῦ λαοῦ ποὺ, (τοῦ θἄχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ᾿ ἐθνική του ἀποκατάσταση. Καὶ πιστεύει σὰν τέτοιο τὸν «ἐθνικὸ ἀγῶνα ἡ λαϊκὴ πα- ἑράταξη γιατὶ γιὰ νὰ ἐφαρμο ιατεῖ τὸ κοινωνικό της πρὀ- [γραμμα, ποὺ εἶναι ἡ λαϊκἡ ᾿ἄνοδος καὶ εὐτυχία. εν ᾱ- ᾿νάγκη νὰ λευτερωθεῖ πρῶτα ἐθνικά. Ἐθνικὸ καθῆκο στὴν ἀντίληψη τῆς ἁστικοτσιφλι- κάδικης παράταξης, ἀπὸ τὴν ἄλλη, θεωρεῖται ἡ ἐκφώνηση 'μερικῶν «ζήτω ἡ Ενώση».] χρησιμοποιώντας ὅλες τίς! εὐκαιρίες ποὺ προκαλοῦν αὖ-! τὴ τὴν... «πατριωτική» ἔξαρ:. ση. Ετσι ἀντιλαμθάνεται ἡ «δεξιά τὸ ἐθνικὸ καθῆκο τοῦ | κυπριακοῦ λαοῦ, γιατὶ τὸ ᾽ κοινωνικό της πρόγραμμα.! ᾽ἀντιμετωπίζει κανένα κίν»υ- λωση τοῦ τόπου µας. Τὴν ἴδια ἀντίθεση, καὶ πιὸ ἐμφαντικὴ ἀκόμη, συναντοῦ- διακηρύξεων καὶ τοῦ περιε- χοµένου των. Ἡ σημερινὴ «ἐργατικὴ» κωθέρνηση ἀντιλαμθανομένη τὴν ἁἆκα- στεφανωµένου σοσιαλισμοῦ, ποὺ ἀποκτήθηκε στὰ πεδία τῶν ἡρωϊκῶν μαχῶν γιὰ τὸ τσάκκισµα τοῦ φασισμοῦ, δι- ακήρυξε ἕνα πρόγραμμα, πού, στὴν ἐφαρμογή του, θὰ σήμαινε ἀνοικοδόμηση τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ἕνα πρόγρα μα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ περί- μενε κανεὶς πλήρη καὶ οὖσι- αστικἡ παραχώρηση τοῦ δι- καιώµατος αὐτοδιάθεσης στοὺς ὑπόδουλους λαούς, ᾿Αὐτὸ τὸ πρόγραµµα τῆς «ἐρ- Γγατικῆς» κυθέρνησης τῆς Μ. ΓΒρεττανίας αὔξανε τὶς ἐλπί- ἵδες τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, υπὼς οἱ διακηρύξεις γιὰ «ἐ- «λευθερία τῶν μικρῶν λαῶν» θἄπερναν οὐσιαστικὸ περιε- Γθεαματα ο Σπ] Λευκωσία «Παπαδόπουλος». Κάποιος νὰ μὲ θυμᾶται. «Λουκούδι». Ματωμένο ρόδο. «Παλλάς». Ἡ Μαντόννα τῶν βράχων. ὁ-ο-..-.9--4-ο--.δ-. ἳ ς : -. ᾱ «λογα μὲ τὰ συμφέροντα των 1 { ἱ «πολεμήσει. ιχώρα µας Ὁ λαός ζητεί ἄ-, Γπλὰ τὴν ἐθνική του ρα . ι | σύµφωνα τοὺς! νο ογκεκρηημενι τα παει. ἐς οποῦς ποὺ ν κάλεσαν νὰ Ἡ Κυθέρνη ντὶ νὰ ἱκανοποιήσει τὴ Γκαιη αὐτὴ ἀπαίτηση τοῦ λα” [οὔ μας, σύµφωνα μὲ τὶς ὁ-. ποσχέσεις της, τοῦ ἀφαιρεὶ σιµσποίηση τοῦ ἑυλά πριο η, καὶ |χρόνια, Γι) ζει δεκαπλάσια ἀπὸ τὴν . ποιοτικἡ κατὠωτερό ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Χρ. ΠΕΤΑ ροτρου :σὰν µέσου καλλιδργείας ποὺ «χρησιμοποιόταν ἀπὸ τὸν κύ- πρὶν 4.000 ὅμως, τ' ἀροτρί- ασμα, κατὰ τοὺς µετριώτε- ρους ὑπολογισμοὺς, κοστί- καλ- λιέργεια τοῦ τρακτέρ. Αὐτὸ σηµαίνει πώς, ἐχτὸς ἀπὸ τὴν τα τοῦ ἀροτριάσματος, ἀνεθάζουν- ποὺ εἶναι ἡ καταπίεση καὶ ἐκμετάλλευση τοῦ λαοῦ, δὲν νο ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ὑποξού- µε μεταξὺ τῶν κυθερνητικῶν τῆς ᾽Αγγλίας, ὅταν ζητοῦσε τὴν ψῆφο τοῦ βρεττανικοῦ λαοῦ, ' τάθλητη ἐπιρροὴ τοῦ δαφνο-᾿' χόµενο. Τί πραχτικὀ, ὅμως, | βγαίνει ἀπὸ τὶς διακηρύξεις µα οἱ ὑπουργικοὶ σύµόουλοι ἀγώνα γιὰ τὴ σωτηρία τῆς αὐτές, τοὐλάχιστο γιὰ τὴ νὰ δικαιολογήσουν τὴ χρη- : τάξης τους. Ικάθε δικαίωµα πολιτικῆς ἐκ- δήλωσης, φυλακίζει τὴν ἡγε- σία τοῦ λαοῦ, γιατὶ ἡ δρά- ση τους Ίρθε σὲ σύγκρουση μὲ ἀνελεύθερους νόµους καὶ διατάγματα ποὺ µονάχα σὲ ἀντιδημοκρατικὰ καθεστῶτα ποροῦν νὰ συναντηθοῦν. ἰ Μὲ σκοπὸ ν΄ ἀποσπάσουν τὴν προσοχἡ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ἑ- θνική του λευτεριά, ἄρχισαν νὰ λιθανίζουν «δεκάχρονα σχέδια ἀποικιακῆς ἀνάπτυ- ἕης» καὶ «εὐημερίας». Ὁ λα- ὃς ὅμως δὲν τρώει κουτόχορ- το, οὔτε ξεχνᾶ τὴ συωμπερι- φορὰ τῶν καταχτητῶν του ἀπέναντι οτὶς ὑποσχέσεις τους. Πίσω ἀπὸ τὶς µεγαλό- πνοες ἐξαγνελίες. διακβένει νὰ, σφυρηλατοῦνται οἱ ἁλιυ- σίδες τῆς σκλαθδιάς του. Βλέπει πολὺ διαφορετικά πράµατα νά ἑτοιμάζοῦνται γιὰ νὰ σερθιριστοῦν στὸ λαό, ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ τάσσει τὸ «σχέδιο». Τρία χρόνια λει: τουργίας τοῦ σχεδίου, κι᾿ ἀν- τὶ τῆς βελτίώσης τῆς γατά- στασης, ὁδηγεῖται ἡ ἄγρο- τική, καὶ γενικά, ἡ οἴκονο- µία τοῦ τόπου, μπροστὰ σ’ ἕνα ἀπροσπέλαστο ὀγκόλιθο προθληµάτων, ποὺ ὁδηγοῦν Ιτὸ λαὸ καὶ τὴν οἰκονομία του σὲ μιὰ κρίση πιὸ µεγάλη -σὲ καταστροφὴ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ 32-36. ᾽Απέτυχε τὸ οχέ- διο, ὅπως προθλέψαμε, ν᾿ ἀγγίξει στὴ βάση του τὸ ᾱ- γροτικὸ πρόθληµα. ᾽Απότυχε ἀκόμη νὰ ἀμυνθεῖ ἐνάντια στὰ κτυπήματα τῆς µεταπο- λεμικῆς κρίσης, ποὺ καταφέ- ρουνται θανάσιμα ἑνάντια στὴν ἀγροτικὴ καὶ βιοµηχα- νική µας οἰκονομία. ὍὉ ἀντιπρόσωπος τοῦ «Ν. Δημοκράτη», ποὺ παρακά- θησε στὴ δημοσιο) ραφικὴ συνδιάσκεψη ὅπου μίλησαν» οἱ σύμδουλοι τοῦ ὑπουργοῦ «τῶν ἀποικιῶν πάνω στὰ ἆ- γροτικὰἁ προθλήµατα, κα- ἐπώρθωσε νὰ μετατρέψει τὴν ἕδρα τῶν ὑψηλῶν ἀπεσταλ- ᾿µένων, σὲ κατὰ τῆς ξενοκρατίας, ποὺ Σὲν μπόρεσε ν᾿ ἀπολογηθεῖ Γγιὰ τὶς εὐθύνες ποὺ τὴ 6α- ρύνουν, σχετικἁὰ μὲ τὰ τερά- .στια προθλήµατα ποὺ ἀντι- µετωπίζει ἡ ἀγροτική µας παραγωγή. ᾿Απόφυγαν, γιὰ παράδειγ- ΠΕΡΟΣΟΧΗΙ | Τὰ παπούτσια σας στὸν ΙΑΛΙΚΟΝ ΣΥΠΕΤΒΙΡΙΣΗΟ0Η ΚΛΊΝΕΕΥΕΣ ἩΠΟΜΗΗΜΤΟΝ ὩὉδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. 8, (Παλαιόνκαπνεργοστάοιον) Θά βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ κατηγορητήριο, ται τὰ καλλιεργητικὰ ἔξο- [δα στὸ δεκαπλάσιο, μὲ ἀνά. λογη αὔξηση τοῦ κόστους τῶν προϊόντων. ᾿Απόφυγαν ἐπίσης νὰ ἐξη- γήσουν τὴν Κυθερνητικὴ ἆ- νοχἡ γιὰ τὴν κατοχὴ ἄνω τοῦ 1)5 τῆς καλῆς ἁποδοτι- κῆς γῆς ἀπὸ ἄτομα μὴ γε- ὠργούς, στὰ χέρια τῶν ὁποί- ων, ὅπως εἶναι φδσικὀ, χάνει τὴν ἀποδοτικότηπά της. Κι᾽ αὐτὰ ἀποτελοῦν ἔ στα µονάχα ἀπὸ τὰ πάνω στὰ ὁποῖα δασίζουµε τοὺς ᾖἰσχυρισμούς µας γιὰ τὴν ἀποτυχία τῆς κωόσρη τικῆς πολιτικῆς νὰ δεῖ κα λύσει τὰ ἀγροτικὰ προδλή- µατα. Γιατὶ τὰ δακάχρὀνα πλάνα της γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Κύπρου, σχεδιάστηκαν μὲ ἀντικειμενικὸ σκοπὸ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόν- των τῆς θρεττανικῆς αὖτο- κρατορίας. Ὁ ἀγρότης καὶ ὁ ἐργαζόμενος λαὸς Φλάπουν τὸν ἑαωτό τους καὶ τὴν οἹ- κονοµία τους νὰ σφαδάζσυν «καὶ νὰ φυτοζωοῦν κάτω ἆ- 'πὸ τὰ.... ἀγαθὰ τοῦ σχεδίου «ἀποικιακῆς ἀνάπτυξης». Τὰ κτυπήματα τῆς κρίσης καὶ τῶν ἀντίξοων συνθη τὸν τραντάζουν κυριολεχτικὰ καὶ θλέπει πιὸ ἐπιταχτικὴ «καὶ πιὸ ἐπιθεθλημένη ον ἄμεση καὶ ἀποτελεσματωὴ θοήθεια τῆς κυθόρνησης. Αν δὲν παφασχεθεῖ ἄ καὶ ἀποτελεσματικὴ θοῄθεια στοὺς ἀγρότες µας ν᾿ ἄπο- πληρώσουν τὰ χρέη τους, ἂν (δὲν παρασχεθεῖ σ᾿ αὐτοὺς :Φοήθεια νὰ ὑποθιθάσοων τὸ κόστος τῆς παραγωγῆς τους, [γιὰ νὰ μποροῦν νὰ σταθοῦ ἱσυναγωνιστικὰ δίπλα οστά προϊόντα τῶν ἄλλων χωρῶν, ᾿ ἂν δὲν σταματήσει γενικὰ ἡ ᾿ἀδιαφορία ποὺ παρατηρεῖται :σήµερα, τροµμάζουμε ν' ἆ- (ναλογιστοῦμε τὴν πραγµα- ᾿ ἐπικὴ συμφορὰ ποὺ μᾶς άνα- μένει, τῆς ὁποίας τὸ µέγε- .θος θῶναι μεγαλύτερο ἑκεί- ἵνης τοῦ 31--36. Γ Αὐτὲς τὶς μαῦρες προοπτι: κὲς καλεῖται ἡ ἀγροτική µας ἱ'τάξη νὰ τὶς ἀποτρέψει, γιὰ ινὰ σωθεῖ ἀπὸ μιὰ δέδαια Γκαταστροφή. Καὶ θὰ πετύ- χουμε στὸ σκοπό µας ἂν οἱ ,ἀγροτικὲς μάζες ὀργανω- .1θοῦν στὴ μιὰ καὶ ἑνιαία τους ὀργάνωση καὶ ριχτοῦν στὸν (- τς ΕΠΙΠΛΑ | Ἱ ! Στὸ γνωστὸ ἐπιπλοποιεῖ- [ον τὸ «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ» θά. Γδρῆτε τὰ καλύτερα ἔπιπλα ἀνώτερα ὅλων εἰς στερεό- τητα καὶ γοῦστα καὶ σὲ λαῖ- κὲς τιµές. Μιὰ ἐπίσκεψη θἀ σξς πείση. 'Ὁδὸς Πλάτωνος, Νο. 11, πάροδος Αἰσχύλου παρὰ τὴν σχολὴν Σαμουήλ. Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ Δευτέρα τοῦ «ΟΡΦΕΑ» Πάσχα, 25 τοῦ Απρίλη ΣΤΟ «ΑΝΤΟΩΒΜΑΚΗΣ ΜΠΑΡ» Θὰ σᾶς χαρίσει μιὰ ἀξέχαστη βραδυά. ἛἜτοι- μασθεῖτε ὅλοι! Γλέντι καὶ χαρὰ ὡς τὸ πρωϊ. ΤΙΜΕΣ ΛΑΊΙΧΕΣ Ανδρες 4/- ὁ Γυναῖκες 2/- 9 Τραπεζάκια 8/- Τὴν «ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ» Σήμερον ΤΕΤΑΡΤΗΝ ἐπαναλαμθάνεται κατὰ γενικην ἀπαίτησιν ἡ μεγαλόπρεπη καὶ φαντασμαγορικἡ ΕΓΚΡΩΜΩΣ ΜΟΥΣΙΝΙΙ καὶ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: ΚΑΡΝΑΒΛΛΙ ΣΤΗ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΣΕΛΕΣΤ ΧΟΛΜΣ. Ἁγίαν ΠΕΜΠΤΗΝ καὶ Μεγάλην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ δὲν θὰ δοθοῦν παραστάσεις. Τὴν ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Ὁ μεγαλύτερος θρίαµθος τοῦ ΤΑΥΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ 10ΡΡ0 0. ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΕΝΛΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τὸ ἀρτοποιεῖον τοῦ γνωστοῦ εἰς ὅλην τὴν Κύπρον ΜΑΝΩΛΙΗ εἰδοποιεῖ τὴν ἀξιότιμον πελατείαν του, ὅτι ἄρχισε νὰ κατασκευάζει τά ἐξαιρετικῆς ποιότητος εἴδη του, ὅπως καὶ πραπολειικῶς μὲ τὰ ἁγνότερα ὑλι- κἁ καὶ σὲ τιµμὲς ἀσυναγώνιστες. Εἰς τὸ ἀρτοποιεῖον µας θὰ βρῆτε πισκότα πρώ- της ποιότητος, παξιµάδια ἀφρούγια, καπῆρες καὶ τὰς ἐξαιρετικῆς ποιότητος καὶ μὲ ἁγνὰ ὑλικὰ φλαοῦνες καὶ τσιουρέκια διὰ τὸ Πάσχα. ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΡ. 2 (πάροδος Λήδρας). ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ. ΒΕΡΑ ΕΛΛΕΝ,ΒΗΤΙΚΛΕΥΜΣ, ΣΕΖΑΡ ΡΟΜΕΡΟ. Ἄξ χειροποίητα ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ θὰ τὰ βρῆτε µόνο στὴν ΚΙΠΛΝΙΝ ΠΛΙΗΙΝ ΠΙΛΙΝΙΙΔΝ Αεύκωνος 10 -- 11. Ανδρικά, Γυναικεῖα καὶ Παιδικὰ σ᾿ ὅλα τὰ µε- γέθη καὶ χρωματισμοὺς μὲ κρὲπ καὶ πετσί. Ἄτιναι ΑΦΑΝΤΑΣΤΩΣ ΧΑΜΗΛΑΙ ΠΜΗΦΟΝΝ 725 ΠΙΗΦΟΝΟΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΜΙΠΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ Ὑποστηρίξετε τὴν ὑπὸ ἵδρυσιν ΛΑΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡ{«ΟΗ ΤΑΞΙ. Ὅλοι τὰ αὐτοκίνητά σας ἀπὸ τὸ 193. Πλατεῖαν Παλαιοῦ Δημαρχείου 22Γ. ὃο « Τυπώνεται Λεμεσὸς «Ριάλτο». Ἡ ζωὴ εἶν' ὡραία. «Γιορδαμλῆ». Τουρκ. ταινία. Βαρώσι «Ἡραῖϊον». Ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλέων. «Ὀλύμπια», Πληγωμένες ψυ- χές. Πάφος Ἡ δούκισσα. 5 αρκώμένος διάθολος. 2ον µέρος. Ζωντανὸ πτῶμα. Γιαλοῦσα Χαμένο ὄνειρο. Αραδίππου Σαρκωώμένος διάθολος 1ον µέρος. ὪΑχνα Σαρκωμένος διάθολος Δον µέρος. Μαυροθούνι Σαρκωμµένος διάθολος 4ον µέρος. 0(0ΝΥ -γΑ(υυΜ 0. (ΟΜΡΑΝΥ ΙΝΕ. Ἡ Εταιρεία Σοκόνυ--Βά- κουµ διαθέτει πρὸς πώλησιν εἰς τὸ᾿Αεροδρόµιον Λευκωώσί- ας περίπου 20.000 κενοὺς τε- σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες, Ἐπιοκεφθῆτε µας γιὰ νὰ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΛΑΖΙΔΗΣ πιειοβητε Λευκωσία, Πρατήρια. Βαρλαάμ, Λήδρας 136, Λευ- Εἰδοποίηση κωσία. Ἐν ων ον Ερμοῦ 6, Βα Φέρεται εἰς Ὑγνῶσιν τῶν πελατῶν µας ὅτι τὸ κατά- στηµα τοῦ Λαϊκοῦ συνεται- ρισμοῦ κατασκευῆς ὑποδη- Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ Σία. Κτῆια-ΓΠάφος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΠΠΟΣ νεκκέδες βενζίνης ἄσπρους τῶν 4 γαλονιῶν. | Ζητοῦνται προσφοραὶ δι, ὅλην τὴν ποσότητα παραδο-: τέαν εἲς τὸ ὡς ἄνω µέρος,είς. ἣν κατάστασιν εὑρίσκονται. | Αἱ προσφοραὶ δέον νὰ ῥὁ- ποθληθοῦν ἑντὸς κλειστοῦ φακέλλου εἰς τὰ ἐν Λευκω- σίᾳ Γραφεῖα τῆς Εταιρείας μέχρι τῆς µεσηµθρίας τῆς 26ης Απριλίου 1949, Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύναν- ται νὰ ἐπιθεωρήσουν τοὺς: ὡς ἄνω τενεκκέδες μεταξὺ᾽ τῆς 2ας καὶ 4ης ἄπογευμα- τινῆς ὥρας καθημερινῶς. Υπεύθυνος Διομ. Γαλανός, ὁδὸς ᾿Αρσινόης 47, Λευκωσία. στὰ Τυπογραφεῖα τῆς «Τυπογραφικῆς καὶ ᾿Εκδοτικῆς ... ταιρέίας ΠΡΟΟΔΟΣ», ὁδὸς Λυ- | κούργου ἀρ. 8α, 96, 9Υ, Λευκωσία, - µάτων µετεφέρθη εἰς τὸ ὅπ' ιδ ἔρονσια, : (ἐπιδήτορας) ἀρ. 8 ἀντὶ ΜΑ ὑπ' ἀρ. 8 να φτερα. σὲ τιμὴ εὐκαιρίας. Οἱ ἐνδια- : : , άπηθος Ἰφερόμενοι ἂς ἀποταθοῦν 'οὐ ἐστεγόμετο ὡς σήµερα Ο μὴν τοῦ μέλιτος. Γστὸν κ. Μιχαἠλ. Ι. Σιαµντά-! στὴν ἰδίαν ν Βεργοπούλ- - Λεύκα. ο Ίνην, στὴν Ασσιαν. Γλου. | Ἐγκληματίας χωρὶς μνήμη. | | Λευκόνοικο ς - ᾿Αριστοκράτης ληστής. Αθησίνου ΛΗΔΡΑΣ 54 ΕΙΕΜΕΟΗ ΤΗΛ. 510 ᾿Ασπονδότεροι φίλοι. , τρί ο μα Παρελήφθησαν μηχαναἰ 7 Η. Ὀιεςεὶ ψυχρᾶς. ἐκκινήσεως τοῦ ἐργοστασίου ΤΙ)ΙΑΝΕΑ. ΤΙΜΗ : 4105 π ον ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ΄ ΔΙΟΜΗΔΗ ΧΕΙΛΕΤΗ 4 ᾿Αδελφός. Καθημερινὴ συγκοινωνία ΛΕΥΚΩΣΙΑ-- ΚΤΗΜΑ --ΠΟΛΙΝ καὶ τἀνάπαλιν. .. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ -- ΦΟΡΤΗΓΑ -- ΤΑΞΙ. . Αὐτοκίνητα καινουργῆ, σιωφὲρ πεπειραµένο»- Υπηρεσία πρόθυμος, Τηλ. Λευκωσία 63, Πάφου 4 (Τὸ γραφεῖον Λευκωσίας µετεφέρθη ἀπένανπι- χανιοῦ ᾽Αγίου Αντωνίου). δφὦ ΜΙΛΟ-ΝΕΣΤΛΕ ΔΟΝΑΜΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ροή ΡΙΤΑΜΙΗΣς ΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ δια μικρυυ6 μες εοοφ ρθρο ο λα ο αν ἼΒεο ΙΝ ὐσιρ) σος

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΩΝ ΛΕΠΡΩΝ 1p
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΤΥΛΗ Αθλητισμός 1p
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1p
ΓΙΑ Ν' ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2p
ΟΠΩΣ ΤΟΤΕ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 2p
ΚΡΙΣΕΙΣ και ΑΠΟΨΕΙΣ 2p
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 2p
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ 1p
ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ 1p
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1p
ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟ ΤΩΝ ΤΕΩΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ Κυπριακό 1p
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 1p
ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 1p
ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΥ 35.000 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ nullp
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΝΕΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ 4 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1p
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ 1p
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 1p
ΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ 1p
ΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΧΤΕΣ Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1p
Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΥ 1p
Η ΔΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ 1p
ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΤΗΣ Κ.Μ.Ε. ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 1p
Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΖΕΙ Σ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΡΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1p