Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-21

2η σελίδα Λευκωσία, 21 τοῦ ᾽Απρίλη 1242 ν «ΝΕΟΣ ᾿ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» ο κν---------ια-- ο «ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΝ ΙΑΤΡΕΙΟΝ | ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟ ΑΚΙΤΙΒ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ὅ Καλοῦνται σὲ κοινῆ σύ- («ΠΡΟΣ 10 ΣΤ’ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «/ Ε, ΠΑΠΑΔΊΙΩΑΝΝΟΥ Εἰροποιοῦνται ὅλα τὰ μέ- σκεψη σήµερα στὶς τ νε τὰ υμ ΚΡΙΣΕΙΣ καὶ ΑΠΟΨΕΙΣ 5 | ΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 1. Ὁ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ... ενος” φοςθδθφφ” . ν. ὃ τεχνιακὸν ᾽᾿Ιατρεῖον θὰ εἶναι ῥουλίου τῆς ΠΕΟ Λευκωσί- διόρθ ο λχο η, (κε ὁ πετυχεµένος ἄγωνας]κλειστὸ τὸ ἄπόγευμα τοῦιας, τὰ συμθούλια τῶν Συν τν ση τῶν λαθῶν Γµας γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ ἐ- ΙΑγίου Σαθθάτου, τὴν Κυ: τεχνιῶν, καὶ τὰ µέλη τῶν ἐ- ίι κ Ὀ ὰ -Ὁ 4 δ τ . . λ 1- | π - - , είφεων τοῦ ἐπί β) Πάνω στὸ γεγονός πῶς, πίσηµου δείκτη. ιακἡ, καὶ τὴ Δευτέρα τοῦ] πιτροπειῶν τῶν Παγκύπριων ι Φφθφςοθθθ29ΦΦΦ26Φ6Φ ΤΟ ΕΝΝΟΟΥΣΕ: «Όλοι οἱ Κυθερνῆτες τῶν φΦδοὀΦθφΦΦΦφΦΦΦΦΦό Ἡ ἐντολὴ ν᾿ ἀγωνιστοῦμε «ΟΙ «ΝΙΚΕΣ» ΤΟΥΣ γιὰ Α. ΖΙΑΡΤιΔΓὶ {Τὸ ἀπογευματινὸ ὄργανο | καὶ Στὸ Παρίσι ἄρχισε ἀπὸ χτὲς τὶς ἐργασίες του τὸ Παγκόσμιο Συνέδριο Εἰρήνης. ᾿Αντιπρόσωποι ἀποικιῶν --ἑδήλωσε ὁ ύφυ- τῆς δεξιοφροσύνης, κηρύσ-.ςΠμου τιμαριθμικοῦ δείκτη εε Ξ ολ. : 4 άσχα. : Συντεχνιῶν, στὸ Συντεχνια ἀπὸ 52 χῶρες μετέχουν τοῦ Συνεδρίου. Αὐτοὶ οἱ πουργὸς Ὃοιομοσεὰ στὴ σοντας λα τά ἔπὶ μα ἀνα. ἵταν μιὰ ἀπὸ τὲς ἐντολές νο ραρικὴ κο ὄπομτημα: Εἶναι σήµερα, ὁ ἐπίσημος, σχ Ἐκ τῆς ᾿Επιτροπῆς.! κὸ Οχημα. Θέμα Ὁ Λα. Σείκτης δίχως λάθη κ᾿ ἐλλεί- Ἐν ος Εἶναι τέτοιος ποὺ ν΄! Ε. σὰν͵ ποὺ τὸ Γ.Σ. τῆς ΠΕΟ πῆρε ἀντιπρόσωποι ἐκπροσωποῦν τὴν Φιλειρηνικὴ προο: ἀπὸ τὴν Ε Π , Σ πὸ τὴν αγκύπρια Σὺν- Γκοινωθέντα τοῦ Δ. Γκὸς λευθερωτικὸ δευτικἡ ἀνθρωπότητα, τὰ ἑκατομμύρια τῶν λαῶν ὰς Εθνος ας Βουλὴ τῶν Λόρδων-- ἔχουν τογραφικὴ ἐπίθεση ἑνάντια ώς. : Μα. [ ὑπόψη τους τὸν κο µουνιστι.͵ «ψεύτικα» καὶ. πιστεύοντας ! ᾿ νι : -τὸν ἐπί ἰκτη. “ο ἀ. αίο Ἐς ἰ ΤΙΩΤΙΚΗΙ Συνδυασμὸς γιὰ τὶς προσε: Έ9β γονίέονιαι Εμμ ο δν, ὁρναμνσυν προ στὴν τάλήθειο» αδνο νοιφς, ἡμῶν Πεδία. τῆς ἠδθνας τῶν ςσθερνητικῶν ἀποτελεῖ τὴν κ οοσικῶν ΟΕ ΟΛΗΣΙΣ η. Σ ΤΑΣ ΑΠΟ:. χεῖς Δημοτικές ἐκλογές, ντ ΕΥ κ) τ π έδια τῶν « ἑ 4ὐὃ .. ἛἜ- ς : - : νά «| καθορισμοῦ τῶν ἐργᾳ ἐασττο-ς -τττ---τ- - µοχαρη παγάνδα καὶ ὑπηρεσίες πλη νωῦθεντών µονο εν νμη μνησης, μᾶ τὰ ἀάδη καὶ ἐργατῶν, τὸ Σεπτέδρη τοῦ εροκαμάτων: χι, δὲν εἶ ΙΘΗΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘ.' ἐμπρηστῶν τοῦ πολέμου. ᾿Εκφράζουν τὸν διακαῆ . Ξ : πιτελείου τοῦ µοναρχοφασι| πόθο τῶν λαῶν γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς εἰρήνης καὶ , ο νιστικῆς ἀπειλῆς, καὶ ταὐτό: στικοῦ στρατοῦ, μᾶς κατακε....ι ς η τὴν ἀποτροπὴ ἑνὸς νέου πανανθρώπινου μακελιοῦ, χρονα λαμθάνουν ἕκτακτα ἱραυνώνει μὲ τὶς «περιφανεῖς ιαἰτία σοθαρῶν ταλαιπωριῶιν ἀφάνταστα πιὸ καταστρεπτικοῦ ἀπὸ κάθε ἄλλο έτρα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶ/ Ἰγίκες» τοῦ «ἐθνικοῦ» στρα [γιὰ ὅλους τοὺς ἐργάτες ποὺ προηγούμενο. στυνομικῶν δυνάµεων στὶς. τοῦ, ποὺ ἀνάγγειλε ὁ Παπά- τὰ µεροκάματά τους καθορί ριῶν κατὰ τῆς κοµµου:. 625, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΠ/ ΕΙΣΟΛΟΗ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑρμσ αν. απ πο Ε Μηχανὴ ἀκαθάρτου πε- ὥρον ος μα Ι ρελαίου µάρκας ΤΕΡΝΕΡ, 7 ἁλόγων εἰς ἀρίστην κα- 1941, πῆρς, πολὺ σωστά, τὴ μορφὴν ἑνὸς ἁγῶνα ἐνάντια οτὰ λάθη καὶ τὲς ἑλλείψεις τοῦ ἐπίσημου δείκτη. Ἡ ἆ- τὶς ἐλλείψεις του, γινόταν ἡ ναι. Ὑπάρχουν ἀκόμα σοῦθα- μὰ λάθη στὸν ἐπίσημο δεί- κτη, λάθη ποὺ τὴ διὀρθωσή Ίους ζήτησε ἀκόμα κ’ ἡ Κυ: Ἡ πώλησις θεωρεῖται πο: Συνέρχεται αὐτὸ τὸ Συνέδριο τέσσερα χρόνια ᾽Αποικίες». (γος, καὶ τὶς ὁποῖες ἐμεῖς «πα ζουνταν μὲ θάση τὶς αὖξο στων κ ος ον θερνητικὴ ᾿Επιτροπή, γιὰ χὲ ἐνδιαφέρουσα λόγῳ τῶν, τάστασιν ἀντὶ 5125. ὕ ἀπὸ τὸν τελευταῖο ἆ ς τι” ο) ἒ {μειώσεις τοῦ ἐπίοημου δεί: ΕΡργατῶν τοῦ. Σεπτέµέρη, ὁποία µιλή ἱ πιό {ας ος ζαὶ µη ίαι ἆ στερα ἀπὸ τὸν οελευταῖο ἀντηραοιστεκὰ πρλεμα, Φυσικά! Οἱ Αγγλοι, ποὺ Ραγνωρίσαµε». Καὶ μᾶς λέει {: ο τς πα ος [τοῦ 1947, μποροῦμε νὰ ποῦ- τὴν ὁποία µιλήσαμε καὶ τιὸ πολλῶν ἀντικειμένων καὶ µη Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ Τυ- στὸν ὁποῖο θυσιάστκαν ἑκατομμύρια ἀνθρώπινες κρατοῦν κάτω ἀπὸ τὸ πέλ-͵! ὅτι ἡ μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς «πε- { Ντη. Οἱ χιλιάδες τῶν Κυθερ- µε πὼς κ οτόλκας τὴ χαρι. Τάνω. ο, ΄ χανηµάτων, συμπεριλαμόά: πογραφεῖον «Πρόοδος», ὁ- ὑπάρξεις, καταστράφηκαν καὶ ξεριζώθηκαν χιλιά- α τους τοὺς ἀποικιακοὺς: βιφανεῖς» νίκες ἔγινε στη! Πτικων. καὶ. στρατιώτι- οτικὴ θολἠὴ γιὰ μα πζληὸ Ο σημερινὸς δείκτης περ: δει τὰ ἀκόλουθα: 5 ἠλεκτρο-͵ δὸς Λυκούργου, 2α, 9β/9Υ. αούς͵, στρέφουν ὅλα τὰ θέ. ' Μελίτη, ὅπου «Οἱ ληστοσυµ-! κῶν ἐργατῶν, τῶν Πἄυ- η νει σὰν τιμὴ τοῦ ψωμιοῦ τὴν παραγωγοὺς μπχανὰς καὶ Τ. Κ. 340. Λευκώσία. δες πόλεις καὶ χωριό καὶ δημου γήθηκαν ἀμέτρη- τες πληγὲς στὸ κορμὶ τῆς ἄνθρ πινης φυλῆς. Καὶ λη τους κατὰ τῶν κοµµου.. μορίται ἔγιναν ὅλες αὐτὲς οἱ θυσίες γιὰ νὰ ὀεριξωθοῦν τά νιφτῶν, ποὺ εἶναι ἡ πρωτο-! Καὶ ὅμως, λίγες ὧρες πρὶν, ξείκτη. Δίχως τὴν ἀπεργία τῶν Κυθερνητικῶν ἐργατῶν, καμιὰ ντοκουμενταρισµένη τιµὴ τοῦ ψωμιοῦ στάνταρτ. κατετροπώθησαν». Γεερνητικῶν ὑπαλλήλων, τῶν Αὐτὸ θᾶταν σωστὸ ἄν τὸ ψώ- ο) ὋἹὋἹ Δασκάλων, τῶν μεταλλωρύ- ᾿ μηχανις ΚΥΡΙΕ ΚΙ ΛΕΠΙΙΝΙΙΕ ἄλλους δυνάµους, ἑλαστικὰ αὐτοκινήτων, ποδή | αἴτια ποὺ προκαλοῦ» τὸν πόλεμο καὶ νὰ βασιλέψει πορία τοῦ ἀγῶνα γιὰ ἐθνι. | κυκλοφορήσει τὸ ἔντυπο τῆς, χῶν κι ἀρκετῶν ἄλλων, ἤ- μοι :!. μὶ στάνταρτ ἦταν ἡ µόνη ποι-[} ] . ( ντα 7 . ο . 8 - : ἱ ν ” α ονραφικὴἡ ἐπίθεση δὲν : | .: λατα καὶ ἑξαρτήματα, Τσιαν-! ἕνα πανανθρώπινο καθεστὼς εἰρήνης, διαρκοῦς εἰ- :κὴν άνεξα σία τῶν ἑκατομ δεξιοφροσύνης, τὸ Ῥέουτερ σαν τα θοκατο τῶν Ἀπορ) 6 ἀνάτροπε ο παληὸ δεί. ὅτητα φωμιοῦ ποὺ κατανα- τήρια, παπούτσια, διάφορα! Προσέξατε τὰ μαλλιά σας. ρήνης, µέσα στὸ ὁποῖο νὰ μπορέσουν νἁ ζήσουν λεύ- ᾽μυρίων οικιακῶν σκλά-, ἀνάγγειλε πὼς ὁ Δ.Σ.Ε. κα: ναι των ἑλλειψεών Του οτι, Γτη. Ἡ ἀπεργία τῶν Ἰυδερ- λίσκεται ἀπὸ τοὺς ἐργάτες ουχικά, πατανίες, καργιό-| ᾿Εμπιστευθῆτε τὴν ΠΕΡΜΑ- τεροι οἱ λαοὶ τῆς γῆς καὶ νὰ ἐπιδοθοῦν ἀπερίσπα- /6ων. Γι αὐτούς, ὁ κοµµου. τέλαθε τὴ Μελίτη, καὶ πὼς, «ημου τιμαριθµικοῦ δείκ-η. νητικῶν ἐργατῶν ἀποτέλεσε , καὶ τοὺς ἄλλους ἐργαζόμε: [λες κλπ. Περισσότεραι πλη:{ ΝΑΝΤ σας στὸ ομμωτήρι- στα στὸ ἔργο τῆς ἀνασυγκρότησης, τῆς κοινωνι- ἔγισ εἶναι ἀπειλή. Καὶ ζη- οἱἵ µοναρχοφασίστες εἶχαν ἀ- | . ὁ Γ. Σ. τῆς ΠΕΟ ἔδο κεν. ΄ Ὄννους, Δὲν συµθαίνει ὅμως ἔ- ίαι τ κ τῷ κ. Ε. Αν! . ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗ κῆς προόδου καὶ τοῦ αλ ιτυμρῦ. αν ὅλες αὖ- τὰ τὸν ἐξοντώσουν κ λλες οὗ ροών πολ- | εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς µεγάλη τρο- ο Καλύτερο συμπλήρωμα ἴτσι. Οἱ καταναλωτὲς τοῦ ψω-, ωγιόδη, Ἰμ6 Λήδρας, Λευ-] σα μὴν τὸ ἂν ασοσ τὲς οἱ θυσίες στὸν τελευταῖο ἐξάχρονο ἄντιφασι: :«ἐνίσχυση τῶν ἀστυνομικῶν |λοὺς αἰχμαλώτους καὶ ἄπει-, σοχὴ στὴν ἐντολὴ γιά τὴν ικώσεην καὶ τῇ ρν ' μιοῦ στάνταρτ εἶναι ἕνας πο-[ Γωσία, ἱ Ὃδ. Ὀνασαγόρου, Νο. 19Α στικὀ πόλεμο γιὰ νὰ μὴ ἐπιτραπεῖ ποτὲ πιὰ στοὺς {, δυνάμεων». Καὶ ὅμως στὴν ρα λάφυρα, Γιὰ νὰ σώσει ὅ- ὀργάνωση καὶ τὴν καθοδή- ηματολονία τὰς. συν.ιλὺ περιορισμένος ἀριθμός. ος τι... ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ. | πολεμοποιοὺς ἐμπόρους τοῦ θανάτου νὰ ἐπαναλά:- Γ Κόπρο, οἱ κόμητες καὶ οἱ ὑ- µως τὸ ἐπιχείρημά της, ἡ 1γηση τοῦ ἀγῶνα γιὰ τῇ δι ο ομλκσᾶ ας ον ατο σιὰ᾽ Οἱ πιὸ πολλοὶ ἐργάτες, οἱ, ρα 7 6ουν τὸ αἰσχρὸ καὶ ἁπαίσιο ἔργο τους. ἐποκόµητες καὶ οἱ Λόρδοι, ἐ- φυλλάδα... δὲν δηµοσίεψε τὸ |όρθωση τοῦ τιμαριθμικοῦ τή διόρθωση τοῦ ὀείκτη. επιὸ πολλοὶ ἀγρότες κ᾿ ἔργα- ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2 ο μμ Ἱ ΖΗΤΕΙΤΑΙ μµηχανὴ περὶ Ιτὰ 30 ἄλογα πλαγιαστὴ και- νούργια ἢ µεταχειρισµένη σὲ καλὴν κατάσταση. Οἱ ἐἑν- Ἰξιαφερόμενοι νὰ ἀποτείνουν. αρ. 2|ται στὴν ἐπιτροπὴν Κολλε- . την. γζόµενοι τῆς πόλης, πληρώ-, τ ῶ ἶ Ύ) Πάνω στὸ γεγονός πως ΄νουν τὸ ψωμί τος προς 6 Καφετζῆδες, ποντοπα τος κατορθώσαµε νὰ κάνουµε τὸ, γρ. κι’ ὄχι πρὸς 47. Υρ., ποῦ- κτικων Στὸν φοῦρνον τοῦ ζήτημα -- τιμαριθμικοῦ ναι ἡ τιμὴ τοῦ στάνταρτ.᾽ α τὸ, εστία. : γωστοῦ δείκτη ἕνα πλατὺ λαϊκὸ ζή-. Γἱρέπει, λοιπόν, νὰ βρίσκει ος σα ο ΟΛΗ τηµα. Μέσα στοὺς μῆνες Μά- ται ὁ µέσος ὄρος τῆς τιμῆς᾽ ἁξῶς .. άτους ἵο, Ιούνιο καὶ Ιούλιο (τοῦ ψωμιοῦ, κι αὐτὸς νὰ χρη. θά β ὅτε ας τὰ εἴδῃ πισκό-| Κτίδας «Ὀνήσια». τοῦ 1947, δὲν εἶναι µόνο ἡ΄ σιμοποιεῖται γιὰ τοὺς σκο- των εν ος θες καὶ παξιμάδια ἐργατικὴ τάξη ποὺ κτοποῦσε ποὺς τοῦ τιμαριθμικοῦ δεί-!έεαι ικίς ποιότητας, καὶ τὰ λάθη καὶ αἲς ἑλλείψεις κτη.. Ὃ ο εαν ματς | τοῦ τιμαριθμικοῦ δείκτη. Κυ- ᾿Ακόμα, ὁ σημερινὸς δεί- Μὲ μιάς Επίσκεψη θὰ ορ. | «κτὸς τῆς ἀστυνομικῆς δύνα- |τηλεγράφηµα τοῦ Ρέουτερ! ο . , - ἵµης, ἔχουν καὶ ἕνα ἄλλο ἀξι- Καὶ μᾶς καπηγορεῖ ἐμᾶς πώς | ο ἀγῶνας, στηρίχτηκε πά- Ιόλογο σύμμαχο: Τὴν κοµ-|...παραγνωρίζουµε τὶς «πε. ιν στοὺς ἀκόλουθους τρεῖς | μουνιστικοφάγον δεξιοφρο-| ριφανεῖς νίκες» τοῦ Παπά», παράγοντες: ὶσύνη. Γιατὶ δὲν τὸ ἀνάφερε | γου | . α) Πάνω στὴν ντοκουμεν- κι αὐτὸ ὁ κ. ὑφυπουργὸς, | Γταρισμένη ἐπίθεσή µας ἐνάν- Ἠ µήπως, ὅταν δήλωνε πὼς ΚΡΙΜΑ Ίτια. στὸν ἐπίσημο Κυθερνη- [οἱ Κυδερνῆτες τῶν ἀποικιῶν | τικὸ δείκτη. Τὸ ὑπόμνημα Ἡ Μὰ εἷν ἱ ὁ ἐπιτελάρ: ] ὃ ό πα ὀργανώνουν προπαγάνδανΊχης Ἐμ, ἂ ὄππῖος μισαμι [πῆς Ἠσιυ τοῦ Τῶνάρή τν κατὰ τῶν κομμουνιστῶν στὶς η Γ τι 11947, μὲ τὸ ὁποῖο ξεσκετά- ς Ἱ : . ἵ Γκἁὰ κατασκευάζει . ἄποικιες, ἔννοουσε καὶ τὴν, μα», κατὰ τὸ ὁποῖο «οὐδεὶς | Τὴν ἑπομένην ὄμως τῆς νίκης τῶν ἀντιφασιστι- κῶν δυνάµεων ἄρχιζαν νὰ κινοῦνται τὰ ἵμπεριαλι: στικὰ στοιχεῖα καὶ τὰ ὑπολείμματα τοῦ φασισμοῦ γιὰ τὴν προπαρασκευή, ἰδεολογικὴ καὶ ὑλική, ἕ- - νὸς νέου πολέμου. Ἡ Ίττα τῶν δυνάμεων τοῦ φα- σισμοῦ, ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὴν πιὸ Θίαιη μορφὴ τοῦ ἱμπεριαλισμοῦ καὶ καπιταλισμοῦ, δὲν ἄρεσε στοὺς µεγιστάνες τοῦ πλούτου, στοὺς µεγαλοκαρ χαρίες τοῦ χρηματιστηριακοῦ κεφαλαίου. Ἡ διαρ: κἡς εἰρήνη κ᾿ ἡ κοινωνική πρόοδος τῶν λαῶν δὲν συμφέρει σ’ αὐτοὺς τοὺς κύκλους, γιατὶ τὰ πλούτη ---- «σημειώ:! ζουνταν ὅλα τὰ λάθη κ᾿ οἱ ᾿ἘΕντὸς ὀλίγου θὰ κυ- | τους καὶ τὴν χλιδή τους τὰ στηρίζουν στὴν ἄγρια ἐκμετάλλευση τῶν μαζῶν τοῦ λαοῦ, τὴν καταπίεση καὶ ὑποδούλωση ἄλλων λαῶν καὶ στὸ ἀποτρόπαιο ἔργο τῆς μµαζικῆς σφαγῆς. ᾽Ανεμίζοντας τὸν πα- πούλα τοῦ κομμουνισμοῦ ἄρχισαν νὰ προετοιµά- ουν τὸν λαὸ τῆς χώρας τους νὰ δεχτεῖ μιὰ και- νούργια ἀνθρωποσφαγή. ᾿Ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἄντι- κομμουνιστικῆς, πολεμικῆς οὐσιαστικά, προπαρα- σκευῆς, θρίσκεται ὁ ᾽Αμερικάνικος ἰμπεριαλισμὸς μὲ σύμμαχό του τὸ» ᾿Εγγλέζικο καὶ τὶς ἀντιδρα- στικὲς κεφαλαιοκρατικὲς κυθερνήσεις τῶν Δυτικῶν χωρῶν. Κι’ αὐτὸν ἁκόμα τὸν φασίστα Φράγκο που πολέμησε ἑνάντια στὸ ἀντιφασιστικὸ στρατόπεδο στὸν τελευταῖο πόλεμο κ᾿ ὑπῆρξε σύμμαχος τοῦ Χίτλερ- Μουσολίνι, κάµνουν τὰ πᾶν γιὰ νὰ ξεπλύ: νουν τὰ αἵματα ποὺ στάζουν ἀπὸ τὰ ἐγκληματικὰ χέρια του καὶ νά τὸν χρησιμοποιήσουν στην νέα πολεμική τους ἐπιχείρηση. Κάθε καρυδιᾶς καρύδι, κάθε ἐγκληματικό, φασιστικό, ἀντιδραστικὸ στοι: χεῖο χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς ἱμπεριαλιστὲς τῆς Δύσης στὴν ἀντικομμουνιστικὴ πολεμική τους να γιὰ τὴν ἑδραίωσ] τῆς εἰρήνης καὶ ποὺ ξεσκε: πάδει τὰ σατανικἁ σχέδια τῶν ἐμπρηστῶν τοῦ πο λέμου. Εἶναι ἡ Σοθιετικἠ “Ενωση µέσο τῶν ἐκπρο: σώπων της στὸν Ο.Η.Ξ., ποὺ ξεσκέπασε καὶ κόλλη: σε στὸν τοῖχο τοὺς πολεμοποιοὺς ἱμπεριαλιστὲς τῆς Δύσης ὅταν ἐπρότεινε ἀφοπλισμὸ καὶ ἀπαγό- ρευση κατασκευῆς «αἱ χρησιμοποίησης τῆς ἀτομι- τῆς Εἰρήνης, τῆς κοινωνικῆς προόδου καὶ σιαλισμοῦ. Οἱ φιλειρηνικὲς, δημοκρατικὲς δυνάµεις εἶναι σήµερα πανίσχυρες καὶ κερδίζουν ὁλοένα καὶ πε- ρισσότερο ἔδαφος. Τὸ ἰδανικό τῆς εἰρήνης, ῆς λευ- τεριᾶς καὶ τῆς κοινωνικῆς προόδου εἶναι θειὰ βιζῶμέσο µέσα στὴν ψυχἠ τῶν λαῶν σ’ ὅλες τὶς χθ᾽ ρες. Καὶ σ’ αὐτὲς ἀκόμη τὶς χῶρες τοῦ ἱμπεριαλι- σμοῦ καὶ καπιταλισμοῦ, οἱ ἐργαζόμενες μᾶξες τοῦ λαοῦ δίνουν ἀμέριστη τὴν ὑποστήριξή τους γιὰ τὴ' ἑδραίώση τῆς εἰρήνης. ᾿Απόδειξη πὼς παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς Ι αλλικῆς ἀντιδραστικῆς Κυδέρ- νησης νὰ µαταιώσει τὸ Συνέδριο Εἰρήνης στὸ Πα: ρίσι προθάλλοντας ἐμπόδια στοὺς ἀντιπρόσωπους, ἀπότυχαν. Τὸ Συνέδριο Εἰρήνης προχωρεῖ στὸ σω: τήριο ἔργο του κι ὁ Γαλλικὸς λαὸς ἀπαντᾶ ο. Κυθέρνηση τῆς χώρας του μὲ πανηγυρικὴν ὑποστή- Καὶ στὸν τόπο µας ἀκούεται νὰ θγαίνει ἀπὸ τὰ στήθια τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ µας τὸ ἀντιπολεμικὸ, ἐθνικοαπελευθερωτικὸ σύνθημα: «Κάτω ἡ πολεμικἡ θάση», «Νὰ φύγου» οἱ ξένοι ἰμ περιαλιστὲς καὶ ν΄ ἀφήσουν τὸν λαό µας λεύτερο νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν ψάνα του Ἑλλάδα. Αὐτὴ ἡ φωνὴ τοῦ λαοῦ µας θ᾽ ἀκουστεῖ καὶ στὸ Σωὠνέδριο τῆς Εἰ: ρήνης μὲ τὰ τηλεγραφήματα τῶν λαϊκῶν ὀργανῴ σεων καὶ τῶν Δημοτικῶν µας Συμµθουλίων. Εἶναι ἡ φωνὴ ἑνὸς λαοῦ ποὺ ἀγώνίζεται γιὰ εἰρήνη, ψώ: µί, λευτεριά μὲ πλήρη ἐπίγνώση πὼς σύμμαχο καὶ συµπαραστάτη του ἔχει τὰ ἑκατομμύρια τῶν λαῶν ποὺ ἀγωνίζουνται νιὰ τὰ ἴδια ἰδανικὰ καὶ ποὺ ἐκ- προσωποῦνται στὸ Συνέδριο Εἰρήνης στὸ Παρίσι. Καὶ μιά τέτοια πανστρατιὰ μὲ τέτοια ἰδανικά δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ὑπερισχύσει. | ταν ἐπιτίθεται... «ἀκομματί- ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Τοῦ ΖΟΑΤΑΝ ΚΟΡΤΑ ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ ΑΝΗ ΜΠΛΥΘ ᾿Απὸ τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 24.4.1949, στὸν Κινηµατο- γράφον «ΛΟΥΚΟΥΔΙ», Ἐργάτες, Ἐρχαζόμενοι, ΠΡΟΣΟΧΗ! --Θέλετε ὡραῖο, στερεό καὶ φθηνὸ παπούτσι --Θὰ βρῆτε τὰ πιὸ ὄμορφα, τὰ πιὸ μοντέρνα σχέ- δια ποὺ ἱκανοποιοῦν καὶ τὰ πιὸ ἀπαιτητικὰ Ὑοῦ- στα. -- Συμμετέχουν σ᾿ αὐτὰ ἔμπειροι καὶ ἀνεγνωρισμᾶ- νοι τεχνίτες καταστημµατάρχες τῆς Λευκωσίας. --«Τιμὲς καθωρισµένες καὶ κτοπηµένες πάνω στὸ κάθε παπούτσι. --Ἡ προσπόθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ εἶναι: Διαρ- κῶς καλύτερο, ἐπιμελέστερο, στερεότερο καὶ Φθηνότερο παπούτσι γιὰ τὸ λαό. ΠΡΑΤΗΡΙΑ: 1) Ὁδὸς Χρυσοχόων 59. Κυρ. Εκάλλης (πλησίον Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς). , 2) Ὁδὸς Φανερωμένης 46. Κυρ. Ἱεροδιακόνου (δίπλα Γραφείων Ἠλεκτρικῆς Ἑταιρείας). κῶν φυλλάδων τῆς δεξιοφρο- σύνης ΠΙΣΤΟΣ Ὁ δοκησίσοφος ΚΑΚ τοῦ «Μ. Κ. Φύλακα», ἐπιτίθεται «ἀπὸ περιωπῆς» -- ὡς πάντο: τε -- καὶ «ὑπεράνω κομµά: των» -- ὣς συνηδίζει νὰ λέει, --ἐγάντια στὴ γραμμή μας γιὰ ἄμεσες πολιτικες ἐλευ: θερίἰες. Ὁ «δημοκρατικὸς» ΚΑΝ φοθᾶται πολύ, βέθαια, αὐτὸ τὸ σύνθημα. Τρέμει μή: πως πεταχτεῖ τὸ φίµωτρο ἆᾱ- πὸ τὶς ἐφημερίδες µας, µή- πως ἐξασφαλιστεῖ ἐλευθερία λόγου, συγκέντρωσης, ὀργά- νωσης καὶ διαδήλωσης, για παψε οὔτε στιγμὸ νὰ ἔκλιπα- ρεῖ τὴν Γνδερνηση γιά κλει- σ α ἐφημερίδων, συλλή- ' φυλακίσεις καὶ ἐξορίες λαϊκῶν ἀγωνιστῶν. Καὶ ὅ- στως»/( |) ἐνάντια στὴ γραμ: ἀκολουθεῖ πιστὰ τ’ ἆ ο ρᾶ τῶν πολυκαρπικῶν ἐπικλή- σεων γιὰ παραπέρα σύσφιγ- ξη τῶν πολιτικῶν ἁλυσίδων τοῦ λαοῦ µας. Αὐτῶν άκρι- δῶς τῶν ἁλυσίδων, ποὺ στέ κούνται ἕνα ἀπὸ τὰ σοδα- ρώτερα ἐμπόδια στὴ λεύτε- ρη διεξαγωγἡ πραγματικοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἆ- προπαγάνδα τῶν Ἀυπρια:ι ξεγελώντας τὀν... ἑαυτό του! τώρα συµµορίτη: μολύνει τὸ Γράμµο». Καὶ προσθέτει µά- λιστα πὼς «ἡ νίκη» αὐτὴ εἷ- ναι «ἀληθῶς τεραστία, τόσον ἀπὸ καθαρῶς στρατηγικῆς πλευρᾶς, ὅσον καὶ ἀπὸ πολἰ- τικῆς». Τὸ πάθηµα τοῦ Βϊμ εἶναι «ἀληθῶς τεράστιον». Διότι, σχεδὸν ταὐτόχρονα, μὲ τὸ πιὸ πάνω «σηµείώμά» του, ὁ στρατιωτικὸς συνερ ὶγάτης τοῦ «Βήματος» ἁἄντι- ἱστράτηγος Μερεντίτης, στ ἄρθρο του τονίζει τὰ πιὸ κά- ἐλλείψεις τοῦ δείκτη, ἄποτε- λεσε τὴν θάση πάνω στὴν ὁ- ποία στηρίξαµε ὅλα µας τὰ ἐπιχειρήματα. Ἡ Κυθέρνηση θρέθηκε σ᾿ ἀδυναμία ν΄ ἆνα- τρέψει τὰ ἐπιχειρήματά µας. Ἡ Έκθεση τῆς ᾿Επιτροπῆς ποὺ διορίστηκε τὸν ᾿Ι[ούνιο τοῦ 1947 γιὰ νὰ μελετήσει τὸ ζήτημα τοῦ δείκτη, δρέθη- κε ἀναγκασμένη νὰ ὁμολο- τῆς ΠΕΟ. γήσει τὴν ὀρθότητα τῶν εἰ- σηγήσεων τῆς ΠΕΟ. ΨσνψνὺσσυνυισύσυνυὺυνυνουοόὗὍυυυνυνυνυυνυ νυν νὑννΝὂΟοννοννννν τω χαρακτηριστικά: «Θὰ ἡ- 4 το Φφρόνιμον καὶ σκόπιµον ὅ- πως ἡ στρατιωτικἡ ἡγεσία μὴ προωθήσῃ περαιτέρω τὰς στρατιωτικὰς δυνάµεις ὅπως: δι. ἀσκόπου αἱματοχυσίας |! ἐκδιώξουν τὰς συμμοριακὰς ΣΗΜΑΒΝΤΟΣ, ἀφ' ἑτέρου δὲ στοιχειώδης Φφρόνησις ἐπι Φάλλει τὴν διατήρησιν µέσων πρὸς ἐνδεχομένην ἀντιμετώ- πισιν καὶ ἄλλων παροµοίων ἀπροόπτων». Κατά τὸν ἀντιστράτηγον, σηµασία της ἀσήμαντος. Μὰ ὁ ἐπιτελάρχης Βἰμ ἔσκαιιὁ Ἐργότες, ἀγρότες Καὶ ἐργαζόμενοι τῆς λαϊκῆς Παράταξης Μ. ΛΑΡΤΙΔΗ {(ξαπούνι «Μαρίνα»). 1 3 3. 4. ΛΑ ΙΜΟΥ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ 5 «ΓΑΛΑ ΚΟΜΙΚΙΠΗ ΚΑΡΔΙΑ ὃ ΑΓΕΛΑΔΑ, εἶναι ζήτημα τιμῆς καὶ καθήκοντος, θάρισε καὶ τὸν τελευταῖον| 1 ἀντάρτην ἀπὸ τὸ Γράμμο, καὶ «ἡ νίκη» εἶναι «ἆληθῶς τεραστία» καὶ «ἀπὸ πολιτι κῆς ἀπόψεως». ρῖμα ποὺ ὁ Μεγαλέξανδρος--Βὶμ γεννή- γῶνα. θηκε στὴν Κύπροι τ γάσθησαν δυὸ ΜΕΓΑΛΕΣ «ΑΘΑΜΑΤΗ ΣΤΗΝ ΜΝΜΗΜΙΗ ΤΟΥ» 4 Εἶναι τὸ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ κινηματογραφικὸ δηµι- ούργημα, διὰ τὴν πακραγογὴν τοῦ ὁποίου συνειρ α ς Ἔταιρε ταιρεῖες, ἡ Κ{αυγλίας) Θὰ σᾶς χαρίσει .μασθεῖτε ὅλοι! Ανδρες 4/- 6 Γυναῖκες Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ Τὴν Δευτέρα τοῦ Πάσχα, ΣΤΟ «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΠΑΡ» μον ἀξδέχαστη βραδυά. Ἔτοι» έντι καὶ χαρὰ ὡς τὸ πρώῖ. ΤΙΜΕΣ ΛΑ'ΊΙΚΕΣ «ΟΡΦΕΑ» 25 τοῦ ᾿Απρίλη ΠΡΟ} ΟΣ0ΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΙΚΟ ΤΟΥΣ τί! Δόσατε ὡς προκαταθολἠν οἱονδήποτε ποσὸν δι- αθέτετε σήμερον καὶ ἀποκτᾶτε ἀμέσως Φθηνότατον καὶ θαυμάσιον οἰκόπεδον εἰς τὸν δρόµμον Λάρνα- κος (ΔΡΥΑΔΕΣ) ἢ Δεμεσοῦ (ΔΑΣΟΥΠΟΛΙΣ). Τὸ ὁπόλοιπον τοῦ τιμήματος δύνασθε νὰ τὸ πληρώσετε μὲ µηνιαίας δόσεις, ἀναλόγως τῶν δυ- νάµεών σας. Αποταθῆτει: διὰ τὴν Κτηματαγορὰν καθὼς καὶ κατάλογον Κτη- µάτων καὶ Επιχειρήσεων, ἅτινα διατίθενται πρὸς πώλησιν ἢ ἐνοικίασιν. 2/- ὁ Τραπεζάκια 8/- ΛΑΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙ Πλατεῖαν Παλαιοῦ ΠΙΦΟΝΟΝ 725 ΠΗΙΦΟΝΜΝ ΓΡΑΦΕΙΟΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΙ Ὑποστηρίξετε τὴν ὑπὸ ἵδρωσιν Ὅλοι τὰ αὐτοκίνητά σας ἀπὸ τὸ 793, ΤΑΞΙ. ΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΟΩΗ Δημαρχείου 22Γ’. Π0ΙΔ ΕΙΝΑΙ 10 ΣΜΦΙΟΝ 11} Φ στασιν. Εἶναι τώρα ἡ κατάλληλος ἐποχὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀλλάξετε τὸ λάδι τῆς μηχανῆς σας, καὶ νὰ χρη: σιµοποιήσετε τὸν τύπον τοῦ καλοκαιριοῦ. θὰ θρῆτε σήμερον στὴν ἀγορὰν στὴν χαμηλο- τέραν τιμὴν τὸ καλύτερον λάδι στὸν κόσµο, τὸ Φη- Ἡ μηχανή σας μὲ λινΦτερα χρήματα ἐργάζε- ται θαυμάσια, καὶ διατηρεῖται Ὑπάρχει ὁ κατάλληλος τύπος γιὰ κάθε µηχα- σὲ ἀρίστην κατά- νὴν καθαροῦ ἢ ἀκαθάρτου πετρελαίου, κάθε µάρ- καν αὐτοκινήτου, μοτοσυκλέττας ἢ Τράκτορ. ᾿Αποταθῆτε :-- Ν. δ. ΣΟΛΟΛΜΟΩΝΙΔΗΝ ἆ ΣΑ ἀτδ., Λεμεσὸν -- Λευκώσίαν -- ᾽Αμμόχωστον. Ἑ, ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΝ ἆ ΥΙΟΝΒ, Κτῆμα, ΜΙΣΙΕΛ ΜΑΡΟΥΝ, Λάρνακα, ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΝ, Κυρήνειαν, ᾿Αδελφοὺς Χρυσοχοῦ, Μόρφου. ΛΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ ΤΗΛΕΦΩΠΟΝ 101 ΒΑΡΟΣ ΙΑ Εἰδοποιοῦμε κάθε ἐνδιαφερόμενο πὼς τὸ Γραφεῖο µας διαθέτει αὐτοκίνητα φορτηγὰ γιὰ μεταφορὰ ἐμπορευμάτων καὶ ἄλλων ὑλικῶν, σὲ οἰονδήποτε καὶ ἀπὸ ὁποιονδήποτε µέρος τῆς νή- σου, ὡς καὶ ἐπιθατικὰ μεγάλα αὐτοκίνητα γιὰ ἐκδρομὲς καὶ ἄλλα ταξείδια. ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ | ᾿Αναλαμθάνουμε ἐργολαδικῶς τὴν προµή- θειαν ὅλων τῶν ὑλικῶν οἰκοδομῆς σὲ τιμὲς πολὺ λογικὲς καὶ μὲ συµφέροντες γιὰ σᾶς ὄρους. ᾿Αποτείνεσθε ΛΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΕΙ, ὁδὸς Λεωνίδα (ἔναντι Ξενοδοχείου« Ὀθέλλος», τηλ. 101 Λειαγοπῶλες ἸΤσιγάρων αἱ Ἐπαρχίας Ἔπσασασαποπππσττπτττππστς-. Λευκωσίας Ἀποππεςοερρης στὸ ΜΠΑΡ ΣΥΜΕΟΥ. Ὁδὸς Ἑρμοῦ, ἀρ. 186. Εργαζόμενοι ᾽Αγοράζετε τὰ τσιγόρα σας µόνο ἀπὸ τοὺς λεια- νοπῶλες ποὺ παίρνουν τὰ τοινάρα τους ἀπὸ τὸ ΙΒβαρλσάμ. Λήδρας 135. Αευ- φδ-δ.θφ.-- μυ. ἡ- δν ὦ ξερνητικοὶ Ὑπάλληλοι, Δα-: κτης, πέρνει σὰν τιμὲς δια- οκάλοι, ὅλος ὁ τύπος, δεξι-΄ «όρων εἰδῶν, τὶς τιμὲς τῆς, ος κι ἄριστερος, ὅλοι δά- ἐπιὸ χαμηλῆς ποιότητας, ζουν ἐνάντια στὸν ἐπίσημο τὸ σωστὸ θᾶταν νὰ πέρνεται᾽ δείκτη, κι ὅλοι συμφωνοῦν ὁ µέσος ὅρος τῆς τιμῆς τῶν δύο δωμάτια, ποὺ βρίσκουν- μὲ τὶς γενικὲς εἰσηγήσεις διαφόρων εἰδῶν. Γιὰ τὴ διόρθωση ἐργατῶν καὶ τὴ γενικἡ λα- τὸ προσεχὲς Στ΄ Παγκύπριο, Ἰνὴ κινητοποίηση, στηρίχτη-᾿ Συντεχνιακὸ Συνέδριο. } | αι, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ | | Λόγῳ ἀναχωρήσεως τοῦ {- διατίθενται Φφορτηγοεπιβατικὸν αὐτοκί- νητον, μάρκας «Σιεθρολέ»,! 32 Η.Ρ., μὲ ἄδειαν κυκλοφο- σταυροφορία. τὶ ὅλα αὐτὰ ζημιώνουν τὀν...|δυνάµεις ἐκ τῆς περιο' που -------- { : . αι ] Ἐνάντια ὅμως στοὺς πολεμοποιοὺς ἐμπρηστὲς ἐθνικό µας ἀγῶνα. Δὲν ἦταν τοῦ μμ ρ6, ἐν) ὅσον 5 Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΓΟΝΤΩΝ: Βίος, ὄνας ἀπιβάτας ο ας, τοῦ πολέμου στέκετχι τὸ πανίσχυρο ἀντιϊμπεριαλι: ἀνάγκη νὰ. μᾶς τὰ πεῖ ὅλα ἑνὸς μὲν διατήρησις αὐτό- δ ο Π τε] στικὀό, δημοκρατικό, Φλειρηί ερατάπενρ δσος αὑτά ὁ «[.Ι.Φ.. Ἑέρουμε θι µονίµου ἐκκαθαρίσεως: Δάῤηώῖς Ἐπίσης πωλεῖται γωνιαῖον πὶ κεφαλῆς τὴν µεγάλη χώρα τοῦ οσιαλισμοῦ, τὴ καλά πὼς τὸ ταξικὸ ἰσνάφι ΕΙΜΑΙ ἀΔΥΜΑΤΟΣ, ἡ δὲ ΤΑΚΗ ΓΙΑΤΙΚΕΙ [διπλὸν οἰκόπεδον εἰς τὴν το. Σοθιετικἡ Ένωση, ποὺ διεξάγει ἀδιάλλαχτο ἀγᾶ- τῆς «ἐθνικοφροσύνης» δὲν ἔ- πολιτικὴ σηµασία αὐτῆς Α- -.-- : κ. ωθε δίνες ελα δᾶξο δε. τῆς! Λεοφόρου Ολυμπίας. Γιά περισσότερες πλήηρο-: φορἰες ἀποτείνεσθε στὸ κου-| ρεῖον τοῦ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥ-! ΛΑΜΠΙΟΥ, ὁδὸς Ἑρμοῦ 135, ἱ Λευκωσία. ἱ ᾖ { | | ἱ μπάνιου, τὰ γνωστὰ εἰς πάν- | τας ὁθὰάλ τῶν ἐργοστασίων| ΙΟ 95ΡΟΝΕ. ᾿Επίσης τοῦ ἵ-: ιδίου ἐργοστασίου ὅλα τὰ εἴ-ι [δη Ταἰουπι Ῥοννάσις ὃς οΠανῖηρ᾽ σαςξς. | Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἂς στεί-! λουν τὰς παραγγελίας των] :ἐγκαίρως. | ᾿Αντιπρόσωπος-Εἰσαγωγεύς: ' ΚΥΡ. ΠΑΠΑΡΑΣΙΛΕΙΟΥ | Λευκωσία. » ενω: αὐτῶν μολογητῶν, ἀρ. 31. Πληρο- Πάνω στοὺς τρεῖς αὐτοὺς τῶν ὑπολειπομένων λαθῶν φορίες ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες, παράγοντες, δηλ. τὴν καλἠ τοῦ δείκτη, θὰ κληθεῖ ν᾿ ἁ- ἐντὸς τῆς οἰκίας. ἐπιχειρηματολογία µας, τὸν γωνιστεῖ τὸ νέο Γ. Σ. τῆς, ος διά ἀγῶνα τῶν Κυωθερνητικῶν, Π1.Ε.Ο., ποὺ θὰ ἐκλεγεῖ ἀπὸ ι τε. Σωκράτους 2 (πάροδος Λήδρας) Λευκωσία. ΕΒΟΙΚΙΑΖΟΜΝΤΑΙ μὲ τὸν τίτλο: ται στὴ λεωφόρο ᾽Αγίων ὍὉ- . Φωφωφ..θ9..9..9..9..9..9..9..9.-9.30”-9. 9. Ἴ ων» νο». ων Γδιοκτήτου εἰς τὸ ἐξωτερικὸν | ἱ πρὸς πώληση }, ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. Φθάνει προσεχῶς. Εἰσαγωγεῖς: κλοφορεῖ στὴν Λεµε- σὸν νέα ἐφημερίδα «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» . ορ μού νυς 3 μάρας α ΕΙΕΜΕΟΗ μι πο Παρελήφθησαν μηχαναὶ 7 Π. Ὠϊεςεί ψυχρᾶς ἐκκινήσεως τοῦ ἐργοστασίου ΤΩΔΝΙΕΜΑ. ΤΙΜΗ: 105 ἑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΥἷΥΤΟΚΙΝΕΙΤΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗ ΧΕΙΛΕΤΗ ἃ ᾿Αδελφός. Μαθημερινὴ συγκοινωνία ΛΕΥΕΞΟΣΙΑ- ΚΤΗΜΑ Ξ«ΠΟΛΙΝ καὶ τἀνάπαλιν, Ν ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ -- ΦΟΡΤΗΓΑ -- ΤΑ::!Η, Αὐτοκίνητα καινουργῆ, σιωφὲρ πεπειρομµένοι. Ὑπηρεσία πρόθυμος, Τηλ. Λευκωσία 83, Πάφου Τ4 (Τὸ γραφεῖον Λευκωσίας µετεφέρθη ἀπέναντι χανιοῦ 'Ἁγίου ᾽Αντωνίου). κῆς θόμδας. Εἶναι ἡ Σοθιετικἠ Ένωση κ᾿ οἱ Α: μὴ γιὰ ἄμεσες πολιτικὲς ἐ-]χοιπόν, Μερεντί σνακ Ξ Ξ νατολικὲς Δημοκρατίες ποὺ τόσο στὸν Ο.ΠΕ., ὅσο λευθερίες, οὐσιαστικὰ δὲν θάρισις το, Ἐ μυ να, Τὸ Κεντρικὸ Οἰκονομικὸ Συμθούλιο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ | καὶ στὴν καθημερινἠ ζωὴ κρατοῦν ψηλά τα κάµνει τίποτε ἄλλο, παρὰ ν᾿ Ιἀδύνατος καὶ ἡ πολιτικἡ (Κ.Ο.Σ.) τοῦ νο Κινήματος. Παρελάθομεν Σαπούνια! τή ΩΒΡΟΛΟΓΙΑΙ Ὡρολόγια ΥΑΤΕΕΡΚΟΟΣΕΙ Ξ--10--0 ἔναντι τοῦ χανιοῦ Παπαδο’ πούλου. στο) ΠΡΟΣΟΧΗ ! τὰ παπούτσια σας στὀν ΚΛΤΙΣΚΕΥΗΣ ΠΠΟΛΗΗΛΤΟΝ. Ὁδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. ὃ, (Παλαιόνζαπνεργοστάσιον) θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ σὲ τιμὲς ἄπσυναγῶνιστες, Ἐπισκεφθῆτε µας γώ νὰ πεισθητε Ὀρωστήρια, κώσια. Κωυννᾶ, ώσια. Εὐέλθων ΠΠ. Γεωργισβης καὶ] Σία. Κ«τηνα- Πάφος Μ, ἘἜρμαν 5. Βα. ΕΠΙΠΛΑ . 5 4. ΠΛΙΚΟΗ ΣΝΕΤΝΙΡΙΗΟΝ . Ἑορτάστε τὸ Πάσχα σας μὲ τὰ καλύτερα καὶ φθηνότερα ποτὰ τῆς Κύπρου τοῦ περίφημου ἐργοστασίου: ιξη τοῦ Συνεδρίου. τῶν ἀριστουργημάτων ΑΡΘΟΥΡ ΡΑΒΚ(4 : . , Ριη τὸ Σώνεδριο Εἰρήνης στὸ Παρίσι ἔχει καὶ γιὰ καὶ ἡ περίφημη Ρ. Κ. Ο. (Ἀμερικῆς). ΙΕ μπακ ρπμση Ωρολόγια Υ7ΑΤΕΕΡΚΟΟΕ. ές ΔΙ Ω Ν Ὑ 5 Ωω το μᾶς τοὺς Κύπριους ἐξζαιρετικὴ σημασία. Ὅ τόπος Μὲ πρωταγωνιστὲς Αγγλους καὶ ᾽Αμερικανοὺς ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ» , ο 4-1δ--0 µας μετατρέπεται σὲ πολεμικὸ ὁρμητὴριο τοῦ ΑΥ- ώστε ΤΖΩΝ ΜΙΛΑΣ -- ΜΑΡΘΑ ΣΚΟΤ - εν ο, ' , Ωρολόγια ΙΜΑΤΕΕΡΕΟΟΕ ο , : γλοαµερικάνικου ἰμπεριαλισμοῦ. Σ᾽ ἕνα μελλον: ΑΤΡΙΣΙΑ ΡΟΚ -. ΤΡΕΒΟΡ ΧΑΟΥΩΡΤ καὶ ΜΕΓΑΡΟΝ ΜΥΚΚΟΥ, πρῶτος ὄροφος Ἰ, 2 καὶ 2, , 6--10--0 ' Εἰς φιάλες ἄσπρες νο ὃκ. ο ὁκ. τικὸ πόλεμο ὁ λαὸς µας θὰ γευτεῖ γιομᾶτο τν πο” ΡΙΤΣΙΑΡΤ ΚΑΡΛΣΟΝ. --- σε μα η αι. - Ὡρολόγια Υγθαιχεῖα Μονάστερο 2/4ν: {ο ι τῆς μαζικῆς σφαγῆς καὶ ἀφανισμοῦ. Αὐτὸ ἐ- ς ρ κβς τοῦ ΠΑΣΧΑ αχ. Ικιθ. Τηλέφωνον . , ο . α -. Ὃυλάσσει ἡ Ε νοκ ρατία, γιὰ τὸν τόπο µας μὲ τὴν Πρρκσκλασαν Ὃν Ἡ η ' Σ : ΛΕΥΚΩΣ Α. Ὡρολόγια τοῦ χεριοῦ 32/-! Βμβατερς 2/04 1193 ἀπόφασή της νὰ κάµει τὴν Κύπρο πολεμικἡ θάση. τ Ἐυπνητήρια ΣΜΙΘ 20/- Τριάστερο 3/1 1/3 Μὰ καὶ στὸν τόπο ἵας ἀκούεται στεντόρια ἡ φω- Εἰς τὴν «ΙΤΗΜΑΤΙΚΗΒΣ, τὴν ὁποίαν δύνασθε νὰ Στοῦ ΠΑΖΑΡΕΤ, Υ, Ο. 4/- 2/- νὴ τοῦ λαοῦ µας γιὰ εἰρήνη, λευτεριά, δημοκρατία. γ΄ τ πάρετε δωρεάν, θὰ βρῆτε ἄρθρα καὶ σημειώματα ὁδὸς Πάφου, ἀρ. 64, Οὔζο ἔξτρα 4/- 2/- Παλαιὸν γυναικοπάζαρον 26--28. Ταχ. Κιθ. 158, Τηλ. 190. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ε Σ 11 ΓΑ Ττ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ χειροποίητα ΠΑΠΟΥΤΕΣΙΑ θὰ τὰ βρῆτε µόνο στὴν ΜΜΙΝΙΝ ΠΝΗΙΙΝ ΙΠΛΙΝΝΙΟΝ Λεύκωνος 10 -- 11. ᾿Ανδρικὰ, Γυναικεῖα καὶ Παιδικὰ σ᾿ ὅλα τὰ µε γέθη καὶ χρωματισμοὺς μὲ κρὲπ καὶ πετσί. Ἄτιμαι ΑΦΑΝΤΑΣΤΩΣ ΧΑΜΗΛΑΙ ο. 4 Σ τὸ Ὑνωστὸ ἐπιπλοποιεῖ- ον τὸ «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ» θὰ θρῆτε τὰ καλύτερα ἔπιπλα ἀνώτερα ὅλων εἰς στερεό- τητα καὶ γοῦστα καὶ σὲ λαϊ- κὲς τιµές. Μιὰ ἐπίσκεψη θὰ σᾱς τείση. 'Οδὸς Πλάτωνος, Ρο. 11, πάροδος Αἰσχύλου παρά τὴν σχολἠν Σαμουήλ. Προσοχή! ΑΡΑΣΤΑ . Εἰς τὸ ὑποδηματοποιεῖον :6δ. ᾿Αραστᾶ ἀρ. 2, θὰ βρῆτε επαπούὐῖσια ὅλων τῶν εἰδῶν ἰσὲς τιμὲς ἀσυναγωνί- ίστους. Γι Γοῦστο-στερεότης ἀπαρά- Γμιλλος. Ἐκπτώσεις λόγῳ [τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα. | ΛΑΙΚΟ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ Ἐπιμένετε σ᾿ αὐτὸ. ἐς | Ὑπεύθυνος: Διομ. Γαλανός. Γ ὁδὸς ᾿Αρσινόης 47. Λευκωσία. Τυπώνεται στὰ ἸΤυπογραφεῖα τῆς «Τυπογραφικῆς καὶ ᾿Εκδοτικῆς 'Ε-! ταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ», ὁδὸς Λυ-! κούργου ἀρ. 9α, 96, 9Υ, Λευκωσία. | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΛΑΖΙΔΗΙΣ ὁ- ΕΜΕΙΣ - ΜΛΛΛΙΙ Ξ [ΕΙΝ (ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ) Τὸ ταχύπλουν καὶ πολυτελὲς ΑΠΠ «ΙΚΕΜΑΗΣ τελείως ἀνακαινισθὲν καὶ ἐκτελοῦν ἀπὸ πολλοῦ μισμένο: - . να κ. : 1βθήμερον συγκοινωνίαν μεταξὺ ΧΑΙΦΑΣ - ο πως Πρραῆρις τος ολλ ταπο Προμηθεύεστε τα τσιγάρα σας ἀπὸ τὸ ωρα ος ΦΙΙΕΑΝΙΝΣ. ος ΓΕΝΟΒΑΣ, θὰ συμπεριλαμθά- ᾽ 1. 1 ] νει εἰς τὸ ἑξῃῆς καὶ τὴν ΛΕΜΕΣΟΝ εἰς τὸ τα- ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ». «Οᾶςσίιτο »} ΙΠΡΙΗ [ή ΛΑ πι ΡΛΝΕ ΤΗΝ Προσοχή! κτικὸν δρομολόγιόν του. Προσεχὴς ἀναχώρησις ἀπὸ Λεμεσόν, 4η Μαϊου, μὲ άφιξιν εἲς ἠασσαλίαν ἐντὸς 4 ἡμερῶν. Ἡ ταχυτέρα καὶ οἰκονομικωτέρα γραμμὴ δι ἐπι- βάτας Λονδίνου (ἐντὸς 5 ἡμερῶγ). ΔΙΑ πληραφρρίας παραγαλεῖσθε ν᾿ ἀπευθύνεσθε εις τοὺς Γενικαὺς Πράκτορας Γι ώπρου, . ϱ -- : κ.κ. Πω], ΒΙΥΗι δ, «ο. (ΟΥρτυς) ιά. ΔΛΕΜΕΣΟΝ -- ΑΙ ΟΝΟΣΤΩΝ -ΛΕΥΙΩΣΙΑΠΗ ΛΑΡΕΒΑΝΚΑ ---ΚΥΡΗΠΕΙΑΙΝ. καὶ τοὺς πνκ, Δ. Δ. ΣΕΕΕΡΗΒ καὶ ΥΙΟΥΣ ΛΤΔ., Κερήνειαν, ΠΑΥΛΟ ΗΜΥΘΡΑΙζΣΤΗΝ, Πάφον, . καθὼς καὶ εἰς ὅλα τὰ ἀνεγνωρισμένα Γραφεια Ἰαξειδίων. έ Ὕ-- 4 4 ”{ ' β ἡ Νδαίων «Σιὲλλ», Ἐν Ὑπεύθυνος- Διευθυντὴς ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεῖα: Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ἀρ. 47. | Ο (Οἰκονομικὴ ια κειριση, | διαφημίσεις): ὉΟδὸς Περικλέους, ἀρ. Ακίνητα ΣΥΝΤΑΞΗ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙ ο Μπενάᾶ Τηλέφώνο: 297 ΤΑΧ. ΙΒ. 150 -- ΑΕΥκωσιαΑ α ΠΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ Καὶ Για ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ! ς σος ὁ .» ιά λα, Θα - « υ ». ιν ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑι ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ εν. δουν ϕ ο και ΡΓΑΝΟ ΤΗΣ κ.ε. του ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΙΟΜΜΑΤΟΣ τού ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ λαουΥ (ΑΙ«ΕΛ) Χρόνος Ίος -- Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 17 ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ | Λευκωσία, ΠΕΜΠΤΗ 2Ί ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 ΧΡΟΜΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΡΔΡΟΜΗ: ᾿Ἐσωτερικοῦ: {5 2. 8.0 Ἐξωτερικοῦ: 5 3.10.0 ΜΙ ΠΛΗ ΠΑΦΟ ΚΜΤΙΡΤΙΕΙΗ ΗΜΝΙΠΜΠΕΠΕΙΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΠΗΥΛΣΗΗΣ ΚΤΗΜΑ, 20 (Απὸ τὸν ἀνταποκριτή μας).-- οί Λαϊκὲς Οργανώσεις Κτήµατος ἀπεοάσισαν ὁρι- στικἁ νὰ κατέθουν στὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς Ἐκλογές' μὲ καθαρὰ Λαϊκὸ ᾿Εθνικοαπελευθερωτικὸ Συνδυασμόὀ.! Μέσα στὶς προσεχεῖς λίγες µέρες Ἡἡ σύνθεση τοῦ Σων.! δυασμοῦ θὰ συζητηθεῖ σὲ γενικὲς συνελεύσεις τῶν μελῶν' τοῦ κόµµατος, τῶν μαζικῶν ὀργανώσεων καὶ τῶν φίλων! τοῦ λαϊκοῦ µας κινήματος. | µας κινήµατος διαδηλώνουν τὴν ἀπόφασή τους ν᾿ ἁνωῳ- νιστοῦν μ’ ὅλες τους τὶς δυνάµεις γιὰ τὴ νίκη τοῦ λαοῦ ἐνάντια στὴ Γαλατοπουλικὴ ἀντίδραση. ΙΦΙΙΕ ΠΡύΕΛΡΝΕΣ ΕΛΕΡΗΕ Τη ΕΡΗΙΦρΠθΗ”” Τ9Υ Ηθφὶ Ολ ί . Ὀ Ἶ Ὀι κ οι οἱ φίλοι τοῦ λαϊκοῦ | μοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλι Τ] | | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 20.-- Ἰὸ Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἑλ. λάδα» µετάδωσε σήµερα τὸ πιὸ κάτω ἀνακοινωθὲν τοῦ Γενικοῦ ᾿Αρχηγείου τοῦ Δη- ὃας γιὰ τὶς . τμήματα τῆς β΄ μεραρχίας τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ. μετὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ διά- λυση τοῦ δεύτερου µοναρχο φασισοτικοῦ τάνµατος, που δροῦσε οτὴν περιοχἠ Ρούμε: λης, καὶ ἀφοῦ ἀντιμετώπι- Πληροφορούμαστε ἔγκυρα, πὼς οἳ «κέκκοι» τοῦ Μόρ- σαν ἀποτελεσματικὰ τὴν κί- φου,. ἀπότυχαν νὰ συγκεντρώσουν τοὺς θοσκοὺς τῆς τε- ριοχῆς σὲ σύσκεψη, ποὺ τοὺς κάλεσαν στὴν «Ἑλληνικὴ! µατων ἐνίσχυσης, ἐνήργησαν ᾿ Λέσχη» γιατὶ κανεὶς ἀπὸ τοὺς λαϊκοὺς αὐτοὺς μακητὲς δὲν ὑπάκουσε στὸ κάλεσμα τῆς Μορφίτικης «δεξιοφρο- σύνης», τώρα τοὺς ἀπειλοῦν κατ ἄλλο τρόπο, Ε-άζουν διάφορους μεγαλοχτηματίες νά τοὺς κινοῦν ἀγωγὲς µα- ζικἁ γιὰ δῆθεν ἐπεμθαση στά χτήµατά τοὺς καὶ τὶς κρα- τοῦν ἐκκρεμεῖς ὥς τὴ µέρα τῶν ἐκλογῶν λέγοντας στοὺς ἑοσκούς: «Αν πᾶτε νὰ ψηφίσετε θὰ σᾶς κάµουµε ἀπὸ 20 λαπόρτα τοῦ καθενοῦ». Γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἡ Λαϊκή Πα- ράταξη θὰ κάμει παραστάσεις στὴ Διοίκηση. Β ΛΠΙΦΛΣΗ ΠΠ ΠΕΕΜΝΑΙᾷ ΤΙ ΛΛΕΙΛΣ ἉΡΗΙΕΣ ΜΤΑΦΠΗ Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἄνταποκρι-ής µας ἀπὸ τὴ Λεμεσό, ἐκδικάστηκε χτὲς ἡ ὑπόθεση τῆς κατηγορίας ἑ- νάντια στοὺς φ. Πλουτῃη Σέρθα, ΙΚώστα τἹαριασίδη, Γε- ώργιο Χριστοφόρου, καὶ τὸν δικηγόρο κ. Ἀρώση Δημη- τριάδη, πὼς χρησιμοποίησαν µεγάφωνα κατά τὴν τε- λευταία παλλαϊκἡ συγκέντρωση, ποὺ ἀκο: οντων ἔξω ἀπὸ τὸ θέατρο ἀντίθετα μὲ τοὺς ὅρους τῆς ὥνειας. Τὸ δικα’ στήριο ἀπάλλαξε τὸν κ. Ἀρύση Δημητριάση και κατα- δίκασε τοὺς ἄλλους τρεῖς κατηγορουµένο-ς οἳ 21 σελίνι πρόστιµο τὸν καθένα. Τὴν ὑπόθεση ἐξεδίκασε ὁ Ὀικαστης κ. (ακαθύμης. : ἵ ΠΠΟΥΡΙΚΟΣ ΠΠΕΙΤΜΗΜΕΙΙΣ ΜΡΙΕΙΤΗΙ ΝΙ/ΕΧΘΕΙ μΠΡΗΠΕΙΙ τας ἔ,λ.Κ. Ὁ διοικητὴς Λευκωσίας μ᾿ ἐπιστολή του πληροφόρη: σε τὴν Κ.Ε. τῆς Ε.Α.Ι. πὼς ὁ ἀπεσταλμένος του ὑπουρ᾽ γείου τῶν ᾿Αποικιῶν κ. Κλέῦ ἀδυνατεῖ νά δεχτεῖ ἄντι- προσωπεία της σὲ συνέντευξη, «γιατὶ εἶναι ἀργὰ νὰ δι- ευθετηθεῖ μιὰ τέτοια συνάντηση». Πρέπει νὰ σημειωθεῖ πὼς ἡ. Κ.Ε. τῆς Ε.Α.Ι. ζήτησε αὐτὴ τῇ συνεντευζη για νὰ θέσει μπροστὰ στὸν ὑπουργικὸ ἀπεσταλμένο τὶς ἅπὸο- ψεις τοῦ Γ΄ συνεδρίου τῆς ὀργάνῶσης πανω στα Ύξωβ- γικἁ καὶ κτηνοτροφικά προθλήµατα πριν 15 περίπου μέ ρες. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὠς ὁ ὑπουργικὸς ἄπεσταλ: µένος δὲν ἀρνήθηκε παρόμοια συνέντευξη. στοὺς ἄντιπρο σώπους τῆς ἄλλης κωπριακῆς «αγροτικής» τῆς Π.Ε... ΠΠ ΠΗΙ ΜΕΤΛΙΛΕΙΑ ΤβΣ ἴωμ.ε Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ ἀνταποκριτὴ µας ἀπὸ τὰ μεταλλεῖα τῆς με οἱ µεταλλωρύχοι εἶναι κατα- συγκινηµένοι ἀπὸ τὰ τελευταία ἀλλεπάλληλα σοθαρὰ δυστυχήµατα. Ἔτσι, ὕστερα ἀπὸ τὸν προχτεσινὸ σοόσρο τραυματισμὸ ἑνὸς μεταλλωρῦχου, τραυματίστηκαν χτες ἄλλοι δυὸ ἐξ ἴσου σοθαρά. Αὐτοὶ εἰναι ὃ Σιεριφαλή Χα σὰν ἀπὸ τὴν ᾽Αντρολίκου, ποὺ ἔσπασε τὸ ἀριστερό του πόδι, καὶ ὁ ᾿Ιμπραχὴμ Χουσεῖν ἀπὸ τά Κόκκινα, ποὺ πλη γώθηκε σὲ διάφορα µέρη τοῦ σώματός τοῦ. Ὁ τρουµα- ή ον ὦ χλου ὄγκου τισ τους προκλήθηκε ἀπὸ τὴ πτώση μεγά , - Ὃ λεῤμωτας ποὺ τοὺς καταπλάκωσε στὴ γαλαρία τὴν ὥρα ποὺ δούλευαν. ΠΗΠΠΘΗΚΗΙ 0ἱ ΚΤΜΕΝΙΕΣ ΚΤΛ δΡΙΣΗΕΝΟΙ ΕΡΙΘΝΛΕΟΝ Ἔχουμε ν πληροφορία πὼς ἔγινε σύσκεψη στὸ στὸ Γ ες τοῦ Χισικητῃ Ἐργασίας ἀντιπροσώπων τῶν δυὸ Συντεχνιῶν «Οἰκοδόμων, του Συνδέσμου ͵ Εργολά- δων Οἰκοδομῶν, καὶ τοῦ κυθερνητικοὺ Γραφείου ἔργα σίας, ποὺ ἐξέτασε. τὶς καταγγελίες για ὁρισμένες προ: θιάσεις τῆς τελευταίας συμφωνίας. Στὴ σωσκεψη ἐπικρᾶ. σε πνεῦμα ἀλληλοκατανόησης, που αφηνει τὴν ν πὼς παρόμοιες παραθιάσεις τῆς συμφωνίας δὲ θὰ ο. ναληφτοῦν, καὶ ἡ ἔκρυθμη κατάσταση που δηµιουργήθη κε θὰ θελτιωθεῖ. Μεώτερη σύσκεψη θὰ Ὑίνει στὸ πρώτο δεκαπενθήμερο μετὰ τὸ Πάσχα, για ἐπανεξέταση της πορείας τῶν ἐργασιῶν τοῦ Γραφείου Εργασίας, ΙΣΚΟΙΙΕΣ ΜΙΜΙ ΛΠΙΚΑΤΔΣΙΛΣΗ Ἰδὴ ΞΥΛΛΗΘΡΛΚΟΙ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΛΙΔ ἡ κυθέρνηση ἀντιμετω: ὀθλημα τῆς δύσκολης Ἔχουμε τὴν πληροφορία πὼς πίζει μὲ δυσφορία τὸ σοθαρὸ πρ μα τή ο ες ἀντικατάστασης τῆς καύσιµης ὅλης, τῶν ζυλων καὶ. νι ῥάκων, μὲ ἀκάθαρτο πετρέλαιο. Π δυσκολία εἷν συνέπεια τῶν ὑψηλῶν σωγκριτικα τιμών στὶς ὁποῖες που λιέται σήµερα τὸ ἀκάθαρτο πετρέλαιο. Κατὰ τὶς ἵ ας πληροφορίες µας, γιά τὴν ἀντιμετώπιση των ο όμα αὐτῶν ἡ Κυθέρνηση ἀπευθύνδηκς στὶς ἑτα.ρεῖες πετρε᾽ «Σόκονυ Βάκουμν καὶ ἄλλες, ὄποδει” Κνύοντας τὴν ἀνάγκη τῆς ἄμεσης ἐλάττωσης τῆς τιµης τῶν ἀκαθάρτων πετρελαίων. «Χ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ! Ἐυλοφάγου μᾶς Υ , ἀπὸ τὴ ᾱ- Ο ἀνταποκριτής µας ἅπο τη ταξης π]ραν ἄπείλη- Φε πὼς δυὸ µέλη τῆς λαϊκῆς παρα νε τκὲς ἐπιστολὲς ἀπὸ τὸ τμῆµα της ὀργάνωσης « 3 της ρνακας. Αὐτοὶ εἶναι οἱ Γιαναγιώτης λα Χηρώτοι καὶ ικόλας Γιαννη. στὶς ἀπειλητικὲς ἐπιστολὲς ἀναφέρεται, πώς, ἂν τὰ δυὸ πιὸ πάνω µέλη τῆς λαϊκῆς παρατάσης δὲν Ὡμοσιεύσουν στὴν «Ἐλευθερία» πῶς ἀποκηρύττουν τὸν Χομμουνισμό, θά τιναχτοῦν τὰ μυαλά τους στὸν εξ» ρᾳ(1) «Πιστεύουμε πὠὼς θὰ ὑπακούσετε, τενειώνει Ἡ ἔτ'- στολή, καὶ εἴμεθα ἕἔτοιμοι νὰ σᾶς δεχθοῦµε». ϐ! ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΠΙΤΕΣ ὁ- τὸ Δικαστήριο Λευκωσίας οως πρὸς ἔκδοση Πληροφορούμαστε, ὅτι ο ! μάς παλαιοημερολογιτῶν, αἴτησή τ Ἡ Κκλησία τοῦ “Αγ. Γεωργίου, Χνησε ἀγωγὴ ἐναντίον τῆς προσωρινοῦ διατάγματος ὥς ἐκκλησια κιχῆς ροπης) την ἐκδίκαση τῆς ἀγωγῆς. αλαιχωρίου γιά τὴν ἔκδο-' Δικηγόρος τῶν τοαισημςς δικαστικοῦ διατάγματος ρολογιτῶν ἔΣἶναι ὁ κ. ῦ νὰ τοὺς παραχωρεῖ τὴν Σπανούδης ἀπὸ τὴ Λάρνα- ο ν΄ ῥέμυκ) κΏς Ἶρὸς ἐκτέλεση τῶν θρησκευ-! Ἓδ της δὲ ον ν Ἰκῶν τους καθηκόντων. Επιτροπῆς ὁ κ. Γ. Χρυσα . Σήμερα θ) ἀκουσθεῖ ἀπὸ/ φίνης, / ὀργάνωσης- ᾿σφοδρὴν ἐπίθεση καὶ ἴκαν στὸ Λιδωρίκι. μεσα στοὺς αἰχμαλώτους ποὺ πι ᾿συγχαίρει τοὺς μαχητὲς καὶ τοὺς ἀξιωματικοὺς τῆς β΄ µε [ραρχίας γιὰ τὴ λαμπρή τους! ἐπιτυχία». ! άστηκαν εἶναι ὁ Διοι : ὅ η. κητὴς τῶν µοναρχοφασιστι.. τερ ἀναφέρουν ὅτι ὁ ἂ ς ᾱ- κῶν δυνάμεων τῆς Λειθαδιᾶς ' ἐπιχειρήσεις ᾿Δημήτρης Μπακόπουλος. Τὸ: : στὴν περιοχἡ Ρούμελης: «Τὰ Γενικὸ ᾿Αοχηγεῖο τοῦ Δ.Σ.Ε.᾽ δ πῆ:! µάλωτος ἀπὸ τὰ τµήµατα. Πιάστηκαν πολλοὶ αἰ νά- τοῦ Δ ημοκρατικοῦ Στρατοῦ. | --Πληροφορίες τοῦ Ρέου- . | ὃς ἐξακήλο, | ὃς ἐξαπόλυ- ! κρατικὸς στρατ στὴν περιοχὴ Δυτικῆς Μακε- ονίας, κοντὰ στὸ Καϊμακ-! σαλάν. Σὐμφωμα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορίες ἡ ἐπίθεση ἄρχι- σε πρὶν ἀπὸ δυὸ μέρες, µε: ἀποτέλεσμα τὴν κατάληψη Ώ Τὸ σημερινὸ Ὀνακοινωθὲ» τῆς Μελίτης, Οἱ ἀπώλειες 1 τοῦ μοναρχοφασιστικοῦ Γε | τῶν μοναρχικῶν στὶς μάχες: Ινικοῦ Ἐπιτελείου ὁμολογεῖι ποὺ διεξήχθηκαν γύρω «Φπὸ: νηση 7 ἄλλων ἐχθρικῶν ταγ.- ὅτι ὁ διοικητὴς τῶν δυνάµε-ἰ τὴ Μελίτη ἀνέρχουνται σὲ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. 50. Αρ: χίζουν σήµερα στὸ Παρίσι: οἱ ἐργασίες τοῦ Παγκόσμι- κόσμο ἔφτασαν στὴ Γαλλικὴ πρωτεύουσα ἀντιπροσωπεῖες διαφόρων συνδικαἄλιστικῶν, γυναικείων, νεολαιϊστικων καὶ ἐκπολιτιοτικῶν ὀργανώ- σεών, γιὰ νὰ ἑνώσουν τὴ φω- νή τους ἐνάντια στοὺς ἐμ- πρηστὲς τοῦ πολέμου, γιὰ τὸ θρίαµδο τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δημοκρατίας. Τὸ Συνέ- ὃριο τοῦ Παρισιοὀ πρόκειται νὰ ἐκφράσει τὸν πόθο καὶ τὴ θέληση ἑκατομμυρίων ἆἄν- θρώπων, οἱ ὁὀποῖοι σήµερα μὲ ἀποφασιστικότητα διακη- ὁ ΕΒΡΑΙΡ, ΠΥΡΓΟΙ ΤΗ ΕΕΠΤΕΡΙΜΟΗ 110 ΠΛΡΙΣ] ΠΑΡΙΣΙ, 20 (Ῥέουτερ).- ὍὉ ὑπουργὸς τῶν ἔξωτερι- κὢν τοῦ ᾿Ισραὴλ κ. Μοσὲ Σέρτοκ ἔφθασε σήµερα ἆε- ροπορικῶς στὸ Παρίσι ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρκη, ὍὉ ᾿Εθραῖος ὑπουργὸς εἶχε πάει στὴν ἸΑ- µερικἡὴ γιὰ νὰ παρακολου- θήσει τὴ Γεν. Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ. καὶ νὰ «εὐχαριστήσει τὴν ᾽Αμερικανικὴ Κυθέρνη- ση γιὰ τὴ θοήθεια ποὺ πα- ρέχει πρὸς ἀνασυγκρότηση τοῦ κράτους τοῦ ᾿Ισραήλ. ΠΕΡΙΛΙΕΙΗ ΤΦΙ ΚΥΒΕΡΕΒΤΗ ΣΤΝΗ ΠΙΦῆ Χτεσινὴ ἐπίσημη ἀνακοί- γνώση ἀναφέρει πὼς ὁ Πρ. Κυθερνήτης ἄρχισε ἀπὸ χτὲς διήµερη ἐπίσκεψη στὴν ἔπαρ- χία Πάφου. Στὸ πρόγραµµα τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Κυθερνή: τη περιλαμθαίνεται ἡ Σὺν- εργατικἡ Πιστωτικἡὴ Ἔται- ρεία στὰ Κούκλια, καὶ τὸ τσιφλίκι τῆς ᾿Ασιέλιας. Θὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπίσης τὰ ἀντι- πλημμυρικὰ ἔργα τῆς Καν- ναθιοῦ καὶ θὰ γευµατίσει στὸ Μοναστήρι τῆς Χρυσορ' ρογιάτισσας. μὲ τὸν ᾿ΠΗγού- µενο τῆς Μονῆς. ΜΙΚΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ --Οἵ δημοτικὲς ᾽Αγορὲς Λευκωσίας θὰ μείνουν κλει- στὲς τὴ Δευτέρα τοῦ Πάσχα. -Οἷσ ίδες τῶν σφαγ- μένων Ὃ άτὸν ἄλλαξαν. Γιὰ κουδέλλες καὶ αἶγες ἕ- χουν χρῶμα κόκκινο ἀντὶ µαῦρο, γιὰ ἀρνὶ, ρίφι, καὶ θῶδι χρῶμα καφὲ ἀντὶ κὀκ:- κιν. Κάθε σφραγίδα θὰ Ὑράφει τὸ εἶδος τοῦ κρέα- τος. --Τὴν περ. Κυριακή ἔγι- ναν ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ᾱ- νάδειξη ᾿Επιτροπείας τοῦ ἀΣυνεργατικοῦ Ταμιευτηρίου δαλίου. Εξελέγησαν παµ- ψηφεὶ οἱ Θ. Λάμπρου, κ Κκόσης, Γ. Γρούτας, Γ. Σιά- της, Φ. Μιχαήλ, ὅλοι µέλη τῆς ΕΑΚ τοῦ χωριοῦ. Στὶς ἐκλογὲς γι ἀνάδει- ξη ἐπιτροπῆς τῆς Συνεργα τικῆς Πιστωτικῆς “Εταιρείας τοῦ χωριοόῦ Ἔξω ᾖἠετόχι ἐκλέγηκαν οἱ Κώστας Γιωρ- καλλῆ, Γεώργιος Πρατζιώ: της, Ικυριάκος Χριστοδού- λου, ᾿Ανδρέας Γιαλλούρης καὶ Γρηγόρης λαραλάμπους. ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΣΥκεψῆ Καλοῦνται σὲ σύσκε- Φ” ου Φυνεδρίου τῶν ὀπαδῶν ! τῆς εἰρήνης. ᾿Απὸ ὅλον τὸν ' ὧν Λειθαδιᾶς πιάστηκε αἰχ-᾽ 400 νεκροὺς καὶ τραυματίες. τοι καὶ κυριεύτηκε πολεμικὸ ὁλικό. | ΕΜ) ΜΛΙΠΗΒ ΙΙΤΗΛΕ ΛΙΝΗΙΡΙΕ ΙΕΠΦΛΝΕ ΙΕ ΤΕΙ ΜΝΙΝΙΛΙΚΗΙ ΤΡΙΤΗ ΜΗΝ) {ΜΗ - ΠΙ ΡΙΜΗΝ ΠΙ ΤΙΜΗ ΜΙΝΛΗ στῖ ΙΜΗΙΙ Ἀμοω- [ριφανεῖς νίκες στὸ Γράμμο φθονο | φέρνει πιὸ κοντὰ μέρα τῆς λευτεριᾶς καὶ ο ἀνε- ξαρτησίας τῆς πατρίδας µας , ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 20.-- Ἡ ΓΟἱ νίκες αὐτὲς εἶναι ἀποτέ- σε καὶ ἄλλη σφοδρὴ ἐπίθεση ' Ελληνικὴ Δημοκρατικὴ “ἜἘ Ιλεσμα τῆς ἐἑκτέλεσης τῶν γνώση Κωνστάντζας (Ρουμα- νίας), σὲ σύσκεφη τῶν μελῶν | καθηκόντων ποὺ ἔθαλε µπρο στὰ στὸ Δ.Σ.Ε. καὶ τὸν Ἑλ. της, ἐνέκρινε συγχαρητήριο | ληνικὸ λαὸ ἡ Ε΄ Ὁλομέλεια ψήφισμα πρὸς τὸ ᾿Ανώτατο τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμμα: Πολεμικὸ Συμµθούλιο τοῦ [τος Ἑλλάδας. Ζήτω ὁ Δημο- Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλ κρατικός µας Στρατός, ζή- λάδας, Τὸ ψήφισμα, ἀνάμεσα ΄τω τὸ Κ.Ι.Ε., πρωτοπόρος στά ἄλλα, τονίζει: «Οἱ “Ελ ᾿ἀγωνιστὴς γιὰ τὴ λευτεριά ληνες δηµοκράτες τῆς Κων | καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλ σοτάντζας στεκόµαστε στὸ ᾿λάδας. Ζήτω τὸ ᾽Ανώτατο Πο πλευρὸ τοῦ Απμοκρατικοῦ: λεμικὸ υμθούλιο τοῦ Δ. µας Στρατοῦ, ποὺ μὲ τὶς πε! Σ.Ε.ν. ρύττουν: «Όχι ἄλλον πόλε- -μο», «Φιλία-- Εἱρήνη ἀνάμε- 'σα στοὺς λαούς». Ἱ Μὲ τὸ συνέδριο τοῦ Παρι-, μου. φάμε τς 'σιοῦ ἀσχολεῖται καὶ τὸ κύ-ι τόπεδο τῆς εἰρήνης εἶναι σὲ | ποὺ ἀντιπροσωπεύουνται σ᾿ Γκρατίας εἶναι σήµερα πολὺ! γώνα γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς! ἀναπόσπαστο µέρος τοῦ συν-! ΕΠΗ ΛΗΜΙΗ ΤΙΜΗ Ελ ΝΡΙΙΝΙΝΝ ΠΚ’ 1! ΦΜΙΙΤΕ ΗΙΛΡΙΜΗΙ ΓΗΤΙΝΗΙΝΛ ΝΕ ΤΙ ΠΙΕΝΗΙ ΠΡΙΝ ΤΗΥ ΠΛΡΙΙΜ] ΙΡΙΝΝΙΝΕΗΙΚΝΙ ΛΕΙΤΕΡΙ ΤΤΙΝ ΠΡΙΙΛ ἐπιὸ ἰσχωρὲς ἀπὸ τὶς δυνάμεις Γεἰρήνης, γιὰ ἕνα καλύτερο: εδρίου τῶν Παρισίων, γιὰ νὰ Γτῶν ἐμπρηστῶν τοῦ πολέ-/μελλο τοῦ κόσμου. Ἕκατον: Ιµπορέσουν νὰ πάρουν µέρος ὁ δημοκρατικὀ στρα- | τάδες ἑκατομμύρια λαοί, ἴριο ἄρθρο τοῦ ὀργάνου τοῦ: θέση σήµερο: νὰ µαταιώσει ᾿αὐτὸ τὸ συνέδριο, θὰ διακη- Γραφείου Πληροφοριῶν τῶν [ὅλα τὰ σχέδια τοῦ ἱμπερια- |ρύξουν τὸ ἀποφασιστικό [Γαλλικὴ Κυθέρνηση δὲν πα- ΓΚομμουνιστικῶν καὶ Ἔργα- ἱτικῶν Κομμάτων. Ὅλοι οἱ |λαοὶ τοῦ κόσµου--τονίζει τὸ [ἄρθρο- θυμοῦνται μὲ ἆπο- ἱτροπιασμὸ τὶς νωπὲς ἀκόμη Γφρικαλεότητες τοῦ δευτέρου παγκόσμιου πολέμου. Πέρα- σε ὅμως πιὰ ὁ καιρὸς ποὺ ὁ κόσμος παρασερνόταν ἆπο τοὺς ἰμπεριαλιστὲς στὴν ἀν- θρωποσφαγή. Οἱ δυνάµεις ττῆς εἰρήνης καὶ τῆς δηµο- Τὸ ΑΚΕΛ καὶ ᾿Οργανώσεις ἀπέστειλαν χθὲς τὸ ἀκόλουθο τηλεγρά- αμα πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ υνεδρίου Εἰρήνης, ποὺ ἄρ- Χισε χθὲς τὶς εργασίες του οτὸ Παρίσι. «Ἐκ μέρους τοῦ ἐργαζο- µένου λαοῦ τῆς Κύπρου, τῶν ἀγροτῶν, τῶν Μικροκατα- στηματαρχῶν, τῆς Μεολαί- ας, τῶν προοδευτικῶν γυ: ναικῶν καὶ ὅλου. τοῦ Φφιλει- ρηνικοῦ λαοῦ, στέλλουμε τοὺς πιὸ θερμοὺς Χαιρετι- σμοὺς πρὸς τὸ Συνέδριο γιὰ τρ Παγκόσμια εἰρήνη. Σ τὶς προσπάθειές σας γιὰ τὴ δια- φύλαξη τῆς παγκόσμιας εἷ- ρήνης ἀπὸ τοὺς ἵμπεριαλι- οτὲς πολεμοποιοὺς ποὺ τὴν ἀπειλοῦν, ἔχετε τὴν δλόψυχη ὑποστήριξη τοῦ φιλειρηνικοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος εἶναι θέθαιος ὅτι οἱ ἄποφα ἴσεις καὶ συζητήσεις σας θὰ ἀποτελέσουν ἕνα σταθερὸ [καὶ ἀποφασιστικὸ θῆμα πρὸς ἵτὴν ἐξασφάλιση τῆς διαρ Γκοῦς παγκόσμιας εἰρήνης. | Ὅ Κυπριακὸς λαὸς εἶναι ἱ- διαίτερα ἀφοσιώμένος στὴν ὑπόθεση τῆς εἰρήνης, γιατὶ ἡ Κύπρος, μετὰ ποὺ τῆς ἀρ- νήθηκαν τὴν ἐλευθερία της, µεταθάλλεται τώρα σὲ στρα οἱ λαϊκὲς! τιωτικἡὴ θάση τοῦ ᾿Αγγλοα- ! | στρατοπέδου. ᾿Εὰν ὅμως: | οἱ ἐμπρηστὲς τοῦ πολέμου : ἀφηφώντας τὴ θέληση ἑκα- | Γτομμυρίων ἀνθρώπων, ἐξα- | Γπολύσουν ἕνα καινούργιο κιµάσουν µεγαλύτερην ἀκό | µη συντριθὴ, ἀπὸ ἐκείνη ποὺ | δοκίµασαν οἱ φασίστες ἐπι- | δρομεῖς. Τὸ συνέδριο τῶν ὁ-! παδῶν τῆς εἰρήνης τοῦ Πα-| µερικάνικου ᾽᾿.μπεριαλισμοῦ. ΖΗΤΩ τὸ Συνέδριο εἰρή- νης τοῦ Παρισιοῦ. ΖΗΤΩ οἱ δυ)άµεις πού ἆ- γωνίζονται γιὰ τὴν παγκό- σµια εἰρήνη, τὴ λευτεριὰ καὶ τή Δημοκρατία. ΚΑΤΩ οἱ ἱμπεριαλιστὲς πολεμοποιο(. ΠΑΠΑ’Ι ΩΑΜΝΟΥ, Γ. Γ. ΑΚΕΛ.-- ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ, Γ.Γ. ΠΕΟ.-ΒΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γ.Γ. Ε: ΑΚ.- ΜΑΝΜΟΥΡΗΣ, Γ. Γ. ΠΕΜ.- ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, Γ. Γ. ΑΟΝ.- ΖΙΑΡΤΙΔΟΥ, Γ. Γ. Ὀργάνωσης Προοδευτι: κῶν Γυναικῶν». Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ᾽Αμμοχώστου ἀπέστειλε ἐἑ- πίσης, μέσον τοῦ Δημάρχου του, τὸ πιὸ κάτω τηλεγρά- φημα: «Ἡ προοδευτικἡ ἀνθρωπό- τητα παρακολουθεῖ μὲ ζωη ρὸ ἐνδιαφέρο τὴν προσπά- θειά σας γιὰ μιὰ διαρκῆ εἰ- ρήνη, παγκόσμια συναδέλ- πρηστὲς τοῦ πολέμου. Μακτακοῆ, ἀντιδημοκρατικοῦ, τους «ὄχι» ἐνάντια στοὺς ἐμ- | ραχώρησε θεώρη : 1θατηρίων τους. Ι σ᾽ αὐτὸ οἱ ἀντιπρόσωποι, ποὺ µποδίστηκαν ' νὰ µετα- :θοῦν Γαλλία, γιατὶ ἡ σημ» δια. Ἠδη θρί- Ισκουνται στὴν Πράγα ἀντι- ΠΡΑΓΑ, 20.-- Ἡ ὀργανω-,πρόσωποι ἀπὸ τὴ Μογγολία, τικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ ΓΠαγγό- τὴν Κορέα καὶ ἄλλες χῶρες, σµιου Συνεδρίου τῶν ὁπα- (ὅπως καὶ ἡ ἀντιπροσωπεία αἱματοκύλισμα, τότε θὰ δο-͵ δῶν τῆς Εἰρήνης, ἀπευθών- τῆς Ἐλεύθερης Ελλάδας, θηκε πρὸς τὴν ὀργανωτι:«ἡ ποὺ τὴν ἀποτελοῦν οἱ Μ. Ἐπιτροπὴ τοῦ σωνεδρίου γιὰ: τὴ Ἰσεχοσλαθοκία, ζητών-| τας της νὰ ἀναλάδει τὴν ὀρ- ΙΠορφυρογένης, ᾿Απ. Γκρό- ἵζος, Π.. Κόκκαλης, Ρούλα ν γάνωση δευτέρου συνεδρίου,, ἴουκούλη, Σ. Μάξιμος καὶ ρισιοῦ θὰ προωθήσει τὸν ἆ-ι τὸ ὁποῖο νὰ θεωρηθεῖ σἀνιτρία ᾿Αετόπουλα. [ ΜΕΛ. ΚΙ [ἱ ΜΕ ΜΗ ΗΙΙΙΙΙ [ ΜΙΝΙ ἨΙΗΡΙ ΤΝ ΛΙΝ ΤΙ ΗΡΙ θὰ τσακισθοῦν πάνω στὴ γρανιτένια θέληση ὅλων τῶν προοδευτικῶν, δηµοκρατι». κῶν δυνάµεων τοῦ κόσμου, ἐπικεφαλῆς τῶν ὡποίων θρίσκουνται οἱ Λαϊκὲς Δη: µοκρατίες καὶ ἡ Σοδιετικη Ενωση. : ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ Δήμαρχος ᾽Αμμοχώστου». Ἡ Παγκύπρια Συντεχνία τῶν ἐργατῶν Τύπου καὶ Τυ- πογραφείων ἔστειλε ἐπίσης τὸ παρακάτω τηλεγράφημα. «Οἱ κύπριοι ἐργάτες τοῦ Τύ- που καὶ Τυπογραφείων χαι- ρετίζουν μὲ µεγάλη ἵκανο- ποίηση τὸ Παγκόσμιο Συνέ- ὃριο τῆς Εἰρήνης, καὶ πι- στεύουν πὼς αὐτὸ θὰ σταθεῖ ἀτράντακτος προμαχῶνας τοῦ μεγάλου ἰδανικοῦ τῶν λαῶν, καὶ ταυτόχρονα ἁμεί. λικτος κατήγορος τῶν ἐμ- πόρων τοῦ πολέμου καὶ τοῦ θανάτου. Οἱ κύπριοι ἐργά- τες τοῦ Τύπου καὶ Τυπογρα φείων τάσσονται ὁλόψυχα γωση καὶ εὐτυχία. ὍὉ λα- ς τῆς ᾽Αμμοχώστου εὔχε-ι ται πλήρη εὐόδωση τῶν ἐρ-! γασιῶν τοῦ Συνεδρίου σας: πρὸς µαταίωσιν τῶν ἵμπερια- | λιστικῶν καὶ αἱμοχαρῶν σχε | δίων, τὰ ὁποῖα παρίς ἄλλο | κάτω ἀπὸ τὴ σηµαία τῆς εἷ- ῥρήνης ποὺ περήφανα ὑψώνε. τὸ Παγκόσμιο Συνέδριο, συνεπεῖς στρατιῶτες γιὰ τὴν κατοχύρωση τοῦ μεγάλου πανανθρώπινου ἴδανικοῦ». Γ. ΠΡΑΚΛΕΟΥΣ Γ.Γ. ΑΘΗΝΑ, 20.-- Ὁ ἀντιστρά τηγος ᾽Αλ. Μερεντίτης, γβα φοντας στὴν ἐφημερίδα «Βῆ- μα» γιὰ τὰ συμπεράσματα τοῦ Γράμμου, καλεῖ τὸ Γεν. Ἐπιτελείο τοῦ μοναρχικου στρατοῦ «νὰ μὴ προωθήσει περαιτέρω τὰς ὀοτρατιωτικας δυνάµεις νὰ ἐκδιώξουν τοὺς ΓΙ ἀντάρτες ἀπὸ τὸν Γράμμον», Γπιιατὶ αὐτὸ θᾶταν «ἄσκοπη | αἱματοχυσία», ἀφοῦ ἡ µόνι 'µη ἐκκαθάριση τοῦ Γράμμου | «εἶναι ἀδύνατος». Ἐξ ἄλλου, (τονίξει ὁ ἀρθρογράφος, μιά ! | ἡ ϱἱ ΜΩΝΛΡΧΙΚΟΙ ΠΛΝΙΚΕΒΛΗΤΟΙ ΛΠῆ ΤΙΣ ΙΙΚΕΣ ΤΟΥ Α.Ε, ΕΚΛΙΠΑΡΠΥΝ ΣΤΡΛΤΙΘΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΙΣΗ ΛΠ8 Τὺ ΕΞΩΤΕΡΙΚθ χομένην ἀντιμετώπισιν καὶ, Ἐξ οὗ καὶ ὑποθέτομεν ὅτι ἄλλων παροµοίων ἀπροό |οἱ σύμμαχοι ἡμῶν, μετὰ µε: πτων», Ὁ Μερεντίτης παρ-|λέτην τῶν γεγονότων τοῦ δέχεται ἀκόμη ὅτι ὁ Δημο: !Γράµµου καὶ μετὰ τὰς δια- κρατικὸς Στρατὸς «ἔχει ἁ- |φαινοµένας ἀπειλὰς παρο- ναμφισθητήτως τὸ πλεονέ-| µοίων αἰφνιδιασιιῶν, θὰ ἀνε. κτηµα τοῦ αἰφνιδιασμοῦ, συ- |γνώρισαν ἁἀδιστάκτως τὴν νοδευόµενον μὲ πλήρη γνῶ:] ἀριθμητικὴν ἀνεπάρκειαν σιν τῆς ἡμετέρας διατάξεως !τῶν δυνάμεών µας διὰ τὴν καὶ τῶν ἀσθενῶν σημείων ἐκπλήρωσιν τῶν πολλαπλῶν της». «Οὕτω -- προσθετει -- ἀποστολῶν των. Τώρα -- κα: τὸ ἔργον τῆς στρατιωτικῆς| ταλήγει τὸ ἄρθρον -- θά ἐ- ἡγεσίας (μοναρχικῆς) καθίἰ-,δηµμιουργήθησαν ὅλαι αἱ σταται ἐκτάκτως δυσχερές».| προὔποθέσεις καὶ διαπιστώ- | Στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου του σεις, ὅπως ἀναγνωρισθῇ ἡ τέτοια ἐπιχείρηση θάχει «ἄ-, ὁ Μερεντίτης ἀπαντᾶ στὸ πιὸ͵ ἀνάνγκη ἐνισχύσεως τῆς ἑλ- σήµαντον πολιτικἠν σηµασί-ι κάτω ἐρώτημα: ηλ σεως κ Ιαν, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ στοιχειώ-/ σήµερον ὑπὸ τὰ ὅπλα στρα: ἄλλων µέσων, πλὴν τῶν πα: δής Φρόνησις ἐπιθάλλει τὴν τιωτικαὶ δυνάμεις ἐπαρκεῖς (ρεχοµένων οἰκονομικῶν καὶ διαφύλαξιν µέσων πρὸς ἐνδε-. Φρονοῦμεν ὅτι ἀσφαλῶς ὄχι ! ὑλικῶν τοιούτων». «Εἶναι αἱ ' ληνικῆς ἀντιστάσέως καὶ δι ἀνταποκριτή µας).-- θνικοφροσύνη» τῆς ἄν καὶ δὲν ψη. σήµερα Πέμπτην καὶ ὅραν 7 μ.μ. ὅλα τὰ µέλη τῆς Ὅλομε- λειας τοῦ Τμηµατικου Συµθδουλίου Π.Ε.Ο. Λευκωσίας, τὰ Συμ. θούλια τῶν Σὀντεχνι- ὢν καὶ τὰ µέλη Ἐπι- τροπῶν Πανκυπρίων ὑντεχνιῶν ποὺ θρί- σκουνται στὴν Λευκώ- σία. ΘΕΜΑ.-- «Δημοτικὲς ᾿Εκλογές». Εκ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙ- ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ψ9φο-οςφσφφοςοφοςσφθφοοςφ»θφοφθφοφσοσονφόφόφδοσοσοοςσφο κ ᾱ ασμὸ μερα μ το φυλλ. ς ξημοτικὲς ἐκλογὲς, ὑπογραμ. µένο ἀπὸ τὴν ἄνυπαρχτη | οὐσιαστικὰ συντονιστική ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΕΞΙΟΦΡΟΣΥΝΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ! ΒΑΡΩΣΙΑ, 20 (᾿Απὸ τὸν ᾽Αμμοχώστου ποὺ κυκλοφό.. Ἡ. «ἐ-/ρησε τὴν περασμένη Κυρια- , ἵδρωση τῆς Νέας Συντεχνίας πόλης: κή, δὲν λέει λέξη γιὰ τὸ δι- Ὑπαλλήλων Δημοσίων ἰΚέν- ας, στριμωγμµένη ἀπὸ τὸι κὀ της πολιτικὸ πρόγραµµα. | Εκ λώαιώτιοο λαϊκὸ ρεῦμα, ᾽Απλῶς καταπιάνεται πάνω κατόρθωσε νὰ! στὴν διαχείριση τοῦ Δήμου, καταρτίσει ἀκόμη τὸν συνδυ- ἄραδιάζοντας ἕνα σωρὸ ᾱ- της, ἐμφανίστηκε σή- Γνυπόστατες ἕνα µακροσκελέστα:!| νάντια στὸ τωρινὸ Δημοτικό | χνίας Ὑπαλλήλων άδιο σχετικά μὲ τὶς µας Συμθούλιο. Ἐ. | δέχτηκε μὲ γέλια καὶ οἶκτο ΔΙΓΛΟΟΣΕΗΙ Ἐγώ, ὁ Ἠλίας Δίπλαρος, ἀναφέρομαι στὸ δηµοόίευμα τοῦ «Β. Κ. Φύλακα» καὶ τοῦ «Ἔθθνους» σχετικἀ μὲ τὴν τρων, καὶ δηλώνω κατηγο: ρημµατικἁ πὼς δὲν ἀποτελῶ µέλος τῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς Γπιὸ πάνω Συντεχνίας. Εἶμαι µέλος τῆς Σωντε- Δημοσί: [ων Κέντρων ημμθκεες ὁ κοινὸ τῆς πό «Ιποῦναι πραγματικὰ ἐργατι- Τὸ κοινὸ τῆς πόλης Επ τκὴ ὀργάνωση καὶ σὲ καµια περίπτωση δὲν θὰ πρόδινα κατηγορίες ἐἑ- πιτροπὴ τῶν «Ἐθνικοφρό:| μαζὶ τὸ φυλλάδιο τῆς «έθνι- τὰ ἐργατικὰ συμφέροντα. στου. Τὸ φυλλάδιο αὐτὸ προ- δίδει ξεκάθαρα τὴ σύγχυση, της, μᾶς εἶπε αὐτὰ τὰ χαρα- καὶ τὴν ἀπογοήτευση ποὺ ἐπι͵ κτηριστικά: «Εἶναι γιὰ νά] [νων» Σωματείων ᾽Αμμοχώ.-. κοφροσύνης». Συγκεκριµέ-͵' Αν παρευρέθηχα στὴν σύ- να κάποιος ἁπλοϊκὸς ἐργά-ί σκεψη ποὺ ἐγίνε, ἧταν κα᾿ ἱτόπιν πίεσης τοῦ ἐργοδότη µου, στὸν ὁποῖο δὲν ἐργά- ουμαι σήµερα γιατὶ ἀρνή κρατεῖ ἀνάμεσα στὴν «ἐθνικο| μᾶς θυµίσουν πὠς ὑπάρχουν Ἓθηκα νὰ ἑαναπαρευρεθῶ σὲ φροσύνη». Ενῶ προσπαθεῖ ν᾿| οἱ κέκκοι καὶ γι’ αὐτὸ κυ- διακήρυξη κλοφόρησαν αὐτὸ τὸ φυλλά- τῶν Λαϊκῶν ᾿Ὀργανώσεων! διο». ἀπαντήσει στὴν } παρόμοια σύσκεψη. Βαρώσι 20.4.49. ΗΛ, ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΓΜΕΓΕΙΛΚΟ ΣΥΜΦΟΗ0 αμ ΜΗ ΛΟΝΔΙΝΟ, 20 (Ρέουτερ]. Χαρακτηρίζονται. ἐδῶ. σά πρόωρες οἱ φῆμες, ποὺ κυ- Κλοφόρησαν ὅτι ὁ Τοῦρκὸς ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν κ. Σαντὰκ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν πρ, µῆνα τὸ Λονδῖνο, γιἁἀ νὰ συνεχίσει τὶς συζη- τήσεις πάνω σύναψη Μεσογειακοῦ Συμφώνου. Τό- σο τὸ Φόρεῖν Ὄψφις ὅσο κ᾿ ἡ. Τουρκικὴ Πρεσθεία στὸ Λονδῖνο ἀνακοίνωσαν σήµε- ρα ὅτι δὲν ἔχουν γίνει. σχε- τικὲς διευθετήσεις. Διπλωματικοὶ παρατηρη- τὲς ἐκφράζουν τὴν ἄποψη, ὅτι ὁ κ. Σαντὰκ ποὺ θρίσκε- ται τώρα στὸ Λέϊκ Σαξὲς ὡς ἄνπιρβσαίος τῆς χώρας του στὴ Γεν. Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, πιθανὸ νὰ περάσει ᾱ- πὸ τὸ Λονδῖνο κατὰ τὴν ἐ- πιστροφή.του στὴν Τουρκία τὸν πρ. μῆνα. Εἶναι πιθανό, ὅτι ὁ κ. Σαντὰκ σὲ τέτοια περίπτωση θὰ παραμείνει λί. γες μέρες στὸ Λονδίνο, ὅπου χει συνομιλίες μὲ τὸν κ. Μπέθιν. Ἡ ΠΛΕΗΠΡΗ ΤΗ ΒΛΙΗ ΣΤ ΒΙΡΟΣΙ ΒΑΡΟΣΙΑ, 20 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-- Πληρο- ρούµαστε ὅτι οἱ εἰσπρά- εις τοῦ Δήμου τῆς πόλης μας κατὰ τὴν πανήγυρη τῶν αἴων (Ἐληᾶς) τς 12, 16 καὶ 17 ᾿Απριλίου 1949 ἆνέ- 6ηκαν συνολικἀ σὲ Λ. 425.12. 2. Κατὰ τὴ περσινἠ πανήγυ- ρη οἱ εἰσπράξεις ταν Λ. 481.16.0. Πρέπει νὰ σηµειω- θεῖ ὅτι φέτος οἱ τιμὲς ἐνοι» κίασης καλυθῶν ἑλαττώθη- καν κατὰ 1570 ἐκτὸς τῶν 18 γωὠνιαίωών. Ἡ ἀξία τῶν ζώων ποὺ πουλήθηκαν φέτος ἧταν Λ. 13036, ἐνῶ πέρσι πουλήθη- καν ζῶα ἀξίας Λ.12760. αν ΛΡΗΡΤΠΤΗΙ σὲ ΛΙΓΟΥΣ ΦΡΙΤΗΤΕ ΠΙ ΠΗΡΑΣΤΟΥΗ ΜΗ ΛΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΥΛΙΙΗ ΠΡΑΓΑ, 20.- Ἡ Γραμματεία τῆς Διεθνοῦς Ενω- σης Φοιτητῶν στὴν Πράγα ἀνακοίνωσε, ὅτι ἡ µοναρχο- φασιστικὴ Κυθέρνηση τῆς ᾿Αθήνας ἀρνήθηκε σὲ ἄντιπρο- σωπεία τῆς ᾿Εθνικῆς Ἔνωσης Φοιτητῶν Αν γλίας νὰ πά- ει στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ παρακολουθήσει τὴ δίκη Ἑλλή- νων φοιτητῶν, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους εἶναι καὶ μιὰ φοι- τήτρια Βρεττανικῆς ἰθαγένειας. (Σημµ.-- «Ν. Δημοκρά- τη». Πρόκειται γιὰ τὴ δίκη τῆς ΙΚυπρίας Πρήνης Παυλί- δου, πού, ὅπως εἶναι γνωστό, εἶχε καταδικασθεῖ σὲ θά- νατο ἀπὸ τοὺς µοναρχοφασίστες, καὶ ἡ ὁποία ἐφεσίδαλε τὴν ἀπόφαση). ϐἱ ΗΟΗΛΡΧΟΦΛΙΙΣΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΟΙΗ ΣΤΗΝ ΝΥΕΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΑΤΙΟΤΙΚΗΣ Β0ΗΒΕΙΛΣ ΛΟΝΔΙΝΟ, 20 (Ρέουτερ).-- Ὁ Βρεττανὸς ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν κ. Μπέθιν δέχθηκε σήµερα τὸν ἐδῶ πρε- σθευτὴ τῆς Ἑλληνικῆς (μοναρχοφασιστικῆς) Κυθέρνη- σης κ. Λ. Μελᾶν. Πιστεύεται, ὅτι ὁ Έλλην πρεσθευτὴς ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ συζητήσει πάνω οτὶς ᾿Αγγλοα µερικάνικες συνομιλίες, ποὺ ἔγιναν στὴν Οὐάσιγκτων γιὰ τὴν δυνατότητα αὔξησης τῆς στρατιωτικῆς θοήθειας πρὸς τὴν Κυθέρνηση τῆς ᾿Αθήνας. ᾿Επίσης φαίνεται ὅτι ὁ κ. Μελᾶς διαθεθαίωσε τὸν κ. Μπέδιν γιὰ τὴν ἐπιθυμία τῆς Κυθέρνησης τῆς ᾿Αθήνας νὰ μετάσχει στὸ Εὐρωπαῖ- κό Συμθούλιο. Παράλληλα ὁ Ἔλλην πρεοξευτὴς κατα τόπισε τὸν “ΑΥΥγλο ὑπουργὸ πάνω στὸν τελευταιο «ἆάνα- σχηματισμὸ» τῆς Κυθέρνησης τῆς ᾿Αθήνας. Ὅ κ. Μπέθιν δέχτηκε ἐπίσης σήµερα σὲ ἀκρόαση πρεσθευτὴ τῆς Αἰγύπτου ᾽Αμπτοὺλ Φαττὰχ Πασᾶ. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 20 (Ρέουτερ).-- Ὁ ᾽Αμερικανὸς ὁ- πουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν κ. Ατσεσον δήλωσε σήµερα πρὸς τοὺς δημοσιογράφους ὅτι «ἀντιτίθεται ζωηρῶς εἰς οἰανδήποτε αὔξησιν τῆς ἀριθμητικῆς δύναµης τοῦ Ἑλ- ληνικοῦ Στρατοῦ». 0 70ΛιΙ ΚΙΟΥΡΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΙΣΙ, 20 (Ρέουτερ).- Ὁ καθηγητὴς Ζολιὼ Κιου. ρὶ μἰλώντας σήµερα κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Παγκόσμιου Συνεδρίου ερ νης στὸ Παρίσι δήλωσε, ἀνάμεσα στ’ ἄλ- λα, τὰ πιὸ κάτω σχετικἁ μὲ τὴ δυνατότητα χρήσης τῆς ἀτομικῆς ἐνέργειας γιὰ εἰρηνικοὺς σκοπούς: «Τὸ ἀνθρώ- πινο Ὑένος θρίσκεται τώρα στὴν ἴδια κατάσταση, στὴν ὁποία δρισκόταν κατὰ τὰ προϊστορικὰ χρόνια, ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ. ἀνακαλύφθηκε ἡ φωτιά. Εἶναι τώρα ἐπιτα- κτικὸ καθῆκο τοῦ ἀνθρώπου- συνέχισε ὁ κ. Πιουρὶ--νὰ παρεμποδίσει τὴ σἀτανικἡ χρήση τῆς καταστρεπτικῆς ἆ- } 1 υτὸν τὴ] τομικῆς :ἐπιστήμης. Αρχισε ἤδη μιὰ πολιτικὴ μµυστικό- τητας. Πρέπὲι νὰ παρεµποδίσουµε αὐτὴ τὴ μυστικότητα νὰ μεταδοθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη σὲ ἄλλους διεθνεῖς το- μεῖς. Τὸ Βορειοατλαντικὸ Σύμφωνο--συνέχισε ὁ κ. Κιου- ρἱ--εἶναι στὸ γρ αμμα καὶ στὸ πνεῦµα του ἀντίθετο πρὸς τὸ Χάρτη τοῦ ΟΗΕ, ἐπὶ τοῦ ὁποίου οἱ λαοὶ ὅλων τῶν κρατῶν στηρίζουν ἀκόμα τὶς ἐλπίδες τους γιὰ τὴν ἀπο': τροπὴ ἑνὸς νέου παγκοσμίου πολέμου. Πρέπει--κατέληξε νὰ ἐπαναφέρουμε τὴν ἁμοιθαία ἐμπιστοσύνη μεταξὺ τῶν ἐθνῶν». Ὅο Τὸ Συνέδριο ἐνέκρινε ὁμόφωνα ψήφισμα διαµαρτυ- ρίας κατὰ τῆς ἀδικαιολόγητης ἐνέργειας τῆς Γαλλικῆς Κυθέρνησης καὶ τῶν ᾽Αμερικανικῶν ᾿Αρχῶν κατοχῆς τῆς Ἱαπωνίας νὰ παρεµποδίσουν τοὺς ἀντιπροσώπους 10 χῶ- ρῶν νὰ παραστοῦν στὸ Συνέδριο. Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ὁ κ. Κιουρὶ ἀνοίγοντας τὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ἀπηύθυνε θερμὸ χΧαιρετι- σμὸ πρὸς τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς Μίνας, τῆς Δηµμο- κρατικῆς Ἱσπανίας, τῆς Δημοκρατικῆς Ἑλλάδας, τοῦ Βιετνάμ καὶ τῆς Ινδοκίνας. 0! ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΤΥΠΗΣΑΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟ. ΣΤ0. ΠΑΙΚΤΣΕ ο ΝΑΜΚΙΝ, 20 (Ρέουτερ).--᾽Αποψινὲς πληροφορίες ἆ- μαφέρρυν ὅτι Βρεττανικὸ ιτορπιλλικὸ ἔπαθε θλάθες ἀπὸ θλήµατα Κομμοωνιστικῶν πυροθόλων στὸν ποταµο Γιαγκτσέ. Τὸ ἀντιτορπιλλικὸ κατέφυγε στὸν κυθερνητι: κὀ λιμένα τοῦ Κιανγκίν, στὴ νότια ὄχθη τοῦ ποταμοῦ. Οἱ ἴδιες πληροφορίες προσθέτουν ὅτι ὑπάρχουν θύματα µε: ταξὺ τῶν ἀνδρῶν τοῦ σκάφους, μιὰ εἴδηση μάλιστα ἀνε- θάζει τὶς ἀπώλειες σὲ 20 νεκροὺς καὶ τραυματίες. Στὸ μεταξὺ ἀγγέλλονται σοθαρὲς µάχες στὴ θόρεια ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Γιαγκτσὲ μεταξὺ Κομμουνιστικῶν καὶ Κυθερνητικῶν άμσῶν, Πολλοὶ κάτοικοι ἐγκαταλείπουν τὸ Νανκίν, ἀεροπλάνα δὲ εἶναι ἕἔτοιμα νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς ἐπισήμους ἀπὸ τὴν πόλη. Τ0 ΡΕΟΥΤΕΡ ΠΙΑ ΤΗΝ ΛΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.0. ΣΤΙΣ ΒΡΕΤΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 20 (Ρ.).-Ἡ Παγκύπρια Ἐργατ. Ὅμο: σπονδία (ΠΕΟ) ἀντιπροσωπεύοντας 13 χιλ. ἀριστεροὺς ἐργάτες ἀπέρριψε πρύτα τοῦ Κογκρέσσου τῶν Βρεττα: νικῶν Συντεχνιῶν, ὅπως 'Ὁμοσπονδία ἀποχωρήσει ἆᾱ- πὸ τὴν Παγκόσμια Συνδικαλιστικἠὴ Ὁμοσπονδία. Ὁ Γ. Γ. τῆς ΠΕΟ ᾿Αντρέας Ζιαρτίδης τόνισε ὅτι ἡ Κυπριακὴ Ἐργατικὴ Τάξη θὰ ἐζακολουθήσει νὰ παραμένει πιστὴ στὶς ἀρχὲς καὶ τὴ Ὑραμμὴ τῆς Π.Σ.Ο. ν ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ μακκλλαοόθα) λαο ΑΛΛΑΑΦ9 ΩΡΑ τοὺς ἀκ θουλία», : ναρχοφασιστικὸ καθεστώς. τοθουλία αὐτὴ εἶναι φρούρηση τῶν θορείων σ αὐτὰ ρίχνουν φῶς στὸ σχέδιο γιὰ ἀνοικτὴ παραπέ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 20.-- Τὸ Πρακτορεῖο | «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» µετάδωσε πὼς τὸ | Ραδιόφωνο τῆς ᾿Αθήνας πληροφόρησε τὲς του ὅτι «ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἐκδηλωθεῖ καινούργια ᾽Αγγλικὴ πρὠτο- μὲ σκοπὸ νὰ ἐνισχυθεῖ τὸ φωνο τῆς ᾿Αθήνας πρόσθεσε πὼς ἤ πρω- συνυφασμένη μὲ τὴν κίνηση γύρω ἀπὸ τὴ στρατηγική τῆς ἄμυνας στὸ Μεσογειακὸ τοµέα καὶ ὅτι συνδυάζεται μὲ τὴν τηρητέα στάση τῶν δυτικῶν χωρῶν ἔναντι στὰ κράτη τῆς Βαλκανικῆς. «Μὲ δάση ὅλα αὐτα τὰ σχέ- δια--συνεχίζει τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» -- ἔχουν διεξαχθεῖ καὶ οἱ συνομιλίες μεταξὺ ”Ατσεσον καὶ Μπέθιν στὴν Οὐάσιγκτων, ποὺ παίρνουν κἄποιο οὐσιαστικώτερο. περιεχόµενο μὲ τὴ γνω- ὅτὴ δήλωση ποῦ Στέϊτ Ητηπάρτμεντ περ ἀποστολῆς περιπολιακῶν δυνάμεών γιὰ υνόρων. ἱμπεριαλιστικὸ τικὴ ἐπέμόαση στὰ ἐσώτερικα τῆς Ἓλ- λάδας καί, ταὐτόχρονα, γιὰ ἀπροκάλυ- [1 ΙΝΗΙΜΝί ΠΗΛΟ ΗΡΙ ΤΗΝ ΕΛΛ ἡ 1. ΚΙ] ΗΛΙΟ) ΜΜ] ΜΗ ϐλ ΜΗΝ ΝΗΙ Οἱ ἐπιδρομεῖς θὰ ὑποκύψουν στὴν ἀκαταγίκητη θέληση τῶν λαῶν πτη ἐπίθεση ἑνάντια στα λαοδηµοκρατι κἁἀ καθεστῶτα τῆς Βαλκανικῆς. Μὰ ὁ Δημοκρατικὸς Στρατὸς στέκει ἀκοίμη- τος φρουρὸς τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώ- ρας του, πρωτοπόρος ἀγωνιστῆς γιὰ την ε - εἰρήνη στὴν Ελλάδα καὶ στά Βαλκάνια». Τὸ ῥᾳδίώ. Καὶ τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλ- λάδα» χαρακτηριστικἁἀ πρόσθεσε: «Στὸ κάτω--κάτω µια τέτοια ἔνοπλη ἐπέμόα: ση τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ στὴν Ἑλλάδα μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιθετικὴ πρόκληση ἐνάντια στὴ Βαλκανικὴ χερσόνησο, δὲν θὰ θρεῖ [αόνο του τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Ὁ ἱμπερια- ἰλισμὸς καὶ οἱ µοναρχοφασίστες θά ἔχουν 'τότες νὰ σπάσουν τὰ μοῦτρα τους σ᾿ ἕ- να πολὺ πλατύτερο κι ἀκατανίκητο με- τώὠπο λαῶν. ᾿Επὶ τοῦ παρόντος ἐμεῖς ξέ' Ρρουµε ἕνα πράµα: Οτι ἡ κατάσταση εἶναι τέτοια, ποὺ ἀπαιτεῖ ἄγρυπνη παρα κολούθηση». --Ἡ ᾽Αλθανικὴ Κυδέρνηση κατάγγει- λε χθὲς στὴν Ὀργάνωση “Ενωμένων Ἐ- θνῶν 23 νέες περιπτώσεις παραθίασης τῶν συνόρων της ἀπὸ µέρους τῶν µοναρ: χοφασιστικῶν δυνάµεων. Ὅλα ρα στρατιω’

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 2p
ΚΡΙΣΕΙΣ και ΑΠΟΨΕΙΣ 2p
Ο ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 1p
ΜΙΚΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 1p
ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ 1p
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1p
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1p
Η «Χ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ! 1p
ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ Κ.Μ.Ε. 1p
Ο ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Κ. 1p
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ Πολιτισμός 1p
ΑΘΛΙΕΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ 1p
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 1p
ΤΟ ΡΕΟΥΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΤΥΠΗΣΑΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟ ΣΤΟ ΓΙΑΓΚΤΣΕ 1p
Ο ΖΟΛΙΩ ΚΙΟΥΡΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ Κυπριακό 1p
ΟΙ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1p
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΓΛΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗ 1p
ΑΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Δ.Σ.Ε. ΚΙ' Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΜΟΝΟΙ 1p
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΕΞΙΟΦΡΟΣΥΝΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1p
ΟΙ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΙ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Ε. ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κυπριακό 1p
ΤΟ Α.Κ.Ε.Λ. ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Πολιτισμός 1p
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΒΟΝΤΑΝ ΟΠΩΣ Κ' ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ 1p
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΛΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΦΑΝΕΙΣ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 1p